Page 1

– Av og for nord-norge

TOTAL DISTRIBUSJON til ALLE bedrifter I NORD-NORGE Opplag: 24.000 – www.naeringinord.no

Nr. 2 2011 Næring – I Nord

Nord-norges største næringsmagasin


Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Anne Lise Norheim

I TOTAL har vi en tradisjon for å dele. Vi deler kompetanse og erfaringer på tvers av avdelinger og landegrenser i de 130 landene vi har virksomhet. Vi deler energibransjens forpliktelse til å finne, utvikle og levere energien verden trenger, og ansvaret for å løse de miljømessige utfordringene som følger med. Vi har spennende oppgaver som venter i fremtiden – og vi deler dem gjerne med deg. I de nærmeste årene sikter vi mot å utvikle funnene Hild og Atla i Nordsjøen. Vi er dessuten aktive innen leting på sokkelen. Nå ønsker vi oss flere erfarne medarbeidere med på laget. Les mer på www.total.no

TOTAL E&P NORGE AS har i mer enn 40 år vært en av de aller største aktørene på norsk sokkel. Vi står for 13 prosent av TOTAL-gruppens samlede olje- og gassproduksjon. TOTAL-gruppen er et av verdens største olje- og gasselskap, med virksomhet i 130 land.


«Petroleumsressursene gir Hålogaland en enestående sjanse til å snu en negativ utvikling» Ørjan Robertsen

Samarbeid og muligheter Samarbeidet mellom MOMEK Group og Hålogaland Olje & Energi ga i fjor sommer full uttelling i form av en betydelig vedlikeholdskontrakt på Norne for Statoil.

M

ens MOMEK neppe trenger nærmere presentasjon, er kanskje Hålogaland Olje & Energi AS (HOE) som ble stiftet i fjor et ubeskrevet blad for noen av leserne til Næring – i Nord. Sammenslutningen av ti selskap i Hålogaland følger i korte trekk suksesshistoriene fra Mørekysten, der lokale bedrifter har samarbeidet for å sikre seg sin del av oljeeventyret. Alene var de for små til å konkurrere om kontrakter, men gjennom samarbeid med andre lokale bedrifter kunne de både selge inn sin kompetanse og over tid utvikle seg til å bli spesialiserte leverandører til petroleumsindustrien. Fortiden kan lære oss mye om fremtiden, hevder historikerne. Vi trenger ikke gå lengre tilbake i tid enn 20 år for å finne ut at skepsisen på Mørekysten var like stor som den vi ser her nord i dag. Selv blant driftige møringer var omkvedet at «hoffleverandørene» i sør ville stikke av med verdiskapningen, og at bare smuler ville tilfalle det lokale næringsliv. I dag har vi fasiten: Forsyning har alene skapt mer enn 900 arbeidsplasser på Vestbase i Kristiansund. Ringvirkningene av oljeindustrien i Kristiansund-regionen ble av Møreforskning i 2008 anslått til 1385 årsverk, som sammen med den direkte sysselsettingen gir 3515 årsverk. Det tilsvarer 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen. Mottaksanlegget for gass på Aukra er en annen suksesshistorie, der virkeligheten viste seg å overgå forventningene. Shell var nok i overkant beskjeden da de anslo at anlegget ville gi 80-90 faste arbeidsplasser. I dag er mer enn 400 arbeidsplasser tilknyttet anlegget. Anlegget har gitt kommunen med drøyt 3000 innbyggere en ny start, næringsvekst, optimisme og en skatteinngang som overgår en ordførers våteste drømmer.

Beveger vi oss nordover til vår egen landsdel blir Hammerfest det mest iøynefallende bevis på at åpning og utvinning skaper vekst og arbeidsplasser. Men det er liten tvil om at også Sandnessjøen er i ferd med å skrive sin egen suksesshistorie. Selv i Hasvik stilner kritikken etter hvert som ringvirkningene blir åpenbare. Åpning av Nordland VI og VII kan gi Hålogaland et løft uten sidestykke. Da Statoil-sjef Helge Lund besøkte Vesterålen i oktober i fjor, og la frem selskapets planer og ringvirkningsanalyse for LoVe, innfridde han forventningene fullt ut: Basert på Statoils egne ressursanslag kan det i beste fall bli to ilandføringsanlegg i LoVe. Utvinning av petroleumsressursene i Nordland VI og VII kan skape 2.000 nye og faste arbeidsplasser i regionen, og lokalt næringsliv kan forvente driftsleveranser for opp mot én milliard kroner i året fra petroleumsaktivitet. I tillegg kommer eiendomsskatt fra landterminaler, baser for beredskap og forsyning samt en betydelig investering i lokalt vegnett og oppgradering av kraftnettet. Petroleumsressursene gir Hålogaland en enestående sjanse til å snu en negativ utvikling med utflytting og tap av arbeidsplasser. Men ut fra regjeringens beslutning i mars om å si nei til konsekvensutredning etter Petroleumsloven blir vi nok en gang nødt til å smøre oss med tålmodighet og vente. LoVe Petro er likevel fornøyd med at kunnskapsinnhentingen går sin gang. Det betyr at prosessen ikke er satt på vent, og at vi kan få rask oppstart i 2013 med en ny regjering som er positiv til petroleumsaktivitet utenfor LoVe. Men vi har ingen tid å miste dersom Hålogaland skal få ta del i mulighetene. Med nye utsettelser er faren stor for at toget går uten at vi blir med. Da risikerer vi i stedet å bli koblet opp mot infrastrukturen som ble bygd

mens vi befant oss på «ventelista». Hålogaland vil åpenbart tape på dette. I mens får vi glede oss over at Pumpeteknikk Nord AS på Melbu, Skarvik AS i Svolvær, Harstad Elektro og de andre bedriftene under HOE-paraplyen får sin del av verdiskapningen gjennom vedlikeholdskontrakten fra Statoil. Samarbeid og innovasjon er også stikkordet for bedriftsklyngen Arena Beredskap, der 20 bedrifter fra landsdelen samarbeider på tvers av faglige plattformer for å utvikle nye løsninger innen oljevern og beredskap. Som prosjekteier er LoVe Petro svært fornøyd med at Innovasjon Norge og Arenaprogrammet har godkjent et fjerde driftsår for bedriftsklyngen, i skarp konkurranse med andre gode prosjekter i hele landet. Både operativt (HOE, Møre-bedriftene) og innen FOU (Arena Beredskap) ser vi altså at samarbeid er en kritisk faktor for å slå igjennom. Dette gjelder selvsagt også den politiske arena. Kravet om en konsekvensutredning (KU) av Nordland VI og VII har bred politisk støtte i landsdelen, noe som gjenspeiles i rekken av vedtak fra kommunestyrer, regionråd og politiske fylkeslag i nord – og som ble åpenbart for hele Norge da ordførerne fra Vesterålen, Lofoten, Sør-Troms, Senja og Ofoten besøkte statsministerens kontor i januar med krav om KU. Sjelden har den nordnorske stemmen vært mer sterk og tydelig! Lokaldemokratiets engasjement i saken er så sterkt at det ikke kan neglisjeres. n

Ørjan Robertsen direktør

Nr. 2, 2011

3


4

Nr. 2, 2011


leder

Så feil kan man ta «Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.» Dette utsagnet står i et brev som Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) sendte Utenriksdepartementet i februar 1958. Det er på ingen måte dekkende å kun kalle dette for en feilvurdering. Begivenhetene på petroleumssektoren fra 1958 til 2010 har for alltid endret Norge og vår globale rolle. Gradvis omformes petroleumsformuen under havbunnen til «petrokroner» – vår nye og «evige» rikdom. Å finne olje er like magisk i dag som for 40 år siden, da det ble funnet olje på Ekofisk, og første kapittel i norsk oljehistorie ble skrevet. Fra å være en nasjon helt uten erfaring med oljeboring til sjøs, er vi i dag blitt en oljenasjon med stor kompetanse, og næringen er i rivende teknologisk utvikling. De siste funnene på norsk sokkel «Å finne olje er like magisk har gitt selv de mest pessimistiske analytikerne noe å tenke på i i dag som for forhold til hvor lenge den norske 40 år siden» oljealderen kommer til å vedvare. Med ny teknologi evner man å finne betydelige forekomster av olje og gass i områder der man tidligere har boret flere tomme brønner. Industrien har på alle måter vært med å bygge Norge slik vi kjenner det i dag. 40 år med investeringer har kastet av seg. Oljebransjen har ført enorme verdier tilbake til samfunnet. Ikke bare i kroner og øre, men også i form av kompetanse og teknologi. Nå skal denne teknologien og kompetansen benyttes i en petroleumsindustri som får stadig større tilstedeværelse i værharde og kalde arktiske strøk.   I Barentshavet er vi klare til å skrive videre på norsk oljehistorie. Det norske oljeeventyret vil fortsette i nord. God lesning

innhold

optimisme 15 Styrket i næringen

24

Rekordhøy aktivitet i nord

Barentshavet 28Med som hjemmebane

88

Ny vindpark på Nygårdsfjellet

– Av og for nord-norge

Nr. 2 2011 Næring – I Nord

Ansvarlig redaktør: Michael Ulriksen, telefon 911 18 493 Markedsansvarlig: Tor Erling Njålla, telefon 977 89 477 Opplag: 24.000 Trykkeri: GTC Trykk Luleå Førstesidefoto: Jon Fjeldstad

Michael Ulriksen Ansvarlig redaktør

Grafisk design og produksjon: David A. Erichsen, telefon 970 35 284 www.daesign.no Distribueres med Posten Norge AS til alle registrerte foretak i Nordland, Troms og Finnmark. www.naeringinord.no

Nr. 2, 2011

5


KYSTPERLEN SOM GIR NY VERDI FOR

NORGE

BEN N E TT A S • FOTO: GE I R MOGE N

Bare noen millimeter og likevel nok til å skape store verdier. Lakserogn er kimen til mer enn en delikatesse. I et land som ligger mot den evige snø, der 25.000 kilometer kyst piskes av iskalde havstrømmer, er miljøet perfekt for å produsere mat. Så lenge vi snakker om sjømat.

Alt vokser litt saktere her nord. Det gjør at vi kan produsere laks av høy kvalitet og at «Norwegian salmon» er en av Norges viktigste merkevarer og eksportartikler. Like viktig som jorda er for bonden, er vannet for oppdretteren. Derfor er norsk havbruksnæring underlagt strenge reguleringer og bestemmelser for tilsyn, miljøovervåkning, krav til utstyr, opprydding og rømningssikring.

MADE IN NORWAY

KORT OM NORSK LAKS: En norsk-svensk studie viser at oppdrettslaks er klimavennlig mat.Produksjon av en kilo laksefilet medfører et gjennomsnittlig utslipp på 2,9 kilo CO² -ekvivalenter. Det er langt lavere enn fra kjøttvarer som svin (5,9 kg) og storfe (30 kg). Norsk laks er også en effektiv og høyteknologisk matproduksjon. 100 kg fôr gir 65 kilo spiseklar laks. Til sammenlikning gir tilsvarende mengde fôr 13 kilo svinekjøtt.

W W W. O P P D R E T T S I N F O . N O

fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

6

Nr. 2, 2011


Satser på trivsel – også utenfor kontorene Med flere ansatte fra områder utenfor Narvik, har daglig leder ved byens Sweco-kontor, Trond Mikaelsen, lenge sett en fellesnevner for at disse velger seg nettopp Narvik.

Sweco-ansatte oppe på fjellheisstasjonen over Narvik.

Nr. 2, 2011

7


«Det er alltid de faglige kvalifikasjonene som ligger til grunn når ansettelser i bedriften foretas» Trond Mikaelsen

M

ange velger byen vår på grunn av friluftsmulighetene, og da kanskje spesielt mulighetene knyttet til fjellet. Derfor har vi som arbeidsgiver sett viktigheten av å prioritere også disse verdiene, forklarer han. Med alt fra jegere, fiskere og balettdansere til ekstremskikjørere, isklatrere og landeveissyklister på medarbeiderlista, har Mikaelsen oppdaget hva det betyr for de ansatte å ha sunne og flotte hobbyer å drive med utenfor arbeidstiden. Mikaelsen, som selv driver med blant annet jakt, sykling og ski, har derfor tatt initiativet til flere turer i lokalområdet, slik at de ansatte også får en møtearena utenfor kontorlandskapet. For å bygge mer oppunder viktigheten av disse verdiene har Swecos Narvik-kontor valgt å inngå en samarbeidsavtale med Fagernesfjellet, og gjennom dette fått foliert tre av byens populære gondolvogner med sin egen logo og sine egne farger. – Ved siden av god profilering ønsker vi å vise et initiativ om å være med å bidra i lokalsamfunnet, forteller Mikaelsen, som også har en samarbeidsavtale med Narvik Cykleklubb.

8

Nr. 2, 2011

I fjor fikk de blant annet publisitet i lokalavisa Fremover da de var hovedsponsor av en kunstig isklatringsarena i Narvik. Også det lokale fotballaget Mjølner og den etter hvert så kjente Vinterfestuka mottar sponsorstøtte fra konsulentkontoret, som mener det er viktig å bry seg om lokalt kulturliv og idtrett.

«Tidligere har vi vært i Berlin, Praha, Dublin og Riga» Årlig utenlandstur

Sporty: Daglig leder Trond Mikaelsen.

Et annet virkemiddel i arbeidet med å sveise medarbeiderne sterkere sammen, er det som etter hvert er blitt en årlig utenlandstur med ulike fagtema. I mai inviterte Trond Mikaelsen og Sweco alle arbeiderne med sine respektive til en fire dagers storbyweekend til Amsterdam. – Tidligere har vi vært i Berlin, Praha, Dublin og Riga, forteller Trond.


GODE RESULTATER PÅ VÅR MÅTE

Vi søker sivilingeniør / ingeniører til bærekraftig prosjektering og miljøriktige løsninger Sweco er et av Norges ledende flerfaglige rådgiverfirma innen teknikk og miljø, med nesten 1000 ansatte fordelt på 26 kontorsteder. Ved regionkontoret i Narvik er vi 32 ansatte med allsidig kompetanse innen arkitektur, bygg- og anleggsteknikk, arealplanlegging, VA - teknikk, samferdsel og prosjekt- og byggeledelse. Vi opplever høy aktivitet og økende etterspørsel etter våre tjenester, og søker derfor etter flere dyktige medarbeidere. Bli med og påvirk utviklingen av vårt samfunn! Vi tilbyr en jobb i et sterkt flerfaglig miljø med fleksible utviklingsmuligheter, gode ferie- og personalordninger, og et arbeidsmiljø som skårer høyt på stolthet og trivsel.

GODE RESULTATER Vi søker deg som har kompetanse innenfor en av disse stillingene: • • • • •

Fagansvarlig konstruksjonsteknikk Gruppeleder / senioringeniør PA Ingeniør VVA Landskapsarkitekt Sivilingeniør Geoteknikk-Geologi

PÅ VÅR MÅTE

Lessøker mer, og sivilingeniør søk på stillingen via www.sweco.no. Vi / ingeniører til bærekraftig Søknadsfrist 16. mai. 3. november. prosjektering og miljøriktige løsninger

– Erfaringen viser at kontakten man oppretter når arbeidstitler, lederverv og fagfelt viskes ut, er en helt annen enn det man evner å skape i en hektisk arbeidshverdag. Vi ser tydelig at stemningen på andre bedriftsarrangement, som for eksempel julebord, glir mye lettere da man har truffet hverandre i trivelige settinger tidligere, forklarer Mikaelsen videre. Feminin vind

I forhold til mange sammenlignbare kontorer og avdelinger i konsulentbransjen, blåser det dessuten en ekstra feminin vind gjennom korridorene hos Sweco i Narvik. Rundt 30 prosent av de snart 40 ansatte er kvinner. – Det er alltid de faglige kvalifikasjonene som ligger til grunn når ansettelser i bedriften foretas, så alle damene her hos oss har fått jobben på bakgrunn sin utdannelse og kompetanse, og ikke på bakgrunn av kjønn, presiserer Trond Mikaelsen. Men når kvalifikasjoner og nødvendige papirer er på plass er det likevel en glede for den daglige lederen å kunne ansette damer i en ellers mannsdominert bransje. – Med jentene på plass i korridorene, blir

Sweco er et av Norges ledende flerfaglige rådgiverfirma innen teknikk og miljø, med nesten 1000 ansatte fordelt på 26 kontorwww.sweco.no steder. Ved regionkontoret i Narvik er vi 32 ansatte med allsidig kompetanse innen arkitektur, bygg- og anleggsteknikk, arealplanlegging, VA - teknikk, samferdsel og prosjekt- og byggeledelse. Vi opplever høy aktivitet og økende etterspørsel etter våre tjenester,

Sverre Arntsen er en Swecos stemningen uformell. i og gjerne søkermer derfor etterMed fleredem dyktige medarbeidere. Bliavmed og ledende påvirk innenfor forklarer lokalet kommer smilet og gode humøret Vi tilbyr utviklingen avdet vårt samfunn! en geologi jobb i og etgeoteknikk, sterkt flerfaglig Mikaelsen. lettere frem hos oss alle, forklarer Mikaelsen. miljø med fleksible utviklingsmuligheter, gode ferie- og personalSomhøyt et kontor under en og større ordninger, og et arbeidsmiljø som skårer på stolthet trivsel. Med bredde som spydspiss internasjonal paraply åpner det seg også mange dører for de ansatte i Narvik. Ved I bedriften, som i skrivende stund teller 35 søkerfordeg har kompetanse innenfor siden av få lov å være med på større nasjonale ansatte, erVi behovet flere som medarbeidere fortsatt avligger disse prosjekt, ser flere av de ansatte på muligheter stort. Foren tiden fem stillingene: nye stillinger utlyst, og utenfor landets grenser. Mikaelsen ser ikke bort fra at det vil dukke opp Fagansvarlig nye behov• når disse er besatt. konstruksjonsteknikk – Det er helt klart en fordel for oss alle at • Gruppeleder / senioringeniør våre ansatte får være med på større nasjonale Styrken til den lokale Sweco-avdelingen og internasjonale prosjekt. Gjennom slike er først og bredden • fremst Ingeniør VVAi kompetanser og engasjement styrker de sin kompetanse, fagfelt. • Landskapsarkitekt og knytter mange nye kontakter, avslutter – Jeg•har tidligere beskrevet kontoret vårt Sivilingeniør Geoteknikk-Geologi Mikaelsen, som snart vil gå i gang med som en lang lenke med ansatte som er nært planlegging av nye ski- og toppturer for seg sammenbundet, og hvor nivået i høyden er Les mer, og søk på stillingen via www.sweco.no. og sine ansatte. n marginalt. Søknadsfrist 16.også mai.ressurser Likevel innehar kontoret som nasjonalt utmerker seg på sine respektive fagfelt. – Av 10 norske fagsjefer blant 1000 ansatte www.sweco.no i Norge, jobber en av disse hos oss. Harald www.sweco.no Nr. 2, 2011

9


10

Nr. 2, 2011


portrettet

Nord-Norge er fylt med historier om folk som kan helbredere, synske, lesere, ganning og stoppe blod,

Med øyne som ser I

bygder og byer her oppe finnes det kloke koner eller lærde menn du kan kontakte for å få hjelp. Kanskje er det folket her oppe som har større tro eller overtro. De siste årene har det også vist seg at resten av landet har vært svært opptatt av temaet. Ikke minst på bakgrunn av bøkene om og mediaomtalen rundt Snåsamannen, Joralf Gjerstad. Vi har besøkt mannen som hele Norge har snakket om de siste årene. En mann som naturlig nok har mange kontakter og venner i Nord-Norge. Etter et langt liv som helbreder og klarsynt har han kommet nært innpå livet til langt flere mennesker enn de fleste av oss andre. Det er også en kjensgjerning at svært mange av de som har ringt til eller besøkt det hvite huset på Snåsa, snakker med en dialekt som kommer fra landsdelen nord for trøndelagsgrensa. – Jeg har et nært forhold til Nord-Norge og folket der, sier Gjerstad. Han har nettopp gitt oss en varm velkomst i døra. Med et stødig håndtrykk og et lurt smil, fører han oss inn i stua. På veggen henger diplomene som viser at både han og kona Signe har fått kongens fortjenestemedalje for sitt virke som medmennesker. Her henger hedersbevisninger på rekke og rad: «Årets

medmenneske», «Årets Trønder», «Årets navn», rekken er lang. Joralf fortsetter å snakke om hvordan han alltid føler seg velkommen på sine turer nordover, og de har det blitt mange av. – Velkomstene er alltid varme i nord, om det er på boksignering eller en tur for å besøke Elias Blix barndomsbygd i Salten. – Du vet kanskje ikke det? Legger han spørrende til. – Jeg er så opptatt av Elias Blix, sier han, og forklarer at Blix salmer og dikt har gitt han så mye. Sann fiskeskrøne

10.000 vis av mennesker har fått hjelp av den klarsynte mannen med det store hjertet. Historiene om hans gjerninger har gått gjennom bygd og by, men det finnes mange som ennå ikke er fortalt. På veien hit til huset i Snåsa har vi snappet opp noen. Det kan høres ut som en litt sprø fiskehistorie, men vi har fått den bekreftet av flere som var med på turen. Historien handler om to gutter som har planlagt en fisketur til Grønningen i Snåsa. Før de drar spør de Joralf Gjerstad om de kommer til å få noen fisk på turen.

– Det blir en, og den er på 1,2 kilo, svarer snåsamannen. Guttene inrømmer at de må smile litt av den bastante påstanden. Den store innsjøen Grønningen ligger som et innbydende blankt speil og kaster bilder av de sommerkledde Snåsafjella opp mot de to i båten mens de ror ut mot fiskegrunnene. Nå skal det dorges, og de to karene har virkelig tro på mye fisk.

«Jeg har et nært forhold til Nord-Norge og folket der» Motoren turer og går i time etter time. Uten noe livstegn under vannoverflaten, er det ikke fritt for at tanken om Joralfs fiskespådom surrer litt rundt i tankene til guttene. Men kvelden fortsetter uten et eneste napp. Sent på natta velger de å vende nesa tilbake mot båtplassen. De skifter sluk for siste gang. Da er det bare 100 meter igjen til båtplassen. Akkurat da de har bestemt seg for å snelle opp, biter det. Det er uu Nr. 2, 2011

11


uu

stort og tungt, uten tvil mye større enn 1,2 kilo. Fisken går ut hardt og det tar tid før de får den opp mot overflaten.Ruggen må kjøres forsiktig. Når de endelig får et glimt av ørreten viser det seg at sluken sitter festet i ryggfinnen. Kanskje er den ikke så stor likevel?

«Det der er vanskelig å forklare, men når jeg sa 1,2 kilo så viste jeg at det ble en fisk på 1,2 kilo» Når de kommer seg hjem er det med stor spenning de to guttene legger fisken på en gammeldags kjøkkenvekt. Loddet blir flyttet opp til ett kilo, uten at skinna på vekta tipper. Først når 200 gram blir tilført begynner den å reagere. Det er ikke tvil, fisken er akkurat 1,2 kilo. – Det der er vanskelig å forklare, men da jeg sa 1,2 kilo visste jeg at det ble en fisk på 1,2

12

Nr. 2, 2011

kilo. Jeg så at de kom hjem og veide den, sier Joralf. – Guttene ble jo så begeistret, men jeg så tydelig hva som ville skje, sier Joralf og ser smilende på meg. Glimtet i de mørke øynene er tindrende klart. Smilet blir til en alvorsmine. – Du vet, om noen gjør litt narr av meg vil jeg gjerne stadfeste at jeg kan se. Tar inn det meste

Fiskehistorien er langt fra det eneste beviset på det. Bøker er blitt skrevet og folk har fortalt, men svært mange av historiene har aldri blitt tilgjengelig for offentligheten. Som den gangen en mann står på bensinstasjon i Snåsa, han er urolig for han har glemt koden på bankkortet sitt. Han står der og spekulerer da en bil kjører rolig forbi. Joralf Gjerstad sveiver ned vinduet og roper ut fire tall til den fortvilte herremannen. Tallene viser seg å være de riktige. – Ja, det stemmer det. Det var jo veldig greit det, jeg viste jo nummeret, sier Joralf mens han smiler igjen. –Du vet, noen ganger kommer det av seg selv, det er som sagt vanskelig å forklare. Spør

noen om en ting kan jeg plutselig si det, og da er jeg sikker. Dersom jeg ikke er så sikker kan jeg antyde og ha en følelse, men er jeg sikker så kommer det med en gang. I fjor hadde jeg veldig mange slike hendelser. Jeg fant både folk, hunder og gjenstander som hadde forsvunnet. Mange av henvendelsene kom fra Nord-Norge, sier han. Det finnes så mange historier som kan trekkes frem. Mange har Joralf selv glemt, og nylig blitt påmint. – Det er 30-40 år siden jeg var sammen med noen i Stjørdalselva for å fiske, blant annet en lensmann Bø fra Ringebu. Rundt klokken fire på natta sa jeg at jeg ville hjem. De andre undret seg over hjemlengselen midt på natta, men jeg skjønte plutselig at noen hadde falt i elva og ville drukne. Du skjønner, jeg fikk ikke til å stå der da, forklarer Joralf med alvor i stemmen. – Det var lensmannens datter som fortalte meg denne historien nå nylig. Hun forklarte at faren mange ganger hadde snakket om det som skjedde, og bekreftelsen på ulykken som han fikk i radioen dagen etter. – Slike inntreff klarer jeg ikke å forklare, sier Joralf.


portrettet

Og så var det mannen fra Snåsa som vi nylig snakket med. Han våknet av at mobiltelefonen ringte. Da ser han at maten står og tørrkoker på komfyren, han har sovnet midt under matlagginga, og kjøkkenet er fylt av os. Mannen redder seg unna brann og er takknemlig for at han ble vekket av noen. Når han skal sjekke telefonen for å se hvem som reddet livet hans, viser det seg at han har en mengde ubesvarte anrop fra Joralf Gjerstad, som sjelden bruke å ringe. – Ja, det stemmer det. Hadde han ikke våknet så hadde det begynt å brenne. Joralf legger til at han flere ganger har fortalt kona Signe om hvor det brenner når brannbilen kjører ut. – Jeg klarer ikke forklare hvordan jeg ser det. Folk synes det er rart, men for meg er det ikke slik. Det er helt naturlig. Helt naturlig.

hjelp med å påvise en diagnose. Også leger har søkt hans hjelp og har sendt pasienter til Joralf for at han skulle se hva som var galt. Til sammen har han tatt imot mer enn 50.000 pasienter hjemme i Snåsa. Han følte tidlig at han ikke var som alle andre og moren hans fortalte ham at han burde bruke kreftene sine på å hjelpe andre.

«Skal jeg helbrede folk, vil jeg ikke ta betaling. Å gjøre noe som kommer andre til nytte, det er det som er tingen»

Til stor hjelp

Til tross for mange bekreftende historier om Joralfs overnaturlige evner, er det likevel evnen og viljen til å helbrede han vil bli husket for. Det har vært kreftpasienter som har blitt helbredet fra smerter og det har vært tilsynelatende friske mennesker som har fått

– Jeg hadde gode foreldre og søsken og jeg lærte tidlig å være god mot andre. 85-åringen har aldri tatt betalt for sine tjenester og ser det heller som sin plikt å hjelpe andre.

– Skal jeg helbrede folk, vil jeg ikke ta betaling. Å gjøre noe som kommer andre til nytte, det er det som er tingen, sier han. Da han som niåring mistet sin nære venninne Astrid i lungebetennelse, ble det klart for ham at han måtte hjelpe andre mennesker fra samme kår som ham selv. – Denne hendelsen har fulgt meg siden, og forsterket min vilje til å tjene den fattige delen av vårt folk, sier han. Mot en ny tid

I den mye omtalte selvbiografien Joralf gav ut for en tid tilbake kommer han med en oppløftende spådom. Mot slutten av boka skriver den tidligere klokkeren at menneskeheten snart vil gå inn i en ny tid. «I dag er det mye egoisme rundt om, mange er mest opptatt av seg selv, og vi glemmer ofte å hjelpe våre medmennesker. Folk søker stadig etter den kraft som harmonerer med deres trang til en sjelelig fornyelse. Det er denne utviklingen som vil forandre menneskene til å tjene det gode og gi oss håp om en rettferdig verden. Denne forandringen vil komme raskt, over en tiårsperiode vil vi merke at en ny tid oppstår. Kjærlighetens kraft vil blomstre. n Nr. 2, 2011

13


Goliat tar form

2000 første funn

juni 2009

februar 2011

4. kvartal 2013

Goliat godkjent av Stortinget

nytt regelverk for bruk av lokale fartøy i kystnær oljevernberedskap

produksjonsstart

Nyvinning på norsk sokkel – Goliat gir styrket oljevernberedskap i Finnmark For første gang på norsk sokkel vil det etablereres en permanent fartøysflåte for den kystnære oljevernberedskapen. Hoveddelen av fartøyene vil bestå av fiskefartøy. Mer enn 30 fartøy vil bli valgt ut blant en stor søkergruppe fra Finnmark. Disse vil gjennomgå en formell godkjenning og evt. tilpasning på lokale verksteder, før de er klar til å delta i beredskapsordningen. For å sikre god opplæring innen de forskjellige fagfeltene som inngår i oljevernberedskapen, har Eni Norge og NOFO inngått samarbeid med Nordkapp Maritime Fagskole og Norges Brannskole. De to nordnorske kompetansemiljøene vil utvikle og gjennomføre et nytt og unikt undervisningsopplegg. Totalt har mer enn 60% av alle tildelte kontrakter for Goliat hittil gått til norske leverandører. Flere av disse er verdensledende innen sitt fagfelt. - Sammen bygger vi Goliat!

Lisenspartner


Styrket optimisme De siste store funnene på norsk sokkel styrker optimismen i olje- og gassindustrien. Samtidig er det fremdeles viktig at nye områder blir åpnet for olje- og gassleting.

2011

kan fort bli det beste funnåret på norsk sokkel siden 1997 da vi fant Ormen Lange. Funnene av Skrugard og Norvarg i Barentshavet har gitt økt optimisme i nord, mens funnene i Nordsjøen på Aldous Major/Avaldsnes viser at det fortsatt store ressurser igjen i modne områder i Nordsjøen. – Disse funnene gir en ny optimisme for operatørselskapene og leverandørindustrien, og viser at petroleumsnæringen er en næring for fremtiden, sier Gro Brækken (bildet), administrerende direktør i OLF.

Må ha flere slike funn i fremtiden

Funnene i år gir optimisme for en næringen som har produsert mer olje og gass enn man har funnet siden 1997. Det er likevel nødvendig å gjøre mange slike funn i årene fremover for at vi skal nå det produksjonsforløpet regjeringen presenterte i petroleumsmeldingen i sommer.

– Skal vi nå det mulige produksjonsforløpet som regjeringen presenterte i petroleumsmeldingen i sommer, må næringen fortsette å gjøre små og store funn i de modne områdene i årene fremover. Aldous Major/ Avaldsnes og Skrugard er på langt nær nok for å innfri regjeringens mål for framtidig olje- og gassproduksjon, sier Gro Brækken. Viktig med tilgang til nye områder

I petroleumsmeldingen «En næring for framtida» skriver regjeringen at «åpning av nye områder er nødvendig for å gjøre nye store betydelige funn og opprettholde en betydelig petroleumsproduksjon, verdiskapning, investeringer, sysselsetting og statlige inntekter i årene etter 2020». De gledelige funnene i år endrer ikke dette forholdet. – Petroleumsnæringen er en svært langsiktig næring. Det tar oftest minst 15 år fra funn til produksjonsstart. Skal næringen opprettholde en betydelig petroleumsproduksjon, verdiskapning, investeringer, sysselsetting og statlige inntekter i årene etter 2020 trenger næringen tilgang til nye letearealer, sier Brækken. – Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er områder næringen kan komme raskt i gang med aktivitet og det er i disse havområdene næringen tror det er størst muligheter for å gjøre betydelige funn, sier Gro Brækken. n

Nr. 2, 2011

15


GPA GPA FLOWSYSTEM FLOWSYSTEM

Flowsystem Flowsystem GPA –ventiler ventiler for sjøvannssystemer sjøvannssystemer –GPA for ventilerfor forsjøvannssystemer sjøvannssystemer ––ventiler Frasine sinekontor– kontor–og oglagerlokaler lagerlokaleri Ski, i Ski,leverer levererGPA GPAFlowsystem Flowsystem Fra kompetanseogogutstyr utstyrtiltilkunder kunderover overhele heleNorge. Norge.På Påventilsiden ventilsiden kompetanse harbedriften bedriftenspesialisert spesialisertseg segpå påventiler ventilerfor forsjøvannssystemer sjøvannssystemer har Fra sinekontorkontoroglagerlokaler lagerlokaler på Ski,leverer levererGPA GPA Fra sine og på Ski, og spesielt aggressive og slitende medier. og spesielt aggressive og slitende medier. Flowssystemkompetanse kompetanseog ogutstyr utstyrknyttet knyttettiltilventilasjon ventilasjon Flowssystem Fottland somereravdelingsleder avdelingsleder foroffshore, offshore, ed flere av våre største olje-, Fottland som for ed flere av våre største olje-, av sjøvannssystemer og annen krevende prosessindustri. av sjøvannssystemer annen energi krevende og marine prosessindustri. hos GPA. operatør og engineeringog selskaper

M M

operatør og engineering selskaper kundelista, har GPA funnet på på kundelista, har GPA funnet sinsin ed kjente navn som Aker ed kjente navn som Aker nisje når det gjelder ventiler til petroleumsnisje når det gjelder ventiler tilBP petroleumsSolutions, Aibel, BP Norge Aibel, Norge næringen. Solutions, næringen. og Statoil på kundelista, har og Statoil på kundelista, har Selv GPA leverer rørsystemer og Selv omom GPA leverer rørsystemer og selskapet evnet å bli en viktig selskapet evnet å bli en viktig ventiler til mange ulike bransjer og formål, leverandør inn mot petroleumsnæringen. ventiler til mange ulike bransjer og formål, leverandør inn mot petroleumsnæringen. selskapet når det gjelder offshore, i særlig Selv om GPA leverer rørsystemer og harhar selskapet når det gjelder offshore, i særlig Selv om GPA leverer rørsystemer og grad spesialisert seg på ventiler for sjøvannsventiler til mange ulike bransjer og formål, grad spesialisert seg på ventiler for sjøvannsventiler til mangeVi ulike bransjer og ventiler formål, for applikasjoner. snakker da om har selskapet spesialisert seg på ventiler for applikasjoner. Vi snakker da om ventiler for har selskapet spesialisert seg på ventiler for ballast-, brannvannog kjølevannssystemer krevende service og påkjenninger til ballast-, brannvannogstore kjølevannssystemer krevende service og store påkjenninger til samt ferskvannsproduksjon.I tillegg I tillegg har offshoreindustrien. samt ferskvannsproduksjon. har vi vi offshoreindustrien. god erfaring og gode referenser for ventiler Som distributør for sin kjente god Som erfaring og godefor referenser for ventiler distributør sin kjente levert offshore syrevaskesystemer, samarbeidspartner, Xomox International, var levert offshore til til syrevaskesystemer, samarbeidspartner, Xomox International, var produsert vann systemer lavtrykks hydroGPA Flowsystem de førsteog som på 90-talle produsert vann systemer lavtrykks hydroGPA Flowsystem de førsteogsom på 90-talle karbonsystemer. kunne introduserte innvendig teflonbelagte karbonsystemer. kunne innvendig –introduserte Vi til er offshoremarkedet. en nisjebedrift nårteflonbelagte det kommer til ventiler Xomox har til lang – Vi til er offshoremarkedet. en nisjebedrift når Xomox det kommer ventiler har lang ventiler for offshorebransjen, sier ledende Berit fartstid, og er i dag en av verdens ventiler for offshorebransjen, sier Berit fartstid, og er i dag en av verdens ledende leverandører til kjemisk industri, leverandører til kjemisk industri,

M M 16 62 62

Nr. 2, 2011 Nr. 2, 2011

energi og marine hos GPA. Vår styrke ligger i kompetanse utviklet Vår styrke ligger i kompetanse utviklet GPA Skandinavias ledende GPA erer enen avavSkandinavias ledende gjennom mange års jobbing med kunder gjennom mange års jobbing med kunder leverandører rørsystem og komponenter leverandører avavrørsystem og komponenter innenprosessindustri prosessindustri offshore. innen ogogoffshore. innen flowteknikk. innen flowteknikk. Vi representerer samarbeider tettmed med Vi ogogsamarbeider tett I representerer fjor omsatteselskapet selskapet med1818ansatte ansatte for Iav fjor omsatte med for enav Europas ledendeprodusenter produsenter avventiler ventiler en Europas ledende av rundt 60 millioner. rundt 60 millioner. kjemisk industri; XomoxInternational. International. Sammen medhovedkontoret hovedkontoret Sverige tiltilkjemisk industri; Xomox Sammen med i iSverige Deer ervelkjente velkjente for sineforede forede (smørefrie) og salgskontoret i Danmark tilbyr Fotland De for sine (smørefrie) ogpluggventiler, salgskontoretog i Danmark tilbyr Fotland varSki også første som ogresten restenavavstaben staben på noen av bransjens pluggventiler, og dede var også dedeav første som og på Ski noen bransjens introduserte innvendig teflonbelagte ventilerav ledende varemerker i et komplett sortiment introduserte innvendig teflonbelagte ventiler ledende varemerker i et komplett sortimenther av forsjøvannsystemer sjøvannsystemer offshoremarkedet markedet plastogogmetall. metall. forbåde tiltiloffshore her både plast i Norge tidlig på -90 tallet. i Norge tidlig på -90 tallet. Mange fordeler fordeler Mange MANGE FORDELER MED INNVENDIG MANGE FORDELERknyttet MED INNVENDIG Produktspekteret til disse spesielle TEFLONBELAGTE VENTILER Produktspekteret knyttet til disse spesielle TEFLONBELAGTE VENTILER ventilsystemene er meget godt, og inneholder

ventilsystemene er meget godt, og inneholder Produktspekteret omfatter dreiespjeld-, kule-, blant annet kule,omfatter plugg spjeld og tilbakeslag, Produktspekteret dreiespjeld-, kule-, pluggog tilbakeslagsventiler, innvendig blant annet kule, plugg spjeld ogsamt tilbakeslag, samt og innvendig teflonbelagtesamt rør oginnvendig rørdeler. pluggtilbakeslagsventiler, samt innvendig teflonbelagte rør og rørdeler. – Fordelene med disse produktene er – Fordelene med disse produktene er

teflonbelagterør rørog ogrørdeler. rørdeler. Fordelene Fordelene med teflonbelagte disseproduktene produktenenår nårvi visnakker snakker om om sjøvannssjøvannsdisse systemerer erflere. flere. systemer Blantannet anneter erde derimeligere rimeligere enn enn sammensammenBlant mange.Blant Blant annet erde de enkombinerer del rimeligere rimeligere mange. annet er en del liknbart utstyr Titan. De total liknbart utstyr iiTitan. De kombinerer total ennsammenlignbart sammenlignbart utstyr(alle Titan. De girer en enn utstyr ii Titan. gir beskyttelse motkorrosjon korrosjon delerDe som beskyttelse mot (alle deler som eren totalbeskyttelse mot korrosjon, samtidig som totalbeskyttelse mot korrosjon, samtidig som kontaktmed medmediet medieter erteflonbelagt), teflonbelagt), med med i ikontakt debeholder beholder enunik unik styrke. De tåler tåler høye høye de en De styrke imaterialet materialet dastyrke. selve ventilhuset ventilhuset er av av styrke i da selve er temperaturer og høyt trykk og er er konstruert konstruert temperaturer høyt trykk og metall. Detteog gjør atde de for eksempel eksempel også metall. Dette gjør at for også forååvære væreiikontakt kontakt medaggressive aggressive og urene urene for med og tåler spenninger rørsystemer av metall. metall. tåler spenninger iiavdelingsleder rørsystemer av medier, forklarer hos GPA medier, forklarer avdelingsleder hos GPA BeritIngebrigtsen IngebrigtsenFottland. Fottland. «Xomox/GPA var først først ute ute Berit «Xomox/GPA var – Selv om lagrene er fulle av ventiler med å introduserte innven– Selv lagrene er fulle avinnvenventiler ii med å om introduserte mangeteflonbelagte ulikestørrelser størrelserog og varianter varianter kan de defor dig ventiler mange ulike kan dig teflonbelagte ventiler for også leveres i spesialutførelser og med et sjøvannsystemer tilogoffoffogså leveres i spesialutførelser med et sjøvannsystemer til omfattende tilbehørssortiment, legger hun til. omfattende shore» tilbehørssortiment, legger hun til. shore» først Med det siste GPA en avSkandinavias Skandinavias ledende Med det siste først GPA ereren av ledende

leverandører avrørsystem rørsystem og komponenter Somprofesjonell profesjonell aktørinn innog mot de største største leverandører av komponenter aktør mot de Som innen flowteknikk. Sammen med hovedbransjene harGPA GPAopparbeidet opparbeidet seghovedlang innen flowteknikk. Sammen med bransjene har seg lang kontoretog i Sverige og søsterselskapet idedikerte erfaring høy kompetanse hos sine kontoretog i Sverige og søsterselskapet idedikerte erfaring høy kompetanse hos sineav Danmark, tilbyr Fottland og resten staben sepsialister innen de ulikeog segmentene. Danmark, tilbyr Fottland resten av staben sepsialister innen de bransjens ulike segmentene. på 18 i Ski, noenvære av ledende vareFor å kunne tidlig ute med nye på 18 i Ski, noenvære av bransjens vareFor åi kunne tidlig uteledende med nye merker etog komplett sortiment av både plast materialer utstyr, sortiment har de samtidig fokus på merker i et komplett av både plast materialer og utstyr, har de samtidig fokus på oghele metall. å tiden fornye produktspekken med det metall. åoghele tiden fornye produktspekken med det siste på markedet. siste på markedet.


Securing your your flow flow Securing – I Nordsjøen Nordsjøen har harvi viogså ogsålevert levertmye mye ventiler ventiler ii høylegerte høylegerte materialer, materialer,som somfor for eksempel eksempel titan, titan, 6MO, 6MO,duplex duplexog ogsuper superduplex. duplex. Vi kan levere levere komplette komplettepakker pakkernår nårdet detgjelder gjelder spjeldventiler spjeldventiler –– alt alt fra frahigh highperformance performance butterfly butterfly via via innvendig innvendigteflonbelagte teflonbelagteventiler ventiler til gummierte gummierte ventiler. ventiler. Vi Vidiskuterer diskuterergjerne gjerne ulike løsninger, løsninger, der der hvor hvordet deter errom romfor fordette, dette, sier Fottland. Fottland. Vi Vi tenker tenker langsiktighet langsiktighetiialle allevåre vårerelasjonrelasjoner, er, og og vi vi bygger bygger for for tiden tidenopp oppvårt vårtlager lagerfor foråå kunne kunne møte møte etterspørselen etterspørselenetter etterventiler ventilertiltil våre våre ulike ulike kundegrupper. kundegrupper. ØKT ØKT FOKUS FOKUS MOT MOT NORD NORD

Med Med økende økende aktivitet aktivitetiinord nordhar harselskapet selskapetetet ønske ønske om om sterkere sterkere tilstedeværelse tilstedeværelseøverst øverstpå på Norgeskartet. Norgeskartet. –– Vi Vi følger følger ii likhet likhetmed medmange mangeandre andrespent spent med på hva som skjer i nord, spesielt med på hva som skjer i nord, spesieltinnenfor innenfor petroleumsnæringen, petroleumsnæringen,og ogkommer kommeriifremtiden fremtiden til å prioritere dette området til å prioritere dette områdetsterkere sterkereenn enn tidligere. tidligere.

innvendig innvendigteflonbelagte teflonbelagtespjeldventiler spjeldventilertiltil Smolten Smolteni iMørsvik, Mørsvik,nord nordfor forFauske. Fauske.Etter Etterolje olje og oggass gassrepresenterer representerernorsk norskoppdrettsnæring oppdrettsnæring en enavavlandets landetsstørste størsteeksportnæringer, eksportnæringer,såså potensialet potensialetburde burdevære værestort stortogså ogsåher. her.DeDe møter møterjojomange mangeavavdedesamme sammeutfordringene utfordringene som somoffshore offshorenår nårdet detgjelder gjeldersjøvann sjøvannogog korrosjonsfare korrosjonsfarefor forutstyr. utstyr.Her Herhar harvivimange mange løsninger, løsninger,ogogererdet detnoen noensom somønsker ønskerhjelp hjelptiltil ååvurdere vurdereulike ulikealternativer, alternativer,såsåererdet detbare bareå ta å ta kontakt. kontakt. Selv Selvom omvivianser anseross ossselv selvsom somenennisjenisjeleverandør leverandørogoghar harspisset spissetkompetansen kompetansennår nårdet det gjelder gjelderventiler, ventiler,mener menerviviatatvivihar haretetgodt godt ventilprogram ventilprogramfor forbåde bådekraftverk, kraftverk,prosessprosessindustri industriogoggruvedrift. gruvedrift.Her Hervilviljegjegi tillegg i tilleggtiltil spjeldventiler og kuleventiler, ganske spjeldventiler og kuleventiler, ganskekort kort trekke trekkefrem fremvåre vårepluggventiler, pluggventiler,som somerer

smørefrie ogog tåler urene ogog ”vanskelige” smørefrie tåler urene ”vanskelige” medier meget godt. detdet enen ventil som tåler medier meget godt.ErEr ventil som tåler ”juling” så så måmå detdet være denne, siersier Fottland ”juling” være denne, Fottland ogog avslutter med at at hun serser frem til til avslutter med hun frem mange turer nordover mange turer nordover i tiden fremover. nn i tiden fremover.

FLERE SPENNENDE NÆRINGER FLERE SPENNENDE NÆRINGER

Nå skal det også sies at det ikke kun er Nå skal det også sies at det ikke kun er offshore næringen som lokker GPA nordover. offshore næringen som lokker GPA nordover. Også oppdrettsnæringen har fått øynene Også oppdrettsnæringen har fått øynene opp for våre innvendig teflonbelagte ventiler, opp for våre innvendig teflonbelagte ventiler, sier Fottland. Vi har for eksempel levert sier Fottland. Vi har for eksempel levert

GPA Flowsystem AS GPA Flowsystem AS Verkstedveien 23, Postboks 427, N-1401 Ski Verkstedveien 23, Tfn +47 64 85 68 00Postboks 427, N-1401 Ski Tfn +47 64 85 68 00 Fax +47 64 85 68 01 Fax +47 64 85 68 01 info@gpa.no, www.gpa.no info@gpa.no, www.gpa.no

Anders Hovbrender, produktsjef Xomox med Anders Hovbrender, produktsjef Xomox med avdelingsleder Berit Fottland avdelingsleder Berit Fottland Nr. 2, 2011

17


Rekordhøye investeringer på norsk sokkel i 2012 Aktivitetsnivået i petroleumsnæringen er høyt og økende. Det er gode nyheter for norsk økonomi, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i OLF.

S

tatistisk sentralbyrås investeringstelling for oljevirksomheten for 3. kvartal 2011 understreker oljesektorens betydning for aktivitetsnivået i norsk økonomi. Det nye anslaget for 2011 er på nær 152 milliarder kroner, men oljeselskapenes anslag for 2012 er løftet til rekordhøye 172 milliarder. – Aktivitetsnivået i petroleumsnæringen er høyt og økende. Det er gode nyheter for norsk økonomi etter hvert som konjunkturene blir stadig svakere hos våre handelspartnere, sier Bjørn Harald Martinsen (bildet), fagsjef økonomi i OLF, i en kommentar til tallene. 

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten (inkludert rørtransport) i 2011 anslås ifølge tellingen for 3. kvartal til 151,7 milliarder kroner. Det er en økning på 7,3 milliarder kroner fra 2. kvartal i år, og er 12,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2010 gitt i 3. kvartal 2010. Det er økte investeringer i feltutbygging, felt i drift og letevirksomhet som bidrar til å løfte investeringsanslaget, mens investeringer i landvirksomhet og

rørtransport er noe lavere enn tidligere anslått. Tellingen for 3. kvartal innebærer samtidig en klar oppjustering av investeringsanslaget for 2012. Anslaget på 172 milliarder kroner er hele 28,8 milliarder kroner høyere enn ved foregående telling, å skyldes hovedsakelig at fem nye utbyggingsprosjekter er kommet med i tellingen dette kvartalet. Dette gjelder Ekofisk Sør, Eldfisk II, Valemon, Knarr og Hyme, som alle er blitt godkjent av myndighetene i løpet av sommeren. Investeringene i letevirksomhet er nå anslått til 32,4 milliarder kroner, som er 2,5 milliarder kroner høyere enn ved foregående telling. Høye investeringer knyttet til nye feltutbygginger faller neste år sammen med rekordhøye investeringer også for felt i drift. Omfattende prosjekter på Troll, Ekofisk og Gullfaks bidrar til et rekordhøyt investeringsnivå for felt i drift på 89 milliarder kroner. n

Din totalleverandør av trykkluft i Nord-Norge

Skruekompressorer Stempelkompressorer Blåsemaskiner •Salg •Service •Rådgivning

Transportable kompressorer

Hovedkontor Tromsø: Skattøra vn 71, 9018 Tromsø Tlf. 77 62 43 70 www.tekniskservice.no firmapost@tekniskservice.no

Nr. 2, 2011

19


Aktiv petroklynge 14. juni åpnet den nye storstua i Sentrum Næringshage i Sandnessjøen. Den stadig mer aktive og voksende petroleumsrelaterte industrien i Nordland fikk sin egen møteplass da snoren ble klippet og Petro Næringshage ble åpnet.

P

rosjektet er resultatet av et langsiktig arbeid, og tankene har svirret rundt i korridorene til Sentrum Næringshage siden oppstarten for mer enn ti år siden. – Det å klynge forretningsaktører med fokus på petroleumsindustrien er ikke noe som skjer over natta, forteller adm. dir. i Sentrums næringshage, Solveig Sverdrupsen (bildet). Om lag 70 ulike bedrifter fra ulike bransjer er tilknyttet eier- og foretningsnettverket til næringshagen, og klynger av bedrifter er samlokaliserte i Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors. Den næringshagen vi bygger opp på Horvnes er spisset mot petroleumsrelatert industri og maritime virksomheter, forteller Sverdrupsen.

Først i landet

– Petro Næringshage skal koble dyktige

20

Nr. 2, 2011

industri- og forretningsaktører med mål om å skape vekst og utvikling innenfor petroleumsrelaterte fag- og forretningsområder. Det er vårt mål å sikre at små og mellomstore bedrifter fra landsdelen finner seg til rette og får vekst- og utviklingsmuligheter innenfor moderne petro- og oljeservicetjenester, sier Sverdrupsen. Et godt samspill med kapital- og eiermiljø lokalt og regionalt blir viktig for å oppnå gode resultater, og ca halvparten av bedriftene som i dag er lokalisert i næringshagen, er etablert i løpet av den tiden den har vært i drift. Næringshagen er også landets første rene Petro næringshage. Giganten på plass

16. september ble en merkedag for Petro Næringshage. Da etablerte Statoil seg med sin egen representant. Med BP godt etablert fra før, huser petroklyngen nå to av de virkelig store oljeselskapene på norsk sokkel.

– Vi ser nå frem til å være vertskap for dere i mange år fremover, og vi skal jobbe aktivt for å koble foretningsaktører i sterke og konkurransedyktige allianser, sa Sverdrupsen da hun ønsket Kjell Magne Tysnes og Statoil velkommen på plass i næringshagen. At Statoil etablerer seg i Sandnessjøen med en hjemvendt Sandnessjøværing ved roret, synes Sverdrupsen er ekstra stas. Forsyningsleder Tysnes gleder seg også til å ta fatt på oppgavene. – Statoil har i flere år fått levert forsyningstjenester fra Helgelandsbase på en svært god måte, og det skal vi fortsette med, sier Tysnes. – Med økt aktivitet og mer konsentrert fokus på Nordområdene, blir det viktig for Statoil å være tettere på det som skjer her oppe i fremtiden. Min rolle blir selvfølgelig å ha oversyn over forsyningene til feltene, men i like stor grad å være en lyttepost for selskapet. Vi ser mange positive effekter ved å være tilstede, forklarte Tysnes. Under velkomstseremonien vanket det også heder og ære til Svedrupsen og petroklyngen. – Petro Næringshage har gjort det lett å komme til Sandnessjøen. Måten Sentrum Næringshage har evnet å klynge så mange interessante bedrifter på, gjør at vi mener alt ligger til rette for gode resultater og videre vekst, avsluttet Statoil-representanten. n


Aktiv klynge Hører du hjemme hos oss? Ta kontakt.

Grafisk Design: David André Erichsen – www.daesign.no

Vi etablerer og samlokaliserer energi- og petroleumsrelaterte virksomheter ved forsyningsbasen i Sandnessjøen Aktive eiere og forretningspartnere i Petro Næringshage:

Alstahaug kommune, Brønnøy Blikk, BS Solhaug, Dønna Havfiske, Educo, Grane Kommune, Helgeland Holding, Helgeland Sparebank, Helgeland Vekst, Helgelandsbase Holding, HelgelandsKraft, Hjelp 24, Hk Grande Holding, Hl Økonomiservice, It Partner Helgeland, Kunnskapsparken Bodø, Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsparken Nord, Maritime Venture, Mattismoen Eiendom, MON, Nesna Kommune, Nordlandsbanken, Nye Nesna Fabrikker, Onshore Group North, Prefecto, Rana Bygg- og Betongservice, Rugg, Sandnessjøen Engineering, Seløy Undervannsservice, Sentrum Regnskap, Sinus, Siva, Sparebanken Nord-Norge, Svenningdal Trevarefabrikk, Sømna Vekst, Sørra Holding, Truck Tek, Tønne Eiendom og Widerøe Internett.

helgelandsbase

Petro Næringshage 8805 Sandnessjøen Telefon: 750 65 650 e: petronh@snhh.no Web: www.snhh.no

Nr. 2, 2011

21


Advarer mot å ikke åpne nye områder Konsernsjef i Statoil, Helge Lund, advarer mot å bruke årets positive funn på norsk sokkel, til inntekt for at man ikke trenger å åpne nye områder.

M

ed nye store funn i Nordsjøen og Barentshavet er det mange som ifølge Lund må snu opp ned på sine forestillinger om hva som er mulig å få til på norsk sokkel. – Mange av oss ser nye perspektiver for norsk sokkel, men kanskje spesielt for områdene i nord. Etter Skrugard-funnet har vi internasjonalt sett en betydelig større interesse for Barentshavet spesielt, og nordområdene generelt, sa Helge Lund under oljekonferansen Petro 2011 i Harstad tidligere i høst. Men han karakteriserer det som en «fundamental misforståelse» av situasjonen på norsk sokkel å ta de nye funnene i Nordsjøen og Barentshavet til inntekt for at man ikke trenger nye områder. Uten direkte å nevne Lofoten og Vesterålen konkret, var hintet dit fra konsernsjefen tydelig nok til at den oljefrelste forsamlingen under Petro 2011-konferansen i Harstad tok budskapet til seg. – Utfordringen på norsk sokkel er strukturell. Mange av de største feltene som Oseberg, Gullfaks, Statfjord og Troll er på en hellningekurve, sa Lund. Han viste til at selv med de mest optimistiske anslagene for funnene på Aldus Major og Avaldsnes i Nordsjøen og Skrugard i Barentshavet er det langt igjen til å demme opp for frafallet på fortidas gigantfunn. – Det trengs ett Avaldsnes og Aldus-funn og tre Skrugard-funn bare for å kompensere for Oseberg, sa Lund. n

22

Nr. 2, 2011


Høykvalitets påleggssveising, hardfacing og korrosjonsbeskyttelse.

Nyetablerte Helgeland Offshore tar i bruk ny laserteknologi på spesialsveising. Bedriften er den første som tilbyr denne teknologien i Norge.

Nytt selskap med unik teknologi H

Daglig leder Merete Karlsen

elgeland Offshore bygger opp en spesialbedrift for høykvalitets påleggssveising, hvor ny produksjonsteknologi og høy kompetanse vektlegges. Bedriften retter seg først og fremst mot fremtidens olje- og gassmarked i nord, men også bergverk og annen landbasert industri vil utgjøre selskapets marked.

«Påleggssveising med laser utføres 3-4 ganger raskere enn vanlig sveising» – Påleggssveising med laser utføres 3-4 ganger raskere enn vanlig sveising. Laserteknologien gir mye sterkere kvalitet og lenger levetid på utstyr. I tillegg har denne metoden en rekke andre fordeler fremfor dagens metoder og åpner for nye anvendelsesmuligheter. Teknologien er både moderne og fremtidsrettet, sier Merete Karlsen, direktør i Helgeland Offshore.

– Vi ønsker å bygge videre på den brede kompetansen som allerede er på Helgeland, gjennom å tilføre regionen ny teknologi som kan åpne for nye synergier, sier Karlsen.

Helgeland Offshore, og mener selskapet er den rette aktøren å samarbeide med på lasersveising, sier Herve Maybon DG / General Manager Technogenia.

Viktige samarbeidspartnere

Miljøriktig

SINTEF prøver å bygge opp aktiviteten lasersveising. – Metoden er spesielt egnet til å forsterke og beskytte boreutstyr. Vi har stor tro på at bruk av laserteknologi vil øke sterkt, også innenfor verkstedindustrien i årene fremover, sier forsker Hans Fostervoll ved SINTEF. Helgeland Offshore har inngått en langsiktig samarbeidsavtale på teknologi med det franske selskapet Technogenia som har patenterte prosesser og har levert tjenester til petroleumsbransjen verden over. Technogenia har de senere årene fulgt utviklingen i kystområdene utenfor Nord-Norge og Nord-Russland tett, og har ønske om sterkere posisjonering i Nordområdene. – Det er mye aktivitet innen leteboring i Nord-Norge og aktiviteten vil sannsynligvis øke. Vi ser frem til å samarbeide med

Teknologien er vesentlig mer miljøvennlig enn de tradisjonelle metodene for påleggssveising. – Dette er en teknologi med sterk grønn profil. I tillegg vil kundene slippe å bruke trailere sørover med utstyr for å få det reparert. Nå kan Helgeland Offshore ta disse oppdragene, sier Karlsen. Selskapet får sitt hovedsete på Helgeland. n

Kontaktinfo: Daglig leder Merete Karlsen Telefon: 99237872 E-post: merete.karlsen@ helgelandoffshore.no www.helgelandoffshore.no

Nr. 2, 2011

23


Basesjef i Brønnøysund, Fredrik Johansen.

Rekordhøy aktivitet i nord Helikoptertrafikken i Nord-Norge har aldri vært større. På ett år har antall flybevegelser mer enn tredoblet seg hos CHC Helikopter Service. Det har betydd mye for regionen.

I

2010 hadde CHC Helikopter Service to daglige flyturer til og fra basen i Brønnøysund. I dag har selskapet seks. I tillegg opererer CHC Helikopter Service en maskin fra basen i Hammerfest. Bore- og leteaktiviteten i nord merkes også i lufta. – Vi kjenner til de grader aktivitetsøkningen. Her går det for fullt og vel så det, sier Fredrik Johansen, basesjef i Brønnøysund og ansvarlig for bakkeaktiviteten i Hammerfest. Fredrik har med seg 12 piloter, fire teknikere og dessuten åtte-ni innleide årsverk fra Securitas, som sørger for at innsjekking,

«Veksten i Nord har vært positiv det siste året, men det vi har sett kan bare være starten» ombordstigning og hjemkomst skjer etter fastlagte prosedyrer i Brønnøysund. Med unntak av noen flere fra Securitas er det samme antall fra CHC Helikopter Service i år som i fjor, til tross for den kraftige aktivitetsøkningen. – Det har gått fint. Driften har gått veldig bra. Men det er jo klart at det merkes litt ekstra, ikke minst for dem i innsjekkingen, når det er fem avganger i løpet av én time,

24

Nr. 2, 2011

sier Johansen, som også fremhever det gode forholdet til lokalsamfunnet. I fjor var det bare en fast rute, nemlig trafikken til og fra Norne. Nå ser listen slik ut, operatør i parentes: n Norne (Statoil) n Skarv (BP) n Aker Spitsbergen (Aker Drilling) n Polar Pioner (BP) n Scarabeo (Eni) n Borgland Dolphin (Norsea) Norne og Skarv er faste installasjoner, resten er leterigger. Norne har produsert olje siden 1997 og levert gass til forbrukere i Europa siden 2001. Skarv-feltet opereres av en flytende produksjonsenhet (“Skarv FPSO”), som kom på plass 14. august og skal etter planen levere olje fra 4. kvartal i år. Det opereres to maskiner fra Brønnøysund: en Super Puma L1 og en S-92. For å dekke opp behovet på Borgland Dolphin følges riggen av en Super Puma L2 med eget crew bestående av to piloter og en tekniker. Maskinen i Hammerfest er en EC 225. Hvis noe skulle skje som krever innsats av søk- og redningshelikopter, står det et helikopter med redningsmann klart på Heidrun-feltet, litt sør for Norne-feltet. – Hvordan det ser ut om ett eller to år vet jeg ikke, men jeg tror ikke at aktiviteten hos oss vil bli redusert. Vi må regne med svingninger på grunn av leterigger som kommer og går, men det er vi vant til. Den neste faste installasjonen som kan komme er Luva-feltet, der Statoil er operatør. Det

snakkes om 2016, og dit går det jo fort, sier Johansen. – Den høyre aktiviteten har også ført til flere fast flyavganger på innenriksnettet, noe som kommer hele regionen til gode. Den økte aktiviteten betyr mye for alle som bor her, sier Johansen. Ser økende aktivitet i nye 25 år

Nordområdene står foran fantastisk spennende tider. Utviklingen vil fortsette i tre spennende regioner, tror Øivind Solberg, direktør i CHC Helikopter Service. Foreløpig er ingen bedre posisjonert til å ta veksten i lufta enn Helikopter Service. – Veksten i Nord har vært positiv det siste året, men det vi har sett kan bare være starten på noe som kan gi økende aktivitet lenge, sier Solberg. Solberg er CHC Helikopter


Service Accountable Manager. Det betyr at han er ansvarlig for at selskapet oppfyller myndighetenes krav til å operere, og er nummer to i selskapets ledelse. Veksten kan komme innen flere områder: n I sommer så vi starten på en seismisk kartlegging i Barentshavet etter at avtalen om delelinjen ble ratifisert i juni. Det er skissert at dette vil pågå til 2013. Neste skritt vil være leteboring, og da blir det behov for helikopter. Dette kan ligge tre til fire å frem i tid. n Området fra Brønnøysund og nordover vil nok bli åpnet, det er bare spørsmål om tid, slik Solberg tolker det. Det kan bety økt aktivitet og mulige nye baser i Nordland og Troms. n På lengre sikt kan hele Arktis være aktuelt for leting og utvinning, men det er ennå høyst usikkert om og når det kan bli behov for helikoptertrafikk dit.

I sum betyr dette mer av det Helikopter Service gjør best allerede: Flygninger i mørke, i forhold med snø og is, samt i dårlig vær over lange strekninger. – Ingen er bedre posisjonert for å vinne markedsandeler i nord enn oss, basert på det vi har gjort. Men det kommer til å bli hard konkurranse, sier Solberg. Verdens største

CHC Helikopter Service har levert helikoptertjenester i Norge siden 1956 og vært ledende på norsk sokkel siden starten på oljeeventyret i 1966. Selskapet har erfaringer både fra varme og polare strøk. De har i dag ca. 30 helikoptre som brukes til å frakte passasjerer til olje- og gassinstallasjoner til havs og til redningsoperasjoner (SAR). Selskapet har baser i Stavanger, Bergen,

Florø, Kristiansund og Brønnøysund, samt helikoptre fast stasjonert på Ekofisk, Oseberg, Statfjord og Heidrun. CHC Helikopter Service har nesten 500 ansatte, og omsatte for drøyt 1,8 mrd kroner i 2010. CHC er verdens største selskap innenfor helikoptertjenester, med 250 helikoptre i 35 land. Hovedkontoret er i Vancouver, Canada. CHC kjøpte i år 2000 Helikopter Service. n

www.chc.ca

Nr. 2, 2011

25


– La oss bore her

Jeg håper å kunne presentere de første lisensene sørøst i den norske delen av Barentshavet allerede i 2013, sier olje-og energiminister Ola Borten Moe i et intervjuet med BarentsObserver tidligere i høst.

D

et var en meget energisk og entusiastisk minister som møtte BarentsObserver, regionalt næringsliv og politikere i Kirkenes for et par måneder siden. Kirkenes er en kystby like sør for de store områder i Barentshavet der Norge og Russland nylig avsluttet en 40 år lang tvist om den maritime grensen. Denne delen av Barentshavet antas å holde på store mengder av både olje og gass. Det første norske seismikkfartøyet seilte inn i området, bare timer etter den maritime avgrensningsavtalen trådte i kraft tidligere i sommer. – Det seismiske fartøyet har dekket et område på 7800 kvadratkilometer i det sørøstlige Barentshavet i sommer, fortalte Ola Borten Moe stolt. Ministeren fortalte også at skipet ville fortsette å samle data fra området til midten av september. Den pågående seismiske undersøkelser har så langt vært svært vellykket.

«Jeg har høye ambisjoner om hva Norge vil få til i nord» – Jeg har høye ambisjoner om hva Norge vil få til i nord. Vi er nå i ferd med å åpne de områdene som inntil nylig var omstridt, sier Ola Borten Moe. Han understreker at det er for tidlig å anslå mengden av olje-og gassressurser som kan være i området, men som han sa :"vi vet hva som ligger vest for dette området og vi har noen kunnskap om hva som er øst for dette området. Så vi har all mulig grunn til å være optimistisk". Olje-og energidepartementet arbeider hardt for å åpne det nye lovende områder i den sørøstlige delen av den norske delen av Barentshavet. – Etter at vi får resultater fra de

seismiske undersøkelser og kartlegging av havbunnens geologiske strukturer, vil vi gjøre et vurderingsstudie som vil inkludere miljøpåvirknings analyser, konsekvenser for fiskeri, petroleum ressurs estimering og konsekvenser for samfunnet generelt, sa Ola Borten Moe. Deretter planlegger regjeringen å presentere en rapport med oppstartsmuligheter av olje-og gassboringer i området. Målet er åpenbart å legge til rette for boring i løpet av de nærmeste årene. – Vi har allerede mye kunnskap fra den vestlige delen av Barentshavet. Der har vi funnet både olje og gass reservoarer som ser svært lovende ut, sa ministeren. – Jeg håper å være den statsråden som annonserer de første lisensene i det tidligere omstridte området. Det kan skje allerede i 2013, ifølge Ola Borten Moe. n

FRONT EXPLORATION

– det første nordnorske oljeselskapet

VI SKAPER ENERGI Med hovedkontor i Tromsø og store nordnorske eiere, er målet å være i front på leting etter energiressurser i nord. Vår ambisjon er å være en viktig kompetansebedrift som satser i et geografisk og klimatisk utfordrende område. I arbeidet med utvikling, leting og boring i nord, har vi et sterkt fokus på miljø og skal drive en forsvarlig og bærekraftig virksomhet. Vil du vite mer? Kontakt oss på post@frontx.no eller besøk www.frontx.no

Roald Amundsens plass 1 PO. Box 690 9257 Tromsø,Norway Tel +47 85 22 08 80 www.frontx.no

26

Nr. 2, 2011


Olje- og energiminister Ola Borten Moe i Kirkenes.

Nr. 2, 2011

27


MV Troms Pollux under operasjon på Grønland i 2010.

Med Barentshavet som hjemmebane Selv om det Tromsø-baserte rederiet Troms Offshore har båter over hele verden, er det likevel Barentshavet som er selskapets hjemmebane.

H

er har de drevet med kystvakt, havforskning, og slepebåter i flere år. Erfaringen og kompetansen fra de arktiske farvann har nå gitt selskapet en langsiktig kontrakt med ENI, hvor et av fartøyene deres skal bidra i utbyggingen av Goliat. Troms Offshore AS inngikk for en tid siden en kontrakt på fire år med oljeselskapet ENI Norge. Kontrakten går ut på at et av Troms Offshores skip, MS «Troms Pollux», skal ha støttefunksjon til leteriggen «Scarabeo 8» på Goliat-feltet i Finnmark. Kontrakten har en verdi på cirka 280 millioner kroner. «Troms Pollux» ble bygget i 2009 og har den siste tiden operert i farvannet vest for Grønland på kontrakt for Capricorn Greenland Exploration.

28

Nr. 2, 2011

Dette har gitt mannskapet god erfaring i operasjon under vanskelige klimatiske forhold, og forholdene de her har opplevd er lett å sammenligne med de man finner i Barentshavet. Både Troms Offshore og eierne er meget godt fornøyde med å ha vunnet denne kontrakten i konkurranse med et betydelig antall tilbydere.

«Røttene og vår tilhørighet er vi stolte av» Med 200 av 400 arbeidere bosatt i Norge, er selskapet som en stor privat arbeidsgiver å regne sett med nasjonale øyne. Med 150 av disse bosatt i Nord-Norge, er Troms Offshore ikke minst en betydelig arbeidsgiver i enkelte kommuner øverst på norgeskartet. – For oss er det meningsfylt å vite at vi er en stor bidragsyter på arbeidsmarkedet i nord. Røttene og vår tilhørighet er vi stolte av, og det er dette vi spinner videre på når vi nå staker

ut de nye kursene i Barentshavet de og arktiske farvann for øvrig, forklarer operativ leder for rederiet, Østen Mortensen. Ny eier, styrket ledelse og ny flåtestrategi

Med nye eiere i ryggen har landets nordligste offshore-rederi nå etablert en ny vekststrategi gjennom satsing på Platform Supply Vessels (PSVer). Rederiet driver i dag en flåte på 14 offshore service fartøy, hvorav 4 i eget eie. En utvidet ledelse med Mårten Lunde som CEO og Lars Erling Krogh som CFO vil være ansvarlig for implementeringen av den ekspansive strategien. Begge har omfattende erfaring fra shipping- og offshoreindustrien. Lunde kommer fra stillingen som administrerende direktør i børsnoterte Fred Olsen Production ASA, og Krogh fra


investeringsselskapet Kistefos, der han har hatt hovedansvar for shipping- og offshore engasjementene. Østen Mortvedt, som har arbeidet som viseadministrerende direktør i Troms Offshore siden 2000, går nå inn i ledelsen som operativ leder for rederiet. Selskapets flåtestrategi er effektiv drift og befraktning av store Platform Supply Vessels (PSV), bygget med høyeste sikkerhet og miljøspesifikasjon. Disse er godt rustet for oppdrag i Nordsjøen og ikke minst for værharde forhold i Barentshavet og på Grønland. Troms Offshores erfaring fra, og kompetanse innen drift i arktiske farvann med krevende isforhold blir også viktig i dette arbeidet. Den nye eieren av Troms Offshore er HitecVision, et norsk investeringsselskap

som med sin forvaltningskapital på 8 milliarder kroner har spesialisert seg på offshoreindustrien. – Troms Offshore har stor tro på det globale PSV markedet, ikke minst med den økende offshoreaktiviteten i Brasil og Asia. Erfaringen fra Norge med nordområdene vil være viktig i forbedringen av sikkerhet og effektivitet i disse markedene. Det er med denne bakgrunn Troms Offshore vil bli sentral i denne utviklingen, forklarer Mårten Lunde.

aktivitet over hele verden, og selskapet har hatt fartøy i Barentshavet, Nordsjøen, Svartehavet, Vest-Afrika, Den Persiske Gulf, India og Antarktis. Selskapet har den siste tiden gjort om eierstrukturen, og skal i årene fremover ha hovedfokus på kaldt klima og Barentshavet. n

Over hele kloden

Basert på det tidligere TFDS Offshore AS (1985) og gjennom oppkjøp, ble Troms Offshore AS grunnlagt i 2005. Flåten består av både egne fartøy og fartøy under ledelse av andre redere. Offshore-flåten deres støtter offshore

www.tromsoffshore.no

Nr. 2, 2011

29


Fenomenet Sandnessjøen I løpet av tre år har Sandnessjøen opplevd en fantastisk utvikling innen petroleumsrelaterte tjenester og leveranser.

S

er man på utviklingen som har skjedd de siste årene, er det ikke tilfeldig at området nå er blitt en oljemetropol i Nordland. Store deler av industrien i Alstadhaug kommune har gått sammen under felles flagg for å jobbe mer målrettet mot oljeindustrien. Gjennom god markedsføring av området og tøff satsing, har aktørene lyktes i å få leverandørene, oljeindustrien og Fylkeskommunen til å gjøre et felles regionalt valg i forhold til å satse på Sandnessjøen.

Norne åpnet opp

I snart 30 år har det eksistert forsyningsbase i Sandnessjøen. Selve gjennombruddet for basedriften kom likevel ikke før på 90-tallet, da Statoil bestemte seg for å bruke basen i letingen etter, og senere drift av, Norne-feltet. Aktivitetsnivået har vært høyt de siste årene, og til tider har kapasiteten vært sprengt med aktiviteter fra Norne og leteaktivitet i Norskehavet. Da BP fant Skarv-feltet ble det klart at basen på Holmen ikke var nok, og hovedeieren, Coast Center Base (CCB) på Ågotnes utenfor Bergen, bestemte seg for å investere i et baseområde på Horvnes, en kilometer utenfor sentrum. CCB har senere vært en aktiv pådriver for generell utviklingen av den nye basen. Flere store bygg er allerede oppført, og bedrifter som Scomi/Veolia, NOFO, Baker Hughes og NorMiljø er allerede etablert. Scomi Oiltools, som håndterer utboret bergmasse, har også investert 80 millioner i nybygg og utstyr med nyeste teknologi i Sandnessjøen. Dette er for øvrig det eneste anlegget for borekaks nord for Bergen. Får levere

Minol er et godt eksempel på en leverandør som nyter godt av den store oljeaktiviteten i og utenfor Sandnessjøen. Minol som ble etablert på 80-tallet, og som for øvrig var Essos’ første regionsenter, formidler ulike oljeog gassprodukter til private og næringsliv. Som følge av oljeaktivitetene utenfor Sandnessjøen opplever selskapet nå å få levere varer og tjenester til mange av de store operatørene på sokkelen. – Gjennom vårt anlegg på Holmen har Minol vært leverandør av drivstoff til leteboring og produksjon utenfor Helgelandskysten, i nært i samarbeid med

30

Nr. 2, 2011

Helgelandsbase. Vi leverer blant annet alt av drivstoff til Norne gjennom våre anlegg i Sandnessjøen, forklarer daglig leder, Torstein Grønbeck. Langsiktige perspektiver

At satsingen fra CCB og de øvrige eierne er langsiktig, viser blant annet etableringen av det nye administrasjonsbygget, som ble igangsatt kun med BP som leietaker i en liten del av bygget. Bygget er etter hvert fylt opp, noe som også gjelder for basen generelt. Flere tunge aktører fra olje-miljøet i Stavanger har vært på gjentatte besøk i Sandnessjøen for å vurdere markeds- og posisjoneringsmulighetene her oppe. Representanter for blant annet Helgelandsbase

har fulgt utviklingen nøye, og regner med at det i løpet av få år vil ha blitt investert for langt over en halv milliard kroner i området rundt Sandenessjøen. Manglende infrastruktur gjør at området likevel vil få problemer med å komme opp i første divisjon blant landets baser. Fremdeles vil svært mye av logistikken styres fra Stavanger. Men etter hvert vil nok imidlertid særlig undervannsaktivitetene tvinge frem et økt nærvær i Sandnessjøen Selv om Sandnessjøen aldri vil bli noe Kristiansund, kan man konstatere at optimismen så absolutt råder i Alstadhaug og at oljen er det beste som har skjedd kommunen siden dikterpresten Petter Dass holdt hoff der for rundt 300 år siden. n


Forsyner Nord-Norge fra Sandnessjøen Esso regionsenter Minol håndterer og distribuerer alt av oljeprodukter for Esso i Nord-Norge. Aksen strekker seg fra Rørvik i sør til Kirkenes i nord.

I

1989 etablerte Helgelandske avdelingen Minol, som skulle være regionsenter for utsalg, lagring og distribusjon av oljeprodukter for oljeselskapet Esso Norge AS. Minol var for øvrig det første regionsenteret Esso hadde i Norge. Med hovedkontor i Sandnessjøen har Minol hele Nord-Norge som arbeidsfelt. Minol, som i dag eies av Boreal Transport Nord As, betjener området fra Rørvik i sør til Kirkenes i nord! Et område som forøvrig strekker seg over 1950 km. Området omfatter over 100 anlegg i tillegg til forhandlere, automater og 12 tankbiler. Kundelista er stor og omfattende, og produktene er mange. – Av oljeproduktene som formidles kan nevnes gassolje, autodiesel, fyringsolje, parafin, bensin, smøremidler og TBA-rekvisita. Målgruppene er industri og landbruk, transport, kystfart og fiskeflåte og boligmarkedet. Minol har også kontrakter med større prosjekt. – Vi leverer blant annet alt av drivstoff til Norne gjennom våre anlegg i Sandnessjøen, legger Grønbech til.

Minol er organisert med bunkringsanlegg på kysten, men leverer drivstoff også gjennom transport med tankbil og automater. Kyststasjonene er bemannet, mens kortautomater lik de som man finner langs veiene, er automatisert og betjenes av kort som utstedes av Minol.

«Vi leverer blant annet alt av drivstoff til Norne gjennom våre anlegg i Sandnessjøen» Minol eier og driver også noen ubemannede bensinstasjoner hvor kundene tar ut drivstoff ved bruk av bankterminaler. – Gjennom vårt salgsapparatet og sjåførene våre er vi beredt til å yte service hele døgnet. Vi skal sørge for at biler, båter og busser kommer seg frem også i fremtiden, avslutter Grønbech. n

Næring – i nord - nr. 1-2010

Nr. 2, 2011

31

21


Om 30 år arbeider barne­ barnet ditt hos oss. Langsiktighet kan være et ord å pynte seg med. Men det kan også være en vilje, en visjon – slik som hos oss i GDF SUEZ E&P Norge. Vi tror på å delta i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel. Det er positivt for både oss, våre ansatte og samfunnet. Vi har vært her i 10 år. Det er både et lite jubileum og en begynnelse på noe stort og varig. At vi nå har fått operatøransvaret på Gjøa-feltet, gjør oss enda sterkere motivert. Vi vil bidra – i dag, i morgen, i mange tiår framover. Og vi vil være i front. På helse, miljø og sikkerhet. På teknologiske løsninger. På det å tenke nytt, skape noe nytt, være en foretrukket arbeidsgiver og en solid, troverdig aktør i det store bildet. Vi gleder oss!


Tone Jakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen og Siren Døhl Himle.

Målrettet arbeid mot skolene

– skal gi nødvendig kompetanse i fremtiden – Skal vi lykkes i å utnytte våre naturgitte fortrinn og bygge en sterk region i en verden med stadig tøffere konkurranse og globalisering, er vi avhengig av å tiltrekke oss, samt utvikle og beholde de mest kompetente talentene, forklarer leder ved Kunnskapsparken Helgeland, Bjørn Audun Risøy. Jobber mot hele skolesystemet

Med ulike tiltak på alle nivå i skolesystemet, håper Risøy at dette treårige prosjektet kan være med på å inspirere ungdom til å se muligheter i egen region, samt å bidra til å hjelpe bedriftene i området med kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Kunnskapsparken organiserer alt fra bedriftsbesøk og omvisninger på barne- og ungdomsskolenivå, til konkrete bachelor- og masteroppgaver, og besøk på en rekke høgskoler og universiteter. Det er også utarbeidet undervisningsopplegg og guider for bedriftsbesøk sammen med næringslivet, som skal inspirere flere unge til å FORUTSIGBART velge realfag. OG TRYGT

FASTPRIS

myeimedia.no - MYME0005

S

ammen med en rekke av NordNorges mest spennende bedrifter har Kunnskapsparken Helgeland og andre støttespillere på NordHelgeland gått sammen og laget en målrettet arbeidsplan inn mot alle nivå i skolesystemet. Hovedmålet er å sikre industriog teknologibedrifter i regionen tilgang på teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse i fremtiden. Arbeidet skal også gjøre ungdom mer bevisste på valg de tar, for å redusere frafall fra videregående skole. Helgeland er en region rik på naturressurser. Som en naturlig konsekvens av dette, har man skapt en sterk industri i regionen, og denne er selve grunnlaget for hele dette prosjektet. For å styrke industrien og imøtekomme dens stadig økende behov for ny kompetanse, må Helgeland hele tiden klare å rekruttere nye hoder inn i disse næringene. Mo industripark er det industrielle «kraftsenteret» i nord, med 2000 ansatte fordelt på 100 bedrifter. Her finner vi prosessbedrifter, verkstedbedrifter og engineeringmiljøer som satser på gjenvinning, energi og olje/gass. Spesialprodukter til olje- og gassindustrien, stål, legeringer og malm, produseres i regionen og leveres til internasjonale markeder. De nye feltutbyggingene utenfor kysten gir nye store muligheter for leverandørindustrien.

Positive erfaringer

Det har også tidligere vært kjørt prosjekter av lignende karakter på Helgeland. Erfaringer fra disse viser økning i antall studenter i industrirelaterte fag. Man har også gjennom dette gitt de unge økt kunnskap om IS FASTPRår karrieremuligheter i industrien. 1 eller 3 Blant de E BILLIGST i Norge *

Samarbeidspartnere:

I denne runden har man satt et enda sterkere fokus på industri og teknologi. Man ønsker å utvide prosjektet og satse bredere for å sikre næringslivet bedre tilgang på nødvendig kompetanse. Kompetanse er en av de viktigste innsatsfaktorene for økonomisk vekst. Hvert år skapes det 10-15 % nye arbeidsplasser i Norge og mange av de nye jobbene har høyere kompetansekrav enn de som forsvinner.

«De nye arbeidsplassene har høyere kompetansekrav enn de som forsvinner» – Det samme gjelder Helgeland, og vi har stor tro på at prosjekter som dette vil øke søkertallene på teknologi og realfag. Vi satser på å rekruttere et titalls personer årlig til næringslivet på Helgeland, avslutter Risøy som sammen med sine kolleger i Kunnskapsparken Helgeland ivaretar prosjektledelsen. n

www.kunnskapsparken.com

Vi vet at mange setter pris på at vi er en DRIVKRAFT og STØTTESPILLER i regionen. Vi er nesten like stolt av at vi har blant LANDETS BESTE FASTPRISAVTALER på strøm.

* Kilde: Konkurransetilsynet

HelgelandsKraft AS I Postboks 702, 8654 Mosjøen I Kundesenter: 75 10 00 33 I kundesenteret@helgelandskraft.no

Nr. 2, 2011

33


Oljefakta til ungdom – Dette er et supert eksempel på samarbeid skolenæringsliv sier Thina Hagen, fagsjef kompetanse i OLF, om petroleumsmodulen i Newton-rommet i Harstad.

P

etroleumsmodulen i Newton-rommet i Harstad ble åpnet tirsdag 30. august. Målet med en egen petroleumsmodul er å øke kunnskapsnivået om forholdet mellom naturfagene og petroleum blant elever på ungdomstrinnet og i videregående skole i regionen. Gjennom praktiske øvelser får elevene informasjon om hvordan petroleumsbransjen finner og utvinner olje og gass, samt hvordan ressursene anvendes. Økt kunnskap og interesse

– Kunnskapen om petroleumsindustrien blant norsk ungdom er generelt lav, sier Thina Hagen, fagsjef kompetanse i OLF.

Hun tror at det å legge opp undervisningen som en gjør på Newtonrommet vil gi økt faglig kunnskap og ikke minst interesse. – Elevene får se at det de lærer på skolen er høyst relevant for det som venter dem i arbeidslivet, dette kan føre til at de velger seg en utdanning som næringen vår har behov for, sier Hagen. Oljeindustriens landsforening (OLF), Norsk Petroleumsforening (NPF) avd. Harstad, Statoil og Kunnskapsparken Nord har gått sammen om å sponse Petroleumsmodulen i Newton-rommet. Hele 3000 elever besøker årlig Newton-rommet i Harstad.

Grunnskolens læreplaner setter premisser for hvilke ferdigheter elevene skal inneha på de ulike klassetrinn i grunnskolen. Prosjekteier NPF avd. Harstad, representert med Kurt Jørgensen i Weatherford og prosjektleder Annette Ekman i Kunnskapsparken Nord mener at dette prosjektet imøtekommer grunnskolen på en god måte, da prosjektet muliggjør bruk av elevøvelser, eksperimenter og simulatorøvelser. Newton-rom

Det finnes Newton-rom over hele landet. Disse har som mål å øke kunnskapen og interessen for realfagene, dette gjøres gjennom praktiske eksperiment og gruppearbeid. Hvis andre Newton-rom eller skoler ønsker å lære mer om denne modulen som handler om petroleum, så kan de ta kontakt med Newton-rommet i Harstad. n

IBESTAD INDUSTRISENTER AS

VÅRE PLANER VIDERE: • Industriområde på ca 70-75.000 m2 ferdigstilles • Etablering av serviceanlegg for borerigger og framtidens fartøy • Ny tørr- eller flytedokk • Oppnå kontakt med industrielle samarbeidspartnere Ibestad Industrisenter AS • 9454 Ånstad • Tlf. 77 09 56 00 • Mob: 416 13 591 • e-post: ednar.nordhaug@ibos.no

34

Nr. 2, 2011

Harstad Tidende Annonseproduksjon

• Skipsverksted med dypvannskai og produksjonshall på 800 m2 • Slipkapasitet for fartøyer opp til ca 240 fot


Håper: Sjef for Harstadkontoret, Stig Vassmyr (t.v) og foretningsutvikler Bjarne Kristoffersen håper på økt aktivitet i nord.

Det norske – mot nord 2011 har vært et oppløftende år både for Det norske som selskap, og for oljenæringen i Norge. Vi er med på det store funnet på Aldous i Nordsjøen, og vi er med på det lovende funnet på Norvarg i Barentshavet.

F

unnene viser at olje og gass vil være den viktigste næringen i Norge i flere tiår framover. Funn som Norvarg og Skrugard bekrefter at det er store muligheter for en rivende utvikling i Barentshavet. Det norske ser fram til at flere områder i nord blir åpnet, inkludert de nye grenseområdene til Russland. Med de siste funnene har Det norske rundt 380 millioner fat betingede ressurser i bakken. Det er et resultat av at vi i flere år har vært et offensivt leteselskap. Funnet på Aldous er blant de ti største funnene i Norge noensinne. Dette funnet alene gir det norske betingede ressurser på mellom 80 og 160 millioner fat. Utbygging

Nå går Det norske inn i en fase der vi skal bli et fullverdig selskap på norsk sokkel med egenoperert utbygging og drift. Samtidig skal vi fortsette å lete for finne. Det norske var sommeren 2011 med på leveringen av plan for utbygging og drift (PUD) på Atla. Nylig har vi levert PUD for Jette der vi er operatør. Det er en milepæl for selskaper. Neste år skal vi som operatør levere plan for utbygging og drift for Draupne. Samlet vil dette gi Det norske

en produksjon i løpet av få år som styrker vår posisjon på norsk sokkel. Gjennom fusjoner og organisk vekst er Det norske nest størst på norsk sokkel i letevirksomhet og i antall operatørskap. Vi er over 170 ansatte, og vi venter vekst framover. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Mot nord

Det norske har hele tiden vært en sterk pådriver for økt aktivitet i nordområdene, og ikke minst understreket at dere viktig å være tilstede i landsdelen. Det norske er opptatt av å bidra til samfunnet, det meste av verdiene vi skaper går tilbake til fellesskapet. Vi er opptatt av at alle deler av landet skal få del i ringvirkningene av oljevirksomheten. I Nord-Norge har vi et omfattende samarbeid med utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Vi vil styrke regionens posisjon for økt petroleumsaktivitet i årene framover. Dette arbeidet er ledet fra vårt kontor i Harstad. Vi har inngått avtaler om stipendiat i tilknytning til forskningsog utviklingsprosjekter ved Universitetet i Tromsø og høgskolene i Nord-Norge.

Det norske har en omfattende aktivitet sammen med Universitetet i Stavanger og Kunnskapsparken Helgeland rettet mot ungdomsskolene, videregående skoler og høyskolemiljøet i hele landsdelen. Målet er at flere ungdommer i nord velger realfag slik at de kan ta jobber innenfor olje og gass. Bygger kompetanse

Vi finansierer 75 prosent av utvalgte lærlingeplasser i de tre nordligste fylkene gjennom Verftsringen i Nord-Norge. Vi støtter et treårig prosjekt for kvalitetsstyring gjennom verkstedindustrien i Nord-Norge, og hospitering hos Det norske Det norske er også opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Selskaper var pådriveren for opprettelsen av operatørenes forening for beredskap (OFFB), og et nytt opplegg for oljevernberedskap. Vår filosofi er å bygge opp kompetanse i det området vi selv opererer. Vi vil derfor jobbe aktivt for å inngå flere avtaler med utdanning, og forskning, og industri, slik at det er klart for å etablere et fullstendig driftsapparat i nord. Det norske ser fram til å være med på nye eventyr i mulighetenes landsdel. n

www. detnor.no

Nr. 2, 2011

35


www.dongenergy.no

et ledende energiselskap I nord-europa

DONG Energy er Danmarks statseide energiselskap med stor aktivitet i Norge. Vi er operatør og partner i flere produserende felt i Nordsjøen og Norskehavet, og har nå startet aktivitet i Barentshavet.

Bransjens viktigste møteplass Norsk Petroleumsforening (NPF) er den viktigste medlemsorganisasjonen for deg med interesse for norsk petroleumsvirksomhet. For nyutdannede og studenter som ønsker kontakt med næringen er NPF en inngangsport til nettverk og kunnskap.

Foreningens 25 fagkonferanser samler hvert år mer enn 5000 deltagere og er anerkjent som viktige møteplasser – uavhengig av økonomiske og politiske interesser. NPF har 12 lokalavdelinger, tre av disse i Nord-Norge.

Gjennom lokalavdelingenes mange medlemsmøter får du tilgang til uformelle arenaer for faglig diskusjon og utveksling av erfaring.

Les mer om NPF og medlemsfordelene på www.npf.no

36

Nr. 2, 2011


Inviterer til

NOVEMBERKONFERANSEN Under fanen «Ringvirkninger og industriell utnyttelse av olje og gass», ønsker Forskningsparken i Narvik (FPN), Norut Narvik og Maritimt Forum Nord å invitere næringsliv og politikere til en allsidig og innholdsrik olje- og gasskonferanse i Narvik.

M

ed tunge aktører som Statoil, BP, Total, Shell og OLF på foredragslista, har arrangørene store forhåpninger om at mange vil finne programlista interessant og sette av tid til å delta på konferansen. Novemberkonferansen arrangeres for tredje gang, og arrangørene håper at man med dette har etablert en årlig møteplass som vil være med på å øke kunnskapen om olje og gass i nord, og samtidig bidra til å utvikle bransjerelatert aktivitet øverst på norgeskartet.

utgangspunkt i det teknologiske miljøet her, sier Geir Frantzen fra FPN. – Med et nedstrøms teknologisk og industrielt fokus, ønsker vi også å koble mange av de tjenester som i dag etterspørres i

«Påmelding til konferansen skjer på www.fpn.no sine hjemmesider»

Med teknologi som bakteppe

Konferansen er ventet å samle i overkant av 100 deltakere fra oljeindustrien, FoU-miljøet, den maritime næringen, leverandørindustrien og det politiske miljøet. – Konferansen er lagt til Narvik fordi vi ønsker å ha en teknologiprofil med

www.norut.no

oljenæringen, opp mot nordnorske maritime tradisjoner, forklarer Terje Norvåg hos Norut i Narvik. For at deltakerne skal kunne se de industrielle og teknologiske mulighetene i et større perspektiv, starter det hele med

www.maritimt-forum.no

et foredrag om dagens og fremtidens globale energisituasjon og oljen og gassens rolle i verdenssamfunnet. Deretter blir ringvirkninger av bransjens aktivitet og tilstedeværelse i nord satt på dagsorden. Man vil også benytte anledningen til å presentere flere eksempler på gode produkter og initiativ fra Narvik-miljøet som har lyktes i satsingen inn mot oljenæringen. Til å lede det hele har arrangørene fått journalist og skribent Alf R. Jacobsen. En levende engasjert mann som av mange betegnes som far til det kjente NRKprogrammet Brennpunkt. Nettverksbygging

Ved siden av alt det faglige vil det bli servert fine lunsjer og arrangert en festmiddag for konferansens deltakere. – Denne konferansen vil være en glimrende arena for å oppdatere seg på hva som rører seg i nord innen olje og gass, samt knytte nettverk mot bedrifter, FoU og politiske miljøer, sier leder ved Maritimt Forum Nord, Tor Husjord. Påmelding til konferansen skjer på www.fpn.no n

www.fpn.no

Geir Frantzen (FPN), Tor Husjord (Maritimt Forum Nord) og Terje Nordvaag (Norut Narvik).

Nr. 2, 2011

37


Subsea i førersetet I et ekspanderende subsea-marked tar NCE Subsea nye grep for å bedre utviklingsmulighetene for subseaklyngen i Bergensregionen.

K

lyngen er i dag formalisert gjennom status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), og flere nordnorske bedrifter har valgt å gå inn i klyngen. NCE Subsea er et industrielt initiativ for styrking og internasjonalisering av næringsliv, forskning og utdanning. Formålet er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet. Organisasjonen ble etablert sommeren 2006 og har i dag cirka 120 partnere og medlemmer. Dette er bedrifter, utdanningsinstitusjoner og FoU institusjoner som har produkter eller tjenester som relaterer seg

til subsea bransjen I tillegg deltar lokale og regionale myndigheter. Også nord-norske bedrifter har valgt å knytte seg opp mot klyngen gjennom medlemskap i NCE Subsea. Industriklyngen tilknyttet NCE Subsea et kompetanse- og produksjonsmiljø i verdensklasse. Det har en kultur og en måte å operere på som gjør det til en utviklings- og innovasjonsekspert innen det meste som har å gjøre med krevende teknologiske oppgaver under havoverflaten; det være seg innen sivile bruksområder, infrastruktur til havs, energiproduksjon og miljøovervåkning. Klyngens aktører har sin kompetanse, sine produkter, tjenester og verdiskaping knyttet til undervannsteknologisk oljeog gassvirksomhet nasjonalt og internasjonalt, og har særlig

Vi konstruerer, produserer og serviserer undervannskabelsystemer for mange applikasjoner fra dykkerdybde til flere tusen meters dyp.

Stort utvalg på lager av undervannskontakter til de fleste formål

Transmark Subsea AS – Tlf: (+47) 55 39 59 80 post@transmark-subsea.com – www.transmark-subsea.com

38

Nr. 2, 2011

Daglig leder NCE Subsea, Trond Olsen.

fokus på markedene for drift, vedlikehold, overvåkning, modifikasjonsarbeid, oppgraderinger og instrumentering. Aktører i klyngen representerer en løsningsorientert samhandlingskultur, som er spesielt god på å tilrettelegge, innarbeide og anvende avansert teknologisk utstyr og systemer subsea. Klyngen ligger i front teknologisk, både gjennom sitt eget utviklingsarbeid og ved å være krevende og innovativ bruker i samspill med ledende eksterne FoU- og engineering miljøer. Innovasjon i produkter og tjenester

Subsea industrien er på vei inn i en markedsvekst uten historisk sidestykke. Utviklingen er global, og stadig flere nye felt bygges ut med subsea løsninger. Den pågående trenden med stadig større dyp, stadig lengre avstand til land og stadig mer utfordrende klimatiske forhold, forsterker utviklingen. I tillegg kommer teknologisk utvikling, samt nyvinninger som forstreker trenden motmer subsea installasjoner, både gjennom utbygging av nye felt og gjennom tilknytting av marginale felt og haleproduksjon til eksisterende installasjoner. Et annet trekk som følge av veksten er økningen i vedlikeholdsomfang og operasjonskostnader. Som en følge av at stadig flere installasjoner har stått i sjøen over lengre tid, øker operasjonserfaringene og vedlikeholdskonsepter forbedres. Dette gjelder spesielt for norsk sektor, som i internasjonal målestokk har overlegent flest subseabrønner i drift. Det er også i

Nordsjøbassenget mye av subsea industrien har høstet sin erfaring. Dette MMO (Maintenance, Modification and Operation) miljøet har vært, og er fortsatt, forankret i Bergensregionen

Det er i Subsea MMO segmentet Bergensklyngen har sin sterkeste posisjon. Ikke noe sted i verden kan man finne så mye subsea utstyr samlet på ett geografisk sted som på Coast Center Base utenfor Bergen. Her opererer Statoil sin største Subsea Pool, FMC Technologies har sin Customer Support for Eastern Hemisphere der og Aker Solutions har

«Spesielt god på å tilrettelegge, innarbeide og anvende avansert teknologisk utstyr» sin Subsea Aftermarket Division for norsk sektor der. I området rundt Ågotnes finnes verdens største pool av fagarbeidere og ingeniører som arbeider med drift, vedlikehold og modifikasjoner av havbunnsinstallasjoner. I tillegg finnes det i regionen et rikt antall bedrifter som leverer varer og tjenester i og til industrien. Mange av disse bedriftene ser også nordover, mot de muligheter som oppstår etter hvert som felt bygges ut og industrielle behov utvikles. n


Dypets entreprenør Vi bygger fremtiden under vann På Aker Solutions servicebase på Ågotnes utenfor Bergen har vi samlet noe av verdens fremste operative subseakompetanse, med ansvar for operasjons- og installasjonsprosjekter, samt drifts- og vedlikeholdsoppdrag for Nordsjøen. Vårt team består av 450 høyt kompetente ingeniører, teknikere og operatører, med unik spisskompetanse innenfor sine fagfelt. Vi deltar også aktivt i utviklings- og operasjonsoppdrag over hele verden. En stadig større del av olje- og gassvirksomheten vil finne sted under havoverflaten. Vi har de siste årene hatt en betydelig vekst, og med nye kontrakter tildelt på Goliat, Trym og Oselver feltene i 2009, er dette en vekst som fortsetter i 2010 og fremover. Våre ingeniører og teknikere vil med sin solide kompetanse og nyskapning ivareta driftsansvaret for subseainstallasjoner i Nordsjøen i tiår fremover. Høyt trykk, stummende mørke og sterke havstrømmer utsetter installasjoner på dypet for enorme påkjenninger. Det er likevel her vi trives best – det er her vi er i vårt rette element.

© Copyright 2010 Aker Solutions. All rights reserved. Design by maritimecolours.no

I over 75 år har Aker Solutions utviklet nyskapende løsninger for petroleumsindustrien. Denne erfaringen har vi tatt med oss ned på havbunnen, og vi er i dag et ledende subseaselskap med unik bredde og kompetanse. Vi utvikler, produserer og vedlikeholder de verktøyene som gjør oljeog gassutvinning på store dyp mulig. Forholdene på store havdyp er ekstreme og kravene som stilles til utstyr tilsvarende. Aker Solutions er et ledende subseaselskap med en portefølje som kombinerer høyteknologiske produkter med innovative drifts- og operasjonsmodeller.

www.akersolutions.com/subsea

Nr. 2, 2011

39


Harald Knutsen, fagleder i Statoil og Almar Markussen, eier og styreleder i HeatWork.

HeatWork fra Narvik

– Rulles ut i Russland I høst har HeatWork sendt flere av sine FrostHeatermaskiner til Øst-Russland. Dette var bedriftens første offisielle leveranse av denne type maskiner østover, der disse skal brukes i petroleumsrelatert arbeid ved den russiske grensen mot Korea.

M

askinene går med fly til SørKorea og deretter med båt til Russland. HeatWork ser på dette som starten på en spennende utvikling, både geografisk og mht nye bruksområder. HeatWork har tidligere i år hatt leveranse til Statoils LNG-anlegg på Melkøya - For oss representerer dette flere milepæler. For det første er vi gang med salget av vår nye PetroHeater, og nå har vi hatt våre første leveranser til Asia/Øst-Russland, forklarer styreleder og eier Almar Markussen. Statoil har tatt i bruk PetroHeater og lovpriser produktet som er testet ut på Melkøya utenfor Hammerfest. Etter å ha lett over store deler av verden, fant oljegiganten det de lette etter i Narvik.

Melkøya, Harald Knutsen, da han tidligere i år besøkte HeatWork. – PetroHeateren er ekstremt effektiv og lite ressurskrevende og har et stort potensiale innenfor petroleumsindustrien, også utenfor Norges grenser, fortsatte Knutsen. Han er ikke i tvil om at HeatWork nå har funnet et nytt kraftig ben å stå på, og har allerede invitert Narvik-bedriften til å komme og holde foredrag om PetroHeater internt i Statoil.

«Petroheateren er ekstremt effektiv og lite ressurskrevende»

tilpasset oljeindustrien

Den nye maskinen representerer nye revolusjonerende løsninger på flere problemstillinger ved petro-anlegg, og skal blant annet bidra til å løse problemer med korrosjon og overflatebehandling. Maskinen ble oppdaget ved en ren tilfeldighet da en av Statoils underleverandører hadde en av HeatWorks ordinære teletinere stående utenfor anlegget på Melkøya. Siden den gang har tineteknologien fra Narvik vært testet ved LNG-anlegget på Melkøya med stor suksess. – Vi har lett verden rundt, og finner ingen bedre løsning, uttalte fagleder hos Statoil på

40

Nr. 2, 2011

Nødvendig kvalifikasjon på plass

Da Statoil oppdaget teletineren, var verken HeatWork eller utstyret godkjent for bruk på Melkøya. – Utstyr som skal brukes på petroliumsog LNG anlegg, må oppfylle særlige og strenge krav, og det var derfor nødvendig med vakthold under den første testperioden på Melkøya, forklarer eier og styreleder i Heatwork, Almar Markussen. Men etter ett års arbeid har HeatWork nå kommet med en modifisert utgave, godkjent for bruk i oljeindustrien. HeatWork har også vært igjennom

PetroHeater i bruk på hos Statoil Melkøya, Hammerfest.


de nødvendige kvalifiseringene og er i dag en Achilles-godkjent leverandør til petroleumsbransjen. Selv om Statoil oppdaget dette produktet ved en tilfeldighet, er det likevel et resultat av et langsiktig og målrettet arbeid fra Narvikbedriftens side. Etter å ha vært gjennom noen hektiske oppstartssår, staket HeatWork for en tid tilbake ut en videre kurs, hvor det skulle satses spesifikt på noen ulike bransjer og segmenter, deriblant oljeindustrien. – Vi legger hele tiden vekt på å ligge litt i forkant av markedet, og legger mye tid og ressurser ned i det å være innovativ og FoUrettet, informerer Markussen. HeatWork er nå solid etablert i markedet, og økte omsetningen fra NOK 24 millioner i 2009 til NOK 47 millioner i 2010 og produserer nå gode resultater. Veksten kommer til å fortsette i et kontrollert tempo og selskapet tar nå steget inn i nye markeder og bruksområder med sine maskiner og løsninger. Fabrikken er lokalisert i Narvik, og bedriften utvikler, produserer og tester sine maskiner under de tøffeste vinterforhold, nord for polarsirkelen. - Kompetanse og kjennskap til arktiske værforhold med is, kulde og frost står sentralt for å utvikle gode kvalitetsprodukter og for å tilfredsstille våre kunder, forklarer Markussen. HeatWork er derfor en viktig bedrift i Narviks teknologimiljø, hvor hovedsatsingsområdet er kaldtklima -teknologi. n

www.heatwork.com/

Nr. 2, 2011

41


30 år med oljevernberedskap Siden begynnelsen på 80-tallet, har Træna Båtservice driftet NOFOs oljebase på Træna. 30 års erfaring i bransjen har sørget for at bedriftens kompetanse er svært etterspurt.

P

å Træna har selskapet etablert seg med egen kai, kran og slipvogn. Ansatte hos Træna Båtservice har stått for opplæring i faget, både nasjonalt og internasjonalt. Den daglige driften er mangesidig, og består

42

Nr. 2, 2011

blant annet av øvelse og trening i bruk av oljevernutstyr, vedlikehold av utstyret og en døgnkontinuerlig beredskap. Selskapet drifter nå NOFOs oljevernbase i Sandnessjøen. – Vi har også praktisk erfaring i oljeopptak fra havet, gjennom at vi deltok i

opprydningsarbeidet etter Prestige, forklarer Johannes Bøe hos Træna Båtservice. – I 2011 har vi beregnet ca 6 årsverk i arbeidet med oljevern. Det gjelder i hovedsak beredskap, vedlikehold og opplæring. Ulik ønskene til alle andre selskap, driver vi i en bransje hvor det forhåpentligvis aldri blir bruk for oss, avslutter Bøe. n


PETROLEUM handler om arbeid, velferd, miljø og sikkerhet

Norsk olje- og gassvirksomhet har i 40 år handlet om kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping, ringvirkninger og velferd. Ikke minst handler det om milliarder i inntekter til fellesskapet og pensjonsfondet. Og det handler om fiskeri, turisme og miljø. oljeutvinning skal foregå på en forsvarlig måte. forsvarlig aktivitet vil gi viktige kompetansearbeidsplasser, et bredere næringsgrunnlag og flere bein å stå på for kommende generasjoner og for enda flere lokalsamfunn langs kysten vår.

Og det handler om miljø og sikkerhet • vi må ta vare på de ansattes sikkerhet og arbeidsforhold • Vi må stille verdens strengeste miljøkrav • Vi må satse enda mer på petroleumsforskning • Vi må utvikle morgendagens undervannsteknologi • Vi må respektere lokalbefolkningens synspunkter

Design: jean jahren - 2011

Det handler om arbeid og velferd industri energi vil presse på for verdens strengeste krav til oljeutvinningen. Uansett hvor. det handler om sikkerhet for de ansatte og trygghet for miljø, fiskeri og livet i havet.

INDUSTRI ENERGI

Foto: Statoil

Containerized Modules

Uniteam is an international company originating from Norway. Uniteam Group has its headquarters in Norway, with offices in Sweden, the Netherlands, Poland, China, and India, as well as agents in a number of other countries. Our products include offshore

and onshore containers as well as turn-key solutions such as H2S Shelters. We provide standard, specialized and tailored containers certified in accordance to DNV 2. 7-1 or EN12079 to clients worldwide. Uniteam’s pressurized modules is built according to

standard DNV 2. 7-1 and 2. 7-2, with A60 fire rated panel end ex-proof apparatus for working in hazardous Zone I/II standards. Our quality control team follows up suppliers and the production to ensure that the products are compliant with technical standards required.

Uniteam Vest - Norway – www.uniteamoffshore.com - +47 406 46 383 Nr. 2, 2011

43


Kalkulerer risiko Helt siden etableringen for snart 150 år siden har Det Norske Veritas (DNV) jobbet med å identifisere, vurdere og gi råd om risikohåndtering, enten de klassifiserer skip, sertifiserer en bilprodusents ledelsessystem eller gir råd om hvordan en aldrende oljeplattform best kan vedlikeholdes.

D

NV er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø. Stiftelsen ble etablert i Norge i 1864 med formål å inspisere og vurdere den tekniske tilstanden på norske handelsskip. Med hovedkvarter på Høvik utenfor Oslo, har DNV arbeidet internasjonalt siden 1867, og har per i dag etablert rundt 300 kontorer i 100 land. Hovedkontoret for NordNorge ligger i Harstad, med utstasjonerte medarbeidere i Tromsø og Bodø.

Risikokontroll

– Som en ledende, internasjonal leverandør av tjenester for styring av risiko, er ikke hovedsaken nødvendigvis å eliminere all risiko, men å få en oversikt over de mest kritiske risikofaktorer og håndtere dem profesjonelt, forklarer leder for

44

Nr. 2, 2011

sertifiseringstjenesten ved Harstad-kontoret Dag Julian Eilertsen. – DNVs teknologiforståelse, sammen med kompetanse innenfor risikostyring, brukes for å vurdere, evaluere og styre risikoer i en rekke høyprofilerte prosjekter over hele verden, legger han til. Stor leverandør til oljeindustrien

Med omfattende industriell kunnskap og spisskompetanse er DNV blant annet en ledende leverandør av tjenester til olje-, gassog prosessindustrien. DNV hjelper blant annet sine kunder med å ivareta sikkerhet og pålitelighet gjennom offshore klassifikasjon. – Dette er en omfattende verifikasjonstjeneste som skal sikre at krav nedfelt i klassereglene blir oppfylt og overholdt, sier Eilertsen.

Tjenesten tar for seg alle faser i en offshoreenhets levetid. Alle flytende produksjonsplattformer i Norge er prosjektert og bygget etter DNVs klasseregler. For å

«En omfattende verifikasjonstjeneste som skal sikre at krav nedfelt i klassereglene blir oppfylt og overholdt» kunne produsere olje og gass internasjonalt, må industrien stadig flytte grenser og bryte nye barrierer. Undersjøiske utbyggingsprosjekter


krever kompetent personell med fokus på systemforståelse på tvers av systemgrensene. DNV har utviklet standarder og retningslinjer for olje- og gassindustrien siden 1970-tallet, og besitter i dag en verdensledende tverrfaglig kompetanse som dekker alt fra tidlige konseptstudier til drift og forlenget levetid. – Ulønnsomme prosjekter kan bli lønnsomme, dersom du analyserer og kvantifiserer usikkerhetsmomenter tilstrekkelig, forklarer Eilertsen. Industriprosjekter

DNV jobber med risikohåndtering av industriprosjekter, og i Nord-Norge har de hatt nøkkelroller i flere. Deres erfaring er fra HAZZOP-gjennomganger (vurdering av farlige operasjoner), risikoanalyser av utviklings-prosjekter, kvalitetskontroll av

leverandører, verifisering av dokumentasjon i forbindelse med CE-merking og kartlegging i henhold til offentlige krav og industristandarder. I tillegg gjennomføres NDT-testing, ADR-kontroll, verifisering av tester, tank inspeksjoner, sveisesertifisering, byggekontroll og komponentsertifiseringer (material/ funksjonskrav og EX). Kvalitetsstyring – ISO 9001

DNV er et av verdens ledende sertifiseringsorgan. – Vi tilbyr det siste innenfor sertifisering av ledelsessystemer, og bistår med å håndtere risiko i ulike offentlige og private virksomheter. Av våre tjenester kan nevnes statusanalyser og sertifisering etter ISO 9001, CE merking, samt en rekke kurs innenfor kvalitets- og risikostyring, avslutter Eilertsen. n

All Management System Henvendelse DNV Harstad v/Dag Julian Eilertsen Telefon: 77016550 Mobil: 97759528 E-post: dag.julian.eilertsen@dnv.com www.dnv.no

Nr. 2, 2011

45


Det blir funnet olje i Nordsjøen «Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.»

D

ette utsagnet står i et brev som Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) sendte Utenriksdepartementet i februar 1958. For mange var det bare en bekreftelse av den alminnelige oppfatningen på den tiden, slik den også var i Danmark og England. Hovedgrunnen til denne oppfatningen var nok at man den gangen ikke hadde vår tids geologiske forståelse av hvordan jordskorpa oppfører seg. I dag har vi bedre kunnskaper om hvordan kontinentene beveger seg, det vi kaller platetektonikk. Tidlige tegn på olje

Selv om NGU ikke hadde noen tro på at det fantes petroleum på norsk kontinentalsokkel, var det andre som tidligere hadde registrert tegn som tydet på det motsatte. Da den danske presten Erik Pontoppidan foretok sine reiser i Finnmark på 1700-tallet, beskrev han olje som drev i land på kysten. I Arendal ble det beskrevet et petroleumsfunn, olje som piplet ut av hulrom i bergarter, tidlig på 1900-tallet. I England var det kjent tykke kullavsetninger og organisk rike skifere. Bergartene rundt Yorkshire er de samme

46

Nr. 2, 2011

man finner i Nordsjøen. De hvite klipper ved Dover er av samme bergart som vi finner på Ekofiskfeltet. Kort sagt fantes det en del indikasjoner, noen av dem flere hundre år gamle. Det startet i Nederland

I 1958 ble det funnet store gassmengder i Nederland. Berglagene som gassen ble funnet i, strakte seg fra land og utover i Nordsjøen til området mellom Storbritannia og Norge. Siden olje og gass ofte blir dannet i de samme bergartene, kunne vi da nok en gang spore indikasjoner på petroleum under havet utenfor Norge. Virksomheten i Nordsjøen startet egentlig med at det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum søkte norske myndigheter om å få drive letevirksomhet i norske farvann. Svaret var avventende. For det første var grenselinjene mellom kyststatene ennå ikke bestemt. Dessuten mente myndighetene at det også var en rekke andre formelle spørsmål som måtte avklares før man kunne gi noe klart svar på slike henvendelser. Men i 1965 var det klart for å lyse ut de første blokkene, og sommeren 1966 ble den første brønnen boret.

Oljeselskapet Esso var først ute med boreriggen «Ocean Traveler». Mange tørre hull

Resultatet av den aller første boringen var et tørt hull, og dem ble det mange av. Det ble så mange tørre hull at de fleste etter hvert begynte å miste troen på at det i det hele tatt var mulig å gjøre drivverdige funn. Man hadde nok funnet spor av hydrokarboner, men ikke noe som kunne gi grunnlag for produksjon. Leteboringsfartøyene var begynt å forlate de norske feltene da Phillips Petroleum startet på den 32. brønnen med plattformen «Ocean Viking». Til da hadde oljeselskapene brukt rundt 750 millioner kroner i datidens kroneverdi på leting, uten å gjøre et eneste skikkelig funn. Men så, like før Phillips Petroleum også skulle til å trekke seg ut fra Nordsjøen, skjedde det. Julen 1969 støtte «Ocean Viking» på store mengder olje. I begynnelsen var man forsiktig med å si noe om størrelsen på feltet. Men våren 1970 ble det bekreftet at det var et stort og drivverdig felt. Det fikk navnet Ekofisk, og var da det største oljefeltet i Europa. Høsten samme året fant Elf Aquitaine Friggfeltet, som på den tiden var et av verdens største gassfelt til havs. Ekofisk og tilgrensende felt sammen med funnet av Frigg brakte optimismen tilbake. Lete-aktiviteten fortsatte mer intenst enn noensinne. I 1971 startet Norge oljeproduksjonen. n


Scale removed by Pipetech

adsign.no

for all your cleaning requirements!

w w w. p i p e t e c h . n o

Nr. 2, 2011

47


Ekofisk-senteret i dag

Samspill i 40 nye år For 40 år siden kom Norges første

oljeproduksjon i gang – fra Ekofisk-feltet.

Gjennom samspill er det til nå skapt verdier for rundt 1790 milliarder kroner fra dette og de andre feltene i Ekofisk-området.

Nå investerer vi i videreutvikling av feltene

– og forbereder de neste 40 årene.

Vi ser framover – og nordover. Vi har ambisjoner om å vokse på norsk sokkel og fortsatt være en nøkkelspiller.

ConocoPhillips er et internasjonalt integrert energiselskap med aktivitet over hele verden. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas. Virksomheten i Norge ledes fra selskapets kontor i Tananger utenfor Stavanger. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet står bak driften av feltene i Ekofisk-området og har eierandeler i felter som Heidrun, Troll, Statfjord, Visund, Oseberg, Alvheim og Grane.


MEA ELEKTRO AS (Tidl. Mudenia Elektro) n Teller i dag 170 ansatte n Etablert i 2006 n Fra 3 ansatte til 170 ansatte n Prosjektene strekker seg fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. n Hovedkontoret ligger i Kirkenes og selskapet har også avdelingskontor i Hammerfest. n Kundene befinner seg primært i industrielle bransjer, kraftselskaper, olje&gass hvor selskapet har mange rammeavtaler med større operatører.

Veksten kommer i olje&gass Oljeprisen er stabil høy, eksportindustrien er robust, investeringene rekordhøye , og store funn skaper ny optimisme på norsk sokkel. Mineralutvinning, nye energiløsninger, ny kraftlinjer skal strekkes i nord for milliarder av kroner de neste årene.

D

et er et komfortabelt marked å være i de kommende årene. Vi ser en markedsvekst de nærmeste årene. . bedriften hatt like stor omsetning på 6 månder i 2011 som hele 2010. Veksten i antall arbeidsplasser i 2011 blir størst i leverandørene til olje- og gassnæringen. Det gir grunn til optimisme, men vi må være ydmyke nok til å erkjenne at det kan dukke opp forhold vi ikke ser i dag, det kan være forhold som selskapet ikke selv kan påvirke. Deler av industrien kan ha bratt kurver med høye stigninger og bratte fall. Det gjelder å skape verdier på lang sikt.

Endring av firmanavn

MEA Elektro As vil være det nye firmanavnet. Endringen kommer i forbindelse med oppkjøp av en elektro bedrift lokalt, samt en forenkling av navnet for det internasjonale marked. Bedriften ser for seg flere oppkjøp eller samarbreidsprosjekter de nærmeste årene for å skape vekst og posisjonering i markedet. Bore-bonanza i Nordsjøen

Bore-bonanza i Nordsjøen gir flere rigg jobber for bedriften, som blant annet har montører som foretar utbedringer og inspeksjoner av

EX-utstyr på Valhall, videre skal bedriften til Statfjord. Bedriften jobber i dag med ingeniører, formenn, montører som jobber med ferdigstillelse av Scaraboe 8 riggen som skal til Goliat feltet.

«MEA Elektro AS har bygd opp ingeniørkompetanse og har pr idag 40 ingeniører som kan prosjektere alle typer lavspentanlegg» Videre jobber bedriften på YME Rosenberg Verft, riggen er nå kommet i drift i Nordsjøen, men det gjenstår ennå flere utbedringer. Bedriften jobber også ved TCM prosjektet (Technology Centre Mongstad ) som er bygging av CO2 renseanlegg . TCM er helt unikt både med hensyn til størrelsen og fleksibiliteten. Det er det eneste anlegget i verden som tester CO2-fangst på røykgass fra både raffineri og gasskraftverk.

Våre planleggere, formenn og montører jobber med prosjekt ved Sydvaranger Gruve, Bedriften satser på markedet innen bygging av kraftlinjer, som er sterkt voksende i nord de neste årene. Nye engergiløsninger skaper konkurransefortrinn

Som kompetansebedrift innen elektro har MEA Elektro AS også et fremtidsrettet fokus på Grønn Energi. Dette vil være et konkurransefortrinn for industrien de nærmeste årene. Det kan gi bedriften store energibesparelser og dermed en bedre driftsøkonomi. MEA Elektro AS har både innsikt, kompetanse og gjennomføringsevne til å skreddersy framtidige energiløsninger som gjør bedriften klimavennlig, besparelse og bedre inneklima. MEA Elektro AS har bygd opp ingeniørkompetanse og har pr idag 40 ingeniører som kan prosjektere alle typer lavspentanlegg. Selskapet har installatører innen lav og høgspenn, Tele&Data, Sentrale godkjenninger for brannanlegg, Elkontroll av bolighus. n

Nr. 2, 2011

49


«Det ga oss en litt annerledes og interessant debatt med mer lokal forankring» 

Jan Terje Johansen

Petro 2011 Solide foredragsholdere, god kvalitet og aktualitet på foredragene. Det oppsummerer i stor grad årets viktigste oljekonferanse for nordområdene. Petro 2011, som ble arrangert i Harstad i slutten av august.

B

asert på tilbakemeldingene fra deltagerne, så tror jeg dette må være den beste Petro-konferansen som har vært arrangert. Alt gikk veldig bra og med god kvalitet på foredrag og foredragsholdere begge dagene, forteller leder av programkomiteen, Jan Terje Johansen til Norsk Petroleumsforening.. Konferansen samlet nær 300 deltagere, og nordområdene stod

50

Nr. 2, 2011

sentralt. Stikkord for årets konferanse var forvaltningsplanen og oljemeldingen, fallet i petroleumsproduksjonen og ikke minst hva som skjer med Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Fremtidsmuligheter i nord

Statoilsjef Helge Lund og utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde begge tatt turen til Harstad. Begge delte sine tanker

om fremtidsmulighetene som ligger i nordområdene. Gahr Støre hadde et spesielt fokus på områdenes strategiske betydning for Norge, mens Lund fokuserte på industriens muligheter. Oljedirektør Bente Nyland presenterte i sitt foredrag et interessant scenario for hvilke muligheter vi har i nordområdene de neste 30 årene. Årets konferanse hadde som tidligere en paneldebatt som avslutning av første dag. Men i år var panelet satt sammen av lokale aktører innen oljenæring, turisme, fiske og miljø. – Det ga oss en litt annerledes og interessant debatt med mer lokal forankring, forteller Johansen videre til NPF. Statoils letesjef for Barentshavet, Knut


AD

VA

r e m m du gldeet aldri!

RS

EL

!

En opplevelse for livet! Opplev spektakulære Svalbard, som regnes som et av de mest eksotiske stedene i verden. Besøk Svalbard i mørketiden og bli bergtatt av den klare polarnatten med glitrende stjerner og majestetisk nordlys. For ikke å glemme den magiske blåtimen Svalbard er så kjent for. Mørketiden er en perfekt periode å legge en konferanse til Svalbard. Den helt spesielle stemningen og atmosfæren legger en unik ramme rundt et hvert arrangement.

Harald Nygård, åpnet konferansens andre dag med sitt foredrag "Gåten Barentshavet". Statoil gjorde tidligere i år et betydelig funn på Skrugard-prospektet, vel 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet, og Statoil ser store muligheter for Barentshavet videre. På listen over foredragsholdere var det også navn som ikke uten videre forbindes med oljekonferanser, blant annet en tidligere aktiv RV-politiker. Aslak Sira Myhre holdt et tankevekkende og artig innlegg, med betraktninger fra et litt annet hold enn det vi er vant med på slike konferanser. Hans lille analyse av medienes fokus og manglende oppmerksomhet for hva som faktisk betyr noe for Norge, var veldig interessant. n

Tilbud Konferansepakke i perioden 01.10-15.02 kr 4490,- per person Prisen inkluderer 3 netter i enkeltrom på Svalbard Hotell med fullpensjon, hvorav en kveld med festmiddag på Huset restaurant. Konferanserom i 2 dager, og en polarnattsafari med snøscooter/ ATV safari på valgfritt tidspunkt. Kampanjekode: NærNord

BOOKING: TEL (+47) 79 02 46 60 / www.SVALBARDBOOKING.COM

Nr. 2, 2011

51


Øverst på Norgeskartet, i verdens nordligste by, tilbyr Energi Nord sine tjenester til regionens nærings- og privatmarked Ventilasjon, tekniske installasjoner, energi løsninger og i den forbindelsen konsulentvirksomhet, er stikkord på bedriftens mangfoldige aktivitet. Med dyktige ansatte og faglig garanti, har Energi Nord en målsetning om å være en ledende aktør på sitt fagfelt i Finnmark.

Vi tar miljøet på alvor – ingen fremtid uten teknologi, ingen teknologi uten industri.

I møte med utfordringer oppstår store teknologisprang. Mens andre snakker, ønsker og lover er det industrien som kan handle. Kunnskap, innovasjon, teknologi og industri er uløselig forbundet med hverandre. Det er dette som skal løse klimautfordringene, miljøutfordringene og verdens energi- , helse- og matvarebehov. På disse viktige områdene har Norge verdensledende virksomheter. Norske industribedrifter har som mål å tilfredsstille de strengeste miljø- og HMS-krav i verden. Leverandørindustrien innen olje og gass har på 40 år utviklet seg til å bli en av Norges viktigste næringer med over 100.000 ansatte. Åpning for petroleumsvirksomhet i nye områder vil gi nye muligheter til industriell utvikling og arbeidsplasser i den nordlige landsdelen. Fortsatt industriell utvikling i Norge er et viktig miljømål, nasjonalt og globalt.

TOTALLEVERANDØR INNEN:

VENTILASJON * ENERGI * SERVICE Tlf. 784 18 900 - Hammerfest

Stein Lier-Hansen Adm. direktør i Norsk Industri

Slipp energien fri!

Foto: RODELA/B.Opsahl

Leke, utforske, oppdage. Innfri, levere. Å jobbe i Halliburton er å frigjøre energi. På mange måter. Sammen skaper vi resultater – og et unikt arbeidsmiljø der kollega og venn ofte blir ett og samme ord. Slipp energien fri. Søk på www.jobbhalliburton.no

52

Nr. 2, 2011


Norwegian Petro Services AS selger sin kompetanse på oljevernberedskap både til Cuba og Uganda. Det forteller ganske mye om hva bedriften fra Troms har oppnådd på kort tid.

Kompetanse fra Nord-Norge selges internasjonalt

D

et hele startet i utviklingssentret på Finnsnes for seks år siden, da kom det en forespørsel om å begynne å se på oljevernberedskapen i nord. Det genererte fort så mye arbeid at selskapet Norwegian Petro Services ble etablert. Siden den gang har de hatt nok å gjøre. Det startet i det små med beredskapsplanlegging for kyst- og strandsonen, men dette ble raskt videreutviklet til å omfatte opplæring i beredskap – og ikke minst det å planlegge og gjennomføre øvelser. I 2008 sto Norwegian Petro Services bak den største oljevernberedskapsøvelsen som noen gang har vært gjennomført i Norge. Øvelse «Barents Protection» foregikk både langt ute på havet og helt inne i fjæra i Vest-Finnmark, og NPS sto for både planlegging og gjennomføring.

Har hentet inn kunnskap

I løpet av to år hadde selskapet altså allerede utviklet en solid kompetanse på oljevern, og oppdragene kom på løpende bånd. I dag har NPS blant annet en treårig rammeavtale om beredskap med Eni i forbindelse med utbyggingen på Goliat-feltet, og en tilsvarende avtale for Gas de France Suez på Gjøafeltet i Nordsjøen. De har også arbeidet mye med beredskapsplanlegging i forbindelse med en mulig utbygging i Lofoten og Vesterålen. I tillegg har NPS vært involvert i alle kystnære leteboringer de siste fem årene. Hva gjør vi om det som skjedde i Mexicogolfen skjer ett eller annet sted langs

kysten av Norskekysten? Hva skjer om vi får en ukontrollert utblåsning? Norwegian Petro Services AS har vært ved katastrofeområdet for å hente inn kunnskap og for å studere det som skjedde der. De sitter derfor med en god del kunnskap om slike større hendelser også. Samtidig har de altså startet eksport av den lærdommen de har dratt med seg gjennom disse årene. Først vant Norwegian Petro Services en anbudskonkurranse om å se på beredskapen i Uganda sammen med to andre selskap, deretter fikk de en forespørsel om å være med på kompetansehevende tiltak på Cuba. Nylig var de med på en ukes seminar på den karibiske øya, der det skal startes boring på kontinentalsokkelen allerede nå i høst. Utenlandsoppdragene kommer delvis gjennom samarbeidet «Arena Beredskap», der 19 bedrifter som jobber sammen om feltet har samlet seg i en klynge. Denne

nettverks-jobbingen har som mål å gi økt satsing på teknologi, forskning og ikke minst internasjonalisering av den kompetansen Nord-Norge sitter på innen feltet oljevernberedskap. For NPS har altså dette gitt frukter som allerede er høstet, og man har tro på at det blir mer i tiden som kommer. Fem personer lever i dag godt av det som er bygd opp siden 2006. Norwegian Petro Services i Harstad har vist at de har den kompetansen som etterspørres både her i landet og utover i verden. De har også vist at de er internasjonalt konkurransedyktige. Bare fremtiden vil vise hvor oppdragene kommer nå. n

www.petroservices.no

Øvelse:

Lenseutsetting fra landgangsfartøy under øvelse «Barents Protection» i 2008.

Nr. 2, 2011

53


LM0314 © Copyright 2011 ABB. All rights reserved.

En sikrere og mer energieffektiv offshoreindustri? Selvfølgelig.

Prosessanlegget på Melkøya er bare én av mange olje- og gassinstallasjoner over hele verden som nyter godt av ledende kraft- og automasjonsteknologi fra ABB. Vi har store ambisjoner om å vokse i Hammerfest. Vår globale olje- og gasskompetanse, kombinert med evne til prosjektgjennomføring og lokal tilstedeværelse, vil bidra til verdiskapning for både kunder og samfunnet for øvrig. Vi leverer produkter, systemer og service innen elektro, automasjon, instrumentering og telekommunikasjon. Våre løsninger og tjenester bidrar til økt produktivitet, bedre energieffektivitet, høyere sikkerhet og lavere utslipp. www.abb.no

ABB AS Tlf. 03500 / +47 22 87 20 00

54

Nr. 2, 2011


Posisjonerer seg i nord Forestående milliardinvesteringer i landbassert- og offshoreindustri, gjør at Skandinavias største stillasprodusent, Haki, nå etablerer seg i Nord-Norge. Nærmere bestemt Rypefjord utenfor Hammerfest.

T

omten er avhold, og vi mangler bare de siste underskriftene på byggetillatelsen før vi setter spaden i jorda, forklarer Per Øivind Grette hos Haki. Han er nå glad for at selskapet får en mer aktiv tilstedeværelse i det spennende Nordområde, hvor byggeprosjektene står i kø, og hvor offshoreindustrien ruster betydelig opp. Tidligere har Nord-Norge vært servet fra avdelingskontor lenger sør i landet, en løsning selskapet ønsket å forbedre. For å få holde seg oppdatert på det som skjer innen olje og gass i den nordligste landsdelen, meldte Haki seg i forkant av Hammerfest-etableringen, inn i petroleumsklyngen Petro Arctic. – Sammen med Hammerfest Kommune har de båret oss rundt i kommunen på gullstol. Vi har fått den beste og varmeste velkomsten vi kunne drømme om, forklarer Grette. I disse dager er han sammen med resten av Haki-gruppen i ferd med å gjennomføre ansettelsesprosesser i Finnmark. Landet på Hammerfest

Etter å ha vurdert flere ulike lokaliseringer, landet de til slutt på Hammerfest. – Det er jo ingen hemmelighet at det har skjedd mye spennende i, og rett utenfor denne byen de siste årene. Det er heller ingen hemmelighet at det stadig snakkes høyere i korridorene om et nytt byggetrinn på Melkøya, forklarer Grette som også hadde betydelige oppdrag i forbindelse på første byggetrinn. I løpet av året vil Haki ha på plass en større lagerhall med tilhørende fasiliteter.

Selskapet som både selger og leier ut sine produkter vil ha behov for lagerfasiliteter av ulike slag. – Mens en del av utstyret vårt er av grovere art, og fint kan oppbevares ute, har vi også mindre og mer sårbare deler som holder seg best innendørs. Derfor var det viktig for oss å få tak i en tomt hvor vi også fikk nok arealer utomhus, sier Grette. – Selv om vi er mest profilert som leverandør til større selskaper og prosjekt, har vi også et bredt utvalg for mindre aktører og privatpersoner, presiserer han videre. Stillaser til alle formål

Den ene byggeplassen er aldri den andre lik. Men uansett om det handler om å bygge blokker, broer eller fartøy, male fasader eller legge om kirketak, er de grunnleggende kravene til en god arbeidsplass alltid de samme. HAKI har markedets mest komplette stillasprogram av stål og aluminium, og har siden midt på 50-tallet sørget for

trygge og gode arbeidsomgivelser uansett arbeidssituasjon og utfordring. HAKI AS er det Norske datterselskapet av det Svenske HAKI konsernet. HAKI forsyner bygg og anlegg, on- og offshoreindustrien med komplette løsninger innenfor stillaser og material / persontransport. Foruten stillaser kan HAKI AS med sitt maskinprogram, med material- og personheiser samt arbeidsplattformer tilby høykvalitetsprodukter til ethvert bygge prosjekt. – HAKI AB er også sertifisert i henhold til ISO 9001, og alle våre produkter er tilpasset alle kjente Europeiske forskrifter, direktiver og standarder, avslutter Grette. n

Norges ledende stillas-leverandør ● ● ● ● ● ●

Stillaser i stål og aluminium. Totalinndekking Fasadeinndekking Tribuner Arbeidsplattformer Takstillas og sikring

HAKI AS

Kontaktperson: Per Øivind Grette per-oivind.grette@haki.no

HAKI AS /www.haki.no Besøksadresse: Gilhusveien 21, 3400 Lier Postboks 74, 3002 1313Drammen Vøyenenga Postboks 444, Tlf.: 2000 - Fax: 173262 Tlf. +67 4717 32 62 22 76 - Fax 67 + 47 2229 76 76 e-post: info@haki.no www.haki.no E-mail: info@haki.no

Nr. 2, 2011

55


FINNER

I

NORD

SCANPARTNER AS: Illustrasjon: Steinar Rolseth Ness

DET NORSKE SKAPER ARBEIDSPLASSER I NORD Det norske har allerede et kontor i Harstad. Det kunne vært et helt annet sted, men vi tar politikerne på alvor og skaper nye arbeidsplasser der virksomheten vår er. I nord. Det norske har omfattende samarbeid med Universitet i Stavanger og Kunnskapsparken Helgeland for å få flere ungdommer til å velge realfag - og en fremtid innen olje og gass i nord. I det siste har vi vært med på funnene Norvarg og Skalle i Barentshavet. Vi vil være med på mer. Det norske er klar for vekst og utvikling i mulighetenes landsdel.

w

56

Nr. 2, 2011

w

w

.

d

e

t

n

o

r

.

n

o


Fant mer gass nord for Snøhvit Det svenske selskapet Lundin fant gass, men tror fortsatt på et det er et oljeførende lag nord for Snøhvitfeltet i Barentshavet.

T

idligere i sommer kunne Oljedirektoratet offentliggjøre nok et gassfunn i Barentshavet. Denne gangen på Skalle som ligger 25 kilometer nord for Snøhvitfeltet i den sørvestlige delen av Barentshavet. Foreløpige beregninger viser at funnet kan ligge på mellom 2,5 og 8 milliarder standard kubikkmeter gass. Det er et lite funn, og utgjør mellom 15 og 50 millioner oljeekvivalenter. I vår varslet operatøren Lundin i en børsmelding at de har håp om å finne så mye som 250 millioner fat oljeekvivalenter på Skalleprospektet. Det er like mye som Skrugard-feltet som ble offentliggjort 1. april i år og har brakt ny optimisme i Barentshavet.

– Nå har vi funnet gass på Skalle, men det finnes potensial for olje litt dypere på Skalle og ytterligere strukturer i samme leteblokk. Hvis vi skal se etter olje, må vi dypere enn denne boringen, sier informasjonssjef Maria Hamilton i Lundin til NTB. Hun understreker at nærheten til Snøhvit gjør det mulig å utnytte gassfunnet som en tilleggsressurs til LNG-produksjonen på Melkøya utenfor Hammerfest. Skalleboringen er den første boringen Lundin gjennomfører som operatør i Barentshavet. – Vi har flere lisenser som ligger nord for Snøhvit og sør for Skrugard. Vi har tro på at det finnes et belte av olje og gass i dette området, sier Hamilton. n

Nr. 2, 2011

57


SENTRALE: Daglig leder for High North Technology Centre, Knut Ravlo, og professor Moji Moatamedi har sentrale roller i oppbyggingen av det teknologiske

Vil bli ledende på tekn – Høgskolen i Narvik etablerer Nordområdesenter innen teknologi Tekst og Foto: OLE PETTER BARØ HØGSET

H

øgskolen i Narvik kan allerede skryte av å ha de mest produktive forskerne i landet. Nå tar HiN enda et steg videre og etablerer High North Technology Centre. Et senter som har som mål å gjøre Høgskolen i Narvik ledende på teknologiforskning knyttet til Nordområdene. Høgskolen i Narvik er et teknologisk kraftsenter i Nord-Norge og har opparbeidet seg kunnskap og kompetanse innen teknologifeltet som er unik i landsdelen. I følge Fagerbergutvalget har Høgskolen i Narvik overlegent de mest produktive

58

Nr. 2, 2011

forskerne i landet. Det er en gunstig kombinasjon i arbeidet med å bygge opp et Nordområdesenter innen teknologi. Vedereføring av kaldt klima satsing

Allerede har man ved Høgskolen i Narvik lagt ned mye arbeid på å forske på hvordan man på en best mulig måte kan nyttiggjøre seg av de store ressursforekomstene i Nordområdene, såkalt kaldt klima-problematikk. Nordområdesenteret er en videreføring av dette arbeidet, og gir en bevisst strategi for veien videre for den teknologiske høgskolen. Intensjonen er å utvikle senteret og bygge

stein på stein med både ansatte, kompetanse, utstyr og finansielle muskler. – Vi er i bare i startfasen, men har allerede klare planer på hvilke prosesser vi må gjøre for å komme dit vi ønsker å være med senteret. Nordområdesenteret skal ha en kompetanse som gjør oss i stand til å virkeliggjøre de politiske beslutningene som er uttalt i forbindelse med Nordområdene, sier spesialrådgiver Olav Soleng, professor Moji Moatamedi og daglig leder Knut Ravlo i High North Technology Centre. Kraftsentrum

Teknologi i kaldt klima er et fagfelt som er relativt ferskt, og som man har lite kunnskap om. Samtidig er interessen stor blant ulike aktører for å høste av de ressursene som finnes i Nordområdene. Olje- og gassvirksomhet er allerede lokalisert i Nordområdene og det vil etter alle solemerker øke i omfang


senteret ved Høgskolen i Narvik.

ologi i Nordområdene i årene som kommer. Det er derfor viktig og nødvendig at man får mer kunnskap, kompetanse og forskning innen dette feltet, og Narvik-miljøet ønsker å bli unike på teknologisk forskning i arktiske strøk. De har

«Det er helheten i forskningsarbeidet som vil gjøre oss i stand til å utføre gode og tidsriktig forskningsarbeid» allerede sikret seg rikelig med fagkompetanse og holder nå på å bygge opp fasiliteter som gjør det mulig å fortsette og utvikle det gode forskerarbeidet videre. Totalsummen av dette

skal gjøre Nordområdesenteret i Narvik til et kraftsentrum innenfor teknologisk forskning i Nordområdene. – Målsettingen med Nordområdesenteret er primært å finne opp morgendagens løsninger for etablering av industri i Nordområdene. Vårt oppdrag er å bidra til å skape en vedvarende vekst og utvikling i Nordområdene på en ressursvennlig måte, i tråd med myndighetenes målsettinger, sier Knut Ravlo.

– Det er helheten i forskningsarbeidet som vil gjøre oss i stand til å utføre gode og tidsriktig forskningsarbeid, og med det utstyret som vi nå har anskaffet oss vil vi kunne utføre bred forskning relatert til arktisk klima. Med sjokkrør vil vi kunne teste ut installasjoner i eksempelvis oljeindustrien eller gasskraftverk, forklarer professor Moji Moatamedi. n

Unike forskningsfasiliteter

Det teknologiske nordområdesenteret i Narvik har knyttet til seg en rekke avansert utstyr i millionklassen. Det gjør dem i stand til å drive forskning på en helt spesiell måte. Sjokkrør, numeriske beregningsmodeller, vindtunneler og «frost i jord» er fire elementer som gjør forskningsfasilitetene ved Høgskolen i Narvik unike.

www.hin.no

Nr. 2, 2011

59


www.dongenergy.no

ET LEDENDE ENERGISELSKAP I NORD-EUROPA

DONG E&P NORGE På PlAss I NORD DONG E&P Norge har startet aktivitet i Nord-Norge. I høst skal vi bore vår første letebrønn nordvest for Hammerfest (lisens PL 518). Vi håper selvsagt på funn. Da er DONG E&P Norge klar til å ta ansvar for utbygging og drift. Som del av et europeisk energikonsern har vi både evne og vilje til å satse på lønnsomme utviklingsprosjekter. Letekampanjene i Barentshavet er samlet sett et av Nord-Norges største industriprosjekt akkurat nå. Tre-fire rigger skal bore over 10 brønner, en total leteinvestering i milliardklassen. Bare utbyggingsprosjekter som Skarv og Goliat i nord kan måle seg. DONG E&P Norge er et datterselskap av DONG Energy med ansvar for leting og produksjon av olje og gass i Norge. Vår aktivitet har vært økende, og kontoret vårt i Stavanger har snart 100 ansatte. Vår første oppgave som utbyggingsoperatør er av funnene Trym og Oselvar. Trym startet produksjonen 12. februar 2011, og Oselvar har planlagt produksjonsstart tidlig i 2012. DONG E&P Norge er også partner i flere produserende felt; Ormen Lange, Alve, Ula, Gyda og Tambar, så vel som den pågående utbyggingen av Marulk på Nordlandssokkelen. I forbindelse med utlysningsrundene TFO 2008 og 2009 fikk vi tildelt lisensene PL518 og PL518B som operatør. Lisensen PL518 dekker blokkene 7121/8, 9, 10, 11 & 12 og ligger nordvest for Hammerfest ved Tromsøflaket. Våre partnere i lisensene er North Energy, Front Exploration og Sagex. Vi er stolte og glade for å være operatør her, og ser fram til samarbeidet med fiskerinæringen og andre interessenter langs Troms- og Finnmarkskysten. I Barentshavet deltar vi også i lisens PL529 med Eni som operatør. Vi har i løpet av 2009, 2010 og 2011 samlet inn og prosessert seismikk som dekker lisensene. På bakgrunn av analyser og kart som er laget basert på denne seismikken har lisensgruppen besluttet hvor det skal bores. Ved å bore Zapffe-prospektet i blokk 7121/9 håper vi å kunne gjøre et vellykket petroleumsfunn. I januar/februar 2011 ble borestedet undersøkt av seismikkskipet Fugro Searcher. Til å gjennomføre boringen har vi leid inn riggen Aker Barents, som er en siste generasjons halvt nedsenkbar rigg. Den vil være fullt utstyrt for å kunne operere utenfor Nord-Norge i vintermånedene. Vi planlegger å kunne starte boringen på Zapffe en gang mellom oktober og desember i 2011, og vil bruke ca. 45 dager på brønnen. Boring i reservoarsonen må i følge lisensbetingelsene være avsluttet innen 1. mars året etter.

DONG Energy er blant de ledende energiselskapene i Nord-Europa. Vårt hovedkontor ligger i Danmark. Vår forretningsvirksomhet er basert på anskaffelse, produksjon, distribusjon og handel av energi og relaterte produkter i NordEuropa. Konsernet har ca. 6,000 medarbeidere og hadde en omsetning på ca. DKK 55 milliarder (EUR 7.3 milliarder) i 2010. For ytterligere informasjon, se www.dongenergy.com.

60

Nr. 2, 2011


Svensk trykkerikompetanse Kompetent mellomstort trykkeri fra NordSverige ønsker å konkurrere om trykkoppdrag også på andre siden av riksgrensen.

S

iden 1878 har GTC Print vært å finne på det nordsvenske trykkerikartet. Med 125 år i bransjen, har trykkeriet gjennom flere generasjoner servet kunder over hele Sverige med sine trykkeritjenester. GTC var også det første svenske trykkeriet som tok steget inn i det russiske markedet. Mange års erfaring med kundesamarbeid over store avstander blir viktig når Ove Pääjärvi (bildet) og GTC Print nå skal ut å kapre kunder i det nordnorske markedet. Med spesialfelt innen heatset og arktrykk, kan GTC nå tilby de nordnorske kundene en del tjenester som ikke finnes i landsdelen fra før.

Ingen ekstra papirhåndtering

For Ove er det viktig å presisere at det ikke medfører mer arbeid for kundene om de velger å trykke i Sverige.

– Alt papirarbeid tar vi oss av for kunden. I forkant av første leveranse søker man tollvesenet om tollkreditt. Har man oversiktelige regnskap å vise til blir dette sjeldent noe problem. Da vil man i etterkant av de ulike forsendelsene motta papirer fra Tollvesenet hvor mva, for de må innbetales etterskuddsvis. Verre er det ikke, forsikrer Ove.

«Det går daglige transporter mellom Luleå og Nord-Norge» Logistikkmessig kan man anse Luleå som en hvilken som helst annen del av NordNorge. Det går daglige transporter mellom Luleå og Nord-Norge, og Ove kan love raske og effektive leveranser til avtalte tidspunkt.

Med tanke på en sterk norsk krone, vil også frakten bli billigere fra Luleå, enn fra norske byer lengre sør i landet. Erfaring fra markedet

Når GTC nå ønsker å gjøre seg mer kjent i vår nordligste landsdel er det likevel et område de allerede har jobbet en del i. – Vi har pr i dag mellom 2 og 3 større månedlige leveranser til kunder i Nord-Norge, og er gjennom disse samarbeidene blitt klar over en del av våre fordeler. Som svanemerket trykkeri har GTC satt seg som mål å produsere trykksaker med så lav miljøpåvirkning som mulig. – Vi arbeider for å forebygge og begrense forurensninger som kan oppstå i vår bransje, forklarer Ove. – Miljøarbeidet integreres i hele virksomheten og forbedres kontinuerlig gjennom revidering å våre mål, avslutter han. n

GTC Print AB – Tel +46 920 203 300 info@gtc.se – www.gtc.se

Nr. 2, 2011

61


Foto: Christian Hatt

BDO OG INTER REVISJON SLÅR SEG SAMMEN Sammen danner vi et av Norges største revisjonsselskaper. Inter Revisjon tilfører BDO over 300 medarbeidere og BDO vil etter sammenslåingen ha over 900 ansatte over hele landet samt en omsetning på over 1 milliard kroner. Vi tilbyr tjenester innenfor revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt regnskap og lønn. Etter sammenslåingen vil BDO ha landsdekkende representasjon og styrket posisjon i markedet for små og mellomstore virksomheter. Vi ønsker hjertlig velkommen til våre kontorer i Nord; Bodø, Narvik, Sortland, Harstad og Kirkenes. For mer informasjon, se: www.bdo.no

BDO_187x267_NaeringinordSept.indd 1

62

Nr. 2, 2011

19.09.2011 12:58:35


Komplett i nord Etter et tett og godt samarbeid de siste 10-15 årene er Barlindhaug Consult nå et selvstendig datterselskap i Multiconsult-konsernet. Med sine multifaglige rådgiver- og prosjekteringsmiljøer kompletterer selskapene hverandre og utgjør et suverent kraftsenter i Nord.

Illustrasjon: BC Arkitektur

Lokal nærhet, global kunnskap

Ledende i Arktis

Lokal tilstedeværelse er viktig. Multiconsult og Barlindhaug Consult har kontorer i Nordland, Troms og Finnmark som tilbyr komplette løsninger innen rådgiving og prosjektering. Med støtte fra de mange Multiconsult-kontorene i landet for øvrig, står selskapene svært godt rustet til å møte alle nye utfordringer og satsninger man ser komme i nord.

Utfordringene i arktiske strøk er mange, men samtidig er mulighetene tilsvarende store. Barlindhaug Consult og Multiconsult har tatt utfordringene og etter hvert opparbeidet seg lang erfaring fra prosjekter i kaldt klima.

- Multiconsult er et selskap der medarbeiderne kan sitt fag, viser engasjement, har sans for lagspill og tar ansvar. Disse personlige kvalitetene, koblet med en gjennomtenkt arbeidsmetodikk og teknologikunnskap, danner grunnlaget for selskapenes suksess, forteller Dag Normann, leder ved Multiconsults Narvik-kontor. – Som konsern besitter Multiconsult spisskompetanse på en rekke fagfelt. Vi har en praksis som gjør det mulig å utveksle arbeidskraft mellom de ulike kontorene. Dette gjør oss i stand til å ta på oss oppdrag av større eller mer krevende karakter enn hva vi har kapasitet til lokalt, sier Torill Utheim som leder Multiconsults kontor i Tromsø.

- Områdene i nord gir helt spesielle utfordringer og utfordrer oss teknologisk på grensen av det mulige. Kunnskap gjennom forskning, og erfaring gjennom prosjekter som Snøhvit, Frølageret på Svaldbard, Sahkalin og Shtokman i den russiske delen av Barentshavet, har gitt oss unik erfaring, forteller Arnor Jensen, adm. direktør i Barlindhaug Consult.

Tung referanseliste Vi har vært sentrale aktører i markedet i en årrekke og vært tunge bidragsytere i utviklingen av Nord-Norge. Noen av våre nyere prosjekter: • • • •

Tromsø havn Jekta storsenter, Tromsø Kirkenes skole SILA for LKAB i Narvik

Barlindhaug Consult Del av MULTICONSULT

www.multiconsult.no

Nr. 2, 2011

63


i Driftsgarant yr UCO deg

kunde tilb r de Som bedrifts tsgaranti hvo f ri D O C U ft. e nå sin ny uavbrutt dri r o f t e rh e k ller garanterer sik n reparerer e e in k as m å p r de Ved feil gående. Klare m o n e d e d r du r bytte timer, betale re fi n e n in e , ikke dett riftsstansen d r e d n u g n ti av to ingen itert verdien d re k gg e ll ti og blir i leiedager.

Store omveltning Daglig leder i Tromsø, Kjell Ove Sumstad.

for UCO i Tromsø

64

Nr. 2, 2011


ger

Mens utleie-selskapet UCO i Tromsø den siste tiden har planlagt og gjennomført flytting til større og mer egnede lokaliteter, velger deres absolutt største kunde å avvikle virksomheten.

T

idligere i høst flyttet Utleiecompagniet (UCO) inn i nye, moderne lokaler rett i nærheten av Universitetssykehuset i byen. Parallelt med UCOs innflyttning har hovedkunde Skanska lagt ned sin virksomhet i området. For Kjell-Ove Sumstad og resten av UCO – kontoret i Tromsø medfører dette en helt ny måte å tenke marked på. – Skanska stod for rundt 80 % av omsetningen vår, så da vi skjønte hva som var i ferd med å skje måtte vi tenke annerledes og gjøre nye grep for å imøtekomme den nye situasjonen. Vi måtte aktivt ut i markedet for å selge oss selv, informerer Sumstad. Omstruktureringen startet allerede for halvannet år siden. Da ansatte vi en egen selger som kun skulle jobbe ut mot nye markeder og nisjer. Denne situasjonen har også ført til at sortimentet hos UCOs Tromsøavdeling har endret seg noe i forhold til tidligere. – Der vi før var store på håndverktøy rettet mot bygg, har vi nå bortprioritert noe av dette til fordel for flere gravemaskiner, lifter osv. Vi følger markedet og hva som etterspørres på en helt annen måte enn tidligere, sier Sumstad. Selv om den største kunden nå er borte mener Sumstad likevel at det var riktig å flytte virksomheten nå. – Etter mange år i små og lite egnede lokaler, kan vi nå drive virksomheten i mer tilpassede omgivelser, strategisk plassert langs en av Tromsøs hovedferdselsårer. Ikke bare vises vi bedre, men hele området rundt Breivika vil de neste årene være lokalitet for mange større og spennende byggeprosjekter. Med en strategisk beliggenhet i forhold til mye av dette, håper vi at også lokaliseringen vår vil kunne være med å gi oss fordeler når de ulike utbyggerne skal velge samarbeidspartnere, forklarer han. Fokus på sikkerhet

Som utleier av lifter og annet avansert utstyr har sikkerheten alltid vært en førsteprioritet hos utleiespesialisten. – Før utstyr sendes ut til ny kunde, testes det av en fagkyndig hos oss. På maskiner og utstyr som blir godkjent blir det festet en signert kontrollapp som gir grønt lys og sier «Klar for utleie», forklarer Sumstad. Som leietager av maskiner og utstyr vil du også finne UCO-veiledningen på det meste vi leverer. Den inneholder nødvendige opplysninger for å sikre korrekt og sikker betjening, drift og vedlikehold av utstyret, legger han til.

UCO skolen

Som totalleverandør kan UCO gi veiledning og opplæring i bruk av utstyret i sortimentet, fra enkelt håndverktøy til komplette riggleveranser. I dialog med kundene utnytter de felles erfaringer og videreutvikler kontinuerlig kurstilbudet. UCO tilbyr opplæring som tilfredsstiller krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet om dokumentert sikkerhetsopplæring. Gjennomført kurs registreres i Norsk Kompetanseregister. – Vi har de siste årene sett en generell økning på antall søkere til UCO-skolen. Folk er blitt mer bevisst på sikkerhet samtidig som vi har blitt flinkere å fortelle om tilbudet, forklarer Sumstad som selv er en av instruktørene på UCO-skolen. Miløjøfokusert

– I UCO ser vi på vår evne til å håndtere miljøspørsmål som et konkurransefortrinn. Gjennom regelmessige kontroller av våre aktiviteter, identifiserer og reduserer vi miljømessig risiko, sier avdelingslederen. – Vi unngår bruk av materialer som innebærer en uakseptabel miljørisiko, og deltar heller ikke i aktiviteter som anses som uakseptable for miljøet. UCO etterstreber dessuten å hjelpe våre kunder til å finne de beste miljømessige løsningene, avslutter han. n

www.uco.no

Nr. 2, 2011

65


Mekonomen til Narvik Med topp moderne verkstedutstyr og en flott og velfylt butikk, drar lokale initiativtakere og eiere i gang Mekonomen i Narvik. Syv verkstedbukker står klar til å gi byens bilpark den ypperste behandling, og i butikken finner man alt fra bilpleieprodukter og takbokser, til hundeseler og håndverktøy.

E

tter å ha opplevd stor pågang på uavhengige verkstedtjeneseter i sitt forrige verksted ute på Øyjord, nord for Narvik, tar en av eierne Allan Kristensen nå med seg mye av kundemassene og de gode kunderellasjonene inn i den nye bedriften. – Den enorme etterspørselen vi opplevde på Øyjord, har gjort meg overbevist om at det er et stort marked for uavhengige verkstedtjenester her i Narvik. Vi har rett og slett opplevd et sug i markedet etter slike tjenester, forklarer Kristensen. Med en meget offensiv og veldrevet kjede i ryggen, vil han sammen med makker Bjørnar Danielsen nå kunne gi et bredt og seriøst verkstedtilbud utenfor de store

66

Nr. 2, 2011

merkeverkstedene. Med et stort lager og en velfylt butikk i bakhand, skal vi kunne tilby våre kunder gode priser og et rikt utvalg, forklarer Danielsen som sammen med resten av staben jobber på spreng for å kunne åpne verkstedet i god tid før jul. God logistikk

Et annet viktig verktøy i kampen om kundene, er responstid fra undersøkelse til utført arbeid. Mekonomen har over hele landet bygd opp kjedestyrte avtaler som sørger for et meget kjapt og presist logistikksystem knyttet til delelevering. – Delene som bestilles en dag, blir stort sett levert dagen etter. Det hele leveres i et

døgnåpent varemottak her hos oss, forklarer Kristensen. Mekonomen vil være totalleverandør av slitedeler, og til en hver tid ha velfylte lagre. På butikksiden vil man også finne et bredt og variert utvalg. Likevel har man valgt å satse ekstra bredt på enkelte områder. Blant annet kommer Kristensen og Danielsen til og kunne tilby byens beste utvalg av bilpleieprodukter. Hyllevis med artikler fra kjente leverandører skal friste folk til å stelle ekstra pent med den firhjulte kameraten sin. – Vi kommer også til å ha et rikt utvalg av takbokser og takstativ. Her vil vi til en hver tid ha inne mange ulike modeller og størrelser, som alle kan spesialbestilles i spesifikke farger og til spesifikke bilmodeller. Kjeden har kjempegode avtaler både på lakkering og spesialtilpassing, forklarer Bjørnar, og legger til at butikken allerede er åpnet.

Mekonomen ruller ut Fleet

Den frie verkstedkjeden har planene klare for å ta opp konkurransen om servicemarkedet for de nyeste bilene når de i år lanserer sitt nye


konsept - Mekonomen Fleet. Ideen bak Fleet er å inngå servicekontrakter med billeasingog biladministrasjonsselskaper,samt andre flåtekunder og storforbrukere. – Blant de viktige punktene for kundene er

«Delene som bestilles en dag, blir stort sett levert dagen etter» reduserte kostnader, bedre kostnadskontroll, forenklet administrasjon, en avtalepartner og at kundene kan forholde seg til et verksted uansett bilpark, sier salgssjef og kjedesjef Bjørn Skogstad i Mekonomen Norge. Interessen blant potensielle kunder er betydelig. – Vi er nå i ferd med å sluttføre avtaler

på Fleet med kunder som representerer flere tusen biler, sier Skogstad. Strategisk beliggenhet

Det nye verkstedet blir strategisk plassert i Narviks største bil-klynge sør for byen. Med flere kjente merkeverksteder rett i nærheten, vil Mekonomen gli rett inn i et innarbeidet og etablert bilområde. Det har også tidligere vært drevet verksted i Mekonomens lokaler. Likevel foretar de nye eierne betydelige oppgraderinger av bygget, både når det gjelder fasade og innvendige butikk- og verkstedfasiliteter. Lokalene er meget romslige, og måler hele 1500 m2. I den ene enden av bygget har verkstedkjeden gjort klart et stort og romslig dekkhotell. Den nystartede bedriften kommer til å satse bredt på dekk og felger, og har flere av de mest kjente merkenavnene og leverandørene på produktlista. Ved siden av dekkhotell, verksted og butikk inneholder bygget flere nyoppussede konter

og sanitærrom, samt flere ulike lagerrom. Der er i tillegg et ubenyttet lokale på rundt 430 kvadratmeter som eierne ønsker å leie ut, gjerne til virksomheter relatert til bilbransjen, – Lokalene fremstår i dag som rålokaler, men vi er gjerne behjelpelig med tilrettelegging og oppussing om kontrakten er langsiktig og god, og interesserte er hjertelig velkommen til å ta kontakt, avslutter Danielsen. n

Mekonomen n er en Landsdekkende kjede med butikker og verksteder som igjen er en del av Skandinavias største bilverkstedkjede med over 1275 verksteder tilknyttet kjeden i Norge, Sverige og Danmark. n Mekonomen har over 40 butikker som tilbyr et komplett sortiment av reservedeler, biltilbehør, verktøy og dekk.

Nr. 2, 2011

67


Miljøfyrtårn i nord Kjølerom, kjøledisker, varmepumper og klimaanlegg gir betydelige utslipp av klimagasser. Jakten på miljøvennlige erstatninger har pågått i mange år. I Nord-Norge finnes det en bedrift som er ledende på dette området.

K

uldeteknisk AS i Tromsø leverer nå anlegg med CO2 som kuldemedium. Gass som er avfall og ellers ville blitt sluppet rett ut i atmosfæren, men som i stede blir brukt til å erstatte miljøfarlige kjemikalier i kjøleanlegg. Kuldeteknisk AS er så absolutt med på å redde jordens klima og miljø. – Vår landsdel er preget av en kald og vill natur. Dette ønsker vi både å utnytte og å ta vare på. Derfor er vårt arbeid med miljøvennlige løsninger en naturlig del av vår virksomhet, sier Tor Vangberg som er daglig leder i Kuldeteknisk AS. Bedriften har i dag hovedkontor i Tromsø, og underavdelinger på Finnsnes og i Lødingen. I løpet av det siste året er bedriften sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor. Kravene er strenge, både energibruk, materialbruk, avfallshåndtering, transport og klimaregnskap gjennomgås og godkjennes før sertifikatet blir utstedt. Kunder i alle lag

– Vi har kunder innenfor en rekke bransjer: Dagligvarer, hotell og restaurant, næringsmidler, medisin, fiskeri, slakteri og

68

Nr. 2, 2011

andre typer industri, vi er også eneleverandør i Norge av «Green&Cool» CO2 aggregater og teknologi til den øvrige kuldebransjen i landet forteller Vangberg. Så legger han til at verdens største Rema 1000 butikk nettopp har åpnet i Tromsø og vi har en rekke flere under bygging nå for Coop og andre aktører med dette miljøvennlige konseptet. Tor Vangberg forklarer at Kuldeteknisk i dag kan levere nesten alle typer kuldeanlegg med kun naturlige kuldemedier. – Med et stort utvalg av produkter vil vi alltid kunne tilby det rette produktet. Vi leverer alle typer kuldeanlegg, varmepumper og tilhørende produkter. Vi leverer selvsagt også skreddersydde løsninger, sier lederen i bedriften som startet opp i 2003. Han forklarer at det den gang var seks grundere som jobbet i et større internasjonalt firma som satset og startet for seg selv. – Siden har det gott bra. Kuldeteknisk AS har i dag 32 ansatte og er en solid aktør i kuldebransjen i Nord-Norge og på Svalbard. Selskapet består av medarbeidere med lang erfaring innen kuldeteknikk og tilknyttede fagområder.

– Gjennom høy kompetanse og et mangfoldig tilbud av tjenester, skal vi være et naturlig valg for kunder med ulike behov, forklarer han til Næring i Nord.

«Med et stort utvalg av produkter vil vi alltid kunne tilby det rette produktet» Konsekvenser for miljøet

HFK-gasser er i dag det mest benyttede kuldemediet i kuldeanlegg. Blant disse syntetiske gassene finnes blant annet en med det rare navnet R-404a. Dette er et kuldemedium som fortsatt har en utstrakt bruk og har en meget høy GWP faktor, «Global Warming Potensial». R-404a har en GWP faktor på hele 3780. Det har altså et potensial til å øke


Daglig leder i Kuldeteknisk AS, Tor Vangberg.

den globale oppvarmingen som er meget stort, sammenlignet med Co2 som er selve referanseverdien og har en GWP som er lik 1. – Utslipp av en kilo R404a har en klimapårvirkning som er nesten 4000 ganger større enn Co2. Det vil si det samme som om man kjører 21.600 kilometer i en bil av vanlig størrelse det. Det burde være en tankevekker for alle som eier kuldeanlegg når man vet at kuldeanleggene i et supermarked normalt kan inneholde 50–300 kilo HFK gasser, forklarer Vangberg engasjert. Kuldeteknisk har de siste årene levert flere anlegg med kun Co2 som kuldemedium. Kuldemediet som benyttes i disse anleggene er industriavfall fra andre forurensede prosesser. Gass som egentlig skulle blitt sluppet ut i atmosfæren. Dermed har anleggene altså et nullutslipp. – Overhodet ikke noe «Global Warming Potensial», forklarer kuldeeksperten. – Vår erfaring med denne typen kuldeanlegg er at disse anleggene også har et meget lavt energiforbruk som utnytter det kjølige nordiske klimaet. Det betyr at både kunden og miljøet er tjent med at vi monterer disse

løsningene. Med fokus på lavt energiforbruk og varmegjenvinning sparer de ikke bare miljøet, men også kundene for unødvendige høye energi utgifter, legger han til. Kuldeteknikk har gledelig nok hatt veldig god respons hos dagligvare – og fiskeribedrifter i hele Norge på denne teknologien. Kuldeteknisk driver også med utstrakt FoU virksomhet med flere vellykkede prosjekter utført.Vi driver i disse dager og prøver ut nye kjøleanlegg til fiskebåter med samme teknologi. – Anleggene ombord i disse båtene kan også gjøres energi og miljøvennlig, avslutter Vangberg. n

Kuldeteknikk AS n Hovedkontor i Tromsø. n Underavdelinger på Finnsnes, Harstad og i Lødingen. n Bedriften ble startet i 2003. n Har i dag 32 ansatte. n Ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010 n Telefon til hovedkontoret: 77 66 15 50 n Epost: kulde@kuldeteknisk.no

www.kuldeteknisk.no

Nr. 2, 2011

69


Foto: Anne-Kari Myrvik Idé, tekst og grafisk design: David André Erichsen, Daesign AS

som treffer «Hvem er du? Hva gjør du? Hva betyr du? Det gir god design svar på. God design spisser ditt budskap.» David André Erichsen grafisk designer Telefon: (+47) 970 35 284 Epost: david@daesign.no Nettside: www.daesign.no

– Takk til «Næring i Nord» for tilliten ved valg av designer for magasinet Stjernoy_1117_122x180mm.pdf 1 4/29/2011 9:13:26 AM Stjernoy_1117_122x180mm.pdf 1 4/29/2011 9:13:26 AM

GODT DEKKET MED WIIKHALL WiikHall er en rimelig, fleksibel og trygg løsning for midlertidig oppbevaring av materialer og maskinelt utstyr. Hallen kan om ønskelig utrustes med utstyr tilpasset spesielle oppgaver og endringer i behov. I forhold til et permanent bygg er bruksområdene flere og totaløkonomien bedre. Vision leveres i størrelse fra 15 meter bredde. Lengden er ubegrenset. Ring 64 83 55 00 for nærmere informasjon. C C M

Bulklager for gjødsel i Sirevåg.

M Y Y CM CM MY MY CY

Norges Norges ledende ledende globale globale leverandør leverandør av av mineraler mineraler

CY CMY CMY K K

Stjernøy Plant, NO-9509 Alta Stjernøy Plant, T : +47 78 48 28NO-9509 00 F : Alta +47 78 48 28 01 T : +47 78 48 28 00 F : info.nordic@sibelco.com +47 78 48 28 01 www.sibelconordic.com www.sibelconordic.com info.nordic@sibelco.com

70

Nr. 2, 2011

www.obwiik.no


Sørger for god stabilitet Med en årlig produksjon på 60.000 m2 hulldekke, som et tyvetalls semitrailere ukentlig frakter ut fra Kjøpsvik, er det ingen overdrivelse å si at Nordland Betongelement bidrar til stabile forhold i nord.

K

jøpsvik er på mange måter en strategisk lokalisering for den kjente elementprodusenten. Herfra server de byene Narvik, Harstad og Bodø samt Lofoten og Vesterålen. Lokalitetene er moderne, og nye maskiner og oppdatert utstyr sikrer god kvalitet på de mye etterspurte betongproduktene. Selv om det har vært produsert betongelementer i lokalene til Nordland Betongelement siden 1978, overtok ikke dagens eiere bedriften før i 1992. Rett etter overtakelsen iverksatte de en rekke endringer, noe som blant annet førte til at bedriften ble Nord-Norges første produsent av de etter hvert så populære hulldekkene. I dag teller bedriften 17 ansatte. Rent organisatorisk har bedriften valgt å leie inn det meste av tjenester utenom selve produksjonen. – Alt fra vask og fakturering til konstruksjon, transport og montasje er tjenester vi leier inn. På den måten kan du si at vi bidrar en del til Kjøpsviksamfunnet utover de faste stillingene vi har her hos oss, forklarer

daglig leder Svein Helge Nøstdal (bildet). Nedslagsfeltet til bedriften er fra Sør-Troms i nord, til Lofoten i vest og Salten i sør. Med et godt innarbeidet produkt, er elementene fra Kjøpsvik-bedriften ofte etterspurt og fortrukket i større prosjekter i dette området. Årlig produserer Kjøpsvik-bedriften rundt 60.000 m2 hulldekkeelementer til det nord-norske markedet. Opp mot 20 semitrailere transporterer ukentlig elementer fra fabrikken og ut til kunder i regionen. Det meste går til proffmarkedet, med flere og flere private får øynene opp for bruk av hulldekker til eneboliger, garasjer osv. Det er etterhvert mange som har laget seg terasse på garasjetaket ved å bygge på denne måten. Moderne byggemetode

Montasjebygging med betongelementer er en moderne og rasjonell måte å bygge på.

Hulldekker har med årene tatt en stor del av markedet for etasjeskillere i betongelementbygg. Hulldekker er også mye brukt i bygg med hovedkonstruksjon av stål og plasstøpt betong. Årsakene til dette er mange. Spennarmerte hulldekker klarer for eksempel store spennvidder med liten byggehøyde, og kan armeres for mindre utkraginger. produktUtvikling

Prefabrikering av betongelementer korter ned byggetiden og gir god økonomi. Betongelementer kan utformes til en mengde formål. Det har elementbransjen «vist» gjennom flere år. Nordland Betongelement AS har spesialisert seg på produksjon av Hulldekkeelementer. I samarbeid med andre kan de i tillegg levere komplette elementløsninger. – Foruten solid erfaring og et bredt produktspekter, driver vi en kontinuerlig produktutvikling, både i samarbeide med våre leverandører, konstruktører og i form av omfattende egen nyutvikling, forklarer Nøstdal. – Dette setter oss i stand til å ligge i forkant av utviklingen samtidig som vi er en problemløser under byggeprosessen. Kvalitetssikring er et nøkkelbegrep og våre produkter oppfyller de strengeste krav, avslutter han. n

Nr. 2, 2011

71


Solid som bet I Mo i Rana ligger landets største produsent av betongflytebrygger, en av landsdelens største betongelementprodusenter og regionens største leverandør av ferdigbetong. Alle er samlet under en paraply som i fjor omsatte for omkring 90 millioner kroner.

H

elgeland Holding AS, som er morselskap for bedriftene Helgeland Betong AS, Helgeland Ferdigbetong AS og Betongflytebrygger AS, har i dag 45 medarbeidere i konsernet. Holdingselskapet har ansvaret for økonomistyring, IT, telefon, forsikring og lønnsutbetalinger for alle selskapene i konsernet. Det som etter hvert skulle bli konsernet Helgeland Holding AS fikk sin start i 1952, da Helgeland Betongvarefabrikk ble etablert av Johan Smith-Nilsen i Mo i Rana. Produksjonen bestod da av stein til boliger. De første årene kun i sommersesongen. I dag er de en av NordNorges største betongelementprodusenter og regionens største ferdigbetongleverandør. I tillegg er de Norges største produsent av betongflytebrygger. Helgeland Betong AS produserer betongelementer og hulldekker til næringsbygg, industrilokaler og leilighetsbygg. Søyler, bjelker, trapper, isolerte veggelementer, fundamenter. Alt blir produsert i selskapets produksjonslokaler, som betjenes av dyktige fagpersoner med bred erfaring innen produksjon og prosjektledelse. Fra fabrikken i Mo i Rana, med markedsområde i landets tre nordligste fylker,

72

Nr. 2, 2011

fremstår Helgeland Betong i dag som en viktig leverandør og samarbeidspartner til mange av landsdelens entreprenører og arkitekter. Etter at elementproduksjon i 1973 startet, har Helgeland Betong befestet sin posisjon som en av Nord-Norges største betongelementfabrikker. Gjennom de siste årene har selskapet levert elementer og betongprodukter til en rekke større bygg i Nord-Norge. Mack bryggeriers produksjonslokaler i Tromsø og Statens innkrevingssentral i Mo i Rana er eksempel på to bygg som er oppført produkter fra Helgeland Betong AS. På nettsidene www.byggutengrenser.no finner du oversikt over alternative overflater, informasjon om kostnader opp mot levetid alt etter hvilke fasademateriell du velger samt fakta om betong knyttet til miljø, bestandighet, brann og varmeenergi, for å nevne noe. Helgeland Ferdigbetong AS produserer ferdigbetong godkjent i alle kvalitetsklasser. De leverer konstruksjons-betong og betong til golv, sprøytebetong, selvkomprimerende betong, farget betong, oppvarmet betong samt betong med fiber. Produksjonen er datastyrt, og alle bestanddelene, som sand og singel, lagres tørt, slik at de har kontroll med kvaliteten året gjennom.

Selskapet disponerer en pumpe med kapasitet på 45 m3 pr. time. Løftehøyden på røret er på 28 meter. Maks avstand fra bil til støypeplass er omlag 50 meter. Pumpebilen kan ta med seg 3,5 m3 ferdigbetong i en egen trommel. Helgeland Ferdigbetong disponerer også tre biler med teleskopisk renne med en lengde på 9 meter. Rennen er egnet for utstøyping av betong hvor bilen må stå høyere enn byggeplassen. Betongflytebrygger AS, som også er under holdingselskapets vinger, er lokalisert

«Selskapet er i dag Norges største produsent av flytebrygger i betong» på Toraneskaiet i Mo i Rana, en av Norges mest trafikkerte havnebyer. Selskapet Betongflytebrygger viderefører produksjonen av betongbrygger som Helgeland Betong startet opp i 1993. Selskapet er i dag Norges største produsent av flytebrygger i betong, og har et tett samarbeid med Marina Solutions AS som markedsfører produktene over hele landet. Marina Solution representerer over 25 års erfaring og kompetanse fra marinabransjen. Målsetning er å levere de beste enkeltproduktene på markedet, og i areidet med å nå disse målene har de knyttet til seg to av de mest kjente underleverandørene


Jakhelln Brygge i Bodø.

tong

i marinamarkedet, Helgeland Betongflytebrygger AS og Tria Marina. Helgeland Betongflytebrygger leverer betongbrygger i lengder fra 10,1 til 20,0 meter. De produseres også i flere ulike bredder. Bryggene har en egenvekt på opptil 40 tonn, og de er svært stødige med imponerende bæreevne og stabilitet. Selskapet kan tilpasse produktene til ulike bruksområder. Bryggene leveres dessuten med trekkrør for el-kabler og vann samt festepunkter for armaturfundament. De kan også leverer flytekai i to forskjellige dimensjoner. Disse kaiene kan leveres enkeltvis, men er også konstruert for å kunne sammenkobles til større enheter. Med mange produkter på menylista byr hverdagen på spennende og interessante utfordringer for selskapets leder. – Uansett utfordring, vi tar dem på strak arm, sier Johan Roger Smith-Nilsen, daglig leder i Helgeland Holding AS. n

HELGELAND FERDIGBETONG 8607 MO I RANA Tlf: 75 12 91 20 BESØKSADRESSE: Nesnaveien 59, Ytteren HELGELAND BETONG 8607 MO I RANA Tlf: 75 12 91 00 BESØKSADRESSE: Nesnaveien 59, Ytteren

Maritime løsninger Marina Solutions AS er samarbeidspartner og markedsfører for Helgeland Betongflytebrygger over hele landet. Fra sin base på Eidsnes utenfor Ålesund selger de både betongbrygger og stålbrygger, landganger og utriggere, bølgedempere og flytemoloer.

M

arina Solutions har ganske nylig opprettet nytt avdelingskontor i Mo i Rana. Kontoret er opprettet i nær tilknytning til deres betongbrygge leverandør, Helgeland Betongflytebrygger AS. – Ved å opprette dette kontoret får vi en mye nærmere tilknytning til markedet i Nord-Norge, sier daglig leder Torgeir Iversen. Kontoret i Mo i Rana betjenes av Oddgeir Kristiansen, opprinnelig fra Lurøy Kommune på Helgelandskysten. Kristiansen har utdanning innen akvakultur, men har de siste ti årene jobbet med prosjektarbeid og prosjektledelse i Telenor. Nå skal han selge løsninger for båtfolk i hele Nord-Norge. Da hytteeierne på Strandnes i Efjord i Ballangen nylig skulle få på plass ei ny brygge, med plass til 20 båter, ble Marina Solution valgt som leverandør. En fornøyd hytteforening peker på ryddighet i salgsprosessen, smidighet i forhold til frakt, troverdighet og grei pris som årsak til valget. Også ettertid har foreningen vært fornøyd med produktet og servicen.

marina,. For miljøet vil flytemoloen på alle måter være bedre, også den dagen den skal fjernes eller flyttes. Flytemoloen gir også rom for en kjeller og båtplasser på innsiden Allsidige tjenester

Marina Solutions AS gjør alt for imøtekomme dine behov, uavhengig om det gjelder leveranse av nye komplette marinaanlegg, eller service og vedlikehold av eksisterende anlegg. n Konsulenttjenester n Prosjektering n Værrapporter n Bølgeberegning n Bunnanalyser n Forankringsberegning n Tegne inn marina på digitale kart n Plan og bygg (søknadsprosess) Sjøentrepriser/montering n Service/vedlikehold n Nye anlegg n Eksisterende anlegg n Forankring n Fendring av flytekaier

Flytemolo

Et annet spesielt produkt i hos Marina Solution er flytemoloer. I forhold til en tradisjonell molo vil en flytemolo gi langt bedre sirkulasjon på vannet inne i en

www.marinas.no

Nr. 2, 2011

73


Besøk oss på www.basal.no

Basal oljeutskiller med koalescensenhet Klasse 1 oljeutskiller i hht. NS-EN 858-1 Basal koalescensutskiller anvendes til rensing av oljeholdig prosesspillvann, samt til rensning av overflatevann eller forurenset grunnvann hvor det stilles skjerpede krav til renseeffekten. Koalescensenheten er velegnet til prosesspillvann som inneholder emulgert/dispergert olje, som f.eks etter bruk av høytrykksspyler og vann fra vaskehaller.

• Produseres i nominell størrelse (NS): 3, 6, 10, 15, 20, 30 og 50. Kan produseres med et større oljelager dersom det er ønskelig. • Leveres ferdig montert med kjegle eller toppdekke og med kumlokk merket utskiller og klasse. • Oljeutskilleren tilfredsstiller kravene til klasse 1 utskiller hvor største tillatte innhold av restolje i testperioden er 5 mg olje/l.

basal

- driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · BetoNor AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS · Hedrum Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI Norsk Betongindustri AS · Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Sortland Sementvarefabrikk AS · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

74

Nr. 2, 2011

Bare betong varer evig Karl Johansgt. 12b 0154 Oslo www.basal.no


Et unikt system Nor Lines er en av de større operatørene innenfor godstransport i Norge.

I

tillegg til transportsystemet kan det tilbys tilleggstjeneser innen 3PL, fortollinger og annen tilhørende virksomhet ved alle 52 terminaler i Norge. 30 av disse terminalene ligger i våre tre nordligste fylker, noe som bidrar til sterk lokal representasjon og kunnskap som ingen konkurrenter er i nærheten av å ha. Kombinasjonen av hurtigrutene, godsskip, bane-og bilfremføringer gjør at selskapet kan tilby markedet prisgunstig, fleksibel og miljøvennlig fremføring. Landtransportsystemet til Nor Lines AS har vært entsentralt produkt siden oppstarten i 2005. Markedsbehov og markedskrav gjør at Nor Lines AS har fokus på å utvikle nye ruter og logistiske løsninger som skal komplettere eksisterende aktivitet. Raskere levering

Vi har valgt å bygge opp strategiske samarbeidsavtaler hvor vi selv sitter på leveringskontraktene. For kundene våre betyr dette at vi kan tilby kvalitetsmessig gode og konkurransedyktige løsninger, spesielt tilpasset de lokale forhold.

Kombinasjon bil/hurtigrute gir våre kunder en unik leveringsfrekvens og forutsigbarhet langs hele kysten. Tidsmessig er løsningen konkurransedyktig og med daglige avganger på hurtigruten både på nord og sør gir dette en unik frekvens for våre kunder.

«Mange av kundene våre vil nå kunne få varer levert raskere en tidligere» Enerådende over Hurtigruten

Hurtigruten har hatt og vil fremdeles ha en svært viktig rolle når det gjelder transport av stykkgods langs vår lange kystlinje. Nor Lines disponerer hele godskapasiteten på de 11 Hurtigruteskipene, og tilbyr denne som en del av sitt samlede rutenett. Hvert år frakter Nor Lines 140.000 tonn gods med Hurtigruten. Dette tilsvarer ca.12.000 vogntog i året. Totalt tilsvarer den

aktivitet Nor Lines har med sine godsskip en reduksjon av gods på vei med tilsvarende ca. 100 000 færre vogntoglass på veiene hvert år. Allsidig rutenett

En av spydspissene til Nor Lines, er frakt av ikkestandardisert gods over større distanser uten omlasting. – Folkelig forklart handler det om å frakte lange, store og uhåndterlige kolli over store avstander uten at de må bytte lastbærer. Et allsidig rutenette er et hovedverktøy i så henseende. – En ytterligere styrke er kombinasjonsløsningene av sjø, Hurtigrute, bil og bane, samt nærhet til kunden gjennom vårt agentnettverk og sterke personlige relasjoner til våre kunder, - Ved siden av et bredt nasjonalt rutenett dekker Nor Lines også Danmark, Tyskland,Sverige, Nederland Baltikum og Polen til havner i Nord-Norge. n

www.norlines.no

Nr. 2, 2011

75


Velutstyrte lastebiler Ved å tilby HIAB kraner, Multilift krokløftere og Zetterbergs tipper har Fauske-bedriften Transportindustri AS, skaffet seg anerkjennelse og kunder i våre fem nordligste fylker.

B

eliggende i et av Nord-Norges største logistikknutepunkt har det vært naturlig for Fauske-bedriften å se i flere retninger etter kunder. I dag identifiserer de markedsområdet sitt til å omfatte våre fem nordligste fylker. Fra SørTrøndelag i sør til Finnmark i nord. Enkelte spesielle kran-leveranser leveres også til Østlandsområdet. Etter snart 35 år i markedet er kundelistene etter hvert blitt lange. Alt fra lastebilforhandlere og transportfirmaer til offentlige etater og entreprenører er å finne i kundeprotokollen. De har også måttet gjøre noen spesielle grep for å imøtekomme de mange kundene i vår langstrakte landsdel. – For å gi våre kunder effektiv oppfølging i vårt store distrikt har vi engasjert samarbeidspartnere med servicevogn som setter oss i stand til å utføre enklere service

76

Nr. 2, 2011

og reparasjoner ute hos kunden, informerer daglig leder Gert Hansen, og legger til at de også foretar reparasjon, service, årskontroller og sertifisering av utstyret de har levert. Et annet grep i samme retning, er velfylte lager med reservedeler. – For å kunne betjene våre kunder etter et utført oppdrag og samtidig minimalisere lengre avbrekk ved plutselige feil, har både vi og våre leverandører lagt vekt på å ha et høyt lagre av reservedeler, legger Hansen til. Kjente leverandører

Ved siden av å selv inneha nødvendig kompetanse er kvalitetsutstyr fra dyktige leverandører også en viktig del av suksessen i bedriften. – Krokløfteren fra Multilift har slått svært godt an i markedet, forklarer Hansen. – Den lave byggehøyden gjør at mange nå går over til å kjøre flerbruksbiler, og som

markedsleder vil Multilifts lavbygde krokløfter være et meget godt valg. Vi har levert mange kombinasjonsløsninger, både bil med fast kran i tillegg til krokløft, og kran montert på planramme, legger han til. Også på tippsiden har Fauskebedriften en solid leverandør i ryggen. Med Zetterbergs tipper og dumpere kan Transportindustri tilby høy kvalitet og velprøvd teknikk med lav egenvekt og stor nyttelast. Den lavbygde konstruksjonen gir også god kjørekomfort og ergonomi. I tillegg til å levere kraner, krokløftere, og tipper har de også bygget opp en kompetanse rundt egenprodusert utstyr. Mange av kundene har spesielle behov, og kan de ikke dekkes av utstyret som finnes i de ulike katalogene, så må Fauske-bedriften spesialtilpasse leveransen. – Gjennom mange års drift har vi bygget opp en høy kompetanse både når det gjelder konstruksjon, produksjon og oppfølging av våre produkter, avslutter Gert Hansen. n

www.ti-as.no


En aktiv tilrettelegger

Galvano Tia AS er landets eldste arbeidsmarkedsbedrift som skal bidra til avklaring av arbeidsevne og kvalifisering hos personer som NAV søker inn.

B

edriftens hovedmål er å bidra til at færre støtes ut og flere kan inkluderes i det ordinære arbeidsmarkedet. Et viktig virkemiddel i dette arbeidet er Galvano Tias egenproduksjon og de tjenestene bedriften leverer. I dag har bedriften en allsidig og bred produksjon og servicetjenester. Galvano Tia har i alle år vært stor innen galvaniserte stålprodukter hvor mye også pulverlakkeres hos Ilas AS som er en lokal lakkeringsbedrift. Bedriftens varmforsinkingsanlegg er Nord-Norges eneste. Bedriften omsetter for ca 70 millioner, har til sammen rundt 60 fast ansatte og omkring 70 godkjente tiltaksplasser. Mye spennende på gang

Galvano Tia er i dag en av tre store leverandører av fjellsikringsmateriell i Norge, og har kunder over hele Norge og Sverige. Alt fra de store riksentreprenørene til kraftselskaper og Forsvaret står oppskrevet i kundeprotokollen. I perioden 2010-2013 er Fauske-bedriften

bl.a. hoffleverandør av fjellsikring til det tyske storkonsernet, Bilfinger Berger i forhold til City Bahn-prosjektet under Stockholm. Sveisetjenester er de siste årene blant annet levert til prominente oppdrag som Hamsunsenteret og Sila-prosjektet i Narvik. Selv i en spisset konkurransesituasjon, ser Galvano Tia lyst på fremtiden i forhold til fjellsikringsproduktene. Det skal brukes ca. 300 mrd. kroner på Norsk transportplan frem til 2019. I transportsektoren i Sverige er satsingene 500 mrd. i samme tidsperiode. Gruveindustrien er i vekst på Nordkalotten samtidig som myndighetene signaliserer at Nordområdene vil være vekstområde nr 1 i Norge.

materielleverandører sikrer dette høy kvalitet på utført arbeid. Bedriften har en topp moderne lakkeringshall med på 16x6 meter, som kan deles i 2 separate kabiner etter behov. Utstyrt med lifter på begge sider, sørger fasilitetene for effektivt og sikkert arbeid også på større enheter. Ilas har også egen hall for sandblåsing, hvor de i tillegg har et system for gjenvinning av blåsesand. Dette gir en miljøriktig og effektiv løsning for både stålkonstruksjoner og kjøretøy. Hallen er dessuten utstyrt for termisk sprøyting som gir ypperste kvalitet der det stilles strenge krav til korrosjonsbeskyttelse. n

www.il-as.no

Komplett overflatebehandling

Sammen med lakkeringsbedriften Ilas representerer Galvano Tia et komplett overflatebehandlingstilbud. ILAS har høyt kvalifiserte fagfolk innen industrilakkering, lakkeringsarbeider på kjøretøy og pulverlakkering. Sammen med gode anlegg og

www.galvano.no

Nr. 2, 2011

77


3 Stykkgods 3 Containertransport 3 Kjøle- og frysefasiliteter

Med egne rutenett – i Lofoten og Vesterålen

Trenger du transporttjenester i Nord Norges vestre del? Med egne terminaler på Sortland og på Leknes tilbyr NT Cargo container- og stykkgodstransport gjennom ukentlige rutenett i Lofoten og Vesterålen. Rundt 20 biler er ukentlig i sving for kunder som Schenker og Tine, og selskapet kan også tilby kjøle- og frysefasiliteter i Lofoten. – Vi har kapasitet til mer. Ta kontakt!

Tlf: 76 11 11 90 – Fax: 76 11 11 99 – E-post: gods@ntcargo.no

Europas mest avanserte serie lysbjelker

www.egilverne.no

Egil vErnE as Prof. Birkelandsvei 26B, Oslo Telefon 22 30 68 00

ROTERENDE

78

LYSBJELKER

Nr. 2, 2011

ARBEIDSLAMPER

MARKERINGSLYS


Daglig leder, Ivar Os i midten.

Fra ukeblader til eget rutenett Det som startet med distribusjon av aviser og ukeblader for Narvesen for over 30 år siden, er i dag blitt en stor nordnorsk transportaktør med over 40 ansatte og eget rutenett i store deler av Nord-Norge.

medarbeidere er også noe som kjapt bringes på banen når årsaker til suksess skal nevnes. – Uten dem hadde jeg fortsatt sittet her alene. De står på hver eneste dag, og flere har vært sjåfører i firmaet i over 20 år, informerer Os.

M

For at logistikken skal fungere best mulig, baserer Ivar seg på at bilene er rutestyrt. Det vil si at bilene går i faste ruter, slik at kapasiteten på bilparken kan utnyttes maksimalt. Dette gjør at transportøren fra Narvik kan tilby en helt unik punktlighet og forutsigbarhet, noe som drar med seg nye kunder hele tiden.

ens mange transportselskaper ikke ønsker seg utstrakt distribusjonsvirksomhet, er det nettopp dette som er Os Expressenes spydspiss. – De fleste transportselskap ønsker å frakte gods og containere fra A til B. Utstrakt distribusjon er ikke like populært da det krever en helt annen form for planlegging og organisering, forklarer Ivar Os, eier og daglig leder i selskapet. Forsiktig start

Os begynte i det små – med utkjøring av aviser og ukeblader for Narvesen i 1979, den gang med 1,5 årsverk, og to gamle VW transportere som leverte aviser stort sett hele døgnet. Da riksavisene begynte å trykke i Harstad, tok det for alvor av. Tomannsbedriften hadde blitt til en arbeidsstokk på 7-8 mann, og i 2000 ble aksjeselskapet Os Expressene dannet. Siden har oppdragene, rutenettet og arbeidsstokken vokst jevnt og trutt. I dag teller ansattelista i overkant av 40 mann, og bilparken har rundet 25 kjøretøy. Alt fra varebiler til vogntog.

Også flere store aktører har valgt seg Narvik-bedriften som partner på transportsiden. Blant disse er Schenker, Tollpost, Bring, DHL og Dagbladet/VG. Videre brukes Os-Expressenes tjester og kompetanse blant annet til distribusjon av flyfrakt, lokalaviser, ukeblad, mineralvann, bakeri- og meierivarer. Os-Expressene holder til på Fagernes i Narvik. Her har firmaet egen godsterminal med kjølelager. Nærmeste nabo er en stor og viktig terminal tilhørende Arctic Rail Express, som hver uke betjener 12 godstog med lengde opp mot 600 meter. – En god nabo å ha når togskinnene ikke går lenger, og man lever av å transportere med bil, slår Os fast. Strategisk plassert

Mye av veksten de siste årene, tilskriver han Narviks beliggenhet som strategisk knutepunkt. Ikke bare er man strategisk plassert på det nordnorske kartet, men kombinasjonen av vei, bane og sjø gjør at stadig flere leverandører ser mot Narvik i logistikksammenheng. En flott gjeng av dyktige og velvillige

Eget rutenett

«Da riksavisene begynte å trykke i Harstad, tok det for alvor av» De fleste bilene går i Narvik – Harstadområdet, hvor bedriften er er en meget godt innarbeidet og betydelig transportør. I tillegg har bedriften noen biler som trafikkerer strekningene fra Bodø i sør, til Tromsø i nord, og Lofoten i vest. – Vi har i dag 250 større og mindre kunder spredt utover i ulike bransjer, forteller Os. – Transport av næringsmidler er likevel noe vi har prioritert, da dette er langt mindre konjunkturavhengig enn mye annet, og dermed mer stabilt i usikre tider, avslutter Ivar. n

www.os-expressene.no

Nr. 2, 2011

79


Fremmer vekst lang Tidligere i år tok Edel Storelvmo og Futurum initiativet til å samle utviklingsselskapene langs malmbanen mellom Narvik og Luleå.

M

ålet er å skape næringsvekst og mer aktivitet langs det unike jernbanesporet fra Sverige og inn i Narvik. Kanskje blir samarbeidet et viktig ledd i den visjonære planen om å etablere en transportkorridor fra Kina til USA, gjennom Narvik. – Vi sendte i vår ut en invitasjon til våre søsterselskap i Kiruna, Gällivare og Luleå, hvor vi inviterte til samarbeid for å fremme næringsutvikling langs jernbanesporet som binder oss så tett sammen, forklarer direktør i Futurum, Edel Storelvmo. Første møte fant sted i Kiruna tidligere i høst, da Storelvmo tok med seg sin fagperson innen transport og logistikk og reiste til gruvebyen rett over grensen i øst. – I starten er det viktig å definere mål for prosjektet. Først på kort sikt, så på lang sikt. Etter at vi har gjennomført et nytt møte her hos oss i oktober, skal styrene våre møtes i Kiruna, hvor LKAB skal være vertskap for det hele, sier Storelvmo. I første omgang er det Gällivare (Expandum), Kiruna (Progressum) og Narvik (Futurum) sine selskaper som møtes og etter hvert vil Luleå bli koblet på. Sammen har næringsselskapene en ambisjon om økt næringsutvikling og aktivitet langs jernbanesporet mellom Narvik og Luleå og vi ønsker raskt å få til en årlig konferanse hvor næringslivet langs malmbanen kan møtes. - Vi ser for oss en møteplass hvor de ulike bedriftene får presentert seg for hverandre, gjerne med stands, og hvor det blir holdt foredrag, workshops og skapt en arena for å etablere samarbeid og samhandling. Sammen om bedre jernbanelinje

Konferansene skal holdes skiftevis mellom Norge og Sverige, og søkes delfinansiert gjennom Interreg-programmer. Vi ser for oss å kunne invitere til første konferanse allerede til neste høst, informerer Storelvmo videre. En av de mest konkrete felles oppgavene er å jobbe for at alle møtespor langs malmbanen skal være klar i 2015, og at dobbeltspor skal være klart i 2020. En annen er å arbeide for at persontrafikken kan vokse. Det er et mål for næringsselskapene å møtes flere ganger i året og i tillegg vurdere en

80

Nr. 2, 2011

felles hjemmeside eller annen hensiktsmessig kommunikasjons- og informasjonskanal. Transportkoridor

Det har i mange år vært jobbet med å utrede mulighetene for en transportkorridor fra Kina, til USA, gjennom Narvik. Med god jerbaneforbindelse østover, har man sett for seg at containere og gods skal fraktes med tog fra Kina til Narvik, og med båt videre fra Narvik til USA. Prosjektet har vært helt oppe på øverste nivå i norsk politikk, og sågar vært nevnt av ministre og statssekretærer i forbindelse med den definerte nordområdesatsingen.

«Her har Narvik Havn og Nordnorsk Spedi-sjon gjort en fantastisk jobb, og gått opp noen spor»

Etter at selskapet New Corridor AS har ligget nærmest død en stund, ønsket eierne, Nordland Fylkeskommune og UIC, å ta det frem igjen tidligere i år. Samtidig hadde de et ønske om å koble Narvik tettere på prosjektet, og tilbød derfor Edel Storelvmo og Futurum rollen som både daglig leder og styreleder i selskapet. Dette førte til et akutt behov for en person hos Futurum som kunne jobbe med Transport og da spesielt New Corridor. – Til dette arbeidet har vi vært så heldig å få leid inn Stig Nerdal fra Transportutvikling. Ikke bare kan han transport, men han har også grundig kjennskap til New Corridor og har jobbet mye med prosjektet tidligere, forklarer Storelvmo. Eierne har ikke gjort noen konkrete nye strategiske valg om hvor veien går videre, men

for å kunne få til noe så ambisiøst på sikt, ser Storelvmo viktigheten av å jobbe med biter av transportlinjen i en tidlig fase. – Evner vi å få opp fornuftige og lønnsomme delruter langs jernbanesporet, vil alle disse bitene til slutt kunne være viktig når det store puslespillet skal legges, forklarer styrelederen. Fisk fra Narvik til Russland

Et eksempel på et slikt prosjekt er transport av fisk fra Narvik og inn i hjertet av Russland. Prosjektet er støttet gjennom det


gs jernbanesporet Edel Storelvmo, Futurum.

europeiske godstransportsystemet Marco Polo. EUs Marco Polo-program skal fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem, og gir økonomisk oppstartsstøtte til nye transportløsninger som bidrar til å overføre transport av gods fra veg til sjø, jernbane og indre vannveger. Ved å konkretisere mulighetene for eksport av norsk laks fra Narvik til Russland, og fra Mosjøen til Polen, fikk Bear-prosjektet innvilget 25 millioner i støtte som er brukt til å komme i gang med de nye transportlinjene. – Her har Narvik Havn og Nordnorsk

Spedisjon gjort en fantastisk jobb, og gått opp noen spor som det kan bli viktige å følge i det videre arbeidet med transportkorridoren. Samler kompetansen i egen by

Et annet viktig og prioritert arbeid innfor logistikk, er Senter for logistikk og Transport. – Hovedmålet med dette prosjektet er å samle alle aktørene innenfor bransjen i regionen. Det er i dag mange mindre og større aktører, men de er ikke samordnet, sier Storelvmo Evner man å samle alle innenfor bransjen under en paraply, vil man kunne

løfte transportfanen i Narvik enda høyere, og det er en kjent sak at kompetanse avler kompetanse. Vårt mål er å kunne markedsføre området som en spydspiss innen transport og logistikk. Da er det åpenbart at også flere aktører innenfor området vil se mot byen vår, forklarer hun videre Også datalinjer kan handle om logistikk. Futurum har den siste tiden jobbet aktivt for å få på plass en bedre fiberforbindelse ut mot verden. – Vi har lagt trykk på Fylkeskommunen for å få dem til å prioritere saken og fått god respons. Det er imidlertid store investeringer som det vil ta noen år å gjennomføre. Det er viktig at vi får en data-E6 gjennom Norge så fort som mulig. Skal vi ta del i den moderne næringsutviklingen i tiden fremover, må slike ting være på plass. Futurum er allerede i kontakt med bedrifter som ønsker seg til Narvik på grunn av tilgang på grønn energi og gode transportmuligheter. Dårlig dataforbindelse mot sør og til Eurpa kan forsinke eller i verste fall forhindre etablering. Det er også et politisk aspekt ved dette. Det er i dag mye dyrere å koble seg på de kraftige fibernettverkene fra nord enn det er fra sør. Dette håper vi at politikerne vil finne en løsning på, sier Storelvmo mens hun ser ned på den lange prosjektlista innen logistikk som hun holder i handa. Alt fra logistikksenter og havnekonferanse til chartertog og cruisetrafikk og flere interreg-prosjekt står møysommelig oppført som egne prosjekt under temaet logistikk. At lista knyttet til disse områdene er lang er ikke det minste merkelig. Plassert midt i Nord-Norge med isfri dypvannskai, Norges nordligste og tyngst brukte jernbane, og E6 rett gjennom byen, har Narvik enn del fortrinn som gjør potensialet enormt når det kobles med naturressurser, spisskompetanse og behov for varer og tjenester i moderne samfunn. – Uten disse fortrinnene hadde Narvik sett helt annerledes ut enn hva tilfellet er i dag. Fortsetter man å utnytte dem vil det sette et positivt preg på fremtids-Narvik, avslutter Storelvmo. n

Nr. 2, 2011

81


Havnesjef Rune Arnøy.

Havnesjef med fokus på jernbane Med flere store internasjonale gods- og mineralselskap bankende på døra, har Havnesjef i Narvik Rune Arnøy, innsett at det store utskipingspotensialet ved Narvik Havn først kan utløses når jernbanestrukturen mot øst er kraftig forbedret.

I

nteressen Arnøy og Narvik Havn opplever i disse dager, har en klar sammenheng med Sveriges klare plan om å satse på mineralutvinning. Når man da vet at mange av de mest innholdsrike reservoarene ligger rett på andre siden av norskegrensen, med et allerede eksisterende jernbanespor ned til en isfri havn i Narvik, er det bare å starte arbeidet med tilrettelegging. Nylig undertegnet Narvik Havn KF en avtale med Northland, som de neste årene vil bruke i overkant av 700 millioner på å bygge en ny malmutskipningsterminal i Narvik. – Det bekrefter at Narvik Havn er et knutepunkt for hele Skandinavia, sier Arnøy som håper det vil bli fart i planene for jernbanelinja østover. – Å jobbe med havneetableringer og omstillinger tar tid. å jobbe med kommunedelsplaner og omreguleringer tar

82

Nr. 2, 2011

tid. Men å jobbe mot norske myndigheter for å få utbedret jernbanenettet tar lengst tid. Derfor har jeg slikt fokus på Ofotbanen og opprustning av den, forklarer Arnøy. Mens et dobbeltspor på Ofotbanen vil sørge for en nærmest ubegrenset kapasitet, er enkeltsporet lite effektivt og dessuten veldig sårbart. – Når det skjer noe på det ene sporet, er det umulig å komme forbi med tog. Det er derfor ingen vei utenom å investere betydelig i en dobbeltsporet jernbane, mener Arnøy. Store investeringer gir bedre resultat

Selv om investeringene vil være relativt høye, oppfordrer Arnøy likevel til å se på potensialet i økt trafikk og omsetning. For å synliggjøre dette potensialet har Arnøy utarbeidet et notat rundt kostnader knyttet til ulike

forbedringsmodeller på Ofotbanen, satt opp mot potensielle fremtidige vekst og inntekter. Tallene han har lagt til grunn er innhentet i samarbeid med de ulike aktørene som i dag frakter gods eller mineraler på Ofotbanen, i tillegg til de som åpenbart ønsker å slippe til om kapasiteten blir stor nok. Notatet som ble skrevet for Nordland fylkesting på Fauske tidligere i år, er også sendt til ulike departement og beslutningsorgan for å synliggjøre det enorme vekstpotensialet som finnes for transport over Narvik Havn. – Jeg forsøker samtidig å billedliggjøre at en eventuell opprustning på dette sporet ikke vil være å subsidiere den svenske stat, som noen hevder et slikt tiltak vil være. Men at det derimot handler om å ligge i forkant av den store etterspørselen som vil komme, sier Arnøy og gir et eksempel. – Det er blant annet i år godkjent et Marco Polo prosjekt (EU-finansiert prosjekt for å


Flyfoto over Narvik.

fremme miljøvennlig transport, dvs. overgnag fra vei til sjø og bane) for frakt av fisk mot Finland og Russland via Narvik. De første togene rullet østover for kun få uker siden, og prosjektet har fått en meget positiv mottakelse i startfasen og kan bli første nye konkrete godsrute på den allerede hardt belastede Ofotbanen. Kjøreveisavgiften

I notatet vises det også hvordan kjøreveisavgiften fungerer for bruk av jernbanen. Kjøreveisavgiften er et offentlig ansvar og en offentlig beslutning. Skal store investeringer gjennomføres på Ofotbanen vil nok kjøreveisavgiften bli vurdert på ny slik vi har oppfattet det fra departementalt hold. – Om man legger seg på en mer markedstilpasset kjøreveisavgift, slik som noen andre land i Europa har gjort, vil en også kunne dekke inn en del av utbyggingsinvesteringene.

En markedstilpasset kjøreveisavgift vil dessuten fjerne behovet for krav om forskuttering og anleggsbidrag, som er en ikke refunderbar kostnad. Det vil igjen kunne gjøre det lettere for nyetablerere å starte opp da egne investeringskostnader (les; anleggsbidrag) kan reduseres. Det vil igjen være med på å bidra til økt trafikk som igjen vil gi redusert kjøreveisavgift og flere arbeidsplasser, forklarer Arnøy videre. Volumer

Narvik havn er i dag Norges største havn målt i tonnasje. Dette sørger LKAB og jernmalmen for. I over 100 år har det vært skipet ut malm fra den isfrie havnen i Narvik. Alt blir fraktet ned via Ofotbanen, Norges nordligste toglinje, som strekker seg fra Narvik til Riksgrensen. Arnøy ønsker å peke på mineraleksport som et sikkert og langsiktig satsingsområde også i fremtiden. Under finanskrisa så vi at malmen fra

Nordkalotten fortsatt ble prioritert i det internasjonale markedet da kvaliteten er blant de beste i verden. Jerninnholdet i malmen fra våre områder er på rundt 70 %. Normalen ellers i verden ligger på mellom 30 og 40 prosent, informerer havnesjefen. – I en verden med store konjunktursvingninger i mange ulike bransjer er det viktig å ta med seg en grad av sikkerhet når nye større investeringer skal foretas, avslutter Arnøy. n

Narvik Havn KF www.narvikhavn.no

Nr. 2, 2011

83


Et nytt malmeventyr Northland Resources har de siste årene sikret seg verdifulle utvinningstillatelser for jernmalm, kopper og gull i Nord-Sverige og Finland.

P

roduksjonen starter høsten 2012, og første malmleveranse forventes å skipes ut fra Narvik Havn i begynnelsen av 2013. Vi aner konturene av en vesentlig utvidelse av det malm-eventyret Narvik og Nord-Norge i dag kjenner gjennom LKAB. I Pajala investerer Northland Resources ca 4,5 mrd NOK. I Narvik skal selskapet i første omgang bruke over 500 millioner på å bygge en midlertidig lasteterminal på et industriområdet de leier av Narvik Havn. – Vi foretar nå betydelige investeringer

84

Nr. 2, 2011

da vi vet vi har reserver som sikrer oss drift i flere tiår fremover, forklarer arbeidende styreformann i selskapet, Anders Hvide.

«Vi vet vi har reserver som sikrer oss drift i flere tiår fremover» Hvide styrer et selskap med hovedkontor i Luxembourg, men hvor det operative

hovedkontoret er i Luleå. Der sitter det er stab med geologer, ingeniører og økonomer med et felles mål for øye: å bygge oppredningsanlegget og klargjøre forekomstene for drift så raskt som mulig, slik at planen om å være i full drift og levere et høykvalitetsprodukt i 2013 kan holdes. Ringvirkninger i Nord-Norge

En ny operativ jernmalmgruve i Nord-Sverige er også svært positivt for Nord-Norge. Fra før vet vi at LKAB kjører et jernmalmkonsentrat de 226 km fra Kiruna og ned til Narvik. Nå vil Northland Resources benytte seg av den samme jernbanen. Ulempen er at gruvene ligger lengre mot sørøst på et sted som mangler jernbaneforbindelse. Derfor er det nødvendig å kjøre malmkonsentratet 150 km på lastebil før


GOd driv.

Pågående arbeid i Kaunisvaara.

for hele Nordkalotten toget overtar i Svappavaara. Likevel er Narvik altså valgt. Det fordrer en forklaring. – Med Narvik som havn vil malmen lastes om bord i en isfri havn på store båter (Cape Size) som går direkte til kunden. I Bottenviken, som er et nærmere alternativ, benyttes mindre skip som krever omlasting i Rotterdam, og det er noe kunden egentlig ikke liker, forklarer Hvide. – Fremfor alt gir Narvik en bedre økonomi. Vi mener at vi øker marginen med ca. sju dollar per tonn ved å bruke Narvik som utskipningshavn, sier han videre. Havneledelsen og kommuneadministrasjonen i Narvik er selvsagt godt fornøyd. – Dette er udelt positivt for Narvik. Det vil bety at byen får større trafikk over kaiene, noe som igjen betyr større inntekter. Dette

vil også medføre flere arbeidsplasser. En slik investering er til stor samfunnsnytte for Narvik, sier havnesjef Rune Arnøy. Jernbanen er flaksehalsen

Men for å kunne utløse dette enorme potensialet må det satses på jernbane både på norsk, svensk og finsk side. Malmindustrien i Nord-Sverige og Finland er helt avhengig av optimal logistikk. – Nærmeste isfrie havn er som kjent i Narvik og utvidelse av den allerede hardt belastede Malmbanan må utbedres. Det bør skje raskt, poengterer arbeidende styreleder i Northland, Anders Hvide. En utbygging og grundige oppgraderinger av jernbanen fra Narvik til Finland gir eventyrlige muligheter for fler enn bare malmindustrien.

– Nye markeder blir tilgjengelige. Verdiskapningen i Narvik og Nord-Norge forøvrig, vil gi ringvirkninger langt utover det man i dag kan forestille seg, spår Hvide. Han understreker nødvendigheten av engasjement rundt jernbanen og den unike havna Narvik har. – Her ligger det et kjempepotensial for utvidelser i alle tenkelige retninger, og kapasiteten kan, med politisk vilje og framsynthet, økes betraktelig, avslutter han. n

Nr. 2, 2011

85


Det har de siste årene vært en stor etterspørsel etter jernmalm, noe som har bidratt til at LKAB har måttet gjøre store omstruktureringer i driften. Dette har igjen ført til høy byggeaktivitet med oppdrag ut i markedet, både i Narvik og Nord-Norge for øvrig.

Verdifulle oppdrag L

KAB er et internasjonalt mineralkonsern som bryter jernmalm i Malmberget og Kiruna i NordSverige. Mesteparten av malmen som utvinnes transporteres med tog til Narvik hvor ventende båter skiper malmen videre ut til hele verden. For Narvik representerer LKAB selve starten på byens tilværelse. Uten aktiviteten knyttet til malm og jernbane hadde historien til byen sett ganske annerledes ut. Malmen fra Nord-Sverige har på mange måter vært den sorte blodåren gjennom byens drøyt hundreårige eksistens. I likhet med fordums dager har malmselskapet fra øst de siste årene igjen vært en bærende oppdragsgiver og sysselsetter til byens mange arbeidere. Gigantiske utbyggingsprosjekt er så vidt avsluttet før nye er igangsatt.

SILA

Da Silaprosjektet ble ferdigstilt høsten 2009, hadde LKAB sørget for en rekke store og utfordrende kontrakter til lokale og regionale håndverkere og spesialfirma. Utbyggingen som besto av 600 meter lossehall, 10 store og 2 mindre siloer for oppbevaring av malmprodukter fra gruvene i Sverige, samt ca. 2,6 kilometer transporttunneler i fjell, sørget for å opprettholde aktiviteten i en tid hvor finanskrisen begynte å gjøre seg gjeldende. Da nedgangen i bygg og anleggsbransjen

86

Nr. 2, 2011

traff Norge rundt juletider i 2008 virket SILA-prosjektet som en ordrereserve og buffer for mange av Narviks håndverkere og entreprenører. Prosjektet som passerte 1,5 milliarder, har kun Snøhvit i Hammerfest over seg på listen over Nord-Norges dyreste bygg og anleggsprosjekt.

«LKABs policy om å handle det meste av tjenester lokalt har vært en velsignelse for mange aktører i Narvik» Med en slik prisramme dryppet det bra på alt fra rørleggere og elektrikere, til utleiebedrifter og entreprenører som alle fikk ta del i gildet som ble servert av LKAB. Ved siden av de direkte oppdragene ut til håndverkere og entreprenører, kom også ringvirkningene av prosjektet byens resterende næringsliv til gode. Hotell, handel og servicebedrifter nøt alle godt av den økte aktiviteten SILA førte med seg.

om fornying av Lundbergsjakta i Narvik. Arbeidet som nå er godt i gang består av rehabilitering og fornying av Lundbergsjakta, som er et lukket lager for jernmalmpellets. Kontrakten inkluderer betongrehabilitering, utskifting av takkonstruksjoner og transportanlegg, nytt ventilasjonsanlegg, samt elektroarbeider. Etter ombyggingen vil Lundbergsjakta fremstå som et moderne, tett og støvfritt malmlager. LKABs policy om å handle det meste av tjenester lokalt har vært en velsignelse for mange aktører i Narvik. Veldig mange av underleverandørene kan fortelle at deres bidrag til SILA og Lundbergsjakta er bedriftens største kontrakt gjennom tidene. – Det betyr at mange har fått en skikkelig utfordring de siste årene og har måttet strekke seg langt for å levere varene og tjenestene oppdragsgiveren har etterspurt. Resultatet er at de har vokst i kunnskap og gjort seg nye spennende og lærerike erfaringer, sa leder i Narvik Næringsforum under SILAutbyggingen, Åsunn Lyngedal. n

Lundbergsjekta

Skanska inngikk i fjor en kontrakt med LKAB

www.lkab.com


Harstad Elektro:

Pü kontoret, selv nür de er ute! Harstad Elektro AS ble etablert i 1975. Dette gjør dem til et av Harstads eldste elektrofirmaer.

L

ang erfaring, samt systematisk etterutdanning, har gjort at deres 44 ansatte har stilt i fremste rekke nür problemer skal løses. Daglig leder i Harstad Elektro, Arild Albrigtsen mener det er viktig at de ansatte holder seg sertifisert pü alle de viktige kjerneomrüdene for ü kunne vise kvalitet i det arbeidet som skal gjøres. Denne tankegangen deler de med sin IT-leverandør og samarbeidspartner – iTet, som ble sertifisert etter ISO 9001-standarden i 2010. Harstad Elektro besitter en spisskompetanse som etterspørres over hele kloden. De har hatt oppdrag i Sør- og Mellom-Amerika, Asia, Afrika og en rekke land i Europa. Da er det viktig at man

Fra venstre: Geir Indregaard, Katy Ingebrigtsen, Arne Eidissen og Arild Albrigtsen har IT-løsninger som fungerer. Mobilitet, tilgjengelighet og sikkerhet er derfor helt avgjørende for at de ansatte skal kunne utføre jobben sin pü en best mulig müte. – For oss er det svÌrt nyttig ü kunne nü bedriftsdata og kontorapplikasjoner selv om vi ikke nødvendigvis sitter inne pü kontoret. Løsningen fra iTet gjorde dette mulig, sier Arild Albrigtsen. – Ved ü la en profesjonell IT-leverandør ta seg av IT-løsningen vür, kan vi fokusere pü vür

kjernevirksomhet. For oss har dette vÌrt en suksess, legger han til. n iTet er en nordnorsk IT-leverandør som leverer løsninger som skaper gevinst for kundene. Nü utvider de mot sør. I tillegg til kontorene i Harstad, Stokmarknes, Tromsø, Alta, Mo i Rana og Bodø, skal et nyoppstartet Oslo-kontor vÌre med pü ü skape vekst. iTet er eid av de ansatte.

Harstad Elektro besitter en spisskompetanse som etterspørres over hele kloden

MT00735

www.itet.no

&QPTU GJSNBQPTU!CPEPIBWOOP 1PTUCPLT  / #PE¾ 5FMFGPO     5FMFGBY     XXXCPEPIBWOOP

Nr. 2, 2011

87


Blåser strøm til over Nordkrafts Torbjørn Torgnes stående i fundamentet til første vindmølle i byggetrinn 2 på Nygårdsfjellet.

Transport av en turbinvinge.

Etter en hektisk sommer, har turbinene i Nygårdsfjellet Vindpark trinn to nå reist seg i fjellandskapet. Halvannet år med spennende anleggsarbeid er nå i sluttfasen.

S

iden 2006 har tre vindturbiner ruvet i ensom majestet ved E10 på Nygårdsfjellet i Narvik kommune. I sommer har de fått selskap av ytterligere ellve, som utgjør trinn to av vindparken. – De ellve nye turbinene har en total effekt på ca. 26 MW, det vil gi en årlig produksjon på ca. 81 GWh. Sammen med trinn en gir det en årlig produksjon på ca. 106 GWh, sier prosjektsjef for Nygårdsfjellet vindpark trinn to, Tore Wiik. (bildet) Med det produserer Nordkraft Vind fornybar energi til mer enn 6 200 husstander. Med tilskuere langs veien

Juli og august var den mest hektiske perioden i anleggsarbeidet på Nygårdsfjellet. I løpet av disse to månedene ble alle 11 turbinene reist, med tårn, maskinhus og vinger. Alle disse elementene gjør at hver oppsatt vindmølle veier rundt 300 tonn.

«Arbeidere fra sju nasjoner har jobbet i vindparken i anleggsfasen» I midten av august startet testkjøringen av de tre første turbinene, og produksjonen var dermed i gang. I fire etapper ankom vindturbinene kaia i Bogen med båt i juni og juli. De tyngste komponentene veide 90 tonn, og de 33 vingene er alle 45 meter lange.

88

Nr. 2, 2011

Kjøpte ut Dong Energy n Nordkraft Vind ble stiftet av Nordkraft og Dong Energy i 2003. n Formålet var å utvikle, bygge og drifte landbasert vindkraft i Nord-Norge. n I august ble eierne enige om at Nordkraft skulle kjøpe sistnevntes 50 prosents andel av Nordkraft Vind AS for 145 MNOK. Dermed er Nordkraft Vind AS nå et heleid datterselskap i Nordkraft-konsernet. n – For begge parter er dette viktig for selskapenes respektive strategiske satsing videre, sier Klaus Hvassing, adm dir i Nordkraft AS.

Legger man til lengden på vogntogene som sto for transporten var den totale lengden på bil og vinge, på 55 meter. Da disse skulle fraktes opp til Nygårdsfjellet, måtte E6 stenges i perioder. Dette ble gjort med god bistand fra politiet. For å forstyrre annen trafikk i minst mulig grad, ble transportetappene gjennomført kveld- og nattestid. Dette er likevel såpass uvante størrelser at mange forståelig nok møtte opp langs ruta for å se på. De viste hensyn og det har ikke vært større uhell. De tre turbinene som har vært i drift siden 2006 ble fraktet samme strekning av samme firma, så de var godt forberedt på jobben. De største utfordringene man på forhånd så for seg var rundkjøringa i Bjerkvik og krysset der man tar av fra E6, men også det gikk etter planen. syv nasjoner

Transporten var bare en forsmak på presisjonsarbeidet som ventet. Oppe på fjellet var 40-50 mann i sving bare med selve montasjen, som ble gjort med hjelp av en 102 meter høy kran.

– De innleide montørene mestret oppgavene til tross for vinden som tidvis var så sterk at den forsinket arbeidet. Totalt kom man i mål med monteringen to uker før skjema. Også tåka gjorde seg sterkt gjeldende under deler av monteringsfasen, forteller Wiik. Arbeidere fra sju nasjoner har jobbet i vindparken i anleggsfasen, hvor engelsk, polsk og norsk har vært de dominerende språkene. FoU-samarbeid med HiN

Selv om turbinene er ferdig montert, gjenstår fortsatt en del arbeid i parken. Servicebygget er under oppføring. Det skal inneholde lager, garasje og kontor/oppholdsrom for driftspersonellet. Det vil også være mulig å informere besøkende i bygget før de tar turbinene i nærmere øyesyn. Siden byggetrinn


er 6000 husstander

én av vindparken, har Nordkraft hatt et samarbeid med Høgskolen i Narvik, der de har finansiert stillinger, laboratoriefasiliteter og FoU. For byggetrinn to av vindparken går

«Én million kroner fordeles på idrett og kultur i Narvik når vindparken åpner» dette samarbeidet konkret ut på å utstyre servicebygget med en vindskjerm på taket. Denne skal hindre snøoppsamling foran bygget. Servicebygget skal etter planen være ferdig i januar/februar neste år. I parkområdet er det bygd seks km interne

veier med oppstillingsplasser, og et nytt 9,5 km linjenett er koblet på sentralnettet ved Hergot. Utbyggingen har foregått i tråd med vilkårene i konsesjonen og etter en egen miljø-, transport- og anleggsplan godkjent av NVE.

år. Vindprodusenten tar sikte på en offisiell åpning av vindparken i november. n

Ringvirkninger i lokalsamfunnet

Investeringen på totalt på 350 millioner kroner har gitt ringvirkninger i lokalsamfunnet. En av de viktigste ringvirkningene er arbeid til lokale og regionale leverandører, samt økte skatteinntekter til det offentlige. En samfunnspakke med flere elementer er også en viktig ringvirkning. Blant annet skal én million kroner fordeles på idrett og kultur i Narvik når vindparken åpner. Fra andre driftsår fordeles fire hundre tusen kroner hvert Nr. 2, 2011

89


NYGÅRDSFJELLET VINDPARK – TRINN 2

Nordkraft Vind AS har siden 2006 hatt tre vindturbiner/ møller i drift på Nygårdsfjellet. Etter at selskapet fikk investeringsstøtte fra ENOVA i juli 2009, ble det fattet beslutning om å bygge ut et trinn 2.

I

nvesteringa har samlet vært på ca 350 millioner kroner, og mange lokale og regionale leverandører har fått være med å levere produkter og tjenester under dette i lokal målestokk store prosjektet. De ellve nye turbinene som er reist ved hjelp av en 102 m høy kran og mange dyktige folk, har en total effekt på ca. 26 MW. Det vil gi en årlig produksjon på ca 81 GWh. Sammen med trinn 1 blir det 14 turbiner med årlig produksjon på ca 106 GWh – eller 106 millioner kilowattimer, noe som tilsvarer strøm til mer enn 6 200 husstander. I parkområdet er det bygd interne veier og oppstillingsplasser. Et servicebygg er også under

oppføring. I tillegg er det nå bygd et 9,5 km linjenett som er koblet på sentralnettet ved Hergot. Oppdraget har samlet sett gått meget bra til tross for flere større og mindre utfordringer. Blant annet ble de enorme delene fraktet på bil fra Nato-kaia i Bogen. Med en totallengde på over 55 meter på det lengste, måtte de store trailerne ha mesteparten av veien for seg selv under deler av denne transporten. Snømengden på vinteren har også vært en utfordring. All utbygging har skjedd i tråd med vilkårene i konsesjonen og etter en egen miljø-, transport- og anleggsplan som for øvrig er godkjent av NVE. n

Vi har levert klær, kabler, diesel og diverse utstyr.

Vi har utført veibygging og tomtearbeider for ny trafo på Hergot.

Vi utfører servicebygget i tilknytning til vindkraftutbyggingen.

90

Nr. 2, 2011

Narvik – Tlf: 46 44 87 76

Vi har utført veier, trafotomt, oppstillingsplasser og grunnarbeid for vindmøllene

Siemens har hatt en vellykket levering og montering av 11 komplette vindturbiner på hver 2,3 megawatt. Vi takker for godt samarbeid, og gleder oss til fortsatt driftssamarbeid med Nordkraft Vind på Nygårdsfjellet.

Vi har utført borring og spregning i veilinja og oppstillingsplassen for vindmøllene.


Enova har støttet Nygårdsfjellet vindkraftverk med om lag 200 millioner kroner. Gjennom støtten har Enova bidratt til å utvikle markedet for norsk landbasert vindkraft. Utbyggingen av Nygårdsfjellet vindkraftverk har bidratt til viktig kompetansebygging og erfaring for en fremtidig norsk vindkraftnæring. Kontaktperson i Enova: Rune Holmen, rune.holmen@enova.no

Vi har levert montørtjenester til prosjektet.

Vi var med på lossinga av vindmøllene fra båt i Bogen i sommer

Saltvik's Mek Verksted AS Vi har utført lossing og diverse stålmontasjer www.saltvik.as

Vi har utarbeidet reguleringsplan for området. Videre har vi prosjektert teknisk infrastruktur og gjennomført uavhengig 3.parts kontroll av fundamenteringsløsning.

Operasjonsansvarlig på Bogen kai og skipsagent.

Funn IT har designet og levert løsning for kommunikasjonsinfrastruktur opp mot IT-systemer.

Vi har losset vindmøllene i Bogen. Kranet fundamentene til vindmøllene, samt bistått Vestkran med montering. www.taraldsvik.no

Vi har sammen med Brande Maskintransport AS, transportert de 11 vindmøllene fra Bogen til Nygaardsfjellet Vindpark. www.kranringen.no

ABB har levert kraftprodukter og -systemer til Nygårdsfjellet vindpark

Vi har utført diverse betongarbeid.

Vi har levert og leid ut  komplett brakkrigg og strømrigg til Nordkraft Vind, prosjekt Nygårdsfjellet

Vi har levert fjellforankrete RockAdapter fundamenter til vindmølleparken. Vestkran har utført montering og installasjon av de 11 vindturbinene. Takker Nordkraft og Siemens for godt samarbeid.

Vi har hatt utleie av biler til vindmølleparken. Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes tlf 76982120

Nr. 2, 2011

91


Vindenergi til folket Mennesket lærte seg tidlig å gjøre bruk av energien i luft som beveget seg. Allerede for 3 000 år siden benyttet sjøfarende folk vind til å seile over lange avstander.

S

iden oppfant bønder vindmøllen for å male korn. Vindmøller ble også brukt av nederlendere for å pumpe sjøvannet tilbake til havet utenfor dikene. På det meste var det i Europa over hundre tusen vindmøller. Nå ser man på vinden som en av få viktige fornybare energikilder som kan være med å dekke et stadig økende behov for energi. Norsk landbasert vindkraft representerer et marked med stort fremtidig potensial. Siden 2001 har Enova støttet 17 vindkraftprosjekter, blant annet utbyggingen på Nygårdsfjellet. n

92

Nr. 2, 2011

Vi ønsker å rose Nordkraft Vind for initiativet, og gratulerer med en fremtidsrettet og flott vindpark på Nygårdsfjellet.


Hålogaland Element AS på Strandland i Andøy har bygd over 1000 moduler til bygninger rundt om i landet.

Bygger modul pa modul Nylig utført boligprosjekt i Narvik.

B

edriften har spesialisert seg på produksjon av moduler i treverk til boligbygg, kontorer, omsorgsboliger, hoteller og brakker av alle slag. I tillegg produserer de også vegg- og takelementer. Strandland i Andøy er en god base for bedriften. Der er det kort vei til kai for å frakte bygningsmoduler og elementer med båt. Beliggenheten er også sentral i forhold til å nå markedet med bilfrakt. – Modulene produseres i fabrikken hos oss, men kundene etterspør også montasje av produktene, så dette er noe vi gjør mer og mer, sier daglig leder ved Hålogaland Element AS, Bjørnar Evjen. Bedriften er altså både underleverandør og totalleverandør. Dermed har kontorarbeidet de siste årene dreid over fra å gi priser på mindre entrepriser til å regne anbud på totalentrepriser. Det har de siste årene vært godt med arbeid både på kontorene, og i den store produksjonshallen i Andøy. I 2010 sto et nytt boligprosjekt på Svalbard ferdig. – Vi bygde 72 små leiligheter for LNS Spitsbergen. To blokker i to etasjer og to blokker i tre etasjer. I år har det vært mye jobbing med et større prosjekt i Narvik. Her er det satt opp tolv boliger som er produsert i fabrikkhallen på Strandland. Også disse er laget for LNS. Eventyrlig vekst

– De største prosjektene vi har gjennomført er boligprosjektene på Elvesletta Nord i Longyearbyen, med 132 moduler, og Elvesletta Sør, felt B1 og B2 i Longyearbyen, med 82 moduler. Da vi startet i mai i 2000, hadde vi 5-6 ansatte og 5 millioner i omsetning. I 2009 omsatte vi for 42 millioner, og i dag teller

lønningslista rundt 25. Det sier jo litt om ekspensjonen, sier Evjen. Han har flere tall å slå i bordet med. – 1000 moduler representerer en bygningsmasse på ca 30.000 m2 gulvareal, forklarer han. Evjen forteller at den minste modulen som er produsert har en størrelse på 2x2 meter, og at den største er på 4,1x12,6 meter. Egen musikkbinge

Selskapet har også unike konsepter på produktlista si. – Musikkbingen er vi alene om, sier Evjen. – For fem år siden kom det en kunde inn til meg med et spesielt ønske. Han ville ha laget brakker spesialdesignet som øvingsrom for musikere og rocke-grupper. Det hele i regi av Musikk-utstyrsordningen i Norge. Vi laget en prototype etter kundens ønsker, og har til nå levert over 30 musikkbinger. I tillegg står flere nye på produksjonsplanen. Etterspørselen kommer fra hele landet, forklarer Evjen. Flere kommuner i Vesterålen har investert

i musikkbinge fra Hålogaland Element, og to av disse er i dag plassert utenfor Sortland Videregående Skole, avslutter Evjen. n Hålogaland Element AS n Lokalisert ved Risøyhamn i Andøy kommune. n Har bygd over 1000 moduler. n Bedriften har omlag 25 ansatte. n HE hadde i 2010 en omsetning på 35 millioner kroner. n Bedriften ble stiftet 31. 12 1998. n Daglig leder er Bjørnar Evjen. n Styreleder er Frode Nilsen. n HE er 100 prosent eid av Leonhard Nilsen & Sønner AS n på Strandland. n Bedriften er medlem av Norgeshusgruppen. n Kan kontaktes på telefon: 76115290

Nr. 2, 2011

93


Narvik kommune

TOTALENTREPRENØR

Overlevering av Idrettens Hus

– like rundt hjørnet Da det vinteren 2010 oppstod vannlekkasje i sprinklersystemet over idrettshallen på Idrettens Hus i Narvik, ble store deler av det populære svømme- og idrettstilbudet i byen rammet.

E

tter en lengre rehabiliteringsperiode er Narvik kommune og totalentreprenør Skanska sammen med sine underentreprenører nå i ferd med å ferdigstille et etterlengtet bygg for kommunens innbyggere. Svømmehallen er tatt i bruk i vår og etter planen skal bygget overleveres i løpet av fjerde kvartal 2011. Både svømmetilbud og hallfasiliteter i Narvik ble kraftig rammet da kommunen måtte stenge det populære anlegget. Ødeleggelsene i idrettshallen var store. Vannet hadde fosset gjennom himlingene, nedover tribuneanlegget, via idrettshallen og ned i garderobe- og dusjanlegg, bryteklubbens

94

Nr. 2, 2011

lokaler og Utekontakten. Videre hadde vannet strømmet ned i kjelleren, hvor ungdomsklubben Apollo og pistolklubbens lokaler, også fikk store skader. I svømmehallen var det hovedsaklig taket og garderobeanlegget som var rammet. Etter riving av de vannskadde delene av bygget, ble det stående en god stund til uttørking før Skanska kunne starte oppbyggings- og restaureringsarbeidene som nå nærmer seg en slutt. I skrivende stund legges sportsgulvet i idrettshallen. Pistolklubbens lokaler ble tatt i bruk bare noen måneder etter at restaureringsarbeidet hadde startet. For å kunne ta i bruk svømmehallen før resten av bygget

var ferdigstilt, ble det etter initiativ fra forsikringsselskapet, av Skanska og UCO sammen med Narvik Kommune utarbeidet en løsning for midlertidig garderobeanlegg i brakkemoduler. Dette anlegget som inneholdt billettkontor, garderobe, dusj og toaletter og ble satt opp på utsiden av svømmehallen. Garderober tilhørende svømmehallen er imidlertid ferdigstilt en tid før resten av prosjektet, og disse er allerede tatt i bruk. Når hele bygget nå nærmer seg overtakelse, står mange idrettslag og foreninger klar til å ta det etterlengtede bygget i bruk. Kommunen valgte å gjøre en del nødvendige oppgraderinger når bygget først skulle repareres, og er nå glad for snart å kunne tilby et fullverdig svømme- og idrettstilbud. n


Vi har vært delaktig i prosjektledelse, samt stått for tørt og rent bygg. Vi har også utført all miljøsanering.

Vi har lagt fliser i fellesarealer og dusjrom for idrettshallen, samt herre og damedusjene for bassenget.

Vi har levert og montert ventilasjonstekniske anlegg.

Vi har levert alt av heiser - lifter og øvrig adkomstutstyr samt byggvarme, brakkerigg og øvrig riggutstyr til Skanska til prosjekt Idrettens hus.

Sanitæranlegg til garderober idrettshall og svømmehall. Vi har levert og montert systemhimlingene. Narvik Rørleggerforretning –  Kongensgt. 18, Narvik  www.comfort-narvikror.no

Vi har utført all sterkstøm og svakstrøms anlegg.

De fantastisk varme, åpne og tette glassene er levert av oss!

Vi har levert alt av malingsarbeider samt montering av gulvbelegg.

Nr. 2, 2011

95


TOTALENTREPRENØR

www.consto.no

Nytt regionslager – med bidrag til utviklingsfondet

I

løpet av fjerde kvartal ferdigstiller totalentreprenør Consto det nye regionslageret til Asko Nord. Med betydelig støtte til utviklingsfond, ønsker man å kunne bidra til økt matproduksjon i utviklingsland. Lageret er bygget på Minken Industriområde på Leirbakken i Ramfjord, og får et totalareal på nærmere 25.000 m2. – Av dette er knapt 4.000 m2 en kontorfløy på tre etasjer, med kontorer, møterom, kantine og sosialrom. Resten av bygget inneholder fryselager, kjølelager, torg inn/ut, miljøstasjon, samt en del tekniske arealer, forklarer Tore Uthaug hos Consto.

96

Nr. 2, 2011

Kontrakt ble inngått i juli 2010, og arbeidet ble påbegynt i august samme år. Overlevering av ferdig bygg er planlagt i oktober 2011. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise og har en kostnadsramme på rundt 200 mill. Utviklingsbygg

Ved gjennomføringen av prosjektet å bygge nytt regionlager til ASKO Nord, foreslo ASKO at prosjektet skulle fremstå som et Utviklingsbygg, det vil si et bygg som har bidratt til selvhjelp til matproduksjonen i fattige deler av verden.

Consto støttet tiltaket fullt ut, og har sammen med byggherresiden – ASKO Nord og Brick, gått inn med kr. 200.000,- som bidrag til Utviklingsfondet. Tilsammen utgjør dette kr. 600 000,-. Målsetninga i prosjektet er at alle våre underleverandører skal bidra i dette tiltaket. Bakgrunnen for engasjementet er at byggeprosjektet er oppstått som følge av matproduksjon. Mye av maten eller ingrediensene som skal genereres gjennom dette bygget kommer fra forskjellige deler av verden. Man ønsker å bruke dette prosjektet, der det skapes aktiviteter og verdier, til å ta et ansvar for å hjelpe de som ikke har like god tilgang på mat som vi har. n


– Vi har levert alt av port og lastesystemer.

Vi har levert kjøle- og fryseanlegget basert på NH3 og CO2 som kuldemedier, med tillhørende varmepumpeløsning.

Hørmann Nord Norge AS

Vi har levert systemvegger, systemhimling, foldevegger, plastbygde vegger samt invendige dører og vinduer.

Lindab - en sterk samarbeidspartner

Vi takker for leveransen av fasadeelementer til administrasjonsfløya, og ønsker Asko Nord til lykke med nytt bygg. www.senja-elementer.no

Som rådgivere for elektroteknikk og VVS - teknikk har vi planlagt og prosjektert de tekniske anlegg for bygget.

Leverandør av ventilasjon og stenderverk til prosjektet

Ramirent har leveret strømrigg, brakkerigg, byggplassbelysning og lykter.

Vi har utført alt av utenomhusarbeider på prosjektet.

Vi har levert gulretting med produktene til Heydí.

Leverandør av betongelementer (ferdig montert):

Nord Klima a.s. har hatt gleden av å levere den komplette ventilasjonstekniske løsningen til Asko Nord.

3 Uisolerte brannvegger 3 Isolerte vegger 3 Hulldekke 3 Trapp og repos Vi har utført el – kraft og teletekniske installasjoner ved prosjektet.

Tlf.: 47 46 98 50 web: www.elementnor.no

Parketten er levert og montert av Vi har vært arkitekter.

Brannisolering av stål og branntetting.

Vi har vært rådgivere innenfor byggeteknikk.

Leverandør av ventilasjonsaggregater med spesialitet for komplette tekniske rom på tak.

Vi takker for oppdraget og den aktive rollen vi har hatt som leverandør av interiørtjenester.

Illustrasjon: Meter Arkitektur – shane

Tlf: 4000 6585 – Fax: 4000 6586 – www.parkettgruppen.no

A LT I PA R K E T T, L E V E R T O G M O N T E R T

Nr. 2, 2011

97


Ny nasjonal Tidligere i år ble Rohkunborri nasjonalpark i Troms fylke vedtatt av Kongen i statsråd, og Bardu har dermed fått en ny attraksjon knyttet til natur og friluftsliv.

M

ed dette er ett av de mest villmarkspregete områdene i Troms blitt nasjonalpark. Vernet av Rohkunborri nasjonalpark sikrer verdifull fjellnatur for fremtiden. Nasjonalparken, som er den 34. på fastlands-Norge, ligger opp mot grensen til Sverige og reindriften har store interesser i området. Nasjonalparken omfatter et areal på ca 571 km2. Den inkluderer indre deler av Sørdalen og fjellområdene østover. Bare noen få kilometer nordover ligger Øvre Dividal nasjonalpark og nasjonalparken grenser bl.a. mot Vadvetjohka nasjonalpark på svensk side i sør. Naturverdiene er spesielt knyttet til rike løvskoger med preg av urskog,

98

Nr. 2, 2011

kalkrik fjellvegetasjon samt alpine våtmarker med rikmyr, palsmyr og verdifulle ferskvannsmiljø. Flere rødlistede dyre- og fuglearter finnes i Rohkunborri, og nasjonalparken er også leveområde for store rovdyr som jerv, gaupe og bjørn. Rike tradisjoner

I innlandskommunen Bardu har naturen til alle tider vært en viktig faktor i verdiskapingen. Høsting av naturens goder gjennom, jakt, fiske og sanking av bær og sopp har alltid vært en naturlig del av folks liv i området. Leveregelen om at «som man sår, høster man» har vært med å skape identiteten til den trauste døl. Med en ny nasjonalpark i kommunen vil det åpne seg nye

muligheter for næringsliv som bruker naturen til verdiskapning. Erfaringene rundt Altevann viser at interessen for rå nordnorsk natur så absolutt er til stede. Her har flere bedrifter etablert seg med tilbud om transport og naturopplevelser i villmarksområdene innover mot svenskegrensen. – Nå håper kommunen at en ny nasjonalpark vil kunne være med å gi grobunn for nye forretningsideer i samme sjanger som de man ser i tilknytning til Altevann og Dividalen. Effekten for eksisterende bedrifter ville også kunne bli forsterket, da en ny nasjonalpark vil gi ytterligere fokus på natur og friluftsliv i Bardu, forklarer Evy Fredly.

Mange har lyktes

Bedriftene Villmarkstur AS (www. villmarkstur.net), Fjellguiden AS (www.fjellguiden.net) og Troms Skog og Utmarkservice (www.tsu. no) tilbyr bl.a. transport, overnatting og guiding i ett av landets flotteste


park i Bardu områder, der naturopplevelsene står i kø. Huskyfarm Innset (www. huskyfarm.de) er en restaurert fjellgård, der innehaveren Bjørn Klauer har funnet sin nisje i å tilby sledeturer med hunder inn i villmarka.

«En ny nasjonalpark vil gi ytterligere fokus på natur og friluftsliv i Bardu» Om sommeren tilbys tilrettelagte sykkelturer, fotturer og kanoturer. Gården har også overnatting. Bardu Kommune jobber også med bygging av en fjellstue ved Altevann. En realisering av denne vil bli et flott tilbud til fjellvandrere og folk som

ønsker en fast base for sine utflukter. Søkningen til området er allerede stor.

Barnas Nasjonalpark

Da innstillinga til den nye nasjonalparken ble laget, ble det også tatt med en ordlyd om støtte til etablering av «Barnas Nasjonalpark», et anlegg som skal ha som formål å formidle kunnskap om naturfagene til alle aldersgrupper. Anlegget er tenkt etablert i tilknytning til Polar Zoo. – Planen er å etablere en barnas nasjonalpark i tilknytning til Polar Zoo som et tiltak for å få barna ut i naturen. Men også ungdom og voksne vil kunne ha nytte og glede av en slik etablering. Vi tror det finnes mange voksne som er på et relativt beskjedent nivå når det gjelder bruk av naturen, sier Fredly. Nasjonalparken for barn vil ifølge ordfører Oddvar Bjørnsen være en utmerket port til opplevelser, oppdagelsesreiser og muligheter for fysisk aktivitet. I forlengelsen av parken skal det peke en pil mot den

nye hoved-nasjonalparken i Isdalen.

Forsterkede leveranser

Mange er de som har hatt sitt livs naturpplevelse i Bardu Kommune, og det finnes videoer av sindige mannfolk som verken snakker reint eller tenker klart etter å ha landet sitt livs røye eller ørret. Med enda en ny nasjonalpark og en ny merkevare på menyen, satser Evy Fredly og resten av Bardu Kommune på å kunne forsterke leveransene av sterke naturopplevelser i fremtiden, og de inviterer alle med tanker og ideer rundt nye aktviteter til å ta kontakt. n

Nr. 2, 2011

99


Hytter fra nord – populære i hele landet

Lokalisert høyt oppe på Norgeskartet, langt fra landets største markeder, har flere nordnorske hytteleverandører levert hytter til det norske folk i flere generasjoner.

I

hard konkurranse med hytteleverandører og produsenter lengre sør klarer en hel del nordnorske hytteprodusenter å ta opp kampen, til tross for at de er lokalisert langt unna de største markedene i landet. Kanskje er det viljen til å drive tradisjonsrike familiebedrifter i mindre lokalsamfunn som gjør at flere av landets mest populære hytteprodusenter kommer fra nord. Å få testet produktene sine i vårt værharde klima er nok også et kvalitetsstempel de nordnorske hyttene har med seg ut i konkurransen om kjøpere. Gode logistikk- og transportløsninger er også med på å gjøre det enklere for

100

Nr. 2, 2011

kjøpere lengre sør å anskaffe seg hytter fra Nord-Norge. Ved siden av å være dyktig i handverket, har leverandører herfra også vært dyktige i oppbyggen av logistikken. Går man inn på hjemmesiden til flere av de kjente hytteprodusentene fra nord, ser man også at selskapene ligger langt fremme i måten de presentere seg selv og sine produkter på. Landets største

Eventyret Saltdalshytta startet i 1979. Rusånes snekkerfabrikker har drevet snekkerifabrikk i Saltdalen i over 100 år. Hyttebygging i stor skala startet imidlertid først i 1979 og senere har Saltdalshytta vokst til bli landets mest

kjente varemerke for hytte-konsepter og er nå Norges klart største. De har levert nærmere 5000 byggesett og har nå en produksjon på over 400 pr. år. Nord-Norges eldste hytteprodusent befinner seg i Sjøvegan i Troms. Sjøvegan Snekkerifabrikk startet produksjon av maskinlaftede tømmerhytter under merkenavnet «Sjøveganhytta» i 1963. Grunder Egil Sundstrøm bygde opp Sjøvegan Snekkerifabrikk over lang tid, til den var blitt en solid hytteprodusent. Siden oppstart har fabrikken produsert ca 1.700 hytter til fornøyde kunder over hele landet. Men også lenger sør i landsdelen er det sterke hyttetradisjoner. Fra bedriften Bernhard Olsen AS, lokalisert på Grubhei ved Mo i Rana kommer alle byggesettene til Rana Hytta. Fabrikken har produsert byggesett fra midten av 70 tallet. Mer enn 35 års erfaring og


produktutvikling har gitt Rana Hytta den form og markedsutbredelse den har i dag. Med sitt utspring i en tradisjonsrik byggmesterbedrift med hovedfokus på ordrestyrt produksjon av hytter og hus, har firmaet i dag en moderne fabrikk som produserer mange typer bygningskomponenter. Garasjer og hytter

I Lenvik ligger det en familiebedrift som har satset på både hytter og garasjer. Hamco Bygg AS ble etablert i 1979 av grunder Hans Myrvang. Nå er det dattera Rita Myrvang som driver familiebedriften videre. Det som startet med trelast og husbygging for over 30 år siden, er i dag blitt til en bunnsolid produksjonsbedrift, med et bredt spekter av garasjer, hus og hytter på menyen. I 1995 fikk de mønsterbeskyttet en av sine garasjekonstruksjoner, og de har solgt over 3000 garasjer.

«Kanskje er det viljen til å drive tradisjonsrike familiebedrifter i mindre lokalsamfunn som gjør at flere av landets mest populære hytteprodusenter kommer fra nord» Hamco Bygg har spesialisert seg på kundetilpassede produkter og kan blant annet levere en rekke forskjellige hyttetyper som passer til de fleste terreng og miljø. De produserer og leverer både Solhytten og

hyttene fra Norgeshus, og Solhytten er en av markedets mest solgte hytter. Også Vikinghytter henter erfaring fra flere generasjoner hyttebyggere. Siden 1917 har de tatt utgangspunkt i nordnorske tradisjoner i konstruksjon og utforming, og gjennom flere tiår med hyttebygging vet de hvilke materialer og byggtekniske løsninger som må til i vårt barske klima. Tro på fremtiden

Markedet for fritidsboliger fra nord er voksende og produsentene har god tro på at trenden vil fortsette. Det var kun i 2008, under finanskrisen at de så en liten nedgang, ellers har det gått det jevnt oppover. Folk har god råd, rentene er lave, og ønske om å ha en egen frihavn for avslapping og kos er økende. Derfor har hytteleverandørene tro på at kvalitetshytter fra nord fortasatt vil være attraktivt over hele landet. n Nr. 2, 2011

101


Suksess med lisenshytter – og eget garasjekonsept

S

om lisensprodusent for Solhytten, har Hamco Bygg i mer enn 20 år hatt ansvaret for både salg og produksjon av de populære hyttene i Nord-Norge. Med over 50 ulike grunnmodeller å velge mellom, i tillegg til muligheter for spesialtilpasninger, kan Hamco Bygg tilfredsstille selv den mest kresne hyttekjøpers krav og behov. I tillegg har selskapet hele sortimentet til Norgeshytta på produktlista si. – Gjennom at vi er forhandler av Norgeshus har vi også fått mulighet til å selge Norgeshytta. Selv om Solhytta selges i mye større grad enn Norgeshytta, gir det oss et kjempefortrinn å kunne tilby hele produktspekteret til to så store nasjonale hytteprodusenter, forklarer daglig leder hos Hamco Bygg, Rita Myrvang. Selv om Solhytta ikke er Hamco Byggs eget varemerke, utføres hele produksjonsprosessen hos familiebedriften i Rossfjordstraumen i Troms. – Vi kjøper kun tegningene, resten ordner vi selv, forklarer Myrvang. Et produkt de imidlertid står 100 % for selv, og som har slått skikkelig an over hele landet, er

Rita Myrvang (tv) med gode kolleger ved Hamco Bygg. den etter hvert så kjente HamcoGarasjen. Denne har opp gjennom årene fått en særstilling i det nordnorske markedet. Også garasjene fra Hamco Bygg kommer i utallige varianter, og bedriften har siden starten solgt over tre tusen garasjer. Med sterkt fokus på kvalitet har garasjene blitt bygget i hele Norge, ikke minst i værharde strøk som setter et hvert bygg på prøve. Etter alle disse årene i bransjen er kvalitet og erfaring blitt Hamco Byggs viktigste varemerker. De siste årene har bedriften gjort

betydelige investeringer i eget anlegg. De har over 3500 m2 bygningsmasse. –Vi har vært her i 30 år, og vi har tenkt å være her i minst 30 år til. Vi er nordnorske og solide, det gir kvalitet og trygghet for våre kunder, avslutter Rita Myrvang. n

Lang erfaring erfaring || Trygghet Trygghet || Kvalitet Kvalitet || Lokal Lokal tilhørighet tilhørighet || Stort Stort utvalg utvalg Lang Lang erfaring erfaring || Trygghet Trygghet || Kvalitet Kvalitet || Lokal Lokal tilhørighet tilhørighet || Stort Stort utvalg utvalg Lang

Stor leverandør leverandør av av hytter hytter til til Målselv Målselv Fjellandsby Fjellandsby og og Målselvfossen! Målselvfossen! Stor Hamco Byggav– hytter stor leverandør av hytterogi Nord-Norge Stor leverandør til Målselv Fjellandsby Målselvfossen!

Realiser dine hytteplaner! Bestill vår hyttekatalog i dag! Hamco Bygg AS Hamco Bygg AS

102

Nr. 2, 2011

9302 Rossfjordstraumen 9302 Rossfjordstraumen

www.hamcobygg.no www.hamcobygg.no

Telefon: 77 87 01 23 Telefon: 77 87 01 23


w

o SE RE ER! ytta.n VÅ ETdalsh H lt NYw.sa

w Se

Saltdalshytta gir deg frihet! Med “frihet” mener vi ikke bare følelsen du får når du kommer på hytta for å koble av fra en stressende hverdag. Vi gir deg frihet helt fra starten av – frihet til å velge din egen stil og til å utforme hytta slik du alltid har drømt om at den skal være. I Villmark 952 A har vi kombinert populære godbiter

fra andre modeller for å skape et nytt og spennende bygg. Hytta har kroker og karnapper som skaper en interessant fasade. Langbordet er plassert i fronten, med vinduer på tre kanter. I den bakerste halvdelen har hytta en romslig hems som kan innredes etter eget ønske. Se våre nettsider for mer informasjon! Saltdalshytta er Norges største hytteprodusent, med et bredt modellutvalg i fem stilarter. Hyttene produseres i Norge, og leveres i monteringsvennlige byggesett som også passer perfekt for selvbyggere. Vår solide og geniale elementløsning gjør at en dugnadsgjeng kan sette opp råbygget på kun 3-5 dager. Systemet gjør det dessuten enkelt å tilpasse hytta slik at den tilfredsstiller dine krav og ønsker. Vi har forhandlere over hele landet, inkludert vårt kundesenter i Fornebuveien 5 i Oslo.

Bestill kataloger på www.saltdalshytta.no Hovedkontor og salg Nord-Norge: Saltdalshytta · 8255 Røkland · tlf. 75 68 16 00 trøndelag & Møre tlf 75 68 16 33 · Hordaland og Sogn & Fjordane tlf 75 68 16 27 VILLMARk

RuStIk

PROFIL

AuRORA

SMARt

Rogaland og Agderfylkene tlf 75 68 16 26 · Østlandet (Fornebuveien 5, Oslo) tlf 75 68 16 50

Nr. 2, 2011

103

Saltdalshytta markedsavdeling 2011

Villmark 952 A


Det gode hytteliv Det gode hytteliv

Gå inn på www.vikinghytter.no og se våre mange modeller. å inn på www.vikinghytter.no og se våre mange modeller.

også bestille katalog Telefon 76 11 41 47 (døgnåpent) u kan også bestille Du vårkan populære katalogvår på:populære Telefon 76 11 41 på: 47 (døgnåpent) SMS: Send kodeord HYTTER til 2007 MS: Send kodeord HYTTER til 2007

Hovedkontor: ovedkontor: Vikinghytter AS,8445 Chr.Melbu. Frederiksens kinghytter AS, Chr. Frederiksens gt. 2, Tlf. 76gt. 11 2,468445 50 Melbu. Tlf. 76 11 46 50 tlf.tlf. 7577 5268 0891 8350 Tromsø, tlf. 77 68 91 50 odø, tlf. 75 52 08 83 Bodø, Tromsø, Alta, tlf. 78tlf. 4340 0800 9918 02 Lillestrøm, tlf. 40 00 18 02 ta, tlf. 78 43 08 99 Lillestrøm,

104

Nr. 2, 2011

vizuelli.no / Foto: Trym I. Bergsmo

vizuelli.no / Foto: Trym I. Bergsmo

du finne dinden drømmehytte, denden somgode vil gi deg den gode Nå kan du finneNå dinkan drømmehytte, som vil gi deg avren fred, frihet og ren livsglede. ølelsen av fred,følelsen frihet og livsglede.


Leverandør av gode opplevelser Gjennom 35 år har Rana Hytta levert fritids-opplevelser til Falklandsøyene, Island, Sverige og selvfølgelig hele Norge.

M

ed produkter utprøvd i barske nordnorske omgivelser, leverer hytteprodusenten fra Mo i Rana kvalitetsprodukter i flere ulike stilarter. Rana Hytta har sitt utspring fra Bernhard Olsen-konsernet, en tradisjonsrik byggmesterbedrift som i flere tiår har gitt livsnyter et sted for deres mest verdifulle tid.

«Med en fagmann på tomten vil du kunne ha en tett hytte på 5–10 dager» Visjonen om å produsere hytter av høy kvalitet tilpasset et røft klima, har hele veien ligget langt fremme i pannebrasken hos bedriftens ansatte. I et land hvor naturelementene er utfordrende og værforholdene barske, ser Rana Hytta det som en kjempefordel å få testet ut nye modeller og konsepter i nordnorsk

natur. Erfaringene fra de ulike testene er noe de vektlegger tungt i produksjon og oppføringen av hyttene. Bruk av kvalitetsprodukter fra kjente og seriøse leverandører er også med på å sikre deg en hytte som holder stand mot vær og vind, enten du befinner deg ved kysten eller på fjellet. Enkle byggesett

Hyttene leveres i et elementsystem som er håndterbar for to personer. Alle elementer er godt merket i forhold til tegninger, noe som gjør monteringen enkel og oversiktlig for selvbyggeren. – Med en fagmann på tomten vil du kunne ha en tett hytte på 5- 10 dager, forklarer Geir Benden på hytteprodusentens markedsavdeling. Alle hytter kan leveres i ulike stilarter, noe som gir store valgmuligheter enten du velger en tradisjonsrik hytte eller en mer moderne løsning. Hyttekatalogen fra Ranahytta inneholder løsninger tilpasset de fleste behov. – Det er i tillegg rom for å ta med egen skisse av hyttedrømmen, å sammen med fagfolk fra oss, diskutere deg frem til en ideell og praktisk løsning. Dine ønsker er vårt mål,

innenfor det som er byggteknisk forsvarlig, informerer den daglige lederen. Pano-Rana

For en nasjonal hytteleverandør er det hele tiden viktig å følge med på hva som etterspørres i markedet. – Trenden er at hyttene blir større, med åpen løsning og der en får naturen mer inn i hytta. Vi er opptatt av at bygget skal gå i ett med elementene, enten ved å bruke stein eller ved å ha torv på taket, forteller Benden Ved siden av hytter i fjordstil og hytter konstruert for fjellet, har Rana Hytta en egen PanoRana-serie. Dette er hytter med spenstig arkitektur og rene linjer, hvor man samtidig har valgt å beholde et snev av tradisjonelt særpreg. – De store vindusflatene og luftige løsningene bringer naturen helt inn i stua, avslutter Benden. n

www.ranahytta.no

Nr. 2, 2011

105


50 år med kvalitetshytter God kvalitet og råvarer av ypperste klasse, gjør at Sjøveganhytta fra Troms fortsatt selger mengder av hytter til kunder i hele landet, rundt 50 år etter oppstarten.

S

jøvegan Snekkerifabrikk startet produksjon av maskinlaftede tømmerhytter under merkenavnet «Sjøveganhytta» i 1963. Grunder Egil Sundstrøm bygde opp Sjøvegan Snekkerifabrikk over lang tid til å bli en solid hytteprodusent. Siden oppstart har fabrikken produsert ca 1.700 hytter til fornøyde kunder over hele landet. Med vår spesielle byggemetode er oppføringstiden for hyttene svært kort. I de fleste

tilfeller vil tømmerkassen være ferdig montert på byggeplass i løpet av 2 – 7 dager, avhengig av hyttens størrelse. Dette arbeidet utføres av kvalifisert personell slik at vi kan garantere for kvaliteten på hele arbeidsprosessen. – Som hytteprodusent legger vi stor vekt på tett og god oppfølging under hele byggeprosessen, og vi er aldri langt unna dersom noen ønsker å møte oss for en hyggelig hytteprat. n

Vi reali sere r d in hy tte d r øm – T l f. 7 7 1 7 1 1 0 1 – s j o v e g a nh y t ta .n o 106

Nr. 2, 2011


galleri nord-noRge

Jakter vilt med linse F or mange er september og jaktstart den virkelig store høytiden i året. I nord er vi velsignet med utallige muligheter for alle typer friluftsliv, også jakt. Vi har bedt naturfotograf Kjetil Olsen om å presentere et knippe bilder av jaktbare arter i nord. Kjetil er en 41 år gammel gift to barns far, som siden barneskolen har vært aktiv innen

friluftsliv, og hvor jakt og fiske alltid har vært den store lidenskapen. For rundt fire år siden oppdaget han gleden ved å fotografere ute i naturen. Som friluftsmann ønsket han å forevige de flotte naturopplevelsene. Hovedsakelig handler hans fotohverdag om dokumentering av avbilding av fugler og dyr, med rypa som en liten favorittart.

Olsen fokuserer også en del på rovfugler og rovdyr. Foreløpig jobber han fortsatt i helsevesenet, slik han har gjort i 20 år. Det siste året har han imidlertid redusert sin stillingsprosent betraktelig, for å kunne vie mer tid til sin store lidenskap. – Drømmen er å kunne leve av foto, forklarer Olsen. n

Nr. 2, 2011

107


Den lille skriften Liten tekst er det vi gjerne leser minst av. Enten det er forsikringsavtalen på hytta eller monteringsanvisninger. Les den lille teksten på bildet. SKARV FPSO er registrert i Sandnessjøen står det på akterenden til verdens største gassproduksjonsskip, som nå er på plass i Norskehavet, 200 kilometer utenfor Helgelandskysten. Lokal verdiskaping har vært en snakkis i mange år i den eventyrlige veksten på norsk sokkel, og dette får man bare til med mindre snakk og mer handling. Vi i BP, sammen med våre partnere, ville til Sandnessjøen og ønsket å gjøre det på vår måte. Vi har utfordret lokalt og regionalt næringsliv til å gå sammen for å konkurrere om kontrakter til Skarv. Regionen har tatt ansvar, satset på mulighetene og etablert seg i norsk oljeindustri som en viktig og spennende deltaker. All lufttransport ut til feltet skjer fra Brønnøysund. Det har allerede bidratt til økt aktivitet på flyplassen, og den nye forsyningsbasen i Sandnessjøen har på rekordtid utviklet seg til en av de viktigste basene for aktiviteten i Norskehavet. Når Skarv starter opp produksjonen er vi alle glade for de menneskene vi har møtt på Helgelandskysten, deres interesse, ukuelige og store pågangsmot. De står nå godt forberedt til å drifte aktiviteten vår ute på feltet og på land.

Skarvfeltet opereres av BP på vegne av partnerne Statoil, E.ON Ruhrgas og PGNiG

Næring - i Nord 2011 nr. 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you