Page 1

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

21 april 2010


Welkom 19:00 - 20:30 Presentaties Bestuur Overzicht afgelopen jaar: 1. Regiovertegenwoordiging 2. Wedstrijdcommissie/NVWK 3. Financien 4. KNWV Pauze (gratis consumptie) 20:30 - 10:00 5. Jaarplanning 6. Bestuurswissels 7. Afsluiting


Regiocoรถrdinatie Resultaten over 2009 1.

Versterkte positie naar overheidsinstellingen en diverse werkgroepen

2.

Opname van kitesurflocaties zonder BPR ontheffing in de Natura 2000 procedure

3.

Opname van het merendeel van de bestaande locaties in het beheerplan Natura 2000

4.

Aanstellen nieuwe regiovertegenwoordigers


Regiocoördinatie Doelstellingen 2010 1.

Vervolg Natura 2000 procedure / BPR ontheffing

2.

Behoud van kitesurflocaties die onder druk staan

3. • • • • •

Creëren van nieuwe locaties proefperiode Huizen nieuwe locatie Lelystad Urk Zeeland verplaatsen locatie Andijk


Regiocoördinatie 4.

Informatievoorziening kitesurflocaties ( zowel nationaal als internationaal )

5.

Verbetering voorzieningen kitesurflocaties

6.

Verbetering communicatie regiovertegenwoordiger / coördinator

7.

Het onderwerp “kitescholen”

!! Grootste handicap: beschikbare tijd !!


Wedstrijdcommissie/NVWK • Internationale ontwikkelingen (IKA) • Structuur wedstrijdsport • Oprichting NVWK • Relatie NKV - NVWK


Internationale ontwikkelingen (IKA)


Structuur wedstrijdsport ISAF

International Kiteboarding Association (IKA)

Overige internationale klasseorganisaties

Nederlandse Vereniging voor Wedstrijd Kitesurfers (NVWK)

Overige nationale klasseorganisaties

Watersportverbond

Overige nationale zeilbonden


Relatie NKV - NVWK

• • •

2010: financiële ondersteuning Meedenken veiligheid / locaties wedstrijden Inzet vrijwilligers op evenementen


Financieel overzicht • • • •

Resultatenrekening Resultaat per kostenplaats Balans Begroting 2010


Resultaten 2009 Contributie Overige opbrengsten Totaal opbrengsten 4680 Afdracht Watersportverbond 4681 WA-verzekering leden 4610 Promotiekosten 4916 Administratiekosten 4030 Onkostenvergoeding Overige kosten Totaal kosten

Begroot

Werkelijk*

Verschil

€ 79.500 € 1.000 € 80.500

€ 83.405 € 3.114 € 86.519

€ 3.905 € 2.114 € 6.019

-€ 31.500 -€ 25.500 -€ 5.000 -€ 2.500 -€ 2.000 -€ 14.000 -€ 80.500

-€ 30.712 -€ 24.753 -€ 7.474 -€ 2.537 -€ 4.193 -€ 5.625 -€ 75.294

€ 788 € 747 -€ 2.474 -€ 37 -€ 2.193 € 8.375 € 5.206

€0

€ 11.225

€ 11.225

Resultaat * Voorlopige cijfers – nog niet gecontroleerd door kascommissie


Kostenplaatsen 2009 Begroot Werkelijk* Verschil 901 Afdracht Watersportverbond € 33.000 € 30.712 € 2.288 902 WA-verzekering leden € 27.000 € 24.753 € 2.247 500 Administratie € 2.520 € 2.879 -€ 359 100 Bestuur € 4.200 € 5.216 -€ 1.016 240 Evenementen € 3.200 € 1.242 € 1.958 300 Veiligheidscommissie € 2.100 € 177 € 1.923 250 Wedstrijdcommissie € 1.100 € 15 € 1.085 400 Regiocoördinatie € 2.640 € 1.037 € 1.603 230 Sponsoring € 550 €0 € 550 200 Communicatiecommissie € 3.400 € 2.159 € 1.241 211 Website € 600 € 186 € 415 212 Kite Kalender € 1.500 € 5.692 -€ 4.192 Totaal € 81.810 € 74.068 € 7.742 * Voorlopige cijfers – nog niet gecontroleerd door kascommissie


Balans Begin 2009 Debiteuren Betaalrekening Spaarrekening Inventaris Totaal bezittingen Crediteuren Algemene reserve Af te dragen BTW Verenigingsvermogen Resultaat 2008 Totaal schulden

Eind 2009*

€ 3.003 € 791 € 29.262 € 4.154 € 37.210

€ 2.974 € 1.318 € 37.529 € 2.671 € 44.492

-€ 1.253 -€ 4.000 € 388 -€ 30.577 -€ 1.768 -€ 37.210

€ 1.098 -€ 4.000 € 231 -€ 30.595 -€ 11.225 -€ 44.492

* Voorlopige cijfers – nog niet gecontroleerd door kascommissie


Begroting 2010 Contributie Overige opbrengsten Totaal opbrengsten WA-verzekering leden Verbetering kitesurflocaties Regiovertegenwoordiging Voorlichtingscampagne (landelijke) media Kitesurfpas met kortingsregeling Bestuur en organisatie Administratie Veiligheid Promotieteam evenementen Voorlichtingsavonden kitesurfscholen Verbetering website Veiligheidsclinic KNRM Overig en onvoorzien Totaal kosten Resultaat

Begroot

%

Per lid

€ 87.500 € 1.000 € 88.500

99% 1% 100%

€ 35,00 € 0,40 € 35,40

-€ 26.875 -€ 20.000 -€ 8.500 -€ 5.000 -€ 5.000 -€ 5.000 -€ 3.000 -€ 2.000 -€ 2.000 -€ 2.000 -€ 1.500 -€ 750 -€ 10.000 -€ 91.625

29% 22% 9% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 11% 100%

-€ 10,75 -€ 8,00 -€ 3,40 -€ 2,00 -€ 2,00 -€ 2,00 -€ 1,20 -€ 0,80 -€ 0,80 -€ 0,80 -€ 0,60 -€ 0,30 -€ 4,00 -€ 36,65

-€ 3.125

100%

-€ 1,25


Lidmaatschap Watersportverbond

“Tijd voor een heldere keuze” Bart Remie - Communicatie


Terugblik ALV 2009 • Behoud en creëren spots als belangrijkste doelstelling NKV • Vergroten veiligheid op spots • Ontwikkelen topsport als kans voor NKV • Geld vrijmaken voor de integratie NKV / KNWV


Gang van zaken 2009 • Integratie met KNWV komt niet van de grond • Bal ligt bij NKV • Geen effort vanuit KNWV • Scheve verhouding


Evaluatie 2009 • Lidmaatschap KNWV loopt tot eind van het jaar en is 1 keer per jaar opzegbaar • Bestuursvergadering: wat hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd tov integratie KNWV • Denken wij dat integratie een realistische wens is? • Wat is de huidige toegevoegde waarde?


Conclusie eind 2009 •

Belangrijkste toegevoegde waarde KNWV = wedstrijdsport

Wedstrijdcommissie wordt klassenorganisatie NVWK

(Voorlopige) opzegging lidmaatschap KNWV

Jaarplannen 2010 maken en doorsturen aan KNWV (januari 2010)

Besluitvorming op de ALV 2010 over lidmaatschap KNWV


Stand van zaken april 2010 • Geen reactie KNWV op plannen NKV • Voor bestuur NKV onhoudbare situatie, we willen door zonder KNWV • Bestuur NKV vraagt de leden om hun steun


Pauze • Pauze, drankjes voor rekening NKV


Jaarplanning 2010 • Veiligheidscommissie • Regiocoordinatie • Overig


Jaarplanning 2010 • Veiligheidscommissie • • • •

Start/opzet nieuwe veiligheidscommissie Verhogen v.d veiligheid op 5 Spots Organiseren van voorlichtingsavonden Organiseren van 2 veiligheidsclinics (ism KNRM/Reddingsbrigade) • Voorlichting+spotinfo bijhouden en uitbreiden op de NKV website. • NKV ledenwerf actie; materiaal/actie voor veiliger kitesurfen bij lidmaatschap.


Jaarplanning 2010 • Veiligheidscommissie • Informatiemateriaal (filmpjes op de website, flyers in winkels) voor (beginnende) kitesurfers. • Opzetten uitgebreidere incidentendatabase ism verzekeraar.


Jaarplanning 2010 • Regiocoordinatie • Vergroten aantal Regiovertegenwoordigers • Continueren participatie overleggen in het kader van Natura200/BPR • Opzetten van frequentere communicatie van regiovertenwoordigers met een update locale ontwikkelingen. • Organiseren landelijke bijeenkomst regiovertegenwoordigers


Jaarplanning 2010 • Overig • • • •

Uitrollen NKV Kitesurfpas met relevante acties Opzettten en inzetten NKV promotieteam Organiseren van Kite-events Meer zichtbaarheid in Landelijke/regionale Media


Bestuurswissels 1. Voorzitter 2. Penningmeester 3. Communicatie 4. Secretaris


Afsluiting

Bedankt voor jullie aanwezigheid, tot ziens op het water!

Presentatie ALV April 2010  

De powerpointpresentatie van de ALV April 2010