Page 1

Matrikel 2008 Matrikkeli

Finsk-svenska handelskammaren • Suomalais-ruotsalainen kauppakamari


WÄRTSILÄ® är ett registrerat varumärke.

VART TREDJE FARTYG I VÄRLDEN DRIVS MED VÅR TEKNOLOGI. Orsaken är inte bara våra smått genialiska lösningar. Minst lika viktig är den underhållsservice som vi ansvarar för dygnet runt under fartygets hela livstid. Vi är 15 000 på Wärtsilä i hela världen som delar på det ansvaret. Vad betyder det för våra kunder? Jo, att de får mer valuta för pengarna. Oavsett om de har satsat i ett fartyg, ett kraftverk eller underhållservice. Läs gärna mer på wartsila.com.


Matrikel 2007 Matrikkeli 2007 Finsk-svenska handelskammaren Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Org.nr 802000-8879 Finsk-svenska handelskammarens Service AB VAT SE556159674201 Besöksadress - Käyntiosoite: Riddargatan 19, Stockholm Postadress - Postiosoite: Box 5432 SE-114 84 Stockholm Tel: +46 - 8 - 442 8860 Fax: +46 - 8 - 442 8861 kammaren@finsve.com www.finsve.com

Finsk-svenska handelskammarens medlemsmatrikel utkommer årligen och baserar sig på de uppgifter medlemsföretagen meddelat. Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin jäsenmatrikkeli julkaistaan kerran vuodessa ja sen tiedot perustuvat jäsenyritysten antamiin tietoihin. Produktion: Tuula Westling, FSHK Layout och repro: Gabriel Uggla AB, www.gabrieluggla.se Foto: Christina Roitto, FSHK Bilder från skärgården mellan Finland och Sverige Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna


Innehåll - Sisältö Gemenskap ger styrka Vahvuuksien kautta voittoon Risto Erjanti, VD, FSHK........................................................................................................ 6 Finsk-svenska handelskammaren - kontakter, information, konsultation Suomalais-ruotsalainen kauppakamari - yhteyksiä, tietoa, markkinaneuvontaa............................................................................. 9 Fullmäktige, styrelse, revisorer – Valtuusto, hallitus, tilintarkastajat.............................10 Personalen – Henkilökunta............................................................................................... 12 Medlemskap / Jäsenyys................................................................................................... 14 Stadgar / Säännöt............................................................................................................. 16 Den ekonomiska integrationen mellan Sverige och Finland Ambassadör Eva Walder-Brundin.................................................................................... 20 Ny svensk marknadsföringslag- på gott och ont Petter Rindforth, IT-jurist, marknadschef Groth & Co.................................................... 24 Ledarskapet i svenska företag ifrågasatt i ny stor nordisk undersökning Fredrik von Schantz, VD, MPS.......................................................................................... 26 Medlemmarna i Sverige - Jäsenet Ruotsissa................................................................. 30 Sökregister medlemmar i Sverige - Hakemisto jäsenet Ruotsissa.............................. 48 Medlemmarna i Finland - Jäsenet Suomessa................................................................ 52 Sökregister medlemmar i Finland - Hakemisto jäsenet Suomessa............................. 66 Informationskällor i Sverige – Tietolähteitä Ruotsissa................................................... 68 Informationskällor i Finland – Tietolähteitä Suomessa.................................................. 72

5


Gemenskap ger styrka Text: Risto Erjanti, verkställande direktör, Finsk-svenska handelskammaren

De ekonomiska relationerna mellan Finland och Sverige knöts officiellt för över 70 år sedan, då statsrådet J.K. Paasikivi egenhändigt skrev in sig som medlem i Finsk-svenska handelskammaren, som hade grundats i Stockholm. Många faktorer gjorde det lätt för näringslivet att samarbeta över Bottniska viken. Omvärlden ändrades snabbt då det kalla kriget tog slut. En hårdare konkurrens skapade ett behov av större och starkare enheter. Finland och Sverige hade en liknande industriell struktur. Båda hade sina ”nationella skatter”. Det var lätt för länderna att närma sig varandra tack vare en gemensam historia, kultur, grund för lagstiftning och värdegrund. Trots det har våra sätt att uttrycka oss utvecklats på olika sätt på grund av historiska händelser, vilket är den vanligaste orsaken till missuppfattningar i näringslivet. Den stora vågen av finska företagsköp i Sverige började på 1980-talet. Tidningspressen förfasade sig. Rubrikerna skrek ut: ”Se upp – finnarna anfaller”, ”Lillebror börjar bli stor”. Då märkte jag själv för första gången en känsla av ”i väntan på barbarerna österifrån”. Det största rabaldret uppstod då Nokia Data köpte Ericsson Data. Kalle Isokallio som skickades för att organisera affären var så långt från bilden av en typisk svensk direktör som man kan tänka sig. Men vad gick han och gjorde? Svetsade ihop företagen och sålde sedan helheten till ICL. Det var en beundransvärd prestation som belönades med att han blev verkställande direktör för Nokia. Händelsen skapade en benämning på en ledarskapsstil som ännu lever vidare i handelshögskolan i Stockholm. Management by perkele.

6

Den stora bankkrisen i Finland i början på 1990-talet ritade helt om landets bankkarta. Ingen finländare hade tidigare kunnat tänka sig att vara kund i en utländsk bank - och absolut inte i en svensk. Men nu föll ett flertal banker i Finland eller slukades upp av andra. Från Sverige red en ny bankängel in på arenan – Hans Dalborg charmade finländarna genom att prata finska som Mannerheim. Ett flertal svenska och nordiska banker etablerade sig och idag kan finländarna välja och vraka. Efter bankkrisen har det nästan dagligen skett företagsköp på båda sidor om Bottniska viken. Husfasaderna runt torget i S:t Michel påminner mycket om dem som kantar Mannerheimvägen i Helsingfors eller Stureplan i Stockholm. På de flesta skyltarna ståtar svenska företagsnamn. Det gäller antingen pengar eller konsumtionsvaror. Finländarna är inte lika synliga i Sverige eftersom de gärna köper produktionsenheter. De svenska företagen har utan tvekan utgjort den största utländska investerargruppen i Finland det senaste kvartseklet. Finländska företag har gjort nästan lika stora nettoinvesteringar i Sverige. Våra företagsliv är tätt sammankopplade. Den långa gemensamma historien för oss nära varandra. Genom att kombinera våra starka sidor har vi blivit slagkraftiga ute i världen.


Vahvuuksien kautta voittoon Teksti: Risto Erjanti, toimitusjohtaja, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

Taloussuhteita solmittiin virallisesti yli 70 vuotta sitten, kun valtioneuvos J.K. Paasikivi omin käsin kirjoitti jäseneksi liittymisensä Tukholmassa perustettuun Suomalais-ruotsalaiseen kauppakamariin. Monet seikat vaikuttivat yritysten helppoon yhteiseloon yli Pohjanlahden. Ympäristö muuttui nopeasti kylmän sodan loppuessa. Kasvaneen kilpailun myötä nousi tarve luoda isompia ja vahvempia yksikköjä. Suomen ja Ruotsin teollinen rakenne oli samankaltainen. Kummallakin oli ”kansallisia aarteita”. Maiden oli helppoa lähestyä toisiaan yhteisen historian, kulttuurin, lainsäädännön ja arvopohjan kautta. Arvopohjasta huolimatta tapa ilmaista asioita on kansojemme erilaisten historiallisten kohtaloitten kautta kehittynyt eri tavalla aiheuttaen useimmiten hankalimmat väärinymmärrykset yrityselämässä. Suomalaisten suuri yritysostoaalto Ruotsiin alkoi 1980luvulla. Ruotsin lehdistö kauhisteli. Otsikot kirkuivat: ”Se upp – finnarna anfaller/Varo - suomalaiset hyökkäävät”, ”Lillebror börjar bli stor/Pikkuveli alkaa kasvaa isoksi”. Itse tämän aallon myötä ensimmäisen kerran Ruotsissa kohtasin tunnelman ”i väntan på barbarerna österifrån/idän villejä odotellessa”. Eniten kohua aiheutti Nokia Datan Ericsson Datan osto. Sitä kun lähetettiin järjestelemään Kalle Isokallio. Hän oli mahdollisimman kaukana totunnaisen ruotsalaisen johtajan esikuvasta. Mutta mitä hän tekikään? Hitsasi yritykset yhteen ja möi sitten ICL:lle. Melkoisen ihailtava suoritus ja se palkittiinkin sitten Nokian toimitusjohtajuudella. Olen huomannut, että siitä on edelleenkin jäänyt Tukholman kauppakorkeakouluun elämään yksi johtamissuuntatyyppi: Management by perkele.

Suomen suuri pankkikriisi 1990-luvun alussa muutti Suomen pankkikarttaa perusteellisesti. Kukaan suomalainen ei voinut kuvitellakaan olevansa ulkomaisen pankin asiakas – eikä ainakaan ruotsalaisen. Mutta sitten moni Suomalainen pankki kaatui tai nieltiin. Ruotsista ratsasti uusi pankkienkeli – Hans Dalborg, joka hurmasi suomalaiset puhumalla suomea kuten Mannerheim. Useat ruotsalaiset ja pohjoismaiset pankit etabloituivat Suomeen. Nyt suomalaisilla on valinnan varaa. Pankkikriisin jälkeen yritysostot Pohjanlahden molemmin puolin ovat lähes päivittäisiä tapahtumia. Mikkelin torin reunalla talojen julkisivut näyttävät samanlaisilta kuin Mannerheimintiellä Helsingissä tai Stureplanilla Tukholmassa. Useimmat kyltit ovat ruotsalaisia yrityksiä. Yhteisenä piirteenä on joko raha tai kulutustavara. Suomalaiset ovat Ruotsissa vähemmän näkyviä, koska suomalaiset ostavat mielellään tuotannollisia yksiköitä. Ruotsalaiset yritykset ovat olleet ehdottomasti suurin ulkomainen sijoittajaryhmä Suomessa viimeisen neljännesvuosisadan aikana. Lähes saman verran ovat suomalaiset tehneet nettoinvestointeja Ruotsiin. Yrityselämämme on tiiviisti yhteen nivoutunut. Pitkä yhteinen historiamme tuo meitä lähelle. Yhteiset vahvuutemme tekevät meistä iskukykyisiä maailmalla.

7


Forum Finland 19 år i Sverige

Forum Finland (f.d. Finland Levererar) sprider information om Finland, finskt näringsliv och finsk kultur på svenska i Sverige. Tidningen utkommer med fyra temanummer om året. Under året 2008 är tidningens teman: • Arkitektur och bygge • Handeln mellan Finland och Sverige • Verkstadsindustri • Kultur för alla Med en upplaga på 15 000 exemplar når tidningen många beslutsfattare i Sverige. Distributionen riktar sig till aktörer på marknaden inom det aktuella temat. Vill du nå en viss målgrupp i Sverige? Då är Forum Finland rätt kanal för annonsering! Läs senaste tidningen på www.finsve.com

8


Finsk-svenska handelskammaren

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

- kontakter, information, konsultation

- yhteyksiä, tietoa, markkinaneuvontaa

Finsk-svenska handelskammaren är Finlands officiella handelsrepresentation i Sverige, vars uppgift är att främja internationalisering, sprida nyttig information för företag om finska och svenska marknaden samt fungera som nätverk för kontakter och erfarenhetsutbyte för våra 400 medlemsföretag. Vi har ett nära samarbete med näringslivscentralerna i Finland, Finpro och andra aktörer som är aktiva inom branschen, såsom Invest in Finland, som nu även har en egen representant på vårt kontor i Stockholm.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari on Suomen virallinen kaupallinen edustusto Ruotsissa, jonka tehtävänä on edistää yritysten kansainvälistymistä, jakaa yrityksiä hyödyntävää tietoa Ruotsin ja Suomen markkinoista sekä toimia 400 jäsenyritystemme yhteydenpito- ja kokemuksenvaihtoverkostona. Toimimme läheisessä yhteistyössä TE-keskusten, Finpron ja muiden alan toimijoiden kanssa samoin kuin Invest in Finlandin kanssa, jolla on nykyään oma edustaja konttorillamme Tukholmassa.

Vår huvuduppgift är att hjälpa små och medelstora företag i alla frågor relaterade till den svenska marknaden. Vi fungerar som strategikonsulter i etableringsprocessen och i de olika skedena för att få igång exporten. Vi utför marknadsundersökningsuppdrag och konkurrensanalyser. Vi hjälper till även i mindre ärenden gällande den svenska marknaden. Vi har en bred och lång erfarenhet av små och medelstora företags internationalisering samt kunskap om den lokala svenska marknaden och den svenska affärskulturen. Till vår verksamhet hör även internationaliseringsprojekt med statsbidrag, där en grupp företag från en viss bransch deltar i gemensamma marknadsföringsevenemang. Vi administrerar även exportnätverk där en grupp företag inom samma bransch från Finland bearbetar den svenska marknaden tillsammans med en gemensam exportchef.

Päätehtävänämme on suomalaisten pk-yritysten auttaminen kaikissa Ruotsin markkinoihin liittyvässä kysymyksissä. Toimimme strategiakonsultteina etabloitumisprosessin ja viennin aloittamisen eri vaiheissa, suoritamme toimeksiantoina markkinaselvityksiä ja kilpailuanalyysejä sekä annamme apua pienemmissäkin Ruotsin markkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Meillä on laaja ja pitkä kokemus suomalaisten pk-yritysten kansainvälistämisestä sekä paikallista osaamista Ruotsin markkinoista ja liiketoimintatavoista.  Toimintaamme kuuluvat myös valtionavun piiriin kuuluvat kansainvälistymisprojektit, joissa ryhmä samalla alalla toimivia yrityksiä osallistuu yhteisiin markkinointitapahtumiin. Hallinnoimme lisäksi vientirenkaita, joissa ryhmä suomalaisia saman alan yrityksiä työstää ruotsalaisia markkinoita yhteisen vientijohtajan kanssa.

Vi arbetar för att utveckla och fördjupa de bilaterala handelsförbindelserna mellan Finland och Sverige samt skapa positiva nätverk mellan näringsliv och myndigheter. Vi erbjuder media möjligheten att få så bred kunskap som möjligt om finskt näringsliv. Vi håller föredrag både i Finland och Sverige och ger ut tidningen Forum Finland.

Teemme työtä kehittääksemme ja syventääksemme kahdenvälisiä kauppasuhteita Suomen ja Ruotsin välillä sekä luomme myönteisiä verkostoja elinkeinoelämän ja viranomaisten välille. Tiedotusvälineille tarjoamme mahdollisuuksia saada mahdollisimman laajasti tietoa Suomen elinkeinoelämästä. Pidämme esitelmätilaisuuksia sekä Suomessa että Ruotsissa ja julkaisemme Forum Finland – lehteä. 

9


Fullmäktige - Valtuusto Ordförande

Vice ordförande

Vice ordförande

Styrelseordförande Jacob Wallenberg Investor AB

Bergsråd, styrelseordförande Stig Gustavson KCI Konecranes International Oyj Abp

Minister, styrelseordförande Christoffer Taxell Finnair Oyj

Ledamöter (Sverige): Styrelseordförande Carl-Johan Bonnier Bonnier AB Styrelseordförande Hans Dalborg Nordea Bank AB (publ) Arbetande styrelseordförande Peje Emilsson Kreab Group Styrelseledamot Jorma Halonen ASSA ABLOY AB VD Conni Jonsson EQT Partners AB VD, koncernchef Lars G Josefsson Vattenfall AB Styrelseordförande Hans Larsson Handelsbanken AB (Publ) VD Jörgen Lindegaard ISS A/S Styrelseordförande Bernt Magnusson Kwintet AB Styrelseordförande Sverker Martin-Löf SSAB Svenskt Stål AB Senior Partner Roland Nilsson Accent Equity Partners AB Arbetande styrelseordförande Björn Savén IK Investment Partners AB Styrelseordförande Melker Schörling Securitas AB VD, koncernchef Carl-Henrik Svanberg Telefon AB LM Ericsson Styrelseordförande Michael Treschow Telefon AB LM Ericsson

Ledamöter (Finland): Styrelseordförande Berndt Brunow Lemminkäinen Oyj Bergsråd, koncernchef Ole Johansson Wärtsilä Oyj Abp VD, koncernchef Jouko Karvinen Stora Enso Oyj Abp Bergsråd, styrelseordförande Lasse Kurkilahti REACHLaw Oy Styrelseordförande Antti Lagerroos Wärtsilä Oyj Abp Direktör Matti Lehti TietoEnator Oyj VD Mikael Lilius Fortum Oyj VD Mikael Mäkinen Cargotec Oyj Styrelseordförande Matti Packalén John Nurminen Oy VD Gretel Ramsay Tammet Oy Bergsråd, VD Juha Rantanen Outokumpu Oyj Direktör Veli Sundbäck Nokia Oyj Bergsråd, VD Sakari Tamminen Rautaruukki Oyj Bergsråd, styrelseordförande Jukka Viinanen Rautaruukki Oyj Koncernchef Björn Wahlroos Sampo Oyj

Ledamöter (andra): Enligt stadgarna är Finlands ambassadör i Sverige (Alec Aalto) hedersordförande och Sveriges ambassadör i Finland (Eva Walder-Brundin) hedersledamot.

Valda hedersledamöter är Curt G Olsson, ordförande för styrelsen 1982-1986, ordförande för fullmäktige 1986-1996 Sture Lindmark, ordförande för styrelsen 1986-1998 Bo Berggren, ordförande för fullmäktige 1996-2000

10


Styrelsen - Hallitus

På bilden från vänster: Karsten Slotte, Jörgen Johansson, Lars G Nordström, Anri Halonen, Risto Erjanti, Tommy Ekholm, Henrik Räihä, Rolf Ramm-Schmidt

Ordförande

Övriga ledamöter:

Revisorer:

Direktör, styrelseledamot Lars G Nordström Nordea Bank AB (publ) Vice ordförande Avdelningschef Henrik Räihä Arbets- och näringsministeriet i Finland

Advokat Tommy Ekholm Advokatfirman Tommy Ekholm AB

Auktoriserad revisor Hannu Harju

Vice ordförande Ledande expert Ralf Ramm-Schmidt Finlands Näringsliv

Direktör Anri Halonen Finpro rf Styrelseordförande Jörgen Johansson Menigo AB VD, koncernchef Karsten Slotte Karl Fazer Oy Ab

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (revisor) CGR revisor Roger Rejström Ernst & Young Oy Ab (revisor) Auktoriserad revisor Inger Lundholm Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (revisorsuppleant) CGR revisor Rabbe Nevalainen Ernst & Young Oy Ab (revisorsuppleant) 11


Personalen – Henkilökunta

Risto Erjanti, verkställande direktör Direkttelefon: +46 8 442 88 65 Direkt fax: +46 8 50 31 68 68 risto.erjanti@finsk-svenska.com elektronik och telekommunikation grafisk industri kemisk industri metall- och verkstadsindustri processindustri Invest in Finland: Information and Communications Technology, Trade and Services - Real Estate

Marja Kahra, marknadskonsult Direkttelefon: +46 8 442 88 70 marja.kahra@finsk-svenska.com informationsteknik livsmedel möbler och inredning bioteknik förpackningar välfärdsprodukter

Anne Masalin, marknadskonsult Direkttelefon: +46 8 442 88 63 anne.masalin@finsk-svenska.com textil- och konfektionsindustrin presentartiklar sport och fritid övriga konsumtionsvaror Invest in Finland: Trade and Services - Retail Trade

12


Clas Juthas, marknadskonsult Direkttelefon: +46 8 442 88 73 clas.juthas@finsk-svenska.com exportsamarbete partnerskapsprojekt infrastruktur tjänster specialprojekt Invest in Finland: Environmental Technology and Services, Forest Cluster - Wood Construction

Markku Sirviö, kamrer Direkttelefon: +46 8 442 88 71 markku.sirvio@finsk-svenska.com ekonomi, fakturering momsåterbetalningstjänst juridiska frågor

Christina Roitto, informatör Direkttelefon: +46 8 442 88 72 christina.roitto@finsk-svenska.com redaktion Forum Finland hemsideredaktion medlemsinformation offentlig information

Tuula Westling, marknadssekreterare Direkttelefon: +46 8 442 88 68 tuula.westling@finsk-svenska.com reception, telefonväxel medlemsregister, matrikel, evenemang Forum Finland, annonsförsäljning

13


Medlemskap Genom växelverkan mellan våra medlemmar och deras intressegrupper har Finsk-svenska handelskammarens medlemmar tillträde till ett unikt nätverk av kunskap och inflytande med tanke på bägge länders affärs- och näringsliv. Våra medlemmar träffas vid flera evenemang under året: FinnClub-träffarna ordnas ca 6-7 gånger om året. På träffarna fungerar något av våra medlemsföretag som värd och presenterar ny information inom sin bransch samt sin egen verksamhet. Träffarna är oftast lunchevenemang. Vår- och Höstlunchen gästas av en inflytelserik person inom näringslivet, som håller föredrag om sitt specialområde. Föredragshållaren bjuds oftast in från Finland. Även journalister bjuds in för att informationen skall spridas till större kretsar. Julträffen är ett uppskattat och populärt evenemang i lättare ton. Våra medlemmar får möjligheten att diskutera sinsemellan och knyta nya kontakter till tonerna av livemusik, finsk mat och dryck. I våra medlemstjänster ingår bl.a.: Medlemsbrevet, som publiceras på vår hemsida i månadsskiften, informerar om kommande aktiviteter, rapporterar om våra senaste evenemang och andra intressanta händelser. Vi publicerar information om näringslivet i Finland och Sverige. Våra medlemmar har möjligheten att informera om

sin egen verksamhet gratis i form av en annonsbilaga. Forum Finland är vår tidning som har syftet att presentera Finland, finskt näringsliv samt framgångsrika och intressanta finska företag på svenska åt läsarkretsen i Sverige. Tidningen publiceras med fyra temanummer per år. Den delas ut varje gång i 15 000 exemplar till målgruppen av det aktuella temat och naturligtvis till våra medlemmar. Tidningen fungerar även som ett forum för att hitta samarbetspartners i Sverige. Medlemsmatrikeln utkommer en gång om året. Förutom att våra medlemmar presenteras med kontaktuppgifter samt en kort verksamhetsbeskrivning innehåller matrikeln aktuella artiklar som berör alla våra medlemmar t.ex. om lagstiftning och redovisning. www.finsve.com är vår hemsida som i genomsnitt 8500 besökare hittade varje månad år 2007.

Förfrågningar eller förslag - vi står till tjänst! Finsk-svenska handelskammaren

Boka vårt konferensrum gratis för 1-2 h Rummet lämpar sig bra för kundmöten så väl som seminarier med upp till 30 deltagare. Konferensrummet kan även bokas för halvdag eller heldag för 1000 kr respektive 2000 kr. Utrustning i konferensrummet: • OH-projektor ingår i priset • Internetanslutning ingår i priset • Videoprojektor, videospelare (TV) 800 kr • PC med utrustning 800 kr

14

Som medlem i Finsk-svenska handelskammaren är det gratis att boka konferensrummet för ett par timmar i våra lokaler på Riddargatan 19.


Jäsenyys Jäsentemme ja heidän sidosryhmiensä vuorovaikutuksen kautta Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin jäsenillä on pääsy molempien maiden liike- ja elinkeinoelämän ainutlaatuiseen tieto- ja vaikuttamisverkostoon. Jäsenillämme on mahdollisuus tavata toisiaan useamman kerran vuodessa: FinnClub-tapaamisia järjestetään noin 6-7 kertaa vuodessa. Tapaamisessa joku jäsenistämme toimii isäntänä esitellen uutta tietoa edustamaltaan toimialalta ja omaa toimintaansa. Tapaamiset ovat yleensä lounastapaamisia. Kevät- ja Syyslounaalle kutsutaan vieraileviksi lounaspuhujiksi elinkeinoelämän vaikuttajia yleensä Suomesta. Lounaalle kutsutaan mukaan lehdistöä tiedon jakamiseksi laajemmille piireille. Joulutapaaminen on arvostettu ja suosittu tapahtuma kevyemmissä merkeissä. Jäsenemme saavat mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja luoda uusia kontakteja elävän musiikin, suomalaisen ruuan ja juoman vauhdittamana.  Jäsenpalveluihimme kuuluvat mm: Jäsentiedote, joka julkaistaan kotisivuillamme kuunvaihteessa, tiedottaa tulevista tapahtumista, raportoi tilaisuuksistamme ja muista mielenkiintoisista tapahtumista. Jäsenillämme on mahdollisuus julkaista ilmaiseksi mainosliitteen omasta yrityksestään. 

Forum Finland on lehtemme, jossa esitellään Suomea, suomalaista elinkeinoelämää sekä suomalaisia menestyviä ja mielenkiintoisia yrityksiä ruotsalaiselle lukijakunnalle ruotsiksi. Lehti julkaistaan neljänä teemanumerona vuodessa. Se jaetaan joka kerta erikseen aiheen valitulle kohderyhmälle noin 15 000 kappaleen painoksena sekä luonnollisesti jäsenillemme. Lehti toimii myös foorumina etsiä yhteistyökumppaneita Ruotsista. Jäsenmatrikkelimme ilmestyy kerran vuodessa. Jäsenten yhteystietojen ja lyhyen toimintakuvauksen lisäksi matrikkeli sisältää ajankohtaisia kaikkia jäseniämme hyödyttäviä artikkeleita mm. koskien lainsäädäntöä ja tilintarkastusta. www.finsve.com on kotisivumme, jonka keskimäärin 8500 kävijää löysi kuukausittain vuonna 2007.

Tiedusteluja tai ehdotuksia Suomalais-ruotsalainen kauppakamari palveluksessanne!

15


Stadgar Stadgar för Finsk-svenska handelskammaren godkända av årsmötet den 2 juni 2006. 1§

Handelskammaren, vars firma är Finsk-svenska handelskammaren, har till ändamål att främja ekonomiska och industriella förbindelser mellan Finland och Sverige med tyngdpunkt på främjandet av finländsk export till Sverige. Handelskammaren, som har sitt säte i Stockholm, är ideell förening. Den är underkastad svensk lag. Handelskammarens verksamhet är opolitisk.

Årsbetalande medlem erlägger inom en månad efter fakturans datum till Handelskammaren per kalenderår en avgift vars storlek fastställs av årsmötet för följande verksamhetsår. Årsbetalande medlem som ansluter sig till Handelskammaren efter den 1 juli erlägger endast halv avgift för det första året. Genom ansökan om medlemskap förbinder sig den som antages till medlem att erlägga årlig medlemsavgift. Årsbetalande medlem som önskar bli befriad från skyldighet att erlägga årsavgift för påföljande år skall skriftligen till Handelskammaren anmäla sitt utträde före den 30 september. Utträde ur Handelskammaren kan blott ske vid slutet av ett verksamhetsår. Handelskammarens styrelse äger rätt att utesluta medlem som ej betalt medlemsavgift.

2§ För fullgörandet av sitt ändamål förmedlar Handelskammaren kontakter mellan export- och importkretsar i Finland och i Sverige, står företag och andra intresserade i de båda länderna till tjänst med information och rådgivning, införskaffar statistiska och andra uppgifter om det ömsesidiga handelsutbytet och marknadsläget, genomför marknadsundersökningar och exportfrämjande aktiviteter i Sverige, utövar kommersiell informationsverksamhet beträffande marknadsförhållandena i de båda länderna bl a genom att sprida publikationer och cirkulär samt anordna konferenser och möten för främjande av de ömsesidiga handelsrelationerna. I det exportfrämjande arbetet på Sverige samråder Handelskammaren med Finpro rf. Handelskammaren kan för att genomföra vissa uppgifter bilda och driva ett servicebolag.

3§ Handelskammaren består av hedersledamöter, ständiga medlemmar och årsbetalande medlemmar. Finlands ambassadör i Sverige och Sveriges ambassadör i Finland är självskrivna hedersledamöter. Den förstnämnde är tillika Handelskammarens hedersordförande. Därjämte kan andra personer, som gjort förtjänstfulla insatser för utvecklingen av handelsförbindelserna mellan Finland och Sverige, utses till hedersledamöter. Sådana hedersledamöter väljes på Handelskammarens årsmöte på förslag av styrelsen.

4§ Till ständiga medlemmar och årsbetalande medlemmar må antagas enskilda personer, företag och organisationer, vilka i Finland eller i Sverige bedriver handel, industri, sjöfart, bank- och försäkringsverksamhet eller annan därmed jämförlig näringsverksamhet ävensom andra personer, företag eller organisationer, vilka hyser intresse för Handelskammarens syften. På styrelsen ankommer att behandla ansökningar om medlemskap.

16

6§ Handelskammarens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret såvida ej styrelsen annorlunda bestämmer.

7§ Handelskammarens organ är årsmötet, extra sammanträde för visst ärende, fullmäktige och styrelse. Årsmötet utser fullmäktige och revisorer. Fullmäktige utser styrelse. Styrelsen utser verkställande direktör. Inom Handelskammaren finns ett sekretariat. Styrelsen fastställer sekretariatets organisation och uppgifter.

8§ Handelskammaren håller årsmöte före utgången av maj månad samt extra sammanträde, då styrelsen så beslutar eller då minst tjugofem medlemmar skriftligen anhåller därom för visst ärende. Tid och plats för Handelskammarens sammanträden bestämmes av styrelsen. Kallelse till sammanträde skall tillställas samtliga medlemmar minst fjorton dagar före sammanträdet. I kallelsen skall angivas de ärenden, som skall upptagas till behandling på sammanträdet. Envar medlem äger rätt att inlämna motion till årsmöte eller till extra sammanträde vari medlem kan ta upp fråga som ligger inom Handelskammarens verksamhetsområde. Motion


skall göras skriftligen och inlämnas till styrelsen minst en månad före det sammanträde vid vilket ärendet önskas behandlat. Vid sammanträde må avgörande beslut icke fattas i andra ärenden än dem, som angivits i kallelsen. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 1. val av mötesordförande, 2. val av en eller två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet från årsmötet, 3. mötets stadgeenlighet och beslutsförhet, 4. styrelsens berättelse över Handelskammarens verksamhet och ekonomiska förvaltning under föregående år, 5. revisorernas berättelse och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning, 6. fastställande av antalet ledamöter i fullmäktige, 7. val av ordförande, två viceordförande och övriga ledamöter i fullmäktige, samt två revisorer och två revisorssuppleanter, 8. av styrelsen beredda ärenden som hänskjutits till årsmötet, 9. fastställande av årsavgift.

9§ Omröstning vid Handelskammarens sammanträden sker öppet. Det beslut, varom flertalet enat sig, gäller. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Val förrättas, om yrkande därom framställes, med slutna sedlar, och vid lika röstetal sker lottning. Vid omröstning äger varje medlem en röst. Aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, handelsbolag, kommanditbolag och förening för ekonomisk verksamhet företrädes av en person som äger teckna firman. Rösträtt må icke utövas av den, för vilken årsavgift ej erlagts. På Handelskammarens sammanträden kan frånvarande medlemmar rösta genom fullmakt, som innehavs av vid sammanträdet närvarande medlem i Handelskammaren. Dock äger en och samma medlem rätt att rösta för högst fem frånvarande. Handelskammaren är beslutför, då minst 15 medlemmar är närvarande eller företrädda.

10 § Handelskammarens fullmäktige består av ordförande, två viceordföranden samt minst tio övriga ledamöter. Ordföranden och samtliga övriga ledamöter väljes för två år i sänder vid årsmötet. Avgående ledamot kan återväljas. Fullmäktige är beslutföra när minst hälften av ledamöterna, däribland antingen ordföranden eller en av viceordförandena är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, dock så att vid val lottning skall ske. Fullmäktige fastställer de allmänna riktlinjerna för Handelskammarens verksamhet. Fullmäktige sammanträder årligen omedelbart efter årsmötet och utser därvid ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. I övrigt sammanträder fullmäktige på kallelse av ordföranden. Kallelse skall avsändas senast 14 dagar före sammanträdet.

11 § Handelskammarens styrelse består av ordförande, två viceordföranden samt fyra övriga ledamöter. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljes årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsmöte. Avgående ledamot kan återväljas. Styrelsen väljer inom sig viceordförande och skattemästare. Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter, däribland antingen ordföranden eller en av viceordförandena är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, dock så att vid val lottning skall ske. Styrelsen svarar för Handelskammarens organisation och förvaltningen av Handelskammarens angelägenheter. Styrelsen utser och anställer Handelskammarens verkställande direktör att handla den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Övrig personal anställes av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. I frågor av större vidd eller av särskild, principiell betydelse skall styrelsen samråda med fullmäktiges ordförande. Styrelsen skall årligen avge berättelse över Handelskammarens verksamhet, senast fyra månader efter verksamhetsårets utgång. Styrelsens berättelse jämte bokslut skall inom samma tid överlämnas till revisorerna. Kallelse till styrelsesammanträde skall avsändas senast 14 dagar före sammanträdet. I särskilt brådskande fall må ordföranden låta avsända kallelse senast 6 dagar före sammanträdet.

12 § För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer, varav en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav en skall vara likaledes auktoriserad revisor. Revisorerna skall till årsmötet avlämna revisionsberättelse innehållande till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

13 § Ändring av dessa stadgar förutsätter, att beslut härom fattats vid två på varandra följande handelskammarsammanträden, av vilka minst ett ordinarie årsmöte, samt att besluten vid båda sammanträdena biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

14 § En upplösning av Handelskammaren kan ske endast om beslut härom fattats vid två på varandra följande handelskammarsammanträden, av vilka minst ett ordinarie årsmöte samt att besluten vid båda sammanträdena biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

15 § I händelse av Handelskammarens upplösning, skall dess nettobehållning lämnas till förmån för Finska staten.

17


Säännöt Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 2. päivänä kesäkuuta 2006 pidetyn varsinaisen vuosikokouksen vahvistamat säännöt. 1§

Kauppakamarin, jonka toiminimi on Suomalais-ruotsalainen kauppakamari/Finsk-svenska handelskammaren, päämääränä on Suomen ja Ruotsin välisten kaupallisten ja teollisten yhteyksien ja erityisesti Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen. Kauppakamari, jonka kotipaikka on Tukholma, on aatteellinen yhdistys. Se toimii Ruotsin lain alaisena. Kauppakamarin toiminta on luonteeltaan epäpoliittista.

Kauppakamarin toimintavuosi on kalenterivuosi, ellei sen hallitus toisin määrää.

2§ Päämääränsä saavuttamiseksi Kauppakamari välittää yhteyksiä Suomen ja Ruotsin vienti- ja tuontipiirien välillä, palvelee molempien maiden yrityksiä ja muita näiden maiden välisestä kaupasta kiinnostuneita tiedottamalla ja antamalla neuvoja sekä hankkimalla tilasto- ja muita kauppavaihtoa ja markkinaolosuhteita koskevia tietoja, tekemällä markkinatutkimuksia Ruotsissa, ja harjoittamalla molempien maiden markkinaolosuhteita koskevaa kaupallista tiedotustoimintaa mm. levittämällä julkaisuja ja kiertokirjeitä sekä järjestämällä konferensseja ja kokouksia molemminpuolisten kauppasuhteiden edistämiseksi. Vienninedistäminen tapahtuu yhteistyössä Finpro ry:n kanssa. Kauppakamariin voidaan tarpeen vaatiessa liittää palveluyhtiö.

Kauppakamarin hallintoelimet ovat vuosikokous, ylimääräinen, tiettyä asiaa varten kokoon kutsuttu kokous, valtuusto ja hallitus. Vuosikokous nimittää valtuuston ja tilintarkastajat. Valtuusto nimittää hallituksen. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Kauppakamarissa toimii sihteeristö. Hallitus vahvistaa sihteeristön organisaation ja tehtävät.

Kauppakamarin muodostavat kunniajäsenet, ainaisjäsenet ja vuosittain maksavat jäsenet. Suomen Ruotsin-suurlähettiläs ja Ruotsin Suomen-suurlähettiläs ovat itseoikeutettuja kunniajäseniä. Ensin mainittu on samalla Kauppakamarin kunniapuheenjohtaja. Lisäksi voidaan myös muita Suomen ja Ruotsin välisten kauppasuhteiden kehittämisessä ansioituneita henkilöitä nimittää Kauppakamarin kunniajäseniksi. Kunniajäsenet valitaan hallituksen ehdotuksesta Kauppakamarin vuosikokouksessa.

Kauppakamari pitää vuosikokouksen ennen toukokuun loppua sekä ylimääräisen kokouksen, kun hallitus niin päättää tai milloin vähintään kaksikymmentäviisi jäsentä sellaista kirjallisesti anoo tietyn asian käsittelyä varten. Hallitus päättää Kauppakamarin kokousten ajasta ja paikasta. Kokouskutsu on toimitettava kaikille jäsenille vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsittelyyn. Kullakin jäsenellä on oikeus tehdä vuosikokoukselle tai ylimääräiselle kokoukselle esityksiä Kauppakamarin toiminnan piiriin kuuluvissa kysymyksissä. Esitys on jätettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kokousta, jossa asia toivotaan käsiteltäväksi. Kokouksessa älköön ratkaisevia päätöksiä tehtäkö muissa kuin kokouskutsussa mainituissa asioissa. Vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:

1. kokouksen puheenjohtajan valitseminen,

Ainaisjäseniksi ja vuosittain maksaviksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityishenkilöitä, yrityksiä ja järjestöjä, jotka Suomessa tai Ruotsissa harjoittavat kauppaa, teollisuutta, merenkulkua, pankki- ja vakuutustoimintaa tai muuta näihin verrattavaa elinkeinotoimintaa, niin myös muita henkilöitä, yrityksiä tai järjestöjä, jotka osoittavat kiinnostusta Kauppakamarin tarkoitusperiä kohtaan. Hallituksen tulee käsitellä jäsenanomukset.

5§ Vuosittain maksava jäsen maksaa Kauppakamarille kuukauden kuluessa laskun päivämäärästä kalenterivuotta koskevan maksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jäsen, joka liittyy Kauppakamariin heinäkuun 1. päivän jälkeen, maksaa liittymisvuoden jäsenmaksusta vain puolet. Anoessaan jäsenyyttä sitoutuu se, joka hyväksytään jäseneksi, maksamaan vuotuisen jäsenmaksun. Vuosimaksun maksavan jäsenen, joka haluaa vapautua seuraavaa vuotta koskevasta maksuvelvollisuudesta, tulee kirjallisesti ilmoittaa eroamisestaan ennen syyskuun 30. päivää. Eroaminen Kauppakamarin jäsenyydestä voi tapahtua ainoastaan toimintavuoden lopussa. Kauppakamarin hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua.

18

2. yhden tai kahden henkilön valitseminen puheenjohtajan ohella tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan, 3. kokouksen sääntöjenmukaisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, 4. hallituksen kertomus Kauppakamarin toiminnasta ja taloushallinnosta kuluneen vuoden aikana, 5. tilintarkastajien kertomus ja kuluneen vuoden hallintoa koskevan vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle, 6. valtuuston jäsenten lukumäärän vahvistaminen, 7. valtuuston puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen, 8. hallituksen valmistelemat, vuosikokouksen käsiteltäviksi siirretyt asiat, 9. vuosimaksun suuruuden määrääminen.


9§ Äänestys tapahtuu Kauppakamarin kokouksessa avoimesti. Enemmistön päätös tulee voimaan. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Jos niin vaaditaan, voidaan äänestys suorittaa suljetuin lipuin, äänten mennessä tasan suoritetaan arvonta. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Osakeyhtiötä, keskinäistä vakuutusyhtiötä, kauppa- ja kommandiittiyhtiötä ja yhdistystä edustakoon henkilö, jolla on toiminimen kirjoitusoikeus. Äänioikeutta älköön käyttäkö jäsen, jonka osalta vuosimaksua ei ole suoritettu. Poissaoleva jäsen voi Kauppakamarin kokouksessa äänestää läsnä olevalle jäsenelle annetulla valtakirjalla. Yksi ja sama jäsen on kuitenkin oikeutettu äänestämään korkeintaan viiden poissaolevan jäsenen puolesta. Kauppakamari on päätösvaltainen, kun vähintään 15 jäsentä on läsnä tai edustettuina.

10 § Kauppakamarin valtuuston muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään kymmenen muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja kaikki muut jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Eroava jäsen voidaan valita uudelleen. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, näiden joukossa joko puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, kuitenkin niin, että vaalin ollessa kyseessä ratkaisee arpa. Valtuusto määrittelee Kauppakamarin toiminnan yleiset suuntaviivat. Valtuusto kokoontuu vuosittain välittömästi vuosikokouksen jälkeen ja valitsee silloin hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Muutoin valtuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

11 § Kauppakamarin hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä neljä muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan seuraavan vuosikokouksen loppuun asti. Eroava jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajat ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä, näiden joukossa puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, kuitenkin niin, että vaalin ollessa kyseessä ratkaisee arpa. Hallitus vastaa Kauppakamarin organisaatiosta ja Kauppakamarin asioiden hoidosta. Hallitus palkkaa ja nimittää Kauppakamarin toimitusjohtajan hoitamaan Kauppakamarin juoksevia asioita hallituksen ilmoittamien suuntaviivojen ja ohjeiden mukaan. Muun henkilökunnan palkkaa toimitusjohtaja neuvoteltuaan hallituksen puheenjohtajan kanssa. Kauaskantoisis-

sa tai erityisissä, periaatteellisesti merkittävissä kysymyksissä tulee hallituksen neuvotella valtuuston puheenjohtajan kanssa. Hallituksen tulee vuosittain antaa toimintakertomus viimeistään neljän kuukauden kuluttua toimintavuoden päättymisestä. Hallituksen kertomus sekä tilinpäätös tulee saman ajan kuluessa jättää tilintarkastajille. Kutsu hallituksen kokoukseen tulee lähettää viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Erittäin kiireellisessä tapauksessa voi puheenjohtaja antaa lähettää kutsun viimeistään 6 päivää ennen kokousta.

12 § Hallituksen hallinnon ja varainhoidon tarkastamiseksi nimitetään vuosikokouksessa kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla valantehnyt, sekä kaksi varatilintarkastajaa, joista niinikään toinen on valantehnyt tilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee jättää vuosikokoukselle tilintarkastuskertomus, jossa vastuuvapauden myöntämistä joko puolletaan tai ehdotetaan evättäväksi.

13 § Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutoksesta päätetään kahdessa peräkkäisessä Kauppakamarin kokouksessa, joista ainakin toinen on varsinainen vuosikokous, ja että muutosta kummassakin kokouksessa on tukenut ainakin kaksi kolmasosaa äänestäneistä.

14 § Kauppakamari voidaan purkaa ainoastaan, jos purkamista koskeva päätös on tehty kahdessa peräkkäisessä Kauppakamarin kokouksessa, joista vähintään toinen on varsinainen vuosikokous, ja jos päätöstä kummassakin kokouksessa on tukenut vähintään kolme neljäsosaa äänestäneistä.

15 § Kauppakamarin purkautuessa on sen netto-omaisuus jaettava Suomen valtion hyväksi.

19


Den ekonomiska integrationen mellan Sverige och Finland Text: Ambassadör Eva Walder-Brundin

I både Sverige och Finland uppmärksammar vi i år och nästa år Märkesåret 1809. Då avslutades en över 600-årig riksgemenskap med rötter i nordisk medeltid. En lång period då Sverige och Finland växte fram som en ekonomi.

När finsk-svenska handelskammaren grundades på 1930talet rådde ännu obalans i vår handel. Företag som Ericsson, Electrolux, Asea och Volvo hade redan börjat sin erövring av världsmarknaden och även etablerat sig i Finland, medan finska företag var i stort sett okända på den svenska marknaden. Men trots olika utvecklingar, och att skillnaderna mellan länderna tidvis varit stora, så är våra ekonomier i dag i stort på samma nivå och något av föredömen inom modernitet, innovationsförmåga och teknologi. Samtidigt som svensk och finsk ekonomi fortfarande står relativt stark, präglas den internationella ekonomin av större osäkerhet. I – och utanför – Europa blåser protektionistiska vindar. Det kan därför vara bra att påminna om att handel har byggt och fortfarande bygger vårt välstånd. Sverige och Finland är båda små ekonomier globalt sett, och vi är beroende av en stark utrikeshandel och öppna marknader. Vi delar synen på frihandel som ett oerhört viktigt medel för ökat välstånd och sysselsättning. Inom EU arbetar vi gemensamt för undanröjande av handelshinder och en öppnare och mer konkurrensinriktad handelspolitik. Att underlätta för små och medelstora företag att handla med omvärlden är en viktig uppgift för den svenska regeringen. De flesta länder bedriver handel i första hand i sitt närområde och med sina grannar. Sverige är inget undantag, inte heller Finland. Vår viktigaste handelspartner är Tyskland. De nordiska ländernas marknader är ofta första steget i en internationell expansion för de mindre företagen. Danmark, Norge och Finland tillhör våra sex största handelspartners. Språkligt, kulturellt, geografiskt och lagtekniskt står vi varandra nära. Våra marknader är förutsägbara. Genom att prioritera konkurrenskraftfrågorna under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet i år vill Sverige ytterligare fördjupa samarbetet med våra nordiska grannar på det ekonomiska området.

20

ibland varför de andra nordiska grannarna, Norge och Danmark, placerar sig högre i statistiken. De strukturella skillnaderna mellan Sverige och Finland har i det närmaste försvunnit, inte minst som resultat av det intensiva och mångåriga affärssamarbetet. Detta har inte minskat vikten av handeln men ändrat dess betydelse och innehåll. Vi exporterar och importerar i allt större utsträckning inom samma sektorer. Det finns alltså utrymme för sund konkurrens. Näringslivet i våra länder är ju såväl viktiga partners som starka konkurrenter inom flera grenar av näringslivet, vilket är hälsosamt för stärkandet av vår internationella konkurrenskraft. Våra näringsliv kan sporra varandra till nya framgångar och en fråga att fundera över är om Nokia hade varit lika framgångsrikt utan konkurrensen från Ericsson? Liksom en Finnkamp, eller varför inte en hockeymatch, kan sådan konkurrens ge resultat utöver det förväntade. Missförstå mig dock rätt här. Jag vill inte uppmuntra till alltför mycket av landskampstänkande, men jag tror på konkurrens, men däremot inte på överdriven nationalism. Att Finland ses som en viktig partner vittnar inte minst den långtgående integrationen mellan våra näringsliv om. Det är en integration som torde sakna motstycke i bredd, djup och hastighet – även i Norden. Handeln mellan Sverige och Finland håller på att förändras från renodlad export/import till mer av ekonomiskt samarbete. Företag söker samarbetspartners för att stärka sin konkurrenskraft på den internationella marknaden. Ett första steg i utvecklingen är ofta att inleda samarbete med företag i grannlandet.

Handeln mellan Sverige och Finland utgör en stor del av respektive lands totala handelsutbyte. Sverige förblir en av Finlands absolut tyngsta handelspartners. Med drygt tio procent av exporten är Sverige tvåa bland exportmarknaderna och nummer tre bland importländerna.

Utländska investeringar skapar nya affärsmöjligheter, tillför ny kompetens och utökar utbytet av teknik och tekniskt kunnande. Finland är det land där svenskt näringsliv har investerat störst summor. Över hälften av alla utländska investeringar i Finland görs av svenska bolag. Finland är samtidigt en av de största investerarna i Sverige. På en fjärde plats ligger man till exempel före övriga nordiska länder. Först ut var traditionella industriföretag, nu är också tjänsteföretagen på väg in.

Finlands position i den svenska handeln är sjätte plats både vad gäller importen och exporten. Jag ställer mig frågan

Finländska företag sysselsätter näst flest svenskar bland de utlandsägda företag som verkar i Sverige. Nästan 60 000


svenskar är anställda i omkring 700 finskägda företag. (Flest svenska arbetstillfällen kommer från amerikanskt ägda företag.) Antalet svenskägda företag i Finland är ca 700, sammanlagt sysselsätter dessa företag omkring 50 000 finländare. Detta är ett resultat av den fusionsvåg som började på 90-talet. Jag hörde nyligen Hans Karlander tala intressant om detta då Svenskanu-projektet besökte Finlands ambassad i Stockholm. Enligt Hans drevs den första fusionsvågen i hög grad av likheter mellan svenska och finska näringslivet. Eller med andra ord en systemoptimering med standardisering, rationalisering, större volymer och därmed lägre kostnader. Nu har fusionstakten avtagit men inte avstannat. Men vi befinner oss kanske i ett nytt skede med tuffare omvärldskrav. Det räcker inte längre att optimera de gamla systemen utan det måste bli fart på innovationsprocesserna med nya produkter och tjänster som resultat. En sådan kreativ process drivs inte minst av olikheter. Och även om vi är lika så finns ju också olikheter som kan tillvaratas. Finsk-svenska handelskammarens lista över finsk-svenska företagsköp 2007 visar också att aktiviteten är hög och att särskilt de svenska företagen var flitiga när det gällde att förvärva ifjol. Bredden bland företagen när det gäller omsättning och antal anställda är imponerande, och särskilt glädjande är att se att de finsk-svenska fusionerna inte begränsar sig till stora företag utan också inkluderar många små och medelstora företag. Sverige och Finland ligger i ett av världens mest expansiva tillväxtområden – Östersjöregionen. Östersjön har under de senaste femton åren återtagit något av sin gamla roll som en viktig handelsled. Östersjöregionens dynamiska tillväxt ger stora möjligheter för svenska och finska exportörer. När nu åtta av nio länder runt Östersjön är EU-medlemmar har förutsättningarna och behovet av ett Östersjösamarbete inom ramen för EU blivit större. Sverige var pådrivande för Europeiska rådets beslut att ta fram en Östersjöstrategi, och ett fördjupat Östersjösamarbete kommer att vara av högsta prioritet inför och under det svenska ordförandeskapet i EU 2009. Syftet med strategin bör vara att i EU öka integrationen och konkurrenskraften i Östersjöområdet, bland annat genom stärkandet av den inre marknaden, ökade satsningar på infrastruktur för att regionen fysiskt ska närma sig övriga EU samt att matcha gemenskapssatsningar med resurser från den egna regionen. Ett annat viktigt syfte med Östersjöstrategin är att bemöta miljöproblemen i Östersjön. Tre fjärdedelar av Sveriges handel sker på EU:s inre marknad, för Finland är siffran 56 procent. EU-medlemskapet innebär att svenska och finska företag har fri tillgång till världens största gemensamma marknad som omfattar 30 länder, 20 miljoner företag och en halv miljard människor. Finlands och Sveriges gemensamma deltagande i EU:s inre marknad har betytt mycket för våra länders ekonomiska utveckling. Den inre marknaden har bidragit till en högre grad av integration mellan våra länder och lagt grunden för en öppen och fri handelspolitik till nytta för oss alla. Den inre marknaden utgör vår bästa tillgång i en alltmer globaliserad värld. Den utgör språngbrädan för våra företag ut på den globala marknaden. Särskilt viktigt är detta för mindre nationer. För två grannländer som Sverige och Finland med stort handelsutbyte får EU:s inre marknad och dess regelverk en helt central roll. Och inte minst betydelsefullt – många av de handelshinder som undanröjs i regionen sker via det gemensamma EU-arbetet.

Ambassadör Eva Walder-Brundin vid Finsk-svenska handelskammarens årsmöte på Sveriges ambassad i Helsingfors i juni 2008

Den pågående översynen av den inre marknaden är ett utmärkt tillfälle att undanröja svagheter, ta bort handelshinder och frigöra den inre marknadens hela potential. Sverige och Finland har ett gemensamt intresse i att modernisera och utveckla den inre marknaden för att bättre rusta företag och medborgare för globaliseringens möjligheter och utmaningar. Den inre marknaden måste ständigt förändras och förbättras genom en friare handel. Tjänstesektorn är idag den viktigaste tillväxtsektorn och i både Sverige och Finland arbetas det med genomförandet av EU:s tjänstedirektiv. Tjänsteföretag är ofta små och medelstora företag som i första hand söker sig till sitt närområde när de vill exportera. För dem kan det vara avgörande att formaliteter och kontakter med myndigheter fungerar enkelt och så likartat som möjligt i regionen. Inre marknadens betydelse kan inte överskattas. Men vi kan inte heller stanna där. Det gäller att försöka skapa fler möjligheter för finska och svenska företag att exportera till nya marknader. Lika viktigt är därför att vi värnar om vår – och EU:s – egen öppenhet. Tyvärr hörs idag fler och fler protektionistiska röster som inte ser globaliseringens möjligheter och istället fastnar i krav på skydd och isolering. Inom EU har 21


Finland och Sverige en viktig uppgift att istället visa hur öppenhet och handel kan bygga välstånd. Det bästa sättet att öppna handeln globalt är genom multilaterala överenskommelser. Det är också det enda sättet att säkra ett stabilt och förutsägbart internationellt handelssystem. Därför är slutförandet av den pågående handelsrundan i WTO, Doharundan, en av den svenska regeringens viktigaste prioriteringar. Bilaterala och regionala frihandelsavtal kan aldrig ersätta multilaterala avtal, men däremot fungera som ett viktigt komplement. Sverige och Finland har gemensamma intressen när det gäller EU:s grannlandspolitik som syftar till att fördjupa EU:s relation med närområdet. EU:s relationer med grannarna i öst måste ges samma tyngd – och resurser – som man traditionellt tillmätt Medelhavsområdet. Ekonomisk integration och ökad frihandel spelar en viktig roll. Nyligen välkomnades Ukraina som ny medlem i WTO. Vi har också förhoppningar om att Ryssland ska kunna följa efter inom en nära framtid. Den svenska exporten till Ryssland har ökat snabbt, förra året med 27 procent. Ännu svarar den ryska marknaden dock bara för ca två procent av Sveriges totala export, alltså en betydligt lägre siffra än den finska exporten

Finlands Utrikeshandel 2007 Import

mn €

Export %

mn €

Handelsbalans

%

mn €

Viktigaste handelspartner, 2007* Tyskland

8 402

Ryssland

8 408

Sverige

5 925

Storbritannien

2 899

14,1

7 151

10,9

-1 251

14,1

6 711

10,2

-1 696

10,0

7 022

10,7

1 097

4,9

3 828

5,8

928

Kina

4 458

7,5

2 160

3,3

-2 298

Nederländerna

2 713

4,6

3 651

5,6

938

USA

2 011

3,4

4 186

6,4

2 175

Frankrike

2 114

3,6

2 202

3,4

88

Italien

2 065

3,5

1 827

2,8

-238

Norge

1 258

2,1

2 043

3,1

785

Övriga länder

19 239

32,2

24 702

37,8

5 463

Totalt

59 493

100

65 484

100

5 991

37 169

56,8

3 839

Handelsutbyte efter ländergrupp, 2007* EU

33 331

56,0

Euroområdet

19 275

32,4

19 674

30,0

399

Övriga Europa

10 698

18,0

10 823

16,5

125

OECD

40 138

67,5

44 665

68,2

4 527

Externhandeln

26 162

44,0

28 315

43,2

2 152

Utvecklingsländer

10 073

16,9

10 368

15,8

295

* förhandsuppgift

22

som är drygt 10 %. Ett återkommande problem i handeln med Ryssland är bristen på förutsägbara, transparenta och stabila regelverk, vilket inte minst våra finsk-svenska skogsbolag fått känna av i form av ryska exporttullar på virke. Den finsk-svenska skogsindustrin är världsledande och för att den ska kunna fortsätta utvecklas samarbetar Sverige och Finland nära med varandra och med EU-kommissionen för att nå en så god lösning som möjligt i denna fråga. Ryskt medlemskap i WTO skulle innebära ökad stabilitet. EU har redan tagit nästa steg och inlett förhandlingar om ett bilateralt handelsavtal med Ukraina. Sveriges förhoppning är att EU snart ska kunna inleda förhandlingar även med Ryssland. Som ni märker kan listan göras lång över gemensamma svensk-finska intressen. Finland och Sveriges ställning som små exportberoende nationer och vårt idag mer eller mindre gemensamma näringsliv skapar nya förutsättningar och behov av samarbeten. Tillsammans står vi starkare i den globala konkurrensen. Att motverka och hantera effekterna av klimatförändringar är av högsta prioritet för både den svenska och finska regeringen. Innovation har länge varit en av Sveriges starkaste konkurrensfördelar och Sverige är idag det mest innovativa landet inom EU. Även Finland tillhör de länder inom unionen som satsar mest när det gäller innovationer. Svenska och finska företag bör därför ha en unik möjlighet att hitta en lönsam nisch i att ta fram klimatvänliga produkter. Sverige och Finland har en stark ställning när det gäller miljöteknik. Vårt gemensamma kunnande är världsledande och behoven av miljöförbättringar i stora delar av världen är gränslöst stora. Våra egna miljöer är i många avseenden ett föredöme för omvärlden. Detta gäller inte minst i Central- och Östeuropa, med alla konkreta åtgärder som behöver vidtas i våra närmaste grannländer, för att förbättra miljön i vårt gemensamma innanhav, Östersjön. Men både Sverige och Finland behöver finna sätt för att bättre föra ut vårt miljökunnande på marknaden. Miljöteknikbranschen är förhållandevis ung och många svenska – och finska – företag relativt små med begränsad exporterfarenhet. Här finns utrymme för dialog och utbyte av erfarenheter om hur vi tillsammans kan stärka dessa på världsmarknaden. Det finns en förkärlek att fokusera på skillnaderna, ofta schablonföreställningar, mellan Sverige och Finland när man talar om näringslivssamarbete. Skillnaderna i ledarstil brukar ofta nämnas, finskt, auktoritärt, ”management by perkele” jämfört med en svensk, mer avslappnad och platt, diskuterande konsensusstil. Lars G. Nordström har i anföranden i Finland, som jag haft förmånen att lyssna till, beskrivit likheter och skillnader mellan svensk och finsk ledarstil på ett träffande sätt. Trots en del skillnader vill jag nog hävda att Sverige förmodligen har mer gemensamt med Finland än med något annat land. Utvecklingen när det gäller handel och investeringar ser fortsatt god ut. De politiska förbindelserna har nog aldrig varit tätare. Jag ser därför med tillförsikt på våra framtida ekonomiska relationer och här har ni, bästa företagsrepresentanter, den viktigaste rollen att spela.


Export till våra 15 största handelspartner Sveriges export av varor till de femton största exportmarknaderna, i miljoner kronor.

Position 2008

Land 2007

Värde januari-februari

Andel i %

Förändring i %

2008

2007

2008

2008/2007

207 743

179 028

100,0

16

Totalt

1

1

Tyskland

21 847

18 886

10,5

16

2

2

Norge

18 986

16 030

9,1

18

3

5

Storbritannien

16 747

12 814

8,1

31

4

4

Danmark

15 072

12 899

7,3

17

5

3

USA

14 327

14 875

6,9

-4

6

6

Finland

13 136

11 443

6,3

15

7

7

Nederländerna

11 224

9 415

5,4

19

8

8

Frankrike

11 087

9 284

5,3

19

9

9

Belgien

10 207

8 806

4,9

16

10

10

Italien

7 161

5 921

3,4

21

11

11

Spanien

5 376

5 609

2,6

-4

12

12

Polen

4 863

4 067

2,3

20

13

13

Kina

3 941

3 204

1,9

23

14

14

Ryssland

3 862

2 928

1,9

32

15

17

Australien

2 378

1 861

1,1

28

Import från våra 15 största handelspartner Sveriges import av varor från de femton största avsändningsländerna, i miljoner kronor.

Position

Land

Värde januari-februari 2008

2008

2007

Totalt

1

1

2

Andel i %

2007

Förändring i %

2008

2008/2007

180 093

157 575

100,0

14

Tyskland

32 824

29 505

18,2

11

2

Danmark

18 356

13 984

10,2

31

3

3

Norge

15 931

13 331

8,8

20

4

4

Storbritannien

12 611

11 107

7,0

14

5

5

Nederländerna

10 290

9 991

5,7

3

6

6

Finland

9 788

8 657

5,4

13

7

7

Frankrike

9 557

7 492

5,3

28

8

8

Belgien

6 958

6 883

3,9

1

9

13

Ryssland

6 532

3 783

3,6

73

10

9

Italien

6 301

5 526

3,5

14

11

10

Kina

6 247

5 359

3,5

17

12

12

Polen

5 881

4 327

3,3

36

13

11

USA

5 120

5 019

2,8

2

14

14

Japan

2 711

2 845

1,5

-5

15

15

Spanien

2 569

2 726

1,4

-6

23


Ny svensk marknadsföringslag – på gott och ont Text: Petter Rindforth

Den 1 juli 2008 trädde en ny svensk marknadsföringslag i kraft. Den ersatte 1995 års marknadsföringslag1 och bygger på EU-direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. Direktivet skulle ha varit genomfört i samtliga medlemsstater senast i december 2007, och förseningen i Sverige har satt sina spår. Lagen innebär förstärkt konsumentskydd på många områden, försvagat skydd på andra och är till vissa delar svårtolkad – inte minst till följd av politiska kompromisser.

Några av de viktigaste förändringarna: Direktivet, och därmed även lagen, innehåller en bilaga med en så kallad svart lista, där 31 specifikt förbjudna marknadsföringsmetoder samlats. Det är 23 olika typer av vilseledande affärsmetoder och åtta så kallade aggressiva affärsmetoder. Bland annat förbjuds affärsmetoder som går ut på att en kund ska känna sig tvingad att köpa en vara; upprepade och oönskade kontakter genom telefon, fax eller e-post; att uppmuntra barn att övertala sina föräldrar till köp (s k ”Pestering power”); att sälja genom påhittade tävlingar, eller att vid försäljning oriktigt uppträda som konsument. Sistnämnda situation kan få betydelse för marknadsföring genom bloggar, där det hänt att företagare uppträtt som konsumenter och gjort blogginlägg till stöd för de egna varorna eller företaget. Aggressiva affärsmetoder - trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annan otillbörlig påverkan – var även tidigare otillåtna enligt generalklausulen om brott mot god marknadsföringssed. Avsikten med det nu specifika förbudet är att stärka konsumentskyddet. Problemet med en lista är dock att metoder som inte finns uppräknade kan tolkas som tillåtna, och det blir upp till rättspraxis att visa gränsdragningen. En annan nyhet är att lagen gäller även efter att ett köp har gjorts. Om en konsument till exempel får felaktig informa-

tion om sin reklamationsrätt efter ett köp är det ett brott mot lagen. Svensk praxis har varit ganska sträng när det gällt överdrifter i reklam. Nu ökas utrymmet för sådan marknadsföring, men en överdrift får naturligtvis inte vilseleda konsumenter. Om en genomsnittskonsument antas förstå att det handlar om en överdrift bryter dock marknadsföringen inte mot lagen. Den gamla marknadsföringslagen tvingade annonsörer att ha med viss information som var väsentlig ur konsumentsynpunkt. Den nya lagen anger i stället att marknadsföringen inte får vilseleda konsumenter genom att utelämna information så att marknadsföringen blir oklar, obegriplig eller tvetydig. Vid bedömningen av om en reklamframställning är vilseledande, ska man ta hänsyn till att vissa medier har begränsningar i tid och rum. Detta innebär att viss information får utelämnas i marknadsföring genom TV och radio. För att undvika att konsumenten vilseleds kan man i stället hänvisa till mer information på t ex Internet. I den tidigare marknadsföringslagen skyddades inte bara konsumenter utan även företag mot otillbörlig marknadsföring. Ett viktigt skydd var det mot renommésnyltning, d v s att någon utnyttjar den goodwill som företaget byggt upp kring sitt varumärke och sin verksamhet. Ett annat var skyddet mot misskreditering, exempelvis att bli förlöjligade i annans marknadsföring.

1 (1995:450) 2 Enligt 3§ marknadsföringslagen definieras en ”konsument” som ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”

24


tvungna att avstå från mark­nadsföringssamarbeten som innehåller just köperbjudanden. Detta eftersom sådant samarbete inte kan uppfylla marknadsföringslagens krav på exakta priser, utan att samtidigt bryta mot konkurrensreglernas förbud mot konkurrensbegränsande samarbete. Det är nämligen inte tillåtet att samarbeta mellan (fristående) företag på så sätt att man går ut med gemensam marknadsföring där exakta priser anges. Konkurrensregeln drabbar dock inte samarbeten mellan företag inom samma koncern. Inom livsmedelshandeln innebär detta att ett helintegrerat företag (t ex Coop) kan marknadsföra exakta priser, medan samarbetande fristående företag (t ex enskilda ICA-handlare) inte kan ange exakt pris, och därmed inte heller kan konkurrera på samma villkor som helintegrerade kedjor.

Petter Rindforth IT-jurist och marknadschef på patent- och juristbyrån Groth & Co

I den nya lagen har införts ett krav på att en marknadsföringsåtgärd måste ha en sannolik ekonomisk effekt för att anses otillbörlig, d v s marknadsföringen ska ”i märkbar mån påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”. Prövningen av hur mottagaren - en genomsnittlig konsument2 av den aktuella varan eller tjänsten - påverkas kallas ”transaktionstestet” och innebär i praktiken att skyddet mot renommésnyltning och misskreditering försämras betydligt. Företag har alltså fortfarande ett visst skydd mot andra näringsidkares otillbörliga marknadsföring, men skyddet är nu så urholkat att den nya marknadsföringslagen sannolikt får betydligt mindre betydelse för denna typ av tvister mellan företag. Slutligen innehåller direktivet och lagen flera regler angående prissättning. Även på denna punkt har lagen fått såväl ris som ros av remissinstanserna.

Den gamla lagens sanktionsbestämmelser om åläggande, förbud, vite och marknadsstörningsavgift finns kvar i den nya lagen. Sanktioner kan drabba alla som deltar i en otillbörlig marknadsföring: anställda hos näringsidkaren, annan som handlar på näringsidkarens vägnar och var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (t ex reklambyrå och PR-konsult, webmaster och Internetkonsult). Det finns som sagt både fördelar och nackdelar med årets marknadsföringslag. Kritikerna är många och hårda. Konkurrensverket i Sverige har påpekat att bestämmelsen om exakt prisangivelse påverkar konkurrensen på marknaden och konsumenter­nas möjlighet att göra väl underbyggda och välgrundade val. Flera andra remissinstanser har riktat skarp kritik mot bestämmelsen. Organisationen Sveriges Annonsörer anser till och med att den nya marknadsföringslagen är ett ”klantigt lagstiftningsarbete”, dåligt underbyggt och försvårar för företagen. Regeringen å sin sida anser att lagen är väl förberedd och att handeln utmålar en oriktig hotbild. Dessutom lovar man att genomföra ändringar om tolkningsproblemen skulle bli för stora. Vi har en ny marknadsföringslag, på gott och ont. Nu får praxis utvisa var gränserna ligger.

På plussidan finns bestämmelsen att om marknadsföringen anger både en produkt och pris måste annan information också finnas med. Det handlar exempelvis om produktens utmärkande egenskaper, ångerrätt och annonsörens identitet och adress. På minussidan finns risken att lagen blir konkurrensbegränsande. Vid ett köperbjudande inträder en skyldighet för näringsid­karen att ange ett exakt pris på produkten. Ungefärliga prisuppgifter, från- eller cirkapriser, kommer att anses vara vilseledande.3 Företag som samarbetar kring marknadsföring, till exempel butiker som ingår i frivilliga kedjor, blir till följd av regeln

3 Prop. 2007/08:115, s. 97.

25


Ledarskapet i svenska företag ifrågasatt i ny stor nordisk undersökning Text: Fredrik von Schantz

Inte ens hälften av alla företag i Sverige har en ledningsgrupp som fungerar bra. Det visar en undersökning från rekryterings- och HR-konsulten MPS. I tre nordiska grannländer fungerar ledningsteamen bättre. ”Resultatet är illavarslande för svensk industris konkurrenskraft. I framgångsrika företag arbetar ledningen ihop som ett fotbollslag”, säger Fredrik von Schantz, VD för MPS Sverige.

En undersökning från MPS visar på betydande skillnader i hur företagsledningen fungerar i Sverige, Finland, Norge och Estland. ”Det mest överraskande i undersökningen är att inte ens hälften av de undersökta svenska företagen har ett ledningsteam som spelar ihop som ett lag med VD som lagkapten”, säger Fredrik von Schantz. Här är några av frågorna:

Bristande förståelse för sin egen roll visar tydligt på svagheter i den svenska managementkulturen. Svenska företag har rykte om sig att vara demokratiska. Alla berörda ska få säga sitt och alla beslut ska förankras ordentligt. Men denna konsensusmodell har lett till att många chefer är osäkra på sin egen roll vilket riskerar att leda till beslutsförlamning.

Mötena i ledningsgruppen är strukturerade. Fungerar ledningen som ett bra team? Bara 49 procent av alla tillfrågade svenska chefer instämmer. I Norge svarar 55 procent ja. I Finland uppfattar 58 procent att ledningsteamet fungerar bra. I Estland hela 61 procent. Finland anklagas ofta för att vara auktoritärt men när det gäller hur ledningsteamet fungerar är det bättre ställt än i Sverige. I alla de tillfrågade grannländerna känner sig ledningen oftare som ett team som arbetar tillsamman mot samma mål.

Jag får stöd från de övriga i ledningsteamet. Bland svenskarna är det bara 68 procent av de som svarar som tycker sig få tillräcklig support från övriga chefer. Finland och Norge hamnar i topp med 76 och 77 procent som svarar ja. Undersökningen kan tolkas som att många chefer sitter av mötena i ledningsgruppen utan att egentligen bidra till att stötta sina kolleger och stärka företagens konkurrenskraft.

Jag har en god förståelse för min roll i ledningsteamet. Svenskarna i botten med 79 procent. Finnarna i topp med 88 procent.

26

Även här kommer svenskarna sist. 59 procent svarar ja. Estländarna är bäst på att hålla väl strukturerade möten, 68 procent ja. Ostrukturerade chefsmöten är ytterligare ett tecken på att den demokratiska ledningsmodellen spårat ut. Bara på en fråga om ledningsgruppen hamnar svenskarna inte sist: Har medlemmarna i teamet förmåga att prioritera företagets bästa framför sitt eget ansvarsområde? Här är det jämt lopp mellan länderna. 51 procent i Sverige svarar ja, 48 i Norge, 49 i Finland och 53 i Estland. Men att två grannländer är något sämre är ändå inte något att skryta över för svenska chefer. När det kommer till beslut i ledningsgruppen uppfattas det som att hälften av cheferna prioriterar de egna intressena framför företagets. ”Om vi i Sverige inte längre tror på och arbetar för att skapa en väl fungerande och sammansvetsad ledningsgrupp, då borde vi kanske dödförklara konsensusmodellen, öka tydligheten i ledarskapet och därmed stoppa den uppenbara förvirringen i företagens ledningsgrupper. Klarhet i de här frågorna är nödvändigt för att svenskt näringsliv ska klara konkurrensen”, säger Fredrik von Schantz.


Fakta om undersökningen 1 421 ledare i företag i Sverige, Norge, Finland och Estland har svarat på en omfattande enkät om ledarskap. Företagen är av olika storlek, främst i privat men även i offentlig sektor. Ett stort antal börsnoterade bolag deltog.

För mer information kontakta: Fredrik von Schantz, verkställande direktör och ansvarig för Executive Search 0707-74 44 60 eller e-post: fredrik.vonschantz@mps.se Pia Disén-Ekdahl, Senior Consultant och ansvarig för Management Development Assesment, 08-412 47 10 Undersökningen finns att tillgå på begäran. Besök även: www.mps.se

Om MPS MPS är en ledande leverantör av Executive search, Selection, Ledarskapsutveckling, Outplacement och HR-Strategier till privat och offentlig sektor. MPS är ett partnerägt företag som grundades 1975, verksamt med mer än 25 kontor i Europa och ca 150 anställda.

Fredrik von Schantz, VD, MPS.

Our management team functions as a good team. SWE

20 %

NOR

31 %

15 %

30 %

17%

FIN

20%

Disagree Agree

58 %

30 %

0%

Disagree

55%

25 %

9%

EST

49 %

61 % 40%

60%

80%

100%

I have a good understanding of my role in the management team. SWE

7%

NOR

5%

FIN

4% 8%

EST 0%

14%

79%

15%

Disagree

80%

8%

Disagree Agree

88% 6%

86% 20%

40%

60%

80%

100%

27


Nyhet: Galaxy Stockholm – Ă…bo! I sommar inviger vi ett av vĂĽra allra modernaste och lyxigaste fartyg pĂĽ linjen Stockholm – Ă…bo. Superfräscha Galaxy bjuder pĂĽ mĂĽnga exklusiva nyheter: Fem olika restauranger, bl a flotta Russian Ă la carte Aleksander. Flertalet barer, t ex Piano Bar, Whisky Bar och Cigar Club. SkĂśn relaxavdelning med bastu och pooler. Elegant konferensavdelning med all modern teknik. Här finns konferensrum fĂśr upp till ďœ´ďœľďœ° gäster. Ombord pĂĽ Galaxy kan du verkligen njuta med alla sinnen. En kryssningsupplevelse i världsklass. Cn]Zi/G^\VWa^g[Zhia^\VgZ K^]VgZc]~ga^\cn]Zii^aaVaaVhdb~ah`Vgk€gcnV! edeja~gVYZhi^cVi^dcG^\V#>hdbbVgWÂŽg_Vg;Zhi^kVa! ZiiVkk€gVbZhidbinX`iV[Vgin\!igVĂ’`ZgVa^c_Zc HidX`]dabĂ„G^\V#9Zi\ZgY^\Zc]Zaicn`gnhh"

c^c\hjeeaZkZahZe€k~\i^aaYZiiV7Vai^`jbhEVg^h# ;Zhi^kVaiVgjeei^aa'#%%%eVhhV\ZgVgZdX]]Vg jib~g`iV`dc[ZgZch" bŽ_a^\]ZiZg#

7d`c^c\/%-"'''&)%!<gjee@dc[ZgZch/%-"''%-(% lll#iVaa^c`h^a_V#hZ ;Â&#x17D;g[Vgin\hk^hc^c\bV^aV/bZZi^c\h#hlZ5iVaa^c`h^a_V#Xdb


Medlemmarna i Sverige J채senet Ruotsissa s. 30 - 49

29


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

4 4LedEnergy AB Arsenalsgatan 4 SE-111 47 Stockholm Tel 08- 660 38 50, 08-440 60 99 www.4energy.se VD, koncernchef Bertil Såltin Kontaktperson med handelskammaren: Bertil Såltin, VD, koncernchef Representeras i Finland av: Easyled Oy, Salo, www.led1.fi

A AAC Global AB Erstagatan 1 F P.O.Box 4619 SE-116 91 Stockholm Tel 073-031 80 90 Fax 08-462 64 99 fornamn.efternamn@aacglobal.com www.aacglobal.se VD Janne Nevasuo AAC Glopal är den ledande experten inom flerspråkig kommunikation i Norden och tillhandahåller ett brett utbud av stödtjänster för internationalisering. Till dessa hör bland annat språkutbildning, utbildning i kommunikation, översättning, textredigering, lokalisering, lösningar för terminologihantering samt dokumentation och konsultation. Kontaktperson med handelskammaren: Jaana Virkkunen, Country Manager

seppo.toivo@temp.team.fi Representerar i Sverige: Systerorganisation: Temp-Team Norra Vallgatan 68, SE-211 22 Malmö, tel 040-611 06 40, fax 040-611 06 85, e- mail: info.malmo@temp-team.se Nordstadstorget 6, SE-411 05 Göteborg, tel 031-15 86 93, fax 031-15 86 94, email: info.goteborg@temp-team.se

Ad Initium Hamngatan 20 Box 133 SE-185 22 Vaxholm Tel 08-732 56 80 Fax anita@adinitium.se www.adinitium.se VD Anita Ekwall Utbildning, språk, interkulturell kommunikation, internationell affärskultur och ledarskap, rådgivning. Kontaktperson med handelskammaren: Anita Ekwall, VD

Advokatfirman Delphi & Co KB Regeringsgatan 30-32 Box 1432 SE-111 84 Stockholm Tel 08-677 54 00 Fax 08-20 18 84 stockholm@delphilaw.com www.delphilaw.com VD, Managing Partner Per Berglöf Affärsjuridisk verksamhet. Kontor även i Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. Kontaktperson med handelskammaren: Marita Gröndahl, Advokat

Advokatfirman Gärde & Nordlin AB Access Personnel AB Grev Turegatan 11 C SE-114 46 Stockholm Tel 08-790 09 49 Fax 08-790 09 37 mah@access-personnel.se www.access-personnel.se VD Minna Ahvenkoski Personaluthyrning och rekrytering. Kontaktperson med handelskammaren: Minna Ahvenkoski, VD Representeras i Finland av: Seppo Toivo, Country Manager.TempTeam / JuhlerGroup.Teknobulevardi 3-5, FI-01530 Vantaa, tel +358-(0)207 414 857, fax +358-(0)925 178 244, e-mail:

30

Erik Dahlbergsallén 15 SE-115 20 Stockholm Tel 08-660 00 41 Fax 08-660 00 51 lawfirm@garde-nordlin.se www.garde-nordlin.se Svensk och internationell affärsjuridik Kontaktperson med handelskammaren: Lasse Höijer, Advokat

Advokatfirman Hammarskiöld & Co Norra Bankogränd 2 Box 2278 SE-103 17 Stockholm Tel 08-578 450 00 Fax 08-578 450 99 info@hammarskiold.se www.hammarskiold.se Kontaktperson med handelskammaren: Peter Sarkia, Advokat, tel 08-578 450 25

Advokatfirman Lindahl KB Sergels Torg 12, 16 tr Box 14240 SE-104 40 Stockholm Tel 08-670 58 00 Fax 08-667 73 80 reception.stockholm@lindahl.se www.lindahl.se Advokatverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Robert Hansson, Advokat

Advokatfirman Nordia KB Kungsbron 1 Box 70389 SE-107 24 Stockholm Tel 08-563 08 100 Fax 08-563 08 101 info@nordia.se www.nordia.se VD Johan Strömberg Advokatverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Johan Strömberg, VD

Advokatfirman Tommy Ekholm AB Norrlandsgatan 15 SE-111 43 Stockholm Tel 08-20 81 10 Fax 08-7230712 tommy@ekholmadvokat.se www.ekholmadvokat.se Affärsjuridik Kontaktperson med handelskammaren: Tommy Ekholm, Advokat


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Advokatfirman Tuula Källbäck AB

American Express Business Travel AB

Sportvägen 13 SE-187 35 Täby Tel 08-768 31 03 Fax 08-768 15 72 tuula.kallback@glocalnet.net Advokatjänster. Kontaktperson med handelskammaren: Tuula Källbäck, Advokat

Magnus Ladulåsgatan 3-5 SE-106 82 Stockholm Tel 08-429 50 00 Fax 08-429 42 00 fornamn.efternamn@aexp.se www.americanexpress.se/businesstravel VD Kaveh Atralk Resebyrå. Kontaktperson med handelskammaren: Peggy Westerberg Representeras i Finland av: Area Travel, Helsingfors, tel +358-9-818 383, Finland Travel Bureau, tel +358-9-18261 Representerar i Sverige: Area Travel, Helsingfors, tel +358-9-818 383, Finland Travel Bureau, tel +358-9-18261

Advokatfirman Åberg & Salmi AB Drottninggatan 71 C PB 3095 SE-103 61 Stockholm Tel 08-673 518 0 Fax 08-673 51 83 www.abergsalmi.se VD, Advokat Ismo Salmi Juridiska konsulttjänster. Kontaktperson med handelskammaren: Ismo Salmi, VD, Advokat

Affinion International Birger Jarlsgatan 58, 7tr Box 19154 SE-104 32 Stockholm Tel 08-564 82 860 Fax 08-564 82 861 fornamn.efternamn@affinioninternational.com www.affinioninternational.se VD Per H. Landquist Lojalitetsprogram/Stoppservice för finansiella /privata marknaden Kontaktperson med handelskammaren: Per H. Landquist, VD

AGA AB Agavägen SE-181 81 Lidingö Tel 08-731 10 00 Fax 08-731 01 68 fornamn.efternamn@se.aga.com www.aga.se VD och Regionchef Jan Bäckvall Industriella och medicinska gaser. Kontaktperson med handelskammaren: Jan Bäckvall, VD och Regionchef Representeras i Finland av: Oy Aga Ab, Esbo, tel +358-10-2421

Anders Abrahamson Månvägen 3 SE-181 33 Lidingö Tel 08 - 767 8108, 070 - 541 3366 Kontaktperson med handelskammaren: Anders Abrahamson, Direktör

ARIBOATS AB Vikingavägen 17 B SE-133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 39 83 Fax 08-717 88 22 info@ariboats.se www.ariboats.se VD Ari Jukkola Ariboats - kvalitetsbåtar sedan 1976: Transport- och bruksbåtar 6-13 m -Targa, Finland Sport Yachts 33-115 ft - Sarnico, Apreamare. Italien Sport Yachts 44-80 ft - BAIA, Italien Miniskepp 15-40 m - Maestro, Navetta.Italien Mega och super yachts 70-250 ft Custom Line, CRN. Italien Sport- och sportfiske yacht, Bertram 36-60 ft, USA Sport- och flybridge yacht, Riviera 33-60 ft, Australia R.I.B gummibåtar 5-12 m - Marlin, Joker, Italien Kontaktperson med handelskammaren: Ari Jukkola, VD Representerar i Sverige: Oy Botnia Marin Ab, Finland - Targa Ferreti Group, Italien - Navetta, Custom Line,CRN, Apreamare, Maestro, Bertram (USA) Cantieri di Sarnico, Italien - Sarnico Cantieri di Baia Spa, Italien - Baia

Marlin Boat, Italien, Joker Boat, Italien, Apreamare, Italien, Bertram Yacht Inc, USA Riviera Yacht, Australia Representerar i Finland: ARIBOATS Suomi, Suinonmäki 5, FIN 02380 Espoo, 00358 400 410 266, tota@aribosats.fi

Armeka Sverige AB Västbergavägen 25, 126 30 Hägersten Box 32053 SE-126 11 Stockholm Tel 08-645 10 75 Fax 08-19 72 34 info@armeka.se www.armeka.se VD Peter Hahne ESD-skydd, (utbildning, utvärdering, utrustning) Skyddar elektronik mot statiska urladdningar. Kontaktperson med handelskammaren: Peter Hahne, VD Representerar i Sverige: Armeka Oy Armeka Engineering Oy Laitosjalkine Oy+LAJAPRO AB

Askus Consulting AB Grevgatan 34 Box 5241 SE-102 45 Stockholm Tel 08 459 80 00 Fax 08 459 80 10 info@askus.se www.askus.se VD Alf Lindqvist Managementkonsulter. Kontaktperson med handelskammaren: Mats Dellham, Ordförande

ASSA ABLOY AB Klarabergsviadukten 90 Box 70340 SE-107 23 Stockholm Tel 08-506 485 00 Fax 08-506 485 85 info@assaabloy.com www.assaabloy.com VD och koncernchef Johan Molin ASSA ABLOY är världsledande inom låsoch dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har cirka 32 000 anställda och en årsomsättning på över 3 miljarder SEK. Kontaktperson med handelskammaren: Helene Jagstedt, Corporate Communications Representeras i Finland av: Abloy Oy, Joensuu, tel +358-13-250 2200

31


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Atea Sverige AB Kronborgsgränd 15 Box 18 SE-164 93 Kista Tel 08-477 47 00 Fax 08-477 47 01 info@atea.com www.atea.se VD Lars Pettersson Atea är Nordens ledande obundna leverantör av IT-infrastruktur. Med ett heltäckande produkt- och tjänsteutbud gör vi IT-vardagen enklare för våra kunder. Kontaktperson med handelskammaren: AnnaMaria Larsson

Avarte Svenska AB Hornsgatan 7 SE-118 46 Stockholm Tel 08-615 02 50 Fax 08-615 06 50 info@avarte.se www.avarte.se VD Jonas Larsson Möbler för offentlig miljö. Kontaktperson med handelskammaren: Jonas Larsson, VD Representerar i Sverige: Avarte Oy, Helsingfors, tel +358-9-350 8070 Inno Interior Oy, Helsingfors, tel +358-9887 0380

B Bauer Watertechnology AB Box 220 SE-751 04 Uppsala Tel 018-243 880 Fax 018-206 191 ifo@bauer-wt.se www.bauer-wt.com VD Thorbjörn Almroth Vattenbehandling utan kemikalier/Bauer vattenbehandling. Kontaktperson med handelskammaren: Åke Vestman

BDO Nordic Stockholm AB Karlavägen 100 Box 24193 SE-104 51 Stockholm Tel 08-459 57 00 Fax 08-662 50 80 bdo.stockholm@bdo.se www.bdo.se

32

VD Fredrik Ahlgren Revision och rådgivning mot ägarledda företag och dess ägare. Kontaktperson med handelskammaren: Tage Wahlbeck, Partner Representeras i Finland av: BDO Finland Oy, André Kumlander, Helsingfors, tel +358-9-478 0812

Fax 08-663 29 62 birgitta@bnbagenturer.se VD Birgitta Nordh-Berger Textiler för konfektion. Kontaktperson med handelskammaren: Birgitta Nordh-Berger, VD

Beijerinvest AB

Sergelgatan 1 SE-111 57 Stockholm Tel 08-578 86 501 Fax 08-578 86 510 www.bnpparibas.com Banking Kontaktperson med handelskammaren: Arne Ljung, Head of Territory

Strandvägen 5 A Box 7823 SE-103 97 Stockholm Tel 08-701 08 00 Fax 08-611 36 28 office@beijerinvest.se www.beijerinvest.se VD Jan Björkman Huvudägare i börsnoterade industrikoncernen Beijer Alma AB med dotterbolag: Lesjöfors AB, Habia Cable AB. Kontaktperson med handelskammaren: Anders Wall, Styrelseordförande Representeras i Finland av: Oy Lesjöfors Ab, Åminnesfors, tel +358-19-27 66 200 Lesjöfors Springs Oy, tel +358-2-276 14 00 Habia Cable Nordic AB, tel+358-20-155 25 30

Bennich Information AB Hattmurklevägen 5 SE-181 57 Lidingö Tel 08-650 50 39 bennich.information@swipnet.se VD Gerd Bennich Reklam, PR, utställningar. Kontaktperson med handelskammaren: Gerd Bennich, VD

Birka Line Svenska AB Stadsgårdsterminalen Box 15131 SE-104 65 Stockholm Tel 08-702 72 00 info@birkacruises.com www.birka.se VD / Marknadsdirektör Wiveka Burgaz Kryssningar från Stockholm till Mariehamn, Visby och Tallinn. Kontaktperson med handelskammaren: Wiveka Burgaz, VD / Marknadsdirektör Representerar i Sverige: Birka Line Abp (moderbolag), Mariehamn, tel +358-18-270 27

BNB Agenturer AB Grevgatan 37, 1 tr SE-114 53 Stockholm Tel 08-823 29 40

BNP Paribas

Bonnier AB Torsgatan 21 SE-113 90 Stockholm Tel 08-736 40 00 Fax 08-726 40 39 info@bonnier.se www.bonnier.se VD Jonas Bonnier Tidnings- och bokutgivning, multimedia, affärsinformation, film, radio, TV. Kontaktperson med handelskammaren: Niklas Sessler, Corporate Editor Representeras i Finland av: Tammi Publishers, Helsingfors, tel +358-9-693 7621 FS Film, Helsingfors, tel +358-207-300 460 MTV3, Helsingfors, tel +358-9-15001 Radio Nova, Helsingfors, tel +358-9-8848 8700

Boyden Intenational AB Kungsgatan 4A SE-111 43 Stockholm Tel 08-440 41 80 www.boyden.se Executive Search Kontaktperson med handelskammaren: Per Z. Hæggström, Senior Partner

Bronto Skylift AB Finlandsgatan 28 SE-164 74 Kista Tel 08-581 660 40 Fax 08-581 660 35 bronto.skylift@bronto.se www.bronto.se VD Thomas Hansson Hydrauliska arbetsplattformar (skylift), brandfordon, specialfordon. Kontaktperson med handelskammaren: Thomas Hansson, VD Representerar i Sverige:


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Oy Bronto Skylift Ab, (moderbolag), Tammerfors, tel +358-3-272 7111

Bruker Optics Scandinavia AB

CAPTO Financial Consulting AB

Polygonvägen 79 SE-187 66 Täby Tel 08-446 36 30 Fax 08-630 12 81 optics@bruker.se www.bruker.com VD Lárus Einarsson Kemisk-analys instrument ”spektroskopi” Kontaktperson med handelskammaren: Ann-Kristin Grönquist Representeras i Finland av: Timo Tuomi, tel +358 400 426 438, timo. tuomi@bruker.se

Sergels Torg 12, 12 tr Box 7715 SE-103 95 Stockholm Tel 08-458 53 50 Fax 08-458 53 99 www.capto.se VD Hendrik Trepp Financial consulting. Kontaktperson med handelskammaren: Juha Järvelä, Senior Adviser Representeras i Finland av: Capto Financial Consulting Oy, Mannerheimintie 12 B, FI-00100 Helsinki, Tel. +358 9 2516 6324, VD Thomas Lundström

Bureau Veritas Certification Sverige AB

Cloetta Fazer AB (publ)

Hästholmsvägen 28 SE-13130 Nacka Tel 08-556 974 40 Fax 08-556 971 88 www.bvqi.se VD Curt-Olof Eklund Bureau Veritas grundades 1828 och är en multinationell koncern, ett certifieringsorgan med tjänster inom kvalitet, hälsa & säkerhet, miljö och socialt ansvarstagande. Bureau Veritas Sverige grundades 1858. Kontaktperson med handelskammaren: Kai Nygård, Key Account Manager Representeras i Finland av: Bureau Veritas Finland, Norra kajen 4A, FI-00170 Helsingfors, tel +358 9 680 3530, fax +358 9 680 35333, www. bureauveritas.fi. Kontaktperson: Olli Virtanen

C Cap & Seal Box 5018 SE-611 05 Nyköping Tel 070-776 89 00 info@capandseal.se VD Fredrick Rotemark Importör och distributör. Kontaktperson med handelskammaren: Fredrick Rotemark, VD

Klarabergsviadukten 70 (hus A plan4) Box 735 SE-101 35 Stockholm Tel 08-534 817 00 Fax 08-411 27 66 fornamn.efternamn@cloettafazer.se www.cloettafazer.se VD, koncernchef Jesper Åberg Choklad och sockerkonfektyr Kontaktperson med handelskammaren: Jesper Åberg, VD, koncernchef

Creative Search HB Jungfrugatan 35, 3 tr SE-114 44 Stockholm Tel 08-505 57 500 Fax 08-505 57 501 efternamn@creativesearch.se www.creativesearch.se Rekrytering av nyckelpersoner på lednings- och specialistnivå. Tjänster: Executive Search, Selection och Leadership Assessment. Ingår i AIMS - International Management Search - med verksamhet i 40-talet länder. Kontaktperson med handelskammaren: Ann-Christin Hammarling, Partner och Seniorkonsult

Crystal Plaza Hotel Birger Jarlsgatan 35 SE-111 45 Stockholm Tel 08-4068800 Fax 08-241511 bokning@crystalplazahotel.se www.crystalplazahotel.se VD Jari Koivisto Hotell- och restaurang. Kontaktperson med handelskammaren: Jari Koivisto, VD

D Dalkia Industripartner AB Hälsingegatan 47 Box 6613 SE-113 84 Stockholm Tel 08-550 50 000 Fax 08-550 50 010 www.dalkiaip.se Koncernchef, tf VD Philippe Charles Erbjuder utveckling och effektivisering av tekniska stödfunktioner och försörjningssystem för industrikunder. Långsiktiga samarbeten inom Produktionsunderhåll. Energiförsörjning mm med resultatgaranti. Kontaktperson med handelskammaren: Mikael Jansson

Danske Bank A/S, Sverige Filial Norrmalmstorg 1 Box 7523 SE-103 92 Stockholm Tel 0752-480000 Fax 08-611 97 87 fornamn.efternamn@se.danskebank.com www.danskebank.com VD Mats Torstendahl Danske Bank i Sverige består av 15 provinsbanker med gemensamma specialistenheter och administration. Provinsbankerna är Bohusbanken, Gävleborgs Provinsbank, Gävleborgs Provinsbank, Hallands Provinsbank,

33


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Jämtlands Provinsbank, Närkes Provinsbank, Skaraborgs Provinsbank, Skånes Provinsbank, Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands Provinsbank, Upplandsbanken, Värmlands Provinsbank, Västmanlands Provinsbank, Älvsborgs Provinsbank samt Östgöta Enskilda Bank. Bland specialistenheterna finns Danske Bolån, Danica Pension, Danske Capital Sverige AB, Danske Markets och Danske Finans. Kontaktperson med handelskammaren: Esa Paldanius, Direktör Representeras i Finland av: Den Danske Bank, Helsinki Branch, Helsingfors, tel +358-9-7514 5000

Deloitte AB Rehnsgatan 11 SE-113 79 Stockholm Tel 08-506 710 00 Fax 08-506 724 01 fornamn.efternamn@deloitte.se www.deloitte.se VD Jan Berntsson Revision och rådgivning Kontaktperson med handelskammaren: Ralf Sjö, Manager, Enterprise Risk Services Representeras i Finland av: Deloitte, Porkkalankatu 24, PL 122, 00181 Helsinki, tel 020-755 500, fax 020- 755 501

Deskjockeys Revision AB Armanbo Gård 111 SE-733 91 Sala Tel 08-660 79 34, 0224-512 77, 070-601 62 00 hanna@rexhammar.se Revisionsbyrå Kontaktperson med handelskammaren: Hanna Rexhammar, Auktoriserad revisor

DHL Express (Sweden) AB Terminalgatan 7 Box 206 SE-201 22 Malmö Tel 040-6940 000 Fax 040-6940 403 fornamn.efternamn@dhl.com www.dhl.com VD Stefan Nilsson Alla transporter worldwide, logistik Kontaktperson med handelskammaren: Stig Jonsson, Nordic and Baltic manager Representeras i Finland av: DHL Express (Finland) Oy, tel 358-20-17 17 344

34

Edenvik Reklambyrå AB Dustcontrol AB Kumla Gårdsväg 14 Box 3088 SE-145 03 Norsborg Tel 08-531 94 000 Fax 08-531 70 305 support@dustcontrol.se www.dustcontrol.se VD Johann Haberl Verkstadsindustri. Med mobila och stationära stoftavskiljare, luftrenare och sugkåpor tillhandahåller Dustcontrol en renare och effektivare produktionsmiljö. Kontaktperson med handelskammaren: Pirkko Haberl, Ekonomichef Representeras i Finland av: Dustcontrol Fin Oy, Helsingfors

Gamla Brogatan 34 Box 615 SE-101 32 Stockholm Tel 08-545 839 70 Fax 08-545 839 71 fornamn.efternamn@edenvik.se www.edenvik.se VD Jonas Edenvik Nordisk reklambyrå. Kontaktperson med handelskammaren: Jonas Edenvik, VD Representeras i Finland av: Total Communication, Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki, tel +358-9-4130 64 00 Representerar i Sverige: Total Communication

Edita Sverige AB Dynaprint AB Huvudstagatan 11 Box 1055 SE-171 21 Solna Tel 08-83 37 58 Fax 08-83 37 59 info@dynaprint.se VD Kjell Jernström Tryckeri, repro och bokbinderi. Kontaktperson med handelskammaren: Heikki Seppänen

E E.K. Press Stensätravägen 2 Essinge Brogata 15 SE-112 61 Stockholm Tel 073-768 93 48 erkki@ekpress.se www.ekpress.se VD Erkki Kärkkäinen Grafisk planering, trycksaker, journalism Kontaktperson med handelskammaren: Erkki Kärkkäinen

Igeldammsgatan 22 A Box 49031 SE-100 28 Stockholm Tel 08-508 828 00 Fax 08-508 828 01 fornamn.efternamn@edita.se www.edita.se VD, koncernchef Ulf Dubois Tryckeri & Kommunikation Kontaktperson med handelskammaren: Ulf Dubois,VD, koncernchef

Efecte AB Kista Science Tower Färögatan 33 SE-164 51 Kista Tel 08-5031 3130 Fax 08-5031 3132 info@efecte.se www.efecte.se VD Marko Ruusinen Dataporgram Kontaktperson med handelskammaren: Diana Itaoui, Marketing Coordinator

Ekonomi & Data Hillebrink AB Väsbyvägen 5 SE-194 36 Upplands Väsby Tel 08-590 71 015 Fax 08-590 34 910 ekonomi.data@telia.com www.ekonomiodata.se VD Hans Hillebrink Redovisningsbyrå. Kontaktperson med handelskammaren: Merja Hillebrink


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Endomines AB Hovslagargatan 5 B SE-111 48 Stockholm Tel 08-611 66 44 www.endomines.com VD Timo Lindborg Malmsökning och gruvverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Timo Lindborg, VD

Ensto Control Oy, Filial Sverige Västberga Allé 5 SE-126 30 Hägersten Tel 08-556 309 00 Fax 08-556 309 35 fornamn.efternamn@ensto.com www.ensto.com Elektromekaniska komponenter, apparatlådor. Kontaktperson med handelskammaren: Tommy Sallstedt Representerar i Sverige: Ensto Control Oy, Borgå, tel+358-204-7621

EQT Partners AB Linnégatan 6 Box 16409 SE-103 27 Stockholm Tel 08-506 55 300 Fax 08-506 55 319 info@eqt.se www.eqt.se VD Conni Jonsson Finansiella tjänster och rådgivning. Kontaktperson med handelskammaren: Angelica Söderström, VD-sekreterare Representeras i Finland av: EQT Partners Oy, Helsingfors, tel +358-9-696 2470

European Event & Conference AB Flygarvägen 229, 2 tr SE-175 69 Järfälla Tel 08-58549131 info@europeanevent.se www.europeanevent.se VD Folke Nyberg Arrangemang av kultur och idrottsresor/ evenemang. Event- och rese samt konferensarrangör. Försäljning av evenemangsbiljetter samt arrangör av golfevenemang. Kontaktperson med handelskammaren: Piia Heinonen

Evli Bank Plc, Stockholmsfilial Regeringsgatan 30-32 Box 16354 SE-103 26 Stockholm Tel 08-407 80 00 Fax 08-407 80 01 Fornamn.efternamn@evli.com www.evli.com VD Niklas Johansson Aktieförmedling, Corporate Finance Kontaktperson med handelskammaren: Pelle Holmertz, Head of Capital Markets

F Fastems AB Bultgatan 40 B, SE-442 40 Box 513 SE-442 15 Kungälv Tel 0303 - 246900 Fax 0303 – 246910 www.fastems.com VD Tomas Agdahl Platschef Tomas Agdahl. Industrirobotar (Fanuc Robotics), flexibla produktionssystem, specialmaskiner. Kontaktperson med handelskammaren: Tomas Agdahl, VD Representerar i Sverige: Oy Fastems Ab, Tammerfors, tel +358-3-268 5111

Flygtransport. Tfn bokning 0771-78 11 00. Koncernchef Jukka Hienonen. Kontaktperson med handelskammaren: Riku Helminen, Director Sales Representerar i Sverige: Finnair Oyj (moderbolag), Helsingfors, tel +358-9-818 81

Finnjet Konsult AB Jakobsdalsvägen 18 SE-126 53 Hägersten Tel 08 744 46 46 www.finnjet.se VD Heikki Mäkivirta Finnjet Konsult AB är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella- och hyresfastigheter i Stockholmsregionen . Fastighetsbeståndet är beläget i Märsta, Stureby, Hägersten och Fruängen. Kontaktperson med handelskammaren: Heikki Mäkivirta, VD FIN-S Marknad och Kommunikation

Finlandshuset

Snickarbacken 2, 4-5tr SE-111 39 Stockholm Tel 08-667 25 97 Fax 08-667 64 29 martin.ahlberg@fin-s.a.se www.fin-s.a.se VD Martin Ahlberg PR & Information, resor och turism! Kontaktperson med handelskammaren: Martin Ahlberg, VD

Fazer Amica AB

Flood Advokatbyrå KB

Dalvägen 22 Box 505 SE-169 29 Solna Tel 08-470 72 00 Fax 08-470 72 01 www.fazeramica.se VD Ben Manell Företagsrestauranger, caféer & bistron, konferensanläggningar samt verksamhet inom den offentliga sektorn, främst inom skolmåltider Kontaktperson med handelskammaren: Eeva Henttonen, Ekonomichef Representerar i Sverige: Oy Karl Fazer Ab, tel +358-20-555 3000

Skeppsbron 26 Box 2056 SE-103 12 Stockholm Tel 08-5626 90 00 Fax 08-5626 90 99 fornamn.efternamn@flood.se www.flood.se VD Magnus Daar Advokatverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Ralph Strandberg, Advokat

Finnair

Hangövägen 19 SE-115 77 Stockholm Tel 08-671 70 00 Fax 08-671 79 01 www.fortum.se VD Michael Åslund Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer elektricitet och

Färögatan 33 Kista Science Tower SE-164 51 Kista Tel 08-679 00 00 Fax 08-611 65 91 sales.se@finnair.com www.finnair.se

Fortum Power and Heat AB

35


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingfors fondbörs. Medelantalet anställda är ca 9 000. Kontaktperson med handelskammaren: Nils Nygren, Direktör

F-Secure AB Gårdsvägen 18 Box 717 SE-169 27 Solna Tel 08-507 44 000 Fax 08-507 44 001 info@f-secure.com www.f-secure.com Säkerhetslösningar för det mobila företaget. Kontaktperson med handelskammaren: David Treiberg, Country Manager

Företag & Framtid AB Åttersta SE-640 50 Björnlunda Tel 0158 - 209 20 Fax 0158 - 205 16 info@foretagframtid.net www.trender.net VD, Omvärldsanalytiker Bengt Wahlström Omvärldsanalys, marknadstrategi mm. Kontaktperson med handelskammaren: Bengt Wahlström, VD, Omvärldsanalytiker Representeras i Finland av: People’s Advertising Oy, Urho Kekkosen Katu 5C, 00100 Helsingfors , Tel. +358-10-773 5900

G Gabriel Uggla AB Birkagatan 28 SE-113 39 Stockholm Tel 08-545 471 50 Fax 08-32 07 70 mail@gabrieluggla.se www.gabrieluggla.se VD Gabriel Uggla Digital fotostudio. Kontaktperson med handelskammaren: Gabriel Uggla, VD

36

Glitnir Kapitalförvaltning Ab, Finland Filial

Gärde Wesslau Advokatbyrå KB

Linnégatan 6 Box 5712 SE-114 47 Stockholm Tel 08-678 0530 Fax 08-701 0936 stockholm@fim.se www.glitnir.fi VD Denis Strandell Kapitalförvaltning. Kontaktperson med handelskammaren: Denis Strandell, VD

Nybrogatan 34 Box 5208 SE-102 45 Stockholm Tel 08-587 240 00 Fax 08-587 240 01 stockholm@garde.se www.garde.se VD Nicklas Haak Kontor i Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Borås. Tjänster, internationell affärsjuridik, etableringar, skatterätt, bolagsfrågor. Kontaktperson med handelskammaren: Sten Gisselberg, Advokat

Grafopac AB Berga Gård Frölunda SE-196 93 Kungsängen Tel 08-581 728 78 Fax 08-581 728 78 www.grafopac.com VD Kaj Gröhn Grafisk industri. Kontaktperson med handelskammaren: Birgitta Uppling Representerar i Sverige: Vasa Stentryckeri Kb (moderbolag), Vasa, tel +358-6-318 1490

Grand Hôtel Stockholm S. Blasieholmshamnen 8 P.O. Box 16424 SE-103 27 Stockholm Tel 08-679 35 00 Fax 08-611 86 86 info@grandhotel.se www.grandhotel.se VD Nils Axing Hotell, Restaurang, Konferens & Festvåning Kontaktperson med handelskammaren: Filip Odelius

Groth & Co KB Birger Jarlsgatan 57 B Box 6107 SE-102 32 Stockholm Tel 08-729 91 00 Fax 08-31 67 67 info@groth.se www.groth.eu VD Gunnar Sundkvist Patent, varumärken, bolag, domännamn, IT-rätt. Kontaktperson med handelskammaren: Maija-Liisa Sjöberg, European Trademark Attorney

H Handelsbanken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 2 SE-106 70 Stockholm Tel 08-701 10 00 Fax 08-701 3203 www.handelsbanken.se VD, koncernchef Pär Boman Handelsbanken erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster från mer än 630 kontor i Norden och Storbritannien och har dessutom verksamhet i ytterligare 15 länder. I koncernen ingår Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv samt Stadshypotek. Kontaktperson med handelskammaren: Patrik Hertsberg, Chef för Kapitalförvaltning Representeras i Finland av: Handelsbanken, Helsingfors, tel +358-10-444 11 Handelsbanken Rahoitus, Helsingfors, tel +358-9-133 71 www.handelsbanken.fi www.handelsbanken.fi


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Hansaprint AB Kommendörsgatan 8 L Box 5106 SE-102 43 Stockholm Tel 08-663 55 85 Fax 08-667 22 72 info@hansaprint.se www.hansaprint.se VD Marie-Louise Löv Tryckeriverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Marie-Louise Löv, VD

Harvia Oy filial Sverige Almvägen 9 SE-195 44 Märsta Tel 070-576 1136 Fax 08-591 222 25 harvia@harvia.fi www.harviasauna.com VD Risto Harvia Tillverkare av bastuaggregat, kaminer, bastutillbehör, bastustugor och bastuinredningar Kontaktperson med handelskammaren: Hannu Hulanmäki, Försäljningschef Representeras i Sverige av: H H AB, Försäljningschef Hannu Hulanmäki, Almvägen 9, S-195 44 Märsta, gsm +46-70-576 11 36, fax +46-8-591 222 25, hannu.hulanmaki@harvia.se

Hilli Maskin AB Handelsvägen 3 SE-894 35 Själevad Tel 0660-376 525 Fax 0660-376 058 mail@hilli.se www.hilli.se VD Ulf Hilli Import och export av verkstadsmaskiner. Kontaktperson med handelskammaren: Ulf Hilli, VD

house of mika Hedvägen 5 SE-791 95 Falun Tel 070-55 00 862 Fax mikasavo@hotmail.com www.houseofmika.se VD Mika Savolainen Event, föredrag, organisationsutveckling. Kontaktperson med handelskammaren: Mika Savolainen, VD

I

säkerhetsföreskrifter, forskningsunderlag, artikelhantering bl.a. Kontaktperson med handelskammaren: Sten Andersen

IC InterCompliance Törvedsvägen 7 SE-181 47 Lidingö Tel 070-8625 689 Fax info@icintercompliance.com www.icintercompliance.com VD Sirpa Andersson Utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och IT. Kontaktperson med handelskammaren: Sirpa Andersson, VD

If Skadeförsäkring AB (publ) Barks väg 15, Bergshamra, SE-106 80 Stockholm Tel 0771-43 00 00 Fax 08-788 33 45 fornamn.efternamn@if.se www.if.se VD och koncernchef Torbjörn Magnusson Skadeförsäkringsbolag Kontaktperson med handelskammaren: Katarina Mohlin, Executive Vice President, Head of Representeras i Finland av: If Skadeförsäkringsbolag Ab, Hallonnäsgränd 8 A, FI-00025 IF (Helsingfors), tel+358-10-514 5334

IK Investment Partners AB Birger Jarlsgatan 4 SE-114 34 Stockholm Tel 08-678 95 00 Fax 08-678 03 36 fornamn.efternamn@ikinvest.com www.ikinvest.com VD, Ekon. dr. h.c. Björn Savén Riskkapitalbolag. Kontaktperson med handelskammaren: Michael Rosenlew, vVD Representeras i Finland av: Matts Rosenberg, matts.rosenberg@ industrikapital.com

Industriteknik ITEGE AB Box 45193 SE-104 30 Stockholm Tel 08-506 240 00 Fax 08-506 240 99 info@itege.se www.itege.se VD Stefan Waller Telefonförsäljning av förbrukningsvaror till industrin. Kontaktperson med handelskammaren: Stefan Waller, VD Representeras i Finland av: Industriteknik Itege Ab, c/o T-Sped, Helsingfors, tel +358-9-618 886

Ifö Sanitär AB Folketshusgatan 1 Box 140 SE-295 22 Bromölla Tel 0456-480 00 Fax 0456-480 48 fornamn.efternamn@ifo.se www.ifosanitar.com VD Johan Nilsson VVS, producent Kontaktperson med handelskammaren: Johan Nilsson, VD

IHS Nordic A/S Valhallavägen 94 SE-114 27 Stockholm Tel 08-24 99 82 Fax 08-24 99 84 fornamn.efternamn@ihs.com www.ihs.com VD Tom Sörensen Utvecklar digitala bibliotek innehållande teknisk information som standarder,

Informationsteknik Scandinavia AB Smidesvägen 5-7 Box 2022 SE-169 02 Solna Tel 08-446 63 00 Fax 08-446 63 01 stockholm@informationsteknik.se www.informationsteknik.se VD Per Arlborg Skandinaviens ledande leverantörer av innovativa lösningar inom tolk, ljus, ljud och bild. Kontaktperson med handelskammaren: Per Arlborg, VD

37


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Innotiimi AB Box 92115 SE-120 07 Stockholm Tel 08-673 30 06 fornamn.efternamn@innotiimi.se www.innotiimi.se VD Lena Rogeland Konsult- och utbildningsföretag. Kontaktperson med handelskammaren: Rolf Lysell Representeras i Finland av: Innotiimi Oy

InPress Fyrisborgsgatan 4 SE-754 50 Uppsala Tel 018-683 000 Fax 018-683 001 info@press.com www.inpress.com VD Conny Unéus Tidningsproduktion Kontaktperson med handelskammaren: Anders Land

InRed Design AB Storgatan 58 SE-115 23 Stockholm Tel 08-661 41 41 Fax 08-661 31 33 info@inred.se www.inred.se VD Eija Söderström Inreder offentliga miljöer (hotell, kontor, vård) samt privata hem Kontaktperson med handelskammaren: Eija Söderström, VD

J

Keller Fashion AB Jan Ulinder Executive Search Hamnvägen 2 SE-181 66 Lidingö Tel 08-411 411 2, 070-576 1606 www.ulinderexecutive.se VD Jan Ulinder Rekrytering av chefer och specialister. Stöd till företag. Kontaktperson med handelskammaren: Jan Ulinder, VD

Johnson & Johnson AB Staffans väg 2 SE-191 84 Sollentuna Tel 08-626 22 00 Fax 08-754 5850 www.jjsweden.com VD Lars Johansson Hälso- och sjukvårdsprodukter. Kontaktperson med handelskammaren: Petri Haapiainen Representeras i Finland av: Johnson & Johnson, Esbo, tel +358-95760 6600

K Kamerala Kontoret AB

Isku Inredningar AB Rosenlundsgatan 29a SE-118 63 Stockholm Tel 08-665 36 20 Fax 08-665 36 36 stockholm@isku.se www.isku.se Inredning till offentlig miljö Kontaktperson med handelskammaren: Thomas Tuomola, Försäljningschef

38

Bank- och finansieringsrörelse Kontaktperson med handelskammaren: Sara Christensen, Head of Marketing

Upplandsgatan 65 Box 6206 SE-102 34 Stockholm Tel 08-23 45 90 Fax 08-34 36 53 www.kamerala.se VD Lars Ekholmer Redovisningstjänster, deklarationer, bolagsbildning Kontaktperson med handelskammaren: Lars Ekholmer, VD

Kaupthing Bank Sverige AB Stureplan 19 SE-107 81 Stockholm Tel 08-791 48 00 Fax 08-679 84 12 fornamn.efternamn@kaupthing.se www.kaupthing.se VD Robert Charpentier

Abrahamsbergsvägen 79 Box 15041 SE-167 15 BROMMA Tel 08-803 200 Fax 08-80 05 18 info@kellerfashion.se www.kellerfashion.se VD Berit Sundquist Dam - underkläder - strumpor Kontaktperson med handelskammaren: Olov Sundquist

Ki & Vi Media AB Sporrvägen 35 SE-181 41 Lidingö Tel 08-765 50 57 Fax 08-765 50 57 kivimediaab@swipnet.se www.kivimedia.se VD Stig Kiviharju Konsulter i IT och ledarskap Kontaktperson med handelskammaren: Ritva Kiviharju

KITANO Oriental Art Karlavägen 22 SE-114 31 Stockholm Tel 08-440 61 88 Fax 08-440 31 88 kitanoart@telia.com www.kitanoart.com VD Ralf Johansson Inköp samt försäljning av konst- och antikvitetsföremål. Kontaktperson med handelskammaren: Ralf Johansson, VD

KONE AB Bagarbyvägen 61, Sollentuna SE-164 96 Kista Tel 08-752 35 00 Fax 08-751 23 80 www.kone.com VD Juha Mennander Hissar, rulltrappor, portar Kontaktperson med handelskammaren: Juha Mennander, VD Representerar i Sverige: KONE Oyj (moderbolag), Helsingfors, tel +358-204-751


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Kungliga Tekniska Högskolan KTH KPMG Tegelbacken 4 A PB 16106 SE-103 23 Stockholm Tel 08-723 91 00 Fax 08-10 52 58 fornamn.efternamn@kpmg.se www.kpmg.se VD Helene Willberg Medlem i KPMG, revisions- och konsultorganisation som finns representerad i Finland. Kontaktperson med handelskammaren: Johan Dyrefors, Partner, Head of Audit Representeras i Finland av: KPMG, Mannerheimvägen 20 B, 00101 Helsingfors, tel. + 358-20-760 3000, fax + 358-20-760 3399

Kreab AB Floragatan 13 SE-114 75 Stockholm Tel 08-506 452 00 Fax 08-506 452 10 info@kreab.com även fornamn.efternamn@kreab.com www.kreab.com Kommunikationskonsultation, strategisk rådgivning med tonvikt på finansiell kommunikation, PR, Public affairs och media. Kontaktperson med handelskammaren: Charlotte Erkhammar, President & CEO Kreab Group Representeras i Finland av: Matti Saarinen, Managing Partner, Kreab Oy, Helsingfors, tel +358-9-228 441

Kriström Advokatbyrå KB Sveavägen 17, 16 tr Box 7184 SE-103 88 Stockholm Tel 08-545 030 70 Fax 08-545 030 80 kristrom@advokatbyra.com www.advokatbyra.com VD, advokat Frank Reijbrandt Advokatverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Torbjörn Thalinsson, Advokat Representeras i Finland av: Advokatbyrån Malinen Moisio & Partners Ab, Åbo, tel +358-2-274 2000

Lindstedtsvägen 30 SE-100 44 Stockholm Tel 08-790 60 00 Fax 08-790 65 00 info@kth.se www.kth.se Kontaktperson med handelskammaren: Alf Rehn, Professor

Kuusakoski Sverige AB

Yrkesanpassad individuell intensiv språkträning i Stockholm i affärssvenska för nyckelpersoner. Kontaktperson med handelskammaren: Sulo E Kaarto, VD Representeras i Finland av: Risto Kuosmanen, tel +358 - 50 - 569 8021 Representeras i Sverige av: Sulo E. Kaarto, tel +46 - 70- 716 6730

Lassila & Tikanoja Service AB

Warfvinges väg 19 SE-112 51 Stockholm Tel 08-672 0700 Fax 08-672 0707 fornamn.efternamn@kuusakoski.com www.kuusakoski.se VD Lotta Stalin Återvinning av metallavfall, återvinningstjänster, råvaror till stålverk, smältverk och gjuterier. Kontaktperson med handelskammaren: Lotta Stalin, VD

Armégatan 40 SE-171 71 Solna Tel 08-564 103 40 Fax 08- 585 00 340 info@l-t.se www.l-t.se VD Tapio Keränen Fastighets- och supportservice Kontaktperson med handelskammaren: Tapio Keränen, VD Representeras i Finland av: Lassila & Tikanoja Oy, Helsingfors. Tel. +358-10-636 111

L

Linklaters Advokatbyrå AB

Lagerkvist & Partners AB Skeppsbron 28 Box 1261 SE-111 92 Stockholm Tel 08-505 83800 Fax 08-505 83818 info@lagerkvist.se www.lagerkvist.com VD Magnus Lagerkvist Konsulter i företagsledning, strategi, köp och försäljning av företag. Kontaktperson med handelskammaren: Ywonne Lagerkvist

LangInvest AB Luxgatan 11, 3 tr SE-112 62 Stockholm Tel 08-102 070 kaarto@langinvest.com www.langinvest.com VD Sulo E Kaarto Översätter tekniska, kommersiella och juridiska texter. Engelska, tyska, franska, ryska, nordiska och övriga språk. Specialkompetens till och från finska och svenska.

Regeringsgatan 67 Box 7833 SE-103 98 Stockholm Tel 08-665 66 00 Fax 08-667 68 83 info.sweden@linklaters.com www.linklaters.com VD, Advokat, partner Peter Högström Advokatverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Sören Druve, Advokat, partner

Luvata Sweden AB Sintervägen 14 Box 550 SE-721 10 Västerås Tel 021-19 80 00 Fax 021-19 80 41 fornamn.efternamn@luvata.com www.luvata.com VD Jerker Adeberg Tunna band i koppar och kopparlegeringar för kylare och värmeväxlare. Kontaktperson med handelskammaren: Inger Porsander, Ekonomichef

39


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

M Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Norrlandsgatan 21 Box 1711 SE-111 87 Stockholm Tel 08-595 060 00 Fax 08-595 060 01 ira@msa.se www.mannheimerswartling.se VD Stefan Brocker Advokatverksamhet Kontaktperson med handelskammaren: Isabella Ramsay, Advokat

Marimekko AB Fack nr. 51 Gustav de Lavals Torg 8 SE-131 59 Nacka Tel 08-794 07 30 Fax 08-794 07 39 salesoffice@marimekko.se www.marimekko.com Kläder, väskor, inredningsdesign och inredningstextiler. Kontaktperson med handelskammaren: Kristina Lagerroos Representeras i Finland av: Marimekko Oy (moderbolag), Helsingfors, tel+358-9-758 71

MarinSystem AB Hamnvägen 6 B SE-183 57 Täby Tel 08-705 00 40 Fax 08-705 00 44 info@marinsystem.se www.marinsystem.se VD Robert Wiik Båttillbehör. Kontaktperson med handelskammaren: Robert Wiik, VD Representeras i Finland av: Oy MarinSystem Ab, Industrigatan 10 G, 65 170 Vasa, tel +358 6 317 10 41, fax +358 6 317 10 42, info@marinsystem.fi, www.marinsystem.fi

Marja Gisselberg Arkitektkontor Skånegatan 101 SE-116 35 Stockholm Tel 08-643 8513 Fax mgg@gisselberg.com www.gisselberg.com

40

Arkitektur: nybyggnadsprojektering, ombyggnadsprojekt, hyresgästanpassningar Kontaktperson med handelskammaren: Marja Gisselberg, Arkitekt

Konsultverksamhet samt import/export av konsumentvaror (huvudsakligen trädgårdsprodukter). Kontaktperson med handelskammaren: Mikael Gripenstedt, VD

mcoach

Michaël Berglund Executive Search AB

Pontonjärgatan 8 SE-112 22 Stockholm Tel 0708-251 449 meta.stuckey@mcoach.se www.mcoach.se Organisationskonsult, karriärcoachning, outplacement Kontaktperson med handelskammaren: Meta Stuckey, Organisationskonsult

Mercuri Urval AB Karlavägen 104 Box 55703 SE-114 83 Stockholm Tel 08-506 450 00 Fax 08-21 84 23 info.se@mercuriurval.com www.mercuriurval.com VD Håkan Skoglund Konsultverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Ewa Wallander, Office Manager Representeras i Finland av: Mercuri Urval, Helsingfors, tel +358-9-476 1700

Metso Paper Karlstad AB Axel Johnsons väg 6 Box 1014 SE-651 15 Karlstad Tel 054-17 10 00 Fax 054-17 12 55 fornamn.efternamn@metso.com www.metsopaper.com VD Anders Björn Pappersmaskiner inklusive komponenter och service till pappersindustrin. Kontaktperson med handelskammaren: Gudrun Wiklund Representerar i Sverige: Metso Ab, Helsingfors, tel +358-20-484 100

MG Trading Valhallavägen 128 SE-114 41 Stockholm Tel 08-660 93 11 Fax 08-660 23 66 trading.mg@telia.com VD Mikael Gripenstedt Agent för Jokipiin Pellava Oy (linnetextilier).

Strandvägen 5 B SE-114 51 Stockholm Tel 08-663 90 00 Fax 08-665 10 05 executivesearch@mberglund.se www.mberglund.se VD Michaël Berglund Chefsrekrytering/Executive Search. Ingår i IICPartners Executive Search Worldwide. We are one of Swedens premier providers of executive level search and leadership consulting services. Kontaktperson med handelskammaren: Amelie Wallin, Vice VD

Morgan Stanley AB Hovslagargatan 5 A SE-111 48 Stockholm Tel 08-6789 600 Fax 08-6789 601 fornamn.efternamn@morganstanley. com www.morganstanley.com VD Per Hillström Finansiell Rådgivning Kontaktperson med handelskammaren: Kim Henriksson, Managing Director Mornington Hotel Stockholm City Nybrogatan 53 Box 5197 SE-102 44 Stockholm Tel 08-507 330 00 Fax 08-507 330 39 stockholm@mornington.se www.mornington.se VD Henrik Wingård Hotell, restaurang, bar, uteservering, livemusik Kontaktperson med handelskammaren: Lotta Näslund

MPS Sverige AB Biblioteksgatan 29 SE-114 35 Stockholm Tel 08-412 47 00 Fax 08-412 47 30 mps@mps.se www.mps.se VD Fredrik von Schantz Search & Selection:


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

- Executive Search - annonserad rekrytering - personbedömning & urval - team-analys Ledarskapsutveckling: - kompetensinventering - karriärutveckling för chefer och specialister - Management Audits - 360° analyser - Management Due Diligence Outplacement: - program för chefer inför avvecklingsprocesser - outplacement för individ/grupp Kontaktperson med handelskammaren: Fredrik von Schantz, VD Representerar i Sverige: MPS Finland Oy (moderbolag), Helsingfors, tel +358-20-74 69 400

N NC Advisory AB / Nordic Capital Stureplan 4 A SE-114 35 Stockholm Tel 08-440 50 50 Fax 08-611 79 98 info@nordiccapital.se www.nordiccapital.com VD Robert Andreen Riskkapitalbolag. Kontaktperson med handelskammaren: Robert Furuhjelm, Director Representeras i Finland av: Nordic Capital, Bulevarden 1 A, FI-00100 Helsingfors, tel +358 20 7433 250, fax +358 20 7433 259

No Brakes Sweden AB Stureplan 4 C SE-114 35 Stockholm Tel 070-580 24 09 Fax 08-463 10 10 rita@nobrakes.fi www.nobrakessweden.se VD Anne Rantanen Redovisning, bokföring och administration. EU-redovisning och – bidragsansökan. Kontaktperson med handelskammaren: Rita Johnson Representeras i Finland av: No Brakes Oy

Nofa Janneniska AB Hangövägen 19 Positionen 122

SE-115 74 Stockholm Tel 08-22 78 20 Fax 08-66 78 220 info@janneniska.com www.janneniska.com VD Andreas Bengtsson Lyftanordningar - utrustning, höjdarbeten med skyliftar upp till 104 meter. Säkra personlyft. Kontaktperson med handelskammaren: Jyrki Kinnunen, Marknadschef Representeras i Finland av: Joni Alasaari, tel+358 (0)40 5700 721

Nokia Svenska AB Torshamnsgatan 48 Box 1113 SE-164 22 Kista Tel 08-4100 8300 Fax 08-4100 8800 fornamn.efternamn@nokia.com www.nokia.se VD Kenneth Jönsson Nokia är världsledare inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den mobila marknaden i stort. Nokia bidrar till att underlätta människors vardag och produktivitet genom att förse dem med produkter som är både enkla och tillförlitliga att använda. Kontaktperson med handelskammaren: Lisa Bengtsson, VD Assistent

Nokian Däck AB Metallvägen 34, SE-195 72 Rosersberg PB 3002 SE-195 03 Märsta Tel 08-474 74 40 Fax 08-761 15 28 info@nokiantyres.com www.nokiantyres.com VD Per-Åke Beijersten Däck. Kontaktperson med handelskammaren: Per-Åke Beijersten, VD Representerar i Sverige: Nokian Tyres plc, Nokia, tel +358-3-340 7111

Nordic Aluprofiler AB Box 22060 SE-104 22 Stockholm Tel +358-9-682 51 Fax +358-9-298 2208 www.nordicaluminium.fi VD Robert Paajanen Nordic Aluprofiler AB, säljkontor: Marknadsföring och försäljning av strängpressade aluminiumprofiler samt ytbehandling (anodisering, pulverlackering och Dekoral- dekorativ ytbehandling): Vetlanda, tel 0383-164 47 Vetlanda, tel 0383-160 51 Karlstad, tel 054-185 250 Åseda, tel 0474-101 53 Marknadsföring och försäljning av eltekniska produkter: Stockholm, tel 08-581 666 00 Göteborg, tel 031-28 074 Kontaktperson med handelskammaren: Jonas Söderström, Export Manager Representerar i Sverige: Nordic Aluminium Plc, PB 117, FI-02401 Kyrkslätt, tel +358-9-682 51

Nordkalk AB Kungsgatan 74, 1tr Box 544 SE-101 30 Stockholm Tel 08-677 53 00 Fax 08-10 01 45 fornamn.efternamn@nordkalk.com www.nordkalk.com VD Kjell Bärtzner Bränd och släckt kalk samt karbonatprodukter. Kontaktperson med handelskammaren: Tomas Lilja, Ekonomichef Sverige Representerar i Sverige: Nordkalk Oyj Abp, Pargas, tel +358-204-5511

Nordea Bank AB (publ)

Nynas AB

Hamngatan 10 SE-105 71 Stockholm Tel 08-614 70 00 Fax 08-614 91 84 fornamn.efternamn@nordea.com www.nordea.com Bank/finansiella tjänster. Kontaktperson med handelskammaren: Arto Andersson, Bankdirektör

Lindetorpsvägen 7, SE-121 63 Johanneshov PB 10700 SE-121 29 Stockholm Tel 08-602 12 00 Fax 08-913 427 fornamn.efternamn@nynas.com www.nynas.com VD Staffan Lennström Oljeprodukter, bitumen. Kontaktperson med handelskammaren: Kerstin Näsman, VD-sekreterare Representeras i Finland av:

41


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Nynas Oy, Managing Director Ossi Himanka, Äyritie 12 B, FI-01510 Vantaa, tel: +358-20-743 33 10

O Okko Consulting AB Birger Jarlsgatan 93 SE-113 56 Stockholm Tel 08-661 23 46, 070-810 25 20 Fax 08-661 23 46 www.okko-design.com VD Marja-Liisa Okko Showroom: Birger Jarlsgatan 93, Stockholm Inredning, design och agenturer Kontaktperson med handelskammaren: Marja-Liisa Okko, VD

OMX AB (publ) Tullvaktsvägen 15 SE-105 78 Stockholm Tel 08-405 60 00 Fax 08-405 60 01 www.nasdaqomx.com VD, President Magnus Böcker Nasdaq OMX äger och driver börser och värdepapperscentraler i USA, Sverige, Finland, Danmark, Island, Baltikum och Armenien, samt tillverkar system för banker, mäklarfirmor, börser, värdepapperscentraler etc Kontaktperson med handelskammaren: Magnus Billing, Chefsjurist Representeras i Finland av: OMX Exchanges Ltd, Helsingfors, tel +358-9-616 671

Onninen AB Sundbybergsvägen 9 Box 1141 SE-171 22 Solna Tel 08-799 34 00 Fax 08-799 34 40 fornamn.efternamn@onninen.se www.onninen.se, www.onninen.com VD Peter Isaksson Grossistverksamhet och logistiktjänster, el- och VVS- produkter. Kontaktperson med handelskammaren: Liselotte Bergkvist, Communications Mgr Scandinavia Representeras i Finland av: Onninen Oy

OpusCapita AB Kista Science Tower (D6) SE-164 51 Kista Tel 08-522 918 63

42

www.opuscapita.com VD Antti Punkari Dataprogram/Elektroniska bank- och finanslösningar Kontaktperson med handelskammaren: Christer Magnefelt, Account Manager Representeras i Finland av: OpusCapita Oy, Finlaysoninkuja 21, FI33210 Tammerfors, tel +348-207-463 200

Ekonomi & Management. Effektivisering och kvalitetssäkring av system och processer. Kontaktperson med handelskammaren: Ritva Peters, VD, Konsult Ekonomi & Management

Oras AB Elektrodgatan 3 SE-721 37 Västerås Tel 021-81 61 31 Fax 021-81 61 30 info.sweden@oras.com www.oras.com Marknadsföring och försäljning av sanitetsarmatur (vattenkranar) Kontaktperson med handelskammaren: Richard Stålhuvud, Sverigechef Representerar i Sverige: Oras Oy (moderbolag), Raumo, tel +358-2-831 61

Outokumpu Copper Products AB Metallverksgatan 5 Box 510 SE-721 09 Västerås Tel 021-198 700 Fax 021-198 737 www.outokumpu.com VD Juhani Porthén Tillverkare och leverantör av isolerade kopparrör, bl a PRISOL och PLUS PRISOL, samt kamrör för VVS och industriell användning. Säljer även oisolerade kopparrör för andra än Outokumpubolag. I företaget ingår också Service Center som levererar plåt och band i koppar och kopparlegeringar. Kontaktperson med handelskammaren: Juhani Porthén, VD Representerar i Sverige: Outokumpu Oyj (moderbolag), Esbo, tel +358-9-4211

P Peters & Peters Consulting AB Norrbackagatan 5 SE-113 41 Stockholm Tel 070-601 0361 www.peterspeters.se VD, Konsult Ekonomi & Management Ritva Peters

PI Europe - Sweden Herserudsvägen 18 Box 1343 SE-181 25 Lidingö Tel 08-636 25 86 Fax 08-636 25 99 carl-johan@gestrup.se www.frageteknik.se VD Carl-Johan Gestrup Personprofil, managementkonsult Kontaktperson med handelskammaren: Carl-Johan Gestrup, VD Representeras i Finland av: PI Europé-Finland: Johanna Tötterman. www.pi-europe.com. Tel.+358 505 26 36 23

Polopoly AB Ahlströmergatan 22 SE-112 47 Stockholm Tel 08-506 78 250 Fax 08-506 78 251 info@polopoly.com www.polopoly.com VD Gustaf Sahlman IT. Polopoly är ett Content Management företag.Polopolys grundläggande produktstrategi är att erbjuda ett enkelt, kraftfullt och flexibelt standardsystem för hantering av relationer och personalisering via digitala kanaler. Kontaktperson med handelskammaren: Jessica Vuolle

Procuritas Partners KB Skeppsbron 20 SE-111 30 Stockholm Tel 08-506 143 00 Fax 08-506 143 44 procuritas@procuritas.se www.procuritas.se Handel med och förvaltning av värdepapper. Kontaktperson med handelskammaren: Hans Karlander, Partner


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Psykologpercept Attundavägen 42 B SE-168 58 Bromma Tel 08-37 71 02 VD Tuula Såltin Managementkonsulting. Psykoterapi. Finsk-svenska affärskontakter. Kontaktperson med handelskammaren: Tuula Såltin, VD Representeras i Finland av: BBS Consulting, Esbo, tel +358-500-488 184

R RBS Nordisk Renting AB (publ) Strandvägen 1, 2tr Box 14044 SE-104 40 Stockholm Tel 08-506 198 00 Fax 08-667 22 01 fornamn.efternamn@rbsnordiskrenting. com www.rbsnordiskrenting.com VD Reinhold Geijer Fastighetsfinansiering Kontaktperson med handelskammaren: Tarja Almgren, Bolagsjurist

Robert’s Coffee / Coffeino AB Östermalmshallen, Humlegårdsgatan 1 Box 5146 SE-102 43 Stockholm Tel 08-662 5106 Fax 08-663 3009 paula.pohjakallio@robertscoffee.se www.robertscoffee.se , www.robertscoffee.com VD Paula Pohjakallio Koncernchef Robert Paulig. VD i Finland Tomi Miininen Gourmetkaffe och te, företagspresenter, coffeeshops. Kontaktperson med handelskammaren: Paula Pohjakallio, VD Representeras i Finland av: Robert’s Coffee (moderbolag), Helsingfors, tel +358-9-34 78 090

Roschier Advokatbyrå AB Blasieholmsgatan 4 A Box 7358 SE-103 90 Stockholm Tel 08- 553 190 00 Fax 08- 553 190 01 www.roschier.com

Advokatbyråns främsta inriktning är på privata och publika transaktioner, immaterialrätt och kommersiella tvister. Kontaktperson med handelskammaren: Axel Calissendorff, Partner

RS Press AB Stensätravägen 2 SE-127 39 Skärholmen Tel 08-18 02 67 Fax 08-18 10 73 rspress@telia.com www.ruotsinsuomalainen.com Tidningen Ruotsin Suomalainen. Chefredaktör Tapani Kekki Publicering av tidningar och böcker. Kontaktperson med handelskammaren: Tapani Kekki, Ansvarig utgivare

Ruukki Sverige AB Flat Products Stationsgatan 55 Box 506 SE-301 80 Halmstad Tel 035-14 93 50 Fax 035- 21 46 34 sverige@ruukki.com www.ruukki.com VD Valter Widmark Ruukki levererar komponenter, system och totalkoncept för byggsektorn och verkstadsindustrin. Inom metallprodukter har bolaget ett brett produkt- och servicesortiment. Kontaktperson med handelskammaren: Valter Widmark, VD

S Saab AB (publ) Bröderna Ugglas gata SE-581 88 Linköping Tel 013-18 00 00 Fax 013-18 18 02 infosaab@saab.se www.saab.se VD, koncernchef Åke Svensson Saab är verksamt inom bland annat flyg-, rymd- och försvarsindustrin och utvecklar avancerade produkter och system baserade på sofistikerad informationsteknologi. Kontaktperson med handelskammaren: Bruno Stangdell, Direktör Representeras i Finland av: Saab International Finland Oy Esbo, tel +358-9-439 1210, Karl-Gustaf Storgårds, Direktör och chef för Saab International Finland Oy.

SAS Scandinavian Airlines Sverige AB SE-195 87 Stockholm Tel 08-797 0000 Fax 08-797 2450 fornamn.efternamn@sas.se www.sas.se VD Anders Ehrling Flygtransporter, reseservice. Kontaktperson med handelskammaren: Peter Viinapuu, Vice VD Representeras i Finland av: SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM, Helsingfors, Stefan Wentjärvi, tel+358-20-5856020

Satama Sverige AB Nybrogatan 34 Box 5216 SE-102 45 Stockholm Tel 08-670 65 00 Fax 08-664 2900 www.satama.com Konsultering, design och implementering inom digitala medier. Kontaktperson med handelskammaren: Katri Harra-Salonen, Director Nordics Representeras i Finland av: Satama Finland Oy, Helsingfors, tel +35820-758 1581

Scania CV AB Järnagatan 33 SE-151 87 Södertälje Tel 08-553 810 00 Fax 08-553 810 37 fornamn.efternamn@scania.com www.scania.se VD Leif Östling Lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer. Kontaktperson med handelskammaren: Lennart Lundgren, Area Sales Manager Representeras i Finland av: Oy Scan-Auto Ab, Helsingfors, tel +35810-555 010

SEB Kungsträdgårdsgatan 8 SE-106 40 Stockholm Tel 08-763 80 00 Fax 08-763 86 30 fornamn.efternamn@seb.se www.seb.se VD och koncernchef Annika Falkengren SEB, Skandinaviska Enskilda Banken Styrelseordförande Marcus Wallenberg Tjänster. Kontaktperson med handelskammaren: Erik Belfrage, Bankdirektör

43


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

Representeras i Finland av: SEB, Helsingfors, tel +358-9-6162 8000

Serrator AB Kammakargatan 6 A, 2 tr SE-111 40 Stockholm Tel 08-10 18 34 Fax 08-21 40 63 serrator@telia.com VD Lissi Laurén Förmögenhetsförvaltning. Kontaktperson med handelskammaren: Lissi Laurén, VD

Tel 08-545 012 70 Fax 08-545 012 80 fornamn.efternamn@sgcib.com www.sgcib.com VD Lars Söderberg Banking (representationskontor). Kontaktperson med handelskammaren: Lars Söderberg, VD

Sevenco KB

Solmaster AB

Warfvinges väg 19 SE-112 51 Stockholm Tel 08-619 52 00 Fax 08-130 288 info@sevenco.se www.sevenco.se VD Thomas Person Konsulter/ i Företagsledning. Kontaktperson med handelskammaren: Margareta Geijron

Box 55687 SE-102 15 Stockholm Tel 08-66 56 566 solmaster@solmaster.se www.solmaster.se VD Matti Korkkinen Industrikemikalier, golvbeläggning, rengöringsmedel. Kontaktperson med handelskammaren: Pasi Korkkinen

Sievi AB Kristallen Axel Johanssons gata 4 SE-754 51 Uppsala Tel 018-20 02 20 Fax 018-20 02 21 Förnamn.efternamn@sievi.com www.sievi.com VD Jussi Ollila Skydds- och yrkesskor. Kontaktperson med handelskammaren: Jussi Ollila, VD Representerar i Sverige: Sievin Jalkine Oy (moderbolag), Sievi, tel +358-8-488 11

Slottenäs Music Productions AB Box 1038 SE-144 21 Rönninge Tel 08-53 25 35 00 Fax 08-53 25 35 60 slottenas@telia.com www.slottenas-musicproduction.se VD Sven-Olof Slottenäs Jan Slottenäs Orkester Kontaktperson med handelskammaren: Sven-Olof Slottenäs, VD

Société Générale Nybrokajen 7, 8 tr SE-111 48 Stockholm

44

Solveco AB Tallbacksgatan 10 SE-195 72 Rosersberg Tel 08-732 72 75 Fax 08-732 72 76 info@solveco.se www.solveco.se VD Seppo Karmitsa Kemikalier och medicinteknisk utrustning. Kontaktperson med handelskammaren: Seppo Karmitsa, VD

Sovella AB Knarrarnäsgatan 15 SE-164 40 Kista Tel 08-625 76 80 Fax 08-625 76 78 infose@sovella.com www.sovella.com Arbetsplatsinredningar, lager, förvaring, vagnar, manuella produktionssystem, laboratorieinredningar. Kontaktperson med handelskammaren: Göran Söderberg, Scandinavian Sales Manager Representerar i Sverige: GWS System Oy, Jyväskylä, tel +358-14449 4350

Spokesman AB Adolf Fredriks Kyrkogata 2 PB 3164 SE-103 63 Stockholm Tel 08-202 169 Fax 08-570 100 22 fornamn.efternamn@spokesman.se www.spokesman.fi VD Martti Rautiala PR & marknadskommunikation samt Market Access tjänster i Norden. Kontaktperson med handelskammaren: Martti Rautiala, VD Representeras i Finland av: Spokesman Oy, Arto Varanki, Mannerheimsvägen 5 C, FI-00100 Helsingfor Representerar i Finland: Spokesman Oy, Helsinki Region Marketing Ltd, Suomen Messut (Finlands Mässa)

Stockholm Tourist Service AB Silja Line-terminalen Positionen 8 SE-115 74 Stockholm Tel 08-663 35 89 Fax 08-662 16 89 info@stotourist.se www.stotourist.se VD Mikko Nummi Incoming-resebyrå, förmedling av guider, bussar mm. Kontaktperson med handelskammaren: Hillevi Kindt

Stockholms Redovisningsbyrå AB Box 1088 SE-144 21 Rönninge Tel 08-640 62 49 Fax 08-640 62 49 info@stockholmsredovisningsbyra.se www.stockholmsredovisningsbyra.se Civ. ekonom/ VD Terttu Loimalahti Hagström Momsärenden för finska företag, bokföring och aktiebolagsärenden mm. Medlem i Sveriges Redovisningskonsulters förbund SRF. Kontaktperson med handelskammaren: Terttu Loimalahti Hagström, Civ. ekonom/ VD

Stockholmsmässan Stockholmsmässan AB Mässvägen 1, Älvsjö SE-125 80 Stockholm Tel 08-749 41 00 Fax 08-99 20 44 staff@stofair.se


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

www.stofair.se VD Tom Beyer Mässor och kongresser. Kontaktperson med handelskammaren: Tom Beyer, VD

Storkamp Agency HB Solsa 418 SE-149 91 Nynäshamn Tel 08-82 40 89 storkamp@storkamp.com www.storkamp.com VD Svenolof Karlsson Mediaproduktion, handel med litterära och andra immateriella rättigheter. Kontaktperson med handelskammaren: Svenolof Karlsson, VD Representeras i Finland av: Storkamp Media Oy Ab, Larsmo, tel +358-6-727 2571

Swedish Match AB Rosenlundsgatan 36 SE-118 85 Stockholm Tel 08- 6580200 Fax 08- 6583522 www.swedishmatch.se VD, koncernchef Lars Dahlgren Swedish Match är ett unikt företag med ett komplett utbud av marknadsledande varumärken inom snus, tuggtobak, cigarrer och piptobak samt tändstickor och tändare. Med dessa nischprodukter arbetar Swedish Match i enlighet med rådande samhälls- och konsumenttrender. Kontaktperson med handelskammaren: Patrik Hildingsson, Vice President Group Public Affairs

Swedish Web Design Ekeby 1819 SE-760 10 Bergshamra Tel 08-512 35 500 Fax 08-676 00 10 swedishwebdesign@swedishwebdesign. se www.swedishwebdesign.se Kontaktperson med handelskammaren: Martin von Pfaler

Svenska Mässan Stiftelse Mässans gata/Korsvägen SE-412 94 Göteborg Tel 031-708 80 00 Fax 031-16 03 30 infomaster@swefair.se www.svenskamassan.se VD Lennart Mankert Mässarrangör, konferensarrangör.

Kontaktperson med handelskammaren: Lena Kidner, Business Manager Representeras i Finland av: SMI-Media Oy, Leena Salo, Helsingfors, tel +358-10 617 2500, smi@smimedia.fi, www.smi-media.fi

Sweomi Consulting Götaforsliden 4 SE-431 34 Mölndal Tel 031-27 47 33, 070-322 9110 Fax 031-27 47 38 arja.jormakka@sweomi.se www.sweomi.se VD Arja Jormakka Grupp- och ledningsutveckling, organisationsutveckling, kommunikation. Kontaktperson med handelskammaren: Arja Jormakka, VD

T Tallink Silja AB Södra Hamnvägen 50 A, 2 tr Positionen 8 SE-115 74 Stockholm Tel 08-666 33 30 Fax 08-666 35 48 fornamn.efternamn@tallinksilja.com www.tallinksilja.com VD Kadri Land Passagerar- och lasttrafik, transport och spedition. Kontaktperson med handelskammaren: Roger Björk, Director Sales & Marketing

Tavex AB Smålandsgatan 9 SE-111 46 Stockholm Tel 08-678 20 30 Fax 08-678 02 22 www.tavex.se VD Ivar Veskioja Investeringsguld, valutaväxling, överföringar. Kontaktperson med handelskammaren: Ivar Veskioja, VD

Telefon AB LM Ericsson Torshamnsgatan 23 SE-164 83 Stockholm Tel 08-719 00 00 fornamn.efternamn@ericsson.com www.ericsson.com VD, koncernchef Carl-Henric Svanberg

Ledande leverantör av kommunikationsnät med tillhörande tjänster och teknikplattformar för mobiltelefoner. Genom vårt joint venture med Sony Ericsson är vi också en av de ledande leverantörerna av mobiltelefoner. Vår erfarenhet av att bygga nät i fler än 175 länder ger oss unika insikter om både kunder och användare. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners strävar vi mot att vidga gränserna för telekommunikation till fördel för alla överallt. Kontaktperson med handelskammaren: Ulf Pehrsson, Vice President Government and Industry Representeras i Finland av: Oy LM Ericsson Ab, FI-02420 Jorvas, tel +358-9-2991, fax +358-9-299 2448 Representeras i Sverige av: Ericsson i Sverige AB, LM Ericssons väg 30, 126 25 Stockholm, tel. +46 8 579 180 00, fax +46 8 579 180 01

TeliaSonera AB (publ) Sturegatan 1 SE-106 63 Stockholm Tel 08-504 550 00 Fax 08-504 550 01 teliasonera@teliasonera.com www.teliasonera.com VD, koncernchef Lars Nyberg Telekom Kontaktperson med handelskammaren: Thomas Westlind, Vice President, Head of Public Representeras i Finland av: TeliaSonera Finland Oy, PB 220, FI-0051 Sonera, tel +358-20-401

Tengström Advokatbyrå Box 5841 SE-102 48 Stockholm Tel 08-660 38 55 Fax 08-667 56 86 www.tengstrom.se VD, Advokat Johan G Tengström Advokatverksamhet. IT-rätt: Avtal, personlig integritet, informationssäkerhet. IP-rätt: Varumärken, patent, upphovsrättr. Skadeståndsrätt: Personskador, trafikskador, datorrelaterade skador. Brottmål: Ekonomiska brott, Datorbrott, Datorrelaterade brott, Allmänna brott. Kontaktperson med handelskammaren: Johan G Tengström, VD, Advokat Thörn & Täckenström AB Sturegatan 29 SE-114 36 Stockholm Tel 08-505 26100 Fax 08-505 26199 fornamn@tot.se

45


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

www.tot.se VD Hans Täckenström Reklambyrå. Kontaktperson med handelskammaren: Hans Täckenström, VD

Tihinen Advokatfirma AB Mörby Centrum, plan 7 (Danderyd) Dalstigen 3 SE-182 33 Danderyd Tel 08-544 976 66, 08-622 66 29 Fax 08-544 975 55 Affärs- och entreprenadrätt, brottmål och försäkringsrätt. Kontaktperson med handelskammaren: Liisa Tihinen, Advokat Tikkurila Coatings AB, HQ Textilgatan 31 SE-120 86 Stockholm Tel 08-598 916 00 Fax 08-598 917 00 fornamn.efternamn@tikkurila.com www.tikkurila.se VD Kerstin Sedendahl Färg, industrifärg. Kontaktperson med handelskammaren: Kerstin Sedendahl, VD Representeras i Finland av: Tikkurila Coatings Oy, PB 53, FI-01301 Vanda

Trana Spedition AB Stakagården Ekhaga SE-514 52 Länghem Tel 0325-402 80 Fax 0325-403 55 kenneth@trana.se www.trana.se VD Kenneth Sankala Logistik, Internationella transporter. Kontaktperson med handelskammaren: Kenneth Sankala, VD

Tygvaruhuset Kilotex AB Siroccogatan 20 SE-131 34 Nacka Tel 08-556 031 55 Fax 08-643 59 70 lasse@tygvaruhuset.se www.kilotex.se VD Lasse S. Salomaa Tygvaruhus. Butik även: Nettovägen 1, Veddesta, tel.08-584 118 50, Sveaplan, Lundbladsgatan 6, Eskilstuna, tel.016-133240 och Ingelsta, Koppargatan 30, Norrköping, tel. 011311860. Kontaktperson med handelskammaren: Lasse S. Salomaa, VD

46

U

Lena Lundvall, VD Representerar i Sverige: Valio Oy (moderbolag), Helsingfors, tel +358-10-38 1121

Unisto AB Ryssviksvägen 2 SE-131 36 Nacka Tel 08-716 91 45 Fax 08-718 17 45 unisto@unisto.se www.unisto.se VD Richard Follin Varumärken av plast, säkerhets- och kontrollplomber, namnbrickor. Kontaktperson med handelskammaren: Richard Follin, VD

UPM-Kymmene AB Gjörwellsgatan 30-32, 7 tr Box 34113 SE-100 26 Stockholm Tel 08-440 36 00 Fax 08-440 36 19 fornamn.efternamn@upm-kymmene. com www.upm-kymmene.com VD Robert Jeanson Papper. Kontaktperson med handelskammaren: Robert Jeanson, VD Representerar i Sverige: UPM-Kymmene Corporation Oy, Helsingfors, tel +358-204-151 11

Utställningssalongen Karlavägen 81 SE-114 59 Stockholm Tel 08-665 00 37 Fax 08-665 00 96 info@utstsalong.net www.utstallningssalongen.se VD Juha Sulila Konstutställningar, minimässor. Kontaktperson med handelskammaren: Juha Sulila, VD

V Valio Sverige AB Arenavägen 27, 5 tr, Johanneshov PB 10094 SE-121 27 Stockholm-Globen Tel 08-725 51 50 Fax 08-725 51 51 fornamn.efternamn@valio.fi www.valio.se , www.valio.fi VD Lena Lundvall Försäljning av mejeriprodukter. Kontaktperson med handelskammaren:

Vattenfall AB Sturegatan 10 SE-162 87 Stockholm Tel 08-739 50 00 fornamn.efternamn@vattenfall.com www.vattenfall.se VD, koncernchef Lars G. Josefsson Elproduktion, elförsäljning, eldistribution samt produktion och försäljning av fjärrvärme. Kontaktperson med handelskammaren: Esa Hakkarainen Representeras i Finland av: Vattenfall Oy,Maistraatinportti 4, FI00240 Helsingfors, tel +358-20-58 611

Viking Line Skandinavien AB DanvikCenter Hästholmsvägen 28 SE-131 30 Nacka Tel 08-452 41 00 Fax 08-452 41 10 info@vikingline.se www.vikingline.se VD Jan Kårström Transportresetjänster. Kontaktperson med handelskammaren: Anders Ferngren, Försäljningschef Representeras i Finland av: Viking Line Abp (moderbolag), Mariehamn, Åland, tel +358-18-270 00

Visit Finland AB Hornsgatan 15 SE-118 46 Stockholm Tel 08-643 16 10 , 08-643 16 11 www.visitfinland.se VD Karl-Erik Strand Kontaktperson med handelskammaren: Karl-Erik Strand, VD

Volvo AB (publ) SE-405 08 Göteborg Tel 031-66 00 00 info@volvo.com www.volvogroup.com VD, koncernchef Leif Johansson Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,


MEDLEMMARNA I SVERIGE - JÄSENET RUOTSISSA

anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i omkring 180 länder. Volvo omsätter 248 miljarder SEK och är noterat på börsen i Stockholm. Kontaktperson med handelskammaren: Ira Thilén, Director Public Affairs Representeras i Finland av: Lastbilar: Volvo Truck Center Finland, Vanda, tel +358-9-507 91 Bussar: Volvo Bus Finland, Tammerfors, tel +358 - 2- 489611

VPC AB (NCSD Group) Regeringsgatan 65 Box 7822 SE-103 97 Stockholm Tel 08-402 90 00 Fax 08-402 92 74 www.ncsd.eu VD Kjell Arvidsson Värdepapper Kontaktperson med handelskammaren: Ingrid Hellman Follinger, Executive Assistant Group CEO

WIL Info P.O.Box 16 SE-194 21 Upplands Väsby Tel 070- 7707 465 Fax 08-590 731 37 wesa.lehto@wilinfo.se www.wilinfo.se VD Wesa Lehto Konsult inom PR/Kommunikation. Kontaktperson med handelskammaren: Wesa Lehto, VD

Regeringsgatan 65 PB 7543 SE-103 93 Stockholm Tel 08-50 72 00 00 Fax 08-50 73 00 00 sthlm@wistrand.se www.wistrand.se Chief Operation Officer Göran Hellberg Advokattjänster.Kontaktperson med handelskammaren: Kristina Forsbacka, Advokat

Y YIT Sverige AB

Sveavägen 136 SE-113 50 Stockholm Tel 08-673 0366 Fax 08-673 0364 info@vps.se www.vps.se VD Veli-Pekka Suomalainen Rekrytering och bemanning. Kontaktperson med handelskammaren: Leena Tovik Representeras i Finland av: VPS Henkilöstöpalvelu Ky, Mikaelsgatan 17 C, FI-00100 Helsingfors VPS Group Ab, CEO Veli-Pekka Suomalainen

Armégatan 40 Box 1810 SE-171 22 Solna Tel 08-705 32 00 Fax 08-735 64 94 fornamn.efternamn@yit.se www.yit.se VD Leif S. Gustafsson Tekniska installationer. Kontaktperson med handelskammaren: Leif S. Gustafsson, VD Representeras i Finland av: YIT Yhtymä Oyj, www.yit.fi

Wahllöf Arkitektkonsult Bofinksvägen 6 SE-183 57 Täby Tel 08-15 22 88 Fax 08-15 22 88 w.arkitektkonsult@tele2.se Arkitektverksamhet Kontaktperson med handelskammaren: Bengt Wahllöf, Arkitekt

Ö

Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

VPS Personalservice AB

W

Representeras i Finland av: Ålandskontoret i Helsingfors, tel +358-9605 926 Representerar i Sverige: Ålands Landskapsregering, Mariehamn, tel +358-18-250 00

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Kista Science Tower, Färögatan 33 SE-164 51 Kista Tel 08-578 550 00 Fax 08-578 550 01 fornamn.efternamn@se.pwc.com www.pwc.com/se VD Mikael Eriksson Revision, skattekonsultationer, ekonomiska och management konsultationer samt företagsetablering och momsombud. Kontaktperson med handelskammaren: Hannu Harju, Auktoriserad revisor Representeras i Finland av: SVH PricewaterhouseCoopers Oy, Helsingfors, tel +358-9-228 00

Å Ålandskontoret Riddargatan 19 Box 5450 SE-114 84 Stockholm Tel 08-661 37 30 gw@alandskontoret.se www.alandskontoret.se VD Gunnar Westerholm Ålands informationskontor i Sverige. Kontaktperson med handelskammaren: Gunnar Westerholm, VD

47


Sökregister – Hakemisto

Medlemmarna i Sverige – Jäsenet Ruotsissa

Advokatbyråer Asianajotoimistot

Advokatfirman Delphi & Co KB Advokatfirman Gärde & Nordlin AB Advokatfirman Hammarskiöld & Co Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Nordia KB Advokatfirman Tommy Ekholm AB Advokatfirman Tuula Källbäck AB Advokatfirman Åberg & Salmi AB Flood Advokatbyrå KB Gärde Wesslau Advokatbyrå KB Kriström Advokatbyrå KB Linklaters Advokatbyrå AB Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Roschier Advokatbyrå AB Tengström Advokatbyrå Tihinen Advokatfirma AB Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

Arkitekter Arkkitehdit Marja Gisselberg Arkitektkontor Wahllöf Arkitektkonsult

Bank, finansiering Pankkitoiminta, rahoitus

Beijerinvest AB BNP Paribas Danske Bank A/S, Sverige Filial EQT Partners AB Evli Bank Plc, Stockholmsfilial Glitnir Kapitalförvaltning Ab, Finland Filial Handelsbanken AB (publ) IK Investment Partners AB Kaupthing Bank Sverige AB Morgan Stanley AB NC Advisory AB / Nordic Capital Nordea Bank AB (publ) OMX AB (publ) Procuritas Partners KB RBS Nordisk Renting AB (publ) SEB Serrator AB Société Générale Tavex AB VPC AB (NCSD Group)

Basmetallindustri Metalliteollisuus

48

Kuusakoski Sverige AB Luvata Sweden AB Nordic Aluprofiler AB Outokumpu Copper Products AB Ruukki Sverige AB Flat Products

Byggentreprenörer Rakennusala

Nofa Janneniska AB YIT Sverige AB

Byggmaterial, VVS Rakennusmateriaali, LVI

Bauer Watertechnology AB Ifö Sanitär AB Onninen AB Oras AB

Båtar, båttillbehör Veneet, venetarvikkeet ARIBOATS AB MarinSystem AB

Elektronik, telekommunikation, datorer Elektroniikka, telekommunikaatio, tietokoneet

Ensto Control Oy, Filial Sverige Fastems AB Nokia Svenska AB Telefon AB LM Ericsson TeliaSonera AB (publ)

Energi Energia Fortum Power and Heat AB Vattenfall AB

Fordonsindustri Ajoneuvot Saab AB (publ) Scania CV AB Volvo AB (publ)

Försäkring Vakuutus If Skadeförsäkring AB (publ)

Grafisk Industri Graafinen teollisuus

Bonnier AB Dynaprint AB Edita Sverige AB Grafopac AB Hansaprint AB InPress Samaa/ Kansiopalvelu Oy

Grossister - Tukkurit Onninen AB Unisto AB

Gruvindustri - Kaivosteollisuus Endomines AB Nordkalk AB

Gummiindustri Kumiteollisuus Nokian Däck AB

Instrument, finmekanik, sjukvårdsapparatur Instrumentit, hienomek., sairaanhoitolaitteistot Bruker Optics Scandinavia AB

Kemisk industri Kemian teollisuus AGA AB

Kemisk-teknisk industri Teknokemian teollisuus

Industriteknik ITEGE AB Johnson & Johnson AB Nynas AB Solmaster AB Solveco AB Tikkurila Coatings AB, HQ

Konfektion, läder, handskar, pälsar, skor Vaatetus, nahka, käsineet, turkikset, jalkineet

BNB Agenturer AB Keller Fashion AB Marimekko AB MG Trading Sievi AB

Konsulter; IT, dataprogram Konsultit; IT, ohjelmistot

Atea Sverige AB Efecte AB F-Secure AB IHS Nordic A/S Ki & Vi Media AB OMX AB (publ) OpusCapita AB Polopoly AB Satama Sverige AB Swedish Web Design


Konsulter; management, ekonomi Konsultit; hallinto, talous

Kreab AB Spokesman AB Thörn & Täckenström AB

Revision, redovisning, bokföring Tilintarkastus, kirjanpito

Media, informationskällor Media, tietolähteet

Ad Initium Affinion International Askus Consulting AB CAPTO Financial Consulting AB Ekonomi & Data Hillebrink AB EQT Partners AB Företag & Framtid AB house of mika IC InterCompliance Innotiimi AB Lagerkvist & Partners AB Peters & Peters Consulting AB PI Europe - Sweden Psykologpercept Sevenco KB Sweomi Consulting WIL Info

Konsulter; rekrytering Konsultit; rekrytointi

Access Personnel AB Boyden Intenational AB Creative Search HB Jan Ulinder Executive Search mcoach Mercuri Urval AB Michaël Berglund Executive Search AB MPS Sverige AB VPS Personalservice AB

Konsulter; tekniska Konsultit; tekniset

Armeka Sverige AB Bureau Veritas Certification Sverige AB Dalkia Industripartner AB Finnjet Konsult AB Groth & Co KB Informationsteknik Scandinavia AB Lassila & Tikanoja Service AB Marja Gisselberg Arkitektkontor

Kurser, utbildning Koulutus AAC Global AB Kungliga Tekniska Högskolan KTH LangInvest AB

Livsmedelsindustri Elintarviketeollisuus

Cap & Seal Cloetta Fazer AB (publ) Robert’s Coffee / Coffeino AB Valio Sverige AB

Marknadsföring, kommunikation, reklam

Bennich Information AB E.K. Press Edenvik Reklambyrå AB European Event & Conference AB FIN-S Marknad och Kommunikation Gabriel Uggla AB house of mika

Bonnier AB E.K. Press RS Press AB Storkamp Agency HB

Metallprodukter av plåt, tråd mm Metallituotteet ASSA ABLOY AB Outokumpu Copper Products AB Sovella AB

Mineralindustri Mineraalituotteet

Nordkalk AB Mässor, utställningar KITANO Oriental Art Stockholmsmässan AB Svenska Mässan Stiftelse Utställningssalongen

Möbler, inredning, mattor Huonekalut, sisustus, matot

Avarte Svenska AB InRed Design AB Isku Inredningar AB Okko Consulting AB Tygvaruhuset Kilotex AB

Organisationer Järjestöt Visit Finland AB Ålandskontoret

Plastindustri Muoviteollisuus KWH Plast Sverige AB

Privatpersoner Yksityishenkilöt Anders Abrahamson

Resor, hotell, restaurang Matkailu, hotellit, ravintolat

American Express Business Travel AB Birka Line Svenska AB Crystal Plaza Hotel Fazer Amica AB Finnair Grand Hôtel Stockholm Mornington Hotel Stockholm City SAS Scandinavian Airlines Sverige AB Stockholm Tourist Service AB Tallink Silja AB Viking Line Skandinavien AB Visit Finland AB

BDO Nordic Stockholm AB Deloitte AB Deskjockeys Revision AB Ekonomi & Data Hillebrink AB Kamerala Kontoret AB KPMG No Brakes Sweden AB Stockholms Redovisningsbyrå AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Skogsindustri, papper, kartong, pappersprodukter Metsäteollisuus, paperimassa Metso Paper Karlstad AB UPM-Kymmene AB

Textilindustri, garn, tyger Textiilit, langat, kankaat MG Trading Tygvaruhuset Kilotex AB

Transport Kuljetus

American Express Business Travel AB Birka Line Svenska AB DHL Express (Sweden) AB Finnair SAS Scandinavian Airlines Sverige AB Stockholm Tourist Service AB Tallink Silja AB Trana Spedition AB Viking Line Skandinavien AB

Verkstadsindustri Konepajateollisuus

Bronto Skylift AB Dustcontrol AB Harvia Oy filial Sverige Hilli Maskin AB KONE AB

Översättningar Käännöstyöt AAC Global AB LangInvest AB

Övrig affärsverksamhet Muu liiketoiminta Slottenäs Music Productions AB Swedish Match AB

49


Res lite längre. Konferera på vägen till och från Helsingfors Välutnyttjade dagar med de bästa av konferensmöjligheter Vill ni resa lite längre och kanske få tid över att titta närmare på en spännande huvudstad. Ni får möjlighet att konferera både på utoch hemresa samt under dagen när fartyget ligger förtöjt i hamn. Har ni en välfylld agenda finns det även möjlighet att utnyttja tiden innan avgång från Stockholm.

Konferens till Helsingfors Prisex

1487 kr/person

I priset ingår: • Del i B2-hytt • Trerätters à la carte-middag exkl dryck i Food Garden • 2 x frukost i Food Garden • 2 x kaffe och frukt • Viking Buffet-middag inkl vin, öl, läsk och kaffe Gäller när två vuxna delar hytt inkl fyra timmars konferens ombord på ut- och hemresan. Bokningskod SKONF. Tillägg för julbord.

Fartygen Mariella/Gabriella avgår från Stadsgården i Stockholm 16.45 och är åter 9.40 dag tre.

Boka din resa hos Viking Line på 08-452 40 00.

www.vikingline.se


Medlemmarna i Finland J채senet Suomessa s.52 - 67

51


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

4 4Pharma Oy Ltd Lemminkäisenkatu 1 FI-20520 Turku Tel +358-2-283 5700 Fax +358-2-283 5701 info@4pharma.com www.4pharma.com VD Jouni Vuorinen Verksamhet inom läkemedelsindustri Kontaktperson med handelskammaren: Marko Suojanen, vVD Representeras i Sverige av: 4Pharma AB, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 40 Kista

A Academica Oy Hämeentie 155 B FI-00560 Helsinki Tel +358-20 743 7433 Fax +358-20 743 4730 myynti@academica.fi www.academica.fi IT-tjänsteföretag. Kontaktperson med handelskammaren: Otto Keravuori, vVD

Accounting Services Tilimatic Oy Mannerheimvägen 16 A 3 FI-00100 Helsingfors Tel +358-9-618 881 Fax +358-9-6188 8228 contact@tilimatic.fi www.tilimatic.fi VD Marcus von Schantz Bokföringstjänster. Kontaktperson med handelskammaren: Irma Ravila

Actire Oy Ab PB 160 FI-00171 Helsingfors Tel +358-9-271 0204 Fax +358-9-271 0202 christian.malmsten@actire.fi www.actire.fi VD Christian Malmsten Bokföring och redovisning i Finland Kontaktperson med handelskammaren: Christian Malmsten, VD

ADVOCARE Annegatan 14 C, IV vån FI-00120 Helsingfors Tel +358-9-7001 9730

52

Fax +358-9-685 2244 office@advocare.fi www.advocare.fi Advokatbyrå med inriktning på finsk och internationell affärsjuridik. Kontaktperson med handelskammaren: Pia Lindgren

Advokatbyrå Bützow Ab Norra Hesperiagatan 15 A FI-00260 Helsingfors Tel +358-9-431 531 Fax +358-9-4315 3388 butzow@butzow.com www.butzow.com VD Sakari Sorri Advokatverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Minea Kähönen, Administrativ chef

Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab Skillnadsgatan 5 A PB 233 FI-00131 Helsingfors Tel +358-20-7765 765 Fax +358-20-7765 001 fornamn.efternamn@castren.fi www.castren.fi VD Jukka Niemi Affärsjuridik. Kontor även: Castrén & Snellman International Ltd., Nevsky Prospect 24, 3rd floor, 191186 St. Petersburg, RUSSIA, Phone + 7 812 325 8085, Fax + 7 812 325 8086, E-mail firstname.surname@castren.ru Castrén & Snellman International Ltd., Bolshoy Gnezdnikovsky per. 1, bldg 2, 7th floor 125009 Moscow, RUSSIA, Phone + 7 495 799 5684, Fax + 7 495 799 5687, Email firstname.surname@castren.ru Kontaktperson med handelskammaren: Johan Åkermarck, Advokat, Partner

Advokatbyrå Hannes Snellman Ab Södra kajen 8 PB 333 FI-00131 Helsingfors Tel +358-9-228 841 Fax +358-9-177 393 fornamn.efternamn@hannessnellman.com www.hannessnellman.com VD Johan Aalto Advokatrörelse. Kontor även i Moskva, S:t Petersburg, Kiev och Beijing Kontaktperson med handelskammaren: Magnus Pousette, Advokat, partner

Advokatbyrå HH Partners Ab Mannerheimintie 14 A P.O. Box 232 FI-00101 Helsinki Tel +358-9-177 613 Fax +358-9-653 873 johan.bardy@hhpartners.fi www.hhpartners.fi VD Arto Kukkonen Advokatverksamhet Kontaktperson med handelskammaren: Johan Bardy, Advokat

Advokatbyrå Juridia Ab Fabianinkatu 29 B FI-00100 Helsinki Tel +358-10-684 1300 Fax +358-10-684 1700 fornamn.efternamn@juridia.com www.juridia.com Advokatverksamhet Kontaktperson med handelskammaren: Peter Salovaara, Advokat

Advokatbyrå Laakso, Lukander & Ruohola Ab Universitetsgatan 15 B FI-20100 Åbo Tel +358-2-273 3777 Fax +358-2-233 7777 jarkko.ruohola@llr.fi www.llr.fi VD, Advokat Jarkko Ruohola Finländsk och internationell affärsjuridik. Kontor även: Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors, tel +358-9-2486 2400, Björneborg Valtakatu 6, tel +358-2-630 2200, Salo, Helsingintie 7 A, tel +358-2-733 2299 Kontaktperson med handelskammaren: Jarkko Ruohola, VD, Advokat

Aero-Kuva Oy Takasenkatu 50 FI-08150 Lohja Tel +358-19-323 610 Fax +358-19-323 680 fornamn.efternamn@aerokuva.fi www.aerokuva.fi VD Petteri Sandell Förlagsverksamhet/Hembygdsverk Kontaktperson med handelskammaren: Tom Heimberg, Försäljningsdirektör

Ahlstrom Oyj Abp Södra Esplanaden 14 Box 329


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

FI-00101 Helsingfors Tel +358-10-88 80 Fax +358-10-888 4709 www.ahlstrom.fi VD Risto Anttonen Ahlstrom är ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade fibermaterial. Ahlstroms fiberduk och specialpapper används i en lång rad produkter som används dagligen, till exempel filter, servetter, golvmaterial, etiketter och tejp. Kontaktperson med handelskammaren: Risto Anttonen, VD Representeras i Sverige av: Nonwovens: Ahlstrom Ställdalen AB, Ställdalen, tel +46-580 291 00

Ahola Transport Oy Ab

Alma Media/Suomen Business Viestintä Oy Munkkiniemen puistotie 25, 5 krs PB 356 FI-00101 Helsinki Tel +358-10 665 106 Fax +358-9-448 358 sbv@sbv.fi www.sbv.fi VD Matti Hurme Förlagsverksamhet, annons- och evenemangsförsäljning, advertorials Kontaktperson med handelskammaren: Kimmo Sallinen, Sales Manager

Alphaform RPI Oy

Indolavägen 33 PB 550 FI-67701 Karleby Tel +358-20-7475 111 Fax +358-20-7475 222 info@aholatransport.fi www.aholatransport.fi VD, koncernchef Hans Ahola Internationella transporter, specialtransporter, logistiska helhetslösningar. Kontaktperson med handelskammaren: Hans Ahola, VD, koncernchef

Aholantie 17 FI-21290 Rusko Tel +358-2900 91 001 Fax +358-2900 91 009 fornamn.efternamn@alphaform.fi www.alphaform.fi VD Dan Björklöf Produktutvecklingstjänster Kontaktperson med handelskammaren: Dan Björklöf, VD Representeras i Sverige av: Alphaform RPI Oy Finland filial, Göteborg, tel +46-706 29 68 80

Alexander Hughes Finland

Alteams Oy

Mannerheimintie 12B 5th Floor Mannerheimintie 12B 5th Floor FI-00100 Helsinki Tel +358-(0)9-2516 6421 Fax +358-(0)9-2516 6100 www.alexanderhughes.com VD Jan Koivula Executive Search Kontaktperson med handelskammaren: Jan Koivula, VD Representeras i Sverige av: Alexander Hughes Sweden, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm, tel +46 (0)8 501 103 70, fax +46 (8) 611 91 00

Yritystie 1 PB 91 FI-40351 Jyväskylä Tel +358-201-339 500 Fax +358-201-339 501 fornamn.efternamn@alteams.com www.alteams.com VD Panu Routila Metallindustri; lättmetallgjutna komponenterför telekom-, elteknisk-/elektronik, fordons-, meditec-, samt verkstadsindustrin. Kontaktperson med handelskammaren: Matti Tirkkonen, Chief Financial Officer (CFO)

Algol Ab Karaåkersvägen 6 PB 13 FI-02611 Esbo Tel +358-9-509 91 Fax +358-9-595 006 fornamn.efternamn@algol.fi www.algol.fi VD Magnus Bargum Teknisk partihandel, projektverksamhet och försäljning inom hälsovårdssektorn. Kontaktperson med handelskammaren: Magnus Bargum, VD

Analystica Oy Länsilaituri 1 FI-20200 Turku Tel +358-2-284 0550 Fax +358-2-284 0077 info@analystica.fi www.analystica.fi VD Bo Andér Marknadsundersökningar samt programvaror för att utföra sådana. Kontaktperson med handelskammaren: Bo Andér, VD Representeras i Sverige av:

Analystica Sverige, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, tel 08-522 191 90, info@analystica.se

Asianajotoimisto Oy Lampi-Fagerholm Ab Tapiolan keskustorni, 3. krs FI-02100 Espoo Tel +358-9-455 1224 Fax +358-9-455 0408 etunimi.sukunimi@lampi-fagerholm.fi www.lampi-law.fi VD, Advokat Elina Lampi-Fagerholm Advokatverksamhet. Specialist på miljöoch fastighetsrätt. Kontaktperson med handelskammaren: Elina Lampi-Fagerholm, VD, Advokat

B Berner Ab Södra Kajen 4 B PB 15 FI-00131 Helsingfors Tel +358-20-791 00 www.berner.fi VD George Berner Bröderna Berner importerar och marknadsför medicinsk teknisk utrustning. Gullviks är en av de ledande växtskyddsgrossisterna i Sverige. Kontaktperson med handelskammaren: Peter Berner Representeras i Sverige av: Gullviks AB, PB 50132, 202 11 Malmö, tel 040-680 6800

BrandWorxx Oy Korkeavuorenkatu 30 A FI-00130 Helsingfors Tel +358-9-684 4540 Fax +358-9-684 454 99 info@brandworxx.com www.brandworxx.com VD Jari Taipale Konsulter i företagsledning. Kontaktperson med handelskammaren: Ruth Lähdeaho

C Cargotec Oyj Sörnäs strandväg 23 Box 61 FI-00501 Helsingfors Tel +358-204-5511 Fax +358-204-554222

53


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

www.cargotec.com VD Mikael Mäkinen Verkstadsmaskiner Kontaktperson med handelskammaren: Erkki O. Auvinen, Vice President, Trade Development

Conlink Oy Järvenpääntie 69 FI-62295 Kauhajärvi Tel +358-6-433 68 00 Fax +358-6-433 68 33 mail@conlink.fi www.conlink.fi VD Seppo Riihimäki Installationsservice. Kontaktperson med handelskammaren: Seppo Riihimäki, VD

D Danske Bank A/S Helsingfors filial Alexandersgatan 44, 6.vån PB 993 FI-00101 Helsingfors Tel +358-20-175 4000 Fax +358-20-175 4050 www.danskebank.fi Bankverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Tiina Penttinen Representeras i Sverige av: Danske Bank A/S, Stockholm Branch, Stockholm, tel +46-8-568 803 00

www.dynea.com Industrilimmer för träarbetanden och konstruktionsindustrier samt ytbehandlade papperslaminat Kontaktperson med handelskammaren: Roger Carlstedt, President and CEO

Done Logistics Oy

E

Hakasivuntie 1 PL 521 FI-61801 Kauhajoki Tel +358-20 525 3000 Fax +358-20 525 3090 logistics@donesolutions.com www.donesolutions.com VD Juha Mikkola Streamlines material and information flows by providing its customers with automated materials-handling systems and supporting information systems. Automatiska materialbehandlingsystem och datasystem som stödjer dessa. Kontaktperson med handelskammaren: Pirjo-Leena Ketola

Duell Office Oy Joukahaisenkatu 6 FI-20520 Turku Tel +358-2-235 1899 Fax +358-2-235 18 98 infol@duelloffice.com www.duelloffice.com VD Petteri Nevalainen Direktförsäljning av specialkontorsmaterial. Kontaktperson med handelskammaren: Petteri Nevalainen, VD

Difa rf

Duuri Oy

Irisviksstranden 19 f FI-02230 Esbo Tel +358-40-500 39 75 Fax +358-9-888 21 82 difa@difa.fi www.difa.fi Organisation. Kontaktperson med handelskammaren: Ulrika Wrede, Sekreterare

Teerisuonkuja 7 PL 28 FI-00701 Helsingfors Tel +358-9-35 10 50 Fax +358-9-35 10 52 22 fornamn.efternamn@duuri.fi www.duuri.fi VD Tomi Erkkilä Partiaffär - inredningsprofiler. Kontaktperson med handelskammaren: Tomi Erkkilä, VD Representeras i Sverige av: D-Profile AB, Kabelvägen 10, 553 02 Jönköping

Domus Yhtiöt Oy Puusepänkatu 1 PB 6 FI-32200 Loimaa Tel +358-207-100 200 Fax +358-207-100 202 fornamn.efternamn@domus.fi www.domus.fi VD Ville Helander Snickeriindustri: fönster samt kök- och badrumsinredningar

54

Kontaktperson med handelskammaren: Kristiina Laine Representeras i Sverige av: DOMLUX Fönster, Nybohovsbacken 2325, SE-117 63 Stockholm, tel. 08-711 7575, 070-759 4550, 070-622 8090, e-post: info@domlux.net

Dynea Oy Siltasaarenkatu 18-20 A3 FI-00530 Helsinki Tel +358-10-5852000 Fax +358-10-5852001 dynea@dynea.com

Edita Oyj Abp Håkansåkersvägen 2 PB 110 FI-00043 Edita Tel +358-20-45 000 Fax +358-20-450 2374 fornamn.efternamn@edita.fi www.edita.fi VD Timo Lepistö Kommunikation. Kärnverksamhet: grafisk produktion och innehållsproduktion med uppgift att utveckla och producera tjänster, lösningar och produkter som behövs inom marknadskommunikation, samt non fiction förlagsverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Timo Lepistö, VD Representeras i Sverige av: Edita Sverige AB, Stockholm, tel +46-8-508 828 01

Entre Marketing Oy Porkkalankatu 3 PL 695 FI-00181 Helsinki Tel +358-10 6335 500 Fax +358-10 6335 599 info@entre.fi www.entre.fi VD Harri Kaasinen Mässor och utställningar, marknadsföringsevenemang i Skandinavien, Europa, Ryssland och Asien. Kontaktperson med handelskammaren: Sari Heiskanen, Management Assistant

Ernst & Young Oy Ab Elielplatsen 5 B FI-00100 Helsingfors Tel +358-207-280190 Fax +358 207 280 199 fornamn.efternamn@fi.ey.com www.ey.com/fi VD Harri Pärssinen Revision, skattetjänster, juridiska tjänster, företagsstrukturering och rådgivningstjänster till företagsledning. Kontaktperson med handelskammaren: Roger Rejström, CGR Revisor


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

Etonner Oy Hännikkögatan 53 FI-20610 Åbo Tel +358-207 780 770 Fax +358-207 780 779 fornamn@etonner.com www.etonner.com VD Kai Kulmala Konsulter inom Brand Management, företagsledning och internationalisering. Kontaktperson med handelskammaren: Kai Kulmala, VD

Evli Bank Abp Alexandersgatan 19 A PB 1081 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-476 690 Fax +358-9-661 387 investerarservice@evli.com www.evli.com VD Maunu Lehtimäki Kapitalförvaltning, kapitalmarknad, corporate finance. Kontaktperson med handelskammaren: Maunu Lehtimäki, VD Representeras i Sverige av: Evli Bank Plc, Stockholmsfilial, tel +46(0)8-407 8000, Managing Director Niklas Johansson

Exportum Oy Ab Hermiankatu 8 D FI-33720 Tampere Tel +358-3-3180 180 Fax +358-3-3181 259 finland@exportum.com www.exportum.com VD Tapio Soveri Internationaliseringstjänster Kontaktperson med handelskammaren: Jukka Mansikka

F Fettekno Oy Tuulisuontie 35 FI-21420 Lieto Tel +358-2-487 7953 Fax +358-2-488 6512 fettekno@kolumbus.fi VD Markus Hämäläinen Import, förpackning och försäljning av smörjfetter. Kontaktperson med handelskammaren: Seppo Hämäläinen

Finlands Näringsliv - EK Södra Kajen 10 Box 30

FI-00131 Helsingfors Tel +358-9-420 20 Fax +358-9-4202 2299 fornamn.efternamn@ek.fi www.ek.fi VD Leif Fagernäs Näringslivets centralorganisation. Kontakt i Sverige: Svenskt Näringsliv Kontaktperson med handelskammaren: Ralf Ramm-Schmidt, Ledande expert

Finnair Oyj Datavägen 11 A FI-01053 Finnair Tel +358-9-818 81 Fax +358-9-818 4002 www.finnair.fi VD Jukka Hienonen Flygtransport. Kontaktperson med handelskammaren: Christer Haglund, Kommunikationsdirektör Representeras i Sverige av: Riku Helminen, Finnair, Stockholm, tel+46-8-679 00 00

Finpro ry Porkkalagatan 1 Box 358 FI-00181 Helsingfors Tel +358-204-6951 Fax +358-204-695 200 info@finpro.fi www.finpro.fi VD Jorma Turunen Export och internationaliseringslösningar för finländska företag. Kontaktnummer: Kundservice tel +358800 134 344, vardagar 9-16 Kontaktperson med handelskammaren: Jorma Turunen, VD

Fiskars Oyj Abp Mannerheimvägen 14 A PB 235 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-618 861 Fax +358-9-350 900 90 fornamn.efternamn@fiskars.fi www.fiskars.fi VD Kari Kauniskangas Konsumentvarugruppen, saxar, knivar och andra hushållsartiklar, Trädgårdsredskap. Iittala Group ,ledande designföretag och föregångare för modern skandinavisk design. Inha Bruk,Buster aluminiumbåtar, gångjärn, rälsfästen, specialradiatorer. Fastighetsgruppen Kontaktperson med handelskammaren: Ingmar Lindberg, vVD Fastigheter

Representeras i Sverige av: Fiskars Sverige AB, Motala, tel +46-141-480 00

Forssan Kirjapaino Oy Esko Aaltosen katu 2 PB 38 FI-30101 Forssa Tel +358-3-415 51 Fax +358-3-415 5736 forssan.kirjapaino@forssankp.fi www.forssankp.fi VD Seppo Aaltonen Grafisk industri, dagstidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker fullservicetryckeri. Kontaktperson med handelskammaren: Eija Rauhala

Fortum Oyj Abp Kägeluddsvägen 1, Esbo Box 1 FI-00048 Fortum Tel +358-10 4511 Fax +358-10-45 24 798 fornamn.efternamn@fortum.com www.fortum.com VD Mikael Lilius Energi. Kontaktperson med handelskammaren: Pauliina Henttonen, Manager, External Communications Representeras i Sverige av: Fortum Power and Heat AB, Stockholm, tel +46-8-671 70 00

Frenckellska Tryckeri Ab Ängsbacken 4 FI-02270 Esbo Tel +358-9-887 3611 Fax +358-9-887 3670 berndt.frenckell@frenckell.fi www.frenckell.fi Styrelseordf., VD Berndt von Frenckell Grafisk industri, reklamtrycksaker, årsberättelser, personal- och kundtidskrifter. Kontaktperson med handelskammaren: Berndt von Frenckell, Styrelseordf, VD

Företagarna i Finland Suomen Yrittäjät Mannerheimvägen 76 A PB 999 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-229 221 Fax +358-9-2292 2999

55


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

toimisto@suomen.yrittajat.fi www.yrittajat.fi VD Jussi Järventaus Företagarnas organisation/ Företagsservice Kontaktperson med handelskammaren: Thomas Palmgren, Ombudsman

G Gasum Oy Karlavägen 1 PB 21 FI-02151 Esbo Tel +358-20-4471 Fax +358-20-447 8629 fornamn.efternamn@gasum.fi www.gasum.fi VD Antero Jännes Naturgas, transport, tjänster, service, planering samt gasförsäljning. Kontaktperson med handelskammaren: Christer Paltschik, Vice President, Business Planning

H Hansaprint Oy Artukaistentie 10 PB 501 FI-20101 Åbo Tel +358-10-5422 Fax +358-10-5424 425 fornamn.efternamn@hansaprint.fi www.hansaprint.fi VD Timo Ketonen Tryckservice: Katalogprodukter, reklamtrycksaker, tekniska produktmanualer, marknadsföringsbroschyrer, tidningar. Kontaktperson med handelskammaren: Kari Bergström, Key Account Director Representeras i Sverige av: Hansaprint AB, Kommendörsgatan 8 L, 102 43 Stockholm

Harjavalta Oy Teollisuuskatu 46 FI-29200 Harjavalta Tel +358-2-535 6111 Fax +358-2-535 6237 fornamn.efternamn@puustelli.com www.puustelli.com VD, koncernchef Tuomo Aine Snickeriindustri, Puustelli-köksinredningar, kontorsinredningar och komplementprodukter till dessa. Kastellifärdighus. Kontaktperson med handelskammaren: Tuomo Aine, VD, koncernchef

56

Representeras i Sverige av: Puustelli Kök, Kapeco AB, Bromma, tel+46-8-544 407 80 Puustelli Kök, Kapeco Ab, City, tel +46-8-544 407 80 Puustelli Kök, Kapeco AB, Nacka, tel+46-8-544 407 80 Puustelli Kök, Kapeco AB, Täby, tel +46-8-544 407 80 Puustelli Kök, Kök & Interiör i Nyköping AB, tel. +46-155-287858 Puustelli Kök, VGI Design AB, Mölndal, GBG, tel+46-31-868 636 Puustelli Kök, VGI Design AB, Göteborg City, tel+46-31-868 636

Hartwall, K. Ab Kay Hartwalls väg 2 FI-01150 Söderkulla Tel +358-9-413 1833 Fax +358-9-272 1484 contact-khw@k-hartwall.com www.k-hartwall.com VD John Hartwall Vi erbjuder ett brett sortiment produkter som har gett upphov till nya standard inom ett flertal områden såsom detaljhandeln, post-hantering, mejeri-, bil-, tvätt- och blomindustrin. Kontaktperson med handelskammaren: Francoise Engberg, Group Marketing Coordinator Representeras i Sverige av: K. Hartwall AB/ Bo Haraldsson, Trosa, tel+46-156 350 290

Helsingin Messut Oy Wanha Satama, Helsinki Fair Ltd Lilla Hamngatan 3-5 PB 121 FI-00161 Helsingfors Tel +358-9-173 341 Fax +358-9-1733 4444 info@wanhasatama.com www.wanhasatama.com VD Annele Bergman Fackmässor och utställningar. Kontaktperson med handelskammaren: Annele Bergman, VD

Hogia Data Oy Vallonvägen 1 B FI-65610 Korsholm (Vasa) Tel +358-6-319 2850 Fax +358-6-319 2899 fornamn.efternamn@hogia.fi www.hogia.fi ADB-system, administrativa programvaror, administrativa tjänster. Kontaktperson med handelskammaren:

Åsa Hjort, Bolagschef Representeras i Sverige av: Hogia Ekonomi AB, Stenungsund, tel +46-303-666 00, Carin Kindbom Representerar i Finland: Hogia Data AB, Korsholm, tel +358 (0)6 319 2851

Holmbergs Ab Godbyvägen 13 AX-22100 Mariehamn Tel +358-18-525 565 Fax +358-18-21 610 info@silverskar.aland.fi www.holmbergs.aland.fi VD Sven-Erik Holmberg Kontorsrum, maskinteknisk försäljning, smide, aluminiumbyggsystem. Kontaktperson med handelskammaren: Gerd-Marie Sundblom

Holmängs Trävaruhandel Oy Ab Forsbyvägen 344 FI-68920 Forsby Tel +358-20-7641470 Fax +358-20-7641471 fornamn.efternamn@ppinet.fi VD Håkan Holmäng Mobil: +358-400-365 124. Timmerhustillverkning, export av trävaror och byggnadsmaterial. Kontaktperson med handelskammaren: Håkan Holmäng, VD

I If Skadeförsäkringsbolag Ab - If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Ängsporten 4

FI-02200 Esbo Tel +358-10-19 15 15 Fax +358-10-514 4028 fornamn.efternamn@if.fi www.if.fi VD Petri Ekman Försäkring och riskhantering. Kontaktperson med handelskammaren: Anja Talasmo, Informationschef Representeras i Sverige av: If Skadeförsäkrings AB (publ), Barks Väg 15, 106 80 Stockholm

Iittala Group Abp Hämeentie 135 P.O. Box 130 FI-00561 Helsinki


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

Tel +358-(0)204 39 5321 Fax +358-(0)204 39 5868 fornamn.efternamn@iittala.com www.iittalagroup.com VD Tero Vähäkylä Iittala Group är ett ledande designföretag inom formgivning av bruksföremål för hemmet. Produkterna är baserade på modern skandinavisk design. Koncernen är marknadsledande inom sina områden på hemmamarknaderna i Finland, Sverige och Norge, genom en portfölj med starka varumärken: Iittala, Rörstrand, Höganäs Keramik, BodaNova, Hackman, Arabia och Høyang- Polaris. Internationellt fokuserar koncernen på varumärket Iittala och egna Iittalabutiker. Kontaktperson med handelskammaren: Joanna Linnermo-Kumpuoja, Communicator, Group

Ikaalisten Matkatoimisto Oy Itsenäisyydenkatu 7 FI-39500 Ikaalinen Tel +358-3-45 800 Fax +358-3-458 67 15 matkat@ikaalistenmatkatoimisto.fi www.ikaalistenmatkatoimisto.fi VD Pasi Hankala Resebyrå. Kontaktperson med handelskammaren: Pasi Hankala, VD

Industrial News Service INS Oy Ab Norra Esplanaden 21 B FI-00100 Helsingfors Tel +358-9-612 09 90 Fax +358-9-612 09 919 info@ins.fi www.ins.fi VD Ben Idström Internationell produktkommunikation, presskampanjer och marknadsföring. Kontaktperson med handelskammaren: Ben Idström, VD Representeras i Sverige av: Industrial News Service - INS AB, tel. 08-601 00 00

Infra ry - SML:n Maarakentajapalvelu Oy Stinsgatan 12 B FI-00520 Helsingfors Tel +358-10 821 03 00 Fax +358-10 821 03 19 infrary@infrary.fi www.infrary.fi VD Paavo Syrjö Näringspolitisk intresseorganisation och arbetsgivarförbund för entreprenörer

inom jord- och vattenbyggnadsbranschen. Kontaktperson med handelskammaren: Paavo Syrjö, VD

Inhan Tehtaat Oy Ab Saarikyläntie 21 FI-63700 Ähtäri Tel +358-6-535 5111 Fax +358-6-533 4125 fornamn.efternamn@inha.fi www.inha.fi VD Jukka Suonperä Tillverkning av aluminiumbåtar, gångjärn och rälsfästen Kontaktperson med handelskammaren: Anne Salmela Representeras i Sverige av: Yamaha Motor Sweden AB, Farsta, tel +46-8-683 84 00 Svensk Skruv i Torup AB, Torup, tel +46345-204 10

J Jakendos Oy Vartiotie 3 PL 6 FI-45101 Kouvola Tel +358-5-211 2820 Fax +358-5-211 2822 jari.simola@jakendos.fi www.jakendos.fi VD Jari Simola Export- och importtjänster, utrikeshandelskonsultering, exportchef att hyra. Kontaktperson med handelskammaren: Jari Simola, VD

Jouka Oy Somerotie 4 FI-33470 Ylöjärvi Tel +358- 3-359 7500 Fax +358-3-359 7521 info@jouka.fi www.jouka.fi VD Jorma Määttänen Tillverkning och försäljning av kulventiler. Legotillverkning av maskindelar, djupdragning och pressning av metall. Kontaktperson med handelskammaren: Jorma Määttänen, VD

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Sepänkatu 4 FI-40100 Jyväskylä Tel +358-14-652 104

Fax +358-14-652 129 fornamn.efternam@jykes.fi www.jykes.fi VD Ritva Nirkkonen Näringslivets utvecklingstjänster. Kontaktperson med handelskammaren: Eeva-Liisa Koivumäki, Manager, International Operations

K Kalevala Koru Oy Strömbergsvägen 4 FI-00380 Helsingfors Tel +358-207 611 311 Fax +358-207 611 262 info@kalevalakoru.fi www.kalevalakoru.fi VD, tekn.dr.Laura Lares Guld-, silver- och bronssmycken, företagsgåvor Kontaktperson med handelskammaren: Heidi Ojala, Vientikoordinaattori Representeras i Sverige av: Kalevala Jewelry Oy, Sturegallerian 44, Stockholm

Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy Asemamiehenkatu 2 B FI-00520 Helsinki Tel +358 0207 437 400 Fax +358 0207 437 401 kalliotekniikka@kalliotekniikka.fi www.kalliotekniikka.com Våra tjänster är brytningsarbetens uppföljning och analyser, riskanalyser nära sprängningsområden, fastighetsbesiktningar, brytnings-, pål- och trafikvibrationsmätning, ljud- och radonmätningar, isoleringsplanering av vibrationskänsliga anordningar, sättningskontroll och forsknings- och utvecklingsprojekt. Vårt specialiseringsområde är srpängningsprojekt på krävande bostadsområden Kontaktperson med handelskammaren: Risto Heininen

Kansiopalvelu Oy Parrukatu 2 Box 80 FI-00581 Helsingfors Tel +358-9-2533 6700 Fax +358-9-2533 6799 stig.lindstrom@kansiopalvelu.fi www.kansiopalvelu.fi VD Stig Lindström

57


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

Tillverkning av skräddarsydda pärmar, register, mappar, boxar, förpackningar. Business to business. Kontaktperson med handelskammaren: Stig Lindström, VD Representeras i Sverige av: Trading Solutions, Jesper Dargren, Birkagatan 20, Tel. 08-34 08 90 Keba AB, Catharina Ahnberg, Skruvgatan 12, Smålandsstenarna, Tel. 371-5109 00

Keskuskauppakamari – Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17 Box 1000 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-42426200 Fax +358-9-650 303 keskuskauppakamari@chamber.fi www.kauppakamari.fi VD Kari Jalas Organisation. Kontaktperson med handelskammaren: Marja-Liisa Peltola, Avdelningschef

Knorring Oy Ab Garverigränd 6 PB 20 FI-00381 Helsingfors Tel +358-9-560 41 Fax +358-9-565 2463 knorring@knorring.fi www.knorring.fi VD Christian Borenius Kontaktperson med handelskammaren: Christian Borenius, VD Representerar i Finland: Industrivågar: G & P Lidén Weighing AB, Göteborg Hårdmetallverktyg: Mircona AB, Gävle Produkter för bekämpning av olje- och kemikaliespill: Unisorb AB, Trollhättan Antivibrationssystem: Trelleborg Industrial AVS, Trelleborg

Koja Oy Lentokentänkatu 7 PB 351 FI-33101 Tammerfors Tel +358-3-282 5111 Fax +358-3-282 5402 fornamn.efternamn@koja.fi www.koja.fi VD Vesa Sorkio Processfläktar, luftbehandlingsaggregat. Kontaktperson med handelskammaren: Jaakko Sirenne, Exportchef Representeras i Sverige av: Sören Carlsson, tel 070-871 5372 Climat Producter AB, tel 08-540 87515

58

KONE Oyj

KWH Plast Ab Oy

Kägelviken 3 PB 7 FI-02150 Esbo Tel +358-20-4751 Fax +358-20-4754 496 www.kone.com VD Matti Alahuhta Försäljning, tillverkning, installering, underhåll och modernisering av hissar och rulltrappor samt underhållning av automatdörrar Kontaktperson med handelskammaren: Klaus Cawén, Direktör Representeras i Sverige av: KONE AB, Sollentuna, tel +46-8-752 35 00

Jacobsgatan 53 FI-68601 Jakobstad Tel +358-6-768 6111 Fax +358-6-768 6222 kwhplast@kwhplast.com www.kwhplast.com VD Tom J. Kronlöf Tillverkning av PVC- och PP-folier till kontorssektorn och PP-filmer till förpackningsindustrin. Kontaktperson med handelskammaren: Tom J. Kronlöf, VD

Krogerus Advokatbyrå Ab Jakobsgatan 3 A PB 533 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-622 6520 Fax +358-9-631 811 helsinki@krogerus.com www.krogerus.com VD Juha Pekka Katainen Advokatbyrå med inriktning på finländsk och internationell affärsjuridik. Kontaktperson med handelskammaren: Marja Ramm-Schmidt, Advokat Representerar i Finland: Krogerus Advokatbyrå Ab finns också i Jyväskyla, tel +358-14-333 0800, jyvaskyla@krogerus.com, Kuopio, tel +358-17-368 1800, kuopio@krogerus.com Uleåborg, tel +358-8-534 4400, oulu@ krogerus.com, Åbo , tel +358- 2-274 7600, turku@krogerus.com och Tammerfors, tel+358-3-260 2800, tampere@krogerus.com

KWH–koncernen Ab Kapellbacksvägen 240 PB 21 FI-65101 Vasa Tel +358-6-326 5111 Fax +358-6-315 4577 info@kwhgroup.com www.kwhgroup.com VD, koncernchef Peter Höglund Plastindustri. Kontaktperson med handelskammaren: Kjell Antus, Koncernledningens sekreterare Representeras i Sverige av: KWH Pipe Sverige AB, Borås, tel+46-33-23 36 20; VA-rör i PE och PP. Mirka Slipmaterial AB, Karlstad, tel+4654-69 09 50; Slipmaterial för trä-, metalloch billlackeringsbranschen.

L Lahden Lämpökäsittely Oy Koneharjunkatu 6 FI-15850 Lahtis Tel +358-20-718 1310 Fax +358-20-718 1312 lloy@lloy.net www.lloy.net VD Juha Saarikunnas Värmebehandling av metaller. Kontaktperson med handelskammaren: Sylvi Kuikka Representeras i Sverige av: Göteborgs Värmebehandling, Hisings Kärra, tel+46-31-57 21 41

Lapponia Jewelry Oy Strömbergsvägen 4 PB 302 FI-00380 Helsingfors Tel +358-207-611 311 Fax +358-207-611 262 info@lapponia.fi www.lapponia.com VD Laura Lares Smycken i guld och silver, konstföremål av silver Kontaktperson med handelskammaren: Heidi Ojala, Vientikoordinaattori Representeras i Sverige av: Lapponia Jewelry Oy Finland, filialen i Sverige, Sturegallerian 44, 114 46 Stockholm, tel +46-8-611 3939

Levanto Oy Industrivägen 5 Box 11 FI-02701 Grankulla Tel +358-9-511 470 Fax +358-9-511 47 470 fornamn.efternam@levanto.fi www.levanto.fi VD Patrick Sandman Diamantverktyg Kontaktperson med handelskammaren: Patrick Sandman, VD


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

Representeras i Sverige av: Levanto Diamond Tools AB

Luoman Oy Lapuantie 626 FI-61450 Kylänpää Tel +358-6-474 5900 Fax +358-6-474 5920 www.luoman.fi VD Pekka Luoma Produktion av stockstugor- och hus. Kontaktperson med handelskammaren: Sanna Luoma, Ekonomichef

Lystra Marketing & Event Services Brunnsgatan 37 FI-06100 Borgå Tel +358-400 492 133 Fax +358-19614 133 www.lystra.fi VD Gunilla Söderholm Marknadsföring, kommunikation, reklam Kontaktperson med handelskammaren: Gunilla Söderholm, VD

M Mercantile Oy Ab Hakkilankaari 2 Haxböleslingan Box 222 FI-01301 Vanda Tel +358-9-345 01 Fax +358-9-3450 5368 fornamn.efternamn@mercantile.fi www.mercantile.fi VD Kai-Petteri Purhonen Industriförnödenheter,säkerhetsprodukter. Kontaktperson med handelskammaren: Jari Kortelainen, Kaupallinen johtaja

Metso Oyj Abp Fabiansgatan 9 A PB 1220 FI-00101 Helsingfors Tel +358-20-484 100 Fax +358-20-484 101 fornamn.efternamn@metso.com www.metso.com VD Jorma Eloranta Maskiner och system för massa-och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetning, energiindustrin samt för utvalda övriga indstrier Kontaktperson med handelskammaren: Jukka Seppälä, Direktör Representeras i Sverige av:

Metso Automation AB Göteborg, Tel. +46 31 183 878 Metso Automation AB Karlstad, Tel. +46 54 171 000 Metso Automation AB Solna Tel. +46 8 629 8800 Metso Automation AB Sundsvall Tel. +46 60 140 140 Metso Fiber Karlstad AB Tel. +46 54 19 46 00 Metso Foundries Karlstad Tel. +46 54 17 11 00 Metso Kamfab AB Karlstad Tel. +46 54 17 16 00 Metso Minerals Systems Sala AB Tel. +46 224 369 00 Metso Minerals (Kiruna) AB Grängesberg Tel. +46 240 220 30 Metso Minerals (Kiruna) AB Gällivare Tel. +46 970 120 60 Metso Minerals (Kiruna) AB Gällivare Tel. +46 970 668 50 Metso Minerals (Kiruna) AB Karlstad Tel. +46 54 85 1050 Metso Minerals (Kiruna) AB Kiruna Tel. +46 980 754 40 Metso Minerals (Kiruna) AB Luleå Tel. +46 920 25 06 80 Metso Minerals (Kiruna) AB Sundsvall Tel. +46 60 17 41 88 Metso Minerals (Sala) AB Sala Tel. +46 224 570 00 Metso Minerals (Sweden) AB Bjuv Tel. +46 42 883 80 Metso Minerals (Sweden) AB Järfälla Tel. +46 8 474 21 50 Metso Minerals (Sweden) AB Jönköping Tel. +46 36 18 40 10 Metso Minerals (Sweden) AB Mölnlycke Tel. +46 31 80 7090 Metso Minerals (Sweden) AB Staffanstorp Tel. +46 40 24 32 50 Metso Minerals (Wear Protection) AB Ersmark Tel. +46 910 584100 Metso Minerals (Wear Protection) AB Trelleborg Tel. +46 410 525 00 Metso Panelboard AB Sundsvall Tel. +46 60 16 50 00 Metso Paper Karlstad AB Sales Office Karlstad Tel. +46 54 170 000 Metso Paper Karlstad AB, Borlänge Service Point Tel. +46 54 171 000 Metso Paper Karlstad AB, Karlstad Service Center Tel. +46 54 171 000 Metso Paper Sundsvall AB, Sundsvall Service Center Sundsvall Tel. +46 60 16 50 00 Metso Paper Sundsvall AB, Refiner Segments Hagfors Tel. +46 563 255 00 Metso Paper Sundsvall AB, Refiner Segments Solna Tel. +46 (0)8 629 6850 Metso Paper Sundsvall AB, Screen Products Grästorp Tel. +46 514 589 00 Metso Power AB, Gothenburg Tel. +46 31 50 1000 Metso Power AB, Environmental Systems Örnsköldsvik Tel. +46 660 780 00

Metso Shared Services Sweden Karlstad Tel. +46 54 17 13 21 Scandinavian Mill Service AB Gävle Tel. +46 26 545 610 Scandinavian Mill Service AB Kramfors Tel. +46 612 26130 Scandinavian Mill Service AB Säffle Tel. +46 533 82520 Scandinavian Mill Service Husum AB Husum Tel. +46 663 197 30 VEÅ AB Sävsjö Tel. +46 382 158 20 Metso Minerals (Kiruna) AB Sundsvall Tel. +46 60 17 41 88 Metso Minerals (Sala) AB Sala Tel. +46 224 570 00 Metso Minerals (Sweden) AB Bjuv Tel. +46 42 883 80 Metso Minerals (Sweden) AB Järfälla Tel. +46 8 474 21 50 Metso Minerals (Sweden) AB Jönköping Tel. +46 36 18 40 10 Metso Minerals (Sweden) AB Mölnlycke Tel. +46 31 80 7090 Metso Minerals (Sweden) AB Staffanstorp Tel. +46 40 24 32 50 Metso Minerals (Wear Protection) AB Ersmark Tel. +46 910 584100 Metso Minerals (Wear Protection) AB Trelleborg Tel. +46 410 525 00 Metso Panelboard AB Sundsvall Tel. +46 60 16 50 00 Metso Paper Karlstad AB Sales Office Karlstad Tel. +46 54 170 000 Metso Paper Karlstad AB, Borlänge Service Point Tel. +46 54 171 000 Metso Paper Karlstad AB, Karlstad Service Center Tel. +46 54 171 000 Metso Paper Sundsvall AB, Sundsvall Service Center Sundsvall Tel. +46 60 16 50 00 Metso Paper Sundsvall AB, Refiner Segments Hagfors Tel. +46 563 255 00 Metso Paper Sundsvall AB, Refiner Segments Solna Tel. +46 (0)8 629 6850 Metso Paper Sundsvall AB, Screen Products Grästorp Tel. +46 514 589 00 Metso Power AB, Gothenburg Tel. +46 31 50 1000 Metso Power AB, Environmental Systems Örnsköldsvik Tel. +46 660 780 00 Metso Shared Services Sweden Karlstad Tel. +46 54 17 13 21 Scandinavian Mill Service AB Gävle Tel. +46 26 545 610 Scandinavian Mill Service AB Kramfors Tel. +46 612 26130 Scandinavian Mill Service AB Säffle Tel. +46 533 82520 Scandinavian Mill Service Husum AB Husum Tel. +46 663 197 30 VEÅ AB Sävsjö Tel. +46 382 158 20

Metsäteollisuus ry Skogsindustrin rf Snellmansgatan 13 Box 336

59


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

FI-00171 Helsingfors Tel +358-9-132 61 Fax +358-9-132 4445 www.forestindustries.fi VD Anne Brunila Skogsindustrins intresseorganisation. Kontaktperson med handelskammaren: Monica Lindroos, VD-sekreterare

Mipro Oy Kunnanmäki 9 FI-50600 Mikkeli Tel +358-15-200 11 Fax +358-15-200 13 33 fornamn.efternamn@mipro.fi www.mipro.fi VD Raimo Laine Säkerhetssystem för järnvägstrafik och processindustri, automationssystem för vatten och avlopp. Kontaktperson med handelskammaren: Raimo Laine, VD

MPS Enterprises Ltd Skogsjungfrugränden 8 Box 44 FI-02131 Esbo Tel +358-20-7469 400 Fax +358-20-7469 402 etunimi.sukunimi@mps.fi www.mps.fi VD Marcus Herold HRM-personalstrategi, Executive Search, Selection, Organisationsanalyser & utveckling, Career Management & Outplacement Kontaktperson med handelskammaren: Marcus Herold, VD Representeras i Sverige av: MPS Sverige AB, Stockholm tel 08-412 47 00, Göteborg tel 031-10 78 95, Malmö tel 040-12 43 40, Örebro tel 019-26 92 88, www.mps.se Representeras i Finland av: MPS Finland Consulting Oy, Skogsjungfrugränden 8, Box 44, 02131 Esbo, 0207469 400, www.mps.fi, VD Mia-Riitta Kivinen

M-real Corporation Norrskensvägen 6, Esbo Box 20 FI-02020 Metsä Tel +358-10-4611 Fax +358-10-469 4355 fornamn.efternamn@m-real.com www.m-real.com VD Mikko Helander Pappers- och kartongprodukter. Kontaktperson med handelskammaren: Anne-Mari Achrén, SVP, Communications

60

Muovijaloste Oy Muovitie 2 PL 55 FI-15871 Hollola Tel +358-3-882 020 Fax +358-3-882 0210 fornamn.efternamn@muovijaloste.fi www.muovijaloste.fi VD Antti Tyrmi Plastförpackningar PE, LDPE, OPP, påsar och filmer, fleksotryck Kontaktperson med handelskammaren: Ville Wahlroos, Sales Manager

N Nanso Group Oy Tanhuankatu 2 PB 4 FI-37101 Nokia Tel +358-20-125 800 Fax +358-20-125 8293 fornamn.efternamn@nansogroup.com www.nanso.com VD Pertti Lahervuori Textilindustri, trikåvaror. Kontaktperson med handelskammaren: Petri Katajamäki, Export Director Representeras i Sverige av: Nanso AB, Petri Katajanmäki, Export Director

NCC Rakennus Oy Mannerheimintie 103 a PL 13 FI-00281 Helsinki Tel +358-10 507 51 Fax +358-10 507 5262 viestit@ncc.fi www.ncc.fi VD Timo U. Korhonen Byggnadsverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Jukka Lahtinen, vVD Representeras i Sverige av: NCC AB, Vallgatan 3, 170 80 Solna

erbjuder ett brett utbud av mobila enheter och tjänster som ger människor uppleverser inom musik, navigation, video, tv, bild, spel och företagsmobilitet genom dessa enheter. Att skapa och utöka vårt tjänsteerbjudande när det gäller internettjänster för konsumenter och även lösningar för affärsanvändare är ett viktigt fokusområde för Nokia.Nokia tillhandahåller också utrustning, lösningar och tjänster på nätverksområdet genom Nokia Siemens Networks. Kontaktperson med handelskammaren: Veli Sundbäck, Direktör Representeras i Sverige av: Nokia Svenska AB, tel +46-8-4100 8300

Nordic ID Oy Myllyojankatu 2A FI-24100 Salo Tel +358-2-727 7700 Fax +358-2-727 7720 info@nordicid.com www.nordicid.com VD Jorma Lalla Tillverkare av trådlös handset. Kontaktperson med handelskammaren: Susanna Terkola

Nordiska Investeringsbanken NIB Fabiansgatan 34 Box 249 FI-00171 Helsingfors Tel +358-10 618 001 Fax +358-10-618 0725 info@nib.int www.nib.int VD Johnny Åkerholm Finansiering av investeringar. Kontaktperson med handelskammaren: Lars Selenius, Senior Direktor, Head of Area Representeras i Sverige av: Nordiska Investeringsbanken, Stockholm, tel +46-8-5662 6590

Norpe Oy Nokia Oyj, Abp Kägelviksvägen 2-4, Espo PB 226 FI-00045 Nokia Group Tel +358-71-800 8000 www.nokia.com VD Olli-Pekka Kallasvuo Nokia är den världsledande aktören inom mobilitet och driver utvecklingen och tillväxten på det konvergerande Internetoch kommunikationsområdet. Nokia

Industrivägen 7 Box 24 FI-06151 Borgå Tel +358-19-537 8000 Fax +358-19-537 8100 www.norpe.fi VD Heimo Hakkarainen Butikskyla. Kontaktperson med handelskammaren: Heimo Hakkarainen, VD Representeras i Sverige av:


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

Norpe AB (dotterbolag), Stockholm, tel +46-8-594 112 00, fax +46-8-594 112 19

O Okline Oy Tehtaankatu 13 A Box 182 FI-11101 Riihimäki Tel +358-10-6175 400 Fax +358-10-6175 401 okline@okline.fi www.okline.fi VD Tapio Okkolin Transportföretag, inrikes- och utrikestrafik. Kontaktperson med handelskammaren: Jussi Okkolin Representeras i Sverige av: Okline Oy,Sadelvägen 12,S-302 62 Halmstad

Orion Oyj Orionsvägen 1 A, FI-02200 Esbo PB 65 FI-02101 Esbo Tel +358-10-4261 Fax +358-10-426 3815 fornamn.efternamn@orion.fi www.orion.fi VD Timo Lappalainen Läkemedel, diagnostiska tester. Kontaktperson med handelskammaren: Anne Allo, Informationschef

Outokumpu Oyj Rietomtevägen 7 B PB 140 FI-02201 Esbo Tel +358-9-4211 Fax +358-9-421 3888 fornamn.efternamn@outokumpu.com www.outokumpu.com Koncernchef, VD, bergsråd Juha Rantanen Kontaktperson med handelskammaren: Päivi Lindqvist, Communications and Investor Relations

Oy Scandic Trans Ab Lagervägen 14 FI-65610 Korsholm Tel +358-20-120 2500 Fax +358-20-120 2513 fornamn.efternamn@scandictrans.fi www.scandictrans.fi VD Jussi Kares Transport och spedition, logistik. Kontaktperson med handelskammaren:

Mikael Löfqvist, Direktör Representeras i Sverige av: Scandic Trans AB, Berne Karlsson, St Persg. 95, SE-60233 Norrköping, berne.karlsson@scandictrans.fi, tel +4611-101 970, fax +46-11-135 877

P Painotalo Auranen Oy Tryckerihuset Auranen Ab Saksankatu 1 Box 70 FI-30101 Forssa Tel +358-3-42441 Fax +358-3-424 4201 fornamn.efternamn@auranen.fi www.auranen.fi VD Timo Saarto Grafisk industri, tryckeriprodukter - tidningar, katalog m.m. Kontaktperson med handelskammaren: Lasse Kosonen, Exportchef

www.plantool.fi VD Pertti Wathen Planering och tillverkning av verktygsmaskiner. Kontaktperson med handelskammaren: Hannele Haapala, Ekonomichef

Pohjois-Suomen Messut ry / Norra Finlands Mässa rf Ojakatu 2 Pl 231 FI-90101 Oulu Tel +358-8-311 6929 Fax +358-8-311 6932 info@pohjois-suomenmessut.fi www.pohjois-suomenmessut.fi VD Aila Jääski Mäss- och utställningsorganisation. Kontaktperson med handelskammaren: Aila Jääski, VD

Polytypos Oy

Gustav Pauligs gata 5 PB 15 FI-00991 Helsingfors Tel +358-9-319 81 Fax +358-9-321 7017 fornamn.efternamn@paulig.fi www.paulig.fi VD Jaana Tuominen Livsmedelsindustri. Kontaktperson med handelskammaren: Kristina Lemström, Sekreterare

(Artukais) PB 385 FI-20101 Åbo Tel +358-2-269 3311 Fax +358-2-269 4403 fornamn.efternamn@ts-group.fi www.polytypos.fi VD Esko Helin Grafisk industri, datablanketter. Kontaktperson med handelskammaren: Mikko Santalahti, Marknadsdirektör Representeras i Sverige av: Polytypos Svenska AB (dotterbolag), Stockholm, tel +46-8-663 55 85, fax +46-8- 667 22 72

Pesmel Oy

Posten på Åland

Päntäneentie 3 PB 14 FI-61801 Kauhajoki Tel +358-6-234 1111 Fax +358-6-234 1200 fornamn.efternamn@pesmel.com www.pesmel.com VD Hannu Mäki-Rahkola Metall- och automationsindustri/ transportsystem Kontaktperson med handelskammaren: Marita Koskiniemi, Accountant

Flygfältsvägen 10 PB 1000 AX-22101 Mariehamn Tel +358-18-6360 Fax +358-18-636 716 fornamn.efternam@posten.aland.fi www.posten.aland.fi VD Henrik Lundberg Affärsverk. Distribution, packning, utskrifter, m.m. Kontaktperson med handelskammaren: Mats Polviander, Affärsområdeschef

Plantool Oy

Procopé & Hornborg Law Offices Ltd

Paulig Oy Ab

Verkatehtaankatu 10 FI-60100 Seinäjoki Tel +358-207-288 200 Fax +358-207-288 210 plantool@plantool.fi

Keskuskatu 8 PB 1077 FI-00101 Helsinki Tel +358 (0) 10 3090 300

61


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

Fax +358 (0) 10 3090 333 law.firm@procope.fi www.procope.fi Kontaktperson med handelskammaren: Kari Heliö, Partner, Attorney at Law

R Ramirent Oyj Äyritie 12 a PB 116 FI-01511 Vantaa Tel +358-20-750 200 Fax +358-20-750 2810 fornamn.efternamn@ramirent.com www.ramirent.com VD, koncernchef Kari Kallio Maskinuthyrning. Kontaktperson med handelskammaren: Kari Kallio, VD, koncernchef

Rebex Oy Elotie 4 B 8-9 FI-33470 Ylöjärvi Tel +358-3-312 31300 Fax +358-3-312 31330 fornamn.efternamn@rebex.fi www.rebex.fi VD Jorma Yrjölä Serviceprojekt för pappersindustrin; service, kontroll och tillbehör. Kontaktperson med handelskammaren: Jorma Yrjölä, VD

Restel Oy Tavastvägen 19 P.O Box 72 FI-00501 Helsingfors Tel +358-9-733 52 Fax +358-9-733 5399 my.reservation@restel.fi www.restel.fi VD Ralf Sandström Cumulus, Rantasipi, Holiday Inn, Crowne Plaza,Hotelli Seurahuone Hotel och Ikaalisten Kylpylä. Kontaktperson med handelskammaren: Deiv Salutskij, Försäljningsdirektör Representeras i Sverige av: Martin Ahlberg, FIN-S Marknad o Kommunikation

S Saarioinen Oy Järvensivuntie 1 PB 108 FI-33101 Tammerfors

62

Tel +358-3-244 7111 Fax +358-3-244 7261 fornamn.efternamn@saarioinen.fi www.saarioinen.fi, www.annikkis.tm.fi VD Ilkka Mäkelä Livsmedelsindustri: kyld färdigmat, sylt, dressingar, köttprodukter, pålägg, kycklingprodukter. Kontaktperson med handelskammaren: Jouko Kallioinen, Inköpschef Representeras i Sverige av: På storhushåll: Valora Trade Sweden AB På konsumentmarknad: Finnsaar AB (eget dotterbolag)

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari DFHK Annegatan 25 PB 83 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-612 2120 Fax +358-9-642 859 info@dfhk.fi www.dfhk.fi VD Manfred Dransfeld Handelskammare. Kontaktperson med handelskammaren: Manfred Dransfeld, VD

Sampo Oyj Abp Fabiansgatan 27-29 FI-00100 Helsingfors Tel +358-10-516 0100 Fax +358-10-516 0003 www.sampo.fi VD, koncernchef Björn Wahlroos Försäkrings-och investeringsverksamhet Kontaktperson med handelskammaren: Eija Lobbas, Executive Assistant

Sanitec Corporation Kaupintie 2, 00440 Helsingfors Box 447 FI-00101 Helsingfors Tel +358-10-662 500 Fax +358-10-662 5100 www.sanitec.com Badrumskeramik samt bad- och duschprodukter Kontaktperson med handelskammaren: Bengt Pihl, President & CEO Representeras i Sverige av: Ifö Sanitär AB, Box 140, Folketshusgatan 1,SE-295 22 Bromölla Representeras i Finland av: Ido Bathroom Ltd, Kaupintie 2, FI-00440 Helsingfors

Scandic Hotels Oy Lars Sonckin kaari 10 FI-02600 Espoo Tel +358-207-664 100 Fax +358-9-8521 978 aarne.hallama@scandic-hotels.com www.scandic-hotels.com VD Aarne Hallama Hotell, restaurang, konferens. Kontaktperson med handelskammaren: Aarne Hallama, VD Representerar i Finland: Scandic Hotels AB, Stockholm, tel +46-8517 350 00

Schenker Oy Metsäläntie 2-4 FI-00620 Helsingfors Tel +358-10-520 00 Fax +358-9-798 374 fornamn.efternamn@schenker.com www.schenker.fi VD Göran Åberg Transport, spedition. Kontaktperson med handelskammaren: Björn Illman, Traffic Director Scandinavia Representerar i Finland: Schenker AB, Göteborg, tel +46-31-703 80 00

SEB Merchant Banking Unionsgatan 30 PB 630 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-6162 8000 Fax +358-9-171 056 www.seb.fi Helsingfors filial erbjuder full bankservice för företagskunder: inhemsk och utländsk betalningstrafik, konton, dokumentbetalningar, garantier, kort- och långfristiga krediter, valuta- och derivathandel. Kontaktperson med handelskammaren: Marcus Nysten, Head of Merchant Banking Representerar i Finland: SEB, Stockholm, tel +46-8-763 80 00

Starcke Oy Securities Suokkaantie 17 FI-32800 Kokemäki Tel +358-2-522 7700 Fax +358-2-546 7230 fornamn.efternamn@starcke.fi www.starcke.fi VD Ari-Veli Starcke


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

Hologram, skyddshologram, hologramfolier, prägling, folietryck och trycksaker. Kontaktperson med handelskammaren: Ari-Veli Starcke, VD

Spokesman AB, Martti Rautiala, Sickla Industriväg 7, SE-131 34 Nacka, tel +46-8202 169, mob +46-70-480 4055, martti. rautiala@spokesman.se

SWECO Industri Oy Stora Enso Oyj Kanalkajen 1 Box 309 FI-00101 Helsingfors Tel +358-204-6131 Fax +358-204-621 471 www.storaenso.com VD, koncernchef Jouko Karvinen Tryck- och finpapper, kartong och träprodukter Kontaktperson med handelskammaren: Jorma Westlund, Senior Vice President

Style Invest Oy Granögränd 9 FI-00340 Helsingfors Tel +358-9-484 033 Fax +358-9-488 224 liisa.lipsanen@mauritzberg.se www.mauritzberg.se VD Liisa Lipsanen Utvecklings- och investeringsföretag. Sverige: restaurang-, hotell- och konferensverksamhet. Kontaktperson med handelskammaren: Liisa Lipsanen, VD Representeras i Sverige av: Mauritzberg AB, SE-61031 Vikbolandet, tel +46-125-501 00, fax +46-125-501 04 service@mauritzberg.se, www.mauritzberg.se

Suomen Messut Osuuskunta - Andelslaget Finlands Mässa-The Finnish Fair Corporation Mässplatsen 1

Box 21 FI-00521 Helsingfors Tel +358-9-150 91 Fax +358-9-142 358 info@finnexpo.fi www.finnexpo.fi VD Pentti Kivinen Mässarrangör. Kontaktperson med handelskammaren: Mikko Horppu, Näyttelyjohtaja Representeras i Sverige av:

Eldstadsgränden 5 PB 31 FI-01601 Vanda Tel +358-20-7526000 Fax +358-50-7526001 www.sweco.fi VD Kari Harsunen En samarbetspartner inom ingenjörskunskap och informationshantering för industrin. Kontaktperson med handelskammaren: Kari Harsunen, VD

T Tallberg Julius Oy Ab Finländarvägen 7 FI-02270 Esbo Tel +358-20-7420 700 Fax +358-20-7420 719 fornamn.efternamn@tallberg.fi www.tallberg.fi VD Martin Tallberg Fastighetsförvaltning och -investering, teknisk handel. Kontaktperson med handelskammaren: Martin Tallberg, VD

Tallink Silja Oy Kägelstranden 9, Esbo PB 43 FI-02151 Esbo Tel +358-9-180 41 Fax +358-9-180 4484 fornamn.efternamn@tallinksilja.com www.tallinksilja.com VD Keijo Mehtonen Passagerar- och lasttrafik, transport och spedition. Kontaktperson med handelskammaren: Keijo Mehtonen, VD Representeras i Sverige av: Tallink Silja AB, Positionen 8, SE-115 74 Stockholm, tel +46-8-666 33 30

Talso Oy Hovrättsesplanaden 20 B33 FI-65100 Vasa Tel +358-6-211 1000 Fax +358-6-211 1030 vapaattoimitilat@talso.com www.toimitilat.fi

VD Sami Talso Specialtidning för kommersiella lokaler och fastigheter, Lediga Lokaler. Kontaktperson med handelskammaren: Sami Talso, VD Representeras i Sverige av: Lediga Lokaler, Stockholm, tel +46-8-661 69 96, www.ledigalokaler.com Representeras i Finland av: Vapaat Toimitilat, Finland, tel +358-9-4130 0600, www.toimitilat.fi

Tamfelt Oyj Abp Yrittäjänkatu 21 PB 427 FI-33101 Tammerfors Tel +358 10 4049 000 Fax +358 10 4049 348 fornamn.efternamn@tamfelt.com www.tamfelt.com VD Jyrki Nuutila Kontaktperson med handelskammaren: Merja Touronen

Tamfelt PMC Ab Yrittäjänkatu 21 PB 427 FI-33101 Tampere Tel +358-10 40 49 000 Fax +358-10 40 49 348 fornamn.efternamn@tamfelt.com www.tamfelt.com VD Seppo Holkko Tekniska textilier: formningsviror, pressfiltar och Transmaster-produkter, bälten, torkviror, framföringslinor samt filterdukar. Kontaktperson med handelskammaren: Merja Touronen, Exportkoordinator Representeras i Sverige av: Mattias Andersson, Bergeforsen, tel +4660-578 826, +46-70-224 4225 Rolf Eriksson, Skärblacka, tel +46-11-284 747, +46-70-578 3110 Jonny Karlsson, Sköllersta, tel +46-19-230 794, +46-70-353 5300 Juha Korvenniemi, Östhammar, tel +46173-511 57, +46-70-226 3519 Bosatta i Finland: Eero Sinkkonen, Vihti, tel +358-9-224 9424, +358-400-470 671

Tamfelt Filtration Ab Yrittäjänkatu 21 PB 427 FI-33101 Tammerfors Tel +358-10-4049 000 Fax +358-10-4049 608 fornamn.efternamn@tamfelt.com www.tamfelt.com VD Heikki Rehakka Tekniska textilier: formningsviror, pressfiltar och Transmaster-produkter, bälten,

63


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

torkviror, framföringslinor samt filterdukar. Kontaktperson med handelskammaren: Merja Touronen Representeras i Sverige av: Bosatt i Finland: Antti Mäkinen, Tammerfors, tel +358-10-4049 612, +358-400-§637 664

Tammet Oy Metallduksgatan 1 PB 19 FI-10601 Ekenäs Tel +358-201-450 201 Fax +358-201-450 202 info@tammet.fi www.tammet.fi VD Gretel Ramsay Svetsade och vävda nät, sträckmetall, grindar och stängsel. Kontaktperson med handelskammaren: Michael Qvarnström, Försäljningschef

Tampereen Kauppakamari - Tammerfors Handelskammare Kehräsaari FI-33200 Tammerfors Tel +358-3-230 0555 Fax +358-3-230 0550 fornamn.efternamn@tampere.chamber.fi www.tampere.chamber.fi VD Tommi Rasila Organisation. Kontaktperson med handelskammaren: Anja Taskinen, Direktör

Taxitjänst Bo-Erik Sundqvist Stengränd 4 FI-68600 Jakobstad Tel +358-550 98 66 bo-erik.sundqvist@multi.fi VD Bo-Erik Sundqvist Person- varutransporter Kontaktperson med handelskammaren: Bo-Erik Sundqvist, VD Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry

- Textil- och konfektionsindustrin rf – FINATEX Södra kajen 10 FI-00130 Helsingfors Tel +358-9-6861 2932 Fax +358-9-653 305 fornamn.efternamn@finatex.fi www.finatex.fi VD Matti Järventie Organisation. Kontaktperson med handelskammaren: Veli-Matti Kankaanpää, Direktör

TietoEnator Oyj Kutojantie 10 Box 33 FI-02631 Espoo Tel +358-9-8626 000 Fax +358-9-8626 3091 fornamn.efternamn@tietoenator.com www.tietoenator.fi VD, koncernchef Hannu Syrjälä IT-tjänster Kontaktperson med handelskammaren: Reeta Kaukiainen, Viestinnän ja sijoittajasuhteiden johtaja Representeras i Sverige av: TietoEnator Sverige AB, Kronoborgsgränd 1, 164 87 Kista, tel 08-632 1425, fax 08-632 1420

TopCanis Ky Siltalantie 1 FI-61300 Kurikka Tel +358-6-450 4755 Fax +358-6-450 4855 info@topcanis.com www.topcanis.com VD Marjaleena Eromäki Tillverkning och grossistförsäljning av hund- och kattprylar. Kontaktperson med handelskammaren: Sami Eromäki

Touring Cars Finland Oy Tiilenlyöjänkuja 6 PB 133 FI-0172 Vantaa Tel +358-9-870 1411 Fax +358-9-821 339 fornamn.efternamn@touringcars.eu www.touringcars.eu VD Tom M. Sjöberg Husbils- och båtuthyrning, paketresor Kontaktperson med handelskammaren:

64

Tom M. Sjöberg, VD Representeras i Sverige av: Touring Cars Sweden, Måby Park, Måby leden, 195 60 Märsta, Eilert Larsson, 070-2884230, info@touringcars.eu

Trade Adviser Finland Oy Ltd Sökösvängen 3 C 41 FI-02360 Esbo Tel+358-9-694 9170 och +358-9-2316 3580 taf@taf.fi www.taf.fi VD Silve J M Almgren Konsulttjänster. Telefonnummer i Sverige: +46-(0)8-519 71 030 Kontaktperson med handelskammaren: Silve J M Almgren, VD

TS-Yhtymä Oy Köpmansgatan 5 A PB 95 FI-20101 Åbo Tel +358-2-269 3311 Fax +358-2-269 3543 fornamn.efternamn@ts-group.fi www.ts-group.fi VD Keijo Ketonen Tidningsförlag, tryckeri. Kontaktperson med handelskammaren: Keijo Ketonen, VD Representeras i Sverige av: Polytypos AB och Hansaprint AB, Stockholm, tel +46-8-663 55 85 Hansaprint Direkt, Västerås, tel +46-21815 600

Tulikivi Oyj Kuhnustantie 10 FI-83900 Juuka Tel +358-207-636 000 Fax +358-207-636 120 fornamn.efternamn@tulikivi.fi www.tulikivi.com VD Heikki Vauhkonen Ugnar, spisar, plattor och byggnadsprodukter av täljsten. Kontaktperson med handelskammaren: Erik Partanen, Försäljningschef

V Vaasan & Vaasan Oy Klobbskogsvägen 13 PB 250 FI-02631 Esbo Tel +358-204-461 11 Fax +358-204-461 10 www.vaasan.com


MEDLEMMARNA I FINLAND - JÄSENET SUOMESSA

VD Kalle Tanhuanpää Färska bageriprodukter, djupfrysta bageriprodukter, knäckebröd, snacks. Kontaktperson med handelskammaren: Kalle Tanhuanpää, VD

Vakiometalli Oy Yrittäjäntie 4 FI-52700 Mäntyharju Tel +358-15-756 630 Fax +358-15-756 6333 fornamn.efternamn@polaria.fi www.polaria.fi VD Pekka J Karhula Badrumsmöblemang Kontaktperson med handelskammaren: Pekka J Karhula, VD

Valio Oy Mejerivägen 6 PB 10 FI-00039 Valio Tel +358-10-381 121 Fax +358-10-381 2323 fornamn.efternamn@valio.fi www.valio.fi VD Pekka Laaksonen Mejeriprodukter. Kontaktperson med handelskammaren: Timo Kämä, chef Representeras i Sverige av: Valio Sverige Ab, Stockholm, tel +46-8725 51 50

Viexpo Andelslaget Runebergsgatan 11 FI-68600 Jakobstad Tel +358-6-781 6440 Fax +358-6-781 6450 fornamn.efternamn@viexpo.fi www.viexpo.fi VD Markus Jussila Internationaliseringstjänster, exportrådgivning och konsultering. Kontaktperson med handelskammaren: Markus Jussila, VD

VM-Carpet Oy Karvalantie 79 FI-62630 Karvala Tel +358-207 414 280 Fax +358-6-566 3274 info@vm-carpet.fi www.vm-carpet.fi VD Maria Hanhisalo Mattor. Kontaktperson med handelskammaren: Maria Hanhisalo, VD Representeras i Sverige av: Harry Elgbacka, Eskilstuna, tel +46-16-12 02 25

Lennart Johansson, Södra & Mellan Sverige, tel +46-70-521 55 76 Representeras i Finland av: Heikki Niemi, Alajärvi, tel+ 358-400-66 17 14 Toimi Rajala, Raahe, tel +358-400-552 948

Volvo Auto Oy Ab Taivaltie 1 FI-01610 Vantaa Tel +358-9-5044515204 Fax +358-9-507 1199 chack@volvocars.com www.volvocars.fi VD Pekka Tefke Import och försäljning av Volvo personbilar, Renault personbilar och lätta varubilar samt reservdelar och tillbehör till dessa. Kontaktperson med handelskammaren: Casimir Bäck Representerar i Finland: Volvo Car Corporation (moderbolag), Göteborg, tel +46-31-59 00 00

VR-Rata Oy Ab Vilhonkatu 13 PB 488 FI-00101 Helsinki Tel +358-307 10 Fax +358-307 21 051 fornamn.efternamn@vr.fi www.vr.fi VD Teuvo Sivunen Entreprenör inom järnvägsbranschen Kontaktperson med handelskammaren: Fred Hindersson, Chef för internationella aktiviteter

W Wärtsilä Oyj Abp John Stenbergs strand 2 PB 196 FI-00531 Helsinki Tel +358-10-709 0000 Fax +358-10-709 5700 fornamn.efternamn@wartsila.com www.wartsila.com Bergsråd, VD, koncernchef Ole Johansson Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marinoch kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i

mer än 160 Wärtsilä enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors. Kontaktperson med handelskammaren: Inari Räikkönen, Sekreterare Representeras i Sverige av: Wärtsilä Sweden AB, Göteborg, tel +46-31-65 61 00

Y Yourway Oy Speditionsgatan 5 FI-20200 Åbo Tel +358-2-517 2200 Fax +358-2-517 2207 yourway@yourway.fi www.yourway.fi VD Erik Lunden Internationella transporter, spedition. Kontaktperson med handelskammaren: Erik Lunden, VD Representeras i Sverige av: AB Swetrail, Värnamo, tel +46-370-189 00

Å Åbo Hamn - Turun Satama Slottsgatan 90 FI-20100 Åbo Tel +358-2-267 4111 Fax +358-2-267 4110 turkuport@port.turku.fi www.port.turku.fi VD Christian Ramberg Kommunalt trafikverk. Centrum för trafik och logistik Samarbetspartners: Stockholms hamnar, Banverket, Green Cargo, Tallink Silja, Viking Line, Seawind Kontaktperson med handelskammaren: Christian Ramberg, VD

Åbo handelskammare Turun kauppakamari Puolalagatan 1 FI-20100 Åbo Tel +358-2-274 3400 Fax +358-2-274 3440 kauppakamari@turku.chamber.fi www.turku.chamber.fi VD Jari Lähteenmäki Intressebevakare för näringslivet inom sin region, Egentliga Finland. Kontaktperson med handelskammaren: Riitta Vesamäki, Direktörs assistent

65


Sökregister – Hakemisto

Medlemmarna i Finland – Jäsenet Suomessa Advokatbyråer- Asianajotoimistot ADVOCARE Advokatbyrå Bützow Ab Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab Advokatbyrå Hannes Snellman Ab Advokatbyrå HH Partners Ab Advokatbyrå Juridia Ab Advokatbyrå Laakso, Lukander & Ruohola Ab Asianajotoimisto Oy Lampi-Fagerholm Ab Krogerus Advokatbyrå Ab Procopé & Hornborg Law Offices Ltd Bank, finansiering – Pankkitoiminta, rahoitus Danske Bank A/S Helsingfors filial Evli Bank Abp Nordiska Investeringsbanken NIB Sampo Oyj Abp SEB Merchant Banking Style Invest Oy Basmetallindustri- Metalliteollisuus Alteams Oy Byggentreprenörer Rakennusala Luoman Oy NCC Rakennus Oy Ramirent Oyj Byggmaterial, VVS Rakennusmateriaali LVI Domus Yhtiöt Oy Duuri Oy Holmbergs Ab Mipro Oy Sanitec Corporation Elektronik, telekommunikation, datorer Elektroniikka, telekommunikaatio, tietokoneet Ahlstrom Oyj Abp Nokia Oyj, Abp

66

Energi - Energia Fortum Oyj Abp Gasum Oy Fordonsindustri - Ajoneuvot Volvo Auto Oy Ab Försäkring - Vakuutus If Skadeförsäkringsbolag Ab - If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Glas- och keramikindustri Lasi- ja keramiikkateollisuus Iittala Group Abp Grafisk Industri Graafinen teollisuus Aero-Kuva Oy Edita Oyj Abp Forssan Kirjapaino Oy Frenckellska Tryckeri Ab Hansaprint Oy Kansiopalvelu Oy Painotalo Auranen Oy - Tryckerihuset Auranen Ab Polytypos Oy Starcke Oy Securities Talso Oy TS-Yhtymä Oy Grossister - Tukkurit Algol Ab Berner Ab Knorring Oy Ab Mercantile Oy Ab Tallberg Julius Oy Ab Volvo Auto Oy Ab Gruvindustri - Kaivosteollisuus Outokumpu Oyj Guld, smycken – Kulta, korut Kalevala Koru Oy Lapponia Jewelry Oy Gummiindustri - Kumiteollisuus Ahlstrom Oyj Abp

Kemisk industri - Kemianteollisuus Orion Oyj Outokumpu Oyj Kemisk-teknisk industri Teknokemian teollisuus Berner Ab Dynea Oy Fettekno Oy Konfektion, läder, handskar, pälsar, skor Vaatetus, nahka, käsineet, turkikset, jalkineet Nanso Group Oy Konsulter; IT, dataprogram Konsultit; IT, ohjelmistot Academica Oy Hogia Data Oy Nordic ID Oy TietoEnator Oyj Konsulter; management, ekonomi Konsultit: hallinto, talous Accounting Services Tilimatic Oy Analystica Oy BrandWorxx Oy Ernst & Young Oy Ab Etonner Oy Exportum Oy Ab Jakendos Oy SWECO Industri Oy Trade Adviser Finland Oy Ltd Konsulter; rekrytering Konsultit; rekrytointi Alexander Hughes Finland MPS Enterprises Ltd Konsulter; tekniska Konsultit: tekniset 4Pharma Oy Ltd Alphaform RPI Oy Conlink Oy Done Logistics Oy Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy Rebex Oy Tamfelt Oyj Abp Tamfelt PMC Ab


Leksaker, sport Lelut, urheilu Berner Ab Livsmedelsindustri - Elintarviketeollisuus Paulig Oy Ab Saarioinen Oy Vaasan & Vaasan Oy Valio Oy Marknadsföring, kommunikation, reklam Markkinointi-, viestintä- ja mainosala Entre Marketing Oy Industrial News Service - INS Oy Ab Lystra Marketing & Event Services Media, informationskällor Media, tietolähteet Alma Media/Suomen Business Viestintä Oy TS-Yhtymä Oy Metallprodukter av plåt, tråd mm Metallituotteet Hartwall, K. Ab Iittala Group Abp Jouka Oy Knorring Oy Ab Lahden Lämpökäsittely Oy Levanto Oy Norpe Oy Pesmel Oy Tammet Oy Vakiometalli Oy Mineralindustri Kivituotteet Tulikivi Oyj Mässor, utställningar Messut, näyttelyt Helsingin Messut Oy Wanha Satama, Helsinki Fair Ltd Pohjois-Suomen Messut ry / Norra Finlands Mässa rf Suomen Messut Osuuskunta - Andelslaget Finlands MässaThe Finnish Fair Corporation

Möbler, inredning, mattor Huonekalut, sisustus Harjavalta Oy Vakiometalli Oy VM-Carpet Oy Organisationer - Järjestöt Difa rf Finlands Näringsliv - EK Finpro ry Företagarna i Finland - Suomen Yrittäjät Infra ry - SML:n Maarakentajapalvelu Oy Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Keskuskauppakamari - Centralhandelskammaren Metsäteollisuus ry - Skogsindustrin rf Posten på Åland Saksalais-Suomalainen Kauppakamari DFHK Tampereen Kauppakamari - Tammerfors Handelskammare Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry - Textil- och konfektionsindustrin rf - FINATEX Viexpo Andelslaget Åbo handelskammare - Turun kauppakamari Plastindustri - Muoviteollisuus Ahlstrom Oyj Abp Fiskars Oyj Abp KWH- koncernen Ab KWH Plast Ab Oy Muovijaloste Oy Resor, hotell, restaurang Matkailu, hotellit, ravintolat Finnair Oyj Ikaalisten Matkatoimisto Oy Restel Oy Scandic Hotels Oy Style Invest Oy Tallink Silja Oy Touring Cars Finland Oy

Textilindustri, garn, tyger Tekstiiliteollisuus Tamfelt Filtration Ab Tamfelt Oyj Abp Tamfelt PMC Ab Transport - Kuljetus Ahola Transport Oy Ab Finnair Oyj Okline Oy Posten på Åland Scandic Trans Oy, Ab Schenker Oy Tallink Silja Oy Taxitjänst Bo-Erik Sundqvist Touring Cars Finland Oy VR-Rata Oy Ab Yourway Oy Åbo Hamn - Turun Satama Trävaruindustri, sågverk Puuteollisuus, sahat Holmängs Trävaruhandel Oy Ab Verkstadsindustri Konepajateollisuus Ahlstrom Oyj Abp Cargotec Oyj Conlink Oy Fiskars Oyj Abp Inhan Tehtaat Oy Ab Koja Oy KONE Oyj Plantool Oy Wärtsilä Oyj Abp Övrig affärsverksamhet Muu liiketoiminta Duell Office Oy TopCanis Ky

Revision, redovisning, bokföring Tilintarkastus, kirjanpito Actire Oy Ab Ernst & Young Oy Ab Skogsindustri, papper, kartong, pappersprodukter Metsäteollisuus: paperi, kartonki Metso Oyj Abp M-real Corporation Stora Enso Oyj 67


Informationskällor, myndigheter och organisationer i Sverige Almi Företagspartner AB

Datainspektionen

Handelns Utredningsinstitut, HUI

Klarabergsviadukten 70 PB 70394 SE-107 24 Stockholm Tel +46-8-709 89 00 Fax +46-8-406 0300 info@almi.se www.almi.se

Fleminggatan 14, plan 9 PB 8114 SE-104 20 Stockholm Tel +46-8-657 61 00 Fax +46-8-652 86 52 datainspektionen@datainspektionen.se www.datainspektionen.se

Regeringsgatan 60 SE-103 29 Stockholm Tel +46-8-762 72 80 Fax +46-8-679 76 06 info@hui.se www.hui.se

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Domstolsverket

Teknologgatan 8 C PB 174 SE-101 23 Stockholm Tel +46-8-508 860 01 Fax +46-8-508 860 01 arn@arn.se www.arn.se

Bokföringsnämnden BFN

Informationssekretariatet Kyrkogatan 34 SE-551 81 Jönköping Tel +46-36-15 53 00 Fax +46-36-165 721 domstolsverket@dom.se www.dom.se

Exportrådet

Sveavägen 167 PB 6751 SE-113 85 Stockholm Tel +46-8-787 8028 Fax +46-8-219 788 bfn@bfn.se www.bfn.se

WTC Klarabergsviadukten 70 PB 240 SE-101 24 Stockholm Tel +46-8- 588 660 00 Fax +46-8- 588 661 90 info@swedishtrade.se www.swedishtrade.se

Bolagsverket

Finansinspektionen

Badhusparken SE-851 81 Sundsvall Tel +46-60-184 000 Fax +46-60-129 840 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se

Boverket Drottninggatan 18 B PB 534 SE-371 23 Karlskrona Tel +46-455-353 000 Fax +46-455-353 100 registraturen@boverket.se www.boverket.se

Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF Grev Turegatan 9 PB 5257 SE-102 46 Stockholm Tel +46-8- 588 845 00 Fax +46-8- 588 845 10 info@dlf.se www.dlf.se

68

Brunnsgatan 3 PB 7821 SE-103 97 Stockholm Tel +46-8-787 80 00 Fax +46-8-241 335 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Finlands Ambassad Gärdesgatan 11 SE-115 27 Stockholm Tel +46-8-676 6700 Fax +46-8-207 497 info@finland.se www.finland.se

Finlandsinstitutet Snickarbacken 2-4 PB 1355 SE-111 83 Stockholm Tel +46-8-545 212 00 Fax +46-8-545 212 10 info@finlandskulturinst.se www.finlandsinstitutet.se

Institutet för Näringslivsforskning Grevgatan 34 PB 55665 SE-102 15 Stockholm Tel +46-8-665 45 00 Fax +46-8-665 45 99 info@ifn.se www. naringslivsforskning.se

Invest in Sweden Agengy, ISA Klarabergsviadukten 70 B 6 PB 90 SE-101 21 Stockholm Tel +46-8-402 78 00 Fax +46-8-402 78 78 isa@isa.se www.isa.se

Jordbruksverket Vallgatan 8 SE-551 82 Jönköping Tel +46-36-15 50 00 Fax +46-36-19 05 46 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.se

Kammarkollegiet Birger Jarls torg 14 PB 2218 103 15 Stockholm Tel +46-8-700 08 00 Fax +46-8-20 49 69 registratur@kammarkollegiet.se www.kammarkollegiet.se

Kommerskollegium Drottninggatan 89, plan 8 PB 6803 SE-113 86 Stockholm Tel +46-8-690 48 00 Fax +46-8-30 67 59 registrator@kommers.se www.kommers.se


Konjunkturinstitutet Kungsgatan 12-14 PB 3116 SE-103 62 Stockholm Tel +46-8-453 59 00 Fax +46-8-453 59 80 ki@konj.se www.konj.se

Konkurrensverket Sveavägen 167 SE-103 85 Stockholm Tel +46-8-700 16 00 Fax +46-8-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se www.kkv.se

Konsumentverket, KO Lagergrensgata 8 Pb 48 SE 651 02 Karlstad Tel +46-8-429 05 00 Fax +46-8-429 89 00 konsumentverket@konsumentverket.se www.konsumentverket.se

Landsorganisationen i Sverige, LO

Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK Götgatan 74 PB 4044 SE-102 61 Stockholm Tel +46-8-681 91 00 Fax +46-8-19 68 26 nutek@nutek.se www.nutek.se

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 SE-103 33 Stockholm Tel +46-8-405 10 00 Fax +46-8-411 36 16 registrator@industry.ministry.se www.regeringen.se

Patent- och Registreringsverket Valhallavägen 136 PB 5055 SE-102 42 Stockholm Tel +46-8-782 25 00 Fax +46-8-666 02 86 prv@prv.se www.prv.se

Regeringskansliet

Barnhusgatan 18 SE-105 53 Stockholm Tel +46-8-796 25 00 mailbox@lo.se www.lo.se

Rosenbad 4 SE-103 33 Stockholm Tel +46-8-405 10 00 registrator@adm.ministry.se www.regeringen.se

Livsmedelsverket

Revisorsnämnden, RN

Hamnesplanaden 5 PB 622 SE-751 26 Uppsala Tel +46-18-17 55 00 Fax +46-18-10 58 48 livsmedelsverket@slv.se www.slv.se

Karlavägen 104 PB 24014 104 50 Stockholm Tel +46-8-783 1870 Fax +46-8-783 1871 rn@revisorsnamnden.se www.revisorsnamnden.se

Läkemedelsverket

Rikspolisstyrelsen

Dag Hammarskjölds väg 42 PB 26 SE-751 03 Uppsala Tel +46-18-17 46 00 Fax +46-18-54 85 66 registrator@ lakemedelsverket.se www.lakemedelsverket.se

Polhemsgatan 30 PB 12256 SE-102 26 Stockholm Tel +46-8-401 90 00 Fax +46-8-401 99 90 rikspolisstyrelsen@rps.police.se www.rikspolisstyrelsen.polisen.se

Naturvårdsverket

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida

Valhallavägen 195 SE-106 48 Stockholm Tel +46-8-698 10 00 Fax +46-8-20 29 25 natur@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se

Valhallavägen 199 SE-105 25 Stockholm Tel +46-8-698 50 00 Fax +46-8-20 88 64 sida@sida.se www.sida.se

Swedish Standards Institute, SIS Sankt Paulsgatan 6 SE-118 80 Stockholm Tel +46-8-555 520 00 Fax +46-8-555 520 01 info@sis.se www.sis.se

Skatteverket Solna Strandväg 10 SE- 171 54 Solna Tel +46-8-778 778 stockholm@skatteverket.se www.skatteverket.se

Statistiska Centralbyrån, SCB Karlavägen 100 PB 24300 SE-104 51 Stockholm Tel +46-8-506 940 00 Fax +46-8-661 52 61 scb@scb.se www.scb.se

Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9 PB 16050 SE-103 21 Stockholm Tel +46-8-555 100 00 Fax +46-8-566 316 00 info@chamber.se www.chamber.se

Svensk Handel Regeringsgatan 60 SE-103 29 Stockholm Tel +46-8-762 77 00 Fax +46-8-762 77 77 info@svenskhandel.se www.svenskhandel.se

Svenskt Näringsliv Storgatan 19 SE-114 82 Stockholm Tel +46-8-553 430 00 Fax +46-8-553 430 99 info@svensktnaringsliv.se www.svensktnaringsliv.se

Sveriges Kommuner och Lansting Hornsgatan 20 SE-118 82 Stockholm Tel +46-8-452 70 00 Fax +46-8-452 70 50 info@skl.se www.skl.se

Sveriges Riksbank Brunkebergstorg 11 SE-103 37 Stockholm Tel +46-8-787 00 00 Fax +46-8-21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

69


Teknikföretagen

PAR Adressregistret AB

Storgatan 5 PB 5510 SE-114 85 Stockholm Tel +46-8-405 00 00 Fax +46-8-782 09 00 info@teknikforetagen.se www.teknikforetagen.se

Årstaängsvägen 31 J SE-117 90 Stockholm Tel +46-8-775 36 00 info@par.se www.par.se

Tullverket Alströmergatan 39 PB 12 854 SE-112 98 Stockholm Tel +46-771-520 520 Fax +46-8-208 012 tullverket@tullverket.se www.tullverket.se

Verket för förvaltningsutveckling, Verva Drottninggatan 29 PB 214 SE-101 24 Stockholm Tel +46-8-550 557 00 Fax +46-8-230 210 verva@verva.se www.verva.se

Vägverket Röda vägen 1 SE-781 87 Borlänge Tel +46-771-119 119 Fax +46-243-758 25 vagverket@vv.se www.vv.se

Övriga AffärsData i Sverige AB Sveavägen 56 SE-113 90 Stockholm Tel +46-8-736 59 19 Fax +46-8-736 55 55 info@ad.se www.ad.se

Bolagsfakta Hagagatan 25 B PB 6910 SE-102 39 Stockholm Tel +46-8-459 24 00 Fax +46-8-660 75 22 info@bolagsfakta.se www.bolagsfakta.se

Föreningen Norden PB 12 707 SE-112 94 Stockholm Hantverkargatan 33 Tel +46-8-506 11 300 Fax +46-8-506 11 320 foreningen@norden.se www.norden.se

70

UC AB Upplysningscentralen Årstaängsvägen 1 B 117 88 Stockholm Tel +46-8 670 90 00 Fax + 46-8 670 90 20

World Trade Center, WTC Klarabergsviadukten 70, Kungsbron 1 PB 70354 SE-107 24 Stockholm Tel +46-8-700 45 00 Fax +46-8-700 45 71 info@wtc.se www.wtc.se


Informationskällor, myndigheter och organisationer i Finland

Arbets-och näringsministeriet Työ-ja elinkeinoministeriö

Finansinspektionen Rahoitustarkastus

Finlands riksdag Suomen eduskunta

Alexandersgatan 4, Helsingfors PB 32 FI-00023 Statsrådet Tel +358-10-60 6000 Fax +358-9-1606 2166 registratur@tem.fi www.tem.fi

Snellmansgatan 6 PB 159 FI-00101 Helsingfors Tel +358-10-831 51 rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi www.rahoitustarkastus.fi

Mannerheimvägen 30, Helsingfors FI-00102 Riksdagen Tel +358-9-4321 Fax +358-9-4322 274 riksdagen@riksdagen.fi www.riksdagen.fi

Finansministeriet Valtiovarainministeriö

Finnvera Oyj Abp

Centralen för turistfrämjande, CTF Matkailun Edistämiskeskus, MEK Tölögatan 11 PB 625 FI-00101 Helsingfors Tel +358-10-605 8000 Fax +358-10-605 8333 mek@mek.fi www.mek.fi

Centralhandelskammaren Keskuskauppakamari WTC, Alexandersgatan 17 PB 1000 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-696 969 Fax +358-9-650 303 keskuskauppakamari@chamber.fi www.kauppakamari.fi

Dataombudsmannens byrå Tietosuojavaltuutetun toimisto Albertsgatan 25 A PB 315 FI-00181 Helsingfors Tel +358-10-3666 700 Fax +358-10-3666 735 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Exportrådet i Finland Sjötullstorget 4 B FI-00170 Helsingfors Tel +358-9-686 460 Fax +358-9-6864 6420 finland@swedishtrade.se www.swedishtrade.se

72

Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28 FI-00023 Statsrådet Tel +358-9-160 01 Fax +358-9-160 33123 valtiovarainministeriö@vm.fi www.vm.fi

Finlands Bank Suomen Pankki Snellmansplatsen PB 160 FI-00101 Helsingfors Tel +358-10-8311 Fax +358-9-174 872 info@bof.fi www.bof.fi

Finlands kommunförbund Suomen kuntaliitto Kommunernas hus Andra linjen 14 FI-00530 Helsingfors Tel +358-9-7711 Fax +358-9-771 2291 info@kommunförbundet.fi www.kommunerna.net

Finlands Näringsliv Elinkeinoelämän Keskusliitto, EK Södra Kajen 10 PB 30 FI-00131 Helsingfors Tel +358-9-420 20 Fax +358-9-4202 2299 netti@ek.fi www.ek.fi

Södra esplanaden 8 PB 1010 FI-00101 Helsingfors Tel +358-204-6011 fornamn.efternamn@finnvera.fi www.finnvera.fi Ett specialfinansieringsbolag som genom att erbjuda finansieringstjänster utvecklar finländska företags verksamhet i hemlandet samt främjar export och företagens internationalisering. Finnvera Abp ägs av finska staten.

Förbundet för Finsk Handel Suomen Kaupan Liitto Södra Kajen 10 FI-00130 Helsingfors Tel +358-9-172 850 Fax +358-9-664 616 tiedotus@suomenkauppa.fi www.kaupankl.fi

Helsingfors regionens handelskammare Helsingin seudun kauppakamari Kalevagatan 12 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-228 601 Fax +358-9-2286 0228 kauppakamari @helsinki.chamber.fi www.helsinki.chamber.fi


Inrikesministeriet Sisäasiainministeriö

Löntagarnas forskningsinstitut Palkansaajien tutkimuslaitos

Skatteförvaltningen Verohallinto

Kyrkokgatan 12, Helsingfors PB 26 FI-00023 Statsrådet Tel +358-9-16001 Fax +358-9-160 44 635 sm.kirjaamo@intermin.fi www.intermin.fi

Långbrokajen 3 A FI-00530 Helsingfors Tel +358-9-2535 7330 Fax +358-9-2535 7332 fornamn.efternamn@labour.fi www.labour.fi

Aspnäsgatan 4 A, Helsingfors PB 325 FI-00052 Skatt Tel +46-9-731 136 Fax +46-9-7311 3791 www.vero.fi

Marknadsdomstolen Markkinaoikeus

Social- och hälsovårdsministeriet Sosiaali- ja terveysministeriö

Skillnadsgatan 1-3 PB 118 FI-00131 Helsingfros Tel +358-10-364 3300 Fax +358-10-364 3314 markkinaoikeus@oikeus.fi www.oikeus.fi/markkinaoikeus

PB 33 Sjötullsgatan 8, Helsingfors FI-00023 Statsrådet Tel +358-9-160 01 Fax +358-9-160 74126 kirjaamo.stm@stm.fi www.stm.fi

Näringslivets Delegation Elinkeinoelämän Valtuuskunta, EVA

Statens ekonomiska forskningscentral Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT

Invest in Finland Brunnsgatan 8 FI-00100 Helsingfors Tel +358-10-773 0300 Fax +358-10-773 0301 info@investinfinland.fi www.investinfinland.fi

Justitieministeriet Oikeusministeriö Södra esplanaden 10, Helsingfors PB 25 FI-00023 Statsrådet Tel +358-9-160 03 Fax +358-9-1606 7730 justitieministeriet@om.fi www.om.fi

Konkurrensverket Kilpailuvirasto Långbrokajen 3A PB 332 FI-00531 Helsingfors Tel +358-9-731 41 Fax +358-9-731 43 328 kirjaamo@kilpailuvirasto.fi www.kilpailuvirasto.fi

Konsumentverket Kuluttajavirasto Aspnäsgatan 4 A, PB 5 FI-00531 Helsingfors Tel +358-9-772 61 Fax +358-9-772 67 557 posti@kuluttajavirasto.fi www.kuluttajavirasto.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Elintarviketurvallisuusvirasto Mustialagatan 3 FI-00790 Helsingfors Tel +358-20-772 003 Fax +358-20-772 4350 info@evira.fi www.evira.fi

Georgsgatan 13 A FI-00120 Helsingfors Tel +358-9-686 9200 Fax +358-9-608 713 fornamn.efternamn@eva.fi www.eva.fi

Näringslivets Forskningsinstitut Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Lönnrotsgatan 4 B FI-00120 Helsingfors Tel +358-9-609 900 Fax +358-9-601 753 info@etla.fi www.etla.fi

Patent- och registerstyrelsen Patentti- ja rekisterihallitus Arkadiagatan 6 A PB 1140 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-6939 500 Fax +358-9-6939 5328 fornamn.efternamn@prh.fi www.prh.fi

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, PTT Eriksgatan 28 A FI-00180 Helsingfors Tel +358-9-348 8844 Fax +358-9-3488 8500 econ.res@ptt.fi www.ptt.fi

Arkadiagatan 7 PB 1279 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-703 71 Fax +358-9-703 2968 kirjaamo@vatt.fi www.vatt.fi

Statistikcentralen Tilastokeskus Verkstadsgatan 13, Helsingfors FI-00022 Statistikcentralen Tel +358-9-173 41 Fax +358-9-1734 2750 stat@stat.fi www.stat.fi

Statsrådet Valtioneuvosto Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 23 FI-00023 Statsrådet Tel +358-9-160 01 Fax +358-9-1602 2165 registratorskontoret@vnk.fi www.vn.fi

Sveriges Ambassad Ruotsin suurlähetystö Norra esplanaden 7 B PB 329 FI-00171 Helsingfors Tel +358-9-6877 660 Fax +358-9-65 52 85 ambassaden.helsingfors@foreign.ministry. se www.swedenabroad.com

73


Teknologicentrernas förbund Suomen Teknologiakeskusten Liitto, TEKEL Innopoli 1 Teknikvägen 12 FI-02150 Esbo Tel +358-9-2517 5260 Fax +358-9-2517 5333 fornamn.efternamn@tekel.fi www.tekel.fi

Teknologiindustri rf Teknologiateollisuus ry Södra kajen 10 PB 10 FI-00131 Helsingfors Tel +358-9-192 31 Fax +358-9-624 462 fornamn.efternamn@teknologiateollisuus.fi www.teknologiateollisuus.fi

Teknologiska utvecklingscentralen Teknologian kehittämiskeskus, TEKES Kyllikkiporten 2 PB 69 FI-00101 Helsingfors Tel +358-10-60 55000 info@tekes.fi www.tekes.fi

Tjänstemannacentralorganisationen Toimihenkilökeskusjärjestö, STTK Mikaelsgatan 8 A 6. vån PB 421 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-131 521 Fax +358-9-652 367 fornamn.efternamn@sttk.fi www.sttk.fi

Tullstyrelsen Tullihallitus Skillnadsgatan 2 PB 512 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-6141 Fax +358-20-492 2852 kirmo@tulli.fi www.tulli.fi

74

Vägförvaltningen Tiehallinto Semaforbron 12 A PB 33 FI-00521 Helsingfors Tel +358-204 22 11 Fax +358-204 22 2202 kundservice@tiehallinto.fi www.tiehallinto.fi

Ålands statistikoch utredningsbyrå, ÅSUB Servicegatan 22 PB 1187 AX-22111 Mariehamn Tel +358-18-254 90 Fax +358-18-194 95 info@asub.aland.fi www.asub.ax

Övriga FINPRO Porkalagatan 1 PB 358 FI-00181 Helsingfors Tel +358-204-6951 Fax +358-204-695 200 info@finpro.fi www.finpro.fi Finpro är en konsultorganisation som arbetar för att befrämja internationaliseringen av finska företag.

Pohjola-Norden Sibeliusgatan 9 A FI-00250 Helsingfors Tel +358 9 4542 080 Fax +358 9 4542 0820 pn@pohjola-norden.fi www.pohjola-norden.fi

World Trade Center Alexandersgatan 17 PB 800 FI-00101 Helsingfors Tel +358-9-6969 2020 Fax +358-9-6969 2027 info@wtc.fi www.wtc.fi


www.ramirent.se


Lugn, oavsett företagsstorlek är vi fortfarande landets största experter på revision. Men utan två bokstäver förändras perspektivet från dåtid till framtid, med målet att hjälpa mindre och medelstora företag att nå sina visioner. Fortfarande med den fasta övertygelsen att ekonomisk kontroll är förutsättningen att styra rätt i en föränderlig värld. Som stöd finns allt du behöver för att känna trygghet och frihet. Redovisning och revision ja, men även rådgivning i skattefrågor, ägarförändringar, affärsutveckling och effektiv ekonomihantering av allt från löner till kund- och leverantörsfakturor. Sveriges nya visionsbyrå finns sedan 75 år på 125 orter över hela landet. Varför inte börja redan nu, ta ett steg närmare och gå in på www.visionsbyran.se eller kontakta oss på Kistakontoret: Hannu Harju, tel 0734-23 50 56, hannu.harju@se.pwc.com

www.visionsbyran.se

Matrikel 08  
Matrikel 08  

Matrikel 2008 Sverige

Advertisement