Biovetanews 02 2016 cz

Page 1

Bioveta News

3

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

2/2016

SPLNILI JSME SLIB Tříletá imunita je již zaregistrována!

ŘADA VAKCÍN PRO PSY

VAKCÍNY BUDOUCNOSTI NYNÍ S TŘÍLETOU IMUNITOU


Své sliby plníme: tříletá imunita je skutečností

Čtyři důvody, proč používat novou vakcínu Biocan NOVEL s tříletou imunitou Minimalizace zátěže organismu psa každoročním vpravováním an genů do organismu Každé vpravení cizorodé látky, včetně vakcinačních an genů, je zátěží pro organismus. Tím, že an geny D, H, P, R nemusí být aplikovány každoročně, se výrazně snižuje za žení organismu.

1.

Minimalizace postvakcinačních reakcí způsobených vpravováním an genů do organismu psa Tříleté vakcinační schéma můžete také využít u psů citlivých na vakcinaci. Aplikací an genů D, H, P, R každé tři roky minimalizujete rizika nežádoucích reakcí, včetně pozdních nežádoucích reakcí, které jsou velmi často přehlíženy a které veterinární lékaři a majitelé nespojují s vakcinací.

2.

Minimalizace imunitně zprostředkovaných onemocnění Každoroční polyvalentní revakcinace může být spouštěčem imunitně zprostředkovaných onemocnění. Tříleté vakcinační schéma můžete také využít u psů po prodělaném autoimunitním onemocnění nebo s imunitně podmíněnou reakcí v anamnéze.

3.

Ani s využi m tříleté imunity v očkovacím schématu Biocan NOVEL nepřicházíte o každoroční návštěvu svého pacienta Je nezbytnou nutnos , aby klient navštěvoval ordinaci se svým psem každoročně. I v případě tříletých vakcinačních schémat je u zdravých psů nezbytné přeočkovávat Pi/L4 komponentu každoročně.

4.


VAKCINAČNÍ SCHÉMATA

NEJČASTĚJI DOPORUČOVANÁ VAKCINAČNÍ SCHÉMATA VAKCÍN BIOCAN NOVEL Op mální vakcinační schéma pro vakcínu Biocan NOVEL tvoří veterinární lékař s přihlédnu m ke zdravotnímu a výživnému stavu štěněte, úrovni chovu, ze kterého štěně pochází, k údajům o vakcinaci feny, k nákazové situaci v místě chovu štěněte a možnostem použité vakcíny. VAKCÍNY BIOCAN NOVEL VÁM NOVĚ UMOŽŇUJÍ: n

vakcinovat novým, aktuálním a vysoce imunogenním kmenem CPV - 2b ověřeným v čelenžních zkouškách pro kmenům CPV - 2a, CPV - 2b a CPV - 2c. Vakcinační kmen dobře překonává zbytkové maternální pro látky

n

vakcinaci již šes týdenních štěňat i pro čtyřem leptospirám (dříve od 8. týdne a pouze tři kmeny leptospir). Novým sérovarem je Leptospira bra slava

n

vakcinaci pro vzteklině od 6. týdne stáří (důležité pro ranou vakcinaci ve speciálních případech, např. vývozu štěňat)

n

tříletou imunitu po ukončení základní vakcinace u psího parvoviru, psinky, infekční laryngotrachei dy, infekční hepa dy a vztekliny

NEJČASTĚJI DOPORUČOVANÉ VAKCINAČNÍ SCHÉMA VAKCÍN BIOCAN NOVEL 7. – 9. týden 10. – 12. týden 13. – 16. týden

Uvedené vakcinační schéma pokrývá všechny hlavní problémy vakcinace štěňat: n

je zahájeno v raném věku štěňat, kdy dobře imunizuje štěňata s nízkými hladinami mateřských pro látek již po první vakcinaci

n

je ukončeno po 13. týdnu stáří štěňat, což zabezpečuje dobrou pro látkovou odpověď i u štěňat s extrémně vysokými hladinami maternálních pro látek, které často nega vně působí na ranou vakcinaci


Dlouhodobé výsledky laboratoří vyšetřujících pro látky pro vzteklině u štěňat prokázaly, že téměř 10 % štěňat nedokáže po jedné aplikaci vytvořit pro látky pro vzteklině vyšší než 0,5 IU/ml. To může znamenat problém při cestování štěňat do zemí, kde je povinnost před vstupem doložit dostatečnou hladinu pro látek pro vzteklině – vyšší než 0,5 IU/ml. DOPORUČENÉ VAKCINAČNÍ SCHÉMA VAKCÍN BIOCAN NOVEL S DŮRAZEM NA DOSAŽENÍ HLADINY PROTILÁTEK PROTI VZTEKLINĚ VYŠŠÍ NEŽ 0,5 IU/ml U 100 % VAKCINOVANÝCH PSŮ ź

Vakcinace je zahájena v raném věku štěňat, kdy dobře imunizuje štěňata s nízkými hladinami mateřských pro látek většinou již po první vakcinaci.

ź

Schéma je ukončeno po 13. týdnu stáří štěňat, což zabezpečí dobrou pro látkovou odpověď i u štěňat s extrémně vysokými hladinami mateřských pro látek, které často nega vně působí na ranou vakcinaci.

7. – 9. týden 10. – 12. týden 13. – 16. týden ź

Takto vakcinovaná štěňata nemají žádný problém při cestování do zemí vyžadujících protek vní hladinu pro látek pro vzteklině vyšší než 0,5 IU/ml. Doporučujeme toto schéma i v zemích, kde je vysoký infekční tlak vztekliny a špatný zdravotní a výživný stav štěňat (špatný zdravotní a výživný stav štěňat nega vně ovlivňuje výsledky vakcinace a k dobré chráněnos je třeba více vakcinací).

DOPORUČENÉ VAKCINAČNÍ SCHÉMA S DŮRAZEM NA VYSOKÉ HLADINY PROTILÁTEK PROTI VZTEKLINĚ V RANÉM VĚKU ź

6. týden 8. – 9. týden

Přibližně deset dní po druhé vakcinaci je úroveň pro látek pro vzteklině vyšší než 0,5 IU/ml. Štěňata lze vyvézt do zahraničí v raném věku. Po exportu štěňat je vhodné provést další vakcinaci v období po třináctém týdnu stáří štěněte. Tato vakcinace zajis plnou chráněnost štěňat.

12. – 13. týden

ŠPATNÁ NÁKAZOVÁ SITUACE (CPV, CDV) – INFEKCE V CHOVECH S VELKÝM POČTEM FEN A ŠTĚŇAT, ŠPATNÝ ZDRAVOTNÍ A VÝŽIVNÝ STAV ŠTĚŇAT, ŠTĚŇATA NEVAKCINOVANÝCH FEN 6. týden 9. – 10. týden 12. – 14. týden 15. – 17. týden

Uvedené schéma doporučujeme v chovech, kde běžná vakcinační schémata nejsou dostatečně účinná z důvodů nepředvídatelně se šířících nákaz již v raném věku štěňat a s m často spojeným neutěšeným zdravotním a výživným stavem štěňat a také při neznámém stavu vakcinace fen a úrovni chráněnos štěňat mateřskými pro látkami. V takových případech dokáže pomoci jen časná a pravidelná vakcinace od nejnižšího možného věku štěňat. Schéma doporučujeme také pro plemena se zvýšenou citlivos k psímu parvoviru (rotvajler, dobrman, německý ovčák, pinč).

VAKCINACE ŠTĚŇAT PRAVIDELNĚ VAKCINOVANÉ MATKY S PŘEDPOKLÁDANÝMI VYSOKÝMI HLADINAMI MATERNÁLNÍCH PROTILÁTEK 8. – 9. týden 11. – 13. týden 14. – 16. týden


REVAKCINACE

REVAKCINACE REVAKCINACE S PLNÝM VYUŽITÍM VŠECH VÝHOD TŘÍLETÉ IMUNITY U SLOŽEK D, H, P, R

První rok: revakcinace 12 měsíců po základní vakcinaci Druhý rok: revakcinace 12 měsíců po první revakcinaci

REVAKCINACE DLE TRADIČNÍHO VAKCINAČNÍHO SCHÉMATU, BEZ VYUŽITÍ VÝHOD TŘÍLETÉ IMUNITY U SLOŽEK D, H, P, R

revakcinace 12 měsíců po základní vakcinaci a následně každý rok života psa

Tře rok: revakcinace 12 měsíců po druhé revakcinaci Toto revakcinační schéma se opakuje každé tři roky života psa

REVAKCINACE CHOVNÝCH FEN První revakcinace: 12 měsíců po základní vakcinaci U fen doporučujeme každoroční revakcinaci vakcínou Biocan NOVEL DHPPi/L4R z důvodů tvorby vysokých hladin kolostrálních pro látek a chráněnos štěňat do vyššího věku


TŘÍLETÁ IMUNITA ź Délka imunity pro CPV, CDV, CAV a vzteklině po dobu tří let byla ověřena čelenžními testy. AKTUÁLNÍ KMEN CPV - 2b ź Součás vakcín je aktuální vysoce imunogenní virus CPV - 2b. ź Vakcíny s obsahem tohoto kmene chrání pro kmenům CPV - 2a, CPV - 2b a CPV - 2c.

ČTYŘI SÉROSKUPINY LEPTOSPIR ź Vakcíny obsahují čtyři vysoce patogenní a nejrozšířenější séroskupiny leptospir L. canicola,

L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa a L. bra slava. ź Chráněnost pro leptospiróze nastupuje již čtyři týdny po základní vakcinaci.

VYSOCE IMUNOGENNÍ KMEN PSINKY ź Kmen CDV je vysoce imunogenním kmenem příbuzným kmeni Onderstepoort,

ve světě nejpoužívanějšímu kmeni psinky poskytujícímu vynikající pro látkovou odezvu.

ÚČINNÝ VIRUS VZTEKLINY ź Chráněnost pro vzteklině nastupuje dva týdny po jedné aplikaci provedené ve věku

nad dvanáct týdnů. ź Kombinovanou vakcínu se vzteklinou lze použít u štěňat již ve věku od 6 týdnů. V tomto

případě je nezbytné provést revakcinaci.

NÁSTUP IMUNITY ź Nástup imunity pro CDV, CPV, CAV-1 a CAV-2 u séronega vních jedinců je potvrzen

již tři týdny po jedné aplikaci.

BEZ VEDLEJŠÍCH REAKCÍ ź Leptospiry jsou opakovaně filtrovány a čištěny tak, aby výsledný obsah proteinů používaných

při kul vaci leptospir dosahoval nízké koncentrace. Díky těmto opatřením jsou vedlejší reakce minimalizovány.

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENA mezi prémiovými vakcínami pro psy.

VAKCÍNA BYLA ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNA NA VETERINÁRNÍCH PRACOVIŠTÍCH VE FRANCII, NĚMECKU A VELKÉ BRITÁNII


OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vaše otázky – naše odpovědi K vakcíně Biocan NOVEL mám vyhraněný názor, protože mě tříletý vakcinační interval připravuje o klienty. Lze vakcinační schéma přizpůsobit tak, aby mě klien navštěvovali každoročně? Tříletá imunita pla pouze pro an geny parvoviru CPV, psinky CDV, adenoviru CAV a vztekliny R, a to po dokončení základního vakcinačního schématu. V mezidobí je nutné revakcinovat pro leptospiróze a parainfluenze v ročních intervalech, to znamená, že Vás klien musí navš vit každoročně i při využi plných výhod vakcín Biocan NOVEL. Pravidelně vakcinuji Biocanem DHPPi/LR a rád bych přešel na vakcínu Biocan NOVEL DHPPi/L4R. Jak mám postupovat? Přechod je jednoduchý. Pro přechod při ročních revakcinacích můžete použít Biocan NOVEL DHPPi/L4R místo Biocanu DHPPi/LR. Následně za 3 až 4 týdny (důvodem je revakcinace pro čtvrtému sérovaru leptospir – Leptospira bra slava) použijte Biocan NOVEL Pi/L4. Dále pak již ke každoroční revakcinaci používejte Biocan NOVEL dle doporučených revakcinačních schémat (tzn. Biocan NOVEL DHPPi/L4R nebo Biocan NOVEL Pi/L4). Mohu kombinovat vakcíny z původní řady Biocan s novou řadou Biocan NOVEL? V indikovaných případech lze vakcínu Biocan M Plus použít k simultánní vakcinaci s řadou Biocan NOVEL již od 2 měsíců stáří štěněte a vakcíny Borrelym 3, Biocan B a Biocan T pak k simultánní vakcinaci opět s řadou Biocan NOVEL od 3 měsíců stáří štěněte. Vhodnější je však vakcinovat štěňata až po ukončení základní vakcinace, tedy starší 4–5 měsíců. Jaké je riziko výskytu nežádoucích reakcí po aplikaci vakcín řady Biocan NOVEL? Bojím se použít Biocan NOVEL s ohledem na obsah čtyř sérotypů leptospir, které jsou nejčastější příčinou nežádoucích postvakcinačních reakcí. Je pravdou, že obvyklou příčinou reakcí po vakcinaci psů bývá leptospirózní složka vakcín. Ve vakcíně Biocan NOVEL jsou však leptospiry opakovaně filtrovány a čištěny tak, aby výsledný obsah proteinů používaných při kul vaci leptospir dosahoval velmi nízké koncentrace. Díky těmto opatřením jsou vedlejší reakce minimalizovány. Obecně nečastější incidence nežádoucích reakcí po vakcinaci je u malých plemen do hmotnos 10 kg. Z těchto důvodů, pokud máte obavy, Vám doporučujeme vakcinovat leptospirózní složku vakcíny u středních, velkých a obřích plemen od 8 týdnů stáří a u malých plemen až od 12 týdnů stáří.

Bioveta, a. s. Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané Czech Republic tel.: +420 517 318 638 e-mail: obchod@bioveta.cz www.bioveta.cz


ŘADA VAKCÍN PRO PSY Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2, CPiV a čtyřem sérovarům leptospir a vzteklině Cena za balení 10 × 1 dávka: 1290 Kč bez DPH

Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2, CPiV a čtyřem sérovarům leptospir Cena za balení 10 × 1 dávka: 1185 Kč bez DPH

Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2 a CPiV Cena za balení 10 × 1 dávka: 996 Kč bez DPH

Kombinovaná vakcína pro čtyřem sérovarům leptospir a parainfluenze psů Cena za balení 10 × 1 dávka: 1100 Kč bez DPH

OBJEDNÁVEJTE U DISTRIBUTORŮ VETERINÁRNÍCH LÉČIV


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.