Nordic Life Magazine

Page 1

Life Light Time Space It is not just about capturing sunlight, but the ver y light of life

NORDICLIFE .COM 1


Sanna, Træna, Nor th Nor way

”Det å leve livet er mer enn bare å trekke pusten et godt liv skapes av øyeblikk som nesten får deg til å miste pusten!”

22

NORDICLIFE.COM


”Qualit y of life is not measured in how many breaths you take - but in moments that take your breath away! ”

NORDICLIFE.COM

3


44

NORDICLIFE.COM


Contents About Nordic Life

6

Life

10

Light

16

Time

22

Space

30

Explore the source

38

NORDICLIFE.COM

5


About Et tydelig fingerav tr ykk og en finslipt, nyanser t fargeklatt

Levende kilde

The living source

Et ter å ha jobbet med det internasjonale bildebyråe t Image Bank / Ge t t y Images g jennom 13 år, både som medeier i Image Bank Norge og som internasjonal fotograf, bestemte jeg meg i 2001 for å e tablere e t ny t t bildebyrå konsept med hovedvek t på fotografi fra Norge og Norden. Reklamefolk og mange av våre bildebrukere beklage t seg of te over at de t var for mye urelevant, utenlandsk materiale å forholde seg til hos de store, amerikanske bildebyråene. Jeg ville g jerne ta dem på orde t og lanser te nordiclife.com - kjemisk frit t for cowboys og hamburgere som rir inn i solnedgangen.

In 2001, af ter working with the international agenc y Image Bank / Ge t t y Images for 13 year s, as par tner in Image Bank Nor way and as an international photographer, I established my own photo agenc y. Its specialit y is photography from Nor way and Scandinavia. My contac t s in Scandinavian adver tising agencies of ten complained that they had to plough through far too much irrelevant material in the collec tions of the American agencies. T hus my idea was to focus on Nordic life – hence the name – of fering a photo collec tion free of burger s and cowboys who ride into the sunse t.

Alt jeg hadde lær t g jennom arbeide t med fotografi, på den internasjonal arena siden 1988, ble ny t tig f yllmasse da vi skulle fundamentere Nordic Life Photography. Bare de t å skape e t enhe tlig og helhe tlig søkes ystem krever et særdeles omfat tende arbeide. Hele vår omverden og alt vi omgir oss med, fra store landskap ned til detaljer på molek ylnivå, skal på e t vis kles opp med relevante søkeord i e t e f fek tiv t og funk sjonelt s ystem. Overordnet at det skal være en sann fornøyelse for brukerne av vår t ne t t sted å søke ned i våre skjulte skat ter. Nordic Life har som formålsparagraf å være e t high-end bildebyrå med e t prak tisk state-of-the-ar t søkes ystem på engelsk . Med denne solide plat formen i bunn ville vi ikke nøye oss med å skape noe med Nordic Life, men vi ville helst for søke å skape noe stor t. Ikke nødvendig vis med live t som innsat s, men ikke så veldig lang t unna. Vi har kjempe t, juble t og tat t oss g jennom vær og vind, regnsk yll og sludd, tåke og snøvær. Det å ha vær t ute en vinterdag før bidrar i seg selv til å gi vår t fotografi den identite t og egenar t som vi jager hele tiden. For å komme til kilden må man s vømme mot strømmen.

66

NORDICLIFE.COM

A photo collection f ree of burgers and cowboys who ride into the sunset Ever y thing I had learned as a photographer ac tive in the international arena since 1988 proved valuable, as we laid the foundation of Nordic Life Photography. Just the task of providing a good search s ystem required an astonishing amount of work . Ever y thing that surrounds us, from great landscapes down to the tiniest molecular level, had to be re trievable by entering a relevant key word into an e f ficient and func tional search s ystem. An essential objec tive was that it should be a pleasure for user s to search our website and discover hidden treasures. Nordic Life’s mission is to be a high-end photo agenc y with a state-of-the-ar t search s ystem based on English key words. With this plat form as a basis, we wanted to create something big. We have strug gled, challenged all sor t s of weather, from rain and sleet to fog and snow, and cheered at the results. I believe that rising to mee t those challenges has imbued our photography with a unique identit y. You have to be willing to swim against the current to reach the source.

Svenner f y r, Eas t Nor way

Kjemisk f rit t for cowboys og hamburgere som rir inn i solnedgangen


NORDICLIFE.COM

7


8

NORDICLIFE.COM


Florø, Wes t Nor way

About

Inspirasjon og skaperkraf t

Inspiration and creativit y

Vår samling skal ha e t t ydelig fingerav tr ykk , være en finslipt og nyanser t fargeklat t som står t ydelig frem fra den grå masse. Med fargenes og lyset s kraf t, som ledestjerner, mener vi at de t er mulig å tre f fe en ner ve som kan bevege og fenge vår t publikum. Med en g yllen mix ture av entusiasme, glød og begeistring har vi reist land og strand rundt for å leg ge alen til vår vek st. Vi har klatre t opp til de høyeste tinder, vandre t over endeløse vidder og seilt over åpent hav. Bevege t oss fra urban asfaltjungel og ut på den y t ter ste nøkne ø. Den storhet som våre omgivelser i Kongerike t gir oss som kreative utøvere - gir oss st yrke og inspirasjon til å løf te oss å gi alt for Norge - med hjer tet utenpå drak ten. I et konkurranseprege t marked velger vi å sat se på k valite t, integrite t og egenar t fremfor middelmådighet, banalite t og k vantite t. Planleg gingen på huse t og den utøvende fotograf søker alltid å finne kreative løsninger, modeller med naturlig ut stråling og stor slagne locations - uten å bli grepe t av prestasjonsangst. Vi vil samarbeide med de mest sofistiker te bildebrukerne - som prisgir illustrasjonsmessig fotografi fremfor masseproduser te bilder med utprege t samlebånd fak tor.

Our collec tion aims to have a distinc t fingerprint, a re fined and subtle splash of colour that distinguishes it from that which is readily available elsewhere. Guided by the power of colour and light, we seek to captivate and move our audience. With passion and enthusiasm we have travelled far and wide, growing with each step of our journey. We have climbed the highest peak s, walked across the endless plains, and sailed over the open ocean. Our journey has taken us from urban jungles to the outermost barren islands. Blessed with magnificent surroundings, we are filled with the inspiration and streng th to share this with other s; call it patriotism if you will. In a competitive market we insist on choosing qualit y, integrit y and charac ter over the commonplace, trivialit y and quantit y.

Blendende og spenstig fotograf i kan gjøre ord til fat tigmannskost Vi er et unnselig og lite team under veis i denne mar sjen, men de t er en herlig drive å vite inner st inne at vi er i ferd med å skape noe stor t. Ikke bare for vår t ege t sinn og sjel, men for Konge og Fedreland. Vår litenhet er stor i de t te lande t, mellom himmel, hav og fjell. nordiclife.com kan idag fremvise en kollek sjon på 50.000 fotografier som vi har samle t g jennom 25 år. De t er ikke før st og fremst bildene motiv for motiv vi er opptat t av å presentere, men for trinns vis en vidt favnende samling av fargerik og levende fotografi. T iden har omsider komme t for å slå fast at vi har oppnådd vår store målse t ting om å samle hele Norge under e t tak . Som vaskek te østlending er jeg mek tig stolt over å ha hente t mer materiale fra Nord-Norge enn fra Sør-Norge til vår samling. Forøvrig er både Midt-Norge, Vestlande t og Sørlande t massiv t representer t med rikholdig bildemateriale. Vi har tro på at vår t form- og bildespråk har luf tighet i seg til å strekke sine vingespisser ut på den internasjonale arena. Vår ek sisterende beholdning gir oss næring og kre f ter til å stile opp og frem. Vi er av den oppfatning at blendende og spenstig fotografi kan g jøre ord til fat tigmannskost.

Each of the images we of fer t r uly is worth a thousand words T he professional photographer is always searching for creative solutions. A par t of this is the search for magnificent locations and models with natural charisma. It can be a challenge to do this without being over whelmed by anxiet y. Our agenc y aims to work closely with sophisticated image user s who prefer illustrative photography over mass-produced imager y. We may be a small team, but we know that we are creating some thing big, not just for our selves, but on behalf of our native countries. It is a magnificent collec tion of sea, fjords, glacier s and mountains. Nordiclife.com now of fer s 50 000 photographs that have been collec ted over the last 25 year s. Our priorit y has not been to be all-inclusive with regard to subjec t mat ter, but rather to of fer a wide-ranging collec tion of creative, colour ful photography. We are proud to have achieved our main goal, which is to visually unite all of Nor way at one website. Even though I was born and bred in southeast Nor way, I am ver y proud that our image collec tion includes more photographs from the magnificent and vast nor thern Nor way, than from southern Nor way. Moreover, central Nor way, as well as western and southern Nor way, are represented with a huge assor tment of images. We firmly believe that our visual preferences and our uncompromising focus on qualit y will satisf y the stric test demands of our international customer s. Our current collec tion has given us self-confidence and inspired us to renewed e f for t s. Each of the images we of fer truly is wor th a thousand words.

NORDICLIFE.COM

9


10


Norang sdalen, Wes t Nor way

Liv Fysisk utfoldelse og følelsen av mestring har alltid vÌr t den sterkeste drivkraf ten

Life Physical ac tivit y and the joy of mastering the challenges I set for myself were always my strongest spurs and aspirations

11


Rauer, Eas t Nor way

Erindring

Remembrance

Jeg ble født og kaste t inn i verden på e t fordelak tig tidspunk t i historien - og de t at tpåtil i fredstid. Under min lykkelige oppvek st i Stavern, ble jeg nærmest f laske t opp på sjøvann og sjøluf t. Barndomsårene gikk med til å seile på isf lak om vinteren og f låter om sommeren. Fysisk ut foldelse og følelsen av mestring var alltid den sterkeste drivkraf ten.

I came into this world during a time of peace and oppor tunit y. My happy childhood year s in Stavern were coloured by waves rolling to the shore and invigorating sea winds. It seems to me now that my childhood year s were spent sailing on ice f loes in the winter and on hand-made raf ts in the summer. Physical ac tivit y and the joy of mastering the challenges I set for myself were always my strongest spur s and aspirations. I think back on those summer s when we ran barefoot on smooth shore-side rock s made hot by the sun. I recall the fir st time I caught a sand crab with my bare hands – and then collec ted a whole harem in the dam I made in a fissure bet ween the rock s. A shrimp or t wo were also invited to join my lit tle throng.

Jeg tenker tilbake på sommerene som vi løp barbeint på glovarmt s vaberg. Da jeg fange t en strandkrabbe med bare hendene for første gang. Og samle t e t helt harem av krabber i min selvkonstruer te dam mellom sprekker i s vaberge t. En og annen reke fikk og så stif te bekjent skap med krabbeg jengen i dammen. På Rødskjæra fridykke t jeg ned i tangen og hold meg fast mens jeg talte sekundene inni meg. Jeg husker at solre f lek sene danse t på over f laten som duve t over meg og at jeg holdt pusten til det nesten s var tne t foran øynene.

Når jeg slapp taket i tangen, steg til overf laten og brøt vannspeilet som en delf in. Da var livet stort.

12

NORDICLIFE.COM

Staver n, Eas t Nor way

Når jeg slapp take t i tangen, steg til over f laten og brøt vannspeile t som en delfin. Da var live t stor t. Min begeistring for klar t vann og rent vann la grunnlage t for min sterke drivkraf t mot naturen og elementene. Denne oppvek sten og tilnærmingen har lær t meg å se t te aller mest pris på den delen av våre omgivelser som er urør t av menneskehender. Omgivelsene i Stavern skjærgården gav meg usle ttelige sanseinntr ykk . De t te ble for meg de mest g jennomgripende opplevelser fra oppvek sten.

Finally I let go of the seaweed and rose to the surface, breaking the water like a dolphin. Life was great! At Rødskjæra I dove down and clutched onto the seaweed while I counted the long seconds. I remember looking up and seeing sunlight dancing on the s wells above, as I held my breath just a lit tle bit longer – almost until I blacked out. Finally I le t go of the seaweed and rose to the sur face, breaking the water like a dolphin. Life was great! My enthusiasm for clear, pure water laid the basis for my strong at trac tion to nature and the element s. My childhood year s nurtured this joy and taught me a keen appreciation of all thing s untouched and unspoiled by human hands. T he sea and islands of f Stavern created indelible impressions – what I sensed then, still moves me.


Jakten på lykke

The hunt for happiness

Ballasten jeg fikk under barne- og ungdomsårene i Stavern ble vik tig og verdifull da jeg skulle stake ut kur sen i mit t vok sne liv og jeg omgav meg med e t knippe vitale leveregler. Jeg e tabler te min virk somhet i en tid som gav meg anledning til å se utover primærbehovene som mat og husly. Friheten og mulighe tene, som tilhører vår generasjon, har git t meg et liv spekke t med gigantiske naturopplevelser og reiser. Mit t liv kan bare være fullkomment når de t f ylles med mek tige opplevelser - enten det er av fullstendig ro eller ek strem ut foldelse. Nysg jerrighet, søken og skaper trang har fulg t meg i t yk t og t ynt. Jeg ville uanse t t inntjening sevne, leve e t allsidig, rik t og spennende liv under veis i mar sjen. Brorpar ten av min reise har vær t en jak t e t ter motiver som skildrer hverdagen på en spennende, fengende og bemerkelses verdig måte.

During my childhood and adolescent year s in Stavern, I received a foundation in the form of a few basic rules that have proved immensely valuable, as I have char ted the cour se of my adult life. I established my business in an era that allowed me to look beyond primar y needs such as food and shelter. My generation has enjoyed immense freedom and oppor tunities, and this has allowed me to travel and to immer se myself in great outdoor e xperiences. My life can only be fulfilled when it is blessed with power ful e xperiences – be they of tranquillit y or in e x treme ac tivit y. An incurable curiosit y, my continuing questioning and creative urge have been companions through thick and thin. With a solid dose of will and faith, I would never theless, regardless of income, choose to live an e xciting and varied life on the go.

Mit t virke som lykkejeger, event yrer og fotograf har git t meg sjansen og stor f rihet til å jobbe med de temaene som står mit t hjerte nær mest

My life as a t reasure hunter, adventurer and photographer has given me the opportunit y to seek out those themes that are closest to my heart

Om jeg kr yper, krabber, vandrer, s ykler, seiler, padler, klatrer, dykker, ror, s vømmer, går- eller står på ski er alltid måle t å fange motivet med en smule ner ve og substans. Mit t virke som lykkejeger, event yrer og fotograf har git t meg sjansen og stor frihet til å jobbe med de temaene som står mit t hjer te nærmest. Min intensive og lange reise, i spek takulær natur, har lær t meg hvor sårbar den er for menneskelige inngrep. Livet har ikke git t meg verken gods eller gull, men avstedkomme t en unik samling smykker i form av fotografi fra det ganske land. Å oppnå fremgang i de t te faget handler om evne til å se og vilje til å lete lenge nok og grundig nok - for å finne de sjeldne og mest bes ynderlige øyeblikk og tablåer. Det er ikke bare å løf te fingeren med vinden for å vinne publikums gunst. Man bør helst senke fingeren mot kamerautløseren på rik tig sted - til rik tig tid.

T he main focus of my journey has been to search for subjec t s that capture ever yday life in e xciting and remarkable ways. Whe ther I walk , crawl, climb, run, c ycle, sail, row, kayak , s wim, dive, skate, ski or am standing still, my goal is to capture images of substance and intensit y. My life as a treasure hunter, adventurer and photographer has given me the oppor tunit y to seek out those themes that are closest to my hear t. My e x tended journey through spec tacular landscapes has taught me how vulnerable our plane t is to human inter vention. Life has not given me gold or riches, but rather jewels in the form of photographs from many lands. T he key to achievement in this profession is to have the will to search long enough and hard enough, and to develop the abilit y to see and discover remarkable moment s and e xciting ju x tapositions. What you cannot do is win public favour merely by following the way the wind blows. T he essential thing, of cour se, is to aim the camera in the right direc tion and to release the shut ter at precisely the right moment.

Rauer, Eas t Nor way

V ik s f jord, Eas t Nor way

NORDICLIFE.COM

13


B øverbreen, Eas t Nor way

Stranda, Wes t Nor way

14

Vitale impulser

Vital impulses

I store deler av mit t vok sne liv så jeg meg verken til høyre eller venstre. Jeg levde ikke lenger bare av fotografering, men for. Fordi mit t arbeide ikke bare var en jobb, men ble en misjon og et kall. Venner, familie, og andre sosiale relasjoner ble er stat tet med intens jak t på motiver av enestående beskaf fenhe t. Jeg jobbe t døgnet rundt, var hens ynsløs både mot meg selv, mine nærmeste og mistet mye på denne veien. Min opplevelse av å jobbe lenge og mye er likevel at hardkjør i seg selv kan lede til tanker og idéer som bare oppstår ved å gå dypere inn i materien. Min tid som kreativ utøver har lær t meg at de t ikke finnes noen let t vindt vei til fremgang og suk sess. Jeg har likevel aldri angre t et sekund på de veivalgene jeg har g jor t, men nå vil jeg i sterkere grad lære meg å leve livet, kjenne hvordan det er å være til.

During much of my adult life I have looked neither le f t nor right. Photography became not just my livelihood, but also my life. My work was not just a job – it became a mission and a calling. Friends, family and normal social relations were le f t behind in my intense search for remarkable subjec t s. I worked around the clock , was ruthless against myself as well as those closest to me, and I lost a lot along the way. But in my e xperience this ruthlessness against oneself may open for creative ideas that can only be unveiled through such immer sion. Year s as a creative photographer have taught me that there is no eas y road to success. Although I have ye t to feel a moment’s regre t at the choices I have made, from here on in I wish to immer se myself in life it self, and to gain a deeper sense of what it means to be.

NORDICLIFE.COM

Sunnmør salpene, Wes t Nor way

Oslo, Eas t Nor way


Geiranger f jord, Wes t Nor way

Stølsheimen, Wes t Nor way

Verdisyn og identitet

Values and Identit y

Å kunne livnære seg av de t man elsker høyest er e t privilegium så stor t at jeg aldri har tat t de t som en selv følge. I mine øyne er de t en gudegave å få anledning til å bruke sin tid på å dokumentere e t land så hinsides vakker t at jeg innimellom har måt tet ta til tårene. Helt fra jeg var liten har jeg vær t helt avhengig av å ha en drøm som lever. Jeg lær te engang at de t ver ste e t menneske kan g jøre med seg selv er å la være å følge drømmene. Min fotokunst skal g jenspeile og re f lek tere de t jeg står for som menneske.

Being able to make a living by doing what I love most is a privilege so great that I have never taken it for granted. In my view it is a blessing to be allowed to document a countr y so beautiful that at times I have been moved to tear s. Ever since I was lit tle boy, I needed a dream that felt alive. I once learned that the wor st thing a man can do is not to follow his dream. My photographic ar t must ref lec t – and ref lec t upon – what I stand for as a human being. My e xpression is of cour se a produc t of my percep tion, my at titudes and values. I have no ambition to save the world, or to improve the qualit y of life in Nor way or any where else, although I do strive to avoid being drag ged into the apathy and indif ference that rules our day. My aesthe tic pre ference is for the genuine and soulful over the super ficial, commercial and c ynical, which in our time are increasingly per vasive.My passion is to convey the innate value of our cultural heritage and tradition, while bearing in mind a sense of form and aesthe tics. T he remnant s of our past cast light on our surroundings and who we are, and enable us to see our own lives in a greater conte x t.We live in a time when there are many pressing questions, and perhaps we will find some key answer s. In each our own way, we are searching for our selves – our identit y, our dreams and our future.

Å kjenne kulturar ven sin er å kjenne seg selv Mit t ut tr ykk skal g jenspeile de t jeg står for av holdninger og verdier. Jeg har ingen ambisjoner om å redde verden eller skape bedre trivsel i nor ske hjem, men finner meg ikke i å bli drat t med i tidens strøm av klisjéer og sjargong. Jeg søker å tilnærme meg kunsten, det estetiske, de t genuine og sjelfulle til fordel for de t over f ladiske, k yniske, kommer sielle og spekulative som råder grunnen i stadig større grad i vår tid. Å skape kunst ferdig fotografi er å få e t øyeblikk til å gløde. Min glødende inspirasjon til å formidle vår omverden byg ger på grunnverdier som tradisjon og kulturar v, form og este tikk . Sporene fra for tiden kaster lys over både oss selv, våre omgivelser og bidrar til å se t te vår egen tilværelse i en sammenheng. Vi lever i en tid med mange spør smål. Vi le ter alle e t ter oss selv – vår egen identite t, drømmene våre og framtidsut sik tene våre. Å kjenne kulturar ven sin er å kjenne seg selv og Norge er e t land rik t på kultur og historie. Kulturar v er mer enn gamle hus, tradisjonell for teller teknikk , musikk , dans, dialek ter, arkitek tur, håndverk og de t nor ske kulturlandskapet er kilder både til glede og inspirasjon. Ak tiv bruk og tilg jengelig g jøring av vår felles kulturar v er nødvendig for at våre e t terkommere også skal få glede av den. Vi har alle e t ans var for å ta vare på og videre føre vår felles kulturhistorie. Å vite hvor vi kommer fra, kunnskapen om den lokale og nasjonale historien og kulturen vår, er med og former hver og en av oss som individer. Vi må fokusere på mang folde t av de verdier som er med og prege den per sonlige og nasjonale identite ten vår.

To know your heritage is to know yourself. To know your heritage is to know your self, and Nor way is a countr y with a rich and colour ful histor y. Our cultural heritage consists of far more than old buildings and building methods, traditional handicraf ts and stor y telling, music and dance, the subtle language of the cultural landscape and song of dialec t s. Our heritage is a source of joy and inspiration. T he ac tive use and accessibilit y of our cultural heritage is vital so that our descendant s also will be able to enjoy it and draw nourishment from it. Each of us has a responsibilit y to preser ve and perpetuate our shared cultural heritage. The knowledge of roots, our local and national histor y and culture, is a vital fac tor in forming each one of us as individuals. We must bear in mind the diver sit y of inf luences that form our per sonal and national identit y. NORDICLIFE.COM

15


16

NORDICLIFE.COM


Røros, Mid Nor way

Lys Det handler ikke bare om å fange sollyset, men å fange livets lys

Light It is not just about capturing sunlight, but the ver y light of life

NORDICLIFE.COM

17


Synlighet

Visibilit y

m min visuelle dokumentasjon av våre omgivelser kan være full av jorderisk skjønnhe t vil jeg g jennom mit t arbeide stille kritiske spør smål om vår egen oppfatning av fremskrit t, ut vikling og verdier. Sporene vi et terlater oss skal gi en ny generasjon troen på en fremtid. Vår t net tsted nordiclife.com skal være e t følsomt instrument og et fin-innstilt talerør for Norge - med sin tilg jengelighe t til alle verdenshjørner. Vår t ønske er at nordiclife.com skal være e t konseptuelt fristed både for inspirasjon og et ter tanke

Although my visual recording s of the landscapes that surround us may capture their ear thly beaut y, I also want my work to raise fundamental questions about our perception of progress, development and values. Ideally the traces we leave behind should help a new generation build their faith in the future. Our website, nordiclife.com, is to be an instrument – a fine-tuned voice of Nor way – that can be accessed from ever y corner of the world. Our wish is that nordiclife.com should be a place for inspiration and contemplation. In order to gain at tention, our photographs must capture light and render man and nature in a way that captivates audiences far beyond our own secluded out skir t s of this world. T he collec tion of photographs at nordiclife.com is my contribution

Sporene vi et terlater oss skal gi en ny generasjon t roen på en f remtid For å skape en smule oppmerk somhe t med våre bilder må vi evne å skildre lyse t, mennesket og naturen på en betagende måte som fenger utenfor vår egen smale sti og bor tg jemte utkant av verden. Samlingen av fotografier er mit t bidrag til å markedsføre og profilere Norge på den internasjonale arena. Mit t livslange samarbeide som fotograf for Innovasjon Norge, Fjord Norge og mange av Norges ledende reiselivsakører g jør at våre fotografier fremdeles vil se t te e t marker t fingerav tr ykk i profileringen av Norge ute i verden. Gjennom snar t 2 4 år hos verdens fremste leverandør av visuell kommunikasjon, Ge t t y Images, har våre fotografier yppe t seg med arbeidene til mange av verdens fremste fotografer. Vår avtale med verdens ledende distributør av fotografi gir visshe t om at vår t neste fotografi kan ta verden med storm. Fordelene med å tilnærme seg store, internasjonale ak tører er at vi får direc t access til trender i markedet og hva kundene forespør internasjonalt.

The t races we leave behind should help a new generation build their faith in the f uture to promoting Nor way on the international arena. My decades of work as a photographer for Innovation Nor way, for Fjord Nor way and other leading destination companies and tour operator s, ensure that our photos will continue to be an essential par t of the profiling and international marke ting of Nor way as a travel de stination. For over 2 4 year s, our photographs have been available through the world’s foremost image bank , Ge t t y Images, successfully compe ting with the work of the best photographer s of our generation. Our cooperation with Ge t t y Images gives confidence that our ver y ne x t photograph just might take the world by storm. Cooperation with this international image bank allows us to feel the pulse of marke t trends and to recognise what customer s throughout the world want.

B odø, Nor th Nor way

18

NORDICLIFE.COM

L ofoten, Nor th Nor way


Tof te, Nor th Nor way B odø, Nor th Nor way

Vær og klima i kontinuerlig endring

Weather and our ever- changing climate

Jordkloden er underlag t kref ter som fører til konstante endringer i klima og miljø - ikke minst har de ulike livsformer bidrat t til det te. Fra å være e t sted med me tan-atmosfære, der ingen høyerestående livsformer av i dag kan puste eller leve, har bak terier og andre primitive livsformer endre t forholdene på jorden. Før st som følge av plantenes fotos yntese oppstod en ok s ygenrik atmosfære og e t ozonlag som besk y t ter live t på jorden mot kosmisk stråling. En ok s ygenholdig atmosfære utg jorde i løpe t av live t s tilblivelse en trussel mot livet som det måt te besk y t te seg mot og senere kontrollere. Ok s ygen har i de siste hundre millioner år spilt en biologisk nøkkelrolle for dere t ter å bli en essensiell del av selve live t. Veien fra de før st primitive organismer til avanser te hvir veldyr som oss ble beskrevet av Dar wins teori.

T he Ear th is subjec t to forces that lead to shif t s in climate and environment, and the various life forms on our plane t contribute to this. From being a planet with a predominantly methane atmosphere, and where none of today’s higher life forms could possibly have e xisted, bac teria and other primitive life forms changed conditions on Ear th. A s a result of photos ynthesis, an ox ygen-rich atmosphere was created, with an ozone layer that e f fec tively protec t s life on Ear th against cosmic radiation. T he development from the fir st primitive organisms to comple x ver tebrates, including Homo sapiens, was fir st described by Charles Dar win in his T heor y of Evolution.

NORDICLIFE.COM

19


Gloppen, Wes t Nor way

Eksistens

Existence

Min stadige undring over alt liv får meg til å stille spør smål om fargens- og lyse t s kraf t, biologi og geologi, byg gestener og elementene, harmoni og likevek t, tanken og sansene, tid og rom. Live t s opprinnelse, kre f tene som st yrer alt liv og undringen over at sk yene tar en bestemt re tning eller at høstløvet daler let t på grunn av t yngdekraf ten.

My constant amazement at life in all its many forms causes me to pose questions about colour and light, biolog y and geolog y, the elements and building block s, harmony and equilibrium, time and space, our senses and thought processes. What is the origin of life? What are the forces that govern all beings, cause clouds to take cer tain forms and give them direc tion? Why do autumn leaves fall more easily under the inf luence of the moon’s gravit y.

Hva g jør vi her ? Hvor kommer vi fra ? Hvor skal vi ?

What are we doing here? Where do we come from? Where are we going?

For å være istand til å evaluere mit t verdis yn og virkelighe t soppfatning har jeg blit t stadig mer opptat t av å se sammenhenger, forbindelser og bindeledd. Ved å trekke tråder imellom liv, tid, avstander og romme t har jeg skapt e t ege t verdensbilde som jeg kan tro på. Våre naturgit te omgivelser har git t oss gode vek st vilkår for vår ek sistens - som i seg selv har git t oss både tanken og livet. Ved å bruke naturen som oppslag s verk - blir jeg aldri lei av tek sten som står skreve t.

In order to re f lec t on my values and my perception of realit y, I have become increasingly interested in searching for connec tions, link s and relationships. By visualising threads bet ween life, time and space, I have created a worldview that makes sense to me.

Ved å br uke naturen som oppslagsverk - blir jeg aldri lei av teksten som står skrevet Jeg har alltid søk t å tilegne meg e t livsløp som er g jennoms yre t av sanselighe t og tilstedeværelse. De t handler ikke bare om å fange sollyse t, men å fange live t s lys. For å oppre t tholde den mentale helse er vi avhengige av impulser og vitaliserende påf yll både for hjer te og hjerne. De t å leve live t er mer enn bare å trekke pusten. Et godt liv skapes av øyeblikk som nesten får deg til å miste pusten. Live t er enestående og avhengig av hvordan vi former de t. Live t er vakker t.

Taf jord, Wes t Nor way

Vann

Steins f jorden, Eas t Nor way

20

NORDICLIFE.COM

Alle biologiske prosesser er avhengige av vann. Vannets sirkulasjon fungerer som hovedpulsåren i naturens blodomløp. Fer sk vanne t er blodårene - have t hjer te t hvor vanne t samles. Vann er uer stat telig for alt liv. Solas varme gir energi, renser og fornyer vanne t ved fordampning, og føres tilbake til landjorda i form av regndråper. L andskape t s ne t t verk sprer vannet, som samles i elvene som ig jen renner ut i have t. De t te selvjusterende kre t sløpe t har balanser t likevek ten i naturen g jennom millioner av år. De t blir verken mer eller mindre vann på jordkloden.

Our natural environment nur tures us, providing food for thought as well as food for our bodies. Having nature as my source of reference, I never tire of e xploring the te x t that is writ ten therein.

Having nature as my source of reference, I never tire of exploring the text that is writ ten therein I have always sought to refine my sensitivit y and presence. It is not just about capturing sunlight, but about capturing the ver y light of life. If we are to maintain our mental well-being, then we need to revitalise impulses of our hear ts as well those of our minds. Life must consist of far more than just breathing. A good life embraces moment s that leave you speechless. Life is beautiful, it is unique, and it depends on how we form it.

Water All biological processes depend on water. Water ser ves as the main ar ter y upon which nature’s greater c ycles depend. Freshwater is the ver y blood veins – and the ocean is the hear t at the centre to which all water re turns. Life cannot e xist without water. The sun’s heat provides energ y, cleansing and renewing water by evaporation, and thus causing it to fall on dr y land as raindrops. T he form of the landscape gather s these drops into trickles, and then into streams and river s that empt y themselves into the ocean. This self-adjusting c ycle has kept the balance of nature for hundreds of millions of year s. The amount of water on Ear th is constant.

Senja, Nor th Nor way

Nesse t , Wes t Nor way

Geiranger, Wes t Nor way


Kretsløp Når elver og fosse fall bruser Vanne t knuses og røyken står og dråper leg ger seg på blader og strå føler jeg kre t sløpe t inn på live t og kjenner blode t bruse i årene som fra den øver ste tinde via elv til hav og til himmel ig jen

The Cycle River s and water falls roar Breaker s shat ter against the rock y shore Dewdrops form on leaves and blades of grass I sense the c ycle of life as though Blood is rushing through our veins From the lof tiest mountain to the sea And warmed by the sun, soon A gain takes f light as clouds -Ter je R ak ke translation by Olav Grinde

NORDICLIFE.COM

21


22

NORDICLIFE.COM


Kris tiansand, South Nor way

Tid Time Vi må fornemme naturens fullkomne harmoni med et nyanser t og finstemt følelsesregister

Finely tuned senses are required to perceive nature’s per fect harmony

NORDICLIFE.COM

23


Nor way’s topography ref lects the interplay of numerous natural forces, and the land we see today was sculpted during a process that took millions of years Livets vugge

The cradle of life

Vi regner med at live t oppsto i have t for 4 ,5 milliarder år siden. Noen bestemte reak sjoner mellom uorganiske stof fer skulle senere komme til å ut vikle seg til sentrale biologiske prosesser. Disse tils ynelatende tilfeldige prosessene ble selve r yg graden i hele den biologiske evolusjon - de dannet grunnlaget for alle høyerestående livsformer ved at de ble en del av selve livet. De før ste uorganiske reak sjonene fant sted på over f laten av kr ystaller i e t salt i hav og med en atmosfære med en annen sammense tning enn den har i dag. Have t kan fremvise en ar t srikdom og en variasjon som overgår alle biotoper på vår klode fra mikrober og plank tonorganismer til verdens stør ste dyr - blåhvalen som kan nå en vek t på 130 tonn tils varende over 25 store ele fanter! I have t finner vi dyr som kan leve under alle forhold fra de grunneste viker med temperaturer på 25 - 4 0 C til de dypeste dyp på over 11 000 meter, og polare strøk med temperaturer på ned til - 1,5 grad. For drøye 4 00 millioner år siden oppstod en vir veldyrgruppe som g jorde de t til en kunst å beher ske alle disse ulike forhold, og som ble en “suk sess” når de t g jelder å overleve og få avkom. Gruppen er i dag representer t med over 20 000 for skjellige ar ter - den desider t stør ste av alle vir veldyrgrupper - vi kjenner gruppen under samlebe tegnelsen “ fisk”. Norge kan takke den varme golf strømmen for e t varmt og gavmildt klima i forhold til den breddegraden lande t lig ger på.

It is currently believed that life originated in the ocean approximately 4 .5 billion year s ago. Specific chemical reac tions bet ween inorganic substances would later develop into key biological pro cesses. These seemingly random processes became the backbone of all biological evolution, and they formed the basis of all higher life forms by becoming par t of life it self. T he fir st inorganic reactions occurred on the sur face of salt cr ystals in the sea during a time when the atmosphere had a composition ver y dif ferent from what it is today. Our oceans boast a wealth and varie t y of species that far surpasses all other habitat s on our plane t. Life in the oceans ranges from simple microbes and plank ton, to the world’s largest animal, the blue whale, which can reach a weight of 130 tonnes – equivalent to 25 adult elephant s! In the oceans we find animals that can live in the sheltered conditions of bays, where the temperature range is 25–4 0˚C , to the deepest abyss that measures over 11 000 meter s, and the polar regions where sea temperatures drop to –1.5˚C . Roughly 4 00 million year s ago, a group of ver tebrates that were able to master all these disparate conditions evolved. They had remarkable success in sur viving, adapting and multiplying. This group currently comprises over 20 000 dif ferent species, and is still by far the largest of all ver tebrate groups. We know them as “ fish”. Nor way can thank the Gulf Stream for its relatively mild climate, especially considering our countr y’s latitude. T his warm ocean current creates conditions in the Nor wegian Sea and Barents Sea that are ideal for the massive produc tion of plank ton, shrimp and fish. In the far nor thern reaches, at the edge of the ice, the Arc tic Ocean cools a vast volume of water, which sink s and re turns south as a deep-ocean current. In fac t this formation of cold water in the lowest layer s of the Arc tic Ocean is vital to the climate of our entire plane t.

Norges relief f er naturkref tenes verk dannet gjennom millioner av år Den varme havstrømmen leg ger forholdene til ret te for en enorm produk sjon av plank ton, fisk og reker i Nor skehavet og Barent shave t. Ved veis ende ved iskanten og i Polhavet avkjøles de store vannmassene, s ynker ned og re turnerer s ydover. Dannelsen av kaldt bunnvann i Nordområdene er avg jørende for klimae t på hele vår klode.

24

NORDICLIFE.COM

Kirkhelleren, Sanna, Nor th Nor way

Landet blir til Norges relie f f er naturkre f tenes verk , dannet g jennom millioner av år. Vek slingen mellom tropisk klima og istider har g jor t at land er brut t ned og bygd opp ig jen f lere ganger. Ismassene, som dekke t lande t, ble e t e f fek tiv t verk tøy ved ut formingen av landskape t. Bre- og elve erosjon modeller te vår forrevne k yst med skjærgård, fjorder, høye tinder og stupbrat te fjellsider. På lignende måte sliter vind og bølger på landskape t. Når fjell br y tes ned oppstår stein og jord som gir grobunn for planter, dyr og mennesker. For rundt 18.000 år siden var landområdet der Norge lig ger idag helt dekket av en enorm isbre. Over midt-Norge var isen 3 kilome ter t ykk - omtrent som isen på Grønland og Antark tis idag. Den siste istiden var te i omtrent 100.000 år og før st for 8800 år siden var de t lande t der Norge lig ger idag isfrit t.

For mation of the Land Nor way’s topography re f lec t s the interplay of numerous natural forces, and the land we see today was sculpted during a process that took millions of year s. T he c ycle be t ween periods of tropical climate and periods of ice age has repeatedly remade the landscape. The vast ice cap that covered the land during this series of ice ages was a power ful tool for sculpting the land. Glacial erosion, and later river erosion, created the rug ged coastline that Nor way has today, with fjords and deep valleys, a myriad of islands, islets and skerries, towering peak s and steep mountainsides. The ceaseless pounding of waves and the sometimes howling wind also played their par t in the wear and tear. A s the ice re treated, and the mountains and bedrock were broken down, the scat tered debris was invaded by plant s, fir st a few pioneering grow ths, and then a lushly varied f lora that over time created the soil. T his became a fer tile habitat for animals and the humans that migrated nor th along the coast.


Rennesøy, Wes t Nor way

Skjåk , Eas t Nor way

Pionérene

The Pioneers

Event yrlyst og pionerånd må ha prege t de før ste jegere og samlere som tok seg opp til den isfrie k yststripen for rundt 10.000 år siden. Kysten var bet ydelig mer oppdelt i småøyer og sund enn idag, et ter som sjøen stod høyere. For 9.500 år siden stod have t 2 20 me ter høyere enn idag, på grunn av den store issmeltingen. Sjøtemperaturen må ha vær t lav og have t lite saltholdig på grunn av sterk tilstrømming av kaldt smeltevann fra bre-elvene.I øy- og fjordlandskapet, utenfor innlandsisen, seilte det mek tige isfjell i fjorder som var turkisfarge t av smeltevann fra breer.

T he fir st hunter-gatherer s to reach the ice-free coast around ten thousand year s ago were pioneer s and adventurer s. Due to considerable melting of the ice cap 9500 year s ago sea, the sea level was 2 20 me tres higher and the coast fragmented into more islands and sounds. The strong inf lu x of melt water from glacial river s made the sea cooler and less saline than today. Might y icebergs f loated along the coast and on fjords coloured turquoise by melt water from the glacier s.

Event yrlyst og pionerånd må ha preget de første jegere og samlere for r undt 10 000 år siden

Kjer r ingøy, Nor th Nor way

Mye t yder på at de før ste menneskene, som oppdaget den isfrie k yst stripen i nord, var grupper som fulg te iskanten i selskinn farkoster. Små jak tlag, som kanskje bare bestod av 4-5 per soner, utny t tet de rike ressur sene av villrein, sel og isbjørn. Ved sin f lokkadferd og store kjøt t- og skinnverdi framsto villreinen som en av de vik tigste livbergning sresur sene, i tusenårene rundt istidens slut t. Og så sjøfiske og selfangst fikk trolig stor be t ydning for isfolke t, som neppe bosat te seg i et t bestemt område. De t er naturlig å tenke seg at våre tidlig ste forg jengere by t te t leirplass e t ter år stidene og vilte t s gang.I have t var det rikelig med fisk og hval og på holmer og klipper var de t e t yrende fugleliv.

The f irst hunter-gatherers to reach the ice-f ree coast around ten thousand years ago were pioneers and adventurers The fir st people to arrive in this land are believed to have followed the ice edge in sealskin boats. Small hunting par ties or families, perhaps four or five people, had access to plent y of wild reindeer, seals and polar bear s. Since reindeer tend to move in herds and are eas y to trap and hunt, they were among the most impor tant prey. Archaeological finds indicate that fishing and seal hunting also were essential to the fir st Nor wegians. They probably moved from place to place as food resources and seasons dic tated. There was plent y of fish, seals and whales along the coast, and the islands and clif f s were teeming with bird life.

NORDICLIFE.COM

25


Kirkenes, Nor th Nor way

Ly for vær og vind fant de g jerne under hellere. De kledde seg i skinn og våpnene var av stein, skifer og f lint. Hvem disse folkene var ve t vi ikke så veldig mye om, men vi finner spor e t ter dem lang s hele nor skek ysten. De eldste sikre spor e t ter mennesker finner vi på Magerøya i Finnmark . Boplassene her er dater t til rundt 9500 år f.kr. Folket som levde her har et terlat t seg både pilspisser og kniver av skifer. Ved Slet tnes, på Sørøya i Finnmark , ble det i 1991 g jor t arkeologiske funn av pilespisser som er dater t mellom 9.000 og 10.000 år gamle. De små pilespissene, lage t av k var t sit t, t yder på at man jak te t med pil og bue laget av tre. Vi går ut ifra at de før ste som holdt til her, lang s k ysten av ishave t, bodde i telt. Sanns ynlig vis besto teltduken av reinskinn eller selskinn. Steinalder folket som levde på “Nordsjøfastlande t s” bredd, må ha kunne t skimte innlandsisen i Sør-Vest Norge som en lysende, forje t tende himmelhvelving i de t fjerne - på mot sat t side av den brede havarmen.Det er nærlig gende å forestille seg e t vidtomspennende nordeuropeisk fellesskap e t terhver t, uten geografiske grenser eller kulturelle skillelinjer. De t er ennå ikke funne t sikre rester av båter fra eldre steinalder i Norge, men en rekke helleristninger t yder på at folk bruk te le t te skinnbåter.

Ved Jiebmaluokta i Finnmark f inner vi det største hellerisningsområdet i Norden Ved Jiebmaluok ta i Finmark finner vi de t stør ste hellerisning sområde t i Norden. Felte t er innlemme t i UNESCO´s kulturar vliste, som de t eneste forhistoriske av de nor ske kulturminner. I 1993 ble de t funne t små trekullbiter, pilespisser, kniver av stein og skraper til å rense skinn med, ved Sarnes på Nordkapp. Det te er den foreløpig eldste registrer te boplass i Norge, dater t til omkring 11.300 år gammel. Selv om Finnmark er en geografisk nordgrense for hele de t europeiske kontinent, er de t en t vilsom oppfatning at det te nordområde t er en evig utkant som var avhengig av påvirkning fra sør.Nord-Norge ble sanns ynlig vis befolket nesten samtidig som de før ste menneskene slo seg ned i Sør-Norge. Boplasser som er dater t yngre enn 9.000 år beviser at menneskene på denne tiden ikke livnær te seg utelukkende av fisk og vilt. Det er påvist brente fragmenter av hasselnøt ter og skjellrester, som ser ut til å ha vær t e t vik tig kost tilskudd, fra midten av eldre steinalder.

26

NORDICLIFE.COM

T he early hunter-gatherer s found protec tion from the weather under rock shelter s and in caves. They dressed in leather and fur, and used weapons and tools of slate, f lint or other stone. Although we cannot be cer tain where these people came from, we find many traces of them along the Nor wegian coast. T he earliest evidence is ac tually found on Magerøya in Finnmark , Nor way’s nor thernmost count y, where se t tlement s have been dated to around 9500 year s BCE. The people who lived here lef t behind arrowheads and knives of slate. At Slet tnes on the island of Sørøya, also in Finnmark , archaeologists have found arrowheads that are bet ween nine and ten thousand year s old. T hese small arrowheads are made of quar t zite, and sug gest the hunter s used bows and wooden arrow shaf t s. Perhaps these Stone A ge people lived in tent s made of reindeer hides or sealskins. One thing is cer tain: a significant feature in their view from the island was the still-huge ice cap on the mainland. Perhaps there was a spread Nordic communit y at this time, without cultural or geographic border s. Although no Stone A ge boats have been found in Nor way, many petroglyphs show people using light boat s.

At Jiebmaluokta in Finnmark, we f ind the most extensive pet roglyphs in Scandinavia At Jiebmaluok ta in Finnmark , we find the most e x tensive petroglyphs in Scandinavia. In fac t, this is a UNESCO World Heritage Site. In 1993 charcoal bit s, arrowheads, stone knives and scraper s were discovered at Sarnes near the Nor th Cape. T he finds proved to be approx . 11 300 year s old, making this the oldest recorded se t tlement found in Nor way so far. Although Finnmark is the nor thernmost reach of the European continent, it is doubt ful that set tler s came from the south. Ever y thing indicates that nor thern Nor way became inhabited simultaneously with the southern regions, and perhaps before. It is wor th noting that in se t tlements that are more recent than 9000 year s old, finds include hazelnuts and sea shells, indicating that people had a varied die t, not relying e xclusively on fishing and hunting.


B org , Nor th Nor way

L ar vik , Eas t Nor way

For mellom 8.000 og 7.000 år siden falt strandlinjen, på Østlande t, i løpe t av en 1.000 år s periode med rundt 55 me ter - fra 130 til 75 me ter over nåværende havnivå. På denne måten ble det stadig åpne t ny t t land for planter, dyr og mennesker. Det skjedde en klimaendring fra varmt og tør t - til e t varmt og fuk tig klima, og perioden fra rundt 8.000 til 5 .000 år siden kalles der for den atlantiske klimaperiode. Verken før eller senere, et ter istiden, har de t vær t e t gunstigere klima i Norge. Fra nor ske høy fjell kjenner vi idag godt over 1.000 boplasser som er mer enn 6.000 år gamle.

Fra norske høyf jell kjenner vi idag godt over 1.000 boplasser som er mer enn 6.000 år gamle En 9 me ter dyp hule ved Randaberg, Svar thålå, har vær t bruk t som bosted g jennom f lere tusen år. Fra de før ste steinaldermenneskene slo seg ned her, for omkring 8.000 år siden, har det bygd seg opp e t t yk t av fallslag med rester e t ter nærmere 70 dyreslag, over 30 fuglear ter, over 20 pat tedyr og mer enn 10 fiskeslag.Hulen lig ger nær vanne t, men landdyr var likevel den vik tig ste del av kosten. I de nedre av fallslagene er det elg og vills vin som er mest dominerende.Et halvme ter t yk t lag med blåskjellskall, øster s, strandsnegl, albueskjell og hjer temusling, i de t øver ste av fallsskik te t, viser at sjømat et terhver t tok over som en vik tig del av kosten.

Siste del av steinalderen og innledningen av bronsealderen henger kulturhistorisk nær sammen. For 6.000 - 5 .000 år siden beg ynte bose tningsmønsteret å endre seg til fastere bose tning enn tidligere. Fang st på land og hav, relegiøse handlinger og sosial omgang g jorde felles opptreden fordelak tig.Folk beg ynte å dyrke matplanter og holde tamdyr, og de måt te i sterkere grad enn før organisere e t samarbeide. Overgangen fra jak t og sanking til en mer målret tet produk sjon av mat varer er en av de stør ste omveltningene i menneskets historie.Både arkeologer og natur vitenskapen s ynes å være enige i at denne overgangen, som og så markerer skillet mellom eldre og yngre steinalder, var en lang prosess over nærmere 2.000 år. Siste del av steinalderen og innledningen av bronsealderen henger kulturhistorisk nær sammen.

Bet ween eight and seven thousand year s ago, the shoreline of eastern Nor way fell about 55 me ter s, from 130 to 75 me tres above our current sea level. In the cour se of one millennium, vast trac t s of new land became available to plant s, animals and people all along the coast. T he climate changed from warm and dr y to warm and humid; the period be t ween 8000 to 5000 year s ago is re ferred to as the Atlantic period. At no time since the Ice A ge has Nor way enjoyed a more favourable climate. Over a thousand se t tlement s that are more than 6000 year s old have been discovered in high-latitude areas of Nor way.

Over a thousand set tlements that are more than 6000 years old have been discovered in high-latitude areas of Nor way Svar thålå, a nine-me tre deep cave at Randaberg near the southwestern town of Stavanger, was inhabited over a period of several thousand year s. Ever since the fir st Stone A ge set tler s came here about 8000 year s ago, a thick layer of waste has accumulated, containing remnants of nearly 70 animal species, including over 20 mammals, 30 bird species and 11 species of fish. L and animals were the most impor tant par t of their diet; in the lower layer s bones from moose, seals and wild boar are the most dominant. The uppermost waste layer s contain large quantities of oyster and mussel shells, sea snails, cockles and molluscs, indicating that seafood eventually became the most impor tant par t of the die t. T he cave is located 250 me tres away from the present shoreline.

The Neolithic period gradually gave way to the Bronze Age, and culturally the t wo are interlinked. Bet ween six and five thousand year s ago, we see the emergence of more permanent set tlements. There is strong evidence of more organised social struc tures, which allowed more advanced forms of fishing and is ref lec ted in religious ac tivities. People began to cultivate crops and domesticate animals, which required a great degree of cooperation. The transition from a hunter-gathering socie t y to produc tion of food is one of the most remarkable changes in human histor y. Archaeologists and other scientists agree that this transition, which mark s the division be t ween the Paleolithic and Neolithic periods, was a process that took nearly t wo thousand year s. T he Neolithic period gradually gave way to the Bronze A ge, and culturally the t wo are interlinked. NORDICLIFE.COM

27


Heritage

Mit t engasjement for vern og bevaring har ikke til hensik t å se t te himmel og jord i bevegelse, men å fokusere på den historien som g jør at vi bedre kan for stå hvor vi kommer fra.Vi fjerner oss stadig lenger unna de grunnleg gende forut setninger for alt liv. Vi må lære oss å ly t te til den historien fjell, is og vann kan for telle oss. Miljø, natur og klima i balanse er livsnødvendige forut se tninger for at mennesket skal kunne holde hode t over vanne t i e t lang sik tig per spek tiv. Små endringer i atmosfæren kan få store konsek venser for klimaballansen. Vi bør se våre omgivelser og naturressur ser i de t te per spek tiv når vi ut fordrer naturens tålegrense.

My commitment to conser vation is not aimed at moving heaven and ear th, but rather focuses on the stor y that enables us to be t ter under stand our root s and origins. We are increasingly distancing our selves from the conditions that are basic to all life. We must learn to listen to the stories that mountains, ice and water can tell us. T he proper environment, and nature and climate in balance, are essential for human long-term sur vival. Even minor changes in the Ear th’s atmosphere may have severe consequences for our plane t’s climate balance. We need to see our environment and the world’s natural resources in this per spec tive when we challenge nature’s sensitive ecos ystems.

Naturens kretsløp har vært selvjusterende siden tidenes morgen Naturens kre tsløp har vær t selvjusterende siden tidenes morgen. Vi må fornemme naturens fullkomne harmoni med e t nyanser t og finstemt følelsesregister. Bare ved bevisst tilstedeværelse evner vi å se klar t og t ydelig hva som må til for å redde vår t ege t skinn. Evner vi ikke å snu oss å se tilbake evner vi heller ikke å se fremtiden i øynene. Den dagen vi mister motivasjonen til å ta vare på våre naturgit te omgivelser er vi ikke engang Herre i våre egne liv. Hvem er det som har bedt menneskehe ten om å stille seg som Herre over alt liv - vi har såvidt vær t tilstede? Menneske t selv, med en historie på 200.000 år, utg jør kun en ørliten brøkdel av jordas historie. Nærmere bestemt i e t forhold som tils varer 1 til 2 25 . Vi mennesker kom hit i jord-døgnet s aller siste sekunder.

Hvem er det som har bedt menneskeheten om å stille seg som Her re over alt liv - vi har såvidt vært tilstede Hvis man forestiller seg jordas leve tid som e t middag sselskap over 5 timer utg jør menneske t s leve tid på jorda rundt 4 hundredels sekund. Menneske ts reg jeringstid i Norge blir rundt 2 tusendels sekund av 5 timer. Vi har såvidt rukket å vise ansik t og har knapt vær t tilstede i det te selskapet. Vi mennesker har så mange talsmenn og for s var stalere at vi tror vi er alle tider s herrer og mestere. Det eneste som kan forandre økos ystemet og vår t klima, over e t kor t tidsrom på noen hundreår, er den menneskelige påvirkning. Det er paradok salt og pate tisk når menneskehe ten tror de kan redde verden. Det er mye sannhet i visdomsordene til Leo Tolstoj om at alle ønsker å forandre menneskehe ten, men ingen tenker på å forandre seg selv. Jeg tilhører selv desser t generasjonen og skummer f løten som en av ver stingene i 2 sko. Som en stadig større del av befolkningen snakker jeg miljøvern uten å g jøre noe særlig konstruk tiv t med det. Jeg tøf fer rundt i s vær bil, f lyr Norge rundt til enhver tid og leg ger striper av utslipp i mit t kjølvann. De t er ikke med le t t hjer te man innser at man fak tisk selv er et levende ek sempel på et vaskek te miljøs vin. Et liv spekke t med reiser og f lot te naturopplevelser har sin dyrekjøpte pris.

28

NORDICLIFE.COM

Ålesund, Wes t Nor way

Ar v

I disse tider snakkes det høyt om oljeut vinning i Lofoten - et av verdens mest sårbare områder - både for livet i havet og for en unik kystlinje

The many natural cycles of this world have been adjusting themselves since the dawn of time T he many natural c ycles of this world have been adjusting themselves since the dawn of time. Finely tuned senses are required to perceive nature’s per fec t harmony. Only by consciously being present can we see clearly what is needed to save our species. Unless we can manage to turn thing s around, we will not live to see the future. If we lose the motivation to care for our natural surrounding s, we will no longer be lord of our lives, le t alone any thing else. Come to think of it, who in the world asked mankind to elevate it self to Lord over all Life? We have hardly been here!

Come to think of it, who in the world asked mankind to elevate itself to Lord over all Life? We have hardly been here ! Mankind’s histor y spans perhaps 200 000 year s; that is only the tiniest frac tion of the Ear th’s histor y. If you want to do the math, this is roughly equal to 1/2 25 . If we think of Ear th’s histor y as one day, mankind arrived on the scene a second or t wo ago. And if we imagine the Ear th’s life as a dinner par t y that last s five hour s, human life on Ear th constitutes about 0.04 seconds. Our reign in Nor way is roughly 0.002 seconds. We have barely arrived, and we cer tainly haven’t had time to make anyone’s proper acquaintance. It doesn’t help that many who claim to speak on our behalf think we’re doing just fine as lords and master s. Shor t of perhaps a major me teor strike, the only thing that can drastically change our ecos ystem and climate over the span of just few centuries is the impac t of mankind’s industr y. It is pathe tic and paradoxical that mankind think s it can save the world. T here is much truth in Leo Tolstoy’s words: “Ever yone think s of changing the world, but no one think s of changing himself.” I must confess that I belong to what we in Nor way call the “desser t generation” – and am skimming the cream as shamelessly as anyone else. Like a growing number of people I talk about the environment without really taking construc tive ac tion. I speed around in my big car, book f light s from one Nor wegian town to another, leaving lot s of emissions in my wake. It is with a heav y hear t we are forced to admit that we our selves are among st the wor st environmental scoundrels. A life full of travel and journeys to distant beautiful scener y has it s price.

Sola, Wes t Nor way


Vår materielle velstand kan g jøre oss både bor tskjemte og tankeløse. Dagens velferdssamfunn og vår frihe t tar vi g jerne som en selv følge. En omveltning i vår t levese t t krever en veldig stor grad av selvdisiplin og ans var sfølelse både fra hver t enkelt individ og fra landet s og verdens st yrende organer. En radikal endring i vår etabler te levemåte mot større måtehold må før st og fremst komme fra de st yrende myndighe ter. Menigmann vil alltid være prisgit t øvrighe tens vilje og evne til å f ly t te fjell. I disse tider snakkes de t høy t om oljeut vinning i Lofoten - e t av verdens mest sårbare områder - både for livet i havet og for en unik k ystlinje. Å la våre politikere st yre det te hasardiøse spille t sammen med oljeselskapene - blir som å stille diagnosen mens legen sit ter på venterommet.

Material wealth may spoil us and make us inconsiderate. All too of ten we take our freedoms and the modern welfare state for granted. A revolution in our way of life will require great self-discipline and a strong sense of responsibilit y ; this is true not only for individuals, but also at the national and supranational levels and for governing institutions. A radical change in our established way of life – a change toward greater moderation – must come primarily from governing authorities. T he man in the stree t will always be dependent on those in authorit y and their willingness and abilit y to move mountains. In Nor way, there is currently a loud public debate about whe ther or not to allow oil e xploration of f the Lofoten Islands, a spawning area for Nor th Atlantic cod and one of the richest fishing grounds in the world. T he sea life here and the stunningly beautiful coastline of this famous archipelago are e x tremely vulnerable.

Nyk sund, Nor th Nor way

Sar psborg , Eas t Nor way

F ørde, Wes t Nor way

Rydde i eget hus

Set ting our house in order

Vi har omsider ak septer t ut viklingslæren og de t faktum at menneskelig virk somhe t forandrer omgivelsene og livsbe tingelsene på vår plane t. Likevel her sker de t i vår tid en utbredt vantro kny t tet til en rekke natur vitenskapelige kjensg jerninger. Verdens be folkning er i grunnen ikke så bek ymret for de menneskeskapte klima endringer. Vi for t se tter å hente opp og forbruke olje og gass som fulle sjømenn.

We finally seem to have accepted the theor y of evolution, as well as the notion that human ac tivit y is changing our environment and the living conditions on our plane t. Never theless there is a widespread scepticism to many key scientific fac t s. By and large, people are not really concerned about man-made climate change. We continue to e x trac t and consume pe troleum resources at an astonishing rate, collectively ac ting more like drunken sailor s than rational human being s. If we do e x trac t and burn all the oil, gas and coal that remain on this planet, then we will have changed our climate and environment so much that our civilization and species simply cannot survive. Cynically speaking, perhaps it is best that the human race does become e x tinc t, so as to ensure the sur vival of other life on this plane t.

Vi fortset ter å hente opp og forbr uke olje og gass som f ulle sjømenn

Der som all olje, gass og kull som for t sat t finnes på denne plane ten pumpes opp og slippes ut i atmosfæ ren, vil ganske enkelt ikke vår sivilisasjon overleve. We continue to ext ract and Og kanskje er de t best det, at mennesket går ut på consume pet roleum resources dato, så de t kan bli levelig for andre skapninger på at an astonishing rate denne jord. Like naiv t som de t var å tro at alle himmellegemer går i bane rundt Jorden, er det å leve som om vår tid We once believed that all celestial bodies orbited er vik tig st og så for de generasjoner som kommer e t- around the Ear th. Surely it is even more naïve to beter oss. lieve that we are more impor tant than future geneDu skal elske din neste som deg selv heter det i skrif- rations. According to Scripture, you shall love your ten, men vi for t se t ter å leve og oppføre oss som om neighbour as your self ; none theless we per sist in bevi hadde f lere kloder å ta av. Hvis vi glemmer å tenke having as though there are plent y of good plane t s på dem som kommer e t ter oss - kommer de aldri til available nearby. If we fail to show consideration of å glemme oss. Mennesket er den eneste skapningen those who come af ter us, they will never forgive us her på jorda som har evnen til å rødme - og som har – or maybe never have a chance. Man is a unique creagod grunn til de t. ture – the only creature on Ear th that has the abilit y to blush. And cer tainly the only one that has good reason to do so.

NORDICLIFE.COM

29


30

NORDICLIFE.COM


Senja, Nor th Nor way

Rom Space Jorden tilhører ikke mennesket, mennesket tilhører jorden *

The ear th does not belong to man, man belongs to the ear th *

NORDICLIFE.COM

31


Noresund, Eas t Nor way

Moder jord

The blue planet

Verdenstreet i Norrøn my tologi rekker ut over hele verden og opp over himmelen. Fra den gangen Odin var selve skaperen av verden, men det er så lenge siden at ingen rik tig kan for stå hvordan det hang sammen. Er treet frisk t, vil også verden være frisk , er treet s yk t, vil også verden være s yk . På Yg gdrasils blader kan en lese hvordan de t står til med verden. En av Yg gdrasils røt ter går like til Nivlheim, mørket s og kuldens opp havssted, en annen rot vok ser helt inn i Muspellheim, der varme og lys har sit t opphav. Grenene er alltid fulle av grønne blader, og de gror helt inn i himmelen.

According to Nor se my tholog y, Yg gdrasil, the World Tree, reaches throughout all the world and across the heavens. Yg gdrasil dates from the time Odin created the world, but that is so long ago that no one really can fathom how ever y thing is interconnec ted. If this tree is healthy, then the world is healthy ; if the tree is ill, then the world be ailing. On the leaves of Yg gdrasil we can read signs indicating the state of the world. One of Yg gdrasil’s root s reaches as far as Nivlheim, the place where darkness and cold has it s source. Ye t another root reaches into Muspellheim, where light and heat have their source. T he branches of Yg gdrasil are always full of green leaves and they grow all the way into the heavens.

Globale klimaendringer er den største miljømessige og økonomiske ut fordringen verden står overfor Jorden er ikke noe vi ar ver fra våre for fedre, vi låner den av våre barn og fremtidige generasjoner. Vern om miljø, natur og klima er livsnødvendige forut setninger for at menneskeheten skal kunne holde hode t over vanne t i et langsik tig per spek tiv. Globale klimaendringer er den stør ste miljømessige og økonomiske ut fordringen verden står over for. Jorden vil «aldri« gå under, men menneskeheten lever stadig farligere. Jorden tilhører ikke mennesket - menneske t tilhører jorden. * (Sitat av høvding Seat tle)

32

NORDICLIFE.COM

Global climate change is the biggest environmental and economic challenge cur rently facing the mankind T he Ear th is not some thing we inherited from our ancestor s – rather we borrow it from our children and future generations. Protec ting the environment and preser ving the climate balance are vital to the longterm sur vival of the human race. Global climate change is the big gest environmental and economic challenge currently facing the mankind. T he Ear th it self will “never ”, of cour se, go under (unless the sun goes supernova), but humanit y’s continued e xistence is far more frail. To quote the wise words of * Chie f Seat tle: “ T he ear th does not belong to man, man belong s to the ear th.”


Noresund, Eas t Nor way

Religion og overt ro

Faith and Superstition

Jeg er både døpt og konfirmer t i den kristne tro, men spør likevel : Hva slag s Gud er det - som st yrer menneskehe ten re t t mot avgrunnen? Menneske t har til alle tider vær t opptat t av overnaturlighet og hvilke kre f ter de t er som st yrer alt liv. Mange velger fremdeles å leve i troen på at det bak hver minste ting som skjer på Jorden står en allmek tig Gud. En åndelig figur som innehar kraf t til å være både uendelig nådeløs og uendelig nåde full. For skning g jennom århundrer har git t oss utvikling slæren som byg ger på en annen sannhet i form av vitenskapelige er faringer og fak ta.

I have been baptised and confirmed in the Christian faith, but never theless ask : What kind of God allows mankind to steer towards the abyss? We humans have always been concerned about the supernatural and the power s that might govern life. Many live in the belie f that behind ever y lit tle thing that happens here on Ear th, there is an almight y God, a spiritual being who holds the power to be either infinitely merciful or infinitely vengeful. Centuries of research have given us the theor y of evolution, which builds on a dif ferent truth – a truth based on scientific e xperience and obser vable fac ts. Our religion has had a sad tendenc y to put human being s on a pedestal. No wonder then, that we become self-absorbed and overly self-righteous. T he day we can realize our humble insignificance in the larger world pic ture, we may no longer feel compelled to conjure heaven on Ear th in order to find out who we are. Religion becomes a force for foolishness when it causes us to look to higher power s, when instead we ought to be e xamining our selves in the mirror. Like other beings, we humans seek safet y and securit y; it is unwise to seek shelter from the storm in a house of cards.

En åndelig f igur som innehar kraf t til å være både uendelig nådeløs og uendelig nådef ull.

Busker ud, Eas t Nor way

Vår religion har hat t en lei tendens til å set te menneske figuren i høyse te t. Ikke rar t at vi blir selvopptat te og selvhøy tidelige vesener på denne jord. Den dagen vi kan innse vår litenhe t i verdensbilde t er det ikke lenger påt vunget å ta himmelen til jorden for å finne ut hvem vi er. Religion har en fordummende kraf t når den får oss til å se mot høyere mak ter når vi heller burde se oss selv i speile t. Tr yg ghe t ssøkende vesener som menneske t finner g jerne ly for stormen - under e t kor thus. På mange måter blir vår religion reklame som snakker til seg selv - når den frarøver oss muligheten til å føle på utr yg ghe t og t vil. Som penser oss inn på andre veivalg enn å stille spør smål ved vår t verdenss yn, vurdering sevne, verdis yn og virkelighetsoppfatning, Perifér søken og undring får meg stadig vekk til å tro mer på likelønnsordningen enn at det skulle finnes en allmek tig Gud som st yrer vår t himmelskip med stødig hånd. Når endringer i klimabalansen gir seg til kjenne og sår usikkerhe t om tingenes tilstand kommer spør småle t om vi mennesker, av kjøt t og blod, med våre etabler te normer re t t og sle t t er i ferd med å gå ut på dato. Det at vi vesentlig består av vann og karbon g jør ikke temae t mindre delikat. Vi mennesker og alt som lever består av stjernestøv - fordi vi kommer alle fra samme ur stof f - med opphav i univer se t s gr yende morgen.

A spiritual being who holds the power to be either inf initely mercif ul or inf initely vengef ul In many ways, our religion becomes adver tising that talk s to itself – it robs us of the oppor tunit y to enter tain doubt. For doubt may point us toward other choices; doubt may lead us to question our perception and our worldview, our reasoning and values. Even cur sor y re f lec tion leaves me with a stronger belie f in equal rights and equal pay than in an almight y God that steer s our celestial ship with a steady hand. When the climate balance is upse t and raises uncer taint y about the state of things, then perhaps it is time to ask whe ther we humans and our established norms risk e xpiring as out of date. T he fac t that we consist mostly of water and carbon does not make the topic any less sensitive. Like all living things, we are made of stardust, which originated at the dawn of the univer se.

NORDICLIFE.COM

33


Likevekt Hver t steg jeg tar er kun for mitt øye Når fargens kraf t velter alt i mitt indre Sanseløse inntr ykk for sjelf ylte rom At jeg ingenting forstod skal lindre Som sk yen svever over hav og land Tar livet meg dit hvor jeg lever og bor løf ter meg opp for å ta et glass vann som et menneske av flyktig rang Når høst-løvet faller lett av egen kraf t er jeg blandt dem som er tilstede her skal jeg leve og her skal jeg dø og alle undringens toner fornemme Hver gang mitt skjøre hjer te banker strømmer toner av sang i det fjerne Snu hver en stein vil jeg gjerne i undring over hvordan alt ble til Planter og trær som spirer og gror På ellevill ferd mot de evige tinder og hever seg over alt liv på vår jord for en skapning på to som kan rødme Jeg legger min hånd på havet min venn Ingenting får mektige drømmer fjerne Vår eksistens gir oss tanken og livet under veis mot ny dag og ny stjerne - Terje Rakke

34

NORDICLIFE.COM

Valdres f lya, Eas t Nor way


Øyet - r undt som solen Når jeg lukker øynene og sola slukker - fornemmer jeg sk yg ger som danser på ne t thinna. Og når jeg åpner øynene ig jen brer lysstrålene seg som bølger i vann og en strime av lys viser vei mot et annet lys. Fra en kilde som er høyere enn himmelen og tref fer enda inn i breens indre. Gjennom is br y tes lysets stråler og i bruddf laten splintres farger og lys. Hvit t lys - av fiolet t, blåt t, indigo, grønt, gult, orange og rødt. Når mørket faller på - skjærer lyspar tikler g jennom romme t på ny og finner veien mot bakken et sted. I en far t av 300.000 kilometer pr. sekund eller s y v ganger rundt ek vator i samme sekund. Lyset bruker 8 minut ter fra Jorda til sola og mer enn 4 år til vår nærmeste stjerne, Proxima, i Melkeveien. Uten sola, vår egen lys- og varmekilde, ville det ikke vær t spor av liv her på vår planet. Dens enorme dimensjon g jør at den ville romme mer enn 1 million jordkloder. Sola er et kontinuerlig inferno av atombombe ek splosjoner som vitenskapen mener ikke vil gå over med det aller før ste, men vedvare i rundt regne t 10 milliarder år. Men vår sol og kjærkomne stjerne - er på ingen måte alene i verdensrommet. Ikke rar t at øye t blir stor t og våt t når man vender seg mot stjernehimmelen og kan se 4 .000 av dem -med blot te øye t - en kald og klar vinternat t. A stronomer har beregnet at de t må være minst like mange stjerner i univer se t som det er sandkorn på jorden.

Å skue opp mot en nat tsvart himmel med tusenvis av tindrende stjer ner, som er synlig for det blot te øyet, er å innse grensene for vår forstand

The eye - Round as the sun When I close my eyes, the sun disappear s from view – instead I perceive shadows dancing on my re tina. And when I open my eyes again, rays of light pour in like waves of water, and a streak of light indicates a greater light. From a source higher than the heavens that even reaches deep into the glacier. T he ray of light is broken, re frac ted into many colour s. White light becomes purple, blue, indigo, green, yellow, orange and red. When darkness falls, light par ticles travel through space to some other destination, at the speed of 300 000 kilome tres per second – the equivalent of seven times around the equator. Our light takes eight minutes to re turn from Ear th to the Sun, and more than four year s to our nearest star, Proxima Centauri.

When we look up at the night-black sky, thousands of t winkling stars are visible to our naked eye ; that obser vation is enough to make us realize that we are facing something far beyond our understanding Without the sun, our source of light and heat, there would be no trace of life on our plane t. T he sun is so huge that it could contain more than a million Ear ths. It is a perpe tual inferno of nuclear e xplosions that scientist s believe will last another ten billion year s or so. But our Sun, our dear star, is by no means alone in space. No wonder our eyes become large and moist when we turn toward the heavens on a clear, cold winter night and see 4 000 star s with our naked eye. A stronomer s have calculated that there must be at least as many star s in the univer se as there are grains of sand on Ear th.

Outher space Verdensrommet At den neste stjerne e t ter sola, Proxima, befinner seg 4 lysår lenger unna er knapt til å begripe. De t sies at de t ikke er mangel på lyspunk ter under stjernene og det skal være visst. Å skue opp mot en nat ts var t himmel med tusenvis av tindrende stjerner, som er s ynlig for de t blot te øye t, er å innse grensene for vår for stand. Mange av dem kan i virkelighe ten være slukke t for millioner eller milliarder av år siden - da avstanden ut dit t er så ufat telig stor. Det lyset vi ser fra en stjerne idag - er slik de t var - for millioner eller milliarder av år siden. Hvis vi skulle telle alle stjernene i vår nærmeste gallak se, med en stjerne i sekunde t, ville ta de t 3000 år å telle dem alle. Om vi re t ter vår t vids yn mot verdensromme t er stjernehimmelen i seg selv et speilbilde på vår t opphav. Vi vet at vi lever på en liten plane t - i lyse t fra en ganske alminnelig stjerne, sola - i utkanten av en gallak se - som s vever i et bor tg jemt hjørne- i e t univer s med milliarder av gallak ser.

T he star closest to our sun is Proxima Centaur y, four light-year s away, a distance so vast that it is almost impossible for us to grasp. It is said that there need never be a dull moment beneath the star s. When we look up at the night-black sk y, thousands of t winkling star s are visible to our naked eye; that obser vation is enough to make us realize that we are facing some thing far beyond our under standing. Some of those star s may have been e x tinguished millions or billions of year s ago – so vast is the distance and the time required for light to traver se it. Were we to count just the star s in our own gala x y at the rate of one star per second, it would take us 3000 year s to count them all. Maybe there is the primal force in the human mind that leads our dreams – and perhaps eventually our path – to the star s. We know that we live on a small plane t, and in the light of a rather ordinar y star. T he sun spins at the edge of a gala x y, in a secluded corner, in a univer se of billions of gala xies.

B ær um, Eas t Nor way

NORDICLIFE.COM

35


36

NORDICLIFE.COM


NORDICLIFE.COM

37


38

// Key words: ARCHITEC TURE, Lighthouse, Keeper, PEOPLE, Adult, Binocular s, Watching, Sunset, Midnight, Sun, Red, Coast, N O RTranøy, D I C L I FNordland, E.COM Nor th Nor way //


Living source of inspiration

Nordic Life- Search Guide

NORDICLIFE.COM

39


c tu e t i h c r A

40

y r t s

Tr t/ sp

r u t a

e

ure s i e L / Spor t

Peopl

af

u d In

an Tr

// Key words: NATURE BACKGROUND Seabed, Deep, Summer Blue Under water Sea, Water Ålesund Møre Romsdal NORDICLIFE.COM West Nor way //

N

vel

or

C

/

al

re

Tr a

t f a r

St

im

f ic

An

ru

ct

ur

e/

Ba

ck

gr

ou

nd

Main Categories

e


Explore the source

Age

Practical Advice

Tıme Season

Weather

Colour Concept search

Search at Nordic Life

Our collec tion of 50.000 photographs with a Nordic touch consists of 9 main categories to assist searching. We recommend to star t searching with one main categor y because most images are holding at least one of them. T he ne x t step is to use key words within the ”location” field.

Selec t ”Nor way west” or ”Nor way nor th” in order to search images from these par t s of Nor way. You are also able to search images from a specific count y, province, place or cit y. It is possible to use key words connec ted to gender, age, body par t, position, relation, amount, mood/emotion, t ype of weather, temperature, colour, sur face e tc.

Multiple key word selec tions are recommanded, just leave one space be t ween your key words. Price categor y:

Location

Nordic Life´s search s ystem also of fer s three concept groups which gives intuitively search options. Positive concept s:

Amount

Win, Success, Teamwork , Ac tion, Achievement, At tain, Care, Adventure, E xplore, E xperience, Freedom, Celebrate, Ef for t, Enjoy, Humour, Joy, L augh, Smile, Love, Pride, Nearness, Spec tacular, Speed, Strong, Power

Element

Negative concept s: Lose, Bad luck , Angr y, Conf lic t, Accident, Pain, Miss, Risk , Snarling, T ired, Danger, Frustration, Fall, Failure, Decay, E xhausted, De feat, Cr y, Dead

Relation

Neutral concept s: Heav y, Light, Cold, Hot, Balance, Calm, Catch, Challenge, Compe te, Curious, Desolated, Dream, Feel, Float , Fly, Freak y, Gesture, Grimace, Lonely, Meditation, Prepare, Quie tness, Scream, Silhoue t te, Smell, Talk , T hink

Gender

You may mark all current key words, in preview mode, and do another search.

A images are premium. B images are standard value. C images are best value.

Online price calculator : To calculate an image price, please selec t your currenc y and the medium in which you want to use the image. Then elec t the parame ter s that apply to the current medium. We of fer special discount rates for frequent user s.

Posture Body par t Constellation NORDICLIFE.COM

41


// Key words: ARCHITEC TURE, Cabin, Rime, Freeze, Twilight, Tempelseter, Buskerud, East Nor way //

42

NORDICLIFE.COM


Winter Season

Ty rif jorden, Eas t Nor way

F innmark , Eas t Nor way

Svaldbard, Nor th Nor way

Busker ud, Eas t Nor way

Rondane, Eas t Nor way

NORDICLIFE.COM

43


T jøme, Eas t Nor way

Svenner, Eas t Nor way

Summer Season

Ves terålen, Nor th Nor way

44

NORDICLIFE.COM

B odø, Nor th Nor way

B odø, Nor th Nor way


// Key words: PEOPLE,Couple, Running, Clear, Water,Sunny, Beach, Bodø, Nordland, Nor th Nor way //

NORDICLIFE.COM

45


Fine Art

SSSH Sssh says the ocean Sssh says the small waves at the shore - sssh not so violent, not so proud not so remarkable.

Sssh says the sur f crowding around the outcrops washing the shore. Sssh, they say to people this is our ear th

46

NORDICLIFE.COM

Lofoten, Nor th Nor way

our eternit y.


H YSS Hyss sier havet Hyss sier den lille bølgen ved stranden - hyss ikke så voldsomme, ikke så stolte ikke så bemerkelsesverdige.

Hyss sier bølgekammene som flokker seg om forbergene strandbrenningene. Hyss sier de til menneskene det er vår jord

- Rolf Jacobsen translation by Olav Grinde

Svolvær, Nor th Nor way

vår evighet.

NORDICLIFE.COM

47


48

Svalbard, way, N O R D I CNor L I FthE Nor .CO M Photo S . Padtberg


Nordic Life P ublishing, Magazine 1/2011

Photographer & Writer Terje Rakke L ayout, Design & Illustration Ste fanie Padtberg Translator T he poem Sssh is reprinted by permission from Night Open: Selec ted Poems of Rolf Jacobsen, translated by Olav Grinde. White Pine Press, Buf falo NY, 1995 . © Olav Grinde List of sources/ footer s Carl Sagan, Jostein Gaarder Dag Oppen Bernt sen and various scientific ar ticles Rolf Jakobsen, Citation of chie f Seat tle Cover Front - Steigen, Nor th Nor way Back - Lofoten, Nor th Nor way Address Nordic Life A S P.o. x . 263 1337 Sandvika - Nor way Web w w w.nordiclife.com © Nordic Life A S - all right s reser ved

Med på reisen Det er mange mennesker som har vær t med på å g jøre min fotografiske reise mulig - g jennom 30 år. Mit t bidrag hadde ikke vær t særlig verdifullt om ikke jeg hadde hat t et knippe strålende medhjelpere under veis i mar sjen. De mest be t ydningsfulle menneskene i det te teamet er Olav Heg gø, Elisabe th Rønning, Frode Aase og ikke minst Stefanie Padtberg som fremdeles er min vik tigste støt tespiller i vår iver et ter å løf te oss e t steg videre - hver eneste dag - året rundt. Jeg vil g jerne gi en stor takk til Elin - min kone, beste kamerat siden 1978 og mor til våre barn, Malin og Robin, som vi er så utrolig stolte av. Min mor, Kit t y, anmodet meg om å bruke mit t mandat til å fremme tanker om vern og bevaring av natur og miljø. Den klare oppfordringen har jeg valg t å ly t te til.

Companions on my journey Many people have helped make this spec tacular journey possible. My contribution would have had lit tle value were it not for a handful of brilliant collaborator s who of fered their suppor t for me and my some times wild ideas. T he most impor tant people who have worked with me through thick and thin are Olav Heg gø, Elisabe th Rønning, Frode Aase and especially Ste fanie Padtberg. Ste fanie is my main associate; we are both just as eager to lif t Nordic Life to the ne x t level, taking one fur ther step fur ther ever y day. Finally I would like to e xpress my deep gratitude to Elin, who has been my safe haven since I turned 20 year s old. In addition to being my wife, she is my best friend and the mother of our children, Malin and Robin, of whom we are incredibly proud. Once again I would like to e xpress my boundless gratitude to my closest family and suppor ter s.

NORDICLIFE.COM

49


50

NORDICLIFE .COM NORDICLIFE.COM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.