Zpravodaj bioveta 01 2014

Page 1

Bioveta News Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

1/2014

stamilióny do nových technologií investice do špičkové kvality OBSAH

následující strana


Generikum, které si zaslouží Vaši pozornost

VITA E SELEN

N OV IN K A

injekční roztok

Společnost Bioveta, a. s. přichází na počátku roku 2014 na trh s další novinkou v oblas farmaceu k. Jedná se o oblíbenou kombinaci vitaminu E a mikroprvku selenu v přípravku

VITA E SELEN injekční roztok, která je již v jiných komerčních přípravcích dobře známá a efek vně využívána veterinárními lékaři v chovech hospodářských zvířat (zejm. ovcí a skotu). Jak je patrno již z názvu nový přípravek obsahuje pro zdraví hospodářských zvířat známé nepostradatelné an oxidanty – Vitamin E a Selen. Přípravek obsahuje vysoce kvalitní formu selenu pro parenterální podání (cer fikovaná americkou FDA), která převyšuje ve všech parametrech kvalitu technického seleničitanu sodného, dosud používaného na českém trhu.

předcházející strana

OBSAH

95 Kč

bez DPH cena za balení 50 ml

185 Kč

bez DPH cena za balení 100 ml

následující strana


Vaše odměny ve formě veterinárních přípravků či finanční hotovosti opět na cestě k Vám

Vážení veterinární lékaři, neváhejte a vybírejte si Vaše odměny za body a zlaťáky, na které máte nárok v rámci věrnostního systému Banka kont partnerů Biovety, a.s. Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovolte nám, abychom se Vám touto cestou omluvili za dvouměsíční zdržení při dodávkách Vašich odměn za body v rámci věrnostního systému Banka kont partnerů Biovety, a.s. Toto zdržení bylo způsobeno přechodem naší společnos na nový moderní ERP systém, díky kterému bude nyní zpracovávání Vašich objednávek odměn v rámci Banky Bioveta komfortnější a rychlejší. Neváhejte a kontaktujte svého obchodního reprezentanta společnos Bioveta a sdělte mu Váš požadavek, zda si přejete za body nasbírané na Vašem bodovém kontě připravit a zaslat odměnu ve formě veterinárních přípravků z našeho por olia nebo ve formě finanční hotovos na Váš účet. Pokud si přejete zajis t bonusovou odměnu za zlaťáky ve formě zážitku nebo wellness pobytu, informujte taktéž obchodního zástupce Biovety. Kromě našich obchodních zástupců můžete také telefonovat přímo na číslo 517 318 598 manažerce Banky Bioveta (Ing. Miroslava Hajníková), která vše zařídí dle Vašeho požadavku. Věříme, že i nadále bude společnost Bioveta, a.s. Vaším oblíbeným obchodním partnerem při dodávkách veterinárních přípravků.

Obchodní reprezentanti společnosti Bioveta, a. s.

MVDr. Jiří Bartl Obchodní ředitel pro ČR

mobil: 602 522 493 e-mail: bartl.jiri@bioveta.cz

MVDr. Kamila Růžičková MVDr. Tomáš Dymáček mobil: 724 071 595

mobil: 777 079 728

e-mail: ruzickova.kamila@bioveta.cz

e-mail: dymacek.tomas@bioveta.cz

Mapa rozdělení regionů obchodních zástupců společnos Bioveta

MVDr. František Šlechta MVDr. Jan Zobač

Aleš Kroupa

mobil: 602 476 680

mobil: 602 774 873

mobil: 602 793 008

e-mail: slechta.frantisek@bioveta.cz

e-mail: zobac.jan@bioveta.cz

e-mail: kroupa.ales@bioveta.cz

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Vyu ij í c d á zav i! c k a 1+1 VITA E SELEN

injekční roztok

Projevy deficitu selenu a vitamínu E NUTRIČNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE MLÁĎAT PŘEŽVÝKAVCŮ – degenera vní změny ve svalovině, které se vyskytují zejména u mláďat přežvýkavců (jehňat, telat, kůzlat). Onemocnění je vyvoláváno nedostatečným obsahem selenu ve výživě, a to většinou z důvodu jeho nízkého obsahu v půdě. Jelikož je využitelnost selenu ovlivněna také přítomnos vitamínu E, je i deficit tohoto vitamínu v potravě a následně těle spoluúčasten na vzniku této nozologické jednotky. Projevuje se neochotou mláďat se pohybovat, zvířata jsou nejistá, často polehávají. Projevy jsou pozorovány obzvláště na zadních konče nách a při prohloubení stavu pozorujeme i ob žné dýchání a začíná hrozit riziko náhlého úhynu. Prevencí je zajištění dostatečného příjmu vitamínů A a E a selenu. V oblastech s nižším obsahem selenu v půdě, který se následně projeví i deficitem v krmivu, je nadmíru žádoucí preven vní podávání injekčních preparátů obsahující vitamín E a selen.

OSTATNÍ PROJEVY DEFICITU U SKOTU  zhoršení funkce a odolnos mléčné žlázy s vyšší incidencí

Přípravek k prevenci a terapii onemocnění hospodářských zvířat souvisejících s karencí vitaminu E a selenu Balení 100 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikos 100 ml obdržíte dvě balení přípravku, tzn., že balení velikos 100 ml koupíte v akci za

92,50 Kč bez DPH.

Balení 50 ml Za cenu jednoho balení přípravku velikos 50 ml obdržíte dvě balení přípravku, tzn., že balení velikos 50 ml koupíte v akci za

47,50 Kč bez DPH.

Platnost od 17. 3. do 31. 3. 2014

k projevům mas

d a zvyšování počtu soma ckých buněk v mléce

 zhoršení reprodukce (mimořádná potřeba dostatečné saturace

selenem a vitaminem E pro zdárný vývoj plodu) včetně zvýšené incidence zadržení placenty po porodu  poruchy v sacím reflexu novorozených telat, který vede ke sníženému příjmu kolostra i mléka se všemi důsledky na zdravý vývin novorozených telat  snížení obranyschopnos organizmu pro různým infekcím v důsledku ovlivnění funkce imunitního systému s projevy zvýšené všeobecné nemocnos telat

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ VITA E SELENU pro intramuskulární aplikaci u jednotlivých zvířat Druh zvířete

Dávka - preven vní

Dávka - terapeu cká

jehně do 3 týdnů stáří

1 ml pro toto

2 ml pro toto

jehně od 3 týdnů stáří

2 ml pro toto

4 ml pro toto

10 ml/100 kg ž. hm.

20 ml/100 kg ž. hm.

1 ml/ 10 kg ž. hm.

2 ml/ 10 kg ž. hm.

tele, mladý skot sele kráva (3 týdny před otelením)

20 ml pro toto

TOXICITA SELENU Pro zvířata není však nebezpečným pouze nedostatek selenu, ale rizikem je i nadbytek tohoto prvku. Příznaky akutní intoxikace se vyvíjejí poměrně rychle, zpravidla do šes hodin od přije nadměrné dávky selenu. Akutní otrava probíhá za příznaků apa e,dyspnoe, kolikových boles ,cyanózy a končí smr . Před aplikací je třeba prověřit předcházející léčbu (přípravky s obsahem selenu, suplementy krmné dávky, lizy s obsahem selenu apod.), aby nedošlo ke kumulaci v organizmu. Před hromadnou aplikací je doporučeno provést i zkoušku snášenlivos u 20 % zvířat ze stáda. Pozorovací doba je 24 hodin. Prevencí je samozřejmě uvážlivé a přesné dávkování přípravků se selenem v dávkách doporučených výrobcem přípravku.

NOVI NK A předcházející strana

Použitá literatura: E. LUDVÍKOVÁ,1 L. PAVLATA2 (VFU Brno), „Selen a vitamín E v chovech koní v České republice“, Veterinářství 2005;55:642-645, Prof.MVDr.Zdeňka Svobodová,DrSc., a kol. (VFU Brno), Veterinární toxikologie v klinické praxi 2008, str. 74-75

OBSAH

následující strana


Prevence a terapie onemocnění souvisejících s karencí vitaminu E a selenu

VITA E SELEN injekční roztok

 vysoce kvalitní forma selenu pro parenterální

podání (cer fikovaná americkou FDA), která převyšuje ve všech parametrech kvalitu technického seleničitanu sodného, dosud používaného na českém trhu  injekční roztok vitaminu E (tocoferoli α acetas)

a selenu (natrii selenis) velmi účinně působí při karenci stopového prvku selenu a vitaminu E u hospodářských zvířat (jehňata, telata, mladý skot, krávy, selata)  působí pro vzniku myopa í včetně svalové dystrofie mláďat

a exsuda vních diatéz  u dospělých zvířat je využíván k podpůrné léčbě sterility bez známé

e ologie, profylaxi embryonální mortality a poruch ve vývoji plodu

95 Kč bez DPH cena za balení 50 ml

185 Kč

bez DPH cena za balení 100 ml

v měsíci březnu kupujte výhodněji

v akci 1+1 –

předcházející strana

OBSAH

následující strana


injekcní emulze

pro kone

N OV IN K A Bioveta, a. s. Vám nabízí novinku, vakcínu proti chřipce koní a infekci vyvolané herpesviry koní a k aktivní imunizaci proti výskytu abortů březích klisen  Vakcína slouží k ak vní imunizaci koní ke snížení výskytu respiratorní

infekce a klinických příznaků způsobených herpesvirem koní (EHV-1) a ke snížení výskytu abortů březích klisen vyvolaných infekcí herpesvirem koní (EHV-1)  Vakcinační dávka 1 ml obsahuje inak vovaný abortogenní kmen

EHV-1 izolovaný na území ČR  Vakcinace je bezpečná i pro nižší věkové kategorie a březí klisny  Moderní adjuvans vyvolává velmi rychlou pro látkovou odpověď

již 14 dní po provedení základní vakcinace a trvá 6 měsíců po revakcinaci  Vakcína je určena k hluboké intramuskulární aplikaci

1950 Kč

bez DPH cena za balení 10×1 dávka

430 Kč bez DPH cena za balení 2×1 dávka

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Schéma vakcinace koní pro herpesviru EHV-1 Hříbata: Primovakcinace se provádí třikrát  první dávku aplikovat v 6 měsících věku  druhou dávku za 4–6 týdnů (7.–7,5. měsíc věku)  tře dávku aplikovat po třech měsících, tj. ve věku 10–10,5 měsíců Následující imunita po takovémto schématu je krátkodobá a je doporučeno hříbata a mladé koně revakcinovat po 6 měsících.

Dospělí koně, v mládí pravidelně vakcinovaní: Pravidelná revakcinace v intervalu 6 měsíců, například koní na farmě s odchovem nebo v kontaktu s březími klisnami, i klisen mimo reprodukci.  koní ustájených v chovu s častými přesuny nových jedinců  sportovních koní a koní z oblas se zvýšeným výskytem infekce 

Dospělí koně, v minulos nevakcinovaní: Vakcinovat 3× – dvě dávky v intervalu 4–6 týdnů a následná tře dávka po 3 měsících. Následně vakcinovat koně každých 6 měsíců.

Základní imunizace březích klisen pro abortům: Březí klisny se vakcinují z důvodu zvýšení hladiny kolostrálních pro látek v druhém měsíci po připuštění a dále v 5–6. a v 9. měsíci gravidity

Hřebci: Pravidelně vakcinovat vždy před zahájením připouštěcí sezóny

Koně, kteří byli infikováni a uzdravili se: Koně, u kterých se objevily neurologické příznaky, jsou odolní vůči herpesvirům po dobu tří až šes měsíců (starší koně i déle). Revakcinace těchto koní by měla proběhnout šest měsíců od uzdravení.

Při výskytu infekce v chovu by měli být všichni koně vystavení riziku infekce řádně přeočkováni. Nejjednodušší řešení je vakcinovat všechny koně v oblas výskytu infekce, bez ohledu na to, zda byli nebo nebyli v minulos vakcinováni.

Prak cká doporučení 

Díky genetické podobnosti EHV-1 a EHV-4 chrání vakcína s obsahem EHV-1 také proti EHV-4, se kterým se hříbata v chovu dostávají běžně do kontaktu již v raném věku

 Při změně vakcinačního schématu u dospělého koně lze

aplikovat vakcínu BioEquin H po uplynutí 3 měsíců od předchozí vakcinace Fluequinem T nebo Fluequinem  K ochraně proti tetanu doporučujeme použít vakcínu

Fluequin T, opět v intervalu tří měsíců před nebo po aplikaci vakcíny BioEquin H  Při přechodu z jiného typu vakcíny proti EHV-1 je třeba

provést řádnou základní vakcinaci a revakcinaci

předcházející strana

OBSAH

následující strana


injekcní emulze

pro kone

Bioveta, a. s. Vám nabízí inovovaný výrobek proti chřipce koní a infekci vyvolané herpesviry koní a k aktivní imunizaci proti výskytu abortů březích klisen

IN OVAC E

 Obsah nových kmenů chřipkového viru v souladu s doporučením OIE  Vynikající snášenlivost a nízká aplikační dávka 1 ml pro intramuskulární aplikaci  Vakcinační schéma vyhovuje požadavkům na ochranu pro chřipce i EHV-1  Vakcína ověřená pro bezpečnou aplikaci u březích klisen  Vakcína určená k prevenci abortů a zmírnění příznaků infekce dýchacích cest

vyvolané chřipkovými viry a virem EHV-1 u hříbat, ročků a mladých koní  Obsah aktuálního abortogenního kmene viru EHV-1 izolovaného na území ČR,

který poskytuje křížovou imunitu také pro EHV-4 An gen

Minimální obsah

Maximální obsah

Bio 71: A/Equi 2/Morava 95

320 HAU

640 HAU

Bio 80: A/Equi 2/Brno 08

320 HAU

640 HAU

Bio 82: EHV-1

7,9 log10 TKID50

8,6 log10 TKID50

V souladu s doporučeními OIE byl pro vývoj nové vakcíny zvolen z evropské linie kmen podobný A/Equi/Newmarket/2/93 a z americké linie kmen podobný A/Equi 2/South Africa/4/2003. S ohledem na úzkou příbuznost k viru chřipky koní A/Equi/Newmarket/2/93, byl původní vakcinační kmen evropské linie, A/Equi 2/Morava 95 vybrán také pro výrobu nové vakcíny. Vakcinační kmen americké linie byl aktualizován a jako nový vakcinační kmen byl zvolen virus chřipky koní izolovaný v roce 2008 a Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie VFU Brno. Virus byl získán izolací z materiálu odebraného u nemocných koní, který byl následně předán společnos Bioveta, a. s. Virus byl zařazen k virům americké sublinie Florida 2, reprezentované kmeny A/Equi 2/South Africa/4/2003 a A/eq/Richmond/1/07 a nese označení Bio 80:A/Equi2/Brno 08.

2500 Kč bez DPH cena za balení 10×1 dávka

540,50 Kč

bez DPH cena za balení 2×1 dávka

předcházející strana

OBSAH

následující strana


 Vakcína BioEquin FH obsahuje nové kmeny viru

chřipky v souladu s doporučením OIE, což v případě předchozí aplikace vakcín s an geny jiných kmenů chřipky rozšíří chráněnost pro infekci virem chřipky.  Při změně vakcinačního schématu u dospělého

koně lze aplikovat vakcínu BioEquin FH po uplynu 3 měsíců od předchozí vakcinace Fluequinem T nebo Fluequinem.  K ochraně pro tetanu doporučujeme použít

vakcínu Fluequin T v intervalu tří měsíců před nebo po aplikaci vakcíny BioEquin FH.  Při přechodu z jiného typu vakcíny pro EHV-1

je třeba provést řádnou základní vakcinaci a revakcinaci.

Vakcinační schéma Základní vakcinace pro koňské chřipce a herpes viru: První vakcinace ve stáří 6 měsíců; druhá vakcinace za 4 týdny. Revakcinace pro koňské chřipce a herpes viru: První revakcinace (tře dávka) se aplikuje za 3 měsíce po základní vakcinaci a další revakcinace se provádí každých 6 měsíců. Vakcinace březích klisen: Ke snížení výskytu abortů vyvolaných infekcí herpesvirem koní se aplikuje 1. dávka vakcíny březím klisnám ve druhém měsíci po připuštění a dále v 5–6. a v 9. měsíci gravidity.

Řádná vakcinace omezí množení viru EHV-1 a jeho šíření v chovu. Nejúčinnějším opatřením pro abortům a respirační infekci vyvolané virem EHV 1 a virem influenzy je plošná vakcinace koní všech věkových kategorií, přičemž hříbata by se měla vakcinovat co nejdříve. JEN PLOŠNÁ VAKCINACE

ZAJISTÍ POŽADOVANOU STÁDOVOU IMUNITU předcházející strana

OBSAH

následující strana


ZAZNĚLO NA SEMINÁŘI

Herpesvirus koní Klisna a hříbě MVDr. Dobromila Molinková, Ph.D. Jaký význam má stádová imunita, když nám jde především o ochranu březích klisen pro herpesvirovému abortu? Pro březí klisny jsou zdrojem infekce hříbata s respiračními příznaky, především nosní výtok v rané fázi infekce. Vakcinace všech zvířat v chovu významně omezí prostor pro migraci viru v populaci a jeho další možnou evoluci a sníží se počet vnímavých jedinců. Jen malé procento chovů je uzavřených, bez přesunu a pohybu koní, s karanténou, a jen velmi málo chovů zahrnuje koně stejné kategorie. Jelikož vakcinace značně omezuje vylučování viru a chrání organismus před viremickou fází, i u latentně infikovaných koní vakcinace eliminuje riziko propuknu respiračních příznaků v případě konkurentního onemocnění, chirurgického zákroku nebo jiné stresové situace. Vakcinaci musí pochopitelně doprovázet chovatelská opatření, která zaručí oddělení březích klisen od hříbat a ročků a karanténu a vakcinaci nových koní v chovu.

Byla studiemi potvrzena křížová imunita pro EHV-4?

Výskyt EHV-1 v prostoru  virus je rozšířen celosvětově  více cestování – rychlejší cirkulace kmenů  v populaci asi 30–70 % sérologicky pozi vních

v čase  výskyt zmetání je sezónní  myeloencefalopa e výjimečně  respirační a subklinické onemocnění často

Po přirozené infekci je imunita pro EHV-1 a EHV-4 velmi silná a představuje kombinaci humorální a celulární imunity. Vakcinace vyvolává pouze tvorbu pro látek, na rozvoj buněčné imunity vliv nemá. Bez ohledu na tuto skutečnost se však jak po přirozené infekci, tak i po vakcinaci, křížová imunita pro těmto dvěma kmenům objevuje. Možnost křížové imunity naznačuje výrazná podobnost an genní struktury obou kmenů, která byla potvrzena řadou imunologických vyšetření využívajících polyklonální sérum jako zdroj pro látek – virus neutralizační test, komplement fixační reakce, ELISA Výskyt viru a pro látek: časová posloupnost nebo metoda immunoblot. Použi Odběr 1. vzorku krve na sérologii Odběr vzorků pro přímý průkaz u respiratorního onemocnění polyklonálního séra křížovou imunitu Odběr 2. vzorku krve na sérologii potvrdilo. Těmito diagnos ckými PROTILÁTKY VIRUS metodami nebyla potvrzena ani POSTVAKCINAČNÍ IMUNITA an genní variabilita a proměnlivost Protek vní tr kmenů EHV-1 a EHV-4, které se tak řadí k jednomu sérotypu. Detailní 14–21 dní analýza pomocí monoklonálních Virémie Rekonvalescence INFEKCE Horečka pro látek naznačila, že každý klinika inkubační doba z těchto kmenů je an genně stabilní akutní onemocnění a poměrně velmi homogenní. molinkovad@vfu.cz předcházející strana

OBSAH

následující strana


S ohledem na patogenezi choroby a skutečnost, že virem EHV-4 odpovídajícím pouze za mírné respirační příznaky se nakazí hříbata již ve stáří několika měsíců, je hlavním cílem všech dostupných vakcín ochrana pro herpesvirovým abortům. Allen GP, JH Kydd, JD Slater and KC Smith. Equec ous Diseases of Livestock, (Ed.) JAW Coetzer , Equid herpesvirus-1 (EHV-1) and -4 (EHV-4) infec ons. IN Inf and Tu 829-859, 2004.

Je třeba vakcinovat pravidelně vakcinované březí klisny ještě během březos ?

EHV-1: opatření    

izolace klinicky nemocného zvířete karanténa koní přivezených zvenčí oddělení odstavených hříbat od březích klisen maximální důraz na "pohodu" březích klisen (krmivo, stres, souběžná onemocnění)  vakcinace a revakcinace celého stáda a udržování stádové imunity

Většina koní je oběma kmeny latentně infikována, nicméně ani pos nfekční imunita nechrání organismus před klinickými projevy a vylučováním viru dlouhodobě, ale jen po dobu několika měsíců. Pro virémii a infekci plodu jsou latentně infikované březí klisny chráněny minimálně. Postvakcinační imunita pro respiračním příznakům poskytuje ochranu pouze na několik měsíců, proto se musí dodržovat revakcinační interval šes měsíců. Březí klisny je třeba řádně vakcinovat a to i přesto, že jsou pravidelně vakcinovány v intervalu šes měsíců. V době březos je třeba dodržet vakcinační schéma a vakcinovat 2., 5.–6. a 9. měsíc březos . Výjimkou jsou klisny vakcinované jeden až dva měsíce před případným připuštěním. Tam lze vakcinační schéma pro abortům upravit a revakcinovat až 5.–6. a 9. měsíc březos .

Jaký je ideální diagnos cký postup v případě výskytu zmetání v chovu. Jak uchovat vzorky plodových obalů? Je pro diagnos ku abortu EHV-1 důležitá tkáň abortovaného hříběte? Senzi vní metodou je izolace viru a jeho průkaz v tkáních plodových obalů, kde je koncentrace viru nejvyšší. Virus je přítomen a může být metodou PCR prokázán také v nosních výtěrech, a to i suchých krustách. Orgány abortovaného hříběte obsahovat virové par kule nemusí, herpesvirový abort tak nebude potvrzen. Pro izolaci viru jsou nejcennější plodové obaly. Pokud jsou však z jakéhokoliv důvodu nedostupné, vhodné jsou vzorky plic, jater a ledvin hříběte. Pokud usilujeme o průkaz viru izolací, je třeba odebrané vzorky zamrazit do teploty minimálně –20 °C, což diagnos ku zvláště v letních měsících, poněkud komplikuje. Rozhodneme-li se pro sérologické vyšetření, pla i zde obecná pravidla odběru vzorků párových, a to ve fázi akutní a fázi rekonvalescentní, v rozmezí 3–4 týdnů. Bude-li vzorek plné krve zpracován do 24 hodin, lze plnou krev uchovávat v ledničkové teplotě. V opačném případě je třeba krev odstředit a sérum zamrazit. Nepřímý průkaz pro látek, sérologické vyšetření, je snadnější pro manipulaci a nesporně vhodnější pro hromadnou diagnos ku infekce v chovu.

EHV-1: shrnutí diagnostiky  izolační průkaz EHV-1 + iden fikace viru a uskladnění pro další použi – pracné, dlouhé  průkaz DNA viru + přesná iden fikace, rychlá, citlivá metoda – drahé vybavení, nelze zpětně získat živý virus  sérologické metody Rychlé moderní metody (ELISA) Standardní metody (VNT) – pomalejší

předcházející strana

OBSAH

následující strana


ZAZNĚLO NA SEMINÁŘI

Veterinární a chovatelská opatření proti vnitřním parazitům u koní MVDr. Štěpán Bodeček, Ph.D. Pravidla aplikace anthelmin k Zásadní význam v rámci an parazitárního programu je výběr an parazi ka, který musí vycházet ze znalos výskytu jednotlivých skupin parazitů. Dlouhodobé podávání jednoho typu an parazi ka vede obvykle ke zvýšenému výskytu parazitů jiné skupiny. Jako příklad lze uvést aplikaci avermek nů a benzimidazolů, které nejsou účinné pro tasemnicím. Dávkování anthelmin ka musí vycházet z doporučení výrobce. Obecně pla zásada raději mírně předávkovat než aplikovat nedostatečnou dávku. Poddávkování umožňuje přeži některých jedinců parazitů, kteří pak stojí u zrodu nové rezistentní populace. Význam má také aplikační forma anthelmin ka. V dnešní době jsou anthelmin ka koním podávána perorálně, převážně ve formě pasty či gelu. Tato forma poskytuje výhodu snadné aplikace, určení dávky a malých ztrát. Prášková či granulovaná anthelmin ka počítají s aplikací v krmivu, v tomto případě nelze obvykle určit, zda koně přijali potřebné množství anthelmin ka. Dalším prosazovaným opatřením je snaha omezit četnost dehelmin zace na nejmenší možnou míru. Snižuje se m kontakt parazitů s anthelmin kem a m možnost vzniku rezistence. Vhodné je aplikovat anthelmin ka na počátku a konci pastevního období, aby se omezila kontaminace pastvin vajíčky parazitů. Trus po provedené dehelmin zaci obsahuje velké množství vajíček, proto by jejich sběr měl být obzvláště důkladný. Současně by se měla provést důkladná očista chovatelských prostor. Za důležité se považuje pravidelné střídání anthelmin k. Doporučuje se aplikace avermek nů nebo moxidek nu na konci pastevní sezóny, jelikož působí i na parazity žijící mimo trávicí trakt (např. podkožní, žaludeční střečci). V jarních měsících jsou vhodné benzimidazolové preparáty. Důležité je použít pro všechna zvířata v chovu současně stejné anthelmin kum. V posledních letech se prosazuje roční střídání anthelmin k. Tento způsob prodlužuje dobu mezi použi m jednotlivých skupin anthelmin k a m snižuje jejich kontakt s parazity a tak možnost vytvoření rezistence. Limitujícím faktorem této metody střídání anthelmin k je výskyt žaludečních nebo podkožních střečků v chovu. Rychlé střídání anthelmin k během roku umožňuje rozvoj rezistence na více anthelmin k současně. Víceleté používání jednoho přípravku nebo více přípravků jedné skupiny anthelmin k vede také k rozvoji rezistence. Velký význam má an parazitární ošetření nových koní. Tato zvířata mohou být zdrojem rezistentních parazitů a jejich vývojových stádií, kteří se takto snadno zavlečou do chovu. Proto je nutné tyto jedince izolovat a do stáda vpus t až po dehelmin zaci. Ta by měla být ideálně provedena pě denní aplikací fenbendazolu v larvicidní dávce, zakončenou aplikací ivermek nu nebo jednorázovou aplikací moxidek nu. Riziko zavlečení tasemnic (Anoplocephala ssp.) do chovu omezíme aplikací kombinovaných past s obsahem praziquantelu nebo přípravky na bázi pyrantelu.

předcházející strana

OBSAH

V POSLEDNÍCH LETECH SE PROSAZUJE PRAVIDELNÉ ROČNÍ STŘÍDÁNÍ ANTHELMINTIK následující strana


Efek vnost anthelmin ckých opatření by se měla alespoň jednou ročně kontrolovat sledováním spektra parazitů při koprologickém vyšetření.

An parazitární programy Rozmanitost typů chovů koní a různý mechanismus účinku jednotlivých skupin anthelmin k vedly k vytvoření různých an parazitárních programů. První z nich spočívá v cílené aplikaci („targeted dosing“) anthelmin k na základě individuálního měsíčního stanovení počtu vajíček strongylidů v trusu. Pokud počet vajíček na gram (EPG) dosáhne hodnot 200 a výše je aplikováno anthelmin kum. V rámci tohoto programu je podáván praziquantel jednotlivým koním, u kterých byla prokázána vajíčka tasemnice A. perfoliata v trusu nebo byly u nich nově prokázány pro látky pro A. perfoliata. Tento an parazitární program je uplatňován v chovech dospělých koní bez nákupu nových zvířat a s kvalitním managementem pastvin a individuálním ustájením. Další typ an parazitárního programu („strategic dosing“) je založen na znalos klima ckých podmínek na pastvinách a jejich vlivu na rozvoj stádií parazitů. Spočívá v opakované aplikaci vhodných anthelmin k všem koním pouze v období pastvy při respektování opětovného výskytu vajíček po aplikaci. Obvykle jsou anthelmin ka aplikována na začátku a konci pastevního období (jaro/podzim). Cílem tohoto programu je zamezení kontaminace pastvin infekčními stádii parazitů. Dalším typem programu je synchronní podávání anthelmin k různých skupin v pravidelných 6 až 8 týdenních intervalech („interval dosing“) všem koním po celý rok. Tento program je určen pro chovy, ve kterých se často obměňují koně včetně mladých zvířat. bodeceks@vfu.cz

DLOUHODOBÉ PODÁVÁNÍ JEDNOHO TYPU ANTIPARAZITIKA VEDE OBVYKLE KE ZVÝŠENÉMU VÝSKYTU PARAZITŮ JINÉ SKUPINY.

předcházející strana

OBSAH

Nejčastěji kladené dotazy Bude pyrantel, který nepatří mezi nové účinné látky, dostatečně účinný? Pyrantel nebyl dlouhodobě v našich podmínkách v chovu koní používán, tudíž procento parazitů rezistentních pro pyrantelu bude na rozdíl od ostatních účinných látek minimální. Rezistence je zmiňována hlavně ve výsledcích amerických studií, neboť v USA je pyrantel ve sloučenině pyrantel tartrát dlouhodobě využíván k boji pro tasemnicím ke každodenní aplikaci po dobu třice dní. V porovnání s benzimidazoly je menší rezistence u škrkavek a roupů, kteří se u nás znovu objevují. Vynikající je jeho efekt pro tasemnici Anoplocephala perfoliata. Výskyt tasemnic u koní byl dlouhodobě podceňován, částečně s ohledem na ob žný záchyt vajíček tohoto parazita v trusu. Díky tomuto širokému spektru účinku a dávkovacímu rozmezí je vhodnou alterna vou k přípravkům s obsahem benzimidazolů a je vhodný pro rotaci s ivermek novými přípravky. Jaké výhody poskytuje přípravek s pyrantelem? Tetrahydropyrimidiny, k nimž pyrantel patří, jsou účinné pro intraluminálním stadiím velkých i malých strongylidů, pro škrkavkám a tasemnicím. Při použi pro tasemnicím se doporučuje dvojnásobná dávka pyrantelu, která se užívá pro terapii infekcí způsobených nematody. Pyrantel vykazuje účinek pro roupům a není efek vní při napadení koní Strongyloides westeri. Pyrantely jsou bezpečná anthelmin ka pro všechny kategorie koní včetně březích klisen. Toxicky působí až dvace násobek běžné dávky. Jaký postup zvolit u hříběte, jehož trus navzdory opakovanému odčervení obsahuje dospělce škrkavky Ascaris equorum? Posledních několik let byla u hříbat navzdory intenzivnímu an parazitárnímu programu zaznamenána rezistence škrkavek vůči ivermek nu. Ve srovnání s přípravky na bázi ivermek nu byla účinnější aplikace past s fenbendazolem a pyrantelem. Přípravky s obsahem ivermek nu se k odčervení hříbat z důvodů stále častějšího selhávání této účinné látky nedoporučují. Vzhledem ke skutečnos , že pyrantel nebyl v našich podmínkách k prevenci a léčbě askaridiázy využíván, je právě v případě rezistentních skupin škrkavek pyrantel vítanou alterna vou dosavadních přípravků. Aplikaci pyrantelu u hříbat by měla doprovázet chovatelská opatření, která zabezpečení střídání pastvi, tak, aby se hříbata nedostala na pastviny dříve využívané k odchovu hříbat a ročků.

následující strana


Chrání pro klíšťatům až jeden měsíc

Chrání pro pro blechám až dva měsíce

bojuje nejen s blechami a klíšťaty

Anaplazmóza Anaplasma phagocytophilum a Anaplasma platys – protozoární infekce přenášená klíšťaty

Jako velmi účinné an parazi kum chrání FIPRON spot-on před závažnými infekcemi přenášenými klíšťaty a blechami.

Inkubační doba 1-2 týdny u A. platys, týdny až měsíce u A. phagocytophilum A. phagocytophilum – polyartritida, meningitis, A. platys – cyklická trombocytopenie

Vzhledem k tomu, že se v mnoha případech jedná o nebezpečné zoonózy, přípravek FIPRON spot on chrání spolehlivě také zdraví lidí.

A. phagocytophilum – i subklinicky, apatie, subfebrílie, anorexie, svalová bolest, otok kloubů, kulhání, ataxie, paréza

Virová encefalomyelitida Flavivirus, evropský kmen viru vyvolávajícího infekci s bifázickým průběhem Inkubační doba 1 – 2 týdny

A. platys – apatie, epistaxe, petechie, lymfadenopatie

Meningoencefalitida, nekróza – mozku a mozečku

Dg.: cytologie krevního nátěru, IFA, ELISA, PCR

Febrílie, změna chování, ataxie až tetraparéza, myoklonus, cervikální hyperalgezie

Borrelióza Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii-bakteriální infekce přenášená klíšťaty

Dg.: hematologické vyšetření, PCR ve fázi viréme, IFA – párové vzorky krve

Inkubační doba několik týdnů až měsíců Polyartritida, lymfadenopatie

Babesióza Babesia canis canis – protozoární onemocnění přenosné klíšťaty

U psů – apatie, febrílie, střídavé kulhání, ztuhlost, bolestivost a otoky kloubů

Inkubační doba 2 týdny

Dg.: průkaz borrélií metodou PCR v synoviální tekutině, ve svalech a mízních uzlinách, sérologie ELISA, western immunoblot

Napadá erytrocyty – přímá destrukce a imunitně podmíněná hemolytická anemie Příznaky ikteru, anemie, dušnost, únava

Ricketsióza Rickettsia typhi a Rickettsia felis – drobné bakterie vyvolávající u lidí infekci po poštípání infikovanou blechou

Dg.: cytologie krevního obrazu nátěru, biochemické vyšetření krve, vyšetření moči, IFA test, PCR Bartonellóza Bartonella henselae, Bartonella clarridgeiae a další bakterie Bartonella spp. – infekci přenáší blechy. Infekce se vyskytuje spíše u mladých koček, které mohou být asymptomatickými přenašeči

Příznaky u lidí – bolest hlavy a svalů, změny na kůži, neurologické příznaky

Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii, Bartonella henselae a Bartonella spp. u psů

Dg.: sérologické vyšetření párových vzorků metodou IFA, ELISA

Inkubační doba několik dní až dva týdny

U koček – bakteriémie, lymfadenitida. U psů - endokarditida, myokarditida, lymfadenitida, rinitida

Cestodóza – Dipylidium caninum Blecha obsahuje vývojové stádium tasemnice – cysticerkoid

U koček – příznaky febrílie 48 – 72 hodin, apatie, zvětšené mízní uzliny

Inkubační doba – z vývojového stádia tasemnice dospěje ve střevech psa nebo člověka za 4 týdny

U psů – febrílie, poruchy srdečního rytmu, výtok z nosu, apatie, dušnost

Průjmy, hubnutí, nechutenství, články ve stolici

Dg.: hematologie, hemokultivace, průkaz v krvi pomocí PCR , IFA

předcházející strana

Dg.: koprologické vyšetření stolice

OBSAH

následující strana


spot-on

2+1

A KC E 2+1

An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům a všenkám pro kočky Balení 25 × 1 tuba Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks jednodávkových tub obdržíte tři balení přípravku (tj. 75 ks jednodávkových tub), tzn., že jednu tubu koupíte v akci za

spot-on

45,00 Kč bez DPH

2+1

S

An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům a všenkám pro psy o hmotnos 2 – 10 kg Balení 25 × 1 tuba Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks jednodávkových tub obdržíte tři balení přípravku (tj. 75 ks jednodávkových tub), tzn., že jednu tubu koupíte v akci za

spot-on

51,00 Kč bez DPH

2+1

M

An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům a všenkám pro psy o hmotnos 10 – 20 kg Balení 25 × 1 tuba Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks jednodávkových tub obdržíte tři balení přípravku (tj. 75 ks jednodávkových tub), tzn., že jednu tubu koupíte v akci za

spot-on

63,00 Kč bez DPH

2+1

An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům a všenkám pro psy o hmotnos 20 – 40 kg Balení 25 × 1 tuba Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks jednodávkových tub obdržíte celkem tři balení přípravku (tj. 75 ks jednodávkových tub), to znamená, že jednu tubu koupíte v akci za

spot-on

75,00 Kč bez DPH

2+1

XL

An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům a všenkám pro psy o hmotnos nad 40 kg Balení 25 × 1 tuba Za cenu dvou balení přípravku velikos 25 ks jednodávkových tub obdržíte tři balení přípravku (tj. 75 ks jednodávkových tub), tzn., že jednu tubu koupíte v akci za

předcházející strana

93,00 Kč bez DPH

Platnost akce od 17. 3. do 31.3.2014 OBSAH

následující strana


Inovace

Permethrinum

2,5 mg/ml kožní sprej, emulze

ANTIPARAZITIKUM

antiparazitárního přípravku

Mléčně bílá emulze pro ektoparazitům u psů, morčat, křečků a exo ckých ptáků Netoxický, an parazi cký a insek cidní přípravek na ničení ektoparazitů s dlouhodobým účinkem předcházející strana

Přípravek je doplněn o konzervační látku, která zvyšuje účinnost přípravku a zaručuje jeho dlouhodobou mikrobiální nezávadnost

Inovované aplikátory pro snadnější použi : 100 a 500 ml

Změna v dávkování přípravku v souladu se změnou velikos balení: 10 mg permethrinu, což znamená 4 ml přípravku na 1 kg živé hmotnos Počet s sků na 1 kg/ž.hm: - 20 s sků pumpičky na jeden kilogram živé hmotnos zvířete u balení 100 ml - 4 s sky pumpičky na jeden kilogram živé hmotnos zvířete u balení 500 ml

Pro sanitaci prostředí – postřik klecí, kotců a dalších chovatelských ubikací aplikovat do zvlhčení, tj. přibližně 25 ml/m2

V případě potřeby lze opakovat po 1 – 2 týdnech

OBSAH

následující strana


Cílové druhy zvířat Psi, morčata, křečci a exo č ptáci

Obsah účinné látky:

Indikace Přípravek se používá pro ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků a exo ckých ptáků pro hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd. Pes kontrola zablešení způsobeného blechami rodu Ctenocephalides, zejména C. canis. a C. felis  kontrola zavšivení způsobeného původci Linognatus setosus, Pthrius pubis  kontrola napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor re culatus, Dermatocentor marginatus  dravčíkovitost způsobená původci Cheyle ella yasguri  napadení všenkami – trichodektóza způsobená všenkami Trichodectes canis, Felicola Subostranus 

Exo č ptáci kontrola napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor re culatus, Dermatocentor marginatus  kontrola napadení klíšťáky Argas vulgaris, Argas reflexus  zablešení způsobené blechami Ceratophyllus gallinae  vápenka způsobená původci Cnemidocoptes mutans, C. pilae  čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae 

Křeček  kontrola napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor re culatus, Dermatocentor marginatus  zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi  napadení trudníky způsobené původci Demodex crice  prevence napadení svrabovkou kočičí Notoedras ca Morče  kontrola napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor re culatus, Dermatocentor marginatus  zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi  napadení trudníky způsobené původci Demodex crice  kontrola napadení svrabovkou kočičí Notoedras ca Prevence myiáz a napadení bodavým a ob žným hmyzem Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans Muchničky: Eusimulium la pes, Prosimulium hir pes, Odagmia ornata Pakomári: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris Ovádi: Tabanus spp. Mouchy: Musca domes ca, Stomoxys calcitrans Tiplíci: Culicoides spp.

Permethrin 2,5 mg v jednom mililitru přípravku Permethrin patří do skupiny pyrethroidů, tj. synte ckých látek, vycházejících svojí strukturou z přírodních látek získaných z květů kopre n. Tyto látky působí jako kontaktní nervové jedy, blokující funkci nervových vláken, s velmi rychlým účinkem-tzv. “knock down effect“. Mají nízkou toxicitu pro teplokrevné živočichy, ale jsou silně toxické pro studenokrevné živočichy. Pyrethroidy jsou málo stabilní látky, štěpí se světlem a chemickými látkami. Mechanismus účinku Mechanismus účinku permethrinu je založen na ovlivnění iontových kanálů nervových vláken parazitů. Narušení transportu Na+ a K+ iontů v membránách neuronů způsobí depolarizaci a zvýšené uvolňování neurotransmiterů a vzniku neuromuskulárního bloku u ektoparazitů. Pro ektoparazitům působí adul cidně. Je ektoparazi kem s velmi dobrou účinnos . Permethrin není toxický pro savce (s výjimkou koček) a ptáky, ale je toxický pro ryby, včely a plazy.

95 Kč

bez DPH cena za balení 100 ml

165 Kč

bez DPH cena za balení 500 ml

Použi v průběhu březos , laktace nebo snášky Přípravek nemá vliv na březost a laktaci. Kontraindikace Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

IN OVAC E předcházející strana

OBSAH

následující strana


Odborná podpora Biovety, a. s. při výskytu trichofytózy v chovu skotu Den 1: v 16:30 hodin zvoní telefon … Dostávám informaci od kolegy veterinárního lékaře ze severu republiky, že se v jednom chovu dojného skotu vyskytly příznaky dermatofytózy, které se již několik dnů šíří u mladších zvířat ve věku 18–26 měsíců. Chov byl údajně dlouhodobě pravidelně vakcinován avirulentní vakcínou Trichoben AV v kategorii telat ve stáří 2–3 měsíce. Nyní pozorují výskyt typických kožních změn na predilekčních místech, které vzbuzují podezření na trichofytózu skotu. Celkový stav chovaných je skoro 800 kusů.

Den 2: výjezd na pos ženou farmu Sedám do služebního auta s potřebným vybavením a vyrážím na téměř 200 km pouť za pos ženými zvířaty s cílem pomoci kolegovi i chovateli ve složité situaci. Za okny jedoucího vozu se pomalu hlásí jaro – je začátek března roku 2012. Po příjezdu na farmu a prohlídce stáda zjišťuji rozšíření suspektních trichofy ckých kožních změn na typických místech (především oblast hlavy, okolí očí, na krku) v avizované kategorii u vysokobřezích jalovic před porodem v OMD a prvotelek v produkční stáji. I v další stáji na nedaleké farmě jsou viditelná pos žení u výkrmových býků v závěru výkrmu. Celkem je aktuálně v chovu pos ženo asi 50 zvířat, z čehož je přibližně 30 samic a 20 samců. Všechny stáje jsou s volným ustájením, vždy v několika sekcích podle věku (jalovice), užitkovos (dojné krávy) a fáze výkrmu (býci). I přes jejich modernizaci pozoruji zvýšenou vlhkost v souvislos s panujícím klimatem doznívající zimy a zhoršenou kvalitou podestýlky z loňské sklizně. Po zevrubném klinickém vyšetření odebírám vzorky z pos žených míst – očištění lézí lihovým roztokem, seškrab krust z okrajů změn a především vytrhání chlupů i s folikuly z periferie do několika sterilních Petriho misek. Celkem odebírám 3 nejpos ženější prvotelky a 2 pos žené býky. Společně s kolegou ještě procházíme zdravotní dokumentaci a kontrolujeme dosud užívané vakcinační schéma i aktuální zdravotní situaci. V chovu ještě není zcela dokončeno ozdravování od IBR a není naprosto vyloučena periodická cirkulace viru BHV-1. Za několik let zpátky potvrzujeme uži avirulentní vakcíny pro trichofytóze u všech telat ve věku 2–3 měsíce. Tu a tam shledávám nedodržení intervalu mezi podáním první a druhé dávky, které bylo z údajně organizačních důvodů prodlouženo až na 21 dnů, jinak se zdá být vše v pořádku. Ještě ověřuji zdroj obilovin z vlastních zdrojů, pro krmné startéry u odchovávaných telat, s vysoce pravděpodobným nástřikem zrnin pro plísňovými přípravky v posledních dvou letech. To potvrzuje i přítomný zootechnik.

Po vyhodnocení situace a konzultaci s kolegou i zootechnikem doporučuji řešení: OMD léčebná aplikace živé vakcíny TRICHOBEN v dávce 4 ml/kus u všech vysokobřezích jalovic v sekci s pos ženými zvířaty a v sousedících sekcích v co nejkratším možném termínu s revakcinací za 10 dnů Produkční stáj dojnic  stejné ošetření všech zvířat v sekci s pos ženými prvotelkami a sousední sekce stejnou vakcínou, dočasné odstranění „drbadel“ jako rizika dalšího roznášení infekce a jejich dekontaminace fungicidem 

Výkrmna býků rovněž léčebná aplikace u všech býků v kotci s pos ženými zvířaty a ve dvou dalších sousedících kotcích stejnou vakcínou 2× v intervalu 10 dnů 

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Všechny tři stáje průběžné častější odstraňování infikované podestýlky snížení infekčního tlaku postřikem přípravku IVASAN Farm ve 2% fungicidní koncentraci za přítomnos zvířat 3× v 7denním intervalu pomocí tlakového mechanického rozprašovače  bedlivé sledování zdravotního stavu ostatních dosud nezasažených zvířat, v případě výskytu okamžitě izolovat a léčebně ošetřit živou vakcínou  nejpos ženější zvířata ošetřit ještě tře léčebnou dávkou za 14–21 dnů po druhé dávce  po aplikaci tře dávky provést důkladnou mechanickou očistu stájí, zopakovat aplikaci IVASAN Farm 2% na očištěné plochy a nastlat čistou podestýlkou  seznámit personál stájí s riziky zoonózy a zvýšit osobní hygienu a dezinfekci, včetně biosekurity  

Prevence exacerbace infekce profylak cká vakcinace všech nově narozených telat ve věku 2–3 měsíců živou vakcínou TRICHOBEN se zřetelem na zvýšený infekční tlak v prostředí po dobu několika následujících let (na rozdíl od TRICHOBENU AV je garantována imunita na vyšší úrovni až po dobu 5 let) a bezpodmínečně dodržet intervaly mezi vakcinací a revakcinací.  vyřešit přípravu krmných startérů pro telata v období vakcinace pro trichofytóze tak, aby bylo používáno obilí bez pro plísňového nástřiku z důvodů možného nega vního ovlivnění vytvoření solidní imunity pro trichofytóze. 

S veterinárním lékařem se nakonec dohodneme na společně provedené první vakcinaci telat vakcínou TRICHOBEN z důvodů odsledování případných anafylak ckých reakcí, jelikož dosud nebyla v chovu použita. Současně proběhne revize vývoje situace po zavedení navržených opatření za 3 týdny. Den 3: odvoz odebraných vzorků do akreditované laboratoře v SVÚ Den 4: zahájení dohodnuté léčebné aplikace vakcíny TRICHOBEN veterinárním lékařem v chovu Den 6: záchyt kožních změn u dalších dvou kusů u vysokobřezích jalovic v OMD, odběr vzorků veterinárním lékařem v chovu a odvoz do druhé akreditované laboratoře Den 14: aplikace druhé dávky dle doporučení, léze u pos žených zvířat mizí, nové se nevyskytují Den 23: společná vakcinace první skupiny nově narozených telat ve stáří 2–3 měsíce, bez výskytu anafylak ckých reakcí. Doporučuji následnou revakcinaci za 10–14 dnů Den 35: tře aplikace vakcíny u původně nejpos ženějších kusů, kožní léze již téměř vyhojeny, při revakcinaci mladých telat opět nepozorovány žádné anafylaxe Den 59: obě laboratoře po kul vaci potvrzují jako původce Trichophyton verrucosum Den 65: opět navštěvuji farmu a konstatuji vyléčení původně pos žených zvířat, zastavení šíření infekce, zlepšení mikroklimatu i kvality podestýlky a účinnost ochrany u již nově vakcinovaných mladých telat, které nejeví příznaky podezření na trichofytózu. Za přítomnos chovatele připomínám nejdůležitější zásady budoucí důsledné profylaxe v chovu s důrazem na doporučené použi živé vakcíny TRICHOBEN k ochraně nově zařazovaných zvířat ze skupiny narozených telat.

Závěrečné vyhodnocení příčiny vzniku onemocnění v chovu Díky vzrůstajícímu infekčnímu tlaku původce onemocnění v chovu a podcenění délky trvání imunity avirulentní vakcíny TRICHOBEN AV (pouze 1 rok) propuklo onemocnění u zvířat vakcinovaných více jak před rokem. Klinické projevy se nejdříve objevily u rizikové a citlivé skupiny vysokobřezích jalovic a prvotelek. Odtud se pravděpodobně mechanizací a personálem infekce rozšířila i do stáje s výkrmovými býky. Nelze vyloučit i nega vní dopad dlouhodobého perorálního příjmu an myko k v krmivu mladých telat na efekt přípravku v době preven vní vakcinace. Rovněž riziko imunosupresivního vlivu viru IBR mohlo situaci nepříznivě ovlivnit. Den 365: po roce od vzniku trichofytózy v tomto chovu a striktním dodržování doporučených opatření, za nepřetržité preven vní aplikace vakcíny TRICHOBEN u narozených telat je stádo bez výskytu onemocnění, a to i navzdory nebývale teplé zimě s deficitem slunečního svitu. Chovatel i veterinární lékař jsou spokojeni. MVDr.Pavel Raška Produktový manažer společnos Bioveta, a. s.

předcházející strana

OBSAH

následující strana


ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

Gruzie, země vína, stád ovcí a přírodních krás Již v loňském roce nás na konferenci ukrajinské asociace veterinárních lékařů ve Lvově oslovili naši partneři z Gruzie se žádos o uspořádání společného semináře věnovaného aktualitám z oblas veterinární medicíny a novinkám zaregistrovaným na gruzínském trhu. Byť Gruzie a gruzínský trh nepatří rozlohou a objemem k těm největším, považujeme jej za velmi významný. Důvodem je především vysoká kvalita spolupráce, přátelské vztahy a dobrá odezva ze stran gruzínských veterinárních lékařů na naše přípravky, což činí partnerství oboustranně prospěšným. Vzhledem k historickým okolnostem panují mezi Českou republikou a Gruzií skutečně vřelé vztahy, jak potvrdila setkání na seminářich v Kutaisi na západě země a v Tbilisi. Základ našeho exportu do Gruzie představují vakcíny Biocan, Caniverm a TOP SPOT on STRONGER a přípravek HYALCHONDRO DC, jehož popularita v Gruzii nás velmi mile překvapila. Nemalý zájem je i o vakcíny a hormonální přípravky pro skot a prasata. Jednoznačně nejpopulárnější zde je vakcína pro prasata ERYPESTEN, která na trhu slaví úspěchy již řadu let. Gruzínš chovatelé i veterinární lékaři by také rádi vyzkoušeli i vakcíny pro drůbež, která má i zde svůj potenciál. V době naší návštěvy byla aktuální otázka afrického moru prasat, který vyhubil dese síce prasat

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Specialita gruzínské kuchyně:

místních chovů. Otázka ochrany pro této chorobě byla tak logicky neustále probírána. Jak nás při návštěvě české ambasády v Tbilisi informoval nový velvyslanec České republiky v Gruzii Ing. Tomáš Pernický, bude Gruzie brzy patřit do první pě ce zemí (nyní je mezi prvními dese ), které jsou v rámci rozvojových projektů pro naši republiku prioritní. Ve východních oblastech Gruzie, kam je zcela nemožné se dostat jinak než na koních, již ČR ak vně pomáhá s dodávkami elektrické energie pastevcům ovcí. Dosud se zde sícihlavá stáda ovcí stříhala ručně, nyní budou moci při střiži využívat elektrické strojky. I zde je tedy prostor pro naši společnost jako dodavatele přípravků pro prevenci infekčních a parazitárních nemocí přežvýkavců a koní. Ve velkých městech, která se postupně zotavují z následků nedávných válečných konfliktů (poslední válka v roce 2008), ve snaze dohnat evropské standardy, začínají budovat veterinární ambulance a kliniky. Rádi jim v tomto úsilí budeme nápomocni v podobě exportu našich přípravků a v případě zájmu i odbornou pomocí.

Zástupci společnosti Bioveta u velvyslance ČR v Gruzii (zleva: MVDr. Pavel Raška, MVDr. Michaela Trněná, Ing. Jan Bittner, Ing. Tomáš Pernický, Paata Kudukhashvili – obchodní zástupce LTD Megavet)

Chinkali (khinkali) 250 g mletého masa 4 šálky mouky 3 cibule 1,5 šálku vody svazek čerstvého koriandru svazek čerstvé petržele černý pepř – čerstvě pomletý v mlýnku 1 lžička mletého kmínu 1/2 lžičky červené papriky šálek vody sůl PŘÍPRAVA Oloupejte cibuli a nakrájejte nadrobno. Umyjte čerstvý koriandr a petržel a také nakrájejte. Smíchejte cibuli a bylinky dohromady, přidejte kmín, pepř, sůl a vodu. Mleté maso vložte do mísy a přidejte tuto směs, dobře promíchejte. Do středu válu na zpracování těsta dejte moukou a přidejte sůl. Uprostřed mouky udělejte důlek, do kterého postupně přidávejte vodu a zpracovávejte v těsto. Přidejte vejce, těsto je pak hladší a jeho příprava snazší. Vyválejte velký tenký plát těsta, ze kterého pomocí tenkostěnné sklenice vykrájejte kolečka. Doprostřed dejte nádivku a okraje těsta vytahujte nahoru a spojujte tak, aby měl knedlíček podobu měšce a těsto bylo složeno do záhybů – viz fotografie. Knedlíčky dejte opatrně do vroucí vody nebo vroucího hovězího vývaru (pro intenzivnější chuť) a vařte po dobu 15 minut. Při podávání se sype čerstvě mletým černým pepřem a podává horké. Gruzínci jí hodně horké chinkali rukama a z nakousnutého knedlíčku chutnou masovou šťávu labužnicky vysrkávají.

თბილი ულოცავენ საქართველოში předcházející strana

OBSAH

následující strana


Iden fikován gen odolnos tuberkulóze

pro

Tu b e r k u l ó z u s k o t u v y v o l á v á z á r o d e k Mycobacterium bovis, který představuje nebezpečí nejenom pro skot a volně žijící přežvýkavce, ale také pro člověka. I přes velké úsilí vynaložené na prevenci této choroby v posledních několika dekádách, stála britskou vládu tato infekce v letech 2010/2011 přibližně 152 miliónů liber. Vědcům se nyní podařilo iden fikovat způsob dědičnos rezistence skotu vůči této infekci, což umožní chovatelům šlech t skot odolný vůči tuberkulóze. Výsledky studie, která srovnávala gene ckou informaci u jalovic holštýnsko frízského plemene, zvířat nemocných a zvířat odolných, tuberkulózanega vních, pomohou snížit ztráty skotu způsobené touto nákazou. Jak řekla vedoucí týmu, prof. Liz Glass, rozdíly v genech nejsou jediných faktorem determinujícím, zda se jedinec infikuje bovinní tuberkulózou nebo nikoliv. Také různé vlivy okolí mohou tuto vlastnost ovlivnit a pak je vnímavost různých zvířat v chovu odlišná. Pokud však máme možnost zvolit do šlech telského programu vhodnější genotyp charakterizovaný rezistencí vůči tuberkulóze, je jistě správné tuto strategii v boji s infekcí neopomenout a současně s dalšími kritérii výběru zahrnout i toto. Zdroj: M L Bermingham, S C Bishop, J A Woolliams, R Pong-Wong, A R Allen, S H McBride, J J Ryder, D M Wright, R A Skuce, S WJ McDowell, E J Glass. Genome-wide associa on study iden fies novel loci associated with resistance to bovine tuberculosis. Heredity, 2014

193 lidí, z nichž hospitalizováno bylo 57 pacientů, průměrně po dobu tří dní. Interval mezi pokousáním a vyhledáním ošetření byl přibližně 27 hodin. Nejvyšší riziko hospitalizace bylo u pacientů pokousaných v oblas zápěs nebo blízko kloubů prstů. U 38 z nich byly prováděny pravidelné výplachy a debridement, osm pacientů postoupilo rekonstrukční chirurgii. Poznámka pod čarou: Prak č lékaři i sami pokousaní by měli sebemenší kousné poranění ruky brát velmi vážně a pečlivě vyšetřit, pokud je ruka oteklá a kůže zánětlivě změněná, je třeba přistoupit k chirurgickému zákroku. Lidé mají tendenci kočičí kousnu ve srovnání s kousnu m psím podceňovat, protože rány jsou drobné, často velikos pouhé špendlíkové hlavičky, ale ve skutečnos jde o velmi závažné infikované trauma, které je horší než ve skutečnos vypadá, uzavřel Dr. Carlsen. Zdroj: Nikola Babovic, Cenk Cayci, Brian T. Carlsen. Cat Bite Infec ons of the Hand: Assessment of Morbidity and Predictors of Severe Infec on. The Journal of Hand Surgery, 2014

Ze světa veterinární medicíny

Záludnos kočičího kousnu Psi nejsou jediným zvířetem, které se občas zakousne do ruky, která ho krmí. Kočka je perfektně připravena jedním kousnu m vpravit bakterie hluboko do tkání a kloubů, vynikající živnou půdu pro množení bakterií. Podle výsledků americké studie prováděné na Mayo klinice, je hospitalizován jeden člověk ze tří kočkou pokousaných, přičemž nejčastějším pacientem je žena středního věku. Dvě tře ny z hospitalizovaných pak vyžadují chirurgické ošetření. Proč je kočičí kousnu tak nebezpečné? Není to m, že by měly ve srovnání se psem nebo člověkem v du ně ústní více bakterií, ale jde o jejich zuby! Jsou tak dlouhé, tenké a ostré, že bakterie vpraví hlouběji, až ke kloubům, vazům asvalovým povázkám, jak uvádí Brian Carlsen, M.D., lékař Mayo Clinic, plas cký chirurg specializující se na chirurgii ruky. Při ošetření je třeba zjis t přesné místo traumatu, protože bakterie se šíří po povázkách a vazech nebo pronikají přímo do kloubů a unikají tak přirozeným ochranným bariérám – imunitnímu systému, dodává Dr. Carlsen. Ve studii prováděné po dobu tří let bylo ošetřeno

předcházející strana

Souvisí neurologické onemocnění psů s tvarem jejich lebky? Nová studie vědců University of Surrey, prokázala souvislost mezi vznikem neurologického onemocnění – Chiariho malformace – a tvarem lebky psa. Tato situace koreluje s dlouhodobým šlechtěním psů určitých plemen s cílem odchovávat psy líbivého vzhledu „panenky“ – bruselské grifonky, kavalír King Charles španěly, čivavy a jejich křížence. Vědci srovnávali mozek, tvar lebky a obratlů u 155 bruselských grifonků a následně porovnávali rozdíly mezi psy s klinickými projevy onemocnění a zdravé grifonky. Zjis li, že grifonci s Chiariho malformací měli kratší lebeční bázi a supraokcipitální kost, což vedlo ke změně tvaru lebky a m i mozku. U psů s klinickým i projevy onemocnění byla prokázána deviace cerebella ventrálně. I když může být onemocnění asymptoma cké, u mnoha psů Chiariho malformace způsobuje boles hlavy, problémy s chůzí nebo dokonce úplnou parézu. Toto onemocnění bylo popsáno i u

OBSAH

člověka v podobě předčasného uzavírání kos lebky a v současné době pos huje jednoho člověka z 1280 lidí. Výzkum této malformace u psů tak pomáhá k lepšímu pochopení průběhu nemoci u lidí. Hlavní autor , Dr. Clare Rusbridge z University of Surrey, řekl: " Podobu Chiariho malformace si můžete představit tak, když se snažíte dostat velkou nohu do malé boty. To bývá velmi boles vé, tlak na mozek se zvyšuje a v míše vznikají cisty. Poznatky výzkumu pomohou navrhnout správné diagnos cké postupy i u jiných plemen. Cílem je zapojení chovatelů a poskytnu prak ckých rad, jak ovlivnit příznivě zdravotní stav chovu. Nezbytné je apelovat na chovatele, aby investovali do vyšetřovacích metod a snažili se produkovat kvalitní a zdravá štěňata s hlavním důrazem na jejich zdraví, nikoliv jen exteriér. Zdroj: Susan P. Knowler, Angus K. McFadyen, Courtenay Freeman, Marc Kent, Simon R. Pla , Zoha Kibar, Clare Rusbridge. Quan ta ve Analysis of Chiari-Like Malforma on and Syringomyelia in the Griffon Bruxellois Dog

Infekce přenosná klíšťaty popsána u ovcí Mortalita v některých stádech ovcí v Norsku dosahovala až 30 %, což sebou neslo obrovské ekonomické ztráty. Zásadním se jevila přesná diagnos ka příčin tak vysoké mortality a včasné zahájení preven vních opatření. Jako příčina úhynu ovcí byla odhalena klíšťaty přenosná infekce Anaplasma phygocytophilum, která odpovídá za horečnaté onemocnění doprovázené imunosupresí. Klinické příznaky se objevovaly přibližně 10-14 dní po začátku pastevní sezóny, častým symptomem bylo kulhání v souvislos s artri dou. Vedoucí výzkumného týmu Lise Grøva ze společnos Bioforsk Organic v Tingvoll v Norsku uvedla, že až 300 s. ovcí je každý rok vystaveno nebezpečí nákazy touto bakterií, nicméně nemusí uhynout. Tato infekce není fatální, přesto však významně zvyšuje riziko druhotné infekce. Velmi často je komplikací infekce bakterií Pasteurella, která již způsobuje závažnější příznaky v podobě zánětu osrdečníku, myokardu, plic nebo trávicího traktu. Proto je vakcinace ovcí pro pasteurelóze v místech předpokládaných nákaz přenášených klíšťaty doporučována. Současné studie probíhají na úrovni selekce jedinců odolných vůči anaplazmóze. Je jasné, že velkou roli hraje individuální vnímavost, stejně jako i u ostatních infekcí. U některých jehňat proběhne infekce krátce v podobě horečky a krátké periody zhoršené funkce imunitního systému, některá jehňata bývají klíšťaty masivně napadená, ale nejeví známky nemoci. Snahou je opět selekce silných a odolných jedinců s rezistencí pro této i v Norsku rozšířené infekci. Zdroj: Bioforsk – Norwegian Ins tute for Agricultural and Environmental Research. "Ticks kill sheep." ScienceDaily. ScienceDaily, 12 November 2013

následující strana


Děkuji za podporu, vám všem, zaměstnancům, obchodním partnerům, ale hlavně veterinárním lékařům a chovatelům, bez kterých bych neměl pro koho podnikat a být užitečný.

Náš ředitel Libor Bi ner se stal podnikatelem roku Jihomoravského kraje 2013 a postoupil do finále mezi pět nejlepších podnikatelů v České republice.

EY Podnikatel roku je nejpres žnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnos vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje téměř v 60 zemích na šes kon nentech.

Co považujete za nejkrásnější a nejtěžší na podnikání? Když nás zákazník pochválí slovy „To se vám povedlo.“ Nejtěžší je unést obrovskou zodpovědnost. Jinak je podnikání svobodná seberealizace a s šikovnými zaměstnanci, kteří pracují pro firmu rádi, je to nádherný pocit být užitečný. Jak čelíte rizikům v podnikání a jak se vyrovnáváte s nejistotou v životě obecně? Mám rád změny k lepšímu a to je základ mého jednání a otevřenos . Někdy musím riskovat, ale riziko se nesmí zvrhnout v hazard a nejistota v bankrot. Jak v Biovetě oslavíte Váš úspěch? Dobrým skutkem. Podělíme se o radost s těmi, kterým jí nebylo tolik dopřáno. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 14. ročník soutěže EY Podnikatel roku, rozhodl jsem se věnovat 14 zvířecím útulkům v České republice výrobky z Biovety v celkové hodnotě 200 000 Kč zdarma. Aby i opuštění psi, kočky a koně mohli být bez problémů navakcinovaní, odčervení, odblešení, vyšamponovaní a jejich případné rány na těle mohly být namazány naší hojivou mas Alap d a svět se tak pro ně stal díky Biovetě příjemnější.

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Zdroj: FORBES  březen 2014  foto: David Turecký

předcházející strana

OBSAH


8

2014

1

Obsah zpravodaje Informační zpravodaj akciové společnosti BIOVETA určený pro veterinární lékaře strana 1

VITA E SELEN, injekční roztok strana 2 - 5

BioEquin H, injekční emulze pro kone strana 6 strana 7

BioEquin FH, injekční emulze pro kone strana 8 strana 9

ZAZNĚLO NA SEMINÁŘI - Herpesvirus koní - Klisna a hříbě strana 10 strana 11

ZAZNĚLO NA SEMINÁŘI - Veterinární a chovatelská opatření proti vnitřním parazitům u koní strana 12 strana 13

FIPRON spot-on - bojuje nejen s blechami a klíšťaty strana 14

strana 15

BIO KILL - Inovace antiparazitárního přípravku strana 16 strana 17

Odborná podpora Biovety, a. s. při výskytu trichofytózy v chovu skotu strana 18 strana 19

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY - Gruzie, země vína, stád ovcí a přírodních krás strana 20 strana 21 strana 22

Náš ředitel Libor Bittner se stal podnikatelem roku Jihomoravského kraje 2013 a postoupil do finále mezi pět nejlepších podnikatelů v České republice strana 23 předcházející strana

WWW.BIOVETA.CZ

strana 24 následující strana


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.