Page 1

Avwg †Zv Mwowb Avwg †Zv Mwowb wngvjq G›Uv©KwUKvi we¯ÍY… © R‡ji Avavi ZeyI Rj GZ GZ Rj Av‡m †Kv_v n‡Z Av‡m Mwo‡q c‡o †PvL n‡q Avwg †Zv Mwowb Av‡MœqwMix wfmywfqvm wK¤^v wKwjgvbRvix ZeyI R¡‡j GZ GZ R¡‡j R¡‡j †Kv_v n‡Z R¡‡j ey‡Ki gv‡S jvfvi AMœyrcvZ Avwg †Zv Mwowb ZvRgnj dinv` wkixi ‡cÖg Rvwi m~ix ZeyI Av‡m D‡o D‡o Av‡m ‡cÖ‡gi AvKuywZ gvqvex De©wi Avwg †Zv Mwowb ZeyI ‡Kb Kuvw` ‡Kb R¡wj ‡Kb †cÖg AvKuywZ.. .. .. bvRg~j û`v ivbv wiqv`,02/09/2011


ivZ-03:04

Ami To Gorini  

Avwg †Zv Mwowb ZvRgnj dinv` wkixi ‡cÖg Rvwi m~ix ZeyI Av‡m D‡o D‡o Av‡m ‡cÖ‡gi AvKuywZ gvqvex De©wi Avwg †Zv Mwowb Av‡MœqwMix wfmywfqvm wK¤^...