Page 1

Statistikk for museum 2015


Utgitt av Kulturrådet ISBN: 978-82-8105-130-0 (PDF) Kulturrådet Mølleparken 2 Postboks 8052 Dep N-0031 Oslo Tlf: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

INNHALD s. 4

Innleiing

s. 5

Museumsdrift

s. 8

Besøk

s. 11

Utstillingar og formidling

s. 12

Forsking og fagleg samarbeid

s. 13

Forvaltning av samlingar

s. 19

Besøk 2015 og 2006, tal på gjenstandar, fotografi og årsverk

s. 23

Fylkesvise tabellar

3


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

Statistikk for museum 2015 Statistikk 2015 for norske museum blei samla inn i mars 2016 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i rapporteringsåret. Museumsstatistikken skal gi eit oversyn over norske museum, og syner informasjon om museumsinstitusjonane, besøk og tilgjenge, formidling og utstillingar, forsking og samarbeid, forvalting av bygningar og samlingar. Talmaterialet femner om i alt 116 museum. Av desse fekk 71 museum driftstilskot frå Kulturdepartementet. Dei 45 andre musea er mellom anna kommunale museum, universitetsmuseum og museum under andre departement. Rapporten er konsentrert om fem område. Den første delen omtalar drift, organisasjonsform, økonomi og tilsette. Del to presenterer publikumstal og tilgjenge. Dei neste delane gir informasjon om tre av kjerneoppgåvene til musea: formidling, forsking og forvalting.

4


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

MUSEUMSDRIFT Talet på museum som er med i denne statistikken har gått ned frå 188 i 2005 til 116 i 2015. Nedgangen skuldast i hovudsak konsolideringsprosessar der museum har gått saman i større organisasjonar. Over heile landet har desse prosessane gripe inn i eigarstrukturar, eigedomsforhold, organisasjonsform og organisering. 63 prosent av musea var i 2015 organiserte som stiftingar, 21 prosent var offentlege verksemder/selskap og 13 prosent aksjeselskap. Det er verdt å merke seg at dette i hovudsak gir eit bilete av korleis museumsdrifta er organisert, medan det mange stader framleis er dei gamle museumsstiftingane (ofte kalla «eigarstiftingar») som er formelle eigarar av bygningar og samlingar.

dei samla inntektene, same prosentdel som i 2014. Tilsvarande tal for 2005 var 33 prosent. Musea fekk 160 millionar i sponsorinntekter og gåver i 2015, ein del som har vore ganske stabil sidan 2005, mellom 3 og 5 prosent. Frå 2015 blir det rapportert særskilt for gåver (93 mill. kroner) og sponsorinntekter (67 mill. kroner). FIGUR 1: ORGANISASJONSFORM

1% 2% 4% 7%

Økonomi Musea sine samla inntekter var 4,8 milliardar kroner i 2015, medan dei totale utgiftene var 4,7 milliardar kroner. Lønns- og pensjonskostnader var den største utgiftsposten med samla 53 prosent av utgiftene. Husleige og avskrivingar utgjorde i alt 12 prosent, og i tillegg må det reknast med at ein del av dei andre driftsutgiftene var faste. Utgiftsfordelinga viser såleis at musea har ein kostnadsstruktur med høge faste utgifter. Til samanlikning utgjorde dei ordinære offentlege driftstilskota 65 prosent av driftsinntektene. Medrekna prosjekttilskot utgjorde dei samla offentlege tilskota til musea 71 prosent av inntektsgrunnlaget.

10 % 63 % 13 %

Offentlege tilskot til musea var i alt 3,4 milliardar kroner i 2015, noko som svarar til 648 kroner per innbyggjar (613 kroner i 2014).

Stiftelse

Stiftelse

63% 63 % 13% 10%13 %

Aksjeselskap Aksjeselskap Statlig verksemd Interkommunalt selskap Statleg verksemd Kommunal verksemd Interkommunalt selskap Foreining/lag Kommunal verksemd Annet Foreining/lag

Musea sine eigeninntekter er m.a. billettinntekter, butikkog kaféinntekter, sponsorinntekter og gåver. Totalt hadde musea eigeninntekter på 1,4 milliardar kroner i 2015 (mot 1,3 milliardar året før), noko som svarar til 29 prosent av

Anna

7%10 % 4% 7 % 1% 4% 2% 1%

2%

TABELL 1: UTVIKLING OG FORDELING AV INNTEKT 2005-2014 (I HEILE MILL.)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 684

1 800

2 026

2 201

2 398

2 464

2 626

2 674

2 887

3 110

Andre eigeninntekter

406

401

402

391

451

411

410

404

544

601

Billettinntekter

202

241

242

238

258

286

286

269

323

331

Varer og tenester

193

226

252

286

308

324

335

382

296

313

Ekstra offentleg tilskot

183

222

198

314

201

297

234

319

279

269

Sponsorinntekter og gåver

125

130

106

95

116

193

111

118

132

160

2 794

3 021

3 227

3 525

3 733

3 974

4 003

4 166

4 460

4 783

Ordinært offentleg tilskot

Totalt

5


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

FIGUR 2: PROSENTVIS FORDELING AV INNTEKTER 2006-2015

% 100 10 %

80

4%

4%

7%

7%

7%

7%

8%

8%

8%

7%

12 %

11 %

7% 15 %

13 %

3% 6%

3%

3% 5%

9%

8%

8%

7% 12 %

5% 7% 8% 7% 10 %

3% 6% 8% 7% 10 %

3%

3% 6%

8% 9% 6% 10 %

3% 6%

7%

7%

7%

7%

12 %

13 %

Sponsorinntekter og gåver Ekstra offentleg tilskot

60

Varer og tenester Billettinntekter

40 60 %

56 %

60 %

63 %

64 %

62 %

62 %

66 %

64 %

65 %

65 %

Andre eigeninntekter Ordinært offentleg tilskot

20 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Stiftelse Aksjeselskap Statlig verksemd Interkommunalt selskap Kommunal verksemd

TABELL 2: UTVIKLING OG FORDELING AV UTGIFTER 2006-2015 (I HEILE MILL.)

Løn

Annet Foreining/lag

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 273

1 396

1 524

1 611

1 743

1 798

1 936

2 045

2 174

95

110

124

139

156

149

207

188

478

537

549

665

671

678

691

794

Pensjon Andre utgifter

2015 2 229

7%

205 7%

247

838

899

10 %

Husleige

317

294

295

355

403

398

417

371

Varer og tenester

270

270

294

294

305

297

332

361

489

382

354

13 %

Drift/vedlikehald av lokale

291

255

348

337

348

297

325

320

307

357

44

51

58

62

84

88

80

73

77

85

2 768

2 913

3 193

3 462

3 710

3 704

3 988

4 152

4 425

4 661

Askrivingar Totalt

442

FIGUR 3: PROSENTVIS FORDELING AV UTGIFTER 2006-2015

% 100 10 %

80

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

11 %

9%

11 %

10 %

9%

8%

8%

8%

7%

8%

9%

8%

8%

8%

8%

9%

9%

8%

9%

10 %

11 %

11 %

10 %

9%

10 %

10 %

17 %

19 %

18 %

18 %

17 %

19 %

19 %

4%

5%

5%

5%

10 % 11 %

60

17 % 3%

9% 10 %

18 % 4%

4%

4%

4%

Drift/ vedlikehald av lokale 19 % 5%

40 56 %

Avskrivingar Varer og tenester Husleige Andre utgifter

46 %

48 %

48 %

47 %

47 %

49 %

49 %

49 %

49 %

48 %

Pensjon Løn

20 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6

2013

2014

2015


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

FIGUR 4: UTVIKLING I TAL ÅRSVERK 2006-2015

3 500 2 990

3 000

2 698

2 675

2 714

2 792

3 028

3 085

2 868

2 844

2 517

2 500

Årsverk i faste stillingar Årsverk i andre lønte stillingar Årsverk frivillige

2 000

1 500 880

923

964

182

202

203

2006

2007

2008

1 000

500

935

938

910

916

207

207

195

195

202

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

27 %

25 %

26 %

24 %

23 %

22 %

22 %

917

868

188

931

198

0

FIGUR 5: FORDELING AV ÅRSVERK 2006-2015

% 100

ÅRSVERK TEKNISK PERSONA 27 %

80

28 %

28 %

Avskrivingar

ÅRSVERK KUNST, KULTUR- O

Drift/ vedlikehald av lokale Varer og tenester

Årsverk teknisk personale ÅRSVERK ADMINISTRATIVE S

Husleige

60

Andre utgifter 49 %

Pensjon 47 %

46 %

51 %

51 %

52 %

52 %

55 %

55 %

53 %

Årsverk administrative stillingar

Løn

40

Årsverk kunst, kultur- og naturfagleg personaleÅRSVERK DAGLEG LEIAR Årsverk dagleg leiar

20

0

18 %

19 %

21 %

17 %

19 %

18 %

19 %

18 %

20 %

21 %

6%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

2012

2013

2014

2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Årsverk I 2015 var det rapportert om 4016 lønte årsverk i norske museum. I alt arbeidde 3 669 personar i faste stillingar, til saman 3085 årsverk. Dei ti siste åra har talet på perso27 % 28 % 28 % 27 % 25 % 26 % nar og årsverk i faste stillingar auka jamt. Talet på årsverk i andre lønte stillingar gjekk opp frå 868 i 2014 til 931 i 2015. I tillegg er det rapportert om samla 198 frivillige årsverk. Sidan 2007 har dette talet vore rapportert nokolunde stabilt kring 200 årsverk. I 2005 rapporterte musea om 173 frivillige årsverk.

Menn utførte 58 prosent av årsverka i leiarstillingar og 69 prosent av årsverka i dei tekniske stillingane. Kvinnene dominerte dei administrative og vitskaplege årsverka, med høvesvis 73 prosent og 59 prosent.

24 %

23 %

22 %

22 %

Fordelinga mellom administrative, faglege og tekniske årsverk har endra seg noko sidan dette kom med i statistikken i 2006. Delen faglege og administrative årsverk har gått opp, medan delen årsverk i leiarstillingar og for teknisk personale har gått ned.

Personale

I museumsstyra var 47 prosent kvinner og 53 prosent menn i 2015. Av styreleiarane var 68 prosent menn (73 prosent i 2014).

I 2015 stod kvinner for 54 prosent av årsverka i faste, lønte stillingar og for 60 prosent av andre lønte stillingar.

7


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

BESØK I 2015 hadde musea 11,3 millionar besøk. Det er meir enn nokon gong tidlegare og ein auke på 4 prosent frå 2014. Samanlikna med 2010 er Troms det fylket som har hatt størst prosentvis auke i besøk, med ein oppgang på 88 prosent. Aust-Agder (pga. opning av nytt bygg), Telemark, Finnmark og Sogn og Fjordane var fylka med den største auken siste året (40 prosent auke i Aust-Agder, 27 prosent i Telemark og 20 prosent i Finnmark og i Sogn og Fjordane).

Barn og unge

Besøkstala har gått mest attende i Østfold, med 26 prosent nedgang sidan 2010. Siste året viser besøkstalet for SørTrøndelag ein nedgang på 19 prosent, noko som skuldast at det største museet i fylket har innført strengare registreringspraksis.

Talet på barn og unge som deltok i organisert undervisning i 2015 var 950 000. Frå 2014 er det ein nedgang på nærare 50 000. Talet på barn og unge som var med på tiltak i regi av Den kulturelle skulesekken har gått attende kvart år sidan 2010, frå meir enn 380 000 til i underkant av ​ 300 000 i 2015. 30 prosent av musea hadde tilbod om internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge.

Musea legg stor vekt på å ha eit godt tilbod til det yngste publikummet og samarbeider med skulane om besøk og formidling. 74 prosent av musea hadde ein plan for formidling retta mot barn og unge. 2,8 millionar museumsbesøk blei gjort av barn og unge i 2015, noko som svarar til om lag 25 prosent av det totale besøket.

Dei 16 mest besøkte musea i 2015 stod for 50 prosent av det samla besøket. 18 museum hadde kvar mindre enn 10 000 besøk. Flest besøk hadde Oslo med 7,1 besøk per innbyggjar. Over landsgjennomsnittet, som i 2015 var 2,2 besøk per innbyggjar, låg også Sør-Trøndelag med 2,8 besøk, Oppland med 2,6 besøk, Troms med 2,4 besøk og Finnmark med 2,4 besøk per innbyggjar. 12 museum hadde gratis inngang for alle heile året, medan 86 museum hadde gratis inngang for barn heile året. For dei musea som tok inngangspengar var gjennomsnittsprisen for ein vaksenbillett 78 kroner, medan gjennomsnittspris for barnebillett var 40 kroner. I 2015 betalte 52 prosent av dei besøkjande billett, mot 54 prosent året før. FIGUR 6: BESØK 2006-2015 (I MILL.)

MILL

12 11,3 11,0 10,2

10,2

10,2

10,5

10,6

10,7

10,9

10 9,3

Besøk totalt Besøk betalande 8

5,7

6

5,7

5,9

5,9

2014

2015

5,4

5,4 5,1

4,9

5,1

4,5

4 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8

2013


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 3: DE BEST BESØKTE AREANENE

Navn på institusjon

Navn på arena

Besøk totalt

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Botanisk hage

          840 726

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Vikingskipshuset

448 006

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalgalleriet

          370 116

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nidaros domkirke

          346 267

Frammuseet

Frammuseet

          318 286

Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum

          277 258

Munchmuseet

Munchmuseet

          254 287

Nobels Fredssenter, Stiftelsen

Nobels Fredssenter, Stiftelsen

          248 266

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

          247 607

Kon-Tiki Museet

Kon-Tiki Museet

          190 000

Skimuseet i Holmenkollen

Skimuseet i Holmenkollen

          171 771

Akvariet i Bergen

Akvariet i Bergen

          150 808

Astrup Fearnley Museet

Astrup Fearnley Museet

          130 341

Stiftelsen Lillehammer museum

Maihaugen

          129 947

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

          128 556

Stiftelsen Atlanterhavsparken

Stiftelsen Atlanterhavsparken

          125 322

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet

          123 945

KODE - Kunstmuseene i Bergen

KODE 1,2,3,4

          111 701

Anno museum AS

Norsk Skogmuseum

          101 843

Oslo Museum

Bymuseet og Teatermuseet

          101 348

9


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

FIGUR 7: TAL UTSTILLINGAR 2006–2015

3 000

2 645 2 500

2 642

2 680

2 646

2 758

2 678

2 687

2 624

2 511

2 590

Basis- og temporære utstillingar Nye basis- og temporære utstillingar

2 000

1 500

1 000

933

944

943

976

952

849

835

902

802

798

500

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TABELL 4: UNIVERSELL UTFORMING

Er museets lokale tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonsevne? Avskrivingar

Er museet si formidling tilrettelagt for menneske Drift/ vedlikehald av lokale med nedsett funksjonsevne?

2010

2011

2012

2013

2014

2015

74 %

72%

73 %

73 %

75 %

73 %

55 %

52 %

64 %

64 %

67 %

62 %

36 %

43%

43 %

47 %

39 %

47 %

Varer og tenester

Følgjer museet sineHusleige heimesider WAI-standarden? Andre utgifter Pensjon Løn

10


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

FIGUR 8: BARN OG UNGE SOM HAR DELTEKE I PEDAGOGISKE TILTAK 2010-2015 ( I HEILE 1000)

1 200 1 000 800 616

717

668

600

665

577

651

Andre tiltak for barn

400 200

Den kulturelle skolesekken 380

368

363

362

332

299

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

UTSTILLINGAR OG FORMIDLING Gjennom målretta tilrettelegging og nyskapande formidling skal musea fremje innsikt og refleksjon. Den viktigaste formidlingskanalen er utstillingane.

Utstillingar og formidling I alt hadde musea 1 564 basisutstillingar (81 av desse var nye), 1 026 temporære utstillingar (717 nye) og 255 vandreutstillingar (67 nye) i 2015. Det var ein liten oppgang i talet på basisutstillingar frå 2014, medan talet på eigenproduserte, temporære utstillingar gjekk noko ned. Musea tolkar ulikt kva som ligg i «basisutstilling», noko ein må vere klar over dersom ein samanliknar tal frå forskjellige museum. Rettleiingsteksten til skjemaet som musea har fylt ut, gir følgjande definisjon av basisutstilling: «Fast utstilling som er ein del av museets faste opplegg for formidling. Eit museum kan ha fleire basisutstillingar. Eit tun eller friluftsmuseum med fleire bygningar blir rekna som ei basisutstilling.»

Universell utforming Når det gjeld fysisk tilrettelegging er bevaringsomsyn ei utfordring for mange av musea. 73 prosent av musea opplyser at dei har tilrettelagde lokale, med for eksempel teleslynge, heis for rullestolbrukarar og rullestolramper. 62 prosent av musea hadde formidling tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonsevne, til dømes merking med blindeskrift, teiknspråk, storskrift og lettlest informasjon. Då ikkje alle har tilgang til alle museumsbygg og anlegg, blir det viktig å utforme museet sine heimesider slik at fleire kan ta del i tilbodet. Web Accessibility Initiative (WAI) er ein standard for universelt tilgjengelege nettstader med retningsliner for informasjon på Internett. 47 prosent av musea melder at heimesidene deira følgde standarden i 2015, mot 39 prosent året før.

Opne møte, konsertar, teater Musea hadde 6 023 opne møte, 1 623 konsertar og over 3 000 framsyningar av om lag 280 teateroppsettingar i 2015. Talet på opne møte har auka dei siste ti åra.

11


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

FORSKING OG FAGLEG SAMARBEID Forsking og kunnskapsutvikling er eit nødvendig fagleg grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Samla har den formelle fagkompetansen og forskingsformidlinga auka. Talet på tilsette med doktorgrad har stige kvart år sidan 2011 og talet var 276 i 2015. Det er 101 fleire enn i 2011. Det same gjeld talet på fagfellevurderte publikasjonar som auka frå 301 til 528 i same perioden. 69 prosent av dei tilsette med doktorgrad arbeidde ved universitetsmusea, som også stod for 85 prosent av dei fagfellevurderte artiklane.

Utlån Tala for utlån frå samlingane fortel at 58 av musea lånte ut i alt 5078 gjenstandar til andre museum i 2015. Elles låner musea også ut fotografi, både til andre museum og til institusjonar utanfor museumssektoren. Samanlikna med tidlegare år er tala stabile, bortsett frå talet på utlån av gjenstandar musea i mellom, som har gått ned.

Fagleg samarbeid 56 museum har delteke i eitt eller fleire forskings- og utviklingsprosjekt i 2015, mot 47 året før. Musea rapporterte om til saman 246 prosjektdeltakingar, mot 218 året før. Dei faglege og tematiske museumsnettverka har vore viktige plattformer for den fagleg utviklinga i musea dei ti siste åra. Av dei 116 musea i statistikken deltok 90 museum i eitt eller fleire av dei i alt 23 nasjonale nettverka. 35 av musea var med i fleire enn tre av desse. I alt deltok 50 museum i eitt eller fleire samarbeidsprosjekt i regi av dei nasjonale nettverka. Det er 10 færre enn året før. Fleire av desse prosjekta kan være samanfallande med dei allereie omtala FoU-prosjekta. FIGUR 9: FORMELL KOMPETANSE 2011-2015

300 276

250 227

200

188 175

192

194

163

160

Tilsette med doktorgrad 171

181

Tilsette med autorisasjon som konservator fra Noregs museumsforbund Tilsette med autorisasjon som førstekonservator

150

100 51

50

48

43

61

0 2011

2012

2013

2014

Avskrivingar Drift/ vedlikehald av lokale Varer og tenester Husleige

12

2015


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

FORVALTING AV SAMLINGAR Samlingane Musea forvaltar og formidlar store samlingar. I alt blei det for 2015 rapportert om meir enn 21,8 millionar gjenstandar og nærare 34 millionar fotografi. 86 museum forvalta i alt 4 942 kulturhistoriske bygningar i 2015. 30 museum rapporterte om totalt 100 tekniskindustrielle anlegg. 36 av musea forvalta ulike kulturlandskap, med eit samla brutto areal på meir enn 28 000 dekar, og 44 av musea hadde ansvar for i alt 6600 dekar med hageanlegg. I tillegg til at musea forvaltar desse samlingane, har musea store samlingar av private arkiv. Dette går fram av statistikk for arkivsektoren, som frå 2014 blir publisert av Riksarkivet.

oppbevaring av samlingane. Fleire held på med å flytte samlingane inn i felles magasin. Det er derfor grunn til å vente betre tal i åra framover, sjølv om anslaget for gjenstandar og foto som har ikkje tilfredsstillande eller dårlege tilhøve for oppbevaring, er stort.

FIGUR 10: TAL GJENSTANDAR OG FOTOGRAFI I MILL. (PER 31.12.2015)

0,8

Vedlikehald av bygningar og anlegg er ressurskrevjande. Mange museum rapporterer at utfordringane med bygningsforvalting aukar og at dei ikkje greier å halde tritt med vedlikehaldsbehovet.

3,8

6,7

Tilvekst og avhending Musea arbeider med betre rutinar for inntak av nye objekt til samlingane, prioritering av ressursane og avhending av materiale som ikkje har nokon verdi i forsking, formidling eller andre samanhengar. I 2015 avhenda 35 museum til saman 8 754 gjenstandar, 2519 fotografi og 5 kulturhistoriske bygningar. Likevel blir samlingane stadig større.

33,9 10,6

Sikring og bevaring 60 prosent av musea rapporterte at dei hadde plan for bevaring og 64 prosent for sikring som galdt heile museet. Musea melde om i alt 8 tilfelle av brann eller branntilløp og 8 tilfelle av tjuveri eller tjuveriforsøk i 2015. Tala har vore stabile dei siste fem åra.

Fotografi Naturhistoriske gjenstandar

Musea rapporterte at det for 70 prosent av dei kunsthistoriske gjenstandane er svært gode eller tilfredsstillande tilhøve for oppbevaring. Tilsvarande tal for kulturhistoriske gjenstandar var 57 prosent, for arkeologiske gjenstandar 61 prosent, for naturhistoriske gjenstandar 22 prosent og for fotografi 69 prosent. Særleg for det arkeologiske og naturhistoriske materialet er det ikkje fullt ut rapportert om tilhøve for oppbevaring.1 Likevel kan ein slå fast at musea slit med å sikre gode tilhøve for Universitetsmusea som har store samlingar, har andre rutinar for rapportering enn musea under Kulturdepartementet. Nokre av dei har derfor ikkje funne det mogleg å svare på spørsmål om tilhøve for oppbevaring av samlingane slik dei er formulerte i museumsstatistikken. 1

13

Arkeologiske gjenstandar Fotografi Kulturhistoriske gjenstandar

33,9

Kunsthistoriske gjenstandar Naturhistoriske gjenstandar

10,6

Arkeologiske gjenstandar

6,7

Kulturhistoriske gjenstandar

3,8

Kunsthistoriske gjenstandar

0,8


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

FIGUR 11: ÅRLEG TILVEKST AV GJENSTANDAR 2006-2015 (ARKEOLOGI FRÅ 2007)

400 000 350 000 300 000 250 000

Kunsthistoriske gjenstandar Kulturhistoriske gjenstandar

200 000

Arkeologiske gjenstandar

150 000

Naturhistoriske gjenstandar

100 000 50 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TABELL 5: ÅRLEG TILVEKST AV GJENSTANDAR 2006-2015 (ARKEOLOGI FRÅ 2007)

Kunsthistoriske gjenstandar Kulturhistoriske gjenstandar

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5 245

2 545

2 829

1 387

2 620

4 369

3 457

3 933

6 150

3 988

118 057

78 345

64 614

36 691

29 992

52 891

39 830

26 219

46 455

35 704

29 620

42 090

104 473

124 834

68 235

224 014

185 046

120 318

360 581

194 175

235 569

114 690

116 735

189 885

97 300

94 098

113 374

124 426

Arkeologiske gjenstandar Naturhistoriske gjenstandar

203 090

FIGUR 12: ÅRLEG TILVEKST FOTOGRAFI 2006-2015

6 000 000

5 747 434

5 000 000 4 369 990

4 000 000

3 000 000

Fotografi

2 000 000

1 794 324

1 572 885 1 064 155

1 034 561

1 000 000 517 467

465 237

454 896 201 813

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14

2013

2014

2015


100

MUSEUMSSTATISTIKK 2015 %

80

FIGUR 13: FOTOGRAFI REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2011-2015

60 %

40 %

Tilfredsstillande registrert Med digital representasjon Tilgjengeleggjort med digital representasjon

20 %

% 0 100

2011

2012

2013

2014

2015

FIGUR 80 % 14: KUNSTHISTORISKE GJENSTANDAR REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2011-2015

60 %

2015

40 %

Avskrivingar Drift/ vedlikehald av lokale

Tilfredsstillande registrert

Varer og tenester

Med digital representasjon

Husleige

Tilgjengeleggjort med digital representasjon

Andre utgifter

20 %

Pensjon Løn

% 0

2011

2012

2013

2014

2015

100

FIGUR 15: KULTURHISTORISKE GJENSTANDAR REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2011-2015

80 %

60 %

40 %

Tilfredsstillande registrert Med digital representasjon Tilgjengeleggjort med digital representasjon

20 %

0 2011

2012

2013

2014

15

2015


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

% 100

FIGUR 16: ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2011-2015

80 %

60 % Tilfredsstillande registrert Med digital representasjon

40 %

Tilgjengeleggjort med digital representasjon

20 %

0 2011

%

2012

2013

2014

2015

100 17: NATURHISTORISKE GJENSTANDAR REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT 2011-2015 FIGUR

80 %

60 % Tilfredsstillande registrert Med digital representasjon

40 %

Tilgjengeleggjort med digital representasjon

20 %

0 2011

2012

2013

2014

2015

FIGUR 18: TAL BESØK PÅ DIGITALTMUSEUM.NO 2009-2015

2 000 000

1 562 942

1 500 000 1 301 257

1 257 894

1 000 000 741 247

500 000

376 339 202 621 81 109

0 2009

2010

2011

2012

2013

16

2014

2015

Besøk på Digitalt Museum


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

FIGUR 19: KUNSTHISTORISKE GJENSTANDAR

FIGUR 20: KULTURHISTORISKE GJENSTANDAR

2% 5%

6%

4%

10 % 30 %

21 %

68 %

27 %

27 %

Svært gode forhold for oppbevaring

Svært gode forhold for oppbevaring 2% Svært Tilfredsstillande gode forhold for oppbevaring 86%2 % oppbevaring Ikkje tilfredsstillande Tilfredsstillande oppbevaringoppbevaring 21% 68 % 4% Dårleg oppbevaring Ikkje tilfredsstillande oppbevaring 21 % 5% Ikkje rapportert Dårleg oppbevaring 4%

Tilfredsstillande oppbevaring Svært gode forhold for oppbevaring Ikkje tilfredsstillande oppbevaring Tilfredsstillande oppbevaring Dårleg oppbevaring Ikkje tilfredsstillande oppbevaring Ikkje rapportert Dårleg oppbevaring

Ikkje rapportert

Ikkje rapportert

5%

FIGUR 21: ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR

23 %

25%

14 %

38 %

Svært gode forhold for oppbevaring Svært gode forhold for oppbevaring 23 % Tilfredsstillande oppbevaring Ikkje tilfredsstillande Tilfredsstillande oppbevaring oppbevaring 38 % Dårleg oppbevaring Ikkje tilfredsstillande oppbevaring 14 % Ikkje rapportert Dårleg oppbevaring 0% Ikkje rapportert

25 %

17

30 % 27 % 30 % 27 % 27 % 10 % 27 % 6% 10 % 6%


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

FIGUR 22: NATURHISTORISKE GJENSTANDAR

14 %

2%

17 %

5%

63 %

Svært gode forhold for oppbevaring Tilfredsstillande oppbevaring Svært gode forhold for oppbevaring Ikkje tilfredsstillande Tilfredsstillande oppbevaring oppbevaring

17 % 5%

Dårleg oppbevaring Ikkje tilfredsstillande oppbevaring Ikkje rapportert Dårleg oppbevaring

63 % 2%

Ikkje rapportert

14 %

FIGUR 23: FOTOGRAFI

2% 6%

24 %

23 %

45 %

Svært gode forhold for oppbevaring Tilfredsstillande oppbevaring Svært gode forhold for oppbevaring 24 % Ikkje tilfredsstillande oppbevaring Tilfredsstillande oppbevaring 45 % Dårleg oppbevaring Ikkje tilfredsstillande oppbevaring 23 % Ikkje rapportert Dårleg oppbevaring 2%

Ikkje rapportert

6%

18


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 6: BESØK 2006 OG 2015, TAL PÅ GJENSTANDAR, FOTOGRAFI OG ÅRSVERK

BESØK 2015

BESØK 2006

GJENSTANDAR I ALT

FOTOGRAFI I ALT

ÅRSVERK I ALT (ekskl. frivillige)

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

840 726

413 185

6 236 014

670 000

130,0

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

551 435

579 461

379 218

-

170,7

Norsk Folkemuseum

533 448

380 370

310 905

1 999 001

222,3

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

520 388

478 451

2 187 718

760 000

166,5

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

396 226

388 000

13 000

20 000

62,5

Frammuseet

318 286

268 457

1 374

9 000

10,8

Forsvarets museer

305 658

278 335

110 000

35 000

50,0

Museene i Sør-Trøndelag A/S

257 746

338 580

195 079

2 045 450

197,1

Munchmuseet

254 287

114 151

36 245

805

77,4

Stiftinga Jærmuseet

252 367

113 035

48 089

134 578

71,2

Nobels Fredssenter, Stiftelsen

248 266

-

3

1 010

35,5

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

247 607

146 689

60 000

2 200 000

54,8

Anno museum AS

246 277

280 365

173 557

4 300 322

125,0

Museum Nord

229 806

229 580

70 442

375 422

87,7

Stiftelsen Akershusmuseet

210 798

144 554

80 839

4 421 620

103,3

Museum Stavanger AS

191 427

124 609

152 532

63 243

54,8

Kon-Tiki Museet

190 000

206 740

9 888

201 958

10,1

Bymuseet i Bergen, Stiftelsen

186 725

185 183

94 304

88 226

54,2

KODE - Kunstmuseene i Bergen

185 327

200 441

50 636

101

64,1

Stiftelsen Lilllehammer museum

174 818

191 799

75 750

450 000

71,6

Skimuseet i Holmenkollen

171 771

256 039

7 126

10 000

16,5

Blaafarveværket

171 537

228 913

1 379

-

43,1

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

168 777

177 823

76 372

620 333

51,5

Museum Vest

151 704

90 028

14 231

24 122

38,5

Akvariet i Bergen

150 808

274 750

-

-

20,0

Tromsø Museum - Universitetsmuseet

150 533

66 388

1 071 417

365 162

71,3

Astrup Fearnley Museet

130 341

63 508

1 325

-

27,1

Vestfoldmuseene IKS

125 950

136 138

66 534

726 866

72,2

Stiftelsen Atlanterhavsparken

125 322

100 476

-

-

14,5

NTNU Vitenskapsmuseet

123 945

70 064

3 008 517

80

144,0

Oslo Museum

120 780

37 447

29 400

982 910

37,4

VILVITE, Bergen Vitensenter

118 286

-

-

-

36,5

Stiftelsen Buskerudmuseet

113 042

113 882

127 724

259 737

51,5

Telemark Museum

106 564

56 941

151 132

2 663 050

40,2

19


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

BESØK 2015

BESØK 2006

GJENSTANDAR I ALT

FOTOGRAFI I ALT

ÅRSVERK I ALT (ekskl. frivillige)

Norsk Oljemuseum

95 263

74 300

4 156

101 500

23,7

Vest-Agder-museet IKS

92 709

97 587

62 204

205 414

43,9

Telemuseet

91 032

256 723

19 245

480 000

7,2

Stiftinga Sunnmøre Museum

89 493

63 264

70 315

322 742

32,0

Agder naturmuseum og botanisk hage IKS.

88 918

69 192

108 314

10 400

13,0

Baroniet Rosendal / Den Weis Rosenkroneske stiftelse

87 884

48 936

12 700

500

19,9

Nordlandsmuseet

85 535

53 637

50 400

229 845

48,1

Vitensenteret i Trondheim

82 828

-

-

-

15,7

Østfoldmuseene

79 659

75 246

96 831

787 503

54,5

Museet Midt IKS

78 032

56 718

22 599

8 006

37,9

Norsk Industriarbeidermuseum

77 322

30 239

13 094

581 000

31,5

Helgeland Museum

75 376

38 167

116 528

625 736

51,5

Nordnorsk Kunstmuseum

73 629

15 238

2 021

-

10,0

Nordmøre museum, Stiftelsen

72 401

62 562

61 340

204 773

28,1

Romsdalsmuseet

71 616

52 803

26 982

1 100 000

15,9

Musea i Sogn og Fjordane

70 159

116 681

122 163

62 838

55,4

Gudbrandsdalsmusea AS

67 323

15 615

9 297

167 128

13,0

Norsk Bergverksmuseum

64 152

70 038

50 939

34 205

21,0

Henie Onstad Kunstsenter

63 184

29 880

3 402

616

19,0

Norsk bremuseum

62 189

45 630

3

43

5,3

Mjøsmuseet AS

61 012

119 464

30 904

657 493

17,8

Varanger museum IKS

59 645

42 853

29 520

59 440

25,7

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS

53 354

67 500

2 893

6 374

23,8

Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum

53 181

38 997

1 142 000

295 584

74,4

Akershus slott

53 178

39 274

926

-

17,0

Sør-Troms Museum

50 698

16 787

45 191

53 247

21,4

Aust-Agder museum og arkiv IKS

49 648

66 003

93 925

87 580

53,1

Hardanger og Voss museum

47 865

52 419

52 200

94 604

55,6

Valdresmusea AS

47 478

28 999

28 289

375 402

17,3

Norsk vegmuseum

46 849

40 814

22 000

60 400

24,1

Nordnorsk vitensenter

46 779

-

-

-

12,0

Svalbard museum

46 458

23 630

43 706

21 737

11,0

Vest-Telemark museum

40 205

57 128

19 874

108 962

21,5

Norsk Luftfartsmuseum

40 042

44 157

16 400

64 200

25,1

Midt-Troms Museum

38 869

18 306

29 000

61 000

14,5

PUNKT Ø AS

38 337

34 055

22

17 795

11,8

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

37 423

22 606

51 535

9 485

14,8

20


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

BESØK 2015

BESØK 2006

GJENSTANDAR I ALT

FOTOGRAFI I ALT

ÅRSVERK I ALT (ekskl. frivillige)

Haugalandmuseene

34 123

33 398

51 686

661 100

13,9

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

32 127

30 109

12 601

46 822

18,8

Vigeland-museet

31 536

20 586

25 944

6 000

9,2

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

28 554

24 692

6 760

39 720

12,5

Narviksenteret m/Narvik Krigsmuseum

28 300

22 700

29 450

7 676

9,0

Perspektivet Museum

27 888

9 104

15 060

455 355

7,7

Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida Deanu ja Várjjat Museasidda Vuoddudus

27 375

8 096

4 036

19 858

15,0

Stiftelsen Kulturkvartalet

26 216

21 506

3 084

-

12,2

Dalane folkemuseum

25 544

13 754

60 637

81 983

10,8

Kistefos-Museet

24 540

14 173

295

2 731

6,0

Sørlandets Kunstmuseum

24 515

21 149

1 495

-

13,0

Museumssenteret i Hordaland

24 418

21 276

120 631

15 982

39,0

Nynorsk kultursentrum

24 102

17 068

62 716

3 000

17,6

Lillehammer Kunstmuseum

23 677

27 783

1 423

-

11,3

Sunnhordland Museum

23 468

11 514

22 404

31 219

10,3

Randsfjordmuseene AS

21 393

13 800

29 795

160 454

16,5

Ryfylkemuseet

21 254

15 739

20 522

122 451

15,7

Norsk Jernbanemuseum

17 618

14 848

13 300

70 000

20,5

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

17 507

6 941

11 486

49 426

16,4

Næs Jernverksmuseum

16 757

9 051

8 190

83

5,5

Skibladner - Oplandske Dampskibsselskap AS

16 684

-

-

-

1,0

Barnekunstmuseet

15 024

21 005

150 000

-

4,0

Universitetsmuseet i Bergen

13 447

58 454

3 705 367

195 131

126,6

Galleri Svalbard

12 678

9 638

275

-

1,9

Norsk Skogfinsk Museum

12 273

9 110

32 597

293 100

6,7

Preus museum

12 043

5 450

55 758

814 936

11,2

Falstadsenteret

12 010

4 007

510

2 400

10,3

Filmmuseet

9 375

9 699

2 647

-

1,0

Sirdal fjellmuseum

9 084

6 986

866

1 700

1,0

Vitenparken Campus Ås

8 468

15 262

8 514

359 194

12,2

Emanuel Vigelands museum

7 390

4 120

7 500

2 000

1,3

Jødisk Museum i Oslo

7 193

800

2 150

4 400

6,0

Norsk rettsmuseum (NRM)

5 761

3 335

8 293

15 000

5,6

Nord-Troms Museum AS

5 385

4 228

19 210

52 752

10,0

Oslo ladegård - Kulturetaten

4 792

5 916

-

-

2,6

RiddoDuottarMuseat

4 236

7 754

9 548

22 197

12,5

Engøyholmen Kystkultursenter

4 200

1 600

1 000

13

8,5

Stabbursnes Naturhus og Museum

3 050

3 511

120

-

2,2

21


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

BESØK 2015

BESØK 2006

GJENSTANDAR I ALT

FOTOGRAFI I ALT

ÅRSVERK I ALT (ekskl. frivillige)

Árran Lulesamisk senter / Árran - julevsáme guovdásj

2 600

3 200

448

2 630

5,0

Stiftelsen Saemien Sijte

1 751

766

512

2 285

6,9

Oslo Skolemuseum

1 111

2 488

2 732

-

2,3

Vardobáiki museum

1 049

-

509

20 000

1,3

Norsk Tollmuseum

888

620

1 460

2 800

2,0

Singerheimen

476

542

130

-

1,0

90

1 742

5 534

-

21,0

11 322 673

9 257 350

21 818 863

33 887 946

4 016

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter I ALT

22


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 7: ORGANISASJONSFORM

TAL PÅ EININGAR

FOREINING/ LAG

STIFTING

AKSJESELSKAP 1

Østfold

2

1

Akershus

3

3

Oslo

23

1

12

1

INTERKOMMUNALT SELSKAP

KOMMUNAL VERKSEMD

STATLEG VERKSEMD

IKKJE OPPGITT

3

5

1

Hedmark

3

1

1

1

Oppland

9

3

5

1

Buskerud

4

4

Vestfold

2

1

Telemark

3

3

Aust-Agder

2

1

1

Vest-Agder

5

2

2

Rogaland

8

5

2

1

Hordaland

12

10

1

1

Sogn og Fjordane

3

3

Møre og Romsdal

6

Sør-Trøndelag

5

2

1

2

Nord-Trøndelag

4

2

1

Nordland

7

6

1

Troms

7

5

1

Finnmark

6

2

Svalbard

2

1

I ALT

116

1

1

6

7

1

1 3

1 1

67

15

23

8

5

12

2


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 8 DEL 1: INNTEKTER (I HEILE 1000)

GÅVER

ANDRE EIGENINNTEKTER

ORDINÆRT DRIFTSTILSKOT FRÅ STATEN

ORDINÆRT DRIFTSTILSKOT FRÅ FYLKESKOMMUNE

-

6 719

2 054

37 320

19 867

10 951

287

243

11 774

44 837

25 196

131 065

115 218

27 905

45 963

187 218

838 062

-

195 356

8 959

6 487

-

-

17 033

84 101

18 571

Oppland

188 953

13 892

10 195

17 443

1 822

42 330

123 683

15 538

Buskerud

277 684

9 729

22 475

814

3 137

8 046

52 168

21 050

Vestfold

244 967

2 364

2 954

-

2 647

2 040

40 235

26 430

Telemark

172 494

5 807

8 681

2 883

6 463

1 677

50 506

10 493

Aust-Agder

115 785

789

1 076

-

2 460

8 481

24 536

10 999

Vest-Agder

182 701

2 884

3 757

250

1 478

13 298

39 186

15 975

Rogaland

470 175

14 836

13 803

4 731

1 742

55 137

126 475

34 850

Hordaland

516 497

37 182

23 321

4 908

2 783

101 394

221 059

46 961

Sogn og Fjordane

109 530

5 610

4 304

64

3

2 317

34 517

15 429

Møre og Romsdal

265 290

18 084

12 987

4 204

1 723

13 311

54 406

19 987

Sør-Trøndelag

313 370

27 795

18 861

636

7 697

78 851

250 890

28 919

Nord-Trøndelag

136 399

9 519

7 967

1 371

649

7 371

58 149

19 148

Nordland

241 906

22 134

22 682

469

6 829

32 776

78 079

25 315

Troms

164 330

6 368

14 056

1 250

310

10 792

105 513

9 168

Finnmark

75 758

4 898

6 447

-

10

1 468

37 615

4 184

Svalbard

-

3 160

5 750

-

-

3 436

13 350

-

5 213 985

330 821

312 785

67 215

92 678

600 804

2 314 687

368 080

INNBYGGJARAR

BILLETTINNTEKTER

VARER OG TENESTER

SPONSORINNTEKTER

Østfold

289 867

917

813

Akershus

594 533

4 829

Oslo

658 390

Hedmark

I ALT

24


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 8 DEL 2: INNTEKTER (I HEILE 1000)

INNTEKTER I ALT

EIGENINNTEKTER SOM DEL AV TOTALE INNTEKTER

OFFENTLEGE TILSKOT PER INNBYGGJAR I NOK

1 324

89 478

12 %

272

4 881

1 470

129 221

22 %

170

61 688

234

533

1 522 937

33 %

1 543

4 575

300

260

548

140 834

23 %

555

Oppland

11 759

7 141

1 025

1 680

246 508

35 %

851

Buskerud

11 243

3 753

75

94

132 584

33 %

318

Vestfold

12 484

2 477

709

-

92 340

11 %

336

Telemark

8 232

1 527

910

2 693

99 872

26 %

431

Aust-Agder

11 920

10 421

5 515

5 235

81 432

16 %

593

Vest-Agder

14 097

7 657

2 650

311

101 543

21 %

437

Rogaland

35 991

18 011

4 551

839

310 966

29 %

469

Hordaland

87 590

16 696

7 095

5 415

554 404

31 %

745

Sogn og Fjordane

4 815

4 746

2 633

682

75 120

16 %

574

Møre og Romsdal

11 719

512

183

972

138 088

36 %

331

Sør-Trøndelag

9 797

14 419

158

2 711

440 734

30 %

979

Nord-Trøndelag

9 677

6 500

1 809

625

122 785

22 %

703

Nordland

23 325

5 651

1 676

969

219 905

39 %

558

Troms

10 105

10 470

8 178

1 174

177 384

18 %

880

Finnmark

11 662

10 194

3 405

502

80 385

16 %

892

Svalbard

484

-

-

-

26 180

47 %

426 830

193 343

47 680

27 777

4 782 700

29 %

ORDINÆRT DRIFTSTILSKOT FRÅ KOMMUNE

EKSTRA TILSKOT FRÅ STATEN

EKSTRA TILSKOT FRÅ FYLKESKOMMUNE

EKSTRA TILSKOT FRÅ KOMMUNE

Østfold

14 358

4 373

1 733

Akershus

17 946

6 807

115 051

Hedmark

Oslo

I ALT

25

648


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 9: UTGIFTER (I HEILE 1000)

VARER OG TENESTER

AVSKRIV- DRIFT AV LØN PENSJON INGAR LOKALE

VEDLIKEHALD AV LOKALE

HUSLEIGE

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

TOTALE KOSTNANDER

OFFENTUTGIFTER I LEGE ALT, MINUS REFUSJ- OFFENTLEGE ONAR REFUSJONAR

Østfold

3 105

42 039

5 498

4 343

3 188

4 694

8 302

18 019

89 188

854

88 334

Akershus

4 140

62 401

8 882

4 002

6 457

9 109

2 622

36 298

133 911

10

133 901

Oslo

89 229

647 987

75 752

35 560

34 458

25 594

248 048

321 663

1 478 291

6 600

1 471 691

Hedmark

10 173

75 649

10 537

809

301

376

1 135

39 491

138 471

-

138 471

Oppland

16 194

112 527

8 208

3 828

7 082

39 976

2 157

44 587

234 559

1 562

232 997

Buskerud

10 647

64 197

5 522

1 515

6 068

8 468

5 493

29 471

131 381

-

131 381

Vestfold

5 804

51 835

4 956

736

4 840

2 454

2 962

17 202

90 789

2 938

87 851

Telemark

4 919

46 956

4 063

1 518

10 422

13 552

295

19 565

101 290

1 762

99 528

Aust-Agder

1 279

35 187

4 298

7 972

2 166

722

236

16 559

68 419

15

68 404

Vest-Agder

6 125

52 372

4 898

1 447

4 803

7 671

1 758

17 800

96 874

922

95 952

Rogaland

31 659

160 077

21 476

3 690

12 857

9 411

14 221

46 266

299 657

2 562

297 095

Hordaland

63 751

266 519

31 236

5 376

17 592

16 761

83 306

65 530

550 071

6 326

543 745

Sogn og Fjordane

9 582

31 760

4 130

1 443

2 952

6 101

5 405

12 566

73 939

-

73 939

Møre og Romsdal

12 008

71 987

6 673

3 400

7 150

7 131

1 815

25 448

135 612

1 689

133 923

SørTrøndelag

49 246

209 341

22 817

251

18 599

17 515

48 094

69 104

434 967

2 605

432 362

NordTrøndelag

4 315

55 739

5 654

2 640

5 573

3 143

10 309

31 676

119 049

-

119 049

Nordland

16 850

104 324

9 732

3 748

18 032

4 270

12 957

35 010

204 923

2 226

202 697

Troms

6 301

85 226

7 560

1 570

6 929

1 713

26 902

36 714

172 915

2 347

170 568

Finnmark

5 109

47 249

4 921

713

2 845

3 823

5 180

11 149

80 989

2 304

78 685

Svalbard

3 215

5 964

301

753

2 329

145

7 916

5 063

25 686

-

25 686

353 651

2 229 336

247 114

85 314

174 643

182 629

489 113

899 181

4 660 981

34 722

4 626 259

I ALT

26


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 10: ÅRSVERK

FASTE STILLILNGAR TOTALT KVINNER

MIDLERTIDIGE STILLINGAR

ARBEIDSMARKNADSTILTAK

MENN TOTALT KVINNER MENN TOTALT KVINNER

ÅRSVERK FRIVILLIGE LØNA ÅRSVERK TOTALT

LÆRLINGAR

MENN TOTALT KVINNER MENN

Østfold

61,3

65 %

35 %

1,6

100 %

0%

3,5

36 %

64 %

-

-

-

66,3

3,8

Akershus

83,9

69 %

42 %

27,2

69 %

44 %

8,5

23 %

87 %

15,1

50 %

50 %

134,6

20,4

Oslo

806,3

100 %

88 %

243,8

180 %

90 %

8,5

132 %

79 %

3,0

33 %

67 %

1061,6

18,6

Hedmark

115,6

60 %

61 %

28,6

76 %

26 %

7,0

60 %

40 %

1,0

0 % 100 %

152,2

13,6

Oppland

162,0

55 %

57 %

11,6

82 % 107 %

5,0

44 %

67 %

-

-

-

178,6

14,2

Buskerud

78,3

54 %

46 %

51,3

77 %

23 %

0,8

0%

100 %

-

-

-

130,4

18,7

Vestfold

73,1

68 %

32 %

7,1

55 %

45 %

2,8

61 %

39 %

0,4

100 %

0%

83,4

8,8

Telemark

64,6

49 %

51 %

25,9

57 %

43 %

2,6

27 %

73 %

-

-

-

93,1

5,8

Aust-Agder

52,9

45 %

55 %

4,6

48 %

52 %

1,2

57 %

43 %

-

-

-

58,6

2,3

Vest-Agder

83,9

55 %

76 %

3,8

74 %

26 %

2,2

35 %

65 %

2,0

0 % 100 %

91,9

5,8

Rogaland

234,6

99 %

66 %

28,0

87 %

46 %

9,0

104 %

344 %

1,5

100 %

0%

273,0

14,5

Hordaland

382,1

83 %

73 %

94,6

118 %

61 %

12,3

57 %

91 %

4,7

21 %

79 %

493,6

8,5

Sogn og Fjordane

52,4

58 %

51 %

8,2

54 %

78 %

1,0

100 %

0%

-

-

-

61,6

0,6

Møre og Romsdal

99,0

57 %

54 %

12,6

104 %

34 %

4,1

48 %

84 %

4,5

0 % 100 %

120,2

12,2

SørTrøndelag

285,6

102 %

104 %

126,5

126 % 107 %

8,7

152 %

315 %

4,2

21 %

79 %

424,9

10,1

NordTrøndelag

89,7

64 %

57 %

15,0

76 %

39 %

1,5

66 %

34 %

0,5

100 %

0%

106,6

16,0

Nordland

156,8

52 %

56 %

54,4

58 %

45 %

15,5

40 %

71 %

1,0

100 %

0%

227,7

13,9

Troms

120,7

140 %

97 %

24,0

146 %

80 %

2,2

0%

110 %

-

-

-

147,0

8,8

Finnmark

72,9

108 %

32 %

23,7

85 %

77 %

1,4

74 %

26 %

-

-

-

97,9

1,6

Svalbard

9,7

96 %

25 %

3,2

73 %

33 %

0,0

-

-

-

-

-

12,9

0,0

3085,1

56 %

44 %

795,5

63 %

37 %

97,8

42 %

58 %

37,8

39 %

61 %

4016,2

198,0

I ALT

27


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL11: ÅRSVERK TYPE STILLING

LEIARSTILLINGAR TOTALT KVINNER Østfold

ADMINISTRATIVE STILLINGAR

FAGSTILLINGAR

MENN TOTALT KVINNER MENN TOTALT KVINNER

TEKNISKE STILLINGAR

MENN TOTALT

FASTE STILLINGAR TOTALT

KVINNER MENN

2

50 %

50 %

30,53

78 %

22 %

17,08

78 %

22 %

16,65

28 %

72 %

73

15,58

61 %

39 %

55,45

67 %

33 %

25,76

88 %

12 %

36,77

24 %

76 %

127

30,1

33 %

67 % 522,59

60 %

40 %

264,9

64 %

36 % 176,95

33 %

67 %

947

Hedmark

3

0%

100 %

77,5

63 %

37 %

38,2

70 %

30 %

33,45

20 %

80 %

136

Oppland

8,2

24 %

76 %

80,77

58 %

42 %

31,05

86 %

14 %

59,18

20 %

80 %

198

Buskerud

4

50 %

50 %

46,84

56 %

44 %

26,2

94 %

6%

29,08

25 %

75 %

94

Vestfold

9

67 %

33 %

49,5

67 %

33 %

14,8

83 %

17 %

9,67

41 %

59 %

90

Telemark

3

33 %

67 %

51,79

61 %

39 %

13,7

73 %

27 %

22,05

17 %

83 %

68

Aust-Agder

2

0%

100 %

42,93

50 %

50 %

6,91

48 %

52 %

7,65

23 %

77 %

69

Vest-Agder

9,9

49 %

51 %

40,95

40 %

60 %

12,58

90 %

10 %

25,25

22 %

78 %

98

Rogaland

8,15

25 %

75 % 139,85

65 %

35 %

64,95

73 %

27 %

50,55

36 %

64 %

264

Hordaland

11,83

41 %

59 % 214,25

57 %

43 %

102,6

79 %

21 %

150,2

41 %

59 %

477

Sogn og Fjordane

3

67 %

33 %

19,29

40 %

60 %

14,97

80 %

20 %

16,74

25 %

75 %

55

Møre og Romsdal

9

22 %

78 %

66,02

51 %

49 %

19,29

89 %

11 %

20,52

18 %

82 %

116

SørTrøndelag

14

29 %

71 % 296,24

52 %

48 %

49,45

75 %

25 %

62,04

27 %

73 %

342

NordTrøndelag

8

50 %

50 %

43,6

55 %

45 %

24,8

81 %

19 %

29,8

36 %

64 %

107

Nordland

7

14 %

86 %

95,04

57 %

43 %

37,07

65 %

35 %

71,59

36 %

64 %

172

Troms

7

71 %

29 % 104,34

59 %

41 %

19,86

71 %

29 %

13,29

29 %

71 %

142

Finnmark

13

77 %

23 %

50,2

78 %

22 %

18,5

81 %

19 %

11,7

29 %

71 %

83

Svalbard

2

50 %

50 %

3

67 %

33 %

2,9

100 %

0%

5

80 %

20 %

11

169,8

45 %

55 % 2030,7

62 %

38 %

805,6

78 %

22 %

848,1

27 %

73 %

3669,0

Akershus Oslo

I ALT

28


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL12: KOMPETANSE OG KUNNSKAPSPRODUKSJON

TILSETTE MED DOKTORGRAD

TILSETTE MED AUTORISASJON SOM KONSERVATOR NMF

TILSETTE MED AUTORISASJON SOM FØRSTEKONSERVATOR

STØRRE PUBLIKASJONAR

PUBLIKASJONAR MED FAGFELLEVURDERING

ANDRE FORSKINGSPUBLIKASJONAR

Østfold

-

5

1

9

-

-

Akershus

3

10

-

5

2

10

111

62

33

43

246

117

Hedmark

1

14

2

9

4

1

Oppland

2

7

-

7

3

3

Buskerud

4

6

-

6

10

4

Vestfold

1

5

-

5

1

3

Telemark

1

2

1

2

1

2

Aust-Agder

1

4

-

2

-

1

Vest-Agder

1

6

2

6

2

5

Rogaland

17

8

6

14

23

32

Hordaland

49

3

4

22

78

7

Sogn og Fjordane

3

8

2

5

-

1

Møre og Romsdal

2

7

1

10

1

3

42

16

4

20

77

68

Nord-Trøndelag

4

3

2

2

3

2

Nordland

8

2

3

6

12

27

23

6

-

7

57

3

Finnmark

2

5

-

1

7

5

Svalbard

1

2

-

2

1

-

276

181

61

183

528

294

Oslo

Sør-Trøndelag

Troms

I ALT

29


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 13: STYRETS SAMANSETJING

STYRELEIARAR

STYREREPRESENTANTAR

VARAREPRESENTANTAR

EININGAR

EININGAR MED STYRE

KVINNER

MENN

KVINNER

MENN

KVINNER

MENN

Østfold

2

2

1

1

7

6

8

6

Akershus

3

3

-

3

9

11

12

6

23

14

5

9

43

51

29

22

Hedmark

3

3

-

3

5

12

6

5

Oppland

9

8

1

7

24

20

13

14

Buskerud

4

4

1

3

7

14

9

11

Vestfold

2

2

-

2

6

5

4

3

Telemark

3

3

-

3

11

7

7

12

Aust-Agder

2

2

-

2

4

7

8

8

Vest-Agder

5

4

1

3

9

11

12

8

Rogaland

8

8

5

3

27

39

31

36

Hordaland

12

12

5

7

37

44

40

42

Sogn og Fjordane

3

3

1

2

9

7

3

6

Møre og Romsdal

6

6

2

4

21

17

18

12

Sør-Trøndelag

5

5

1

4

15

18

15

20

Nord-Trøndelag

4

4

1

3

12

12

9

7

Nordland

7

7

5

2

13

26

16

25

Troms

7

7

3

4

21

21

21

22

Finnmark

6

6

1

5

17

15

17

19

Svalbard

2

1

-

1

3

2

3

3

116

104

33

71

300

345

281

287

Oslo

I ALT

30


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL14: BESØK

BESØK PER INNBYGGJAR INNBYGGJAR

ENKELTBESØK BARN OG ENKELTUNGE SOM BESØK DEL AV ENKELTBESØK

BESØK I GRUPPER

BESØK I GRUPPER BARN OG UNGE SOM BESØK I ALT DEL AV BESØK I GRUPPER

BESØK BARN OG BETALANDE UNGE SOM SOM DEL DEL AV AV BESØK BESØK I ALT I ALT

Østfold

289 867

0,4

90 884

22 %

27 112

77 %

117 996

35 %

53 %

Akershus

594 533

0,5

214 749

20 %

67 701

47 %

282 450

27 %

43 %

Oslo

658 390

7,1

3 950 629

21 %

703 883

38 %

4 654 512

24 %

53 %

Hedmark

195 356

1,4

193 798

25 %

82 370

38 %

276 168

29 %

67 %

Oppland

188 953

2,6

358 197

14 %

125 577

30 %

483 774

18 %

56 %

Buskerud

277 684

1,4

320 708

24 %

65 446

49 %

386 154

28 %

40 %

Vestfold

244 967

0,6

93 025

23 %

44 968

84 %

137 993

42 %

31 %

Telemark

172 494

1,3

183 495

25 %

40 596

33 %

224 091

26 %

56 %

Aust-Agder

115 785

0,6

48 905

26 %

17 500

47 %

66 405

31 %

40 %

Vest-Agder

182 701

1,2

168 514

17 %

46 802

67 %

215 316

28 %

41 %

Rogaland

470 175

1,4

412 675

24 %

264 684

43 %

677 359

31 %

49 %

Hordaland

516 497

2,0

749 651

22 %

286 342

40 %

1 035 993

27 %

56 %

Sogn og Fjordane

109 530

1,2

60 582

18 %

72 242

24 %

132 824

21 %

61 %

Møre og Romsdal

265 290

1,5

291 299

24 %

117 851

43 %

409 150

29 %

57 %

Sør-Trøndelag

313 370

2,8

758 112

16 %

108 394

63 %

866 506

22 %

50 %

Nord-Trøndelag

136 399

1,9

207 988

22 %

52 582

47 %

260 570

27 %

36 %

Nordland

241 906

1,9

333 910

14 %

128 798

25 %

462 708

17 %

68 %

Troms

164 330

2,4

288 190

15 %

105 591

34 %

393 781

20 %

29 %

Finnmark

75 758

2,4

123 163

8%

56 624

22 %

179 787

12 %

51 %

Svalbard

-

35 766

6%

23 370

1%

59 136

4%

84 %

8 884 240

20 %

2 438 433

40 %

11 322 673

25 %

52 %

I ALT

5 213 985

2,2

31


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 15: OPNINGSTIDER OG BILLETTPRISAR

GJENNOMSNITTLEG TAL PÅ OPNINGSDAGAR

TAL MUSEUM MED GRATIS TILGJENGE HEILE ÅRET

TAL MUSEUM MED GRATIS TILGJENGE I SESONG ELLER PÅ ENKELT-DAGAR

TAL MUSEUM GRATIS FOR GRUNNSKULEELEVAR HEILE ÅRET

GRATIS FOR ELEVAR I VIDAREGÅANDE SKULE HEILE ÅRET

Østfold

279

-

2

2

2

kr 50

kr 20

Akershus

314

-

2

2

1

kr 84

kr 39

Oslo

266

5

17

17

15

kr 79

kr 39

Hedmark

281

-

2

2

2

kr 72

kr 48

Oppland

250

1

7

6

5

kr 108

kr 51

Buskerud

283

-

3

2

2

kr 85

kr 58

Vestfold

322

-

2

2

2

kr 65

-

Telemark

275

-

2

1

-

kr 72

kr 38

Aust-Agder

201

-

2

2

2

kr 60

kr 30

Vest-Agder

264

2

5

5

5

kr 70

kr 40

Rogaland

317

1

7

8

7

kr 73

kr 37

Hordaland

301

-

10

9

5

kr 88

kr 55

Sogn og Fjordane

217

-

1

1

1

kr 95

kr 47

Møre og Romsdal

268

-

4

2

1

kr 85

kr 40

SørTrøndelag

333

1

5

4

2

kr 74

kr 52

NordTrøndelag

289

-

4

2

2

kr 85

kr 50

Nordland

253

-

7

6

6

kr 69

kr 31

Troms

291

2

5

6

4

kr 64

kr 30

Finnmark

291

-

5

5

4

kr 56

kr 24

Svalbard

347

-

2

2

1

kr 73

kr 18

I ALT

280

12

94

86

69

kr 78

kr 40

32

GJENNOMGJENNOMSNITTLEG SNITTLEG PRIS PRIS VAKSEN BARN


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 16: UTSTILLINGAR

TAL EIGENPRODUSERTE NYE EIGENPRODUSERTE VANDRE-UTSTILLINGAR I VANDRE-UTSTILLINGAR 2015 DRIFT

TAL UTSTILLINGAR TOTALT

NYE UTSTILLINGAR I 2015

45

29

2

2

Akershus

154

54

3

3

Oslo

336

91

49

15

Hedmark

91

26

12

2

Oppland

135

35

5

2

Buskerud

131

29

3

1

Vestfold

32

14

2

-

Telemark

131

33

1

-

Aust-Agder

46

13

2

-

Vest-Agder

102

40

8

2

Rogaland

179

46

6

3

Hordaland

246

69

13

4

Sogn og Fjordane

60

16

12

7

Møre og Romsdal

128

15

43

4

Sør-Trøndelag

121

48

15

1

82

38

3

-

Nordland

314

98

27

12

Troms

121

47

36

7

Finnmark

122

48

12

1

Svalbard

14

9

1

1

2 590

798

255

67

Østfold

Nord-Trøndelag

I ALT

33


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 17: PEDAGOGISK VERKSEMD OG SÆRSKILTE TILTAK

MUSEUM SOM MUSEUM SOM HAR INTERNETTMUSEUM SOM HAR PLANAR FOR BASERTE HAR PLANAR FOR FORMIDLING TIL PEDAGOGISKE FORMIDLING BARN OG UNGE OPPLEGG FOR BARN OG UNGE

TAL PÅ EININGAR

BARN OG UNGE SOM HAR DELTEKE I ORGANISERT UNDERVISNING TOTALT

BARN OG UNGE SOM HAR DELTEKE I ORGANISERT UNDERVISNING I REGI AV DKS

Østfold

2

19 872

14 347

2

2

1

Akershus

3

31 968

14 363

2

2

1

23

261 932

80 280

19

19

9

Hedmark

3

27 396

2 060

2

2

1

Oppland

9

36 126

8 910

7

6

1

Buskerud

4

26 322

20 118

3

4

2

Vestfold

2

41 992

23 478

2

2

1

Telemark

3

23 164

4 057

1

1

1

Aust-Agder

2

7 774

4 969

-

1

-

Vest-Agder

5

30 136

15 762

4

4

-

Rogaland

8

108 488

19 818

7

8

4

Hordaland

12

116 686

20 302

7

7

5

Sogn og Fjordane

3

8 542

141

1

1

1

Møre og Romsdal

6

43 343

23 415

6

6

2

Sør-Trøndelag

5

73 110

16 747

5

5

1

Nord-Trøndelag

4

15 797

8 046

2

2

1

Nordland

7

29 076

6 942

3

3

1

Troms

7

39 411

11 290

6

7

1

Finnmark

6

8 799

4 032

5

4

1

Svalbard

2

77

-

1

-

1

116

950 011

299 077

85

86

35

Oslo

I ALT

34


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 18: UNIVERSELL UTFORMING

TAL PÅ EININGAR

TILRETTELAGTE LOKALE FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

TILRETTELAGT FORMIDLING FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MUSEETS HEIMESIDE FØLGDE WAI-STANDARDEN

Østfold

2

1

1

1

Akershus

3

2

2

2

23

14

14

14

Hedmark

3

2

-

1

Oppland

9

8

6

3

Buskerud

4

3

3

1

Vestfold

2

2

1

2

Telemark

3

2

2

3

Aust-Agder

2

2

2

2

Vest-Agder

5

3

2

-

Rogaland

8

7

5

2

Hordaland

12

10

9

6

Sogn og Fjordane

3

2

2

2

Møre og Romsdal

6

5

6

5

Sør-Trøndelag

5

3

2

2

Nord-Trøndelag

4

4

3

2

Nordland

7

3

3

4

Troms

7

6

5

1

Finnmark

6

4

3

1

Svalbard

2

2

1

1

116

85

72

55

Oslo

I ALT

35


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 19: OPNE MØTE, KONSERTAR, TEATER OG BESØK PÅ HEIMESIDER

BESØK PÅ EIGA HEIMESIDE

OPNE MØTE

KONSERTAR

TEATEROPPSETTINGAR

FRAMSYNINGAR AV TEATEROPPSETTINGAR

167 822

93

9

3

11

Akershus

1 949 705

289

59

9

15

Oslo

4 935 741

1 429

143

48

724

Hedmark

45 251

230

81

26

69

Oppland

361 515

263

114

17

22

Buskerud

163 369

136

61

9

41

Vestfold

168 994

104

28

7

45

Telemark

114 285

126

50

5

12

Aust-Agder

85 880

86

26

1

1

Vest-Agder

261 682

156

24

3

23

Rogaland

557 220

730

76

6

5

Hordaland

680 652

488

569

22

591

Sogn og Fjordane

44 567

113

16

-

-

Møre og Romsdal

538 097

319

46

7

203

Sør-Trøndelag

953 746

303

179

27

341

Nord-Trøndelag

503 580

90

44

18

187

Nordland

293 429

502

66

54

733

2 476 041

356

12

14

70

Finnmark

308 354

192

20

2

2

Svalbard

51 000

18

-

-

-

14 660 930

6 023

1 623

278

3 095

Østfold

Troms

I ALT

36


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 20: KULTURHISTORISKE BYGNINGAR

KULTURHISTORISKE BYGNINGAR TOTALT

OPNE FOR PUBLIKUM

NYOPNA I 2015

OPPMÅLTE

78

60 %

-

56 %

0%

Akershus

225

61 %

1

92 %

Oslo

198

40 %

1

Hedmark

644

45 %

Oppland

575

Buskerud

TILFREDSSTILLANDE DIGITALISERT REGISTRERT

TILGJENGELEG PÅ INTERNETT

TILVEKST I 2014

0%

28 %

-

92 %

31 %

0%

-

92 %

89 %

89 %

65 %

-

2

69 %

49 %

58 %

30 %

1

51 %

4

73 %

90 %

57 %

27 %

-

383

62 %

-

56 %

70 %

14 %

0%

-

Vestfold

28

82 %

-

79 %

0%

0%

0%

-

Telemark

259

61 %

5

92 %

60 %

2%

0%

-

Aust-Agder

98

55 %

1

100 %

83 %

13 %

0%

-

Vest-Agder

121

60 %

2

42 %

1%

1%

0%

2

Rogaland

234

67 %

1

43 %

63 %

62 %

2%

-

Hordaland

507

53 %

5

73 %

52 %

0%

0%

6

Sogn og Fjordane

183

58 %

-

89 %

28 %

0%

0%

-

Møre og Romsdal

320

58 %

2

61 %

4%

4%

1%

-

Sør-Trøndelag

223

27 %

2

61 %

45 %

25 %

24 %

1

Nord-Trøndelag

143

80 %

1

57 %

29 %

3%

3%

-

Nordland

403

80 %

5

84 %

12 %

4%

0%

3

Troms

196

87 %

-

48 %

30 %

11 %

8%

-

Finnmark

122

42 %

1

64 %

0%

0%

0%

1

Svalbard

2

50 %

-

100 %

0%

0%

0%

-

4 942

57 %

33

70 %

49 %

26 %

12 %

14

Østfold

I ALT

37


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 21: KUNSTHISTORISKE GJENSTANDAR

TILGJENGELEG PÅ INTERNETT

DEL SOM VERT OPPBEVART UNDER SVÆRT GODE ELLER TILFREDSSTILLANDE TILHØVE

DEL DER DET IKKJE ER RAPPORTERT OM TILHØVE FOR OPPBEVARING

TILVEKST I 2015

4%

0%

-

100 %

8

97 %

93 %

0%

97 %

1%

1

596 096

34 %

21 %

9%

82 %

0%

437

Hedmark

3 172

68 %

60 %

6%

41 %

54 %

36

Oppland

1 672

100 %

46 %

0%

96 %

0%

12

Buskerud

5 290

85 %

17 %

2%

98 %

0%

165

Vestfold

6 286

2%

1%

0%

9%

91 %

62

Telemark

9 908

61 %

31 %

10 %

47 %

0%

1886

Aust-Agder

-

-

-

-

-

-

0

Vest-Agder

2 549

75 %

16 %

8%

94 %

0%

23

Rogaland

15 516

61 %

28 %

13 %

28 %

0%

184

Hordaland

52 290

77 %

58 %

0%

38 %

0%

122

Sogn og Fjordane

4 505

22 %

43 %

0%

67 %

0%

419

Møre og Romsdal

1 720

46 %

28 %

23 %

53 %

0%

15

31 197

18 %

7%

5%

10 %

1%

44

3 316

76 %

50 %

22 %

87 %

1%

24

651

84 %

10 %

10 %

60 %

13 %

109

29 438

23 %

16 %

2%

5%

91 %

263

Finnmark

1 689

44 %

33 %

14 %

40 %

0%

163

Svalbard

129

41 %

42 %

42 %

42 %

58 %

15

774 399

38 %

23 %

8%

70 %

5%

3 988

KUNSTHISTORISKE GJENSTANDAR TOTALT

TILFREDSSTILLANDE REGISTRERT

DIGITALISERT

Østfold

4 973

0%

Akershus

4 002

Oslo

Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms

I ALT

38


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 22: KULTURHISTORISKE GJENSTANDAR

TILGJENGELEG PÅ INTERNETT

DEL SOM VERT OPPBEVART UNDER SVÆRT GODE ELLER TILFREDSSTILLANDE TILHØVE

DEL DER DET IKKJE ER RAPPORTERT OM TILHØVE FOR OPPBEVARING

TILVEKST I 2015

8%

5%

-

100 %

504

69 %

25 %

12 %

58 %

0%

835

812 680

73 %

46 %

43 %

70 %

14 %

8 931

Hedmark

207 037

33 %

26 %

14 %

63 %

2%

1 177

Oppland

192 233

91 %

74 %

20 %

58 %

11 %

7 869

Buskerud

217 095

49 %

28 %

4%

52 %

0%

129

Vestfold

114 231

51 %

31 %

16 %

67 %

0%

221

Telemark

172 259

65 %

49 %

11 %

26 %

0%

2 060

Aust-Agder

89 483

67 %

32 %

4%

94 %

0%

318

Vest-Agder

67 596

23 %

10 %

1%

45 %

0%

370

Rogaland

285 616

44 %

27 %

12 %

62 %

0%

3 120

Hordaland

419 019

38 %

15 %

5%

53 %

1%

664

Sogn og Fjordane

110 324

57 %

12 %

11 %

38 %

1%

466

Møre og Romsdal

221 617

39 %

23 %

8%

67 %

0%

1 983

Sør-Trøndelag

189 388

72 %

44 %

38 %

47 %

2%

2 862

95 768

64 %

26 %

1%

68 %

1%

1 171

260 956

57 %

25 %

5%

49 %

2%

2 082

Troms

85 328

70 %

47 %

16 %

56 %

0%

246

Finnmark

54 916

46 %

28 %

10 %

55 %

0%

640

Svalbard

5 138

85 %

85 %

85 %

100 %

0%

56

3 779 690

57 %

33 %

18 %

57 %

6%

35 704

KULTURHISTORISKE GJENSTANDAR TOTALT

TILFREDSSTILLANDE REGISTRERT

DIGITALISERT

Østfold

90 519

34 %

Akershus

88 487

Oslo

Nord-Trøndelag Nordland

I ALT

39


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 23: ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR

TILGJENGELEG PÅ INTERNETT

DEL SOM VERT OPPBEVART UNDER SVÆRT GODE ELLER TILFREDSSTILLANDE TILHØVE

DEL DER DET IKKJE ER RAPPORTERT OM TILHØVE FOR OPPBEVARING

TILVEKST I 2015

0%

0%

-

100 %

0

-

-

-

-

-

0

1 935 568

100 %

98 %

97 %

0%

0%

135000

Hedmark

7 795

84 %

84 %

48 %

0%

5%

50

Oppland

487

100 %

91 %

52 %

0%

0%

0

-

-

-

-

-

-

0

804

100 %

32 %

32 %

0%

0%

0

1 133

100 %

100 %

35 %

0%

0%

0

Aust-Agder

490

100 %

55 %

11 %

0%

0%

0

Vest-Agder

206

0%

0%

0%

0%

0%

0

Rogaland

1 144 084

100 %

100 %

100 %

0%

0%

92326

Hordaland

1 586 959

41 %

1%

1%

0%

0%

64025

Sogn og Fjordane

1

0%

100 %

0%

100 %

0%

0

Møre og Romsdal

400

11 %

11 %

0%

0%

0%

0

1 686 148

91 %

91 %

91 %

-

100 %

66272

Nord-Trøndelag

862

0%

0%

0%

0%

0%

0

Nordland

313

8%

8%

0%

0%

0%

0

301 384

91 %

91 %

50 %

0%

0%

2617

Finnmark

299

100 %

88 %

0%

0%

0%

1

Svalbard

38 320

9%

9%

9%

0%

0%

290

6 705 567

83 %

73 %

71 %

0%

25 %

360 581

Østfold Akershus Oslo

Buskerud Vestfold Telemark

Sør-Trøndelag

Troms

I ALT

ARKEOLOGISKE GJENSTANDAR TOTALT

TILFREDSSTILLANDE REGISTRERT

DIGITALISERT

314

0%

-

40


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 24: NATURHISTORISKE GJENSTANDAR

TILGJENGELEG PÅ INTERNETT

DEL SOM VERT OPPBEVART UNDER SVÆRT GODE ELLER TILFREDSSTILLANDE TILHØVE

DEL DER DET IKKJE ER RAPPORTERT OM TILHØVE FOR OPPBEVARING

TILVEKST I 2015

0%

0%

-

100 %

-

0%

0%

0%

0%

0%

-

6 237 476

33 %

3%

0%

0%

0%

44 646

Hedmark

1 450

100 %

0%

0%

0%

0%

-

Oppland

3 361

34 %

17 %

14 %

0%

0%

242

Buskerud

9 192

50 %

50 %

21 %

0%

0%

-

Vestfold

971

100 %

82 %

59 %

0%

0%

3

Telemark

800

63 %

1%

1%

0%

0%

-

Aust-Agder

12 142

18 %

0%

0%

0%

0%

22

Vest-Agder

108 062

86 %

81 %

69 %

-

100 %

1 980

35 406

20 %

20 %

20 %

0%

0%

200

2 032 451

70 %

5%

5%

0%

0%

13 238

Sogn og Fjordane

7 466

0%

0%

0%

0%

0%

-

Møre og Romsdal

700

42 %

34 %

6%

0%

1%

7

1 318 156

94 %

94 %

94 %

-

100 %

9 191

47

0%

0%

0%

0%

0%

-

22 257

97 %

2%

0%

0%

3%

1 500

765 749

69 %

69 %

68 %

0%

1%

53 386

Finnmark

1 814

57 %

48 %

12 %

0%

2%

1

Svalbard

394

94 %

94 %

92 %

0%

0%

10

10 559 207

51 %

20 %

19 %

0%

14 %

124 426

Østfold Akershus Oslo

Rogaland Hordaland

Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms

I ALT

NATURHISTORISKE GJENSTANDAR TOTALT

TILFREDSSTILLANDE REGISTRERT

DIGITALISERT

1 047

0%

266

41


MUSEUMSSTATISTIKK 2015

TABELL 25: FOTOGRAFI

TILGJENGELEG PÅ INTERNETT

DEL SOM VERT OPPBEVART UNDER SVÆRT GODE ELLER TILFREDSSTILLANDE TILHØVE

DEL DER DET IKKJE ER RAPPORTERT OM TILHØVE FOR OPPBEVARING

TILVEKST I 2015

10 %

4%

-

100 %

2 204

9%

1%

1%

94 %

1%

350 000

7 364 884

9%

8%

6%

76 %

10 %

649 891

Hedmark

4 663 422

7%

8%

4%

77 %

2%

23 285

Oppland

1 873 608

72 %

22 %

5%

89 %

3%

11 713

303 427

25 %

26 %

2%

23 %

0%

2 766

Vestfold

1 541 802

32 %

1%

0%

63 %

0%

158

Telemark

3 353 012

5%

2%

1%

29 %

0%

673 485

Aust-Agder

87 663

6%

4%

3%

100 %

0%

829

Vest-Agder

217 514

6%

5%

4%

90 %

5%

65

1 460 452

35 %

18 %

7%

48 %

7%

26 146

539 031

34 %

34 %

20 %

80 %

0%

2 867

Sogn og Fjordane

62 881

31 %

3%

1%

73 %

9%

953

Møre og Romsdal

1 630 515

17 %

17 %

11 %

89 %

0%

9 768

Sør-Trøndelag

2 080 530

7%

9%

2%

50 %

0%

1 340

633 024

4%

4%

3%

60 %

1%

2 848

1 325 509

30 %

10 %

7%

46 %

1%

8 018

Troms

987 516

27 %

27 %

20 %

91 %

6%

20 534

Finnmark

154 691

41 %

29 %

4%

63 %

0%

1 594

Svalbard

21 737

95 %

95 %

86 %

100 %

0%

5 860

33 887 946

16 %

9%

5%

69 %

6%

1 794 324

FOTOGRAFI TOTALT

TILFREDSSTILLANDE REGISTRERT

DIGITALISERT

805 298

16 %

Akershus

4 781 430

Oslo

Østfold

Buskerud

Rogaland Hordaland

Nord-Trøndelag Nordland

I ALT

42


Kulturrüdet Mølleparken 2 Postboks 8052 Dep N-0031 Oslo Tlf: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no

Profile for Kulturrådet

Statistikk for museum 2015  

Statistikk 2015 for norske museum blei samla inn i mars 2016 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i rapporteringsåret.

Statistikk for museum 2015  

Statistikk 2015 for norske museum blei samla inn i mars 2016 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i rapporteringsåret.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded