Page 1

2


Ustanovitelj, šolski okoliš

8

Organizacijska shema šole

8

Predmetnik

11

Izbirni predmeti

12

Strokovni delavci

13

Varna pot v šolo

15

Šolski zvonec

15

Prevozi šolskih avtobusov

16

Razpored govorilnih ur in roditeljskih sestankov

17

Dežurstva učencev in učiteljev

17

Razširjeni program šole

18

Interesne dejavnosti

21

Druge dejavnosti šole

23

Učne skupine

31

Šolska knjižnica

32

Učbeniški sklad

32

Svetovalna služba

33

Zdravstveno varstvo

34

Šolska prehrana

35

Pravila o prilagajanju šolskih obveznostih

36

Denarne zadeve

36

Projekti in raziskovanja

37

Navodila za uspešno učenje

37

Sodelovanje šole z okoljem

38

5


Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep, kot zvezda na nebu … (Tone Pavček) Spoštovani učenci, starši in učitelji! Vsako leto se s 1. septembrom prične novo poglavje naše skupne zgodbe. Junaki naše zgodbe so znani – naši učenci. Znana je tudi tema naše zgodbe – kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo, ki nudi znanja, spodbuja ustvarjalnost in krepi vrednote. Dobro znan je tudi prostor, kjer se zgodba dogaja – naša čudovita šola s prekrasnimi športnimi površinami, ki jo obkrožajo. Spoštovani učenci! Želimo, da je šola prostor, kamor radi prihajate in kjer se prijetno ter varno počutite. Na ta način bo vaše delo in učenje bolj učinkovito in ustvarjalno. Vedite pa, da ste za ozračje v učilnicah v veliki meri odgovorni vi. Želimo, da ste takšni ljudje, kot tisti v Pavčkovi pesmi; osebe, ki gledajo na življenje s svetle plati, ki skrbijo za lastno srečo in srečo drugih, ki jim učenje in delo predstavljata izziv in ne obremenitev. Spoštovani starši in učitelji! Življenje nas uči, da so naše vrednote v samem jedru tega, kar smo, da usmerjajo naša dejanja in naš način vzgoje. Želimo si naučiti naše odraščajoče otroke razumeti življenje. Želimo si, da se razvijejo v pozitivne osebnosti v različnih vlogah; kot sošolci, družinski člani, prijatelji in ne nazadnje kot celovita človeška bitja. Predvsem pa želimo, da doma in v šoli dobijo dovolj priložnosti, da se naučijo spoštovati meje, delovati samostojno in sprejemati odgovornost za svoja dejanja. Vsi skupaj si želimo, da bo naša skupna zgodba imela srečen konec. Prepričana sem, da bomo s skupnim sodelovanjem in medsebojnim spoštovanjem uspeli. Svojo zgodbo si vendarle pišemo sami. Srečno! Ravnateljica Nevenka Brdnik Pamet je boljša kot žamet! Dobrodošli v novem šolskem letu, ko bomo skupaj usvajali nova znanja za jutri – za prihodnost in dokazovali, da res velja zgornja trditev. Vodja podružnice Tepanje Milena Pajek

6


OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI Ulica Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice Ravnateljica Nevenka Brdnik

tel.: 03 757 27 40 nevenka.brdnik@osobdravinji.si

Pomočnica ravnateljice Anita Dolenc

tel.: 03 757 27 41 anita.dolenc@osobdravinji.si

Poslovna sekretarka Zorica Gluvič

Psihologinja Dragica Taks Rutar Kuhinja Vera Tajnikar Šolska knjižnica Primož Krivec Zobna ambulanta

tel.: 03 757 27 30 faks: 03 757 27 35 tajnistvo@osobdravinji.si tel.: 03 757 27 45 zbornica@osobdravinji.si tel.: 03 757 27 33 dragica.rutar@osobdravinji.si tel.: 03 757 27 38 kuhinja@osobdravinji.si tel.: 03 757 27 34 knjiznica@osobdravinji.si tel.: 03 758 16 90

Računovodkinja Brigita Hribernik Spletna stran

tel.: 03 757 27 42 brigita.hribernik@osobdravinji.si www.osobdravinji.si

E-pošta

info@osobdravinji.si

TRR

01314 – 603 068 072 5

Zbornica

Strokovni delavci šole so dosegljivi na telefonsko številko zbornice v času od 7.55 do 8.05 ali od 9.50 do 10.00.

OSNOVNA ŠOLA TEPANJE Tepanje 24, 3210 Slovenske Konjice Pedagoški vodja Milena Pajek

tel.: 03 575 54 55

E-pošta

tepanje@osobdravinji.si

7


Ustanovitelj, šolski okoliš Ustanovitelj šole Ustanovitelj šole je Občina Slovenske Konjice. Šolski okoliš K šolskemu okolišu OŠ Ob Dravinji spadajo naselja: Škalce, Slovenske Konjice – levi breg reke Dravinje (KS Slovenske Konjice), Bezina, Strtenik, Gabrovnik (KS Bezina), Brdo, Vešenik (KS Vešenik-Brdo), Prežigal, Spodnja Pristava (KS Konjiška vas). Po končanem 4. ali 5. razredu se vpišejo v našo šolo učenci iz naselij: Spodnje Grušovje (KS Spodnje Grušovje), Perovec, Dobrnež, Tepanje, Tepanjski Vrh, Novo Tepanje (KS Tepanje). Na podružnično šolo Tepanje se v 1. razred vpišejo učenci iz naselij: Spodnje Grušovje (KS Spodnje Grušovje), Perovec, Dobrnež, Tepanje, Tepanjski Vrh, Novo Tepanje (KS Tepanje).

Organizacijska shema šole ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE Svet zavoda Svet zavoda je najvišji organ šole. Sestavlja ga enajst članov: trije predstavniki ustanovitelja zavoda, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda. Predstavniki ustanovitelja

Predstavniki staršev

Predstavniki šole

Lucija Sešel Branko Bračko Marjan Berginc

Simona Gande Karlina Koželj Aleš Kukovič

Anita Vrtovec Cveta Hauptman Bernarda Rebernak Petra Paradižnik Borut Ceglar

8


Predsednica sveta zavoda OŠ Ob Dravinji je Anita Vrtovec, učiteljica športne vzgoje. Njena namestnica je Cveta Hauptman, učiteljica razrednega pouka. Svet zavoda med drugim sprejema letni delovni načrt šole, zaključno poročilo o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja šole in opravlja mnoge druge, z zakonom določene naloge. Ravnatelj Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Ravnateljica Osnovne šole Ob Dravinji je mag. Nevenka Brdnik, profesorica angleščine in francoščine. Mandat ravnatelja šole je 5 let, imenuje ga svet zavoda po postopku, ki je določen z zakonom. Pomočnik ravnatelja Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. Pomočnica ravnateljice Osnovne šole Ob Dravinji je Anita Dolenc, profesorica razrednega pouka. STROKOVNI ORGANI ŠOLE Učiteljski zbor Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavci šolske svetovalne službe, računalnikar in knjižničar. Učiteljski zbor obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, in odloča o njih, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Oddelčni učiteljski zbor Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko oddelka. Razrednik Razrednik vodi oddelek ter delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

9


Strokovni aktivi Na šoli delujejo naslednji strokovni aktivi:  Aktiv I. triletja; vodja Milena Strmšek.  Aktiv 4. in 5. razredov; vodja Mateja Trunkl.  Aktiv podaljšanega bivanja; vodja Špela Sivka.  Naravoslovno-matematični aktiv; vodja Helena Pačnik.  Družboslovno-jezikovni aktiv; vodja Primož Krivec.  Aktiv učne pomoči učencem s PP; vodja Jožica Založnik.  Aktiv podružnice Tepanje; vodja Milena Pajek.  Aktiv športne vzgoje; Anita Vrtovec. Svetovalna služba Svetovalno službo sestavljata psihologinja in pedagoginja. Na šoli pa imamo zaposleno tudi specialno pedagoginjo. DRUGI ORGANI ŠOLE Svet staršev Za organizacijo in uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku. Svoj svet staršev oblikujejo tudi na podružnici. Skupnost učencev šole Učenci uresničujejo svoje pravice in interese preko svojih predstavnikov, ki so povezani v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole je tisti organ, ki zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti ter skrbi za uresničevanje teh predlogov in pripomb. Skupnost učencev izvede šolski parlament ter sodeluje na občinskem parlamentu. Na šolskem parlamentu razpravljajo o aktualnih problemih in oblikujejo njihove rešitve, ki jih predstavijo na občinskem in regijskem parlamentu. Tema letošnjega parlamenta je ODRAŠČANJE.

10


Predmetnik Predstavitev programa

– predmetnik skupaj ur predmeta

A. OBVEZNI PROGRAM predmeti/število ur tedensko

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

SLOVENŠČINA

6

7

7

5

5

5

4

3,5 4,5

1631,5

MATEMATIKA TUJI JEZIK LIKOVNA VZGOJA

4

4

5

2

2

2

5 2 2

4 3 2

4 4 1

4 4 1

4 3 1

4 3 1

1318,0 656,0 487,0

GLASBENA VZGOJA

2

2

2

1,5

1,5 1

1

1

1

452,0

2

3

DRUŽBA

9. r.

175,0

GEOGRAFIJA

1

2

1,5 2

221,5

ZGODOVINA DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA SPOZNAVANJE OKOLJA FIZIKA KEMIJA

1

2 1

2 1

2

2 2

2 2

239,0 70,0 315,0 134,0 134,0

1,5 2

116,5

3

3

3

BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

3

GOSPODINJSTVO ŠPORTNA VZGOJA

3

3

3

3

2

3

175,0

2

1

1

2

2

3 1

1,5

3

3

210,0 140,0 87,5 2

834,0

PREDMET 1

2/1 2/1 2/1

204,0

PREDMET 2 PREDMET 3

1 1

102,0 102,0

ODDELČNA SKUPNOST

1 1

1 1

0,5

0,5 0,5

0,5 0,5 0,5

6

8

9

11

14

21

22

24

26

26

35

35

35

35

35

14 16 29, 30 5 35 35

4 3 3 5

4 3 3 5

3 3 4 5

3 3 4 5

3 3 4 5

3 3 4 5

3 3 4 5

3 3 4 5

3

3

3

3

3

3

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5 0,5

0,5 0,5 0,5

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

skupaj vseh ur število predmetov

6

6

število ur tedensko

20

število tednov pouka

35

7907,5

4 3 3 5

30 32

dnevi dejavnosti/število dni letno KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI skupaj vseh ur

103,5

skupaj ur dejavnosti

število tednov dejavnosti 3 B. RAZŠIRJENI PROGRAM DODATNA POMOČ OTROKOM S POSE0,5 BNIMI POTREBAMI DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 INTERESNE DEJAVNOSTI 2

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO ŠOLA V NARAVI

11

1 2

1 2

1 2

150,0 135,0 165,0 225,0 675,0


Izbirni predmeti 2011/2012 Vsak učenec se v 7., 8. in 9. razredu odloči za dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da učenci ne izbirajo več dveh ali treh predmetov, ampak dve ali tri ure tedensko. Šola je ponudila pouk izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega in naravoslovnotehničnega sklopa, ki so potrjeni s strani strokovnega sveta. Učenci lahko izbirajo dve ali tri ure pouka iz katerega koli sklopa. Izbirni predmeti so obvezni del pouka in so umeščeni v urnik. Ocenjujejo se z ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ob koncu šolskega leta pri izbirnem predmetu ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če je izpolnil vlogo za oprostitev.

PREDMET

UČITELJ

ANSAMBELSKA IGRA ČEBELARSTVO FRANCOŠČINA I GLASBENI PROJEKT IZBRANI ŠPORT – NOGOMET IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA LIKOVNO SNOVANJE I LIKOVNO SNOVANJE II LIKOVNO SNOVANJE III MULTIMEDIJA OBDELAVA GRADIV – LES ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO RAČUNALNIŠKA OMREŽJA RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA SODOBNA PRIPRAVA HRANE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ksenija Pančur

1

Valentina Volavšek, Katja Holobar Nina Plošnik

ŠPORT ZA ZDRAVJE TURISTIČNA VZGOJA UREJANJE BESEDIL

12

1 1

Jovita Kovač

1

Jovita Kovač

1

Borut Ceglar, Anita Vrtovec Borut Ceglar, Anita Vrtovec Jovita Kovač Nina Plošnik

ŠPORT ZA SPROSTITEV

ŠT. SKUP.

Janja Pušič Stanko Polanec Nevenka Brdnik Janja Pušič Borut Ceglar Anita Vrtovec Nada Hrovat Nada Hrovat Nada Hrovat Nina Plošnik Stanko Polanec

2 2 1 1


Strokovni delavci Poučuje naslednje predmete

Učitelj

Razrednik

Dopoldanske govorilne ure

Brigita Berglez

TJA, TJN

7. a

petek, 10.50-11.35

Majda Brdnik

RP

4. b

torek, 10.00-10.45

Nevenka Brdnik

ravnateljica, TIF

Borut Ceglar

ŠV, IP – šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport nogomet

Anita Dolenc

pomočnica ravnateljice, OPB

Urša Groleger

RP

Urša Filač Cveta Hauptman Katja Holobar Nina Plošnik Nada Hrovat

TJA

Primož Krivec

knjižničar

Antonija Levart

torek, 11.40-12.25 ponedeljek, 8.05-8.50

1. in 2. r. Tepanje

ZGO, DIE, OPB, IP – vzgoja za tisk računalnikar, MAT, IP – multimedija, računalniška omrežja, urejanje besedil LV, IP – likovno snovanje I, II, III, OPB

Katja Kranjc

Marija Lešnik

1. b

RP

OPB

Albina Leskovar

torek, 7.10-7.55

OPB, org. šolske prehrane

Jovita Kovač

Marija Kuzman Vilič

petek, 10.00-10.45

četrtek, 11.40-12.25 ponedeljek, 10.00-10.45 ponedeljek, 8.05-8.50 sreda, 11.40-12.25 torek, 8.55-9.40

6. a

ponedeljek, 10.00-10.45 ponedeljek, 13.20-14.05

RP

3. a

TIT, IP – obdelava gradiv les, OPB RP

četrtek, 12.30-13.15 torek, 10.00-10.45

1. a

2. učiteljica v 1. razredu (Tepanje), OPB

ponedeljek, 11.40-12.25 torek, 10.50-11.35

Marta Levart

SLO, JV

6. b

sreda, 10.00-10.45

Angela Mlakar

RP

2. a

ponedeljek, 11.40-12.25

Jana Novak Vehovar Milena Pajek Gašper Gomboc

MAT

ponedeljek, 11.40-12.25

RP Tepanje, OPB

3. in 4. r.

sreda, 12.30-13.15

spremljevalec gibalno oviranega učenca, OPB

Helena Pačnik

GEO, ZGO

8. a

ponedeljek, 8.55-9.40

Ksenija Pančur

BIO, NAR , IP – rastline in človek

8. b

sreda, 8.05-8.50

13


Poučuje naslednje predmete

Učitelj Petra Paradižnik

2. učiteljica v 1. a, OPB

Romana Pokorn

OPB, JV FI, TIT, IP – Sonce, Luna, Zemlja, čebelarstvo pedagoginja

Stanko Polanec Simona Pozeb

Razrednik

Dopoldanske govorilne ure torek, 10.00-10.45 petek, 7.10-7.55

9. a

ponedeljek, 7.10-7.55 torek, 8.05-8.50

Janja Pušič

GVZ, MPZ, OPZ

sreda, 11.40-12.25

Sonja Rak

porodniški dopust

Irena Ratej

RP

5. a

četrtek, 10.00-10.45

Bernarda Rebernak

RP

4. a

ponedeljek, 11.40-12.25

Milena Strmšek

KEM, GOS, IP - poskusi v kemiji, sod. prip. hrane 2. učiteljica v 1. B, OPB laborant, spremljevalec gib. oviranega učenca RP

3. b

torek, 12.30-13.15

Brigita Štefane

RP

2. b

ponedeljek, 11.40-12.25

Urška Ribič Hribernik Špela Sivka Brigita Stojan

Dragica Taks Rutar

ponedeljek, 11.40-12.25 ponedeljek, 10.50-11.35 sreda, 8.55-9.40

psihologinja

torek, 8.05-8.50

Mateja Trunkl

RP

5. b

Anica Vehovar

MAT

7. b

Emilija Višič Milena Volavšek Anita Vrtovec Jožica Založnik Maja Verhovnik Robert Zrnec

SLO, IP – gledališki klub SLO

ponedeljek, 10.50-11.35 sreda, 7.10-7.55 petek, 12.30-13.15

8. b

ŠV, IP – šport za zdravje, šport za sprostitev

petek, 10.50-11.35 četrtek, 12.30-13.15

specialna pedagoginja specialna pedagoginja

torek, 8.05-8.50

TJA

9. b

14

petek, 11.40-12.25


Varna pot v šolo Ustanovitelj zagotavlja brezplačen prevoz za vse učence, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. Ravno tako poskrbi za prevoz otrok, ki obiskujejo prvi razred, in otrok, ki obiskujejo višje razrede, ne glede na oddaljenost od šole, kjer je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Varnost šolske poti preveri Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Šola je starše in učence seznanila z varno potjo. Nekaj nasvetov za varno pot v šolo:

       

Hodimo po najvarnejši poti. Uporabljamo pločnike in pešpoti. Cesto prečkamo na prehodih za pešce. Na cesti, ki nima pločnika, praviloma hodimo po skrajni levi strani vozišča. Hodimo v gosjem redu. Uporabljamo kresničke in rumene rutice. Otrok naj se v šolo vozi s tehnično brezhibnim kolesom; opravljen mora imeti kolesarski izpit, za vse učence do 14 leta pa je obvezna čelada. Kolo z motorjem lahko uporabljajo starejši od 14 let, ki imajo opravljen preizkus znanja cestnoprometnih predpisov.

Šolski zvonec I. TRILETJE in II. TRILETJE URA 0.

III. TRILETJE (6 . – 9. razred)

ČAS 7.15–8.00 8.05–8.50 malica

URA 0.

ČAS 7.15–8.00

1.

8.05–8.50

2.

9.10–9.55

2.

3. 4. 5.

10.00–10.45 10.50–11.35 11.40–12.25 12.30–13.15 kosilo

3. 4. 5.

1.

6.

6. 7. 8.

15

8.55–9.40 malica 10.00–10.45 10.50–11.35 11.40–12.25 12.30–13.15 kosilo 13.20–14.05 14.10–14.55


Prevozi šolskih avtobusov IZLETNIK 06:45 Sojek – Špitalič – Konjiška vas – Sl. Konjice – OŠ Ob Dravinji – OŠ Pod goro 13:30 odhod OŠ Ob Dravinji, 13:35 OŠ Pod goro – v smeri za Sojek 06:30 Kamna Gora – Sl. Konjice – OŠ Pod goro 14:30 OŠ Pod goro – v smeri za Kamno Goro 13:25 odhod OŠ Ob Dravinji, 13:30 OŠ Tepanje – v smeri Sp. Grušovje Prevoznik ANDA d.o.o. 6:25 Sp. Pristava – Nova vas – Breg – OŠ Pod goro 6:40 Brdo – OŠ Ob Dravinji 6:55 Škalce – OŠ Ob Dravinji 6:30 Preloge – Sp. Grušovje – Prihova (K) 6:40 Skerbiš – Sp. Grušovje – Perovec – Turistična kmetija Marguč 6:50 Tepanje – Dobrnež – OŠ Ob Dravinji 13:20 odhod OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji – Dobrnež – Sp. Grušovje – Preloge 6:25 Ulipi – Zeče kapela – OŠ Pod goro 6:30 Polene – OŠ Pod goro 6:50 Gabrovnik – Barbara – Bezina – OŠ Ob Dravinji – OŠ Pod goro 12:35 OŠ Pod goro – Ulipi 12:45 OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji – Breg – Sp. Pristava 13:20 OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji – Gabrovnik – Barbara – Bezina 13:40 OŠ Pod goro – Ulipi 13:20 OŠ Ob Dravinji – Brdo 13:40 OŠ Ob Dravinji – Škalce 13:50 OŠ Pod goro – Breg – Nova vas Prevoznik Lipičnik 7:40 Gabrovlje/Dobrovlje – OŠ Pod goro – OŠ Ob Dravinji 13: 35 OŠ Ob Dravinji – Gabrovlje Redne linije: Sl. Konjice – Sl. Konjice – Sl. Konjice – Sl. Konjice – Sl. Konjice –

Oplotnica, ob 14.20 uri (Izletnik) Tepanje – Sp. Grušovje ob 14:20 uri (Izletnik) Sojek 14:20 uri (Izletnik) Vrhole ob 14:20 uri (Izletnik) Ulipi ob 13:10 uri (Izletnik), 14:24 uri (Izletnik) in ob 15:10 uri (Izletnik)

16


Razpored govorilnih ur in roditeljskih sestankov Šola sodeluje s starši tako, da organizira redne govorilne ure in roditeljske sestanke ter omogoča delovanje sveta staršev in sveta šole. Popoldanske govorilne ure so enkrat mesečno, in sicer drugi torek v mesecu od 17.00 do 18.00. Takrat se lahko z učitelji individualno pogovorite. Ravnateljica ima govorilne ure v času uradnih ur. Pri njej ste vedno dobrodošli s svojimi pripombami, pohvalami, mnenji in predlogi. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur (glej razpredelnico Strokovni delavci šole). Roditeljski sestanki Čas

Tema

Izvajalec

september (17. 9. – 21. 9. 2012)

Predstavitev življenja in dela na šoli, šolskega koledarja, vzgojnega načrta, pravilnika o šolskem redu, pravil hišnega reda, NPZ.

januar (14. 1. – 18. 1. 2013)

Aktualnosti v razredu, učno vzgojna problematika, NPZ, tematsko predavanje.

ZZV Celje, razredniki, zunanji izvajalci.

april (8. 4. – 12. 4. 2013)

Evalvacija vzgojnega načrta. Aktualnosti v razredu, izbirni predmeti za naslednje šolsko leto, učna diferenciacija.

Tim za VN, razredniki in ŠSS.

Razredniki, ravnateljica, ŠSS.

Glede na želje in potrebe staršev bo šola organizirala srečanja, delavnice, razgovore z ustreznimi strokovnjaki. Za starše načrtujemo še srečanje in predavanje na temo Zdrava prehrana.

Dežurstva učencev in učiteljev Dežurstva učencev in učiteljev organiziramo zaradi zagotavljanja večje varnosti in reda. Izvajamo jih v avli šole, na hodnikih, v 1. triletju in v jedilnici. Razpored dežurnih učencev in učiteljev za tekoči mesec je na oglasni deski v avli in v zbornici šole. Dežurni učenec dobi zjutraj dežurni list z navodili za delo. V času dežuranja ga vestno izpolnjuje. Dežurno mesto lahko zapusti le v dogovoru z razrednikom ali s pomočnico ravnateljice.

17


Razširjeni program šole V skladu z 20. členom Zakona o osnovni šoli izvaja šola razširjeni program, ki obsega: Dodatni pouk Učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, učenje z odkrivanjem, problemski pouk, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Na razredni stopnji se izvajata dodatni pouk slovenščine in matematika. Na predmetni stopnji pa: slovenščine, matematike, angleščine, kemije, zgodovine, biologije. Dopolnilni pouk Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dodatno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z razširjenimi metodami in oblikami dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Dopolnilni pouk pri matematiki in slovenščini lahko obiskujejo učenci od prvega do devetega razreda, od šestega razreda naprej pa tudi pri angleščini. Učenci devetega razreda imajo možnost dopolnilnega pouka tudi iz kemije. Individualna učna pomoč Na šoli je organizirana individualna učna pomoč učencem s posebnimi potrebami. Delo je namenjeno tako učencem z učnimi težavami kot izjemno nadarjenim. Učence v to obliko vključujemo v soglasju s starši. Učencem v času individualne obravnave pri delu pomagajo pedagoginja, psihologinja, specialna pedagoginja, učitelji. V šolskem letu 2012/2013 je v okviru individualne učne pomoči na osnovi odločb o usmeritvi načrtovano 63 ur v okviru dela svetovalne službe in 47 ur v okviru dela učiteljev. Svetovalne ure Tudi v tem šolskem letu ponujamo učencem, ki potrebujejo pomoč pri šolskem delu, enkrat mesečno svetovalno uro pri vseh predmetih. Če se pokaže potreba, se lahko učenec z učiteljem dogovori za več svetovalnih ur. Učenec se za svetovalno uro odloči na lastno pobudo ali po nasvetu učitelja posameznega predmeta. Delavnice za učinkovito učenje Delavnice bomo organizirali enkrat mesečno v popoldanskem času. V njih bodo imeli učenci možnost spoznati in vaditi učinkovite metode in tehnike učenja. Po dogovoru bodo na delavnice vabljeni tudi starši. Delo z nadarjenimi učenci Na OŠ Ob Dravinji spodbujamo in razvijamo kognitivni in osebnostni razvoj nadarjenih otrok z individualnim pristopom k šolskemu delu, z vključevanjem učencev v dodatni pouk, s pripravo otrok na različna tekmovanja in raziskovalno delo ter z vključevanjem v različne interesne dejavnosti. Organizirali bomo tematske delavnice v popoldanskem času in strokovne ekskurzije v času počitnic. Organizirali bomo tudi poučno ekskurzijo v London. Učenci se bodo udeležili tudi jezikovne tržnice v Ljubljani.

18


Ustvarjalne delavnice Ustvarjalne delavnice predstavljajo obogatitveni program šole. Vanje se vključujejo otroci, ki postavljajo nenavadna vprašanja, so nezadovoljni s preprostimi odgovori, imajo bujno domišljijo in zanimive ideje. Ustvarjalnost je ena izmed najpomembnejših človeških lastnosti. Ustvarjalni otroci se spopadajo s težavami na drugačne, izvirne načine. To počnejo spontano. Pomembno je, da ustvarjalnost otrok spodbujamo. Na naši šoli razvijamo jezikovno, besedno, gibalno in likovno ustvarjalnost. Delavnice bodo v šolskem letu 2012/2013 potekale v okviru pouka enkrat tedensko in kot celodnevne oz. popoldanske ustvarjalnice na OŠ Ob Dravinji in podružnični šoli v Tepanju. Ustvarjalne delavnice bodo potekale tudi v okviru SOBOTNIH ŠOL. Podaljšano bivanje Učenci od prvega do petega razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja od 11.40 do 16.15. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učiteljica oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole le s pisnim obvestilom staršev učitelju podaljšanega bivanja. RAZRED

ČAS

UČITELJ

1. razred

11.40 – 16.15

2. razred

11.40 – 16.15

3. razred

11.40 – 16.15

4. razred, 5. razred

11.40 – 16.15

Tepanje

11.40 – 16.15

P. Paradižnik, Š. Sivka, T. Burič, J. Kovač V. Volavšek (K. Holobar), A. Dolenc, M. Levart, N. Plošnik N. Plošnik, R. Pokorn, N. Hrovat, J. Pušič U. Sovič (A. Leskovar), M. Brdnik, N. Hrovat, M. Levart, M. Hartman, J. Pušič D. Ćulum (A. Levart), U. Sovič (A. Leskovar), N. Hrovat, T. Burič

Varstvo vozačev in jutranje varstvo Za učence, ki se vozijo, je organizirano jutranje varstvo od 7.00 do 8.00 in od 12.40 do odhoda avtobusov. (do 13.50) V tem času je poskrbljeno za varnost vključenih učencev. Varstvo je obvezno za vse vozače, razen v primeru, ko starši pisno potrdijo, da njihov otrok ne bo vključen v varstvo. Učenci prvih razredov 9-letne osnovne šole imajo organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00. RAZRED

ČAS

UČITELJ

1. razred

6.00 – 8.00

R. Pokorn

I. TRILETJE

7.00 – 8.00

M. Strmšek, U. Groleger, A. Mlakar

II. in III. TRILETJE TEPANJE II. TRILETJE

7.00 – 8.00 7.00 – 7.45 12.30 – 13.40

III. TRILETJE

12.30 – 13.30

Stanko Polanec M. Levart M. Brdnik, B. Rebernak, učitelji OPB H. Pačnik, R. Zrnec, K. Pančur, J. Pušič, E. Višič

19


Tečajne oblike pouka:  kolesarski izpit, 5. razred, Stanko Polanec,  športno-vzgojni karton, od 1. do 9. razreda,  plavalni tečaj, 3. razred, Terme Zreče, nov. 2012,  plesni tečaj, 9. razred, Plesna šola Devžej, (petek od 13.30 -15.00),  jezikovni tečaji, od 1. do 9. razreda,  tečaj prve pomoči, 7. - 9. razred, zunanji izvajalci.

Šola v naravi Šola organizira to obliko dejavnosti za učence 4., 6. in 8. razreda. Razred

Kraj

Termin

Vodja

4. r.

Čatež

27. 5. – 31. 5. 2013

Anita Vrtovec

6. r.

Ruška koča

25. 2. – 1. 3. 2013

Borut Ceglar

8. r.

CŠOD PECA

3. 9. – 7. 9. 2012

Brigita Berglez, Robert Zrnec

Subvencioniranje šole v naravi Šola je dolžna izvesti tri šole v naravi, katere so financirane iz različnih sredstev. Letna šola v naravi za 4. razrede je delno financirana s strani MŠŠ, zimska šola v naravi za 6. razrede je delno financirana s strani občine, ostali del prispevajo starši. Naravoslovne dejavnosti za 8. razrede se izvajajo v CŠOD in temu ustrezno je cena nižja, plačajo jo starši. Šola za zagotovitev sredstev za izvajanje teh dejavnosti naslovi prošnje tudi na podjetja za donacije.

20


Interesne dejavnosti INTERESNA DEJAVNOST UČITELJ VESELA ŠOLA

Majda Brdnik

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Majda Brdnik

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Brigita Berglez

PLESNI KROŽEK (Tepanje)

Daniela Ćulum

KROŽEK ANGLEŠKEGA JEZIKA (matična šola)

Tina Burič

GOLF (1. triletje)

Urška Groleger

KOŠARKA – 1. triletje

Urška Groleger

KROŽEK ANGLEŠKEGA JEZIKA (Tepanje)

Tina Burič

ŠOLSKA HRANILNICA in CICI VESELA ŠOLA

Cveta Hauptman

VESELA ŠOLA - 7. – 9. r.

Valentina Volavšek

LIKOVNI KROŽEK

Nada Hrovat

FOLKLORA

Katja Kranjc

FOLKLORA (Tepanje)

Katja Kranjc

BRALNA ZNAČKA (Eko bz, ang. bz)

Primož Krivec

RDEČI KRIŽ

Jovita Kovač

TURISTIČNI KROŽEK

Jovita Kovač, Špela Sivka

BRALNI KROŽEK

Marija Kuzman Vilič

OTROŠKI PEVSKI ZBOR (1. + 2. razred)

Romana Pokorn

ČEBELARSKI KROŽEK

Stanko Polanec

ŠOLSKI BEND

Janja Pušič

LUTKOVNA DELAVNICA

Bernarda Rebernak

RAČUNALNIŠKO-USTVARJALNI KROŽEK

Sonja Rak

ROČNODELSKI KROŽEK

Brigita Stojan

BRALNI KROŽEK

Milena Strmšek

VESELA ŠOLA (Tepanje)

Mateja Trunkl

MALE SIVE CELICE

Anica Vehovar

SPOROČANJE

Milena Volavšek

ODBOJKA

Anita Vrtovec

LUTKOVNA DELAVNICA

Jožica Založnik

FOTO KROŽEK

Robert Zrnec

21


Interesne dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi sodelavci INTERESNA DEJAVNOST

IZVAJALEC Konjiška atletska šola Anton Noner Športno društvo Miki šport – Miloš Šporar

ATLETIKA KOŠARKA ŠAHOVSKI KROŽEK

Angela Slivečka

GIMNASTIKA

Gimnastična zveza Slovenije

PLESNE VAJE

Plesna šola Devžej

22


Druge dejavnosti šole Strokovne ekskurzije Strokovne ekskurzije so sestavni del letnega delovnega načrta in so pripravljene tako, da učenci v času šolanja spoznajo značilnosti slovenskih pokrajin.

EKSKURZIJE RAZRED

KRAJ

DATUM

1.

Velenje – Pikin festival

september 2012

2.

Gorenjska – Kekčeva domačija

junij 2013

3.

Osrednje-slovenska regija – Živalski vrt Ljubljana

junij 2013

4.

Kozjansko in Posotelje:  Muzej Šola moje mame (Kozje)  Muzej na prostem (Rogatec)

7. junij 2013

5.

Savinjska dolina: Jama Pekel, gozdna učna pot

junij 2013

6.

Panonska Slovenija

junij 2013

7. 8. 9.

Koroška Gorenjska Primorska s Posočjem

junij 2013 junij 2013 junij 2013

Dnevi dejavnosti V program so zajete geografske, zgodovinske, naravoslovne, kulturne in športne vsebine, ki so delno sofinancirane iz strani MŠŠ.

KULTURNI DNEVI RAZRED

1.

NASLOV V svetu pravljic

ČAS IN KRAJ oktober 2012 – Slov. Konjice, Kulturni dom

Sodelovanje na nivoju kraja – 2 uri Prireditev Rojstvo – 2 uri Pust – izdelava mask Gledališka predstava

4. december 2012 – Slov. Konjice (učilnica, kulturni dom) spomladi 2013 RAZRED marec 2013 V svetu pravljic – januar- marec 2013 – Celje oktober 2012 – Slov. Konjice (kulturni dom)

V svetu pravljic

2.

Prireditev Rojstvo – 2 uri PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU – 2. uri Božično-novoletno praznovanje Gledališka predstava

december, februar 2012-13 – Slov. Konjice

1.

december 2012 januar 2013 – gledališče Celje

Sodelovanje na nivo kraja – 2 uri Prireditev Rojstvo –

Pust – izdelava mas

23

Gledališka predstav V svetu pravljic


KULTURNI DNEVI RAZRED

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NASLOV Prireditev Rojstvo– 2 uri Proslava ob Kulturnem prazniku Božično-novoletno praznovanje Namizno gledališče Gledališka predstava PRIREDITVE na šoli: Dan reformacije Rojstvo Prešernov dan Ogled gledališke predstave RAZREDNA PRIREDITEV ½ Prireditev Rojstvo, ½ Proslave ob praznikih Ogled gledališke predstave Mednarodni festival podvodnega film ½ Svetovni dan knjige ½ Pogled v našo preteklost: Žička Kartuzija, Celjski grad, učna pot KULTURNI DAN – (celodnevna ekskurzija) Projekt Rojstvo (1/2) –NEKOGA MORAŠ IMETI RAD Kulturne dejavnosti med šolskim letom - ½ ½ obisk literarnega ustvarjalca ob dnevu knjige v sodelovanju s splošno knjižnico Gledališka predstava (1 kulturni dan) Koroška, ekskurzija Projekt Rojstvo (1/2) – NEKOGA MORAŠ IMETI RAD Kulturne dejavnosti med šolskim letom (1/2) ½ Obisk literarnega ustvarjalca ob dnevu knjige v sodelovanju s splošno knjižnico. Gledališka predstava KD GLEDALIŠKA PREDSTAVA – ½ SVETOVNI DAN KNJIGE – ½, KULT. DEJ. MED LETOM – ½ Gorenjska, ekskurzija Projekt Rojstvo ½ – NEKOGA MORAŠ IMETI RAD Kulturne dejavnosti med šolskim letom in obisk literarnega ustvarjalca ob dnevu knjige v sodelovanju s splošno knjižnico ½ Gledališka predstava Raščica, Dolenjska

24

ČAS IN KRAJ december 2012 – Slov. Konjice, avla šole december 2012 april 2013 januar 2013 čez šolsko leto januar 2013 april 2013 4. december 2012 oktober, februar, april januar 2013, januar 2013 23. februar 2013 4. 10. 2012 4. 12. 2012 april 2013 januar 2013 4. 10. 2012 4. 12. 2012 23. 4. 2013 januar 2013 januar 2012 april 2012 4. 10. 2012 4. 12. 2012 23. 4. 2013 februar 2013 4. 10. 2012


9.

Projekt Rojstvo (1/2) – JUNAKI NAŠEGA ČASA Kulturne dejavnosti med šolskim letom ½ ½ Obisk literarnega ustvarjalca ob dnevu knjige v sodelovanju s splošno knjižnico. Gledališka predstava GLEDALIŠKA PREDSTAVA – ½ SVETOVNI DAN KNJIGE – ½, KULT. DEJ. MED LETOM ½

1. 12. 2011 23. 4. 2013 februar 2013 december 2011 april 2012

NARAVOSLOVNI DNEVI RAZRED 1.

2.

3.

NASLOV

ČAS IN KRAJ

Skrb za zdrave in čiste zobe Obisk na kmetiji Travnik Izdelki iz naravnih Materialov Zdrava prehrana Gozd Prva pomoč Priprava jedi po receptu

oktober 2012 – Slov. Konjice april 2013 – Slov. Konjice junij 2013 – (travnik) jesen 2012 – Slov. Konjice (učilnica) november 2012 – Slov. Konjice april 2013 – Slov. Konjice (gozd) november 2012 – Slov. Konjice marec 2013 – Slov. Konjice junij 2013 – Slov. Konjice (Čebelarstvo Žvikart)

Čebelja dogodivščina

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SVETLOBA RIŠE SENCE (sončna ura in senčno gledališče) Voda in vodovodno omrežje ½ orientacija in kartografija ½ domači kraj nekoč in danes Obdelava podatkov Pokrajinski muzej Zdrava prehrana Skrb za zdravje Medpredmetno povezovanje (MAT, GEO, ZGO) – Človek raziskuje- prve znanosti in njihov začetek Dejavnosti šole v naravi Dejavnosti šole v naravi Učna pot Petelinjek Matematične vsebine Soline, morski akvarij ŠOLA V NARAVI ŠOLA V NARAVI ŠOLA V NARAVI RAZKRITA TELESA VERJETNOST TERENSKO DELO

25

9. 2012, učilnica, šolska okolica marec 2013 april, maj 2013 maj 2013 4. oktober 2012 – okolica šole 13. februar 2013 junij 2013 Gozdna učna pot med 11. in 14. 2. 2013 – Slov. Konjice 26. 2. 2013 – 1. 3. 2013 Ruška koča 26. 2. 2013 – 1. 3. 2013 Ruška koča 1. 10. 2012 Jernej pri Ločah 11. 4. 2013 – Slov. Konjice 24. 5. 2013, Sečovlje, Piran 3. 9. – 7. 9. 2012 CŠOD Peca 2. 10. 2012, Ljubljana 12. december 2012 – Slov. Konjice 7. 5. 2013 - Slov. Konjice


ŠPORTNI DNEVI RAZRED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NASLOV

ČAS IN KRAJ

ŠTAFETNE IGRE POHOD SANKANJE ALI POHOD ROLANJE ALI KOLESARJENJE MERJENJE TEKOV IN IGRE Z ŽOGO ŠTAFETNE IGRE ROLANJE ALI KOLESARJENJE SANKANJE ALI POHOD POHOD – KRAJNSKA GORA MERJENJE TEKOV ŠTAFETNE IGRE POHOD SANKANJE ALI POHOD ROLANJE ALI KOLESARJENJE MERJENJE TEKOV POHOD NA KONJIŠKO GORO ŠPORTNE IGRE IN KROS ATLETSKA OLIPIJADA PLAVANJE POHOD NA BRINJEVO GORO POHOD NA KONJIŠKO GORO KROS IN ŠPORTNE IGRE POHOD ATLETSKA OLIMPIJADA VOŽNJA S KOLESOM KROS, ŠPORTNE IGRE PLAVANJE SMUČANJE – ŠN PLANINSKI POHOD ATLETSKA OLIMPIJADA KROS, ŠPORTNE IGRE POHOD PLAVANJE, SMUČANJE ATLETSKA OLIMPIJADA ŠPORTNE IGRE KROS, ŠPORTNE IGRE PLAVANJE, SMUČANJE DEJAVNOSTI ŠOLE V NARAVI ATLETSKA OLIMPIJADA PLANINSKI POHOD

26

september 2012 oktober 2012 januar 2013 spomladi 2013 junij 2013 september 2012 oktober 2012 januar 2013 spomladi 2013 junij 2013 september 2012 oktober 2012 januar 2013 spomladi 2013 junij 2013 7. september 2012 29. september 2012 25. maj 2013 31. maj 2013 april 2013 11. september 2012 29. september 2012 24. april 2012 junij 2013 junij 2013 29. september 2012 14. januar januar 2013 februar/marec 2013 12. september 2012 25. maj 2012 29. september 2012 12. september 2012 januar 2013 junij 2013 junij 2013 29. september 2012 7. januar 2013 september 2012 25. maj 2013 24. junij 2013


ŠPORTNI DNEVI RAZRED

9.

NASLOV

ČAS IN KRAJ

KROS, ŠPORTNE IGRE PLAVANJE, SMUČANJE POHOD ŠPORTNE IGRE ATLETSKA OLIMPIJADA

29. september 2012 7. januar 2013 14. junij 2013 9. maj 2013 25. maj 2013

27


TEHNIŠKI DNEVI RAZRED 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NASLOV

ČAS IN KRAJ

ROJSTVO BOŽIČNO-NOVOLETNA DELAVNICA IZDELKI ZA STARŠE ROJSTVO PUST – izdelava mask IZDELKI ZA STARŠE ROJSTVO PUST – izdelava mask IZDELKI ZA STARŠE ELEKTRIČNI TOKOKROG ROJSTVO BOŽIČNO-NOVOLETNA DELAVNICA, OBDELAVA PAPIRNIH GRADIV PREMIKANJE – VOZILA NA NOTRANJI IN ZUNANJI POGON ROJSTVO ENERGIJA VETRA GIBANJE SE PRENAŠA Z GONILI – ½, JUMICAR – ½ BOŽIČNO-NOVOLETNA DELAVNICA ROJSTVO

november 2012 december 2012 marec 2013 november 2012 februar 2013 marec 2013 27. november 2012 februar 2013 marec 2013 april 2013 27. november 2012

BOŽIČNO-NOVOLETNO PRAZNOVANJE

21. december 2012

ŠOLA V NARAVI – PROMET LES ROJSTVO

februar, marec 2013 8. april 2013 27. november 2012

BOŽIČNO-NOVOLETNO PRAZNOVANJE

21. december 2012

UMETNE MASE PROMET OBDELAVA KOVIN ROJSTVO BOŽIČNO-NOVOLETNO PRAZNOVANJE ŠOLA V NARAVI

16. april 2013 19. junij 2013 23. oktober 2012 27. november 2012 21. december 2012 september 2012

28

21. december 2012 april 2013 27. november 2012 19. november 2012 maj 2013 21. december 2012 27. november 2012


TEHNIŠKI DNEVI RAZRED

NASLOV

ČAS IN KRAJ

9.

POKLICNO USMERJANJE ROJSTVO BOŽIČNO-NOVOLETNO PRAZNOVANJE TEHNIČNI MUZEJ BISTRA

29

23. oktober 2012 27. november 2012 21. december 2012 14. marec 2013


PRIREDITVE NASLOV

Sprejem prvošolcev

Teden otroka – ogled filma

VODJA Petra Paradižnik, Špela Sivka, Brigita Štefane, Angelca Mlakar, Milena Pajek, Cveta Hauptman, Antonija Levart Urša Groleger, Emilija Višič

DATUM

1. 9. 2011

4. 10. 2011

Dan reformacije – kulturni program, razstava

Emilija Višič, Primož Krivec

28. 10. 2011

Rudolf Maister – kratek kulturni program

Helena Pačnik

23. 11. 2011

Dan odprtih vrat, zaključek projekta Rojstvo

Anita Vrtovec

1. 12. 2011

Dan samostojnosti – kratek kulturni program

šolska skupnost

23. 12. 2011

Božično-novoletno slavje – koncert in delavnice – tehniški dan

šolska skupnost

23. 12. 2011

Dan spomina na holokavst – šolski radio

učitelj zgodovine

27. 1. 2012

Slovenski kulturni praznik – kratka prireditev za učence

Bernarda Rebernak, Angelca Mlakar

7. 2. 2012

Rastem s knjigo – zaključek (obisk literarnega ustvarjalca)

Milena Volavšek, Primož Krivec

april 2012

Tepanje – zaključek projekta Rojstvo

Milena Pajek

29. 3. 2012

Dan knjige Revija pevskih zborov Dan boja proti okupatorju in 1. maj – kratka prireditev Bralna značka – zaključek

Milena Volavšek, Splošna knjižnica Janja Pušič Helena Pačnik ali učitelj zgodovine Primož Krivec

23. 4. 2012 april 2012 26. 4. 2012 18. 5. 2012

Valeta devetošolcev

Robert Zrnec, Stanko Polanec

14. 6. 2012

Zaključna prireditev – Tepanje

Cveta Hauptman

19. 6. 2012

Zaključna prireditev – prikaz celotnega dela

1. triletje, OPB

24. 6. 2012

30


Učne skupine 3. odstavek 40. člena Novele zakona o osnovni šoli določa, da se v 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne homogene ali heterogene skupine, med letom pa glede na učne vsebine tudi kot kombinacija homogenih in heterogenih skupin. V šol. letu 2012/13 se učenci delijo v skupine v skladu s pravilnikom o izvajanju diferenciacije v OŠ, ki pa je z 31. 8. 2012 prenehal veljati. V 2. triletju (4., 5. in 6. razredu) in še v 7. razredu se delo pri pouku organizira kot v manjših učnih skupinah in to le pri matematiki in slovenščini, in to v obsegu največ do četrtine vseh ur, namenjenih tema predmetoma. V 6. in 7. razredu zajema pouk v manjših učnih skupinah poleg slovenščine in matematike še angleščino. Učne skupine Učenci različnih oddelkov so v manjših heterogenih skupinah, v različnih ravneh. Učitelji razporedijo učence v skupine pri slovenščini, angleščini in matematiki. RAZRED

ŠTEVILO SKUPIN

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA

4.

3

učne skupine

učne skupine

/

5.

3

učne skupine

učne skupine

/

6.

3

učne skupine

učne skupine

učne skupine

7.

3

8.

3

učne skupine heterogene/ homogene skupina učne skupine

učne skupine heterogene/ homogene skupina učne skupine

9.

3

učne skupine heterogene/ homogene skupina učne skupine heterogene/ homogene skupina učne skupine

heterogene/ homogene skupine

heterogene/ homogene skupine

31


Šolska knjižnica Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo in ponudbo prostor, kjer najdete veliko koristnih in uporabnih nasvetov za uspešno šolsko delo. V njej pripravljamo priložnostne razstave, predstavitve knjižnih novosti, ure pravljic, uganke, izbiramo »naj« knjige, oblikujemo priporočilne bralne sezname, izvajamo bralno značko in se preizkušamo v bralnih maratonih. Ure knjižničnih informacijskih znanj potekajo po učnem načrtu od 1. do 9. razreda, z medpredmetnim povezovanjem pa podpirajo tudi druga predmetna področja. Knjižnica nudi:  Širok izbor knjig, strokovne literature, revij, časopisov ...  Prostor za branje, učenje, izdelavo plakatov, pisanje domačih nalog ...  Uporabo računalnika za:  iskanje različnih informacij za seminarske, projektne in druge naloge,  učenje s pomočjo programov na zgoščenkah,  iskanje informacij o dostopnosti knjižničnega gradiva. Uporabniki šolske knjižnice morajo izposojeno gradivo pravočasno vračati. Za morebitne poškodbe odgovarjajo sami. Spoštovati morajo knjižnični red in pravila lepega vedenja.

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE 7.00 – 7.30

Strokovno delo knjižničarja

7.30 – 8.05

Izposoja, bralna značka

8.05 – 10.00

Strokovno delo knjižničarja, bibliopedagoške ure

10.00 – 13.00

Bibliopedagoške ure, izposoja

13.00 – 13.55

Bralna značka

Učbeniški sklad V učbeniškem skladu si lahko učenci izposodijo knjige. V tem šolskem letu so si učbenike izposodili vsi učenci. Za vse je obrabnino poravnalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Na šoli redno skrbimo za obnavljanje učbenikov v skladu. V sklopu akcije »Za lažjo šolsko torbo« pa MŠŠ vsako leto kupi še nekaj učbenikov za na klop, ki jih učenci uporabljajo pri pouku. V sklopu knjižnice deluje učbeniški sklad. Poverjenica sklada je Anita Dolenc. Člana učbeniškega sklada sta Jovita Kovač in Primož Krivec. Obrazce z navodili za izposojo učbenikov razdelimo v začetku junija za naslednje šolsko leto.

32


Svetovalna služba Šolska svetovalna služba vključuje delo psihologinje in pedagoginje. Njuno delo se prepleta in dopolnjuje. Poudarek je na delu z učenci, s starši, z razredniki in drugimi učitelji, vodstvom šole, zunanjimi institucijami. Svetovalni delavki s pogovorom, iskanjem rešitev, predstavitvami možnosti pomagata učencem, učiteljem ter staršem na centralni in podružnični šoli. Svetovalni delavki sta na šoli predvidoma prisotni v času pouka (pedagoginja od 8. do 14. ure in psihologinja od 7. do 14. ure), v času popoldanskih govorilnih ur in po dogovoru. Psihologinja se z učenci in njihovimi starši sreča že ob vpisu v šolo. Vodi postopek vpisa in prepisa otrok, sodeluje pri oblikovanju oddelkov, spremlja vključevanje otrok v oddelčno skupnost, spremlja njihov napredek pri šolskem delu in nudi pomoč otrokom, ki imajo težave pri vključevanju v novo skupino. Za učence osmih in devetih razredov ter njihove starše izvaja naloge, ki jih predvideva poklicna orientacija in izvede naloge v zvezi z vpisom v srednjo šolo. Rešuje probleme socialne narave in vodi postopke za subvencijo šolske prehrane, subvencioniranje šole v naravi, letovanje in podobno. Koordinira delo z učenci s posebnimi potrebami, izvaja ure individualne strokovne pomoči v skladu z odločbo Zavoda za šolstvo in individualne ure pomoči z učenci z učnimi težavami, čustvenimi težavami in vedenjsko opaznimi učenci. Pedagoginja vodi skupine za učinkovito učenje, kjer učenci spoznavajo ustrezne metode in tehnike učenja. Koordinira delo z nadarjenimi učenci, vodi postopke NPZ, starše in učence obvešča o pomenu NPZ, dosežkih na NPZ ter učnimi rezultati v posameznem ocenjevalnem obdobju. Organizira najrazličnejše oblike izobraževanja za učence, starše in učitelje (delavnice, preventivna dejavnost). Učence in starše seznani s ponudbo izbirnih predmetov in oblikami diferenciacije.

Dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami Učitelj za dodatno strokovno pomoč nudi pomoč otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo Zavoda za šolstvo. Pomoč poteka v času pouka v oddelku ali izven oddelka. Za vsakega učenca pripravi individualiziran program dela v sodelovanju z otrokom, s starši in z učiteljem. Specialna pedagoginja nudi učno pomoč otrokom s posebnimi potrebami v soglasju s starši. Pomoč poteka v času pouka zunaj razreda ali v razredu. Za vsakega učenca se izdela individualiziran program dela v sodelovanju z otrokom, s starši in z učitelji, ki otroka poučujejo. Glede na potrebe učenca specialna pedagoginja sodeluje z logopedom, s fizioterapevtom, pedopsihiatrom ali učenca napoti na obravnavo le-tem. O otrokovem napredku sproti seznanja razrednika in starše ter daje smernice za nadaljnje delo.

33


Kam se lahko obrne mladostnik v stiski? TOM telefon

080 12 34

Zdravstveni dom Slovenske Konjice

758 17 00

Reševalna postaja

112

Dispanzer za psihohigieno otrok in mladostnikov Celje

534 43 23

Center za socialno delo Slovenske Konjice

758 08 80

Krizni center za mlade Celje

493 05 30

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Policija

490 02 28

Policija – anonimni telefon

080 12 00

Zasebni telefon

01 234 79 83

SOS za ženske in otroke

080 11 55

Pedopsihiatrija Maribor

02 228 62 00

113

Koristne internetne strani www.osobdravinji.si

spletna stran naše šole

www.tosemjaz.net

koristni nasveti, pomenki

www.sl.wikipedija.org/wiki/

prosta enciklopedija

www.otroci.org

zabavno učenje

www.knjiznica-slovenskekonjice.si

Splošna knjižnica Slov. Konjice

Zdravstveno varstvo Za učence prvega, tretjega in osmega razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi. Za učence prvega in osmega razreda je organizirano cepljenje, pri učencih prvega razreda pa se opravi tudi pregled sluha, vida in krvi. Na šoli opravljamo sistematične preglede zob in skrbimo za pravilno čiščenje le-teh. Šolska zobozdravnica dr. Aleksandra Jan Ledl vas skupaj z asistentko Biserko Škorjanc čaka v šolski zobozdravstveni ambulanti. Pod okriljem šolske zobozdravstvene ambulante poteka tudi preventivna zobozdravstvena akcija Tekmovanje za čiste zobe, v katero se vključujejo učenci od prvega do četrtega razreda.

34


Ravnanje v primeru nezgode pri pouku ali v okolici šole:

     

učencu nudimo prvo pomoč ali ga ustrezno zavarujemo pred nadaljnjimi poškodbami, obvestimo zdravstveno ambulanto, obvestimo starše in jih usmerimo na kraj, kjer se učenec nahaja (bolnišnica, zdravstveni dom, šola …), določimo učitelja ali delavca šole za spremstvo otroka v nadaljnje nudenje zdravniške pomoči, napišemo natančen zapisnik o nezgodi na posebnem obrazcu in ga oddamo v ravnateljstvo šole, spremljamo nadaljnje zdravljenje in okrevanje.

Šolska prehrana Učenci se lahko naročijo na zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejme malico. Učenci razredne stopnje malicajo v prvem odmoru, učenci predmetne stopnje pa v drugem. Kosilo je med 11.30 in 13.45, ob dnevih dejavnosti pa do dogovorjene ure. Vodja šolske prehrane je Jovita Kovač, delo organizatorja šolske prehrane opravlja tudi Brigita Stojan, vodja kuhinje pa Vera Tajnikar. Šola tudi v šol. letu 2012/2013 ostaja vključena v Shemo šolskega sadja, podprto s strani MŠŠ, kjer je učencem zagotovljeno sadje vsak dan. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE v šol. letu 2012/2013 ZUJF, ki je pričel veljati 1. 6. 2012, v 141. členu, ki govori o subvencioniranju šolske malice, spreminja subvencioniranje šolske malice v šolskem letu 2012/13. 141. člen govori, da je od 1. septembra 2012 do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec, ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 malice, in sicer od dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 malice priznana Organizatorji šolske prehrane načrtujejo prehranjevanje z zdravstvenega, ekonomskega, socialnega, vzgojnega in gastronomsko kulinaričnega gledišča. Pri načrtovanju prehrane otrok v šolskih kuhinjah veljajo enaka načela kot za otroke, ki se hranijo doma. Prehrambeni načrt v šolskih kuhinjah je bolj enoten in se lahko manj ravna po potrebah in okusu posameznih otrok. Zato je toliko bolj pomembno, da so obroki pravilno sestavljeni in da osebje, ki načrtuje in pripravlja te obroke, pozna načela prehranske vede s posebnostmi otroške in mladinske prehrane. Pri načrtovanju prehrane se upoštevajo prehrambena priporočila, ki so prirejena po tujih virih in so prilagojena našim razmeram. MALICA: Dohodkovni

Povprečni mesečni dohodek

razred

na osebo v % od neto povprečne plače

1

do 42%

Višina plačila Učenec

Dijak

brezplačno

brezplačno

KOSILO: Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije kosila za učence je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18% neto povprečne plače.

35


Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti:  učencem osnovne šole, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavne programe in so z njimi obremenjeni več kot 5 ur tedensko,  učencem, ki so perspektivni športniki in so s treningi ter tekmovanji obremenjeni več kot 10 ur tedensko. Za status športnika za tekoče šolsko leto lahko zaprosi učenec, ki je registriran pri nacionalno panožni športni zvezi in uspešno tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez. Pridobitev statusa pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik učenca in učenec s pisno priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, in sicer do 30. septembra za tekoče šolsko leto. Status učencu dodeli šola, praviloma prvi mesec v šolskem letu.

Denarne zadeve Stroški šolanja, ki bremenijo starše, so:

     

prehrana učencev (malica in kosilo), filmske, gledališke in glasbene predstave, ogledi razstav in muzejev, prevozi ob dnevih s posebnim programom, zavarovanje učencev, šola v naravi in bivanje v COŠD.

36


Projekti in raziskovanja Šola se vključuje v najrazličnejše projekte na mednarodni, državni in lokalni ravni:

           

ROJSTVO – NEKOGA MORAŠ IMETI RAD, UNESCOVA MREŽA ŠOLSKIH KNJIŽNIC, RASTEM S KNJIGO – MŠŠ, TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – TZS, ŠOLSKI PARLAMENT – ZPMS, EKOŠOLA – evropski projekt za izobraževanje o okolju, ZDRAVA ŠOLA, POMLADNI DAN – projekt EU, KRAJŠI PROJEKTI LETNIH PRIPRAV UČITELJEV, POLICIST LEON SVETUJE, MEDIACIJA – S komunikacijo do slišanja. ARHITEKTURA IN OTROCI

Svoje literarne in likovne prispevke ter raziskovalne in likovne naloge pošiljamo na številne lokalne, državne in mednarodne natečaje.

Navodila za uspešno učenje KAKO POSTANEM BOLJ USPEŠEN V ŠOLI

      

Redno obiskujem pouk. Vedno nosim s seboj šolske potrebščine. Sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago. Zapišem si vse, kar učitelj narekuje in napiše na tablo. Redno pišem domače naloge in skrbim za urejenost zvezkov. Zapiske doma dopolnim z izpiski iz učbenikov. Spat grem ob primerni uri, da sem naslednji dan spočit in pripravljen za delo.

KAKO SE LOTIM UČENJA

   

Pred učenjem si pripravim prostor za učenje, ki mora biti dovolj svetel in ravno prav topel. Na delovno mizo pripravim vse, kar potrebujem za učenje posameznega predmeta; drugo pospravim z mize, da me ne moti. Vedno se učim v istem prostoru in ob istem času. Vnaprej si določim kratke (največ 10-minutne) odmore med učenjem.

37


 

 

Pred učenjem nove snovi ponovim staro. Učim se po naslednjem postopku:  najprej pregledam vsebino in jo razdelim na manjše smiselne dele,  preberem in podčrtam glavne misli,  obnovim, kar sem prebral,  ponavljam. Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Strokovnjaki pravijo, da se največ pozabi takoj po učenju, zato ponovim snov pred spanjem in naslednji dan.

Za učence in starše Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega triletja Preverjanje znanja z nacionalnimi preverjanji znanja (NPZ) ob koncu tretjega obdobja je po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli obvezno za vse učence. Preverja se znanje učencev iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa določi minister za šolstvo v mesecu marcu za tekoče šolsko leto. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na oceno posameznih predmetov v devetem razredu ali na zaključevanje osnovne šole. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega triletja Preverjanje znanja z nacionalnimi preverjanji znanja (NPZ) ob koncu drugega obdobja je za učence šestih razredov prostovoljno. Preverja se znanje slovenščine, matematike in tujega jezika. Opravlja se samo v rednem roku.

Sodelovanje šole z okoljem E-šola V šolskem letu 2007/2008 je šola dobila E-učilnico, ki je namenjena širši uporabi. Njeno postavitev in delovanje sta financirala MVZT in Občina Slovenske Konjice. Cilj E-šole je povečati dostopnost in izobraževanje na področju elektronskih medijev občanom, varovancem varstvenih centrov, invalidnim osebam idr. Šola za starše Izvajali jo bomo, v kolikor bodo starši izrazili željo.

38


Teden otroka – Konjičkovo popoldne (sodelovanje z ZPM Slovenske Konjice) Sodelovanje v lokalnem projektu Očistimo reko Dravinjo (projekt EU) Sodelovanje s preventivno službo Zdravstvenega doma Slovenske Konjice in Policijsko postajo. V sodelovanju s preventivno sestro ZD Slovenske Konjice bo šola pripravila razgovor z učenci na temo Motnje hranjenja, Mladi in spolnost, Rabe in zlorabe drog, Uživanja energijskih napitkov … Sodelovanje z Območno obrtno zbornico Slov. Konjice Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje – Enota Celje, na področju poklicnega usmerjanja.

39


Publikacija OŠ Ob Dravinji Zbrali in uredili: Nevenka Brdnik, Jovita Kovač, Nina Plošnik Lektorirala: Jovita Kovač Računalniška obdelava: Jovita Kovač, Nina Plošnik Fotografije: Arhiv OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice, oktober 2012

40

Publikacija 2012/2013  

Publikacija Osnovne šole Ob Dravinji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you