JTR Lining

Page 1

Trafikverkets arbete för

energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan


2


Arbetet med energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan hjälper en målgrupp som har svårt att göra sig hörd; kommande generationer. Lyckas vi, och andra aktörer nationellt och internationellt, kan vi bidra till goda levnadsvillkor för kommande generationer. Begränsad klimat-påverkan bidrar även till minskat oljeberoende och till att skapa en hållbar energiförsörjning i samhälle och transportsystem, något som har stor betydelse för att skapa en hållbar ekonomi och minska risken för ekonomiska kriser. Transportsektorn är en betydande källa till klimatpåverkan både genom sin storlek och genom att vara en av de sektorer där utsläppen växer snabbast. Transportsektorn behöver därför bidra till uppfyllande av klimatmål såväl i Sverige som internationellt. Det förutsätter en kraftfull satsning på transport­ snålt samhälle, effektiv användning av transportsystemet, energieffektiva fordon, fartyg och flygplan drivna till stor del på förnybar energi samt en energieffektiv infrastrukturhållning. Trafikverket och dess samarbetspartner är viktiga aktörer för att åstadkomma detta. Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimat­ påverkan är en vägledning för Trafikverkets arbete med att begränsa transport­ sektorns klimatpåverkan.

Gunnar Malm Generaldirektör

3


Så jobbar Trafikverket för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan Trafikverket arbetar med att begränsa transportsektorns klimatpåverkan – från väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Inriktningen är att skapa ett transportsnålt och energi­ effektivt transportsystem. Arbetet bygger både på egna åtgärder och på samverkan med andra aktörer. Trafikverket har tagit fram ett trafikslagsövergripande planeringsunderlag för energi­ effektivisering och begränsad klimatpåverkan för åren 2013–2015. Planeringsunder­ laget är samlande för Trafikverkets arbete med klimat- och energifrågor och ska vara ett underlag för planering och för att ta fram styrande och rådgivande dokument. Den här broschyren sammanfattar Trafikverkets arbete med klimat- och energifrågor. I huvudsak beskriver planeringsunderlaget vilka åtgärder som kan göras och deras po­ tential att minska klimatpåverkan, vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva, hur dessa åtgärder ska prioriteras samt hur ansvarsfördelningen ser ut. Trafikverket och samarbetsparter arbetar tillsammans på bred front för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Trafikverkets arbetssätt (de inre gröna ringarna i figuren) består av att: • genomföra egna kostnadseffektiva åtgärder • verka för att andra aktörer inom sektorn genomför kostnadseffektiva åtgärder • utveckla och kommunicera kunskap • utarbeta och föreslå kostnadseffektiva styrmedel på internationell, nationell, regional och lokal nivå (myndighets-/sektorsuppgift)

4


Logistik/

Last

E ne

rgi/

som g föru er tsä ttn ing ar

Arbetet med att begränsa klimatpåverkan delas i planeringsunderlaget in i fyra huvud­områden (tårtbitarna i figuren). Dessa innehåller åtgärder som Trafikverket och andra aktörer behöver genomföra för att bidra till uppfyllandet av klimatmålet. Åtgärderna beskrivs översiktligt i kommande text.

ortsnålt samhäll Produktionsstruktur

ruk tu r

Drift, u erhåll och trafikledning

n med andra a erka ktö mv rer Sa ling och kom k c e v m t u u s nik ap a Styrmedel sk

g

Logistik

Begränsad klimatpåverkan

ytt nin

ga

e

Öv er fl

nd Fo Fa rdon Fly rtyg gp lan

En erg ieff ekt iva

ford on, fa rt

U tr u stnin g

Ener

rj n rsö gifö

ig e yg och flygplan med uthåll

iför nerg

ektiv använd rgieff nin E ne g

Ku n

Egna åtgärder

Byg

En

Infr ast

ande hav nd Ha

Lok ale r

va a kti tra nglig t A lgä til der stä

e

n tio

ktiv infrastrukturhå e ff llni ie ng erg nd

nsp Tra

ing

ng jni sör

5


1

Trafikverket bidrar till ett transportsnålt samhälle genom att verka för…

... attraktiva och tillgängliga städer

Trafikverket samverkar med offentliga organisationer och näringsliv genom att bidra med underlag och delta i plane­ ringsprocesser, samt sprida kunskap och erfarenheter. På så sätt planeras sam­ hället utifrån tillgänglighet och attrak­ tivitet och byggs på ett sätt som under­ lättar kortare resor där bilen används sparsamt. Mer utrymme ges i­stället åt yt- och energieffek­tiva transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. Trafikver­ kets planering ska stödja en ökad andel effek­tiva godstransporter med sjöfart och järnväg. Överflyttning av godstransporter till sjöfart förutsätter att viktiga steg tas för att minska dess utsläpp av luftförore­ ningar. ... klimatsmart produktionsstruktur Trafikverket stödjer utvecklingsprojekt och erbjuder kompetensstöd till kommu­ ner, länsstyrelser och näringsliv för mer klimatsmart hantering av gods samt lo­ kalisering av industrier, lager och kombi­ terminaler.

6

... infrastruktur som ger förutsättningar Trafikverket verkar för att klimatmålen integreras i långsiktiga planeringen av transportsystemet och i den kortsiktiga planeringen av väg och järnväg. Genom fyrstegsprincipen prioriteras lösningar som leder till minskad biltrafik och ökad andel godstransporter på järnväg och sjöfart. Stationernas placering och den omgivande bebyggelsen är viktig i det transportsnåla samhället. Från stationer­ na ska det vara enkelt att komma vidare med gång, cykel och kollektivtrafik. Dessa transportsätt ska också vara centrala för planeringen i städerna. Andra viktiga delar är pendlarparkeringar och parke­ ring för bilpooler, klimatsmart lokalise­ ring och transportförsörjning av hamnar samt klimatsmart transportförsörjning av flygplatser. ... styrmedel som leder till effektivare och färre resor och transporter Tillsammans med andra myndigheter och offentliga organisationer bidrar Trafikverket med kunskap om styrmedel, såsom parkeringsnormer, planlagstift­ ning, infrastrukturavgifter samt energioch koldioxidskatter.


2

Trafikverket hjälper trafikanter och företag att minska utsläppen genom att verka för…

... effektivare användning Med hjälp av sparsam körning i förar- och handledarutbildningen, och som en del i samverkan med näringsliv och offentliga organisationer, ökar kunskapen om ett sparsamt körsätt för personbil och tunga fordon. På liknande sätt sprids kunskapen om effektiv användning för arbetsmaskiner, tåg och fartyg tillsammans med berörda myndigheter och organisationer. LFV, Swedavia och Transportstyrelsen arbe­ tar med motsvarande inom flyget. Bättre efterlevnad av hastighetsgränser på väg och därmed mindre utsläpp nås genom trafiksäkerhetskameror, kommunikation samt externa aktörers åtgärder. En ökad andel dubbfria vinterdäck innebär minskad bränsleförbrukning och utsläpp.

... överflyttning av godstransporter och ökad andel kollektivtrafik, cykling och gång Trafikverket verkar tillsammans med nä­ ringsliv och offentliga organisationer för att fler i första hand ska välja resfria alternativ och i andra hand att gå, ta cykeln eller åka kollektivt. På samma sätt verkar vi för att nationella och kortare internationella flyg­ resor flyttas över till järnväg. Trafikverket verkar också tillsammans med närings­ livet och andra myndigheter för att flytta över mer godstransporter från väg till järnväg och sjöfart, och från järnväg till sjöfart.

... effektivare logistik, last och beläggning Tillsammans med näringslivet, offentliga organisationer och andra myndigheter bidrar Trafikverket till förbättrad logistik, lastfaktor och beläggningsgrad. Förutom samverkan med näringslivet kommer även Trafikverket tillsammans med andra myn­ digheter ta fram förslag på förbättrade, och nya, styrmedel.

7


3

Trafikverket bidrar till energieffektiva fordon, fartyg och flygplan genom att verka för…

... ökad kunskap om energieffektiva fordon, fartyg och flygplan Tillsammans med Konsumentverket fort­ sätter Trafikverket att ge god information om energieffektiva personbilar och lätta lastbilar. Trafikverket utvecklar också tillsammans med närings­livet liknande information för tunga fordon. Internatio­ nellt utvecklas likartad information för fartyg. Denna information görs tillgänglig nationellt i samarbete mellan Transport­ styrelsen, Sjöfartsverket, Trafikverket och näringsliv. Trafikverket deltar tillsammans med andra myndighe­ ter och näringsliv med kom­ petens och finansiellt stöd i forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt för ener­ gieffektiva väg- och järnvägsfordon. ... ökad användning av energieffektiv utrustning Trafikverket, andra myndigheter och näringsliv samverkar för att utrustning i fordon, fartyg och flygplan ska vara mer energieffektiv. Luftkonditionering är ett exempel, el för utrustning ombord på tåg, ett annat. Val av däck har också stor bety­ delse för fordonets energianvändning.

8

EU-direktiv kommer att förbättra infor­ mationen om däckegenskaper de närmas­ te åren. Trafikverket verkar tillsammans med myndigheter och näringsliv för att sprida denna kunskap. ... uthållig energiförsörjning Trafikverket utvecklar tillsammans med andra myndigheter kunskap och strate­ gier för att driva introduktion av hållbart framställd förnybar energi. Tillsammans med Energimyndigheten, näringsliv och offentliga organisationer driver Trafikverket också på för en ökad andel förnybar energi i transportsystemet. … förändrade skatter och styrmedel Trafikverket och andra myndigheter samverkar för att ta fram underlag till nationella och internationella styrmedel för energieffektiva fordon, fartyg och flygplan samt förnybar energi. Bland annat måste koldioxidkraven för person­ bilar och lätta lastbilar utvecklas. Kraven måste även utvidgas till att innefatta tunga lastbilar och arbetsmaskiner. Dessa krav måste inbegripa utvecklingen bortom 2020 för att fordonsindustrin ska få långsiktiga spelregler och klimatmålen kunna nås.


4

Trafikverket energieffektiviserar den egna verksamheten genom att verka för…

... effektivare byggande av infrastruktur Trafikverket effektiviserar den totala en­ ergianvändningen för byggande, drift och underhåll av väg och järnväg. Här ingår val och framställning av material samt byggmetod. Här ingår också utformning­ en av infrastruktur och val av hastighets­ gräns. Genom att ha livscykelperspektiv kan Trafikverket redan i planerings-, projekterings-, eller byggfasen påverka framtida trafikerings energianvändning. Trafikverket förbättrar också kunskapen om hur t ex avskogning påverkar klima­ tet, och hur den påverkan skulle kunna minskas.

... energieffektivare drift och underhåll av infrastruktur Drift och underhåll av infrastruktur kräver betydande mängder energi, både i form av bränsle och i form av el. Trafikverket ska bland annat ställa energikrav och följa upp maskin­entreprenader samt bränsleför­ brukning på olika driftområden. Belysning och tunnelfläktar placeras optimalt och tidsstyrs. Klimatsmart vägtrafikledning kan också bidra. Drift och underhåll opti­ meras för att minska summan av trafikens och entreprenadens energianvändning.

Trafikverkets färjor körs sparsamt, på lämpliga linjer används linfärjor och al­ ternativ till dieseldrift kommer att provas såsom el, hybriddrift och metangasdrift. Swedavia och kommuner ansvarar för energieffektiv drift av flygplatserna. På motsvarande sätt ansvarar kommuner och näringsliv för energieffektiv drift av hamnanläggningar. ... minimerad energianvändning i hyrda och ägda lokaler Trafikverket verkar för energieffekti­ visering i ägda och hyrda lokaler. I de lokaler som Trafikverket äger genomförs åtgärder som till exempel optimering av värme- och ventilationssystem. I hyrda lokaler driver Trafikverket på genom att samverka med fastighetsägare och genom att ställa energikrav i hyresav­ tal. Trafikverksanställda ska erbjudas lån av tjänstecyklar på de kontor där cyklar är lämpliga alternativ till bil.

9


Potentialer för att minska klimatpåverkan Den största potentialen när det gäller att minska transportsektorns klimatpåverkan finns i minskade utsläpp från personbilar. Sjöfart och lastbilar har ungefär lika stor potential när det gäller energieffektivisering och förnybar energi. Räknar man in andra växthusgaser än koldioxid är potentialen till energieffektivisering av flyget ungefär lika stor. I potentialen för järnväg ligger även att ta hand om godstransporter som flyttas över från väg och i viss mån från flyg. Och för sjöfart de transporter som flyttas från järnväg för att göra ytterligare överflyttning från väg till järnväg möjlig. Matrisen visar vilken potential olika fordonsslag och trafikslag har för att bidra till minskad klimatpåverkan. Storleken på de gröna cirklarna är proportionell mot potentialen. Potentialen grundas på de bedömningar av åtgärder som beskrivs i Trafikverkets planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan.

Energieffektivisering

Förnybar energi

Planering av samhälle och infrastruktur samt överflyttning

Kommentar med avseende på överflyttning

Personbil

Överflyttning till kollektivtrafik (buss och järnväg) samt cykel och gång

Lastbil (tung o lätt)

Överflyttning till järnväg och sjöfart

Sjöfart

Flyg

Överflyttning till järnväg

Järnväg

Överflyttning till sjöfart som möjliggör överflyttning från väg till järnväg

Energieffektivisering i byggande, drift och underhåll av infrastruktur

10


11


80

60

ng

Ku

Lo ka ler

g ytt nin er fl

ektiv infrastruktur gieff hål lni rift, un

rtyg /Fa Flyg n/

rdo Fo

derhåll D och trafikledning Fo Fa rdo Fly rtyg n gp lan En erg ieff ekt iva ford on, f ar

Öv

U tr u stnin g tyg och

Kom

j sör iför Energ

nin

rs gifö ener flygplan med uthållig

munikation

g

i ng örjn

ng

er En

ng

er En

Begränsad klimatpåverkan

Logistik

g rjnin

g

gieffektiv använ dni Ener

rsö flyg med uthållig energifö

nin

ru kt ur

ion

www.trafikverket .se

ytt

Infr ast

de

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0243-750 90

yg oc h

Öv erfl

Produktionsstruktur Egna åtgärder

n med andra verka akt Sam öre r ling och ko tveck mm psu un ka i Styrmedel ns

gan

Linus Karlsson linus.karlsson@trafikverket.se 010-123 59 17

, fart

ast

sportsnålt samhä Tran lle a ktiv iga tra l At gäng till der stä

Byg

Hanna Eklöf hanna.eklof@trafikverket.se 010-123 57 73

rdo n

Logistik/beläggning/l

edel

Håkan Johansson Nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan hakan.johansson@trafikverket.se 010-123 59 19

va fo

Utrustning

Kontaktpersoner:

ga r

t ka

ande Bygg

E

60

40

20

som föru ger tsä ttn in

2

ande hav nd Ha

l

ne rg ieff ek ti

H

Begränsad klimatpåverkan

Drift och underhål

rivm gi/d

80

de avan andh

Ener

ektiv infrastruktur gieff hål lni

r

gieffektiv använ dni Ener ng

20

100 %

ktur

40

ale

Produktionsstruktu r

stru hälls Sam

Trafikverkets klimatsidor www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Klimat/ 60

Lok

Infr ge astr r fö uk ruts tur ättn som inga r

40

100 %

derlag för

Publikation 2012:15

sportsnålt samhä Tran lle

20

80

Samlat planeringsun

Energieffektiviseri ng och begränsad klimatpå verkan

gi/ E ne r

Last

100 %

Logistik/

Samlat planeringsunderlag energieffektivisering och begränsad klimat­ påverkan, publikation 2012:152 (publikationswebbutik.vv.se/Shopping/Default____119.aspx)

TRAFIKVERKET. beställningsnr: 100402. Augusti 2012. PRODUKTION: grafisk form, trafikverket. TRYCK: trafikverket. foto: Fredrik Tellerup, Ingmar Elofsson, TRONS, Kasper Dudzik, Göran Fält

För mer information se:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.