Notarski vestnik 2003

Page 1


ISSN : 1580-9226

Nota rski vestnik, leto IV, številka 4, 7. junij 2003 Izda ja telj : Gla vni in odgovorni urednik : Uredniški odbor : Na slov :

Oblikova nje, pripra va in filmi: Tisk:
Uvodn ik Poroèilo Not arske zborn ice Sloven ija za let o 2002 Medn arodn e akt ivn ost i Not arske zborn ice Sloven ije Staln i svet UINL Podoba n ot ariat a v sredn ji Evropi Notarska akadem ija Pravn a varn ost in n ot ariat Pren os zapu šèin skih zadev n a n ot arje Vloga n ot arja v dedn ih razm erjih Sprem em ba zapu šèin skega post opka E - n ot a r Vloga n ot arja pri prom et u z n eprem ièn in am i Moûn ost pridobivan ja last n in ske pravice t u jcev n a n eprem ièn in ah v Repu bliki Sloven iji St varn e pravice t u jih oseb v Repu bliki H rvaški in n otarske list in e Pridobivan je last n in ske pravice t u jcev v Avst riji Tem eljn o n aèelo SPZ Vloga n ot arja v post opku zavarovan ja den arn ih t erjat ev z zastavn o pravico Neprem ièn in sko zavarovan je v Sloven iji in Avst riji Not arske list in e pri h ipot eki in pri n eposest n i zast avi prem ièn in Zakon o prepreèevan ju pran ja den arja, direkt iva 2001/ 97 in n ot ariat Notar Tom o Šorli En oosebn a dru ûba z om ejen o odgovorn ost jo I n m e m o r ia m : E r ih M a t e l Kron ološki pregled dela NZS Sezn am n ot ark, n ot arjev, n ot arskih kan didat k in kan didat ovstra n 7


stra n 8

. Delo organ ov zborn ice 1.1. Sku pšèin a Not arske zborn ice Sloven ije

1.2. Izvršn i odbor

1.3. Kom isije izvršn ega odbora


stra n 9

1.4. Not arska akadem ija


stra n 10


stra n 11

2. Ăˆlan stvo

3. Medn arodn e akt ivn ost i 3.1. Medn arodn a u n ija lat in skega n ot ariat a (UINL)

1.5. Nadzorn i odbor

1.6. Disciplin ski organ i

3.2. Kon feren ca n ot ariat ov Evropske u n ije (CNUE)


stra n 12

3.3. Dru ge m edn arodn e akt ivn ost i

4. Dosedan je delo in n aèrt i


stra n 13


stra n 14

UINL - Medn arodn a u n ija lat in skega n ot ariat

CNUE - Kon feren ca n ot ariat ov Evropske u n ije


stra n 15

Obisk n otarjev iz avst rijske Koroške v Škofji Loki

Sreèan je n ot arskih zborn ic sredjeevropskih drûav

Ost ale m edn arodn e dejavn osti


stra n 16


stra n 17


stra n 18


stra n 19

Udele没ba n ot arja je n eobh oden elem en t st orit ven o pravi猫n ega in fu n kcion aln o sposobn ega pravosodja. Evropski Kodeks n ot arskega st an ovskega prava 1.1.


stra n 20


stra n 21


stra n 22

b) vprašan ja v zvezi s pogodbam i

a) vprašan ja povezan a z gospodarskim i dru ûbam i


stra n 23

c) vprašan ja n ot arskega poslovan ja


stra n 24


stra n 25


stra n 26


stra n 27


stra n 28


stra n 29


stra n 30

Iz n agrajen e diplom ske n aloge: Vloga n ot arja v dru 没in skih in dedn ih razm erjih 1. UVOD


stra n 31

2. POG OD BE O I ZR OÈ I TVI I N R AZD E LI TVI PREMOé ENJA ZA é I VLJENJA

IZROÈITEV ZAŠÈITENE KMETIJE


stra n 32

3. POG ODBE O DOSMRTNEM PREé IVLJANJU


stra n 33

4. SPORAZUMI O OD POVED I N EUVEDEN EMU DEDOVANJU

5. DARILNE OBLJUBE

6. DARILNE POG ODBE ZA PRIMER SMRTI


stra n 34

7. OPOROKE


stra n 35

1. nota rju na roèi, da mu (na podla gi ustne izja ve) sesta vi nota rski za pis oporoke

2. nota rju izroèi svojo (ûe na pisa no!) oporoko z nota rskim za pisom, 3. nota rju v hra mbo izroèi svojo (ûe na pisa no!) oporoko z nota rskim za pisnikom.

Regist er oporok pri Not arski zborn ici Sloven ije


stra n 36

8. DEDNI DOG OVORI

9. POPIS IN CENITEV ZAPUŠÈINE

ZAKLJUÈEK


stra n 37


stra n 38

Iz n agrajen e diplom ske n aloge: Zapu šèin ski post opek in n ot arska dejavn ost 1. UVODNO K SPREMEMBAM ZAPUŠÈINSKEG A POSTOPKA

1.1.1. PR E N OS POSAM E ZN I H OPR AVI L N A NOTARJE

1.1. TRIJE SISTEMI


stra n 39

1.1.2. NOTAR KOT SODNI POOBLAŠÈENEC

1.1.3. SAMOSTOJNO IZDAJANJE LISTIN


stra n 40

2. AR G U M E N TI ZA I N PR OTI SP R EM E M BAM OBSTOJEÈEG A SISTEMA

2.1. ZMANJŠANJE SODNIH ZAOSTANKOV


stra n 41

2.2. F INANÈNI ARG UMENT

2.3. ŠIRITEV NOTARIATA


stra n 42

2.4. N OTAR K OT OSE BA J AVN E G A ZAUPAN J A I N N J E G OVA POVE ZAN OST Z OKOLJEM

3. AVSTRIJA

2.5. USKLAJ E N OST ZAKON OD AJ E Z ZAKON OD AJ AM I D R é AV E VR OPSKE SKUPNOSTI


stra n 43

4. FRANCIJA


stra n 44

4.2.D r u ga fa za so op cije ose b, p oklica n ih k d e d o va n ju (n p r p o go je n a li n e p ogo je n sp r e je m dedišèin e, odpoved dedišèin i...) 4.3.I zp o ln it e v p ot r e bn ih fo r m a ln o st i p r i p r e h od u prem oûen ja in priprava n a razdru ûit ev 4.1. Ugo t a vlja n je d e d n ih p r a vic in p r ip r a va n a prevzem prem oûen ja

4.4.V n e sp or n ih p r im e r ih je èe t r t a , za d n ja fa za delit ev dedišèin ske sku pn ost i


stra n 45

5. MADé ARSKA

6. NEMÈIJA

7. SKLEPNA MISEL


stra n 46


stra n 47


stra n 48

UVOD


stra n 49

OPRED ELITEV PROMETA Z NEPREMIÈNINAMI, NEPREMIÈNIN IN VLOG E NOTARJA PRI PROMETU NEPREMIÈNIN


stra n 50

NOTARSKE LISTINE PRI PROMETU Z NEPREMIÈNINAMI

OBLIKA POG ODB


stra n 51


stra n 52

SPLOŠNO O NOTARSKIH LISTINAH

Not arske list in e kot javn e list in e


stra n 53

NOTARSKI ZAPIS Not arski zapis kot izvršiln i n aslov


stra n 54

Pogodbe, ki m orajo bit i sklen jen e v obliki n ot arskega zapisa


stra n 55

NOTARSKA POTRDILA

NOTARSKI ZAPISNI KI


stra n 56

SKLEP


stra n 57

1. UVOD


stra n 58

2. MOé NOSTI PR ID OBIVANJA LASTNI NSKE PRAVICE TUJCEV NA NEPREMIÈNINAH V REPUBLIKI SLOVENIJI PO POSAMEZNIH DRé AVAH 2.1. DRé AVLJANI DRé AV ÈLANIC EU


stra n 59


stra n 60


stra n 61

2.1.1.

DRé AVLJANI ZVEZNE REPUBLIKE N EMÈ I JE


stra n 62


stra n 63

a) De没ela Du n aj:

2.1.2. DR茅 AVLJANI REPUBLIKE AVSTRIJE


stra n 64

b) De没ela Koro拧ka:


stra n 65

c) Deûela Štajerska:


stra n 66

猫) De没ela Vorarlberg:


stra n 67

2.1.3. DRé AVLJANI KRALJEVINE NIZOZEMSKE

2.1.4. DRé AVLJANI REPUBLIKE ITALIJE

2.1.5. DRé AVLJANI KRALJEVINE ŠVEDSKE

2.1.6. DRé AVLJANI OSTALIH DRé AV


stra n 68

2.2. DRé AVLJANI ZDA

2.3.DRé AVLJANI DRé AV, KI NISO ÈLANICE EU

2.3.1. D Ré AVLJANI R EPUBLIKE H RVAŠKE


stra n 69

2.3.2. DRé AVLJANI REPUBLIKE MAKEDONIJE

2.3.3. DRé AVLJANI SRBIJE, ÈRNE G ORE TER BOSNE IN H ERCEG OVINE


stra n 70


stra n 71

3. PODATKI O POSTOPKIH UG OTAVLJANJA VZAJEMNOSTI

3.2. PODATKI O VLOG AH , KI SO JIH VLOé ILI DRé AVLJANI DRé AV ÈLANIC EU

3.1. POD ATKI O VLOG AH , KI SO JI H VLOé ILI DRé AVLJANI DRé AV, KI NISO ÈLANICE EU


stra n 72

pravn o dejan je

拧tevilo vlog

eviden ca po posam ezn ih dr没avah

obrazlo没itev


stra n 73

4. PROBLEMATIKA DOPUSTNOSTI PRIDOBITVE LASTNINSKE PRAVICE TUJCEV NA PODLAG I NEKATERIH PRAVNIH TEMELJEV, KI JIH ZAKON OZIROMA MEDNARODNA POG ODBA NE PREDVIDEVATA

5. ZAKLJUÈEK


stra n 74


stra n 75

Èlen 356.

I.

Èlen 357.

Èl. 354

Èlen 358.


stra n 76

Èlen 619

II.

Èlen 620

Èlen 611. III.

Èlen 358 Èlen 612.


stra n 77

Ăˆlen 2


stra n 78

NOTARSKI DOKUMENTI V PROMETU Z NEPREMI ÈNIN AMI V REPUBLI KI H RVAŠKI

Èlen 4


stra n 79


stra n 80


stra n 81

prevedel sodn i t olm aè: Bran ko Kopin è I) Ustavn opravn e osn ove

II) Posam ezn e deûele


stra n 82

1. Koroška


stra n 83


stra n 84


stra n 85

2. G radiťèan ska


stra n 86

3. Doln ja Avst rija

4. Zgorn ja Avst rija

5. Salzbu rg


stra n 87

6. Zakon o prom et u z zem ljišèi Št ajerske iz let a 1993


stra n 88

7. Tirolska


stra n 89

8. Vorarlberg

9. Du n aj


stra n 90

III Zaklju èn e opazke


stra n 91


stra n 92


stra n 93

Za st a vn a p r a vica n a n e p r e m ièn in i, ki n i vp isa n a v zem ljiťko kn jigo

H ipoteka


stra n 94

Zast avn a pravica n a prem ièn in ah

Zast avn a pravica n a prem oûen jski pravici

Zavarovan je bodoèih in pogojn ih t erjat ev


stra n 95


stra n 96

Iz n agrajen e diplom ske n aloge: Neprem ièn in sko zavarovan je obvezn ost i po avst rijskem in sloven skem pravu Zavarovan a terjatev 1. Izh odišèe n aèela akcesorn ost i

2. Predm et zavarovan e t erjat ve

2.1. Avstrija

3. Bodoèe in pogojn e t erjat ve

2.2. Sloven ija Nastan ek h ipot eke


stra n 97

1.2. Razpolagaln i pravn i posel

1 Nast an ek h ipot eke n a podlagi pravn ega posla 1.1. Pravn i n aslov - Zastavn a pogodba


stra n 98

1.3.2. Sloven ija

1.4. N eprem ièn in e, ki še n iso vkn jiûen e v zem ljiško kn jigo

1.3. Modu s 1.3.1. Avstrija

Sodn iška zastavn a pravica 1. Avstrija


stra n 99

3. Izvršiln i postopek

4. Post opek zavarovan ja

2. Sloven ija


stra n 100

6. Zakon ska h ipoteka 6.1. Avstrija

5. Zast avn a pravica n a podlagi dogovora st ran k


stra n 101

6.2. Sloven ija

Posebn e oblike h ipot eke

1. Maksim aln a h ipot eka


stra n 102

2. Sim u lt an a (sku pn a) h ipot eka


stra n 103

1. Ove r it e v pod pisa n a ze m ljiškokn jiûn e m d ovolilu za vpis h ipoteke

2.1. Poplaèilo v izvršiln em post opku

2. H ip ot e ka n a p od la gi n e p o sr e d n o izvr šljive ga n otarskega zapisa


stra n 104


stra n 105

2.2. Poplaèilo s prodajo, ki jo opravi n ot ar

3. N eposest n a za st a vn a pr a vica n a pr e m ièn in a h n a podlagi n eposredn o izvrťljivega n ot arskega zapisa


stra n 106

3.1. Poplaèilo iz n eposest n e zast avn e pravice


stra n 107


stra n 108


stra n 109


stra n 110


stra n 111

SPLOŠNO O STRANKI IN NJENIH DOKUMENTIH TER NAMERAH UPR AVLJ AN J E STR AN KI N E G A D E -N AR J A, VR E D N OSTN I H PAP I R J E V ALI D R UG E G A P R E M Oé E N J A OD PI R AN J E ALI UPR AVLJ AN J E BAN È N I H R AÈ UN OV, H R AN I LN I H VLOG ALI R AÈ UN OV ZA POSLOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI

USTAN AVLJ AN J E , D E LOVAN J E ALI UPR AVLJ AN J E SKLAD A, G OSPOD AR SKE D R Ué BE ALI D R UG E POD OBN E PR AVN OOR G AN I ZACI J SKE OBLI KE - ZBI R AN J E PR I SPEVKOV, POTR EBN I H ZA USTAN OVI TEV, D E LOVAN J E ALI UPR AVLJ AN J E G OSPODARSKE DRUé BE

NAKUP ALI PRODAJA NEPREMIÈNINE


stra n 112


stra n 113

1. Uvod

1. Razvoj en oosebn e d.o.o.


stra n 114

2. Tem eljn e zn aèiln ost i en oosebn e d.o.o.

3.1. Akt o u st an ovitvi d.o.o.

2.2. Osn ovn i kapit al en oosebn e d.o.o.


stra n 115

2.2.1.

Varťèin a


stra n 116


stra n 117


stra n 118


stra n 119

3.2.2. Po ve èa n je o sn ovn e ga ka p it a la v e n o ose bn i d.o.o.


stra n 120

4. Kn jiga sklepov


stra n 121

4.2. P r ist o jn ost i n ot a r ja in N ot a r ske zbo r n ice Sloven ije

4.1. Oseba, ki lah ko zah t eva overit ev kn jige sklepov


stra n 122

4.4.

Voden je kn jige sklepov

5. En oosebn a d.o.o. v okviru Evropske u n ije

4.3. Oblika kn jige sklepov


stra n 123


stra n 124


stra n 125

Leto 2002:


stra n 126

Leto 2003


stra n 127


stra n 128

Ajdovšèin a:

Dom ûale:

ÈERMELJ Lau ra,

ROé MAN Joûe,

LOKOŠEK Majda, Breûice: DOKLER An drej,

G orn ja Radgon a: H OJS PERŠAK Dan ica, Celje: FINK Marko,

G rosu plje: KOTAR Marjan , ROJEC An t on ,

Idrija: ROZMAN An drej, Cerkn ica: INTIH AR Draga,

Ilirska Bistrica: TERNOVEC Aleksan der, Èrn om elj: FERLEé Jan ez,


stra n 129

Jesen ice:

Krško:

SVETINA Nada,

PAVLIN Boris,

Len art: Kam n ik: LEŠNIK Miloš, NOVAK Jan ez,

Len dava: ZAG G YOFI Marija, Koèevje: Mag. ÈEŠAREK Nin a,

Litija: Koper:

BREG AR Miro,

KOVAÈIÈ Neven ka,

Lju bljan a: F ERLIG OJ Dravo, BERDEN Du šica,

Kran j: DERNOVŠEK Joûe, PINTAR Vojko,

ERJAVEC Nataša, TROBEC BUÈAN Du ša,


stra n 130

KOŠAK Miro,

ZUPANÈIÈ Met ka,

Lju tom er: KUMAR Nada, ŠOMEN Fran c,

LEPŠA Boris,

Maribor: AJDIÈ Tom islav,

BOH INC Stan islav, PODG ORŠEK Bojan ,

BUKOVIÈ Friderik, RUé IÈ TRATNIK Marin a,

H ORVAT Breda,

ŠKRK An drej, KALING ER Du šica,

TORY Neven ka,


stra n 131

Mu rska Sobota:

Orm oû:

RATNIK Joûe,

KEÈEK Alojz Slavko,

Piran : Mag. ROŠKER An drej, TAVÈAR PASAR Mojca,

Postojn a: Nova G orica: JERŠE Darko, G USTINÈIÈ Zden ka,

Ptu j: ŠKOVRLJ Marija, LUÈOVNIK Eva,

ŠOEMEN An drej, Novo m est o: MALIÈ Marta, Radovljica: KRAINER Stan e, TIRAN An drej,

Sevn ica: VIDIC Alojz,


stra n 132

Seûan a:

Šm arje pri Jelšah :

MESAR Milan ,

ROJS Pavel,

Sloven j G radec: Tolm in : KRALJ Son ja, SIVEC Edvard,

MLAKAR Jan ez,

Trebn je: BEVC Ton èek,

Sloven ska Bistrica: ŠKRK Joûica,

Trbovlje: KOLENC RUS Marjan a,

Sloven ske Kon jice: MARG UÈ Fran c,

Velen je: RIBIÈ Avgu st,

Šen t ju r pri Celju : BEÈAJ BOé IÈNIK Jasn a,

Vrh n ika: M E ZE P e t e r ,

Škofja Loka: BRANISELJ Erika,

é alec: G ABRILO Sreèko,


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.