Notarske novice december 2012

Page 1

NOTARSKE NOVICE NOTARSKE NOVICE december 2012

UVODNIK lahko prevzamemo določene zadeve, ki pomenijo takojšnjo razbremenitev sodišč. Ena takšnih je nedvomno urejanje zapuščinskih zadev po notarjih. Po veljavni ureditvi so za vodenje zapuščinskih postopkov pristojna sodišča. Po predlagani novi ureditvi pa bodo za urejanje zapuščinskih zadev pristojni notarji.

Kdo drži ročno zavoro? Notariat je bil ustanovljen z namenom, da poveča pravno varnost in razbremeni delo sodišč. Po skoraj 18. letih delovanja (od 1. junija 1995) ugotavljamo, da je vsesplošna družbena, ekonomska in še kakšna kriza postavila notariat v položaj, ki se od zastavljenega namena oddaljuje. Notarji smo nedvomno glede materialnih in kadrovskih pogojev in predvsem glede strokovnega znanja pripravljeni in

Notarji bodo urejali zapuščine in z notarskim zapisom o dedovanju odločali o vseh zadevah, o katerih se bodo v postopku dediči sporazumeli. Le v primeru, če se dediči z določenimi pravicami ne bodo strinjali oziroma bodo med njimi obstajala sporna dejstva ali pravice ali obstajal spor o uporabi prava in ko notar ne bo mogel sestaviti notarskega zapisa o dedovanju, s katerim bi se strinjali vsi dediči, bo o tem odločalo sodišče. Nesporno bo takšno urejanje zapuščinskih zadev po notarjih v korist strank. Postopki bodo hitrejši, stranke pa bodo lahko

takoj po končanem zapuščinskem postopku urejale v zvezi s podedovanim premoženjem tudi nadaljnja lastninska vprašanja, nadaljnje prenose, delitve in drugo. Prenos zapuščinskih zadev na notarje pa bo tudi korist za državo, ki se bo znebila stroškov vodenja zapuščinskih zadev na sodiščih in bo s to razbremenitvijo dobila možnost racionalnejše urediti delo in pristojnosti sodišč. Prevzem pristojnosti za urejanje zapuščinskih zadev bo prispeval tudi k normalnemu delovanju notarskih pisarn, tako da bomo notarji tudi v prihodnje strokovno in odgovorno opravljali svoje delo ter tudi s tem pripomogli k preprečevanju medčloveških konfliktov. Sonja Kralj članica Izvršnega odbora Notarske zbornice Slovenije, notarka v Slovenj Gradcu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.