Kystkulturveien Nord-Norge 2013

Page 6

6

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

FISKE FISHING

De skjermede Blåfjorder er stedet for spennende havfiske under trygge forhold. Våre fjorder ligger skjermet til og værforholdene er slik at sjelden blir uønsket landligge. Samtidig er det kort vei til åpnere farvann dersom du ønsker mer spenning.

Foto: Liss Hennie Hansen

Fantastisk fiske på havet Fjordene våre er gir spennende havfiske under trygge forhold. Våre fjorder ligger skjermet til og værforholdene er slik at det sjelden blir uønsket landligge. Samtidig er det kort vei til åpnere farvann dersom du ønsker mer spenning. Vi har fiskerike fjorder med god bestand av torsk og sei. Du kan også få andre fiskeslag som: steinbit, kveite, hyse, uer, brosme, makrell og håkjerring. De fleste av disse fiskeartene kan gi deg gode fiskeopplevelser enten du fisker med stang eller håndsnøre. I området vårt er det flere turistbedrifter som tilbyr havfiske med overnatting i rorbuer/hytter. Prinsippet er at du leier hytte og båt, men holder fiskeutstyret sjøl. Anleggene ligger i områder med kort avstand til fiskeplassene slik at du lett finner fram etter anvisning. Båtene er i størrelsen 16-20 fot med passende utenbordsmotorer – noe som skulle være tilstrekkelig for forholdene her. Anleggene har flytebrygger til båtene slik ombordstigning og landing av de store fangstene blir enkelt.

Dersom du ønsker å fiske i åpnere farvann, anbefaler vi sterkt at du tar med en guide de første gangene – både for fiskets skyld og av sikkerhetsmessige grunner. De fleste anleggene kan skaffe guider. Det er stor interesse for havfiske og pågangen på de få anleggene vi har er stor. Vi anbefaler at du tar kontakt i god tid for bestilling av plass. Mer informasjon finner du på www.blafjorder.no. Fantastic deep-sea fishing. Our fjords are the right place for exciting deep-sea fishing in safe conditions. Our fjords are sheltered and the weather conditions are such that you will rarely be prevented from going out. If you are in search of greater excitement, the open sea is also close by. We have fjords with good stocks of cod and saithe (coalfish). You can also catch other fish species, including catfish, halibut, haddock, redfish, cusk, mackerel and Greenland shark. Most of these fish species will

provide great fishing experiences whether you’re fishing with a rod or hand line. There are several tourist destinations that offer fishing and accommodation in fishermen’s cottages/ cabins. The basic idea is that you rent a cabin or fishermen’s cottage and boat, but bring your own fishing gear. The fishing resorts are usually located in areas just a short distance to fishing spots so that with instructions you can easily find your way. The boats are 16-20 ft and equipped with suitable outboard motor, which is perfectly adequate for the conditions here. Deep-sea fishing is extremely popular and as there is only a small number of fishing resorts in this area they are in high demand. We recommend that you book your cabin/fishermen’s cottage and boat well in advance. For more information, please visit: www.blafjorder.no.

Ferskvannsfiske Ferskvannsfiske har en litt annen karakter enn havfiske. Først av alt er dette fisket nærere knyttet til friluftsliv og turer i naturen. De fleste gode fiskeplassene ligger ikke tilgjengelig med bil. Hos oss er heller ikke motorisert ferdsel i utmark særlig utbredt. Du må som oftest vandre et stykke før du er på fiskeplassen og være utstyrt deretter. For det andre er dette fisket mer mangfoldig. Som nevnt annet sted på denne siden, skilles det mellom fiske etter anadrome fiskearter (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk/stamfisk. Fisket etter anadrome fiskearter er mest regulert og foregår i definerte deler av vassdrag. De viktigste lakseførende vassdragene hos oss er Tennevikelva, Rensåelva, Spanselva, Salangselva og Løkseelva. Tabellen nedenfor viser du får kjøpt fiskekort for dette fisket. Fisket etter innlandsfisk er mest utbredt og utøves der det er et vann, bekk eller elv. Noen vann og vassdrag er mer populær enn andre, men det går an å finne sitt eget lille vann med fin fisk. I våre vassdrag finner du som regel ørret og røye. Størrelsen på innlandsfisken varierer veldig – fra noen hekto og opp til flere kg. Studer kart og let på nettet. Når du kommer over noe du mener er interessant, ta kontakt med lokal bensinstasjon eller campingplass. Her vil du som regel få vite mer fiskeregler, salg av fiskekort, adkomst mm. Det er også mulig å ta kontakt med lokal jeger og fiskerforening. Statskog er en stor grunneier i Troms og eier områder med gode fiskevann og elver. Besøk nettstedene www.statskog.no eller www.inatur.no. Her finner

du kart over de aktuelle områdene og muligheter for å kjøpe fiskekort online. Guidede fisketurer etter innlandsfisk er fortsatt lite utbredt hos oss. Det vil imidlertid være mulig å organisere slike turer på forespørsel. Vassdrag Tennevikelva Rensåelva Spanselva – nedre del Spanselva – øvre del Salangselva Løkseelva

Fiskekort Statoil Tovik Statoil Tovik Bernhardt Halvorsen Svein Ola Nygård Peder Johnsen

Telefon +47 77087810 +47 77087810 +47 91660741 +47 90108582 +47 41245097

Elvelund Camping +47 77171888 www.elvelund-camping.no

Freshwater fishing. Freshwater fishing has a slightly different character than deep-sea fishing. Firstly, this type of fishing is more closely related to outdoor recreation and walks in the countryside. As most good fishing spots are not accessible by car, you generally need to walk a bit be-

fore you reach the fishing spot and must be equipped accordingly. Secondly, this fishery is more diverse. As mentioned elsewhere on this page, there is a distinction between fishing for anadromous fish species (salmon, trout and char) and inland/broodstock species. Fishing for anadromous fish species is the most regulated and takes place in defined zones of rivers. The main salmon rivers in this area are Tennevikelva, Rensåelva, Spansdalselva, Salangselva and Løkseelva. Inland fishery is the most widespread and is practiced where there is a lake, stream or river. Some lakes and rivers are more popular than others, but it is possible to find your own dream lake with nice, fat fish. Trout and char are the most common catches in our rivers. The size of these fish varies widely - from several hectograms up to several kilos. Statskog is a major landowner in Troms and own areas with fishing lakes and rivers. Please visit the sites www.statskog.no or www.inatur.no to learn more. Guided fishing for freshwater fish is still scarce with us. However, it will be possible to organize such tours on request.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.