Page 1

Novostrašecký měsíčník Ročník XVII.

cena 10 Kč

červen 2013

Černý: Věřím, že děti začnou víc sportovat Živnosti, obchody a řemesla v Novém Strašecí Vyznamenání osobností města Nové Strašecí


Foto čarodějnic: L. Spieglová

Foto: Michal Drtina

Čarodějnický slet

30. dubna 2013


Z Obsahu / Editorial

Z obsahu Informace pro občany Zveřejňování přijatých faktur na stránkách města ..............................................................................................3 Žádost na zateplení čtyř mateřských škol .............................................................................................................4 Bezplatná sociální služba pro ohrožené rodiny ....................................................................................................5 Vyznamenání osobností města Nové Strašecí .......................................................................................................6 Téma měsíce Sport – celoživotní láska k pohybu .........................................................................................................................9 Kultura Poděkování Věře Hrubešové . ..................................................................................................................................12 Pohádkový cyklus pro nejmenší...............................................................................................................................12 Čarodějnický slet na hřišti .......................................................................................................................................14 Keltská tradice ...........................................................................................................................................................14 Děti, mládež, škola Dne Země s lesní zvěří .............................................................................................................................................15 O studium je stále velký zájem ..............................................................................................................................16 Poláci jsou družný národ...........................................................................................................................................17 Spolky Svojsíkův závod v Novém Strašecí .........................................................................................................................18 Sbor dobrovolných hasičů .....................................................................................................................................18 Církve Bůh ano, kostel ne? ..................................................................................................................................................19 Historie Živnosti, obchody a řemesla v Novém Strašecí ..................................................................................................20 Sport Sportovní dětský den.................................................................................................................................................22 Soutěž chladnokrevných koní ................................................................................................................................23 Podmínky pro tanec jsou v Novém Strašecí výborné ........................................................................................24

Cyklistický závod Karlovy Vary–Unhošť projížděl 26. května naším městem. Ani vytvvalý déšť některé diváky neodradil. Foto: Michal Drtina

Novostrašecký měsíčník Vydalo město Nové Strašecí, www.novestraseci.cz, IČO 244155, povoleno MK ČR E 10804 Redakční rada: Libuše Vosátková, Iva Vachková, Tereza Slavíková Odpovědný redaktor: Michal Drtina (-md-) Tisk: Lokša PrePress, Rakovník Náklad: 1000 ks Příspěvky přijímáme do 15. dne předchozího měsíce elektronicky nebo do Informačního centra v Havlíčkově ulici. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor redakční rady. Odpovědnost za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři. E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz Foto titulní strana: Dětský sportovní den. Foto: TJ Sokol Nové Strašecí

Novostrašecký měsíčník

Na konferenci, která se zabývala problémy, jak zaujmout a  pracovat se  současnými diváky, byl zmiňován výsledek výzkumu, v kterém se uvádělo, že více jak 60 % obyvatel nejde za rok ani jednou na takzvanou živou kulturu a pouhých 20 % obyvatel se aktivně zapojuje do kulturního dění. Tento nelichotivý výsledek u  mnohých pořadatelů sportovních nebo společenských akcí způsobuje, že  si často drží hlavu v dlaních a meditují o tom, zda jejich činění na tomto světě má nějaký smysl. Každý z nás tu a tam podlehne podobné skepsi, ale ne tak přednášející na již zmíněné konferenci. Ten s úsměvem konstatoval, že je třeba takový nelichotivý výsledek výzkumu interpretovat pozitivně a vyslovil teorii o tom, že neoslovené publikum je přece pro organizátory výzvou a  příležitostí, jak rozšířit svoji diváckou, návštěvnickou nebo čtenářskou základnu. A přidal dále úvahu o tom, že si ti, kteří organizují různé hudební, sportovní, divadelní, výtvarné nebo taneční akce, musí uvědomit, že o publiku, jež je podporuje, vědí velice mnoho: vědí, jakou chce slyšet muziku, na  jaké se  chce dívat obrazy, jaké divadlo mu vyhovuje, vlastně mnohdy i co rádo pije nebo jí. Bohužel ale tito pořadatelé nic netuší o lidech, kteří na různé akce nechodí. Proto je důležité zaměřit pozornost právě na  tuto část obyvatel a  neskládat hlavu do dlaní. To pomůže stejně málo, jako příliš časté přemýšlení o tom, co vlastně na světě chceme a jaký je náš smysl bytí. Jak jste na tom vy? Často hledáte smysl svého konání nebo nad ním vůbec neuvažujete? Nebo se umíte radovat ze života jako děti? Od nich bychom se mohli učit. Ty, když si hrají, tak si hrají, když jí, tak jí, když se smějí, tak se smějí. A co my dospělí? Když snídáme, myslíme na  zaměstnání, když pracujeme, těšíme se domů, když jsme doma, těšíme se do sprchy. Asi bychom se na chvíli měli zastavit a začít si prostě hrát, příliš o smyslu bytí nepřemýšlet a více ho naplňovat. Pak i to deštivé počasí bude krásné, jeden příchozí divák radostí a v hlavě se zrodí spousta nápadů na to, jak zaujmout ty, kteří říkají, že se ve městě nic neděje, ale paty z domu nevytáhnou. Michal Drtina

Prázdninové vydání Novostrašeckého měsíčníku bude ve znamení turistiky. Máte-li tip na zajímavý výlet, podělte se s ostatními a  pošlete nám ho do  redakce nejpozději 20. června 2013. -red1


Informace pro Občany

65. zasedání rady města konané dne 15. dubna 2013 Rada města odsouhlasila podání žádosti o dotaci na  projekt „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů – sběrného dvora města Nové Strašecí“. Předmětem žádosti je pořízení tohoto vybavení: buňka pro obsluhu – obytná buňka 2 x 4 m – zateplená, s vybavením PC s programem pro evidenci odpadu, ekosklad – vybavený pro sběr NSKO, váha na min. 10 tun, 2 ks kamer pro zajištění zvýšené ostrahy objektu, 8 ks VOK o objemu 15m3, 1 ks VOK o objemu 15 m3 – zakrytý na papír, 1 ks VOK o objemu 9 m3 – sklo, 4 ks 1 100 l kontejnerů na  papír, sklo, plasty, NK, štěpkovač do  průměru 15 cm (samostatný motor, natáčecí), paketovací lis (plasty a papír), vysokozdvižný vozík s váhou. Odhadované náklady projektu jsou 2 513 170 Kč včetně DPH. Spoluúčast města činí 251 317 Kč. Rada města schválila přidělení grantů pro jednotlivá témata na  rok 2013 občanským sdružením, humanitárním organizacím a fyzickým nebo právnickým osobám v celkové výši 205 903 Kč Po výběrovém řízení rada města vybrala nabídku společnosti GORDION, Praha s  cenou 33  880 Kč na  zajištění a  realizaci zadavatelských činností pro zadání veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí“.

Rada města rozhodla s upuštěním od aplikace metody EPC (energy performance contracting) pro financování navržených úsporných opatření ve  vybraných objektech města. Město získalo dotaci z  Ministerstva průmyslu a  obchodu ČR na  zpracování Analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC pro financování navržených úsporných opatření ve  vybraných objektech města. Tato analýza byla zhotovena firmou SEVEn. Z analýzy vyplynulo, že zahrnutí všech objektů do případného projektu řešeného metodou EPC je doba návratnosti poměrně dlouhá na to, aby byla pokryta celá investice potenciálem úspor energie, a  bylo by nutno navýšení finančních prostředků, nebo vyjmutí některých objektů (ZŠ, BIOS) ze  seznamu. Navržená úsporná opatření nejsou dostatečně konkretizována a  jejich nákladovost odhadována, což znamená, že výsledná cena by mohla být vyšší. Realizace úspor metodou EPC by si vyžádala další náklady při výběru dodavatele. Nabídky ve výběrovém řízení budou obtížně porovnatelné, jelikož není konkretizován rozsah úsporných opatření. Úsporná opatření v  objektech s  vyšší dobou návratnosti investice bude pro město výhodnější financovat pomocí dotace  Operačního programu životní prostředí (po-

žádáno je na objekty MŠ a  v  přípravě je žádost o změnu systému vytápění v ZŠ). Rada města vyhověla návrhu předloženého Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., a schválila uzavření dodatku č. 5 ke  smlouvě o  nájmu kanalizace a  souvisejících vztazích uzavřené dne 28. 6. 2011 mezi městem a Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., jehož předmětem je stanovení výpočtu nájemného s účinností od 1. 1. 2013 tak, že nájemné za ČOV činí bez DPH 6,32 Kč/m3 vyfakturovaného stočného nájemcem a  nájemné za kanalizaci činí bez DPH 3,16 Kč/m3 vyfakturovaného stočného nájemcem. Rada města souhlasila s  uzavřením dodatku č. 1 k  mandátní smlouvě o  obstarání hospodářské správy bytů a  nebytových prostor uzavřené s  Ing.  Josefem Baldýnským, jehož předmětem je změna smlouvy spočívající v  omezení smlouvy pouze na  hospodářskou správu bytů, s  platností od 1. 7. 2013. V druhé polovině tohoto roku jsou připraveny personální změny ve  finančním odboru, které počítají s možností rozšíření činnosti o agendu hospodářské správy nebytových prostor ve vlastnictví města. Jiří Tláskal

18. zasedání zastupitelstva města konané dne 25. dubna 2013 Po kontrole usnesení zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření za  období měsíců března a dubna 2013 vyvolaná přijetím dotace na výstavbu vodovodu „Rudská“, nutností pokrýt navýšené výdaje související s opravami místních komunikací, podáním žádosti o dotaci a finančním vypořádáním přijatých dotací. Dále rozpočtové opatření spočívající v navýšení rozpočtovaných výdajů pro svoz komunálního odpadu o 285 000 Kč. Jde o příspěvek města na dofinancování projektu Zkvalitnění nakládání s odpady – systém pro separaci a svoz biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu (BRKO), na který požádaly o dotaci Technické služby Nové Strašecí, s. r. o. Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 1  732  192 Kč. Jelikož TSNS nebudou mít žádný profit z  toho, že  bude směsný komunální odpad lépe tříděn a  předpokládá se  snižování nákladů spojených se  skládkovným, je žádoucí, aby alespoň část zmíněných nákladů, tedy dofinancování dotace, bylo hrazeno městem. Zastupitelstvo projednalo zprávu o závěrečném účtu města za rok 2012 a odsouhlasilo celoroční hospodařením města bez výhrad. Zastupitelstvo rozhodlo o  přiznání grantových příspěvků na  rok 2013, a  to TJ Sokol ve  výši 106 128 Kč, HBC Nové Strašecí ve výši 132 202 Kč a DDM ve výši 66 500 Kč. 2

Tajemník MěÚ podal zprávu o přípravě a  realizaci projektů ROP a  OPŽP a  dotací z  ostatních fondů: • 4. 1. 2013 byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a  Poděbradova za  účelem zlepšení napojení na  krajské komunikace II. a  III. třídy“. Dosud nerozhodnuto. (pozn. projekt zařazen do náhradních projektů) • 31. 1. 2013 byla podána žádost o dotaci z  programu Nadace ČEZ – podpora regionů na výsadbu zeleně v Křivoklátském sídlišti. Nepřiděleno. • 27. 2. 2013 byla podána žádost o dotaci z  programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Nové Strašecí“ – výměna svítidel. Celkové náklady projektu jsou 325 980 Kč včetně DPH, podíl města 218 218 Kč (66,9 %). • 7. 3. 2013 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 3.2.1 snižování spotřeby energie (zateplování budov) na projekty řešící snížení energetické náročnosti objektů mateřských škol (Rákosníček, Zahradní, U Lesíka, Na Kocourku). Celkové náklady projektů jsou 11 403 593 Kč včetně DPH. Spoluúčast města 4  226  128  Kč (37 %). Žádos-

ti byla přidělena akceptační čísla, tzn. že žádosti jsou po formální stránce podány řádně. • 12. 4. 2013 byla podána žádost o dotaci z  Operačního programu životní prostředí v  oblasti podpory – 4.1 Zkvalitnění nakládání s  odpady na  projekt „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů – sběrného dvora města Nové Strašecí“. Celkové náklady projektu jsou 2 513 170 Kč včetně DPH. Spoluúčast města 251 317 Kč (10 %). Jiří Tláskal

Změna svozové firmy Informujeme občany, že od  1. června 2013 provádějí svoz komunálního a tříděného odpadu Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., namísto dosavadní svozové firmy MPS Kladno. Pro občany se tím nic nemění. V platnosti zůstávají známky na popelnice i svozové dny. -jt-

Novostrašecký měsíčník


Informace pro Občany

66. zasedání rady města konané dne 29. dubna 2013 Rada města po kontrole usnesení a  projednání problematiky zídek na Komenského náměstí (samostatný článek v tomto čísle) odsouhlasila podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace parku u kaple

sv. Isidora“ v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova ČR. Odhadované náklady jsou 2 630 714 Kč. Maximální možná výše dotace je 1  800  000  Kč (68 %), spoluúčast města 830 714 Kč (32 %).

Rada města schválila poskytnutí příspěvku města ve výši 10 000 Kč na vydání knihy Faráři a kaplani v  Novém Strašecí vydavateli J. Červenkovi, Vydavatelství GELTON. Jiří Tláskal

67. zasedání rady města konané dne 13. května 2013 Rada města schválila aktualizaci Strategického plánu rozvoje města. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 110 z 6. 8. 2008 schválilo Strategický plán rozvoje města Nové Strašecí na  léta 2008–2016 a  současně uložilo radě města, aby v  průběhu platnosti strategického plánu tento plán operativně aktualizovala. Po připomínkovém řízení komisí rady města, odborů MěÚ, dotazníkové anketě a dalších připomínkách a podnětech občanů města byl radě města předložen návrh změn

a doplnění strategického plánu. Některé body plánu již byly v  od roku 2008 naplněny, některé pozbyly na významu, a naopak některé jsou dnes nové a aktuální. V rámci připravované investiční akce autobusová zastávka v  Karlovarské ulici rada města souhlasila s  uzavřením smluv podle § 51 občanského zákoníku o  možnosti (právu) provést stavbu autobusové zastávky na  části pozemku parc. č. 2164/1 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dětské hřiště v Rakovnickém sídlišti Společnost Lidl postavila v  loňském roce po  celé české republice deset nových dětských hřišt. Do roku 2014 jich má být padesát. Šanci získat nové Rákosníčkovo hřiště měla všechna města, v jejichž blízkosti se nachází prodejny Lidl. Místní mohli výstavbu zbrusu nového hřiště ve svém okolí podpořit hlasováním na  webových stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz, nebo bylo možné hlas poslat i prostřednictvím SMS zprávy. Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízí dětem k  aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí kolotoč nebo různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky. Průběžné výsledky hlasování bylo možné sledovat na webu projektu. Závěr hlasování byl neuvěřitelně

napínavý a o  průběžném pořadí měst rozhodoval doslova každý hlas. V kategorii měst od pěti do deseti tisíc obyvatel zvítězilo Nové Strašecí, které získalo 4 156 hlasů. „Víme o tom, že pro nás hlasovali nejen obyvatelé z Nového Strašecí. Dokonce mám zprávy, že  přišly smsky i  z  Ukrajiny, z  Rakouska, jedna dokonce dorazila až  z  daleké Palestiny. Nemohl jsem osobně poděkovat všem, kteří se zapojili do této soutěže. Chci však touto cestou poděkovat všem obyvatelům z blízka i z daleka, kteří podpořili myšlenku, aby nové dětské hřiště vzniklo právě u nás v Novém Strašecí.“ řekl starosta Karel Filip. Po dohodě se společností Lidl, bude hřiště postaveno v  Rakovnickém sídlišti. Kompletní výstavbu hřiště v  hodnotě 1,5 milionu Kč hradí společnost Lidl a poté ho předá městu darem. -red-

Zveřejňování přijatých faktur na stránkách města nezbytný krok k větší transparentnosti samosprávy Za  účelem proklamace bezúhonného a  čistého hospodaření města pokládá Rada města za vhodné zveřejňovat v pravidelných intervalech souhrn přijatých faktur. Faktury budou umísťovány jednou měsíčně na  internetových stránkách města. Zveřejňování bude prováděno samozřejmě plně v souladu se zákonnými předpisy. Tímto krokem bude splněn jeden ze závazků koalice. Ze zveřejněných informací si totiž veřejnost může snadno udělat obrázek o obvyklých dodavaNovostrašecký měsíčník

telích města a samospráva tak může ukázat naprosto přehledně a průhledně, že je hospodaření města v naprostém pořádku. Seznam zaúčtovaných došlých faktur bude obsahovat zejména tyto informace: ev. číslo faktury, popis, IČO dodavatele, název dodavatele, datum splatnosti a celkovou částku včetně DPH. Seznam ostatních výdajů bude obsahovat zejména – název dodavatele, datum doručení a celkovou částku. -red-

a na částech pozemků parc. č. 1475/3 a 1475/27 ve vlastnictví spol. BENZINA, s. r. o. Rada města na tomto svém zasedání projednala několik majetkoprávních záležitostí připravených k projednání v zastupitelstvu města, rekonstrukci chodníku v Rabasově ulici a několik smluv o zřízení věcných břemen v  souvislosti s  pokládkou nových kabelů vedení el. proudu. Jiří Tláskal

Školky obsazeny Výsledky přijímání žáků do mateřských škol pro školní rok 2013/2014 byly zveřejněny na vývěskách a internetových stránkách základní školy. Celkem bylo pro následující školní rok přijato čtyřiašedesát nových žáků v mateřských školách v Novém Strašecí. Čtyřicet dva žáci zůstali nepřijati. Podle informace není v současné době volné místo pro přijetí dítěte ani v Rudě. -md-

Probační služba v Novém Strašecí Probační a mediační služba České republiky (PMS) vznikla na základě zákona č. 257/2000 Sb. Zaměřuje se na zprostředkování alternativních způsobů řešení trestné činnosti. Probační a mediační služba především zajišťuje dohled nad podmíněně odsouzenými, zprostředkovává výkon trestu obecně prospěšných prací (najde pro odsouzeného vhodného poskytovatele práce) a  zajišťuje dohled nad výkonem tohoto trestu. Mediace pak spočívá zejména ve zprostředkování dohody mezi obviněným a poškozeným ohledně náhrady škody. Obecně prospěšné práce, to nejsou jen lidé v oranžových vestách, kteří zametají ulice. Lidi, kteří si takhle odpykávají trest, najdete v nemocnicích, domovech pro seniory i v dalších sociálních zařízeních, kde vykonávají často fyzicky těžkou práci. V Novém Strašecí pracoval v loňském roce jeden odsouzený zadarmo a ve svém volném čase pro město. V letošním roce se chystá práce pro dalšího odsouzeného. Dohled nad ním bude mít městská policie. -kf3


Informace pro Občany / Stalo se

Zpráva

Nové Strašecí podalo žádost na zateplení čtyř mateřských škol

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za  kalendářní rok 2012 byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva města. Zpráva o závěrečném účtu byla řádně zveřejněna na úřední desce, jak ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v ustanovení § 17, odst. 6 a to po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním. Byla rovněž zveřejněna v  elektronické podobě na  webových stránkách města. Zpráva o závěrečném účtu obsahuje předepsané náležitosti tak, jak jsou stanoveny rozpočtovými pravidly územních rozpočtů. Ze  zprávy o  závěrečném účtu za  rok 2012 mimo jiné vyplývá, že saldo příjmů a výdajů činilo k 31. 12. 2012 +116 733.68 Kč. -red-

Ministerstvo životního prostředí připravilo pro žadatele výzvu na podporu zateplení veřejných budov. Výzva byla vyhlášena 20. 2. 2013. Žádosti o  podporu byly přijímány od  22. února 2013 do 7. března 2013. Řídící orgán předpokládá realizaci projektů v roce 2013. Výzva je určena pro projekty, které jsou ve  vysokém stupni projektové připravenosti. Jedná se o podporu v rámci Prioritní osy 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 – snižování spotřeby energie (zateplení veřejných budov). MěÚ Nové Strašecí, na základě písemné nabídky a  předchozího projednání na  poradě vedení úřadu, vstoupil do kontaktu s firmou Energy Benefit Centre, a. s., sídlem Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6. Tato firma spolupracuje v této oblasti mimo jiné také s městem Rakovník a obcí Lány. Firmě byly předány podklady zajišťované k předchozí výzvě MŽP na zateplování veřejných budov, a  to na  objekty čtyř mateřských škol, haly BIOS, budovy MěÚ a budovy polikliniky. Po prostudování byly ze  strany Energy Benefit Centre, a. s., předloženy dne 4. 3. 2013 návrhy mandátních smluv včetně dodatků č. 1 k zajištění podání projektové žádosti o dotaci k akcím:

o závěrečném účtu projednána a schválena

Policejní deník Nové Strašecí Dopoledne 13. 5. 2013 zatím nezjištěný pachatel odcizil tašku zboží. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že pachatel napadl ochranku obchodního domu a  přitom došlo k  poškození projíždějícího vozidla. Z těchto důvodů byla věc na místě oznámena Policii ČR. Na zemi ležící muž byl hlídce strážníků telefonicky nahlášen odpoledne 13. 5. 2013. Strážníci po zjištění, že muž má vážné zdravotní potíže, ihned přivolali rychlou záchrannou službu, která muže po prvotním ošetření odvezla do nemocnice. Dopoledne 18. 5. 2013 byla strážníkům nahlášena krádež okapů v  Topinkově ulici. Strážníci pachatele nalezli v  rynholecké sběrně, kde se  je snažil zpeněžit. Muž musel okapy vrátit na  původní místo a navíc mu byla vyměřena přiměřená bloková pokuta.

Rynholec Odpoledne 9. 5. 2013 byli hlídkou MěP přistiženi dva muži, kteří vyhodili u bývalého dolu Armáda dvě staré záchodové mísy. Věc byla vyřízena odklizením odloženého odpadu a přiměřenou blokovou pokutou. Večer 15. 5. 2013 bylo strážníkům oznámeno, že neznámý opilec se pokouší dostat do vily za bývalým dolem Armáda. Před hlídkou strážníků utekl muž po kolejích směrem k Rynholci. Poté, co byl dostižen, byl u něj nalezen jeho cestovní pas a protože mužovo jednání bylo nepředvídatelné, byl odvezen domů, a předán rodinným příslušníkům. Následující den byla věc vyřízena pokutou v blokovém řízení. Martin Novák

4

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Rákosníček Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Zahradní Snížení energetické náročnosti objektu MŠ U Lesíka Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Na Kocourku.

U budovy MěÚ nelze vyhovět požadavkům dotačního titulu bez zateplování uliční fasády (zpracovaný projekt to nepředpokládal), u  budovy polikliniky je nutné přepracovat energetický audit

a průkaz energetické náročnosti budovy, což již nelze zajistit v termínu pro podání žádosti o dotaci. U haly BIOS vzhledem k velkým nákladům na zateplení nelze docílit požadované bodové hodnoty pro akceptaci žádosti o dotaci. Firma Benefit Centre, a. s., navrhuje podat žádosti u výše uvedených čtyř mateřských škol, budovu MěÚ a  polikliniky řešit v příští avizované výzvě. Firma Benefit Centre, a. s., odhaduje snížení celkových investičních nákladů ve  veřejné soutěži na  dodavatele na  cca 7  000  000 Kč bez DPH. Při uvažovaném stejném procentním rozdělení dotace a spolupodílu města by dotace činila cca 4 406 500 Kč, spolupodíl města cca 2 593 500 Kč (ceny bez DPH, spolupodíl města s  DPH cca 3.138.135 Kč). Firma Benefit Centre, a. s., za výkon činnosti dle předložených mandátních smluv požaduje úhradu: MŠ Rákosníček 36 300 Kč včetně DPH MŠ Zahradní 36 300 Kč včetně DPH MŠ U Lesíka 60 500 Kč včetně DPH MŠ Na Kocourku 60 500 Kč včetně DPH Celkem 193 600 Kč včetně DPH Platba bude provedena jen v  případě získání dotace. V  případě úspěšnosti žádosti hradí žadatel pouze 10 % uvedené částky, tj. 19  360 Kč, zbylých 90 % jsou uznatelné náklady a  byly by pokryty přiznanou dotací, tj. město by při získání dotací na všechny čtyři mateřské školky firmě Benefit Centre, a. s., uhradilo částku 193 600 Kč, ale 174 240 Kč by následně dostalo zpět v rámci přiznaných dotací. -red-

Předpokládané investiční náklady: Požadovaná dotační podpora (v Kč bez DPH)

Spoluúčast města (v Kč bez DPH)

Investiční náklady celkem (v Kč bez DPH)

MŠ Zahradní MŠ Rákosníček MŠ Na Kocourku

800.095 574.958 2.279.285

387.699 278.110 1.579.003

1.187.794 853.068 3.858.288

MŠ U Lesíka

2.277.451

1.247.856

3.525.307

Celkem

5.931.789 (62,95 %)

3.492.668 (37,05 %)

9.424.457

Celkem Kč s DPH

7.177.465

4.226.128

11.403.593

Objekt

Venkovní posezení před provozovnou Bambuča kafe

Paní Alena Kirpalová, Jaroslava Šípka 320, 273 01 Stochov, požádala dne 14. 3. 2013 o pronájem části chodníku před provozovnou v  Novém Strašecí, Tyršovo nám. 60, pro účely venkovního posezení. Navrhuje k tomuto účelu využít prostor chodníku a částečně zeleně o rozměrech 5m x 2m v úseku před okny provozovny vlevo od vchodu (při pohle-

du na provozovnu). Pro účel posezení bude vyrobena dřevěná podesta, na které umístěno několik malých stolečků a židlí pro posezení. Chodník v tomto místě je široký 1 m a slouží jen ke vchodu do zadní části domu, tudíž v případě posezení by nevznikl žádný problém s přístupem. Venkovní posezení paní Alena Kirpalová zamýšlí provozovat v  dubnu až  říjnu 2013 v  provozních hodinách (max. do 20 hodin). -mdNovostrašecký měsíčník


Informace pro Občany / Stalo se

Odborné poradenství při onemocnění Alzheimerovou chorobou V Domově seniorů Nové Strašecí a  Alzheimercentru Pohoda bude od  16. května 2013 poskytováno kromě běžného poradenství v sociální péči i základní odborné poradenství v oblasti sociální a ošetřovatelské péče a podpory při onemocnění Alzheimerovou nemocí, ale i jiných forem „demence“ (vaskulární demence, senilní demence, Pickova nemoc, Parkinsonova nemoc). Poradenství by vám mělo pomoci seznámit se  s  úskalími těchto onemocnění, vysvětlit jednotlivé projevy nemoci a pomoci tak ke snadnější komunikaci a péči o své blízké. Poradenství může probíhat jako: 1) Poskytnutí rady v sociální péči o vašeho blízkého (rada v  souvislosti s  vyřízením „Příspěvku na  péči“). Příspěvek na  péči je určen osobám, které z  důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v  rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Někteří lidé se ani nedozvědí, na jaké sociální dávky mají nárok. 2) Poskytnutí rady: „Co s  příspěvkem na  péči, na  co jej lze využít?“. Co je možné příspěvkem uhradit, co za příspěvek můžeme zajistit – jakou sociální službu, kde tu službu najít, jak ji zajistit? 3) Jak komunikovat s  nemocným demencí? Každá forma demence (Alzheimerova, vaskulární, Pickova, senilní) i stupeň demence (lehký, středně těžký, těžký) se projevuje jinak. Neznalost projevů vede ke zbytečným hádkám, zlobě nebo agresivitě vůči nemocnému, nebo naopak psychickému

i fyzickému vyčerpání pečujícího. Správně volená „komunikace“ usnadní život, pochopení projevů demence pomůže předejít negativismu, vyčerpání, apatii a depresi pečovatele. 4) Pomoc v otázkách ošetřovatelské péče o vašeho blízkého. Těžší stupně onemocnění demencí mohou přinést komplikace v podobě inkontinence (neudržení svěrače moči a  stolice), zhoršení pohybových schopností (rozvíjí se imobilizační syndrom, ztrátu schopnosti samostatně přijímat potravu a tekutiny s následným úbytkem hmotnosti a  možnosti dehydratace organismu). Rada v  oblasti inkontinenčních pomůcek, úpravě dietního systému, péče o pokožku – prevence proleženin. 5) Setkání rodin, kteří mají svého blízkého v  Alzheimercentru Pohoda, a  rodin, které pečují v  domácím prostředí. Vzájemné setkání pečujících rodin v Alzheimercentru Pohoda k výměnám zkušeností v oblasti péče o nemocné demencí. Nabídka vyzkoušet si praxi v Pohodě. Svého blízkého můžete vzít s sebou, po dobu získávání zkušeností bude součástí terapeutických a aktivizačních činností v domově. Zúčastní se některé z denních nabídek nebo zrelaxuje v reminiscenční zahradě. Poradenství poskytují odborní pracovníci Domova seniorů a Alzheimercentra Pohoda: PhDr. Miluše Jůnová – odborný pracovník v  oblasti sociální práce, speciální pedagogiky (vychovatelství), psychoterapie, ošetřovatelství a  nové koncepci „terapie sebeudržení“ Mgr. Bohumil Knobloch – odborný pracovník v oblasti sociální pedagogiky, sociální práce a terapii „sebeudržení“ Bc. Romana Studená – odborný pracovník v  oblasti sociální práce a terapie „sebeudržení“

Eva Doskočilová, DiS. – odborný pracovník v oblasti sociální práce Mgr. Miroslav Kougl – odborný pracovník v oblasti sociální práce Bc. Jaroslava Slivoňová – odborný pracovník pro tělesnou a pracovní výchovu tělesně postižených a terapii „sebeudržení“ Lucie Meixnerová, DiS. – odborník v oblasti sociální práce V případě vašeho zájmu o poskytnutí poradenství kontaktujte telefonicky, osobně, emailem vedoucí oddělení Alzheimercentra Pohoda. Bc. Romana Studená – domluvení termínu a času vaší návštěvy Tel. pevná linka 313502659, mob. 734 313 321 e-mail: vedouci@domov-senioru.cz nebo Mgr. Bohumil Knobloch tel. pevná linka 313572336, mob. 733129548, e-mail: knobloch.b@seznam.cz Důležité informace Kde? V budově Alzheimercentra Pohoda nebo domova seniorů Kdy? Každý čtvrtek od 16. května 2013, 13–15 hodin Miluše Jůnová

Bezplatná sociální služba pro ohrožené rodiny Rodiny, které se ocitly ve složité životní situaci, nyní mohou požádat o pomoc v Dětském domově v Novém Strašecí. Tady najdou bezplatnou pomoc zejména ty, kterým hrozí odebrání dětí a  jejich umístění do náhradní péče. Novou sociálně aktivizační službu poskytuje dětský domov ambulantně i v terénu. Sociální poradenství pak ambulantně v sídle dětského domova. To znamená, že  buď potřebným poradí sociální pracovník v dětském domově, nebo terénní sociální pracovník přichází do rodiny. I když je služba teprve v začátku, ohrožené rodiny ji vyhledávají. Kapacita je už zaplněna do dvou třetin. S problémy přicházejí hlavně lidé z Rakovnicka, částečně z Kladenska.

Novostrašecký měsíčník

Další služba spočívá v pomoci obyvatelům domova, kteří odcházejí v dospělosti a nejsou, ať již ze zdravotních nebo mentálních důvodů, schopni samostatného života bez asistence. Zároveň ale nepatří do ústavních zařízení. „Tito lidé by byli schopni vést plnohodnotný život, pokud mají zajištěné bydlení s asistencí. Jinak končí například jako bílí koně nebo jako bezdomovci. Podařilo se nám pro ně získat chráněný byt v Rakovníku pronajatý od  města,“ informoval ředitel dětského domova Alexandr Krško. Tyto služby nejsou jediné, které dětský domov poskytuje. Již tři a půl roku pomáhá rodinám, kam se  děti vracejí z  dětského domova. „Pokoušíme se upravit vztahy v rodině a rodinu na návrat dítěte

připravit a jejich situaci pak sledujeme,“ řekl Krško. Pro radu se  mohou na  dětský domov obrátit i pěstouni a ti, kteří mají o pěstounskou péči zájem a nevědí, jak začít a za kým zajít. Nové sociálně aktivizační služby jsou registrovány u ministerstva sociálních věcí a dětský domov na ně získal od ministerstva příspěvek. Kdo tedy potřebuje pomoc, může přijít rovnou do sídla Dětského domova v Novém Strašecí v ulici Okružní 647. O pomoc můžete požádat i telefonicky: 313 574 181 nebo 605 738 513. -red-

5


Stalo se

Vyznamenání osobností města Nové Strašecí V slavnostním sále Městského úřadu v  Novém Strašecí se  v  pátek 17. května uskutečnilo předání vyznamenání osobnostem města. Rada města posuzovala návrhy došlých od občanů, institucí, jakož i návrhů vlastních, a rozhodla se udělit šest vyznamenání a ocenění. Vyznamenání se dostalo osobnostem, které jsou známy za hranicemi města, okresu i kraje. Starosta města ve svém projevu zdůraznil, že se úspěch oceněných nerodil lehce, ale z každodenní poctivé a mravenčí práce. Rada města udělila vyznamenání „Zlaté W krále Vladislava II. III. třídy“ paní MUDr.  Lence Suchanové za dlouholetou vzornou práci lékařky. MUDr.  Suchanová působí v  našem městě od  roku 1977 jako obvodní a  závodní lékařka. Do  roku 2009 také na  chirurgickém oddělení zdejší polikliniky. Sloužila i pohotovost. Ve městě a v nejbližším okolí je výraznou a oblíbenou lékařskou osobností známou svým vstřícným a přímým jednáním na vysoké profesionalit úrovni. Rada města udělila vyznamenání „Zlaté W krále Vladislava II. III. třídy“ panu Ing.  Bohuslavu Veckovi za  zásluhy o  rozvoj města. Pan Vecka od roku 1973 působil jako učitel a v letech 1975–1980 a  1990–2012 jako ředitel Středního odborného učiliště v  Novém Strašecí. Za  dobu jeho působení došlo k  nárůstu žáků na  učilišti a  zavedení nových učebních a studijních oborů. Díky rozvoji školy je Nové Strašecí přechodným domovem pro řadu žáků z blízkého i vzdáleného okolí. Pan Vecka se svojí dlouholetou prací zasloužil o rozvoj města a šíření jeho dobrého jména.

6

Rada města udělila pamětní plaketu města s právem nosit zlaté W panu Janu Málkovi za  zásluhy v  pedagogické práci. Pan Málek působil na  Středním odborném učilišti v Novém Strašecí od roku 1965 do roku 2002. Byl zde výraznou a erudovanou osobností školy, vynikal především svými obdivuhodnými encyklopedickými znalostmi z  oblasti přírodních věd. Výrazně se  zasloužil o dobré jméno školy a našeho města.

Starosta města udělil pamětní plaketu města s právem nosit zlaté W paní Ljubě Davídkové za  dlouholeté pracovní zásluhy a  věrnost povolání městu Nové Strašecí. Paní Davídková pracuje na  MěÚ 23 let jako referentka a  následně jako vedoucí účtárny. Vždy svoji práci odváděla s  příkladnou pečlivostí a náročné úkoly, obzvláště při neustálých změnách zákonů zvládala na odborné úrovni.

Starosta města udělil pamětní plaketu města s právem nosit zlaté W panu Davidu Laňkovi za  propagaci města v  literatuře. Spisovatel pan Laňka se převážně zaměřuje na životopisy hereckých osobností. Z  literatury faktu občas vybočí do dětské literatury. Tam patří i knížka Dobrodružství Billa Madlafouska. Jmenuje se Pravdomil, ale říká si Bill. Je mu devět, byl zvyklý na velkoměsto, ale musel se kvůli špatnému vzduchu přestěhovat na  maloměsto, a  tím je Nové Strašecí. V  humorných a svěžích příbězích zúročil autor svá školní léta prožitá v  našem městě. Kniha svým dějem, ilustracemi i  doprovodným materiálem přispěla k popularizaci našeho města.

Rada města udělila pamětní plaketu města s právem nosit zlaté W panu Miloslavu Mrázkovi za  zásluhy o  rozvoj sportu ve městě. Pan Mrázek je výrazná osobnost fotbalu v  Novém Strašecí. Poprvé oblékl novostrašecký dres v  sezóně 1981/82 a i jeho zásluhou klub postoupil z okresního přeboru do I.B třídy. Ačkoliv o hráče Mrázka měly zájem mnohé fotbalové kluby, zůstal věrný Novému Strašecí, kde působil dvacet let jako aktivní hráč, dnes jako trenér divizního fotbalového klubu. -red-

Novostrašecký měsíčník


Stalo se

Vzpomínka na letošní Den Země

Poděkování

V sobotu 27. dubna se  před budovou pošty v Novém Strašecí sešli lidé, kteří se u příležitosti Dne Země rozhodli z  přírody v  blízkosti našeho města uklidit věci, které tam rozhodně nepatří. Již tradiční akci spolupořádali místní myslivci, novostrašečtí skauti, sdružení „Přátelé Pecínova“ a děti ze  ZŠ Jana Amose Komenského pod vedením Mgr. Bradnové. Kvůli nevlídnému počasí se letošní úklid konal o týden později, než bývá obvyklé. Nutno dodat, že  ani poslední dubnová sobota nám přívětivé povětrnostní podmínky nenadělila. Nejčernější myšlenky se ale nenaplnily – nepršelo. A  to bylo hlavní. Pro junácké středisko „Mušketýrů“ není Den Země ničím novým. Již řadu let se děti i dospělí z našich oddílů úklidu pravidelně účastní. Nejinak tomu bylo i  letošní rok. Zvláště nás potěšilo, že se v řadách dobrovolníků objevili i ti nejmenší. Znovu se ukázalo, že je v naší společnosti dost lidí, tedy řekl bych spíše duševních mrzáků, kteří neváhají do  přírody ve  svém okolí vyhodit věci, které tam nemají co dělat. Ať už se jednalo o plastové lahve, které jsou takovým sběračským evergreenem, pneumatiky nebo o vyhozenou elek-

novostrašeckým myslivcům, kteří v rámci Dne Země zlikvidovali černou skládku, která se od loňského října rozrůstala u odbočky k chatové oblasti směrem na Třtici. Bylo to pořádné sousto, ale zato je nyní procházka i jízda touto krásnou silničkou opúět potěšením. Moc děkuji za  všechny, kteří tuto cestu používáme. Helena Janoušová

troniku, měly skupinky skautů opět co dělat. Daly se však nalézt i jiné kuriozity. Takto nás „potěšil“ kupříkladu pár vcelku zachovalých bot nebo velký kus již nepotřebné drátěnky. Jak je vidno, „myšlení“ některých lidí se skutečně stále nemění. Naproti tomu nás opravdu mile překvapilo, jak se právě ti nejmladší z  nás s  vervou sobě vlastní pouštěli do boje s trním a kopřivami, aby i ten nejposlednější papírek odklidili tam, kam patří. Nepořádek, který jsme sbírali do igelitových pytlů, jsme nechávali u cesty, odkud je následně odváželi pracovníci technických služeb. Úklid jsme zakončili na hrázi Podhorního rybníka. Zde si malí i velcí mohli opéct na rozdělaném ohni špekáčky nebo chutné klobásy, zahrát si pár drobných her či jen tak poklábosit s přáteli. Po jedné hodině nastal čas na návrat do města. Převažoval v nás pocit nad dobře vykonanou prací. Ve mně nicméně hlodal pocit, a v tomto zůstávám pesimistou, že hlupáci, kteří nepořádek způsobují, tu mezi námi budou i nadále. Jsem však rád, že tu budou i  tací, kteří chtějí tento stav napravovat. A za to všem, kteří v sobotu přišli, patří velký dík. Za „Mušketýry“ NS Jiří Verner, vůdce oddílu

Po zimě jaro V zimě vidím bílé pláně bez poskvrnky, snad jen pár holých keříků podél cest a silnic umocňuje jistotu, že se jedná o budoucí živý kraj. Nedočkavě očekávané jaro se  jistě dostaví, předchůdcem je však období, které cosi vypovídá o našem vztahu k okolí a nemyslím tím jenom silnici a cesty. Zmizelý sníh odhalí dary, které jsme nechali svému okolí podél cest, kupodivu i v tom posledním lesíku najdeme po sněhu plastu až dost. V  Novém Strašecí už nějakých deset let chystá Honební společenstvo myslivců spolu s Junákem pravidelnou akci na  sběr těchto darů zimy. Kupodivu tak jak přibývá zbytků po blahobytu, tak přibývá i počet občanů, kterým není lhostejné v jakém stavu je jejich okolí. Novostrašecký měsíčník

A tak každý rok na Den Země, seberou se děti, myslivcí a také občanové ( za přispění Technických služeb města odvozem a pytli), turistický kroužek p. uč. Bradnové a zakladatelé o. s. Za humny, a vycházkou zakončenou pečením buřtů na  ohni postrkují jaro k létu dřív, než všechny ty dary zarostou travou. A  tak jak nejsme rádi z  toho, co vidíme kolem sebe po zimě a před sběrem, tak o to radši jsme, když ráno vidíme tu skupinku idealistů mladých i dopělých, jak s rukavicemi a pytli na odpad vyrážejí na první procházku okolím města. Tímto nám všem 98 zůčastněným občanům chci poděkovat. Za Honební společenstvo Nové Strašecí a Stranu Zelených Antonín Cífka

Oprava zídek na náměstí V květnovém vydání Novostrašeckého měsíčníku jsme informovali o provizorní úpravě zídek na náměstí. Odboru investic MěÚ bylo následně doručeno vyjádření pracovní skupiny komise pro životní prostředí k opěrným zídkám před gymnáziem. Vyjádření bylo doplněno grafickým návrhem možné úpravy v prostoru před gymnáziem. Odbor investic MěÚ projednal předložený návrh s TSNS s požadavkem na zpracování cenové nabídky. Cenová nabídka byla ze strany TSNS předložena dne 23. 4. 2013, a to ve třech variantách: Rada města projednala opravu na  svém 66. zasedání dne 29. dubna 2013 a  rozhodla se  pro variantu č. 3. Tato varianta je zpracována pouze na odstranění první zídky na pravé straně horní části místní komunikace kolem budovy gymnázia. Prostřední a spodní zídka by zatím zůstaly zachovány. Celková cena díla je 169 265 Kč včetně DPH. Rada města se  rozhodla pro tuto variantu jednak z  důvodu, že  je nejlevnější, a  jednak proto, že první dvě varianty neobsahují kalkulaci úpravy trigonometrického bodu, který je umístěn v  ploše spodní zídky. Jedná se  o  stabilizační geometrický bod pro kostel. Odbor investic MěÚ jedná s Českým ústavem zeměměřickým a katastrálním o možnosti řešení. Po  jednáních s  TSNS je realizaci možné zajistit po  dokončení rekonstrukce chodníku na  Čsl.armády a  v  Rabasově ulici, tj. na  přelomu června a července. Z  hlediska finančního objemu byly všechny tři varianty v  limitu veřejných zakázek na  stavební práce malého rozsahu. Ve  smyslu znění Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MěÚ lze práce přímo zadat TSNS. OI MěÚ projednává s TSNS dále opravu opěrné zídky ve  spodní části Komenského náměstí před drogerií, která se po zimním období naklonila tak, že horní dvě řady tvárnic hrozily bezprostředním zřícením. Tato opěrná zídka proto byla pracovníky TSNS preventivně odstraněna a  břeh provizorně zajištěn, včetně ochrany proti osychání. -red7


Stalo se

Ošetření Ošetření památného stromu památného jasanu v Domově seniorů Nové Strašecí u kaple sv. Isidora Stejně jako v roce minulém, i letos byl přihlášen památný strom ve městě do projektu Zdravé stromy pro zítřek. Vybraný jasan v parku u kaple sv. Isidora byl prohlédnut odborníky z  Mendelovy univerzity, kteří strom zhodnotili a  doporučili k  zařazení do  zmiňovaného projektu. Doporučené ošetření, kterým bylo odlehčení a  stabilizace silných kosterních větví na  periferii koruny, odstranění suchých větví v koruně a instalace dynamické bezpečnostní vazby, bylo provedeno 17. května 2013. Ošetření provedl arborista s mezinárodním certifikátem European Tree Worker pan Petr Ledvina. Partnery tohoto projektu byly Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., a Mendelova univerzita v Brně. -red-

Na základě doporučení Městského úřadu v  Novém Strašecí se  Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb, přihlásil do  projektu Zdravé stromy pro zítřek. Partnery tohoto projektu jsou Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. (SZKT) a Mendelova univerzita v Brně. Nejprve si náš krásný strom prohlédli odborníci z  Mendelovy univerzity a  na  základě pořízené fotodokumentace a jejich dobrozdání k vyhodnocení zdravotního stavu našeho památného stromu byl připraven návrh na  odborné ošetření tohoto majestátního stromu, lípy malolisté, která vévodí vstupu do Domova seniorů Nové Strašecí. Termín ošetření byl připraven na 26. dubna 2013 dopoledne v osm hodin a byli o něm informováni nejen obyvatelé a zaměstnanci Domova seniorů, ale prostřednictvím tisku i občané Nového Strašecí a jeho okolí. Ráno v  pátek 26. dubna 2013 přijeli zkušení pracovníci, kteří měli ošetření provést. Jednalo se o zkušené certifikované evropské arboristy Ondřeje Jančárka, Vojtěcha Kuchaře a Zbyňka Zímu. Jejich příprava na zajímavou akci netrvala dlouho, čímž dokázali, že  svému řemeslu rozumí. Krátce

po příjezdu na zahradu Domova seniorů a složení materiálu už je bylo vidět, jak natahují jistící lana, připravují si malé motorové pily a chystají se začít. Po nějaké době již bylo vidět, jak všichni tři šplhají v  koruně rozložitého stromu. Jejich práce byla pečlivě sledována pohledy jak obyvatel domova, tak i města Nové Strašecí. Jejich hlavním úkolem bylo odlehčení a  stabilizace silných kosterních větví na  periferii koruny, odstranění suchých větví v koruně a instalace dynamické bezpečnostní vazby. Celé dopoledne bylo vidět, jak prořezávali větve a větvičky, přelézali z místa na místo od samého vrcholu stromu až po jeho spodní partie. Každý řez ošetřili, aby se touto cestou nedostali do stromu nezvaní hosté. Tímto způsobem odlehčovali a  provzdušňovali korunu lípy, aby po skončení této části činnosti svázali korunu třemi nezávislými vazbami. Výsledkem jejich práce je krásně prořezaný strom, který určitě ještě dlouhou dobu bude okrasou zahrady Domova seniorů a  který bude dělat radost nejen jeho obyvatelům, ale i všem milovníkům stromů, kteří se na něj přijdou podívat. Všem, kdo se zasloužili o ošetření lípy, je potřeba co nejsrdečněji poděkovat. Bohumil Knobloch

Dokončení chodníků v ulici Čsl. armády

Ošetření památného jasanu u kaple sv. Isidora. Foto: Michal Drtina

8

Postupují práce na výstavbě nového chodníku v části ul. Čsl. armády. Byla uskutečněna výměna čtyř stožárů veřejného osvětlení včetně nových úsporných svítidel a  zarovnání travnaté plochy mezi chodníkem a silnicí. Pokud se  nevyskytnou nepředvídané události, předpokládá se ukončení prací počátkem měsíce června. -red-

Novostrašecký měsíčník


Téma

Jsem příznivcem všeobecné sportovní průpravy Kamil Černý je z pohledu hokejbalového oddílu hráčem, trenérem i funkcionářem. Z pohledu atletického oddílu trenérem mládeže a přípravky. Říká, že mnoho současných dětí ztrácí přirozenou schopnost pohybovat se. Nezůstává však pouze u tohoto konstatování, ale snaží se o to, aby děti v Novém Strašecí sportovaly co nejvíce.

Jak jsou na tom pohybově současné děti? Velice bídně. Nikdy jsem si nemyslel, že  by to mohlo být až tak špatné. Díky počítačům, televizi a podobným aktivitám, které jsou pohodlnější než pohyb, ztrácejí děti přirozenou schopnost pohybovat se. Potkávám děti, které v  páté třídě váží osmdesát kilo při sto třiceti centimetrech, nejsou schopni udělat krok, natož vyvinout přirozený běh. Ten se pro ně stává nebezpečným pohybem. Dá se pracovat s takovými dětmi? Já je nezatracuju, naopak, pokud projeví jen trochu zájmu, snažím se je povzbuzovat a zaujmout, aby u  sportu vydržely, a  mrzí mě, když slyším, že ve školách jsou odsouváni na druhou kolej a nemají tak možnost motivaci pro sport získat. U dětí je důležité, aby sportovní aktivity provozovat co nejvíce a především pravidelně. Nejlépe každý den. Eliminuje se tím nebezpečí, že si něco při sportovních aktivitách udělají. V současné době se stává, že se ti, kteří sportují pouze sporadicky, při tělesné aktivitě zraní. Na to pak následuje reakce: Zakážeme všechno, hlavně, aby si nikdo neublížil. Takový přístup není dobrý, protože vede právě k opačnému efektu. Čím méně děti cvičí, tím častěji se při náhodné aktivitě zraní a svoji přirozenou energii si vybíjejí špatným směrem. Jsou zlobivé, roztěkané, méně se soustředí. Jakými sporty se zabýváte? Nyní hraju aktivně hokejbal za áčko, trénuji box a atletiku. Sport mě bavil od dětství, aktivně jsem hrál fotbal, hokej, jezdil jsem na  lyžích, chodil plavat i na atletiku. Vyzkoušel jsem snad všechny sporty. Možná to bylo i tím, že jsem se od základní školy pohyboval mezi partou dětí, s kterými jsme všechny sporty zkoušeli a klidně jsme školu reprezentovali v  jakémkoli sportovním turnaji. A  nejenom ve škole, ale i ve volném čase. To se teď vidí málokdy. Na hřišti se jenom občas sejde větší parta dětí, aby si zahrála vybíjenou nebo fotbal. Myslíte si, že je třeba se již v dětském věku specializovat na určitý druh sportu? Já jsem příznivcem všeobecné sportovní průpravy atletické a  gymnastické. Protože teprve tak získávají děti schopnost používat tělo v rámci nějakých pohybových forem. Teprve po zvládnutí základních pohybových návyků se  specializovat na  konkrétní sporty. Zvlášť mi vadí fotbal a hokej, protože tyto sporty jednostranně přetěžují tělesný aparát. Novostrašecký měsíčník

Vedete atletický oddíl. Přiznám se, že jsem vůbec nevěděl, že  v  Novém Strašecí takový oddíl funguje. To mne mrzí, protože pracujeme už rok. Ve škole sice plakátky jsou, ale mnoho dětí se na jejich základě nepřihlásilo. Asi se informace nedostala mezi rodiče.. Kolik chodí dětí a kolikrát týdně se scházíte? V současné době mám dvanáct mladých atletů. Snažím se, aby chodili na trénink dvakrát týdně. Trénink jednou týdně je z  mého pohledu pouze odkladiště dětí. Optimální by byl trénink třikrát týdně, ale to se zdá v současné nabídce aktivit pro děti zcela nemožné. Mnoho dětí má na každý den jiný kroužek nebo aktivitu. Někdy si říkám, jestli to není až přehnané. Kde se scházíte? Na  atletickém stadionu Na  Kocourku, a  pokud je nepříznivé počasí, tak v tělocvičně boxerského klubu v bývalé družině, a v zimě ještě v Biosce. Platí se něco? Ano, nemáme žádné jiné finanční zdroje, takže děti, které chodí jednou týdně, platí dvě stě korun měsíčně, kdo chodí dvakrát týdně, platí tři sta korun měsíčně. A kdy probíhají atletické tréninky? V úterý a ve čtvrtek, mladší žáci do 12 let od tří hodin do půl páté a poté navazuje do šesti hodin trénink mladších dorostenců. Přípravu máme klasicky letní a zimní. Je možné popsat, jak vypadá váš atletický trénink? Pro představu a  zjednodušeně ano. Začínáme vždy rozcvičením. To obnáší dynamickou část, tedy rozběháním se a procvičením atletické abecedy. Pak pokračujeme se  statickou částí, tedy vedenou rozcvičkou s protažením všech partií těla a svalů. U této rozcvičky se snažím, aby se ji děti naučily samostatně a  nezapomínaly ji provádět vždy, když se chystají sportovat, protože tím eliminují zranění. Jenže nejhorší je, že děti v současné době nejsou schopny mluvit, respektive vyjadřovat se a tak nedokážou zopakovat to, co jim předvedu, a popíšu. Neznají názvosloví, nevědí, co mají dělat, když jim řeknete, že mají upažit, předpažit, zapažit.

Potkáváte někdy na hřišti děti, které si jdou jen tak zahrát vybíjenou nebo fotbálek? Občas se to stane, ale většinou jich je tak málo, že si nemají proti komu zahrát. Jde zhruba o trojice, takže končí tím, že hrají na jednu branku. Aby se jich sešlo šest a mohly hrát alespoň tři na tři, jsem už dlouho neviděl. Vy děláte ještě box, ale pro mne, možná i pro mnohé čtenáře, je box divným sportem, ve  kterém do sebe lidé mlátí hlava nehlava. Může být takto vnímán díky televizi. Jenže to je jenom velmi malá a  především vrcholová část tohoto sportu. Podstata tréninků a pohybové aktivity spojené s  boxem jsou úplně jiné. V  našem pojetí jde o kondiční box, do kterého je schována komplexní kondiční příprava sportovce. Při dobrém boxerském tréninku nedochází ke  kontaktu mezi lidmi, ale využívá se  pohyb, při kterém dochází k  dokonalé dechové aktivitě. Ono mlácení do  pytle má při dobrém vedení jiný význam než naučit se  mlátit do  soupeře, ale to je na  dlouhý výklad. Je veliká škoda, že díky médiím se pohled na box zúžil pouze na zápasy boxerů v ringu. Co vás trápí? Když pominu to, že děti nechtějí sportovat, tak především to, že v současné době je hrozně málo lidí, kteří by chtěli něco udělat zadarmo, bez přemlouvání, ale to je spíš na jiný rozhovor. Co se týká sportu, trápí mě, že  děti už neumí ani pořádně chodit a  pak chůze většiny populace připomíná spíš vypodkládání těla před pádem na zem. Trápí mě, že máme sice krásná hřiště, o kterých jsme si dřív mohli nechat pouze zdát, ale ta zejí prázdnotou a  děcka před barákem s  mičudou abyste pohledal. Ale stále věřím, že se to změní, že děti začnou víc aktivně sportovat a  sportovní oddíly budou plné a stejně tak všechna sportoviště ve městě. A budu moc rád, když se  najdou další lidé s  nápady, co by se ještě dalo pro sport udělat. Nebo to rovnou udělají. Michal Drtina 9


Téma

Láska k pohybu Chcete své děti nasměrovat k  celoživotní lásce k pohybu – a snížit riziko, že budou obézní a nepohyblivé? Zajímejte se již v raném dětství o pohybové aktivity a sporty ve vašem okolí. Povzbuzujte děti v pohybových aktivitách, snažte se jim alespoň v začátku jít příkladem a vyzkoušejte s nimi několik sportů, abyste zjistili jejich zájem o některý z nich. Podaří-li se vám zažehnout malý plamínek zájmu o nějakou pohybovou činnost, jste na dobré cestě. Děti velice často napodobují své rodiče, a  když vidí, jak se při nějakém sportu baví, snaží se je napodobovat bez ohledu, na  jaké je to výkonnostní úrovni. Které aktivity jsou vhodné a v jakém věku? Bez ohledu na věk projevuje dítě již velmi brzy určité tendence, ty je dobré vypozorovat, jelikož mohou být vodítkem k výběru aktivity. Děti nepotřebují hned organizovanou činnost k tomu, aby rozvíjely základní pohybové schopnosti. Důležitější je, aby se vaše děti pravidelně zabývaly nějakou pohybovou aktivitou, jako jsou jízda na kole, fotbálek, basket, plavání, nejlépe společně s rodiči nebo kamarády. Několik tipů rodičům Pokud přihlásíte své dítě do  sportovního klubu nebo jiné organizované činnosti, ujistěte se, že to opravdu chce. Dítě byste neměli nutit. Nepřepínejte své děti! Rodiče často v dobré vůli přihlásí děti na mnoho mimoškolních kroužků a  sportovních aktivit. Den se pak stává závodem z jednoho místa na druhé. I v tomto platí ono okřídlené: „Méně může být někdy více.“ Jakou doporučují odborníci roli rodičům? I když to není vždy snadné, měli by se snažit být pozitivní a  děti hlavně povzbuzovat! Měli by více oceňovat snahu a úsilí zlepšovat se před výsledky. Vyhrávat mohou jen někteří, radost z pohybu, snahu a bojovnost mohou mít všichni. Bylo prokázáno, že u sportu většinou vydrží děti rodičů, kteří se zajímají o to, jak jejich potomek trénuje, a pokud jim to dovolí čas, tak se zúčastňují zápasů či závodů. Pokud nastane situace, že dítě se rozhodne ukončit sportovní aktivitu, měli bychom se snažit přijít na  to, proč tomu tak je. Někdy to může být jen důsledkem únavy, přetrénování či zklamání z  neúspěchů. Jindy mohou být příčiny v  rovině osobních vztahů, konfliktů s  trenérem, nedorozumění se spoluhráči. Přetrvává-li odpor k danému sportu dlouhodobě, nemá valný smysl dítě nutit, ale pokusit se nalézt podobnou aktivitu, nikoliv zanevřít na sport a pohyb jako takový. Jan Taussig www.sportvital.cz

10

Získat nový povrch hřistě je pro hokejbalisty nutností Hokejbalový klub má v Novém Strašecí pevné místo od roku 1996, kdy vznikl. Od té doby získal titul vicemistra 1. ČNHbL, třikrát byl v semifinále 1. ČNHbL a jednou se stal vicemistrem 2. ČNHbL. O  rozhovor jsem na  konci sezony požádal předsedu občanského sdružení Davida Ryssa. Povídali jsme si o konci sezony, o působení klubu v areálu Na Kocourku i o plánech do budoucna.

Nové Strašecí HBC – Mladá Boleslav Zápas mladšího dorostu 26. 5. 2013. Foto: Jiří Duchoň

Jak oddíl hokejbalu zakončil sezonu? Mini přípravka spolu s přípravkou se v současné době chystá na mistrovství republiky v Moravské Třebové a ve Svitavách, které se koná první víkend v červnu. Na to jsme se připravovali celý rok. Tyto oddíly mají svazově organizovanou pouze jednu soutěž, tedy mistrovství republiky, což je spíš větší turnaj. Celoroční ligu nejmladší nehrají, takže jsme se  domluvili se  spřátelenými oddíly, Nižborem, Kladnem a Hostivaří, a připravujeme turnaje v  jednotlivých městech. Uskutečnily se  čtyři. V Kladně a v Hostivaři jsme skončili druzí a turnaj v Novém Strašecí a Berouně jsme vyhráli. Tato série turnajů sloužila pro to, aby vůbec děti hrály nějaké zápasy, měly možnost si zahrát a měly nějakou konfrontaci s vrstevníky z jiných oddílů. Na uvedených turnajích jste byli dvakrát druzí, dvakrát první. To je dobrý výsledek? Ano je, ale u těchto dětí o výsledky ani tak nejde. Spíš chceme, aby je sport bavil, aby sem chodily rády.. A co žákovské oddíly? Soutěž mladších žáků už skončila, a  protože je v  této kategorii málo žáků, doplňujeme oddíl dětmi z  přípravky a  z  mini přípravky. To se  projevilo na  výkonu, takže v  soutěži středočeského kraje skončili mladší žáci na sedmém místě a starší žáci na předposledním místě. Ale jak jsem řekl u  přípravky. U  těchto kategorií žáků je výsledek až druhotný.

Od kdy jsou pro vás výsledky turnajů důležité? U  mladšího dorostu na  výsledku už koukáme. Těm ještě sezona neskončila. Po  základní části skončili druzí v regionu střed a poslední víkend v  květnu jim začíná play-off, ve  kterém budou hrát s Mladou Boleslaví semifinálovou sérii. Vítěz skupiny regionu střed pak postupuje na finálový turnaj mistrovství republiky. A samozřejmě u týmu B i A mužů jsou výsledky důležité. Tým B je rezervou pro áčko. Chodí si tam zahrát kluci, kteří již ukončili aktivní kariéru v týmu A. Béčko je doplňováno právě dorostenci, kteří zde získávají první zkušenosti v dospělé kategorii. Tým B hrál oblastní kladenskou soutěž a po základní části byli mezi dvaceti týmy zhruba uprostřed tabulky. Dostali se do play-off, ale prohráli v prvním kole s Žehrovicemi. Áčko už má po  sezoně. Základní část ukončilo na  třetím místě. Před sezonou jsme měli cíl dostat se  do  play-off, protože dochází ke  generační obměně v  mužstvu a  snažíme se  zapojit mladé dorostence, které jsme si vychovali. Před sezonou jsme drželi naše cíle při zemi. Nakonec jsme se  dostali do  semifinále, ale tady mužstvo narazilo na  Karlovy Vary, a  ty nás porazily 3:2 na zápasy. Musím však říct, že jsme s výsledkem spokojeni. Popsal jste několik týmů, kolik je to aktivních členů? Aktivně se do sezony zapojilo devadesát hráčů. A nepočítám do toho devět hráčů, kteří jsou u nás na střídavý start nebo na hostování. Jak se vám daří hospodařit v areálu Na Kocourku, který máte v pronájmu? Pojímáme to jako zkoušku, snažíme si vše osahat, abychom věděli jak vše organizačně dobře zvládnout. Děláme drobné opravy. Například v budově bývalé školní družiny jsme společně se  školou boxu položili novou podlahu. V této chvíli se snažíme udržovat trávníky, protož letos tráva roste díky dostatku vody poměrně rychle. Přemýšlíme o tom, co s minigolfem, protože ten je velice zanedbaný. Zasloužil by si rekonstrukci, ale to bude velice finančně náročné. Jinak jsme dali dohromady výčet prací, které bychom si představovali během roku udělat. Nyní se zabýváme jejich oceněním a následně vše podle smlouvy předložíme radě města k posouzení.

Novostrašecký měsíčník


Téma Jak může občan města využívat tento areál? Areál je otevřený denně, kromě termínů tréninků zde mohou děti jezdit na kolečkových bruslích, hrát in-line hokej, zastřílet si na bránu. Horní hřiště je otevřeno dle provozní doby, protože do odpoledních hodin je atletický areál využíván gymnáziem a základní školou. Na horním hřišti se dá hrát fotbal, házená, basketbal, tenis, nohejbal nebo si mohou pouze zaběhat. Ti, kterým ještě není osmnáct, musí mít nějaký doprovod. Platí se nějaká částka za pronájem? Podle platného ceníku, který je na  stránkách obce. Pro skupiny nad 5 osob se za atletický areál platí sto korun za hodinu, individuálně dvacet korun za hodinu a mládež do osmnácti let má vstup zdarma. Co dalšího nabízíte občanům? Provozujeme zde bistro, takže občané si mohou přijít nejenom zasportovat, ale také se zde mohou občerstvit, ale dá se tady i jenom posedět. Prostředí je zde velice příjemné a jste vlastně uprostřed města. V bývalé družině nyní funguje škola boxu, takže i sem si mohou občané přijít zasportovat. Můžeme ještě nabídnout organizaci sportovních turnajů, případně nabízíme areál k  pronajmutí na  takové turnaje. Například o prázdninách zde bude turnaj v nohejbalu. A co o prázdninách pořádáte váš oddíl? O prázdninách pořádá velký turnaj o Pohár města Nové Strašecí, letos už šestý ročník. Máme pozvané dva týmy z Bratislavy, z Pardubic, Hradce Králové, Suchdola nad Lužnicí, Kladna a  tým reprezentace hráčů do dvaceti let. V jednání je Kovo Praha. Čekají diváky nějaké turnajové novinky? Hokejbal se  bude hrát standardním způsobem, ale chceme přidat kulturní program, takže ze soboty na neděli chystáme koncert tří kapel. Koncert jakých kapel? Chtěli bychom kapely z  nejbližšího okolí, takže v jednání je novostrašecký Vivien’s Shadow, Selfish z Tuchlovic nebo Stuck In Mind. Například Selfish už nehrají tak často, takže doufáme, že jejich mimořádné vystoupení přiláká mnohé fanoušky hudby. V jakém termínu se turnaj uskuteční? Třetí srpnový víkend, tedy přesně od pátku 16. srpna do neděle 18. srpna. V pátek se budou předehrávat dva nebo tři zápasy, v sobotu proběhnou zápasy skupin a v neděli se bude hrát o medaile. V  květnu byla náborová akce sportovních klubů na  fotbalovém stadionu. Jaký měla pro vás význam? Bohužel jsme se této akce nezúčastnili. Měli jsme nějaký komunikační šum, takže informace, že půjde o náborovou akci, se ke mně nedostala. Novostrašecký měsíčník

Takže děláte nábory individuálně? Ano, většinou na základní škole, letos se  chystáme začátkem června. Na  nábor navazuje soustředění na  začátku července v  křivoklátském sportovním areálu U  Kolečka. Tam se  uskuteční soutředění pro mládež všech věkových kategorií. Letos nebude uzavřené pouze pro členy oddílu, ale mohou se přihlásit i děti, které do našeho klubu nechodí. Tomu bude přizpůsoben i  program. Dalo by se říct, že to bude takový sportovní tábor, s cyklistikou a vodou. Určitě nebudou děti potřebovat hokejky. Od kolika let může dítě chodit na hokejbal? Nebráníme se  žádnému věku, ale do  minipřípravky začínají chodit děti v  poslední školkové třídě a v prní a druhé třídě základní školy. Potřebuje nějakou dispozici? Stačí, když bude chodit a dokáže si zavázat tkaničky, protože hokejbal se hraje v keckách. Hokejbalové hřiště Na  Kocourku vypadá jako zimní stadion, bruslí se zde? Původně tu bylo hokejové hřiště, ale nyní se na hokej nevyužívá. Za jedno povrch není dělaný na led a za druhé mantinely jsou hokejbalové, takže náraz puku nevydrží. A není šance položit nějakou vrstvu a na ni teprve ledovat? Šance na  to je. Na  ministerstvu školství jsme zažádali o dotaci na vybudování nového umělého povrchu. Nyní čekáme na vyjádření. Cena tohoto povrchu pro naše hřiště je zhruba milion dvě stě tisíc korun. K dotaci není nutná spoluúčast žadatele. Výrobce tohoto povrchu zaručuje, že zmíněný povrch je vhodný i  pro ledování. Ale stále to neřeší problém mantinelů. Byla by však možnost veřejného bruslení. Získat nový povrch je pro nás nutné, protože ligu zde hrajeme už druhým rokem na  výjimku hokejbalového svazu, protože už nesplňuje licenční podmínky. Takže když se nepodaří získat dotaci, budeme muset hledat jiné řešení. Z našich prostředků nejsme schopni něco takového financovat. V  loňském roce jste převzali do  správy areál Na Kocourku. Co vás vedlo k tomuto kroku? V první řadě to bylo rozhodnutí, že jsme se chtěli osamostatnit a nebýt vedeni jako oddíl pod Sokolem. Založili jsme občanské sdružení a byli schopni žádat o dotaci na nový povrch. Podmínkou dotace také bylo, že  žádající subjekt musí mít uzavřenu dlouhodobou nájemní smlouvu na hřiště. Nějakou zkušenost s provozem areálu jsme už měli, takže přechod pro nás, s  ohledem na  množství práce, nebyl tak veliký. Klubu to navíc přináší nějaké prostředky z provozu bistra, ale hlavně mělo uspořit město na provozních nákladech. Vy ale nejste jediný hokejbalový klub, který má toto hřiště jako domácí.

Do letošní sezony zde hráli ještě Kelti Nižbor, kteří platí klasické nájemné podle ceníku. Jinak, abych pravdu řekl, není to se zájmem o areál nikterak slavné. Na  minigolf chodí minimum lidí, což pravděpodobně bude i  špatným povrchem, který minigolf má. A když mluvíme o penězích, tak za pronájem platí ještě gymnázium, které využívá atletický areál v rámci tělesné výchovy. Co chystáte do dalšího období? Máme v  plánu udělat nějaké závody modelů na  vysílačku, hokejbalový turnaj pro děti. Ale už nyní se zde každou středu a pátek od půl sedmé schází parta lidí, která si zahraje fotbal, házenou nebo hokejbal. A  to i  mimo sezonu. Přijít může opravdu každý, kdo by si chtěl trochu protáhnout tělo, není to pro uzavřenou společnost. Jak funguje spolupráce mezi vámi a ostatními sportovními kluby, případně městskými sportovními zařízeními? V poslední době jsme se několikrát sešli s panem Buškem, dobrou spolupráci máme s florbalisty, ale fotbalisté a tenisté mají svůj areál, takže se nějak víc nepotkáváme. Pan Bušek z městských sportovních zařízení se však o vzájemnou informovanost snaží. Myslíte, že  by větší informovanost mezi sportovními oddíly prospěla? Možná by bylo dobré sejít se dohromady a říct si něco o  koncepci sportu v  Novém Strašecí, jak to vidí jednotliví zástupci oddílů, v čem koho tlačí bota atp. Já třeba vím, že fotbalisté mají problémy s umělým trávníkem, s jeho osvětlením, ale o ostatních nevím nic. Asi by bylo dobré, aby se vědělo, co by bylo třeba pro rozvoj sportovních zařízení udělat, naplánovat větší investice do jednotlivých sportovišť v určitém časovém harmonogramu. Je třeba říct, že většina sportovců je členy sportovní komise, ikdyž v poslední době se tato komise moc neschází. Asi nejsou důvody. Takže setkání, o kterých mluvíte, splňovala sportovní komise. A co městské granty? Městské granty jsou podle mého nastaveny dobře, podporují fungování mládežnických oddílů, což je správné. Město mládež podporuje a  to je dobře. Co váš klub trápí? V této chvíli nejvíc získání dotace na nový povrch hrací plochy, potom zateplení bývalé družiny a rekonstrukce sociálního zařízení tamtéž. A mě občas trápí malý zájem lidí . Michal Drtina

11


Kultura

Beseda s Jindřiškou Marešovou Ve čtvrtek 25. dubna se uskutečnila beseda k fotografické výstavě „Indie bez romantiky a trochu romantiky k tomu“ s autorkou Jindřiškou Marešovou ve  foyer Novostrašeckého kulturního centra. Přestože jsme zvolili desátou hodinu dopolední, našlo se dvacet pět pozorně naslouchajících účastníků. Už když návštěvníci přicházeli, bylo jasné, že se dopoledne vydaří. Po  zahájení ihned začaly padat otázky, které se týkaly historie, kultury a života v Indii. A paní Marešová odpovídala a  odpovídala. Na  promítacím plátně je autorka provedla místy, která v  Indii navštívila a pro návštěvníky je okomentovala. Účastníci se  i  během projekce  živě zajímali o  to, jak se dnes v této zemi žije, a měli spoustu zajímavých dotazů. Beseda probíhala ve  velmi příjemné atmosféře a  čas vymezený pro besedu rychle uběhl, a  tak jsme ji protáhly zhruba na dvě hodiny. Spokojené úsměvy na  tvářích návštěvníků po skončení besedy pro nás byly odměnou. Iveta Dušková

Pohádkový cyklus pro nejmenší

Pilní návštěvníci cyklu Pohádka nejen na neděli. Foto: NKC

Od září 2012 do  května 2013 probíhal další cyklus pořadů pro dětské návštěvníky s  názvem „Pohádka nejen na neděli“. V rámci cyklu děti opět soutěžily o pilného návštěvníka. Vyhlášení připadlo na neděli 12. května v  sále NKC před posledním představením. A co by to bylo za soutěž bez cen. Děkujeme firmě Euromedia za věcné ceny pro soutěžící (dětské knihy), která s  námi spolupracuje od počátku vzniku cyklu a to je již šest let a nebýt toho, nebylo by vyhlášení ani vítězství. Za pilnou účast byli oceněni Vít Ševčík, Viktorka Seilerová, Beata Tlustá, Milan Tlustý, Eliška Hégrová, Adéla Hégrová, Jan Hrabánek, Martin Hrabánek, Valentýna Opltová, Jiří Oplt, Adéla Bílková a Simona Bílko-

vá. Za stoprocentní účast si převzaly ceny Anežka Stará, Barbora Vajnerová a Denisa Hůlová. Všichni obdarovaní od ostatních návštěvníků sklidili velký aplaus. Jak vidno, zvláště u  dětí takovéto soutěže mají svůj smysl, neboť je motivují k  návštěvě dětských pořadů a tím k sebevzdělávání a rozvoji. Zúčastněným moc gratulujeme. Nyní jsou před námi letní prázdniny, ale již od září se rozjede další cyklus pořadů pro rodiče s dětmi a opět budeme soutěžit. Začínáme 22. září od 15 hodin v sále Novostrašeckého kulturního centra s  Africkými pohádkami. Přejeme vám příjemné slunečné prázdniny a  spoustu pěkných zážitků. Po  prázdninách se na vás opět těšíme. Iveta Dušková

Poděkování Věře Hrubešové Beseda s autorkou Jindřiškou Marešovou. Foto: NKC

Taneční kurz pro mládež Pokračuje zápis do kurzu tance pro mládež, který se  bude konat od  září do  prosince 2013 v  NKC. V současné době se až do vyrovnání počtu přihlášených hochů a dívek přijímají především přihlášky chlapců. Zápis probíhá v kanceláři MKZ v budově Novostrašeckého kulturního centra v  úřední dny pondělí 8–17, středa 8–18 hodin. Bližší informace na telefonu 313 572 340. -id-

Předprodej vstupenek v Informačním centru na  nedělní představení „RANDE S DUCHEM“ – 16. 6. 2013 od 19 hodin. Tragikomedie s Evou Holubovou a Oldřichem Víznerem. Vstupné 300 Kč. Telefon: 728 875 886. 12

Věra Hrubešová, je autorkou cyklu „Cesty ke zdraví“ (2005–2009) a projektu Akademie volného času (trvá devátým rokem). Za  tyto aktivity obdržela v  roce 2008 od  města vyznamenání III. třídy. Oba projekty jsou jejími „dětmi“, kterým vdechla život. Především AVČ vypiplala k dokonalosti, nadchla pro ni spoustu posluchačů, přivedla do  našeho města mnoho špičkových odborníků, vysokoškolských profesorů, vědců a  zajímavých osobností. Měla jsem to štěstí, spolu s ní se několik let na AVČ podílet. Ne vždy bylo vše optimální a  růžové. Čelily jsme spolu různým překážkám, okolnostem, názorům. Ale spolu jsme se vždy dokázaly dohodnout, vyjít si vstříc a mnohdy se navzájem podržet. Naše vzájemná, mnohaletá spolupráce byla na důstojné úrovni, plna pochopení a tolerance. Bylo to především tím, že nám oběma šlo vždy v první řadě o spokojené posluchače. Pod vedením paní Hrubešové se AVČ dostala na  velmi vysokou úroveň a  zařadila se  mezi oblíbené pořady. V  letošním roce se  paní Věra rozhodla, že ze zdravotních důvodů předá cyklus se vším, co vybudovala, své nástupkyni. Touto cestou si vám dovoluji poděkovat, za příkladnou, plodnou spolupráci, kterou jste věnovala pořádání AVČ. Nebylo

toho málo a mnohdy to bylo i nad rámec vašich povinností. Jsem vděčná, že  jsem vás potkala a poznala. Vážím si vašich profesionálních a pracovních kvalit, ale co je víc, vážím si vás jako člověka, na kterého je spolehnutí, o kterého se mohu opřít a který je schopen dodat mi vždy sílu jít dál. Mrzí mě, že naše spolupráce končí, ale takový je život. Budu ráda vzpomínat na vše, co jste pro AVČ i mě osobně učinila, a nikdy na to nezapomenu. Iveta Dušková

Novostrašecký měsíčník


Kultura

Akademie volného času 9. ročník ve školním roce 2012 / 2013 Přednáškový cyklus Čechy krásné, Čechy mé… (věnováno poznávání kulturních historie a  přírodních zajímavostí Středočeského kraje)

Závěrečná přednáška čtvrtek 6. června 2013 Pozor, zahájení v 16 hodin. Lidová architektura ve Středočeském kraji (jaký má význam lidová architektura, aby se o ni pečovalo, vesnické památkové zóny, spolupráce s laickou veřejností) Přednáší: Mgr. Markéta Hanzlíková, Národní památkový ústav ve II. části programu (po přestávce): Vyhodnocení 9. ročníku AVČ, předání diplomů stálým posluchačům – absolventům AVČ, vyhodnocení ročníkové písemné práce, slavnostní závěr Doplňující program: sobota 22. června 2013 autobusový poznávací výlet do Kutné Hory, ve spolupráci s CA Jana Koubová, doprava 320 Kč, bez vstupů, přihlášky a výběr poplatku v kanceláři v Havlíčkově ulici. Zájezd se uskuteční při plném obsazení autobusu. Devět let působí v Novém Strašecí projekt celoživotního vzdělávání pod názvem Akademie volného času. Projekt měl za cíl nabídnout našim občanům seniorského věku, ale i mladším ročníkům, aktivní setkávání při vzdělávacích pořadech. Každý ročník byl věnován určitým tematickým celkům z oblasti historie, přírodovědy, kulturní historie lidské společnosti, psychologie, zdraví, sociologie. Podařilo se  získat stálé posluchače, a  to nejen z  Nového Strašecí, ale také z dalších obcí, Třtice, Řevničov, Ruda, Tuchlovice, z  Rakovníku. Největší úspěch měly ročníky věnované hlavně regionu Novostrašecka, Rakovnicka a  Středočeského kraje. Bylo

nám ctí, že všichni lektoři ze všech různých oborů nám přednášeli na vysoké úrovni a věnovali nám ochotně svůj čas. Naši posluchači pochopili, jak je důležité v  životě neustrnout, ale využít všechny možnosti k získání dalšího osobního rozhledu a  zůstat aktivním člověkem do  nejdelšího věku. Součástí programu AVČ se staly i zajímavé exkurze, prohlídky zajímavých objektů, výstav, přírodovědné vycházky, výlety. Odezva posluchačů napovídá, že je stále program AVČ zajímá a společenská setkávání jsou pro ně osobním přínosem. Závěrem děkuji všem stálým posluchačům i spřízněným duším za účast na všech akcích. Poděkování: Děkuji kolegyním za organizační spolupráci: Paní Marii Kořánové, paní Dagmar Kýhosové, paní Dagmar Kořánové, paní Anně Koucké, paní Marii Burgerové, paní Jitce Cingrové, paní Blaženě Snopové, panu Josefu Snopovi a dále celé radě AVČ. Dále děkuji všem odborným lektorům, kteří s ochotou přednášeli v 9. ročníku AVČ: Panu PhDr.  Robertu Šimůnkovi, HÚ ČR, paní Ing.  arch. Evě Volfové, NPÚ, paní Mgr.  Marii Kuldové, NPÚ, panu RNDr. Milanu Dundrovi, CSc., řediteli Gymnázia V. B.Třebízského ve Slaným, panu archeologovi Bc. Martinu Volfovi, paní Mgr. Lence Šmídové, Muzeum T.G.M., panu RNDr.  Josefu V. Datlovi, Přírodovědecká fakulta UK, paní Mgr. Markétě Hanzlíkové, NPÚ. Za  výbornou dlouholetou spolupráci s  Kulturním centrem děkuji paní Ivetě Duškové, paní Nadě Samcové a panu Janu Lopourovi. Závěrem děkuji Městskému úřadu Nové Strašecí za stálou podporu uvedenému projektu. Realizace a vedení 10. ročníku Akademie volného času ve školním roce 2013/2014 se ujímá paní Soňa Kudrová. Věra Hrubešová, autorka projektu od roku 2004–2013

Pozvánka na Akademii volného času Zveme občany na 10. ročník Akademie volného času, „Voda je život‘‘, který začíná 12. 9. 2013, první přednášku má RNDr. Josef Vojtěch Datel, PhD. Přednáška má název Voda na Zemi (Odkud přichází voda, kam se vrací, kontinuální cyklus vody.) Celý cyklus má deset přednášek za 250 Kč. Přednášky se konají jednou měsíčně, většinou první čtvrtek v měsíci. Jednotlivé přednášky jsou za 30 Kč, přihlášky na celý cyklus budou v NKC, v prodejně tabáku paní Mlejnkové a v knihovně města. Srdečně zveme občany Nového Strašecí a z ostatních měst a vesnic. Mgr. Soňa Kudrová

Novostrašecký měsíčník

Z nových knih Populárně naučná literatura z nakladatelství Dialog Hamannová B. – Principy splněných přání Rétyi, A. – Bez cenzury! Co masmédia zamlčují Tschenze, V. – Staroruští léčitelé Fosarová, G. – Svět nad propastí Huss, F. – Slabosti velkých mužů Looser, G. – Kam odchází duše Däniken, E. – Omyly v zemi Mayů Tesla, N. – Zbraňové systémy

Probíhá zpracování V knihovně v současné době probíhá zpracování nákupu nových knížek z veletrhu Svět knihy 2013. Čtenáři se  mohou těšit na  pěkné knížky např. na dovolené. Pro informaci, o které tituly se jedná, sledujte www.mknovestraseci.cz/katalog/.

Výstava 1968 – Naděje nebo boj o moc? V  městské knihovně máte možnost si prohlédnout výstavu k 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve  spolupráci s  městskou částí Prahy 6 a  Českým rozhlasem v  roce 2008, výstava od  té doby putuje po  školách, knihovnách i  muzeích po celé republice. Na 12 panelech si připomenete události ze srpna 1968, které významným způsobem ovlivnily osudy lidí v naší zemi.

Nová kniha

z nakladatelství Gelton na prodej V  knihovně můžete zakoupit čerstvou novinku z  novostrašeckého nakladatelství Gelton: Novostrašečtí faráři a kaplani, autor Jiří Červenka, cena 260 Kč

Za vysvědčení malé překvapení Každý z  našich dětských čtenářů, který přinese na  konci školního roku ukázat do  knihovny své vysvědčení, dostane od  knihovnic pro potěšení malé překvapení. Proto neváhejte a  přijďte se pochlubit. -jt-

13


Kultura

Čarodějnický slet na hřišti

Starosta města Nové Strašecí Karel Filip (vpravo) při křtu propagačních materiálů. Foto: K. Blažková

Keltská tradice Noc a Den s Kelty bylo možné zažít o víkendu 18. a 19. května v Novém Strašecí. Tradiční Den s Kelty, který pořádá muzeum v Novém Strašecí již několikátý rok vždy v den výročí nálezu opukové hlavy Kelta, tedy 19. května, se letos rozšířil na celý víkend. Ve  spolupráci s  městem Nové Strašecí, s  Junáckým střediskem Mušketýři Nové Strašecí, Nostradivadlem, Občanským sdružením bubakov. net a  s  Římskokatolickou farností Nové Strašecí vznikla akce pro rodiny s dětmi, během které byla připravena cyklistická dráha pro děti, spanilá jízda k uctění čestného občana města Filipa Hyšmana, orientační závod, loutková pohádka s dílnou, koncerty keltské hudby, soutěžní cyklistická a turistická trasa, výstava s keltskou tematikou „Jak se dělá krása, aneb o  šikovnosti keltských šperkařů“ a módní přehlídka keltského oblečení. V průběhu víkendu bylo možné nahlédnout do keltského ležení a podívat se na ukázky běžného života Keltů, ale také získat nové propagační materiály Nového Strašecí, v kterých je mnoho nápadů na výlety pro celé rodiny. Akce byla součástí francouzského projektu „Evropská noc muzeí“, a jelikož součástí bylo vystoupení amatérských divadelníků i  muzikantů, byla akce přihlášena do  právě probíhajícího Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (www. amaterskatvorba.cz). Zhruba pět stovek evidovaných účastníků bylo méně, než organizátoři očekávali, ale základ akce, která by mohla tradičně začínat turistickou sezonu v Novém Strašecí i v celém mikroregionu Novostrašecko a zviditelňovat tak krásnou okolní přírodu, keltské tradice i vzácnou plastiku druida, byl položen. Její další rozvoj by mohl městu i regionu přinést pouze užitek a občanům hrdost na krásné místo, v kterém žijí. -mdPS: Poděkování patří všem, kteří s  organizací akce pomohli ať plánovaně, nebo neplánovaně. Všem pracovníkům Muzea T.G.M., členům Junáckého střediska Mušketýři, Ivetě Duškové, Jitce Samšukové, Františku Buškovi, Janu Lopourovi, panu Mittelbachovi, vedení města Nové Strašecí i  těm, kteří pomohli odvézt a  sklidit podium, ač původně přišli pouze na koncert. 14

Poslední noci před příchodem května jsme si zvykli říkat čarodějnice, ale ve světě je většinou známá pod názvem beltaine, což je starý keltský svátek jara, jenž měl pro naše předky mnoho významů. Často se  tato noc označuje jako svátek svatého Filipa a  Jakuba. Podle legendy byl Filip ukamenován na kříži a Jakub vyhozen přes hradby Jeruzaléma, neboť odmítl zradit Krista a prohlásit ho za podvodníka. Dalším jménem poslední dubnové noci je Valpuržina noc. Tento název vznikl podle ochránkyně před magií a  kouzly Walburgou, jejíž jméno je komoleno jako Valpurga. Jednalo se původně o anglosaskou světici, která žila v osmém století a působila jako abatyše kláštera benediktinek ve  francouzském Heidenheime. Sto let po své smrti byla prohlášena za svatou. Je považována mimo jiné za patronku rolníků, zemědělských plodin, hospodářských zvířat a  plodnosti, což koresponduje i s významem keltského svátku beltaine. Pro Kelty znamenal beltaine zejména oslavu jara a plodnosti, při níž uctívali své bohy.

Zapalování ohňů má tedy velkou symboliku v různých tradicích a magických systémech. Oheň je považován za živel očisty. Očišťuje od všeho zlého, ochraňuje před démony a čarodějnicemi, prý i před nákazou, před chorobou, před bídou, před neúrodou a podobně. Původní smysl svátku jara se pokusili připomenout i pořadatelé „Čarodějnického sletu“ na hřišti v Novém Strašecí. Pro příchozí připravili nejenom vatru a  občerstvení, ale také soutěže pro děti a výtvarnou dílnu, ve které si každý mohl vyrobit papírovou čarodějnici a vhodit ji do ohně na oslavu příchodu jara. Program byl doplněn soutěžemi Dana Adama, opékáním buřtů a závěrečnou ohňovou show. Přestože počasí této pohanské oslavě mnoho nepřálo, zaznamenali organizátoři 273 příchozích. Sto padesát jich přišlo s maskou. Poděkování patří všem, kteří přišli, i těm, kteří pro ně tuto krásnou příjemnou akci připravili. -md-

Výtvarná dílna Čarodějnického sletu na fotbalovém hřišti. Další foto na obálce. Foto M. Drtina

Návrh čarodějnického kostýmu Součástí čarodějnického sletu na fotbalovém hřišti byla výtvarná soutěž „Návrh čarodějnického kostýmu“ žáků 6.–7. ročníků základní školy. Soutěže se zúčastnilo 78 výtvarných prací a pro nejlepší hlasovalo 122 účastníků čarodějnického sletu na hřišti a 100 žáků 8.a 9.ročníku ve škole. 1. místo: 2. místo: 3. místo: 4. místo: 5. místo:

Kateřina LANDOVÁ 7.A Renata ŠEBKOVÁ 7.B Tereza HAMPLOVÁ 7.B Michaela HAVLOVÁ 6.A Michala Pacholíková 7.B

pořadové číslo: 39 pořadové číslo: 2 pořadové číslo: 9 pořadové číslo: 15 pořadové číslo: 8

bodů: 136 bodů: 107 bodů: 89 bodů: 85 bodů: 59 Lada Spieglová Novostrašecký měsíčník


Děti, mládež, škola

Exkurze – ekoskládka Lány Den Země v ZOO Praha Jako již tradičně jsme se my, žáci druhých ročníků, stali před několika měsíci adoptivními rodiči. Dlouze jsme vybírali a dlouze jsme rokovali, koho že  si to vezmeme pod křídla a  zajistíme mu tak šanci na lepší život. Za mou vlastní kmenovou třídu 2.A mohu s hrdostí oznámit, že tím šťastlivcem se stala myška africká. Aby nedošlo k omylu: tradice gymnázia velí přispět na jakéhokoli obyvatele zoologické zahrady. A tak se také stalo. U  příležitosti Dne Země jsme se  25. dubna vydali do pražské zoo na návštěvu. Ve čtvrtek bylo nádherně – neskutečné vedro a obloha bez mráčků. Potit jsme se začali ještě dříve, než nám byly rozdány pracovní listy. Poté jsme se  rozutekli do útrob zahrady vstříc dravým šelmám a roztomilým tučňákům. Avšak – nikoli překvapivě – zvířata na tom byla stejně jako my po několika minutách ve  sluneční výhni. Šelmy se  povalovaly ve  stínu, v lepším případě se líně ploužily po výběhu a tu a  tam se  pokusily vydat alespoň slabé zabručení. Primáti, především oblíbené gorily, na  zvěda-

vé návštěvníky nebraly ohledy vůbec a vrcholem aktivity té nejaktivnější bylo převalení se  z  levého boku na  pravý. V  teráriích se  želvami byste se dříve dočkali pohybu spíše u všudypřítomných kamenů než u želv, které od kamenů byly beztak k nerozeznání, a sloni, ač vlastníci nového velkého výběhu, se raději tísnili uvnitř svého příbytku. No… nejspokojenější se  zdáli tuleni a  tučňáci. Tučňáci vesele cupitali ve výběhu, provokativně se rochnili v  příjemně studené vodě svého bazénku a  s  neskrývanou radostí pozorovali potící se návštěvníky bledé závistí. Přesto se exkurze k všeobecné spokojenosti vydařila. Účastníci se shodli, že se raději podíváme na spícího geparda, projdeme se příjemným prostředím zoologické zahrady a koupíme si zmrzlinu, než abychom seděli ve  školních lavicích – vždyť praxe je nejlepší učitelkou. Jakub Černý, Gymnázium Nové Strašecí, 2.A

Dne Země s lesní zvěří V  rámci oslav Dne Země, který připadá na 22. dubna, byl pro naši třídu ve čtvrtek 25. dubna místo vyučování naplánovaný výlet po naučné stezce Lánská obora. Všichni jsme tuto změnu nadšeně uvítali, nejen proto, že  nám odpadlo učení, ale také proto, že  meteorologové slibovali krásné a slunečné počasí. V devět ráno se skoro celá naše třída sešla na náměstí v  Lánech a  klidným tempem jsme vyrazili na  naučnou stezku, která nás po  několika kilometrech měla dovést až  k  ukázkové části obory. Sluníčko, které vykukovalo mezi stromy, udělalo procházku lesem ještě příjemnější a všichni jsme s radostí pozorovali veverku, která nám nad hlavami vesele hopkala z jednoho stromu na druhý. O to, aby naše mozečky cestou nezahálely, se postaral pan profesor Vodvářka, který co chvíli přispěchal s  nějakou zajímavostí o  místě, kde jsme se právě nacházeli. Přibližně po hodině cesty jsme dospěli až k obornímu plotu, kde na nás čekal pan Robin Ambrož, který nás nejprve zavedl na  místo, odkud jsme měli nejhezčí výhled na výběh vysoké zvěře, a nechal nás tiše přihlížet jejímu krmení. Když jsme se dostatečně pokochali, začal s výkladem o zvěři, Novostrašecký měsíčník

který nás všechny velice zaujal, což se dá soudit i podle množství otázek, které jsme na něj potom chrlili. Dozvěděli jsme se  například mnoho zajímavostí o rozích a parozích, které jsme si mohli potom půjčit a pořádně si je prohlédnout. Druhá část programu se týkala samotného lesa. Pro dva dobrovolníky měl pan Ambrož připravenou možnost zasadit si vlastní strom. To byla výzva pro Adama a Adama, kteří se s tímto úkolem statečně poprali a ještě u toho pobavili celou třídu. Potom jsme si povídali o kůrovci, o způsobech, kterými lze proti tomuhle „doktorovi lesa“ bojovat, a  jak se vůbec jeho výskyt v lese monitoruje. Po skončení programu jsme se potleskem rozloučili s panem Ambrožem, poděkovali mu za poučný výklad a vyrazili jsme dál po naučné stezce, která nás zavedla zpět až na náměstí, kde náš výlet končil. Rozloučili jsme se s profesory a uchození, ale plní dojmů z příjemné procházky a zajímavých prožitků v  oboře jsme se  rozprchli každý svým směrem. Alžběta Slezáková, Gymnázium Nové Strašecí, 3.A

Je čtvrtek, pár minut před osmou hodinou ranní. Téměř kompletní třídy 1.A a 1.B i se svými profesory vyčkávají posledních několik minut, kdy přispěchávají opozdilci na místo srazu před budovu našeho gymnázia. Naštěstí pro mě. Ačkoli mám zásadu chodit vždy a všude včas, dnes mi to nějak nevyšlo. I mistr tesař se někdy utne, říkám si, když na mě pan profesor hodí pohled typu „no jak jinak“ a my můžeme konečně vyrazit. Jdeme plni nadšení, energie a radosti z krásného slunečného počasí. Podle všeho nám náladu nemůže zkazit nic, den odpočinku od klasického učení v  lavicích udělá radost každému, nemluvě o  pěkné procházce lesem s  vidinou brzkého návratu. Ze vzduchu čiší krásná atmosféra, projevující se  i  na  Růžence, malém, neposedném, dříve sněhově bílém, teď už kvůli blátu šedohnědém psíkovi, běhajícím sem a  tam. Cesta nám utekla velice rychle, a než jsme se nadáli, byli jsme v areálu lánské ekoskládky. Zde jsme chviličku čekání pojali jako příležitost k odpočinku a ke svačině a pak už jsme mohli vyrazit na prohlídku ekoskládky, při které nás zdejší zaměstnanec a  náš průvodce seznamoval s  účelem skládky a jejím fungováním. Všichni jsme pozorně poslouchali a  zaznamenávali vše potřebné do svých pracovních listů, ačkoliv nás krásné počasí velmi rozptylovalo. Mě osobně nejvíce zaujala již zasypaná část skládky, na které se pásly ovečky, a jezírko s nádherně zbarvenou vodou, přímo lákající ke zchlazení ve dnech horkých stejně, jako byl tento. Množství informací, které jsme museli vyslechnout a zpracovat, bylo přijatelné a určitě i užitečné. Myslím, že  to byl opravdu příjemně prožitý den. Měl však jednu vadu – skončil rychle a  byl pouze jeden. Ve chvílích, kdy sedím v lavici s pocitem, že  se  ručičky na  hodinách zasekly, na  něj opravdu ráda vzpomínám. Adéla Patráková, Gymnázium Nové Strašecí, 1.A

Studenti Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí při prohlídce ekoskládky v Lánech. Foto: GJKT NS

15


Děti, mládež, škola

Dům dětí a mládeže Čarodějnická cyklovyjíždka ke Dni Země na Louštín Na  pondělí 29. 4. 2013 připravil Dům dětí a  mládeže Rakovník a  Nové Strašecí cyklovyjíždku na  Louštín. Počasí bylo trošku přeháňkové, ale přesto se na Louštíně sešlo 67 cyklistů ze ZŠ Krušovice, ZŠ Řevničov a DDM Rakovník. Z Nového Strašecí se zúčastnili pouze dva cyklisti – je to velká škoda, protože jsme si tam opékali, díky povolení Lesů ČR, SDH Řevničov a odboru životního prostředí v Rakovníku, buřty a byla skvělá nálada. Další setkání na Louštíně se uskuteční v polovině září v rámci akce Den bez aut.

O studium je stále velký zájem Letošní školní rok se  blíží ke  svému závěru, a proto je třeba myslet na ten následující. Žáci 9. tříd ZŠ si již mohli oddechnout. Přijetím na zvolenou střední školu jim skončila první etapa vzdělávacího procesu a začala druhá, neméně důležitá. Ke školám, které nabízejí svým žákům možnost vyučit se atraktivnímu řemeslu, patří již více než padesát let SOU Nové Strašecí. V prvním kole přijímacího řízení, které probíhalo v dubnu 2013, bylo přijato čtyřicet tři žáci ke studiu tříletého učebního oboru opravář zemědělských strojů, čtyřicet pět žáků ke  studiu tříletého učebního oboru mechanik opravář motorových vozidel, jedenáct žáků ke  studiu tříletého učebního oboru zahradník a padesát žáků ke studiu dvouletého nástavbového studia oboru provozní technika.

Celkem tak ve školním roce 2013/2014 podle aktuálního stavu nastoupí do prvních ročníků 149 žáků. Do druhého kola zbývá po jednom volném místě do oborů zahradník a mechanik opravář motorových vozidel a pět volných míst do maximálního povoleného počtu žáků u oboru opravář zemědělských strojů. V nástavbovém oboru je dosud deset volných míst. Výše uvedená čísla svědčí o neklesajícím zájmu o tradiční učební obory, které SOU nabízí. Významnou motivací pro nové uchazeče jsou i  veškeré bonusy, které SOU svým žákům poskytuje, především řidičský a svářečský průkaz nebo stipendium. Více informací o studiu a řadu dalších aktuálních údajů získáte na www.souzns.cz. Ivana Veselá

Plavecko-běžecký pohár se uskutečnil pod záštitou Středočeského kraje 26. 4. 2013 v Rakovníku. Z naší školy se v 1. kategorii (žáci 4. a 5. tříd) na  1. místě umístil Jindřich Novotný a  2. místě Petr Folprect. Ve  3. kategorii (žáci 8. a  9. tříd) se na 3. místě umístali Maruška Hynková. Všichni postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo 29. 5. 2013 v Čelákovicích.

McDonald‘s cup V pátek 3. 5. 2013 se  na  hřišti SK Rakovník uskutečnil 16. ročník okresního kola v Mc Donalds cupu – turnaj ve fotbale pro žáky 2.–5. tříd. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií. V 1. kategorii, žáci 2. a 3. tříd skončili na 3. místě, ve starší kategorii žáci 4. a 5. tříd skončili na 4. místě, kdy jim zápas o 3. místo unikl o vlásek, protože prohráli na penalty v tzv. náhlé smrti. Jitka Samšuková

McDonald‘s cup v Rakovníku, 1. kategorie. Foto: J. Samšuková

16

Soutěž dovednosti SOU. Foto: 2x SOU

Soutěž dovednosti 2013 Stejně jako každý školní rok se i letos SOU Nové Strašecí zapojilo do celorepublikové soutěže učňů. V úterý 7. května 2013 se dvaatřicet soutěžících, budoucích opravářů zemědělských strojů, sjelo do SOŠ Bruntál, která se díky loňskému vítězství svého učně stala pořadatelem letošního ročníku této prestižní soutěže. Cílem soutěže je setkání nejlepších učňů oboru opravář zemědělských strojů a  porovnání jejich znalostí a  dovedností. Podmínkou účasti je věk do 19 let a učeň musí být žákem třetího ročníku. Na soutěžící čekalo osm disciplín. Byli prověřeni nejen v teoretické části testem z technologie oprav

a autoškoly, ale i  například ze  svařování, zámečnické práce, soustružení a z práce automechanika. Učitelé z pořádající školy tvoří porotu, tudíž nestaví vlastního zástupce. V letošním ročníku zastupoval SOU Nové Strašecí žák 3.A Michal Štýbr, který obsadil pěkné čtrnácté místo, přičemž mezi výsledky nejlepších soutěžích byly jen nepatrné bodové rozdíly. Zajímavostí je, že první ročník této soutěže byl pořádán právě v SOU Nové Strašecí a od té doby se jedná o tradiční prestižní soutěž učňů. Ivana Veselá

SOU Nové Strašecí děkuje firmě Procter&Gamble – Rakona, s. r. o. za poskytnutý dar ve výši 50 000 Kč na učební pomůcky.

Novostrašecký měsíčník


Děti, mládež, škola

Taneční pohár

Svářečský průkaz pro žáky SOU zdarma Žáci oboru opravář zemědělských strojů mají v rámci vyučování možnost získat zcela zdarma svářečský průkaz. Budoucí automechanici si dosud kurz svařování, pokud o něj stáli, museli hradit. V letošním školním roce jim však byl tento kurz zajištěn zcela zdarma díky projektu, který je financován z prostředků EU. Žáci věnovali přípravě 160 hodin ve svém volném čase a samostatně si museli nastudovat bezpečnostní předpisy. Po  třech

měsících pak skládali zkoušku písemnou – z technologie a bezpečnosti – a zkoušku praktickou. Někteří z nich vykonali i zkoušku úřední. Ušetřili tak 11 650,- Kč a navíc získali cennou kvalifikaci a tím i širší možnosti uplatnění na trhu práce. Ve svářečské škole, která je součástí areálu SOU, si pak platnost průkazu pravidelně obnovují. Financování svářečského kurzu z EU bude využito i pro žáky současných 1. ročníků v příštím školním roce. Ivana Veselá

PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval panu generálnímu řediteli ČLUZ, a.s., ING. JIŘÍMU PERGLEROVI a ředitelce pro ekonomiku Ing. Evě Perglerové za dlouhodobou spolupráci a trvalou podporu činnosti novostrašeckého gymnázia. Třídenní návštěva partnerské školy v Polsku by nebyla možná bez významného sponzorského daru, díky kterému byly uhrazeny veškeré náklady na dopravu. Velice si vážíme nezištné pomoci. Děkuji jménem svým i všech žáků a pedagogů školy. Richard Spiegl, ředitel gymnázia

Okresní kolo tanečního poháru, které se každoročně koná pod záštitou Středočeského krajského úřadu, se  konal 26. 5. 2013 v  Osvětové besedě v Rakovníku. Soutěž byla rozdělena do šesti kategorií, zúčastnily se zájmové kroužky zumby a country soubor Klobouček, který si v  kategorii minitýmy (4 soutěžící) vybojoval druhé místo s  tancem Pirátky a postupuje do krajského kola, které se koná 29. 5. 2013 v Příbrami. Zajímavostí je, že  děvčata z  Kloboučku Eliška Stříbrská, Míša Havlová, Veronika Vostatková a Pavlína Čermáková si choreografii k tomuto tanci vymyslely samy. Na  3. místě skončila děvčata z  mladší skupiny Kloboučku s tancem Jožin z Bažin. O víkendu 3.–5. 5. 2013 se Klobouček zúčastnil mistrovství republiky v country tancích v Trutnově, kde byla i mezinárodní účast souborů ze Slovenska a Polska. Této akce se mohl Klobouček zúčastnit díky finanční podpoře města Nové Strašecí, který přispěl na dopravu. -js-

Na 3. místě skončila děvčata z mladší skupiny Kloboučku s tancem Jožin z Bažin. Foto: J. Samšuková

Poláci jsou družný národ Nevěřili byste, jak jsou Poláci družný národ. A Polky, no… Ale abych snad raději začal pěkně od  začátku. Ve dnech 22.–24. dubna 2013 jsem se jako jeden z  patnácti studentů gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí zúčastnil třídenního pobytu na severozápadě Malopolského vojvodství ve městě Olkusz nedaleko Krakova, kam s naší školou za stejným účelem cestovali i žáci kladenské SOŠ a SOU Edvarda Beneše. Program máme nabitý, tak honem do autobusu – v sedm odjíždíme. Do Olkusze jsme dorazili až k večeru, avšak den pro nás měl teprve začít. Polští hostitelé si pro nás připravili prohlídku školy a  sportovní utkání. Své síly jsme nejdříve změřili ve  volejbalu. Nutno podotknout, že  obě strany nasadily své elitní reprezentanty, avšak na naši obranu řekněme, že zatímco my jsme byli vybráni především za úspěchy Novostrašecký měsíčník

vědomostní, soupeř se viditelně s  míčem v  ruce narodil. Přesto jsme dokázali kontrovat a  vyzvali jsme soupeře k utkání v našem národním sportu. S míčem na zemi a bez sítě to Polákům nešlo tak dobře a ve fotbalu jsme kontrolu nad situací jasně převzali my. Další den nás čekalo krásné starobylé město Krakov a místní hrad Wawel. K všeobecnému nadšení jsme k prohlídce hradu získali i českého audioprůvodce. Znaveni jsme zpět do  internátu v  areálu školy přijeli až pozdě odpoledne. Nyní Poláci přišli s mnohem méně náročným programem – karaoke. Přesto (nebo právě proto), že většina z nás nedisponuje ani základním citem pro hudbu, obě strany se  velmi bavily, a  to zvláště ve  chvíli, kdy situaci převzal do rukou spolužák Jirka, který se slovy reagujícími na  polskou popmusic: „Já ty jejich pře-

škrtaný písmenka nepřečtu,“ ujal i role diskžokeje, a k následujícím anglickým songům se přidaly obě skupinky – postupně se asimilující v jednu. Následující ráno nás čekala již jen málo příjemná, avšak o to důležitější část cesty – koncentrační tábor Osvětim. Po předchozích příjemně strávených dnech byla nacistická zvěrstva podávaná syrová z  první ruky doslovně studenou sprchou naší veselé a bujaré náladě. Přes silný psychický otřes, který nám návštěva koncentračního tábora způsobila (český průvodce děsivé dojmy ještě umocnil), byl absolvovaný zážitek nejsilnějším momentem celého pobytu. Ve středu 24. dubna kolem osmé hodiny večerní jste mohli před budovou novostrašeckého gymnázia zahlédnout znavené, ale nadšené studenty plné silných zážitků, jak se pomalu trousí k domovům. Jakub Černý, 2. A 17


Spolky

Dobrovolní hasiči

Svojsíkův závod v Novém Strašecí

Zásahy JSDH Nové Strašecí 9. 5. 2013 – Třtice – požár nízké budovy Jednotka SDH Nové Strašecí byla vyslána k požáru chaty do obce Třtice – chatová osada Malá Punčocha. Jednotka nemohla nalézt správnou trasu k místu zásahu z důvodu tmy a najetí na nezpevněnou polní cestu, která se ukázala jako nevhodná pro mobilní požární techniku. Z  tohoto důvodu došlo k prodloužení dojezdového času. Po příjezdu na  místo zásahu bylo prováděno doplňování vody a  zapojení části jednotky do  záchranných a hasebních prací. 10. 5. 2013 – Silnice Ruda–Nové Strašecí – požár osobního automobilu po dopravní nehodě Jednotka SDH Nové Strašecí byla vyslána k požáru dopravních prostředků na  pozemní komunikaci mezi obcemi Ruda a Nové Strašecí. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že  se  jedná o  dopravní nehodu dvou osobních automobilů s  únikem pohoných hmot. Byla poskytnuta první pomoc a  povolána zdravotnická záchranná služba, dále bylo provedeno zahrazení uniklých látek pomocí 10 kg sorbentu, protipožární opatření a označení místa. Po celou dobu zásahu jednotka řídila provoz na pozemní komunikaci. Na  žádost zřizovatele provedla jednotka vyčištění kašny na  Komenského náměstí a  napuštění čisté vody z CAS 32 Tatra 148. Dále jsme se s technikou účastnili sportovního dne a oslav dětského dne na fotbalovém hřišti.

Zásahový automobil zpět ve výjezdu Dne 17. 5. 2013 byla jednotce slavnostně předána za účasti zástupců městského úřadu a Středočeského kraje zrepasovaná cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Škoda 706. Vozidlo bylo jednotce převedeno v  80. letech minulého století od  profesionálních hasičů z  Rakovníka. Stáří vozidla se projevilo nejen korozí, ale také snížení bezpečnosti pro celou posádku, která s  tímto vozidlem vyjížděla k  zásahům. Po  celou dobu byla technika udržována v  akceschopnosti jednak pravidelnou údržbou jak vlastními silami ale také opravami, které prováděly odborné firmy – Technické služby Nové Strašecí a ČSAD Rakovník. V roce 2007 byla provedena vlastními silami oprava nástavby. Pro své skvělé jízdní vlastnosti v terénu při likvidaci požárů jak polních, tak i lesních porostů stáli hasiči před rozhodnutím, kde sehnat finanční prostředky na  další opravu. Po  domluvě se zřizovatelem jednotky bylo rozhodnuto o zažádání o  dotaci na  opravu z  fondu Středočeského kraje. Tato žádost byla přijata, a tak po výběrovém řízení byla na konci ledna započata celková oprava odbornou firmou Hasičská technika a zařízení v Plzni. Josef Kořán

18

Ve středu 8. května uspořádalo skautské středisko „Mušketýři“ základní kolo Svojsíkova závodu. Soutěžící, kteří měli změřit své síly a úroveň svých skautských znalostí, přijeli do Nového Strašecí především z okresu Beroun, pod který spadá i naše středisko. A ačkoliv se bohužel na poslední chvíli tři družstva odhlásila, účast závodníků byla i tak hojná. Své zástupce vyslala junácká střediska z Berouna, Rudné a  Králova Dvora a  samozřejmě nechyběly ani tři domácí týmy. V  Pecínově, v  jehož okolí se  závod odehrával, se během svátečního rána sešlo čtyřicet mladých skautů a skautek, kteří utvořili sedm soutěžních družin. Svojsíkův závod pro rok 2013 byl určen všem členům Junáka, kteří ještě nedosáhli věku šestnáct let. Spodní věková hranice nebyla sice určena, ale náročnost úkolů, které závodníky očekávaly, odpovídala schopnostem dětí z  druhého stupně základních škol. Děti soutěžily ve  dvou kategoriích – v  chlapecké a  dívčí. Pravidla připouští i  účast smíšených družstev, ta jsou pak zařazena do své kategorie podle převažujícího pohlaví. Každý soutěžní tým – družina, se skládá ze čtyř až osmi závodníků. V čele stojí volený vedoucí – rádce (ten může být jako jediný šestnáctiletý). V Pecínově se tak na slavnostním nástupu seřadily tři chlapecké a čtyři dívčí družiny. Podle pravidel se musí závod skládat minimálně ze  tří modulů. Vedle povinných modulů „závod“ a „zpětná vazba“ si organizátoři vybrali modul „přežití“. Jak již název napovídá, tato část závodu je nejvíce zaměřena na praktické dovednosti a týmovou souhru dětí. Soutěžící nejprve na prvním stanovišti museli zorientovat mapu a  určit azimut dalšího stanoviště, kde následně dostali suroviny a recept na klasický buřtguláš, který měli na posledním stanovišti uvařit na ohni. Zde byl každý jejich krok pozorován bedlivými rozhodčími. Důraz při hodnocení byl zaměřen na efektivní spolupráci, bezpečnost práce při rozdělávání ohně a na správné zacházení s ostrými nástroji. Svou roli pochopitelně hrálo i to, zdali byl výsledný výtvor poživatelný.

Modul „závod“ probíhal okolím města po zhruba čtyřkilometrové trase, která začínala i končila pod pecínovským hostincem Na  Růžku. Pro závodníky bylo přichystáno osm stanovišť, která měla všechny účastníky důkladně prověřit po  všech stránkách. Členové družin museli například řešit, jakým způsobem poskytnout první pomoc „zraněným“ figurantům, vyluštit klasické šifry, které zná každý z letních táborů, poznávali rostliny, signalizovali jednoduché depeše v morseovce nebo vymýšleli, jakým způsobem naložit s  nebezpečnými odpady. Zvláštností středečního závodu byla modelová krizová situace, kdy soutěžící nalezli v lese malé děvče, které se ztratilo a nemohlo najít své rodiče. Skrytí rozhodčí hodnotili, jak si s tímto problémem týmy poradily a jestli dokázaly ztracené účinně pomoci. „Zpětná vazba“ se realizovala během celého Svojsíkova závodu. Ke  každému družstvu byl přidělen coby pozorovatel jeden cizí vedoucí. Ten se do průběhu soutěžení nijak nezapojuje, pouze sleduje, jakým způsobem družina zvládá předkládané úkoly a jak se vyrovnává se situacemi, které měly být vyřešeny. Své poznatky na závěr předloží své skupině a snaží se je upozornit na to, kde případně soutěžící chybovali, nebo naopak vyzdvihnout správná rozhodnutí, která uplatnili. S výše zmíněnými „nástrahami“ se všechny týmy popraly více než statečně a  po  páté hodině odpolední již bylo jasné, s  jakými výsledky základní kolo skončilo. V chlapecké kategorii vyhráli domácí „Mušketýři 1“ a  postoupili tak do  krajského kola v  Neratovicích, mezi děvčaty se  na  prvním místě umístily berounské „Lasičky 2“, které si taktéž zajistily postup na kraj, kam je z druhého místa doprovodí „Lasičky 1“. Nezbývá než vítězům pogratulovat, poděkovat za účast těm, kteří se do Pecínova vydali závodit, dále poděkovat členům roverského kmene „Strašidelní gepardi“ za  bezchybnou realizaci celé akce, a v neposlední řadě patří velký dík Miloslavu Kinkalovi, který poskytl pro pořádání soutěže zázemí na sále v hostinci Na Růžku Jiří Verner Novostrašecký měsíčník


Církev/Čtenáři

Nejčastější otázky Křest dětí Nejprve je vhodné osobně se v  dostatečném předstihu (nejméně 3 týdny) dostavit po některé ze mší svatých do sakristie a oslovit kněze. Přednost mají farníci a  pravidelní návštěvníci našeho kostela, v ostatních případech bychom doporučovali spíše kontaktovat svoji místní farnost. Příprava spočívá v jednom až třech setkáních (kritériem počtu setkání je vzdělanost ohledně základů víry, zda se jedná o křest první nebo několikátý, absolvovaná příprava na vlastní křest, na manželství, kmotrovství někomu jinému atd.). Obsahem přípravy je samozřejmě křestní obřad a  jeho výklad, nedílnou součástí (a  možná i  podstatnější) je neformální rozhovor o  významu křtu, o rodině, ve které bude dítě vyrůstat, o víře. K první přípravě je dobré si přinést rodný list dítěte, oddací list. Kmotrem může být jen katolík, biřmovaný, starší 16 let. Jsou-li kmotři dva, je dobré, když je to muž a žena. Avšak jak říká Kodex církevního práva, přítomnost kmotra není podmínkou pro udělení křtu. Je-li tedy velmi obtížné někoho vhodného najít, pak ať obřad proběhne bez kmotra. Co se  týče samotného obřadu, probíhá buď v rámci mše svaté v neděli od 9.30, nebo po skončení téže mše svaté.

Svátost manželství 1) Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem. 2) Neméně závažnou skutečností je váš svobodný stav. 3) Absolvovaná příprava na svátost manželství

Přestup z jiné církve Pro pokřtěné v jiné církvi je k přestupu do římskokatolické církve nutné doložit fakt křtu (písemně, prohlášením, svědky). Katolická církev má zpravidla s většími církvemi uzavřenu tzv. dohodu o křtu, anebo křest v jiné církvi jednoduše uznává za  platný, jestliže byl proveden trinitární formulí (ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého) a ke křtu byla použita voda. Pokud by vznikla nějaká pochybnost, existuje tzv. křest sub conditione (tedy pod podmínkou), který však neznamená překřtění dotyčného, nýbrž, jak to vyjadřuje křestní formule: „nebyl-li jsi dosud pokřtěn, já tě křtím...“, ruší onu pochybnost. Křest je nezrušitelným znamením, proto jej (a stejně i biřmování nebo svátost kněžství) nelze udělit vícekrát. V případě jistoty o platném křtu absolvuje zájemce přípravu společně s biřmovanci (konfirmandy), avšak přijetí svátosti biřmování předchází ještě obřad vstupu do katolické církve.

Křesťanský pohřeb Katolická církev považuje pohřeb za svátostinu, jejímž účelem je vyprosit zemřelému duchovní pomoc, prokázat úctu jeho tělu a pozůstalým dodat útěchu a  naději ve  vzkříšení s  Kristem. Tradiční křesťanský pohřeb v  České republice se  skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí slavnostního katolického pohřbu může být mše svatá, buďto před cestou na hřbitov, anebo častěji po pohřbu (tzv. zádušní mše). P. Mariusz Walczak

Hledáte prostředky pro svůj projekt? Využijte Crowdfundingový portál Hithit.cz, který se zabývá hromadným financováním projektů. Po půl ročním provozu rozdělil mezi kreativní lidi, umělce, řemeslníky a pracovníky ve veřejném sektoru první milion korun od jejich fanoušků.

HitHit plní sny “Lidi + internet. Hotovo.” Hithit propojuje kreativní lidi s těmi, kteří je chtějí podpořit. Plní sny umělcům, kreativcům, designérům, vývojářům, géniům. Plní je i vám. Je to nová, inspirativní forma propojení obchodníků s klienty. Obě strany navážou jedinečnou spolupráci.

Jaké projekty mají šanci? Všechny, do kterých jdete na plno, dáváte jim srdce a mají hlavu a patu. Vždy zvažte, zda byste něco takového podpořili vy. Pracujte s emocemi, buďte upřímní a náležitě vaše donátory oceňte. Nepodceňte prezentaci nápadu, připravte si originální video, jasný projev, srovnejte si myšlenky. Novostrašecký měsíčník

Všechno nebo nic Každý projekt má na shromáždění požadované částky maximálně 45 dní. Pokud se mu to nepodaří, nedostane ani korunu. Důvod je jednoduchý. Chráníme tím všechny zúčastněné. Žadatele o příspěvky to nutí nastavovat si reálné cíle a motivuje je to k co největší mobilizaci komunity. Jejich fanoušci zase mají jistotu, že na produkt, který podpořili, nebudou čekat nesmyslně dlouhou dobu.

Co je crowdfunding Odborníci říkají, že prvním hromadným financováním byla sbírka na české Národní divadlo. Ano, byla. Roli vlasteneckého tisku, který o ní šířil informace, dnes plní internet, sociální sítě, blogy, emaily. Crowdfunding, tedy hromadné financování, otevírá kreativním lidem doposud zavřené dveře. Nemusí se zaprodat, obcházet takzvané andělské investory, stačí vytvořit nápaditou prezentaci projektu a dál se soustředit na práci -md-

Bůh ano, kostel ne? Někteří lidé věří v Boha, vidí ho v přírodě, setkávají se s ním někde v soukromí, mimo církev. Ale právě naopak nejintenzivněji se s Ním setkáváme při bohoslužbě. Samotný Ježíš se  účastnil bohoslužeb a modliteb svého národa, vedl své učedníky, jak se mají modlit, a shromáždil je ve večeřadle a u společného stolu se obětoval za všechny lidi. Církev, která vybízí k  bohoslužbě, následuje jeho příkaz: „To čiňte na  mou památku.“ (1 Kor 11,24b). Tak jako člověk nabírá vzduch do plic, aby mohl žít, stejně i církev dýchá a žije tím, že slaví bohoslužbu. Můžeme užít i jiného obrazu: každá bohoslužba je jako dostaveníčko lásky, které nám Bůh zapsal do diáře. Ten, kdo už někdy pocítil Boží lásku, rád spěchá na toto setkání. Ten, kdo zrovna neprožívá žádné silné city, a  přece jde, dokazuje Bohu svou věrnost. Bohoslužba není nějaká akce, která si libuje v zajímavých nápadech a v dobré hudbě. Člověk bohoslužbu nevymýšlí ani nevytváří. Je živá a vyrůstá z tisícileté víry. Bohoslužba je posvátná a vznešená událost. Rozechvívá člověka, když vytuší, že sám Bůh je skrytě přítomen v jejích posvátných znameních a v jejích drahocenných, často nesmírně starých modlitbách. Bohoslužba je vrchol, k  němuž směřuje činnost církve, a  zároveň zdroj, z  něhož vyvěrá veškerá její síla. (SC 10) Nejhlubším zdrojem bohoslužby je Bůh sám, v  něm se  uskutečňuje věčná nebeská oslava lásky – radost Otce i Syna i Ducha svatého. Protože Bůh je láska, chce nám dát účast na své radosti a zahrnout nás svým požehnáním. Naše pozemské bohoslužby by měly být slavnostmi plnými krásy a moci: měly by být oslavou Otce, který nás stvořil – proto zde hrají významnou roli dary země: chléb, víno, olej a  světlo, vůně kadidla, božská hudba a nádherné barvy. Měly by být oslavou Syna, který nás vykoupil – proto jásáme nad svým osvobozením, nasloucháme slovu a posilujeme se sv. přijímáním. Měly by být oslavou Ducha svatého, který v nás žije – odtud hojné bohatství útěchy, poznání, odvahy, síly a požehnání. Kéž nám bohoslužba nikdy nezevšední a  stane se nám duchovní posilou našeho života. Dle YouCat připravila Klára Baslíková

19


Z historie

Živnosti, obchody a řemesla v Novém Strašecí (dokončení)

Obchody vedle radnice v meziválečném obodbí. Foto: Státní okresní archiv Rakovník

Drobné živnosti za první republiky Období první republiky dokázalo skvěle zhodnotit všechny moderní trendy, které se  prosazovaly v 19. století, před první světovou válkou. Nejinak na tom bylo drobné živnostenské podnikání. Tehdy i  v  našem městě kulminovalo velké množství typů a  druhů živností. Tímto tématem se  pro uvedené období zabývala v  diplomové práci Eva Papežová a  své závěry před časem publikovala i  v  Novostrašeckém měsíčníku. Vycházela přitom z  některých pramenů uložených v  rakovnickém okresním archivu. Autorka zhodnotila zejména výsledky sčítání obyvatel v roce 1921, kde si všímala zaměstnání a způsobů obživy. Dále využila evidenční záznamy živnostníků vedené Politickou expoziturou Nové Strašecí. Nejvíce lidí pracovalo v zemědělství a nechávalo se  zaměstnávat na  okolních dolech jako horníci. Ozvuky tak měly v našem městě sociální nepokoje té doby na Kladensku a výkyvy ve  výši mezd, naopak zemědělské hospodářství bylo vůči hospodářské krizi třicátých let více odolné. Malý počet zdejších obyvatel pracoval v  bankovních, účetních či advokátních službách nebo jako lékaři či učitelé. Tehdy se jednalo o skutečnou vzdělanou elitu venkovského maloměsta. Hospodářskou základnu tvořilo vedle zemědělství provozování běžných řemesel. Drobní rolníci si mohli řemeslem slušně přivydělat, Strašecí však v té době již bylo rozvíjející se město, kde řemeslo a  obchod mohly častěji poskytnout dostatečnou prosperitu a  ekonomickou úspěšnost samy o  sobě – nejenom zajistit solidní životní úroveň vlastní rodině výrobce, ale i  možnost zaměstnávat další pracovníky. Nejvíce řemesel se udržovalo v  potravinářských oborech: řezníci a  uzenáři, mlynáři, sladovníci, pekaři a cukráři. Řezníků bylo v meziválečném období ve Strašecí více než dva20

cet (například pánové Jan Verner, Stanislav Kolář) a pekařů kolem patnácti (Josef Tuhý, Bohumil Kleindienst). Ne každý však musel nutně mít svou živnost, mnozí se nechávali zaměstnat. Kolem šedesáti lidí provozovalo dámské nebo pánské krejčovské řemeslo (Jan Mansfeld, František Slezák, Karel Posířil, Marie Ledenová), objevila se i výroba kožichů a klobouků (Karel Truxa), prodej módního oblečení (Jaroslav Ryvola) nebo obuvi. Stále se rozvíjela obchodní síť – koloniály se smíšeným zbožím, obchody s  průmyslovými výrobky, s ovocem a zeleninou (dokonce i s jižním ovocem), se stavebninami, s uhlím a železem, s cukrovinkami a zmrzlinou, s papírnickými potřebami a knihami… Ve městě již nastálo fungovala knihtiskárna (Josef Felbab). A další služby následovaly – holiči, kominíci, hodináři. Asi nejznámějším holičem byl Bohumil Vála, který provozoval též fotoateliér. Ve  Strašecí se před druhou světovou válkou nacházelo více než dvacet hospod, k tomu musíme ještě připočíst různé výčepy jak piva, tak lihovin, které se vyskytovaly po  jednotlivých obchodech. Nejznámější hospody provozovali Václav Jeřábek, Josef Kochman nebo Karel Slezák, ovšem tuto lákavou tematiku si necháme pro zvláštní článek. K větším soukromým podnikatelům jistě patřili stavebníci, například František Eliášek nebo rodina Jelínkova, která, jak jsme již uvedli, zakoupila také obecní cihelnu pod městem u Nového rybníka. Neméně rozvinutá byla profese tesařů, jejichž řemeslo úzce souviselo se stavebnictvím. Významný byl tesařský závod Františka Somola, který provozoval elektrickou pilu. V roce 1934 si stavební podnik s elektrickou pilou otevřel i jiný podnikatel – architekt Jiří Šotka. K nejznámějším truhlářům patřili Josef Stuchlý, Václav Vyskočil nebo rodina Červenkova (Pecínov). V  čísle popisném 80, kde na  počátku 20. století měl velký obchod se  stavebninami a  železem Josef Snop, založil později

úspěšnou strojírenskou firmu ing. Ladislav Koňas. S rozvojem automobilismu také v Novém Strašecí vyrostla už ve dvacátých letech benzínová čerpací stanice a  přibývalo podnikatelů v  motorizované autodopravě. Asi nejznámějším dopravcem osob byl za  první republiky Lukáš Vaska. Samo město podporovalo užívání a  rozvoj elektrické energie, která se od dvacátých let stala jak pro řemeslníky, tak pro zemědělce i domácnosti postupně nezbytností. Jako majitel elektrické sítě vlastnila obec nemalý elektrorozvodný závod, který dodávky proudu zajišťoval. I  když skladba zaměstnání a  způsobů obživy byla v Novém Strašecí pestrá, městu se nevyhnula hospodářská krize první poloviny třicátých let. V obci žilo kolem stovky nezaměstnaných. Město jejich počet snižovalo pomocí takzvaných nouzových prací, na  které dostávalo dotace od  státu. Nezaměstnané dělníky pak najímalo na  obecně prospěšné práce (například úpravy cest a  silnic), za něž dostávali malou mzdu, nebo aspoň potravinové lístky. Určitou jistotu poskytovaly i  okolní doly, které pracovní příležitosti nabízely. Velmi originálním a  dosud většinou opomíjeným pramenem ke studiu spektra provozovaných podniků a firem jsou reklamní štítky jednotlivých živnostníků, prezentované mimo jiné jako hlavičky na  úředních dokumentech a  účetních fakturách. I když podle archivních norem podléhají tyto pozoruhodné dokumenty skartaci, běžně se uchovávají pro budoucí generace. Jejich nejvyšší počet se  týká především meziválečného období, kdy rozvinutá síť obchodů, řemeslníků a  drobných podnikatelů dosahovala svého vrcholu. Faktury, samostatné reklamní letáky nebo novinové upoutávky mají dobové výtvarné zpracování, upozorňují na zámožnost podniku nebo na různé marketingové strategie jednotlivých živnostníků. Napovídají něco i o schopnosti měnit taktiku a přinášet do podniku nové invence. Celkový počet živnostníků v  našem městě lze pro meziválečné období uvést jen obtížně, podle dochovaných neúplných statistik odhadujeme, že  jich bylo více než dvě stě. A  samozřejmě jich stále přibývalo. Na konci třicátých let politická expozitura povolovala okolo patnácti nových živností ročně, avšak za okupace se tento trend zabrzdil. Obdobně na tom byla i živnostenská společenstva, jež sdružovala živnostníky ze  širší oblasti. V  Novém Strašecí zaznamenáme tehdy společenstvo holičů, kadeřníků a vlásenkářů, společenstvo hostinských, společenstvo kovářů a podkovářů, společenstvo krejčích, společenstvo oděvní a potravní, společenstvo různých živností, společenstvo řezníků a společenstvo stavebních živností. Obchodníci měli své profesní sdružení nazvané obchodní grémium, které taktéž sídlilo i v Novém Strašecí. Samozřejmě v této dynamické době, kdy vrcholil Novostrašecký měsíčník


Z historie

Reklamní leták o provozu místního knihkupectví.

počet živností i jejich různorodost, nemohla novostrašecká společenstva a  grémium organizovat podnikatele všechny. Zbývající se tudíž zapojovali do profesních organizací v jiných městech, nejvíce v Praze – zde byla dostatečná škála především úzce specializovaných oborů (například společenstvo fotografů). Pro učně fungovala v našem městě pokračovací živnostenská škola.

Rušení živností a podniků po druhé světové válce Po  válce se  zakládání nových živností znovu úspěšně rozběhlo. V  průměru jich vznikalo asi deset ročně, a to až do roku 1948. Poté se trend zpomalil a v roce 1954 se zcela zastavil. Tehdy novostrašecký okresní národní výbor povolil živnosti poslední: zámečnictví Václava Průši a  krejčovství Marie Slezákové. To už se naplno rozbíhalo zastavování činnosti jednotlivých drobných výrobců a obchodníků, které pak vyvrcholilo v roce 1965 zrušením živnostenského řádu, místo nějž byl přijat nový zákoník práce. Zabírání podniků a rušení živností po druhé světové válce mělo několik fází. Ihned po osvobození přišly konfiskace majetků Němců nebo kolaborantů, kteří spolupracovali s  německou říší. Na  prvním místě se  to týkalo největší fabriky ve  městě – továrny na  dřevěné zboží Holzindustrie, jejímž majitelem byl Němec Herbert Weihőnig. Ten získal továrnu po předchozích židovských majitelích Richardu Mautnerovi a  Mořici Kaldorovi, umučených za okupace, navíc zde vyráběl muniční bedny pro válečné potřeby. Weihönig byl po válce odsunut a továrnu převzal z rozhodnutí ONV národní správce, avšak dědicové židovských vlastníků žádali o vyjmutí fabriky z národní správy a o vrácení majetku. Případ se  protahoval až  do  roku 1948, kdy 24. února zaměstnanci firmy spontánně proNovostrašecký měsíčník

testovali proti restituci původním majitelům a žádali o  znárodnění podniku. Doba byla k  podobným akcím více než příhodná. Hned v roce 1945 došlo ke znárodňování podniků s více než pěti sty zaměstnanci, což se  našeho města pochopitelně netýkalo, avšak roku 1948 mělo dojít ke znárodnění podniků s  více než padesáti zaměstnanci. V novostrašecké továrně jich údajně pracovalo 52, za okupace to však bylo 236. Iniciativa zaměstnanců byla úspěšná a fabrika se stala nejprve součástí národního podniku Zadrev v  Olomouci, od  roku 1951 fungovala jako národní podnik Hamiro. Tehdy vyráběla především klozetové sedačky. Poválečné uvalování nucené národní správy postihlo v Novém Strašecí podniků a firem více. Přesné důvody mnohdy neznáme. Týkalo se  to i živnostenské záložny, knihtiskárny Josefa Šimice v Palackého ulici (čp. 56), výrobců dřevěného zboží F. Preise a  bratří Froňkových nebo mlýna a  pily J. Nesměraka (čp. 380). V  pozdějších letech, především od  roku 1948, přicházela nová vlna národních správ, která vycházela již z  aktuálních politických potřeb. Například v  říjnu 1948 byla národní správa uvalena na železářský obchod Bohumila Soukupa (čp. 207). Jako důvod úřady uvedly: Okresní expozitura v  Novém Strašecí zjistila, že  v  podniku jest ohrožen plynulý chod obchodu a hospodářského růstu tím, že dosavadní jeho majitel činí zásoby zboží, toto zatajuje a odnímá tak nedovolené spotřebě. Vadila také velkoobchodní činnost, kterou Soukup provozoval. Sám majitel navrhl, aby obchod převzalo konzumní družstvo Vzájemnost, nakonec firmu pohltil národní podnik Kovomat. Národní správu „obdržel“ i  velkoobchod s  ovocem a  zeleninou Josefa Kýhose a  správce zastavil jeho činnost. Ještě roku 1950 si národní správu vysloužila výrobna celuloidového galanterního zboží Karla Maye, která měla 19 zaměstnanců. Majitel se  neúspěšně pokusil vytvořit z  pracovníků dělnické výrobní družstvo, ale o podnik nakonec stejně přišel. V  citovaných materiálech lze takto dohledat většinu novostrašeckých živností, avšak všechny nakonec potkal stejný osud. Docházelo také k  likvidaci profesních organizací – již uvedených živnostenských společenstev a prvorepublikových družstev. V Novém Strašecí, jako po celé republice, byly zaváděny nové socialistické sdružené podniky, které přebíraly místní výrobní i obchodní iniciativu. Vznikají tak slavné komunály, výrobní družstva a řadu firem, jak jsme výše ukázali, pohltily státní subjekty. Naše město se stalo v roce 1949 okresním, a  tak se  tu sdružovaly tyto organizace jak městského, tak okresního charakteru: komunální služby, okresní průmyslový kombinát, okresní stavební podnik, hospodářské družstvo, ČSAD… Vstřebaly do sebe místní řemeslníky a drobné výrobce.

V únoru 1951 převzaly komunální podniky hotel Slezák a zároveň požádaly národní výbor o uzavření provozovny. To už komunál sdružoval řadu řemesel a služeb. Velká vlna rušení živností v Novém Strašecí přišla v roce 1953. Tehdy svou živnost zastavil například krejčí Vladislav Kuchynka, výrobci dřevěného zboží Josef Štěpánek, Robert Štěpánek, Antonín Sušický a  Emil Lebr, autodopravce Emil Purkýt, sedlář a lakýrník Antonín Dundr, holič Jaroslav Týřl, soustružník Jaroslav Jeřábek, opravář hospodářských strojů a  elektromotorů František Pelc, opravář hudebních nástrojů Josef Král nebo trafikantka Anna Horáková, jejíž kiosek stál před domem čp. 28, kde bývalo po celý den živo, lidé si přicházeli pro kuřivo, noviny a různé potřeby. Trafiky Josefa Veseláka a Františka Matějky na tom byly lépe – dosavadní majitelé předali provozovny Středočeskému obchodu s  drobným zbožím a  sami ve  svých krámech zůstali jako vedoucí. Město zaplavily nové prodejny národního podniku Pramen. Nemůžeme se na tomto místě věnovat všem živnostem a živnostníkům, uvádíme jen některé známé případy. Rušení drobných podnikatelských aktivit dobíhalo ještě na konci padesátých let a v letech šedesátých (v  roce 1959 bylo úředně zastaveno knihařství Rudolfa Vařejky nebo dřevovýroba Josefa Pelce), až  do  vydání uvedeného nového zákoníku práce roku 1965. To už jakž takž fungovala nová síť socialistických podniků a  provozoven takzvaného místního hospodářství. Souběžně probíhala kolektivizace v zemědělství a likvidace soukromých zemědělců i drobných rolníků. A vyvstává nám tak opět nové neprozkoumané téma. Ještě tragičtěji dopadly tyto události na Pecínov, proslulý množstvím výrobců dřevěného zboží. Rušení těchto dílen a malých fabriček provázela i likvidace celé vsi, kterou začal pohlcovat nový velký státní podnik – lupkové závody. Zcela naivně a v duchu doby zhodnotila situaci pecínovských řemeslníků (a  nejen těch) městská kronika: V  létech světové hospodářské krize ovšem ochabl i  jejich výdělek, v  mnohých podnicích zůstalo jen to furiantství. V létech okupace zase potřeba našeho dřevěného zboží stoupla, a  tak se  Pecínovští začali zase sbírat, šetřili, ukládali a  po  okupaci, kdy byla zavedena pevná měna, shledali, že Hitler jim dal práci, ale výdělek za ni žádný. Všichni ti Widemannové, Linhartové, Červenkové, Jonákové, Perglerové a  ostatní drobní dřevovýrobci nechali ve světě se svou prací i kousek svého života. Postupem socializace se  i  oni smířili s dobou a mnoho pecínovských soustružníků dřeva se stalo mistry i dobrými dělníky v továrně, pracují v průmyslovém podniku, našli práci na Hořkovci a v okolních dolech, a tak se spojili na cesty vedoucí naši zemi ke komunismu. Jan Černý 21


Sport

Tenisová škola

Krušovický soudek

Tenisový oddíl TJ SOKOL Nové Strašecí uspořádal dne 3. 5. 2013 ve spolupráci se  základní školou v  Novém Strašecí a  trenéry p.  Janem Moravcem a  Jakubem Wimmerem a  p.  Davidem Mrázkem ukázku výuky tenisu. Trenéři předvedli dětem základy tenisové hry a  děti měly možnost si tenis a tréninkové prvky vyzkoušet. Ukázková náborová akce ve škole se líbila a mezi dětmi měla velký ohlas. Tenisový oddíl ve  spolupráci s  tenisovými trenéry má zájem provozovat na  městských kurtech tenisovou školu pro děti, mládež i  dospělé. Pokud se chcete naučit tenis hrát, máte možnost se do tenisové školy přihlásit. Zájemci mohou kontaktovat přímo trenéry na tel.: 605 842 797, 607 813 800. Milan Smrž za výbor tenisového oddílu Dne 28. dubna 2013 se  běžel již po  třiatřicáté přespolní běh O  krušovický soudek. Start tohoto závodu je tradičně ve  Stochově u  památného dubu svatého Václava a cíl v Krušovicích před branou pivovaru. Na dvacetikilometrovou trať, která vede Konopasem, přes Nové Strašecí, osadu Bucek a Louštín, se letos postavilo 269 závodníků. Z tohoto počtu bylo 51 žen a 218 mužů. Své zástupce v početném poli běžců mělo i město Nové Strašecí. Hned v první dvacítce skončili tři zástupci našeho Ukázková náborová akce v základní škole. Foto: M. Smrž

města. Nejlépe si vedl Tomáš Banka, který časem 1:21.10 obsadil celkově velmi pěkné osmé místo. Lukáš Dušek skončil na patnáctém místě a Pavel Štajer na místě dvacátém. Z žen se nejlépe prezentovala Lenka Hnízdilová na třicátém druhém místě. Pochvala však patří i velmi početnému zastoupení žen z Rudy. Všechny závodnice Renata Kolmanová, Zuzana Kolmanová, Zuzana Černá i  Hana Inman závod dokončily a patří jim náš obdiv. -Kf-

Sportovní dětský den

Do finále se hokejbalisté nedostali Sobota 27. 4. Tento den znamenal pro hokejbalisty Nového Strašecí rozhodující pátý duel semifinálové série s  Karlovými Vary. Utkání se  hrálo na  půdě Západočechů, kteří jej zvládli lépe, po  celý zápas si drželi solidní náskok a  nakonec zvítězili 6:2. Karlovarští utkání zvládli lépe a postupují do finále, kde se  utkají se  Suchdolem nad Lužnicí. Hokejbalistům Nového Strašecí sezona skončila. V konečném umístění jim patří čtvrtá pozice. Platí tedy fakt, že z celkových šesti pokusů probojovat se do finále, to vyšlo Středočechům zatím jen jednou… Josef Moravec: „Konec sezony. Moc jsme chtěli postoupit do finále, ale bohužel to nevyšlo. Chtěl bych klukům poděkovat za  celý ročník. Největší dík ale patří naším skvělým fanouškům. Byli po celou dobu úžasní!“ Ondřej Duchoň 22

Ve středu 8. května proběhl na fotbalovém stadionu v Novém Strašecí sportovní dětský den, při akci, která proběhla za podpory krajského úřadu Středočeského kraje, se děti mohly účastnit náborů do místních sportovních klubů, jako jsou fotbal, lední hokej, florbal, sportovní škola boxu. Celou akci zpestřila účast zlatého medailisty z olympiády v Naganu a mistra světa Libora Procházky, který

v této sezóně hájil barvy kladenských Rytířů. Děti si zatančily a  zazpívaly se  skupinou Beatstorm. Kdo chtěl, tak si mohl prohlédnout rallyeový speciál Škoda Fabia TDI nebo s místními hasiči proniknout do tajů hasičské techniky. Akci přálo i počasí, takže všichni byli spokojeni. Pavel Oliva

Novostrašecký měsíčník


Sport

Soutěž chladnokrevných koní Jezdecká stáj Brunnerová, V Lukách 2160, 269 01 Rakovník, pořádá v obci Ruda u Nového Strašecí 8. 6. 2013 od 10 hodin kvalifikace na národní finále soutěží chladnokrevných koní.

Kategorie: vozatajská soutěž jednospřeží vozatajská soutěž dvojspřeží ovladtelnost koně jednospřeží ovladatelnost koně dvojspřeží těžký tah jednospřeží těžký tah dvojspřeží Občerstvení v areálu zajištěno. Vstupné na podporu bega sportu: Pro dospělé 35 Kč Pro děti do 15 let zdarma

Program:

Soutěž č. 3 – ovladatelnost koně jednospřeží Soutěž č. 4 – ovladatelnost koně dvojspřeží Soutěž č. 5 – těžký tah jednospřeží Předpokládané ukončení závodů mezi 17–18 hodinou. Po ukončení jednotlivých soutěží bude vždy následovat vyhlášení vítězů. Pro diváky je připravený doprovodný program Divákům nabízíme nevšední zážitek a  krásu chladnokrevných koní

Informace: 737 33 81 15, 777 16 11 77 nebo e-mailem ebon5@seznam.cz -jsb-

Soutěž č.1 – Formanská jízda jednospřeží Soutěž č. 2 – Formanská jízda dvojspřeží

Hobby závody koní Jezdecký klub Ruda pořádá 9. 6. 2013 hobby závody koní na závodišti v Rudě. Na programu budou soutěže dětí na pony, hobby parkury – 80 cm, Z, SO do 110 cm, bariérové skákaní, ukázka kynologického výcviku psů. Občerstvení zajištěno.

I. Základní údaje Kolbiště: travnaté 60 x 100 m Opracoviště: travnaté 40 x 60 m Funkcionáři: Hlavní rozhodčí: Ing. Alena Jiroušová Rozhodčí: Petr Habrcetl Tajemnice závodů: Jitka Habrcetlová Autor parkurů: Ing. Jiří Raich Hlasatel: Petr Habrcetl Dozor na opracovišti: Pavel Urban

II. Technické údaje: Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis, tréninkový úbor povolen Kategorie: pro registrované jezdce, neregistrované jezdce, děti

Soutěže: 1. Jízda zručnosti 2. Parkur – křížky 40 cm, hodnocení podle stup. A , čl.238.2.2. 3. Parkur do  60 cm, hodnocení podle stup. A, čl.238.2.2. 4. Parkur 80 cm, hodnocení podle stup. A, čl.238.2.2., bez omezení 5. Parkur stupně Z, hodnocení podle čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování, bez omezení Novostrašecký měsíčník

6. Soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm, čl. 269 (8 překážek, žolík 120 cm), bez omezení 7. Bariérové skákání, hodnocení podle čl. 262.3. (4 překážky, 90 cm) Pozn.: Soutěže č. 1–3 jsou určeny pro jezdce do  14 let na  pony, v  případě zájmu mohou tyto soutěže absolvovat i ostatní jezdci a koně.

POZOR: Soutěž č: 5, 6 a 7 budou tzv. „Trojbojem“, jehož celkový vítěz bude odměněn prémií 3  000 Kč. Tato prémie bude vyplacena za  podmínky účasti alespoň 10 jezdeckých dvojic. V případě rovnosti získaných bodů bude o vítězi rozhodovat výsledek soutěže č. 6. -lh-

Letní soustředění mladých sportovců 2013 Křivoklát – sportovní areál U Kolečka 7.–13. 7. 2013 Ubytování: 2–4 lůžkové pokoje, soc. zařízení společné pro patro, popř. možnost stanů. Strava: plná penze + 2x svačina (vždy po skončení tréninkové fáze), pitný režim (neomezený) Termín: neděle 7. 7. 2013 odjezd autobusem popř. po vlastní ose do Křivoklátu, v odpoledních hodinách (bude upřesněno). Návrat v sobotu okolo poledne stejným způsobem. Náplň: denní 2–4 fázový sportovní program zaměřený na koordinační, kondiční a osobnostní rozvoj mládeže v  kategoriích přípravka – dorost (cca 5–18 let). Program bude probíhat v lesním prostředí tamního areálu a  na  okolních cyklostezkách. Mládež bude mít možnost vyzkoušet si širokou škálu sportovní přípravy, a to individuální i kolektivní. Vedení budou zajišťovat trenéři HBC Nové Strašecí, SŠB Nové Strašecí a hosté. Cena: ubytování lůžko – 550 Kč/den – 3 300 Kč ubytování stan – 375 Kč/den – 2 250 Kč Přihlášky na telefonu: 603 211 092 Kamil Černý 604 604 020 ing. David Ryss -hbc-

Sportovní kroužky DDM Nové Strašecí V aktuálním školním roce nabízel Dům dětí a mládeže v Novém Strašecí tyto sportovní kroužky: 1. Cvičení dětí od 6 let, K. Thumová 2. Florbal I. ml. žákyně , P. Chochola 3. Florbal II. st. dívky, P. Chochola 4. Florbal III. dorost, M. Hartman 5. Florbal IV. přípravka, R. Hnízdilová 6. Fotbal I. do 12 let, J. Duchoň 7. Fotbal II. do 12 let, K. Cafourek 8. Karate I. od 6 let, M. Valeš 9. Míčové hry od 6 let, I. Vondrová 10. Košíková od 10 let, I. Vondrová 11. Power joga od 12 let, J. Frolíková 12. Gymnastika do 10 let, J. Mazancová 13. Sport.gymnastika od 6 let, P. Adlt 14. TchajŤi od 10 let, H. Lébrová Aktuální nabídka pro nový školní rok bude zveřejněna v  září, ale předpokládáme, že  nabídka bude zhruba stejná. Další nabídky sportovních oddílů jsou na straně dvacet dva. -md23


Sport

Podmínky pro tanec jsou v Novém Strašecí výborné

Nepřemýšlíte o rozšíření do Nového Strašecí? Takové myšlenky už jsme měli, ale záleží především na zájmu lidí a na možnosti využívat za přiměřenou cenu vhodné prostory.

Trenérem a hlavním hybatelem tanečního klubu Admira Kladno je bývalý tanečník mezinárodní třídy latinskoamerických tanců, absolvent studia trenér a porotce na Fakultě tělesné kultury v Olomouci, akreditovaný trenér a porotce Českého svazu tanečního sportu Daniel Ondřej. Naše krátké setkání se uskutečnilo v šatně Novostrašeckého kulturního centra, kde právě probíhal třetí ročník taneční soutěže Jarní ceny NKC.

Vaši členové platí nějaký příspěvek? Platí klubový příspěvek, který jde na zaplacení trenérů, provoz klubu, tréninkových prostor, zajištění techniky, údržbu aparatury atp. A soutěžní páry platí ještě roční příspěvek Českému svazu tanečního sportu. Co je vašim největším přáním? Aby byl o tento sport zájem mezi mladými lidmi. Což je asi přání každého vedoucího sportovního oddílu nebo klubu. Mít co nejširší základnu a dobré podmínky pro rozvoj tohoto krásného a  elegantního sportu. Kdyby měl někdo zájem s tancováním začít, jak se může do klubu přihlásit? Prostřednictvím našich webových stránek www.tkadmira.cz, nebo nejlépe přijít do  Kladenského divadélka, kde působíme a kde jsme každý všední odpoledne a večer. Myslím, že si u nás vybere každý, záběr máme široký. Michal Drtina

Jak jste se s taneční soutěží dostali do Nového Strašecí? Kdysi v prvopočátku jsme dělali soutěž v Tuchlovicích. Jeden rok jsme se nedomluvili na termínu, takže jsme hledali náhradní řešení. Zkusili jsme se zeptat ve zdejším kulturním domě. Soutěž tenkrát dopadla velice dobře, nicméně jsme se na dalších pár let vrátili do Tuchlovic. Když jsme v Tuchlovicích soutěž zrušili, žádnou jinou mimo Kladno jsme neplánovali. Teprve po několika letech, jsme o  tom začali znovu uvažovat a  na  základě předchozí dobré zkušenosti jsme se  zkusili domluvit v  Novém Strašecí. Domluva dopadla a  letos zde pořádáme soutěž třetím rokem. Jaká je účast? Jde o začínající soutěž, i tak bylo v patnácti soutěžních kategoriích přihlášeno více než sto třicet tanečních párů a  zaznamenáváme rok od  roku stoupající zájem. Jaké máte podmínky v Novém Strašecí? Výborné, město s  námi velice dobře spolupracuje, vedoucí kulturního domu paní Dušková je k nám vstřícná a sál pro soutěžící příjemný. Ti, kteří zde byli v  loňském nebo předloňském roce, se vrací, a to je dobré. Váš klub ale nepořádá pouze tuto soutěž. Pořádáme tři soutěže v Kladně, v březnu, v červnu a  v  říjnu. Tedy jarní, letní a  podzimní pohár. A Jarní cena NKC v Novém Strašecí je naší čtvrtou soutěží v roce, kterou pořádáme.

24

Admira funguje jako samostatný klub od roku 1998, tedy budete letos slavit patnácté narozeniny. Jak se žije vašemu sportovnímu klubu v této nelehké době? V  nelehké době ne zrovna nelehce. Tanec je finančně náročný sport. Klub funguje na  bázi občanského sdružení, tedy jako nevýdělečná organizace a  jsou pro nás důležití sponzoři, kteří se do tohoto sportu příliš nehrnou. Přesto všechno ještě jsou. Není jich tolik jako ve fotbalu nebo v  hokeji, ale například v  Kladně máme výraznou podporu města, což nám umožňuje udržovat stále dobrou kvalitu výuky. Kolik máte zhruba členů? Máme registrované soutěžní páry, přípravku, tedy kluky a  holky, kteří začínají, latinsko-americkou formaci, což je skupina párů, které tančí ve  skupinové choreografii, skupinu děvčat, která tančí streetdance, skupinu dospělých, kteří se  věnují hobbydance, tedy tanci pro radost, a také skupinu taneční párů, které trénují krojované choreografie polky. Zhruba je to asi sedmdesát členů. V našem klubu tancují i lidé z Kladna i okolí, ale také z Chomutova, Teplic nebo Ústí n. Labem. Na vašich internetových stránkách je uvedeno, že  zkoušíte i  v  Kačici. V  Kladně není dostatek prostor? Náš klub má k dispozici celý den sál v Kladenském divadélku, ale někdy je dobré vyzkoušet jiný prostor, jiný parket, jiný rozměr sálu, takže  proto využíváme zmíněné prostory v Kačici a také sál v základní škole Amálská v Kladně.

Ceník sportovišť Atletický a víceučelový areál Horní Kocourek 100 Kč za hodinu skupina 5 a více osob 20 Kč za hodinu individuálně Děti a mládež do 18 let zdarma Hala Bios říjen–duben 8–22 hodin květen–září 9–19 hodin květen–září 19–22 hodin květen–září víkendy

450 Kč/hod 250 Kč/hod 350 Kč/hod 350 Kč/hod

Posilovna 40 Kč/ hod, permanetka 350 Kč/10 vstupů celá posilovna 300Kč/hod Stolní tenis 50 Kč/hod Badminton 100(150) Kč/hod/kurt Tenis 100 Kč/hod + 10 Kč šatna Volejbal/nohejbal 200 Kč/hod + 10 Kč šatna Plážový volejbal 100 Kč/hod Fotbalové hřiště – umělá tráva 2 000 Kč/utkání 1 000 Kč/hodina tréninku Fotbalové hřiště – přírodní tráva 2 400 Kč/utkání 1 200 Kč/hodinu tréninku více na www.novestraseci.cz

Novostrašecký měsíčník


Sport /Čtenáři

Naučnou stezkou Brdatka na Křivoklát

Křivoklát. Foto: Jan Palek

Na dnešní výlet se vydáte z obce Zbečno, kam dojedete autobusem nebo vlakem. Z  vlakového nádraží se vrátíte kousek zpět podél řeky Berounky a přejdete Masarykův most, postavený v letech 1924–1925. To vám chybí již jen pár metrů na náměstí, kde vás zaujme kostel sv. Martina, původně románský. Zajímavostí je, že  až  v  roce 1832 byla přistavěna věž. Vaši pozornost upoutají dvě mohutné lípy. Proti kostelu je Hamouzův statek z  roku 1760, což je roubený špýcharový dům. Dnes je v  něm muzejní expozice s  funkční pecí, ve  které se  příležitostně peče chléb. Je otevřený od května do října, z počátku jen o sobotách a nedělích, v sezoně denně kromě pondělí.

Hamouzův statek. Foto: Jan Palek

Budete-li pokračovat dále po zelené značce, přejdete potok Klíčavu a po přibližně sto metrech na odbočce ze silnice uvidíte kapličku s třemi mo-

Kaplička s lipami. Foto: Jan Palek

Novostrašecký měsíčník

hutnými lipami. Zde byl údajně zavražděn roku 1100 kníže Břetislav II. při návratu z lovu v době, kdy probíhaly boje mezi Přemyslovci a Slavníkovci. Zelená značka vás dále zavede do místní obytné a  dále chatové oblasti Riviéra na  levém břehu Berounky k  lesu, kde náhle odbočuje vpravo. V  těchto místech začíná naučná stezka Brdatka s naučnými panely. Budete stoupat podél potůčku Štíhlice až  k  silnici, kde se  nedaleko nachází lesnické učiliště na Pískách. Zde najdete červenou značku a již téměř po vrstevnici půjdete směrem na  Křivoklát. Nově upravená naučná stezka má šestnáct zastavení a  poskytne vám mnoho informací o zdejší oblasti. Jenom škoda, že jsou již některé panely zničené. Celková její délka je 3 300 metrů. Vede v  příkrém svahu 180 metrů nad řekou. Na  stráni roste přes 200 druhů cévnatých rostlin a je zde i významné naleziště teplomilných druhů květeny skalních stepí. Pohybují se zde reliktní stepní pavoukovci, mloci skvrnití, ještěrky zelené, užovky hladké a  podplamaté, a  pokud budete mít štěstí, můžete vidět i muflony, daňky a brzy ráno i jezevce. Les je zde převážně listnatý. Když vyjdete z lesa, ocitnete se v místní části Amalín, původně Šamrdoves, s kostelem nedaleko křižovatky. Půjdete dále z kopce a po chvíli se vám otevře pohled na hrad Křivoklát. Jeho dějiny jsou obsáhlé, ale alespoň stručná poznámka. První písemná zmínka je okolo roku 1110. Z Přemyslovců zde přebývali Přemysl Otakar I. a jeho syn Václav I., Přemysl Otakar II., po jehož smrti na Moravském poli r. 1278 zde život ustal. Další rozvoj nastal za Karla IV. a syna Václava IV. Roku 1422 zde vypukl velký požár, který zničil vše ze dřeva. Slavného období se pak dočkal za vlády krále Vladislava II. V  době Habsburků jeho význam opět klesl. Další dva požáry v letech 1643 a 1826 vykonaly své a teprve v roce 1850 za Karla Egona II. z Fürstenberka se hrad začal opět budovat, následovaly další přestavby a  roku 1929 se  hrad stal majetkem československého státu. Neopomeňte navštívit i novogotický pomník Karla Egona II. z Fürstenberka, postavený v letech 1858–1860 na stráni proti hradu jeho vděčnými zaměstnanci. Odtud je také nejkrásnější pohled na  hrad a  městečko. Pokud nebudete chtít absolvovat prohlídku a budete mít hlad, můžete zde navštívit některou z místních restaurací. Neopomeňte navštívit zdejší informační středisko CHKO Křivoklátsko, kde naleznete mnoho zajímavých materiálů a upomínkových předmětů. Jestliže již nemáte chuť pokračovat dále, můžete nasednout na  vlak a  vrátit se  zpět. Jinak pokračujte podél Rakovnického potoka po  cyklostezce a  červené značce přes tzv. Kolečko do Městečka, kde si prohlédněte kostel sv. Jakuba Většího, jež byl postaven kolem roku 1354 a  byl několikrát přestavován, a dva roubené špýchary a tři stodoly. Zde je plánován konec dnešního výletu. K návratu

Novogotický pomník Karla Egona II. z Fürstenberka. Foto: Jan Palek

vám poslouží opět vlak. Jestliže nebudete utahaní, můžete pokračovat dále proti proudu Rakovnického potoka a na  vlak nastoupit na  některé další zastávce, nebo dojít až do Rakovníka. Tomáš Palek

Víkend otevřených zahrad O víkendu 8. a 9. června se uskuteční již čtvrtý ročník akce Víkend otevřených zahrad. Podrobné informace o  akci najdete na  www.vikendotevrenychzahrad.cz. Nejbližší otevřená zahrada bude v Rudě. Navštívit můžete zahradu U kosmické růže Marcely Braunové. Otevřena bude oba dny od 10 do 18 hodin. Větší zahrada patřící k  venkovskému stavení s průčelím do návsi z roku 1877. Zahrada je pojata ve  volném stylu a  jsou zde zakomponovány keramické plastiky z tvorby majitelky objektu.

Doprovodné akce

Celá akce proběhne pod záštitou a ve spolupráci s Tulikivi CZ – SUMERU COMPANY, s. r. o., a EUROMEDIA GROUP. Občerstvení, ochutnávka a prodej lokálních produktů, představení loutkového divadla, malé hudební vystoupení, výstava fotografií Evy Štěpánkové a Josefa Proška spojená s besedou o Iránu a Turecku (bude začínat v 16 hodin po oba dny), výstava plastik. Vstupné dobrovolné. -mb25


Kalendář akcí / Reklama

Kalendář akcí – červen

Turnaj J. Šlajchrta – PETANQUE dvojic před halou BIOS

2. června Dětský den od 14.30 hodin, fotbalové hřiště

4. června Absolventský večer žáků LDO od 18 hodin Modrý sál ZUŠ Nové Strašecí

6. června Akademie volného času 9. ročník od 16 hodin, vstupné 30 Kč, NKC

7. června Absolventské vystoupení tanečního oboru ZUŠ od 18 hodin, Novostrašecké kulturní centrum

8. června Strašecký skokánek Neoficiáloní závod agility. Od 9 hodin na kynologickém cvičisti v Pecínově

11. června

. Strašecký dvorek Vernisáž výstavy od 17 hodin Galerie Zadní schodiště ZUŠ Nové Strašecí

12. června Farmářské trhy od 8 hodin Komenského náměstí Strašecký dvorek Hudební den na Dvorku od 17 hodin ZUŠ

13. června Strašecký dvorek Taneční den na Dvorku od 9, 10.30 a 16 hodin ZUŠ Nové Strašecí

26

Fotbal – Divize A TJ Sokol Nové Strašecí – SK Aritma Praha od 17 hodin Fotbalové hřiště Nové Strašecí

16. června Divadlo - Rande s duchem od 19 hodin, vstupné 300 Kč Novostrašecké kulturní centrum

17. června Talentové zkoušky pro nové žáky výtvarný obor od 16–17.30 hodin, ZUŠ

18. června Talentové zkoušky pro nové žáky taneční a literárně dramatický obor od 16–17.30 hodin ZUŠ Nové Strašecí

Řádková inzerce Soukromá učitelka hudby Helena Havlíková přijme žáky k vyučování HRY NA KLAVÍR A ZPĚVU. Věková hranice neomezena. DOSPĚLÁCI VÝTÁNI. Nové Strašecí, mobil: 777 147 750

Kosmetický salon Sedmikráska

Reklama

Fotbal – Divize A TJ Sokol Nové Strašecí – FK Tachov od 17 hodin, fotbalové hřiště Nové Strašecí

15. června

Nově otevřen

v Novém Strašecí – budova pošty 1. patro

19. června Talentové zkoušky pro nové žáky hudební obor od 16–17.30 hodin ZUŠ Nové Strašecí Taneční párty hraje SENIORKA od 17–21 hodin, vstupné 60 Kč, NKC

20. června

nabízím:

bezbolestnou liposukci – pro dámy i pány vyhlazení vrásek, omlazení – radiofrekvencí lepení řas – metoda lepení řasa na řasu regenerace rukou kosmetické služby – používám přírodní orientální kosmetiku Yasminka

objednání na telefonu: 732

50 77 35

Bližší informace www.kosmetika-sedmikraska.cz

Letní podvečer s LDO od 16.30 hodin Modrý sál ZUŠ Nové Strašecí

Reklama

1. června

21. června Jazzrockový večer od 17 hodin Dvorek ZUŠ Nové Strašecí

25. června Závěrečný koncert tanečního oboru ZUŠ Nové Strašecí od 16 hodin NKC

26. června Farmářské trhy od 8 hodin Komenského náměstí

30. června Letní zábava s hudbou, tancem a hrou o ceny, Baráčnická rychta

Novostrašecký měsíčník


Společenská rubrikA / Reklama

Společenská kronika Dne 5. června uplyne deset let, kdy nás navždy opustila paní Jarmila Šírková.

Dne 25. června uplynou tři roky od smrti pana Josefa Cingra.

Stále vzpomíná rodina a její blízcí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami.

Děkuji vedení domova seniorů v Novém Strašecí a všem sociálním pracovníkům, že umožili oslavu životního jubilea naší maminky paní Jiřiny Rajnyšové.

Stínící technika Milan Janák Buková 1117, Nové Strašecí

Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Reklama

Děkuji Marie Vengrinová

Dne 29. června uplyne devět let, co nás navždy opustila manželka, maminka, babička, paní Věra Kouglová.

Reklama

Poděkování

nabízí

Vítězslava Hálka 195 (vchod z ul. Palackého), Nové Strašecí tel.: 734 866 896, e-mail: info@radkatravel.cz, www.radkatravel.cz po-pá 8–17, so 8.30–11 hodin

ntáž o m a j prode

• zahraniční zájezdy

Chorvatsko, Bulharsko, Černá Hora, Albánie, Itálie, Francie, Španělsko, Řecko, Exotika a další země dle výběru

• tuzemské zájezdy, lázně, cykloturistika

garážových vrat (i do původních rámů bez bourání), pohonů bran, markýz, pergol, sítí proti hmyzu, zastínění zimních zahrad, žaluzie horizontální – vertikální, rolety interierové – předokenní, záclonové pojezdy

Česká republika, Slovensko, Maďarsko

• program pro seniory 55+ – výhodné ceny Andalusie, Mallorca, Sicílie, Sardínie, Ischia, Kypr

• zájezdy pro děti jednodenní zájezdy Legoland, Heide Park, Europa Park, Vodní svět a jiné Katalogy k dispozici nebo široký výběr na www.radkatravel.cz

tel. 775 050 341 e-mail: yanak@seznam.cz

Reklama

FOTOSLUŽBY • • • • • •

digitální fotografie a fotopřání IHNED do formátu 15x20 fotodárky, fotokalendáře, fotoobrazy fotoknihy, skenování fotografií přepis VHS a 8mm na DVD široká nabídka albumů a rámečků průkazové foto 79 Kč/4 ks Akce na červen 15% sleva na jakýkoliv fotodárek

Poradenské centrum FOTOLAB.cz včetně výdeje fotozakázek Dárkové poukazy v libovolné hodnotě. Vzorky k dispozici. Přijímáme platební karty.

Novostrašecký měsíčník

27


inzerce

Slušnost, spolehlivost, kvalita • • • • • • • • • •

pomníky a hrobky podle požadavku zákazníka nebo z nabídky více než 50 ti pomníků nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, stříbření písma, portréty, keramická fota, doplňky (svítilny, vázy, kříže, svíčky apod.) odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem prodejní výstava pomníku denně 8–18 hod. po dohodě i mimo za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na konkrétním hřbitově nebo odvezeme do firmy a zpět krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene

Více na stránkách www.kamenictvi-humpal.cz

Žádné klamavé slevy, žádné vymyšlené značky, ale odbornost a skutečná kvalita. Nám Na vašich očích záleŽí. Čs.Armády 166 271 01 Nové Strašecí Otevírací doba: Po – Pá 9:00 – 12:00 12:45 – 17:00 So 9:00 – 11:00 telefon: 313 573 177 a 733 541 264 www.renc-optik.cz

Reklama

Reklama

Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici Robin Oil) Rakovník 269 01, telefon: 313 519 671, mobil: 603 494 769 E-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz

Reklama

Reklama

KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL

www.fitklub1155.cz, tel. 605 507 606

Reklama

Reklama

STOB – hubnutí. Na naše aktivity přispívá Čeká průmyslová zdravotní pojišťovna i VZP.

28

Novostrašecký měsíčník


Foto: Michal Drtina

21. května 2013

Vyznamenání osobností města 17. května 2013

Foto: Michal Drtina

Jarní koncert ZUŠ


Foto: Junácké středisko Mušketýři

8. května 2013

Noc a den s Kelty 18.–19. května 2013

Foto: Michal Drtina

Svojsíkův závod

Novostrašecký měsíčník - červen 2013  

Červnový Novostrašecký měsíčník v digitální podobě

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you