Page 1


Nikodem M. Laos

Strona |2

Nie wiem gdzie będę, kiedy to wszystko eksploduje, ale wiem na pewno gdzie być wtedy nie chcę… Nikodem M. Laos 02.01.2012

Dane kontaktowe do autora znajdziesz na koocu tego eseju.

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

Strona |3

Zawartość Zarys sytuacji globalnej ................................................................................ 4 Wprowadzenie do filozofii ........................................................................... 5 Definicja .......................................................................................................... 6 Postulaty Esencjonalizmu ............................................................................ 6 Rozwinięcie postulatów ............................................................................... 6 Prawdopodobne scenariusze na przyszłość ........................................ 10 Słowo końcowe........................................................................................... 11

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

Strona |4

Zarys sytuacji globalnej Na dobrą sprawę zaczęło się w czasach wypraw krzyżowych, kiedy zwykły kawałek papieru stanowił równowartośd zdeponowanego wiele kilometrów dalej majątku. Jednak przez setki lat ten system ewoluował, zmieniał się, ale także korumpował. Ostatecznie doprowadziło to do sytuacji, kiedy te papierki nie stanowią już żadnej realnej wartości. Ponieważ papiery, stanowią równowartośd innych papierów, które kiedyś były równowartością czegoś, co już dawno przestało istnied. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy wielką, nadmuchaną baokę mydlaną wyobrażeo, z których ludzie dopiero powoli zaczynają zdawad sobie sprawę. Jednak świadomośd ta rośnie dzięki narzędziu, które dla szerokiej publiczności narodziło się dopiero niedawno. Internet. Już w starożytnych wierzeniach mówiono o tym, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Efekt motyla mówi o tym, że trzepot skrzydeł motyla może wywoład huragan na drugim koocu świata. Jednak dopiero za sprawą Internetu mieliśmy okazję przekonad się o tym, jak to faktycznie działa. Na czym polega fakt, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Ewolucją, ale też prawdziwą rewolucją stała się druga generacja Internetu – tzw. Web 2.0, nazywane także Internetem społecznościowym. Na tej fali najsilniej wypłynął Facebook oraz jego rosyjski i chioski odpowiednik. Do tego doszedł jeszcze Twitter, polegający w gruncie rzeczy na wysyłaniu publicznie dostępnego smsa. Właśnie te dwa portale stały się podstawą pod rozpowszechnianie informacji przez grupę tzw. Anoymous, czyli Anonimowych. Właśnie ta grupa, zainspirowana działaniami twórcy WikiLeaks, rozpowszechniała informacje o tym, jak głęboko skorumpowane i zakłamane są rządy paostw. Na dobrą sprawę wszystkich bez wyjątku. Działalnośd tej grupy doprowadziła do uświadomienia ludziom znanej od dawna prawdy, że „władza absolutna, korumpuje absolutnie”. Ludzie w koocu zaczęli otwierad oczy i uświadamiad sobie, że władza jedynie próbuje się wybielad w dośd żrącym wybielaczu. Aż w koocu pojawiła się dziura. I coraz więcej ludzi zaczęło przez tą dziurę przyglądad się ich działaniom. Krytyka rządzących przestała byd domeną ludzi od tzw. „teorii spiskowych”. Tajne depesze, prywatne rozmowy, niewygodne fakty. Do tego gigantyczny kryzys finansowy spowodowany tym, że baoka spekulacyjna pękła. Bo musiała kiedyś pęknąd. I pękad będzie coraz bardziej. Właśnie te wydarzenia doprowadziły do zrodzenia się fali tzw. Oburzonych. Początkowo na ulicach Madrytu, a z czasem w stolicach i miastach na całym globie pojawiały się grupy protestujących osób. Ich głównym hasłem stało się „my jesteśmy 99 procentami” – nawiązując do faktu, że ludzie będący u władzy należą liczebnie do zdecydowanej mniejszości. Jedynym problemem jest fakt, że te 99% zupełnie dobrowolnie oddało na przestrzeni wieków prawo do decydowania za siebie temu 1%. To nie jest tak, że nie da się tego inaczej poukładad. Da się. Cały szkopuł tkwi w tym, że najwyraźniej Ci z 99% chcieliby się po prostu zamienid miejscami z tymi z 1% jako, że nie mają najwyraźniej pomysłu na to, jak zmienid świat, w którym żyjemy.

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

Strona |5

Dlatego dopóki nie pojawi się jakaś rozsądna alternatywa i nie zostanie ona rozpowszechniona, wypromowana i wprowadzona w życie – protesty będą jedynie wyrazem napięcia, frustracji oraz poczucia zniewolenia i bierności. Jednak sam protest nic nie zmieni. Jedyne zmiany, to te, które faktycznie zostaną wprowadzone. Ale jakie zmiany wprowadzid? W jakim kierunku pójśd? Quo Vadis...

Wprowadzenie do filozofii W dzisiejszych czasach Internet otworzył nam zupełnie nowe możliwości. Dzisiaj możemy czerpad inspiracje z całego świata, a jednocześnie szerzyd własne idee niemal bez ograniczeo. Dzisiaj świat stał się globalną wioską, w której wszyscy możemy się nawzajem wspierad tak samo, jak możemy się też wszyscy pozabijad. Jedyną różnicę uczynid może tutaj wybór. Nasz wybór. Wybór, który podejmiemy, jako umysł globalny. Ten umysł już istnieje. Powstał za sprawą Internetu. W okresie rozwoju Web 3.0 (Internet semantyczny – oparty na zrozumieniu istniejących powiązao) stajemy przed kolejną rewolucją. Rewolucją społeczną. Która musi się wydarzyd. Dotychczasowa droga okazała się ślepą uliczką. Jedyne, co nam zostaje to cofnąd się i spojrzed na wszystko z dystansu, zastanawiając się, jaką drogę wybrad. Mamy wiele możliwości, jednak potrzebujemy przede wszystkim zacząd inaczej myśled – abyśmy mogli zacząd inaczej działad. W pierwszej kolejności potrzebujemy zrozumied, na poziomie umysłu globalnego, że jesteśmy w stanie grad tak, żeby wszyscy gracze byli zwycięzcami. W głowach ludzi zaszczepiono metaforę, że nie można zjeśd ciastka i mied ciastko jednocześnie. Problem w tym, że to jedynie metafora. Metafora, która promuje ideę rywalizacji. Przekonanie, że grając – tylko jedna ze stron może wygrad. Jest to jednak jedynie wyobrażenie. Coś takiego, jak przegrana bądź wygrana bierze się z przekonania, że istnieje jakiś obiektywny zestaw zasad, których przestrzeganie bądź nie – prowadzi do pożądanych lub niepożądanych efektów. Tyle, że to ściema. A zatem co jest alternatywą, świat bez zasad? Nie. Chodzi o coś zupełne innego. Chodzi o fakt, że za każdym razem gracze wybierają zasady, według których chcą grad. I dopiero, kiedy wszyscy zgodzą się na dane warunki – możemy rozpoczynad samą grę. To też jest ściema, ale przynajmniej uczciwa. Inna sprawa, że jeżeli rezygnujemy z idei przegranego – pozbywamy się tego dreszczyka emocji, który sprawia, że zastanawiamy się nad tym, kto wygra. Co z tą kwestią? W momencie w którym każda gra kooczy się wynikiem wygrany : wygrany – sensem gry nie jest to, kto wygra, ale kto podejmie grę. I na jakich zasadach. Zapewne ta filozofia także ma jakieś słabe punkty, bądź tworzy okazje do tego, żeby ją skorumpowad czy to w przypadku nadmiernego napięcia czy frustracji, czy też świadomych i celowych działao nieuczciwych graczy – ale zgodzimy się chyba, że jest to rozsądna, ciekawa, a przede wszystkim uczciwa i sprawiedliwa alternatywa dla układu świata, w którym dotychczas zwycięzcą był zaledwie 1% globalnej populacji…

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

Strona |6

Definicja Esencjonalizm – filozofia, której główne założenia opierają się na: 1. odrodzeniu wymiany realnymi korzyściami i produktami, 2. optymalizowaniu korzystania z zasobów oraz 3. zwiększeniu świadomości tego, jaką wartośd stanowią relacje w procesie wymiany między ludźmi.

Postulaty Esencjonalizmu 1. Nie lubię płacid za coś, co mogę mied za darmo. Wyrażam jednak wdzięcznośd oraz odwzajemniam się za to, co zdobywam. 2. Zamiast kupowad, wolę wynajmowad. 3. Nie liczy się to, ile mam pieniędzy – ale to, co mogę z nimi zrobid. 4. Barter, czyli wymiana, stanowi równowartościowy środek płatniczy. Wiele rzeczy mogę też samodzielnie wyprodukowad. 5. Skupiam się na sprawach kluczowych. 6. Nie ograniczam się jednak do minimum koniecznego do przeżycia, ale dbam o satysfakcjonujący poziom życia. 7. Staram się optymalnie wykorzystywad zasoby, które posiadam. Jeżeli nie jestem w stanie sam skonsumowad swoich zasobów – dzielę się nimi oraz wymieniam je na inne dobra.

Rozwinięcie postulatów 1. Nie lubię płacid za coś, co mogę mied za darmo. Wyrażam jednak wdzięcznośd oraz wzajemnośd za to, co zdobywam. Jedną z wartości Internetu jest to, że dzięki niemu można powielad bez ograniczeo dowolne idee, produkty, twórczośd. Zaowocowało to sporą zmianą w mentalności ludzi, jednak najważniejszy jest fakt, że kopiowanie to nie kradzież. Kradzież zakłada sprawienie, że komuś, coś zostanie odebrane. Kopiowanie sprawia, że jest tego więcej. Jednakże zyskanie wartości dla własnego życia powinno spotkad się z wdzięcznością oraz chęcią odwzajemnienia się za czyjś wkład, czas oraz pracę, którą wykonała ta osoba – aby stworzyd coś, co tą wartośd do naszego życia wniosło. 2. Zamiast kupowad, wolę wynajmowad. Jaki jest sens w kupowaniu mieszkania na kredyt? I tak będziesz za to mieszkanie płacid każdego miesiąca. I tak, kiedy już je spłacisz – to przestanie mied większe znaczenie.

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

Strona |7

A co gorsza, uwiązujesz się na resztę swojego życia do jednego miejsca – tracąc w ten sposób całe mnóstwo okazji do tego, żeby zmienid standard swojego życia. Jeżeli nie stad Cię na kupienie mieszkania za gotówkę lub w relatywnie małej ilości rat – pozbawiasz się jednego z kluczowych czynników ważnych dla pełnego korzystania z życia: elastyczności. Jaki jest sens w podejmowaniu zobowiązao na następne 40 lat, jeżeli tak na dobrą sprawę nie wiesz, co się wydarzy za najbliższych 5? Ta idea doskonale przenosi się także na kwestie małżeostwa czy też inne przesadnie odległe decyzje życiowe. Ważne jest, aby zwrócid uwagę na fakt, że ten postulat zakłada preferencję. To nie jest „wynajmuję zamiast kupowad”, ale „WOLĘ wynajmowad, zamiast kupowad”. To oczywiste, że ktoś musi mied albo stworzyd, żeby inny mógł wynająd. 3. Nie liczy się to, ile mam pieniędzy – ale to, co mogę z nimi zrobid. Ludzie za bardzo dali się zahipnotyzowad tym kolorowym papierkom, które trzymają w portfelu. Pieniądze są jedynie kolorowym, zadrukowanym papierem, którego realna wartośd nie oddaje zazwyczaj nawet procenta nominału na nich zapisanego. Otwierają one jednak wiele drzwi i wiele możliwości. Jednak zamiast skupiad się ciągle na tym, żeby mied więcej i więcej nominału – czasami dobrze jest po prostu wrzucid na luz i skorzystad z możliwości, które on daje. Warto pamiętad, że ostatecznie i tak każdy z nas wyląduje dwa metry pod ziemią. Pod koniec życia nie będą już mied znaczenia zera, które mamy na koncie – ale wspomnienia, które zabierzemy ze sobą oraz te, które pozostawimy o sobie tu na ziemi. 4. Barter, czyli wymiana, stanowi równowartościowy środek płatniczy. Wiele rzeczy mogę też samodzielnie wyprodukowad. Wartością pieniądza jest powszechne uznawanie go za równowartośd czegoś, co istnieje. Faktem jest jednak, że ten wydrukowany papier do smacznych nie należy, zaś wiele potrzebnych nam produktów jesteśmy w stanie nabyd drogą barteru, czyli wymiany bądź też za sprawą samodzielnej produkcji. Barter stanowi równie wartościową alternatywę dla pieniędzy, zaś w przypadku jego ponownego wejścia do powszechnego użytku – korzystanie z tej formy płatności w żaden sposób nie obniży jakości czy też poziomu naszego życia. Bądź co bądź, to my w ostatnich czasach zapomnieliśmy, że to właśnie na bazie barteru skonstruowano pieniądz i że ten ostatni jest relatywnie nowym produktem w historii świata. Wiele rzeczy też, jesteśmy w stanie wyprodukowad sami. Z kwestii najważniejszych – domy oraz żywnośd. Są to rzeczy, które wbrew pozorom są dośd łatwe do zdobycia czy też

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

Strona |8

zbudowania. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy jesteśmy w stanie korzystad z bardzo tanich i prostych w produkcji, gotowych segmentów mieszkaniowych. Wystarczy nam także zaledwie nieduża powierzchnia ziemi, na której będziemy w stanie wyhodowad w zupełności wystarczającą nam ilośd pożywienia. Bądź też połączyd siły z przyjaciółmi i stworzyd dla siebie samowystarczalny dla przeżycia mikrosystem społeczny. 5. Skupiam się na sprawach kluczowych. Bardzo łatwo jest w dzisiejszych czasach rozproszyd się na setki różnych drobnych kwestii. Tracąc obraz tego, co najważniejsze. Zresztą, to nie będzie trudne do zobrazowania, po prostu popatrz na to, ile masz właśnie otwartych zakładek w przeglądarce. Zasada 80-20 zakłada, że 20% procent naszej pracy odpowiada za 80% koocowego efektu. Problem w tym, że i tak do zrobienia jest całe 100%. Ważne jest jednak, aby skupid się na początku na rzeczach kluczowych, tak aby maksymalnie skutecznie zbliżad się do osiągnięcia swojego celu. Ważna jest także umiejętnośd zaplanowania kolejnych kroków z wyprzedzeniem, dokładnie tak, jak w czasie gry w szachy. Zaś dla koocowego efektu zawsze będzie miała znaczenie sekwencja i kolejnośd czynności, które wykonasz. Te wszystkie elementy jesteś w stanie zawrzed i zrealizowad kierując się jednym prostym pytaniem: „co jest najważniejszego do zrobienia w następnej kolejności?”. 6. Nie ograniczam się jednak do minimum koniecznego do przeżycia, ale dbam o satysfakcjonujący poziom życia. Minimalizm, który także jest ciekawą filozofią, zakłada posiadanie jedynie niezbędnego minimum, które jednak wystarcza do tego, żeby przeżyd. W momencie, w którym decydujesz się ruszyd w świat i podróżowad autostopem, mając jednocześnie minimum obciążenia – ta filozofia doskonale się sprawdzi. Jeżeli już jednak znajdziesz swoje miejsce lub miejsca na ziemi – możesz spokojnie wrzucid na luz. Nie ma potrzeby ciągłego życia w ascezie. Minimalizm przydaje się, kiedy biegniesz. Esencjonalizm nabiera swojego smaku wtedy, kiedy masz już okazję zwolnid i trochę odpocząd. Dla przykładu – żadna logika nie uzasadnia na dobrą sprawę posiadania, w szafie będącej na Twój wyłączny użytek, zestawu futer i kreacji wieczorowych we wszystkich kolorach tęczy. Jeżeli jednak wybierasz się na jakąś elegancką i ekskluzywną kolację, to nie chcesz na nią iśd w zwykłej bluzce na ramiączkach i jeansach, do czego można by dojśd kierując się minimalizmem. Jak to rozwiązad? Łącząc punkty dotyczące wynajmu oraz wymiany, rodzi się bardzo ciekawe rozwiązanie. Wystarczy, że z tej szafy będą mogły korzystad inne osoby – naturalnie w zamian za coś, co same oferują, a co stanowi dla Ciebie wartośd wymiany. W ten sposób wszyscy korzystają.

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

Strona |9

7. Staram się optymalnie wykorzystywad zasoby, które posiadam. Jeżeli nie jestem w stanie sam skonsumowad swoich zasobów, dzielę się nimi oraz wymieniam je na inne dobra. Marnotrawstwo to jeden z największych grzechów konsumpcjonizmu, który zapanował nad kapitalizmem. Jeżeli każdego dnia wyrzucasz z lodówki mnóstwo zepsutego jedzenia tylko dlatego, że stad Cię było na to, żeby je kupid – robisz coś okropnego. Pomyśl wtedy o tych wszystkich, którzy mogliby skorzystad z niego, kiedy jeszcze się nadawało do zjedzenia. Dlatego tak bardzo boli mnie działalnośd restauracji. Rozumiem, że nie wydaje się realnym, aby te gigantyczne ilości zostawionego jedzenia zamiast lądowad w śmietnikach – mogły wylądowad tam, gdzie przyjęto by je z wdzięcznością. Wierzę jednak, że pojawią się kiedyś inicjatywy, które wyjdą temu procederowi naprzeciw. Zaradzenie temu problemowi jest bardzo proste. Wystarczy poświęcid trochę czasu – nawet w drodze do śmietnika, wyrzucając opakowania zużytych produktów – żeby się zastanowid nad tym, które z tych rzeczy faktycznie były Tobie potrzebne i czy jesteś w stanie zoptymalizowad jeszcze bardziej zarządzanie swoimi zasobami. Jeżeli jednak okazuje się, że masz więcej niż jest Tobie potrzebne – posiadane dobra zawsze możesz wymienid na coś innego. Właśnie na tym polega idea inwestycji w myśl Esencjonalizmu. Spójrzmy na to w ten sposób. Patrząc realnie na świat – fakt, że dam Tobie krawat, a Ty mi go oddasz za rok nie sprawi, że ten krawat będzie więcej wart. Jedynym wzrostem realnej wartości jest wpływ, jaki ta pożyczka miała na nasze relacje. Fakt, że zwiększa to Twoją chęd do udzielenia mi pożyczki, kiedy będzie mi ona potrzebna. Dlatego właśnie system bankowy oparty na wymianie nominałów nie miał szans na powodzenie. Ponieważ zachwiano jego podstawy. Zachwiano sam sens tego, czym jest pieniądz. Pieniądz, czyli równowartośd czegoś, co realnie istnieje. Nie można w nieskooczonośd pomnażad sztucznie i dodrukowywad pieniędzy, ponieważ te papierki nie będą stanowiły równowartości czegokolwiek. Będą jedynie kolorowymi papierkami. Dlatego inwestycje powinny się opierad przede wszystkim na wymianie czegoś realnego, prawdziwego, fizycznego produktu – a nie jedynie czegoś, co w założeniu ma stanowid jego równowartośd. Dzięki tej zmianie będziemy mogli na nowo przyjrzed się systemowi wymiany, którego używamy, a przede wszystkim, naprawdę będziemy go zrozumied. Wówczas samo inwestowanie nie będzie już oznaczad inwestowania w nominał i zakładany zysk (który stanowi jedynie wyobrażenie o zysku) – ale będzie oznaczad wkład w relacje z drugim człowiekiem. I to właśnie jest realny zysk, który dają nam inwestycje. Silniejsze relacje z ludźmi.

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

S t r o n a | 10

Prawdopodobne scenariusze na przyszłość Myśląc o przyszłości widzę wyklarowane 3 główne strategie radzenia sobie z nadchodzącymi zmianami. Bo w tej chwili już chyba wszyscy mamy świadomośd, że jakieś zmiany nastąpią. W zasadzie to już nastąpiły, a teraz będą po prostu coraz bardziej przyspieszad. Główne grupy ludzi, którzy powstaną z tych strategii to: 1. Ludzie, którzy wiele stracą, ale znajdą rozwiązania – duża częśd. 2. Ludzie, którzy będą próbowali na siłę utrzymad stary porządek – relatywnie mało. 3. Ludzie, którzy odpadną z tej gry i się poddadzą – jakaś częśd. Krótko o każdym z punktów. To, że wielu ludziom świat się po prostu zawali jest oczywiste. Jednak ludzkośd raczej nie zginie z tego tytułu. Ludzkośd radziła sobie tysiące lat bez tych wszystkich luksusów, które dzisiaj mamy. Istnieją sprawdzone rozwiązania i strategie przeżycia, które działają. Z pewnością powstanie też wiele nowych. Spodziewam się tu raczej wylewu mnóstwa różnych grup i grupek, które z czasem coraz bardziej będą klarowały swoje pomysły na siebie. Jedne będą szukad bardziej scentralizowanych struktur, inne będą stawiad na bardziej rozproszone grupy, które jednak będą odczuwały podobieostwo wartości z członkami swojego plemienia w innych częściach świata. Zdecydowanie będziemy tutaj zmierzali w kierunku rodzenia się i tworzenia się społeczności. Rozmaitych, mniej lub bardziej, samowystarczalnych plemion nadających sobie rozmaite tożsamości oraz wartości. Scentralizowane rządy paostw stracą na znaczeniu. Ludzie coraz mniej będą zwracad uwagę na granice wyznaczane kreskami na mapach – zaś bardziej na to, z kim faktycznie mają do czynienia. To bez znaczenia w jakiej części świata się urodziliśmy – to nie nasza wina, nie my o tym zdecydowaliśmy. Podobnie, jak o tym, w jakim otoczeniu społecznym czy w jakiej kulturze przyszliśmy na świat, a także jaka wiara czy też wyznanie zostało na nas narzucone. Możemy pochodzid z dowolnej części globu, a jednak odczuwad więź oraz sympatię do ludzi podobnych do nas, podobnie patrzących na świat, wyznających podobne wartości. Z całą pewnością powstanie jakaś grupa ludzi, którym będzie zależed na utrzymaniu starego porządku. Kiedy okaże się to niemożliwe, będą dążyd do zachowania maksymalnej ilości wpływów. Dlatego wielu ludzi, którzy dzisiaj są wśród owego 1% nadal tam będą i nadal będą mieli wpływ na ogromne ilości ludzi. Ten wpływ nie będzie już jednak tak silny, jak miało to miejsce kiedyś. Prawdopodobnie potrzebne są ludziom jednostki, które mają szeroki ogląd sytuacji i które są w stanie działad szybko i skutecznie na dużą skalę. Pytanie nie brzmi – czy ci ludzie będą istnied, a jedynie kim oni będą i czym będą się kierowad w swoich działaniach. Naturalnie zalecana byłaby tutaj ostrożnośd. Jednak tylko czas pokaże na ile ludziom uda się wyjśd z mentalności dziecka, które potrzebuje kogoś, kto nim pokieruje i na ile uda im się wejśd na poziom wolnych, świadomych, odpowiedzialnych za siebie, dojrzałych jednostek.

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

S t r o n a | 11

Oczywiście w tym całym kotle pojawi się też jakaś grupa ludzi, którzy nie poradzą sobie ze zmianami. Tak, jak wielu ludzi w Polsce nie poradziło sobie ze zmianami ustrojowymi po upadku komunizmu w naszym kraju. Ci ludzie stoczyli się na dno, żyjąc na minimalnym poziomie za pieniądze, które nieraz z wielkim trudem pozwalają jedynie na to, żeby w ogóle przeżyd. Sytuację pogarsza jeszcze bardziej fakt, że ich domowe budżety konsumowane są przez koszta używek, którymi się próbują chod na chwilę znieczulid. Ci ludzie po prostu usiedli na dupie i stwierdzili, że nie wiedzą co robid, więc nie będą robid nic. Jakkolwiek brutalna mogłaby się niektórym ludziom wydawad ta prawda – faktem jest, że nie wygrywa tylko ten, kto nie podejmuje gry. Nie da się zmienid czegoś w swoim życiu, jeżeli wciąż od nowa próbuje się robid to, co nie działa, w sposób, który nie przynosi efektów. Świat zmienia się nieubłaganie. Pytanie nie brzmi, czy coś się wydarzy – a jedynie, kiedy to nastąpi. Zmiany na świecie są trochę, jak polskie pociągi – nigdy nie wiesz, kiedy faktycznie przyjadą. Ale jak już przyjadą, to nie będą na nikogo czekad. Pytanie, na jakim peronie będziesz, kiedy się pojawią i czy w ogóle zdążysz na dworzec, zanim pociąg odjedzie. Jak będzie z Tobą, jaką strategię wybierzesz?

Słowo końcowe Głębokim nadużyciem byłoby stwierdzenie, że Esencjonalizm może byd odpowiedzią na wszystkie problemy ludzkości. Z całą pewnością jednak stanowi podstawę pod rozwiązania dla bardzo wielu kluczowych wyzwao współczesności. Warto jednak pamiętad, że dla wszystkich filozofii czy też idei w historii świata największym zagrożeniem nie byli ci, którzy chcieli je zniszczyd – ale ci, którzy brali się zbyt radykalnie za ich krzewienie. Tak było chociażby z wyprawami krzyżowymi, które były prowadzone w imię istoty, która według wierzeo jej wyznawców, powiedziała im przecież „Nie zabijaj”. Notabene – istota Boga była chyba najczęściej dyskutowanym, ale także najbardziej pokrętnie przekładanym i interpretowanym wierzeniem w historii ludzkości. Może więc warto przestad bawid się w głuchy telefon i usprawiedliwiad swoje działania wpływem jakiejś zewnętrznej siły, a zacząd w koocu brad odpowiedzialnośd za własne czyny, jak na dojrzałych i rozumnych ludzi przystało. Jezus pewnie się nie ucieszy, że przez ostatnie 2 tysiące lat jego przesłanie o miłości, braterstwie oraz wolnej woli sprowadzane było do chęci zemsty oraz poczucia winy za fakt przybicia go do drzewa przez grupkę paranoików. Czyż symbolem człowieka kochającego nie powinno byd coś radośniejszego, niż ciemny krzyż wiszący na ścianie? Wracając do Esencjonalizmu – zdecydowanie odradzam radykalizm w kierowaniu się tą ideą. Tym bardziej „nawracanie” ludzi na nią. A już tym bardziej robienie z niej jakichś para religijnych szopek. Skooczmy się zajmowad sprawami, których nie jesteśmy w stanie pojąd.

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej


Nikodem M. Laos

S t r o n a | 12

Bóg poradzi sobie doskonale bez naszych dysput na temat tego, na co naszym zdaniem ma akurat ochotę. Naszym celem powinno byd zadawanie sobie pytao o to, co jesteśmy w stanie objąd swoimi umysłami i czym faktycznie możemy się zająd. Bo w tej chwili mamy w naszym ziemskim domu spory burdel. Czas zacząd go sprzątad. Czas poukładad kilka spraw na nowo. Esencjonalizm daleki jest od twierdzenia, że jest jedyną słuszną drogą. To bzdura. Szukaj światów przeżyd, eksperymentuj, szukaj własnych rozwiązao i dziel się nimi z innymi. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym dzielenie się stało się dziecinnie proste. Czasami wystarczy zaledwie kilka kliknięd. A te kilka kliknięd może zapoczątkowad wielką i znaczącą zmianę w świecie, w którym żyjemy. Zrób tych kilka kliknięd i podziel się tym materiałem z innymi. Świat czeka na Twój ruch.

Wszystkiego dobrego! Nikodem M. Laos 02.01.2012

Aby skontaktowad się z autorem napisz na nikodem.laos@gmail.com lub skorzystaj z formularza kontaktu na którejś z jego stron, które znajdziesz bez problemu w Internecie. Możesz także śmiało wysyład zaproszenie na facebooku na konto www.facebook.com/nlaos

w

poszukiwaniu

zdrowej

i

nowoczesnej

Esencjonalizm: gospodarki plemiennej

Esencjonalizm: w poszukiwaniu zdrowej oraz nowoczesnej gospodarki plemiennej  

Rewolucyjna idea spoleczno-filozoficzna, ktora wprowadza zupelnie nowe podejscie do tego, jak mozna chciec poukladac relacje oraz mechanizmy...

Advertisement