Kursplan Innføring i taksering

Page 1

Kursplan

INNFØRING I TAKSERING

NORGES EIENDOMSAKADEMI

2024
1 Innhold Varighet ........................................................................................................................................... 2 Informasjon om kurset 2 Læringsutbyttebeskrivelser (LUB) 3 Hvem passer kurset for 4 Organisering og læringsformer 4 Innhold i emnet 5 Arbeidskrav 6 Eksamen 6 Vurdering 7 Veiledning 7 Sensur 7 Dokumentasjon på gjennomført emne 7 Evaluering av emnet 7

Varighet

Nettbasert takstfaglig opplæring gjennomføres på deltid over ett semester.

Informasjon om kurset

I introduksjon til takstingeniøryrket får du generell innføring i de utfordringer og muligheter som møter en takstingeniør. Taksering vil si å beregne verdien av noe. Du får innføring i de valgmulighetene som yrket gir og også innføring i takstbransjens historie og utvikling

Takstingeniøren har et samfunnsansvar og skal representere sin organisasjon med integritet. Dette på en måte som skaper tillit til takstingeniøren som en viktig samfunnsaktør i eiendomsbransjen. Vi snakker her om alle grensesnitt hvor takstingeniøren er i kontakt med andre aktører. Den takstfaglige opplæringen gir derfor en innføring i roller, hvordan møte samarbeidspartnere, kunder og det å utføre et oppdrag i kommunikasjonen mellom oppdragsgiver og takstingeniør.

Viktige stikkord for en takstmann er seriøsitet, kompetanseutvikling og formidlingsevne.

Undervisningen skal synliggjøre både positive sider ved yrket og utfordringene som en bygningssakkyndig eller takstingeniør kan møte.

2

Læringsutbyttebeskrivelser (LUB)

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper Kandidaten

• har kunnskaper om takstingeniørens roller og begrensninger

• har kunnskaper om etiske retningslinjer for takstmenn

• har innsikt i regelverket som setter rammer for utøvelsen av takstyrket

• har innsikt i eget ansvar i situasjoner der takstrapporten ikke tilfredsstiller

takstfaglige krav

• har kunnskaper om takseringsprinsipper og metoder

• kunnskap om grunnleggende finansmatematikk for bygningsingeniører

• kunnskap om ulike takseringsområder og grenser mellom disse

• kjenner til takstbransjens historie, tradisjoner og utviklingsmuligheter

Ferdigheter Kandidaten

• kan anvende fagspråk bevisst for å kommunisere med fagfeller og kunder generelt

Generell kompetanse Kandidaten

• har forståelse for viktige prinsipper knyttet til etikk og integritet

3

Hvem passer kurset for

Innholdet i kurset er tilpasset målgruppene under. Du kan søke på kurset også med annen bakgrunn, men følgende målgrupper er anbefalt:

• Fagbrev/Svennebrev fra tømrerfaget

• Murerfaget

• Teknisk fagskole bygg

• Arkitekter

• Bygningsingeniører

Dersom du er i tvil om du skal søke, ta gjerne kontakt med oss for veiledning.

Organisering og læringsformer

Opplæringen er nettbasert med undervisning via webinar. På e-læringsportalen Moodle legges det til rette for egenstudier ved hjelp av eksempelvis e-bøker, oppgaver, videoer og digitale leksjoner. Visuelt kan studenten se sin egen fremgang og hvor mye som gjenstår før den når sin neste milepæl.

Arbeidsformene som benyttes i kurset vil være relevante og hensiktsmessige med tanke på å kunne nå kursets læringsutbytte. Webinarene vil ivareta faglig input, dialog og veiledning. Det benyttes både synkrone og asynkrone samarbeidsverktøy. Individuell veiledning vil bli gitt via læringsplattformen, e-post og/eller andre digitale verktøy.

Responstid og tilbakemeldinger:

• Tidspunkter studiekoordinator og underviser er tilgjengelig for studentene, tydeliggjøres ved studiestart.

• Frist for vurdering og tilbakemelding på prosjektoppgave og eksamen er 3 uker jamfør forskrift for fagskoleutdanning.

4

Innhold i emnet

Kurset består av ett emne med følgende tema:

Takseringsprinsipper og takseringsmetoder

Takseringsprinsipper:

• markedsverdi/ Normal salgsverdi

• låneverdi

• ligningsverdi

• bruksverdi

• kapitalisert verdi

• forsikringsverdi

• tomteverdi

• tomteverdi festet tomt

Takseringsmetoder:

• formålet med taksten

• tilbud og etterspørsel etter eiendommer

• en eiendoms økonomiske avkastning

• avkastning og risiko

• utregning av kapitalisert verdi

• metoder for verdiberegning

• kapitalisert verdi

• neddiskontering av kontantstrøm

• teknisk verdi

• sammenlignbare priser

• drøfting av metoder

5
Tema Nettundervisning Egen studietid Sum Etikk og habilitet 4 timer 25 timer 29 timer Takseringsprinsipper og takseringsmetoder 8 timer 35 timer 43 timer Eiendomsjuridiske tema 16 timer 60 timer 76 timer Finansmatematikk 8 timer 35 timer 43 timer Klart språk 4 timer 25 timer 29 timer Arbeidskrav: Prosjektoppgave 40 timer 40 timer Hjemmeeksamen 40 timer 40 timer Sum total 40 timer 260 timer 300 timer Tema Innhold i tema Etikk og habilitet • etikk og integritet

Eiendomsjuridiske tema

• regelverk

• tomtefeste

• bruksrett og ansvar

• økonomiske modeller

Finansmatematikk

Klart språk

• prosentregning

• annuitetsberegning

• nåverdiberegninger

• grunnleggende innføring i språkbruk i takstrapporter

Arbeidskrav

Du skal gjennomføre en prosjektoppgave. Denne vil være tilgjengelig i Moodle.

Prosjektoppgavene vurderes med Bestått/Ikke bestått og en skriftlig tilbakemelding fra faglærer.

Etter godkjent arbeidskrav er dette gyldig i det påfølgende semesteret

Mer informasjon rundt arbeidskrav ved kursstart.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager fra utleveringsdato. Eksamensoppgaven gjøres tilgjengelig i Moodle.

Mer informasjon om eksamen ved kursstart. Eksamen vurderes med karakter fra A – F.

6

Vurdering

Formålet med vurdering er å vise i hvilken grad kandidaten har nådd læringsutbyttet. Eksamen vurderes med karakter fra A-F hvor A er beste karakter og F er stryk.

Merk:

Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk.

Ved søknad om sertifikat hos Norsk takst kan ikke totalkarakter være lavere enn C

Veiledning

Studentene får veiledning på arbeidskrav og eksamen.

Sensur

Kandidaten skal sikres upartisk vurdering jamfør §21 i fagskoleloven.

Sensuren skal foreligge innen tre uker etter eksamen jamfør NEAK sitt reglement.

Dokumentasjon på gjennomført emne

Det utstedes kursbevis ved bestått eksamen. Vurderingsuttrykkene fra arbeidskravet og eksamen dokumenteres.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger.

Evaluering gjennomføres i henhold til NEAKs kvalitetssystem. Mer informasjon om dette ved studiestart.

7

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.