Prelomni dogodki leta 1917

Page 1

SREDA, 6. DECEMBER 2017 dr. Miha Šimac »Kdor moliti ne zna, naj se na vojsko poda«: Duhovna oskrba na soškem bojišču mag. Marko Štepec Pomanjkanje in prebujanje: Zaledje soškega bojišča v letu 1917 Razprava, odmor

16.40–18.40

Predsedujoči: prof. dr. Tomaž Kladnik prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik Vpliv oktobrske revolucije na družino c. in kr. generalmajorja v pokoju Johanna von Maasburga iz Vipave dr. Renato Podbersič Od porazov do zmag z Božjo pomočjo: Goriška duhovščina in leto 1917 prof. dr. Bogdan Kolar Mirovne pobude Benedikta XV. in odmevi na Slovenskem prof. dr. Dušan Nećak Potres v Brežicah 29. januarja 1917 doc. dr. Tamara Griesser Pečar Majniška deklaracija in slovenska Koroška

ČETRTEK, 7. DECEMBER 2017

9.00–10.30

Predsedujoči: doc. dr. Tone Ravnikar prof. dr. Stane Granda Od peticije za Združeno Slovenijo do Majniške deklaracije znan. svetnik dr. Jurij Perovšek Od Majniške deklaracije do Države SHS in Narodne vlade SHS v Ljubljani dr. Vlasta Stavbar Majniška deklaracija in pričakovanje reforme države prof. dr. Janko Prunk Pomen Majniške deklaracije za slovenski zgodovinski prelom

ORGANIZACIJSKI ODBOR: prof. dr. Darko Friš – predsednik doc. dr. Aleš Maver - podpredsednik znanst. svetnik dr. Jurij Perovšek prof. dr. Božo Repe prof. dr. Petra Svoljšak dr. Mateja Matjašič Friš mag. Nina Gostečnik – tajnica

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa Inštitut Nove revije

Razprava, odmor

10.45–11.55

Predsedujoči: znan. svet. dr. Jurij Perovšek Gregor Antoličič Poveljstvo jugozahodne fronte v Mariboru doc. dr. Aleš Maver Slovenska Štajerska v letu 1917 dr. Vinko Skitek Slovenska Koroška v letu 1917 Razprava

Razprava

OGLED HIŠE STARE TRTE

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

ZAKLJUČEK SIMPOZIJA

SIMPOZIJ JE OMOGOČILA: Mestna občina Maribor Fotografija: Soška fronta, Pokrajinski arhiv Maribor

Mednarodni znanstveni simpozij

Prelomni dogodki leta 1917 Maribor, 5.—7. december 2017

Amfiteater Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru Koroška cesta 160, Maribor


TOREK, 5. DECEMBER 2017

TOREK, 5. DECEMBER 2017

SREDA, 6. DECEMBER 2017

9.30–10.00 OTVORITEV SIMPOZIJA

14.00–16.15

9.00–10.40

POZDRAVNI NAGOVORI rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar prodekanja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Irena Stramljič Breznik predstojnik Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Darko Friš Moderator: Stane Kocutar

10.00–12.00

Predsedujoči: doc. dr. Aleš Maver prof. dr. Petra Svoljšak Vojna in »mir« v letu 1917 David Hazemali Krvava pot do Brest-Litovska prof. dr. Darko Friš, Simon Očko, Uroš Turnšek Nujne operacije ali nepotrebni izdihljaji? Leto 1917 na pribaltskem delu vzhodne fronte prof. dr. Darko Friš, David Hazemali Beloglavi orel na evropskih tleh v času prve svetovne vojne: Prihod, razporeditev in boji Ameriških ekspedicijskih sil prof. dr. Matjaž Klemenčič, David Hazemali Ameriški Slovenci v primežu prve svetovne vojne s posebnim ozirom na leto 1917

Predsedujoča: prof. dr. Petra Svoljšak Tomaž Ivešić Leto 1917 kot prelomnica v začetku konca imperijev prof. dr. Andrej Rahten Avstroogrska diplomacija in vstop ZDA v vojno prof. dr. Gorazd Bajc Majniška in Krfska deklaracija: britanski pogled doc. dr. Ivan Bulić Hrvatska u 1917. doc. dr. Jure Gašparič Od odprtja avstrijskega parlamenta leta 1917 do novih držav leta 1918 – vzporednice pri oblikovanju češkoslovaške in jugoslovanske države doc. dr. Nataša Podgoršek Iskanje političnih rešitev Razprava Odmor

16.30–17.40

Predsedujoči: prof. dr. Gorazd Bajc doc. dr. Darja Kerec Prekmurje leta 1917 dr. Blaž Torkar Priprave italijanske 2. armade na 12. soško ofenzivo prof. dr. Božo Repe Slovenci in oktobrska revolucija Razprava

Razprava Odmor za kosilo

18.30 SPREJEM ODDELKA ZA ZGODOVINO FILOZOFSKE FAKULTETE UM

Predsedujoči: dr. Gregor Jenuš prof. dr. Dean Komel Veliki oktober in veseli december: O nekaterih vprašanjih pojmovanja oktobrske revolucije in revolucije nasploh doc. dr. Bernard Nežmah Ruska revolucija kot mit in realnost Simon Malmenvall Versko-idejne predpostavke oktobrske revolucije prof. dr. Branislava Vičar Slovenski tisk v Rusiji med oktobrsko revolucijo Razprava, odmor

11.00–12.15

Predsedujoča: prof. dr. Jožica Čeh Steger dr. Jurij Hadalin Obeleževanje oktobrske revolucije v času druge jugoslovanske države dr. Marko Zajc Monografije v angleškem jeziku ob stoletnici oktobrske revolucije, nekaj primerov dr. Gregor Jenuš »Skozi slovansko nrav potuje vlak uničenja«: Odzivi spodnještajerskih Nemcev na slovenske narodne zahteve leta 1917 Razprava, odmor za kosilo

14.30–16.30

Predsedujoči: prof. dr. Dušan Nećak prof. dr. Tomaž Kladnik Odmevi vojne na Slovenskem dr. Darko Ščavničar Pravice in dolžnosti vojaka prof. dr. Jožica Čeh Steger Soška fronta skozi oči vojaka in pisatelja Andreja Čeboklija


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.