__MAIN_TEXT__

Page 34

ACTIVITEITEN VANUIT BELEIDSPRIORITEITEN

1.4 PROFESSIONALISERING

arbeidspositie filmprofessionals Om de arbeidspositie van filmprofessionals te versterken,

organisatiegraad

ondersteunt het Fonds met een bijdrage vanuit het

De verhoudingen tussen de verschillende partijen in de

ministerie van OCW de sector in 2017 en 2018 via een

filmsector worden door de voortdurend veranderende

integrale aanpak met overkoepelende activiteiten. Deze

markt stevig op de proef gesteld. Het vermogen om

sluiten aan op voornemens uit het beleidsplan 2017-2020

in goede onderlinge verhoudingen samen te werken

en de voorstellen die de SER en de Raad voor Cultuur naar

is echter essentieel voor elke filmprofessional, zo

voren hebben gebracht in het rapport Passie Gewaardeerd,

ook voor de beroepsverenigingen en overkoepelende

dat in april 2017 verscheen. De aanpak is erop gericht

belangenverenigingen, instellingen en bedrijven.

het verdienvermogen in de sector te vergroten, de

Daarnaast is het van groot belang om vanuit een

inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen

eenduidige en centrale vertegenwoordiging te acteren

en de sociale dialoog te versterken. Deze uitgangspunten

richting Fonds, ministerie en politiek. De noodzaak om

heeft het Fonds vertaald naar drie actielijnen ter

de sector publiekelijk minder verdeeld en versnipperd te

versterking van de arbeidsmarktpositie van filmmakers:

presenteren en de organisatiegraad en slagvaardigheid

het faciliteren van koepelafspraken tussen producenten

te vergroten, wordt zowel binnen als buiten de sector

en openbaarmakers, de inzet van extra middelen voor

gesignaleerd. Producenten hebben als opdrachtgevers in

bijeenkomsten voor kennisontwikkeling in en versterking

de productiesector een belangrijke rol om overkoepelende

van de sector, én het faciliteren van het proces om te

belangen eenduidig en transparant te vertegenwoordigen

komen tot een Code of Conduct en algemene bepalingen.

en een professionele werkomgeving te creëren. 1. koepelafspraken Op verschillende manieren krijgt deze samenwerking al

Het Fonds faciliteert het gesprek tussen producenten

gestalte. Na uitvoering overleg van het Filmfonds met alle

en openbaarmakers (waaronder bioscopen,

belangen- en beroepsverenigingen, en mede dankzij een

publieke omroep, commerciële omroepen, VOD en

gezamenlijk initiatief van de producentenverenigingen

internetaanbieders) om tot koepelafspraken te komen

FPN, DPN, ApN en OTP om mede namens DDG, het

en vraag en aanbod in balans te brengen. Het gaat om

Netwerk Scenarioschrijvers en ACT het belang te

afspraken die transparantie en economische circulariteit

onderstrepen van verbreding van de Production Incentive,

in de keten stimuleren en daarmee het verdienvermogen

kon in oktober 2017 de pilot voor high end tv-series

van de sector als geheel bevorderen, zodat betere

opengesteld worden. Tevens trad de sector gezamenlijk op

condities worden gecreëerd voor de arbeidsmarktpositie

om bij klachten over integriteitsschendingen, discriminatie

van professionals.

en (seksueel) machtsmisbruik voor een zorgvuldige behandeling zorg te kunnen dragen. De podiumkunsten-,

In 2017 liepen de onderhandelingen met

film- en tv-sector sloegen daartoe de handen ineen

bioscoopexploitanten en distributeurs in het kader van

en kondigden begin 2018 aan een onafhankelijk en

de vernieuwing van het BTW-convenant onder leiding

overkoepelend meldpunt te starten voor ongewenste

van het ministerie van OCW. Een marktregeling voor

omgangsvormen. Deelnemende organisaties uit de

mainstream films op basis van een verhoogde bijdrage

film- en tv-sector, waaronder belangenverenigingen,

van filmdistributeurs en bioscoopexploitanten treed

festivals en het Filmfonds, ondertekenden een verklaring

naar verwachting in het voorjaar van 2018 in werking.

waarin zij tegen de achtergrond van #Metoo hun

Daarnaast zijn producentenverenigingen in overleg met

verantwoordelijkheid namen om afspraken vast te leggen.

de NPO over vernieuwing van de bestaande convenanten

Daarnaast startten verschillende verenigingen een eigen,

voor speelfilms en documentaires. In aanvulling

decentraal meldpunt met bijbehorende gedragsregels.

daarop werkt het Fonds ook aan actualisering van de koepelafspraken met NPO, met inbegrip van NPO-fonds en CoBO.

32

Profile for Netherlands Film Fund

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017  

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017  

Advertisement