Page 1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  Thượng Tọa -Thích Thanh Giác biên soạn

KINH PHỔ MÔN nghĩa

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

-1-


KINH PHỔ MÔN NGHĨA

-2-


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  Thích Thanh Giác biên soạn

KINH

PHỔ MÔN nghĩa

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO PL.2553 – DL .2009 -3-


Bát cơm xin khắp ngàn nhà . Chiếc thân đơn độc bước xa dặm trường. Chỉ vì sinh tử vô thường. Xuân qua thu lại hoằng dương độ đời

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG Thực hiện Địa chỉ : Chùa Cao Linh – Bắc Hà - Bắc Sơn - An Dương TP. Hải Phòng Điện thoại : 031 -3 589672 ;FAX – 031 -3589850

-4-


NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT -5-


NGHI THỨC LỄ KINH PHỔ MÔN NHẤT THIẾT CUNG KÍNH Nhất tâm đính lễ ! Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo. (3 lễ - chuông - quỳ đọc).

NGUYỆN HƯƠNG Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai, Cầu xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà, Lòng thành gởi tận chốn bao la, Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ , Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ở Sa Bà, Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca, Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất, Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa .

 ( Dành cho chủ sám đọc )

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT.

Kính nguyện: Từ bi vô lượng, phúc trí vô biên, hạnh giải châu viên, xa rời trần cấu. Không ưa tranh đấu, chẳng thích hơn thua, bỏ tính nô đùa, chuyên tâm tu tập. Lấy tuệ nhật phá trừ hôn ám, mượn đại bi tẩy sạch tham sân, biến nhục thể thành pháp thân, mượn Sa Bà làm nơi Tịnh Độ. Ra tay cứu khổ, -6-


phương tiện độ đời khắp cả mọi nơi, đồng về cõi Phật. Chúng con xin kính dâng lễ phẩm Nguyện hương thơm bay tận mười phương Cúi xin Phật rủ lòng thương Chứng cho con có tâm hương cúng dàng Hương cầu Đạo mở mang khắp cõi Để chúng sinh đều khởi Phật tâm.

 CÚNG DÀNG RỒI  Hết thảy cung kính ! DỐC LÒNG KÍNH LẠY Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương ( 1 lễ )

Tâm Thế Tôn mảy trần không gợn, Thân của Ngài vô tận phúc lành, Từ bi cứu khổ độ sinh, Chúng con đỉnh lễ chí thành quy y. Ơn Đức Phật sáng soi đuốc tuệ, Đạo cao siêu không thể nghĩ bàn, Hóa thân biến khắp không gian, Giáo lý mầu nhiệm khai quang sáng ngời. Đủ phương tiện độ đời cứu kính, Khắp muôn loài phàm Thánh quy y, Tấm lòng hỷ xả từ bi, Cứu khổ cứu nạn thật vì chúng sinh. Tám mươi vẻ thân hình tột bậc, Đủ ba hai tướng tốt khác thường, Uy nghi cảm hóa mười phương, -7-


Khiến cho các cõi được nương tựa nhờ. Con bao kiếp mê mờ chính Pháp, Nhờ thiện duyên nay được làm người, Lại may được gặp Phật rồi, Dốc lòng kính lạy xin Ngài xét soi. Đường Thánh Đạo con noi gương sáng, Lấy tâm từ xả oán trừ mê, Nguyện cho chúng sinh cùng về, Cực Lạc thế giới là quê muôn đời. ÁN ! PHẠ NHẬT LA VẬT ( 3 lần ) 1 vái

 Kính lạy đời quá khứ, Chính Pháp Minh Như Lai, Chính là đời hiện nay, Quán Thế Âm Bồ Tát. Bậc thành công đức hiệu, Dủ lòng đại từ bi , Nơi trong một thân tâm , Hiện ra ngàn tay mắt. Soi thấy khắp pháp giới, Hộ trì các chúng sinh, Khiến phát lòng đạo sâu, Dạy trì chú viên mãn. Cho xa lìa đường ác, Được sinh trước Như Lai, Những tội nặng Vô Gián, Cùng bệnh ác lâm thân. Khó nỗi cứu vớt được, Cũng đều khiến tiêu trừ, -8-


Các tam muội, biện tài, Sự mong cầu hiện tại. Đều cho được thành tựu, Quyết định chẳng nghi sai, Khiến mau được ba thừa, Và sớm lên quả Phật. Sức oai thần, công đức, Khen ngợi chẳng hay cùng ! Cho nên con một lòng, Quy mệnh và đỉnh lễ.

 1 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Công tu đầy đủ hiệu ngài Viên Thông. Tâm ngài vẳng lặng sạch trong ! Nêu danh Tự Tại, đầy lòng từ bi Liền phát đại nguyện một khi, Lời lời rộng lớn đều vì chúng sinh. ( 1 lễ - chuông)

2 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Tâm lành thường niệm chẳng sai chút nào ! Trong đục thêm bớt lao sao, Chẳng hề tưởng tức đức cao tột vời ! Còn chi ngăn ngại chơi vơi, Nguyện ở Nam Hải là nơi thanh nhàn. ( 1 lễ - chuông)

3 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Sa Bà dạo khắp chẳng nài công lao ! U - Minh cõi ấy thường vào. Xét soi lời nói kẻ nào tối tăm -9-


Tùy duyên ngôn hạnh ân cần, Nguyện đều cứu khổ người trần kẻ âm. ( 1 lễ - chuông)

4 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Hàng ma trừ quái, phép ngài tối cao ! Trần gian như có người nào Yêu tà phá quấy, lâm vào cảnh nguy. Chí thành cầu khẩn một khi, Nguyện giải tai ách, tức thì hết ngay. ( 1 lễ - chuông)

5 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Nhành dương bình tịnh của ngài rất hay. Tu hành muốn kiếm đường ngay, Tâm còn xao xuyến hằng ngày chưa yên. Cam lồ hay hóa phép tiên ! Nguyện rửa cho sạch tâm phiền trần gian ( 1 lễ - chuông)

6 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Từ bi quảng đại, tâm ngài rộng thênh Hỷ xả hết tội lập công, Ăn năn sám hối quyết lòng lo tu. Nhân lành tự tạo đền bù, Nguyện đều độ khắp, chẳng từ phân chia. ( 1 lễ - chuông)

7 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Ngày đêm tuần khắp, xét soi lòng người Tu hành chẳng có biếng lười, Chuyên cần chính pháp, vẹn mười điều hay. Ủng hộ tinh tấn hàng ngày, Thệ nguyện dứt hết trả vay ba đường ( 1 lễ - chuông) - 10 -


8 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Hướng về Nam Hải cầu ngài độ cho, Chuyên cần niệm nguyện nhỏ to, Trường hành chính pháp, lượng đò từ bi. Nghiệp duyên cho dứt một khi, Nguyện đều giải thoát tức thì thênh thang. ( 1 lễ - chuông)

9 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Pháp thuyền đóng sẵn đợi ngoài biển khơi. Mê tân khổ hải dạo chơi, Cứu vớt muôn loài khỏi biển lầm than Ai người tu niệm ân cần Nguyện độ hết thảy mọi loài chúng sinh. ( 1 lễ - chuông)

10 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Tràng phan dẫn lộ, tuyền đài thong dong. Bảo cái kế tiếp song song, Kim Đồng, Ngọc Nữ đang mong lệnh truyền Nguyện tiếp những kẻ hữu duyên, Đưa vào Cực Lạc ở miền Tây Phương. ( 1 lễ - chuông)

11 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Tây Phương Cực Lạc, cõi ngài Thọ vương. Hoa sen chín phẩm biểu dương. Lầu châu, gác ngọc lót đường pha lê. Di Đà thánh chúng đề huề. Nguyện nhờ thọ ký rước về tòa sen. ( 1 lễ - chuông)

12 – CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ Nam mô Quán Âm Như Lai. Pháp thân thanh tịch, liên đài trang nghiêm - 11 -


Phép mầu vô lượng vô biên, Không thêm, không bớt, tự nhiên an nhàn. Khắp nơi vui vẻ phong quang, Hoàn mười hai nguyện, rõ ràng như trên. ( 1 lễ - chuông)

Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mệnh sám hối. ( 1 lễ - chuông )

ĐỆ TỬ CHÚNG CON

 Xin chí thành sám hối, Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ, Để thế gian làm chỗ dựa nương, Những ai hủy báng khinh thường, Ấy là cắt đứt con đường vãng sinh. Nay đệ tử lòng thành sám hối, Xét lại mình tội lỗi từ xưa, Hoặc là nhiều kiếp dây dưa, Chất chồng nghiệp báo có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, Các việc làm theo dấu tệ hư, Hoặc là phỉ ố chư Tăng , Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình . Nào những lúc vô tình nói quấy , Bởi chỗ quen, chỗ thấy lạc lầm, Khinh chê diệu pháp thậm thâm , Buông lung nghiệp miệng - 12 -


vương lâm tội trời. Cùng tâm ý khinh đời ngạo vật , Tính cho rằng không Phật Thánh Hiền, Hoặc là tin tưởng quàng xiên , Mà đường chính tín lãng quên trong lòng. Từ vô thủy chất chồng tội lỗi , Nay con nguyện sám hối ăn năn, Tội xưa xin quyết chừa răn , Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về .

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN RỒI Quy mệnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát cùng khắp cả Tam Bảo ở khắp mười phương . ( 3 lễ ) 1 vái

( Lễ xong ngồi kiết già , khởi chuông mõ bình tọa tụng )

TÁN HƯƠNG BÀI TÁN CHIÊN ĐÀN

 Chiên đàn vừa bén lò hương, Mùi thơm bay thẳng một đường biển Nam. Gia Du con mẹ bình an, Không tai không họa, thanh nhàn thảnh thơi. Dù ở trong lửa chơi vơi, Cũng được mát mẻ như nơi Tiên Bồng. Chí thành dâng nén hương lòng, Mười phương cõi Phật, khắp xông ngạt ngào. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )

- 13 -


TÁN DƯƠNG CHI

 Nhành dương, nước tịnh, Rưới khắp ba ngàn, Thế giới thênh thang, Trời, người đông hưởng. Tính không vô thượng, Tâm đức tỏ thông, Pháp giới rộng mông, Lâu dài mãi mãi. Dứt đường nguy hại, Hết tội, tiền tài, Lửa nghiệp bao đời, Hóa thành sen đỏ. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

THẦN CHÚ SẠCH KHẨU NGHIỆP Tu lị tu lị , ma ha tu lị , tu tu lị tát bà ha. (3 lần)

THẦN CHÚ SẠCH THÂN NGHIỆP Tu đa lị , tu đa lị ,tu ma lị,sa bà ha. (3 lần)

THẦN CHÚ SẠCH BA NGHIỆP Án `sa phạ ,bà phạ truật đa sa phạ , đạt mạ sa phạ , bà phạ truật độ hám. ( 3 lần)

THẦN CHÚ AN THỔ ĐỊ A Nam mô tam mãn đá một đà nẫm , án độ rộ độ rô,địa vĩ tát bà ha. (3 lần)

THẦN CHÚ PHẢ CÚNG DÀNG Án ! Nga nga nẵng,tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (3 lần) - 14 -


 THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI Nam mô hát la đát na đá la dạ gia . Nam mô A lị gia , Bà lô yết đế thước bát la da, Bồ đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án ! Tát bàn la phạt duệ, Số đát na đát tả . Nam mô tất cát lị đỏa y mông a lị da, Bà lô cát đế thất Phật la lăng đà bà. Nam mô na la cẩn trì, Hê lị ma ha bàn đá sa mế, Tát bà a tha đậu thâu bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đá na ma bà tát đá, Na ma bà già, Ma phạt đặc đậu, Đát điệt tha. Án ! A bà lô, hê lô ca đế, Ca la đế, Di hê lị, Ma ha bồ đề tát đỏa, Tát bà tát bà, Ma la ma la, Ma hê ma hê lị đà dựng, Câu lô câu lô yết mông, Độ lộ độ lộ phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, Ma ma phạt ma la, mục đế lệ, Y hê di hê, Thất na thất na, A la sấm Phật , la xá lợi, phạt sa phạt sấm, Phật la xá da. Hô lô hô lô ma la, Hô lô hô lô hê lị, Sa la sa la, Tất lị tất lị, Tô lô tô lô, Bồ đề dạ bồ đề dạ, Bồ đà dạ bồ đà dạ, Di đế lị dạ, Na la cẩn trì, Địa lí sắt ni na, Bà dạ ma na Sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, Sa bà ha. Tất đà dụ nghệ, thất bàn la da, sa bà ha. Na la cẩn trì, sa bà ha. Ma la na la, sa bà ha. Tất la tăng a mục già da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. - 15 -


Giả cát la a tất đà dạ, sa bà ha. Bà đà ma yết tất đá dạ, sa bà ha. Na la cẩn trì bàn già la da, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết la dạ, sa bà ha. Nam mô hát la đát na đá la dạ da. Nam mô a lị da, bà lô cát đế, thước bàn la dạ, sa bà ha. Án ! Tất điện đô, mạn đá la, bạt đà da, sa bà ha. (1 tiếng chuông)

NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI Nam mô Phật Đà da. Nam mô Đạt Ma da. Nam mô Tăng Già da. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma ha tát. Cụ đại bi tâm giả, đát điệt tha. Án ! Chước yết la phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đắng mễ, rô rô rô rô để sắt tra, thước la a yết lợi, sa dạ hồng, phấn sa ha. Án ! Bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thước la hồng. Án ! Bát lạt đà, bát đàn mê hồng. (1 tiếng chuông)

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nẵng mồ tam mãn đá, mẫu đà nẫm, A bát la để, hạ đa xá, Sa nẵng nẫm, đát điệt tha. Án ! Già già già hế, già hế hồng hồng, nhập phạ la, nhập phạ la, bát la nhập phạ la, bát la nhập phạ la, Để sắt tra, để sắt tra, sắt chí lị, sắt chí lị, sa phấn tra, sa phấn tra, phiến để ca, thất lị duệ, sa phạ ha. (1 tiếng chuông)

CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ - 16 -


Nam mô Phật Đà Da. Nam mô Đạt Ma Da. Nam mô Tăng Già a. Án ! Tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ lị ba, cát lị bà, tất đạt lị, bố rô lị, sa phạ ha . (1 tiếng chuông)

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

Khể thủ quy y tô tất đế, Đầu diện đỉnh lễ thất câu chi, Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, Duy nguyện Từ bi thùy gia hộ. Nam mô Tát đá nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt tha. Án ! Triết lệ chủ lệ Chuẩn Đề sa bà ha. (1 tiếng chuông)

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI Án ! Nại ma ba cát ngõa đế, A ba la mật đạp, A ưu lị a nạp, Tô tất nễ, thực chấp đạp, điệp tả la tể dã, đát tháp nghiệt đạt dã, A la ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dã tháp. Án ! Tát lị ba, tang tư cát lị, bát lị thuật đạp, đạt la mã đế, nghiệt nghiệt nại tang, mã ngột nghiệt đế, sa ba ngõa, tỷ thuật đế, mã hát nại dã, bát lị ngõa lị sa ha. (1 tiếng chuông)

DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sái Xã, Lũ rô Bệ lưu ly, Bát lạt bà, hát la xà dã, đát tha yết đa đa, A la hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. - 17 -


Án ! Bệ Sái Thệ, Bệ Sái Thệ, Bệ Sái Xã, tam một yết đế sa ha. (1 tiếng chuông)

QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN Án ! Ma Ni Bát Minh Hồng, ma hạt nghê nha nạp, tích đô đặc ba đạt, tích đặc ta nạp, vi đạt lị cát tát, nhi cán nhi tháp, bốc lị tất tháp, cát nạp bổ la nạp, nạp bốc lị, đâu thắc ban nạp, nại ma lô cát, thuyết la da sa ha . (1 tiếng chuông)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha la đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chân lăng kiền đế sa bà ha. (1 tiếng chuông)

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ Nẵng mô A di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá tất đam bà tỳ, a di lị đá, tỳ ca lan đế, a di lị đá, tỳ ca lan đá, già di lị già già na chỉ đá, ca lệ sa bà ha . (1 tiếng chuông)

THIỆN THIÊN NỮ CHÚ Nam mô Phật Đà. Nam mô Đạt Ma. Nam mô Tăng Già. Nam mô Thất Lợi. - 18 -


Ma ha đề tị da, đát nễ dã tha, ba lợi phú ha la già đế, tam mạn đà, tỳ ni già đế, ma ha ca lợi dã, ba nễ ba nễ ba nễ, tát lợi phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế phú lệ na, a lợi na, đạt ma đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu bả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nâu bà la ni. (1 tiếng chuông)

Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 tiếng chuông)

KỆ KHAI KINH Chính pháp cao sâu rất nhiệm màu, Trăm ngàn ức kiếp dễ gặp đâu , Con nay nghe thấy xin tu học, Nguyện giải Như Lai nghĩa rộng sâu. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

  NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Hơn sáu muôn lời bảy quyển vàng , Bao hàm diệu nghĩa rộng mênh mang , Đề Hồ khắp chốn nhuần dịu thơm , Cam Lộ toàn thân mát nhẹ nhàng , Ngọc trắng bên răng tuôn xá lợi , Sen hồng đầu lưỡi phóng hào quang , Dù cho tạo tội hơn non núi , - 19 -


Diệu pháp trì chưa tới mấy hàng. Nam mô Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

PHỔ MÔN TÁN Phổ môn thị hiện, Cứu khổ tầm thanh, Từ bi thuyết pháp độ mê tân, Phó cảm ứng tùy hình, Tứ hải thanh bình, Bát nạn vĩnh vô xâm.

 Đức Quán Âm cứu khổ, Với hạnh nguyện ban vui. Ba ba thân độ đời, Bằng tình thương cao cả. Tự tại từng ý niệm, Viên thông giữa các căn. Tuệ giác khế lý ứng cơ, Quán chiếu cứu sinh tiếp vật. Độ tai qua nạn khỏi, Giúp tật bệnh tiêu trừ. Phúc lộc thọ đủ đầy,

 Phổ - Môn một phẩm khen ngài, Quán Âm Bồ Tát chẳng nài công lao ! Thị hiện pháp Phật tối cao. Nghe lời khấn nguyện, tìm vào độ nguy ! Phương tiện thuyết pháp từ bi, - 20 -


Bến mê biển khổ, tức thì cứu lên. Tùy duyên cảm ứng tới liền, Dắt dìu sinh chúng về miền Lạc Bang. Bốn biển êm lặng bình an, Ba đường tám nạn vững vàng lánh xa. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần )

 Tất cả muôn loài đến nghe kinh, Quyết lòng bỏ vọng để cầu chân, Cùng nhau giữ pháp cho còn mãi, Chẳng phụ lời vàng của Thích Tôn. Làm cho lợi ích chốn Nhân Thiên, Muốn bỏ trần gian nỗi ưu phiền, Nương theo diệu nghĩa mà tu tập, Khi mãn duyên phàm được vãng sinh. Hoặc về cõi Phật ngự đài sen, Nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên, Trần duyên thuận nghịch tâm không thiết, Liễu ngộ Pháp Hoa chứng đạo Thiền. Tâm từ mở rộng đến vô biên, Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm, Mọi loài trông thấy lòng thanh thản, Diệu quả Bồ đề thể tịch nhiên.

 Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

- 21 -


DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM

 Có Bồ Tát là Vô Tận Ý, Khi bấy giờ chăm chỉ đứng lên. Bèn trịch vai hữu một bên, Chắp tay cung kính hướng lên Phật Đà. Kính bạch đức Như Lai tế độ, Con có điều chưa rõ hỏi qua: Quán Âm Bồ Tát kia mà, Nhân duyên chi đó, tên là Quan Âm ? Khi ấy, Phật khen ông Vô Tận: Lời thiện nam hỏi ngẫm cũng rành! Rằng có muôn ức chúng sinh, Mắc điều khổ não, tâm tình chẳng yên. Những kẻ ấy nghe tên Bồ Tát, Một lòng tin niệm đức Quán Âm. Ngài liền soi thấu tiếng tăm, Thảy đều thoát nạn lâng lâng chẳng phiền. Dù ai có lòng thành trì niệm, Quán Âm liền ứng hiện độ cho. Hoặc khi gặp nạn lửa to, Niệm ngài, ngài ắt cứu cho thoát nàn! Ấy, nhờ bởi oai thần Bồ Tát, Vận thần thông cứu bạt chúng sinh. Hoặc khi sóng nước bất bình, Tấm thân trôi dạt bập bềnh nguy nan! Kíp niệm đức Quán Âm cứu khổ, Nơi cạn kia, gặp chỗ nương mình. Trăm ngàn muôn kiếp chúng sinh, - 22 -


Vào trong biển lớn kinh doanh như là: Hoặc tìm kiếm xà cừ, mã não, Kim ngân cùng châu báu, lưu ly. San hô, hổ phách, trân kỳ, Chẳng may bão tố đương khi giữa vời! Thuyền trôi dạt vào nơi nước quỷ, Dù một người niệm mỹ hiệu Ngài. Cả thuyền chẳng sót một ai, Khỏi nạn La Sát hại người đã quen. Ấy bởi những nhân duyên như vậy, Quán Thế Âm nên mới trì danh. Dù ai sắp giết hại mình, Niệm Quán Âm, ắt yên lành chẳng chi! Gươm đao thương gẫy thì từng đoạn, Thế là người trì niệm thoát nàn Ví trong thế giới ba ngàn, Dạ xoa, La sát, những toan hại người! Quỷ thấy ai niệm ngài Bồ Tát, Chẳng còn đem mắt ác nhìn người. Dám còn để ý hại ai, Ấy nhờ Bồ Tát ngài hay cứu nàn! Hoặc kẻ bị gông cùm xiềng trói, Tội hay không niệm tới hiệu ngài. Xích xiềng hư hỏng rã rời, Thế là giải thoát tức thời bình an. Dù khắp cả ba ngàn thế giới, Đầy giặc thù quấy rối lương dân! Lái buôn có một chủ nhân, Người cùng của báu theo chân cũng nhiều. Khi qua chốn hiểm nghèo như vậy, - 23 -


Có một ai đứng lại nói rằng: Thiện nam chớ có hãi hùng ! Anh em xin dốc một lòng thành tâm. Đều xưng niệm Quán Âm Bồ Tát, Ngài hay ban vô úy chẳng sai. Chúng ta xưng niệm hiệu Ngài, Phen này thoát khỏi nạn tai đây mà ! Người nghe nói đều là nhất hướng, Một lòng tin hiệp chưởng Nam mô, Quán Âm Bồ Tát cứu cho, Thảy đều thoát nạn, khỏi lo đó mà. Vô Tận Ý, này ta bảo thật, Quán Thế Âm ngài rất oai thần! Chúng sinh nào tính đa dâm. Thường thường tín niệm Quán Âm kia là Dù thấy sắc lòng đà chẳng đắm, Dâm dục kia dứt hẳn chẳng còn. Ai hay nóng nảy giận hờn, Hằng niệm Bồ Tát tính thường khỏi sân. Ngu si quá chẳng phân hơn thiệt, Niệm Quán Âm khỏi hết chẳng sai, Như này Vô Tận Ý ơi ! Quán Âm Bồ Tát oai ngài lớn thay! Chuyển pháp lực, ngài hay tế độ, Hiển thần thông cứu khổ độ mê! Chúng sinh lợi ích nhiều bề, Nên tâm thường niệm ngài thì chứng minh. Phu nhân nào lòng thành cầu khẩn, Muốn sinh trai, nguyện hẳn y lời. Thông minh trí tuệ tuyệt vời, - 24 -


Lại thêm phúc đức dáng người thanh cao. Muốn sinh gái người nào ao ước, Lễ cầu ngài ắt được gái ngoan, Sinh con tướng tốt đoan trang, Đời trước cây đức nở nang đã trồng. Ai thấy chẳng đem lòng kính nể, Vô Tận ơi ! Nghe kể hiểu chưa ? Quán Âm Bồ Tát đại từ, Oai thần như vậy thật thì lớn lao! Chúng sinh hoặc kẻ nào kính cẩn, Lễ Quán Âm phúc chẳng uổng đâu. Chúng sinh đều nên kính tâu, Thọ trì Bồ Tát niệm cầu Quán Âm. Phật lại phán: Này ông Vô Tận ! Như có người thành khẩn thọ trì. Chư vị Bồ Tát từ bi, Sáu hai ức số, cát kia sông Hằng ! Người ấy lại hết lòng dâng cúng ! Quần áo cùng ăn uống, thuốc thang. Giường mùng, gối đệm, chiếu chăn, Đủ đồ cung cấp cần dùng xưa nay. Thiện nam nữ ấy hay cúng lễ, Công đức kia đáng kể nhiều chăng? Bồ tát Vô - Tận thưa rằng: Bạch Phật! Kẻ ấy phúc hằng lắm thay! Phật lại bảo ngài Vô Tận Ý: Nếu thọ trì danh hiệu Quán Âm, Cho đến cúng lễ chỉ trong một thời, So phúc ấy hai người chẳng khác, Muôn ức năm công đức chẳng cùng. - 25 -


Phật rằng: Vô - Tận - Ý ông ! Thọ trì danh hiệu Quán Âm đó mà. Ấy phúc đức nhiều là như thế, Vô lượng biên ai dễ lường đâu! Vô Tận Bồ tát liền tâu: Bạch Phật, con có một câu chưa tường Như Lai rộng lòng thương phán chỉ, Việc Quán Âm con nghĩ không ra. Rằng sao dạo khắp Sa Bà? Rằng sao thuyết Pháp vì mà chúng sinh Sao cần phải thi hành phương tiện? Chuyển thần thông biến hiện nhiều thân Cúi xin hỏi lại ân cần, Từ bi chỉ rõ một lần phân minh! Thế Tôn lại đinh ninh chỉ giáo: Thiện nam ơi ! Ta bảo nghe đây Chúng sinh khắp đất nước này, Ai cần có Phật độ rày mới xong. Quán Âm vận thần thông tức khắc, Hiện Phật thân thuyết pháp độ trì. Ai cần có Phật Bích Chi, Hiện thân Phật Bích hiển thi pháp thần Ai cần có Thanh Văn để độ, Hiện Thanh Văn giác ngộ khai phương . Hoặc ai cần có Phạm Vương, Hiện Phạm Vương để mở đường lợi sinh Cần Đế Thích oai linh để độ, Liền hiện hình dạy dỗ khuyên răn. Nên có Tự Tại hiện thân, Ngài cũng biến hiện ân cần độ cho, - 26 -


Đại Tự Tại Thiên thân dễ độ, Cũng hiện hình dạy dỗ khuyên răn. Cần có Thiên đại tướng quân, Ngài hiện Thiên đại tướng thân bảo tồn Cần phải có Tỳ Sa môn độ, Cũng hiện hình thuyết rõ thiện căn. Ai cần có Tiểu Vương thân, Cũng hiện tướng ấy ân cần độ ngay. Phi trưởng giả kẻ này khôn độ, Liền hiện hình dạy dỗ bảo ban. Cần có Cư sĩ thật hơn chỉ đường. Hoặc có Tể quan thân phủ dụ, Cũng hiện hình dạy đủ ân cần. Cần có Bà la môn hình, Ngài cũng biến hiện phân trần quản chi . Cần có Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di độ cùng. Quán Âm vận thần thông tức khắc, Đều hiện thân thuyết pháp chu toàn. Cần có Trưởng giả, Tể quan, Bà la môn với lại hàng bạch y. Thân phụ nữ các vì trên đó, Đều hiện hình chỉ rõ bảo ban. Cần có Đồng nữ, Đồng nam, Cũng hiện thân ấy hoàn toàn độ cho. Hoặc cần có Dạ Xoa, Càn Thát, Cùng bao nhiêu thân khác hay là: Cần có thiên, Long, Tu La, Ca Lầu La, Khẩn na la đó mà. Hay cần có Ma hầu la già, - 27 -


Nhân, phi nhân đủ là mới xong. Quán Âm liền vận thần thông, Hiện các hình ấy, ý mong độ toàn. Muốn có Chấp Kim Cang thần độ, Cũng hiện hình dạy dỗ chẳng sai. Như này Vô - Tận - Ý ơi ! Quán Âm Bồ Tát tuyệt vời thần thông! Hiện nhiều thân cứu mê độ khổ ! Trải bao nơi quốc độ đi về. Từ bi lân mẫn thương vì chúng sinh, Các ngươi khá lòng thành lễ bái, Đức Quán Âm đại sĩ đó mà. Ngài hay thương xót người ta. Hay đem vô úy thí ra thường thường, Như gặp lúc tai ương kinh hãi, Nhớ ơn Ngài, chẳng ngại chi xa. Người trong thế giới Sa Bà, Kêu Thí Vô Úy, ngài đà thành tên. Vô Tận Ý đứng lên bạch Phật: Nay con xin thành thật cúng dàng. Bảo châu trên cổ huy hoàng . Tay liền cởi xuống đáng ngàn lượng kim Hướng Quán Âm cúi xin dâng cúng, Chuỗi ngọc này thọ dụng được như. Quán Âm Bồ Tát cố từ, Vô Tận Ý lại lời thưa ân cần: Xin Bồ tát khoan nhân đại độ, Thương chúng tôi, nhận hộ nhờ ơn!. Khi ấy Phật bảo Quan Âm: Nên thương Vô Tận, thành tâm đó mà - 28 -


Cùng tứ chúng, Thiên, Long, Xoa Dạ, Càn Thát bà, với A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhân và Phi nhân. Những vị ấy, nhất tâm thành kính, Hãy nhận theo lời thỉnh của người. Pháp thí trân bảo tốt tươi! Cho vui lòng chúng là người thành tâm! Quán Âm liền phụng tuân Phật sắc, Bèn thâu dùng Anh Lạc chia hai. Nửa dâng Thích Ca Như Lai, Nửa cúng Đa Bảo Phật ngoài tháp kia. Vô Tận Ý lại nghe ta thuật: Quán Thế Âm pháp lực đó mà. Thần thông tự tại bao la, Nên hay dạo khắp Sa Bà độ sinh. Vô tận Ý đinh ninh thành thật, Khi ấy liền bạch Phật kể rằng: Thế Tôn tướng tốt đủ đằng! Con xin hỏi lại cho tường đường đi. Phật tử ấy, nhân duyên gì thế ! Cớ sao lại gọi, tên thì Quán Âm? Phật đủ tướng tốt, ân cần, Cũng đáp kệ lại , phân trần cho hay: Quán - Âm trí tuệ lắm thay, Có tài biến hiện đó đây phi thường! Trải bao đời kiếp dễ bàn được ai. Chầu hơn ngàn ức Phật Đà, Phát thanh tịnh nguyện thật là lớn thay Vì ngươi nói tắt cho hay: - 29 -


Nghe tên hoặc đặng duyên may thấy Ngài Một lòng tưởng niệm chẳng dời, Dẫu bao khổ nạn tức thời sạch sanh! Dù ai cố ý hại người, Đẩy xuống hầm lửa đỏ xanh rõ ràng. Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm. Mà hầm lửa đỏ biến thành ao sen. Gặp khi sóng gió bão bùng, Tấm thân trôi nổi xiết bao hãi hùng! Lại gặp ác quỷ, ngư long, Niệm Quán Âm cũng thoát vòng hiểm nguy! Hoặc trên đỉnh núi Tu-di, Bị người đẩy té đang khi chẳng ngờ. Vì niệm Quán Âm kia mà, Thân như mặt nhật ở ngoài không gian. Hoặc ai bị kẻ hung hăng, Đuổi rớt xuống núi Kim Cang bất thần Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm, Cứu cho thoát nạn, thể thân vẹn toàn. Hoặc bị giặc cướp oán thù, Vây quanh gươm giáo những toan hại mình Lại nhờ sức niệm hồng danh, Giặc kia đều mở lòng lành tha cho. Hoặc bị tội bởi nhà vua, Lâm khi bị nạn, đem ra pháp trường. Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm, Tự nhiên giải thoát khỏi chưng tội hình. Kẻ nào nguyền rủa ếm mình, Bỏ các thuốc độc dụng tình ác tâm. Nhờ vì sức niệm Quán Âm, - 30 -


Kẻ bỏ thuốc độc tự thân chẳng toàn. Gặp loài La-Sát dữ dằn, Độc long, chúng quỷ đón đường hành hung Chỉ nhờ sức niệm Quán - Âm, Tất nhiên chẳng dám tới chân hại mình. Như gặp thú dữ vây quanh, Vuốt nanh sắc bén đáng kinh thất thần Cũng nhờ sức niệm Quán Âm, Thú đều chạy trốn, chẳng làm được chi. Hoặc gặp rết độc, ngoan xà, Phun ra khí độc, ai mà chẳng kinh! Nhờ vì sức niệm Hồng danh, Nghe tên Bồ-Tát lánh mình tìm phương. Mây bay, sấm dậy, chớp giăng, Mưa to, đá chạy, tiếng vang ầm ầm! Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm, Tức thì tạnh ráo quang cơn chẳng hề! Chúng sinh khổ não nhiều bề, Kể ra khôn xiết ê chề lắm thay! Quán Âm diệu pháp cao dầy, Ngài hay cứu khổ độ bầy chúng sinh. Đức Ngài thần lực oai linh, Rộng đường phương tiện độ sinh lắm mà Mười phương quốc độ gần xa, Nước nào Ngài chẳng vào ra cứu nàn. Trải qua ác thú mọi đàng, Địa ngục, ngạ quỷ cùng đoàn súc sinh Sống, già, chết, bệnh thảm tình, Khiến cho thoát khổ thênh thênh sạch lầu. Đức ngài quán tưởng chân như - 31 -


Thiệt là thanh tịnh mười phân vẹn mười Đức ngài trí tuệ thanh quang Quán tưởng rộng lớn thênh thang ai bì. Nên ngài quán tưởng đại bi Thương khắp muôn loại chúng sinh xa gần, Ngài còn quán tưởng hiện ra đại từ, Đời thường tin nguyện nhờ trông. Đức ngài trong sạch chẳng nhơ mảy trần, Tuệ ngài sáng suốt muôn phần Như ngày sáng tỏ đường cùng lối mê. Ngài hay cứu thế mọi bề. Gặp nạn gió lửa tức thì tắt ngay, Tuệ ngài sáng tỏ lắm thay, Khắp soi cả thế gian này quang minh Dù khi sấm sét bất bình. Bi thể xuất hiện sấm đình lại ngay, Từ ý rộng lớn lắm thay, Hơn đám mây lớn phủ bay giữa trời, Cam lồ rẩy khắp nơi nơi. Mưa tan phiền não, lửa thời tắt ngay, Dù ai kiện tụng chẳng may, Hoặc trong trận địa ngày đêm hãi hùng, Đều nhờ sức niệm hồng danh. Bao nhiêu oán sợ thênh thênh tan dần, Diệu Âm cùng Quán Thế Âm, Phạm âm với Hải triều âm khôn bàn! Đều hơn cả Thế gian âm, Vậy đời thường phải nhất tâm niệm Ngài Niệm Ngài chẳng khá biếng lười, Niệm Ngài chẳng được lòng thời hoài nghi - 32 -


Quán Âm thanh tịnh khôn bì, Là Thánh cứu khổ nạn gì cũng qua Ngài hay cứu giúp người ta, Đầy đủ công đức độ hòa sinh linh. Mắt từ thường ngó chúng sinh, Phúc ngài như biển mênh mông khôn lường

Chúng sinh khắp hết mười phương, Vậy nên kính lễ cúng dường Quán Âm Ngài Trì Địa chăm chăm đứng dậy Khi bấy giờ bạch lạy Thế Tôn: Chúng sinh nhờ Phật bảo ban, Được biết nguyện lực Quán Âm như là Tài thị hiện vào ra khắp chốn, Chuyển thần thông cứu khốn diệu thay Được nghe phẩm Phổ Môn này, Chúng sinh ấy phúc hằng nay chẳng vừa Ơn đức Phật thuyết ra kinh ấy. Khắp chúng sinh hội đấy, hân hoan! Tám muôn với lại bốn ngàn, Đều tu Chính Giác Bồ-Đề phát tâm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã dạy, Quán Thế Âm, phẩm ấy Phổ Môn. Lại có thần chú chân ngôn, Cứ trong nguyên điệu, Phạm âm đó là: Án ! Đa lị, đa lị, đốt đa lị, đốt đốt đa lị, sa bà ha ( 3 lần)

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN Án ! Ma ni bát di hồng ! ( 10 lần hoặc 108 lần)

- 33 -


PHẬT NÓI KINH PHÚC ĐỨC  Đúng thực như thế chính tôi được nghe: Một thuở nọ khi Đức Thế Tôn cư ngụ gần thành Xá Vệ tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã về khuya, có một vị chư thiên hiện xuống thăm Phật, hào quang và vẻ đẹp của vị chư thiên đó làm sáng cả vườn cây. Sau khi đỉnh lễ Đức Thế Tôn, vị chư thiên đó đứng sang một bên và cung kính thăm vấn Đức Phật bằng một bài kệ: Nhiều thiên nhân thao thức Muốn biết về phúc đức Để sống được an lành Xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Thế Tôn nói rằng :

 Nên tránh kẻ xấu ác Hãy gần bạn hiền lành Tôn kính bậc đáng kính Là phúc đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt Đã tạo tác nhân lành Được đi trên đường chính Là phúc đức lớn nhất. Có học có nghề hay Biết hành trì giới luật Biết nói lời ái ngữ Là phúc đức lớn nhất. - 34 -


Được phụng dưỡng cha mẹ Yêu thương gia đình mình Được hành nghề an lạc Là phúc đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí Giúp quyến thuộc, thân bằng Hành xử không tì vết Là phúc đức lớn nhất . Tránh không làm điều ác Nên xa các tội lỗi Không say sưa, nghiện ngập Tinh cần làm việc lành Là phúc đức lớn nhất . Biết khiêm cung, lễ độ Tri túc và biết ơn Không bỏ việc học đạo Là phúc đức lớn nhất . Biết kiên trì, phục thiện Thân cận bậc thánh hiền Dự pháp đàm học hỏi Là phúc đức lớn nhất . Sống tinh cần, tỉnh thức Học chân lý nhiệm màu Thực chứng được Niết Bàn Là phúc đức lớn nhất . Sống chung đụng nhân gian Tâm không hề lay chuyển Phiền não hết, an nhiên Sống hoàn toàn an tịnh Là phúc đức lớn nhất . - 35 -


Ai sống được như thế Đi đâu cũng an lành Tới đâu cũng hạnh phúc Thật phúc đức vô biên . *** Phật nói kinh phúc đức xong

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Đức Bồ Tát hiệu Quán tự Tại Dầy công tu tuệ mới mở mang Chân Như một ánh linh quang Chiếu soi năm uẩn đều không có gì. Bát Nhã tuệ soi đi khắp chốn Dứt mọi đường khốn khổ tai nàn Xá lợi! Tâm chớ nghi nan Sắc kia nào khác, cái không đâu mà. Cái không nọ nào xa cái sắc Sắc là không, không sắc như nhau Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu Chân không xét cũng một mầu thế thôi. Này Xá Lợi! Nghĩ coi có phải Những pháp không xét lại thực là: Chẳng sinh, chẳng diệt đó mà Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không. Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ Như hư không, sắc vẻ gì đâu - 36 -


Thọ, tưởng, hành, thức sạch lầu Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt còn đâu nương nhờ. Thân, ý cũng hững hờ như thế Lục trần kia cũng kể là không Đã không nhãn giới suốt thông Đến ý thức giới cũng không thấy gì. Bởi vô minh nương chi mà có Bản tính không soi nó phải tiêu Đã không lão tử hiểm nghèo Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy. Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay! Trí còn không đó, Đắc này được đâu Vô sở đắc là câu tuyệt diệu Bồ tát xưa khéo liệu đường tu. Chân không bản tính như như Nhờ tuệ Bát nhã thực hư soi làu Không ngăn ngại, còn đâu lo sợ Mộng tưởng không, tâm chẳng đảo điên. Chân như bản tính thiên nhiên Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu Tam thế Phật, ngôi cao chứng quả Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên. Bát nhã này rất thiêng liêng Ấy Đại thần Chú giúp lên Đạo Thiền Là Thần chú Đại Minh sáng chói Chú vô Thượng vòi vọi cao xa. Vô Đẳng Đẳng chú ấy mà Gồm đủ Thần lực thực là tối linh Những khổ não thênh thênh trừ hết Lời nói này chân thật chẳng ngoa. - 37 -


Vậy nên Bát Nhã thuyết qua Đây câu Thần chú niệm ra như vầy: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha Ma ha Bát Nhã Ba la Mật Đa (3 lần – 1 tiếng chuông)

TỤNG KINH SÁM HỐI HỒI HƯỚNG VĂN  Chúng đệ tử nặng nề nghiệp chướng Thân tâm thường vọng tưởng bời bời Bỗng nhiên nghĩ ngợi khắp nơi Xem văn mờ ý đầy vơi chất chồng Nhầm chữ nghĩa trái âm trong đục Đọc lẫn dòng lại tụng sai câu Lệ vào tà kiến không đâu Hoặc khi quẫn trí ngồi lâu lơ là. Đương tụng niệm bỏ ra đi lại Nói chuyện riêng trễ nải linh tinh Tâm thời chẳng để vào kinh Ai mà nhắc nhở lại sinh giận hờn. Nơi kính cẩn thường xuyên cẩu thả Chốn tịnh nghiêm vương cả bụi nhơ Thân hình nghiêng ngó láo lơ Xốc xếch áo mũ, dép dơ vứt bừa. Kinh sách mở câu cưa rách nát Tụng chẳng đều ào ạt cho xong Hương cắm xiêu vẹo chất chồng Lễ lạy đại khái cúng dâng chẳng thành. Thật hổ thẹn việc làm đáng sợ - 38 -


Con cầu xin sám rửa lỗi lầm Chư Phật, Bồ Tát, Thiện Thần Từ Bi thương xót phàm trần vô minh. Khiến công đức tụng kinh kết quả Được vẹn tròn hết cả ưu tư Hồi hướng tâm nguyện e như Hoặc khi dịch thuật dễ dư lỗi lầm. Hoặc chú giải vô tâm thiếu sót Truyền thụ sai chẳng lọt Thích âm Những lỗi in, cắt, viết nhầm Lại lỗi ghi chép, ôm cầm, đổi thay. Dù thày, thợ con nay sám hối Nhờ sức thần tội lỗi tiêu tan Xe Pháp thường chuyển thế gian Hàm linh cứu vớt sinh sang liên trì. Nguyện công đức chuyên vì tụng niệm Hồi hướng về chư Thiện Thánh Hiền Già Lam, Hộ Pháp, Long Thiên Ba cõi sông núi linh thiêng Tôn Thần. Cầu xin được phúc nhân thụ hưởng Đạo Bồ Đề thẳng hướng không sai Nguyện cho chúng sinh một mai Cùng vào Bể Tính Như Lai pháp mầu .

- 39 -


KỆ NIỆM BỒ TÁT QUÁN ÂM Trí tuệ bừng lên đóa biện tài Đứng yên trên sóng sạch trần ai Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh, Hào quang quét sạch buổi nguy tai. Liễu biếc phất bày muôn thế giới Sen hồng nở hé vạn lâu đài Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Đức Bồ Tát Quán Âm Đại Sỹ Danh hiệu là Giáo Chủ Viên Thông Mười hai nguyện lớn vô cùng Bến mê, bể khổ mở lòng cứu nhân. Ứng theo tiếng nhất tâm cầu khẩn Liền hiện thân độ tận khắp nơi Hay ban Vô - Úy tức thời Nghìn tay, nghìn mắt đời đời độ sinh.  Nam mô Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ, cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. ( 1 tràng )

Giải kết, giải kết, giải oan kết Nghiệp chướng bao đời đều giải hết Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính Nay trước Phật tiền cầu giải kết. Giải kết, giải kết, giải oan kết - 40 -


Oan trái nghiệp xưa đều giải hết Trăm nghìn vạn kiếp giải oan thù Vô lượng vô biên được giải thoát. Giải hết oan gia diệt hết tội Nguyện được vãng sanh Liên Trì hội Liên Trì hải hội nguyện tương phùng Vô lượng Bồ - Đề quyết chẳng lui. Úm Sỉ - Lâm, Úm Bộ - Lâm diệt Kim tra, kim tra, tăng kim tra Ngô kim vị nhữ giải kim tra Chung bất dữ nhữ kết kim tra. Úm ! Cường trung, cường cát, trung cát . Ma ha hội lý hữu thù luật Hết thảy oan gia lìa thân con Trí tuệ mênh mông lên bờ Giác. Nam mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

NIỆM XONG ĐỨNG LỄ TẠ MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN Cửa Từ bi rộng mở Tùy hoàn cảnh hiện thân Quyết lòng cứu chúng sinh Vượt qua bao khổ nạn  CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ nhất: Khi hành Bồ - Tát, Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm, - 41 -


Viên Thông, thanh tịnh căn trần, Nơi nào đau khổ, tầm thanh cứu liền. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ hai: Không nài gian khổ, Quyết một lòng cứu độ chúng sinh. Luôn luôn thị hiện biển đông, Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ ba: Ta - Bà ứng hiện, Chốn U minh nhiều chuyện khổ đau, Oan gia tương báo hại nhau, Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ tư: Hay trừ yêu quái, Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, Độ cho chúng hết u mê, Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ năm: Tay cầm Dương liễu, Nước cam lồ rưới mát nhân thiên. Chúng sanh điên đảo, đảo điên. An vui, mát mẻ, ưu phiền tiêu tan. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ sáu: Thường hành bình đẳng, Lòng từ bi thương xót chúng sinh, - 42 -


Hỷ xả tất cả lỗi lầm, Không còn phân biệt sơ thân mọi loài. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ bảy: Dứt ba đường dữ, Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Cọp beo, thú dữ vây quanh, Quan Âm thị hiện, chúng sinh thoát nàn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ tám: Tội nhân bị trói, Bị hành hình rồi lại khảo tra, Thành tâm lễ bái thiết tha, Quán Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ chín: Làm thuyền cứu vớt, Giúp cho người vượt khúc lênh đênh, Bốn bề biển khổ chông chênh, Quán Âm độ hết, an nhiên Niết Bàn Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện thứ mười: Tây Phương tiếp dẫn, Vòng hoa thơm, kỳ nhạc, lộng tàn, Tràng phan, bảo cái trang hoàng, Quán Âm cứu độ, đưa đường về Tây. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện mười một: Di - Đà thọ ký, Cảnh Tây Phương, tuổi thọ không lường, - 43 -


Chúng sanh muốn sống miên trường, Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ ! Nguyện mười hai: Tu hành tinh tấn, Dù thân này tan nát cũng đành, Thành tâm nỗ lực thực hành, Mười hai câu nguyện độ sinh đời đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ - Tát . ( 1 lễ )

Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vì đỉnh lễ, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vì đỉnh lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Sư trưởng giáo huấn chi ân, Phụ Mẫu sinh thành chi đức, đại vì đỉnh lễ, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dàng chi đức, đại vì đỉnh lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Tam đồ nhiệt não chi siêu , lục đạo luân hồi chi khổ, đại vì đỉnh lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lễ - chuông)

Con nay khắp vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, tất nguyện đoạn trừ ba chướng, chí thành phát nguyện.

- 44 -


KỲ NGUYỆN ( Vị chủ lễ xướng một mình - o )

Đại Bi Hội thù thắng, pháp Phật khó nghĩ bàn, ngài Quán - Âm thị hiện, thuyết pháp độ chúng sinh, lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hôm nay trước Phật điện, chúng hội thật trang nghiêm, dâng ngũ phần tâm hương, xin hết lòng cầu nguyện:( Phật tử .....bệnh nhân ....nạn nhân....) cập nhất thiết hàm linh, thừa tư công đức, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, đời đời nương bóng từ tôn, kiếp kiếp tu hành Phật đạo. Lại mong Ngài Địa - Tạng Bồ - Tát năng nhân, Phật A - Di - Đà tiếp độ, rời biển trần khổ, vào chốn Liên - Trì, mượn nước đại bi, tẩy trừ nghiệp chướng, đời đời sung sướng, nhờ có Pháp Âm, kiếp kiếp nhẫn nhục nhu hòa siêng tu Bồ - Tát đạo. Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả muôn nơi, thuyền từ phổ độ, phúc đức vô biên, đồng hóa hữu duyên, cộng nhập Tỳ Lư tính hải . Âm siêu dương thái, hải yến hà thanh Pháp giới chúng sinh, đồng thành Phật đạo. PHỤC NGUYỆN Từ vô thủy kiếp cho đến nay, tất cả kẻ oán người thân, Thất tổ bảy đời, Sư tăng phụ mẫu rộng đến mười phương cõi Pháp hết thảy chúng sinh, các bậc thiện tri thức, kẻ ác nơi tám nạn ba đường khổ, cho đến cỏ cây hoa lá, côn trùng, loài trứng sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hoặc vô tình giết hay cố tình giết, tất cả vạn loại. Cúi mong đức Quán - Âm cứu khổ, ngài Di - Lặc ban vui, đức Văn - Thù khai cơ, ngài - 45 -


Phổ - Hiền gia bị: Nguyện giải hết thảy mọi oan khiên, tiêu hết thảy mọi tội nghiệp, phụng thờ Tam - Bảo, phổ độ chúng quần mê, bờ giác ngạn quay về, xây dựng thành Tịnh độ, cùng nhau chứng Bồ - Đề, cùng sinh về Cõi Phật . Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh .  Trước Phật đài con xin phát nguyện, Cõi Sa - Bà thị hiện độ sinh, Thọ trì, đọc tụng chân kinh, Quyết lòng tế độ chúng sinh muôn đời. Nguyện trú cát tường, dạ cát tường. Trú dạ lục thời hằng cát tường Nhất thiết thời trung cát tường giả Nguyện chư Thượng - Sư ai nhiếp thọ. Nguyện trú cát tường dạ cát tường Trú dạ lục thời hằng cát tường Nhất thiết thời trung cát tường giả Nguyện chư Tam - Bảo ai nhiếp thọ. Nguyện trú cát tường dạ cát tường Trú dạ lục thời hằng cát tường Nhất thiết thời trung cát tường giả Nguyện chư Hộ - Pháp thường ủng hộ. Tam chướng nguyện tiêu dứt não phiền, Nguyện sinh trí tuệ, rõ chân minh Nguyện bao nhiêu tội, tiêu trừ hết Bồ - Tát đạo làm, kiếp kiếp sinh. Nguyện sinh Tịnh Độ cảnh Tây Phương Chín phẩm hoa sen được dựa nương. - 46 -


Hoa nở vừa tay trông thấy Phật, Bạn cùng Bồ Tát, liễu chân thường. Bao nhiêu hết thảy đức công này, Chia khắp cho đều được thẳng ngay. Cho chúng tu hành và vạn loại, Đều thành Phật đạo chẳng riêng tây. 

PHỤ LỤC CÁC BÀI SÁM SÁM PHÁP HOA  Một lòng niệm Phật Di – Đà, Tây phương Cực Lạc nở hoa sen vàng, Công danh phú quý không màng, Liên trì hải hội tìm đường quy y. Từ nay quyết bỏ sân si, Tu theo Phật đạo còn gì vui hơn, Quyết lòng tìm đến Linh – Sơn, Cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời, Thần Quang đoạn tý rạng ngời Thiền Tông, Tùy duyên độ chúng Sa Bà, Huệ Năng Thanh Kế hiện thân Phật Đà. Pháp Hoa Thiền giáo thật là chân tông, Tu hành cần phải dụng công, Lục căn thanh tịnh Lục thông hiển bày, Cầu xin Bồ - tát các Ngài. Pháp Hoa Kinh Phật tuyên bày muôn phương, Quán - Âm, Thế - Chí dẫn đường, - 47 -


Văn Thù khai thị, Dược Vương cứu đời, Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời. Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông, Quyết lòng độ tận chúng sinh, Tam đồ bát nạn trở thành Lạc Bang, Cầu xin Bồ - Tát Kim – Cang. Tồi tà phụ chính khai đàn Pháp Hoa, Cầu xin Đại tướng Dược – Xoa, Đừng cho tà giáo ác ma đến gần, Cầu xin Thổ địa, Sơn thần. Bà con quyến thuộc xa gần tin theo, Cầu xin Thích tử Tỳ kheo, Giữ tâm trong sạch tu theo Phật Đà, Cầu xin tất cả mọi nhà. Ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai, Cầu xin quá khứ vị lai, Ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng, Con nay mắt thấy rõ ràng. Quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh, Cầu cho những cuộc chiến tranh, Bỏ ngay tính ác niệm danh Di – Đà, Cầu cho những kẻ tâm tà. Chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm, Cầu cho khắp chốn tùng lâm, Nơi nào cũng có Thánh Tăng trụ trì, Cầu cho địa ngục A - Tỳ. Biến thành thất bảo Liên Trì Tây Phương, Cầu cho Hộ pháp, Thần dương, Đủ đầy năm phúc cúng dường Tam Tôn, Cầu cho tất cả Thiền môn. - 48 -


Như Lai, Bồ Tát nhiều hơn Tăng phàm, Cầu cho khắp chốn Già Lam, Tăng Ni, Phật tử chẳng tham sang giàu, Cầu cho đất nước đồng bào. An cư lạc nghiệp dạt dào tình thương, Cầu cho tất cả mười phương, Trở thành Cực Lạc thiên đường trần gian.

SÁM QUÁN ÂM  Quán Thế Âm oai thần lồng lộng ! Khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Chúng sinh hết thảy ai ai, Khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua. Bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ , Quán - Thế - Âm cứu khổ độ sinh. Nếu ai có một niệm lành, Hễ ngài nghe tiếng, ứng danh tới liền . Dù bệnh trọng liên miên khổ cực, Niệm danh ngài lập tức khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, Chí tâm niệm tới danh ngài cũng qua . Vô lượng kiếp Sa - Bà thế giới, Ngài giáng sinh xuống cõi dương gian . Hóa thân công chúa đoan trang, Tên là Diệu - Thiện rõ ràng tốt thay ! Bản tính ngài hay làm điều thiện, Giúp đỡ người, mọi chuyện đảm đang. Một niềm hiếu thảo cao sang, - 49 -


Diệu Trang Vượng ngự ngai vàng vua cha , Diệu - Thanh ấy, chính là chi cả, Sau cũng tu chứng quả Văn Thù . Diệu - Âm chi thứ cũng tu, Phổ - Hiền chứng thánh, đền bù công lao . Trọn một nhà được vào cảnh Phật, Lòng từ bi chân chất đáng ghi ! Tuổi nhỏ chí cả ai bì, Dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu. Chọn chín năm chẳng từ lao khổ, Mong công thành cứu độ chúng sinh. Thời kỳ trai giới tu hành, Tại động Hương Tích Bắc Thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây lam che phủ, Có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, Kim Đồng, Ngọc Nữ ứng danh theo hầu. Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối, Chầu hai bên không lỗi đạo thầy. Luôn luôn chân tính thẳng ngay, Hành theo ý chỉ của người ban ra. Một tiền kiếp tên là Bất - Huyến, Ngôi đông cung, triển chuyển Luân Vương. Cầm quyền cai trị bốn phương, Vua Vô Tránh Nhiệm nêu gương nhân từ. Tính hạnh ngài y như Hoàng Phụ, Giúp đỡ dân, chuyên giữ lòng lành. Đường triều, Bảo - Hải vang danh, Là tôi lương đống, thực hành chính nhân. Mới khuyên ngài tạo nhân: trai soạn, - 50 -


Đức Như Lai Bảo Tạng cúng dường. Được bao công đức tư lương, Nguyện đem hồi hướng, chỉ đường phát tâm. Tu giải thoát hang hầm lục đạo , Để đắc thành chính báo trang nghiêm . Sau khi đã phát lời nguyền, Đức Phật Bảo Tạng tùy duyên phán truyền. Trải vô lương liên miên kiếp số, Chứng Như Lai cứu độ chúng sinh. Nhất Thiết Công Đức Quang Minh , Sơn Vương Phật hiệu, tiền trình thông qua. Quán Thế Âm danh là Tự Tại, Khắp tam thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, Mười hai đại nguyện thiện thời cao xa ! Nguyện nào cũng đều là rốt ráo, Chuyên tâm về chính đạo độ tha. Biển Nam Hải, núi Phổ Đà, Trụ ở nơi ấy cùng là Hương Sơn. Trong một phẩm Phổ Môn thị hiện, Đức Như Lai thuật chuyện khen ngài. Oai thần linh hiển không hai, Tầm thanh cứu khổ, chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu Cư sĩ, Hay cùng là tùy ý muốn chi . Ngài liền ứng hiện tức thì, Tới nơi dìu dắt qua kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắc nạn, Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương, - 51 -


Vừa niệm danh hiệu, tai ương qua liền ! Những chuyện ấy hiển nhiên đều thảy, Đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản nài, Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho Trong khổ hải đò từ vẫn đợi, Vớt chúng sinh đưa tới Lạc Bang. Chín tầng sen báu đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thảnh thơi !

SÁM CHUẨN ĐỀ  Chuẩn Đề Vương phép mầu linh hiển, Kim thân Ngài biến hiện nhiều tay, Tả biên hữu dực đủ đầy, Mỗi bên xuất hiện chín tay rõ ràng. Cứ mỗi tay đều mang bảo vật, Để trừ tà cứu vớt chúng sinh, Từ bi Ngài sẵn lòng lành, Muốn độ muôn loại đắc thành quả cao. Ngài chứng quả vào đời quá khứ, Chưa chuyển sinh xuống trụ nhân gian, Riêng nơi cõi Phật nghiêm trang, Chưởng quản chốn ấy an nhàn thảnh thơi. Ngài xem thấy người đời khổ sở, Lòng từ bi chẳng nỡ bỏ qua, Sự thương rộng lớn chan hòa, Như lòng người mẹ thật thà thương con. - 52 -


Bởi vì thế suy tôn Phật mẫu, Thất Câu Chi ấy bảo hiệu Ngài, Đà La Ni kinh thuyết khai, Cầu cho hết thảy trong ngoài thế gian. Đều tỉnh ngộ hân hoan tu tập, Để mau mau vượt cấp kim giai, Chú thần linh hiển ít bài, Pháp môn quán tưởng của Ngài thật hay. Thương chúng sinh quá đầy phiền não, Lập pháp mầu chính đạo độ tha, Thiện tín, xuất gia, tại gia, Tín tâm tưởng niệm, ắt là độ ngay. Phải trai giới hằng ngày soi xét, Cứ mỗi đêm y phép tham thiền, Hành giả tăng ích phúc điền, Bổn tâm thanh tịnh nghiệp duyên tiêu mòn. Thường tin tưởng lòng son kiên cố, Công tu hành tiến bộ chẳng sai, Ba la mật địa quả bày, Bồ đề chính giác kim đài thưởng công.

SÁM QUÁN ÂM  Cơn sóng gió nổi trôi chiếc lá, Một mình ta vừa lách vừa bơi, Chơi vơi mấy độ chơi vơi, - 53 -


Vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường. Này Phật tử lục phương tế độ, Dụng sắc thân dạy dỗ người mê, Ấy là gió thổi mây về, Nước chao sóng dậy tư bề một phen. Đạo cao cả tập rèn diệu lý, Nước hương thơm miều mỹ tòa son, Ví như thể mẹ tìm con, Cảm thông ứng hiệp khai môn khắp cùng. Vì lẽ đó ta dùng Quán Thế, Bố thí này một thể ban ra, Thí thân nào có nại hà, Phải duyên ta thí để mà độ sinh. Chư Bồ Tát thường hành lục độ, Cơ duyên này nhiều thuở bố vi, Hễ ai có phúc duyên thì, Niệm tâm vừa khởi các Ngài độ cho. Thừa Phật ấy nào đo nào lượng, Biết mấy đời đã hưởng đặc ân, Đã đành là sự thí thân, Thí tài, thí pháp cũng cần như nhau. Tài, pháp thí còn sâu còn rộng, Tài cho ra chẳng mộng chẳng nương, Đã cho thì chớ có tường, Thọ thì chớ nghĩ sự thường vốn không. Lòng bác ái cố công rèn đúc, - 54 -


Dắt người lên đến bậc thăng bằng, Bao nhiêu cũng đủ, ta hằng, Chăm lo hành đạo vớt thăng luân hồi. Từ quá khứ các đời Bồ Tát, Chư Phật đều một loạt hóa sinh, Ra đời độ chúng hữu tình, Dìu ra nhà lửa đến thành Pháp vương. Nhân duyên ấy lập phương khai thị, Phật tử này cố gắng học theo, Thường hành Bồ Tát ráng chèo, Lìa từ thấp quả lần trèo lên cao. Thanh Văn bỏ, nhập vào Bồ Tát, Lấy nhân duyên khai thác đạo mầu, Nay câu lục độ ráng trau, Pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà. Một thừa Phật không ba không bốn, Bởi trí căn minh, độn mà ra, Tựu trung có một đó là, Phật thừa Bồ Tát ráng mà hành theo. Trong kinh nói đủ chiều muôn hạnh, Đủ sắc thân tướng tính quang minh, Đủ thần thông lực tám ngành. Chung quy tính kiến tâm minh tựu thành. Bồ Đề thọ, vốn mình không thọ, Giống hữu tình tuy có mà không, Có nhân duyên mới hiệp đồng, Hiểu trong chân thể tỏ tường bổn lai. - 55 -


Phật tức tâm, tâm ta có Phật, Tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng, Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, Trao câu Mô Phật thì lòng mới nguôi. Tâm tính ấy mau chùi cho sạch, Gội bụi trần học cách thiền gia, Từ bi độ chúng hà sa, Nguy nan cứ dạ Sa Bà lại qua. Quán Âm Phật, Sa Bà dạo khắp, Tìm nạn tại cứu cấp sinh linh, Ấy là lục độ trau mình, Ra ân bố thí dẹp tình phân chia. Thuyền Bát nhã nối tia nhật nguyệt, Tam tạng kinh giải hết lục trần, Phá tan xiềng xích ái ân, Lo câu lục tự chuyên cần độ ta. Đạo cảm ứng Phật ta dung hợp, Nghĩa dung thông chỉ một không hai, Bóng hình hình bóng là ai, Trăng trong nước tịnh không sai bóng lòng. Trên liên tọa chín tầng hé nở, Tấm lòng thành một thuở hóa sinh, Sinh làm Phật, Phật độ sinh, Nhành dương nước tịnh anh linh độ đời. Phật Di Đà là người phàm tục, Đức Thích Ca vốn bậc vương gia, - 56 -


Quán Âm cũng chỉ người ta, Thế Chí vốn cũng là người đầu thai. Phật Hiền Thánh không ai thoát khỏi, Ở kiếp người đi đến Niết Bàn, An tức tịnh, tịnh là an, Hiểu trong tâm trí thấy tràng hạt sen. Khắp lục đạo người chen kẻ lấn, Biển trầm luân mê tính cho vui, Kìa lầu các, nọ cao ngôi, Ba hơi kết cuộc khó thời mang theo. Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ, Trách đất trời sao ở bất công, Hỡi ai ghi lấy làm lòng, Trau câu niệm Phật để hòng độ thân. Ao thất bảo trân châu mã não, Cửu liên hoa ngôi báu dành đây, Muốn ra khỏi kiếp đọa đày, Ráng công tu luyện có ngày hóa sinh. Đừng mến tiếc Nam thành thế giới, Cõi Diêm phù tội lỗi mê tân, Cố công tham cứu học lần, Di Đà miệng niệm chuyên cần chớ sai. Trên Phật Thánh độ tai qua khỏi, Dưới phàm trần hết nỗi khổ luân, Ráng niệm, niệm bất ly thân, Sông mê thoát đặng hóa thân độ đời. Ma Ha Bát Nhã qua thời. - 57 -


Bước lên bờ giác thảnh thơi an nhàn.

SÁM BỒ TÁT  Cúi đầu trước mười phương chư Phật, Chúng con nguyện chân thật kính tin, Phát lời thệ nguyện độ sinh, Y theo giáo pháp, luật, kinh chỉ bày. Ngày nào cũng lắm thay công việc, Vì ngu mê mải miết ân cần, Ngày đêm lo tảo bán tần, Trăm mưu ngàn kế, vô ngần thảm thương. Lạc một bước sa đường xuống hố, Bị vô minh lắm độ truân chuyên, Vào ra sáu cõi triền miên, Mang thân tứ đại thảm phiền biết bao ! Vậy nhân thế hãy mau xét kĩ, Kiếp phù sinh chớ nghĩ lẳng lơ, Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ, Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây. Rút gươm tuệ dứt giây tham ái, Kíp tìm thầy thọ phái quy y, Giữ gìn ngũ giới tam quy, Mở lòng từ mẫn, sân si quyết chừa. Rèn lòng Kinh kệ sớm chưa, - 58 -


Nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi trần, Ngưỡng cầu chư Phật thi ân, Đệ tử phát nguyện ân cần thiết tha. Một là: Nguyện đức Di Đà Cầu xin bá tính trẻ già khắp nơi. Làm lành lánh dữ kịp thời, Nhà nhà an lạc, nơi nơi thái hòa. Hai là: Nguyện đức Thích Ca, Trở đời li loạn hóa ra thái bình. Mở mang vận hội văn minh, Tâm thần thơ thới, nhân tình trung lương. Ba là: Nguyện Chuẩn Đề Vương, Thần thông dẹp hết bốn phương chiến trường. Độ người ngỗ nghịch bạo cường, Bỏ tà quy chánh, theo đường thiện tâm. Bốn là: Nguyện Đức Quán Âm, Độ người thù oán cửu thâm thuận hòa. Giúp bao tai nạn xảy ra, Cùng người tật bệnh điều hòa ăn thuyên. Năm là: Nguyện Đức Phổ Hiền, Độ người chân chánh, giữ quyền an dân, Bốn phương tương ái tương thân, Đồng tuân pháp nước, nhân dân kính nhường. Sáu là: Nguyện Địa Tạng Vương, Độ người xiêu lạc bốn phương được về. Cùng là người chết thảm thê, Hồn linh độ hết đưa về Tây Phương. Kìa, Cực Lạc là nơi an dưỡng, Đất lưu ly vô lượng khiết tinh, Có ao thất bảo quang minh, - 59 -


Có sen chín phẩm như hình bánh xe. Ao thất bảo ngỏa nguê đẹp đẽ, Nước bát công sạch sẽ tinh vi, Bảy hàng cây báu lưu ly, Lan can bảy lớp ma ni sáng ngời. Chim nói pháp hôm mai êm dịu, Hoa trên không lểu nhểu cúng dường. Bồ Đề nảy búp ngát hương, Cúi xin chư Phật đoái thương cứu độ.

SÁM KHUỂ THỦ QUÁN ÂM NGHĨA  Cúi đầu đảnh lễ đức Quán Âm, Tướng tốt Quang minh nguyện lực thâm. Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối, Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm Vô vi phát khởi Từ bi nguyện, Chân thật tuyên dương bí mật âm. Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện, Tiêu trừ tội chướng hết lâm trầm. Long Thiên các Thánh đồng gia hộ, Trăm nghìn tam muội nguyện tu tâm. Thân được Quang minh tâm trí tuệ, Thọ trì công đức thật cao thâm, Trần lao biển cả thề qua lại, Siêu chứng Bồ đề hết lỗi lầm. Con nay xưng tụng nguyện quy y, Các nguyện tùy tâm đều viên mãn. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con biết tất cả Pháp. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, - 60 -


Xin cho con được mắt trí tuệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được nhiều phương tiện. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con lên thuyền Bát Nhã. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con vượt qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được Giới Định Huệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con lên núi Niết Bàn. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con vào vô vi thất. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được thân pháp tánh. Nếu con đến núi dao, Núi dao tự đổ vỡ, Nếu con đến lửa nóng, Lửa nóng tự tàn rụi. Nếu con đến địa ngục, Địa ngục tự khô diệt. Nếu con đến ngã quỷ, Ngã quỷ tự no đủ. Nếu con đến Tu la, Tu la được điều phục. Nếu con đến chúng sinh, Chúng sinh được trí tuệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

SÁM CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM  - 61 -


Cúi đầu lạy Phổ Đà Phật Tổ, Quán Thế Âm cứu khổ hồng trần, Từ bi phổ tế lê dân, Muôn loài nhuần gội hồng ân đức Ngài. Xin độ kẻ hằng ngày chiêm ngưỡng, Giúp người lành hạnh hưởng phước duyên. Gió giông sa đọa ghe thuyền, Tâm thành khẩn đảo, tai liền giảm tan. Rủi lầm bước vào đàng đạo tặc, Vướng đao binh thắt ngặt thảm sầu, Nhờ ơn bủa khắp bốn châu, Tiếng than xúc động tầm âu độ người. Hoặc hung bạo bị nơi xiềng tỏa, Ở hiền lành mắc họa thình lình, Chí thành khẩn vái thánh minh, Quán Âm Bồ Tát anh linh cứu nàn. Gặp yêu quái cản đường ngăn ngõ, Đức Từ hàng chẳng bỏ người lành, Tà ma nghe đến oai danh, Mắt không dám ngó khó hành hại thân. Cảm, thử, thấp, tâm thần trầm trệ, Mang bệnh căn thân thể xốn xang, Hồn mơ chợt tỉnh trí ngoan, Quán Âm niệm đặng, tai nàn sẽ tiêu. Người vô tự, quạnh hiu sau trước, Sửa tấc lòng tác phước khẩn cầu, Cho trai hiển đạt trí mầu, Gái ngoan đoan chính, ngõ hầu thuần lương. Lòng thê thứ nhiều phương tin tưởng, - 62 -


Quán Thế Âm liệu lượng hóa thân, Xót thương trợ kẻ phàm trần, Dắt dìu thuyết pháp chóng gần Phật tiên. Trí ngu muội đảo điên minh mẫn, Tánh sân si cầu khẩn giải oan, Như lòng tà dục dấy loàn, Sớm khuya tụng niệm đặng an tinh thần. Cơn nước lửa khó phần trốn tránh, Lúc hiểm nguy tâm tánh kinh hoàng, Thật lòng khấn vái khỏi nàn, Nhành dương cam lộ rưới tan diệu kỳ ! Đệ tử chúng con quy mạng lễ, Mong ơn trên phổ tế mười phương, Chúng sinh thoát chốn tai ương, Tránh nơi khổ não, tránh đường chông gai. Nhờ Bồ Tát, Như Lai lân mẫn, Độ cho con tinh tấn tu hành, Bền lòng chặc dạ kính thành, Lâm chung mau đặng vãng sinh sen vàng. Cầu cho cha mẹ bình an, Cửu huyền thất tổ nhẹ nhàng siêu thăng. Muôn dân phhước lộc thọ tăng, Nhà yên nước thịnh, người năng làm lành. Mỗi người phát nguyện tu hành, Đồng về Tịnh độ, đến thành Lạc bang. Nam mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm Ứng, QuánThế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

SÁM PHỔ ĐÀ  - 63 -


Phụng Tây Trúc, Phổ Đà lạc đạo, Ngự non châu, cửu khúc trùng trùng, Thủy giang tân, cúc nở nhụy bông, Ve réo rắt, đàn ngâm suối đá. Quán Âm Phật ngự non cung giá, Động Phổ Đà hữu cảnh vô biên, Trên thông reo gió mát tự nhiên, Dưới khe nước rồng chầu phụng múa. Am mây ửng áng hồng lồ lộ, Mấy thứ lá, nhụy nở hây hây, Đào đơm bông, cúc trổ thơm cây, Nghe văng vẳng tiếng người qua lại. Trên đức Phật từ bi quảng đại, Dưới rồng chầu phụng múa tiêu thiều, Non thiên thai, vàng chuộng báu yêu, Cõi Tây Trúc, Long ly chầu chực. Lấy san hô làm cột, Dựng hổ phách làm sườn, Lược đồi mồi làm ngói che sương, Bông sen nở làm thuyền Bát Nhã. Kết hoa nọ xây cầu bỉ ngạn, Bình tịnh thủy rưới hoa Tây Hớn, Nước cam lồ dùng để cứu dân, Máy thiên địa gian lân, Trời có sanh có dưỡng. Chuông Linh Sơn, khai ngục thành Tây. Trống Bát Nhã, tựu đề phóng xả, Điểm thất tinh như Càn Long mã, - 64 -


Hỗn độn khai nhị tất tam cung, Phân Bát quái, lập đàn tứ trụ. Án dà ra đế hồng rị tóa ha. Thỉnh đức Quán Âm, đức Phật Thích Ca Án hồng rị thông hành tóa ha.

- 65 -


SÁM THẬP BÁT QUÁN ÂM 

Quán Âm Bồ Tát đại từ bi, Cứu độ chúng sinh vô thượng kỳ, Tả thủ đề hồ cam lồ thủy, Hữu thủ đề hồ cam lồ thủy, Hữu thủ cử thanh dương liễu chi. Đảnh thượng tải my Mâu Ni Phật, Khẩu trung thường niệm Đà La Ni, Hữu nhân niệm đắc Quán Âm chú, Hỏa khanh hóa khán thanh lương trì. Triêu niệm Quán Thế Âm, Mộ niệm Quán Thế Âm, Niệm niêm tùng tâm khởi, Niệm Phật bất ly tâm. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm, Hương Sơn Hội Thượng Quán Thế Âm, Thiên Trúc Linh Sơn Quán Thế Âm, Phổ Đà Sơn Thượng Quán Thế Âm, Triều Vân Động Lý Quán Thế Âm, Nam Hải Ngạn Biên Quán Thế Âm, Bắc Hải Hà Đầu Quán Thế Âm, Tọa Liên Tương Tử Quán Thế Âm, Phong Ba Lãng Tử Quán Thế Âm, Bổn Thảo Linh Sơn Quán Thế Âm, Hoa Hóa Ngư Long Quán Thế Âm, Bạch Y Tố Hiện Quán Thế Âm, - 66 -


Tăng Phước Minh Vương Quán Thế Âm, Ngũ Luân Pháp Thủy Quán Thế Âm, Ngũ Thập Tam Tham Quán Thế Âm, Thất Thập Nhị Nguyện Quán Thế Âm, Thất Thập Nhị Nguyện Quán Thế Âm, Tam Thập Lục Nguyện Quán Thế Âm, Tằng Tằng Đạm Đạm Quán Thế Âm. Hoặc thị hạ giới cứu lương dân, Hoặc thị hư không vân lý hiện, Hoặc thị ngục trung cứu tội nhân, Hoặc thị giang hà cứu tai nạn, Hoặc thị âm ty độ quỷ hồn, Hoặc thị phòng trung cứu sinh sản. Tam tai bát nạn câu ly khổ, Tứ sinh lục độ tức siêu sinh, Thiên La Thần, Địa La Thần, Nhân ly nạn, nạn ly thân, Nhất thiết tai ương hóa vi trần. Hỏa lâm thân, hỏa bất năng thiêu, Thủy lâm thân, thủy bất năng tiêu, Hữu nhân đọc tụng Quán Âm chú, Giáng phước Diên thọ vĩnh mật miên. Tam tai bát nạn nhất tề tiêu, Đại Bi phổ thí, hóa thành vô lượng số, Thất liệp biến hà sa, tề biến mãn địa, Phổ thí thượng sơn, kỉnh đại bi đô cầu ẩm. Ngã Phật khởi lai phát Quán Âm, Thiên ngôn vạn ngữ khuyến nhân tâm, Nhân tâm khuyến thượng thông thiên bửu. Tiền thế oan nghiệp tốc hội vô. - 67 -


Chúng sinh chỉ vọng thanh vân lộ, Tiếp dẫn chúng sinh xuất thế trần. Niệm Phật tảo trần ai, Tâm hoa tự nhiên khai Bạch vân phân tán tận, Nhật nguyệt chiếu trung đài.

SÁM TIÊU TAI  Chúng con nguyện Phật chứng minh, Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền, Cầu cho tín chủ hiện tiền, Gia đình hạnh phúc bình yên điều hòa . Tiêu tai diên thọ đến già , Phổ Môn trì tụng cả nhà thảnh thơi, Quán Âm gia hộ, vui chơi, Mười hai câu nguyện độ đời nên danh . Thiện nam tín nữ lòng thành , Chuyên trì niệm Phật làm lành thân an , Quán - Âm xem xét thế gian , Cứu người chìm nổi mười phương phiêu trầm. Hằng ngày, niệm Phật Quán – Âm, Tai qua nạn khỏi tuệ tâm sáng lòa, Đương cơn lửa cháy đốt ta , Niệm danh Bồ - Tát hóa ra sen vàng. Trong khi bão tố chìm thuyền , Niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền , Quỷ ma ám hại khùng điên , Niệm danh Bồ Tát mạnh liền bình an . - 68 -


Vào rừng cọp rắn nghênh ngang, Niệm danh Bồ Tát chúng càng chạy xa, Lâm cơn tù tội khảo tra , Quán Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng . Bị trù bị ếm mê man , Quán Âm thường niệm vái van tưởng hình , Cầu Ngài cứu khổ ứng linh , Tùy duyên hóa độ, độ mình hết mê . Nương theo Bồ - Tát trở về , Cùng ngồi tại gốc Bồ đề thuyết kinh , Tay cầm Cam lộ tịnh bình , Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng . Cam lồ rưới khắp thế gian , Thân không tật bệnh thanh nhàn bình an, Quán - Âm cứu khổ tai nàn , Độ đời an lạc mười phương thái bình . Chúng con thành kính cầu xin , Quán - Âm cảm ứng chứng minh đạo tràng.

SÁM CẦU AN  Các con thành kính nguyện lên Cầu xin Tam Bảo ân trên chứng lòng Từ bi nhỏ xuống phúc hồng Độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương. Cùng người bệnh tật đau thương Thảy đều hưởng thụ, miên trường vĩnh an Những người chịu lắm tội oan Lần tiêu túc trái bình an trở về . - 69 -


Với người nghiệp chướng nặng nề Loạn tâm vọng tưởng, tư bề đảo điên Chóng tiêu dứt mối oan khiên An tâm, định tính, mạnh liền như xưa . Những người bệnh hoạn dây dưa Nhờ ơn Phật lực sớm trưa mạnh lành Khắp trong tất cả chúng sinh Năm châu bốn biển đắc thành bình an . Người người tháo cởi dây oan Tương thân, tương ái, kết đoàn giao liên Sùng tu ngưỡng mộ Phật Đà Hướng về Tam Bảo tuệ liền mở khai . Minh tâm kiến tính như Lai Thoát vòng đau khổ ra ngoài trái oan Cầu xin Tam Bảo phúc ban Chứng lòng đệ tử cầu an đắc thành .

SÁM TỪ TÂM  Con quỳ lạy Phật chứng minh, Với lòng thành kính tụng kinh cầu nguyền. Cầu cho tín chủ hiện tiền, Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa. Thọ trường hưởng phước nhàn ca, Phổ Môn Kinh tụng trong nhà thảnh thơi. Quán Âm phù hộ an vui, Mười hai lời nguyện độ đời nên danh. Thiện nam tín nữ lòng thành, Ăn chay niệm Phật làm lành vái van. - 70 -


Quán Âm xem xét thế gian, Rước người chìm nổi mười phương phiêu trầm Mau mau niệm đức Quán Âm, Tai qua nạn khỏi định tâm sáng lòa. Đương cơn lửa cháy đốt ta, Niệm danh Bồ tát hóa ra sen vàng. Gió đông đi biển chìm thuyền, Niệm danh Bồ tát sóng tan hết liền. Tà ma quỷ quái khùng điên, Niệm danh Bồ tát bình yên thoát nàn. Vào rừng cọp rắn nghênh ngang, Niệm danh Bồ tát chúng liền tránh xa. Tội tù ngục tối khảo tra, Quán Âm tưởng niệm, thoát ra nhẹ nhàng. Bị trù bị ếm mê man, Quán Âm niệm niệm vái van tịnh bình. Quán Âm thọ ký làm tin, Tùy duyên thuyết pháp, độ mình hết mê. Nương theo Bồ tát trở về, Thấy mình ngồi gốc Bồ đề giống in. Tay cầm bầu nước tịnh bình, Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng. Cam lồ rưới khắp thế gian, Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Quán Âm cứu hết tai nàn, Độ đời an lạc mười phương thái bình. Quán Âm điểm đạo độ mình, Quán Âm Bồ tát chứng minh độ đời.

- 71 -


SÁM KHUYẾN TU  Chữ Rằng công đức vô lường, Mười phương chư Phật thường thường độ sinh. Ai ơi gắng chí tu hành. Để sau đến bậc vô sinh mà nhờ. Người đời sớm biết tri cơ, Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dầy, Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, Não phiền cũng bởi thân tâm của mình Chớ nên hại vật sát sinh, Tu nhân tích đức mới thành thanh cao Cuộc đời như giấc chiêm bao, Công danh phú quý khác nào lửa diêm Phật Tiên xưa cũng người phàm, Tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sinh Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng, Dẫu cho ngàn tứ muôn chung một thời Của đời trả lại cho đời, Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng? Đổi thay máy tạo không ngần, Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, Khuyên đừng trách lẫn trời già, Đáo đầu thiện ác chính tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau, Ngẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, Giờ không toan liệu, sau rồi làm sao? - 72 -


Khuyên đừng ngại chút công lao, Nhằm vào bờ giác, tầm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, Ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng, giải oan gia, Trì trai, niệm Phật ấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du, Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Thiện căn trước đã tài bồi, Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh Tránh vòng lục dục thất tình, Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phúc tội tại tâm, Mình làm mình chịu không lầm mảy may Máu tham tràn khắp xưa nay, Lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai. Chớ ham chen lấn đua đòi, Cũng đừng ỷ sức cậy tài là xong. Vượn còn biết mến trăng trong, Người sa vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chính lý mà suy, Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, Đừng ham đắm cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cũng tàn, Pháp mà kêu lớn càng tan xác nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, Nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Dốc lòng niệm Phật A - Di, Sớm trừ vọng niệm, hiếu kỳ tử sinh. - 73 -


A - Di - Đà Phật chứng minh, Chí tâm quy mệnh, phù sinh chẳng cầu Căn lành phúc tuệ trồng sâu, Rõ thông mùi đạo nhiệm màu lắm thay Hoa sen thượng phẩm cao dày, Tây Phương Tịnh Độ định ngày vãng sinh Ai ơi, gắng chí tu hành, Cho mau kết quả, quốc thành thẳng qua Chúng con phát nguyện thiết tha, Cầu về Cực Lạc, Di - Đà phóng quang.

SÁM PHÁT NGUYỆN  Cúi đầu kính lạy Quán Thế Âm Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu Lắng nghe cứu độ vớt trầm luân. Cành dương vẩy nước thiêng cam lộ Gột sạch tâm con mọi cấu trần Con xin một lòng về nương tựa Nguyện ước ngàn lời xin kính dâng. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện nhìn sâu vào năm uẩn. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện được thấy tự tính không . Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện sớm lên bờ giải thoát. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm - 74 -


Con nguyện vượt thắng mọi tai ương. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện ngồi trên thuyền Bát Nhã. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện có mặt đủ ba thân. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện thành tựu quả giải thoát. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện nuôi dưỡng đại bi tâm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện thâm nhập Như Lai Tạng. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Con nguyện gạn lọc tâm trong. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Cho con vượt thoát hầm ái dục Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Cho con đập vỡ khối trần tâm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Cho con đủ phương tiện quyền xảo Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Cho con xây dựng được Tăng thân. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Cho con chuyển hóa được hờn giận Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Cho con nhổ được gốc vô minh . Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Cho con đưa cao đuốc chính tín Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Cho con được mắt tuệ sáng trong. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm - 75 -


Xin trên tay có đóa sen vàng. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin mắt nhìn thấy được Pháp thân. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện xây dựng tình huynh đệ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện bồi đắp nghĩa đồng môn. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện tập nói lời ái ngữ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện học nhìn bằng mắt thương. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện thành tựu hạnh Đế Thích Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện chính niệm sống phân minh. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện định căn mau thành tựu Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện ngày đêm bước kiện hành. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện an cư trên thật địa. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin nguyện được ngũ nhỡn lục thông. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin cùng con đi vào vùng chiến tranh Chấm dứt đao binh, im hơi bom đạn. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin cùng con đi vào vùng khổ bệnh Đem theo linh dược cam lộ thanh lương . Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm - 76 -


Xin cùng con đi vào cõi ngã quỷ Đem theo pháp thực hiểu và thương . Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin cùng con đi vào vùng địa ngục Giải trừ nhiệt não đem lại thanh lương . Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Xin cùng con đi vào vùng tranh chấp Giải tỏa hận thù khơi suối yêu thương. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm .

SÁM QUY NGUYỆN  Trầm hương xông ngát điện, Sen nở Phật hiện thân, Pháp giới thành thanh tịnh, Chúng sinh lắng nghiệp trần. Đệ tử tâm thành kính Hướng về nơi Tam Bảo Phật là thầy chỉ đạo, Bậc tỉnh thức vẹn toàn. Tướng tốt hảo đoan trang, Trí và bi viên mãn. Pháp là con đường sáng, Dẫn người thoát cõi mê. Đưa con trở về nhà Sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp Cùng đi trên đường vui. - 77 -


Tu tập hạnh giải thoát, Làm an lạc cuộc đời Đệ tử nương Tam Bảo, Trên con đường học đạo. Biết Tam Bảo từ tâm. Nguyện xin chuyên cần học Làm sáng lòa ngọc quý, Nguyện theo hơi thở mình. Nở nụ cười an lạc, Nguyện học nhìn cuộc đời, Bằng con mắt quán chiếu Nguyện xin tìm hiểu hết Nỗi khổ của mọi loài. Tập từ bi, hỷ xả, Sáng cho người thêm vui, Giúp cho người bớt khổ. Đệ tử nguyện thiểu dục, Sống lành mạnh an hòa, Cho thân thể kiện khang, Nguyện rũ bỏ âu lo Học tha thứ bao dung, Cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin đền báo Ơn cha mẹ, thầy cô Ơn bè bạn, chúng sinh, Nguyện tu học tinh cần Cho hoa bi trí nở. Mong muốn một ngày kia, Cứu độ được mọi loài, Vượt ra ngoài cõi khổ, - 78 -


Xin nguyện Phật chứng minh, Gia hộ cho chúng con Đại nguyện chóng viên thành

SÁM PHỔ HIỀN  Một là đỉnh lễ mười phương Hết lòng thành kính thường thường chẳng sai. Hai là khen ngợi Như - Lai, Cha lành bốn loại, hiệu Ngài Thích Ca. Ba là phát nguyện thiết tha, Cúng dường rộng lớn, thuận hòa chung vui. Bốn là tội lỗi tạo nuôi, Ăn năn dứt sạch, dữ mười điều hay. Năm là vui vẻ tháng ngày, Tùy duyên giúp đỡ chẳng lay tấc lòng Sáu là tâm vẫn hằng mong, Bánh xe chính pháp chuyển vòng cứu nguy ! Bẩy là thỉnh Phật một khi, Ra đời độ thế, được thì hân hoan. Tám là nhờ Phật bảo ban, Học hành là chính pháp vẹn toàn mới thôi. Chín là thường nguyện khắp nơi, Người người thỏa thuận, lời lời êm vui Mười là công đức đắp bồi. Nguyện đem hồi hướng cho người hưởng chung. Thế Tôn lời dạy tỏ tường Năm điều quán tưởng phải thường xét ra: Ta đây phải có sự già, - 79 -


Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, Thế nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, Thế nào tránh khỏi tử sinh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, Nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, Theo ta như bóng theo hình, Ta thọ quả báo phân minh cát tường.

SÁM CỨU KHỔ  Cúi đầu làm lễ Bổn sư Nguyện cho bá tính tiêu trừ nạn tai. Lại cầu Quán Âm Như Lai, Tầm thanh cứu khổ hằng ngày chúng sinh Cõi đời tật bệnh tử sinh, Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều Sáng ra từ sớm đến chiều, Biết bao tai nạn rất nhiều hiểm nguy. Thấy đời liệt liệt oanh oanh, Miếng mồi phú quý công danh tạo thành Nguyện Ngài đức cả tầm thanh, Cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân. Chúng con lễ bái Quán Âm, Xót thương cứu khổ, từ tâm biển trần. Tay cầm dương liễu ân cần, - 80 -


Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ. Cúi đầu sinh tử mơ hồ, Phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiêu. Hằng ngày tai nạn rất nhiều, Cầu Ngài cứu khổ mai chiều hóa thân, Độ đời bách tính vạn dân, Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui, Cha sinh con thảo dưỡng nuôi, Mẹ hiền đức độ khiến xui làm lành. Nhà nhà an lạc tịnh thanh, Bốn mùa tám tiết hóa sinh thuận hòa. Nhân dân lạc nghiệp âu ca, Hòa bình thế giới, quốc gia an lành. Tránh điều quả báo sát sinh, Tìm đường đạo đức cha lành Thích ca. Tụng kinh niệm Phật Di-đà. Cầu cho bách tính toàn gia an lành. Hiện tiền phúc quả viên thành, Khắp cả nam nữ tâm sinh hiền từ. Mọi người tật bệnh tiêu trừ, Noi theo chính pháp Bổn sư tu hành. Chúng con lễ bái chí thành, Nguyện mau thoát khỏi tử sinh luân hồi. Cõi đời khổ não lắm ôi! Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng Nam mô Tịnh độ lạc bang, Dắt díu đệ tử Tây Phương mau về.

QUÁN CHIẾU THỰC TẠI - 81 -


 Không truy tìm quá khứ, Không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, Tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính là đây. Không động, không lung lay. Hãy thực hành như thế! Không một ai biết trước Cái chết đến lúc nào, Tử thần có đợi đâu, Làm sao điều đình được. Vì thế nên nỗ lực, Tinh tấn suốt đêm ngày, Tỉnh thức từng phút giây, An trụ bằng chính niệm. Như vậy mới xứng đáng Người biết sống một mình, Người ấy đã tôn vinh Đạo nhiệm mầu vô thượng. 

HỒI HƯỚNG  Tụng Kinh công đức vô biên - 82 -


Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa Chúng sinh pháp giới bao la Đều về Cực Lạc Di Đà Tây thiên. Nguyện tiêu ba chướng não phiền Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời Nguyện trừ tội chướng bao đời Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha. Nguyện sinh Tịnh Độ Di - Đà Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình Hoa khai ngộ pháp vô sinh Cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta. Nguyện đem công đức tạo ra Hướng về khắp cả gần xa nương nhờ Con cùng muôn loại thân sơ Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui .  Nam Mô Sa Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư Tứ Sinh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bách Ức Hóa Thân Bản Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần – 3 tiếng chuông )

TAM TỰ QUY  Quy y Phật con hết lòng kính Phật Lượng từ bi con nguyện học theo ngài Thương chúng sinh khắp vũ trụ muôn loài - 83 -


Một tính giác thể đại đồng vạn vật . (1 lễ - chuông)

Quy y Pháp con gắng theo học Pháp Được thức tâm giải thoát cảnh lầm mê Pháp vô sinh chư Phật thảy nương về Bát chính đạo, cùng tứ y diệu pháp. (1 lễ - chuông)

Quy y Tăng con quý trọng Tăng già Hòa hiệp chúng lẽ sống chung bình đẳng Thanh tịnh giới thể trang nghiêm vẳng lặng Đức chứa đầy, kiêm đủ tài năng. (1 lễ - chuông)

Phẩm kinh con đọc xong rồi, Nguyện xin phúc đức vun bồi chúng sinh , Người người thức tỉnh tu hành , Bến mê phút chốc biến thành ao sen . Lý kinh sáng suốt như đèn, Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền, Nguyện con cùng pháp có duyên , Gặp người trí thức bạn hiền cùng tu . Ngày ngày tinh tấn công phu, Pháp đặng chẳng để mờ lu lạnh lùng, Cúi xin Đức Phật chứng lòng , Con nguyện quyết trí gắng công tu trì . (1 lễ - chuông)

KỆ TỤNG S AU KHI TỤNG KINH XONG  Thiên, A Tu La, Dược Xoa đẳng, Lai thính Pháp giả ưng chí tâm, Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn, - 84 -


Các các cần hành Thế Tôn giáo. Chư hữu thính đồ lai chí thử, Hoặc tại địa thượng hoặc hư không, Thường ư nhân thế khởi từ tâm, Trú dạ từ tâm y pháp trú. Nguyện chư thế giới thường an ổn, Vô biên phước trí ích quần sinh, Sở hữu tội nghiệp tận tiêu trừ, Viễn ly chúng khổ quy viên tịch. Hằng dụng giới hương đồ oanh thể, Thường trì định phục dĩ tư thân, Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, Tùy sở trú xứ thường an lạc. ( cúi đầu xuống rồi đi ra )

1- VĂN CÚNG PHẬT  Thiên thượng thiên hạ vô như Phật Thập phương thế giới diệc vô tỷ Thế gian sở hữu ngã tận kiến Nhất thiết vô hữu như Phật giả.  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Phật. (3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Pháp. (3 lần)

Nam mô Thường trụ thập phương Tăng. (3 lần)

Nam mô Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. - 85 -


(3 lần)

Nam mô Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. (3 lần)

Nam mô Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Cực Lạc Giáo chủ A Di Đà Phật. (3 lần)

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (3 lần)

Nam mô Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. (3 lần)

Nam mô Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. (3 lần)

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Đại Lực Đại Thế Trí Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN Nam mô tát pha đát tha nga đá, pha lồ chỉ đế. Án! Tam bạt ra, tam bạt ra hồng. - 86 -


(3-7-21 lần)

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đá da, đát điệt tha. Án! Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha . (3-7-21 lần)

Thử thực sắc hương vị Thượng cúng mười phương Phật Trung phụng chư Hiền Thánh Hạ cập lục đạo phẩm Đẳng thí vô sai biệt Tùy nguyện giai bảo mãn Linh kim thí giả đắc, Vô lượng Ba la mật Tam đức lục vị, Cúng Phật cập Tăng Pháp giới hữu tình, Phổ đồng cúng dàng. Án ! Nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3-7-21 lần)

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị Lượng đẳng Tu Di vô quá thượng Sắc hương mỹ vị biến hư không Duy nguyện Từ Bi ai nạp thọ  Nam mô phổ cúng dường Bồ Tát ma ha tát. (3 lần)

Tứ sinh cửu hữu đồng đăng, Hoa tạng huyền môn. Bát nạn tam đồ, Cộng nhập Tỳ lô tính hải.  Cúng Phật đã xong Nguyện cho chúng sinh - 87 -


Sở tác giai biện, Cụ chư Phật Pháp.

2- VĂN CÚNG CHÚNG SINH  Lửa cháy rừng rực thiêu thành sắt Thành sắt cô hồn bị thiêu đốt Cô hồn muốn sinh về Tịnh Độ Nghe tụng Hoa Nghiêm bốn câu kinh.  Nếu ta muốn biết rõ Các đức Phật ba đời Nên quán tính pháp giới Thảy đều do tâm tạo. PHÁ ĐỊA NGỤC CHÂN NGÔN Án già la đế, da sa bà ha. (3 lần)

PHỔ TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN Nam mô bộ bộ đế, rị già rị đá, dị đát đá nga, đá da. (3 lần)

GIẢI OAN KẾT CHÂN NGÔN Án tam đà ra già đà, sa bà ha. (3 lần)

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nam mô Thường trụ mười phương Phật. Nam mô Thường trụ mười phương Pháp. Nam mô Thường trụ mười phương Tăng. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. - 88 -


Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Minh Dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Khải Giáo Át Nan Đà Tôn Giả.  Cô hồn quy y Phật Cô hồn quy y Pháp Cô hồn quy y Tăng.  Cô hồn quy y Phật phúc tuệ tôn Cô hồn quy y Pháp ly dục tôn Cô hồn quy y Tăng thanh tịnh tôn.  Cô hồn quy y Phật kính Cô hồn quy y Pháp kính Cô hồn quy y Tăng kính.  Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác Đều do ba độc tham, sân, si Từ thân, miệng, ý, phát sinh ra Hết thảy cô hồn cầu sám hối.  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.  Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn Tự tính pháp môn thệ nguyện học Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành.  DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN - 89 -


Án ! Bát la mạt lân đà lãnh, sa bà ha. (3 lần)

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHÂN NGÔN

Án ! A rô lặc kế, sa bà ha. (3 lần)

KHAI YẾT HẦU CHÂN NGÔN

Án ! Bộ bộ đế, rị già đá, dị đát đá nga đá da. (3 lần)

TAM MUỘI GIA GIỚI CHÂN NGÔN

Án ! Tam muội gia tát đỏa phạm. (3 lần)

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đá tha nga đá, phạ rô chỉ đế. Án ! Tam bạt ra, tam bạt ra hồng. ( 3-7-21 lần )

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia, đát điệt tha. Án ! Tô rô tô rô, bát ra tô rô , bát ra tô rô, sa bà ha. ( 3-7-21 lần )

NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN

Án ! Tông tông tông tông tông. (3 lần)

NHŨ HẢI CHÂN NGÔN

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm . Án ! Tông. (3 lần)

Nam mô Đa Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô mô Diệu Sắc Thân Như Lai . Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai. Nam mô Ly Bố Úy Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai . Nam mô A Di Đà Như Lai .  Thần chú gia trì tịnh Pháp thực, - 90 -


Khắp thí hà sa chúng cô hồn, Nguyện đều no đủ xả tham lam, Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ, Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề, Rốt ráo chóng thành Vô Thượng đạo, Công đức vô biên suốt đời sau, Hết thảy cô hồn đồng pháp thực.  Này các cô hồn chúng, Nay tôi khắp hiến cúng , Thức ăn biến mười phương, Tất cả cô hồn hưởng. Nguyện đem công đức này, Hồi hướng về khắp cả, Tôi và hết chúng sinh, Đều trọn thành Phật đạo.  THÍ VÔ GIÀ THỰC CHÂN NGÔN

Án ! Mục lực năng, sa bà ha. (3 lần)

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

Án ! Nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật ra hộc. ( 7-21 lần)

MA HA BÁT NHÃ TÂM KINH Đức Bồ Tát hiệu Quán tự Tại, Dầy công tu tuệ mới mở mang, Chân Như một ánh linh quang, Chiếu soi năm uẩn đều không có gì. Bát Nhã tuệ soi đi khắp chốn, Dứt mọi đường khốn khổ tai nàn, - 91 -


Xá lợi! Tâm chớ nghi nan, Sắc kia nào khác, cái không đâu mà. Cái không nọ nào xa cái sắc, Sắc là không, không sắc như nhau, Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu, Chân không xét cũng một mầu thế thôi. Này Xá Lợi! Nghĩ coi có phải, Những pháp không xét lại thực là: Chẳng sinh, chẳng diệt đó mà, Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không. Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ, Như hư không, sắc vẻ gì đâu, Thọ, tưởng, hành, thức sạch lầu, Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt còn đâu nương nhờ. Thân, ý cũng hững hờ như thế, Lục trần kia cũng kể là không, Đã không nhãn giới suốt thông, Đến ý thức giới cũng không thấy gì. Bởi vô minh nương chi mà có, Bản tính không soi nó phải tiêu, Đã không lão tử hiểm nghèo, Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy. Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay! Trí còn không đó, Đắc này được đâu, Vô sở đắc là câu tuyệt diệu, Bồ tát xưa khéo liệu đường tu. Chân không bản tính như như, Nhờ tuệ Bát nhã thực hư soi làu, Không ngăn ngại, còn đâu lo sợ, Mộng tưởng không, tâm chẳng đảo điên. - 92 -


Chân như bản tính thiên nhiên, Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu, Tam thế Phật, ngôi cao chứng quả, Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên. Bát nhã này rất thiêng liêng, Ấy Đại thần Chú giúp lên Đạo Thiền, Là Thần chú Đại Minh sáng chói, Chú vô Thượng vòi vọi cao xa. Vô Đẳng Đẳng chú ấy mà, Gồm đủ Thần lực thực là tối linh, Những khổ não thênh thênh trừ hết, Lời nói này chân thật chẳng ngoa. Vậy nên Bát Nhã thuyết qua, Đây câu Thần chú niệm ra như vầy: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Ma ha Bát Nhã Ba la Mật Đa. (3 lần – 1 tiếng chuông)

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá, tất đam bà tỳ, a di lị đá, tỳ ca lan đế, a di lị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị già, già na chỉ đá, ca lệ sa bà ha. (3 lần– 1 tiếng chuông )

PHỔ HỒI HƯỚNG CHÂN NGÔN Án ! Sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng, tát cáp ra, ma ha thính, cáp ra hồng. (3 lần– 1 tiếng chuông )

Nguyện ngày an lành đêm an lành, Ngày đêm sáu thời thường an lành, - 93 -


Hết thảy các thời đều an lành, Nguyện ngôi Thượng Sư ai nhiếp thụ, Nguyện ngôi Tam Bảo thường ủng hộ.  Bốn loài đều lên ngôi đất báu, Ba cõi đồng thác sinh liên trì, Hà sa ngã quỷ chứng Tam Hiền, Vạn loại hữu tình đăng Thập Địa. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần– 1 tiếng chuông )

 Thí thực công đức lớn vô cùng, Bao nhiêu phúc đức xin hồi hướng, Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm, Sớm về nước Phật Vô Lượng Quang. Hết thảy mười phương Phật ba đời, Các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát, Quảng đại trí tuệ lên bờ giác, Chín nơi hiện có và bốn loài. Đều siêu thăng cửa Huyền Hoa Tạng, Chốn đau khổ ba đường tám nạn, Cùng vào bể tính Pháp Như Lai. Nam mô Thoát Khổ Luân Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 tiếng chuông )

KHOA PHÓNG SINH  Chúng sinh đây có bấy nhiêu , - 94 -


Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn, Các ngươi trước lòng trần tục lắm, Nên đời nay chìm đắm sông mê. Tối tăm chẳng biết tu trì, Gây nên tội báo, lại về mình mang. Sống đọa đầy, chết thường đau khổ, Lông, vẩy, sừng, có đỡ được đâu. Dù là bay trước lặn sau, Lưới vây, tên bắn, lưỡi câu thả mồi. Tát cạn bắt, cùng hun hơi độc, Lúc đó dù kêu khóc ai thương. Nằm trên chốc thớt là thường. Hồn còn phảng phất, nấu, rang xong rồi. Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc, May sao nhờ được bậc Thiện nhân, Cứu cho ngươi được thoát thân , Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu. Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật, Xong dốc lòng quy Pháp, quy Tăng. Quy rồi tội chướng sạch băng, Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi. Phát tâm tu sau rồi được hưởng, Về phương Tây sung sướng đời đời. Lên tòa sen được thảnh thơi, Không hề lưu chuyển, yên vui tháng ngày. Xin đại chúng ra tay cứu khổ, Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh, Cùng nhau dốc một lòng thành, Nguyện cho đều thoát khỏi vòng trầm luân. ( chuông )

 - 95 -


Nhữ đẳng (thủy tính–không hành) chúng sinh quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng . ( 3 lần- chuông )

Nhữ đẳng (thủy tính–không hành) chúng sinh quy y Phật kính, Quy y Pháp kính, Quy y Tăng kính. (3 lần -chuông )

Quy y Phật rồi không phải đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi không phải đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi không phải đọa làm súc sinh. (chuông )

 Chúng sinh các ngươi đã quy y Tam Bảo trọn vẹn rồi, thì nghiệp chướng của các ngươi từ đây được tiêu trừ, trí tuệ được mở mang, để các ngươi phát tâm Bồ Đề, cầu nguyện khi trút bỏ cái thân súc sinh này, sinh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen hóa sinh, nhập ngôi bất thoái. Vậy nên có kệ chú rằng:  Các ngươi nghiệp chướng xưa kia dày, Nên mới bị tên đạn lưới vây, May có thiện duyên công đức lớn, Quy y Tam – Bảo tội tiêu ngay.  Nay xin đại chúng hiện diện dự khóa lễ này, hãy vì những chúng sinh kia mà nhất tâm niệm Phật.

KỆ KHAI CHUÔNG - 96 -


 Hồng chung vang vọng tiếng ban đầu, Địa ngục A Tỳ thăm thẳm sâu , Thiên đường Hữu Đảnh ngân vang khắp, Trước Phật mười phương con cúi đầu . Cha mẹ sinh thành, thầy bạn tốt , Quốc dân thủy thổ dám quên đâu , Thú cầm thoát khỏi tay săn bắn , Địa Tạng, Quan Âm con nguyện cầu . Ân oán nhiều đời tợ biển sâu , Lẽ đạo huyền vi rất nhiệm mầu , Tẩy sạch lòng trần lên giải thoát , Nghe chuông nhớ Phật hết ưu sầu . NAM MÔ ĐỊNH TÂM VƯƠNG BỒ TÁT ( 3 lần )

KỆ THU CHUNG  Chuông chùa vang vọng khắp muôn nơi , Cảnh tỉnh trần ai giấc mộng đời , Sức kiệt hơi tàn buông tất cả, Nhớ câu niệm Phật thoát luân hồi. NAM MÔ ĐĂNG VÂN LỘ BỒ TÁT ( 3 lần )

- 97 -


NGHI THỨC NIỆM THỰC NGẮN CÚNG DƯỜNG : - Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. - Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. - Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. - Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. - Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. - Mười phương ba đời hết thảy chư Phật. - Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. - Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. - Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. - Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, ba đức sáu vị, cúng Phật cùng Tăng, mười phương chúng sinh, khắp đồng cúng dường. Đến khi ăn cơm, nguyện cho chúng sinh. Ăn món thiền duyệt, pháp hỷ sung... mãn.... XƯỚNG TĂNG BẠT ! (dành cho vị dẫn chúng đọc)

Phật dạy đại chúng, khi ăn tâm tưởng năm phép quán, tán tâm nói chuyện, của tín thí khó tiêu. Thỉnh chư đại chúng nghe tiếng kiền chùy, ai nấy nhất tâm giữ các chính niệm.... ĐẠI CHÚNG CÙNG HÒA

A Di Đà Phật. (Vị đi xuất sinh đứng giữa đại chúng nói )

Thỉnh đại chúng thụ trai 

TRIẾT TRAI - 98 -


Khể thủ quy y tô tất đế, Đầu diện đính lễ Thất câu chi, Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đá nẫm, tam miệu tam Bồ Đề, câu tri nẫm, đát điệt tha. Án ! Chiết lệ chủ lệ, chuẩn đề, sa bà ha . (3 lần)chuyển mõ tụng

Vì việc gì bố thí, ắt sẽ được như ý. Nếu như vui mà thí, sau ắt được an vui Ăn cơm xong rồi, nguyện cho chúng sinh Tất cả các việc, đầy đủ như.... pháp.... HẾT

NGHI THỨC NIỆM THỰC DÀI - 99 -


Nam mô A Di Đà Phật (3 biến) Nam mô đạo tràng giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương Tam - Bảo, Bồ - Tát Thánh Tăng, Cúi xin chẳng bỏ từ bi, rủ quang chiếu suốt. Thiết nghĩ đệ tử chúng con chẳng cấy mà ăn, Chẳng dệt mà mặc, thân hình máu thịt, toàn nhờ tín thí. Ngửa trông ơn Phật tỏa ánh linh quang, Lân mẫn hữu tình, biển phúc mênh mông sóng cuộn, quạt lớn gió lành, Khiến cho người thí hôm nay được đàn ba la mật, Đều thấm nhuần mưa pháp, người thọ dụng được quả Bồ Đề tròn sạch, chung tới hội ao sen, công không lọt khuyết, phúc lành viên tịnh. Nguyện Phật từ bi thương xót nhiếp thọ. Xin ban từ bi thương xót nhiếp thọ, xin ban từ bi thương xót nhiếp thọ. TAM BÁT LA GIÀ ĐÁ ( 3 lần )

Sức pháp khó thể lường, từ bi không chướng ngại, bẩy hạt biến mười phương, thí đều khắp pháp giới. Đại bàng chim cánh vàng, quỷ thần nơi đồng hoang, Mẹ con quỷ La Sát, cam lồ no đầy tràn.  Con nguyện đem sức mình Tu hành ngày hôm nay Có bao nhiêu phúc đức Hồi hướng chúng quỷ thần Ăn rồi hết mọi khổ Bỏ thân sinh chỗ vui Phúc báo của Bồ - Tát - 100 -


Vô - Tận như hư không Thí được quả như vậy. Tăng trưởng không thôi dứt Án ! Độ lơị ích sa bà ha

( 3 lần)

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN Nam mô tát phạ, đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế. Án, tam bạt la, tam bạt la hồng. (7 lần)

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da. Đát điệt tha. Án, tô rô, tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (7 lần)

NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN Úm! Tông, tông, tông ,tông . (3 lần) NHŨ HẢI CHÂN NGÔN: Nam mô tam mãn đa, một đá nẫm, án tông . (3 lần)

Nam mô Đa Bảo Như Lai Nam mô Bảo Thắng Như Lai Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai Nam mô Ly Phố Úy Như Lai Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai  Bẩy Đức Phật Như Lai Chứng minh công đức cho , Các chúng quỷ thần ơi, Tôi nay khắp cúng dường, Thức ăn biến mười phương Tất cả quỷ thần hưởng. Nguyện đem công đức này, - 101 -


Hướng về khắp tất cả, Con và hết chúng sinh, Trọn đều thành Phật đạo. THÍ VÔ GIÁ THỰC CHÂN NGÔN Án ! Mục lực năng sa bà ha. (3 lần) PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN Án! Nga nga nẵng tam ba phạ phiệt nhật la lộc. (7 lần -chuyển mõ)

Đến khi ăn cơm, xin nguyện chúng sinh. Ăn món thiền duyệt, pháp hỷ sung... mãn.... XƯỚNG TĂNG BẠT ! (dành cho vị dẫn chúng đọc)

Phật dạy đại chúng, khi ăn tâm tưởng năm phép quán, tán tâm nói chuyện, của tín thí khó tiêu. Thỉnh đại chúng nghe tiếng kiền chùy, ai nấy nhất tâm giữ các chính niệm. DÂNG BÁT Tay nâng bát cơm, Nguyện cho chúng sinh, Thành tựu pháp khí, Nhận trời người cúng . Án ! Chỉ rị chỉ rị, phạ nhiệt la hộc (3 biến)

TAM ĐỀ ( mỗi miếng cơm lại thầm nguyện )

Miếng thứ 1: Nguyện dứt tất cả điều ác. Miếng thứ 2: Nguyện làm tất cả hạnh lành. Miếng thứ 3: Nguyện độ hết thảy chúng sinh. NGŨ QUÁN ( trong khi ăn thầm tưởng năm pháp quán )

1 - Xét công tu nhiều ít so với thức ăn của người - 102 -


đem đến hiến cúng. 2 - Xét đức hạnh của mình, đầy đủ hay thiếu mà thọ nhận cúng dường. 3 - Phòng tâm lìa xa tội lỗi , tham sân si là nguồn gốc của sự khổ đau. 4 – Chính là vị thuốc hay, chữa bệnh khô gầy của thân thể. 5 - Vì thành đạo nghiệp, cho nên mới thọ cơm này . ĐẠI CHÚNG CÙNG HÒA

Nam mô A Di Đà Phật. (Vị đi xuất sinh đứng giữa đại chúng nói )

Thỉnh đại chúng thụ trai 

TRIẾT TRAI Khể thủ quy y tô tất đế, - 103 -


Đầu diện đính lễ Thất câu chi, Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đá nẫm, tam miệu tam Bồ Đề, câu tri nẫm, đát điệt tha. Án ! Chiết lệ chủ lệ, chuẩn đề, sa bà ha . (3 lần)chuyển mõ tụng

Người hành pháp bố thí, Thu hoạch nhiều lợi ích, Nếu vui vẻ hiến cúng, Liền có được an lạc . Ăn cơm xong rồi, Nguyện cho chúng sinh, Thực hiện viên mãn, Tu học Phật Pháp. Quần áo con mặc đây , Nhờ công người may dệt, Cơm ngày ăn ba bữa, Nhớ nỗi khổ nhà nông. Nguyện cho người hiến cúng, Ruộng phúc ngày thêm nhiều, Kẻ mất được siêu sinh , Người còn sống an lạc, Mười phương chư chúng sinh, Đồng trọn thành Phật đạo . HẾT

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT - 104 -


Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn,ôn dịch. Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này. Bốn là, các vị Hộ pháp thiện thần thường ủng hộ nên những lời dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo lánh xa không dám hãm hại. Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. Bảy là, lời nói, việc làm trời người hoan hỉ, đến đâu cũng được mọi người kính mến, ngợi khen. Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân. Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sinh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phúc lộc tròn đầy. Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phúc điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phúc quả thù thắng. Sinh ra nơi nào cũng được thấy Phật, nghe pháp, phúc tuệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY: “Ấn tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp hội chúc thọ, thành hôn, cầu phúc, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phúc đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

- 105 -


NAM MÔ HỘ PHÁP VI ĐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT

- 106 -


MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC VỀ

TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG 

CHÙA CAO LINH Bắc Hà -Bắc Sơn - An Dương Thành Phố Hải Phòng Điện thoại : 0313 – 589 673 ; 589 850 FAX : 0313 - 589850 Email : giacnghien2002@yahoo.com.tw Wes: nhangianphatquoc. vn

- 107 -


KINH PHỔ MÔN NGHĨA  Thượng Tọa - Thích Thanh Giác biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO Nhà số 4 – lô 11 – Trần Duy Hưng – Hà Nội ĐT : 04 – 5566701 – Fax : 04 – 5566702 ======================== Chịu trách nhiệm xuất bản

NGUYỄN CÔNG OÁNH *** Biên tập : Sửa bản in : Bìa : Trình bày :

Nguyễn Thị Quỳnh Thích Giác Nghiên Thích Giác Nghiên Thích Long Thiền.

Đối tác liên kết TỔ IN KINH VĨNH HOẰNG Chùa Cao Linh – xã Bắc Sơn Huyện An Dương – Thành Phố Hải Phòng In 1 .000 bản , khổ 15,5 × 23 cm , tại công ty In & văn hóa phẩm . Số xuất bản : 342-2008 CXB /397 – 140 /TG In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2009

- 108 -


佛說 妙法 蓮華 經普 門品

- 109 -

Kinh Phổ Môn  

Kinh Pho Mon

Kinh Phổ Môn  

Kinh Pho Mon

Advertisement