Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. lapkrièio 8 d.

17-ieji leidimo metai

2012 m. lapkrièio 8 d. Ketvirtadienis

Nr. 128 (2 493)

Pasiraðë koalicijos sutartá

Kaina 1,20 Lt

V. Noreika koncertuos Këdainiø publikai

Penktadiená maestro V. Noreika koncertuos këdainieèiams.

Koalicijos sutarties pasiraðymas sutvirtintas rankø paspaudimu (ið deðinës) Darbo partijos lyderis V. Uspaskichas, socialdemokratø pirmininkas A. Butkevièius ir „Tvarka ir teisingumas“ partijos vadovas R. Paksas sutarë kartu dirbti Lietuvos labui.

Centro-kairës partijos atlaikë prezidentës spaudimà. Socialdemokratø, Darbo ir „Tvarkos ir teisingumo“ partijø lyderiai antradiená pasiraðë koalicijos sutartá. TTaèiau aèiau koalicijà formuojanèios partijos dar neuþtrenkë durø ir Lietuvos lenkø rinkimø akcijai akcijai.. „Mes derësimës ir dësime visas pastangas, kad koalicija bûtø kuo stipresnë,“ – sakë Darbo partijos lyderis V iktoras Uspaskich Viktoras Uspaskich.. Jis neatmetë galimybës, kad darbieèiai lenkams galëtø atiduoti vienos ministerijos kontrolæ. Þurnalistø paklaustas, ar tai bûtø Kultûros ministerija, jis teigë, jog tai diskusijø klausimas.

/Nukelta á 2 psl./

Prenumerata 2013-iesiems metams Lietuvos paðto skyriuje 1 mën.

3 mën.

12,26 Lt

36,77 Lt

6 mën.

73,54 Lt

12 mën.

147,07 Lt

Pensininkams ir neágaliesiems:

11,23 Lt

33,70 Lt

67,40 Lt

134,81 Lt

„Lietuvos ryto“ ir „Rinkos aikðtës“ platinimo tarnybose 1 mën.

3 mën.

11,99 Lt

35,97 Lt

6 mën.

71,94 Lt

12 mën.

143,88 Lt

Pensininkams ir neágaliesiems:

10,99 Lt

32,97 Lt

65,94 Lt

131,88 Lt

Lapkrièio 9 dienà, 17 val. Këdainiø kultûros centre vyks nuotaikingas ir þavus koncertas – uþ ilgametæ meilæ ir lojalumà Lietuvos klausytojams Padëkos koncertà dovanoja vokalo muzikos virtuozas Maestro V irgilijus Noreika (tenoras). Virgilijus Surengë beveik 1000 koncertø Legendinio tenoro Kipro Petrausko mokinys, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Lietuvos operos grandas Virgilijus Noreika jau penktas deðimtmetis uþima pirmaujanèià pozicijà lietuviø operinëje muzikoje kaip unikalaus, nepaprasto groþio tembro tenoras. Jis koncertuoja su Lietuvos ir

uþsienio ðaliø orkestrais, gastroliavo Bulgarijoje, Rumunijoje, Èekijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Prancûzijoje, Austrijoje, Italijoje, Danijoje, Suomijoje, Ðvedijoje, JAV, Kanadoje, Èilëje, Peru, Argentinoje, Venesueloje, Japonijoje, kt. Virgilijus Noreika atlieka ir solinius koncertus, kuriø surengë beveik 1000 ! /Nukelta á 2 psl./


2

2012 m. lapkrièio 8 d.

Kronika PRIIMA Á TARYBOS NARIAI

Pasiraðë koalicijos sutartá

Këdainiø rajono savivaldybës tarybos narys, Verslo ir ûkio komiteto narys Tomas Valevièius lapkrièio 15 dienà (ketvirtadiená) nuo 10 iki 12 valandos gyventojus priims Këdainiø rajono savivaldybës administraciniame pastate 215 kab. (J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai), telefonas (8 347) 60 930. Informacija teikiama telefonu (8 347) 69 555. Gyventojai gali kreiptis á Tarybos narius ir iðsakyti bendruomenës bei asmenines problemas.

KOMPENSUOS UÞ PRIEDËLIUS Spalio mënesá 164 rajono gyventojams buvo paskirtos kompensacijos uþ televizijos priedëlius. Liepàrugsëjá dël ðios kompensacijos kreipësi 93 asmenys. Paraiðkø-praðymø gauti skaitmeninës televizijos priëmimo árangos pirkimo iðlaidø kompensacijas paskutinë priëmimo diena – 2012 m. lapkrièio 20 d. Kompensuojamos árangos pirkimo iðlaidos, patirtos tik nuo 2012 m. balandþio 30 d. iki 2012 m. lapkrièio 20 d. Teisæ á kompensacijà turi maþas pajamas gaunantys bendrai gyvenantys ar vieni gyvenantys asmenys, jeigu vidutinës pajamos, vienam ið jø per mënesá yra maþesnës nei 525 Lt. Dël kompensacijø gyventojai gali kreiptis á seniûnijà pagal besikreipianèio asmens deklaruotà gyvenamàjà vietà.

Valdanèiosios koalicijos gimimà trys partijos sutvirtino paraðais.

/Atkelta ið 1 psl./

Jauèia atsakomybæ valstybei Koalicijos sutartyje priedo dël ministerijø pasiskirstymo dar ryte planuota netvirtinti. Socdemø lyderis Algirdas Butkevièius apie toká sprendimà praneðë po susitikimo su prezidente Dalia

Grybauskaite. Po ðio pokalbio ðalies vadovë nusprendë kreiptis á Konstituciná Teismà dël Seimo rinkimø rezultatø teisëtumo ir atidëti bet kokius koalicijos tvirtinimo procesus. Taèiau, kaip matome, tai nesustabdë koalicijà formuojanèiø partijø ryþto darbuotis toliau. Paklaustas, kaip jauèiasi pasiraðydamas prezidentës pritarimo nesulaukianèios koalicijos sutartá, socdemø lyderis atsakë,

/Nuotr. „Elta“

jog „jausmas labai geras“. „Mes jauèiame atsakomybæ valstybei, norim, kad bûtø kuo greièiau paruoðta vyriausybës programa, kurioje bûtø numatyti konkretûs uþdaviniai, kurie bus artimiausiu metu ágyvendinti“, – sakë A. Butkevièius.

mams teks premjero postas ir septynios ministerijos – Uþsienio reikalø, Finansø, Kraðto apsaugos, Susisiekimo, Ûkio, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo. Darbo partijai teko Þemës ûkio, Ðvietimo ir mokslo, Socialinës apsaugos ir darbo, Energetikos, Kultûros bei Vidaus reikalø ministerijø vadovø këdës, o taip pat Seimo pirmininko bei pirmojo vicepirmininko këdës. „Tvarkos ir teisingumo“ partijai pagal ðá susitarimà tenka du ministrø portfeliai – Aplinkos ir energetikos. Taèiau ðio susitarimo dar negalima laikyti galutiniu. Dar gali bûti kai kuriø korektyvø. Pavyzdþiui, antradiená bendru sutarimu darbieèiai ir „tvarkieèiai“ susikeitë ministerijomis: Darbo partijai teko Energetikos, o „Tvarkos ir teisingumo“ partijai – Vidaus reikalø ministerija.

Koalicija gali plëstis

Lietuvos lenkø rinkimø akcijos koalicijoje kol kas nëra. Ar ji prisidës prie koalicijos? Ði partija kelia reikalavimà: ji prisidës prie koalicijos tuo atveju, jeigu gaus tokias paèias sàlygas, kaip partija „Tvarka ir teisinguTarësi dël postø mas“. Nors turi trimis mandatais Po koalicijà formuojanèiø maþiau uþ „tvarkieèius“. „Rinkos aikðtës“ inf. partijø derybø nutarta, kad socde-

„Viltis-Vikonda“ ruoðia kalëdinæ akcijà V. Noreika koncertuos Giedrûna GIRDENYTË

Vëjas tebeneðioja nukritusius rudens lapus, o paramos ir labdaros fondas „V iltis-V ikonda“ jau gyvena artëjanèios þiemos didþiausios „Viltis-V iltis-Vikonda“ ðventës nuotaikomis. Pasak fondo reikalø tvarkytojos Elenos Skorupskie nës, vieni darbai laikinai atidedami á ðonà, o prasideda Skorupskienës, kiti: „Mes norime padaryti viskà, kad Këdainiø kraðto vaikams ðios Kalëdos bûtø pati áspûdingiausia ir dþiaugsmingiausia ðventë”, – sako E. Skorupskienë. Ruoðia kalëdines dovanas Fondo „Viltis-Vikonda“ bûstinëje nuo ryto iki vakaro netyla smagus bruzdesys. Padedant savanoriams talkininkams èia pakuojami maisto produktai, ðilti drabuþëliai, þaislai, patalynë, knygos, mokykliniai reikmenys – ruoðiami dovanø paketai ir kalëdiniai siurprizai. Netrukus prasidës prieððventiniai fondo darbuotojø ir jø savanoriø pagalbininkø reidai po rajonà. „Stengsimës, kad në viena sunkiai gyvenanti ðeima, kurioje auga vaikai, nebûtø uþmirðta, neliktø neaplankyta, – sako koncerno „Vikonda“ personalo direktorë Virginija Ragauskienë, kurià fondo direktorë Jolanta Uspaskich ágaliojo rûpintis ðiuo fondu, padëti perþiûrint jo veiklos strategines kryptis, átvirtinant prioritetus.

Prioritetas – vaikai Ðiomis dienomis ávyko fondo pasitarimas, kuriame buvo sudëti pagrindiniai veiklos akcentai, perþiûrëti prioritetai. Taèiau pagrin-

tas „Þemës ðviesa“, kuris sëkmingai gyvuoja jau septintus metus. „Mes dþiaugiamës, kad á fondo rengiamà kalëdinæ akcijà aktyviai ásitraukë visos be iðimties koncerno ámonës. Geras pavyzdys – uþkreèiamas: prieð keletà metø prie ðios akcijos prisidëjo ir kai kurios valstybinës ámonës. Taèiau lauktumëm aktyvesnio ir gausesnio jø prisidëjimo. Graþø pavyzdá parodë Seimo narys, Darbo partijos vicepirmininkas, mûsø kraðtietis Vytautas Gapðys, atsiuntæs didelæ knygø siuntà,“ – papasakojo V. Ragauskienë.

Aktyviai dirbs

E. Skarupskienë: „Mes norime padaryti viskà, kad Këdainiø kraðto vaikams ðios Kalëdos bûtø pati áspûdingiausia ir dþiaugsmingiausia ðventë.“

dinis „Vilties-Vikondos“ prioritetas nesikeièia nuo pat fondo ákûrimo dienos. Ðis prioritetas – vaikai. Ypaè daug dëmesio skiriama kaimo vaikams. Bûtent jiems skirtas projek-

Apie sunkiai gyvenanèias ðeimas fondas daþniausiai suþino per seniûnijas ir mokyklas. Þmonës á fondà kreipiasi ir tiesiogiai. Taèiau ne viena ypaè kukli, tyli, nesugebanti garsiai ðaukti apie savo bëdas ðeima taip ir lieka uþ fondo akiraèio. „Todël ðiemet raðysim elektroninius laiðkus á seniûnijas ir mokyklas, praðysim, kad padëtø mums iðsiaiðkinti, surasti tas vaikus auginanèias ðeimas, kurios tyliai vargsta ir niekada negavo paramos“, – sakë V. Ragauskienë. Ji taip pat papasakojo, kad fondas jau aptarë Kûèiø vargstantiems þmonëms organizavimà, o taip pat ðventiná renginá rajono vaikams „Spalvotosios svajonës“, kuris gruodþio 18 dienà vyks „Vikondos“ pramogø centre ir kuriame dalyvaus per pusæ tûkstanèio vaikø.

Këdainiø publikai

/Atkelta ið 1 psl./

Paruoðta ypatinga programa Virgilijø Noreikà ypatingai dþiugina susitikimai su Lietuvos publika, todël Maestro yra pasiryþæs surengti kuo daugiau koncertø ávairiuose ðalies miestuose ir miesteliuose. Koncertinio turo keliai tiesiasi per visà ðalá. Ðiems susitikimams paruoðta ypatinga programa „Virgilijus Noreika. Mano Lietuva“ skirta visiems ir kiekvienam. Drauge su Maestro Virgilijumi Noreika koncerte dalyvauja solistas Dainus Puiðys (baritonas), pianistas Vytautas Lukoèius ir muzikologas Viktoras Gerulaitis. Klausytojai iðgirs gerai pa-

þástamus lietuviø kompozitoriø – estrados klasikø M. Vaitkevièiaus, B. Gorbulskio, R. Racevièiaus, A. Raudonikio, M. Tamoðiûno, T. Makaèino, J. Cechanovièiaus, A. Kulikausko, T. Leiburo lengvàsias melodijas bei uþsienio kompozitoriø pamëgtus opusus. Tikra muzikos gurmanø puota! Koncerto vedëjas, þinomas muzikologas Viktoras Gerulaitis ápins ir þodþio menà – þaismingos iðkalbos nestokojantis Maestro klausytojus lydës emocingais muzikos takais... Susitikime lapkrièio 9 dienà 17 val. Këdainiø kultûros centre ir jaukiai praleiskime rudeniðkà vakarà! Bilieto kaina – 20, 25 Lt.

Ðvenèia deðimtmetá Ðalies kultûros bendruomeniø – Lietuvos kultûros centrø asociacija, savo gretose vienijanti 139 kultûros centrus ir jø filialus, atstovaujanti daugiau nei 4000 darbuotojø, bei daugiau nei 70 tûkstanèiø kultûros savanoriø ðvenèia savo veiklos deðimtmetá. Ðiai asociacijai priklauso Këdainiø, Ðëtos ir Truskavos kultûros centrai centrai.. Pagrindiniai renginiai skirti ðiam jubiliejui paminëti vyks lapkrièio 28 dienà Vilniaus rotuðëje. Tàdien vyks konferencija „Kultûros centrø strategija 20122032“. Pirmà kartà Lietuvoje bus

áteiktos penkios apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ nominacijos geriausiam metø kultûros rëmëjui, politikui, kultûros centro partneriui, kultûros ir meno kûrëjui bei kultûros centro vadovui. Rinkos aikðtës“ inf.


2012 m. lapkrièio 8 d.

3

Sukèiai ásisuko á socialiná tinklà „Facebook” „Reikia labai atsargiai ávertinti ir siûlomas paslaugas, ir visus praðymus. Bûtina telefonu ar kitais bûdais susisiekti su pagalbos praðanèiu þmogumi ir pasiteirauti, ar tikrai jis, o ne kas nors kitas siuntë þinutæ“, – pataria pareigûnë.

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Sukèiø iðradingumui nëra ribø. Kelerius metus telefonu ieðkojæ ir sëkmingai rasdavæ patikliø pagyvenusiø þmoniø, kuriuos sutrikdydavo naujienomis apie neva á bëdà patekusius artimuosius, ðiuo metu jie nusitaikë á jaunesnius þmones, kurie naudojasi socialiniu tinklu „Facebook”. IIrr jiems vël sekasi sekasi..

Pirmiausia – gerai pamàstyti

Interneto socialinis tinklas „Facebook“ ið tiesø padeda þmonëms virtualiai bendrauti, taèiau ðiuo privalumu iðmoko pasinaudoti sukèiai, ir policija internete áspëja apie grësmæ tapti jø aukomis.

Iðviliojo 500 litø sumà Lapkrièio 5-àjà á Këdainiø policijà kreipësi këdainietë, kuri praneðë, kad spalio 26-àjà ið jos dukters buvo apgaule iðviliota 500 litø suma. Ðis sukèiavimo atvejis ypatingas tuo, kad pinigai buvo iðvilioti naujoviðkai – pasinaudojant populiariuoju socialiniu tinklu „Facebook”, kuriame yra uþsiregistravusi ir minëtos këdainietës dukra V. K., gimusi 1991 metais. Kaip tai ávyko? Pasirodo, draugës vardu kaþkas paraðë V. K. þinutæ ir papraðë pagelbëti finansiðkai – á kito þmogaus banko sàskaità pervesti minëtà sumà pini-

gø. V. K. taip ir padarë.

Apgautøjø – ne vienas Këdainiø policijos pareigûnams tokio pobûdþio sukèiavimo atvejá tenka tirti pirmà kartà, taèiau pastaruoju metu taip apgautø Lietuvos gyventojø jau yra ne vienas. Elektroninëje þiniasklaidoje praneðama apie skirtinguose policijos komisariatuose pradëtus ikiteisminius tyrimus dël sukèiavimo pasinaudojant „Facebook’u”. Sukèiø aukomis tapo ne tik

minëta këdainietë, bet ir Akmenës, Birþø, Radviliðkio, kitø rajonø gyventojai. Panevëþio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas iðplatino informacijà apie tai, kaip viena mergina negalëjo prisijungti prie savo asmeninio profilio „Facebook’e“, nes kaþkas buvo pakeitæs slaptaþodá. Komisariato duomenimis, vëliau paaiðkëjo, kad merginos vardu jos draugams buvo iðsiuntinëti praðymai paskolinti pinigø ir juos pervesti á nurodytà banko sàskaità.

Prisidengia draugø vardu „Sukèiai atranda vis kitø bûdø pasipelnyti“, – konstatuoja Këdainiø rajono policijos komisariato Organizacinio poskyrio specialistë Auðra Pupkutë ir primena, kad vienas ið naujausiø bûdø – prisidengti labai populiaraus „Facebook’o“ draugø vardu ir praðyti paskolinti pinigø juos pervedant á sàskaità banke. Svarbiausias pareigûnës patarimas norintiems nepapulti á sukèiø pinkles – nepasitikëti niekuo.

Vagys áþûliai braunasi á garaþus Pastaruoju metu Këdainiø rajone apvogta nemaþai garaþø. V agys ið jø grobë Vagys ávairiø daiktø, o vienu atveju pavogtas ir automobilis.

Pavogta „Toyota“

Gana dideli nuostoliai Antradienio rytà iðëjusi á kiemà Krakiø miestelio gyventoja pastebëjo, kad kaþkas buvo patekæs á garaþà. Netrukus paaiðkëjo, kad nuëmus pakabinamà spynà ið garaþo pavogtas benzininis pjûklas, trimeris, tepalinis kompresorius ir 150 litrø benzino. Þala – daugiau nei 3,7 tûkst. litø. Panaðø, 3,4 tûkst. litø dydþio, nuostolá kiek anksèiau patyrë kitas Krakiø miestelio gyventojas, kurio garaþas buvo apvogtas Ðëtos seniûnijos Paðëtës kaime esanèioje sodyboje. Ið garaþo pagrobti trys dviraèiai, ávairûs dailidës, statybininko

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Garaþø bendrijoje „Elektra“ pasirûpinta garaþø saugumu, taèiau vagims pavyko rasti bûdà pavogti parûpusá automobilá. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

ir kitokie darbo árankiai, o ið gyvenamojo namo dingo elektros kabelis. Antradiená á policijà kreipësi ir Josvainiø seniûnijos Antrø-

jø Kampø gyventojas. Jis dar negalëjo pasakyti, kà prarado ir kokià þalà patyrë, bet buvo susirûpinæs, kad kaþkas nulauþë dviejø garaþø durø pakabinamas spynas.

Ádëmus þvilgsnis á gyvûnø ðeimininkus Pradëjæ nuo pirmadienio, lapkrièio 5-oios, policijos pareigûnai ddvi vi savaites tikrins, kaip gyvûnø turintys þmonës paiso Gyvûnø laikymo taisykliø. Ðiø taisykliø paþeidëjø laukia administracinë atsakomybë.

Yra ástatymas ir taisyklës Kaip su gyvûnais privalo elgtis juos laikantys þmonës, nustato

ne tik Gyvûnø globos, laikymo ir naudojimo ástatymas, bet ir Vyriausybës nutarimas dël ðio ástatymo ágyvendinimo, o Këdainiø rajono gyventojams dar privalomos ir Gyvûnø laikymo Këdainiø rajone taisyklës, kurias yra patvirtinusi rajono savivaldybës Taryba. Policija primena ir ðiuos dokumentus, ir Administraciniø teisës paþeidimø kodeksà, kurio 110-asis straipsnis numato atsa-

komybæ uþ ávairius paþeidimus, susijusius su gyvûnø ásigijimu, registravimu, laikymu, veisimu, prekyba, gabenimu ar dresavimu.

Galima susilaukti baudos Minëtøjø dokumentø paskirtis – nustatyti þmogaus pareigas, kad bûtø uþtikrinta ir jo laikomo gyvûno gerovë, ir aplinkiniø þmoniø ramybë bei saugumas. Nepaisantieji gyvûnø gero-

Stambiausia vagystë ávykdyta Këdainiø mieste, Josvainiø gatvëje esanèioje garaþø bendrijoje „Elektra“. Pirmadienio rytà á savo garaþà ðioje bendrijoje nuëjæs këdainietis rado nukirptà pakabinamà spynà ir pasigedo sûnaus automobilio „Toyota Corola Verso“, pagaminto 2006 metais, ir kitø daiktø. Bendrijos teritorijà naktá saugo sargas, visi garaþø boksai turi vartus, kurie nakèiai rakinami, taèiau vagys vis dëlto sugebëjo rasti bûdà pagrobti automobilá. Beje, automobiliø rinkà iðmanantys þmonës tvirtina, kad „Toyota“ markës automobiliai ðiuo metu Lietuvoje gerai vertinami, nes laikomi patvariu ir patikimu daiktu, taigi jø savininkai rizikuoja bûti apvogti. vës ar kitø gyventojø interesø baudþiami ávairiai. Priklausomai nuo paþeidimo rimtumo galima susilaukti tik áspëjimo, bet galima ir bûti nubaustiems iki 2 tûkst.litø bauda su gyvûno konfiskavimu. Policijos pareigûnai ragina gyventojus ne tik ðias dvi savaites, bet ir nuolat laikytis Gyvûnø laikymo taisykliø, o pastebëjus paþeidimus praneðti apie juos policijai telefonu 112 arba anoniminiu pasitikëjimo telefonu 53 342.

„Nebûkite patiklûs ir neákliûkite á sukèiø pinkles, nepulkite vykdyti praðymø, net jeigu atrodo, kad þinutæ siunèia tikrai paþástamas þmogus. Verta pamàstyti: ar draugas, kuriam ið tiesø reikia piniginës pagalbos, jos praðys bûtent tokiu bûdu?“ – sako A. Pupkutë. Ji pataria kuo daþniau keisti slaptaþodþius, sugalvoti juos kuo sudëtingesnius, kad sukèiams bûtø sunku „uþgrobti“ profilius, juos valdyti ir panaudoti piktam. A. Pupkutë primena ir bendràsias saugaus naudojimosi internetu taisykles: nepriimti nepaþástamø þmoniø kvietimo bendrauti, jokiu bûdu vieðai neskelbti savo slaptaþodþiø, asmeniniø, o ypaè – banko duomenø, niekam jø neatskleisti, iðeinant ið savo naudojamo profilio bûtinai paspausti nuorodà „atsijungti“.

Smurtas prieð þmonà ir sûnø Praëjusio pirmadienio vidurnaktá vienoje këdainieèiø ðeimoje kilo smurtu pasibaigæs konfliktas. Susikivirèijæ sutuoktiniai – jau gana solidaus amþiaus: këdainietis M. Ch. gimæs 1946 metais, o jo þmona – metais jaunesnë. Kilus konfliktui vyriðkis griebësi prieð þmonà psichologinio ir fizinio smurto. Iðkeikæs moterá visokiausiais necenzûriniais þodþiais, jis puolë jà muðti, o kai 1976 metais gimæs sûnus stojo ginti motinos, tëvas galva jam trenkë á veidà ir spyrë á kojà.

Nukentëjo vilkikai Antradienio naktá degalinës teritorijoje stovëjæs vilkikas liko be degalø. Vilkikà „Volvo“ su puspriekabe vairuojantis klaipëdietis L. V. poilsiui buvo sustojæs Pernaravos seniûnijos Juodgirio kaime esanèios EMSI degalinës teritorijoje. Apie 1 valandà jis pastebëjo, kad kaþkas nuplëðë degalø bako plombà ir pavogë apie 600 litrø dyzelino. Prieð kelias dienas panaðiai apvogtas Rusijos vilkikas, kurio vairuotojas ilsëjosi prie degalinës Pelëdnagiø seniûnijos Savieèiø kaime, o dar anksèiau Rusijos pilieèio vilkikas buvo apvogtas paèiuose Pelëdnagiuose. „Rinkos aikðtës“ inf.


4

2012 m. lapkrièio 8 d.

„Rimvina“ pleèia savo veiklà Auðra MALINAUSKIENË

Puikiai këdainieèiams þinoma baldø gamintoja „Rimvina“ savo veiklà pleèia ne tik Lietuvoje, bet ir uþ jos ribø. Be to, ðiomis dienomis bendrovë árengë daþymo kamerà, kurios dëka baldai ágaus ávairesnæ spalvø gamà ir namams suteiks daugiau jaukumo ir groþio.

Ákûrë pirmieji 1996 metø sausio mënesá këdainieèiai Virginija ir Rimvydas ÈEREÐKOS ákûrë uþdaràjà akcinæ baldø gamybos bendrovæ „Rimvina“. „Tuo metu Këdainiuose buvome pirmieji nestandartiniø baldø gamintojai. Per tuos ðeðiolika me- Bendrovës „Rimvina“ direktorë tø, kai esame rinkoje, mûsø mieste V. Èereðkienë dþiaugësi, kad ámonë sparèiai iðaugo baldø gamintojø turi nuolatiniø klientø. gretos. Ir nors ðiuo metu mûsø kraðte konkurencija tarp baldininkø yra priklauso nuo to, kokias klientas didelë, manau, kad bûtent ji skati- prisirinks medþiagas: lietuviðkas, na dar geriau dirbti, tobulëti ir kur- latviðkas, estiðkas, lenkiðkas, austti“, – kalbëjo R. Èereðka. riðkas, italiðkas, vokiðkas ir kt. O norëdami pirkëjams pagaminti Dirba nuo ákûrimo kokybiðkus ir graþius baldus siûÐiuo metu ámonëje „Rimvi- lome baldø fasadà gaminti ið grana“ yra ðeðiolika darbuotojø, ku- þios brangesnës plokðtës, o vidø – riø dauguma èia dirba nuo pat ið pigesnës. Tokiu bûdu galima iðgauti optimalø – kokybiðkà, estebendrovës ákûrimo. „Dþiaugiamës, kad sunkme- tiðkà ir nebrangø, rezultatà“, – aiðèiu iðsaugojome aukðtos kvalifika- kino R. Èereðka. cijos darbuotojus ir, kad turime nuolatiniø klientø, kurie, norëda- Ieðko naujoviø mi baldais apstatyti savo gyvenaPenkiolika metø uþdarojoje màsias erdves, sugráþta pas mus“, akcinëje bendrovëje „Rimvina“ – kalbëjo bendrovës direktorë V. baldø dizaineriu dirbantis Paulius Èereðkienë. Gustas sakë, kad këdainieèiai pageidauja naujoviø. Dalyvauja profesionalai „Bûtent todël ðiomis dienoPaðnekovës teigimu, ámonë mis ámonëje atidarëme naujà, daprojektuoja ir gamina nestandar- þymo kamerà, nes pastebëjome, tinius: biuro, virtuvës, prieðkam- kad jau neuþtenka visos mûsø tubario, miegamojo ir vaikø kamba- rimos plokðtës spalvø gamos. Yra rio baldus pagal individualius dalis klientø, kurie nori kaþko nestandartinio, ámantraus, iðskirtiuþsakymus. „Mûsø baldø projektavime ir nio, todël nuo ðiol iðrankiems uþgamyboje dalyvauja profesionalûs sakovams galime pasiûlyti dar dizaineriai ir konstruktoriai, ku- daugiau spalviniø variantø“, – kalrie atsiþvelgia á visus klientø pa- bëjo P. Gustas. geidavimus. O ávairaus dizaino ir nepriekaiðtingos kokybës baldai Sutrumpëjo laikas sukurti, naudojant paþangias Dizainerio teigimu, daþymo technologijas ir naujausius áren- cechas atidarytas dël gana sparèiai gimus. Nepriklausomai nuo to, besipleèianèio klientø rato. Todël kur gyvena mûsø klientas, jam vi- dabar, kai daþymo paslaugos teisada bus suteiktos paslaugos: uþ- kiamos vietoje ir gaminio nebereisakytø baldø projektavimas ,pri- kia veþti daþymui á didþiuosius ðastatymas bei surinkimas“, – pasa- lies miestus, sutrumpëjo tokiø balkojo V. Èereðkienë. dø gamybos laikas. „Daþymo paslaugas jau galiÁvertino kokybæ me pasiûlyti ne tik privatiems uþR. Èereðkos teigimu, di- sakovams, bet ir kitoms Këdainiuodþiausià konkurencijà ámonei su- se ásikûrusioms baldø gamybos darë ne saviðkiai baldø gaminto- ámonëms“, – pabrëþë V. Gustas. jai, bet lenkiðka ir ukrainietiðka Atidarë salonà produkcija. „Laimei, kad tautieèiai áverJau ne vienerius metus Këtino mûsø baldø kokybæ ir pasta- dainiuose, J.Basanavièiaus g. 89, raisiais metais pirmenybæ teikia veikia bendrovës „Rimvina“ parlietuviðkiems gaminiams. Mes sa- duotuvë. Nuo ðiø metø birþelio pravo pirkëjams visada leidþiame dþios ámonë savo salonà atidarë ir rinktis ávairius variantus – nuo pi- Vilniuje Laisvës prospekte Nr. 123, giausios iki brangiausios produk- kuriame eksponuojami „Rimvinos“ cijos. Juk ðiandien baldo kaina gaminiai.

Baldø dizaineris P. Gustas (ið kairës), ámonës savininkas R. Èereðka ir gamybos direktorius K. Markevièius ávertino modernioje daþymo kameroje nudaþytà plokðtæ. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Naujoje daþymo kameroje plokðtes baldams galima nudaþyti ávairiausia spalvine gama.

„Sostinës klientai paskatino ieðkoti modernesniø, ðiø dienø stilistikà atitinkanèiø, kûrybiniø sprendimø projektuojant baldus“, – sakë R. Èereðka.

Keliauja á uþsiená „Rimvinoje“ gaminti baldai iðkeliauja ir á uþsienio ðalis. „Ðiuo metu meistrai darbuojasi prie norvego uþsakymo. Todël neuþilgo ið aukðtos kokybës medþiagø pagamintas virtuviniø baldø komplektas su ámontuojama buitine technika iðkeliaus á Norvegijà“, – teigë R. Èereðka.

Laimi konkursus Bendrovës „Rimvina“ gaminti baldai puoðia ne tik Lietuvos rajonø ir uþsienio ðaliø privaèiø gyventojø namus. Ði ámonë nuolat dalyvauja vieðøjø pirkimø konkursuose. „Vieðøjø pirkimø konkursuose mes nesiûlome maþiausios kainos, bet akcentuojame baldø kokybæ ir ilgaamþiðkumà. Galbût todël, esame kvieèiami dalyvauti kaip patikimi, sàþiningi ir terminø besilaikantys partneriai. Dþiugu, kai atlikæ darbus sulaukiame klientø padëkø uþ kokybiðkus, patogius ir patvarius baldus“, – kalbëjo V. Èereðkienë.

Tarnauja specialistams „Rimvinos“ baldai tarnauja ávairiø ðalies ástaigø ir ámoniø darbuotojams: Këdainiø pirminio sveikatos prieþiûros centro medikams, rajono savivaldybës ir seniûnijø tarnautojams, Këdainiø

„Rimvinos“ meistrai dirba su ðiuolaikiðka baldø gamybos áranga.

kraðto mokyklø ir vaikø darþeliø administracijø darbuotojams ir pedagogams, Ðiauliø apskrities policijos komisariato pareigûnams, Vilniaus Gedimino technikos ir Vilniaus pedagoginio universitetø akademinëms bendruomenëms bei kt.

Suteikia garantijas Bendrovë „Rimvina“ savo gaminamai produkcijai suteikia ilgalaikæ garantijà. „Klientams pabrëþiame, kad mûsø gaminti baldai jiems tarnaus ilgus gyvenimo metus. O ámontuojamai baldø árangai suteikiame prekiø gamintojo garantijà tokiam laikotarpiui, kuris numatytas ðiø prekiø garantijos suteikimo dokumentuose“, – sakë R. Èereðka.

Pagamins per mënesá Paðnekovo teigimu, kliento

uþsakymas – nuo projekto iki gatavo baldo, atliekamas per trisdeðimt darbo dienø. Iðskyrus tuos atvejus, kai pirkëjas pageidauja gaminio ið medþio masyvo ar medþio lukðto, tuomet baldø gamyba uþtrunka apie pora mënesiø. Bendrovë „Rimvina“ teikia ir kitas paslaugas. Plastikiniai ir mediniai langai, stoglangiai, vidaus ir lauko durys, garaþo vartai, roletai ir kt. – visas ðias prekes, turinèias kokybës ir atitikties sertifikatus, rasite „Rimvinos“ parduotuvëse Këdainiuose: Didþioji g. (tel. 8 656 76 909) ir J.Basanavièiaus g. 89 (tel. 8 652 55 884). Ámonës gamybinë bazë yra ásikûrusi Këdainiuose, S. Dariaus ir S. Girëno g. 25. Tel. (8 347) 31 486, 8 650 90 376. Daugiau informacijos apie bendrovæ „Rimvina“ rasite interneto svetainëje www.rimvina.eu


2012 m. lapkrièio 8 d.

Projekto „Lyderiø laikas 2“ teikiamos galimybës Pageidavimà dalyvauti 2013 metø Projekto „Lyderiø sausio mënesá prasidësianèiose laikas 2“ savivalneformaliose švietimo lyderystës dybës kûrybinës studijose pareiðkë net 21 rajono komandos koordinatorë švietimo darbuotojas. Pagal A. Stadalnykienë, projekto „L yderiø laikas 2“ „Lyderiø vicemerë bendradarbiavimo sutartá, N. Naujokienë neformalios ðvietimo lyderystës (centre) ir studijose gali studijuoti 15 Këdainiø Ðvietimo skyriaus vedëjas rajono savivaldybës ðvietimo J. Lukoðevièius darbuotojø, kuriems rûpi ágyti perþiûri kandidatø naujos patirties, kompetencijø, pareiðkusiø norà pasisemti naujø idëjø tolesnei studijuoti, veiklai veiklai.. pateiktus

Ðvietimo skyriaus vedëjas Julius Lukoðevièius ir keletas rajono savivaldybës projekto „Lyderiø laikas 2“ Kûrybinës komandos nariø perþiûrëjo kandidatø, pareiðkusiø norà studijuoti minëtose studijose, pateiktus dokumentus, árodanèius jø iðsilavinimà, darbo patirtá ir pan. Visi rajono ðvietimo darbuotojai, pageidaujantys studijuoti neformaliose ðvietimo lyderystës studijose, atitinka projekto vykdytojø keliamus reikalavimus. Jø duomenys perduoti projekto vykdytojams.

Apraðys savo motyvacijà Kitame atrankos etape kiekvienas kandidatas turi uþpildyti projekto vykdytojø nurodytà elektroninæ anketà, kurioje privalo apraðyti savo motyvacijà, kodël nori ir pageidauja studijuoti neformaliose ðvietimo lyderystës studijo-

se ir pan. Motyvaciniai pokalbiai su kandidatais vyks lapkrièiogruodþio mënesiais. Neformalias lyderystës studijas organizuoja projekto „Lyderiø laikas 2“ komanda, vykdys – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas bei Mokyklø tobulinimo centras. Pagal ðià programà studijuos apie 250 Ðvietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldþiø ástaigø, taip pat penkiolikos savivaldybiø, laimëjusiø konkursà dalyvauti projekto veiklose, darbuotojø.

Programa iðsiskiria ið kitø Prasidësianèios neformalios lyderystës studijos – tai viena ið trijø lyderystës studijø programø. Pastaroji ið kitø panaðiø iðsiskiria tuo, kad studijø turinys suderintas su ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ðvietimo lyderystës magistrantûros programa. Tai

Seniûnijø naujienos Josvainiai KVIEÈIA MOTERØ KLUBAS Josvainiø moterø klubas „Auðra“ kvieèia naujas nares. Moterys, norinèios tapti klubo narëmis, kiekvienà pirmadiená 18 val. gali ateiti á Josvainiø baþnyèios parapijos salæ. Iðsamesnë informacija teikiama telefonu 8 657 54 577.

Pelëdnagiai RAGINA SUSIMOKËTI

dokumentus.

Atitiko reikalavimus

5

sudaro galimybæ vertinti ir pripaþinti neformaliuoju studijø bûdu ágytas kompetencijas. Pripaþinus – iðreikðti studijø kreditais tiek Lietuvos, tiek uþsienio aukðtosiose mokyklose. Tie, kurie norës, baigæ studijas, galës dalyvauti vertinimo bei pripaþinimo procedûroje ir ágyti magistro laipsná. Kitos dvi „Lyderiø laiko“ studijø programos jau vyksta. Magistrantûros studijø programa „Ðvietimo lyderystë“ ISM Vadybos ir ekonomikos universitete prasidëjo kovo pabaigoje. Pagal ðià programà studijuoja 80 þmoniø. Birþelá startavo ðvietimo lyderystës konsultantø programa. Pagal jà mokosi 52 bûsimieji konsultantai, atrinkti net ið 350 kandidatø.

Lyderystei kurs palankià aplinkà Projektu „Lyderiø laikas“ sie-

kiama sukurti palankià lyderystei aplinkà, kad mûsø ðalyje bûtø kuo daugiau atsakingø, kûrybingø ir nuolat besimokanèiø ðvietimo profesionalø. Jis buvo inicijuotas 2009 m. Projektas skirtas bendrojo lavinimo mokyklø vadovams, metodiniø grupiø pirmininkams, aktyviems mokytojams, socialiniams pedagogams, bibliotekininkams, ðvietimo skyriø specialistams, pedagogus rengianèiø aukðtøjø mokyklø dëstytojams bei visiems jauniems þmonëms, ketinantiems dirbti ðvietimo sistemoje. Apie savivaldybës Kûrybinës komandos darbà galima susipaþinti rajono savivaldybës tinklapyje: www.kedainiai.lt (Sritys/Ðvietimas/Veikla/Projektas „Lyderiø laikas 2“). Projektas finansuojamas valstybës ir ES paramos lëðomis. Rajono savivaldybës inf.

Seniûnijoje stebimasi, kad dalis gyventojø nereaguoja net á antstoliø raginimus, tad lieka vienintelis kelias iðieðkoti rinkliavos skolas per teismà. Todël seniûnija dar kartà ragina gyventojus, gavusius antstoliø raginimus, nedelsti ir likviduoti skolas, nes piktybiniai skolininkai, kurie buvo ne kartà áspëti ir nereaguoja, pirmiausiai bus perduoti Panevëþio apygardos teismui. Nemaþa dalis gyventojø uþ 2012 metus taip pat yra nemokëjæ në uþ vienà mënesá.

SUTVARKYTAS SÀVARTYNAS Seniûnijos teritorijoje baigtas rekultivuoti paskutinis sàvartynas, buvæs Ðilainiø kaime. Rekultivavimo darbus, uþ kuriuos rajono savivaldybë turës sumokëti beveik 44 000 litø, atliko konkursà laimëjusi uþdaroji akcinë bendrovë „Këdainiø melioracija“. Prieð keletà metø taip pat buvo sutvarkyti sàvartynai Labûnavos ir Þiogaièiø kaimuose.

Krakës PASIRAÐYTA SUTARTIS

Visi taksi klientai turi gauti kvitus Negavus kvito ið taksi vairuotojo, Valstybinë mokesèiø inspekcija (VMI) kvieèia apie tai praneðti telefonu 1882 ar programële „Praneðk”. Nuo lapkrièio 1-osios visi taksi keleiviai turi gauti kvitus keleiviui sumokëjus taksometro rodomà sumà, vairuotojas visada privalo jam iðduoti pinigø priëmimo dokumentà. Tokia tvarka nustatyta Susisiekimo ministro ásakymu patvirtintose Keleiviø veþimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklëse.

Iðlieka mokestinë rizika Pasak VMI virðininko pavaduotojo Artûro Klerausko, Valstybinës mokesèiø inspekcijos identifikuotos mokestinës rizikos taksi versle iðlieka aukðtos – tai patvirtina ir ðiais metais kartu su Kriminalinës policijos biuro pareigûnais atlikti tikrinimai taksi paslaugas teikianèiose bendrovëse, nepaisant vykstanèiø ikiteisminiø tyrimø ir atliekamø mokestiniø patikrinimø nuolat gaunami praneðimai apie slepiamas pajamas taksi versle. „Siekiant, jog taksi paslaugas teikianèios ámonës bei taksi indivi-

dualià veiklà vykdantys gyventojai tinkamai laikytøsi mokestiniø prievoliø bei apskaitytø visas gaunamas pajamas, nuo geguþës mënesio patvirtinta taksometrø registravimo VMI tvarka, o nuo lapkrièio mënesio nustatyta prievolë visiems taksi vairuotojams savo klientams iðduoti kvitus”, – sako A. Klerauskas.

Formà gali pasirinkti Pasak jo, taksistø iðduodamø kvitø pildymas ranka yra supaprastintas ir netrunka ilgiau, nei, pavyzdþiui, atiduoti gràþà. Taksi vairuotojas gali pasirink-

ti, kokia forma iðduoti kvità klientui – uþpildyti já ranka arba iðduoti su taksometru sujungtu spausdintuvu spausdintà kvità. VMI teigimu, abiem atvejais taksi vairuotojai privalo kvite nurodyti savo rekvizitus bei kità nekintanèià informacijà (tai galima padaryti uþsakant atitinkamos formos kvitus ar juos pasirengiant kitais bûdais), paslaugos pavadinimà („taksi paslaugos”), galutinæ paslaugos kainà ir pasiraðyti. Kitus duomenis taksi paslaugas teikiantis gyventojas gali nurodyti, jei to pageidauja klientas. „Eltos“ ir Rinkos aikðtës“ inf.

Vaikai kvieèiami susitikti su Kalëdø seneliu Auðra MALINAUSKIENË

Ne uþ kalnø ir graþiausios metø ðventës – ðv ðv.. Kalëdos, todël Këdainiø kultûros centras jau dabar jaunuosius këdainieèius kvieèia registruotis á kalëdinio spektaklio premjerà ir susitikimà su Kalëdø seneliu. Gruodþio 17, 18, 19, 20, 21, 22 dienomis 10, 12, 14 val. Këdainiø kultûros centre Kalëdø vyks ðventë vaikams „Sniego karalienës kerai“.

Renginio metu, kurá organizuoja Këdainiø kultûros centras kartu su jame veikianèia vaikø ir jaunimo teatro studija „Polëkis“

(vadovë Genovaitë Ðauèiûnienë), vaikus aplankys Kalëdø senelis. Bilieto kaina – 8 Lt, ástaigoms ir organizacijoms – 15 Lt. Uþsakymai priimami ir informacija teikiama tel.: 8 612 65 321, 52 978, 8 614 65 308 Daugiau informacijos rasite interneto svetainëje – www.kedainiukulturoscentras.lt

Vieðoji ástaiga Centrinë projektø valdymo agentûra ir Këdainiø rajono savivaldybës administracija pasiraðë projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pajieslio kaime“ finansavimo ir administravimo sutartá. Projekto metu bus atliktas buvusios mokyklos, esanèios Pajieslio kaime, Ateities gatvëje, kapitalinis remontas ir ásigyta baldø, kompiuterinës bei kitos árangos. Projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmø programos 2 prioriteto „Vieðøjø paslaugø kokybë ir prieinamumas: sveikatos, ðvietimo ir socialinë infrastruktûra“ priemonæ „Universaliø daugiafunkciø centrø kaimo vietovëse steigimas“. Pagal pasiraðytà sutartá projektui ágyvendinti skiriamos Europos Sàjungos fondø ir Këdainiø rajono savivaldybës lëðos. Projekto, kurio tikslas – gerinti ðvietimo ir sociokultûriniø paslaugø kokybæ, pasiûlà ir prieinamumà mûsø rajono kaimo vietovëse, ágyvendinimo pradþia – 2011 m. geguþës mënuo, pabaiga – 2014 m. rugsëjis. Panaðiu metu kitàmet turëtø bûti baigtas ir Pagiriø miestelio daugiafunkcinio centro kapitalinis remontas.


6

2012 m. lapkrièio 8 d.

A. Pocevièius – antras pasaulio èempionate

„Nevëþio“ futbolininkams – sidabro medaliai Irma BAJORÛNË

Këdainiø „Nevëþio“ futbolininkai Lietuvos futbolo federacijos I lygos pirmenybëse antrus metus ið eilës uþëmë antràjà vietà ir pasipuoð sidabro medaliais.

Këdainietis A. Pocevièius pasaulio meistrø sambo èempionate iðkovojo sidabro medalá. Nuotr. ið asmeninio archyvo/

Irma BAJORÛNË

Sambo veteranas Arimantas Pocevièius á Këdainius parveþë sidabro medalá. Maroke, Kasablankos mieste, vykusiame Pasaulio sambo meistrø èempionate jis iðkovojo antràjà vietà. 60–64 metø amþiaus grupëje iki 74 kilogramø svorio kategorijoje A. Pocevièius áveikë varþovus ið Rusijos ir Maroko. Finale këdainietis nusileido Kazachstano sportininkui. Likus porai savaièiø iki èem-

pionato A. Pocevièius patyrë traumà – lûþo kojos pirðtai. Kol trauma gijo, jis negalëjo treniruotis, todël iðkovotà antràjà vietà vertina labai gerai. Ðis sidabro medalis – jau septintas iðkovotas pasaulinio lygio

Lietuvos delegacijà pasaulio èempionate aplankë sambo garsenybë D. Rudmanas.

renginiuose. Vienus A. Pocevièius iðkovojo ant sambo, kitus – ant dziudo kilimo. Èempionate dalyvavo 35 ðaliø sportininkai. Lietuvai atstovavo vienuolika kovotojø ir keli teisëjai. Ið viso lietuviai parsiveþë du sidabro ir keturis bronzos medalius. Sambo ir dziudo technika panaði, skiriasi kai kurie metodai, todël daugelis kovotojø dalyvauja abiejø koviniø sporto ðakø varþybose. Ið pasaulio sambo èempionato gráþæs veteranas prisipaþino, kad mieliau kovoja dziudo, taèiau ðiemet ilgai nebuvo apsispræsta, kurioje pasaulio ðalyje bus rengiamas veteranø èempionatas. Galiausiai nutarta já rengti Jungtinëse Amerikos Valstijose, bet lietuviai jau turëjo bilietus á sambo èempionatà Kasablankoje. A. Pocevièius pasakojo èempionato metu turëjæs laiko pasigroþëti Maroko vaizdais, kurortiniu Kasablankos miestu, pailsëti Atlanto vandenyno pakrantëje. Sportininko iðvykà á pasaulio èempionatà parëmë ir rajono savivaldybë.

Auga dziudo kovotojø karta Këdainiø sporto mokyklos auklëtiniai sëkmingai dalyvauja dziudo varþybose. Vienuolikmetis Aidanas Gaubys Ðakiuose tapo atvirø rajono pirmenybiø nugalëtoju. Kamilë Marcinkevièiûtë (jai aðtuoneri metai) iðkovojo pirmàjà vietà svorio kategorijoje iki 27 kg Kaune vykusiame turnyre. Sporto mokykloje dziudo treniruotes lanko apie keturiasdeðimt vaikø nuo 5 iki 18 metø. Su jais dirba patyræ treneriai Arimantas Pocevièius ir Rimantas Pakðtaitis. Taip pat sportuoja suaugusieji, dziudo pamëgæ jaunesniame amþiuje. „Rinkos aikðtës“ inf.

Turnyro nugalëtojà A. Gaubá (centre) ir prizininkus apdovanojo Londono Olimpiados dalyvis M. Paðkevièius (kairëje). /Nuotr. A. Pocevièiaus/

Këdainiø „Nevëþio“ futbolininkai Lietuvos futbolo federacijos I lygos pirmenybëse uþëmë antràjà vietà. /Nuotr. autorës/

Statistika: ávarèiai, taðkai Antroje pagal pajëgumà Lietuvos futbolo lygoje këdainieèiai per 27 rungtynes surinko 58 taðkus: iðkovojo 18 pergaliø, keturis kartus suþaidë lygiosiomis ir penkis kartus pralaimëjo. „Nevëþis“ á savo vartus praleido 23 ávarèius, varþovams ámuðë 65. Nuo pirmenybiø nugalëtojos Jonavos „Lietvavos“ komandos atsilikta keturiais taðkais. Treèiojoje vietoje likæs Vilniaus „Granitas“ surinko ðeðiais taðkais maþiau. Rezultatyviausia „Nevëþio“ pergalë iðkovota rezultatu 11:0 þaidþiant prieð „Këdainiø“ komandà. Rezultatyviausias „Nevëþio“ I lygos þaidëjas – Aivaras Lyberis. Per sezonà jis ámuðë 24 ávarèius, vidutiniðkai 0,88 ávarèio per rungtynes. Rezultatyviausias lygoje jis buvo ir pernai. Komandos kapitonas Nerijus Kestenis pelnë 11 ávarèiø. Oficiali Lietuvos futbolo sezono uþdarymo ceremonija, ku-

rioje bus áteikti medaliai ir taurës, ávyks lapkrièio 19 dienà Vilniaus rotuðëje.

Protestà atmetë „Nevëþis“ jau baigë pasirodymà Lietuvos futbolo taurës turnyre. Namø aikðtëje këdainieèiai patyrë pralaimëjimà 0:1 prieð lygos èempionus Jonavos „Lietavà“. Po rungtyniø „Nevëþis“ pateikë protestà federacijai, nes Jonavos komandai atstovavo þaidëjas, ankstesniame etape þaidæs kitoje komandoje. Federacija Këdainiø komandos skundà atmetë.

Autsaideriai Lietuvos futbolo federacijos I lygos turnyre dalyvavusi „Këdainiø“ komanda tapo absoliuèia autsaidere. Komanda sezono pradþioje laimëjo vienà pergalæ, vëliau 22 kartus pralaimëjo. Á prieðininkø vartus „Këdainiø“ þaidëjai ámuðë 15 ávarèiø, á savuosius praleido 125.


2012 m. lapkrièio 8 d.

Gimdos kaklelio vëþio galime iðvengti Statistika nedþiugina Kasmet Lietuvoje gimdos kaklelio vëþiu suserga apie 500 ir mirðta apie 250 moterø. Europoje pagal sergamumà ir mirðtamumà nuo ðios ligos esame antri. Mûsø rajono statistika taip pat nedþiuginanti: kasmet nustatoma apie deðimt naujø gimdos kaklelio vëþio atvejø.

Rizika – paauglystëje Þmogaus papilomos virusas daþniausiai plinta per lytinius santykius. ÞPV infekcija uþsikreèia apie 80 proc. moterø kuriuo nors savo gyvenimo laikotarpiu, bet didþiausia uþsikrëtimo rizika – paauglystëje. Lietuvoje net 30 proc. 15 metø merginø jau yra turëjusios lytinius santykius, o uþsikrësti ÞPV uþtenka vieno lytinio kontakto.

Nesusidaro imunitetas Nors ðiuo virusu uþsikreèia daug moterø, daliai jø virusas yra natûraliai paðalinamas ið organizmo, kuriam spontaniðkai apsivalius nuo ÞPV, nesusidaro apsauginis imunitetas. Buvusi infekcija neapsaugo ir nuo vëlesniø uþsikrëtimø ÞPV,

Irma BAJORÛNË

Apie sveikà gyvensenà jis pasakojo, jogos uþsiëmimus vedë Truskavos pagrindinës mokyklos mokiniams, bendravo su Moterø kriziø centro aktyvistëmis, kitais këdainieèiais.

Sukelia virusas Kas yra gimdos kaklelio vëþys? Tai – liga, kurios vienas ið sukëlëjø yra þmogaus papilomos virusas (ÞPV). Jis plaèiai paplitæs visuomenëje tiek tarp moterø, tiek tarp vyrø. Yra þinoma daugiau nei ðimtas ÞPV padermiø, ið kuriø penkiolika – onkogeniðkos. Neabejotinai árodyta, kad labiausiai onkogeniðki yra þmogaus papilomos viruso 16 ir 18 tipai, vaidinantys lemiamà vaidmená gimdos kaklelio vëþio iðsivystyme. Ðie ÞPV tipai taip pat sukelia 40-50 procentø iðoriniø lyties organø ir apie 70 proc. makðties vëþio atvejø. Daþniausia iðoriniø genitaliniø karpø prieþastis yra ÞPV 6 ir 11 tipai.

Nemigà galima iðvaryti be vaistø „Gyvybinæ energijà gauname ne tik ið maisto. Ne maþiaus svarbûs energijos ðaltiniai – kvëpavimas ir miegas. TTiesa, iesa, ir kvëpuoti kvëpuoti,, ir miegoti reikia taisyklingai“, – tvirtina Lietuvos sveikuoliø sàjungos viceprezidentas Eligijus VALSKIS.

Gimdos kaklelio vëþys – viena daþniausiø Lietuvos moterø onkologiniø ligø, kuria serganèiøjø amþius dramatiðkai jaunëja.

Teisingas kvëpavimas gydo Gydytoja R. Vaitkevièienë pataria mergaites paskiepyti nuo þmogaus papilomos viruso.

todël pavojus uþsikrësti iðlieka visà gyvenimà. ÞPV patekus á organizmà nebûna jokiø simptomø ir moteris neþino, kad yra uþsikrëtusi. Skirtingai nuo kitø ligø, pacientës ankstyvose vëþio stadijose nieko nejauèia, todël liga daþniausiai diagnozuojama jau iðplitusi – III- IV stadijose.

Padeda tepinëlis Ankstyvus gimdos kaklelio pokyèius padeda nustatyti citologinis tepinëlis. Profilaktiðkai tikrinant moteris, galima laiku nustatyti ligà ir pradëti jà gydyti, taèiau negalima uþkirsti kelio ÞPV infekcijai ir apsaugoti nuo gimdos kaklelio vëþio atsiradimo. Ðiandien efektyviausia apsauga nuo ÞPV keliamo pavojaus sveikatai yra skiepai. Daugelyje valstybiø: JAV, Australija, Vokietija, Belgija, Italija, Graikija ir kt., ÞPV vakcinos skiepijimas átrauktas á skiepijimø programà ir finansuojamas valstybës. Deja, Lietuvoje kol kas ði vakcina neátraukta á ðalies vaikø profilaktiniø skiepijimø kalendoriø, todël norintiems pasiskiepyti reikia patiems sumokëti visà vakcinos kainà.

Vykdo projektà Jau antrus metus ið eilës VðÁ Këdainiø PSPC pediatrijos skyrius vykdo projektà „Ankstyva gimdos kaklelio vëþio ir kitø þmogaus pa-

pilomos viruso infekcijos sukeltø ligø ir genitalijø karpø prevencija mergaitëms“, kurá ið dalies finansuoja Këdainiø rajono savivaldybë Visuomenës sveikatos rëmimo specialiosios programos lëðomis. 2011 metais buvo paskiepytos 25 trylikos-keturiolikos metø mergaitës, kurioms kompensuota dalis (50 procentø) vakcinos kainos, kurios likusià dalá sumokëjo paaugliø tëvai. Vykdant projektà nemokamai ÞPV vakcina paskiepytos 22 vaikø globos namuose „Saulutë“ gyvenanèios mergaitës.

Tikisi sumaþinti Sëkmingai ágyvendinus projektà, jis tæsiamas ir 2012 metais. Pirmàja vakcinos doze jau paskiepytos 25 trylikos-keturiolikos metø mergaitës, projekto lëðomis kompensuojant 50 procentø vakcinos kainos. Projekte dalyvaujanèioms mergaitëms skiepijimo paslaugà VðÁ Këdainiø PSPC pediatrijos skyrius teikia nemokamai. Tinkamai vykdant pirminæ gimdos kaklelio vëþio prevencijà – vakcinacijà nuo ÞPV, ir antrinæ prevencijà – gimdos kaklelio vëþio patikrà, tikimasi þenkliai sumaþinti mûsø rajono moterø rizikà susirgti gimdos kaklelio vëþiu. Rima VAITKEVIÈIENË, VðÁ Këdainiø PSPC vaikø ligø gydytoja

Aèiû padëjusiems nelaimëje Spalio 30 dienà miesto centre, netoli paðto pastato, mano vyras Antanas pargriuvo ir susilauþë kojà. Porà þingsniø jis dar þengë, bet susmuko ant ðaligatvio. Laimei, greta pasitaikë gerø þmoniø. Pro ðalá automobiliu vaþiavæ jauni þmonës sustojo, padëjo sulaukti greitosios pagalbos ekipaþo. Kai per greitosios pagalbos automobilá negalëjæs pravaþiuoti kito automobilio vairuotojas pradëjo burnoti dël sutrikdyto eismo, vyriðkis já greit sutramdë. Moteris net palydëjo mano vyrà iki ligoninës, parveþë á namus kartu su mumis buvusá anûkà. Man atrodo, kad mums padëjæ þmonës dirba policijoje, moteris gyvena Josvainiø gatvëje. Nesusipratau paklausti jø pavardþiø – ne tai tuomet rûpëjo. Esu labai dëkinga padëjusiems þmonëms. Dþiaugiuosi, kad dar esama tokiø nuoðirdþiø, svetimà þmogø nelaimëje uþjauèianèiø këdainieèiø. Irena Julija RAMANAUSKIENË

7

Kvëpavimas – pagrindinis energijos ðaltinis. Ið oro þmogus gauna daugiau negu tik deguonies. Kvëpavimo svarbos árodymas paprastas: be maisto þmogus gali gyventi kelias savaites, be vandens – kelias dienas, be oro – tik kelias minutes. Kvëpavimo pratimais galima reguliuoti kraujospûdá, sumaþinti stresà, numalðinti galvos skausmà. „Kvëpuodami detoksikuojame organizmà – apie 90 procentø toksinø paðalinami iðkvepiant orà, – tvirtina E. Valskis. – Likusieji 10 procentø toksinø paðalinami su ðlapimu, prakaitu, tuðtinantis.“ Kvëpuoti reikia tik per nosá. Iðkvepiant per burnà paðalinama per daug anglies dvideginio, kuris reikalingas organizmui. Jei anglies dvideginio per maþai, siaurëja kraujagyslës, kyla kraujospûdis.

Galima atsisakyti vaistø „Teisingai kvëpuojant galima visiðkai reguliuoti kraujospûdá be vaistø“, – neabejoja sveikos gyvensenos ðalininkas. Jo teigimu, didþiausia problema yra tai, kad þmonëms daug

paprasèiau praryti tabletæ ir galvoti, kad problema iðspræsta. Vaistams Lietuvoje kasmet iðleidþiami milijonai litø ir ið valstybës biudþeto, ir ið þmoniø kiðeniø. Tuo tarpu pakaktø þiniø, ðiek tiek laiko ir pastangø – daugelá sveikatos problemø galima sureguliuoti be vaistø.

Nereikia sintetiniø papildø Sveikos gyvensenos mokytojas akcentuoja, kad sintetiniai maisto papildai, vitaminai yra nereikalingi sveikai besimaitinanèiam þmogui. Jis pats nei papildø, nei vaistø nevartoja daugiau kaip dvideðimt metø. Sintetinio vitamino C perteklius organizmui þalingas. Ðio vitamino tiek, kiek reikia, galima gauti ið vaisiø ir darþoviø. Vitamino C turtingiausi ðaltiniai – þelmenys, juodieji serbentai, kiviai, kiti þalios spalvos vaisiai. „Vietoje sintetiniø vitaminø iðgerkite stiklinæ natûraliø sulèiø – ir pigiau, ir naudingiau, – pabrëþia E. Valskis. – Darþoves Gamta uþaugina, o sintetika neigia paèià Gamtà.“ Parduotuvëje pirktus vaisius patariama pamirkyti vandenyje su soda. Á tris litrus vandens ádëjus ðaukðtà sodos ir tokiame tirpale pamirkius vaisius, darþoves, iðsiplauna kenksmingø medþiagø likuèiai.

Pataria ðaldyti vandená Akcentuojama, kaip bûtina organizmà aprûpinti vandeniu. Pasak E. Valskio, kai geriama per maþai skysèiø, o jei dar trûksta fizinio krûvio, neiðvengiamos stuburo bëdos, maþëja kremzlinis sluoksnis, taip pat kenèia sànariai. Gerti tinkamas vanduo ið èiaupo, tik sveikuolis siûlo já uþðaldyti, o paskui atðildyti. Ðaldymas pakeièia vandens struktûrà, jis tampa sveikatai naudingesnis.

Dar ne vëlu pasiskiepyti VðÁ Këdainiø pirminio sveikatos prieþiûros centro (PSPC) medikai primena, kad dar ne vëlu yra pasiskiepyti sezoninio gripo vakcina. Ðiemet nuo gripo skiepijama vakcinomis „Vaxigrip“ ir „Fluarix“, kurios atitinka Pasaulinës sveikatos organizacijos ir Europos sàjungos rekomendacijas 2012/ 2013 metø gripo sezonui. Ðiais metais vakcina pigesnë nei pernai. Suaugusiajam asmeniui 1 vakcinos dozë su paskiepijimu kainuoja 22 litus, vaikui iki 18 metø – 21 lità.

Pageidaujantieji skiepytis poliklinikoje turi kreiptis á savo ðeimos gydytojà. Këdainiø PSPC medikai jau ne vienerius metus vyksta á darbo kolektyvus, kuriø nariai skiepijami ir ðiemet. Ámonëms ir ástaigoms, priklausomai nuo skiepijamø asmenø skaièiaus, yra taikomos nuolaidos. Dël skiepijimo kolektyvuose ástaigø atsakingi darbuotojai gali kreiptis á vyriausiojo gydytojo – direktoriaus pavaduotojas Laimà Juodeikienæ tel.: (8 347) 51 485, 8 682 47 289 ar Jûratæ Judickienæ (8 347) 50 709, 8 618 06 812. „Rinkos aikðtës“ inf.


8

2012 m. lapkrièio 8 d.

Pleèia poþiûrá á gyvenimà Dalyvaukite siekiant gerumo rekordo

Spalio 15 dienà treèià kartà Josvainiø gimnazijoje sulaukëme sveèio ið projekto ,,Aukðtosios kultûros impulsai mokykloms (AKIM)“. Ðiais mokslo metais á mokyklà jau buvo atvykusi raðytoja Birutë Jonuðkaitë bei kino reþisierius Audrius Stonys. Ðá kartà mus aplankë Arûnas Uogintas - dailininkas, tapytojas, Ðiauliø universiteto TTapybos apybos katedros docentas.

Jau ðá ðeðtadiená 14 val. Këdainiø kultûros centre startuos labdaros projektas „Dovanok vaikui ðypsenà“. Këdainieèiai turës galimybæ ne tik dalyvauti puikiame Lauros Remeikienës ir „Lauros studijos“ koncerte, bet ir siekti rekordo!

Paskaita buvo ádomi Paskaitos tema buvo tikrai ádomi – „Trauminës teritorijos“. Dailininkas pasakojo, kaip galima prieðintis neteisybei menu, be smurto. Kaip pavyzdá pademonstravo nufilmuotà jo ir Ðiauliø universiteto studentø performansà uþ 100 metø senumo Frenkelio fabriko kamino iðsaugojimà. Taip pat stebëjome dailininko iðsaugotà þiniø laidos repor-

Menininkas A. Uogintas (ketvirtas ið deðinës) Josvainiø gimnazijoje.

taþà apie menininkø protestà prieð Ðiauliø miesto amfiteatro atidavimà vietos verslininkui.

Þanras sudomino Daugelis mûsø performansà iðvydome pirmàkart. Anksèiau atrodæs toks nesuprantamas þanras

mus sudomino, supratome, jog tokiu vaidinimu galima pasakyti net daugiau nei þodþiais. Docentas A. Uogintas, kalbëdamas apie performansà, teigë, jog stebëdami tarsi patys susikuriame jo prasmæ, siuþetà, nes kiekvienas þmogus màsto skirtingai. Turbût nedaug kas susimàstëme, kiek galima pasiekti menu, nenaudojant smurto ar pykèio. ,,Rengdami tokius vieðus pasirodymus, stengiamës, kad þmonës atmerktø akis, ásiklausytø á problemà. Taip pat norime juos iðjudinti, kad pareikðtø savo nuomonæ.“ – teigë Arûnas Uogintas.

Praplëtë akiratá

A. Uogintas: ,,Rengdami tokius vieðus pasirodymus, stengiamës, kad þmonës atmerktø akis, ásiklausytø á problemà.“

Per ðià paskaità daug suþinojome apie modernøjá menà, menininkà Arûnà Uogintà, jo kûrybà. Daugelis ið dalyvavusiø mokiniø ëmë á menà þvelgti rimèiau, juo labiau susidomëjo. Manau, jog ðis projektas tikrai naudingas, mes turime galimybæ susipaþinti su ádomiais, garsiais þmonëmis, praplësti poþiûrá á gyvenimà bei viskuo domëtis. Ignë ÐILKAITYTË, Josvainiø gimnazijos 3G klasës mokinë

Organizatoriai kvieèia þiûrovus, ateisianèius á koncertà bei labdaros aukcionà, atsineðti savo gamintus vëjo malûnëlius. Tikimasi uþregistruoti daugiausia vëjo malûnëliø sulaukusá projektà ir taip parodyti, kad Lietuvoje tikrai daug kilniam tikslui neabejingø þmoniø. „Kvieèiame visus gaminti vëjo malûnëlius ir atsineðti á labdaros koncertà. Kas ateis be spalvingojo palydovo – padovanosime, – sako akcijos kuratorë Kristina Fiodorova. – Norime, kad vëjo malûnëliai suktøsi ir skleistø gerumà, kad ðis simbolis ásikurtø þmoniø namuose ar ámo-

nëse, ir bendraujant þinotume, jog vienas kitam iðtiesëme rankà tada, kai labiausiai reikëjo“, – idëja dalinasi labdaros ir paramos fondo „G vaikø pasaulis“ darbuotoja K.Fiodorova. Jos teigimu, pirmieji Maþeikiø moksleiviai parodë susidomëjimà ðia netradicine akcija ir pradëjo gaminti vëjo malûnëlius þiûrovams. Prie akcijos kasdien prisijungia vis daugiau ðalies mokyklø, tad turi progà ir këdainieèiai. Savo vëjo malûnëlius pagamino ir jaunieji atlikëjai. Labdaros projekto „Dovanok vaikui ðypsenà“ organizatoriai kvieèia nelikti abejingais ir dalyvauti gerumo akcijoje. „Kvieèiame dalintis gerumu ir dalyvauti tikrai puikioje ðventëje visai ðeimai. Uþ bilietus surinktas lëðas planuojame panaudoti organizuodami þiemos ir vasaros stovyklas likimo nuskriaustiems vaikams. Tikimës, kad Këdainiø gyventojai palaikys mûsø graþø tikslà ir ateis á koncertà“, - viliasi labdaros ir paramos fondo direktorë J.Gineitienë. „Rinkos aikðtës“ inf.


2012 m. lapkrièio 8 d.

15

Sveikina Eina metai, nelaukia, nestoja. Ðauk neðaukus, atgal nesugáð. Dþiaugsmas, skausmas upeliais nuplaukia, Ryt vël rûpesèiai bels á duris. Neliûdëk, kad galva sidabruoja, Kad raukðlelë ástrigo kaktoj. Bûk laiminga, ðirdis lai dainuoja, Kol yra kas pritartø tyloj. Liucijà Lekavièienæ 70-ojo jubiliejaus proga sveikina vyras, dukra Jovita, sûnus Ovidijus su ðeimomis, anûkai Tomas, Rasa, Deividas, Karolina.

RENGINIAI JANINOS MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45) Janinos Monkutës-Marks kûrybos darbø paroda (gobelenai, siuvinëjimai, tapyba, keramika ir dalis jos sukauptos kolekcijos – kaukës, kostiumo detalës, indënø gobelenai, skulptûrëlës.) Taip pat eksponuojamos uþtaisytos J. Monkutës-Marks audimo staklës. Kvieèiame muziejaus lankytojus pamëginti austi gobelenà pagal J. Monkutës-Marks eskizà (paroda veiks iki gruodþio 5 d.). Penktosios tekstilës bienalës „Að mano man“ darbø paroda. Bienalëje dalyvavo apie 50 tekstilës menininkø, bus eksponuojami jø kûriniai, atlikti ávairia technika: nuo tradiciniø tekstilës technikø iki autoriniø atradimø. M. DAUKÐOS VIEÐOJI BIBLIOTEKA Lapkrièio 8 d. 17 val. – Kauno apskrities vieðosios bibliotekos projekto „Laureatø ruduo” renginys, kuriame dalyvaus istorikas, raðytojas Rimantas Marèënas, jo romanø iðtraukas skaitys poetë Irna Labokë. Jûsø maloniai laukia autoriai ir rengëjai. Lapkrièio 15 d. 17 val. – susitikimas su biologe, gamtos mokslø daktare, astrologe, poete ir raðytoja Angelina ZALATORIENE ir jos poezijos knygos „Baltøjø akmenëliø tango“ pristatymas. Áëjimas nemokamas. Prieð renginá bus galima nusipirkti knygà. DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS (Senosios Rinkos a. 12) Lapkrièio 10 d. (ðeðtadienis) 14.30 val. – Galerijos „Arka“ (Vilnius) parengtos Lietuvos tapytojø parodos Jau saulelë vël atkopdama budina svietà, skirtos ar tëjanèioms K. Donelaièio 300-osioms gimimo metinëms, atidarymas. 15 val. – Dþiazo þvaigþdþiø ið JAV – dueto TARANA, kurá sudaro indø kilmës perkusininkas Raviðas Mominas ir trombonininkas Rikas Parkeris, koncertas. Áëjimas á renginius nemokamas.

Kryþiaþodþio, spausdinto spalio 25 d. laikraðtyje, konkurso laimëtojas – Vytautas Raila.

Lapkrièio 24 d. – Lietuvos kariuomenës diena

Lapkrièio 25 d. 14 val. – meditacija pagal Sachadþa Joga. Lapkrièio 27 d. 18 val. – spektaklis „Sex guru“ (nuo 18 metø, „Domino“ teatras) Bilieto kaina – 30, 40, 50 Lt.

Këdainiø ðv. Jurgio baþnyèioje

KËDAINIØ KULTÛROS CENTRO VILAINIØ SKYRIUS (Parko g. 6, Vilainiai, tel.: 68 311, 8 686 69 804) Lapkrièio 13 d. 15 ir 18 val. – Vilniaus teatro „Atviras ratas” spektaklis „Atviras ratas” (apdovanotas Auksiniu scenos kryþiumi uþ geriausià sezono spektaklá jaunimui). Reþisierius Aidas Giniotis. Bilieto kaina: 15 val. – 15 Lt, 18 val. – 20 Lt. Bilietai parduodami darbo dienomis: 9–12 ir 13–17 val. Vilainiø skyriuje.

10 val. Miðiø auka uþ Lietuvos karius

Didþiosios Rinkos aikðtëje 11.30 val. Sveikinimai Lietuvos kariams Dariaus ir Girëno apygardos 2-osios rinktinës ginkluotës ir ekipuotës paroda 207 pëstininkø kuopos kariø pasirodymas-suplanuota pasala Nuo 13 val. miestelënai bus vaiðinami kareiviðka koðe ir arbata Këdainiø rajono savivaldybë www.kedainiai.lt Lietuvos kariuomenës KASP Dariaus ir Girëno apygardos 2-osios rinktinës 207 pëstininkø kuopos vadas Lietuvos ðauliø sàjungos Kauno AVDÐ 2-osios rinktinës Këdainiø Povilo Lukðio 5-osios ðauliø kuopos vadas Këdainiø kultûros centras www.kedainiukulturoscentras.lt

KËDAINIØ KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Lapkrièio 9 d. 17 val. – Maestro VIRGILIJAUS NOREIKOS padëkos koncertas. Bilieto kaina – 20 ir 25 Lt, grupëms po 10 ir daugiau þmoniø – 15 Lt. Lapkrièio 10 d. 14 val. – koncertas su labdaros misija „Tuk tuk, ðirdele...“ Dalyvauja LAUROS STUDIJA (vadovë L. Remeikienë). Bilieto kaina – 15 ir 20 Lt. Uþ bilietus ir parduotus kûrinius surinktos lëðos bus skirtos pagalbos praðantiems vaikams. Lapkrièio 11 d. 14 val. – meditacija pagal Sachadþa Joga. Lapkrièio 16 d. 17 val. – Këdainiø kraðto þemdirbiø ðventë. Su kvietimais Lapkrièio 17 d. 15 val. – modeliø agentûros SUPERMODELS modeliø atranka. Lapkrièio 20 d. 18 val. – spektaklis „Saugokit Florà“ (Klaipëdos dramos teatras). Bilieto kaina – 20 ir 25 Lt. Lapkrièio 22 d. 18 val. – OVIDIJAUS VYÐNIAUSKO ir grupës gyvo garso koncertas. Bilieto kaina – 20 ir 25 Lt. Lapkrièio 24 d. 15 val. – folkloro festivalis-koncertas „Ið Vidurio Lietuvos susiëjæ“, skirtas folkloro ansamblio JORIJA 35-eriø metø kûrybinës veiklos sukakèiai paminëti.

KRAKIØ KULTÛROS CENTRAS Lapkrièio 9 d. 18 val. – kvieèia á Dainø ir ðokiø festivalá ,,Kai aruodai pilni”. Dalyvauja sveèiai ið Èekijos: Dainø ir ðokiø ansamblis ,,Bystrzyca” ( vad. E. Nemec), Kapela ,,Nowina” ( vad. M.Nemec), Ansamblis ,,ISA” (Këdainiai, vad. V. Vansevièienë).

Kalendorius SAULË Teka 7.35 val., leidþiasi 16.30 val., dienos ilgumas 8.55 val. MËNULIS Delèia. Dienà: +5–+10 oC Naktá: +2–+7 oC vëjas: 7–12 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Severijonas, Viktorinas, Svirbutas, Domantë, Severinas. Penktadiená: Aurelijus, Paulina, Dargintas, Skirtautë, Estela, Teodoras.

ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Lapkrièio 8 d. 18 val. – ðv. Miðios aukojamos uþ mirusiuosius. Lapkrièio 9 d. 18 val. – ðv. Miðios bus aukojamos uþ mirusiuosius. Lapkrièio 10 d. 16 val. – ðv. Miðios bus aukojamos uþ mirusiuosius. Lapkrièio 11 d. 12 val. – ðv. Miðios bus aukojamos uþ parapijà, baþnyèios ir parapijos darbuotojus, pastoracinæ tarybà, choristus, tikybos mokytojus ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Lapkrièio 16 d. – Ðvè. Mergelës Marijos Gailestingumo – Auðros Vartø Motinos ðventë – ðv. Miðios bus aukojamos 8 ir 18 val. Lapkrièio 18 d. 12 val. – ðv. Miðios bus aukojamos uþ parapijà, ðeimos ir jaunimo centrø darbuotojus, Gyvojo Roþinio kalbëtojus, Ðiluvos Dievo Motinos draugijà, moteris adoruotojas ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Lapkrièio 22 d. – muzikos ir visø chorø globëjos – ðv. Cecilijos ðventë. Ðv. Miðios bus aukojamos 8 ir 18 val. Lapkrièio 23 d. – negimusiø kûdikiø diena. 18 val. ðv. Miðios bus aukojamos uþ negimusius kûdikius ir uþ ðeimas, praradusias kûdikius. Lapkrièio 25 d. – Visatos Valdovo – Kristaus Karaliaus iðkilmë. 12 val. ðv. Miðios bus aukojamos uþ parapijà ir þvakuèiø aukotojø intencijomis.


16

2012 m. lapkrièio 8 d.

JAV prezidentu perrinktas B. Obama Iðleido á apyvartà banknotus su N. Mandelos atvaizdu Pietø Afrikos Respublikoje apyvartoje pasirodë banknotai su buvusio ðalies prezidento Nelsono Mandelos atvaizdu, informuoja naujienø agentûra „SAnews“. 94 metø N. Mandela pavaizduotas visose kupiûrose – 10, 20, 50, 100 ir 200 randø vertës. Kitoje banknoto pusëje vaizduojami

gyvûnai – raganosis, dramblys, liûtas, buivolas ir leopardas. Pakeistas ne tik dizainas, sustiprinta ir banknotø apsauga. PAR centrinio banko vadovë Dþil Markus pirmoji iðbandë naujàsias kupiûras, atsiskaièiusi jomis Pretorijos parduotuvëje. Nobelio taikos premijos

laureatas N. Mandela 1994 metais tapo pirmuoju demokratiðkai iðrinktu PAR prezidentu ir po pirmos kadencijos pasitraukë ið posto. Pasak PAR centrinio banko vadovës, buvæs prezidentas liko patenkintas banknotais su savo atvaizdu.

Gali uþdaryti garsiàjà Dievo kapo baþnyèià Jeruzalëje

JAV prezidentas demokratas Barakas Obama uþsitikrino pergalæ valstybës vadovo rikimuose ir eis ðias pareigas dar ketverius metus.

Padës vaikams geriau jaustis

Amsterdame nuo lapkrièio 6 iki 9 dienos veikia pliuðiniø meðkuèiø ligoninë. Ligoninës tikslas ne tik pataisyti subliûðkusius pliuðinius þaislus, bet ir padëti vaikams geriau jaustis per vizitus pas gydytojus ir ligoninëse.

Rado princesës kapavietës liekanas

Èekø archeologai Abusiro nekropolyje prie Kairo rado Senosios Egipto karalystës princesës kapavietës liekanas. Hieroglifai ant uoloje iðkirsto kapo rodo, kad èia palaidota 5-osios dinastijos (maþdaug 2 500–2 350 metø prieð Kristø) princesë Ðert Nebti.

Januðavos a. 11,

Kilus ginèui dël neapmokëtø sàskaitø uþ vandená, gali bûti uþdaryta garsioji Dievo kapo baþnyèia Jeruzalëje. Izraelio turizmo ministerijos atstovë sakë, kad siekiama sureguliuoti konfliktà. Tai yra ginèas tarp Jeruzalës miesto ir graikø staèiatikiø baþnyèios. „Mes tikimës, kad problema netrukus bus iðspræsta, kad tûkstanèiai turistø ir lankytojø, kurie atvyksta á ðià mëgstamà ir svarbià vietà, nebûtø nuvilti“, – kalbëjo ministerijos atstovë Anat Ðihor Aronson (Anat Shihor-Aronson). Ginèas kilo, kai Izraelio van-

dens tiekimo bendrovë „Gihon“ pareikalavo apmokëti skolà. Jai pavyko pasiekti, kad bûtø uþblokuotos baþnyèios sàskaitos. Ði bendrovei esà skolinga maþdaug 9 mln. ðekeliø (1,8 mln. eurø). Baþnyèia teigia, kad jau daug deðimtmeèiø yra atleista nuo mokesèiø. Tik 2004-aisiais Izraelis pradëjo siøsti sàskaitas. Graikø staèiatikiø baþnyèia pagrasino baþnyèià uþdaryti. Nacionalinës krikðèioniø koalicijos Palestinoje vadovas Dimitris Dilianis (Dimitri Diliani) sakë, kad dël ðio ginèo iðsiøsti protesto laiðkai Vatikanui ir graikø staèia-

Praleidþia daugiau darbo dienø

Dramblys taria 7 þodþius

Didþiosios Britanijos Notingemo universiteto tyrëjai nustatë, kad rûkantieji per metus praleidþia 2-3 darbo dienomis daugiau nei nerûkantieji ir dël to vien Jungtinës Karalystës ekonomika pernai neteko 1,4 milijardo svarø. Þurnale “Addiction” skelbiama ataskaita remiasi 29 skirtingais tyrimais, kurie nuo 1960 iki 2011 metø buvo atlikti Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, JAV bei Japonijoje. Ið viso buvo apklausta daugiau nei 71 tûkst. vieðojo ir privataus sektoriaus darbuotojø. Tyrëjai apklausë darbuotojus apie rûkymà ir perþiûrëjo medicininius bei darbo áraðus ir patikrino, kiek darbo dienø jie praleido per maþdaug dvejus metus. Paaiðkëjo, jog tikimybë, kad rûkantieji praleis darbo dienas yra 33 proc. didesnë, o per metus praleidþia vidutiniðkai 2,7 darbo dienos daugiau nei nerûkantieji. Be to, tikimybë, kad rûkantieji praleis darbà yra 19 proc. didesnë, lyginant su metusiais rûkyti þmonëmis. Apskaièiuota 1,4 milijardo svarø þala, kurià patyrë Jungtinës Karalystës ekonomika, yra tik dalis su rûkymu darbe susijusiø nuostoliø. Á ðià sumà neáskaièiuota, kiek darbovietës netenka dël darbuotojø rûkymo pertraukëliø ir nuo nuorûkø kilusiø gaisrø. „Eltos“ ir Rinkos aikðtës“ inf.

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) @rinkosaikste.lt redakcija@ El. paðtas redakcija Spausdino UAB

„Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

Viename Pietø Korëjos zoologijos sodø gyvenantis dramblys Koðikas moka iðtarti septynis korëjietiðkus þodþius.

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Giedrûna Girdenytë Irmina Valantonytë Tel. 56 51 5111

tikiø atstovybëms visame pasaulyje. Jis kaltina Izraelá, kad ðis sàmoningai mëgina perimti Dievo kapo baþnyèios kontrolæ. „Tai labai pavojinga situacija“, – áspëjo D. Dilianis. Graikø staèiatikiø patriarchato atstovas áspëjo dël tarptautinio konflikto, jei Izraelis mëgins pakeisti arabiðkosios rytø Jeruzalës dalies „status qou“. Dievo kapo baþnyèia Jeruzalës senamiestyje laikoma ðvenèiausia krikðèionybës vieta. Krikðèionys tiki, kad ji stovi toje vietoje, kur buvo nukryþiuotas ir po to prisikëlë Jëzus Kristus.

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. pastas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 1 134 Tiraþas 5 778 egz.

ketvirtadienio laikraštis  

jame skaitykite

ketvirtadienio laikraštis  

jame skaitykite

Advertisement