Page 1

STAN NOVINY

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

ESKÝ JIHOČ

V esku vládne ned v ra / str. 1

Skon í parazitování na lidském ne t stí? / str. 2

Dopravní stavby pat í i letos k bud jovickým prioritám / str. 3

KRAJ

vydán

20 í .1/

14

Odkaz zaniklých obcí umavy nalezne své místo v bývalé rot ve Kvild / str. 4

V esku vládne ned v ra D v ra mezi lidmi je základem ka dé demokratické spole nosti a je nutné o ni pe ovat. V na í spole nosti v ak za íváme více ned v ry. Tento negativní jev je d sledkem spole enských pom r p ed rokem 1989, ale i z poslední doby. Setkáváme se ve sd lovacích prost edcích se zprávami mén nebo více popla nými o stavu na í státní struktury a chování na ich p edstavitel , která ovliv uje ivoty nás v ech. Jsme sv dky nekompetentního vystupování v t iny ú ad státní správy, zneu ívání sv ených pravomocí, lajdáctví spojené se zbyte ným prodlu ováním vy izování ob anských zále itostí. Ob an se nem e spolehnout na to, e budou ochrán ny jeho vlastní práva zakotvené v i tak slo itých právních úpravách na ich zákon . Z t chto d vod ztrácíme v ichni d v ru ke v emu, co ovliv uje ná ivot. Ur it jsme v ichni zaregistrovali nechu v ech na ich poslanc ve sn movn ke schválení zákona o státní správ (tzv. o definitiv zaru ené pro ú edníky ve státní správ ). Tento zákon je jedním z nejstar ích a nejpot ebn j ích v ka dé demokracii zaru ující stabilitu funkce spole nosti p i demokratickém st ídání politických stran u moci. Klasickým negativním p íkladem je sou asná doba na centrálních ú adech, kde nová politická koalice st ídá ji vyst ídané ú edníky novými tvá emi, ve v t in nemající zku enosti se státní správou. Tato vým na bude mít za následky minimáln ro ní zpo d ní funk nosti JIHO ESKÝ KRAJ

státních orgán i p i jednání s EU jenom tím, ne poznají své spolupracovníky a zavedený systém vlastního ú adu. Dal ím negativním p íkladem je st ídání velitel policejních útvar podle toho, jak to vyhovuje politik m zrovna u moci. Tímto je radikáln oslabená jejich autorita, která normáln p iná í d v ru ob an . Takto by se mohlo pokra ovat u soud zástupc atd.

a státních

Politická reprezentace na eho státu by si m la uv domit, e d v ra mezi ob any a státními institucemi je stejn d le itá jako d v ra v ka dé rodin mezi vlastními p íbuznými a ta vlastn tvo í jádro na í spole nosti. Ing. Jaroslav Houba, CSc. starosta obce Sedlec

/1


S

T

A

R

O

S

T

O

V

É

A

N

E

Z

Á

V

I

S

L

Í

ESKÝ

JIHOČ

KRAJ

Skon í parazitování na lidském ne t stí? V poslední dob se stalo výnosným zp sobem podnikání ubytování sociáln slabých ob an na tzv. ubytovnách. Pro majitele t chto za ízení je velmi výnosné ubytovávat sociáln slabé ob any a pobírat za to sociální dávky. Velice asto jsou pro tyto ú ely vyu ívány d ív j í brigádnické ubytovny, objekty po armád nebo bývalé hotely. Mnohá m sta a obce e í problémy vznikající s provozem t chto za ízení, bohu el v ak nemají ádné pravomoci, jak provoz t chto za ízení omezit. Situaci v této oblasti neprosp lo ani p esunutí kompetencí na ú ady práce. Nechci zpochyb ovat pot ebnost za ízení pro ubytování sociáln slabých ob an . Jsem v ak p esv d en, e je pro tuto oblast pot eba nastavit pevná pravidla. Ú ady práce, které p iznávají tyto dávky, dostaly v lo ském roce metodický pokyn, který poskytování dávek na bydlení zp ís uje, ale stále to není dostate né. Dávka by m la být stanovena podle cenové mapy nájemného. M la by být vyplácena za jednu místnost jen jedné osob .

2/

Vyplácení dávky by m lo být podmín no dlouhodobou sociální prací s ubytovanými, zvlá t v oblasti nan ní gramotnosti. P iznání a vyplácení dávky by m lo být vázáno na místo trvalého bydli t adatele (zamezilo by se tak migraci za t mito dávkami). Toto jsou jen n které nápady jak omezit zneu ívání lidského ne t stí. Do ekonomicky tí ivé situace se m e dostat kdokoliv a nemusí to být jen jeho vinou. asté jsou p ípady, kdy otec neplatí po rozvodu vý ivné a matka se pak dostává do velmi slo ité situace. V t chto p ípadech je d le ité podání pomocné ruky nejen poskytnutím nancí, ale p edev ím nalezením cesty ze slo ité situace do normálního ivota. V oblasti poskytování dávek na bydlení je nezbytná zm na legislativy. S návrhy mohou p ijít i na i poslanci. Prosazení t chto zm n v sou asné situaci ale ur it nebude lehké. Pro obce, ale i pro sociáln slabé, kterým jsou tyto dávky ur eny, v ak nanejvý pot ebné.

Ing. Bohumil Petrá ek starosta m sto Vimperk


SÍLA E RANC TOLE AKCE ST VISLO NEZÁ

w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

Dopravní stavby pat í i letos k bud jovickým prioritám Ve více ne p lmiliardové ástce, ur ené v eskobud jovickém rozpo tu na leto ní investice, hrají prioritní roli dopravní stavby. Práv kvalitní dopravní spojení, spolu s kvalitním systémem dopravy ozna il volební program hnutí Ob ané pro Bud jovice jako jednu z ur ujících podmínek pro prosperitu m sta.

pro p í, novými parkovacími stáními i revitalizací ve ejné zelen . Celková rekonstrukce se chystá i pro ulice erotínova, Trocnovská, Libni ská, Fr. rámka, Lipenská a Nádra ní. U v prosinci m sto podalo na stavební ú ad ádost o vydání územního rozhodnutí na opravy ulice Oskara Nedbala.

Jak u nám potvrdil Integrovaný plán organizace dopravy, e ení dopravní situace v na em m st vy aduje adu r znorodých a vzájemn se ovliv ujících opat ení, jejich realizace není zdaleka zále itostí jednoho roku, nýbr musí vést k cíli postupnými kroky. Tomu odpovídají i leto ní plánované investice do dopravy, které jsou ur eny jak pro projektovou p ípravu nových staveb, tak i na stavby samotné a v neposlední ad i na úpravy a obnovu stávajících komunikací ve m st . Chceme v co nejv t í mo né mí e vyu ít sou asných výhodných cen ve stavebnictví a také prost edk z dobíhající opera ních program EU, ekl eskobud jovický primátor Juraj Thoma.

Reagujeme tím na podn ty a etná p ání ob an , mimo jiné zaslané i ve form tzv. internetových interpelací, p i nich jsem p islíbil e ení situace. P edm tem podané ádosti je oprava povrchu vozovky, úprava k i ovatek, zastávek MHD a p echod pro chodce, v etn nových p echodových ostr vk , které by m ly zlep it bezpe nostní parametry frekventované ulice. Letos by tedy m la být dokon ena kompletní projektová dokumentace, podle ní se bude vypisovat sout na zhotovitele této strategické stavby, up esnil primátor Juraj Thoma.

e ení nep íznivé dopravní situace na silnici, které se pro její nízkou propustnost p ezdívá kr ek , p inese výstavba spojovací komunikace mezi Novým Hlinskem a Novým Vrátem. S touto stavbou nep ímo souvisí i plánovaná výstavba Hlinského p ivad e, který umo ní napojení budoucí dálnice z Rudolfovské ulice. Na tuto stavbu m sto hodlá zadat v tomto roce zpracování projektové dokumentace. Sou asné vedení radnice pova uje za prioritní rovn druhou etapu zanádra ní komunikace mezi ulicemi Vrbenská a Dobrovodská a stejn tak i její úsek z P tidomí sm rem do Mladého, který loni na podzim výrazn zkomplikoval ivot eskobud jovickým idi m. I kdy se jedná o stavby v re ii Jiho eského kraje, m sto za nancuje nap íklad vybudování chodník , de ové kanalizace i cyklostezek.

Plynulej í provoz a bezpe nost chodc by m ly p inést také plánované úpravy k i ovatek ulic Nádra ní a i kovy i Na Dlouhé louce a Husovy. V p ípad , e m sto usp je s ádostí o dotaci, do kají se cyklisté nové stezky, která povede do V elné. P íprava úprav stávajících komunikací s sebou nese i hledání kompromisu mezi po adavky ve ejnosti na vytvá ení nových parkovacích míst a na roz í ení ve ejné zelen , co je pro obyvatele na eho m sta nemén d le ité. To se týká i volání po nových cyklotrasách, zejména v centrální ásti Bud jovic, kde jsme determinováni stávající zástavbou, dodal Juraj Thoma.

Mgr. Juraj Thoma primátor m sta eské Bud jovice

V rámci projektu Stavební úpravy ulic eká kompletní regeneraci vnitroblok J. Plachty s úpravou komunikace JIHO ESKÝ KRAJ

/3


JIHO ESKÝ KRAJ Tajemník Jiho eské krajské organizace Michal Novák / e-mail: michal.nvk@gmail.com / telefon: +420 775 572 247 Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / I : 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz / telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 editelka hlavní kancelá e: Veronika Vendlová / telefon: +420 777 326 333

Jak se stát p íznivcem hnutí Starostové a nezávislí? P ipojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulá naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas. O p ijetí registrovaného p íznivce rozhoduje krajský výbor.

www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove

Odkaz zaniklých obcí umavy nalezne své místo v bývalé rot ve Kvild umavská Kvilda za ala ve spolupráci se Správou NP a CHKO umava mapovat obce v pohrani í, které po druhé sv tové válce zcela zanikly. Do projektu se u zapojili i výzkumníci z Karlovy univerzity, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Z dochovaných fotografií a starých katastrálních map vytvá ejí 3D modely, které uká ou t eba p edvále nou podobu Kvildy, Chaloupek, Bu iny a Kní ecích Plání. P ed 70 lety do lo k esko-n meckému rozchodu, který rozd lil na e spole né sou ití. V povále ném období do lo k vysídlení p vodních obyvatel a následné demolice neu et ily ani kostely, kaple a h bitovy. V místech p vodních obcí, na nich nejsou mnohdy po osídlení ani stopy, toti do konce války ily stovky obyvatel. V padesátých letech byly vysídlené obce v pohrani ním pásmu zru eny i citeln z m e n e n y. Tvá k ra j i n y ztratila svoji osobitou podobu. Lidé byli vyhnáni 4/

a v e po nich zni eno. S lidmi ov em ode li i tradice a práv tento projekt má také za cíl stát se pomyslným mostem, který op t pom e propojit a sblí it oba národy. Základem expozice v bývalé rot ve Kvild by tak m la být práv p vodní podoba Kvildy, v ní p ed válkou ilo desetkrát víc lidí ne dnes. Václav Vostradovský starosta obce Kvilda


STAN NOVINY

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

BRIKA

TNÍ RU Á T S O EL

Jak kandidovat v komunálních volbách 2014? / str. 2

Starostové: první rok na kraji / str. 5-6

20 í .1/

C

vydán

Komunální volby krok za krokem I. / str. 6-7

Pozvánka na VI. sn m / str. 8

14

Pro (znovu) kandidovat aneb Malé zamy lení nad rolí komunální politiky Struktura politické reprezentace má tvar klasické pyramidy: nejvíce lidí se jí ka dodenn v nuje na té nejni í úrovni, na obecních a m stských ú adech, ale nejd le it j í a nejsledovan j í rozhodnutí iní n kolik desítek lidí na pomyslné pi ce (kte í, jak ov em víme, nedosahují v dy práv pi kových kvalit). Co se tý e zájmu o práci v politice, n kdy se zdá, jako by se ta pomyslná pyramida trochu p evracela. Nejsnáze se v dy hledají zájemci o místa na kandidátkách do parlamentních voleb. P esv d it n koho o smysluplnosti práce pro obec bývá naopak n kdy dost obtí né. O to více si vá ím v ech, kdo asto i opakovan úsp n kandidují v komunálních volbách a pracují dennodenn pro své obce. Kdo e í v echno, co zam stnává i politiky naho e: nezam stnanost, dopravní obslu nost, infrastrukturu, romskou problematiku, vzd lání, zdravotní pé i, podporu kultury Jen s mnohem men ími lidskými i finan ními zdroji. Sám vím, jak je to n kdy t ké. Ale také v téhle armád obecních zastupitel , starost a místostarost vidím obrovskou nad ji pro budoucnost. Obroda politické kultury toti nep ijde shora. Nezachrání to ádný politický mesiá , a u se jmenuje Bárta, Babi nebo Okamura. Zm nu musejí p inést a p iná ejí - politici, kterým lidé vidí do talí e . Jestli e usp jí jako komunální politici a starostové, je to vysoká záruka jejich CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

schopností a také morální integrity, díky které snáze odolají známým nástrahám politiky krajské nebo parlamentní. Hnutí Starostové a nezávislí vsadilo práv na takové lidi. Na Vás. I p esto, e n kte í zástupci na eho hnutí v etn mne jsou poslanci parlamentu, co nám pomáhá prosazovat ivotn d le ité zájmy obcí, jako je RUD, regulace hazardu a odvody z n j, udr itelnost regionálního kolství, zachování po t atd., t i t na eho zájmu je stále v regionech a obcích. P edev ím proto, e obec, spolu s rodinou, má být první instancí pomoci a podpory; teprve kdy rodina a obec své mo nosti vy erpají, a zasahuje stát. Ten ov em musí rodinám a obcím dát dostate nou volnost, prost edky a kompetence, aby ú inn pomáhat mohly, dokud jsou problémy malé a e itelné. P eji Vám hodn sil a t stí p i e ení problém malých i t ch v t ích.

Petr Gazdík /1


S

T

A

R

O

S

T

O

V

É

A

N

E

Z

Á

V

I

S

L

Í

BRIKA

RU TÁTNÍ CELOS

Jak kandidovat v komunálních volbách 2014? V srpnu 2014 budou podávány k registraci tisíce kandidátních listin pro komunální volby. Voli i budou op t rozhodovat o tom, kdo bude spravovat na e obce a m sta na dal í ty i roky. Je brzy se na tyto volby p ipravovat ji dnes? Ne, jist e ne. Ka dý ob an m e kandidovat ve volbách do místního zastupitelstva a podílet se na správ svého m sta / obce. Hnutí Starostové a nezávislí proto soustavn zve ob any k aktivní ú asti ve volbách, na správ na ich region . P ivádíme do komunální politiky nové tvá e, podporujeme ty osv d ené a zku ené. Ji dnes se na nás obracíte s mnoha dotazy ohledn p ipravovaných voleb. Proto jsme pro vás p ipravili n kolik u ite ných rad a informací, které by nem ly ujít va í pozornosti. Hnutí Starostové a nezávislí poskytne v komunálních volbách svým len m a registrovaným p íznivc m podporu: poradenskou a organiza ní (rovn právní poradnu pro volby) propaga ní a grafickou finan ní p ísp vky na zabezpe ení voleb Rozsah podpory se odvíjí od prost edk , které získáváme podle zákona na na i innost. Hnutí v ak plánuje

vynalo it na komunální volby v leto ním roce ástku kolem 5 mil. K , které budou slou it na zabezpe ení vý e uvedených inností. Konkrétní rozpo et hnutí bude p ipraven v ervnu a je odvislý i od výsledku voleb do Evropského parlamentu. V íme, e spolupráce a podpora bude p ínosná a pom e dobré v ci. Cht l bych rovn v echny leny a registrované p íznivce s právem delegáta sn mu pozvat na VI. celorepublikový volební sn m hnutí Starostové a nezávislí dne 28. b ezna 2014 v Pr honicích u Prahy (hotel Floret). Na na em sn mu budeme nejen volit vedení hnutí na dal í t i roky, ale té diskutovat o komunálních a evropských volbách a s nimi souvisejícími tématy, v nich hnutí chce prezentovat své programové sm ování.

T íme se na setkání s Vámi.

Stanislav Pol ák místop edseda hnutí

Deset nej ast j ích otázek ke komunálním volbám 2014 1 Hodláme kandidovat v obecních volbách v íjnu 2014. Musíme sbírat pod petici podpisy ob an ? NE, hnutí Starostové a nezávislí m e podepsat vámi sestavenou kandidátku. Nebudete tak pot ebovat podpisy ob an pod petici, abyste mohli kandidovat. 2 M eme si zvolit, jaký chceme název na í kandidátky v obecních volbách, kdy budeme kandidovat s razítkem hnutí Starostové a nezávislí? ANO, zákon umo uje, abyste si jako sdru ení nezávislých kandidát a politického hnutí zvolili sv j název kandidátky, která pak bude tímto názvem ozna ena i na volebním lístku. Je tedy mo né, aby se kandidátka, podepsaná hnutím pokra ování na str. 3 Starostové a nezávislí, nazývala nap . Za obec krásn j í , Sportovci a v ela i atd. 2/

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014


SÍLA E RANC TOLE AKCE ST VISLO NEZÁ

w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

Deset nej ast j ích otázek ke komunálním volbám 2014 pokra ování ze str. 2

3 Musíme být leny hnutí Starostové a nezávislí, abychom mohli v obecních volbách kandidovat? NE, hnutí není zalo eno na lenském principu. M ete kandidovat jako nestraníci nebo jako p íznivci hnutí. Tímto z stává p íznivec nezávislou osobou bez politické p íslu nosti a toto nestranictví pak m e mít vyzna eno rovn na kandidátní listin . 4 Mohu se stát je t

lenem hnutí Starostové a nezávislí?

V sou asné dob se ka dý, kdo souhlasí s programovým sm ováním hnutí, m e stát registrovaným p íznivcem, o p ihlá ce rozhoduje krajský výbor starost . Posta uje vyplnit jednoduchý formulá registrovaného p íznivce. lenství v hnutí je zpravidla ud lováno po 2 letech, kdy se zájemce o lenství stal registrovaným p íznivcem. 5 Mohou být na kandidátce, kterou zast e í hnutí Starostové a nezávislí, uvedeni i lenové jiných stran? ANO, stanovy umo ují i tuto mo nost. Sestavení kandidátky je odpov dností lidí v míst . D razn se v ak ádá neumís ovat na kandidátky leny KS M i jiných extremistických stran. 6 M eme u nás postavit více kandidátek? Mohou být postaveny samostatné kandidátky, jedna Nezávislí pro obec , podepsaná hnutím Starostové a nezávislí, a druhá nap íklad jiným hnutím? ANO, je to pouze na va í strategii, jakou zvolíte pro volby. Obecn platí, e je dobré, pokud si voli m e vybírat z v t ího mno ství kandidát . V p ípad zájmu jsme schopni zprost edkovat zast e ení dal ích kandidátek ve va em m st i obci, pokud se rozhodnete spole n s dal ími zájemci podat vícero kandidátek. Je rovn mo né, aby v míst byla postavena kandidátka Nezávislých kandidát podepsaná hnutím Starost a nezávislých a vedle ní i dal í kandidátka nezávislých kandidát . Hnutí vám m e pomoci podepsat kandidátku dal ím partnerským subjektem. V ka dém p ípad v ak je t eba tento spole ný p edvolební postup dohodnout v daném míst . 7 U nás v míst bude kandidátku sestavovat i TOP 09. Musíme sestavit jednu spole nou kandidátku? NE, m ete sestavit vlastní kandidátku nezávislých. Mohou tak kandidovat dv i více kandidátek paraleln . Je v ak nezbytné o volební strategii jednat s t mito dal ími partnery (TOP 09 i jinými nezávislými uskupeními). 8 Kdo mi podepí e kandidátní listinu pro obecní (m stské) volby a musí ji n kdo schvalovat? Na místní úrovni kandidátní listinu nikdo neschvaluje. Je tedy na starostovi i místním koordinátorovi v p ípad , jak si sestaví kandidátní listinu. Snahou hnutí je p ivést do komunální politiky co nejvíce ob an . O kvalit jednotlivých kandidát rozhodnou ob ané ve volbách, kte í nejlépe v míst své kandidáty znají. Proto hnutí neprovádí ádné lustrace i schvalování místních kandidátek. Sestavenou kandidátku podepí í v kraji zmocn ní p edstavitelé hnutí. pokra ování na str. 4

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

/3


S

T

A

R

O

S

T

O

V

É

A

N

E

Z

Á

V

I

S

L

Í

BRIKA

RU TÁTNÍ CELOS

Deset nej ast j ích otázek ke komunálním volbám 2014 pokra ování ze str. 3

9 Jakou konkrétní pomoc pro komunální volby od hnutí získám? Hnutí uhradí slu by gra cké agentury, která p ipraví vzory jednoduchých tiskovin pro obce a m sta. Do t chto vzor si snadno budete moci vepsat svoje texty, vlo it své obrázky (p jde o p ipravené tiskoviny ve známých formátech Word - doc, Adobe - pdf). Dále bude hnutí hradit odm ny vy len ným pracovník m (gra k m) za poskytování technické pomoci a organizaci kampan (p i problémech s p ípravou a tiskem místních plakát a tiskovin). Hnutí z izuje tým odborník (právník, organiza ní mana er, tiskový mluv í a politolog) pro pomoc v e ení zvlá tních a naléhavých situací ve volební kampani. Pen ní p ísp vky budou distribuovány podle po adavk krajských organizací v limitech schválených celostátními orgány. Dal í formy podpory budou záviset od rozpo tu hnutí, který bude sestaven po parlamentních volbách. 10 Jak bude zaji t no, e za hnutí Starost a nezávislých nebudou kandidovat v r zných koutech na í zem pochybní kandidáti? Hnutí p ipraví text hodnotového Patera, s nimi budou v ichni kandidáti seznámeni a po ádáni o souhlas s ním. Chceme tím zajistit, e v ichni kandidáti budou mít jistotu základních hodnot, které vyznávají v ichni kandidáti nominovaných hnutím. Tím se hnutí chce odli it od jiných stran, které razítka pro volby dávají komukoli. Text Patera schválí celostátní sn m hnutí v b eznu 2014.

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 Pro komunální volby p edev ím v obcích a men ích m stech doporu ujeme u ít formy kandidátky Sdru ení nezávislých kandidát a hnutí Starostové a nezávislí (A) anebo samostatnou kandidátku hnutí Starostové a nezávislí (B). Takté je mo no sestavit koali ní kandidátku hnutí Starostové a nezávislí a jiné strany (TOP 09 aj.) - (C). Podrobné vzory budeme zve ej ovat p ed komunálními volbami. Za obec krásn j í (A) - název

Sdru ení nezávislých kandidát a hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky

Výhody net eba shán t podpisy ob an pod petici lze zvolit libovolný název takové kandidátní listiny na kandidátku lze umístit nezávislé kandidáty z ad ob an obce na kandidátce mohou kandidovat i lenové jiných stran, pokud se tak v míst dohodnete

Nevýhody zákon po aduje, aby alespo jeden kandidát byl uveden za hnutí Starostové a nezávislí, to v ak neznamená, e by musel být lenem hnutí, m e být rovn nezávislý , av ak navr en na kandidátku hnutím Starostové a nezávislí pokra ování na str. 5

4/

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014


SÍLA E RANC TOLE AKCE ST VISLO NEZÁ

w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

Formy kandidátních listin pro komunální volby 2014 pokra ování ze str. 4

Starostové a nezávislí (B) - název

hnutí Starostové a nezávislí - forma kandidátky

Výhody

Nevýhody

net eba shán t podpisy ob an pod petici jednoduchá forma (net eba d lit kandidáty na bez politické p íslu nosti, nezávislé kandidáty ) na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i leny jiných stran, pokud se tak v míst dohodnete

Za obec krásn j í (C) - název

jisté omezení p edstavuje nemo nost volby jiného názvu kandidátky (ta se pak musí v dy jmenovat Starostové a nezávislí )

koalice hnutí Starostové a nezávislí a nap íklad strany TOP 09 - forma kandidátky

Výhody net eba shán t podpisy ob an pod petici lze zvolit název volební strany na kandidátku lze umístit jak nestraníky, tak i leny jiných stran, pokud se tak v míst dohodnete

Nevýhody je t eba nechat podepsat kandidátku od zmocn ných p edstavitel obou ( i více) stran slo it j í forma (pot eba rozd lit kandidáty mezi ob strany) kandidátka je slo ena na politické struktu e

Starostové: první rok na kraji Do vedení Libereckého kraje jsme jako politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) p i li s cílem prosadit i na regionální úrovni otev enou a slu nou politiku vst ícnou k obyvatel m, obcím a m st m, neziskovému i podnikatelskému sektoru. První rok byl z na eho pohledu rokem otevírání kraje ve ejnosti. Zve ej ování smluv, objednávek a faktur, rozklikávací rozpo et, transparentní ú et, zve ej ování v ech podklad pro jednání zastupitelstva a jeho on-line p enosy umo ují obyvatel m mít své CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

zastupitele a výdaje kraje pod ve ejnou kontrolou. Zru ili jsme rozdávání pen z nechvaln známé jako porcování medv da , zavedli pravidla dota ního fondu stejná pro v echny adatele. V hospoda ení kraje jsme hledali rozumná úsporná opat ení tak, aby se neomezily slu by obyvatel m kraje, které zaji ujeme. Otev ené a férové sout ení ve ejných zakázek p ineslo za rok 2013 úspory ve vý i více ne 60 milion korun. Mohli jsme tak zahájit adu investic ... pokra ování na str. 6

/5


S

T

A

R

O

S

T

O

V

É

A

N

E

Z

Á

V

I

S

L

Í

BRIKA

RU TÁTNÍ CELOS

Starostové: první rok na kraji pokra ování ze str. 5

... a oprav krajského majetku investovali jsme do nemocnic, silnic, kol, domov d chodc celkem 433 milión korun. Hodn úsilí a ka dodenní práce jsme v novali zaji t ní pen z na dokon ení oprav silnic zni ených povodní v roce 2010. Úsp chem je, e vláda R v ervenci 2013 poskytla kraji na tento ú el 547 milion korun, a to pouze s 15% vlastní spoluú astí z rozpo tu kraje. I tak budou povodn 2010 pro kraj a jeho rozpo et je t v letech 2014 a 2015 znamenat celkem 587 milion korun ve výdajích. Spole n s navý ením splátek dluh z minulých období to proto budou pro hospoda ení kraje obtí né roky. N které problémy se ale p ece jen e í pomaleji, ne jsme o ekávali. Nastavení systému ízení a d sledné kontroly klí ových výdaj krajských organizací nebo zavedení spole ných nákup je teprve na za átku. Zatím také nedo lo k definitivnímu rozhodnutí o budoucnosti údr by rozsáhlé sít krajských silnic II. a III. t ídy, prodlu uje se i definitivní rozhodnutí o významné

dlouhodobé zakázce na autobusovou dopravu v kraji. Po zku enostech z komunální politiky na men ím m st i z opozice v krajském zastupitelstvu musím íct, e jsem neustále srovnával. V obcích a m stech se problémy podle mého názoru e í mnohem otev en ji a zodpov dn ji ne v krajském m ítku. Kdy jsem v minulém volebním období za il, e míra neschopnosti n kterých krajských politik p esahovala snesitelnou mez, byla to pro m i moje kolegy z SLK jasná výzva: Pokusíme se v ci d lat jinak. Pova uji proto anga má starost v krajské politice za logické pokra ování komunální politiky.

Martin P ta p edseda SLK, hejtman Libereckého kraje, starosta m sta Hrádek nad Nisou v letech 2002-2012

Komunální volby krok za krokem I. Poslední komunální volby se uskute nily v roce 2010 a ty dal í se nezadr iteln blí í, prob hnou p ibli n za p l roku. P i této p íle itosti je jist vhodné nahlédnout do zákona o volbách do zastupitelstev obcí a osv it si n která základní pravidla, jimi se volby do jediného orgánu obce, který zná na e Ústava, ídí. S nejd le it j ími normami se seznámíme v lánku, do jeho prvního dílu se práv za ítáte. Za n me nejobecn ji: volby do obecních zastupitelstev se konají ve lh t po ínající t icátým dnem p ed uplynutím ty letého funk ního období p edchozího 6/

zastupitelstva a kon ící dnem jeho uplynutí. K tomu dojde v polovin íjna p í tího roku. Volby (a p edev ím jejich termín) p itom vyhla uje prezident republiky, a to nejpozd ji 90 dn p ed jejich konáním. Krátce poté kon í p íle itost p edchozího zastupitelstva významn ovlivnit podobu voleb: nejpozd ji do 85 dn p ede dnem voleb toti m e stanovit po et len zastupitelstva p í tího (tato pravomoc vyplývá ze zákona o obcích) a eventuáln také stanovit po et volebních obvod a jejich hranice. pokra ování na str. 7

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014


SÍLA E RANC TOLE AKCE ST VISLO NEZÁ

w w w. s t a ro s t o v e - n e z a v i s l i . c z

Komunální volby krok za krokem I. pokra ování ze str. 6

P itom platí, e seznam vytvo ených volebních obvod , jejich popis, po ty len zastupitelstva obce, kte í mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni, ale také pot ebný po et podpis pro nezávislého kandidáta a sdru ení nezávislých kandidát zve ejní starosta do 2 dn po vytvo ení volebních obvod na ú ední desce, pop ípad i zp sobem v míst obvyklým. S íslem 85 se v zákon o volbách setkáme p inejmen ím je t jednou, a to v ustanovení, podle n ho pov ený obecní ú ad zve ejní na ú ední desce, pop ípad zp sobem v míst obvyklým, nejpozd ji 85 dn p ede dnem voleb seznam obecních ú ad v obcích, kde jsou z ízeny alespo dva odbory, kterým se podávají kandidátní listiny p ímo, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají p íslu nému pov enému obecnímu ú adu (hovo it budeme dále o registra ním ú adu). D le ité je, e práv registra nímu ú adu se nejpozd ji do 16.00 hodin 66 dn p ede dnem voleb podávají kandidátní listiny. P edlo ené kandidátní listiny registra ní ú ad následn ve lh t od 66 do 60 dn p ede dnem voleb p ezkoumá. Nemá-li kandidátní listina pot ebné nále itosti, vyzve registra ní ú ad písemn prost ednictvím zmocn nce volební stranu nebo nezávislého kandidáta (ano, v komunálních volbách m e kandidovat jednotlivec i zcela samostatn ) nejpozd ji 58 dn p ede dnem voleb, aby závady odstranil. Pokud volební strana do 53 dn p ede dnem voleb závady neodstraní, rozhodne registra ní ú ad ve lh t do 48 dn p ede dnem voleb o krtnutí kandidáta. Nedostatky ale m e mít i celá kandidátní listina v té e lh t proto m e registra ní ú ad rozhodnout nejen o její registraci, ale p ípadn také o jejím odmítnutí, nespl uje-li nále itosti podle zákona.

postup registra ního ú adu nále itým a svá práva se rozhodnou bránit soudní cestou, p ichází v úvahu registrace i na základ rozhodnutí soudu, nejpozd ji v ak 20 dn p ede dnem voleb. Je nabíledni, e registrace je d le itým aktem mj. je podmínkou pro vyti t ní hlasovacích lístk . I kandidát, který úsp n absolvoval celou dosavadní proceduru, m e z nejr zn j ích d vod pocítit pot ebu svého pasivního volebního práva nevyu ít. A zákon mu k tomu dává p íle itost, kdy ustanovuje, e kandidát se m e do 48 hodin p ed zahájením voleb své kandidatury písemn vzdát. P itom platí, e u kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi m e do 48 hodin p ed zahájením voleb písemn odvolat kandidaturu kandidáta té zmocn nec. Zákon nicmén nemyslí jen na kandidáty, ale také na voli e. Ka dý z voli si m e v ú edních hodinách na obecním ú ad ov it, zda je zapsán v seznamu; v této souvislosti m e po adovat dopln ní údaj nebo provedení oprav. Obecní ú ad je povinen do 48 hodin adateli vyhov t nebo mu v této lh t písemn sd lit d vody, pro ádosti vyhov t nelze. Seznam voli se uzavírá dva dny p ede dnem voleb v 16.00. A pak ji p ichází s nap tím o ekávaný den voleb. Lí ení klí ových pravidel ovládajících d ní následující po zapo etí hlasování se budeme v novat v p í tím ísle. Mgr. Jan Bartoni ka

V p ípad , e volební strana i kandidát neshledají CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

/7


POZVÁNKA na VI. sn m politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Pátek 28. b ezna 2014, od 10:00 hotel FLORET PRAHA - Pr honice, Kv tnové nám. 391 Navr ený program Sn mu 1 2 3 4 5

6 7

8

9 10 11

P ivítání ú astník a pozvaných host , schválení navr eného programu a jednacího ádu (10:00 10:10) Zpráva o innosti a hospoda ení za rok 2013 (10:10 10.:25) Vystoupení pozvaných host (10:25 11:00) Výsledky reformy financování samospráv RUD (11:00 11:30) Komunální volby 2014 zásadové patero, program pro komunální volby, informa ní portál Chci kandidovat (11:30 - 12:15) Volba celostátního p edsedy hnutí (12:15 - 12:30) Volební blok A: volba místop edsed hnutí (12:30 13:00) P estávka: ob d (13.00 14.00) Tisková konference: 13.30 Volební blok B: volba len p edsednictva, volených len Celostátního výboru, volba dozor í rady a revizního smír ího výboru (14:00 15:00) Volby do Evropského parlamentu v koalici s TOP 09, program pro volby do EP (15:00 15:45) Zpráva rozhodcovského a smír ího výboru a dozor í rady (15:45 15:50) Záv re ná usnesení Sn mu (15:50 - 16:00), vyhotovení zápis , ukon ení sn mu

POKYNY K Ú ASTI NA SN MU / Registrace ú astník od 9:00. Mapka ní e. VI. Sn m hnutí je v nován shrnutí innosti za rok 2013, dále pak shrnutí reformy RUD s pozitivním dopadem na financování samospráv, volbám do Evropského parlamentu a nejvíce pak komunálním volbám v roce 2014. Sn m rovn zvolí své vedení pro dal í t íleté období. Pozváni na Sn m byli zástupci r zných demokratických stran a uskupení, významné osobnosti ve ejného ivota a dále pak p edsednictvo TOP 09. Ukon ení jednání se o ekává kolem 16:00.

Ú astnický poplatek 300,- K se platí p i p íjezdu na Sn m, zahrnuje ob d a ob erstvení. Hotel FLORET ( www.floret.cz ) se nachází v Praze Pr honicích, Kv tnové nám. 391, exit . 6 z D1 (viz mapka).

Ú astnit se Sn mu je oprávn n ten, komu takové právo ur ují stanovy hnutí (delegáti sn mu ze stanov) anebo zvolení delegáti krajských sn m . Ka dý delegát Sn mu obdr í nejpozd ji týden p ed konáním Sn mu na svoji emailovou adresu dokumenty projednávané na Sn mu. Kontakt na organizátorku Sn mu: Veronika Vendlová, editelka hlavní kancelá e hnutí, 777 326 333, veronika.vendlova@stanez.cz 8/

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA / vydání . 1 / 2014

01stanovinyjihoceskykraj  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you