Page 1

Mahallenin vazgeçilmezi oldular BAÐLAR'da belediyeye baðlý temizlik iþlerinde çalýþan kadýnlar, temizlikte erkekleri geride býrakýp, mahallelilerin vazgeçilmezi oldu. Ýlk dönemde karþýlaþtýklarý "bu iþ erkek iþidir" tepkilerine raðmen iþlerini severek yapan kadýnlar, sokaklarla birlikte erkek egemen zihniyetin kirlerini de süpürüyor. 6-7’de

21 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Yan yana gömüldüler

M

ARDÝN Kapalý Cezaevi önünde önceki gün kan davalýlarý tarafýndan uðradýklarý silahlý saldýrý sonucu öldürülen 5 kiþi, Diyarbakýr Yeniköy Mezarlýðý'na defnedildi. GÜNCEL 03

www.diyarbakiryenigun.com

‘Beklentiler karsýlanacak’ Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, “Çözüm süreciyle ilgili yeni bir aþamanýn arifesindeyiz. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta sayýn baþbakanýmýz yeni bir demokratikleþme paketini vatandaþlarýmýzla paylaþacak. Ýnanýyoruz ki vatandaþlarýmýzýn önemli beklentileri karþýlanacak” dedi Renkli görüntülere sahne oldu GIDA Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca kentin simgelerinden karpuzun tanýtýlmasý ve üreticinin desteklenmesi amacýyla gerçekleþtirilen "Diyarbakýr Kültür ve Karpuz Festivali'' kapsamýnda düzenlenen kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Diyarbakýr'da önceki gün baþlayan festival kapsamýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü önünden Sümer Park'a kadar festival korteji düzenlendi. Yöresel kýyafetli genç kýzlarýn ve karpuz taþýyan develerin, yer aldýðý kortej büyük ilgi gördü.

“Yeni bir aþamanýn arifesindeyiz” KORTEJÝN sona erdiði ve festivalin bir kýsmýnýn devam edeceði Sümer Park'ta düzenlenen etkinlikte konuþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, davetlileri Türkçe ve Kürtçe selamladý. Eker, Diyarbakýr'ý barýþ kalesi olarak nitelendirerek, ''Þimdi çözüm süreciyle ilgili yeni bir aþamanýn arifesindeyiz. 'Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta sayýn baþbakanýmýz yeni bir demokratikleþme paketini vatandaþlarýmýzla paylaþacak. Ýnanýyoruz ki vatandaþlarýmýzýn önemli beklentileri karþýlanacak" dedi. HABER 13’te

Su kaynaklarý içinde susuzlar!

Kadýnlardan Rojava’ya seferberlik çaðrýsý C

M

Y

K

HABER 11

DÝYARBAKIR'ýn Kulp Ýlçesi'ne baðlý 220 nüfuslu Yayýk köyünün Yarýmca mezrasýnda ikamet eden yurttaþlar, yýllardan beri devam eden su sýkýntýsý nedeniyle büyük zorluklar yaþýyor. Sadece bir kaç kilometre uzaðýnda, bölgede bir çok ilin elektrik ve su ihtiyacýný karþýlayan Silvan ile Batman barajlarýna raðmen susuz býrakýlan köy sakinleri, kendi imkanlarý ile metrelerce kazdýklarý su kuyularýndan çýkan sudan zararlý olmasýndan dolayý yararlanamýyor. GÜNDEM 04

“Anadilde saðlýk, olumlu etkiliyor” BÝN hasta üzerinde yapýlan anket araþtýrmasý ile ana dilde saðlýk hizmetinin teþhis tedavi ve hastalýðýn seyri üzerindeki etkinliðini araþtýran Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Lokman Balyen, anadilde saðlýk hizmetinin teþhis ve tedaviyi olumlu etkilediðini vurguladý. HABER 10

Ýlk sýrada yine bölge illeri var BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna'nýn cezaevlerinde bulunanlara dair istatistiki verilere iliþkin verdiði yazýlý soru önergesini Adalet Bakaný Sadullah Ergin yanýtladý. Ergin'in paylaþtýðý istatistiklere göre, cezaevlerinde ilk üç sýrada Diyarbakýr, Urfa ve Mardin nüfusuna kayýtlý yurttaþlar yer alýyor. BÖLGE 14

Osman Baydemir

HELALLEÞTÝ GABB, yerel seçimler öncesinde son genel kurulunu toplayarak, meclisin onayýyla gelecek yýlý planladý. Genel Kurula, Baþkan Baydemir'in helalleþme konuþmasý ile BDP Milletvekili Demir Çelik'in deðerlendirmeleri damgasýný vurdu. HABER 12’de


2

SAÐLIK

21 Eylül 2013 Cumartesi

Alzheimer’da ‘parmak izi’ takibi sýna dayanan proje ile kaybolan Alzheimer hastalarýnýn kayýtlý parmak izinden kolayca kimlik tespitlerinin yapýlarak yakýnlarýna ulaþýlmasý hedefleniyor. "Alzheimer hastalýðý kalp hastalýðý ve kanserden sonra topluma mali yükü en fazla olan üçüncü hastalýktýr" diyen Emre, hastalýðýn zamanýnda ve doðru teþhis edilmesinin hastaya verilecek týbbi ve sosyal yardýmýn bir an önce saðlanmasý bakýmýndan önemli olduðuna dikkat çekti.

Korunmak mümkün mü?

ÝSTANBUL - Türkiye Alzheimer Derneði, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü çerçevesinde bir basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda, hastalýkla ilgili yeni bulTürkiye Ýlaç ve gu, taný ve tedaTýbbi Cihaz vilerin yaný sýra - Alzheimer hasKurumu komisy talarýnýn ve yaonlarýnca kýnlarýnýn yakoyapýlan deðer- þamlarýný laylaþtýracak lendirmeler Parmak Ýzi Tasonucunda, kip Sistemi de tanýtýldý. ilacýn hatadan "Alzheimer etkilenen Hastalýðý: NeGeldik" serisinin hasta reye baþlýklý topseviyesinde geri lantýda, Prof. çekilmesine Dr. Murat dünyakarar verildi Emre, da yaklaþýk 38 milyon, Türkiye'de ise 350-400 bin Alzheimer hastasý olduðunun tahmin edildiðini söyledi. Prof. Emre, yaþlý nüfusun ar-

týþ hýzý göz önüne alýndýðýnda, önümüzdeki 40 yýl içinde dünya çapýnda 115 milyon demans hastasý olmasý beklendiðini vurguladý. Emre, ülkemizin 2050 yýlýnda 65 yaþ üstü nüfusun normal nüfusa oranla daha kalabalýk olmasý beklenen dört ülkeden biri olduðunu ifade ederek yaþla gelen unutkanlýðýn Alzheimer hastalýðýnýn habercisi olabileceðini ifade etti.

Parmak izleri alýndý

Toplantýda Ýstanbul Emniyet Genel Müdürlüðü'nün, yaþadýklarý ileri derecede hafýza kaybý nedeniyle sýkça kaybolma riski taþýyan Alzheimer hastalarýna yönelik "gönüllü parmak izi verisi toplama" uygulamasý da gerçekleþtirildi. Kaybolan Alzheimer hastalarýnýn kimlik tespiti ve takibini kolaylaþtýrmayý amaçlayan parmak izi takibi pilot projesi ve Parmak Ýzi Takip Sistemi anlatýlarak hastalarýn parmak izleri alýndý. Tamamen gönüllülük esa-

Astým ilacý “Xolair 150mg” toplatýlýyor

Tek baþýna Alzheimer'dan korunmayý saðlayacak belirli bir madde veya diyet olmadýðýný da ifade eden Prof. Dr. Murat Emre, hastalýktan korunmak için alýnabilecek önlemleri þöyle sýraladý: 1. Her gün egzersiz yapýn. 2. Sosyal olun. 3. Zihninizi aktif tutun. 4. Akdeniz diyetini benimseyin, tahýldan, balýktan, yeþil sebzeden, meyveden, zeytinyaðýndan zengin beslenme tarzýna geçin. 5. Katý yaðlardan kaçýnýn. 6. Kilonuzu normal deðerlere indirin. 7. Yüksek tansiyonunuzu, yüksek kolesterolünüzü normal deðerlere indirin.

Aileyi doðrudan etkiliyor

Türkiye Alzheimer Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Baþar Bilgiç de belirli bir yaþ üzerindeki kiþiler için unutkanlýðýn normal karþýlandýðýný, bunun da Alzheimer erken taný ve tedavisinin karþýsýndaki en önemli engel olduðunu ancak unutkanlýðýn hayatýn hiçbir evresinde normal bir davranýþ olmadýðýný vurguladý. "Deðiþen yaþam þekilleri yaþlýlarý olumsuz etkiliyor. Yaþlýlar artýk evlerinde ve yalnýz yaþýyorlar. Bu kiþilerin sosyalliklerinin azalmasý yaþlanmayý hýzlandýrmakta-

söz konusu olduðundan hatada n etkilenen serinin hasta seviyesinANKARA - Saðlýk Bakanlýðý, de geri çekilmesi" kararlaþtýrýldý . astým tedavisinde kullanýlan "Xo Buna göre, söz konusu ürün, lair 150mg Enjeksiyonluk Çözelti "ciddi ve hayati saðlýk sorunlarýÝçin Toz Ýçeren Flakon" adlý ürü nýn çýktýðý ve çýkabileceðine dair nünün, firmaca beyan edilen hakabul edilebilir nedenlerin bul unduðu" durumlarda uygulanan bitalý serisini, birinci sýnýf A sev iyerinci sýnýf A seviyesinde geri çek sinde geri çekme kararý aldý. ilecek. Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ürünün piyasada olan S1698 Kurumunca yapýlan yazýlý açýk laparti numaralýsý, yönetmelik gemaya göre, ilacý ithal eden firm a, reðince hasta, eczane, ecza dep hatalý seri beyanýnda bulundu. osu, hastanelerden geri çekilecek, Kurumun ilgili komisyonlarýný n stoklarda bulunan ve daðýtýmý yaptýðý deðerlendirmeler sonucu ya, pýlm adýðý bildirilen 4 bin 82 ürün "kontamine olduðu firma tarafýnise karantinaya alýnacak. Geri dan beyan edilen ürünün insan çekme iþlemine derhal baþlanaorganizmasýnda akümülasyonu rak, ilgili yönetmelik doðrultusu n-

dýr" diye konuþan Dr. Bilgiç, Alzheimer'ýn baþka hiçbir hastalýkta olmadýðý kadar kendinden çok baþkalarýný etkileyen bir hastalýk olduðunu söyledi. Her hasta için en az 4 aile bireyinin yaþam þeklini deðiþtirmek zorunda kaldýðýna dikkat çeken Bilgiç, "Alzheimer söz konusu olduðunda yalnýz hastalarýn deðil hasta yakýnlarýnýn da psikolojik destek saðlanmasýna ihtiyaçlarý vardýr. Alzheimer Derneði de bilgi broþürleri hazýrlayarak, aileler için hasta çay saatleri, moral ve destek toplantýlarý düzenleyerek, gündüz yaþam evi hizmeti vererek ve hasta yakýný ve personel eðitimi yaparak yardýmcý olma çabasý içindedir" dedi.

Alzheimer hakkýnda

Alzheimer, bazý beyin hücrelerinin ölümüyle karakterize, kesin nedeni bilinmeyen ve bunamaya sebep olan bir beyin hastalýðý. Halk arasýnda unutkanlýðýn eþlik ettiði hastalýklar için genellikle bunama (demans) terimi kullanýlýyor. Ancak uzmanlara göre, bunama yaþlýlýðýn doðal bir sonucu deðil. Bu nedenle her yaþlanan kiþi bunamaz. Bu duruma en sýk yol açan hastalýk olan Alzheimer hastalýðýnýn belirtileri ise þunlar: Kiþinin günlük yaþamýný etkileyecek düzeyde unutkanlýk, tanýdýðý kiþileri, eþyalarýn yerini hatýrlayamama, kelime bulmada güçlük, para hesabýnda zorlanma, bildiði yollarý karýþtýrma, her zaman yaptýðý iþlerin unutkanlýk nedeniyle aksamasý, dikkatin daðýnýk olmasý. Hastalýðýn ilerlemesi 5 ile 20 yýl (ortalama süre 7-8 yýl) sürebiliyor. En ileri evresinde Alzheimer hastasýnýn 24 saat bakýma ihtiyacý oluyor. Beslenme, temizlik, tuvalet ihtiyacý ancak bir bakýcý tarafýndan saðlanabiliyor.

da hazýrlanacak ayrýntýlý rapor, kuruma gönderilecek. Stoklarýnda bulunan ve hatadan etkilenmedikleri belirtilen partilerin bu durumlarý, doküm an yoluyla kanýtlanarak garanti edi lecek. Hatanýn nedeni ve tekrar etmemesi için alýnan önlemler kapsamýnda, kök nedenin belirlenmesiyle alýnacak aksiyonlar hakkýnda orjin firma raporu ve tercümesi gönderilecek. Öte yandan Türkiye'ye giren 6 bin 44 üründen bin 962'sinin pazara sunulduðu, stoklarda hatadan etkilenmeyen baþka bir seri bulunduðu, kasým sonuna kadar stoklarda sýkýntý yaþanmayacað ý bildirildi.


GÜNCEL

21 Eylül 2013 Cumartesi

3

Yan yana gömüldüler Mardin Kapalý Cezaevi önünde önceki gün kan davalýlarý tarafýndan uðradýklarý silahlý saldýrý sonucu öldürülen 5 kiþi, Diyarbakýr Yeniköy Mezarlýðý'na defnedildi

DÝYARBAKIR - Mardin'de önceki gün eþlerini cezaevinde ziyaret eden Ayþe Süer ile Emine Ýpek ve çocuklarý Mirza Ýpek, Narin Ýpek, Süleyman Süer, ziyaret çýkýþýnda kan davalýlarý tarafýndan uzun namlulu silahla öldürülmelerinin üzerine gece yarýsý cenazeler otopsileri yapýlmak üzere Diyarbakýr Adli Týp Kurumu morguna getirildi. Otopsinin ardýndan silahlý saldýrýda ölenlerin cenazeleri yakýnlarýna dün sabah saatlerinde teslim edildi. Adli Týp Kurumu morgundan alýnan Ayþe Süer, Emine Ýpek, Mirza Ýpek, Narin Ýpek ve Süleyman Süer'in cenazeleri Baðlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlýðý'na getirildi.

3 kiþi gözaltýna alýndý

Cenazeler için dini vecibeler yerine getirildikten sonra, yakýnlarý tarafýndan

gözyaþlarýyla topraða verildi. Cenazelerin topraða verildiði esnada polis mezarlýk bölgesinde geniþ güvenlik önlemleri aldý. Ölen 5 kiþinin cenazeleri yan yana defnedildi. Öte yandan cezaevinde bulunan önceki günkü saldýrýda eþlerini kaybeden Abdulcelil Süer, Mehmet Ýpek'in cenaze törenine katýlmalarý için istedikleri izinleri için baþlatýlan iþlemlerin yetiþmediði ve bundan dolayý cenaze törenine katýlamadýðý belirtildi. Silahlý saldýrýda iki çocuðuyla hayatýný kaybeden Emine Ýpek'in yakýnlarýnýn haberi aldýktan sonra Bursa ve Irak'tan Diyarbakýr'a hareket ettikleri öðrenildi. Mardin'de yaþanan silahlý saldýrýnýn ardýnda olayla ilgili baþlatýlan soruþturma kapsamýnda güvenlik güçlerinin 3 þüpheliyi gözaltýna aldýðý belirtildi. (ÝHA)

Þanlýurfa’da trafik kazasý: 2 ölü, 2 yaralý Akaryakýt yüklü tankerin, arýzalandýðý için yol kenarýnda park halinde bulunan kamyona çarpmasý sonucu 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Tanker sürücüsü alev alan araçta yanarak yaþamýný yitirdi

ÞANLIURFA'da akaryakýt yüklü tankerin, yol kenarýnda park halinde bulunan kamyona çarpmasý sonucu 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Mehmet Bakýr yönetimindeki 33 CAZ 39 plakalý akaryakýt yüklü tanker, Þanlýurfa-Diyarbakýr karayolunun 42. kilometresinde, arýza yaptýðý için yol kenarýnda park halinde bulunan Abdullah Kýlýçarlan'ýn kullandýðý 12 AC 548 plakalý kamyona arkadan çarpýp, banketten düþtü ve alev aldý. Sürücü Mehmet Bakýr'ýn kabi-

ninde sýkýþtýðý tanker, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü Mehmet Bakýr, yanarak yaþamýný yitirdi, yaralanan Mustafa Türkaslan, Veysel Bakýr ve ismi öðrenilemeyen 1 kiþi ambulanslarla kentteki çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Yaralýlardan Mehmet Türkaslan da kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yitirdi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak saðlanan ulaþým, araçlarýn kaldýrýlmasý ve karayolunun temizlenmesinin ardýndan normale döndü. (AA)

Dolandýrýcýlýða broþürlü uyarý ADIYAMAN Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Toplum Destekli Büro Þube Müdürlüðü polis ekipleri tarafýndan Adýyaman'da yaþanan telefon dolandýrýcýlýðýnýn önüne geçmek amacýyla cuma namazý sonrasý vatandaþa broþür daðýttý. Adýyaman'da bulunan cami önlerinde daðýtýlan uyarý broþürlerinde vatandaþýn daha dikkat etmesi gerektiði, vatandaþý arayarak kendisini hakim, savcý, polis diye tanýtarak para talebinde bulunan kiþilere inanmayarak istedikleri para yada benzeri þeyleri yapmamalarý gerektiði ve hiç zaman kaybetmeden polisi aramalarý gerektiði konusunda vatandaþý uyardý. Polislerden broþür alan ve

bu durumdan memnun olduklarýný dile getiren bir vatandaþ, "Polis ekipleri þuan çok güzel ve olumlu bir çalýþma içerisindeler. Telefonda dolandýrýcýlýk haberlerini görüyoruz televizyonlarda Halkýn bilinçlenmesi konusunda çok güzel bir çalýþma" dedi. Daha sonra konuþan, Toplum Destekli Þube Müdür Vekili Kadir Can Petük, "Bildiðiniz gibi son dönemde medyaya da yansýdýðý gibi telefon dolandýrýcýlýðý olaylarýnda bir artýþ var. Ýlimizde de belirli dönemlerde görüyor. Bu yüzden vatandaþýmýzý bu konuyla ilgili bilinçlendirip suç oluþmadan önce bu suçu önlemeye gayret ediyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)


4

GÜNDEM

Su kaynaklarý icinde susuzlar!

Kulp'a baðlý 220 nüfuslu Yayýk köyünün Yarýmca mezrasýnda ikamet eden yurttaþlar, yýllardan beri devam eden su sýkýntýsý nedeniyle büyük zorluklar yaþýyor. Sadece bir kaç kilometre uzaðýnda, bölgede bir çok ilin elektrik ve su ihtiyacýný karþýlayan Silvan ile Batman barajlarýna raðmen susuz býrakýlan köy sakinleri, kendi imkanlarý ile metrelerce kazdýklarý su kuyularýndan çýkan sudan zararlý olmasýndan dolayý yararlanamýyor DÝYARBAKIR'da Kulp ilçesine baðlý 32 hane ve 220 nüfuslu Yayýk köyünün Yarýmca (Cýmýka) mezrasýnda ikamet eden yurttaþlar, yýllardan beri devam eden su sýkýntýsý nedeniyle büyük zorluklar yaþýyor. Adeta haritada unutulan ve devlet tarafýndan da kendi kaderine terk edilen köy ve mezrada yýllardýr devam eden su sorununa bir türlü çözüm bulmuyor. Sadece bir kaç kilometre uzaðýnda, bölgede bir çok ilin elektrik ve su ihtiyacýný karþýlayan Silvan ile Batman barajlarý bulunmasýna raðmen, adeta "kasýtlý" þekilde hizmetten yoksun býrakýlan köylüler, kendi imkanlarý ile kuyu kazarak, su temin etmeye çalýþýyor. Ortaçaðý andýran teknikler ile toprak metrelerce kazýldýktan sonra suya ulaþýlýrken, suyun bu kez de hastalýk yaymasý köylülerin umudunu tamamen yok ediyor. Sýk sýk hastalýklara yol açan su ile ilgili yapýlan klinik deneyler sonucu suyun insan ve hayvanlar için ölümcül zararlarý bulunduðu belirtiliyor. Kuyudan çýkarýlan ve zehirli olduðu ortaya çýkan suyu günlük yaþamlarýnda dahi kullanamayan köylüler, karþý karþýya kaldýklarý maðduriyetten dolayý yetkililere tepki gösteriyor.

“Hayvanlar için sakýncalý”

Mezranýn sakinlerinden Mehmet Þah Yýlmaz, 2006 yýlýnda Badýkan Grup Ýçme Suyu Projesi kapsamýnda 2 milyon lira civarýnda bir yatýrým yapýldý-

ðýný söyleyerek, "Aradan geçen süre içerisinde bu su þebekesi halen aktif olmayýp yapýlan tüm masraflar boþuna gitmiþtir. Biz de yerleþim yeri sakinleri olarak kendi imkanlarýmýz ile kuyu açtýk. Kuyulardan içtiðimiz sudan sürekli hastalanýnca sularý laboratuar ortamýnda tahlil ettirdik. Tahlillerin sonucu çok kötü olup, insanlar için içilmesi kesinlikle sakýncalý olup, hayvanlarýn ise içmeleri halinde ölecekleri yönünde rapor aldýk. Bunun üzerine biz de bu suyu içmemeye ve kullanmamaya karar verdik. Fakat ciddi olarak su sýkýntýsý yaþýyoruz. Ýlgili kurumlar tarafýndan keþif için köye heyet gönderildi. Sadece bir kaç kilometre uzaklýkta bulunan Balýklý Çeþme'den (Kaniya Masiyan) su ihtiyacýmýzýn giderilmesini istedik. Fakat bu talebimiz de kabul edilmedi" diye konuþtu.

“Kuyu kazarak su ihtiyacýmýzý gideriyoruz”

Bir diðer köy sakini Esma Yýlmaz ise, suyun olmadýðý yerde hayatýn olmayacaðýný dile getirerek, "Bir yerleþim yerinin en önemli ihtiyaçlarýndan bir tanesi sudur. Yakýnýmýzda akan çayýn kenarýndan bulunan Balýklý Çeþme'den (Kaniya Masiya) Kahan köyü, Baþbuð köyü, Kara Orman köyü, Ünal köyü, Yavuz ve Yarýmca mezrasýna su götürüldü. Fakat yaklaþýk 5 ay sonra ana hatta kullanýlan çelik borular dýþýndaki plastik boru-

larýn bir kýsmý da patladý. Bundan dolayý belirttiðim bu yerleþim yerlerinin tümü susuz kaldýlar. Þu anda kendi imkanlarý ile içme suyunu temin etmeye çalýþýyorlar. Bizler de kendi imkanlarýmýz ile kuyu kazarak su ihtiyacýmýzý temin ediyoruz" dedi.

“Yaðmur yaðmazsa köylüler susuz kalýr!”

Köyde bulunan caminin medresesinde okuyan çocuklara Kuran kursu eðitimi veren imam Mehmet Sait Oðuz, köye yakýn sulama barajý ve dere yataklarý olmasýna raðmen köyün susuz býrakýldýðýna dikkat çekti. Köylerine yakýn su kaynaklarýnýn bulunduðunu, fakat yararlandýrýlmadýklarýný belirten Oðuz, þunlarý söyledi: "Kulp Kaymakamý'na köyde su sorunu olduðunu söyledik, ama 'Su Kulp'un genel sorunu' diye cevap verdi. Devlet destek vermezse su sorunumuz nasýl çözülür? Ama 6 yýldýr bu köydeyim; eðer yaðmur yaðmazsa köylüler susuz kalýr. Köylüler tankla su alýyor. Çünkü kuyu suyu içinde 4 bin 80 küsur bir kirlilik var. Ýl Özel Ýdare, kuyu suyunun kirli olduðunu bildirmesine raðmen bize 'Suyu için deneyin' diyor." Eþeðinin sýrtýna baðladýðý bidonlar ile su almaya giden Guhderne (Taþköprü) köyü sakini Seyfettin Güzel (58) de doðduðu günden bu yana suyu görmediðini belirterek, "Burasý Kürdistan ama biz Türkiye vatandaþýyýz. Ya bize su getirin ya da bizi vatandaþlýktan da çýkarýn. Bizden utanmýyorsanýz, eþeðimden utanýn" diye belirtti. Güzel, Baþbakan Erdoðan'a seslenerek, "Dünyanýn hangi ülkesinde eþekle su almaya gidiliyor" diye sordu. (DÝHA)

21 Eylül 2013 Cumartesi

TOFED heyeti Diyarbakýr'a geliyor DÝYARBAKIR - Mercedes Benz Gelecek Otomotiv'in, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) yönetim kurulu heyetini 21-23 Eylül tarihleri arasýnda Diyarbakýr'da aðýrlayacaðý belirtildi. Türkiye'de 76 derneði bünyesinde barýndýran sektörün tek sivil toplum kuruluþu TOFED yönetim kurulu heyeti Gelecek Otomotiv Mercedes Benz ve Öz Diyarbakýr Seyahat firmasýnýn davetlisi olarak bölge toplantýsý yapmak üzere Diyarbakýr'a geliyor. Bir otelde yapýlacak toplantýda TOFED yönetiminin, Güneydoðu ve Doðu Anadolu Bölgesi'ndeki dernek ve firmalarýn yöneticileri ile istiþarelerde bulunacaðý belirtildi. Ýlk defa yapýlacak bölge toplantýsýnda sektörün öncelikli sorunlarýnýn masaya yatýrýlacaðý bildirildi. Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Hekim Toloð, yapýlacak bu toplantýnýn kentin dinamikleri açýsýndan çok önemli olduðunu ifade etti. Toloð, "Ýlk kez Diyarbakýr'da yapýlacak toplantýda sektör temsilcileri sorunlarýný birebir iletme fýrsatý bulacak. Toplantýdaki ana hedefimiz, firmalarýmýzýn taleplerini dinleyerek, sorunlarýna çözüm bulmaktýr" dedi. (ÝHA)

Yaralý leyleðe evinde baktý DÝYARBAKIR - Bismil ilçesi Iþýklar köyünde 20 gün önce ayaðý sakat halde bulunan leyleðe inþaat iþçisi Ömer Menekþe, evinde bakarak tedavi etti. Bismil'de ayaðý sakat halde bulunan leyleðe, Ömer Menekþe isimli inþaat iþçisi 20 gün boyunca evinde baktý. Ayaðý baðlanan leylek, Bismil Belediyesi'ne teslim edildikten sonra Diyarbakýr Doða Koruma Milli Parklar Ýl Þube Müdürlüðü'ne götürüldü. (DÝHA)


5

GÜNDEM

21 Eylül 2013 Cumartesi

Katledildiði yerde anýldý Kürt bilgesi gazeteci-yazar Musa Anter (Apê Musa) katlediliþinin 21’inci yýlýnda özgür basýn çalýþanlarý ve çok sayýda yurttaþ tarafýndan katledildiði yerde anýldý. Anmada konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Apê Musa’nýn resmi devlet tarafýndan katledildiðini belirterek, özgür basýn geleneði üzerindeki “baský” ve “zulmün” bitmediðini; ancak direniþin de devam ettiðini söyledi DÝYARBAKIR'ýn Seyrantepe semtinde 1992 yýlýnda JÝTEM tarafýndan katledilen Kürt bilgesi gazeteci-yazar Musa Anter (Apê Musa) katledildiði 442. Sokak'ta anýldý. Anmaya Anter'in çocuklarý Dicle ve Rahþan Anter, katledilen gazetecilerin aileleri, özgür basýn geleneðinden gelen Dicle Haber Ajansý, Azadiya Welat, Özgür Gündem, JINHA ve Gün Radyo ve Tv çalýþanlarý, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, gazeteci Ertuðrul Mavioðlu ve Mehmet Ali Çelebi, karikatürist Halil Ýncesu, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, KESK Þubeler Platformu üyeleri, BDP'li yöneticiler katýldý. Anmada Apê Musa baþta olmak üzere katledilen gazetecilerin fotoðraflarý taþýndý. Mahalle giriþinde bulunan Apê Musa Anýtý önünde konuþan Gün Radyo çalýþan Rohat Emekçi, Musa Anter þahsýnda tüm katledilen özgür basýn çalýþanlarýný andýklarýný belirtti. Musa Anter'in katledilmesinin üzerinden 21 yýl geçtiðini dile getiren Emekçi, "Kalemi özgür yazarlar, kalemi özgür tutanlar katledildi. Amaçlarý gerçekleri susturmaktý. Fakat bu gele-

Türkiye'de olup biteni öðreniyoruz. 73'ü katledildi. Halen onlarcasý tutuklu. Zülüm bitmedi devam ediyor; ama direniþte devam ediyor" dedi.

Katledildiði yere karanfiller býrakýldý

nek devam etti. Bu gelenek özgür basýn geleneðiyle devam edecek. Bugüne kadar 73 caný kaybettik. Bilinmeli ki; özgür basýn geleneði devam ediyor. Musa Anter'in belirttiði bir cümle vardý; 'Küçük generaller.' Bugün baktýðýmýz zaman küçük generaller de yoluna devam ediyor" diye konuþtu.

“Devlet 21 yýl içinde belki 21 defa kahroldu”

Daha sonra konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Demirtaþ ise, Apê Musa þahsýnda katledilen bütün "özgür basýn þehitlerini" bir kez daha anarak, Apê Musa'nýn görkemli bir direniþ abidesi olarak halkýn gönlünde taht kurduðunu belirtti. Demirtaþ, "Apê Musa'yý katledenlerin arkasýn-

‘Apê Musa’yý minnetle anýyoruz’ DTK tarafýndan Kürt bilgesi gazeteci Musa Anter'in ölüm yýldönümüne iliþkin yapýlan yazýlý açýklamada, “Kürt halkýnýn bilge çýnarý Apê Musa'yý katlediliþinin 21. yýlýnda saygý ve minnetle anýyoruz” denildi

daki devlet, derin devlet demiyorum aleni resmi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu 21 yýl içinde belki 21 defa kahroldu. Yerin dibine battý, rezil oldu. Ortaya çýkan her kirliliðiyle, her pisliðiyle, yaptýðý her kirli iþle bu devlet battý; ama Apê Musa ve onun þahsýnda özgürlük mücadelesi yükseldi. Bu sokakta Apê Musa'yý katledenler onun arkasýndaki güçler tarihin sayfalarýna lanetle yazýldýlar" diye konuþtu.

“Yüzlerce Apê Musa yetiþti”

Özgür basýn geleneði üzerindeki baský ve zulmün bitmediðine; ama direniþin de devam ettiðine dikkat çeken Demirtaþ, "Apê Musa'nýn çocuklarý, torunlarý bugün Kürdistan'ýn dört bir

çevresinde Apê Musa'nýn özlemi için, Apê Musa'nýn canýndan çok sevdiði topraklar için, halký için mücadele ediyor. Onu katledenler öldürdüðünü sananlar, geri dönüp bir baksýnlar bakalým. Sadece Apê Musa'nýn katledildiði þu sokakta yüzlerce Apê Musa yetiþti. Bize emanet ettiði mücadele bütün görkemiyle yükseliyor. Ayný zamanda özgür basýnýn temsilcileri de Apê Musa'nýn kalemini yere düþürmediler. Bugün her þeyden haberdar oluyorsak bu Apê Musa, onun ardýllarýnýn ve temsilcilerinin bugünkü Apê Musa'larýn sayesindedir. Tehditlere, katliamlara raðmen gerçeðin peþinde koþan habercilerin özgür basýnýn sayesinde bugün

DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Kürt bilgesi gazeteci Musa Anter'in ölüm yýldönümüne iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Apê Musa'nýn Kürt halkýnýn yakýn siyasal tarihinde birçok isyanýn da tanýðý ve yaþayaný olduðunun belirtildiði açýklamada, "Kürt halkýnýn dramýný ve acýsýný olduðu kadar özgürlük ruhunun da tanýðý olmuþtu ama hiçbir ayaklanma ve kalkýþma 90'lý yýllardaki özgürlük mücadelesi kadar onu heyecanlandýrmamýþtý. Bu heyecan öyle etkiliydi ki "artýk gözü açýk gitmem" diyerek bu heyecaný hem yazýlarýnda, hem de yargýlandýðý davlarda dile germiþtir. Yetmiþ yaþýnda ama özgürlük heyecanýn en doruðunda, Kürt Enstitüsü kuruculuðu, Gündem gazetesi yazarlýðý yaparak bu özgürlük heyecanýný somut ve üretken bir mücadele alanýna taþý-

Konuþmalarýn ardýndan anma Apê Musa'nýn katledildiði yere yapýlan yürüyüþle devam etti. Yürüyüþ boyunca sýk sýk "Þehid namirin" ve "Özgür basýn susturulamaz" sloganlarý atýldý. Apê Musa'nýn katledildiði yere býrakýlan fotoðrafýnýn önüne karanfiller serpildi. Anmada son olarak konuþan Apê Musa'nýn oðlu Dicle Anter, "Onu en güzel tanýtan kiþilerden biri, onun yoldaþý ve arkadaþý Canip Yýldýrým'dý. Canip Yýldýrým'ýn þöyle bir tanýmlamasý var. 'Musa sen elinde bir kalemle dünyanýn en vahþi, en barbar devletine karþý durmak istiyorsun. Bu nasýl cesarettir.' Tabi bu cesaretin bedeli vardýr. Ama onun attýðý cesaretin tohumlarý bugün özgür basýnýn bu seviyeye ulaþmasýna neden olmuþtur" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan yurttaþlar, Apê Musa'nýn Mardin'in Nusaybin ilçesine baðlý Akarsu beldesinde bulunan mezarý baþýnda yapýlacak olan anmaya katýlmak üzere yola çýktý. (DÝHA)

mýþtýr" denildi. Apê Musa'nýn Kürt halkýnýn yüreðinde bir özgürlük tutkusu, gençlerin ilham kaynaðý, çalýþma arkadaþlarýnýn cesaret motivasyonu olduðunun ifade edildiði açýklamada, "Tam da bu özelliði nedeni ile egemen güçlerin saldýrýsýna uðradý. Gerçeklerden kaçan, özgürlük meþalesin aydýnlýðýndan korkan bu güçler bugün tarih karþýsýnda kara bir leke olarak kalmýþ ve toplum dýþýna itilmiþlerdir. Bugün Apê Musa'larýn izlediði yolda yüzlerce yýlmaz generaller ve binlerce aydýnlýk yüzlü insanlar, yüreði özgürlük dolu halk, onun açtýðý yolda ilerlemekte, gerekleri hava gibi su gibi yaþanýr kýlmaktadýr" diye belirtildi. Açýklamada, "DTK olarak, Kürt halkýnýn bilge çýnarý Apê Musa'yý katlediliþinin 21. yýlýnda saygý ve minnetle anýyoruz" denildi. (DÝHA)


6

KADIN-Y YAÞAM

21 Eylül 2013 Cumartesi

Mahallenin vazgeçil Baðlar'da belediyeye baðlý temizlik iþlerinde çalýþan kadýnlar, temizlikte erkekleri geride býrakýp, mahallelilerin vazgeçilmezi oldu. Ýlk dönemde karþýlaþtýklarý "bu iþ erkek iþidir" tepkilerine raðmen iþlerini severek yapan kadýnlar, sokaklarla birlikte erkek egemen zihniyetin kirlerini de süpürüyor ÝDRÝS BOZKUÞ

DÝYARBAKIR - BDP'li Baðlar Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý temizlik iþlerinde çalýþan kadýnlar, tüm zorluklara raðmen iþlerine devam ediyor. Kadýnlar, erkek egemen zihniyetinin baskýlarýna raðmen iþlerini severek yaptýklarýný, bu iþin artýk erkek iþi olmadýðýný ve "erkek iþidir" algýsýný kýrdýklarýný belirtti. Yaklaþýk dört yýldýr sokak temizliðinde çalýþtýðýný söyleyen Hatice Ay, iþinden memnun olduðunu söyledi. "Halk önceleri 'niye kadýnlar bu iþi yapýyor' diye tepki gösteriyorlardý. Ancak yavaþ yavaþ bize alýþtýlar. Artýk kadýnlarýn temizliðinden çok memnunlar" diyen Ay, þunlarý dile getirdi: "Daha önce farklý bir mahallede çalýþýyordum. Þimdi izinli günlerimde

oraya gittiðimde esnaflar bana soruyor, 'kadýnlar neden buralara gelip temizlik yapmýyorlar. Onlarýn temizliðine alýþmýþtýk' diyorlar. Keþke belediye temizliðine sadece kadýnlar baksaydý. Çünkü kadýnlarýn eli nereye deðse orasý temiz olur."

‘Çalýþmanýn utanýlacak yaný yok’

Temizlik iþini çok sevdiðini söyleyen Koçerê Ete, en büyük desteði bir dönem kendilerine tepki gösteren esnaflardan aldýklarýný söyledi. Mahalle sakinlerinin kadýn temizliðini beðenip takdir ettiðini belirten Ete, "Eskiden bazý insanlar kadýnýn sokakta çalýþmasýna alýþýk olmadýklarý için tepki gösteriyorlardý. Þimdi ise çok farklý. Hiç kimseden hiçbir þekilde tepki almýyoruz artýk. Hatta bazý mahalle sakinleri arasýn-

da, 'erkekler býraksýn temizliði artýk bundan sonra kadýnlar yapsýn' diyenler bile var. Doðru söylüyorlar aslýnda; çünkü kadýn bu dönemde her þeyi yapabilecek bir yeteneðe sahip. Her zorluða tek baþýna göðüs gerebilecek güçte kadýn" diye konuþtu. Ete konuþmasýnýn devamýnda da þunlarý söyledi: "Zor ve zahmetli bir iþ, doðru ama batýya gidip yabancýnýn eline bakýp çalýþmaktan çok daha iyidir. Bazýlarý soruyorlar 'utanmýyor musunuz' diye. Çalýþmanýn utanýlacak hiçbir yaný yoktur." Kadýnlar, temizlik iþlerinin hoþ olmayan tek yanýnýn, bazý yurttaþlarýn evlerin çöplerini camlarýndan dýþarý atmalarý olduðunu belirterek, bundan rahatsýz olduklarýný dile getirdi.

5 kadýna ‘konuþma’ cezasýda!,

ilgili açýlan dava Dünya Kadýnlar Günü mitingi ile suçunu iþledikleri “Örgüt propagandasý yapmak” TL para cezasý verilgerekçesiyle 5 kadýna 6'þar bin avukatý Reyhan di. Karara tepki gösteren davanýn n” yasadýþý olmakYalçýndað, “propaganda suçunu çtan yapýlan tan çýkartýlmasýna raðmen, bu su iðini söyledi yargýlamalarda hala cezalar verild

‘Hala ceza veriliyor’ DÝYARBAKIR - Demokratik ÖzVerilen cezayý deðerlendiren aktigür Kadýn Hareketi (DÖKH) saya Avukat Reyhan Yalçýndað, "Ya ýnlar vistlerince 8 Mart Dünya Kad uhuk , ma ma ula uyg raðmen yasayý DiGünü vesilesiyle 2012 yýlýnda ve ne yhi ale r ðdu ma uþ- kun sýnýrlarýný yarbakýr'da yapýlan mitingin kon umlade ezen lehine zorlama ve yor pamacýlarý hakkýnda "Örgüt pro halisiði kla e kiy ma hususu bir Tür açýgandasý yapmak" suçlamasýyla i: led söy larý ne geldi" diyerek, þun kolan dava sonuçlandý. Mitingte iden ri etle Ýl Eþ "Adýna 3. ve 4. Yargý pak nuþma yapan BDP Diyarbakýr likiþik deð a len süreçte, yapýlan yas ing Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Mit nme, han Al- lerinin, halihazýrda örgütle Tertip Komitesi Baþkaný Gülsü üre ber alma-yapma ve de ifad özg aktitan, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi olkýsý mitin- lüklerine hiçbir pozitif kat visti Rabia (Havva) Kýran ve . Mudük gör e likt bir hep madýðýný ile gin sunucularý Zeynep Düþün kahalif Kürt gazeteci, belediye baþ aRemziye Güzel hakkýnda Diyarb avuný, kadýn hareketi temsilcileri, de kýr 9. Aðýr Ceza Mahkemesi'n ciler katlar, parti yöneticileri, gazete ayrý açýlan davada, her bir sanýða am dev ya lma tutu e topyekun içerid ele ayrý ceza verildi. Terörle Mücad ak ýlm kat 'a roz ediyor. Sadece New KaKanunu'nun 7/2 ile Türk Ceza özistediði için ya da bir toplantý nunu'nun 53'üncü maddeleri uya diði iste k ma lan mak" gürlüðü hakkýný kul rýnca "Örgüt propagandasý yap akla am olm si için meþhur 'örgüt üye asuçlamasýyla hazýrlanan iddian r' rýlý ndý birlikte üye gibi cezala ing mede, adý geçen 5 kadýnýn mit i, maddesine dokunulmadýðý gib rda sýrasýnda yaptýklarý konuþmala olþý 'propaganda suçunun' yasadý Ab"PKK örgütü ve örgütün lideri bu n, maktan çýkartýlmasýna raðme rledullah Öcalan'ýn savunduðu fiki a hal a suçtan yapýlan yargýlamalard ank ri dillendirerek, örgütün propag ýklý cezalar verildiðine hayretle tan üþtü. dasýný yaptýklarý" ileri sürülm etmekteyiz." proSon çýkarýlan yargý paketiyle Kararýn halen ifade özgürlüðü arýlpagandanýn "suç" olmaktan çýk ýnýn dýð lma artý çýk an nün suç olmakt güt masýna raðmen, kadýnlara "Ör eden açýk bir ispatý olduðunu ifade asýy propagandasý yapmak" suçlam lecek ede yiz tem Mah- Yalçýndað, kararý la 1'er yýl hapis cezasý verildi. ýl nas n y'da gýta rini belirterek, Yar ýkkeme, verilen cezayý her bir san likte bir sonuç çýkacaklarýný hep bir re tan ayrý, yarý tahsil edilmek üze ) HA (DÝ göreceklerini söyledi. irdi. 6'þar bin TL para cezasýna çev


21 Eylül 2013 Cumartesi

KADIN-Y YAÞAM

mezi oldular

Kadýnlar Mardin’e doðru yola çýktý "Agit Suruç Þehitliði"nin tahrip edilmesini protesto etmek amacýyla Bagok Daðý'na yürüyüþ düzenleyen DÖKH'lü kadýnlar, Çýnar ilçesinden Mardin'e doðru yola çýktý

DÝYARBAKIR DÖKH'lü kadýnlar, 2 Eylül'de askerler tarafýndan tahrip edilen "Agit Suruç Þehitliði"ne yapýlan saldýrýyý protesto etmek amacýyla Diyarbakýr'dan Bagok Daðý'na doðru baþlattýklarý yürüyüþ devam ediyor. Önceki gün akþam saatlerinde Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesine ulaþan DÖKH'lü kadýnlar, dün sabah erken saatlerinde kaldýklarý yerden Mardin'e doðru yürüyüþe koyuldu. Çýnar ilçesinden yola çýkan kadýnlar, yurttaþlar ve BDP'liler tarafýndan uðurlandý. Kadýnlar, "Bijî berxwedana Rojava", "Disa disa serhildan serokeme Öcalan", "Jin jiyan azadî" sloganlarýný attý. Mardin'e doðru ilerleyen kadýnlar, Abdullah Öcalan'ýn posteri, KCK ve PKK bayraðý ile DÖKH bayraklarýný taþýdý. Diyarbakýr'a baðlý Lice ve Ergani ilçelerinden de kadýnlar, yürüyüþe katýldý. (DÝHA)

7 Cinsel istismar davasý ertelendi MARDÝN'in Midyat Ýlçesinde, özel bir erkek yurdunda kalan 14 yaþýndaki çocuða cinsel istismarda bulunduðu iddia edilen yurt görevlisinin yargýlanmasýna devam edildi. Midyat 1. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada tutuklu sanýk H.K, maðdur C.A ve taraflarýn avukatlarý hazýr bulundu. Duruþmada, tanýk olarak dinlenen A.A, ayný yurtta kaldýðý C.A'nýn kendisi ile olayla ilgili konuþmadýðýný belirterek, "Sanýðýn gece vakti gelip C.A'yý yatakhaneden çaðýrdýðýný görmedim" dedi. Tanýk olarak dinlenen Midyat Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli polis memuru ise C.A'nýn anne ve babasýna þikayetten vazgeçmeleri gerektiðini söylemediðini belirterek, hatta olayýn adliyeye intikal etmesini istediðini kaydetti. Duruþmada hazýr bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý vekili Hülya Yazar Günaydýn, "Tanýk beyanlarýnda aleyhe olan hususlarý kabul etÖzel miyoruz, sanýðýn tubir erkek yurtukluluk halinin devamýna karar vedunda kalan 14 rilmesini talep yaþýndaki çocuða ediyoruz" diye cinsel istismarda konuþtu. Günaybulunduðu iddia edilen dýn, 6284 Sayýlý Yasa kapsamýnyurt görevlisinin da duruþmaya yargýlanmasýna devam katýldýklarýný belirtti. Sanýk H.K edildi. Duruþma ileri da suçlamayý kabir tarihe bul etmedi. Mahkeme heyeti, ertelendi C.A'nýn beyaný, tanýk anlatýmlarý ve hekim raporu dikkate alýndýðýnda H.K'nýn üzerine atýlý çocuðun nitelikli cinsel istismarý suçunu iþlediðine dair kuvvetli suç þüphesinin varlýðýný gösteren olgularýn bulunmasý, delillerin henüz tamamýnýn toplanmamýþ olmasý sebebiyle sanýðýn tutukluluk halinin devamýna karar verildiðini açýkladý. Sanýk avukatý Okan Kadir Bektaþoðlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn katýlmasýna dair ara kararýndan vazgeçilmesi yönündeki talebi, 6284 Sayýlý Kanun dikkate alýnarak reddedildi. Duruþma, ertelendi. Ýddianamede, Kasým 2012 ve Mart 2013 tarihleri arasýnda adý geçen yurtta hizmetli ve kalorifer teknisyeni olarak görev yapan sanýk H.K'nýn "çocuða zincirleme olarak nitelikli cinsel istismarda bulunmak, nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuðun nitelikli cinsel istismarýna teþebbüs ve silahla basit yaralama" suçlarýndan cezalandýrýlmasý talep ediliyor. (AA)


8

POLÝTÝKA

21 Eylül 2013 Cumartesi

‘Paketi haftaya açýklayacaðýz’ nu belirtti. Çalýþmalarýný tamamlayýp, açýklayacaklarý paketin de bir son deðil, bir aþama, safha olduðunu aktaran Erdoðan, "Ama çok önemli bir aþama, çok önemli bir safhadýr. Bu süreç ülkemizin ve milletimizin yararýna olacak þekilde 76 milyonun birliði, beraberliði ve kardeþliði için her daim kendini yenileyerek ilerleyecek bir süreçtir. Bu süreç Türkiye'yi daha da birleþtirecek, kardeþliðimizi çok daha pekiþtirecek bir süreçtir" dedi.

“Siyasi Kürtçülük yapan mahfiller var”

ANKARA - AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, demokratikleþme paketinin ayrýntýlarýný önümüzdeki hafta açýklayacaklarýný belirtti. Erdoðan, o güne kadar yapýlan yorumlarýn tamamýnýn erken, afaki, yersiz ve yetersiz olduðunu belirterek, "Bu reformlarý Türkiye'de þartlar p e c oluþtuðu için, e R n a Baþbak engeller, bariTayip Erdoðan, yerler, die rençler orta“demokratikleþm dan kalktýðý týlarýný için 11 yýllýk paketi”nin ayrýn zincirin bir gelecek hafta halkasý olaý gerçekaçýklayacaklarýn rak leþtiriyoruz. ir son Bunu özelbelirterek, “Bu b emli bir likle bilmedeðildir, çok ön nizi istiyoi d e d ” ýr d a m rum. AK a þ a Parti kurulduðu gün, programýnda neyi vaat ettiyse bugün þartlar oluþtuðu için onu gerçekleþtiriyor" dedi.

“Asimilasyona son verdik”

Türkiye'de 11 yýl boyunca yasaklarý, kýsýtlamalarý kaldýrdýklarýný, ret, inkar ve asimilasyona son verdiklerini ifade eden Erdoðan, þöyle devam etti: "Sessiz devrim adýný verdiðimiz nice reformu biz gerçekleþtirdik. Milletimizin hak ettiði, gecikmiþ, ertelenmiþ nice hakký milletimize

biz teslim ettik. Þunu çok açýk söylüyorum, gönülden söylüyorum, bütün samimiyetimle söylüyorum, eðer imkan olsaydý, eðer þartlar müsait olsaydý, 11 yýl önce iktidara geldiðimiz gün biz bütün bu reformlarý yapmak, Türkiye'yi en ileri demokratik standartlara anýnda kavuþturmak isterdik. Ama nelerle karþýlaþtýðýmýzý, nelerle uðraþtýðýmýzý, hangi aþamalardan geçtiðimizi sizler de çok iyi biliyorsunuz, sizler de yaþadýnýz. Neydi bunlar? Partimizin kapatýlma davasýndan Danýþtay saldýrýsýna, darbe senaryolarýndan sokak eylemlerine, muhalefetin direncinden bürokrasinin direncine kadar nice engelle, nice bariyerle mücadele ederek bugünlere ulaþtýk. Fakat kararlý bir þekilde, samimiyetle, her bir engeli, her bir bariyeri aþtýktan sonra hiç geçikmeden, hiç ertelemeden reformlarýmýzý gerçekleþtirdik."

“Gelecek hafta kamuoyuna duyurulacak”

Bir kez daha yeni bir paket halinde yaptýklarý reformlarla çok önemli haklarý teslim edeceklerini vurgulayan Erdoðan, gelecek hafta sadece bu konuya dönelik bir basýn toplantýsýyla yeni demokratikleþme paketini kamuoyuna duyuracaklarýný bildirdi. Baþbakan Erdoðan, þu ifadeleri kullandý: "Kimilerinin daha dere

görünmeden paçayý sývadýklarýný görüyoruz. Olur olmaz þeyler ilan ettiklerini görüyoruz. Þu anda henüz açýklanmamýþ bir paketle ilgili yapýlan yorumlarýn tamamý afakidir, tamamý yersiz ve yetersizdir. Çalýþmalarý tamamlayýp, paketi açýkladýðýmýzda toplumun her kesimin memnun olacaðýný inþallah ifade etmek isterim. Tekrar ediyorum, bu paketle ilgili yapýlan yorumlarýn tamamý erken, tamamý afakidir. Bu reformlarý Türkiye'de þartlar oluþtuðu için, engeller, bariyerler, dirençler ortadan kalktýðý için 11 yýllýk zincirin bir halkasý olarak gerçekleþtiriyoruz. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. AK Parti kurulduðu gün, programýnda neyi vaat ettiyse bugün þartlar oluþtuðu için onu gerçekleþtiriyor. Son kongremizde neyi vaat ettiysek, neyi söylediysek onlarý yapmaya devam ediyoruz. Programýmýzda, tüzüðümüzde, seçim beyannamemizde ve kongrelerimizde çizdiðimiz çerçeve dahilinde milletimizi, ülkemizi haklarýyla buluþuruyor, verdiðimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz."

“Her yeniliðin önünde duvar gibi duruyor”

Demokrasi veya demokratikleþmenin uzun bir süreç olduðuna iþaret eden Erdoðan, demokratikleþmenin adeta yaþayan, sürekli deðiþen, sürekli kendisini geliþtiren bir süreç olduðu-

Doðu ve Güneydoðu baþta olmak üzere ülke genelindeki Kürt kökenli vatandaþlara seslenen Erdoðan, þunlarý söyledi: "Bu ülkede siyasi Kürtçülük yapan mahfiller var. Deðerli kardeþlerim bakýn bu oyuna gelmeyin. Sadece yerel hizmetler noktasýnda, yerel belediyelerin bu siyasi partide olduðu yerlerde ne hizmet üretiyorlar? Bunlara bakýn. Size verdikleri hizmet nedir bunlara bakýn ama bir de AK Partili belediyelerin olduðu yerlerde verilen hizmete bakýn. Ýdeolojiyle ne mide doyar ne insanca yaþama imkanýna kavuþulur ne de modern yaþam tarzý nedir buna ulaþýlýr."

Seçim ekonomisine tenezzül etmeyeceðiz

Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da asla seçim ekonomisine tenezzül etmeyeceklerini vurgulayan Erdoðan, "Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da devletin sosyal vasfýný güçlendirmeye devam edeceðiz'' ifadesini kullandý.

“Ey Kýlýçdaroðlu, bunu da öðren”

Ýsteyen her öðrencinin burs veya kredi aldýðýný vurgulayan Erdoðan, ''Hem de 280 lira. Bunun yanýnda, Kredi Yurtlar Kurumunda kalýyorsa beslenme yardýmý 200 lira da o, toplam 480 lira. 480 lirayý ey genç kardeþim, bu iktidar veriyor. 11 yýl önce gençler ne alýyordu biliyor musun ey genç kardeþim, 45 liracýk alýyordu. Bak 45 liradan 480 liraya, iþte sosyal devlet bu, ey Kýlýçdaroðlu, bunu da öðren'' diye konuþtu.


POLÝTÝKA

21 Eylül 2013 Cumartesi

BDP “sahte üyelikleri” Meclis’e taþýdý BDP Grup Baþkan Vekili Ýdris Baluken, AK Parti tarafýndan yapýlan sahte üyelikleri Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e sorarak, konuyu Meclis'e taþýdý ANKARA - BDP Grup Baþkan Vekili Ýdris Baluken, AK Parti'ye yapýlan sahte üyeliklere iliþkin Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e yazýlý soru önergesi verdi. Baluken önergesinde birçok yerde yurttaþlarýn habersiz bir þekilde AK Parti'ye üye yapýldýðýný hatýrlatarak, "Nitekim 7 milyon 551 bin 472 üye sayýsý olduðunu beyan eden iktidar partisi hakkýnda çok ciddi þikâyetler söz konusudur. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn sorgu sayfasýndan kendisinin ilgisi olmadýðý bir siyasi partiye üye olduðunu gören vatandaþlar, bu konuda siyasi parti il baþkanlýklarýna bu sahte kayýtlarýn silinmesi için baþvuruda bulunmalarýna raðmen üyelikleri halihazýrda silinmemiþtir. Bir siyasi partiye üye olmak için yazýlý ve imzalý bir beyanýn kaçýnýlmaz olduðu düþünüldüðünde parti üyeliði için gerekli formlarýn nasýl ne þekilde imza edildiði ise ayrý bir kaygý unsurudur" dedi. Baluken, Bakan Ergin'in konuya iliþkin þu sorularý yanýtlamasýný istedi: "Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý kayýtlarýna göre halihazýrda

kaç vatandaþ bir siyasi partiye üye durumdadýr? Bu sayýnýn siyasi parti ve illere göre daðýlýmý nedir? Son 10 yýl içerisinde siyasi partilere yapýlan sahte üye kayýtlarýna iliþkin Cumhuriyet Savcýlýklarýna yapýlan baþvuru sayýsý nedir? Bu baþvurularýn kaçý neticelenmiþtir? Bu konuda kaç kiþi ceza almýþtýr? Siyasi parti ve illere göre daðýlýmý nedir? Kiþilerin siyasi partilere üye kayýtlarýný rýzalarý olmaksýzýn gerçekleþtirenler hakkýnda evrakta sahtecilik suçlamasýndan soruþturma açýlmýþ mýdýr? Bu baðlamda hakkýnda soruþturma açýlan, yargýlanan, ceza alan, hüküm giyen kiþi sayýsý nedir? Bu sayýnýn mevcut siyasi partilere ve illere göre daðýlýmý nedir? Kiþilerin, bir siyasi partiye üye olduðu halde rýzasý olmadan baþka bir siyasi partiye üye kaydýnýn nasýl gerçekleþtiði hakkýnda bilgi sahibi misiniz? Üyesi bulunduðu siyasi partiden istifa etmediði halde baþka siyasi partiye üye kaydý nasýl gerçekleþmektedir? Hâlihazýrda bir siyasi partiye üye olduðu halde baþka bir siyasi partiye kiþinin bilgi ve rýzasý olmadan üye yapýlarak

ur” “Türkiye’nin savaþ arzusu yokt þ arzusu

herhangi bir sava Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, “Türkiye'nin m eden katliamýn en kýsa falan yoktur. Türkiye sadece Suriye'de deva ir” dedi kted süre içerisinde durdurulmasýný talep etme kapsamýnda Türkiye sýnýrýna yakýn olan Azaz kasabasýnýn El Kaide ile baðlantýlý güçlerin denetimini girdiði belirtiliyor. Bu geliþmeyi nasýl deðerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin sýnýr bölgesinde bazý ilave önlemler almasý söz konusu mudur" sorusunu yanýtlayan Gül, uluslararasý dünyayý, baþýndan beri, "Eðer bu iþler uzarsa istikrarsýz bir ülkede radikal ekstrem akýmlar giderek güçlenir. O ülke için de bölge için de tehlikeli hale gelir" diye ikaz ettiklerini söy-

ANKARA - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Birleþmiþ Milletler 68. Genel Kuruluna katýlmak üzere New York'a hareketinden önce Esenboða Havalimaný'nda yaptýðý açýklamanýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin "Suriye ile son günlerden yaþanan geliþmeler

ledi. Gül, þöyle devam etti: "Türkiye, bu konularla ilgili gayet dikkatli, gerekli tedbirlerini almakta. Terör konusunda Türkiye'nin duruþu çok saðlamdýr. Bundan hiçbir tereddüt olmamasý gerekir. Biz, 'bizim teröristimiz, sizin teröristiniz' anlamýnýn, bakýþýnýn çok tehlikeli olduðunu bilen ve bunun acýsýný

geçerli olan ilk üyeliði silinen kiþi sayýsý nedir? Bir kiþinin iki siyasi partiye birden üye olamayacaðýndan hareketle, rýzasý olmaksýzýn baþka bir siyasi partiye üye yapýlan kiþinin Anayasal güvence altýnda olan siyasi partilere üye olabilme hakkýnýn gasp edilmesini nasýl karþýlamaktasýnýz? Hâlihazýrda rýzalarý olmaksýzýn siyasi partilere üye yapýlan kiþilerin sahte üyeliðin silinmesine dair baþvurularýnýn akýbeti hakkýnda bilgi sahibi misiniz? Bugüne kadar sahte üye kayýtlarýnýn silinmesi için yapýlan baþvurularýn kaçý neticelenmiþtir? Sahte üyelik iþlemlerinin önlenmesine iliþkin Bakanlýðýnýzýn hukuksal düzlemde herhangi bir çalýþmasý var mýdýr?" (DÝHA) hep çeken bir ülkeyiz. O açýdan Türkiye olarak en büyük hassasiyetimiz çevremizdeki bu istikrarsýzlýktan kaynaklanan aþýrý akýmlarýn ileride teröre dönüþerek bölgeyi etkilememesi ve tabii ki ülkemizi bütün bunlardan korumak Türkiye'nin birinci önceliðidir. Yetkililer de hükümetimiz de bunun farkýndadýr."

“Savaþsýz halledilmesini istiyoruz”

"Türkiye, Suriye'ye bir askeri müdahaleyi destekliyor mu?" sorusunu Gül, "Türkiye, bu iþin savaþsýz halledilmesini isteyen bir ülke. Baþýndan en büyük çabayý bunun için gösteren bir ülke. Savaþlar, hiçbir zaman arzu edilmez ama savaþa hazýr olmazsanýz da o zaman yanlýþlarýn yapýlmasýný önleyemezsiniz. Bu iþi böyle algýlamak gerekir. Türkiye'nin herhangi bir savaþ arzusu falan da yoktur. Türkiye sadece Suriye'de devam eden katliamýn en kýsa süre içerisinde durdurulmasýný talep etmektedir. Uluslararasý camianýn çok güçlü bir kararlýlýk göstermesini istemektedir" diye yanýtladý.

9 “40 maddeyi müzakere edemiyoruz” CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, AK Parti'nin baþkanlýk taslaðý nedeniyle 40 maddeyi müzakere edemediklerini söyledi ANKARA - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda "yeni anayasa" çalýþmalarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Anayasa komisyonunda yaþanan gerginliklere iliþkin sorularý yanýtlayan Kart, þunlarý kaydetti: "Komisyonda zaman zaman AK Parti kaynaklý olarak kiþiler üzerinden doðmuþ olan tartýþmalarýn komisyonun týkanmasýnýn gerekçesi olarak sunulduðunu görüyoruz. Bu son derece yanlýþ bir deðerlendirmedir. Anayasa yapým sürecinde kiþiler arasýnda tartýþmalarýn olmasý doðal ve kaçýnýlmazdýr. Sonuçta gruplarýn taslak ve önerileri yazalý olarak ortadadýr. Bu tartýþmalardan dolayý anayasa çalýþmalarýnýn týkanmasý söz konusu deðildir. Asýl sorun varlýðýný sürdürüyor, çalýþmalar belli bir olgunlaþma aþamasýna gelince 'biz baþkanlýk taslaðýný geri çekmeyi düþünüyoruz' diyorlardý. Sayýn Ýyimaya komisyon çalýþmalarýnýn sona ermesinden söz ediyor, ne zaman çekilecek bu baþkanlýk taslaðý. Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Kamuoyunu hafife almak, yanlýþ yönlendirmek sorumluluk ve ciddiyet kavramlarý ile izah edilemez. Sizin iktidar olarak, AK Parti olarak aslýnda müzakere konusunda samimi olmadýðýnýz, dürüst olmadýðýnýz, baþkanlýk taslaðýný orada pazarlýk kozu olarak tuttuðunuz, o komisyon çalýþmalarýný bloke ettiðiniz ortaya çýkýyor. Fotoðraf bu kadar açýk ve net. Baþkanlýk taslaðý sebebiyle 40 maddeyi müzakere edemiyoruz."


10

HABER

21 Eylül 2013 Cumartesi

“Anadilde saðlýk, olumlu etkiliyor” Diyarbakýr Özel Baðlar Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Lokman Balyen, bin hasta üzerinde yapýlan anket araþtýrmasý ile ana dilde saðlýk hizmetinin teþhis tedavi ve hastalýðýn seyri üzerindeki etkinliðini araþtýrdý. Balyen, anadilde saðlýk hizmetinin teþhis ve tedaviyi olumlu etkilediðini söyledi

DÝYARBAKIR Özel Baðlar Hastanesi Göz Polikliniði'nde bin hasta üzerinde yapýlan anket araþtýrmasýnda ana dilde saðlýk hizmetinin teþhis, tedavi ve hastalýðýn seyri üzerindeki etkisini araþtýran Op. Dr. Lokman Balyen, hastalarýn yüzde 95'inin ana dilde saðlýk hizmetinin teþhis, tedavi ve hastalýðýn seyrini olumlu yönde etkilediðini gözlemlediklerini kaydetti. Balyen, hastalara sorulan "Ana dilde saðlýk hizmetini destekliyor musunuz?" sorusuna da hastalarýn yüzde 95'inin olumlu yanýt verip desteklediklerini aktardý. Etkili teþhis ve tedavi için doktor ile hasta arasýna tercümanýn girmemesi gerektiðini, hastanýn þikayetini kendi aðzýndan anlatmasý gerektiðini savunan Balyen, ana dilde saðlýk hizmet reddinin hastaya yapýlacak en büyük

haksýzlýk olduðunu kaydetti. Balyen, "Teþhis ve tedavinin etkili olmasý ve hasta mahremiyetinin korunmasý için birinci dereceden akraba olsa bile doktor ile hasta arasýna tercüman girmemelidir. Hasta neden tek baþýna özgürce hastaneye gidip derdini kendisi anlatamasýn, çevresindeki insanlarýn duymasýný istemediði bir þikayetini neden bir tercüman eþliðinde doktora söylesin. Ana dilde saðlýk hizmeti konusunda empati kurulursa sorunun ne kadar önemli olduðunu ve çözümünün de gerekli altyapý çalýþmalarý yapýldýktan sonra çözüleceðine inanýyorum. Ana dilde saðlýk hizmetinin reddi bir hastaya yapýlabilecek en büyük haksýzlýktýr. Geliþmiþ bir ülke olmak istiyorsak ve ileri bir demokrasi ile tanýþmak istiyorsak yasakçý zihniyetten vazgeçmemiz

gerekir. Ana dilde eðitim ve saðlýk hizmetleri devleti bölemez. Tam tersi devleti güçlendirir ve zenginleþtirir. Dil, kültür, kimlik, inanç ve ifade özgürlüðü devleti demokratikleþtirir. En önemlisi vatandaþýn devlete olan saygý, sevgi ve baðlýlýðýný arttýrýr" dedi.

Minibüsçüler eylemi sona erdi Ergani'de duraklarýnýn kaldýrýlarak ilçe otogarýna taþýnmasýna tepki gösteren minibüsçülerin dünden bu yana sürdürdüðü eylem, BDP'nin araya girmesiyle sona erdi. Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn, kararda belediyenin imzasý olmamasýna raðmen hedef alýndýðýný belirtti DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçesi'nde Trafik Komisyonu'nun Minibüs Kooperatifi'ne baðlý minibüslerin toplanma yerini Ýlçe Garajý olarak belirlemesine tepki gösteren minibüsçüler, dün sabah saatlerinde ilçenin iþlek caddelerini trafiðe kapatmýþtý. Kararýn geri alýnmasý için belediye araçlarý ile þehir içi kooperatifleri de destek vermek amacýyla sabah saatlerinde ulaþým hizmetini durdurdu. Yapýlan eylem nedeniyle ilçede hayat adeta durma noktasýna geldi. Ýki gün boyunca kooperatif üyeleri ve polis

arasýnda devam eden gerginliði sona erdirmek için, BDP Ergani ilçe yöneticileri ile Ergani Belediyesi kooperatif üyeleriyle görüþtü.

“Belediyenin imzasý yok”

BDP ilçe binasýnda kooperatif üyeleriyle yapýlan görüþmeler sonucunda üyeler, ilçe otogarýna taþýnmayý kabul etti. Ardýndan duraðýn mührü sökülerek ilçede ulaþým hizmeti yeniden verilmeye baþlandý. Yurttaþlar bu kararýn seçim öncesi adeta bir komplo olduðunu ifade etti. Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn ise,

yaptýðý açýklamada BDP ve belediye olarak iki gündür devam eden gerginliði sonlandýrmak amacýyla çaba harcadýklarýný ifade etti. Kararda belediyenin imzasý olmamasýna raðmen hedef tahtasýna oturtulduðunu ifade eden Yalçýn, "Kararda bizim herhangi bir imzamýz olmazken kararla ilgili olumsuz görüþ belirttiðimiz de yazýlýdýr. Uzun görüþmeler sonucunda arkadaþlarýmýz ilçe otogarýna gitmeyi kabul etti. Partimizi kýrmadýklarýndan dolayý da çok teþekkür ederiz" diye konuþtu. (DÝHA)

Ana dilde eðitim ve saðlýk hizmeti konusunda her kesimin empati kurmasýnýn büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Balyen, bu sayede sorunlarýn kýsa sürede çözüleceði inancýnda olduðunu aktardý. (ÝHA)

Servis þoförlerine yönelik eðitim semineri sona erdi DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde, taþýmalý sistem ile öðrenci servisi yapan þoförlere yönelik eðitim semineri ikinci gününde sona erdi. Kulp Halk Eðitim Merkezi çok amaçlý salonunda düzenlenen seminere jandarma komutanlýðýnda görevli trafik tim komutaný baþçavuþ Güven Zaðýl, Ýlçe Emniyet Amirliði Trafik Büro'da görevli polis memuru Adem Demir ve Ýlçe Milli Eðim Müdürü Fesih Yener konuþmacý olarak katýldý. Seminerde þoförlere, okul öðrencilerinin en güvenli bir þekilde okul servisleriyle varacaklarý yere ulaþtýrmalarý, emniyet kemerlerinin mutlaka takýlmasý, takip mesafelerine uyulmasý, hýz kurallarýna uyulmasý,camlarýn sabitlenmesi, öðrenci indirip bindirmelerde daha dikkatli davranýlmasýný, sürücülerin, görev alanlarýnda araç içinde veya dýþýnda kesinlikle sigara içmemesi, tespih ve zincir gibi nesneler kullanmamasý, trafik kurallarýnýn ihlal edilmemesi uyarýlarýnda bulunuldu. (ÝHA)


11

HABER

21 Eylül 2013 Cumartesi

Kadýnlardan Rojava’ya seferberlik çaðrýsý BDP Kayapýnar Kadýn Meclisi, Rojava ile dayanýþma amacýyla baþlattýðý yardým kampanyasýna seferberlik çaðrýsý yaptý DÝYARBAKIR - BDP Kayapýnar Kadýn Meclisi, Rojava ile dayanýþmak amacýyla baþlattýklarý yardým kampanyasýna iliþkin BDP Ýlçe Örgütü binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Kadýn Meclisi adýna açýklama yapan Aygün Taþkýn, El- Nusra'nýn Rojava halkýna karþý "soykýrým" uy-

guladýðýný söyleyerek, "Rojava'daki Kürt mücadelesine karþý yapýlan tüm hareket ve eylemlilikler, Rojava devrimini boðmaya yöneliktir. Bu saldýrýlarýn amacý Kürdistan ve Ortadoðu'da geliþecek olan demokratik, ekolojik, kadýn, özgürlükçü toplum paradigmasýnýn engellenmesidir" dedi. Rojava halkýnýn açlýkla

terbiye edilmek istendiðini dile getiren Taþkýn, Federe Kürdistan Bölge yönetiminin tutumunu eleþtirerek, "Güney hükümeti Rojava'ya sýnýrý olan Sêmalka Sýnýr Kapýsý'ný kapatarak, halkýmýza Türkiye'den sonra ilk ambargoyu uygulayarak tavrýný ve tutumunu netleþtirmiþtir" dedi. ABD'nin Rojava'daki Kürtlerin statü sa-

hibi olmalarýna engel olduðunu sözlerine ekleyen Aygün, Suriye ve Rojava'ya yapýlacak olasý bir müdahalenin Ortadoðu halklarýnýn çýkarýna olmayacaðýný ifade etti. Taþkýn, ardýndan Kadýn Meclisi olarak baþlattýklarý kampanya için tüm yurttaþlara seferberlik çaðrýsý yaptý. Taþkýn, yapýlacak yar-

Suriye’ye yardým kampanyasý Diyarbakýr’ýn Kulp Ýlçesi'nde Suriye'nin kuzeyinde yaþayan Kürtler için yardým kampanyasý baþlatýldý DÝYARBAKIR - Suriye'nin kuzeyinde yaþanan insanlýk dramý, Kulp'taki vatandaþlarý harekete geçirdi. Belediye binasý yanýnda stant kurulurken, belediye hoparlörlerinden yapýlan anonsla kampanya baþlatýldýðý halka duyuruldu. Kulp belediyesi, Kulp Aðaçlý belde belediyesi, BDP Kulp ilçe teþkilatý ve Eðitim-

Sen Kulp ilçe temsilciliði tarafýndan organize edilen kampanyaya vatandaþlar destek verdi. Vatandaþlar marketlerden satýn aldýklarý gýda malzemeleri ile kampanyayý destekledi. Yardým kampanyasýna ilk gün olmasýna raðmen desteðin büyük olduðunu söyleyen yardým organizatörü Nazmi Yakut "Suriye'deki halk sa-

hipsiz deðildir. Kurban bayramýna kadar kampanya devam edecek. Þu an itibariyle vatandaþlarýn desteði giderek büyüyor. Organizasyon eksiksiz bir þekilde yürüyor. Her türlü gýda maddelerini kampanyamýza destek için bekliyoruz" dedi. (ÝHA)

dýmlarýn BDP il ve ilçe binalarýnda toplanacaðýný ifade etti. Taþkýn'ýn konuþmasýnýn ardýndan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt de kýsa bir açýklama yaparak, Kürt halkýný Rojava'ya destek vermeye çaðýrdý. (DÝHA)

Çermik’e ortopedi uzmaný atandý

DÝYARBAKIR'ýn Çermik Ýlçe Dev let Hastanesi'ne yeni atanan ortoped i uzmaný görevine baþladý. Çermik Devlet Hastanesi'nde boþ bulunan ortopedi uzmanlýðýna yeni atanan Operatör Dr. Uður Özkanlý göreve baþladý. Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ni bitirdikten sonra Þanlýurfa Harran Üniversit esi'nde ihtisasýný tamamlayan Op. Dr.Uðu r Özkanlý, Bismil Devlet Hastanesi'nde Ort opedi ve Travmatoloji uzman doktorluk görevinden ayrýlarak Çermik Devlet Hastan esi'ne tayin istedi. Diyarbakýrlý olduðunu ifad e eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Uður Özkanlý, eþinin Çermikli olduðunu ve Çermik'e isteyerek geldiðini kay detti. Çermik Devlet Hastanesi ameliy athanesinin ameliyatlar için uygun old uðunu ve her türlü teknik donanýma sah ip olduðunu dile getiren Op.Dr. Uður Özkanl ý, bundan böyle ilçe devlet hastanesinde ortopedi ve travmatoloji hastalarýnýn ilçe dev let hastanesi ortopedi bölümüne baþvur malarý halinde her türlü ameliyatlarýnýn has tanede yapýlacaðýný, kapalý diz ameliyatý, omuz ameliyatý yapmaya baþladýklarýný, tüm kýrýk ve çýkýk ameliyatlarýnýn yaný sýra çocuklardaki ortopedik problemlerin tedavisini n de ilçe devlet hastanesi bünyesinde yap ýlacaðýný dile getirdi. (ÝHA)


12

HABER

21 Eylül 2013 Cumartesi

GABB seçim öncesi son toplantýsýný yaptý lik Baþkaný Osman GABB, Baydemir ise sineyerel seçimler önvizyonda tutuklu olan bazý arkacesinde son genel kurudaþlarýný görlunu toplayarak, meclisin mesi nedeonayýyla gelecek yýlý planladý. niyle etkilenGenel Kurula, Baþkan Bayde- diðini belirterek, bütün mir'in helalleþme konuþmasý ile zulümlerin bir gün sonuBDP Milletvekili Demir Çenun geleceðini lik'in deðerlendirmeleri söyledi. Birliðin damgasýný saðlýklý bir kentsel yaþam sunma dývurdu DÝYARBAKIR Güneydoðu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliði (GABB) Genel Kurulu, Baðlar Konferans Salonu'nda yapýldý. Demokrasi þehitleri için yapýlan saygý duruþuyla baþlayan Genel Kurul, 9 yýllýk hizmet dönemine iliþkin sinevizyon gösterisi ve ardýndan açýlýþ konuþmalarýyla devam etti. Ýlk konuþmayý yapan Genel Sekreter Ahmet Ertak, yerel seçimler öncesinde yapýlan son genel kurul olmasý nedeniyle bazý tespitlerde bulundu. Kurumsallaþmayý tamamladýklarýna dikkat çeken Ertak, 9 yýldan güçlenerek ve büyüyerek çýkýldýðýný ifade etti. Bu kapasite artýþýnda, büyümede ve baþarýda emeði geçen Birlik Baþkaný Osman Baydemir'e, bugüne kadar görev almýþ tüm Encümen üyelerine, Birlik yöneticilerine ve meclis üyelerine teþekkür eden Ertak, 2014 yýlýnda da tüzükteki hedefleri unutmadan, tüm bölge belediyelerini kucaklayacak politikalar yürütüleceklerinin sözünü verdi. Eðitimin deðiþtirici, dönüþtürücü gücünden hareketle, Akademinin eðitim çalýþmalarýna aðýrlýk verileceðini, belediyelerin projelerine bütçe el verdiði ölçüde mali destekte bulunulacaðýný söyleyen Ertak, teknik destek hizmetinin artacaðýný, lobi, iletiþim ve tanýtým hizmetlerinin ciddi bir þekilde yürütüleceðini sözlerine ekledi.

Baydemir helalleþti

Ardýndan konuþan Bir-

þýnda bir çabasýnýn olmadýðýný iþaret eden Baydemir, Akademinin yürüttüðü faaliyetlerden 10 bine yakýn insanýn faydalanmasýna raðmen sýrf akademide çalýþtýðý için tutuklananlarýn olduðunu hatýrlattý. Baydemir, "Onlarýn tamamý özgür olmadan biz dýþarýdakilerde özgür olamayacaðýz" dedi. "Her yolun, yolculuðun mutlaka bir sonu vardýr" diyen Baydemir, þunlarý söyledi: "Bu onurlu mücadele bayraðýný halkýmýza teslim edeceðiz. Þunu da unutmamak lazým: Her yolun sonunda yeni bir süreç, yeni bir baþlangýç baþlar. Nasýl ki biz baþkalarýndan bayraðý devraldýysak, biz de baþkalarýna devredeceðiz. Mücadele sadece parti baþkanlýðýndan, milletvekilliðinden ya da belediye baþkanlýðýndan ibaret deðildir. Bize bundan sonra düþen halkýn neferi olmaktýr." Kalbini kýrdýðý herkesten kendisini baðýþlamasýný dileyen, GABB'ýn kadrosuna ve Encümen üyelerine teþekkür eden Baydemir, ortada bir baþarý varsa bunun meclis, encümen ve çalýþma arkadaþlarýna ait olduðunu söyledi.

“Bu bir nöbettir”

Davet üzerine konuþan BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik ise GABB'ye üye olma talebinde bulunan Dersim'in Ovacýk Belediyesi ile Urfa'nýn Halfeti Belediyesi'ni tercihinden dolayý kutladý. On binlerce yerel siyasetçinin ve belediye baþkanýnýn rehine olarak tutulmasýný eleþtiren, eksikliklere raðmen baþarý-

dan söz etmenin mümkün olduðunu dile getiren Çelik, "Ama bununla yetinmemek lazým. Devletin zoruna raðmen baþarmak, alternatif sistemi kurmak zorundayýz" dedi. Çelik, "Aþiretçiliðe, mezhepçiliðe karþý, duygusallýða düþmeden yolumuza devam etmeliyiz. Bu bir nöbettir, ýsrarcý olmamak bu nedenle tarihsel sorum-

luluktur" diye konuþtu.

Üye sayýsý arttý

Konuþmalarýn ardýndan genel kurul gündemine geçildi. 2014 Yýlý Çalýþma Programý, 2014 Yýlý Mali Programý ve Bütçesi'nin onaylandýðý Kurulda, Birlik hizmet binasý olarak kullanýlmak üzere bir gayrimenkulün satýn alýnmasý veya yaptýrýlmasý için gerekli iznin verilmesi konu-

ÝSO’dan dostluk ziyareti

DÝYARBAKIR - Yeni yönetimini oluþturan Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Bahçývan ve ÝSO Meclis Baþkaný Zeynep Okyay Bodur, ÝSO ve Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) arasýnda iþbirliði protokolü imzalamak ve ortak meclis toplantýsý yapmak amacýyla Diyarbakýr'a geldi. Bahçývan ve Bodur, DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, DTSO Meclis Baþkaný Celalettin Birtane ve yönetim kurulu üyeleriyle

birlikte Baydemir'i ziyaret etti. Bahçývan; toplantý, istiþare, dostluk ve sürece katký saðlamak amacýyla Diyarbakýr'a geldiklerini söyleyerek, "Bizim siyasetimiz yatýrým yapmak. Hele sanayiciyseniz bu çok daha ulvi bir görevdir. Bu kadar genç ve dinamik bir ülkede sanayi olmadan huzurunu, mutluluðun, refahýn olmasý mümkün deðil" dedi. Baydemir de konuklarýný Diyarbakýr'da aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Refah

su görüþülerek, olumlu yönde karara baðlandý. Genel Kurul'da, Tunceli ili Ovacýk Belediyesi'nin Birlik üyeliði için yaptýðý baþvuru kabul edildi. Böylece Birlik üye sayýsý 122'ye çýkmýþ oldu. Kurul, Birlik bütçesinin yüzde 30'unun üye belediyelerin projelerine yardým amaçlý kullanýlmasý önerisinin kabul edilmesiyle sona erdi. düzeyinin yükseltilmediði hiç bir ülkede demokrasi kültürü ve yurttaþ davranýþ biçiminden söz edilemeyeceðini anýmsatan Baydemir, ekonomik ve sosyal kalkýnmanýn, istihdamýn birinci derecede öncelik olmasý gerektiðini belirtti. 10 yýllýk görev süresince sürekli olarak istihdam talebiyle karþýlaþtýðýný anlatan Baydemir, bunun bir handikap olmanýn yaný sýra insanlarýn onuruyla yaþamak istedikleri için bir avantaj olduðunu belirterek, "Sizden aþ deðil, iþ istiyorlar" dedi. Baydemir, genç bir nüfusa sahip olan Diyarbakýr'ýn bu dinamiðine üretim alanlarý açýldýðýnda, sadece kent için deðil insanlýk için çok önemli katký saðlanacaðýnýn altýný çizdi.


a d ’ r ý k a b Diyar u s u k þ o c l festiva

Diyarbakýr'ýn simgelerinden olan karpuzun tanýtýlmasý ve üreticilerinin desteklenmesi amacýyla gerçekleþtirilen ''Diyarbakýr Kültür ve Karpuz Festivali'' kapsamýnda düzenlenen kortej renkli görüntülere sahne oldu. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, ''Çözüm süreciyle ilgili yeni bir aþamanýn arifesindeyiz. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta sayýn baþbakanýmýz yeni bir demokratikleþme paketini vatandaþlarýmýzla paylaþacak. Ýnanýyoruz ki vatandaþlarýmýzýn önemli beklentileri karþýlanacak'' dedi

13

HABER

21 Eylül 2013 Cumartesi

DÝYARBAKIR - Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca kentin simgelerinden karpuzun tanýtýlmasý ve üreticinin desteklenmesi amacýyla gerçekleþtirilen "Diyarbakýr Kültür ve Karpuz Festivali'' kapsamýnda düzenlenen kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Diyarbakýr'da önceki gün baþlayan festival kapsamýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü önünden Sümer Park'a kadar festival korteji düzenlendi. Yöresel kýyafetli genç kýzlarýn, karpuz taþýyan develerin, atlarýn, palyaçolarýn ve halk oyunu ekiplerinin yer aldýðý korteje vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Kortejde, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Baþkaný Þemsi Bayraktar, Vali Mustafa Cahit Kýraç ve bazý sanatçýlar da yer aldý. Kortejin sona erdiði ve festivalin bir kýsmýnýn devam edeceði Sümer Park'ta düzenlenen etkinlikte konuþan Bakan Eker, davetlileri Türkçe ve Kürtçe selamladýktan sonra, Diyarbakýr'ýn binlerce yýldýr insanlýðýn kültür mirasýna çok büyük katký saðladýðýný söyledi. Diyarbakýr'ý barýþ kalesi olarak nitelendiren Bakan Eker, "Þehrin sokaklarýnda bazalt taþýndan yapýlmýþ evlerin avlularýnda hep barýþ büyüdü. Çünkü bu þehir, Ermeni, Süryani, Yahudi, Arap, Kürt ve Türk'ü de barýþ içerisinde kucaklamasýný

bildi. Bu þehrin kültüründe bu var. Biz medeniyet tasavvurumuzun þifrelerinde bu barýþýn olduðunu biliyoruz. Ama bir dönem bu þifreyi kaybettik. O þifreyi kaybettiðimiz, o kodlarý unuttuðumuz dönemde de birbirimize düþtük, kan döküldü, can yandý. Þimdi çözüm süreci içerisinde yeni bir adým atýlýyor. Barýþýn kodlarýný, þifrelerini tekrar hatýrlayýp bu topraklarýn hak ettiði sevgiyi tekrar büyütmenin zamanýdýr. Bunun için çalýþýyoruz'' dedi. Diyarbakýr'ýn 1920 ve 1930'larda Türkiye'nin en zengin ve refah düzeyi en yüksek þehirlerinden birisi olduðunu anlatan Eker, ''Ama maalesef 1980'lerin ortasýndan sonra yaþadýðýmýz kanlý günler ve acý olay-

lar sebebiyle bu þehir bir mülteci kampýna dönüþtü. Þu anda küller altýnda bir mücevher. Biz o mücevherleri tek tek arayýp, bulmaya çalýþýyoruz. Bunu yaþatmaya çalýþýyoruz. Hükümetimiz büyük bir çaba sarf ediyor'' diye konuþtu.

Çözüm süreci

''Þimdi çözüm süreciyle ilgili yeni bir aþamanýn arifesindeyiz'' diyen Bakan Eker, ''Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta sayýn baþbakanýmýz yeni bir demokratikleþme paketini vatandaþlarýmýzla paylaþacak. Ýnanýyoruz ki vatandaþlarýmýzýn önemli beklentileri karþýlanacak. Çünkü demokratikleþme ve sivilleþme yoluyla meselelerimizi çözebiliriz. Bu þehir çok yoruldu, bitkin düþtü. Onun için daha fazla acý çekmeden, gözyaþý dökmeden, daha çok ocaðýn sönmesine seyirci kalmadan, birlikte bir gelecek inþa edelim'' ifadelerini kullandý. Diyarbakýr'ýn ''bütün sorunlarý bir sorunun gölgesinde kalmýþ bir þehir'' olduðunu da dile getiren Eker, kentin; zenginlikleri, kültürel çeþitliliði, müziði, folkloru, yemek kültürü ve mimarisiyle de birlikte anýlmasý gerektiðini vurguladý.

“Burada güven ve huzur çok önemli”

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar da Diyarbakýr'da son yýllarda tarým ve hayvancýlýðýn hýzlý bir þekilde geliþtiðini belirtti. Kentin, hayvan varlýðý ve süt üretimi ile tarýmsal alan bakýmýndan Türkiye'nin sayýlý illerinden biri durumunda olduðunu kaydeden Bayraktar, ''Burada güven ve huzur çok önemli.

Bu bölgede güven tesis edildikçe, bölge hýzlý bir þekilde kalkýnacaktýr. Bu topraklarda bin yýldýr birlikte yaþýyoruz. Kurtuluþ Savaþý'ný beraber verdik, þehitler verdik. Bu ülkenin zenginliðini hep beraber paylaþmamýz gerekiyor. Ýnanýyorum ki önümüzdeki süreçte bu bölgede huzur ve güven saðlanacak, Türkiye'nin geliþmesine de büyümesine de bu bölge büyük katký saðlayacaktýr'' dedi. TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Yiðit de bu ülkede en önemli þeyin toplumsal barýþý saðlamak olduðuna deðinerek, ''Etnik köken ve inanç grubu ne olursa olsun bütün insanlarýmýzýn barýþ içerisinde yaþamalarý gerekir. Tabiiki on yýllardan beri yapýlan yanlýþ uygulamalar, politikalar, devletin görevi insan haklarýna, insan onuruna yaraþýr bir yaþam saðlamaktýr. Devletin görevi baský yapmak deðildir. Nitekim bu baskýlardan halkýmýz da biz de kurtuluyoruz. Otoriter, baskýcý devletin yerine demokratik devlet yapýsýna dönüþtürmeye baþladýk'' diye konuþtu. Vali Mustafa Cahit Kýraç, Diyarbakýr'ýn tarih, kültür, edebiyat þehri olmanýn yanýnda geliþmesini hýzlý adýmlarla tamamlayan bir sanayi þehri olma yolunda da emin adýmlarla ilerlediðini anlatarak, bu festivalin asýl amacýnýn Diyarbakýr kültürünü, bölge insanýný, biraraya getirerek, konuþmasýna vesile olunmasý olduðunu söyledi. Vali Kýraç, festivale Türkiye'nin önemli sanatçýlarýnýn da katýlacaðýný ifade ederek, Diyarbakýr'ýn kalýcý bir turizm fuarýna ihtiyacý olduðunu vurguladý.


14

BÖLGE

21 Eylül 2013 Cumartesi

ilk sýrada bölge illeri var Adalet Bakaný Sadullah Ergin'in paylaþtýðý istatistiklere göre, cezaevlerinde ilk üç sýrada Diyarbakýr, Urfa ve Mardin nüfusuna kayýtlý yurttaþlar yer alýyor DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna'nýn cezaevlerinde bulunanlara dair istatistiki verilere iliþkin verdiði yazýlý soru önergesini Adalet Bakaný Sadullah Ergin yanýtladý. Ergin verdiði yanýtta 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'a atýfta bulunarak, cezaevlerinde uygulamalarýn bu kanuna göre yapýldýðýný savundu. Ergin, Türkçe dýþýndaki yayýnlarýn ve mektuplarýn Türkçeye tercüme edilmesinde yaþanan sorunlarýn giderilmesi için de çalýþma yürüttüklerini kaydetti. Er-

gin yanýtta ayrýca cezaevlerine iliþkin istatistiki bilgileri de paylaþtý. Verilere göre; Türkiye genelinde 359 cezaevi bulunurken bunlarýn kapasitesi ise 147 bin 422. Ýstatistiklere göre; Türkiye genelinde 14 "F" tipi cezaevi bulunuyor. Bunlarýn toplam kapasitesi ise 4 bin 975. Ýstatistiklerde "F" tipi cezaevleri arasýnda Abdullah Öcalan'ýn da kaldýðý Ýmralý F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu da yer aldý. Ýstatistikte ayrýca Ýmralý Cezaevi'nin kapasitesinin 9 kiþi olduðu bilgisi de yer aldý. Ýstatistiklerde cezaevlerinde bulunan yabancý uy-

ruklu yurttaþlara iliþkin de bilgiler yer aldý. Buna göre, 215 tutsak ile Suriye vatandaþlarý ilk sýrada yer alýrken bunu 177 ile Ýran ve 115 ile Türkmenistan izliyor. Ýllere göre sýralamada ise, cezaevlerinde en fazla Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý yurttaþlar bulunuyor. Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý 8 bin 592 tutsaðýn ardýndan ise, 4 bin 789 tutsak ile Urfa ve 4 bin 11 tutsak ile Mardin yer alýyor. Nüfus kayýtlarýna göre daðýlýmda en alt sýrada ise 155 tutsak ile Yalova yer alýyor. (DÝHA)

Gençlerden DTK’ye ziyaret l'dan köprü oluyor" sloganýyla Ýstanbu "Gezi'den Lice'ye gençlik barýþa etti t anýþmasý üyeleri, DTK'yi ziyare yola çýkan Barýþ Ýçin Gençlik Day

dilinde olmak amacýyla buradayýz. Ana DÝYARBAKIR - Ýstanbul'dan Diadý K' 'KC n, eðitim hakký tanýnmada çýkan kýsoy yarbakýr'a "barýþ yolculuðuna" si siya altýnda gerçekleþtirilen sý bilezina Barýþ Ýçin Gençlik Dayanýþma ýnd rým operasyonlarý kapsam greþenleri Demokratik Toplum Kon ilen yoldaþlarýmýz özi ziyaret danlara hapsed tan si'ni (DTK) ziyaret etti. DTK'y gürlüklerine kavuþmadan, Kürdis clis rini dile ken eden gençleri, DTK Daimi Me coðrafyasýnda 'halklarýn si Edip barýþ Üyesi ve Baþkanlýk Divaný üye yönetme haklarý' tanýnmadan, si ve Üye clis Me mi Dai meK ede DT ar, söz Yaþ lemesinden reli ve sürecinin iler Ciz z Fili si üye aný eli Div kiy lýk Tür kan ýr Baþ devleti, yýllard Karataþ yiz. Türk a staf Mu en i'nd çi, clis tek Me ü çlik düð Gen rinde sürdür mem- halklar üze karþýladý. Ziyaretten duyduklarý cu, inkârcý politikalarýyla yon ilas asim çgen ar, Yaþ p Edi iren k müget dile ti nuniye halklarýn demokrasi ve özgürlü için ýþ bar ve k ece eyegel bir irem rlu sind lerin onu cadelesini sindiremedi, i. led söy unu duð bik koy ofo na hom altý il, n elini taþý cek. Biz bu tekçi, ataerk bu ýn sý'n þma aný laDay baþ ile çlik i Gen Barýþ Ýçin ve inkârcý politikalarýn Gez fýntara imi kes vsiz her iþle un da lum anlamda top yan Haziran ayaklanmasýn altýný edan örnek alýnmasý gerektiðinin hale getirildiðini hep birlikte den bir in eler t bir ünc dör düþ n rklý e'ni çizen Yaþar, "Fa yimledik. Halklar, Türkiy k, ece gel uz om bir k da orta tlar i araya gelebildið yanýnda kurduklarý barika yabir ýþýr ele yak cad a mü run ele barýþ ve insan onu omuza, yürek yüreðe, el ruh ek özþam adýna mücadele verdiði bir vererek, birbirlerine kenetlener baþ yle , zaniþi iler dire i dird ortaya koydular. Gez gürlük tutkularýný güçlen p gas e rýn diy kla " hal ýlar en layan bu uyanýþ, ezil limlerin üzerine korku sald sý lma aný kaz rar edilmiþ haklarýnýn tek konuþtu. ürdü. asý Öztürk, barýþýn toplumsallaþm mücadelesini bir adým öteye göt i gib ký ve isi hal esk rt Kü Gezi sonrasýnda hiçbir þey için AK Parti iktidarýnýn n aciüne ve düþ lý ksýz Gezi'nin taleplerini pazarlý olmayacak. Toplumun fark un söy de bun i si, iðin len kabul etmesini gerekt kesimlerinin bir araya gelme Ýçin ýþ i, ledi. Öztürk son olarak, Bar en önemli göstergesidir" ded unGençlik Dayanýþmasý olarak, bul “Barýþa köprü olmak içev ýna duklarý her yeri direniþ alan için buradayýz” kiöte ve en receklerini belirterek, ezil uGençlik Dayanýþmasý adýna kon eri leþtirilen bütün toplumsal kesiml baþlaiþan Rýdvan Öztürk de, "Gezi ile asim ve ký aným- her türlü inkâr, imha, bas i yan Haziran ayaklanmasýnýn kaz eley cad mü lasyon politikalarýna karþý cadeti. larý ve öðretileri ile 40 yýldýr mü det kay yükseltmeye çalýþtýklarýný in le eden Kürt Özgürlük Hareketi'n köprü (DÝHA) yarattýðý barýþ ikliminde, barýþa

Ýdil'de ‘anadilde eðitim’ için 4 bin 600 imza ÞIRNAK - Ýdil'de "anadilde eðitim" verilmesi talebiyle toplanan 4 bin 600 dilekçe, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edildi. KURDÝ-DER Ýdil Þubesi, Eðitim Sen Ýdil Temsilciliði ve BDP Ýdil Ýlçe Örgütü öncülüðünde "anadilde eðitim" verilmesi talebiyle baþlatýlan imza kampanyasý çerçevesinde toplanan imzalara iliþkin Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yapýldý. Açýklama yapan BDP Ýdil Ýlçe Baþkaný Ekrem Þavlý, 4 bin 600 adet imzayý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edeceklerini ifade etti. Çocuklarýnýn kendi anadillerinde eðitim görmelerini istediklerini söyleyen Þavlý, "Ýsteðimiz çocuklarýmýzýn kendi anadillerinde eðitim görmeleridir. Her halk gibi Kürt halkýnýn çocuklarý da kendi anadillerinde eðitim görme hakkýna sahiptir. Bu talebimizin resmi olarak kanunda yer almasýný istiyoruz" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan toplanan dilekçeler, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Adnan Gezer'e teslim edildi. (DÝHA)


15

BÖLGE

21 Eylül 2013 Cumartesi

“Çok güzel þeyler oluyor” ÞIRNAK - BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Süryani Papaz Süleyman Öz ve Belçika'da faaliyet yürüten Bet-Hesana Derneði üyelerinden oluþan bir heyet, Þýrnak Valisi Hasan Ýpek'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette yurt dýþýnda yaþayan ve Silopi ilçesine baðlý Hesana köyüne dönmek isteyen Süryanilerin taleplerini dinleyen Vali Ýpek, Süryanilerin azýnlýk deðil, bu ülkenin asli unsurlarý olduðunu söyledi. Çözüm süreci ile Süryanileri Þýrnak'ta görmekten mutluluk duyacaklarýný ifade eden Vali Ýpek, þöyle konuþtu: "Bölgemizde yaþayan tüm insanlarý en mutlu þekilde yaþatmaya çalýþýyoruz. Hükümetimiz büyük

bir cesaretle çözüm sürecini baþlattý. Demokratikleþme konusunda son 10 yýlda hükümetimiz çok ciddi çalýþmalar yapýyor. Süryani vatandaþlarýmýzla yüzyýllar boyunca hiçbir problem yaþamadan bu ülkede çok güzel yaþadýk. Ýnþallah bu çözüm süreci ile daha da güzel yaþarýz." Milletvekili Dora da Türkiye'de demokratik çözümün ve barýþ sürecinin baþlamasýndan, bu ülkenin vatandaþý olarak çok mutlu olduklarýný belirtti. Herkesin sürece katký sunmasýný istediklerini kaydeden Dora, amaçlarýnýn Türkiye'nin gerçek anlamda demokratik bir ülke olabilmesi olduðunu anlattý. Türkiye'nin 1999 yýlýndan bu yana gayrimüslimlerin vakýflarý konusunda

anayasal ve yasal mevzuatta birçok deðiþiklik yaptýðýný dile getiren Dora, þöyle dedi: "Deðiþiklikleri önemsiyor, atýlan her adýmý benimsiyor ve destekliyoruz. Bu ülke hepimizindir, hepimize yeter. Yeter ki empati ile kendimiz için ne istiyorsak baþkalarý için de hak ve özgürlükleri isteyelim. Demokratik ve barýþ sürecinin bütün 76 milyona ve ülkemize hayýrlý bir barýþa vesile olmasýný temenni ediyorum." Papaz Öz ise çözüm süreci ile ilgili, "Çözüm sürecini sabýrsýzlýkla bekliyoruz, sürecin baþarýya ulaþmasý için Allah'a dua ediyoruz" ifadelerini kullandý. Dora ve beraberindekiler daha sonra Þýrnak Belediyesini ziyaret etti. (AA)

BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Süryani Papaz Süleyman Öz ve Belçika'da faaliyet yürüten BetHesana Derneði üyelerinden oluþan bir heyeti aðýrlayan Þýrnak Valisi Hasan Ýpek, "Çözüm süreci içerisinde çok güzel þeyler oluyor" dedi

Van’da çalýþmalar aralýksýz sürdürüyor Siirt'te ilk kez kitap fuarý açýldý yu drenaj çalýþmasýný kontrol edip bilgi aldý. Yaklaþýk 20 metrelik alanda 800'lük buz beton borularýnýn kullanýldýðý çalýþma bittikten sonra sokak asfaltlanarak burada yaþayan vatandaþlar kýþýn çamur, yazýnda toz derdinden kurtulmuþ olacak. Buradan Ýstasyon Mahallesi Terminal arkasýnda bulunan, Terminal 2. Çýkmaz Sokakta belediye ekiplerinin sürdürdüðü asfalt serim çalýþmasý denetlendi. Buradaki çalýþmanýn son bulmasý ile çalýþmanýn yý dola an sýnd olma da dýþýn sürdüðü civarda yaklaþýk VAN Büyükþehir Beleerde timl dene ýðý mad katýl 20 kilometrelik bir alan diyesi çalýþma sezonunun ýyapt in lerin ekip diye bele asfaltlanmýþ olacak. mevsim þartlarýndan dola dende yeri r mala çalýþ ðý Çalýþmalarý yerinde deyý çok kýsa olduðu kentte iHac k olara Ýlk ndi. netle ý netleyen Belediye Baþkan bulunan köprü, dere ýslah yapý i'nde alles Mah r beki Vekili Necla Bakýr, yapýlan ve yol asfaltlama çalýþmamala çalýþ e serm lt asfa lan belediye hizmetlerinden larýný kýþ gelmeden bitirip rýný denetleyen belediye vatandaþýn rahat bir kýþ ve çalýþmalarýndan oldukdan geniþliði geçirmesini saðlamaya ça- ekipleri, bura ça memnun olduðunu be11 metreden 40 metreye lýþýyor. lirten vatandaþlar yapýlan çýkarýlacak olan Akköprü Belediyenin gerçekleþçalýþmalarýn takdir ederek Deresi üzerinde bulunan tirdiði çalýþmalarla çehreBelediye Baþkaný Bekir köprünün yapým iþini si deðiþen kentte uzun bir Kaya ve ekiplerine teþekkontrol edip bilgi aldýlar. süredir yol asfaltlama çakür ediyor. Köprü ve derenin kenarlalýþmalarý gerçekleþtiriliBelediye Fen Ýþleri Mürýnda bulunan park ve yeyor. Kentin tamamýna yadürlüðü tarafýndan yapýlaþil alan bittiðinde kente yýlan çalýþmalarý yerinde cak olan 250 bin ton asfalt yeni bir imaj kazandýrýldenetleyen Van Büyükþeserimi çalýþmalarýný kenthir Belediye Baþkan Vekili mýþ olacak. ayrý noktasýnda Denetimlerini sürdüren tin dört Necla Bakýr ve beraberindiye ekipleri yibele n yapa belediye yetkilileri, Beyüdekiler, halkýn ilgisi ile tarihinde bir diye bele ne 8. Sokarþýlaþtýlar. Belediye Baþ- zümü Servis Yolu yor. (ÝHA) þtiri ekle gerç kak'ta bulunan yaðmur su- ilk kaný Bekir Kaya'nýn kent

SÝÝRT Valiliði tarafýndan, 'Tillo Bilim Kültür Günleri' etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen etkinlikle kentte ilk kez kitap fuarý açýldý. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkýran ve kalabalýk davetlinin katýlýmýyla fuar açýlýþý yapýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Vali Ahmet Aydýn, Siirt'te ilk kez kitap fuarý düzenlediklerini belirterek, son dönemde okuma projeleri kapsamýnda baþlattýklarý çalýþmalarýn çok illeri bir düzeye ulaþtýðýný belirtti. Vali Aydýn, "Siirt Okuyor projesi kapsamýnda bu yýl hedeflediðimiz 2 milyon kitap okuma seviyesinin üzerine çýktýk. Ancak bununla de yetinmiyor ve önümüzdeki yýl bu çýtayý daha da ileri bir noktaya ulaþtýrmak için hep birlikte gayret göstereceðiz. Bu amaçla bugün açýlýþýný yapacaðýmýz kitap fuarý Siirt'te ilk kez gerçekleþtiriliyor. Ýlimize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. AK Parti Siirt Milletve-

kili Demirkýran ise açýlan fuara gösterilen ilgiden dolayý çok mutlu olduðunu belirterek, bundan sonra fuarýn çok dilli Siirt kitap fuarý olarak devam etmesi temennisinde bulundu. Siirt Sosyal ve kültür Merkezi çadýrýnda düzenlenen etkinlikte kitapseverlerin yaný sýra, öðrenciler fuara yoðun ilgi gösterdi. Vali Aydýn ve beraberindekiler daha sonra stantlarý gezerek yazarlarla sohbet etti. Program, yazarlarýn imza etkinliði, müzik dinletisi ile Prof. Dr. Ýhsan Süreyya Sýrma tarafýndan yapýlan söyleþi ile devam etti. Fuarýn 'Tillo Bilim Kültür Günleri' kapsamýnda 25 Eylül Çarþamba gününe kadar açýk olacaðý belirtildi. Programa, Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Eþi Erzu Aydýn, Milletvekili Afif Demirkýran, Ýl Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu, Sivil Toplum Kuruluþu Temsilcileri ve kamu kurum müdürleri katýldý. (ÝHA)


16

BÖLGE

21 Eylül 2013 Cumartesi

‘Çok dilli’ yatýrým açýlýþlarý Gazeteci-Yazar Naif Karabatak’ýn acý günü

Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç ve AK Parti Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, Siverek'te çeþitli açýlýþlar gerçekleþtirdi. Açýlýþ programlarýnda öðrenciler, Türkçe, Kürtçe, Arapça þiirler okudu ÞANLIURFA Valisi Celalettin Güvenç ve AK Parti Þanlýurfa Milletvekil Zeynep Karahan Uslu, Siverek ilçesinde kütüphane ve cami açýlýþý yaptý. Ýlçedeki ziyaretleri kapsamýnda bir restoranda gazilerle bir araya gelen Güvenç ve Karhan Uslu, düzenlenen yemeðin ardýndan Mehmetçik ile Dumlupýnar ilk ve orta okulunda düzenlenen 20132014 eðitim-öðretim haftasý ve

zenginleþtirilmiþ (Z) kütüphanesinin açýlýþýný yaptý. Güvenç, burada yaptýðý konuþmada, geliþen dünya ile birlikte eðitimin daha çok önem kazandýðýný belirtti. Türkiye'de geliþen olaylarý anlatan Güvenç, "Türkiye'de artýk ötekileþtirme politikasý iflas etmiþtir. Devlet vatandaþýyla kucaklaþýp bütünleþmiþtir. Bu yýl Þanlýurfa'da 200 yeni okul yapýlýyor, bu 3 bin 100 dersliðe tekabül eder. Siverek

103 yaþýndaki çýnar, uzun ömrün sýrlarýný anlattý 11 çocuk, 105 torun sahibi Mustafa Alp, “uzun ömrün sýrrý doðal beslenmek ve devamlý çalýþmak” dedi

ilçemiz artýk yüz kiþilik sýnýflarla basýnda yer almayacak Siverek'te bu yýl 56 okul yapýlýyor, artýk çocuklarýmýz 30 kiþilik sýnýflarda eðitim görecekler. Hizmetler sadece eðitim noktasýnda deðil, her alanda devam ediyor. Köylerimiz suya kavuþuyor, yollar yapýlýyor. Bakýn bir köyde su bulunduðu zaman sevinmiyorum, niye sevinmiyorum? Keþke 20 yýl önce bu hizmetleri yapabilseydik, keþke askerlerimiz insanlarýmýz ölmeden önce yapabilseydik" þeklinde konuþtu. Programda öðrenciler, Türkçe, Kürtçe, Arapça þiirler okudu. (AA)

HAKKARÝ'nin Þemdinli ilçesine baðlý Yayla Mahallesi'nde yaþayan 11 çocuk 105 torun sahibi Mustafa Alp, uzun ömürlü yaþamanýn tek sýrrýnýn doðal beslenmek ve devamlý çalýþmak olduðunu belirtti. Irak sýnýrýnda bulunan Ormancýk (Begalte) köyünde doðduðunu ve hayatýnýn belli bir zamanýnda hep göç yaþadýðýný anlatan Mustafa Alp (103), bölgede yaþanan sýkýntýlardan sonra Günyazý köyüne göç ettiðini söyledi. Kýsa bir süre sonra buradan da ilçeye baðlý fakat ayný zamanda çok sakin olan Yayla Mahallesi'ne yerleþtiklerini ifade eden Alp, "Bu köy Hristiyanlarýndý. Onlar gittikten sonra biz geldik buraya ve 70 yýldýr bu köyde hayatýmýzý sürdürüyoruz. Kimliðe 1920 doðumlu gözüküyorum fakat nüfus memuru gelip bizi kaydettiðinde ben 10 yaþýmdaydým. Beni 10 yaþ geç

ADIYAMAN - Günebakýþ Gazetesi'nin Genel Yayýn Yönetmeni Gazeteci-Yazar Naif Karabatak'ýn 79 yaþýndaki babasý Yusuf Karabatak, hayatýný kaybetti. Yaklaþýk 1 aydan beri Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yoðun bakým ünitesinde kalp ve karaciðer yetmezliði nedeniyle tedavi gören Naif Karabatak'ýn babasý Yusuf Karabatak, yaþamýný yitirdi. Cenaze namazý Ulu Camii'nde ikindi namazýna müteakip kýlýndý. Cenaze namazýna; Adýyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, YurtKur Müdürü Sami Köroðlu, Milli Eðitim Müdürü Seyfi Özkan, Adýyaman Faal Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Ýbrahim Aslan, gazeteciler ve Naif Karabatak'ýn yakýnlarý katýldý. Cenaze namazýnýn kýlýnmasýnýn ardýndan Yusuf Karabatak, belediye mezarlýðýnda topraða verildi. (ÝHA)

yazdýrdýlar. 18 yaþýmda evlendim. Eþim Ramazan Bayramý'na bir gün kala vefat etti. O vefat ettikten sonra hayatýmýn anlamý da bitti. 80 sene beraber yaþadýk. Hayata beraber göðüs geldik. Onca yokluk arasýnda çocuklarýmýzý yetiþtirdik. Ben eþimden çok razýydým. Allah da ondan razý olur inþallah" dedi. 11 çocuðu ve bazýlarý çocuk sahibi 105 torunu olduðunu ifade eden Alp, "Askere gitmek için 15 gün yürüyerek Van'a ulaþabildik. Ondan sonra Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesine giderek 3 yýl boyunca askerlik yaptým ve Gaziantep ilinde tezkeremi aldým. Sabahlarý erken kalkarým, akþamlarý da erken yatarým. Ömrü Allah belirler, ben hayatým boyunca hep çalýþtým. Çiftçilik yaptým, hayvancýlýk uðraþtým. Hiçbir zaman boþ kalmadým. Ailemin rýzkýný alabilmek için devamlý diþimi týrnaðýma takarak çalýþ-

tým. Kendimi bildim bileli sabahlarý mutlaka koyun ve keçi yoðurdu, bal yiyorum. Bölgemizde bin bir çeþit pancar yetiþiyor. Mevsiminde bol bol pancar yeriz. Kýþ için de onlarý kurutup zorlu kýþ aylarýnda yiyoruz. Günde en az 5-10 bardak çay içiyorum. Çok þükür halen kendi ayaklarým üstünde camiye gidiyorum ve namazlarýmý kýlýyorum" þeklinde konuþtu. Bölgede baþlayan barýþ sürecinin gelmesiyle birlikte yýllardýr yasaklý olan yayalarýn açýldýðýný ifade eden Alp, "Hayvanlarýmýz artýk rahatça her yere gidebiliyor. Her þeyin baþýnda insanlar huzurlu, kan akmýyor. Annelerin gözyaþlarý dindi. Bundan daha güzel ne olabilir? Memlekete huzur geldi. Allah'tan dileðim inþallah bu barýþ süreci ilerler" diye konuþtu. (ÝHA)


17

BÖLGE

21 Eylül 2013 Cumartesi

Silahlar sustu, OSB hareketlendi Siirt Valisi Ahmet Aydýn, “8 aydýr bölge halkýnýn yüzü gülüyor, yatýrýmlar peþ peþe gelmeye baþladý” dedi

SÝÝRT - Çözüm süreci ile birlikte bölgede oluþan huzur ve güven ortamýnýn halkýn yüzünü güldürdüðünü belirten Siirt Valisi Ahmet Aydýn, bu süreçte bölgeye yatýrým anlamýnda da canlýlýk geldiðini dile getirdi. Siirt'in 3 dilli kardeþ þehir olduðunu belirten Vali Ahmet Aydýn, bu kentin barýþ adasý, sevginin ve

muhabbetin merkezi olduðunu söyledi. Vali Aydýn, "Bir yýldýr görev yaptýðým Siirt'te Türk, Kürt ve Araplarýn kardeþ gibi huzurlu bir þekilde yaþadýðýna þahit oluyorum. Bizim sloganýmýz üç dilli kardeþ þehir birleþenini oluþturmaktýr. Bu amaçla Siirt'te yaþayan bu üç dilli ve kültürlü kardeþlerimize kucak açtýk, onlar

20 yýl at sürerek ekmeðini kazandý

n ve 20 ADIYAMAN'da 74 yaþýnda ola Mustak ara yap ýlýk yýl boyunca at arabac lýyor. sað k ere sür at fa Karaca, geçimini ir þeh ýn arýn bal Adýyaman'da at ara ðý adý anm akl yas merkezine girmesinin an yap k cýlý ma taþý yýllarda at arabasýyla deat 5 nde risi içe yýl Mustafa Karaca, 20 e zin rke me ir þeh ýn ðiþtirdi. At arabalarýn an, ýnd ard ýn asýn giriþlerinin yasaklanm ý dile getikendisinin de bu iþi býraktýðýn rini yaptýiþle di ken , ren Mustafa Karaca ðýný dile getirdi. en Adýyaman'ýn kenar semtlerind arabaat ve n aya yaþ Örenli mahallesinde a staf Mu an yap iþ sýyla tarlaya gidiþ gel ðý cýlý ma taþý yük Karaca, at arabasýyla andýðýný yaptýðý dönemlerde iyi para kaz ý aktarýðýn lad sað n ve geçimlerini bu iþte ýðýný lad yar ihti da ýn dý. Kendisi gibi atýn atý bu i ber an yýld söyleyen Karaca, 10 A) (ÝH . edi ekl kullandýðýný sözlerine

da devletin bu sýcaklýðýný yüreklerinde hissetti. Devlete olan güven ve baðlýlýk da arttý. Siirt bölgemizde model bir il oldu. Geldiðim ilk günden beri söylüyorum; Siirt keþfedilmeye deðer bir yerdir. Çünkü, 12 bin 500 yýllýk bir medeniyete sahip, Anadolu medeniyeti ile Mezopotamya medeniyetinin kesiþtiði bir noktada yer almaktadýr. Bi-

lim adamlarýnýn ilimizde yaptýðý araþtýrmada Siirt'in Urfa'daki Göbeklitepe'den daha eski yerleþim alaný olduðu ortaya çýktý. Ekim ayýnda bir sempozyum yaparak Siirt'in tarihi dokusunu daha da iyi bir þekilde tanýtýp turizme kazandýracaðýz. Þehrin geleceði çok parlak. 5 yýlda Siirt hak ettiði noktaya gelecektir. Çözüm süreci ile birlikte bölgede 8 aydýr çok tatlý bir hava hakimdir. Ýnsanlarýn moralleri yerinde, yüzleri gülüyor, gözleri parlýyor; halkýmýz rahat bir þekilde evine, tarlasýna gidiyor. Ayný zamanda aileleriyle birlikte akþam saatlerine kadar kýrsalda piknik yapýlýp gezilebiliyor" dedi.

15 firma müracaatta bulundu

Yýllardýr birkaç yatýrýmcýnýn dýþýnda Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatýrýmcýyý çekemediklerini

ifade eden Vali Aydýn, çözüm süreciyle birlikte bölgeye huzur ortamý saðlanýnca büyük firmalarýn da yatýrým yapmak için müracaatta bulunduðunu belirtti. Vali Aydýn, "Terör olaylarý yüzünden sanayiciyi bir türlü Organize Sanayi Bölgesi'ne çekemiyorduk. Ancak çözüm süreciyle birlikte bölgede oluþan huzur ve güven ortamýyla birlikte bugün 15'in üzerinde büyük firma Siirt'te yatýrým yapmak için müracaatta bulundu. Yakýn zamanda altyapý çalýþmalarý tamamlanan bu iþletmeler kurularak bölge halkýna aþ ve iþ saðlayacaklar. Bu noktada büyük gayret sarf ediyoruz. Ýnþallah çözüm sürecinin devam etmesiyle birlikte baþta Siirt olmak üzere bölgemiz kalkýnýp geliþir. Halkýmýzýn ortak kanaat ve beklentisi de bu yöndedir" diye konuþtu. (ÝHA)

Din görevlileri piknikte buluþtu VAN'ýn Çatak Ýlçe Müftülüðü tarafýndan ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevlilerine yönelik olarak moral, motivasyon ve dayanýþma ruhunu güçlendirmek amacýyla piknik düzenlendi. Çatak Ýlçe Müftülüðü tarafýndan Kanispi mesire alanýnda düzenlenen piknik programýna ilçe genelinde görev yapan tüm din görevlileri ve müftülük yetkilileri katýldý. Personel arasýnda birlik, beraberlik, tanýþma ve kaynaþma ortamý olarak piknik etkinliðinin çok güzel bir imkan olduðunu vurgulayan Ýlçe Müftüsü Muhammed Sadýk Kýlýç, bu ve benzeri etkinliklerin, kutsal ve bir o kadar da yoðun ve yorucu bir görevi icra eden din görevlilerinin hizmet motivasyonunu ve verimliliðini zinde tutma ve daha baþarýlý hizmetlerin gerçekleþtirilmesi için motivasyon kaynaðý olduðunu vurguladý. Müftü Kýlýç, baþarýlý hizmetlerin gerçekleþtirilmesinde birlik beraberlik, dayanýþma ve kaynaþma organizasyonlarýnýn önemine dikkat çekerek "Din görevlilerimiz, Ramazan ayý ve

yaz Kur'an kurslarýnda gerçekten takdire þayan hizmetler gerçekleþtirdiler. Görevlerindeki üstün performans ve gayretleriyle ilçe genelinde din hizmetleri ve eðitiminde baþarýlý bir dönem geçirdiler. Yoðun bir sezonun sonunda tüm din görevlilerimizle beraber dinlenme ve yeni dönem için planlamalar yapma imkaný bulduðumuz bu etkinlik, son derece verimli olmuþtur. Din hizmetlerinde baþarý ve istikrarýn yakalanabilmesi için personel arasýnda belli zamanlarda sosyal kültürel etkinlik ve faaliyetlerin yapýlmasý önem arz etmek-

tedir. Bu itibarla; din görevlilerimize görevlerindeki üstün gayret ve baþarýlarýndan dolayý teþekkür ediyor; bu etkinliklerin daha güzel ve verimli hizmetlerin gerçekleþtirilmesine vesile olmasýný temenni ediyorum" diye konuþtu. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir etkinlikte bir araya gelmelerinin kendilerini çok sevindirdiðini vurgulayan din görevlileri ise, organizasyonun düzenlenmesine vesile olan ilçe müftülüðü yetkililerine teþekkür ederek benzeri faaliyetlerin devam etmesi temennisinde bulundular. (ÝHA)


18 21 Eylül 2013 Cumartesi

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,977 EURO: 2,67 ALTIN: 85,70 BIST: 78.122,06

‘AB icin tarih belirlensin’ TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Yýlmaz, Avrupa Birliði üyeliði için bir hedef tarihin belirlenmesini talep ettiklerini söyledi

ÝSTANBUL - TÜSÝAD Yüksek Ýstiþare Konseyi Toplantýsý'nda konuþan Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Yýlmaz, Türkiye'ninAB yöneliminin Türk iþ dünyasý için öncelikli bir konu olduðunu söyledi. Yýlmaz, 17. yýlý doldurulan Gümrük Birliði ve süregiden yasal uyum süreci baðlamýnda Türkiye'nin ekonomisi ve toplumsal yaþamýnýn Avrupa'nýn ayrýlmaz bir parçasý haline geldiðini kaydetti. Yýlmaz, Avrupa Birliði (AB) üyeliði için bir hedef tarihin belirlenmesini talep ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin AB'ye tam üyeliði için en uygun tarihin, müzakereleri 4 ila 5 yýl süreceðini tahmin ettiðimiz Transatlantik Ticaret ve Yatýrým Ortaklýðý Anlaþmasý'nýn yürürlük tarihi olabileceðine inanýyoruz" dedi.

Muharrem Yýlmaz, herkesi derinden etkileyen Arap Baharý'yla yeþermeye baþlayan demokrasi umutlarýnýn Mýsýr'da yapýlan ve herkesi hayal kýrýklýðýna uðratan darbeyle büyük yara aldýðýný söyledi. Bu konuda hükümetin verdiði ilkesel tepkiyi yürekten desteklediklerini belirten Yýlmaz, "Darbe zehirdir, panzehri ise demokrasidir. Bu baðlamda, bütün bu toplumlara örnek olacak bir demokrasi ve hukuk devleti seviyesine ulaþmamýz, onlara verebileceðimiz en önemli destek, en büyük yardým olacaktýr" ifadelerini kullandý. Bugün itibariyle uluslararasý toplumun siyasi bir çözüm için somut ilerlemeler kaydettiðini vurgulayan Yýlmaz, umutlarýnýn askeri bir müdahale olmaksýzýn Suriye'de kalýcý bir çözümün saðlanabilmesi olduðunu belirterek, "Türk dýþ politikasýnýn, ülkemizi ihtilaflarýn deðil çözümün tarafý olarak konumlandýran ve köklü barýþçý gelenekleriyle uyumlu bir eksende yönetilmesini bekliyoruz, ümit ediyoruz" þeklinde konuþtu. Türkiye'de giderek yaygýnlaþan Batý karþýtý söylemin hem yurt içinde, hem de yurt dýþýnda belirgin bir huzursuzluk yarattýðýný gözlemledikle-

Motorinde 3 günde ikinci indirim Akaryakýt daðýtým þirketleri, motorin satýþ fiyatlarýnda bugünden geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruþ indirim yaptý

rinin altýný çizen Yýlmaz, birçok ülkenin Türkiye'ye düþman olduðu söylemi ve baþta Batý dünyasý olmak üzere çevredeki ülkelere yönelik kullanýlan sert üslubun Türkiye'nin uluslararasý toplum nazarýnda sözünün aðýrlýðýný azalttýðýný ifade etti. Yýlmaz, Kürt meselesinde hükümetin baþlattýðý çözüm sürecine baþýndan beri destek olduklarýný söyledi. Yýlmaz'ýn konuþmasýnda öne çýkan diðer ifadeleri þöyle: "Finansman kýsýtý nedeniyle bu yýl büyümenin TÜSÝAD tahminlerine yakýn olarak yüzde 4 civarýnda gerçekleþeceðini düþünüyoruz. Ýhtiyaç olan ortalama büyüme hýzýnýn finansal balonun sönmeye baþladýðý bir dönemde yüzde 6'lara çýkmasý gerekiyor. Olaðanüstü geçiþ dönemlerinde, merkez bankalarýnýn iþleri gerçekten çok zor ve ister istemez ek sorumluluklar da yükleniyorlar. Bu nedenle kullandýklarý araç setleri de geniþleyebiliyor. Fakat bizim açýmýzdan, bu politika tercihi, ancak ve ancak enflasyon hedefine ulaþýldýðý takdirde yerinde bir politika seti olacaktýr. Bu balon etkisi geçtikten sonra, önümüzdeki en önemli tehlike enflasyon hedefinin þaþmasý olacaktýr." ANKARA - Akaryakýt daðýtým þirketleri verilerinden derlenen bilgilere göre, yapýlan fiyat deðiþikliðiyle motorinin litresi Ankara'da 4,47-4,45 liradan 4,38-4,37, Ýstanbul'da 4,47-4,45 liradan 4,38-4,37, Ýzmir'de ise 4,45-4,43 liradan 4,36-4,35 liraya indi. Akaryakýt ürünlerinin perakende satýþ fiyatlarý, daðýtým þirketlerinin maliyetine ve rekabet þartlarýna, illere ve daðýtým þirketlere göre litrede birkaç kuruþ farklýlýk gösterebiliyor. Motorin satýþ fiyatlarýnda 17 Eylül'de 6 kuruþ indirim yapýlmýþtý.

Þimþek: Önemli bir dönüþümden geçtik Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Türkiye'nin son 10 yýlda çok önemli bir dönüþümden geçtiðini ve bu dönüþümün en önemli nedeninin siyasi istikrar olduðunu söyledi ÝSTANBUL - Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK), Borsa Ýstanbul ve Al-Iktissad WalAamal Group (AIWA) iþ birliðiyle gerçekleþtirilen 2. Türk-Arap Sermaye Piyasalarý Forumu'nda (TAF-CM) konuþan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, sermaye piyasalarý arasýnda daha fazla ekonomik entegrasyona ihtiyaç olduðuna iþaret ederek, þunlarý söyledi: "Türkiye son 10 yýlda çok önemli bir dönüþümden geçti. Türkiye'deki bu dönüþümün en önemli nedeni siyasi istikrardýr. Tabi tek baþýna siyasi istikrar da baþarýyý getirmez. Baþarý hem siyasi istikrar hem de akýlcý ve reformist yaklaþýmla gerçekleþebilir. Türkiye ekonomik ve siyasi reformlardan çok büyük yarar gördü. Türkiye siyasi, ekonomik ve sosyal olarak muazzam bir dönüþüm yaþadý. Bu da refahý beraberinde getirdi. Dünyanýn en büyük küresel krizleri yaþandýðý bir dönemde bile Türkiye'nin ortalama yurt içi GSMH'sý yüzde 4,5 artmýþtýr." Bakan Þimþek, Türkiye'nin geliþmiþ ülkelerle arasýndaki uçurumu kapattýðýný belirterek, Türkiye'nin son 10 yýlda yakaladýðý baþarýyý saðlamak için evinde çok güzel bir temizlik yaptýðýný söyledi.

Hedef ilk 3'e girmek

Türkiye'nin küreselde ilk 10, Avrupa'da ilk 3 ekonomi arasýna girmeyi amaçladýðýna dikkati çeken Þimþek, "Son 10 yýlda yolsuzluðu azalttýk. Rekabet gücümüzü artýrdýk. Kurum kalitemizi ve yatýrým iklimimizi iyileþtirdik. Ancak görevimiz bitmedi. Pek çok yapýsal sorunumuz var. Bunun için reformlarýmýz var. Rekabeti daha da artýrmak, sermaye piyasalarýný derinleþtirmek istiyoruz. Kendi sermaye piyasamýzý geliþtirirken, bölgesel baðlantýlardan da yararlanmak gerekir. Bölgede katýlým bankacýlýðý ve deðiþik enstrümanlar açýsýndan fýrsatlar var. Bunun baþýnda sukuk geliyor. Sermaye piyasalarýnýn geliþmesi ve bu bölge için hayati önem taþýyor" ifadelerini kullandý.


19

DÜNYA

21 Eylül 2013 Cumartesi

BM’nin gündemi Suriye ve iran “Kürdistan”da genel seçimler baþlýyor Kürdistan Federe Bölgesi'nde, genel milletvekili seçimleri için oy kullanma iþlemi bugün baþlýyor

Cumhurbaþkaný Gül'ün de katýlacaðý 68. Dönem BM Genel Kurulu salý günü toplanacak. Görüþmelerin en önemli gündemini ise Suriye'deki iç savaþ ve Ýran'ýn nükleer programý oluþturacak CENEVRE - 68. Dönem BM Genel Kurulu'nun, dünya liderlerinin katýlýmýyla 24 Eylül Salý baþlayacak yýllýk genel görüþmelerinde en önemli gündemin Suriye'deki iç savaþ, bu ülkenin kimyasal stoklarýnýn imhasý için izlenecek yol ve Ýran'ýn nükleer programý olmasý bekleniyor. Türkiye'yi Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün temsil edeceði BM Genel Kurulu'na 131 ülkenin devlet veya hükümet baþkaný ile en az 60 ülkenin dýþiþleri bakanýnýn katýlacak. Suriye'de 2,5 yýlý aþkýn süredir devam eden iç savaþ, BM'nin kimyasal silah kullanýldýðýný teyit eden raporu ve Rusya ile ABD arasýnda Suriye'nin kimyasal silahlarýnýn imha edilmesine iliþkin varýlan anlaþma liderlerin önemli gündem maddelerinden birisi olacak.

Ruhani ilk kez katýlacak

BM Genel Kurulu sýrasýnda en fazla ilgi çekmesi beklenen liderler arasýnda Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani bulunuyor. Ruhani'nin ilk genel kurul konuþmasýnda ne tür mesajlar vereceði merak ediliyor. Ruhani'nin ýlýmlý açýklamalarý ve Genel Kurul öncesi siyasi mahkumlarýn bir kýsmýnýn serbest býrakýlmasý olumlu karþýlanýrken, New York'taki diplomatik temaslar arasýnda

yer alacak Ýran'ýn nükleer programýna iliþkin müzakerelerde nasýl bir hava oluþacaðý da merakla beklenen konular arasýnda. Genel Kurul'un gündemini meþgul edecek diðer konu da Sudan Devlet Baþkaný Ömer el Beþir'in durumu. BM Genel Kurulu'nda Sudan'ý temsil etmek için ABD'ye vize baþvurusunda bulunan Beþir'in, eðer vize alabilirse nasýl bir tepkiyle karþýlaþacaðý merak ediliyor. Davutoðlu da yoðun diplomasi trafiði gerçekleþtirecek Genel Kurul'da Cumhurbaþkaný Gül'e eþlik edecek Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun gündeminde aðýrlýklý olarak Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'ne adaylýðý ve Suriye'deki geliþmeler olacak. Yabancý mevkidaþlarýyla ikili görüþmeler gerçekleþtirecek Davutoðlu, Genel Kurul marjýnda Türkiye'nin çeþitli ülkelerle baþlattýðý giriþimlere iliþkin toplantýlara da katýlacak.

“Kadýna þiddete son” diyecekler

BM Genel Kurul Genel Görüþmeleri sýrasýnda sosyal etkinlikler de gerçekleþtirilecek. Kadýna þiddetin engellenmesi için düzenlenecek futbol maçý ve Central Park'ta düzenlenecek Küresel Vatandaþlýk Festivali bu etkinliklerden ikisi.

Bolivya Devlet Baþkaný Evo Morales, Makedonya Dýþiþleri Bakaný Nikola Poposki ve Norveç'in kadýn milletvekillerinden Lene Vågslid, bazý ülkelerin BM daimi temsilcileri ve üst düzey yetkilileri, futbol maçýnda "kadýna þiddete son" mesajý verecekler. Ýngiliz Oxfam adlý yardým kuruluþu da BM Genel Kurul üst düzey görüþmeleri sýrasýnda, Suriyeli göçmenlerin resimlerini 3D olarak yaklaþýk 8 metre'ye 6 metre ebadýnda hazýrladýðý kanvas tuval üzerine sergileyecek. Sergide, Suriyeli göçmenlerin, Suriye haritasý üzerindeki masada oturan Putin ve Obama'ya bakan görüntülerine yer verileceði belirtildi.

New York'ta zirve hareketliliði

New York, BM Genel Kurulu dolayýsýyla 193 ülkeden devlet adamlarý, diplomatlar, gazeteciler, akademisyenler ve farklý sektörden çok sayýda üst düzey misafiri aðýrlamaya hazýrlanýyor. BM Zirvesi nedeniyle New York'ta güvenlik önlemlerinin son derece artýrýldýðý görülürken, BM Genel Merkezi binasýnýn çevresinde bazý sokaklar, yaya ve araç trafiðine kapatýlacak. Toplantýlar sýrasýnda BM binalarý çevresinde protestocularýn da bulunacak olmasý nedeniyle New York polisi bina çevresinde de hazýrlýklar yapýyor. Bazý yollarýn kenarlarý beton bloklarla kapatýlýrken bazý caddelere de bariyerler þimdiden yerleþtirildi.

ERBÝL - 2 milyon 803 bin seçmenin sandýk baþýna gideceði seçimlerde Süleymaniye, Erbil ve Duhok'ta 7 bin 200 oy istasyonu oluþturuldu. Oy kullanma iþlemi sabah saat 07.00'da baþlayacak, 17.00'da sona erecek. Seçmenlerin hem partisine hem de istediði adaya oy vermesi için seçmen pusulalarý açýk listeye çevrildi. 31 pusulanýn üzerinde her bir partinin amblemi, kodu ve aday listesine yer verildi. Parlamentodaki 111 sandalyenin yeni sahiplerini bulacaðý seçimlerde; Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliði (KYB), Goran Hareketi, Yekgirtu, Komala Ýslam, Komünist Parti, Sosyalist Parti, Ýslami Hareket Partisi, Emek Partisi ile Türkmenler, Asuriler, Yezidiler, Keldaniler, Süryaniler ve baðýmsýzlar olmak üzere 31 siyasi parti ve grup adýna toplamda bin 138 aday yarýþacak.

Üç kentin seçmen daðýlýmý

Süleymaniye'de 1 milyon 195 bin, Erbil'de 991 bin, Duhok'ta 650 bin olmak üzere 2 milyon 803 bin seçmen oy kullanacak. Seçimler öncesi güvenlik en üst düzeye çýkarýlýrken, seçim günü görevliler dýþýnda kalanlara trafiðe çýkma yasaðý getirildi. Ayrýca 21 Eylül Cumartesi günü havalimanlarý ile þehirlerarasý yollar ve sýnýr kapýlarý kapalý tutulacak. Bu arada polisler, peþmergeler, hastane ve cezaevi görevlilerinin seçimden iki gün önce oy kullanmasý esnasýnda Çin'den getirildiði belirtilen elektronik cihazlar, hata verdiði için oy kullanma iþlemi aksadý. Irak Baðýmsýz Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Serbest Mustafa, elektronik oy verme cihazýndaki sýkýntýnýn devam etmesi halinde, oy kullanma süresini uzatabileceklerini kaydetti.

Seçim sonuçlarýnýn açýklanmasý

Irak Yüksek Seçim Kurulu Erbil Temsilcisi Henderen Muhammed, oy verme iþleminin tamamlanmasýndan sonra sandýklarýn, sayým tutanaklarýyla 3 merkeze gönderileceðini ve burada yapýlacak incelemeden sonra YSK merkez bürosuna getirileceðini belirtti. Muhammed, resmi sonuçlarýn yayýnlanmasýnýn 10- 15 gün sürebileceðini ifade etti.


20

YURT HABER

21 Eylül 2013 Cumartesi

‘Zilhicce Hilali, canlý olarak yansýtýlacak’ Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ramazanda yaþanan saat tartýþmalarýna iliþkin, “Astronomi uzmanlarýmýz ve alimlerimiz bir çeliþki daha yaþatmamak için Cape Town'a gidecek” dedi BOLU - Çeþitli ziyaret ve açýlýþlarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Vali Ýbrahim Özçimen'i ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda konuþan Görmez, hac kotasýnýn düþürülmesi konusunda, þu anda hacý adaylarýnýn yüzde 50'sinin kutsal mekanlara ulaþtýðýný söyledi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, herhangi bir erteleme ve gecikme yaþanmadan bu sene hacýlarý taþýmaya baþladýklarýný dile getirerek, "Arkadaþlarýmýz da ora-

larda her türlü hazýrlýklarý yaptýlar. Ben de ekim ayýnýn ilk haftasýndan itibaren kafilemizin baþýnda bulunacaðým ama gelecek yýllarda nasýl bir tablo karþýmýza çýkacak bilmiyoruz. Kabe'nin etrafýnda geniþletme çalýþmalarý var. Bu sene yüzde 20 oranýnda bir azaltma þeklinde yansýdý bize, gelecek yýllarda nasýl yansýyacak bilemiyoruz" dedi. Görmez, gazetecilerin, ramazan ayýnda yaþanan imsak ve iftar saatleri tartýþmasýna iliþkin soru üzerine, þunlarý söyledi:

ÝMO, ODTÜ yolunu yargýya taþýdý Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þube Baþkaný Selim Tulumtaþ, “ODTÜ yolu” olarak bilinen yolun yapýmýna iliþkin Ankara Nöbetçi Ýdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava açýklarýný belirtti

"Biz bu sene bir þey daha yapacaðýz. Astronomi bilimi bize hilalin hangi gün, hangi saatte, nerede görüleceðini gösteriyor. Bu hesap o kadar kesindir ki þaþtýðý zaman kýyamet kopar. Dünyanýn dengesi bozulur. Diyanet TV'den arkadaþlarýmýz, astronomi uzmanlarýmýz ve alimlerimiz bu sene bir çeliþki daha yaþatmamak için hilalin görüleceði Güney Afrika'nýn Cape Town þehrine gidecekler. Oradan bize Zilhicce Hilali'ni canlý olarak yansýtacaklar." Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak bir ra-

ANKARA - Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi, "ODTÜ yolu" olarak bilinen yolun yapýmýna iliþkin Ýdare Mahkemesi'nde açtýklarý davaya iliþkin ÝMO lokalinde basýn toplantýsý düzenledi. TMMOB ve ÝMO yöneticilerinin katýldýðý toplantýda konuþan ÝMO Ankara Þube Baþkaný Selim Tulumtaþ, 18 Eylül'de Ankara Nöbetçi Ýdare Mahkemesi'nde yapýlan yol çalýþmasýna iliþkin yürütmeyi durdurma ve iptal istemi ile dava açtýklarýný hatýrlattý. Yolun ihale edilmiþ biçimi ile 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanunu'na aykýrý olduðunu dile getiren Tulumtaþ, "Çünkü; ilgili kanunlara göre yerel yönetimlerin de dahil olduðu kamu idari kurumlarýnýn katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlanmasý gerekir. Ancak ilgili yol projesi için herhangi bir stratejik plan

sathane çalýþmasý içinde olduklarýna iþaret eden Görmez, rasathanenin kurulacaðý yerle ilgili iki farklý bölge üzerinde çalýþma yaptýklarýný kaydetti. Prof. Dr. Görmez, astronomi alimleri ile ortak toplantýlarýn devam ettiðini anlatarak, "Bazýlarý Toroslar'ý iþaret ediyor. Netlik bakýmýndan, bulutlar açýsýndan, Bazýlarý da bize Gerede'yi iþaret ediyor ama henüz karar vermiþ deðiliz. Ancak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn bunlardan birisinde bir rasathanesi, gözlem evi olacak" ifadesini kullandý.

hazýrlanmadan ihale yapýlmýþtýr" dedi. Yolla ilgili olarak yol projesi onaylanmadan ihale gerçekleþtiðine dikkat çeken Tulumtaþ, "Uygulama imar planý 2013 yýlýnda onaylanan yolla ilgili olarak onay tarihinden bir yýl önce 13 Haziran 2012 tarihinde ihaleye çýkýlmasý idari iþlemlerin belirlenebilir ve öngörülür ilkelerine aykýrýlýk taþýmaktadýr" diye kaydetti. Yolun ihale ediliþ biçiminin eþit ve rekabet edilebilir ilkelerinin ihlal etmekte olduðunu kaydeden Tulumtaþ, yolun hukuka aykýrýlýklarýnýn yanýnda olumsuz sonuçlarýnýn da bulunduðunu belirtti.

“Ýdare görevini yapmýyor”

"Yolun bir kýsmýnýn geçeceði 1. derece sit alaný olana ODTÜ Ormaný'nýn tahrip edilecek olmasý, yolun geçtiði mahallerde yol açacaðý hava ve gürültü kirliliði, var olan trafiðin baþka bir bölgede yoðunlaþmasý bu bölge-

‘Gezi’ haberlerine suç duyurusu ÝSTANBUL - Bir grup avukat Taksim Gezi Parký olaylarýna iliþkin bazý medya kuruluþlarýnýn "darbe ortamýna zemin hazýrladýklarý" gerekçesiyle Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. Çaðlayan'daki Ýstanbul Adalet Sarayý'na gelen gruptakiler adýna Hukukun Üstünlüðü Platformu Baþkan Yardýmcýsý Esra Göncü açýklama yaptý. Göncü, haziran ayýnda Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karþý illegal örgütler ve bunlarý destekleyen gruplar tarafýndan bir baþkaldýrý ve ayaklanma süreci baþlatýldýðýný söyledi. Gezi Parký olaylarý sürecinde bazý gazetelerin ve internet sitelerinin, bir program dahilinde, meþru seçimlerle iþ baþýna gelmiþ hükümeti devirme gayretiyle toplumu manipüle edecek birçok yalan ve kasýtlý habere imza attýðýný belirten Göncü, "Bu gazete ve internet sitesi sorumlularý, olaylarýn þiddet dozunu arttýrabilmek adýna gerçekle alakasý olmayan, insanlarý suç iþlemeye tahrik eden yayýnlar yaparak halký suç iþlemeye tahrik etmiþ, suç iþleyenleri övmüþ, halký kanunlara uymamaya teþvik ve tahrik etmiþtir" dedi. Açýklamanýn ardýndan Göncü ve beraberindeki avukatlar, adliyeye giderek Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusu dilekçesini sundu.

de yaþayan yurttaþlarýn göç etmesine sebep olacak olmasý gibi olumsuz sonuçlarý bulunmaktadýr" diyen Tulumtaþ, "Yolun, 'halka raðmen, halk için' paradoksu içerisinde hayata geçirilmesi yanýnda fiziki çevrede de olumsuz etkileri olacaðý açýkça görülmektedir" dedi. Halkýn saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþamasýnýn saðlanmasýnýn idarenin görevi ve sorumluluðu olduðunu dile getiren Tulumtaþ, idarenin, bu anlamda görevini yerine getirmediðini ve halkýn görüþ ile önerilerini görmezden geldiðini söyledi. Tulumtaþ, "Bilimi ve tekniði halkýn ve toplumun yararýna kullanmayý esas alan bir kurum olarak, halký yok sayan ve iþleyiþi ile de birçok hukuksuzluðu içinde barýndýran böylesi bir projede yaþanan hukuksuzluklara karþý da taraf olduðumuzu kamuoyu ile paylaþmak istiyoruz" dedi. (DÝHA)


21 Eylül 2013 Cumartesi

KÜLTÜR SANAT

21

Büyükþehir’den Kürtçe yemek kitabý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Diyarbakýr'a özgü yemekler ile kentte yapýlan toplam 470 yemek, tatlý ve içeceðin kitabýný çýkardý. Mehmet Öncü'nün hazýrladýðý kitap Kürtçe yayýmlandý DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Baþkanlýðý tarafýndan yaklaþýk 3 yýl boyunca üzerinde çalýþýlan ve merkez ile tüm ilçelerde araþtýrma yapýlarak "Meyîr" Diyarbakýr yemek kültürü ve mutfaðýna iliþkin Kürtçe kitap hazýrlandý. Koordinatörlüðünü Muharrem Cebe'nin yaptýðý ve araþtýrmacý Mehmet Öncü'nün yazdýðý 560 sayfalýk yemek kitabýnda Diyarbakýr'a özgü Meyîr, Kaburga Dolmasý, Meftune, Burma Kadayýf gibi yemek ve tatlýlar yer alýyor. Bugün Diyarbakýr'da yapýlan toplam 470 yemek, tatlý ve içeceðin tarifi bulunuyor. Kýþ dönemi için hazýrlanan kurutmalýklar, bastýklar, pestiller, saç kavurma, Amed kebabý, örgü peyniri, þîrmastik gibi pek çok yiyecek ve yemeðin olduðu kitap, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in binyýllarca medeniyetlere beþiklik etmiþ Diyarbakýr'ýn bu kültürden beslenen mutfaðýnýn çok etkileyici bir lezzet sunduðunu ifade ediyor. Kitap için Diyarbakýr lokantalarý ile ilçelerdeki esnaf özel olarak yemek yaptý. Yapýlan tüm bu çalýþmalar katalog haline getirildi. Metro ise kitabýn mizanpajýna katký sundu. Diyarbakýr mutfaðýný anlatan kitabýn Türkçesinin de hazýrlandýðýný ifade eden Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe, Paris'te yapýlacak Dünya Yemek Kitaplarý Yarýþmasý'na da katýlacaklarýný ifade etti.

Perre’ye 2 bin metrelik yol yapýldý DüADIYAMAN - Perre Antik Kenti Çevre rýarla mez kaya da zenleme Projesi kapsamýn e metr bin 2 m nýn olduðu bölümlere topla uzunluðunda yürüyüþ yolu yapýldý. inKommagene Uygarlýðý'nýn 5 büyük kent e proj tülen den biri Perre Antik Kent'te yürü 2 am Topl . kapsamýnda gezinti yollarý yapýlýyor yoolan bin 500 metre uzunluðunda yapýlacak lun 2 bin metresi tamamlandý. Kral mezarý ve kaya mezarlarýnýn bulunduýmý ðu yerlere ziyaretçilerin daha rahat ulaþ ton 480 m topla rýna yolla yüþ için yapýlan yürü kalas kullanýldý. Iþýk, Þantiye Þefi Ýnþaat Mühendisi Mustafa tekafe ve rý yolla yüþ proje kapsamýnda yürü ryanýn yapýlacaðýný dile getirerek, projenin ilece2014 yýlý Haziran ayý sonuna kadar bitir ðini söyledi. Kaya mezarlarýn çevresinin panel çitlerle ný çevrileceðini ve muhafaza altýna alýnacaðý rýnýn dile getiren Mustafa Iþýk, yürüyüþ yolla n bir kýsmýnýn travesten yol yapýlarak içini ise muhtelif taþlar yerleþtirileceðini, diðerinin (ÝHA) tamamen kalasla yapýlacaðýný kaydetti.

Nemrut-Süphan Jeopark Çalýþtayý BÝTLÝS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Nemrut Süphan Jeopark Çalýþtayý" düzenlendi. Tatvan'daki bir otelde düzenlenen çalýþtayda konuþan Vali Veysel Yurdakul, jeopark projesinin Bitlis'in kalkýnmasý için büyük önem taþýdýðýný söyledi. Projenin geçen yýl baþladýðýný ifade eden Yurdakul, þöyle konuþtu: "Jeopark konusunda Manisa'nýn Kula ilçe Belediye Baþkaný Selim Aþkýn'a teþekkür etmek istiyorum. Bize çok destek oldu. Ortak heyecan ve ülkülerimiz var. Her þehrin bir hayali vardýr. Geliþmiþ þehirlerin bile bir hayali var. Bitlis'te jeotermal ve jeopark gibi heyecanlarý paylaþmaya baþladýk. Herþey hayal etmekle baþlar. Özel idaremiz, kamu kurumlarýmýz, sivil toplum kuruluþlarýmýz bu proje için elini kayanýn altýna koydu. Jeopark projesi istihdama önemli katký saðlayacak." Jeotermal tesisler için protokol yapma aþamasýna gelindiðini açýklayan Yurdakul, "Herkes bu projeleri destekliyor. Ýnþallah bu heyecanla, jeopark statüsünü Kula'dan önce alacaðýz. Bu projelerle, sadece bölgemizde yerel kalkýnma saðlamayacaðýz. Ülkemiz de kalkýnacak. Bitlis jeosit bölgeleri ile dünyanýn ve Türkiye'nin gündemine oturacak" diye konuþtu. Kula Ýlçe Belediye Baþkaný Selim Aþkýn ise jeopark konusunun Türkiye için çok yeni olduðunu söyledi. Türkiye'nin çok büyük ve güzel bir ülke olduðunu söyleyen Aþkýn, þunlarý dile getirdi: "Allah tüm zenginlikleri bize bahþetmiþ. Bunu gerçekleþtirmek için 3 þey çok önemli. Ýnsanýmýzý, ülkemizi ve dünyamýzý sevmek zorundayýz. Hayal kurabilmeliyiz. Bu hayalle baþladýk ve baþarýlý olduk. Bu kapýnýn açýlmýþ olmasý ve eþiðin aþýlmasý çok önemliydi. Bitlis jeoparký bizden çok daha kýsa sürede kabul görecektir. Bundan dolayý sizleri ve ekibinizi kutluyorum."


22

SPOR

21 Eylül 2013 Cumartesi

Büyükþehir, galibiyet için Ankara’da

Mücadele ettiði 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta ilk 2 haftayý beraberliklerle kapatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, galibiyet özlemine Ankara'da son vermenin hesaplarýný yapýyor

DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig, Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor , Ankaragücü'nü yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaþmak istiyor. Bugün baþkente giden YeþilKýrmýzýlý takýmda sakat olan Uður'dan baþka eksik olmadýðý belirtildi. Mücadele ettiði 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta ilk 2 haftayý beraberliklerle kapatan

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, galibiyet özlemine Ankara'da son vermenin hesaplarýný yapýyor. Diyarbakýr'daki hazýrlýklarýný tamamlayarak önceki gün sabah uçakla baþkente giden Büyükþehir'de moral ve motivasyonun yüksek olduðu gözlenirken, futbolcular þampiyonluðun güçlü adayý olarak kabul edilen Ankaragücü'nü yenmek için ellerinden geleni ya-

Büyükþehir Belediyespor’a ek tribün Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un maçlarýný oynadýðý Seyrantepe Tesisleri'nde yaþanan tribün yetersizliðinin çözüleceði belirtildi

DÝYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn gerekli ödeneði çýkararak kulübün hesabýna aktardýðý ve önümüzdeki günlerde ek tribün çalýþmalarýna baþlanacaðý bildirildi. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, yaptýðý açýklamada bürokratik alanda sürdürdükleri giriþimlerin olumlu sonuçlanmasýna sevindiklerini söyledi. Kýlavuz, Vali Mustafa Cahit Kýraç'ýn olumlu tavýr sergilemesini de önemsediklerini belirterek, "Seyrantepe'deki tesislerde bulunan iki tribün de yetersiz. Maç günleri izdiham oluyor. Ayrýca lig kriterleri açýsýndan da sýkýntý oluþturuyor. Taraftarlarýmýzýn bu konuda haklý

olarak þikayetleri var. Uzun süreden beri ek tribün için çaba harcýyorduk. Bürokratik giriþimler sonuç verdi. Hazýrladýðýmýz projeyi bakanlýða sunduk. Onlar da projeyi onaylayarak ödenek çýkardý. Para hesaba yattý. Ýki ay içinde tribünü tamamlayacaðýz. Ligin ikinci yarýsýna kadar bu sorun giderilmiþ olacak. Daha önce il valisini ziyaret ederek kulübümüzün çalýþmalarý ve yaþadýðýmýz tesis sorunu hakkýnda bilgi vermiþtik. Yaklaþýmý çok iyiydi. Altay maçýna gelen Vali Mustafa Cahit Kýraç ile yaptýðýmýz görüþmede olumlu geçti. Ortak fikir bu tribünlerin Diyarbakýr'a yakýþmadýðýydý. Sorunun çözülmesinden dolayý mutluyuz" dedi. (ÝHA)

pacaklarýný bildirdi. Ýddialý konuþan futbolcular, rakipten çekinmelerinin söz konusu olmadýðýný dile getirdi. Öte yandan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, tarihinde ikinci kez Ankaragücü ile karþýlaþacak. 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupasý gruplarýnda karþýlaþan iki takým arasýnda Ankara'da oynanan maçý baþkent temsilcisi 3-1 kazanmýþtý. (ÝHA)

TFF Diyarbakýr’da bilgisayar daðýtacak DÝYARBAKIR - Yeni Diyarbakýrspor'un þampiyonluk kupasýný vermek üzere bugün Diyarbakýr'a gelecek olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin okullara ve spor taban birliklerine bilgisayar daðýtacaðý belirtildi. TFF Ýcra Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurul Baþkaný Arif Koþar, yaptýðý açýklamada bu bilgisayarlarýn, U20 Dünya Kupasý Þampiyonasý'nda kullanýldýktan sonra TFF'ye ait bir depoya kaldýrýlan bilgisayarlar olduðunu söyledi. Koþar, "Baþkanýmýz Yýldýrým Demirören ve yönetim kurulu toplanarak bilgisayarlarý okullara daðýtma kararý aldýk. Bu görevi de bana verdiler. Diyarbakýr'daki okullara daðýtýlmak üzere bilgisayarlarý valiliðe teslim edeceðiz. Ayrýca spor taban birliklerine de bilgisayar hediye edeceðiz" dedi. Edip Eren, Arif Koþar ve Taylan Üner'den oluþan TFF heyetinin daðýtacaðý bilgisayarlarýn 34 adet olduðu ifade edildi. Diyarbakýr Valiliði'nin yaný sýra Büyükþehir Belediyespor ve Yeni Diyarbakýrspor kulüplerini ziyaret edecek olan TFF heyeti, daha sonra Atatürk Stadý'na gelerek Yeni Diyarbakýrspor'un þampiyonluk kupasýný verecek. (ÝHA)

SATILIK EV 120 metrekare, 3 oda, 1 salon, asansörlü, doðalgazý çekilmiþ ön cephe ev

SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR Adres: Ali Pýnar Mahallesi Alay karþýsý Pýnar Apt. Kat: 4 No: 16 DÝYARBAKIR Müracaat Telefon: 0536. 955 69 64


21 Eylül 2013 Cumartesi

23

SPOR

Yeni Diyar’da hedef galibiyet Kayapýnar’dan büyük baþarý

hazýr bulundu. Atletizm takýmý RAMAZAN KARATAÞ hocalarý Azize Özbey ve Çetin DÝYARBAKIR - Kayapýnar Aslan, Belediye Baþkan Vekili ý takým zm atleti Belediyespor Mahmut Dað ve spor yönetim sporcularý, Mersin'de 8 Eylül takuruluna desteklerinden dolayý rasý plera rihinde yapýlan Kulü sporcular adýna teþekkür ettiler. Türkiye Atletizm ÞampiyonaVerilen yoðun emeðin karþýTürsý'nda final yarýþlarýnda iki lýðýnda baþarýnýn gelmesinin sekiye birinciliði kazandý. Yarýþvindirici olduðunu belirten malarda 16 yaþ altý bireysel KaMahmut Dað, "Bu baþarýYeter yürüme yarýþýnda nar yapý da emeði geçen herkesi Aslan Türkiye birincisi kutluyorum. Bu baþarýr, spo diye Bele olurken, 16 yaþ altý öncesinde ayný þegenç kadýn takýmlarý Kulüplerarasý nýn Türkiye seçmekilde yarýþýnda Zehra Tunç, Türkiye Atletizm gösterdiðiniz de lerin Yeter Ayþe Tekdal ve 'nda niyle bir nasý nede ý piyo baþar Þam Aslan takým olarak Beleiþtik. gelm araya mayarýþ ysel bire Türkiye birinciliðini lerigenç k olara diye kazandý. Ayný yarýþlarda ve takým mizin her alanda baþalarda 16 yaþ altý erkek- yarýþlarýnda iki rý göstermeleri için ler takým yarýþýnda ise birin iye uðumuz destek, Türk sund belediye adýna katýlan sonra da ayný þean bund kai cilið Aslan Sinan Aslan, Sidar m edecektir. Kýz deva kilde zandý ve Barýþ Adýgüzel Türkiye mýzýn baþarýsý ayrý ularý sporc 3'cüsü oldu. bir gurur. Yapýmý tamamlanan Türkiye finallerinde baþarý spor tesisimizde daha iyi þartlargösteren atletizm takýmý ve hoda çalýþmalarýný sürdürerek Baþiye Beled calarý Kayapýnar daha büyük baþarýlar elde edekan Vekili Mahmut Dað'ý ziyaret ceklerine inanýyorum " diye koBeettiler. Ziyarette Kayapýnar nuþtu. Dað, baþarýlý öðrencilere lediye Baþkan Yardýmcýsý ve hediyeler verirken, sporcularla Spor Kulübü Baþkaný Ýhsan Avhatýra fotoðrafý çektirdi. n Arsla Ýsa ticisi cý, kulüp yöne

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Diyarbakýrspor'un, bugün oynayacaðý Arsinspor maçýna hazýr olduðu belirtildi. Yeþil-Kýrmýzýlý takýmda hedef mutlak galibiyet olarak belirlendi DÝYARBAKIR - Yeni Diyarbakýrspor için Cumartesi günün önemli bir gün olacaðý ve geçen sezonki BAL þampiyonluðu için TFF yönetimi tarafýndan kupa verileceði bildirildi. Kupa töreninden sonra saat 15.00'da Arsinspor'la karþý karþýya gelecek olan Yeni Diyarbakýrspor, kendi sahasýnda ilk lig galibiyetini almanýn hesaplarýný yapýyor. Maçla ilgili hazýrlýklarýný tamamlayan Yeni Diyarbakýrspor'da sakatlýktan kur-

tulan ancak hazýr olmayan Uður Parlak ile hafta içindeki idmanda sakatlanan Akýn'ýn bugünkü maçta forma giymeyeceði açýklandý. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacaðý bildirilen Akýn'ýn tedavisine aðýrlýk verilirken, teknik heyetin bu nedenle sol bekte bugün farklý bir isme yer vereceði öðrenildi.

Kadýn ve çocuklara ücretsiz Taraftar dernekleri ve

taraftar gruplarý dün þehirde tur atarak taraftarlarý maça davet ederken, kadýn ve çocuklarýn ücretsiz olarak maça alýnacaðý belirtildi. Maç için kapalý 3 TL ve maraton 1 TL þeklinde fiyat biçilen biletler maçtan önce stat giþelerinde satýþa sunulacak. Önceki maçlarda yaþanan sýkýntýlar nedeniyle bu maç için fazla sayýda bilet basýldýðý ifade edildi. Atatürk Stadý'nda bugün saat 15.00'da baþlayacak Yeni Diyarbakýrspor-Arsinspor maçýný Ýstanbul bölgesi hakemi Erkoç Doðan yönetirken, yardýmcýlýklarýný Can Öztekin ve Önder Çalýþ, 4.hakemliði de Aykut Sergin yapacak. (ÝHA)


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

21 EYLÜL 2013 CUMARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2071 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi