Page 1

Ž U PAN Datum: 5. 1. 2011 ČLANOM MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZADEVA: SKLEP O UPOŠTEVANJU VOLILNIH REZULTATOV PRI KADROVANJIH IZ PRISTOJNOSTI MESTNEGA SVETA Mestnemu svetu mestne občine Murska Sobota predlagam, da sprejme naslednji SKLEP: 1) Mestni svet Mestne občine Murska Sobota bo pri kadrovskih imenovanjih sprejemal takšna imenovanja, ki bodo s strokovnega vidika kandidatov najoptimalnejša. Vsaki politični stranki in listi ter romskemu predstavniku, ki so zastopani v Mestnem svetu pripada pravica do imenovanja takšnega števila kandidatov za kadrovska imenovanja na Mestnem svetu, ki odraža dosežen rezultat na lokalnih volitvah vsake izmed političnih strank in list ter romskega predstavnika v Mestnem svetu. 2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota mora pri predlogih glede kadrovskih imenovanj, ki jih bo posredovala v sprejem mestnemu svetu, zasledovati v točki 1) navedeno odločitev Mestnega sveta. O b r a z l o ž i t e v: S tem sklepom se Mestni svet Mestne občine M. Sobota zaveže, da bo pri imenovanjih upošteval strokovno usposobljenost kandidatov, ter da bo pri številu imenovanj upošteval tudi rezultat volitev za posamezno politično stranko in listo ter romskega predstavnika v Mestnem svetu. Hkrati Mestni svet Mestne občine M. Sobota nalaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da zagotovi, da na mestni svet prihajajo predlogi kadrovskih imenovanj, ki bodo z vidika strokovnosti kandidatov najoptimalnejši, hkrati pa bodo tudi odražali rezultate volitev vseh političnih strank in list ter romskega predstavnika v Mestnem svetu, skozi celotno mandatno obdobje 2010-2014. To pomeni, da število imenovanj zasleduje rezultat volitev političnih strank in list ter romskega predstavnika in da se število imenovanj na koncu mandatnega obdobja približa sledečim številkam: Modra lista - 39, LDS - 33, SD - 27, SDS - 27, Desus - 13, SLS - 7, SNS - 7, N.Si - 7, Zares - 7 ter Romski predstavnik - 7 imenovanj od skupno 174 imenovanj. Župan Mestne občine Murska Sobota Anton ŠTIHEC

Sklep o upostevanju volilnih rezultatov pri kadrovanju  

Sklep o upostevanju volilnih rezultatov pri kadrovanju