__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Одеський унiверситет

http://news.onu.edu.ua/

Cyan Black

Газета ОНУ iм. I. I. Мечникова. Видається з 1933 р. № 1-2 (2101-2102) лютий-березень 2012 р. Візити іноземних делегацій

стор. 3

Космические корабли под землей

стор. 5

Вселенная — как мячик

стор. 6

«Odessa International» — новая газета

стор. 8

Фото: С. Мукаельянц

Современное издательство

стор. 9

Блог декана: городу и миру

стор. 10

З 8 березня! Хо­ч у звер­н у ­т и­с я до най­ важ­ливіших лю­дей у на­шо­му житті — до жінок. До сту­ден­ток, ви­к ла­д ачів, співробітниць… Ви  — все, чим ми пи­шаємо­ся, безцінний скарб на­ших буднів. Ви  — втілен­ня тур­бо­ти, спра­ вед­ли­вості, ми­ло­сер­дя, за­тиш­ку та натх­нен­ня. В  історії та су­час­но­му житті a l m a m a t e r п р е д ­с т а в ­н и ц і чарівної статі зай­ма­ють важ­ли­

ве місце. Маємо відда­ти ша­ну ва­ш о­м у вне­с ку в підтрим­к у ви­со­ко­го ав­то­ри­те­ту Одесь­ко­ го національ­но­го універ­си­те­ту імені І.І. Меч­ни­ко­ва. Прийміть щирі по­б а­ж ан­ ня здо­р ов › я, ми­р у, на­у ко­в их та твор­чих успіхів, сімей­но­го до­б­ро­бу­т у, не­ви­черп­но­го оп­ тимізму. Хай ваші до­ма ста­нуть дже­р е­л ом ща­с ­т я та спо­кою, хай вес­на осе­лить­ся у  ва­ших

сер­цях! Від імені чо­ловічої по­ ло­ви­ни Одесь­ко­го універ­си­те­ту обіцяю до­кла­с ­ти всіх зу­силь, аби при­чин для ра­дості бу­ло яко­мо­га більше. Зі свя­том, любі жінки! Рек­тор ОНУ про­фе­сор Ігор КО­ВАЛЬ


оу

www.news.onu.edu.ua 28022012

Універ­си­тетсь­ка на­ука: від тем­ної ма­терії до біотех­но­логії ви­роб­ництва про­дуктів хар­чу­ван­ня

С

пря­мо­ва­ний син­тез ней­ро­т­роп­них пре­ па­ратів, сен­со­ри но­во­го по­коління, ба­ га­то­функціональні со­нячні си­с­те­ми… Керівни­к и 24х на­у ко­в их шкіл Одесь­к о­г о національ­но­го універ­си­те­ту імені І.І. Меч­ни­ ко­ва пред­ста­ви­ли ре­зуль­та­ти досліджень, про­ве­де­них у 2011 році. Не­що­дав­но во­ни бу­ли пе­ре­дані в Міністер­ст­во освіти і на­уки, мо­лоді та спор­ту Ук­раїни. «Ре­з уль­т а­т и на­ш их досліджень, пред­с тав­ лені в  міністерстві, бу­ дуть вра­хо­вані при ство­ ренні єди­но­го за­галь­но­ національ­но­го рей­тин­г у вузів», — відзна­чив рек­ тор ОНУ про­фе­сор Ігор Ко­валь. Інте­ре­си універ­си­тетсь­ кої на­уки про­сти­ра­ють­ся від досліджен­ня впли­ву бак­теріофагів на імун­ну си­с­те­му (д.б.н. Во­ло­ди­

мир Іва­ни­ця) до вив­чен­ня тем­ної енергії та тем­ної ма­терії в ба­га­томірній ко­ с­мо­логії (д.ф.м.н. Олек­ сандр Жук). Праці на­ уковців ОНУ за ми­ну­лий рік мож­на об›єдна­ти за на­пря­ма­ми: те­о­ре­тич­на фізи­ка, ядер­на фізи­ка, радіофізи­ка і ас­тро­номія, ме­ханіка, енер­ге­ти­ка та енер­гоз­бе­ре­жен­ня, хімія, біологія, біотех­н о­л огії ви­роб­ництва про­дуктів

хар­чу­ван­ня, охо­ро­на на­ вко­л иш­н ь­о ­г о се­р е­д о­ ви­ща. Сьо­годні в ОНУ імені І.І. Меч­ни­ко­ва функціону­ ють 24 на­у кові шко­л и, три на­уко­воосвітніх цен­ т­ри. В  універ­си­теті пра­ цю­ють 1135 на­уковців. В  ми­ну­ло­му році 34 ви­ на­хо­д и уче­н их Одесь­ ко­го універ­си­те­т у бу­ло за­п а­т ен­т о­в а­н о, а  пра­ ця д.ф.м. н. Яро­сла­ва Лепіха по ство­рен­ню сен­ сорів но­во­го по­коління за до­по­мо­гою до­сяг­нень аку­с­тич­ної та мо­ле­ку­ляр­ ної еле­к­троніки номіно­ ва­на на Держ­премію Ук­ раїни в  об­ласті на­уки і техніки.

20022012

Чо­му б не заспіва­ти ту­рець­кою?

М

іжна­род­ний ук­раїнськоту­ рець­кий фе­с­ти­валь мо­ви та куль­ту­ри прой­шов в ак­ то­во­му залі універ­си­те­ту.

«Уже де­сять років в ОНУ функціонує ту­рець­кий куль­тур­ний центр, а  ви­пу­ ск­ни­ки універ­си­те­т у пра­цю­ють в  ту­ рець­к их ком­п аніях та ор­г анізаціях, вклю­ча­ю­чи дип­пред­с тав­ництво Ук­ раїни в  Ан­карі»,  — відзна­чив рек­тор ОНУ про­фе­сор Ігор Ко­валь. Рек­тор пре­з ен­т у­вав ген­кон­су­лу Ту­реч­чи­ни в Одесі Хю­сей­ну Ер­гані «ре­зуль­тат ве­ ли­чез­ної та ста­ран­ної спільної праці» ук­раїнських і ту­рець­ких на­уковців  — 4том­ний посібник з вив­чен­ня ту­рець­ кої мо­ви. У залі ОНУ зву­ча­ли ек­с­пре­сивні ту­ рецькі пісні та ук­раїнські тво­ри в ви­ко­ нанні сту­дентів — ук­раїнців і турків.

2

www.news.onu.edu.ua

«Як­що ук­раїнці мо­жуть співа­ти ту­ рець­кою, то чо­му б ту­рецькій дівчині не заспіва­ти ук­раїнською?», — го­во­рить сту­дент­ка ОНУ Тек­тен Зей­неп, яка ви­ко­на­ла на кон­цері пісню «Як у  нас на Ук­раїні». Міжна­род­ний фе­с ­ти­валь мо­ви та куль­т у­ри прой­шов в ОНУ вже вдру­ге; захід ор­ганізо­ва­но ОНУ імені І.І. Меч­ ни­ко­ва та ПУН­ПУ імені К.Д. Ушинсь­ ко­го.

18022012

Скри­жаль па­мя­ти

М

е­мо­ри­аль­ная до­с­ка вы­да­ю­ще­му­ся уче­но­му (ис­то­ри­к у, про­фес­со­ру ОНУ име­ни И.И. Меч­ни­ко­ва и  ака­ де­ми­ку РА­ЕН) Вла­ди­ми­ру Стан­ко те­перь ук­ра­ша­ет фа­сад ист­фа­ка. От­кры­тие до­с­ки про­шло в день 75ле­тия ис­сле­до­ва­те­ля — 16 фе­вр ­ а­ля. В тот же день на ме­мо­ри­аль­ ной кон­фе­рен­ции, по­свя­щен­ной па­мя­ти про­фес­со­ра, про­шла пре­зен­та­ция сбор­ни­ ка «Че­ло­век в ис­то­рии и куль­ту­ре».

«По не­сколь­ким ка­ муш­к ам, ко­с ­т ям он мог ре­кон­ст­ру­и­ро­вать жизнь пер­в о­б ыт­н ых лю­дей, — по­де­лил­ся вос­по­ми­на­ни­я­ми рек­ тор Одес­с ко­г о уни­ вер­си­те­та про­фес­сор Игорь Ко­валь. — Вла­ ди­мир Ни­ки­фо­ро­вич по­ко­р ял всех сво­е й эру­ди­ци­ей». Де­я­тель­ нос ть про­ф ес­с о­р а Стан­ко — це­лая эпо­ха в  ис­т о­р ии ист­ф а­к а, де­ка­ном ко­то­ро­го он был с 1994 по 2003 го­ да. Рек­тор ОНУ так же, как и де­сят­ки при­ехав­ ших на кон­фе­рен­цию уче­ных из Бол­га­рии, Мол­до­вы, Рос­сии, был сту­ден­том и уче­ни­ком вы­да­ю­ще­го­ся ис­то­ри­ ка, ака­де­ми­ка РА­ЕН. Вла­д и­м ир Стан­к о (19372008) раз­ра­ба­ ты­вал те­о­рию воз­ник­ но­ве­ния ци­ви­ли­за­ций, ис­сле­до­вал, как древ­ ние лю­ди Се­вер­но­го При­ч ер­н о­м о­р ья об­ ра­б а­т ы­в а­л и зем­л ю и  одо­маш­ни­ва­ли ди­ ких жи­вот­ных, срав­ни­ вал раз­ви­тие оча­гов ци­ви­ли­за­ции в  эпо­ху не­о­ли­та.

«Одеський університет»

Уче­ный со­здал ка­ фе­д ­р у ар­хе­о­л о­г ии и эт­н о­г ра­ф ии, во­ зоб­но­вил ар­хе­о­ло­ ги­че­с­кие прак­ти­ки сту­ден­тов. Бла­го­да­ ря уси­ли­ям Вла­ди­ ми­ра Стан­ко бы­ло со­з да­н о Одес­с кое на­у ч­н ое об­щ е­с т­в о бол­г а­р и­с ­т ов; но­в ый тол­чок по­лу­чи­ло раз­ ви­тие бол­гар­ской ди­ а­с по­р ы в  Одес­с кой об­ла­с­ти. За свою жизнь Вла­ ди­м ир Стан­ко опуб­ ли­к о­в ал бо­л ее 150 на­у ч­ных ра­б от, а  за уча­с ­т ие в  со­з да­н ии трех­т ом­н и­к а «Древ­ няя ис­то­рия Ук­ра­и­ны» уче­ный стал ла­у­ре­а­ том Го­су­дар­ст­вен­ной пре­мии Ук­ра­и­ны. За три дня кон­фе­ рен­ции бы­ло про­чи­та­ но бо­лее 50 до­кла­дов в сек­ци­ях «Ар­хе­о­ло­гия При­чер­но­мо­рья в  ев­ ро­пей­ском кон­тек­с­те», «Эт­но­ло­гия: прак­ти­ки ис­с ле­д о­в а­н ия куль­ тур», «Ис­то­рия Се­вер­ но­го При­чер­но­мо­рья», «Ис ­т о­р ия на­у ч­н ых зна­ний». За­вер­шит­ся фо­рум по­езд­кой уча­ст­ ни­ков на ма­лую ро­ди­ну Вла­ди­ми­ра Стан­ко  — в се­ло Тер­нов­ка Ни­ко­ ла­ев­ской об­ла­с­ти, где уче­ный на ос­но­ве фак­ ти­че­с­ких дан­ных и рас­ ко­пок изу­чал ис­то­рию и  куль­ту­ру бол­гар на Юге Ук­ра­и­ны.

№1-2, лютий-березень 2012


оу

www.news.onu.edu.ua 15022012

Ук­раїна — Поль­ща: зустріч при­зна­че­но на тра­вень

08022012

Одеські бол­га­ри збе­рег­ли куль­ту­ру і мо­ву

Г

П

ре­зи­дент польсь­ко­го фон­ду «Пер­спек­ ти­ви» Валь­де­мар Сівінскі за­про­по­ну­вав ук­раїнським і польсь­ким на­уков­цям зібра­ти­ся за круг­лим сто­лом.

«Ук­р аїна — с тра­ т е г і ч н и й п а р т ­н е р польсь­к их вузів,  — відзна­ч ив Валь­д е­м ар Сівінскі на зустрічі з рек­то­ром ОНУ імені І.І. Меч­н и­ко­в а про­ф е­с о­ ром Іго­рем Ко­ва­лем.  — «Круг­лий стіл» в Одесі д о ­п о м ­ о­ж е с п і л ь н і й участі в  міжна­р од­н их гран­то­вих про­гра­мах, роз­вит­к у співпраці по обміну сту­ден­та­ми та ви­кла­да­ча­ми. Сьо­годні, ко­ли ба­га­то іно­зем­них сту­дентів Польщі — ук­ раїнці, логічним на­прям­ ком ро­бо­ти ста­не обмін досвідом між польсь­ кою та ук­р аїнською мо­лод­дю»,  — вва­жає Сівінскі. «Ми бу­д е­м о всіма спо­с о­б а­м и спри­я ­т и пров ­ е ­д е н ­н ю ф о ­р у ­ му,  — по­о біцяв Ігор Ко­валь. — Універ­си­тет на­дасть польсь­ким ко­ ле­гам не ли­ше ба­зу для «круг­ло­го сто­ла», але й куль­тур­ну про­гра­му, зо­к­ре­ма відвідан­ня му­ зеїв ОНУ». Ос­т а­т оч­н е рішен­н я про терміни та умо­ви

про­в е­д ен­н я фо­р у­м у ви­не­се Ра­да рек­торів Од е с ь ­к о ­г о р е г і о н у . Раніше зустрічі рек­ торів, на­у ковців та сту­д ентів польсь­к их універ­с и­т етів з пред­ с т а в ­н и ­к а ­м и в у з і в регіонів Ук­раїни прой­ ш­ли в Дніпро­пе­т­ровсь­ ку, До­нець­ку, Києві та Хар­кові. Польсь­к ий освітній фонд «Пер­с пек­т и­в и» пред­с тав­л яє в  різно­ манітних освітніх про­ гра­мах по­над 40 польсь­ ких вузів. В  Ук­р аїні фонд ак­тив­но ре­алізує про­г ра­м у сту­д ентсь­ ко­го обміну «Study in Poland». ОНУ імені І.І. Меч­ни­ ко­ва співпра­цює в рам­ ках дво­с­то­ронніх до­го­ ворів з 10 провідни­ми польсь­ки­ми універ­си­ те­та­ми. Пред­став­ни­ки філо­логічно­го фа­куль­ те­ту ре­г у­ляр­но бе­руть участь в  міжна­род­них кон­фе­ренціях в Опо­ле, Гданські, а  сту­д ен­т и вив­ча­ють польсь­ку мо­ ву та куль­ту­ру.

№1-2, лютий-березень 2012

е­н е­р аль­н ий кон­с ул Бол­ гарії Сто­ян Горчівкін вдяч­ ний ОНУ за збе­р е­ж ен­н я іден­т ич­н ості одесь­к их бол­ гар. Про співпра­цю і роль най­ старішо­го Одесь­ко­го універ­си­ те­ту в  жит­ті бол­гар йшла мо­ва на зустрічі Сто­я­на Горчівкіна і рек­то­ра ОНУ імені І.І. Меч­ни­ко­ва про­фе­со­ра Іго­ря Ко­ва­ля. «Ті бол­га­ри, що жи­вуть в  Одесі, збе­рег­ли свою іден­тичність, куль­ту­ру, мо­ву, — справжні ко­рені бол­гарсь­ко­ го на­ро­ду. Ба­га­то в чо­му, це за­слу­га Одесь­ко­го універ­си­те­ту»,  — вва­жає Ге­не­раль­ний кон­сул.

«Одесь­кий універ­си­тет в рам­ках дво­с­то­ронніх до­го­ворів співробітни­ чає з 9 універ­с и­т е­т а­м и та на­у ко­ водослідни­ми цен­т­ра­ми Бол­гарії, — повідо­мив рек­тор.  — Наші вчені  — постійні гості кон­фе­ренцій з лінгвісти­ ки та літе­ра­ту­ри в  Га­б­ро­во, Ве­ли­ко Тир­но­во, Софії». Сьо­годні на ка­федрі бол­гарсь­кої філо­логії ОНУ на­вча­ють­ся більше 60 сту­дентів. Щорічно Бол­гарсь­ка ака­демія на­ук на­прав­ляє для ро­бо­ти на ка­федрі но­вих бол­гарсь­ких ви­ кла­дачів. На дум­к у рек­то­ра Іго­ря Ко­ва­ля, вчені ОНУ мо­ж уть і по­в инні роз­ ви­ва­ти співпра­цю з бол­гарсь­ки­ми ко­ле­га­ми як в га­лузі філо­логії, так і в біології, гідро­ге­о­логії, еко­логії річко­ вих си­с­тем (Ду­наю), сфері міжна­род­ ної без­пе­ки. Крім то­го, за сло­ва­ми Ге­не­раль­но­ го кон­су­ла, за­раз йдуть пе­ре­го­во­ри про відкрит­тя в  Одесі бол­гарсь­кої шко­ли, де змо­жуть ви­кла­да­ти ви­пу­ ск­ни­ки ка­фе­д­ри бол­гарсь­кої філо­ логії універ­си­те­ту. Бол­гарсь­ка діас­по­ра в Одеській об­ ласті налічує більше 150 тис. чо­ловік і вва­жається найбільшою у світі.

07022012

О

Webometrics: ОНУ — в пер­вой де­сят­ке ук­ра­ин­ских ву­зов

че­ред­ной все­мир­ный рей­тинг уни­вер­си­те­тов опуб­ли­ко­ва­ла ис­сле­до­ва­тель­ская груп­па Cybermetrics Lab (Ис­па­ния). ОНУ под­нял­ся в рей­тин­ге уни­вер­си­те­тов ми­ра на 347 пунк­тов и, един­ст­вен­ный из одес­ских ву­зов, во­шел в топ10 ук­ра­ин­ско­го рей­ тин­га. «Цель рей­т ин­г а  — сти­му­ли­ро­вать уни­вер­ си­те­ты и  уче­ных к  Ин­ т е р ­н е т  а к ­т и в ­н о ­с ­т и , ко­то­рая бы адек­ват­но от­ра­жа­ла их до­с ти­же­ ния,  — от­м е­ч а­ю т со­ зда­т е­л и рей­т ин­г а на офи­ц и­а ль­н ом сай­т е Webometrics.info.  — В этом го­ду мы усо­вер­ шен­с т­во­ва­ли пра­ви­ла ран­жи­ро­ва­ния, в  ча­ст­ но­с­ти, уде­ли­ли боль­ше вни­ма­ния на­уч­ным пуб­ ли­к а­ц и­я м». При  ана­

«Одеський університет»

ли­зе сай­тов уни­вер­си­ зо­ва­ни­ем круп­ней­ших те­тов ак­цент де­ла­ет­ся по­ис­ко­вых си­с­тем, учи­ не на их по­пу­ляр­но­с­ти, ты­в а­е т, в ча­с т­н о­с ­т и, а на том, на­сколь­ко они объ­ем пред­став­лен­ных по­лез­ны для сво­их по­ в  Ин­т ер­н е­т е на­у ч­н ых се­ти­те­лей. пуб­л и­к а­ц ий, их ци­т и­ «Ве­б о­м е­т ­р икс»  — ру­е ­м ость, ссыл­к и на один из са­м ых ав­т о­ ма­те­ри­а­лы сай­тов с до­ ри­т ет­н ых рей­т ин­г ов мен­ным име­нем ву­за. в меж­ду­на­род­ной об­ра­ По  ре­з уль­т а­т ам пя­т и зо­ва­тель­ной сре­де. Рей­ по­с лед­н их рей­т ин­г ов тин­го­вое оце­ни­ва­ние 20 ис­п ан­с ких ис­с ле­д о­ ты­с яч уни­в ер­с и­т е­т ов ва­т е­л ей ОНУ име­н и ми­ра пуб­ли­ку­ет­ся дваж­ И.И. Меч­ни­ко­ва вхо­дит ды — в ян­ва­ре и ию­ле. в де­сят­ку луч­ших ву­зов Со­став­ля­ет­ся с ис­поль­ Ук­ра­и­ны.

www.news.onu.edu.ua

3


оу

www.news.onu.edu.ua 05022012

«Илья Бе­ляв­ский — ге­не­ра­тор идей»

К

ак ски­фы по­ни­ма­ли на­сто­я­щую друж­ бу? Что зна­ли о то­ле­рант­но­с­ти ры­ца­ри Сред­не­ве­ко­вья? Мог ли Го­мер ре­шить за­да­чу на ло­ги­ку? Най­ти от­ве­ты на та­кие во­ про­сы поз­во­ля­ет ис­то­ри­че­с­кая пси­хо­ло­гия. Ос­но­во­по­лож­ни­ку и ме­то­до­ло­гу этой на­уки — про­фес­со­ру ОНУ име­ни И.И. Меч­ни­ко­ва Илье Бе­ляв­ско­му (19272004) в этом го­ду мог­ло бы ис­пол­нить­ся 85 лет. «Илья Гри­г о­р ь­е ­в ич Бе­л яв­с кий был с то­ рон­н и­к ом пси­хо­л о­г ии ду­ши»,  — от­ме­тил ди­ рек­т ор ИМЭМ док­т ор физ.мат. на­ук Вик­тор Круг­лов. В сво­их ис­сле­ до­в а­н и­я х про­ф ес­с ор Бе­ляв­ский пи­сал: «Гря­ дет но­вая пси­хо­ло­ги­че­ с­кая па­ра­диг­ма, где бу­ дут пре­и му­щ е­с т­в ен­н о ис­поль­зо­ва­ны ме­то­ды, близ­кие к  фи­ло­со­фии, со­ц и­а ль­н ой пси­х о­л о­ гии, ис­то­рии и  куль­т у­ ро­ло­гии».

03022012

Ук­раїнський Ре­не­санс: ви­дав­ни­чий спа­док

Р

По вос­п о­м и­н а­н и­я м де­ле­ния пси­хо­ло­гии. Пе­ кол­лег, Илья Бе­ляв­ский ру уче­но­го при­над­ле­жат был не­у то­м и­м ым ге­ бо­лее 150 на­уч­ных ста­ не­р а­т о­р ом идей. Раз­ тей и 6 мо­но­гра­фий. ра­б от­ч ик кон­ц еп­ц ии В  па­мять об учи­те­ле о  си­с ­те­ма­ти­че­с­кой ре­ и  кол­л е­г е со­т руд­н и­к и кон­с т­р ук­ц ии пси­х и­ч е­ фа­к уль­т е­т а пси­х о­л о­ с­ких про­цес­сов лич­но­ гии ИМЭМ Одес­с ко­г о с­ти в  ис­то­рии, уче­ный уни­в ер­с и­т е­т а ор­г а­н и­ счи­т ал ис­т о­р и­ч е­с ­к ую зо­ва­ли меж­ду­на­род­ную пси­хо­ло­гию важ­ней­шим ин­тер­неткон­фе­рен­цию сред­ст­вом ди­а­ло­га про­ «По­зна­ва­тель­ный и пре­ шло­г о и  на­с то­я ­щ е­г о. об­ра­зо­ва­тель­ный по­тен­ Про­фес­сор Бе­ляв­ский ци­ал ис­то­ри­че­с­кой пси­ стал ини­ц и­а ­т о­р ом со­ хо­ло­гии как на­уки». з д а ­н и я в   1 9 9 2 го ­д у в  струк­т у­ре ИМЭМ от­

а­р и­т етні мо­н о­г рафії, агітки, бо­г о­с лу­ жебні кни­ги 20х років ми­ну­ло­го століття, аль­бо­ми жи­во­пи­су та фо­то­графії епо­хи «розстріля­н о­г о відро­д ­ж ен­н я»… Унікальні ви­дан­ня Оде­си, Києва, Хар­ко­ва з фондів На­ уко­вої бібліоте­ки ОНУ імені І.І. Меч­ни­ко­ва пред­став­лені на ви­с­тавці «Ви­дав­ни­чий спа­док ук­раїнсько­го ре­не­сан­су (19171930)».

26012012

Про­фес­сор В. Смын­ты­на на­граж­ден «За раз­ви­тие выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния»

С

о­вет рек­то­ров Одес­ско­го ре­ги­о­на на­гра­дил про­фес­со­ра Ва­ лен­ти­на Смын­ты­ну по­чет­ной ме­да­лью «За раз­ви­тие выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния». На­гра­да уч­реж­де­на в 2011 го­ду и док­тор фи­зи­ кома­те­ма­ти­че­с­ких на­ук Ва­лен­тин Смын­ты­на стал пер­вым ее об­ла­ да­те­лем.

ста­но­вил­ся ла­у­ре­а­том го­су­дар­ст­ вен­ных и меж­ду­на­род­ных на­град. Ра­бо­ты из­ве­ст­но­го уче­но­го от­ме­ че­ны Гос­пре­ми­ей в об­ла­с­ти на­уки и тех­ни­ки, ше­с­тью по­чет­ны­ми на­ гра­да­ми ев­ро­пей­ских го­су­дарств. При­с уж­д е­н ие пер­в ой ме­д а­л и про­фес­со­ру Ва­лен­ти­ну Смын­ты­ не Со­ве­том рек­то­ров Одес­ско­го ре­ги­о­на сви­де­тель­с т­ву­ет о  при­ зна­нии его до­сти­же­ний в раз­ви­тии выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния Ук­ра­и­ны, ук­реп­ле­нии меж­ду­на­род­но­го со­ За­слу­жен­ный де­я­тель на­уки Ук­ра­ и­ны Ва­лен­тин Смын­ты­на — рек­тор труд­ни­че­ст­ва. ОНУ в 19952010гг. — не­од­но­крат­но

4

www.news.onu.edu.ua

«Особ­л и­в у на­у ко­в у та куль­т ур­н у цінність с т а ­н о в ­л я т ь р а ­р и ­ тетні ук­р аїнські кни­ ги одесь­к их ви­д ав­ ництв «Ук­р аїнський стяг» (19171918) і «Ук­р аїнська книж­ ка» (19181919)», — повідо­м и­л а ди­р ек­т ор

«Одеський університет»

На­у ко­в ої бібліоте­к и Ма­ри­на Подрєзо­ва. Відвіду­вачі ви­с­тав­ки змо­г ли оз­н ай­о ­м и­т и­ сь з по­вним спе­к­т­ром ви­д ань — від на­у ко­ вих досліджень до аль­ бомів жи­в о­п и­с у, від агітаційної пре­с и до ди­тя­чої кни­ги. Ук ­р а ї н с ь к и й р е ­ не­с анс ХХ с толіт тя ( т а к з в а ­н а е п о ­х а «розстріля­но­го відро­д­ жен­ня»)  — 19171930 рр. — унікаль­ний період вітчиз­ня­ної історії, ко­ли дя­к у­ю ­ч и ук­р аїнським д і я чам к ул ь­т у ­р и т а ми­с ­т ецтва, з›яви­л и­ ся геніальні ви­т во­р и літе­ра­т у­ри, жи­во­пи­су, фо­то­графії, кіне­ма­то­ гра­фу, те­а­т­ру.

№1-2, лютий-березень 2012


оу наука XXI

Г

де мож­но «при­кос­нуть­ся» к ан­ти­ ма­т е­р ии, ге­л ию с  тем­п е­р а­т у­р ой, близ­кой к  аб­со­лют­но­му ну­лю и  ос­ та­н о­в ить ча­с ­т и­ц ы, ле­т я­щ ие бы­с ­т ­р ее ско­ро­сти све­та? Нет, не  в  на­уч­но-фан­ та­с­ти­че­с­ком сне. А  в  не­боль­шом го­род­ ке воз­ле Же­не­вы, ко­то­рый на­зы­ва­ет­ся ко­рот­ко — ЦЕРН — Ев­ро­пей­ская ор­га­ни­ за­ция ядер­ных ис­сле­до­ва­ний. На по­верх­ но­с­ти ЦЕРН  — все­го не­сколь­ко уло­чек, на­зван­ных в  честь из­ве­ст­ных фи­зи­ков: Эйн­штей­на, Бо­ра, Кю­ри… За­то под зем­ лей пря­чет­ся из­ве­ст­ней­ший БАК (боль­ шой адронный коллайдер), дли­ной в  27 ки­ло­ме­т­ров... 7 фе­в ­р а­л я ЦЕРН по­с е­т и­ ла де­л е­г а­ц ия по­с то­я н­н о­г о пред­с та­ви­тель­с т­ва Ук­ра­и­ны при ООН в  Же­не­ве. Уча­с­тие в  ви­з и­т е при­н я­л а и  кор­р е­с ­ пон­д ент га­з е­т ы «Одес­с кий уни­в ер­с и­т ет». Не­б оль­ш ую де­л е­г а­ц ию встре­ч ал лич­н о ди­р ек­т ор ЦЕР­Н а  — док­т ор Рольф-Ди­тер Хё­ер. По­с е­т и­т е­л ям БА­К а вы­д а­ ют за­щ ит­н ые шле­м ы, 2500 со­труд­ни­ков хо­дят в  ма­с­ках, так что от­ли­чить ук­ра­ин­ца от бри­т ан­ц а труд­н о­в а­т о. «Уче­ ные  — лю­ди не­кон­фликт­ные, но  по­р ой «меж­д о­у со­б и­ц ы» воз­ни­ка­ют, — от­ме­тил док­тор Рольф-Ди­тер Хё­ер. — В про­ек­ тах ис­сле­до­ва­те­ли за­ни­ма­ют раз­ные долж­но­с­ти, и им по­рой слож­но осо­знать, по­че­му про­ фес­сор из Ан­г­лии дол­жен под­ чи­нять­ся про­фес­со­ру с та­ким же ста­ту­сом из Рос­сии». Уче­ные со все­го ми­ра тру­дят­ ся в ЦЕР­Не на 5 ус­ко­ри­тель­ных си­с­те­мах в рам­ках 84 про­ек­тов. Они стал­ки­ва­ют сгу­ст­ки про­то­ нов и ней­тро­нов, что­бы изу­чить, что про­ис­хо­ди­ло с  ма­те­ри­ей че­рез не­сколь­ко се­кунд по­сле Боль­шо­го взры­ва. Для  та­ких ис­с ле­д о­в а­н ий яд­р а ато­м ов «прес­с у­ю т» и  раз­г о­н я­ю т до ско­р о­с ти, при­б ли­ж а­ю ­щ ей­с я к  ско­р о­с ти све­т а. Во  вре­м я столк­но­ве­ния об­ра­зу­ет­ся «суп» из глю­о­нов и  квар­ков. В  этом

Ко­с­ми­че­ск­ ие ко­раб­ли под зем­лёй на­но­про­ст­ран­ст­ве жар­че, чем в сол­неч­ном яд­ре. Для  мгно­ вен­но­го ох­лаж­де­ния ис­поль­ зу­е т­с я сверх­т е­к у­ч ий ге­л ий, до­ве­ден­ный до тем­пе­ра­т у­ры 2 гра­ду­сов по Кель­ви­ну. Он и по­гло­ща­ет со­здан­ную взры­ вом теп­ло­вую энер­гию. Взрыв до­к у­мен­ти­ру­ет­ся с  по­мо­щью двух де­сят­ков сло­ев сен­со­ров. Каж­дый сен­сор на­блю­да­ет за ча­с­ти­ца­ми оп­ре­де­лен­но­го ти­ па. Каж­дый да­ет по­ни­ма­ние о  том, как ус­т­ро­е­на ма­те­рия. Ба­зо­вые за­да­чи  — оп­ре­де­ле­ ние ча­с ­ти­цы, от­вет­с т­вен­ной за мас­су бо­зо­на Хиггса и под­ тверж­де­ние те­о­рии струн. На­и­бо­лее ин­те­рес­ные про­ ек­ты ЦЕР­На — ALICE и LHCb. На пер­вом уче­ные ис­сле­ду­ют раз­но­об­ра­зие ча­с­тиц атом­но­го яд­ра, а на вто­ром пы­та­ют­ся ра­

Автор (справа) в Церновском защитном шлеме

№1-2, лютий-березень 2012

зо­брать­ся в се­к­ре­тах по­лу­чен­ ной здесь ан­ти­ма­те­рии. Спря­тан­ные на 100 ме­т­ров под зем­лей ог­ром­ные ис­сле­ до­ва­тель­ские аг­ре­га­ты на­по­ ми­на­ют ко­с­ми­че­с­кие ко­раб­ли или эта­кие «лу­ко­ви­цы» из сен­ сор­ных сло­ев-па­не­лей. Сте­ны ко­ллай­де­ра со­став­ле­ны из за­ щит­ных бе­тон­ных бло­ков. Мно­ го­уров­не­вые ме­тал­ли­че­с­кие кон­ст­рук­ции ок­ру­жа­ют каж­дый из эле­мен­тов БА­Ка. От­дель­ный слой ко­ллай­де­ра за­ни­ма­ют ог­ ром­ные маг­ни­ты — их ис­поль­ зу­ют, чтоб стал­ки­вать сгу­ст­ки ядер. Пе­р ед столк­н о­в е­н и­е м каж­дый сгу­с­ток 20 раз пе­ре­ се­ка­ет гра­ни­цу меж­ду Швей­ ца­ри­ей и Фран­ци­ей. В  ЦЕР­Не впер­вые об­на­ру­ жи­л и ан­т и­м а­т е­р ию: сей­ч ас уче­ные пы­та­ют­ся ра­зо­брать­ся, где она на­хо­дит­ся в на­шем ми­ ре — ведь во вре­мя Боль­шо­го Взры­ва ан­ти­ма­те­рии бы­ло со­ зда­но столь­ко же, сколь­ко ма­ те­рии. Имен­но уче­ные ЦЕР­На не­дав­но про­ве­ли экс­пе­ри­мент, ре­зуль­тат ко­то­ро­го по­ста­вил под со­мне­ние всю со­вре­мен­ ную фи­зи­ку. Ча­с­ти­ца ней­т­ри­но, от­прав­лен­ная в дру­гой ис­сле­ до­ва­тель­ский центр в Ита­лии, до­б­ра­лась ту­да со ско­ро­стью, пре­вы­ша­ю­щей ско­рость све­та. «Это от­кры­тие ещё не­об­хо­ди­ мо под­тверж­дать,  — го­во­рит гид, док­т ор Та­д е­у ш Кур­т ю­

«Одеський університет»

ка, — Но ес­ли экс­пе­ри­мент ус­пеш­но по­вто­рит­ся, то  Эйн­ штей­ну, воз­мож­но, при­дет­ся при­со­е­ди­нить­ся к Нью­то­ну, его ис­сле­до­ва­ния ста­нут лишь ча­ с­тью ис­то­рии фи­зи­ки». Эти пер­спек­ти­вы во­оду­шев­ ля­ют, ра­ду­ют, и да­же не­мно­го пу­га­ют. По­сле экс­к ур­сии по ЦЕР­Ну я по­чув­ст­во­ва­ла бе­лую за­висть к  уче­ным, ра­бо­та­ю­ щим здесь: они каж­дый день на­хо­дят­ся в эпи­цен­т­ре, на пе­ ре­до­вой фрон­та со­вре­мен­ной на­уки. СПРАВКА

ЦЕРН — на­у ч­н ый про­е кт, ос­но­ван­ный по сов­ме­ст­ной на­ уч­н ой ини­ц и­а ­т и­в е уче­н ых 12 стран в 1954 го­ду. Се­го­дня уча­ ст­ни­ка­ми яв­ля­ют­ся уже 20 ев­ ро­пей­ских стран. В бли­жай­шее вре­мя ас­со­ци­и­ро­ван­ное член­ ст­во бу­дет и у Ук­ра­и­ны — де­ло лишь за ра­ти­фи­ка­ци­ей про­ек­та в Вер­хов­ной Ра­де. Уже се­го­дня в ЦЕР­Не ра­бо­та­ют не­сколь­ко де­ сят­ков ук­ра­ин­цев, в  ча­ст­но­с­ти, про­фес­сор ка­фе­д­ры те­о­ре­ти­ че­с­кой фи­зи­ки ОНУ Алек­сандр Жук. Вступ­ле­ние Ук­ра­и­ны в ас­ со­ци­и­ро­ван­ное член­ст­во от­кро­ет для на­ших уче­ных воз­мож­но­с­ти пер­вы­ми уз­на­вать о до­сти­же­нии кол­лег и  про­во­дить опы­ты на круп­ней­шей экс­пе­ри­мен­таль­ной пло­щад­ке Зем­ли.

www.news.onu.edu.ua

На­та­лья ПА­НА­СЮК

5


оу дисертація

Все­лен­ная — как мя­чик... Е

сть сфе­ра зна­ний, где из­ве­ст­но мень­ше все­го. Там ра­зум на пре­де­лах воз­мож­но­ст­ ей схо­дит­ся в схват­ке с не­во­об­ра­зи­мым за пра­во быть пер­во­от­кры­ва­те­лем. За­гад­ки воз­ник­но­ве­ния все­лен­ной, её ис­то­рии и раз­ви­тия се­го­дня вы­зы­ва­ют та­кие же го­ря­чие спо­ры, как и во вре­ме­ на Ко­пер­ни­ка. Но­вым сло­вом в по­зна­нии все­лен­ной ста­ла кан­ди­дат­ская дис­сер­та­ция вы­пу­ск­ни­ка ка­фе­д­ры те­о­ре­ти­ че­с­кой фи­зи­ки ОНУ, со­труд­ни­ка Эйндхо­вен­ско­го тех­но­ло­ ги­че­с­ко­го уни­вер­си­те­та (Гол­лан­дия) Та­мер­ла­на Са­и­до­ва. За­щи­та ра­бо­ты (на­уч­ный ру­ко­во­ди­тель  — про­фес­сор Алек­сандр Жук) про­шла в но­я­б­ре в боль­шой фи­зи­че­с­кой ау­ди­то­рии Одес­ско­го уни­вер­си­те­та.

—  Та­м ер­л ан, ка­к ие идеи ле­жат в фун­да­мен­те ва­ше­го ис­сле­до­ва­ния? —  В ра­бо­те рас­сма­т­ри­ва­ют­ ся ко­с­мо­ло­ги­че­с­кие во­про­сы, да­ют­ся не­ко­то­рые не­ли­ней­ные обоб­щ е­ния стан­дарт­ной те­о ­ рии гра­ви­та­ции. Су­ще­с т­ву­ют на­б лю­д е­н ия за по­в е­д е­н и­е м все­л ен­н ой, в  ча­с т­н о­с ­т и, её ус­ко­рен­ное рас­ши­ре­ние яв­ля­ ет­ся под­тверж­ден­ным фак­том. Для  объ­яс­не­ния со­вре­мен­но­го со­сто­я­ния все­лен­ной в рам­ках те­о ­р ии боль­ш о­г о взры­в а су­ ще­ст­ву­ют стан­дарт­ные те­о­рии гра­ви­та­ции и эво­лю­ции все­лен­ ной. Про­бле­ма в  том, что они не поз­в о­л я­ю т объ­я с­н ить все на­блю­да­е­мые осо­бен­но­с­ти на­ ше­го ма­к­ро­ми­ра. Од­ной из на­и­ бо­лее прав­до­по­доб­ных по­пы­ток ста­ла те­о­рия о том, что все­лен­ ная мно­го­мер­на — су­ще­ст­ву­ют до­п ол­н и­т ель­н ые из­м е­р е­н ия, скры­т ые от нас и  вли­я ­ю ­щ ие на эво­лю­цию на­ше­го че­ты­рех­ мер­но­го про­ст­ран­ст­ва. Но  где на­хо­дят­ся эти из­ме­ре­ния, по­че­ му мы их не ви­дим? Мэйн­стрим в  те­о­рии гра­ви­та­ции  — идея о  ком­пак­ти­фи­ка­ции  — сжа­тии дру­г их из­м е­р е­н ий до очень ма­лых раз­ме­ров, по­ряд­ка план­ ков­ских. Эти идеи бы­ли по­ло­же­ ны в ос­но­ву ра­бо­ты. —  Сле­до­ва­тель­но, дру­гие из­ме­ре­ния пря­чут­ся в  ми­к­ ро­ми­рах? —  Вер­но. До­пол­ни­тель­ные из­ме­ре­ния про­еци­ру­ют­ся на на­ ше про­ст­ран­ст­во, мы их ви­дим в  ка­че­ст­ве ска­ляр­ных ча­с­тиц. Эти ча­с­ти­цы и мож­но на­звать тем­н ой ма­т е­р и­е й. До­б а­в им по­тен­ци­ал — по­лу­чим тем­ную энер­г ию. Это оп­р е­д е­л ен­н ые ви­д ы ве­щ е­с т­в а и  энер­г ии, ко­то­рые име­ют очень сла­бый по­т ен­ц и­а л вза­и ­м о­д ей­с т­в ия, имен­но они рас­ши­ря­ют на­шу все­лен­ную. В ра­бо­те мы пы­та­ лись сде­лать эти до­пол­ни­тель­ ные из­м е­р е­н ия не­в и­д и­м ы­м и

6

в клас­си­че­с­ком по­ни­ма­нии это­ го сло­ва, а так­же раз­ра­бо­тать мо­дель, да­ю­щую на­блю­да­е­мые па­р а­м е­т ­р ы рас­ш и­р е­н ия все­ лен­ной. Уда­чей ста­ло то, что на по­след­нем эта­пе со­зда­ния мо­д е­л и мы по­л у­ч и­л и но­в ый те­о­ре­ти­че­с­кий вид ин­фля­ции. Ин­фля­ци­ей на­зы­ва­ют этап ран­ не­го рас­ши­ре­ния все­лен­ной. По­сле Боль­шо­го взры­ва бы­ло не­о б­хо­д и­м о ус­ко­р е­н ие и  за­ держ­ка, что­бы ран­няя, го­ря­чая все­лен­ная мог­ла об­ме­нять­ся ин­фор­ма­ци­ей, что­бы ба­ри­он­ ная ма­те­рия бы­ла рав­но­мер­но «раз­ма­за­на» по все­му про­ст­ ран­ст­ву. Ин­фля­ция име­ет стро­ гие ма­те­ма­ти­че­с­кие пре­де­лы. Есть не­с коль­ко спо­с о­б ов её по­лу­че­ния  — ма­те­ма­ти­че­с­ких и  те­о­ре­ти­че­с­ких. Мы на­зва­ли но­в ую мо­д ель «ри­к о­ш ет­н ой ин­фля­ци­ей» (bouncing inflation). Пред­с тавь­т е все­л ен­н ую как ша­рик, ко­то­рый дви­жет­ся по бу­г­рам обыч­но­го по­тен­ци­а­ла. Что­б ы на­ч ать рас­ш и­р ять­с я, ша­рик дол­жен под­нять­ся на оп­ ре­де­лен­ную вы­со­ту, «сед­ло­вую точ­к у», а  за­тем на­чать с  неё ска­ты­вать­ся вниз, в пло­с­кость ми­ни­му­ма. Во вре­мя это­го дви­ же­н ия про­и с­хо­д ят ус­ко­р е­н ие и  рас­ш и­р е­н ие. Осо­б ен­н ость на­шей те­о­рии в том, что нет не­ об­хо­ди­мо­с­ти в су­ще­ст­во­ва­нии ми­ни­му­ма, до­с та­точ­но иметь осо­б ые точ­к и «ветв­л е­н ия»: в этих точ­ках по­тен­ци­ал от­ра­ жа­ет «на­ле­та­ю­щие» ска­ляр­ные по­л я, ко­т о­р ые вновь к  ним воз­в ра­щ а­ю т­с я. Про­и с­х о­д ит по­с то­я н­н ое «от­с ка­к и­в а­н ие» с  умень­ш е­н и­е м амп­л и­т у­д ы и  уве­ли­че­ни­ем ча­с­то­ты. Этот ди­на­ми­че­с­кий эф­фект «от­пры­ ги­ва­ю­ще­го ша­ри­ка» в  на­шей мо­де­ли ана­ло­ги­чен эф­фек­т у ус­ко­рен­но­го рас­ши­ре­ния все­ лен­ной. —  С  точ­ки зре­ния те­о­рии мно­го­мер­ной все­лен­ной и ва­ шей те­о ­р ии, что нас ждет

www.news.onu.edu.ua

в бу­д у­щ ем? Стре­м и­т ель­н о рас­ши­ря­ю ­ща­я ­ся все­лен­ная ос­т ы­н ет, пой­д ет об­р ат­н ый про­цесс или про­изой­дет не­ что тре­тье? —  Ис­хо­дя из со­вре­мен­ных зна­ний, все­лен­ную ждет теп­ло­ вая смерть. По­тен­ци­ал ухо­дит на ре­лак­са­цию, в  бес­ко­неч­но­ с­ти на ноль. Все ви­ды вза­и­мо­ дей­с т­вия бу­дут уга­сать, по­ка си­лы рас­ши­ре­ния до­ми­ни­ру­ют. Но не­об­хо­ди­мо ска­зать, что мы до кон­ца не зна­ем свойств тем­ ной энер­гии и ма­те­рии. По­лу­чив но­вые зна­ния, мы мо­жем в кор­ не из­ме­нить на­ши пред­став­ле­ ния о бу­ду­щем все­лен­ной. Хо­тя се­го­дня про­цесс рас­ши­ре­ния и ос­ты­ва­ния вы­гля­дит на­и­бо­лее ло­гич­ным. В це­лом, на эту те­му тя­же­ло спо­рить: к чи­с­той на­уке в  дан­н ом во­п ро­с е при­м е­ш и­ ва­ют­ся ми­ро­воз­зре­ние, фи­ло­ со­фия, ре­ли­гия, субъ­ек­тив­ное вос­при­я­тие са­мим уче­ным то­го, как все долж­но про­ис­хо­дить. —  Ка­к ие дан­н ые вы ис­ поль­з о­в а­л и при со­з да­н ии и рас­че­те сво­их мо­де­лей? —  Пер­вый ис­точ­ник — дан­ ные про­ек­та WMAP. Это спут­ ник, из­ме­ря­ю­щий ко­с­ми­че­с­кое ми­к ­р о­в ол­н о­в ое из­л у­ч е­н ие. Бла­го­да­ря его дан­ным со­зда­ ет­с я кар­т а все­л ен­н ой, оп­р е­ де­л я­е т­с я ко­л и­ч е­с т­в о тем­н ой энер­г ии, обыч­н ой и  тем­н ой ма­т е­р ии. Со­в ре­м ен­н ые дан­ ные о  рас­ши­ре­нии все­лен­ной так­же по­лу­ча­ют­ся бла­го­да­ря сверх­но­вым звез­дам ти­па Iа. Эти сверх­но­вые име­ют очень уз­кий ди­а­па­зон «за­жи­га­ния», под­жо­га ре­ак­ции  — кри­те­рий Чан­д ­р а­с е­к а­р а. На­б лю­д е­н ие за ни­ми по­ка­за­ло, что чем они даль­ше, тем ак­тив­нее про­ис­хо­ дит сме­ще­ние их яр­ко­с­ти. Это сме­ще­ние и  есть по­ка­за­тель ус­ко­ре­ния все­лен­ной. —  Кто стал ос­нов­ным вдох­ но­ви­те­лем ва­ше­го ис­сле­до­ ва­ния, кто со­про­вож­дал вас

«Одеський університет»

в дли­тель­ном пу­ти к по­лу­чен­ ным ре­зуль­та­там? —  Я ра­б о­т ал с  про­ф ес­с о­ ром ка­ф е­д ­р ы те­о ­р е­т и­ч е­с ­кой фи­з и­к и и  глав­н ым на­у ч­н ым со­труд­ни­ком ас­тро­но­ми­че­с­кой об­сер­ва­то­рии ОНУ про­фес­со­ ром Алек­сан­д­ром Ива­но­ви­чем Жу­ком. Это ве­ду­щий ко­с­мо­лог Ук­р а­и ­н ы и  один из силь­н ей­ ших в  сво­ей об­ла­с ­ти уче­ных ми­ра, учив­ший­ся в  своё вре­ мя у  од­н о­г о из ве­л и­ч ай­ш их те­о ­р е­т и­к ов со­в ре­м ен­н о­с ­т и Сти­ве­на Хок­кин­га. У  фи­зи­ков не при­н я­т ы па­ф ос­н ые вы­р а­ же­н ия  — ав­т о­р и­т ет уче­н о­г о из­ме­ря­ет­ся пуб­ли­ка­ци­я­ми. Так вот в  Ев­р о­п е счи­т а­е т­с я, что до­ста­точ­но иметь од­ну пуб­ли­ ка­цию во все­мир­но из­ве­ст­ном жур­н а­л е «Physical Review», что­бы за­щи­тить дис­сер­та­цию PhD. У Алек­сан­д­ра Ива­но­ви­ча по­ряд­ка 100 пуб­ли­ка­ций в ве­ду­ щих меж­ду­на­род­ных жур­на­лах из них по­ряд­ка 20 пуб­ли­ка­ций в  этом жур­на­ле  — эк­ви­ва­лент 20 PhD дис­сер­та­ци­ям. —  Ка­к ие бли­с ­т а­т ель­н ые от­кры­тия ждут за по­во­ро­том? Как вы бу­де­те раз­ви­вать свои те­о­рии, ка­кие це­ли ста­ви­те пе­ред со­бой? —  В Ев­ро­пе я за­ни­ма­юсь ре­ ше­ни­ем и  бо­лее прак­ти­че­с­ких во­про­сов  — сей­час за­кон­чил ра­б о­т у над дис­с ер­т а­ц и­е й по экс­п е­р и­м ен­т аль­н ой фи­з и­к е в Эйндхо­вен­ском уни­вер­си­те­те. Это ис­сле­до­ва­ние кри­с­тал­ли­ за­ции в  по­ри­с­тых ма­те­ри­а­лах ме­т о­д а­м и маг­н ит­н оядер­н о­ го ре­з о­н ан­с а. Ес­л и го­в о­р ить о глав­ных вы­зо­вах со­вре­мен­ной ко­с­мо­ло­гии, то  есть за­да­чи по оп­ре­де­ле­нию лямб­ды Эйн­штей­ на. Это эф­фек­тив­ная ко­с­мо­ло­ ги­че­с­кая по­сто­ян­ная, опи­сы­ва­ ю­щая рас­ши­ре­ние все­лен­ной. Сам Эйн­штейн вна­ча­ле ввел ее в те­о­рию гра­ви­та­ции, за­тем вы­черк­нул, по­счи­тав ошиб­кой, а  за­тем опять вер­нул. Ни  од­на те­о­рия не мо­жет точ­но пред­ска­ зать ее зна­че­ние. На­ша мо­дель, на­ша те­о­рия, как и  не­ко­то­рые дру­гие — те­о­рия с тон­кой под­ст­ рой­кой, т.е. лямб­да Эйн­штей­на в ней оп­ре­де­ля­ет­ся в до­воль­но ши­ро­ком ди­а­па­зо­не, что тре­бу­ет до­пол­ни­тель­ных ог­ра­ни­че­ний (тон­кой под­с т­р ой­к и) для по­ лу­че­ния зна­че­ния по­сто­ян­ной рав­но­го 10 в  54 сан­ти­ме­т­ров в 2 сте­пе­ни. Со­зда­ние те­о­рии, точ­но пред­ска­зы­ва­ю­щей лямб­ду Эйн­штей­на — гло­баль­ная за­да­ ча, ва­кант­ный Олимп те­о­ре­ти­че­ с­кой фи­зи­ки и га­ран­ти­ро­ван­ная но­бе­лев­ская пре­мия. Бе­се­ду вел Ге­ор­гий РЯ­БОЙ

№1-2, лютий-березень 2012


оу конференція

Ас­тро­но­мы, vivat! В

ян­в а­р е в Пла­н е­т а­р ии ОНУ со­с то­я ­л ась кон­ ф е ­р е н ­ц и я с е к ­ц и и а с ­т р о ­н о ­м и и о д е с ­ с к о г­ о о т­д е л ­ е ­н и я М а л ­ ой акад ­ е ­м и и н а у ­ к. От­крыл кон­фе­рен­цию де­кан фи­зи­че­с­ко­го фа­куль­те­та про­фес­сор Ю.Ф. Вак­с­ман. Уча­ст­ни­кам бы­ло пред­ло­же­но 9 за­дач раз­ной слож­но­с­ти. Все­го бы­ло пред­став­ле­но 23 кон­курс­ные ра­бо­ты, по­свя­щен­ные изу­че­нию раз­лич­ных ко­см ­ и­че­с­ких объ­ек­тов и про­цес­сов. По ре­зуль­та­там бы­ло при­суж­де­но 1 пер­вое, 2 вто­рых и 3 тре­ть­их ме­с­та.

Об­ра­ща­ет на се­бя вни­ма­ние цикл се­рь­ез­ных (без ка­вы­чек) на­уч­ных ра­бот, под­го­тов­лен­ных под ру­ко­вод­ст­вом вы­пу­ск­ни­цы ОНУ, ны­не ас­пи­рант­ки ка­фе­ д­р ы «Выс­ш ая и при­к лад­н ая ма­те­ма­ти­ка» Одес­ско­го на­ци­о­ наль­но­го мор­ско­го уни­вер­си­те­ та На­та­льи Вир­ни­ной. Ус­пеш­но де­бю­ти­ро­вав как на­уч­ный ру­ ко­в о­д и­т ель в  про­ш лом го­д у, на  эту кон­фе­рен­цию она под­ го­то­ви­ла уже трех школь­ни­ков раз­ных клас­сов, ко­то­рые на­учи­ лись про­во­дить соб­с т­вен­ные на­б лю­д е­н ия, уп­р ав­л яя че­р ез Ин­тер­нет те­ле­ско­па­миро­бо­та­ ми, об­ра­ба­ты­вать по­лу­чен­ные изо­б­ра­же­ния зве­зд­но­го не­ба при по­мо­щи спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ ных ком­пью­тер­ных про­грамм. Три ра­бо­ты, по­свя­щен­ные ис­ сле­до­ва­нию раз­ных ас­т­ро­фи­ зи­че­с­ких объ­ек­тов, го­то­вят­ся к  пе­ча­ти в  на­уч­ных жур­на­лах. Тре­т ье ме­с ­т о за­н ял Мак­с им Мо­го­рян (9 класс Ма­ри­ин­ской гим­на­зии), ко­то­рый ис­сле­до­вал из­ме­не­ния ор­би­таль­но­го пе­ри­ о­да за­тмен­ной двой­ной звез­ды XY Во­ло­па­са. На вто­ром ме­с­те 8класс­ни­ца Ма­рия Ра­дио­но­ва (Ма­ри­ин­ская гим­на­зия), ко­то­ рая рас­с мо­т ­р е­л а из­м е­н е­н ия не­с та­биль­ных кри­вых бле­с­ка двой­ных си­с­тем. Дип­л о­м ом пер­в ой сте­п е­н и на­г раж­д е­н а Ва­л е­р ия Ду­ко­в а (ОЗОШ №82), из­м е­р ив­ш ая блеск, дли­н у ко­м ы и  хво­с ­т а ко­м е­т ы Еле­н и­н а C/2010XI — пер­в ой из ко­м ет, от­к ры­т ых в  Рос­с ии. Имен­н о она бу­д ет пред­с тав­лять Одес­су на Все­ укра­ин­ском ту­ре кон­фе­рен­ции Ма­лой ака­де­мии на­ук. Дип­л о­м ом вто­р ой сте­п е­н и был на­г раж­д ен Ро­м ан Со­ лец­к ий — 6класс­н ик шко­л ы

№1-2, лютий-березень 2012

Мария Радионова

Максим Могореан «Гар­м о­н ия». Ре­ш ив все за­ да­чи те­о­ре­ти­че­с­ко­го ту­ра, он про­в ел рас­ч е­т ы тем­п е­р а­т ур пла­нет дру­гих звезд, ис­поль­ зуя опуб­л и­ко­в ан­н ые дан­н ые о све­т и­м о­с ­т ях цен­т ­р аль­н ых звезд пла­нет­ных си­с­тем и рас­ сто­я­ния до пла­нет. Из  бо­лее трех со­тен из­ве­ст­ных пла­нет, лишь од­н а очень по­хо­ж а по сво­и м ха­р ак­т е­р и­с ­т и­к ам на Зем­лю. Она на­хо­дит­ся от нас на рас­с то­я ­н ии 20 све­т о­в ых лет. Ру­ко­во­ди­тель вун­дер­кин­ да — Вла­ди­сла­ва Мар­са­ко­ва, до­цент ка­фе­д­ры ас­тро­но­мии фи­зи­че­с­ко­го фа­к уль­те­та ОНУ име­ни И.И. Меч­ни­ко­ва, ко­то­рая ру­ко­в о­д ит бес­п лат­н ой мо­л о­ деж­ной ас­тро­но­ми­че­с­кой шко­ лой. А 9класс­ник Олег Бо­б­ров (ЗОШ №11) оп­ре­де­лил ра­ди­ус зем­ной те­ни по соб­с т­вен­ным фо­то­гра­фи­ям лун­но­го за­тме­ ния, и  был на­граж­ден дип­ло­ мом 3 сте­п е­н и. Оп­р е­д е­л ил вы­со­ты не­ко­то­рых гор на Лу­не

Олег Бобров 11класс­ник Вла­ди­слав Даш­ко (При­мор­ский Ли­цей). Ро­ман Стат­кин, 10класс­ник Бол­г рад­с ко­г о учеб­н овос­п и­ та­т ель­н о­г о ком­п лек­с а, пред­ ста­вил ре­зуль­та­ты двух­лет­них на­блю­де­ний ме­те­ор­но­го по­то­ка Аль­фа Ау­ри­ги­ды, и был на­граж­ ден дип­ло­мом 3 сте­пе­ни. Все­го из Бол­гра­да под ру­ко­вод­ст­вом учи­т е­л яэн­т у­з и­а ­с ­т а Ва­л е­р ия Ан­д­ре­е­ви­ча Ди­ми­т­ро­ва бы­ло пред­с тав­л е­н о 4 ра­б о­т ы. Ин­ те­рес­н ую ра­бо­т у пред­с та­вил и 10класс­ник Алек­сей Ша­то­га из Пе­т­ров­ки, ко­то­рый на язы­ке ви­зу­аль­но­го про­грам­ми­ро­ва­ния «Скретч» сде­лал обо­лоч­ку для ин­фор­ма­ции о со­звез­ди­ях. В  этом го­д у пла­н и­р у­ю т­с я и дру­гие ме­ро­при­я­тия для юных

«Одеський університет»

ас­тро­но­мов — кон­к урс «Ко­с­ мос» (4 фе­в­ра­ля), кон­фе­рен­ция на фи­з и­ч е­с ­к ом фа­к уль­т е­т е (1617 мар­та), по­езд­ки в дру­гие го­ро­да. По­дроб­ный от­чет о  кон­фе­ рен­ции и дру­гих ме­ро­при­я­ти­ях для школь­ни­ков — по­тен­ци­аль­ ных аби­ту­ри­ен­тов при­ве­ден на бло­ге http://realsky.ru/community/ uavso. Как и  в  про­ш лом го­ ду, пла­н и­р у­е м опуб­л и­ко­в ать со­о б­щ е­н ие о  кон­ф е­р ен­ц ии в  на­уч­нопо­пу­ляр­ном жур­на­ле «Не­бо­свод» (Моск­ва), до­ступ­ ном в Ин­тер­не­те. Иван АН­Д­РО­НОВ, д.ф.м. н., про­фес­сор

www.news.onu.edu.ua

7


оу презентація

«Odessa International» для ино­ст­ран­ных сту­ден­тов П

ер­вое в ис­то­рии Одес­сы из­да­ние для ино­ ст­ран­ных сту­ден­тов — дву­языч­ную га­зе­ту «Odessa International» на­чал вы­пу­с­кать ОНУ име­ни И.И. Меч­ни­ко­ва. На вось­ми стра­ни­цах пер­во­го но­ме­ра чи­та­те­ли мо­гут уз­нать о са­мой боль­шой об­ла­с­ти Ук­ра­ин ­ ы, о том, как от­но­сят­ся в Ки­тае к меж­на­ци­о­наль­ным бра­кам, что при­вле­ ка­ет ита­ль­ян­цев в Одес­се, ка­кая одеж­да бу­дет в мо­де этим ле­том и мно­гом дру­гом.

«Odessa International» ста­н ет для чи­т а­т е­л ей по­л ез­н ым ис­т оч­н и­к ом ин­фор­ма­ции, но­вым об­ ра­зо­ва­тель­ным сред­ст­ вом, ок­н ом в куль­т ур­ ную и ин­тел­лек­ту­аль­ную жизнь го­ро­да, — от­ме­тил рек­т ор ОНУ про­ф ес­ сор Игорь Ко­в аль на пре­зен­та­ции га­зе­ты.  — Уже в  пер­в ом но­м е­р е «Odessa International» мы ви­дим, что у из­да­ния — ак­тив­ная по­зи­ция. Она на­прав­ле­на на раз­ви­тие от­н о­ш е­н ий с  дип­л о­м а­

8

ти­ч е­с ­к и­м и мис­с и­я ­м и пра­з д­н и­ков и до то­г о, и  об­рат­ную связь с  чи­ что де­лать се­го­дня ве­че­ та­те­ля­ми». ром,  — со­об­щи­ла глав­ «По­я в­л е­н ие этой га­ ный ре­дак­тор «Odessa зе­т ы  — важ­н ый этап International», ру­ко­во­ди­ в  со­зда­нии мос­та вза­и­ тель прессслуж­бы ОНУ мо­по­ни­ма­ния сту­ден­тов Ал­л а Гуд­з ен­ко.  — Эта все­го ми­ра», — уве­ре­на га­зе­та ста­нет ва­шим ги­ ге­р ой пер­в о­г о ин­т ер­ дом и лоц­ма­ном в мо­ре вью в ру­б­ри­ке «Го­во­рит об­ра­зо­ва­ния». На  вось­ кон­с ул», ге­н е­р аль­н ый ми стра­ни­цах пол­но­цвет­ кон­с ул КНР в  Одес­с е но­го из­да­ния чи­та­те­ли гос­по­жа У Ся­о­ин. най­дут но­во­с ти сфе­ры «На с тра­н и­ц ах на­ об­р а­з о­в а­н ия, экс­к лю­ ше­г о из­д а­н ия вы най­ зив­ные ин­тер­вью с  кон­ де­т е по­л ез­н ую ин­ф ор­ су­л а­м и раз­н ых стран, ма­цию  — от ка­лен­да­ря по­лез­ную ин­фор­ма­цию о  жиз­ни, куль­ту­ре и  от­ ды­хе в Одес­се. Ма­те­ри­а­ лы в га­зе­те дуб­ли­ру­ют­ся на рус­ском и ан­г­лий­ском язы­ках, что де­ла­ет из­да­ ние от­лич­ным по­мощ­ни­ ком в изу­че­нии ме­дий­ной лек­си­ки. Со­зда­ние га­зе­ты ста­ло воз­м ож­н ым бла­г о­д а­ ря ини­ци­а­ти­ве мо­ло­дых уче­ных и сту­ден­тов ОНУ, под­дер­жан­ной ру­ко­вод­ ст­вом ву­за. Ав­то­ры и ре­ дак­то­ры — до­цен­ты ОНУ име­н и И.И.  Меч­ни­ко­ва

www.news.onu.edu.ua

лог Се­м ен По­с то­л ов. Пе­ре­вод­чики ан­г­ло­языч­ ной ча­с­ти из­да­ния — На­ та­лья Па­на­сюк и Нина Любимова. «Odessa International» вы­хо­д ит раз в ме­с яц; ти­раж из­да­ния — 2 тыс. экз. Га­з е­т а бу­д ет бес­ плат­но рас­про­ст­ра­нять­ся сре­ди ино­ст­ран­ных сту­ ден­тов одес­ских ву­зов, в язы­ко­вых и куль­тур­ных цен­т ­р ах, кон­с уль­с т­в ах и  дип­п ред­с та­ви­тель­с т­ Вла­д и­м ир Пол­т о­р ак, вах Одес­сы. Вла­ди­мир Не­мер­ца­лов, Ге­ор­гий РЯ­БОЙ тре­т ь­е ­к урс­н икпо­л и­т о­

вітання

По­ло­ви­на не­ба

«Жен­щи­ны — это по­ ло­ви­на не­ба. Так го­во­рят у  нас в  Ки­тае. Не  сто­ит об этом за­бы­вать  — на на­ших пле­чах ле­жит по­ ло­ви­на от­вет­ст­вен­но­с­ти, как и у муж­чин. И по­мня

«Одеський університет»

об этом, в этот ве­сен­ний день меж­д у­н а­р од­н о­г о дня всех жен­щин я по­з­д­ рав­ляю нас всех и же­лаю кра­со­ты, здо­ро­вья и де­ ло­во­го раз­ви­тия. В Ки­тае мно­го жен­щин, ко­то­рые до­би­лись ус­пе­ха. Ес­ли граж­дан­ки Ки­тая смог­ли по­сту­пить в  ваш клас­ си­че­с­кий уни­вер­си­тет, у ко­то­ро­го та­кая вы­со­кая ре­пу­та­ция в  Ев­ро­пе  — это боль­шой ус­пех в  их жиз­ни. Они бу­дут хо­ро­ ши­м и спе­ц и­а ­л и­с ­т а­м и, они сде­ла­ют хо­ро­шую ка­рь­е­ру. С  пра­зд­ни­ком, до­ро­гие де­воч­ки, де­вуш­ ки, жен­щи­ны!» Ге­не­раль­ный кон­сул КНР в Одес­се У СЯ­О­ИН

№1-2, лютий-березень 2012


оу видавництво

Со­вре­мен­ное уни­вер­си­тет­ское из­да­тель­ст­во Лишь сло­ву жизнь да­на… И.А. Бу­нин Тем боль­ше охо­та ав­то­ров к со­чи­не­нию воз­ра­с­та­ет, чем ско­рее на свет вы­хо­дят де­ла оных. М.В. Ло­мо­но­сов

Ко вре­ме­ни по­яв­ле­ния пер­ вых ев­р о­п ей­с ких пе­ч ат­н ых книг — 40е го­ды XV ве­ка ста­ рей­шие уни­вер­си­те­ты, Па­ду­ ан­ский и  Бо­лон­ский (Ита­лия), Кем­б­ридж­ский и Ок­с­форд­с­кий (Ан­г­лия), Сор­бон­на (Фран­ция) на­счи­ты­ва­ли поч­ти двух­ве­ко­ вую ис­то­рию. Оце­н ив воз­м ож­н о­с ­т и пе­ чат­н о­г о стан­к а в  про­ц ес­с е обу­че­ния сту­ден­тов, об­ще­ния кол­л ег и  об­щ е­с т­в а в  це­л ом, зна­ком­ст­во с  но­вы­ми иде­я­ми и от­кры­ти­я­ми, — уни­вер­си­те­ты ста­ли об­за­во­дить­ся соб­ст­вен­ ны­ми из­да­тель­ст­ва­ми и  ти­по­ гра­фи­я­ми. И  се­г о­д ня, в  век ком­п ью­ те­р и­з а­ц ии, пе­д а­г о­г и­ч е­с ­к ая и  на­уч­ная де­я­тель­ность в  уни­ вер­си­те­тах не­от­де­ли­ма от пе­ чат­но­го сло­ва — из­да­тель­ской де­я­тель­но­с­ти. Не­об­хо­ди­мость струк­тур­ной пе­ре­ст­рой­ки из­да­тель­ско­го де­ ла в об­ла­с­ти учеб­ной и на­уч­ной ли­те­ра­ту­ры на­ме­ти­лась до­ста­ точ­но дав­но. В свя­зи с тем, что на­уч­ная, учеб­ная и спра­воч­ная кни­га прин­ци­пи­аль­но от­ли­ча­ ют­ся от дру­гих ви­дов книж­ной про­д ук­ц ии: слож­н ее на­б ор и вер­ст­ка, тя­же­лее ре­дак­ти­ро­ ва­ние, не­ве­ли­ки ти­ра­жи, не­рен­ та­бель­на де­я­тель­ность и дру­гие осо­б ен­н о­с ­т и  — для вы­п у­с ­к а та­ких книг нуж­ны спе­ци­аль­ные из­да­тель­ст­ва, в  ос­нов­ном, ву­ зов­ские. Уни­вер­си­тет­ские из­да­тель­ ст­ва име­ют ряд пре­иму­ществ пе­р ед дру­г и­м и кни­г о­и з­д а­т е­ ля­ми. Не­боль­шие ком­пакт­ные

№1-2, лютий-березень 2012

кол­л ек­т и­в ы уни­в ер­с и­т ет­с ких из­да­тельств на­пря­мую свя­за­ны с ав­то­ра­ми. Ор­га­ни­за­ци­он­ная и  тер­р и­т о­р и­а ль­н ая бли­з ость из­да­тель­ст­ва, пре­по­да­ва­те­лей и  на­у ч­н ых со­т руд­н и­к ов со­ зда­ет твор­че­с­к ую ат­мо­сфе­ру и  да­ет боль­шую воз­мож­ность рас­кры­тия ин­тел­лек­т у­аль­но­го и  эс­те­ти­че­с­ко­го уров­ня пе­чат­ ной про­дук­ции. Хо­ч ет­с я под­ч ерк­н уть, что на­уч­нотех­ни­че­с­кие ву­зов­ские из­д а­т ель­с т­в а со­з да­ю т­с я не с  це­лью лич­но­го обо­га­ще­ния, а  для то­го, что­бы обес­пе­чить уче­ных, спе­ци­а­ли­с­тов и сту­ден­ тов не­об­хо­ди­мой ли­те­ра­ту­рой: учеб­н и­к а­м и, ме­т о­д и­ч е­с ­к и­м и по­с о­б и­я ­м и, кур­с а­м и лек­ц ий; сбор­н и­к а­м и на­у ч­н ых тру­д ов, мо­н о­г ра­ф и­я ­м и и  на­у ч­н ы­м и жур­на­ла­ми, ма­те­ри­а­ла­ми кон­ фе­рен­ций и т.д. Для уни­вер­си­те­та важ­но, что­ бы каж­дый пре­по­да­ва­тель мог опе­ра­тив­но вы­пу­с ­тить соб­с т­ вен­ный учеб­ник или по­со­бие — учеб­н ое или ме­т о­д и­ч е­с ­к ое, по­сколь­ку эти из­да­ния ак­тив­но вли­я­ют на ка­че­с т­во учеб­но­го про­цес­са, спо­соб­ст­ву­ют ре­а­ли­ за­ции на­уч­но­го и пе­да­го­ги­че­с­ ко­го по­тен­ци­а­ла. Учеб­ное кни­го­из­да­ние, ор­га­ ни­зо­ван­ное на ба­зе со­вре­мен­ ной тех­н и­к и  — опе­р а­т ив­н ой по­ли­гра­фии — это до­ста­точ­но слож­ная сфе­ра де­я­тель­но­с­ти, тре­бу­ю­щая ре­ше­ния го­ло­во­ло­ мок и при­ня­тия не­три­ви­аль­ных ре­ше­ний. Спе­ц и­ф и­к а ву­з ов­с ко­г о из­ да­тель­с т­ва за­клю­ча­ет­ся еще

и в  том, что ос­нов­ные ти­ра­жи учеб­номе­то­ди­че­с­кой и  на­уч­ ной ли­те­ра­ту­ры име­ют глав­но­ го за­каз­чи­ка  — свою на­уч­ную биб­ли­о­те­ку. Та­ким об­ра­зом, вы­ст­ра­и­ва­ет­ ся вза­и­мо­за­ви­си­мая це­поч­ка: ав­тор (пре­по­да­ва­тель ву­за)  — соб­с т­вен­ное из­да­тель­с т­во  — своя на­уч­ная биб­ли­о­те­ка — сту­ дент, ас­пи­рант и т.д. Со­юз из­да­тель­ст­ва и биб­ли­о­ те­ки спо­со­бен со­брать во­еди­но и  со­х ра­н ить на дол­г ие го­д ы тру­ды уче­ных ву­за, уп­ро­с­тить до­ступ к пе­чат­ным тру­дам пре­ по­да­ва­те­лей для сту­ден­тов, ас­ пи­ран­тов и  спе­ци­а­ли­с­тов. Во­об­ще, из­да­тель­ская де­я­ тель­ность в  уни­вер­си­те­тах  — это це­лый мир ин­те­ре­сов ав­то­ ров и  чи­та­те­лей, ре­дак­то­ров, ди­зай­не­ров и  по­ли­гра­фи­с­тов, биб­ли­о­те­ка­рей и спе­ци­а­ли­с­тов по ком­пью­те­рам. В  Ук­ра­и­не ву­зов­ские из­да­ тель­с т­ва функ­ци­о­ни­ру­ют уже до­с та­точ­но дав­но. Так, в  Ки­ ев­с ком уни­в ер­с и­т е­т е име­н и Та­ра­са Шев­чен­ко ре­дак­ци­он­ ноиз­д а­т ель­с кий от­д ел был со­з дан в  1977 го­д у. Сей­ч ас это  — из­д а­т ель­с копо­л и­г ра­ фи­ч е­с ­к ий Центр «Ки­е в­с кий

«Одеський університет»

уни­в ер­с и­т ет». Из­д а­т ель­с т­в а Львов­ско­го и Харь­ков­ско­го уни­ вер­си­те­тов су­ще­ст­ву­ют бо­лее де­ся­ти лет. В Одес­се с 1980 го­да ра­бо­та­ ет из­да­тель­ст­во Одес­ско­го на­ ци­о­наль­но­го мор­ско­го уни­вер­ си­те­та, до­ста­точ­но дли­тель­ное вре­мя су­ще­ст­ву­ет из­да­тель­ст­во ака­де­мии свя­зи, По­ли­тех­ни­че­ с­ко­го уни­вер­си­те­та, ме­ди­цин­ ско­го, Одес­ской на­ци­о­наль­ной мор­ской ака­де­мии и дру­гие. Нель­з я не при­с о­е ­д и­н ить­с я к мне­нию ди­рек­то­ра из­да­тель­ ст­ва Гар­вард­с­ко­го уни­вер­си­те­ та Ар­ту­ра Дж. Ро­зен­та­ля о том, что «как часть уни­вер­си­те­та, имя ко­то­ро­го оно но­сит, из­да­ тель­ст­во яв­ля­ет­ся важ­ней­шим под­раз­де­ле­ни­ем и  при­зва­но все­ми си­ла­ми со­дей­с т­во­вать вы­пол­не­нию за­дач уни­вер­си­ те­та и  ук­реп­ле­нию его свя­зей с внеш­ним ми­ром». Н.Г. Юр­ге­лай­тис, ди­рек­тор из­да­тель­ст­ва «Одес­ский на­ци­о­наль­ный уни­вер­си­тет» (продолжение — стр. 10)

www.news.onu.edu.ua

9


оу видавництво (продолжение. начало — стр. 9)

Из ис­то­рии на­ше­го из­да­тель­ст­ва В на­ча­ле в струк­ту­ре Одес­ско­го на­ци­о­наль­ но­го уни­вер­си­те­та име­ни И.И.  Меч­ни­ко­ва, со­глас­но при­ка­зу рек­то­ра от 26 ию­ня 2006 г. за №  2202 был со­здан Ре­дак­ци­он­ноиз­да­ тель­ский центр. —  Ком­плект обо­ру­до­ва­ния для опе­ра­тив­ной по­ли­гра­фии был при­об­ре­тен уни­вер­си­те­том, ус­та­нов­лен и  за­пу­щен в  ра­бо­т у в  де­ка­б­ре 2008 го­да. —  Кон­фе­рен­ция тру­до­во­го кол­лек­ти­ва уни­ вер­си­те­та от 31 мая 2011 го­да по­ста­но­ви­ла вне­сти в Ус­тав уни­вер­си­те­та в пе­ре­чень струк­ тур­ных под­раз­де­ле­ний ОНУ — из­да­тель­ст­во «Одес­ский на­ци­о­наль­ный уни­вер­си­тет». —  При­ка­зом рек­то­ра от 03.10.2011  г. за №  4002 со­глас­но За­ко­на «Про ви­щу освіту» в  уни­вер­си­те­те со­здан Ре­дак­ци­он­ноиз­да­ тель­с кий от­д ел «Из­д а­т ель­с т­в о Одес­с ко­г о на­ци­о­наль­но­го уни­вер­си­те­та». —  Ре­ше­ни­ем Го­су­дар­ст­вен­но­го Ко­ми­те­та по те­ле­ви­де­нию и  ра­дио­ве­ща­нию Ук­ра­и­ны при­ня­то ре­ше­ние о вне­се­нии Одес­ско­го на­ци­ о­наль­но­го уни­вер­си­те­та име­ни И.И. Меч­ни­ко­ва (се­рия ДК, №  4215 от 22.11.2011 г.) в Го­су­дар­ ст­вен­ный ре­естр кни­го­из­да­те­лей и рас­про­ст­ ра­ни­те­лей из­да­тель­ской про­дук­ции. Вступ­л е­н ие в  Го­с у­д ар­с т­в ен­н ый ре­е стр кни­го­из­да­те­лей зна­чи­тель­но рас­ши­ря­ет воз­ мож­но­с­ти из­да­тель­ст­ва. Те­перь вся книж­ная про­дук­ция, из­да­ва­е­мая на­ми, бу­дет иметь пол­ный па­кет из­да­тель­ско­го со­про­вож­де­ния. Это меж­ду­на­род­ный стан­дарт­ный но­мер кни­ги (ISBN), жур­наль­ный но­мер (ISSN), ББК, УДК, ав­тор­ский знак, за­щи­щен­ные ав­тор­ские пра­ ва, воз­мож­ность из­да­вать ли­те­ра­ту­ру с  гри­ фом ми­ни­с­тер­ст­ва.

Из­да­но в 2011 го­ду В  2011 го­ду в  ре­дак­ци­он­ноиз­да­тель­ском от­де­ле ОНУ бы­ло из­да­но бо­лее 50 ме­то­ди­че­ с­ких по­со­бий для раз­ных струк­тур­ных под­раз­ де­ле­ний уни­вер­си­те­та, а  так­же мо­но­гра­фии, учеб­ни­ки, учеб­ные по­со­бия, сло­ва­ри, сбор­ни­ки на­уч­ных ра­бот, пе­ри­о­ди­че­с­кие на­уч­ные жур­ на­лы, про­грам­мы и  ма­те­ри­а­лы кон­фе­рен­ций, в том чис­ле: И.И. Сей­фул­ли­на, Е.Э. Мар­цин­ко «Го­мо и ге­те­ро­ме­тал­ли­че­с­кие ком­плек­со­на­ты гер­ма­ния (IV)». Мо­но­гра­фия; По­тенціал осо­би­с­ тості та тен­денції йо­го ре­алізації в умо­вах транс­ фор­маційних змін у  суспільстві. Ко­лек­тив­на мо­но­графія за за­галь­ною на­уко­вою ре­дакцією док­то­ра соціологічних на­ук, про­фе­со­ра В.І. Под­ши­валкіної; І.П.  Аннєнко­ва, Є.Л.  Стрель­ цо­ва, М.В. Тка­чен­ко «Моніто­ринг якості ви­щої освіти в  умо­вах кре­дит­номо­дуль­ної си­с­те­ми ор­ганізації на­вчаль­но­го про­це­су»; На­вчаль­ний посібник; В.І. Гло­вац­кий, А.В.  Дра­го­ми­рец­кий «Ос­но­вы по­ле­вой ге­о­ло­гии». Кон­спект лек­ций; О.Л.  Січняк «По­пу­ляційна біологія» Кон­спект лекцій; Н.В. Ільєва «Но­таріат в Ук­раїні». Ме­ то­дич­ний посібник; М.Е.  Біло­ва «Пси­хо­логія» Ме­то­дичні ре­ко­мен­дації; В.В. Сав­чен­ко «Історія об­ра­зо­твор­чо­го ми­с­тецтва» Ро­бо­ча про­гра­ма і ме­то­дичні вказівки; Слов­ник ук­раїнських го­ворів Оде­щи­ни. Близь­ко 5000 слів. За ре­дакцією О.І. Бон­да­ря; «Ви­дав­ни­ча спад­щи­на ук­раїнсько­го ре­не­сан­су» (1917–1930). Ка­та­лог ви­с­тав­ки.

10

www.news.onu.edu.ua

особисте

Блог де­ка­на: го­ро­ду и ми­ру

—  Ев­г е­н ий Ми­х ай­л о­ вич, не­дав­но Вы пер­вым из де­ка­нов уни­вер­си­те­та от­кры­ли свой блог в ин­ тер­н е­т е. Что по­бу­д и­л о Вас к это­му? —  На­вер­ное, не­лег­кая де­кан­ская до­ля. Как де­кан, я мно­го об­ща­юсь со сту­ ден­та­ми и пре­по­да­ва­те­ля­ ми, но это сплошь де­ло­вое об­ще­ние: мы об­суж­да­ем и  ре­ша­ем су­г у­бо «про­из­ вод­с т­в ен­н ые» во­п ро­с ы. Од­на­ко не­ред­ко мне хо­чет­ ся рас­ска­зать сту­ден­там или кол­ле­гам о  ка­комто при­м е­ч а­т ель­н ом слу­ч ае из жиз­н и, про­ком­м ен­т и­ ро­вать ка­което со­бы­тие, вы­ска­зать свое от­но­ше­ние к  ка­ко­муто яв­ле­нию, по­ де­лить­ся впе­чат­ле­ни­я­ми от по­езд­ки или от встре­чи с  ин­те­рес­ным че­ло­ве­ком. Ког­д а и  где я мо­г у это сде­лать? Во вре­мя лек­ции или за­с е­д а­н ия я не мо­ гу се­бе это­го поз­во­лить. Не со­би­рать же на­род по­ сле за­н я­т ий по­с лу­ш ать де­к ан­с кие бай­к и  — все рав­но не при­дут. От­кры­тие бло­га по­мо­га­ет ре­шить эту про­бле­му. —  О чем рас­ска­зы­ва­ет Ваш блог? —  Он со­с то­и т из не­ сколь­к их ру­б ­р ик. Пер­ вая  — «Де­к ан­с кий фа­ куль­т а­т ив»  — вклю­ч а­е т в се­бя по­ка три «лек­ции», ад­ре­со­ван­ные преж­де все­ го сту­ден­там. В ма­те­ри­а­ле «Сло­ва — это толь­ко сло­ ва»?» я пы­та­юсь объ­яс­нить, чем опас­но для сту­ден­тов столь рас­п ро­с т­р а­н ен­н ое ны­не сре­ди них сквер­но­ сло­вие. Вто­рая «лек­ция» на­зы­ва­ет­ся «Внеш­нее не­ за­ви­си­мое те­с ­ти­ро­ва­ние се­го­дня  — убий­с т­вен­ная па­на­цея?». В ней речь идет о вре­де, на­не­сен­ном вне­д­ ре­ни­ем то­таль­но­го те­с­ти­ ро­ва­ния в шко­лах и ву­зах. В «лек­ции» «Мы — рас­ко­ ло­тая на­ция»?» я про­бую ос­п о­р ить проч­н о ут­в ер­ див­ше­е­ся пред­с тав­ле­ние о  не­при­ми­ри­мо­с­ти про­ти­

во­ре­чий меж­ду Вос­то­ком и За­па­дом Ук­ра­и­ны. Ру­б­ри­ка «Уни­вер­си­тет» ад­ре­со­ва­на преж­де все­го тем, кто ра­бо­та­ет в  выс­ шей шко­ле. В ма­те­ри­а­лах «Идея уни­вер­си­те­та и идея уни­в ер­с аль­н о­г о зна­н ия» и  «Спе­ц и­а ль­н ость и  ее кон­ц еп­ц ия» я про­с ле­ж и­ ваю, как вли­я ­е т на уни­ вер­си­тет­ское об­ра­зо­ва­ние вне­д­ре­ние все бо­лее уз­кой спе­ци­а­ли­за­ции, и  на при­ ме­ре фи­ло­ло­гии пред­ла­ гаю один из воз­м ож­н ых вы­хо­дов из это­го ту­пи­ка. В  ма­те­ри­а­ле «Кор­руп­ция в ву­зе: ви­на или бе­да?» я по­пы­тал­ся пе­ре­смо­т­реть сте­рео­тип о то­таль­ной кор­ рум­п и­р о­в ан­н о­с ­т и пре­п о­ да­в а­т е­л ей на­ш их ву­з ов и  од­но­вре­мен­но пред­ло­ жить кон­крет­ные ме­ры по не­д о­п у­щ е­н ию про­я в­л е­ ний кор­руп­ции в  выс­шей шко­ле. Ма­те­ри­а­лы ру­б­ри­ки «Чи­ тая…»  — это не фи­ло­ло­ ги­че­с­кие, а, ско­рее, пуб­ ли­ц и­с ­т и­ч е­с ­к ие за­м ет­к и, вы­зван­ные чте­ни­ем ли­те­ ра­ту­ры. В очер­ках ру­б­ри­ки «Поль­з а от стран­с т­в ий» сквозь приз­м у пу­т е­в ых впе­ч ат­л е­н ий рас­с ма­т ­р и­ ва­ют­ся не­ко­то­рые ре­а­лии на­шей (одес­ской, ук­ра­ин­ ской) жиз­ни. В ру­б­ри­ках «Чу­жие юби­ леи» и «Об ушед­ших» по­ ме­ще­ны тек­с­ты, на­пи­сан­ ные мной по ра­д о­с т­н ым и гру­ст­ным по­во­дам о кол­ ле­гах по уни­вер­си­те­ту. Мне хо­т е­л ось та­к им об­р а­з ом рас­с ка­з ать всем о  том, ка­кие за­ме­ча­тель­ные лю­ ди ра­б о­т а­л и и  ра­б о­т а­ю т у нас. Кро­ме то­го, ве­ли­кая ли­те­ра­ту­ра учит то­му, что каж­д ая чу­ж ая жизнь  — это од­на из бес­чис­лен­ных ве­ро­ят­но­с­тей тво­ей соб­ ст­в ен­н ой жиз­н и, а  по­т о­ му зна­к ом­с т­в о с  чу­ж ой судь­бой поз­во­ля­ет луч­ше по­нять свою. В  ру­б­ри­ке «Юмо­ри­с ­ти­ ка» я по­ме­с­тил не­сколь­ко не­се­рь­ез­ных тек­с­тов, на­

«Одеський університет»

пи­сан­ных мной в раз­ное вре­мя. Н а ­к о ­н е ц , в   р у ­б ­р и ­к е «Анек­до­ты и  афо­риз­мы» по­ме­ще­ны по­нра­вив­ши­е­ся мне афо­риз­мы, анек­до­ты, ис­то­рии из жиз­ни из­ве­ст­ ных лю­дей. Это един­с т­ вен­ная ру­б­ри­ка бло­га, ма­ те­ри­а­лы ко­то­рой на­пи­са­ны не мной са­мим. —  Ил­лю­с­т­ра­ции Вы на­ хо­ди­те в ин­тер­не­те? —  Толь­ко для ру­б­ри­ки «Анек­до­ты и  афо­риз­мы». Поч­т и все фо­т о­г ра­ф ии, по­ме­щен­ные в ма­те­ри­а­лах всех дру­гих ру­б­рик, сня­ты мной са­мим. —  Для за­ста­вок к  ру­б­ ри­кам бло­га я ис­поль­зо­вал ри­сун­ки из­ве­с т­но­го чеш­ ско­го гра­фи­ка Вла­ди­ми­ра Рен­чи­на, ко­то­ро­го дав­но люб­л ю за тон­кое ос­т ­р о­ умие и па­ра­док­саль­ность. —  Мы же­ла­ем Вам ус­ пе­ха на но­вом по­при­ще. Вам ос­та­лось толь­ко на­ звать ко­ор­ди­на­ты Ва­ше­ го бло­га. —  Боль­шое спа­ си­бо. Ад­рес бло­га: chernoivanenkoem.info Бу­д у рад каж­д о­м у чи­ та­т е­л ю и  бла­г о­д а­р ен за каж­дый от­зыв. Ев­ге­ний ЧЕР­НО­ИВА­НЕН­КО, д. ф.н., про­фес­сор, де­кан фи­ло­ло­ги­че­с­ко­го фа­к уль­те­та

№1-2, лютий-березень 2012


оу мій про­ект От ре­дак­ции Уни­вер­си­тет­ское об­ра­зо­ва­ние — это не толь­ко бал­лы в за­чет­ке, ис­прав­ное по­се­ще­ние лек­ций и се­ми­на­ров. Уме­ние ор­га­ни­зо­вать мир, изо­гнуть про­ст­ран­ст­во та­ким об­ра­зом, что­бы нуж­ная точ­ка ока­за­лась до­ся­га­е­мой — это от­ли­ча­ет пыт­ли­во­го уни­вер­си­тет­ско­го сту­ден­та. Про­ек­ты, о ко­то­рых рас­ска­зы­ва­ют ма­те­ри­а­лы ру­б­ри­ки, при­ду­ма­ны и во­пло­ще­ны сту­ден­та­ми ОНУ.

Испания в Украине Д

ру­зья, в ОНУ име­ни И.И.  Меч­ни­ко­ва по­я вил­с я ис­п ан­с кий клуб «Испания в Украине»! Нет, вам не по­ка­за­лось, ни ан­г­лий­ский, ни ка­койли­бо дру­гой, а имен­ но ис­пан­ский клуб! Ор­га­ни­за­то­ром и пред­ста­ ви­те­лем яв­ля­ет­ся сту­дент­ка РГФ Люд­ми­ла Бо­б­ро­ва. Нам уда­лось взять ин­тер­вью, что­бы по­по­дроб­нее уз­нать о де­та­лях и осо­бен­но­с­тях этой но­вин­ки. —  Люд­ми­ла, рас­ска­ жи­т е, как ро­д и­л ась та­к ая идея со­з да­н ия ис­пан­ско­го клу­ба и ка­ ко­вы Ва­ши це­ли? —  Эта идея по­яви­лась еще ле­том. Так слу­чи­ лось, что про­шлым ле­том у  ме­н я бы­л а хо­р о­ш ая воз­мож­ность по­прак­ти­ ко­вать язык — в Одес­су при­ез­жа­ли сту­ден­ты из Ис­па­нии для то­го, что­бы снять до­к у­мен­таль­ный фильм о Хо­се де Ри­ба­се. Вот тог­дато я и по­ня­ла, что зна­чит учить язык по кни­гам и  раз­го­ва­ри­вать с но­си­те­лем язы­ка. Прак­ ти­ка бы­ла та­кой яр­кой, что мне за­хо­те­лось про­ дол­же­ния. Я и по­ду­ма­ла,

а по­че­му бы не со­здать наш ис­пан­ский клуб, где сту­ден­ты смо­гут об­ме­ни­ вать­ся по­лез­ной ин­фор­ ма­ци­ей и  прак­ти­ко­вать сам язык. Вот так все и на­ча­лось… А цель клу­ ба  — соб­ст­вен­но, за­жи­ гать же­ла­ние сту­ден­тов изу­чать ис­пан­ский язык. —  Ка­к ие сред­с т­в а вы для это­го ис­поль­ зу­е­те? —  Вы зна­е­те, ока­зы­ ва­ет­ся, иг­рать лю­бят не толь­ко де­ти, но и взрос­ лые. По­это­му мы ис­поль­ зу­е м раз­л ич­н ые линг­ ви­с ­т и­ч е­с ­к ие иг­р ы для прак­ти­ки язы­ка. Также мы ста­в им не­б оль­ш ие те­а­т­раль­ные сцен­ки, где

сту­дент мо­жет се­бя ис­ пы­тать и в  ро­ли ре­жис­ се­ра и ак­те­ра. Про­во­дим про­с мо­т ­р ы ис­п ан­с ких филь­м ов, по­е м ис­п ан­ ские пес­ни. Ста­ра­ем­ся при­в ле­к ать но­с и­т е­л ей язы­ка. —  Как ча­с­то вы про­ во­д и­т е эти ме­р о­п ри­ я­тия? Из­на­чаль­но, мы пла­ни­ ро­ва­ли про­во­дить один раз в не­де­лю для ре­бят со сред­ним и вы­ше уров­ нем язы­ка, но на­ка­ну­не мно­гие зво­ни­ли с во­про­ сом «а бу­дут ли за­ня­тия для на­чи­на­ю­щих?» и так по­я ви­л ась не­о б­х о­д и­ мость со­з да­в ать две груп­п ы: для  на­ч и­н а­ю ­ щих и  про­дол­жа­ю­щих. По се­го­дняш­ний день мы встре­ч а­е м­с я два ра­з а в не­де­лю. —  Где про­в о­д ят­с я встре­чи клу­ба? Для на­чи­на­ю­щих мы про­во­дим встре­чи в на­ шем кор­пу­се по ад­ре­су

Фран­цуз­ский бул. 24/26, а для про­дол­жа­ю­щих — в  не­фор­маль­ной об­ста­ нов­ке в артклу­бе «Точ­ ка сбор­к и» по ад­р е­с у ул. Пуш­кин­ская, 44. — Клуб мо­гут по­се­ щать толь­ко сту­ден­ты Меч­ни­ко­ва? —  Нет, не толь­ко. На­ ши две­ри от­кры­ты каж­ до­му. К  нам при­хо­ди­ли сту­ден­ты и  дру­гих уни­ вер­си­те­тов и  ино­ст­ран­ ные сту­ден­ты, ко­то­рым то­же ин­те­ре­сен ис­пан­ ский язык. —  У Вас есть сту­ден­ ты, ко­то­рые Вам по­мо­ га­ют в этом про­ек­те? —   Д а . В о   м н о ­г о м нуж­но бла­го­да­рить сту­ ден­т ок ис­п ан­с ко­г о от­ де­ле­н ия Ан­н у Ель­ки­н у и Лю­бовь Су­дар­чук. Это дев­чон­ки, у ко­то­рых кре­ а­тив­ные идеи и бо­га­тый опыт ис­пан­ско­го язы­ка. —  На ка­кой фи­нан­ со­в ой ос­н о­в е Вы со­ сто­и­те?

—  Это все бес­плат­но! Мы хо­т им, что­б ы этот клуб был до­ступ­ным для лю­бо­го, ко­му это ин­те­ рес­но. Все, что от сту­ ден­т ов тре­б у­е т­с я, так это хо­ро­шее на­ст­ро­е­ние и те­т­радь с руч­кой. —  Вы уже до­ста­точ­ но вре­ме­ни су­ще­ст­ву­е­ те, мо­жет, за этот пе­ри­ од по­яви­лись ка­кието свои тра­ди­ции? —  Да, у нас есть од­на. По­сле каж­дой встре­чи мы при­н о­сим ка­кието вкус­н о­с ­т и и  пьем чай, об­суж­дая по­след­ние но­ во­сти в дру­же­с­кой ат­мо­ сфе­ре. —  Бла­г о­д а­р им Вас за же­ла­ние чтото со­ зда­в ать. Мы же­л а­е м Вам ус­пе­хов и про­цве­ та­ния Ва­ше­му клу­бу! На­д е­е м­с я, что в  бу­ ду­щем мы еще мно­го ин­те­рес­но­го ус­лы­шим о  клу­б е «Испания в Украине»! —  Спа­си­бо боль­шое! Хо­ч у п о ­б л а ­г о ­д а ­р и т ь всех тех, кто под­дер­жи­ вал нас, и  кто по­мо­гал нам. Бу­д ем ста­р ать­с я вас с  каж­дой встре­чей ра­д о­в ать все боль­ш е и боль­ше. Люд­ми­ла БО­Б­РО­ВА

От ре­дак­ции Ко­ман­да сту­ден­тов ЭПФ в этом го­ду за­щи­ща­ла честь уни­вер­си­те­та на Все­ук­ра­ин­ском кон­кур­се PRпро­ек­тов «Зо­ло­той ком­пас» в Харь­ко­ве. Суть кон­кур­са это­го го­да — со­зда­ние брен­да, ими­д­жа и со­во­куп­но­с­ти ме­ро­при­я­тий для род­но­го го­ро­да, стра­ны или уни­вер­си­те­та. В пер­вом эта­пе, ко­то­рый за­кон­чил­ся в де­ка­бр ­ е 2011 го­да, уча­с­тие при­ни­ма­ли сту­ден­ты IVV кур­сов ЭПФ: трёх­крат­ные ла­у­ре­а­ты кон­кур­са — Алек­сандр Жмай (ка­пи­тан), Ар­тём Лев, Сер­гей Ро­ма­нов, Ан­на Кар­за­но­ва, Ве­ра Мун­тян и Юлия Скря­би­на.

Жить в пол­ном смыс­ле сло­ва В

20112012 учеб­ном го­ду в ше­с­той раз про­хо­дит Все­ук­ра­ин­ский кон­курс PRпро­ек­тов под на­зва­ни­ем «Зо­ло­той ком­пас», в ко­то­ром в оче­ред­ной раз при­ни­ма­ет уча­с­тие на­ша ко­ман­да. В этот раз те­мой кон­кур­са бы­ло со­ зда­ние PRкам­па­нии для под­ дер­жа­ния брен­да уни­вер­си­те­ та, в ко­то­ром ты учишь­ся.

№1-2, лютий-березень 2012

«Бо­тан — это кру­то, ве­ре, как в Бо­та­ни­че­с­ком са­ду, Бо­тан — это класс! взра­щи­ва­ют бо­та­нов. И это — Ты ста­нешь бо­та­ном осо­бые лю­ди. Толь­ко у нас! ;)» По­ли­став ста­тьи в Аб­сур­до­ Жю­ри кон­кур­са и са­ми очень пе­д ии и  ин­т ер­н етсло­в а­р ях, твор­че­с­кие лич­но­с­ти, и  хо­тят мож­но прий­ти к  вы­во­ду, что то­го же от сту­ден­тов. По­это­му «бо­тан» и  «бо­та­низм»  — это у  нас воз­н ик­л а идея со­з да­ од­но из са­мых страш­ных зол, ния иро­н и­ч е­с ­к о­г о про­е к­т а ко­то­рое толь­ко мо­жет су­ще­ «ОНУ  — Бо­та­ни­че­с­кий Сад». ст­во­вать. Гдето в  шу­точ­ной, Суть про­ек­та в том, что в уни­ а  гдето и  в  жё­ст­кой фор­ме,

«Одеський університет»

опи­с ы­в а­е т­с я, как пло­хо это яв­ле­ние, по­че­му и как его из­ бе­жать. Од­н а­ко пра­в ы ли ав­т о­р ы всех этих за­пи­сей? В  на­ш ем про­е к­т е мы как раз по­пы­та­лись (и  пы­та­ем­ся до сих пор, так как про­е кт еще не за­кон­чен и  на­хо­дит­ся в ста­дии до­ра­бот­ки), раз­ве­ять (продолжение — стр. 12)

www.news.onu.edu.ua

11


Cyan Black

оу

voxpop

Жить в пол­ном смыс­ле сло­ва

(продолжение. начало — стр. 11)

миф о том, что для бо­та­на не су­ще­ст­ву­ет ни­че­го, кро­ме учё­ бы, книг, кон­спек­тов и лек­ций. На  наш взгляд, бо­тан  — это про­сто че­ло­век, ко­то­рый лю­бит учить­ся, ко­то­рый зна­ет то, че­го не зна­ют мно­гие дру­гие, от­вет­ ст­вен­ный и це­ле­у­с­т­рем­лён­ный. Но  это не го­во­рит о  том, что в  ночь пе­р ед па­р а­м и, ког­д а в уни­вер на­до на 8, а вста­вать в луч­шем слу­чае в 7 ут­ра, бо­ та­ник не мо­жет всю ночь гу­лять на дис­ко­те­ке, пить и за­жи­гать, как все ос­таль­ные. Да, по­том он пой­дёт на па­ры, и со сли­па­ ю­щи­ми­ся гла­за­ми бу­дет си­деть от звон­ка до звон­ка, за­пи­сы­вая каж­д ое сло­в о, вы­л е­т а­ю ­щ ее из уст пре­по­да­ва­те­ля. Но  что пло­хо­го в том, что че­ло­век ус­ пе­ва­ет всё  — и  от­дох­нуть как сле­ду­ет, и в за­гул уй­ти, да еще и ав­то­мат при этом в ко­неч­ном ито­ге за­ра­бо­тать? Наш про­е кт на­п рав­л ен на то, что­бы по­ка­зать как уче­ни­ кам стар­ших клас­сов (то есть бу­ду­щим аби­т у­ри­ен­там) и  их ро­ди­те­лям, так и  сту­ден­там, ко­т о­р ые уже учат­с я, что не сле­д у­е т раз­д е­л ять по­н я­т ия «учё­ба», «спорт», «дис­ко­те­ка», «ни­че­го­не­де­ла­ние» и т.д. — не толь­ко в уни­ве­ре, но и по жиз­ни. Де­лай всё, что мо­жешь, и всё, что по­лу­ча­ет­ся. Будь в уни­ве­ре бо­та­ном, на сце­не — глав­ным ге­р о­е м, за­х ва­т и танц­п ол на дис­ко­те­ке, а  на про­к у­рен­ной кух­не в об­ща­ге, с ги­та­рой в ру­ ках, стань ду­ш ой ком­п а­н ии. И  тог­да ты на­ко­нец пой­мёшь, что та­кое «жить», в  пол­н ом смыс­ле это­го сло­ва. Ан­на КАР­ЗА­НО­ВА, ЭПФ, МВЭД

От ре­дак­ции Ме­с ­т о встре­ч и сту­д ен­т а и пре­п о­д а­в а­т е­л я из­м е­н ить нель­з я. В  ау­д и­т о­р ии, на  лек­ ци­я х вгля­д ы­в а­ю т­с я они друг в  дру­г а, вслу­ш и­в а­ю т­с я, вду­м ы­в а­ю т­с я. А  чем за­н ят сту­д ент вне лек­ц ий? И  что зна­ю т о  «вне­л ек­ц и­о н­н ом» сту­д ен­т е пре­п о­д а­в а­т е­л и? В «стек­ляш­ке» ин­те­ре­со­ва­лась мне­ни­я­ми Люд­ми­ла Бо­б­ро­ва.

Что те­бе ин­те­рес­но в жиз­ни, сту­дент?

Аня, IV курс

Я ки­но­ман. Я го­тов­лю. За­ни­ма­юсь лег­кой ат­ ле­т и­кой, пла­в а­н и­е м и еще мне нра­вит­ся клас­с и­ч е­с ­к ая ли­т е­ ра­ту­ра. Аня, IV курс

Я т а н ­ц у ю , р и ­с у ю , Во­о б­щ е, ин­т е­р ес­н о спор­том за­ни­ма­юсь, об­щать­ся с дру­ги­ми люб­лю фут­бол. л ю д ь ­м и , у з ­н а ­в а т ь Ма­ша, I курс чтото но­в ое, но  не свя­зан­ное с бу­ду­щей Сон, от­дых, ком­пью­ про­ф ес­с и­е й, чи­т ать тер. кни­ги, но  толь­ко те, Ди­а­на, II курс ко­то­рые не свя­за­ны с  уче­б ой. На  са­м ом Му­зы­ка, Ис­па­ния, на­ де­ле весь мир за сте­ род Ис­па­нии. на­ми уни­ве­ра не­ве­ро­ Ви­ка, III курс ят­но ин­те­ре­сен… Пейнтбол, прыж­к и с  па­ра­шю­та, стрель­ ба, тэк­ван­до.

Ди­а­на, IV курс

рас­с ка­з ы. Му­з ы­к а, Спасть и есть! кри­ти­ка, чте­ние, кри­ Са­ша, III курс ти­ка ки­но­филь­мов. Али­на, IV курс

Спорт. Филь­мы. Тан­ цы. Муж­чи­ны.

Ак­т ер­с кое ма­с ­т ер­ Ксю­ша, V курс ст­в о, фо­т о­г ра­ф ия, во­к ал, тан­ц ы, пу­т е­ Ин­те­ре­су­юсь би­о­гра­ ше­ст­вия. фи­я ­м и зна­м е­н и­т о­с ­ Ан­на, V курс тей. Спорт, но у ме­ня нет вре­ме­ни. Язы­ки, Ин­те­ре­су­юсь тем, как но то­же нет вре­ме­ни. за­ра­бо­тать день­ги. Ка­жет­ся, все. Ма­ша, IV курс

Ле­ша, V курс

У ме­н я вре­м е­н и не хва­та­ет ин­те­ре­со­вать­ Хо­р о­ш о про­в о­д ить Язы­ки, кни­ги, иг­ра на Жо­ра, III курс ся чемто. Все вре­мя вре­м я с  дру­з ь­я ­м и. пи­а­ни­но. Раз­но­об­ра­зить свой ухо­дит на уче­бу. Ал­ла, III курс Еда, спорт, му­з ы­к а, Ви­та, IV курс до­суг. Ва­ля, IV курс жи­вот­ные. Те­атр. Са­мо­де­я­тель­ Оля, III курс Иг­р аю на пи­а ­н и­н о, ность те­а­т­раль­ная. пи­ш у сти­х и, ста­т ьи, Ксю­ша, II курс

Пре­по­да­ва­те­ли! Что Вы зна­е­те о сту­ден­тах как о лич­но­с­тях? – Мно­го че­го. Вплоть до то­го, ка­кая у  ко­го со­ба­ка, кто, чем бо­ле­ ет, о ро­ди­те­лях знаю, спо­соб­но­с­ти к  язы­ку и  уче­бе. Да­же знаю, кто хо­дит в «Сель­по» и  по­к у­п а­е т да­л е­к о не ке­фир. Знаю, кто ве­ч е­р ом по вос­к ре­ се­нь­ям хо­дит в  «Си­ не­ма­си­ти». Но  по­том он не име­е т пра­в а

«Одеський унiверситет» Засновник: Одеський національний унiверситет iм. I. I. Мечникова Адреса для листiв: 65026, Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський університет, редакцiя газети «Одеський унiверситет».

12

Ме­ня ин­те­ре­су­ет ку­ ли­на­рия, ри­со­ва­ние, спорт, дру­зья.

www.news.onu.edu.ua

в по­не­дель­ник прий­ти зи­т ив­н о ото­з вать­с я и ска­зать, что нет до­ о на­ших сту­ден­тах. маш­ней ра­бо­ты. – Для на­ча­ла я знаю, – Все сту­ден­ты, ко­то­ кто же­нат, кто за­му­ рых я встре­ча­ла, за­ме­ жем, есть де­т и или ча­тель­ные лю­ди! Ни­ нет, се­мей­ное по­ло­ че­го пло­хо­го ска­зать же­ние... Знаю ма­те­ не мо­г у. Бла­г о­д ар­ ри­аль­ное по­ло­же­ние: ность им за то, что они кто льгот­н ик, а  кто го­то­вят­ся, хо­дят… нет. Знаю о  всех та­ лан­тах: кто тан­цу­ет, – К  со­жа­ле­нию, лич­ кто по­ет и т.д. ность сту­ден­та очень и очень па­да­ет… – Кре­а­тив­ные, твор­ – Я мо­г у толь­ко по­ че­с­кие, до­б­рые и рас­

ту­щие во всех на­прав­ ле­ни­ях! – Зна­ко­мы с их ин­те­ ре­са­ми, хоб­би. Не­ко­ то­рые му­зы­кой за­ни­ ма­ют­ся, ув­ле­ка­ют­ся твор­че­ст­вом. – Кто хо­р о­ш ий, кто до­б­рый, кто ле­ни­вый, кто от­кры­тый, кто за­ кры­тый. Бе­се­до­ва­ла Люд­ми­ла БО­БР ­ О­ВА

Головний редактор: Алла Гудзенко

Адреса редакцiї: Одеса, вул. Щепкіна, 12, 4-й поверх, к. 42, тел. 723-84-13. e-mail: OU_GAZETA@onu.edu.ua www.news.onu.edu.ua

Відповідальний секретар: Георгій Рябий Кореспонденти: Г. Рябий, Н. Панасюк Коректор: Є. Музика Верстка: В. Шкапіна Фото: М. Олейник, Р. Полушкин Реєстраційний номер ОД № 77 від 1.01.94 Зам. № . Пiдписано до друку 05.03.2012. Наклад 2000 прим.

«Одеський університет»

№1-2, лютий-березень 2012

Profile for Odessa National I. I. Mechnikov University

№1-2 (2101 - 2102) февраль-март 2012г.  

№1-2 (2101 - 2102) февраль-март 2012г.

№1-2 (2101 - 2102) февраль-март 2012г.  

№1-2 (2101 - 2102) февраль-март 2012г.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded