Nisa 155

Page 1

1ประมวลภาพงานเมาลิดกลาง ฯ ฮ.ศ.1438 วันที่ 8 – 10 เมษายน 2517

ประมวลภาพเมาลิด


4
ผูแ้ สดงแบบ : กวิตา (ซัยนี)่ ย้านพะโยม ถ่ายภาพ : ฮัจญีซฮี าบุด๊ ดีน (สมศักดิ)์ มะลิวลั ย์, ณัฐยุทธิ์ (ลาตีฟ) โต๊ะเน๊าะ ฮา แอนด์ซนั เวดดิง้ สตูดโิ อ โทร. 081-399-8943, 088-627-3096 เอือ้ เฟือ้ สถานที่ : @Ram 21 Place –บูตคิ โฮเตล ในซอยรามค�ำแหง 21 ตรงข้ามโครงการ The Prime โทร. 02-318-0390-91 : ร้านอาหารนัจวา (คุณป้อม) โทร. 081-735-6177 : ร้านกาแฟ Owl Coffee by Time ใน @Ram 21 Place


8

ประมวลภาพวันประชุมเตรียมความพรอ้ มฝ่ายจัดหารางวัล ทีภ่ ตั ตาคารสินธร สเต็กเฮ้าส์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 มีผเู้ ขา้ รว่ มประชุม 250 คน

ประมวลภาพงานเลีย้ งขอบคุณฝ่ายจัดหารางวัล

ทีร่ า้ นนิดาชาบู เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 โดยฮัจญะฮ์ ฮาลีมะห์ ศรีมาลา เป็ นผูส้ นับสนุนคา่ ใช้จา่ ย


9

ผูช้ นะเลิศนักกอรีชาย-หญิง นายวัฒนา อาบีดนี และ น.ส.ฮุสนา มุมิ ได้รบั ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระบรมราชินนี าถ ฯ ในงานเมาลิด กลางฯ ปี ฮ.ศ.1438

ฮัจญะฮ์ฮาลีมะห์ ศรีมาลา และฮัจญะฮ์ฐนิดา ทองเลม็ด (นิดาชาบู) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ นักกอรีชาย-หญิง ทีไ่ ด้รบั รางวัลตัว๋ เครือ่ งบินไปท�ำอุมเราะฮ์ เดือนรอมฎอน (พ.ค. – มิ.ย. 60) เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2560

น.ส.ฮุ ส นา มุ มิ นั ก กอรี ช นะเลิ ศ หญิ ง จากงาน เมาลิ ด กลางฯ เป็ น ตั ว แทนไปแข่ ง ขั น การทดสอบกอรี นานาชาติทมี่ าเลเซีย ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เมือ่ วันที่ 20 พ.ค. 2560

นายบินยามีน สาและ ผู้ชนะเลิศท่องจ�ำฮาฟิช กุรอาน 30 ยุช จากงานเมาลิดกลางฯ เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ระดับนานาชาติทดี่ ไู บ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้อนั ดับ ที่ 11 ของโลก ด้วยคะแนน 89.99% และยังได้รางวัลพิเศษ ตั๋วเครื่องบินไปท�ำอุมเราะฮ์เดือนรอมฎอน ปี 60 จากฝ่าย จัดหารางวัลด้วย

ครูสอนศาสนาได้รบั รางวัลตัว๋ เครือ่ งบินไปท�ำอุมเราะฮ์ เดือนรอมฎอน ปี 2560 ได้แก่ ครูสรุ ศักดิ์ ชมเผ่า และ ครู ธนบูรณ์ วิบลู ประภา โดย อาจารย์ฮากีม วันแอเลาะ นายก สมาคมคุรสุ มั พันธ์ฯ เป็นผูม้ อบ

โครงการ “เชิดชูครูสอนศาสนา” ครูทสี่ อนศาสนา ตัง้ แต่ 30 ปีขนึ้ ไป ได้รบั เงินรางวัลจ�ำนวน 35 ท่าน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 350,000 บาทห้องรับรองนิสา ดารีน

อัสสลามมุอะลัยกุม วะเราะฮ์มะตุล้ ลอฮิ วะบารอกาตุฮ์ ขอความสันติสขุ จงประสบแด่ทกุ ท่าน ผ่านมาหลายเพลา นิสาวาไรตี้ ฉบับที่ 155 เพิง่ พร้อม ออกวางตลาด ดูเหมือนความถีจ่ ะแผ่วลง แผ่วลง ตามกระแส สือ่ ฮาร์ดก๊อปปี้ (Hard Copy) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมน้อยลง และ นับวันจะห่างหายตายจากไปเรือ่ ยๆ แต่ผอู้ า่ นไม่ตอ้ งเป็นห่วง นะคะ ตอนนีก้ ำ� ลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการทดลองท�ำ ‘Nisa Variety E-Book’ เผือ่ ในอนาคตจะสามารถให้ผอู้ า่ นโหลดอ่านได้ทาง อินเตอร์เน็ท และยังสามารถซื้อเนื้อที่โฆษณาที่ราคาถูกลง ได้ดว้ ยค่ะ เดือนรอมฏอน ฮ.ศ.1438 มาถึงอย่างรวดเร็ว และ อย่างเช่นทุกปี “นิสา วาไรตี”้ ขอดุอาอฺให้ทา่ นผูอ้ า่ น มีสขุ ภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจผ่องแผ้วสดใส เพือ่ การปฏิบตั ศิ าสนกิจ ถือศีลอดเพือ่ อัลลอฮ์อย่างบริสทุ ธิใ์ จ ซึง่ หมายถึงการได้รบั ผล บุญตอบแทนจากการท�ำความดีตลอดเดือนอันจ�ำเริญนี้ ช่วงเวลาทีห่ า่ งหาย มีงานใหญ่ในสังคมมุสลิมมากมาย หน้า “แวดวงนิสา” เล่มนีเ้ ลยต้องขยายออกมาเพือ่ ให้พอลง ภาพตามค�ำขอของท่านผูอ้ า่ น ทีก่ รุณาส่งภาพมาให้ หวังว่าจะ เป็นทีพ่ อใจของทุกท่านนะคะ Women’s World ฉบับนีเ้ กีย่ วกับสาวมุสลิมอุยกูร์ ทีห่ าญกล้าฝ่ากฎระเบียบทางขนบธรรมเนียม ไปเป็นนักปีน เขาเอเวอเรสท์ และเธอก็ประสบความส�ำเร็จ แม้จะถูกนินทา ว่าร้าย ต่างๆ นานาก็ตาม หวังว่าเรือ่ งราวต่างๆ ใน “นิสา วาไรตี”้ ฉบับนี้ จะ ให้ประโยชน์แก่ทา่ นผูอ้ า่ นพอสมควรนะคะ ญะซากัลลอฮุคอ็ ยร็อน วัสสลาม

นิตยสารนิสา วาไรตี้ ปีที่ 18 ฉบับที่ 155 พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2560

ผูก้ อ่ ตัง้ บีบี โซเรดา ฟินดี้ ทีป่ รึกษากฎหมาย นายอ�ำนวย เซลามัน รักษาการบรรณาธิการบริหาร สุธริ า วิยกาญจน์ รองบรรณาธิการ ฟาลีดา เซลามัน กองบรรณาธิการ เลขา เกลีย้ งเกลา, เญาฮาเราะห์ ยอมใหญ่, พรพิศ นุตวงษ์, ศิรวิ รรณ เชือ้ ผูด้ ี ศิลปกรรม ปาริชาต ฟินดี้ โฆษณา-ตลาด ชญานิษฐ์ อาด�ำ บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา บีบี โซเรดา ฟินดี้ อ�ำนวยการผลิตโดย บริษทั กรีนมีเดียอิงค์ จ�ำกัด เลขที่ 80/40 ม.8 ถนนราษฎร์พฒ ั นา แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 10240 โทร.081-733-3181 E-mail : green42.media.com, www.nisavariety.com, facebook : G.nisavariety จัดจ�ำหน่ายโดย บริษทั เพ็ญบุญ จัดจ�ำหน่าย จ�ำกัด


Contents

In Focus

30

สรุปงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี ฮ.ศ.1438 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 10 เสด็จเปิดงานเป็นครัง้ แรก สร้างความประทับใจพสกนิกรไทยมุสลิมอย่างใหญ่หลวง เปิดอ่านได้ทหี่ น้า 30

34

Women’s World

38 หญิงชาวอุยกูร์ ในมณฑลซินเกียง ฝันอยากเป็น นักปีนเขา เธอประสบความส�ำเร็จในการปีนขึ้นยอดเขาเอ เวอเรสท์ แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย อ่านเรือ่ งของเธอ ได้ทหี่ น้า 34

50

เครื่องส�ำอาง ออร์แกนิค คือ อะไร ? ต้องมีสว่ นผสมอะไร ? เท่าไหน ? จึงจะเรียก ได้ ว ่ า ออร์ แ กนิ ค หา ความรู้ไว้จะได้ไม่ถูก หลอก ทีห่ น้า 50

H&B

เพียงความเคลือ ่ นไหว

ฉบับนี้คุณวัลลภา นีละไพจิตร พาผู้อ่านไปร่วม งานการกุศลทีโ่ รงเรียนบ้านบางหมาก จังหวัดตรัง พบผูน้ ำ� มุ สลิมะฮ์ จากหลายจังหวัด เปิดอ่านทีห่ น้า 38

52

นิสาพาชิม

ฉ บั บ นี้ พาไปรู้จักร้าน อาหารญี่ ปุ ่ น สไตล์ เ บนโตะ หรื อ อาหารชุ ด ร้าน “อัสอิงค์” อยูบ่ น ถนนราษฎร์อุทิศ 60 (คู้ ขวา) มีอาหารให้เลือกหลาก หลายเมนู เปิดอ่านได้ทหี่ น้า 52


สื่ อ สั ม พั น ธ์ ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว มุ ส ลิ ม 14 เก็บข่าวมาเล่าขาน 20 แวดวง 30 In Focus : “เมาลิดกลางฯ ฮ.ศ.1438” ปิดฉากประทับใจ “สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ” ทรงสนใจกิจกรรมในงาน 34 Women’s world : มุง่ สูย่ อดเขาเอเวอเรสท์ สาวมุสลิมอุยกูร์ เติมเต็มความฝัน ไม่หวัน่ อุปสรรค 38 เพียงความเคลือ่ นไหว : ตรัง ...ทีบ่ า้ นบางหมาก 46 ผูห้ ญิงจากปก : จากเบือ้ งหลังมาสูห่ น้าปก กวิตา ย้านพะโยม เดินตามฝันสูถ่ นนคนท�ำหนัง 48 H&B : เครือ่ งส�ำอางออร์แกนิค 50 Nisa Tip 52 นิสาพาชิม : “อัสอิงค์” ร้านอาหารญีป่ นุ่ ฮาลาล สไตล์เบนโตะ 54 นิสาสอนลูก : 10 วิธชี ว่ ยลูกวัยประถม ให้ประสบความส�ำเร็จ (ตอนที่ 1) 56 ดวงใจพ่อแม่ : ฟันตกกระ เพราะฟลูออไรด์ในเด็กเล็ก 59 ครัวนิสา : ข้าวผัดปลาทูดอกอัญชัน 60 สุขสาระ : ก้นกรองบุหรี่ เพิม่ ความเสีย่ งมะเร็งปอด หนทางเดียว คือ เลิก!!! 62 สุขภาพดีมสี ขุ 66 ท�ำกับมือ : DIY แหวนดอกไม้เรซิน่ Cabochon 68 เรือ่ งยาว : ฮัจญ์ 72 ค�ำคม

62

สุขภาพดีมส ี ข ุ

ฉบับนีร้ วบรวมบทความเกีย่ วกับการถือศีลอดในเดือน รอมฎอน เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ คือ รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั เปิดอ่านได้ทหี่ น้า 62

54

นิสาสอนลูก เด็กวัยประถมต้องการการเตรียมพืน้ ฐานทีด่ ี ส�ำหรับ การต่อยอดขึน้ ในระดับทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ การสนับสนุนจากพ่อแม่ และคนรอบข้าง เป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้เขาประสบ ความส�ำเร็จ พลิกอ่านได้ทหี่ น้า 54

60

สุขสาระ

ผลวิจัยใหม่ชี้ชัดว่า ก้นกรองบุหรี่เป็นตัวแปรเพิ่ม ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอด ที่ผ่านมานักสูบบุหรี่ถูก อุตสาหกรรมยาสูบต้มเสียเปือ่ ย ว่าก้นกรองสามารถกรองสาร ทาร์ และสารอืน่ ๆ ได้ อ่านรายละเอียดทีห่ น้า 60

4Fashion


เก็บข่าวมาเล่าขาน

สาวนักมวยมุสลิมตอ่ สู้

จนไดร้ บั อนุญาตใหส้ วมชุดแบบฮิญาบขณะขึน้ สังเวียน วัยรุ่นนักมวยหญิงมุสลิม ชาวมินเน โซต้า ซึ่งวาดหวังอนาคตในการลง แข่งขันระดับโอลิมปิก ได้ตอ่ สูจ้ นได้รบั อนุญาตให้แต่งชุดแบบฮิญาบขณะขึน้ ชกบนสังเวียนในสหรัฐอเมริกา อะมัยยา ซาฟาร์ ได้รบั อนุมตั ิ การแต่งกายแบบปกปิด ทีม่ ที งั้ เสือ้ แขน ยาว และกางเกงรัดรูปตัวยาว สวมด้าน ใน โดยมีชุดนักมวย เสื้อกล้าม และ กางเกงเหนือเข่าสวมด้านนอก และผ้า คลุมศีรษะ ตามความเชื่อทางศาสนา ขณะลงแข่งแมทช์แรกของเดือนนี้ ใน มินเนโซต้า ภายใต้ขอ้ ยกเว้นของ USA Boxing

ก่อนหน้านี้ เธอถูกบอยคอตไม่ ให้ลงแข่งขัน เนือ่ งจากการแต่งกายดัง กล่าวและทางองค์กรมวยสหรัฐ ฯ มีกฎ ระเบียบให้นกั มวยแต่งกายด้วยชุดเสือ้ กล้าม และกางเกงขาสัน้ เท่านัน้ Nathaniel Haile โค้ชของอะ มัยยา กล่าวว่า นีเ่ ป็นก้าวแรกทีย่ งิ่ ใหญ่ ซึ่งอะมัยยาได้ลงแรงไปกับมันอย่าง มากมาย และเธอมีสทิ ธิท์ จี่ ะแสดงออก ถึงทักษะ และความสามารถของเธอ ทั้งนี้ เขายังแสดงความยินดีในความ ส�ำเร็จ แต่ยอมรับว่า มันเป็นเพียงก้าว แรกที่เธอจะท�ำให้เธอประสบความ ส�ำเร็จตามความฝันเท่านัน้

อะมัยยา วัย 16 ปี จากเขต โอ้กเดล(Oakdale) ชานเมืองมินเนโซ ต้า ถูกปฏิเสธการเข้าแข่งขันทีฟ่ ลอริดา เมือ่ ฤดูใบไม้ผลิทผี่ า่ นมา โดยเจ้าหน้าที่ ให้เหตุผลว่า เธอไม่อาจสวมกางเกงเลก กิง้ และเสือ้ แนบเนือ้ แขนยาว รวมทัง้ ผ้า คลุมหัว ลงท�ำการแข่งขันได้ อะมัยยา กล่าวว่า เป้าหมาย ของเธอคือ การได้ลงแข่ง ขันชกมวย ใน โอลิมปิกส์2020 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในกรุง โตเกียว ขัน้ ตอนต่อไป คือการทีเ่ ธอจะ ต้องชีน้ ำ� องค์กรมวยระดับนานาชาติ คือ AIBA ให้ยอมอนุมตั กิ ารลงต่อยมวยใน เครือ่ งแต่งกายแบบฮิญาบของเธอด้วย


15

สันตะปาปาชื่นชมผูน้ �ำ มุสลิมในอังกฤษ เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน สมเด็ จ พระ สั น ตะปาปา ฟรานซิ ส ได้ พ บปะ กั บ ผู ้ น� ำ มุ ส ลิ ม ประเทศอั ง กฤษ 4 คน เป็นการส่วนพระองค์ ที่ส�ำนัก วาติกัน และทรงแสดงความชื่นชม ความพยายาม ในการสร้างความ สมานฉันท์ระหว่างผู้คนต่างศรัทธา และวัฒนธรรม พระองค์กล่าวว่า ทรงคิดว่า ภารกิจส�ำคัญทีผ่ นู้ ำ� ศาสนาทัง้ หมดต้อง ท�ำด้วยความกลมเกลียวให้ลลุ ว่ งไป คือ การรับฟัง ศักยภาพในการรับฟังเป็น สิง่ ส�ำคัญ ผูท้ รี่ บั ฟังได้ดจี ะพูดอย่างนิม่ นวล และสงบ ผูน้ ำ� ศาสนาทุกคนต้อง รับฟังและแสดงความเห็นอย่างนุม่ นวล เพือ่ แสวงหาวิถใี นการแก้ปญ ั หาร่วมกัน เมื่อพวกเรารับฟัง และปรึกษาหารือ ซึง่ กันและกัน แสดงว่าเราก�ำลังอยูบ่ น หนทางทีถ่ กู ต้อง “ข้าพเจ้าขอบใจทีท่ กุ

ท่านเลือกเดินบนหนทางนี้ และพร้อมใจ กันวิงวอนต่อพระเจ้า ผูท้ รงเมตตากรุณา และข้าพเจ้าขอให้พวกท่านช่วยสวด อ้อนวอนแก่ขา้ พเจ้าด้วย” ผู ้ ที่ เ ข ้ า พ บ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สันตะปาปา ได้แก่ ซัยยิดอะลี เรซา ริซวี,

เมาลานา มุฮมั มัด ชาฮีดเรซา (ประธาน British Muslim Forum), อิบรอฮีม โมก รา จากองค์กรความร่วมมือคริสเตียนมุสลิม และซัยยิดอะลี อับบาสเรซาวี ผู้ อ�ำนวยการบริหารสมาคมอะฮ์ลลุ้ บัยต์ แห่งสก๊อตแลนด์

ครอบครัวมุสลิมไดร้ บั เกียรติ

เป็ นผูถ้ อื กุญแจประตูสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องชาวคริสเตียน โบสถ์ The Church of the Holy Sepulchreในเยรูซาเล็ม เป็นหนึง่ ใน สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นศาสนาคริสต์ ทัง้ นี้ มีความเชือ่ ว่า สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ดิมเป็น ถ�้ำที่พ�ำนักของพระเยซู ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สถานทีท่ ชี่ าวคริสต์เชือ่ ว่าเป็นหลุม ฝั ง พระศพของพระเยซู ได้ รั บ การ บูรณะซ่อมแซม และในระหว่างนั้น ถ�ำ้ ทีอ่ ยูด่ า้ นในถูกปิด มิให้สาธารณชน ได้เข้าชม แต่จะมีใครทราบบ้างว่า ผูท้ ถี่ อื

กุญแจเปิดประตูขนาดใหญ่มหึมาของ โบสถ์แห่งนี้ คือ มุสลิม ซึง่ ท�ำหน้าทีน่ สี้ บื ต่อกันมานานถึง 5 ศตวรรษ แล้ว โดย ครอบครัวมุสลิมครอบครัวนี้ ท�ำหน้าที่ ดูแลโบสถ์ โดยมีการส่งมอบกุญแจโบสถ์ จากรุน่ สูร่ นุ่ คิดรวมทัง้ หมดถึงกว่า 80 รุน่ ในเวลาประมาณ 500 ปี อะดีบโจเดฮ์(AdeebJoudeh) ผู้ถือกุญแจคนปัจจุบัน กล่าวว่า นับ เป็นเกียรติอย่างสูงส�ำหรับมุสลิมทุก คนในโลกนี้

ส่วนสาเหตุที่ ครอบครัวมุสลิม ได้รบั เลือกให้เป็นผูถ้ อื กุญแจโบสถ์แห่ง นี้ ก็เพราะว่า ฝ่ายบริหารโบสถ์ในยุคนัน้ ต้องการผูด้ แู ลโบสถ์ ซึง่ เป็นคนกลางทีไ่ ม่ ได้เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เนือ่ งจากในสมัย นัน้ ผูศ้ รัทธาชาวคริสเตียน แตกแยกออก เป็นต่างนิกาย ต่างชาติพนั ธุ์ อาทิ อาร์ เมเนียน ออร์โธด็อกซ์, กรีกออร็โธด็ อกซ์, Franciscans (ล�ำดับชัน้ ในศาสนา คริสต์ ก่อตัง้ ในปี 1209 โดยเซนต์ฟราน ซิส แห่ง อัสซิซ)ี่ และอืน่ ๆ อีกมากมาย


16

ไมค์ ไทสัน จะเปิ ดเฟรนไชสฟ์ ิ ตเนส ในดูไบ ไมค์ ไทสัน นักมวยคนดังของโลก ซึง่ เคยได้รับต�ำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นเฮฟ วีเ่ วท อย่างไม่มขี อ้ กังขา และยังเป็น เจ้าของสถิตินักมวยที่อายุน้อยที่สุด ที่ได้รับต�ำแหน่งแชมเปี้ยนเฮฟวี่เวท ของ WBA, WBC และ IBF ขณะ มีอายุเพียง 20 ปี ประกาศว่าเขา เลือกดูไบ เป็นสถานที่ที่จะเปิดเฟรน ไชส์ ศูนย์ฟติ เนส(franchise of fitness centers) ในชือ่ Mike Tyson Academy – MTA MTA เป็ น สถาบั น ที่ มี อ ยู ่ ทั่ ว โลกและเป็นทีส่ นใจของนานาชาติ ซึง่ สถาบัน MTA มีความต้องการเปิดให้ บริ ก ารในประเทศตะวั น ออกกลาง ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส แอฟริกาตะวัน ตก และจีน

เหตุผลที่ไทสัน เลือกดูไบเป็น สถานที่ประกาศครั้งส�ำคัญนี้ ก็เพราะ ดู ไ บได้ ส ร้ า งสมชื่ อ เสี ย งด้ ว ยการจั ด กิจกรรม และกีฬาส�ำคัญๆ มากมาย และมีช่องทางการตลาดที่เหมาะสมอ ย่างมาก ในการตั้งศูนย์ออกก�ำลังกาย

ซึ่ง เขาจะเป็นผู้ค วบคุคุณ ภาพ และ ขับเคลื่อนบริหาร รวมทั้งรักษาความ สม�่ำเสมอในการฝึกอบรม และให้การ รับรองโดยตัว เขาเอง ตลอดจนเจ้า หน้าที่เพื่อควบคุมให้กิจกรรรมได้รับ มาตรฐาน ศูนย์ ไมค์ ไทสัน อะคาเดมี่ จะ มีขั้นตอนการฝึกสอนออกก�ำลังกาย ตามบทเรียนต่างๆ รวมทัง้ สังเวียนมวย ส�ำหรับการซ้อมอย่างเต็มรูปแบบ มีการ ฝึกอบรมเป็นกลุ่ม และการเรียนการ สอนเพือ่ ใช้โปรแกรมต่างๆ ในการออก ก�ำลังกายในแบบไฮเทค ไมค์ ไทสัน เข้ารับอิสลามขณะ อยูใ่ นคุก เรือ่ งนีไ้ ม่ได้มกี ารเผยแพร่จน มีภาพเขาไปท�ำอุมเราะฮ์ และถ่ายภาพ หน้ากะอฺบะอฺ ในปี 2010

ซาฟิ ยา ขา่ น สาวเบอรม์ งิ แฮมประจันหนา้ สมาชิกกลุม่ หัวรุนแรง ดว้ ยรอยยิม้ ภาพทีแ่ ชร์กนั ว่อนเน็ต และสร้างความ สะใจให้แก่มสุ ลิมทัว่ โลก คือ ภาพสาว น้อยมุสลิมลูกครึง่ ปากีสถาน-บอสเนีย ชาวเมืองเบอร์มิงแฮม ที่ยืนยิ้มอย่าง ใจเย็น ขณะเผชิญหน้ากับสมาชิกกลุม่ ขวาจัดหัวรุนแรง England Defense League (EDL) ระหว่างการรณรงค์ ในประเทศอังกฤษ ภาพนี้ถูกน� ำไป พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์อังกฤษ หลายฉบับ มีการเปิดเผยในภายหลัง ว่า สาวน้อยในภาพคือ ซาฟิยา ข่าน ซึ่ง เข้าไปขวางเพื่อช่วยหญิงมุสลิมคลุม ฮิญาบคนหนึง่ ทีก่ ำ� ลังถูกล้อมกรอบโดย พวก EDL ระหว่างการรณรงค์ของกลุม่ ทีห่ อประชุมเมืองเบอร์มงิ แฮม

สมาชิก EDL เอียน ครอสแลนด์ และคนอืน่ ๆ ก�ำลังใช้ถอ้ ยค�ำประณาม หยามเหยียด ขณะรุมล้อม ไซร่า ซา ฟาร์(Saira Zafar) วัย 24 ปี จนท�ำให้ ซาฟิยาต้องเข้าไปขวาง แต่แทนที่เธอ จะตะโกนขับไล่ หรือแสดงท่าทีเกรง

กลัว เธอกลับยิม้ อย่างใจเย็น ขณะเผชิญ หน้าผูช้ ายทีก่ ำ� ลังตะโกนใส่หน้าเธอด้วย ความเกลียดชัง การรณรงค์ของกลุม่ EDL ท�ำให้ มีผมู้ าสังเกตการณ์จำ� นวนมาก จนผูน้ ำ� พรรคแรงงาน พรรคเสรีประชาธิปไตย และพรรคอนุรักษ์นิยม ในกลุ่มสภา ผู้บริหารเมืองเบอร์มิงแฮม ออกมา ประณาม และว่า ชาวเบอร์มงิ แฮมไม่ขอ ต้อนรับการรณรงค์ของกลุม่ นีซ้ งึ่ อุตส่าห์ เดินทางมาจากที่อื่นเพื่อมาชุมนุมใน เมืองของพวกเขา EDL เป็นกลุม่ ขวาจัดหัวรุนแรง ต่อต้านอิสลาม ในอังกฤษ พวกเขาเชือ่ ว่า อิสลามก�ำลังท้าทายวิถีชีวิตแบบ คริสเตียนของชาวอังกฤษ


17

มัสยิดทีม่ อี หิ ม่ามเป็นผูห้ ญิง แห่งที่ 2 ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เปิด ต้อนรับผู้ศรัทธา และสาธารณะชน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ ผ่านมา มีผู้ร่วมละหมาด และร่วม สังเกตการณ์ประมาณ 50 คน ซึง่ มีทงั้ มุสลิม คริสเตียน และยิว โดยมี คริสตัล เคชาวาร์ซ์(Crystal Keshawarz) เป็นผูน้ ำ� ละหมาด มัสยิดแห่งเบิรก์ ค์ลี่ ย์นี้ มีชอื่ ว่า The Qal’bu Maryam Women’s Mosque ซึ่ง รอบิอะคี เบิล้ (Rabi’aKeeble) ผูก้ อ่ ตัง้ กล่าวว่า เป็นสถานทีท่ ผี่ หู้ ญิงจะไม่ตอ้ งถูกกันให้ ไปละหมาดในห้องมืดๆ แคบๆ ทีแ่ ยก อยูต่ า่ งหาก เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิด มัสยิดแห่งแรก ทีน่ ำ� ละหมาดโดยผูห้ ญิง ขึน้ ใน ลอสแองเจลิส แต่อนุญาตเฉพาะผู้ หญิงให้เข้ามาละหมาดเท่านัน้ มัสยิดหลายแห่งทัว่ โลกเปิดให้ผู้ ศรัทธาทัง้ ชาย-หญิง เข้ามาปฏิบตั ศิ าสน กิจ แต่สว่ นมากจะมีการแยกชาย-หญิง ออกต่างหากจากกัน แต่ทมี่ สั ยิดแห่งนี้ ผูศ้ รัทธาชายทีม่ อี ายุเกิน 12 ปี จะถูก แยกออกไปอยูต่ า่ งหาก รอบิอะ กล่าวว่า มัสยิดแห่งนีย้ กย่องผูห้ ญิง และเธออ้าง ถึงว่า ท่านศาสดามุฮมั มัด (ศ็อลฯ) รัก

ถึงกาลแหง่ ความเปลีย่ นแปลงจริงหรือ

สตรีน�ำ ละหมาด

ในมัสยิดทีม่ ที งั้ ชาย-หญิง ในแคลิฟอรเ์ นีย ในบรรดาสตรี ดังนัน้ ผูห้ ญิงต้องด�ำเนิน รอยตามท่านด้วยการรักตัวเอง และรัก ใคร่ซงึ่ กันและกัน รอบิอะ วัยกว่า 40 ปี เป็นผู้ เข้ารับอิสลามจากเดิมที่เป็นคริสเตียน เธอได้รับปริญญาโทด้านผู้น�ำศาสนา จาก The Starr King School of Ministry ซึ่งเป็นวิทยาลัยศาสนาในสังกัด มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, เบิรก์ ค์ ลีย่ ์ ซึง่ แบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ให้รอบิอะ เปิด เป็นทีต่ งั้ มัสยิด Qal’bu Maryam แห่งนี้ ซึง่ ไม่มตี ำ� แหน่งอิหม่าม แต่ผนู้ ำ� ละหมาด จะเป็นผูห้ ญิงผลัดเปลีย่ นกันท�ำหน้าที่

อ้ า งอิ ง จากบรรดาอุ ล ามะอฺ อิสลามทีถ่ อื ตามแนวดัง้ เดิม อัล กุรอาน มิได้ระบุโดยตรงว่า ผู้หญิงสามารถน�ำ ละหมาดที่มีผู้ตามเป็นทั้งหญิง และ ชาย ได้หรือไม่ บางคนมีความเห็นว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) อนุญาต ให้ผหู้ ญิงน�ำละหมาดได้ไม่วา่ จะเป็นการ ละหมาดชนิดใด แต่บางคนเห็นว่า ท่าน ศาสดา (ศ็อลฯ) หมายถึงการละหมาด ที่อยู่ในหมู่ผู้หญิง และเด็กๆ ในบ้าน เรือนเท่านัน้ ยิง่ กว่านัน้ ยังมีแนวคิดทีว่ า่ ผู้ หญิงไม่ควรอ่านละหมาดเสียงดัง รอ บิอะ กล่าวว่า หลายคนถูกตัง้ เงือ่ นไขให้ เชือ่ ว่า เสียงของผูห้ ญิงจะเป็นสิง่ ยัว่ ยวน ทีจ่ ะผลักดันผูช้ ายให้เกิดกิเลสอันน�ำไปสู่ ความเสือ่ มเสียทางเพศ ในกรณีนผี้ ชู้ าย ควรจะมีความคิดของตัวเอง เพราะพวก เขาไม่ใช่สัตว์ที่จะถูกชักน�ำได้โดยง่าย จากสิง่ เร้าต่างๆ


18

มาใหม่ แบรนดด์ งั ชุดวา่ ยน้ำ�ออสซี่ ออกชุดเบอรก์ นิ สี �ำ หรับสาวมุสลิม ชุดว่ายน�้ำแบรนด์สปีโด –Speedo ออกชุดแบบ “เบอร์กนิ ”ี ส�ำหรับสาว มุสลิม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ว่ายน�้ำ และออกก�ำลังกายของสาว มุสลิมทัว่ โลก ชุดประกอบด้วยหมวกฮูด้ เสือ้ แขนยาว และกางเกงยาวถึงข้อเท้า ซึง่ เป็นทางเลือกส�ำหรับสาวมุสลิมทีจ่ ะใส่ ลงเล่นน�ำ้ ทะเล หรือเล่นกีฬาทางน�ำ้ ลอเรนสเปนซ์(Lauren Spence) โฆษกสปีโด กล่าวว่า ชุดเบอร์ กินีของสปิโด ไม่ได้ออกแบบมาด้วย เหตุผลด้านศาสนา หรือ ส�ำหรับผูท้ เี่ คร่ง ศาสนา แต่ยงั ต้องการตอบโจทย์สำ� หรับ ผู้ที่ไม่ต้องการเผยเรือนร่างขณะอยู่ใน ที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ที่กลัวแดดเผา ผิวหนังด้วย ลอเรนกล่าวอีกว่า ปรัชญา เบื้องหลังการออกแบบชุดว่ายน�้ำของ

สปีโด คือ ความต้องการที่จะมอบชุด ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับทุกคน และชุดอาบ น�้ำที่ปกปิดนี้ก็เป็นสิ่งที่ขยายออกมา จากแนวคิดนัน้ นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทผลิต

ชุ ด ว่ า ยน�้ ำ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ยี่ ห ้ อ ดั ง ของ ออสเตรเลีย ออกแบบชุดว่ายน�ำ้ แบบทู นิคนี้ เพือ่ ทีว่ า่ ชาวออสซีจ่ ะได้ไม่ตอ้ งสัง่ ซือ้ ชุดยีห่ อ้ ต่างๆ จากประเทศอืน่ เพือ่ ที่ จะน�ำมาใส่รว่ มกัน

นักรอ้ งแนวพังกใ์ นอินโดนีเซีย รอ้ งเพลงเผยแผอ่ สิ ลาม เสียงร้องเพลงสรรเสริญท่านศาสดา มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) แต่แทนที่จะอยู่ใน มัสยิด กลับเป็นบนเวทีคอนเสิรต์ กลาง แจ้ง โดยกลุม่ นักร้อง นักดนตรีแนวพัง ก์ วงแรกของอินโดนีเซีย ทีร่ อ้ งเพลง ทีม่ เี นือ้ หาแนวส่งเสริมศาสนา และมี แฟนเพลงทีน่ ยิ มแนวของวงนีจ้ ำ� นวน มากใน 3 เมืองใหญ่ คือ จาการ์ตา้ สุรา บายา และบันดุง สมาชิกวง Punk Muslim ขึน้ เวทีในชุดแจ๊กเก็ตหนัง กางเกงยีนแบ๊ กกี้ ผมทรงโมฮ็อกเป็นหนามแหลมขึน้ ชีฟ้ า้ และยังคงรักษาเอกลักษณ์ดงั้ เดิม ของชาวพังก์ทุกประการ แม้จะถูกติ หนิติเตียนจากผุ้ใหญ่ ที่แตกต่างเพียง

อย่างเดียว คือการร้องเพลงทีม่ เี นือ้ หา สรรเสริญอิสลาม เร่งเร้าให้ชว่ ยกันปลด ปล่อยปาเลสไตน์ และเพลงทีผ่ ดุงสังคม อันดีงามตามแบบอย่างของอิสลาม อะฮ์มดั ซากี หนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อ ตัง้ วงพังก์มสุ ลิม เชือ่ ว่า แม้จะชืน่ ชอบ ในความเป็นพังก์ แต่กส็ ามารถปรับตัว ให้เป็นผูป้ ระพฤติดไี ด้ และไม่จำ� เป็นที่

ว่าเป็นพังก์แล้วต้องเป็นคนไม่ดเี สมอไป สมาชิกหลายคนในวง เป็นนัก แสดงข้างถนน เป็นผู้ดื่มเหล้ามาก่อน แต่ทงั้ หมดได้เปลีย่ นแปลงตัวเองเมือ่ ได้ มาร่วมงานกับวง และขณะนีก้ ำ� ลังฟอร์ม ทีมเพื่อเขียนเนื้อเพลงและแต่งท�ำนอง เพือ่ ให้เป็นเพลงของวงโดยเฉพาะ เรซ่า ปูรนามา อดีตคนเสเพล เล่าว่า พวกเขา จะไม่ถกู ดูหมิน่ อีกต่อไป หลังเสร็จสิน้ การแสดง ทัง้ ผูช้ ม และผูเ้ ล่นดนตรี พากันละหมาด และ รับฟังการนาซิฮัต ซึ่งผู้ก่อตั้งวงคาด ว่า จะเป็นวิธีที่น�ำทุกคนไปสู่หนทางที่ เคร่งครัดขึน้


19

ทางการจีนสัง่ หา้ มอุยกูร์

ตัง้ ชื่ออาหรับ

ทีเ่ ชือ่ วา่ มีความหมายสุดโตง่ สื่ อ ไต้ ห วั น และสื่ อ ของสหรั ฐ ฯ รายงานว่า ทางการจีนสัง่ ห้ามชาว อุยกูร์ ในดินแดนซินเกียงทางตะวัน ตกของประเทศ ตัง้ ชือ่ มุสลิม (ภาษา อาหรับ) ที่มีความหมายสุดโต่งให้ กับเด็กแรกเกิด อาทิ ญิฮาด อิหม่าม และเมดินา ทัง้ นี้ มีการระบุชอื่ ประมาณ 29 ชือ่ ในรายการ “Naming Rules for Ethnic Minorities – กฎระเบียบ ในการตัง้ ชือ่ ส�ำหรับชาติพนั ธุช์ นกลุม่ น้อย” ทีถ่ กู ห้ามไม่ให้ตงั้ เป็นชือ่ ให้กบั เด็ก เมือ่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมา องค์กร สภาคองเกรสอุยกูร์ทั่วโลก (World Uyghur Congress) ซึง่ ตัง้ อยูท่ ปี่ ระเทศ เยอรมัน ได้เปิดเผยข่าวของส�ำนักข่าว กลางไต้หวัน รวมทั้งรายชื่อในกฎ ระเบียบการตัง้ ชือ่ ทีเ่ พิง่ ออกใหม่ โดย กล่าวว่า ฝ่ายบริหารพรรคคอมมิวนิสต์ จีน ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาว อุยกูร์ อย่างร้ายแรง เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประชาสัมพันธ์ ของต�ำรวจ ในเมืองอูรมุ ฉี กล่าวกับสือ่ วิทยุ Free Asia ทีส่ นับสนุนโดยสหรัฐ ฯ ว่า เด็กทีถ่ กู ตัง้ ชือ่ ตามรายการดัง กล่าว จะไม่ได้รบั อนุญาตให้ลงทะเบียน hukouในเมือง ซึง่ การลงทะเบียน hu kouนีเ้ ท่ากับเป็นการแสดงถึงสถานะ การอยูอ่ าศัยในระบบ ซึง่ จะมีผลต่อ การได้รบั สวัสดิการต่างๆ รวมทัง้ ด้าน การรักษาพยาบาล และการเข้าถึงการ ศึกษาด้วย เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ชือ่ ทีอ่ อก แนวเป็นภาษาเติรก์ เช่น เมฮ์เหม็ด Mehmet ไม่มอี ยูใ่ นรายชือ่ ต้องห้าม

มัสยิดมุรอด อักฮา ในประเทศลิเบีย จากป้อมป้องกันขา้ ศึกกลายมาเป็ นศาสนสถาน

มัสยิดมุรอด อักฮา (Murad Agha Mosque) เป็นหนึง่ ในชิน้ งานสถาปัตยกรรม อิสลามทีส่ ง่างามทีส่ ดุ ในลิเบีย สร้างขึน้ โดย มุรอด อักฮา ซึง่ เป็นผูบ้ ญ ั ชาการ กองทัพ ของอุสมานี บาชา ทีส่ ลุ ต่านสุลยั มาน ส่งออกไปรณรงค์ตอ่ สูก้ บั ผูร้ กุ ราน ชาวสเปนในปี 1510 ตามการเรียกร้องของประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจะ การรุกราน มัสยิดสร้างบนพืน้ ทีร่ าบทีย่ กตัวสูงขึน้ ในตอนกลางของทาจูรา (Tajoura) ชานกรุงทริโปลี เมืองหลวงของลิเบีย อาคารมัสยิดสร้างอยูก่ ลางลานกว้าง และมี หออะซานทีแ่ ยกอยูต่ า่ งหาก โดยหออะซานปัจจุบนั เป็นของใหม่ ทีส่ ร้างขึน้ แทนหอ เก่าทีท่ รุดตัวลงจากเหตุแผ่นดินไหวในปี 1901 เป็นรูปแบบทรงสีเ่ หลีย่ มตามแบบ โมร็อกโก ทีส่ ร้างทีม่ สั ยิด Alqayrawanห้องโถงละหมาดเป็นพืน้ ทีส่ เี่ หลีย่ มผืนผ้า ขนาด 33.00 x 38.50 ตารางเมตร สถาปนิกได้ออกแบบสร้างให้ฐานก�ำแพงมีความหนาด้านล่าง และลดหลัน่ ลงไปจนถึงด้านบน มีประตูไม้แกะสลักทีม่ ซี มุ้ โค้ง และ เสาหินอ่อนค�ำ้ หลังคาทีโ่ อโถง งดงามจนเป็นทีช่ นื่ ชมของบรรดานักท่องเทีย่ ว และผูร้ กั ศิลปะทัง้ หลาย รูปร่างของอาคารมัสยิดทีใ่ หญ่โตแสดงให้เห็นว่า จุดประสงค์เดิมคงออกแบบ และสร้างให้เป็นป้อมปราการทางทหาร สิง่ ทีแ่ ตกต่างจากมัสยิดอืน่ คือ ก�ำแพงด้านทิศ กิบลัตมีขนาดเล็กกว่าผนังก�ำแพงด้านอืน่ และมีหอ้ งหลายห้องกระจายอยูท่ กี่ ำ� แพง ด้านนี้ ซึง่ คิดว่าแต่เดิมคงเป็นห้องพักส�ำหรับทหาร หรือห้องเก็บยุทโธปกรณ์ตา่ งๆ ส่วนประตูไม้ทอี่ ยูเ่ หนือห้องสามารถเปิดออกไปได้หลายทาง น่าจะใช้ส�ำหรับออก ไปสังเกตการณ์ความปลอดภัยด้านนอก ภายในอาคารทีใ่ ช้เป็นทีล่ ะหมาด ปรากฏมีบอ่ น�้ำซึง่ ดูแล้วไม่นา่ จะเข้ากันกับ การออกแบบมัสยิด แต่ประวัตศิ าสตร์บง่ ชีว้ า่ บ่อน�ำ้ นีค้ อื แหล่งน�ำ้ ดืม่ หลักของทหาร ทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นป้อม ในสมัยก่อน อาคารลักษณะนีถ้ กู สร้างเรียงรายตลอดแนวชายฝัง่ ทะเลแอฟริกาเหนือ เพือ่ ใช้ตอ่ ต้านพวกนอร์แมนทีบ่ กุ ขึน้ ทางทะเล เมือ่ สงครามจบ สิน้ ลงจึงเปลีย่ นสถานะเป็นมัสยิด ในปี 1552


แวดวง

ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาล รว่ มประชุม OIC มาตรวิทยา ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ จากศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมOIC/SMIIC (โอไอซี./มาตรวิทยา) ครัง้ ที่ 11 ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2560 เป็นการประชุมเพือ่ พิจารณาผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2559, การ ปรับระเบียบและโครงสร้างการบริหาร, การพิจารณางบดุล และร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ตลอดจนพิจารณาปัญหาการ ด�ำเนินงาน และการสรรค์สร้างการพัฒนางานด้านมาตรฐานฮาลาลในอนาคตร่วมกัน ส�ำหรับในปี 2560 นีป้ ระเทศไทยจะเริม่ เข้าไปมีบทบาทเป็นคณะท�ำงานชุดต่างๆในงานวิชาการด้านมาตรฐานและมาตรวิทยามากยิง่ ขึน้ การประชุมสมัชชาใหญ่นี้ จะมีปลี ะ 2 ครัง้ ครัง้ ต่อไปเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ทีจ่ ะถึงนี้

ไอแบงก์ รว่ มงาน ‘ปอเนาะบา้ นตาล’ นายวิ สุ ท ธิ์ บริ บู ร ณ์ รองกรรมการผู ้ จัดการ ผูบ้ ริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “ปอเนาะบ้านตาล : ร่วมสืบสานพันธกิจสูค่ อ็ ย รุลอุมมะฮ์” พร้อมคณะผูบ้ ริหารธนาคาร ฯ โดยมี ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ใน ฐานะ ประธานมูลนิธเิ พือ่ พัฒนาการศึกษา โรงเรียน ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ก่อน กล่าวปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง “อิสลาม : รากฐานแห่ง หลักมนุษยธรรมสากล” ณ มูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลาง อิสลามแห่งประเทศไทย เมือ่ เร็วๆ นี้


21

เปิ ดแลว้ ไกย่ า่ ง จีระพันธ์ สาขาเกษตร-นวมินทรต์ อมอ่ 188

ผูบ้ ริหารไก่ยา่ งจีระพันธ์ สาขาเกษตร-นวมินทร์ ได้จดั งาน Grand Opening เปิดตัวสาขาที่ 2 อย่างเป็นทางการแล้ว เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดย อาจารย์สมัย เจริญช่าง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีผมู้ เี กียรติเข้าร่วมงานเกือบ 500 ท่าน อีกทัง้ ภายในงานได้มกี ารจัดกิจกรรม Jeerapan Food Contest (ประกวดการจัดอาหาร) ทัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากสือ่ ชัน้ น�ำของมุสลิมไทย ส่งตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึง่ ประกอบด้วยคุณสาลินี ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการ, คุณสุธริ าวิยกาญจน์ นิตยสารนิสาวาไรตี,้ คุณสมชาย เกิดอยู่ หนังสือพิมพ์มสุ ลิมไทยโพสต์, คุณวรัญญา พุม่ เพ็ชร นิตยสาร ดิอาลามี,่ คุณสมพร หลงจิ นิตยสารเอ็มทูเดย์, คุณอภิรดี จูฑะศร หนังสือพิมพ์พบั ลิกโพสต์ คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานกรรมการบริษทั จีระพันธ์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ฝากบอกว่า ไก่ยา่ งจีระพันธ์ สาขา เกษตร-นวมินทร์ ตั้งอยู่ที่ถนนเกษตร-นวมินทร์ ตรงกับตอม่อ188 ใกล้กับห้างสรรพสินค้า The Walk และตรงข้ามกับ ตลาดนัดหัวมุม สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกจาก ถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา ถนนลาดพร้าว และถนนนวมินทร์ สามารถรองรับคณะทัวร์ ได้ครัง้ ละกว่า 100 คน มีลานจอดรถสะดวก มีหอ้ งแอร์และห้องละหมาดไว้บริการครบถ้วน เปิดบริการ ทุกวันตัง้ แต่ 8.30 - 21.00 น. โทร.081-755-1806


22

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จัดงานเลีย้ งละศีลอด

ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ น�ำโดย นายแพทย์ปราโมทย์ ภูน่ ภานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล ฯ ได้จดั งานเลีย้ งละศีลอดให้กบั ลูกค้า และเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล โดยเชิญผูม้ เี กียรติจากวงการต่างๆ มาร่วมในงานเลีย้ งละศีลอด ครัง้ นี้ ทีจ่ ดั ขึน้ ณ ห้องประชุม 16 A ชัน้ 16 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ถนนนวมินทร์ เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 ทั้งนี้ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน อาทิ อิหม่ามสุธรรม (มับรู๊ก) บุญมาเลิศ เลขา ฯ ท่านจุฬาราชมนตรี, H.E.KaramoDaiwara รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศาสนา ประเทศกีน,ี H.E.AhmadRusdi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ประจ�ำประเทศไทย และภรรยา และ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดดี ลิ ก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบตั ริ าชการทีก่ รม เอเชียใต้ ฯ กระทรวงการต่างประเทศ

ไอแบงก์ มอบกรมธรรมต์ ะกาฟุลประธาน กอจ.กระบี่ ธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย โดยนาย บุญชัย นวจินดาพันธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานภาคอาวุโส ส�ำนักงานภาคใต้ตอนบน พร้อมคณะผูบ้ ริหาร เข้าพบ นาย อัสนาวี มุครุ ะ ประธาน กอจ.กระบี่ เพือ่ ส่งมอบกรมธรรม์ ตะกาฟุลอัคย๊าร10/4 และกรมธรรม์ตะกาฟุลประกัน อุบัติเหตุ ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมกันนี้ ได้แสดงความขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของ ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยดีตลอดมา ณ ส�ำนักงานคณะ กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดกระบี่ เมือ่ เร็วๆ นี้


23

เลีย้ งละศีลอดประจำ�ปี 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ ชัน้ 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี B ศูนยร์ าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ส�ำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ บริษทั ธนารักษ์พฒ ั นา สินทรัพย์ จ�ำกัดร่วมกันจัดกิจกรรมเลีย้ งละศีลอดเดือนรอม ฎอนซึง่ เป็นเดือนอันส�ำคัญของพีน่ อ้ งชาวมุสลิม เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2560 ภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริม ศาสนา และการสร้างเสริมองค์ความรูแ้ ก่พนี่ อ้ งมุสลิม และ ศาสนิกอืน่ รวมทัง้ เป็นการเชือ่ มความสัมพันธ์ เพือ่ เรียนรูแ้ ละ เข้าใจในอิสลามมากขึ้น โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การ ทดสอบกอรีเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียนต่างๆ โดยมีกรรมการ จากสถาบันอัลกุรอานประเทศไทย เป็นผูต้ ดั สิน การบรรยาย ศาสนธรรมโดย อาจารย์อาลี เสือสมิง ในหัวข้อ “อัลกุรอาน คัมภีรแ์ ห่งสันติภาพ” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ธนารักษ์พฒ ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด เป็น

ประธานในพิธเี ปิดกิจกรรม โดยมีนายกรานต์ ฉายาวิจติ รศิลป์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์ชารีฟ ศรีเจริญ รองประธานคณะผูท้ รงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี ในฐานะผูแ้ ทนส�ำนักจุฬาราชมนตรี ให้โอวาท และกล่าวน�ำดุอาอฺ (การขอพร) ให้พนี่ อ้ งประชาชนทีเ่ ข้าร่วม งาน และร่วมละศีลอดกับพีน่ อ้ งมุสลิม โดยมีการจัดอาหาร โต๊ะจีนอิสลามกว่า 120 โต๊ะ พร้อมทัง้ ประกอบศาสนกิจร่วม กันในพืน้ ทีซ่ งึ่ ได้จดั ไว้อย่างเหมาะสม ซึง่ ภาพเช่นนีจ้ ะไม่คอ่ ย ได้ปรากฏในสถานทีอ่ นื่ ๆ เว้นแต่ในมัสยิด งานเลีย้ งละศีลอดทีจ่ ดั ขึน้ โดย ส�ำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ บริษทั ธนารักษ์พฒ ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด จัดขึน้ เป็นปี ที่ 2 ติดต่อกันแล้ว


24

เลีย้ งละศีลอดคณะทูตประเทศมุสลิม ประจำ�ประเทศไทย

มูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการต่าง ประเทศ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานเลีย้ งละศีลอดคณะทูต ประเทศมุสลิม ประจ�ำประเทศไทย โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วนิ ยั รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน มีทตู ประเทศมุสลิมเข้าร่วมจ�ำนวน 17 ประเทศ ในปีนพี้ เิ ศษทีอ่ คั รราชทูตจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฟิลปิ ปินส์ และ ผูแ้ ทนจากสถานทูตออสเตรเลีย ให้เกียรติมาร่วมงานเลีย้ งด้วย ณ ห้องประชุม ใหญ่ มูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2560


25

ไอแบงก์ รว่ มปลูกตน้ ไมใ้ นวัน “ตน้ ไมป้ ระจำ�ปี ของชาติ”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับมัสยิดอิดดฮาร์ดอูลมู ดุ ดีน จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ พ.ศ. 2560” โดย ดร.อาบิดนี วันขวัญ ผอ.ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ และปฏิบตั หิ น้าที่ ผอ.ฝ่ายสือ่ สารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อม ด้วย น.ส.จิตรา ซอหะซัน ผอ.ฝ่ายเงินฝากและค่าธรรมเนียม และ น.ส.พรเพ็ญ ธรรมกุลกระจ่าง ผูจ้ ดั การเขต 1 ส�ำนักงานเขต มีนบุรี น�ำพนักงานจิตอาสา ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงศาสนสถานภายในบริเวณมัสยิด โดยมี นายวุฒวิ ยั หวังบู่ อิหม่ามประจ�ำ มัสยิด ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ณ มัสยิดอิดดฮาร์ดอูลมู ดุ ดีน เขตมีนบุรี เมือ่ เร็วๆ นี้

จุฬาราชมนตรี และคณะ เดินทางเยือนประเทศตุรกี

นายอาศิส พิทกั ษ์คมุ พล จุฬาราชมนตรี และคณะ เดินทางเยือนประเทศตุรกี ตามค�ำเชิญของ ประธานส�ำนักกิจการ ศาสนาแห่งชาติตรุ กี ศ.ดร.เมฮ์เหม็ด กอร์เมซ (Prof.Dr.Mehmet Gormez) ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2560 ทัง้ นี้ จุฬาราชมนตรีและคณะ ได้เยือนสถานทีส่ ำ� คัญต่างๆ โดยเฉพาะได้เดินทางไปเยือน ศูนย์วจิ ยั ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม อิสลามแห่งตุรกี (IRCICA) เพือ่ มอบ อัล-กุรอานแปลไทย ฉบับทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด�ำริ และพระราชทรัพย์ ให้อดีตจุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ จัดท�ำค�ำแปลเป็นภาษาไทย ครัง้ แรก เพือ่ ให้ IRCICA รวบรวมไว้ในห้องสมุด อนึง่ จุฬาราชมนตรีและคณะ อันประกอบด้วย อ.ประสาน ศรีเจริญ อ.อรุณ บุญชม และดร.วิสทุ ธิ์ บิลล่าเต๊ะ ได้ พบปะกับนักศึกษาไทยในประเทศตุรกีประมาณ 200 คนด้วย การเยือนอย่างเป็นทางการครัง้ นีไ้ ด้รบั การสนับสนุน จากสถาน ทูตราชอาณาจักรไทย ประจ�ำตุรกี และนายสุวฒ ั น์ จิราพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำตุรกี เป็นอย่างดี


26

IBankจัดงานเลีย้ งละศีลอดสื่อมวลชนมุสลิม ประจำ�ปี ฮ.ศ.1438

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBank) จัดงานเลีย้ งละ ศีลอด ‘IBank Iftar Dinner – สานสัมพันธ์สอื่ มวลชนมุสลิม’ ประจ�ำปี ฮ.ศ.1438 ณ โรงแรมอัล มีรอซ ถ.รามค�ำแหง ซอย 5 เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2560 โดยมี นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารฯ เป็นประธานเปิดงาน หลังจากนัน้ มีการเสวนา เรือ่ ง “ชะรีอะฮ์ กับบทบาทธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย” โดย ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานทีป่ รึกษา ด้านศาสนาธนาคารอิสลาม ฯ อาจารย์อรุณ บุญชม ผูช้ ำ� นาญ การด้านชะรีอะฮ์ ฯ ดร.มะรอนิง สาแลมิ ทีป่ รึกษาด้านศาสนา ฯ อาจารย์เสนีย์ อยูเ่ ป็นสุข ทีป่ รึกษาด้านศาสนาฯ และนาย ปราโมทย์ มีสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านศาสนาธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ดร.อณัส อมาตยกุล ได้กล่าวว่า ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทยเกิดขึน้ มาในช่วงทีโ่ ลกก้าวเข้าสูส่ ภาวะโลก ไร้พรมแดน ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีผบู้ ริหารธนาคารมืออาชีพ เพือ่ น�ำพาธนาคารไปสูม่ าตรฐานการให้บริการ และธุรกรรม สมัยใหม่ ในขณะเดียวกัน ธนาคารอิสลามนัน้ ต้องปราศจาก การเกีย่ วข้องกับดอกเบีย้ และด�ำเนินการตามหลักชะรีอะฮ์ ธนาคาร ฯ จึงต้องมีผรู้ ชู้ ะรีอะฮ์ มาเป็นผูใ้ ห้แนวทางในการ ด�ำเนินการ โดยทุกผลิตภัณฑ์ทที่ างธนาคาร ฯ คิดขึน้ จะต้อง ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการชะรีอะฮ์เสียก่อน ว่า

สอดคล้องกับหลักการหรือไม่ และเป็นไปตามทีอ่ ลั ลอฮ์ (ซ.บ.) อนุญาตหรือไม่ หรือมีประเด็นใดเคลือบแคลงหรือไม่ สังคม มุสลิมควรมีความมัน่ ใจสูงสุดว่า ธนาคารอิสลามเป็นธนาคาร ทีม่ ศี กั ดิแ์ ละสิทธิพ์ ร้อม แม้วา่ ผลิตภัณฑ์บางอย่าง หรือการใช้ ศัพท์เฉพาะเรียกธุรกรรมจะเหมือนกับธนาคารอืน่ ๆ ทัว่ ไป แต่ วิธกี ารทีจ่ ะเกิดผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดของธนาคารอิสลาม ฯ อยูใ่ น การดูแลของบอร์ดชะรีอะฮ์ทงั้ สิน้ ดร.อณัส ยังกล่าวอีกว่า ตามทีส่ งั คมกังขา และเคลือบ แคลงว่า บอร์ดชะรีอะฮ์ ไม่มอี ำ� นาจในการท�ำให้ทกุ ธุรกรรม เป็นไปตามชะรีอะฮ์นนั้ เป็นความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น เพราะ ผู้บริหารมืออาชีพที่ดูแลธนาคารอยู่ไม่สามารถจะออกผลิต ภัณฑ์ใดๆ นอกกรอบชะรีอะฮ์ได้ เนือ่ งจากมี พรบ.ธนาคาร อิสลาม ฯ คุม้ ครองอยู่ ด้านอาจารย์อรุณ บุญชม ยังกล่าวอีกว่า ธนาคาร อิสลาม ฯ มีกรอบการด�ำเนินงานตามหลักชะรีอะฮ์ ในทุก ผลิตภัณฑ์ หากมีผใู้ ดสงสัยในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ฯ ว่า จะไม่ถูกต้อง ขอให้สอบถามมาได้ หรือเสนอแนะว่า ที่ถูก ต้องควรท�ำอย่างไร เพือ่ จะได้พจิ ารณาแก้ไข กรรมการบอร์ด ชะรีอะฮ์ทกุ คนต้องรับผิดชอบต่อพีน่ อ้ ง และพระผูเ้ ป็นเจ้าใน วันอาคิเราะฮ์อยูแ่ ล้ว


27

เปิ ดตัวแบบเรียนบูรณาการอิสลาม ป. 1 – ม. 6

มู ล นิ ธิ ส ร้ า งสุ ข มุ ส ลิ ม ไทย (สสม.) โดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ จั ด งานเปิ ด ตั ว แบบเรี ย นบู ร ณาการ อิสลาม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีนายอารีย์ ดิเรกกิจ ผอ.ส�ำนัก ประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี เมือ่ เร็วๆ นี้ มี ผูเ้ ข้าร่วมประมาณ 110 คน เป็นตัวแทน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส�ำนักงานการ ศึกษาเอกชน (สช.), หน่วยงานภาครัฐที่ ดูแลด้านการศึกษา, ตัวแทนโรงเรียนใน จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และพัทลุง กว่า 50 โรงเรียน และ ประชาชนทั่วไป โอกาสนี้ได้เปิดเวที ให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อให้ แบบเรียนมีเนื้อหาครบถ้วนตามความ

ต้องการทีแ่ ท้จริงของพืน้ ที่ ศ.ดร.อิ ศ รา ศานติ ศ าสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ได้ กล่ า วถึ ง ที่ ม าและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง โครงการว่า ได้จดั ท�ำแบบเรียนดังกล่าว ขึ้นเพื่อให้เยาวชนมุสลิมมีแบบเรียนที่ สอดคล้องกับหลักศาสนาและวัฒนธรรม ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 6 เล่ม และระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 12 เล่ม ซึง่ ยกร่างโดย รศ.ดร. อิบรอฮีม ณรงค์รกั ษาเขต และคณะฯ การจัดงานในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปิ ด ตั ว แบบเรี ย นวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและ พลศึกษาแบบบูรณาการอิสลามฯ สู่ สาธารณะ โดยเปิดเวทีการแลกเปลีย่ น ของตั ว แทนจากเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น เอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน

รัฐบาลทีม่ กี ลุม่ ประชากรมุสลิมเป็นส่วน ใหญ่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียง ศ.ดร.อิ ศ รา ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า โครงการผลิตแบบเรียนวิชาสุขศึกษา และพลศึ ก ษาแบบบู ร ณาการวิ ถี อิ ส ลามฯ ได้ดำ� เนินการตามแผนปฏิบตั งิ าน ของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิ สร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยได้รับ การสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนี้ สสม. ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะจัด พิมพ์เผยแพร่หนังสือแบบเรียนชุดนีแ้ ก่ โรงเรียนที่มีความต้องการใช้เป็นต�ำรา ยืมเรียน และคาดว่า ในอนาคตข้างหน้า จะได้มีการขยายผลสู่การบูรณาการ อิสลามในรายวิชาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

ไอแบงก์ ตอ้ นรับคณะนักศึกษาจาก ม.สุลตา่ น อัสลันชาห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย น�ำโดย ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผอ.ฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ฝ่าย ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับ Dr.AsaeSayaka อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Sultan Azlan Shah ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะนักศึกษาจ�ำนวน 20 คน เข้าเยีย่ มชม กิจการธนาคาร พร้อมด้วย ดร.ชัชวาลย์ นิยมวิทยานนท์ ผอ.ฝ่าย ฝ่ายชะรีอะฮ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “ชะรีอะฮ์กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร” ณ ห้องประชุมชั้น 21 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานใหญ่ เมือ่ เร็วๆ นี้


28

ททท.สนับสนุนการทอ่ งเทีย่ วฮาลาล รองรับกลุม่ นักทอ่ งเทีย่ วมุสลิม

นายอะหมาน หมัดอาดัม ผอ.การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ประจ�ำประเทศมาเลเซีย เป็นประธานจัดงานสนับสนุน การท่องเทีย่ วฮาลาล รองรับนักท่องเทีย่ วมุสลิมกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยเชิญบริษทั ท่องเทีย่ ว เอเจนซี่ มาเลเซีย บรูไน และ ไทย ทีด่ ำ� เนินธุรกิจการท่องเทีย่ วฮาลาล รวม ทัง้ กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทจัดงานแสดง ร่วมพูดคุยธุรกิจ และมี การน�ำเสนอแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนมุสลิมทีน่ า่ สนใจ รวมทัง้ แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติที่ สวยงามของเมืองไทย ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ1 ชัน้ 3 โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (ภาพ – ข่าว โดย เฉลิมขวัญ ศรีบุญเรือง)

งานเลีย้ งละศีลอดทีบ่ า้ นฮัจญะฮ์ดารา ขัตติยะอารี

ฮัจญะฮ์ ดารา ขัตติยะอารี และครอบครัว จัดงานเลีย้ งละศีลอดทีบ่ า้ นซอย รามค�ำแหง 21 เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2560 โดยมี ดาโต๊ะ นาซีเราะฮ์ ฮุสเซน เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจ�ำประเทศไทย และเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตมาเลเซีย รวมทัง้ กรรมการ และสมาชิกชมรมแม่บา้ นไทยมุสลิม และญาติสนิท มิตรสหาย ให้เกียรติมาร่วมงานคับคัง่

งานพิมานวิทยส์ มั พันธ์ ปี ที่ 97

หม่อมเจ้าหญิง ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ เสด็จเป็นประธานในพิธเี ปิดงาน “พิมานวิทย์สมั พันธ์ ครัง้ ที่ 97” ของโรงเรียน พิมานวิทย์ ถนนข้าวสาร ณ ห้องประชุมพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ทัง้ นี้ พลอากาศเอกกันต์ พิมานทิพย์ อดีตผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ ซึง่ มีอปุ การคุณแก่โรงเรียนพิมานวิทย์เป็นอย่างสูง ได้ให้ เกียรติมาร่วมในงานดังกล่าวด้วย


29

นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์ ประธานกรรมการธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมเข้ารับพระราชทาน โล่เกียรติคุณ ในฐานะที่ธนาคาร ฯ เป็นผู้สนับสนุนการจัด งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี ฮ.ศ. 1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 เมือ่ 8 เมษายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย พร้อมทรงมีพระราชด�ำรัสพระราชทานแก่ นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการธนาคาร และประธานคณะ อนุกรรมการบริหาร ภายหลังกล่าวถวายรายงาน ความว่า “ขอบคุณ และน่ายินดี ที่ธนาคารอิสลาม ได้น�ำ บทบัญญัตขิ องศาสนามาใช้ในการด�ำเนินงานของธนาคาร”

ดร.อาบิดนี วันขวัญ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสือ่ สารและภาพ ลักษณ์องค์กร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับมอบรางวัล ทีมฟุตบอลมารยาทยอดเยีย่ ม จาก รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ประธาน จัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 ในการแข่งขัน “ฟุตบอลเมาลิดกลางคัพ ฮ.ศ.1438”

รว่ มแสดงความยินดี

นางสาวฟาดีละห์ พันแอ บุตรี นายซอและห์ – นางนูรเราะห์มะห์ พันแอ เข้าพิธนี กิ ะฮ์แล้ว กับ นายมาหามะ อาดือนันต์ มะเซ็ง บุตร ฮัจญีเจ๊ะกา –ฮัจญะฮ์ รอซีดะ มะเซ็ง งานวาลีมะตุนนิกะฮ์ จัดขึน้ ทีบ่ า้ นเจ้าสาวในชุมชนพัฒนา บึงขวาง ซอยร่มเกล้า 3 บึงขวาง 2 เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 “บารอกัลลอฮฮูลากูมา วาบารอกา อาลัยกา วาญามาอา บัยนากูมาฟี ฆอย” (เคดิตภาพ : WatcharaponPhotographer)


In Focus

“เมาลิดกลางฯ ฮ.ศ.1438” ปิดฉากประทับใจ

“สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ” ทรงสนใจกิจกรรมในงาน งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 ทีจ่ ด ั ขึน ้ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2517 เสร็จสิน ้ ไปแล้วด้วยความส�ำเร็จเกินคาด ในการประชุ ม สรุ ป การจั ด “งานเมาลิ ด กลางแห่ ง ประเทศไทย ฮ.ศ.1438” ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ประธานจัดงาน ดร.วินยั ดะห์ลนั ระบุวา่ “งานประสบ ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ประทับใจในพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทีท่ รง ให้ความสนใจกิจกรรมในงาน” ในการประชุมดังกล่าว มีประธานฝ่าย และกรรมการ

ในคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1438 เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน โดยมี ดร.วินัย ดะห์ลนั เป็นประธานในทีป่ ระชุม ซึง่ ได้กล่าวขอบคุณคณะ กรรมการทุกท่านที่ได้ช่วยกันท�ำงาน ส่งผลให้งานเมาลิด กลาง ฯ ครัง้ นี้ ประสบความส�ำเร็จเกินความคาดหมาย ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวว่า “เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นประธานจัดงาน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่


31

10 เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน พระองค์ ให้ความสนใจรายละเอียดในงาน โดยใช้เวลาในการเสด็จ พระราชด�ำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรม ภายในงาน ถึง 1.44 ชัว่ โมง ซึง่ เกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในหมาย ก�ำหนดการ จากตอนแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ส�ำนักพระราชวัง แจ้งว่า ไม่ตอ้ งมีผถู้ วายรายงานตามจุดต่างๆ รอให้พระองค์ ท่านตรัสถาม แต่ปรากฏว่า พระองค์ทา่ นหยุดในทุกจุด และ ทรงฟังการถวายค�ำอธิบายต่างๆ อย่างสนใจ สร้างความ ประทับใจแก่ผจู้ ดั งาน และพีน่ อ้ งมุสลิมทุกคนเป็นอย่างยิง่ ” ส�ำหรับ “งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1438” ทีผ่ า่ นมาในปีนนี้ นั้ เน้นเรือ่ งอัลกุรอาน กับเรือ่ งฮาลาล ตามสโลแกน “นบีมฮู มั หมัด (ซ.ล.) จากพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานสูว่ ถิ ฮี าลาล” โดยเป็นการน�ำโองการในอัลกุรอานมา เชื่อมโยงกับฮาลาล เน้นให้เห็นถึงว่า เมื่อได้อ่านอัลกุรอาน แล้ว ความกระจ่างในปัญญาจะเกิดขึน้ จากความไม่เข้าใจใน อิสลาม และมุสลิม กลับท�ำให้หวั ใจหายกระด้าง สร้างความ เข้าใจให้เกิดขึน้ ดังเช่นในอดีตทีอ่ ลั กุรอาน “ซูเราะฮ์ฏอฮา” เคยเปิดหัวใจท่านอุมรั อิบนิคอตต๊อบ จากความไม่เข้าใจ และ ความร้ายกาจ ก้าวร้าวต่อมุสลิม กลายมายอมรับอิสลามใน


32 ทีส่ ดุ จากการขอดุอาอฺ ของท่านศาสดามูฮมั หมัด (ซ.ล.) ให้ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) เปลีย่ นหัวใจของท่านอุมรั ด้วยกับซูเราะฮ์นี้ ดังจะเห็นได้จากโลโก้ของงานเมาลิด ฯ ที่ผ่านมา ซึง่ เป็นอักษรค�ำว่า “มูฮมั หมัด” อยูต่ รงกลาง ล้อมรอบด้วย ซูเราะฮ์ฎอฮา โองการที่ 1 – 5 สอดคล้องกับการจัดเวทีที่ ได้เขียนซูเราะฮ์ฎอฮา เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้บารมี อัลกุรอาน เปลีย่ นใจคน ใช้ศกั ยภาพของอัลกุรอานมาสร้าง ความเข้าใจต่อสังคมโลก เป็นทีม่ าของการน�ำอัลกุรอานเก่า แก่ เขียนด้วยมือ ทีเ่ ก็บอยูท่ ี่ อ.ยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส อายุกว่า 1,000 ปี มาจัดแสดงในงาน พร้อมกับอัลกุรอาน เขียนด้วยมือ อีกหลายเวอร์ชนั่ และความเก่าแก่แตกต่างกันมาแสดงด้วย นิทรรศการ ส่วนที่ 2 ของงานเป็นการน�ำอัลกุรอานมา เชือ่ มกับศาสนบัญญัตขิ องอิสลาม นัน้ ก็คอื “ฮาลาล– ฮารอม” จะเห็นได้วา่ “ฮะลาล” เป็นเรือ่ งของซุนนะฮ์ คือ จริยวัตรของ ท่านศาสดามูฮมั หมัด (ซ.ล.) ทีม่ คี ณ ุ ค่าทางวิทยาศาสตร์ เป็น มรดกจากท่านศาสดา ซึง่ นอกจาก “ฮะลาล” จะมีคณ ุ ค่าทาง ใจทีป่ ระมาณไม่ได้แล้ว ตลาดฮาลาลยังมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจ ทัว่ โลกถึงประมาณ 1.29 ล้านล้านดอลล่าร์ และหากรวมทัง้ ฮาลาลทีไ่ ม่ใช่อาหารด้วยแล้ว ตัวเลขจะพุง่ ขึน้ ไปถึง 6 ล้าน ล้านดอลล่าร์ ทีเดียว ในโอกาสนี้ ยังมีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เกีย่ วกับ วงการฮาลาล คือ เว็บไซท์ชอื่ www.halallock.com ซึง่ เป็น เว็บไซท์ทมี่ คี ณ ุ สมบัตโิ ดดเด่นในเรือ่ งการตลาด กล่าวได้วา่ เว็บ ไซท์นมี้ ศี กั ยภาพเทียบเท่า alibaba.com ของประเทศจีน มี ความสามารถมากกว่า aladin.com ของประเทศมาเลเซีย โดยในงานมีการสาธิต และให้ผสู้ นใจได้เข้าใช้งานเว็บไซท์ เมือ่ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์ดงั กล่าวแล้ว จะได้สทิ ธิพเิ ศษ


33 มากมาย อาทิ การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ การเพิม่ ช่อง ทางการจัดจ�ำหน่าย การสร้างโอกาสในส่วนคู่ค้าธุรกิจจาก ต่างประเทศ เป็นต้น ไฮไลท์อกี หนึง่ อย่างของงานเมาลิดกลาง ฯ ทีผ่ า่ นมา คือ การน�ำเอาผูป้ ระกอบการ SMEs จากภาคใต้ ทีป่ ระสบ ปัญหาน�ำ้ ท่วม ประมาณ 200 ราย มาออกร้านขายสินค้าโดย ไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย และยังมี Halal Start-up จากนักธุรกิจหน้า ใหม่ไฟแรง มาร่วมออกบูธด้วย งานเมาลิดกลาง ฯ ทีผ่ า่ นมาในปีนี้ ก็เช่นเดียวกับงาน เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นในปีที่แล้ว คือมีการ เชิญตัวแทนของศาสนิกอืน่ ๆ ในประเทศไทย อาทิ พระสงฆ์ จากวัดทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง บาทหลวงในคริสต์ศาสนา ผูแ้ ทนจาก ศาสนาซิกข์ และพราหมณ์ มาร่วมในพิธเี ปิดงาน และร่วม รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร ด้วย เฉพาะในวันพิธเี ปิดงาน มีผเู้ ข้าร่วมเกือบ 10,000 คน ซึง่ สร้างรายได้ให้กบั ร้านค้า ผูป้ ระกอบการ ไม่ตำ�่ กว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ดร.วินัย ดะห์ลัน รับต�ำแหน่งประธานจัด งาน เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 3 และเป็นปีทมี่ ี ความปลาบปลืม้ ใจมากทีส่ ดุ เพราะผูท้ เี่ ป็นองค์ประธานในปี นี้ คือ พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 ซึง่ ดร.วินยั กล่าวในการ ให้สมั ภาษณ์ครัง้ หนึง่ ว่า “เรารูส้ กึ ใกล้ชดิ กับในหลวงรัชกาล ที่ 10 ตลอดมา และด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน เรา จะปลอดภัย เราจะต้องแสดงออกให้เห็นว่า เราอยูเ่ คียงข้าง พระองค์ทา่ น สังคมมุสลิมไม่คอ่ ยแสดงออก แต่ครัง้ นี้ คิดว่า เราควรแสดงออกบ้าง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อ พระองค์ทา่ นตลอดมา”


Women’s World / ดารีน แปลและเรียบเรียง

มุง่ สูย่ อดเขาเอเวอเรสท์

สาวมุสลิมอุยกูร์

เติมเต็มความฝัน ไม่หวัน่ อุปสรรค หมัย่ ซิ (Maizi)เป็นชือ่ เล่นแบบท้องถิน ่ ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของจีน แต่เธอกลายเป็นผูห้ ญิงคนเดียวจากภูมภ ิ าคนี้ ทีไ่ ด้ปน ี ขึน ้ สูย่ อดเขาQomolangmaซึง่ เป็นที่ รูจ้ ก ั แพร่หลายในแถบตะวันตกในชือ่ ยอดเขาเอเวอเรสท์(Mount Everest) ชือ่ จริงของเธอคือ หม่า ลิยามู(Ma Liyamu)เธอเป็นชาว มุสลิมจากเขตปกครองตนเองจิชางหุย(JichangHui)ซิน เจียงอุยกูรห์ มัย่ ซิเริม่ เล่นกีฬากลางแจ้งตัง้ แต่ปี 2539 “ฉันปกปิดอาชีพของฉันจากสมาชิกในครอบครัวคน อื่น ๆ ยกเว้นพ่อของฉันจนกระทั่งสื่อมวลชนเปิดเผยเรื่อง ของฉันในปี พ.ศ. 2558 ผูห้ ญิงจากชุมชนมุสลิมมักถูกกดดัน ไม่ให้เข้าร่วมในกิจกรรมทีพ่ วกเขาคิดว่าเหมาะส�ำหรับผูช้ าย เท่านัน้ ” ในปี2558 เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากหิมะถล่มที่ ค่ายฐานของเธอในประเทศเนปาลขณะที่เธอก�ำลังเตรียมที่ จะปีนเอเวอเรสท์แต่หลังจากฟืน้ ตัวแล้วเธอก็มงุ่ มัน่ อีกครัง้ และ ประสบความส�ำเร็จเมือ่ เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา “หลังจาก ล้มเหลวในการชักชวนให้ฉนั ลาออกพวกเขาเริม่ ยอมรับและ ร้องเพลงสวดภาวนาเพือ่ ความปลอดภัยของฉันเมือ่ ใดก็ตาม ทีฉ่ นั กลับบ้าน” เธอกล่าว จากการเป็นนักไต่เขามือสมัครเล่นและต่อมาเป็นผู้ ประสานงานให้กบั บริษทั ทีร่ บั จัดทีมไต่เขาสูงหมัย่ ซิ วัย 47 ปี

ต้องพยายามอย่างต่อเนือ่ งแม้จะประสบปัญหา อุปสรรค และ การดูถกู ในการท�ำงานทีส่ ว่ นมากจะเป็นของผูช้ ายนี้ หมั่ยซิกลายเป็นผู้ช่วยของ หยาง ชุนเฟง (Yang Chunfeng) ชาวซินเจียงเช่นกัน ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะผูบ้ กุ เบิก การปีนเขาในจีนในปี 2552 ส่วนใหญ่เธอรับผิดชอบการให้ บริการสนับสนุนด้านขนส่ง เธอช่วย Yang ในทีมปีนเขา 11 แห่ง ใน 14 แห่ง ซึง่ เป็นภูเขาทีส่ งู ชันกว่า 8,000 เมตรรวม ทัง้ เอเวอเรสท์ ในเดือนมิถนุ ายน 2013 หยางถูกสังหารในการโจมตี ของผูก้ อ่ การร้าย ซึง่ มีผเู้ สียชีวติ 10 ราย เหตุเกิดทีค่ า่ ยบริเวณ ฐานของยอดเขา Nanga Parbat ในปากีสถาน ซึง่ สูง 8,125 เมตร นับเป็นยอดเขาทีส่ งู เป็นอันดับที่ 9 ของโลก หลังจากช่วยงานศพและฟื้นตัวจากความเศร้าโศก หมัย่ ชิเลือกทีจ่ ะเริม่ ต้นใหม่ เธอจัดอาคารทีร่ ะลึกซึง่ เป็นทีเ่ ก็บ ศพของหยาง ต่อมาในปีนนั้ เธอได้จดั ตัง้ บริษทั ปีนเขา และได้ ก่อตัง้ ทีมหญิงปีนเขาเอเวอเรสท์ทมี แรกของจีนในปีถดั มา “นี่ เป็นความปรารถนาของหยาง” หมัย่ ซิกล่าว


35

ในฐานะที่เป็นทีมหญิงส�ำรวจเอเวอเรสท์ทีมที่สาม ของโลก สมาชิกทัง้ ห้าคน ซึง่ รวมนักปีนเขาหญิงอีก 4 คน จากฮ่องกงเซีย่ งไฮ้เสฉวนและยูนนานได้รบั ความสนใจจากทัว่ ประเทศ “นักปีนเขาส่วนใหญ่เป็นผูช้ าย โดยเฉพาะชาวจีนคิด ว่าผูห้ ญิงควรแต่งตัวดีๆ และอยูแ่ ต่บา้ น” หมัย่ ชิกล่าว

หมั่ยซิ และเพื่อนร่วมทีม

อย่างไรก็ตามความพยายามของทีมในการขึ้นถึง ยอดเอเวอเรสท์ลม้ เหลวทัง้ ในปี 2014 และ 2015 เนือ่ งจาก ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2015 เกิดแผ่นดิน ไหวรุนแรงขึน้ ทีเ่ นปาล ท�ำให้หมิ ะถล่มท�ำลายค่ายฐาน ลูกหาบ 2 คนของทีม และช่างภาพนักปีนเขาชายในทีมของหมั่ยชิ เสียชีวติ ตัวเธอเองก็ซโี่ ครงหัก 4 ซี่ และเลือดออกทีม่ า้ ม การสู ญ เสี ย สมาชิ ก ในที ม เป็ น เรื่ อ งที่ ร ้ า ยแรงต่ อ หมั่ยชิ “ตั้งแต่ที่ฉันเริ่มท�ำอาชีพนี้ฉันได้เตรียมความพร้อม รับเหตุภยั พิบตั ิ ซึง่ มันไม่ได้ทำ� ให้ฉนั หวาดกลัวจนต้องเลิกล้ม แต่กลับท�ำให้ฉนั แข็งแกร่งขึน้ มากกว่า” เธอกล่าว “เป็นเรือ่ ง ปกติที่จะเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่ล�ำเลียงคนบาดเจ็บหรือตาย ผ่านฐานค่ายในขณะที่นักปีนเขาคนอื่นใต้เริ่มไต่ขึ้นบนเส้น ทางของตัวเอง” ในที่ สุ ด ที ม หญิ ง ต้ อ งยกเลิ ก ไปด้ ว ยเหตุ ผ ลหลาย ประการ บางคนล้มเลิกไปเนือ่ งจากปัญหาทางการเงิน บาง คนยังยืนยันและเอาชนะจุดสูงสุดในรูปแบบอืน่ ๆ มีขา่ วลือเกีย่ วกับเรือ่ งของเธอหนาหูขนึ้ รวมถึงการที่


36

กล่าวหาว่า เธอเป็นผูห้ ญิงทีจ่ ะน�ำความ “โชคร้ายหรือความ ตาย” มาให้กบั คนรอบตัว ก่อนหน้านีม้ เี สียงกล่าวหาว่าเธอ เป็นคนรักของหยางและพยายามหารายได้จากซากศพของเขา ข่าวลือดังกล่าวท�ำให้ลกู ค้าจ�ำนวนมากกลัวและท�ำให้ ปัญหาของบริษทั เลวร้ายลง ในปี 2014 เธอได้จดทะเบียนท�ำ กิจการในประเทศเนปาลเพือ่ ให้บริการนักปีนเขาจากประเทศ จีนทีเ่ พิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ทีมได้รบั ความเสียหายอย่างมากในปี 2014 และ 2015 แต่หมัย่ ชิไม่ยอมแพ้ เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2016 เธอไปถึงยอดเขา Lhotse ซึง่ เป็นยอดสูงทีส่ ดุ อันดับ 4 ของโลกและได้ขนึ้ ถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ในวันรุง่ ขึน้ สัปดาห์นี้ทีมลูกค้าชาวจีน 4 รายที่น�ำโดยลูกหาบ จากหน่วยงานของเธอที่อยู่ในกาฐมาณฑุได้ลงไปที่ค่ายฐาน หลังจากการพิชติ ยอดเอเวอเรสท์ ทีมงานคนหนึง่ คือTsang Yin-hung เป็นครูจากฮ่องกง และเป็นสมาชิกของทีมหญิง ปีนเอเวอเรสท์ของจีน “ความยากล�ำบากที่หมั่ยชิพบนั้น เกินกว่าที่ฉันจะ จินตนาการได้ แต่เธอมักจะจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ทัศนคติตอ่ การปีนเขาและแนวคิดต่อชีวติ ของเธอ ก็คมุ้ ค่ากับ การเรียนรู”้ Tsang กล่าว


37

แม้จะเกิดความล้มเหลวอยูบ่ า้ ง แต่หมัย่ ชิกล่าวว่าเธอ จะจัดทีมส�ำรวจเอเวอเรสท์หญิงล้วนอีกครัง้ ในปีหน้า หรือหลัง จากนัน้ “ฉันจะพยายามจัดให้มสี ปอนเซอร์สนับสนุน การปีน เขาต้องการการสนับสนุนด้านขนส่ง และการเงิน” เธอกล่าว แต่เธอมีความปรารถนาอืน่ ทีจ่ ะต้องเติมเต็ม ซึง่ ก็คอื การตัดสินใจจะจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์การไต่เขาแห่งประเทศจีนขึน้ แรงบันดาลใจของเธอมาจาก เอลิซาเบธฮอว์ลยี (์ Elizabeth Hawley) อดีตนักข่าวชาวอเมริกนั วัย 93 ปีผซู้ งึ่ ได้ลงมือปฏิบตั ิ ภารกิจการผจญภัยในเทือกเขาหิมาลัยมานานกว่า 50 ปีและ จากการทีไ่ ด้เห็นเอกชนในประเทศอืน่ จัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์การไต่ เขาขึน้ โรงเรียนสอนการปีนเขาของทิเบตได้สร้างพิพธิ ภัณฑ์ การปีนเขาเอเวอเรสท์ ขึน้ ในกรุงลาซาในปี 2551 ซึง่ ส่วนใหญ่ เก็บของสะสมทีใ่ ช้ในการน�ำทางโดยการจัดน�ำทีมของรัฐบาล “ยังคงต้องมีการบันทึกและจดจ�ำ เกีย่ วกับเรือ่ งราว ของชาวจีนท้องถิ่นที่ไต่เขานอกจากนี้ผู้ที่บุกเบิกการไต่เขา ยังได้สะสมทักษะและประสบการณ์มากมาย ที่จ�ำเป็นต้อง รวบรวมและส่งต่อให้คนอืน่ ” หมัย่ ชิกล่าวในเดือนมีนาคมเธอ ได้รเิ ริม่ โครงการสร้าง “พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์การไต่เขา ของคนพืน้ บ้าน– Folk Mountaineering History Museum”

แห่งแรกของประเทศจีนขึน้ นักปีนเขาหลายคนบริจาคเงินและ สิง่ ของต่างๆ การสร้างพิพธิ ภัณฑ์ในเขตอูรมุ ฉี ในซินเจียงใกล้ ส�ำเร็จเสร็จสิน้ ลงแล้ว หมัย่ ชิ ได้ตระหนักถึงความฝันของเธอมากทีส่ ดุ แต่ก็ รูส้ กึ ผิดว่าเธอจะหลงใหลในการปีนเขามากเกินไปหรือไม่ ใน แต่ละปีเธอมีเพียงชัว่ ระยะเวลาสัน้ ๆ ทีจ่ ะไปอยูก่ บั พ่อและ แม่ที่ตามองไม่เห็น “ฉันรู้สึกผิดที่ทำ� ให้พวกเขาต้องแบกรับ แรงกดดันมากมาย” เธอคร�ำ่ ครวญ “ฉันรูถ้ งึ ความเสีย่ งทีเ่ กิด จากการปีนเขาและนัน่ คือเหตุผลทีฉ่ นั เลือกทีจ่ ะเป็นโสดและ ไม่มลี กู ” ข้อมูลจาก: the Global Times https://sputniknews.com/world/201706011054181268-muslimwoman-everest-maizi/


เพียงความเคลือ่ นไหว / วัลภา นีละไพจิตร

ตรัง ...ทีบ่ า้ นบางหมาก “และจงเชือ่ ฟังอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์เถิด และจงอย่าขัดแย้งกัน จะท�ำให้พวกเจ้าย่อท้อ และ ท�ำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป และจงอดทนเถิด แท้จริง อัลลอฮฺนน ั้ ทรงอยูก ่ บ ั ผูท ้ อี่ ดทน ทัง้ หลาย.” อัลกุรอานอัลอัมฟาล46 “และพวกเจ้า จงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมเพรียงกัน และจงอย่าแตกแยกกัน” อัลกุรอาน– อาละอิมรอน103 ท่านผู้อ่านคะ ที่ดิฉันน�ำโองการจาก พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาน�ำเสนอ ก่อนที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเดิน ทางไปพบปะพี่น้อง เพื่อช่วยกันท�ำ หน้าที่ของมุสลิมะฮ์ที่ดีงาม อยู่ใน กรอบของวิถีอิสลามเสมอๆ ก็เพื่อ เป็นการเตือนตัวเอง ทบทวนชีวติ ตัว เอง แล้วพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ไปพร้อมๆ กันกับการกลับตัว กลับใจ

ขออภัยโทษ ขอดุอา ขอความเมตตา จากพระองค์ให้อยู่ในแนวทางของ พระองค์อย่างเข้มแข็ง มัน่ คงตลอดไป ก่ อ นที่ จ ะน� ำ มาแบ่ ง ปั น ให้ พี่ น้องทุกท่านได้เรียนรู้ ผสมผสานกับ ประสบการณ์ที่มีมาบอกเล่ากัน โดย เฉพาะอย่างยิง่ ความเชือ่ มัน่ ศรัทธาต่อ พระผูเ้ ป็นเจ้า ทีท่ รงมีพระประสงค์ให้ พวกเรารักกัน บอกเสมอว่า พวกเราคือ

พีน่ อ้ งกันนะ รักกันมากๆนะ เพราะ... ความรักเท่านัน้ ทีจ่ ะสร้างพลังแห่งความ ดีงามทีย่ งิ่ ใหญ่ พลังแห่งความสามัคคีให้ เกิดขึน้ แล้วพวกเราจะได้จบั มือกัน พา กันก้าวเดินไปสูเ่ ส้นทางสวรรค์ดว้ ยกัน แต่ โ ลกนี้ เ ป็ น โลกแห่ ง การ ทดสอบ ดังนัน้ พวกเราจึงต้องมีอหี ม่าน ทีเ่ ข้มแข็ง อดทนให้มากๆ ทีส่ ำ� คัญทรง เตือนให้เรา อย่าขัดแย้งกัน อย่าอิจฉา ริษยากันอย่าท�ำร้ายกันไม่วา่ จะเป็นการ ท�ำร้ายร่างกาย หรือด้วยวาจาก็ตาม เพราะสิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้พลังแห่งความ เข้มแข็งหมดไป พระองค์จงึ ให้พวกเรา ยึดมั่นศรัทธาต่อพระองค์อย่างมั่นคง เข้มแข็ง และอดทนต่ออุปสรรคนานา ชนิด เพราะพระองค์จะทรงอยู่กับผู้ ศรัทธาที่มุ่งมั่นท�ำความดีด้วยความ จริงใจและอดทนเท่านัน้ ดิฉันคิดว่า พวกเราทุกคนคง ได้ผ่านการทดสอบกันมาแล้ว และได้ อดทนต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆ จนประสบ ความส�ำเร็จมาแล้วจนถึงวันนี้ ก็ขอ


39

แสดงความยินดีดว้ ยนะคะ เอาละคะ ท่านผู้อ่านคะ เมื่อ วันที่ 7 - 8 มกราคม 2560 ดิฉันได้ รับเชิญจากคณะกรรมการมัสยิดบ้าน บางหมาก จังหวัดตรัง สมาคมสตรี มุสลิมจังหวัดตรัง ให้มาร่วมงานการ กุศลทีโ่ รงเรียนบ้านบางหมาก จังหวัด ตรัง ในฐานะวิทยากร ทีจ่ ะมาพูดเรือ่ ง “บทบาทสตรีตามวิถอี สิ ลาม” ในช่วง ค�ำ่ วันที่ 8 มกราคม 60 ดิฉนั ตอบรับ ค� ำ เชิ ญ ในทั น ที ด ้ ว ยเหตุ ผ ลหลาย ประการ ประการแรก เพราะคิดถึงพีน่ อ้ ง เพือ่ นพ้องมากมายทีน่ ี่ พีน่ อ้ งทราบไหม คะ เมือ่ ประมาณปี 2543 ดิฉนั และท่าน อาจารย์อาดือนา นิโด ทีป่ รึกษาชมรม มุสลิมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฏร์ธานี ได้ร่วมกันน�ำนักศึกษา มุสลิม กว่า100 คนซึง่ เป็นรุน่ แรกลงไป ท�ำค่ายอบรมเยาวชนมุสลิมที่ 1. เกาะลิบง ที่ โรงเรียนบ้านปา ตูปเู ต๊ะ 2. เกาะสุกร ที่โรงเรียนหาด

ทรายทอง 3. และทีโ่ รงเรียนทุง่ หนองแห้ง ย่านตาขาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กาะลิบง เราได้รบั ความกรุณาจาก พลเอก ณรงค์ เด่นอุดม อดีตแม่ทพั ภาคที่ 4 มาเป็น ประธานในพิธเี ปิดค่ายด้วย บรรดาชาว ค่ายชุดแรกที่เพิ่งได้รับการอบรมวิธี การท�ำค่าย มาอย่างสดๆ ร้อนๆ มีพลัง

เต็มที่ ทุม่ เททุกอย่าง และการขอดุอาอ์ ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ อย่างคาดไม่ถงึ มากมาย สิ่ ง แรกก็ คื อ บรรดาผู ้ น� ำ นักศึกษาชุดแรกนี้ ได้ท�ำให้เด็กๆ ได้ เรียนรูแ้ ละท่องจ�ำอัลกุรอาน และดุอาอ์ อย่ า งรวดเร็ ว ท� ำ ให้ เ ด็ ก ๆ รั ก การ ละหมาด รั ก การอ่ า นอั ล กุ ร อาน มี มรรยาท มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่มาก


40

ขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆได้ เจริญรอยตามและมีความปรารถนาที่ จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อที่จะ ได้เก่งเหมือนพีๆ่ ด้วยรวมทัง้ เรือ่ งความ กตัญญูรคู้ ณ ุ ต่อพ่อแม่ดว้ ยคะ ข้อสอง บรรดาผู้น�ำนักศึกษา มุสลิมเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองมากขึ้น เมื่อเรียนจบและไปท�ำงานก็ได้เป็นที่ ยอมรับในระดับผู้บริหารการศึกษาว่า นอกจากจะเก่งในด้านวิชาการแล้ว ยัง เก่งและเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนด้วย ทั้งยัง สามารถพัฒนาชุมชน และสังคมได้ดี มากๆ จึงไม่ต้องสงสัยว่าปัจจุบันคน เหล่านี้ได้กลายเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งในโรงเรียนและในองค์การเอกชน อีกมากมาย ข้ อ สามก็ คื อ พ่อแม่มีความ สุขใจมากมายที่ลูกปฎิบัติตนเป็นคนดี ละหมาดครบ 5 เวลาครอบครัวอบอุน่ มากขึน้ เพราะทุกคนอยูใ่ นศาสนาอย่าง

พวกเรามุ สลิมะฮ์อนั ดามันพยายามทีจ่ ะ ท�ำให้พน่ี อ้ งมุ สลิมในพืน้ ทีน่ ไี้ ด้ลกุ ขึน้ มาช่ วย การท่องเทีย่ วให้ครบวงจร ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง โรงแรมฮาลาล อาหารทีส่ ะอาด ฮาลาล มี โฮมสเตย์ ทีใ่ ครๆ ก็อยากมาเห็น อยากมา พัก มีของโอท๊อปชองทีร่ ะลึก ให้ได้ซือ้ กลับไป มอบให้ผูเ้ ป็นทีร่ กั สจ.นวลจันทร์ คุ้มบ้าน-สามารถ

เคร่งครัด ข้อสี่ที่ตามมาก็คือ หลังจาก นัน้ 3เดือน เด็กมุสลิมะฮ์ทโี่ รงเรียนบ้าน ปาตูปูเต๊ะที่เกาะลิบงได้คลุมฮิญาบไป พร้อมๆ กับมุสลิมะฮ์ทกุ คนในเกาะด้วย

และที่เกาะนี่ได้เป็นเกาะดารุสลามที่ ท�ำให้พวกเราได้ชนื่ ใจมากมาย ทุกคนอยู่ ในวิถอี สิ ลามเพราะผูน้ ำ� ทีด่ จี ริงๆ ชืน่ ชม มากๆ ค่ะ ส่วนทีเ่ กาะสุกร ก็เยีย่ มยอด มาก ผูใ้ หญ่สมาน สัณห์พาณิชกิจ ได้


41

ขยายมัสยิดออกมาอีกด้วยเหตุผลทีว่ า่ ที่ ละหมาดไม่เพียงพอ ทุกคนมาละหมาด ที่มัสยิด ท�ำเอาพวกเราปลื้มมากมาย ส่วนทีท่ งุ่ หนองแห้งก้อได้มกี ารพัฒนาไป ในทางทีด่ ขี นึ้ มาก ทัง้ ด้านเยาวชนและ ครอบครัว ประทับใจมากๆค่ะ ดิฉนั ไม่ได้ลงมาตรังเลย เพราะ ติดงานหลายอย่าง พอดีช่วงปลายปี 2559 ถึง 6 มกราคม 2560 หลานสาว ณัฐณิชาพิริยศาสน์เป็นนิสิตที่อยู่ใน ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ไปท�ำค่ายทีเ่ กาะสุกร ดิฉนั ท�ำได้เพียง แค่รายงานให้สมาคมสตรีมสุ ลิมจังหวัด ตรังทราบ ซึ่งคณะกรรมการก็เข้าไป ดูแลและสนับสนุน ขนมและสิง่ ของไป ให้เท่านั้น ดิฉันตั้งใจว่าจะมาลงเกาะ พร้อมกับสมาคมสตรีมสุ ลิมจังหวัดตรัง เพื่อพบปะพี่น้องและร่วมงานปิดค่าย ด้วย แต่พอถึงวันจริงๆ ก็ไปไม่ได้เพราะ ลมแรงน่ากลัวมาก และเป็นช่วงน�ำ้ ท่วม หนักด้วย ก็ต้องขออภัยพี่น้องที่เกาะ สุกรด้วยค่ะ วันที่ 7มกราคม 2560 ดิฉัน ได้พกั อยูก่ บั ครอบครัวของจ๊ะแมว คุณ กชมล คุณธีรยุทธ ปรังพันธ์ ซึง่ อยูใ่ กล้ กับบ้านคุณทวีป รังพันธ์ เพือ่ นเก่า.. ก็ เลยได้รบั ความเมตตาพาไปเลีย้ งติม่ ซ�ำ มือ้ เช้าหลายวันเลยค่ะ วันนัน้ ถึงฝนจะ ตก น�ำ้ จะท่วมแต่พธิ เี ปิดงานก็ดำ� เนินไป ได้อย่างดียงิ่ มีทา่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัด ตรังมาเปิดงานด้วยค่ะ มีพนี่ อ้ งของเรา

มาออกร้านมากมาย ผูค้ นทีม่ าในงานก็ แต่งตัวได้สวยสดงดงาม คืนนีม้ สี มาชิก เครือข่ายจากสงขลาคณะใหญ่มาพัก ด้วย ไม่ได้นอนกันเลยทัง้ คืนมัวแต่เมา ท์อย่างสนุกสนาน วันที่ 8 มกราคม2560 หลัง เวลาอัสริ บรรดาผู้น�ำสตรีมุสลิมขึ้น

เวทีแล้วค่ะ วันนี้ดิฉันเชิญท่านนายก สตรีมุสลิมอันดามัน สจ.นวลจันทร์ คุม้ บ้าน-สามารถ มาร่วมเป็นพิธกี รกับ ดิฉันด้วยค่ะลองฟังความคิดเห็นและ งานของบรรดาผู ้ น� ำ ระดั บ หั ว กระทิ เหล่านีน้ ะคะ เริ่ ม จาก คุ ณ อาอี ช ะ อู เ จ๊ ะ นายกสมาพันธ์สมาคมการท่องเที่ยว


42

ฮาลาลแห่งอาเซียน ตัวแทนมุสลิมะฮ์ จังหวัดสตูล ด้วยวัย 40 ต้นๆ เธอเป็น เด็กก�ำพร้า ที่ยากจน ต้องต่อสู้ฝ่าฟัน กับอุปสรรคนานาชนิดกว่าจะมาถึงวัน นี้ วันที่ มัคคุเทศตัวเล็กๆ กลายมาเป็น ผูจ้ ดั การบริษทั ไอด้าการท่องเทีย่ ว วัน นีบ้ อกว่าต้องมาทีน่ ี่ เพราะทีน่ มี่ พี นี่ อ้ ง คนดีมอี หี ม่านมากมายรอเราอยู่ แม้วา่ จะต้องรีบกลับเพราะมีงานด่วนติดพัน มาเธอว่า เราได้พยายามจัดหาสถาน ทีท่ อ่ งเทีย่ วในบ้านของเราให้มโี รงแรม ฮาลาล มีอาหารการกินทีฮ่ าลาล การ ท่องเทีย่ วฮาลาล เพือ่ ให้พนี่ อ้ งของเรา ทัง้ คนไทย และต่างชาติ มีความสุขได้ เห็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างอย่าง สวยงามให้เราได้ชนื่ ชมความมหัศจรรย์ เหล่านี้ และท�ำให้ชีวิตของเราฮาลาล ด้วย ไม่ปนเปือ้ นอบายมุข และสิง่ ทีต่ อ้ ง

ห้าม สิง่ ทีอ่ ยากจะบอกกับทุกๆ คนก็คอื ต้องเป็นมุสลิมทีด่ นี ะคะ ต้องละหมาด ตะฮัจยุตมากๆ อย่าฟิตนะ ขอดุอามากๆ ทุกอย่างจะส�ำเร็จ ถ้าเราตั้งใจท�ำและ หวังในความเมตตาของพระองค์คะ่ สจ.นวลจั น ทร์ คุ ้ ม บ้ า นสามารถก็ได้กล่าวเสริมว่า ในฐานะที่ เป็นนายกสมาคมสตรีมุสลิมอันดามัน ซึง่ ประกอบด้วย6จังหวัด ได้แก่ กระบี่ พังงา ตรัง ภูเก็ต ระนอง สตูล และ ในฐานะตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น พื้นที่ที่สวยงามและอุดมสมบรูณ์ด้วย อาหารทะเลนานาชนิด ท�ำให้เศรษฐกิจ ที่นี่เติบโตไปด้วย พวกเรามุสลิมะฮ์ อันดามันจึงพยายามที่จะท�ำให้พี่น้อง มุสลิมในพื้นที่นี้ได้ลุกขึ้นมาช่วยการ ท่องเทีย่ วให้ครบวงจร ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง โรงแรมฮาลาล อาหารทีส่ ะอาด ฮาลาล

มีโฮมสเตย์ ทีใ่ ครๆ ก็อยากมาเห็น อยาก มาพัก มีของโอท๊อปชองทีร่ ะลึก ให้ได้ซอื้ กลับไปมอบให้ผเู้ ป็นทีร่ กั และชืน่ ชมว่า ไม่จำ� เป็นต้องท�ำในสิง่ ทีต่ อ้ งห้าม พวก เขาก็ปลอดภัย มีความสุขกับสิง่ ทีด่ ๆี ได้ คุณวลัยรัตน์ (ซอลีฮะ) มุครุ ะ อุปนายก สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัด กระบี่ และเป็น ประธานชมรมคนรักอัล กุรอาน ผูท้ ที่ ำ� ให้มสุ ลิมะฮ์จงั หวัดกระบี่ รักการอ่าน และมีเครือข่ายขยายไปกว่า 10 สาขาแล้ว เธอเก่งมากๆ เธอบอก ว่า เพราะครอบครัวของเธอรักการอ่าน กุรอาน พ่อแม่สอนมาตัง้ แต่เด็กๆ พอโต ขึน้ มาความรูส้ กึ รักทีจ่ ะบอกต่อสอนต่อ มีมากมาย เพราะรูว้ า่ การสอนกุรอาน คือการสอนให้พนี่ อ้ งของเราได้เดินทาง ไปสูส่ วรรค์นนั่ เอง แค่คดิ มันก็มคี วามสุข มากมายแล้ว ชมรมเรามีครูสอนกุรอาน 15 คน สอนแบบกีรออาตี เธอเสียดาย ที่ไม่สามารถพูดได้นานกว่านี้ เพราะ สถานการณ์นำ�้ ท่วมใกล้บา้ น ไม่คอ่ ยสูด้ ี ก๊ ะ เราะ หรื อ คุ ณ อุ ม าพร ซาฮิมซา จากสมาคมสตรีมสุ ลิมจังหวัด สงขลาที่มาแทนนายกสมาคม ฯ คุณ กมลวรรณ หนิมสุ า บอกว่าท่านนายก บ้านน�ำ้ ท่วมมาไม่ได้จริงๆ ขอฝากสลาม มาค่ะ โดยส่วนตัวแล้ว รับผิดชอบดูแล เฉพาะ 4 อ�ำเภอ ของจังหวัดสงขลามี สมาชิกกว่า 1,000 คนงานหลักคือ การ ดูแลเด็กก�ำพร้า เยาวชน สตรี คนชรา ได้รบั การสนับสนุนจากคณะกรรมการ อิสลามประจ�ำจังหวัดสงขลา เครือข่าย


43

พี่น้องสมาคมสตรีมุสลิม 14จังหวัด ภาคใต้อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ มูลนิธคิ เู วต ด้วยและยังมีมสุ ลิมะฮ์กว่า 400 คน ที่ อยูใ่ นเรือนจ�ำ ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพ ติด สมาคม ฯ เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชดิ ไปให้กำ� ลังใจ สอนให้เขากลับมาสูช่ วี ติ ในวิถีอิสลาม ให้เขาคลุมฮิญาบ สอน ละหมาด สอนให้ถอื ศีลอด และปฏิบตั ิ ภารกิจในเดือนรอมฎอนอย่างเคร่งครัด ท�ำมาหนึง่ ปีเต็มๆ แล้ว ได้ผลดีมาก พวก เขาไว้วางใจให้อบรมบ่มเพาะเขาและ ใช้ศาสนาบ�ำบัดจิตใจให้สงบมากขึ้น นอกจากนี้ ก๊ะเราะ ยังท�ำชมรมพัฒนา สิง่ แวดล้อมพัฒนาชายหาด “ดูแลเรือ่ ง ขยะด้วยค่ะ ดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยียนพี่ น้องของเราทีน่ คี่ ะ่ ” อ. มัสลัน สาเอียด กล่าวว่า เธอ ชอบติดตามคุณกชมล ปรังพันธ์ ไปร่วม งานของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดตรัง เสมอๆ เพราะรูส้ กึ ดี ได้ชว่ ยเหลืองาน ต่างๆ เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมมุสลิม ตัว เองเป็นครู ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้น

เริม่ มาจากครอบครัว เราพยายามทีจ่ ะ ขอร้องให้พ่อแม่ช่วยชี้ทางให้ ยืดหยุ่น ทางความคิด อย่างเข้มงวดมากเกินไป เราต้องให้เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ แก้ไข คนติดยามีมากมาย โรงเรียนบางแห่ง เด็กท่องดุอาได้เยอะ แต่ไม่เข้าใจความ หมาย เราต้องใช้การละเล่นที่สนุกใน การสอนให้เด็กคิดได้เอง แก้ปัญหาได้ เอง เราต้องใช้เวลาในการพัฒนาคน แล้วเด็กเหล่านีค้ อื อนาคตของเรา “ขอ ให้พวกเราช่วยกันท�ำหน้าทีใ่ นการเป็น พ่อแม่ทดี่ ใี ห้ได้นะคะ ช่วยกันค่ะ” สาวชาวเกาะลิบง คุณเยาะหรือ คุณปิยรัตน์ ชูท้วม ประธานกองทุน บทบาทสตรีทเี่ กาะลิบง มี 4 หมูบ่ า้ น 5 มัสยิด ได้งบสนับสนุนจาก สสส. มีการ จัดค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชน อบรม ผู้สูงอายุ อบรมมุสลิมะฮ์ทุกวันศุกร์มี อาสาสมัครจัดเก็บขยะในพื้นที่ ตาม แหล่งท่องเที่ยว“ช่วงนี้เรื่องศาสนาดี มากๆ เราส่งลูกๆไปเรียนทีป่ อเนาะจะ ได้กลับมาสอนพีน่ อ้ งของเราทีน่ ี่ เพราะ

เราขาดครูสอนศาสนาไงคะ พวกเรา พัฒนาต่อยอดเรื่อยๆค่ะ” ฟังแล้วชื่น ใจนะคะ ผู้ใหญ่กอเฉม คุณวรสิทธิ์ จิเหลา อ้อ! วันนี้มีผู้ใหญ่จากเกาะลิ บงมาเยี่ยมงานนี้มากมายรวมทั้ง คุณ นิตยา ขุนรักษา และคุณอาซีเหราะ อิทธิสนั ด้วยค่ะ คุณครูฮามีดะ สัญจิตร นายก สมาคมสตรีมสุ ลิมจังหวัดตรัง กล่าวว่า เราเปิดโรงเรียนสอนศาสนาทีม่ สั ยิดมา หนึง่ ปีแล้ว มีเด็กๆ มาเรียนถึงวันนี้ 50 คน ช่วงแรกๆ ไม่มเี งินเดือน เราหาเงิน มาเลีย้ งอาหารกลางวันเด็กๆ ด้วย ต่อ มา ทาง อบต. มาช่วยมอบเงินเดือนครู ปีละ 20,000 บาท “อัลฮัมดุลลิ ลาฮ์” เราเปิดศูนย์อบรมจริยธรรม โดยได้รบั ความร่วมมือจากเครือข่ายสตรีมุสลิม หลายจังหวัด เรามีคณ ุ ทวี ปรังพันธ์ เป็น ประธาน ส่วนทุนการศึกษาเด็กก�ำพร้า ในงานวันนีพ้ วกเราทุกคนในสมาคมสตรี มุสลิมจังหวัดตรัง ท่านดาตินนูรราณี ปิติเศรษฐพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมสตรี


44

มุสลิมอันดามันนายกอันดามันและเครือ ข่ายได้ชว่ ยกันท�ำให้มที นุ การศึกษาทีจ่ ะ มอบให้เด็กๆ วันนีถ้ งึ 76 ทุนค่ะ แล้วยัง มีทตี่ กค้างอีกแต่เราจะท�ำให้ดที สี่ ดุ ค่ะ ท ่ า น น า ย ก อั น ด า มั น สจ.นวลจันทร์ กล่าวชื่นชมครูดะที่มา บุกเบิกเรื่องการศึกษา “เรื่องนี้ส�ำคัญ มากๆ ค่ะพวกเราเครือข่ายอันดามัน และรวม 14 จังหวัดภาคใต้ได้จับมือ ตกลงกั น ที่ จ ะร่ ว มมื อ อย่ า งแข็ ง ขั น ท�ำงานเพือ่ การพัฒนาสังคมมุสลิมอย่าง เต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเด็กก�ำพร้า การ ศึกษา หรือมุอัลลัฟจึงท�ำให้เกิดพลัง สามั ค คี ที่ ยิ่ ง ใหญ่ เรามาช่ ว ยกั น ท� ำ หน้าที่ของการเป็นพี่น้องกันต้องช่วย เหลือกันค่ะ” ดิฉันเห็นรอยยิ้มอย่างมีความ สุขบนใบหน้า คณะกรรมการสมาคม สตรีมสุ ลิมตรัง ทั้ง คุณพนารัตน์ (ฮาลีม๊ะ) เกษศิร,ิ คุณกชมล (จ๊ะแมว)ปรังพันธ์, คุณรจนา (ก๊ะหนา) เอ็มเอ็ม, คุณภัทรา (ก๊ะเราะห์) บินหมูด ฯลฯ ปลืม้ มากจริงๆ ค่ะ พอดีทา่ นทวี ปรังพันธ์ เดินมาหน้า เวที เราจึงเรียนเชิญท่านขึ้นมากล่าว

สรุปการเสวนาเรือ่ งราวทีผ่ นู้ ำ� สตรีบอก เล่าให้ฟงั วันนีค้ ะ่ ท่านบอกว่า “ถ้าพี่น้องได้ฟัง บรรดาวิทยากรมุสลิมะฮ์ บอกเล่าเรือ่ ง ราวแล้วจะรูว้ า่ มุสลิมะฮ์ของเราท�ำงาน หนักมาก ทัง้ งานบ้านและงานทีจ่ ะช่วย เหลือพีน่ อ้ งของเราด้วย ขอชืน่ ชมมากๆ เดี๋ยวนี้มุสลิมะฮมีเครือข่ายกว้างขวาง มากมายที่จะประสานความช่วยเหลือ กัน ตักเตือนกันและกันในการท�ำความ ดี อดทน เสียสละ และมีอหี ม่านทีเ่ ข้ม แข็งจึงท�ำให้ครอบครัวเข้มแข็งไปด้วย นีค่ อื พลังส�ำคัญทีย่ งิ่ ใหญ่ในประเทศไทย เรามีกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด ถึง 39 จังหวัด แต่มสุ ลิมเรามีพนื้ ฐาน ศาสนาไม่ เ ท่ า กั น ผม - คุ ณ สมาน ลิมประพันธ์ ร่วมมือกับ ท่านดาโต๊ะ พล.ต.ท พิ เ ชษฐ์ ปิ ติ เ ศรษฐพั น ธ์ ท่านอัศนาวี มุครุ ะประธานกรรมการ อิสลามประจ�ำจังหวัดกระบี่ คุณเจษฏา ท่อทิพย์ ทีภ่ เู ก็ต และอีกหลายท่านได้ ร่วมกันก่อตัง้ กลุม่ อันดามัน 6 จังหวัด ขึน้ มา เราจัดตัง้ กลุม่ สตรีอนั ดามันโดย ความช่ ว ยเหลื อ จากท่ า นรายามู ด า แห่ ง เปอร์ ลิ ศ ท่ า นจะมาช่ ว ยเหลื อ

เราเรื่องเด็กก�ำพร้า เด็กยากจนด้วย และยั ง มี ก ารจั ด อบรมสั ม มนาจาก เปอร์ ลิ ศ มาใช้ พื้ น ที่ พั ง งา ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ตฯลฯ ท�ำให้เงินสะพัด เศรษฐกิจของเราดี มากๆ นีค่ อื ผลพลอยได้ของเราต่อไปใน อนาคต แม้วา่ เราจะมีพนื้ ฐานไม่เหมือน กัน หรือต้องต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆ ก้อ ขอให้พี่น้องมุสลิมเราได้กลับมาศึกษา ศาสนาให้มากๆ พัฒนาครอบครัวของ เราให้เข้มแข็งต่อไป...อินชาอัลลอฮ” หลังเวลาละหมาดมักริบ ท่าน ประธานในพิธี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ตรัง นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ มารับฟัง คุณทวี ปรังพันธ์ ผูแ้ ทนคุณก่อหนี ศรี อ่อน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล บางหมาก รายงานและพิธีเปิดงานก็ เริม่ ขึน้ หลังจากนั้นเป็นเวทีของท่าน รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด พั ท ลุ ง คุ ณ พาตีเมาะ สะดียะมู ขวัญใจพีน่ อ้ งมุสลิม เรา ซึง่ ได้มาขึน้ เวทีในหัวข้อ พลังสตรี พลังสังคม เธอจะต้องไปรับต�ำแหน่งใหม่ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หลังจากนี้


45

เดีย๋ วนีม้ ุ สลิมะฮมีเครือข่ายกว้างขวาง มากมายทีจ่ ะประสานความช่ วยเหลือกัน ตักเตือนกันและกันในการท�ำความดี อดทน เสียสละ และมีอหี ม่านทีเ่ ข้มแข็งจึงท�ำให้ ครอบครัวเข้มแข็งไปด้วยนีค่ อื พลังส�ำคัญที่ ยิง่ ใหญ่ในประเทศไทย ทวี ปรังพันธ์

เธอกล่าวว่า “อัลฮัมดุลลิ ลาฮ์ ที่ ท�ำให้เธอมาถึงวันนี้ ตัง้ ใจ มุง่ มัน่ ท�ำงาน ตามระบบราชการ ด้วยความแตกต่าง แต่เราไม่แตกแยก เป็นคนยะลาค่ะ เริม่ ต้นจากการท�ำงานครัง้ แรกทีร่ ะนอง 20 ปีกว่าจะมาถึงนี่ เรายากจน เราเรียน โรงเรียนวัดที่บ่งบอกถึงความหลาก หลายของผูค้ นและวิถชี วี ติ จากโรงเรียน พัฒนาวิทยา โรงเรียนสาธิต มอ. ปัตตานี โรงเรียนปอเนาะ มาถึง มอ.หาดใหญ่ เพราะเราเชือ่ ว่า การศึกษาจะสร้างพลัง

ความเข้มแข็งให้แก่สังคม ครอบครัว ของเราขาดโอกาสหลายอย่าง แต่เรา มีความอดทน มีความเชื่อมั่นศรัทธา ว่าการศึกษาจะน�ำคุณค่าของความเป็น คนที่สมบูรณ์ให้โลกได้เห็นเป็นแบบ อย่างทีด่ ี ขอให้สแู้ ละอดทน โครงสร้าง ของสังคมหญิงมีสว่ นส�ำคัญมาก เรามา ร่วมกันท�ำงานอย่างเข้มแข็งและเติบโต อย่างยัง่ ยืนต่อไป ครอบครัวส�ำคัญมาก ทีส่ ดุ การเลือกคูค่ รองทีเ่ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ ของชีวติ เราต้องเลือกคนทีม่ ศี าสนาที่

จะมาสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งมั่นคง และอบอุน่ ต่อไป และพร้อมทีจ่ ะก้าวไป สูช่ วี ติ นิรนั ดร์ในโลกหน้า” สจ.นวลจั น ทร์ คุ ้ ม บ้ า นสามารถได้ ส นั บ สนุ น ชั ด เจนว่ า ครอบครัวส�ำคัญมากที่สุด ขอให้ลูก หลานทุกคนได้จดจ�ำไว้ เพราะชีวติ ของ เราต้องยืนหยัดอยูใ่ นกรอบของอิสลาม ชัดเจน ส� ำ หรั บ ดิ ฉั น แล้ ว สนั บ สนุ น แน่นอน แต่ขอเพิม่ นิดนึงตรงที่ อย่าคิด มะฮัรแพงนะคะ ดิฉนั ก้อมีลกู สาว ขอ เพียงแค่มีอีหม่านมาและมุ่งมั่นตั้งใจที่ จะครองคู่กันไปตลอดชีวิตในแนวทาง อิสลามแล้ว จะให้มะฮัรแค่ไหนไม่สำ� คัญ หรอก งานวันนี้ส�ำเร็จลงด้วยดีท่าน รองผู้ว่าฯ พาตีเมาะ สะดียะมู เดิน ทักทายพี่น้อ งทั้ง งานสร้างความปิติ อย่างมากมาย กว่าจะกลับก็เกือบห้า ทุ่ม แม้ว่าจะมีภารกิจต้องเดินทางไป จังหวัดนราธิวาสในตอนเช้าตรูก่ ต็ าม ขอ อัลลอฮฺ(ซ.บ.) คุม้ ครองนะคะ พีน่ อ้ งทีร่ กั คะ พบกันใหม่ฉบับ หน้านะคะ อินชาอัลลอฮฺ


46

ผูห้ ญิงจากปก

จากเบือ้ งหลังมาสูห่ น้าปก

กวิตา ย้านพะโยม

เดินตามฝันสูถ่ นนคนท�ำหนัง ผู้หญิงจากปกฉบับนี้ กวิตา (ซัยนี่) ย้านพะโยม มีความชอบ และใฝ่ฝันที่จะเป็นคนท�ำหนัง สารคดีมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยม เธอบอกว่าชอบความเป็นจริง ความเป็นเรียลลิตี้

“ซัยนี่ เป็นภาษามาลายู แปลว่า เครือ่ งประดับ” เธอ ว่า “ส่วน “กวิตา” แปลว่า กาพย์กลอน การประพันธ์” สาวน้อยคนนี้เป็นชาวอ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ลู ก สาวคนสุ ด ท้ อ งของ ดต.รณชิ ต ย้ า นพะโยม พืน้ เพเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบนั เป็น ข้าราชการบ�ำนาญ กับ นางนุชารี ย้านพะโยม คน กระบี่ดั้งเดิม ซัยนี่บอกว่า สมัยก่อนคุณแม่เปิดขาย อาหาร แต่หลังๆ เป็นแม่บา้ นอย่างเดียว ดูแลลูก ๆ ทัง้ 6 คน (ชาย 3 หญิง 3) ทีป่ จั จุบนั จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และท�ำงานกันเกือบทุกคนแล้ว ซัยนี่ จบมัธยมปลาย สายวิทย์-คณิต จาก โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ แล้วเข้ากรุงเทพฯ มา ต่อทีค่ ณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสือ่ ดิจทิ ลั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิชาเลือกของเธอคือ การ ท�ำหนังสารคดี ตอนนีเ้ รียนจบเรียบร้อยแล้ว ก�ำลังรอ

รับปริญญา ช่วงก่อนเรียนจบ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 9 เมษายน 2560 ซัยนี่ ได้ไปฝึกงานที่ บริษทั ทีวบี รู พา จ�ำกัด ในต�ำแหน่ง ครีเอทีฟ(Creative) รายการ “คน มันส์พนั ธุอ์ าสา” ผลงานของเธอมีหลายชิน้ ค่ะ ทัง้ ตอน “ภารกิจเพือ่ ทหารผ่านศึก”, “ภารกิจโฟกัสน้องทีย่ อด ดอย”, “ภารกิจฟื้นฟูแหล่งอาหารให้สัตว์ทะเล” และ ล่าสุดก่อนจะเสร็จสิน้ การฝึกงาน คือ ตอน “การฟืน้ ฟู โรงเรียนเก่าแก่ที่ถนนข้าวสาร” และเป็นที่น่ายินดีที่ บริษทั ทีวบี รู พา จ�ำกัด รับ ซัยนี่ เข้าเป็นพนักงานแล้วด้วย ค่ะ ต่อไปเราคงจะได้เห็นผลงานของ ซัยนี่ ออกมาเรือ่ ยๆ ติดตามผลงานของ ซัยนี่ ได้ทางรายการ “คน มันส์พันธุ์อาสา” ออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางสถานี โทรทัศน์ชอ่ ง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เวลา 22:40 น. หรือดูยอ้ นหลังผ่านทางช่องYouTubeก็ได้นะคะ


47


H&B

เครือ่ งส�ำอาง

ออร์แกนิค

บ่อยครัง้ ทีเ่ ราเดินเลือกซือ้ เครือ่ งส�ำอาง เชือ่ ว่าใครทีเ่ ป็นคนฉลาดซือ้ ฉลาดใช้ คงต้องหยิบ เครือ่ ง ส�ำอางเหล่านัน ้ ขึน ้ มาพลิกอ่านข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการตัดสินใจบนฉลากอย่างถีถ ่ ว้ น การอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ท�ำให้สามารถรับรู้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อตัวเรา ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากโดยเฉพาะ ข้อมูลของ วัน เดือน ปี ทีผ่ ลิต และ วันหมดอายุ (ถ้ามี) เพือ่ ให้ทราบว่าสินค้าทีเ่ ราเลือกใช้ ยังคงมีประสิทธิภาพตลอด ระยะเวลาการใช้ ชือ่ ผูผ้ ลิต เพือ่ ทีจ่ ะ สามารถแจ้ง หรือร้อง เรียนในกรณีทใี่ ช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดอาการแพ้สารต่างๆ ทีใ่ ช้ เป็นส่วนผสม เพือ่ จะได้เลีย่ งการใช้สารทีเ่ ราแพ้หรืออาจเป็น อันตรายต่อตัวเราค�ำเตือนต่าง ๆ เพือ่ จะได้ระมัดระวัง และ ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ชือ่ เครือ่ งส�ำอาง ก็เป็นสิง่ หนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ของเรา โดยเฉพาะในปัจจุบนั ทีท่ วั่ โลกให้ความสนใจกับการดูแล สิง่ แวดล้อมมากขึน้ จึงมีแนวโน้มทีผ่ ผู้ ลิตจะผลิตสินค้าทีเ่ ป็น มิตรกับสิง่ แวดล้อม (eco-friendly products) เพิม่ สูงขึน้

ธุรกิจเครื่องส�ำอางก็เช่นกัน ที่ไม่พลาดโอกาสที่จะ น�ำเสนอแนวความคิดนี้ มาปรับใช้กบั เครือ่ งส�ำอางตัวอย่าง ทีเ่ รามักเห็นได้งา่ ยๆ จากชือ่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ำ� ว่า “ออร์แกนิค” (Organic) ซึง่ มักจะดึงดูดความสนใจผูใ้ ช้ได้มากเป็นพิเศษ ในส่วนของเครือ่ งส�ำอางออร์แกนิคไม่วา่ จะเป็นของ ต่างประเทศ หรือ ในบ้านเราเองทีเ่ ริม่ มีเข้ามามากขึน้ ค�ำถาม ต่อมาตรฐาน ความปลอดภัย ความน่าเชือ่ ถือในตัวผลิตภัณฑ์ ที่จะไว้วางใจให้มาดูแลผิวหน้า ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ๆ ส�ำหรับทุกคนโดยเฉพาะผูห้ ญิง เราจะมีวธิ กี ารเลือกใช้ทถี่ กู ต้องอย่างไร ปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เครือ่ งส�ำอางมีราคาทีแ่ ตกต่างกัน ก็คอื วัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาผลิต ฉะนัน้ การทีเ่ ครือ่ งส�ำอางออร์แกนิค หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคบางอย่าง จึงอาจจะมีราคา


49

สูงกว่าสินค้าทัว่ ๆ ไปในชนิดเดียวกันอยูบ่ า้ ง แต่สงิ่ ทีไ่ ด้นอก เหนือจากความปลอดภัยต่อผิวพรรณ ความสวยงามทีด่ เู ป็น ธรรมชาติจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจส�ำหรับการที่จะหันมา พิจารณา เครือ่ งส�ำอางออร์แกนิค เทรนด์ทกี่ ำ� ลังได้รบั ความ นิยมของสาว ๆ ที่รักความสวยความงามและรักสุขภาพไป ในตัวอีกด้วย มาตรฐานของเครื่ อ งส� ำ อางออร์ แ กนิ ค ตามที่ National Organic Program (NOP) 7 CFR Part 205 ของ สหรัฐอเมริกา และยุโรปได้กำ� หนดมาตรฐานของเครือ่ งส�ำอาง ออร์แกนิคเป็น 3 ระดับ คือ • เครือ่ งส�ำอางทีอ่ าจมีสว่ นผสมทีไ่ ม่ใช่ออร์แกนิคได้ ไม่เกิน 5% โดยน�้ำหนัก และต้องเป็นส่วนผสมที่ได้รับการ อนุญาตให้ใช้ได้ • เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของออร์แกนิคน้อย กว่า 70% โดยน�ำ้ หนัก จะไม่ได้รบั อนุญาตให้ ติดฉลากว่าเป็น

เครือ่ งส�ำอางออร์แกนิคโดยเด็ดขาด และสุดท้าย • เครือ่ งส�ำอางทีม่ สี ว่ นผสมของออร์แกนิค 70 – 95% โดยน�ำ้ หนัก สามารถระบุสว่ นผสมของ ออร์แกนิคบนฉลากได้ แต่ไม่สามารถติดฉลากว่าเป็นเครือ่ งส�ำอางออร์แกนิค จากข้อก�ำหนดที่ตั้งไว้ส�ำหรับมาตรฐานของ เครื่อง ส�ำอางออร์แกนิค ซึ่งจัดว่าค่อนข้างสูงแต่ในความเป็นจริง แล้ว เครือ่ งส�ำอางก็ยงั มีความจ�ำเป็นต้องมีสว่ นผสมของสาร เคมีอยูบ่ า้ ง เช่น สารท�ำอิมลั ชัน่ เพือ่ ท�ำให้เครือ่ งส�ำอางไม่แยก ชัน้ มีความคงตัว หรือแม้แต่สารทีป่ อ้ งการเจริญเติบโตของ เชือ้ จุลนิ ทรียอ์ ย่างสารกันเสีย ซึง่ ถ้าหากกฏหมายก�ำหนดว่า สารทั้งสองชนิดหรือสารอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต่อความคงสภาพ ตลอดอายุการใช้งานของเครือ่ งส�ำอาง ไม่ได้รบั อนุญาตให้เป็น ส่วนประกอบของเครือ่ งส�ำอางออร์แกนิค แล้วเครือ่ งส�ำอาง ออร์แกนิคจะมีจริงหรือ!! และเราในฐานะผูบ้ ริโภคจะมีวธิ กี าร เลือกซือ้ อย่างไร ...ฉะนัน้ การเลือกโดยดูแค่ชอื่ และรูปลักษณ์ภายนอก แต่เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะเครือ่ งส�ำอางบางยีห่ อ้ ทีอ่ า้ ง ว่าเป็นเครือ่ งส�ำอางออร์แกนิค แต่กลับใช้สว่ นผสมของสารเคมี แทบทัง้ สิน้ หรือแม้แต่มสี ารทีเ่ ป็นออร์แกนิคเพียงไม่กตี่ วั การ เลือกซือ้ ต้องอ่านฉลาก ศึกษาข้อมูล สังเกตเครือ่ งหมายรับรอง ผลิตภัณฑ์และส่วนผสมทีใ่ ช้บนฉลากด้วย และทีส่ �ำคัญ เครือ่ ง ส�ำอางออร์แกนิคส่วนใหญ่มกั จะมีราคาสูงกว่าเครือ่ งส�ำอาง ทัว่ ๆ ไป แต่ในแง่ของความปลอดภัย ก็นบั ว่าเป็นการลงทุนใน ด้านความสวยความงามและสุขภาพทีค่ มุ้ ค่า ขอบคุณข้อมูล http://www.ingorganic.com


Nisa Tip

เคล็ดลับรักษารอยสิวจากธรรมชาติ สิวขึน้ หน้าทีไรใช่วา่ พอหลังจากมันหาย... มันจะไม่ทงิ้ รอยสิวเอาไว้ให้ดตู า่ งหน้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นสาวๆ ส่วนใหญ่มกั ซือ้ ครีมรักษารอยสิวมาใช้เป็นประจ�ำ แต่สาวๆ รูม้ ยั้ คะว่านอกจากครีมรักษารอยสิวแล้ว ยังมีวตั ถุดบิ จากธรรมชาติอกี หลาย ชนิดทีส่ ามารถหยิบมาใช้ลดเลือนรอยสิวให้จางลงได้ มาดูกนั ดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้าง

ทีทรีออยล์ นอกจากจะช่วยรักษาสิวได้แล้ว ทีทรีออยล์ยงั สามารถน�ำมานวดตรงรอยสิว ได้ดว้ ยนะคะ โดยท�ำเป็นประจ�ำ รับรองคุณจะค่อยๆ เห็นผลลัพธ์ทนี่ า่ พึงพอใจแน่นอน น�ำ้ ผึง้

ความหอมหวานจากน�ำ้ ผึง้ มาพร้อมคุณสมบัตทิ จี่ ะช่วยฆ่าเชือ้ แบคทีเรียบนผิวได้เป็นอย่างดี ทัง้ ยังช่วยในเรือ่ งของการรักษาสิวและลดเลือนรอยสิวได้ผลอีกด้วย เพียงน�ำน�ำ้ ผึง้ มานวดเบาๆ ลง บนผิวทีต่ อ้ งการรักษารอยสิว ทิง้ ไว้สกั 20 – 30 นาทีแล้วล้างออก เท่านีก้ จ็ ะช่วยให้รอยสิวจางลงได้ แล้วหรือจะน�ำมาพอกหน้าเป็นประจ�ำทุกวันก็ยงั ช่วยบ�ำรุงผิวให้นมุ่ ชุม่ ชืน้ ในตัวได้อย่างน่าทึง่ อีกด้วย

เจลว่านหางจระเข้ อีกหนึ่งคุณสมบัติจากสมุนไพรไทยที่ไม่ควรมองข้าม เพียงน�ำเนื้อเจลว่านหาง จระเข้มาทาแล้วนวดเบาๆ ตรงรอยสิว จากนัน้ ปล่อยทิง้ ไว้ประมาณ 30 นาทีแล้วล้างออก เท่านีก้ จ็ ะช่วยเคลียร์รอยสิวได้แล้ว น�ำ้ มะนาว เนือ่ งจากน�ำ้ มะนาวมีคณ ุ สมบัตเิ ป็นกรดสูงจึงสามารถช่วยฆ่าเชือ้ แบคทีเรียบนผิวหนัง ได้ ตอนเป็นสิวจะน�ำมาแต้มสิวให้ยบุ ลงเร็วก็ได้เช่นกัน ส�ำหรับวิธลี ดเลือนรอยสิวนัน้ ก็ทำ� ได้งา่ ยๆ เพียงบีบน�ำ้ มะนาวแล้วผสมกับน�ำ้ สะอาดเล็กน้อย จากนัน้ น�ำมาทาบนรอยสิว ทิง้ ไว้ประมาณ 2 ชัว่ โมงหรือทาทิง้ ไว้กอ่ นนอนตลอดคืนก็ได้ รับรองว่าน�ำ้ มะนาวจะช่วยผลัดเซลล์ผวิ เก่าให้หลุด ออกท�ำให้รอยสิวจางลงเร็วได้อย่างเร็วขึน้ แน่นอนค่ะ น�ำ้ มันมะพร้าว ใช้นำ�้ มันมะพร้าวมาทาบนรอยสิวจากนัน้ นวดวนเบาๆ แล้วปล่อยไว้ประมาณ 30 นาทีจงึ ล้างหน้าตามปกติ วิตามินจากน�ำ้ มันมะพร้าวจะช่วยเยียวยารอยสิว ทัง้ ยังบ�ำรุงผิว ให้ได้รบั การกระตุน้ เพือ่ ให้เกิดการผลัดเซลล์ใหม่ อีกทัง้ วิตามินอีทมี่ ปี ริมาณสูงยังช่วยบ�ำรุง ผิวให้นมุ่ ชุม่ ชืน้ ขึน้ ได้ดว้ ย มันฝรัง่ มันฝรัง่ ทีส่ าวๆ นิยมน�ำมามาส์กตาเวลาบวมๆ ก็มสี ว่ นช่วยลดเลือนรอยสิวได้เหมือนกัน นะ เพียงฝานมันฝรัง่ ออกเป็นแผ่นๆ จากนัน้ น�ำมาทาบนรอยสิวปล่อยไว้ประมาณ 30 นาทีแล้ว ล้างออก ท�ำเป็นประจ�ำก็จะช่วยให้รอยสิวจางลงได้


51

ทาครีมบนใบหนา้ อยา่ งถูกวิธที �ำ ไดอ้ ยา่ งไร 1. ใส่ใจความสะอาดบนผิวหน้า ก่อนทีจ่ ะทาครีมบ�ำรุงผิวควรล้างหน้าให้สะอาดก่อน เป็นอันดับแรก จากนัน้ ค่อยๆ ใช้ผา้ ขนหนูนมุ่ ๆ ซับผิวอย่าง เบามือให้แห้ง เพราะหากเช็ดแรงๆ จะท�ำให้ใบหน้าเกิดริว้ รอย เหีย่ วย่นก่อนวัยอันควรได้

2. ปริมาณครีมต้องพอดี

ใช้นิ้ววักเนื้อครีมขึ้นมาให้ได้ประมาณ 1 ข้อนิ้วมือ เพราะหากใช้นอ้ ยไปก็อาจไม่ได้ประสิทธิภาพต่อผิวแต่หากใช้ มากไปก็ทำ� ให้เปลืองเกินเหตุ แถมยังอาจท�ำให้ใบหน้ามันได้ อีกด้วยค่ะ เพราะฉะนัน้ ประมาณ 1 ข้อนิว้ มือจึงพอดีกบั ความ ต้องการของสภาพผิวใบหน้าเราอย่างดีทสี่ ดุ แล้ว

3. แต้มครีมบนใบหน้า 5 จุด จุดทีเ่ ราควรแต้มครีมก็ได้แก่ หน้าผาก จมูก แก้มทัง้ สองข้างและคางนัน่ เองค่ะ โดยแต้มอย่างละปริมาณเท่าๆ กัน อาจจะมากหน่อยบริเวณแก้มทัง้ สองข้าง เพราะมีพนื้ ทีข่ องผิว มากกว่าส่วนอืน่ ๆ

4. ทาครีมด้วยปลายนิว้ กลางและนิว้ นาง ให้ใช้ปลายนิว้ ทัง้ สองนี้ ค่อยๆ ท�ำการเกลีย่ เนือ้ ครีม ออกทางด้านข้างอย่างเบามือ ส�ำหรับโหนกแก้มให้เกลีย่ เริม่ จากส่วนกลางไล่ไปยังส่วนข้างๆ เกลีย่ ไล่ตามแนวสันจมูก ใต้ โพรงจมูกแล้วลงมายังคางลูบไล้เบาๆ เพือ่ ให้เนือ้ ครีมซึมซาบ สูผ่ วิ ส่วนบริเวณหน้าผากนัน้ ก็คอ่ ยๆ เกลีย่ ทาเบาๆ อย่างอ่อน โยนเช่นเดียวกัน ในส่วนบริเวณดวงตาก็ควรใช้ eye cream แต้มและทาลงไปอย่างเบามือเช่นกันค่ะ 5. การทาครีมรอบดวงตา ให้ใช้เนื้อครีมประมาณ 1 เมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นค่ะ จากนัน้ ใช้ปลายนิว้ นางเพียงนิว้ เดียวในการค่อยๆ ทา โดยลง น�ำ้ หนักทีป่ ลายนิว้ ให้เบาทีส่ ดุ เริม่ ต้นโดยการทาครีมตามแนว โครงกระดูกเบ้าตาก่อน สามารถเริม่ ทาทีห่ วั ตาหรือหางตาก่อน ได้เลย แล้วจากนัน้ ค่อยๆ วนครีมรอบดวงตา ไม่วา่ จะวนเข้า หรือวนออกก็ได้เลยเช่นกันค่ะ แต่สาวๆ ต้องวนไปยังทิศทาง เดียวกันทัง้ สองข้างนะคะ

เพิม่ ความเนียนนุม่ ใหใ้ บหนา้ ดว้ ยกลว้ ยหอม ส่วนผสมของสูตรความงามด้วยกล้วยหอมนัน้ ก็หาได้ ไม่ยากค่ะ หาซือ้ ได้งา่ ยตามตลาดทัว่ ไปค่ะ หรือบางทีกม็ อี ยูใ่ น บ้านเราอยูแ่ ล้วค่ะ สงสัยไหมละค่ะว่า ส่วนผสมของเรามีอะไร บ้าง ถ้าอย่างนัน้ ก็ไม่ตอ้ งรอช้าค่ะ ไปเริม่ ต้นกันทีส่ ว่ นผสมของ สูตรความงามด้วยกล้วยหอมนีก้ นั เลยดีกว่าค่ะ

ส่วนผสม 1. กล้วยหอม 1 ผล 2. น�ำ้ มะนาว 1 ช้อนชา 3. น�ำ้ มันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ วิธท ี ำ�

1.ให้สาวๆ ปอกเปลือกกล้วยหอมออก แล้วหัน่ กล้วย หอมเป็นแว่นๆ ชิน้ เล็กๆ 2. จากนัน้ น�ำกล้วยหอมทีห่ นั่ แล้วไปใส่เครือ่ งปัน่ แล้ว ตามด้วยน�ำ้ มะนาวและน�ำ้ มันมะกอกทีเ่ ตรียมไว้ลงไป

3. ปัน่ ให้ละเอียด

เตรียมใบหน้า 1. ล้างใบหน้าของตัวเองให้สะอาด เพื่อเตรียมตัว พอกครีม 2. น�ำครีมทีเ่ ราปรุงส�ำเร็จ มาพอกลงบนใบหน้า โดย ต้องเว้นบริเวณรอบดวงตา และบริเวณรอบริมฝีปาก 3. พอกทิง้ ไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วย น�ำ้ สะอาด ท�ำเป็นประจ�ำ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เพือ่ ผิวหน้าทีก่ ระชับ เนียนนุม่ ชุม่ ชืน่ และกระจ่างใสมากขึน้ กว่าเดิม แค่นกี้ ส็ ามารถ บอกลาความแห้งกร้าน ความหมองคล�้ำบนผิวหน้าที่ก�ำลัง หนักใจและเป็นปัญหาได้แล้วค่ะ


นิสาพาชิม

“อัสอิงค์”

ร้านอาหารญีป่ นุ่ ฮาลาล สไตล์เบนโตะ หลายปี ก ่ อ นหน้ า นี้ จะหาร้ า นอาหารญี่ ปุ ่ น ฮาลาลใน กรุงเทพฯ สักร้าน แทบจะเรียกได้วา่ เป็นไปไม่ได้ ในสมัย ที่การคลุมฮิญาบยังไม่แพร่หลาย เชื่อว่ามุสลิมหลายคน เคยเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อเหมือนภูเขาไฟ แล้วเลือก สั่งอาหารอย่างระมัดระวัง เฉพาะเมนูที่เป็นปลา หรือ เทมปุระกุง้ เมือ่ ต้องการจะลิม้ ลองรสชาติอาหารญีป่ นุ่ ที่ ใกล้เคียงของจริงทีส่ ดุ แต่ในปัจจุบัน ร้านอาหารญี่ปุ่นฮาลาลผุดขึ้นเป็น ดอกเห็ด ทัง้ ในกรุงเทพ ฯ และตามต่างจังหวัด นิสาพาชิม ฉบับนีจ้ ะแนะน�ำร้านอาหารญีป่ นุ่ “อัสอิงค์” ตัง้ อยูบ่ นถนน ราษฎร์อทุ ศิ 60 หรือทีเ่ รียกกันติดปากว่า “คูข้ วา” เจ้าของ ร้านชือ่ คุณอุไรภรณ์ (อากิละฮ์) อมาตยกุล ทีค่ ดิ เปิดร้านจาก แรงบันดาลใจทีต่ อ้ งการสรรหาอาหารเมนูแปลกๆ ใหม่ๆ เพือ่ ให้ลกู ไม่รสู้ กึ เบือ่ อาหาร อาหารญี่ปุ่นที่นี่จะเป็นประเภทอาหารชุด หรือ เบนโตะ เพือ่ ทีเ่ ด็กๆ ก็สามารถร่วมกินอาหารกับครอบครัว

ของพวกเขาได้ดว้ ย คุณอุไรภรณ์ กล่าวว่า “ชือ่ ร้านนีก้ ม็ าจาก ชื่อของลูกทั้งสองคนมาผสมผสานกัน ลูกชาย ชื่อ อัสการี ส่วนลูกสาว ชือ่ มารียา หรือน้องอิงค์ ก็เลยตัดค�ำผสมค�ำ จน ได้มาเป็นชือ่ “อัสอิงค์” ส่วนเมนูแนะน�ำของทางร้าน เจ้าของบอกว่า “แนะน�ำ ให้ทานทุกเมนูค่ะ” ไม่ว่าจะเป็นชุดเบนโตะไก่ทอด (เมนูนี้

เบนโตะปลาซาบะย่างซีอิ๊วญี่ปุ่น


ชุดเบนโตะเนื้อย่าง

53

สลัดไก่ย่าง

โนริมากิ

แคลิฟอร์เนีย

เด็กๆ ชอบมาก เพราะได้ความ กรอบของไก่บวกกับซอส ญี่ปุ่นที่ไม่เหมือน ใคร) ชุดเบนโตะ เนื้อทอด ชุดเบนโตะไก่ ย่าง ชุดเบนโตะเนื้อย่าง ชุด เบนโตะปลาซาบะย่ า งซี อิ๊ ว ญี่ ปุ ่ น (เนือ้ ปลาไม่มกี า้ ง ไซส์ใหญ่ เมนูนจี้ ดั ว่าคุม้ มาก) ชุดเบนโตะปลาแซลมอนย่างซีอวิ๊ ญีป่ นุ่ (ใช้ปลาแซลมอน นอร์เวย์พร้อมซ๊อสสูตรพิเศษทีม่ เี ฉพาะทีน่ ี่ ช่วยเพิม่ รสชาติทดี่ ี เยีย่ มของปลาแซลมอนให้เลิศหรูยงิ่ ขึน้ ) ข้าวหน้าไก่ตุ๋น

ชุดเบนโตะปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วญี่ปุ่น

ส่วน เมนู ข ้ า วที่ เ ด็ ด คื อ ข้าวหน้าไก่ตนุ๋ / เนือ้ ตุน๋ ซูชิ จะเน้นเป็นซูชโิ รล เช่น แคลิฟอร์เนีย โนริมากิ และแซลมอนโรลเจ้าของร้านบอกว่า “ข้าวซูชิ ของทางร้านไม่เละแหยะ รวมถึงไม่เปรีย้ วโดด ไข่หวานท�ำเอง ไม่ใช้แบบส�ำเร็จรูปรวมถึงแตงกวาก็เป็นแตงกวาญีป่ นุ่ ของแท้” ร้ า น “อั ส อิ ง ค์ ” ยั ง รั บ ท� ำ ชุ ด เบนโตะกล่ อ ง ที่ ลูกค้าสามารถสั่งไปเลี้ยงในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งาน สั ม มนา งานประชุ ม นอกสถานที่ ที่ ต ้ อ งการความเป็ น VIPทีน่ อกเหนือจากอาหารทัว่ ๆไป ยิง่ กว่านัน้ หากลูกค้าท่าน ใดสนใจท�ำธุรกิจเกีย่ วกับอาหารญีป่ นุ่ ทางร้านยังจัดจ�ำหน่าย ซอสญีป่ นุ่ น�ำ้ ส้มหมักข้าวซูชริ สชาติกลมกล่อม รวมถึงวัตถุดบิ ต่าง ๆ จัดเป็นแพ็คเกจครบในทีเ่ ดียว ซึง่ ลูกค้าสามารถเปิด ร้านขายได้เลย นอกจากจะเปิด บริก ารอาหารญี่ปุ ่น ฮาลาลแล้ ว “อัสอิง้ ค์” ยังมีบริการด้านงานพิมพ์ฉลาก สติก๊ เกอร์ ใบปลิว กล่องบรรจุภณ ั ฑ์ งานหนังสือ และ งานบริการด้านประกัน ภัยรถยนต์ทุกชนิด งานพรบ.รถยนต์ งานต่อภาษีประจ�ำปี รถยนต์ รวมไปถึงงานประกันวินาศภัยอืน่ ๆ ซึง่ ให้บริการโดย มีบตั รอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จาก คปภ. อย่างถูก ต้องตามกฎหมาย ติดต่อสอบถามได้ที่หน้าร้าน “อัสอิงค์” อาหาร ญี่ปุ่นฮาลาลหรือติดต่อคุณอุไรภรณ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 099-623-0317 ร้าน “อัสอิงค์” เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวัน ศุกร์ ระหว่างเวลา 11:00 – 21:00 น.


นิสาสอนลูก / มะฮูดา

10

วิธชี ว่ ยลูกวัยประถม

ให้ประสบความส�ำเร็จ (ตอนที1่ )

เรารูก้ นั ดีวา่ การสนับสนุนจากพ่อแม่เป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้เด็กๆ มีการ ศึกษาทีด่ ี เรามาดู 10 วิธที พี่ อ่ แม่จะสามารถท�ำได้เพือ่ ช่วยให้ลกู เป็นนักเรียนที่ ประสบความส�ำเร็จได้กนั เลยดีกว่าค่ะ

1.เข้าร่วมการประชุมผูป้ กครอง

เด็กๆ จะมีการเรียนที่ดีขึ้นถ้า พ่อแม่เข้ามามีสว่ นร่วมในชีวติ วัยเรียน ของพวกเขา การเข้าร่วมการประชุมผู้ ปกครองท�ำให้พอ่ แม่ได้รบั การแจ้งข่าว ความคืบหน้าต่างๆ ซึง่ จะจัดขึน้ ปีละครัง้ หรือสองครัง้ ถือเป็นโอกาสทีพ่ อ่ แม่จะ ได้พดู คุยกับครูของลูก และปรึกษากัน เพือ่ หาวิธชี ว่ ยให้ลกู มีผลการเรียนดีทสี่ ดุ การที่พ่อแม่ได้พบปะกับครูยังท�ำให้ ลูกรู้ด้วยว่าสามารถน�ำเรื่องที่เกิดขึ้น ที่โรงเรียนไปบอกเล่าให้พ่อแม่ฟังที่ บ้านได้

2.ไปเยี่ยมโรงเรียนหรือเข้า เว็บไซต์ของโรงเรียน

การได้ รู ้ ต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง ของ อาคารเรียนและพื้นสนามจะช่วยให้ คุณกับลูกคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นเมื่อพูด ถึงโรงเรียน เป็นการดีถ้าพ่อแม่จะรู้ที่ ตัง้ ของห้องส�ำนักงาน ห้องพยาบาล โรง อาหาร โรงยิม สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ห้องโสต และห้องเรียนพิเศษอืน่ ๆ

เว็บไซต์ของโรงเรียนจะท�ำให้ พ่ อ แม่ ค ้ น หาข้ อ มูลเกี่ยวกับ ตาราง ก�ำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน ข้อมูล การติ ด ต่ อ กั บ บุ ค ลากร งานหรื อ เหตุการณ์ทกี่ ำ� ลังจะมาถึง เช่น การไป ทัศนศึกษา และวันสอบต่างๆ

3. สนับสนุนให้ท�ำ การบ้าน

การช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ ท�ำการบ้านและไปโรงเรียนสม�่ำเสมอ

ช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการเรียนที่ ส�ำคัญ มันยังจะช่วยให้พวกเขามีความ รู ้ สึ ก ถึ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ จริยธรรมในการท�ำงาน ซึง่ จะเป็นผลดี ต่อพวกเขาจนตลอดเทอม นอกจากนี้ ลูกจะรูไ้ ด้วา่ พ่อแม่ มองเห็นความส�ำคัญในเรื่องการบ้าน ของพวกเขาถ้าพ่อแม่ช่วยสร้างสภาพ แวดล้อมที่ส่งผลดีต่อการเรียนให้พวก เขา เช่น จัดสถานทีห่ รือมุมท�ำการบ้านที่ สะดวกสบาย เงียบสงบ มีแสงสว่างเพียง พอ และมีอุปกรณ์การเรียนที่จ�ำเป็น ครบครันให้เขา จะต้องไม่มีสิ่งรบกวน สมาธิ (เช่นโทรทัศน์) และการตัง้ เวลา เริม่ ท�ำการบ้านและท�ำการบ้านเสร็จจะ ช่วยได้มากเช่นกัน

4. เตรียมลูกให้พร้อมสำ�หรับ การเรียนรู้

อาหารเช้ า ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง โภชนาการจะช่วยเพิ่มพลังให้กับลูก และท�ำให้เขาพร้อมส�ำหรับวันนัน้ เด็กที่ ได้กนิ อาหารเช้าจะมีพลังงานและเรียน ได้ดขี นึ้ ถ้าได้กนิ อาหารเช้าเด็กก็จะไม่ ค่อยขาดเรียนจากการที่ต้องไปนอน ห้องพยาบาลเพราะปวดท้องอันเนื่อง มาจากความหิว


55

อาหารเช้ า ที่ ดี อุ ด มไปด้ ว ย ธัญพืช โปรตีน ใยอาหาร และหวานน้อย จะช่วยให้เด็กมีขอบเขตความสนใจที่ กว้างขึน้ มีสมาธิและความจ�ำดีขนึ้ ด้วย ถ้ามีเวลากินมือ้ เช้าน้อย ก็ให้เขาเอาผล ไม้ ถัว่ โยเกิรต์ หรือแซนวิชติดตัวไปกิน ต่อทีโ่ รงเรียนด้วยก็ได้

5. สอนให้ลูกมีทักษะในการ จัดระเบียบ

เมื่ อ เด็ ก มี ก ารจั ด ระเบี ย บที่ ดี พวกเขาก็จะจดจ่อกับการเรียนรู้ได้ แทนที่จะเอาเวลาไปควานหาสิ่งของ เครือ่ งใช้หรือเก็บของไว้ซอกโน้นซอกนี้ การจัดระเบียบทีด่ ใี นทีน่ หี้ มายถึงการมี

สมุดจดบันทึกการบ้านหรือแฟ้มผลงาน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบการบ้าน หรือโครงงานต่างๆ พ่อแม่ควรช่วยตรวจดูสมุดจด บันทึกการบ้านหรือแฟ้มผลงานของลูก ทุกวัน เพือ่ ท�ำความคุน้ เคยกับการบ้าน หรืองานของลูก และลูกจะได้ไม่ค้าง การบ้านหรือโครงงานอะไรเอาไว้บอก ลูกให้จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบ ลูกจะได้ ไม่ลืมเอกสารที่ต้องเอากลับมาให้พ่อ แม่อา่ นหรือเซ็นไว้ทโี่ รงเรียน สอนให้ลกู รู้จักใช้ปฏิทินหรือตารางแผนงานส่วน ตัวเพือ่ ช่วยในการจัดระเบียบ ควรสอนให้ ลู ก รู ้ วิ ธี จั ด ท� ำ รายการสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ เพือ่ ช่วยให้เขารูว้ า่

ควรจะท�ำอะไรก่อนหรือหลัง เช่น 1. การบ้าน 2. เล่นฟุตบอล 3. ซกั เสือ้ ผ้า จ�ำไว้ว่าไม่มีใครเกิดมาพร้อม ทักษะการจัดระเบียบทีเ่ ยีย่ มยอดหรอก ทุกคนจ�ำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนกัน ทัง้ นัน้ น่าเสียดายพืน้ ทีจ่ ำ� กัดค่ะ ฉบับ นีไ้ ด้อา่ นกันแค่ขอ้ 1-5 เท่านัน้ แต่ไม่ เป็นไร ฉบับหน้าเรามาอ่านต่อข้อที่ 6-10 กันนะคะ


ดวงใจพ่อแม่

ฟันตกกระ

เพราะฟลูออไรด์ในเด็กเล็ก เชือ่ หรือไม่วา่ ฟันของคนเรานัน ้ สามารถตกกระได้ ซึง่ สาเหตุของฟันตกกระมาจาก “ฟลูออไรด์” แร่ ธาตุทชี่ ว่ ยให้ฟน ั แข็งแรงและไม่ผน ุ แี่ หละค่ะ มาถึงตรงนีห้ ลายคนอาจก�ำลังสงสัยว่า สรุปแล้วฟลูออไรด์ ดีหรือไม่ดี เป็นพระเอกหรือผูร้ า้ ยกันแน่ ค�ำตอบก็เหมือนกับทุกสิง่ บนโลกใบนี้ ทีต ่ อ้ งท�ำต้องใช้แต่ พอดี น้อยเกินไปก็ไม่เป็นประโยชน์ มากเกินไปก็เกิดโทษได้ เช่นเดียวกับฟันตกกระ ทีเ่ กิดจากการ ใช้ฟลูออไรด์ทมี่ ากเกินไปนัน ่ เอง ฟลูออไรด์พบมากในกระดูกที่ก�ำลัง เจริญเติบโตและฟันทีก่ ำ� ลังก่อตัวของ เด็ก โดยช่วยท�ำให้สารเคลือบฟัน น�้ำนม และฟันแท้แข็งขึ้นก่อนที่ฟัน จะขึ้น และยังช่วยให้สารเคลือบฟัน ของฟันแท้ทขี่ นึ้ มาแล้วแข็งขึน้ อีกด้วย ฟลู อ อไรด์ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ฟั น ผุ สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ • ฟลูออไรด์ที่ใช้ใน ระบบทัว่ ร่างกาย คือ การรับประทาน อาจจะโดยการ เติมฟลูออไรด์

ลงในน�้ ำ หรื อ อาหาร เพื่ อ มุ ่ ง หวั ง ให้ ฟลูออไรด์เข้าไปอยู่ในฟัน ขณะที่ฟัน ก�ำลังมีการเจริญเติบโต นัน่ คือฟันทีย่ งั ไม่ได้ขนึ้ ในช่องปากของเรานัน่ เอง • ฟลูออไรด์เฉพาะที่ คือ การ ใช้ฟลูออไรด์ไปสัมผัสกับผิวฟันโดยตรง จึงใช้กบั ฟันทีข่ นึ้ มาในช่องปากของเรา แล้ว เช่น การแปรงฟันด้วยยาสีฟนั ผสม ฟลูออไรด์ การใช้ยาบ้วนปากผสม ฟลูออไรด์ การขัดฟันและ เคลื อ บฟลู อ อไรด์ โ ดย ทันตแพทย์ เป็นต้น ส�ำหรับปัญหา

ของการใช้ฟลูออไรด์ทพี่ บมากทีส่ ดุ คือ การเกิดฟันตกกระ

ปัญหาฟันตกกระ

ฟันตกกระคือความผิดปกติที่ เกิดขึ้นในชั้นเคลือบฟัน เกิดจากการ ได้รบั ฟลูออไรด์ปริมาณมากเกินไป ใน ช่วงระยะการพัฒนาของหน่อฟันทีเ่ จริญ เติบโตอยู่ในกระดูกขากรรไกร (ที่ยัง อยู่ใต้เหงือก) ท�ำให้เกิดการสะสมของ แร่ธาตุในชั้นผิวฟันมากกว่าปกติ ชั้น ผิวฟันจึงมีองค์ประกอบทีผ่ ดิ ปกติไป มี ลักษณะตัง้ แต่เป็นจุดสีขาวขุน่ ๆ เหมือน


57

สีชอล์ค สังเกตเห็นได้ยากง่ายแตกต่าง กันไป หรือพบผิดปกติเล็กน้อยเป็นจุด ขาวประปราย มีเส้นขาวบางๆ หรือ เป็นหย่อมขาวๆ ใกล้กบั ปลายหน้าตัด ของฟันหน้า หรือยอดแหลมของฟัน หลังเหมือนหิมะปกคลุมยอดเขา ไปจน กระทั่งเป็นริ้วเป็นแถบเหลือง-น�้ำตาล บางทีกเ็ ป็นหลุมเป็นร่องบนผิวฟัน จน ฟันขรุขระไปเลยก็มี ฟันตกกระส่วนใหญ่จะพบใน ฟันแท้ เนื่องจากหน่อฟันน�้ำนมสร้าง ขณะอยูใ่ นครรภ์มารดา จึงไม่มโี อกาส ได้รับฟลูออไรด์เกินขนาด เพราะฟลูออไรด์ไม่สามารถซึมผ่านรกไปสู่ทารก ในครรภ์ได้ ฟันที่จะตกกระจากฟลูออไรด์ได้ก็คือ ฟันที่ก�ำลังสร้างอยู่ใน กระดูกขากรรไกร ไม่ใช่ฟันที่ขึ้นมาใน ช่องปากแล้ว เราจะสังเกตเห็นว่าฟัน ตกกระตัง้ แต่เริม่ งอกพ้นเหงือกออกมา เลย ไม่ใช่วา่ ฟันขึน้ มานานแล้วเพิง่ เป็น

นอกจากนีก้ ารแปรงฟันด้วยยาสีฟนั ผสม ฟลูออไรด์กไ็ ม่สามารถท�ำให้ฟนั ทีข่ นึ้ มา ในช่องปากแล้ว ตกกระได้เช่นกัน ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากฟันตกกระ ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความ สวยงามและบุคลิกภาพ ทีเ่ ป็นจุดขาวๆ นิดๆ หน่อยๆ ก็ไม่คอ่ ยเป็นปัญหามาก นัก แต่ในรายทีเ่ ป็นสีนำ�้ ตาลจะดูเหมือน ฟันไม่สะอาดหรือฟันผุ โดยเฉพาะถ้า เกิดกับฟันซีห่ น้าทีเ่ ห็นได้ชดั วิธแี ก้ไขมี

ฟลูออไรด์ทำ� ให้ฟัน แข็งแรง เมือ่ ได้รบั มากเกินไป จึงท�ำให้ ฟันแข็งมากจนเปราะ ง่ายเหมือนกับแก้ว แต่สงิ่ ทีน่ า่ กลัวก็คอื เกิดขึน้ กับกระดูกใน ร่างกายของเราด้วย


58

ตัง้ แต่การเสริมแร่ธาตุเฉพาะทีแ่ บบทา การขัดแต่งผิวฟัน การอุดด้วยวัสดุสี เหมือนฟัน ไปจนถึงการท�ำวีเนียร์หรือ ครอบฟัน ซึง่ ทันตแพทย์จะแนะน�ำเป็น รายๆ ไปตามความเหมาะสม แต่ยงั มีอกี ปัญหาหนึง่ ทีร่ า้ ยแรง กว่านั้น คือ ฟันแข็งและเปราะ เนื่อง จากฟลูออไรด์ทำ� ให้ฟนั แข็งแรง เมือ่ ได้ รับมากเกินไป จึงท�ำให้ฟนั แข็งมากจน เปราะง่ายเหมือนกับแก้ว พบว่าผิวฟัน ของผู้ที่เป็นฟันตกกระเยอะๆ จะเป็น หลุมขรุขระ เพราะผิวฟันแตกหลุดร่อน ไป แต่สงิ่ ทีน่ า่ กลัวก็คอื ลักษณะเช่นนี้ ไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะทีฟ่ นั ของเราเท่านัน้ แต่เกิดขึน้ กับกระดูกในร่างกายของเรา

ด้วย เพียงแต่เรามองไม่เห็น ในคนทีเ่ ป็น มากๆ จะมีผลกระทบต่อกระดูก เช่น กระดูกซีโ่ ครง กระดูกเชิงกราน ข้อเข่า กระดูกขา ท�ำให้กระดูกหนา เปราะ หัก ตลอดจนขาโก่ง กระดูกผิดรูปร่าง จนถึง ขัน้ พิการเลยก็มี ในประเทศไทยพบฟันตกกระ ได้ถงึ 5.8% ซึง่ มักจะสัมพันธ์กบั ปริมาณ ฟลูออไรด์ในน�ำ้ ทีเ่ อามาใช้รบั ประทาน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุหลักมาจากการที่ ร่างกายได้รบั ฟลูออไรด์มากเกินไป จาก การรับประทานนัน่ เอง ในประเทศไทยมีสายแร่ฟลูออไรด์ ผ ่ า นจากภาคเหนื อ ลงสู ่ ภ าค ใต้ ตามแนวพรมแดนด้านตะวันตก ในพื้ น ที่ เ กิ ด ปั ญ หาภั ย แล้ ง หรื อ มี น�้ ำ ผิ ว ดิ น ปนเปื ้ อ นสารเคมี จ ากมลพิ ษ ท�ำให้ประชาชนหันไปใช้นำ�้ บาดาล เป็นแหล่งน�้ำดิบ ในการท�ำเป็น น�้ำประปาหมู่บ้านหรือประปา ชุมชน ซึง่ มักพบว่าน�ำ้ บาดาล มี ฟลู อ อไรด์ เ จื อ ปนในปริ ม าณ ปานกลางถึงสูงสุด จึงพบชาว บ้าน 8,500 ชุมชน เกิดโรคฟัน ตกกระและโรคเกีย่ วกับกระดูก ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮอ่ งสอน ล�ำปาง ล�ำพูน สุโขทัย ตาก ก�ำแพงเพชร กาญจนบุรี ราชบุรี ไล่มาจนถึงนครปฐม ส มุ ท ร ส า ค ร ฉะเชิ ง เทรา อุ ต รดิ ต ถ์ และ

สงขลา ดังนัน้ ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ดังกล่าว จะต้องระมัดระวังการใช้น�้ำ บริโภค ในเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 12 ปี ส่วนเด็กๆ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นเขตเสีย่ ง ดังกล่าว ก็ตอ้ งระมัดระวังเรือ่ งของการ ใช้ฟลูออไรด์เสริมในรูปแบบต่างๆ ทีต่ อ้ ง ระวังมากคือการรับฟลูออไรด์เสริมแบบ รับประทาน ได้แก่ ยาเม็ด ยาน�ำ้ เสริม ฟลูอ อไรด์ใ นเด็กเล็ก ขอให้ปรึกษา ทันตแพทย์เป็นรายๆ ไปเลยนะคะ ย�ำ้ ว่าขอให้ปรึกษาหมอฟันก่อน ให้คุณ หมอฟันตรวจดูสภาพปากและฟันของ น้องและซักประวัตกิ อ่ น อย่าไปซือ้ หรือ รับยาเม็ดฟลูออไรด์เสริมมา ช่วงอายุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้เด็กเสีย่ ง ฟันตกกระ ที่ฟันแท้ซี่หน้าบนคือช่วง อายุ 1-2 ขวบครึ่ง เพราะเป็นช่วงที่ ฟันแท้ซหี่ น้าบนก�ำลังสร้างอยูใ่ นกระดูก ขากรรไกร นั่นเป็นเหตุผลที่เด็กอายุ ต�ำ่ กว่า 3 ขวบ ควรใช้ยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์ในปริมาณน้อย แค่แตะๆ ที่ ปลายขนแปรงก็พอ ขอย�ำ้ ว่าไม่ได้หา้ ม ใช้ แต่ให้ใช้ในปริมาณน้อย ซึง่ ขนาดที่ ทันตแพทย์แนะน�ำนัน้ ค�ำนวณมาแล้ว ว่าปลอดภัยจากการเกิดฟันตกกระใน ฟันแท้ ถึงแม้ลูกจะกลืนไปบ้างก็ตาม เพราะจริงๆ แล้ว ฟลูออไรด์กช็ ว่ ยป้องกัน ให้ฟนั ของลูกน้อยไม่ผงุ า่ ยค่ะ ข้อมูลอ้างอิง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ทันตแพทยสภา, สำ�นักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ทพญ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร-ทันตแพทย์ ที่มา http://baby.haijai.com


59

ครัวนิสา

ข้าวผัดปลาทูดอกอัญชัน ส่วนผสม 1. ข้าวสวย (ไม่แฉะ) เคล็ดลับ : ใช้ขา้ วเย็นผัดค่ะ ถ้าข้าวร้อนข้าวผัดจะแฉะ และเวลาหุงข้าวให้ใส่นำ�้ ดอกอัญชันลงไปด้วยค่ะจะได้ขา้ วสีฟา้ 2. น�ำ้ มันพืชเล็กน้อย 3. ปลาทูนงึ่ ทอดกรอบ แกะเอาแต่เนือ้ 4. กระเทียมสับ 5. ผักตามต้องการ 6. ไข่ไก่ 1 ฟอง 7. ซอสหอยนางรม 8. ซีอวิ๊ ขาว 9. ซอสปรุงรส 10. มะนาว 1 ซีก 11. แตงกวา ต้นหอม ผักชี และพริกไทยป่น

วิธที �ำ 1. ตัง้ กระทะ ใส่นำ�้ มันลงไป พอน�ำ้ มันเริม่ ร้อน ใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้เหลืองหอม 2. จากนัน้ จึงใส่ผกั ตามต้องการลงไปผัด 3. ใส่ขา้ วสวยลงผัดให้สว่ นผสมเข้ากัน ปรุงด้วย ซอสปรุงรส ซีอวิ๊ ขาวและซอสหอยนางรม ผัดให้เครือ่ ง ปรุงเข้ากัน แล้วใส่ปลาทูทอดกรอบลงไป ปรุงรสตามใจ ชอบ เมือ่ ได้รสชาติทตี่ อ้ งการแล้วปิดไฟค่ะ 4. ตอกไข่ตใี ห้เข้ากัน น�ำกระทะขึน้ ตัง้ ไฟ เอา น�ำ้ มันทากระทะให้ทวั่ พอน�ำ้ มันร้อนเทไข่ลงไป เอียง กระทะไปมาให้ไข่เป็นแผ่นบาง ๆ พอไข่สกุ ยกลง ทิง้ ไว้ให้เย็นแล้วหัน่ ฝอย 5. ตักใส่จาน โรยหน้าด้วยไข่เจียวและผักชี ขอบคุณที่มาและภาพ : facebook/พาทำ� พาทาน


สุขสาระ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ก้นกรองบุหรี่

เพิม่ ความเสีย่ งมะเร็งปอด หนทางเดียว คือ เลิก!!!

พบข่าวจากสือ่ ต่างประเทศ เป็นการทบทวนการวิจยั เกีย่ วกับก้นกรองบุหรี่ เลยน�ำมาให้อา่ นกัน เพือ่ ย�ำ้ ให้เห็นว่า การสูบบุหรีก ่ น ้ กรองไม่ได้ปลอดภัยอย่างทีค ่ ด ิ แต่จะเพิม ่ ความเสีย ่ งภัยจากมะเร็งปอด มากยิง่ ขึน ้ ทัง้ นี้ ทัง้ นัน ้ ก็เพือ่ ต้องการเป็นอีกแรงกระตุน ้ หนึง่ ในการตัดสินใจเลิกบุหรีไ่ ด้อย่างเด็ดขาด ก้นกรองบุหรีถ่ กู น�ำมาใช้เมือ่ หลายสิบปีกอ่ นเพือ่ ลดปริมาณ สารทาร์(tar) ทีผ่ สู้ บู บุหรีส่ ดู เข้าสูร่ า่ งกาย แต่กน้ กรองนีย้ งั ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอื่นๆ ของควันและ การสูบบุหรีใ่ นลักษณะทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งต่อโรคมะเร็ง ปอดเพิม่ ขึน้ ด้วย ในการทบทวนการวิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง อัตราการเกิดโรคมะเร็งปอด และการเปลีย่ นแปลงชนิดของ

โรคมะเร็งปอดที่พบมากที่สุด ผู้ท�ำการวิจัยพบว่า รูระบาย อากาศเล็ก ๆ ในบุหรีเ่ กือบทุกชนิดทีว่ างขาย ก�ำลังก่อให้เกิด ความเสีย่ งชนิดใหม่ตอ่ สุขภาพ ดร.ปีเตอร์ ดี.ชิลด์ส (Dr. Peter D.Shields) จาก ศูนย์การแพทย์ แว์กซ์เนอร์ แห่งมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ ใน โคลัมบัส กล่าวว่า “การออกแบบตัวกรองบุหรีท่ มี่ รี รู ะบาย อากาศสามารถท�ำให้บหุ รีเ่ ป็นอันตรายมากยิง่ ขึน้ เพราะรูเหล่า


มูลนิธสิ ร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) 61 นัน้ สามารถเปลีย่ นวิธกี ารเผาไหม้ยาสูบท�ำให้ผสู้ บู บุหรีส่ ดู ดม ควันมากขึ้นและคิดว่าควันปลอดภัยกว่าเพราะมันนุ่มนวล" และว่า “กรณีนี้ใช้ได้กับบุหรี่ทุกประเภทเพราะบุหรี่เกือบ ทัง้ หมดในตลาดมีรไู ม่ใช่เฉพาะทีร่ ะบุวา่ เป็นบุหรีช่ นิด Lights และ Ultra-Lights เท่านัน้ ” นักวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า แม้อตั ราการเกิดโรคมะเร็งปอด ในประชากรจะลดลงโดยการลดลงของการสูบบุหรี่ในภาพ รวม แต่การเป็นมะเร็งปอดในหมูผ่ สู้ บู บุหรีไ่ ด้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ และประเภทของโรคมะเร็งปอดทีเ่ กีย่ วข้องกับการสูบ บุหรีไ่ ด้เปลีย่ นไปตัง้ แต่ปี 1950 เป็นต้นมา อัตราการเป็นมะเร็ง ปอดทีเ่ กีย่ วข้องกับการสูบบุหรี่ เพิม่ ขึน้ ในเพศชายมากเป็น 4 เท่า และเพิม่ ขึน้ นับเป็น 8 เท่าในกลุม่ สตรี คูข่ นานไปกับการ เปลีย่ นแปลงดีไซน์ และองค์ประกอบของบุหรีต่ งั้ แต่ปี 1950 รายงานทบทวนการวิจยั ของดร.ชิลด์ส และทีมของ เขาตีพิมพ์ในฉบับออนไลน์วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ใน วารสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ การระบายอากาศโดยใช้กน้ กรองช่วยลดปริมาณสาร ทาร์ (tar) ในควันบุหรีเ่ มือ่ น�ำทดสอบกับเครือ่ งสูบบุหรี่ แต่การ ระบายอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ และการเผาผลาญของยาสูบทีช่ า้ ลง ส่ง ผลให้เกิดการสูดควันต่อมวนทีม่ ากขึน้ และผูส้ บู จะสูดเอาสาร ก่อมะเร็งทีเ่ ป็นพิษมากขึน้ เข้าสูร่ า่ งกาย ดร.ชิลด์ส กล่าวว่า การใช้ก้นกรองท�ำให้สารทาร์ ลดลงเฉพาะเมือ่ ทดลองกับเครือ่ งเท่านัน้ แต่เครือ่ งไม่มสี ว่ น เกีย่ วข้องกับการเสีย่ งภัยทีม่ นุษย์จะได้รบั จริง ผลทีอ่ อกมาก ลับท�ำให้ผสู้ บู พัฒนาความเชือ่ แบบผิดๆ ว่าบุหรีท่ มี่ กี น้ กรอง จะปลอดภัยกว่า ยิ่งกว่านั้น รูระบายอากาศของก้นกรองท�ำให้สาร มีขนาดอนุภาคเล็กลง ท�ำให้ควันเข้าถึงชิน้ ส่วนทีเ่ ปราะบาง ของปอดได้มากขึน้ นอกจากนีแ้ ม้วา่ การทดลองกับเครือ่ งจะ พบว่า มาตรฐานของสารทาร์ และระดับนิโคติน จะลดลงเมือ่ เวลาผ่านไป แต่ในช่วง 25 ปีทผี่ า่ นมาไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงที่ น่าพอใจ เกีย่ วกับปริมาณสารนิโคตินทีถ่ กู สูดเข้าไปต่อวันใน กลุม่ ผูส้ บู บุหรีเ่ ลย ดร.ชิลด์ส กล่าวว่า “หลักฐานแสดงให้เห็นว่า ยิง่ บุหรี่

มีความทันสมัยมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งมีความเสี่ยงส�ำหรับโรค มะเร็งปอดมากขึน้ เท่านัน้ และยังมีความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีย่ งั ต้อง สรุปกันอีกครัง้ ” รายงานการวิจยั ของ ดร.ชิลด์ส ในช่วงท้ายๆ กลับ กลายเป็นการเสนอให้มีการออกแบบก้นกรองบุหรี่ใหม่เพื่อ แก้ปัญหา โดยว่า องค์การอาหารและยา (FDA) สามารถ ก�ำหนดให้ผู้ผลิตบุหรี่ท�ำก้นกรองโดยไม่ต้องมีรูได้ แต่ถ้า ไม่เข้าข้างอุตสาหกรรมยาสูบมากจนเกินไป การแก้ปญ ั หาที่ ต้นเหตุกค็ อื การเลิกบุหรีใ่ ห้ได้โดยเด็ดขาด ซึง่ นอกจากจะเป็น ผลดีตอ่ ผูส้ บู เองแล้ว ยังมีผลดีเผือ่ แผ่ไปถึงคนในครอบครัว โดย เฉพาะเด็กๆ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองไป เต็มๆ และมีโอกาสได้รบั อันตราย หรือเกิดโรคต่างๆ ได้เช่น เดียวกับผูส้ บู บุหรีด่ ว้ ย หลายคนกล่าวว่า ช่วงเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสทีด่ ี เพือ่ เลิกบุหรี่ เพราะต้องงดบุหรีท่ งั้ วันระหว่างการถือศีลอด หากแข็งใจอีกนิดหยุดต่อทัง้ คืนก็จะหยุดบุหรีไ่ ด้ เสริมพลังด้วย ก�ำลังใจของคนในครอบครัว จากข้อมูลงานวิจยั บทบาทสตรี มุสลิมกับการเสริมสร้างครอบครัวปลอดบุหรีด่ ว้ ยกระบวนการ ชูรอในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและ อ�ำเภอเทพา จะนะ สะบ้าย้อย นาทวี ของจังหวัดสงขลามูลนิธิสร้างสุข มุสลิมไทย (สสม.) พบว่า ภรรยามีความตระหนักถึงพิษภัย ของบุหรี่ มีบทบาทให้ความรูแ้ ก่สมาชิกในครอบครัวเกีย่ วกับ พิษภัยของบุหรี่ ส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวเป็น ประจ�ำ ทัง้ นีง้ านวิจยั ดังกล่าวยังได้นำ� เสนอแนวทางในการ รณรงค์เลิกบุหรีว่ า่ ต้องหมัน่ พูดถึงโทษ และพิษภัยของบุหรีใ่ ห้ ผูส้ บู ฟังบ่อยๆ บอกเล่า น้าวโน้มและเตือนสติให้นกึ ถึงอันตราย ของควันบุหรี่ที่มีต่อตัวเองและคนรอบข้าง เช่น ลูกๆ และ ภรรยาทีไ่ ม่ได้สบู บุหรีแ่ ต่ตอ้ งได้รบั อันตรายเช่นกัน นอกจาก นัน้ ให้พดู ถึงหลักศาสนาทีว่ า่ บุหรีเ่ ป็นสิง่ ต้องห้ามในอิสลาม หรืออาจสร้างข้อตกลงร่วมกันในหลายรูปแบบ #เลิกบุหรีบ่ า้ นละคน #เลิกบุหรีเ่ ริม่ ทีบ่ า้ น – เลิก บุหรี่ โทร. 1600 โทร.ฟรีทกุ เครือข่าย ด้วยความปรารถนา ดีจากมูลนิธสิ ร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

โครงการพัฒนาปัจจัยสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์ 02-218-6193-94 มูลนิธสิ ร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) : เลขที่ 1 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกจิ แขวง/เขตมีนบุรี กทม.10510 โทรศัพท์ 02-517-1309


สุขภาพดีมสี ขุ / รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั เรื่องราวความจ�ำเริญของเดือนรอมฎอน ที่เขียน โดยนักการศาสนา และอุละมะอฺ มีให้อ่านกัน มากมาย และจะมากขึน้ ทุกปี ผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ วันนีจ้ งึ รวบรวม บทความเกีย่ วกับการถือศีล อด ของ ดร.วินยั ดะห์ลน ั ซึง่ เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ ท ่ า นเขี ย นลงใน หน้าเฟสบุ๊กมาลง ให้อา่ นกัน

1

ศีลอดเดือนรอมฎอน

ไม่เพิม่ ความเสีย่ งโรคหัวใจและหลอดเลือด

มุสลิมทีถ่ อื ศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน หากป่วยด้วยโรคบางโรค เช่น เบาหวาน ทั้งชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สอง ต้อง ฉีดอินสุลินหรือแค่กินยา โรคหัวใจ และหลอดเลือด ซึ่งมีทั้งหลอดเลือด หั ว ใจตี บ จะหั ว ใจวายเมื่ อ ไหร่ ไ ม่ รู ้ หรือปัญหาหลอดเลือดสมองที่อาจ ก่อปัญหาเส้นโลหิตในสมองตีบหรือ แตก ทั้งสองโรคนี้คือเบาหวานและ โรคหลอดเลือด แพทย์ทที่ ำ� การรักษา แนะน�ำว่าไม่ควรถือศีลอดเนื่องจาก การถือศีลอดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ โรคขึน้ ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีโรคเบา หวาน หลายงานวิจัยทางการแพทย์

ให้ข้อสรุปว่าผู้ป่วยเบาหวานหากดูแล รักษาตนเองได้ดี ความเสีย่ งต่อโรคก็ไม่ น่าจะเพิม่ ขึน้ ในเดือนรอมฎอน ทีนลี้ อง มาดูกรณีของผู้ป่วยด้วยปัญหาหลอด เลือดทัง้ ตีบหรือแข็งกันบ้าง ผู้ป่วยจากปัญหาหลอดเลือด ตีบทีพ่ บมากคือหลอดเลือดแดงทีห่ วั ใจ

ตีบท�ำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ได้ไม่พอ อาจเกิดปัญหาหัวใจวายจาก กล้ามเนือ้ หัวใจตาย หรือขาดเลือด หรือ อุดตันเฉียบพลันเมื่อไหร่ก็ได้ ผู้ป่วย จ�ำนวนหนึง่ เคยขยายหลอดเลือดหัวใจ มาแล้วซึง่ อาจเกิดปัญหาอุบตั ซิ ำ�้ อีกครัง้ กรณีหลอดเลือดสมอง แก้ไขได้ไม่งา่ ย เหมือนหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยอาจมี อาการชาทีใ่ บหน้า ลิน้ แข็ง พูดไม่ชดั ใน บางครัง้ ปัญหาหลอดเลือดทัง้ สองกลุม่ นี้แพทย์มักแนะน�ำผู้ป่วยว่าการถือศีล อดเดือนรอมฎอนอาจเร่งปัญหาของ โรคเนือ่ งจากพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไปทัง้ เรือ่ งรูปแบบการนอนและการรับ ประทานอาหารต่างเพิ่มความเสี่ยงต่อ


2

63

อดอาหารแบบอิสลาม

(Islamic Fasting)

ช่วยพัฒนาเซลล์สมองและยืดอายุ

โรคได้ทงั้ นัน้ จึงแนะน�ำให้งดการถือศีล อด อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าผูป้ ว่ ยด้วย โรคหลอดเลือดจ�ำนวนไม่นอ้ ยยังดึงดัน ทีจ่ ะถือศีลอด ลองไปดูกนั ว่าเกิดอะไร ขึน้ กับผูป้ ว่ ยทีด่ อื้ ดึงเหล่านี้ กลุ ่ ม นั ก วิ จั ย แห่ ง Foothill Medical Center เมื อ งคั ล เกอรี แคนาดา น�ำโดยนายแพทย์ TC Turin น�ำงานวิจยั ทีท่ ำ� ในผูป้ ว่ ยด้วยโรคหลอด เลือดที่ดื้อรั้นถือศีลอดเดือนรอมฎอน จ� ำ นวน 15 ชิ้ น งานวิ จั ย ที่ ท� ำ กั น ใน ประเทศตะวันตกหลายประเทศ เปรียบ เทียบกันระหว่างผู้ป่วยด้วยโรคหลอด เลือดที่อาจเกิดปัญหาหัวใจวายหรือ หลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเฉียบพลัน ทีเ่ รียกกันว่าสโตรกทีถ่ อื ศีลอดกับผูป้ ว่ ย กลุม่ โรคเดียวกันทีไ่ ม่ได้ถอื ศีลอด น�ำผล งานวิจยั น�ำเสนอเป็นรายงานในวารสาร J Family Community Med เดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2016 วอลุ่มที่ 23 หน้า 73-81 ผลการเปรียบเทียบพบว่าการ ถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนไม่ท�ำให้ ความเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้ ง หลอดเลื อ ดสมองในผู ้ ป ่ ว ยที่ ถือศีลอดเพิม่ ขึน้ เลย สรุปว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้สามารถถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ได้เช่นเดียวกับคนปกติ หากเกิดปัญหา ก็เป็นปัญหาที่มาจากปัจจัยอื่นไม่ได้ มาจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ใครเป็นผูป้ ว่ ยด้วยโรคหลอดเลือดทัง้ ที่ หัวใจและสมอง ขอให้คอยสังเกตอาการ ตนเองไว้ และใช้ยาตามทีแ่ พทย์สงั่ ให้ดี เท่านัน้

โปรแกรมสุขภาพทีก่ ำ� ลังฮิตในโลกตะวันตกวันนีค้ อื การอดอาหารอย่างไม่ตอ่ เนือ่ ง เรียกกันว่า Intermittent Fasting มีคำ� ย่อว่า IF ทีแ่ นะน�ำกันมากมีอยู่ สองวิธี ได้แก่ (1) เทคนิค 14/10 โดยอดอาหารอย่างสิน้ เชิง 14 ชัว่ โมงต่อวัน ส่วนเวลาทีเ่ หลือสามารถกินได้เป็นปกติ ท�ำต่อเนือ่ งลักษณะนีเ้ ป็นเวลา 30-45 วัน (2) เทคนิค 5 ต่อ 2 โดยอดอาหารสิน้ เชิงแบบวิธแี รก 2 วันทีไ่ ม่ตดิ กันต่อ สัปดาห์ ลองพิจารณาทัง้ สองวิธนี จี้ ะพบทันทีวา่ นีค่ อื วิธกี ารอดอาหารแบบ อิสลาม (Islamic Fasting) นัน่ เอง โดยวิธแี รกเป็นรูปแบบการอดอาหารใน เดือนรอมฎอน ส่วนวิธที สี่ องเป็นการอดอาหารตามแนวทางท่านนบีมฮู ำ� มัด (ซ.ล.) สองวันต่อสัปดาห์คอื วันจันทร์กบั วันพฤหัสบดี ค�ำอธิบายความมหัศจรรย์ของ IF ทีใ่ ช้กนั อยูค่ อื IF ไม่ใช่การอดอาหาร แท้ๆ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเวลากินเท่านั้น ร่างกายยังได้พลังงานและ สารอาหารครบเช่นเดียวกับวันปกติ เพียงแต่เลื่อนเวลากินให้ห่างออกจาก กัน ร่างกายอดอาหารอยูช่ ว่ งเวลาหนึง่ จากนัน้ จึงกลับไปกิน การฝึกฝนเช่นนีม้ ี รายงานวิจยั ในสัตว์หลายชนิดพบว่าสามารถยืดอายุขยั ในสัตว์ได้ จึงเชือ่ กันว่า หากปฏิบตั ใิ นคนก็นา่ จะได้ผลเช่นเดียวกัน ใครทีท่ ำ� IF หากได้รจู้ กั อิสลามเป็น ต้องรูท้ นั ทีวา่ Intermittent Fasting ก็คอื Islamic Fasting นัน่ เอง ไมเคิล แมนนิง (Michael Manning) นักเขียนด้านเทคโนโลยีเขียน บทความไว้ใน Tech Guru Daily เดือนเมษายน 2017 ว่าการอดแบบ IF ช่วย ให้เซลล์ประสาทของสมองพัฒนากลไกการท�ำงานเชือ่ มกันระหว่างเซลล์ได้มาก ขึน้ ท�ำให้การสร้างเซลล์ประสาทใหม่เกิดได้ดขี นึ้ ทีเ่ ชือ่ กันว่าอายุมากแล้ว เซลล์ สมองสร้างใหม่ไม่ได้แล้วจึงไม่เป็นความจริง บทสรุปกลายเป็นว่า IF ซึง่ ในทีน่ ขี้ อ เปลีย่ นเป็น Islamic Fasting สามารถช่วยพัฒนาเซลล์สมองทัง้ ช่วยยืดอายุขยั และนีค่ อื ความมหัศจรรย์ของการอดอาหารแบบอิสลามทีค่ วรรับรูไ้ ว้


64

3

ถือศีลอด

ไม่สร้างปัญหาต่อวงจรการนอน

ถือศีลอดแบบอิสลาม (Islamic Fasting เรียกย่อว่า IF) ในทางการแพทย์ จัดเป็นการอดอาหารแบบไม่ตอ่ เนือ่ ง (Intermittent Fasting เรียกย่อ ว่า IF) อีกแบบหนึง่ เนือ่ งจากอดแล้ว หยุดแล้วจึงเริ่มอดใหม่ นักวิชาการ ด้านโภชนาการจัดกลุม่ การอดอาหาร ลักษณะนีว้ า่ เป็นกระบวนการปรับรูป แบบการกินมากกว่าการอด ซึ่งงาน วิจัยทางการแพทย์พบในระยะหลัง ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินให้ ออกจากความเคยชินทีม่ อี ยูเ่ ดิมเช่นนี้ ให้ประโยชน์ตอ่ สุขภาพเป็นอย่างมาก โดยช่วยพัฒนาการท�ำงานของสมอง

และเพิม่ อายุขยั ให้กบั ชีวติ อย่างไรก็ตาม IF แบบอิสลาม มีลกั ษณะพิเศษทีแ่ ตกต่างจาก IF แบบ ตะวันตกทีแ่ นะน�ำกันทัว่ ไป ความพิเศษ ที่ ว ่ า นั้ น คื อ ไม่ เ พี ย งการปรั บ เปลี่ ย น รูปแบบการกินแต่ยังปรับเปลี่ยนรูป แบบการนอนพร้ อ มกั น ไปด้ ว ย นั ก วิทยาศาสตร์สขุ ภาพแนวตะวันตกบาง กลุ่มให้ความเห็นว่าการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมควรท�ำทีร่ ปู แบบการกินเพียง อย่างเดียวโดยไม่ควรไปยุง่ กับการนอน ด้วยเหตุนี้ IF แบบตะวันตกจึงแนะน�ำวิธี การอดอาหารทีเ่ รียกว่า “วิธอี ดอาหาร 16/8” (16/8 Method) โดยกินอาหาร

ได้ตงั้ แต่ 13.00 น.ถึง 21.00 น.และอด อาหารอย่างสิน้ เชิงตัง้ แต่ 21.00 น.ถึง 13.00 น.ของอีกวันหนึง่ เห็นได้วา่ นับ เอาเวลานอนปกติรวมเข้ากับการอด อาหาร จะบอกว่าหยุดอาหารเช้ามื้อ เดียวก็ไม่นา่ จะผิด ค�ำถามคือการปรับ เปลี่ยนรูปแบบการนอนพร้อมกับรูป แบบการกินตามวิธี IF แบบอิสลาม มี ปัญหาอย่างทีน่ กั วิทยาศาสตร์การแพทย์ แนวตะวันตกเข้าใจจริงๆหรือ นายแพทย์ฆอสรอวี (Qasrawi SO) แห่งมหาวิทยาลัยคิงซาอุด ประเทศ ซาอุดอี ารเบียและคณะท�ำรายงานวิจยั เสนอในวารสาร Sleep Breath เดือน


กุมภาพันธุ์ 2017 ไว้นา่ สนใจโดยศึกษา รายงานการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยสถาบันทางวิชาการทั่วโลกเพื่อดู ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนอน จากทีค่ นุ้ เคยกลายมาเป็นต้องตืน่ กลาง ดึกเพือ่ กินอาหารก่อนแสงเงินแสงทอง จั บ ท้ อ งฟ้ า ท� ำ ให้ รู ป แบบการนอน เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะนี้กระทบต่อ การท�ำงานของสมองส่วนการรับรูห้ รือ ส�ำนึกรู้ (Cognitive Function) หรือ กระทบต่อรูปแบบการนอนและการ ตืน่ (Sleepness-Wakefulness Pattern) อย่างที่นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อ กันหรือเปล่า จากผลการศึกษาทีไ่ ด้จากงาน วิจยั ทีม่ อี ยูท่ วั่ โลก พบว่าการถือศีลอด แบบอิ ส ลามไม่ ส ร้ า งผลกระทบทาง ด้านลบต่อรูปแบบการนอน ไม่มผี ลต่อ ประสิทธิภาพการท�ำงานของร่างกาย และสมอง ที่บ่นกันว่ามึนงง คิดอะไร ไม่ออก ง่วงหรือแอบงีบหลับกลางวัน ท� ำ งานได้ น ้ อ ยลงนั้ น อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ บางคนโดยไม่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ขณะที่คนส่วนใหญ่ที่ถือศีลอดไม่รู้สึก ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน ในเดือนรอมฎอนสร้างผลกระทบอะไร เชื่อว่าในระยะยาวอาจพบว่าการปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมการนอนในเดือนรอม ฎอนสร้างประโยชน์ตอ่ สุขภาพเสียด้วย ซ�ำ้

4

65

ถือศีลอดแบบอิสลาม (IF)

เพิม่ ภูมติ า้ นทานโรค

ในทางการแพทย์ มองการถือศีลอดแบบอิสลามในเดือนรอมฎอน (Islamic Fasting) ว่าเป็นการอดอาหารแบบไม่ตอ่ เนือ่ ง (Intermittent Fasting เรียกย่อว่า IF) เป็นการปรับเปลีย่ นกระบวนการกินอาหารและการนอน หรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ร่างกายยังคงได้รบั อาหารเท่า เดิมเพียงเปลีย่ นมือ้ อาหารเท่านัน้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีว่ า่ นีห้ ากไม่ บริโภคมากเกินไปหลังการถือศีลอด งานวิจยั ทางการแพทย์หลายชิน้ ทัว่ โลกพบว่าให้ประโยชน์ตอ่ สุขภาพหลายประการ งานวิจยั จาก ดร.แอกซุนกา (FB Aksungar) แห่งมหาวิทยาลัยอา ซิบาเด็ม (Acibadem University) ประเทศตุรกี ตีพมิ พ์ในวารสาร J Nutr Health Aging วอลุม่ 21 ค.ศ.2017 ท�ำการศึกษาผลของ IF เปรียบเทียบกับ การอดอาหารแบบเข้มงวดส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคอ้วนเพือ่ ลดอาหารให้พลังงานที่ ร่างกายได้รบั หรือ Caloric Restriction (CR) โดยศึกษาหญิงอ้วนกลุม่ CR 23 คนอดอาหาร 12 เดือนเทียบกับหญิงทีถ่ อื ศีลอดแบบอิสลาม IF หนึง่ เดือน ได้ ผลสรุปทีน่ า่ สนใจ คนอ้วนที่อดอาหารแบบ CR เมื่อลดน�้ำหนักได้ย่อมก่อประโยชน์ ต่อสุขภาพอย่างแน่นอน ขณะที่ IF น�ำ้ หนักตัวไม่เปลีย่ น มีผลดีตอ่ สุขภาพ เช่นเดียวกันหรือมากกว่านัน่ คือภูมติ า้ นทานต่อโรคดีขนึ้ ทัง้ สุขภาพโดยรวม ดีขึ้น งานวิจัยสรุปว่า IF ซึ่งไม่มีการลดพลังงานจากอาหารแต่ปรับเปลี่ยน กระบวนการกินและการนอน ส่งผลดีตอ่ สุขภาพโดยร่างกายมีการปรับตัวต่อ การเปลีย่ นแปลงดีขนึ้ โดยดีกว่าผูท้ ไี่ ม่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมท�ำให้รา่ งกายไม่ ถูกกระตุน้ ทางเมแทบอลิซมึ จึงไม่สร้างประโยชน์ตอ่ สุขภาพ


ทำ�กับมือ

DIY

แหวนดอกไม้เรซิน่ Cabochon อยากหาแหวนสวยๆ น่ารักๆ มาไว้ครอบครองไม่ยากเลย เราเองก็ทำ� ได้ นอกจากจะท�ำไว้ใส่เองแล้ว ท�ำให้เด็กๆ เอาไว้ใส่เล่นไม่ตอ้ งกลัวหายอีกด้วยค่ะ

อุปกรณ์

1. ดอกไม้เรซิน่ Cabochons หรือ ของตกแต่งทีช่ อบ 2. ฐานแหวน 3. กาวร้อน


67

วิธที �ำ 1

1. น�ำดอกไม้เรซิน่ Cabochons ออกจากบรรจุภณ ั ฑ์ พลาสติกทีพ่ วกเขายึดติดไว้

3

2

2. แกะสติกเกอร์ทกี่ น้ ของดอกไม้เรซิน่ Cabochons แต่ละดอกออกก่อน

4

3. เสียบปลัก๊ ไฟปืนกาวร้อน เลือกฐานแหวนขนาดที่ พอเหมาะกับดอกไม้เรซิน่ Cabochons ทีเ่ ราต้องการ และ เตรียมดอกไม้เรซิน่ Cabochons พร้อมแล้ว เรามาเริม่ ท�ำ กันเลยดีกว่าค่ะ

4. ใช้ปนื กาวร้อนบีบกาวร้อนเล็กน้อยทีฐ่ านดอกไม้ เรซิน่ cabochons และติดฐานแหวนทีด่ อกไม้เรซ่นิ cabochons ทันที กดไว้สกั พัก ขั้นตอนในการท�ำไม่ยุ่งยาก ได้แหวนสวยๆ น่ารักๆ ไว้ใส่เอง ไม่ ซ�้ำใคร เด็กๆ น่าจะชอบ ที่ส�ำคัญ สามารถเปลีย่ นหัวแหวนจากดอกไม้เร ซิน่ Cabochons เป็นแบบอืน่ ได้ตาม ทีเ่ ราต้องการค่ะ ที่มา http://thediydreamer.com


เรือ่ งยาว / สิรริ ถั ยา (แปล)

ฮัจญ์ ต�ำนานเรือ่ งการมาถึงหุบเขานีข้ องท่านฮาญัรได้ถกู เล่าไว้ใน คัมภีรแ์ ห่งปฐมกาล ความว่า: .......และทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮาญัรจากฟ้า กล่าว กับนางว่า “ฮาญัร เจ้าเป็นอะไรไป อย่ากลัวเลยเพราะว่า พระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็ก ณ ทีท่ เี่ ขาอยูน่ นั้ แล้ว จงลุกขึน้ อุม้ เด็กนัน้ เอามือจับเขาไว้ให้แน่น เพราะเราจะท�ำให้เขาเป็น ประชาชาติที่ยิ่งใหญ่” แล้วพระเจ้าทรงเบิกตาของนางนาง ก็เห็นบ่อน�ำ้ แห่งหนึง่ จึงไปเติมน�ำ้ เต็มถุงหนัง และให้เด็กนัน้ ดืม่ พระเจ้าทรงสถิตกับเด็กนัน้ เขาเติบโตขึน้ อาศัยอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร และเป็นนักธนู... คัมภีร์ไบเบิลให้ฮาญัรสวมบทบาทของผู้ถูกกระท�ำ ร้องไห้คร�ำ่ ครวญ หลงทางอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร นัง่ เบือนสายตา ไม่สามารถมองความตายของลูกได้ ด้านต�ำนานของมุสลิมก็ เล่าเรือ่ งทีต่ นื่ เต้นมากกว่านัน้ ในเรือ่ งราวเหล่านัน้ ฮาญัรวิง่ ไป มาระหว่างเนินเขาสองลูก ด้วยความหวังทีจ่ ะค้นหาน�ำ้ ในทะเล ทราย ด้วยแรงผลักดันทางจิตใจ ร่างกาย และเพือ่ การอยูร่ อด โดยมีความศรัทธาและการอยูร่ อดของครอบครัวเป็นเดิมพัน ผลจากค�ำร้องขอของนางฮาญัรยังคงอยู่ ตอนนีผ้ มได้ ค้นพบมันแล้ว ด้วยการใช้มนั ในอาคารแห่งนี้ งานหนักทีเ่ ราท�ำ เป็นสิง่ สุดท้ายในคืนนีก้ ค็ อื พิธกี ารเดินระหว่างเนินเขานี้ พิธี นีเ้ รียกว่า ‘สะแอ’ เป็นการเดินร่วมกับฝูงชนไปตามแนวยาว

ของอาคารรูปทรงกุญแจ เราไปถึงทีน่ นั่ ด้วยการเดินข้ามพืน้ กะอฺบะอฺไป ท�ำความเคารพหินด�ำ หลังจากนัน้ ก็เดินออกไป จากลานแห่งนี้ มุง่ หน้าไปทางใต้ แนวเสาหลายต้นน�ำทางไปสูป่ ระตูทางออก ตรงนีค้ อื ส่วนหัวของมัสยิด เป็นจุดทีค่ านของมันมาเชือ่ มต่อกัน ท�ำให้ เกิดช่องทางหินอ่อนที่เรียกว่า ‘อัล-มัสอา’ ต่อมาภายหลัง ผมได้ยินฮัจญีคนหนึ่งเรียกมันว่าลู่วิ่ง ผมไม่ได้เตรียมตัวมา ส�ำหรับทางเดินทีย่ าวขนาดนี้ ทีแ่ ยกเป็นสองเส้นทางส�ำหรับ ผูแ้ สวงบุญทีไ่ ปและกลับ ลูท่ างเดินนีเ้ ริม่ ต้นทีย่ อดเนินทีเ่ รียกว่า ‘อัล-ซอฟา’ ที่ยื่นขึ้นมาจากตีนเขากูเบส์ มันไปสิ้นสุดที่เนินเขาลูกที่สอง ‘อัล-มัรวา’ ทีอ่ ยูท่ างเหนือของอาคาร ผมไม่เคยเห็นเนินเขา ตัง้ อยูภ่ ายในอาคารมาก่อน มีโดมตัง้ อยูบ่ นเพดานเพือ่ รองรับ ฝูงชน มีชายคาทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณแปดร้อยหลา ทีน่ ี่ ก็เช่นเดียวกับโดยรอบกะอฺบะอฺ ทีค่ นชราและคนป่วยได้รบั ความเอาใจใส่ ทีศ่ นู ย์กลางของ ‘มัสอา’ มีถนนแยกออกไป เป็นสองสาย ผูแ้ สวงบุญทีอ่ อ่ นแอได้นงั่ บนรถเข็นเช่าทีม่ คี น เข็นให้ เราแสดงความเคารพต่อสถานที่ส�ำคัญที่ตั้งอยู่บน ยอดของแต่ละด้าน เราวนไปมาทัง้ หมดเจ็ดรอบ เป็นระยะ ทางรวมประมาณ 2 ไมล์ ขาของผมเริม่ กระตุกในรอบทีส่ าม


69

เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างการเวียนเตาวาฟกับการเดินเป็นทาง ตรงนีแ้ ล้ว ระยะทางไม่ได้แตกต่างกันมากนัก การเดินไปมาระ หว่างจุดทีแ่ น่นอน เวียนรอบเนินเขา พิธกี ารนีแ้ สดงถึงความ แน่วแน่และการรอดชีวติ การสะแอไม่ใช่การเตินวนไปรอบๆ เจตนาของมันน่าจะเป็นการปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจต่อ ผูท้ ตี่ กเป็นเหยือ่ และถูกเนรเทศ นีค่ อื เส้นทางเดินแห่งความ ปรารถนาทีจ่ ำ� เป็น เราเสร็จสิน้ จากการเดินแกมวิง่ และหยุดลงตรงทาง ลาดด้านข้าง ‘อัล-มัรวา’ ตอนนีผ้ า้ อิหร์ อมของเราเปือ้ นฝุน่ และเหงือ่ เราได้ผา่ นการท�ำอุมเราะห์แล้ว เราได้เป็นมุตาอัม มิรนี แล้ว ขณะทีเ่ รายืนจับมือกัน (มุฮมั มัด ฟาเยส ทักทาย กับผม) ช่างตัดผมทีแ่ ต่งตัง้ ตัวเองสองคนก้าวออกมาจากสอง ปีกห้อง เข้ามาเสนอบริการ เพือ่ ครองผ้าอิหร์ อม ผูแ้ สวงบุญ ที่วางแผนจะกลับมาหาเขาในการท�ำฮัจญ์ควรจะมาให้เขา ตัดผมให้ โดยทัว่ ไปแล้วมันเป็นการขลิบผม ทีต่ น้ คอพอเป็นพิธสี กั สามหรือสีเ่ ส้น เมือ่ เสร็จแล้ว เราก็กลับไปเอารองเท้าของเรา ทีบ่ าบุล-มาลิก

ท่ามกลางความมืดบนเนินเขา

ขณะทีเ่ ราก�ำลังกลับไปทีโ่ รงแรม ผมเห็น ผูช้ ายสองหรือสามคนจากกลุม่ นีพ้ ยายาม จะให้เงินแก่อบิ รอฮีม เขาปฏิเสธทุกครัง้ ไป มันขัดแย้งกับค�ำพูดดูหมิน่ ทีผ่ มเคยได้ยนิ มาเกีย่ วกับ คนน�ำทางทีน่ ี่ อับดุลกอดิรทีอ่ ยูใ่ นเมืองมาราเกซเคยเตือนผม ให้ออกห่างจากคนพวกนีเ้ หมือนกับพวกเขาเป็นกาฬโรคค่า จ้างทีแ่ พงเกินความเหมาะสมของพวกเขาเป็นเรือ่ งหนึง่ ในค�ำ วิจารณ์เก่าแก่ทสี่ ดุ ครัง้ แล้วครัง้ เล่าทีผ่ แู้ สวงบุญขาดแคลนเงิน ถูกทดสอบด้วยความเหน็ดเหนือ่ ย อหิวาตกโรค และโจรขโมย และได้มาถึงสถานทีแ่ ห่งแรงบันดาลใจของพวกเขาก็เพือ่ ได้รบั ความอบอุน่ จากมุเตาวิฟของพวกเขาเท่านัน้ Eldon Rutter ผู้ ซึง่ ได้ทำ� ฮัจญ์ในปี 1925 กล่าวหาว่าพวกเขาไม่เคยพลาดทีจ่ ะ หารายได้พเิ ศษ และหาวิธกี ารไม่สนิ้ สุดเพือ่ ให้ได้มนั มา อะห์ มัด คามาล ได้เขียนไว้ในปี 1961 ว่า คนน�ำทางผูแ้ สวงบุญเป็นสมาชิกของกลุม่ อาชีพทีอ่ ยู่

ใกล้มกั กะฮ์ แต่ละกลุม่ อาชีพจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการผูแ้ สวง บุญของชาติหรือพืน้ ทีห่ นึง่ โดยเฉพาะ ซึง่ พวกเขาพูดหรือคุย ภาษาเดียวกันกับสมาชิกของกลุม่ อาชีพ และกับคนทีค่ นุ้ เคย กับลักษณะพิเศษของคนน�ำทางเหล่านี้ ความรูเ้ ช่นนีเ้ ป็นดาบส องคม ทีห่ ลัง่ เลือดคนประมาทเลินเล่อได้บอ่ ยครัง้ เท่ากับทีม่ นั ปกป้องพวกเขา... การอาศัยอยูบ่ ริเวณกะอฺบะอฺอนั จ�ำเริญไม่ได้ ท�ำให้พวกเขากลายเป็นทวยเทพไปได้ มีคำ� กล่าวไว้วา่ “เราไม่ได้ปลูกข้าวโพด ผูแ้ สวงบุญ ฮัจญ์(ฮัจญี) คือพืชผลของเรา” ผมไปหามาร์ดินีและถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขา บอกว่าคนน�ำทางผู้แสวงบุญ หรือคนน�ำทางฮัจญ์ถูกใส่ร้าย กันมาก ในอดีตทีผ่ า่ นมาพวกเขาสมควรถูกกล่าวร้ายเช่นนัน้ แต่ปจั จุบนั กิจกรรมของพวกเขาอยูภ่ ายใต้การควบคุม บาง คนยังคงขูดรีดด้วยความโลภอยู่ แต่สว่ นใหญ่ทำ� หน้าทีอ่ ย่าง เป็นธรรม พวกเขาท�ำงานหนัก และระยะ เวลาในการหารายได้ของพวกเขาเป็นช่วง สัน้ ๆ เท่านัน้ อิบรอฮีมและเชคในกลุม่ ของเขา แตกต่างออกไป พวกเขามีงานประจ�ำวัน ทีต่ อ้ งท�ำ และเรียนจบปริญญาเอก พวก เขาเป็นอาจารย์ทอี่ ยูร่ ะหว่างพักร้อนและ ก�ำลังหารายได้พิเศษ ไม่ใช่คนรับจ้างพา นักท่องเทีย่ วเดินทาง พวกเขาท�ำงานโดย ได้รบั ค่าจ้างจากกระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม โดยเป็นคน น�ำทางแขกและกลุม่ ตัวแทนของรัฐบาล ผมบอกว่าผมไม่รเู้ ลยว่าเราเป็นตัวแทนของรัฐบาล “ในด้านของระยะทางทีห่ า่ งไกล”มาร์ดนิ ตี อบ “เรา เป็นแขกของกษัตริย”์ ความเห็นของมาร์ดนิ เี กีย่ วกับคนน�ำทางท�ำให้ผมตา สว่าง ผมสงสัยว่ากลุม่ ของเราจะอยูต่ รงไหนถ้าไม่มพี วกเขา เรา ลงรถโดยสารและเข้าสูพ่ ธิ กี รรมทีม่ โี ครงสร้างอันซับซ้อน มัน เหมือนกันหมดส�ำหรับฮัจญีทกุ คน ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานะอะไร ทุกคนมาถึงมักกะฮ์ดว้ ยความเหน็ดเหนือ่ ยและด้วยความยินดี ปรีดา และต้องปฏิบตั พิ ธิ ใี นคืนแรกจึงดูเหมือนว่าคนน�ำทาง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ มันไม่ใช่เรื่องของการพลาดผลงานด้าน


70

ศิลปะเหมือนอย่างเช่นการไปกรุงโรมหรือเยีย่ มชมทัจมาฮาล ความถูกต้องของการท�ำฮัจญ์เป็นเดิมพัน ส�ำหรับผูแ้ สวงบุญ ส่วนใหญ่นั้น นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิต พวกเขาจะไม่มเี งินหรือโอกาสทีจ่ ะพยายามใหม่อกี ครัง้ ในปี หน้า ทุกคนต้องการให้มนั เป็นฮัจญ์ทถี่ กู ต้องในครัง้ แรก มาร์ดนิ รี ดู้ เี กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านี้ เพราะเขาได้ทำ� ฮัจญ์ มาเก้าครัง้ แล้ว เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในมักกะฮ์ และต่อ มาได้ทำ� งานให้กบั ระบบการธนาคารของการแสวงบุญฮัจญ์ เขารูเ้ ส้นทางการเงินในมักกะฮ์เขารูพ้ ธิ กี รรมในการแสวงบุญ ฮัจญ์เป็นอย่างดี อิบรอฮีมจึงเลือกเขาให้มาเป็นผู้ช่วย ผม ค่อยๆ เริม่ เห็นแล้วว่า เชคคอลีลในวอชิงตันได้รวมผมให้อยู่ ในกลุม่ คณะตัวแทนอย่างเป็นทางการ และในกลุม่ ตัวแทนนี้ มาร์ดนิ เี ป็นสมาชิกทีม่ คี วามสามารถมาก ทีส่ ดุ คอลีลเคยบอกว่าจะมีผชู้ ายคนหนึง่ มาพบผมทีส่ นามบิน ผมเดาไม่ถกู เลยว่า นัน่ หมายถึงอะไร ผมก�ำลังจะปะติดปะต่อเรือ่ งได้ เมือ่ มุฮมั มัด ฟาเยส รีบเข้ามาแสดงความ ยินดีกบั ผม ขณะทีเ่ ราเดินไปด้วยกันนัน้ เขาก็ถามขึน้ ว่า “คุณรูส้ กึ มัย้ ?” เขาถามเสียงสูง “รูส้ กึ อะไร?” มาร์ดนิ ถี าม “ก็อาฟเทอร์ชอ้ คไง! แผ่นดินไหวน่ะ! เหมือนอย่าง แคลิฟอร์เนีย” “คุณรูส้ กึ ถึงมันทีไ่ หน?” ฟาเยสบอกว่า “ในบ่อน�ำ้ ” ตาของเขากลอกไปมา ผมบอกว่าผมรูส้ กึ ว่าหลังคาสัน่ สะเทือนเหมือนกัน แต่ ไม่ทนั สังเกตเพราะผูค้ นก�ำลังเวียนรอบอาคารศักดิส์ ทิ ธิก์ นั อยู่ ผมช�ำเลืองกลับไปมองมัสยิด แล้วมองสูงขึน้ ไปบนภูเขา มาร์ดนิ หี วั เราะและก้าวเท้าไปบนถนน “มักกะฮ์ตงั้ อยูบ่ นชัน้ หินดาล หินแกรนิตแข็ง แคว้นซันจันก็อยูไ่ กลไปตัง้ พันไมล์” ฟาเยสยังไม่ปักใจเชื่อ เราปีนเนินเขาผ่านตลาด ที่ปิดแล้ว สนทนากันด้วยเรื่องแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ ซานฟรานซิสโก

12 ชื่อทีล่ บได้ ทีช่ นั้ บน ผมนอนหลับไปประมาณสองชัว่ โมง ผมไม่

แน่ใจว่าฟาเยสมาเคาะประตูนานแค่ไหนแล้ว เมือ่ ผมเปิดประตู มาก็พบเขาก�ำลังยืนยิม้ อยูใ่ นห้องโถงข้างๆ เพือ่ นร่วมห้องของ เขา เด็กหนุม่ ตัวสูงอายุประมาณยีส่ บิ ปีทชี่ อื่ อะห์มดั เห็นได้ชดั ว่าผมหลับจนเลยเวลาอะซาน พวกเขาบอก ว่าละหมาดค�ำ่ ก�ำลังจะเริม่ แล้ว เมือ่ ผมโอด ครวญฟาเยสก็เสริมว่า ละหมาดหนึ่งเวลา ที่มักกะฮ์มีค่าเท่ากับละหมาดสองหมื่นห้า พันเวลาในทีอ่ นื่ การพลาดโอกาสเช่นนีน้ า่ เสียดายมากๆ ผมชืน่ ชมความเห็นของเขา อะห์มัดที่สูง กว่าพวกเราไม่เ ห็น ด้วย “คุณค่าของการละหมาดขึ้นอยู่กับ พระเจ้า” เขาพูด “อย่าข่มขวัญเขาเลย มุฮมั มัด” ฟาเยสยกนาฬิกาข้อมือของเขาขึน้ มาดู “เราจะนอนเวลาไหนก็ได้เมือ่ กลับบ้าน” เขาพูด ขณะทีผ่ มอาบน�้ำแต่งตัว พวกเขานัง่ รอทีเ่ ก้าอีน้ วม ข้างหน้าต่าง ความร้อนในห้องราวกับเครือ่ งปรับอากาศไม่ได้ ท�ำงาน อะห์มดั ท�ำขวดน�ำ้ แข็งเย็น ผมวางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่ ขอบหน้าต่างเพือ่ ดูอณ ุ หภูมทิ มี่ กั กะฮ์ และเมือ่ ผมให้อะห์มดั ดูปรอท เขาถึงกับผิวปาก ตอนตีสามอุณหภูมอิ ยูท่ เี่ ก้าสิบเก้า องศาฟาเรนไฮท์ “แย่กว่าทีค่ เู วตอีก” เขาบอก อะห์มดั เป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นชาวปาเลสไตน์ เป็น คนพลัดถิน่ ทีม่ มี มุ มองทางปรัชญา พ่อของเขาย้ายครอบครัว จากกาซ่ามาอยู่ที่คูเวตหลังสงครามหกวันเมื่อปี 1967อะห์ มัดเกิดทีน่ นั่ เขาบอกว่าคูเวตเป็นประเทศทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับชาว ชูเคต คนต่างถิน่ อย่างเช่นพ่อของเขา สามารถหางานท�ำและ


71

เลีย้ งดูครอบครัวได้ แต่ถงึ แม้พวกเขาจะอยูท่ นี่ นั่ ไปอีกสักร้อย ปี พวกเขาก็ไม่มที างได้รบั การปฏิบตั เิ หมือนพลเมืองชัน้ หนึง่ ชาวคูเวตแท้จะมีรายได้ต่อหัวมากที่สุดในประเทศแถบอ่าว ประชากรของพวกเขามีจำ� นวนน้อยมาก แต่พวกเขาจะไม่แบ่ง ปันความโชคดีนใี้ ห้กบั แขกสีแ่ สนคนทีม่ าจากดินแดนทีถ่ กู ยึด ครอง ชาวคูเวตจ้างและจ่ายค่าจ้างให้กบั ชาวต่างชาติเป็นอย่าง ดี เพือ่ ให้กวาดถนนและคนทีห่ น้าร้านค้า แต่ถา้ มีใครตืน่ ขึน้ มา ตอนเช้าและรูส้ กึ อยากจะก�ำจัดคนงานต่างถิน่ สักคนหนึง่ เขา ก็อาจพบว่าตัวเองอยูท่ ชี่ ายแดนในเย็นวันนัน้ ได้ ผมสงสัยว่าเรือ่ งแบบนีเ้ กิดขึน้ บ่อยแค่ไหน “บ่อยจนเกินไปเลยทีเดียว” เขาบอก เมือ่ ไม่นานมานี้ ได้มกี ารประกาศใช้กฎหมายจราจรในเมืองคูเวต ทีร่ ะบุวา่ ‘คน ไร้ทอี่ ยู’่ คนใดถูกจับในข้อหาขับรถเร็วมากกว่าสองครัง้ ขึน้ ไป จะถูกส่งตัวกลับ ‘บ้าน’ “อย่างกับว่าเรามีบา้ นยังงัน้ แหละ” อะห์มดั ร�ำพึง “สองครัง้ ในหนึง่ ปีร?ึ ” ฟาเยสถาม “สองครัง้ ในชีวติ ” อย่างไรก็ตาม คูเวตไม่ได้เลวร้ายขนาดนัน้ ค่าจ้างที่ นัน่ ดีทสี่ ดุ ในประเทศแถบอ่าว และเขามีเพือ่ นหลายคน เขา จะกลับไปทีน่ นั่ หลังเสร็จพิธฮี จั ญ์ เพือ่ ไปร่วมงานแต่งงานของ น้องสาว ถ้าผมอยากจะไปดูวา่ มันเป็นอย่างไร ผมก็ควรจะไป กับเขาด้วย ฟาเยสบอกว่า “ตอนนีเ้ ราพาเขาลงไปทีถ่ นนกันก่อน ดีกว่า” ผมวางชุดกันดูราไว้บนเตียง และสวมซิรวัล (กางเกง ขาสัน้ เบอร์มวิ ด้าในแบบของชาวโมรอกโก) ตัวทีด่ ที สี่ ดุ ของผม ขณะทีล่ งมาข้างล่าง ผมก็นกึ ขึน้ ได้วา่ ลืมปิดแอร์ผมล๊อคประตู และเปิดมันทิง้ ไว้ดว้ ยเบอร์แรงสุด อะห์มดั เอากุญแจห้องของ ผมแล้วรีบกลับไป เขาบอกว่าแผงควบคุมแอร์อยูใ่ กล้ถงึ เพดาน และเขาเอือ้ มถึงมันได้ (อ่านต่อฉบับหน้า)


คำ�คม

เรียงร้อยถักอักษราเดือนรอมฎอน รอมฎอน ย้อนมา อีกคราหนึง่ แสนซาบซึง้ ตรึงใจ ให้สขุ สันต์ เดือนท�ำดี มีผลบุญ คูณอนันต์ เดือนส�ำคัญ อันยิง่ ใหญ่ ในรอบปี

มีบญ ั ญัติ จัดมา นบีสอน ทุกขัน้ ตอน จ�ำได้ ไม่แหนงหนี สะสมบุญ อยูด่ นุ ยา หาริสกี โลกหน้ามี ทีอ่ ยู่ สวยหรูรอ

ให้มจี ติ คิดตระหนัก รักพ่อแม่ คนเฒ่าแก่ ดูแลกัน หมัน่ เติมต่อ ลูกก�ำพร้า ขออย่าท�ำ น�ำ้ ตาคลอ เพียรดุออ ต่อยอด ตลอดไป

ปฏิบตั ิ จัดใจ ใสสะอาด ท่องประกาศ โองการ งานยิง่ ใหญ่ จงท�ำดี มีเวลา หาก�ำไร ค�ำสัง่ ใช้ ใครเลยละ จะขาดทุน

โลกหน้ามี นบีทา่ น นัน้ คอยช่วย จะร�ำ่ รวย สวย-หล่อ รอเกือ้ หนุน เป็นมุสลิม อิม่ ศรัทธา มาเจือจุน ได้อบอ่นุ ทัง้ ดุนยา อาคีรตั

รอมฎอน ย้อนมา พาสุขี ท�ำข้อดี ทิง้ ข้อห้าม ตามบัญญัต ขอทุกคน มากริสกี มีบารอกัต ขอเนียะห์มตั จัดบรรเจิด เปิดหัวใจ

ปนัดดา ยีแมเฟือง ชมรมนักกลอนบึงกุม่ วรรณ์ศลิ ป์


73

ต้อนรับเดือนรอมฎอม (ฮิจเราะห์ 1438) รอมฎอน ขอต้อนรับ นับแต่นี้ เป็นเดือนดี มีสวรรค์ อันหอมหวาน เดือนกุศล ผลบุญ จุนเจือจาน ดัง่ สายธาร ท่านบริจาค ผลมากมาย

เดือนประเสริฐ เลิศล�ำ้ ชุม่ ฉ�ำ่ เหลือ เดือนเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่กนั ท่านทัง้ หลาย เดือนเราะห์มตั จัดเมตตา มาทักทาย เดือนขวนขวาย ได้ภาคผล คนท�ำดี

มักฟิเราะห์ ขออภัย ให้มากมาก ผิดหลายหลาก จากเดือนก่อน อ้อนเต็มที่ อัลลอฮ์ให้ ใครดุอาอ์ อย่ารอรี ในหนึง่ ปี มีหนึง่ เดือน เตือนติงกัน

เดือนปลดปล่อย ถอยห่างไกล ไฟนรก ดุอาอ์พก ยกมือขอ ก่อเชือ่ มัน่ เดือนชัยตอน ถูกต้อนไป ขังไว้พนั สามสิบวัน อะมัล้ ท�ำ ยิง่ ก�ำไร

รอมฎอน การีม จงยิม้ แย้ม เดือนแจกแถม แซมกุศล ผลยิง่ ใหญ่ เลิกนินทา หยุดด่ากัน ทุกวันไป เดือนอภัย ให้มะอัฟ กับทุกคน

รอมฎอน ย้อนมาเยือน เดือนศีลอด มุสลิมงด อดดืม่ กิน ลิน้ ฝึกฝน เพือ่ อัลลอฮ์ ต้องซอบัร หัดอดทน จะเริม่ ต้น บนโลกหน้า สง่างาม

ฮัจยีสมศักดิ์ บุญมาเลิศ ชมรมนักกลอนบึงกุม่ วรรณ์ศลิ ป์

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.