Page 1

Page 1 of 12

“เทิดพระเกียรติทั่วหล้า” กตัญญูบูชาแม่ และครูแห่ งแผ่ นดิน

วันครู “๕๗ อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรี ยนบึงโขงหลงวิทยาคม โทร/โทรสาร

: 042-416190


Page 2 of 12

พระบรมราโชวาท “งานของครูเป็ นงานสร้ างสรรค์ที่บริสทุ ธิ์เพราะเป็ นการวางรากฐานความรู้ ความสามารถทุกๆด้ านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้ ศษิ ย์ สามารถดารงตนเป็ นคนดีมีอาชีพเป็ น หลักฐานและเป็ นประโยชน์แก่สงั คม...”

กล้วยไม้ออกดอกช้า

ฉันใด

การศึกษาเป็ นไป

ฉันนั้น

แต่ออกดอกคราใด

งามเด่น

การศึกษาปลูกปั้น

เสร็ จแล้ว แสนงาม ม.ล.ปิ่ น มาลากุล เสนาบดี คนแรก กระทรวงธรรมการ


Page 3 of 12

ประวัติวนั ครู จากมติที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจาปี พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยจอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี และประธาน กรรมการอานวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ให้ มีการจัดงานวันครูขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามหลักการดังนี ้

๑.ความมุง่ หมาย ก. เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณให้ เห็นความสาคัญบูรพาจารย์ ข. เพื่อส่งเสริมสามัคคีระหว่างครู ค. เพื่อส่งเสริมความเข้ าใจอันดี ๒. กาหนดวัน เห็นควรให้ กาหนดวันที่ ๑๖ มกราคม ซึง่ เป็ นวันประกาศพระราชบัญญัตคิ รูในราชกิจจานุเบิกษา เป็ นวันครู ๓. กิจกรรมในวันครู ควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความมุง่ หมายของวันครูดงั กล่าวและควรจัดให้ มีพิธี ปฏิญาณตนด้ วย โดยปรั บปรุ งวัตถุประสงค์ ของการจัดงานวันครู ให้ กว้ างขวางยิ่งขึน้ ดังนี ้ ๓.๑ เพื่อให้ เห็นความสาคัญของครู และระลึกพระคุณของครู ๓.๒ เพื่อให้ ครูได้ ตระหนักในความสาคัญของความเป็ นครู และให้ ครูประพฤติตนให้ สมกับที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น ปูชนียบุคคล ๓.๓ เพื่อเผยแพร่เกียรติคณ ุ ของครูและส่งเสริมความเข้ าใจอันดีให้ แก่ประชาชน ๓.๔ เพื่อธารงรักษาไว้ ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ การจัดงานวันครูในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถือว่าเป็ นครัง้ ที่ ๕๘ โดยมีการจัดที่สว่ นกลาง ที่ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคได้ กาหนดให้ จดั เป็ นเขตพื ้นที่ ทุกอาเภอโดยการกากับของผู้อานวยการคุรุสภาเขตพื ้นที่ การศึกษา


Page 4 of 12

คุณครู ผนู ้ าของเราชาวบึงวิทย์

นายชัยมงคล ขัตติยะราช ผู้อานวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประวัตทิ ่ วั ไป เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ณ บ้ านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๒ ตาบลโพนแพง อาเภอโพนพิสยั (อาเภอรัตนวาปี ในปัจจุบนั ) จังหวัดหนองคาย เป็ นบุตรของ นายพรมเทพ ขัตติยะราช (บุญเวช จิตตะยโศธร)กับ นางเกลี ้ยง ขัตติยะราช (คาสิทธิ์) สมรสกับนางดลกมล ขัตติยะราช (ราตรี นนทะชาติ) มีบตุ รธดา ๒ คน ประวัตกิ ารศึกษา »» ประถมศึกษา โรงเรี ยนสนธิราษฎร์ บารุง

อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

»» มัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี »» มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนผะดุงศิษย์พิทยา กทม. »» พ.กศ. / พ.ม. (สมัครสอบ) »» ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มสธ. »» ค.ม. การบริ หารการศึกษา (มร.ม) »» กาลังศึกษาต่อดุษฎีบณ ั ฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มร.ม.) »» ปัจจุบนั กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค มรม.


Page 5 of 12

การทางานและประสบการณ์ การทางาน 2516 : ครู โรงเรี ยนขอนแก่นคริ สเตียน (สช.) 2518 : เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิศภุ นิมิตแห่งประเทศไทย 2519 : ครู โรงเรี ยนกมลวิทยา อาเภอพนมไพร จังหวัดร้ อยเอ็ด (สช.) 2521 : ครู 2 ระดับ 2 โรงเรี ยนทรายมูลวิทยา อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2531: อาจารย์ 2 โรงเรี ยนปากคาดพิทยาคม อาเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย 2538 : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิ์ตากพิทยาคม จังหวัดหนองคาย 2540 : ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรี ยนพรเจริ ญวิทยา อาเภอพรเจริ ญ จังหวัดหนองคาย 2542 : อาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนศรี สาราญวิทยาคม อาเภอพรเจริ ญ จังหวัดหนองคาย 2543 : ผู้อานวยการโรงเรี ยนศรี สาราญวิทยาคม อาเภอพรเจริ ญ จังหวัดหนองคาย 2551 : ผู้อานวยการโรงเรี ยนบึงโขงหลงวิทยาคม อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

ประสบการณ์ * กต.ตร. สภ. บึงโขงหลง * วิทยากรพิเศษ ศตส.อ.บึงโขงหลง * ผอ.ศูนย์บริ การการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยนอร์ ทเชียงใหม่ * อุปนายก คนที่ 1 สมาคมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ * กรรมการสิ ทธิ เสรี ภาพ ประจาสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ * เลขานุการสมาคมการศึกษาไทยจีน

จังหวัดบึงกาฬ * กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จังหวัดบึงกาฬ * ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล (N-Tech) * กรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จากัด


Page 6 of 12

ผลงานดีเด่นชาวบึงวิทย์ฯ

นางสาวอังคณา วะลัยใจ

นางสาวณฐกานต์ บุญคาภา

รั บพระราชทานทุนการศึกษา นางสาวอังคณา วะลัยใจ นักเรียนชัน้ ม. 4/1 ได้ รับพระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม กุฏราชกุมาร และนางสาวณฐกานต์ บุญคาภา นักเรี ยนชัน้ ม.4/1 รับทุนการศึกษามูลนิธิเฉลิมราชกุมารี โดยเข้ ารับพระราชทาน เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2556 ณ ศาลานิตาภิรมย์ วังศุโขทัย

อย.น้ อย ระดับดีเยีย่ ม ทีม อย.น้ อย โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมเป็ นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ ไปแข่งขันอย.น้ อยระดับประเทศ ได้ รางวัลระดับดีเยีย่ ม เมื่อ วันที่ 21 สิ งหาคม 2556

รางวัลเยาวชนต้ นแบบจังหวัดบึงกาฬ นายสมพร สุวรรณการ นายธนกฤต โนนหิน นางสาวอุไรวรรณ นะโส นางสาวนิตยา พุทธบุรี


Page 7 of 12

นาเสนองานวิจัย ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์ และนายอิสรภาพ อ่ วมมาก นักเรียนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดยมี นางสุทธิรัตน์ ศรีสงคราม เป็ นคุณครูท่ ปี รึกษา ได้ รับคัดเลือก จาก สสวท. ให้ เข้ าร่ วมแข่ งขัน งานวิจัยสาหรับนักเรี ยน ได้ รับ รางวัลที่ 2

จากเรื่อง “Measured concentration of nitrate in water from the pitchers

number of Pitcher plant Nependes in Bueng Khong Long Wetland” ระหว่ างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2556 ณ The Marriott Inn & Conference Center, University of Maryland University College ประเทศสหรั ฐอเมริ กา

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติและผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ในวันที่ 20 กันยายน 2556 นายสมพร สุ วรรณการ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น แห่งชาติและผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ จากพระองค์เจ้าศรี รัตน์วรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชราชกุมาร ณ สมาคมไทยญี่ปุ่นดินแดง

ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ า มจร. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ ลาดับที่ 4 ของประเทศ


Page 8 of 12

นักเรียนคนเก่ งของเราชาวบึงวิทย์ ฯ

นายสมพร สุวรรณการ

นายสมพร สุวรรณการ

นักเรียนเข้ ารับการประเมินนักเรี ยนรางวัลพระราชทาน

นักเรียนเข้ ารับการประเมินนักเรี ยนรางวัลพระราชทาน


Page 9 of 12

ครู เก่าๆของเราชาวบึงวิทย์ฯ

ผศ.ชัยณรงค์ ขันผนึก คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นายเดชา แสงจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนท่าดอกคาวิทยาคม

นายประทิน ไชโสดา ผู้อานวยการโรงเรี ยนคาสมบูรณ์-บึงเจริ ญ


Page 10 of 12

กิจกรรมของเราชาวบึงวิทย์ฯ

อบรมเชิงปฏิบัตธิ รรม ครู และบุคลากรโรงเรี ยนบึงโขงหลงวิทยาคม เข้ ารั บการอบรมเชิงปฏิบัตธิ รรมโรงเรี ยนในฝั น ระหว่ าง วันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์ เนชั่นแนล (N-tech) จังหวัดบึงกาฬ โดยมี ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์ ประธาน N-tech Inter Group เป็ นผู้สนับสนุนงบประมาณการอบรมทัง้ 5 รุ่น เป็ นเงินราว หนึ่งล้ านบาท ขออนุโมทนาบุญด้ วย ศรัทธา.....สาธุ

วันแม่ แห่ งชาติอาเภอบึงโขงหลง/บริจาคโลหิต นางประภาศิริ สั จจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้ นาคณะเหล่ากาชาด รับบริจาคโลหิต และร่ วมงาน วันแม่ แห่ งชาติอาเภอบึงโขงหลง ในวันที่ 9 สิ งหาคม 2556 ณ หอประชุ มโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดยมี นายอาเภอ บันลือ ชู ชาติ และผอ.ชั ยมงคล ขัตติยะราช ร่ วมให้ การต้ อนรับ


Page 11 of 12

โครงการทอดกฐินสั มฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจาปี 2556 ถวาย ณ วัดศิริมงคลวราราม วันที่ 27 ตุลาคม 2556

วันเยาวชนแห่ งชาติ โรงเรี ยนบึงโขงหลงวิทยาคมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติข้ ึน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

สั ตตบรรณเกมส์ 2556 ในวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จัดการแข่ งขันกีฬาภายในขึน้ จัดแข่ งขันกีฬาและกีฑา เพื่อให้ นักเรียนได้ ออกกาลังกาย รู้ จกั ใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์ และห่ างไกลจากยาเสพติด


Page 12 of 12

หนังสือประชาสัมพันธ์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you