Page 1

2008

ÅRSRAPPORT for NHO Service


NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no

Trykk: Akershus Reklameteam. Opplag: 3.100. Red avsl. 10. august 09. Red. Baard Fiksdal. Forsidefoto: Arnstein Staverløkk

02


2008 INNHOLD Harde fakta og myke leveranser..............................................................................................................04 NÌringspolitikk............................................................................................................................................06 Arbeidsliv.........................................................................................................................................................10 Informasjon.....................................................................................................................................................14 Renholdsbransjen.........................................................................................................................................16 Ren Utvikling og Dialog ............................................................................................................................19 Bemanningsbransjen...................................................................................................................................20 Vakt og sikkerhetsbransjen......................................................................................................................22 Sikker Vakt......................................................................................................................................................24 Vekterskolen...................................................................................................................................................26 Helse- og omsorgsbransjen.......................................................................................................................28 Bedriftshelsetjenester..................................................................................................................................29 Ambulanser.................................................................................................................................................... 30 Kantiner og catering ..................................................................................................................................32 Forvaltning, drift og service......................................................................................................................33 Attføringsbedriftene....................................................................................................................................34 Regnskap...........................................................................................................................................................36 Ansatte..............................................................................................................................................................44

Regnskapene for de ulike bransjene er samlet i en egen publikasjon

03


Harde fakta og myke leveranser NHO Service (tidl. SBL) kan i 2009 se tilbake på 20 års virke. jennom to tiår har vi blant annet utviklet mange tiltak som har bidratt til utvikling i bransjene som er organisert hos oss . Ofte føler vi at profesjonalisering av bransjene ikke får den oppmerksomhet og uttelling som det burde. Men vi beveger oss i riktig retning. Målet er å bidrar til et bedre velferdssamfunn. Integrering, attføring, ny kompetanse og sysselsetting, meningsfylte jobber og stolthet; det er oss.

G

Harde fakta Vi har etablerte en systematisk innhenting av fakta og analyser av hva våre bedrifter utretter og måler dette opp mot offentlig sektor. Arbeidet dokumenterer at det mange steder pågår betydelig offentlig sløsing med ressurser på bekostning av velferdstilbud.

Vrangforstillinger Vi er vant til at det som i industrien er hedersord; innovasjon, kompetanse, utvikling og konkurransekraft, har en helt annen valør innen operative serviceleveranser. Vi opplever ofte i vår bransjer en nedvurdering av folks skaperevne, initiativ og tenkekapasitet som er helt utrolig. Forklaringen kan være todelt. For det første at det miljøet man selv kommer fra ikke har klart å utvikle seg og da tror man heller ikke andre har gjort dette. Men også at bransjene selv ikke har vært flinke og bevisste nok til å argumentere for sin kompetanse og leveranser. Det er dette vi vil vi prøve å motbevise fremover.

Nye verktøy Operativ service dreier seg først og fremst om mennesker som betjener mennesker. Følelser, holdninger og ad-

Petter Furulund adm.dir. i NHO Service og Nina Torp Høisæter styreleder i NHO Service

04

ferd kan aldri standardiseres. Men det er en misforståelse at man ikke systematisk og ved bruk av moderne IKT-verktøy kan bidra til bedre kompetanse, klarere forståelse av premissene for samspill mellom service medarbeider og mottaker, dokumentasjon av leveranser og øket yrkesstolthet innen vår sektor. NHO Service har for eksempel utviklet bruk av E-penn som fremstår som en vanlig kulepenn, men i praksis overfører skrift og rapporter direkte til PC og websider som kunde og leverandør har felles nytte av. Papirmølle og kjedelige datainnleggelser forsvinner. Kunde og leverandør er plutselig bokstavlig talt på nett sammen. NHO Service bidrar til slik innovasjon.


FAKTA

● NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.290 virksomheter, 56.000 årsverk, 138.000 ansatte og 35,2 milliarder kroner i årlig omsetning, ved utgangen av 2008. Våre næringer er: ● Ambulanser (50 bedrifter* som omsetter for 320,5 millioner kr) ● Attføringsbedrifter (182 bedrifter* som omsetter for 5,2 milliarder kr) ● Bedriftshelsetjenester (BHT) (65 bedrifter* som omsetter for 471 millioner kr) ● Bemanningsbransjen (337 bedrifter* som omsetter for 11,6 milliarder kr) ● Helse- og omsorg (47 bedrifter* som omsetter for 845 millioner kr) ● Kantiner og catering (192 bedrifter* som omsetter for 2,6 milliarder kr) ● Renholdsbransjen (122 bedrifter* som omsetter for 3,9 milliarder kr) ● Sikkerhetsbransjen (205 bedrifter* som omsetter for 4,8 milliarder kr) ● Forvaltning, drift og service (72 bedrifter* som omsetter for 4,5 milliarder kr) ● Fellesgruppen (18 bedrifter* som omsetter for 838 millioner kr) * Antall bedrifter inkluderer datterselskaper og underordnet virksomhet.

Næringslivets Hus. Foto: Ketil Jacobsen

05


Næringspolitikk 2008 var et ekstraordinært år for mange arbeidstakere og bedrifter. ørste halvår var preget av optimisme og økt verdiskaping i de fleste bransjer. Høsten og vinteren medførte derimot et finansielt og realøkonomisk tilbakeslag som verden ikke har sett maken til side 1930-tallet.

F

Servicesektoren ble rammet av den økonomiske krisen. NHO Service deltok på høring i Stortingets Finanskomité i januar 2009 og påpekte behovet for tiltak som kan tilrettelegge for videre høy sysselsetting i den arbeidsintensive delen av norsk næringsliv.

Vi tok blant annet til ordet for at:

Momsnøytralitet i staten og på sykehusene

Konkurranse

For kommunene finnes en ordning med momsnøytralitet som likestiller eksterne og interne tjenesteleverandører. Dette er imidlertid ikke tilfelle for staten og helseforetakene. Bedrifter som ønsker å konkurrere om å levere tjenester til statlige organer eller til sykehus, opplever en betydelig konkurranseulempe all den tid deres tjenester er momsbelagt men ikke tjenester som utøves av statlig ansatte.

NHO Service arbeider kontinuerlig for å synliggjøre positive effekter ved konkurranse. I 2008 ble vårt faktagrunnlag styrket betydelig, og dette gjorde at vi på en bedre måte kan underbygge våre synspunkter. Vi har bistått lokalpolitikere som ønsker å synliggjøre hvor stort po-

NHO Service har samarbeidet med NHO for å sette fokus på denne urimeligheten, og saken har vært tatt opp med Finansministeren, Helseministeren og med flere stortingspolitikere. Tilbakemeldingen fra Stoltenberg II-regjeringen har

● Arbeidsgiveravgiften er en betydelig kostnad i servicenæringene, og bør reduseres. ● Skattelette for lave inntekter vil være et viktig bidrag for å sikre forsvarlige lønnsoppgjør i servicebransjene. ● Økte overføringer til kommunene må ikke sementere dårlige løsninger og umoderne arbeidsprosesser.

06

tensialet er for å frigjøre ressurser gjennom konkurranseutsetting. Vi har også gitt juridisk veiledning i konkurranseutsettingsprosesser, vært foredragsholdere når man lokalt har ønsket økt kunnskap om kostnadene ved tjenesteproduksjon og synliggjort budskapet gjennom høringer, medieutspill, avisartikler m.v. NHOs største begivenhet ”Årskonferansen 2009”, ble også brukt til å vise ulike sider av konkurranse som virkemiddel for nasjonal fremgang og nyskapning.

vært at dette ikke er en sak som de ønsker å prioritere. Vi arbeider imidlertid videre med problemstillingen. En momsnøytral ordning som omfatter hele forvaltningen vil ikke koste noe for samfunnet, og er nødvendig for å sikre en best mulig forvaltning av fellesskapets ressurser.

Nytenking Om vi i fremtiden skal ha tilstrekkelige arbeidskraftressurser for både å kunne tilby tilstrekkelige velferdstjenester av god kvalitet og samtidig sikre verdiskaping i øvrige sektorer, er det nødvendig med nyskaping og innovasjon i tjenestenæringene. NHO Service deltok i debatten om Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr. 7 (08-09)) og påpekte blant annet: ● Den nordiske arbeidslivsmodellen gir den enkelte ansatte stor innflytelse på arbeidet. Tett kontakt mellom ansatte og ledere er en viktig forutsetning for nyskaping i tjenestenæringene. ● Sammenligning av tilsvarende tjenester er en viktig pådriver for forbedring. Mange offentlige instanser kjenner ikke kostnadene ved tjenester som produseres i egen regi. Det forhindrer konkurranse og hemmer nødvendig endring. ●Det bør etableres et sentralt miljø som kan samle kunnskap om innovative løsninger og bidra til forskning som grunnlag for innovasjon i servicesektoren.


NHO Service påpekte at Helse Sør-Øst kan spare 720 millioner kroner, dersom private bedrifter får lov til å konkurrere om ikke-medisinske tjenester som renhold, sikkerhet, vaktmestertjenester og matlaging ved de tre største sykehusene i Oslo. Private bedrifter er i praksis utstengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus (Foto: Erik M. Sundt) .

07


8


Næringspolitikk forts. Offentlig forretningsvirksomhet NHO Service har videreført arbeidet for et sterkere skille mellom forvaltningsvirksomhet og offentlig forretningsvirksomhet. På flere forvaltningsområder yter etater også eksterne tjenester, noe som i flere tilfeller kan være problematisk i forhold til dobbeltroller og ulovlig kryssubsidiering. Når monopolstilte forvaltningsetater som brannvesenet både opptrer som konkurrent og myndighetsutøvere, har dette skapt et særskilt problem. Det har for eksempel vært svært vanskelig å få avklart ryddige varslingsrutiner mot brannvesen ved utløste boligdetektorer, uten å akseptere at varslinger skal betegnes som kjøp av en utrykningstjeneste. NHO Service opptrådte derfor sammen med saksøkte boligalarmselskap for domstolen, for å fastslå at kommunene ikke kan gebyrlegge aktsomme varslinger.

NHO Service og selskapene fikk støtte for at dagens lovgivning ikke tillater dette. Saken har videre interesse enn for boligalarmselskapene, da det også er et signal til forvaltningsorgan at NHO Service vil støtte en håndhevelse av de grensene som gjelder for forvaltningsorgan.

Offentlige kontrakter NHO Service har arbeidet for at oppdragsgivere skal kunngjøre anskaffelser som er over 500.000 kroner. I Stortingsmeldingen om ”Det gode innkjøp”, fikk NHO Service fikk gjennomslag for dette. Regjeringen retter nå fokuset på innkjøpsorganisering og kompetanse hos oppdragsgivere. Dette er et arbeid som støttes av NHO Service og som organisasjonen ønsker å bidra til. Videre er det nå igangsatt et arbeid for å styrke klageadgangen for virksomheter når det skjer brudd på anskaf-

felsesregelverket. NHO Service deltar fortløpende i dette arbeidet gjennom NHO.

Balanserte kontraktsvilkår NHO Service har bedt Fornyingsministeren rydde opp i unødvendig lang betalingspraksis hos stat og kommune. I finanskrisen kommer det på spissen at stat og kommune bevilger seg 1-3 måneder betalingstid for løpende tjenestekontrakter, og selv sunne bedrifter kan få likviditetsproblemer om de betjener flere offentlige kunder på samme tid. Dette har også vært et ledd i arbeidet med å få offentlige etater til å bruke av balanserte kontraktsvilkår og kontraktsstandarder. I denne sammenheng har NHO Service oppnådd at flere kommuner og statlige etater har endret konkurransegrunnlag og lagt kontraktsstandarder til grunn etter påtrykk og veiledning.

9


Arbeidsliv Over 5.000 henvendelser om arbeidslivspørsmål kommer årlig inn til NHO Service fra våre medlemmer. Vaktvirksomhetsloven Viktig sak i 2008 var endring av vaktvirksomhetsloven. NHO Service har først og fremst vært opptatt av lovens virkeområde og omfang, egenregi og forvaltningsorganers organisering av dette. Det ble også særskilt påpekt fra NHO Service at lovforslaget som ble sendt ut på høring ikke hadde noen bestemmelse om varslingsplikt for politiet til vaktselskap når ansatte har begått eller er under etterforskning for alvorlig straffebrudd. Det ble i sammenheng med ovennevnte ansvar arbeidet aktivt ovenfor lovgiver. Arbeidsliv i NHO Service fikk eget ansvar for å utarbeide høringsuttalelse og fremmet forslag. Alle forslag vedrørende ovennevnte punkter er tatt inn i endelig lovtekst til ny lov om vaktvirksomhet. Se mer om saken på side 22 om ”Vakt- og sikkerhetsbransjen”.

Nye permitteringsregler Den maksimale perioden med dagpenger under permittering ble fra 1. februar 2009 endret fra 30 til 52 uker. Endringene var en forbedring i forhold til Regjeringens første tiltakspakke der det ble foreslått å øke permitteringsperioden til 42 uker. Endringen kan også gis virkning for ansatte som allerede er permittert. Det er også vedtatt at arbeidsgivers lønnsplikt (de første dagene av permitteringen) reduseres fra 10 til 5 dager med virkning fra 1. april 2009.

Overenskomst - verdihåndtering

Ny offentlighetslov

NHO Service har fått i oppgave å utarbeide ny overenskomst for verdihåndtering. Ferdig utkast og enighet med Norsk Arbeidsmandsforbund forelå i juni 2009. Overenskomsten ble samme måned sendt til godkjennelse i NHO og LO.

Ny offentlighetslov ble gjort gjeldende fra 2009. Den gjelder innsyn i offentliges virksomheter korrespondanse, samt visse typer selskap (herunder en del attføringsvirksomheter). NHO Service har deltatt i høringen og oppfølgning mot justisdepartementet for at lov med forskrift skal ta hensyn til våre medlemmers behov. NHO Service arbeider nå for at virksomheter som deltar i offentlige anbud, skal få et tilstrekkelig vern for ulike typer forretningssensitiv informasjon som ofte gis i tilbudene.

Nye regler om arbeidstid Det har lenge vært fremmet krav fra arbeidstakersiden om rett til 33,6 timers uke for grupper som i dag har 35,5 timers uke. NHO Service har i denne saken vært

10

aktiv internt i NHO, i forhold til andre arbeidsgiverorganisasjoner og under hele høringsprosessen. Slik vedtatt lovtekst til slutt ble, vil den ikke berøre aktuelle bransjer i NHO Service som vaktog sikkerhet, pleie og omsorg og ambulanse.

FAKTA ● Over 5.000 henvendelser om arbeidslivspørsmål kommer årlig inn til NHO Service fra våre medlemmer. ● NHO Service arrangerer en rekke kurs. Mest populært er arbeidsrett og IA/HMS. Skreddersydde kurs for den enkelte medlemsbedrift arrangeres på bestilling.

● Grunnkurs og videregående kurs innen arbeidsrett ● Fordypningskurs innen utvalgte temaer ● Bransjekurs ● Kurs tilpasset den enkelte medlemsbedrifts ønsker ● Frokostmøter m. aktuelle temaer

NHO Service anbefalte i høringsrunden om offentlighetsloven at det burde presiseres at offentlig godkjente attføringsbedrifter var unntatt innsynsretten. Vårt forslag ble ikke tatt til følge i forskriften. Vi har imidlertid - i samarbeid med Vekstbedriftene - konkludert på generelt grunnlag at attføringsbedrifter ikke omfattes av loven da det legges til grunn at offentlig eide attføringsbedrifter driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private bedrifter. Det kan likevel tenkes at enkelte attføringsbedrifter etter en konkret vurdering likevel må anses omfattet av ny lov og forskrift.


NHO Service arrangerer en rekke kurs og seminarer. Et eksempel er et seminar om vandelskrav i vaktbransjen som ble arrangert i samarbeid med politiet i Oslo. (Foto: Baard Fiksdal)

11


Å skape møteplasser er viktig for NHO Service. Her fra halvårsmøtet til bemanningsbransjen i 2008. (Foto: Baard Fiksdal)

12


Arbeidsliv forts. Tjenestedirektivet EUs tjenestedirektiv ble vedtatt i 2008 og blir en del av EØS-avtalen. Det felles markedet for tjenester innenfor Den europeiske union er allerede opprettet, både innenfor EU og innenfor EØS. Direktivet skal bare sørge for at dette markedet fungerer bedre. NHO mener det er nødvendig for Norge å implementere direktivet raskt. Først og fremst fordi et tydeligere regelverk med lik praktisering i alle EU-land vil være en stor fordel for norske bedrifter som kjøper eller selger tjenester. Bedrifter som ønsker å selge tjenester møter ofte en vegg av byråkratiske prosedyrer og nasjonale særbestemmelser. Dette er noe av det tjenestedirektivet skal rydde opp i. NHO Service deler NHOs vurderinger, men har samtidig øvet et påtrykk for tiltak vedrørende seriøsitetskontroll av synlige og ”usynlige” virksomheter. Lettere tilgang for salg og etablering av tjenester må følges opp med reell kontroll fra ulike myndigheter slik at alle tjenestevirksomhetene konkurrerer på like vilkår.

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som trolig vil vokse. NHO Service har i 2009 bistått medlemmer som tilbyr BPA. Siktemålet har vært å få gode relasjoner med kommuner. Det er

oppnådd enighet om at eksisterende kontraktbestemmelser, som kommunen benytter i dag, skal endres. NHO Service skal innen august 2009 utarbeide helt nytt forslag til alminnelige kontraktsbestemmelser. Dette vil danne grunnlag for videre arbeid i utvalg nedsatt av Oslo kommune og NHO Service. Se mer om bransjen ”Helse og omsorg” side 28

serte kostnader, mer stabil drift og ikke minst et bedre arbeidsmiljø. Det er arbeidsgiver som har overordnet ansvar, mens en viktig støttespiller ofte er bedriftshelsetjensten (BHT). BHT bistår ved planleggingen, risikovurderingen, det forebyggende arbeidet, overvåkningen ar arbeidsmiljøet, opplæring innen HMS, dokumentasjon av handlingsplaner osv. Mer om våre BHT finner du på side 29.

Facility management Facility management og service er en bransje i sterk utvikling. NHO Service har utarbeidet en overenskomst for dette område i 2008. Vi har hatt god dialog med sentrale bedrifter og en egen gruppering er dannet. Gruppen har vært opptatt av overenskomst, kontraktspørsmål og annen mulig juridisk bistand. NHO Service har nå tyngden av sentrale aktører som medlemmer. Se mer om bransjen under ”Forvaltning, drift og service” side 33.

Sykefravær og arbeidsmiljø NHO-fellesskapet og NAV arrangerte en rekke seminarer over hele landet i den såkalte ”Aksjon Sykefravær” fra februar til mai. Sykefraværet i Norge koster hvert år 45 milliarder kroner og hver sykefraværsdag koster arbeidsgiver ca. 2.000 kroner. Lavere sykefravær gir redu-

Lønnsoppgjøret 2008 Mellomoppgjøret 2008 var i havn i mars. Det ble gitt et generelt tillegg på 1 krone pr. time og ytterligere 1 krone i et ekstra tillegg til de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I den økonomiske situasjonen som mange av medlemsbedriftene befinner seg i, har det vært svært vanskelig å akseptere et generelt lønnstillegg. Når NHO likevel har gått med på dette, skyldes det at løsningen også innebærer en klausul, som gir de lokale parter anledning til helt eller delvis å forhandle bort de sentrale tilleggene. Overenskomster som tunell-, bom og broselskap, vakt, renhold, parkering, AMB og riksavtalen hadde varierende garantitillegg.

13


Informasjon NHO Service er opptatt av å profilere saker som er viktige for våre medlemmer. 2008 ble NHO Service omtalt i 754 artikler i nettaviser og annen webomtale. Omtalen i trykte medier, TV og radio, anslås til å være ca 300, slik at vi med smått og stort får i overkant av 1.000 presseoppslag i året. NTB er hovedkanal for våre pressemeldinger.

I

Vårt nettsted Vi lansere i 2008 et nytt nettsted for organisasjonen. www.nhoservice.no har i snitt ca 500 personer på besøk hver dag. Det ble publisert 312 nye artikler på nettstedet i 2008. Strategien er å prioritere allmenne nyheter av interesse for alle servicebedrifter i Norge. Dette publiseres i kombinasjon med kommentarer og våre synspunkter innen næringspolitikk og arbeidsliv. Viktig er også vår medlemsservice på nett med juridiske dokumenter, publikasjoner, oversikt over kurs, konferanser og annet. Ca 840 personer abonnerer på nyheter fra nettstedet. Våre næringer har egne sider på nettstedet. Disse fungerer som bransjeportaler. Mest besøkt er bemanningbransjen som også kanaliserer trafikk via sitt domene bemanningbransjen.no.

14

sider i magasinformat, har et opplag på 3.000 eksemplarer og har som mål å synliggjøre alle våre bransjer. Bladet blir distribuert til alle medlemsbedrifter, politikere på Stortinget og kommuner, samt til pressen og offentlig forvaltning. Bladets strategi er å være en identitetsbygger for medlemmer, være talerør for organisasjonen, samt profilere våre næringers samfunnsnytte.

Nyhetsbrev Annen hver onsdag sender NHO Service normalt ut ”Servicebrevet” som er et digitalt nyhetsbrev på 2-4 sider. Dette går ut til 1.300 medlemmer og andre interesserte. Noen av de viktigste sakene fra vårt nettsted kombineres med øremerket stoff i Servicebrevet. Bemanningsbransjen har i tilegg sitt eget nyhetsbrev hvert kvartal.

FAKTA Saker som bidro mest til medioppmerksomhet i 2008:

● Sosial dumping /svart arbeid i renholdsbransjen ● Offentlig innkjøp ● Ny lov om vaktvirksomhet ● Konflikt mellom alarmselskaper og brannvesen om gebyrer. ● Ny forskrift om bemanningsforetak ● Kvartalstatistikken fra bemanningbransjen ● Ambulanse-kontrakter i Innlandet og Midt-Norge.

sjonelt Renhold - Sukessfaktorer for etablering og drift”. Vi lager også årsrapporter, invitasjoner til kurs, konferanser og årsmøter og annet.

Ukesrapport Hver fredag sender vi ut rapporten ”Uken som gikk og tiden som kommer” via e-post til ansatte i organisasjonen, styrer og næringsutvalg, nøkkelpersoner i bedriftene og nære samarbeidspartnere.

Medlemsblad

Publikasjoner

Vårt medlemsblad Service kom ut med fire utgaver i 2008. Bladet er på inntil 32

NHO Service produserer en rekke publikasjoner som for eksempel heftet ”Profe-

Kampanjer I forbindelse med etablering av renholdsportalen.no har vi en kampanje som markedsfører nettstedet i fagblader og andre medier. Vi har også en pågående vervekampanje som benytter en togmetafor på vårt nettsted.


15


Renholdsbransjen Renholdsbransjen i NHO Service vil i 2009/10 legge mest vekt på utvikling av markedet for våre bedrifter. ye av grunnlaget for dette er lagt i 2008/09 gjennom utvikling av fakta og analyser, allianser og påvirkning. Vi mener i dag å kunne tilby verktøy og bistand nok til at våre medlemmer kan utmerke seg kvalitetsmessig i konkurranse med andre. Utfordring er at det offentlige markedet i større grad må åpne seg for private leverandører og etterspørre kvalitetskriterier. Styrets mål er 80% fokus på markedsutvikling og 20% på bransjeutvikling.

M

Markedet Det totale renholdsmarkedet er på 16,2 milliarder, og 6,2 milliarder er konkurranseutsatt. Markedspotensial innen offentlig sektor anslås til å være 3,4 milliarder (ved 73 % konkurranseutetting).

Sosial dumping Regjeringen har satt fokus på sosial dumping. Renholdsbransjen har fokus på dette. Innføring av Regionale verneombud er det som har kommet lengst i prosessen, mens Id-kort er varslet. Det samme gjelder en offentlig godkjenningsordning. I tillegg jobber Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) for å få frem allmenngjøring (lovfesting) av lønns og arbeidsvilkår. Flere av tiltakene er i tråd med våre strategier, men rekkefølge, prioritering og omfang bekymrer oss.

Ny teknologi Bransjen opplever betydelig teknologisk

16

utvikling med betydning for effektivitet, sporbarhet og omdømme. Et eksempel er at renholdsbransjen i NHO Service har utviklet en e-penn til Insta 800 kontroller som gir muligheter for å liggeteknologisk i front.

Lønns og arbeidsvilkår 2008 ga nok et lønnsløft innen renhold. Det styrker oss i kampen om god arbeidskraft, men svekker oss i en konkurranse kun basert på laveste pris. Det gledelige er at få melder om problemer i markedet som følge av nødvendige prisjusteringer, men indirekte fortsetter presset på reduserte frekvenser og omfang. En renholdstime i Norge koster det dobbelte av snittet i EU, men levekostnadene er også det dobbelte. Utfordringen er hvis lavkost og lavlønnsland slipper til på sine premisser i vårt marked. Det er her vi må vinne kampen gjennom gode medarbeidere, god organisering, teknologiske fremskritt og et regulert marked.

FAKTA

● 596 renholdsbedrifter var ved utgangen av 2007 registrert med en samlet omsetning på 5,9 milliarder kroner. Av dette omsatte våre medlemmer for nær fire milliarder. ● Bransjen sysselsetter 46.000 årsverk eller 61.000 ansatte. ● Renholdsbedriftene i Norge har ansvar for å ta seg av innemiljø i bedrifter med et samlet gulvareal på 30 millioner kvadratmeter.

NHO Service har gitt ut heftet Profesjonelt renhold som beskriver suksessfaktorer for etablering og drift av renhold. Vi har også etablert nettstedet renholdsportalen.no.

Livslang læring I løpet av 2008 har vi hatt spesielt fokus på å utvikle undervisningsmateriell til basisopplæring i egen bedrift. Dette har avstedkommet en serie med støttemateriell for instruktører i bedriftene og er blitt et hjelpemiddel slik at man kan undervise også ute på oppdragstedet ved hjelp av PC. En rekke medlemsbedrifter har deltatt i en arbeidsgruppe og nye instruktør har fått opplæringen. Det ferdige resultat gir

en tre-dagers undervisningsserie til alle nyansatte.

Internasjonalt Renholdsbransjen i NHO Service er medlem av European Federation of Cleaning Industries (FENI). Dette bidrar til å holde oss oppdatert på hva som skjer i Europa og knytter bånd til samarbeidspartnere. Arbeidsinnvandring var viktig fokus for FENI i 2008.


17


Dialog-konferanse nr. 5 Gardermoen 5.- 6. nov. 2008. (Foto: Arnstein Staverløkk)

18


Ren Utvikling og Dialog Ren Utvikling er et utviklingsprogram for renholdsbedrifter i NHO Service som garanterer for lovlighet, skikkelighet og kvalitetsutvikling. Ren Utvikling 26 bedrifter har i 2008 vært godkjent av Ren Utvikling. Kriteriene for årets godkjenning var stort sett de samme som i fjor, men med ekstra fokus rundt underleverandører. Dette ble gjort på bakgrunn av endringen av vedtektene på årsmøtet i renholdsbransjen for tillatt andel underleverandører for medlemskap i NHO Service. Ren Utviklings godkjenningsbevis ble forfalsket og lagt ut på falske nettsider i april 2009. Saken ble anmeldt til politiet som henla saken grunnet ressursmangel. Hele innholdet til nettsiden var dessuten stjålet fra en RU-godkjent renholdsbedrift. 3 web-hotell i Norge fjernet umiddelbart de falske sidene, mens et web-hotell i Sverige nektet slik at siden fortsatt ligger på internett.

Noen andre nettsider er også oppdaget hvor de feilaktig reklamerer med at de er godkjent av Ren Utvikling. Dette er stort sett sider som ikke er oppdatert på mange år og hvor den gamle godkjenningen henger igjen.

Dialog 2006-2009 Dialogkonferanse nr. 5 ble arrangert på Gardermoen med 87 deltagere hvorav 44 er ledere, 18 tillitsvalgte, 6 verneombud og 19 fra organisasjonene. Følgende Dialog-prosjekter ble presentert: BB ServiceSystem SF med ”LYST”, 2clean med ”Forbedring”, ASC Østlandske Rengjøring med ”Kartlegging”, Rengjøring & Vedlikehold med ”Renhold på norsk” og ISS med ”Fra fravær til nærvær”. Dialogkonferansen åpnet med en minikonsert av Anne Grete Preus og ble av-

sluttet med Dag Kaas som foreleste om viktigheten av kontinuerlig trening for næringslivet. Dag Kaas’ bok ” Fra ord til handling” ble utdelt til alle deltakerne. 2.000 eksemplarer av Dialogmagasin nr. 5 med presentasjon av konferansen, ble sendt ut til alle bedrifter og organisasjoner i prosjektet. Siste Dialogkonferanse blir holdt i Bodø 7-9. oktober 2009 hvor alle bedrifter får muligheter til å presentere sine egne Dialog-prosjekter. Det har vært gjennomført frokostmøter i Oslo og Bergen med tema rundt lese- og skrivevansker. Det har også blitt gjennomført 21 bedriftsbesøk med fokus på Dialog og bedriftsutvikling i en bedrift.

19


Bemanningsbransjen 2008 ble det beste året gjennom tidende for FAKTA ● Bemanningsbransjen i Norge ombemanningsbransjen. Mot slutten av året snudde utviklingen og det ligger an til betydelig nedgang i 2009. satte for 15 milliarder kr. i 2008. Av ovedmål for bemanningsbransjen i NHO Service er å øke markedspotensialet for medlemmene, sikre bedre rammebetingelser, bidra til sunne konkurranseforhold, yte service overfor medlemmene og styrke organisasjonen som representant for bransjen. I 2008 opplevde Bemanningsbransjen i NHO Service en betydelig økning i antall medlemmer.

H

Rammebetingelser I den faste tvistenemnda mellom LO og NHO vant NHO i januar 2008 fram med sin anførsel om at det foreligger tarifftomt rom for ansatte i bemanningsbransjen. Dette banet vei for sonderinger med LO om å etablere en overenskomst for bemanningsbransjen. Sommeren 2008 ble det oppnådd enighet i EU om prinsippene for bemanningsbyrådirektivet. Direktivet ble vedtatt 22. oktober og trådte i kraft 1. Januar 2009. Norge har tre år på å implementere dette i norsk rett. Sentralt er her prinsippet om likebehandling av utleid personell med tilsvarende fast ansatt personell hos kunde samt et forbud mot urimelige restriksjoner mot bemanningsbransjens virksomhet. Direktivet skaper noen utfordringer, men først og fremst muligheter for bemanningsbransjen i Norge. På denne bakgrunn har NHO Ser-

20

vice i 2008 arbeidet tett opp mot Eurociett, bransjens europeiske organisasjon, med tanke på informasjon og å legge grunnlaget for en best mulig implementeringsprosess i Norge. Sommeren 2008 ble også Forskrift om Bemanningsforetak vedtatt. Med utgangspunkt i denne ble det med virkning fra 1. Januar 2009 opprettet en registreringsordning for bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge i regi av Arbeidstilsynet. Målet er å skape større oversikt over bemanningsbransjen og komme til livs useriøse aktører. Det gjenstår fremdeles å se om ordningen vil virke etter intensjonen. NHO Service ga uttrykk for at man ønsket å gå lengre i å stille krav til bemanningsforetakene enn regjeringen var villig til å gå. Andre viktige saker er dialogen om praktiske systemer ved henting av arbeidskraft fra utlandet og ryddighet i reglene om arbeidsgiveravgift.

Statistikk I 2008 har bransjestatistikken og bransjeanalyser i regi av NHO Service blitt videreutviklet, blant annet ved at det nå er mulig å hente fram fylkesoversikter når det gjelder utvikling innenfor yrkesområdene. På grunnlag av kvaliteten bransjestatistikken holder har Statistisk Sentralbyrå tatt initiativ til samarbeid når det gjelder

dette står våre medlembedrifter for 90% eller 13,5 milliarder kr. ● Vi organiserer 125 bemanningsbedrifter med 340 virksomheter over hele landet. De har 25.000 årsverk eller 100.000 ansatte. ● Omsetningen økte 8% fra 2007 til 2008 og landet på rekordnivå. ● Ved siden av levering av bemanningsoppdrag tilsvarende 25 000 årsverk ble nesten 11.000 personer rekruttert til faste stillinger gjennom våre medlemsbedrifter i 2008.

opprettelse av prisindeks for bemannings- og rekrutteringsbransjen.

Bransjeportal En nettportal for bemanningsbransjen er videreutviklet. På www.bemanningsbransjen.no finner du nå Norges mest omfattende oversikt over informasjon om bemanningsbransjen.

Dialog I 2008 har NHO Service på bemanningsbransjens vegne ført dialog med blant annet Arbeids- og inkluderingsdepartementet, OECD, Den norske EU Delegasjonen, Standard Norge, SSB, FAFO, Samfunns- og næringslivsforskning (NHH) og Econ Pöyri. NHO Service har også representert bemanningsbransjen internasjonalt gjennom Ciett, Eurociett og i samarbeidet mellom bransjens representanter i Norden.


Styret i bemanningsbransjen i NHO Service, bak fra venstre: Richard Nordell (Academic Work), Per Bergerud (Proffice), Stig Lauvsland (Kelly Services) og Thor Simonsen (Manpower). Foran fra venstre: Lisbeth Fransplass (ISS Personalhuset), Anders Øwre-Johnsen (Adecco) og Marina Kofiloto (Madison Selection). (Foto: Baard Fiksdal).

Markedsutvikling Selv om statistikken viser at bemanningsbransjen i 2008 satte ny rekord i utfakturerte timer, omsetning og rekrutteringer til faste stilinger opplevde man mot slutten av året et omslagpå grunn av finanskrisen. Bransjen vil særlig møte store utfordringer innen konjunkturutsatte områder som for eksempel industri, bygg og anlegg. I en situasjon hvor det blir færre arbeidsplasser i privat sektor har bransjen foku-

sert på å styrke sin rolle som leverandør til det offentlige. I den forbindelse ser man at bransjen har økt sitt volum innen helse og omsorg samt oppvekst og utdanning – områder hvor det framdeles er stor etterspørsel etter personell på tross av at arbeidsledigheten stiger kraftigere nå enn på 20 år.

ningsbransjen har vært en ressurs for næringslivet for å holde hjulene i gang til at man er en ressurs for arbeidssøkende og for bistå personer som blir overtallig over i nye jobber så raskt som mulig. Mange av bransjens aktører er i nær dialog med NAV. Bransjens mål er å utvikle dette samarbeidet ytterligere i tiden som kommer.

Ressurs for arbeidssøkende Fokus har i takt med omslaget i konjunkturutvikling skiftet fra at beman-

21


Vakt- og sikkerhetsbransjen Ny lov om vaktvirksomhet er viktigste sak for bransjen. epresentanter fra NHO Service og Sikker vakt var med i arbeidsgruppen, som leverte sin innstilling om ny Lov om vaktvirksomhet til Justisministeren i juni 2008. NHO Service har senere deltatt i høring om saken for Stortingets justiskomité. Våre viktigste synspunkter er at proposisjonen inneholder mange gode forslag. Vakt- og sikkerhetsbransjen har lenge etterlyst en styrket og mer effektiv kontroll av selskaper og ansatte. Det er svært positivt at Regjeringen foreslår en utvidet vandelskontroll av vektere. Vi støtter også forslaget om en varslingsplikt for politiet om ansatte som er under etterforskning for alvorlig kriminalitet. Det er viktig at det nå opprettes et nytt elektronisk vaktvirksomhetsregister som vil gjøre politiets tillatelses- og kontrollfunksjon mer effektiv. Dette er nødvendige virkemidler for å sikre god kvalitet på vektertjenestene. I høringen utdyper NHO Service vår støtte til forslaget om at egenvakthold skal omfattes av lov om vaktvirksomhet. Organisasjonen tydeliggjøre også noen dilemma som forslaget om endrede utdanningskrav reiser.

R

Vandelsanmerkninger I møte med politimyndigheter har viktigste saker i 2008 har vært avklaring mht innhenting og kontroll av politiattester og rutinene rundt innsending av den årlige innberetningen til politiet. Vi har særlig hatt en god dialog med politiet i Oslo om vandelsanmerkninger for vektere. Dette har etablert systemer for re-

22

gelmessig sjekk av vekteres rulleblad og selskapene gies mulighet til bedre oppfølging av egne ansatte.

Vant prinsippdom NHO Service og vaktselskapene fikk fullt medhold i Oslo tingrett i at kommunene ikke kan kreve gebyrer på grunn av varslinger om utløste brannalarmer. Bransjen har ønsket et godt samarbeid med landets brannvesen, men dette er blitt utfordret da brannvesenet på samme tid som de kritiserte unnlatelser av varsling, startet opp praksis med høye gebyrer for varslinger uten kjøpsavtale for utrykninger. For NHO Service er det sentralt at forvaltningsorgan ikke utnytter sin monopolstilling. Dommen er derfor en viktig milepæl for å få dialogen inn i rett spor.

Utdanning Vekterskolen, som ble opprettet gjennom et partssamarbeid mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund, har utviklet seg til et anerkjent kompetansesenter for utdanning av vektere i Norge. Alle medlemmer av NHO service har forpliktet seg til å utdanne sine vektere gjennom Vekterskolen. En annen positiv utvikling er at vekteropplæring har kommet inn som et eget fag i den videregående skole.

Standardkontrakt NHO Service har i samarbeid med bransjen, tillitsvalgte og Norsk Standard utarbeidet en ny standard bransjekontrakt

FAKTA

● 247 vaktselskaper var registrert i Norge ved utgangen av 2008. Disse omsatte for 7,6 milliarder, hvorav 2,1 milliarder er tekniske leveranser. ● Våre medlemsbedrifter står for 7,1 milliarder eller 93 % av omsetning i markedet.

for levering av vakt- og sikkerhetstjenester. Denne kontrakten er nå blitt Norsk standard NS-8434:2008. Det anbefales at denne kontrakten benyttes ved all avtaleinngåelse av manuelle vakt- og sikkerhetstjenester.

Statistikk NHO Service har, i samarbeid med Prognosesenteret, utviklet et program for innhenting av statistikk for vaktbransjen. Programmet vil gi bransjen mulighet til å utarbeide samlet statistikk for de aller fleste aktiviteter vi jobber innenfor. Programmet blir tatt bruk i første kvartal 2009.

Internasjonalt NHO Service er medlem av CoESS og har gjennom denne mulighet til å holde seg orientert om utviklingen innen den private sikkerhetsindustrien i Europa, samtidig som vi kan være med å bidra positivt med innspill og deltagelse i arbeidsgrupper innenfor fagfelt som er relevante for oss.


23


Sikker Vakt For å kunne søke om godkjenning av Sikker Vakt må bedriften være godkjent av politiet iht Lov om vaktvirksomhet og i tilegg ha driftserfaring som tilsvarer drift i minst 3 år med 10 årsverk eller mer pr. driftsår. ikker Vakt er en godkjenningsordning som siden starten i 1991 har arbeidet for økt seriøsitet i vakt- og sikkerhetsbransjen.

S

Vold mot vektere Sikker Vakt og NHO Service har gjennom flere år vært i dialog med Justisdepartementet med krav om utvidet strafferettslig vern mot vold rettet mot vektere. I en høring for Justiskomiteen la vi vekt på at Vektere trenger et sterkere vern mot vold og trusler. Vekterne er en viktig del av det trygghetsskapende arbeid som i sum skaper et bedre samfunn. NHO Service ber Justiskomiteen vedta en bestemmelse i ny straffelov som gir vekterne et styrket vern mot vold og trusler slik utvalgte yrkesgrupper gis i forslag til ny §§ 265 og 286. Sikker Vakt har vært med i arbeidsgruppen som har vurdert oppfølgning av lov om vaktvirksomhet. Sikker Vakt har også 2008 deltatt på flere møter med ledelsen ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen ved Oslo Politidistrikt, hvor blant annet mer effektive kontroller av vaktselskapene, raskere utstedelse av politiattester og bedre registrering og

oppdatering av godkjente selskaper ble diskutert. Sikker Vakt har deltatt på møter med juridisk avdeling i Politidirektoratet, for å avklare forhold knyttet til utstedelse av politiattester og oppbevaring av disse.

FAKTA Ved utgangen av 2008 var følgende konsern godkjent av Sikker Vakt:

Trusselvurdering

● G4S Security Services AS ● Infratek Vakt AS ● Securitas AS ● Loomis Norge AS ● Securitas Transport Aviation Security AS ● Vakt Service AS ● Vakt Service Romerike AS ● Vakt Service Verdi AS

Sekretariatet i Sikker Vakt utarbeider hvert år en trusselvurdering hvor hovedfokus er på forhold som kan ha betydning for sikkerhetstbransjen. Dette er først og fremst nyttig for de av våre bedrifter som har oppdrag for institusjoner som kan være et terrormål og som vil forebygge alvorlige kriminelle handlinger.

Godkjenningen omfatter ikke franschiseselskaper som opererer under eget navn. Det Hafslund-eide selskapet Infratek solgte i 2009 sin vaktvirksomhet og SMB-alarmportefølje til Vakt Service AS. Vakt Service Nord AS er blitt en del av moderselskapet Vakt Service AS.

Det er fortsatt store mangler ved politiets kontroll av vaktselskaper i flere politidistrikter, men det har skjedd en merkbar forbedring både i kvaliteten og omfanget av kontroller det siste året.

Kontrollører Kontrollørene i Sikker Vakt er uavhengige ressurspersoner som blir engasjert av Sikker Vakt til å foreta førstegangskontroll av de selskaper som søker om godkjenning, og til å foreta årskontroll av tidligere godkjente selskaper.

www.sikkervakt.org

24


Ă…rsberetning for Sikker Vakt kan bestilles av jan.e.tinlund@nhoservice.no

25


Vekterskolen Vekterskolen har 4 bedrifter som var godkjent for å levere våre kurs i 2008. e fire bedriftene som leverte kurs i 2008 var G4S, Infratek, Securitas og Vakt Service. Utover disse var ytterligere tre bedrifter medlemmer; Prevent Bevakning, Raufoss Beredskap og Trysil Vakt. For å bli medlem av Vekterskolen kreves det at bedriften er godkjent Vaktselskap i henhold til Lov om Vaktvirksomhet, har tariffavtale og er medlem av NHO Service.

D Styret

Vekterskolens styre har bestått av Stuart Taylor (styreleder), Martin Holmen, Lars Roger Fløttum, Trond Karlsen, Ole Morten Karlsen, Tor Sannæss, Guy W. K. Power (vara) og Terje Mikkelsen (vara). Det ble gjennomført 6 styremøter i 2008.

Instruktører Pr 1. januar 2009 er det 24 instruktører som har autorisasjon til å holde Vekterskolens kurs. Vi har gjennomført en samling for våre instruktører i Stockholm i samarbeid med den svenske Väktarskolan.

Kursadministrasjon

● Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig opplæring av vektere for å møte allmennhetens og bransjens behov for økt kompetanse og kvalitet, samt gi alle vektere en felles moderne og kvalifisert yrkesutdannelse.

Vekterskolen har i løpet av 2008 implementert ny versjon av vårt kursadministrasjonssystem ”Vektor”, som er rustet til å møte de behovene vi ser for oss i fremtiden.

● Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service har gått sammen om å danne Vekterskolen, sammen med vaktselskapene.

Film En film som informerer om vår bransje og hva vekteryrket dekker, er utviklet av skolen. Denne filmen er et ledd i å markedsføre vår bransje og vårt yrke til ungdom og andre arbeidssøkende personer.

Kursdeltakere Det ble gjennomført 142 trinn 1 kurs i 2008 med totalt 2.502 deltakere. Samtidig ble det gjennomført 77 trinn 3 kurs med totalt 1.079 deltakere. Det ble også gjennomført totalt 14 trinn 1 og 14 trinn 3 kurs bedriftsinternt i 2008. Totalt har Vekterskolen hatt 4.063 deltakere i 2008.

26

FAKTA

Messedeltakelse Vekterskolen representerte også bransjen på fem jobb- og utdanningsmesser i løpet av årets to første måneder. Disse messene var i Tromsø, Trondheim, Bergen, Lillestrøm og Oslo.

● 4000-5000 vektere blir utdannet hvert år gjennom Vekterskolen. ● Kursene fra Vekterskolen arrangeres over hele landet. Kurstilbud og -steder settes opp etter bransjens behov. Virksomheten finansieres gjennom avgifter fra medlemsbedrifter, samt kursavgifter.

www.vekterskolen.no


Vekterskolen har blant annet drevet aktiv profilering på messene "Utdanning og yrke 2008" i Bergen (bildet), Trondheim, Tromsø , Oslo og Lillestrøm. Det rapporteres om stort påtrykk og mange unge mennesker med stort informasjonsbehov om ulike yrker. - For vår bransje er det viktig å delta på disse messene for å kunne fortelle om våre oppgaver og hva vekteryrket innebærer, sier Jon Norheim som har ansvar for Vekterskolen.

NHO Service, NAF og Vekterskolen har laget en 20 minutter lang film som presenterer vekteryrket og de mange mulighetene som bransjen kan tilby ungdom. Filmen distribuerers til alle videregående skoler. Ekstra kopiere på dvd kan bestilles gratis ved å kontakte NHO Service. Filmen kan du også se på vårt nettsted nhoservice.no

27


Helse og omsorg Perspektivmeldingen var en av årets viktigste saker for helse- og omsorgsbedriftene i NHO Service. Perspektivmeldingen (St.meld. nr. 9 (08-09)) diskuteres samfunnets utfordringer frem til 2060. Andelen eldre over 80 år vil bli mer enn fordoblet frem mot 2060. Det blir svært krevende å sikre alle eldre tilstrekkelige helse- og omsorgstjenester i fremtiden.

I

Regjeringen erkjenner at produktivitetsutviklingen i offentlig sektor har vært svakere enn i økonomien som helhet. Kostnadene i stat og kommune har altså økt raskere enn i privat sektor. Likevel avviser den samme regjeringen konkurranse som et verktøy for økt effektivitet og kostnadskontroll. NHO Service har deltatt i samfunnsdebatten og påpekt det paradoksale i at man i liten utstrekning samarbeider med private helse- og omsorgsbedrifter for å sikre et reelt supplement og korrektiv til offentlig drift. Om vi ser på fremtiden med pragmatiske øyne er det liten tvil om at konkurranse bør benyttes som ett av flere virkemidler for å sikre befolkningen tilstrekkelige helse og velferdstjenester av god kvalitet.

28

FAKTA

Fusjonen mellom Helse Sør og Helse Øst innebar blant annet endringer i sykehusene i Oslo, i den såkalte Hovedstadsprosessen, som var på høring høsten 2008.

● NHO Service har 44 virsomheter som driver sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester, hjemmesykepleie og annen omsorg. ● Samlet omsetning er 845 millioner kroner ved utgangen av 2008. ● Under to prosent av eldreomsorgen i Norge går i regi av private foretak.

Til tross for at om lag 30 prosent av sykehusenes budsjetter går til ikke-medisinske tjenester, var denne betydelige delen av virksomheten ikke omfattet av ”Hovedstadsprosessen”. NHO Service reagerte på dette, og engasjerte seg både gjennom høringsuttalelse og TV- og radio-innslag. Vi påpekte at man kunne frigjøre betydelige ressurser til å styrke det medisinske tilbudet på sykehusene dersom det ble åpnet for konkurranse om ikkemedisinske tjenester. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen anerkjente dette poenget i en radiodebatt. Regjeringen har likevel ikke innført en momsnøytral ordning for sykehusene. En slik ordning koster ikke noe for det offentlige, men vil virke som et viktig incentiv til økt bruk av konkurranse. (Se mer om dette under ”Næringspolitikk”.)

NHO Service har laget et nytt hefte om helse- og omsorgstjenester. Heftet skal bidra til at kommuner vurderer anbud og konkurranse for å sikre det beste velferdstilbudet som er mulig innenfor eksisterende budsjetter. Heftet kan bestilles gratis fra NHO Service, eller lastes ned på www.nhoservice.no.

Hovedstadsprosessen


Bedriftshelsetjenester Det er kommet nye krav til bedriftshelsetjenester (BHT) som får virkning 1/1 - 2010. n ny obligatorisk godkjenningsordning skal sørge for at BHT har den kvalitet og kompetanse som er nødvendig for å bidra til godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Et annet mål er å forebygge tidlig utstøting fra arbeidslivet. Godkjenningskravene er ennå ikke fastsatt, men vil basere på kompetanse, volum og kvalitetssikring. Godkjenningen skal gis for en periode på 5 år av gangen og forvaltes av Arbeidstilsynet.

E

Bransjeforskriften utvides Åtte nye bransjer pålegges å knytte til seg en godkjent BHT innen januar 2010. Dette er vakttjenester, helse- og sosialstejnester, undervisning, fiskeoppdrett og klekkeri, gjenvinning, frisører, kraft- og vannforsyning og tekoindustri.

Ny erstatningsordning Det er innført registreringsplikt for BHT hos Norsk Pasientskadeerstatning. En ny erstatningsordning for pasientskader i privat helsetjenester er kommet i 2009. Plikten for helsepersonell til å tegne privat forsikring etter helsepersonelloven er faller bort. I stedet får privat helsepersonell plikt til å melde sin virksomhet og betale bidrag til Norsk Pasientskadeerstatning. Fristen var 1. juni 2009.

NHO Service Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ennå ikke vedtatt de endelige kriteriene for den offentlige godkjenningsord-

ningen. Overgangsperioden er på hele tre år. Næringsutvalget for BHT i NHO Service har derfor bestemt at NHO Services godkjenningsordning fortsetter inntil videre. Næringsutvalget mener at det er viktig at våre medlemmer kan dokumentere at deres virksomhet tilfredsstiller NHO Services krav til dokumentasjon, kompetanse, kvalitet og intern kontroll.

Bestilling av BHT NHO har utarbeidet en veiledning som skal gi arbeidsgiverne et grunnlag for å bevisstgjøre bedriftene slik at de får en god og riktig bedriftshelseordning. Veiledningen, som du kan finne på NHOs hjemmesider, består av en generell del om bedriftshelsetjenestens rolle i HMS-arbeidet og en sjekkliste for de kvalitetskrav som er knyttet til aktiviteten.

Informasjon Næringsutvalget for BHT har stor aktivitet og jobber aktivt med rekruttering av nye medlemmer. Viktig har vært å spre informasjon om nye regler for BHT. Næringsutvalget har også engasjert seg aktivt i NHOs nye rettledning for bestilling av BHT og bidratt i høringen om godkjenningsordningen for BHT.

Styret for bedriftshelsetjenster (BHT) i NHO Service er fra venstre Johannes Breivik (vara) fra Haugaland HMS, Trond L. Halvorsen fra Hemis AS (styreleder), Åsmund Nyhus fra Agder HMS og Siv Aase Eggen fra Ytre Sunnfjord Bedriftshelsetjenste. Eva Haarberg fra Hjelp 24 var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Baard Fiksdal)

FAKTA

● 65 BHT i NHO Service omsatte for 475 mil. kr. og hadde 556 årsverk i 2008. ● 400 BHT er registrert i Norge med 2.500 ansatte. ● De leverer tjenester til 20.000 virksomheter med til sammen 1 million ansatte. ● Våre medlemmer utgjør 11 % av bedriftene og har en markedsandel på ca. 36 %. Av dette har den største bedriften 23 %.

29


Ambulanser Organiseringen av ambulansetjenester er og skal være et offentlig ansvar, mener NHO Service. n balansert blanding av egenregi og offentlig drift vil gi det beste resultatet for så vel pasienter som oppdragsgiver, mener NHO Service.

E

Evalueringer viser at ambulansetjenester levert av eksterne har minst den samme kvalitet som egenregi. Samtidig viser de samme evalueringer og NHO Services beregninger at den samme tjenesten er minst 10 % mer kostnadseffektiv enn tilsvarende egenregi.

basert på SAMDATAs tall for kostnader til spesialisthelsetjenesten for 2007 gi en økning på minst 90 millioner kroner i årlige driftsutgifter, samt et investeringsbehov på opptil 125 millioner kroner. Erfaringer fra Sverige viser at konkurranseutsetting av for eksempel 30 % av markedet også positivt påvirker kvalitet og produktivitet i egenregi, dvs. for de gjenværende 70 prosent.

Pasienttransport Politisk motstand Organiseringen av ambulansetjenesten er og skal være et offentlig ansvar. Det har de siste årene vært lite politisk vilje til å ta i bruk konkurranse som virkemiddel innen ambulansedrift for å fremme produktivitetsøkninger, kvalitetsutvikling og frigjøring av ressurser. Tvert i mot så har man sett en utvikling i retning av mer og mer egenregi innen ambulansetjenesten. En overtagelse av all ambulansedrift i offentlig regi, vil etter våre beregninger og

Helseforetakene i Norge kjøper årlig pasienttransport for ca. 2 milliarder kroner. Tjenesten er i det vesentlige dekket via bruk av drosjer og såkalt Helse-ekspresser, samt fly og tog der dette er naturlig. Våre medlemsbedrifter mener at de her har store muligheter for å effektivisere denne tjenesten ytterligere. Bedriftene har lang erfaring med effektiv transportlogistikk og ser derfor et betydelig potensial i forbedring av så vel kvalitet som kostnadsnivå dersom forholdene legges til rette for dette.

Fellesgruppen 30

FAKTA

● NHO Service har 48 ambulansebedrifter med 613 årsverk som omsetter for 320 millioner kroner i 2007. Dette tilsvarer 71 prosent av det konkurranseutsatte markedet. ● De totale kostnadene til ambulansetjenester i Norge er beregnet til 2,9 milliarder kroner. I 2008 kjørte alle norsk ambulanser til sammen 28,8 millioner km. Av dette kjørte private ambulanser 6,9 millioner km eller 24 %. ●De private ambulanseforetakene (våre medlemmer + ikke medlemmer) omsatte for 453 millioner kroner i 2007. ● Kostnaden pr. kjørte kilometer for våre medlemsbedrifter er ca. kr. 70,Gjennomsnittet for alle private og offentlig drevne ambulanser er ca. kr. 95,-

ellesgruppen er en samling bedrifter i NHO Service som i hovedsak dekker reisebyråbransjen. Antall medlemmer er 18 med til sammen vel 200 ansatte. Samlet omsetning er 840 millioner kroner ved utgangen av 2008.

F


- Det blir en livsstil. Du für en egen nÌrhet til det du driver med i en slik liten, lokalt forankret bedrift, sier Bjørnar Johnsen. Han er daglig leder i Nome Ambulanse i Telemark som er medlem av NHO Service. (Foto: Mattis Michaelsen)

31


Kantiner, catering og forpleining Våre medlemsbedrifter leverer og utvikler innovative konsepter som inkluderer varme og kalde retter til lunch, middag, overtidsmat, møtemat og selskapsmat everansene omfatter i de fleste tilfeller også organiseringen av leveransen inkl. innkjøp, opplæring ute hos mottager, personale og utstyr. Beregninger foretatt av NHO Service viser at bransjen sysselsetter ca. 7.000 årsverk og at totalmarkedet er på ca. 5,2 milliarder.

L

Utsikter fremover Bransjen mener naturlig nok at det største vekstpotensialet fremover er innen offentlig sektor. Norge ligger her langt bak Sverige og Danmark hvor konkurranseutsettingsgraden er langt større. Bransjen tror samtidig at det generelle underskuddet på arbeidskraft, forventet behov for bedre arbeidsdeling innen ulike områder innen offentlig sektor og videreutvikling av nye tjenesteområder skal føre til vekst i årene fremover.

FAKTA

● NHO Service har 192 bedrifter innen kantiner og catering som omsatte for 2,6 milliarder kr. i 2008. De tar seg av 70% av det konkurranseutsatte markedet. ● Totalmarked for kantiner er 5,1 milliarder kr. Profesjonelle kantinebedrifter står for ca. 3,7 milliarder kr. Egenregien ligger på 1,4 milliarder kr. eller 28 %. ● Det er ca 1.700 kantiner som er konkurranseutsatt. De har 340.000 brukere. Gjennomsnittskantinen omsetter for ca. 2,2 millioner kr. pr. år. ● Antall brukere pr. kantine er i snitt ca. 200. ● Beregninger viser at ca. 485.000 personer eller ca. 14% av alle sysselsatte arbeider i en bedrift med betjent kantine. ● 1 % av alle norske bedrifter har egen kantine.

Foto: Arnstein Staverløkk

32


Forvaltning, drift og service NHO Service har i 2008 dannet en egen bransjegruppering for forvaltning, drift og service. ålet for bransjegrupperingen er å få mer fokus på Facility Management (FM) og Facilities Services (FS) i Norge både som bransje og innen utdanning. Grupperingen dekker også virksomheter innen drift av parkering, broer og tuneller. Totalmarkedet for FM er beregnet på bakgrunn av totale kvadratmeter gulvflate i næringsbygg i kombinasjon med bedriftsstørrelser, og anslås til å være opp til 175 milliarder kroner avhengig av hvilke bedriftsstørrelser man legger til grunn, og hvilke tjenester som inkluderes.

M

Samfunnsnytte Bedrifter innen FM og FS – relaterte tjenester forbedrer konkurransekraft og arealbruk hos sine kunder ved å yte gode og effektive servicetjenester til et stort antall brukere.

Positiv utvikling Bransjen forventer at det generelle underskuddet på arbeidskraft, forventet behov for bedre arbeidsdeling innen ulike områder i offentlig sektor og videreutvikling av nye tjenesteområder skal føre til vekst i årene fremover. Bransjen forventer derfor med få unntak en fortsatt positiv utvikling.

Dette gjelder i særlig stor grad innen FM/FS. Her ser man allerede en utvikling i retning av mer og mer samordning av flere tjenester under en og samme kontrakt. I Europa for øvrig så ser man også at deler av selve eiendomsforvaltningen og ikke minst ”shared services” inkluderes i FM.

FAKTA

● NHO Service har 72 bedrifter innen Facility Management (FM) og Facilities Services (FS) som omsatte i 2008 for 4,5 milliarder og sysselsatte 2.800 årsverk. ● Totalmarkedet for Facility Management og Facilities Services anslås til å å være opp til 175 milliarder kroner, i Norge. Dette er for bedrifter med mer en 50 ansatte. ● I helseforetak utgjør FMkostnader mellom 12 og 29 % av sykehusbudsjettet, avhengig av hvilke tjenester som inkluderes, viser beregninger utført av NHO Service. Svenske beregninger viser at ca. 16 % av kommunens budsjett er FM-kostnader.

33


Attføringsbedrifter I tider med økende arbeidsledighet blir alltid yrkeshemmede og langtidsledige taperne i form av mindre oppmerksomhet og satsing. Men nettopp i krisetider er det behov for økt satsing på attføring. ransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO Service har gjentatt ganger det siste året advart mot en mulig uførebombe som en følge av manglende satsing på attføringstiltak for utsatte grupper. Dette skader ikke bare individene, men også samfunnsøkonomien. Uten nødvendige tiltak risikerer vi at mange ender opp på uføretrygd i stedet for å være i arbeid når finanskrisen er over. Dessverre ser vi at tiltaksinnsatsen overfor yrkeshemmede har vært lavere i år med kun 64 prosent i tiltak, mens andelen i 2008 var 71 prosent. For ti år siden var tilsvarende tall 79 prosent.

B

Attføringsbedriftene har det siste året jobbet systematisk mot regjeringsapparatet og Stortinget for å styrke innsatsen mot yrkeshemmede, langtidsledige og andre som sliter med å få innpass i arbeidslivet.

Økt fokus på helse og attføring Bransjeforeningen har aktivt gitt innspill i forhold til ny tiltaksforskrift om endringer i arbeidsmarkedstiltakene. Foreningen er svært positiv til at det er lansert nye tiltak som arbeidsrettet rehabilitering som i større grad kobler helserettede rehabiliteringstjenester og attføring. Dette er metodikk og tilbud som er utviklet i våre medlemsbedrifter og som nå er gjort landsdekkende. Vår erfaring

34

er at mange brukere vil ha nytte av disse tjenestene. Attføringsbedriftene ønsker mer konkurranse på attføringsområdet, så lenge det er konkurranse på fag og kvalitet. Vi tror ikke anbud er den beste måten å fremme kvaliteten og kompetansen i denne sektoren, og har i likhet med sentrale organisasjoner som LO og FFO markert motstand mot å legge attføringstiltak ut på anbud. Selv om en del arbeidsmarkedstiltak nå har blitt anbudsutsatt, er det en delvis seier for foreningens syn at tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne ble skjermet. Bransjen går likevel gjerne i en dialog med myndighetene for å finne andre gode incentivsystemer som kan fremme konkurranse på kvalitet, faglighet og leveringsdyktighet.

Bred politisk oppslutning Attføringsbedriftene har bred politisk oppslutning fra alle partier, og både partiledere og andre sentrale representanter i partiene har de siste årene besøkt flere attføringsbedrifter. Gjentatte ganger blir bedriftenes kompetanse, faglighet og glød trukket fram. Tidligere arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen oppfordret konkret NAV til å bruke attføringsbedriftene i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet, og statsminister Jens Stoltenberg kaller attføringsbedriftene en bro inn i arbeidslivet. En rekke politikere har også engasjert seg sterkt i at

FAKTA

● Hvert år får nesten 35.000 personer bistand fra landets 100 attføringsbedrifter. ●Bransjen formidler om lag 50 prosent til ordinært arbeidsliv og har en gjennomstrømming på 80 prosent. ●Attføring kan sammenlignes med alvorlig sykdom. Jo tidligere man griper inn, jo større er sjansen for å lykkes og jo mindre ressurser bruker man for å få et bra resultat. ●Norge bruker i overkant av 100 milliarder på uføretrygd og andre passive ytelser, samtidig som man bruker i underkant av 4 milliarder kr. på yrkesrettet attføring. ●Når 30.000 personer får jobb etter endt attføring og beholder jobben i fem år så gir det en samfunsøkonomisk gevinst på ca 30 milliarder kr. betaling for attføringstjenester gjennom år har blitt underregulert i forhold til normal lønns- og prisvekst i samfunnet. Dette har skapt trange økonomiske rammer for å drive god attføring. Dette ble ytterligere forverret i 2008 da det ble regulert med kun 1,1 prosent. Tett kontakt med både lokalpolitikere og stortingspolitikere førte til at dette ble endret ved revidert budsjett i 2008, og i 2009 fikk vi en mer tilfredsstillende prisregulering av satsene.


Stadig flere attføringsbedrifter samarbeider med landbruket. Unnelsrud gård utenfor Drammen og Fretex gir tilbud til personer med psykiske lidelser som er i et attføringsløp. Målet er at deltakerne gjennom praktisk gårdsarbeid skal få avklart sin arbeidsevne, styrket sin livskvalitet og få positive opplevelser av mestring. (Foto: Per Chr. Langset)

Fagutvikling og kvalitetssikring Attføringsbedriftene har fortsatt sin sterke satsing på fagutvikling. Sentralt her er ikke minst satsingen på basiskompetansevansker (lese- og skrivevansker m.m) gjennom Læringsnettverket, som nå teller over 40 medlemmer. Det satses også bredt på å tilby studier og kurs innen relevante emner som karriereveiledning, kosthold og ernæring, utviklingsforstyrrelser m.m Attføringsbedriftene støttes av myndig-

hetene for å innføre kvalitetsstandarden EQUASS i Norge. EQUASS er det første kvalitetssikringssystemet som fokuserer på kvalitet i mellommenneskelige prosesser. Ved utgangen av juni har 11 attføringsbedrifter sertifisert seg i henhold til EQUASS Assurance, som beskriver et basisnivå i forhold til kvalitet på attføringsområdet. Ytterligere to attføringsbedrifter har oppnådd utmerkelsen EQUASS Excellence som henger enda høyere. I løpet av året er det et mål at de

fleste attføringsbedriftene skal ha oppnådd EQUASS-sertifisering, og myndighetene har satt som krav at alle som leverer tjenester innen skjermet sektor skal være sertifisert i løpet av 2011. Det viktige med EQUASS Assurance er at det sikrer et faglig grunnivå i bedriftene, og det gir muligheten til å dokumentere faglighet og kontinuerlig forbedring. Vi har etablert en egen nettside www.equass.no som skal være en informasjons og ressursbank for EQUASS.

35


Regnskap

36


NHO Service med O/U-midler Resultatregnskap 01.01 - 31.12 - 2008

37


38


39


NHO SERVICE med O/U midler. Noter til regnskapet 2008 (alle beløp i hele 1.000 kr)

40


41


42


43


Ansatte i NHO Service Navn: Petter Furulund (01) Tittel: Adm.direktør Dir. nr: 23088651 Mobil: 900 39 151 Navn: Anne Jensen (02) Tittel: Direktør Dir. nr: 23088657 Mobil: 952 56 094 Navn: Terje Nygaard (03) Tittel: Direktør Arbeidsliv Dir. nr: 23088676 Mobil: 480 05 611 Navn: Baard Fiksdal (04) Tittel: Informasjonssjef Dir. nr: 23088663 Mobil: 930 88 777 Navn: Åshild Schmidt (05) Tittel: Samfunnskontakt Dir. nr: 23088671 Mobil: 930 84 244 Navn: Stein Johnsen (06) Tittel: Advokat Dir. nr: 23088653 Mobil: 952 93 663 Navn: Camilla Therese Lannem (07) Tittel: Advokat Dir. nr: 23088668 Mobil: 916 06 013 Navn: Anette H. Wevle (08) Tittel: jurist (vikar)

44

Dir. nr: 23088668 Mobil: 959 69 364 Navn: Bjørn Jacobsen (09) Tittel: Advokat Dir. nr: 23088661 Mobil: 936 27 040 Navn: Terje Hovet (10) Tittel: Advokatfullmektig Dir. nr: 23088654 Mobil: 951 40 860 Navn: Camilla Bernhoftsen (11) Tittel: Advokatfullmektig Dir. nr: 23088652 Mobil: 408 42 330 Navn: Johan Henrik Bjørge (12) Tittel: Adv.flm / politisk rådgiver Dir. nr: 23088664 Mobil: 922 18 182 Navn: Tore Barlo (13) Tittel: Utviklingssjef Dir. nr: 23088656 Mobil: 995 05 922 Navn: Lasse Tenden (14) Tittel: Faktaansvarlig Dir. nr: 23088641 Mobil: 930 91 100 Navn: Ellen Nygard (15) Tittel: Fagsjef renholdsbransjen Dir. nr: 23087635 Mobil: 970 15 571

Navn: Even Hagelien (16) Tittel: Fagsjef bemanningsbransjen Dir. nr: 23088647 Mobil: 952 25 467

Navn: Paal Haavorsen (23) Tittel: Fagsjef attføringsb. Dir. nr: 23088667 Mobil: 959 38 567

Navn: Jan Eddie Tinlund (17) Tittel: Konsulent Sikker Vakt Dir. nr: 23088674 Mobil: 901 97 095

Navn: Solveig Jenssveen (24) Tittel: Administrasjonssjef attføringsb. Dir. nr: 23088673 Mobil: 996 09 662

Navn: Jon Norheim (18) Tittel: Fagsjef Vekterskolen Dir. nr: 32825500 Mobil: 994 90 497

Navn: Arne Svendsrud (25) Tittel: Arbeidspsykolog attføringsb. Mobil: 990 25 590

Navn: Ingunn Uggerud (19) Tittel: Administrasjonsekretær Dir. nr: 23088655 Mobil: 900 68 868

Navn: Andreas Tømmerbakke (26) Tittel: Prosjektleder attføringsb. Mobil: 994 25 556

Navn: Sigrid Karlsen (20) Tittel: Administrasjonsekretær Dir. nr: 23088658 Mobil: 930 09 041

Navn: Rune Kvarme (27) Tittel: Prosjektleder attføringsb. Mobil: 415 40 353

Navn: Johan M. Leikvoll (21) Tittel: Direktør attføringsb. Dir. nr: 23088666 Mobil: 971 62 806

Navn: Jeanette Kværnes (28) Tittel: Prosjektmedarbeider attføringsb. Dir. nr: 23 08 86 65

Navn: Per Chr. Langset (22) Tittel: Informasjonssjef attføringsb. Dir. nr: 23088662 Mobil: 975 69 451

Navn: Jon Qvortrup (29) Tittel: Spesialrådgiver attføringsb. Dir. nr: 23 08 86 78 Mobil: 944 70 395


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

45


46


Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo Foto: Bjørn Blegen

47


NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Middelthuns gt 27. 4 etg.

Årsrapport 2008 NHO Service  

Yearbook NHO Service 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you