Page 1

Ekkili എന്‍റെ പേര് സുധി ,ഞാന്‍ ഇപപാള്‍ 12 വര്‍ഷമായി ന്‍റസൌദിയില്‍ Accountant – ആണ്, എനിക്ക് േറയാനുള്ളത് കഥ അല്ല ,എന്‍റെ അനുഭവം ആണ്. എന്‍റെ വീട് ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ആണ്.എന്‍റെ വീട്ടില്‍ ഞാന്‍ അമ്മ എന്‍റെ പജഷ്ടന്‍ , എനിക്ക്11 വയസു ഉള്ളപപാള്‍ അച്ഛന്‍ മരിച്ചു,അച്ഛന്‍ ഒരു taxi ഡ്രൈവര്‍ ആയിരുന്നു,സവന്തം വണ്ടി ആയിരുന്നു, 1992-ല്‍ ന്‍റകാഡ്ടക്കനാല്ില്‍ വച്ച് ഒരു അേകടത്തില്‍ മരിച്ചു, ഞാന്‍ അപപാള്‍ 6ല്‍േഠിക്കുന്നു,ഞങ്ങള്‍ സാബതികമായിഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തില്‍ ന്‍റേട്ടവര്‍ ആയിരുന്നു.എന്നാല്ും ഞങ്ങളുന്‍റട ആ ന്‍റകാച്ചു നാട്ടില്‍ ഞങള്‍ ഒരു േണക്കാരായിരുന്നു.റബ്ബറും മറ്റ് എല്ലാ കൃഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു,േപഷ അച്ഛന്ന്‍ററ മരണം ഞങന്‍റള അല്‍പം ബുത്തിമുട്ടില്‍ ആക്കി,അതുന്‍റകാണ്ട്തന്‍റന്ന എപന്നക്കാള്‍ 4 വയസു മൂത്ത പജഷ്ടന്‍ Automobile കഴിഞ്ഞു, ഞാന്‍ 9-ല്‍ േഠിക്കുപപാള്‍ കുഡ്വറ്റില്‍ പജാല്ിക്ക്പോയീ.നല്ല company നല്ല salary 2 വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ leave അങ്ങന്‍റന എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു,1st vacation-ല്‍ തന്‍റന്ന ജീഷ്ടന്ന്‍ററ കല്യാണം നടത്തി കാരണം അമ്മക്ക് കൂട്ടിനു ആള്‍ ആകും . 1997-ൈിസംബര്‍-30 നു പജഷ്ടന്ന്‍ററ കല്യാണം,അപപാള്‍ ഞാന്‍ Pre-ൈിരരി േഠിക്കുന്ന സമയം,school-ല്‍ നല്ല മാര്‍പക്കാന്‍റട pass ആയ ഞാന്‍ പകാപളജ്ല്‍ commerce എടുത്തു േഠിക്കുന്നു,എന്‍റെ ഭാരയത്തിപനാ,പജഷ്ടന്ന്‍ററ കഷ്ടകാല്തിപണാ പേച്ചി (പജഷ്ടന്ന്‍ററ ഭാരയ )commerce ആയിരുന്നു േഠിച്ചത്,പജഷ്ടന്‍ 2 മാസന്‍റത്ത leaveഉം 15 ദിവസം extra leave ഉം കൂട്ടിന്‍റയടുത്തു march-ല്‍ കുഡ്വറ്റ് നു തിരിച്ചു പോയീ,കുന്‍ററ ദിവസപത്തക്ക് പേച്ചി വല്യ വിഷമത്തില്‍ ആയിരുന്നു,േിന്‍റന്ന പേച്ചി പേച്ചിയുന്‍റട വീട്ടില്‍ പോന്‍റയ ഒരു week നിന്നിട്ട് വന്നു,എന്നാല് പനരന്‍റത്ത പോന്‍റല് ഒരു സപന്താഷം ഇല്ല. അങ്ങന്‍റന ഇരിന്‍റക്ക അമ്മ പേച്ചിപയാട് േറഞ്ഞു -പമാന്‍റള നീ േഠിച്ചതും ഇപപാള്‍ സുധി േഠിക്കുന്നതും ഒന്നപല്ല എന്ന് ,പേച്ചി േറഞ്ഞു- അന്‍റത commerce, അമ്മ-എന്നാല്‍ നീ അവന്‍റന കുറച്ചു േടിപിക്കു,അവന്‍ ഒന്നു േഠിക്കാന്‍റത കാളകളിച്ചുനടക്കുവ,ഇപപാഴും കൂട്ട് കൂടി നടപാ േണി,നീയകുംപോള്‍ അവനു ഒരു പേടി കാണും,ഞാന്‍ േറഞ്ഞാല്‍ അനുസരിക്കില്ല അതുന്‍റകാണ്ട,േിന്‍റന്ന പമാള്‍ക്കും ഒരു change ആകും, പേച്ചി OK േറഞ്ഞു. ഞാന്‍ collage ല്‍ എത്തിയപതാന്‍റട േഠിത്തം ഉഴപി തുടങ്ങി ,അതിനു കാരണം

http://www.newkambikathakal.com

1


ഒന്നു school-ല്‍ നിന്നും ന്‍റേട്ടന്ന് collage ല്‍ വന്നതിന്ന്‍ററ ഒരു ആപ

ാഷം ,േിന്‍റന്ന

നല്ല കൂട്ട് ന്‍റകട്ടും,അപതാന്‍റട േഠിത്തം ഉഴപി തുടങ്ങി ,പോദിക്കാന്‍ ആരും ഇല്ല ആന്‍റരയും പേടിക്കാന്‍ ഇല്ല,അതയാവശ്യത്തിനു കാശ്ും വീട്ടില്‍ നിന്നും കിട്ടും,ഇരതയും പോപര 16 വയസുള്ള ഒരുത്തന്‍ വഷളാവാന്‍.starting ന്‍റകാച്ചുേുസ്തകം വായനായിരുന്നു.സ്കൂളില്‍ േഠിക്കുപപാള്‍ ന്‍റകാച്ചുേുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു(വാണമടിയും),അധികം ഒന്നും ഇല്ല വല്ലപപാഴും,കാരണം ഒന്നു ന്‍റകാച്ചുേുസ്തകം കിട്ടാന്‍ ോടാണ്,േിന്‍റന്ന അത് വായിക്കാനും സമയവും സാഹേരയവും കിട്ടണം,മിക്കവാറും കക്കൂസില്‍ ആണ് േരിോടി,േുസ്തകത്തിന്‍റല് നല്ല ഭാരം പനാക്കി വക്കും എന്നിട്ട് കക്കുസില്‍ പോയി ഒരുവാണം വിടും,അന്‍റല്ലങ്ങില്‍ േിന്‍റന്ന വീട്ടില്‍ ആരും ഇല്ലാത്തപപാള്‍,അങ്ങന്‍റന ഉള്ള അവസരം ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ അപചാ ,ആപറാ കിട്ടും അന്ന് വാണത്തിന്ന്‍ററ ന്‍റേരുനാള .മൂന്നും,നാല്ും ഒന്‍റക്ക വിട്ടിട്ടുണ്ട്.അതില്‍നിന്നും മാറി ബ്ലൂ ഫില്ിം കാണാനും,നല്ല clour ന്‍റകാച്ചുേുസ്തം വായിക്കാനും തുടങ്ങിയത് collage-ല്‍ വന്നപപാള്‍ ആണു,േിന്‍റന്ന േന്‍റെ കള്ളടിയും smoking-ഉം ഒന്‍റക്ക തുടങ്ങി.എന്‍റെ collage-ന്‍റല് കൂട്ടുകാരില്‍ 2 പേര്‍ ദൂന്‍റര സ്ഥല്ത്തുനിന്നും ഉള്ളവര്‍ ആണ് അവര്‍ക്ക് collage നു അടുത്ത് റൂം ഉണ്ട്,അവിന്‍റടയാണ് േരിോടി.വീട്ടില്‍ അറിഞ്ഞാല്‍ ന്‍റകാല്ലും.ഞങ്ങള്‍ ന്‍റമാത്തം 4 പേര്‍ ഉണ്ട് company,com pain study എന്നും േറഞ്ഞു ഞാന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങും 2 days പരോരരാം ആണ്.5.6,ബ്ലൂ കാസറ്റും കാണും,കള്ളും, സിരരറ്റും എല്ലാം കൂടി ഒരു ആപ

ാഷം ആണ്.േിന്‍റന്ന

ഓപരാരുത്തരുന്‍റടയും അനുഭവം േറയും.shibu-എന്നാ എന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍ അവന്‍റെ അച്ഛന്‍റെ പേട്ടന്ന്‍ററ പമാന്‍റള കളിക്കുന്ന കാരയം േറയും.അവള്‍ അവന്‍റനക്കളും 3 വയസിനു ഇളയതാണ്.അപപാള്‍ ഞാന്‍ പോദിച്ചു ,എടാ അത് നിന്ന്‍ററ ന്‍റേങ്ങള്‍ അന്‍റല്ല എന്ന്.അപപാള്‍ അവന്‍ പോദിക്കുവ .എല്ലാ ന്‍റേണ്ണുങ്ങളും ആരുന്‍റടപയല്ും ഒന്‍റക്ക ന്‍റേങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും എന്ന് േറഞ്ഞു ആന്‍റരങ്ങില്ും കളിക്കാന്‍റത ഇരിക്കുപമാ ? 2 പേര്‍ക്കും സമ്മതം ആന്‍റണങ്ങില്‍ ന്‍റേങ്ങളും അമ്മയും ഒന്നും ഒരു രേസ്നം അല്ല എന്നും ഇതു പതഞ്ഞുപോകുന്ന സാധനം ഒന്നും അല്ല എന്നും,അതിന്‍റെ സുഖം അനുഭവിച്ചന്‍റല് അറിയാന്‍ േറ്റൂ എന്നും അവന്‍ േറയും,എനിക്ക് ആദയം അവപനാടു ന്‍റവറുപായിരുന്നു,േിന്‍റന്ന ന്‍റകാച്ചുേുസ്തകതില്ും,ഫില്മുകളില്ും എല്ലാം ആങ്ങന്‍റളയും ന്‍റേങ്ങന്‍റളയും,അമ്മന്‍റയയും പമാന്‍റളയും എല്ലാം കളിക്കുന്നത് കണ്ടു എനിക്കും അന്‍റതാരു രേശ്നം അല്ല എന്നായി,ഇപപാള്‍ shibu ആണ് എന്‍റെ ഏറ്റവും നല്ല friend,വന്നു വന്നു എനിക്കിപപാള്‍ ഒരു ദിവസം പോല്ും വാണം വിടാതിരിക്കാന്‍ േറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി.എനിക്ക് seprate room ആണ്.അത് പനരന്‍റത്തയും അങ്ങന്‍റന ആണ്. േപഷ പനരന്‍റത്ത ഞാന്‍ കക്കൂസില്‍ ആയിരുന്നു വാണം ,കാരണം അടിപച്ചാഴിക്കാന്‍ ഉള്ള എളുപം.ഇപപാള്‍ ഞാന്‍ രാരതിയില്‍ ന്‍റകാച്ചുേുസ്തകം വായിച്ചു എന്‍റെ മുഷിഞ്ഞ തുണിയില്‍ ആയി വാണം.എന്‍റെ തുണി ഞാന്‍ തന്‍റന്ന അല്ക്കുന്നത്

http://www.newkambikathakal.com

2


ന്‍റകാണ്ട് കുഴപം ഇല്ല.shibu എപന്നാട് എന്നും പോദിക്കും ,എടാ നിന്ന്‍ററ ഏട്ടത്തി എങ്ങന്‍റന ഉണ്ട് എന്നും,നീന്‍റയാന്നു try ന്‍റേയ്തു പനാക്കാനും.കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ന്‍റകട്ടിപയാന്‍ ഇല്ലാന്‍റത നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ എളുപം വീഴും എന്നും,ന്‍റവറുന്‍റത സമയം കളയാന്‍റത നീ ഒന്നു try ന്‍റേെ് എന്നും,കിട്ടിയാല്‍ 2 പേര്‍ക്കും സവര്‍രം എന്നും കിട്ടിയിന്‍റല്ലങ്ങില്‍ കുറച്ചുനാളപത്തക്ക് ഒരു നാണപക്കട്.എന്നാല്‍ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു.പോദിച്ചിട്ട് നടന്നിന്‍റല്ലങ്ങില്‍ അവര്‍ അമ്മപയാപടാ ന്‍റേട്ടപനാപടാ േറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാം തീരും.േിന്‍റന്ന ഞാന്‍ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല.അതില്ും നല്ലത് ഇങ്ങന്‍റന വാണമടിച്ചു ജീവിക്കുനതാ.അപപാള്‍ അവന്‍ േറഞ്ഞു അഥവാ അവര്‍ക്ക് താത്േരയം ഇന്‍റല്ലങ്ങില്‍ അവര്‍ ആപരാടും േറയപതാന്നും ഇല്ല.കാരണം േറഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുന്‍റട വീട്ടിന്‍റല് തന്‍റന്ന സമാധാനം പോകുന്നത് എന്ന്,േിന്‍റന്ന നീ പനന്‍റര തരാപമാന്നു പോധിക്കുവല്ല പവണ്ടത്.േന്‍റെ tune ന്‍റേെണം അപപാള്‍ അറിയാം വളയുപമാ?ഇല്ലപയാ എന്ന്.അവന്‍ 100 % വീഴുന്‍റമന്നു േറഞ്ഞു.കാരണം പേട്ടന്‍ 2 മാസം കളിേിട്ടപല്ല പോയത്,ഇതിന്ന്‍ററ സുഖം അറിഞ്ഞാല്‍ േിന്‍റന്ന േിടിച്ചുനില്‍ക്കില്ല ഒരു ന്‍റേണ്ണും ഉറപാ.അങ്ങന്‍റന അവന്‍ േറഞ്ഞു േറഞ്ഞു എനിക്ക് പേച്ചിപയാട് അതുവന്‍റര പതാന്നാത്ത ഒരു ഇഷ്ടം തുടങ്ങി.േപഷ എങ്ങന്‍റന വളക്കും ഒരു ന്‍റേണ്ണിന്‍റെ മുഖത്തുപോല്ും പനാക്കാത്ത ഞാന്‍ എങ്ങന്‍റന ഒരു ന്‍റേണ്ണിന്‍റന വളക്കും.shibu പനാടു പോദിച്ചു.അവന്‍ േറഞ്ഞു അവന്ന്‍ററ അനിയത്തിന്‍റയ വളച്ച കഥ,അത് ഞാന്‍ േറയാം.ഇവിടം മുതല്‍ ഞാന്‍ shibu ആണ്,(ഇതിന്‍റെ ഉള്ളടക്കം ശ്രിയാണ്,കഥ എന്‍റെ ഭാവന ആണ്,കാരണം അന്ന് അവന്‍ േറഞ്ഞത് മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ കൃതയമായി ഓര്‍ക്കുന്നില്ല.) ഞാന്‍ (shibu)7 ല്‍ േഠിക്കുപപാള്‍ തന്‍റന്ന ന്‍റകാച്ചുേുസ്തകം വായിക്കുമായിരുന്നു .എന്‍റെ കൂന്‍റട േഠിക്കുന്നവരില്‍ 18 വയസായവര്‍ വന്‍റര ഉണ്ടായിരുന്നു.അവന്മാരുന്‍റട കെില്‍നിന്നും ആണ് േുസ്തകം കിട്ടുന്നത്,അങ്ങന്‍റന ആണ് അച്ഛന്ന്‍ററ പേട്ടന്ന്‍ററ പമാള്‍ mini ന്‍റയ കളിയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.അപപാള്‍ ന്‍റവറുന്‍റത േിടുത്തം മാരതപമ ഉണ്ടായിരുന്‍റന്നാള്ളൂ,അത് തുടങ്ങിയത് ഒളിച്ചുകളിയില്‍ ആണ്.ഞങള്‍ 2 പേരുന്‍റട വീടും അടുത്തടുത്താണ്.േിന്‍റെരായിട്ടു ഞങള്‍ 2 പേരും മാരതം അതുന്‍റകാണ്ട കളിയും കുളിയും എല്ലാം ഒരിമിച്ചയിരുന്നു. അവള്‍ നല്ല തടിച്ച ശ്രീരം ഉള്ളവള്‍ ആയിരുന്നു അതുന്‍റകാണ്ടുതന്‍റന്ന 4 ല്‍ േഠിക്കുപപാള്‍ തന്‍റന്ന അവള്‍ക്കു ന്‍റേറിയ നാരങ്ങയുന്‍റട അരതയും ഉള്ള മുല് വന്നു തുടങ്ങി.കുളിക്കുപപാള്‍ ന്‍റേറ്റിപകാട്ടിന്ന്‍ററ േുറത്തുകൂടി അവളുന്‍റട ന്‍റേറിയ മുല് കാണാമായിരുന്നു.അത് കാനുംപോല്തന്‍റന്ന എന്‍റെ േുണ്ണി 100 ല്‍ ആകും.അന്നുമുതല്‍ അവളുന്‍റട ആ കുഞ്ഞുമുല്യില്ും േൂറില്ും േിടിക്കണം എന്നുള്ള പമാഹം തുടങ്ങി.അങ്ങന്‍റന അതിനുള്ള ഒരു സാഹേരയം ഒത്തുവന്നു.അത് ഒരു ബുധനാഴ്േയായിരുന്നു,അന്ന് എന്‍റെ വീട്ടില്‍ നിന്നും അവളുന്‍റട വീട്ടില്‍ നിന്നും എല്ലാരും കുടി അടിമാല്ിയില്‍ ഉള്ള അച്ഛന്ന്‍ററ

http://www.newkambikathakal.com

3


മൂത്ത ന്‍റേങ്ങളുന്‍റട മകളുന്‍റട കല്യാണത്തിന് പോയി,ദൂരം കൂടുതല്ുകാരണവും,mini ശ്ര്ധിക്കും എന്നുള്ളത് ന്‍റകാണ്ടും േിന്‍റന്ന class കളയണ്ട എന്നും കരുതി ഞങന്‍റള ന്‍റകാണ്ടുപോയില്ല.രാരതിയില്‍ കൂട്ടിനു അക്കന്‍റര യുള്ള ഒരു വല്യമ്മ വരും.അതുവന്‍റരയും േിന്‍റന്ന രാരതിയില്ും ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചു.ഹാവൂ.ഓര്‍ത്തപപാള്‍ തന്‍റന്ന എന്‍റെ േുണ്ണി അനങ്ങി തുടങ്ങി,ഇന്ന് രാരതിയില്‍ വളുന്‍റട മുല്യും അപവും േിടിക്കണം ഞാന്‍ ഉറപിച്ചു,ഇനി ഇങ്ങന്‍റന ഒരു അവസരം ഉടന്‍ ഉണ്ടാകില്ല,േപഷ രാരതില്‍ േിടിക്കണം എങ്കില്‍ അതിനു മുപുതന്‍റന്ന അവന്‍റള വളക്കണം,അതിനുള്ള വഴി ആപല്ാേിച്ചു.കുളിക്കുപപാള്‍ എന്‍റന്തങ്കില്ും േറഞ്ഞു അവളുന്‍റട മുല്യില്‍ േിടിച്ചു തുടങ്ങണം. അങ്ങന്‍റന രാവിന്‍റല് എല്ലാരും കല്യാണത്തിന് പേയി ഞങള്‍ school-ല്ും പോയീ ,എനിക്കന്‍റനങ്ങില്‍ ക്ലാസ്സില്‍ ഇരുന്നിട്ട് ഡ്വകിട്ടന്‍റത്ത കാരയം മാരതം ആണ് ഓര്‍മ.അങ്ങന്‍റന ഡ്വകിട്ട് ഞങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ എത്തി, അവളുന്‍റട വീട്ടില്‍ ആണ് കിടക്കുന്നത് ,അവിന്‍റടയാണ് അടുത്ത വീട്ടിന്‍റല് വല്യമ്മ വരുന്നത്.ഞങള്‍ dress ഒകീ മാറ്റി കാപി കുടിച്ചു ,േിന്‍റന്ന അവള്‍ േറഞ്ഞു സാറ്റ് കളിക്കാം എന്ന് ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചു,2 കളികഴിഞ്ഞപപാള്‍ ഞാന്‍ േറഞ്ഞു ഞാന്‍ മടുത്തു.അപപാള്‍ അവള്‍ പോദിച്ചു േിപന്ന ഇനി എന്താ ന്‍റേെുക ,ഞാന്‍ േറഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ടു.നമുക്ക് വീടിന്ന്‍ററ അകത്തു കളിക്കാം എന്ന്,(കാരണം വല്യമ്മ വന്നാല്‍ േിന്‍റന്ന കുളിക്കുപപാള്‍ ഉള്ള tuning നടക്കില്ല േദ്ധതി ആന്‍റക ന്‍റോളിയും) അങ്ങന്‍റന ഞങള്‍ കുളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു,എന്നും ഞങള്‍ക്ക് അമ്മ ആയിരുന്നു ന്‍റവള്ളം കിണറ്റില്‍ നിന്നും ന്‍റകാരിതരുന്നത്,അതുന്‍റകാണ്ട് ഒന്നും നടക്കുകയും ഇല്ലായിരുന്നു.അങന്‍റന ഞാനും അവളും കുന്‍റട ന്‍റവള്ളം ന്‍റകാരിന്‍റവച്ചു കുളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.അവള്‍ േതിവുപോന്‍റല് ന്‍റേട്ടിപക്കാട്ടു മാരതം,ഷൈി ഇല്ല ,ന്‍റവള്ളം ഒഴിച്ചപപാള്‍ അവളുന്‍റട ന്‍റേറിയ മുല്യും കുഞ്ഞി േൂറും നന്നാന്‍റയ കാണാമായിരുന്നു.അതു കണ്ടതും എന്‍റെ കുട്ടന്‍ തല്ന്‍റോക്കാന്‍ തുടങ്ങി.ഞാന്‍ ആന്‍റണങ്ങില്‍ ഒരു പതാര്‍ത്തു മാരതം,ഞാന്‍ അവന്‍റള കാണിക്കാനായി എന്‍റെ കുട്ടന്‍റന നല്ലവണ്ണം പസാപ് പതച്ചു വല്ുതാക്കി ,ഇപപാള്‍ എന്‍റന്ന പനാക്കിയാല്‍ ന്‍റേന്‍റട്ടന്ന് കുട്ടന്‍റന കാണും . കാരണം അവന്‍ ആണപല്ലാ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്,അവളും നന്നായി പസാപ് ന്‍റതക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിേൂരും മുല്യും എല്ലാം നന്നായി കാണാം,േന്‍റെ അവള്‍ എന്‍റനപയാ,എന്‍റെ കുട്ടന്‍റനപയാകാണുന്നില്ല,കാരണം അവള്‍ എന്‍റന്ന ഒന്നു പനാക്കിയാല്പല്ല കാണൂ.അവള്‍ എന്‍റന്ന പനാക്കാന്‍ പവണ്ടി ഞാന്‍ പസാപ് ന്‍റതറ്റിച്ചു അവളുന്‍റട അടുന്‍റതക്കിട്ടു,അവള്‍ അത് എനിക്ക് എടുത്തു തരാന്‍ പവണ്ടി പനാക്കിയപപാള്‍ ,ഞാന്‍ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോന്‍റല് തല് പസാപ് പതച്ചു ന്‍റകാണ്ടിരുന്നു,അപപാള്‍ എന്‍റെ കുട്ടന്‍ ഒന്നും കുടി മുന്‍പോട്ടു വന്നു.അവള്‍ അതില്‍ തന്‍റന്ന സൂഷിച്ചുപനാക്കി,അവള്‍ക്കുണ്ടായ കവ്തുകം കണ്ടപപാള്‍ തന്‍റന്ന എന്‍റെ സാധനം േിപനം തല്ന്‍റയടുപപാന്‍റട നിന്നാടന്‍ തുടങ്ങി.േപഷ അവള്‍ ഒന്നും പോദിച്ചില്ല,ഞാന്‍ ആന്‍റക ന്‍റടന്‍ഷന്‍ ആയി ഇനി

http://www.newkambikathakal.com

4


എന്താ ന്‍റേെുക.അവള്‍ എന്‍റന്തരില്ും പോധിച്ചാല്പല്ല എനിക്ക് എന്‍റന്തങ്കില്ും േറയാനും േിടിക്കാനും ഒന്‍റക്ക േറ്റൂ,ഞാന്‍ ആപല്ാേിച്ചു ഇനി എന്താ ന്‍റേെുക,എന്‍റെ കാമ ബുദ്ധിയപല്ല.ഉന്‍റടന്‍ idia കിട്ടി,ഞാന്‍ ന്‍റേന്‍റട്ടന്ന്,അപൊ കണ്ണില്‍ പസാപ് പോപയ,ഒന്നും കാണത്തില്ല,പമാന്‍റള ന്‍റേട്ടായുന്‍റട മുഖത്ത് കുറച്ചു ന്‍റവള്ളം ഒഴിച്ച് തന്‍റന്ന,ഉടന്‍റന അവള്‍ കപില്‍ കുറച്ചു ന്‍റവള്ളം എടുത്തു തന്നു,ഞാന്‍ േറഞ്ഞു ഒന്നു ഒഴിച്ച് തന്‍റന്ന എന്ന്,അപപാള്‍ അവള്‍ എന്‍റെ അടുത്തുവന്നു,ഞാന്‍ നിവര്‍ന്നു തന്‍റന്ന നിന്നു(കാരണം എന്നാല്പല്ല എന്‍റെ കുട്ടന്‍ അവളുന്‍റട േൂപമനിയില്‍ മുട്ടുകയും അവള്‍ അന്‍റതന്നതന്നു പോദിക്കുകയും ന്‍റേെുകപയാളൂ)അതുപോന്‍റല് തന്‍റന്ന സംഭവിച്ചു,അവള്‍ എന്‍റെ മുഖത്ത് ന്‍റവള്ളം ഒഴിച്ചപപാള്‍ എന്‍റെ കുട്ടന്‍ അവളുന്‍റട വയറ്റില്‍ മുട്ടി അതിന്‍റെ സുഖം ഇഷ്ടന്‍റേട്ട ഞാന്‍ ഒരു കപു കൂടി ഒഴിക്കാന്‍ േറഞ്ഞു.ഒരു മടിയും ഇല്ലാന്‍റത അവള്‍ വീണ്ടും ഒഴിച്ച് അപപാള്‍ ആന്‍റവള്ളം എല്ലാം വീണു എന്‍റെ പതാര്‍ത്ത് നന്നായി നനഞു,ഇപപാള്‍ എന്‍റെ സാധനം അവള്‍ക്കു നന്നയി കാണാം.ഞാന്‍ ഇതു ഒന്നും അറിയാത്തതു പോന്‍റല് നിന്നു. അവള്‍ േറഞ്ഞു ന്‍റേട്ടായുന്‍റട മുള്ളുന്ന സാധനം എന്‍റെ പദഹത് ന്‍റകാള്ളുന്നു.ഇന്‍റതന്ന പേട്ടായി ഇങ്ങന്‍റന നില്‍ക്കുന്നത് , ഞാന്‍ പോദിച്ചു എങ്ങന്‍റന , ഇങ്ങന്‍റന വല്ുതായി, ഞാന്‍ േറഞ്ഞു പമാള്‍ അടുത്ത് നിന്നിട്ട. ഞാന്‍ നിന്നിപട്ടാ അന്‍റതന്താ.എന്നിട്ട് എന്‍റെ അങ്ങന്‍റന അല്ലപല്ലാ? ആര് േറഞ്ഞു പമാളുന്‍റടയും പോങ്ങിയാനപല്ലാ നില്‍ക്കുനതു(ഞാന്‍ അവളുന്‍റട കുഞ്ഞു മുല്യില്‍ േിടിച്ചു ന്‍റകാണ്ട് േറഞ്ഞു) (എന്നിട്ട് ഞാന്‍ േതിന്‍റയ എന്‍റെ പതാര്‍ത്തിന്ന്‍ററ ഒരു ോളി മാറ്റി,ഇപപാള്‍ എന്‍റെ കുട്ടന്‍ ഒരു ോളി പതാര്‍ത്തിന്ന്‍ററ അടിയില്‍ േുറത്തു ോടാന്‍ ന്‍റവപല്‍ ന്‍റകാണ്ടിരിക്കുന്നു) അവള്‍,അതിനു ന്‍റേട്ടായുന്‍റട ഇവിന്‍റട അന്‍റല്ല (എന്‍റെ കുട്ടന്‍റന േൂണ്ടിന്‍റകാണ്ട്) ന്‍റോങ്ങി നില്‍ക്കുന്നത്. ഞാന്‍ േറഞ്ഞു,പമാളുന്‍റടയും അവിന്‍റട പോങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവള്‍ ന്‍റേട്ടിന്‍റക്കാട്ടിന്ന്‍ററ േുറത്തുകൂടി തൂത്തുന്‍റകാണ്ട് േറഞ്ഞു ഇവിന്‍റട പോങ്ങിപയാന്നു അല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ േറഞ്ഞു അത് ഇങ്ങന്‍റന പനാക്കിയാല്‍ കാണത്തില്ല ഉടുപ് മാറ്റി ശ്രിക്കും പനാക്കിയാല്‍ കാണാം. അവള്‍;അപൊ ആന്‍റരങ്ങില്ും കാണും. ഞാന്‍;ഇവിന്‍റട ആരും ഇല്ലപല്ലാ അവള്‍;എന്നാല്ും.. പേട്ടായി കാണിപല്ല? ഞാന്‍;അതിന്‍റനന്ന എന്പറത് ഞാന്‍ പമാന്‍റളയും കാണിക്കാം. അപപാള്‍ അവള്‍ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല,ആതക്കത്തിനു ഞാന്‍ അവളുന്‍റട ന്‍റേട്ടിപക്കാട്ടു ന്‍റോക്കി ആ കുഞ്ഞി േൂരില്‍ ന്‍റോത്തി േിടിച്ചു എന്നിട്ട് േന്‍റെ

http://www.newkambikathakal.com

5


േൂണ്ടു വിരല്‍ ആ വിടവില്‍ ന്‍റേറുതായി തൂത്തു,അവള്‍ ഇക്കിളി ന്‍റകാണ്ട് കാല്‍ അടുപിച്ചു,ഞാന്‍ അടുത്ത ഡ്ക അവളുന്‍റട േുറത്തു കൂടി ഇട്ടു ആ കുഞ്ഞു കുണ്ടിയില്‍ ന്‍റഞക്കുകയും ന്‍റേയ്തപപാള്‍ അവള്‍ കൂടുതല്‍ എപന്നാട് അടുത്തുപേര്‍ന്ന് നിന്നു. ഞാന്‍ അവളുന്‍റട ന്‍റേവിയില്‍ പോദിച്ചു;പമാള്‍ക്ക് നല്ല രസം പതാന്നുന്നുപണ്ടാന്നു. അവള്‍ ;ഊം ..ന്നു മൂളിന്‍റക്കാണ്ട് അവള്‍ എന്‍റന്ന ന്‍റകട്ടിേിടിച്ചു. ഞാന്‍ േന്‍റെ അവന്‍റള എന്നില്‍ നിന്നും മാറ്റി,അവിന്‍റട ഇരുന്നു എന്നിട്ട് അവളുന്‍റട കുഞ്ഞി േൂറ്റില്‍ വിരല്ിട്ടു നന്നായി സുഖിേിച്ചു,എന്നിട്ട് നന്നായി ന്‍റവള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി,എന്‍റെ plan രാരതിയില്‍ അവസരം കിട്ടിയാല്‍ ഒന്നു തിന്നു പനാക്കണം,ന്‍റകാച്ചുേുസ്തകത്തില്‍ വായിച്ചുള്ള അറിവാണ്.േൂറു നന്നായി തിന്നാല്‍ േിന്‍റന്ന ഒരു ന്‍റേണ്ണും ഡ്കവിട്ടുപോകില്ല എന്ന്,ഞാന്‍ എണീറ്റിട്ട് േറഞ്ഞു.പവരം കുളിപച്ചാ അന്‍റല്ലങ്ങില്‍ ഇപപാള്‍ വല്യമ്മ വരും. അവള്‍;അപപാള്‍ പേട്ടായിയുന്‍റട കാണിച്ചില്ലപല്ലാ. (ആ പോദയം ആയിരുന്നു എന്‍റെ ഉപധയശ്യവും,കാരണം എന്നാല്പല്ല രാരതിയില്‍ കൂടത്തില്‍ കിടത്താന്‍ േറ്റൂ,) ഞാന്‍;വല്യമ്മ ഇപപാള്‍ വന്നാല്‍ േിന്‍റന്ന ആന്‍റക നാണപക്കടാകും. അവള്‍;ഇല്ല പേട്ടായി കാണിപച്ച േറ്റൂ,അതുന്‍റകാണ്ടപല്ല ഞാന്‍ കാണിച്ചത്,അന്‍റല്ലങ്ങില്‍ ഇനി ഞാന്‍ മിണ്ടൂല്ല. അവള്‍ കിടന്നു ന്‍റകാചി ഞാന്‍;ഞാന്‍ കാണിക്കില്ലന്നു േറഞ്ഞില്ലപല്ലാ അവള്‍;എന്നാല്‍ കാണിക്കു ഞാന്‍;ഇപപാള്‍ അല്ല രാരതിയ്ല്‍ അവള്‍;രാരതിയില്‍ വല്യമ്മ കാണിപല്ല ഞാന്‍;അതിനു വല്യമ്മന്‍റയ അപുറന്‍റത്ത മുറിയില്‍ കിടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മപറ്റ മുറിയില്‍ കിടക്കാം അവള്‍;അപൊ അപപാള്‍ അമ്മ അറിഞ്ഞാല്‍,അപല്ലല്ും വല്യമ്മ സമ്മതിക്കുപമാ? ഞാന്‍;അതിനു അമ്മ എങ്ങന്‍റന അറിയും,അറിഞ്ഞാല്ും വല്യ കുഴപമില്ല.നമ്മള്‍ കുട്ടികള്‍ അന്‍റല്ല,േിന്‍റന്ന വല്യമ്മ,അവപരാടു ഒന്നും േറയണ്ട,അവര്‍ക്ക് അപുറന്‍റത്ത മുറി ഒരുക്കി ന്‍റകാടുത്തിട്ട് ഇവിന്‍റട കിടപന്നാളാന്‍ േറഞ്ഞാല്‍ അവിന്‍റട കിടപന്നാളും അവള്‍;ഒന്‍റക്ക േറഞ്ഞു അങ്ങന്‍റന ഞങള്‍ പോറും കറിയും എല്ലാം േൂടാക്കിന്‍റകാണ്ടിരിക്കുപപാള്‍ വല്യമ്മ വന്നു.കുറച്ചുപനരം വര്‍ത്തമാനം ഒന്‍റക്ക േറഞ്ഞിരുന്നു,എന്നിട്ട് ഞാന്‍ േറഞ്ഞു ;എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു നീ വന്നു കിടക്കുന്നുന്ന്‍റടല്‍ വാന്നു േറഞ്ഞു, അവള്‍;അന്‍റത വല്യപമ്മ എനിക്കും ഉറക്കം വരുന്നു,ഞങ്ങള്‍ കിടക്കാന്‍

http://www.newkambikathakal.com

6


പോകുവാപന,എന്നും േറഞ്ഞു ഞങള്‍ മുറിയില്‍ കയറി കതകടച്ചു.എന്നിട്ട് ഞാന്‍ പനപര കട്ടില്ില്‍ കയറി കിടന്നു,അവളും അടുത്തുവന്നു കിടന്നു.ഞാന്‍ ഒന്നും മിണ്ടാന്‍റത കണ്ണടച്ച് കിടന്നു.കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപപാള്‍ അവള്‍; പേട്ടായി ഉറങ്ങിപയാ. ഞാന്‍;എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നു.നീ ഇവിന്‍റട കിടപന്നാ അവള്‍;അപപാള്‍ പനരന്‍റത്ത േറഞ്ഞപതാ ഞാന്‍;ഒന്നും അറിയാത്തതുപോന്‍റല്,എന്ത്(കാരണം ന്‍റേണ്ണിന്‍റന ന്‍റകാണ്ട് ഇങ്ങന്‍റന ഓപരാന്നും േരയിപിക്കുപപാള്‍ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ട് ഞാന്‍ അത് ആസവതിക്കുവായിരുന്നു) അവള്‍;പേട്ടായി കുളിച്ചപപാള്‍ േറഞ്ഞിപല്ല അത് ഞാന്‍;എന്ത് എനിക്ക് ഓര്‍മയില്ല അവള്‍;ഇന്‍റല്ലങ്ങില്‍ പോ,ഞാന്‍ ഉറങ്ങാന്‍ വല്യമ്മയുന്‍റട അടുത്ത് പോകുവാ. “േണി ോളി” ഞാന്‍;അങ്ങന്‍റന പോകാന്‍റത,എനിക്ക് ഇപപാളപല്ല ഓര്‍മവന്നത്,എന്നും േറഞ്ഞു ഞാന്‍ അവന്‍റള േിടിച്ചു കട്ടില്ിപല്ക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ടി പകട്ടി േിടിച്ചു കുന്‍ററ ഉമ്മ ന്‍റകാടുത്തു എന്‍റെ കുട്ടന്‍ തല് ഉയര്‍ത്താന്‍ തുടങ്ങി,ഞാന്‍ കുളികഴിഞ്ഞു മനേൂര്‍വം ഷട്ടി ഇട്ടില്ല,അവന്‍ അവളുന്‍റട മാര്ധവമാര്‍ന്ന കുണ്ടിയില്‍ കുത്താന്‍ തുടങ്ങി. ഞാന്‍ അവളുന്‍റട ന്‍റേറിയ നാരങ്ങാ മുല്യില്‍ നന്നായി ന്‍റഞക്കി ന്‍റകാടുത്തു, അവള്‍ എന്‍റെ പനര്‍ക്ക് തിരിഞ്ഞുകിടന്നു,അവളുന്‍റട േബങ്ങാ മൂക്കും തത്തമ്മ േുണ്ടും ഞാന്‍ േുംബനങ്ങള്‍ ന്‍റകാണ്ട് മൂടി. അവള്‍ എന്‍റന്ന മുറുന്‍റക ന്‍റകട്ടി േിടിച്ചു,അവളുന്‍റട േുണ്ടുകളും നാക്കും എല്ലാം ഞാന്‍ നന്നായി ഊപി കുടിച്ചു.ജീവിതത്തില്‍ ആദയമായി ഞാന്‍ ന്‍റേെുന്ന രേവര്‍ത്തികള്‍ ,അതിനു എരതമാരതം സുഖം ,േറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പമല്.അത് അനുഭവിക്കുക്കതന്‍റന്ന പവണം.ഞാന്‍ അവന്‍റള ന്‍റകട്ടിേിടിച്ചു ഒരുണ്ടു,ഇപപാള്‍ അവള്‍ എന്‍റെ മുകളില്ായി,കുന്തപത്തല്‍ ഇരിക്കുന്ന ല്ുട്ടാപിന്‍റയ പോന്‍റല് അവള്‍ എന്‍റെ കുട്ടന്‍റെ മുകളില്‍ ആകാശ്ത്ത് നില്‍ക്കുകയാണ് അവള്‍ എന്‍റന്ന ശ്ക്തമായി ന്‍റകട്ടിേിടിച്ചു ഞാന്‍ പോദിച്ചു,എന്‍റന്ത എന്‍റന്ന ന്‍റകാല്ലാന്‍ പോകുവാപണാ? അവള്‍,എനിക്ക് എന്തല്ലപമാ പതാന്നുന്നു പേട്ടായി,എന്താ ന്‍റേപെണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല ഞാന്‍ േറഞ്ഞു ഞാന്‍ എല്ലാം േഠിപിക്കാം പകപട്ടാ അവള്‍ ,ഊം എന്ന് മൂളി, എന്നിട്ട് അവന്‍റള ഞാന്‍ േുറത്തുകൂടി അവളുന്‍റട കുഞ്ഞു കുണ്ടി ന്‍റഞക്കി ന്‍റകാടുത്തു ,എന്‍റെ കുട്ടന്‍ എന്‍റെ മുണ്ടും അവളുന്‍റട ോവാടയും തുളച്ചു കുഞ്ഞു േൂറ്റില്‍ പകറും എന്നാ മട്ടായി ഞാന്‍ ോവാടയുന്‍റട ന്‍റകട്ടിന്‍റെ ഇടയില്‍ കൂടി കുണ്ടിയും കൂതിയും എല്ലാം നന്നായി ന്‍റഞക്കി ന്‍റകാടുത്തു

http://www.newkambikathakal.com

7


അപതാന്‍റട അവള്‍ ഉമ്മന്‍റവക്കല്ും ശ്ക്തിയായി തുടര്‍ന്നു സമയം കളയാന്‍റത ഞാന്‍ അവന്‍റള തിരിച്ചുകിടത്തി അവളുന്‍റട ബ്ലൌസിന്ന്‍ററ ഹുക്കുകള്‍ ഓപരാന്നായി ഊരി അവളുന്‍റട നാരങ്ങാ മുല് നന്നായി മുഴുത്ത് കല്ലുപോന്‍റല് ആയി. എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാന്‍ േറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു, ഞാന്‍ ന്‍റതരുന്‍റതന്‍റര രണ്ടു മുല്യും വായില്ാക്കി േപി വല്ിച്ചു അവള്‍ സുഖം ന്‍റകാണ്ട് ഞളുേിരി ന്‍റകാള്ളാന്‍ തുടങ്ങി. ഒപം ഞാന്‍ ഒരു ഡ്ക അവളുന്‍റട ോവാടയുന്‍റട അകപത്തക്ക് കയറ്റി ഷട്ടിയുന്‍റട േുറത്തുകൂടി കുഞ്ഞിേൂറിന്ന്‍ററ േുറത്തു നന്നായി തടവി, അവള്‍ സുഖം ന്‍റകാണ്ട് കാല്ുകള്‍ നന്നായി അകത്തി തന്നു.ഞാന്‍ ഷട്ടിയുന്‍റട ഇടയില്‍ കൂടി ആ േൂറിന്ന്‍ററ േുറ്റും തൂത്തു,അവിന്‍റട ന്‍റേറുതായി ഒരു നനവ് അനുഭവ ന്‍റേട്ടുരണ്ടു മുല്യും നനായി േപി നല്ല തക്കാളി പോന്‍റല് േുവന്നു തുടുത്തു,എനിക്കന്‍റനങ്ങില്‍ അതില്‍നിന്നും വാ എടുക്കാന്‍റനപതാന്നുന്നില്ല േിന്‍റന്ന ഇനി താന്‍റഴയും തിന്നണമപല്ലാ എന്ന് കരുതി േന്‍റെ തല് ഞാന്‍ താപഴക്ക് ന്‍റകാണ്ടുപോയി അവളുന്‍റട വയറ്റില്ും േുക്കിളില്ും എല്ലാം നന്നായി നാക്കുന്‍റകാണ്ട് േിരതം വരച്ചു,ഈ സമയം എല്ലാം എന്‍റെ ഡ്ക അവളുന്‍റട കുഞ്ഞിേൂറില്‍ തഴുകി ന്‍റകാണ്ടിരുന്നു. േന്‍റെ േന്‍റെ എന്‍റെ നാവു അവളുന്‍റട അരന്‍റക്കട്ടില്‍ എത്തി,ഞാന്‍ രണ്ടു ഡ്ക ന്‍റകാണ്ടും അവളുന്‍റട ോവാട വല്ിച്ചു താഴ്ത്തി,ഇപപാള്‍ അവള്‍ ഒരു രകീം കളര്‍ ോന്റീസ് മാരതം,അവള്‍ 2 ഡ്ക ന്‍റകാണ്ടും കുഞ്ഞിേൂര് പോത്തിേിടിച്ചു,എനിക്കന്‍റനങ്ങില്‍ കണ്ടോന്‍റട തിന്നാനാണ് പതാന്നുന്നത്,േപഷ േണ്ടുള്ളവര്‍ േറയും േന്‍റെ തിന്നാല്‍ േനയും തിന്നാം എന്ന്, ഞാന്‍ അവളുന്‍റട ഡ്ക രണ്ടും േിടിച്ചു മാറ്റാന്‍ പനാക്കി.അപപാള്‍ അവള്‍ േറഞ്ഞു അങ്ങന്‍റന എപപാഴും എന്‍റെതു മാരതം കാണണ്ട,ഇനി ന്‍റേട്ടായുന്‍റടതു കാണിക്കു. ഞാന്‍ േറഞ്ഞു ഇതു കൂടി ഊരിയിട്ട് ന്‍റേട്ടയുന്‍റട കാണിക്കാം. അവള്‍ േറഞ്ഞു അതുപവണ്ട,മുപപ പേട്ടായി എന്‍റെതു കണ്ടതപല്ല ഇനി പേട്ടയുന്‍റടത് കാണിക്കു.അവള്‍ കിടന്നു ന്‍റകാചാന്‍ തുടങ്ങി. ok ഊരുന്നില്ല ,ഞാന്‍ വീണ്ടും അവളുന്‍റട മീന്‍റത കയറി കിടന്നു ന്‍റേന്പോടി നന്നായി േപി കുടിച്ചു,ഒപംഒരു ഡ്ക അവളുന്‍റട കുഞ്ഞുമുല്യില്ും മപറ്റ ഡ്ക അവളുന്‍റട കുഞ്ഞിേൂറില്ും നന്നായി തടവി,അവള്‍ നന്നായി സുഹിക്കുണ്ട് എന്ന് അവളുന്‍റട േിടച്ചില്ില്‍ നിന്നും മനസില്ായി ആ സമയം ഞാന്‍ അവളുന്‍റട ഷട്ടി േന്‍റെ താപഴക്ക് താഴ്ത്തി,സുരത്തിന്ന്‍ററ ല്ഹരിയ്ല്‍ അവള്‍ എതിര്‍ത്തില്ല.ആ തക്കം പനാക്കി ഞാന്‍ ഷട്ടി മുന്‍റട്ടാപം താഴ്ത്തി ബാക്കി ഞാന്‍ എന്‍റെ കാല്ുന്‍റകാണ്ട് േവിട്ടി ഊരിന്‍റയടുത്തു,എന്നിട്ട് ഒരു രസത്തിനു ഞാന്‍ അവളുന്‍റട പദഹത്തുനിന്നും എണീറ്റ് അവളുന്‍റട നക്ന ശ്രീരം ആസവധിച്ചുനിന്നപപാള്‍ അവള്‍ ന്‍റേട്ടന്ന് അവളുന്‍റട കുഞ്ഞിേൂര്‍ രണ്ടു

http://www.newkambikathakal.com

8


ഡ്ക ന്‍റകാണ്ടും മൂടി േിടിച്ചു. ഞാന്‍ േന്‍റെ ഡ്ക മാറ്റാന്‍ പനാക്കി അവള്‍ ബല്ം േിടിച്ചു ന്‍റകാണ്ട് േറഞ്ഞു,അങ്ങന്‍റന ഇപപാള്‍ എന്ന്‍ററതുമാരതം കാണണ്ട.ന്‍റേട്ടായുന്‍റടയും കാണിക്ക്. ഞാന്‍ േറഞ്ഞു നിന്‍റെതു ഞാന്‍ തന്‍റന്നയപല്ല കണ്ടത് അതുപോന്‍റല് നീയും കപണ്ടാ, അവള്‍ േറഞ്ഞു ,എനിക്ക് അറിയതില്ലതതുന്‍റകാണ്ടാപല്ല എന്നത് അറിയത്തില്ല ഞാന്‍ പോദിച്ചു അവള്‍,ഇങ്ങന്‍റനന്‍റയാന്നും ന്‍റേൊന്‍ അതിനു ഞാന്‍ ന്‍റേയ്തതുപോന്‍റല് നീയും ന്‍റേയ്താല്‍ മതി അവള്‍,എങ്ങന്‍റനന്‍റയന്നു പേട്ടായി േറഞ്ഞു താഎടി ഞാന്‍ ന്‍റേയ്തതുപോന്‍റല് എന്‍റെ പദഹത് കയറി ഇരുന്ന് േന്‍റെ േന്‍റെ ന്‍റേെ് എന്നാല്‍ പേട്ടായി കിടുക്ക് ഞാന്‍ മല്ര്‍ന്നു കിടന്നു.അപപാഴും എന്‍റെ കുട്ടന്‍ 100 ൈിരരിയില്‍ ന്‍റവള്ളം ഒല്ിപിച്ചു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു ഞാന്‍ േറഞ്ഞു ഇവിന്‍റട എന്‍റെ അരയില്‍ കയറി ഇരി അവള്‍ േറഞ്ഞു എനിക്ക് നാണമാ ഞാന്‍,എങ്കില്‍ നാണമില്ലാന്‍റത അവിന്‍റട കിടപന്നാ.നീ ഒന്നും കാണണ്ട. ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു (അതും ഒരു രസം ആപണ..) അവള്‍,ഇല്ല ഞാന്‍ ഇരിക്കാം, അങ്ങന്‍റന വഴിക്കുവാ അവള്‍ കുഞ്ഞിേൂറ്റില്‍നിന്നും ഡ്ക മാറ്റി എണീറ്റ് നിന്നു ആ േൂച്ചേൂടയുള്ള കുഞ്ഞിേൂര്‍ കണ്ടതും ഞാന്‍ മുട്ടുകുത്തിനിന്നു ആ കുഞ്ഞിേൂര്‍ മുഴുവനും ഉമ്മന്‍റവച്ചു അവള്‍ എന്‍റെ തല് േിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടു അവളുന്‍റട കുഞ്ഞിേൂര്‍ പോത്തിേിടിച്ചു േറഞ്ഞു,അപെ ഈ പേട്ടായിക്ക് ഒരു വൃത്തിയും ഇല്ല ഇവിന്‍റട ആന്‍റരങ്കില്ും ഉമ്മ ന്‍റവക്കുപമാ? ഞാന്‍ േറഞ്ഞു,പമാള്‍ക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടിപയാ? ഊം,..നല്ല ഇക്കിളി പോല്ുള്ള ഒരു സുഖം അത് പമാള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമാപണാ? ഊം..േപെ ഇവിന്‍റട വൃത്തിപകടപല്ല? ആരുേറഞ്ഞു,നമ്മള്‍ കുളിച്ചപപാള്‍ ഇവിന്‍റടന്‍റയല്ലാം നന്നായി കഴുകിയതപല്ല.അപപാള്‍ നമ്മുന്‍റട മുഖം പോന്‍റല് ഇവിഎയും വൃത്തിയായി,മാരതവും അല്ല ഇവിന്‍റടയാണ് ഏറ്റവും സുഖം കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് നന്നായി സുഹിക്കപണ്ട അപപാള്‍ ഇവിന്‍റടന്‍റയല്ലാം നന്നായി ഉമ്മ ന്‍റവക്കുകയും ഊപുകയുംഒന്‍റക്ക ന്‍റേെണം, അപപാള്‍ എന്തായിരിക്കും സുഹം എപന്നാ? അവള്‍ പോദിച്ചു,അപപാള്‍ ഞാനും അതുപോന്‍റല് ന്‍റേെപണ്ട ഞാന്‍ േറഞ്ഞു പമാള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമാപണല്‍ ന്‍റേയ്താല്‍ മതി

http://www.newkambikathakal.com

9


ഊം.എനിക്കും അതുപോന്‍റല് ന്‍റേെണം മിടുക്കി നമുക്ക് എല്ലാം ന്‍റേൊം,അതിനു മുപ് പമാള്‍ന്‍റട ഈ നാണം മുഴുവന്‍ മാറ്റണം.ഇനി നമ്മുന്‍റട ഇടയില്‍ നാണം എന്നാ ഒരു വാക്ക് ഇല്ല സമ്മതിപച്ചാ. അവള്‍ ok േറഞ്ഞു ഞാന്‍,എങ്കില്‍ പമാന്‍റള ആ ഡ്ക മാറ്റിയിട്ടു ന്‍റേട്ടയുന്‍റട അടുപത്തക്കുവാ,ഞാന്‍ േുറകിപല്ക്ക് േരിഞ്ഞു ഡ്കകുത്തി ഇരുന്നു, അവള്‍ അനുസരണപയാന്‍റട ഡ്ക മാറ്റി അവളുന്‍റട കുഞ്ഞിേൂര്‍ എന്‍റെ മുഖത്തിനു പനന്‍റര ന്‍റകാണ്ടുവന്നു,ഞാന്‍ ഉമ്മന്‍റവച്ചു ഉമ്മന്‍റവച്ച് അവിന്‍റട എല്ലാം നക്കി തുടച്ചു,അവള്‍ രസം ന്‍റകാണ്ട് ന്‍റഞളിേിരിന്‍റകാണ്ടു,ഞാന്‍ േറഞ്ഞു,പേട്ടായിക്ക് ശ്രിക്ക് തിന്നണം പമാള്‍ അത് ഒന്നു ന്‍റോളിച്ചു േിടിപച്ച അവള്‍ നാണം എന്ന് േറയാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് sorry േറഞ്ഞു കാല്‍ അല്‍പം അകത്തി 2 ഡ്ക ന്‍റകാണ്ടും നന്നായി ന്‍റോളിച്ചു േിടിച്ചു തന്നു,ഞാന്‍ സൂഷിച്ചു പനാക്കി,കാന്ത് കാണപമാന്നു,അവിന്‍റട ന്‍റേറിയ ഒരു ദശ് കഷണം കണ്ടു ഞാന്‍ അതില്‍ ഒന്നു േിടിച്ചു പനാക്കി അപപാള്‍ അവളില്‍ നിന്നും”ഹാവൂ’എന്‍റന്നാരു ശ്ബ്ദം പകട്ടു,ഞാന്‍ പോദിച്ചു,പമാള്‍ക്ക് നല്ല സുഖം പതാന്നിപയാന്നു അവള്‍,ഇപപാള്‍ നല്ല സുഖം ആയിരുന്നു അതുപോന്‍റല് ഒന്നും കൂടിന്‍റേെുപമാ? അപപാള്‍ ഞാന്‍ മനസില്ാക്കി അതാണ് കാന്ത് എന്ന് േറയുന്ന സാധനം പമാന്‍റള ഞാന്‍ നന്നായി സുഹിപിക്കാം പകപട്ടാ,എന്ന് േറഞ്ഞു ഞാന്‍ അത് നന്നായി േപി വല്ിച്ചു.കുന്‍ററ പനരം േപി വല്ിച്ചപപാള്‍ അവള്‍ േറഞ്ഞു അപൊ പേട്ടായി എനിക്ക് മുള്ളാന്‍ മുട്ടുന്നു,ഞാന്‍ തല്മാറ്റിയിട്ട്,പോദിച്ചു ഇപപാള്‍ ആപണാ മുള്ളാന്‍ മുട്ടുന്നത് അവള്‍,അത് രസം കാരണം ആയിരിക്കും,ഇനി എന്താ ന്‍റേെുക,ഞാന്‍ പോയി മുള്ളിയിട്ടു വരാം. ഇനി ഉടുന്‍റപല്ലാം ഇട്ടു മുള്ളിയിട്ടു വരുപപാള്‍ അതിന്‍റന സുഖം എല്ലാം പോകും,േിന്‍റന്നയും ഒന്‍റന്നന്നു തുടങ്ങണം, അപൊ അപപാള്‍ ഇനി എന്താ ന്‍റേെുക എനിക്ക് നന്നായി മുള്ളാനും മുട്ടുന്നുണ്ട്, ഞാന്‍ ഒന്നു ആപല്ാേിച്ചിട്ട് േറഞ്ഞു ,സാരമില്ല നീ മുള്ളിപക്കാ ഞാന്‍ കുടിപച്ചാളാം അപെ ഈ പേട്ടായി എന്താ ഈ േറയുന്നത് മൂരതം കുടിക്കുകപയാ നാണമില്ലാത്ത സാധനം േിന്‍റന്ന നിന്ന്‍ററ മുള്ളുന്ന സാധനം തിന്നന്‍റമങ്ങില്‍ േിന്‍റന്ന നിന്ന്‍ററ മൂരതം കുടിക്കുന്നതിന്‍റനഞ,മാരതവും അല്ല “ഉണ്ണി മൂരതം േുണ്ണയാഹം എന്നാ േറയുന്നത്” നീ മുള്ളിപക്കാ ന്‍റേട്ടയിക്ക് നിന്‍റന്ന അരതക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടപല്ല. എന്‍റെ േക്കര പേട്ടായി എന്ന് േറഞ്ഞു അവള്‍ എന്‍റന്ന തുരു തുന്‍റര ഉമ്മ വച്ചു.

http://www.newkambikathakal.com

10


ഞാന്‍ അവളുന്‍റട േുണ്ടും ന്‍റേവിയും എല്ലാം ഉപമ്മവച്ചിട്ടു അവളുന്‍റട ന്‍റേവിയില്‍ േറഞ്ഞു ,പമാള്‍ പേട്ടായിക്ക് മുള്ളിതാ,എനിക്ക് കുടിക്കാന്‍ ന്‍റകാതി ആകുന്നു,അവള്‍ എഴുപന്നറ്റു കുഞ്ഞിേൂര്‍ ന്‍റോളിച്ചു േിടിച്ചു ന്‍റകാണ്ട് േറഞ്ഞു ഇന്നാ കുടിപച്ചാ മിടുക്കി നിന്ന്‍ററ നാണം എല്ലാം പോയപല്ലാ,അങ്ങന്‍റന പവണം മിടുക്കി േിപള്ളര്‍,എന്നും േറഞ്ഞു ഞാന്‍ അവളുന്‍റട കുഞ്ഞിേൂര്‍ നന്നായി തിന്നാന്‍ തുടങ്ങി,അവള്‍ േന്‍റെ േന്‍റെ മുള്ളന്‍ തുടങ്ങി,ഞാന്‍ കുടുകുടാന്നു കുടിച്ചു,ആദയന്‍റത്ത ഒരു കവിളിനു അല്‍പം േുളിരസം പതാന്നിന്‍റയങ്ങില്ും േിന്‍റന്ന േിന്‍റന്ന നല്ലരസം പതാന്നി ആ കൂട്ടത്തില്‍ േൂറും കൂടി തിന്നുന്നത് കാരണം അവള്‍ക്കു േിടിച്ചു നില്‍ക്കാനായില്ല അവള്‍ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മുള്ളിതന്നു എന്‍റെ പദഹത്തും കട്ടില്ില്ും എല്ലാം ഉണ്ണി മൂരതം ആയി.നാന്‍റള നല്ല മണം ആയിരിക്കും,ഞാന്‍ േറഞ്ഞു, അവള്‍ sorry േറഞ്ഞു എന്‍റെ പദഹം എല്ലാം തുടച്ചു കൂട്ടത്തില്‍ മുണ്ടിന്‍റെ േുറത്തുകൂടി എന്‍റെ കുട്ടന്‍റന ഒരു േിടുത്തം ഞാന്‍ അവന്‍റള പേര്‍ത്ത് ന്‍റകട്ടിേിടിച്ചു,അവള്‍ േറഞ്ഞു പധഹന്‍റതല്ലാം അപടി മൂരതമാ പേട്ടായി ഈ ഉടുന്‍റപല്ലാം ഊരിമാറ്റ് ഞാന്‍ േറഞു നിന്ന്‍ററ മൂരതം ആണ് പവപണല്‍ ഒന്നു രുേിച്ചു പനാക്കിപക്കാ അവള്‍,എനിക്ക് ന്‍റേട്ടയുന്‍റട മതി അത് കുടിപച്ചാളാം ഞാന്‍ ന്‍റകട്ടി േിടിച്ചു ന്‍റകാണ്ട് േറഞ്ഞു ന്‍റേട്ടയുന്‍റട മൂരതവും ോല്ും എല്ലാം പമാള്‍ക്ക് ഉള്ളതാ. അവള്‍,ോപല്ാ ഞാന്‍ .അന്‍റത ന്‍റേട്ടയുന്‍റട സാധനത്തില്‍ നിന്നും ഒരു ോല് വരും പമാള്‍ക്ക് പവപണാ? അവള്‍,ഊം ..എനിക്ക് പവണം,പേട്ടായി ആദയം ഈ ഉടുപ് ഊരി മാറ്റ്,എനിക്ക് തണുക്കുന്നു ഞാന്‍,പമാള്‍ ഊരിന്‍റയടുപതാ അവള്‍ ബട്ടന്‍സ് ഓപരാന്നും ഊരി എന്‍റെ ഉടുപ് മാറിയിട്ടു,എന്നിട്ട് മുണ്ട് അഴിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതും ഞാന്‍ േറഞ്ഞു, അത് അങ്ങന്‍റന അല്ല ,ആദയം നീ എന്‍റെ പദഹത് കയറി ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ഉമ്മ വച്ചു ഉമ്മന്‍റവച്ചു േന്‍റെ താപഴക്ക് പോയി പവണം മുണ്ട് അഴിക്കാന്‍ എന്നാന്‍റല് പമാള്‍ക്ക് കിട്ടിയതുപോന്‍റല് സുഖം പേട്ടായിക്കും കിട്ടൂപട്ടാ.ok േറഞ്ഞു അവള്‍ കുഞ്ഞിേൂറും ന്‍റോളിച്ചു എന്‍റെ വയറില്‍ കയറി ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഉമ്മ ന്‍റവച്ച് ഉമ്മന്‍റവച്ചു വയറ്റില്ും േുക്കില്ും എല്ലാം നന്നായി ഉമ്മന്‍റവച്ചു,എന്നിട്ട് ഞാന്‍ ഒന്നും േറയാന്‍റത തന്‍റന്ന അവള്‍ എന്‍റെ മുണ്ട് േതിന്‍റയ അഴിച്ചുമാറ്റി എന്‍റെ കുട്ടന്‍ നിന്നു ന്‍റവട്ടിയാടന്‍ തുടങ്ങി,അവള്‍ ഇപപാള്‍ വായില്ിട്ടാല്‍ അവന്‍ ോല്ച്ചുരത്തും എന്നാ മട്ടായി.ഞാന്‍ അവന്‍റള വല്ിച്ചു എന്‍റെ പദഹത്ത് കയറ്റി കുന്‍ററ ഉമ്മ ന്‍റകാടുത്തു, അവള്‍ േറഞ്ഞു എനിക്ക് ന്‍റേട്ടായുന്‍റട സാധനം ഊപി കുടിക്കണം ഞാന്‍;ഇപപാള്‍ വായില്‍ േിടിച്ചാല്‍ പേട്ടായിക്ക് ന്‍റേന്‍റട്ടന്ന് ോല്‍ വരും

http://www.newkambikathakal.com

11


അവള്‍;എനിക്ക് പവണം ആ ോല്‍,എന്നും േറഞ്ഞു അവള്‍ ന്‍റകാചി. ഞാന്‍;ോല്ുപോയാല്‍ േിന്‍റന്ന പേട്ടായിന്‍റയ ഒന്നിനും ന്‍റകാള്ളില്ല,എല്ലാ മൂൈുംപോകും,േിന്‍റന്ന ന്‍റേട്ടന്ന് ഉറക്കം വരും. അവള്‍;അന്‍റതന്ന അങ്ങന്‍റന ഞാന്‍;അത് അങ്ങന്‍റനയാണ്,അത് പമാള്‍ക്ക് േിന്‍റന്ന മനസില്ാകും അവള്‍;ഇല്ല പേട്ടായി നുണ േറയുകായ,പേട്ടായുന്‍റട സാധനം എനിക്ക് തരാതിരിക്കാന്‍ േറഞ്ഞതപല്ല,എനിക്കും പവണം എന്നും േറഞ്ഞു അവള്‍ എന്‍റെ കണ്ണീര്‍ ഒല്ിപിച്ചിരുന്ന കുട്ടന്‍റന വായിക്കകതാക്കി ഊപാന്‍ തുടങ്ങി,ആ സമയം ഞാന്‍ അവന്‍റള കവച്ച് എന്‍റെ മുഖത്തിനു പനന്‍റര ഇരുത്തി എന്നിട്ട് ഞാന്‍ അവളുന്‍റട േൂറും തിന്നാന്‍ തുടങ്ങി,ആ സുഖത്തില്‍ അവളുന്‍റട ഊപല്ിന്‍റെ സ്േീൈും കൂടി,അപതാന്‍റട എന്‍റെ കുട്ടന്‍ ോല്‍ േുരത്തി.

http://www.newkambikathakal.com

12

Profile for kambi kathakal

Ekkili  

Ekkili  

Advertisement