Nordiskt Forum Malmö 2014 Programtidning

Page 1

Sveriges Kvinnolobby, Sverige | Kvinderådet, ­Danmark |

Krisesenter­sekretariatet, Norge | Naisjärjestöt Yhteistyössä – ­Kvinno-

organisationer i Samarbete NYTKIS ry, Finland | Kvenfélagasamband Islands, Island  | ­Kvenréttindafélag Islands, Island | Ålands fredsinstitut, Åland I SAMARB ETE MED: MED STÖD AV:

Malmö stad | Svenska PostkodLotteriet | Skånetrafiken

Sveriges Regering | Nordiska Ministerrådet | Social- och

NORDISKT FORUM I MALMÖ 12–15/6 2014

.......... . ............

ARR ANGÖRER:

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørgsmål, Norge | ­

hälsovårdsministeriet, Finland | Köpenhamns kommun | Region Skåne |  MEDIAPARTNERS:  Sydsvenskan | City

AVSLUTNINGSC EREMONI MED STÖD AV:   Danmarks ambassad | Eslövs kommun

n

n y t k i s

Kvenfélagasamband Íslands

Kvenréttindafélag Íslands

New Actions on Women's Rights

Barne-, Ligestillings – og Inkluderingsdepartementet, Norge

...

NORDISKT FORUM MALMÖ 12–15/6 2014

New Actions on Women's Rights


......... ......... ....... ........ ......... ......... ......... ......... .........


...... ....... ...... ....

– Köp din biljett på nf2014.org! NORDISKT FORUMS STYRGRUPP

FOKUS – Forum for Kvinner og

­Utviklings­spørgsmål (NO)

Krisesentersekretariatet (NO) Kvenfélagasamband Islands (IS) Kvenréttindafélag Islands (IS)

Kvinderådet (DK) Naisjärjestöt Yhteistyössä – ­ Kvinno­organisationer i Samarbete NYTKIS ry (FI)

Dags för handling! 4 Time for action! 5 Från Beijing till Malmö 6 From Beijing to Malmö 7 En milstope för kvinnors rättigheter 8 CEDAW – A milestone for Women's Rights 9

Ålands fredsinstitut (AX)

Det händer i Malmö! 10 Feminist events around the city of Malmö 11

PROGRAMTIDNINGEN TOGS FRAM AV

Malmö stad: Toppfeminister i värdstaden 13

Sveriges Kvinnolobby (SE)

NORDISKT FORUMS SEKRETARIAT

Caroline Matsson, konferensgeneral Erika Eriksson, nordisk koordinator och ansvar för programläggning Maria Almström, kommunikationsstrateg och pressansvarig Roxana Ortiz, kommunikationsansvarig Sofia Guerrero, kommunikatör Cecilia Lundgren, programkoordinator och webbassistent Julia Carlsson, programkoordinator Johanna Nordin, kulturkoordinator Lena Wolmner, kulturproducent (konsult) MALMÖ STAD

Malmö stads projektledare för Nordiskt Forum, Ditte Nielsen Projektassistenten, Gina Kling Kommunikationschef för ­kulturförvaltningen, Dick Fredholm

Zie Anna-Maria Sörberg och Sofia Guerrero KORREKTUR: Aase Smedler, styrelse­ ledamot Sveriges Kvinnolobby ÖVERSÄTTNINGAR: Emmanuelle Sylvain TRYCK: Norra Skåne Offset FORM & PRODUKTION: INTERVJUER:

Nordiskt Forum ansvarar inte för innehållet av programpunkterna som arrangeras av externa arrangörer. Nordiskt Forum reserverar sig för eventuella ändringar i programmet. Håll utkik på nf2014.org för fullständigt schema och tider. Cover photos from the top, front: ANE BRUN /KNOTAN, IDA

Välkommen till Nordiskt Forum: Områdeskarta The conference area 14 Praktisk information General information 15 Programmets delar och konferensens 12 teman About the program and the 12 themes of the conference 17 PÅ SCEN ON STAGE 18 Seminariescenen Seminar stage Vigdís 18 | Författar­scenen Authors' stage Boye 19 | Utställare Exhibitors 20 ­ trömqvist: All set Verkstaden Workshop room Giese 21 | S for Action 22 | Fria Scenen Open Stage Parks 23 Forskar­programmet Science and Reasearch room Curie 23 Södergran: Feministisk bio Feminist Cinema 25 Scenkonst­rummet Performing Arts room Stéenhoff 27 ARENAPROGRAMMET THE ARENA PROGRAM 29 Torsdag Thursday: Ceremonial opening 30 | Opening show 34 | Fredag Friday 35 | Lördag Saturday 40 | Söndag Sunday 45 | Closing ceremony 47 NORDISKA PROGRAMMET THE NORDIC PROGRAM 49 Torsdag Thursday 50 | Fredag Friday 53

ÖSTENSON /KRISTINA WICKSELL, ALEXANDRA PASCALIDOU /PAVLOS EFTHIMIOU, PARVIN ARDALAN

/SHIRIN ARDALAN, GERD KRISTIANSEN /TROND ISAKSEN, KAKAN HERMANSSON /IRIKA SANDSTRÖM, MARIA SVELAND /ELIS HOFFMAN, CATHERINE MACKINNON  /UN PHOTO, DRUDE DAHLERUP /STOCKHOLMS UNIV,

FAKHRA SALIMI, HANNAH WOZENE KVAM /BJØRN MOLSTAD, AGNETA STARK /MATTIAS AHLM/SR, CYNTHIA ENLOE /CLARK UNIVERSITY, SANNE SØNDERGAARD

ÖPPNA PROGRAMMET THE OPEN PROGRAM 57 Torsdag Thursday 59 | Fredag Friday 67 | Lördag Saturday 79 Söndag Sunday 89

/ULRIK JANTZEN, AMINA WADUD, MONICA NGOZICHUKWUKA IFEJILIKA /BJØRN MOLSTAD, JENNI-JUULIA WALLINHEIMO-­H EIMONEN, JOHANNE SCHMIDT /MARK KNUDSEN Back: ASTA BUSINGYE LYDERSEN /BJØRN MOLSTAD, PRUDENCE MABELE,

PROGRAMÖVERSIKT PROGRAM OVERVIEW 93

ELIN WÄGNER /KVINNSAM, GÖTEBORGS UNIV.BIBLIOTEK

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 3


»

Dags för han Time Välkomna till ett historiskt möte i feminismens anda! Vi måste ta kampen för kvinnors mänskliga ­rättigheter till en ny nivå. Det innebär att eliminera förtryckande strukturer med oförtröttlig ­över­tygelse. Tillsammans! I den lilla ­kontexten, i det stora sammanhanget, över nationsgränser och förbi kulturella och religiösa barriärer. Sann förändring kräver historiekännedom, verklighets­ kontakt, f­ ramtidsvision, och viktigast av allt, mobilisering för att nå målet. Kvinnorörelsen har alltid spelat en avgörande roll i större samhälls­ utvecklingar. Det gäller även idag. Tiden är inne för en nordisk f­ eministisk kraftsamling; det är hög tid för New Action on Women’s rights!

S

edan FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing 1995 har det framåtsyftande slutdokumentet Bejing Platform for Action i många fall förvandlats till en pappers­ tiger. Vid de senaste årens möten med FN:s kvinnokommission har fokus inte sällan blivit att försvara status quo istället för att blicka framåt, trots att regeringar antagit handlings­planen. Runt om i världen relativiseras, marginaliseras, förlöj­ligas och hotas kvinnors rättigheter med varierande hänvisningar beroende på kontext. Att tusentals kvinnor och flickor systematiskt misshandlas, våldtas, köns­ stympas och dödas är brutala bevis på att principen om de mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet är ifrågasatt. I Europa har den ekonomiska krisen slagit hårt med växande arbetslöshet och tilltagande fattigdom som följd. I krisens spår får rösterna som vill att kvinnor ägnar sig åt oavlönat hushålls- och omsorgsarbete allt större utrymme. Reaktionära och högerextrema krafter mobiliserar för att öka sitt inflytande. Här i Norden – hos oss som ofta ses som bäst i klassen – ingår bland annat våld och hot om våld, lägre lön, färre karriärsmöjligheter och mindre inflytande i beslutfat­ tande positioner i repertoaren av diskriminering. Så kan vi inte ha det. Nu räcker det! Genom att samlas i Malmö hyllar vi den mödosamma kamp som bedrevs av kvinnorörelsen under en tid då kvinnor varken hade rösträtt, blev myndiga eller ansågs arbetsföra utanför hemmet. Vi erkänner historiens vunna strider genom att blicka framåt och själva arbeta vidare. Det är viktigt att den nationsöverskridande kvinnorörelsen analyserar nuläget, och i en inkluderande process, sätter agendan för framtiden. När stater som vill

4 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

kringskära kvinnors liv utövar stort inflytande i interna­ tionella förhandlingar, är det viktigare än någonsin att kvinno­rörelsen agerar. Vi samlas i en tid när feminismen skälver, när olika fraktioner stöts mot varandra, när rörelsen stundom sjukförklaras av utomstående. Men allt är precis som det ska vara; vi står enade vid en historisk brytpunkt där utrymme existerar för alla som kämpar mot förtryck och orättvisor.

Genom att samlas i Malmö hyllar vi den mödosamma kamp som ­ bedrevs av kvinno­rörelsen under en tid då kvinnor varken hade rösträtt, blev myndiga eller ansågs arbetsföra utanför hemmet. Vår vision för är att kön, etnicitet, sexuell läggning och andra diskrimineringsgrunder inte ska begränsa våra drömmar, ambitioner och livsval utan att vi alla ska mötas med respekt. Men till dess har vi kraften att utmana patriarkatet som så länge tvingat kvinnor be om ursäkt för att någon annan förnekar, förnedrar och förminskar dem. Vi lyfter stereotypa och förvridna identiteter mot ljuset, synar dem och ser dem spricka. Tillsammans tar vi ytterligare steg mot en jämställd värld där allas rättig­heter respekteras. Välkomna till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights önskar arrangörerna!

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklings­spørgsmål, Norge Krisesentersekretariatet, Norge, Kvenfélagasamband Islands, Island Kvenréttindafélag Islands, Island Kvinderådet, Danmark Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete nytkis ry, Finland Sveriges Kvinnolobby, Sverige Ålands Fredsinstitut, Åland


dling! for action! W elcome to a historical meeting in the spirit of feminism! We must bring the struggle for women’s human rights to a new level. This means fighting oppressive structures with relentless conviction. Together! In the smaller context, the larger picture, across national ­boundaries and beyond cultural and religious barriers. True change requires a knowledge of history, contact with reality, vision and, most importantly, mobilisation to achieve the goal. The women’s movement has always played a crucial role in important social developments. This is still the case today. Time has come for a Nordic feminist mobilisation; it is high time for New Action on Women’s Rights!

Since the UN’s Fourth World Conference on Women in Beijing, 1995, the visionary document Beijing Platform for Action has often been reduced to a paper tiger. During meetings with the UN Commission on the Status of Women, the focus has often been to defend the status quo rather than to look forward, despite governments' approval of the action plan. All over the world, women’s rights are relativized, marginalised, ridiculed and threatened with varying excuses depending on the context. The fact that thousands of women and girls are systematically abused, raped, subjected to genital mutilation and killed is brutal proof that the principal of universality and indivisi­bility of human rights is called into question. In Europe, the economic crisis has hit hard with rising unemployment and an increase in poverty as a result. In the wake of the crisis, voices calling for women to remain engaged in unpaid domestic and care work are given more and more space. Reactionary and extreme right-wing forces are mobilising to increase their influence. In the Nordic region – where we are often seen as leaders in the field of gender equality – violence and threats of violence, lower wages, fewer career opportunities and less influence in decision-making are included in the repertoire of discrimination. We can’t accept this situation. Enough is enough!

. .... .... .....

By gathering in Malmö, we pay tribute to the arduous struggle of the women’s movement during a time when women did not have the right to vote, did not have a legal age of maturity and were not considered worthy of work outside the home. We acknowledge the battles won in history by looking forward and taking the work further. It is important for the transnational women’s movement to analyse the current situation and, in an inclusive process, set the agenda for the future. When states seeking to restrict women’s lives exert great influence in international negotiations, it is more important than ever for the women’s movement to act. We meet at a time when feminism is quivering, when different factions are colliding, when onlookers some­ times call the movement a disease. But everything is just as it should be. We stand united at a historical turning point where there is space for all those who struggle against oppression and injustice. Our vision is that gender, ethnicity, sexual orientation and other grounds of discrimination should not limit our dreams, ambitions and life choices, but that we should all be met with respect. In the meantime, we have the force to challenge the patriarchy that, for too long, has forced women to apologise for the fact that others deny, degrade and belittle them. We are lifting stereotypes and distorted identities to light, scrutinising them and seeing them crack. Together, we are taking another step towards an equal world where everyone’s rights are respected.

«

Welcome to Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights! FOKUS – Forum for Women and Development, Norway Krisesentersekretariatet, Norway Kvenfélagasamband Islands, Iceland The Icelandic Women’s Rights Association, Iceland The Women’s Council, Denmark NYTKIS – The Coalition of Finnish Women’s ­Associations, Finland The Swedish Women’s Lobby, Sweden The Åland Islands Peace Institute, Åland Islands

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 5


Från Beijing till Malmö Sedan 1995, när FNs medlemsstater antog handlingsplanen från Beijing, har ingen ny världskonferens på temat kvinnors rättigheter genomförts. Behovet är stort, men rädslan för en backlash ännu större. Därför bestämde sig den nordiska kvinnorörelsen för att ändra utveklingen och sätta agendan för framtiden i Malmö.

N

är FN genomförde den fjärde ­kvinnokonferensen i Beijing 1995 antogs Handlingsplanen från Beijing, Platform for Action, av världens regeringar. Handlingsplanen var en framgång som byggde på kvinno­ rörelsens världsomspännande regionala arbete och dess starka vilja till att nå överenskommelser. De regeringar som undertecknade handlingsplanen gjorde ett åtagande att förverkliga CEDAW – Kvinnokonventionen, genom att bedriva ett aktivt och synligt arbete. Sedan 1995 har ingen världskonferens på temat kvinnors rättigheter genomförts. Under senare år har röster höjts för en ny konferens, men det råder tvivel om att världens regeringar skulle hålla fast vid sina tidigare åtaganden. Farhågan är att kvinnors rättigheter skulle skruvas tillbaka genom omförhandlingar av Handlings­ planen. Den globala utvecklingen mot jämställdhet är ifrågasatt liksom även principer om universella rättighe­ ter och demokrati. Att stora FN-konferenser och toppmöten reduceras till en kamp för att upprätthålla rättigheter som världens länder enades om för 20 år sedan, är ett tecken på att utvecklingen stagnerat. Det senaste beviset för detta är att FNs medlemsländer inte kunde enas om gemensamma slutsatser under Commis­ sion on the Status of Women, CSW, år 2012. Ett annat exempel är den svaga texten om jämställdhet i slutdoku­ mentet från miljökonferensen Rio+20. Att de Millennie­ mål som världen är längst ifrån att förverkliga till 2015 handlar om jämställdhet är symptomatiskt för hur lågt prioriterade kvinnors livsvillkor är. Kvinnors rättigheter relativiseras och kringgärdas av inskränkningar med hänvisning till tradition, religion och kultur. Livsvillkore utarmas av ekonomiska, 6 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

miljömässiga och politiska kriser, som ofta har störst negativ effekt på fattiga kvinnor runt om i världen. Även Norden möter stora jämställdhetspolitiska utmaningar. Handlingsplanen från Peking ställer tydliga krav, som de nordiska länderna inte klarat av att leva upp till. Stora brister finns inom avgörande områden som mäns våld mot kvinnor, arbetsmarknad, lönevillkor, kvinnors ekonomiska självständighet, inflytande och makt, samt situationen för flickor och äldre kvinnor. Mot den bakgrunden växte Nordiskt Forum Malmö 2014 fram. Kvinnorörelsen har alltid reagerat mot orättvisor och förtryck genom att skapa föränderliga motståndsmetoder i medlemsstyrda och spontana organisationsformer. Nordiskt Forum Malmö 2014, som är en fortsättning på de nordiska kvinnokonferenser som hölls i Oslo 1988 och i Åbo 1994, är ett bra exempel på detta. 200 kvinnoorganisationer från Norden står som arrangörer, via sina paraplyorganisationer Kvinderådet

Att stora FN-konferenser och toppmöten ­reduceras till en kamp för bevarandet av ­rättigheter som världens länder enades om för 20 år sedan, är ett tecken på att ­utvecklingen stagnerat. (Danmark), Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinno­orga­nisa­tioner i Samarbete NYTKIS ry (Finland), Kvenfélaga­ samband (Island), Kvenréttindafélag (Island), FOKUS (Norge), Krisesentersekretariatet (Norge), Sveriges Kvinnolobby (Sverige) och Ålands fredsinstitut, (Åland). Samarbetet är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor åtnjuter fulla mänskliga rättig­heter, i Norden, i Europa och inter­ nationellt. kvinnor utgör halva mänskligheten och är inte en homogen grupp. Kvinnor som enskilda eller som grupper har olika livsvillkor, upplever olika former av förtryck och har därför olika prioriteringar på sin ­feministiska agenda. De olika uttrycken har historiskt kunnat mötas, och möts idag, i den gemensamma kampen för jämställda


SÄKERHET FÖR AFGHANISTANS KVINNOR – 12 ÅR SENARE LÖRDAG 14 JUNI 14.00-16.00 SALIMI

samhällen, mot könsmaktsordningar som skapar diskriminering och underordning av kvinnor, nationellt och globalt. Oavsett hur FN beslutar i relation till en femte världskonferens är Nordiskt Forum Malmö 2014 relevant för att identifiera utmaningar och möjligheter för att genomföra handlingsplanen och nå målen om jämställdhet, utveckling och fred. Konferensen kommer att ge den feministiska rörelsen i Norden utrymme att formulera krav till de nordiska regeringarna och andra politiker. Föreställningen om jämställdhet som en gemensam ambition i en ständigt pågående process mot nya mål är inte en självklarhet. Därför är det viktigt att vi under Nordiskt Forum Malmö 2014 tillsammans analyserar nuläget, tar pulsen på de jämställdhetspoli­ tiska utmaningarna och sätter agendan för framtiden. From Beijing to Malmö The Beijing Platform for Action in 1995 adopted by member states at the fourth World Conference on Women, is a bold blue print for women’s equal rights, and it’s far reaching agenda was due to the vocal advocacy and networking by women’s movements globally. The twelve priority areas of the Beijing Platform include governments’ strong commitment to implement the CEDAW Convention. Since then no new conference on women’s rights has been convened, despite demands from some women’s organizations. It is feared that the renegotiation of the Beijing Platform might push back the ambitious goals due to current reactionary tendencies and economic crises in the world. Nordiskt Forum Malmö 2014 argues that it is strategic to implement the Beijing Platform in the new global environment. And the vision is shared by 200 Nordic women’s organisations who resolved to jointly develop an equal society where all women enjoy their full human rights. Women wish to contribute to social and economic development and work for a sustainable future together with men, in all public and private sectors, in decision-making positions, with different competencies, with a variety of experiences from professional, social and cultural groups and civil society. This is the chance to identify challenges and opportunities for the Nordic feminist movement, formulate political demands and reach out in solidarity to women around the world. Together we will set the agenda for the future!

Prövar könsdiskriminering i reklam. Seminarium: 12 Juni, kl 16-18 Lokal: Sundström www.reklamombudsmannen.org

FIU-ligestilling er et partnerskab mellem tre store danske fagforbund: HK, Metal og 3F. Formålet er at etablere aktiviteter der fremmer ligestilling på arbejdsmarkedet. Igennem de ca 10 år partnerskabet har eksisteret har flere tusinde tillidsvalgte deltaget på kurser, konferencer, dialogmøder, netværk, debatteatre om ligestilling. På FIUligestillings workshop præsenteres og diskuteres aktiviteter og resultater om vold, ligeløn, repræsentation m.m.. Pjecer på dansk og engelsk uddeles til interesserede.

www.FIU-ligestilling.dk


En milstolpe för kvinnors rättigheter Kvinnokonventionen (CEDAW) antogs av FN 1979. Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter slår fast att alla är födda fria och har lika värde och rättigheter. Detta riskerar att stanna vid en dröm utan krafttag från nationella institutioner – och en global kvinno­ rörelse.

F

N:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antagen 1948 är utgångs­ punkten för dagens internationella arbete med mänskliga rättigheter och gäller alla människor. Detta utgör ett av FN:s grund­ dokument. Bindande för medlemsstaterna är de ratificerade konventionerna om medborgerliga politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och avskaffande av rasdiskriminering, alla antagna 1966. En särskild Kvinnokonvention, cedaw, antogs 1979. Bland andra mänskliga rättighetskonven­ tioner kan nämnas barnkonventionen, konventionen för funktionsnedsattas rättigheter och konventionen för migrantarbetares rättigheter. Varför behövs Kvinnokonventionen? Konventionens uttalade mål är att eliminera alla former av diskrimine­ ring av kvinnor eller som dess fullständiga namn säger The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Sverige, som var den första staten att ratificera konventionen 1981, har hittills följts av 188 av FN:s 193 medlemsstater. Genom ratifice­ ringen förpliktigar sig konventionsstaterna att förverkliga konventionens principer, Många stater har reserverat sig på en eller flera punkter. Arbetet är långt ifrån slutfört och 1999 gjordes ett tillägg om enskild klagorätt när medlemsstaten inte lever upp till sina åtaganden gentemot individen. 8 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

CEDAW:s artikel 1 sätter tonen för resten av dokumen­ tet: Diskriminering av kvinnor avser varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Kvinnokonventionen kräver att alla stater inför principen om jämställdhet i den nationella lagstiftningen. Det inbegriper att avskaffa all diskriminering av kvinnor, samt vidta lämpliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen och säkerställa full utveckling för kvinnor. Kvinnors och mäns likhet inför lagen och möjlighet att på lika villkor få delta i landets politiska och offentliga liv är andra rättigheterna som lyfts fram. Artikel 5 fastslår att konventionsstaterna på alla sätt ska motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningen att det ena könet är underlägset eller på stelnade könsroller. Vidare omfattar konventionen artiklar som berör kvinnors rättigheter vad gäller utbildning, arbetsmark­ nad, hälsovård, kropp, samt sociala och ekonomiska förmåner. Utvecklingsfrågor, fattigdomsbekämpning och familjeplanering är andra aspekter som artikuleras med genuskritiskt perspektiv. CEDAW drevs fram genom beslut vid den första världs­ konferensen om kvinnors rättigheter i Mexiko 1975, där solidaritet med kvinnor i mindre utvecklade länder också skapade förutsättningar inom FN:s ram för tekniskt samarbete och forskning kring jämställdhetsprinciperna. Efterföljande världskonferenser på temat jämställdhet och kvinnors rättigheter hölls i Köpenhamn (1980), Nairobi (1985) och Beijing (1995). Varje konferens har satt upp konkreta, globala mål och prioriteringar, baserat på utvärdering av framsteg och brister. Resultaten förhand­ las fram inom ramen för handlingsplaner och priorite­ ringar för kvinnors rättigheter och jämställdhetsinte­ grering inom samhällets alla områden. Medlemsstaterna förbinder sig att revidera nationell lagstiftning samt ­investera i framåtsyftande program för att främja


jämställdhet mellan kvinnor och män. Genom kvinnors aktiva engagemang och solidaritet har kvinnokonferen­ serna förenat den internationella kvinnorörelsen i kampen och öppnat FN-systemet för frivilligorganisatio­ nernas inflytande att påverka beslutsfattandet. En milstolpe utgör Beijingdeklarationen och hand­ lingsplanen, som båda antogs enhälligt av 189 länder, och avspeglar ett nytt åtagande att främja och värna alla ­kvinnors fulla åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter livet igenom på samma villkor som män. Med andra ord, ett förnyat åtagande att förverkliga CEDAW – Kvinnokonventionen. Handlings­

Problemet är att konventioner och förklaringar inte äger mer tyngd än vad vi människor ger det. Annars hade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 varit tillräcklig. planen urskiljer tolv kritiska områden med respektive mål och åtgärder: fattigdom, utbildning, hälsa, våld mot kvinnor, väpnade konflikter, ekonomi, beslutsfattande, institutionella mekanismer, mänskliga rättigheter, massmedia, miljö, flickors rättigheter. De länder som ratificerat Kvinnokonventionen är skyldiga att rapportera framsteg vart fjärde år till CEDAWkommittén. Utifrån medlemsstaternas rapporter, det civila samhällets skuggrapporter och annan information från FN-systemet, rekommenderar CEDAW kommittén konkreta åtgärder för att nå Kvinnokonventionens mål, till medlemsstatens regering. Och FN:s Kvinnokom­ mission – CSW – fokuserar sitt årliga arbete på analys av någon av Beijingplattformens tolv överenskommelser, där man antar slutsatser om förbättringsmöjligheter. Uppföljningen av Kvinnokonventionen och Beijingplatt­ formens tolv kritiska områden görs alltså systematiskt inom FN:s ram. Problemet är bara att konventioner och förklaringar inte äger mer tyngd än vad vi människor ger det. Annars hade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighe­ terna från 1948 varit tillräcklig, då den fastslår att alla är födda fria och har lika värde och rättigheter – oavsett Photos from UN Beijing: YAO DA WEI, MILTON GRANT

kön. Men trots CEDAW, fyra världskvinnokonferenser och flera internationella toppmöten kring Millennie­ målen så är diskriminering och våld mot kvinnor alltjämt en global företeelse. Kvinnor och barn utgör den överväl­ digande majoriteten av den miljard människor som lever i ytterst fattigdom, och tillgången till resurser liksom möjligheter till utbildning och institutionell makt är begränsade. Klyftan mellan de ratificerade internationella instru­ menten för kvinnors rättigheter och deras praktiska tillämpning bottnar på många vis i det politiska och ekonomiska ledarskapets bristande engagemang för främjandet av kvinnors rättigheter. N ­ ationella strategier, handlingsplaner och institutioner inrättade för att stärka kvinnors ställning saknar ofta långsiktighet, effektivitet, resurser och mandat. Det är i första hand regeringarna som är ansvariga för att förvekliga Kvinnokonventionen, men framgången beror också på engagemanget från olika nationella, regionala och internationella institutioner, såväl statliga som privata, samt frivilligorganisationer och det personliga ställningstagandet. Idag står vi vid portarna till Nordens största forum om kvinnors rättigheter och jämställdhet på 20 år. Det är här, på Nordiskt Forum Malmö – New Action on Women´s Rights, som CEDAW och Beijingplattformen kommer att följas upp och kvinnors situation analyseras, och strategiska krav som den nordiska kvinnorörelsen ställer till de Nordiska regeringarna kommer att ­formuleras. På söndagen den 15 juni 2014 kommer Nordiskt Forum överräcka ett slutdokument till de nordiska jämställdhetsministrarna i en högtidig ceremoni. Det är här arbetet för framtida generationers kvinnor börjar. CEDAW – A Milestone for Wonen's Rights Inspired by the first World Conference on Women in Mexico, 1975, the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) has been ratified by 188 UN member states. CEDAW requires states to include gender equality in national legislation and to promote it in political and public life. ­Similar conferences were held in Copenhagen (1980), Nairobi (1985) and Beijing (1995). Although the CEDAW Committee and the UN ­Commission on the Status of Women monitor the progress and recommend concrete measures, discrimination and violence against women are still global phenomena and women and children constitute the majority of the one billion people living in extreme poverty. We are now on the brink of the largest conference on women’s rights and gender equality of the past 20 years in the Nordic region. On Sunday 15th June 2014, Nordiskt Forum Malmö – New Action on Women’s Rights will present the final document with strategic demands to Nordic gender equality ministers. The work for future generations of women begins here.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 9


Det händer i Malmö! Feministisk Lördag i Folkets Park Lördag är den stora festdagen under Nordiskt Forum 2014. Och festen hålls i Folkets Park! Hela parken utsmyckas och bjuder till handling och diskussion kring jämställdhet: ta del av ­konserter, seminarier, klubbar och prova-på aktiviteter. Fri entré till allt, inklusive Far i hatten, Debaser och Cuba Café!

Ladyfest Malmö

Levande Park & Ladyfest ­Veranda 12:00–18:00 Ladyfest Malmö arbetar för en jämställd kulturscen och bjuder på feministiska upplevelser. I Ladyfest Veranda kan du lyssna på podcast, samtal & föredrag. Parken görs levande genom dans, performance och musik som dyker upp var och när som helst. Alla är välkomna att delta, samtala, skratta och picknicka i gräset!

Folkets Parad

Triangelstationen > Folkets Park Avgång 18:30 Festen börjar redan vid starten! Folkets Parad knyter samman Nordiskt Forum på Malmö Arena med folkfesten i Folkets Park. Med musik och dans och oväntade happenings tar paraden sig genom Malmös gator med budskapet att ett jämställt samhälle är av yttersta vikt. Det kommer finnas volontärer på plats på Triangel­ stationen för att visa var uppsamlings­ platsen är belägen. Vi hoppas så många som möjligt vill delta och vi ser fram emot en parad som sprakar av liv, glädje och kärlek! Väl på plats i parken väntar sedan massor av upptåg, konserter och dans, dans, dans! Hela parken gestaltas i utgångspunkt från forumets tolv punkter och bjuder även till handling och diskus­ sion utifrån dessa. 10 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Missa inte Marit Bergman och Say Lou Lou på stora scenen! Deltagare från lajvet Suffragett 2014 på Hallwylska museet i Stockholm minglar och delar med sig av sina erfarenheter under Nordiskt Forum. FOTO JENS MOHR

Folkfest på scen!

Stora scenen 19:00–22:00 Komikerna och P3-kändisarna Emma Knyckare och Josefin Johansson står som värdar och quizmasters för det som händer på Stora scenen. Högt tempo, g alna infall och bra musik. DJs: Anaye + Ney Ney (Femtastic). LIVE: Say Lou Lou. Som enda svenska band nominerades syskonduon Say Lou Lou till Sound of 2014 av BBC. I Folkets Park kommer det inte råda några tvivel om varför. Folkets Park presenterar stolt Marit Bergman som avslutande akt på stora scenen! Marit Bergman började skriva låtar som tolvåring och spelade som sjuttonåring i bandet Candysuck.

Grand Expectations – Celebrating the future Amiralen 22:00–03:00

Lördagen avslutas med en stor temafest som hyllar historiska segrar för kvinnors rättigheter. Det blir musik från ett helt århundrade och överraskande akter såväl på scen som på dansgolvet. Besök nf2014.org, Malmotown.com eller Malmo.se/evenemang för eventuella ändringar av programmet i Folkets park. Då missar du inte heller andra spännande aktiviteter som pågår runt om i staden – här listas bara ett urval!


MALMÖSTADTHECITYOFMALMÖ

Kärlek, fest och protest! Feministisk festival

Moriska paviljongen 12–14/6 Malmö feministiska nätverk ordnar festival på Moriskan som pågår under hela Nordiskt forum. Vi frågade festivalsam­ ordnaren Birgitta Vega Leyton varför det behövs en alternativ feministfestival: – Tanken med festivalen är att lyfta fram feministiska frågor som vi upplevde var marginaliserade i det politiska samtalet, något som är viktigt i en tid när kvinnors situation och rättigheter riskerar att försämras. Under tiden som vi jobbat med festivalen har vi märkt hur de feministiska frågorna kommit upp på agendan men det räcker inte, det är viktigt att vi feminister mobiliserar oss och formulerar krav. För att formulera oss måste vi träffas, lära oss mer och upptäcka alternativ. Planerandet av festivalen är i sig en feministisk handling och vi ser det som en process och

en del av en feministisk rörelse som fortsätter efter festivalen. Feminismen har inte gått tillräckligt långt och tillsam­ mans ska vi gå längre! Vad vill vi att besökarna ska få med sig från festivalen? – Festivalen är gratis och vänder sig till nya och gamla och ännu ovetande feminister och kommer att fokusera på aktivism och aktivitet, kunskap och kultur. Vi vill att våra del­tagare ska bli inspirerade och inspirera varandra att agera. Vi vill att alla som kommer ska få kunskaper och kontakter för att praktiskt agera feministiskt. Vi vill såklart ha roligt också!

En egen röst på Malmö Konstmuseum På Malmö Konstmuseum presenteras bland annat nyproducerade verk på temat kvinnlig rösträtt och rättigheter. Medverkar gör Petra Bauer (Stockholm) som forskar på affischen och filmen som politiska instrument i relation till den sociala reformrörelsen under tidigt 1900-tal, och Carla Zaccagnini (Sao Paulo/Berlin) som arbetar med suffragetternas aktioner. Utställningen bjuder även på arkivmaterial så som fotografier, pamfletter, tidskrifter och flygblad från kampen som slutligen ledde fram till rösträtt för svenska kvinnor 1921. Fri entré med Nordiskt Forums 4-dagarspass. A voice of your own – Malmö Art Museum presents documents such as photographs, flyers and posters from the suffragette struggle, together with new art works on women's voting and civil rights. Malmö Art Museum, Malmöhusvägen 6.

Feministisk fredag! Moderna Museet

Fredag 13 juni bjuder Moderna Museet Malmö och arrangörerna bakom Feministisk Fredag (#ffmm) in till en fantastisk upplevelse för alla konstintresserade feminister. Performance av Bahareh Razekh Ahmadi och Katarina Rosengren Falk, premiärperformance av Annika Ström, kreativa kollektivet Mahoyo med mera.

Feministisk festival pågår 12–14/6 på Moriskan i Folkets Park, torsdag–­fredag 12:00–03:00, lördag 10:00– 03:00 med fest från kl 22:00.

Feminist events in Folkets Park, Malmö Saturday 14/6 Ladyfest Malmö offers music and performances throughout the day, 12:00–18:00. The festive parad Folkets parade leaves from Triangelstationen 18:30 and ends up at Folkets Park where the party continues. Folkfest på stora scenen 19:00–22:00, presents excellent dj:s and Swedish stars Marit Bergman and Say Lou Lou. The night ends with Grand Expectations – Celebrating the future! A party c­ elebrating women’s rights at Amiralen 22:00–03:00. The alternative feminist festival offers activities at Moriskan 12–14/6, Thursday and Friday 12:00–03:00, Saturday ­10:00–03:00 with the finishing party starting at 22:00. Please visit nf2014.org, malmotown.com or malmo.se/ evenemang for updates on activities in the host city of Malmö. Photos from top: MALMÖ FOLKETS PARK /OSCAR FALCK, RÖSTRÄTTSKORT, 1911 /KVINNSAM, GÖTEBORGS

UNIV.BIBLIOTEK, SJÄLVPORTRÄTT, 1916 /TORA VEGA HOLMSTRÖM/BUS 2014

Tora Vega Holmström – kosmopolit, kvinna och konstnär | Moderna Museet Moderna Museet Malmö presenterar Tora Vega Holmström (1880–1967) och hennes internationella och kvinnliga nätverk. Hon var en av de lokala skånska konst­närerna som deltog i den Baltiska utställningen 1914. Visas 6 juni–31 augusti på Moderna Museet, Gasverks­ gatan 22. Fri entré med Nordiskt Forums 4-dagarspass.

Welcome to The Modern Museum of Art! Experience the exceptional work of cosmopolitan Skåne artist Tora Vega Holmström (1880–1967). The exhibition lasts 6/6–31/8. On Friday 13th Feminist Friday treats you to an amazing art experience with a gender perspective. Watch an exclusive performance, hear the artist collective Mahoyo about their Documentary project Breaking Stereotypes and much more. Address: Moderna Museet, Gasverks­gatan 22

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 11


BE

DITT KONFERENSPASS GER DIG:

Gratis inträde till Malmö Museer och Malmö Konstmuseum, rabatt på Moderna Museet Malmö, Malmö City Kort och Rundan. För mer information om: malmotown.com

K

VÅ R

M

ON

TE

R

D2


MALMÖSTADTHECITYOFMALMÖ

Toppfeminister i värdstaden Tre kvinnor med makt i värdstaden – om Malmös jämställdhetspolitiska framgångar och förhoppningar med Nordiskt Forum.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (s) Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, är glad och stolt över att Nordiskt Forum väljer att förlägga årets konferens till Malmö. – Det känns jättebra att få stå värd för Nordisk Forum. Och det är ingen slump att just Malmö har fått uppdraget. Vi har länge jobbat systematiskt med jämställdhets­ frågor. Jag ser det som ett kvitto på att det finns ett driv och engagemang för frågorna här, säger hon. Hon påminner om att Malmö var väldigt tidigt ute med att skriva under den europeiska deklarationen om jämställdhets­ integrering. – Det förpliktigar. Det innebär att vi förbinder oss att ha ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av organisationen. Att vi

»Jämställdhet är en förutsättning för social hållbarhet.« formulerar tuffa politiska mål om att belysa konsekvenserna av alla beslut ur ett jämställdhetsper­ spektiv. För Katrin Stjernfeldt Jammeh hänger jämställdhetsarbetet även intimt samman med en annan av hennes hjärtefrågor, nämligen den om socialt hållbarhet. – Jämställdhet är en viktig förutsättning för social hållbar­ het. Om man vill bygga en socialt hel stad där alla ska ha samma chanser, då måste man jobba med jämställdhet. Det är en förutsätt­ ning för att kvinnor och män ska kunna leva på lika villkor.

Elisabeth Lundgren Elisabeth Lundgren är Malmös kulturdirektör och ­ordförande i den styrgrupp som arbetar med Malmös värdskap. Varför är Nordiskt Forum i Malmö? – För att vi ligger långt fram i jämställdhetsfrågor i Malmö och det finns ett starkt driv för frågorna – inte minst bland Malmöborna. – Jämställdhetsfrågorna är prioriterade för oss som stad och organisation. Vad är det som gör Malmö till en bra värdstad?

– Vi har positiva erfarenheter av att genomföra större och mindre arrangemang, allt från Eurovision, Sommarscen, Malmö­ festivalen till junior hockey-VM. Signumet är att Malmöborna är delaktiga och inbjudna, samt att arrangemanget genomsyrar hela staden. – Det är enkelt att delta som besökare och Malmöbo, arrang­ emanget äger inte bara rum i slutna arenor/mässhallar, utan också i det offentliga rummet, öppet och utan kostnad för alla.

Photos from top: KATRIN STJERNFELDT JAMMEH /JOHAN BÄVMAN, ELISABETH LUNDGREN /CLAES ROSENGREN,

MARTINA SKRAK /JOHAN BÄVMAN

Martina Skrak (v) Martina Skrak, kommunalråd för jämställdhet, kultur och fritid, ser med spänning och förväntan fram emot Nordiskt Forum 2014. På vilket sätt ligger Malmö i ­framkant? – Vårt jämställdhetsarbete har lett till konkret omfördelning av makt och resurser mellan könen. Vi har höjt lönen i kvinnodominerade yrken med 1 000 kronor, vi har infört genus­ pedagogik i förskolan och vi fördelar träningstiderna i våra idrottsanlägg­ ningar lika mellan tjejer och killar. För att ta några exempel. Vad hoppas du ska komma ut av Nordisk Forum? – En lång kravlista! Det enda sättet att förändra är genom att organisera sig och ställa tydliga krav. Jag vill se krav på att utjämna löneskillnaderna mellan könen, på att arbeta konkret för att förebygga mäns våld mot kvinnor och på att arbeta med genus i skolan. English translation available at nf2014.org

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 13


Välkommen till Nordiskt Forum! Hela området runt och i Malmö Arena och ­MalmöMässan är ett sjudande festival­område med spännande aktiviteter för dig som vill kika runt bland utställare, lyssna på debatter, musik och ­samtal. Vi bjuder på scenkonst, feministisk bio, musik och litteratursamtal. På området finns även praktisk service som öppen förskola, lugna rum, sjukvård, bönerum och infocenter.

The conference area The whole area in and around Malmö Arena and MalmöMässan is a vibrant festival area with exciting activities for those who want to look around among the exhibits, listen to debates, music and seminars. You will find areas for performing arts, feminist cinema, music and dance. On Saturday June 14, 2014, we are organising a big party in the city of Malmö!

MALMÖMÄSSAN Konferensrum/Conference rooms Södergran, Wägner, Qvam, Brantenberg, Pankhurst, Canth, Jensen Scenkonstrummet/Performing Arts Room Stéenhoff Scenerna/Stages Vigdís, Strömqvist, Boye Gratis/Free! Utställningstorg/Exhibition square Gratis/Free! Art for Action Gratis/Free! Young Feminist Corner Gratis/Free!

MALMÖMÄSSAN

MÄ S SG ATAN

MALMÖ ARENA Verksta’n/Workshop Giese Gratis/Free! Fria scenen/Open stage Parks Gratis/Free! Konferensrum/Conference rooms Salimi, Briet, Sundström, Furuhjelm, Taikon, ­Gudrun, Davis, deBeauvoir, hooks Forskarrummet/Science & research room Curie Gratis/Free! Sjukvård/Healthcare Öppen förskola/Child care Interreligiösa andaktsrummet/Interreligious prayer room Mirjam MALM Ö A

A

EM PO RIA

RE A

BO

N

UL EV AR

N S VÄ G

Tågstation Train station

D

S TAT IO

Hyllie torg

14 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

AT

IE

Scen 2020

AG

LL

N

HY

H Y L L IE

RE NA


PRAKTISKINFORMATION GENERALINFORMATION

Praktisk info Tid och plats | Nordiskt Forum är öppet för besökare 12–15 juni 2014 och kommer att äga rum i Hyllie på Malmö Arena och Malmö­Mässan, samt på intilliggande utomhusområden. Besöksadresser | Malmö Arena: Hyllie Stationstorg 4 MalmöMässan: Mässvägen 6 Öppettider MalmöMässan Torsdag 12/6 kl 10:00 öppnar registreringen. Torsdag 12/6 kl 11:30–18:30 Fredag 13/6 kl 09:30–18:30 Lördag 14/6 kl 09:30-18:30 Söndag 15/6 kl 09:30–13:30 Öppettider Malmö Arena Torsdag 12/6 kl 10:00–22:00 Fredag 13/6 kl 09:00–20:30 Lördag 14/6 kl 08:30–18:30 Söndag 15/6 kl 08:30–15:30 Öppningen äger rum torsdag 12/6 kl 11.00 i Malmö Arena. Avslutningen äger rum söndagen 15/6 kl 13:00–15:00 i Malmö Arena. Barn | I samarbete med Malmö stad och Öppen förskola erbjuder Nordiskt Forum pedagogisk verksamhet för små barn. Mer information om plats och tider finner du på nf2014.org Barn under 7 år är välkomna att delta i vuxens sällskap. Lugna rum | Ett separat område för dig som behöver en lugn plats, vill varva ner en stund eller vill amma ostört. Ett lugnt rum finns tillgängligt på både Malmö Arena och MalmöMässan. Interreligiöst bönerum | En mötesplats med tid för tankar och existentiella frågor. Fredag– söndag kl 9:30 hålls »Tankar för dagen« av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Sal Mirjam, Plan 5 i Malmö Arena. Husdjur | Av hänsyn till allergiker tillåts enbart ledar­hund på Nordiskt Forum. Sjukvård | I samarbete med Region Skåne tillhandahåller Nordiskt Forum ett sjukvårds­ rum. Du finner det inne på Malmö Arena. Informationscenter | På både Malmö Arena och MalmöMässan finns Informationscenter dit du

kan vända dig med frågor kring programmet eller av mer praktisk karaktär. På hela området kommer det att finnas volon­tärer som har till uppgift att hjälpa besökare tillrätta. Vänd dig gärna till dem med dina frågor! Hållbarhet | Nordiskt Forum anstränger sig för att agera så hållbart som möjligt och har i samarbete med värdstaden Malmö vidtagit ett antal åtgärder. Vi hoppas att du som gäst också hjälper oss att göra så små avtryck på miljön som möjligt! Från Forumets sida gör vi följande: Material: Tygkassar, nyckelband, t-shirts och annat material till deltagare och volon­tärer är framtaget i ekologisk bomull eller återvunnen plast. Resor: Forumets sekretariat och inbjudna gäster reser med tåg i så hög utsträckning som möjligt. Vi uppmuntrar dig som besökare att välja tåget! Mat och dryck: De restauranger på området som Forumet har möjlighet att påverka serverar ekologiskt och vegetariskt. Kranvatten erbjuds talare och besökare. Källsortering finns på området. Porrfria hotell erbjuds talare och besökare som en social hållbarhetsåtgärd. Språk | Nordiskt Forum är ett nordiskt initiativ och program­ punkterna kommer att genomföras på något av de nordiska språken och/eller engelska. I schemat finns tydligt markerat på vilket språk respektive seminarium genomförs. Program som också erbjuds på teckenspråk markeras med handsymbol i programmet. Anmälan och biljett | Nordiskt Forum välkomnar alla som besökare. Många programpunkter och aktiviteter är gratis, såsom utställnings­område och scenprogram. Om du önskar delta i konferensprogrammet måste du köpa biljett och det gör du enklast på vår hemsida, nf2014. org. Du kan välja mellan att köpa biljett för alla dagar eller enbart dagsbiljett på nf2014.org. Det går även bra att spontant köpa biljett på plats i Hyllie. Konferens­ rummen har varierande antal platser, observera att det är först till kvarn som gäller.

The opening ceremony will take Garderob | Avgiftsbelagd place on Thursday 12/6 at 11:00 in garderob finns i entréerna på Malmö Arena och MalmöMässan. Malmö Arena. Garderoben tar även emot väskor. The closing ceremony will take place 13:00–15:00 on Sunday 15/6 Hitta hit | Hitta rätt bland in Malmö Arena. kollektiva färdmedel via Skånetrafikens hemsida Age limit | Children under the age reseplaneraren.skanetrafiken.se of 7 are welcome in the company eller via deras app. Med din of an adult. 4-dagarsbiljett reser du gratis med Skånetrafiken i Malmö och Child care | In collaboration mellan Malmö och Lund. with the City of Malmö and the Open Preschool, Nordiskt Forum Mat | I Hyllie finns ett stort och provides educational activities varierat utbud av restauranger for young children. Additional och caféer. Både Mässans och information on locations and Arenans restauranger är öppna opening hours can be found at och på Malmö Arena erbjuds nf2014.org ekologiska och vegetariska alternativ. Quiet rooms | A separate area for those who need a quiet place, Tillgänglighet | Fullständig want to unwind for a while or information om tillgänglighet who want to breastfeed finner du på nf2014.org. ­undisturbed. There is a quiet Alla programpunkter i Arena­ room available in both Malmö programmet teckentolkas till Arena and MalmöMässan. svenskt tecken. Övriga program­ punkter teckentolkas om den Interfaith prayer room | organisation som ansvarar för The existential room, Miriam, programpunkten bokat tolkning. is provided as a meeting point Teckentolkade programpunkter for thoughts and existential markeras i tidningen och på issues. The Swedish Ecumenical nätet med . I samtliga Women’s Council will hold seminarielokaler och scener »Thoughts for the day« Friday– finns hörselslinga som täcker Sunday at 09:30. Mirjam, både scen och sittplatser. Alla 5th floor, Malmö Arena. seminarielokaler och utställ­ Pets | Out of consideration for ningsområden är anpassade people with allergies, only för rullstolsburna. Konferens­ seeing-eye dogs are allowed at material i andra format: Nordiskt Forum. Se nf2014.org eller fråga vid infodisken. Ledsagare går Healthcare | In collaboration with självklart gratis. Skicka ett mail Region Skåne, Nordiskt Forum confirmation@mci-group.com provides a medical room. You will find it inside Malmö Arena.

General Info Time and place | Nordiskt Forum is open to visitors June 12–15 2014 and takes place in Hyllie at Malmö Arena and Malmö­ Mässan, as well as in adjacent outdoor areas. Visiting addresses | Malmö Arena: Hyllie Stationstorg 4 MalmöMässan: Mässvägen 6 MalmöMässan opening hours Registration opens 12/6 10:00. Thursday 12/6 11:30–18:30 Friday 13/6 09:30–18:30 Saturday 14/6 09:30-18:30 Sunday 15/6 09:30–13:30 Malmö Arena opening hours Thursday 12/6 10:00–22:00 Friday 13/6 09:00–20:30 Saturday 14/6 08:30–18:30 Sunday 15/6 08:30–15:30

**

Information centre | There are information centres in Malmö Arena and MalmöMässan that you can turn to with matters about the program or other practical questions. There will be volunteers all over the area who are there to help visitors find their way. Do not hesitate to turn to them with your questions!

Sustainability | Nordiskt Forum endeavours to act as sustainably as possible and has, in collaboration with the host city Malmö, taken a number of measures towards this. We hope that you, as a visitor, will also help us to leave as small a carbon footprint as possible! The Forum is doing the following: Material: Cloth bags, key bands, t-shirts and other material for participants are made from organic cotton or recycled plastic.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 15


Sammen om ligestilling i 40 år Event: ministerpanel/discussion 15. juni 11.00–12.30, Pankhurst Søndag d. 15. juni kl. 11.00–12.30 vil de nordiske ministre deltage i en paneldiskussion, hvor Nordens udfordringer inden for ligestilling vil blive debatteret. Paneldiskussionen vil bl.a. handle om ligestillingsudfordringerne i forhold til en nordisk kontekst samt en diskussion af nordens rolle globalt i dag og i fremtiden. Sunday 15 June at 11.00–12.30 in room Pankhurst, the Nordic ministers will participate in a panel discussion. The event will address the Nordic countries’ strategic efforts, policies or programmes to promote gender equality. The discussion will focus on the challenges for today and tomorrow in the Nordic countries, and how the Nordic gender co-operation can contribute globally. Nordisk ministerråd har i 40 år arbejdet for ligestilling mellem kønnene. Ligestilling indebærer en jævn fordeling af magt, omsorg og indflydelse. Kvinder og mænd skal have lige rettigheder, pligter og muligheder inden for alle områder i livet, og samfundet skal være fri for kønsrelateret vold. Ligestilling er ikke blot et pragmatisk mål for os i Norden. Det er en grundlæggende værdi og vi efterstræber at forme strukturer som støtter denne tanke.

The Nordic Council of Ministers has worked actively to develop and promote equal treatment and gender equality in the Nordic societies since it was established in the 70s. Gender equality includes equal opportunities, possibilities and responsibilities for all regardless of gender and includes societies free from gender based violence. Gender equality is part of the Nordic identity and has been a basic pillar of our democracies and the development of our welfare models.

www.norden.org/da/tema/nordisk-samarbejde-om-ligestilling-i-40-aar


PRAKTISKINFORMATION GENERALINFORMATION

Travel: the Forum’s secretariat and invited guests are travelling by train whenever possible. We encourage our visitors to choose the train! Food and drink: the restaurants in the area that Nordiskt Forum is able to influence serve organic and vegetarian food. Tap water is provided for speakers and visitors. Recycling bins are available on the grounds. Porn-free hotels are offered to speakers and visitors as a social sustainability measure. Language | Nordiskt Forum is a Nordic initiative and the program events will be held in one of the Nordic languages and/or in English. The language of each seminar is clearly marked in the program. Events that are also offered in sign language are marked with the hand symbol in the program. Registration & ticket | Nordiskt Forum welcomes all visitors and many of our program events and activities as well as access to our exhibition areas and stage program are free of charge. If you would like to participate in the conference program, you will need to purchase a ticket, which is easily done on our website nf2014.org. You can choose to buy a ticket for all four days or one-day tickets online. You can also buy a ticket on the spot at Hyllie. The conference rooms have varying numbers of seats. Please note that it is first come first served for individual conference programs. Buy your

ticket early if there is something you don’t want to miss. Cloakroom | There is a payable cloakroom located at the entrances to Malmö Arena and MalmöMässan. Bags are also accepted. Find us | Find your way around public transport via Skåne­trafiken’s website reseplaneraren.skane­ trafiken.se or via their app. With your 4-day ticket you can travel for free with Skånetrafik in Malmö and between Malmö and Lund. Food | There is a wide and varied selection of restaurants and cafés in Hyllie. The restaurants in MalmöMässan and in Malmö Arena are open and organic and vegetarian alternatives are available in Malmö Arena. Accessibility | All of the events in the Arena Program are signinterpreted into Swedish sign language. Other events are sign-interpreted if the organisation responsible books an interpreter. Each sign-interpreted event will be indicated with the sign in the printed program and the online program. All of the seminar room and stages are equiped with hearing loops. All of the seminar premises and exhibition areas are adapted for wheelchair users. For ­programme in other formats, ask at the information desk or go to nf2014.org. Personal guides are allowed in for free. Send an e-mail to confirmation@ mci-group.com

Konferensens 12 teman The 12 conference themes Feministisk ekonomi – ­ekonomisk och social utveckling Feminist economy – ­economic and social d ­ evelopment Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och ­reproduktiva rättig­heter Women’s and Girls’ bodies – ­sexuality, r­ eproductive rights and health Kvinnor i arbete, lika lön, ­utbildning och karriär Women in the workplace, equal pay, education and career Våld mot kvinnor och flickor Violence against women and girls Miljö, klimat och hållbar utveckling Environment, climate and ­sustainable ­development Omsorgsarbete och ­välfärdssamhälle Care work and welfare society

Fred och säkerhet Peace and security Politiskt deltagande och samhälls­­utveckling Political participation and ­development Jämställdhets­integrering och jämställda verksamheter Gender mainstreaming and gender equality in organizations Feminismens framtid i Norden och ­kvinnorörelsens organisering Feminism in the future in the Nordic region and the ­­organization of women’s ­movement Asyl och migration Asylum and m ­ igration Ny teknologi och media New technologies and media

Programmets delar Programmet för Nordiskt Forum utgörs av tre huvudspår: ett nordiskt program, ett arenaprogram och ett öppet program. Salar och scener fått namn efter våra feministiska föregångare. Programmet hittar du både i MalmöMässan och Malmö Arena. I Arenaprogrammet ser du dina favoriter – stjärnakademiker, toppolitiker, vardagshjältar, aktivister, debattörer, artister och kulturprofiler på stora scenen. (Från sid 29). I det Nordiska programmet analyserar vi utmaningarna i Norden i allmänhet med utgångspunkt från FN:s Kvinno­ konvention och Beijing Platform for Action. (Från sid 49). I det Öppna programmet äger ideella organisationer, aktivister, små föreningar och kvinno­ rörelsens representanter samt näringsliv, myndigheter, företag, kommuner, politiska partier, fackförbund, universitet och andra aktörer sina egna arrangemang. Tillsammans utgör de ett mångfacetterat uttryck för ett jämställdhetsoch genuspolitiskt engagemang som konferensen skapar utrymme för. (Från sid 57) Samtliga tre programspår bygger på Nordiskt Forums 12 teman. Dessa utgår från Handlingsplanen från Beijing. Varje tema har en symbol som visar inriktningen på varje programpunkt.

who work in different ways to improve gender equality. Here, civil society organisations, government authorities, universities, unions, municipalities, companies, activist networks and others will organise workshops, seminars, mingle or panel discussions on feminism and gender equality. (From page 57) Nordiskt Forum Malmö 2014 is geared towards representatives of the women´s movement, activists, organisations, groups, political parties, the private sector, authorities, the general public and other stakeholders primarily in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Iceland. The conference is characterised by each participant’s involvement and active contribution to discussions on the themes. These are based on the Beijing Convention so the main program at Nordiskt Forum Malmö 2014 is built around the 12 themes.

Så här läser du programmet! How to read the programme Arr: De/den organisation som

arrangerar programpunkten. Organisationen ansvarar själv för innehåll och genomförande. The organization responsible for the event.

TBA To be announced, meddelas senare. Se nf2014.org för senaste version av programmet. To be announced, see nf2014.org for updates.

OBS! Nordiskt Forum reserverar

Flagga: Anger det språk som anförandet hålls på. I vissa samnordiska paneler förekom­ mer flera nordiska språk. Flag marks the language of the event, some seminars are held in mixed Nordic languages.

The program parts

Denna programpunkt teckentolkas på svenska. This event is interpreted in Swedish sign language.

sig för ändringar i programmet. För ett uppdaterat schema och info om varje programpunkt, se nf2014.org.

The Arena program will present star academics, top politicians, activists, debaters, performers and cultural celebrities on the main stage. (From page 29) In The Nordic program we will go into depth and analyse the Nordic as well as global c­ hallenges to fulfill CEDAW and the Beijing Platform for Action. (From page 49) In the Open program, you can choose from hundreds of program activities and you will meet people

AU Australien /Austaralia DK Danmark /Denmark FI Finland FO Färöarna /Faroe Islands FR Frankrike/ France GL Grönland/ Greenland IN Indien/India IS Island/Iceland NI Nicaragua

NO Norge/Norway ES Spanien/Spain SE Sverige /Sweden ZA Sydafrika /South Africa UK United Kingdom US USA BY Vitryssland /Belarus ZW Zimbabwe AX Åland /Åland Islands

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 17


PÅSCEN SEMINARIESCENEN Miniseminariescenen Vigdís är en scen inne på MalmöMässan, i direkt anknytning till utställningsområdet. Under fyra dagar kommer korta presentationer om aktuella projekt, debatter, samtal och utfrågningar att ta plats. Här möter du som besökare toppolitiker, aktivister från civil­ samhället och praktiker från kommun och landsting. I korta, inspirerande presentationer ges du praktiska exempel, nya verktyg och inblick i aktuella jämställdhetspolitiska utmaningar. Här är ett urval av det som händer, schemat i sin helhet finner du på nf2014.org samt anslaget på en stor skylt i ­anslutning till scenen. The mini-seminar stage Vigdís is inside MalmöMässan, directly linked to the exhibition area. For four days, short presentations of ongoing projects, debates, talks and Q& A sessions will take place here. You will meet top politicians, civil society activists, municipal and council representatives. You will find the schedule at nf2014.org and on a notice board close to the stage. Torsdag 12/6 16:00–16:30

Lågavlönade kvinno­dominerade yrkesgrupper – Varför och vad kan vi göra? arr: BPW Sweden

Varför tjänar manliga snickare 28 300 kr i månaden när kvinnliga högskole­ utbildade grundskollärare bara tjänar 26 600 kr? Varför har IT-konsulter 10 000 kr mer i månadslön än sjuk­sköterskor? Är de skickligare förhandlare? Eller beror det på att sjuksköterskor och lärare är så stora yrkesgrupper, på begränsade resurser i offentlig sektor? Är det bara en effekt av tillgång och efterfrågan? Eller är svaret att kvinno­dominerade yrkesgrupper värderas lägre? Vi reder ut och diskuterar. 18 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

VIGDÍS

Torsdag 12/6 16:00–16:30

How does the Syrian war affect women’s rights in the region?

På Vigdís möter du också några av de mest intressanta namnen från Arenaprogrammet:

arr: Kvinna till Kvinna

Today, millions of Syrians have fled across the borders to neighbouring countries. The refugee situation puts enormous pressure on many countries in the region. At the same time, the constant stress that refugee families are living under leads to increased violence against women and children, an increase in trafficking and child marriages. Extremist groups are growing in numbers, threatening women’s freedom and rights. What are consequences for women’s human rights? And what can be done? medverkande: Lina Abou Habib,

Executive Director CRTD.A, Lebanon, Lena Ag, Secretary General Kvinna till Kvinna

lördag 14/6 10:30–11:00

Raewyn Connell (au) Bodies on the Line: How do we contest the new market patriarchy? a rr: nordiskt forum

lördag 14/6 16:30–17:00

Rudo Chigudu (zw) Vagina Warriors a rr: nordiskt forum

Lördag 14 juni 11:00–12:00

Visuell makt arr: nordiskt forum

Johanna Rubin Dranger, professor vid Konstfack, föreläser om hur toalettsymboler, hakkors, berusade gorillor, Mona-Lisa och ras­stereo­ typa bilder hänger ihop.

»Vår kultur är visuell. Vi inte bara konsumerar mer bilder än tidigare vi sprider också våra bilder till en vidare krets än någonsin tidigare. Samtidigt saknar de flesta verktyg att kritiskt kunna analysera bilder. Under 2012–13 fördes debatter om rasstereotypa bilder i barnkulturen. Det blev tydligt att många, även professionella kulturutövare och journalister saknar kännedom om stereotypa bilders historia och funktion.«

Visual power: Johanna Rubin Dranger, professor at the University College of Arts, Crafts and Design, will lecture on how toilet symbols, swastikas, drunken gorillas, the Mona Lisa and racial stereotypes fit together.

Photos: RAEWYN CONNELL /DIANNE RAGGETT, JOHANNA RUBIN DRANGER /ANNA WIDOFF


»

free

gratis

PÅSCENONSTAGE

FÖRFATTARSCENEN

BOYE Nordiskt Forum har valt att ägna det skriva ordet en särskild scen. Under fyra dagar kommer författare, serietecknare och skribenter att diskutera litteratur, journalistik, humor och feminism och läsa utdrag ur både aktuell skön- och facklitteratur. Litteratur­scenen är placerad inne i MalmöMässan. Du har också möjlighet att köpa böcker och få dem signerade. Schemat i sin helhet finner du på nf2014.org samt anslaget på en stor skylt i anslutning till scenen. The written word has its own stage at Nordiskt Forum. For four days, popular writers, cartoonists and journalists will discuss literature, journalism, humour and feminism and read excerpts from current works of fiction and nonfiction. The literature stage is located inside MalmöMässan. You will find the schedule at nf2014.org and on a notice board close to the stage.

Fredag 13/6 13:00–14:00

Malmös feministiska röster Malmös feministiska röster är ett tidsdokument och en inspirationsbok. En samling uppslag med foton och texter av feministiska aktivister som är engagerade i Malmö idag. Vi möter en spretig skara feminister. Med denna bok vill vi uppmuntra fler att engagera sig och visa att många mitt bland oss – på olika nivåer och med olika strategier – arbetar för allas våra lika rättigheter. medverkande: Alan Ali, Sofi

­ rvanitis, Hanna Hansen, George A Juge, Emelie Lysholm, Katerin Mendez, Christina Merker Siesjö, Martina Skrak, Linnea Svensson Arbab (Fotograf), Lisa Vinsander

Andra röster på litteraturscenen: Athena Farokhzad (Se) Marta Breen (NO) Ulrika Dahl (Se) Alexandra Pascalidou (Se) Jenny Wrangborg (Se) Mian Lodalen (Se) Yvonne Hirdman (Se) Rebeccka Bohlin & Sara Berg (Se) Sandra Dahlén (Se) Sarita Skagenäs (NO) Torild Skard (NO) Nordiska feministiska tidskrifter: Bang, Astra, Fett, Tulva, ETC och Cora

Photos from top: ULRIKA DAHL /SARA APPELGREN, SARITA SKAGNES /DONALD BROKVIST, JENNY WRANGBORG /JOAKIM MATHIASSON,

KAJSA EKIS EKMAN /EVA LINDBLAD, MIAN LODALEN & MATILDA TUDOR /ELISABETH OHLSON WALLIN, MARTA BREEN /MARTE GARMAN JOHNSEN, ATHENA FARROKHZAD /KHASHAYAR NADEREHVANDI

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 19


Våra utställare Varmt välkommen till ett sjudande utställartorg i MalmöMässan! Möt ­hundratals organisa­tioner, myndig­heter, partier och tidskrifter. Lyssna till samtal vid scenerna Vigdís och Boye. Dansa loss och delta i workshops på scenen ­Strömqvist och kolla på konst, fika eller häng i Young Feminist Corner. Det bästa av allt – allt är gratis!

A19 A17

Monternummer & organisation A1 Sveriges Makalösa Föräldrar och Barn A2 TRIS – tjejers rätt i samhället A3 Doris Film A4 UN Women nationell kommitté Sverige A5 Doris Film A6 UN Women nationell kommitté Sverige A7 MiRA-Senteret A8 SverigeFinskt Kvinnoforum A9 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR A10 Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommitténs sekretariat A11 Svenska Kvinnors Vänster-­ förbund, SKV A12 Kvinnefronten i Norge, Svanegruppende Danmark, ROKS Sverige, Stígamót Island A13 Operation 1325, Forum 1325 Norway, 1325 Network Finland, WILPF Denmark A14 Svenska Kyrkan A15 Gröna Kvinnor A16 Svenska Kyrkan A17 RFSL A18 KUN, senter for kunnskap og likestillning A19 Fredrika Bremer Förbundet

B19 C19 C22 A20 C21 B20

A15

A18 B17

A18

B17

C20

A13

A16 B15

A16

B15

C18

A11

A14 B13

A14

B13

C16

A12 B11

A12

B11

C14

A9

A10 B9

B10 C9

C10

A7

A8

B7

B8

C7

C8

A5

A6

B5

B6

C5

C6

A3

A4

B3

B4

C3

C4

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A20 Skånes Kvinnojourer B1 RIFFI Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor B2 Dea-föreningen för Kvinnohistoristk Museum B3 Kvinnojouren i Ängelholm B4 ROKS, Riksorganisationen för för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige B5 Stockholm Tjejjour B6 Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksorgansiation B7 WIZO Norden B8 Nordisk nettverk mot sexkjöp B9 Kvinnliga Akademikers Förening B10 Nordisk nettverk mot sexkjöp B11 Kristdemokratiska ­ Kvinnoförbundet B12 Svenska Kvinnoförbundet r.f B13 Svalorna Indien Bangladesh B14 RealStars B15 Synskadades Riksförbund, Nordiska Kvinnokommittén B16 Föreningen Salto de Vita B17 Centerkvinnorna B18 Diskrimineringsbyrån Uppsala B19 Föreningen Storasyster B20 Individuell Människohjälp

C12

RESTAURANG FOREST

D1

D3

D5

D7

D9

D15

D11

D17

D19

D21 D23 D25 D27

D4

D2

D6

D10 D12

E2 E4 E6 E8 E10 E12 F1

F3

G1

G3

D18 D20 D22

E7

E1

ENTRÉ TILL MÄSSAN

D16

E14

E18

E22

E11

E13

G5

D31

STRÖMQUIST

KAFÉ

E24

E23

F5

D29

G13 G9

G7

G11 G15

G2

G4

G10

G12

C1 Finlands FN-förbund C2 Internationella ­ Kvinno­förbundet C3 Brottsofferjouren C4 EDCS resurscenter för ­jämställdhet och mångfald C5 BWP Sweden C6 EDCS resurscenter för jämställdhet och mångfald C7 Kvinnors Nätverk C8 Elektra Fryshuset C9 Amnesty International C10 SAC Syndikalisterna C11 Plan Sweden C12 ICLD Swedish International Centre for Local democracy C13 Kvinneutvalget i ­ Latin-Amerikagruppene C14 Soroptimist International Nordiska Länder C15 Mensen C16 Soroptimist International Nordiska Länder C17 Lika Unika C18 Norges Kvinnolobby C19 Selene-kollektivet D1 Socialdemokraterna D2 Malmö Stad D3 Eskilstuna Kommun D4 Vänsterpartiet D5 Miljöpartiet de gröna D6 Boverket D7 Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Winnet Norrbotten, Kommunförbundet Norrbotten D9 PRO D10 Sveriges Kvinnolobby D11 RFSU D12 Kvinderådet i Danmark D13 NÖDUTGÅNG D15 Jämställ.nu och JiM (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter) D16 Nytkis Kvinnoorganisationer, Kvinnoförbundet Sörnäs D17 Linköpings kommun D19 Länsstyrelsen Östergötland D21 Kvinna till Kvinna D22 1,6 & 2,6 miljonerklubben D23 Regeringskansliet D25 Köpenhamns Kommune D27 Nordisk Ministerråd D29 Män för Jämställdhet

LITTERATURSCENEN BOYE MINISEMINARIESCENEN VIGDIS

BRANTENBERG

20 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

SÖDERGRAN

PANKHURST

CANTH

JENSEN


free

GIESE VERKSTAN E1 Diskrimineringsombuds mannen & övriga nordiska systerorganisationer E2 Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Norske Kvinners Sanitetsforening E4 Norske Kvinners Sanitets forening og Nasjonal Kompetansetjeneste for kvinnehelse ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet E6 ASI (IS), SAK (FI), LO i Danmark, Norge og Sverige E7 Kvenréttindafélag, Island E8 Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor E10 Akademikerförbundet SSR E12 Zonta International, District 13, 20 and 21 E14 Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet E18 Linköpings universitet E22 Tillväxtverket och Region Skåne E23 Länsstyrelsen Skåne E24 Winnet Sverige F1 Fiu-Ligestilling F3 Rädda Barnen F5 Sydsvenskan och City G1 Konstfack G2 SKL G3 Nöjesguiden G4 Folkpartiet liberalernas riksorganisation G7 Vision G9 Malmö Högskola G10 Kulturtidskriften Cora och Writers read Writers G11 ETC Förlag G13 Tidskrifterna Astra, Fett, Bang, Tulva och Friktion G12 Feministiskt Perspektiv G15 Feministiskt Initiativ

Med reservation för eventuella ändringar.

Our exhibitors

Welcome to a vibrant exhibition square! Meet hundreds of ­organisations, agencies, parties and magazines representatives. Listen to talks at the Vigdís and Boye stages. Dance away and take part in workshops at the Strömqvist stage and check out the art, have a coffee or hang out at the Young Feminist Corner. Best of all – ­everything is free!

Photo: DJ EKA /OLLE ENQVIST

I området Verkstan i Malmö Arena är det action som är ledordet. Här får du prova på allt ifrån att teckna seriehjältinnor till att lära dig feministiskt självförsvar på jobbet. Här kan du också förbereda dig inför lördagens parad genom att göra plakat och banderoller. Hela schemat hittar du på nf2014.org samt anslaget i anslutning till scenen. Action is the key word in the Workshop. Here, you can try your hand at drawing comic-strip heroines and learn feminist self-defence for the workplace, go to DJ school or participate in a creative art studio with Realstars/Fair Sex. You can also prepare for Saturday’s parade by making signs and banners. You will find the schedule at nf2014.org and on a notice board close to the stage.

Machofabriken Bit inte ihop! Med Sara Berg och Rebecka Bohlin DJ-skola

gratis

PÅSCENONSTAGE

Serietecknarworkshop med gdi/ Visuell kommunikation på ­Konstfack

Creativity for Fair Sex – Bildverkstad med Realstars Plakatverkstad

DJ EKA | »För mig handlar det om attityd, skills och realness« Nätverket Femtastic består av kvinnliga artister, promoters och konstnärer som arrangerar events och workshops inom den urbana genren. DJ EKA är en av flera från nätverket som hjälper den som vill testa sin roll som dj. När började du själv att scratcha? – Jag har alltid älskat Hip hop, Funk och Soul och började så småningom spela skivor ute på klubb. Sen har jag alltid velat spela ett instrument och det kom ganska naturligt med Scratch. Jag ville ha en ny utmaning där jag kunde ta ut min kreativitet ännu mer. Lära mig spela med musiken. I nästan alla debatter om Hip Hop dras sexist- och homofobkortet. Kritikerna lyfter kvinnohat som kulturens dödssynd. Hur känner du inför att behöva försvara den kultur du andas och lever? – För mig har Hip Hop alltid handlat om musik, attityd, skills och realness. Därför har jag nästan alltid dragits till medveten hip hop, med texterna om riktiga känslor och upplevelser snarare än bitches och bilar. Det är skillnad på om det ska vara »lite roligt« eller skall vara koolt och på allvar. – Jag menar, tjejer snackar också om sex och pengar men de synliggörs inte på samma sätt i musikbranschen och då missar en de kvinnliga aspekterna på det, tyvärr. Sex och det som är flashigt säljer, det gäller ju på alla områden. Jag finner värde i andra saker, personliga upplevelser som jag kan relatera till, musikaliska färdigheter och kvalitet.

!

!

Det finns en rad artister som faktiskt har fått mycket respekt på grund av det och sålt/ spridit sin musik stort, som exempelvis Erykah Badu, Lauryn Hill & Queen Latifah. Hur ser du på utvecklingen av genren, hur bidrar du till den? – Nu på senare tid har det poppat upp flera homo- och bisexuella Mc:s & DJ:s som har kommit ut med sin läggning offentligt, så som Leif, Mykki Blanco, Angel Haze, Frank Ocean och DJ Taro. Det är viktigt för den nya generationen av HipHop. Jag som dj väljer att vara en god förebild genom att spela de låtarna, gå på deras spelningar och genom att boka dem till mina klubbar. Mina dj-workshops är ett sätt att utbilda grymma tjejer och låta dem ta plats!

Fredag 13/6 håller EKA en DJ-workshop för tjejer i alla åldrar. Välkomna till en ­workshop för att prova på olika mixtekniker, taktkänsla och scratch!

DJ Eka is part of the Femtastic network that organises events and workshops focused on female artists within the urban genre. On June 13th, DJ Eka will hold a workshop for girls of all ages. Welcome to a workshop where you can practice different mixing techniques, tact and scratch!

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 21


Foto:Nico Backström

FEMINISM+TEATER = PANGBRA

Dokumentär­ filmen Okrönta om teater­ gruppen Subfrau

Teater­ föreställningen Mina vackra ögon av Blaue Frau

Samtal om feminism och teater med Tiina Rosenberg

Läs mer om vårt program på Nordiskt Forum på: sornas.kvinnoforbundet.fi

FULLSPÄCKAT SCHEMA

I SVERIGES KVINNOLOBBYS

RUM SUNDSTRÖM& I PAVILJONGEN D10

DEBATT. VÄLFÄRD. MICHAEL KIMMEL. SURROGAT. CYNTHIA ENLOE. KULTUR. FEMINISTISK EKONOMI. GAIL DINES. LENA EK. LESBISK FRUKOST. STREET GÄRIS. MILJÖ. PROSTITUTION. LENA SOMMESTAD.

KAJSA EKIS EKMAN. SEXISTISK REKLAM. SE HELA PROGRAMMET PÅ www.sverigeskvinnolobby.se

Mod, möjligheter, möten och motstånd inom räddningstjänsten Nu gör vi räddningstjänsten mer jämställd! Kom och lyssna på oss

Fredagen den 13 juni kl 10-12 i rum Pankhurst

Hur gör man? Vi har en vision om ett jämställt samhälle och politiska beslut men hur kommer vi dit? Om vi menar allvar hur skapar vi handling? Kan kulturen och konsten bidra? Utifrån ett Skövdeperspektiv utvidgar vi samtalet till att bli allmängiltigt och angå alla.

Kom och delta!

*

STRÖMQVIST 12–15/6

All set for action! På Strömqvist bjuds det på dans och workshops och ofta tar du som besökare själv plats på scenen. Vad sägs till exempel om att dansa fram ny energi genom lunchbeat? Här huserar också organisationen Settings under fredagen den 13 och lördagen den 14 juni. Settings – normkreativa möjligheter drivs av Rebecca Vinthagen och Lina Zavalia och arbetar med metoder för att praktiskt implementera kunskaper kring jämställd­ het och feminism. På Nordiskt Forum kommer de att samla så många röster som möjligt i nya projektet All set for action. – Under fredag och lördag kan alla som vill vara med och utbyta idéer, metoder och strategier för framtidens feministiska politik. Här finns plats för deltagare med en idé, tanke, vision eller frågeställning att formulera sig tillsammans med andra. – Dagarna är indelade i teman som skiftar cirka ­varannan timma där olika organisationer presenterar utgångspunkterna. Därefter sker samtal i mindre ­g rupper där konkreta idéer avhandlas, högt och lågt, specifika eller generella frågor – allt kan rymmas. Samtalen avslutas sedan med en iscen­sättning av en presskonferens. Vilka är grundtankarna med arbetet? – Vi vill fånga in den enorma bredd som finns i den feministiska rörelsen idag genom att skapa en samtids­ skildring där människor direkt får komma till tals och formulera sina visioner. Vår styrka ligger i bredden där fokus är idéer som lär oss mer om aktioner, metoder och tankesätt som inspirerar oss. En direkt form av New Action on Women's Rights! Innan Nordiskt Forum har projektet besökt Luleå, Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö för ytterligare uppsamlingar och för att nå fler. Under sommaren sammanställs materialet i bokform och i en film. Se nf2014.org för fullständigt schema för All Set for Action. All Set for Action is a project that anyone can join to exchange ideas, methods and strategies for future feminist policies. The results will be documented on film and in a book, as a form of direct New Action on Women’s Rights. All Set for Action will take place in the ­Strömqvist room at MalmöMässan. Visit nf2014.org for more ­information.

*


På Fria scenen Parks bjuds på brandtal, pepp och grymma exempel på feminism i praktiken från aktivister, nätverk och mindre organisationer. Du hittar scenen på entréplanet i Malmö Arena, i anknytning till ett område med bokbord och aktivitetsytor. Det finns utrymme för spontana anföranden och diskussioner kring frågor som dyker upp under pågående konferens. Har du något viktigt på hjärtat – ta chansen och kom till Parks! Här följer några programpunkter, hela schemat finner du på nf2014.org samt anslaget i anslutning till scenen.

At the open stage Parks, you will meet activists, networks and smaller organisations. On offer are passionate speeches, pep talks and incredible examples of feminism in practice. The stage is located on the ground floor of Malmö Arena, connected to an area with book tables and activity areas. There is also space for spontaneous presentations and discussions on issues that arise during the conference. You will find the schedule at nf2014.org and on a notice board close to the stage.

Tjejer i förening Presentation av ett projekt som syftar till att öka tjejer och unga kvinnors delaktighet inom organisationer med särskilt fokus på insatser i Rosengårds­ området. Projektet med tre tydliga områden: jämställdhet, integration och demokrati.

Om juridisk aktivism arr: Malmö mot Diskriminering

MmD är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för alla människors lika värde, värdighet och rätt och förebygger och motverka diskriminering. MmD ger bland annat kostnadsfri juridisk rådgivning.

Körsång: Röster Utan Gränser Kom och lyssna på Röster utan Gränser som sjunger allt mellan himmel och jord.

Här presenteras ett par punkter ur programmet, se mer på nf2014.org. At Nordiskt Forum Malmö a special program track is dedicated to women in science and research on women’s rights, gender equality and gender. For four days, the best of the current Nordic research will be presented. The research room is located inside the conference area in a theatre-style room that holds about 40 people. It is connected to other seminar, workshop and cultural program rooms. The program is available at nf2014.org.

arr: Ladyfest Göteborg

Ladyfest Göteborg presenterar projektet Agenda: Jämlikhet. Projektet går ut på att skapa en webbplattform med samlad information om olika organisationer och grupper som arbetar med jämlikhetsfrå­ gor i Göteborg, nationellt och på nätet.

Den finska kvinnan/ i skuggan av Jarmo Arr: Sverigefinska Riksförbundet

Andra generationens unga sverige­ finnar har undersökt bilden av den finska ­kvinnan hos svenskar och sverige­f innar. Vilka föreställningar finns, vilken bild förmedlar media av henne? En föreläsning som med humor ger en inblick i finska kvinnans historia.

Svensk-Eritreanska kvinnors röst Arr: Eritreanska Kvinnoförbundet

Den Eritreanska kvinnoorganisationen berättar om hur de arbetar i Sverige och internationellt.

CURIE Kvinnor i akademin och forskning om kvinnors rättigheter, jämställdhet och genus ägnas ett särskilt programspår. Aktuell nordisk forskning kommer att presenteras och diskuteras. Forskarrummet är placerat inne på konferensområdet i en lokal som tar cirka 40 personer i biosittning, i anknytning till övriga lokaler för seminarier, workshops och kultur­program.

Att använda sig av nätet för ­gemensam organisering

gratis

*

FRIA SCENEN

free PARKS PÅSCENONSTAGE

FORSKARPROGRAMMET

dag och tid tba

Söndag 15/6 11:00–12:00

Att leda (bild)pedagogiska ­ erksamheter enligt en likvärdig­ v hetsprincip

Motstånd mot jämställdheten och antidiskrimi­nerings­arbete – om strategier för att upprätthålla kön, klass och ras/etnicitet ­ojämlikheter inom arbetslivet

Arr: Institutionen för ­bildpedagogik, Konstfack

På Konstfack utbildas lärare i bild, media, design och slöjd. Att kunna leda verksamheter där deltagares särpräg­ lade meningsskapande och uttrycksför­ mågor främjas fordrar förtrogenhet med hur mönster av orättvis maktfördelning kan hanteras. Den pedagogiska inriktningen utgår från att individen lär bäst då uppmärksamhet, utrymme och andra stödfunktioner fördelas enligt en likvärdighetsprincip. I Konstfacks monter visas exempel på hur man arbetar med detta i lärarutbildningen, med eleverna i skolan samt hur Konst­ fack internt som utbildningsinstitution arbetar med dessa frågor. medverkande: Lärare och studenter

från Konstfack, Institutionen för bildpedagogik

Photos from top: REBECKA VINTHAGEN OCH LINA ZAVALIA, MARIE CURIE IN THE LAB 1900

Arr: malmö högskola

I detta samtal riktas fokus mot att synliggöra de vardagliga, osynliga och informella strategierna som på olika arbetsplatser reproducerar kön, klass och ­rasifierade ojämlikheter. I diskus­ sionen berörs även de former av motstånd som underprivilegierade grupper utvecklar. Syftet med samtalet är att kritisk granska föreställningen om Sverige och Norden som jämställda platser. Panelen lyfter också fram hur könsojämlikheter formas och påverkas av klass och rasifierade ojämlik­heter. medverkande: Mats Greiff, professor

Malmö ­högskola, Tuija Muhonen, professor Malmö högskola, Paula Mulinari, universitetslektor Malmö högskola

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 23


MÅL I SIKTE? Jämställdhetsintegrering fyller 20 år Närmar vi oss de stolta ambitionerna från 1994 om att jämställdhet ska ”införlivas i alla verksamheter och i alla beslutsprocesser”? Vilken betydelse har jämställdhetsmålen? Välkommen till Regeringskansliets seminarium där vi uppmärksammar att jämställdhetsintegrering fyller 20 år och diskuterar frågor om hur vägen härifrån till jämställdheten ska se ut. Jämställdhetsminister Maria Arnholm inledningstalar.

VÄLKOMNA! Tid och plats: Torsdagen den 12 juni kl. 14–16 i sal Canth

LO – en del av problemet eller en del av lösningen? Seminarium om den fackliga rörelsens betydelse för jämställda villkor Lördag den 14. juni, kl. 16-18 (Pankhurst)


free

14/6–15/6 FEMINISTISKBIO SÖDERGRAN

gratis

PÅSCENONSTAGE

Lördag 14/6–söndag 15/6 f­ örvandlas lokalen Södergran till en feministisk biosalong. Tillsammans med IFEMA, International Female Film Festival Malmö, har vi valt ut spelfilm och dokumentärer i både kort och långt format. Ibland visas filmerna okommenterade, ibland är de utgångspunkt för samtal. Här följer några exempel, fullständigt program hittar du på nf2014.org. Feminist Cinema: On Saturday 14 June– Sunday 15 June, the Södergran room will be transformed into a feminist movie theatre. Together with IFEMA, International Female Film Festival Malmö, short films and long feature films will be showed, sometimes followed by discussions. The program is available at nf2014.org.

Go straight home – film och samtal Dokumentärfilmen Go Straight Home skildrar svåra SRHR-frågor ur en flickas perspektiv. 14-åriga Reba trakasseras av grabb­gäng på gatan. Mamma är orolig över hennes rykte. Familjen ska kanske gifta bort henne. Allt Reba vill är att gå klart skolan. Hon står inför ett vägval, men fruktar att det inte är hon som kommer att välja. Regi: Iga Mikler och Maud Nycander. Producent: Oscar Hedin. Efter filmen följer ett samtal med Mikis Kanakaris (1000 möjligheter), Cuthbert Maendaenda (Tanzanian Men as Equal Partners) och Sheelu Francis (indiska Women’s Collective) om skillnader och likheter, problem och möjligheter.

Sköterskan Tjugofemåriga Moa arbetar som sjuksköterska på akutavdelningen på en gynekologisk mottagning. Hon är ensam. På arbetet och privat. Hennes fritid präglas av uteliv på klubbar och barer, hon får lätt kontakt med nya människor men har svårt att fördjupa den till vänskap. ­Sköterskan är en berättelse om behovet av närhet, värme och trygghet, om att vara vilse och om vuxenmobbning. Men framförallt är det en kärlekshistoria. Regi: Martin Larsson. Manus: Nour el Refai och Martin Larsson.

Nordicwomenfilm.com – New Action on Women in Film Arr: Svenska Filminstitutet

Filmhistorien som vi känner den har dominerats av män, nu är det dags att skriva in kvinnorna. Nordicwomenfilm. com kommer att bli en nordisk nätportal om kvinnors verk och arbete inom filmen. Film­programmet utgår från konferensens 12 teman med exempel ur film­arkiven som belyser behovet av aktion för jämställdhet och kvinnors rättig­heter. Filmklipp kommer att visas ur bland annat: Kvinnomänniska, Flickorna på Marabou och Sanningen om nya Anna Susanna. BILDERNA I COLLAGET KOMMER FRÅN NORDIC WOMEN IN FILM, SVENSKA FILMINSTITUTET

Photos: NORDIC WOMEN IN FILM, FILMARKIVET.SE/SVENSKA FILMINSTITUTET, GO STRAIGHT HOME /IGA MIKLER,

SJUKSKÖTERSKAN /SEBASTIAN BORG

GO STRAIGHT HOME

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 25


Tillväxtverket arrangerar

TEMADAG 13 juni • Nordiskt Forum

FÖR ETT KONKURRENSKRAFTIGT SVERIGE! – företagande och

tillväxt på lika villkor för kvinnor och män Hur kan vi tillsammans utveckla förutsättningarna för hållbar tillväxt i våra företag och regioner? Kom och prata framtid med Tillväxtverket den 13 juni. TID:

Fredag 13 juni

PLATS: Nordiskt Forum, Malmö LOKAL: Jensen

tillvaxtverket.se/nordisktforum


PÅSCENONSTAGE

STÉENHOFF SCENKONSTRUMMET

I Scenkonstrummet Stéenhoff tar konstnärerna över tolkandet, ­belysandet och samtalet om kvinnors rättig­heter och jämställdhet. Här bjuds teater, dans och läsning under ­forumets alla dagar. För att möjliggöra ett deltagande för många ges flera av föreställningarna två gånger. Hela schemat finner du på nf2014.org samt anslaget intill scenkonstrummet en våning upp på MalmöMässan. In Performing Arts room Stéenhoff women’s rights and gender equality is depicted and interpreted through the performing arts. The complete program will be listed next to the room at the second floor of MalmöMässan and at nf2014.org.

Dorte Olesen: Gone Home Gone Home är en kritikerrosad dans­­föreställning av och med danska Dorte Olesen. Föreställningen har inspirerats av sagan om Rödluvan och vargen. Gone Home is a dance performance by Danish perfomer Dorte Olesen, a critically acclaimed piece inspired by the tale of Little Red Riding Hood and the Wolf.

Queendom: Ja, vi elsker Med humor og varme forteller artist­ kollektivet Queendom historien om norske kvinners vei mot stemmerett og likestilling fra 1880-tallet og frem til i dag. Ved bruk av live musikk, slam poesi, personlige historier og videoprojeksjon tas publikum med på en underholdende reise gjennom norsk kvinnesak. Queendom består av Hannah Wozene Kvam, Asta Busingye Lydersen och Monica Ngozichukwuka Ifejilika. Norwegian performing arts collective Queendom gives Ja, vi elsker, a show that had its opening in 2013 to mark the 100 year anniversary since women got the right to vote in Norway.

PREMIÄR PÅ NORDISKT FORUM!

Kriget har inget kvinnligt ansikte

Svetlana Aleksijevitjs kritikerrosade bok byggd på intervjuer med kvinnor som stred för Röda Armén har dramati­ serats av Hedda Krausz Sjögren och Jonas Jarl. På Nordiskt Forum har deras läspjäs världspremiär, med bland andra Petra Brylander. Krausz Sjögren och Jarl har tidigare uppmärksammats för berättarteatern Seven. The book by Svetlana Aleksijevitjs The War's Unwomanly Face is dramatized by Hedda Krausz Sjögren and Jonas Jarl.

Malmö stadsteater: Ottar Pjäsen Ottar handlar om Elise OttesenJensen, en norsk-svensk sexualupplysare och journalist som 1933 startade ­R iksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) i Sverige. Pjäsen har premiär på Malmö Stadsteater till hösten, och bygger på en bok av Gunilla Thorgren. In cooperaton with Malmö City Theatre we will get a preview of the play Ottar which will premiere this fall. Ottar is about Elise Ottesen-Jensen, the Norwegian-­Swedish sex educator and journalist who founded the National Association for Sexuality Education (RFSU) in Sweden in 1933.

Blaue Frau: Mina Vackra ögon En gapig turnéföreställning om kärlek, ångest och mig! Någonstans i rummet – en ensam man på jakt efter en funktion, en plats, en kärlek. Vid bardisken – två kvinnor endast beväpnade med sköra hjärtan och hemmingssonskt vassa repliker. Föreställningen är producerad av den feministiska teaterduon Blaue Frau med bas i Finland. Föreställningen bygger på serier och dikter av serieteck­ naren Nina Hemmingsson. Dramatise­ ring och regi av Anders Larsson.

Photos from top: BLAUE FRAU /NICO BACKSTRÖM, GONE HOME /SØREN MEISNER, QUEENDOM /BJØRN MOLSTAD,

RUDO CHIGUDU /PAMBERI TRUST

Another Nordic meeting you can ­experience in Stéenhoff is Finnish Blaue Frau’s interpretation of My Beautiful Eyes, a book by Swedish cartoonist Nina Hemmingson.

Rudo Chigudu: Vaginamonologerna Performanceartisten Rudo Chigudu framför en zimbabwesisk take på Eve Enslers klassiska monolog. »I believe that the body is a political sight and particularly women's bodies. I have the audacity to speak out boldly about the taboos relating to women's bodies and naming the related injustices. I also celebrate what the female body enables and believe in transgressing the social norms that teach women to despise their bodies as being dirty and ugly. Being a vagina warrior therefore means the peaceful struggle to liberate the female body, primarily my own and supporting other women who wish to do the same.« The Vagina Monologues, by Eve Ensler, will be performed by Rudo Chigudu (ZI), in an Zimbabwean take on the ­monologues.

*=

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 27


EN JÄMSTÄLLD VÄRLD ÄR MÖJLIG!

A P

S-KVINNOR OCH SOCIALDEMOKRATERNA PÅ NORDISKT FORUM! TORSDAG 12 JUNI Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna deltar på ”Feminism in labour” på Malmö Arena kl. 12.00-13.30. FREDAG 13 JUNI Seminarium: ”S-kvinnor – Kraftsamling för jämställdhet” För S-kvinnor är en jämställd värld möjlig! Välkommen till ett samtal om hur vi når dit. Medverkande: • Magdalena Andersson, Ekonomiskpolitisk talesperson (S) • Annika Strandhäll, Ordförande Vision • Sineva Ribeiro, Ordförande Vårdförbundet • Tobias Baudin, Förste vice ordförande LO • Carina Nilsson, Kommunalråd (S) Malmö Moderator: Carina Ohlsson, Ordförande S-kvinnor Tid och plats: Fredag 13 juni, kl. 10.00-12.00 i Brantenbergsalen.

.

E

1 D R

Vi bjuder på fika!

T N O

S

SÖ E B

S O K

M R Å IV


Great actions, great ideas

ARENA PROGRAMMET The Arena program I Arenaprogrammet Great Actions Great Ideas blir du inspirerad av dina favoriter – stjärnakademiker, ­toppolitiker, aktivister, debattörer, artister och ­kultur­­profiler – på stora scenen. I korta och rappa brandtal, samtal och kulturakter presenteras goda och tanke­ väckande exempel på hur vi flyttar fram ­positionerna för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Här hålls även öppningsceremonin, invigningsfesten och den storslagna avslutnings­ceremonin. Programmet äger rum i Malmö Arena. The Arena's main stage plays host to all your favourites: leading academics and politicians, activists, debaters, performers and stars from cultural circles will appear. Their short, sharp and passionate presentations will demonstrate how women's rights and gender equality are being pushed forward. The ceremonial opening, opening show and closing ceremony will also be held there.


THURSDAY12/6

11:00–12:00 Ceremonial opening Ceremonial opening with speeches by Gertrud Åström (SE), The Nordic Steering group for Nordic Forum, Nicole Ameline (fr), Chairperson of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, un High Commissioner for Human Rights, Katrin Stjernfeldt Jammeh (SE), Malmö Stad and Maria Arnholm (SE), Swedish Minister for Gender Equality, the Swedish Liberal Party. Hostess : The actress and director Ellen Nyman (SE) will guide you through the Arena program during four eventful days.

Performing acts

Virpi Pahkinen (FI), one of Scandinavia’s most successful solo dancers. A dancer who seems to put her soul into her art, trying to connect heaven and earth, life and death. Queendom (NO), an all female performing arts collective. Queendom have developed their unique sound that includes blues, soul, reggae, afrobeat and poetry slam.

30 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Photos from top: QUEENDOM /BJØRN MOLSTAD, VIRPI PAHKINEN /JOSÉ FIGUEROA, ELLEN NYMAN /ROBIN SKJÖLDBORG


ARENAPROGRAMMET TORSDAG ARENAPROGRAM THURSDAY

12:00–13:30 Feminism in ­labour How can we create a society where women’s and feminized work is recognized and valued? performing act

Queendom (no)– the band of the day. Their repertoire includes blues and soul, highlife, reggae, afrobeat and slam poetry. speeches

Soheyla Yazdanpanah (Se), ­Researcher in Political Science Stockholm University: A better world is possible – Proposals for a feminist reorganization of labor and economy. Stefan Löfven (Se), Party leader of the Swedish Social Democrats: Equal Rights – Equal Pay. Eva Biaudet (fi), Finnish Ombuds­ man for Minorities: Roma women combating multiple prejudice and stigma in the labor market – results from a Finnish survey on Roma. Johanne Schmidt-Nielsen (dk), Danish politician, The Red-Green Alliance: Ligestilling på det danske arbejdsmarked. Gender equality on the Danish labour market. Maríanna Traustadóttir (is), Adviser and Project Manager at Icelandic Confederation of Labour (ASÍ): Equal pay standard – Is Iceland on the right track? Cynthia Enloe (us), Feminist writer and professor at Clark University: Who is scrubbing the global tub? The politics of globalized domestic workers. Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Soheyla Yazdanpanah, Stefan Löfven and Cynthia Enloe. Moderator to tba.

Stefan Löfven »Det handlar om att här och nu tänka, leva och agera jämställt.« Socialdemokraternas partiledare besöker Nordiskt Forum och vill se lagstiftad könskvotering i bolagsstyrelser och en delad föräldraförsäkring. Den nordiska modellen står ofta som förebild vad gäller jämställdhet runt om i världen. När World Economic Forum introducerade sitt jämställdhetsindex 2006 låg Sverige i topp. Två år senare låg vi på tredje plats och året därpå rasade vi till fjärde – där vi ligger kvar. Varför går utvecklingen åt fel håll? – Det här visar att vi aldrig kan luta oss tillbaka och tro att jämställdheten ökar av sig själv. Ökande klyftor i samhället leder till ökande skillnader mellan kvinnor och män, det är mycket allvarligt. Ökad jämlikhet, jämställda löner och karriärmöjligheter ger fler jobb, med ökad sysselsättning kan vi också investera i välfärden. Vi vet att när välfärden inte räcker till för människors behov så är det kvinnorna som i hög utsträckning får bära den ökade bördan. Neddragningar av lönekartläggning och arbetslivsforsk­ ning bidrar till att osynliggöra löne­ klyftan mellan kvinnor och män, men kunskap är nyckeln till förändring. – Jämställdhetsperspektivet ska finnas överallt där beslut fattas, pengar fördelas och verksamhet genomförs. Men metoden får inte vara målet, då tappar jämställd­ heten fart. Jämställdhetsarbetet är ­långsiktigt och måste bedrivas med stadig­varande resurser, när det drivs i projektform blir resultaten svåra att mäta och utvärdera på lång sikt. Efter att ha ökat på frivillig väg visar nu undersökningar att andelen kvinnor i styrelserummen minskar, vad planerar ni att göra åt det? – Vi socialdemokrater är beredda att under nästa mandatperiod driva igenom en lagstiftad könskvotering till bolags­

Photos from top: STEFAN LÖFVEN /MAGNUS LÄNJE, JOHANNE SCHMIDT-NIELSEN /MARK KNUDSEN

!!

styrelserna i de börsnoterade företagen. En representation på minst 40 procent är ett berättigat krav. Arbetarrörelsen och LO:s förbund anklagas ofta för att vara mansdomi­ nerade. Har ni haft en bra jämställdhetspolitik historiskt? – Arbetarrörelsen har inget eget blodomlopp utan är en del i en större helhet, det vill säga ett samhälle där genuskontraktet är starkt förankrat och svårt att ändra. Det är viktigt att hela tiden synliggöra detta. Förändring sker inte bara genom politiska beslut. Det handlar lika mycket om att här och nu tänka, leva och agera jämställt. När utgångspunkten är att leva som man lär ställer det extra stora krav på oss som socialdemokrater. Det tycker jag är bra. Män tar ut 25 procent av föräldra­ ledigheten idag. När får vi se en individualiserad föräldraförsäkring? – Vi vill att föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen ska den delas i tre lika delar, en för vardera vårdnadshavare och en som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut. Vi planerar att ta ett avgörande steg redan under nästa mandatperiod. Ett sätt är att knyta en ytterligare månad till respektive förälder.

.

»Increasing social inequalities lead to larger gaps between women and men: this is very serious. Increased equality, equal pay and career opportunities creates more jobs, increased employment means that we can also invest in welfare. We know that when the welfare system does not meet people’s needs, it is largely women who bear the additional burden.« Stefan Löfven is the leader of the Social Democratic Party and former trade union leader.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 31


... . ...

13:30–15:30 Violence

What counts, what are the causes and effects, and how do we stop it?

performing act

Cleo & Kristin Amparo (SE) is a unique duo in hiphop and soul that has overwhelmed Sweden with charisma and beats. Here with Broke ’n Tipsy. speeches

Rashida Manjoo (ZA), UN Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences: Violence Against Women Around the World: Trends, Challenges, and Solutions. Guðrún Jónsdóttir (is), ­Spokesperson Stígamóta – Center for Survivors of Sexual Abuse and Violence: Stretching the limits – From victimization to empowerment. Gail Dines (uk/us), Professor of sociology and women’s studies: Pornography – The Production and Consumption of Inequality. Ida Östensson (se), ­Chairperson and Founder of Crossing Boarders: How a campaign with music as a tool can put consent at the top of the political agenda. Dorit Otzen (dk), ­Project manager Svanegrupperna and Exit kollegiet: Prostitution as an act of violence. Kajsa Ekis Ekman (se), Cultural journalist, commentator and author: Babies for sale, women for rent – the surrogacy industry. Jackson Katz (us), Anti-sexist male activist, educator, author, f­ ilmmaker and cultural theorist: Men’s Violence is a Men’s Issue. Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Gail Dines, Kajsa Ekis Ekman, Jackson Katz and Rashida Manjoo. The discussion is led by Henriette Højberg (DK), General Manager at The Resource Center and Project Department of Danner.

32 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Vanessa Marko | »Vi måste överbygga glappet mellan dem som har massor av kunskap och alla oss andra« Vanessa Marko är grundare av ­Femtastic-kollektivet och inititativ­ tagare till Fatta-kampanjen. – Både Femtastic och Fatta startade ur frustrationen, känslan i hela kroppen att det inte kan fortsätta vara så här, att vi måste kunna förändra. Med Femtastic handlade det om att som tjej och dj, musiker eller promoter vara osynliggjord och bara se män överallt. Vi gick samman en massa tjejer för att skapa något på helt egna villkor. Förra året kom ett flertal domar där killar friades i våldtäktsmål trots att det var uppenbart att övergrepp skett. Jag minns när jag läste om det som kom att kallas »flask-våldtäkten«, hur det fanns en stor reklamannons med en vinflaska bredvid artikeln i tidningen. Vi var flera som bara kände att vi orkar inte mer nu. Bara i vår lilla vår grupp, bestående av rapparen Cleo, reggaeartisten Syster sol, feministen Ida Östensson och mig, fanns erfarenheter av övergrepp och vi kände att vi måste göra något. Så vi började med att göra det vi kan: musik. Vilka är era viktigaste politiska krav? – Vi vill ha samtyckesreglering i lagen eftersom den idag inte skyddar utsatta tillräckligt. Nya friande domar har dykt upp där kvinnor har blivit missförstådda eller inte ens trodda. Samtyckesreglering kan skapa förändring, lagar talar om för oss vad som är kriminellt och behövs för att vända på perspektivet från »sa hon ­­ verkligen nej?« till »fick han verkligen ett

samtycke?« Det andra kravet är på mer resurser till främjande och förebyggande arbete för att komma åt de problematiska normer som finns. Att förändra tankesätt, attityder och värderingar. Det går om man sätter in arbetet i tidig ålder. – Vi har alltid involverat killar i vårt arbete, de gör grafittimålningar, skriver verser. Framförallt vill de också vara med och jobba, förstå vad som händer och det är också något nytt, anser vi. Ni har lyckats bra med att använda musik och populärkultur för att politisera frågor om sexuellt våld, varför har det fungerat så bra i kombination? – Kontraster, ovanliga kombinationer kan väcka glöd hos människor. Många har inte så mycket kunskap om våldet som utförs på gator och i hem, man läser om det men mekanismerna bakom är så komplexa. Det finns ett stort glapp mellan dem som har massor med kunskap och alla oss andra, det är viktigt att överbygga. Delta i den stora Fatta-manifestationen med musik och tal på scenen under Nordiskt Forum, fredag 13/6 kl 15:00. Vanessa Marko is the founder of the Femtastic collective and the initiator of the campaign »Fatta« in which music and popular culture are the starting points for generating political demands for action and legislation against sexual violence. Take part in the large Fatta manifestation with music and speeches on stage, on Friday 13/6 at 15:00.

Photos from top: IDA ÖSTENSSON /KRISTINA WICKSELL, RASHIDA MANJOO /UN PHOTO, CLEO & KRISTIN MED BROKE 'N TIPSY /SOTARN,

VANESSA MARKO, IDA ÖSTENSSON OCH NATHALIE »CLEO« MISSAOUI  /MARCUS RÖNNE


...

ARENAPROGRAMMET TORSDAG ARENAPROGRAM THURSDAY

15:30–16:45 Peace and ­security Creating peace requires more than the absence of war. What is needed and how do we provide it? Hermelin (se), författare och Hedda Krausz Sjögren (se), producent och regissör. »Vi var fånge i de manliga föreställningarna av kriget. I de manliga orden.« performing act

Kriget har inget kvinnligt ansikte av Svetlana Aleksijevitj (BY) dramatiserad av Hedda Krausz Sjögren (se) och Jonas Jarl (se). Framförs här med bland andra Petra Bylander (se), chef för Malmö Stadsteater, Suzan Alev Arslan (se), programledare Din Gata, Sveriges Radio Malmö, Ann-Marie Tung-

War's Unwomanly Face, a staged reading. Script by Hedda Krausz Sjögren and Jonas Jarl, based on the novel by Svetlana Aleksijevitj. speeches

Margot Wallström (SE), Former Special Representative of the UN Secretary-General on Sexual Violence in Conflict: Another kind of war – on ­conflict-related sexual violence.

Josefine Karlsson (SE), Secretary General of the Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) Sweden: Women’s Power to Stop War. Elisabeth Rehn (FI), Politician, was the first female minister of defence in Finland: Rule of Law for the Security of Women in Conflicts. More names tba, see nf2014.org for updates.

Jackson Katz »The use of the passive voice takes our attention away from the men comitting the violence« Jackson Katz is an educator, author, filmmaker, and social theorist who works on gender violence prevention and education with particular focus on schools, sports culture and the military. You advocate that violence against women is a men’s issue and that true prevention means going into male culture. Can you give us a concrete strategy on how to engage men and boys? – Gender violence prevention needs to be built into the educational system at all levels in an age-appropriate manner. At the very least, every boy and girl, young man and woman in high school and university should be exposed to information and analysis about the roots of this problem, and training about how they can play a role in preventing it from happening in their sphere of influence. The way to engage men and boys is to make it mainstream and an organic part of everyone’s education, not the domain of a handful of men who volunteer to

support »women’s efforts« because they recognize the importance of this work. In addition, we need to emphasise the idea that men at every level of societal leadership should be expected to engage with issues of sexual and domestic violence – not because they’re »nice guys« helping out the women, but because they are leaders and we expect that of our leaders. How can we challenge the idea of manhood as dominance, and the culture that creates pressure on males to comply with misogynist behaviour? – It’s a big job. One thing we need to do is challenge the norms in our societies that underlie abusive behaviors. That means critically examining the role of institutions like the sports culture, the media culture, pornography, military, law enforce­ ment, etc in shaping ideas about manhood, and then work toward changing them. One piece of this is redefining strength in men not as

Photos from top: KVINNLIGA SOVJETISKA SOLDATER I LENINGRAD 1942 /RYSKA STATSARKIVET FÖR FILM- OCH FOTODOKUMENT,

JACKSON KATZ

power over others – especially women – but as the strength to stand for justice and fairness, and against sexism, racism and other forms of abuse and violence. – Dominance is often hidden in the very structure of the language we use to understand the world. For example, people often use passive language to talk about gender violence, like they ask »how many women were raped in Sweden last year?« rather than »how many men raped women?« The use of the passive voice takes our attention away from the men committing the violence and focuses attention on its victims. We need to use active language which holds perpetrators accountable, and by extension the society that produces them, rather than blaming victims.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 33


16:45–18:00 Growing equal within the boundaries of the planet Environment, climate and sustainable development Gunhild Stordalen (NO), Founder and Chair Stordalen F ­ oundation and GreeNudge, Director EAT Initiative: Women´s key role in the transition towards healthier diets and a more sustainable food production. performing act

Emil Jensen (SE), en artist som på ett unikt sätt får ihop sin musik med mellansnack av lyrik och komik, gärna om ämnen som mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling. Singer-songwriter, close to stand-up and poetry, who loves to discuss human rights, gender equality and environ­ mental issues. speeches

Josefina Skerk (SE), Greenpeace activist, Sami Parliament member and Sami Indigenous youth ambassador: Experiences from indigenous women’s advocacy. Annika Carlsson-Kanyama (SE), Program Director for Climatools at FOI (Swedish Defence Research Agency): Is there a difference between women’s and men’s consumption behavior and therefore their impact on the climate?

Carolyn Hannan (SE), Associate Professor at the University of Lund: Environment, climate and sustainable development – ­Gender-responsive strategies for meeting the challenges.

20:00–21:30 Opening show introducing act : Rrriot Samba (se) speaker : Vígdís Finnbogadóttir (is), the world's first ­ emocratically elected female head of state, Iceland's first female d president.

Ane Brun (no) – international songwriter, guitarist and vocalist. Her lilting vocals, theatrical arrangements, and delicate ­indie-folkmusic have given her plenty of music awards. Girls Gone Allsång with sing-along orchestra The Mona Lisas (se), hosted by Josefin Johansson (SE) who leads you through ­well-known wonderful songs from artists like Beyoncé, Dolly Parton, Aretha Franklin and Adele. Special guests are Kakan Hermansson (SE) and Arja Saijonmaa (fi)! Hostess : Ellen Nyman (SE), actress and director

34 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Carolyn Hannan, Josefina Skerk and Annika ­Carlsson-Kanyama. The discussion is led by Þóra A ­ rnórsdóttir (IS), Journalist and media personality.


.... ..

ARENAPROGRAMMET FREDAG ARENAPROGRAM FRIDAY

FRIDAY13/6

10:00–11:30 Run the world! Women in power, decision-making and acts to change society Astrid Johansson (SE), Student at Tunaskolan, Luleå, who protested against a sexist toilet painting: Våga vara obekväm! Så här tog jag ställning mot sexism på min skola. Dare to be uncomfortable! How I stood up against sexism at my school.

performing act

Sanne Søndergaard (dk), standup-artist: »Det er ikke nok at være sjov. Alle kan være sjove. Du er sjov, hvis du falder. Men jeg vil mere end at få dig til at le. Jeg vil have dig til at tænke.« »It’s not enough just to be funny. Anyone can be funny. You’re funny when you fall. I want people not only to laugh. I also want them to think.« speeches

Gudrun Schyman (SE), Politician, Spokesperson Feminist Initiative: Från lobbyism till ­parlamen­tarism. From lobbyism to parliamentarism. Erik Ullenhag (se), Swedish Minister for Integration, The Swedish Liberal Party: Romers situation och rättigheter i Sverige – då, nu och framåt. The situation and rights of Roma in Sweden – then, now and beyond. Soraya Post (SE), Politician Feminist Initiative and Human rights strategist focusing on Roma rights: Från andra klassens människa till politikens makt och ansvar. On politics, power and responsibility, and the journey from second-class citizenship. Vigdís Finnbogadóttir (is), the world’s first democratically elected female head of state, Iceland’s first female president.

Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Gudrun Schyman, Vigdís ­Finn­bogadóttir and Erik Ullenhag. The discussion is led by Asta Busingye Lydersen (no), musician and actress.

Soraya Post | »Vi lever i en tid av ställningstagande för vilken människosyn vi vill ska gälla« Hon är strategisk rådgivare i mänsk­ liga rättigheter och toppar valsedeln till Europaparlamentet för Feminitiskt Initiativ. Hon har beskrivit hur behandlingen av romerna och en akut antiziganism avtäcker en människosyn som genomsyrar EU. – Aktivismen för att synliggöra romernas situation har varit fram­ gångsrik. Samtidigt får romerna vi ser på gatan idag representera den ökande fattigdomen. På 30-talet var judarna syndabockar, idag är det invandringen generellt och romer i synnerhet som pekas ut. Det är ironiskt eftersom vi är den grupp som aldrig fått ta del av några ekonomiska förmåner eller erbjudits att vara del av arbetsmarkna­ den. Vi lever i en tid av ställningsta­ gande för vilken människosyn vi vill ska gälla, och hur grundade vi är i respekt för människors lika värde. Sveriges regering presenterade nyligen den så kallade Vitboken med dokumentation av Sveriges övergrepp mot romer. Är det en verklig uppgörelse med historien? – Vi var många romer på plats under den högtidliga presentationen. Jag blev nedstämd över hur många av mina kolleger och vänner som valde att lyfta fram sin tacksamhet under ceremonin. Det visar att känslan av att vara underkuvad finns kvar, jag vill göra upp med den. Jag har respekt för den kompetens

som kommit fram genom arbetet med vitboken, men det återstår att se vad som händer nu. Vilka krafter krävs för att vända utvecklingen anser du? – I Sverige är det bara Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna som är tydliga med sina ideologier idag, den här otydligheten är farlig. Jag ser det här som ett ödesår för många av Europas länder och jag oroar mig för att många inte inser vilka faror vi står inför. Det som är absolut avgörande i såväl nationell som överstatlig politik är idag hur man ställer sig till jäm­ ställdhet och antirasismen – de måste genomsyra alla områden.

»Today, Feminist Initiative and the Sweden Democrats are the only parties in Sweden that are clear about their ideologies, this ambiguity is dangerous. I see this as a decisive year for many countries in Europe and my concern is that many people do not understand the dangers we face. Our stance on gender equality and anti-racism is absolutely crucial today, in both national and supra­national policies – this must permeate all areas.« Soraya Post is a human rights advisor and a candidate for Feminist Initiative party to the EU Parliament.

Photos from top, Left: EMIL JENSEN /PETER WESTRUP, ANE BRUN /I MADE THIS, ARJA SAIJONMAA /MICAEL ENGSTRÖM, KAKAN HERMANSSON

/IRIKA SANDSTRÖM, JOSEFIN JOHANSSON. Right: SANNE SØNDERGAARD /ULRIK JANTZEN, SORAYA POST /MAJA-KRISTIN NYLANDER, VIGDÍS FINNBOGADOTTÍR /GEIR ÓLAFSSON

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 35


Hur hänger jämställdhet, ekonomi och hållbar utveckling ihop? _ Fre 13 juni kl 14-16 sal PankhursT

Miljöpartiet de gröna presenterar sin nya feministiska politik – panelsamtal med ledande politiker och spännande gäster.


. ... ...

ARENAPROGRAMMET FREDAG ARENAPROGRAM FRIDAY

11:30–13:00 From womb to tomb Feminist economics and upgrading the Nordic Model performing act

Lay Low (is) is an award-winning artist and singer who combines elements of blues, folk and country. speeches

Agneta Stark (SE), Associate Professor of Business and Economic Gender Research: Sko, sko liten häst. Om f­ eministisk ekonomi, förnuft, drömmar och gravallvar med ett leende. Shoe, shoe a little horse. About feminist economics, reason, dreams and seriousness with a smile. Gerd Kristiansen (NO), President of The Norwegian ­Confederation of Trade Unions: Sterk fagbevegelse – nøkkelen til likestilling mellom kvinner og menn! Strong trade unions – the key to gender equality!

Alexandra Pascalidou (SE), Author and media personality: Vilka faller djupast när ­ekonomin rasar? Lärdomar från Grekland. Who falls most deeply when the economy slumps? Lessons from Greece. Ali Esbati (SE), Writer and politician: Har vi råd med framtidens välfärd? Can we afford the future welfare? Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Agneta Stark, Gerd Kristiansen, Alexandra Pascalidou and Ali Esbati. ­Moderator tba.

13:00–14:30 Work in progress Leadership, career and recruitment performing act

Skånes dansteater (SE) presents: The Sway of Her Hips by Marina ­Mascarell (es). The piece addresses the question of identity, what we learn through life and what origin is. speeches

Sofia Falk (SE), Initiator Battle of the numbers and Founder of Wiminvest: Battle of the numbers – så får vi fler kvinnor i ledande positioner. Battle of the numbers – how to get more women in leadership ­positions. Annika Winsth (SE), Chief ­Economist for Nordea: Kvinnor på väg upp – män på väg ut. Women on the way up – men on the way out.

Inga Marte Thorkildsen (NO), Politician the Socialist Left Party: Den norske modellen: Flytting av makt gjennom kvoter. The Norwegian Model: Bridging the power gap through quotas. Karl-Petter Thorwaldsson (SE), ­President of The Swedish Trade Union Confederation: Hur bryter vi könssegregeringen i arbetslivet, från arbetsplats till ledningsrum? How can we break the gender ­segregation in working life, all the way from workplace to management? Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Sofia Falk, Annika Winsth, Inga Marte T ­ hor­kildsen and Karl-Petter Thorwaldsson. ­Moderator tba.

Photos from the top: AGNETA STARK /MATTIAS AHLM/SR, ALEXANDRA PACALIDOU /PAVLOS EFTHIMIOU, SOFIA FALK /ERIK THOR

Agneta Stark »Varje tid har sina möjligheter«

Agneta Stark är svensk företagsekonom och ­samhälls­debattör. Under 90-talet var hon en av initiativ­tagarna till nätverket ­ Stöd­strum­­porna som utmanade Sverige med feministiska krav i offentlighten. – I början av 1990-talet var det lågkonjunktur och panik i den ekonomiska politiken, räntan gick mot 500 procent och valutareserven tömdes. Arbetslösheten rusade i höjden och främlingsfientligheten tog sig förfärliga uttryck med brinnande kors utanför flyktingförlägg­ ningar. I Stockholm sköt den så kallade Laser­ mannen med kikarsikte mot människor som såg »utländska« ut och andelen kvinnor i riksdagen sjönk för första gången sedan 1921. Kvinno­ rörelsen påstods vara död. Vi som bildade Stödstrumporna ansåg det nödvändigt att förändra samhället genom demokratiska medel, via rösträtt och opinionsbildning. Varje tid ger särskilda förutsättningar och möjligheter – det svåra är att hitta en strategi för att utnyttja rätt förutsättningar för att ge sig på de problem man vill lösa. Stödstrumporna tog några få frågor och var uttalat en rörelse som skulle arbeta till riksdagsvalet 1994 men inte längre. Och vilka är de största utmaningarna idag? – Den svenska kvinnorörelsen har uppnått fantastiska saker. Men i frågor som rör makt och våld har vi inte varit lika framgångsrika som i länder som kommit till genom befrielsekamp. Där har man oftare utgått från att våld före­ kommer, vi ser våld som undantag och avvikelse ­istället för att se det rakt i ansiktet. Maktfrågor som syns genom ekonomisk ojämställdhet har också varit svåra att få igenom i jämförelse med frågor där kvinnor gått in på nya områden. Jag formulerar den svenska framgångsstrategin utifrån rubriken »Stör inte män!« Kvinnor kan göra en mängd nya saker så länge de inte kräver att män som grupp förändrar sina livsmönster. – Men nu tävlar svensk jämställdhet med andra som går om oss, det är alldeles underbart!

»In matters relating to power and violence against women, we have not been as successful in Sweden as in countries that struggled for independence. It has also been more difficult to advance on issues of economic power, than where women enter new sectors. Women are allowed to do a great number of new things as long as they don’t require men to change their patterns.« Agneta Stark is a business economist, professor and former head of Dalarna college.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 37


[

14:30–16:00 Borders, ­nations, papers Feminist perspectives on asylum and migration

speeches

Fakhra Salimi (NO), Director of the MiRA Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee Women: Flerdimensjonal diskriminering og likestillingsutfordringer blant minoritetskvinner i Norden. Intersectional perspectives on gender equality in Nordic countries. Britta Thomsen (DK), Politician in Progressive Alliance of Socialists and Democrats group and Member of the European Parliament: Menneskehandel set ud fra et kønsperspektiv. Trafficking in persons from a gender perspective. Trifa Shakely (SE), Founder of the campaign Ain’t I a woman, social worker and writer: Migration, genus och politik. Migration, gender and politics. More names tba, see nf2014.org for updates.

:

Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Fakhra Salimi and Britta Thomsen. Moderator to tba.

38 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

]

Trifa Shakely | »När man pratar om våld i nära relationer går det inte att ­lämna en grupp utanför diskussionen« Trifa Shakely är initiativtagare till kampanjen Ain't I a Woman, Nordens första kampanj specifikt inriktad på att ge papperslösa kvinnor och icke heterosexuella rätt till vård och utbildning. Hur väcktes kampen för att lyfta fram frågan om papperslösas behov för dig? – För ett tiotal år sedan kom jag både genom mitt skrivande och i arbete med frågor om rasism och feminism i direkt kontakt med papperslösa kvinnor. Många kvinnor levde gömda och jag såg ett mönster av stor utsatthet. Ingen visste hur man skulle hjälpa till. Det var som om beredskapen och kunskapen om den här gruppen helt saknades. Ingen hade någonting att erbjuda, varken hos socialtjänsten eller inom kvinnojourerna. – Kampanjen formulerades på ett enkelt och slagkraftigt sätt och lanserades första gången under 8:e mars för fyra år sedan. Sedan dess har den fått växa fram, utan någon organisation eller bankgiro­ nummer, fri och för vem som helst att sprida vidare, för påverkan hos politiker framförallt. Idag har Sverige tagit viss ställning för att ge papperslösa vård. Frågan om rätt till skola och rätt till skydd undan våld har delvis kommit upp på den politiska agendan, vad ser du som det viktigaste att arbeta vidare med? – Knappt något parti står bakom samtliga krav som ­kampanjen driver.

I Europa finns flera liknande kampanjer, men i övriga Norden saknas initiativ trots att situationen för papperslösa kvinnor, icke hetero­sexuella kvinnor och män och transpersoner liknar den svenska. Här återstår med andra ord allt arbete! – När man pratar om våld i nära relationer går det inte att särskilja och endast prata om en viss grupp medan andra kvinnor som är asylsökande eller som har kommit till Sverige genom anknytning eller är papperslösa lämnas utanför diskussionen. Det måste vara självklart att vi låter alla ingå och gör detta till en fortsatt självklar antirasistisk feministisk politik. »About ten years ago, I came into direct contact with undocumented women through my writing and working with issues of racism and feminism. Many of them lived in hiding and I observed a pattern of extreme vulnerability. There was a complete lack of preparedness and knowledge about this group, no one had anything to offer. When we discuss domestic violence, we cannot only talk about certain groups while other women seeking asylum, have come to Sweden due to family connection or who are undocumented migrants are left out of the discussion.«

Trifa Shakely (SE), started ‘Ain’t I a Woman’, a campaign for the rights of undocumented immigrant women.

Photos from the top: FAKHRA SALIMI /DAN PETTER NEEGAARD, TRIFA SHAKELY /THE SILENT UNIVERSITY


ARENAPROGRAMMET FREDAG ARENAPROGRAM FRIDAY

16:00–17:30Body talk Political aspects of sex, gender, sexuality, health and sexual and reproductive health and rights speeches

Raewyn Connell (AU), Sociologist and Professor at the University of Sydney: Bodies on the Line: How do we contest the new market patriarchy? Mette Løkeland (NO), Specialist in gynecology and obstetrics: The right to a blame free ­abortion? Blame, burden and borderline morals.

]

Maria Johansson (se), Freelance writer and disability consultant: Women, disabilities, body norms and sexuality.

Catharine MacKinnon (US), Law Professor at University of Michigan and Harvard: Rape Redefined. Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Raewyn Connell, Mette Løkeland, Maria Johansson and Catharine ­MacKinnon. The discussion is led by Jenni-Juulia Wallinheimo-­Heimonen (FI), Textile artist, activist and educator. performing act

Beatrix & Jenifur (SE/US): »We’re are here to make you skinny, fit and happy – cause if you are skinny and fit – then you are happy!«

17:30–19:00 Man up!

performing act

Stockholm Konstsim Herr/ Stockholm Art Swim Gents (se) is a pioneering team: Sweden’s only male synchronized swimming team and one of few all-male-teams in the world. Here they will perform a dry swimpiece.

Men and masculinities

Seher Yilmaz (SE), Chairperson Rättviseförmedlingen (Equalisters): New strategies for old excuses – about norms and recruitment. Oswaldo Montoya (NI), Researcher and founder of the Men’s Group Against Violence in Managua: Working with boys and men from the personal to the political – ­Experiences from the MenEngage Alliance. Tomas Wetterberg (SE), Gender adviser and former chairperson Men for Equality: My way in the machofactory – The feminist way. Michael Kimmel (US), Sociologist, researcher and writer on men and masculinity: Why men should support gender equality.

speeches

Niclas Järvklo (SE), Secretary of the governmental inquiry of men and gender equality: Men and gender equality – ways to focus on masculinity and change.

Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Oswaldo Montoya, Seher Yilmaz and Michael Kimmel. The discussion is led by Ellen Nyman (SE), actress and director.

Photos from the top: RAEWYN CONNELL /DIANNE RAGGETT, CATHARINE MACKINNON /UN PHOTO, SEHER YILMAZ /FREDRIK PERSSON,

STOCKHOLM ART SWIM GENTS /FROM MÄN SOM SIMMAR/FOLKETSBIO

Raewyn Connell »Masculinity is not an attitude, or an identity, it is a pattern of social practice«

Raewyn Connell is a sociologist at the University of Sydney who is alternating her research with writing poetry and doing political work. In 1995, she presented new ways of thinking about masculinities in the book with the same name and showed how it is something that is ongoing and in constant change both historically and socially. – Masculinity is not a fixed attribute of a body; neither is it an attitude or an identity. It is a pattern of social practice, associated with the position of men in a world of embodied gender relations. It concerns what people do, and there are multiple masculinities (and femininities) in our world – some powerful, some toxic, some more democratic. – My work tried to recognise hard realities while being optimistic that a more just future is possible. We live in a world where gender relations constitute one of the main structures of our lives. Gender relations and gender practices power­ fully shape family life, education, economies, sexualities, cities and our relation to the environment. Gender is a relationship and all the groups engaged in that relationship have to be involved in changing its oppressive and violent side. Your internationally acclaimed Masculinities was written under your earlier name R W Connell. You made a transition late in life. At the same time you are very clear on the fact that being transsexual or to consider yourself in a trans position is not something that should be seen as a fixed position or as an isolated category. Can you develop this? – Transsexual women, like other groups of women, face tough problems about embodiment that are usually long-term. Transition is not so much about »sex change« as about gender recognition. The personal issues around transition concern survival, and the political issues concern solidarity, diversity among women, and social justice. If we are looking for wider lessons from transsexual women's lives, I think they concern the intransigence of gender rather than any fluidity. They concern the power of gender processes in our lives, and the very difficult work involved in changing gender patterns at every level. But also the possibility of doing that work. nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 39


SATURDAY14/6 9:00–10:00 Plenary session speeches

Phumzile Mlambo-Ngcuka (ZA), UN Women Executive Director: A gender perspective in the post-2015 agenda: The key to gender equality and sustainable d­evelopment.

discussion

High level panel discussion with Phumzile Mlambo-Ngcuka (ZA) and other international guests. The panel will discuss the process to develop a post-2015 development agenda and a set of Sustainable Development Goals where gender equality matters. Moderator tba.

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR HÄLSAR VÄLKOMNA TILL SEMINARIET

Hur uppnår vi jämställda löner? – Ny strategi och vässade verktyg Fokus på lokal lönebildning med lönekartläggning som integrerad metod Den lokala lönebildningen behöver utvecklas. På seminariet presenteras Akademikerförbundet SSRs analys och förslag till nya metoder i arbetet för jämställda löner. Seminariet utgår från en granskning av och intervjuer med stora arbetsgivare. Under seminariet diskuteras hur en saklig och könsneutral lönekartläggning kan bli katalysatorn för arbetsgivarnas lönebildning. Vi presenterar också ett förslag till effektivare lagstiftning. Bríet, torsdag 12 juni kl 14:00-16:00 MEDVERKANDE

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR, Lena Svenaeus, fd JämO, Markus Furuberg, förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR och Jaime Aleite, ombudsman, Akademikerförbundet SSR


ARENAPROGRAMMET LÖRDAG ARENAPROGRAM SATURDAY

Papa don’t preach 10:00–11:30

Women, religion and feminism

Vegakören (se), a choir consisting of 35 girls from 18 to 25 years of age who perform classic pop- and rock songs with strong lyrics in new arrange­ments, such as Robyn, Radiohead and Lady Gaga. speeches

performing acts

Shazia Mirza (uk) is an award winning stand-up comedian and writer from Birmingham, England. She has toured all over the world, appeared in international TV shows, and thinks issues like gender and religion are most adequate topics to joke about.

Anne Hege Grung (NO), PhD in Teology at University of Oslo: Feminist interpretation of canonical scriptures in Christianity and Islam – challenges, possibilities and struggles. Lynn Claire Feinberg (no), Historian of Religions at the University of Oslo and Rabbi, ordained through Aleph, Alliance of Jewish Renewal: Gender and God-language in Jewish. A feminist perspective.

Amina Wadud »Jag verkar där människor är öppna och villiga att kämpa för förändring« När Amina Wadud som 11-åring gick i en Martin Luther King-marsch med sin metodistpappa lärde hon sig att religion och rättvisa hänger samman. Islam fann hon först på 1970-talet. Ditt arbete rör sig i gränslandet mellan teologi och kvinnors rättigheter. Hur förhåller sig Islam idag till diskussionen om genus? – All form av liv är i ständig förändring, inget är statiskt, alltså inte heller religionen. Patriarkal Islam har en lång och stark tradition, men religionen interagerar med det rörliga samhälle som praktiserar den. Islam förknippas mer med patriarkala strukturer och praktiker än andra ­religioner, men jag vill mana till eftertanke om hur vi med detta bidrar till ett upprätthållande. När något blir så sammanlänkat tycks det omöjligt att föreställa sig något annat. – De heliga texterna behöver nytolkas för att förstås utifrån vår tid, kvinnans roll i religionen och vilka som är de grundläggande principerna är föremål för undersökning. Den feministiska rörelsen är en reformrörelse och ska

förstås verka inom religionen som är i ständigt behov av uppdatering. För knappt tio år sedan ledde du som imam en könsblandad fredagsbön i Synod House i New York som blev mycket uppmärksammad. Vad innebar händelsen för dig? – Bönen var en början till dialog. Det står inte skrivet i koranen att en kvinna inte kan leda bönen, det är bara inte brukligt. Könsneutral bön innebär att man står bredvid en människa utan att förhålla sig till denne som man, kvinna eller transperson, att kön saknar betydelse för hur människor inordnas i rummet. Bönen ska vara en direkt relation mellan människa och Gud. Själv använer jag oftare ordet könsinkluderande bön, för något positivt som jag vill se mer av. – Inkluderande moskér är fort­ farande ett marginaliserat fenomen, de finns i Toronto och på några håll i USA till exempel. Jag går ibland till böner där kvinnor måste stå längst bak, men jag går aldrig till platser där kvinnor inte är välkomna, det är inte min grej att utmana på det sättet.

Photos from the top, Left: PHUMZILE MLAMBO-NGCUKA /GUILLAUME RAMON. Left: SHAZIA MIRZA /MARTIN TWOMEY,

SOLVEIG FISKE /DEN NORSKE KIRKE, AMINA WADUD

Solveig Fiske (NO), Bishop in the Church of Norway: Women, feminism and gender equality in Christianity.

..

Amina Wadud (US), Professor in Islamology: Islam and Gender Reform in the New Millennium. More namnes tba, see nf2014.org for updates. Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Amina Wadud, Lynn Claire Feinberg and Solveig Fiske. The ­discussion is led by Anne Hege Grung.

Jag verkar där människor är öppna och villiga att kämpa för förändring och där vi slåss tillsammans för detta.

»All forms of life are in constant evolution, nothing is static, neither is religion. Patriarchal Islam has a long and strong tradition, however the religion interacts with the evolving community that practices it. Islam is associated with more patriarchal structures than other religions and I want to reflect on how this contributes to maintaining the status quo. The holy texts need to be reinterpreted so that they can be understood in the age we live; women’s role in the religion and the basic principles are aspects that require examination.«

Amina Wadud is an advocate for equality and pluralism in Islam. In 2005, she led Friday prayers for a mixed-gender congregation in the US.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 41


... .

11:30–13:00 All the world’s a stage Women and gender in art and entertainment

performing acts

Arja Saijonmaa (fi), an international Nordic superstar from Eurovison to jazzclubs in New York. Vegakören (SE), a girls’ choir with a repertoire that includes Robyn, Radiohead and Lady Gaga. speeches

Tiina Rosenberg (FI), Professor of gender studies and rector at the University of the Arts Helsinki: Celebrating performing arts!

Anna Serner (SE), CEO of The Swedish Film Institute: Anything is possible with a bit of action – on gender equality in practice in the area of film.

Jenni-Juulia Wallinheimo-­ Heimonen (fi), Textile artist, activist and educator: From anti-Heroes to super-­ Heroes – how assistive design maintain the low status of women with disabilities. Tereza Franzén (SE), Member of Ladyfest Malmö: How Ladyfest sets the stage for a gender equal cultural life in Malmö.

Rudo Chigudu (ZW), feminist, activist, artist and c­oordinator of Ninga arts campaign in Zimbabwe: Wars on women’s bodies – transforming women’s narratives through political art. Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Tiina Rosenberg, Anna Serner and Rudo Chigudu. The discussion is led by Nisha Besara (SE), General Manager of the Culture Foundation of the Postcode Lottery.

42 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Rudo Chigudu »Vad är mer revolutionärt än att våga skapa nya former av kunskap?« Hon kombinerar konst och aktivism via egna performance och politiskt arbete i Harare, Zimbabwe, en av flera platser som de senare åren sett ett hårdnande klimat när det kommer till överskridanden av en traditionell syn på kön, kroppar och sexualitet. Vilken är din förklaring till den här oroande utvecklingen? – Det är en repression som följer en våg av religiös fundamentalism. I flera stater på afrikanska kontinenten, också där man ser fördelar med att erkänna vissa rättigheter som man gjort i Sydafrika till exempel, är rädslan för religiösa ledare stor liksom rädslan att förlora röster från massorna. Hur påverkar det klimatet arbetet konkret för mer progressiva krafter? – Kroppen är det mest politiskt synliga redskapet vi har. Att kontrollera den betyder att kontrollera en persons hela liv och därför vaktas frågorna om sexualitet så hårt och med sådan våldsamhet. Det är i den här fåran som patriarkatet kan utöva mest kontroll. Vi har behövt bli både starkare och tydligare i vårt arbete. Förr ägnade vi oss mycket åt att förhandla men nu måste vi vara mer aggressiva i hur vi försvarar rättigheter, särskilt för marginaliserade grupper som lesbiska och bisexuella kvinnor, och kvinnor som säljer sex. Du arbetar med scenkonst, musik och teater, hur tar sig ditt motstånd uttryck i konsten? – All konst jag gör handlar om att politisera kroppen och är ett förkropps­ ligande av de sätt på vilka kvinnors kroppar bär på ärr och skador genom sina kamper, oavsett om de uppstått genom förlossningar, kontroll av rörelsefrihet eller klädsel, fysiskt eller sexuellt våld. Jag arbetar också med könsöverskridanden som motstånd mot kontroll och hur man gör anspråk på rätten till sin kropp genom klädsel. Konst i sig själv är ett kraftfullt verktyg

eftersom det handlar om självuttryck. Ingen kan förneka dina personliga erfarenheter. Konsten tillåter oss att visa på det vi misslyckas att få fram när vi samlar statistik och annat stöd för våra påståenden. Konst legitimerar våra erfarenheter när vi saknar just den typen av fakta som belägg för våra verkligheter. Konst kan utmana våra idéer om vad kunskap är och vad det kan generera. Vad är mer revolutionärt än att våga skapa nya former av kunskap? »All of my art is about politicising the body, an embodiment of the ways in which women carry scars and injuries from their struggles, whether as a result of childbirth, control of movement or clothing, physical or sexual violence. I also cross over gender lines as a form of resistance to control and claim the right to your body through clothing. Art is in itself a powerful tool of self-expression and can challenge ideas and knowledge. What is more revolutionary than to create new forms of knowledge?.« Rudo Chigudu is a performance artist and writer in Harare, Zimbabwe.

Photos from the top: ARJA SAIJONMAA /MICAEL ENGSTRÖM, TIINA ROSENBERG /EVA DALIN, RUDO CHIGUDU /YEMOYA


ARENAPROGRAMMET LÖRDAG

.. ...

ARENAPROGRAM SATURDAY

13:00–14:30 Politics of hate Misogyny and neo-fascism performing act

Vegakören (se), a girls’ choir with a repertoire that includes Robyn, Radiohead and Lady Gaga. speeches

Maria Sveland (SE), Writer and journalist: Mäns frivilligarbete – om ­antifeministiska fotsoldater i kriget mot feminister. Men's voluntary work – anti-feminist footsoldiers and their war against feminists. Marte Michelet (NO), Journalist and political commentator: Breivik, kvinnehat og høyre­ populisme i Norge – hvordan henger det sammen?

Breivik, misogyny and right-wing populism in Norway – how are they connected? Birgitta Ohlsson (SE), Minister for European Union Affairs, the Swedish Liberal Party: Europas extremister göder kvinnohatet. Europe's extremists feed misogyny. More names tba. Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Maria Sveland, Marte Michelet and Birgitta Ohlsson. The Moderator tba. ­

14:30–16:30 Feminist futures

»Könsrollskonservatism går hand i hand med växande högerextremism och rasistiska partier i Europa. Alltifrån hemma­fruideal till abortmotstånd och ålderdomliga ideal om kvinnor och män följer i deras politiska spår. Om inte Europas feminister – över ideologier och parti­gränser – kan enas i viktiga principiella frågor riskerar vi att vakna upp med en feministisk baksmälla, där viktiga framgångar rullas tillbaka.« BIRGITTA OHLSSON

The future of feminism and the organization of the women’s ­movement performing acts

Stina Oscarson (se), dramatiker och regissör, läser en bear­betning av Frida Stéenhoffs tal Feminismens moral från 1903 i vilket begreppet ­feminism för första gången introduce­ rades i Sverige. A reading of Frida Stéenhoffs speech Feminismens moral from 1903 in which the term ­»feminism« was first ­introduced in Sweden Vegakören (se), a girls’ choir with a repertoire that includes Robyn, Radiohead and Lady Gaga. speeches

Drude Dahlerup (se/dk), Professor of Political Science at Stockholm University: Feminism comes in waves, but cannot be stopped!

Sissela Nordling Blanco (SE), Politician and Spokesperson Feminist Initiative: Folkrörelse med parlamentariska ambitioner – Vi har inte tid att vänta! Popular movement with p­arliamentary ambitions – There’s no time to wait! Barbro Sundback (AX), Politician Åland Social Democrat Party: The feminist future is already here. Hanne Helth (DK), Spokesperson for 8. marts initiativet: There’s always something to do for a feminist. Sylvia Walby (uk), Professor of Sociology at Lancaster University and UNESCO Chair in Gender Research: The future of feminism – beyond the economic crisis.

Photos from the top: MARIA SVELAND /ELIS HOFFMAN, BIRGITTA OHLSSON, SISSELA NORDLING BLANCO /MIRANDA IVARSSON,

FRIDA STÉENHOFF /KVINNSAM, GÖTEBORGS UNIV.BIBLIOTEK

Sampat Pal Devi (in), founder of Gulabi gang (Pink saris): How the Pink Saris defend women against violence and oppression in India. Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Hanne Helth, Drude Dahlerup and Sylvia Walby. Moderator tba.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 43


...

– Idag arbetar vi inte bara med frågan om våld mot kvinnor men också mot de systematiska förföljelser mot kvinnor som sker när kvinnor gifts bort eller kastas ut från sina hem och säljs till män. Vad ser du som viktigast att göra framåt i arbetet mot det våld som drabbar kvinnor? – Jag anser att utbildning är det bästa vapnet. Att kvinnor blir medvetna om rätten att vara en likvärdig medborgare. Efter ett sådant medvetandegörande kan kvinnor lättare ta andra steg för att förverkliga de här rättigheterna. Idag går 75 procent av alla flickor i skolan här i landet, det är ett viktigt steg. – Själv vill jag studera mer om hur lagstiftning och sociala arbeten ser ut på andra platser i världen, som i Norden, för att få idéer till fler eller andra sätt att arbeta med frågorna.

Sampat Pal Devi »Kvinnor går ut från sina hem och höjer sina röster för alla systrar« Sampat Pal Devi blev bortgift redan som tolvåring i det fattiga Uttar Pradesh i Indien. När hon som ­sexton­åring bevittnade hur en man miss­handlade sin hustru gick hon till fysisk attack och fick byns erkännande. Under många år samlade hon kvinnor i ett medborgargarde som 2006 fick namnet Gulabi Gang. Gruppen söker upp våldsamma makar, protesterar mot hemgifter och stoppar barn­äkten­skap och

strider mot korrupta institutioner. Idag har gruppen över 200 000 medlemmar. – Vi har sett en gigantisk förändring här i landet genom åren. Kvinnor har börjat göra sina röster hörda mot det våld och den utsatthet som de möter på ett sätt som jag inte kunnat tro var möjlig. Kvinnor går ut från sina hem där de varit instängda, talar om sina liv, höjer sina röster inte bara för sig själva utan för alla sina systrar.

Sampat Pal Devi founded Gulabi Gang in Uttar Pradesh, India, in 2006. Gulabi Gang is a group of vigilante women fighting against the violence and force inflicted upon women. Today, the group has over 200 000 members.

16:30–18:00 Extended speeches speeches

Cynthia Enloe (us), Feminist writer and professor: Jokes, Silences and Raised Eye-brows – How Patriarchy Thrives in our Institutional Cultures.

44 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

»Today, we are working not only with the issue of violence against women but also against the systematic persecution of women that occurs when they are married off or thrown out of their homes and sold to men. I believe that education is the best weapon. That women become aware of the right to be equal citizens. When such awareness emerges, women can more easily take other steps to accomplish their rights. Today, 75 percent of all girls in this country attend school, that is an important step.«

Amina Wadud (US), Professor in Islamology: The Diverse Voices of Muslim Reform in the new Millenium. Catharine MacKinnon (US), Law Professor at University of Michigan and Harvard: Trafficking, Prostitution, and Inequality.

Photos from the top: SAMPAT PAL DEVI /SANJIT DAS, CATHARINE MACKINNON /ROBIN C. ADAMS


.. .

ARENAPROGRAMMET SÖNDAG ARENAPROGRAM SUNDAY

SUNDAY15/6

10:00–11:30 Watch, read, share, like The role of media, social media and the internet for gender equality speeches

Anita Frank Groth (dk), Editor at Kvinfo: Hvad sker der, når du tager kønsbrillerne på? What happens when you put on the gender glasses? Halla Gunnarsdottir (IS), Former political advisor to the minister of the interior in Iceland: Bureaukratiet i anti-porno: Islands initiativ. The Bureaucratics of Anti-Porn: Iceland’s Initiative Iki Gonzalez Magnusson (SE), Project manager Utopia: Funkisfeminism som är ­tillgänglig för alla. Crip feminism that is accessible to all. Charlotte Petri Gornitzka (SE), Director General of Swedish Interna­ tional Development C ­ ooperation Agency (SIDA): Informations- och kommu­ nikationsteknologi som ett verktyg för ökad jämställdhet genom utvecklingsarbete. Information and communication technology as a tool for gender equality in development work Tomas Gunnarsson (SE), Journalist and photographer, runs the blog Genusfotografen: Så fick jag 27 901 bloggläsare att rösta fram Årets Sexist. How I got 27,901 blog readers to vote for ’Sexist of the Year’ Sara Eriksson (FI), Editor in Chief at the feminist journal Astra: Vad jag lärt mig av att bygga upp en ny feministisk tidskrift. What I’ve learnt from creating a new feminist magazine.

Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Anita Frank Groth, Halla Gunnarsdottir, Tomas Gunnarsson och Sara Eriksson. The discussion is led by Þóra Arnórsdóttir (IS), Journalist and media personality.

11:30–13:00 Everyday action Tools and strategies for coping and changing speeches

Berit Ås (NO) Professor of social psychology: Hersketeknikker med fokus på løsninger. Domination techinques and how to respond to them. Ulrika Dahl (SE), Writer and ­ ssociate Professor of Gender Studies A at Södertörn University: Femme-inistiska interventioner i »Nordiska« rum. Femme-inist interventions in »Nordic« spaces. Kawa Zolfagary (SE), Writer, commentator and humorist: Humor mot hat. Humor against hatred.

Hyper-diclosing lesbians – ­inappropriate declarations of sexuality? Parvin Ardalan, Journalist and women’s rights activist: Glocal Challenges – Collective Actions. Mobilization beyond projectisation? Discussion

The individual speeches are followed by a discussion between Berit Ås, Ulrika Dahl and Kawa Zolfagary. The discussion is led by Moa Svan (SE), stand-up comedian and presenter.

Rikke Voergård-Olesen (dk), Project Manager at University of Southern Denmark and spokesperson for LGBT Denmark: Hyperbekendende lesbisk – U­passende udbasuneringar af sexualitet?

Photos from the top, KAWA ZOLFAGARY /OSCAR STENBERG, CHARLOTTE PETRI GORNITZKA /PAWEL FLATO,

MOA SVAN /JENNY JARNESTEDT, PARVIN ARDALAN /SHIRIN ARDALAN

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 45


Ett liv fritt från våld och förtryck är en rättighet. Du kan göra skillnad. Många barn och unga fråntas de grundläggande fri- och rättigheter de har laglig rätt till. Det handlar bland annat om de barn och ungdomar som utsätts för övergrepp i form av förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. För att fler utsatta ska kunna få hjälp krävs att fler i samhället förstår vad det handlar om. Välkommen att lära dig mer om hedersrelaterat våld och förtryck. Juno Blom har under tio år utbildat i hedersrelaterat våld och förtryck. Hon har stor erfarenhet av att hjälpa och stödja både personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och ansvariga som möter utsatta i sitt yrke. Det blir ett seminarium om barns och ungas rätt till stöd och skydd, om vuxenvärldens ansvar och om vikten av att synliggöra hedersförtrycket i samhället. På Nordiskt Forum berättar vi mer om Länsstyrelsen Östergötlands arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Välkommen att träffa oss i monter D 19. Seminariet äger rum 12 juni kl 14–16. Varmt välkommen.


ARENAPROGRAMMET SÖNDAG ARENAPROGRAM SUNDAY

13:00–15:00 Closing ceremony Nordiskt Forum Malmö ends with a celebratory grand closing ceremony and concert with musical inter­ pretations of the themes of the confe­ rence. During the ceremony a conclu­ ding statement will be handed to the UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka (ZA) and the Nordic ministers for gender equality Maria Arnholm (SE), Johan Dahl (Fo), Camilla Gunell (AX), Eygló Harðardóttir (IS), Solveig Horne (NO), Martha Lund Olsen (GL) and Manu Sareen (DK). The group will also discuss the themes, goals and results of the conference. The discussion is led by Drude Dahlerup (se/DK), Professor of Political Science at Stockholm University. Performing acts Malmö Opera Symphony Orchestra, one of Sweden's leading symphony orchestras. Anna-Maria Helsing (FI), Chief Conductor 2010–13 of the Oulu Symp­ hony as first female conductor ever at the head of a Finnish symphony orchestra.

World premiere of composer Anna-Lena Laurin's (SE) Quests! Andrea Tarrodi (SE), Composer in residence at Swedish Radio P2 2011–2013. Jazz vocalist Iris Bergcrantz (SE), appointed »Årets Stjärnskott« (Star of the year) 2009. Folk music group Åkervinda (SE/DK) Indie electro artist Raindear (SE) recently released her debut EP The Game and her songs immediately climbed the hit lists in England, Sweden, Norway and Ireland. Hostess: Ellen Nyman (SE), actress and director. Artistic Director & Producer: Anna-Lena Laurin (se), Appointed composer of the year by Swedish Radio P2 2013 and Composer in residence at Camerata Nordica 2014–16. The concert is made possible thanks to generous support from Eslövs ­Municipality, Musik i Syd and the Embassy of Denmark in Sweden.

Gitta-Maria Sjöberg (DK), Soloist around the world and at the Royal Danish Opera for over 25 years.

From the top: MALMÖ OPERA SYMPHONY ORCHESTRA /CHARLOTTE STRÖMWALL/MALMÖ OPERA,

ÅKERVINDA /EMMA ENGSTRÖM, GITTA-MARIA SJOBERG /SØREN KAAS CLAESSON, ANNA-MARIA HELSING /HEIKKI TUULI, ANNA-LENA LAURIN /GORAN JAMES DJORDJEVIC, RAINDEAR /MARTIN FRYKLUND, IRIS BERGCRANTZ /GORAN JAMES DJORDJEVIC, ANDREA TARRODI /LOUISA SUNDELL


N

P

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, har nästan 400 000 medlemmar. Inför valet kommer vi att lyfta fram de viktigaste frågorna för alla äldre: att den orättvisa beskattningen av pensionerna måste bort, att det behövs ett mer stabilt pensionssystem, att äldreomsorgen måste få mer tid och pengar och att det måste byggas fler bra boenden för de äldre. Var fjärde väljare är pensionär, tillsammans kan vi påverka politikerna. Gå in på pro.se och läs mer om vad PRO gör under valåret eller ring 08-701 67 00.


NORDISKA

PROGRAMMET The Nordic program Det nordiska programmet är Nordiskt Forums idémässiga kärna. Här analyserar vi på djupet såväl de nordiska som de globala utmaningarna med avstamp i FN:s Kvinnokonvention och Bejing Platform for Action. Utifrån konferensens 12 teman skapar vi tillsammans tydliga krav och uppmaningar till beslutsfattare i position att förändra. Kraven och strategierna utgör stommen till det slutdokument som vid forumets slut överräcks till företrädare för Nordens regeringar och parlament samt till UN Women. ­Slutdokumentet avspeglar konferensens tydliga åtagande att befrämja alla kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter. Ett utkast till dokumentet tas fram redan under våren 2014. Läs mer om processen och om hur du kan vara med och påverka på nf2014.org. Programmet finner du på MalmöMässan. This part of the program is Nordiskt Forum’s ideological core. Here, we will go into depth and analyse the Nordic as well as global challenges with CEDAW and the Beijing Platform for Action as our starting points. We will formulate clear demands and requests to go into the final document that we will hand over to representatives of the Nordic governments, parliaments and UN Women on the last day of the forum.


TORSDAG12/6 Det Nordiska programmet utgår från konferensens tolv grundteman. Varje tema består av två fristående delar, där A utgör en lägesbeskrivning och B drar upp nya strategier för framtiden. Språket i programmet varierar mellan engelska och nordiska språk beroende på medverkande talare. The Nordic Program is based on the twelve themes of the conference. Each theme in two independent points, A and B, where the first is a status report and the latter formulates new strategies for the future. The language of the program varies between English and Nordic languages depending on the speaker(s). Kulturprogram Varje punkt i det Nordiska programmet innehåller kulturakter: konst, humor, musik, och kortfilmer. Se mer på nf2014.org. Cultural acts There will be different types of cultural acts before and after the sessions: Art, humour, music, and short films. See the schedule at nf2014.org Södergran 12:00–13:30

Omsorgsarbete & v ­ älfärdssamhälle A Kvinnor utför merparten av det obetalda omsorgsarbetet av barn, gamla och sjuka. Nedskärningar i välfärden är särskilt kännbart för kvinnor då institutioners ansvar hamnar på individer. Den kvinno­ dominerade välfärdssektorn möter besparingarna med osäkra anställnings­ villkor och pressade arbetsscheman vilket leder till ohälsa. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. Care work and welfare society A Women perform most unpaid care work and cutbacks in the female-dominated welfare sector lead to unstable employment conditions. Here, we present a status report on Care work and welfare society. Medverkande/Panelists: Gudrun Schyman (SE), Politician and Spokesper­ son for Feministiskt Initiativ (F!), Hanne Marlene Dahl (dk), Professor at Roskilde University, Magnhild Folkvord (NO), Journalist and author. More names and moderator tba.

50 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Wägner 12:00–13:30

Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering A Kvinnorörelsens framgångar används stundvis i samhällsdebatten på ett sätt som osynliggör hur framgångarna nåtts, att brister i jämställdheten kvarstår och vad kopplingen mellan det privata och det offentliga betyder. Samhällets starka individfokus står i vägen för en djupgående diskussion om kollektiva lösningar, om strukturell diskriminering och hur maktordningen mellan kvinnor och män samspelar med andra maktordningar. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. The future of feminism in the Nordic countries and the women’s movement A Focus on the individual obstructs discussion on structural discrimination and power structures. Here, we present a status report on the Future of feminism in the Nordic countries and the women’s movement. Medverkande/Panelists: Milla

­ yykkönen (FI), General Secretary the P Feminist Association Unioni, Bente Rosenbeck (DK), Professor Department of Scandinavian Studies and Linguistics at University of Copenhagen, Torild Skard (NO), Psychologist and author of Women of Power. Ebba Witt Brattström (SE), Professor in Literature. Kristín Ástgeirsdóttir (IS), Managing director of the Centre for Gender Equality in Iceland More names tba. moderator: Vicki Therkildsen (DK), Journalist at the Danish Broadcasting Corporation. Qvam 12:00–13:30

Miljö, klimat & hållbar utveckling A I världen saknar miljarder människor rent vatten, mat och avlopp. Utsläpp av växt­husgas driver på den globala uppvärm­ ningen med stora miljöproblem och hotad biologisk mångfald som följd. Översväm­ ningar och torka drabbar människor i fattiga länder hårdast. Kvinnor utgör majoriteten av världens fattiga. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. Environment, climate and sustainable development A Environmental disasters hit poor people the hardest and women make up the majority of the world’s poor. Here, we present a status report on the Environment, climate and sustainable development.

Medverkande/Panelists: Ritt Bjerregaard (DK), Former minister for education and former Lord Mayor of Copenhagen (Social Democrats), Heidi Hautala (FI), former MP and former Minister for International Development (Greens). More names and moderator tba.

Södergran 14:00–15:30

Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter A Genomförandet av jämställdhetsintegre­ ring, som syftar till att motverka och förebygga strukturell diskriminering, går alltför långsamt i de nordiska länderna. Vid besparingar och intressekonflikter får ofta jämställdhetsarbetet stå tillbaka för andra politiska prioriteringar och intressen. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. Gender mainstreaming and gender equal enterprises A The implementation of the gender main­ streaming strategy often takes a backseat to other political priorities. Here, we present a status report on Gender main­streaming and gender equal enterprises. Medverkande/Panelists: Gertrud Åström (SE), Chairperson the Swedish Women’s Lobby, Johanna Kantola (FI), Academy Research Fellow in Gender Studies at University of Helsinki, Lene Nilsen (NO), Senior advisor at LDO (Equality and Anti-discrimination ombud). More names and moderator tba.

Wägner 14:00–15:30

Feministisk ekonomi – ekonomisk och social utveckling A Det råder en bristande förståelse för och värdering av kvinnors arbete, avlönat som oavlönat, vilket leder till felaktiga ekonomiska modeller. Det är en stor utmaning att visa hur kvinnors samlade insatser är produk­ tiva och värdeskapande. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. Feminist economy – economic and social development A There is a lack of understanding and valuation of women’s paid and unpaid work, which leads to erroneous economic models. Here, we provide a status report on the Feminist economy. Medverkande/Panelists: Margunn Bjørnholdt (NO), Sociologist, social


NORDISKAPROGRAMMET TORSDAG NORDICPROGRAM THURSDAY

KULTURAKTERTORSDAG I sal Wägner framträder stand-up duon Beatrix och Jenifur (SE/us) som guidar dig från utkanten av självsvält till socialt accepterad bantning på nolltid. Håll utkik på nf2014.org för det fullständiga schemat av kulturakter under Nordiska programmet.

Under tordagens program uppträder prisbelönte artisten, poeten och musikern, Emil Jensen (SE) i sal Qvam. Thursday's Nordic Culture Program presents award-winning artist, poet and musician, Emil Jensen (SE), during the program in hall Qvam.

Dynamic stand-up duo Beatrix and Jenifur (SE/US), which will guide you from the edge of self-starvation to the socially accepted diet in no time in room Wägner. For more information and complete schedule for the Nordic Culture Program, please visit nf2014.org

Medverkande/Panelists: Inge Henningsen (DK), Senior researcher at University of Copenhagen, Gerd Kristiansen (NO), President of The Norwegian Confederation of Trade Unions, Heike Eikers (SE), Chairwoman at The Union for Professio­ nals (Akademikerförbundet SSR). More names and moderator tba.

Wägner 16:00–17:30

Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva ­rättigheter A Objektifiering och sexualisering av kvinnor orsakar utnyttjande och psykisk ohälsa. Sexuella och reproduktiva rättig­­­heter och hälsa är, precis som vid Beijing­ konferensen, fortfarande kontroversiella frågor. Det jämställdhetspers­pektiv inom alla hälso- och sjukvårds­insatser som regeringarna utlovat tilläm­pas inte i tillräcklig utsträckning. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. Women’s and girls’ bodies – sexuality, health and reproductive rights A The sexualisation of women leads to abuse and mental problems. Sexual and reproductive rights and health are still controversial issues. Here, we present a status report on Women and girls’ bodies.

psychologist, economist and director at Norsk Kvinnesaksforening, Anna GiotasSandquist (SE), Director Botkyrka Municipal Authority. More names tba. moderator: Alexandra Pascalidou (SE), author and media personality. Qvam 14:00–15:30

Politiskt deltagande och ­samhällsutveckling A Kvinnor i Norden har en hög representation inom de direktvalda folkförsamlingarna, men representationen sjunker drastiskt vid poster som är indirekt utsedda. Kvinnor inom politiken vittnar om olika typer av nedsättande behandling. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. Political participation and development A Nordic women’s representation is high in directly elected popular assemblies, but low in indirectly selected posts. Here, we present a status report on Political participation and development. Medverkande/Panelists: Margareta

­Winberg (SE), Former Chairperson

Swedish National Committee for UN Women, Mina Adampour (NO), Journalist, politician, writer and activist. More names and moderator tba. Södergran 16:00–17:30

Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär A Kvinnor har sämre möjligheter än män att försörja sig och göra karriär. Lägre lön, sämre arbetsvillkor och större ansvar för barnomsorg samt oavlönat vård- och omsorgsarbete är några av orsakerna. Färre kvinnor än män yrkesarbetar, och ofrivilligt deltidsarbete med osäkra anställningar i låglöneyrken är ett kvinnofenomen. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. Women at work, equal pay, education and career A Women have fewer career opportunities, lower wages, poorer conditions and greater responsibility for unpaid work. Here, we present a status report on Women at work, equal pay, education and career.

From the top: EMIL JENSEN /PETER ESTRUP, BEATRIX & JENNIFUR /ALEX HINCHCLIFFE

*=

Medverkande/Panelists: Trine Porret Randahl Larsen (DK), Chairwoman Kvinderådet, Jenni-Juulia WallinheimoHeimonen (FI), Textile artist, activist and educator, Anne-Karin Nygård (NO), Secretary General of Norske Kvinners Sanitetsforening (Norwegian Women Health Association. Þórdís Elva Þorvaldsdóttir (IS), writer, playwright, actress and activist. More names tba. moderator: Mette Løkeland (NO), Specialist in gynecology and obstetrics.

Qvam 16:00–17:30

Ny teknologi och media A

Att kvinnors delaktighet och representa­ tion i it och media är lägre än männens skapar ett demokratiskt underskott som förstärker stereotypa bilder. Det teknolo­ giska paradigmskiftet skapar nya möjlighe­ ter och utmaningar. Hot, mobbing och trakasserier på internet, sexistisk reklam och nedsättande framställning av kvinnor är några av problemen. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. New technology and media A Women’s relatively low representation in IT and media creates a democratic deficit. The technological paradigm shift entails new opportunities and challenges. Here, we present a status report on New Technology and media. Medverkande/Panelists: Jette Hansen (DK), Author and women’s rights-activist, My Vingren (DK), journalist. More names and moderator tba.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 51


Följer du normen? Vandra i vår livstrappa – se hur kön skapas, från vaggan till graven Monterplats G2 (precis till höger innanför stora entrén)

Seminarier: Nu jämställdhetsintegrerar vi livet!

Jämställdhet skapas i vardagen. I kontakten med kommuner och landsting ska du kunna lita på att bemötas jämställt, från mödravården till äldreboendet. Torsdag 12 juni, kl. 12–14, Pankhurst

Jämställdhet i det offentliga rummet

I ett samhälle där kvinnor och män ges olika villkor måste samhällsplaneringen ta hänsyn till kön, vare sig det gäller transporter, belysning eller offentlig konst. Fredag 13 juni, kl. 12–14, Canth

En jämställd uppväxt – flickor och pojkar i skolan och på fritiden

Utan en jämställd skola och ett jämställt fritidsutbud får vi inget jämställt samhälle. Fredag 13 juni, kl. 14–16, Canth

Jämställdhet − högre kvalitet i vård och omsorg

Hälso- och sjukvården gör ibland omotiverade skillnader mellan kvinnor och män – eller bortser från skillnader som är medicinskt relevanta. Resultatet blir felaktiga diagnoser och behandlingar. Lördag 14 juni, kl. 12–14, Canth

Twitter: @jamstall #livstrappa www.skl.se


NORDISKAPROGRAMMET FREDAG NORDICPROGRAM FRIDAY

FREDAG13/6 Södergran 10:00–11:30

Våld mot kvinnor och flickor A

Qvam 10:00–11:30

Fred och säkerhet A

Sexuella trakasserier, psykiskt och fysiskt våld, våldtäkt, incest, könsstympning, tvångsäktenskap, prostitution, handel med kvinnor och mord är tragiska fenomen som beskriver de omfattande kriminella handlingar som begås mot kvinnor och flickor i hela världen. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat.

Det systematiska våldet mot kvinnor i krigstid är en krigsstrategi som reflekterar en generell våldskultur. Trots Säkerhets­ rådets Resolution 1325 så utesluts ofta kvinnor från formella fredsförhandlingar och beslutsprocesser rörande konfliktlös­ ning. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat.

Violence against women and girls A Women and girls worldwide are subjected to sexual violence, genital mutilation, forced marriage, trafficking and murder. Here, we present a status report on Violence against women and girls.

Peace and security A Systematic violence against women in wartime reflects a culture of violence and women are excluded from peace negotiations and decision-making. Here, we present a status report on Peace and security.

Medverkande/Panelists: Lise Linn Larsen

Medverkande/Panelists: Tarja Cronberg

(DK), The Danish Anti-Stalking Organi­sation, MA (Ed) in Educational Psychology, Hanne Helth (DK), Spokes­person for 8. marts initiativet, Tove Smaadahl (NO), Director at The Secretariat of Shelter Movement in Norway (Krisesentersekretariatet), Karin Svensson (SE), Vice chair­women, the National Organisation for Women´s Shelters and Young Women’s Shelters in Sweden, Roks. More names tba. moderator: Ragnhild Hennum (NO), Vice Rector at The University of Oslo. Wägner 10:00–11:30

Asyl och migration A Det behöver kartläggas hur kvinnors asylskäl tolkas i Norden. Kvinnor ska kunna söka asyl om de inte kan leva tryggt i sitt hemland på grund av kön. Varje år ankommer tusentals kvinnor med uppe­hållstillstånd knutet till en partner, och riskerar utvisning om de lämnar relationen. Globaliseringen medför ökad arbetskrafts­ invandring men migrantarbetares villkor i samma land varierar. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat. Asylum and migration A It is necessary to examine the interpretation of women’s asylum rights in the Nordic region and migrant workers’ conditions. Here, we present a status report on Asylum and migration. Medverkande/Panelists: Fakhra Salimi (NO), Director of the MiRA Resource Centre

for Black, Immigrant and Refugee Women. More names tba. moderator: Anita Frank Groth (DK), Editor at Kvinfo.

(FI), Politician The Greens of Finland, member of the European Parliament, Trine Pertou Mach (DK), Politician Socialist People’s Party. More names tba. moderator: Þóra Arnórs­dóttir (IS), Journalist and media personality. Södergran 12:00–13:30

Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och r­ eproduktiva rättigheter B Hur uppnår vi jämställdhet mellan könen vid diagnoser, utredning, behandling och uppföljning av sjukdomar? Hur får vi sjukvården och rättsväsendet att bemöta kvinnor med erfarenheter av oönskade sexuella handlingar, övergrepp och våld med full respekt? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. Women’s and girls’ bodies – sexuality, health and reproductive rights B How do we achieve gender equality in health care and get the health and justice systems to respect victims of sexual abuse and violence? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Tiina Rosen-

berg (FI), Professor of gender studies and rector at the University of the Arts Helsinki, Olga Persson (SE), General Secretary SKR (Swedish Association of Women’s Shelters and Young Women’s Empowerment Centres), Pia Teleman, md Ph.D. Associate Professor Dept. Obst. Gyn. Skåne. More names tba. moderator: Mette Løkeland (NO), Specialist in gynecology and obstetrics.

Wägner 12:00–13:30

Omsorgsarbete & v ­ älfärdssamhälle B Hur kan det obetalda arbetet synliggöras och värderas? Hur ökar vi männens deltagande i kvinnodominerande vård­ yrken samt deras ansvar för det oavlönade omsorgsarbetet? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. Care work and welfare society B How can unpaid work be made visible and valued? How do we increase men’s partici­ pation in female-dominated work? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Barbro Sundback (AX), Politician Åland Social Democrat Party, Leena Eräsaari (FI), Professor of Social Work, University of Jyväskylä. More names and moderator tba.

Qvam 12:00–13:30

Ny teknologi och media B Vilka metoder ska användas för att minska könsdiskrimineringen i media? Hur ser vi till att befintliga lagar mot könsdiskriminerande reklam prioriteras och verkställs? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. New technology and media B What methods could reduce gender discrimination in the media? How do we ensure that laws against sexist advertising are implemented? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Maria Edström (SE), Senior lecturer department of Journalism Media and Communication and at University of Gothenburg, Irene Manteufel (DK), Journalist and author. Spokesperson for the Everyday Sexism Project Denmark, Madeleine Schultz (NO), Organization secretary Kvinnefronten, editor/AD at Under Arbeid. Þórlaug Ágústsdóttir (IS), Netizen, columnist and political scientist. More names and moderator tba.

Södergran 14:00–15:30

Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter B Hur får vi de nordiska regeringarna att förankra jämställdhetsintegrering i nationella lagar och förordningar samt implementera den? Hur får vi regeringarna nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 53


att använda jämställdhetsintegrering som en viktig strategi i alla internationella engagemang i det globala arbetet, inklusive i post 2015-agendan? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. Gender mainstreaming and gender equal enterprises B How do we get the Nordic governments to anchor and implement gender mainstreaming in national legislation and global cooperation? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Hanna Ylöstalo (FI), Researcher Gender equality in working life at University of Tampere, Martina Skrak (SE), Politician The Left Party of Sweden, municipal commissioner for equality in Malmö. More names and moderator tba.

KULTURAKTER FREDAG

Wägner 14:00–15:30

Fred och säkerhet B

Missa inte Shazia Mirza (UK), prisad brittisk stand-up komiker och feminist som ger alla ett gott skratt i sal Wägner.

Hur garanterar vi kvinnors fullvärdiga medverkan i formella processer rörande fredsförhandlingar och aktiva deltagande i samhällsuppbyggnad efter en konflikt? Hur får vi de nordiska regeringarna att öka sina ansträngningar för att stödja offer för våldtäkter, tvångsäktenskap, påtvingade graviditeter, sexuellt slaveri och den medvetna smittspridningen av sexuellt överförbara sjukdomar såväl under som efter väpnade konflikter? I detta semina­ rium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden.

Musikern Lay Low (IS) gör flera e­ nastående framträdande i sal Qvam. Håll utkik på nf2014.org för fullständigt kulturschemat. Do not miss Shazia Mirza (UK), awardwinning British stand-up comedian and feminist, who presents a show in hall Wägner. Musician Lay Low (IS) makes several outstanding appearances in room Qvam.

Peace and security B How do we ensure women’s participation in peace negotiations and post-conflict rebuilding and government support for victims of war? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Josefin

Karlsson (SE), Secretary General of the Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) Sweden, Gro Lindstad (NO), General Manager FOKUS – Forum for Women and Development. More names to be announced. moderator: Þóra Arnórsdóttir (IS), Journalist and media personality. Qvam 14:00–15:30

Miljö, klimat & hållbar utveckling B Hur får vi världssamfund och nationer att verkställa mer omfattande insatser för att reducera användningen av fossila energikällor, minska de skadliga utsläppen och åstadkomma en grön omställning? Hur säkras kvinnors representation och medbestämmande i beslutsprocesser som handlar om klimat och hållbar utveckling? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. Environment, climate and sustainable development B 54 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

For more information and complete schedule please visit nf2014.org.

How do we get the international community to increase environmental efforts and ensure women’s participation in decision-making? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Gunhild Stordalen (NO), Founder & Chair Stordalen Foundation & GreeNudge, Director EAT Initiative, Auður Ingólfsdóttir (IS), Assistant professor at the Department of Social Sciences at Bifröst University. More names and moderator tba.

Södergran 16:00–17:30

Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär B Hur får vi regeringarna att kartlägga de mekanismer som skapar värdediskrimine­ ring och sämre arbetsvillkor för kvinnor? Hur får vi till en lagstiftning som ökar antalet kvinnor i styrelser i börsnoterade bolag? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden.

Women at work, equal pay, education and career B How do we get governments to analyze mechanisms that create value discrimination and poor work conditions for women and increase the number of women on boards? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Annelie

Nordström (SE), chairwoman Kommunal (The Swedish Municipal Workers’ Union, Maríanna Traustadóttir (IS) Adviser and Project Manager at Icelandic Confederation of Labour (ASÍ). More names and ­moderator tba. Wägner 16:00–17:30

Feministisk ekonomi ­– ­ekonomisk och social utveckling B Hur får vi de nordiska regeringarna att jämställdhetsintegrera statsbudgetarna, synliggöra könsperspektivet i beslutsunderlag, och systematiskt följa upp jämställd­ hetsarbetet? Hur får vi beslutsfattarna att


NORDISKAPROGRAMMET FREDAG NORDICPROGRAM FRIDAY

analysera globala ekonomiska kriser utifrån ett könsperspektiv och utvärdera om dess långsiktiga effekter leder till bakslag för kvinnors rättigheter? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. Feminist economy – economic and social development B How do we get Nordic governments to mainstream gender, monitor equality work and analyse global crises from a gender perspective? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Agneta Stark

(SE), Associate Professor of Business and Economic Gender Research, Toril Nustad (NO), Talskvinne, Kvinnefronten, Katrín Anna Guðmundsdóttir (IS), project manager at the Ministry of Finance and Economic Affairs in Iceland. More names tba. moderator: Alexandra Pascalidou (SE), author and media personality. Qvam 16:00–17:30

Asyl och migration B Hur ändrar vi lagstiftningen så att kvinnor som kommer hit med anknytning får egna uppehållstillstånd som inte är knutna till mannen? Hur ser vi till att migrant­ arbetares villkor hamnar i paritet med infödd arbetskraft? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. Asylum and migration B How do we change the laws so that immigrating women receive individual residence permits and ensure equal conditions for migrant workers? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Trifa Shakely

(SE), Writer and initiator to the campaign Ain’t I a woman. More names tba. moderator: Anita Frank Groth (DK), Editor at Kvinfo. Södergran 18:00–19:30

Våld mot kvinnor och flickor B Hur får vi de nordiska regeringarna att ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer? Hur kan lagstiftningen skärpas mot alla som tjänar på sexindustrin, exempelvis strippklubbar och pornografi? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. Violence against women and girls B How do we get the Nordic governments to ratify the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Guðrún

­ ónsdóttir (IS), Spokesperson Stígamóta J – Center for Survivors of Sexual Abuse and Violence, Tanja Auvinen (FI), Project From the top: SHAZIA MIRZA /MARTIN TWOMEY, LAY LOW /GOLLI

manager at Exit Prostitution, Rachel Paul (NO), Senior advisor at LDO (Equality and Anti-discrimination Ombud). More names tba. moderator: Ragnhild Hennum (NO), Vice Rector at The University of Oslo. Wägner 18:00–19:30

Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering B Hur får vi de nordiska regeringarna att finansiera kvinnorörelsens organisationer så att feminismen får genomslag och verklig jämställdhet nås i samhället? Hur ges det civila samhällets kvinnoorganisa­ tioner och nätverk, i enlighet med Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från Peking, reella möjligheter att delta i politiska beredningar på lokal, nationell och internationell nivå? Hur arbetar vi bäst tillsammans? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. The future of feminism in the Nordic countries and the women’s movement B How do we get the Nordic governments to finance the women’s movement and to give it opportunities to participate in policy formulation? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Ane Stø (NO),

Chair Feminist group Ottar, Clara Berglund (SE), Vice president, Swedish Women’s Lobby. More names tba. moderator: Vicki Therkildsen (DK), Journalist at the Danish Broadcasting Corporation. Qvam 18:00–19:30

Politiskt deltagande och ­samhälls­utveckling B Hur får vi en jämställd representation i statliga och kommunala organ? Hur får vi media att tillfråga kvinnlig expertis oberoende av könsstereotypa uppfattning­ ar om ämnet? Hur når kvinnor halva makten? I detta seminarium blickar vi framåt, ställer krav och drar upp nya strategier för framtiden. Political participation and development B How do we achieve gender equal represen­ tation in government authorities and the media regardless of gender stereotypes? Here, we formulate new demands and strategies for the future. Medverkande/Panelists: Martine Aurdal (NO), Journalist, author, lecturer and social commentator, Marianne Bruun (DK), Consultant 3F (Fagligt Fælles Forbund) largest trade union in Denmark, Josefina Skerk (SE), Greenpeace activist and member of the Sami Parliament and Sami ­Indigenous youth ambassador. More names and moderator tba.

SLUTDOKUMENT

Var med och avgör framtiden! Under Nordiskt Forums avslutnings­ ceremoni kommer ett slutdokument att överlämnas till Nordens jämställdhets­ ministrar och chefen för UN Women. Detta dokument är en viljeyttring för framtiden kring Nordiskt Forums 12 teman. De 200 kvinnoorganisationerna som står som initiativtagare till Nordiskt Forum har via sina paraplyorganisationer tillsammans arbetat fram ett utkast till detta dokument. Alla som är intresserade av feminism och jämställdhet har möjlighet att komma med kommentarer och nya förslag till utkastet via webben. Från maj månad fram till forumets start finns tydliga instruk­tioner på nf2014.org om hur du går tillväga. För dem som deltar på Nordiskt Forum finns det dessutom möjlighet att göra sin röst hörd. På varje seminarium i det Nordiska programmet under torsdagen och fredagen finns rappor­törer som samlar in synpunkter och konkreta förslag till slutdokumentet. En textkommitté bestående av ­representanter från de nordiska paraply­ organisationerna behandlar löpande alla synpunkter som inkommer och sammanställer det slutgiltiga dokumentet på plats i Malmö.

Make your voice heard!

*=

The 200 women’s organisation behind Nordiskt Forum have, through their umbrella organisations, worked out a draft of the final document to be handed over to the Nordic gender equality ministers and the head of UN Women during the final ceremony of the conference. The public has the opportunity to contribute comments and new proposals to the draft via nf2014.org from the month of May until the start of the conference. Those who take part in Nordiskt Forum will also have the opportunity to make their voices heard during the seminars in the Nordic Program. Rapporteurs on the scene will collect ideas and concrete proposals. A text committee will consider all the ideas that come in and compile the final document in Malmö.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 55


Människor, mod och mångfald

Jämställdhet handlar inte enbart om demokrati och människors lika värde. För oss som kommun är det också en fråga om välfärd, trygghet och framgång. Om lejonmod och mångfaldskraft. Vårt arbete pågår ständigt, mitt i vardagen. Vill du veta hur vi gör? Välkommen till våra seminarier! Morgondagens historia börjar i dockvrån

Hur tjejers fritid blir kvinnors framtid

Vilka förutsättningar krävs för att flickor och kvinnor ska vilja, våga och kunna? Hur gjorde de förr? Hur gör vi idag?

Fotboll, rockskola, musik- och konstläger, en ny toppmodern ridskola – följ med oss i vårt arbete för att stärka flickors drivkraft och självkänsla genom fritidsaktiviteter.

Gabriella Ahlström guidar oss genom en fascinerande tidsresa i Linköpings jämställdhetsvärld – från sekelskiftets pionjärer, via demokratiska processer och vardagsslit till genusarbete på dagens förskolor. Medverkar gör bland andra Gunnar Elfström, etnolog och författare, Maria Hampusgård, genuspedagog samt politiker och kommunrepresentanter. Lyssna också till Helena Thun, Linköpings näringslivsbolag och företagsledaren Anki Rapp som berättar om de insatser som görs för att utveckla kvinnligt företagande.

Tid: Torsdag 12 juni kl 16.00-18.00 Plats: Bríet

Genom att satsa på flickors fritid satsar Linköpings kommun även på jämställdhet, samhällsutveckling och medbestämmande. Arbetet utgår från såväl livsstilsundersökningar och forskning, som från flickornas egna idéer och åsikter. Med på scenen finns bland annat kommunrepresentanter och forskare som talar om fritid, makt samt kvinnliga och manliga arenor.

Tid: Fredag 13 juni kl 13.30-14.00 Plats: Vigdís

Ung företagsamhet har inget kön

Är kärleken fri?

I Linköping visar erfarenheten att unga företagare presterar lika, oavsett kön. Det är istället personernas egenskaper och drivkrafter som avgör.

Det handlar om barns och ungdomars rätt till ett friare liv. Ett liv där de får umgås med dem de gillar, göra det de tycker är roligt, studera det de är intresserade av och, inte minst, älska vem de vill?

Hos Linköpings näringslivsbolag, Nulink, bygger man ungdomars entreprenörskap utifrån egenskaper, motivation och förutsättningar. Hur går det till och vilka insatser krävs för att ”avköna” företagande? Möt Helena Thun, näringslivsutvecklare och Jenny Sjöberg, en av deltagarna i kommunens initiativ Sommarföretagen där en viktig del i satsningen består av utbildning och mentorskap.

Tid: Torsdag 12 juni kl 14.00-14.30 Plats: Vigdís

Att prata genus – snacka om kvalitet! ”Hörde ni, tjejer, kom och sätt er!” sa pedagogen, ”Men jag då? Gällde det där mig med?” sa den frågande blicken från pojken. Välkommen att ta del av våra erfarenheter av genusarbetet i förskola och fritidshem. Linköpings genuspedagog, Maria Hampusgård, berättar tillsammans med Eva Holm och Tor Andersson från utbildningsförvaltningen, om bakgrunden till och arbetet med insynsbesök och genusobservationer på förskolor och fritidshem som en del av kvalitetssäkringen. Här får du praktiska exempel och stort utrymme för frågor och samtal.

Tid: Fredag 13 juni kl 11.00-11.30 Plats: Vigdís

Linköpings kommun

linkoping.se

För att synliggöra frihetsinskränkningar eller hedersrelaterat förtryck och våld mot barn och unga arbetar Linköpings kommun utifrån en specifik samverkansmodell. Här berättar fältsekreteraren Therese Malkén, ungdomspolisen Jessica Ljung, kvinnojouren och tjejjouren om sin gemensamma strävan.

Tid: Lördag 14 juni kl 12.00-12.30 Plats: Vigdís

Möt Linköpings kommun på Nordiskt Forum Vi finns i monter D17 där vi bjuder på möten och samtal, film, inspiration, forskning och en liten tävling!

Ö P


ÖPPNA PROGRAMMET The Open program I det öppna programmet väljer du mellan hundratals ­programpunkter arrangerade av civilsamhälles­organisationer, myndigheter, företag, kommuner, politiska partier, fackförbund, universitet, aktivist­nätverk och andra aktörer. Under fyra dagar kan du ta del av hundratals seminarier, workshops, ­föreläsningar, presentationer, mingel och paneldebatter kring feminism och ­jämställdhet. Möt alla som arbetar med kvinnors rättigheter och brinner för ökad jämställdhet! Samtliga aktörer äger sina egna arrangemang och bestämmer inriktning och programinnehåll. ­Tillsammans utgör de ett mångfacetterat uttryck för ett jämställd­ hets- och genuspolitiskt engagemang som konferensen skapar utrymme för. Programmet finner du i både MalmöMässan och Malmö Arena. You can choose from hundreds of program activities in the open program and you will meet all the people who work in different ways to improve gender equality. Here, civil society organisations, government authorities, universities, unions, municipalities, companies, activist networks and other parties will organise workshops, seminars, mingle sessions or panel discussions on feminism and gender equality.


DO är en myndighet som arbetar för alla människors rättigheter och mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

DO på Nordiskt Forum Träffa oss på Malmö Arena och på MalmöMässan. Lönen är kvittot på resten av arbetsvillkoren Fredag 13/6, kl 14-16, lokal Salimi Seminarium om könsdiskrimineringen i arbetslivet utifrån DO:s anmälningar och mål om graviditet, föräldraledighet och sexuella trakasserier. DO Agneta Broberg är värd för seminariet och hälsar välkommen.

Medverkande Marie Nordström, Linnea Björnstam och Johanna Kumlin presenterar DO:s arbete.

Panelsamtal • Martin Mörk, chef processenheten, DO • Jenny Julén Votinius, docent vid juridiska Institutionen, Lunds universitet • Gunilla Grenö, VD, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation • Annelie Nordström, ordförande, Kommunal • Malin Wreder, huvudsekreterare, JA-delegationen Moderator: Anna-Klara Bratt, redaktör för Feministiskt perspektiv

Jag är både kvinna och muslim – om sexism, rasism och kampen för alla kvinnors rättigheter Fredag 13/6, kl 16-18, lokal Salimi När muslimska kvinnor angrips på gatorna mitt på ljusa dagen eller diskrimineras i vardagen beaktas religionsaspekten men sällan kvinnors rättigheter. Varför är det så? Hur hanterar vi sexism och etnisk eller religiös diskriminering? DO Agneta Broberg hälsar välkommen.

Medverkande • Johanna Sixtensson, doktorand i socialt arbete, Malmö Högskola • Katarina Rouane, projektledare, DO • Nabila Abdul Fattah, skribent och initiativtagare till Hijabuppropet • Shatila Salami, ”min resa från militärtjänst till räddningstjänst” • Farton Harshi, ordförande i SvenskSomaliska Akademikers Forum Moderator: Ammar Makboul, DO

Klädsel, symboler, markörer

Vill du veta mer?

– vem får du vara i Sverige 2014?

Läs mer om DO:s seminarier och utställningen på vår webbplats:

Besök DO på MalmöMässan den 12-15 juni och testa själv hur synliga normer fungerar eller kan brytas. DO ställer ut tillsammans med övriga nordiska ombudsmän mot diskriminering i monter E1.

do.se/nordiskt-forum


ÖPPNAPROGRAMMET TORSDAG OPENPROGRAM THURSDAY

TORSDAG12/6 Konferensens 12 teman | The 12 themes of the conference Feministisk ekonomi – ekonomisk och social utveckling Feminist economy – ­economic and social development Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättig­heter | Women’s and Girls’ bodies – ­sexuality, reproductive rights and health Kvinnor i arbete, lika lön, ­utbildning och karriär Women in the workplace, equal pay, education and career Våld mot kvinnor och flickor Violence against women and girls Miljö, klimat och hållbar utveckling Environment, climate and sustainable development Omsorgsarbete och ­välfärdssamhälle Care work and welfare society Fred och säkerhet | Peace and security Politiskt deltagande och ­samhälls­utveckling Political participation and development Jämställdhets­integrering och jämställda verksamheter Gender mainstreaming and gender equality in organizations Feminismens framtid i Norden och ­kvinnorörelsens organisering | Feminism in the future in the Nordic region and the organization of women’s movement Asyl och migration | Asylum and ­migration Ny teknologi och media | New technologies and media Pankhurst 12:00–13:30

Nu jämställdhets-­ integrerar vi livet! arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Jämställdhet och likabehand­ ling handlar om makt. Ofta tar vi det som en självklarhet att servicen och bemötandet vi får i kommuner och landsting är likvärdigt och inte handlar om vilket kön vi har. Men var vi än befinner oss i livet, från vaggan till graven, kan vi mötas av jämställdhet eller ojämställdhet. Att jämställdhetsintegrera alla verksamheter handlar om att säkra kvaliteten. Gender equality is about power. We often assume that service and treatment we receive in local

governments are equal and not depending on the sex. But wherever we find ourselves in life, from the cradle to the grave, we will be met with gender equality or inequality. Gender mainstreaming is about quality assurance. Medverkande: TBA

Canth 12:00–13:30

Eskilstuna kommun – På väg mot jämställdheten arr: Eskilstuna kommun

Vem får vad? På vilka villkor och varför? Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner. Jämställdhet uppnås där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. ­Välkommen att lyssna på hur vi arbetar med att kvalitetssäkra

det utåtriktade arbetet för jämställd service, jämställda tjänster och jämställt bemö­ tande. Du får konkreta exempel och möter engagerade politiker, anställda och brukare.

Brantenberg 12:00–13:30

Eskilstuna Municipality Towards gender equality Who gets what? On what terms and why? Welcome to listen to our work to ensure and qualify the outcome of gender equality in distributing services.

Malmö stad lyfter fram fram­gångsfaktorerna med sitt jämställdhetsintegreringsarbete; från politiska beslut till konkreta förändringar. Visionen är ett jämställt Malmö år 2020. Detta exemplifieras bland annat genom en presentation av hur det går att arbeta med jämställd bistånds­bedömning.

medverkande: Jimmy Jansson,

KS ordf. Eskilstuna, Marianne Karlberg, kommunstrateg Eskilstuna, Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Eskilstuna, tba, processledare Eskilstuna.

jensen 12:00–13:30

Jämställdhet en tillväxtfaktor – Hur ska kvinnor och män kunna starta och driva företag på lika villkor? Arr: Region Skåne

Vi ska prata om hur vi har jobbat med frågan och vilka resultat programmet Främja kvinnors företagande (2009–2014) har lett till i Skåne. Projektet ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Vi presentera goda exempel och har en paneldiskussion med och om det företagsfrämjande systemet i Skåne där vi disku­ terar frågan, och synliggör vilka andra insatser som finns inom Näringsliv Skåne. We will discuss how we worked with the question and which results the project Promoting Women’s Entrepreneurship (2009–2014) has achieved and led to in Skane. medverkande: Christine

Jersby, Näringslivsutvecklare Region Skåne, Anna Nilsson, Näringslivsutvecklare Region Skåne.

Jämställdhets­ integrering – Malmös väg från ord till handling Arr: Malmö stad

The city of Malmö highlights the success factors of its development work for gender main­streaming, from political decision-making to actual change. medverkande malmö stad:

Anders ­Eriksson, planerings­ sekre­terare, Katarina Fehir, planeringssekreterare, Maria Fladvad, planerings­ sekre­terare, Stefana Hoti, planerings­sekreterare, Sara Hultgren, bistånds­­handläggare, Annelie Larsson, förvaltnings­ chef Sociala resurs­­förvalt­ ningen, Sara Makboul, projekt­ledare, Anita ­Ohlsson, specialistsjuksköterska, ­Martina Skrak, kommunalråd, jämställdhet, kultur och fritid (V), Ann-­Helen Westerdahl, biståndshandläggare. Salimi 12:00–13:30

Nordic engagement in gender equality, peace and security: achievements, gaps and way forward arr: Sida

How do the Nordic countries support women’s right organi­ zations in conflict and postconflict countries? To what extent is gender equality included in the Nordic suppor­ ted peace negotiations? How has prevention of genderbased violence, women’s political and economic empowerment and women’s

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 59


rights to control their bodies been addressed? To what extent have men and boys been included? What major achieve­ ments and lessons learnt can be taken forward when developing new policies and plans.

alla verksamheter har kunskap om utsatta barn och ungas levnadsvillkor. Vi har sedan 2005 haft regeringens uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Kom och lyssna på vårt arbete!

medverkande: Sofia ­Dohmen,

medverkande: Juno Blom,

Policy Specialist Gender Equality, Sida.

Nationell utvecklingssamordnare Länsstyrelsen ­Östergötland.

Bríet 12:00–13:30

Furuhjelm 12:00–13:30

Mann som norm og kvinnen som avviker

Hvilke faktorer forhindrer en ligelig repræsentation af kvindelige og mandlige politikere og hvordan ændrer vi det?

= +

arr: Norske Kvinners Sanitets­f orening og Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Mann som norm, kvinnen som avviker tar for seg kjønnsdimen­ sjon i medisinen og betydningen av kvinnehelse – at kvinnen bør behandles som kvinne i møte med medisinen og helsetjenester. De følgende kvinnehelse temaer presenteres under innleggene: Banker kvinnehjertene annerledes? Lange bein, skjøre knokler og høye fall. Hvem er fiender av kroppen min? Kjønn og betennelser. Kvinnekroppens medikalisering i forfengelig­ hetens tidsalder.

*

The importance of gender awareness in medicine and women’s health issues. Knowledge and practices are often based on an unconscious male norm. Issues will be presented. medverkande: Karoline

­ tipendiat og lege Lerang, S Revmato­logisk avdeling, Oslo Universi­tets­sykehus, Maja Lisa Løchen, Professor Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø, ­Jeanette Magnus, Instituttleder Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Petter Risøe, Fastlege Skårer legesenter, Johanne Sundby, Professor Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Elisabeth T. Swärd, Forskningsansvarig Norske Kvinners Sanitets­ forening.

%

Sundström 12:00–13:30

Ett liv fritt från våld och förtryck är en rättighet! Arr: Länsstyrelsen Östergötland

En förutsättning för att barn och unga ska få tillgång till sina rättigheter är att aktörer inom

Arr: Kvinder ådet i Danmark

Med afsæt i kommunalvalgets tilbagegang i den kvindelige repræsentation sætter vi fokus på hvilke forhindringer kvindelige politikere møder, og hvad der kan gøres ved det. What factors prevent a equal representation of female and male politicians – and how do we change it? medverkande: TBA

Taikon 12:00–13:30

Ung och jämställd: kan utvecklingspolitiken vara både och? Arr: LSU – Sveriges ungdoms­ organisationer

Sveriges regering prioriterar jämställdhet i post 2015-agendan och biståndspolitiken, och ungdomsperspektivet ­försvinner. Går det inte att driva båda frågorna samtidigt? Vilken är i så fall viktigast, halva jordens befolkning eller halva jordens befolkning? Vad innebär egent­ligen ungdoms- och jämställd­ hetsperspektiv för utvecklings­ politiken? Gender equality is being prioritized in Swedish development politics, meanwhile a youth perspective is forgotten. Would it be possible to have a combined youth and gender equality perspective? medverkande: Tomas Agnemo,

kanslichef Män för Jämställd­ het, Joanna Blossner, LSU:s ungdomsrepresentant till FN:s generalförsamling Utrikes­poli­ tiska Förbundet ­Sverige, Paulina Nybratt ­Sandin, LSU:s ungdoms­ representant till FN:s högnivå­ forum för hållbar utveckling KFUM. Fler namn TBA.

60 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Gudrun 12:00–13:30

Nästa gång dödar jag dig! Arr: Kvinnojouren i Ängelholm

Våld i nära relation är ett samhällsproblem. En kvinna får sätta livet till var sjätte vecka. Hur kan våldet se ut? Varför stannar hon i denna ­relation? Varför lämnar hon? Är vi rustade i vårt samhälle att hälpa dessa våldsdrabbade? och deras barn? medverkande: Lena Persson,

media coverage allows men to interpret the conflict, while women are merely portrayed as victims. What are the consequences? medverkande: Annika Flensburg, Moderator, Kampanj­ ansvarig Kvinna till Kvinna, Saam Kapadia, Reporter och redaktör SVT, Jenny Rönnmark, Redaktionschef Feministiskt Perspektiv, Agneta Söderberg Jacobson, Programansvarig FOJO Media Institute/Linnaeus University.

v. chef Kvinnojouren i Ä ­ ngelholm. de Beauvoir 12:00–13:30

Redskap för framtida gemensamma aktioner Arr angör: KSAN, NordANs kvinnosektion & IOGT

KSAN, NordAN:s kvinnosektion och IOGT presenterar fram­ gångsrika verksamheter för att stärka den nordiska kvinno­ rörelsens organisering, röst och verkningsgrad samt vidare­ utveckla internationella perspektiv och engagemang för att motverka alkohol och andra droger som utvecklingshinder för flickor och kvinnor. Medverkande: Sigriour

Bjornsdottir, co-founder Blatt­Afram, Island, Leena Haraké, kanslichef KSAN, Maj-Inger Klingvall, ordf. KSAN, Rita Nielsen, verksamhetsledare Retretten Norge, Helena Palojärvi, Direktör Naisten­ kartano r.y. Finland. Hooks 12:00–13:30

Media – en drivkraft för fred eller konflikt? Arr: Kvinna till Kvinna

»Blev du våldtagen under kriget?« Den frågan ställde en utländsk journalist till den liberianska fredsaktivisten och fredspris­ tagaren Leymah Gbowee. När hon sa nej, var hon inte längre intressant. Väpnade konflikter påverkar hela befolkningen, men inom traditionell medie­­­be­ vakning får män tolka konflikter, medan kvinnor porträtteras som offer. Rappor­teringen fokuserar oftast på enstaka våld­ samma händelser och förklarar sällan bakgrunden. Vilka är konsekvens­erna av sådan rapportering? While armed conflicts affect whole populations, traditional

Throughout the world, 66 million girls are missing in schools. Educate girls and you will change the world. Davis 12:00–13:30

Girl Rising – the power of girls education Arr: Plan Sweden

Through out the world, 66 million girls are missing in schools. Meet Ruksana, Senna and Mariama and follow their struggles in a groundbreaking feature film on girls’ right to education. The film presents the remarkable stories of girls around the world, told through the words of celebrated writers and the voices of renowned actors such as Meryl Streep and Anne Hathaway. The message is simple: Educate girls and you will change the world. The film is followed by a discussion with Plan Sweden. medverkande: Panadda

Chang­manee, Regional ­Coordinator Asia Plan Sweden, Ann-Marie Karcsics, Project Coordinator Plan Sweden, Sanna Wolff, Project Manager Advocacy Campaigns Plan ­Sweden. Pankhurst 14:00–15:30

Vad innebär stats­bidrag för jämställdhets­arbetet Arr: Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfr ågor

På seminariet presenteras resultat från en uppföljning och analys av Myndigheten för


? ?

ÖPPNAPROGRAMMET TORSDAG OPENPROGRAM THURSDAY

ungdoms- och civilsamhälles­ frågor bidrag till jämställdhet som har fördelats under de senaste två åren. I seminariet kommer också några olika exempel att lyftas på hur ideella organisationer har arbetat inom de jäm­ställdhetspolitiska delmålen.

men. What causes these gender equality paradoxes?

Medverkande: TBA

Arr: Københavns kommune

Canth 14:00–15:30

Mål i sikte? R ­ egeringskansliets ­seminarium om jämställd­ hetsintegrering under 20 år Arr: Regerings­k ansliet

Närmar vi oss de stolta ambi­­tionerna från 1994 om att jämställdhet ska »införlivas i alla verksamheter och i alla beslutsprocesser«? Vilken betydelse har jämställdhets­målen? Välkommen till Regeringskansliets seminarium där vi uppmärksammar att jämställdhetsintegrering fyller 20 år och diskuterar frågor om hur vägen härifrån till jäm­ ställdheten ska se ut. Jämställd­ hetsminister Maria Arnholm inlednings­talar. Medverkande: Kerstin

Alnebratt, föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning, Magnus Jacobson, kommunikationsstra­ teg Sveriges kommuner och landsting. Fler namn TBA.

Jensen 14:00–15:30

Jämställdhet en hälsofaktor: lika villkor för män och kvinnors hälsa i Skåne? Arr: Region Skåne

Kvinnor rapporterar mer ohälsa och uppsöker oftare sjukvård, men lever längre än män. Kvinnor har generellt högre utbildning medan män har högre lön. Det skrivs ut fler läkemedel till kvinnor, samti­ digt är kostnaden per förskrivet läkemedel högre för män. Vad är det som skapar dessa jämställdhetens paradoxer, och kan man göra något åt det? Kom och delta i en diskussion om hur villkoren för förutsätt­ ningarna för kvinnors och mäns hälsa ser ut, och om eller hur vi kan påverka dem. Women report in sick more often than men, take advantage of the health care system more frequently and live longer than

Medverkande: TBA

Brantenberg 14:00–15:30

Ligestilling i de kommunale kerneydelser – køn og børn Medverkande: TBA

Varför är det så att kvinnor startar eget företag för att få mer tid till familjen, medan män som driver eget inte kan vara med familjen? Salimi 14:00–15:30

Bríet 14:00–15:30

Hur ska vi uppnå jämställda löner? Ny strategi och vässade verktyg! Arr: Akademikerförbundet SSR

Leva – Lära – Nära – Livsstilskurs nyckel till inte­ grering och gemenskap

Medverkande: Jaime Aleite,

Vård och omsorg kan bli tillväxtnäringar i framtiden. Möjligheten att starta och driva företag inom välfärden har inneburit att fler kvinnor blivit företagare i Sverige, med 69 procent kvinnor i ledningen i de nya vård- och omsorgsföretag som startas. Välkomna på vårt seminarium om Centerpartiets politik som skapar förutsätt­ ningar som ger både män och kvinnor möjlighet att förverk­ liga sina företagsdrömmar.

ombudsman Akademikerför­ bundet SSR, Markus Furuberg, förhandlingschef Akademiker­ förbundet SSR, Lena Svenaeus, fd Jämo.

Sundström 14:00–15:30

Arr: LRFs Jämställdhets­ akademi

Arr: Länsstyrelserna Sverige

Federation of Swedish Farmers presents a new study about how to combine parenthood and entrepreneurship. Keys to a more even sharing of the parental insurance between women and men will be discussed. Medverkande: Helena Jonsson,

Förbundsordförande Lant­ brukarnas Riksförbund, Carlos Rojas, Konsult sociala frågor och ledamot i LRFs Jämställd­ hetsakademi.

Furuhjelm 14:00–15:30

Det finns inga osakliga löne­ skillnader hos oss! Ett vanligt påstående från landets arbets­ givare. Ändå ligger akademiskt utbildade kvinnor längst bort från målet om lika lön för lika och likvärdigt arbete. Den lokala lönebildningen och lönekart­ läggningsarbetet behöver utvecklas. Akademiker­ förbundets SSR presenterar sin granskning och analys av ett antal stora arbetsgivares arbete med sina löneprocesser och lönekartläggningar samt förslag på en effektivare lagstiftning.

Heliga familjen, heliga kor eller heliga jämställd­ heten? Ett seminarium om att kombinera föräldraskap och företagande

Carlos Rojas presenterar Jämställdhetsakademins nya studie om att kombinera föräldraskap och företagande. Varför är det till exempel så att kvinnor startar eget företag för att få mer tid för familjen och män inte kan vara med familjen om de har eget företag? I ett panelsamtal diskuterar Rojas studien med landsbygdsföre­ tagare och LRFs förbundsord­ förande Helena Jonsson. I diskussionen lyfts nycklar fram för en jämnare fördelning av föräldraledigheten mellan kvinnor och män.

Uppsala län, Elin Turesson, Samordnare Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet ­Länsstyrelsen Gotlands län.

Strategiska vägval för länen – jämställdhets­ integrering samt mäns våld mot kvinnor I februari 2014 antogs nya strategier för det regionala jämställdhetsarbetet i alla Sveriges 21 län. Vi presenterar en analys av strategierna och samtalar om läget, utmaningar och möjligheter. Länsstyrel­ serna samordnar och driver också arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I den andra delen av seminariet berättar vi om hur det arbetet bedrivs och hur vi kommer fortsätta med det framtida arbetet på regional nivå. The County Adm. boards of Sweden present their new strategies for gender main­ streaming and gender equality work including gender based violence. Theme: Future regional ­challenges and possibilities. Medverkande: Katarina

Björkgren, Utvecklare Läns­styrelsen Västra Götalands län, Maria Hagberg, Utvecklings­ ledare Kvinnofrid Länsstyrelsen Örebro län, Sara Lhådö, Särskilt sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen Skåne, Lina Ploug, Särskilt sakkunnig Jämställdhet Länsstyrelsen

Arr: 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Seminarium om 1,6 & 2,6 miljonerklubbens livsstilskurs för kvinnor med invandrar­ bakgrund. Medverkande: TBA

Taikon 14:00–15:30

Framtidens tillväxt­ företag finns inom välfärden Arr: Centerkvinnorna

Medverkande: Gunilla Hjelm,

Förbundsordförande Center­ kvinnorna, Catrin Mattson, Landstingspolitiker, Stockholm Centerpartiet, Annika Qarlsson, Jämställdhets­politisk tales­ person Centerpartiet, Christina Wahlström, Grundare och fd VD Mama Mia barnmorske­ mottagning, Mari-Louise ­Wernersson, Kommunalråd, Falkenberg Centerpartiet Davis 14:00–15:30

Cooperation of Women’s Associations across Party Lines Arr: Nytkis ry

NYTKIS – The Coalition of Finnish Women´s Associations is organizing a panel discussion on cooperation of women’s associations across party lines and with e.g. academic/research sector/field and other feminist NGOs in Nordiskt Forum 2014. The panel will be discussing: 1) threats and obstacles that have been associated with the coopearation of the feminist movement with political

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 61


Winnet Sverige och Tillväxtverket i samverkan på Nordiskt Forum 2014 Välkommen till våra program och vår mötesplats! Arbetsmarknad på lika villkor!

använda digitaliseringens möjligheter. Vi vill vara en aktiv partner i arbetet för att nå det högt ställda målet i agendan att jämställdheten inom it ska öka kraftigt till år 2020. Vill Du vara med?

Seminarium Det råder ingen tvekan om att kunskapen kring den segregerade arbetsmarknaden är gedigen och engagemanget stort. Hur kan vi bryta mönster och förändra förutsättningarna för en arbetsmarknad på lika villkor? I detta seminarium samlar Winnet Sverige samhällets aktörer från regering och dess myndigheter, forskning, näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor. Seminariet inleds och avslutas med mingel

Fredag 13 juni 14:00–16:00 Lokal: Hooks

Baltic Sea Regional Partnership Platform – for Gender & Economic Growth Workshop Winnet Sweden is working with a Flagship initiative on this topic and the aims for this work are among others: Collaboration for development of projects focused on Gender and Innovation, Entrepreneurship, Education and ICT generic within the framework different programs such as ERDF, ESF and Horizon 2020.

Torsdag 12 juni 16:00–18:00 Lokal: Salimi

En digital agenda på lika villkor! Workshop Winnet Sverige är en av signatärerna av den digitala agendan – IT i människans tjänst, och vi delar det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att

Fredag 13 juni 16:00–18:00 Lokal: Hooks

Uppdraget Resurscentra för kvinnor Tillväxtverket fördelar verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor som bidrar till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet.Arbetet ska vara kunskapsdrivet och strategiskt inriktat samt ske inom ramen för något av följande fem insatsområden:

• •

Winnet Sverige Winnet Sverige är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor. Vi bedriver opinion och sprider kunskap om kvinnors livssituation. Genom påverkan och samarbete med organisationer och myndigheter nationellt och internationellt arbetar vi för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara. Winnet Sverige verkar för att kvinnor och män ges lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande samt verkar för en jämn könsfördelning av makt och inflytande. Vi är en ideell organisation med nätverkande som metod på alla nivåer i vårt arbete. Den röda tråden i Winnet Sveriges verksamhet är samarbete i partnerskap och nätverk. Lokala och regionala resurscentra samt nätverk för kvinnor är medlemmar i Winnet Sverige. För mer information www.winnet.se info@winnetsverige.se

Tillväxtverket Tillväxtverket – för företag och regioner Vi underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Detta gör vi för att företag och regioner ska få bättre förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft och möta samhällsutmaningar. Allt för att bidra till en hållbar tillväxt – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Tillväxtverket är en nationell myndighet med cirka 350 medarbetare på nio orter. Gunilla Nordlöf är generaldirektör. Vår verksamhet är bred och mångfacetterad, men i fokus står alltid företag och regioner. Många av våra insatser har företag och regioner glädje av direkt, andra insatser påverkar förutsättningarna för företagande och regional tillväxt på längre sikt. www.tillvaxtverket.se

Entreprenörskap och innovativa miljöer Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud • Tillgänglighet • Strategiskt gränsöverskridande samarbete • Landsbygdsutveckling Följeforskning om verksamheten hos resurscentra för kvinnor visar att resurscentra är en viktig resurs och i allt högre grad deltar och bidrar med kunskap i arbetet för en jämställd regional tillväxt. Regeringen beslutade därför i december 2012 att fortsatt avsätta medel för att resurscentra för kvinnor ska kunna fortsätta att bidra med kunskap och vara en resurs i arbetet för en jämställd regional tillväxt, exempelvis i genomförandet av de regionala handlingsplanerna för en jämställd regional tillväxt. Verksamheten vid resurscentra för kvinnor ska främja kunskapsförmedling och kunskapsutveckling, vilket ska ske i nära samverkan med länsstyrelser, landsting och samverkansorgan samt andra relevanta aktörer. För mer information www.tillvaxtverket.se Uppdragsansvarig Erik Dahlberg erik.dahlberg@tillvaxtverket.se


ÖPPNAPROGRAMMET TORSDAG OPENPROGRAM THURSDAY

parties’ women’s organisations, including feminist definitions of power, 2) challenges of cooperation. Medverkande: Johanna

Pakkanen, Secretary General Nytkis, Milla Sandt, coordinator Nytkis.

Gudrun 14:00–15:30

Youth empowerment and non-formal education with gender perspective Arr: The Åland Islands Peace Institute/Nordic-Baltic Network for Gender Equality in Youth Work

The workshop is aimed at examining how youth activities with gender perspective can empower young people to challenge gender stereotypes and facilitate their personal, social and economic fulfillment. Thematic concepts of gender perspective, gendered norms and empowerment will be illustrated by best practice examples of Nordic-Baltic experiences of the Girl and Boy group method. The workshop form is a moderated panel discussion with NGO representa­ tives from Åland, Finland, Latvia and Lithuania. Medverkande: Justina

Donie­laite, Project Manager The Åland Islands Peace Institute, Liene Gatere, Youth Affairs Coordinator Resource Center for Women »Marta«, Latvia, Kalle Laanterä, Project Manager Poikien Talo (Boys’ House), Finland, Malin Söderberg, Project Manager The Åland Islands Peace Institute, Mari Uusitalo-Herttua, Director Tyttöjen Talo (Girls’ House), Finland, Kristina Vrubliauskaite, Project Manager Missing Persons’ Families Support Center, Lithuania de Beauvoir 14:00–15:30

Jämställdhetskartan Arr: Winnet Västr a Götaland

Jämställdhetskartan är ett kunskapshöjande verktyg som visar hur jämställt det är i din kommun, inom den privata, offentliga och ideella sektorn. Alltför ofta hindras jämställd­ hetsarbetet av subjektiva åsikter, av brist på kunskap, av ointresse för frågan eftersom vi lever i världens mest jämställda

land. Med utgångspunkt i den nationella jämställdhetsmålen visar jämställdhetskartan på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur det verkligen ser ut.

son, verksamhetsledare Winnet Västra Götaland, Janan Zapata, kontaktperson TOJ.

Hooks 14:00–15:30

Med religionen som ­ rivkraft för rätten till sin d egen kropp Arr: Svenska kyrkan

Religionen kan vara en drivkraft i arbetet för kvinnors rättigheter och mot våld mot kvinnor. Seminariet berör sexualetiska frågor och betydelsen av att föra en erfarenhetsbaserad och kontextuell dialog kring makt och utsatthet inom ett område där religionen kan vara både konserverande och befriande. Utgångspunkt för samtalet kom­ mer att vara erfarenheter från de komplexa och mångfacette­ rade sammanhang som Svenska kyrkans internationella arbete bedrivs i. Medverkande: Annika Lindé, Handläggare för genus och teologi Svenska kyrkans internationella arbete.

Pankhurst 16:00–17:30

Unga, jämställdhet och våld

gedigen och engagemanget stort. Hur kan vi bryta mönster och förändra förutsättningarna för en arbetsmarknad på lika villkor? I detta seminarium samlar Winnet Sverige samhällets aktörer från regering och dess myndigheter, forskning och näringsliv och offentlig sektor. Seminariet inleds och avslutas med mingel.

........ ..

We will show our equalitymap and discuss how it can help us in the work for equality. From subjective opinion to knowledge grounded on facts and illustrated in a pedagogic way on the screen. Medverkande: Carina Larus-

Canth 16:00–17:30

Arr: Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfr ågor

Hur jämställd är tillvaron för unga i Sverige idag? Hur ser vålds­utsattheten och vålds­ut­ övandet ut bland unga? I det här seminariet ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­ frågor en bred beskrivning av jämställdhetssituationen för unga inom områdena utbildning, arbete, hälsa, inflytande och fritid. Vi lägger också särskild fokus på kopplingen mellan jämställdhet, maskulinitets­ normer och våld. Medverkande: Sofie Kindahl, Utredare mucf, Cecilia Narby, Utredare mucf, Oscar Svensson, Utredare mucf.

Dialogaktiviteter og netværk i fagbevægelsen – en vej til ligestilling Arr: FIU-ligestilling

De tre store fagforbund i Danmark, HK, 3F og Dansk Metal har dannet et partnerks­ kab, FIU-ligestilling, der etablerer netværk, dialog­møder, kurser og uddannelser med henblik på at opnå ligestilling på arbejdsmarkedet. Det præsen­ teres hvordan der arbejdes med at sætte køn på fagligt arbejde, hvordan netværk mellem tillidsvalgte giver viden og mod til at italesætte tabubelagte emmer på arbejdspladsen som »vold i hjemmet«, uligeløn, sex­chikane, prostitution, ledelse, repræsentation mm.

Medverkande: Mr Anders

Borg, Minister of Finance (m), Mrs Danuta Hubner, Parlia­ mentarian, EU Parliament, Mrs Marta Hozel, PhD, Stettin University. More names TBA.

A partnership of 3F, HK and Metalworkers union has ­established a partnership working with gender, FIU-ligestilling. The workshop will present the activities and the strategies. Medverkande: Susanne Fast

Jensen, konsulent 3F

ANDERS BORG /REGERINGSKANSLIET

Jensen 16:00–17:30

Jämställdhet en hälsofaktor: Tänk tvärtom – för en jämställd vård

Bríet 16:00–17:30

Arr: Region Skåne

arr: Linköpings kommun

Varför är det så stor skillnad mellan mäns och kvinnors ohälsa? Hur kan vårdpersonal möta patienten utan föreställ­ ningar utifrån kön? Om du tänker tvärtom, blir det bättre då? Region Skåne har nått längst i landet i arbetet för en jämställd sjukskrivning. Men statistiken visar att mycket arbete återstår. Lär dig möta ohälsa med genusglasögonen på. Vi diskuterar utifrån normkritiska filmer.

Vilka förutsättningar krävs för att flickor och kvinnor ska vilja, våga och kunna? Hur gjorde de förr? Hur gör vi idag? Gabriella Ahlström guidar oss genom en fascinerande tidsresa i ­Linköpings jämställdhets­ värld – från sekelskiftets pionjärer, via demokratiska processer och vardagsslit till genusarbete på dagens förskolor. Lyssna också till de insatser som görs för att utveckla kvinnligt företagande.

Why is there so much difference in men’s and women´s health? Learn how health professionals could avoid gender biases by putting on the »gender glasses«.

Tomorrow’s history begins in the nursery. What is required in order for girls and women to have the will, courage, and be able to achieve their goals? What did one do in the past? What do we do today?

Medverkande: TBA

Salimi 16:00–17:30

Morgondagens historia börjar i dockvrån

Medverkande: Gabriella

Arbetsmarknad på lika villkor! Arr: Winnet Sverige

Det råder ingen tvekan om att kunskapen kring den segrege­ rade arbetsmarknaden är

Ahlström, moderator, Gunnar Elfström, etnolog och författare, Maria Hampusgård, genus­ pedagog, Helena Thun, Linköpings näringslivsbolag, Anki Rapp, företagsledare, politiker tba.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 63


Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

PDT behandling Bekkenløsning Kreftrisiko av genital erosiv lichen planus

og fysisk aktivitet

Hormon-

Svangerskap

Sosial ulikhet i

Hyperemesis

behandling og kreft

brystkreft insidens

etter organtransplantasjon

gravidarum

etter IVF

F

ertilitetsbevarende tiltak

Uterusruptur i Norge

Stressreaksjoner Maternelle

Botid i Norge

E

Hjerte-/kar-

ved påvist fosteravvik

dødsfall

ldre kvinner, fysisk aktivitet og selvhjelpsevne

F

ysisk aktivitet i svangerskapet

F

orebygging av arvelig brystkreft

og fødselsutfall

sykdom etter hysterektomi

M

ors alder og fødselsutfall

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv.

Kjerneaktiviteter er fagutvikling, kunnskapsformidling og forskning innen områdene reproduktiv helse, kvinnelig reproduksjon, svangerskap og fødsel og kjønnsforskjeller i helse, dvs. tilstander som bare affiserer kvinner, rammer flere kvinner enn menn, rammer spesielt mange kvinner og har andre konsekvenser for kvinner enn menn.

Vi er til for andre! Sanitetskvinnene står på for kvinners helse og livsvilkår i alle livets faser. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norske Kvinners Sanitetsforening er No Norges største kvinneorganisasjon. Vi bidrar til forskning på kvinnehelse, setter fokus på skjønnhetstyrraniet, arbeider for vilkårene til kvinner som er utsatt for vold, kvinner som lever i minoritetsmiljøer og kvinners rettigheter i samfunnet.


ÖPPNAPROGRAMMET TORSDAG OPENPROGRAM THURSDAY

Sundström 16:00–17:30

Bäst i klassen på att motverka könsdiskriminering i reklam? En jämförelse mellan Sverige, de övriga nordiska länderna och EU i stort arr: Reklamombudsmannen

Var står vi i idag när det gäller att komma till rätta med köns­diskrimineringen i reklamen och hur det ser ut i övriga Norden? Seminariet belyser det arbete som görs i Sverige för att motverka könsdiskriminerande reklam och beskriver hur det arbetet ser ut i förhållande till de andra nordiska länderna. Finns det skillnader och kan vi lära av varandra för att uppnå en mer jämställd reklam utan ­kränkande objektifiering och nedvärderande schabloner. Medverkande: Elisabeth

Trotzig, reklamombudsman Stiftelsen Reklamombuds­ mannen, Gunilla Welander, jurist Stiftelsen Reklam­ombuds­ mannen. Furuhjelm 16:00–17:30

dem som den seriösa välfärds­ aktör de faktiskt är. Är våld i nära relationer för privat för att göra det till en del av välfärden? Bygger välfärd på kvinnor eller mäns erfarenheter? Är frihet från våld ett ansvar för kommunen, ideella organisa­tioner eller staten? Vad är feministisk välfärd? Samtal med representant från regeringskansliet, paneldebatt mellan kommun, kvinnojour, SKL och IVO, politisk diskussion mellan V och M. Medverkande: Rossana Dina-

marca, Feministisk talesperson Vänsterpartiet, Lennart Gabrielsson, 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Karl Gudmundsson, Socialdirektör och ordförande Norrköpings kommun och Sveriges Socialchefer, Eva Gussing, Verksamhetsansvarig Qjouren, Carin Götblad, Nationell samordnare mot våld i nära relationer Regerings­kansliet, Ewa Thalén Finné, Riksdags­ ledamot Moderaterna, Mikael Thörn, Projektledare ­Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ses i baren Arr: KSAN

Teaterföreställning om unga kvinnors nya vardagsrum och plats även för kvinnligt umgänge i jämställdhetssträvan och ytterligare en källa till ökad ohälsa. Ses i baren är en samtalsöppnare om unga kvinnors drogvanor, för opinionsbildning och attityd­påverkan samt inledning till ett fortsatt samtal om alkohol som ett socialt smörjmedel i unga kvinnors liv. Uppföljnings­dialog med publiken. Theater performance »See you at the bar« – about young women’s new living room and and an additional source of increased ill health. An ice breaker followed by a dialogue with the audience. Medverkande: Leena Haraké,

kanslichef KSAN, Maj-Inger Klingvall, ordf. KSAN, Vibeke Nielsen, skådespelerska Teater till Dig. Taikon 16:00–17:30

Kvinnofrid = välfärd, vem vill ta ansvar för vålds­utsatta? Arr: Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Kvinnojourerna omhuldas från vänster till höger, men få ser

Gudrun 16:00–17:30

War against women bodies – the biggest Enemy Arr: Svenska kyrkan

Ms Prudence Mabele, the founder of the Positive Women’s Network, South Africa, will speak as an activist and expert in the field HIV and gender-based violence. She initiated the Panties Campaign to bring an end to rape, a big and growing problem in South Africa. She has played a pioneering role in a wide range of organizations from grassroots up to Cabinet level. Her experiences are of great importance also for the Nordic context. panelists: Prudence Mabele,

Executive Director Positive Womens Network.

Davis 16:00–17:30

Is everything n ­ egotiable? Arr: indevelop, sipu International and Respect

How committed are end users, donors and implementers? The three Swedish consultancy firms Indevelop, Sipu Interna­ tional and Respect will discuss their role and responsibility in promoting gender equality. Through concrete examples, the three firms will give their view on why, how and to what level they work on integrating gender equality in their assignments. Lessons learned, best practices and practical methods on how to address these issues are shared. panelists: Representatives

from Indevelop, Sipu Internatio­ nal and Respect.

de Beauvoir 16:00–17:30

»I see Nordiskt Forum as a platform for women to review and reframe their agenda. I recognize it as a space for the voiceless women whom policies do not reach: always ­spoken about but never subject to change. I am hoping that policies will be put in ­practise, so that they transform women's lives. Girls and women are important.« PRUDENC E MAB ELE

Den judiska kvinnans röst i Norden Arr: WIZO Norden

Har den judiska kvinnan samma möjlighet att påverka och interagera på olika plan? Finns det osynliga strukturer som är hinder eller särskiljande? Judiska kvinnor idag är involverade i alla samhälleliga sammanhang och mer fria att agera i samhället, men samtidigt bär de en tung börda av ansvar för sitt kulturella arv och tradition, ekonomi, ställning i samhället och tvingas ta hand om sin och andras hälsa. Detta skiljer inte de judiska kvinnorna från andra kvinnor i Europa.

Has the Jewish woman equal opportunities to influence and interact? Are there invisible structures that hinders or separates her? How is she able to navigate between different responsibilities? There will be a brief summary in English. Medverkande: Nina Nadbornik, Ordf. WIZO Finland, Dorrit Raiter, Ordf. WIZO Danmark, Susanne Sznajderman-Rytz, Ordf. WIZO Sverige.

Att arbeta för social förändring i skärningspunkterna mellan olika förtryck kräver innovativa metoder. Hur agera och organisera sig intersektionellt? Hooks 16:00–17:30

As a privileged person you don’t have the right to remain silent – eller? Arr: Kvinnofolkhögskolan

Hur praktisera feministisk solidaritet i en individualistisk tid? Hur hänger kamp för erkännande och fördelnings­politik ihop idag? Alla perspektiv kan inte inkluderas i allt politiskt arbete. Att arbeta för social förändring i skärningspunkterna mellan olika förtryck kräver ibland innovativa metoder. Hur då agera och organisera sig intersektionellt? Detta och mycket mer kommer att behandlas i ett samtal mellan praktiker och akademiker. Varmt välkommen! How do we practice feminist ­solidarity in a time of individualism? Social change at the intersections of multiple oppressions requires innovate approaches. What does it mean for political organizing? Medverkande: Lena Bjurving,

samhällsvetare & lärare Kvinnofolkhögskolan, Sofia Lundkvist, statsvetare och projektledare Kvinnofolkhögskolan, Christina Mällbin, samhällsvetare och lärare Kvinnofolkhögskolan, Eva Warberg, samhälls- och beteendevetare & lärare Kvinno­ folkhögskolan.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 65


Ligestilling mellem piger og drenge forestillinger omkring ”rigtige” piger og drenge, mens Roskilde Kommune har fokus på at forbedre drenges præstationer i skolen. På basis af konkrete erfaringer og forskning stiller workshoppen skarpt på udfordringer og muligheder i den danske kontekst for Børnehaven Jordkloden i København kommunernes arbejde med ligestilarbejder aktivt med at åbne børnenes ling, børn og unge. Få ny inspiration, når vi sætter køn i kommunens kerneydelser på dagsordenen. Vi åbner for en debat om perspektiverne med afsæt i praktiske erfaringer fra børnehave- og skoleområdet i Danmark.

Københavns Kommune inviterer til workshop i sal Brantenberg den 12. juni kl. 14-16.


ÖPPNAPROGRAMMET FREDAG OPENPROGRAM FRIDAY

FREDAG13/6 Pankhurst 10:00–11:30

Mod, möjligheter, möten och motstånd inom r­ äddningstjänsten Arr: Nätverket Jämställda R äddningstjänster med MSB, R äddningstjänsten Syd och karlstad universitet

Om jämställdhetsarbete och forskning inom räddningstjäns­ ten. Att utveckla verksamheten och skapa likvärdiga villkor och förutsättningar för kvinnor och män inom räddnings­tjänsen men också ge likvärdig service för kvinnor och män/flickor och pojkar. 1) Hur banar vi vägen för kvinnor inom räddningstjänsten. 2) Villkor för kvinnor inom räddningstjänsten. 3) Samverkan ger möjligheter. 4) Likvärdig service för kvinnor och män ger ökad trygghet och färre olyckor. A workshop about gender equality work and research in the field of civil protection. To develop the business and create equal conditions and opportunities for women and men in the field of civil protection, but also provide equivalent service for men and women/girls and boys. 1) How to push the way for women in the field of civil protection. 2) Conditions for women in the field of civil protection. 3) Interaction provides oppor­ tunities. 4) Equivalent service for women and men provides greater security/fewer accidents. Medverkande: Lena Brunzell,

jämställdhets och mångfaldsut­ vecklare MSB, Gunilla Jansson, utvecklingsledare Räddnings­ tjänsten Syd, Ulrika Jansson, Fil dr, universitetslektor genus­­­kunskap Karlstad universitet. Brantenberg 10:00–11:30

S-kvinnor – ­Kraft­samling för jämställdhet Arr: S-kvinnor och Socialdemokr aterna

För S-kvinnor är en jämställd värld möjlig! Välkommen till ett samtal om hur vi når dit.

Medverkande: Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Socialdemokraterna, Tobias Baudin, Förste vice ordförande LO, Carina Nilsson, Kommunalråd Malmö, Carina Ohlsson, Ordförande S-­kvinnor, Sineva Ribeiro, Ordförande Vårdförbundet, Annika Strandhäll, Ordförande Vision.

Canth 10:00–11:30

2015 – Gender equality in the Swedish development cooperation Arr: Sida

The Sida event will explore lessons learnt from achieving the Millennium Development Goals from a gender perspective and discuss the role of the development cooperation in the post 2015 framework with a focus on gender equality. Participants will include experts from Sida’s international partners and international and Swedish experts. panelists: Carolina

­Wenerholm, Ledande Ämnes­ företrädare Sida. Jensen 10:00–17:30

För ett konkurrens­ kraftigt Sverige! ­Företagande och tillväxt på lika villkor för kvinnor och män Arr: Tillväxtverket

En fjärdedel av Sveriges företag drivs av kvinnor. Hur kan vi tillsammans utveckla förutsätt­ ningarna för hållbar tillväxt i våra företag och regioner? Kom och prata framtid med Tillväxt­ verket den 13 juni på vår temadag om tillväxt – för ett konkurrenskraftigt Sverige! For a more competitive Sweden! – entrepreneurship and growth on equal terms for women and men. Come and discuss the future with the Swedish Agency for Economic and Regional Growth on 13 June.

Medverkande: Rosi Hoffer,

projektledare, Jämställd regional tillväxt Tillväxtverket, Marita Ljung, statssekreterare Näringsdepartementet, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, Anna Norlin, projektledare för strategi för företagsfrämjande på lika villkor Tillväxtverket, Gunilla Thorstensson, program­ ansvarig, Främja kvinnors företagande Tillväxtverket.

Salimi 10:00–11:30

Hur arbetar vi för en normmedveten vård? Arr: Västr a Götalandsregionen

Möt Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Kunskapscentrum för Jämlik vård och rättighets­ komitténs kansli från Västra Götalandsregionen som arbetar med ett gemensamt mål: Att alla i Västra Götaland ska bemötas jämlikt i hälso- och sjukvården utan att riskera att diskrimi­neras, kränkas eller särbehandlas. Exempel ges på konkret verksamhetsutveckling, utbildning och certifiering som arbetssätt och verktyg för att nå målet. Representatives from Region Västra Götaland describe how the organisation is working with norms to create equal healthcare without discrimination or ­inequality.

miljö- och klimatfrågor. Vilka alternativa frågor kan ställas? Vilka alternativ finns till de ekonomiska principer som råder? Feministiska forskare, tänkare och praktiker diskuterar hur vi går från utopi till praktik. Medverkande: Lena Somme­

stad, Landshövding Hallands län, professor i ekonomisk historia, fd miljöminister, Helene Ahlborg, doktorand på Miljösystemanalys, Chalmers Tekniska Högskola, Margunn Bjørnholt, sociolog, författare och forskare Policy and Social Research AS, Stefan Carlén, förbundsekonom Handelsanställdas förbund, Johanna Rickne, forskare Institutet för Näringslivsforsk­ ning, Agneta Stark, docent i företagsekonomi, fd ordförande för International Association for Feminist Economics, Barbro Sundback, psykolog och politiker Ålands landskapsregering (s).

Den nordiska modellen har lyfts fram som den främsta hittills. Vad har feminismen att erbjuda i diskussionen om välfärd och tillväxt?

Medverkande: TBA

Sundström 10:00–11:30

Feministisk ekonomi och välfärd. Från utopi till praktik Arr: Sveriges Kvinnolobby i samarbete med Mälardalens Kvinnolobby och Kvinneuniversitetet i Norden

Vad har feminismen att erbjuda i diskussioner om välfärd och tillväxt? Den nordiska modellen har lyfts som den främsta modellen hittills. Idag inrym­ mer feministisk ekonomi också

Furuhjelm 10:00–11:30

16 steps towards Women’s Empowerment Arr: UN Women nationell kommitté Sverige

Convention. Elimination. ­Discrimination. Against. Women. – The Invisible Convention. CEDAW as a tool for women’s empowerment towards gender equality. We will illustrate this by discussing two issues – SRHR for girls everywhere and unequal pay in Sweden.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 67


... ..

Gail Dines »Culture is now one big collective perpetrator« Gail Dines is the co-founder of Stop Porn Culture, a US feminist activist based group dedicated to the work against the »hijacking of women’s sexuality«. – When we talk about a hypersexualized or pornified culture, we are really talking about the way that pop culture images shape how women think about themselves as sexual beings. In today’s image-based culture, there is no escaping the image and no respite from its power when it is relentless in its visibility. We all recognize the look: slightly parted glossy lips, head tilted to the side, inviting eyes, and a body contorted to give the (presumed male) viewer maximum gazing rights to her body. – The American Psychological Association’s study on the sexualization of girls found that there was ample evidence to conclude that sexualizing girls »has negative effects in a variety of domains, including cognitive functioning, physical and mental health, sexuality, and attitudes and beliefs.« While some girls and women manage to live their lives without being sexually assaulted by an individual perpetrator, there is no avoiding the culture. If indeed the culture is now one big collective perpetrator, then we can assume that an ever-­increasing number of girls and women are going to develop emotional, cognitive and sexual problems as they are socialized into seeing themselves as mere sex objects, and not much else. – Media targeted to women create a social reality that is so overwhelmingly consistent, it is almost a closed system of messages. In this way, it is the shear ubiquity of the hypersexualized images that gives them power since they normalize and publicize a coherent story about women, femininity and sexuality. Because these messages are everywhere, they take on an aura of such familiarity that we believe them to be our very own personal and individual ways of thinking. They have the power to seep into the core part of our identities to such a degree that we think that we are freely choosing to look and act a certain way because it makes us feel confident, desirable and happy. But as feminist scholar Rosalind Gill so cleverly points out, if the look was »the outcome of everyone’s indivi­ dual, idiosyncratic preferences, surely there would be greater diversity, rather than a growing homogeneity organized round a slim, toned, hairless body.« Gail Dines participates on Friday in Davis 10:00–11:30 Sundström 16:00–17:30 Furuhjelm ­18:00–19:30

68 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

panelists: Hannah Bauer, Board member Swedish National Committee for UN Women, Rudo Chigudo, Activist, Christina Johnsson, Head of the Department for Research Raoul Wallenberg Institute, Katarina Lindahl, Board member Swedish National Committee for UN Women, Annelie Nordstöm, Chairperson The Swedish Municipal Worker’s Union, Karl-Petter Thorwaldsson, Chairperson The Swedish Trade Union Confederation, ­Margareta Winberg, Former Chairperson Swedish National Committee for UN Women.

Taikon 10:00–11:30

Kvinnor och ledarskap i Svenska kyrkan Arr: Svenska Kyrkan i Lunds stift, Forum för pr ästvigda Kvinnor, Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation, Kyrkans Akademikeförbund

Seminariet belyser villkoren för ledarskap i Svenska kyrkan och vårt gemensamma ansvar för förändring. 1958 blev det möjligt för kvinnor att få bli präster i Svenska kyrkan, 2014 blir den första kvinnan ärkebiskop. Men förutsättningarna för kvinnor att vara präster och ledare i kyrkan behöver fortfarande belysas och diskuteras. En strukturell genderproblematik avtecknar sig for kvinnor i chefspositioner i Svenska kyrkan. In 1958 ordination of women as ministers became possible within Church of Sweden.The seminar will focus on gender, power and leadership in Church of Sweden today. Medverkande: Ann Aldén, kyrkoherde Svenska kyrkan, Pamela Garpefors, Kontratys­ prost Svenskakyrkan, ­Eva-Lotta Grantén, Docent Svenska kyrkan, Tulikki Koivonen Bylund, Biskop Svenska kyrkan.

Gudrun 10:00–11:30

Trippelt Utsatt – heders­ relaterat förtryck och våld bland unga med intellektuell funktionsnedsättning Arr: TRIS – tjejers r ätt i samhället

Hedersrelaterat förtryck och våld i gymnasiesärskolan är en bortglömd fråga. Hälften av lärarna på gymnasiesärskolan har erfarenhet av elever som

Hur kan patriarkala strukturers påverkan över val av energisystem avskaffas i en grön feministisk ekonomi där sociala värden tillmäts lika stort värde som ekologiska? gifts bort mot sin vilja. Det handlar om unga som vilseleds in i äktenskap utan att själva riktigt förstå vad det innebär. Vilka typer av övergrepp riskerar unga med intellektuell funktionsnedsättning att utsättas för? Hur kan vi som möter målgruppen arbete preventivt? Dessa är några av de frågor vi på TRIS kommer lyfta. Honor related crimes against youth with intellectual disabilities is a neglected subject in Sweden and around the world. Preventive work is a key factor to stop the violence. Medverkande: Madeleine

Cleve, socionom TRIS, Talin Davidian, ordförande TRIS, Mariet Ghadimi, doktorand Stockholms universitet, Sandra Sarin, socionom TRIS.

Davis 10:00–11:30

Stop Porn Culture slide show Arr: The feminist group Ottar (Kvinnegruppa Ottar) and Stop Porn Culture

Dr. Gail Dines is a professor, an acclaimed speaker, author, and feminist activist. The Stop Porn Culture slideshow presents a feminist analysis of porno­ graphy and the porn culture’s views on sex. panelists: Gail Dines, Dr, Stop

Porn Culture, Ane Stø, Head of The feminist group Ottar (Kvinnegruppa Ottar).

de Beauvoir 10:00– 12:00

Likestilt regional utvikling og vekst – hva gjør vi i praksis Arr: KUN senter for ­k unnskap og likestilling

Bærekraftig regional vekst må Photo: GAIL DINES /STUDIO 11


ÖPPNAPROGRAMMET FREDAG OPENPROGRAM FRIDAY

ta hensyn til menneskers behov for deltakelse, innflytelse og likeverd. Vi presenterer konkrete eksempler på god praksis fra Norge og Sverige: hva er gjort for å sikre at kvinner og menn, unge, eldre og innvandrere er med i beslutningsprosessene? Hvordan integrere likestilling i regionale planer? Hvordan sikre kvinners og menns mulighet til å leve likestilte liv? Hvordan kan vi i framtiden få til et systematisk arbeid hvor disse perspektivene er integrert? Regional development and growth – a practical approach to equity How do regional growth program take into perspective the human need for participation, representation and equality? Medverkande: Maria Almli,

likestillingsrådgiver KUN senter, Karin Hovde, like­stil­lings­råd­ giver KUN senter, Margaretha Lindbäck, ­Kvinnobyrån, Marte Taylor Bye, likestillingsrådgiver KUN senter, Gunhild Thunem, likestillingsrådgiver KUN senter, Therese K Zettermann, Kvinnobyrån. Hooks 10:00–11:30

Kärnkraft och ­ ärnavfall i ett feministiskt k perspektiv Arr: Gröna kvinnor

Seminariet utförs i samarbete med Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat). Det kommer att handla om kärn­­kraft och kärnavfall ur ett ­feministiskt miljöperspektiv. Frågan om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle diskuteras. Vi kommer belysa frågan kopplat till de patriarkala strukturernas påverkan över val av energi­ system och visa på hur de kan avskaffas i en grön feministisk ekonomi där sociala värden ­tillmäts lika värde stort som ekologiska. Vi belyser även de särskilda problem som råder i Östersjöområdet. I Finland byggs nya kärnkraftverk. Vi har därför bjudit in en representant (kvinnlig) för finsk kärnkrafts­ kritik. The seminar will be performed in cooperation with Milkas (The environmental movements ­secretariat of nuclear waste). It will deal with nuclear Power and nuclear waste from a feministic point of view.

Medverkande: Vivianne

Gunnarsson, Styrelsemedlem Gröna kvinnor, Eva Hallström, Styrelsemedlem Gröna kvinnor, Ulla Klötzer, Kvinnor mot Atom­­kraft, Finland, Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor, Eva Linderoth, Miljörörelsens kärnkraft­sekretariat, Milkas, Ingrid Ranke, Miljö­ rörelsens Kärnkraft­sekretariat. Brantenberg 12:00–13:30

Genuspedagogik – ett sätt att upptäcka normer Arr: Malmö stad

Genuspedagogiken syftar till att etablera en förskole- och skolmiljö där alla barn, oavsett kön, ges samma möjligheter att lära och utvecklas som indivi­ der. Under seminariet delger Malmö stads genuspedagoger sina mest lärorika erfarenheter. Hur arbetar en genuspedagog? Hur hänger genuspedagogik, värdegrundsarbete och jämställdhetsintegrering ihop? Vad säger kollegorna på en förskola/skola om utvecklings­ arbetet? Vilket motstånd möter genuspedagogerna och hur kan det hanteras? The aim of gender pedagogy is to establish a pre-school and school environment where all children, regardless of gender, have the same opportunities to learn and develop as individuals. Medverkande: Anna Sundman

Marknäs, lärare, genus­pedagog och forskarstuderande i pedagogik, FoU Malmö utbildning Grundskoleförvalt­ ningen, Åsa Bäckström, lärare och genuspedagog, FoU Malmö utbildning Grundskoleförvalt­ ningen, Elizabeth Florez, förskollärare, dramapedagog och genuspedagog Gymnasie­ förvaltningen, Kristine Hultberg, lärare, förskollärare och genuspedagog, FoU Malmö utbildning Grundskoleförvalt­ ningen, Karin Jannert Romé, gymnasielärare och genuspeda­ gog Gymnasieförvaltningen, Camilla Löf, lärare, fil dr i pedagogik, forskare/samord­ nare FoU Malmö utbildning Grundskoleförvaltningen, Stefan Skog, förskollärare, fritidspedagog och genus­­peda­ gog, FoU Malmö utbildning, Grundskoleförvaltningen.

Pankhurst 12:00–13:30

Reproduktive ­rettigheter Arr: Nasjonal kompetansetje­ neste for kvinnehelse Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Norske Kvinners Sanitetsforening

Reproduktive rettigheter for kvinner – disse kvinnehelse temaer presenteres under innleggene: Hva vet vi egentlig om konsekvenser av abort, fysisk og psykisk? Om abort, hva sier tallene? Avliving av ­myter om abort. Hvem eier kvinne­ kroppen? Keisersnitt, hvem, hva, hvor og hvorfor? Reproductive rights and health – abortion, physical and psychological consequences of abortion for women: What is true, what is not. Who owns the female body? Ceasarian section – who, where and why? Panelists: Mette Løke-

land, Stipendiat og gynekolog Klinisk Institutt, Universitetet i Bergen og Haukeland Univer­sitetssjukehus, ­Anne-Karin Nygård, Generalsekretær Norske Kvinners Sanitets­ forening, Babill Stray-­Pedersen, Professor Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Johanne Sundby, Professor Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Siri Vangen, Senior­ forsker, spesialist i obstetrikk og gynekologi Nasjonal kompe­ tansetjeneste for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus, Riks­hospitalet. Salimi 12:00–13:30

Perspectives from Russia Arr: Svenska institutet

Take the opportunity to meet women’s rights activists from Russia and find out about funding opportunities for collaborative initiatives. Translation into Russian. panelists: TBA

Canth 12:00–13:30

rum!

Jämställda offentliga

Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Det offentliga rummet ska vara tillgängligt på lika villkor för alla oavsett kön. Planeringen ska skapa jämställda förutsättning­

ar och eftersom kvinnor och män, flickor och pojkar lever sina liv på lite olika sätt och ofta på olika platser skapar detta skilda krav och önskemål som behöver fångas upp. Public spaces should be available on equal terms to all, regardless of gender. As women and men, girls and boys, live their lives in different ways and often in different locations, this creates different demands and requirements that needs to be captured. Medverkande: TBA

Bríet 12:00–13:30

Violence, harassment and hatespeech against women in a Nordic and un ­perspective Arr: Institut for Menneske­ rettigheder, Danmark; LDO – Equality and Anti-Discri­m i­ nation Ombud, Norway, Jafnrettisstofa – The Centre for Gender Equality, Iceland

Within the framework of a speech on The European Convention on violence against women and girls, three Nordic equality bodies will shed light on these issues. Norway gives a lecture on the specific social harms of gender-based hatespeech and a case on experiences with this. Violence against women and girls in the family context will be examined through the presentation of a Danish success case on a mobile intervention centre with a holistic approach to combat­ ting violence in families. Medverkande: Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Director UN Women, Ms. Kristin Astgeirs­ dottir, Director Icelandic Centre for Gender Equality, Mr. Ronald Craig, Senior advisor Equality and Anti-Discrimina­ tion Ombud Norway, Ms. Siv Fridleifs­dottir, Ex MP/minister Ministry of Welfare, Iceland, Ms. Helle Hundahl, Head of dept. Dialogue against Violence, Ms. Lene Johannesson, Head National organisation for women’s shelters in Denmark, Mr. Leif B. Kristensen, Deputy Police Inspector Østjyllands Police, Denmark, Ms. Susanne Nour Magnusson, Dept. Director Danish Institute for Human Rights, Ms. Marie Simonsen, political editor Norway.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 69


Sundström 12:00–13:30

Corporate Sexual Responsibility – ethical ­guidelines to combat prostitution Arr: The Swedish Women’s Lobby together with The Swedish Association of Women’s Shelters and Young Women’s Empowerment Centres (SKR) and the County Administr ative Boards of Sweden (Länsstyrelserna)

One third of all sex purchases abroad take place while on ­business travel. It is time for the private sector to take action and introduce codes of conduct against sex purchase and other forms of sexual exploitation. How can we understand sexual entertainment in the business environment from a masculinity and organizational perspective? What can companies do to combat sex trade through Corporate Social Responsibility? Panelists: Michael Kimmel,

professor of sociology Stony Brook University and spokesperson of the National, Lars Björklund, vice president on ethics Skanska, Emma Ihre, head of sustainable business Ministry of Finance, Charlotte Holgersson, associate professor of gender studies, organization and management KTH, ­Pierrette Pape, policy officer European Women’s Lobby, EWL, Katarina Björkgren, County Administrative Board of Västergötland. Moderator: Carin Göransson.

for prostitusjonsdebatten. Hvem er sexkjøperne, og hvordan legitimerer de sine overgrep mot kvinner i prostitusjon? Hvordan synliggjør og ansvar­lig­­g jør man sexkjøperne som en gruppe, som hittil har vært usynlige i prostitusjons­debatten og i straffelov­ giv­ningen? Hvordan har vi jobbet for å holde fokus på sex­kjøperne i Sverige, Norge og Danmark? Vi vil gjennomgå og diskutere aksjoner, debatter og kampanjer mot sexkjøpere og kjøp av sex. The Nordic focus on the clients in prostitution gave a new global agenda for the prostitution debate. How do we make the clients visible and accountable as a group, in the debate and in criminal law? Panelists: Hanne Helth,

Furuhjelm 12:00–13:30

Sexkjøperen og ­prostitusjon: nødvendighet eller ­overgrep? Arr: Nordisk nettverk mot sexkjøp

Nordens fokus på sexkjøperen har satt en ny global dagsorden

gudrun 12:00–13:30

Kvinnors historia

8. marts-initiativet, Wiveca Holst, ROKS, Hanne Størset, Kvinnegruppa Ottar.

Arr: Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt Museum

Taikon 12:00–13:30

Medverkande: Nina Burton,

Women, Peace and Security: Are the Nordic countries leading the way? Arr: Oper ation 1325, Forum 1325 Norway, 1325 Network Finland and WILPF Denmark

When adopted in 2000, UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security was in many ways groundbreaking. The Nordic countries were among the first countries to develop national action plans for its implementa­ tion. But where do we stand today, almost 15 years later? Nordic experts and civil society representatives working on women, peace and security present an overview of today’s national implementation of Resolution 1325 and the work ahead in the Nordic countries. Panelists: Lis Garval, Former

PROFESSOR MICHAEL KIMMEL

LANJA ABDULLA WITH HUSBAND RAHMAN IN SIX DAYS /IVÁN BLANCO

Minister Counsellor on Gender, Peace and Security (dk), Pirjo Jukarainen, PhD, docent University of Tampere and Acaide Oy (fi), Marianne Laxén, President WILPF Finland (fi), Mariann Murvoll, Coordinator for Women, Peace and Security Norwegian Ministry of Foreign Affairs (no), Maj Britt Theorin, Former President Operation 1325 (se), Helga Þórólfsdóttir, Independent Consultant on Gender and Security for the Icelandic Ministry for Foreign Affairs (is).

70 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

En exposé över kvinnors historia. Författare Dea-föreningen Davis 12:00–13:30

Six Days – Three women Three wars. One dream. Arr: Kvinna till Kvinna

Screening of the documentary Six Days. Lanja, an Iraqi journa­list, gives refuge to women tortured by their own families. Maia fights for women’s sexual and reproductive rights in Abkhazia and battles customs like »bride kidnapping«. Nelly runs a women’s cooperative in the slums of Monrovia, Liberia, and empowers women by enabling them to support their families financially. The screening is ­followed by a discussion on the important work of women human rights defenders in conflict regions. Medverkande: Lina Abou

Habib, Executive Director CRTD.A, Lebanon, Christina Hagner, Head of Communica­ tions Kvinna till kvinna

de Beauvoir 12:00–13:30

WE – Women ­Empower­ment Arr: Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté

WE er et kvinneseminar som opprinligt kommer fra den Norske kirken i sluttet av 1980-talet. Det har vart i brukt og har blitt utviklet vidare i en

process også i den Islandske kirken. Tusender av kvinner i ulike alder og med fyrskjellig bakgrunn har fått nytte av dette kurset. Med utgangspunkt i en bibelfortelling og arbeid i grupper vil deltakerne oppleve den enkle varierte og effektive metoden dette arbeidet baserer seg på. Panelists: Halla Jóns­dóttir, Assisterande professor Islands Universitet, Sigrún Óskarsdóttir, Präst Isländska kyrkan.

Hooks 12:00–13:30

Beteende, attityder och makt i transportsektorn Arr: Nätverket för kvinnor tr ansportpolitiken

Representationen i transport­ sektorns beslutande positioner, ledande befattningar har en överrepresentation av män. Likaså finns fortfarande skillna­ der i hur kvinnor och män reser vilket är ett problem då dessa skillnader inte speglas i de beslut som fattas för transportsektorn. Flera undersök­ ningar visar också att kvinnor och män som grupp har olika värderingar när det gäller t ex trafiksäkerhet, hastighets­ gränser samt miljöfrågor där transporter utgör ett stort samhällsproblem. Representation in decision-­making positions in the transport sector have an overrepresentation of men when there are still differences in women’s and men’s traveling behavior as well as attitudes. Medverkande: TBA


ÖPPNAPROGRAMMET FREDAG OPENPROGRAM FRIDAY

Brantenberg 14:00–15:30

Malmös nya plan för Kvinnofrid – hur tänker vi framåt? Arr: Malmö stad

hetspolitisk talesperson MP, Helena Hellström Gefwert, Sammankallande Jämställd­ hetskommittén MP, Åsa Romson, Språkrör MP

Malmö stad håller på att ta fram en ny plan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. En person som vill ta sig ur en våldsam relation kan behöva kontakt med upp till 30 verk­samheter – för sig själv, för barnen och för den som utövat våld. Olika former av förebyg­ gande insatser, stöd och skydd behövs. Under seminariet kommer de nya idéerna att presenteras. Ta chansen att påverka innehållet genom att diskutera förslagen med representanter från olika myndigheter och organisationer.

Canth 14:00–15:30

The City of Malmö is developing a new action plan for women’s security and against domestic violence, the seminar presents new ideas and approaches that the audience will be invited to discuss.

When resources are distributed equally regardless of gender, in preschool, school and leisure activities. When notions of gender don't control who is allowed to have the space and influence and when both girls’ and boys’ interests are a priority. Then we create the conditions for a gender equal society.

Medverkande: Viktoria

­ lodström, skådespelare, F Carolyn Hannan, docent vid Lunds universitet moderator, Eva Mellsop Nyman, chef Kris­centrum Malmö stad, Carina Nilsson, ordförande sociala resursnämnden (S), Margot Olsson, samordnare Kvinnofridsprogrammet Malmö stad, Ida Sandberg, utredare, Unga våldsamma män Kriminal­vården, Fariba Shojaei, ­verksamhetschef ATIM Kvinno- och tjejjour. Pankhurst 14:00–15:30

Miljöpartiet de gröna presenterar sin nya ­feministiska politik Arr: Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna presen­terar och diskuterar vår nya feminis­ tiska politik. Därefter följer ett spännande panelsamtal med inbjudna gäster om kopplingen mellan jämställdhet, ekonomi och hållbar utveckling. Det finns ett stort politiskt ansvar för att förändra dagens ojämställda strukturer – det ansvaret är Miljöpartiet de gröna berett att ta! Medverkande: Per Bolund,

ekonomiska talesperson MP, Gustav Fridolin, Språkrör MP, Gunvor G Ericson, jämställd­

En jämställd uppväxt – om flickor och pojkar i skolan och på fritiden Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

DO, Gunilla Grenö, VD Bankin­ stitutens Arbetsgivareorganisa­ tion, Jenny Julén Votinius, Docent Lunds universitet, Johanna Kumlin, Analytiker/ utredare DO, Martin Mörk, Processenhetschef DO, Annelie Nordström, Ordförande Kommunal, Marie Nordström, Processförare DO, Malin Wreder, Huvud­sekreterare, JA-delegationen.

När resurser fördelas likvärdigt oavsett kön i förskolan, skolan och till fritidsaktiviteter. När föreställningar om kön inte styr vem som tillåts att få utrymme och inflytande och när både flickor och pojkars intresseom­ råden prioriteras. Då skapar vi förutsättningar för ett jämställt samhälle.

Panelists: TBA

Salimi 14:00–15:30

Lönen är kvittot på resten av arbetsvillkoren Arr: Diskriminerings­o mbuds­ mannen, DO

Seminarium om könsdiskrimi­ neringen i arbetslivet utifrån DO:s anmälningar och mål om graviditet, föräldraledighet och sexuella trakasserier. Vad kan DO göra för den enskilda kvinnan på arbetsplatsen? Kan lönekart­ läggning och handlingsplaner för jämställda löner komma tillrätta med osaklig eller diskriminerande löne­sättning? Vad krävs av arbetsmarknadens parter för att åstad­komma jämställda löner? DO diskuterar frågorna med forskare, arbetsgivare och fackförbund. Discussion with the Equality Ombudsman on women at work; how pregnancy, parental leave and other gender based circumstances lead to pay discrimination. What can be done about it? Medverkande: Linnea Björn­

stam, Utredare DO, Anna-Klara Bratt, Moderator Feministiskt Perspektiv, Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Luleå Hockey, Tanya ­Jendersen, strateg Norrbottens läns lands­ting, Marianne Karlsson, läns­samordnare Samverkan mot våld, Lisa Lindström, utvecklings­ledare våld i nära relationer Läns­styrelsen Norr­botten, Åsa Petersen, frilans­kribent och opinions­bildare, Pia Ramirez Måård, affärs­rådgivare Winnet Norrbotten, Malin Stenman, sakkunnig i jämställd­het Läns­­styrelsen Norrbotten, Ingela Uvberg Nordell, affärsrådgivare Winnet Norrbotten.

What would an equal and ­non-transferable parental leave mean for women's independence, equal pay and a gender equal labor market?

JOHAN FORSBERG /LULEÅ HOCKEY

Bríet 14:00–15:30

Samverkan för ­jämställdhet i Norrbotten Arr: Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Winnet Norrbotten, Kommun­ förbundet Norrbotten, Luleå Tekniska Universitet

Åsa Petersen o moderator Tanya Jendersen diskuterar jämställd­ hetsläget i länet. Alla kommuner i Norrbotten har undertecknat CEMR-deklarationen. Kampan­ jen Bryt tystnaden handlar om att våga agera och våga ställa upp om någon utsätts för våld. Jämställdhet är tillväxt – om Norrbottens regionala hand­ lingsplan för jämställd tillväxt. IT-forskning kopplat till genus. Vinnaren av priset Norrbottens bästa jämställdhetsarbete. Avslutande paneldebatt om utmaningar i arbetet för jämställd i Norrbotten. Cooperation in Norrbotten has resulted in: 1) All municipalities has signed the CEMR-declaration, 2) Campaign »break the silence« – violence against women, 3) Regional plan for equal growth. Medverkande: Johan Antti,

länsråd Länstyrelsen Norr­ botten, Birgitta Bergvall-­ Kåreborn, prorektor och profes­ sor Luleå Tekniska Universitet, Johan Forsberg, hockeyspelare

Sundström 14:00–15:30

Yes we can! A Europe for equal and non-­ transferable parental leave Arr: Sveriges Kvinnolobby in collabor ation with PLENT, Men for Gender Equality, Remarkable Single Parents, Pappor för individuell för äldr aförsäkring (PIFF), Forum för feministiska för äldr ar (Foff), the Swedish Tr ade Union (LO), the Fredrika Bremer Association

The international platform PLENT advances for an indivi­ dual and non-transferable parental leave system. The PLENT reform is emblematic of a society without gender division of work. What would an equal and non-transferable parental leave mean for women’s economic independence, equal pay and a gender equal labor market? What incomes and expenses would it bring? We present the PLENT reform with hard facts and figures and discuss the future of shared parental leave. Panelists: Claes Borgström,

lawyer and former equality ombudsman, Maria Pazos, researcher on gender and public policies PPIINA, Spanish Platform

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 71


.... . .

for Equal, Non-­Transferable and 100% Paid Parental Leave, Karl-Petter Thorwaldsson, chair­person the Swedish Trade Union (LO), Tomas Wetterberg, chair­person Men for Gender Equality, Cristina Castellanos, senior researcher Tavistock Institute and member of

can reduce trafficking in crisis areas. Medverkande: Emina

­ rnautovic, årets flykting­ A kvinna i Finland 2007, Eva ­Biaudet, minoritets­ombudsman, Elli Flén, kommu­nika­­tions­ konsult, Christina Gestrin, Riksdags­ledamot.

de Beauvoir 14:00–15:30

Blåstrumpor och Rödstrumpor. Motstånds­ rörelser inom akademin under 1900-talet. Arr: Kvinnliga Akademikers Förening

UK-PLENT, Gertrud Åström, chairperson the Swedish Women’s Lobby.

Davis 14:00–15:30

Furuhjelm 14:00–15:30

Doris Film presents fifteen-year effort to transform the film industry to become more equal. How and why was Doris Film launched? The Doris Manifesto’s impact on the Swedish film climate? Views on sex and gender and how Doris developed between 1999–2014. Doris feature film consists of eight short films and is subtitled in English, Spanish and Russian. Four short films will be screened during the seminar.

The Nordic model: Prostitution is violence against women Arr: Nordisk nettverk mot sexkjøp

What is the ideological background of the Nordic model and how far have we reached in the fight for the right to a life free of prostitution in the Nordic countries? Panelists: Hanne Helth, 8.

marts-initiativet, Wiveca Holst, ROKS, Rachel Moran, SPACE, International, Tanja Rahm, SPACE International, Hanne Størset, Kvinnegruppa Ottar. Taikon 14:00–15:30

Kvinnor i freds­ processen och trafficking Arr: Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Ett seminarium om kvinnors roll i fredsprocessen och hur vi kan minska på trafficking från krisområden. Vad betyder krig och kriser för trafficking­ problemen? Hur är det med kvinnorepresentationen i fredsförhandlingar? A seminar about women’s role in the peace process and how we

it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sverige står inför stora utmaningar när 5 procent kvinnor tar examen som civilingenjörer i datateknik. När det är en lägre andel kvinnor som är dataspecialister i yngre än i äldre åldersgrupper. När 16 procent av kvinnorna med förgymnasial utbildning aldrig använt internet. Medverkande: TBA

Doris Platform Day Arr: Doris Film

Panelists: Frida Hallberg,

film­­­producent, Doris Film, Annika Hellström, film­ producent, Doris Film, Rut Hermansdottir, filmproducent Norge/Island, Doris Film, Aase Högfeldt, filmproducent, Doris Film, Lisa Lindén, Dramaturg, genusvetare, Doris Film, Lis Svensson, produktionsledare, Doris Film, Pia Tjäder, manusförfattare, Doris Film. Hooks 14:00–15:30

En digital agenda på lika villkor!! Arr: Winnet Sverige

WORKSHOP. Winnet Sverige är en av signatärerna av den digitala agendan – IT i män­ niskans tjänst, och vi delar det

72 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Panelen består av 3 inledande presentationer och handlar om hur kvinnor har erövrat den akademiska kunskapen och vilken betydelse utbildning haft för kvinnor? Vilka strategier har de utvecklat? Program: 1) Blåstrumpa blir doktor och organiserar sig (Hanna Markusson Winkvist), 2) Ett pionjärpar inom medicin och skola: Karolina Widerström och Maria Aspman (Beatrice Christensen Sköld). 3) Rödstrumpa blir professor. Elva genusprofessorers livsberät­telser (Christina Florin). 4) Frågor och diskussion. Blue Stockings and Red Stockings. Resistence movements within the academy during the twentieth century. Three presentations deal with how women have attained University level knowledge and organised. Medverkande: Helene Carlbäck, Docent Kvinnliga Akademikers förening, Beatrice Christensen Sköld, fil dr Kvinnliga Akademi­ kers Förening, Christina Florin, Professor Stockholms ­univer­sitet, Hanna Markusson Winkvist, fil dr Göteborgs universitet.

Gudrun 14:00–15:30

Hatred and threats against women journalists Arr: Feministiskt Perspektiv

Women in journalism face specific forms of gendered hatred. Lucía Lagunes Huerta, director of the feminist news agency Cimac in Mexico will present a recent study that

provides documentation on the occurence and lack of protection for women journalists. Partici­ pants from feministic news publications in Sweden (Feministiskt Perspektiv), France (Les Nouvelles News), Spain (La Independent, Píkara) will discuss strategies to counteract this threat to women’s freedom of expression. Translation into Spanish. Panelists: Rebecka Bohlin, moderator Feministiskt Perspektiv, Anna-Klara Bratt, editor in chief Feministiskt ­Perspektiv, Lucía Lagunes Huerta, director Cimac Noticias, Lucía Martínez Odriozola, fundadora Píkara Magazine, Lidia Vilalta, member of the editorial board La Independent.

Brantenberg 16:00–17:30

Kvinnors ­mellan­folkliga relationer – Women’s Diplomacy Arr: Finlands FN-förbund

Finlands Helvi Sipilä ledde FN-sekretariatet i Mexico City 1975, när kvinnor sattes på FNs världskarta. I Beijing 1995 var det Tanzanias Gertude Mongella. Hur har detta arvet förvaltats för att göra kvinnors röster gällande? Vilka interna­ tionella fora har varit med i Norden och världen? Huairou och kvinnors olika rörelser? Vad gör internationella organisationer (Unesco, ILO, FAO, Europarådet, EU, OScE) Gertrude Mongella och Sara Hlupekile Longwe, Ingeborg Breines mm svarar och utmanar. Making women matter has been the challenge since 1975 for the UN Family. Gertrude Mongella came to Nordic Forum in Turku 1994, led the UN work in Beijing 1995. Can women’s diplomacy change the world? panelists: Ingeborg Breines,

former Director of Unesco programme Women and Culture of Peace, Sara Hlupekile Longwe, Activist, coordinator of African ngos in Huairou 1995, Gertrude I. Mongella, Secretary General of UN conference on Women in Beijing 1995, Arja Saijonmaa, Artist, UN Activist, Ann Selin, Trade Union Leader, Eva Biaudet, former OSCE.


SEMINAR ON VIOLENCE, HARASSMENT AND HATE SPEECH AGAINST WOMEN FRIDAY JUNE 13, 2014, 12.00-14.00 PM Within the framework of a speech on The European Convention on violence against women and girls, three Nordic equality bodies will shed light on these issues. Norway gives a lecture on the specific social harms of gender-based hatespeech and a case on experiences with this. Violence against women and girls in the family context will be examined through the presentation of a Danish success case on a mobile intervention centre with a holistic approach to combatting violence in families. 12:00 – 12.10: The Centre for Gender Equality, Iceland: Welcome and presentation of moderator; Ex MP and minister, Ms. Siv Fridleifsdottir

13.00 – 13.10 The Danish Institute for Human Rights, Ms. Susanne Nour Magnusson: The European convention on violence against women and girls in a Danish perspective

12:10 – 12.20 UN Women: A UN perspective on violence, sexual harassment and hate speech (to be confirmed)

13.10 – 13.30 Case 2: The Intervention Centre in Århus: Help to families affected by violence: ‘ Interventionscenteret’ Speakers: * Ms. Lene Johannesson, Head of National organisation of women’s shelters in Denmark * Ms. Helle Hundahl, Head of department, Dialogue against Violence, Denmark * Mr. Leif B. Kristensen, Deputy Police Inspector, Østjyllands Police, Denmark.

12.20 – 12.40 Equality and Anti-Discrimination Ombud, LDO, Norway, Mr. Ronald Craig: Hate Speech and the Harassment of Women in Public Life 12.40 – 12.50 Case 1: Ms. Marie Simonsen, Political Editor: Experiences with threats, harassment and hate speech and gender in Norway (in Norwegian) 12.50- 13.00 Questions /debate

13.30 – 13.45 Questions /debate 13.45 – 13:55 Concluding remarks by The Centre for Gender Equality, Iceland, LDO Norway and The Danish Institute for Human Rights


From population to SRHR:

June 14th

10.00 – 12.00 Salimi

Sweden’s global engagement in sexual and reproductive health and rights This session, introduced by the Swedish Minister for Development Cooperation, will highlight the history of Sweden´s development cooperation assistance in SRHR since the 1960’s. We will also discuss some of the current challenges we face in SRHR diplomacy globally.

Lönelabbet

Hur kommer man åt lönegapet mellan kvinnor och män på våra arbetsplatser?

Klädsel, symboler, markörer

– vem får du vara i Sverige 2014? Besök DO på MalmöMässan den 12–15 juni och testa själv hur synliga normer fungerar eller kan brytas. DO ställer ut tillsammans med övriga nordiska ombudsmän mot diskriminering i monter E1.

Seminar om «Post 2015»

Kom till lönelabbet och testa jämställdheten på din arbetsplats, labba med dina egna och andras värderingar och syna de bakomliggande orsakerna till varför kön fortfarande avgör lön.

Lørdag 14. juni Kl. 10-12 i Pankhurst

Tid: Fredag den 13 juni kl 16:00 - 17:00 Plats: Canth

● UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka deltar. Ar.: De nordiske nasjonalkomiteene for UN Women

nelabbet FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

Hållbart arbete och Lördag den 14 juni rätt lön Kl 10:00-12:00

M

iss

ai

nt

e

Miljö, klimat och hållbar utveckling:

Lösningar, strategier och krav

Annelie Nordström Förbundsordförande

Anders Ferbe Förbundsordförande

Fredag 13. Juni kl. 14-16 i Qvam

Välkommen till Västra Götalandsregionens seminarium:

Hur arbetar vi för en normmedveten vård?

13 juni 10.00-12.00 i lokal Salimi.

Hållbart arbete och rätt lön Självklart ska kvinnor och män ha lika rätt till hållbart arbete och rätt lön! Självklart deltar vi på Nordiskt Forum.


ÖPPNAPROGRAMMET FREDAG OPENPROGRAM FRIDAY

studies and anti-­pornography activist, Carina Ohlsson, Social Democratic Women in Sweden (s-kvinnor), Eva Thalén Finné, member of the Committee on Justice (m). Pankhurst 16:00–17:30

Looking at climate change and sustainable development through a gendered lens. What is the impact on women and how do we meet the challenges? Arr: FOKUS

SHATILA SALAMI /INGEMAR D KRISTIANSEN

Salimi 16:00–17:30

Jag är både kvinna och muslim – om sexism, rasism och kampen för alla ­kvinnors rättigheter Arr: Diskriminerings­ ombudsmannen, DO

När muslimska kvinnor angrips på gatorna mitt på ljusa dagen eller diskrimineras i vardagen beaktas oftast religions­aspekten men sällan kvinnors rättigheter. Varför är det så? Hur hanterar vi sexism och etnisk eller religiös diskrimi­nering? Vad finns det för strategier och erfarenheter? do Agneta Broberg hälsar välkommen. When Muslim women are attacked in the streets or discriminated against at work people often discuss their beliefs but seldom their rights as women. How to handle sexism and racism in everyday life? Medverkande: Nabila Abdul

Fattah, Skribent/debattör Hijabuppropet, Agneta Broberg, Diskrimineringsom­ budsman DO, Farton Harshi, Ordförande Svensk-Somaliska Akademikers Forum, Ammar Makboul, Moderator DO, Katarina Rouane, Projekt­ledare DO, Shatila Salami, »Min resa från militärtjänst till räddnings­ tjänst«, Johanna Sixtensson, Doktorand Malmö Högskola. Canth 16:00–17:30

Hur mycket jämställdhet tål våra arbetsplatser? Arr: Unionen

Kom till lönelabbet och testa jämställdheten på din arbets­ plats, labba med dina egna och

»Jag är den första i den svenska räddnings­tjänsten som arbetar i slöja. Tillsammans med chefer och andra ansvariga tog jag fram en rökdykarsjal där tyget är anpassat för att stå emot eld. Det har kostat blod, svett och tårar att ta sig in i ett så mans­dominerat yrke som slöjbärande kvinna med svarta ögonbryn. Samtidigt är jag stolt över mig själv och alla a ­ nsvariga som är professionella och som på riktigt är för mångfald. Jag hoppas att mitt arbete innebär att det blir lättare för dem som kommer efter mig.«

Women make up a minority at climate change negotiations and are many times missing from official delegations at high level meetings both on climate change and sustainable develop­­ment. Not until the Climate Change Conference (COP) in Cancun in 2010 did gender language become part of the meetings. To often women are threated and defined as a vulnerable group, together with children, disabled, indigenous people and others. When will negotiators and UN Member Sta­ tes stop to think of women as a vulnerable group and start thinking of us as half the world’s population, needed to create sustainable development? Panelists: Lindstad Gro,

Executive Director FOKUS, Andrea Quesada, Senior Project Coordinator WEDO, Anita Sæbø, advisor FOKUS.

SHATIL A SAL AMI

andras värderingar och syna de bakomliggande orsakerna till varför kön fortfarande avgör lön. Medverkande: TBA

Sundström 16:00–17:30

Warning! Sexist advertising seriously harms you and others around you Arr: Sveriges Kvinnolobby och Allt är möjligt

Sexist and gender stereotypical advertising is a public health issue and an obstacle for gender equality. It is time to take action! Is it possible to introduce policies and bans against sexist advertising? How can the advertising industry take responsibility? Panelists: Gail Dines, professor

in sociology and women’s

When will women be thought of not as a vulnerable group, but as half the world's population, needed to create sustainable development?

har individuell lönesättning för kvinnors och mäns löner? Är marknaden saklig grund för lönesättning? What is the actual pay gap between women and men? What importance has individual wage setting for women’s and men’s pay? Medverkande: Susanne

Fransson, Docent Göteborgs universitet, Åsa Löfström, Docent Umeå universitet, Per Norberg, Docent Lunds universitet, Jenny Säve Söderbergh, Forskare ­Stockholms universitet. Hooks 16:00–17:30

Baltic Sea Regional Partnership Platform – for Gender & Economic Growth Arr: Winnet Sweden

Winnet Sweden is working with a Flagship initiative on this topic and the aims for this work are among others: Collaboration for development of projects focused on Gender – Innovation, Entrepreneurship, Education and ICT generic within the framework different programs such as ERDF, ESF and Horizon 2020 to fulfil the EUBSR 2020 Strategy and Action plan. Expanding the Innovative system of Women Resource Centres as actors in the BSR. Panelists: TBA

de Beauvoir 16:00–17:30

Biskopspanel – kvinna och andlig ledare i Norden Arr: Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté

Fem kvinnor, samtliga biskopar, möts i ett samtal om kyrkans framtid i Norden; på vilket sätt bidrar kyrkan och kyrkans kvinnor till ett jämställt samhälle i våra respektive länder? Samtalet leds av Lisbeth Gustafsson, biträdande förbundsrektor på studie­förbundet Bilda. Medverkande: Irja Askola,

Gudrun 16:00–17:30

Individuell lönesättning en jämställdhetsfråga? Arr: Nätverket Jämställda Löner

Utgångspunkt är AD 2013:64. Hur ser lönegapet mellan kvinnor och män ut? Hur påverkar utbildning kvinnor och mäns löner? Vilken betydelse

Biskop Ev.luth. kyrkan i Finland, Solveig Fiske, Biskop Norska kyrkan, Lisbeth Gustafsson, Biträdande förbundsrektor Studie­förbundet Bilda, Tuulikki Koivunen Bylund, Biskop Svenska kyrkan, Tine Lindhardt, Biskop Danska kyrkan, Agnes M Sigurðar­dóttir, Biskop Isländska kyrkan.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 75


Davis 16:00–17:30

Å strekke grenser – Om Stígamóts feministiske aktivisme Arr: Stígamót

Stígamót er en feministisk orga­nisasjon som driver rådgivning og selvhjelpsgrupper for mennesker utsatt for voldtekter, incest, porno, prostitusjon og menneskehandel. Empowerment og kreativ feministisk aktivisme er viktige deler av arbeidet og igjennom årene har vi vunnet mange søte politiske seire. Vi vil beskrive ideologien bak aksjonene, vise eksempler og forhåpentligvis inspirere andre kvinner til å ta aksjon og ta kontroll over egne omstendig­ heter. Ord, bilder og videoklipp. Stígamóts empowering work on sexual violence through ­feministic activism. ­Presentations and videoclips. Medverkande: Guðrún

Jónsdóttir, Talskvinne Stígamót, Guðrún Jónsdóttir, Grundare av Stigamot. Fler namn TBA.

Panelists: Lina Abou Habib, Executive Director CRTD.A, Lebanon, Lena Ag, Moderator, Secretary General Kvinna till Kvinna, Parvin Ardalan, Journalist Iran/Sweden, Rada Boric, Director Centre for Women´s Studies, Croatia

Sundström 18:00–19:30

Furuhjelm 16:00–17:30

Den feministiska kampen har länge dominerats av en privilegierad grupp kvinnor. När en viss grupp dominerar vilka frågor som lyfts upp leder det oss osökt in på frågan: Vilka sätter agendan och vilka exkluderas från jämställdhetsdebat­ ten? Kulturrelativister bortser från det mångfaldiga förtrycket som rasifierade kvinnor utsätts för och legitimerar på så sätt att en stor grupp människor inte får sina medborgerliga fri- och rättig­heter tillgodosedda. Hur kan vi se till att gräsrötterna inkluderas?

Den nordiske modellen: Hvordan jobbe videre? Arr: Nordisk nettverk mot sexkjøp

Dette er en workshop etter­følger innledninger hvor vi har tatt opp den ideologiske bakgrunnen for sexkjøpslovgivningen, hvor langt vi har vi nådd i kampen for samfunn uten prostitusjon og den motstanden vi møter vi kampen mot prostitusjon. Gjennom gruppearbeid vil vi ta for oss hvordan vi kan jobbe videre, og også se på kampen mot prostitusjon ut over Norden. Hvordan sikrer vi kriminalisering av sexkjøp i Norden, og hvordan kan Norden være en drivkraft mot prostitusjon i verden? This workshop is a continuation of the two earlier events. We want to work in groups to discuss how we can strengthen the Nordic model, and make it a driving force internationally. Medverkande: Hanne Helth,

8. marts-initiativet, Wiveca Holst, ROKS, Hanne Størset, Kvinnegruppa Ottar. GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR /BJÖRG G GÍSLADÓTTIR

Taikon 16:00–17:30

Equal Power – Lasting Peace! Arr: Kvinna till Kvinna

Women in conflict regions play an important role for peace in their communities. Still, women face harsh resistance when demanding seats at peace negotiation tables. They are subjected to threats or even murder. The study Equal PowerLasting Peace shows that international commitments have not led to real change. Only 2,5% of the signatories of peace agreements the past two decades, were women. Afgha­ nistan and Syria are examples of how women are being excluded from power. How can this be changed?

Bríet 16:00–18:00

Teaching Gender Studies in Secondary Schools Arr: Kvenréttindafélag Íslands

In the past five years, more than half of the secondary schools in Iceland have started offering courses in gender and equality studies. These courses have proven extremely popular in Iceland, and have started a minor revolution in the way the younger generation perceives equality and society. Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, the teacher who has organized these courses, will talk about how equality is taught to teenagers and how to organize such courses in local high schools. Medverkande: Hanna Björg

Vilhjálmsdóttir, Ms. Kvenrétt­ indafélag Íslands.

76 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Gräsrötter då och nu: Hur inkluderas förortens röst i det feministiska och antirasistiska arbetet? Arr: Varken Hor a eller kuvad i samarbete med Sveriges Kvinnolobby

Medverkande: Amineh

Kakabaveh, ordförande Varken Hora eller Kuvad, Irène Matthis, professor i psykoanalys och författare Grupp 8, Izabella Tirbal, ideellt engagerad och utbildare Ungdom mot Rasism och Varken Hora eller Kuvad, Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby. Fler namn TBA.

Vilka sätter agendan och vilka exkluderas från jämställdhets­ debatten? Hur ser vi till att gräsrötterna inkluderas? taikon 18:00–19:30

Women's Power to Stop Facism Arr: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)/Women's International League for Peace and Freedom

Extreme right-wing movements are spreading across Europe. Fascists are patrolling the streets, attacking people and entering parliaments. ­Nationalism is growing and the polarized notion that there is an »us« and a »them« provides militarism

with the threats that it needs to grow. In this seminar we will discuss the link between fascism, nationalism, militarism – and how it interconnects with gender. How can we as feminists be a force against fascism, towards peace, freedom and human rights? panelists: Cynthia Enloe,

Professor Clark University. More namnes TBA.

Furuhjelm 18:00–19:30

Pornography Arr: Roks Riksorganisa­t ionen för kvinnojourer och tjej­jourer i Sverige

How sexual violence toward women and misogyny are normalised by pornography. Panelists: Gail Dines, Profes­

sor of sociology and women’s studies and anti-pornography activist, Wheelock College, Boston, Wiveca Holst, Kassör ROKS, Karin Svensson, Vice ordf. ROKS. Gudrun 18:00–19:30

Könsrelaterat våld i fokus – SRK:s arbete inom asyl- och migrationsområdet Arr: Svenska Röda Korset

På Svenska Röda Korset möter vi dagligen människor som har varit utsatta för könsrelaterat våld. Hur bemöts och bedöms erfarenheter av könsrelaterad förföljelse inom asylprocessen eller vid ett återvändande? Tas det hänsyn till den sociala och politiska kontext inom vilken dessa erfarenheter av köns­relaterat våld ägt rum? Hur hanteras upplevelser av könsrelaterat våld inom behand­ lingen för tortyröver­levare? Dessa och andra frågor vill vi diskutera på det här seminariet. Medverkande: Ewa Jonsson, Projektledare Svenska Röda Korset, Andreas Malm, Psykolog Svenska Röda Korset, Alexandra Segenstedt, Sakkunnig Migration och Integration Svenska Röda Korset.

Davis 18:00–19:30

Med höjd blick Arr: Kvinnors Nätverk

Med höjd blick handlar om när tre kvinnoaktivister besöker kvinnorörelsen i Afghanistan i en månad under våren 2013.


.... . . ..

ÖPPNAPROGRAMMET FREDAG OPENPROGRAM FRIDAY

Nu är läget i landet kritiskt och många av de kvinnoaktivister vi mötte har fått fly landet och därför känns det viktigt att få berätta om deras kamp. Med film och bilder ges en skildring om våra upplevelser och efter presentationen ges utrymme för frågor och diskussion och allra viktigaste; hur kan vi stötta kvinnorna i Afghanistan? Medverkande: Joanna

Mellquist, Foto och bild Kvinnors Nätverk, Talajeh Nasiri, Författare av boken Kvinnors Nätverk, Leila Qaraee, Ordförande och grundare av Kvinnors Nätverk.

de Beauvoir 18:00–19:30

Sex som självskade­ beteende Arr: Stockholms Tjejjour

Stockholms Tjejjour har beviljats medel från Myndig­ heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att utveckla stödet till tjejer och unga kvinnor som använder sex som självskade­beteende. Det här vill vi prata om! Vad är sex som självskadebeteende? Hur ser situationen ut för tjejer och unga kvinnor som självskadar med sex? Hur ser kunskapen om sex som självskadebeteende ut? Finns det något rättsligt skydd för de tjejer och unga kvinnor som självskadar med sex? Och hur kan samhället bidra till en förändring? Medverkande: Maria Dorrian,

Stockholms Tjejjour, Malin Jenstav, Projektledare Stock­ holms Tjejjour.

Hooks 18:00–19:30

Vad krävs för att stoppa näthatet – och vem kommer göra det? Arr: Diskrimineringsbyr ån Uppsala

I februari 2013 skakades Sverige av Uppdrag gransknings avsnitt om det näthat som riktas mot kvinnor som tar plats i offentlig­ heten. Året innan startade Diskrimineringsbyrån Uppsala projektet Nätvaro, för att utveckla hur civilsamhälle, skolor, företag och enskilda personer kan arbeta mot näthat. På Nordiskt forum presenterar vi Nätvaros resultat och ger förslag på vad som kan och bör göras för att motverka hat, hot, Photo: DRUDE DAHLERUP /STOCKHOLMS UNIVERSITET

kränkningar och trakasserier på nätet. The Uppsala Anti-Discrimination Office offers suggestions on what can, and should, be done to counteract hate, threats, violations and harassment on the internet. Medverkande: Ida Gulbrandsen, Projektansvarig Diskrimi­ neringsbyrån Uppsala, Nätvaro, Reb Kerstinsdotter, Jurist Diskrimineringsbyrån Uppsala, Nätvaro.

Salimi 18:00–19:30

More women in leading positions in the EU Arr: The Swedish Women’s European Network/Svenska kvinnors europanätverk, SKEN

SKEN will focus on influence strategic decisions and institu­ tions in the EU. The story of Redhooded Rödluvan and debate on economic power will be prominent. panelists: Drude Dalerup, Prof. Political science Stockholm University, Jytte Guteland, Candidate to the European Parliament, Social democrats, Virginija Langbakk, Head of EIGE in Lithuania, Jenny Sonesson, Candidate to the European Parliament, Liberals, Kristina Persson, Head of Global Challenge. Moderator: Gabriele Winai Ström, Head of SKEN.

Bríet 18:00–19:30

Progress of, and backlash against, women’s rights in Poland Arr: Feminoteka Foundation

In 1989 Poland has started it’s democratic transformation. Polish state evolved from authoritarian, comunist »peoples republic« to ­democratic, capitalist country. In some respects Poland is on a good path to achieve gender equality, but during the transformation process women’s rights taken a huge blow from the conservative, right wing politicians and bishops of the Catholic Church. The shift from an openly sexist to progressive society is accompanied with loud clashes of »cultural wars«. Medverkande: Anna Dryjańska,

Feminoteka Foundation, Agnieszka Sosińska, Femino­ teka ­Foundation.

Drude Dahlerup: »Vi skal passe på ikke at sove tornerosesøvn på tidligere meritter«

Drude Dahlerup är forskare inom fältet kön och politik, författare och internationell konsult. Som dansk professor i statsvetenskap och genusvetenskap vid Stockholms universitet har hon stor insikt i de feministiska diskurserna på båda sidor om sundet. Vad har svenska och danska politiker att lära av varandra? – Mycket! Danska politiker bör se till de andra nordiska­ länderna, när det gäller att få fäderna att ta större andel av föräldraledigheten/ barsel­sorloven. Norge har gått före, när de gäller lagstiftning om kvotering till bolagsstyrelser/ aktieselskabsbestyrelser. Danmark står klämt mellan Sverige och Tyskland/Nederländerna i frågan om kriminalisering av sexköp. Och den nya regeringen i Norge har nersatt reservationen för fäderna från 14 till 10 veckor. Kvinnorörelsen i Norden har ingen bra krisberedskap över för de nya anti-feministiske strömningarna. Vi är så van vid, att allting går framåt eller hur? Den nordiska modellen står ofta som förebild vad gäller jämställdhet runt om i världen. Vad krävs för att vi inte ska bli passerade av andra länder? – For mig er det helt fint, når andre lande overhaler de nordiske på nogle områder. Men vi skal passe på ikke at sove tornerosesøvn på tidligere meritter. Strukturelle ændringer i samfundet skaber hele tiden nye ligestillings­ problemer. Du har forskat mycket på kvinnlig representation och kvotering i folkvalda församlingar. I och med FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 skiftade perspektivet till att problematisera institutionerna, inte k ­ vinnorna. Varför är kvotering fortfarande en så känslig fråga? – Kvotering er mest anerkendt som ligestillingspolitisk metode i Norge, mindst i Danmark. Kvotering er så kontroversielt, fordi det går imod institutionerners selvforstå­ else, at mænd altid får poster alene pga deres meritter, og aldrig pga deres køn. »The Nordic Women’s Movement is not well prepared to deal with the new anti-feminist currents. We are so used to everything moving forward. It is completely fine with me when other countries overtake the Nordic countries in certain areas. But we must be careful not to rest on our laurels. Structural changes in the society constantly create new gender equality problems«

Drude Dalerup is a researcher in the field of gender and politics, a writer and an international consultant. Drude Dalerup participates in Fler kvinnor i ledande positioner i EU, Friday in Salimi 18:00–20:00.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 77


Vi är ditt regionala stöd!

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att på regional nivå driva alla delar av jämställdhetspolitiken framåt. Det gör vi genom att stödja kommuner, myndigheter och andra verksamheter i varje län. Dessutom arbetar vi för att jämställdhetsintegrera länsstyrelsens egen verksamhet inom flera olika områden, som till exempel kulturmiljö, djurskydd och samhällsplanering. Läs mer om länsstyrelsernas arbete på vår hemsida www.jämställdalän.se

Så här jobbar vi:

Uppnå Verka för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen i alla Sveriges län, bland annat genom strategier, utbildningar, nätverk och handlingsplaner.

Integrera Jämställdhetsintegrera den egna verksamheten och stödja kommuner, statliga verksamheter & regionala aktörer i sitt jämställdhetsarbete

Undersöka

Sammanställa

Göra jämställdhetsanalyser och inventera utmaningar och behov i arbetet att förhindra och förebygga mäns våld mot kvinnor.

Kartlägga och följa utvecklingen av jämställdhet i varje län, med hjälp av kunskapsunderlag och könsuppdelad statistik.

SEMINARIER:

• Strategiska vägval för länen - jämställdhetsintegrering samt mäns våld mot kvinnor • Samordningsuppdrag mot prostitution och människohandel

Träffa oss i vår monter och möt våra experter i jämställdhet och mäns våld mot kvinnor, samt våra inbjudna gäster.

www.lansstyrelsen.se


ÖPPNAPROGRAMMET LÖRDAG OPENPROGRAM SATURDAY

LÖRDAG14/6 jensen 10:00–11:30

Wägner 10:00–11:30

Var är männen? ­ ngagera män i att förebygga E könsrelaterat våld

Hållbart arbete och Rätt lön

arr: Män för Jämställdhet

Mäns våld orsakar ett oöver­ skådligt lidande över hela världen. Det könsrelaterade våldet är ett hinder för jäm­ ställdhet och utveckling och ger män makt på andras bekostnad. Därför behöver fler män att engagera sig för att förebygga våld! Män för Jämställdhet diskuterar och visar exempel från sina olika projekt med unga och föräldrar. Medverkande: tba

Bríet 10:00–11:30

Bryt tystnaden kring sexuella trakasserier! arr: TCO

Sexuella trakasserier som sker på arbetsplatsen är ett allvarligt problem för den som drabbas. Trots att lagstiftningen har skärpts råder det en stor tystnad och okunskap kring frågan. TCO presenterar Bryt tystnaden, en handbok i hur du kan bemöta sexuella trakasserier om du är utsatt, kollega, chef eller förtroendevald. Vi diskuterar därefter om det går att utveckla kollektivavtalen för att stärka det förebyggande och handlings­ orienterade arbetet i samband med trakasserier. The seminar discusses the prevention of sexual harassment and how to act when it has occurred. Could collective agreements be an useful tool? Medverkande: Sonja Hallsten,

Likabehandling & Migration Unionen, Sonja Schwarzen­ berger, Rapportförfattare Arena Opinion, Annika Strandhäll, Förbundsordförande Vision, Naiti del Sante, Rapportförfat­ tare ICJ-S. Moderator: Ana Esteban, TCO.

utmanar maktstrukturer för att nå l­ ångsiktig förändring i feministisk riktning! Take part of a seminar focusing on how Umeå municipality, in a unique cooperation with other actors in society, is challenging power structures in order to reach a feminist sustainable development!

Arr: IF Metall och Kommunal

IF Metall och Kommunal ser att det finns gemensamma problem på arbetsmarknanden som rör arbetsorganisation, kompetens­ utveckling och löner, allt ur ett jämställdhets­perspek­tiv. Hur kan vi lösa detta tillsammans och genom politiken? Medverkande: TBA, Kommunal,

Bengt Eriksson, Ombudsman IF Metall, Anders Ferbe, Förbundsordförande IF Metall Svend Erik Mathiassen, Professor Centrum för belast­nings­skade­ forskning, CBF, Annelie Nord­ström, Förbundsordför­ ande ­Kommunal. Moderator: Johanna Palmström, chefred. tidsskriften Bang. Qvam 10:00–11:30

I allMÄNhetens tjänst? När normer styr myndighetsarbete Arr: Jämställ.nu och JiM (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter)

Hur påverkar normer kring kön myndigheters arbete? Vilka konsekvenser får det för dig som medborgare? Och hur kan en förändring bli möjlig? De frågorna arbetar 18 myndig­heter med på uppdrag av regeringen. Välkommen till ett seminarium där myndigheterna berättar om hur de arbetar för att skapa verksamheter som tjänar alla likvärdigt, varvat med forskning samt personliga och politiska perspektiv. Medverkande: Representanter från myndigheter som medver­ kar i satsningen JiM, Kerstin Alnebratt, föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning, Sara Lund/ Claes Schmidt, moderator, Niclas Järvklo, forskare. Moderator: Jeanette Larsson.

PHUMZILE MLAMBO-NGCUKA /UN PHOTO

Pankhurst 10:00–11:30

Post 2015 Arr: Nordiske Nationalkomiteer UN Women

With 2015 fast approaching, various processes have been initiated in order to define the post-2015 agenda. There is widespread agreement in civil society that a more vigorous commitment to human rights and structural changes implies a different agenda for post-2015. Issues that will be emphasized in the seminar is gender norms and stereotypes, gender mainstreaming, inclusion and protection of SRHR, and elimination of all forms of violence against women. Panelists: Phumzile Mlambo-

Medverkande: Jennie Brandén, Koordinator Challenging Power Umeå kommun, Linda Dahlberg, Barnverksamhets­ansvarig Kvinno- och tjejjouren i Umeå, Linda Gustafsson, Jämställd­ hetsstrateg Umeå kommun, Kristina Larsson, planerings­ sekreterare socialtjänsten Umeå Kommun, Gudrun Nordborg, Jurist Kvinnohus­föreningen, Maria Perstedt, Museichef för kvinnohistoriskt museum Umeå kommun, Malin Rönnblom, Docent i Stats­vetenskap Umeå Centrum för Genusstudier, Tamara Spiric, (v) kommunal­ råd och ordf. i jämställdhets­ utskottet Umeå kommun, Ida Östensson, Ordf., grundare och kommunikationsansvarig Crossing Boarders.

Salimi 10:00–11:30

From population to

Ngcuka, executive director UN Women. More names TBA.

srhr : Sweden’s global

Canth 10:00–11:30

Arr: Swedish Ministry for Foreign Affairs

Umeå – utmanar makten Arr: Umeå kommun

I Umeå, finns en lång historia av att utmana makten. I Umeå, invigs Kvinnohistoriskt museum i november 2014, det första i sitt slag i världen. I Umeå är Challenging Power ett centralt tema i rollen som Europas kulturhuvudstad 2014. I Umeå, finns en unik ­samverkan mellan kommunen, universitetet, politiken, civilsamhället, ­kulturaktörer och myndigheter. Ta del av hur Umeå kommun tillsammans med andra aktörer

!

engagement in sexual and reproductive health and rights

Sweden has had a strong commitment to sexual and reproductive health and rights for over fifty years. Yet we have also had our own journey to reach the place where we are now. This session, introduced by the State Secretary for Interna­ tional Development Coopera­ tion, will highlight the history of our development cooperation assistance in SRHR since the 1960’s. We will also discuss some of the current challenges we face in SRHR diplomacy globally.

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 79


Panelists: Alireza Javaheri,

Desk Officer, former negotiator in gender and SRHR for Sweden, 2003–2013 Swedish Ministry for Foreign Affairs, Katarina Lindahl, Fomer General Secretary of RFSU 1987–2007 Board member, UN Women, Ann Måwe, Deputy Director, Head of UN section Swedish Ministry for Foreign Affairs, Tanja Rasmusson, State Secretary for International Development Cooperation Swedish Ministry for Foreign Affairs, Bo Stensson, Former Head of Health Division, Sida 1981–83.

Furuhjelm 10:00–11:30

Blir jämställdheten bättre med åren? Arr: Kristdemokr atiska Kvinnoförbundet och Kristdemokr aterna

Seminariet kommer att belysa jämställdhet genom livet utifrån ett kristdemokratisk synsätt. Välkomna att lyssna på Kristdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Barnoch ungdomsminister Maria Larsson och riksdags­ledamot Penilla Günther med flera. Medverkande: Marie-Louise

Hur kan surrogatmödraskap förstås utifrån principer om jämställdhet och jämlikhet?

€ §

Sundström 10:00–10:30

Hearing: F ­ eministiskt nej till surrogatmödraskap Arr: Sveriges Kvinnolobby, Feministiskt Nej till Surrogatmödr askap, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, Riksorganisationen för Kvinno- och Tjejjourer i Sverige (Roks)

Handel med surrogatmödrar är ett nytt och växande brott mot kvinnors och barns rättigheter. I Sverige pågår en utredning som bl a ska ta ställning till om surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige. Hur kan fenomenet förstås utifrån principer om jämställdhet och jämlikhet? Hur kan det förstås juridiskt och medicinskt? Feministiskt nej till surrogatmödraskap berättar om våra ställningstaganden och bjuder in till en diskussion kring hur vi gemensamt kan motverka handeln med kvinnor och barn. Medverkande: Kajsa Ekis

Ekman, författare och aktivist, Mia Fahlén, tidigare ordförande Kvinnliga Läkares Förening, Christine Gilljam, tidigare förbundsordförande RFSL, Mikael Gustafsson, Ordförande Europaparlamentets jämställd­ hetsutskott (v). Moderator: Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby.

Forslund Mustaniemi, ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, Maria Larsson, Barn- och ungdoms­ minister (kd), Penilla Günther, riksdagsledamot (kd).

Taikon 10:00–11:30

Make Your Voice Heard Arr: Soroptimist International Nordiska länder

Soroptimist International is a Global Voice for women. Through grass root activism and practical projects we educate, empower and enable women to improve their living conditions and opportunities in society. These projects give us the right and credibility to speak out and make our voice heard at six major UN Centres and in the European Council. Meet our World President and our Soroptimist Europe President and hear them tell about our work worldwide and how we influence at top levels. Panelists: Eva-Lotta Frid,

org. consultant Boost Coaching, Ann Garvie, SI president Soroptimist International, Maria Loa, M.SC Business management SI Iceland, Ulla Madsen, SIE president SI Federation Europe Gudrun 10:00–11:30

Women and the Military from a feminist perspective Arr: Svenska Kvinnors Vänsterförbund SKV/The Swedish Women of the Left

Ann Wright, well-known ex diplomat and army officer, who after 29 years of service resigned from the US government in

80 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

opposition to the war in Iraq. Today an anti-military activist with a wide experience of non-violent protest covering issues such as Guantanamo and the treatment of prisoners, the conflict with Iran, the Afghanis­ tan war and the attack on Gaza. She has traveled widely to a number of countries, recently including Pakistan and Yemen to speak to families of victims of drones. Speaker: Ann Wright

Davis 10:00–11:30

Krisesentrene i Nordens viktige arbeid mot vold mot kvinner Arr: Krisesenter­sekretariatet og Nordiske kvinner mot Vold

Nordiske Kvinner mot Vold er et nettverk mellom alle de nordiske krisesentrene. Nett­verket har eksistert nå i 19 år, og her deler vi erfaringer krisesentrene i hvert enkelt land har samt forskning og prosjekter. Vi arrangerer en film og ha en debatt i etter­kant om de utfordringene vi står overfor i arbeidet for likestilling og i kampen mot vold mot kvinner. Medverkande: Angela Beausang, Ordførande ROKS Gudrùn Jònsdottir, Talskvinna Stìgamòt, Sari Laaksonen, Fòbundet for Mòdra og skydds­hem, Carina Ohlsson, Förbundsordförande SKR, Elin Reinert Planck, Kvinnuhùsid, Tove Smaadahl, Daglig leder Krisesenter­sekretariatet, Birgit Søderberg, Formand LOKK.

de Beauvoir 10:00–11:30

Hur jämställd är den sverigefinska kvinnan i hemmet? Arr: Sverigefinskt Kvinnoforum

Slutrapporten för Sverigefinskt Kvinnoforums senaste jäm­ ställdhetsprojekt »Hur jämställd är den sverigefinska kvinnan i hemmet?« presenteras av en av forskarna FD Paula Ehrnebo. I presentationen deltar även Sverigefinskt Kvinnoforums ordförande Anneli Ylijärvi. A seminar with the title »How equal are the Sweden-Finns at home?« Medverkande: Paula Ehrnebo, Fil dr Sverigefinskt Kvinno­ forum, Raija Kärkkäinen

Eriksson, ombudsman RSKL /Sverigefinskt Kvinnoforum, Anneli Ylijärvi, ordförande ­Sverigefinskt Kvinnoforum. Hooks 10:00–11:30

Kvinnors röst i en hållbar värld Arr: Gröna kvinnor

Styr om handel & konsumtion i patriarkal struktur till jämställd och hållbar. Använd FN:s Platform for Action 95 som redskap. WTO-95 reglerar världshandeln. Byt struktur, låt WTO stärka kvinnor, ta bort hinder för förnyelsebar energi och ekologiska jordbruks­ produkter vilket bidrar till jämställd omställning och hållbar konsumtion. Miljö: Främja hållbara konsumtions­ sätt! Ekonomi: Underlätta kvinnors lika tillgång till resurser, sysselsättning, marknad och handel! Åtgärd: Granska politiken! Medverkande: Ewa Larsson,

Ordförande/Projektledare Gröna kvinnor, Kerstin Slåneteg, Styrelseledamot Gröna kvinnor, Susanne Wise, Styrelseledamot/Projektledare Gröna kvinnor.

Sundström 11:00–11:30

Hur görs ­jämställdhets­politik? Arr: Sveriges Kvinnolobby och Örebro Läns Kvinnolobby

Jämställdhetspolitiken är en av de saker som Sverige är känt för internationellt. Vad har hänt under de senaste 50 åren? Hur görs politik i verkligheten? Vad är det som gjorts när vi lyckats med det vi lyckats? Möt historikern Yvonne Hirdman och hennes bok Vad bör göras? Jämställdhet och politik under 50 år, Ann Boman som satte epitetet Varannan Damernas på den politiska kartan, och Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby som bland annat lett den Jämställdhets­ politiska utredningen. Medverkande: Ann Boman, jämställdhetsexpert och konsult Ann Boman utveckling AB, Yvonne Hirdman, professor i samtidshistoria och historia Södertörns universitet och Stockholm universitet, Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby.


!

ÖPPNAPROGRAMMET LÖRDAG OPENPROGRAM SATURDAY

Wägner 12:00–13:30

Strategiska vägval för länen – jämställdhets­ integrering samt mäns våld mot kvinnor Arr: Länsstyrelserna i Sverige

I februari 2014 antogs nya strategier för det regionala jämställdhetsarbetet i alla Sveriges 21 län. Vi presenterar en analys av strategierna och samtalar om läget, utmaningar och möjligheter. Länsstyrel­ serna samordnar och driver också arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I den andra delen av seminariet berättar vi om hur det arbetet bedrivs och hur vi kommer fortsätta med det framtida arbetet på regional nivå. The County Adm boards of Sweden present their new strategies for gender mainstreaming and gender equality work including gender based violence. Theme: Future regional challenges and possibilities.

Medverkande: Annelie Nord­-

ström, ordförande Kommunal, Lisbeth Staaf-­Igelström, styrelseledamot PRO, Barbro Westerholm, riksdagsledamot Fp.

Över en tredjedel av pensionärerna har mindre än 10 800 kronor i månaden, vilket är under EU:s fattigdomsgräns för Sverige. Pankhurst 12:00–13:30

Full sysselsättning – även för kvinnor? Arr: LO

Ett av dagens viktigaste samhällsmål att åter nå full sysselsättning, i form av hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet. Det krävs nya lösningar. Men ser vi på målet om full sysselsättning på samma sätt för kvinnor och män? Deltider, visstidsanställningar, långa föräldraledigheter och privat omsorgsansvar som är vanligast bland kvinnor ses sällan som ett sysselsättnings­ problem. Hur skapar vi en modern och hållbar arbetslinje för både kvinnor och män? utredare LO.

Qvam 12:00–13:30

Canth 12:00–13:30

Arr: PRO, Pensionärernas Riksorganisation

Över en tredjedel av pensionä­ rerna har mindre än 10 800 kr i månaden, vilket är under EU:s fattigdomsgräns för Sverige. Framför allt är den ekonomiska utsattheten påtaglig bland kvinnor. I en Sifo-undersökning uppger varannan person +55 år att de förväntar sig en pension som blir för liten för att få ett bra liv som pensionär. Mest bekym­rade är kvinnor, 62 procent tvivlar på sin livskvalitet som blivande pensionärer. Hur blev det så här? Och var finns den politiska handlingskraften?

Medverkande: TBA

Jensen 12:00–13:30

Hur gör man?

Medverkande: Katarina Björkgren, Utvecklare Länssty­ relsen Västra Götalands län, Helene Brewer, Särskilt sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen Skåne, Maria Hagberg, Utvecklingsledare Kvinnofrid Länsstyrelsen Örebro län, Lina Ploug, Särskilt sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen Uppsala län Elin Turesson, Samordnare Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet Länsstyrelsen Gotlands län.

Kvinnors låga p ­ ensioner – ­frågan politiker inte talar om

impact on how women and men are treated in the health care system and the social services.

Medverkande: Joa Bergold,

Jämställdhet – högre kvalitet i vård och omsorg! Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Ett stort antal studier tyder på att det förekommer medicinska felaktigheter orsakade av medvetna eller omedvetna föreställningar om kön. Det kan bland annat handla om att se skillnader mellan könen där de inte finns några skillnader, eller att bortse från skillnader och könsspecifika behov där sådana faktiskt finns. Föreställningar om kön kan också ha betydelse för hur kvinnor och män bemöts inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten. Notions of gender may have

Arr: Skövde kommun

Vi har en vision om ett jämställt samhälle. Vi har politiska beslut men hur kommer vi dit? I Skövdes historia finns mod och kraft som karaktärsdrag. Hur ska vi nu gå vidare inom ett område där frågorna är fler än svaren. Kan kulturen med konsten i spetsen vidga och stödja ett jämställdhetsarbete som medverkar till att skapa ett kreativt och tolerant samhälle. Utifrån Skövde perspektiv och verkliga händelser utvidgar vi samtalet till att bli allmängiltigt och angå alla. We have a vision of an equal society and have taken necessary political desicions but we wonder – how to succeed in a human right area where questions are more frequent than answers? Can art help? Medverkande: Eva Fager, kompetensutvecklare Skövde kommun, Katarina Jonsson, kommunalråd Skövde kommun Thomas Oldrell, konstchef Skövde kommun, Katarina Strömgen Sandh, kulturchef Skövde kommun, Leif Walterum, kommunalråd Skövde kommun. Fler namn TBA

Salimi 12:00–13:30

ipci, the Stockholm Statement of Commitment, and the role of parliamen­ tarians in promoting sexual and reproductive health and rights Arr: Swedish Ministry for Foreign Affairs

On April 23–25 2014 Sweden hosted the international parliamentarian conference on the implementation of the program of action of ICPD, also known as IPCI. This panel will highlight the results of IPCI, as laid out in the Stockholm Statement of Commitment. Members of the All-party Parliamentarian Group for SRHR will also reflect on the role of parliamentarians in promoting and ensuring that all persons achieve their sexual and

reproductive health and rights. Panelists: Carina Hägg,

parlia­mentarian The Social Democratic Party (s), Ulrika Karlsson, parliamentarian The Moderate Party (m), Hans Linde, parliamentarian The Left Party (v), Annika ­Qarlsson, parliamentarian The Centre Party (c), Anna Steele, parliamentarian The Liberal Party (fp). Moderator: Julia Schalk, RFSU. Sundström 12:00–13:30

A feminist ­ nderstanding of global u sustainable development Arr: The Swedish Women’s Lobby in cooper ation with Green Women

The world is facing a huge ­challenge in fighting poverty, climate change and the development of sustainable living conditions. These problems cannot be solved without including a gender equality perspective. What does sustainable development mean from a feminist understanding? What do feminists have to say about the core strategies that are setting the stage for future politics in the EU and the un? How are the post 2015 agenda, Rio +20 and EU2020 linked to Beijing +20 and women’s rights? Panelists: Phumzile Mlambo-

Ngcuka, executive director UN Women, Lena Ek, minister for the environment, Helene Ahlborg, PhD student at Environmental Systems Analysis, Chalmers University of ­­Techno­logy, Minna Gillberg, PhD energy policy analyst and sustainability expert LRF, Beatrice Kindembe, ­BKindKonsult. More names TBA. Furuhjelm 12:00–13:30

Hot och hjältar: Män som problem och lösning i arbetet mot mäns våld mot kvinnor Arr: Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Män och killars våld, hot och kränkningar drabbar personer av alla kön och åldrar. Ändå är det främst tjejer och kvinnor som engagerar sig i frågan. Nu är det dags även för män att agera på alla nivåer. Ledare i

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 81


mans- och killdominerade miljöer, inom kulturen, på arbetsplatser, i idrottssamman­ hang och i skolor har en stor möjlighet att förändra genom att ifrågasätta stereotypa föreställ­ ningar om kön och bryta kopplingen mellan manlighet och våld. Men hur? Och vilka fallgropar finns? Since most of the violence against women, children and men, all over the world, is perpetrated by men, it is also, without question, a matter for men. It is time for men to act at all levels But how? Medverkande: Karen Austin,

projektledare för regeringsupp­ draget unga män maskulinitet och våld Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­ frågor, Inti Chavez Perez, expert i utredningen Män och jäm­ställd­het samt författare till boken Respekt, Carin Göransson, statsvetare med inriktning politik och kön, som studerat mäns engagemang mot mäns våld mot kvinnor, Zandra Kanakaris, vice ordf. SKR, Representant från FATTA MAN Crossing Boarders, Män för Jämställdhet, Femtastic, Olga Persson, förbundssekreterare SKR.

Hur kan ledare inom kill- och mansdominerade miljöer agera för att motverka stereotyper och bryta ­kopplingen mellan manlighet och våld? Taikon 12:00–13:30

Future challenges: Politics of gender equality and ethnic minority women in Nordic countries Arr: The MiR A Resource Center for black, immigr ant and refugee women.

The seminar will look at the mulitiple forms of discrimi­ nation and the challenges of new nordic gender equality politics.

Kvigne, Secretariat MiRA-­ Senteret, Fakhra Salimi, Director MiRA-Senteret Gudrun 12:00–13:30

i kyrkan

Sexuella övergrepp

Arr: Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté

Där människor möts finns alltid en risk för maktmissbruk. Det är kyrkor och samfund medvetna om och har därför arbetat med att förebygga och hantera sexuella övergrepp. Kyrkor och samfund i Norden har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och vill dela med sig av sina erfarenheter. Medverkande: Solveig Fiske,

Biskop Norska kyrkan, Synnöve Hinnaland Stendal, Sektjonsle­ der Norska kyrkan, Inger Lise Olsen, Genushandläggare Svenska kyrkan, Agnes Sigurðardóttir, Biskop Isländska kyrkan, Maria Steen, Präst, sakkunnig inom vuxenkultur- och samhällsfrågor Ev. luth. kyrkan i Finland Davis 12:00–13:30

de Beauvoir 12:00–13:30

Högt i tak – men var har vi golvet? Arr: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö – Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

Föreläsningen handlar om IKFs medlem Jeanette Larssons erfarenheter av att vara kvinna, gay och polis i en starkt manlig hierarkisk organisation. Vidare ingår exempel på polisorganisa­ tionens och medias reaktioner, samt hur man valt att hantera olika situationer. Med mycket humor och värme uppmanar föreläsaren arbetsgivare till att arbeta med värdegrunden i praktiken, se möjligheter i jämställdhet och mångfald i arbetslivet och uppmuntrar åhörarna till medmänsklighet och civilkurage. »Freedom of speech – Freedom to insult?« About Jeanette Larsson’s experiences of being a woman, gay, and police in a male hierar­chical organization and opportunities with diversity in the workplace. Medverkande: Jeanette Larsson,

From research to policy – How to promote visibility, recognition and application of gender research as a basis for policy-making?

Consultant Carpe ­Courage, Jelica Ugricic, verksamhets­ utvecklare Internationella Kvinnoföreningen i Malmö.

Arr: The Association for Gender Research in Denmark

Hooks 12:00–13:30

Kønsforskning har igennem de sidste 30 år haft afgørende betydning for at køn er blevet sat på den politiske dagsorden. Workshoppen vil fokusere på, hvordan kønsforskning konkret kan få indflydelse i udformning­ en af politik. Hvordan får vi politikere i tale, og hvordan kan vi bedst gribe lobbyisme an. Den berører hvordan praktikkere, interesseorganisationer og forskere kan medvirke til at relevant kønsforskning synliggøres, inddrages og anerkendes som bidrag til politiske beslutningsprocesser. The workshop focuses on how gender research can influence the design and implementation of policies. How do we get in contact with politicians and in which ways can we best anticipate with lobbying? Medverkande: TBA

Panelists: Gro Elisabeth Høye 82 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Forma framtiden – Välja. Räkna. Känna. En debatt i tre akter Arr: Fredrika Bremer Förbundet

En diskussion på såväl individsom samhällsnivå om bra pension och individualiserad föräldraförsäkring. Medverkande: Louise Lindfors,

Ordf. Fredrika Bremer Förbundet, Torbjörn Messing, Styrelseleda­mot Fredrika Bremer Förbundet, Monica Petersson, Pensions­ expert Pensions­myndigheten. Bríet 12:00–13:30

Au pairs, domestic work and female migrant workers FOA Fag og Arbejde & 3F

The Nordic au pair schemes are currently under political debate. An increasing number of – often female – workers travel abroad to perform cleaning and care work in private homes. ­Previously

female migrants from a non-EU country could take up work in e.g. hotels and restaurants, but today most migrants are confined to domestic work. With particular focus on the Nordic countries this workshop examines how the developments in relation to female labour migration affect women, family, and work. With particular focus on the Nordic countries – put into a global context – this workshop examines how the developments in relation to female labour migration affect women, family, and work. Medverkande: Nina Trige

Andersen, Journalist and historian, Jean Gocotano, Organiser FOA, Nanna Højlund, Union Secretary FOA, Helle Stenum, Reseacher Roskilde University. Wägner 14:00–15:30

Women’s rights and wor­ king conditions in textile industry – partnership for empowerment Arr: IF Metall, H&M och Handels

Women’s access to job and income has proven key contribu­ ting factors to empowerment and societal development. At the same time challenges remains to ensure living wages and the possibility to negotiate working conditions at factory level and also at a national level. What are the responsibilities of the key actors: trade unions, suppliers, government to contribute to women’s empowerment through the right to unionize and to living wages? What role can a global buyer take for a positive change? Medverkande: TBA , IndustriAll,

H&M, UN Women.

Qvam 14:00–15:30

Abortion rights in a world of resistance Arr: RFSU (The Swedish Association for Sexuality Education)

It’s the basic right of every woman to decide whether and when to have a child without putting her health or life at risk. Still almost 50 000 women die each year from causes that could easily be prevented via legal and safe abortions. The opposition against the right to abortion is growing and their work is Photos: KVINNSAM, GÖTEBORGS UNIV.BIBLIOTEK


ÖPPNAPROGRAMMET LÖRDAG OPENPROGRAM SATURDAY

getting more organized. Come and listen to activists from Tanzania, Mexico and Sweden and hear them describe the opposition they face and the strategies they use to fight back. Panelists: Maria Consuela,

Director Catolicas por el derecho a decider, Anna Dahlqvist, Journalist Author of the book In silence – journies through Europe´s abortion market, Ingrid Frisk, Advocacy officer RFSU, Kristina Ljungros, President RFSU, Cuthbert Maendaenda, Project manager Tanzanian Men as Equal Partners.

Still almost 50 000 women die each year from causes that could easily be prevented via legal and safe abortions.

Resources Professional, Anna Lind, Area Director Zonta Inter­ national, District 21, Kirsten Theisen, Senior Research Chemist Canth 14:00–15:30

Beprövade metoder för jämställdhet Arr: Institutet för Värdeskapande

Under seminariet lyfter vi fram några beprövade metoder för att utveckla jämställdhet och jämställdhetsintegrering och delger erfarenheter från att driva förändring i olika organisationer. Vi berör ledarskapsutbildning (Jämställdhet Genus Ledar­ skap), verksamhetsanalys (ex 3R), könsuppdelad statistik och jämställdhetsarbete i skolans processer, under ledning av några av Sveriges mest erfarna konsulter på området. During the seminar, we highlight some proven methods to develop gender equality and gender mainstreaming; e.g. leadership training, gender statistics, analysis and gender in education. Medverkande: Jesper Jansson,

Pankhurst 14:00–15:30

Prevention of violence against women through ­measurable strategies of lasting impact Arr: Zonta International, District 13, 20 and 21

Regardless of many years of advocacy and involvement of many organizations and governments, violence against women remains one of the most pervasive forms of human rights violations worldwide. Violence against women is a problem for all our societies and connected to issues of equal rights, peace, security, and health. How can cooperation among NGOs and other organizations and countri­ es define measurable and focused prevention strategies of lasting impact? Panelists: Kerstin Ekstrand-

Christiansson, Senior Consul­ tant, Kerstin Ekstrand-Christiansson, Konsult, Tina Hilding, Zonta International, District 21, Malin Irhammar, Former Associate Professor, Maria Jose Landeira Oestergaard, President-Elect Zonta Interna­ tional, Tuija Kirveskari-­ Tähtinen, Independent Human

Konsult Värdeskaparna IVCM, Lena Johansson, Konsult, Torbjörn Messing, Konsult Jämt Skägg, Gertrud Åström, Konsult HelaHUT.

Jensen 14:00–15:30

Ett jämställt offentligt rum – hur aktiverar vi staden? Arr: Malmö stad

Som offentlig verksamhet ansvarar Malmö stad för att leda och utveckla nya sätt att jobba aktivt med jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet för ett inkluderande stadsrum. I ett samtal kring ett offentligt rum för alla berättar represen­ tanter från Malmö stad om hur de arbetat med allt från stora kulturarrangemang till håll­bara mötesplatser i stadens offentliga rum. Ett exempel är Rosens Röda Matta, en annorlunda aktivitetsyta skapad av och för unga tjejer i samarbete med Malmö stad. In a discussion representatives from the City of Malmö describe how they work with activities such as large cultural events to sustainable meeting places in the public space of the city. Medverkande: Elisabeth

Lundgren, kulturdirektör Malmö stad, Moa Björnson, processledare Malmö Stad, Anders Dahlbäck, landskaps­ arkitekt och projektledare Malmö Stad, Karin Karlsson, tidigare projektledare Malmöfestivalen och Eurovision Song Contest, ordf. i Festival­sverige, Julia Magnusson, Stadsområdet Öster Malmö stad, Vlora Makolli, EIM (Engagerad i Malmö), Ola Melin, avdelnings­ chef stadsmiljöavdelningen Malmö stad Bríet 14:00–15:30

Women's Human Rights Forum: 20 years of Beijing Platform for Action for Women Arr: un women

The high-level event will provide an opportunity to examine the progress made, lessons learned and challenges ahead related to the realization of human rights of women. The event will also highlight the importance of integrated use and full implemen­ tation of CEDAW and the Beijing Platform for Action. Panelists include UN Women Executive Director, Ms. Phumzile MlamboNgcuka and other high-level representatives of governments, civil society and United Nations. Medverkande: Ms. Phumzile

Mlambo-Ngcuka, Executive Director UN Women.

Salimi 14:00–15:30

Säkerhet för ­Afghani­stans kvinnor – 12 år senare Arr: Folk och Försvar, Försvarshögskolan, Svenska Afghanistankommittén

Vad skapar säkerhet för kvinnor i Afghanistan? Sverige har haft ett omfattande engagemang i Afghanistan under de senaste 12 åren, och det finns en ännu längre historia av civilsamhäl­ lesinsatser i landet. I detta seminarium diskuterar vi hur olika aktörer har arbetat med kvinnors säkerhet i Afghanistan och hur resultaten ser ut. Vi tar också upp Afghanistans framtid, bortom 2014, och frågar oss vilka lärdomar Sverige tar med sig från insatserna i landet. Medverkande: Hillevi

Engström, Biståndsminister (m), Helene Lackenabuer, forskare vid FOI, Anna-Karin Johansson,

generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén, Anna Björsson, Gender Field Advisor Försvarsmakten. de Beauvoir 14:00–15:30

Vårdnadsfred och Jämställt Föräldraskap Arr: Sveriges Makalösa För äldr ar & Barn

Cirka 7 000 vårdnadstvister sker i Sverige varje år, till en kostnad av minst 200 000 kr per tvist. För att inte tala om det trauma det ofta innebär för ett barn och den stress det innebär för föräldrarna. Väldigt ofta skapar också en långvarig vårdnadstvist också i hot om våld, om relationen inte redan föregåtts av våldsinslag. Ekonomiskt våld är ett fenomen som inte fokuserats tillräckligt väl, där den ekonomiskt svagare parten (ofta kvinnor) hamnar i destruktivt underläge. En ny bok presenteras. Economic Violence is a phenomen in Sweden not as well focused upon, as other types of violence. A new book focuses on this. Translation into English. Medverkande: Märta Brandts, projektledare SMF, Catarina Danso, ordf. SMF, Karin Edman, organisationsutvecklare SMF, Sophia Lövgren, generalsekre­ terare Sveriges SMF.

Cirka 7 000 vårdnadstvister sker i Sverige varje år, till en kostnad av minst 200 000 kronor per tvist. Hooks 14:00–15:30

The job market for women with a visual impairment Arr: Synskadades ­r iksförbund, Nordiska kvinnokommittén

This seminar will highlight aspects of obstacles and opportunities in finding, aquiring and keeping a job for women with a visual impairment. Medverkande: TBA

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 83


Eskilstuna kommun skall bli en av landets mest jämställda kommuner. Vi arbetar med att kvalitetssäkra service, tjänster och bemötande så att vi kan svara på frågorna »Vem får vad – på vilka villkor – och varför«. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska få service på lika villkor. Våra medarbetare ska ha kunskap och kompetens om normer, strukturer och mönster som styr fördelning av resurser och om beteendemönster. Det kräver en hög kunskapsnivå i hela organisationen.

Kom och träffa och samtala med politiker, personal och brukare. Du får konkreta exempel på vårt arbete med att jämställdhetsintegrera våra tjänster till flickor och pojkar, kvinnor och män inom många områden – allt från stadsplanering, räddningstjänst, fritidsgårdar, museer till socialtjänst, med mera.

Är du nyfiken på hur vi arbetar med kommunens utåtriktade verksamheter och jämställdhet? Vill du veta mer – kom till vårt seminarium och få konkreta exempel. Här träffar du politiker och personal. Dessutom får du också träffa några kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar som arbetar med att utbilda både andra kolleger och personal om jämställdhet. Varmt välkommen!

www.eskilstuna.se/jamstalld


ÖPPNAPROGRAMMET LÖRDAG OPENPROGRAM SATURDAY

Davis 14:00–15:30

Doris Film in Action Arr: Doris Film

Doris Film presenterar två pågående projekt 2013-2015. Doris Dataspel; 2012 påbörjade Doris Film ett samarbete med Skövde Högskola, Dataspels­ utveckling. Work in progress med Doris Dataspel – Alex och museets mysterium. Teamet har kvinnor på alla beslutsfattande positioner. Women on line; fokus är att skapa ett lärande och stärka NGOs att nå ut med sitt budskap digitalt. Att med en mobiltelefon/dator nå ut med ett visuellt budskap på internet. Computer game developed from the Doris manifesto, in collaboration with Skövde university. WOMEN ON LINE; internet workshop to enable women to reach out with film messages and be visible on internet. Medverkande: Isabella Billgren,

Student/Projektledare Skövde Universitet, Mathilda Bjarnehed, Student/Lead Writer Skövde Universitet, Jenny Brusk, Adjunkt Data­vetenskap Skövde universitet, Maria Eng, Regissör Doris Film, Annika Hellström, Filmproducent Doris Film, Lisa Lindén, Dramaturg, Genusvetare Doris Film, Pia Tjäder, Manus­­författare/regissör Doris Film. Gudrun 14:00–15:30

Religious dialogues – hopes and fear Arr: The Swedish Ecumenical Women's Council

Women from different religious backgrounds discussing with Amina Wadud about women’s contribution och situation in religious contexts, both on an academic and a grass root level. How can we support each other? What are our hopes and fear? Panelists: Helene Egnell, Bishop’s Advisor, The Centre for Inter Faith Dialogue, Stockholm, Amina Wadud, Professor in Islamology (US), Annika Damirjian, General Secretary, Swedish Ecumenical Women´s Council. More names TBA.

Taikon 14:00–15:30

Media activism Arr: Allt är Möjligt och Feministiskt Perspektiv

An exchange of experiences,

methods and best practices on media activism. Context, examples and visions in Sweden, Estonia and Iceland. The seminar will explore possibilities of media activism networkning based on the goals regarding gender and media of the Beijing Platform of Action. An exchange of experiences, methods and best practices of media activism in Sweden, Estonia and Iceland based on the goals regarding gender and media of the Beijing Platform of Action. Panelists: Thora Kristin

Asgeirsdottir, editor Stígamót, Ilvi Cannon, board member ENUT, Eva Lindholm, journa­ list/moderator Feministiskt Perspektiv, Simone Lindsten, vice president Allt är Möjligt.

Furuhjelm 14:00–15:30

Fly united! Hur utvecklar och förstärker vi den nordiska plattformen för kvinnors hälsa med internationellt perspektiv? Arr: 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Nordisk plattform ett bygge för kvinnors hälsa och feminismens framtid i Norden Medverkande: TBA

Sundström 14:00–15:30

Duktiga flickor kostar inte – Hur skapar vi ett hållbart jämställdhetsarbete i skolan och förskolan? Arr: Sveriges Kvinnolobby, Kvinnliga Akademikers Forum, Delta Kappa Gamma, Skolverket, Nordiska ministerr ådet och Natio­ nella genussekretariatet

Skolan och förskolan är central för att skapa ett jämställt samhälle. Jämställdhet har varit inskrivet i skolans styrdoku­ ment sedan 60-talet. Idag tenderar fokus att läggas på pojkarnas allt mer försämrade skolprestationer. Hur ser det ut för flickor som inte klarar målen? Hur arbetar skolan strategiskt för att uppnå jämställdhet i skolan och i samhället? Vad kan de nordiska ländernas skolutvecklare lära av varandra för att stärka alla flickors och pojkars lärande i förskolan och skolan? Medverkande: Cecilie

Norgaard, sociolog och genus­vetare, ­förfat­tare och konsult

Mangfold – om køn, kultur og uddannelse, Mia Heikkilä, Fil dr. och lektor i pedagogik, specialiserad i utbildningsorga­ nisationers genus- och jämställdhetsut­maningar Mälardalens högskola, Lisa Tengnér ­Andersson, genuspedagog. Moderator: Bosse Parbring, Nationella sekre­tariatet för genusforskning.

Medverkande: Malin Gustavs­

son, konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, Ekvalita, Tiina Rosenberg, teater- och genus­ vetare, rektor, Konstuniversitetet i Helsingfors.

Stéenhoff 14:30–15:30

Mina vackra ögon – en gapig teaterföreställning om kärlek, ångest och MIG! Arr: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Teatergruppen Blaue Frau ger föreställnigen Mina vackra ögon som bygger på Nina Hemmings­ sons dikter och serier. »Någon­ stans i rummet – en ensam man på jakt efter en funktion, en plats, en kärlek. Vid bardisken – två kvinnor endast beväpnade med sköra hjärtan och hem­ mingssonskt vassa repliker.« Blaue Frau är en feministisk teatergrupp som ifrågasätter könsroller och maktstrukturer i samhället och på teatrarna. Blaue Frau är den samnordiska teatergruppen Subfraus finländska lillasyster. The theater group Blaue Frau’s Mina vackra ögon – a mouthy touring performance about love, angst and ME! Blaue Frau is a feminist theater group that questions gender roles and power structures. Skådespelare: Joanna Wingren, Sonja Ahlfors, Robert Kock.

Stéenhoff 15:30–16:30

Samtal om feminism och teater Arr: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Teater – av vem, för vem och på vilka villkor? Vad kan feminis­ men ge teatern? Vad kan teatern ge feminismen? Vad kan vi göra för att öka jämställdheten inom teaterfältet? Vi inbjuder till ett samtal om feminism och teater med Tiina Rosenberg och Malin Gustavsson, båda för tillfället verksamma i Finland, men med inblick i hela Norden. Discussion on feminism and theatre: What can feminism do for theatre and what can theatre do for feminism? What can we do to promote gender equality within theatre?

– Is militarism, rather than war, the opposite of peace? CYNTHIA ENLOE

Sundström 15:30–16:30

Women’s power to stop war Arr: Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) Sweden together with The Swedish Women’s Lobby and The Swedish Women of the Left

Militarism builds on the patriarchal idea of violence and control. Is militarism, rather than war, the opposite of peace? Militarism affects the Nordic region in several ways. We have armies and participate in wars in other parts of the world. We produce and sell weapons; we arm ourselves as well as others. Furthermore, people in the Nordic countries are affected by different forms of violence, hence lacking security. How can we use feminism to redefine peace and struggle against militarism? Panelists: Cynthia Enloe,

Adjunct Professor of Political Science, Clark University, Josefine Karlsson, Secretary General, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 85

2 0 5


Pankhurst 16:00–17:30

Faget og ­Feminismen Arr: ASI (Is), SAK (Fi), LO i Danmark, Norge og Sverige

En løn, man kan leve af. Et arbejdsliv, man kan holde til. Og et velfærdssamfund, hvor man kan virke, arbejde og give børn en god opvækst. Faget er en drivkraft for feminismen og for ligestillingen mellem mænd og kvinder. Kom og hør hvorfor. Og hvor den »faglige ­feminisme« vil hen. Medverkande: TBA

Davis 16:00–17:30

Migrantkvinnor och arbetsmarknaden

2 4 8

Arr: RIFFI RIksförbundet Internationella Föreningen för Invandr arkvinnor

För kvinnor med invandrar­ bakgrund är sysselsättnings­ graden endast 50%. Konsekven­ serna av utanförskapet innebär att dessa kvinnor ofta blir isolerade och många lider av både psykisk och fysisk ohälsa. Kvinnor med invandrarbak­ grund har generellt sett sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Panelen samtalar utifrån svenska förhållanden om svårigheterna men också möjligheterna i en alltmer globaliserad värld. The employment rate for immigrant women in Sweden is only 50%. The panel will discuss Swedish conditions of the difficulties but also opportunities in an increasingly globalized world. Medverkande: TBA

Gudrun 16:00–17:30

Women’s food ­sovereignty in the global south Arr: Svalorna Indien Bangladesh

Women farmers perform a large part of the small scale agricul­ ture around the world, but they are rarely recognised as farmers or get control of resources and incomes. Food sovereignty is a matter of social justice and of shifting the power balance from export-oriented agribusiness to localised and sustainable food systems. Meet activists and organizations from Asia and Latin America that work with food sovereignty as a concept

and as practice to empower marginalised women. Panelists: Monica Erwér,

Director Svalorna Indien Bangladesh, Sheelu Francis, Director Women’s Colective, Karin Nansen, Programme coordinator Redes/Framtids­ jorden . Hooks 16:00–17:30

Women and Disability Arr: The Atlas-alliance

SINTEF will, together with representatives from the south, have a presentation related to their researchwork on the situation of women with disabilities. Panelists: Cecilia Nleya,

Deputy Director Rehabilitation Services Ministry of Health, Zimbabwe, Tone Øderud, Senior r­ esearcher Sintef. Taikon 16:00–17:30

Journalism with a feministic perspective Arr: Feministiskt Perspektiv, Allt är Möjligt

Exchange of experiences on gender in news media represen­ tation and journalistic content. Participants from Estonia, Iceland and Sweden will present the latest from each context on monitoring and producing gender aware journalism. Based on the goals regarding gender and media in the Beijing Platform of Action focusing on analysis, criticism and demands on journalism with a feministic perspective. Panelists: Anna-Klara Bratt,

editor in chief Feministiskt Perspektiv, Maria Edström, researcher Nordicom, Kristin Einarsdottir, filmmaker Stigamót, Reet Laja, chair­ person ENUT, Jenny Rönngren, board member/moderator Allt är Möjligt.

Furuhjelm 16:00–17:30

Den Nordiske Modellen – kriminalisering av kjøp av sex – hva skjer i Europa? Arr: Kvinnefronten i Norge, Svanegruppene, Danmark, ROKS, Sverige, Stígamót, Island

Sårbarhet, fattigdom og organisert kriminalitet sender kvinner inn i prostitusjon.

86 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Prostitusjon er betalt voldtekt, hvor menn er kjøper i et sexmarked styrt av profitt og vold. Island, Norge og Sverige har kriminalisert kjøp av sex. Feministene forteller om kampen for lovforbud, politiet om erfaringene med loven. Vi ser en holdningsendring hos yngre menn: menns seksualitet kan endres. Kvinner med ­prostitusjonserfaring organi­serer seg og krever lovforbud. Hva skjer i Danmark, i Europa, i FN?

teatergrupp som ifrågasätter könsroller och maktstrukturer i samhället och på teatrarna. Blaue Frau är den samnordiska teatergruppen Subfraus finländska lillasyster.

The Nordic Model criminalizes the buying of sex. Iceland, Norway and Sweden see prostitution as prepaid rape and men are buyers in a sex-market built on profit and violence. Experiences with the law.

Sonja Ahlfors, Robert Kock.

Medverkande: Angela

Beausang, Ordförande ROKS Simon Häggström, Etterforsker Polisen, Stockholm, Guðrún Jónsdóttir, Talskona Stígamót, Rachel Moran, Executive director SPACE Int., Dorit Otzen, Prosjektleder Svane­ gruppene, Agnete Strøm, Internasjonalt ansvarlig Kvinne­ fronten i Norge, Margareta Winberg, Ordförande UN Women Sweden.

Sundström 16:40–16:30

Secularism and women’s Rights Arr: Kvinnor ättsförbundet

Maryam Namazie will speak about how nude protest and the frankness of women’s bodies can be an important challenge to religion, the religious-Right and discrimination against women and a defence of secularism and equality. Speaker: Maryam Namazie.

Stéenhoff 17:00–17:30

Mina vackra ögon – en gapig teaterföreställning om kärlek, ångest och MIG! Arr: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Teatergruppen Blaue Frau ger föreställnigen Mina vackra ögon som bygger på Nina Hemmings­ sons dikter och serier. »Någon­ stans i rummet – en ensam man på jakt efter en funktion, en plats, en kärlek. Vid bardisken – två kvinnor endast beväpnade med sköra hjärtan och hem­ mingssonskt vassa repliker.« Blaue Frau är en feministisk

The theater group Blaue Frau’s Mina vackra ögon – a mouthy touring performance about love, angst and ME! Blaue Frau is a feminist theater group that questions gender roles and power structures. Skådespelare: Joanna Wingren,

Sundström 17:30–18:30

Feministisk stafett: ­ igration, integration och M arbete i en globaliserad värld Arr: Internationella kvinno­­­­f örbundet (IKF), Kurdistans kvinnoförbund i Sverige (KKF-S), Kvinnor ätts­f örbundet (KRF), Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige och Sveriges Kvinnolobby

Hur har globalisering av kapital, företag, människor och oreglerade arbetsmarknader påverkat migrationsströmmar och livsvillkor för kvinnor i Norden? Hur ser arbetskraftsta­ len ut för utlandsfödda kvinnor? Välkommen till en feministisk stafett för att diskutera hur villkoren kan förbättras så att de jämställdhetspolitiska målen fullt ut ska gälla för alla kvinnor. Medverkande: TBA

sundström 17:30–18:30

Partidebatt om ­jämställda löner! Arr: 15:53-rörelsen

Om lönegapet ska minska måste vi ändra strukturer i samhället. Det är dags för partierna att visa hur. Kvinnorörelsens organisa­ tioner, politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer har gått samman i 15:53-rörelsen för att gemensamt trycka på för att kvinnor ska få lön hela dagen! Välkommen till en partidebatt där det jämställda samhället med jämställda löner står i fokus! Medverkande: Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet, Åsa Romson, Språkrör Miljöpartiet Jonas Sjöstedt, Partiledare. Vänsterpartiet. Fler medver­ kande tba.


I all änhetens tjänst? När normer styr myndighetsarbete

Hur påverkar normer kring kön myndigheters arbete? Vilka konskvenser får det för dig som medborgare? Och hur kan en förändring bli möjlig? De frågorna arbetar 18 myndigheter med på uppdrag av regeringen. Välkommen till ett seminarium där myndigheterna berättar om hur de arbetar för att skapa verksamheter som tjänar alla likvärdigt, varvat med forskning samt personliga och politiska perspektiv. Medverkar gör bl.a. Kerstin Alnebratt, Claes Schmidt/Sara Lund och Niclas Järvklo. Tid: lördag kl. 10.00-12.00 Plats: QVAM, Malmö Mässan. Seminariet arrangeras av myndigheter som medverkar i satsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Information om satsningen finns tillgänglig på Jämställ.nu.

För dig som söker fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Vi ses i monter

D15

Jamstall.nu


www.plansju.se

Norrbotten associeras ofta med machokultur, stål

Samverkan mot våld

och gruvor. Kulturen och de kreativa näringarna som också blommar får tyvärr inte samma utrymme. Norrbotten har ett aktivt jämställdhetsarbete som gett resultat tack vare samverkan. Vi är det

NORRBOTTEN

första länet i Sverige där alla kommuner och

Samverkan för jämställdhet

landsting har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet. Inför Nordiskt Forum

NORRBOTTEN

har även ett pris för bästa jämställdhetsarbete i länet på 50 000 kronor instiftats.

Program Samverkan

Fredag 13/6 kl 14-16 i Briet

för folkhälsa

Frilansskribenten och opinionsbildaren Åsa Petersen och moderator Tanya Jendersen diskuterar jämställdhet och läget i länet.

NORRBOTTEN

Alla kommuner och landstinget i Norrbotten har undertecknat Den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Piteå Kommun har arbetat med att förbättra pojkars läsförståelse. Lena Sturk, processledare HÅJ och Helena Stenberg kommunalråd, Piteå Kommun.

Åsa Petersen, ledarskribent på Dagens Arena, frilansjournalist och opinionsbildare. Foto: Kristian Pohl

Kampanjen ”Bryt tystnaden” handlar om att våga agera och våga ställa upp om någon utsätts för våld. Marianne Karlsson, länssamordnare Samverkan mot våld & Johan Forsberg, hockeyspelare Luleå Hockey. Jämställdhet är tillväxt – om Norrbottens regionala handlingsplan för jämställd tillväxt. Pia Ramirez Måård, Winnet Norrbotten och Johan Antti, Länsråd Länsstyrelsen Norrbotten.

Johan Forsberg, Luleå Hockey, är hockeyspelaren med feministiska sympatier och kritik mot mansrollen.

IT-forskning kopplat till genus. Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor och prorektor Luleå tekniska universitet. Vinnaren av utmärkelsen Norrbottens bästa jämställdhetsarbete presenteras.

Den romska orkestern Terno Drom med Tanja Hagert.

Avslutande paneldebatt om utmaningar i arbetet för jämställdhet i Norrbotten.

Monter

D7

Välkommen till Norrbottens monter (D7) och träffa personer som kan berätta om jämställdhetsarbete som sker i Norrbotten.

mues Följ våra bloggare Emma Gra s och Johan Berglund, Norrbotten ungdomsambassadörer. och Blogg: www.norrlandspepp.se https://johanberglund.jux.com Twitter: @norrlandspepp

Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå tekniska universitet, Kommunförbundet Norrbotten, Winnet Norrbotten


ÖPPNAPROGRAMMET SUNDAG OPENPROGRAM SUNDAY

SÖNDAG15/6 sundström 09:00–10:30

Furuhjelm 09:00–10:30

Vrålåret 2014: När barn & ungdomar får avgöra valåret 2014!

Women's rights in Swedish foreign policy post 2015

Arr: Makalösa För äldr ar i samarbete med Sveriges Kvinnolobby

Arr: Individuell Människohjälp

Valåret 2014 har skapat en intensiv politisk debatt. Men Makalösa barn och ungdomar vill gå från ord till handling! Vad behöver ske politiskt för att nå våra jämställdhets- och ungdomspolitiska mål? Makalösa Föräldrars politiska ungdomsgrupp bjuder in ungdomsförbunden till debatt! Medverkande: TBA taikon 09:00–10:30

Takes two to tango arr: Familiens Forening

Hvad er ligestilling? Er kvinder lidt handikappede i forhold til mænd, hvorfor de skal have lov til at tyvstarte, hvis vi skal nå målstregen samtidig? Eller ­betyder ligestilling at vi skal behandles ens, med de samme muligheder i udgangspunktet, med den konsekvens, at den bedste mand så når målstregen først? Vi sætter fokus på evolution af køn, den kønnede økonomi, prostitution, repro­ duktion, familiepolitik, vold og klima. Vi håber at mange vil være med i vores dans og til en god disput. It seems that males are isolating in castles, females in palaces, only to confirm their own opinions – why don't meet and talk? And – who knows – maybe – sweet music will appear. They might even dance. Medverkande: Torsten Balslev,

Ligestillingskonsulent Familiens Forening, Janus Bang, Medie­ konsulent Familiens Forening, Kresten Lidegaard, Biolog Familiens Forening, Kim Lindgreen, Tandlæge Familiens Forening.

Medverkande: Kirsten Almås, prost Norska kyrkan, Marianne Bjelland Kartzow, professor Oslo Universitet, Annika Borg, präst, författare, debattör Svenska kyrkan, Sensus.

Political debate. Panelists: TBA

Workshop on privileges and alliances

Jämställdhet i kris

Arr: Tabú/Jafnréttisskólinn /Femínistafélag Íslands

Arr: Socialdemokr atiske kvinnor i Norden/SAMAK

Den ekonomiska krisen har drabbat hela Europa hårt, och vi ser ständigt konsekvenserna av det. Har krisen påverkat kvinnor och män olika? Hur kan fokus på jämställdhet lösa ­utmaningarna och säkra vår framtida välfärd?

Medverkande: Mia Hanström,

Likestillingsansvarlig Åland, Katrin Juliussottir, Viceord­ förande Den sosialdemokratiske allianse, Carina Ohlsson, Ordförande s-kvinnor, Helga Pedersen, Nestleder Arbeiderpartiet, Lisbeth Pedersen, Afdelingsleder SFI – Det nationale forsknings­ center for vedfærd, Kjersti Stenseng, Leder Sosialdemokra­ tiske k ­ vinner i Norden. Gudrun 09:00–10:30

What’s in it for me? Därför behövs feminist­ teologin! Arr: Nordisk Ekumeniska Kvinnokommitte

Feministteologin är nödvändig­ het för kyrkans överlevnad! Vad betyder det för kvinnor idag? Varför är det viktigt för oss? Vad ger det dagens kvinnor? Två framstående nordiska feministteologer föreläser och samtalar utifrån sin forskning och erfarenhet.

Walker, Author, lecturer, original leader and founder of Third Wave Feminism. Time Magazine named her one of the most influential leaders of her generation.

Salimi 09:00 –10:30

jensen 09:00–10:30

The economic crisis in a gender perspective. The economic crises have hit the European countries severely and we still see the consequences of this.

Medverkande: Rebecca

Honoring and supporting both choices – to have a child or not – leads to a more healthy and balanced society.

What are your privileges? Together we will explore our privileges as citizens of modern society. In what way does your gender, sexuality, skin color and (dis)abilities affect your daily life? We will ponder the various ways we construct our identities, discuss the boundaries of our existence, and define our rights as citizens. In this light hearted workshop we will interrogate the privileges many of us possess and discuss how we can be allies in this battle. Medverkande: Auður Magndís Auðardóttir, Ms. Jafnréttisskó­ linn, Embla Guðrúnar Ágústsdóttir, Ms. Tabú.

REBECKA WALKER /DAVID FENTON

Hooks 09:00–10:30

Motherhood Arr: Haro Sverige, SAMFO Danmark

Motherhood can be one of the most enriching and formative experiences of a woman’s life, and also very challenging. Alas, contemporary feminism often skews toward a more academic and political discussion of basic needs and rights, but remains skeptical of women who decide to have children from out of longing, love and personal growth. Today we talk about the importance of honoring both choices, and why supporting both decisions—to have a child or not—leads to a more healthy and balanced society.

What are your privileges? In what way does yout gender, sexuality, skin color and (dis)abilities affect your daily life? Davis 09:00–10:30

Empowerment af piger og kvinder – Nordisk seminar for undervisere af piger og kvinder i volds­ forebyggelse/selvforsvar Arr: Voldsforebyggelse i pr aksis

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 89


Vold mod kvinder er stadigvæk en af de største forhindringer for ligestilling i verden, også i Norden. Mange organisationer har udviklet undervisningspro­ grammer specielt for piger og kvinder om hvordan de kan forebygge (nedsætte deres risiko for at blive udsat) og håndtere kønsspecifik vold. På seminaret vil undervisere fra de nordiske lande mødes for at udveksle erfaringer, visioner og udfordringer i deres arbejde. Og for at diskutere indput til slutdokumentet. A seminar where organisations that have developed programs specifically for girls and women on how to prevent violence can meet and exchange methods and challenges in their work. Medverkande: TBA, Jente­

forsvaret, Norge, Feministiskt självförsvar, Sverige, Chris Poole, voldsforebyggelses­kon­sulent Voldsforebyggelse i Praksis, Danmark. Fler namn TBA. de Beauvoir 09:00–10:30

Varför prata om sexuella övergrepp? Arr: Föreningen Stor asyster

Föreningen Storasyster vill att alla som varit med om en våldtäkt ska kunna prata om det. Alla som varit med om ett sexuellt övergrepp. Alla som varit utsatta för sexuellt våld. Det finns olika sätt att prata och ventilera och dagens samhälle präglas av #-kampanjer där fler och fler berättar sin historia. Därmed står det klart att det behövs ett öppet klimat med mottagare. Vikten av att prata om det ligger både på en individ- och en samhällsnivå. Föreningen Storasyster has a wish, that everyone who has experienced rape, sexual assault or sexual violence in any way should have the opportunity and conditions to talk about it. Medverkande: Sanna Bergen-

dahl, grundare och verksam­ hetschef Föreningen Stora­ syster, Ulrika Persson, vice ordf. Föreningen ­Storasyster. Canth 09:00–10:30

Duktiga pojkar och unga arga kvinnor Arr: Grön ungdom

En panel med en representant från Grön ungdom och intres­santa aktörer diskuterar

ojämlikheter i villkoren, kraven och bemötandet i arbetet mot unga tjejer och killars psykiska ohälsa. Vilka antaganden görs? Vilka lösningar dominerar? Och hur spelar klass och etnicitet in? Medverkande: Magda Rasmusson, språkrör Grön ungdom.

Bríet 09:00–10:30

My body my rights? ­ bortion under attack in A Europe Arr: Amnesty International

Malta is one of four countries in the world with a total ban on abortions. Women and girls can under no circumstances get an abortion and are criminalized if they try. In Ireland, girls and women who have become pregnant as a result of rape and incest, are still denied access to legal and safe abortion. In Spain the conservative government recently proposed restrictions to the abortion laws that were introduced as late as in 2010. The right to abortion is under attack in Europe. Millions of girls and women are denied the right to decide over own their body. Women’s sexuality is controlled by their family, community, religious institu­ tions and by law. Action is needed now! Panelists: TBA

Pankhurst 11:00–12:30

Ministerpanel: Sammen om ­ligestilling i 40 år Arr: nordisk ministerr åd

De nordiske ministre vil deltage i en paneldiskussion, hvor Nordens udfordringer inden for ligestilling vil blive debatteret. Paneldiskussionen vil bl a handle om ligestillingsudford­ ringerne i forhold til en nordisk kontekst samt en diskussion af nordens rolle globalt i dag og i fremtiden. The Nordic ministers will address strategic efforts, policies or programmes to promote gender equality. The discussion will focus on challenges and how the Nordic co-operation can contribute globally. Medverkande: TBA

90 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Qvam 11:00–12:30

Feminism, the antipode of nationalism Arr: Kvinna till Kvinna

Nationalism is growing stronger in Europe. Before the EU elections, nationalist movements organized themselves, trying to form a group in the EU Parlia­ ment. In Scandinavia nationalist parties are increasing in popularity. How does this effect women’s rights and equality? Is masculinity and the concept of family being redefined? Kvinna till Kvinna presents a new report on nationalist movements and political parties’ influence on women’s human rights and equality. Panelists: Lena Ag, Secretary

General Kvinna till Kvinna, Rada Boric, Director Centre for Women’s Studies, Croatia, Lina Habou Habib, Executive Director CRTD.A, Lebanon, Annika Hamrud, Journalist EXPO, Moderator: Agneta ­Nordin, Moderator: frilans­ journalist Lokatt Media. de Beauvoir 11:00–12:30

Ingen skall leva under våld och förtryck i hederns namn. Hur gör vi skillnad? Arr: Elektr a Fryshuset

Enligt en svenska nationell rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­ frågor och Socialstyrelsen om hedersproblematik i Sverige lever minst 70 000 unga med starka restriktioner i deras vardagliga liv. 70 000 unga i Sverige utsätts för vardagsheder, dvs hedersvåld och förtryck 24 timmar om dygnet. Dessa restriktioner innebär stora hinder för unga vars mänskliga rättigheter begränsas dagligen. Under detta seminarium lyfter Elektra upp för de arbetar förebyggande mot våld och förtryck i hederns namn. Panelists: Alán Ali, Verksam­

hetsansvarig Elektra Malmö Fryshuset Elektra, Nadja Aria-Garystone, Verksamhets­ ansvarig Elektra Göteborg Fryshuset Elektra, Zubeyde Demirörs, Verksamhetsansva­ rig Elektra Stockholm Fryshuset Elektra, Ali Wail, Projektledare (Sharaf Hjältar), Elektra Malmö Fryshuset Elektra.

samhetsansvarig Elektra Malmö, Roshna Ali, projekt­ledare (Sharaf Hjältinnor) Elektra Malmö, Nadja Aria-Garystone, verksamhetsansvarig Elektra Göteborg, Armin Azadkhah, projekt­ledare Elektra (Sharaf Hjältar) Göteborg, Sara Bessa, projektledare (Sharaf Hjältinnor) Elektra Göteborg, Zubeyde Demirörs, verksamhetsansvarig Elektra Stockholm, Ali Wail, projektledare (Sharaf Hjältar) Elektra Malmö. Furuhjelm 11:00–12:30

A United North for

UNSCR 1325: Women, Peace and Security

Arr: Oper ation 1325, Forum 1325 Norway, 1325 Network Finland and WILPF Denmark

This workshop will gather specialized Nordic civil society actors working with Resolution 1325 to a unique meeting. Do you want to contribute to a discussion on how the Nordic civil society could collaborate to advance the Women, Peace and Security agenda? Come join us and share your own experiences thought on today’s implementa­ tion of Resolution 1325 and the way forward, or just learn from other Nordic colleagues working in the same field. Panelists: Representatives from the organising organisa­ tions and 1325-networks will participate in the workshop. Facilitator is Marianne Laxén, President of WILPF Finland.

Taikon 11:00–12:30

Hvordan mobilisere mot porno? Arr: Kvinnegruppa Ottar

Phd i historie Trine Rogg Korsvik forteller om sin forskning på kampen mot porno i Norge på 1970- og 1980-tallet. Fra å være regnet som et spørsmål om seksualmoral, ble kamp mot porno en av de viktigste feministiske kampsakene. Erfaringene fra den brede feministiske anti-pornobevegel­ sen gir viktige kunnskaper for dagens aktivister. Medverkande: Trine Rogg

Korsvik, Phd.

Medverkande: Alán Ali, verk­-

Photos: SUSAN B. ANTHONY /KVINNASAM, GÖTEBORGS UNVIV.BIBLIOTEK


ÖPPNAPROGRAMMET SUNDAG OPENPROGRAM SUNDAY

bidra till genomgripande förändringar av samhället. The feministic breakthrough has arrived. Feministiskt initiativ will talk about how to take place in parliament, why an independent feministic party is needed and how we want to contribute. Medverkande: Maria Borg-

ström, EP-kandidat F!, Linnéa Bruno, riksdagskandidat F!, Kenneth Hermele, riksdags­ kandidat F!, Victoria Kawesa, riksdags­kandidat F!, Katerin Mendez, riksdags­kandidat F!, Jazz Munteanu, EP-kandidat F!, Gita Nabavi, riksdags­kandidat F!, Sissela Nordling Blanco, talesperson F!, Gudrun Schyman, tales­person F!, Stina Svensson, talesperson F! Jensen 11:00–12:30

Film­­visning och panelsamtal: Heders­relaterat våld och förtryck – Hur ska vi våga, vilja och kunna göra skillnad? Arr: Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime

FAIR SEX /JASMIN STORCH

Gudrun 11:00–12:30

Davis 11:00–12:30

Kvinnor på toppen – dags för lika villkor i arbete, lön, utbildning och karriär!

Everyday sexism in an international and Nordic context

Arr: 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Arr: Dansk Kvindesamfund & The Everyday Sexism Project

Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär.

Lagstiftning och Fair Sex mot trafficking

Laura Bates, the founder of the internationally acclaimed The Everyday Sexism Project and Dansk Kvindesamfund, will present their work to uncover and battle sexism – in an international and nordic context.

Arr: RealStars

Panelists: Laura Bates,

Medverkande: TBA

Hooks 11:00–12:30

Fair Sex – ett nytt sätt att stoppa sextrafficking och övergrepp. För att bekämpa människo­handel är en fungerande lag­stiftning mot sexköp ett fundament men det behövs också förebyggande arbete i samhället. Vad finns för initiativ för att förebygga och engagera olika aktörer och företag mot trafficking? Att minska efterfråga är dessutom en del av EU:s direktiv mot trafficking. Vad finns det för goda exempel? Medverkande: Karl-Magnus

Hansson, Polisinspektör Malmöpolisen, Pernilla Holmgren Larsson, Moderator, Carina Högberg, VD o Hotel Flora, Malin Roux Johanson, Verksamhetsledare RealStars, Stéphanie Strnad, Sekreterare Hotel Flora.

Founder/writer The Everyday Sexism Project, Ulla Tornemand, Vice chairwoman Dansk Kvindesamfund. Canth 11:00–12:30

Från lobbyism till politiskt parti Arr: Feministiskt Initiativ, F!

Det feministiska genombrottet är här. Feministiskt initiativ tar plats i maktens rum och utvidgar demokratin för alltid. Liberala och socialistiska feminister har vunnit många viktiga strider men nu är det dags för avgörande kvalitativt steg i demokratins historia. Våra riksdagskandida­ ter förklarar varför det behövs ett ideologiskt självständigt feministiskt parti och hur vi vill

Filmvisning och panelsamtal om Hedersrelaterat våld och förtryck – Hur ska vi våga, vilja och kunna göra skillnad. En dokumentärfilm om det brutala hedersmordet på Banaz Mahmod, en ung engelsk-­kurdisk kvinna i England som blev hedersmördad av sin egen familj för att hon ville leva sitt eget liv. A seminar including a movie and a panel discussion about Honourrelated violence and oppression. How to be able and willing to make a difference? A documentary film chronicling the brutal Honour Killing of Banaz Mahmod, a young British Kurdish woman in London, killed by her own family for choosing a life for herself. Directors: Deeyah Khan (as Deeyah), Darin Prindle. Medverkande: Deeyah Khan, Filmregisör, Sara Mohammad, ordförande Riksorganisationen GAPF, Mariam Taheri, GAPFs kontaktperson Riksorganisa­ tionen GAPF.

The survival of the shelters in the Nordic countries The report on violence against women from Fra. Medverkande: TBA, Krise­center

Norge, Krisecenter Danmark, Stígamót Island, Karin Svensson, viceordf. ROKS Sundström 11:00–11:30

I will be Arr: Sveriges Quinnor åd (SweQ) och Marta Center

Swe Q is welcoming Dita Lāce and Iluta Lāce to sing Latvian folk songs. Interpreted from a 21st century feminist perspec­ tive about different aspects of women’s lives – finding personal integrity. The performance will be followed by a conversation in Swedish on how to challenge gender stereotypes and the woman’s choice to be. Medverkande: Kirsti Kolthoff,

SweQ, Dita Lāce, Iluta Lāce.

Sundström 11:30–12:30

Nordiskt Forum och ­feminismens framtid! Arr: Sveriges Kvinnolobby och Kvinneuniversitetet i Norden

Nu ska vi använda energin från Nordiskt Forum för att driva på framåt och skala upp den feministiska organiseringen! Hur ökar vi kvinnorörelsens verkningsgrad och det femi­ nistiska genomslaget? Vad är det vi ska driva och hur ska vi bäst samarbeta? Medverkande: Margaret Eide

Hillestad, ordf. Kvinneuniver­ sitetet i Norden, Ida Östensson, grundare Crossing Boarders och initiativtagare till FATTA!, Sara Bessa, Styrelseledamot, StreetGäris, Gertrud Åström, ordf. Sveriges Kvinnolobby. Moderator: Olga Persson, förbundssekreterare Sveriges Kvinno- och tjejjourer (SKR).

Bríet 11:00–12:30

Mäns våld mot kvinnor och flickor Arr: Roks

Kvinnojourernas överlevnad. Hur ser verkligheten ut i de Nordiska länderna. Fras rapport om våld mot kvinnor i EU. nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 91


Våra seminarie r

Hjälp oss förändra !


PROGRAMÖVERSIKT PROGRAMOVERVIEW

PROGRAMÖVERSIKT Br antenberg 12:00–13:30

Jämställdhets­integrering – Malmös väg från ord till handling

Arr: Malmö stad

Salimi 12:00–13:30

TORSDAG 12/6

Nordic engagement in gender equality, peace and security: achievements, gaps and way forward Arr: Sida

Bríet 12:00–13:30

11:00 ▼ malmö arena 11:00–12:00

Ceremonial opening

Arr: Nordiskt Forum

12:00 ▼ malmö arena 12:00–13:30

Feminism in ­labour

Arr: Nordiskt Forum

Södergr an 12:00–13:30

Omsorgsarbete och ­välfärdssamhälle A Care work and welfare society A Arr: Nordiskt Forum

Wägner 12:00–13:30

Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering A The future of feminism in the Nordic countries and the women’s movement A Arr: Nordiskt Forum

Qvam 12:00–13:30

Miljö, klimat & hållbar utveckling A Environment, climate and sustainable development A Arr: Nordiskt Forum

Pankhurst 12:00–13:30

Nu jämställdhets-­ integrerar vi livet!

arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Canth 12:00–13:30

Eskilstuna kommun – På väg mot jämställdheten arr: Eskilstuna kommun

jensen 12:00–13:30

Jämställdhet en tillväxtfaktor – Hur ska kvinnor och män kunna starta och driva företag på lika villkor? Arr: Region Skåne

Mann som norm og kvinnen som avviker

arr: Norske Kvinners Sanitets­ forening og Nasjonal kompe­ tansetjeneste for kvinnehelse, Oslo Universitets-sykehus, Rikshospitalet

Sundström 12:00–13:30

Ett liv fritt från våld och förtryck är en rättighet! Arr: Länsstyrelsen Öster­ götland

Furuhjelm 12:00–13:30

Hvilke faktorer forhindrer en ligelig repræ sen­tation af kvindelige og mandlige politikere og hvordan ændrer vi det? Arr: Kvinderådet i Danmark

Taikon 12:00–13:30

Ung och jämställd: Kan utvecklingspolitiken vara både och? Arr: LSU – Sveriges ungdomsor­ ganisationer

Gudrun 12:00–13:30

Nästa gång dödar jag dig!

Arr: Kvinnojouren i Ängelholm

de Beauvoir 12:00–13:30

Redskap för framtida gemensamma aktioner Arrangör: KSAN, NordANs kvinnosektion & IOGT

14:00 ▼

Furuhjelm 14:00–15:30

Södergr an 14:00–15:30

Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter A Gender mainstreaming and gender equal enterprises A Arr: Nordiskt Forum

Wägner 14:00–15:30

Arr: Nytkis ry

Arr: Nordiskt Forum

Gudrun 14:00–15:30

Youth empowerment and non-formal education with gender perspective

Qvam 14:00–15:30

Politiskt deltagande och ­samhällsutveckling A Political participation and development A Arr: Nordiskt Forum

Arr: The Åland Islands Peace Institute/Nordic-Baltic Network for Gender Equality in Youth Work

Pankhurst 14:00–15:30

de Beauvoir 14:00–15:30

Vad innebär stats­bidrag för jämställdhets­arbetet Arr: Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor

Canth 14:00–15:30

Mål i sikte? ­ egeringskansliets s­ eminarium R om jämställdhetsintegrering under 20 år

Arr: Svenska kyrkan

malmö arena 15:30–16:45

Jämställdhet en ­ älsofaktor: lika villkor för män h och kvinnors hälsa i Skåne? Arr: Region Skåne

Br antenberg 14:00–15:30

Ligestilling i de kommunale kerneydelser – køn og børn

Peace and ­security

Arr: Nordiskt Forum

16:00 ▼

Södergr an 16:00–17:30

Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär A Women at work, equal pay, education and career A

Arr: Københavns kommune

Salimi 14:00–15:30

Hur ska vi uppnå j­ ämställda löner? Ny strategi och vässade verktyg! Arr: Akademikerförbundet SSR

Arr: Nordiskt Forum

Med religionen som ­ driv­kraft för rätten till sin egen kropp

15:00 ▼

Bríet 14:00–15:30

Violence

Hooks 14:00–15:30

Jensen 14:00–15:30

Arr: LRFs Jämställdhets­a kademi

malmö arena 13:30–15:30

Jämställdhetskartan

Arr: Winnet Västra Götaland

Arr: Regerings­k ansliet

Davis 12:00–13:30

13:00 ▼

Framtidens tillväxt­företag finns inom välfärden

Cooperation of Women’s Associations across Party Lines

Arr: Kvinna till Kvinna

Arr: Plan Sweden

**

Taikon 14:00–15:30

Davis 14:00–15:30

Media – en drivkraft för fred eller konflikt?

Girl Rising – the power of girls education

Arr: 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Arr: Centerkvinnorna

Feministisk ekonomi – ekonomisk och social ­utveckling A Feminist economy – economic and social development A

Heliga familjen, heliga kor eller heliga jämställd­heten? Ett seminarium om att kombinera föräldraskap och företagande

Hooks 12:00–13:30

Leva – Lära – Nära – Livsstilskurs nyckel till ­integrering och gemenskap

Sundström 14:00–15:30

Strategiska vägval för länen – jämställdhets­integrering samt mäns våld mot kvinnor

Arr: Nordiskt Forum Wägner 16:00–17:30

Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva ­rättigheter A Women’s and girls’ bodies – ­sexuality, health and reproductive rights A Arr: Nordiskt Forum Qvam 16:00–17:30

Ny teknologi och media A New technology and media A Arr: Nordiskt Forum

Arr: Länsstyrelserna Sverige

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 93


!

Furuhjelm 10:00–11:30

Pankhurst 12:00–13:30

Arr: Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor

Arr: UN Women nationell kommitté Sverige

Canth 16:00–17:30

Taikon 10:00–11:30

Arr: Nasjonal kompetansetje­ neste for kvinnehelse Oslo Universitetssykehus, Rikshos­ pitalet og Norske Kvinners Sanitetsforening

Pankhurst 16:00–17:30

16 steps towards Women’s Empowerment

Unga, jämställdhet och våld

Dialogaktiviteter og netværk i fagbevægelsen – en vej til ligestilling

Arr: FIU-ligestilling

FREDAG 13/6

Jensen 16:00–17:30

Jämställdhet en ­ älsofaktor: Tänk tvärtom h – för en jämställd vård Arr: Region Skåne

Salimi 16:00–17:30

Arbetsmarknad på lika villkor! Arr: Winnet Sverige

Bríet 16:00–17:30

Morgondagens historia börjar i dockvrån arr: Linköpings kommun

Sundström 16:00–17:30

Bäst i klassen på att motverka könsdiskriminering i reklam? En jämförelse mellan Sverige, de övriga nordiska länderna och EU i stort arr: Reklamombudsmannen

Furuhjelm 16:00–17:30

Ses i baren

Arr: KSAN

Taikon 16:00–17:30

Kvinnofrid = välfärd, vem vill ta ansvar för vålds­utsatta? Arr: Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Gudrun 16:00–17:30

War against women bodies – the biggest Enemy Arr: Svenska kyrkan

Davis 16:00–17:30

Is everything ­negotiable?

Arr: indevelop, sipu Internatio­ nal and Respect

de Beauvoir 16:00–17:30

Den judiska kvinnans röst i Norden Arr: WIZO Norden

Hooks 16:00–17:30

As a privileged person you don’t have the right to remain silent – eller?

10:00 ▼ malmö arena 10:00–11:30

Run the world!

Arr: Nordiskt Forum

Södergr an 10:00–11:30

Våld mot kvinnor och flickor A Violence against women and girls A Arr: Nordiskt Forum Wägner 10:00–11:30

Asyl och migration A Asylum and migration A Arr: Nordiskt Forum

Qvam 10:00–11:30

Fred och säkerhet A Peace and security A Arr: Nordiskt Forum

Pankhurst 10:00–11:30

Mod, möjligheter, möten och motstånd inom ­räddningstjänsten Arr: Nätverket Jämställda Räddningstjänster med MSB, Räddningstjänsten Syd och karlstad universitet

Br antenberg 10:00–11:30

S-kvinnor – ­Kraft­samling för jämställdhet Arr: S-kvinnor och Socialdemo­ kraterna

Canth 10:00–11:30

2015 – Gender equality in the Swedish development cooperation Arr: Sida

Jensen 10:00–17:30

För ett konkurrens­kraftigt Sverige! ­Företagande och tillväxt på lika villkor för kvinnor och män Arr: Tillväxtverket

Salimi 10:00–11:30

Kvinnor och ledarskap i Svenska kyrkan Arr: Svenska Kyrkan i Lunds stift, Forum för prästvigda Kvinnor, Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation, Kyrkans Akademikeförbund

Gudrun 10:00–11:30

Trippelt Utsatt – ­ eders­relaterat förtryck och våld h bland unga med intellek­tuell funktions­nedsättning Arr: TRIS – tjejers rätt i samhället

Davis 10:00–11:30

Stop Porn Culture slide show

Arr: The feminist group Ottar (Kvinnegruppa Ottar) and Stop Porn Culture

de Beauvoir 10:00– 12:00

Likestilt regional utvikling og vekst – hva gjør vi i praksis Arr: KUN senter for ­k unnskap og likestilling

Hooks 10:00–11:30

Kärnkraft och ­kärnavfall i ett feministiskt perspektiv

Arr: Gröna kvinnor

11:00 ▼

12:00 ▼ Södergr an 12:00–13:30

Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och ­reproduktiva rättigheter B Women’s and girls’ bodies – ­sexuality, health and reproductive rights B Arr: Nordiskt Forum Wägner 12:00–13:30

Omsorgsarbete & ­välfärdssamhälle B Care work and welfare society B

Arr: Västra Götalandsregionen

Ny teknologi och media B New technology and media B

20:00 ▼ malmö arena 20:00–21:30

Opening show

Arr: Nordiskt Forum

Arr: Sveriges Kvinnolobby i samarbete med Mälardalens Kvinnolobby och Kvinne­ universitetet i Norden

94 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Jämställda offentliga rum!

Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Bríet 12:00–13:30

Violence, harassment and hatespeech against women in a Nordic and un ­perspective

Arr: Institut for Menneske­ rettigheder, Danmark; LDO – Equality and Anti-Discri­m i­ nation Ombud, Norway, Jafnret­ tisstofa – The Centre for Gender Equality, Iceland

Sundström 12:00–13:30

Corporate Sexual ­ esponsibility – ethical ­ R ­guidelines to combat prostitution Arr: The Swedish Women’s Lobby together with The Swedish Association of Women’s Shelters and Young Women’s Empower­ ment Centres (SKR) and the County Administrative Boards of Sweden (Länsstyrelserna)

Furuhjelm 12:00–13:30

Sexkjøperen og ­ rostitusjon: nødvendighet p eller o ­ vergrep?

Taikon 12:00–13:30

malmö arena 16:45–18:00

Feministisk ekonomi och välfärd. Från utopi till praktik

Canth 12:00–13:30

Arr: Nordiskt Forum

Arr: Kvinnofolkhögskolan

Sundström 10:00–11:30

Perspectives from Russia

Arr: Svenska institutet

Arr: Nordisk nettverk mot sexkjøp

From womb to tomb

Arr: Nordiskt Forum

Arr: Nordiskt Forum

Salimi 12:00–13:30

malmö arena 11:30–13:00

Hur arbetar vi för en normmedveten vård?

Growing equal within the boundaries of the planet

Reproduktive ­rettigheter

Qvam 12:00–13:30

Arr: Nordiskt Forum

Br antenberg 12:00–13:30

Genuspedagogik – ett sätt att upptäcka normer

Arr: Malmö stad

Women, Peace and Security: Are the Nordic countries leading the way? Arr: Operation 1325, Forum 1325 Norway, 1325 Network Finland and WILPF Denmark

gudrun 12:00–13:30

Kvinnors historia

Arr: Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt Museum

Davis 12:00–13:30

Six Days – Three women Three wars. One dream.

Arr: Kvinna till Kvinna

de Beauvoir 12:00–13:30

WE – Women ­Empower­ment

Arr: Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté

Hooks 12:00–13:30

Beteende, attityder och makt i transportsektorn Arr: Nätverket för kvinnor transportpolitiken


PROGRAMÖVERSIKT PROGRAMOVERVIEW

13:00 ▼ malmö arena 13:00–14:30

Work in progress

Arr: Nordiskt Forum

14:00 ▼ Södergr an 14:00–15:30

Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter B Gender mainstreaming and gender equal enterprises B Arr: Nordiskt Forum

Wägner 14:00–15:30

Fred och säkerhet B Peace and security B Arr: Nordiskt Forum

Qvam 14:00–15:30

Miljö, klimat & hållbar utveckling B Environment, climate and sustainable development B Arr: Nordiskt Forum

Br antenberg 14:00–15:30

Malmös nya plan för Kvinnofrid – hur tänker vi framåt? Arr: Malmö stad

Pankhurst 14:00–15:30

Miljöpartiet de gröna presenterar sin nya ­feministiska politik Arr: Miljöpartiet de gröna

Canth 14:00–15:30

Furuhjelm 14:00–15:30

The Nordic model: Prostitution is violence against women Arr: Nordisk nettverk mot sexkjøp

Taikon 14:00–15:30

Kvinnor i freds­processen och trafficking Arr: Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Davis 14:00–15:30

Doris Platform Day

Samverkan för ­jämställdhet i Norrbotten Arr: Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Winnet Norrbotten, Kommun­ förbundet Norrbotten, Luleå Tekniska Universitet

Sundström 14:00–15:30

Yes we can! A Europe for equal and non-­ transferable parental leave Arr: Sveriges Kvinnolobby in collaboration with PLENT, Men for Gender Equality, Remarka­ ble Single Parents, Pappor för individuell föräldraförsäk­ ring (PIFF), Forum för feminis­ tiska föräldrar (Foff), the Swedish Trade Union (LO), the Fredrika Bremer Association

Jag är både kvinna och muslim – om sexism, rasism och kampen för alla ­kvinnors rättigheter Arr: Diskriminerings­ ombudsmannen, DO

Sundström 16:00–17:30

Gudrun 16:00–17:30

de Beauvoir 14:00–15:30

Blåstrumpor och ­Rödstrumpor. Motstånds­ rörelser inom akademin under 1900-talet Arr: Kvinnliga Akademikers Förening

Gudrun 14:00–15:30

Hatred and threats against women journalists Arr: Feministiskt Perspektiv

malmö arena 14:30–16:00

Borders, n ­ ations,

papers

Arr: Nordiskt Forum

16:00 ▼ Arr: Nordiskt Forum

Bríet 14:00–15:30

Salimi 16:00–17:30

Arr: Winnet Sverige

En digital agenda på lika villkor!!

Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Arr: Diskriminerings­o mbuds­ mannen, DO

Arr: Unionen

Hooks 14:00–15:30

malmö arena 16:00–17:30

Lönen är kvittot på resten av arbetsvillkoren

Hur mycket jämställdhet tål våra arbetsplatser?

Warning! Sexist ­ dvertising seriously harms you a and others around you

Arr: Doris Film

En jämställd uppväxt – om flickor och pojkar i skolan och på fritiden

Salimi 14:00–15:30

Canth 16:00–17:30

Body talk

Södergr an 16:00–17:30

Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär B Women at work, equal pay, education and career B Arr: Nordiskt Forum

Wägner 16:00–17:30

Feministisk ekonomi ­– ­ekonomisk och social utveckling B Feminist economy – economic and social development B Arr: Nordiskt Forum

Arr: Sveriges Kvinnolobby och Allt är möjligt

Individuell lönesättning en jämställdhetsfråga?

Arr: Nätverket Jämställda Löner

Br antenberg 16:00–17:30

Kvinnors ­mellan­folkliga relationer – Women’s Diplomacy

Baltic Sea Regional Partnership Platform – for Gender & Economic Growth Arr: Winnet Sweden

de Beauvoir 16:00–17:30

Biskopspanel – kvinna och andlig ledare i Norden

Qvam 18:00–19:30

Politiskt deltagande och samhälls­utveckling B Political participation and development B Arr: Nordiskt Forum

Sundström 18:00–19:30

Gräsrötter då och nu: Hur inkluderas förortens röst i det feministiska och anti­ rasistiska arbetet? Arr: Varken Hora eller kuvad i samarbete med Sveriges Kvinnolobby

Women's Power to Stop Facism

Arr: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)/Women's International League for Peace and Freedom

Furuhjelm 18:00–19:30

Pornography

Arr: Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté

Davis 16:00–17:30

Gudrun 18:00–19:30

Arr: Stígamót

Arr: Svenska Röda Korset

Taikon 16:00–17:30

Davis 18:00–19:30

Å strekke grenser – Om Stígamóts feministiske aktivisme

Könsrelaterat våld i fokus – SRK:s arbete inom asyl- och migrationsområdet

Med höjd blick

Equal Power – Lasting Peace!

Arr: Kvinnors Nätverk

Arr: Kvinna till Kvinna

de Beauvoir 18:00–19:30

Furuhjelm 16:00–17:30

Den nordiske modellen: Hvordan jobbe videre? Arr: Nordisk nettverk mot sexkjøp

Bríet 16:00–18:00

Teaching Gender Studies in Secondary Schools Arr: Kvenréttindafélag Íslands

malmö arena 17:30–19:00

Man up!

Arr: Nordiskt Forum

Pankhurst 16:00–17:30

Södergr an 18:00–19:30

Arr: Stockholms Tjejjour

Hooks 18:00–19:30

Vad krävs för att stoppa näthatet – och vem kommer göra det? Arr: Diskrimineringsbyrån Uppsala

More women in leading positions in the EU

Arr: The Swedish Women’s European Network/Svenska kvinnors europanätverk, SKEN

Bríet 18:00–19:30

Progress of, and backlash against, women’s rights in Poland

Våld mot kvinnor och flickor B Violence against women and girls B Arr: Nordiskt Forum

Sex som självskade­ beteende

Salimi 18:00–19:30

17:00 ▼

18:00 ▼

Arr: FOKUS

Arr: Nordiskt Forum

Arr: Roks Riksorganisa­t ionen för kvinnojourer och ­tjej­jourer i Sverige

Arr: Finlands FN-förbund

Looking at climate change and sustainable development through a gendered lens. What is the impact on women and how do we meet the challenges?

Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering B The future of feminism in the Nordic countries and the women’s movement B

taikon 18:00–19:30

Hooks 16:00–17:30

Qvam 16:00–17:30

Asyl och migration B Asylum and migration B

Wägner 18:00–19:30

Arr: Feminoteka Foundation

!

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 95


LRFs Jämställdhetsakademi – en tankesmedja

Umeå – Challenging Power

Vi ökar kunskapen om kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag

Ta del av hur Umeå kommun tillsammans med andra aktörer utmanar maktstrukturer för att nå långsiktig förändring i feministisk riktning!

inom de gröna näringarna

genom idéutveckling, forskning och opinionsbildning.

Lördag 14 juni, klockan 10–12, Canth

jamstalldhetsakademin.se

jämställdhet skapar hälsa och tillväxt

Jamstalldhet bland unga och i det civila samhallet

12 JUNI

14.00 Statsbidrag

Lika villkor för män och kvinnors företagande? Torsdag 12–14, lokal Jensen

– Vad innebär det för jämställdhetsarbetet?

16.00 Unga, jämställdhet och våld

Lika villkor för män och kvinnors hälsa? Torsdag 14–16, lokal Jensen

Hur jämställd är tillvaron för unga i Sverige?

Tänk tvärtom – för en jämställd vård Torsdag 16–18, lokal Jensen skane.se

PLATS: PANHURTS

TID: 14.00 & 16.00

BESÖK UNGDOMSSTYRELSENS MONTER FÖR MER INFORMATION!

Jämställdhetsintegrera

- rätt tid och rätt plats att börja!

www.jgl.nu

Handlingsplanen från Peking kräver att alla politiska frågor ska planeras och genomföras med ett konsekvent jämställdhetsperspektiv. Hur ska det gå till? Det vet vi! Ledning, process, styrning, statistik, analysmetoder.

Jämanalys

HelaHUT Gertrud Åström 070-653 55 11

gertrud.astrom@helahut.se

Jesper Jansson 026-10 92 36

jesper@vardeskaparna.se www.vardeskaparna.se

Lena Johansson 070-742 48 57

l.johansson@brevet.nu

Torbjörn Messing 070 - 207 51 02

torbjorn@jamntskagg.se www.jamntskagg.se

June 14th

Is everything negotiable?

IPCI, the Stockholm Statement of Commitment:

– Why and how gender equality matters in international development cooperation

The role of parliamentarians in promoting sexual and reproductive health and rights

During the seminar, three Swedish consultancy companies will share experiences and practical examples of how to work with gender equality in an international context.

This panel will highlight the results of IPCI, as laid out in the Stockholm Statement of Commitment. Members of the All-party Parliamentarian Group for SRHR will also reflect on the role of parliamentarians in promoting and ensuring that all persons achieve their sexual and reproductive health and rights.

Where: Davis When: 12 June at 16:00–18:00

96 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

12.00 – 14.00 Salimi


PROGRAMÖVERSIKT PROGRAMOVERVIEW

Furuhjelm 10:00–11:30

Blir jämställdheten bättre med åren? Arr: Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och Kristde­ mokraterna

LÖRDAG 14/6 9:00 ▼ malmö arena 9:00–10:00

Plenary session: Phumzile Mlambo-Ngcuka (ZA) Arr: Nordiskt Forum

10:00 ▼ malmö arena 10:00–11:30

Papa don’t preach

Arr: Nordiskt Forum

jensen 10:00–11:30

Var är männen? ­ Engagera män i att förebygga könsrela­terat våld arr: Män för Jämställdhet

Bríet 10:00–11:30

Bryt tystnaden kring sexuella trakasserier! arr: TCO

Wägner 10:00–11:30

Hållbart arbete och Rätt lön

Taikon 10:00–11:30

Make Your Voice Heard

Arr: Soroptimist Inter-national Nordiska länder

Gudrun 10:00–11:30

Women and the Military from a feminist perspective Arr: Svenska Kvinnors Vänster­ förbund SKV/The Swedish Women of the Left

Davis 10:00–11:30

Krisesentrene i Nordens viktige arbeid mot vold mot kvinner

Arr: Krisesenter­sekretariatet og Nordiske kvinner mot Vold

de Beauvoir 10:00–11:30

Hur jämställd är den sverigefinska kvinnan i hemmet? Arr: Sverigefinskt Kvinnoforum

Hooks 10:00–11:30

Kvinnors röst i en hållbar värld

Arr: Gröna kvinnor

11:00 ▼ Sundström 11:00–11:30

Hur görs ­jämställdhets­politik?

Arr: IF Metall och Kommunal

Arr: Sveriges Kvinnolobby och Örebro Läns Kvinnolobby

Qvam 10:00–11:30

malmö arena 11:30–13:00

I allMÄNhetens tjänst? När normer styr myndighets­ arbete Arr: Jämställ.nu och JiM (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter)

Pankhurst 10:00–11:30

Post 2015

Arr: Nordiske Nationalkomiteer UN Women

All the world’s a stage

Arr: Nordiskt Forum

12:00 ▼ Wägner 12:00–13:30

Strategiska vägval för länen – jämställdhets­ integrering samt mäns våld mot kvinnor

Canth 10:00–11:30

Arr: Länsstyrelserna i Sverige

Arr: Umeå kommun

Qvam 12:00–13:30

Umeå – utmanar makten

Salimi 10:00–11:30

From population to srhr : Sweden’s global engagement in sexual and reproductive health and rights

Kvinnors låga ­pensioner – ­frågan politiker inte talar om Arr: PRO, Pensionärernas Riksorganisation

Pankhurst 12:00–13:30

Jensen 12:00–13:30

14:00 ▼

Arr: Skövde kommun

Wägner 14:00–15:30

Hur gör man?

Salimi 12:00–13:30

ipci, the Stockholm Statement of Commitment, and the role of parliamen­tarians in promoting sexual and ­reproductive health and rights Arr: Swedish Ministry for Foreign Affairs

Sundström 12:00–13:30

A feminist u ­ nderstanding of global sustainable ­development Arr: The Swedish Women’s Lobby in cooperation with Green Women

Furuhjelm 12:00–13:30

Hot och hjältar: Män som problem och lösning i arbetet mot mäns våld mot kvinnor Arr: Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Taikon 12:00–13:30

Future challenges: Politics of gender equality and ethnic minority women in Nordic countries Arr: The MiRA Resource Center for black, immigrant and refugee women.

Gudrun 12:00–13:30

i kyrkan

Sexuella övergrepp

Arr: Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté

Davis 12:00–13:30

From research to policy – How to promote visibility, recognition and application of gender research as a basis for policy-making?

Arr: The Association for Gender Research in Denmark

de Beauvoir 12:00–13:30

Högt i tak – men var har vi golvet?

Arr: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö – Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

Arr: RFSU (The Swedish ­A ssociation for Sexuality Education)

Pankhurst 14:00–15:30

Prevention of violence against women through ­measurable strategies of lasting impact Arr: Zonta International, District 13, 20 and 21

Canth 14:00–15:30

Beprövade metoder för jämställdhet Arr: Institutet för ­Värdeskapande

=

Jensen 14:00–15:30

Ett jämställt offentligt rum – hur aktiverar vi staden? Arr: Malmö stad

Bríet 14:00–15:30

Women's Human Rights Forum: 20 years of Beijing Platform for Action for Women Arr: UN Women

Säkerhet för ­Afghani­stans kvinnor – 12 år senare Arr: Folk och Försvar, ­F örsvars­h ögskolan, Svenska Afghanistan­kommittén

de Beauvoir 14:00–15:30

Vårdnadsfred och Jämställt Föräldraskap Arr: Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Hooks 14:00–15:30

The job market for women with a visual impairment Arr: Synskadades ­r iksförbund, Nordiska kvinnokommittén

Doris Film in Action

Arr: Doris Film

Arr: Fredrika Bremer Förbun­ det

Religious dialogues – hopes and fear

Sundström 10:00–10:30

Arr: LO

Canth 12:00–13:30

FOA Fag og Arbejde & 3F

Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Abortion rights in a world of resistance

Forma framtiden – Välja. Räkna. Känna. En debatt i tre akter

Au pairs, domestic work and female migrant workers

Arr: Sveriges Kvinnolobby, Feministiskt Nej till ­S urrogatmödraskap, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, Riks­o rganisationen för Kvinno- och Tjejjourer i Sverige (Roks)

Qvam 14:00–15:30

Davis 14:00–15:30

Hooks 12:00–13:30

Full sysselsättning – även för kvinnor?

Jämställdhet – högre kvalitet i vård och omsorg!

Arr: IF Metall, H&M och Handels

Salimi 14:00–15:30

Arr: Swedish Ministry for Foreign Affairs

Hearing: ­Feministiskt nej till surrogatmödraskap

Women’s rights and working conditions in textile industry – partnership for empowerment

Bríet 12:00–13:30

Gudrun 14:00–15:30

Arr: The Swedish Ecumenical Women's Council

Taikon 14:00–15:30

Media activism

Arr: Allt är Möjligt och Feministiskt Perspektiv

13:00 ▼ malmö arena 13:00–14:30

Politics of hate

Arr: Nordiskt Forum

nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014 | 97


!!

Furuhjelm 14:00–15:30

Fly united! Hur utvecklar och förstärker vi den nordiska plattformen för kvinnors hälsa med ­internationellt perspektiv? Arr: 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Sundström 14:00–15:30

Duktiga flickor kostar inte – Hur skapar vi ett hållbart jämställdhetsarbete i skolan och förskolan? Arr: Sveriges Kvinnolobby, Kvinnliga Akademikers Forum, Delta Kappa Gamma, Skolverket, Nordiska ministerrådet och Natio­n ella genus­s ekretariatet

Stéenhoff 14:30–15:30

Mina vackra ögon – en gapig teaterföreställning om kärlek, ångest och MIG!

Den Nordiske Modellen – kriminalisering av kjøp av sex – hva skjer i Europa? Arr: Kvinnefronten i Norge, Svanegruppene, Danmark, ROKS, Sverige, Stígamót, Island

Samtal om feminism och teater

Arr: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Sundström 15:30–16:30

Women’s power to stop war

Hooks 09:00–10:30

Arr: 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Arr: Kvinnorättsförbundet

Arr: Haro Sverige, SAMFO Danmark

Arr: Nordiskt Forum

Salimi 09:00 –10:30

Extended speeches

17:00 ▼ Stéenhoff 17:00–17:30

Mina vackra ögon – en gapig teaterföreställning om kärlek, ångest och MIG!

Feministisk stafett: ­ igration, integration och M arbete i en globaliserad värld Arr: Internationella kvinno­­­­f örbundet (IKF), Kurdistans kvinnoförbund i Sverige (KKF-S), Kvinnorätts­f örbundet (KRF), Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige och Sveriges Kvinnolobby

sundström 17:30–18:30

Partidebatt om j­ ämställda löner! Arr: 15:53-rörelsen

Migrantkvinnor och arbetsmarknaden Arr: RIFFI RIksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor

Gudrun 16:00–17:30

Women’s food ­sovereignty in the global south Arr: Svalorna Indien ­B angladesh

Hooks 16:00–17:30

Women and Disability

Arr: The Atlas-alliance

Taikon 16:00–17:30

Journalism with a feministic perspective Arr: Feministiskt Perspektiv, Allt är Möjligt

Furuhjelm 16:00–17:30

Arr: Tabú/Jafnréttisskólinn /Femínistafélag Íslands

Hooks 11:00–12:30

Davis 09:00–10:30

Empowerment af piger og kvinder – Nordisk seminar for undervisere af piger og kvinder i volds­ forebyggelse/selvforsvar Arr: Voldsforebyggelse i praksis

de Beauvoir 09:00–10:30

Varför prata om sexuella övergrepp? Arr: Föreningen Storasyster

Canth 09:00–10:30

Duktiga pojkar och unga arga kvinnor

Arr: Makalösa Föräldrar i samarbete med Sveriges Kvinnolobby

taikon 09:00–10:30

Takes two to tango

arr: Familiens Forening

Furuhjelm 09:00–10:30

Women's rights in Swedish foreign policy post 2015 Arr: Individuell Människohjälp

98 | nordiskt forum i malmö 12–15/6 2014

Canth 11:00–12:30

parti

Från lobbyism till politiskt

Arr: Feministiskt Initiativ, F!

Jensen 11:00–12:30

Film­­visning och panelsamtal: Heders­relaterat våld och förtryck – Hur ska vi våga, vilja och kunna göra skillnad? Arr: Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime

Bríet 11:00–12:30

Bríet 09:00–10:30

Arr: Roks

My body my rights? ­Abortion under attack in Europe

Watch, read, share,

Arr: Nordiskt Forum

Vrålåret 2014: När barn & ungdomar får avgöra valåret 2014!

Arr: RealStars

Mäns våld mot kvinnor och flickor

like

sundström 09:00–10:30

Lagstiftning och Fair Sex mot trafficking

Arr: Grön ungdom

malmö arena 10:00–11:30

9:00 ▼

Everyday sexism in an international and Nordic context

Arr: Dansk Kvindesamfund & The Everyday Sexism Project

10:00 ▼

SÖNDAG 15/6

Davis 11:00–12:30

Workshop on privileges and alliances

Arr: Amnesty International

Pankhurst 16:00–17:30

Davis 16:00–17:30

Motherhood

malmö arena 16:30–18:00

16:00 ▼ Faget og F ­ eminismen

Gudrun 11:00–12:30

Arr: Nordisk Ekumeni

Secularism and women’s

Arr: Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) Sweden together with The Swedish Women’s Lobby and The Swedish Women of the Left

Arr: ASI (Is), SAK (Fi), LO i Danmark, Norge og Sverige

Gudrun 09:00–10:30

Rights

malmö arena 14:30–16:30

15:00 ▼

Arr: Kvinnegruppa Ottar

Hvordan mobilisere mot porno?

Kvinnor på toppen – dags för lika villkor i arbete, lön, utbildning och karriär!

Sundström 17:30–18:30

Stéenhoff 15:30–16:30

Arr: Socialdemokratiske kvinnor i Norden/SAMAK

Sundström 16:40–16:30

Arr: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Arr: Nordiskt Forum

Taikon 11:00–12:30

Jämställdhet i kris

What’s in it for me? Därför behövs feminist­teologin!

Arr: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Feminist futures

jensen 09:00–10:30

11:00 ▼ Pankhurst 11:00–12:30

Ministerpanel: Sammen om ­ligestilling i 40 år Arr: nordisk ministerråd

Qvam 11:00–12:30

Feminism, the antipode of nationalism Arr: Kvinna till Kvinna

de Beauvoir 11:00–12:30

Ingen skall leva under våld och förtryck i hederns namn. Hur gör vi skillnad? Arr: Elektra Fryshuset

Furuhjelm 11:00–12:30

A United North for UNSCR 1325: Women, Peace and Security Arr: Operation 1325, Forum 1325 Norway, 1325 Network Finland and WILPF Denmark

Sundström 11:00–11:30

I will be

Arr: Sveriges Quinnoråd (SweQ) och Marta Center

Sundström 11:30–12:30

Nordiskt Forum och ­feminismens framtid! Arr: Sveriges Kvinnolobby och Kvinneuniversitetet i Norden

malmö arena 11:30–13:00

Everyday action

Arr: Nordiskt Forum

13:00 ▼ malmö arena 13:00–15:00

Closing ceremony

Arr: Nordiskt Forum


Let’s work together and fight violence against women Saturday June 14th Pankhurst 14:00 - 16:00 Meet the next president of Zonta International, Maria José Landeira Østergaard, who will talk about:

“Prevention of violence against women through measurable strategies of lasting impact” Explore how “edutainment” can change basic attitudes and values.

Zonta District 13

Zonta District 20

Zonta District 21

Advancing the Status of Women Worldwide

Jamstalldhet bland unga och i det civila samhallet

12 JUNI

14.00 Statsbidrag – Vad innebär det för jämställdhetsarbetet?

16.00 Unga, jämställdhet och våld Hur jämställd är tillvaron för unga i Sverige?

PLATS: PANHURTS

TID: 14.00 & 16.00

BESÖK UNGDOMSSTYRELSENS MONTER FÖR MER INFORMATION!


Sveriges Kvinnolobby, Sverige | Kvinderådet, ­Danmark |

Krisesenter­sekretariatet, Norge | Naisjärjestöt Yhteistyössä – ­Kvinno-

organisationer i Samarbete NYTKIS ry, Finland | Kvenfélagasamband Islands, Island  | ­Kvenréttindafélag Islands, Island | Ålands fredsinstitut, Åland I SAMARB ETE MED: MED STÖD AV:

Malmö stad | Svenska PostkodLotteriet | Skånetrafiken

Sveriges Regering | Nordiska Ministerrådet | Social- och

NORDISKT FORUM I MALMÖ 12–15/6 2014

.......... . ............

ARR ANGÖRER:

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørgsmål, Norge | ­

hälsovårdsministeriet, Finland | Köpenhamns kommun | Region Skåne |  MEDIAPARTNERS:  Sydsvenskan | City

AVSLUTNINGSC EREMONI MED STÖD AV:   Danmarks ambassad | Eslövs kommun

n

n y t k i s

Kvenfélagasamband Íslands

Kvenréttindafélag Íslands

New Actions on Women's Rights

Barne-, Ligestillings – og Inkluderingsdepartementet, Norge

...

NORDISKT FORUM MALMÖ 12–15/6 2014

New Actions on Women's Rights


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.