Page 1

Torsdag

Laussal kr 20,-

veke 3 -

tlf 70 09 59 00 • 6069 Hareid

21. januar

2010

82. årg. nr. 9

Tlf. 70 09 26 90

Seriestart

Fakkeltog i Volda

Dømd til å betale

Side 4

Sport side 14

Side 5

Nye tiltak skal få ned kostnadene i SSR

Vil stimulere til avfallsortering med “Månadens dunk” Side 6 og 7

Ukens Go’helg-produkt

fredag og lørdag lg-pris e ’h o G t s Fa

14

90

Krydret filetkotelett av svin

Massasje på Hareid Side 15

Sentralbord

pr. pakke

2x120 g pr. kg 62,08

Gjelder så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger.

☎700 18500

Kveldsvakt

☎992 58 003

Denne veka: Leiv Arne Grimstad


Redaktør Asle Geir Widnes Johansen

redaksjon@vikebladet.no

Vikebladet Vestposten ønskjer å arbeide etter dei presseetiske reglane slik desse er nedfelte i Ver Varsam-plakaten. Vi oppmodar dei som kjenner seg råka av urettmessig avisomtale, om å ta kontak med redaktøren. PFU er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Rådhusgt. 17, 0158 Oslo, tel. 22 40 50 40, fax 22 40 50 55

Mange nynorskelevar er usikre på valfridomen

Er det lov å skrive “hjerte” ? Heiter det ikkje “hjarte” på nynorsk? Er det lov å skrive “mye”? Heiter det ikkje “mykje” på nynorsk? Anders Aanes har spurt 282 elevar i den vidaregåande skulen i Møre og Romsdal - og bl. a. funne ut at mange er usikre på kva som er valfritt i den nynorske målforma.

LEIV ARNE GRIMSTAD

Dei to døma i ingressen viser til former som alle er valfrie. Det same gjeld ord som nå/no, fekk/fikk, drømmane/draumane og høyre/høre - for berre å nemne nokre andre valfrie former. Anders Aanes, som er masterstudent i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda, arbeider til dagleg som dokumentasjonsleiar i Hovdebygda. Aanes si gransking har avfødd

artikkelen “Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder”, som ligg ute på nettsidene til Språkrådet. I artikkelen dokumenterer Aanes kva elevar i Møre og Romsdal meiner om valfridomen i nynorskrettskrivinga og kva dei faktisk veit om rettskrivinga. I tillegg til at mange er usirke på valfridomen i nynorskrettskrivinga har han også funne ut følgjande:

- 35 % av alle elevane svarar at dei i nokså stor grad eller svært stor grad har forma ei “personleg” norm i nynorsk. Blant elevane med nynorsk hovudmål er talet 40 %. - 26 % av nynorskelevane meiner valfridomen har vore ein viktig grunn til at dei har halde på eller skifta til nynorsk, medan heile 50 % meiner han ikkje har vore det. - Elevane slit noko med doble konsonantar og konsonantsamansetjingar. Det syner den høge

frekvensen av dei galne formene “somardagen”, “grønn”, “havna”, “bytte” (verb) og “mestre”. - Svært mange elevar nyttar blanda bøying (spelar, spelte, spelt). Dette må sjåast i samanheng med talemålet til elevane på Nordvestlandet. - Langt dei fleste elevane meiner at formene “ønsker” og “følge” er tillatne i rettskrivinga. Desse formene har likevel obligatorisk “j” i rettskrivinga.

Digital hjelp for dyslektikarar

Fleire slit med lese- og skrivevanskar. Digitale hjelpemiddel kan gjere kvardagen enklare.

Vonde minne

Brandsdal Johnson har sjølv erfart korleis det er å ha dysleksi. – Eg har fortrengt mesteparten av minna frå skuleåra, men eg hugsar at det var mobbing og at eg vart latterleggjort av læraren, fortel ho. Kvar gong ho fekk karakterboka var der eit spenningsmoment. – Eg hugsar at eg vart letta dersom der stod “flyttes opp ett trinn”. Det betydde at eg slapp å gå skuleåret om igjen, fortel ho. Hennar redning vart Røde Kors. – Då eg vart med i Røde Kors som 14-åring, innsåg eg at eg faktisk hadde gode sider som eg kunne bidra med, seier Brandsdal Johnson.

INGVILD M. HOVDEN ingvild.myklebust@vikebladet.no

Fredag arrangerte Dysleksiforeininga på Sunnmøre eit kurs for lærarar og PPT- tilsette. Kurset gjekk føre seg på hotellet i Ulsteinvik og rundt førti personar deltok. Foredragshaldar Arild Sjøgren frå Bindalprosjektet meiner det er viktig med tilrettelegging for elevar med lese – og skrivevanskar. – Ein må ikkje la desse elevane verte eit problem i klasserommet. Det er viktig å la barna verte sjølvstendige, og det kan ein få til ved bruk av hjelpemiddel, meiner Sjøgren.

Hjelper andre

No er Laila Brandsdal Johnson leiar for Dysleksiforeningen i Vestfold. Ein del av jobben hennar er å presentere datahjelpemiddel for andre. – Det finst mange hjelpemiddel som kan bidra til å gjere kvardagen lettare for både barn og vaksne. Faktisk så er det rundt 30 prosent som slit med lesing og skriving. Kvar fjerde vaksne slit seg gjennom arbeidskvardagen, fortel ho. – Kor tidleg kan ein oppdage lese- og skrivevanskar? – Det kan faktisk oppdagast allereie i 3-4-årsalderen. Problemet er at mange seier: “Vi får vente å sjå.” Det går for lang tid før mange får hjelp, meiner ho.

Digitale hjelpemiddel

Foredragshaldar Laila Brandsdal Johnson presenterte ulike typar digitale hjelpemiddel. Det finst til dømes talesyntese, retteprogram, elektroniske ordbøker, tankekart, bokskanner, mobil skanner og skanner som ein held med handa. – Hos oss snakkar vi gjerne om tida før og etter dei digitale hjelpemidla, fortel Brandsdal Johnson. Ho har dysleksi sjølv, i tillegg har ho fire barn som har dysleksi. – Eg vil gjerne vise korleis ein kan bruke talesyntese i kvardagen både på fritida og i skulearbeid. Talesyntese er eit program som kan lese tekst på data, forklarer Brandsdal Johnson.

Mange ulike former

Talesyntese

Talesyntesen fungerer slik at ein merkar teksten på dataskjermen. Deretter kan talesyntesen lese opp den aktuelle teksten. Ein kan velje mellom fleire ulike språk og ein kan regulere kor fort teksten skal verte opplesen. – Barna får til dømes leksehjelp i engelsk ved hjelp av talesyntesen “Emily”, fortel ho. Ho trur dette kan vere til hjelp for mange. – Ein snakkar ofte om elevar

2

Bak frå venstre: Bjørn Melsæter (fylkesleiar i Møre og Romsdal dysleksiforeining), Katrin Dahlstrøm (leiar i dysleksiforeininga på Sunnmøre), Ina Blindheimsvik (styremedlem i dysleksiforeininga på Sunnmøre). Framme sit: Laila Brandsdal Johnson (leiar av Dysleksiforeningen i Vestfold) og Arild Sjøgren. som er skuletrøtte. Eg trur eigentleg desse elevane er trøtte av å ikkje lære. Vi har sett fan-

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

tastiske resultat. Barna slepp å gå rundt med ein klump i magen og å vere redde for å ikkje få det

til, fortel ho.

Det finst mange ulike former for dysleksi. Det er difor viktig å kartleggje kva personen synest er vanskeleg og deretter tilpassa hjelpemiddel etter det. – Nokre har problem med lesing og skriving, andre har problem med tal, medan nokre har problem med alt. Dersom ein har hundre dyslektikarar vil ein ha hundre ulike typar dysleksi, seier ho. Dersom ein treng hjelp, kan ein ta kontakt med Dysleksiforbundet. Dei har ei eiga heimeside på Internett og her kan ein også finne linkar vidare til lokallaga.


side tre språkleg tala

Ord for dagen Den er verkeleg gamal som berre kan snakke om barnebarna og sine kunstige tenner. (Dronning Alexandrine)

Toalettlaust bedehus i seks veker

Fyndord Magne Grimstad sr. har sendt oss ein bukett med det han kallar “fyndord”. Nokre gir han tydinga på sjølv. Andre utfordrar han “språkspalta” på. Men først ser vi på kva sjølve ordet “fyndord” kjem av. Nynorskordboka slår fast at “fynd” er det same som “rik på funn”. Eit fyndord er eit kort, slåande uttrykk - eit ordtak. Først fyndorda med medsendt tyding: - Han må vere fødd i kvernhuset (om ein som er svært høgmælt). - Han er tett som eit såld (om ein som slarvar). - Vi såg han sist bak (han rømde). - No lyt du henge kjeften på veggen (svelte). - Han åt med presten og drakk med hesten (fekk god mat, men berre vatn til drikke). Så fyndord utan tyding: - Han kunne snart få eit tareblad under hovudet. (Her tippar vi at tydinga er ein person som lever farleg til sjøs. Vi stør oss til ein artikkel Ivar Aasen ein gong skreiv i Norskt Barneblad i 1898 og der han fortel korleis det var å sigle med båt rundt Stadt: “Mangein djerv sjømann hev der vore lagt i den laagaste gravi med eit tareblad under hovudet.” - Han fekk noko å hengje hatten på. (Her må tydinga vere at han fekk eit påskot til å kritisere ...). - Han fekk kam til håret sitt. (Fyndordet liknar eit anna fyndord: “Å få så hatten passar”. I ei gamal forteljing står det om ein gong “hinmannen” (djevelen) hadde kome uvelkomen til eit hus: “Så sende dei bod etter presten Grøgård, og då fekk gamlingen kam til håret sitt. Presten mana han ut gjenom eit nålehol i blyramma i vindauget.” M.a.o.: Den som får kam til håret sitt blir sett skikkeleg på plass.) - Å ha ei høne å plukke. (Eit svært vanleg fyndord også i dag. Har du ei høne å plukke med nokon, veit du om noko kritikkverdig som denne personen fortener påtale for.) LAG

- Her blir alt nytt. Håvard Røyset skrapar bort det gamle golvbelegget i toalettavdelinga på Bigset bedehus. Skal du delta på songøving eller eit møte på Bigset bedehus denne vinteren, bør du helst ta med potte. Bedehuset vil nemleg vere utan toalettavdeling i fire til seks veker framover. - Framdrifta avgjer kor lenge dette vil vare, seier ein av leiarane i dugnadsgjengen, Håvard Røyset. - Bedehusstyret har bestemt å skifte ut og fornye

heile toalettavdelinga. No dei første dagane har vi drive med mykje rivearbeid. Etter kvart vil det kome inn ein del fagfolk og få på plass det nye, men vi kjem i stor grad til å nytte oss av nevenyttige dugnadsfolk, fortel Håvard. Når alt er fiks ferdig vil bedehuset på Bigset ha to store toalett-rom i kjellaren - eitt for

kvinner og eitt for menn. Til no har det vore to små dametoalett og to små herretoalett. No blir det eitt stort rom for kvart kjønn - med eitt klosett i kvart. På karasida skal der også vere urinalar - som no. Det nye opplegget er sjølvsagt også tilpassa personar med nedsett funksjonsevne.

Ifjor ingen - to songarstemne på Sunnmøre i år I fjor var Sunnmøre songarstemnefritt, men i år blir det halde to stemne, opplyser Sunnmøre korforbund. Det første blir halde i Vanylven (Åheim) av Vanylven Blandakor 5.-6. juni. Det andre går av stabelen i Ålesund helga etter med Sangens fellesutvalg som arrangør.

Sacre bleu Innhyllet i tid bedøvet av tidens arroganse tilslørt av eksistensens monotoisme

Elles i Møre og Romsdal blir det halde berre eitt songgarstemne til. Det blir halde i Bud i Romsdal 4., 5. og 6. juni. Arrangørar er Bud mannskor og Bud damekor. Bud mannskor fylte 100 år i fjor og er det eldste koret i Romsdal. For dei kora som vil sjå seg ut eit songarstemne sør om fylkesgrensa kan opplysast at det blir stemne i Hyllestad og Atløy 29.-30. mai og i Måløy 5.-6. juni.

påtvunget og i gjentagelse følge den korrigerte sti

Eksem, kløe eller andre hudproblemer? Prøv QIQ, et nytt norsk naturprodukt basert på salter og mineraler fra havet Som vist på NRK-nyhetene 4. november.

Mer info: www.qiq.no Informasjon og bestilling:

og i evighet fordømt for å stadig leve

Bjørn Mork

forfyllet av edruismens rette rygg

Sunnmøre Psoriasis Forening på telefon: 93 41 10 01 eller SeaQiQ AS: 51 95 69 00 Nettbutikk: www.qiq.no

Havets balsam

Vikebladet Vestposten •

torsdag 21. januar 2010

3


Byr inn til fakkeltog i Volda i dag

I kveld, torsdag, blir det utdeling av gratis faklar til folk som vil gå i fakkeltog for vern av akuttavdelinga ved sjukehuset i Volda. Initiativtakarane håper på deltaking også frå Ytre Søre. ANNE GRY EILERTSEN anne.gry@vikebladet.no

Det er organisasjonen Inner Weel som har starta aksjonen

Løyve til landbruksveg ■■■ Ulstein kommune vil gje Lillian Flø på Flø løyve til lage seg ny avkøyrsle og landbruksveg.

Får dele frå ein parsell ■■■ Ivar Andreas Garnes får løyve frå Ulstein kommune til å dele frå ein parsell til bustadbygging. Tomta er like ved Garneskrysset. Landbrukssjefen var ikkje uvillig til denne omlegginga. Vilkår for bygginga er at det blir teke landskapsmessige omsyn ved bygging på parsellen, og at støytilhøva blir dokumenterte, eventuelt med avbøtande tiltak som følgje.

Får dispensasjon frå byggjegrensa ■■■ Teknisk utval i Ulstein kommune valde å gje Birgitte Urke og Robert Breivik dispensasjon frå byggjegrensa i reguleringsplanen for Hofsetmarka Aust/Varleitet. Det er her snakk om ein meter. Aktuelle naboar har gjeve samtykke til tiltaket.

Flyttar veg på Sundgot 1,5 meter ■■■ Teknisk utval i Ulstein kommune godkjenner ei mindre endring av reguleringsplanen for Varden på Sundgot slik at tilkomstvegen forbi Legenaustet blir flytta 1,5 meter mot sør. Grunnlaget for endringa er at aktuelle grunneigarar vart samde om omsøkt løysing som del av rettsforlik i jordskifteretten. Kommunen kan ikkje sjå at løysinga gjev negative konsekvensar for kommunen eller andre som skulle ha interesse i området.

4

for å berge den nedleggingstruga akuttavdelinga ved Volda sjukehus. Einar Rostad, president i Volda Rotary, seier til avisa Møre at det er vitkig at folket i regionen reiser seg og avviser planane til helseregionen om å ta akuttfunksjonen frå sjukehuset i Volda. Det meiner han vil påtvinge folket i regionen eit sterkt redusert helsetilbod. Fakkeltoget skal starte frå rådhuset i Volda, og skal gå til sjukehuset, der det blir korte appellar og oppsending av Thai-lykter. Dersom det møter opp så mykje folk ved rådhuset at der

ikkje blir nok faklar, tipsar Rostad om at to og to kan gå saman. Volda sjukehus er sjukehus for ca. 40.000 menneske, og har i dag kirurgisk akuttberedskap tilgjengeleg heile døgnet. På vakt saman med kirurgen står eit operasjonsteam klart.

- Store konsekvensar

Hovudtillitsvald Dagny Botn Brautaset for Norsk Sykepleierforbund ved sjukehuset i Volda seier til avisa Møre-Nytt at dei praktiske konsekvensane av å leggje ned akuttavdelinga kan bli store. Dersom du til dømes blir lagt inn med eit uavklara

sjukdomsbilete, vil du ikkje få vurdering av kirurgi i akuttfasen. Har du magesmarter, til dømes blindtarmbetennesle, gallesteinsmerter eller nyresteinanfall, må du transporterast til Ålesund for å få dette avklara. Bryt du ei hand, ein fot eller lårbeinet, og skaden krev operasjon, vil der ved sjukehuset i Volda på dagtid vere både kirurg, anestesi og operasjonspersonell i aktivitet med å ta unna planlagde operasjonar, men dei vil ikkje ha løyve til å hjelpe deg.

Einar Rostad, president i Volda Rotary Klubb, håper mange frå Ytre Søre stiller opp i fakkeltoget for vern av akuttavdelinga ved Volda sjukehus i kveld. FOTO: MØRE-NYTT

Arkitektar slår eit slag for klimavenlege hus Møre og Romsdal Arkitektforening har sett i gang eit prosjekt for å inspirere til miljøvenlege hus.

INGVILD AURSØY MÅSEIDE ingvild@vikebladet.no

Innan 2030 skal Noreg reduserer utsleppa sine med klimagassar med to tredjedelar. Det er naudsynt med å kome raskt i gang med tiltak i heile landet. Byggjesektoren står for rundt 40 prosent av energi-, material- og avfallsproduksjonen. Tiltak i byggjesektoren er særs kostnadseffektive og kan setjast i verk raskt. Dette er det Møre og Romsdal Arkitektforening har gripe fatt i. Gjennom dette prosjektet vil dei medverke til innovasjon og utvikling innan bygg-, trevareog møbelindustrien. Ei målsetjing er å medverke til å auke kompetansen og tverrfagleg samarbeid i prosjektutvikling og utføring av bustader og bygg. Arkitektforeininga ønskjer å stimulere til nytenking med basis i ny kunnskap kopla med relevant tradisjonsbunden kunnskap. Vidare vil dei stimulere til oppbygging av lokal produksjon og

lokale og regionale verdikjeder. Og dei vil stimulere til auka bruk av tre og trebaserte byggje- og interiørprodukt.

Lokalt tre

Magne Bergseth forklarer at det er meir klimavenleg med tre. Det er stor tilgang på hogstmodne tre i fylket. Men diverre er det meste av tømmeret som blir brukt i Møre og Romsdal frakta langvegsfarande. Bruk av lokalt tømmer er bra for sysselsetjinga lokalt, det gjev lågare kostnader til frakt, og det er meir miljøvenleg å ikkje frakte tømmeret så langt.

Spent på mottakinga frå kommunane

I april i fjor invitere Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal Arkitektforening til ein verkstad knytt til fylket sitt arbeid med fylkesdelplanen for klima. Verkstaden hadde skogbruk og utnytting av trevirke som tema og retta seg mellom anna mot byggsektoren. Prosjektet har blitt innarbeid som eit tiltak i klimaplanen. I mai var det eit alliansebyggjande møte på fylkeshuset med deltakarar frå Husbanken, Trefokus, NAL/Ecobox, skogbruksnæringa og møbelbransjen i fylket, fylkeslaga av arkitektforei-

Magne Bergseth er prosjektleiar og sekretær for Møre og Romsdal Arkitektforening som vil inspirere til meir miljøvennleg bygging av hus. (arkivfoto) ninga, interiørarkitektane og landskapsarkitektane. I juni var dette oppe som sak i Miljøutvalet i fylket. Og i løpet av hausten fekk dei på plass finansiering av forprosjektet, der fylket var ein viktig bidragsytar økonomisk. I desse dagar sender Møre og Romsdal Arkitektforening ut informasjon om prosjektet til kommunar, møbel- og treindustri, større entreprenørar og eigedomsføretak og andre potensielt

interesserte. Bergseth er spent på mottakinga i kommunane. Det er med på å styre kor omfattande dette prosjektet blir. – Om til dømes ein kommune skal utvide sjukeheimen kan me bidra med å gjere det på best mogleg klimavenlege og miljøvenlege måte, tilbyr Bergseth. Arkitektane planlegg konferanse i mars, då vil kommunane vere ei viktig målgruppe.

Utviding av kjøpesenter i Ørsta Det vert teke sikte på ei dobling av kjøpesenterarealet i Ørsta sentrum når fleire aktørar no går saman om å kjøpe meir areal. Planen er å knyte kjøpesentera Amfi Ørsta og Ørsta Torg saman med overgangar og bygningar.

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

MARIANNE KARLSBAKK

Det er gått inn avtale mellom investorane Jan Peter Lannerholm og Petter Myklebust i selskapet Vikegata 15 og Ørsta kommune om opsjon på kjøp av kommunal eigedom mellom Webjørn Svendsengata og Amfi Ørsta. Dette kan vere det første steget til ei utviding av kjøpesentertilbodet i Ørsta, skriv MøreNytt. Målet er å få bygd 16.000 nye kvadratmeter kjøpesenterareal. – Om grunnforholda kjem i

orden vil Ørsta sentrum verte eit regionssenter med denne utviklinga av kjøpesenterareal, seier Lannerholm. Dersom dette kjem i orden, vil Ørsta sentrum bestå av 30.000 kvadratmeter med kjøpesenterareal. Dette inkluderer også nye bygningar som skal kome imellom desse to kjøpesentera. Ordførar i Ørsta, Gudny Fagerhol seier at ho er svært glad for at private aktørar og kommunen kan samarbeide om eit så viktig prosjekt. Kjøpesenterutvidinga vil gje

ringverknader for heile Ørsta sentrum, seier Fagerhol. Lannerholm vil få fram at det er ein lang prosess som må gå sin gong før dei kan starte ei eventuell bygging, men han understrekar at han har god tru. – Eiksundsambandet som allereie er bygd og Kvivsvegen vil gjere at Ørsta får ein region på 60.000 innbyggjarar innan rimeleg reiseavstand, og det legg til rette for at det kan satsast meir på handel i Ørsta, seier Lannerholm til Møre-Nytt.


Dømd til å betale 1,6 mill.

Nor Teknikk AS vart i Sunnmøre tingrett dømt til å betale over 1,6 millionar kroner til interiørarkitektfirmaet Design 4 You, etter langvarig usemje om utbetaling av pengebeløp.

BAKGRUNN ■■■ Laurdag 16. januar skreiv Vikebladet Vestposten om utbygginga av leilegheitskompleksa og arbeidet med uteområdet på Geileneset i Ulsteinvik, som er prega av økonomisk motbakke. Utbyggjar, NT Bygg Geileneset AS, lovar å ferdigstille prosjektet til trass for raude tal. No viser det seg at aksjonærane i selskapet nettopp har vore igjennom ei rettssak, der hovudaksjonær, Nor Teknikk AS, må betale Design 4 You over 1,6 millionar kroner

ISELIN NEVSTAD ØVRELID iselin.nevstad.ovrelid@vikebladet.no

Partane som er aksjonærar i utbyggingsbedrifta NT Bygg Geileneset med 63 prosent (Nor Teknikk AS) og 37 prosent (Design 4 You AS med Nils Erik Skeide som dagleg leiar), inngjekk først eit rettsforlik i mai 2007. I ettertid har det vore usemje om når og korleis det skulle reknast påslag til dei to aksjonærane. Påslag er eit tillegg til ein allereie fastset sum, som ein legg til for å sørgje for at ein dekkjer sine eigne kostnader og får forteneste i eit prosjekt. Eit døme er dersom Nor Teknikk AS kjøpte inn ei vare til leilegheitene på Geileneset, og deretter selde det vidare til NT Bygg Geileneset med eit tillegg i prisen. Dommen som vart avsagt 21. desember 2009, gjeld forståinga av når det var forfall for utbeta-

Utbygginga av bryggeleilegheitene på Geileneset har ført til konflikt mellom aksjonærane i utbyggarselskapet NT Bygg Geileneset.

Kontantstraumregime

ling av påslaget knytt til forskjellig arbeid med byggeprosjektet på Geileneset i Ulsteinvik.

Etter rettens oppfatning har det skjedd endringar i prosessen med utbygginga på Geileneset som har endra på balansen i avtaleforholdet mellom Nor Teknikk og Design 4 You, ved at Nor Teknikk saman med sitt banksamband, heva påslaget og valte ei anna løysing for ferdigstilling og overlevering. I rettens vurdering står det at Nor Teknikk som totalentreprenør, og med Kåre Skinnes som dagleg leiar, både der og i NT

Medhald i kravet

Design 4 You AS fekk medhald i kravet, og skal ifølgje domsslutninga motta 1.630.587 kroner frå Nor Teknikk AS, to veker etter at dommen er forkynt. Nor Teknikk AS som er den saksøkte parten, må dessutan betale 71.800 kroner i sakskostnader.

Bygg Geileneset, etablerte eit kontantstraumregime der Nor Teknikk vart honorert med 40 prosent auke av sitt påslag i forhold til føresetnadene frå rettsforliket i 2007. Dermed kan det stillast spørsmål om Design 4 You sine interesser var godt nok ivaretekne.

25 prosent av påslaget

Når det gjeld storleik på påslaga, kunne ikkje Nor Teknikk leggje fram nøyaktige tal i retten. Etter rettens oppfatning har Nor Tek-

nikk bevisst hindra innsyn i talmateriale, noko som tilseier at Nor Teknikk har hatt økonomiske motiv for det. Det vil seie at dei tala som Design 4 You la fram, i alle fall ikkje er for høge. Nor Teknikk ville sannsynlegvis leggje fram korrigert talmateriale dersom det var noko å tene på det. Retten tolka det òg slik at Design 4 You skal ha 25 prosent av påslaget for alle varer og leveransar som ikkje er direkte levert av Nor Teknikk innanfor kjerneområdet i verksemda, altså minus VVS (varme, vatn og sanitær) og elkraft.

19

90

Casa di Mama

315 g, Dr. Öetker Trio di Carne, pr. stk.

Pr. kg 63,04

39

90

+ pant

Coca Cola Zero 4x1,5 liter, pr. pk. Pr. liter 6,65

39

90

Toalettpapir

12-pk- Lambi, pr. pk.

9

90

16

90

Melkesjokolade 200 g, Freia, pr. stk.

Pr. kg 84.50

Bananer pr. kg

Pr. 100 meter 16,63

Tilbudene gjelder hele uken. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

Ulstein - Fosnavåg - Volda - Ørsta - Nordfjordeid - Florø - Førde - Høyanger - Sandane - Sogndal - Vik - Øvre Årdal - Manger Vikebladet Vestposten •

torsdag 21. januar 2010

5


Bakargarden

Større og breiare båtar på Saunes småbåthamn ■■■ Saunes småbåtla4 vil utbetre og opparbeide småbåthamna si. Småbåtlaget har vore i kontakt med Ulstein kommune om at dei

vil gjere nokre endringar. Dei ønskjer å fylle ut eit område for mellom anna å få større parkeringsareal og eventuelt føre opp eit

reiskapshus. Småbåtlaget melder om at det er lang venteliste på båtplassar i Ulstein. Dei skriv vidare at fritidsbåtar blir større og breiare.

Småbåtlaget har no planar for korleis dei kan doble dagens bryggjekapasitet frå 25 båtplassar til 50 plassar.

■■■ Lidbjørn Vattøy likte ikkje at Vikebladet Vestposten kalla bygget bak rådhuset i Ulsteinvik for Jafs-bygget. Han presiserer at det er snakk om Bakargarden.

Vil føre opp fire husvære på Saunes Nordvest Bygg og Interiør As søkjer Ulstein kommune om å føre opp fire bueiningar fordelt på to bygg. INGVILD AURSØY MÅSEIDE ingvild@vikebladet.no

Bustadene skal vere i Holmevegen på Saunes. Bustadene er tenkt som praktiske og enkle 4-roms leilegheiter med sportsbod som totalt utgjer eit bruksareal på 91 kvadratmeter. Bustadene vil få universell utforming og prisen på kvar bustad vil vere på rundt 1,8 millionar.

Fleire støttar restriktiv alkoholpolitikk ■■■ (NPK-NTB): Fleire enn før støtter restriktive alkoholreglar. Nordmenn drikk litt meir, men færre er opptekne av billigare alkohol og meir tilgjengelege varer. For fem år sidan svarte 75 prosent at alkohol var for dyrt. I dag er denne delen nede i under 60 prosent. Det kjem fram i ein rapport Statens institutt for rusmiddelforsking (Sirus) har laga for Helsedirektoratet. Færre enn før er einige i at vin bør seljast i butikk. Delen som meiner promillegrensene er for strenge, er nesten halvert på fire år. Færre synest dessutan det er greitt å smugle litt til eige forbruk, skriv Aftenposten. – Våre studiar tyder på at oppslutninga om ein restriktiv alkoholpolitikk har auka. I rapporten peikar vi på fleire moglege forklaringar. Éin av dei er at alkoholforbruket har auka monaleg dei siste 15 åra, og fleire har kanskje opplevd skuggesidene ved alkohol, seier rusforskar Elisabeth E. Storvoll ved Sirus. Forskarane anslår at mellom 66.500 og 123.000 menneske i Noreg har eit risikofylt forbruk av alkohol.

Har sendt dokumentasjon til arbeidstilsynet ■■■ Arbeidstilsynet MidtNoreg varsla tvangsmulkt om ikkje Ulstein kommune sende inn resultat frå kartlegginga og handlingsplan for tiltak for skulane Ulstein ungdomsskule og Haddal skule. Men no har kommuneadministrasjonen sendt papira som vart etterlyste.

6

I løpet av nokre veker skal alle blådunkane til SSR-abonnentane få eit klistremerke på innsida av dunken, opplyser dagleg leiar Einar Heimdal i SSR.

Klistremerke skal fortelje kva som skal i blådunken Flinke abonnentar vert løna med “Månadens dunk”

I denne veka startar renovatørane i SSR arbeidet med å klistre lappar på innsida av blådunkane. Lappane skal rettleie hushaldningane om kva slags papir som kan puttast i blådunken.

med å klistre på merka i denne veka, men Heimdal opplyser at dersom det blir kulde, må dei ta eit opphald. For lappane vil ikkje feste seg godt nok i kulden. Målet er at alle abonnentane skal ha fått på plass klistrelappane i løpet av 2–3 veker. Dersom abonnentane ikkje har fått klistremerke på dunken sin i løpet av knappe fire veker, kan dei kontakte SSR.

ANNE GRY EILERTSEN anne.gry@vikebladet.no

På lista over kva som skal i blådunken står ikkje plast. Den skal puttast anten i den grøne dunken, eller i gjennomsiktige plastposar som kan hentast ved SSR. Plastsekkene kan setjast ut ved sida av grønedunken. Det går også an å levere plastsekkene ved Retura i Saunesmarka – gratis.

Dagleg leiar Einar Heimdal i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk håper rettleiinga vil føre til at abonnentane blir flinkare til å leggje rett type papir i den blå dunken. – Betre sortering fører til betre effektivitet. Vi driv til sjølvkost, og når SSR sparer pengar, sparer også abonnentane pengar, slår han fast. Renovatørane startar arbeidet

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

Ikkje plast i blådunken

Renovatørane skal utstyrast med fotoapparat

Men SSR har fleire tiltak på trappene. Selskapet har også fått

trykt opp klistremerke som renovatørane skal setje på dunkane våre dersom dunken har feil innhald eller er for liten. I enkelte tilfelle kan vi også få eit kryss på lappen som varslar om at vi får tilleggsgebyr fordi det vi har lagt i dunken forureinar. Renovatørane skal i tillegg utstyrast med fotoapparat, slik at dei kan fotografere innhald som absolutt ikkje høyrer heime i dunken. – Det verste renovatørane har funne i blådunken er daude kattungar. Men dei avdekkjer for ofte også matavfall, fortel Heimdal.

Skal kåre “månadens dunk”

Om ikkje så lenge skal SSR innføre ordninga med “månadens dunk”. Det går ut på at eit ein del utvalde blådunkar blir gått nøye igjennom. Og dei dunkane som er etter oppskrifta på klistremerket, blir med i trekninga “månadens dunk”, der premien er

Dette er smørbrødlista over kva som kan puttast i den blå dunken. Flaxlodd. – Vi trur desse tiltaka vil føre til betre sortering, og dermed betre effektivitet for SSR, forklarer Heimdal.


Den mest sexy bonden i Storbritannia ■■■ (NPK): Den britiske landbruksavisa Farmer's Weekly skal kåre den mest sexy bonden i samveldet. Lesarane er blitt oppmoda om å kome med forslag til kandidatar – og det kom inn drygt 300 bidrag. Nokre har nominert seg sjølv, andre har nominert sin

Hareid har sett fram krav om ny selskapskontroll av SSR

betre halvdel, søsken, kollegaer eller studiekameratar. Avisa har no valt ut ti finalistar, fem menn og fem kvinner. Det blir kåra ein vinnar av kvart kjønn og røystinga skjer via nettsida til avisa. Vinnarane får eit par merkestøvlar av beste kvalitet, fortel Lantbrukets Affärstidning.

■■■ Teknisk utval i Ulstein kommune gjekk samrøystes inn for å forsyne innbyggjarane i Haddal og Eiksund med vatn frå Garnesvatnet. Saka går vidare til kommunestyret som har møte i kveld torsdag.

– Vekta på SSR-bilen fungerer dårleg Dei siste fakturaene viser at Harald Øvrelid 7 gonger har fått eit krav om “enkelttømming” av 22 kroner, noko som betyr at vekta på SSR-bilen har vore ute av funksjon. Det synest Øvrelid er for dårleg. ANNE GRY EILERTSEN anne.gry@vikebladet.no

Jarl Schrøder, leiar i Kontrollutvalet for Hareid, opplyser at Hareid kommunestyre har fremja krav om ny selskapsrapport for SSR.

Ny vasskjelde for Haddal og Eiksund

Pensjonist Harald Øvrelid fortel at han og kona leverer svært lite boss i den grøne dunken. Ofte blir det berre ein liten plastpose for veka. Potetskrell og diverse anna går i komposten, og brødskalkar får skjora og andre fuglar. – Vi har i mange år hatt eit skjorepar utanfor kjøkkenvindauget vårt om morgonen. Det blir rabalder viss dei ikkje får skalkane sine, smiler han.

Men det han ikkje smiler til er fakturaene frå SSR. På rekninga som vart sendt ut 28. september i fjor var det ført opp 3 “enkelttømmingar” a kroner 22, pluss moms. Og på fakturaen 6. januar i år var det kome 4 “enkelttømmingar på til saman 88 kroner – pluss moms. – Eg trur dunken veg så lite at vektene til SSR ikkje klarer å registrere vekta, og at dei i staden fører opp gjennomsnittssummen 22 kroner. Men det synest eg både er feil, og lite inspirerande, kommenterer Harald Øvrelid. I utgangspunktet vil han ikkje protestere på innføringa av vekt, men då må det vere eit vilkår at fakturaen viser vekta. – Eg vil vite kva eg betaler for. Viss SSR ikkje klarer det reint teknisk får dei heller kutte ut heile veginga, meiner han. Øvrelid fortel at han under samtalen med SSR sa at han ville betale rekningane, men drage frå summen på enkelttømmingane. – Svaret eg fekk var at det kunne eg gjere, men då ville eg til slutt få inkassokrav på desse summane.

Harald Øvrelid leverer lite boss i grønedunken, og mislikar at han sju gonger dei siste månadene har blitt fakturert med enkelttømmingar av kroner 22.

Hareid kommune var den einaste av eigarkommunane som ville ha ny selskapsrapport av SSR. Han blir truleg ferdig ut på vårparten. ANNE GRY EILERTSEN anne.gry@vikebladet.no

Etter ein selskapsrapport som Kommunerevisjonen for Søre Sunnmøre utførte for SSR, vart det avdekt ein del manglar i vedtektene. SSR har hatt fagfolk til å rette opp feila, og det låg i november 2009 føre ein sluttrapport der dei fleste av manglane er retta opp. Jens Peder Brandal gjekk i Vikebladet Vestposten tysdag 19. januar ut og oppmoda Ulstein kommunestyre om ikkje å nøye seg med sluttrapporten. Han meiner dei bør forlange ny selskapskontroll av SSR. Det opplyser Jarl Schrøder, leiar i Kontrollutvalet for Hareid, at Hareid alt har gjort. 11. november 2008 gjorde Hareid kommunestyre vedtak om at “kommunestyret ber kontrollutvalet fylgje opp med ny kontroll av SSR IKS i 2009”. Sidan sluttrapporten vart ferdig så seint i 2009, vart det ikkje tid til å ta ny selskapsrapport i fjor. Kontrollutvalet i Hareid har nettopp hatt møte, og der vart det gjort vedtak om at dei ønskjer at det nye selskapskontrollen for SSR skal gjennomførast når rekneskapen for 2009 ligg føre. Truleg skjer dette ut på våren. Det er Kommunerevisjonen for Søre Sunnmøre som får oppdraget, og den nye selskapsrapporten vil etter kvart tilflyte også dei andre medlemskommunane i SSR, ikkje berre Hareid, opplyser Schrøder.

Vikebladet Vestposten •

torsdag 21. januar 2010

7


Over 100 på ObamaSenioruniversitetet i Ulstein samla over 100 tilhøyrar til den kjende NRK-mannen Bjørn Hansen sitt foredrag Barack Obama i kinosalen på Sjøborg tysdag kveld. LEIV ARNE GRIMSTAD

Hansen foredrog utan audiovisuelle hjelpemiddel. Han hadde med manuskript, men nytta det stort sett til å finne ut kor langt han var komen i foredraget.

Hawaii og Indonesia

Hansen kom for å oppsummere det første året med Obama som amerikansk president. Men før oppsummeringa tok han seg tid til å fortelje kven denne mannen var. Han teikna eit bilde av ein karismatikar med store evner til å kommunisere, inkludere og leie. Han vart fødd på Hawaii. Faren kom frå Kenya, mora var kvit amerikanar. Foreldra sitt ekteskap gjekk tidleg i oppløysing, faren reiste sin veg og mora møtte ein indonesar. Nokre av barneåra bodde Obama i Indonesia der han gjekk på ein muslimsk skule og lærte å snakke indonesisk. Men så gjekk vegane tilbake til Hawaii og etter kvart det amerikanske fastlandet. Som son av ein afrikanar i eit “kvitt” Hawaii-miljø visste Obama at han var annleis. Han var den einaste i klassa med mørk hudfarge, men voks likevel opp som ein av dei. Men det stoppa når han skulle be ut jenter. I Chicago arbeidde han som sosialarbeidar i slumområda i “Southside” og stod fram som ein dyktig organisator som hadde lett for å få andre med seg.

Sjølvbiografi

Før han vart berømt på alvor fekk han stipend til å skrive ein sjølvbiografi. I denne biografien, utleverte han alle sidene sine, bl. a. at han hadde vore borti narkotika. Sjølvbiografien var truleg ei årsak til at Obama slapp å sleppe “gamle spøkelse ut av skapa” då han seinare steig fram som presidentkandidat. Det var ikkje noko å avsløre ved han. Det var alt avslørt.

For alle sine rettar

Det som snudde ting den rette vegen for Obama, har han sjølv sagt, var at han bestemte seg for at hudfarge ikkje spelte noko rolle. Han var like god amerikanar som andre. Tidlegare mørkhuda politikarar hadde markert seg tydeleg for dei mørkhuda sine rettar. Men Obama gjorde det på ein annan måte: Han markerte seg for alle amerikanarar sine rettar, anten dei var kvite eller mørkhuda.

Uråd å innfri forventningane

Eit år etter at Obama vart vald til amerikansk president på ei veldig begeistringsbølgje, har popula-

8

Bjørn Hansen var både grundig og poengtert. riteten i heimlandet dala veldig. - Det var ikkje muleg å innfri alle forventningane, sa Bjørn Hansen. - Til det var dei altfor høge. Det eine var at finanskrisen slo inn akkurat då Obama tok over styringa. Samtidig tok han også over styringa av den største gjeldsslaven i verda. Omrekna i norske kroner er USA si gjeld i dag på kr. 240.000 pr. innbyggar. Sjølv om den store gjelda er eit enormt problem, minte Hansen om at Bill Clinton i si tid makta å gjere USA gjeldfritt. Det var under George W. Bush at den amerikanske økonomien stupte - dels på grunn av store skatteletter og dels på grunn av fleire ressurskrevjande krigar. Hansen hadde tru på at Obama ville makte å snu utviklinga. Han trudde nemleg at det interessefellesskapet USA hadde med t.d. Kina gjorde at dei ikkje ville øydelegge for kvarandre økonomisk.

Kinosalen på Sjøborg var godt oppfylt under Bjørn Hansen sitt Obama-foredrag.

- Pakistan kan bli farlege

På den utanriksfronten som hadde med krigføring å gjere sa Hansen at Obama alt hadde brote lovnaden sin om å starte tilbaketrekkinga frå Irak, men han hadde gjort grep som gjorde det amerikanske nærværet i dei store byane mindre synleg. Det store problemet i dag er Afghanistan

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

der Obama vil ha fleire amerikanske soldatar. Hansen gav uttrykk for dårleg tru på at dei allierte vil kunne lykkast i Afghanistan. Men eit endå større problem enn Afghanistan kunne Pakistan bli. Der også er Taliban og Al Qaida i framgang - og Pakis-

tan har atomvåpen. - Skrekkscenariet i USA er at ei atombombe frå Pakistan kan bli smugla inn i landet og detonert i ein amerikansk storby. I den samanhengen sa Hansen at Obama gjerne ville ha samtalar med Iran, men at han aldri vil

tolerere at Iran skaffar seg atomvåpen.

Stat og helse

På innanriksplanet er sjølvsagt helseformen til Obama det store. Denne ser no ut til å kunne bli sett ut i livet. I dag er over 50 mil-


-foredrag Øystein Liavåg har drive Sunkost i Ulsteinvik sidan 1986..

Slik ser Sunkost-forretninga ut i nyedelen av Blåhuset i Ulsteinvik.

Sunkost flyttar til nyedelen av Blåhuset Andreas Ringstad og Ingeborg Hofseth fortalde at Senioruniversitetet jobba med å få motstandsmannen Gunnar “Kjakan” Sønsteby oppover til aprilmøtet.

Helsekostforretninga Sunkost har skifta “husvære” i Blåhuset. No finn du forretninga ved sida av skobutikken Bianco. LEIV ARNE GRIMSTAD

Innehavar Øystein Liavåg har

drive forretninga sidan 1986. Den gongen heldt ho til i Bjørndalsvegen. I 2001 flytta Sunkost inn i Blåhuset - til eit lokale på 60 kvm ved sida av frisørforretninga Fønix. Men no har Sunkost forflytta seg til nyedelen av Blåhuset og utvida golvarealet frå 60 til 100 kvm. - Eg trur vi er lettare å finne der, seier Liavåg, som med fyttinga også kjem til å utvide

Namnet var Olavius Ertesvågstrand

Magnus Kragset frå Åram var ein av dei som stilte spørsmål til Bjørn Hansen. lionar amerikanarar utan helseforsikring - og talet er aukande fordi forsikringa er knytt til arbeidsplassen - og svært mange amerikanarar er ikkje knytt til nokon arbeidsplass. På spørsmål frå salen om kvifor så mange amerikanarar er negative til Obama sin helsereform sa Hansen at det er gamal tradisjon i USA at staten ikkje skal legge seg borti helse. Mange meiner at helseordningane berre skal basere seg på frivilligheit og privatisme. - USA ser på vårt system som rein kommunisme, sa Hansen.

Godt forhold til Europa

Ein spørsmålsstillar ville vite om USA har fått eit dårlegare forhold til dei vest-europeiske landa som var kritiske til Irak-invasjonen. Slik var det i ei viss grad under Bush, sa Hansen. - Men Obama blir helst velkomen i alle europeiske land. Ja, han er faktisk meir pop i det gamle vest-Europa enn han er i USA - og han har synsmåtar som ligg nærare oss enn tradisjonelle amerikanske, sa Hansen og hevda at i USA er ikkje staten løysinga, men fienden.

Ny teknologi skal berge miljøet

- Bush trudde ikkje på klima-

problem, medan Obama har sett seg som mål å gjere landet uavhengig av oljeimport ved å satse på ny teknologi, sa Hansen - og la til: - Visste du forresten at berre ved å legge solcellepanel på fem prosent av Sahara, så kan du forsyne heile verda med energi?

“American leadership”

Ein publikummar ville vite om det ikkje no var lurt av USA å trekke seg litt tilbake frå rolla som verdspoliti og ikkje vere så opptekne av “american leadership”. Det trudde Hansen ville vere ein dårleg idé: - USA er leiande i verda på utruleg mange område, ikkje minst teknologisk. Og det er ingen land som har fostra så mange nobelprisvinnarar. - I det øyeblikk USA trekker seg tilbake, kjem alle til å rope: “Kvar vart det av USA?” - Vi greier nemleg ikkje å løyse dei store problema i verda utan at USA er med, sa Hansen og minte om at USA to gonger hadde berga vest-Europa. * Etter at Hansen hadde fått si fortente takk opplyste Andreas Ringstad at Senioruniversitetet jobba med å få den kjende norske motstandsmannen Gunnar “Kjakan” Sønsteby til å halde foredrag under april-møtet.

Rett vedtak

■■■ I artiklane om torvskjåen på Ertesvågfjellet har Vikebladet Vestposten skrive at mannen som lødde murane på torvskjåen heitte Olavius Skogstrand. Men Elbert Ertesvåg veit betre: – Han heitte Olavius Ertesvågstrand. Han kom frå Kvammen på Hareid, og fekk kjøpe seg jord på prestegarden i Dimnasund. Og garden hans heitte Skogstrand, men Olavius tok namnet Ertesvågstrand, opplyser han. Olavius Ertesvågstrand var bestefar til mellom andre Johs. Strand, så med åra vart altså etternamnet korta ned.

Politihøgskolen opnar for diabetikarane ■■■ (NPK): Personar med type 1-diabetes kan no søkja om opptak på Politihøgskolen. Den nye lova mot diskriminering gjer at Politihøgskolen modifiserer opptaksreglementet. – Gledeleg, men på høg tid, seier generalsekretær i Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet. – Det er ingen grunn til at personar med type 1-diabetes ikkje skal kunne jobbe innanfor politiet i dag. Mange har i fleire år jobba hardt for å endre opptakskriteria ved denne utdanningsinstitusjonen, seier Allgot. Lova tredde i kraft 1. januar 2010, og skulen tek no imot søknader frå personar med diagnosar som blant anna type 1-diabetes. Søkjarane blir vurdert individuelt. (©NPK)

vareutvalet ein del. Liavåg fortel at interessa for helsekostprodukt har vore aukande desse åra. Men samtidig har også apotek, daglegvarefroretningar og nettbutikkar kome på bana. Liavåg stadfestar dermed at det har vorte fleire om beinet. Men på same tid har det også vorte større interesse for slike produkt mellom publikum.

■■■ Då Ulstein kommunestyre gjorde vedtak om samarbeid med Grønmyr Eiendom AS om Reitengrenda, gjorde dei eit vedtak i fem punkt. På grunn av ein glipp ramla dei femte punktet ut då kommunen oversende Grønmyr vedtaket. Det manglande punktet er no sendt Grønmyr Bygg AS til orientering. “Ein må snarast avklare kritiske faktorar som t.d. finansiering og tilskot frå Husbanken, før ein påfører prosjektet for store kostnader”, var det siste punktet i vedtaket.

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM VEKTREDUKSJON TORSDAG 21. JANUAR - Råd og veiledning - Smaksprøver på Allévo - Gode tilbud

p på Allévo – hele serien Før fra kr 1990

Nå fra kr 1390

Få med en badevekt ved kjøp jøp av Allévo-produkter for over

.

*

* Gjelder totalsum etter rabatt.

6065 Ulsteinvik. 01 xx 86 xx 30xx - fax Apotek 1AMFI-Ulsteinvik, xxxx. Adresse, Postnr. Tlf xx xx xxTlf. xx 70 - faks xx.70 01 86 31 Åpningstid: 09-17,00-00, lørdag 10-15 Åpningstid: mandag -mandag-fredag fredag 00-00, lørdag søndag 00-00.

Vikebladet Vestposten •

torsdag 21. januar 2010

9


André Smoge som kjem frå Hareid, stiller ut bileta sine på “Ta det piano” i Ålesund.

Spontane Smoge reiser til USA Kunstnaren André Smoge (26) målar utan å tenkje seg om. INGVILD MYKLEBUST HOVDEN ingvild.myklebust@vikebladet.no

– Eg målar spontant og utan å tenkje meg om. Det fører til at bileta vert ulike. Ofte kjem det fram ei meining i dei, sjølv om bileta er absurde og nesten litt surrealistiske, fortel kunstnaren André Smoge som kjem frå Hareid.

Utstilling i Ålesund

For ei veke sidan opna han utstilling på “Ta det piano” i Ålesund. – Den består av 17 bilete. Flesteparten av dei måla eg i fjor, fortel André Smoge. Utstillinga skal henge til ut i februar. På veggene heng fleire fargerike bilete som kan minne om teikneserieruter i stort format. Sjølv om bileta er inspirert av teikneseriar, kan dei ta opp alvorlege tema. – Det eine bilete fortel historia om då det vart slutt med ei jente, forklarer Smoge. På den andre sida kan ein finne heilt andre motiv. – Eg er spesielt glad i å teikne detektivar, elefantar og mønetak, fortel Smoge. Han fortel også at han er fascinert av Bygde-Noreg. – Kven trur du vil kjøpe bileta dine? – Eg trur unge folk på min eigen alder mellom 20 og 30 år vil ha sansen for bileta, seier han.

10

Utstillinga i Ålesund skal henge til ut i februar. – Det er veldig kjekt å kunne bruke all energi på kunsten. Eg bruker ofte å jobbe om natta, fortel han. Den største utfordringa er salsbiten som høyrer med. – Det er både kjekt og skummelt på same tid. På ein måte føler eg at eg må måle bilete som folk vil kjøpe. På den andre sida vil eg gjerne måle fritt, seier Smoge som håper på å finne ein balansegang. Smoge er inspirert av både detektivar og elefantar.

Bakgrunn

André Smoge gjekk teikning, form og farge ved Herøy vidaregåande skule i Fosnavåg. No har han drive med teikning i ti år. Det siste året har han også oppdaga måling. Han har okkupert

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

badet heime. – På badet er der varme golv og godt lys. I tillegg kan eg henge opp måleria på ei snor, seier han. – Korleis er det å vere kunstnar på heiltid?

Reiser til USA

I dag (tysdag) set han kursen for Philadelphia i USA. I sekken har han pakka med seg rullar med halvferdige bilete. – Eg kjenner nokon som bur der, og håper på å finne eit galleri eg kan stille ut i, fortel han. Akkurat no er økonomien den

største utfordringa hans. – Det gjer at eg må vere ekstra på hogget. Eg håper folk vil kjøpe bileta mine både i Ålesund og i USA, seier Smoge som håper at han kan halde fram med å jobbe med kunst på heiltid. Kan få sparken etter dansk Norwegian-skandale (NPK-NTB): Toppsjefen i det danske flyselskapet Cimber Sterling kan få sparken, etter at tilsette i selskapet kjøpte hundrevis av kampanjebillettar frå konkurrenten Norwegian. Billettane vart ikkje brukte. Norwegians folk vart mistenksame, då 118 passasjerar ikkje møtte opp til ein avgang på ei ny dansk innanriksrute denne veka. No risikerer Cimber Sterlings sjef Jacob Krogsgaard å måtte gå, skriv den danske næringslivsavisa Børsen.


TIBE T:EPPEVARMER Foto: Bjørgli&Bergersen

Vikebladet Vestposten •

Torsdag 21. januar 2010

11


Brurekveld i Løvens hule

I kveld blir det brureaften i den nystarta blome- og interiørbutikken i Ulsteinvik. INGVILD AURSØY MÅSEIDE ingvild@vikebladet.no

Mayleen Dimmen og Stine Sporstøl Garnes har fått kasta ut jula og byrja tenkje på våren. Sjølv om folk giftar seg gjennom heile året, er sommarsesongen høgsesong for brurepar. Og Dimmen meiner det kan vere lurt å byrje å tenkje på bryllaupet alt no. Løvens Hule ber inn til ein koseleg kveld med lett servering, gode tips og råd om løysingar og moglegheiter. Dei vil lage til ei utstilling med ti arbeid og ein brurekjole. Her kan komande brurepar kome og hente inspirasjon til den store dagen. Utstillinga vil romme brurebukettar, corsagar, trulovarsmykke, borddekning og bordpynt.

Interiørtrenden i år er friske fargar, fortel Dimmen. No skal det vere koralltonar og blåtonar. Det litt meir leikne slepp til i bryllaupa. Men alt er lov, du kan velje brurebukett i alle moglege fargar, berre han står til kjolen og brura. Dimmen seier at som fagperson er det jobben hennar å hjelpe komande brurepar å finne ein stil som passer dei. Dei tilsette ved Løvens hule kan skilte med ti års erfaring i blomedekoratørfaget og set sin flid i å vere kreative, nyskapande, trend-, sørvis og kvalitetsmedvitne. – Å stelle til bryllaup kan vere ei hektisk og stressande affære, uansett om det skal vere enkelt eller “grandiost”. Det finst så ufatteleg mange løysingar og uttrykk å velje mellom, men i samråd med fagutøvarar er det mykje enklare å fine fram i jungelen av materiell, blomar, fargar, former og smådetaljar, seier Dimmen og vil gjerne gjere sitt for at komande brurepar får den dagen dei alltid har drøymt om.

Mayleen Dimmen og Stine Sporstøl Garnes ber inn til brurekveld i Løvens hule.

Smurt for skiglede – I utgangspunktet er det liten skilnad på å smørje barneski og vaksenski, seier skismørjar i Swix, Morten Sætha, som held smørjekurs for Skiforeningen retta mot foreldre med barn på ski.

Likevel er det nokre ting du som forelder bør tenkje på. – Det viktigaste er kanskje å syte for at skia er mjuke nok til at barna får feste. Viss skia er så stive at festesona ikkje går ned i underlaget når ein går, vil ein ikkje få feste uansett kva ein smør med. I tillegg smør ein litt lenger fram på skia enn på vaksenski – frå hælen og heilt fram til der midtranda på skia sluttar, forklarer han. For dei aller minste er smørjefrie ski eit godt alternativ. – Det første skiparet kan gjerne vere smørjefrie. Men smørjefrie ski er trege å gå på, så snart barna byrjar å gli litt på skia, bør dei bytast ut, det er lite motiverande når alle andre sklir ifrå.

Glid først

Skal ein preparere eit par ski frå grunnen av, er glid det første ein bør tenkje på. – Eg rår til å bruke smørjejern når ein skal ha på glider, det har ein meir stabil temperatur enn eit strykejern, og du unngår å brenne solen. Start der smørjesona sluttar, og legg ei stripe glider på kvar side av midtranda, som du så varmar inn med smørjejernet, forklarer Sætha. Når skia har kjølt seg ned, fjernar du det overflødige med ein sikling. – Ein er berre interessert i den glideren som har trekt inn i skia. Fjern det overflødige i midtranda først, deretter sidekantane og så flatene på solen. Avslutt med ein bronse- eller stålbørste, ramsar han opp. For dei som synest gliding blir for tidkrevjande og komplisert, finst ein enklare variant i form av

12

BARNESKI: – Viss skia til barna blir bakglatte uansett kva du smør med, kan det vere fordi skia ikkje er mykje nok, forklarer Morten Sætha på smørjekurset til Skiforeningen. flytande glidervoks som ein berre smør på rett frå behaldaren. – Ulempa ved å bruke den raske varianten er at han er mindre slitesterk. Vanleg glider held i mange mil, snøggvarianten held kanskje berre éi.

Feste

Grunnpreparering av festesona startar med å rubbe henne opp med eit sandpapir med korningsgrad 100 slik at smurningen skal feste betre til solen. – Etterpå pleier eg å varme inn

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

ein grunnvoks som skal fungere som eit bindeledd mellom skia og smurningen. Hos vaksne legg ein gjerne fem-seks lag med smurning, til barn held det kanskje med to-tre, forklarer Sætha, og oppmodar til heller å leggje mange tynne lag enn få tjukke. Mellom kvart vokslag gnir ein ut med korken. Nokon fasit for kva voks ein skal bruke, finst dessverre ikkje. Temperatur og fukt i både lufta og snøen spelar inn. Kor gammal snøen er har også ein del å seia.

– Generelt kan ein seia at dersom skia kladdar, har du smurt med ein voks som er tenkt til varmare temperatur. Er du bakglatt, har du smurt med ein voks for kaldare temperatur, seier Sætha. – Eg smør alltid for eit hakk kaldare føre enn det eigentleg er. Så kan ein heller leggje på eit nytt lag utanpå om det blir bakglatt. Det er mykje enklare enn å måtte skrape av smurning som laga for varmare føre, understrekar han. Også for å få feste finst ein snarveg, i form av flytande voks

som ein berre sprayar på. Ulempa med denne er igjen at han varer kortare enn vanleg voks.

Klister

Klisterføre er skrekken for mange foreldre, men ifølgje Sætha er klisterføre eigentleg det beste. – Har du smurt rett, får du både god glid og spikerfeste, hevdar han. Også om du skal smørje med klister, startar du med sandpapir i festesona, før du sprayar på eit grunnklister.


Hareid Terminalkiosk har opna

No blir det igjen mogleg for reisande og fastbuande å få seg kaffi, sveler og anna godt ved trafikkterminalen på Hareid. Onsdag opna Hareid Terminalkiosk. ANNE GRY EILERTSEN anne.gry@vikebladet.no

MRF Fjord1 la ned drifta av kiosken ved Hareid Trafikkterminal 23. desember i fjor. Men no har Jeya tatt over som drivar, og første opningsdag var i går, onsdag. Han opplyser at drifta vil bli om lag den same som når MRF Fjord1 hadde ansvaret. Jeya har utvida menyen med Fish&Chips og kylling med chips, og også litt småkaker. Men svelene, kaffien, avisene, blada og opningstidene blir som før. Namnet er endra til Hareid Terminalkiosk. Jeya har tilsett Linn Hareide, og elles er det fleire i familien hans som kjem til å hjelpe til.

Jeya og Linn Hareide trur mange reisande har sakna kafeen og kiosken ved Hareid Trafikkterminal. No ønskjer dei både reisande og fastbuande velkomne til Hareid Terminalkiosk. – Eg håper både reisande og fastbuande vil bruke Hareid Terminalkiosk. Alle er velkomne, seier Jeya, som er fødd på Sri Lanka, men har vore busett på Hareid i ti år.

Maria Parr er tildelt Teskjekjerringprisen for 2009. FOTO: SØLVI BRUDEVOLL/ DET NORSKE SAMLAGET.

Teskjekjerringprisen til Maria Parr (NPK): Forfattaren Maria Parr er vinnaren av Teskjekjerringprisen for 2009. Parr har fått stor merksemd for barnebøkene sine. Debutboka «Vaffelhjarte», som kom ut i 2005, blir sendt i NRK Barne-TV i 2011 i ein serie på sju. Den andre boka, «Tonje Glimmerdal»

vann Brageprisen og vart nominert til Bokhandlarprisen. Boka er no selt i eit opplag på 12.000, og utgjevarrettane er selde til seks land, opplyser Samlaget. Det er Foreningen for komponistar og tekstforfattarar (NOPA) og bokhandlarkjeda Libris som deler ut Teskjekjerringprisen. Prisen er på 25.000 kroner. Maria Parr (29) er frå Fiskå i Vanylven. For tida studerer ho ved Høgskulen i Volda. (©NPK)

GLI: Den raske varianten for betre gli er flytande glider som berre blir smurt på rett frå behaldaren.

– Klister er ein fordel å ta på inne, elles er det nesten uråd å smørje utover. Legg gjerne tuben til oppvarming på vifta i bilen om du er nøydd til å ta på klisteret ute. Klisteret skal leggjast i fiskebeinsmønster som peikar framover, og gniast ut med handa, seier han, og brukar kombinasjonen handkraft og kroppsvarme til å massere klisteret jamt utover solen. Det finst også klister på boks, som er enklare å smørje på, men mindre slitesterkt.

– På barneski held det med eitt lag klister. Og prøv å lære barna å ikkje bere skia med vottane i fast grep rundt klisteret, tipsar han.

Reins

For å fjerne klister legg ein ganske enkelte eit fiberlenepapir flatt over festesona, set siklinga oppå og dreg. Då følgjer det meste av klisteret med. Til slutt reinsar ein med skireins. – Når sesongen er slutt, bør du reinse skia og setje dei inn

Selger

med glider, då vernar du solen fram til neste sesong, tipsar Sætha. Og rår til å ikkje leggje lista altfor høgt. – Du treng ikkje tjue ulike voksar, lær heller å kjenne dei voksane du har. Det viktigaste er at ungane har det gøy på ski. Eg synest det er bra om barneski har litt riper – det viser at dei blir brukt.

Vi ønsker å knytte til oss en dyktig selger til å betjene våre henvendelser i et ett års vikariat. Salgserfaring eller annen relevant erfaring er ønskelig. Ordnede forhold og gode betingelser i et trivelig miljø. Ta kontakt i dag for mer info!

TEKST: Kjersti Busterud FOTO: Carl Martin Nordby

Garvargaten 1 - 6150 Ørsta - E-post tr-bor@online.no

www.boligpartner.no

KLISTERFJERNING: Legg eit fiberlenepapir over klisteret og dytt med ein sikling, så får du bort det meste.

Ørsta Byggservice AS - Tlf 70 06 62 20

Vikebladet Vestposten •

torsdag 21. januar 2010

13


Satsar på ny Lokomotiv-kamp

I fjor vart det for første gong arrangert kamp mellom Hareid og det sunnmørsdominerte 4.-div.-laget Lokomotiv Oslo sjølve påskeafta. Hareid vann 5-2. No skriv nettsida til Hareid at det er på tale å få til ein kamp mellom desse to laga også i år. I så fall blir kampen avvikla påskeafta - 4. april.

Rekordsein basket-seriestart

Seriestart den 23. januar - det må vere ny norgesrekord for eit seniorbasketball-lag her i landet. Men for Ulstein Basket Cannons vart det slik denne sesongen. LEIV ARNE GRIMSTAD

Rett nok brukar dei fleste kampane i sesongen å vere etter jul. Men å ikkje spele ein einaste seriekamp i haustsesongen er svært uvanleg - om det i det heile teke har skjedd nokon gong. Kaptein og hjelpetrenar for UBC - Margrethe Hareide Garnes - fortel at 1.-divisjon for damer tok til tidleg i oktober. UBC var oppført med to kamphelger før jul, men ingen av helgane vart det kampar. Den eine helga var det gjestande lag som ikkje kunne kome. Den andre helga var det UBC som mangla folk. 1.-div.-tabellen i skrivande stund viser at UBC ligg på nestsisteplass med 0 poeng på 0 kampar. NTNUI3, som UBC skal møte i “seriepremieren” i Idrettsbygget til NTNU laurdag,

ligg på sisteplass med 0 poeng på 5 kampar. Den andre motstandaren denne helga - Sverresborg - ligg på plassen føre UBC med 2 poeng på 4 kampar. UBC får altså ein mjuk start på sesongen i og med at dei skal møte dei to svakaste trønderlaga, så Margrethe Hareide Garnes er optimist før reisa nordover. UBC reiser oppover fredag - og skal i tillegg til kampar ha treningar saman med fjerntrenaren sin. Margrethe meiner laget held minst eit like bra nivå som i fjor, men minuset denne helga er at solide Elisabeth Nupen ikkje er med. Ho må reknast som ein av dei viktigaste spelarane på laget. Ni spelarar tek turen til Trondheim komande helg. Dei er: Cecilie Andersson, Hanne Rognan, Kjersti Vangen Jensen (ny spelar), Iselin Aske (ny spelar), Elisa Giskeødegård Hareide, Ingrid Margrethe Ulstein, Stine Håkonsholm, Eirin Vågen og Margrethe Hareide Garnes. Spelarar som har slutta sidan i fjor, er: Maybrit Skaare og Mette Nilsen. Tabell 1.-div., damer NTNUI Shakers 4 4 0 360- 86 8 Lady Dragons 6 4 2 380-283 8 NTNUI2 3 2 1 180-105 4 Sverresborg 4 1 3 114-2972

UBC damelag våren 2009. Sju av desse åtte damene er med til Trondheim i helga: 1. rekke frå v.: Eirin Vågen, Hanne Rognan og Cecilie Andersson. Bak frå v.: Stine Håkonsholm, Ingrid M. Ulstein, Margrethe Hareide Garnes, Maybrit Skår (ikkje med i år) og Elisa G. Hareide. Ulstein BC NTNUI3

0 0 0 0- 0 0 5 0 5 102-365 0

Årets første i Hareidsmyrane

Treningskampen mellom Hareid og Åram/VanKam i morgon fredag blir årets første treningskamp på Hareidsmyrane stadion. LEIV ARNE GRIMSTAD

Kampen, som opprinneleg skulle ha gått i dag torsdag, er flytta til fredag klokka 19.15 - med Richard Hunstad som dommar. Den nye Hareid-trenaren Bjørge Worren opplyser at endra kampdag gjer at nokre Hareidspelarar ikkje kan spele. Hareid-treningane har hittil gått fire dagar i veka med eit frammøte på mellom 15 og eit par og tjue. Spelarstallen er i ferd med å ta form, men er enno ikkje spikra. Som kjent trenar Hareid-vete-

ranen Kim-Tore Husøy med Hødd. Om han får kontrakt der, er enno ikkje bestemt. Men Worren kan så langt notere fleire positive ting: - Erdal Aydin er med for fullt igjen. - Erdal er ein god spelar som eg trur vi får stor nytte av i år, seier han. Tilbake i rekkene er også Kjell Roger “Kjellis” Skarshaug. Mange vil hugse at han var flittig på skoringslista for ein del sesongar sidan, men skadde seg - og har vore plaga sidan. No fortel Worren at “Kjellis” viser gode takter og kan vere på veg mot ein ny vår. Jan Robin Haraldsvik, som har vore innom Hareid før, skal også vere på veg tilbake etter eit folkehøgskuleår. Cato Hansrud, støttespelar i Lokomotiv Oslo og bror til målsugne Even, er også på veg “heim”. Worren har snakka med han - og seier at Cato er svært

aktuell. - Men det er opp til han. Cato er forresten sambuar med Kristina Meinseth, som har toppfotball-erfaring med Kolbotn. Worren er også svært fornøgd med at Tore Ytre-Hauge er tilbake i rekkene - og ikkje minst er han glad for at Ronny Jørgensen no har fått starte treningsarbeidet heilt skadefri. Ronny reiv som kjent opp ein korsbandskade i fjor vår og dukka opp igjen for halv maskin mot slutten av sesongen. No satsar han for fullt igjen. På blokka har Worren også eit comeback for Remi Helleseth og fleire lovande ungfolar som Christer Adrian Mork, Ådne Andersen og Håkon Trovåg Orten. Førsteårsgutespelaren Fredrik Aursnes er også ein spelar Worren trur vil kome sterkt etter kvart.

Kvalik-kampane tek til laurdag Komande helg startar Hødd G19, Hødd G16 og Hareid G16 på kvalfiseringsrundene for komande sesongs 1.-divisjonsfotball. Kvalifiseringsrundene skal vere i Sunnmørshallen utover vinteren. I tillegg til kvalifisering for sunnmørsk 1.-div., vil kampane gjelde som kvalfisering for junior- og gutecupen 2010. Hødd junior møter Herd i den første kampen sin

14

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

komande laurdag (kl. 17.20). Neste kamp er mot Brattvåg 13. februar. Hødd gutelag møter Skodje komande søndag kl. 18.00. Deretter ventar Hessa på motståande banehalvdel 14. februar. Hareid gutelag opnar mot Volda søndag 24. januar kl. 16.30. Deretter møter dei Langevåg søndag 14. februar.

* Singsaker har trekt seg.

Moss ut av Adeccoligaen? Moss FK er den einaste klubben på lisenspliktig nivå i norsk fotball som ikkje får godkjent at eigenkapitalen er positiv i høve til regelverket. Bakgrunnen for avslaget er at Moss FK sin innmelde eigenkapital blei vurdert av nemnda til å vere negativ ved årsskiftet. Moss FK har 14 dagars ankefrist, og endeleg vedtak blir først klart etter behandling av ein eventuell anke. Dersom avgjerda blir ståande, må Moss FK spele i 2.-divisjon i 2010. I følgje NFF sitt kampreglement skal då det best plasserte laget som rykte ned frå same divisjon få tilbod om å overta plassen. I dette tilfellet kan derfor HamKam, som hamna på 13.plass i Adeccoligaen i 2009, få tilbod om plass i Adeccoligaen i 2010.

Andreas Rekdal på veg tilbake Hødd sin lovande midtbanespelar Andreas Rekdal fekk utført ein vellukka operasjon den 8. januar, og vil truleg vere tilbake i full trening i løpet av 4-6 veker, melder Hødd si nettside. Gjennom heile skadeperioden har han jobba knallhardt med alternativ trening.

Tap for Hødddamene Etter å ha kapra svært mange poeng den siste tida gjekk Hødd sitt damelag i 4.-div.-handballen på eit nederlag borte mot Valder 17. januar. Valder vann til slutt 29-20. Hødd fall dermed ned til ein 7.-plass på tabellen. Komande laurdag har Hødd heimekamp mot Bergsøy i Ulsteinhallen. Bergsøy har 12 poeng meir enn Hødd med 1 kamp meir spela, så dette bør bli jamnt. 29. januar skal Hødd møte Skarbøvik på bortebane. Skarbøvik ligg nest sist på tabellen. Tabell 4.-div. damer:

Herd 14 10 2 2 340- 281 22 Spjelkavik2 16 10 0 6 403- 378 20 Sykkylven 12 9 1 2 315- 273 19 Aksla2 13 7 3 3 330- 310 17 Bergsøy 12 7 0 5 273- 227 14 Volda2 12 7 0 5 329- 300 14 Hødd 11 6 1 4 232- 242 13 Stranda 13 5 3 5 319- 326 13 Valder 12 4 1 7 288- 313 9 Godøy 13 2 2 9 262- 302 6 Ørsta 12 2 1 9 245- 301 5 Skarbøvik 9 1 2 6 205 - 239 4 Langevåg/F. 11 2 0 9 244 - 293 4


Kyllingfilet

Coop. 1,1 kg. Pr pk 109,90 Pr kg

Iren Myrene har tatt inn ein del undertøy og vil også satse på stor mote i kle og støvlettar med litt vidde i skafta.

Utvidar tilbodet

I lokala til Irens Hudpleie på Hareid har det kome lekkert undertøy, kle og støvlettar. ANNE GRY EILERTSEN anne.gry@vikebladet.no

Iren Myrene har drive hudpleiesalong på Hareid i to år, og ho opplyser at kundekrinsen i fjor dobla seg. No har Myrene bestemt seg for å satse på stormote, og ho vil etter kvart ta inn ein del kle frå USA som ikkje finst i andre butikkar i regionen. I tillegg blir

der også å finne litt sko og støvlettar med ekstra vidde i skaftet. – Eg gjer ikkje dette for å konkurrere med dei butikkane som alt er i regionen, eg ser på det som eit supplement, og eg har merka meg at det er ein del kvinner som spør etter kle i større storleikar enn det som dei stort sett finn i butikkane, forklarer ho.

Fem vinnarar

Dei fleste hudpleiekundane hennar skriv namnet sitt på kvitteringa etter ei behandling og puttar ho ned i ein stor bolle. Ein gong i halvåret trekkjer ho

ut fem vinnarar, som kvar får eit gåvekort på 500 kroner. Vinnarane for det siste halvåret vart Lill Heidi Ulstein, Inger Marie Reite, Anette Eiksund, Anne Holstad og Ingrid Remø. – Eg har også nokre gåvekort som ikkje er henta. Viss folk har mist dei, eller dei har gått ut på dato, er det berre å kontakte meg, så skal eg ordne det. For gåvekorta er registrert i systemet mitt, tipsar Iren Myrene. Ho har i tillegg inngått samarbeid med naturmedisinsk aromaterapeut Elisabeth Hareide, som skal ha lokale hos Irens Hudpleie.

9990 Kjøttdeig

nlig. Pr Coop. 400 g. Va Pr kg 62,25

pk

90

24

alt Hos Coop Prix finner du og du trenger til hverdag ser. helg til faste lave pri

Tilbyr aromaterapeutisk behandling på Hareid Både musklane, hovudverken og svevnen kan bli betre etter ein omgang med massasje og eteriske oljar, meiner naturmedisinsk aromaterapeut Elisabeth Hareide.

Karbonader

Wienerpølse

Coop. 800 g. Pr pk Pr kg 31,13

Gilde. 520 g. Pr pk Pr kg 76,73

3990 24

90

ANNE GRY EILERTSEN anne.gry@vikebladet.no

Hareide har no starta som naturmedisinsk aromaterapeut i same lokala som Irens Hudpleie på Hareid. Elisabeth Hareide har vore legesekretær i 15 år. No har ho omskolert seg til naturmedisinsk aromaterapeut ved Lakshmi Senter i Bergen gjennom eit deltidsstudium.

Eteriske oljar

Hareide fortel at ho under behandlinga brukar eteriske oljar like mykje som massasje. I tillegg til at massasjen mjukar opp musklane, går oljen inn i kroppen og hjelper til med å rette opp balansen i kroppen. Ho hevdar at behandlinga kan hjelpe både mot problem med fordøyinga, lettare angst og depresjon. – Massasjen og oljane gjer at

20 tulipaner

Elisabeth Hareide har starta med naturmedisinsk aromaterapi i same lokala som Irens Hudpleie på Hareid. folk roar ned, forklarer ho. Også folk som har problem med væskesamling i kroppen kan ha nytte av behandlinga. Før massasjen startar stiller ho nokre spørsmål til klienten, slik at ho kan danne seg eit bilete av kva slags eteriske oljar som vil vere nyttigast å bruke i behandlinga.

Frå hovudbotn til tærne

Ein omgang med naturmedisinsk aromaterapi tek vanlegvis 1-1,5 timar, og då blir klienten massert frå hovudbotnen til

tærne. Etter behandlinga bør den masserte halde seg unna dusj og badekar dei neste åtte timane, slik at dei eteriske oljane får tid til å jobbe. I første omgang er planen til Elisabeth Hareide å ha ope massasjeavdelinga tre dagar i veka på Hareid. Ho håper sjølvsagt at folk vil nytte seg av tilbodet. – Eg er overtydd om at dei som prøver ein time, både kvinner og menn, vil finne ut at dette har dei godt av, smiler ho.

p Medlemskup

Spar mer som medlem!

99,90 til Kampanjepris r 129,90 ikke-medlemme

elder f.o.m. Medlemskuppet gj . januar. 30 . .m 11. januar t.o

Bli medlem og få kjøpeutbytte på alle varer! Se www.coop.no

Faste Gule Priser

Vikebladet Vestposten •

torsdag 21. januar 2010

15


Oversikt for kulturlivet på søre Sunnmøre Send inn førehandsmeldingar på redaksjon@vikebladet.no

uteliv

Creedence Night på Ørsta kulturhus ØRSTA, LAURDAG 23. JANUAR:

Førstkomande laurdag, 23.1., blir det svett, amerikansk rock i Ørsta Kulturhus. Då er det klart for konserten "Creedence Night." med brandet Clearwaters, ein konsert som hyller bandet Creeedence Clearwater Revival. Også i januar i fjor vitja bandet Ørsta kulturhus. Då på ein fredag. No er konserten lagt til laurdag, noko som var eit ønskje frå fjorårets publikum. Det er framleis eit overordna mål å få musikken mest mogleg lik originalen. – Først då blir det ein "tributekonsert", seier medlemmene i gruppa Clearwaters som håper dei har lukast med dette.

FOSNAVÅG BRYGGE Trubadur Eivind Johansen spelar på laurdag.

kristenliv

«SØNDAG 11» på Møre barne og ungdomsskule Ein del søndagar i løpet av året vil det bli arrangert «Søndag11» på Møre barne og ungdomsskule. Det er viktig å ha nokre samlingar der ein har god plass til å møtast fleire generasjonar,- og ifrå fleire bygder. Det vil bli søndagsskule og leik for dei minste. På møta vil det bli mykje sang og musikk, og god tid til servering og prat i aulaen etterpå. Vi håper at mange har lyst til å kome, og at vi kan inspirere kvarandre til å arbeide for barn og unge i vårt eige nærmiljø, og samtidig støtte misjonsarbeid i heile verda! Først ut er denne søndagen, 24.januar. Då kjem 14 ungdommar som går på bibelskulen på Bildøy ved Bergen, saman med Magnus Hatløy,- KRIK-lærar,opprinneleg frå Ulsteinvik. Dei vil ta del i både vaksenmøtet og samlinga for barna. Vi trur det blir ein flott gjeng å møte! La dei få møte oss! Det er Indremisjonen og misjonssambandet som står som arrangør av desse «Søndag 11» samlingane, og vi ønskjer alle vel møtt på søndag. Sjå annonse og plakatarKari Petra Røsvik Sundgot

Bandet “Clearwaters” gjestar Ørsta kulturhus på laurdag med ein konsert som hyller bandet Creeedence Clearwater Revival.

revyliv

middags- og middelalderliv

Ivar Aasen-tunet 23. januar:

Laurdagskveld med middag og Draumkvedet ØRSTA, LAURDAG 23. JANUAR:

Frå Dimnarevyen i fjor. I midten av februar brakar det laus med ny revy.

Snart klart for Dimnarevyen “Hei KORR det går...” DIMNA, 11. - 13. FEBRUAR:

No har gjengen gira seg opp og er i full gang med øvingar. Det er ein flott og arbeidsom gjeng som står på og resultatet ser lovande ut. Det vert fire framsyningar 11. - 13. februar. Framsyningane vert sjølvsagt på Dimna Grendahus, for dimnakorrane trivst best i sin eigen fjøs...

16

Premieren vert torsdag 11. februar , deretter blir det to framsyningar på fredag og ei på laurdag. Folkens, i år skal vi ha nummererte plassar så førstemann til mølla... Dimnarevyen ønskjer alle hjarteleg velkomne borti Dimna. Sjå elles annonse i avisa i dag.

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

Kjøkkenleiar Milan Ilic inviterer førstkomande laurdagskveld til middag før Berit Opheim Versto og Karl Seglem framfører si tolking av middelalderballaden Draumkvedet. Fristen for førehandstinging er no utvida for å gi fleire høve til å få ein kveld i Aasen-tunet med føde for både kropp og sjel. Ilic lovar lun vinterstemning i kafeen når han byd på middag med kake og kaffi. Etter middag kan ein gå vidare på konsert. Ivar Aasen-tunet er ein av få utvalde stader Berit Opheim Versto og Karl Seglem framfører Draumkvedet, som dei i fjor gav ut på CD. Middelalderballaden blir framført akustisk med Opheim Versto sin vakre song og Seglem sine bukkehorntonar og samplingar av mellom anna naturlydar og hardingfele. Det er kanskje ikkje for kven som helst å gi seg i kast med å fortelje eller syngje denne middelalderballaden. Berit Opheim Versto tilfører den noko heilt nytt, mellom anna improvisasjon, og ho har ei unik formidlingsevne som rører ved alle som våger lytte på denne urgamle forteljinga om Olav Åsteson. Han sovnar julaftan og vaknar trettande dag jul, og fortel då kva han har drøymt. Fantastisk sterke, skakande, styggvakre draumar som rommar det meste av det ein i eit lite menneskeliv kan drøyme om. Med sin særeigne stilling i norsk og nordisk folkedikting og

Kjøkkenleiar Milan Ilic ved Aasentunet lokkar med middag før Berit Opheim Versto og Karl Seglem framfører middelalderballaden Draumkvedet

kvedartradisjon har Draumkvedet fått oss til å stille dei store spørsmåla om liv og død på nytt. Det var Jørgen Moe og M.B. Landstad som skreiv ned dette diktet på midten av 1800-talet. Draumkvedet er den mest sentrale og viktigaste middelalderballaden vi kjenner til. Dette visjonsdiktet fascinerer, utfordrar og provoserer. Sjå www.aasentunet.no for meir informasjon om arrangementet og førehandstinging av

"Søndagsåpent" på Sion "Søndagsåpent" er et begrep som har blitt kjent gjennom programmene til tv-pastor Egil Svartdahl i TV2. Vi ønsker i denne sammenhengen å indikere at Sion er åpent på søndag - for alle som ønsker å ta seg en tur. Det vil bli en samling i en uformell atmosfære, med hovedfokus på det sosiale fellesskapet. Du får mulighet til å kjøpe middag og dessert (levert fra Kjeldsund) for en billig penge, samtidig som du får treffe andre i en koselig setting. Iver-Olaf Grimstad, May-Linn Andersen, Rolf Magne Tømte og Amalie Forsland vil delta med henholdsvis sang, sang, appell og dans. Det vil også bli presentasjon av årets TenTro-elever (konfirmanter), som også vil fremføre et dramastykke. Inge Vattøy er konferansier. Det blir også bibelquiz, og forskjellige spill (som biljard og bordtennis) vil det også være mulighet for å prøve:) Vi lever alle i en travel hverdag, og vi ønsker at menigheten skal være en plass der du får oppleve at du kan senke skuldrene, ha et varmt fellesskap, og også kose deg med et godt måltid og en god prat, og samtidig få litt oppbyggende input fra scena i forskjellige former. Ta deg tid til å dele denne middagsstunda sammen med oss, enten du er medlem eller ikke er vant til å gå i kirker og bedehus, om du er ung eller gammel, liten eller stor. Se annonse. Varmt velkommen til "Søndagsåpent" Gik - Sion Gurskøy


Velkomen til møtehelg i Filadelfia Johannes Engeli kjem komande helg til Filadelfia i Ulsteinvik, og det er med stor forventning vi ønskjer han hjartevarmt velkomen.

Bjarte Leithaug er mellom favorittane i barnekor over heile landet.

Triangeldag med Bjarte Leithaug 22. - 24. januar kjem artist og korinstruktør Bjarte Leithaug til Ulsteinvik. Han har med seg eit barnekor, og skal halde fleire konsertar denne helga. MARIANNE KARLSBAKK

Sunnmøre folkehøgskule skal ha Triangeldag laurdag 23. januar. Triangel er et navn på barnearbeidet i Norges KFUK-KFUM, og Bjarte Leithaug skal vere trekkplasteret denne dagen. Han har med seg ei stor gruppe på 80-90 born i koret. Fleire kor frå Sunnmøre skal denne dagen møtast til song og inspirasjon, og dagen avsluttast med ein stor familiekonsert med bl.a Leithaug m/born, som er open for alle. Leithaug vil også delta i

gudstenesta i Ulstein kyrkje 24. januar. Bjarte Leithaug er frå Meland ved Bergen, og er musikklærar. Han fokuserer på familie og born i musikken sin, og har haldemange familiekonsertar. Han har til dømes fått med seg dottera si Astrid på dei to siste plateutgivelsane. Etter at han fekk born sjølv, har han gått over til å lage songar frå bornas verd. I 2003 gav Luther forlag ut ei illustrert songbok med Bjarte sine mest kjende barnesongar. Nokre av desse er også omsett til fleire språk, og er i bruk i korsamanhengar både i Sverige og Danmark. Bjarte Leithaug sine konsertar er kjend for å spreie liv og glede, og mange kjenner han kanskje frå tidleg på 80-talet, då han begynte å gi ut sine fyrste plater, og var ein ivrig aktør på fleire kristne ungdomsfestivalar rundt om i landet.

Engeli er ein dyktig bibellærar, og er etterkvart blitt eit kjent ansikt på Visjon Norge. Han har i tillegg mange år bak seg som forstandar for ulike menigheiter, så dette er ein mann Johannes Engeli rik på him- kjem komande helg melske erfa- til Filadelfia ringar! Engeli har litt av kvart han vil formidle til oss på Sunnmøre, og det vil bli undervist i forskjellige tema til kvart møte. Fredag vil kveldens tema vere ”Lev i fornyelse”. Lovsongsteamet vil ta del i dette møtet, så i tillegg til bibelundervisning, vil vi gå inn for Gud i tilbeding med lovsong. På søndagen blir det to møte – formiddag (familiemøte) og kveld. Formiddagens tema er ”Med Jesus i sentrum”. Det blir ikkje søndagsskule til dette møtet, men innhaldet blir tilpassa også dei minste. Søndag vil kveldens tema vere "Noahs dager, Lots dager og vår tid. Lever vi i endens tid?". Lovsongsteamet vil også ta del i dette møtet. Vi trur Engeli har noko å formidle til kvar og ein av oss. Han har berørt mange hjerte, og denne gongen har han kanskje noko heilt spesielt på hjertet til akkurat DEG. Håper difor du tek turen innom Filadelfia i løpet av helga. For meir info - sjå annonse annan stad i avisa, eller ein titt innom heimesida: http://www.filadelfiaulstein.no Vi set stor pris på at DU kjem - Herren vil møte deg, Han ser dine behov. Kom inn i fellesskapet og kjenn Herrens nærvær. Kari Marie Øvrebøe

Bildøy Bibelskole turnerer søre Sunnmøre På Bildøy Bibelskole er det fulle hus. 93 studenter pluss lærere reiser i disse dager rundt på turné over hele landet. KRIKlærer Magnus Hatløy har med seg en flott flokk studenter hjem til Sunnmøre. I kveld, torsdag, kan du treffe gjengen på Ulsteinvik bedehus. Det blir andakt, sang og presentasjon av skolen, samt noe å bite i etter møtet.

Ørsta bedehus 24. januar

Søndag ettermiddag kan du treffe gjengen på Ørsta bedehus. Det blir andakt, sang og presentasjon av skolen, samt mulighet

KJELDSUND, FREDAG 29. JANUAR: Du las kanskje i Vikebladet,

om Jona Teige Haugrønning sine flotte armband? Dei lagar ho av gamle og nye knappar som er heilt ulike, men samstemte i fargetonane. Kvart armband er eit lite kunstverk! All inntekt frå desse vakre smykka, går uavkorta til Aglow sitt arbeid blandt russiske kvinner. Dei er på ulike vis råka av fattigdom, sjukdom og alkoholisme. Armbanda er unike og etterspurnaden er stor. Både unge jenter og vaksne kvinner fell for dei og kjøper dei! Men det er berre Søre Sunnmøre Aglow som er så heldige å få "forhandle" dei i vårt distrikt. Fredag 29. januar kan du sikre deg eit eller fleire slike armband, om du kjem på Aglowmøtet på Kjeldsund. Då kan du også få med deg gode tips frå treningsinstruktøren Siv Berge Hoff. Ho vil ha eit lite innlegg om korleis vi kan halde gode nyttårsforsett når det gjeld mosjon og kosthald. Som om ikkje det var nok, vil den klokkeklare røsta til Ann Kristin Frantzen glede mange.

Alt dette er grunn god nok til å "ta laust" den fredagskvelden. Men det viktigaste som skjer den kvelden, er temaet som skal bli formidla av ei flott dame som heiter Hanne Eliassen. Kven ho er og kva ho skal snakke om, kan du lese meir om i avisa komande tysdag. Då kjem også annonsa! Begynn å gle deg alt no då vel........og når du kjem; ta gjerne med gamle eller nye knappar, som vi sender vidare til Jona! Er du nysgjerrig på å sjå heile vårprogrammet vårt? Sjå: www.aglownorge.org Søre Sunnmøre Aglow

Tulipaner. Pakke m/7 stk. Pris pr pk 44,-.

Tid for tulipaner!

Supertilbud!

9990

Formiddagsmøte på Møre 24. januar

Søndag formiddag kan du treffe gjengen på formiddagsmøte på Møre barne- og ungdomsskule. Det blir andakt, sang og presentasjon av skolen, samt noe å bite i etter møtet.

Lekkert armband?

Eyvind Volle, Silje Hæraas, Per Arne Vatnøy, Gabriel Holta, Magnus Hatløy (lærar), Anita Thorsen (stipendiat), Silje Hanson, Kine Dyb og Hanne Furnes. Ikkje tilstades då biletet vart tatt: Jarle Høyvik, Lydia Furnes, Eli Kathrine Nybø, Nathalie Lorgen og Anzhela Pekna. FOTO:MAGNUS HATLØY for å prate med studentene om du er nysgjerrig på hvordan de har det på bibelskolen. Hjertelig

velkommen

skal

du

være!

Gabriel Holta og Silje Hanson

Arecapalme. Høyde 100 cm. Pyntepotte ikke

149,-

Dragetre m/3 stammer.

Primula i 10 cm plastpotte.

inkludert. Pris etter kampanjeslutt kr 299,-

DER LIVET VOKSER

Gravdal: Hverdager 10-18, lørdag 10-18, søndag 12-18. HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18 Oppegård: Hverdager 10-18, lørdag 10-17, søndag 12-17. SØNDAG 12-18 Tiller: Hverdager 9-21, lørdag 9-18, søndag 12-18)

www.plantasjen.no

Tilbudene gjelder så langt beholdningen rekker fram t.o.m. 27/1. Med forbehold om trykkfeil.

Vikebladet Vestposten •

torsdag 21. januar 2010

17


Hpå tråden Ikkje ta frå oss det gode vatnet! Under signaturen Frisk Haddøling ønskjer ein lesar i Haddal å formidle følgjande gjennom lokalavisa: “Kjære Ulstein kommune. Ta ikkje frå Haddal det gode drikkevatnet. Det er sagt frå gamalt at det er oppkomevatn, Mørkevatnet. Du som skriv om sjukdom og dårleg vatn, er du åleine som har meiningar her? Ta ikkje saka i di eiga hand. Folket er ikkje sjukare her enn andre stader.”

Saknar sjukehusengasjement frå kommunane Brit Overå på Hareid har merka seg “På tråden” frå voldakvinna som meiner for få på Hareid har skrive seg på listene for å halde oppe akuttmottaket ved Volda sjukehus. – Eg trur det er mange som kunne ha tenkt seg å skrive seg på listene, men dei veit ikkje kvar dei skal gjere det, kommenterer Brit Overå. Ho peikar på at det er ikkje alle som er så ivrige verken med mobiltelefon eller Facebook. – Eg synest leiinga i Hareid og Ulstein kunne ha vore litt meir på hogget med å informere oss innbyggjarane.

Brit Overå meiner det er viktig at akuttmottaket i Volda blir halde oppe. – Ferjeturen på ein halv time kjennest svært lang når du sit der med ein akutt sjuk i ambulansen, fortel ho. Politikarane i Hareid og Ulstein har bestemt at nattlegevakta skal vere ved sjukehuset i Volda, og då synest Overå det er viktig at politikarane i dei to kommunane gjer alt dei kan for å halde oppe akuttmottaket der.

Ros og retting Helen Strand Alfredsen har ein kommentar til stykket om skjåen på Ertesvågfjellet. – Eg er einig med Kristian Ertesvåg at dei fortener ros dei som har restaurert denne. Ei retting berre, han som sette han opp, Olavius Skogstrand, var ikkje far til Johannes Strand, men bestefar hans. Far til Johannes Strand heitte Hans Strand.

Takk til brøytar Inga Ishild Hareide i Isakdalen på Hareid vil gjerne rette ei takk til dei som brøytte vegen forbi huset hennar tidlegare denne veka. – Vanlegvis vert det liggande att ein litt irriterande brøytekant tvers over innkøyrsla, men denne gongen hadde brøytaren teke seg bryet med å fjerne denne også, til mi store glede, seier ho takksam.

Julemøte i Hareid pensjonistlag 11. desember

Formannen vår, Lidvar Rise, ønskte alle vel møtt til julemøte, spesielt til dei som skulle underhalde, og andre innbedne gjestar. Vi hadde fått Leiv Havåg, Karoline Husøy, Mikael Møgster, Målgruppa frå Hareid Blandakor og Marie Lovise Widnes til å underhalde denne kvelden. Jon Kåre Mork spela piano til allsangen. Etter at møteboka frå siste møte var opplesen og godkjend, fell MÅLGRUPPA ordet og tonen. Namnet har dei fått av Johan H. fordi dei var fast innslag på Mållaget sine samlingar i mange år. Dei song tre julesongar: Englar song med lov og pris, av B Støylen. Sæle Jolekveld av E. Blix. Og ein med svensk tekst, frå 600talet. Dei framførde alt svært fint, og fekk stor takk frå formannen og frå salen, Vi song Det lyser i stille grender, før Leiv Havåg fekk ordet. Han reflekterte over julesongar som betyr noko, og heldt fram at alle kristne må synge. Ein song som han tykkjer er komen litt i bakleksa er Frå fjord og fjære, som er frå 1800-talet, av Landstad, Han snakka om å finne gleda i jula, og høgtida. Det vert tala mykje om å kome i julestemning, juleglede er meir enn stemning, det er helg og høgtid og nærvær med Gud., indre rikdom og glede. Dei gamle julesalmane kan verke tunge i språket, han meiner dei innheld alvor, ikkje

tungsinn. Han mintes kyrkjeferd i barndomen, ein times ror i færing. Så det vart ikkje kvar jul dei tok ut... Det var ikkje mykje fest og glans heime, men han mintest saueribbene ved julebordet, at dei song takkevers, og der var helg, høgtid og glede Han kom tilslutt inn på Prøysen si Julekveldsvise, enkel og kvardagsleg forteljing, men han synes ikkje ho passar i ei salmebok. Han las heile visa på sin særprega måte, og meinte at det ringe og enkle gleder er sentralt i julebodskapet. Etter songen Å jul med din glede, vart det servert juletalerken, kaffi og blautkake, og praten gjekk livleg kring borda. Vi song så: No koma Guds englar, før Marie Lovise Widnes fortalde om gamle juleskikkar og julestrid i farne tider. I julestria var det kvinnestyre i heimane, det gjekk i såpeskum og reingjering og mannfolka følte seg huslause, dei såg berre stål i før så milde augo, og spør: Kvar er den kvinna eg gifta meg med? Finn ikkje noko av henne no . Det vart ”stampevask” veslejulafta, og julegåve kunne vere ei kladdebok og liknande., og det var godt å leve. Fekk dei ei appelsin, måtte den vare lenge, kunne ikkje ete den opp der og då. I dag er mykje juggel og verdlaust tøv, plast opp og plast i mente. Det vert det dei finn som leitar om nokre hundre år. Nissane over-

tek, englane vert avleggs, og fred på jord har vi så lenge grannen vil. Ho ønskte at vi alle måtte få ei god og fredeleg jul, trass i strevet vi lager oss i tida før. Vi fekk no fløytespel av Karoline Husøy, som opna med ”Ser du stjerna i det blå”, og spela så tre julemelodiar, så vart og vakkert. Ho kan dette, den jenta. Vonar vi får høyre henne oftare. Så fekk Møgster ordet. Han ville seie takk for i kveld. Velsigna god jul, og litt til. Forventninga ber vi alltid med oss, og forventninga til jula har vi alle, også om englane som høyrer jula til. Dei kom med julebodskapen, og dalar ikkje ned i skjul. Han snakka og om julestjerna, som vil har i alle vindauge denne tida og den sju-arma ljosestaken, som er eldste symbolet på jødedomen. Vi brukar mykje ljos denne førjulstida, vi har julekonsertar og midt i alt, juleevangeliet. Vi må ikkje gløyme at ”så elska Gud verda, at han send son sin til jorda. Så kvar den som trur på han ikkje skal fortapast, men ha evig liv” Han ønskte alle velkomne til kristen julefeiring i kyrkja. Så var dette julemøtet til ende, Lidvar takka alle varmt for innsatsen og gav blomar til dei som hadde vore med i programmet, og ønskte alle vel heim. Ref. jr.

SALG på TRÅD KRÅA

Mykje barneklær

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 23/1

- du kjenner oss

til

Varm mat

Kylling

3 Trolldressar i utgått rosa farge

- klar til servering

Pytt i panne

3 dongribukser for kr

pr hg 79,00/kg

Enkelt & godt!

nygrillet, pr stk

50%

50% 500,-

Boblejakker/ fleecejakker for kr

99,-

Stor 50-kronerskorg!

www.mediateam.no

Røkt kjøttpølse

Alle produkter i Vita-serien

www.spar.no

Ole Ringdal, pr kg

Kjøttdeig

Ole Ringdal, 100 g

179,00/kg

av svin, Gó og mager, 400 g 62,25/kg

- du kjenner oss på de gode tilbudene Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

Kjøpmannsgata 57 6060 Hareid • Tlf. 700 92 887

OPE: Man–ons 10–16.30 Tors og fre 10–18 • Laurdag 10–15

Hawaiifilet/ Marinert svinenakke

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.

18

Nytt strikkehefte SISU for barn

Green House søker forhandlere • Ekstra inntekt, morsom hobby og deltidsjobb • Salg av flotte, lettsolgte klær via homeparty • Minimal risiko - god fortjeneste Ring 481 481 53 for mer info eller se www.green-house.com


TILBUD SOM VARMER Panasonic Varmepumpe Ferdig montert 6,5 kW CU-CE12JKE

5 kW CU-CE9JKE

16.990

15.490

Basic Massasjedusj Silikonfri dusj, doble hjuloppheng, avtagbar front, integrerte slanger, rustfri vanntilkobling

7.290 Parkett Eik Country 12mm med UV bestandig matt lakk. Leveres med klikksystem uten liming. Leveres i pakker à 1,587 m2. Pr. m2

199

MDF-Veggplate Egghvit. Pr. m2

109

ULSTEINVIK – Tel: 70 01 82 00 OPE: MAN–FRE. 07.30–18.00 LAURDAG 09.00–15.00

MDF- veggplate Umalt. Pr. m2

69

VOLDA – Tel: 70 07 49 40 OPE: MAN–FRE. 08.00–17.00 LAURDAG 09.00–14.00

Vikebladet Vestposten • Torsdag 21. januar 2010

19


Rubrikkannonser må leverast inn seinast dagen før avisdag, innan kl. 10.00 Til laurdagsavisa er fristen torsdag kl.16.00. Annonsen kjem då i 4 lokalaviser.

Hareid/Ulstein Vertikaldelt 2-mannsbolig til leie. 3 sov., 2 bad +++. Ledig fra 1. februar. Kjerringnesmyra 15, Ulsteinvik. Tlf. 94 82 51 51, 700 12 634.

YNSKJER Å KJØPE HUS/LEILIGHEIT

i Ulstein, Hareid eller Herøy. Mobil: 913 14 754. Ønsker leilighet Rolig par, ikke-røyk, ø. leige bolig. Tlf 478 48 686. Mail anette_sand@hotmail.com

ODIM ansatt ø. å leige

møblert leilighet i Ulstein el. Hareid.ring før kl.15.30. Tlf. 700 13 309. Leilighet ønskes leid 32 år gammel mann ønsker å leie leilighet i eller nær Ulsteivik sentrum. Tlf. 482 62 380.

08 Toyota Yaris 1.4D -5d 11000 km, svart metallic, bluetooth, i-podc og v+s dekk. Kr 162 700 + reg. Tlf. 90601680

Poteter til sals Kerrs Pink og Pimpernell. Stengt på søndag. Tlf. 700 92 573 / 90 12 44 88 Bård Bigset.

Ønsker du en ny stil? Vi lakker om kjøkken og andre møbler, skifter benkeplater og handtak.Ring 70 01 05 66 SM-KJoKKEN

Konvolutt med 7000kr. Mist fredag ettermiddag strekninga blåhuset - parkeringsplass utanfor Comfort/Overvåg. Finnarlønn. Bill. mrk.

Ariens snøfreser

13 hk. Ubet. brukt selges rimelig. Tlf. 918 17 153. Macbook pro 17 Ubet. brukt Macbook pro 17, Int.dual core 2,4 ghz, minne 2 gb. Osx, windows xp, Ilife, Iworks, office,+ div. selges rimelig. Tlf. 918 17 153.

Pent brukt stekeoven selges av merket ELectrolux. Ca 1 år gammelt. Selges kr 2000. Ring 976 97 840.

Båthenger Registrert med lastekapasitet over 1050kg, for 20 fots båt ønskes kjøpt. Tlf. 95 81 36 09

Volda

Dansemusikk Dans og taffel til bryllaup og fest. Vi spelar det du likar best ! Tlf. 913 18 338 / 918 67 338

Arbeidere fra Latvia Erfarne arbeidere fra Latvia søker arbeid: tømrere, snekkere, elektrikere, sjåfører, maskinførere, sveisere, arbeidere innenfor hotellbransjen, landbruk, fiskeindustri og andre yrker. Tlf. 980 55 367. Konfirmantfilmen 2009

for Hareid, sendes ut 30. jan. Tlf. 41192047.

Ørsta

Åleinemor med 7 mnd gammal jente søker leiligheit i Volda. 2 soverom. Tlf. 951 82 908, ring helst etter kl. 20.00. Treng du nokon til å vaske huset ditt? Tlf. 913 37 494. Leilighet/hus ønskes leid! Par i midten av 20 årene med en liten på vei, ønsker leilighet/hus i Volda/Ørsta. Bør være minst 80 kvm, umøblert, park. plass, 2 soverom, og uteplass. Tlf. 926 61 568 etter kl. 16.00. Leilegheit i 4-mannsbustad til leige i Nybråtet, Volda. 71 kvm, heilt ny, 2 sover., fullt møblert, høg std. Veldig god utsikt mot sjøen. Garasje. Til leige for personar med god økonomi. Tlf. 411 63 377. Hestesluff, karjol og slede til sals. Tlf. 417 41 287.

ANNONSE? 700 18 500

Gi deg selv en rikere fritid!

FRIVILLIGE SØKES TIL TELEFONTJENESTE Du får opplæring, veiledning og egenutvikling.

NOEN TRENGER DEG! KIRKENS SOS

Møre og Romsdal (Ålesund) 70 10 09 92 more-romsdal@kirkens-sos.no www.kirkens-sos.no

Telefon Telefon 700 18500 700 18500 Fax 700Fax 18501

Hvordan har du det -egentlig?

20

700 18501

Vi er her. Alltid.

annonse@vikebladet.no

Skriv en sos-melding via www.kirkens-sos.no, eller ring 815 33 300 hvis du trenger noen å snakke med.

annonse@vikebladet.no

Vikebladet Vestposten •

Torsdag 21. januar 2010


R E T IT R O V A F E K S N E I I TA L til under hundrelappen

på kjøkkenet Nava. Jeg vokste opp Hei, jeg heter Benito evet italiensk i Bologna. Nå har jeg dr t an ur sta re ns ilie fam i t er å lage vise deg hvor enkelt de al sk g Je år. 30 i rge restaurant i No r hundrelappen! hele familien – for unde til r itte or fav ke ns lie ita Buon Appetito!

Nyhet!

19

90

PIZZA FRESCA CALZONE Med ost og skinke, Staur 270 g, 73,70 pr. kg

Nyhet!

Nyhet!

35,-

ITALIENSK ISKREM

10,-

Nyhet!

ITALIENSK BRYTEBRØD

Tiramisu/Nocciola, Bella Italia 0,9 l, 38,89 pr. l

Mesterbakeren, 400 g, 25,00 pr. kg

PASTASAUS NAPOLETANA Nordfjord, 220 ml, 67,73 pr. l

Gjelder Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane - uke 3 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

Nyhet!

29

3

Nyhet!

90

LØVTYNN KYLLINGFILET

24

90

FERSKT STRIMLET SVINEKJØTT Nordfjord, 300 g, 83,00 pr. kg

59,-

FERSK LAKSEFILET ITALIENSK KRYDRET Godehav, 4x125 g, 118,00 pr. kg

Nyhet!

90

PENNE RIGATE PASTA

Solvinge, 300 g, 99,67 pr. kg

Nyhet!

14

90

Lorenzo, 500 g, 7,80 pr. kg

24

90

FERSK PIZZA FRESCA CAPRICCIOSA Med skinke og sjampinjong, Staur 420 g, 59,29 pr. kg

Nyhet!

34

90

OSTEGRATINERT GRILLET KYLLING Solvinge, 680 g, 51,32 pr. kg

Vikebladet Vestposten • Torsdag 21. januar 2010

21


HUSQVARNA 353G

Humberseth Reinhald vart etablert i 1992 og har ni tilsette. Vi utfører alle typar reinhaldsoppdrag, er totalleverandør av alt innan reinhaldsutstyr og leverer produkt og tenester på Søre Sunnmøre.

VIKAR

SERVICEMEDARBEIDAR DAGLEG REINHALD Humberseth Reinhald AS søker etter vikar i full stilling for ein av våre tilsette frå 1. februar til 1. mars 2010 med muligheiter for forlenging. Arbeidet består av dagleg reinhald hos faste kundar i distriktet. Kvalifikasjonar:

SERVICEMEDARBEIDAR

FOR TEMPORÆRE ARBEID

I samband med auka arbeidsmengde søkjer vi etter servicemedarbeidarar for temporære reinhaldsoppgåver som hovudreingjering og liknande. Stillinga er på 100%, eller etter avtale.

Syl.vol. 51,7 cm3, effekt 2,4 kW, vekt 5,1 kg.

annonsar fungerer best i lokalavisa!

Veil. kampanjepris* 5.695,Veil. pris* 6.790,–

ARBEIDSJAKKE FUNCTIONAL

Vannavvisende material i rygg og øvre del foran. Veil. kampanjepris* 895,Veil. pris* 1.000,– SELEBUKSE FUNCTIONAL

Med sagvern. Veil. kampanjepris* 1.195,Veil. pris* 1.430,–

ring

Kvalifikasjonar: Vi kan tilby:

Med riktig utstyr får du et godt resultat på kjøpet.

70018500

Selvfølgelig bruker du verneutstyr ved alt arbeid med motorsag. Hos oss finner du det du trenger for å utføre jobben sikrest mulig. Velkommen til vår butikk.

GURSKØY PEKAS TLF. 70 08 05 80

REKNESKAPSMEDARBEIDAR

FOR REKNESKAPS- OG KONTORARBEID

rekneskapet, fakturere og utføre andre nødvendige kontorrutinar. Det er førebels behov for 50% stilling med mogeligheiter for å utvide stillinga. Arbeidet vil omfatte; -handtering av inn og utgåande faktura, -avstemmingar, -oppfølging av opne postar -remittering, -laupande rekneskapsarbeid og periodeavslutningar, -samt vidareutvikling av rutinar. Det er ynskjeleg med ein godt erfaren person, men ved mindre erfaring kan arbeidsoppgåver kombinerast med innleidd ekspertise.

Vil du også være en lytter? Vi trenger flere frivillige medarbeidere. Ta kontakt med Kirkens SOS i Ålesund på telefon 70 10 09 92, mobil 95 80 62 53 www.kirkens-sos.no

husqvarna.no

*Alle priser er inkl. mva.

Vi er her. Alltid.

Copyright © 2010 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

19.-24. januar på Uppheim

Mensendieckgymnastikk GRUPPETRENING v/Fysioterapeut Kristina Meinseth

Kvalifikasjonar: å arbeide sjølvstendig. Vi kan tilby:

• Forebygging av muskel- og skjelettplager frå nakke, skulder, rygg, hofte og bekken

Spørsmål om stillingane kan rettast til Ronny Humberseth på tlf. 930 109 24. CV sendes til Humberseth Reinhald AS, Strandgt. 5A, 6150 Ørsta

Vi skaper trivsel og reint miljø

• Oppnår bedre styrke, bevegeligheit, balanse, kroppsbevisstheit og avspenning Gratis prøvetime: Tirsdag 2.februar kl. 19-20. Stad: Aktiv trening Varleitet Påmelding: Tlf: 71 40 03 21. Pris: 10 veker, Kr. 900,(700,- for aktiv trening medl)

Strandgt. 5a, 6150 Ørsta, Tlf: 700 63 194 Faks: 700 63 242

Trening som passar for alle i alle aldrar!

ANNONSE?

Andre helsetilbod ved kiropraktorsenteret: • Kiropraktor Thomas Vassvik • Fysioterapeut Kristina Meinseth • Kropps og massasjeterapeut Ingvild E.Åsmo • Personleg trenar Stine Marie Løvoll

E-post: post@reinhald.as web: www.reinhald.as

annonse@vikebladet.no • 700 18 500

Pedagoger Støylane i Ulstein For nærmere informasjon kontakt: Vibekke Slinning, tlf. 41 29 24 18 Søknad med CV sendes innen 04.02.10. til: e-post: vibekke@gronmyr.no Menn oppfordres til å søke.

talar: Håkon Fagervik

bli med på livet

arr.: VKS (Volda Kristne Samarbeidsutval)

fellesmøta 2010

bønnemøte: Uppheim kvar dag kl.18.45 Uppheim ons.-laur. kl.10.00

tysdag onsdag torsdag fredag laurdag søndag

Thomasmesse i kyrkja kl.19.30 møte på Uppheim kl.19.30 møte på Uppheim kl.20.00 (pga. fakkeltog) møte på Uppheim kl.19.30 barnemøte på Uppheim kl.16.00 ungdomsmøte på Uppheim kl. 21.00 Avslutningsmøte på Uppheim kl. 17.00

Møta vert sende direkte på Bygderadio Vest fm 103,7

English translation

Hald deg oppdatert på lokale nyhende Bestill

Se vår internettside:

www.gronmyr.no Politiattest vil bli krevd framlagt før tilsetting.

Tlf. 700 18500 Fax 700 18501

abonnement@vikebladet.no

22

Vikebladet Vestposten •

Torsdag 21. januar 2010


VESTBORGRUSSEN er ute på turné og har møte på ULSTEINVIK bedehus 23.01. kl. 19.00. Tale av Stein Raunehaug. Sang, info om og kollekt til russen sitt misjonsprosjekt i MONGOLIA! Gjer vel i å kome og støtt russen.

HLF Ytre Sunnmøre HLF Ytre Sunnmøre held årsmøte på Bygdastova i Ulstein torsdag 25. februar kl. 1900.

Saker de vil ha med må være komne til styret innan 11. februar.

NB: Medlemsmøte i januar går ut.

NY NMS Gjenbruk i Myrvåg

Arr.: Vestborg og NLM

Offisiell opning ved ordføraren i Sande

Sherlock Holmes

TORSDAG 21. januar kl. 14.00.

Am. krim/action, 15 år

Fredag 22. 1. Kl. 18.30 – premiere

Kaker og kaffi. Kom innom butikken og gjer gode kjøp. Vi har brukte koppar og kar. Møblar. Ski og anna vinterutstyr.

Ulstein og Hareid LHL har møte i Bygdestova Ulsteinvik, fredag 22. januar kl. 19.00. Program Gunder Runde. Alle hjarteleg velkomne.

«Søndag 11»

No gangsterkomedie, 11 år, anb. Ungdom/voksen

Fredag 22. 1. Kl. 21.30 - premiere

ULSTEIN VENSTRE

Pinsemenigheten

ÅRSMØTE

Sion Arthur og Maltazards Hevn

Ønskjer gamle og nye medlemmer velkomen. PS! Om du ikkje er medlem enno, kan du gå inn på www.venstre.no og registrere deg og møte på årsmøte!

Laurdag 23.1.kl. 16.00 Billettsal www.sjoborg.no. Kinoen 45 min. før framsyninga. Servicetorget tlf. 70 01 75 00 Mån.–fre. kl. 08.00–16.00

Hareid bedehus Bibeltime/lovsong

FAMILIEKONSERT

Bjarte Leithaug m/barn

i kveld torsdag kl 19.30.

Hareid bedehus søndag 24. januar kl. 17.00. Steinar Dimmen Hareid Musikklaget Mat og kaffi. Årsmøtesaker. Kollekt. Velkomen! Misjonssambandet

PB. 271, 6067 Ulsteinvik, tlf. 70 01 13 19

Møtehelg med

JOHANNES ENGELI Tid og tema: Fredag 22/1 kl 19:00 Lev i fornyelse Søndag 24/1 Fam gudsteneste kl 11:00 Med Jesus i sentrum Søndag 24/1 kl 19:00 Noas dager, Lots dager

Ulsteinvik Bedehus Torsdag 21.01. kl. 19.30 kjem elevar frå Bibelskolen Bildøy Bergen til Ulsteinvik bedehus saman med lærar Magnus Hatløy. Dei har programmet med andakt, song og orientering om skulen. Det blir enkel bevertning etter møtet. Bøn kl. 19.00. Tenkjer du på eit bibelskuleår, er det ekstra flott om du kjem. Alle er hjerteleg velkomne. Ulsteinvik Indremisjon www.ulsteinvikbedehus.no

Torsdagskveld på Fredheim i kveld vert

AVLYST

Vi tek del på møtet på Ulsteinvik bedehus kl. 19.30. Velkomen dit :-)

Ulstein sokn, NMS, Ulstein K/M

2. februar kl 20.00 på Frivillighetsentralen

Vanlege årsmøtesaker. Valg av utsending til fylkesårsmøte. Informasjon og debatt om kommunale saker som kan bli viktige framover.

Fr. animasjon, 7 år

Lovsongsteamet deltar på kveldsmøta. Velkomen! www.filadelfiaulstein.no

www.bjarteleithaug.no

• JUBALO frå Skodje • KAOS frå Fiskarstrand • BARNEKORET på Uppheim frå Volda • KORKLUBBEN frå Ulsteinvik

Stad: Dimna Grendahus Torsdag 11.februar kl.19.30 Fredag 12.februar kl. 18.00 og 21.00 Laurdag13.februar kl. 17.00 Billettar kan kjøpast frå torsdag 21.01.10 på nettsida www.sjoborg.no Voksne kr 200,- Barn kr 100,Ungdomsbillettar 16 - 20 år kr 150,kan ikkje kjøpast på nett Servicetorget ved Ulstein rådhus (mån-fre 08-16, tlf 70 01 75 00) Kinokiosken (ope 45 min før kvart arrangement/ forestilling). NB. Husk at du må printe e-billetten din før du kjem til Dimna. Det kan du gjere på Ulstein rådhus, om du ikkje har printer heime. Ann. er sponsa av:

STAD: Skulen ligg i Myrvåg TID: Søndag 24. januar kl 11.00

Team frå Bibelskulen på Bildøy m/ lærar Magnus Hatløy har program for liten og stor! Mykje sang og musikk. Søndagsskule. Servering i aulaen etter møtet. Velkommen! Arr. IMF/NLM

Tomme Tønner

Dimnarevyen 2010

KR E LE KT RO

Årsmøte

i Ulstein Arbeidarparti på Bygdestova onsdag 3. februar kl. 19.00. Årsmøtesaker. Frist for forslag er 1/2. Aktuelle politiske saker, fylkestingsrepresentant Petter Bjørdal. Enkel servering – loddsal. Vel møtt! Styret

ANNONSE? 700 18 500

ÅRSMØTE

i Hjørungavåg IL på Jomsvoll 16.02.10 kl. 19.00

Vanlege årsmøtesaker. Saker til årsmøte må leverast hovudstyret innan 01.02.10. Enkel servering. Vel møtt! Hovudstyret ANNONSESPONSOR:

TUSSA INFORMERER

SKOGRYDDING HERØY – SANDE – ULSTEIN – HAREID Vi vil med dette meddele at det vert sett i verk ”skogrydding” langs høgspent- og lågspentlinjer i kommunane Herøy, Sande, Ulstein og Hareid. Spørsmål i samband med skogryddinga kan stillast til Tussa Nett AS, v/ Rolf Pedersen, tlf. 70 04 62 00.

Sunnmøre Folkehøgskule

Laurdag 23. januar kl. 16.30 Billett: Kr 50,Arr: M & R krins

tussa.no

Fakkeltog for akuttsjukehuset i Volda Torsdag 21.01. kl.19.00 Oppstilling ved Rådhuset/Samfunnshuset. Toget går fram til Sjukehuset der det vert appellar. Møt fram og vis di støtte. Volda Inner Wheel / Volda Rotary

www.bobiler.net Autorisert forhandler av:

Vi kan i tillegg til våre egne merker importere alle typer bobiler fra vårt kontor i Tyskland. Ta kontakt – det kan lønne seg!

Løviknes Caravanimport AS 6390 Vestnes • tlf. 71 18 14 46

Vikebladet Vestposten • Torsdag 21. januar 2010

23


TORSDAG 21. JANUAR

17.55 18.00 18.40 19.00 19.45

Nyheter på tegnspråk Førkveld Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Schrödingers katt (ttv)

Hva er søvn og hva skjer når vi ikke får nok av den? Forskere vil vite hvorfor vi har ulik døgnrytme.

20.15 Krafttaket (ttv)

(3:6) Plenen er overstrødd med en måneds søppel. Det er et stygt syn som møter familiene denne uken og lukten er vond, noe Sofie i Oslo vest-familien gir klart uttrykk for. Da er det mye artigere å prøve brukte klær med en venninne.

20.45 Glimt av Norge: Trollstigvegen (ttv) Reportasjeserie. Fjellovergangen Trollstigen i Møre og Romsdal er en av 18 nasjonale turistveier i Norge. Nå har vinteren tatt over for turistene.

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Debatten (ttv)

Direktesendt debatt fra Litteraturhuset i Oslo.

22.30 Anne-Kat. ser på tv (ttv)

Helgeunderholdningen står i fokus.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Spekter: Søta lillebror (t) (r) 24.00 Orkestergraven (ttv) (r) 01.00 Kvitt eller dobbelt (ttv) (r) 01.50 Norsk på norsk jukeboks 03.00-06.30 Sport jukeboks

19.00: Vil du bli millionær? – Hot Seat 06.30 TV 2 Junior 06.31 Planet Grabo 06.44 Barbapapa 06.48 Ozie Boo 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.00 Hotel Cæsar (r) 13.30 Den syvende himmel (r) 14.20 Den rosa panteren 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 Scrubs (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Vil du bli millionær? – Hot Seat 19.30 Hotel Cæsar 20.00 Håndball-EM: Norge – Russland, 1. omgang

Direkte fra Stadthalle Graz og gruppe A i gruppespillet i håndball-EM for menn. Kommentatorer: Harald Bredeli og Bent Svele.

20.50 Håndball-EM: I pausen 21.00 Håndball-EM: Norge – Russland, 2. omgang 21.45 Håndball-EM: Etter kampen 22.00 Nyhetene 22.20 Været 22.25 Sportsnyhetene 22.35 EM-studio 22.45 Numbers 23.40 Rush 00.35 Criminal Minds (r) 01.30 Judging Amy (r) 02.20 Anna Pihl (r) 03.10 Sportsnyhetene 03.25 EM-studio (r) 03.35 Været (r) 03.40-04.35 Sonen

19.30 Bondi Beach (t) (r) 19.55 Rå kraft (t) Robert Llewellyn og Ashley Hames tester verdens råeste farkoster. 20.15 Helskrudd (t) 21.00 House (t) (r) 21.40 Pinlige sykdommer (t) Br. dokumentarserie. 22.30 Being Human (t) Br. grøsserdramaserie. Annie møter et gjenferd på en bar som kan forklare hennes tilstand. George er forelsket, men når fullmåne nærmer seg frykter han det verste. 23.25 Psych (t) (r) 00.10 Sporløst forsvunnet (t) (r) 00.50 Jon Stewart (t) 01.15 Svisj 02.00 Svisj gull 04.00 Svisj 05.00-06.00 Svisj

06.00 Playbox 07.00 Hundehviskeren (r) 07.55 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Megaquiz 10.00 One Tree Hill (r) 10.50 Familietrøbbel (r) 11.20 The War at Home (r) 11.50 Høy på pæra (r) 12.20 Glamour 12.50 Hundehviskeren (r) 13.50 Clueless (r) 14.20 Smallville (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Slankekrigen 19.30 4-stjerners middag halv åtte

06.00 Skål! (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Er du smartere enn en tiåring? (r) 15.30 How I Met your Mother (r) 16.00 Hell's Kitchen (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Celebert selskap 20.30 Gordon Ramsay rydder opp

23.30 The Big Bang Theory (r) 23.55 Cold Case (r) 00.50 CSI: Miami (r) 01.40 Special Victims Unit (r) 02.25 ROME (r) 03.4006.00 Playbox

23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 NCIS (r) 01.30 Pianisten Br./fr./ty. drama fra 2002. 04.05 The L Word (r) 04.55 It's Always Sunny in Philadelphia (r) 05.20 Boondocks (r) 05.45-06.00 Viasats verden

20.30 Tangerudbakken borettslag (r) 21.30 Byggebransjens cowboyer 22.30 The Closer

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Fantorangen 11.00 Supermorgen 13.30 Ender uten tenner (r) 13.45 Rampete Robin (r) 13.55 Svampebob (r) 14.20 Ekkel og Lekker 14.35 Mighty B 15.00 Megafon (r) 15.30 iCarly (r) 15.55 Den berømte Jett Jackson (r) 16.20 Elefantprinsessen (r) 16.45 Walter (r) 16.50 Svampebob 17.15 Mánáid-tv: Májjá ja Sujujujja (r) 17.30 Fantorangen 18.00 Barne-TV 18.30 Superkviss (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.30 Megafon En serie om hvordan din hverdag kan bli bedre.

08.20 Morgensending 12.00 Legene (r) 12.55 STUDIO 5 (r) 13.20 The Rachael Ray Show 14.20 Judge Judy (r) 14.50 Judge Judy 15.20 Legene 16.15 En, to, tre – oppussing! 17.05 Promised Land (30) «The Winter». 18.05 Gilmore Girls (14) «That Damn Donna Reed». 19.00 Charmed (r) 20.00 Ghost Whisperer (3) «Till Death Do Us Start». 21.00 Den andre siden 22.00 Synske barn (3) «Demon in the Mirror». 23.00 En, to, tre – oppussing! (r) 24.00 Charmed 01.00 Ghost Whisperer (r) 01.50 Nattsending

21.30 Bones 22.30 In Plain Sight

06.30 Morgensending 14.30 Squidbillies (r) 15.00 Superhelten Tick 15.30 MacGyver (r) 16.20 South Park (r) 16.45 South Park (r) 17.15 Baywatch 18.00 Håndball-EM: Ukraina – Kroatia 1. omgang Ukraina – Kroatia, direkte fra Stadthalle Graz. 1. omgang. 18.50 Håndball-EM: I pausen 19.00 Håndball-EM: Ukraina – Kroatia 2. omgang 19.45 Håndball-EM: Etter kampen 20.00 Trøbbel i Thailand 21.00 Golden Goal (r) 21.30 Stripa 22.20 Summer Heights High 22.55 Criminal Minds (r) 23.40 Right on Track 01.15 Nattsending

06.00 Morgensending 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey Show (r) 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Stargate SG 1 (r) 16.55 Miami Ink (r) 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Mann mot natur 21.35 Flags of Our Fathers Am. krigsdrama fra 2006. (15 år) 00.20 Cops (r) 00.50 It's Always Sunny in Philadelphia (r) 01.20 Nattsending

©Universum

20.15: Krafttaket 06.30 Morgennytt (ttv) 10.00 NRK nyheter (ttv) 10.05 Dronninga fra Vaasa (ttv) (r) 10.30 Sport i dag: NM på ski: 10 km fri, kvinner 12.10 NM på ski: 15 km fri, menn 14.05 V-cup skiskyting: 20 km, menn 16.00 Derrick (t) (r) 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Herskapelige gjensyn (ttv) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk (t)

06.30 Morgennytt (ttv) 11.00 NRK nyheter (ttv) 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter (ttv) 14.05 Lunsjtrav forts. 14.30 Forbudte følelser: Skam (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Aktuelt (ttv) (r) 16.00 NRK nyheter (ttv) 16.30 NRK nyheter (ttv) 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Urix (ttv) (r) 17.35 Jon Stewart (t) (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Migrapolis: Kort lunte (t) 19.35 Jon Stewart (t) 20.00 Aktuelt (ttv) 20.45 Europa – en reise gjennom det 20. århundret (ttv) 21.20 Filmavisen 1960 21.30 Oz og James på heimebane (t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter (ttv) 22.10 Urix (ttv) 22.30 Kunsten å mislykkes (t) 23.30 Bygdeliv (ttv) (r) 24.00 Schrödingers katt (ttv) (r) 00.30 Oddasat (t) (r) 00.45 Distriktsnyheter

FREDAG 22. JANUAR

06.30 Morgennytt (ttv) 10.00 NRK nyheter (ttv) 10.05 Aktuelt (ttv) (r) 10.50 Trollstigvegen (ttv) (r) 11.00 Sport i dag: NM på ski: Før dagens sprint i Stokke 11.20 V-cup alpint: Super-G menn 12.30 NM på ski: Sprint finaler, kvinner og menn 14.10 V-cup skiskyting: Sprint, kvinner 15.20 V-cup alpint: Super-G menn 16.10 V-cup hopp

18.00 18.40 19.00 19.40 20.05

Førkveld Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Norge rundt (ttv) Kvitt eller dobbelt (ttv)

Norsk underholdning. Om noen uker åpner De olympiske vinterleker i Vancouver, men allerede nå blir det olympisk tvekamp. Sven Johansen fra Eidsvoll og Jonas Osland fra Jæren møtes til duell. Merete Smith er hoveddommer, mens programleder Nadia Hasnaoui er den ubestridte spørsmålsstilleren.

20.55 Nytt på nytt (ttv) 21.25 Skavlan (ttv) Rihanna synger i studio.

22.25 Sporløst forsvunnet (t)

(24:24) Am. krimserie. En merkelig kult rekrutterer Jennifer Long, og hun forsvinner kort tid etter. På kontoret sliter Elena og Carlos med å finne en løsning på foreldreretten til Sofie.

23.05 Kveldsnytt 23.20 Etter katastrofen (t)

Br. dramaserie. Familien Grant kommer hjem fra ferie akkurat da en smittsom virussykdom er i ferd med å spre seg over hele verden. Abby Grant er bekymret for sin elleve år gamle sønn Peter.

00.20 Zappa spiller Zappa (t) 01.20 Takk Gud, det er fredag! (t) (r) 01.40 Country jukeboks m/chat 04.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

24

21.45: Dødelig virus 06.30 TV 2 Junior 06.31 Planet Grabo 06.44 Barbapapa 06.48 Ozie Boo 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.00 Hope & Faith (r) 13.30 Den syvende himmel (r) 14.20 Den rosa panteren 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 18.30 18.50 18.55 19.30

Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Fredag Det store korslaget

20.30 21.00 21.20 21.25 21.35 21.45

Det store korslaget – resultater Nyhetene Været Sportsnyhetene EM studio Dødelig virus

06.00 Playbox 07.00 Hundehviskeren (r) 07.55 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Megaquiz 10.00 One Tree Hill (r) 10.50 Familietrøbbel (r) 11.20 The War at Home (r) 11.50 Høy på pæra (r) 12.20 Glamour 12.50 Hundehviskeren (r) 13.50 Clueless (r) 14.20 Smallville (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r)

17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 America's Funniest Home Videos (r) 19.00 So You Think You Can Dance 21.00 CSI: Miami (r) 22.00 CSI: N.Y. (r) 22.55 The Closer (r)

23.45 The Big Bang Theory (r) 00.15 Vampire Diaries (r) 01.05 Daylight Am. action fra 1996. 03.20 CSI (r) 04.10-06.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah (r) 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Er du smartere enn en tiåring? (r) 15.30 How I Met your Mother (r) 16.00 Hell's Kitchen (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r)

18.00 18.30 (r) 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

Two and a Half Men (r) Ekstrem oppussing USA Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) Two and a Half Men (r) Community (r) Hulken

Am. actiondrama fra 2003. 00.10 Driven Am. actiondrama fra 2001. 02.25 Akutten (r) 03.15 Alien vs Predator Am. grøsser fra 2003. 04.45 X-Files (r)(16) 05.30 Cheers (r) 05.55-06.00 Viasats verden

(4) Norsk underholdning.

(4) Kan. miniserie. Hele verdens øyne hviler på Canada, hvor lederne fra verdens stormakter skal samles til G8-toppmøtet.

22.40 Vi holder med flodhestene

Io sto con gli ippopotami. It./am. actionkomedie fra 1979. I rollene: Bud Spencer, Joe Bugner, Terence Hill. Regi: Italo Zingarelli.

00.30 Rush (r)

(3) Am. spenningsserie.

01.25 Kalenderpikene

Calendar Girls. Br. dramakomedie fra 2003. I rollene: Julie Walters, Ciarán Hinds, Helen Mirren. Regi: Nigel Cole.

03.25 Sportsnyhetene 03.40 EM-studio (r) 03.50 Været (r) 03.55-04.50 Sonen

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

19.30 Takk Gud, det er fredag! (t) (r) 19.55 Det kvinner vil ha (t) Am. romantisk eventyrkomedie fra 2000. I rollene: Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei. Regi: Nancy Meyers. (7 år) 21.55 One Night at McCool’s (t) Am. krimkomedie fra 2001. I rollene: Liv Tyler, Matt Dillon, John Goodman, Paul Reiser og Michael Douglas. Regi: Harald Zwart. (15 år) 23.25 Pinlige sykdommer (t) (r) 00.10 Rude Tube (t) 00.35 Helskrudd (t) (r) 01.20 Uka med Jon Stewart (r) 01.45 Svisj 02.00 Svisj 04.00 Svisj gull 05.00-06.00 Svisj

06.35 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Drømmehagen (r) 10.58 Frikk (r) 11.00 Supermorgen 13.30 Ender uten tenner (r) 13.45 Rampete Robin (r) 13.55 Svampebob (r) 14.20 Ekkel og Lekker 14.35 Mighty B 15.00 MGP jr. 2009 (r) 15.30 iCarly (r) 15.55 Den berømte Jett Jackson (r) 16.20 Krem Nasjonal (r) 16.50 Svampebob 17.15 Tid for tegn: Ormen i Seljordsvannet (r) 17.30 Fantorangen 18.00 Barne-TV 18.30 Superkviss (r) 18.50 Pat og Stan (r) Br. animasjon. 19.00-19.29 Fin fredag (r) Vi feirer at det endelig er helg.

07.45 Morgensending 09.35 Promised Land (r) 10.30 Gilmore Girls (r) 11.25 Legene (r) 12.20 Den andre siden (r) 13.20 The Rachael Ray Show 14.20 Judge Judy (r) 14.50 Judge Judy 15.20 Legene 16.10 En, to, tre – oppussing! 17.05 Promised Land 18.05 Gilmore Girls 19.00 Charmed (r) 20.00 Salong Makeover (r) 21.00 En versting på Wall Street The Associate. Am. komedie fra 1996. (7 år) 23.10 Gossip Am. dramathriller fra 2000. (15 år) 00.55 Charmed 01.55 Cold Case (r) 02.45-03.40 Diagnose: Mord (r)

06.30 Morgensending 11.30 M*A*S*H 12.00 M*A*S*H 12.30 Wings 13.00 Wings 13.30 King of the Hill (r) 14.00 King of the Hill (r) 14.30 Squidbillies (r) 15.00 Superhelten Tick 15.30 MacGyver (r) 16.20 South Park (r) 16.45 South Park (r) 17.15 Baywatch 18.05 Amazing Race (r) 19.00 South Park 19.30 South Park (r) 20.00 Rex (r) 21.00 Mean Girls Am. dramakomedie fra 2004. 22.50 Penn og Teller 23.25 Monk (r) 00.10 Silke 01.05 South Park (r) 01.30 South Park (r) 02.00 Squidbillies (r) 02.30 Baywatch (r) 03.20 Nattsending

06.00 Morgensending 11.55 Seinfeld (r) 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey Show (r) 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens 15.55 Stargate SG 1 (r) 16.55 Miami Ink (r) 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Eureka 21.35 Red Planet Am./austr. science fiction-thriller fra 2000. (11 år) 23.50 My Own Worst Enemy 00.45 The Medallion 02.25 Nattsending

©Universum

22.25: Sporløst forsvunnet

06.30 Morgensending 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter (ttv) 14.05 Madoff – verdens største bedrager (ttv) (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Aktuelt (ttv) (r) 16.00 NRK nyheter (ttv) 16.30 NRK nyheter (ttv) 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Urix (ttv) (r) 17.30 Billedbrev fra Europa: Guds arkitekt (ttv) (r) 17.40 Oddasat (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Halal-tv (t) 19.30 Uka med Jon Stewart (t) 19.55 Kunsten å mislykkes (t) (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 NRK2s historiekveld: Danske mord (t) 21.50 Europa – en reise gjennom det 20. århundret (ttv) (r) 22.25 2. verdenskrig – bak lukkede dører (ttv) (r) 23.20 Kongens ridder (t) Am. drama fra 1995. 01.30 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 01.45 Distriktsnyheter


Debattinnlegg står for innsendars synspunkt. Redaksjonen tek seg retten til å korte lange innlegg. Send innlegga som epost.

redaksjon@vikebladet.no

Tankar kring eigedomsretten

“Det er ingen ting som hindrar Hareid kommune i å gi Hennumfamilien bruksrett til det aktuelle arealet..”

“No må alt folket her på Søre Sunnmøre som har kort direkte veg til vårt gode sjukehus stå saman...”

I dei siste nummera av avisa har det vore mange innlegg om elva i Indredalen i Brandal, og mann og mann imellom har dette og vore eit heitt samtaleemne Realitetane i saka skal eg ikkje uttale meg om, men eg må seie at det undrar meg litt at ikkje ein einaste av våre tidlegare ordførarar har vore "på bana" - særleg etter dei sterke innlegga som Johs. Klungsør, Kjartan Snipsøyr og Karl Johan Grimstad

har bore fram At det no er starta støttegruppe for Hennumfamilien ,og etter at redaktøren har løfta saka opp på "høgt nivå", så utviklar dette seg til ei skandalesak for kommunen - særleg ettersom både ordførar og rådmann nærast blir gjode til skurkar. Sakleg sett kan verken ordførar eller rådmann gjere noko anna enn det dei har gjort- utan å gå utover sitt mandat i denne saka, og når

det gjeld dei to nemnde sin habilitet i saka og deira moralske vandel, har vi andre lite å lære frå oss. Elva i Inderdalen med sin holme ligg der,og vil framleis ligge der når vi som lever i dag er blitt historie. Tanken bak eigedomsretten var å sikre brukstretten, og her meiner eg kommunen har høve til å kome Hennumfamilien i møte - sjølv om vår lovlege statsmakt har stadfesta HAREID KOMMUNE SIN EIGE-

DOMSRETT til grunnen Det er ingen ting som hindrar Hareid kommune i å gi Hennumfamilien bruksrett til det aktuelle arealet knytt opp til gards- og bruksnummeeret. Dermed vil mykje av det både folk i Brandal og elles meiner er urimleg i denne saka , løysast.

krati som etter kvart tek over styringa frå folket som er valde til å ha all styringsrett i landet. No må alt folket her på Søre Sunnmøre som har kort direkte veg til vårt gode sjukehus stå saman om vår sjølsagde rett til eit like godt helsestell som til dømes foket i Trondheim, som har St.Olav hospital med 70 % av kapasiteten til sitt

lokalsjukehus saman med fylket attåt det som no blir landets aller beste spesialiserte sjukehus. Som Brautaset skriv: Det er no og i nær framtid kampen for Volda sjukehus stå. Med dette sluttar innlegget.

Sigurd O. Grimstad

Volda sjukehus I Vikebladet for 19.jan. har Dagny Botn Brautaset skrive ein svært god artikel om Volda sjukehus og særleg om negative konsekvensar for sjukehuset dersom det misser akutt kirurgisk tilbod,så det trengst ikkje å repetere her. I lang tid har Storting og regjeringar arbeidt for eit betre helsetilbod for alle i heile landet, men no

i lengre tid tyder mykje på at dette arbeidet har møtt store vanskar.Ny organisering av helsestellet ser ikkje ut til å fungere godt nok. Fagfolk frå fleire område i samfunnet meiner at helsedirektørar og byråkrati har fått for stor makt. Personleg er mi meining at vi meir og meir ser ut til allereide å ha fått eit slags direktøreinevelde og eit byrå-

Håkon Ulset

Strategiprosessen i helseforetakene Helseforetakene er inne i forskjellige former for strategiprosesser. Behovet for endring og utvikling er betydelig. Den medisinske utviklinga går fort, kravene til kvalitet og pasientsikkerhet er store, befolkningsstrukturen endrer seg (eldrebølgen) og kostnadene øker. Norge nå er i nærheten av verdenstoppen i kostnader til helsetjenester. Dersom vi framskriver utviklinga vi nå er inne i, vil ¼ av alle ungdomsskoleelever i 2025 (altså de som blir født nå) måtte bli helsearbeidere. Ti år senere, i 2035, vil helsetjenestene trenge 1/3 av dem. I dag er forholdstallet 1/6. Det sier seg selv at samfunnet ikke vil ha bæreevne til dette. Så noe må gjøres. Det tilsier at helsetjenestene må organiseres effektivt. Vi må mellom annet begrense den delen av arbeidstida til helsepersonellet som går med til å vente på at folk skal bli syke (passiv beredskap) i stedet for å behandle pasientene vi vet trenger det (helsekøer). Den mye omtalte samhandlingsreformen er en respons på disse utfordringene. En hovedstrategi i denne er å behandle pasienter på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Dette vil oftere enn før være små lokalsjukehus framfor større og mer spesialiserte sjukehus. Og det vil oftere være kommunalt nivå i stedet for spesialisthelsetjenesten (sjukehus). Det er derfor en avsporing å framstille dette som nedbygging av lokalsjukehus. Vi ser likevel at lokalt engasjement tar utganspunkt i slike påstander. Det som drøftes i helseforetakene nå er framtidig struktur på og systemkrav til sjukehustilbudet. Og slike endringsprosesser er alltid problematiske fordi det medfører lokaliseringsdebatter. Imidlertid burde vi nå la lokaliseringsdebatten ligge etter som lokalsjukehusene kommer til å bestå med minst like stort omfang som i dag. Lokalsjukehusmodeller I 2007 kom det to viktige nasjonale rapporter, Traumemeldinga og rapporten fra Lokalsykehusutvalgets rapport (krav til

Bygderadio Vest Torsdag 21.1.2010 08:00 Tankar i tida 08:10 Menneske eg møtte 08:20 Morgontonar 09:00 Ny dag (RS) 09:40 Minitreff (RS) 10:00 Norrøna Radio 11:00 Skumma kultur (Reprise)

akuttsjukehus. Åpning for lokalsjukehus med planlagt kirurgi og enklere kirurgisk beredskap). Disse rapportene var lite kontroversielle da de kom, det er først nå når noen begynner å anvende modellene på kartet at det blir uro. Aktuelle modeller for akuttberedskap 1 Traume-sykehus Døgnberedskap i de fleste spesialiteter inklusiv thorax-og nevrokirurgi Fødeklinikk Traumerapporten definerer kravene. Kun St. Olavs tilfredsstiller disse kravene. 2 Akuttsykehus Døgnberedskap i indremedisin, ortopedi og bløtdels-kirurgi Fødeavdeling Som regel finnes det også døgnvakt i en del andre kliniske spesialiteter 3 Lokalsykehus med delt kirurgisk beredskap Døgnberedskap i indremedisin + en av hovedspesialitetene i kirurgi, dvs. enten bløtdels-kirurgi eller ortopedi Fødeavdeling eller fødestue Fordi den kir. beredskapen krever operasjonsteam og anestesi, vil det være lite økonomisk å spare på å endre fødetilbudet. Det blir derfor et faglig spørsmål alene. 4 Lokalsykehus med FAM Dette sykehuset har døgnberedskap i indremedisin + felles akuttmottak (FAM) med kommunen. Kan ha elektiv kir./dagkir. Fødestue/Fødeavdeling? Ikke kirurgisk døgnberedskap for eksterne pasienter. Kan være behov for anestesiberedskap. Spørsmålet i vår strategdiskusjon har vært om Volda sjukehus skal høre til kategori 2 eller 3. Ålesund sjukehus er i kategori 2, St. Olavs hospital i kategori 1. Dersom Sunnmøre skal ha to kategori 2-sjukehus er det en reell fare for at begge ender som

kategori 3. Det er dette problemet Helse Nordmøre og Romsdal står oppe i og styret der har derfor bedt om å få utredet en modell med ett kategori 2 og ett kategori 3sjukehus med hovedvekt på elektive (planlagte) funksjoner. Det handler her hele tida om kirurgi og ortopedi, ikke om indremedisin. Under 30% av pasientene som blir innlagt med behov for øyeblikkelig hjelp er kirurgiske eller ortopediske pasienter. Halvparten av de akutte pasientene blir behandlet i indremedisinske avdelinger og her er det ikke aktuelt å endre beredskapen, heller ikke i Helse Sunnmøre. De fleste akuttsituasjonene, også de tidskritiske, er innenfor det indremedisinske området. Og denne andelen vil øke i framtida. Det er innenfor disse fagområdene den største utfordringa vil komme i framtida. Det er synd at dette kommer i bakgrunnen i den offentlige debatten. Den indremedisinske akuttberedskapen er god ved Volda sjukehus og må og skal være det også i framtida. Men debatten dreier seg om den kirurgiske og ortopediske akuttberedskapen som altså berører et mindre antall pasienter. Eksempelvis blir det ved små sjukehus som Volda gjennomført en operasjon per uke om natta. Kommunelege i Ulstein, Torbjørn Måseide sier til Vestposten ”Når det er akutt gjelder det å komme raskt fram til sjukehuset”. Det er en sannhet som må modifiseres. Det er ikke mindre viktig hva du kommer fram til. Og det må være tilstanden din som avgjør hvor du skal, ikke hvor du bor. Ikke så mange kirurgiske tilstander er veldig tidskritiske. Men noen er det, f.eks. alvorlige trafikkskader. Disse pasientene skal ikke til Volda sjukehus, men til et mer komplett akuttsjukehus som Ålesund sjukehus. Det er allerede slik det blir praktisert. Helseforetaket skal gi folk den tryggheten at de kan få den hjelp de trenger når de trenger den. Det er viktig å huske at tryggheten for akutt hjelp ikke bare skal bestå i sjukehusbygninger. Like viktig er den framskutte beredskapen med ambulansestasjoner og luftambulansen. Det har skjedd

svært mye siste årene, særlig med bilambulansetjenestene. Bilene er tomansbetjente, de har kort responstid og styres fra ett sted (AMK) som har elektroniske kart og "flåtestyring" slik at de hele tida har oversikt over hvor den enkelte enheten befinner seg. Kompetansen hos personellet er økt betydelig de siste årene og akutt behandling som før måtte foregå på sjukehus, er flyttet ut i ambulansene. Et godt eksempel på dette er hjerteinfarktbehandling med blodproppløsende medikamenter og som det er viktig å komme tidlig i gang med. Luftambulansen bringer ut enda mer kompetanse og mulighet for rask transport. Dette er en formidabel ressurs og det er nesten påfallende hvor lite påaktet den er, og at ofte når den nevnes, så er det i negative ordlag. "Helikopteret kan jo ikke fly når det er dårlig vær". Noen ganger er det rett, men for disse tilfellene har vi nettverket med ambulansebiler og et stadig mer stabilt korps med kommuneleger. Det er få land i verden som kan vise til et så godt utbygd system for prehospitale tjenester. I Helse Sunnmøre sin strategiprosess er det så langt lagt fram to alternative funksjonsmodeller for Ålesund sjukehus og Volda sjukehus. Disse modellene er ytterpunkter og det endelige forslaget blir sannsynligvis liggende et sted mellom disse ytterpunktene. Prosessen er ikke ferdig. Dagens organisering av den kirurgiske og ortopediske akuttberedskapen i Volda er ikke levedyktig i framtida. Det blir derfor litt meningsløst å stå på at vi ikke skal røre den. Den ene dagen er en generell kirurg på vakt, den andre dagen en ortoped. Og primærlegene vet derfor ikke alltid hva de henviser akuttpasientene til. Helse Sunnmøre har som mål at beredskapen skal være forutsigbar og kvalitativt god. Odd J. Veddeng Fagdirektør Helse Sunnmøre

Frekvensar: Volda: 105,5 Mhz, 103,7 Mhz, 107,5Mhz og 106,5 Mhz - Ørsta: 103,7 Mhz og 104,9 Mhz - Åmdal og Follesdal: 107,5 Mhz - Vartdal og Hareid: 107,8 Mhz Ulsteinvik:104,9 Mhz og 105,8 Mhz - Gurskøy og Rovde: 104,9 Mhz - Ytre Herøy: 104,9 Mhz og 105,8 - Mhz Sande: 102,0 Mhz - Vanylven: 106,7 Mhz og 102,0 Mhz

V/ Sylvi Maria Kornberg 12:00 Kaffipausen (RS) 13:00 Tankar i tida 13:10 Menneske eg møtte 13:20 Ettermiddagstonar 16:00 Skumma kultur (Reprise) V/ Sylvi Maria Kornberg 17:00 Ettermiddagstimen (RS)

18:00 VGS 19:00 møta 19:30 Volda 21:00 22:00

Radiohaud

Elevar ved

Medan vi ventar på fellesOverføring av fellesmøta i Tale v/ Håkon Fagervik Kveldstimen (RS) Norrøna Radio

Fredag 22.1.2010 08:00 Tankar i tida 08:10 Program frå studio Fosnavåg 09:00 Ny dag (RS) 09:40 Minitreff (RS) 10:00 Norrøna Radio 11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik 11:15 Program frå studio Fosnavåg

12:00 Kaffipausen (RS) 13:00 Tankar i tida 13:10 Sennepskornet (reprise frå torsdag) 16:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik 16:15 Program frå studio Fosnavåg 17:00 Ettermiddagstimen (RS) 18:00 Skumma kultur (Reprise)

Vikebladet Vestposten •

Sylvi Maria Kornberg 19:00 Medan vi ventar på fellesmøta 19:30 Overføring av fellesmøta i Volda Tale v/ Håkon Fagervik 21:00 Kveldstimen (RS) 22:00 Nattsending V/ Arne Ola Grimstad

torsdag 21. januar 2010

25


Bendik Bonde for 50 år sidan Desse siste dagane har eg sote traudigt med utfylling av skjema for Norsk Etnologisk Gransking. 3 sendingar har eg vore i posten med no på nokre dagar. Ei 30-40 ark, tenkjer eg, alt i alt. Og endå har eg noko att. «Frå robåt og segl til motor».

Bendik Bonde (Ludvik N. Holstad) Dagboksnotatar 20. januar 1960

hurra for deg 85 år Randi Røyset, Haddal, fyller 85 år i dag, torsdag 21. januar. Hallbjørn Ulstein, Ulsteinvik, fyller 85 år i dag, torsdag 21. januar.

80 år Liv Johanne Breivik, Ulsteinvik, fyller 80 år i morgon, fredag 22. januar. Borghild Charlotte Kaldhol, Ulsteinvik, fyller 80 år i morgon, fredag 22. januar.

70 år Helge Sverre Fure, Hareid, fyller 70 år i morgon, fredag 22. januar.

60 år Arild Sætre, Hjørungavåg, fyller 60 år i dag, torsdag 21. januar.

50 år Tor Arne Baltzersen, Gurskøy, fyller 50 år i dag, torsdag 21. januar. Øystein Nedrelid, Hjørungavåg, fyller 50 år i morgon, fredag 22. januar.

40 år Jon André Jøsok, Hjørungavåg, fyller 40 år i dag, torsdag 21. januar.

Fødsel

ved Volda sjukehus: 16. januar: Ein gut, Stine Fjørtoft Holta og Odd Egil Holta, Ulsteinvik.

Døypte

i Ulstein kyrkje søndag 17. januar: Emil Gulbrandsøy Haugland

- Alle kan ikkje reise til Haiti for å hjelpe, men alle kan samle inn pengar. Dermed kan folk bidra på heimebane også, seier SUFH–elevane Karen Holmqvist (19) til venstre, Mireille Jacques (19) i midten og Maren Hemsett (23) til høgre.

SUFH-elevar går saman for Haiti Torsdag 21. januar skal elevane ved Sunnmøre folkehøgskule i Ulsteinvik ha innsamlingsaksjon for jordskjelvoffera på Haiti.

MARIANNE KARLSBAKK

Den internasjonale linja på SUFH har tatt initiativet til innsamlinga. Elevane skal gå med bøsser i Ulsteinvik og Hareid på ettermiddagen. Bøsseberarane vil samle inn pengar på Blåhuset, Rema 1000 og Elkjøp i Ulsteinvik, og på Coop

Prix og ferjekaia på Hareid. Pengane skal gå til Kirkens Nødhjelp som hovudsakleg arbeidar med vassreinsinga og nødhjelpsforsyningar på Haiti. Karen Holmqvist, Mireille Jacques og Maren Hemsett vil stå i front for denne aksjonen, for å skape merksemd kring situasjonen på Haiti. Dei vil oppmode om

at vi må handle. – Barn, unge og eldre lid på Haiti berre fordi dei var på feil stad til feil tid. Det er urettferdig at Haiti som er eit fattig land, må lide meir, seier dei. Dei vil også understreke at vi er eit rikt land, og må hjelpe fordi vi kan.

Splitter ny verdsborgar

MINNEORD - Petra Nevstad Petra Nevstad, Hareid, døydde 31.12 2009, 82 år gamal. Ho var så snill og god, tok seg alltid tid til å prate med oss. Såg den einskilde og var interessert i kva vi styrte med. Tenkte meir på andre enn seg sjølv. Også våre etterkomarar kalla henne tante Petra vår. Var alltid så kjekt å stikke innom når vi for forbi, anten vi hadde vore på isen vinterstid eller bada på Raudesanden

Petra Nevstad somrane. Minnest mange kjekke turar på hytta ved Snipsøyrvatnet, der vi leika oss og rodde i

båt. Ho var flink å strikke og bake, safte og sylte, og laga det så triveleg rundt seg både inne og ute. Var alltid glad for besøk og hadde noko godt på lur som vi skulle kose oss med. Vi saknar henne, og minnest hennar gode, varme smil der ho stod på trappa og vinka når vi gjekk over vegen. Takk for alle gode minne! Tanteborna

Frida Sørensen Viddal

(NPK): Nortura slakta 690.400 lam i 2009. Det er om lag like mange som i 2008. 69 prosent av lamma heldt stjernelam-kvalitet, går det fram av ei pressemelding frå slakterisamvirket. Hedmark og Hordaland hadde størst auke i slaktinga med cirka 1.000 fleire lam frå kvart av desse fylka. Største nedgang var det i Nordland der Nortura slakta nesten 2.500 færre lam i 2009. I Oppland var

26

det også nedgang på vel 1000 lam, viser slaktestatistikken frå Nortura. Vektstatistikken fortel at lamma var litt lettare i fjor, men av betre kvalitet. Gjennomsnittsvekta gjekk ned med 0,3 kilo og det vart færre lam med feittrekk. Flest «stjernelam» var det i Buskerud. På dei neste plassane følgde Troms og Rogaland. (©NPK)

Vikebladet Vestposten • torsdag 21. januar 2010

Nedgang i talet på samdrifter (NPK): 20 prosent av samdriftene i mjølkeproduksjon med to medlemmer avslutta samarbeidet i 2009. – Dei to viktigaste årsakene er opninga for å leige mjølkekvotar og ikkje minst den svake økonomien i mjølkesektoren, seier leiaren i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke i ei pressemelding. – Vi må ha levelege vilkår både for samdrifter og enkeltbruk framover, slår bondelagsleiaren fast.

Nathaniel kom til verda 11.01.10. Han var 3260 g og 49 cm. Stolt storesøster er Mina. Foreldre er Tone Cecilie Øvrelid og Kim Egil Skeide.

FLO & FJØRE

Nesten 700.000 lammeslakt i fjor

Veke 3/4 21-jan-10 22-jan-10 23-jan-10 24-jan-10 25-jan-10 26-jan-10 27-jan-10

Kjelde: Argon AS

FLO 02 14 02 51 03 35 04 30 05 42 07 04 08 16

14 20 15 00 15 48 16 50 18 10 19 37 20 49

FJØRE 08 11 20 46 08 51 21 28 09 40 22 20 10 46 23 26 12 09 00 46 13 33 02 02 14 42


Helsingar til vi&våre-sida er gratis, men må vere innlevert til avisa to dagar før avisdag, innan kl 10.00. Maksimum lengde på helsingar er 7 linjer. Gratulasjonar må ha for- og etternamn i overskrifta! Innleverte bilde kan hentast i resepsjonen etter bruk.

gratulerer

Synne Håheim Vi vil gratulere vår lille solstråle med 8-årsdagen som var den 20.01. Håper du får ei super feiring!! Mange klemmar frå Silje, mamma og pappa. :-)

Lea Oline Hatlø Amundsen Hipp hurra for Lea Oline som allerede har rukket å bli 6 år 20. januar. Store klemmer fra mamma, pappa, Rikke og Georg.

Stephanie Ann Dimmen Vi vil gratulere så mykje med 13-årsdagen 20. januar. Endelig er du tenåring, og håper du fekk ei flott feiring. Helsing mamma, pappa, Yvonne og Susie.

Erling J. Grønmyr Vi vil gratulere så mykje med 3-årsdagen fredag 22. jan. Klem frå bestemor og bestefar. Frida og Amanda helsar også.

Christian Astrup Steen Gratulerer med 9-årsdagen den 21. januar. Håper du får ein fin dag saman med vennane dine. Eg gler meg til å få besøk i vinterferien. Glad i deg! Stor klem frå mormor.

Daniel Muren Weien Kjære Daniel. Gratulerer så mykje med 13-årsdagen din i dag. Tenk, no er du tenåring. Beste helsing pappa og mamma. Bestefar Nils helsar også.

Færre ønskjer meir liberal alkoholpolitikk (NPK): Det er færre som ønskjer ein meir liberal alkoholpolitikk i 2009 enn i 2005. Fleire meiner høge prisar og avgrensa tilgjenge kan dempe skadeverknaden av alkohol, viser ein ny rapport frå Statens institutt for rusmiddelforsking (SIRUS. – Dette er gledeleg, seier helse- og omsorgsminister Anne-Grete StrømErichsen. – Dei alkoholpolitiske tiltaka er nødvendige for

å betre folkehelsa. Å avgrense talet både på sals- og skjenkjestader og i kva for tidsrom det er lov å selja alkohol, har vist seg å ha effekt. Aldersgrense for kjøp av alkohol er også eit effektivt verkemiddel for å dempe alkoholbruk og skadar blant ungdom, seier Strøm-Erichsen. Nasjonal og internasjonal forsking viser at reduserte skjenketider fører til mindre skadar og vald. – Dei siste åra har vi sett at fleire kommunar strammar inn skjenketida. Det er positivt. Men mediedebatten kan tyde på at kommunar vegrar seg for å stramme inn fordi nabokommunar ikkje gjer det, fordi ein er

Ekspedisjon Ulsteinvik:

Lokalavis for Ulstein og Hareid. Kjem ut tysdag, torsdag og laurdag.

Redaktør: Asle Geir Widnes Johansen Disponent: Heidi Myklebust Trykk: Polaris Trykk Ålesund AS ADRESSE Sjøgata 29, Postboks 128, 6067 Ulsteinvik

TELEFONAR Sentralbord: Faks:

redd for den konkurransen dette utgjer for næringa. Ei innskrenking av maksimaltida for skjenking vil gjera dette enklare for kommunane, seier helse- og omsorgsministeren. I perioden 2006–2010 er rusfeltet styrkt med til saman 835 millionar kroner. Gjennom ein opptrappingsplan for rusfeltet er det sett i verk ei rekkje tiltak for å redusere det samla forbruket av alkohol i befolkninga. – Eg vil vidareføre dei alkoholpolitiske verkemidla innanfor ein heilskapleg rusmiddelpolitikk i åra framover, seier helse- og omsorgsministeren. (©NPK)

kl. 08.30-16.00

70 01 85 00 70 01 85 01

e-POST redaksjon@vikebladet.no annonse@vikebladet.no gratulasjon@vikebladet.no abonnement@vikebladet.no

gratulasjon@vikebladet.no

Håvard Bolstad Banne Vi gratulerer Håvard med 18årsdagen idag! Helsing mormor, Henriette, mamma og pappa. Linn, Henrik og Elias i Bergen gratulerer også.

Bendik Tømmerstøl Vi gratulerer den kjekke guten vår så mykje med 10-årsdagen i dag. Håper du får ein fin dag. Veldig glad i deg! :) Klem frå Christian, Werner, mamma og pappa.

William Valde Bigset Vi vil gratulere William so mykje med 10-årsdagen i dag, 21. januar! Kjempeglad i deg! Klem frå mormor og morfar, onkel Richard. Oldemor Dagny helsar også..

William Valde Bigset Vi vil gratulere den flotte fotballspelaren vår med 10-årsdagen i dag, 21. januar. :) Håper du fær ei fin bursdagsfeiring både fredag og søndag. :) Glad i deg! Klem frå mamma og pappa.

Hallbjørn Ulstein, 85 år Vi gratulerer vår kjære husbond, far, svigerfar og morfar so mykje med 85-årsdagen i dag. Vi er veldig glade i deg! Varme helsingar frå alle dine.

Iver Fiskaa Ødegård Kjære Iver Fiskaa Ødegård som i Ulsteinvik bur. Vi gratulerer ein kjernekar med 8-årsdagen den 19. januar. Håper du fekk ein kjempekjekk bursdag. Vi gled oss til laurdag. Tusen klemmar frå fire besteforeldre på Vestnes.

Borgny Røyset Gratulerer med 85-årsdagen lørdag. Hilsen fra os i Danmark.

Lone Moe Sundgot Gratulerer med 5-årsdagen, Lone-mora vår! Helsing Jonas, Mats, mamma og pappa.

Mari Sundgot Vi vil gratulere den kjekke fadderjenta vår med 14-årsdagen den 20. jan. Bursdagsklem fra bestemor og bestefar.

Hjarteleg takk Ingrid Emilie Ulstein Fredriksen Gratulerer so mykje med 4årsdagen, prinsessa vår. Må du kose deg so mykje på bursdagen! Du er ei super jente, og vi er glade i deg. Kos og suss frå mamma, pappa, Natalie, Katrine og mormor og morfar.

Hjertelig takk for blomar, gåver og helsingar i høve min 80 års dag

for blomster, helsingar og deltaking i høve Alf Eiken si gravferd. Ei stor takk til personalet ved Alvehaugen omsorgsbolig for god pleie og omsorg. Ruth John Harald m/ familie Oddgunn m/ familie

Hjarteleg takk

for blomar og helsingar i høve Petra Nevstad sin bortgang og gravferd.

Britt og Jan Ove m/fam.

Severin Gjerde

ABONNEMENT pr år i Norge 1200,-/1285,PRISAR RUBRIKKANNONSER inntil 5 linjer 80,- inkl. mva. over 5 linjer 15,- pr linje inkl. mva. 20% rabatt for 2. innrykk KUNNGJERINGAR/MØTEANNONSER To dagar før avisa kjem ut, kl. 14.00 For større forretningsannonser: ta kontakt med annonseavdelinga

Redaksjon Asle Geir Widnes Johansen Anne Gry Eilertsen Leiv Arne Grimstad Ingvild Myklebust Hovden Ingunn Røyset Ingvild Måseide Jorulf Myrene

990 15 190 901 96 171 992 58 003 938 78 585 480 33 522 416 51 134 900 14 528

Marknad/annonse Heidi Myklebust Olav S. Kriken Vegard Takseth

70 01 85 09 heidi@vikebladet.no 70 01 85 06 olav.sindre.kriken@vikebladet.no 70 01 85 08 vegard.takseth@vikebladet.no

asle.geir@vikebladet.no anne.gry@vikebladet.no leiv.arne@vikebladet.no ingvild.myklebust@vikebladet.no ingunn@vikebladet.no ingvild@vikebladet.no jorulf@vikebladet.no

Nettavis: www.vikebladet.no Vikebladet Vestposten •

torsdag 21. januar 2010

27


Torsdag 2. Januar  

Vikebladet

Torsdag 2. Januar  

Vikebladet

Advertisement