Politikk for kvalitet og ytre miljø HS 28.aug2019

Page 1

VÅR KVALITETSPOLITIKK Helseservice Engros skal til enhver tid oppfylle myndighetskrav og følge gjeldende lovverk. Vi skal yte service på riktig nivå til våre kunder og samarbeidspartnere, noe som forutsetter god kvalitet i alle ledd av vår organisasjon. For å møte fremtidige behov og sikre tjenestekvalitet på riktig nivå, skal vi ha fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser og utvikling av ressurser, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne kvalitetskrav. Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitets- og HMS-arbeid. Vår styringsmodell er i henhold til standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og 14001:2015 (miljø), og skal følges av alle i Helseservice Engros AS.

Stokmarknes, 28. aug 2019

Camilla Skog Rodal Daglig leder


VÅR POLITIKK FOR YTRE MILJØ Helseservice Engros skal være en virksomhet med ett felles og sunt verdisett, der disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og adferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de tjenestene vi leverer. De miljøpåvirkninger som følger av Helseservice Engros sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer. Alle ledere hos Helseservice Engros har et særlig ansvar for tilrettelegging og oppfølging og framstå med synlig og troverdig engasjement, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne krav for ytre-miljø. Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitets- og HMS-arbeid. Alle medarbeidere hos Helseservice Engros har ansvar for å sette seg inn i og etterleve gjeldende krav. Vår styringsmodell er i henhold til standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og 14001:2015 (miljø), og skal følges av alle i Helseservice Engros AS.

Stokmarknes, 28. aug 2019

Camilla Skog Rodal Daglig leder


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.