Page 1

NORSK KULTURRÅD

Årsmelding 2010


Copyright © 2011 by Norsk kulturråd All rights reserved Utgitt av Norsk kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget

Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign ved forlaget Forsidebilde: Fra Vegard Vinge og Ida Müllers oppsetning av Vildanden. Foto: Magnus Skrede. Sideombrekking: Laboremus Sandefjord AS Redaksjon: Janne Stang Dahl og Mari Johansen

Sekretariatfunksjonen til Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend er administrativt tilknyttet og samlokalisert med Norsk kulturråd. Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend har egne styrende organ og gir ut egne årsmeldinger. Norsk kulturråd Grev Wedels plass 1 Postboks 8052 Dep N-0031 Oslo Tlf: +47 22 47 83 30 Faks: +47 22 33 40 42 www.kulturrad.no


Innhold

Innledning ..............................................

5

Kunst og publikum .................................

6

Råd og utvalg .........................................

7

Administrasjonen .................................. 11 Kommunikasjonsvirksomhet ................ 13 Forskning og utvikling ........................... 15 Disponering av kulturfondet ................ 19 Fylkesvise oversikter og fordelinger............ 21

Tildelinger og innkjøp ........................... 26 Allmenne kulturformål ............................. 26 Rom for kunst .......................................... 27 Barne- og ungdomskultur ......................... 29 Andre formål ............................................ 34 Billedkunst og kunsthåndverk................... 37 Musikk ..................................................... 49 Scenekunst................................................ 80 Litteratur .................................................. 91 Kulturvern ................................................ 113 Tverrfaglige saker...................................... 117 Allmenne kulturformål – post 74 ......... 120 EUs kulturprogram ................................ 122

Administrasjonsutgifter ........................ 25

IN NH O LD

3


Innledning

Norsk kulturråd ble opprettet i 1965 og har som hovedoppgave å stimulere det profesjonelle kunstlivet, styrke kulturvernet og gjøre kunst- og kulturverdier tilgjengelige for så mange som mulig. Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond, er et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål og tar initiativ til forsøks- og utredningsvirksomhet på kulturområdet der det trengs en ekstra innsats. Stortinget bevilger hvert år en sum til Kulturfondet. I 2010 var fondet på 430,8 millioner kroner. Fondets hovedfordeling på forskjellige budsjettkapitler/fagområder fastsettes gjennom Stortingets budsjettvedtak. Kulturrådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål. I hovedsak fordeles midlene på grunnlag av de rundt seks tusen søknadene som kommer inn hvert år, men også på tiltak der rådet selv finner at det trengs en særskilt innsats. Kulturrådet har dessuten delegert forvaltningsansvar for en del faste kulturtiltak fra Kulturdepartementet. Kulturrådet arbeider med følgende fagområder: litteratur og tidsskrift, billedkunst og kunsthåndverk, musikk, scenekunst, kulturvern, kulturbygg og barne- og ungdomskultur. I tillegg har Kulturrådet en egen Forsknings- og utviklingsavdeling og er nasjonalt kontaktpunkt for EUs kulturprogram. Kulturelt mangfold inngår som en integrert del av Kulturrådets virksomhet, og søknader med en mangfoldsdimensjon behandles innenfor eksisterende rutiner og ordninger. For 2010 var Kulturrådets strategi å arbeide for å styrke mangfoldet av samtidens kunst- og kulturut-

trykk og gjøre kulturtradisjon og kulturvern tilgjengelig for flest mulig. Dette innebærer å gjøre bredden av profesjonell kunst og kultur mer synlig og arbeide for bedre vilkår for kunstnerisk produksjon og formidling til et stadig mer sammensatt publikum på nye visningsarenaer og møteplasser. Kvalitet, profesjonalitet og mangfold er sentrale verdier i rådets arbeid. Tre hovedsatsingsområder er prioritert for perioden: • Utvikle kunstens rolle og rom i offentligheten • Styrke produksjon, formidling og dokumentasjon av vår tids profesjonelle kunst- og kulturuttrykk • Heve kvaliteten på kunst og kultur for og blant barn og unge

Organisering 11. juni 2010 la Regjeringen i statsråd fram St.meld. 20 (2009-2010) om omorganisering på arkiv, bibliotek og museumsfeltet. Her ble det bestemt at Kulturrådet fra 2011 skal få nye oppgaver og roller på museums- og arkivfeltet, at om lag 40 stillinger fra ABM-utvikling skal overføres til Kulturrådet og at nye forvaltningsoppgaver legges til administrasjonen. Ole Jacob Bull avsluttet sin periode som direktør i Norsk kulturråd 31.06, og Guri Skjeldal var fungerende direktør ut året. Den 15.10. ble Anne Aasheim utnevnt til ny direktør fra 2011.

I NN L ED NI NG

5


Kunst og publikum

2010 har vært et innholdsrikt år for Norsk kulturråd. Selv om året var preget av organisatoriske endringer, har rådet hele veien hatt fokus på vår hovedoppgave – å forvalte Kulturfondet og stimulere til kunst- og kulturaktiviteter landet over. I dette arbeidet er det vårt særskilte ansvar å fange opp og stimulere det i tiden som skapes og formidles. Vi har rettet søkelyset mot kunstens plass i offentligheten, og ønsket å være med å styrke den allmenne bevisstheten om kunsten i samfunnet og å bedre dialogen mellom kunsten og dets publikum. Publikum vises stor oppmerksomhet i kulturlivet. Formidlingsarenaene er mange, og publikum diskuteres ikke lenger som en ensartet gruppe. Men hva vet vi egentlig om publikum? Hva betyr publikum for kunsten, og hva betyr kunsten for publikum? På Kulturrådets årskonferanse på Union Scene i Drammen, var det dette temaet vi ønsket å undersøke nærmere. Over 400 kulturaktører var samlet for å diskutere hvordan oppmerksomhet mot publikum og publikums behov også utfordrer kunstlivets tenkemåter. De offentlige bevilgningene til kultur er styrket. Fra 2009 økte Kulturfondet fra 380 millioner kroner til 431 millioner i 2010 – en økning på 12% . Den samlede søknadssummen til Kulturfondet viser også en bratt kurve – til sammen søkte landets kunst- og kulturraktører om godt over en milliard. Dette er ny rekord. I gjennomsnitt er det fortsatt slik at det er ca 25% av omsøkt beløp som får bevilgning fra Kulturfondet. Av om lag 6 500 innsendte søknader har 2 500 tiltak fått tilskudd. Det er ingen tvil om at kulturfeltet er i vekst. Kunstarenaene i Norge er mange, og rådet har i 2010 sett det som en prioritert oppgave å imøtekomme kunstens behov for produksjons- og formid-

6

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

lingsarenaer. Vi ser at det er et særskilt behov for å tilrettelegge nye kunstarenaer for barn og unge, og sammen med Kunstløftet-satsingen har Kulturrådet tatt initiativ til å styrke en slik arena gjennom en idékonkurranse for kunstnere og formgivere over hele landet. Kulturrådet har også tatt initiativ til å bevilge penger til et treårig pilotprosjekt med formål å utvikle en konkret modell for et landsdekkende arkiv og kompetansesenter for videokunst – en viktig satsing innenfor billedkunstområdet. Også på musikkområdet har arenaer vært et viktig fokus, og arrangørene ble prioritert. Foruten en budsjettøkning til arrangørene innen rytmisk musikk, opprettet Kulturrådet en forsøksordning for arrangører innen klassisk musikk og samtidsmusikk. Vi har lagt opp til at arrangørstøtteordningen i fremtiden åpnes for alle musikksjangre. På litteraturområdet ble det lagt vekt på formidling, litteraturfestivaler, e-bøker og tiltak rettet mot nye lesergrupper. Forvaltningen av Basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper ble lagt inn i Kulturfondet i 2010. Ordningen ble i tillegg evaluert. Evalueringsrapporten, som springer ut fra Kulturrådets FoU-virksomhet, la grunnlag for å vedta nye retningslinjer for å sikre en dynamisk forvaltning til beste for de frie scenekunstgruppene. På kulturvernssiden har rådet lagt vekt på å initiere nye utviklingstiltak, blant annet for å styrke forskning på kulturarvfeltet og forskning i museum og arkiv. Disse prosjektene ble også utviklet i samarbeid med ABM-utvikling. Vi ser fram til kommede samarbeid i 2011.

Bentein Baardson, rådsleder


Råd og utvalg

Regjeringen oppnevner Kulturrådets medlemmer i sin helhet. Antall medlemmer er 10 med fire numeriske varamedlemmer, og oppnevningen er gjort rullerende slik at halvparten av medlemmene velges hvert annet år.

Rådet 2010

Bentein Baardson

Asta Busingye Lydersen

Aslaug Juliussen

Vegar Snøfugl

Arnfinn Bjerkestrand

Olaug Nilssen

Gro Persson

Ingrid Lorentzen

Solveig Øvstebø

Erik Fosnes Hansen

Leder: Bentein Baardson, teaterregissør, Oslo Nestleder: Asta Busingye Lydersen, artist, Oslo Aslaug Juliussen, tekstilkunstner, Tromsø Vegar Snøfugl, daglig leder, Trondheim Arnfinn Bjerkestrand, musiker, Oslo Olaug Nilssen, forfatter, Bergen Gro Persson, museumsdirektør, Stavanger Ingrid Lorentzen, danser, Oslo Solveig Øvstebø, museumsdirektør, Bergen Erik Fosnes Hansen, forfatter Oslo

Varamedlemmer: Frøydis Moberg, artist, Bergen Corinne Lyche Campos, dansepedagog, Oslo Eivind Falk, daglig leder, Lillehammer Harald Solberg, kunsthåndverker, Lillesand Arbeidsutvalget Bentein Baardsson, Asta Busingye Lydersen, og Arnfinn Bjerkestrand Møter i rådet og arbeidsutvalget Rådet hadde seks møter og arbeidsutvalget hadde sju møter i 2010.

R Å D O G U T V AL G

7


Utvalg oppnevnt av rådet i 2010 Allmenne kulturformål

Billedkunst

Faglig utvalg for Rom for kunst Harald Solberg, leder, Kunsthåndtverker/direktør for Bomuldsfabriken i Arendal, Lillesand Snelle Hall, koreograf og dansekunstner, Oslo Nicholas Møllerhaug, musiker og kurator/programsjef i Festspillene i Bergen, Bergen Erling Dokk Holm,Førsteamanuensis Norges Markedshøyskole. Oslo Grete Jarmund, rådgivende arkitekt, Oslo

Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk Aslaug Juliussen, leder, billedkunstner og kunsthåndverker, medlem av Norsk kulturråd, Tromsø Jana Winderen, billedkunstner/lydkunstner, Oslo Mayra Elena Henriquez, kunsthistoriker, Bergen Vegar Moen, fotograf, Røros/Skåne Samir M'kadmi, billedkunstner og kurator, Ås

Faglig utvalg for barne- og ungdomskultur Torbjørn Gabrielsen leder, regissør. Leder av Teater NOR og Stamsund Internasjonale Teaterfestival, Stamsund Helene Illeris, forsker. Lektor i billedkunst og visuell kultur ved Danmarks Pædagogiske Universitet og professor II ved Høgskolen i Telemark, Aarhus Juan Brito Vargas, billedkunstner, Oslo Nasra Ali Omar, komponist og slagverker, Oslo Anne Meek , sceneinstruktør, Sandnessjøen Underutvalg for vurdering av barne- og ungdomsblader Anne Birgitte Rønning, førsteamanuensis i allmenn litteratur ved Universitetet i Oslo, Oslo Torbjørn Gabrielsen, regissør. Leder av Teater NOR og Stamsund Internasjonale Teaterfestival, Stamsund Forsknings- og utviklingsutvalget Dorte Skot Hansen, senterleder ved Danmarks biblioteksskole, København Helge Jordheim, faglig leder for forskningsprogrammet KULTRANS ved Universitetet i Oslo, Oslo Knut Kalgraff Skjåk, avdelingsdirektør ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Odd Are Berkaak, professor ved Universitetet i Oslo, Oslo ((oppnevnt av Norges forskningsråd)) Solbjørg Rauset, seniorrådgiver i Norges Forskningsråd, Oslo Gunhild Strand Molle, (observatør fra Kulturdepartementet)

8

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

Underutvalget for kunst og ny teknologi Jana Winderen, leder, billedkunstner/lydkunstner, Oslo Øyvind Brandtsegg, komponist og musiker, Inderøy Marius Watz, nettkunstner, Oslo/New York Tildelingskomiteen for utstillingsstipend Marit Ellisiv Landsend, leder, Norske kunsthåndverkere Erik Friis Reitan, Forbundet frie fotografer Gunnar H. Gundersen, Norske billedkunstnere Ann-Mari Aamot, Norske kunstforeninger.

Musikk Utvalget for musikkproduksjon og andre musikktiltak Vegar Snøfugl, leder, leder av Trondheim kammermusikkfestival og medlem Norsk kulturråd, Trondheim Jon Skjerdal, leder for Nattjazz i Bergen, Bergen Hild Borchgrevink, musikkviter, produsent og skribent. Styreleder Borealisfestivalen, Oslo Anne Hytta, hardingfelespiller, utdanning i musikk og journalistikk, Oslo Mar Gueye, leder i organisasjonen Samspill. Tidligere leder av Union scene, Drammen Utvalget for musikkfestivaler Arnfinn Bjerkestrand, leder, styreleder av Musikkutstyrsordningen, medlem i Norsk kulturråd, Oslo Nils Henrik Asheim, utdannet organist og komponist, Stavanger Helene Høye, psykolog og folkemusiker, Nesodden Martin Revheim, direktør Musikkinformasjonssenteret, Oslo Christina Henriksen, urfolksrådgiver i Barentssekretariet, Kirkenes


Utvalget for rytmisk musikk Monica Larsson, leder, seniorrådgiver i Kulturmeglerne, medlem av styret for Øya-festivalen og styret for Cultiva stiftelsen, Oslo Tone Åse, vokalutøver, Trondheim Malika Makouf Rasmussen, komponist, musiker og musikkprodusent, styreverv i bl.a. Rikskonsertene og leder av Global Oslo Music, Oslo Tellef Kvifte, folkemusiker (fløyte, sjøfløyte, sekkepipe, saksofon) og professor ved Universitetet i Oslo, Oslo Stein Bjelland, Stavanger, president i produksjon og managementselskapet Great Moments, Stavanger Utvalget for kirkemusikk Gro Bergrabb, leder, organist og dirigent. Domkantor II i Bodø domkirke og dirigent for Bodø Domkirkes Ungdomskor, Bodø Henning Sommerro, komponist, musiker og musikkpedagog. Førsteamanuensis ved Institutt for musikk ved NTNU, Trondheim Henrik Ødegaard, komponist, organist og kordirigent, Sauherad Utvalget for innkjøpsordningen for musikk Lars Petter Hagen, leder, komponist, Oslo Frøy Aagre, saksofonist og komponist, Bærum Odd Nordstoga, musiker, sanger og komponist, Oslo Siren Sten, avdelingsleder Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Toffen Gunnufsen, bookingansvarlig, Hovefestivalen, Lillesand

Litteratur Faglig utvalg for litteratur og allmenne tidsskrift Erik Fosnes Hansen, leder, forfatter og medlem i Norsk kulturråd, Oslo Olaug Nilssen, forfatter, Bergen Morten Harry Olsen, forfatter, Oslo Anne Schäffer, kunst- og litteraturkritiker/ frilansjournalist, Drøbak Lisbeth Wærp, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Tromsø, Tromsø Torhild Viken, ansvarlig seniorredaktør i De norske Bokklubbene, Oslo En representant for ABM-utvikling møter som observatør

Vurderingsutvalget for prosa Anne Karin Torheim vara: Atle Næss Tonje Vold vara: Thor Arne Sæterholen Knut Oterholm vara: Kirsti Opstad Vurderingsutvalget for lyrikk Kristine Næss vara: Hanne Bramness Marit Grøtta vara: Frode Helmich Pedersen Ole Karlsen vara: Thorstein Norheim Vurderingsutvalget for dramatikk i bokform Gunnar Germundson vara: Erling Kittelsen IdaLou Larsen vara: Amund Grimstad Frode Helland vara: Unni Langås Alf Kjetil Walgermo Vurderingsutvalget for sakprosa Dag Gjestland vara: Norunn Askeland Sissel Margrethe Høisæter vara: Kjell Lars Berge Sindre Hovdenakk vara: Camilla Stoltenberg Eline Blom Poulsson vara: Morten Haugen Vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur Tor Fretheim vara:Marianne Viermyr Tonje Helene Farset Eliassen vara:Stig Furset Jonas Bakken vara: Andrine Pollen Vurderingsutvalget for fagbøker for barn og ungdom Åshild Irgens vara: Tor Edvin Strøm Eve-Marie Lund vara: Bjørn Arild Ersland Inger Østenstad

R Å D O G U T V AL G

9


Vurderingsutvalget for oversatt skjønnlitteratur: Ingrid Haug vara: Christian Rugstad Stian Bjørnsson Hope vara: Mette Helland Jahr Ingvild Folkvord vara: Arnhild Skre Vurderingsutvalget for billedbøker – barn og unge Anne Schäffer Lars Elling Terje Thorsen Vara: Torill Hofmo Vurderingsutvalget for tegneserier Morten Harry Olsen John M. Jacobsen Judith Nærland Vara: Nils Nordberg Utvalg for periodiske publikasjoner Helge Rønning, leder Audhild Gregoriusdotter Rotevatn Eirik Vassenden vara: Kathrine Aspaas

Ankenmnda for dramatikk i bokform: Leif Høghaug, leder Nina Wester Elin Høyland

Scenekunst Faglig utvalg for scenekunst Asta Lydersen, leder, scenekunstner og medlem av revygruppen Queendom, nestleder Norsk kulturråd, Oslo Cecilie Lindemann Steen, danser og produsent. Informasjonsansvarlig i dansekompaniet zero visibility corps., Bærum Tale Næss, forfatter og dramatiker, Trondheim Ola Beskow, sceneinstruktør, Oslo Hallfrid Velure, høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer og frilansregissør, Lillehammer Faglig utvalg for dans Cecilie Lindemann Steen, leder, danser og produsent. Informasjonsansvarlig i dansekompaniet zero visibility corps., Bærum Ingrid Lorentzen, danser ved den norske opera og ballett, Oslo. Torkel Rønold Bråthen, danser med erfaring i prosjektledelse, Oslo

Ankenemder Ankenemnda for skjønnlitteratur: Arne Olav Hageberg, leder Trude Marstein Are Kleiva Marit Eikemo Jørgen Sejersted Ankenemnda for skjønnlitteratur for barn og ungdom: Nina Goga, leder Trond Haugen Per Knutsen Turid Barth-Pettersen Vibeke Røgler

10

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

Underutvalg for scenetekst Tale Næss, leder, forfatter og dramatiker, Trondheim Kim Atle Hansen, dramatiker og skuespiller, Oslo Kulturvern Faglig utvalg for kulturvern Gro Persson, leder, direktør ved MUST – Museum Stavanger AS, medlem av Norsk kulturråd Roger Erlandsen, direktør ved Akershusmuseet, Lillestrøm Anne Britt Ylvisåker, førstekonservator og avdelingsleder for samlinger og utstillinger ved Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen Michelle Tisdel, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Oslo Jon Ove Steihaug, kritiker, skribent og kurator, Oslo


Administrasjonen

Ledelsen Bull, Ole Jacob Skjeldal, Guri Fortun, Unni

Direktør (til 31.07) Assisterende direktør (fungerende direktør fra 01.08–31.12) Avdelingsdirektør

Navn

Seksjon

Ask, Jan Erik Aslaksen, Ellen Assadfar, Esmail Backer, Inga Therese Bjerke, Astrid Bjørgan, Ingeborg Kværne Bjørknes, Trond Bollingmo, Velaug Braaten, Maja Brockmeier, Siri (engasjement) Bærøe, Birgit Dahl, Janne, Stang Elster, Arnhild Brevik Engelsen, Rolf Eri, Inger (engasjement) Erøy, Jone Fieldseth, Melanie (vikar) Finess, Mari Færøvig, Sjur H. Gundersen, Mai-Britt Gundersen, Oddlaug Halstvedt, Wenche Hansen, Elisabeth Egseth Hansen, Grethe Wallin Hervik, Rannveig S (vikar) Høgset, Cathrine N. Johansen, Mari Kalvatn, Stig Johan Karlsson, Runar Kjus, Yngvar Komissar, Mariann Krok, Karin Kumar, Sathees Larsen, Guro

Kontorleder, resepsjon Forskning og utredning, seksjonsleder Regnskap, rådgiver (fra 01.11) Arkiv, konsulent EUs kulturprogram, rådgiver (til 31.03) Musikk, seniorrådgiver Musikk, rådgiver EUs kulturprogram, rådgiver (fra 01.04) Arkiv, førstekonsulent Førstekonsulent info og flerfaglig (fra 10.07) Billedkunst, seksjonsleder Informasjonssjef Statens Kunstnerstipend/Norsk kulturråd, konsulent Kunstløftet, prosjektleder Billedkunst og kunsthåndverk, rådgiver Statens kunstnerstipend, rådgiver Scenekunstkonsulent (til 18.06) FoU-engasjement (fra 20.07) Litteratur, seksjonsleder Musikk, seksjonsleder Arkivsjef Regnskap, seniorkonsulent (sluttet 30.04) Regnskap, seksjonsleder Scenekunstkonsulent (permisjon til 30.04) Arkiv, førstekonsulent Musikk, førstekonsulent Flerfaglig – Barn- og unge, seniorrådgiver Informasjon, rådgiver Flerfaglig – Kulturvern, seniorrådgiver Regnskap, rådgiver (12.04–31.10) Forskning og utredning, seniorrådgiver Flerfaglig – Flerfaglig, seksjonssjef Fond for lyd og bilde, rådgiver IT, seniorrådgiver Kontor, førstesekretær

A D M IN IS T R AS J O NE N

11


Liland, Anne Marie Lippe, Preben von der Lyngø, Inger Johanne Meier, Kari Moe, Øystein Næss, Hilde Lea Olsen, Hans Henrik Richenberg, Ole Rønning, Mette Røyseng, Sigrid Sannæss, Borghild Skoglund, Ole Johnny Smith, Richard Solbu, Birgitte Stenseng, Hilde Stensrud, Mona Svarva, Yrjan Sørensen, Line Fallan Sørnes, Hilde Vaaler, Bjørn Vidar Vestbø, Arne Wister, Tom Ivar Zeb, Aurang (engasjement) Øen, Karl Gunnar

Statens Kunstnerstipend, seksjonsleder Musikk, seniorrådgiver Engasjement FOU Regnskap, rådgiver Arkiv, førstekonsulent Musikk, rådgiver Flerfaglig – Billedkunst, seniorrådgiver Fond for lyd og bilde, rådgiver Scenekunst, rådgiver Forskning og utredning, seniorrådgiver (sluttet 30.09) Personalsjef IT-sjef Statens kunstnerstipend, førstekonsulent Flerfaglig – Rom for kunst, seniorrådgiver Musikk, førstekonsulent (fra 17.02) Statens kunstnerstipend, førstekonsulent Scenekunst, seksjonssjef Litteratur, rådgiver Musikk, rådgiver Regnskap, rådgiver Litteratur, rådgiver IT, rådgiver IT, seniorrådgiver Flerfaglig – Billedkunst, seniorrådgiver

Organisasjonskart Direktør

Assisterende direktør

Fond for lyd og bilde 2 saksbehandlere

Litteratur Seksjonsleder 2 saksbehandlere

Musikk Seksjonsleder 6 saksbehandlere

Økonomi- og adm.-avdeling Avdelingsdirektør

FoU Forskningsleder 1 saksbehandler

Personal Personalsjef

Informasjon Informasjonssjef 1 inforådgiver 1 EU-rådgiver

Scenekunstkonsulent

Scenekunst Seksjonsleder 1 saksbehandler

Flerfaglig* Seksjonsleder 6 saksbehandlere

Arkiv Seksjonsleder 3 saksbehandlere

* Billedkunst og kunsthåndverk, Rom for kunst, Barne- og ungdomskultur og Andre formål

12

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

Statens kunstnerstipend Seksjonsleder 4 saksbehandlere

Kontor 2 saksbehandlere

Regnskap Seksjonsleder 3 saksbehandlere

IT Seksjonsleder IT-konsulent


Kommunikasjonsvirksomhet

Kulturrådet arbeider for å tilrettelegge for åpenhet, kunnskapsdeling og en tilskuddsorganisering som imøtekommer endringer innenfor kunstfeltet. Det blir lagt vekt på at informasjon om Kulturrådets virksomhet til enhver tid er tilgjengelig, også fordi det er viktig å stimulere til offentlig debatt omkring beslutningene som tas. Gjennom forskningsbaserte utredninger og evalueringer, nyhetsbrev, nettsider, rapporter og seminarer bidrar Kulturrådet til kunnskapsgrunnlag og offentlig diskusjon.

www.kulturrad.no inneholder søknads- og virksomhetsinformasjon, tilskuddslister, redaksjonelle nyhetssaker, kalender, rådsreferat og presseklipp med innslag fra eksterne medier som omhandler Kulturrådet. Rapporter, utredninger, årsmeldinger, strategi- og handlingsplan og statistikk er også tilgjengelig på nett. Besøkstatistikk fra Google Analytics viser at Kulturrådets nettsider har hatt omlag 270 000 besøk i 2010. Gjennomsnittelig daglig besøk lå på rundt 740, månedelig om lag 22 500.

Kulturrådets skriftserie: Utredninger og evalueringer

Spørreundersøkelse om nettsidene

Det ble utgitt tre rapporter i 2010 (se s 17 og 18). Kulturrådets skriftserie blir lagt ut for salg i bokhandelen, og brukes også som pensumlitteratur ved flere universitet og høgskoler. Alle utgivelser i 2010 er gitt ut av Fagbokforlaget. Publikasjonene er tilgjengelige både i trykt form og som nedlastbare filer fra Kulturrådets nettsider.

Kulturrådet gjennomførte i perioden 08–22. september en åpen brukerundersøkelse på nettstedene kulturrad.no, kunstnerstipend.no og fondforlydogbilde.no. Målet med undersøkelsen var å kartlegge brukerne og brukernes utbytte av nettsidene med hovedvekt på søkerinformasjon og informasjon om virksomheten. Undersøkelsen skal bl.a. benyttes som bakgrunnsmateriale i arbeidet med nye nettsider. Resultatet ble publisert på internett.

Nyhetsbrev Kulturrådet har gitt ut syv elektroniske nyhetsbrev i 2010. Nyhetsbrevene presenterer aktuelle saker til offentligheten: Artikler om tiltak som har mottatt tilskudd, nye rapporter, pressemeldinger, seminarer og aktuelle nyhetssaker frå Kulturrådet. Antall abonnenter var om lag 2 600. Nyhetsbrevet legges også ut på nettsidene. Flere artikler fra Kulturrådets nyhetsbrev ble videreformidlet i eksterne medier.

Nettsider

Twitter Kulturrådet har en egen konto på det sosiale nettstedet Twitter http://twitter.com/kulturradet. Her publiseres lenker til artikler, pressemeldinger eller hendelser som vedrører virksomheten. Twitter ble benyttet aktivt som diskusjonsforum under Kulturrådets årskonferanse Kunst for alle? Om kunst og publikum. I løpet av 2010 ble det lagt ut 377 innlegg fra Kulturrådet og det var per 31.12.10 1922 personer eller institusjoner som fulgte @kulturradet. Det er en oppgang på over 1600 i løpet av året.

Nettsidene er et viktig redskap for å kommunisere virksomheten ut i offentligheten. Nettsidene

IN F O R M AS J O N SV IR K S O M H E T

13


Mediestatistikk Norsk kulturråd Statistikken i A-tekst viser et samlet treff på 4 316 artikler om Norsk kulturråd i 2010. Det er en oppgang på over 1100 artikler eller 35 %. Alle elektroniske presseklipp publiseres daglig på Kulturrådets nettsider. Dette er en viktig del av Kulturrådets formidlingsarbeid, og viser hvor og på hvilken måte Kulturrådet diskuteres og hvordan virksomheten ytrer seg i medieoffentligheten.

Norsk kulturråds årskonferanse 2010 Årskonferansen Kunst for alle? Om kunst og publikum ble arrangert på Union scene i Drammen den 18.-19. november. Konferansen inviterte til diskusjon om det økte fokuset på publikum i kunst- og kulturlivet og forsøkte fra ulike perspektiv å diskutere hva publikum betyr for kunsten og hva kunsten betyr for publikum. Nærmere 450 kulturaktører fra hele landet deltok på konferansen.

Seminarer 2010 Kulturrådet var arrangør eller medarrangør på følgende seminarer i 2010: 11. januar

Dialogmøter hos FolkOrg og Norsk jazzforum (to ulike møter) om musikerfeltet, Oslo

16. juni

Dialogmøte for om ordningen for musikkfestivaler, Oslo

12. januar

Dialogmøte i samarbeid med FolkOrg om arrangørfeltet, Oslo

17. juni

Lanseringsseminar for forskingsrapporten Kommunal kultursektor i endring, Oslo

12. januar

Worskshop for forlag i forbindelse med sølknader til EUs kulturprograms oversetterordninger for skjønnlitteratur, Oslo

26, august

Informasjonsmøte om Norske, nordiske og europeiske tilskotsordningar for kultur i samarbeid med Troms fylkeskommune, Tromsø

19. januar

Seminar om støtteordningene på musikk på søknadsskrivekurs i samarbeid med BRAK, Bergen

26. august

Informasjonsmøte om ordningene på scenekunst og søknadsveiledning, Norsk skuespillersenter, Oslo

22. januar

Informasjon/dialogmøte om arrangørordningen i samarbeid med Norsk jazzforum, Oslo

02. september 23.september

Dialogmøte med Norsk komponistforening, Moss

29. januar

Informasjonsseminar om EUs kulturprogram i Bergen

15. oktober

1.-2. mars

Manusseminar Musforsk, i samarbeid med ABMutvikling, Oslo

Workshop for søkere til Kulturprogrammets festivalstøtteordning, Oslo

21.oktoberer

24.-25. mars 25. mars

Dialogmøter med musikkfeltet i Kristiansand

Informasjonsmøte om festivalordningen for festivaler i Troms og Finnmark, Tromsø

4.november

Informasjonsmøte om festivalordningen for festivaler i Hordaland, Bergen

Dialogmøte med bokbransjen om e-bøker, Oslo

4. november 11. november

Søkerseminar, fri scenekunst, NISS, Oslo

8. april 13. april

Lanseringsseminar og debattmøte om profesjonalisering av kor, Oslo

18.-19. november Kulturrådets årskonferanse OM kunst og publikum,

21. april

Sakprosaturné «Ikke bare skjønt!», presentasjon av innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift, Bø i Telemark

Informasjonsmøte om Norske, nordiske og europeiske tilskuddsordninger for kultur, i samarbeid med Vest Agder fylkeskommune

4. mai

Sakprosaturné «Ikke bare skjønt!», presentasjon av innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift, Førde

21. mai

Informasjonsmøte om den nye prøveordningen for kunstnerstyrte visningsteder i samarbeid med UKS, Oslo

27. mai

Seminar og rapportlansering for Frihet og forutsigbarhet om Ordningen med basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

27. mai

Sakprosaturné «Ikke bare skjønt!», presentasjon av innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift, Elverum

2. juni

Sakprosaturné «Ikke bare skjønt!», presentasjon av innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift, Fauske

Norsk kulturråds ærespris Kulturrådet har hvert år siden 1968 delt ut Norsk kulturråds ærespris til en person som har gjort en vesentlig innsats for norsk kulturliv. I 2010 gikk prisen til Tor Åge Bringsværd. «Æresprisvinneren er en av Norges mest produktive forfattere og dramatikere, og har med sitt lekne og fantasifulle uttrykk

14

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

Dialogmøte om Norsk kulturråds støtteordninger i Nord-Trøndelag, Verdal

Sakprosaturné «Ikke bare skjønt!», presentasjon av innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift, Tønsberg Drammen

25.-26. november Frå trykt til utrygt – seminar om e-boka på Union scene i Drammen, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Buskerud fylkeskommune

27. november

Innspillsseminar Kunst og makt (i samarbeid med Norges forskningsråd), Voksenåsen Oslo

29. november 2. desember

Dialogmøte for litteraturfestivaler, Oslo

8. desember

Informasjonsmøte om Europeiske kulturstøtteordninger, i samarbeid med ABM-utvikling

Sakprosaturné «Ikke bare skjønt!», presentasjon av innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift, Steinkjer

gledet, berørt og engasjert både voksne og barn gjennom flere tiår» het det i Kulturrådets begrunnelse. Prisen var på 500 000 kroner og en bronseløve av Elena Engelsen. Æresprisen ble delt ut under en seremoni i Gamle Logen i Oslo den 1. desember.


Forskning og utvikling

Kulturrådets avsetning til Fou-virksomhet var i 2010 på 2,2 millioner kroner. Fou-virksomhet omfatter fire områder: 1) forskning og utredning, 2) evaluering, 3) intern kunnskapsformidling og rådgivning og 4) ekstern kunnskapsformidling og rådgivning. Hovedmålet for virksomheten er å produsere og formidle forskningsbasert kunnskap både for Norsk kulturråd og for kunst- og kulturfeltet forøvrig. Kulturrådet legger vekt på å gjøre kunnskapstilfanget tilgjengelig for offentligheten i form av seminarer og publikasjoner. Det blir også vurdert som særlig viktig å stille krav til den forskningsfaglige kvaliteten, å bedre rekruttering av forskere og utredere og å fremme en fruktbar arbeidsdeling mellom aktørene på feltet som har et forskningspolitisk ansvar.

FoU-prosjekter 2010 Kunst og makt – samarbeid med Norges forskningsråd og Fritt ord Hensikten med prosjektet Kunst og makt er å belyse relevante problemstillinger innenfor kunstlivet og bidra til analyser av det kulturpolitiske virkemiddelapparatet. For å sikre bred legitimitet for forskningssatsningen og for å styrke forskningsprosjektets økonomiske grunnlag, ble det i 2010 innledet samarbeid med Norges forskningsråd og stiftelsen Fritt ord, som bidrar med henholdsvis kr 750 000 og kr 500 000 til prosjektet. Forskningsrådet, som blant annet har ansvar for å styrke den kulturpolitisk relevante forskningen, utlyser forskningsmidlene via sin platform. Samarbeidet med Forskningsrådet vil bidra til å etablere den avstanden mellom politikk og forskning som er særskilt nødvendig i dette forskningsprosjektet. For å gjøre forskningssatsingen kjent i forskningsmiljøene og for sikre kvaliteten i bestillingen,

ble 11 forskere invitert på seminar for å komme med innspill til tema, perspektiver og teoretiske posisjoner til forskningsprosjektet. Seminaret samlet 40 deltakere fra en rekke forskningsmiljø. På grunnlag av innspillene og diskusjonene på seminaret, er det utarbeidet et program for satsingen. Forskningsrådet utlyser forskningsmidlene første kvartal 2011. Forskning om museer og arkiv – samarbeid med ABM-utvikling Kulturrådet har vedtatt å videreføre forskningssatsningen Forskning og museer (Musforsk) i 2010–2011. ABM-utvikling gikk i februar 2010 også inn for å videreføre forskningssatsningen med tilsvarende beløp under forutsetning at arkivene også kunne søke forskningsmidler. Prosjektet fikk fra 2010 navnet Forskning om museer og arkiv 2010–2011. Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturrådet og ABM-utvikling. Det startet opp i 2006 med et utredningsarbeidet, Museum, arkiv og samfunn – kunnskapsbehov og utfordringer av Tone F. Ydse. Etter anbefalingene i rapporten, ble prosjektet intensivert. Ved inngangen til 2010 fikk prosjektet en egen styrings- og arbeidsgruppe med medlemmer fra museer og universitetssektoren, samt fra ABM-utvikling og Kulturrådets administrasjon og fagutvalg. Prosjektet fikk også en egen styreleder, og koordinatorens stilling ble utvidet til 50 %. Sentralt i satsningen er å bidra til å løfte forskningen i museer og arkiv til et bærekraftig nivå etter etablerte standarder i universitets- og høyskolesystemet. Det betyr at ved siden av å gi støtte til konkrete forskningsprosjekt, inngår et mer langsiktig strategisk arbeid. Det institusjonelle samarbeidet som er etablert mellom ABM-utvikling og Norsk kulturråd i dette prosjektet har gitt verdifull erfaring med tanke på at arkiv- og museumsdelen i ABM-utvikling fra og

FO R SK N IN G O G U TV IK L I N G

15


med 2011 er en del av Norsk kulturråd. Samarbeidet har bidratt til en mer fokusert satsning på forskningsinnsatsen ved museer og arkiv. I april ble det lyst ut forskningsmidler på i alt 3,1 mill. kroner. Det kom inn 40 søknader med en sam-

let søknadssum på over 15 mill. kroner. I oktober gjorde styringsgruppa vedtak om bevilgning til 11 forskningsprosjekter (se tabell).

Institusjon

Fylke

Prosjekttittel

Hedmark fylkesmuseum AS

Hedmark

Virkningsfulle tekstiler fra 1700-tallet – engelsk kulturproduksjon for norsk smak

250 000

Oslo kommune Kulturetaten – Byarkivet

Oslo

Majoritets- og minoritetsperspektiv i arkivbevaring

160 000

Museene i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Dialogisk museumsarbeid

200 000

Henie Onstad Kunstsenter

Akershus

Henie Onstad Kunstsenters Fluxus-arkiv

200 000

Norsk Teknisk Museum

Oslo

Performative representasjoner – innskrivningen av museet i ulike sosiale og kulturelle rom –

550 000

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Medvitne val eller tilfeldige handlingar?

335 000

Dalane Folkemuseum

Rogaland

Tingenes tilstedeværelse – en utforskning av Dalane Folkemuseums gjenstandssamlinger

280 000

Oslo Museum

Oslo

Fra byhistorisk «raritetskabinett» til iscenesatte kulturhistoriske tablåer

240 000

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum Finnmark

Vi og de andre i museumsformidling

348 000

Museum Stavanger

Rogaland

Museer og barn – en analyse av barnet i kulturhistoriske utstillinger

160 000

Norsk Maritimt Museum

Oslo

Dialog og interaksjon ved tre utstillinger

350 000

Kunstnere med innvandrerbakgrunn. Skisse til et kunnskapsprosjekt Norsk kulturråd har satt i gang et forskningsprosjekt om kunstnere med innvandrerbakgrunn for å få økt innsikt i arbeidsbetingelser og -muligheter. Telemarksforsknings undersøkelse om kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold som ble gjennomført på oppdrag av Kulturdepartementet i 2008, ga kunnskap om generelle trekk ved kunstnerbefolkningen i Norge, men ga begrenset kunnskap om kunstnere med innvandrerbakgrunn. Forskningsprosjektet Kunstnere med innvandrerbakgrunn skal bidra til å framskaffe et bredere bilde av situasjonen for disse kunstnerne. Prosjektet er lagt opp i to faser. Forstudien, som ble gjennomført av Helene Egeland, fokuserte særlig på kunstnere innen litteratur og dans. Studien munnet ut i rapporten Arbeidsvilkår blant kunstnere med innvandrerbakgrunn – en forstudie. Andre del av prosjektet ble igangsatt våren 2010. Forskningstiftelsen IRIS (International Research Institute of Stavanger) V/ Anders Vassenden og Nils Asle Bergskard vant anbudskonkurransen om gjennomføringen av prosjektet. I denne fasen av forskningsprosjektet vil det bli framskaffet et bredere

16

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

Tilskudd i kr

empirisk materiale. Fokus ligger på den framvoksende gruppen av profesjonelle kunstnere med innvandrerbakgrunn som er søkere eller potensielle søkere til støtteordningene i Norsk kulturråd, og deres erfaringer. Forskningsprosjektet har ambisjoner om å analysere kompleksiteten i de barrierene kunstnere på dette området møter. Spørsmål knyttet til ulike dimensjoner ved rekruttering til feltet vil stå sentralt. Kunnskapsprosjekt om det frie scenekunstfeltet på 2000-tallet Den nylig avsluttede evalueringen av ordningen for basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper synliggjør et behov for en ny og oppdatert beskrivelse av det frie scenekunstfeltet. Seksjonen for scenekunst og Fou-seksjonen har derfor initiert et kunnskapsprosjekt som utreder utviklingen i det frie scenekunstfeltet på 2000-tallet. Formålet er å gi oppdatert innsikt i hvilke tendenser og problemstillinger som gjør seg gjeldende i den delen av scenekunsten som i hovedsak skapes, produseres og formidles uavhengig av scenekunstproduserende institusjoner. Å framskaffe kunnskap om utviklingen som har funnet sted i løpet av de siste årene med hensyn til este-


tikk, organisering, arenaer og geografi er viktig for å få fram et bilde av dagens situasjon. Kunnskapsprosjektet ble igangsatt i august 2010 og skal resultere i en publikasjon i Kulturrådets skriftserie. Teaterviter Melanie Fieldseth ble engasjert til å gjennomføre prosjektet. Publikasjon skal etter planen utgis høsten 2011. Bok om sakprosa Professor i medievitenskap Tore Slaatta skriver en bok som følger opp perspektiver i evalueringsrapporten om innkjøpsordningen for sakprosa. Boka skrives i et litteratursosiologisk og kulturpolitisk perspektiv. Forskningsmaterialet fra den avsluttede evalueringen skal tas i bruk i en bredere refleksjon omkring sakprosaen i Norge. Boka planlegges utgitt i Kulturrådets skriftserie våren 2011. Lokalt kulturliv i endring Norsk kulturråd satte i januar 2007 i gang prosjektet Lokalt kulturliv i endring. Formålet var å skaffe kunnskap om de utfordringene kulturlivet lokalt og regionalt står overfor i vår tid. Kulturrådet ønsket å framskaffe økt innsikt i det kulturlivet som er i ferd med å utvikle seg i samtida, og hvilke trekk som vil prege framtidas kultur. Forskningsprosjektet ble gjennomført av forskningsavdelingen ved Diakonhjemmets høgskole (DIA-forsk) i samarbeid med Norsk senter for bygdeforskning. Prosjektet består både av en kvantitativ og en kvalitativ studie. Den kvalitative delen ble gjennomført som casestudier av tre lokalsamfunn – Drammen, Storås og Kirkenes. Denne delen av prosjektet ble publisert i Kulturrådets bokserie i november 2009. Den kvantitative delen i form av en spørreskjemaundersøkelse til kommunene, ble publisert i rapporten Kommunal kultursektor i endring. Resultat fra en undersøkelse i norske kommuner av Oddveig Storstad i 2010. Forskerne i prosjektet har gjennom hele prosjektperioden presentert sin forskning på ulike arenaer. De har også publisert artikler om problemstillinger knyttet til prosjektet. Det har vært stor interesse for dette forskningsprosjektet i kulturfeltet, og det uttrykkes tilfredshet med at Kulturrådet har tatt et kunnskapspolitisk ansvar på dette området.

Evaluering av Kunstløftet Norsk kulturråd har som en av sine hovedsatsinger å heve kvaliteten på kunst og kultur for og blant barn og unge. Som et ledd i denne satsingen har rådet ønsket å stimulere prosjekter som kan gi kunstnerisk produksjon og formidling rettet mot barn og unge et kvalitativt løft. Prosjektet «Kunstløftet» er et slikt initiativ. Kunstløftet ble igangsatt vinteren 2008 og har en foreløpig prosjektperiode ut 2011. Det ble i 2010 igangsatt en evaluering av Kunstløftet som skal ferdigstilles i 2011. Telemarksforskning fikk oppdraget etter en gjennomført anbudsrunde.

Publikasjoner 2010 Fou-seksjonen har siden 1994 hatt ansvar for Kulturrådets skriftserier. Utgivelsene i disse seriene har til hensikt å styrke kunnskapsproduksjonen på kunst- og kulturfeltet. Skriftserien utgis i et samarbeid med Fagbokforlaget. Skriftserien er til salgs i bokhandelen og kan bestilles på Fagbokforlagets nettsider. De kan også lastes ned fra Kulturrådets hjemmesider. Utgivelsene er etterspurt både av både kulturfeltet og forskningsfeltet. De er også i bruk som pensumlitteratur ved ulike læresteder. Følgende publikasjoner ble utgitt i 2010: Kommunal kultursektor i endring. Resultater fra en undersøkelse i norske kommuner av Oddveig Storstad. Rapporten gir en oversikt over endringstrekk på flere områder av det lokale kulturlivet – fra økonomisk prioritering av kultur og organisering av kulturarbeid til aktiviteter, aktører og bruk av ulike kulturarenaer. Rapporten utkommer som en del av forskningsprosjektet Lokalt kulturliv i endring, og tallfester flere av de endringstrekkene som kom til syne i de kvalitative nærstudiene og gir en oversikt over faktiske forhold i 344 kommuner i landet. I forbindelse med lanseringeringen av rapporten ble det holdt et seminar hvor kulturkonsulenter og pressen ble invitert. Rapporten ble også sendt ut som en gave til alle kommunene. Evaluering av forsøksordningen for profesjonalisering av kor av Mie Berg Simonsen. Spørsmålet om profesjonalisering av norsk vokalmusikk har vært diskutert i mange år. Rapporten fremhever de kulturpolitiske sidene ved ordningene som særlig interessante og drøfter hvordan profesjonaliseringsbegrepet er blitt brukt i norsk korssam-

FO R SK N IN G O G U TV IK L I N G

17


menheng. Evalueringen peker på at forsøksordningen bidro til en midlertidig styrking av korenes virksomhet. Den bidro i imidlertid i liten grad til en profesjonalisering av norsk vokalmusikk generelt. Rapporten belyser også alternative modeller for profesjonalisering av norsk vokalmusikk. Evalueringens resultater ble lansert på et seminar 13. april. Seminaret samlet over 70 personer fra sektoren – både politikere, byråkrater, utøvere og interesseorganisasjoner. Frihet og forutsigbarhet. En evaluering av basisfinaniseringsordningen for fri scenekunst av Ole Marius Hylland, Bård Kleppe og Per Mangset. Rapporten fokuserer på hvorvidt og hvordan ordningen har bidratt til å styrke tilskuddsmottakernes

18

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

arbeidsmuligheter. Evalueringen konkluderer med at ordningen lang på vei er vellykket. De kompaniene som har fått basisfinansiering har hatt en større grad av arbeidsdeling og en profesjonalisering av de tekniske og administrative sidene ved virksomheten uten at dette har ført til en ensretting av kunstneriske uttrykk. Ordningen har gitt større forutsigbarhet og har utvidet tidsrammen for produksjon for de involverte kompaniene. Den trekker også fram at ordningen har ført til mer økonomisk trygghet for de som arbeider i gruppene med mer langsiktige kontrakter og bedre lønnsvilkår. I forbindelse med lanseringen ble det holdt et seminar som samlet over 70 personer fra sektoren.


Disponering av kulturfondet

Hovedfordeling for Norsk kulturfond 2010 Etter Stortingets budsjettvedtak for 2010 var det stilt kr 430 810 000 til disposisjon for Norsk kulturfond 2010. Stortinget vedtok fondets hovedfordeling. Tabell 1

Hovedfordeling Norsk kulturfond

Avsetning Allmenne kulturformål Billedkunst Musikk Scenekunst Litteratur Kulturvern Sum

Tabell 2

2010

2009

kr 43 187 000

kr 39 901 000

kr 24 579 000

kr 19 829 000

kr 126 277 000

kr 114 969 000

kr 77 419 000

kr 61 485 000

kr 149 826 000

kr 139 114 000

kr 9 522 000

kr 11 227 000

kr 430 810 000

kr 386 525 000

Året i tall, sammenstilling

Område

Avsetning i kr

Antall søknader

Antall tildelinger

Samlet søknadssum i kr

Allmenne kulturformål Rom for kunst

18 185 000

88

51

70 957 277

Barne- og ungdomskultur

15 780 000

421

139

74 448 288

Andre formål

6 974 000

90

38

19 300 000

FoU

2 248 000

Billedkunst Musikk Scenekunst

24 579 000

1044

304

127 353 962

126 277 000

3162

1106

461 602 506

77 419 000

1087

289

440 665 369

Litteratur eks innkjøp

14 248 000

312

214

31 639 389

Innkjøpsordningene 1)

111 922 000

1026

536

23 656 000

85

73

Tidsskrift og periodiske publikasjoner Kulturvern

9 522 000

203

83

54 800 000

Sum inkl. innkjøpte bøker

430 810 000

7518

2833

1 280 766 791

Sum eks. innkjøpte bøker

318 888 000

6492

2297

1 280 766 791

1) Tall i kolonner for søknader og tildelinger gjelder påmeldinger og innkjøp for innkjøpsordningene per 21.03.2011.

D IS P O N E R IN G AV K U LT U R F O N DE T

19


Utvikling av Norsk kulturfond 2001–2010 Hele fondet med unntak av innkjøpsordningene for litteratur. Forholdet mellom søknadssum og tildelinger i Kulturfondet 2001-2010 Tabell 3

Kulturfondet, eksklusiv innkjøpsordningene for litteratur

År

Samlet søknadssum i kr

Samlet avsetning i kr

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2001

646 076 368

168 262 000

26,0 %

2002

617 968 000

166 912 000

27,0 %

2003

631 326 616

172 700 000

27,4 %

2004

694 930 398

182 551 000

26,3 %

2005

775 495 304

189 542 398

24,4 %

2006

713 551 112

203 917 800

28,6 %

2007

887 709 675

214 634 000

24,2 %

2008

927 162 299

248 142 800

26,8 %

2009

1 012 637 517

282 849 000

27,9 %

2010

1 280 766 791

318 888 000

24,9 %

Figur 1

Prosentandel av søknadssum som ble gitt i tilskudd

Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

20

2001

2002

2003

2004

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010


Fylkesvise oversikter og fordelinger Fylkesvise oversikter 2006-2010 Tabell 4

Tabellen viser den geografiske fordelingen av Kulturrådets tildelinger i forhold til søknadssum i gjennomsnitt fra 2006–2010

Fylke Akershus Aust-Agder

Søknadssum i kr

Tildelingssum i kr

Forhold i prosent.

61 053 440

10 240 658

16,8 %

8 722 856

2 120 288

24,3 %

Buskerud

19 835 149

6 040 931

30,5 %

Finnmark

25 976 673

6 242 496

24,0 %

Hedmark

16 265 205

2 498 146

15,4 %

Hordaland

129 864 608

31 012 033

23,9 %

Møre og Romsdal

16 540 214

3 685 306

22,3 %

Nord -Trøndelag

9 638 764

1 575 600

16,3 %

Nordland

45 551 285

10 863 291

23,8 %

Oppland

26 016 792

5 517 937

21,2 %

492 749 022

113 942 243

23,1 %

Rogaland

Oslo

47 603 731

9 895 507

20,8 %

Sogn og Fjordane

12 340 801

3 187 529

25,8 %

Sør-Trøndelag

59 117 276

15 283 211

25,9 %

Telemark

22 304 413

5 085 330

22,8 %

Troms

37 027 616

8 715 624

23,5 %

Vest-Agder

20 570 787

3 957 800

19,2 %

Vestfold

21 065 714

3 415 810

16,2 %

Østfold

20 222 416

2 929 980

14,5 %

Figur 2

Prosentvise tildelinger av søknadssum. Gjennomsnitt for 2006–2010

Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold 0

10

20

30

40

50 Prosent

60

70

80

90

D IS P O N E R IN G AV K U LT U R F O N DE T

100

21


Tabell 5

Forholdet mellom tallet på søknader og tallet på tildelinger i gjennomsnitt i perioden 2006–2010, fordelt på fylke

Fylke

Antall søknader

Akershus

Antall tildelinger

Forhold i prosent

320

105

32,8 %

56

25

44,6 %

Buskerud

127

50

39,4 %

Finnmark

88

46

52,3 %

Hedmark

97

36

37,1 %

Hordaland

571

252

44,1 %

87

37

42,5 %

Aust-Agder

Møre og Romsdal Nord- Trøndelag

89

35

39,3 %

Nordland

159

77

48,4 %

Oppland

132

59

44,7 %

2346

994

42,4 %

218

87

39,9 %

77

42

54,6 %

Sør-Trøndelag

318

132

41,5 %

Telemark

129

51

39,5 %

Troms

157

75

47,8 %

Vest-Agder

103

40

38,8 %

Vestfold

113

37

32,7 %

Østfold

109

33

30,3 %

Oslo Rogaland Sogn og Fjordane

Figur 3

Forholdet mellom tallet på søknader og tallet på tildelinger i gjennomsnitt i perioden 2006–2010

Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold 0

22

10

20

30

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

40

50 Prosent

60

70

80

90

100


Fylkesvis fordeling 2010 Tabellen viser forholdet mellom søknadssum og tildelingssum fordelt på fylke i 2010 Tabell 6

Forholdet mellom søknadssum og tildelingssum fordelt på fylke

Fylke Akershus Aust-Agder

Søknadssum i kr

Tildelingssum i kr

Forhold i prosent.

77 705 409

12 960 935

16,7 %

5 983 680

1 927 123

32,2 %

Buskerud

31 797 345

8 671 475

27,3 %

Finnmark

26 829 470

5 536 492

20,6 %

Hedmark

22 251 642

5 017 000

22,5 %

Hordaland

184 043 222

40 192 970

21,8 %

Møre og Romsdal

13 907 110

2 519 000

18,1 %

Nord-Trøndelag

6 990 200

1 774 000

25,4 %

52 440 006

10 172 114

19,4 %

Nordland Oppland Oslo

22 385 749

5 324 035

23,8 %

665 767 916

174 725 005

26,2 %

Rogaland

51 626 514

12 397 000

24,0 %

Sogn og Fjordane

12 713 923

3 656 123

28,8 %

Sør-Trøndelag

66 139 820

16 321 647

24,7 %

Telemark

25 740 294

5 622 000

21,8 %

Troms

49 714 513

10 497 000

21,1 %

Vest-Agder

18 102 315

5 454 600

30,1 %

Vestfold

24 243 465

3 653 050

15,1 %

Østfold

36 416 259

5 401 500

14,8 %

Figur 4

Forholdet mellom søknadssum og tildelingssum fordelt på fylke 2010

Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold 0

10

20

30

40

50 Prosent

60

70

80

D IS P O N E R IN G AV K U LT U R F O N DE T

90

100

23


Tabell 7

Forholdet mellom antall søknader og antall tildelinger i forhold til fylke i 2010

Fylke

Antall søknader

Akershus Aust-Agder

Antall tildelinger

Prosent

373

110

29,5 %

63

27

42,9 %

Buskerud

162

57

35,2 %

Finnmark

82

41

50,0 %

Hedmark

115

33

28,7 %

Hordaland

674

266

39,5 %

92

29

31,5 %

238

84

35,3 %

54

21

38,9 %

144

51

35,4 %

2792

1082

38,8 %

275

103

37,5 %

Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Oppland Oslo Rogaland

90

36

40,0 %

Sør-Trøndelag

Sogn og Fjordane

348

135

38,8 %

Telemark

154

58

37,7 %

Troms

190

85

44,7 %

Vest-Agder

120

51

42,5 %

Vestfold

143

40

28,0 %

Østfold

155

35

22,6 %

Figur 5

Forholdet mellom tall på tildelinger og tall på søknader i forhold til fylke i 2010

Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold 0

24

10

20

30

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

40

50 Prosent

60

70

80

90

100


Administrasjonsutgifter

Administrasjonskostnader 2010 Driftsmidler for administrasjon er i statsbudsjettet stilt til rådighet under Kap 320 Allmenne kulturformål, post 01 Driftsutgifter. Posten dekker administrasjon både for Norsk kulturåd, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. Norsk kulturråd har også en informasjonsfunksjon for EUs kulturprogram. Endelig ramme for tildelte driftsmidler for 2010 var 50 979 000 kroner. Inntekter blir ført under kapittel 3320 Allmenne kulturformål. Driftsutgifter Stillinger

Budsjett 2010 i kr Regnskap 2010 i kr 20 650 000

21 770 255

100 000

464 861

Styrer, råd og utvalg

6 760 000

7 135 782

Trygder og pensjoner

3 950 000

4 090 792

31 460 000

33 461 690

1 962 000

2 438 163

Ekstrahjelp

Sum lønn og honorar Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell

606 000

675 960

Reiseutgifter m.m.

2 305 000

1 773 259

Kontortjenester m.m.

1 350 000

1 487 868

Konsulenttjenester

1 190 000

1 293 773

Kjøp av byråtjenester

730 000

933 391

Vedlikehold og drift av maskiner

930 000

594 224

Vedlikehold av bygg og anlegg Drift av bygninger Sum varer og tjenester Ekstraordinære midler elektronisk utvikling 1)1 Sum driftsutgifter

35 000

28 786

5 784 000

7 082 763

14 892 000

16 308 186

4 000 000 50 352 000

49 769 876

Driftsinntekter Ymse inntekter

150 000

134 000

Refusjoner (fra EU)

240 000

277 383

120 000

194 295

Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon foreldrepenger Refusjon sykepenger Sum driftsinntekter 1

21 063

50 000

210 829

560 000

837 570

i regnskapet kostnadsført andre budsjettposter

A D M IN IS T R AS J O N SU T G IF T E R

25


Tildelinger og innkjøp

Fordeling Norsk kulturfond 2010 Avsetning

Tall i kroner

Allmenne kulturformål Billedkunst

39 901 000 19 829 000

Musikk

114 969 000

Scenekunst

61 485 000

Litteratur

139 114 000

Kulturvern

11 227 000

Sum

386 525 000

Allmenne kulturformål Rom for kunst På bakgrunn av Kulturrådets overordnede målsetning om å utvikle kunstens rolle og rom i offentligheten, har rådet også i 2010 sett det som en prioritert oppgave å imøtekomme samtidskunstens behov for produksjons- og formidlingsarenaer innenfor billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske områder. I løpet av 2010 kom det inn 88 søknader til behandling. Det ble gitt tilskudd til 51 prosjekter. Søknadene synliggjør store og varierte behov for tilrettelegging av kunst- og kulturarenaer landet over og at finansiering av prosjektene er krevende. I vurderingen av søknadene har rådet lagt stor vekt på kunstnerisk og kulturfaglig innhold og kvalitet ved arenaene. Det er tatt hensyn til lokal/regional forankring og forankring i kunstmiljøene. I bygge- og ombyggingsprosjekter er hensiktsmessige og nyskapende arkitektoniske løsninger vektlagt. Gjennomføringsevne har videre vært et viktig perspektiv i vurderingen. Rådet har også vært opptatt av stedsutviklingsaspekter i tilknytning til prosjektene. Kulturrådet har gitt tilskudd til forprosjekter, bygg, etableringer, ombygging og oppgradering av lokaler, og faglig utvikling av arenaer. Arenaer som

26

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

bidrar til profesjonalisering av tverrfaglige og ikkeinstitusjonaliserte uttrykksformer, som for eksempel fortellerkunst, lydkunst og nysirkus, har fått støtte. På billedkunstområdet har Kulturrådet bidratt til tilrettelegging av kunstnerstyrte visningssteder, etablering av nye arenaer, og revitalisering og oppgradering av etablerte gallerier. Innenfor scenekunst og musikk har flere aktører fått tilskudd for å oppgradere scene- og publikumsfasiliteter. Rådet har også bidratt til at profesjonelle produksjonsmiljøer for dans i ulike deler av landet får tilrettelagte fasiliteter. Rådet har over tid etterlyst større oppmerksomhet rundt det å utvikle og tilrettelegge gode og attraktive arenaer spesielt for barn og unge. Sammen med Kunstløftet-satsningen innenfor området barne- og ungdomskultur har Rom for kunst i 2010 tatt initiativet til utlysning av en idékonkurranse: Kunstarena for et ungt publikum, der man ønsker å utfordre arkitekter/formgivere og kunstnere/kuratorer til å jobbe sammen og utvikle ideer til slike arenaer. Konkurransen gjennomføres i løpet av 2011.

Året i tall Avsetning 2010

kr 18 185 000

2009

kr 16 185 000

Søknader 2010

88

2009

119

Tildelinger 2010

51

2009

60

Samlet søknadssum 2010

kr 70 957 277

2009

kr 72 950 321

*) Summen inkluderer også tilskudd til tverrfaglige prosjekter, se side 117


Rom for kunst Forholdet mellom søknadssum og tildelinger 2001-2010 Samlet søknadssum

Samlet avsetning

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2001

40187000

8156500

20,3 %

2002

38386040

9430000

24,6 %

2003

57556799

12500000

21,7 %

2004

50937682

12471000

24,5 %

2005

42915600

12928980

30,1 %

2006

64420687

13000000

20,2 %

2007

81480282

13600000

16,7 %

2008

111105522

15185000

13,7 %

2009

72950321

16185000

22,2 %

2010

70957277

18185000

25,6 %

Figur 6

Prosentdel av samlet søknadssum som ble gitt i tilskudd

Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tildelinger rom for kunst 2010 Søker

Fylke

Sakstittel

Tilskudd i kr

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) 1857 Kunstnerdrevet visningsrom i Oslo

Oslo

1857 Kunstnerdrevet visningsrom – driftsmidler til utstillingsprosjekter, fellesverksted, og oppgradering av lokaler

200 000

Bjørvika Utvikling AS

Oslo

Etablering av Instrument – nytt kunstsenter lokalisert i Bjørvika, Oslo

300 000

DansiS – Dansekunst i Stavanger

Rogaland

Forprosjekt for etablering av produksjonslokale for dans i Rogaland

150 000

Flaggfabrikken – senter for fotografi og billedkunst

Hordaland

Oppgradering/ombygging av nye visningslokaler

300 000

Kurant Visningsrom DA

Troms

Kurant Visningsrom – oppgradering lokaler og utstillingsprogram 2010

T I L DE LI N G E R O G IN N K J Ø P : R O M F O R K U N S T

56 000

27


Søker

Fylke

Sakstittel

Lydgalleriet

Hordaland

Lydgalleriet – utvidelse og videreutvikling 2010-2011

Norsk kulturråd

Oslo

Kunstarena for et ungt publikum – idékonkurranse

Torpedo Kunstbokhandelen

Oslo

Investeringer og arenautvikling 2010

Fotogalleriet

Oslo

Ombygging av rom til videogalleri

Galleri Maria Veie

Oslo

Oppgradering av lokaler

Leander Djønne

Oslo

Dortmund Bodega – tekniske oppgraderinger og utstyr

Tilskudd i kr 900 000 1 150 000 600 000

Billedkunst 70 000 240 000 65 000

Skulpturarena Öst

Oslo

Oppgradering av infrastruktur

100 000

Tindved Kulturhage AS

Nord -Trøndelag

Oppgradering av belysning og diverse utstyr

100 000

Black Box Teater

Oslo

Akustikkforbedring og lysisolering

DansiT – Dansekunst i Trondheim

Sør-Trøndelag

Scenekunst

Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Tea- Telemark terfestival

70 000

Investeringer i teknisk utstyr

100 000

Innkjøp av tribune

500 000

Musikk Parkteatret Scene

Oslo

Oppgradering av takrigg

350 000

Kongsberg Jazzfestival

Buskerud

Bygging av utendørs helårsarena i Kongsberg

400 000

NOTAM – Norsk nettverk for Teknologi, Akus- Oslo tikk og Musikk

Forprosjekt og tilrettelegging av nye produksjonslokaler i Seilduksfabrikken for flere musikkaktører

2 300 000

Oscarsborg Operaen

Oslo

Investering i tak over scene og orkester i borggården på Oscarsborg Festning

200 000

Parkteatret Scene

Oslo

Videreføring arenautvikling 2010

350 000

Bergen Kunsthall

Hordaland

Oppgradering av Landmark

250 000

House of Foundation

Østfold

Videreutvikling av Visningsrom 1

125 000

May Elin Eikaas Bjerck

Sogn og Fjordane

Forprosjekt og etablering av kunst- og næringsvirksomhet i Sogn og Fjordane

100 000

Nesoddparken

Akershus

Oppgradering av lokaler og investeringer i teknisk utstyr

500 000

Sjøbygda Kunstnarhus

Sør-Trøndelag

Utvikling av Internasjonal Artist Residency

100 000

Vigdis Haugtrø

Sør-Trøndelag

Svartlamon Trondheim – Husly Artist Residency

Hordaland

Oppgradering av lys- og lydutstyr

700 000

Deichmanske bibliotek – Grünerløkka

Oslo

Tilrettelegging for visning av original bokillustrasjon

125 000

Litteraturhuset i Bergen

Hordaland

Prosjektering av audiovisuelt utstyr

Tverrfaglig

70 000

Kulturhus Logen Teater Litteratur

28

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

70 000


Barne- og ungdomskultur

Året i tall Avsetning

Norsk kulturråds arbeid på barne- og ungdomskulturområdet bygger på en visjon om at alle barn og unge mellom 0-25 år i Norge skal få oppleve nyskapende kunst og kultur av høy kvalitet. Erfaring viser at om visjonen skal innfris, må Kulturrådet aktivt stimulere og ta initiativ til forsøks- og utviklingsprosjekter. En viktig del av Kulturrådets arbeid på området barne- og ungdomskultur i 2010 har vært å videreutvikle den flerårige satsingen Kunstløftet, som ble satt i gang i 2008. Prosjektet har som mål å stimulere profesjonelle kunstnere og kunstmiljøer til å utvikle arenaer og nyskapende produksjoner for barn og ungdom. Utlysningen av midler til Kunstløftet resulterte i 158 innkomne søknader til denne satsingen. Det totale antallet søknader på området barne- og ungdomskultur var 421. Momenter det er lagt vekt på i tildelingene fra Kunstløftet er prosjektenes evne til å gå i dialog med barn og ungdoms erfaringer og liv, hvordan de unge er trukket med som deltakere og i hvilken grad et prosjekt bidrar til økt kunnskap og refleksjon om kunst for barn og unge. Prosjektet har egne nettsider, www.kunstloftet.no, for å synliggjøre aktuelle kunstprosjekter og stimulere til diskusjon om betydningen av kunst for barn og unge. For den øvrige prosjektstøtten på barne- og ungdomskultur i 2010 viser fordelingen av søknader på de ulike fagområdene at scenekunst og musikk dominerer, men at antallet billedkunstsøknader er økende. I behandlingen av søknader er det gitt prioritet til prosjekter der barn og unge selv deltar aktivt under ledelse av profesjonelle kunstnere og fagpersoner og prosjekter som bidrar til utvikling av nye arenaer, møteplasser og formidlingsformer. Det er videre gitt prioritet til tiltak som bidrar til å fremme et språklig og kulturelt mangfold, samt tiltak rettet mot de yngste. Totalt er det gitt tilskudd til 139 tiltak i 2010 på området barne- og ungdomskultur.

2010

kr 15 780 000

2009

kr 14 780 000

Søknader 2010

421

2009

351

Tildelinger 2010

139

2009

146

Samlet søknadssum 2010

kr 74 448 288

2009

kr 55 209 625

Midlene ble fordelt slik Avsetning

Tall i kr

Barne- og ungdomskultur

9 780 000

Kunstløftet

6 000 000

Sum

*)

15 780 000*

Summen inkluderer også tilskudd til tverrfaglige prosjekter, se side 117

Barne- og ungdomskultur Forholdet mellom søknadssum og tildelinger 2001–2010 Samlet søknadssum i kr

Samlet avsetning i kr

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2001

26 423 238

8 075 000

30,6 %

2002

41 725 426

8 527 000

20,4 %

2003

27 570 200

8 681 000

31,5 %

2004

18 554 401

8 967 000

48,3 %

2005

43 918 246

7 454 820

17,0 %

2006

32 895 642

9 294 000

28,3 %

2007

43 297 454

11 294 000

26,1 %

2008

49 090 187

13 780 000

28,1 %

2009

55 209 625

14 780 000

26,8 %

2010

76 734 424

15 780 000

20,6 %

T I LD E L I NG E R O G I NN K JØ P: B A R N E - O G U NG D O M S K U LT U R

29


Prosentdel av samlet søknadssum som ble gitt i tilskudd

Figur 7 Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tildelinger barn og unge 2010 Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) Afrikan History Week

Oslo

Afrikan History Week 2010

Barnas internasjonale kulturfestival

Oslo

Stoppested verden – Barnas internasjonale kulturfestival – treårig prosjekt

250 000

Bondeungdomslaget i Oslo

Oslo

Den mangfaldige scenen – utvikling av nytt barne- og ungdomsteater

Cirkus Xanti

Akershus

Mobil Sirkuslandsby 2010 – forestilling og workshopserie

Ida Helene Heidel

Akershus

Ida Helene Heidel med Nordre Nesodden Skolekorps og Nesodden Kulturskole – Forprosjekt – materialeutvikling

60 000

Interkommunalt arkiv i Trøndelag

Sør-Trøndelag

Gammel historie, ung stemme – pilotprosjekt der kulturvern formidles til barn og unge

25 000

Larvik kulturhus Bølgen

Vestfold

50 000 500 000 350 000

Larvik kulturhus Bølgen – ulike kunstneriske arrangementer 2010

100 000

Rytmisk Fabrikk – Munkehaugen Kul- Aust-Agder tursenter

Rytmisk Fabrikk – pedagogisk prosjekt med profesjonelle utøvere til seminarer – 1. oktober 2010 – 1. oktober 2011

30 000

Sprayboks Kunsthall

Vest-Agder

Sprayboks Gatekunstfestival i Kristiansand 2010

30 000

Stamsund Internasjonale Teater

Nordland

Stamsund 2010 – internasjonal arena for barne- og ungdomskunst i NordNorge

Venke Marie Sortland

Oslo

SHOW – solodanseforestilling 2011–2012

Vestlandske Teatersenter

Hordaland

Teaterfestivalen Mini Midi Maxi 2010

Bergen Kunsthall

Hordaland

Bergen Kunsthall – kunstformidling til barn og unge

Brønnøy Kulturskole

Nordland

Sundsvoll som scene – et tverrkunstnerisk prosjekt på Vega

Haugesund Billedgalleri / Haugesund kommune

Rogaland

Kunsten å fortelle

75 000

Kulturbyrået Mesén AS

Oslo

Komputer + Kunst = Kreativitet – formidlingstilbud med utgangspunkt i kunst og datateknologi i Trondheim 2010

98 000

300 000 90 000 250 000

Billedkunst, film og digitale medier 75 000 100 000

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Hedmark

Fiction

50 000

Snefjord Highland Gathering

Finnmark

Prosjektstøtte til kurs og workshops under Barnas Highland Games – Snefjord Highland Gathering – juli 2010

50 000

Vest-Agder

Rullende og rullerende litteraturformidlingsprosjekt for barnehagebarn

Litteratur Norsk Forfattersentrum Sørlandet

30

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

100 000


Søker

Fylke

Prosjekt

Ingrid Helene Mittet Tørresvold

Sør-Trøndelag

Workshop for ungdom ved Skrivebua – Trondheim 2010

Tilskudd i kr

Litteraturhuset

Oslo

Høstungdom – satsning på minoritetsungdom 13–18 år – videreføring av prosjekt

70 000

Atelier Nord

Oslo

Støtte til forprosjekt av deltakerforfattet dokumentarisk fortellerprosjekt CpC kurs

90 000 40 000

5 000

Barnas Malekunst Senter

Østfold

Det kunstneriske barnet 5 – 15 år

Neverdal kommune

Nordland

Støtte til prosjektet En verden rett foran våre øyne ved Neverdal skole

55 000

Porsgrunn Kunstforening

Telemark

Insekt

36 000

ReMida – Senter for kreativ gjenbruk

Sør-Trøndelag

Remida dager – festival for barn og kreativ gjenbruk i Trondheim vår 2011

Ren Powell

Rogaland

Siste utkast skriveverksted – kurs/workshop for barn og ungdom som skal jobbe med kunst- og kulturuttrykk

110 000

Speranza Film AS

Oslo

Ballettguttene

100 000

Sølvberget KF – Stavanger bibliotek og Rogaland kulturhus

Shahrazad – Stories for life: 1001 Digitale fortellinger og eksilforfattere

140 000

Tonje Høydahl Sørli

Oslo

A Print for You

60 000

Agnes Hvizdalek

Oslo

Önskekvist – utvekslingsprosjekt med workshop for unge musikere fra Østerrike og Norge

81 000

Arrangørskolen – Oslo musikkråd

Oslo

Unge Arrangører

45 000

70 000

Musikk

Bergen kommune – Byrådsavdeling for Hordaland kultur, næring og idrett

Fargespill – 3. prosjektår 2010

150 000

Bergen Rytmiske Sangsenter

Hordaland

New directions! – sangkurs for barn og unge 28. februar – 4. mars 2011

30 000

Camilla Ediassen

Oslo

Pling Plong lekestue!

75 000

Canal Street

Aust-Agder

Utvikling av talentscene for unge utøvere innen rytmisk musikk med hovedvekt på jazz

60 000

Eide Kulturarena

Aust-Agder

Eide kulturarena: Opera 2010 – for og med barn i aldersgruppen 11- 12 år

40 000

Halti Kvenkultursenter IKS

Troms

Uuet Voimat – kvensk musikk av unge i Nord-Troms

57 000

Kultursentralen

Vestfold

Improseminar og lydverksted for barn og unge

38 000

Marte Sverdrup

Troms

Trompetkonserten

80 000

Merete Wilhelmsen

Sør-Trøndelag

Irsk stemning i kirkerommet – Lassie ’n the Lads, Congas og Melhus skolekorps

40 000

Musikk og Ungdom

Oslo

Imagine 2010 – internasjonal musikkfestival for ungdom

200 000 150 000

Polar eufori

Svalbard

Polar Eufori – fire kulturproduksjoner

Samisk Kunstfestival/Sámi Dáiddacehpiid Searvi

Finnmark

Ungdomsworkshop på Snåsa

Stord Ungdomskor

Hordaland

Rytmisk musikk i kor med hovedvekt på folkemusikk og jazz

Trondheim Jazzfestival

Sør-Trøndelag

Jazzfest. Ung 2011

80 000

Anne Lund Straumsnes

Troms

Uvær – teaterprosjekt for ungdom

30 000

Camilla Tellefsen

Oslo

Soul Sessions Oslo 2010 – back to the roots of hiphop – Battle, jam og workshop i september 2009

20 000 8 000

Scenekunst

100 000

Damini House of Culture

Oslo

Ramilia – 2 forestillinger

Fiiro

Oslo

Etablering av Somalisk Kultursenter: videreføring av prosjekter for 20102011

100 000

74 000

Gro Lystad

Oslo

Skjæringspunktet

100 000

HATS kompetansesenter for revy og teater

Troms

HATS – internasjonalt forumteaterprosjekt i Tromsø for ungdom

300 000

Holmlia Sportsklubb

Oslo

Banti

120 000

Katja Lindeberg

Sør-Trøndelag

Bokserklovnen

Kattas Figurteater Ensemble

Vestfold

Teaterhus for barne-, ungdoms- og figurteater

100 000

50 000

150 000

Kattas Figurteater Ensemble

Vestfold

Støtte til Vampyrjegerne – klasseromsteater og workshop

MALECÓN AS

Oslo

AfroCuban Weekend – kurs/workshop og konserter m.m – desember 2010

45 000

Mari Bjørnsdotter Vinjar

Oslo

Egen vilje

47 000

T I LD E L I NG E R O G I NN K JØ P: B A R N E - O G U NG D O M S K U LT U R

31


Søker

Fylke

Prosjekt

Oslo kommune – Bydel Alna

Oslo

Nutkhut Dance i Alna – områdesatsing på Furuset, Alna bydel i Oslo 2010

Tilskudd i kr 75 000

Panta Rei Danseteater

Oslo

En Dans På Skinner – danseforestilling i samarbeid mellom Trikkestallen på Kjelsås og Panta Rei Danseteater.

80 000

Ragnhild Freng Dale

Hordaland

Smeltepunktet – teaterprosjekt for unge 2011

50 000

Sandnes kommune

Rogaland

Åpningsseremoni for Vågen Videregående skole og Sandnes Kulturskole

50 000

Stiftelsen Bergen Dansesenter

Hordaland

esc ungdomskompani – produksjon av kunst for barn og unge 2011

100 000

Strunkeveko

Oppland

I spora til Fant-Karl – Avslutningsforestilling til Strunkeveko 2010

50 000

Sykehusklovnene

Oslo

Sykehusklovnene 2010 – scenekunst for barn og unge på sykehus

175 000

Teater Liksom

Oslo

Teenage lovesongs – improvisasjon om og av ungdom

150 000

Teater Proserpina

Vestfold

Beatrijs – en legende fra middelalderen – teaterprosjekt for unge

50 000

Torbjørn Brunvand

Oslo

Break- jam: The real deal bboy and bgirl weekend 2010

60 000

Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen

Oslo

Rebus Raspus – Mysteriet med den forsvunne trillebåra – vandreteaterforestilling

10 000

Turnékompaniet AS

Hedmark

Løsrivelse

50 000

Uendelig Teater

Nordland

Fritt etter En midtsommernattsdrøm

200 000

UnDefined

Troms

Alexander den store – Hip-hop danseforestilling i Tromsø

200 000

Ung Fortellerscene

Akershus

StoryBox – ung fortellerscene 2010/2011

Variabelt Selskap Teaterkompani

Oslo

Vinderen – Veitvet – William

150 000

Sør-Trøndelag

Den magiske kiosken – tre tverrkunstneriske workshops for barn

150 000

Nordisk Ungdoms Filmfestival / NUFF Troms

Nordisk Ungdoms filmfestival – NUFF 2010

150 000

Seljord kommune

Telemark

Seljord Kommune og Kunstlåven – workshop rettet mot elever for å skape egne digitale fortellinger – Kunst som stedsutvikler

50 000

Sør-Trøndelag

One Floor From Heaven – rusfritt ungdomsarrangement

30 000

84 000

Film – medier – ny teknologi Kinefilm

Tverrfaglige og diverse saker #undergrunn Anne Sofie Flåten

Vestfold

Skolekonsertturné med figurteater og Mini-Salat'n strekkspillorkester

Atlantik Stiftelse

Oslo

It takes a village to raise a Child

25 000 120 000

Barnas verdensdager Asker

Akershus

Barnas verdensdager i Asker 18. september 2010

Kainun institutti – Kvensk institutt v/ Silja Skjelnes-Mattila

Finnmark

Uuet Laulut – Odda Lávlagat – musikkprosjekt for ungdom som synger på minoritetsspråk

40 000

Kalottspel

Troms

Kalottspel 2010 – kurs for barn og ungdom

90 000

100 000

Lyder Fra Gata

Oslo

Lift Up – turné med foredrag, workshops og konsert

30 000

Porsgrunn kommune

Telemark

Ungdommens Kulturmønstring/UKM 2010 – arrangementer i Porsgrunn og Skien kommune

37 000

Porsgrunn kommune Kulturetaten

Telemark

Kulturnatt i Porsgrunn 2010

60 000

Pstereo AS

Sør-Trøndelag

Pstereo-Piknik – 2010

80 000

Ragnhild Lie

Nordland

Workshop under utstillingen Dark Beauty i Kabelvåg

Raketa – v/Åse Lipka Falk

Vestfold

En plats på jorden – Holmestrand

40 000 150 000

Stiftelsen Internasjonalt Hus

Rogaland

Barnasverdensdag på Internasjonalt Hus i Stavanger oktober 2010

30 000

Vestfold fylkesbibliotek

Hedmark

Ung 3.0 – konferanse om ungdom og medieliv

50 000

Vilde Jensen Hjetland

Hordaland

Kvamsøy veka 31

40 000

Voksenåsen Kultur- og konferansehotell

Oslo

Seminar og workshop for ungdom med minoritetsbakgrunn

40 000

Oslo

X-plosiv.no

Barne- og ungdomsblader X-plosiv.no

32

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

200 000


Kunstløftet Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) Inclusive Dance Company

Sør-Trøndelag

Space me

Lars Notto Birkeland

Oslo

Tusen millioner stjerner og en venn – en orgeldansefortelling

140 000

Norsk Jazzforum

Oslo

Hva kommer nå ...Flerkunstnerisk døråpnerprosjekt for barn i regi av Norsk Jazzforum 2010

290 000

Norsk kulturråd

Oslo

Kunstarena for et ungt publikum – idékonkurranse

600 000

Oda Radoor

Oslo

Tærsjern fra Grønland

175 000

Samorganisasjonen

Nordland

Uten ramme; nye rom

390 000

60 000

Solveig Styve Holte

Møre og Romsdal Forteljingar

Super City Bros

Oslo

Super City Bros

110 000

Tobias Avlund Heiberg

Oslo

Maria og José

142 000

Oslo

Miniøya

300 000

Claire de Wangen

Oslo

Osperheimkomplekset

230 000

Coopertest Kompaniet

Oslo

Ondskap og håpet om en bedre verden

75 000

Arena Barnefestivalen Scenekunst

50 000

Dybwikdans

Rogaland

Esmees labyrint

150 000

Fabula Rasa

Akershus

Istialia

150 000

Katinka Rydin Berge

Oslo

Røsket opp med røttene -små trær med røttene opp ned

Kulta produksjoner

Troms

Søknad – Rom – scenekunst / crossover

200 000

60 000

Marianne Skjeldal

Oslo

Ned i mosen med deg, menneske! 2010

190 000

Sagliocco Ensemble

Telemark

Mine bilder fra en utstilling

100 000

Slaatto Prosjekt

Oslo

Hoppsasa Skavank

200 000

Stiftelsen Dukkenikkerne

Hordaland

God-natthistorier (arb.tittel)

150 000

Teater Fusentast

Sør-Trøndelag

Søknad – Den store finalen – hvordan overleve Dommedagen

100 000

Turneorganisasjon for Hedmark

Hedmark

Harehjerte

300 000

Akershus kunstsenter

Akershus

Unge tanker om kunst

95 000

Eva Laila Hilsen

Oppland

Mitt Hus – Ditt Hus – Alles Hus, eller bare Hus

70 000

Billedkunst

Anja Niemi

Oslo

Fly me to the moon

40 000

Eirik Bruvik

Oppland

Fiberville

50 000

Galleri Maria Veie

Oslo

Samtidskunst for Oslokids

Hilde Grønner Flikke

Akershus

Cubes of moments

90 000 250 000

Kjell Brustad

Akershus

Å se med hjertet, blandt fløner i Farseggen

130 000

Kulturbyrået Mesén

Oslo

Hva gjør du her? Gatekunst

150 000

Kulturbyrået Mesén

Oslo

Hva gjør du her? Hanging Gardens

100 000

Kulturbyrået Mesén AS

Oslo

Hva gjør du her? – stedsspesifikt prosjekt i Groruddalen Oslo

200 000

Sandefjord Kunstforening

Vestfold

Samtidskunst for barn og unge – workshop med kunstnere

Teaterfot

Sør-Trøndelag

Rød Sko Savnet

Tromsø kunstforening

Troms

Jan Inge Hovig – arkitekturvandring og utstilling

40 000

Yokoland

Oslo

Plattform

83 000

Drivhuset, stiftelsen for musikalsk verkstedsarbeid

Oslo

Security

150 000

Ny Musikk Oslo

Oslo

Teenage Lontano – Ny Musikk inviterer den New York-baserte komponisten og DJ-e Marina Rosenfeld – 2010

90 000

Vozza Jazz

Hordaland

Lydbank

30 000

40 000 180 000

Musikk

T I LD E L I NG E R O G I NN K JØ P: B A R N E - O G U NG D O M S K U LT U R

33


Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Oslo

Barnelitteraturens kunstneriske verdi – forskningsnettverk, åpne seminarer og tidsskriftspublisering

Dansefestival Barents

Finnmark

De røde skoene

40 000

Siljeholm & Christophersen

Oslo

Eventyrlige Eventyr

87 000

Akershus

Samtidskunstbiennale for barn og unge, Lillestrøm 2012

Litteratur Norsk barnebokinstitutt Biblioteket

200 000

Gjestespill

Arena Vera Micaelsen

174 000

Diverse saker KINOKINO Senter for kunst og film Rogaland

2160 – Sandnes verdens senter, science fiction eller sant?

Oslo Arkiteksturtriennale

Oslo

Oslo Arkitekturtriennale 2010 – ManMade Youngstorget – sansenes rike

Sjøbygda Kunstnarhus

Sør-Trøndelag

FotoPoesiCamp for ungdom august 2010

Andre formål Mange av søknadene som kommer inn til Kulturrådet dreier seg om tiltak som faller utenfor eller går på tvers av de etablerte fagområdene. Det kan dreie seg om tverrfaglige og tverrkunstneriske festivaler, kulturarrangementer og konferanser. Det kan også være aktuelt å støtte nye og uetablerte kunst- og kulturuttrykk eller seminarer, publikasjoner og dokumentarfilmer som har et klart kulturfaglig innhold, men som ikke uten videre lar seg plassere på ett av kunstområdene. En annen viktig funksjon til Andre formål er å sikre oppfølging av overordnede satsingsområder slik de er nedfelt i Kulturrådets strategiplan. Med denne avsetningen har Kulturrådet et strategisk virkemiddel og handlingsrom til å initiere forsøksprosjekter og til å definere særskilte, kulturpolitisk begrunnede programmer og satsinger i lys av identifiserte behov på kunst- og kulturfeltet. Tiltak som har blitt særlig vektlagt i 2010 er prosjekter som søker å fremme kulturelt mangfold og kulturell likestilling med særlig vekt på rekruttering og utvikling av arenaer for kulturelle minoriteter. I tillegg prioriteres prosjekter som speiler Kulturrådets tre hovedmål; utvikle kunstens rolle og rom i offentligheten, styrke produksjon, formidling og dokumentasjon av vår tids profesjonelle kunst- og kulturuttrykk og å heve kvaliteten på kunst og kultur for og blant barn og unge. På eget initiativ har Kulturrådet i 2010 bevilget penger til et treårig pilotprosjekt med formål å utvikle en konkret organisasjons- og driftsmodell for et

34

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

35 000 200 000 66 700

landsdekkende arkiv og kompetansesenter/-nettverk for videokunst. Prosjektet har som mål å sikre en systematisk innsamling, bevaring, arkivering og formidling av videokunst i Norge, som ellers står i fare for å gå tapt. Kulturrådets årskonferanse, ærespris og FoU-satsing er inkludert i kategorien Andre formål.

Året i tall Avsetning 2010

kr 6 974 000

2009

kr 6 758 000

Søknader 2010

90

2009

102

Tildelinger 2010

38

2009

38

Samlet søknadssum

*)

2010

kr 19 300 000

2009

kr 19 403 113

Summen inkluderer også tilskudd til tverrfaglige prosjekter, se side 117

Andre formål Samlet søknadssum i kr

Samlet avsetning i kr

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2006

28 900 000

16 194 000

56,0 %

2007

52 100 000

16 686 000

32,0 %

2008

29 300 000

8 580 000

29,3 %

2009

19403113

6758000

34,8 %

2010

19300000

6 974 000

36,1 %


Prosentdel av samlet søknadssum som ble gitt i tilskudd

Figur 8 Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2006

2007

2008

2009

2010

Tildelinger andre formål 2010 Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) Afrikan History Week

Oslo

African History Week 2010

Jon Guttu

Oslo

Bokutgivelse – Jon Guttu: Dette trodde vi på – forbilder i sosial boligbygging

100 000

Kjersti Engebrigtsen

Oslo

Fragile (arbeidstittel)

200 000

Medieoperatørene

Oslo

Dokumentarfilm – Den hvite niggeren

100 000

Sondre Hallvardson Bjørgum

Oslo

Støtte til produksjon av dokumentarfilmen Homo Ludens

30 000

37 500

Tverrfaglige prosjekter, festivaler og kulturarrangementer Beaivveálgu

Nordland

Beaivveálgu – Samiske kulturdager i Bjerkvik 2010

Bollywood Fest

Akershus

Bollywood Fest 2010

15 000 175 000

Børselv Kvenkulturfestival – Kipparinfestivaali Finnmark

Kipparifestivalen 2010

29 000

Center for afrikansk kulturformidling

Oslo

Namibias kulturdager i regi av CAK – Center for Afrikansk Kulturformidling

70 000

Finsk-Norsk Kulturinstitutt

Oslo

Finlandsvensk Uke i Oslo

70 000

Fjøsfestivalen på Loddgard

Sør-Trøndelag

Fjøsfestivalen 2010

55 000

Foreningen Samisk Hus i Oslo

Oslo

Markering av Samefolkets dag 6. februar 2010 gjennom en minifestival

10 000

Gull Øzger og Skrei Handelsstend

Oppland

Minikunstfestival på Skreia under Sommerdager 2010

80 000

Halti Kvenkultursenter IKS

Troms

Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms juni 2010

Hole kommune – Kulturtjenesten

Buskerud

Krokskogfestivalen 2010 i Hole Kommune

Kultur-Chi

Rogaland

Vietnam-dagene i Stavanger 2010

På kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø

Telemark

På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø 2010

Risør Trebåtfestival

Aust-Agder

Risør Trebåtfestival 2010 – spelet på Moen Trebåtbyggeri, barnas Trebåtfestival og Håndverksgata

50 000

Rita Abrahamsen

Sør-Trøndelag

Støtte til Jødisk Kulturfestival i Trondheim 3. og 4. september 2011

160 000

Romani Kultura

Oslo

Nasjonale minoriteter – markering av den internasjonale romdagen 8. april

60 000

Rundballefestivalen i Fjærland

Sogn og Fjordane Den tredje internasjonale Rundballefestivalen 2010

TI L D EL IN G E R OG IN NK J Ø P : AN D R E FO R M ÅL

110 000 25 000 25 000 150 000

50 000

35


Søker

Fylke

Prosjekt

Samisk høgskole

Finnmark

Urbefolkningens kulturmønstring i forbindelse med Den første internasjonale konferansen om urfolks stedsnavn 2010

Tilskudd i kr 150 000

Sjøbygda Kunstnarhus

Sør-Trøndelag

Sjøbygda Kunstnarhus – tre tverrfaglige formidlingsarrangementer sommer og høst 2010

125 000

Thai-Tromsø Forening

Troms

Thai Kulturfestival 2010

30 000

Værre vel

Nordland

Kunst og kulturdager – Nyksund.ti – fjern og nær/near and far

50 000

Women’s Forum for Peace & Development

Oslo

Støtte til kulturelt arrangement i Oslo med vekt på dans, musikk og eventyr fra Gambia og Senegal

50 000

Rogaland

Tause stemmer på Internasjonalt Hus – høsten 2010

50 000

Hordaland

Norsk Publikumsutvikling – artikkelsamling om publikumsutvikling

70 000

Film fra Sør

Oslo

Woman on Fire 2010 – iransk kunst i et politisk skjæringspunkt

100 000

ROM for kunst og arkitektur

Oslo

Odd Østbye – mellom kunst og arkitektur – utstilling, seminar og workshop

125 000

Farmhouse

Oslo

Springbrett – Oslo Fashion Week 2010

100 000

Du store verden!

Oslo

Styrende Mangfold – hovedprosjekt

350 000

Norsk publikumsutvikling

Hordaland

Jakten på publikum – samarbeid om publikumsundersøkelse for fire institusjoner i Stavanger

50 000

Norsk publikumsutvikling

Hordaland

Norsk publikumsutvikling – kunstens rolle og rom i offentligheten

150 000

Konferanser og seminarer Stiftelsen Internasjonalt Hus Publikasjoner Norsk publikumsutvikling Dokumentariske filmer og utstillinger

Diverse tiltak

36

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Billedkunst og kunsthåndverk På billedkunstområdet er de overordnede målene for Norsk kulturråd å styrke kvaliteten og mangfoldet i samtidskunsten, og å styrke formidlingen slik at den profesjonelle kunsten når et større publikum og får en tydeligere plass i offentligheten. I en tid der den visuelle kulturen spiller en sentral rolle, ser Kulturrådet et behov for å styrke den offentlige bevisstheten om billedkunstfeltet og dets betydning gjennom å bedre vilkårene for kunstneriske undersøkelser, produksjon, formidling og diskusjon. Utstillinger utgjør hovedkategorien prosjekter som mottar tilskudd fra avsetningen. Norsk Kulturråd har i 2010 gitt tilskudd til rundt 150 større og mindre utstillinger, fordelt på omtrent like mange visningssteder over hele landet. Det er bevilget tilskudd til 58 utstillinger med kunstnere i etableringsfasen. For å styrke kritisk refleksjon og dialog omkring den visuelle kunstens plass i offentligheten har Kulturrådet støttet seminarer og kunstfaglige publikasjoner. Det er også gitt støtte til flere kunstfestivaler, som er blitt en viktig visningsarena på det visuelle kunstområdet. Gjennom satstingen Kulturelle endringsprosesser i samtidskunsten som avsluttes i 2010, ble det gitt tilskudd til i alt 17 prosjekter. En betydelig andel av den nye kunsten skapes og formidles i det prosjektbaserte kunstfeltet utenfor institusjonene. Gjennom en treårig prøveordning for kunstnerstyrte visningssteder ga Kulturrådet i 2010 tilskudd til fem visningssteder i etableringsfasen, i Tromsø, Bergen og Oslo. I tillegg er det også i 2010 gitt flerårige tilskudd til kunstproduksjon og formidling ved mer etablerte kunstner- og kuratordrevne arenaer, i tillegg til utstyrsstøtte til fellesverksteder for kunstnere. Kulturrådet ønsker å stimulere til videreutvikling av spisskompetanse innen kunstrelatert ny teknologi, og å sikre at slik kompetanse spres ut til kunstmiljøene. Prosjektene som mottar tilskudd er ofte av tverrfaglig karakter og med forgreninger til forskning og teknologiutvikling på andre samfunnsområder. Under satsingsområdet Kunst og digital teknologi, mottok 31 tiltak tilskudd. Det er behov for løsninger for dokumentasjon, arkivering, bevaring og formidling av vår tids kunstuttrykk av ikke-varig karakter (video, videoinstallasjoner, performance, lydkunst, nettkunst m.m.). I 2010 har Kulturrådet igangsatt et treårig

pilotprosjekt med formål å utvikle en konkret organisasjons-/driftsmodell for et landsdekkende arkiv og kompetansesenter/-nettverk for videokunst. Prosjektet er lyst ut til relevante fagmiljøer med søknadsfrist i mars 2011. Samtidskunsten forholder seg i økende grad til en internasjonal kunstarena, blant annet gjennom samproduksjon av utstillinger mellom kunstinstitusjoner og -produsenter i Norge og utlandet. Rådet har støttet prosjekter i utlandet, i den grad de også har konkret betydning for kunstproduksjonen og kunstformidlingen i Norge. Kulturrådet har merket seg at forholdet mellom tildelingsprosenten mellom søknadsmengde og tildeling/avsetning har økt. I 2010 er tildelingsprosenten nede på 13,7 %. Dette inkluderer søknadsbeløpet for kunstnerstyrte visningssteder på 52 mill kr. Den lave tildelingsprosenten indikerer at det visuelle kunstfeltet ligger bak andre områder når det gjelder finansiering av prosjekter fra Kulturfondet.

Året i tall Avsetning 2010

kr 24 579 000

2009

kr 19 829 000

Antall søknader 2010

1044

2009

754

Antall tildelinger 2010

304

2009

269

Samlet søknadssum 2010

kr 127 353 962

2009

kr 103 620 405

Midlene ble fordelt slik Avsetning

Tall i kr

Prosjektstøtte billedkunst og kunsthåndverk*

15 621 000

Kunst og ny teknologi

2 683 000

Kulturelle endringsprosesser og samtidskunsten

2 477 000

Utstyrsstøtte til fellesverksteder

1 321 000

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

1 445 000

Kunstfestivaler

1 032 000

Sum

*)

24 579 000

Summen inkluderer også tilskudd til tverrfaglige prosjekter, se side 117

TI L DE LI NG E R O G IN NK J Ø P : B IL L E D K U NS T O G K U NS TH Å N DV E R K

37


Billedkunst og kunsthåndverk Forholdet mellom søknadssum og tildelinger 2001–2010 Samlet søknadssum i kr

Samlet avsetning i kr

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2001

54 326 784

10 435 000

19,2 %

2002

62 357 004

11 448 000

18,4 %

2003

79 923 340

11 643 000

14,6 %

2004

69 111 668

12 000 000

17,4 %

2005

68 109 977

11 941 000

17,5 %

2006

82 677 516

13 873 000

16,8 %

2007

76 857 774

14 454 000

18,8 %

2008

99 134 201

16 076 000

16,2 %

2009

103 620 405

19 829 000

19,1 %

2010

179 353 962

24 579 000

13,7 %

Figur 9

Prosentdel av samlet søknadssum som ble gitt i tilskudd

Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

38

2001

2002

2003

2004

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010


Tildelinger billedkunst og kunsthåndverk 2010 Prosjektstøtte billedkunst Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) 0047 Oslo

Oslo

0047 – programutvikling og internasjonalt samarbeid

350 000

1857 Kunstnerdrevet visningsrom i Oslo

Oslo

Driftsmidler til utstillingsprosjekter, fellesverksted, og oppgradering av lokaler

150 000

Artlab

Hordaland

Bergen Contemporary Art Project – visningssted og fellesverksted Bergen Kjøtt 20102012

300 000

Atopia film- & videokunst

Oslo

Atopia- 3-årig støtte

350 000

Barnas internasjonale kulturfestival

Oslo

Stoppested verden – Truck Art i Norge

100 000

Bjørvika Utvikling AS

Oslo

Etablering av Kunsthall Oslo

300 000

Flaggfabrikken – senter for fotografi og billedkunst

Hordaland

Flaggfabrikken – Oppgradering/ombygging av nye visningslokaler samt gjennomføring av internasjonale prosjekter 2010-2013

100 000

Helle Storvik

Oslo

Er vi her ennå? – Samisk kultur i Vesterålen

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Hedmark

Digitalisering og systematisering av dokumentasjon knyttet til Performancefestivalen – 3-årig støtte

130 000

Kurant Visningsrom DA

Troms

Kurant Visningsrom – oppgradering lokaler og utstillingsprogram 2010

100 000

Lydgalleriet

Hordaland

Lydgalleriet – neste fase – 2010-2012

150 000

SKINN samorganisasjon for Nordland kunstformidling i NordNorge

Uten ramme; nye rom – gruppeutstilling ved ulike steder i regi av Skinn

400 000

Sprayboks Kunsthall

Vest Agder

Sprayboks Gatekunstfestival i Kristiansand 2010

40 000

Super City Bros

Oslo

Super City Bros

75 000

25 000

Torpedo Kunstbokhandelen Oslo

Torpedo Kunstbokhandelen 2010

Tromsø kunstforening

Troms

The Failed Expedition Missing Archive – forprosjekt, seminar, workshop og utstilling med publikasjon – Tromsø Kunstforening mars 2011

200 000 75 000

Universitetet i Tromsø

Troms

Norsk avantgarde Performative og intermediale praksiser – bokprosjekt

30 000

Aksel Høgenhaug

Oslo

Aksel Høgenhaug – installasjon ved Oslo Prosjektrom

20 000

Utstillinger

Anders Kjellesvik

Hordaland

Charcoal – Tegnebiennalen 2010

10 000

Andreas Soma

Utlandet

Deltagelse ved Tegnebiennalen 2010 med prosjektet Eksplosjoner

20 000

Ane Graff

Oslo

Structural Interpositions av Ane Graff – utstilling av 3 skulpturer og 7 tegninger på Tegnebiennalen 2010

20 000

Anne Lise Stenseth

Sogn og Fjordane Omvei – videoarbeid som vises ved Sogn og Fjordanse Kunstmuseum

Annie Anawana Haloba Hobøl

Oslo

A reflection of a several self – Annie Anawana Haloba Hobøl – utstilling på Kunstnernes hus i Oslo

Britt Smelvær

Utlandet

Britt Smelvær – utstilling i Galleri Soft

13 000

Christian Bermudez

Oppland

Borettslaget fuglesko – urbant kunstprosjekt i det offentlige rom

45 000

Christianssands Kunstforening

Vest-Agder

Between appropriation and interventions – Christianssands Kunstforening 2011 – internasjonal gruppeutstilling

Christine Istad

Akershus

Christine Istad – utstillinger oktober 2010 samt mars-juni 2011

Dag Alveng

Oslo

Eat My Dust

Dag Alveng

Oslo

The Humanist and his Lab – utstilling Nasjonalbiblioteket 2011

50 000

Elise Kielland

Oslo

Kultivert natur – Porselens fliser – Akershus kunstsenter

30 000

Espen Tveit

Akershus

Fra siden – om småsteders fotballtribuner – Fotogalleriet, Oslo mai 2010

35 000

Esther Maria Bjørneboe

Oslo

Maleriutstillingen Resepsjon, del 2 ved Kunstnersenteret i Møre og Romsdal og Sunndal Kulturhus, Galleri Barbara – oktober 2010

25 000

70 000 100 000

150 000 30 000 100 000

Eva Kun

Hordaland

Elektrisk innslag – Galleri Soft i Oslo

25 000

Gunhild Vegge

Oslo

Film 1 – animasjonsfilm – Tegnebiennalen 2010

20 000

Gunvor Nervold Antonsen

Oslo

2 separatutstillinger og 1 gruppeutstilling 2010

Hanne Lydia O. Kristoffersen

Oslo

Belonging – Trondheim Kunstmuseum, avd Gråmølna

TI L DE LI NG E R O G IN NK J Ø P : B IL L E D K U NS T O G K U NS TH Å N DV E R K

25 000 100 000

39


Søker

Fylke

Prosjekt

Hedevig Anker

Oslo

Hedevig Anker – utstilling på Stenersenmuseet 2. september til 18. oktober 2010

Tilskudd i kr 80 000

Heidi Øiseth

Oslo

Heidi Øiseth – Østlandsutstillingen og Tegnebiennalen 2010

10 000

Helene Torp

Østfold

Videoanimasjon – Tegnebiennalen 2010

40 000

Irene Nordli

Oslo

Aktuelle Japanske og Norske figurer – Bomuldsfabriken Kunsthall og Seto City Art Museum i Japan

20 000

Janine Magelsen

Akershus

Veggkonstruksjon #IV – Tegnebiennalen 2010

10 000

Johan Urban Bergquist

Oslo

Installasjon -Tegnebiennalen 2010

10 000

Laila Evensen

Rogaland

Laila Evensen – Tou Scene, Ølhallen – februar 2011 og Vestlandsutstillingen 2011

20 000

Mari Slaattelid

Oslo

Mari Slaattelid – separatutstilling ved Voss Kulturhus september 2010

80 000

Marianne Heske

Oslo

Mellom og Jord – separatutstilling i Stenersenmuseet høsten 2010

85 000

Marthe Aune Eriksen

Utland

Marthe Aune Eriksen – fotoutstilling ved Galleri BOA – 23.september – 10. oktober 2010

25 000

May Bente Aronsen

Oslo

May Bente Aronsen – seperatutstilling Kunstnerforbundet februar 2011

Mette Stausland

Utlandet

Mette Stausland – tegneutstilling ved Galleri Trafo 2010

100 000 25 000

Mona Nordaas

Hordaland

Fra sans og samling – utstilling ved Hå Gamle Prestegård

15 000

Morten Slettemeås

Oslo

I make up all the rules as I go along - galleri GAD i Oslo

30 000

Ole Martin Lund Bø

Oslo

Ole Martin Lund Bø – installasjoner ved Galleri Christian Torp 2010 og Kunstnerforbundet, Oslo 2011

40 000

Per Dybvig

Rogaland

Per Dybvig – deltagelse ved Tegnebiennalen 2010 – videreutvikling av animasjon

Per Inge Bjørlo

Buskerud

Per Inge Bjørlo – Retrospektiv utstilling Henie Onstad Kunstsenter september 2011 – januar 2012

Petter Hepsø

Oslo

Corpus Rajomorphii

50 000

Roddy Bell

Oslo

The White Animality – intervensjon i Oslo Kunstforening

45 000

Ruth Hege Halstensen

Oslo

Separatutstilling med Tino Sehgal, Kunstnernes Hus 2011

100 000

Sigbjørn Bratlie

Oslo

Sigbjørn Bratlie og Arne B. Langleite – Kjeld Stubs Gate Fisk & Porno – Kunstnerforbundet 10. juni til 4. juli 2010

20 000

Sigurd Bronger

Oslo

Ballongferd 2011 – Lillehammer Kunstmuseum

50 000

15 000 150 000

Sissel Bergh

Sør-Trøndelag

Misforstå – scenisk installasjon – Trøndelag senter for samtidskunst 2010

50 000

Sissel Blystad

Hordaland

Sissel Blystad – utstilling Galleri Parken i Bergen 2010

20 000

Stenberg/Sørensen DA

Oslo

Transekt/Alby – Elve/Benk – Galleri F15 14. april til 13. juni 2010

30 000

Stiftelsen 3,14 – Hordaland Hordaland International Art Gallery

Stiftelsen 3,14 – utstillingen Four columns and twelv windows med Hong Hyun-Sook

70 000

Suvi Nieminen

Hordaland

Installasjon ved kunsthuset Kabuso 2011

40 000

Tammo Rist

Oslo

Who's afraid of Kim Jong II – Oss Men Out – Tegnebiennalen 2010

15 000

Telemarksgalleriet

Telemark

Figurasjoner – romantikk og realisme i norsk samtidsmaleri – Telemarksgalleriet 2010

30 000

Terje Nicolaisen

Oslo

Selvinnlysende Stedsspesifikt Prosjekt – Tegnebiennalen 2010

10 000

Tom S. Kosmo

Hordaland

Gruppeutstillingen Obskur og levende – Ny romatisme – Prosjekt Alvøen mai – juni 2010

25 000

Tromsø kunstforening

Troms

Separatutstilling med Terje Nicolaisen ved Tromsø Kunstforening mars- mai 2010

30 000

Tromsø kunstforening

Troms

Tromsø Internasjonale filmfestival – utstiller 2010 er Annika Larsson

60 000

Tromsø kunstforening

Troms

Snapshots of Tourism – gruppeutstilling i Trømsø Kunstforening – 2011

Trond Arne Vangen

Oslo

Trond Arne Vangen/Frode Fivel – installasjonen Øvingslokalet – Sound of MU 8. april – 2. mai 2010

Trøndelag Senter for Samtidskunst

Sør-Trøndelag

The Black Cube 2010 – program innenfor video og lydkunst

100 000 13 000 100 000

Vanna Bowles

Oslo

Separatutstilling Hordaland Kunstsenter mai 2010

15 000

Vanna Bowles

Oslo

Separatutstilling på Østfold Kunstsenter i Fredrikstad

20 000

Victor Mutelekesha

Oslo

Back to Basics – utstilling IKM 2011

80 000

Vigdis Storsveen

Akershus

Oppføring av verket DeFence – en interaktiv utendørs installasjon i Tøyenparken Oslo

40 000

Øystein Aasan

Utlandet

Honky Tonk Too – Sørlandets Kunstmuseum 2011

50 000

Øyvind Renberg

Oslo

Norsk, Romantisk Komedie – Danger Museum – Hordalands kunstsenter

50 000

40

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Åsil Bøthun

Akershus

I always wanted to be like you – separatutstilling i 2011 ved Agder og Vestforld kunstnersentra

Tilskudd i kr 30 000

Åslaug Krokann Berg

Oslo

Small People – video-, lyd- og fotoutstilling ved Nordnorsk Kunstnersenter og ved Raugaland Kunstforening 2011

20 000

Prosjekt i tilknytning til utstillinger Akershus Kunstsenter

Akershus

2000 Lillestrøm – ny kunstmønstring

Alexander Saso Niskac

Utlandet

Balkan Zoom – performance og fotoutstilling, Oslo

Anne Karin Jortveit

Oslo

Gentle Actions – Kunstnernes Hus 22. oktober til 14. november 2010

Atelier Nord

Oslo

Presentasjon av videokunst og filmkunst på digital kino

Atopia Film- & Videokunst Oslo

Retrospektiv utstilling av eksperimentell film- og videokunst i Norge – del 1

250 000 50 000 400 000 50 000 450 000

Cathrine Gilje

Rogaland

Cathrine Gilje – stedspesifikk kunst ved Sandnes kommune gamle sykehus

20 000

Charlotte Thiis-Evensen

Oslo

In Between – kunstprosjekt som utfordrer institusjonelle utstillingsrammer – Landmark, Bergen Kunsthall 2010

35 000

Eivind Reierstad

Akershus

Pacto feminium – installasjon ved Festival of Experimetal Art, St. Petersburg og i São Paulo i Brasil 2010

30 000

Erik Snedsbøl

Hedmark

Utstillingsprosjektet Masquerade – Trans Artic

30 000

Flaggfabrikken – senter for fotografi og billedkunst

Hordaland

Flaggfabrikken presenterer på Landmark 2010

200 000

Hordaland Kunstsenter

Hordaland

Hordaland kunstsenter – arrangementer 2010

100 000 150 000

Knut Åsdam Studio

Oslo

Groruddalen – film og utstillingsprosjekt i regi av Knut Åsdam

Kongsberg Jazzfestival

Buskerud

Litteral lyd – visualisering av Jazz under Kongsberg Jazzfestival 2010

30 000

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Hedmark

Fiction – utstilling og formidlingsprosjekt

50 000

Kurt Johannessen

Hordaland

Kurt Johannessen – performanceserie – Performancer i andre hus og andre rom

50 000

Lars Haahr Klemmensen

Oslo

Lars Haahr Klemmensen – Smagsprøver – utvikling av utstillingsprosjekt i eget visningsrom 2010

20 000

Litteraturuka i Moss

Østfold

4 kunstprosjekter under Møllebyen Litteraturfestival 2011

Maihaugen

Oppland

Måneskinnskåpen opunder Pol – Utstilling med Borgny Farstad Svalastog

100 000 150 000

80 000

Mette Tronvoll

Oslo

17. Sydneybiennalen 2010

The Usual Show

Oslo

Bak Stjerners Myriader – en film om og med Sangsøstrene

Tromsø kunstforening

Troms

Utviklingsstøtte

200 000

Åse Løvgren – Common Lands

Hordaland

Temporære kunstprosjekter i Bjørvika i regi av Common Lands

150 000

85 000

Kulturelle endringsprosesser Afrikan History Week

Oslo

Kinane Exchange Project for Visual Arts

100 000

Dimitry Lurie

Oslo

Kunstfilmprosjektet Tree of Sound fra Fez i Marokko

100 000 200 000

Du store verden!

Oslo

Rami Abu Al-Hayja – Not just ink on paper

El Parche

Akershus

El Parche Artist Residency – Bogotá 2010

85 000

Knut Åsdam Studio

Oslo

Produksjon av filmen Tripoli – Tate Modern og Bergen Kunsthall

150 000

Pikene på Broen

Finnmark

Barents Spektakel 2011: Artic crosswords – speech-performance med norske og utenlandske kunstnere

100 000 200 000

Porsgrunn Kunstforening

Telemark

Grenland Kunsthall – Porsgrunn goes China – del 2

Stiftelsen 3,14 – Hordaland International Art Gallery

Hordaland

No more bad girls? – gruppeutstilling med kunstnere fra 5 kontinenter

75 000

Stiftelsen 3,14 – Hordaland International Art Gallery

Hordaland

Visning av filmprosjekt med Óscar Muñoz

75 000

Ane Graff

Oslo

Artist's Book – Ane Graff: Leaky abstractions

50 000

Anne Karin Jortveit

Oslo

Kunstfaglig publikasjon, manusutvikling – Anne Karin Jortveit: Hverdagsbegrepet i nyere kunsthåndverk

63 000

Publikasjoner

Anne-Karin Furunes

Nord -Trøndelag

Anne-Karin Furunes – Katalog

30 000

Atelier Nord

Oslo

Manual for the construction of a sound as a device to elaborate social connection

80 000

Bjørn Hegardt

Oslo

Kustfaglig publikasjon Fukt Magazine – the Warsaw Issue 2010

60 000

TI L DE LI NG E R O G IN NK J Ø P : B IL L E D K U NS T O G K U NS TH Å N DV E R K

41


Søker

Fylke

Prosjekt

Bo Krister Wallström

Oslo

Menneskelige tilstander – filmverker av Jannicke Låker – publikasjon

B-post

Hordaland

Kunstjournalen B-post – årlig publikasjon

Britta Marakatt-Labba

Utlandet

Publikasjon om tekstilkunstner Britta Marakatt-Labbas 30-årige virke

Tilskudd i kr 75 000 75 000 200 000

Carl Nesjar

Oslo

Kunstfaglig publikasjon i forbindelse med 90-årsjubileum

50 000

Chris Reddy

Oslo

Chris Reddy: Reddymade – produksjon av kunstbok

40 000

Common Lands

Hordaland

Tre tekstsamlinger i tilknytning til prosjektet utviklingen av Bjørvika og waterfront utviklinger internasjonalt

40 000

Dag Nordbrenden

Oslo

Artistsbook: Rub with ashes

GAD

Oslo

Øyvind Storm Bjerke: Aase Texmon Rygh – bokprosjekt

Hermann Isaksen

Sør-Trøndelag

Utstillingskatalogen Referansepunkt – Natur – gruppeutstilling ved Nordnorsk kunstnersenter 2010

50 000

I Vesterveg

Oslo

I Vesterveg – trykking av katalog

40 000

35 000 100 000

Inger Lise Hansen

Oslo

Publikasjon av Inger Lise Hansen for filmene Travelling Fields, Parallax og Proximity

75 000

Jan Freuchen

Oslo

Jan Freuchen Artist book: Amorphous Being

35 000

Johanne Nordby Wernø

Utlandet

Utstillingskatalog for Pica – Entrée i Bergen 2011

20 000

Jorunn Veiteberg

Hordaland

Manusutvikling til Sølv og søppel – Konrad Mehus' smykkekunst

42 000

Julie Skarland

Utlandet

Utstillingskatalog Julie Skarland – Alice i Eventyrland ved Nordenfjelske Kunstindustrimuseum 2010

40 000

Kari Steihaug

Oslo

Publikasjon: Arkiv; De ufullendte

Kunstnerforbundet AS

Oslo

Kunstnerforbundet 100 års jubileum – bokutgivelse

50 000 120 000

Lillian Presthus

Hordaland

Kunstbok med Lillian Presthus

Margmedia DA

Troms

Kunstfaglig publikasjon: Tivoli redesign av Charlotte Nilsen

40 000 60 000

Marit Følstad

Oslo

Videokunst i bokform: Melody of Certain Damaged Lemons

50 000

Marius Engh

Oslo

Marius Engh – Artist's Book basert på Teufelsberg – en nedlagt lyttestasjon i Berlin

40 000

Martin Berdahl Aamundsen Oslo

Bjørn Arild Bibow og Martin Berdal Aamundsen (red): Graff Wars – bokutgivelse på norsk og engelsk

60 000

Narve Hovdenakk

Artist Book av Narve Hovdenakk – Re-criminalized

25 000

Oslo

No Comprendo Press

Oslo

You can't keep a good rabbit down

Norske tekstilkunstnere

Oslo

Soft magasin

50 000

Pax Forlag

Oslo

Norsk kunstårbok – relansering og seminar

45 000

Peter Anatol Mitterer

Hordaland

Blad – utgivelse av artist book serie

40 000

100 000

Randi Strand

Oslo

Artist's Book – Randi Strand: Den største form har ingen kontur

50 000

Sigurd Bronger

Oslo

Ballongferd – bokprosjekt i forbindelse med retrospektiv utstilling

100 000

Stein Koksvik

Oslo

Publikasjon til utstilling i Vigeland-museet

40 000

Unn Fahlstrøm

Østfold

Katalog for Unn Fahlstrøm utstilling ved Galleri K og Kunstnerforbundet 2011

30 000

Øivin Horvei

Oslo

Artistsbook: Growing up is for trees

50 000

Åsa Sonjasdotter

Troms

Ökonomik der Kartoffel Produktion – Artist's Book

60 000

Åse Frøyshov

Hedmark

Åse Frøyshov – Tekstiler 1974-2010 – publikasjon

50 000

i/o/lab

Rogaland

Article Biennalen 2010

300 000

Nuproductions

Rogaland

Nuart 2010 – kunstfestival – Stavanger

250 000

Piksel

Hordaland

Piksel festival 2010-2011

500 000

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Hedmark

Performancefestival og digital dokumentasjon

250 000

Aksel Høgenhaug

Oslo

Skogoversetter – maskin som kan oversette skogens naturlige språk generelt, kretsløpenes språk spesielt

30 000

Anders Dahl Monsen

Oslo

Teorimaraton

30 000

Anders Kjellesvik

Hordaland

Andres Kjellesvik og Jorunn Hancke Øgstad – to utstillingsprosjekter på Podium – høsten 2010

50 000

ArtScene Trondheim

Sør-Trøndelag

ArtScene Trondheim – prosjekt for å sette søkelys på samtidskunsten i Trondheim

Kunstfestivaler

Diverse tiltak

42

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

150 000


Søker

Fylke

Prosjekt

B-open

Hordaland

B-open 2010 – Å produsere en kunstscene

Borgny Farstad Svalastog

Oppland

Skulpturen Havet

Ctrl+Z Publishing

Hordaland

Pride Campaign – We Who Feel Differently – bok-utstilling-webarkiv

Draban DA

Sør-Trøndelag

Plastic Memories – kunstfilm

Tilskudd i kr 125 000 75 000 100 000 50 000

Flora kommune – Kultur og Sogn og Fjordane Skulpturutstilling i Florø bypark og workshop for barn, september 2010 Fritid

50 000

Fotogalleriet

10 000

Oslo

Paneldebatt om spesialiserte visningsroms rolle for kunstnerisk fotografi og kamerabasert kunst i regi av Fotogalleriet, september 2010

Gamvik kunstforening

Oslo

Kulturløft Gamvik – åpning av to kunstutstillinger på Slettnes fyr

30 000

Guri Guri Henriksen

Oslo

Guri Guri Henriksen – produksjon av videoanimasjonen Placenta og hefte med tegninger

20 000

Guri Guri Henriksen

Oslo

Streken videoanimasjon og trykk av teksthefte

20 000

Hadsel Kunstforening

Nordland

Frakt i forbindelse med utstilling av Ola Enstad

12 000

Hanne Ågotsdatter

Oslo

Fortellinger fra Tøyen – innsamling av innbyggernes fortellinger og formidling i offentlige rom gjennom lydinstallasjoner og fortellertimer, 2010

40 000

i/o/lab

Rogaland

Public Screens – etablering av en ny visningsarena for videokunst

80 000

Ingvild Langgård

Oslo

Shadowlands performance

30 000

Kinokino – Senter for kunst Rogaland og film

Kunstfaglig program/workshop – Kortfilmfestival på Kinokino 2010

100 000

Kinokino – Senter for kunst Rogaland og film

Sandnes 2160 – kunst-og filmprosjekt for å markere byens første 150 år

200 000

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Hedmark

Digitalisering og systematisering av dokumentasjon knyttet til Performancefestivalen – tilleggsbevilgning

158 000

Kunstnergruppen Dynamo

Oslo

Kunstnergruppen Dynamo – utstilling Carry On 0:4 ved Galleri S12 i Bergen og Workshop i Oslo 2010

50 000

Kunstnernes Hus

Oslo

Internasjonal konferanse: Siting the position of the Kunsthalle i forbindelse med Kunstnernes Hus 80 års jubileum

80 000

Kunstnersenteret Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Diskusjonspanel om produksjon av kultur, systemer og maktstrukturer knyttet til formidlingsinstitusjonene

24 000

Lademoen Kunstnerverkste- Sør-Trøndelag der

Babel visningsrom for kunst – utstillinger, drift og formidling/publiseringstiltak

200 000

Luftskipet

Hordaland

Luftskipet – Biblioteket – utstilling og workshop på Fjell

70 000

Nord-Norske Bildende Kunstnere

Nordland

Seminar i forbindelse med årsmøtet for Nord-Norske Bildende Kunstnere – Svolvær

40 000

Norske Kunstforeninger

Oslo

Alle Norske Kunstforeninger på nett

200 000

Oslo Kunstforening

Oslo

Oslo Kunstforening 2011-2013 – Utvikling av program- og utstillingsvirksomhet

200 000

Pia Myrvold

Rogaland

Flow – video installasjon – 12 screen

100 000

Visp – produsentenhet for visuell kunst – oppstart og prøvedrift

350 000

Produsentenheten for visuell Hordaland kunst R Open

Rogaland

R Open 2010 – åpne atelier i Rogaland

REAL Projects

Hordaland

NON festivalen 2011 i Bergen – performancekunst

70 000

Rita Marhaug

Hordaland

Mellom himmel og hav – performancefestival 2010

100 000

S12 Galleri og Verksted

Hordaland

Workshop, utstilling og Young & Loving 2010

180 000

150 000

Sandnes Kommune – Kultur Rogaland

Nye utfordringer: andre løsninger – offentlig kunst i 2010 – seminar om kunst i offentlig rom

Stiftelsen Kulturhuset USF / Hordaland USF Verftet

Videreføring av støtte til profesjonalisering av Visningsrommet USF

Stiftelsen Villvin Kunsthåndverkmarked,

Aust-Agder

Villvin Kunsthåndverkmarked 2010

80 000

Tonje Gjevjon – The Hungry Hearts THH

Akershus

The Hungry Hearts (THH) – konserter og video-opptak

80 000

Torbjørn Kvasbø

Oppland

Eksperimentelt leireprosjekt i Ringebu

40 000

Tromsø kunstforening

Troms

Seminar, Kuratering av samisk kunst i regi av Tromsø Kunstforening

20 000

Utsikten Kunstsenter

Vest-Agder

Internasjonalt samarbeidsprosjekt Import/Export

80 000

TI L DE LI NG E R O G IN NK J Ø P : B IL L E D K U NS T O G K U NS TH Å N DV E R K

35 000 150 000

43


Søker

Fylke

Prosjekt

Verdensteatret

Oslo

Verdensteatret på den 8. Shanghai-biennalen 2010 – utstilling

Vestlandsutstillingen

Møre og Romsdal Utstillinger og katalog

Visningsrommet Entrée

Hordaland

Visningsrommet Entrée i Bergen 2010 – støtte til utstillingsprogram

Volt

Hordaland

Volt 2010

Tilskudd i kr 100 000 150 000 25 000 150 000

Kunst og ny teknologi Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Anne Bang-Steinsvik

Akershus

Glipe – improvisert live video/lydforestilling

60 000

Anne Katrine Senstad

Oslo

Colour Kinesthesia – utvikling og visning av abstrakt video og lydinstallasjon

40 000

Atelier Nord

Oslo

Live Video i en live-kontekst - workshops, kunstnerpresentasjoner og arrangementer ved Atelier Nord

90 000

Bergen senter for elektronisk Hordaland kunst BEK

Sonic Interaction Design 2011 – utstilling ved Norsk Teknisk Museum 2011 som viser tendenser innen lydbasert interaktivitet

191 000

Bjørn Magnhildøen

Buskerud

Doodle chamber – ett nettsted for kollaborativ rabling

20 000

Blå Booking

Oslo

Amlux – tverrfaglig program som skal foregå på BLÅ i 2011

60 000

Borealisfestivalen

Hordaland

Borealis feirer Håkonshallen 750 år i 2011

40 000

Dans for voksne

Oslo

Konsertserien dans for voksne

50 000

Kunst og ny teknologi

Elin Øyen Vister

Nordland

Soundscape Røst – Lydmiljø Røst – interaktiv audio-visuell installasjon

60 000

Espen Sommer Eide

Hordaland

Phinger – utvikling av et elektronisk kunstverk og musikkinstrument for iPhone/iPad

40 000

Ivar Havåg Bergseth

Hordaland

Levende skulptur – fremstilling av 3D animasjon i objekter/skulpturer

30 000

Janicke Olsen

Hordaland

Installasjonen Livsløp – idéutvikling og utforskning som tar i bruk Augemented Reality (AR) – Forprosjekt

50 000

Kanonkameratene

Hordaland

Kanonkameratene

30 000

Lawrence Malstaf

Troms

Weathering Pavillion – kinetisk utendørsinstallasjon

70 000

Lemur

Oslo

Critcal Band – ensemblet Lemur – romspesifikke komposisjoner for ti musikere og fire ulike kirkerom

60 000

Marianne Selsjord

Akershus

Metamorfoser; Maria Sibylla Merian, en surrealistisk reise i tid og rom med 3D stereoskopi

50 000

Marieke Verbiesen

Hordaland

Human Game Control Sequencer – utvikling av en elektronisk musikkinstallasjon

35 000

Mats Jørgen Sivertsen

Oslo

The subConch – audovisuell kunstinstallasjon

60 000

Munan Øvrelid

Oslo

Munan Øvrelid – Installasjonen Like a cat around the hot milk – kombinerer skulpturer og en projeksjon av en 3D- animasjon

30 000

Natasha Barrett

Oslo

Natasha Barrett – forskning på lyd-identitet og romlig forståelse av 3D virtuelle lydrom – manusutvikling

27 000

Ole Hamre

Hordaland

Cape Town-Folkofonen – et kunstformidlingsinstrument

50 000

Oslo Lux

Oslo

Kunstfestivalen Oslo Lux 2010

Piksel Produksjoner

Hordaland

Naked on Pluto – Piksel Produksjoner for Piksel festivalen 2010

100 000 90 000

PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst

Oslo

Prosjektet Subharchord i regi av PNEK – 3 frittstående prosjekter basert på historien om det øst-tyske instrumentet Subharchord

30 000

Signe Lidén

Oslo

The Svalbard Archive

Sissel M. Bergh

Sør-Trøndelag

Mis/forstå – teknisk primitiv, scenisk opplevelsesinstallasjon

Skjelvik Design

Oslo

Utendørsinstallasjonen Drag – responsive omgivelser

Springer kulturstudio

Telemark

Hovedprosjekt – Rom3

200 000

Stiftelsen Trondheim Elek- Sør-Trøndelag troniske Kunstsenter / TEKS

Teks Biennalen – Meta.Morf 2010 – New.Brave.World

700 000

Tone Myskja

Oppland

Videreutvikling av webprosjektet madstun.no og webprosjektrommet MADSprosjekt

40 000

Viel Bjerkeset Andersen

Oslo

Prelude for Eternity – installasjon i siloen på kunstlåven i Seljord 2010

50 000

44

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

100 000 30 000 60 000


Kunstnerstyrte visningssteder Søker

Fylke

Visningssted

Tilskudd i kr

1857 Kunstnerdrevet visningsrom i Oslo

Oslo

1857 – Kunstnerdrevet visningsrom i Oslo

400 000

Entrée

Hordaland

Entrée

400 000

Jet Pascua

Troms

Small Projects i Tromsø

200 000

Kunstnerstyrte visningssteder

Kurant Visningsrom DA

Troms

Kurant Visningsrom DA

300 000

Leander Djønne

Oslo

Dortmund Bodega

400 000

Fylke

Prosjekt

Oslo

Visningsrommet 1857 – innkjøp av verktøy og utstyr – utstyrsstøtte til fellesverksteder 2010

Atelier 19

Hordaland

Atelier 19 – Mølledal – utstyrstøtte til fellesverksted 2010

34 000

Atelier Nord

Oslo

Atelier Nord – oppgradering av prosjektrom – utstyrsstøtte til fellesverksteder 2010

80 000

Atelierfelleskapet i Skippergata 18

Oslo

Atelierfelleskapet i Skippergata 18 – anskaffelse av diverse utstyr for ulike medier – utstyrstøtte til fellesverksted 2010

50 000

Bergen Ateliergruppe

Hordaland

Bergen Ateliergruppe - forbedring av arbeidsmiljø i lokalene – utstyrsstøtte til fellesverksteder 2010

100 000

Embla keramikk

Oslo

Embla Keramikk – innkjøp av Raku-ovn – utstyrsstøtte til fellesverksteder 2010

23 000

Utstyrstøtte til fellesverksteder Søker

Tilskudd i kr

Utstyrstøtte til fellesverksteder 1857 Kunstnerdrevet visningsrom i Oslo

100 000

Haugaland Kunstverk

Rogaland

Haugaland Kunstverk – multimedialab – utstyrstøtte til fellesverksted 2010

150 000

History Disposal Unit / Wrap

Hordaland

Kunsthuset Wrap – oppgradering av video/film og tre/metallverkstedene – utstyrsstøtte fellesverksted 2010

70 000

Kurant Visningsrom DA

Troms

Kurant visningsrom – utstyrsstøtte til fellesverksteder 2010

Lademoen Kunstnerverksteder

Sør-Trøndelag Lademoen Kunstnerverksteder – etablering av møterom /seminarrom – utstyrsstøtte til fellesverksteder 2010

100 000 40 000

S12 Galleri og Verksted

Hordaland

S12 Galleri og verksted i Bergen – utstyrsstøtte fellesverksted 2010

Stiftelsen Bjørka

Oslo

Stiftelsen Bjørka – utstyrstøtte til fellesverksted 2010

269 000

55 000

Trykkeriet Senter for Samtidsgrafikk

Hordaland

Trykkeriet – Etablering av Senter for samtidsgrafikk i Bergen – 4 årig prosjekt – byggetrinn 2 – utstyrsstøtte fellesverksted 2010

150 000

Verksted Mandelbrot

Oslo

Nyetablering Verksted Mandelbrot – utstyrsstøtte fellesverksted 2010

100 000

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen Aleksander Stav

Hordaland

In Between – Bergen Kunsthall

25 000

Ann Kristine Aanonsen

Hordaland

Villnis – å dikte min egen hage og la den vokse meg over hodet – Nordnorsk Kunstsenter 2010

50 000

Are Blytt

Oslo

Are Blytt – Telemark Kunstsenter

15 000

Bjørn Hegardt

Oslo

Bjørn Hegardt – Hinterland – separatutstilling Tegnerforbundet Galleri 2010

45 000

Christian Hennie

Akershus

Nasjonalisme – Utstilling under Tegnebiennalen 2010

15 000

Endre Tveitan

Oslo

Endre Tveitan og Nicolas Woche – to utstillinger av video- og lydinstallasjon på Galleri Mandelbrot i Oslo og på Kurant i Tromsø 2010

20 000

Espen Gleditsch

Vestfold

Fredrich, du blir observert... – utstilling på Haugar Vestfold kunstmuseum samt publikasjon

50 000

Filippa Barkman

Telemark

Kunstmagasinet The Edge

20 000

Frøydis Eriksson Erstad

Vest-Agder

Only for your eyes – Tegnebiennalen 2010

TI L DE LI NG E R O G IN NK J Ø P : B IL L E D K U NS T O G K U NS TH Å N DV E R K

6 600

45


Søker

Fylke

Prosjekt

Frøydis Lindén

Hordaland

Visjon Nytorget – Rogaland Kunstsenter september 2010

Tilskudd i kr

Gunnhild Uddu Ystad

Oslo

Gunnhild Uddu Ystad – separatutstilling i Nord-Trøndelag fylkesgalleri 25. april til 24. mai 2010

7 000

Hanne Grieg Hermansen

Oslo

Hanne Grieg Hermansen – separatutstilling ved Tag Team Bergen – våren 2011

20 000

Heidi Rødstøl

Møre og Romsdal

Eclipse – Kunstnersenter Møre og Romsdal februar 2010

30 000

Hilde Honerud

Oslo

Trillemarka – Theodore Kittelsen atelier – 14. – 24. oktober 2010

20 000

Håndlykken Steffen

Oslo

Uten tittel (Underweysung der Messung) – Tegnebiennalen 2010

10 000

Ivan Galuzin

Oslo

Ivan Galuzin – Tegnebiennalen 2010

40 000

Javier Barrios

Oslo

Love is an Astronaut – A- Gallery i København – 16. september – 17. oktober 2010

20 000

Jeanett Ann Goodwin

Oslo

Jeanett Ann Goodwin – So close, yet so far - Galleri Format, Bergen – 28. oktober – 21. november 2010

20 000

Josephine Lindstrøm

Oslo

Josephine Lindstrøm – utstilling på Kunstnerforbundet, Oslo, oktobernovember 2010

30 000

Juan Andrés Milanes Benito

Oslo

Juan Andrés Milanes Benito – separatutstilling ved Galleri 69 i Oslo og Nord-Trøndelag Fylkesgalleri

50 000

Jumana Manna

Oslo

Blessed Blessed Oblivion (arbeidstittel) – separatutstilling Galleri Maria Veie, Oslo

50 000

Katrine Køster Holst

Oslo

Katrine Køster Holst – utstilling på KMR Kunstnersenteret Møre & Romsdal 2010

20 000

Katrine Meisfjord

Hordaland

Assimilasjon – Galleri SOFT, juni 2010

40 000

Knud Young Lunde

Hordaland

Knud Young Lunde – utstilling i Entrèe i Bergen september 2010

15 000

Kristen Rønnevik

Rogaland

Hvite sykler uten grenser – Tysvær Kulturhus

Kristin Lian Berg

Sør-Trøndelag Stories Turning Into Sculptures – Centerteams Prosjekthall i Trondheim

15 000

Kristin Velle

Rogaland

Kristin Velle – utstilling på Rogaland Kunstsenter 2011

20 000

Kunstnergruppen D.O.R.

Oslo

Kunstnergruppen D.O.R – performance på Witte de With i Danzig, juni 2010

40 000

Lewis & Taggart

Hordaland

The museum of Longing and Failure - fem ulike gruppeutstillinger i Bergen

30 000

50 000

12 000

Linda Soh Trengereid

Hordaland

Linda Soh Trengereid – No1 – Galleri L18, desember 2009

10 000

Linn Anita Pedersen

Oslo

Linn Anita Pedersen – utstilling og katalog - Galleri Maria Veie

20 000

Lisa Him-Jensen

Hordaland

Livet kommer och tar dig! – Prosjekt Alvøen 10. april til 09. mai 2010

15 000

Magnus Oledal

Oslo

Magnus Oledal – Non-Euclidean – Galleri 54, Gøteborg

10 000

Magnus Vatvedt

Oslo

Melting Inks #2 – Tegnebiennalen 2010

10 000

Malin Lennström-Örtwall

Hordaland

It's like nothing ever happened – Galleri Entrée, Bergen

20 000

Morten Andenæs

Oslo

Morten Andenæs – Galleri Riis i Oslo – mars – april 2011

50 000

Munan Øvrelid

Oslo

Munan Øvrelid – Defenestration – UKS Oslo

20 000

Rachel Dagnall

Akershus

Rachel Dagnall – Art and Reality – Trønderlag Senter for Samtidskunst

30 000

Ruta Pakarklyte

Akershus

Ruta Pakarklyte – Spor etter oss – separatustilling i Galleri Format Bergen

10 000

Samoa Rémy

Oslo

Separatutstilling på Galleri Norske Grafikere

20 000

Sara Korshøj Christensen

Oslo

Sara Korshøj Christensen – utstilling på Galleri K i Oslo

20 000

Serina Erfjord

Oslo

Serina Erfjord – UKS

30 000

Serina Erfjord

Rogaland

Serina Erfjord – separatutstilling ved Galleri Entree – Bergen mars 2010

15 000

Shwan Omar Abdoullah

Oslo

Shwan Omar Abdoullah – Salte Kyss – Galleri IKM 2010

20 000

Stefan Mitterer

Hordaland

Kunstnerduoen Sex Tags (Stefan og Peter Anatol Mitterer) – tegneprosjekt under Tegnebiennalen 2010

13 000

Susanne Skeide

Oslo

Susanne Skeide – Utstilling på Oslo Kunstforening, november 2009

30 000

Sveinung Rudjord Unneland

Hordaland

Hunting for raptures, black swans and other birds – Sveinung Rudjord Unneland – separatutstilling ved galleri LNM – september 2010

20 000

Thale Vangen – videoprosjekt med planlagt visning under gruppeutstilling Vestfossen Kunstlaboratorium – mai 2011

20 000

Thale Vangen

46

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Tone Wolff Karlstad

Aust-Agder

Tone Wolff Karlstad – Empty Pink – separatutstilling ved Galleri Entré i Bergen 2010

Tilskudd i kr 8 000

Toril Johannessen

Hordaland

Dark Matter / Smooth Structures – deltakelse på utstillingen ved SMART Project Space i Amsterdam

20 000

Victoria Pihl Lind

Oslo

My father is jewish and there is no way to getting around that – gruppeutstillingen UT-22 i Polen

25 000

Victoria Pihl Lind

Oslo

Phew! – separatutstilling på Galleri Maria Veie, mai 2010

20 000

Volumfestivalen

Hedmark

To utstillinger på Volumfestivalen 2010 – Kine Lillestrøm og Hans Kristian Riise

10 000

Yngve Jørgensen

Oslo

Yngve Jørgensen – Microvegia 2011 – separatutstilling i Rakkestad kunstforening

10 000

Yngvild K. Rolland

Oslo

Yngvild Rolland – Stock Shots – separatutstilling Akershus Kunstnersenter februar 2010

20 000

Ytter

Hordaland

Ytter – ulike prosjekter 2010

40 000

Statens utstillingsstipend 2010 Navn

Stipendbeløp i kr

Navn Kun, Eva

Agder Minge, Hans Otto

20 000

Buskerud

Larsen, Tarjei Bodin

50 000

Alveng, Dag

Stipendbeløp i kr 20 000

50 000

Lund, Marianne

25 000

Hjertholm, Kari

30 000

Askelund, Natasja

20 000

Gundersen, Ingvar

20 000

Lundebrekke, Edith

40 000

Iversen, Anne-Line

20 000

Kohler, Hans-Georg

40 000

Gundersen, Tom

20 000

20 000

Rohdin, Svanhild / Gruppe

10 000

Langhelle, Aage

Hedmark

Akershus/Oslo 50 000

Friis, Hanne

50 000

Christensen, Sara Korshøj

35 000

Johansson, Michael

50 000

Kajermo Törner, Susanna

18 000

Amundsen, Anniken

50 000

Aune Eriksen, Marthe

40 000

Mathisen, Elisabeth

50 000

Thorstensen, Catrine

47 000

Slagsvold, Esther Helén

25 000

Husevaag, Torgeir

45 000

Konow Lund, Lotte

25 000

Slettemeås, Morten

25 000

Kjesrud Lillevold, Petrine

40 000

Ensrud, Siri

26 000

Køster Holst, Katrine

30 000

Fjellheim, Vigdis

30 000

Härenstam, Mattias

40 000

Haverkamp, Reinhard

12 000

Hagen, Ole / Gruppe

25 000

Andersen, Signe Marie

40 000

Skjensvold, Jone

30 000

Møre og Romsdal

Øye Hegnar, Mikael

10 000

Hals, Gjertrud

Haga Kristensen, Steinar

30 000

Stabel, Markus

50 000

Kielland, Elise

30 000

Harrang, Ine

44 000

Syversen, Solveig

15 000

Dahlstrøm, Øystein

50 000

20 000

Brungot, Geir M

30 000

Nygren, Michal

Nordhøy, Kristin

Hordaland Renberg, Øyvind / Gruppe

50 000

Törner, Stefan

17 000

Hovland, Ingrid Toogood

50 000

Siqueland, Andreas / Gruppe

40 000

Talbot, Anna / Gruppe

20 000

Ingvaldsen, Arne

30 000

Djønne, Leander

40 000

Nieminen, Suvi

40 000

Nikgol, Karen

30 000

TI L DE LI NG E R O G IN NK J Ø P : B IL L E D K U NS T O G K U NS TH Å N DV E R K

50 000

47


Navn

Stipendbeløp i kr

Nordland/Troms/Finnmark

Navn

Stipendbeløp i kr

Vestfold

Tveito, Arild / Gruppe

50 000

Kuiters, Ingerid P

10 000

Nicolaisen, Heidi

50 000

Talstad, Janne

50 000

Dal, Putte Helene

40 000

Gleditsch, Espen

30 000

Sæterdal, Kristin

50 000

Bøthun, Åsil

50 000

Holand, Ingrid

30 000

Afacan, Kristine Amundsen

35 000

Langstrand, Anders / Gruppe

25 000

Trægde, Lars

25 000

McGarrighan, Astrid

30 000

Rodrigues, Maria M / Gruppe

20 000

Johansen, Marius Almås / Gruppe

50 000

Almås, Silje

14 000

Göransson, Gabriella

20 000

Oppland

Østfold Holter, Turid

10 000

Bronger, Sigurd

50 000

Hepsø, Petter

50 000

Widén, Anna

43 000

Granath, Hans-Ove

50 000

Kurdøl, Egil M / Gruppe

50 000

Rogaland Lewis, Chloe / Gruppe

50 000

Husø, Hanne Frey

30 000

Nilsen, Maja

40 000

Borch, Henrikke Garpestad

10 000

Kvame, Ingeborg

30 000

Christensen, Sidsel / Gruppe

30 000

Aanestad, Marit

25 000

Torp, Nina

50 000

Sogn og Fjordane Larssen, Ingrid

50 000

Havran, Jiri / Gruppe

30 000

Stenseth, Anne Lise

50 000

Stavang, Bjørn Tore

30 000

Telemark Owens, Mary

40 000

Marcella, Monica

50 000

Tollefsen, Espen

50 000

Grønstad, Mona

30 000

Østvold, Daniel

36 000

Berg, Åslaug Krokann

25 000

Trøndelag Kristoffersen, Hanne Lydia O.

50 000

Leijon, Kaja Haugen

40 000

Torp, Helene

50 000

Johansson, Peter / Gruppe

30 000

Buddeberg, Tina Mareen

35 000

Rasmussen, Inger Johanne

50 000

Bergh, Sissel Mutale

30 000

Nygård, Per Kristian

30 000

Erichsen, Jan Håkon / Gruppe

35 000

Robberstad, Anne Helen

48 000

48

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

McAlinden, Mikkel Magnus

40 000

Berglund, Lina

10 000

Sommerfeldt-Colberg, Bente

50 000


Musikk Norsk kulturråds overordnede strategi på musikkområdet er å gjøre musikk av høy kvalitet i alle sjangere tilgjengelig for nye publikumsgrupper. Musikkscenen i Norge har utviklet et stort mangfold av utrykk innen ulike sjangere. Økningen i bredde og kvalitet har gitt nye muligheter til å skape og produsere musikk. Formidlingsarenaene for musikk er stadig mer varierte, og det er en økende interesse for betydningen av programmering og nye formidlingsformer. På musikkområdet vektlegger Kulturrådet forståelsen av at kunstnerisk kvalitet oppstår og utvikles uavhengig av sjangrer, men at kunsten har ulike forutsetninger for å lykkes innen ulike systemer. Videreutvikling av musikkområdets ulike kunstarenaer har derfor vært en viktig utfordring for Kulturrådet virksomhet de seneste årene. I statsbudsjettet for 2010 ble avsetningen økt med vel 11 mill kr, hvorav tilskuddsordningen for musikkensembler, tilskuddsordningene til arrangører innen rytmisk musikk og tilskuddsordningen for musikere innen rytmisk musikk ble økt med 2 mill kr hver, og tilskuddsordningen for musikkfestivaler og tilskuddsordningen for kirkemusikk ble økt med 1 mill kr hver. I tillegg til disse økningene opprettet Kulturrådet i 2010 en forsøksordning for arrangører innen klassisk musikk og samtidsmusikk. Forsøksordningen har hatt som formål å stimulere og utvikle arrangører innen samtidsmusikk og det klassiske musikkkområdet, herunder tidligmusikk og vokalmusikk, med programmering på profesjonelt/høyt nivå. Forsøksordningen får sin videreføring i 2011 ved at arrangørordningen for rytmisk musikk er styrket for å åpnes for alle musikksjangre. Til den nye forsøksordningen mottok Kulturrådet til sammen 146 søknader, og det ble bevilget tilskudd til 50 arrangører. Kulturrådet bevilget tilskudd til 184 ulike arrangørtiltak under arrangørordningen for rytmisk musikk og 221 turnéprosjekter under musikerordningen for rytmisk musikk, 103musikkfestivaler, 84musikkensembler, 73 kirkemusikkprosjekter, 162 bestillingsverk, 64 innspil-

lingsprosjekter og gjennom innkjøpsordningen kjøpt inn 204 musikkutgivelser. Det er i tillegg bevilget prosjektmidler til 75ulike prosjekter som ikke faller inn under de øvrige støtteordningene. Ni kor fikk videreført tilskuddet fra Forsøksordningen for kor, som hadde som formål å legge til rette for profesjonalisering/utvikling av utvalgte kor. Evalueringen av forsøksordningen forelå våren 2010, og Kulturrådet har bl.a. på bakgrunn av denne gitt sitt råd til Kulturdepartementet om innretningen av den videre satsningen på profesjonalisering av korfeltet. Kulturrådet har også i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, FONO og IFPI utarbeidet et forslag til modell for en digital innkjøps- og distribusjonsordning for musikk som er oversendt Kulturdepartementet.

Året i tall Avsetning 2010

kr 126 277 000

2009

kr 114 969 000

Søknader 2010

3 162

2009

2 588

Tildelinger 2010

1 106

2009

1 010

Samlet søknadssum 2010

kr 461 602 506

2009

kr 388 808 336

Midlene ble fordelt slik Tilskuddsordning for arrangører

kr 12 000 000

Tilskuddsordning for musikere

kr 12 000 000

Tilskuddsordning for musikkfestivaler

kr 30 562 000

Tilskuddsordning for musikkensembler

kr 22 189 000

Tilskuddsordning for kirkemusikk

kr

Innkjøpsordning for musikk

kr 18 912 000

Andre formål: Bestillingsverk-, innspillings- og prosjektstøtte, mangfoldsmidler, forsøksordning for kor

kr 24 052 000

Sum avsetning

*)

6 562 000

kr 126 277 000

Summen inkluderer også tilskudd til tverrfaglige prosjekter, se side 117

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

49


Musikk Forholdet mellom søknadssum og tildelinger 2001–2010 Samlet søknadssum i kr

Samlet avsetning i kr

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2001

203 531 932

59 878 000

29,4 %

2002

235 128 845

61 065 500

26,0 %

2003

233 476 346

62 398 000

26,7 %

2004

265 398 070

69 269 000

26,1 %

2005

296 802 978

65 391 000

22,0 %

2006

243 064 958

71 057 000

29,2 %

2007

310 235 702

86 787 000

28,0 %

2008

338 082 000

93 743 000

27,7 %

2009

388 808 336

114 969 000

29,6 %

2010

461 602 506

126 277 000

27,4 %

Prosentdel av samlet søknadssum som ble gitt i tilskudd

Figur 10 Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tildelinger musikk 2010 Musikkfestivaler Søker

Fylke

Prosjekt

Nordland

Nordland Musikkfestuke

Tilskudd i kr

Festspill Nordland Musikkfestuke

2 000 000

Nordlysfestivalen

Troms

Nordlysfestivalen

900 000

Vinterfestuka i Narvik

Nordland

Vinterfestuka i Narvik

450 000

Balejazz

Sogn og Fjordane

Balejazz

150 000

Barentsjazz

Troms

Tromsø Internasjonale Jazzfestival – Barentsjazz

100 000

Canal Street

Aust-Agder

Canal Street

500 000

DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival

Oppland

DølaJazz

400 000

Hemnes Jazzforum

Nordland

Hemnesjazz

150 000

Jazz

Kongsberg Jazzfestival

Buskerud

Kongsberg Jazzfestival

1 550 000

MaiJazz

Rogaland

MaiJazz Stavanger

1 000 000

50

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Nattjazz

Hordaland

Nattjazz

1 150 000

Oslo Jazzfestival

Oslo

Oslo Jazzfestival

1 100 000

Punktfestivalen

Vest-Agder

Punktfestivalen

300 000

Soddjazz

Nord -Trøndelag

Soddjazz

100 000

Sortland Jazzweekend

Nordland

Sortland Jazzfestival

100 000 200 000

Stiftelsen Sildajazz

Rogaland

Sildajazz

The Groove Valley Jazzcamp

Nordland

The Groove Valley Jazzcamp

Trondheim Jazzfestival

Sør-Trøndelag

Trondheim Jazzfestival

Varangerfestivalen

Finnmark

Varangerfestivalen

1 000 000

Vossa Jazz

Hordaland

Vossa Jazz

1 100 000

Alofestivalen

Nordland

Alofestivalen

Bergen Reggae Festival

Hordaland

Bergen Reggae Musikk og Kunstfestival

50 000 500 000

Populærmusikk 50 000 100 000

Bergenfest / Stiftelsen Bergen Music Fest

Hordaland

Bergenfest

950 000

Blues in Hell

Nord -Trøndelag

Blues in Hell

100 000

Bygdalarm

Hordaland

Bygdalarm

Dagfinn M. Pedersen

Aust-Agder

Risør Bluegrassfestival

150 000

Dalane Bluesfestival

Rogaland

Dalane Blues Festival

50 000

50 000

Egersund Visefestival

Rogaland

Egersund Visefestival

100 000

Eikerapen Roots Festival

Vest-Agder

Eikerapen Roots Festival

150 000

Ekko – Bergen Elektronika Festival

Hordaland

Ekko – Festival for elektronisk musikk & kunst

350 000

Fjellparkfestivalen

Vest-Agder

Fjellparkfestivalen

Foreningen Sør-Norsk Metall Forum

Vest-Agder

Southern Discomfort Metal Festival

100 000

Hamar Music Festival

Hedmark

Hamar music festival

100 000

50 000

Hole In The Sky festivalen

Hordaland

Hole In The Sky

350 000

Hovefestivalen

Aust-Agder

Hovefestivalen

400 000

Insomnia Festival

Troms

Insomnia Festival

200 000

Jorddunstfestivalen

Sør-Trøndelag

Jorddunstfestivalen

Jugendfest

Møre og Romsdal

Jugendfest

100 000

Karlsøyfestivalen

Troms

Karlsøyfestivalen

100 000

Karmøygeddon Metal Festival

Rogaland

Karmøygeddon metal festival

100 000

Linn Catrine Lunder

Oslo

Øyafestivalen: Mer til kidsa

100 000

Midnattsrocken

Finnmark

Midnattsrocken

100 000

Norsk Country Treff

Sogn og Fjordane

Norsk Country Treff

100 000

Norway Rock Festival Kvinesdal

Vest-Agder

Norway Rock Festival

100 000

Numusic Records

Rogaland

Numusic festival

800 000

Nødutgangfestivalen

Nordland

Nødutgangfestivalen

100 000

50 000

Oslo Live

Oslo

Oslo Live

200 000

Periferifestivalen

Hordaland

Periferifestivalen

100 000

Pstereo AS

Sør-Trøndelag

Pstereo

200 000

Raumarock

Møre og Romsdal

RaumaRock

100 000

Rootsfestivalen i Brønnøysund v/ Kulturcompagniet

Nordland

Rootsfestivalen

100 000

Skiippagurrafestivalen

Finnmark

Skiippagurrafestivalen

200 000 150 000

Skjærgårds M&M festival

Aust Agder

Skjærgårdsgospel Music & Mission Festival

Skåtøy Vise- og Poesifestival

Telemark

Skåtøy Vise og Poesifestival

Slottsfjellfestivalen

Vestfold

Slottsfjellfestivalen

200 000

Smeltedigelen

Nordland

Smeltedigelen musikkfestival

100 000

50 000

Steinkjerfestivalen

Nord -Trøndelag

Steinkjerfestivalen

100 000

Stiftelsen Månefestivalen

Østfold

Månefestivalen

200 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

51


Søker

Fylke

Prosjekt

Trondheim Live

Sør-Trøndelag

Nidaros Bluesfestival

Tilskudd i kr 100 000 250 000

Trænafestivalen

Nordland

Trænafestivalen

Utkant

Sogn og Fjordane

Utkant

Vikedal Roots Music Festival

Rogaland

Vikedal Roots Music Festival

150 000

Vinjerock BA

Oppland

Vinjerock i Jotunheimen

100 000

Vise- og lyrikkfestivalen i Haugesund AS

Rogaland

Vise- og lyrikkfestivalen i Haugesund

100 000

Viser ved Kanalen

Telemark

Viser ved Kanalen

200 000

Hordaland

Balkanfest-Evanger

50 000

50 000

Folkemusikk/verdensmusikk Balkanfest-Evanger Den Norske Folkemusikkveka

Buskerud

Den Norske Folkemusikkveka

700 000

Haukeliseterfestivalen

Telemark

Haukeliseterfestivalen

100 000

Jørn Hilme-stemnet

Oppland

Jørn Hilme-stemnet

800 000

Kalottspel

Troms

Kalottspel

250 000

Kinesisk Kulturfestival

Oslo

Kinesisk Kulturfestival

100 000

Latinfestivalen i Trondheim

Sør-Trøndelag

Latinfestivalen i Trondheim

150 000

Márkomeannu

Nordland

Márkomeannu

100 000

No Siesta Fiesta

Troms

Latinfestivalen i Tromsø, No Siesta – Fiesta

150 000

Nordsjøfestivalen i Farsund

Vest-Agder

Nordsjøfestivalen i Farsund

250 000

Osafestivalen

Hordaland

Osafestivalen

300 000

Produksjonsselskapet Vogna

Vest-Agder

Kristiansand Internasjonale Musikkfestival

150 000

Stiftinga Hilmar Alexandersen

Nord -Trøndelag

Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival

200 000

Telemarkfestivalen

Telemark

Telemarkfestivalen

900 000

Transform – Trondheim World Music Festival

Sør-Trøndelag

Transform

200 000

Tromsø World Music Festival

Troms

Tromsø World Music Festival

100 000

All Ears – Festival for improvisert musikk

Oslo

All Ears – festival for improvisert musikk

100 000

Borealisfestivalen

Hordaland

Borealisfestivalen

950 000

BrassWind Festivalen

Hordaland

Brasswind Festivalen

Samtidsmusikk

50 000

Fri Resonans

Sør-Trøndelag

Fri resonans

100 000

Ny Musikk – Landsforeningen

Oslo

Oslo nye kammermusikkfestival

300 000

Ny Musikk Harstad

Troms

Ilios Festivalen

400 000

De Internasjonale Kirkefestspill

Vest-Agder

De internasjonale kirkefestspill i Kristiansand

400 000

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

Møre og Romsdal

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

250 000

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Oslo

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

1 000 000

Fartein Valen Festivalen

Rogaland

Fartein Valen-festivalen

Glogerfestspillene

Buskerud

Glogerfestspillene

300 000

Gloppen Musikkfest

Sogn og Fjordane

Gloppen Musikkfest

150 000

Hardanger Musikkfest

Hordaland

Hardanger Musikkfest

350 000 150 000

Kirkemusikk

Klassisk/kammermusikk 250 000

Hardingtonar

Hordaland

Hardingtonar

Kirsten Flagstad-festivalen

Hedmark

Kirsten Flagstad Festival

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

Nordland

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

550 000

The Egersund Youth Chamber Music Festival

Rogaland

The Egersund Youth Chamber Music Festival

100 000

Vinterfestspill i Bergstaden

Sør-Trøndelag

Vinterfestspill i Bergstaden

450 000

Barents Spektakel

Finnmark

Barents Spektakel

200 000

Kibneb-festivalen

Sør-Trøndelag

Kibneb-festivalen

Laget Vårsøg

Møre og Romsdal

Vårsøghelga

200 000

Sunndal Kulturfestival

Møre og Romsdal

Sunndal Kulturfestival

300 000

50 000

Festivaler uten klar sjangertilhørighet

52

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

50 000


Musikkensembler Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Hordaland

1982 ensemblet 2010

Tradisjons-/verdensmusikk 1982

100 000

Banjo Mosele & Veterans

Oslo

Banjo Mosele 2010

100 000

Farmers Market

Oslo

Farmers Market 2010

200 000

Flukt Kulturformidling ANS

Sør-Trøndelag

Flukt Musikkensemble 2010

150 000

Gjertruds Sigøynerorkester

Telemark

Gjertruds Sigøynerorkester 2010

200 000

KVARTS

Oppland

Kvarts 2010

200 000

Majorstuen

Sogn og Fjordane

Majorstuen 2010

300 000

Ras Nas

Oslo

Ras Nas 2010

150 000

RUMI Ensemble

Oslo

Rumi Ensemble 2010

150 000

Seven Winds

Oslo

Seven Winds 2010

100 000

Shekere

Oslo

Shekere 2010

100 000

Slagr

Oslo

Slagr 2010

150 000

Tindra

Oslo

Tindra 2010

200 000

Unni Løvlid ensemble

Oslo

Unni Løvlid ensemble 2010

200 000

Kor/vokalensembler Det norske solistkor

Oslo

Det norske solistkor

Ensemble 96

Oslo

Ensemble 96

1 400 000 150 000

Grex Vocalis

Oslo

Grex Vocalis 2010

100 000

Kor Vest

Hordaland

KorVest 2010

150 000

Nidaros Domkor

Sør-Trøndelag

Nidaros Domkor 2010

100 000

Nordic Voices

Oslo

Nordic Voices

500 000

Schola Cantorum

Oslo

Kammerkoret Schola Cantorum 2010

150 000

Trio Mediæval

Oslo

Trio Mediæval 2010

300 000

Trondheim Voices

Sør-Trøndelag

Trondheim Voices 2010

200 000

Vokal Nord

Troms

Vokal Nord

200 000

Barokkanerne

Oslo

Barokkanerne 2010

450 000

Barokksolistene

Oslo

Barokksolistene 2010

900 000

Bergen Barokk

Hordaland

Bergen Barokk 2010

350 000

Tidligmusikk

Ensemblet Currentes

Hordaland

Currentes 2010

150 000

Lux Borea

Troms

Lux Borea 2010

150 000

Norsk Barokkorkester

Oslo

Norsk Barokkorkester 2010

700 000

Hordaland

Bergen Big Band 2010

600 000

BOL

Sør-Trøndelag

Bol 2010

150 000

Christian Wallumrød Ensemble

Oslo

Christian Wallumrød Ensemble 2010

250 000

Jazz/improvisasjonsmusikk Bergen Big Band

Ensemble Denada

Oslo

Ensemble Denada 2010

750 000

Excess Luggage

Akershus

Excess Luggage 2010

150 000

Food

Oslo

Food 2010

150 000

Frode Gjerstad Trio

Rogaland

Frode Gjerstad Trio 2010

100 000

Geir Lysne listening ensemble

Akershus

Geir Lysne Ensemble 2010

250 000

Helge Lien Trio

Oslo

Helge Lien Trio

150 000

In the Country

Oslo

In The Country 2010

150 000

Jan Gunnar Hoff Group

Nordland

Jan Gunnar Hoff Group 2010

150 000

Karl Seglem

Oslo

Karl Seglem 2010

150 000

Kjell Kalleklev

Hordaland

Arve Henriksen 2010

200 000

Kjell Kalleklev Management

Hordaland

Arild Andersen Trio 2010

150 000

Kjell Kalleklev Management

Hordaland

Nils Petter Molvær 2010

200 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

53


Søker

Fylke

Prosjekt

Magnetic Music

Oslo

Jon Balke / Magnetic Music 2010

Tilskudd i kr 400 000

Maryland

Oslo

Maryland – 2010

200 000

Mathias Eick Quartet

Oslo

Mathias Eick Quartet 2010

150 000

Mats Eilertsen Quartet

Akershus

Mats Eilertsen Quartet 2010

150 000

Motif

Oslo

Motif 2010

250 000

Musikkprofil booking og management

Oslo

Ola Kvernberg Trio 2010

150 000

Offbeat

Oslo

Frøy Aagre & Offbeat 2010

100 000

Puma

Hordaland

Puma 2010

100 000

Sagene Kulturverksted

Oslo

Eple Trio 2010

150 000

Shining

Oslo

Shining

200 000

Steinar Raknes

Oslo

Steinar Raknes Quartet 2010

200 000

Supersilent

Oslo

Supersilent 2010

150 000

The Brazz Brothers

Møre og Romsdal

The Brazz Brothers 2010

400 000

The Core

Sør-Trøndelag

The Core 2010

250 000

The Thing

Oslo

The Thing 2010

150 000

Tord Gustavsen Ensemble

Oslo

Tord Gustavsen Ensemble

100 000

Tore Brunborg

Akershus

Brunborg/Taylor/Jormin/Strønen 2010

150 000

Engegårdkvartetten

Nordland

Engegårdkvartetten 2010

250 000

Gjøvik Sinfonietta

Oppland

Gjøvik Sinfonietta 2010

100 000

Klassisk

Grieg Trio

Akershus

Grieg Trio 2010 – 2012

350 000

Nidaros Strykekvartett

Sør-Trøndelag

Nidaros Strykekvartett 2010

100 000 700 000

Oslo Camerata

Oslo

Oslo Camerata 2010

Oslo Strykekvartett

Oslo

Oslo Strykekvartett

350 000

Telemark Kammerorkester

Oslo

Telemark Kammerorkester 2010

150 000

tenThing brassensemble

Oslo

tenThing brassensemble 2010

100 000

Vertavo Strykekvartett

Oslo

Vertavo Strykekvartett

350 000

Vest-Agder

Affinis Ensemble 2010

100 000

Samtidsmusikk Affinis Ensemble Alog

Oslo

Alog 2010

150 000

Alpaca Ensemble

Sør-Trøndelag

Alpaca Trio og Ensemble 2010

350 000

Asamisimasa

Oslo

Asamisimasa 2010

300 000

Ensemble Ernst

Vest-Agder

Ensemble Ernst 2010

450 000

Jazzkammer

Oslo

Jazzkammer 2010

100 000

Lemur

Sør-Trøndelag

Lemur 2010

150 000

Ning

Oslo

Ning 2010

200 000 200 000

POING

Akershus

Poing 2010

Polygon

Oslo

Polygon 2010

100 000

SISU slagverksensemble

Oslo

Sisu Slagverksensemble 2010

350 000

SPUNK ANS

Oslo

Spunk 2010

300 000

Trondheim Sinfonietta

Sør-Trøndelag

Trondheim Sinfonietta 2010

550 000

Rytmisk musikk – arrangørstøtte Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

4/4 Forum for takt og tone

Nordland

4/4 Forum for takt og tone – konserter høsten 2010

Ad lib Jazzklubb

Nordland

Ad Lib Jazzklubb – arrangementer 2010

Aktive Studenters Forening

Hordaland

Aktive Studenters Forening – konsertvirksomhet 2010

40 000

Akustisk Tromsø

Troms

Akustisk Tromsø – Konsertserie Dreamcatcher høsten 2010

30 000

Arrangører

54

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

20 000 200 000


Søker

Fylke

Prosjekt

Arendal Jazzklubb

Aust-Agder

Arendal jazzklubb – konserter 2010

Tilskudd i kr

Arendal kommune v/Kulturnettverket

Aust-Agder

Bakgårdskonserter og Gårdskonserter i Arendal kommune

Asker Jazzklubb / Asker Jazzvenner

Akershus

Asker Jazzklubb – arrangementer 2010

150 000 50 000 100 000

Audunbakkenfestivalen

Hedmark

Audunbakkenfestivalen – konserter utenom festivaltid 2010

20 000

Bergen Global Music Network

Hordaland

Bergen Global Beat 2010

60 000

Bergen Jazzforum

Hordaland

Bergen Jazzforum 2010

Bergen Kunsthall

Hordaland

Utmark – Bergen Kunsthall – høstprogram 2010

350 000 50 000

Bingen Booking

Vest-Agder

Samsen kulturhus – konsertarrangementer våren 2010

30 000

Blitz Booking

Oslo

Oslo Brenner – konsertserie våren 2010

60 000

Blue Note Jazzklubb

Oppland

Blue Note jazzklubb – jazzkonserter 2010

Blæst AS

Sør-Trøndelag

Blæst – arrangementer 2010

40 000 200 000

Blå Booking

Oslo

Blå – Klubb Vriompeis 2010

70 000

Blå Booking

Oslo

Jazz på Gølvet – arrangementer 2010

50 000

Blå Booking AS

Oslo

Future of..

30 000

Blårollinger

Oslo

Blårollinger – konsertserie høsten 2010

45 000

Blårollinger

Oslo

Blårollinger – konsertserie våren 2010

45 000

Bodø Bluesklubb

Nordland

Bodø Bluesklubb – høstprogram 2010

50 000

Bodø Bluesklubb

Nordland

Bodø Bluesklubb – vårprogram 2010

50 000

Bremanger Kino og Scene

Sogn og Fjordane

Bremanger Kino & Scene – arrangementer 2010

15 000

Brilliance

Oslo

Brilliance Nights – fire arrangementer i 2010/2011

20 000

Brønnøy jazzforum

Nordland

Brønnøy jazzforum – konsertvirksomhet 2010

Bø Jazzklubb

Telemark

Bø jazzklubb – arrangementer 2010

Bøker & Børst

Rogaland

Konsertserien Bøker & Børst Session – høst 2010 og vår 2011

30 000

Café Kaos

Oslo

Konserter på Café Kaos høsten 2010

40 000

70 000 100 000

Café Kaos

Oslo

Konserter på Café Kaos våren 2010

50 000

Cementen

Rogaland

Cementen – konserter 2010

80 000

Checkpoint Charlie

Rogaland

Checkpoint Charlie – konserter 2010

Det Norske Studentersamfund

Oslo

Foreningen Tappetårnet Klubb Kadanza – konsertkonsept for verdensmusikk – høst 2010

Drivhuset – Stiftelsen for musikalsk verkstedsarbeid Oslo

Bidrobon konsertserie 2010

Eggstockfestivalen

Eggstockfestivalen 2011

Hordaland

100 000 30 000 35 000 100 000

Eggstockfestivalen

Hordaland

Eggstockfestivalen 2010

75 000

Evans Jazzclub

Hordaland

Evans Jazzclub – arrangementer 2010

60 000

Farsund Jazz & Viseklubb

Vest-Agder

Farsund Jazz- og Viseclub – jazz- og visekonserter 2010

40 000

Finnskogutstillingen

Hedmark

Finnskogutstillingen – Konserter under utstillingen – 12.-14. mars 2010

10 000

Fjæra Bluesklubb (2)

Sogn og Fjordane

Fjordblues 2010

20 000

Flekkefjord Jazzklubb

Vest-Agder

Flekkefjord jazzklubb – konsertarrangementer 2010

75 000

Folkemusikklubben Columbi Egg

Hordaland

Columbi Egg 2010

90 000

Folkemusikkscena på Rauland

Telemark

Folkemusikkscena på Rauland 2010

45 000

Folken – Studentersamfunnet i Stavanger

Rogaland

Folken – Stundentersamfunnet i Stavanger – konsertprogram høsten 2010

60 000

Fot – Klubb

Nordland

FOT klubb – konsertvirksomhet 2010

70 000

Fredrikstad Rockeklubb – the Crypt

Østfold

Fredrikstad rockeklubb – The Crypt – konsertserie våren 2010

30 000

Fritt Fall

Oslo

Fritt Fall – konsertarrangementer på Sound of Mu høsten 2010

30 000

Frontal Angrep

Sør-Trøndelag

Rock:Røros – konsertserie våren 2010

20 000

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

Sogn og Fjordane

FolkJazzScena 2009/2010 – tilleggsbevilgning

100 000

Global Oslo Music

Oslo

Club global og Koéju 2011

200 000

Global Oslo Music

Oslo

Club Global høsten 2010

Grenland Jazzforum

Telemark

Grenland Jazzforum – arrangementer 2011

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

80 000 150 000

55


Søker

Fylke

Prosjekt

Grenland Jazzforum

Telemark

Grenland Jazzforum – arrangementer 2010

Tilskudd i kr 100 000

Grünerløkka Alternatives

Oslo

Grünerløkka Alternatives – Urban Balkan Sounds – konsertserie høsten 2010 og våren 2011

100 000

Hadeland Jazzforum

Oppland

Hadeland Jazzforum – høst- og vårkonsertene 2010-2011

30 000

Hamar Bluesklubb

Hedmark

Hamar Bluesklubb – konsertserie 2010

20 000

Hamar jazzklubb

Hedmark

Hamar Jazzklubb – høstprogram 2010

25 000

Hardanger folkemusikksamling

Hordaland

Hardanger folkemusikklag – konsertrekke våren og sommeren 2010

40 000

Hardanger folkemusikksamling

Hordaland

Hardanger folkemusikksamling – konsertrekke oktober 2010 – januar 2011

15 000

Haukeliseterfestivalen

Telemark

Haukeliseterfestivalen nettverk vinter/vår 2011

Havresekken Bukking

Oslo

Havresekken Bukking – vår og høst 2010

30 000 100 000

Hilde Hammer

Oslo

Death Match 2010

35 000

Horten Jazz Club

Vestfold

Klubbkvelder i Horten JazzClub 2010

80 000

Inderøy Jazzforum

Nord-Trøndelag

Inderøy Jazzforum – jazzklubbdrift 2010

60 000

Ingebrigt Davik-huset

Møre og Romsdal

Ingebrigt Davik-huset – haustprogram 2010

30 000

Ira Ira shows & booking

Hordaland

Ira Ira – konsertserie sommer/høst 2010

100 000

Jazz Evidence

Buskerud

Jazz Evidence – Jazz Hele Året 2010

100 000

Jazzklubben Volda/Ørsta

Møre og Romsdal

Jazzklubben Volda/Ørsta – arrangementer 2010

64 000

Jazzmontør

Oslo

Modulert Grand Prix 5-årsjubileum

50 000

Jazzsirkelen

Møre og Romsdal

Jazzsirkelen – arrangementer i 2010

60 000

Jazzverket

Møre og Romsdal

Jazzverket – arrangementer 2010

50 000

Josefine Visescene

Oslo

Josefine Visescene – konserter høsten 2010

70 000

Josefine Visescene

Oslo

Josefine Visescene – konserter 1. halvår 2010

60 000

Juvenile Rock Club

Vestfold

Juvenile Rock Club – rusfri rockeklubb for ungdom mellom 13 og 18 år – konserter våren 2010

20 000

Jølster Jazzklubb

Sogn og Fjordane

Jølster Jazzklubb – konsertprogram høsten 2010

20 000

Kalottspel

Troms

Kalottspel – konserter høsten 2010

50 000

Kalottspel

Troms

Kalottspel – konserter våren 2010

35 000

Kampenjazz

Oslo

Kampenjazz – konserter 2010

Karmøygeddon metal klubb

Rogaland

Karmøygeddon metal klubb – konserter 2010

60 000

KlangFeel jazz & viseklubb

Rogaland

KlangFeel jazz & viseklubb høst 2010- vår 2011

20 000

The Grand Lodge (tidligere Knekk en Takt) – høstprogram 2010

60 000

Knekk en Takt

150 000

Kullebunden Jazz

Akershus

Kullebunden – Jazzkonserter 2010

30 000

Kultur-Chi

Rogaland

Kultur-Chi – Verden i Stavanger 2011

80 000

Kulturkollektivet Nabovarsel

Hordaland

Nabovarsel Bergen 2010

50 000

Kulturvogna

Vest-Agder

Internasjonal musikkscene Kristiansand – konsertvirksomhet i 2010

50 000

Kyrkjehola Kulturbeite

Sør-Trøndelag

Kyrkjehola Kulturbeite – sommerprogram 2010

40 000

Ladyfest Oslo

Oslo

Ladyfest Oslo 2010

70 000

Lars Jakob Rudjord

Vest-Agder

Fyrlyd10 – konsertserie på Lista

25 000

Levanger Jazzklubb

Nord -Trøndelag

Levanger Jazzklubb – konsertserie høsten 2010

60 000

Levanger Jazzklubb

Nord -Trøndelag

Levanger Jazzklubb – konsertserie våren 2010

20 000

Lillesalen

Oslo

Lillesalen konsertserie høsten 2010

18 000

Lørdagsjazzklubben

Rogaland

Lørdagsjazzklubben (LJK) – jazzcafe i Sandnes – 2010

40 000

Lørenskog Jazzklubb

Akershus

Lørenskog Jazzklubb – konserter 2010

20 000

Mandal Bluesklubb

Vest-Agder

Venterommet i Mandal – 6 blueskonserter 2010

26 000

Mandal Jazzklubb

Vest-Agder

Mandal Jazzklubb – konserttilbud i 2010

40 000

Martinique

Rogaland

Martinique – konserter 2010

60 000

Masfjorden kommune

Hordaland

Sommarscena på Sørsida 2010

11 000

56

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Midtbyen Rockeklubb/Storås Artist

Sør-Trøndelag

Midtbyen Rockeklubb – konserter høsten 2010

Tilskudd i kr

Midtbyen Rockeklubb/Storås Artist

Sør-Trøndelag

Midtbyen Rockeklubb – konserter våren 2010

30 000

NB! Ungdom

Sør-Trøndelag

NB! Ungdom – konsertopplevelser for barn og unge hele året!

30 000

40 000

New Orleans Workshop Jazzclub

Oslo

New Orleans Workshop Jazzclub 2010

100 000

Nordic Black Theatre

Oslo

Family Reggae Disco – arrangementer 2010

150 000

Nordic Music Week

Rogaland

Nordic Music Week 2010

200 000

Nordkapp Musikk Forum (NMF)

Finnmark

Nordkapp Musikk Forum – arrangementer våren 2010

10 000

Nordsjøfestivalen i Farsund

Vest-Agder

Folkemusikkscena i Farsund 2010

30 000

Northern Lights Events

Nordland

Northern Lights 2010

35 000

Ny Musikk Bergen

Hordaland

Ny Musikk Bergen – vårprogram 2010

40 000

Orkdal Kulturscene

Sør-Trøndelag

Orkdal kulturscene – konserter høst 2010

20 000

Oslo Bluesklubb

Oslo

Oslo Bluesklubb – konserter 2010

Oslo Jazzforum

Oslo

Oslo Jazzforum 2010

20 000 150 000

OsloFolk

Oslo

Folk på torsdag – høsten 2010

60 000

OsloFolk

Oslo

Folk på Schous – en folkemusikkpubb og konsertarena – vår 2010

70 000

Otta Jazz- og viseforum

Oppland

Otta jazz- og viseforum – konsertprogram høst 2010

18 000

Otta Jazz- og viseforum

Oppland

Otta jazz- og viseforum – konsertprogram våren 2010

18 000

Parkteatret Bar

Oslo

Parkteatret – konsertrekken Sunday Digestive høst 2010 – vår 2011

100 000

Pøkk

Sør-Trøndelag

Pøkk – Konsertserie for improvisert musikk i Trondheim høst 2010

30 000

Pøkk

Sør-Trøndelag

Pøkk – våren 2010

40 000

Radio Nova

Oslo

Nova presenterer – konsertproduksjon våren 2010

50 000

Reisa Jazzklubb

Troms

Reisa Jazzklubb – helårig drift 2010

40 000

Revolver

Oslo

Revolver – konserter 2010

Risør Jazzklubb

Aust-Agder

Risør Jazzklubb 2010

100 000 30 000

Rockehuset i Halden

Østfold

Rockehuset i Halden – konsertprogram 2010

50 000

Rockeklubben i Porsgrunn

Telemark

Rockeklubben i Porsgrunn – konsertserie 2010-2011

80 000

Rockforum

Sør-Trøndelag

Zoom Trondheim 2010 – gjennomføring av tre ZOOM-kvelder på Blæst vår 2010

30 000

Rockklubben Rock

Troms

Rockklubben Rock i Tromsø 2010

Rudi Kultur

Oppland

Kvarts & Kringkastingsorkesteret – Folkemusikk i symfoni på Rudi Gard 13. januar 2010

100 000

Rudi Kultur

Oppland

Låvende saker på Rudi Gard 2009 – 2010

Rust Club & Scene AS

Møre og Romsdal

Rust Club & Scene 2010

50 000

80 000 150 000

Røyken Bluesklubb

Buskerud

Røyken Bluesklubb våren 2010

30 000

Røyken Jazzforum

Buskerud

Røyken Jazzforum – program 2010

50 000

Samfunnsvitenskapelig Fak. Forening (SVFF)

Oslo

Stjernesludd – konsertserie våren 2010

20 000

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening

Oslo

Sanfunnsvitenskapelig Fakultetsforening SVFF – konserter høsten 2010

20 000

Sandnes Rockeklubb

Rogaland

Sandnes Rockeklubb – konsertarrangementer høst 2010 – vår 2011

80 000

Sarpsborg Jazzklubb

Østfold

Sarpsborg Jazzklubb – arrangementer 2010

50 000

Sentral Festival

Hordaland

Sentral Kultur – konserter høst 2010 og vinter/vår 2011

50 000

Sildajazzens venner

Rogaland

Lørdagsjazzen 2010

50 000

Skedsmo Bluesklubb

Akershus

Blues til folket 2010

60 000

Skiensjazzdraget

Telemark

Skiensjazzdraget – konsertprogram høst 2010

50 000

Skiensjazzdraget

Telemark

Skienjazzdraget – konsertprogram våren 2010

50 000

Smalt

Telemark

Smalt 2010

Soria Moria Bar & Bistro

Oslo

Soria Moria Bar & Bistro – arrangementer 2010

50 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

100 000

57


Søker

Fylke

Prosjekt

Sortland jazz- og viseklubb

Nordland

Sortland Jazz og Viseklubb – konserter 2010

Tilskudd i kr 150 000

Stabbur Amfi

Oppland

Stabbur Amfi – konserter sommer/høst 2010

Stavanger BluesClub

Rogaland

Stavanger Blues Club – tirsdagskonserter for blues og annen relatert improvisert musikk

100 000

20 000

Stavanger Jazzforum

Rogaland

Stavanger Jazzforum – konsertprogram 2010

250 000

Stephan Meidell

Hordaland

Playdate – konserter høsten 2010

40 000

Stephan Meidell

Hordaland

Playdate – konserter våren 2010

40 000

Stiftelsen Bukta – Tromsø Open Air Festival

Troms

Nordnorsk artistutveksling 2011

60 000

Stiftelsen Cosmopolite Scene

Oslo

Cosmopolite Scene – konsertserie 2010

80 000

Stiftelsen EnergiMølla Drift

Buskerud

Energimølla Kongsberg 2010

Stiftelsen Hulen

Hordaland

Rock Out 2010

25 000

Stiftelsen Hulen

Hordaland

Hulen – tordagsrock 2010

20 000

100 000

Stiftelsen Hulen

Hordaland

Hulen – arrangementer 2010

80 000

Stiftelsen Hulen

Hordaland

Zoom Urørt 2010 – Hulen, Bergen 21. – 23. januar

30 000

Stiftelsen Oslo Konsertarrangør – SOKA

Oslo

Stiftelsen Oslo Konsertarrangør (SOKA) – konsertprogram Garage Oslo 2010

150 000

Stiftelsen Studentkroa i Bø

Telemark

Kroa i Bø – konsertserie høsten 2010

50 000

Stiftelsen Studentkroa i Bø

Telemark

Studentkroa i Bø – arrangementer våren 2010

50 000

Stiftinga Osterøy Museum

Hordaland

Folkemusikkarena på Osterøy 2010

30 000

Sting Jazzklubb

Rogaland

Sting Jazzklubb – høstprogram 2010

15 000

Stord Rockeklubb

Hordaland

Stord Rockeklubb – fire konserter våren 2010

20 000

Storyville Jazz Club

Møre og Romsdal

Storyville Jazz Clubb – arrangementer 2010

70 000

Studenthuset Driv

Troms

Studenthuset driv – Nieuw – Tromsø 15.oktober 2010

Sub Scene

Oslo

Sub Scene – konserter 2011

200 000

20 000

150 000

Sub Scene

Oslo

Sub Scene – konserter 2010

Sverresborg Menighetsråd

Sør-Trøndelag

Høstdialogene – kulturkvelder i Havstein kirke november 2010

15 000

Swing'n'Sweet Jazzclub

Hordaland

Swing’n’Sweet Jazzklubb – arrangementer 2010

50 000

Telemarkfestivalen/Bø Rytmisk scene

Telemark

BøRS/Telemarkfestivalen – vår og høstprogram 2010

30 000

The Toothfairy Label

Akershus

Musikk Flekken – spill med din favoritt og artist workshop høst 2010

75 000

The Toothfairy Label

Akershus

Musikk Flekken – spill med din favoritt og artist workshop

100 000

The Villa

Oslo

Oslo Experimental – Bhang Lassies – konsertserier høsten 2010

125 000

The Villa

Oslo

Bhang Lassies våren 2010

100 000

The Villa

Oslo

Oslo Experimental – konsertserie våren 2010

100 000

Thomasgaarden Galleri og Kaffebar på Røros

Sør-Trøndelag

Førjulsjazz i Thomasgaarden på Røros 2010

15 000

Tou Scene

Rogaland

Tou scene – musikkprogrammet 2010

250 000

TrashPop

Vest-Agder

TrashPop – Kveldskonserter og lørdagskonserter høsten 2010 og Zoom Urørt 2011

100 000

TrashPop

Vest-Agder

Zoom Urørt 2010 – Kristiansand

Tromsø Jazzklubb

Troms

Tromsø jazzklubb – tre-årig støtte 2010-2012

Trondheim Calling

Sør-Trøndelag

Trondheim Calling 2010

Trondheim Jazzforum

Sør-Trøndelag

Trondheim Jazzforum – konserter 2010

Tune Into Gjøvik Jazzklubb

Oppland

Tune Into – Gjøvik Jazzklubb – arrangementer våren og høsten 2010

20 000 250 000 20 000 100 000 30 000

Union Rock

Buskerud

Union Rock – konserter 2010

250 000

Urijazz

Vestfold

Urijazz – konserter 2010

100 000

Vadsø Jazzklubb

Finnmark

Vadsø jazzklubb – konsertprogram 2. halvår 2010

80 000

Vadsø Jazzklubb

Finnmark

Konsertprogram Vadsø jazzklubb – 1. halvår 2010

50 000

Varangerfestivalen

Finnmark

Sápmi – konsert i forbindelse med Varangerfestivalen 2010

50 000

Viseklubben Spelt

Troms

Viseklubben Spelt 2010

70 000

58

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Voss Folkemusikkscene

Hordaland

Voss Folkemusikkscene høst 2010-vår 2011

Tilskudd i kr 20 000

Vågsbygd Frikirke

Vest-Agder

Konsertrekke i forbindelse med prosjektet Landskap og vandring våren 2010

20 000

zang:

Rogaland

Zang – konsertserie Tou Scene 2011

30 000

Øksnes kommune

Nordland

Musikalske perler langs Yttersia – konserter i Nyksund 2010

30 000

Østfold Musikkråd

Østfold

Trad. session – konsertserie folkemusikk – høsten 2010

40 000

Østkanten Bluesklubb

Oslo

Østkanten Bluesklubb – arrangementer juni – august 2010

50 000

Østkanten Bluesklubb

Oslo

Østkanten Bluesklubb – arrangementer mars- mai 2010

70 000

Østkanten Bluesklubb

Oslo

Østkanten Bluesklubb – arrangementer januar-februar 2010

60 000

Rytmisk musikk – musikerstøtte Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Musikere 1349

Oslo

1349 – Turné i Nord-Amerika oktober 2010

Alexander Rishaug

Oslo

Alexander Rishaug med Sakana Hosomi, Phonophani og Sigbjørn Apeland med Haco – Japanturné 2010

180 000 50 000

Amber AS

Oslo

The Navigators – Norgesturné våren 2010

80 000

Amber Booking

Oslo

Oslo Ess – Norgesturne høst 2010

35 000

Amber Booking

Oslo

Djerv – Mongo Ninja – Obliteration – Øya Open turne sommer 2010

50 000

Amber Booking

Oslo

VOM – Norgesturné våren 2010

30 000

Amber Booking

Oslo

Audrey Horne – Norgesturné våren 2010

80 000

Anders Fossum

Sør-Trøndelag

1001 – norgesturné september/ oktober 2010

50 000

Anders Lønne Grønseth

Oslo

Arch70 – jazzklubbturné våren 2010

25 000

Annlaug Børsheim

Hordaland

Annlaug Børsheim – turné i Norge og Storbritannia – vår 2010

30 000

Aphrodisiac

Oslo

Aphrodisiac – Norgesturné 2010

20 000

ArtistCompagniet

Oslo

Izakaya Heartbeat – Norgesturné høsten 2010

20 000

ArtistPartner AS

Akershus

The Pink Robots – Norgesturné våren 2010

ArtistPartner AS

Akershus

Moddi – Norgesturné – vår 2010

100 000

50 000

ArtistPartner AS

Akershus

Social Suicide – Norgesturné 2010

50 000

Ary Morais & Band

Oslo

Varme Vibber fra Kapp Verde i Vinterkulden 2010

25 000

Ary Morais & Band

Oslo

Ary Morais – sommerturné 2010

Atomic

Sør-Trøndelag

Atomic 2010

Atomic Soul

Oslo

The New Wine – Pow Pow – Norgesturné høsten 2010

20 000 150 000 80 000

Atomic Soul

Oslo

Kråkesølv – Norgesturné våren 2010

Ballrogg

Oslo

Ballrogg og Vertex – Dobbel releaseturné i USA – våren 2010

204 000 30 000

Ballrogg

Oslo

Ballrogg – Turné og kulturutveksling i Russland, Ukraina og Hviterussland 15. – 23. januar 2010

40 000

Barrage

Sør-Trøndelag

Barrage – Europaturné – oktober 2010

Beady Belle

Oslo

Beady Belle 2010

20 000 150 000

Becaye Aw

Oslo

Becaye Aw – turne i Tyskland – høst 2010

Bengalo

Sør-Trøndelag

Bengalo – turné og promotering på Balkan vår 2010 – Norden høst 2011

20 000 100 000

Bes Booking

Oslo

Jens Carelius – 4 konserter april-mai 2010

25 000

Bjørn Klakegg

Oslo

Kåre Vestrheim, Harald Skullerud og Bjørn Klakegg – Japantur 2011

25 000

Bloodlights

Oslo

Bloodlights – turne i Europa april-mai 2010

40 000

Bodø Rhythm Group

Nordland

Sinus Session – konsertserie i Bodø høst 2010

50 000

Bpop Mentometer

Oslo

Vidar Vang – Norgesturné våren 2010

50 000

Bpopmentomenter

Rogaland

Susanne Sundfør – turné i Europa og USA – høst 2010

75 000

Bpopmentomenter

Rogaland

Susanne Sundfør – realeaseturné våren 2010

35 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

59


Søker

Fylke

Prosjekt

Brilliance

Oslo

Philco Fiction – Norgesturné høsten 2010

Tilskudd i kr 40 000

Brilliance

Oslo

Social Suicide – Norgesturné høsten 2010

60 000

Britt-Synnøve Johansen

Rogaland

Britt-Synnøve Johansen – Skyt meg med tre roser – releaseturné i Norge 2010

40 000

Bureau Storm

Oslo

Mari Boine med band – lanseringsturné 2009

100 000 100 000

Bureau Storm

Oslo

Adjagas – Norgesturné 2010

Bushman's Revenge

Oslo

Bushman's Revenge – releaseturne Jitterbug i Japan – høst 2010

20 000

Cartoon

Sør-Trøndelag

Cartoon – Europaturné våren 2010

16 000

Casiokids

Hordaland

Casiokids – Turné i USA august 2010

40 000

Casiokids

Hordaland

Casiokids – Europaturné vår 2010

Casiokids

Hordaland

Casiokids – turné i Norge, Europa og USA våren 2010

200 000

50 000

Chrome Hill

Oslo

Chrome Hill – turné i Norge og Europa 2010 og 2011

100 000

Cortex

Oslo

Cortex – Norgesturné høsten 2010

Datarock

Hordaland

Datarock – 2-årig turnéstøtte

Djerv

Oslo

Djerv – Norgesturné – høst 2010

50 000

Eli Storbekken

Oslo

Eli Storbekken – Lansering av plata Maros – Norge august 2010

30 000

Elin Kåven

Oslo

Elin Kåven – Norgesturné høsten 2010

Enslaved

Hordaland

Enslaved – 2-årig tilskudd

24 000 300 000

20 000 300 000

Facet

Sør-Trøndelag

Facet – Europaturné mai 2010

13 000

Five Men in a Boat

Østfold

Five men i a boat – turné i Sør-Norge våren 2010

21 000

Flying Gasoline

Oslo

Flying Gasoline – Konserter i Norge og Berlin desember 2010

20 000

Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen

Oslo

Den Norske Folkemusikkscena – turnéstøtte høst 2010

80 000

Franklin Kiermyer

Oslo

Sound Revelation! – Cosmopolite Scene 2010

70 000

Friend & Neighbors

Sør-Trøndelag

Friend & Neighbors – turné i Italia, Polen og Oslo – oktober 2010

20 000

Friend & Neighbours

Oslo

Friend & Neighbours – Europaturné sommeren 2010

20 000

Frisk F Music

Finnmark

Cyaneed – Norgesturné vår 2010

70 000

Frode Gjerstad

Rogaland

Frode Gjerstad, William Parker og Hamid Drake – turné i Norge og Europa – desember 2010

30 000

Fysisk Format

Oslo

Haust – Okkultokrati – Årabrot – felles norgesturné – november 2010

75 000

Gabriel Fliflet

Hordaland

Åresong – konserter 2010

Gammalgrass

Oslo

GammalGrass 2010

Gjermund Larsen Trio

Oslo

Gjermund Larsen Trio 2010

80 000

Goldlog

Hordaland

Goldlog – Scandinavian Collaborationtour Vol. II

20 000

Goldstar Music

Oslo

Kvelertak – Europaturné med Coliseum – høst 2010

Goldstar Music

Oslo

Kvelertak – Europaturné sommeren 2010

Goldstar Music

Oslo

Ingrid Olava – releaseturné i Norge våren 2010

70 000

Goldstar Music

Oslo

Thom Hell – Norgesturné våren 2010

90 000

Goldstar Music

Oslo

Keep of Kalessin – turnévirksomhet 2009-2010

Gorgoroth

Hordaland

Gorgoroth – Brasilturné september 2010

80 000 100 000

75 000 150 000

300 000 40 000

Gorgoroth

Hordaland

Gorgoroth – Europaturné våren 2010

Gunhild Seim & Time Jungle

Rogaland

Gunhild Seim & Time Jungle – turnévirksomhet 2010-2011

100 000

70 000

Haddy Jatou N´jie

Telemark

Haddy N'jie & A Few Good Men – Norgesturné våren 2010

80 000

Hanne Kolstø

Vest-Agder

Hanne Kolstø – Europaturné våren 2010

12 000

Haukeliseterfestivalen

Telemark

Haukelisterfestivalen nettverk 2010

40 000

Hekla Stålstrenga

Troms

Hekla Stålstrenga – konserter høst 2010

35 000

Henning Gravrok

Nordland

Henning Gravrok Band – lanseringsturne «Q» – september 2010

40 000

Henning Gustavsen

Østfold

No kjæm dom – om Romanifolkets musikalske møte med de fastboende

40 000

HiHat Management

Hordaland

William Hut – Norgesturne høsten 2010

30 000

Hilde Louise Asbjørnsen

Oslo

Hilde Louise Orchestra – turné i Norge og Danmark – vår – sommer 2010

50 000

60

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Hilde Marie Ensemble

Oslo

Hilde Marie Ensemble 2010-2011

Tilskudd i kr

How is Annie Records

Oslo

Youth Pictures of Florence Henderson – Europaturné september 2010

Humcrush

Sør-Trøndelag

Humcrush 2010

50 000 60 000 100 000

Huntsville

Oslo

Huntsville – turnévirksomhet 2010

50 000

Huntsville

Oslo

Huntsville – turné i Europa og Nord-Amerika 2009-2010

75 000

Hypertext

Hordaland

Hypertext – turné i Norge og Europa 2010

Håvard Stubø Quartet

Oslo

Håvard Stubø Quartet – turné Europa og Sentral-Asia – vår og høst 2010

20 000 100 000

Håvard Volden

Oslo

Håvard Volden/ Toshimaru Nakamura – Europaturné, februar 2010

23 000

Håvard Wiik

Oslo

Free Fall – Europaturné – høst 2010

40 000

Håvard Wiik Trio

Oslo

Håvard Wiik Trio – turné i Canada og Europa 2010

Imbalance

Oslo

Imbalance – 3-delt Norgesturné høst 2010 – vår 2011

100 000 6000

Imbalance

Oslo

Imbalance – Europaturné våren 2010

27 500

Irene Tillung

Oslo

Frøholm/Tillung – Norgesturné februar 2010

30 000

Ivan Mazuze Group

Oslo

Ivan Mazuze Group – turné i Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Swaziland, Sør Afrika – oktober 2010

100 000

Ivan Mazuze Group

Oslo

Ivan Mazuze Group – turné i Norge og Sør-Afrika våren 2010

100 000

Jazz på norsk

Oslo

Bly og Kim Johannesen – Norgesturné høsten 2010

20 000

Jazzland

Akershus

Torun Eriksen – Tysklandsturné høst 2010

40 000

Jazzland

Oslo

Torun Eriksen – turné i Tyskland vår 2010

Jenny Hval

Oslo

Jenny Hval – turné i Australia, Europa samt Norge høsten 2010

Jo Fougner Skaansar

Oslo

Jo Fougner Skaansar – Norgesturné våren 2010

Jorun Marie Kvernberg

Møre og Romsdal Jorun Marie Kvernberg – soloturné i Møre og Romsdal november 2010

45 000 100 000 39 000 20 000

Julius Lind

Oslo

Mingus! Mingus! Mingus! – Norgesturné november 2010

25 000

Julius Lind

Oslo

Mingus! Mingus! Mingus! – Norgesturné våren 2010

40 000

Kim Johannesen

Oslo

Pedersen/Johannesen/Knedal Andersen – Europaturné våren 2010

35 000

Kim Myhr

Oslo

Kim Myhr/ Cor Fuhler/ Dale Gorfinkel – konserter i forb. med Melbourne International Jazz Festival, april-mai 2010

12 000

Kjell Kalleklev Management

Hordaland

Kristin Asbjørnsen – turné i Frankrike og Tyskland sommeren 2010

Kobert

Sør-Trøndelag

Kobert 2010

75 000

100 000

Kosmonaut

Oslo

Kosmonaut – vinterturné i Norge 2010

40 000

Kristin Groven Holmboe

Oslo

Kristin Groven Holmboe, Vennskap nord/sør – Tadsjikistan-prosjekt mai 2010

49 000

Kulturbyrået Mesén AS

Oslo

Svorsk Spælltog – en musikalsk reise med Gjermund Larsen, Emma Härdelin og Nord-Trøndelag Kammerorkester

150 000

Kultur-Chi

Rogaland

Aida Nadeem og band – workshop og konsert

40 000

Lasse Marhaug

Oslo

Lasse Marhaug – Japanturné våren 2010

12 000

Lisa Dillan

Oslo

Lisa Dillan – Lanseringsturné i Europa og USA 2010

60 000

Liv Runesdatter

Rogaland

Liv Runesdatter – Europaturné 2010

30 000

MADE

Hordaland

Lars Vaular – Norgesturné – høst 2010

60 000

MADE

Hordaland

Blood Command – Europaturné høsten 2010

70 000

MADE

Hordaland

Captain Credible – turné i Norge og England våren 2010

30 000

MADE

Hordaland

John Olav Nilsen & Gjengen – Norgesturné våren 2010

90 000

Major Parkinson

Hordaland

Major Parkinson – releaseturné i Norge høsten 2010

55 000

Maranata

Oslo

Maranata – Japanturné vår 2010

26 000

Marianne Halmrast

Finnmark

Marianne Halmrast Kvintett – Norgesturné april 2011

20 000

Martin Taxt

Oslo

Selektiv Hogst – Turne i USA mai-juni 2010

50 000

Monoswezi

Oslo

Monoswezi – Norgesturné vår 2010

Morten Kvam

Oslo

Glass.Bead.Game – Morten Kvam og Andreas Backer

25 000

Musikk i Finnmark

Finnmark

BRSH – Nord-Norge turné – høst 2010

30 000

Musikk i Hedmark

Hedmark

Folkemusikkfest/Grundsetmartn – turné med Etter'n Guttorm mars 2010

30 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

61


Søker

Fylke

Prosjekt

Musikkprofil booking og management

Oslo

Randi Tytingvåg – turné i Tyskland mars-august 2010

Tilskudd i kr 50 000

Narvesen-trio

Oslo

Holm/Storesund/Narvesen-Trio – Norgesturné – november 2010

10 000

Next Life

Oslo

Next Life – innspilling – konsertproduksjon – turné – 2010

70 000

Norsk Rockforbund

Oslo

The Urban Blues Band – Norgesturné 2010

70 000

Ola Bremnes

Troms

Ola Bremnes – turne med viser på vestlandet – november 2010

20 000

orvilsk!

Oslo

Orvilsk! – Norgesturné høst 2010 – vår 2011

30 000

Parallax

Oslo

Parallax – Kinaturné 2010

35 000

PELbO

Sør-Trøndelag

PELbO – vinterjazz 2010

27 000

Philco Fiction

Oslo

Philco Fiction – turné i Europa, Norge og New York høsten 2010

17 000

Ping

Oslo

Ping – Tysklandsturné september 2010

20 000

Pitsj

Akershus

Pitsj – Japanturné våren 2010

40 000

Polar Artist

Sør-Trøndelag

Team Me – Norgesturné høst 2010

20 000

Polar Artist

Sør-Trøndelag

Like rats from a sinking ship – ungdomsklubbturné i Norge 9. september – 2. oktober 2010

30 000

Polar Artist

Sør-Trøndelag

Jack Dalton – Norgesturné 3høsten 2010

30 000

Pony the Pirate

Oslo

Pony the Pirate – Norgesturné sommer 2010

70 000

Propeller Recordings AS

Oslo

Moddi – Norgesturné høsten 2010

Propeller Recordings AS

Oslo

Hanne Hukkelberg – utviklingsarbeid i New York og turnéer 2010

50 000 300 000

Propulsion

Hordaland

Taake – Europaturné høst 2010

40 000

Propulsion

Hordaland

Vulture Industries – turné i Norge vår 2010 og Europa høst 2010

50 000

Propulsion

Hordaland

Taake – Europaturné vår 2010

50 000

Proxy Management

Akershus

Obliteration og Nekromantheon – tuné i USA 2010

50 000

Ragnhild Furebotten

Troms

Ragnhild Furebotten med blåseensemble – Aldri på en søndag

50 000

Ramalarna

Østfold

Onkel Tuka – Norgesturné sommer og høst 2010

90 000

Rannveig Djønne

Hordaland

Djønno Folk – Norgesturné våren 2010

30 000

Rasmus og verdens beste band

Sør-Trøndelag

Konsertforestilling i forbindelse med utgivelse – Rasmus & Verdens Beste Band – februar 2010

90 000

SAHG

Hordaland

Sahg – Europaturne med Dimmu Borgir og Enslaved – høst 2010

Samspill International Music Network

Oslo

Samspill World Beat serie 2010

50 000 400 000

Sandra Kolstad

Oslo

Sandra Kolstad – Norgesturne – høst 2010

25 000

Sasquatch

Oslo

Sasquatch – releaseturné våren 2010

20 000

Senjahopen

Oslo

Senjahopen – Norgesturné sommer/høst 2010

Serena Maneesh

Oslo

Serena Maneesh – konserter i 2010 og 2011

175 000

60 000

Silje Nes

Hordaland

Silje Nes – turné i Europa og USA 2010

100 000

Silver

Oslo

Silver – Scandinavian Tour 2010

50 000

Simon Says No

Oslo

Simon Says No! – England – vår 2010

40 000

Simon Says No

Oslo

Simon Says No! – Skandinaviaturné høsten 2010

40 000

Sindre Bjerga

Rogaland

Sindre Bjerga – turné i Russland og konserter i Berlin vår 2010

15 000

Sindre Bjerga

Rogaland

Sindre Bjerga og Anders Gjerde – turné i Storbritannia oktober 2010

15 000

Sindre Bjerga

Rogaland

Sindre Bjerga og Nils Rostad – turné i Polen og Tyskland 2010

Solid Music

Oslo

Sigrid Moldestad – Norgesturné våren 2010

16 000 100 000

Solid Musikk

Oslo

Skaidi – Turné i USA september 2010

25 000

Solid Musikk

Oslo

Dei beste damene – Norgesturné oktober 2010

40 000

Solid!

Oslo

Solid! – Lanseringsturné i Japan, Kina og Hong Kong april 2010 – Norgesturné 2010

40 000

Sounds Gold

Hordaland

Kakkmaddafakka – Europaturné vår 2010

30 000

Spoon Train Live

Oslo

Monzano, The Little Hands of Asphalt, My Little Pony, Get Dancy og Sarah's Postcard – Spit Back At The Road Tour 2010

70 000

ST World Domination DA

Oslo

Samuel Tramp – Norgesturné våren 2010

Stageway Talent

Oslo

Katzenjammer – turnéstøtte 2009-2010

62

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

30 000 300 000


Søker

Fylke

Prosjekt

Stian Around a Hill Quartet

Østfold

Stian Around A Hill Quartet og Kristian Skårbrevik/ AIM – Norgesturné – høst 2010

40 000

Stiftelsen Punkt

Vest-Agder

Punkt – Live Consept prosjekter 2010

90 000

Stina Stjern – Turne i Skandinavia og Tyskland juli 2010

30 000

Gjerstad/ Lonberg-Holm/ Motland/ Solberg – fire konserter, mars 2010

20 000

Stina Moltu

Tilskudd i kr

Stine Janvin Motland

Oslo

Storm Weather Shanty Choir

Hordaland

Storm Weather Chanty Choir – USA turné våren 2010

70 000

Storås Artist

Sør-Trøndelag

Blood Command – Norgesturné våren 2010

20 000

Storås Artist AS

Oslo

Soup – Norgesturné 2010

20 000

Storås Artist AS

Oslo

22 – Norgesturné høsten 2010

50 000

Storås Artist AS

Oslo

Monolithic – Europaturné 2010

Susanna and the Magical Orchestra

Oslo

Susanna Wallumrød duo og trio 2010

Sver

Sogn og Fjordane

Sver – lanseringsturné i Norge og Sverige – august 2010

60 000 100 000 67 000

Svermere

Akershus

Svermere – Norgesturné juli-august 2010

20 000

SynKoke

Oslo

SynKoke – Norgesturné 2010

30 000

Synnøve S. Bjørset

Sogn og Fjordane

Synnøve S. Bjørset – Julekonserter 2010 i Sogn og Fjordane og Hordaland

20 000

Talent Farm

Oslo

Siri Nilsen – Norgesturné – vår 2010

25 000

Team Hegdal

Sør-Trøndelag

Team Hegdal – konserter og preproduksjon høsten 2010

25 000

Telling Stories About Trees

Oslo

Telling Stories About Trees – turné i Italia høsten 2010

15 000

The Goo Men

Oslo

The Goo Men – turné i Norden 2010

50 000

The Source

Akershus

The Source – of Christmas 2010 – konsertserie på Cosmopolite

75 000

The Spirits Of The Dead

Oslo

Spirits of the Dead – Norgesturné høsten 2010

25 000

Theatre of Tragedy

Rogaland

Theatre of Tragedy – Europaturné vår 2010

50 000

Therese Aune – 3 konserter i Oslo og Berlin – høsten 2010

20 000

Rogaland

Purified in blood – turné høst 2010

30 000

Therese Aune Tommy Sveland Tore Arholm Tobiassen Ultralyd

Rogaland

Utvekslingsprosjekt mellom hiphopkunstnere i Stavangerregionen og Bronx i New York 2010

100 000

Ultralyd – Europaturné 2010

100 000

Unni Boksasp

Telemark

Unni Boksasp Ensemble – Turné i Midt-Norge vår 2010

30 000

Up Front Artists

Oslo

Serena Maneesh – USA turné høsten 2010

50 000

Up Front Artists

Oslo

Harrys Gym – turné i Storbritannia våren 2010

50 000

Uriel Seri

Sør-Trøndelag

Uriel Seri – Releaseturné Norge juni 2010

80 000

Vanja Jensen

Troms

Dread Men Walking/Skada Vara/Lena ends the Stalkers and the Coconuts – Dreadlight District turné i Norge 2010

60 000

Vegar Vårdal

Oppland

Mikhail Alperin, Arkady Shilkloper og Vegar Vårdal – turné i Europa og Norge høst 2010 og vår 2011

60 000

Vegard Andersen

Akershus

Ronny Pøbel – Norgesturné våren 2010

40 000

Velvet Waltz Management

Hordaland

The Megaphonic Thrift – Europaturné – september 2010

70 000

Velvet Waltz Management

Hordaland

The Megaphonic Thrift – miniturne, England – juni 2010

20 000

Velvet Waltz Management

Hordaland

The Megaphonic Thrift – supportturné for A Place to Bury Strangers i England mai 2010

25 000

Velvet Waltz Management

Hordaland

The Megaphonic Thrift – Turné England og USA mars 2010

30 000

Vertex

Sør-Trøndelag

Vertex – turné i Norge, Tyskland og Frankrike våren 2010

23 000

Vojtech Prochazka Trio

Sør-Trøndelag

Vojtech Prochazka Trio – turné våren 2010

20 000

What's going on?

Sør-Trøndelag

PELbO – releaseturné våren 2010

40 000

Zanussi 5

Oslo

Zanussi 5 2010

Zeromancer

Vestfold

Zeromancer – supportturné med Unheilig, Tyskland våren 2010

150 000 50 000

Øyvind Skarbø

Hordaland

Honeyleap – turneer i Norge og Sverige – høst 2010 samt 2011

50 000

Årabrot

Oslo

Årabrot – Europaturné våren 2010

35 000

Åshild Vetrhus

Rogaland

Når du er borte – gravferdssalmar frå Ryfylke og Hardanger – Norgesturné høsten 2010

20 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

63


Forsøksordning for arrangørstøtte innen klassisk musikk og samtidsmusikk Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Forsøksordning for arrangører klassisk/samtidsmusikk 15.15-Konsertene

Oslo

15.15-konsertene 2010-2011

Apropos konsertserie ved Styret

Buskerud

Apropos konsertserie september 2010 – mai 2011

160 000

Avgarde – Bergens konsertserie for ny musikk vår 2010

100 000

AVGARDE – Bergen konsertserie for ny musikk Hordaland

Avgarde – Bergens konsertserie for ny musikk høst 2010

100 000

Bergen Kammermusikkforening (BK)

BK's Kammermusikkserie 2010

AVGARDE – Bergen konsertserie for ny musikk Hordaland

Hordaland

Café de Concert

Oslo

Café de Concert – klassiske konserter på kafé – september 2010

Dokkhuset Scene

Sør-Trøndelag

Dokkhuset Scene – konsertserie 2010

Drammen Kammermusikkforening

Buskerud

40 000

50 000 80 000 250 000

Drammen Kammermusikkforening – Herregårdskonsertene 2011

50 000

Drivhuset – Stiftelsen for musikalsk verkstedsar- Oslo beid

Bidrobon – konsertserie 2010

20 000

Fartein Valen-senteret – Sveio Kommune

Hordaland

Fartein Valen-senteret – konsertserie høst 2010 – høst 2012

100 000

Foreningen Antikk Musikk

Hordaland

16 konserter i regi av Foreningen Antikk Musikk 2010

70 000

Foreningen Kulturelt Initiativ

Vestfold

Arrangementer i regi av Kulturelt Initiativ 2010-2011

100 000 100 000

Frogn kommune, Kultur og Fritid

Akershus

Sommerkonsertene og Ad Astra – Unge talenter 2010

Frøydis Johansen

Vest-Agder

4 konserter høsten 2010

Gloppen Musikkfest

Sogn og Fjordane

Gloppen Musikkfest – Konsertserie i Trivselshagen, Sandane – 2010/ 2011

Heidi Felle

Telemark

Klassisk på Skåtøy 2010

15 000 200 000 15 000

Kalkmølla Kulturstasjon (Franzefoss kalkmølle)

Akershus

Kalkmølla Kulturstasjon – konsertserie vår og høst 2010

Konsertserien Lyd

Rogaland

Konsertserien Lyd – høsten 2010 og våren 2011

100 000 50 000

Kristiansand Ny Musikk

Vest-Agder

Kristiansand Ny Musikk – konsertserie 2010

25 000

Levende Klassisk

Vestfold

Konsertserien Levende klassisk – høst 2010

70 000

Levende Klassisk

Vestfold

Konsertserien Levende klassisk 2011 – Tønsbergområdet

150 000

Lydgalleriet

Hordaland

Non Frontal – konsertserie på Lydgalleriet 2011

250 000

Martin Haug

Buskerud

Herregårdskonsertene 2010

Musica Nord

Hordaland

14. Grieg in Bergen – konserter 2010

42 000 100 000

Musikkens Venner Arendal

Aust-Agder

Musikkens Venner Arendal – konserter høsten 2010

20 000

Musikkens Venner Flekkefjord

Vest-Agder

Musikkens Venner Flekkefjord – Musikk i sjøkanten 2010

25 500

Musikkens Venner i Hamar og omegn

Hedmark

Musikkens Venner i Hamar og omegn 2010

70 000

Musikkens Venner i Sarpsborg

Østfold

Musikkens venner i Sarpsborg – sesongprogram 2010-2011

30 000

Musikkens Venner Kristiansand

Vest-Agder

Musikkens venner Kristiansand – program høsten 2010

12 500

Musikkens Venner Tomrefjord

Møre og Romsdal

Musikkens venner Tomrefjord – konsertsesongen 2010

40 000

Musikkens Venner Øvre Eiker

Buskerud

Musikkens venner Eiker – Ut i det blå – Kammerkonsert på Fossesholm – mars-april 2010

15 000

Musikkens Venner Øvre Eiker

Buskerud

Musikkens venner Eiker – 2 arrangementer våren 2011

15 000

Musikkens Venner Øvre Eiker

Buskerud

To konserter i Folkets Hus i Krokstadelva høst 2010

Ny Musikk – Landsforeningen

Oslo

Ny musikk sentrale produksjoner mars til september 2010

160 000 200 000

Ny Musikk – Landsforeningen

Oslo

Ny Musikk – konsertserie på ulike arenaer i Oslo våren 2011

Ny Musikk Bergen

Hordaland

Ny Musikk Bergen – konserter våren 2010

Ny Musikk Bergen

Hordaland

Ny Musikk Bergen – høstprogram 2010

Ny Musikk Stavanger

Rogaland

Ny Musikk Stavanger – konsertserie 2010-2011

Oslo Ladegård

Oslo

Ladegården konsertserie sommer 2010 – 4 konserter fra middelalder, renessanse og barokk

15 000

40 000 50 000 160 000 30 000

Oslo Ladegård

Oslo

Høstkonserter i Oslo ladegård 2010

Parkteatret Scene

Oslo

Klassisk på Park – konsertserie 2010-2011

200 000

Resonans

Oppland

Resonans – konsertserie på Gjøvik med kammermusikk – 20102012

100 000

Ski Historiske Konserter

Akershus

Ski historiske konserter – fire konserter i august 2010

64

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

30 000

20 000


Søker

Fylke

Prosjekt

Sommerkonsertene i Drøbak kirke

Akershus

Sommerkonsertene i Drøbak kirke og Ad Astra 2011

Tilskudd i kr 250 000

Stallen Galleri & Cafe

Vestfold

Stallen Klassisk vår/høst 2010 og vår 2011

60 000

Stål Georg Westerhus

Nord -Trøndelag

Torsdagskonsert – konserter 2010

40 000

Vefsn Unge Strykere

Nordland

Klassisk Scene 2010

45 000

Øksnes kommune

Nordland

Musikalske perler langs Yttersia 2010

40 000

Østre Aker menighet

Oslo

Musikk i kulturkirken Østre Aker – høsten 2010 våren 2011

35 000

Åmot gård

Sogn og Fjordane

Åmot Gardsopera 2010

60 000

Fylke

Prosjekt

Kirkemusikk Søker

Tilskudd i kr

Konsertproduksjoner og arrangørvirksomhet Bragernes Kantori

Buskerud

Hva Bach aldri fikk høre – h-mollmessen som høymesse

Dans for Voksne

Oslo

Dans for voksne – fire kirkekonserter i 2010

De Internasjonale Kirkefestspill

Vest-Agder

Gudstjeneste under kirkefestspillene i Kristiansand domkirke 22. august 2010

50 000

De internasjonale sommerkonserter i Ringebu Stavkyrkje

Oppland

De 10. Internasjonale Sommerkonserter i Ringebu Stavkyrkje 2010

20 000

Elisabeth Holmertz

Oslo

Leçons de ténèbres / Dark lessons – konserter i norske og svenske kirker 2010-2011

30 000

Ensemble Ylajali

Nordland

Ny vokal kirkemusikk – konserter med ensemblet Ylajali august 2010 – april 2011

60 000

Fagerborg menighet

Oslo

Orgelkonserter og Fagerborg Orgelfestival 2011-2015

Geilo Menighetsråd

Buskerud

Folkemusikkmesse i Geilo kulturkirke 2010

Glogerakademiet

Buskerud

Konserter i Kongsberg kirke i regi av Glogerakademiet, 2010

Halvor Festervoll Melien

Oslo

Framføring av Salvatore Sciarrinos – konserter i Bergen og Oslo, september 2010

60 000

Haug kirkemusikk / Haug kirkes konsertkomite Buskerud

Haug Kirkemusikk – Hokksund Internasjonale orgelserie og Eiker Musikkfestival 2010

60 000

Hijoo Moon

Internasjonale orgelkonserter i Trømsø domkirke 2010

Troms

Hillevåg kirke

Rogaland

Søndagskveld i Hillevåg 2010-2012

Hønefoss menighetsråd

Buskerud

Pipekonserter 2010

Kirkelig fellesråd i Trondheim – Strinda prosti

Sør-Trøndelag

Musikk i Strinda prosti

50 000 100 000

150 000 20 000 120 000

100 000 60 000 30 000 200 000

Kirkemusikalsk utvalg i Tønsberg

Vestfold

Klingende kirkelandskap i Tønsberg – 2010

100 000

Kirkemusikk i Bergen Domkirke menighet

Hordaland

Musikkvirksomheten i Bergen domkirke menighet 2010

400 000 100 000

Lemur

Oslo

Lemur – Critical band

Lillestrøm menighet

Akershus

Kirkemusikk i Lillestrøm kirke 2011-2012

60 000

Menighetene i Heimdal og Kolstad

Sør-Trøndelag

Jubileumskonserter i Heimdal og Kolstad kirke august 2010 – juni 2011

20 000

Moskenes menighet – Kantor

Nordland

4 Pasjonshistorier – 4år – 1 språk – del 1: R. Keiser: Markuspasjon

Moss menighet

Østfold

Videreføring av fire konsertserier – Moss kirke og Arena – Moss kirke- og kultursenter

250 000

30 000

Musikk i Nidarosdommen

Sør-Trøndelag

Ny formidling av orgelkonserten – en satsning på orgel i Nidarosdomen 2010

100 000

Musikk i Sandefjord kirke

Vestfold

Musikk i Sandefjord kirke – konsertserie 2011

200 000

Musikkutvalget i Slemmestad menighet

Buskerud

Konsertserier i Slemmestad kirke 2010

60 000

Namsos kommune Kultursjefen

Nord -Trøndelag

A Mass for Peace – Namsos kirke 20. april til 20. mai 2010

40 000

Narvik kirkes kammerkor

Nordland

Korbarokk – Messias – Narvik/Harstad 2010

50 000

Nes menighet

Akershus

Konserter og arrangementer i anledning Nes kirkes 150-års jubileum 2010

16 000

Nidaros Domkor

Sør-Trøndelag

Adventskonsert i Nidarosdomen 2010

30 000

Norwegian Cornett & Sackbuts

Oslo

Brennaktuell barokk – kammermusikkserie 2010-2011

60 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

65


Søker

Fylke

Prosjekt

Orgelklubben Ferdinand

Hordaland

Vogelfest 2010 i Bergen Domkirke

Tilskudd i kr 20 000

Orgel-sommer i Sande

Møre og Romsdal

10. Orgel-sommer i Sande

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Oslo

Scenisk fremførelse av Händels oratorium Jephtha under Oslo internasjonale kirkemusikkfestival 2011

240 000

20 000

Paulus Barokk

Rogaland

Paulus Barokk – kirkekonserter 2011-2012

100 000

Re kirkelige fellesråd

Vestfold

Kirkekonserter for store og små – sept. 2010 – sept. 2013

80 000

Sinikka Langeland

Hedmark

Norske folketoner og verker av J.S. Bach – konsertserie 2010-2015

50 000

Spjelkavik Kyrkje

Møre og Romsdal

Sommerkonserter i Ålesund og Sula kirke 2010

20 000

Trondheim Barokk

Sør-Trøndelag

Oppstandelse! 2011

80 000 18 000

Vang menighet

Hedmark

Sommerkonsertene 2010 i Vang kirke

Vardåsen menighet

Akershus

Klassisk på søndag i Vardåsen kirke august 2010 – mai 2013

40 000

Østre Aker menighet

Oslo

Østre Aker kirke 150 år – nytt liv som prosti- og kulturkirke

50 000

Ås Menighet

Akershus

Orgelet, instrumentenes dronning – konsertserie og orgelfestuke – 2010

30 000

Bodø Internasjonale Orgelfestival

Nordland

Bodø Internasjonale Orgelfestivale – tre kommende festivaler 2010

300 000

Bragernes menighet

Buskerud

Orgelfestuke/Johan Halvorsen musikkfest i Drammen og Bragernes kirke 2010

300 000

Domkirken Musikk AS – Stavanger

Rogaland

Pasjonsukene 2010

100 000

Drammen Kommune – Interkultur

Buskerud

Drammen Sacred Music Festival 2010

100 000 150 000

Festivaler/kulturdager/festuker

Fagerborg menighet

Oslo

Orgelkonserter og orgelfestival i Fagerborg 2010

Forum for Sakralmusikk

Aust-Agder

Sakral Festival 2010

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

Møre og Romsdal

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival 10-års jubileum 2010 – fremføring av G. Verdis Requiem

Musikk i Hedmark

Hedmark

Middeladerfestivalen 2010

50 000 100 000 30 000

Nidaros Domkirkes menighet

Sør-Trøndelag

Trondheim Internasjonale Orgelfestival 2011

300 000

Norsk orgelfestival

Rogaland

Norsk orgelfestival 2011-2014

200 000

Oppegård kirkekulturfestival

Akershus

Oppegård kirkekulturfestival 2011

100 000

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Oslo

Kirkemusikalske prosjekter under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2010

200 000

Ris menighet

Oslo

Ris menighet – Festuker i forbindelse med innvielse av nytt orgel

100 000

Røa menighet

Oslo

Røa Musikkfestuker 2010-2012

75 000

Sandefjord kirkelige fellesråd

Vestfold

Orgelfestveke i Sandar kirke i samband med orgelinnviing

45 000

Strøm menighetsråd

Hedmark

Orgelfestuker i Strøm kirke, Sør-Odal – innvielse av nytt orgel 11.22. april 2010

30 000

Turneer Barents Event

Finnmark

Vike må mørket for lyset – konsertturné i Nord-Norge

Bragernes Barokk

Oslo

Turné med Bragernes Barokk og Tone Braaten 2011

100 000 30 000

Elisabeth Vatn

Oslo

Tjære Være Treklang – konserter i stavkirker 2010

Espen Eriksen

Oslo

Meditations on Chrismas – duoprosjekt julesalmer i ny drakt

100 000 24 000

Nils Henrik Asheim

Rogaland

Orgelnatt – Oslo, Stavanger, Bergen, mai 2010

75 000

Schola Sanctae Sunnivae

Sør-Trøndelag

Kirkekonsertturné med Schola Sanctae Sunnivae – Til Ære for Maria – mars 2011

70 000

Ensembler Cappella Petri

Nordland

Cappella Petri – Kantater i Nordland oktober 2010 – april 2011

Domkirken Musikk AS – Stavanger

Rogaland

Det Norske Katedralensemblet 2010-2012

150 000

50 000

Kirkemusikksenter i Nord

Nordland

Orgelklubben Fridthjov – seminarer 2010

20 000

Musica Sacra

Hordaland

Alt som har ande, skal lova Herren – sommerkurs for Musica Sacra 2010

80 000

Nidarosdomens Guttekor

Sør-Trøndelag

Framføring av bestillingsverk av Marcus Paus – Nidaros Domkirke, Trondheim høsten 2010

80 000

Prosjekter rettet mot barn og unge

66

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Oslo Domkirkes Guttekor

Oslo

Oslo Domkirkes Guttekor – konserter, gudstjenester og seminarer 2010

Tilskudd i kr

Ådne Svalastog

Oslo

Vidgjetne toner – musikkforestilling for barn

Kirkemusikksenter i Nord

Nordland

Elias Blix og barn 2011

50 000

Martin Pearson

Vest-Agder

Et mangfold av klang – innspilling med Norsk orgelmusikk av norske komponister

50 000

Musikk i Nidarosdommen

Sør-Trøndelag

Korvirksomheten i Nidarosdomen – nytt verk av Ola Gjeilo

86 000

Ung Kirkesang

Aust-Agder

Kirkemusikere lærer opp korsangere til dirigenter og orgelspillere

Søker

Fylke

Prosjekt

Agder University Flute Ensemble

Vest-Agder

Trygve Madsen – Suite for flute ensemble – Klassisk samtidsmusikk

75 000 100 000

Diverse tiltak

100 000

Bestillingsverk Tilskudd i kr 50 000

Anders Førisdal

Oslo

Bryn Harrison – samtidsmusikk

34 000

Anders Førisdal

Oslo

Bendik Hagerup – verk for gitar og 2 kanals tape – samtidsmusikk

55 000

Asamisimasa

Oslo

Clemens Gadenstätter – samtidsmusikk

Barents Event

Finnmark

Nils Henrik Asheim – Fortellinger på vandring – samtidsmusikk

Barentsjazz

Troms

Jørgen Munkeby – saxofon og kammerorkester – jazz/ crossover

Bergen Big Band

Hordaland

Jon Balke – verk for Bergen Big Band – jazz

120 000 120 000

Anders Regland Farstad

Geir Lysne – stykke for trompet og militærkorps – jazz

60 000 162 000 70 000 60 000

Bergen Big Band

Hordaland

Knut Kristiansen – verk for Bergen Big Band – jazz

Bergen Filharmoniske Orkester

Hordaland

Glenn Erik Haugland – Brytning – klassisk orkesterverk

44 000

Bergen Reggae Festival

Hordaland

Jørgen Træen – Toy in dub – Dub elektronika reggae

30 000

Bergen senter for elektronisk kunst BEK

Hordaland

Jeff Carey – elektroakustisk verk for 16 kanals høyttalersystem – samtidsmusikk

89 000

BIT20 Ensemble

Hordaland

Iris ter Schiphorst – Modern Stabat Mater – Elektroakustisk samtidsmusikk

19 400

BLH Artists Management

Sør-Trøndelag

Terje Bjørklund – Hommage à Grieg og Wolfgang Plagge – Variasjoner over et tema av Grieg – klassisk musikk

25 000

BLH Artists Management

Sør-Trøndelag

Wolfgang Plagge – Variasjoner over et tema av Grieg – klassisk musikk

25 000

Bly

Oslo

Elin Rosseland – vokal/ improvisert/ ny musikk

19 500

Bodø Internasjonale Orgelfestival

Nordland

Hans-Ola Ericsson – Stabat Mater – samtids/kirkemusikk

84 000

Bodø Sinfonietta

Nordland

Eirik Hegdal – stykke med to sax solo – jazz

Bodø Sinfonietta

Nordland

Jan Erik Mikalsen – samtidsmusikk

115 000

Borealisfestivalen

Hordaland

Ruben Sverre Gjertsen – pianokonsert med elektronikk – samtidsmusikk

116 000

Borealisfestivalen

Hordaland

Trond Reinholdtsen – samtidsmusikk

116 000

84 000

Canal Street

Aust-Agder

Frøy Aagre – jazz

88 000

Christina Lindgren

Oslo

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje – Et eventyr – musikkteater

69 000

Cikada

Oslo

Luca Francesconi – ensembleverk/samtidsmusikk

98 000

Dag Øystein Feness Berger

Buskerud

Bjørn Norvall Hoemsnes – samtidsmusikk/elektroakustisk musikk

39 000

Dagfinn Klausen

Akershus

Karsten Brustad – Ny musikk for orgel – samtidsmusikk

Den Nye Opera

Hordaland

Gisle Kverndokk – Påske – opera

299 000

Det Norske Kammerorkester

Oslo

Synne Skouen – Dobbelkonsert for klarinett- og cellosolo samt kammerorkester – kunstmusikk/lite orkester

137 000 198 000

35 000

Det Norske Kammerorkester

Oslo

Helge Iberg – Tale of sorrowful song – Lite Orkester

Domkirkens Konserter

Østfold

Henrik Ødegaard – Lukaspasjonen for kor og menighet – kor acappella, pasjonsmusikk

78 000

Eikanger-Bjørsvik

Hordaland

Helge Havsgård Sunde – samtidsmusikk/ jazz – brassband

55 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

67


Søker

Fylke

Prosjekt

Eir Inderhaug

Oslo

Christian Blom – konsert under Festspillene i Bergen – samtidsmusikk

Tilskudd i kr 39 000

Eirik Raude

Buskerud

Bjørn Kruse – Verk for orgel, slagverk og strykere – Samtidsmusikk

117 000

EKKO – festival for elektronisk kunst og musikk Hordaland

Casiokids – Shuffle

60 000

Ellen Ugelvik

Oslo

Christian Jaksjø – Solo piano – samtidsmusikk

24 000

Ellen Ugelvik

Oslo

Christian Jaksjø – Solo piano – samtidsmusikk

25 000

Ensemble Fanfaronner

Oslo

Helge H. Sunde – solo stemme (alt) og kaffeeffekter – samtidsmusikk

16 000

Ensemble Fanfaronner

Oslo

Alwynne Pritchard – samtidsmusikk

25 000

Ensemble Fanfaronner

Oslo

Klaus Sandvik – samtidsmusikk

50 000

Ensemblet Currentes

Hordaland

Eivind Buene – klassisk

Fabula Rasa

Akershus

Bjørn Bolstad Skjelbred – lite kor, to sangere, en slagverker og to strykere – Musikkdramatikk

111 000

Fartein Valen-senteret – Sveio Kommune

Hordaland

Kjell Habbestad – Kammeropera

244 000

39 000

Fartein Valen-senteret – Sveio Kommune

Hordaland

Henrik Ødegaard – vokalmusikk

49 000

Festspillene i Bergen

Hordaland

Gabriel Fliflet – sangsyklus (viser)

65 000

Finnskogutstillingen

Hedmark

Sinikka Langeland – Sammas-Himmelsøyle, variasjoner over verdenstreet

100 000

Forsvarets Musikkorps Vestlandet

Hordaland

Ole Hamre – konsert for oljeplattform og korps – ny musikk

100 000

Frevo Gitarduo

Østfold

Jan Martin Smørdal – samtidsmusikk

25 000

Glenn Erik Haugland

Hordaland

Glenn Erik Haugland – Judasevangeliet – opera

75 000

Glogerfestspillene

Buskerud

Gisle Kverndokk – Alt har sin tid – kammermusikk

60 000

Hege Haagenrud

Oslo

Rebekka Karijord – Superglad – danseforestilling for barn

50 000

Hildegunn Øiseth

Hedmark

Frode Fjellheim – Samer i Hedmark – Verdensmusikk

45 000

Hilmarfestivalen – Stiftinga Hilmar Alexandersen

Nord -Trøndelag

Henning Sommerro – folkemusikk

55 000

Håkon Stene

Oslo

Lene Grenager – samtidsmusikk

Ida Bryhn

Oslo

Emil Bernhard – klassisk

16 000

Jens Chr. Kloster

Troms

Christian Lindberg – klassisk

60 000

Jubileumskomiteen, Det teologisk fakultet 200 år

Oslo

Henrik Ødegaard – Te Deum, nytt verk til jubileumsgudstjenesten i Oslo Domkirke 11. september 2011 – samtidsmusikk

32 000

KammeRana ved Rana Musikkskole

Nordland

Erik Stifjell – Kammermusikk

19 000

Kammerkoret GNEIS

Hordaland

Torstein Aagaard-Nilsen, Dag Øivind Renbord, Ragnvald Wernøe, Marianne Eriksen, Knut Vaage – kammerkoret GNEIS – kormusikk

48 000

Kitchen Orchestra

Rogaland

Øyvind Torvund – samtidsmusikk

30 000

100 000

Kjell Kalleklev Management

Hordaland

Jan Bang og Arve Henriksen – korverk

90 000

Kongelige Norske Marines Musikkorps

Vestfold

Olav Berg – musikk til kongelig festfyrverkeri – klassisk

98 000

Kongelige Norske Marines Musikkorps

Vestfold

Egil Kapstad – kunstmusikk

96 000

Kristine Tjøgersen

Oslo

Lars Myrvoll – samtidsmusikk

18 000

Ladyfest Oslo

Oslo

Susanne Sundfør – pop/klassisk

88 000

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

Nordland

Sally Beamish – strykekvintett – klassisk

45 000

Majorstuen Barne- og Ungdomskor

Oslo

Arnt Håkon Ånesen – samtidsmusikk for barn og ungdom

30 000

Mere Records

Oslo

Ignas Krunglevicius – DVD – samtidsmusikk

60 000

Midtvinterdansen

Nord -Trøndelag

Gjermund Larsen – Midtvinterdansen – folkemusikk

20 000

Moss Kirkes Konserter

Østfold

Iver Kleive – Messe – kirkemusikk

Musikk i Fredrikstad domkirke

Østfold

Frank Tveor Nordensten – samtidsmusikk – konsert for orgel og bl.orkester med kor

Musikk i Hedmark

Hedmark

Bjørn Kruse – Bjørnson og musikken – Klassisk

26 000

Musikk i Sandefjord kirke

Vestfold

Lars Martin Myhre – Alt har sin tid – jazz/kirkemusikk

20 000

Nasra Ali Omar

Troms

Bodvar Drotninghaug Moe – Saxdrum – samtidsmusikk/ny musikk

57 000

Nattjazz

Hordaland

Eivind Aarset – Ny norsk jazzcases – Jazz

40 000

68

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

80 000 116 000


Søker

Fylke

Prosjekt

Nattjazz

Hordaland

Helge Lien – Ny norsk jazzcases – Jazz

Tilskudd i kr 40 000

Nattjazz

Hordaland

Mathias Eick – Ny norsk jazzcases – Jazz

40 000

Nattjazz

Hordaland

Per Zanussi – ny norsk jazzcases- Jazz

40 000

Nidaros Domkor

Sør-Trøndelag

Ståle Kleiberg – samtidsmusikk

68 000

Nidaros domkor & Vår Frue menighet

Sør-Trøndelag

Wolfgang Plagge – orgelverk for barokkorgelet i Nidarosdomen – klassisk musikk

43 000

Nidarosdomens Guttekor

Sør-Trøndelag

Trond H.F. Kverno – Høstkonsert 2012 – kirkemusikk

159 000

Nordland Musikkfestuke

Nordland

Jan Gunnar Hoff – verk til Nordland Musikkfestuke – kammermusikk

120 000

Nordland Musikkfestuke

Nordland

Heinz Karl Gruber – kammermusikk

84 000

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Troms

Jon Øivind Ness – Konsert for tuba og orkester – orkester med solist

120 000

Nordnorsk Symfoniorkester

Troms

Christian Lindberg – samtidsmusikk

117 000

Nordnorsk Symfoniorkester

Troms

Trygve Brøske – Symfoniorkester med fire urfolksstemmer – crossover

96 000

Nordsjøfestivalen i Farsund

Vest-Agder

Annbjørg Lien – Folkemusikk med Saltsmak – tradisjonsmusikk

56 000

Nord-Trøndelag Kammerorkester

Nord -Trøndelag

Gjermund Larsen – folkemusikk

49 000

Norsk Barokkorkester

Oslo

Herman Vogt – samtidsmusikk

115 000

Norsk Hornklubb – Oslo

Oslo

Magnar Åm – klassisk for horn og blåsere

100 000

Norwegian Brass Expo (NBE)

Telemark

Jon Øivind Ness – Klassisk ny musikk

137 000

NOTAM – Norsk nettverk for Teknologi, Akus- Oslo tikk og Musikk

Arve Henriksen – verk 1 av 3 for nyutviklet teknologi i anledning av NIME-konferansen 2011

56 000

Ny Musikk – Østfold

Akershus

Jon Mostad – cello og live elektronikk – samtidsmusikk

25 000

Ny Musikk Bergen

Hordaland

Lemur – Critical band – samtidsmusikk/improvisasjon

100 000

Ny Musikk Bergen

Hordaland

Torstein Aagard-Nilsen – Konsert Borealis 2011 med Forsvarets Musikkorps Vestlandet – samtidsmusikk

25 000

Ny Musikks Komponistgruppe

Oslo

Arnt Håkon Ånesen – Konsert med Jane Chapman og Anders Førisdal – Ny musikk samtidsmusikk

25 000

Ny Musikk Oslo

Oslo

Marina Rosenfeld – stykke for 9 musikere og elektronikk – samtidsmusikk

70 000

Ny Musikk Oslo

Oslo

Emanuele Casale – stykke for Oslo Sinfonietta og elektronikk – samtidsmusikk

84 000

Ny Musikk Uka Sortland

Nordland

Bertil Palmar Johansen – Klassisk samtidsmusikk

23 000

Ny Musikk Uka Sortland

Nordland

Rune Rebne – Klassisk samtidsmusikk

23 000

Ny Musikk Uka Sortland

Nordland

Erik S. Dæhlin – klassisk – samtidsmusikk

23 000

Ny Musikk Uka Sortland

Nordland

Tormod Tvete Vik – klassisk (ensemble inntil 15)

32 000

Ny Musikks Komponistgruppe

Oslo

Rune Boutroue Bekkhus – Superklarinetten – samtidsmusikk

32 000

Ny Musikks Komponistgruppe

Oslo

Peter Edwards – Chapman Førisdal konsert – Samtidsmusikk

25 000

Ny Musikks Komponistgruppe

Oslo

Sigurd Fischer Olsen – Samtidsmusikk

25 000

Ny Musikks Komponistgruppe

Oslo

Henrik Marstrander – samtidsmusikk

OCEAN-design research network

Oslo

Natasha Barrett – Electroacoustic composition for 3D interactive work involving sound-architecture – samtidsmusikk

Olavsfestdagene i Trondheim

Sør-Trøndelag

Henrik Ødegaard – Det hellige døgnet – kirkemusikk

Oppland fylkeskommune

Oppland

Ole Hamre – korps, bilhorn og band – samtidsmusikk/ crossover

19 000 100 000 56 000 100 000

Oskar Slettfjerding

Møre og Romsdal

Kjell Flem – fløytesolo – klassisk

15 000

Oslo Domkirkes Guttekor

Oslo

Trond Kverno – kirkemusikk

35 000

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Oslo

Tord Gustavsen – Kommentarverk til Mozarts Requiem – jazz/klassisk

40 000

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Oslo

Ragnhild Berstad – Requiem – klassisk musikk

100 000

Oslo Jazzfestival

Oslo

Bendik Hofset – jazz

100 000

Oslo Sinfonietta

Oslo

Christian Eggen – Kafkabilder del 5 – samtidsmusikk

231 000

Oslo Sinfonietta

Oslo

Jørgen Karlstrøm – Sinfonietta med saksofonsolist – samtidsmusikk

115 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

69


Søker

Fylke

Prosjekt

Periferifestivalen

Hordaland

Skurkeklubben v/Jon Hegre – Skurkeklubb i naustet – Samtidsmusikk elektronica

Tilskudd i kr 80 000

Peter Herresthal

Oslo

Ørjan Matre – samtidsmusikk

95 000

Petter Dass-dagene

Nordland

Bjørn Andor Drage – Jobs Historie – klassisk

Pinquins slagverktrio

Oslo

Therese Birkelund Ulvo – konsert på Litteraturhuset – samtidsmusikk

56 000

Pinquins slagverktrio

Oslo

Erik S. Dæhlin – slagverktrio/ instrumentalteater – samtidsmusikk

55 000

POING

Akershus

Ignas Krunglevicius – Klassisk samtidsmusikk

69 000

RingsakerOperaen

Hedmark

Ragnar Søderlind – I Cancelliraadens dage – opera

400 000

Røst kommune

Nordland

Henning Sommerro – QUERINI – Opera

283 000

Silje Aker Johnsen

Oslo

Therese Birkelund Ulvo – Silent Songs – Samtidsmusikk

35 000

Siri Hovde

Oslo

Magnar Åm – Verk for fløyte og hardingfele – samtidsmusikk

25 000

SISU Slagverksensemble

Oslo

James Wood – Anima maris – Samtidsmusikk

SISU Slagverksensemble

Oslo

Kevin Volans – slagverktrio og orkester – samtidsmusikk

Sofienberg Menighet

Oslo

Wolfgang Plagge – verk for klaver og harmonium

25 000

Stavanger Jazzforum

Rogaland

Tor Yttredal – Jazz/verdensmusikk

75 000

Stavanger Symfoniorkester

Rogaland

Rolf Wallin – konsert for trompet og orkester

Stiftelsen Sildajazz

Rogaland

Alf Wilhelm Lundberg – klassisk møter jazz

50 000

Stiftelsen Wee-Scavetta/Kipperberg

Oslo

Jon Balke – elektroakustisk samtidsmusikk

100 000

Sula Art Ensemble

Sør-Trøndelag

Hild Sofie Tafjord, Helge Førde og Jan Magne Førde – De-Mol Konserten Sula Art Ensemble – Jazz

100 000

Sunniva Rødland Wettre

Oslo

Simon Steen-Andersen – verk for harpe, video og elektronikk – klassisk samtidsmusikk

35 000

Sunniva Rødland Wettre

Oslo

Henrik Hellstenius – Nytt verk for harpe og elektronikk – Klassisk samtidsmusikk

35 000

Tanja Orning

Oslo

Jan Erik Mikalsen – 2 elegies for cello and piano – samtidsmusikk

35 000

Telemark Kammerorkester

Oslo

Henrik Ødegaard – konsert for orgel og strykere – klassisk

68 000

Telemark Messingensemble

Telemark

Henrik Ødegaard – verk for messingensemble og orgel – klassisk samtidsmusikk

60 000

129 000

69 000 134 000

134 000

Telemarkfestivalen

Telemark

Anders Erik Røine – Folkemusikk

Thomas Kjekstad

Buskerud

Lene Grenager – konsert for el-gitar og blåsere – samtidsmusikk

70 000

Tistedalens Musikforening

Østfold

Karsten Brustad – samtidsmusikk

Tora Augestad

Oslo

Cecilie Ore – Adam & Eva A Divine Comedy – Musikkteater opera

Tranby skolekorps

Buskerud

Jan Magne Førde – originalmusikk for janitsjarkorps

Trio Alpaca

Sør-Trøndelag

Jon Øyvind Bylund Ness – Pianotrio – klassisk samtidsmusikk

Trio Mediæval

Hordaland

David Lang – Samtidsmusikk

116 000

Tromsø Kammerorkester

Troms

Henrik Hellstenius – Fiolinkonsert for kammerorkester og elektronikk – klassisk/crossover

120 000

100 000 60 000 200 000 14 000 71 700

Tromsø Storband

Troms

Fred Glesnes – jazz og storband

30 000

Tromsø Symfoniorkester

Troms

Trygve Seim – saxofoner og kammerorkester – klassisk/ crossover

60 000

Tromsøysund menighet

Troms

Bjørn Andor Drage – fri sjanger

25 000

Trondheim Jazzorkester

Sør-Trøndelag

Eirik Hegdal – Jazz/rock

47 500

Trondheim Kammermusikk Festival

Sør-Trøndelag

Rasmus Rohde – Familien Kammer – Theatermusikk

Trondheim Sinfonietta

Sør-Trøndelag

Julian Skar – pianoverk for Trondheim Sinfonietta og Jon Kristian Bye – klassisk/samtidsmusikk

100 000

40 000

TrondheimSolistene

Sør-Trøndelag

Henning Sommerro – Jericho bys 10 000 års markering – kunstmusikk

86 000

Ung Symfoni, ved Norsk skoleorkesterforbund i Hordaland Hordaland

Torstein Aagaard-Nilsen – kunstmusikk

174 000

Vestfold Festspillene

Vestfold

Marcus Paus m.fl. – 15 verker for solo fiolin til 15 Munch-malerier – klassisk

165 000

Vestfold Festspillene

Vestfold

Nils Økland – folkemusikk – ny musikk

70

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

82 050


Søker

Fylke

Prosjekt

Vestre Aker Musikkorps

Oslo

Bjørn Bolstad Skjelbred – Korpsmusikk

Tilskudd i kr

Vossa Jazz

Hordaland

Mathias Eick – jazz

150 000

Vossa Jazz

Hordaland

Kvarts – Folkemusikk/ jazz

100 000

Østre Aker menighet

Oslo

Daina Molvika – kammermusikk

14 000

Øystre Slidre Sanglag

Oppland

Ola Gjeilo – tradVisjon – kor

26 000

Ingun Bjørnsgaard

Oslo

Transfigured – Bestillingsverk Geir Jenssen – koreografiutvikling

81 000

Torgunn Produksjoner

Akershus

I sitt eget selskap – Bestillingsverk Gisle Kverndokk – koreografiutvikling

81 000

Søker

Fylke

Prosjekt

98 000

Innspillinger Tilskudd i kr

Agnes Buen Garnås

Telemark

Sull – sullar og songar for liten og stor

40 000

Anders Hovind

Akershus

Innspillingsprosjektet Skaporglet i Våler Kirke med Anders Hovind

50 000

Birgitte Stærnes

Buskerud

Brigitte Stærnes – Verker av Johan Halvorsen for fiolin og piano – Klassisk

100 000

BIT20 Ensemble

Hordaland

BIT20 Ensemble – musikk av Ruben Sverre Gjertsen: Trembling, Gamelan terrains mm.

100 000

Bodvar D. Moe

Nordland

Bjørn Andor Drage – Jedermann – opera

Bård Henrik Bosrup

Oslo

Oslofjord kammerfilharmoni – Fire verk for Bb-klarinett og strykere av Conrad Baden, Sverre Bergh, Tor Brevik, Bjarne Brustad

100 000

Daniel Sandén-Warg

Aust-Agder

Daniel Sandén-Warg – innspillinger av setesdalsspelemannnen Torleiv H. Bjørgums hovedreportoar

50 000

Einar Røttingen

Hordaland

Einar Røttingen – verker av Fartein Valen, Klaus Egge, Ketil Hvoslef – Valen Trio

Eli Storbekken

Oslo

Eli Storbekken, Steinar Ofsdal, Hans Fredrik Jacobsen – Musikk av Egil Storbekken

30 000

Elisabeth Vatn

Oslo

Elisabeth Vatn – Sekkepipemusikk – barneforestillingen Lars i Pipa

40 000

Eplemøya Songlag

Oslo

Eplemøya songlag – debut-CD – norsk folkemusikk (kveding og jazzvokal)

40 000

Erling R. Eriksen

Rogaland

Erling R. Eriksen – Eyvind Alnæs: Klaverstykker

50 000

Etnisk Musikklubb AS

Buskerud

Innspilling med Øyonn Romtveit – Kveding i Heimetradisjon frå Vinje

20 000

50 000

100 000

Etnisk Musikklubb AS

Buskerud

Till Till Tove – CD innspilling

30 000

Etnisk Musikklubb AS

Buskerud

Einar Olav Larsen Trio – ny CD inspirert av Hilmar Alexandersen – folkemusikk

30 000

Etnisk Musikklubb AS

Buskerud

Arne Anderdal – felelåtter fra Hallingdal

30 000

Etnisk Musikklubb AS

Buskerud

Kouame Gerard Sereba – Bako

40 000

Etnisk Musikklubb AS

Buskerud

Shira Etana Klezmerensenble – innspilling av CD med kletzmermusikk

30 000

Etnisk Musikklubb AS

Buskerud

Igor Dunderovic – Ali Babba & Lille Lam – CD med barnesanger

40 000

Etnisk Musikklubb AS

Buskerud

Buci Ncube – Flerkulturelt CD-prosjekt

40 000

Fartein Valen-senteret – Sveio Kommune

Hordaland

Fartein Valens Vokalverk – CD-innspilling med Det Norske Solistkor og Nordic Voices

Gaute Vikdal

Rogaland

Gaute Vikdal – Lurendreierier

75 000

Grappa Musikkforlag AS

Oslo

Kirsten Bråten Berg – Utgjeving med folkeviser 'Songen'

60 000

200 000

Hallgrim Berg

Buskerud

Hallgrim Berg og Erik Røine – Med munnharpa i hundre

40 000

Hanne Tveter

Oslo

Hanne Tveter – Cruxando Fonteraz/ Å krysse grenser

50 000

Hans Olav Gorseth

Oslo

Hans Olav Gorset med ensemble – Folkelig musikk fra 1700-tallets Norge etter Hvidts Notebok (1722)

80 000

Håkon Stene

Oslo

Håkon Stene, Christian Wallumrød, Tanja Orning – verker for slagverk, elektronikk og akkompagnement

20 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

71


Søker

Fylke

Prosjekt

Javid Afsari Rad

Oslo

Javid Afsari Rad/ RUMI Ensemble – Nykomponert persisk musikk i møte med klassisk strykekvintett

Tilskudd i kr

Jon Øivind Ness

Oslo

Innspilling av tre verker av Jon Øivind Ness

Karsten Brustad

Østfold

Geir Holm med flere – Stykker av Karsten Brustad for soloinstrument og kvadrofonisk elektronikk

20 000

Ketil Mosnes

Hordaland

Innspilling av Tellé bokssett

50 000

Knut Hamre

Hordaland

Knut Hamre, Benedicte Maurseth, Nils Økland, Philippe Pierlot og Elisabeth Seitz – CD-inspilling

40 000

Leif Ingvar Ranøien

Hordaland

Sver – tradisjonsmusikk og egenkomponerte slåtter

50 000

Lindberg Lyd AS

Oslo

Lasse Thoresen: Tve-trall, likferdssælmin, Solbøn, Himmelske fader og Helligkvad

80 000

Lindberg Lyd AS / 2L

Oslo

Ensemble 96 og Nidaros strykekvartett – musikk for kor og strykekvartett

70 000

Martin Romberg

Vestfold

Martin Romberg, Aimo Pagin – CD 'Tableaux Fantastiques og Valanquenta'

30 000

50 000 100 000

Meelodi

Hordaland

Meelodi – CD Motrebe

50 000

Mere Records

Oslo

Kjell Samkopf – Burragorangian Stones

60 000

Mere Records

Oslo

DVD med video- og musikkverk av Ignas Krunglevicius

75 000

Nils Økland

Rogaland

Innspilling med Nils Økland av Ole bull og improvisasjoner

50 000

Normann Records AS

Aust-Agder

Ernst Rolf – samling av norske innspillinger på CD

50 000

Norsk Komponistforening

Oslo

Norsk Komponistforening/Aurora Records – Nye norske fiolinkonserter spilt av Peter Herresthal

50 000

Norsk Komponistforening

Oslo

Anders Førisdal – innspilling av Bjørn Fongaards musikk for kvarttonegitar

100 000

Per Anders Buen Garnås

Telemark

Per Anders Buen Garnås og Daniel Sandén Warg – Alderdommeleg slåttemateriale og runddansstoff frå Telemark og Setesdal

40 000

Plastic Strip Press

Oslo

Lukk opp kirkens dører? A selection of Norwegian Christian jazz, beat, rock and folk music 1966-1986

50 000

Pr-ide Jamzone

Telemark

Samleboks med Aage Samuelsens EP- og singelutgivelser

Ragnhild Hemsing

Oppland

CD-prosjektet YR

60 000

100 000

Rune Grammofon AS

Oslo

RGC – Rune Grammofon utgivelse nr. 100

30 000

Sidiki Camara Band

Oslo

Tradisjonsmusikk fra Mali – Sidiki Camara Band

60 000

Sigyn Fossnes

Oslo

Lotto S.E.L (2009) – innspilling av nytt materiale med Storsund og Fossnes

50 000

Simax Classics

Oslo

Orkesterverk av Arne Nordheim med Oslo Filharmoniske Orkester – klassikerstøtte

200 000

Stavanger Symfoniorkester

Rogaland

Stavanger Symfoniorkester – Verker av Geirr Tveitt

200 000

Ståle Kleiberg

Sør-Trøndelag

Trondheim Symfoniorkester med flere – 'David and Bathsheba' av Ståle Kleiberg

200 000

Sven Lyder Kahrs

Oslo

David Alberman – innspilling av Sven Lyder Kahrs Comme le ciel parmi les ailes des oiseaux for solo fiolin

30 000

Synne Skouen

Akershus

Synne Skouen – innspilling av ny musikk

Ta:lik DA

Oppland

Ta:lik – Tradisjonell samisk musikk med Inga Juuso. Komp: Harald Skullerud

40 000

Ta:lik DA

Oppland

Gunnleik Bondal og Sigurd Frogner – arkivopptak fra Numedal og Telemark

25 000

Ta:lik DA

Oppland

Olav Mjelva og Ole Jørgen Tamnes – CD med tradisjonsmusikk fra Røros

30 000

Ta:lik DA

Oppland

Hekla Stålstrenga – CD med folkemusikk fra Nord-Norge

50 000

Telemark folkemusikkarkivet

Telemark

Øyonn Groven Myhren, Aasmund Nordstoga med flere – bok og CD Folkesong i Telemark

60 000

The Walls Have Ears Moving Studio

Oslo

Øyslebø Sangsøstre

75 000

Tonje Unstad

Troms

Tonje Unstad – Barneplate

50 000

Tor Johan Bøen

Buskerud

Einar Henning Smebye, Tor Johan Bøen, Bénédicte Royer, Bård Bosrup – CD-innspilling av Klaus Egges kammermusikk for fiolin

72

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

140 000

100 000


Søker

Fylke

Prosjekt

Trondheim Sinfonietta

Sør-Trøndelag

Innspilling av bestillingsverk til Trondheim sinforietta av Jon. Ø. Ness, Trygve Brøske samt Maja Ratkje og Eirik Hegdal

Tilskudd i kr 80 000

Øyonn Groven Myhren

Oslo

Øyonn Groven Myhren og Elisabeth Vatn – CD med Eivind Grovens folketonbearbeidelser

60 000

Fylke

Prosjekt

Andre musikktiltak Søker

Tilskudd i kr

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) African History Week

Oslo

African History Week

150 000

Albatrass

Oslo

Rumifestivalen 2010

50 000

Christina Lindgren

Oslo

Saba Pacha

20 000

Dans for Voksne

Oslo

Dans for voksne 2010 – samproduksjon av improv-musikere og performanceartister kalt Super ultra North og everything og super ultra nortH og psycho

40 000

Du store verden!

Oslo

Et spel Barral og Garborg på Tronsfjellet

150 000

FESTiVOLDA

Møre og Romsdal

FestiVolda 2010 – internasjonale Volda

50 000

Helle Storvik

Nordland

Er vi her ennå? – Samisk kultur i Vesterålen

Kulturbyrået Mesén AS

Oslo

Lydløypa – en temporær lydi1nstallasjon på Storøya

Kyrre Bjørkås

Oslo

Kyrre Bjørkås – Musikkproduksjon til tverrfaglig prosjekt – XXX og noen sørgelige forgreininger (arb. tittel)

Morten Wintervold

Troms

Olsens ballettinstitutt

Norsk Jazzforum

Oslo

Hva kommer nå ...Flerkunstnerisk døråpnerprosjekt for barn i regi av Norsk Jazzforum 2010

65 000 150 000 20 000 175 000 50 000

Norsk Visearkiv

Oslo

Ballademelodier i Norge – publisering i bokform

150 000

Odd Johan Fritzøe

Oslo

Adventura Botanica

170 000

Rytmisk Fabrikk – Munkehaugen Kultursenter

Aust-Agder

Rytmisk Fabrikk – pedagogisk prosjekt med profesjonelle utøvere til seminarer

30 000

Alpaca Ensemble

Sør-Trøndelag

Bowie Alpaca Posjekt – konsertforestilling og 5 konserter på videregående skoler med nykomponenert musikk basert på David Bowies låter

150 000

Bergen Internasjonale Kultursenter

Hordaland

Bergen internasjonale musikkfestival (BIMF) 2010

200 000

Bjorn Charles Dreyer

Vest-Agder

I Westamaranens kjølvann – musikalse møter mellom musikere fra Norge, Portugal og Tanzania

100 000

Musikkproduksjon

Bolteløkka jentekor

Oslo

Mine visur – konsert og innspilling i Fagerborg kirke mai 2010

20 000

Cantus

Sør-Trøndelag

Cantus – konsertproduksjonen Water med Henning Sommerro og Päivi Järvinen

30 000

Cosmic Wind Cultural Collaborations

Akershus

Cosmic Wind China 2010 – flerkulturelt musikksamarbeid

80 000

EKKO – festival for elektronisk kunst og musikk Hordaland

Nyproduksjon i samarbeid med Casiokids, Marit Loe Bjørnstad og Stine Lie Pettersen

150 000

Elisabeth Holmertz

Oslo

Forprosjekt – Ophelia m.fl.

30 000

Ensemble Neon

Oslo

Susanna Wallumrød og Ensemble neoN – samkonsert på Fabrikken i Oslo m.m 2010

25 000

friStad

Oslo

friStad – Utvikling av en konsertforestilling for barn

10 000

Gudmund R. Østgård

Troms

Onego – sammarbeid og turnéprosjekt med ulike artister – Petrozavdosk i Russland 2010

25 000

Henrik Marstrander

Akershus

Musikkautomat – Henrik Marstrander

50 000

Hill-Aina Steffenach

Sør-Trøndelag

Musikalsk toppmøte mellom Sturla Eide og Le Vent Du Nord

40 000

Julian Skar

Oslo

Julian Skar Trio og Oslo Sinfonietta – Urpremiere, konsert – samtidsmusikk/ improvisasjon

50 000

Koan

Oslo

Save Our Souls – tverrfaglig kunstprosjekt i regi av Koan

50 000

Landskappleiken

Hordaland

Landskappleiken 2010

20 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

73


Søker

Fylke

Prosjekt

Márkomeannu

Nordland

Produksjon i forbindelse med Márkomeannu samisk kultur- og musikkfestival 2010

Tilskudd i kr 20 000

Ning

Oslo

Skinner Box – nytt multimediaverk av Ignas Krunglevitsius

50 000

Nordnorsk Storband

Nordland

Nordnorsk Storband under Nordlysfestivalen 2011 – workshop og konserter

50 000

Norges Musikkorps Forbund – NMF

Hordaland

Hele Norge Klinger – KlangBølgen – komposisjon for og med unge korsangere og korpsmusikanter i byrom

50 000

Norsk Hardingfelesenter

Telemark

Bull & Myllaren anno 2010 – et musikalt møte i Operaen

50 000

Norsk Komponistforening

Oslo

Ung.kom – kunstnerisk og pedagogisk samarbeid for komposisjonsveiledning – 3-årig prosjekt

75 000

Ny Musikk – Landsforeningen

Oslo

Ny Musikk – støtte til prøver og konsert med nytt bestillingsverk av Chico Mello

60 000

Ny Musikk Uka Sortland

Nordland

Ny musikk uka 2010 – konserter, foredrag og verksteder

30 000

Sámi Jienat

Finnmark

Korprosjektet – Àillohas med forestilling basert på Nils Aslak Valkeapää arbeider

50 000

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum

Vest-Agder

Terje Rypdal – produksjon og fremføring av bestillingsverk til musikkforestillingen Havet

60 000

Stilett

Oslo

Stilett forsøker å fortelle oljeeventyret – kabaretforestilling 20102011

50 000

Susanna Karoline Wallumrød

Oslo

Susanna K. Wallumrød synger Gunvor Hofmo

Telemark Kammerorkester

Telemark

Telemark kammerorkester og kulturskolene i Telemark – Ole Bull og Myllarguten – en familiekonsert

100 000 100 000

30 000

Terje Mikkelsen

Oslo

Utvikling og planlegging av fremføring av norsk musikk 2010

Trondheim Sinfonietta

Sør-Trøndelag

Fremførelse av Chaplin Opera under Korsmorama Filmfestival med Trondheim Sinfonietta

30 000

Ursound

Akershus

Ursound – musikalsk kunnskap om skogens lyder

50 000

Vossa Jazz

Hordaland

Ekstremjazz 2010 under Vossa Jazz

50 000

Balkanfest-Evanger

Hordaland

Balkanfest-Evanger 2010

33 000

Bergen Jazzforum

Hordaland

Bajazzfestival – festival og workshop rettet mot barn og familier 2010

50 000

Andre musikktiltak

Bergen senter for elektronisk kunst BEK

Hordaland

Prosjekt Dipole ved BEK 2010

70 000

Buen Kulturverkstad

Telemark

Stønad til digitalisering av folkemusikkopptak

50 000

Folkelarm

Oslo

Folkelarm 2010 – produksjon av promo-videor av artister

50 000

Folkemusikk- og folkedansorganisasjon-en i Noreg

Oslo

Folkemusikken og konsertscenene – arrangør- og publikumsutviklingsseminar september 2010

50 000

Are Frode Søholt

Sogn og Fjordane

Gloppen Musikkfest 2010 – Undrande møte

20 000

Jazzoasen

Troms

Jazzoasen 2010/ 2011

Kulturforeningen Iagori

Oslo

Iagori 2010

300 000

30 000

250 000

MIC , Norsk Musikkinformasjon

Oslo

Treårig støtte til etablering av en digital norsk note- og tekstportal

Minorlinks

Oslo

Minorlinks Stevne 2010

65 000

Norsk Kvedarforum

Oslo

Nu rinder solen op – Søknad om prosjektstøtte til seminar i Bergen 10.-12. september 2010 – Norsk Kvedarforum

20 000

NOTAM – Norsk nettverk for Teknologi, Akus- Oslo tikk og Musikk

Pierre Schaeffer 100-års jubileum 2010 – samarbeid mellom Ny Musikk og NOTAM

Ny Musikks Komponistgruppe

Workshop med ensemble Cikada mai/juni 2010

25 000

Oslo

100 000

Ole Bjørn koe

Oslo

Produksjon av ny generasjon munnharper

50 000

Pakistansk familienettverk

Oslo

Artist in residence for kurs og musikkproduksjoner i Oslo- Ashraf Sharif Khan

70 000

Piksel Produksjoner

Hordaland

Regnskog – workshop, musikkforestilling og utstilling i samarbeid med lydkunster Derek Holzer i David Tudors ånd

50 000

Samspill International Music Network

Oslo

Samspill – Bilder og raider for lydkonsert – utvikling av musikkdatabase for høyoppløslige bilder og raider

30 000

SISU

Oslo

Utvikling og forskning på skiutstyr til musikalisk formål

25 000

74

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

SISU

Oslo

Bearbeidelse av verket Phonotope IV av Rolf Wallin for slagverk

Tilskudd i kr 30 000

Stangvikfestivalen

Sør-Trøndelag

Stangvikfestivalen 2010 – pianoprosjekt for barn

15 000

Stiftelsen Lásságammi

Troms

Digitalisering av Áillohas-opptak i TV-arkiver

50 000

Stiftelsen Punkt

Vest-Agder

Punkt 2010 – Regional satsning på unge jazzmusikere fra Agder-fylkene og Telemark

50 000

Trondheim Jazzfestival

Sør-Trøndelag

Seminarserien Fokus 2010 under Trondheim Jazzfestival 2010

50 000

Vossa Jazz

Hordaland

Lydbank – forprosjekt

20 000

Nordland

Utgivelse av publikasjon med nordnorske, samiske og kvenske salmer og folketoner

30 000

Faglitteratur musikk Kirkemusikksenter i Nord Norsk visearkiv

Oslo

Ballademelodier i Norge

Novus Forlag

Oslo

Ola Graff: Daniel Hægstad

150 000 50 000

Vigmostad & Bjørke

Oslo

Håkon Asheim, Gunnar Stubseid og Marianne Raa: Ole Bull og folkemusikken

50 000

Innkjøpsordningen for musikk Søker

Artist/Band

Tittel

+47

Anne Marie Almedal

Blue Sky Blue

2L

Annar Follesø/Kringkastingsorkesteret/Ole Kristian Ruud

Ole Bull – Violin Concertos

2L

Engegårdkvartetten

Beethoven/Nordheim/Bartok – String Quartets

2L

Fredrik Fors

Black Bird

2L

Hilde Haraldsen Sveen, Gro Sandvik og Turid Bakke Braut

Romanza – musikk av Sverre Jordan

2L

Joachim Kwetzinsky

Shostakovich/Shchedrin – Polyphonic Dialogues

2L

Linda Øvrebø og Kristin Fossheim

Sommernatt – sanger av Johannes Haarklou

2L

Marianne Beate Kielland / Sergei Osadchuk

Come Away, Death

ACT

Frøy Aagre

Cycle of Silence

AIMSoundCity

Lisa Dillan

Arousal

Alexandria Quartet Records

The Alexandria Quartet

Light drawings

ARENA LYD OG BILDE

Natalia Strelchenko

Thomas Tellefsen – Complete piano works

Aurora Records

Bergen Philharmonic Orchestra

Knut Vaage: Gardens of Hokkaido

Aurora Records

Håkon Austbø

Norwegian Imperatives

Auto Records

Ila Auto

Ila Auto

Barnemusikken

Maj Britt Andersen

Indranis sang

Barneselskapet

AF1

Hiphop vs Rock

Barneselskapet

Barnas Supershow

Hytta vår

Bigbox Records

Heidi Gjermundsen Broch & Terje Norum

Tidevann

BIS

Stavanger Symphony Orchestra / Susanna Mälkki

Arvid Kleven – Lotusland

BJK Music

Needlepoint

The Woods are not what they seem

Bolage

Jørn Øien Trio

Digging in the dark

Bonnier Music

Joddski

Krig & Kjærlighet

Bonnier Music

Karpe Diem

Aldri solgt en løgn

Bonnier Music

Lars Vaular

Helt Om Natten, Helt Om Dagen

Brilliance Records

Social Suicide

Broken Pilgrims

Byelobog Productions

Burzum

Belus

Böyen Beng

Böyen Beng

Perle

Candlelight Records

Ihsahn

After

Candlelight Records

The Wretched End

Ominous

Chandos

Bergen Filharmoniske Orkester / Marianne Thorsen

Halvorsen: Orchestral Works, Vol 2

Chandos

Bergen Philharmonic Orchestra/JärviNeeme/Marianne Thorsen

Johan Halvorsen – Orchestral works

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

75


Søker

Artist/Band

Tittel

Clearpass

Æ

Prosaikk

Conrad Sound

Gjerstad, Skaset, Grenager, Tafjord, Mølstad, Moe

Sekstett

CPO

Trondheim Symphony Orchestra / Eivind Aadland

Gerhard Schjeldrup: Brand / Symphony no 2

Criss Cross Jazz

Lage Lund

Unlikely Stories

Curling Legs

Magni Wentzel

Live

DAT

Johan Anders Bær

Verdde – Guest Friend

DAT

Johan Sara

Transmission – Rievdadus

DaWorks

Finn Kalvik & Erik Fosnes Hansen

Neste stasjon Grorud

Dayladore Collective

Jack Dalton

Never Mute Noise, Just Turn Down Sleep

Diger Distribusjon

Beinkjør

Skot & Skrømt

Division Records

Kenneth Ishak and the Freedom Machines

Kenneth Ishak and the Freedom Machines

Diynamic Music

Ost & Kjex

Cajun Lunch

ECM

Arild Andersen

Green In Blue – Early Quartets

ECM

Food

Quiet Inlet

ECM

Sinikka Langeland

Maria's Song

ECM

Trygve Seim / Andreas Utnem

Purcor

Etnisk musikklubb

Geir Egil Larsen

Meråkerklarinetten i solo og samspell

Etnisk musikklubb

Henning Gustavsen

Pre Develske Drom

Etnisk Musikklubb

Nezam & Heshmatollah Rajabzadeh

Love Songs And Folk Dance From Loristan

Fairplay Entertainment

Phone Joan

The Early Sounds of Joan

Farmen Musikkopplevelser

Øivind Farmen

Plays Scandinavian Accordion Favourites

Fatcat Records

Silje Nes

Opticks

Frisk F

Cyaneed

Dr. Daniel

Frode Records

Bellman

The Curse

Full Pupp

Prins Thomas

Prins Thomas

Fysisk Format

Blood Command

Ghostclocks

Fysisk Format

Haust

Powers of Horror

Fysisk Format

Kollwitz

Like Iron I Rust

Fysisk Format

Nils Bech

Look Back

Fysisk Format

Okkultokrati

No light for mass

Fysisk Format

Årabrot

Revenge

Grand Slam Happytime

Kjetil Fredriksen

Too damn Late

Grappa Musikkforlag

Bare Egil Band

I fyr og flamme

Grappa Musikkforlag

Bergen Mandolinband

Til Skogen

Grappa Musikkforlag

Frida Ånnevik

Synlige hjerteslag

Guano Recordings

Dunderhonning

Sakte ut av fokus

Hecca Records

Meadow

Blissful Ignorance

Heilo

Benedicte Maurseth

Alde

Heilo

Diverse artister

Norske Ballader – 30 Ballader Om Drap Og Elskov, Skjemt Og engsel Blant Riddere, Jomfruer, Kjemper Og Dyr

Heilo

Geitungen

Langt ute

Heilo

Hallgrim Berg / Erik Røine

Sputer og Drev – Munnharpe i 100

Heilo

Kirsten Bråten Berg

Songen

Heilo

Knut Hamre

Ferd

Heilo

Lars Gjermund Trio

Aurum

Hot Club Records

Jon Larsen

A portrait of

How Is Annie

Soup

Children Of E.L.B.

Hype City Recordings

The Megaphonic Thrift

Decay Decoy

76

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Artist/Band

Tittel

Idut

Johan A. Andersen

Unnengukká Viezzak

Impeller Recordings

Kobert

Invasion of Privacy

Impeller Recordings

Moddi

Floriography

Indie Recordings

1349

Demonoir

Indie Recordings

Audrey Horne

Audrey Horne

Indie Recordings

Enslaved

Axioma Ethica Odini

Indie Recordings

In Vain

Mantra

Indie Recordings

Keep Of Kalessin

Reptilian

Indie Recordings

Kvelertak

Kvelertak

Indie Recordings

Ov HELL

The Underworld Regime

Indie Recordings

Sahg

III

Indie Recordings

Shining

Blackjazz

Indie Recordings

Solefald

Norrøn Livskunst

Inner Ear

Vigleik Storaas

Open Ears

Jazzaway

Element

Transformation

Jazzheads

Ole Mathisen

Periodic Table

Jazzland Recordings

Beady Belle

At Welding Bridge

Jazzland Recordings

Javid Afsari Rad

Afarinesh

Kirkelig Kulturverksted

Sigvart Dagsland

Bryllups- og begravelsesorkester

Kirkelig Kulturverksted

Sondre Bratland & Annbjørg Lien

Alle Vegne

Kråkesølv

Kråkesølv

Bomtur til jorda

Lawo Classics

Benjamin Isachsen

Soli Deo Gloria

Lawo Classics

Edvin Østergaard

Die 7. Himmelsrichtung

Lawo Classics

Helene Wold og Vegard Lund

Lieder mit und ohne worte

Lawo Classics

Håvard Stensvold / Tor Espen Aspaas

Schubert: Vinterreise – en gjendiktning

Lawo Classics

Nils Henrik Asheim / Gjertruds Gypsy Orchestra

Mazurka – Remaking Chopin

Losen Records

Dag Arnesen Trio

Norwegian Song 3

Losen Records

Olga Konkova

My Voice

Majorstuen Fiddlers Co.

Majorstuen

Skir

MBN

Guren Hagen

Alle de beste

MBN

Rasmus Og Verdens Beste Band

Puppan Te Pappa

Metronomicon Audio

Center of the Universe

Levitating Disk

MNJ Records

Trondheim Jazz Orchestra & Kim Myhr

Stems And Cages

Moserobie Music Production

Zanussi 5

Ghost Dance

Nightliner

Casiokids

Topp stemning på lokal bar

Nightliner

Ida Maria

Katla

Nightliner

Purified In Blood

Under Black Skies

Nightliner

Tellusalie

The Man Across The Fountain

NORCD

Karl Seglem

Ossicles

NORCD

orvilsk!

orvilsk!

NORCD

Sturla Eide

Triller

Normann Records

Diverse artister

Norske Trekkspill-legender

Norskamerikaner

Trond Granlund

Sanger jeg lærte av faren min

On Time Records

Kristian Ofstad Lindberg

The Blank Spaces

Oslo Records

Chris Lee

Love Ghost

Petroleum Records

Bjørn Eidsvåg

Rundt neste sving

Plastic Strip Press

Bjørn Fongaard

Elektrofoni – Microtonal Works 1965-1978

Plastic Strip Press

Diverse artister

Compendium Records (1975-1977)

Plastic Strip Press

Løver & Tigre

Grr & Live at Høvikodden

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

77


Søker

Artist/Band

Tittel

Pling Music

Arch70

Arch70

Positive Creep

Bim & Bianca

Appletalk

Prisma Records

John Cage in Norway

Prisma Records

Kåre Kolberg

Nova

Prisma Records

Sigurd Berge

Early Electronic Works

Prosthetic

Mantric

The Descent

Push Badger Music

Garness

Barnet i krybben

RhinoProd Records

Tenderleaves

Tenderleaves

Rosa

Jens Wendelboe

Inspiration

Rune Grammofon

Bushman's Revenge

Jitterbug

Rune Grammofon

Elephant9

Walk the Nile

Rune Grammofon

Motorpsycho

Timothy's Monster

Rune Grammofon

Motorpsycho

Heavy Metal Fruit

Rune Grammofon

Phonophani

Kreken

Rune Grammofon

Puma

Half Nelson Courtship

Rune Grammofon

Supersilent

10

Shipwreckords

Jon Eberson Group

Comfort Call

Simax Classics

Bøen/Nilsson/Jopling/Sandbakken/Martens

Ysaye: String Trios

Simax Classics

Christian Ihle Hadland – Chopin & Schumann

Piano Works

Simax Classics

Sigurd Slåttebrekk

Chasing the Butterfly

Simax Classics

Symphony Orchestra of Norrlandsoperaen/Boye Hansen/Båtstrand/Mortensen

Borgstrøm – Violin Concert And Symphony Poems Piano

Sinalong

Grand Island

Songs From Östra Knoll 1:22

Slagerfabrikken

Jeffrey & The Free Radikals

Jeffrey & The Free Radikals

Smalltown Superjazz

Free Fall

Gray Scale

Smalltown Supersound

Diskjokke

En Fin Tid

Smalltown Supersound

Lindstrøm & Christabelle

Real Life Is No Cool

Smalltown Supersound

Serena-Maneesh

S-M No 2 – Abyss In B Minor

Sofa

Koboku Senju

Selektiv hogst

Sofa Records

MURAL

Nectars of emergence

Sonet

Odd Nordstoga

November

Sonet

Jaga Jazzist

One-Armed Bandit

Sonet

Jokke & Valentinerne

Levende – så lenge det varer

St. Cecilia Music

Unni Wilhelmsen

7

Stender

De Musikalske Dvergene

En klase bananer og en enkel seng

Sterling

Latvian National Symphony Ochestra / Terje Mikkelsen

Ole Olsen Orchestral music

Sylvartun Folkemusikk

Hauk Buen

Meisterspel

ta:lik

Bjørseth – Teigland – Hytta

Soli

ta:lik

Diom de Kossa

Baba Toulenga

ta:lik

Ingvill Marit og Per Anders Buen Garnås

Salme, regn og solbøn

ta:lik

Jan Beitohaugen Granli

På Beitohaugen II

ta:lik

Sudan Dudan

Kari og Ola

ta:lik

Sver

Fruen

ta:lik*

Diverse Artister

Norsk Folkemusikk 1: Vokal Folkemusikk I – Trollviser og Kjempevise

ta:lik*

Jens Amundsen & Odd Bakkerud

Norsk Folkemusikk 2: Hardingfelespel frå Telemark og Hallingdal

ta:lik*

Lars Skjervheim & Torleiv Bolstad

Norsk Folkemusikk 3: Hardingfelespel frå Voss og Valdres

78

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Artist/Band

Tittel

ta:lik*

Glåmos Spellmannslag

Norsk Folkemusikk 4: Gamle Dansar Frå Rørostraktene

ta:lik*

Torkjell Haugerud & Eivind Mo

Norsk Folkemusikk 5: Slåttar frå Telemark II

ta:lik*

Otto Furholt / Signe Flatin / Einar Løndal

Norsk Folkemusikk 10: Slåttar frå Setesdal Og Telemark

ta:lik*

Ola Opheim / Pål Skogum / Vågå Spelmannslag

Norsk Folkemusikk 11: Slåttar frå Vågå

ta:lik*

Einar Løndal

Norsk Folkemusikk 13: Slåttar frå Telemark III

ta:lik*

Diverse Artister

Norsk Folkemusikk 14: Slåttar Og Stev Frå Setesdal

ta:lik*

Johannes Dahle / Gunnar Dahle

Norsk Folkemusikk 15: Slåttar frå Telemark I

ta:lik*

Diverse Artister

Norsk Folkemusikk 16: Song og Stubb, Stev og Lokk

ta:lik*

Hilmar Alexandersen / Sven Nyhus

Norsk Folkemusikk 17: Slåttar frå Trøndelag og Rørostraktene

ta:lik*

Diverse Artister

Norsk Folkemusikk 18: Vokal Folkemusikk II – Folkeviser, Bånsulle, Slåttar og Stev

Touch

Jana Winderen

Energy field

Trust Me Records

Haddy N'jie & A Few Good Men

World of the free

Trust Me Records

Lucy Swann

La Petite Mort

Turn Left

Stine Mari Langstrand

Bakgårdsjul

Tyyl Records

Tyyl!

Ber bod

Universal Music

Harrys Gym

What was ours can't be yours

Universal Music

Herborg Kråkevik

Kvar ein dag

Universal Music

Ida Jenshus

No Guarantees

Universal Music

Ingrid Olava

The Guest

Universal Music

Sissel & Odd

Strålande Jul

Universal Music

Steff Nevers

Ain't No Bad Life

Universal Music

Thomas Dybdahl

Waiting For That One Clear Moment

Via Music

Veronica Akselsen

Blod og ild

Voices of Wonder

Sailorine

Tea Leaves

Voices of Wonder

Ronny Pøbel

Rolig Rolig

VOX Records

Ledfoot

Damned

Warner Music

Jan Toft

Alle e aleina

Warner Music

Narum

Ælt som var søkk borte

Warner Music

Tommy Tokyo & Starving For My Gravy

Go time, Showtime & Absolute War

Young Aspiring Professionals

Syntax Terrorkester

Land her O!

Øra Fonogram

Unni Boksasp

Keramello

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : M U S IK K

79


Scenekunst På scenekunstfeltet er det i 2010 lagt vekt på å imøtekomme målene i strategiplanen om scenekunst for barn og unge, kulturelt mangfold, sjangermangfold, produksjon og formidling. Fra 2010 er basisfinansiering av frie scenekunstgrupper lagt inn i Kulturfondet, noe som gjenspeiles i den samlede økte søknadssummen for 2010.

Forprosjekt Støtteordningene for koreografiutvikling og scenetekstutvikling skal bidra til å stimulere til eksperimentering og utforskning i scenekunstfeltet. Søknadene til disse støtteordningene kan både ha karakter av et konkret forproduksjonsarbeid og de kan være av mer utforskende art innenfor den kunstneriske praksisen. Avsetningen for scenetekstutvikling ble betydelig redusert i 2010 etter at Dramatikkens hus var etablert og en stor del av avsetningen ble overført til denne virksomheten. Antallet bevilgninger til forprosjekter var 79 i 2010, fordelt på 34 utviklingsprosjekter til scenetekst, og 45 koreografiutviklingsprosjekter.

Prosjekt Det avgjørende ved tildeling av midler fra støtteordningen for fri scenekunst er prosjektets kunstneriske kvalitet og søkers evne til gjennomføring. Samlet sett ser man konturene av scenekunstfeltets mangfold i uttrykk, tilnærminger, innhold og formidlingsstrategier. Prosjekter rettet mot barn og unge er fortsatt et viktig satsningsområde. I årets tildelinger til prosjekter som har barn og ungdom som målgruppe, har kvaliteten vært merkbart høyere enn tidligere. I 2010 mottok Norsk kulturråd 423 søknader om tilskudd til scenekunstprosjekter. Av disse ble 296 behandlet under fri scenekunst – teater og 127 under fri scenekunst – dans. Det ble gitt tilskudd til sammen 93 prosjekter, hvorav 56 teaterprosjekter og 37 danseprosjekter. Tildelingene fra avsetningen for dans viser stor bredde når det gjelder tilskuddmottakernes erfaring, arbeidsformer og kunstnerisk uttrykk. Forskriften for støtteordningen for fri scenekunst var til høring i 2009 og ble endret med virkning fra 1. januar 2010. En viktig endring finnes i § 2, hvor det står at det nå gis anledning til å søke om støtte til visninger i tilknytning til den ferdige produksjonen. Dette er til forskjell fra tidligere, da det kun ble

80

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

gitt støtte til og med produksjonens premiere. I 2010 ble det gitt tilskudd til 260 visninger av prosjekter som mottok produksjonsstøtte.

Basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper I 2010 mottok Norsk kulturråd 12 søknader om basisfinansiering. To av søknadene, fra Verdensteatret og Jo Strømgren Kompani, gjaldt videreføring. Begge søknadene om videreføring i fire nye år ble innvilget. I tillegg ble Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt innvilget basisfinansiering i fire år. Ordningen ble evaluert og evalueringsrapporten ble presentert i 2010. Evalueringsrapporten Frihet og forutsigbarhet ga Norsk kulturråd grunnlag for å vedta nye retningslinjer høsten 2010. I de nye retningslinjene tydeliggjøres tilskuddsperiodens midlertidighet, søkerkriteriene justeres og det gis føringer for en dynamisk forvaltning som tar høyde for ulikhetene mellom gruppene.

Formidling Antall søknader øker stadig som et resultat av økt produksjon og internasjonalisering. Det søkes både om enkeltstående gjestespill og turneer som strekker seg over tid. Det ble gitt tilskudd til 85 formidlingsprosjekter i 2010.

Andre scenekunsttiltak Den stadige økningen i produksjonsaktiviteten i det frie scenekunstfeltet medfører også behov for tilskudd som styrker infrastrukturen i feltet, kompetansehevende tiltak og dokumentasjonsprosjekter. Det er gitt tilskudd til 27 prosjekter. To store dokumentasjonsprosjekter har mottatt støtte og det er gitt bevilgning til flere kompetansehevende tiltak. Det er også gitt tilskudd til flere prosjekter som er med på å styrke og utvikle produsentleddet og infrastrukturen i det frie scenekunstfeltet.

Pilotprosjektet for profesjonelle dansemiljøer Denne tilskuddsordningen ble etablert i 2010 som et tre-årig prosjekt. Det var avsatt 1,1 million kroner over statsbudsjettet, og avsetningen ble styrket med 100 000 kroner fra avsetningen for andre scene-


kunsttiltak. Rådet vedtok bevilgning til fire miljøer knyttet til Dansearena Nord i Hammerfest, Regional arena for samtidsdans i Sandnes, DansiT i Trondheim og Dans i Nord-Trøndelag.

Året i tall Avsetning i kr 2010

77 419 000

2009

61 485 000

Midlene ble fordelt slik Avsetning

27 611 000

Fri scenekunst – dans

21 313 000

Ny norsk dramatikk og annen scenetekst

1 446 000

Gjestespill

5 108 000

Andre scenekunsttiltak

6 941 000

Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

15 000 000

Sum

77 419 000

*)

Summen inkluderer også tilskudd til tverrfaglige prosjekter, se side 117

Antall søknader 2010

1 060

2009

975

Scenekunst

Antall tildelinger 2010

305

2009

332

Forholdet mellom søknadssum og tildelinger 2001–2010

Samlet søknadssum i kr 2010

440 665 369

2009

287 911 192

Figur 11

Tall i kr

Fri scenekunst – teater

Samlet søknadssum i kr

Samlet avsetning i kr

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2001

259 639 996

34 726 000

13,4 %

2002

194 427 481

34 436 500

17,7 %

2003

187 462 412

35 971 000

19,2 %

2004

173 395 689

37 174 000

21,4 %

2005

213 717 104

37 880 000

17,7 %

2006

216 778 715

45 523 800

21,0 %

2007

251 146 417

48 228 000

19,2 %

2008

245 148 629

56 910 000

23,2 %

2009

287 911 192

61 485 000

21,4 %

2010

440 665 369

77 419 000

17,6 %

Prosentdel av samlet søknadssum som ble gitt i tilskudd

Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TI LD E L I NG E R O G I NN K JØ P: S C E NE K U N S T

2010

81


Fri scenekunst – Dans og teater Avsetning

Dans og teater – Forholdet mellom søknadssum og tildelinger 2001–2010

Dans og teater

2010

kr 48 924 000

2009

Samlet søknadssum i kr

Samlet avsetning i kr

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2000

146 375 000

28 200 000

19,3 %

kr 46 424 000

Antall søknader 2010

377

2009

387

Antall tildelinger 2010

89

2009

111

Samlet søknadssum 2010

kr 212 674 522

2009

kr 213 104 758

Fri scenekunst – dans

2001

215 590 061

29 046 000

13,5 %

2002

160 158 860

27 005 000

16,9 %

2003

151 650 373

27 500 000

18,1 %

2004

187 462 412

28 460 000

15,2 %

2005

158 038 658

29 000 000

18,4 %

2006

163 788 413

36 500 000

22,3 %

2007

193 007 362

37 799 000

19,6 %

2008

164 826 214

41 424 000

25,1 %

2009

213 104 758

46 424 000

21,8 %

2010

212 674 522

48 924 000

23,0 %

Fri scenekunst – teater

Avsetning

kr 21 313 000

Avsetning

kr 27 611 000

Antall søknader

127

Antall søknader

296

Antall tildelinger

37

Antall tildelinger

56

Søknadssum

Figur 12

kr 83 393 751

Søknadssum

kr 153 318 731

Prosentdel av samlet søknadssum som ble gitt i tilskudd

Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

82

2001

2002

2003

2004

2005

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

2006

2007

2008

2009

2010


Tildelinger scenekunst 2010 Basisfinansiering for faste scenekunstgrupper 2010 Søker

Fylke

Tilskudd i kr

År

zero visibility corp.

Oslo

3 000 000

2009

3 000 000

2010

impure company

Jo Strømgren Kompani

Verdensteatret

Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt

Oslo

Hordaland

Oslo

Oslo

3 000 000

2011

3 000 000

2012

3 000 000

2009

3 000 000

2010

3 000 000

2011

3 000 000

2012

3 000 000

2007

3 000 000

2008

3 000 000

2009

3 000 000

2010

3 000 000

2007

3 000 000

2008

3 000 000

2009

3 000 000

2010

3 000 000

2010

3 000 000

2011

3 000 000

2012

3 000 000

2013

Fri scenekunst Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Christina Lindgren

Oslo

Saba Pacha

Dansekompaniet FRIKAR

Hordaland

Jamsíis

347 000

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) 30 000

Du store verden!

Oslo

Et spel Barral og Garborg på Tronsfjellet

337 500

Inclusive Dance Company v/ Tone Pernille Østern

Sør-Trøndelag

Space me

200 000

Kjersti Engebrigtsen

Oslo

Fragile (arbeidstittel)

300 000

Odd Johan Fritzøe

Oslo

Adventura Botanica

650 000

Tobias Avlund Heiberg

Oslo

Maria og José

100 000

Transiteatret-Bergen

Hordaland

Ressentiment – Pavanne til en død prinsesse

830 000 160 000

Venke Marie Sortland

Oslo

SHOW

Janne-Camilla Lyster

Buskerud

Koreografisk manus: Vi forlot den stille skogen

Solveig Styve Holte

Møre og Romsdal

Forteljingar

350 000

Amund Sjølie Sveen

Akershus

Sound of Freedom (II)

160 000

Anders Høgli

Oslo

Flerårig støtte til – Live Young;die

150 000

Andy Smith

Oslo

All that is solid melts into air

124 000

25 000

Fri scenekunst – teater

Anne Mali Sæther

Akershus

Dyr som døyr

600 000

Artelleriet Produksjoner DA

Hedmark

Mannen som ler

500 000

Azra Halilovic

Sør-Trøndelag

Becoming

Baktruppen

Hordaland

Baktruppen – 3-årig produksjonsstøtte

100 000 1 600 000

Banality Dreams

Buskerud

The Precision of Freedom

300 000

De utvalgte

Akershus

Dei Døde hundane av Jon Fosse – figurteater – Drøm

800 000

TI LD E L I NG E R O G I NN K JØ P: S C E NE K U N S T

83


Søker

Fylke

Prosjekt

Eivind Reierstad

Akershus

Seanse

Tilskudd i kr 450 000

Elsa Aanesen

Rogaland

Rabinowitz

300 000

Fabula Rasa

Akershus

Istiallia – Bios – Unntak og regel – 2-årig støtte

835 000

Ferske scener

Troms

Lillemia og Opera 2010: Vi hever våre hoder i skam

Flaatenbjørk kompani

Oslo

djønk

1 000 000 600 000

Franzisca Aarflot produksjoner

Oslo

4:48 Psykosis

250 000

Goksøyr og Martens

Oslo

Relevant realisme – 3årig prosjekt

800 000

Grith Ea Jensen

Oslo

Womoon – Fra bunad til burka

Grusomhetens teater

Oslo

Sangen jeg fikk i gave

400 000 1 300 000

Hege Pålsrud

Troms

For what it's worth

200 000

Håkon Mathias Vassvik

Oslo

Brødmannens Memoarer – del 1-3

450 000

Ingeborg Staxrud Olerud

Oslo

Draumsyn

100 000

Isenkramteateret

Oslo

Superheroes

650 000 460 000

Iver Findlay og Marit Sandsmark

Rogaland

Fractured Bones (arbeidstittel)

Katma

Nordland

Bakeriet

350 000

Kattas figurteater

Vestfold

Dukkehjem

800 000

Kim Atle Hansen

Oslo

Bedre enn sjokolade

150 000

Kirjan Waage

Oslo

Baby Universe

500 000

Kristin Norderval

Oslo

D2: DetritHus (arbeidstittel)

360 000

Licvestock

Rogaland

Et Oljeeventyr

500 000

Lisa C. B. Lie

Sør-Trøndelag

Når de døde sovner

600 000

Liv Hanne Haugen

Troms

Moja på Tvoja (meg og deg)

400 000

Mads Henning Jørgensen

Oslo

Orienta

510 000

Mette Brantzeg

Troms

Arktisk Hysteri

500 000

Morten Traavik

Oslo

Miss Landmine World 2009-2011 – ny søknad

500 000

Morten Traavik

Oslo

Creative Intelligence Agency – 3-årig prosjekt

500 000

NIE Teater

Østfold

NIE Teater – 3 årig støtte til Hav, Nykommere, Sat

900 000

Nina Mortvedt

Oslo

Who is?

242 000

Pia Maria Roll

Oslo

Den siste olje

449 000

Rasmus Jørgensen

Oslo

Jeg & Joe

140 000

Rebekka Nystabakk

Nordland

Anna

280 000

Røst kommune

Nordland

Querini – opera på Røst

700 000

Sagliocco Ensemble

Telemark

Harmoni med aksent

400 000

StatsTeatret

Akershus

1066 – Slaget ved Stamford Bridge

700 000

Steffi Lund

Akershus

tom. undersøkelser av 2 dikt (arbeidstittel)

300 000

Susanne Irene Fjørtoft

Hordaland

The Saint Plays (arbeidstittel)

550 000

Teater Fusentast

Sør-Trøndelag

Den store finalen – eller hvordan overleve Dommeda

520 000

Teater Liksom

Oslo

Lifegame

350 000

Teater NOR

Nordland

Kropp søker tanke – The Dogshow

700 000

Tom Løberg Hovinbøle

Telemark

Scener uten grunnlag

150 000

Tone Avenstroup

Utland

Brev fra Etiopia

300 000

Tumaini Group

Sør-Trøndelag

Maji Maji – Det Magiske Vannet

200 000

Verk

Oslo

Det eviga leendet – 3 årig prosjekt

1 500 000

Vibeke Flesland Havre

Hordaland

The End – a gentle reminder

500 000

Fri scenekunst – dans Arounidance

Østfold

60 Seconds, Apart

800 000

Belinda Braza

Oslo

Fobier – Riksscenen i Oslo høst 2010

150 000

Christina Therkildsen

Oslo

Urban x

290 000

CODA – Oslo International Dance Festival

Oslo

TidsmaskinenLive

600 000

84

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Compani B. Valiente

Akershus

Company B. Valiente – flerårig prosjektstøtte 2010

Tilskudd i kr 200 000

Eivind Seljeseth

Vest-Agder

Hus forbi

600 000

Elle Sofe Henriksen

Finnmark

Beatnaga ii galgga gulgii geahccat/ En skal ikke skue hunden på hårene

150 000

Hege Haagenrud

Oslo

Adventure without risk is Disneyland

550 000

Ida Wigdel

Rogaland

En ubetydelig skjevhet i begynnelsen blir en betydelig skjevhet mot slutten

650 000

Ingeleiv Berstad

Oslo

Visitt – flere former for iscenesatt kommunikasjon

336 000

Inger Cecilie Bertrand de Lis

Oslo

Den røde kåpen - forprosjekt

Inger Cecilie Bertrand de Lis

Oslo

Den røde kåpen

50 000 325 000

Johanne Eltoft

Troms

Reindans – Boazudánsa

100 000

Kenneth Flak

Vest-Agder

The Fork (tidl. Technicolor – A Tragedy)

570 000

Kompani iRo v/ Inger-Reidun Olsen

Oslo

Forprosjekt Makt

200 000

Ludvig Daae

Utland

MM

55 000

Luis Della Mea

Sør-Trøndelag

Cuerpos Posible

650 000

Markus Hernes

Oslo

OFF

700 000

Martin Slaatto

Oslo

Hoppsasa Skavank

650 000

Masja Abrahamsen

Oslo

Residens (tidligere Cyborg)

600 000

Moving Targets

Oslo

Mota: Del 1

nat(t)prod.

Utland

No one has said anything yet

1 520 000

Opps!Dans v/ Anna Hegdahl

Nord-Trøndelag

W00T (tidligere Flyt)

40 000

Stiftelsen Siri og Snelle produksjoner

Oslo

Seanse 1-30 og Skapet

660 000

600 000

Stiftelsen Ø.J. Prod

Oslo

Flexible Motion

600 000

Toyboys

Oslo

Toyboys – flerårig prosjektstøtte 2011-2013

900 000

Vilde Sparre

Oslo

A Bad Hair Day

Henriette Pedersen

Oslo

Animal Magnetism 1 – ordningen for fri scenekunst

Emilia Adelöw

Oslo

To prosjekter: Site Spesific – Vanishing Point

Stiftelsen Wee

Oslo

Towards

Herstay

Oslo

3 årig prosjekt med – Verdi/Through (Twirl)/Longti

600 000 1 000 000 700 000 1 300 000 800 000

Heine Avdal

Oslo

To prosjekter: Field Works – Graph (arbeidstitler)

900 000

Ingunn Bjørnsgaard prosjekt

Oslo

Flerdimensjonal Ambivalens – Ich bin die verklärte

1 400 000

Atlas

Oslo

We have such plain faces

380 000

Steffi Lund

Akershus

Usannsynlig (arb. tittel)

230 000

Toyboys

Oslo

Intet er nytt under solen

100 000

Alan Lucien Øyen

Hordaland?

Flawed – Fredriksen – Lilly – Interstitial occurre

750 000

Catherine Kahn

Sør-Trøndelag

Byggmester Solness – The International Builder – forprosjekt

150 000

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand

Akershus

Sverm – pilotprosjekt

100 000

Magnhild Rem Fossum

Oslo

Project Violence

100 000

Reidar Andreas Richardsen

Troms

Hemmelighetsmaskinen – forprosjekt.

150 000

Scenekunst og ny teknologi

Koreografi Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Anne Kathrine Fallmyr

Oslo

Flukt sceneproduksjon Hotel Bermuda

Koreografiutvikling 50 000

Belinda Braza

Oslo

Fobier

25 000

Camilla Tellefsen

Oslo

Streetfighter / Midt i smørøyet

25 000

Caroline Svartdahl

Oslo

Memory Card

25 000

TI LD E L I NG E R O G I NN K JØ P: S C E NE K U N S T

85


Søker

Fylke

Prosjekt

Dansdesign

Oslo

OFF

Tilskudd i kr 75 000

Elizabeth Svarstad

Akershus

Coupé med svikt

25 000

Ella Fiskum, Danz

Oslo

In Heaven and Hell

25 000

Gunhild Bjørnsgaard

Akershus

Black water pearls

25 000

Guro Rimeslåtten

Hordaland

Claudia

25 000

Guro Trøseid Gjerstadberget

Hedmark

Avtrykk

25 000

Henriette Blakstad

Oslo

Hvem er Eyolf?

25 000

Henriette Slorer

Hordaland

311 + Degree

25 000

Heritage Dance Pro

Oslo

Indre bevegelser

25 000

Håvard Kalseth

Oslo

Dragopera

50 000

Inger Cecilie Bertrand de Lis

Oslo

Den røde kåpen

50 000

Ingri Fiksdal

Oslo

The Orchard Ballads

50 000

Janne-Camilla Lyster

Buskerud

Cellar door

50 000

Jenny Svensson

Troms

Korrespondanse

50 000

Karstein Solli

Oslo

Handle with care – The art of Touch

25 000

Katrine Kirsebom

Oslo

Hands on

50 000

Kira Juliane Senkpiel

Akershus

Slå deg, spark meg

25 000

Kjersti Alveberg

Oslo

Hudløs!

75 000

Kristin Holand

Nordland

Åker

25 000

Kristin Ryg Helgebostad

Oslo

Format

75 000

Landing

Oslo

FastArt

25 000

Liv Hanne Haugen

Troms

Moja på Tvoja

50 000

Live Strugstad

Sør-Trøndelag

Construire humain

50 000

Marte Reithaug Sterud

Oslo

Plattform

50 000

Martin Lervik

Nord -Trøndelag

Men on the Moon

50 000

Matias Rønningen

Oslo

3rd Rail (arbeidstittel)

50 000

Mette Edvardsen

Vestfold

Black

25 000

Mia Habib

Oslo

We insist distorted Tango in colors

50 000

Olmaidka-line

Oslo

The patterns of life

50 000

Pelle Wolden Ask

Oslo

Askeladden og de 100 gode hjelperne

25 000

Runa Rebne

Oslo

Mute Constructions – visnings og utstillingsarbeid for gallerier

25 000

Sigrid Kopperdal

Oslo

Man size

25 000 50 000

Siljeholm & Christophersen

Oslo

The Royal Ascots

Sissel Bjørkli

Oslo

Codename sailor V

25 000

Sissel M. Bjørkli

Oslo

Codename: Sailor V

25 000

Sølvi Edvardsen

Oslo

Square

50 000

Torgunn Produksjoner

Akershus

I sitt eget selskap

25 000

Trine Nyhus Lørum

Hedmark

Mammaen som mistet stemmen

25 000

Vilde Sparre

Oslo

A Bad Hair Day

50 000

Yvonne Wiche Levinsen

Østfold

Eudaimonia

25 000

Scenetekst Søker

Fylke

Prosjekt

Oslo

Krigsfortellinger

Tilskudd i kr

Scenetekstutvikling Amir Masood Mirzai

50 000

Arne Lygre

Østfold

Jeg forsvinner

75 000

Birgitte Fjeld Bjørsvik

Akershus

Ingrid Storholm og Birgitte Fjeld Bjørsvik: Malurt – Tsjernobylfortellinger

50 000

Chris Erichsen og Tor Arne Ursin

Oslo

Cirkus Verdensteater

50 000

86

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Christina Veronika Mauer

Oslo

Forglemmegei

Tilskudd i kr 50 000

David Chocron

Oslo

Guantanamo, What Now?

75 000

Eirik Fauske

Oslo

Lindås / Vår forestilling om oljehjorten

75 000

Fortellerscenen

Oslo

Hva skriver de hjem om – En forestilling om menneskehandel

50 000

Hege Siri

Akershus

Utakt

25 000

Ingvill Skjold Thorkildsen

Hordaland

Rammene

50 000

Ivar Furre Aam

Sør-Trøndelag

Oljeeventyret

50 000

Jenny Hval

Oslo

Musikkteater workshop: Oh, Danny Boy

25 000

Karstein Solli

Oslo

Handle with care – the art of touch

25 000

Kenneth Dean

Oslo

Asylbarn

50 000

Knut Gjelle Angell

Rogaland

Isberget

25 000

Laura Christina Brøvig Vallenes

Oslo

The Blackforest Hotel

25 000

Levende Dukker

Oslo

Knut Nærum: Is

50 000

Marcelino Martin Valiente

Akershus

Jeden

25 000

Mari Hesjedal

Oslo

Culparegelen

50 000

Maria Bock

Oslo

Møt meg i døra

25 000

NONcompany

Hordaland

Kazak-ekspedisjonen og Kazak

25 000

Rasmus Jørgensen

Oslo

Jeg & Joe

25 000

Rebecca Brox Liabø

Troms

Lisa Lotta Larsen

25 000

Sigurd Myhre

Oslo

Hjem

25 000

Sturla Valldal Rui

Oslo

Welcome to Hotel Bermuda

50 000

Synnøve G. Wetten

Hedmark

Steal the Script – Molecular Revolution

50 000

Tore Renberg

Rogaland

Videogutten

50 000

Torgrim Mellum Stene

Oslo

So You Want To Be A Hero?

50 000

Veronica Salinas

Oslo

Vinduer

50 000

Øystein Stene

Oslo

Øystein Stene, Saken Knut Rød

50 000

Øyvind Aamodt

Akershus

Jakten på hukommelsen

25 000

Gjestespill Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Agendans Kompani

Akershus

Snytt på Nytt – Mexico City, oktober

30 000

Al Farah Orientalske Danseforening

Oslo

Al Farahs Høstfest

10 000

Gjestespill

Albatrass

Oslo

6 gjestespill – Fortellerfestivalen

50 000

Andy Smith

Oslo

The next two days of everything – Dublin, september

10 000

Anna Leyman Scenproduktioner

Utland

Oruk – Cape Town

30 000

Anne-Linn Akselsen

Hordaland

Dry Act # 1: Corpse Aroma – Monty, Antwerpen, Belgia

20 000

Cirka Teater

Sør-Trøndelag

Musika Mobile (tidligerer Verkstøy) – Festivalen FETA, Polen

50 000

Cirkus Xanti

Akershus

O Ultimo Momento – Contigo – Nysirkusfestival

40 000

CODA – Oslo International Dance Festival Oslo

Susanne Linke: Solos, Stephanie Thiersch: Mimikry og Antonia Baehr: Lachen-Rire-Laugh

55 000

CODA – Oslo International Dance Festival Oslo

Empty moves parts I & II – Ballett Preljocaj – Oslo

50 000

Compani B. Valiente

Akershus

Winter – a silent sleep – Polen og Trondheim – Polish Dance Theatre/ Avant Garden – mars- mai

72 000

DanseFestival Barents

Finnmark

9 gjestespill – DanseFestival Barents

50 000

DanseFestival Barents

Finnmark

Ny produksjon av Ina Christel Johannessen – DanseFestival Barents

50 000

TI LD E L I NG E R O G I NN K JØ P: S C E NE K U N S T

87


Søker

Fylke

Prosjekt

Dansekompaniet FRIKAR

Hordaland

Jamsiis – Attakkalari India Biennial 2011

Dansekompaniet FRIKAR

Hordaland

The Snuff Grinders – Ollin Kan Festival, april

DansIT

Sør-Trøndelag

2 gjestespill: Amerika og soloforestilling av Eugenia Estévez til DansiT/ MultiPlié Dansefestival 2010

Tilskudd i kr 59 000 70 000 115 000

Eivind Reierstad

Akershus

Sirkel – gjestespill til Chongquing Kina

49 000

Eivind Reierstad

Akershus

Sirkel – St. Petersburg, Russland

42 000

Eivind Reierstad

Akershus

Sirkel – Teatarfest i Sarajevo, mai

29 000

Eivind Reierstad

Akershus

Migrating Birds – Berlin, februar

26 000

Espen Lomsdalen

Oslo

Textfukkers Kompendium – The Black Cube, Trondheim

20 000

Ferske Scener

Troms

Vi hever våre hoder i skam – Hålogaland Teater og Dramatikkens hus

50 000

Flaks Sjongleringsgruppe

Oslo

Night for One – Tau scene – Sirkuslandsbyen, august

25 000

Foreningen De Utvalgte

Akershus

Drømmen – BIT Teatergarasjen, Bergen

Foreningen De Utvalgte

Akershus

Skuggar – Drømmen – Ljubliana, Reykjavik, Groningen, Svalbard, Brussel, Praha

62 000

Grusomhetens teater

Oslo

Fjeldfuglen – Dehli Ibsen festival – India desember

95 000

125 000

Grusomhetens teater

Oslo

Fjeldfuglen – Siste sang – Theatre du Radeau

40 000

Grusomhetens teater

Oslo

Fjellfuglen – Bristol mars

86 000

HATS kompetansesenter for revy og teater

Troms

Golden Girl – Where We Stand – 2 gjestespill med Forumteatergruppen Jana Sanskriti

Heine Røsdal Avdal

Oslo

Field Works-hotel – Trondheim, Bergen og Warszawa høsten

40 000

100 000

Helle Siljeholm og Sara Christophersen

Oslo

Norma Jeane – Stavanger, Tysvær og Akershus

80 000

Henriette Pedersen

Oslo

Animal Magnetism 2 – intim – gjestespill på teaterhuset Avant Garden i Trondheim 24. og 25. september

28 000

Hill-Aina Steffenach

Sør-Trøndelag

Ril rundt Nordsjøen/ Reel around the North Sea

50 000

Inger Cecilie Bertrand de Lis

Oslo

Å, Marja, fly, fly – 12 gjestespill i Spania og England

20 000

Inger-Reidun Olsen

Oslo

Pressure – Nordic Dance Platform, Stockholm

11 000

Ingri Fiksdal

Oslo

Grus – Harare International Festival of the Arts, Zimbabve

40 000

Jenny Svensson

Troms

Compact Living – Rådstua Teaterhus, Tromsø august 2011

40 000

Karen Foss Quiet Works

Vestfold

To – gammelt tall nytt skifte – Bergen og Oslo

50 000

Kattas Figurteater Ensemble

Vestfold

Chesse Theatre Group (Iran): A dolls House – Nightmares of Silence

75 000

Kattas Figurteater Ensemble

Vestfold

Grå Gubber spiller Hamlet – Oslo

50 000

Kattas Figurteater Ensemble

Vestfold

Kattas Figurteater Ensemble – samarbeid med inviterte figurteatergrupper i

40 000

Kenneth Flak

Vest-Agder

The Fork – International Dance Theater Festival, Polen – Dance Transmission Festival, Uganda

75 000

Kompani iRo

Oslo

Seks norske dansekunstnere viser seks ulike forestillinger – Solo Festival i Barcelona, juni

70 000

Kulta Produksjoner

Troms

Race horse Company: Petit mal – Rådstua teaterhus, Tromsø 2011

80 000

Marit Sandsmark

Rogaland

Where we are now and nowhere else – Performance Space 122, New York, USA

65 000

Mobile Homes

Oslo

Passing Place – Dramatikkens hus, oktober

60 000

Mother Theatre

Oslo

Til Noreg der kjærleik ventar i Istanbul

25 000

Mother Theatre

Oslo

Til Noreg der kjærleik ventar – Kukla Istanbul, ap

27 402

Naja Lee Jensen

Oslo

The Games we play – gjestespill på BIT Teatergarasjen i Bergen vår 2011

50 000

Nartmanstiftelsen

Oslo

Animal Magnetism 1 2 3 – Göteborg

100 000

Nartmanstiftelsen

Oslo

Animal Magnetism 2 – Göteborg mars

52 000

Nartmanstiftelsen

Oslo

Animal Magnetism 1 – Berlin og Leipzig, februar

NIE

Akershus

NIE decennium – Oslo

Nina Lill Svendsen

Oslo

Se meg – Harare International festival, Zimbabwe – april – mai

88

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

40 000 100 000 80 000


Søker

Fylke

Prosjekt

Nord-Trøndelag Teater

Nord -Trøndelag

Grusomhetens teater – Fjeldfuglen – Verdal november

Tilskudd i kr 30 000

Norsk Amatørteater Forbund

Oppland

Teater Joker – Baron Von Munchausens Sannheter – Lillehammer

Per Arne Løset

Møre og Romsdal

TinkerTing – Hunger – Englandsturné høsten

100 000

17 000

Pia Maria Roll

Oslo

Over Evne II – gjestespill på Teaterhuset AvantGarden Black Box Teater i Trondheim mai 2011

100 000 100 000

Pia Maria Roll

Oslo

Over Pari III – Bjørnsonfestivalen – Molde

Piksel Produksjoner

Hordaland

Fruit+Emotion=Noise (Spania/Slovakia) – Hylics (England) – Gjestespill Piksel

RadArt

Troms

4 gjestespill – Rådstua teaterhus, Tromsø – gjestespillprogram 2011

RadArt

Troms

Venner av Tromsø - Transiteateret

RadArt

Troms

Kristina Juntilla: Vierailu Vanhainkodissa

80 000

Rom for dans

Oslo

Tett på – Sandnes Kulturhus i forbindelse med RAS

40 000

Rudi Skotheim Jensen

Østfold

Goldfish is meant for dying – Hong Kong

58 000

Sadik Aziz Bawan

Hordaland

Et dukkehjem – Kurdish Fine Arts Society – Bergen

75 000

40 500 105 000 85 000

Sjøbodteatret AL

Vestfold

De røde skoene – Teater Fot, april

34 000

Stamsund Internasjonale Teater

Nordland

Eric Davis: Red Bastard (USA) – Petter Goldstine: Markings (USA/N)

50 000

Stiftelsen Siri og Snelle produksjoner

Oslo

Making America – Bryant Lake Bowl Theater, Minneapolis, Minnesota, USA

30 000

Stiftelsen Siri og Snelle produksjoner

Oslo

Making Amerika – Tou Scene, Stavanger juni

50 000

Studium Actoris

Østfold

Sirkus Sibylla – Skomakeren som var så glad i å synge – Fredrikstad 2. oktober

17 500 50 000

Stup Produksjoner

Oslo

Langgrunt – Teaterfestivalen Junge Hunde, Danmark

Teater Fusentast

Sør-Trøndelag

Koseputa i Paris – Horsens Børneteaterfestival

Teaterhuset Avant Garden

Sør-Trøndelag

Verdensteatret – And All the Questionmarks Started to Sing – Teater Avantgarden

9 700 100 000

The Line

Oslo

Beyond the face – Amsterdam juli

45 000

Transiteatret-Bergen

Hordaland

Polyfonia Variasjoner – Transiteatret-Bergen – Black Box Teater, Oslo samt Avantgarden, Trondheim

72 500

Turnékompaniet

Hedmark

Transitteateret – 2 gjestespill til Hamar Teater

100 000

UL Viking

Troms

Sko – Levende dukker – Bardumartna'n i Troms – august

Vegard Vinge

Oslo

Vildanden Vol 2. Redux – Black Box Teater, mai

150 000

10 000

Verdensteatret

Oslo

And All the Questionmarks Started to Sing – Bit Teatergarasjen – Canada og USA 2011 – Shanghai

150 000

Verdensteatret

Oslo

Electric Shadows, Tyskland juli

29 850

Verk produksjoner

Oslo

Dealing With Helen – København – mai 2010

75 000

Vinterlysfestivalen

Nordland

Hanna Mjåvatn, Kristin Ryg Helgebostad og Marianne Kjærsund: Beatnaga ii galgga gulgii geahccat (En skal ikke skue hunden på hårene)

30 000

Visjoner Teater

Oslo

Et dukkehjem, Markens Grøde – Høsten

Værre vel

Nordland

Ikke bare rør – Audun Eriksen og Truls Lorentzen/ The Four, Vesterålen

20 000

XPROARTS

Oslo

Incident Compromised – IGNITE Contemporary Dance Festival – New Dehli november

45 000

Østre Aker menighet

Oslo

And, Døden og Tulipanen til Østre Aker kirkes 150-årsjubileum

12 000

Øystein Johansen

Oppland

Norske Dutchnights – gjestespill på Dramatikkens Hus i Oslo i februar 2011

90 000

Ålesund Teaterfestival

Møre og Romsdal

Eilertsen og Granados teaterkompani – En ensom sneip – Ålesund mars

10 000

Ålesund Teaterfestival

Møre og Romsdal

Phillip Huber – Suspended animation

30 000

TI LD E L I NG E R O G I NN K JØ P: S C E NE K U N S T

130 000

89


Andre scenekunsttiltak Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) Albatrass

Oslo

Rumifestivalen 2010

Cirkus Xanti

Akershus

Mobil Sirkuslandsby 2010 – forestilling og workshopserie

Danse- og Teatersentrum

Oslo

Sceneweb – et dokumentasjons- informasjons- og databaseprosjekt

50 000 50 000 500 000

Janne-Camilla Lyster

Buskerud

Koreografisk manus: Vi forlot den stille skogen

50 000

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Hedmark

Digitalisering og systematisering av dokumentasjon knyttet til Performancefestivalen – 3-årig støtte

50 000

Lars Notto Birkeland

Oslo

Tusen millioner stjerner og en venn – en orgeldansefortelling – 5 gjestespill høst 2011

75 000

Larvik kulturhus Bølgen KF

Vestfold

Larvik kulturhus Bølgen – ulike kunstneriske arrangementer 2010

100 000

Morten Wintervold

Troms

Olsens Ballettinstitutt

75 000

Nordic Black Theatre og MS Innvik

Oslo

Open Expressions – forsøksdrift

75 000

Norsk kulturråd

Oslo

Utredning av det frie scenekunstfeltet

375 000

Stamsund Internasjonale Teater

Nordland

Stamsund 2010 – internasjonal arena for barne- og ungdomskunst i NordNorge

100 000

Vestlandske Teatersenter

Hordaland

Teaterfestivalen Mini Midi Maxi 2010

50 000

Andre scenekunsttiltak Albatrass

Oslo

Fortellerfestivalen 2010

100 000

Albatrass

Oslo

Fortellerfestivalen 2011

100 000

Amanda Steggell

Oslo

Desert Walker – The Impossible mission

30 000

CODA – Oslo International Dance Festival Oslo

Workshop med Ballett Preljocaj – CODA 2011

DanseFestival Barents

Finnmark

DanseFestival Barents 2010

100 000

30 000

Danseinformasjonen

Oslo

Dokumentasjon av norsk dansehistorie

150 000

Forteller- og Filosofidagane

Aust-Agder

Forteller- og Filosofidagane under Bokbyen ved Skagerak 2010 – tema eksistens i sin kvintessens

40 000

Fortellerfestivalen

Oslo

Nordisk mesterskap i StorySlam

35 000

Generator

Oslo

Forfatteren som produsent – et seminar arrangert av Generator i samarbeid med Norsk Skuespillersenter

18 900

Hege Pålsrud

Troms

Pilotprosjektet Radart – for styrking av den frie

Imploding Fictions

Oslo

Workshops med teaterinstruktør Ramin Gray og dramatiker Simon Stephens i forbindelse med Oslo Internasjonale Teaters program – november 2011

250 000 26 000

Kompani Tomm Percy

Oslo

Workshop for etablerte artister innen varieté og moderne sirkus i Oslo 2011

50 000

Kritikerlaget

Oslo

Kritikersalonger 2010

30 000

Kritikerlaget

Oslo

Åpent debattmøte om Festspillenes samtidsdanssatsing – 5. juni 2010

32 000

Kulta Produksjoner

Troms

Åpent verksted for utøvende artister i forbindelse med gjestespill med Race Horse Company/Circo Aereo: Petit mal

35 000

Proscen – produsentenhet for scenekunst

Hordaland

Proscen – produsentenhet for scenekunst – driftsti

178 000

Marie Nerland

Hordaland

Artistic Strategies of the Dancer – seminar under Oktoberdansfestival i Bergen 2010

MoA

Oslo

Studio MoA – Acts Laboratory for Performance Practices

50 000

Norsk Fortellerforum

Oslo

Seminarrekke i scenefortelling

90 000

Norske Dansekunstnere

Oslo

Åpen prøvedans 2011

Proscen – produsentenhet for scenekunst

Hordaland

Proscen – driftstilskudd for 2011

50 000

70 000 250 000

PrøveRommet

Hordaland

PrøveRommet

150 000

RadArt

Troms

RadArt 2011: Å dele en bølge

100 000

Rickard Borgström

Oslo

Expanding Matter – tools for development and use of concept in the practice of dance – 1-årig workshopserie

95 000

Scenerommet

Buskerud

Nybrott – regionalt samarbeid om fremming av scenekunst (2010)

50 000

Språkfolk DA

Hordaland

Støtte til manuskriptutvikling – fagbok om norsk barneteaterhistorie med vekt på utviklingen av norsk barnedramatikk

100 000

THE ARTXCHANGE

Oslo

TekstLab – tekstverksteder 2011

192 000

Vigdis Ystad / Henrik Ibsens skrifter

Oslo

Henrik Ibsens skrifter – gjenværende 7 dobbeltbind

300 000

Åarjelhsaemien Teatere Sydsamisk Teater

Nordland

Teaterlaboratorium/ workshops

90

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0

75 000


Litteratur Norsk kulturfonds støtte til litteratur skal sikre et bredest mulig tilbud av nye bøker innenfor gitte sjangrer og nye norske tegneserier. Tilskuddene til litteraturformål skjer først og fremst gjennom faste støtteog innkjøpsordninger for ulike boksjangrer. I tillegg kan det gis tilskudd til ulike litteraturprosjekter. Det legges vekt på litteraturformidling, nye litterære uttrykksformer og tiltak rettet mot nye lesergrupper. I statsbudsjettet 2010 ble det lagt inn en økning på litteraturområdet med omkring 9,7 mill kr. Innkjøpsordningene fikk en økning på til sammen 7,2 mill kr. Innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur for henholdsvis voksne og barn/ ungdom utgjør de største avsetningene på litteraturområdet. Etter reglene skal alle bøker som vurderes som gode nok og som ellers faller inn under bestemmelsene, kjøpes inn. Tall for 2010 (ikke alle bøkene er ferdigvurdert av utvalg og ankenemnder pr 07.03.2011) viser 182 godkjente bøker for voksne og 137 for barn og ungdom. Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur, innkjøpsordningen for norsk sakprosa og innkjøpsordningen for faglitteratur for barn og unge er selektive ordninger, noe som betyr at det er budsjettet som bestemmer hvor mange titler som kan bli kjøpt inn hvert år. Antall innkjøpte oversettelser for 2010 er totalt 117 titler. Gjennom programmet Mosaikk ønsker Kulturrådet å øke andelen bøker oversatt fra asiatiske og afrikanske språk (unntatt verdensspråkene). Åtte Mosaikktitler ble innkjøpt i 2010. Sakprosaordningen fikk en økning på 2,5 mill kr, budsjettet ga rom for innkjøp av 69 sakprosatitler av i alt 282 påmeldte bøker. Ordningen for faglitteratur for barn og unge fikk en mindre økning på avsetningen, i alt ble 25 titler innkjøpt av i alt 55 påmeldte bøker. Vurderingsutvalget for sakprosa tok sommeren 2010 initiativ til et felles seminar om kvalitet og vurderingskriterier for alle rådets vurderingsutvalg og ankenemnder. Seminaret ble holdt i oktober, og det var første gang alle utvalgene møttes for utveksling av erfaringer og for å lære om likheter og forskjeller i de ulike ordningenes innretning. Utvalgene bad om at et nytt slikt møte blir holdt våren 2011 med nye utvalgsmedlemmer.

For alle bøkene på innkjøpsordningene er det et behov for gode formidlingsmetoder, både i bibliotek, bokhandel og skole/undervisning. Ett slikt tiltak er sakprosa- og tidsskriftturneen «Ikke bare skjønt» som ABM-utvikling (Nasjonalbiblioteket), NFF, Norsk Tidsskriftforening og Kulturrådet startet opp i 2009 og videreførte i 2010. I alt har nå 13 fylker hatt besøk, der innkjøpte saksprosabøker og tidsskrift har blitt presentert i folkebibliotekene, både gjennom seminarer for bibliotekarer spesielt og gjennom åpne arrangementer for det allmenne publikum. Ambisjonen er å ha vært innom alle fylker i løpet av en toårsperiode. En særskilt utfordring de kommende årene ligger i hvordan støtteordningene, og da særlig innkjøpsordningene, skal tilpasses de nye e-bøkene og digitale lydbøkene som nå antas å komme for fullt. Som en oppfølging av Morten Harry Olsens rapport om e-bøker og innkjøpsordningene fra høsten 2009 inviterte Kulturrådet de berørte partene i bransjen til et dialogmøte i april 2010. Tanken var at man i et uformelt møte skulle la alle parter gi sin versjon av tilstanden før de første e-bøkene av samtidslitteraturen ble presentert, og å finne ut av hva man var enige eller uenige om. Kulturrådet inngikk videre i et samarbeidsprosjekt med ABM-utvikling (fra 01.07.2010 Nasjonalbiblioteket) for å drøfte bl.a. teknisk infrastruktur og modeller for innkjøp og distribusjon av e-bøker til folkebibliotekene. Kulturrådet fikk i 2010- budsjettet en egen avsetning på 1 mill kr, som bl.a. ble benyttet til et prøveprosjekt i regi av Deichmanske bibliotek i Oslo og til å arrangere en todagers-konferanse for hele bokbransjen, men med vekt på biblioteksiden, i Drammen i november. Konferansen «Fra trykt til utrygt?» samlet 250 deltakere, som i stor grad ga positive tilbakemeldinger på både innhold og arrangement. Mange kommuner har nå sin egen litteraturfestival eller litteraturdager, noen i kommunal regi, andre ut fra private initiativ. Mens det i 2009 ble gitt tilskudd til 23 søkere over denne avsetningen, ble det i 2010 gitt til 32 festivaler, i tillegg ble det også gitt tilskudd til litteraturarrangement over andre avsetninger (tegneserier, andre tiltak for barn og ungdom og Mosaikk). Kulturrådet inviterte alle festivalene til et dialogmøte i slutten av november 2010. Fra rådets side var det ønskelig å høre hvor utfordringene ligger, og hvordan festivalstøtteordningen kan bidra til

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

91


god litteraturformidling. Mange av festivalene ga uttrykk for ambisjoner om både vekst i programmering og i geografisk nedslagsfelt. I en framtidig ebokverden, der bøkene vil være anonyme filer og ikke fysiske gjenstander, vil forfatterne få et større behov for å bli synlige, slik vi har sett musikere bruke konsertscenene for å komme i nærmere kontakt med sitt publikum. Litteraturfestivalenes betydning vil dermed øke framover, og rådet ønsker å styrke satsningen på denne formidlingsarenaen.

Litteratur Forholdet mellom søknadssum og tildelinger litteratur 2001-2010 NB! Innkjøpsordningen for litteratur er ikke regnet med. Litteratur eks. innkjøpsordningene

Året i tall Avsetning

Samlet Samlet søknadssum i kr avsetning i kr

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2001

12 405 421

6 886 000

55,5 %

2002

15 013 523

8 204 500

54,7 %

2003

18 403 543

8 401 000

45,7 %

2004

16 632 888

10 889 000

65,5 %

2005

29 372 848

10 969 200

37,3 %

kr 126 170 000

2006

25 003 896

10 498 000

42,0 %

til innkjøp

kr 111 922 000

2007

30 792 046

11 302 000

34,6 %

til prosjektstøtte

kr 14 248 000

2008

27 287 304

12 788 000

46,9 %

2009

25 852 000

12 782 000

32,2 %

2010

31 639 389

14 248 000

45,0 %

2010 samlet

2009 samlet

kr 116 458 000

til innkjøp

kr 103 686 000

til prosjektstøtte

kr 13 782 000

Antall søknader 2010

312

2009

289

Antall tildelinger 2010

214

2009

217

Samlet søknadssum 2010

kr 31 639 389

2009

kr 25 852 590

Midlene ble fordelt slik: Avsetning

Avsetning 2010

Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, voksne

44 860 000

Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, barn og unge

28 554 000

Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur, inkl. oversetterbonus

13 157 000

Innkjøpsordningen for ny norsk faglitteratur, barn og unge Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa Bildebøker for barn Klassikere

7 921 000 16 430 000 1 461 000 899 000

Nynorsk litteratur

3 030 000

Tegneserier

2 365 000

Litteraturfestivaler

1 884 000

Andre litteraturtiltak

4 609 000

E-bøker

1 000 000

Sum avsetning

*)

92

126 170 000

Summen inkluderer også tilskudd til tverrfaglige prosjekter, se side 117

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Figur 13

Prosentdel av samlet søknadssum som blir gitt i tilskudd

Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2001

2002

2003

2004

2005

Periodiske publikasjoner Kulturrådet bruker betegnelsen «Periodiske publikasjoner» som en overkategori for underpostene «Tidsskrift» og «Uke- og månedsaviser». Tidsskrift: Innkjøpsordningen for kulturtidsskrift har i 2010 bidratt til at samtlige folkebibliotek fikk tilsendt samtlige utgaver av 15 utvalgte kulturtidsskrift. Bibliotekene mottar tidsskriftene som vanlige abonnenter, mens Kulturrådet står for betaling til tidsskriftene gjennom tilskuddene. I tillegg til de 15 tidsskriftene på innkjøpsordningen, ble 48 tidsskrift tildelt produksjonsstøtte fra fondet. Tre av disse representerte et minoritetsperspektiv i temaog språkvalg. Aktiviteten i tidsskriftmiljøet fortsatte i 2010 gjennom Norsk tidsskriftforening. Med støtte fra fondet arrangerte foreningen blant annet et kurs i drift, redaksjonelt arbeid, abonnements- og markedsføringsarbeid. I tillegg ble Tidsskriftdagen 2010 avholdt på Litteraturhuset i Oslo i oktober. Ukes- og månedsaviser: På bakgrunn av nye retningslinjer for Periodiske publikasjoner var resultatet at sju søkere fikk positive vedtak på sine søknader. Fire av publikasjonene som fikk avslag, hadde hatt sitt første år med utfasingsstøtte i 2009. Disse mottok utfasingsstøtte også i 2010. Ordningen har hatt sine utfordringer, bl.a. fordi søkermassen har vært lite ensartet. I september 2010 ble ordningen revidert igjen, og retningslinjene ble spisset mot ukeavisene. De to andre typene publikasjoner som

2006

2007

2008

2009

2010

har søkt til uke- og månedsavisordningen – månedsavisene og publikasjoner som er rettet mot/utgis av kulturelle minoriteter – ble overflyttet til andre ordninger. Månedsavisene vil bli vurdert sammen med tidsskriftene, mens publikasjoner der andre språk enn norsk brukes, vil bli behandlet under Andre litteraturtiltak, Mosaikk. De nye retningslinjene ble tatt i bruk ved søknadsfristen 1. desember.

Året i tall – periodiske publikasjoner* Avsetning 2010

kr 23 656 000

2009

kr 22 656 000

Antall søknader tidsskrift 2010

71

2009

85

Antall tildelinger tidsskrift 2010

63

2009

66

Antall søknader uke- og månedsaviser 2010

14

2009

11

Antall tildelinger uke- og månedsaviser

*

2010

10*

2009

11

Tre uke- og månedsaviser fikk avslag i 2009, men med en overgangsordning med bevilgning i 2010.

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

93


Midlene ble fordelt slik: Avsetning

Tall i kr

Tidsskrift

5 900 000

Uke- og månedsaviser

17 756 000

Innkjøpsordningene litteratur 2010 Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (per 21.03.11) Forfatter

Tittel

Forlag

Andersen, Anders T.

Thomas Olsens første verdenskrig

Aschehoug

Andersen, Johanne Emilie

Julie og Sofia* tilrettelagt bilderoman

Orkana forlag

Antologi

Signaler 2010

Cappelen Damm

Antologi

Løsrivelse

Bokvennen

Antologi

La blærekongen friste Dem til sengs og klype Dem kåt

Margbok

Arneson, Bjarte

Dette forandrer alt

Tiden

Barazesh, Mohktar

Den innbilte fristelse til lykke (arb.tittel)

Communicatio

Basso, Aina

Fange 59. Taterpige

Samlaget

Baugstø, Line

Regntid

Oktober

Berg, Line

Slik skjer det ikke

Kolon

Berstad, Kristin

Ynde

Tiden

Beverfjord, Alexandra

Kretsen

Gyldendal

Bilstad, Torgeir L.

Vekslande vindar

Snøfugl

Bohwim, Alexia

MILF

Kagge

Bottolvs, Bjørn

Drapet på Taparud Gård

Kolon

Brekke, Toril

Det lovede landet

Aschehoug

Bruheim, Magnhild

Det som ein gong var

Samlaget

Brustad, Sturle

Whole Lotta Love

Gyldendal

Brænne, Kari Fredrikke

Under de dype skyggene av løvtunge trær

Aschehoug

Buene, Eivind

Enmannsorkester

Cappelen Damm

Prosa

Bugge, Mikkel

Gå under jorda

Oktober

Bull-Hansen, Andreas

Jotnens hjemkomst

Aschehoug

Bøge, Kari

Til og fra fest

Aschehoug

Børja, Maria

Voksenting

Oktober

Carfagna, C.

Kontortid

Gyldendal

Celasin, Izzet

Ingen manns land

Gyldendal

Christensen, Lars S.

Bernhard Hvals forsnakkelser

Cappelen Damm

Dahl, Kjell Ola

Kvinnen i plast

Gyldendal

Egeland, Tom

Fedrenes løgner

Aschehoug

Eggen, Torgrim

Jern

Cappelen Damm

Eliassen, Ruben

Vi dør så sakte

Kagge

Emberland, Terje/Bernt Roughtvedt

Edderkoppen

Schibsted

Enger, Thomas

Skinndød

Gyldendal

Erichsen, Erlend

Sol under jorden

Cappelen Damm

Flatland, Helga

Bli hvis du kan. Reis hvis du må

Aschehoug

Foynland, Erik

Kranium & sand

Gyldendal

Godø, Mikael

Skitne penger

Aschehoug

Grimsrud, Beate

En dåre fri

Cappelen Damm

Grue, Jan

Alt under kontroll

Gyldendal

Grøgaard, Johan F.

Kong Rad

Gyldendal

94

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Forfatter

Tittel

Forlag

Grøndahl, Christopher/Arne Svingen

Lenket

Cappelen Damm

Gulliksen, Geir

Forenkling

Aschehoug

Guåker, Helene

Kjør!

Cappelen Damm

Hageberg, Margunn

Containerflaum

Margbok

Hanssen, H.C.

Nattredaktøren

Cappelen Damm

Hauge, Eivind Riise

Victor Tukmakovs siste vinter

Vigmostad & Bjørke

Heivoll, Gaute

Før jeg brenner ned

Tiden

Henriksen, Levi

Lukten av propan om morgenen

Gyldendal

Hiide, Lisbeth

Min fars hund

Oktober

Hjorth, Vigdis

Snakk til meg

Cappelen Damm

Holvik, Ingvild

Lykkefeltet

Samlaget

Hongset, Hogne

Varsleren

Kagge

Horst, Jørn Lier

Bunnfall

Gyldendal

Hovden, Magne

Sameland

Aschehoug

Huse, Ståle

Hjemløse barn

Oktober

Hæggernes, Kristian

Kassadamer jeg har elsket og andre fortellinger

Cappelen Damm

Johannessen, Kurt

Den andre hendinga

Zeth

Johansson, Jens M.

Den andre

Tiden

Junker, Merete

Tvillingen

Gyldendal

Jæger, Jørgen

Karma

Cappelen Damm

Karlsen, Ero

Anti-revy

Oktober

Kleppen, Grete

Blå fuge for far min

Samlaget

Knausgård, Karl Ove

Min kamp 4

Oktober

Knausgård, Karl Ove

Min kamp 5

Oktober

Knutsen, Per

Gamle menns elskov

Cappelen Damm

Kolden, Ragnhild

I krig og kjærleik

Samlaget

Kolerud, Arnfinn

Når ein først skal skyte noen

Samlaget

Kopperud, Gunnar

Tilfluktsrommet

Gyldendal

Kroneberg, Benedicte Meyer

Ingen skal høre hvor stille det er

Cappelen Damm

Kvanvig, Gerd

Meldinger fra dødskloden

Oktober

Lahlum, Hans Olav

Menneskefluene

Cappelen Damm

Langeland, Henrik

Verdensmestrene

Tiden

Larsen, Britt Karin

Himmelbjørnens skog

Cappelen Damm

Leikvoll, Jan Roar

Fiolinane

Samlaget

Lindell, Unni

Sukkerdøden

Aschehoug

Lindh, Knut

Blodsbrødre

Vigmostad & Bjørke

Lirhus, Agnar

Affektlære

Oktober

Lundbo, Thomas

Synkere og svevere

Cappelen Damm

Lykke, Nina

Orgien og andre noveller

Oktober

Lønn, Øystein

Etter Sofia

Gyldendal

Mannes, Siri Lill

66 grader nord

Kagge

Marthinsen, Thomas

Du

Gyldendal

Mehlum, Jan

Bake kake søte

Publicom

Michelet, Jon

Døden i Baugen

Oktober

Mjønes, Johan

Orkanger

Aschehoug

Moe, Egil

Kongsmakt

Sogesmia

Mubashir, Noman

Oslostaner

Gyldendal

Mühleisen, Wencke

Jeg skulle ha løftet deg varsomt over

Gyldendal

Mytting, Lars

Vårofferet

Gyldendal

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

95


Forfatter

Tittel

Forlag

Naveen, Mala

Desiland

Aschehoug

Nedrejord, Kathrine

Transitt

Oktober

Nilsen, Svein Roger

Tørst

Tiden

Nilsen, Tove

Nede i himmelen

Oktober

Nordahl, Bjørn Olav

Nesten til stede

Gyldendal

Nordang, Astrid

Faustina Quinta

Historie & Kultur

Nyborg, Karine

Ikke rart det kommer kråker

Aschehoug

Nyborg, Line

Bare mamma som er Gud

Cappelen Damm

Næss, Jan Chr.

Månevendt

Gyldendal

Olsen, Morten Harry

Adrian Marconis store sorg

Vigmostad & Bjørke

Plau, Hilde Sophie

Norsk familieleksikon

Humanist

Pollen, Geir

Raskolnikovs hus

Gyldendal

Q (pseud.)

Det er nok, nå

Communicatio

Rasmussen, Tom

Kaboom! Eller kvinnen fra gartneriet

Baskerville

Refsum, Christian

Løftet

Oktober

Rein, Arild

Den evige fred

Samlaget

Revhaug, Rannveig

IRL

Flamme

Ribe, Kristin

Syn

Oktober

Risa, Einar O.

M. Kanne & Søn 1950-1970

Tiden

Rusten, Solveig Moen

Se min kjole

Kagge

Rødstøl, Berit

Himmelreisande

Samlaget

Rørdam, John

Lukkertid

Aschehoug

Sannem, Jo

De vanlige

Cappelen Damm

Seim, Cecilie

Souads vesker *tilrettelagt

Solum Forlag

Selmer, Aksel

Bedringens vei

Cappelen Damm

Serck, Peter

Natten

Cappelen Damm

Seyfarth, Adelheid

40 kalde bak månen

Aschehoug

Sivertsen, Solfrid

Før klokka fire

Margmedia

Sjursen, Annette

Pax

Kagge

Skredderberget, Asle

Metallmyk

Gyldendal

Steen, Thorvald

Løvehjerte

Oktober

Stien, Laila

Hjem til jul

Tiden

Strand, Øyvind

Gjørme. En kjærlighetshistorie

Happy Jam Factory

Staalesen, Gunnar

Vi skal arve vinden

Gyldendal

Sunde, Ole Robert

Selvomsorg

Gyldendal

Surén, Odd W.

For hva det er verdt

Aschehoug

Syvertsen, Håvard

Det håndgripelige

Aschehoug

Sæther, Wera

Mannen og datteren * tilrettelagt

Reise & Kultur

Sørsdal, Kristin

Makabre bikkjer

Samlaget

Tiller, Carl Frode

Innsirkling II

Aschehoug

Tvedt, Chris

Dødens sirkel

Cappelen Damm

Vågnes, Øyvind

Sekundet før

Tiden

Vaage, Lars Amund

Skuggen og dronninga

Oktober

Wekre, Eirik

Operasjon Høye Nord

Gyldendal

Wærp, Henning Howlid

E8 Nord

Margbok

Åmodt, Tina

Anleggsprosa

Kolon

Åsheim, Ina

Mamma vet ikke hva som er deilig

Oktober

Aanestad, Ingrid Z.

Stormkyss

Oktober

Aasmundstveit, Anne Kristin

Mirakelet i Amsterdam

Avenir/Luther Forlag

96

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Forfatter

Tittel

Forlag

Andersen, Dan Aleksander

Evighetsarbeid

Aschehoug

Andersen, Paal Bjerke

Dugnad

Flamme

Bergsvåg, Henning H.

Over elven Tweed

Gyldendal

Berg, Øyvind

Blindedikt

Kolon

Berner, Mia

Et leskur for vinden

Kolon

Besigye, Bertrand

Og solen tilber ingen andre guder enn sin styrke

Aschehoug

Blad, Hans Petter

Marmor

Flamme

Bramness, Hanne

Uten film i kameraet

Cappelen Damm

Donne, John

Eit menneske er inga øy v/Å. Bjørnstad

Aschehoug

Doppelt, Suzanne

Enga er giftig v/T. Lundbo

Margmedia

Durnak, Victoria

Til Stockholm

Flamme

Efthikar, S.

De første dråper v/W. al-Kubaisi

Communicatio

Lyrikk

Eggen, Jo

Stavkirkedikt

Aschehoug

Ekrheim, Sindre

Sjøen hugsar ingen barndom

Samlaget

Flink, Jon Øystein

Roger

Cappelen Damm

Foynes, Halvard

Douglasgrana i Botanisk hage

Gyldendal

Graves, Robert

Nye legender v/U. Farestad

Bokvennen

Hafez

I vinens speil v/E. Hillestad og M. Vahdat

Press

Hauge, Øystein

Stilleben

Tiden

Henriksen, Levi

Kjære deg, min kjære

Gyldendal

Horats

Odar. Tredje samling v/J. Gjerdåker

Samlaget

Høvring, Mona

Ekornet og den vaklevorne brua

Oktober

Haagensen, Nils-Øivind

Haruki og jeg

Cappelen Damm

Jakhelln, Cornelius

Trisyn

Samlaget

Kittelsen, Erling

Diktet løper som en by

Aschehoug

Klyve, Odveig

Ballistisk

Bokforlaget

Lea, Synne

Du har et sted å løpe inn

Cappelen Damm

Lystrup, Geirr

Salmeboka mi

Juni

Løveid, Cecilie

Svartere bunader

Kolon

MacSweeny, Barry

For jordisk hjarte er ikkje nok v/O.S. Bjørlykke og P.O. Kaldestad

Nordsjøforlaget

Mangler, John

Isola

Cappelen Damm

Nakayasu, Sawako

Teksturnotater v/K. Johansen

Oktober

Normann, Roy

Reseptor

Oktober

Næss, Kristine

Se hva som skjer

Oktober

Pedersen, Torgeir Rebolledo

Erfaring og forsvinning

Oktober

Schiller, Friedrich

Don Carlos. Kronprins av Spania. Eit dramatisk dikt v/K. Ødegård

Samlaget

Skrede, Eirik

Dødendøden

Tiden

Skulstad, Terje

Tiden vi lever

Cappelen Damm

Solberg, Ingvill

Den yngste

Gyldendal

Stein, Tarald

Frikar

Tiden

Stølan, Arne Hugo

Dansefeber

Cappelen Damm

Søholt, Are Frode

Ho står i rommet mitt og brenn

Tiden

Sørhaug, Jon Olav

Det blinde punktet

Samlaget

Sørheim, Thor

Døden på andre planeter

Gyldendal

Tanikawa, Shuntaro

Alt slik det er v/L. Lundberg

Margmedia

Thorsen, Terje

Samtaler med en sauebonde

Flamme

Torgersen, Bård

Hei horunger

Flamme

Tørrisplass, Terje

Eg bygger ikkje byar

Samlaget

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

97


Forfatter

Tittel

Forlag

Vange, Arild

Annerledes enn

Aschehoug

Villa, Dario

Uløselige antrekk v/T. Watz

Oktober

Villon, Francois

Testamentet og balladar v/H. Gullichsen

Villanden

Wærness, Gunnar/Pedro Carmona-Alvarez (red.) Verden finnes ikke på kartet

Oktober

Aamodt, Bjørn

Avskjed

Gyldendal

Aasprong, Monica

Et diktet barn

Cappelen Damm

Dramatikk Fosse, Jon

Jente i gul regnfrakk

Samlaget

Harstad, Johan

Osv.

Gyldendal

Losnegård, Rolf

Ole Bull – fossegrimen på Valestrand

Selja

Steen, Thorvald/Tariq Ali

Ørkenstormer

Oktober

Tiller, Carl Frode

Skråninga

Aschehoug

Vennerød, Maria Tryti

Neverland

Cappelen Damm

Ny norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom Forfatter

Tittel

Forlag

Prosa/Lyrikk Agerholm, Susanne

Strandløven

Omnipax

Aisato, Lisa

Odd er et egg

Gyldendal Barn og Ungdom

Alver, Liv Margareth

Slangeringen 2: Ravnebitt

Gyldendal Barn og Ungdom

Alvestad, Iselin

Alanya – Absalons krigere

Aschehoug

Andersson, Rune Johan

Det ble så stille...

Cappelen Damm

Antologi

Nesten som før

Cappelen Damm

Ask. Lene

Familien Rotle besøker mormor

Gyldendal Barn og Ungdom

Aspeli, Widar

Caravan 2: Sirkler av tegn

Mangschou

Aurstad, Tore

Ormeøyet

Cappelen Damm

Bache, Øystein

Opp ned... og litt til siden

Gyldendal Barn og Ungdom

Bakkeid, Heine T.

Vampyrjegeren

Aschehoug

Belsvik, Inger Lise

Spring, hesten, spring!

Samlaget, det norske

Betanzo, Elen Fossheim

Si det!

Gyldendal Barn og Ungdom

Bjarkadottir, Bjørk

Tullete Tolle og Ullster

Mangschou

Bjørnes, Anniken

Sommerengelen

Omnipax

Bonnevie, Live

Hestenes klan

Cappelen Damm

Bratlund, Bente

Mons Marius er ei løve

Mangschou

Bredesen, Marit Reiersgård

Valpen til Vilde

Mangschou

Bringsværd, Tor Åge

Tambar er et troll

Gyldendal Barn og Ungdom

Bruheim, Magnhild

På flukt

Samlaget, det norske

Brænne, Trond

Fremmed

Aschehoug

Dybvig, Ingeborg

Nobel-mysteriet

Cappelen Damm

Ekman, Fam

Stoff

Cappelen Damm

Enghaug, Endre

Mormor i speilet

Omnipax

Ersland, Bjørn Arild

Glassklokken

Cappelen Damm

Estes, Max

Søppel

Cappelen Damm

Ewo, Jon

Havfruer svømmer i mai

Omnipax

Fangel, Holger

Jakten på den grønne lua

Gyldendal Barn og Ungdom

Fiske, Anna

HÆ? * tilrettelagt litteratur

Cappelen Damm

Fiske, Anna

Hallo planeten!

Cappelen Damm

Fretheim, Tor

Alltid Andrea

Cappelen Damm

98

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R SM E LD I N G 2 0 1 0


Forfatter

Tittel

Forlag

Frohde, Liv

Knus

Gyldendal Barn og Ungdom

Gaux, Martina

Fluen

Gyldendal Barn og Ungdom

Grõhn, Heikki

Mika gjør feil

Omnipax

Grønsnes, Astrid

Raude, ville geiter

Samlaget, det norske

Grøntvedt, Nina

Hei, det er meg!

Omnipax

Hagerup, Hilde

Alt som er galt med Georg

Aschehoug

Hagerup, Klaus

Markus er konge

Aschehoug

Hagerup, Linde

Get used to it

Cappelen Damm

Hald, Ingeborg Kringeland

Albin Prek

Mangschou

Hansen, Thore

Hombabo og jeg møter sjørøvere

Gyldendal Barn og Ungdom

Heivoll, Gaute/Line Halsnes

Båten mellom stjernene

Cappelen Damm

Hellstenius, Axel/Morten Skårdal

Fittekvote

Cappelen Damm

Henmo, Sverre

Bendik og Maria 5: Mesterskapet

Cappelen Damm

Henriksen, Hilde

Sitronlimonaden

Magikon

Hilleren, Janniche

Tussetrollet – Tusse flytter

Omnipax

Hole, Stian

Garmanns hemmelighet

Cappelen Damm

Hollen, John

Flaks

Bokforlaget

Holter-Andersen, Tiril Valeur

Polly-Esther og ønskemonsteret

Omnipax

Ihpil (pseud.)

De fortapte barns frelser

Skániid Girjie

Ingvaldsen, Bjørn

Sangen om Lucy

Gyldendal Barn og Ungdom

Johannesen, Kurt

Eg er ein frosk

Omnipax

Johnsen, Åshild K.

Kubbe lager museum

Gyldendal Barn og Ungdom

Kaldestad, Per Olav

Med kråkenebb og kråkeføter

Cappelen Damm

Kaldestad, Roald/Ella Okstad

Heavykatten og gitaren (bok 4)

Cappelen Damm

Kaldhol, Marit

Søkeord: ayotzintli

Samlaget, det norske

Karlsen, Kristoffer (pseud.)

Marie i kattepine

Samlaget, det norske

Kay, Jackie v/ Hanne Bramness

Adopsjonspapirene og andre dikt for unge (ill.) * gjendiktning

Nordsjøforlaget

Kjeldset, Tania

Stine nr 5: Stine på klassetur

Cappelen Damm

Kjetun, Mari

Røre, rabalder og en sulten giraff

Gyldendal Barn og Ungdom

Klepp, Anneli

Jul eller aldri

Gyldendal Barn og Ungdom

Kolerud, Arnfinn

Jakta på Andy Anderssons Eftf.

Samlaget, det norske

Kvalvaag, Hilde

Fengsla

Samlaget, det norske

Laberg, Hans Petter

Etter festen

Cappelen Damm

Larsen, Dag

Stakkars Ibsen

Omnipax

Larsen, Liv Oddrun

Hjartekrigen

Samlaget, det norske

Liabø, Marita

Jenny blir knallhard

Samlaget, det norske

Lindboe, Karin Kinge

Sam finner en feit frosk

Aschehoug

Lin, Feng Xian/Jan Erik Willgohs

Kinesiske folkeeventyr II

Feng Xian Lin Forlag

Loe, Erlend

Kurt kurér

Cappelen Damm

Lunde, Stein Erik

Nissens natt

Cappelen Damm

Løes, Synne Sun

Tilstrekkelig vakkert

Cappelen Damm

Markhus, Vegard

Timothy mister seg sjølv

Aschehoug

Moen, Torbjørn/Pål Arne Johansen

Best?

Akilles

Moseng, Geir

Alt skal bli bra

Cappelen Damm

Mostue, Sigbjørn

Den siste magiker

Cappelen Damm

Moursund, Jill

Lillebrors gaver

Cappelen Damm

Munthe, Margrethe

Bukke nikke neie * nyillustrert klassiker

Cappelen Damm

Mæhle, Lars

Harry og Ivar tryllar jula inn

Samlaget, det norske

Nesbø, Jo

Doktor Proktor og verdens undergang

Aschehoug

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

99


Forfatter

Tittel

Forlag

Nilsen, Henriette

Hva gjør Pepsi?

Gyldendal Barn og Ungdom

Nilsen, Ole-Mikal

Skyggemysterier 6: Den grønne trussel

Gyldendal Barn og Ungdom

Norberg, Tora

Kongen som gråt av glede

Kagge

Nordberg, Harald

Robins reise

Aschehoug

Nyhus, Svein

Alt som er

Gyldendal Barn og Ungdom

Nærum, Knut

Kalle Komet og krympekanonen

Cappelen Damm

Næss, Jan Chr.

Teodor Sterk

Cappelen Damm

Oksholen, Tore

Vi er de døde

Gyldendal Barn og Ungdom

Osland, Erna

Brevet frå havet *tilrettelagt

Mangschou

Otterlei, Camilla/Irgens, Åshild

Klara og gangsterklubben

Gyldendal Barn og Ungdom

Ousland, Bjørn

Bisk blir borte

Cappelen Damm

Owren, Thomas/Lars Høiby

Sture og Manuel

Gyldendal Barn og Ungdom

Pedersen, Morten

Bo blir til overs

IKO-forlaget

Pedersen, Signe Olaug

Sprett i håret – sug i magen

Samlaget

Renberg, Tore

Gi gass, Ine!

Cappelen Damm

Rydland, Asbjørn

Drakeguten

Samlaget

Rørvik, Bjørn/Per Dybvig

Prikkesyken

Cappelen Damm

Røssland, Ingelin

Engleslakt

Samlaget

Røssland, Tor Arve

Svarte Mathilda

Samlaget, det norske

Sager, Mari

Monster-Frida

Aschehoug

Sandemose, Iben

Fiat og Farmor i vilden sky

Cappelen Damm

Sander, Line S.

De raske hendene

Sander forlag

Sande, Hans

Hopp i havet, Elise!

Cappelen Damm

Sandnes, Rita Løvseth

Det æ'kke lov å grine hvis det ikke er blod

Aschehoug

Scheen, Kjersti

Drømmetypen

Gyldendal Barn og Ungdom

Sortland, Bjørn

Bønna & B-laget: «Ikke bøll med benkesliterne»

Piggsvin Forlag

Stai, Kari

Blodrik og blodfabrikken

Samlaget, det norske

Sund, Torvald

Dans stille før stormen

Samlaget, det norske

Sunne, Linn T.

Venner og uvenner

Gyldendal Barn og Ungdom

Sverdrup, Kari

Tilfeldig engel

Omnipax

Svingen, Arne/Christoffer Grav

Med egne øyne

Cappelen Damm

Såtvedt, Olav

Svart gull

Gyldendal Barn og Ungdom

Tinnen, Kari

Ulla hit og dit

Gyldendal Barn og Ungdom

Torkildsen, Terje

Dystopia II

Samlaget, det norske

Treimo, Cecilie

Løpe baklengs

Gyldendal Barn og Ungdom

Unger, Camilla

Mia, Mons og pusen Per

Cappelen Damm

Vatle, Sylvelin

Ramna-Floke

Samlaget, det norske

Vindenes, Eivor

Den hemmelege vegen til månen

Samlaget, det norske

Weltzien, Kristoffer

Runde Rolf Røver

Mangschou

Westerås, Lene E.

Vilja på handletur

Margmedia

Wiig, Anna Bache

Don Fridtjof

Cappelen Damm

Øien, Jan Kåre

Gjøken i klokka

Cappelen Damm

Ørbeck-Nilssen, Constance

Nesa til onkel Knut

Magikon

Aalbu, Ragnar

Ville veier

Cappelen Damm

Aamodt, Ingunn

Marlena Evensen: Hot i syden

Cappelen Damm

Antologi

Monolung

Transit

Eliassen, Ingeborg

To systrer/Ingen ting å være redd for

Andre Akt

Skuespill

100

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0


Sakprosa for voksne Forfatter

Tittel

Forlag

Amelie, Maria

Ulovlig norsk

Pax

Bjørneboe, Sven Kærup

Med meg selv i kofferten

Aschehoug

Bokhari, Laila

Hellig vrede. Min reise gjennom Pakistan

Gyldendal

Brandal, Nik./Eirik Brazier/Ola Teige

Den mislykkede spionen. Fortellingen om kunstnerne, journalisten og landssvikeren Alfred Humanist Hagn

Bromark, Marit/Sivun Pen

Overleve. En beretning fra Kambodsjas mørke år

Cappelen Damm

Brøymer, Bjørn

Da lo folk! Leif Justers lange liv

Aschehoug

Bye, Arild

Kristoffer Uppdal. Ein mot alle

Aschehoug

Bye, Vegard

Bolivars uekte sønner

Spartacus

Cacace, Mariangela

Camorraland

Cappelen Damm

Dahl, Tor Edvin

Min bestemor elsket Synnøve Finden

Kagge

Dyregrov Kari m fl

Etter selvmordet

Abstrakt

Eia, Harald og Ole Martin Ihle

Født sånn eller blitt sånn?

Gyldendal

Eide, Kai

Høyt spill om Afghanistan

Cappelen Damm

Eidsvåg, Inge

Minnene ser oss

Cappelen Damm

Figueiredo, Ivo de

Mysteriet Ingeborg Køber

Aschehoug

Fjellanger, Kristian

Feit. Mitt liv som tjukkas

Manifest

Fugelli, Per

Døden, skal vi danse?

Universitetsforlaget

Gangdal, Jon

Jeg tenker nok du skjønner det sjøl

Kagge

Gatland, Jan Olav

Ord og orgasme

Samlaget, det norske

Gilhus, Ingvild S. og Einar Thomassen

Oldtidens religioner

Pax

Godøy, Bjørn

Solskinn og død

Spartacus

Gotaas, Thor/Roger Kvarsvik

Ørkenen Sur. Den norske uteliggerkolonien i New York

Spartacus

Grepstad, Ottar

Avisene som utvida Noreg

Samlaget

Gøthesen, Gøthe

Gallionsfigurer på norske skip

Sem & Stenersen

Hagtvet, Bernt

Ideologienes århundre. En personlig vandring i det 20. århundrets idéhistorie

Dreyers

Halvorsen, Elisabeth Beanca

Piker, Wien og klagesang

Gyldendal

Helseth, Hanna

Generasjon sex

Manifest

Huse, Tone

Tøyengata

Flamme

Haavardsholm, Espen

Et rom i flammer. Ola Bauer – en biografi

Oktober

Ingstad, Benedicte

Oppdagelsen. En biografi om Anne Stine og Helge Ingstad

Gyldendal

Isungset, Odd

Hvem skjøt William Nygaard?

Tiden

Jonassen, Mari

Alt hva mødrene har kjempet

Aschehoug

Klekken, Linda

Den siste Beatpoeten

Flamme

Kvalvaag, Robert Williams

Det ellevte budet. Religion og rock and roll

Unipub

Lønnå, Elisabeth

Sjøens kvinner

Spartacus

Madsen, Ole Jacob

Den terapeutiske kultur

Universitetsforlaget

Meyer, Siri

Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere

Universitetsforlaget

Annen sakprosa

Nordby, Terje

Mytekalender – Høst

Aschehoug

Palmer, Marion

Bare kirka stod igjen

Spartacus

Raja, Abid Q.

Dialog. Om vold, undertrykkelse og ekstremisme

Cappelen Damm

Reinertsen, Maria

Ligningen for lykke

Cappelen Damm

Rem, Håvard

Innfødte skrik

Schibsted Forlag

Rem, Tore

Født til frihet

Cappelen Damm

Roggen, Vibeke

Jo visst kan du gresk og latin

Pax

Roughtvedt, Bernt

Med penn og pistol

Cappelen Damm

Saijonmaa, Arja

En ung naken kvinne. Historien om Mikis og meg

Gyldendal

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

101


Forfatter

Tittel

Forlag

Sandberg, Sveinung/Willy Pedersen

Cannabiskultur

Universitetsforlaget

Severud, Jon

Ei gjenreise

Samlaget, det norske

Skarstein, Frode

Helge Ingstad

Spartacus

Stenseth, Bodil

Nr 13 – en vestkantfortelling

Aschehoug

Stokke, Regine

Regines bok

Gyldendal

Storeide, Annette H.

Arven etter Hitler

Gyldendal

Strand, Tormod

Farvel til et våpen

NRK Aktivum

Strøksnes, Morten A.

Et mord i Kongo

Gyldendal

Søberg, Morten

Sverdrups ekko

Samlaget, det norske

Søbye, Espen

En mann fra forgangne århundrer. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869-1965 Oktober

Søderlind, Didrik

Kristen-Norge

Spartacus

Sørensen, Øystein

Drømmen om et fullkomne samfunn

Aschehoug

Tveit, Odd Karsten

Libanon farvel

Aschehoug

Vold, Jan Erik

Fem stemmer

Aschehoug

Vollsnes, Arvid

Norges Opera- og balletthistorie

Opera forlag

Willis, Herman

Tilværelsens utlendinger

Aschehoug

Waage, Peter N.

Leve friheten

Schibsted

Aasen, Elisabeth

Opplysningstidens kvinner

Pax

Grytten, Frode

50/50

Samlaget, det norske

Johansen, Anders

Etter oss

Spartacus

Pedersen, Willy

En fremmed på benken

Universitetsforlaget

Sæterbakken, Stig

Dirty things

Cappelen Damm

Sørbø, Jan Inge

Lyset frå fars ansikt

Samlaget

Essayistikk

Fagbøker for barn og ungdom Forfatter

Tittel

Forlag

Bergfall, ÅM/K Billaud Feragen

Albin og Luna og det mystiske speilet

Bredtvet kompetansesenter

Brekke, Pål

Sola – vår livgivende stjerne

Nordlyssenteret

Eek, Inger Kristine/Kirsten Halvorsen

Barnas store norgesatlas

Kunnskapsforlaget

Ersland, Bjørn Arne

Fengslet – en bok om å sitte inne

Omnipax

Ewo, Jon

Film, død og kjærlighet

Omnipax

Grønlien, Arne Henning

Fiskelykke – håndbok for unge fiskere

Cappelen Damm

Hyldmo, Egil

Moskusboka

Ego Media

Hølleland, Øistein

Det siste landet

Tussilago

Johannessen, Ingunn Merete

Det var en sang...

Opplev Naturen AS

Landsem, Inger/Gunnar Nordberg

Tallglede

Kunnskapsforlaget

Lindh, Knut

Barack Obama – veien til det hvite hus

Cappelen Damm

Lunde, Stein Erik

IKON Bob Dylan

Gyldendal Barn og Ungdom

Osland, Erna

Sov søtt, herr Spiss

Mangschou

Røssland, Ingelin

IKON Diana

Gyldendal Barn og Ungdom

Berg, Øivind

Fang & Spis

Bokbyen forlag

Fjeldberg, Guri

IKON Lindgren

Gyldendal Barn og Ungdom

Holen, Øyvind

Hiphop – faktaløve

Cappelen Damm

Holm, Dagny

Nysgjerrig på... Edderkopper

Mangschou

Mariangela, Cacace

Hestedilla – om hester og ridning

Cappelen Damm

Mostue, Sigbjørn

Historien om vampyrer

Kagge

Ousland, Bjørn

Alt om ski

Cappelen Damm

102

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0


Forfatter

Tittel

Forlag

Rønhovde, Lisbeth Iglum

Tål mine TICS, takk! Håndbok for ungdom med Tourettes syndrom

Infolitenbok

Skjønsberg, Harald

Historier om krigen

Gyldendal Barn og Ungdom

Weisser, Hanne

Følgesvenner – sanger om små og store fortellinger

Olifant

Zografos, René

Bilgjetteboka

Omnipax

Tittel

Forlag

Condie, Ally

Matched

Mangschou

Cooper, James F.

Hjortedreper

Transit

Dickens, Charles

Oliver Twist

Transit

Frank, Anne

Anne Franks dagbok

Aschehoug

Funke, Cornelia

Reckless. Hud av stein

Cappelen Damm

Gier, Kerstin

Rubinrød

Gyldendal Barn og Ungdom

James, Rebecca

Forførende ondskap. Sannheten om Alice

Gyldendal Barn & Ungdom

Kipling, Rudyard

Den andre Jungelboken

Transit

Marryat, Fredrick

Barna i nyskogen

Transit

Muchamore, Robert

Cherub: Rekrutten

Samlaget

Mulligan, Andy

Trash

Aschehoug

Nilsson, Frida

Hedvig og Hardemo-prinsessen

Cappelen Damm

Nilsson, Per/Katharina Kieri

I dette treet

Cappelen Damm

Nordisk novelleantologi

Elskar, elskar ikkje

Samlaget

Parvela, Timo

Ella og de andre

Mangschou

Pitcher, Annabel

Søsteren min på peishylla

Cappelen Damm

Stark, Ulf og Stina Wirsén

Hallo der inne! (billedbok)

Cappelen Damm

Stead, Rebecca

En nøkkel,en gåte og fire brev

Cappelen Damm

Oversettelser Forfatter Barn og unge

Steinhöfel, Andreas

Rico, Oscar og bakskyggene

Cappelen Damm

Thydell, Johanna

Unnskyld at man vil bli litt elsket

Cappelen Damm

Valentine, Jenny

Jakten på Violet

Cappelen Damm

Anonym

Mahabarata

Bokklubben

Farah, Nuruddin

Knuter

Aschehoug

Jung-Hee, Oh

Fugler

Solum

Khoury, Elias

Som om hun sover

Aschehoug

Koon-Chung, Chan

Fete år

Oktober

Kyung-sook, Shin

Ta vare på mamma (koreansk)

Press

Murakami, Haruki

1Q84, bok 1

Pax

Thabit, Abdullah

Den tjuende terroristen

Minuskel

Adamson, Gil

Enken

Oktober

Anonym

En gang ble Buddha spist av en tiger. 25 fortellinger fra Buddhas tidligere liv

Spartacus

Aristoteles

Fysikk

Vidarforlaget

Auster, Paul

Usynlig

Aschehoug

Bajani, Andrea

Om du tar skylden i betraktning

Bokvennen

Beyer, Marcel

Kaltenburg

Pax

Borges, Jorge Luis

Samlede fiksjoner

Agora

Bulgakov, Michail

En teaterroman

Solum

Byatt, A.S.

Barnas bok

Oktober

Mosaikk

Voksne

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

103


Forfatter

Tittel

Forlag

Chabon, Michael

Det jiddiske politiforbund

Agora

Conrad, Mairowitz og Anyango

Mørkets hjerte (tegneserieroman)

Minuskel

DeLillo, Don

Omegapunktet

Gyldendal

Divere forfattere

Islams tenkere

Unipub

Djebar, Assia

Ingen steder i min fars hus

Agora

Djebar, Assia

Stort er fengselet

Agora

Donoghue, Emma

Rom

Gyldendal

Donovan, Gerard

Vinter i Maine

Press

Doxiades og Papadimitriou

Logicomix (tegneserieroman)

Arneberg

Ekman, Kerstin

Mordets praksis

Aschehoug

Enquist, Per Olov

Magnetisørens femte vinter

Gyldendal

Eppel, Asar

Gressgaten

Solum Forlag

Fagerholm, Monica

Glitterscenen

Oktober

Franzen, Jonathan

Frihet

Cappelen Damm

Frei, Max

Den fremmede

Schibsted Forlag

Glattauer, Daniel

Mot nordavinden

Font

Gordimer, Nadine

Beethoven var en sekstendedel svart

Gyldendal

Guenassia, Jean-Michel

De ukuelige optimisters klubb

Press

Guerra,Wendy

Alle forsvinner

Bokvennen

Gunnarsson, Olafúr

Mørke roser

Bokvennen

Guro, Jelena

Himmelske kamelføll

Den Grønne Malen

Harvey, Samantha

The Wilderness

Oktober

Hegel, G.W.F.

Logikken – Encyklopedien del 1

Vidarforlaget

Hegemann, Helene

Axolotl Roadkill

Oktober

Hustvedt, Siri

Sommeren uten menn

Aschehoug

Jerome, Jerome K.

Tre menn i en båt – for ikke å glemme hunden

Flyt

Jessen, Ida

Barna

Cappelen Damm

José, F. Sionil

Synder

Solum Forlag

Jönson, Johan

Etter arbeidsskjema

Bokvennen

Kingsolver, Barbara

Lakunen

Juritzen

Kleist, Heinrich von

Noveller

Bokvennen

Koch, Herman

Middagen

Pax

Kure, Henning og Peter Madsen

Valhall – samlet saga (tegneserieroman)

Egmont

Köhlmeier, Michael

Madalyn

Bokvennen

Lawrence, D. H.

Kvinner som elsker

Bokvennen

Lindqvist, John Ajvide

Lille stjerne

Cappelen Damm

Llosa, Mario Vargas

Kelterens drøm

Gyldendal

Lundberg, Kristian

Yarden

Flamme

Lust, Ulli

I dag er den siste dagen i resten av ditt liv (arb.tittel)

No Comprendo Press

Mailer, Norman

Nattens armeer

Font

Mantel, Hillary

Ulvetid

Press

Martell, Yann

Beatrice og Virgil

Cappelen Damm

Mazzucchelli, David

Asterios Polyp

Cappelen Damm

Mazzucchelli, David/Paul Karasik

By av glass

Minuskel

McEwan, Ian

Solar

Gyldendal

Mercier, Pascal

Lea

Gyldendal

Milton, John

Areopagitica. Om trykkefriheten

Vidarforlaget

Moore, Lorrie

En grind i trappen

Cappelen Damm

Moravia, Alberto

De likeglade

Solum

104

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0


Forfatter

Tittel

Forlag

Moya, Horacio C.

Vanvidd

Cappelen Damm

Mueenuddin, Daniyal

Andre undere i andre rom

Gyldendal

Musset, Alfred de

Man spøker ikke med kjærligheten

Solum

Müller, Hertha

Pustegynge

Tiden Norsk Forlag

Nádas, Péter

Parallelle historier – del 1

Agora

Ndiaye, Marie

Tre sterke kvinner

Bokvennen

Novalis

Lærlingen og andre fragmenter

Bokvennen

O'Connor, Joseph

Veien til Redemption Falls

Aschehoug

Perec, Georges

L'Art et la maniére...

Gyldendal

Pynchon, Thomas

Iboende brist

Gyldendal

Ringberg, Anna

Boys

Pax

Roth, Philip

Exit Ghost

Aschehoug

Sabatini, Irene

Nabogutten

Cappelen Damm

Schmidt, Kathrin

Du skal ikke dø

Cappelen Damm

Sejranovic, Bedkim

Gravferd

Bokvennen

Sem-Sandberg, Steven

De fattige i Lodz – svensk

Aschehoug

Sorokin, Vladimir

En opritsjniks dag

Flamme

Stamm, Peter

Agnes

Ganesa

Suel, Lucien

Ein gartnar døyr

Solum

Swedenborg, Emanuel

Himmel og helvete

Vidarforlaget

Swärd, Anna

Til siste åndedrag

Dinamo

Thomas, Scarlett

Vårt tragiske univers

Cappelen Damm

Thompson, Hunter S.

Hell's Angels

Pax

Topalovic, Enes

Det forsteinede brudefølget

Commentum

Topor, Roland

Leieboeren

Bokvennen

Tulli, Magdalena

Brist

Solum Forlag

Vann, David

Legender om et selvmord

Gyldendal

Voltaire, F. M. A.

Om Gud og mennesker

Vidarforlaget

Yan, Lianke

Lenins kyss

Font

Yates, Richard

Ordensforstyrrelse

Oktober

Tildelinger litteratur 2010 Litteraturtiltak for barn og unge Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Oslo

Harald Nordberg: Robins Reise

40 000

Aschehoug Barn og Ungdom

Oslo

Trond Brænne/Per Dybvig: Fremmed

80 000

Aschehoug Barn og Ungdom

Oslo

Vegard Markhus: Timothy mister seg sjølv

80 000

Cappelen Damm

Oslo

Fam Ekman: Stoff

80 000

Cappelen Damm

Oslo

Anna Fiske : Hallo planeten!

80 000

Barne- og ungdomslitteratur Bildebokstøtte Aschehoug Barn og Ungdom

Cappelen Damm

Oslo

Gry Moursund: Snart kommer Babba

80 000

Cappelen Damm

Oslo

Bjørn F. Rørvik / Per Dybvig : Prikkesyken

80 000

Cappelen Damm

Oslo

Ragnar Aalbu : Fugl og fisk i busk og disk

80 000

Cappelen Damm

Oslo

Stian Hole: Garmanns hemmelighet

80 000

Cappelen Damm

Oslo

Jan-Kåre Øien: Gjøken i klokka

80 000

Det Norske Samlaget

Oslo

Kari Stai: Blodrik og Blodfabrikken

80 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

105


Søker

Fylke

Prosjekt

Gyldendal Norsk Forlag

Oslo

Lisbeth Dreyer/ Gustav Kvaal: David og regnemesteren

Tilskudd i kr 40 000

Gyldendal Norsk Forlag

Oslo

Kari Tinnen/ Siri Dokken: Ulla hit og dit

80 000

Gyldendal Norsk Forlag

Oslo

Åshild Kanstad Johnsen: Kubbe lager museum

80 000

Gyldendal Norsk Forlag

Oslo

Svein Nyhus: Sånt som er

80 000

Imprintforlaget

Oslo

Dag Larsen/ Inger Sandved Anfinsen: Stakkars Ibsen

40 000

Magikon forlag

Oslo

Kjellaug Constance Ørbeck-Nilssen/ Ragnar Aalbu: Nesa til onkel Knut

80 000

Mangschou Forlag

Hordaland

Justyna Nyka: Drømmeprinsen

80 000

Margbok

Troms

Lene E. Westerås/Akin Düzakin: Vilja på handletur

40 000

No Comprendo Press

Oslo

Basert på Brødrene Grimms eventyr / Vanessa Baird : Reven og ulven

80 000

Oslo

Leselystaksjonen 2010 – videreføring av lesetiltaket Bok for alle

100 000 300 000

Prosjektstøtte Den norske Bokhandlerforening Foreningen God Kritikk

Oslo

www.barnebokkritikk.no 2010

IBBY Norge – Barnebokforum

Akershus

Utgivelse av nordisk blad om barne- og ungdomslitteratur på engelsk og deltagelse ved internasjonal IBBY-konferanse 2010

Norsk Forfattersentrum

Oslo

Driftsmidler til Litteraturbruket 2010

Norsk kulturråd

Oslo

Undersøkelse av utviklingen i utgivelser av norsk barne- og ungdomslitteratur 2000-2009

30 000

BLA'-kampanje 2010 – Fremme av nye norske bildebøker

10 000

Norsk kulturråd Norsk kulturråd

Oslo

Årboka. Litteratur for barn og unge – en redningsaksjon

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU)

Oslo

Seminar om barnebokkritikk og utredningsmidler til Guri Fjeldberg, mai 2010, Lillehammer

Seljord kommune – biblioteket

Telemark

Nynorsk moro i ord og bilete – formidling av nynorsk litteratur

Stiftinga Rasmus Løland-markeringa

Rogaland

Litteraturprosjekter for barn og unge

Østfold fylkesbibliotek

Østfold

E-diktet for barn – videreføring av elektronisk poesiformidling

25 000 100 000

100 000 64 500 10 000 100 000 65 000

Klassikerstøtte Søker

Fylke

Prosjekt

Aller Forlag AS

Oslo

Nyutgivelse av Kjell Hallbing: Serien om Morgan Kane

Tilskudd i kr

Bokvennen Forlag

Oslo

Sigurd Mathiesen: Hjemlig jord

15 000

Bokvennen Forlag

Oslo

Sigurd Mathiesen: NAG

15 000

Forlaget Oktober

Oslo

Bjørnstjerne Bjørnson – Bjørnsons beste dikt

20 000

Helgeland Museum

Nordland Rolig Vildskap: Om Knut Hamsun og den danske forfatteren Hulda Lütken – publikasjon

10 000

Hovde & Brekke Forlag

Oslo

20 000

Nicolai Wergeland: Haldor Smeks smaae Tildragelser i Livet, Eventyr, Bemærkninger og Meninger

50 000

Nynorsk litteratur Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Cappelen Damm

Oslo

Jørn Hurum og Torstein Helleve: Ida

30 000

Efrem Forlag

Hordaland

Eskil Skjeldal et al: Med lykt i hand – På søk etter Garborg

40 000

Ego Media as

Sør-Trøndelag

Egil Hyldmo – Moskusboka

40 000

Forlaget Aldring og Helse

Vestfold

Inger Anne Ree Hunderi og Ola Hunderi: Vegen inn i skoddeheimen

20 000

Forlaget Manifest AS

Oslo

Kristian Fjellanger: Tjukkas

50 000

Frusa Dampskibsexpedition

Hordaland

Viggo Nonås: Med helsing frå Kinsarvik-Utne-Kvanndal

50 000

Gyldendal Barn og Ungdom

Oslo

Ole Lund Kirkegaard: Gummi-Tarzan

11 000

Kapabel Forlag as

Hordaland

Harald Sætre: Damp, diesel og pågangsmot

50 000

Kapabel Forlag as

Hordaland

Otto Ersland: Modist – eit verneverdig yrke

50 000

Ole Bull Akademiet

Hordaland

Steffen Eide og Ingrid Gjertsen: Kjøkemeisterviser inn i vår tid

40 000

Pax Forlag

Oslo

Jørgen Pedersen (red.) : Moderne politisk teori

30 000

106

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Schibsted Forlag AS

Oslo

Sigmund Falch: Redlight Setesdal

Tilskudd i kr 20 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Knut Markhus: Hardanger – ei reiselivshistorie

30 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Henning Rivedal: Sogn og Fjordane

30 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Ole Fretheim: Undredal 1973 – ein fotodokumentasjon

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Manuela Olten: Bestevenner

300 000 35 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Manuela Olten: Tøffe karer

35 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Arve Sandal: Grunnfjell

40 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Heidi Hattestein: Førdefestivalen/ Verda kjem til Førde

40 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Olav Sørum: Nyttige organismar i frukt- og bærhagen (arb. tittel)

40 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Kjersti Mjør og Brit Aksnes: 52 opplevingar i Hordaland

40 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Arve Uglum og Øystein Vangsnes: Grautmål

40 000

Skald Forlag

Sogn og Fjordane

Idun A. Husabø: Balestrand

50 000

Snøhetta forlag a.s

Oppland

Bjørg Nordset: Bakstjern

30 000

Snøhetta forlag a.s

Oppland

Jostein Fet: Sunnmørske tunnamn – Individ Samfunn Landskap

40 000

Spartacus forlag

Oslo

Atle Møen: Almenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen

40 000

Spartacus forlag

Oslo

Vidar Lehmann: Blå beret, raud jord. Feltlege i FN-teneste

40 000

Vidarforlaget AS

Oslo

Ivar Aasens dikt og gjendikting i utval

30 000

Vidarforlaget AS

Oslo

Arne Garborg: Rama-kvædet (gjendikting)

50 000

Vidarforlaget AS

Oslo

Atle Kleppe: John Cage

50 000

Vidarforlaget AS

Oslo

Klaus Johan Myrvoll (red.): Henrik Rytter

50 000

Fylke

Prosjekt

Oslo

Wakan – Seth Piper og Lars Schwed Nygård

Tegneserier Søker

Tilskudd i kr

Lengre serier Anakata Comics

40 000

Anakata Comics

Oslo

Gnisten – Seth Piper og Alexander Svanberg

30 000

Cappelen Damm

Oslo

Fagprat – Flu Hartberg

35 000

Cappelen Damm

Oslo

Apefjes – Sigbjørn Lilleeng og Tor Erling Naas

Cappelen Damm

Oslo

De Fire Stores jul – Øystein Runde

Egmont Serieforlaget AS

Oslo

Du er allerede død – 3 saker for Finn Feilen – Tor Erling Naas

100 000 135 000

100 000 40 000

Frognes Media AS

Oslo

Dragemåne I – Dag Frognes

Jippi Forlag

Oslo

Stumtjener – Håvard S. Johansen

Jippi Forlag

Oslo

Blokk – Andrew Page

Jippi Forlag

Oslo

Generator – Sigbjørn Lilleeng

Gyldendal Barn og Ungdom

Oslo

Espens hemmelige dagbok 3. Dinosaurjakten – Einar Lunden

H. Aschehoug & Co.

Oslo

De litterært mistenkte – Gabriel M. V. Moro

Jippi Forlag

Oslo

Kodoks løp – Martin Ernstsen

Jippi Forlag

Oslo

Angst 4

Jippi Forlag

Oslo

Forresten 25 – diverse serieskapere

70 000

Jippi Forlag

Oslo

Den krokete kanalen – Max Estes

68 000

Jippi Forlag

Oslo

Et halvt år i Karasjok – Henry Bronken

Jippi Forlag

Oslo

Ulver i korridoren – Roy Søbstad

No Comprendo Press

Oslo

Tyrannusaurus Prest – Flu Hartberg

Ulstadløkken Forlag

Sør-Trøndelag

Dette er Hanne Krank – Marte Thingstad

40 000

Egmont Serieforlaget AS

Oslo

Nemi – høsten 2010 – biserier

48 000

Egmont Serieforlaget AS

Oslo

Humorparaden – høsten 2010

Egmont Serieforlaget AS

Oslo

Eon – høsten 2010

42 000 68 000 145 000 40 000 100 000 52 000 100 000

100 000 30 000 100 000

Produksjonsstøtte – stripeserier

1 000 19 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

1 07


Søker

Fylke

Prosjekt

Egmont Serieforlaget AS

Oslo

Rutetid – diverse serieskapere

Tilskudd i kr 89 000 111 000

Egmont Serieforlaget AS

Oslo

Pondus – diverse serieskapere

Egmont Serieforlaget AS

Oslo

Nemi 2009/2010 – biserier

Egmont Serieforlaget AS

Oslo

Pondus 2009/2010 – biserier

30 000 261 000

Litteraturfestivaler Søker

Fylke

Prosjekt

Buskerud

Litteraturuka i Drammen 2010

Tilskudd i kr

Litteraturfestivaler Drammen kommune Kulturtjenesten

125 000

Fri Flyt AS

Oslo

Fjellitteratur på Finse 2010

30 000

Grimstad bys museer

Aust-Agder

Barnebokfestivalen i Grimstad 2010

60 000

Heilt kriminelt – Sunnfjordske Krimdagar

Sogn og Fjordane

Krimfest Sunnfjord 2010

50 000

Ibseniana

Aust-Agder

Ibsen- og Hamsun-dagene 2010

40 000

Jacob Sande-Selskapet

Sogn og Fjordane

Fest i Fjaler 2010

40 000

Juni-dialoger

Oslo

Juni-dialoger 2011 – Tema: Kjeder oss til døde

Kongsberg Krimfestival

Buskerud

Kongsberg Krimfestival – 2010

50 000

Litteraturdagane i Vinje

Telemark

Litteraturdagane i Vinje 2010

70 000

Litteraturdagene i Mandal

Vest-Agder

Litteraturdagene i Mandal 2010

20 000

Litteraturfest Røros ved Røros Folkebibliotek

Sør-Trøndelag

Litteraturfest Røros 2010

Litteratursymposiet i Odda

Hordaland

Litteratursymposiet i Odda 2010

100 000

70 000 150 000

Litteraturuka i Moss

Østfold

Litteraturuka i Moss 2010 – (pilotprosjekt)

50 000

Litteraturuka i Vestfold

Vestfold

Litteraturuka i Vestfold 2010

50 000

Lofoten Internasjonale Litteraturfestival

Nordland

Lofoten Internasjonale Litteraturfestival 2010

Norsk Forfattersentrum Vestlandet

Hordaland

De litterære festspill 2010

60 000

Norsk Forfattersentrum Vestlandet

Hordaland

Forfattersleppet 2010

70 000

Nynorske Litteraturdagar

Sogn og Fjordane

Nynorske litteraturdager 2010

70 000

Ord i spor

Nordland

Ord i spor 2010 – kriminalsjangeren

Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival

Troms

Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival 2010

250 000

Oslo Poesifestival

Oslo

Oslo Poesifestival 2010

125 000

Sarpsborg kommune – Seksjon kultur

Østfold

Litteraturuka i Sarpsborg 2010

110 000

25 000

70 000

Sauda kommune

Rogaland

Litteraturhelg i Sauda 2010 – Sauda i verden – Verden i Sauda

70 000

Stiftelsen Månefestivalen

Østfold

Månefestivalen 2010 – litteraturscena Lesestjerne

25 000

Stord kommune – Kulturtenester

Hordaland

Falturiltu – Nynorsk barnelitteraturfestival 2010

100 000 100 000

Tegneseriefestival Raptus

Hordaland

Tegneseriefestivalen Raptus 2010

Tysvær kommune

Rogaland

Blest 2010 – Litteraturfestival i Tysvær kommune

50 000

Ulvik Poesifestival

Hordaland

Ulvik Poesifestival – Olav H. Hauge dagene 2010

70 000

Vikna kommune

Nord -Trøndelag

Magnhild Haalke festivalen 2010

30 000

Vise- og lyrikkfestivalen i Haugesund AS

Rogaland

Vise- og lyrikkfestivalen i Haugesund 2010

70 000

Volumfestivalen

Hedmark

Volumfestivalen 2010

30 000

Vågan bibliotek

Nordland

Bok i Lofoten 2010 – litteraturfestival for barn og ungdom

30 000

108

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0


Andre litteraturtiltak Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) Afrikan History Week

Oslo

African History Week 2010

Albatrass

Oslo

Rumifestivalen 2010

100 000 60 000

Andresen & Butenschøn Forlag

Oslo

Leidulf Melve: Historie – historieskriving frå antikken til i dag – nynorsk

80 000

Det norske språk- og litteraturselskap

Akershus

Digital konservering og tilgjengeliggjøring av særlig verdifulle verker fra den norske litteratur- og kulturhistorien

100 000

Saga Forlag Norge

Oslo

Oversettelse og utgivelse av islendingesagaene i fem bind på norsk

300 000

Sondre Hallvardson Bjørgum

Oppland

Støtte til produksjon av dokumentarfilm Homo Ludens om forfatteren Triztan Vindtorn

62 500

Unipub forlag

Oslo

Vilborg Hovet: Den illustrerte boka – nynorsk

60 000

Universitetet i Tromsø

Troms

Norsk avantgarde Performative og intermediale praksiser – bokprosjekt

30 000

Andre litteraturtiltak Aud Jorunn Aano

Rogaland

Formidling av ny norsk skjønnlitteratur – meir enn eit kurs

50 000

Audiatur – Festival for ny poesi

Østfold

Audiatur Print – serie med særtrykk # 2 og # 3

36 000

Agder rundt – en lesestafett

Aust-Agder fylkesbibliotek

Aust-Agder

Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet

Møre og Romsdal Arrangement ved Molde Videregående Skole og lunsj med lyrikkopplesning

25 000

50 000

Bokvennen Forlag

Oslo

Utgivelse av antologi med Nøste Kendzior (1950 – 2009) tekster

50 000

Deichmanske bibliotek – Utlåns- og referansetjenesten

Oslo

Lesesirkel for oversatt samtidslitteratur ved Deichmanske bibliotek, Oslo

15 000

Det Norske Samlaget

Oslo

Sejersted og Vassenden: Norsk Litterær Årbok 2010

44 000

Diktets Venner

Telemark

Conrad Nicolai Schwach – hundreogfemtiårsminne

5 000

Diktets Venner

Telemark

Diktets Venner – Kulturkveld på Henrik Ibsen Museum, Venstøp

5 000

Diktets Venner

Telemark

Claes Gill – hundreårsjubileum

8 000

Fagbokforlaget

Hordaland

Utgivelse av Ole Karlsen (redaktør): Poesi og bildekunst

30 000

Film fra Sør

Oslo

Film fra Sør – Litteratur og Film

50 000

Forlaget Attåt

Oslo

Forlaget Attåt – utgivelse av 10 poesibøker

40 000

Föreningarna Nordens Förbund

Sverige

Nordisk bibliotekuke

25 000

Grenland Friteater

Telemark

Byutviklingsprosjektet Stedsans 2010 – litteraturprogram

75 000

Heidi Felle

Telemark

Litteraturdager på Skåtøy 2010

25 000

Høgskolen i Oslo

Oslo

Leseropplevelser – fagkonferanse om leseropplevelser og formidling

30 000

Kampen kirke

Oslo

Alf Prøysen-aften

10 000

Kampen menighet Oslo

Oslo

Alf Larsen-aften i Kampen kirke

10 000

Kjersti Bronken Senderud m.fl.

Oslo

Etablering av ny litterære scene i Oslo – Kokoro Litterært Laboratorium

50 000

Kongsberg Litterære Forum

Buskerud

Leseprosjekt i regi av Kongsberg Litterærer Forum

20 000

Litteratur på Blå

Oslo

Litteratur på Blå, Oslo

75 000

Marit O. Grefberg

Akershus

Inger Hagerups liv og diktning – videreføring av forestilling

10 000

Medieoperatørene

Oslo

Dokumentarfilm – Den hvite niggeren – om Ingvar Ambjørnsen

62 500

Mikkel Øyen

Oslo

Arrangementer ved litteraturgalleriet Splittet Kjerne

20 000

Nansenskolen

Oppland

Nansenskolens Bokuke

17 500

Nansenskolen

Oppland

Fagseminaret Forfatternes hus – Lillehammer

20 000

Naustdal kommune

Sogn og Fjordane Litteraturkonferanse – Eldrid og Kåre Lunden: To profiler i nynorsk skriftkultur, Naustdal

50 000

Nemnda for Aslaug Vaa-seminar

Telemark

Aslaug Vaa-seminar – Raulandsakademiet

NORCD AS

Oslo

Serie med Jazz & poesi 2010-2011

50 000

Nordnorsk Forfatterlag

Finnmark

Seminar i anledning forfatter Kjell Fjørtofts 80-års dag ved Nordnorsk Forfatterlag, Tromsø

60 000

Norsk Fjellfestival

Møre og Romsdal Norsk Fjellfestival – Bjørnstjerne Bjørnson og fjellet

20 000

Norsk Forfattersentrum

Oslo

Utgivelse av antologien Forfatterforelesinga 2008 – 2009

40 000

Norsk Forfattersentrum

Oslo

Østlandske Bokdager på Litteraturhuset i Oslo

70 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

6 000

109


Søker

Fylke

Prosjekt

Norsk Kritikerlag

Oslo

Norsk kritikerlags kritikersalong, Oslo

55 000

Norsk kritikerlag

Oslo

Norsk Kritikerlags årlige seminar under Norsk Litteraturfestival

85 000

Norsk kulturråd

Oslo

Internseminar for vurderingsutvalgene og ankenemndene for innkjøpsordningene

50 000

Norsk kulturråd

Oslo

«Ikke bare skjønt» 2010 – formidlingsturné for tidsskrift og sakprosa

75 000

Orkana forlag

Oslo

Utgivelse av Inge Fagerbakk: Mat i Hamsuns forfatterskap - Hamsunkokeboka

35 000

Ratatosk

Hordaland

Utgivelse av temanummer i skriftserie – Søsken i litteratur og kunst

75 000

Risør kunstforening

Aust-Agder

Georg Johannesen-seminaret 2010, Risør

Ruter AS

Oslo

Dikt underveis 2010, Oslo

Tilskudd i kr

30 000 200 000

Skrivekunstakademiet i Hordaland

Hordaland

Temakveldar og seminar i regi av Skrivekunstakademiet

50 000

Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur

Oslo

Forfattere på festningen – Bjørnstjerne Bjørnson på barrikadene

85 000

Terje Dragseth

Vest-Agder

Dolkaren – videoessay om Paal-Helge Haugen

48 500

Tidsskriftet Utflukt

Oslo

Opplesningsscene under Fjøsfestivalen og Utflukt 2010

40 000

TransFe:r Forlag

Oslo

TransFe:r Forte – små utgivelser med fokus på oversettelse

45 000

Vestfossen Kunstlaboratorium

Buskerud

Litteraturkveld på Vestfossen Kunstlaboratorium

15 000

Vidarforlaget AS

Oslo

Utgivelse av antologien Ibsens Brand – tolkninger, vurderinger og kontekstualisering, red. Erik Bjerck Hagen

50 000

Vigmostad & Bjørke

Oslo

Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om America og andre fremmede fenomener

35 000

Vinjeproduksjoner

Oslo

Vinjeåret 2010 – eit reisande jubileum – Ferdaminne-turné

75 000

Albatrass

Oslo

Rumifestivalen 2010

50 000

Asian Arts Council International

Oslo

Poesifestivalen 2010, Oslo

70 000

Mosaikk

Foreningen Petrusjka

Oslo

Russlandsuke 2010, Oslo

80 000

Helen Omotayo Moshood

Oslo

Folk Magazine – Afro-Asia success stories in Norway

30 000

Indisk-Norsk Informasjons- og Kulturforum

Oslo

Kulturkafé på Veitvet 2010

80 000

Indisk-Norsk Informasjons- og Kulturforum

Oslo

Den 22. Internasjonale Kulturfest – forfatterseminar og poesikveld

40 000

Klokkhammer Forlag AS

Vest-Agder

Oversettelse til norsk av Jeremi Wasiutynski – Kopernik – tworca nowego nieba – fagbok

Munib Delalic

Oslo

Lars Saabye Christensen: Herman Oversettelse til bosnisk/kroatisk

120 000 20 000

Munib Delalic

Oslo

Jon Fosse: Teaterstykker i utvalg – oversettelse til bosnisk/kroatisk

20 000

Nasibu Mwanukuzi

Oslo

Afrikanske litteraturkvelder

70 000

NORLA

Oslo

Etablering av database over salg av norske bøker til utlandet

Norsk-russisk kultursenter

Oslo

Norge-Russland: håndslag over en grense gjennom kultur og integrasjon

100 000 12 000

Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek

Oslo

Verden på norsk – seminar om oversatt litteratur

40 000

Ruija forlag

Oslo

Utgivelse av kvensk barnebok: Agnes Eriksen: Spøkelse og stjernegutt 1 og 2

50 000

Ruijan Kaiku – den kvenske avisa i Norge Finnmark

Til utvikling av kvensk språk gjennom avisen Ruijan Kaiku

Somaliskdiaspora Organisasjon for Selvhjelp (SDOS)

Oslo

Somalisk bokutstilling og kulturfestival

250 000 70 000

Speil – indisk tidsskrift

Oslo

Speil 2010

30 000

Spinghar –afghansk tidsskrift

Oslo

Spinghar 2010

30 000

Innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur Norsk kulturråd

Oslo

Utvikling av infrastruktur for distribusjon av innkjøpte e-bøker til bibliotekene

165 600 230 000

Norsk kulturråd

Oslo

«Fra trykt til utrygt» – en konferanse om e-bøker og bibliotek

Norsk barnebokinstitutt

Oslo

Undersøkelse av utviklingen i utgivelser av norsk barne- og ungdomslitteratur – tilleggsbevilgning

Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur

110

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0

10 000


Søker

Fylke

Prosjekt

Norsk kulturråd

Oslo

Gjennomgang av støtte til kulturelt mangfold på litteraturfeltet

Tilskudd i kr 30 000

Norsk Oversetterforening

Oslo

Profileringsstøtte utarbeidet av Westerdahls School of Commuication

Norsk Oversetterforening

Oslo

Prosjektet «Hva skal man si om oversettelser?» – for kritikere, journalister, forleggere, bibliotekarer

185 000

10 000

Norsk Oversetterforening

Oslo

Drift av oversetterblogg – prøveprosjekt 2011-2012

200 000

Kulturtidsskrift (innkjøpte og produksjonstilskudd) Søker

Fylke

Publikasjon

Tilskudd i kr

Arr – Idéhistorisk tidsskriftt

Oslo

Arr – Idéhistorisk tidsskrift

200 000

Bokvennen Forlag AS

Oslo

Bokvennen Litterært Magasin

200 000

Cappelen Damm

Oslo

Vagant

200 000

Gyldendal Norsk Forlag

Oslo

Vinduet

200 000

Happy Jam Factory

Hordaland

Historie

200 000

Innkjøpte tidsskrift

Kulør

Hordaland

Q-barnekultur

200 000

Norsk Filmklubbforbund

Oslo

Z Filmtidsskrift

200 000

Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Oslo

Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

200 000

Samtiden

Oslo

Samtiden

200 000

Syn og Segn

Oslo

Syn og Segn

200 000

Strek Media AS

Akershus

Strek

200 000

Tidsskriftet Kunsthåndverk

Oslo

Kunsthåndverk

200 000

Tidsskriftet Minerva

Oslo

Minerva

200 000

Universitetsforlaget

Oslo

Nytt Norsk Tidsskrift

200 000

Vidarforlaget

Oslo

Personae

200 000

Anna Helene Valberg

Oslo

Argument 2010

30 000

Antropos Forlag

Oslo

Libra 2010

30 000

Bevegelsen for sosialisme

Hordaland

Sosialistisk framtid 2010

30 000

Produksjonstilskudd

Bokforlaget AS

Rogaland

OM – Litteratur

30 000

Conditions

Oslo

Conditions Magazine 2010

30 000

Det vietnamesiske flyktningeforbundet i Norge

Oslo

Vuot Song 2010

30 000

Dyade Tidskrift og Forlag

Oslo

Dyade 2010

30 000

Elvis International AS

Rogaland

Elvis International 2010

30 000

Filologen

Oslo

Filologen 2010

30 000

FineArt/Kunstklubben

Oslo

Aktuell Kunst 2010

30 000

Flernasjonal Kulturforening

Oslo

Ragtime 2010

30 000

Forlaget Kunst for Alle

Oslo

Kunst for alle 2010

30 000

Fortid

Oslo

Fortid 2010

60 000

Forum Cogito

Akershus

Cogito 2010

30 000

Historieforlaget AS

Oslo

Levende Historie – kulturtidsskrift 2010

Ildsjelen Grini

Aust-Agder

Ildsjelen 2010

100 000 30 000

Josimar

Oslo

Josimar 2010

30 000

Kuiper – et rugeanlegg

Troms

Kuiper – er rugeanlegg 2010

80 000

Kult

Vestfold

Kult 2010

30 000

Kvinnefronten

feil

Fett 2010

120 000

Landslaget for Spelemenn

Oslo

Spelmannsbladet 2010

100 000

Litteraturtidsskriftet Bøygen

Oslo

Litteraturtidsskriftet Bøygen 2010

60 000

Magasinet Bunad

Akershus

Magasinet Bunad 2010

30 000

T IL D E L IN G E R O G I NN K JØ P : L IT TE R AT U R

111


Søker

Fylke

Publikasjon

Mangseth as

Akershus

De Danseglade 2010

Mansour Koushan

Rogaland

Jong-e Zaman 2010

Margmedia DA

Troms

Marg 2010

Tilskudd i kr 40 000 60 000 120 000

Nina Strand

Oslo

Objektiv 2010

30 000

Nordnorsk Magasin

Troms

Nordnorsk Magasin 2010

40 000

Normanns-Forbundet

Oslo

The Norseman 2010

Norsk Tidsskriftforening

Oslo

Tidsskriftdagen, Tidsskriftsleppet og Tidsskriftskolen 2010

Norsk Viseforum

Oslo

Viser.no 2010

30 000

Norske Grafikere

Oslo

Rapport 2010

30 000

Parergon

Oslo

Parergon – tidsskrift for samtidsmusikk 2010

60 000

Prosa/ NFF

Oslo

Prosa 2010

60 000

Prosopopeia

Hordaland

Prosopopeia 2010

50 000

Riksmålsforbundet

Oslo

Riksmålsforbundet 2010

30 000

RUSHPRINT AS

Oslo

Rushprint 2010

Selskabet for Oslo Byes Vel

Oslo

St. Hallvard 2010

Simen V. Gonsholt

Oslo

Ulvedager 2010

30 000

Sound of Happiness

Vest-Agder

Happy News 2010

30 000

Spesial Nord 2010

30 000

Spesial Nord

30 000 455 000

60 000 100 000

STEMMER

Vestfold

Stemmer 2010

30 000

Stiftelsen Odin

Oslo

Jazznytt 2010

120 000

Studenttidsskriftet Filosofisk Supplement

Oslo

Filosofisk supplement 2010

30 000

Tegnerforbundet

Oslo

Numer 2010

60 000

Tidsskriftet Replikk

Hordaland

Replikk – tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap 2010

60 000

Tidsskriftet Utflukt

Oslo

Utflukt 2010

60 000

UNIMA Norge – forening for figurteater

Oslo

Ånd i hanske – figurteatertidsskrift 2010

Universitetsforlaget

Oslo

Kirke og kultur 2010

60 000

Fylke

Publikasjon

Tilskudd i kr

Oslo

Dag og Tid

4 426 000

100 000

Uke- og månedsaviser Søker Uke- og månedsaviser Dag og Tid Friheten

Oslo

Friheten

361 000

Kristen Mediaallianse Drift

Hordaland

Norge i dag

674 570

KS Publikasjoner AS

Oslo

Korsets seier

1 800 000

Le Monde diplomatique

Oslo

Le Monde diplomatique

Morgenbladet

Oslo

Morgenbladet

4 426 000

Ny Tid

Oslo

Ny Tid

2 799 000

Ruijan Kaiku – den kvenske avisa i Norge

Finnmark

Ruijan Kaiku

750 000

Ukeavisen Ledelse

Oslo

Ukeavisen Ledelse og Kultmag

800 000

Utrop

Oslo

Utrop

750 000

112

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0

700 000


Kulturvern Norsk kulturråd har lagt til grunn for sitt kulturvernarbeid at kulturvernets hovedfunksjon i samfunnet er å dokumentere og formidle endringsprosesser, og at kulturarvinstitusjoner og andre aktører skal ivareta den historiske dimensjon i samfunnsutviklingen helt fram til i dag. På bakgrunn av dette har Norsk kulturråd i 2010 hatt som mål å stimulere prosjektbasert arbeid med bevaring, dokumentasjon og formidling av materiale som utgjør grunnlaget for økt kunnskap om kultur og levesett i Norge. Aktuelle målgrupper har vært kommuner, fylkeskommuner, arkiv, bibliotek, lag, organisasjoner og forlag som arbeider med kulturhistorie og kulturvern. Også museum som står utenfor det nasjonale museumsnettverket kan søke om midler fra Kulturrådets avsetning til kulturvern. Kulturrådet har også i 2010 lagt særlig vekt på å støtte dokumentasjon og formidling knyttet til emner som framstår som forsømte. Av slike kan nevnes kultur og levesett langs kysten, vekselspillet mellom menneske og natur og handlingsbåren kunnskap. Ellers merker Kulturrådet seg den kulturelle globaliseringen og de vesentlige og raske endringene i kultur, levesett og mentalitet som preger vår samtid og nære fortid. I arbeidet med kulturvern har rådet lagt til grunn at det å tolke og speile denne kompleksiteten er en sentral utfordring for aktørene på feltet. En generell tendens for både søknadstallet og tildelingene på området i 2010, er at det er langt flere prosjekter som går på dokumentasjon og formidling enn på fysisk sikring/bevaring av kulturhistorisk materiale. Det ble behandlet totalt 203 søknader med en total søknadssum på 54,8 mill. kroner, og 83 prosjekter fikk støtte. I 2010 har Kulturrådet lagt vekt på at ulike egeninitierte utviklingstiltak som har vist seg svært vellykket blir videreført. Som en konkret oppfølging av KAFF-prosjektet (2006–2009), etablerte Kulturrådet, ABM-utvikling og Riksantikvaren i 2010 KAFF-forum, som skal være et formalisert, løpende samarbeid mellom institusjonene i arbeidet med å styrke forskningen på kulturarvfeltet. Det er også gitt tung støtte til videreføringen av MusForsk-prosjektet, som ved bruk av stimulerings-

midler skal løfte forskningen i museum og arkiv til et bærekraftig nivå etter etablerte standarder i universitets- og høyskolesystemet. Kulturrådet gikk i 2010 også inn for å initiere en oppfølging av prosjektet Museale forstyrrelser (2006–2009). For å utvide nedslagsfeltet i eksperimenteringen rundt samtidskunst i kulturarvinstitusjonene, vil arenaen i neste fase bli arkivsektoren.

Året i tall Avsetning 2010

kr 9 522 000

2009

kr 11 227 000

Antall søknader 2010

203

2009

336

Antall tildelinger 2010

83

2009

135

Samlet søknadssum 2010

kr 54 800 000

2009

kr 62 000 000

Midlene ble fordelt slik Avsetning

Tall i kr

Kulturvern

*)

9 522 000

Summen inkluderer også tilskudd til tverrfaglige prosjekter, se side 117

Kulturvern Forholdet mellom søknadssum og tildelinger 2001–2010 Samlet søknadssum i kr

Samlet avsetning i kr

Forholdet mellom tildelinger og søknadssum

2001

82 400 000

13 503 000

16,4 %

2002

74 000 000

14 476 500

19,6 %

2003

58 000 000

14 751 000

25,4 %

2004

72 000 000

15 238 500

21,2 %

2005

76 293 439

14 278 000

18,7 %

2006

72 800 000

15 808 000

21,7 %

2007

41 800 000

8 474 000

20,3 %

2008

41 800 000

8 838 000

21,1 %

2009

62 000 000

11 227 000

18,1 %

2010

54 800 000

9 522 000

17,4 %

TI L DE LI NG E R O G IN NK J Ø P : K U L T U R VE R N

113


Prosentdel av samlet søknadssum som ble gitt i tilskudd

Figur 14 Prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tildelinger kulturvern 2010 Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Saker som også er behandlet i flere utvalg (se s 117) Det norske språk- og litteraturselskap

Akershus

Digital konservering og tilgjengeliggjøring av særlig verdifulle verker fra den norske litteratur- og kulturhistorien

300 000

Festspillene i Bergen

Hordaland

Historiene om Festspillene i Bergen – sikring og tilgjengeliggjøring av Festspillenes arkiv

400 000

Interkommunalt arkiv i Trøndelag

Sør-Trøndelag

Gammel historie, ung stemme – pilotptosjekt der kulturvern formidles til barn og unge

25 000

Jon Guttu

Oslo

Bokutgivelse – Jon Guttu: Dette trodde vi på – forbilder i sosial boligbygging

30 000

Norsk Visearkiv

Oslo

Ballademelodier i Norge – publisering i bokform

150 000

Saga Forlag Norge

Oslo

Oversettelse og utgivelse av islendingesagaene i 5 bind på norsk

300 000

Tromsø kunstforening

Troms

The Failed Expedition Missing Archive – forprosjekt, seminar, workshop og utstilling med publikasjon – Tromsø Kunstforening mars 2011

Unipub forlag

Oslo

Vilborg Hovet: Den illustrerte boka

Emanuel Vigelands museum

Oslo

Den erotiske Vigeland – utstilling ved Vigelandsmuseet

Kulturhistorisk museum

Oslo

Historisk Shopping – formidling av historisk samling gjennom utstillingsprosjekt i Oslo 2011

Norsk Bremuseum

Sogn og Fjordane Fotoutstillinga Tunsbergdalsbreen 1959 – britar i norsk natur

75 000 100 000

Museumstiltak 30 000 150 000 35 000

Arkivtiltak Lille Lulu lyd

Oslo

Prosjektet Norsk lydarkiv – arbeid for bevaring av lydmiljøer og strukturering av opptak

100 000

Maihaugen

Oppland

Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland – videreføring i 2010

200 000

Preus Pro Lab as

Vestfold

Ordning av arkiv etter fotograf Leif Preus (f. 1928) og bedriften Preus Foto A/S arkiv (1956-2007) for overdragelse til Preus museum

250 000

Faglitteratur ABM-media

Oslo

Oppstart og drift av nett-tidsskriftet Arkiv

50 000

Aki books

Oslo

Nyutgivelse av Robert A. Robinson: Captured by the Norwegians (1958)

30 000

Asbjørnsenselskapet

Akershus

Henning Østberg: Minner om Peter Christen Asbjørnsen

25 000

114

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0


Søker

Fylke

Prosjekt

Bodoni Forlag

Hordaland

Sven-Erik Grieg Smith: De hvite englene – historien om Bjørn West

Tilskudd i kr

Bodoni Forlag

Hordaland

Trond Indahl: Villa Lysøen – Ole Bulls slott

35 000

Cato Guhnfeldt

Akershus

Cato Guhnfeldt: Spitfire Saga bind III og IV

100 000

Commentum Forlag

Rogaland

Atle Skarsten og Michael Stokke: Sovjetiske krigsfanger i Rogaland

Davvi Girji OS

Finnmark

Bokserien Samisk skolehistorie – bd. 4 av 5

40 000

30 000 100 000

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

Hordaland

Hild Sørby: Sandnes arkitekturhistorie

25 000

Galleri Bodøgaard

Nordland

Produksjon av katalogen «Ikonene på Galleri Bodøgaard»

25 000

Haukdalen – ein kunstnarheim

Oppland

Kitty Wentzel: Fra mitt livs karusell – nyutgjeving av sjølvbiografi

25 000

Karin Birgithe Kvisgaard

Hedmark

Karin Birgithe Kvisgaard – Bok om norskprodusert leketøy

30 000

Nord-Troms Historielag

Troms

Reidun Mellem: Norsk flyktningebarn i Sverige 1944-45

35 000

Norsk forening for Fartøyvern

Oslo

Norsk Forening for Fartøyvern – medlemsmatrikkel 2010

50 000

Norsk Jernbaneklubb

Oslo

Hans Morten Tamnes m.fl. (red.): Med blikk for jernbanehistorien – 40 år med Norsk Jernbaneklubb

25 000

Novus Forlag

Oslo

Oversettelse og utgivelse på norsk av Odd S. Lovoll: Norwegian Newspapers

32 000

Oplandske Bokforlag

Hedmark

Atle Lien Jenssen: Det hendte sig en lørdagskveld – Folkelig sangtradisjon på Hedmarken – bokutgivelse

25 000

Pax Forlag

Oslo

Mari Lending og Mari Hvattum (red.): Vor Tids Fordringer – norske arkitekturdebatter 1818-1919 – antologi

40 000

Sem & Stenersen Forlag AS

Oslo

Gøthe Gøthesen: Gallionsfigurer på norske skip

50 000

Sem & Stenersen Forlag AS

Oslo

Tor Borch Sannes: Fram (nyutgivelse)

30 000 30 000

Spartacus forlag

Oslo

Elisabeth Lønnå: Sjøens kvinner – ute og hjemme

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum

Vest-Agder

Bjørn Arild Ersland: Fyrbyggerne

Stiftelsen Maritim Historie

Møre og Romsdal Anders J. Jensen: Kampen om torsken – norsk trålfiske gjennom 80 år

40 000

Tapir Akademisk Forlag

Sør-Trøndelag

25 000

Kari Synnøve Morset: Stemmene fra nord – Samisk revitalisering – Den kunstneriske kampen som levendegjorde en truet samisk kultur

25 000

Tapir Akademisk Forlag

Sør-Trøndelag

SE Trøndelag! Kunst og visuell kultur i midten av Norge. Bind I-III

30 000

Tromsø Museum (Tromsø Museums Skrifter)

Troms

Sjøsamiskse sedvaner og tradisjonell økologisk kunnskap. Utgivelse av manuskript (intervjumateriale) etter Johan Albert Kalstad

45 000

Victoria Forlag

Østfold

Torill Stokkan: Eventyrlige Østfold

25 000

Wigestrand Forlag

Rogaland

Gunnar A. Skadberg: Peder Severin Krøyer

25 000

Aldeles AS v/ Turid Rogne

Hordaland

Dokumentarfilmen Predikanten

200 000

Film fra Sør

Oslo

Oslo World Cinema Foundation Event 2010

100 000

Film, foto og video

Flora kommune – Kultur og Fritid

Sogn og Fjordane Videre digitalisering og presentasjon av fotosamlinga etter Malvin Horne

100 000

Ibis Film AS

Hordaland

Norske kystlandskap – en trilogi av tre frittstående filmer

150 000

Lene Løtvedt AS

Hordaland

Filmprosjekt – Roser, liljer og blues – en film om håndverkskunsten, landskapet og de folkelige malerne på den norske vestkysten

300 000

Lightsource Film Productions

Oslo

Dokumentarfilmen Det hemmelige språket – Norges aktive kampanje for å tie kvenene inn i glemselen (arbeidstittel) – om kvensk språk, kultur, historie og identitet

200 000

LO i indre Hardanger

Hordaland

Fotoutstilling i det nye LO-huset i Odda og fotopresentasjon av fagrørslas historie i Odda/Tyssedal

25 000

Norsk Telemuseum

Oslo

Telerapport – digitalisering av Televerkets filmsamling

Ole Fretheim

Hordaland

Utstilling og bevaring av fotodokumentasjon av Undredal 1973

70 000

Samnanger historielag

Hordaland

Dokumentarfilmen Kraftutbygginga i Samnanger 1909-1936

30 000

Siivet – Grenseløse bilder

Finnmark

Sarvá álbmot – dokumentasjonsprosjekt og dokumentarfilm om samisk naturforståelse

200 000

200 000

Siivet – Grenseløse bilder

Finnmark

Samefolket 30 år etter – dokumentasjon og dokumentarfilm

200 000

Sturlason AS Polyfoto

Oslo

Flytting/sikring av pressearkivet etter Sturlason Pressebyrå AS

130 000

VIA MUSIC Sigbjørn Tveite

Akershus

Dokumentarfilm om tateren Elias Akselsen

TI L DE LI NG E R O G IN NK J Ø P : K U L T U R VE R N

70 000

115


Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr

Norsk Jernbaneklubb – Museet Gamle Vossebanen

Hordaland

Revisjon av tender til damplokomotiv 255 fra 1913

Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Vest-Agder

Bygging av lufthette for Skip – sikring og etablering av håndverks- og tradisjonskunnskap om tynnplateteknikker

50 000

Akershus fylkeskommune – Sentraladmi- Oslo nistrasjonen

Realisering av kulturminnesmerke i Eidsvoll kommune

60 000

Arbeidsgruppen for dokumentasjon av Guttorm Guttormsgaard samling

Akershus

Dokumentasjon og registrering av samlingen til kunstneren Guttorm Guttormsgaard på Blaker Meieri

150 000

Bernt Eide

Oslo

Dokumentasjonsprosjektet Nasjonens barn – et prosjekt for norsk kollektiv hukommelse – videreføring 2010-2012 (del 2)

100 000

Tekniske og industrielle kulturminne 150 000

Andre kulturverntiltak

DIS-Norge

Oslo

Prosjektet Gravminner i Norge – fase 2

75 000

Ellen Mette Nielsen

Hedmark

Granbast og Fiskeruser – synliggjøring og videreføring av glemt håndverk

90 000

Forsvarets Museer

Oslo

Artist in Residence ved Forsvarsmuseet 2009-2014

100 000

Forsvarets Museer

Oslo

Artist in Residence – Invitasjon til Intervensjon

100 000

Guo Yaxiang

Hedmark

Restaurering av jacquardvev

100 000

Hans Reidar Bjelke

Akershus

Møte mellom grønlandsk og norsk tradisjonshåndverk – kunnskapsutvikling av hudreip

50 000

Henrik Ibsens Skrifter

Oslo

Henrik Ibsens skrifter – gjenværende 7 dobbeltbind

Kulturhistorisk Film & Formidling

Oppland

Dokumentasjonsprosjektet Rengjøringsarbeiderstreiken 1974 og 2010

60 000

Margrete Geurts-Lakin

Telemark

Dokumentasjon av gamle Lanna i Nome i Telemark – intervju av Kari Baksås (92)

20 000

Nina Aldin Thune

Hordaland

Svaneapoteket i Bergen – dokumentasjonsprosjekt

150 000

Norske Kulturbygg

Oslo

Dokumentasjon av den økonomiske virksomheten i Norskdomsrørsla gjennom 150 år

150 000

Oddrun Stuland Olaussen

Hordaland

Registrering av drakt og draktdeler frå Hardanger

50 000

Pax forlag

Oslo

asBUILT – publikasjonsserie av norsk arkitektur

100 000

Radio Kvinesdal

Vest-Agder

Digitalisering av gamle opptak fra Radio Kvinesdal

60 000

Revolver Communications LTD

Oslo

Hvor lenge varer en krig etter at den er slutt? Fotoustilling ved Nobel Fredssenter 2010

90 000

Industrieventyret Skanckesmia – utstilling på Røros

40 000

Røros Husflidslag Sjømannskirken

Hordaland

Katalogisering, tilgjengeliggjøring og bevaring av Sjømannskirkens samlinger

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Oslo

Digitalisering av elektronikkbransjens historie

Tormod Torfæus-stiftelsen

Rogaland

Tormod Torfæus verk Historia rerum Norvegicarum – siste fem bind (4-8)

Torstein Arisholm

Oslo

Maritime minnesmerker – dokumentasjonsprosjekt

Viking Kings as

Rogaland

Vikingskipet Draken Harald Hårfagre – dokumentasjon og formidling under byggeprosessen

116

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0

500 000

100 000 70 000 1 000 000 50 000 100 000


Tverrfaglige saker

produksjons- og samarbeidsformer reiser mange interessante spørsmål om organisering av kunstfeltene. Mange av søknadene som kommer inn til Kulturrådet, går på tvers av etablerte fag- og satsingsområder. Flere av tiltakene er tverrfaglige og blir behandlet parallelt i flere fagutvalg.

Tilfanget av søknader om støtte til tverrfaglige og tverrkunstneriske prosjekter har de siste årene vært økende. Produksjons- og formidlingsformer så vel som sjangerdefinisjoner og kunstformer er i endring. Teknologisk utvikling, internasjonalisering og nye

Saker som er behandlet i flere fagutvalg Søker

Fylke

Prosjekt

Tilskudd i kr Fagutvalg

Afrikan History Week

Oslo

African History Week 2010

Jon Guttu

Oslo

Bokutgivelse – Jon Guttu: Dette trodde vi på – forbilder i sosial boligbygging

Medieoperatørene

Oslo

Dokumentarfilm – Den hvite niggeren

Sondre Hallvardson Bjørgum

Oppland

Støtte til produksjon av dokumentarfilm Homo Ludens

Barnas internasjonale kulturfestival

Oslo

Stoppested verden – Barnas internasjonale kulturfestival treårig prosjekt

150 000

Barn og unge og Billedkunst

Bondeungdomslaget i Oslo

Oslo

Den mangfaldige scenen – utvikling av nytt barneog ungdomsteater

500 000

Barn og unge

Cirkus Xanti

Akershus

Mobil Sirkuslandsby 2010 – forestilling og workshopserie

400 000

Barn og unge og Scenekunst

Gloppen Musikkfest

Oslo

Gloppen Musikkfest 2010 – undrande møte – et prosjekt for barn og unge

20 000

Musikk

Interkommunalt arkiv i Trøn- Sør-Trøndelag delag

Gammel historie, ung stemme – pilotprosjekt der kulturvern formidles til barn og unge

50 000

Barn og unge og kulturvern

Norsk Jazzforum

Hva kommer nå ...Flerkunstnerisk døråpnerprosjekt for barn i regi av Norsk Jazzforum 2010

340 000

Barn og unge og Musikk

Stamsund Internasjonale Tea- Nordland ter

Stamsund 2010 – internasjonal arena for barne- og ungdomskunst i Nord-Norge

400 000

Barn og unge og Scenekunst

Vestlandske Teatersenter

Hordaland

Teaterfestivalen Mini Midi Maxi 2010

300 000

Barn og unge og Scenekunst

Oslo

Tusen millioner stjerner og en venn – en orgeldansefortelling

135 000

Barn og unge og Scenekunst

Andre formål 600 000

Barn og unge, Andre formål, Musikk og Litteratur

60 000

Andre formål og Kulturvern

162 500

Litteratur og Andre formål

37 500

Litteratur og Andre formål

Barne- og ungdomskultur

Oslo

Kunstløftet Lars Notto Birkeland Oda Radoor

Oslo

Tærsjern fra Grønland – oppfølgingsstøtte

175 000

Barn og unge

Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-NorgeSKINN

Nordland

Uten ramme; nye rom

790 000

Kunstløftet og Billedkunst

Solveig Styve Holte

Møre og Romsdal

Forteljingar

460 000

Barn og unge og Scenekunst

Super City Bros

Oslo

Super City Bros

150 000

Barn og unge og Billedkunst

1857 Kunstnerdrevet visnings- Oslo rom i Oslo

Driftsmidler til utstillingsprosjekter, fellesverksted, og oppgradering av lokaler

350 000

Billedkunst og Rom for kunst

Artlab

Hordaland

Bergen Contemporary Art Project – visningssted og fellesverksted Bergen Kjøtt 2010-2012

300 000

Billedkunst og kunsthåndverk (flyttes)

Atopia Stiftelse

Oslo

Atopia – 2011

400 000

Rom for kunst og Billedkunst

Bjørvika Utvikling AS

Oslo

Etablering av Instrument – nytt kunstsenter lokalisert i Bjørvika, Oslo

600 000

Rom for kunst og Billedkunst

Billedkunst og kunsthåndverk

i/o/lab

Rogaland

i/o/lab – Rogalands Senter for Framtidskunst 2011

275 000

Rom for kunst og Billedkunst

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Hedmark

Digitalisering og systematisering av dokumentasjon knyttet til Performancefestivalen – 3-årig støtte

180 000

Billedkunst og Scenekunst

T I LD E L I N G E R O G I N N K JØ P: T V E R R F A G L IG E S A K E R

117


Søker

Fylke

Prosjekt

Kurant Visningsrom DA

Troms

Kurant Visningsrom – oppgradering lokaler og utstillingsprogram 2010

Sprayboks Kunsthall

Vest Agder

Torpedo Kunstbokhandelen

Tilskudd i kr Fagutvalg 156 000

Billedkunst og Rom for kunst

Sprayboks Gatekunstfestival i Kristiansand 2010

70 000

Billedkunst og kunsthåndverk og Barn og unge

Oslo

Torpedo Kunstbokhandelen/Torpedo Press 2011

500 000

Rom for kunst og Billedkunst

Tromsø kunstforening

Troms

The Failed Expedition Missing Archive – forprosjekt, seminar, workshop og utstilling med publikasjon – Tromsø Kunstforening mars 2011

150 000

Billedkunst og kunsthåndverk og Kulturvern

Universitetet i Tromsø

Troms

Norsk avantgarde Performative og intermediale praksiser – bokprosjekt

60 000

Billedkunst og kunsthåndverk og Litteratur

Dans for Voksne

Oslo

Dans for voksne 2010 – samproduksjon av improvmusikere og performanceartister kalt Super ultra North og everything og super ultra nortH og psycho

40 000

Musikk

FESTiVOLDA

Møre og Romsdal

FestiVolda 2010 – internasjonale Volda

50 000

Musikk

Helle Storvik

Oslo

Er vi her ennå? – Samisk kultur i Vesterålen

90 000

Musikk og Billedkunst

Ida Helene Heidel

Akershus

Ida Helene Heidel med Nordre Nesodden Skolekorps og Nesodden Kulturskole – Forprosjekt – materialeutvikling

60 000

Barn og unge

Ingun Bjørnsgaard

Oslo

Transfigured – Bestillingsverk Geir Jenssen – koreografiutvikling

81 000

Musikk

Kyrre Bjørkås

Oslo

Kyrre Bjørkås – Musikkproduksjon til tverrfaglig prosjekt – XXX og noen sørgelige forgreininger (arb. tittel)

20 000

Musikk

orvilsk!

Oslo

Orvilsk! – Norgesturné høst 2010 – vår 2011

63 000

Rytmisk musikk og litteratur

Rytmisk Fabrikk – Munkehaugen Kultursenter

Aust-Agder

Rytmisk Fabrikk – pedagogisk prosjekt med profesjonelle utøvere til seminarer – 1. oktober 2010 – 1. oktober 2011

60 000

Musikk og Barn og unge

Torgunn Produksjoner

Akershus

I sitt eget selskap – Bestillingsverk Gisle Kverndokk – koreografiutvikling

106 000

Christina Lindgren

Oslo

Saba Pacha

Danse- og Teatersentrum

Oslo

Sceneweb – et dokumentasjons-, informasjons- og databaseprosjekt

Dansekompaniet FRIKAR

Hordaland

Jamsíis

347 000

Dans

Du store verden!

Oslo

Et spel Barral og Garborg på Tronsfjellet

487 500

Scenekunst og Musikk

Inclusive Dance Company

Sør-Trøndelag

Space me

340 000

Dans og Barn og unge

Janne-Camilla Lyster

Buskerud

Koreografisk manus: Vi forlot den stille skogen

Kjersti Engebrigtsen

Oslo

Fragile (arbeidstittel)

520 000

Dans og Andre formål

Larvik kulturhus Bølgen KF

Vestfold

Larvik kulturhus Bølgen – ulike kunstneriske arrangementer 2010

200 000

Scenekunst og Barn og unge

Morten Wintervold

Troms

Olsens Ballett Institutt – scenetekst og musikkutvikling

175 000

Scenekunst og Musikk

Nordic Black Theatre og MS Innvik

Oslo

Open Expressions – forsøksdrift

Odd Johan Fritzøe

Oslo

Adventura Botanica

820 000

Scenekunst og Musikk

Tobias Avlund Heiberg

Oslo

Maria og José

242 000

Scenekunst og Barn og unge

Transiteatret-Bergen

Hordaland

Ressentiment – Pavanne til en død prinsesse

830 000

Scenekunst

Venke Marie Sortland

Oslo

SHOW

250 000

Barn og unge og Scenekunst (dans)

Albatrass

Oslo

Rumifestivalen 2010

160 000

Litteratur, Scenekunst og Musikk

Andresen & Butenschøn Forlag

Oslo

Leidulf Melve: Historie – historieskriving frå antikken til i dag

Musikk

Musikk og Dans

Scenekunst 50 000 1 000 000

50 000

75 000

Scenekunst og Musikk Scenekunst og Kulturvern

Scenekunst og Dans

Scenekunst

Litteratur

118

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0

80 000

Litteratur


Søker

Fylke

Prosjekt

Saga Forlag Norge

Oslo

Oversettelse og utgivelse av islendingesagaene i 5 bind på norsk

Tilskudd i kr Fagutvalg 600 000

Litteratur og Kulturvern

Unipub forlag

Oslo

Vilborg Hovet: Den illustrerte boka

100 000

Litteratur og Kulturvern

DansiS – Dansekunst i Stavan- Rogaland ger

Forprosjekt for etablering av produksjonslokale for dans i Rogaland 2010-2013

150 000

Rom for kunst

Flaggfabrikken – senter for fotografi og billedkunst

Hordaland

Flaggfabrikken – Oppgradering/ombygging av nye visningslokaler

400 000

Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk

Lydgalleriet

Hordaland

Lydgalleriet – utvidelse og videreutvikling 20102011

1 050 000

Rom for kunst, Billedkunst

Tiltak initiert av Norsk kultur- Oslo råd

Kunstarena for et ungt publikum – idékonkurranse

1 750 000

Rom for kunst og Barn- og unge

Torpedo Kunstbokhandelen

Investeringer og arenautvikling

800 000

Rom for kunst og Billedkunst og kunsthåndverk

Det norske språk- og litteratur- Akershus selskap

Digital konservering og tilgjengeliggjøring av særlig verdifulle verker fra den norske litteratur- og kulturhistorien

400 000

Kulturvern og Litteratur

Festspillene i Bergen

Hordaland

Historiene om Festspillene i Bergen – sikring og tilgjengeliggjøring av Festspillenes arkiv

400 000

Kulturvern

Norsk Visearkiv

Oslo

Ballademelodier i Norge – publisering i bokform

300 000

Kulturvern og Musikk

Utredning av det frie scenekunstfeltet

750 000

FoU og Scenekunst

Rom for kunst

Oslo

Kulturvern

Forskning og utvikling Forsknings- og utviklingsutvalget

T I LD E L I N G E R O G I N N K JØ P: T V E R R F A G L IG E S A K E R

119


Allmenne kulturformål – post 74

Post 74 er i hovedsak driftstilskudd til ulike kulturvirksomheter over Kultur- og kirkedepartementets budsjett. Posten blir fovaltet av Norsk kulturråd. Post 74 – vedtak 2010

(i 1 000 kr)

Allmenne kulturformål: Center for Afrikansk Kulturformidling Christiansand Protestfestival

2 167 281

Du Store Verden!

3 050

Kulturkirken Jacob

2 014

Kulturtiltak på Svalbard Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, Melbu Norges Døveforbund, kulturarbeid Norske Kirkeakademiets fellesråd Tou Scene

157 1 191 805 1 746 662

Ungdommens Kulturmønstring

7 882

Union Scene

1 032

Billedkunst og kunsthåndverk: Atelier Nord

2 621

Bergen senter for elektronisk kunst (BEK)

1 453

Birka

1 750

Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK)

1 032

Stiftelsen 3,14

340

Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)

1 410

Musikk: Aktivitetsmidler til kor

1 124

Brak – Bergen Rock Aktører

1 032

Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris

2 251

Europas Blues Senter

1 444

Kompetansesentra for rytmisk musikk

5 000

Midtnorsk Jazzsenter

1 892

Music Export Norway

6 000

Nidarosdomens guttekor

479

Norges Ungdomskor

373

Norsk komponistforening – tilskudd trykking noter

413

Norsk Ungdomssymfoniorkester

359

NOTAM

4 184

Ny Musikk

3 096

Ole Bull Akademiet

3 199

Oslo domkor

120

479

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0


Post 74 – vedtak 2010

(i 1 000 kr)

Regionalt kirkemusikksenter i Bodø

297

Samspill

929

Stiftelsen Cosmopolite

1 651

Sørnorsk Jazzsenter

1 644

Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps

10 000

Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner (fordeles av Norsk Musikkråd)

26 801

Tilskuddsordning for utstyr

30 000

Trondheim internasjonale kammermusikkonkurranse

722

Ungdommens musikkmesterskap

91

Ungdomssymfonikerne

3 200

Valdres sommersymfoni

826

Vestnorsk Jazzsenter

2 771

Yehudi Menuhin Internasjonale fiolinkonkurranse

1 032

Østnorsk Jazzsenter

2 428

Scenekunst: ASSITEJ/Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum

429

ASSITEJs barne- og ungdomsfestival

206

Buskerud Teater

818

Damini House of Culture

239

Danse- og teatersentrum

2 405

Figurteatret i Nordland

5 399

Historiske spill/friluftsspill

3 300

Landsforbundet Teatrets Venner

338

Marked for scenekunst, Sandefjord

198

Nordic Black Theatre, inkl. utviklingsprosjekt for ungdom

5 800

Norsk Dramatikkfestival

619

NonStopfestivalen i Moss

100

Stamsund Internasjonale Teaterfestival

516

Studium Actoris og Folk i gata-festival

904

Sum:

164 581

A L L M E NN E K U L TU R F O R M Å L – P O S T 7 4

121


EUs kulturprogram

35 europeiske land er med i EUs kulturprogram som har til hensikt å fremme et felles kulturområde i Europa gjennom å stimulere til samarbeid mellom kulturoperatører. Hele elleve norske kulturvirksomheter er tildelt midler fra EUs kulturprogram til samarbeidsprosjekter som starter i 2010. En av to søknader med norsk deltakelse får tilskudd. Det gir rekorduttelling for norske aktører i EUs kulturprogram.

Syv norske forlag fikk over 1,7 millioner kroner til å oversette 26 europeiske romaner til norsk. Samtidig ble 12 norske romaner oversatt til åtte europeiske språk med tilskudd fra Kulturprogrammet i 2010. Av til sammen 33 søknader med norsk samarbeidspartner eller prosjektleder, har 19 fått tilsagn om midler i 2010. Det gir en suksessrate som nærmer seg 60 %, nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet blant de 35 europeiske landene som deltar i programmet.

Kulturvirksomhet

Fylke

Prosjekt

Jugendstilsenteret Stiftelsen Kulturkvartalet Samarbeidspartner

Møre og Romsdal

Art Nouveau & Ecology

2 133 930 euro Ca. 17 mill kr.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Samarbeidspartner

Oslo

Archaeolandscapes of Europe

2 500 000 euro Ca. 20 mill kr.

Insomnia Festival Samarbeidspartner

Troms

E.C.A.S. – Networking Tomorrow’s Art for an Unknown Future

Riksantikvaren Samarbeidspartner

Oslo

Economic Value of Cultural Heritage

188 931 euro Ca. 1,5 mill kr.

Stavanger konserthus Samarbeidspartner

Rogaland

The adventurous music PROJECT for children

200 000 euro Ca. 1,6 mill kr.

Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS) Samarbeidspartner

Sør-Trøndelag

European Public Art Centre – EPAC

99 000 euro Ca. 0,8 mill kr.

Førde folkemusikkfestival Samarbeidspartner

Sogn og Fjordane

Folk Music in MusEUms – Young musicians and old instruments

190 458 euro Ca. 1, 5 mill kr.

Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen Samarbeidspartner

Sogn og Fjordane

PATHS CROSSING – mobility and production project for emerging European visual artists

Det norske solistkor Samarbeidspartner

Oslo

TENSO NORTH + SOUTH 10 + 11

116 000 euro Ca. 0,9 mill kr.

Musikk og Ungdom Samarbeidspartner

Oslo

IMAGINE

183 751 euro Ca. 1,5 mill kr.

Norske forlag hevder seg sterkt i konkurransen med sine europeiske bransjekolleger om oversetterkronene fra EU. Med åtte av 107 forlag som får tilskudd i år, er Norge på en tredjeplass blant de 35 landene som deltar i programmet. Norge kommer på

122

N O R S K K U L T U R R Å D – Å R S M E LD I N G 2 0 1 0

Tilskudd fra EUs kulturprogram *

1 687 750 euro Ca. 13,5 mill kr.

200 000 euro Ca.1,6 mill kr.

syvende plass i antall boktitler som oversettes til norsk og ligger på topp blant de nordiske. Målet med EUs oversetterstøtte er å gjøre europeisk skjønnlitteratur av høy kvalitet tilgjengelig for et bredt publikum. Slik ønsker EU å fremme Europas språklige og litterære mangfold.


Oversettelser til norsk Forlag

Forfatter

Tittel

Originalspråk

H. Aschehoug & Co

Arto Paasilinna

Onnellinen mies

Finsk

Frank Schätzing

Limit

Tysk

Jussi Adler-Olsen

Flaskepost fra p

Dansk

Kerstin Ekman

Mordets praktikk

Svensk

Hilary Mantel

Wolf hall

Engelsk

Forlaget Press

Jean-Michel Guenassia

Le club des incorrigibles optimists

Fransk

Ferdinand von Schirach

Verbrechen

Tysk

Georges Perec

L'art et la manière d'aborder son chef de service...

Fransk

Juan Gomez Jurado

El emblema del traidor

Spansk

Reinhard Stöckel

Der Lavagänger

Tysk

Orhan Pamuk

Cevdet bey ve ogullari

Tyrkisk

Alberto Vigevani

Estate al lago

Italiensk

Josef Winkler

Natural morta

Tysk

Pax Forlag

Julia Butschkow

Apropos ops

Dansk

Forlaget Oktober

A.S. Byatt

The Children’s Book

Engelsk

Claudie Gallay

Les déferlantes

Fransk

Monika Fagerholm

Glitterscenen

Svensk

Gyldendal Norsk Forlag

Solum Forlag

Agora Publishing Bokvennen forlag

Samantha Harvey

The Wilderness

Engelsk

Peter Nadas

Pàrhuzamos töténetek(three parts)

Ungarsk

Emil Hakl

O ridicich a detech

Tsjekkisk

Gellu Naum

Vasco de Gama

Italiensk

Gellu Naum

Zenobia

Italiensk

Georgi Gospodinov

Estestven roman

Bulgarsk

Michal Ajvaz

Druhe Mesto

Tsjekkisk

Mircea Cartarescu

De ce iubim femeile

Rumensk

Viola Fisherova

Co vypravela dlouha chvile

Tsjekkisk

Oversettelser fra norsk Forfatter

Tittel

Oversettes til

Izzet Celasin

Svart himmel, svart hav

Gresk

Unni Lindell

Nifse Nella 3 Og vintersirkuset

Ungarsk

Unni Lindell

Nifse Nella 2 Og syvstjernen

Ungarsk

Unni Lindell

Nifse Nella 1 Og nattskolen

Ungarsk

Linn Ullmann

Når jeg er hos deg

Ungarsk

Tore Renberg

Kompani Orheim

Ungarsk

Per Petterson

Jeg forbanner tidens elv

Finsk og Makedonsk

Carl Frode Tiller

Innsirkling

Ungarsk og Tsjekkisk

Roy Jacobsen

Hoggerne

Serbisk

Ynge Frøyen

Gutten som hatet desember

Ungarsk

Helene Uri

De beste blant oss

Nederlandsk

Thorbjørn Egner

Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen

Latvisk

E U S K U L TU R P R O G R A M

123

Årsmelding Kulturrådet 2010  

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fram til og med 2010 er det egne årsmeldinger for...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you