Arbetsplatshandledare poster

Page 1

Arbetslivsperiod 2 DAGAR + 5 VECKOR + 3 DAGAR

5

VECKOR

2 DAGAR

På arbetsplatsen/arbetsplatserna På yrkesläroanstalten/skolan vid behov ALT. 1

DAGAR

Utvecklingsarbete

ALT. 2

Förberedelser

Coachande samtal, målsättningar, kontakt med arbetsplatsen / arbetsplatserna och uppgörande av plan och avtal.

3

Planerna och målsättningarna verkställs på arbetsplatsen / arbetsplatserna.

Arbetsplatshandledarutbildning – Työpaikkaohjaajakoulutus www.yrkesakademin.fi

Implementering av det inlärda, rapportering, dokumentering och spridning.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.