Page 1

Zabranjen ulaz maloletnim osobama u objekte BALKAN BETA, bez obzira da li su sami ili u pratnji punoletne osobe.


p

Branko Milenković

Protiv Belgije takozvani Galski petlovi više su ličili na Galske kokice! Kao da su se uplašili, zatvorili se u bunker od početka, Mbape je bio desni bek, Žiru centarhalf, a Grizman zadnji vezni. Čekali su jednu kontru, nisu je dočekali, ali su dočekali jedan korner i idu u finale. Belgijanci su dokazali neke moje tvrdnje s početka takmičenja da su gubitnička ekipa. Sjajni igrači nikad ništa nisu napravili, vrteli se oko francuskog zida, bez rezultata. Sigurno će doći do smene generacija koja se nije dokazala. Nadobudni Englezi već su se videli u finalu, pa su čak i aktivirali pesmu „Fudbal se vraća kući“. Fudbal će ipak ostati s ove strane Lamanša. Ostrvljani su „znali“ da idu u finale, samo su čekali da im Hrvati poklone pobedu. Komšije su, međutim, igrale silno, igrale na pobedu, želele pobedu i dobili su sve. Dokazali su da su tim, pre svega. Isto kao što su i Englezi dokazali, opet moju tvrdnju s početka takmičenja, da imaju napadače, ali nemaju dodavače. Kejn je silan kad ima Eriksena, Sterling je moćan uz Silvu, a Vardi uz Mareza. Engleska nema ni Eriksena, ni Silvu, ni Mareza i to je problem. Duge lopte preko centra nisu ni Srbiji donele nešto, pa nisu ni Englezima. Inače, za nedelju su bila planirana dva velika finala, ono u Rusiji i ono na Vimbldonu. Ispada da se pravo finale u Rusiji odigralo u utorak, a ono na Vimbldonu igraće se u petak, kad na teren po ko zna koji put izađu Nole i Rafa. Moćni Federer koji je u London došao po pehar, jer po njemu, nikom drugom ne pripada nego samo njemu, ispao je pre vremena. Ispao je jer nije navikao da trči levo-desno, kasnio je na lopte koje su išle u uglove, izgubio je jer je do Andersona sve mnogo lako dobijao. Imao sam utisak da se ponašao kao Englezi protiv Hrvata, znao je da pobeđuje, pa mu nije bilo jasno šta se onaj s druge strane mreže toliko batrga.

IMPRESUM Direktor Branko Drobac Glavni urednik Branko Milenković Prepress/Grafički urednik Mira Antić Izrada web/grafičkih banera Zoran Radosavljević Redakcija Marko Simić Foto “TANJUG“ Foto servis Izdavač “BEO IMPERA doo“- Beograd “Pionir Internacional doo” Stara Pazova

2

www.balkanbet.rs

Kontakt Tel/Fax: (&381) 11 313 06 05 redakcija@balkanbet.rs www.balkanbet.rs Štampa La Mantini d.o.o. Beograd

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 796/799 BALKAN bet. Pun pogodak / glavni urednik Branko Milenković. - God. 1, br. 1 (12. jan. 2007)- . - Beograd : Beo impera ; Stara Pazova : Pionir Internacional, 2007- (Beograd : La Mantini d.o.o.). - 30 cm Dva puta nedeljno ISSN 1452-7650 = Balkan bet. Pun pogodak COBISS.SR-ID 137084684

SADRŽAJ Termini.............................................................................. Vesti ................................................................................. World Cup ......................................................................... Ireland 1+2........................................................................ Denmark 1........................................................................ Germany Regional Bayern ............................................... Poland Super Cup ............................................................ Romania Super Cup ......................................................... Kazakhstan ....................................................................... Uhren Cup......................................................................... Belarus ............................................................................. Finland 1+2 ....................................................................... Iceland 1+2 ....................................................................... Sweden 1 .......................................................................... Sweden 3 ......................................................................... Japan 2 ............................................................................. Thailand ............................................................................ Australia ........................................................................... China 2.............................................................................. Singapore.......................................................................... South Korea 1................................................................... South Korea 2................................................................... Brazil 2 ............................................................................. Brazil Cup ......................................................................... Chile Cup .......................................................................... Ecuador ............................................................................ Mexico Campeones Cup................................................... Mexico Cup ....................................................................... USA ...................................................................................

3 5 6-7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28


'DQYUHPH

5%U

SHW

                                         

SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

3$529,;

VXE 6ZH

VXE 

VXE 

VXE VXE 6ZHVXE 

,UO

VXE 

%UDVXE &KL&XSVXE 

%UD

VXE 

(FX

'(/),1

/,*$ $XV9LF

%(17/(,*+*

$XV9LF

0(/%2851(.1

+(,'(/%(5*$XV9LF

3$6&2(9$/(

.,1*6721&,7<$XV$3/

$'&20(76

&$03%(//72:1&$XV9LF

*5((1*8//<

1257+&27(&$XV9LF

2$./(,*+&

$921'$/(+%UV

6/876.

*20(/'HQ

9(-/(

+2%52*HU%D\

%8&+%$&+

$6&+$))(1%85*

*HU%D\

%85*+$86(1

,1*2/67$'7$0

*HU%D\

6&+:(,1)857

,//(57,66(16ZH6

*5(%%(67$'6

2''(92/'

6ZH6

72516

/81'6

*HU%D\

*5(87+(5$0

3,3,165,('60(/%2851(

'DQYUHPH

5%U

3$529,

/,*$;

'$/.85'

75(//(%25*6

VXE 6ZH

0$/02

267(5681'VXE 6ZH1

$66<5,6.$

)25:$5'VXE &KL&XS

+8$&+,3$72

$,7$/,$12VXE 'HQ

0,'7-<//$1'

$$5+865RP6&XS

&/8-

8&5$,29$%UV

9,7(%6.

1(0$13RO6&XS

/(*,$

$5.$*27(%25*

25(%52&2%+5

*$/:$<)257$/(=$

$7/(7,&2*2&2%5(/2$

8&+,/(6$2%(172

3217(35(7$$8&$68KU

%$6(/

)(<(1225'QHG &KL&XS

3$/(67,12

&2%5(6$/'HQ

621'(5-<6.(

$$/%25*QHG 

86$

1(:<25.&,7<

&2/80%86,FH

9,.,1*85

.()/$9,.QHG 

86$

1(:<25.5%

.$16$6&,7<,UO

%2+(0,$16'

6/,*2QHG 

(FX

(0(/(&

(/1$&,21$/,UO

$7+/21(

&$%,17((/<QHG 

86$

02175($/

6$1-26(,UO

6+(/%2851(

'52*+('$QHG 

86$

1(:(1*/$1'

/$*$/$;<,UO

),11+$536

/21*)25'QHG 

86$

'$//$6

&+,&$*2,UO

:(;)25'

8&'QHG 

86$

0,11(627$

6$/7/$.(,FH

7+527785

$.5$1(6QHG 

86$

25/$1'2

7252172%UD

%5$6,/3(/27$6

-89(178'(QHG 

86$

:$6+,1*721

9$1&289(5%UD

%2$

&5%QHG 

86$

&2/25$'2

+286721

 

%UD

*2,$6

&5,&,80$QHG $XV4XH

0$*3,(6&

*2/'&2$67

&KL&XS

%$51(&+($

9$/',9,$QHG $XV$3/

:$'(/$,'(

3$5$%UD

&6$

6$03$,2&QHG $XV4XH

2/<03,&)&

%5,6%$1(<287+(FX

,1''(/9$//(

0$&$5$

QHG 

-SQ

)8.82.$

.$0$7$0$5(

$XV4XH

6816+,1(&2$67

%5,6%$1(&,7<

 QHG 

-SQ

-()81,7('

.$1$=$:$$XV$3/

&52<'21.

$'(/$,'(&,7<QHG 

-SQ

.2)8

*,)8$XV$3/

1(0(75267$56

6$'(/$,'(QHG 

-SQ

9(5'<

<$0$*8&+,$XV$3/

67857/,216

:(677255(16QHG 6.RU

68:21&,7<

*:$1*-8$XV4XH

6:47+81'(5

:(67(5135,'(QHG 

6LQ

*(</$1*

:$55,256$XV4XH

%5,6%$1(67

5('/$1'6 QHG 

6LQ

+20(87'

%$/(67,(5.$XV4XH

48((16/$1'/

025(721%$<QHG 'HQ

125'6-$(//$1'

(6%-(5*$XV$3/

$'(/$,'(2/

$'(/$,'(8QHG 

-SQ

$/%,5(;1

<2.2+$0$)&$XV4XH

&$,516

148((16/$1'87'QHG 

-SQ

(+,0(

72.86+,0$$XV9LF

'$1'(121*7

30(/%2851(QHG 

-SQ

20,<$

2,7$$XV9LF

+80(&,7<

%8//((1QHG 

-SQ

72&+,*,

<$0$*$7$6LQ

$/%,5(;1

7$03,1(6QHG 6.RU

-(-887'

'$(*86LQ

<281*/,216

+28*$1*QHG 6.RU

32+$1*

*$1*:216.RU

*<(21*1$0

,1&+(21QHG 6.RU

6(28/

8/6$16.RU

-(211$0

6$1*-8QHG 

%UV

7253('20

,6/2&+6.RU

68:21

-(21%8.QHG 

7KDL

08$1*7+21*

1$.+215$76.RU

$6$108*

'$(-(21QHG 

7KDL

32/,&(7(52

683+$1%85,6.RU

%86$1

%8&+(21QHG &KQ

/,$21,1*

=+(-,$1*<7KDL

&+$,1$7

&+,$1*5$,QHG 'HQ

9(1'6<66(/

2'(16(*HU%D\

526(1+(,0

*$5&+,1*QHG 

3$9/2'$5

25'$%$6<7KDL

68.+27+$,

7+$,1$9<QHG 6ZH

.$/0$5

'-85*$5'(1&KQ

6+(1=+(1

6+$1*+$,6+QHG 6ZH

1255.23,1*

+$&.(1&KQ

:8+$1=

1(,021*2/QHG 6ZH

681'69$//

$,.&KQ

;,1-,$1*

+(,/21*-,$1*QHG 

7KDL

$,5)25&(&(1

325707,

 

.D]

)LQ

+$.$

$&.$-$$1,QHG 

7KDL

3$77$<$

%$1*.2.*/

*HU%D\

1851%(5*$0

$8*6%85*$0QHG 

%UV

'1(350

*252'(-$6ZH6

6.29'(

$79,'$%(5*6QHG 

.D]

.$/0$7<

=+(7<6877KDL

%85,5$0

8%21 QHG 6ZH1

7($07*))

/,1.23,1*&7KDL

5$7&+$%85,

&+21%85,QHG 6ZH6

.5,67,$167$'

876,.7(16.D]

.$<6$5

72%2/QHG 6ZH1

6ZH1

80($

62//(1781$QHG

7KDL

%$1*.2.87'

35$&+8$3QHG

8KU

<281*%2<6

:2/9(6QHG

%UV

0,16.

/8&+0,16.QHG

.D]

$.=+$<,.

.<=</=+$5SRQ

.D]

$67$1$

6.$5$*$1'<SRQ

6ZH1

.$5/6/81'6

5<11,1*(SRQ

6ZH1

9$67(5$6

6<5,$16.$SRQ

6ZH6

$1*(/+2/06

(6.,/60,11(SRQ

6ZH6

.$5/6.521$

+8649$51$SRQ

6ZH6

/-81*6.,/(

0-$//%<SRQ

6ZH6

79$$.(56

26.$56+$016SRQ

:RUOG&XS

%(/*,80

(1*/$1'SRQ

.D]

$.72%(

$7<5$8SRQ

%UV

602/(9,&+,67,

%$7(SRQ

)LQ

+(/6,1.,

736SRQ

)LQ

,17(57

6-.SRQ

)LQ

.(0,

+21.$SRQ

)LQ

(.(1$6

.39SRQ

)LQ

.73

28/8SRQ

,FH

/(,.1,5

7+25XWR

,FH

0$*1,

,55(<.-$9,.XWR

6ZH

%5200$32

6,5,86XWR

           

6.(//()7($

1<.23,1*6:RUOG&XS

)5$1&(

&52$7,$86$

$7/$17$

6($77/((FX

/'848,72

'(3&8(1&$0H[&XS

0217(55(<

1(&$;$86$

/26$1*(/(6

3257/$1'(FX

81,9(56,'$'&$7

%$5&(/21$6&7,*5(6

6/$*81$-SQ

.<272

0,72-SQ

.80$0272

0$&+,'$-SQ

2.$<$0$

<$0$*$6.RU

6(21*1$0

$1<$1*6.RU

6(28/(

$16$1*5((1(56

 

%UV

=+2',12

',10,16.

'HQ

)&.2%(1+$91

+256(166ZH

(/)6%25*

+$00$5%<6ZH1

$.5232/,6

6$1'9,.(16%UV

',1%5(67

662/,*256.'HQ

5$1'(56

%521'%<,FH

%5(,'$%/,.

)-2/1,5,FH

)</.,5

5(<.-$9,.%UD&XS

&58=(,52

$7/(7,&235%UD&XS

9$6&2

%$+,$(FX

7(&1,&28

*8$<$48,/www.balkanbet.rs

3


SP_VESTI HRVATSKA je odlučila da ne testira sreću i u trećoj uzastopnoj utakmici. Umesto još jedne penal serije, Engleska je savladana u polufinalu posle produžetaka. U prvim reakcijama fudbaleri nisu razmišljali o finalnom susretu s Francuskom već su se osvrnuli na medijski tretman u prethodnim danima. Luka Modrić je imao poruku za ostrvske listove:

- Engleski novinari i brojni televizijski eksperti potcenili su Hrvatsku i napravili veliku grešku. Čitamo i slušamo njihove izjave. Bili smo odlučni u nameri da im dokažemo da nismo umorni. Šime Vrsaljko je dodao: - Mnogi su komentarisali kako trenutna generacija engleskih fudbalera ne gaji prepoznatljiv stil igre baziran na dugim loptama. Kad smo ih pritisnuli, ispostavilo se da su priče o bilo kakvoj promeni neosnovane. Peto učešće Hrvatske na svetskim prvenstvima za sad je odvelo trenutnu generaciju korak dalje od postave koja je 1998. zauzela treće mesto na svetu. Taj podatak se našao u fokusu Ivana Perišića, koji je postigao izjednačujući pogodak protiv Engleza: - Teška utakmica i ogroman ulog. Naročito iz perspektive male zemlje poput naše. Gubili smo u svim mečevima eliminacione faze, ali smo stizali prednost protivnika i potom pobeđivali što se u prošlosti retko događalo. Dokazali smo karakter. Pre 20 godina sam obučen u dres navijao za reprezentaciju u rodnom Omišu. Mogao sam samo da sanjam o nastupima za selekciju i važnom golu za plasman u finale. JUGOSLOVENI, Nemci, a sad i Hrvati bili su kobni za Engleze prilikom prethodna četiri učešća te selekcije u polufinalu velikih nadmetanja. Eliminacije su redom usledile na EP 1968. protiv Jugoslavije, na SP 1990. i EP 1996. u susretima s Nemačkom, da bi i Hrvati u Rusiji sprečili izabranike Gareta Sautgejta da obraduju naciju. Iako su ostrvski mediji verovali

Россия da će se pobede u penal serijama u osmini finala i četvrtfinalu nepovoljno odraziti na protivničku selekciju, ispostavilo se da su na kraju njihovi miljenici ostali bez snage. Razočarani selektor je izjavio: - Ne znam da li smo zaslužili bolji rezultat. Delovali smo dobro u prvom poluvremenu. Možda smo mogli i da uvećamo vođstvo. S vre-

menom smo posustali, a i oni su izjednačili. Umesto da pokušamo da uspostavimo kontrolu, postali smo pasivni posmatrači. Hrvatska je bila kompaktna u produžecima i zasluženo obradovala brojne navijače. Po slavlju se vidi koliko im znači pobeda, a igrači su očito dali sve od sebe tokom čitavog turnira. Nismo uspeli da postignemo drugi pogodak koji bi prelomio meč. U eliminacionoj fazi odlučuju detalji. Sautgejt ne zna na koga će moći da računa u utešnom susretu s Belgijom: - Kejn se nije žalio pred meč. Mnogi su posustali pre kraja susreta. Tripije se povredio, pa smo kratko igrali s desetoricom. Prešli smo dug put u proteklih nekoliko nedelja. Jači smo za iskustvo koje nas trenutno čini tužnim. Premašili smo sopstvena očekivanja. Pokušaću da se obratim igračima na pravi način narednih dana. Ne znam šta bih im rekao u ovom trenutku. Svima je teško. PLASMAN u finale Svetskog prvenstva nije doveo do prevelikog uzbuđenja u francuskoj reprezentaciji. Pol Pogba je bio u postavi u finalu Evropskog prvenstva pre dve godine. Portugal je slavio posle produžetaka, pa fudbaler, koji je ostavio dobar utisak u pobedi nad Belgijom, poziva na oprez:

- Borićemo se za pehar i u Rusiji i to nas čini zadovoljnim. Osećaj je predivan. Ipak, pred nama je još jedan korak. Prošli put ga nismo napravili. Očekujem da ne dozvolimo da nam još jedna lepa prilika isklizne iz ruku. Srećan sam i ne želim da povlačim paralele s kontinentalnim šampionatom. Proslava pobede ne sme da potraje. Fokus treba što pre da usmerimo ka finalu. Radost sunarodnika ispunjava srce svakog fudbalera, ali je naš cilj od dolaska na Svetsko prvenstvo bio da 15. jula napustimo teren podignutih ruku. Pogba je uspeh u polufinalu posvetio mladim fudbalerima koji su izbavljeni iz poplavljene pećine u Tajlandu. Rafael Varan, jedan od stubova francuske odbrane, želeo je da istakne ulogu selektora Dešana u trenucima slavlja: - On bira igrače. Svako dobija jasna uputstva. Mi oživljavamo grupnu dinamiku unutar kolektiva, ali selektor postavlja linije tima. Uvek nas podržava. Puno mu dugujemo. BELGIJANCI tokom polufinalnog duela s Francuskom nisu prikazali igru koja ih je krasila u dotadašnjim utakmicama na Svetskom prvenstvu. Protivnik je uskratio prostor fudbalerima Belgije, pa je detalj odlučio o prvom učesniku finala. Pored razočaranja uzrokovanog minimalnim porazom, reprezentativcima Belgije po volji nije bila ni taktička orijentacija Francuza. Golman Kurtoa je konstatovao:

- Selekcija koja je povela i pobedila nije ujedno bila i bolja. Priznajem da su se uspešnije branili na 11 do 35 metara od svog gola. Činili su to tokom čitavog turnira. Protiv Urugvaja su postigli pogodak posle slobodnog udarca, a našu mrežu su zatresli nakon kornera. Vešto koriste svoj kvalitet. Šteta je što nismo prisustvovali atraktivnom meču, koji bi bio po našoj meri. Bili smo prinuđeni da budno motrimo na brzonogog Mbapea. Slično viđenje ponudio je i defanzivac Kompani: - Nismo nadigrani. Porazio nas je protivnik koji nam nije nametnuo tempo i time zagorčao život. Znali smo da bi ishod meča mogao da zavisi od jednog kornera. Razočaranje je ogromno. Eden Azar, jedan od najboljih belgijskih fudbalera na završnom turniru i bivši član Lila, dodao je: - Radije pristajem na poraz nego na pobedu koju oni proslavljaju. Bolji smo i negujemo lepši stil. Oni su se dobro branili, a bili su i efikasni. Želim im da posle finala prišiju drugu zvezdicu na dres. www.balkanbet.rs

5


World Cup. 'DQYUHPH

5%U

VXE.21$ý$1,6+2' =$0(672

%(/*,80

(1*/$1'

'DQYUHPH

VXE

5%U(1*/$1'

;;;

3

3;

3 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

359232/895(0( ,/,.5$-

5%U

VXE5%U

VXE'DQYUHPH

5%U5%U

VXE5%U

VXE5%U

VXE5%U

VXE5%U

VXE5%U

VXE5%U

VXE'DQYUHPH

5%UVXE

%(/*,80

(1*/$1'

%(/*,80

(1*/$1'

5%U

VXE%(/*,80

(1*/$1'

; 

 

 

 

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3***2/82%$ 32/895(0

*2678.8312 *2/29$'20$û,1 *2/29,33*267 *2/29,'32%$7,0$'$-8*2/

1*3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(

 

**

JRO

JRO

, ,, 

,,! 

JRO

JRO

JROJRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; ,  

 

 

 

 

 

 

 

  

       

,! 

8.8312*2/29$

%(/*,80

(1*/$1'

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

%(/*,80

(1*/$1'

; 

; 

; 

; 

; ,,

   

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

%(/*,80

(1*/$1'

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

.20%,1$&,-(32%('$'20$û((.,3( *2/29,

%(/*,80

(1*/$1'

%(/*,80

(1*/$1'

; 

; 

; ,

; ,,

**.20%,1$&,-(

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 ,!

 , ,,

 ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; **

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; * *

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

 ,

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

1(** 1(** **, , ,, **,,

 

 

 **

 

**, 1*,,

1*, **,,

 .20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

.20%,1$&,-(32%('$*2678-8û((.,3( *2/29,

 

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

%(/*,80

(1*/$1'

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

%(/*,80

(1*/$1'

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

%(/*,80

(1*/$1'

.20%,1$&,-(*2/29,

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

, , , ,, ,, ,,

3 ;

3 

3 ;

3; ;

3; 

3; ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ;   1( 

1( 

1( 

1( , ,,

:,1(5

, 

, 

, 

,9 ,,

,9 

9 

9 

9 

9 

:

:3 

3 ;

3 

3; 3; 3; ; 

1( 

1( 

1( .20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$

%(/*,80

(1*/$1'

3 ;

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$'83/$ â$16$

%(/*,80

(1*/$1'

3; 3; 3; ; ;

3 ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ; ;%(/*,80

(1*/$1'

PRAVILO: Igra KO IDE DALJE može se vezivati sa ostalim igrama iz liste I dodatka, a ne može se vezivati sa istim parom iz liste. www.balkanbet.rs8.8312*2/29$

7$ý$15(=8/7$7

5%U

6

 

 

World Cup. 

; ; 

*2/29,359232/895(0(

World Cup. 'DQYUHPH

;  

5%U; 

; 

World Cup. 'DQYUHPH

 ; 

World Cup. VXE

  

World Cup. 'DQYUHPH; 

World Cup. 'DQYUHPH

;World Cup. 'DQYUHPH

World Cup. 'DQYUHPH

;

  World Cup. 'DQYUHPH

;;

World Cup. 'DQYUHPH

;

  World Cup. 'DQYUHPH 

World Cup. VXE

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

World Cup. 'DQYUHPH.20%,1$&,-('9$7,3$

': 39 3;9; 39

World Cup. 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

%(/*,80

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

World Cup.

'83/$â$16$

+76,00

7,00

7,00

15,00 14,00 24,00 45,00 32,00 47,00

7,00

6,50

13,00 48,007,00

10,00

9,50

28,00 27,00 35,00 60,00 52,00 75,00

OSVAJA 3. MESTO R.Br. sub 16:00

ZA 3. MESTO

7001 BELGIUM - ENGLAND

TIP 1 TIP 2 1,65

2,25


World Cup 'DQYUHPH

5%U

QHG.21$Ă˝$1,6+2' ),1$/(5866,$

)5$1&(

&52$7,$

'DQYUHPH

QHG

5%U&52$7,$

;;;

3

3;

3 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

    

359232/895(0( ,/,.5$-

5%U

QHG5%U

QHG 

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

)5$1&(

&52$7,$

'DQYUHPH

5%U)5$1&(

&52$7,$

&52$7,$

5%U

QHG5%U

QHG5%U

QHG5%U

QHG5%U

QHG5%U

QHG5%U

QHG'DQYUHPH

5%UQHG

5%U

QHG)5$1&(

&52$7,$

; 

; 

; 

; 

 *, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

*267 *2/29,'3*2678.8312 *2/29$

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3** 1*3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(

 

**

JRO

JRO,! 

, ,, 

,,! JRO

JROJROJRO  

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

)5$1&(

&52$7,$

 

; 

; ,

; ,,

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

)5$1&(

&52$7,$

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

)5$1&(

&52$7,$

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

  ,

 ,,

 ,,

 

 

 

&52$7,$

; 

; ,

; ,,

**.20%,1$&,-(

 **

 

 ,!

 , ,,

 ,,!

 ,!

 , ,,

 ,,!

; ,

  

 

 

 

 

 

 **

; ,

; ,,

; ,,

; 

1(** 1(** **, , ,, **,,

**, 1*,,

1*, **,,

 .20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

.20%,1$&,-(32%('$*2678-8Ăť((.,3( *2/29,

)5$1&(

; 

          .20%,1$&,-(32%('$'20$Ăť((.,3( *2/29,

 

 

     .20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

)5$1&(

&52$7,$

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; **

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; * *

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

 ,

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

)5$1&(

&52$7,$

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

)5$1&(

&52$7,$

.20%,1$&,-(*2/29,

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

, , , ,, ,, ,,

3 ;

3 

3 ;

3; ;

3; 

3; ;

3 ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ;  , ,,

:,1(5

, 

, 

, 

,9 ,,

,9 

9 

9 

9 

9 

:

:3 

3 ;

3 

3; 3; 3; ; 

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$

)5$1&(

&52$7,$.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$'83/$ â$16$

)5$1&(

&52$7,$

3; 3; 3; ; ;

3 ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ; ;

Đ ĐžŃ Ń Đ¸Ń?

8.8312*2/29$ 1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 7$Ă˝$15(=8/7$7

5%U

)5$1&(

&52$7,$5,50

6,50

6,50

16,00 16,00 28,00 42,00 35,00 55,00

POBEDNIK R.Br. ned 17:00

 World Cup 

 

8.8312*2/29$

World Cup 'DQYUHPH

 

  

*,

5%U

** 

*

World Cup 'DQYUHPH

;

** 

'

World Cup QHG** ' **9 * * **

'

World Cup 'DQYUHPH

;

  

** '

'

World Cup 'DQYUHPH

;; *

'

World Cup 'DQYUHPH

;

 '

',, ',,

World Cup 'DQYUHPH

 

',

World Cup 'DQYUHPH

 

',

World Cup 'DQYUHPH

 

'20$Ăť,1 '20$Ăť,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

*2/29,359232/895(0(

)5$1&(

 

World Cup 'DQYUHPH  

'20$Ăť,1 *2/29,33

World Cup QHG

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

World Cup 'DQYUHPH.20%,1$&,-('9$7,3$

': 39 3;9; 39

World Cup 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

)5$1&(

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

World Cup

'83/$â$16$

+7

7,00

6,00

13,00 57,009,00

21,00 14,00 60,00 42,00 46,00 99,00 92,00 99,00

PRAVILO:

FINALE

7000 FRANCE - CROATIA

TIP 1 TIP 2 1,45

2,75

IgraÄ? pogaÄ&#x2018;a koja Ä&#x2021;e reprezentacija biti POBEDNIK SP 2018. Ova igra se moĹže odigrati iskljuÄ?ivo u singlu. www.balkanbet.rs

7


Ireland 1 'DQYUHPH

.21$ý$1,6+2'

5%U

SHW 

%2+(0,$16'

6/,*2

'DQYUHPH

5%U

SHW 

6/,*2

;;;

3

3;

3 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

 359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

%2+(0,$16'

6/,*2

Ireland 1 5%U

SHW 

 ; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

%2+(0,$16'

6/,*2

5%U

%2+(0,$16'

6/,*2

%2+(0,$16'

6/,*2

Ireland 2

; 

; 

; 

; 

; 

 

 

 

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3**

*2/82%$ 32/895(0*2678.8312 *2/29$'*267 *2/29,'3',, ',,

2%$7,0$'$-8*2/

1*3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(

 

**

JRO

JRO

, ,, 

,,! JRO

JRO

JROJRO 

3 4

GOST 5 13 : 18 13 5 14 : 13 14

,! 

Ireland 1 BOHEMIANS D. SLIGO

.21$ý$1,6+2'

'DQYUHPH 5%U

  

$7+/21( 6+(/%2851( ),11+$536 :(;)25' &2%+5

&$%,17((/< '52*+('$ /21*)25' 8&' *$/:$<

'DQYUHPH 5%U

  

$7+/21( 6+(/%2851( ),11+$536 :(;)25' &2%+5

&$%,17((/< '52*+('$ /21*)25' 8&' *$/:$<

24 24

'83/$â$16$

6 6

7 5

UKUPNO 11 23 : 32 13 22 : 33

32/.5$-

*2/29, 359232/

25 12 23 13

3 2

DOMAûIN 3 6 10 : 14 12 12 3 8 8 : 20 9 11

*2/29, '58*232/

4 2

8.8312*2/29$;;;

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

'83/$ 32%('$

Ireland 2

.20%,1$&,-(*2/29,

*2/82%$ 32/895(0

'20$û,1 *267*2/29,

':

':

, ,,

  

  

  

  

  

  

  

  

       

 ,

 ,

 ,

 ,

 

 

; 

 

; 

; 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 12 19 9 19 10 19 10 19 9 19 8 19 7 19 7 19 3 19 1

3 8 4 4 5 5 3 1 3 2

2%$7,0$'$-8*2/

, ,,

, 

, 

,9 ,,

',

*,

*,

'

*  

  

  

Ireland 2

',

33 **

**

** 

** 

  

  

  

  

  

  

  

; ; 

 

 ** **  ' *

 '

 *

  

  

.20%,1$&,-('9$7,3$

'DQYUHPH 5%U

  

$7+/21( 6+(/%2851( ),11+$536 :(;)25' &2%+5

&$%,17((/< '52*+('$ /21*)25' 8&' *$/:$<

PRETHODNO KOLO

8',

7 8

SHW SHW SHW SHW VXE

;

  

8.8312*2/29$

5%U

SHW 

SHW SHW SHW SHW VXE

;;',

Ireland 1

SHW SHW SHW SHW VXE

;

  

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

*2/29,359232/895(0(

SHW 

'DQYUHPH'20$û,1 *2/29,33

Ireland 1 'DQYUHPH

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

SHW 

'DQYUHPH.20%,1$&,-('9$7,3$

Ireland 1 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

%2+(0,$16'

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

Ireland 1

'83/$â$16$

+7

www.balkanbet.rs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ireland 2 UCD SHELBOURNE DROGHEDA FINN HARPS LONGFORD GALWAY COBH R. CABINTEELY WEXFORD ATHLONE

UKUPNO 4 41 : 2 35 : 5 39 : 5 26 : 5 36 : 6 32 : 9 18 : 11 19 : 13 18 : 16 11 :

23 14 18 19 21 19 28 23 45 65

39 35 34 34 32 29 24 22 12 5

; 

               10 9 10 9 10 10 9 10 9 9

7 5 6 5 5 6 3 5 1 1

DOMAûIN 2 1 22 : 4 0 19 : 3 1 20 : 1 3 13 : 2 3 20 : 1 3 22 : 1 5 5 : 0 5 14 : 3 5 10 : 2 6 8 :

14 5 7 10 12 9 14 9 22 20

23 19 21 16 17 19 10 15 6 5

9 10 9 10 9 9 10 9 10 10

5 4 4 5 4 2 4 2 2 0

1 4 1 3 3 4 2 1 0 0

  

GOST 3 19 2 16 4 19 2 13 2 16 3 10 4 13 6 5 8 8 10 3

: : : : : : : : : :

9 9 11 9 9 10 14 14 23 45

16 16 13 18 15 10 14 7 6 0


Denmark 1 'DQYUHPH

SHW SHW VXE QHG QHG SRQ SRQ

.21$ý$1,6+2'

5%U

9(-/(  621'(5-<6.( 0,'7-<//$1'  125'6-$(//$1' 9(1'6<66(/  )&.2%(1+$91 5$1'(56 

'DQYUHPH

SHW SHW VXE QHG QHG SRQ SRQ

;;;

3

3;

3;;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

 

; 

; 

; 

; 

   

       

   

   

   

   

   

   

   

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

   

   

   

':

9(-/(  621'(5-<6.( 0,'7-<//$1'  125'6-$(//$1' 9(1'6<66(/  )&.2%(1+$91 5$1'(56 

+2%52 $$/%25* $$5+86 (6%-(5* 2'(16( +256(16 %521'%<

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

SHW SHW VXE QHG QHG SRQ SRQ

9(-/( 621'(5-<6.( 0,'7-<//$1' 125'6-$(//$1' 9(1'6<66(/ )&.2%(1+$91 5$1'(56

+2%52 $$/%25* $$5+86 (6%-(5* 2'(16( +256(16 %521'%<

Denmark 1 'DQYUHPH

SHW SHW VXE QHG QHG SRQ SRQ

   

   

   

   

   

                 

; 

 

; 

; 

 

; 

   

   

   

   

   

   

5%U

9(-/(  621'(5-<6.( 0,'7-<//$1'  125'6-$(//$1' 9(1'6<66(/  )&.2%(1+$91 5$1'(56 

+2%52 $$/%25* $$5+86 (6%-(5* 2'(16( +256(16 %521'%<

'DQYUHPH

 

 

9(-/(  621'(5-<6.( 0,'7-<//$1'  125'6-$(//$1' 9(1'6<66(/  )&.2%(1+$91 5$1'(56 

+2%52 $$/%25* $$5+86 (6%-(5* 2'(16( +256(16 %521'%<

SHW SHW VXE QHG QHG SRQ SRQ

1 2 3 4 5 6; 

 '

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

   

   

   

  

   

   

   

   

                 

   *, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0  

*267 *2/29,'3

*2678.8312 *2/29$ *

*

   

   

2%$7,0$'$-8*2/

* 33** '3**

          

   

**

1*

   

   

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

, ,,    

,,!    

JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

   

   

JROJRO   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

,!       

8.8312*2/29$

5%U

9(-/(  621'(5-<6.( 0,'7-<//$1'  125'6-$(//$1' 9(1'6<66(/  )&.2%(1+$91 5$1'(56 

Denmark 1 - Play Off MIDTJYLLAND BRONDBY NORDSJAELLAND FC KOBENHAVN AALBORG HORSENS

 

',

Denmark 1 'DQYUHPH

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

*2/29,359232/895(0(

5%U

 

                               

'20$û,1 *2/29,33

Denmark 1 SHW SHW VXE QHG QHG SRQ SRQ

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

5%U

   

;;

                 

.20%,1$&,-('9$7,3$

Denmark 1 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-'83/$ 32%('$

5%U

359232/895(0(

)7

+2%52 $$/%25* $$5+86 (6%-(5* 2'(16( +256(16 %521'%<

Denmark 1

'83/$â$16$

+7

36 36 36 36 36 36

+2%52 $$/%25* $$5+86 (6%-(5* 2'(16( +256(16 %521'%<

UKUPNO 27 4 5 80 : 24 9 3 82 : 17 8 11 76 : 17 7 12 65 : 10 15 11 38 : 8 16 12 43 :

39 37 58 47 44 57

85 81 59 58 45 40

18 18 18 18 18 18

DOMAûIN 15 1 2 47 : 14 3 1 50 : 11 4 3 42 : 11 4 3 42 : 6 8 4 22 : 5 10 3 25 :

20 17 25 22 20 21

46 45 37 37 26 25

18 12 18 10 18 6 18 6 18 4 18 3

3 6 4 3 7 6

GOST 3 33 2 32 8 34 9 23 7 16 9 18

: : : : : :

19 20 33 25 24 36

39 36 22 21 19 15

1 2 3 4

Denmark 1 - Play Out A HOBRO 32 12 AARHUS 32 11 SILKEBORG 32 9 HELSINGOR 32 8

UKUPNO 12 41 : 13 35 : 18 39 : 21 28 :

39 43 60 61

44 41 32 27

16 16 16 16

7 5 7 6

DOMAûIN 3 6 25 : 4 7 14 : 2 7 28 : 1 9 12 :

18 20 31 21

24 19 23 19

16 16 16 16

5 6 2 2

5 4 3 2

GOST 6 16 6 21 11 11 12 16

: : : :

21 20 23 22 29 9 40 8

1 2 3 4

Denmark 1 - Play Out B UKUPNO ODENSE 32 11 9 12 43 : SONDERJYSKE 32 11 8 13 42 : RANDERS 32 7 9 16 32 : LYNGBY 32 4 11 17 35 :

37 40 52 65

42 41 30 23

16 16 16 16

9 7 4 3

DOMAûIN 2 5 28 : 4 5 20 : 7 5 13 : 7 6 21 :

15 14 17 29

29 25 19 16

16 16 16 16

2 4 3 1

7 4 2 4

GOST 7 15 8 22 11 19 11 14

: : : :

22 13 26 16 35 11 36 7

8 8 5 3

PRETHODNO KOLO

www.balkanbet.rs

9


Germany - Regional Bayern 'DQYUHPH

5%U

SHW SHW SHW SHW VXE VXE

   

%8&+%$&+ %85*+$86(1 6&+:(,1)857 *5(87+(5$0 526(1+(,0 1851%(5*$0

$6&+$))(1%85* ,1*2/67$'7$0 ,//(57,66(1 3,3,165,(' *$5&+,1* $8*6%85*$0

Germany - Regional Bayern 'DQYUHPH

5%U

SHW SHW SHW SHW VXE VXE

   

.21$ý$1,6+2'

$6&+$))(1%85* ,1*2/67$'7$0 ,//(57,66(1 3,3,165,(' *$5&+,1* $8*6%85*$0

359232/895(0(;;;

3

3;

3;;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

 

; 

   

   

   

   

   

   

   

   

            

'83/$ 32%('$

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

SHW SHW SHW SHW VXE VXE

   

%8&+%$&+ %85*+$86(1 6&+:(,1)857 *5(87+(5$0 526(1+(,0 1851%(5*$0

$6&+$))(1%85* ,1*2/67$'7$0 ,//(57,66(1 3,3,165,(' *$5&+,1* $8*6%85*$0

Germany - Regional Bayern 'DQYUHPH

5%U

SHW SHW SHW SHW VXE VXE

   

%8&+%$&+ %85*+$86(1 6&+:(,1)857 *5(87+(5$0 526(1+(,0 1851%(5*$0

$6&+$))(1%85* ,1*2/67$'7$0 ,//(57,66(1 3,3,165,(' *$5&+,1* $8*6%85*$0

'DQYUHPH

5%U

   

%8&+%$&+ %85*+$86(1 6&+:(,1)857 *5(87+(5$0 526(1+(,0 1851%(5*$0

$6&+$))(1%85* ,1*2/67$'7$0 ,//(57,66(1 3,3,165,(' *$5&+,1* $8*6%85*$0

5%U

SHW SHW SHW SHW VXE VXE

   

%8&+%$&+ %85*+$86(1 6&+:(,1)857 *5(87+(5$0 526(1+(,0 1851%(5*$0

$6&+$))(1%85* ,1*2/67$'7$0 ,//(57,66(1 3,3,165,(' *$5&+,1* $8*6%85*$0

PRETHODNO KOLO

10

www.balkanbet.rs;; 

; 

; 

   

   

   

   

   

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.20%,1$&,-('9$7,3$

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3**

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

*2/82%$ 32/895(0

*2/29,359232/895(0(

 

   

   

*2678.8312 *2/29$

   

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

   

*267 *2/29,'3

   

'20$û,1 *2/29,33

2%$7,0$'$-8*2/

   

**

1*

   

   

3$'$9,â( *2/29$JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

   

   

JROJRO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*2/29,'58*232/895(0(

   

Germany - Regional Bayern 'DQYUHPH

;

         

Germany - Regional Bayern SHW SHW SHW SHW VXE VXE

;;

               

.20%,1$&,-('9$7,3$

Germany - Regional Bayern 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-

)7

':

%8&+%$&+ %85*+$86(1 6&+:(,1)857 *5(87+(5$0 526(1+(,0 1851%(5*$0

'83/$â$16$

+7JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

   

,!   

, ,,   

,,!   8.8312*2/29$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Germany - Reg.Bayern MUNICH 1860 BAYERN AM. SCHWEINFURT GARCHING NURNBERG AM. INGOLSTADT AM. EICHSTATT AUGSBURG AM. BURGHAUSEN ILLERTISSEN SCHALDING BUCHBACH GREUTHER AM. PIPINSRIED ROSENHEIM MEMMINGEN BAYREUTH SELIGENPORTEN UNTERFOHRING

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

26 22 20 17 17 16 14 14 14 12 15 12 13 11 9 10 11 9 3

5 8 8 5 4 5 10 8 8 13 4 10 7 11 14 9 5 9 11

UKUPNO 5 87 : 6 84 : 8 79 : 14 67 : 15 70 : 15 68 : 12 55 : 14 55 : 14 53 : 11 50 : 17 59 : 14 50 : 16 44 : 14 43 : 13 43 : 17 47 : 20 53 : 18 39 : 22 36 :

27 41 52 67 61 57 56 44 49 50 72 56 51 62 55 58 79 58 87

83 74 68 56 55 53 52 50 50 49 49 46 46 44 41 39 38 36 20

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

15 12 12 8 11 7 8 9 10 8 9 6 7 3 4 6 7 5 1

DOMAûIN 2 1 47 : 3 3 45 : 3 3 45 : 3 7 33 : 1 6 45 : 3 8 35 : 6 4 34 : 4 5 30 : 4 4 34 : 4 6 29 : 2 7 33 : 6 6 22 : 5 6 23 : 6 9 18 : 8 6 22 : 4 8 29 : 1 10 28 : 6 7 21 : 6 11 19 :

9 18 21 33 26 27 23 19 21 25 32 27 24 33 26 35 32 22 37

47 39 39 27 34 24 30 31 34 28 29 24 26 15 20 22 22 21 9

18 11 18 10 18 8 18 9 18 6 18 9 18 6 18 5 18 4 18 4 18 6 18 6 18 6 18 8 18 5 18 4 18 4 18 4 18 2

3 5 5 2 3 2 4 4 4 9 2 4 2 5 6 5 4 3 5

         GOST 4 40 3 39 5 34 7 34 9 25 7 33 8 21 9 25 10 19 5 21 10 26 8 28 10 21 5 25 7 21 9 18 10 25 11 18 11 17

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

18 23 31 34 35 30 33 25 28 25 40 29 27 29 29 23 47 36 50

36 35 29 29 21 29 22 19 16 21 20 22 20 29 21 17 16 15 11


Poland - Super Cup 'DQYUHPH

5%U

VXE 

.21$Ă˝$1,6+2'

-('$10(Ă˝

/(*,$

$5.$

'DQYUHPH

5%U

VXE 

$5.$

;;;

3

3;

3 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

    

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

 

; 

 

; 

; 

 

; 

 

/(*,$

$5.$

Poland - Super Cup 'DQYUHPH

5%U

VXE 'DQYUHPH/(*,$

$5.$

 

$5.$

VXE 

$5.$

&/8-

'DQYUHPH

 &/8-

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0  

*267 *2/29,'3*2678.8312 *2/29$*

* 33** '3** **

1*

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(JRO

JRO

JROJRO+7

)7;;;

3

3;

3;

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 2%$7,0$'$-8*2/

*.21$Ă˝$1,6+2'

8&5$,29$JRO

JRO,! 

, ,, 

,,! '83/$â$16$

359232/895(0(

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

 

32/895(0(.5$;

  

;;

;;

  

 

 

; 

; 

 

.20%,1$&,-('9$7,3$ ; 

; 

 ; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

.20%,1$&,-('9$7,3$

8&5$,29$

8&5$,29$

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3***2/82%$ 32/895(0

*2/29,359232/895(0(

8&5$,29$

 

*2678.8312 *2/29$'20$Ăť,1 '20$Ăť,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33*267 *2/29,'3'20$Ăť,1 *2/29,33

2%$7,0$'$-8*2/**

1*

3$'$9,â( *2/29$JRO

JRO

JROJRO*2/29,'58*232/895(0(

JRO

JRO,! 

, ,, 

,,! 8.8312*2/29$

5%U

VXE 

; Romania - Super Cup 'DQYUHPH

; 

5%U

&/8-

; 

Romania - Super Cup VXE 

; *,

'83/$ 32%('$

5%U

VXE 

 *

8&5$,29$

Romania - Super Cup 'DQYUHPH

 

   

'

':

&/8-

 

** 

'

5%U

VXE ** 

Romania - Super Cup 'DQYUHPH

;

** ' **9 * * **

'

-('$10(Ă˝

&/8-** '

'

5%U

VXE 

 

',, ',,

Romania - Super Cup 'DQYUHPH

;

8.8312*2/29$

/(*,$

&/8-

 

',

5%U

5%U

 

',

Romania - Super Cup 'DQYUHPH

;;

  

 *

*2/29,359232/895(0(

/(*,$

 

'20$Ăť,1 '20$Ăť,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

5%U

VXE 

;

 '

Poland - Super Cup 'DQYUHPH  

'20$Ăť,1 *2/29,33

Poland - Super Cup VXE 

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

5%U

VXE .20%,1$&,-('9$7,3$

Poland - Super Cup 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

/(*,$

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

Poland - Super Cup

'83/$â$16$

+7

8&5$,29$

Od neoÄ?ekivane najave da bi Kristijano Ronaldo mogao da nastavi karijeru u torinskom klubu do realizacije transfera protekli su dani, a ne nedelje i meseci. Ime slavnog Portugalca se drugi put naĹĄlo na spisku 10 najskupljih transfera u istoriji fudbala. Kad je prelazio iz ManÄ?ester junajteda u Real, MadriÄ&#x2018;ani su izdvojili tada rekordnih 94 miliona evra za obeĹĄteÄ&#x2021;enje. Juventus Ä&#x2021;e isplatiti Realu 112 miliona evra u naredne dve sezone. Do sad je samo PSĹ˝ izdvojio viĹĄe novca za Neimara i Mbapea, a Barselona za

Kutinja. Portugalac je potpisao Ä?etvorogodiĹĄnji ugovor uz konstataciju da je Ĺželeo da zapoÄ?ne novi ciklus u karijeri. Ronalda je iz

 

Madrida ispratio Garet Bejl, koji je i sruĹĄio njegov prvobitni rekord po prelasku u Real iz Totenhema: - Bilo mi je zadovoljstvo da u prethodnih pet godina nastupam u druĹĄtvu nestvarno dobrog fudbalera i sjajne osobe. Ĺ˝elim Ronaldu puno sreÄ&#x2021;e u buduÄ&#x2021;nosti. DobrodoĹĄlicu Portugalcu u Juventus poĹželeo je Sami Kedira, joĹĄ jedan bivĹĄi Ä?lan MadriÄ&#x2018;ana, koji je u italijanskom klubu od 2015. Nemac je prokomentarisao: - DobrodoĹĄao, Kristijano! OdliÄ?no smo se slagali u Ĺ paniji. Jedva Ä?ekam da zapoÄ?nemo saradnju u Juventusu. Ovo je poseban dan za klub. www.balkanbet.rs

11


Kazakhstan 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG

   

.21$ý$1,6+2'

.$<6$5 $.=+$<,. $67$1$ $.72%( 3$9/2'$5 .$/0$7<

72%2/ .<=</=+$5 6.$5$*$1'< $7<5$8 25'$%$6< =+(7<687

Kazakhstan 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG

   

;;;

3

3;

3;;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

 

; 

; 

; 

; 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

   

   

   

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG

   

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG

   

   

   

   

   

   

            

; 

 

; 

; 

 

; 

.$<6$5 $.=+$<,. $67$1$ $.72%( 3$9/2'$5 .$/0$7<

72%2/ .<=</=+$5 6.$5$*$1'< $7<5$8 25'$%$6< =+(7<687

   

   

   

   

   

   

.$<6$5 $.=+$<,. $67$1$ $.72%( 3$9/2'$5 .$/0$7<

72%2/ .<=</=+$5 6.$5$*$1'< $7<5$8 25'$%$6< =+(7<687

'DQYUHPH

5%U

   

 

 

72%2/ .<=</=+$5 6.$5$*$1'< $7<5$8 25'$%$6< =+(7<687

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG

   

.$<6$5 $.=+$<,. $67$1$ $.72%( 3$9/2'$5 .$/0$7<

   

   

         

',

',, ',,

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

   

   

   

 

         

   

   

   

   

 

'

*267 *2/29,'3

*2/82%$ 32/895(0

*

*

;

         

   

   2%$7,0$'$-8*2/

   

   

 

1*

   JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

   

,!   

, ,,   

,,!   

JRO

JRO

   

   

   

JROJRO   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

**

   

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(

   

   

   

* 33** '3**         

   

*2678.8312 *2/29$

   

72%2/ .<=</=+$5 6.$5$*$1'< $7<5$8 25'$%$6< =+(7<687

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kazakhstan ASTANA K.ALMATY TOBOL ZHETYSU ORDABASY AKZHAYIK KAYSAR KYZYLZHAR AKTOBE (-6) PAVLODAR S.KARAGANDY ATYRAU

.21$ý$1,6+2' 32/.5$-

'DQYUHPH 5%U

7$.0,ý(1-(8*583,

%$6(/ <281*%2<6

)(<(1225' :2/9(6;19 15 17 13 17 10 17 6 17 7 18 5 17 4 18 5 17 6 17 5 17 4 17 2

*2/29, 359232/

2 2 2 4 1 5 7 3 5 2 4 7

UKUPNO 2 41 : 2 37 : 5 19 : 7 17 : 9 22 : 8 23 : 6 12 : 10 14 : 6 27 : 10 16 : 9 12 : 8 12 :

12 14 14 21 30 28 14 26 25 26 19 23

www.balkanbet.rs

)(<(1225' :2/9(6

8 8 2 5 5 4 1 4 4 4 3 1

DOMAûIN 1 0 23 : 0 1 23 : 2 4 7 : 1 3 13 : 0 4 12 : 3 2 14 : 5 3 5 : 2 3 9 : 3 1 15 : 0 5 13 : 2 3 9 : 3 4 3 :

5 6 11 12 11 8 6 9 8 14 7 9

25 10 24 8 8 9 16 8 15 8 15 9 8 8 14 9 15 9 12 8 11 9 6 9

7 5 8 1 2 1 3 1 2 1 1 1

22 17 24 6 7 5 11 4 8 5 5 7

**

** 

** 

 

 

 

           

 ,

 ,

 

 

; 

 

     

 

 

 

 

           

1 2 3 433 **

 

'7 8 3 9 19 20 8 17 17 12 12 14*,: : : : : : : : : : : :     GOST 2 18 1 14 1 12 4 4 5 10 6 9 3 7 7 5 5 12 5 3 6 3 4 9

2%$7,0$'$-8*2/

8.8312*2/29$ 

1 2 0 3 1 2 2 1 2 2 2 4',

%$6(/ <281*%2<6

9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 8 8

*2/29, '58*232/

.20%,1$&,-('9$7,3$

7,0'$-(

'DQYUHPH 5%U

47 41 32 22 22 20 19 18 17 17 16 13

            Uhren Cup

128.8312*2/29$

Uhren Cup

SHW VXE 

 

',

PRETHODNO KOLO

SHW VXE 

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

Kazakhstan 'DQYUHPH

 

            

*2/29,359232/895(0(

.$<6$5 $.=+$<,. $67$1$ $.72%( 3$9/2'$5 .$/0$7<

 

'20$û,1 *2/29,33

Kazakhstan VXE VXE VXE VXE QHG QHG

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

Kazakhstan 'DQYUHPH

;;

               

.20%,1$&,-('9$7,3$

Kazakhstan 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

72%2/ .<=</=+$5 6.$5$*$1'< $7<5$8 25'$%$6< =+(7<687

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

.$<6$5 $.=+$<,. $67$1$ $.72%( 3$9/2'$5 .$/0$7<

'83/$â$16$

+7

*

Uhren Cup YOUNG BOYS WOLVES BASEL FEYENOORD

1 1 1 1

1 1 0 0

0 0 0 0

UKUPNO 0 3 : 0 2 : 1 1 : 1 0 :

0 1 2 3

; 

3 3 0 0

1 0 1 0

; 

1 0 0 0

 

; 

DOMAûIN 0 0 3 : 0 0 0 : 0 1 1 : 0 0 0 :

 

0 0 2 0

3 0 0 0

 ** **  ' *

0 1 0 1

0 1 0 0

0 0 0 0

GOST 0 0 0 2 0 0 1 0

 '

: : : :

 *

0 1 0 3

0 3 0 0


instagram nalog balkan_bet www.facebook.com/BalkanBetsportskaKladionica

Belarus 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE QHG QHG SRQ SRQ

    

.21$ý$1,6+2'

6/876. 0,16. 602/(9,&+,67, 9,7(%6. 7253('20 '1(350 =+2',12 ',1%5(67

'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE QHG QHG SRQ SRQ

    

;;;

3

3;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

    

                        

':

*20(/ /8&+0,16. %$7( 1(0$1 ,6/2&+ *252'(-$ ',10,16. 662/,*256.

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

SHW VXE VXE VXE QHG QHG SRQ SRQ

    

5%U

SHW VXE VXE VXE QHG QHG SRQ SRQ

    

'DQYUHPH

5%U

    

5%U

SHW VXE VXE VXE QHG QHG SRQ SRQ

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

;

;;

;;    

    

    

    

    

 

 

 

 

; 

; 

; 

; 

    

    

    

    

    

    

                        

; 

 

; 

; 

 

; 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

6/876. 0,16. 602/(9,&+,67, 9,7(%6. 7253('20 '1(350 =+2',12 ',1%5(67

*20(/ /8&+0,16. %$7( 1(0$1 ,6/2&+ *252'(-$ ',10,16. 662/,*256.

    

    

    

    

    

                                

    

    

    

    

    

6/876. 0,16. 602/(9,&+,67, 9,7(%6. 7253('20 '1(350 =+2',12 ',1%5(67

*20(/ /8&+0,16. %$7( 1(0$1 ,6/2&+ *252'(-$ ',10,16. 662/,*256.

 

 

*20(/ /8&+0,16. %$7( 1(0$1 ,6/2&+ *252'(-$ ',10,16. 662/,*256.

 

 

'20$û,1 *2/29,33

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',, ',,

',

'

                    

'

'

 

*267 *2/29,'3

'

*

*,

            

    

            

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

*2/29,359232/895(0(

6/876. 0,16. 602/(9,&+,67, 9,7(%6. 7253('20 '1(350 =+2',12 ',1%5(67

 

 

    

*2678.8312 *2/29$

* 33** '3**

    

            

**

1*

    

    

3$'$9,â( *2/29$JRO

JRO

    

    

    

    

    

    

    

,!    

, ,,    

,,!    

JRO

JRO

    

    

    

JROJRO    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6 5 2 2 5 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1 0

GOST 1 11 0 11 1 8 1 4 0 9 4 5 3 9 2 12 2 4 5 4 3 6 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3

    

    

*2/29,'58*232/895(0(

    

    

    

2%$7,0$'$-8*2/

*            

    

*

    

Belarus 'DQYUHPH    

Belarus SHW VXE VXE VXE QHG QHG SRQ SRQ

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

Belarus 'DQYUHPH.20%,1$&,-('9$7,3$

Belarus 'DQYUHPH

3

32/895(0(.5$-'83/$ 32%('$

6/876. 0,16. 602/(9,&+,67, 9,7(%6. 7253('20 '1(350 =+2',12 ',1%5(67

359232/895(0(

)7

*20(/ /8&+0,16. %$7( 1(0$1 ,6/2&+ *252'(-$ ',10,16. 662/,*256.

Belarus

'83/$â$16$

+7

8.8312*2/29$

6/876. 0,16. 602/(9,&+,67, 9,7(%6. 7253('20 '1(350 =+2',12 ',1%5(67

Belarus BATE DIN.MINSK VITEBSK S.SOLIGORSK NEMAN ZHODINO SLUTSK DIN. BREST ISLOCH SMOLEVICHI-STI MINSK DNEPR TORPEDO M. GOMEL LUCH MINSK GORODEJA

14 11 14 9 14 8 14 8 14 7 14 7 14 7 14 5 14 3 14 3 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 1

*20(/ /8&+0,16. %$7( 1(0$1 ,6/2&+ *252'(-$ ',10,16. 662/,*256. 2 4 4 4 4 3 3 7 6 4 5 4 4 4 3 5

UKUPNO 1 23 : 1 19 : 2 19 : 2 16 : 3 16 : 4 14 : 4 17 : 2 26 : 5 8 : 7 10 : 7 15 : 8 8 : 8 6 : 8 6 : 9 10 : 8 9 :

7 7 9 5 12 9 10 17 13 13 19 19 18 20 24 20

35 31 28 28 25 24 24 22 15 13 11 10 10 10 9 8

7 8 7 8 8 6 5 6 8 6 6 6 6 8 9 8

5 4 6 6 2 6 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1

DOMAûIN 2 0 12 : 3 1 8 : 0 1 11 : 1 1 12 : 3 3 7 : 0 0 9 : 2 1 8 : 3 0 14 : 4 3 4 : 2 2 6 : 1 4 9 : 2 3 3 : 2 3 2 : 3 4 2 : 2 6 7 : 3 4 6 :

2 5 2 2 9 1 3 8 6 6 11 5 4 12 16 10

17 15 18 19 9 18 8 12 7 8 4 5 5 6 5 6

7 6 7 6 6 8 9 8 6 8 8 8 8 6 5 6

0 1 4 3 1 3 1 4 2 2 4 2 2 1 1 2

: : : : : : : : : : : : : : : :

5 2 7 3 3 8 7 9 7 7 8 14 14 8 8 10

18 16 10 9 16 6 16 10 8 5 7 5 5 4 4 2

                

PRETHODNO KOLO

www.balkanbet.rs

13


Finland 1 'DQYUHPH

.21$ý$1,6+2'

5%U

VXE VXE VXE 

+(/6,1., ,17(57 .(0,

736 6-. +21.$

'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE 

736 6-. +21.$

;;;

3

3;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

             

': 39 3;9; 39

    

+(/6,1., ,17(57 .(0,

736 6-. +21.$

Finland 1 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE 

'DQYUHPH

+(/6,1., ,17(57 .(0,

736 6-. +21.$

 

 

       

+(/6,1., ,17(57 .(0,

736 6-. +21.$

+(/6,1., ,17(57 .(0,

736 6-. +21.$

Finland 2

 

 

; 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

'20$û,1 *2/29,33

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',, ',,

',

    

;

 ; 

 

'

 

 '

*267 *2/29,'3

*, *,, *,,

 *

;; 

; 

; 

** ' **9 * * **

** 

** 

 

 

 

 

*2678.8312 *2/29$

'

'

'

*

*,

 

    

 

       

*2/82%$ 32/895(0

** '

*

*

 

2%$7,0$'$-8*2/

* 33** '3**

    

 

 JRO

JRO

 

 

 

 

 

 

 

 

JROJRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

1*

 

 

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(

 

Finland 1 HELSINKI HONKA INTER T. SJK TPS KEMI

1 5 8 9 10 12+$.$ (.(1$6 .73

$&.$-$$1, .39 28/8

;

'DQYUHPH 5%U

':

+$.$ (.(1$6 .73

$&.$-$$1, .39 28/819 13 18 7 18 5 18 5 18 3 18 3

'83/$â$16$ ;;

3 8 5 4 7 2

UKUPNO 3 36 : 3 28 : 8 23 : 9 19 : 8 15 : 13 17 :

32/.5$            '83/$ 32%('$

Finland 2

':

.20%,1$&,-(*2/29,JRO

JRO

 

 

 

 

 

 

 

, ,,

, ,,

, 

, 

14 22 32 23 25 33

*2/29, 359232/

42 9 29 9 20 8 19 10 16 10 11 9

7 4 1 4 2 1

,9 ,,

DOMAûIN 0 2 24 : 4 1 16 : 2 5 8 : 1 5 13 : 5 3 7 : 2 6 8 :

7 10 13 11 8 15

*2/29, '58*232/

 

 

 

 

'20$û,1 *267*2/29,

,!  

, ,,  

,,!  21 10 16 9 5 10 13 8 11 8 5 9

6 3 4 1 1 2

    

3 4 3 3 2 0

GOST 1 12 2 12 3 15 4 6 5 8 7 9

: : : : : :

7 21 12 13 19 15 12 6 17 5 18 6

8.8312*2/29$             *2/82%$ 32/895(0

2%$7,0$'$-8*2/ 33 **

**

** 

** 

',

*,

',

*,

'

*  

            

 

 

 

 

            

Finland 2

.20%,1$&,-('9$7,3$  ,

'DQYUHPH 5%U

+$.$ (.(1$6 .73

$&.$-$$1, .39 28/8

PRETHODNO KOLO

14

 

; 

.21$ý$1,6+2'

'DQYUHPH 5%U

VXE VXE VXE 

 

; 

PRETHODNO KOLO

VXE VXE VXE 

;;

8.8312*2/29$

5%U

VXE VXE VXE 

;

 

*2/29,359232/895(0(

5%U

VXE VXE VXE .20%,1$&,-('9$7,3$

Finland 1 'DQYUHPH

;

; 

Finland 1 VXE VXE VXE .20%,1$&,-('9$7,3$

5%U

VXE VXE VXE 

3

359232/895(0( ,/,.5$-

Finland 1 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

+(/6,1., ,17(57 .(0,

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

Finland 1

'83/$â$16$

+7

www.balkanbet.rs

 ,

 

; 

; 

 

; 

            

 

 

 

 

2 3 5 6 7 8

 ,

 ,

 

Finland 2 KPV EKENAS HAKA OULU AC KAJAANI KTP

 

; 

12 12 12 12 12 12

7 5 5 4 4 3

2 6 3 2 2 4

UKUPNO 3 12 : 1 12 : 4 15 : 6 12 : 6 19 : 5 16 :

10 8 13 14 23 18

23 21 18 14 14 13

6 6 6 6 6 5

5 3 3 3 3 2

; ; 

 

 ** **  ' *

 '

 *

            DOMAûIN 1 0 7 : 2 1 6 : 1 2 10 : 2 1 9 : 0 3 7 : 2 1 7 :

2 5 7 5 8 6

16 11 10 11 9 8

6 6 6 6 6 7

2 2 2 1 1 1

1 4 2 0 2 2

GOST 3 5 0 6 2 5 5 3 3 12 4 9

: : : : : :

8 7 3 10 6 8 9 3 15 5 12 5


Iceland 1 'DQYUHPH

.21$ý$1,6+2'

5%U

SHW SRQ SRQ 

9,.,1*85 %5(,'$%/,. )</.,5

'DQYUHPH

SHW SRQ SRQ 

;;;

3

3;

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

':

9,.,1*85 %5(,'$%/,. )</.,5

.()/$9,. )-2/1,5 5(<.-$9,.

359232/895(0( ,/,.5$-

9,.,1*85 %5(,'$%/,. )</.,5

.()/$9,. )-2/1,5 5(<.-$9,.

Iceland 1 'DQYUHPH

5%U

SHW SRQ SRQ 

': 39 3;9; 39

'DQYUHPH

9,.,1*85 %5(,'$%/,. )</.,5

.()/$9,. )-2/1,5 5(<.-$9,.

3 6 7 10 11 12

9,.,1*85 %5(,'$%/,. )</.,5

.()/$9,. )-2/1,5 5(<.-$9,.

9,.,1*85 %5(,'$%/,. )</.,5

Iceland 1 BREIDABLIK VIKINGUR REYKJAVIK FJOLNIR FYLKIR KEFLAVIK

11 11 11 11 11 11

.()/$9,. )-2/1,5 5(<.-$9,.

5 4 3 3 3 0

4 3 5 3 2 3

UKUPNO 2 14 : 4 12 : 3 16 : 5 13 : 6 13 : 8 6 :

6 16 13 21 18 22

Iceland 2 7+527785 /(,.1,5 0$*1,

$.5$1(6 7+25 ,55(<.-$9,.; 

; 

; 

 

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2/82%$ 32/895(0

 

 

*2678.8312 *2/29$

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

 

*267 *2/29,'3

 

'20$û,1 *2/29,33

2%$7,0$'$-8*2/

 

 

 JRO

JRO

 

 

 

 

 

 

 

,!  JRO

JRO

 

 

 

 

 

 

 

 

JROJRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 10 4 7 5 6 10 5 5 9 15 0

6 6 6 5 7 5

2 2 2 2 0 0

GOST 1 7 2 8 2 10 2 6 5 5 2 4

 

**

1*

 

 

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(

 

19 15 14 12 11 3

5 5 5 6 4 6

3 2 1 1 3 0

;

DOMAûIN 1 1 7 : 1 2 4 : 3 1 6 : 2 3 7 : 0 1 8 : 0 6 2 :

':

7+527785 /(,.1,5 0$*1,

$.5$1(6 7+25 ,55(<.-$9,.'83/$â$16$ ;3 2 2 1 2 3

32/.5$-

;

            '83/$ 32%('$

'DQYUHPH 5%U

':

.20%,1$&,-(*2/29, , ,,

, ,,

, 

, 

: : : : : :

4 12 8 11 13 7

, ,,  

,,!  

,9 ,,

   

PRETHODNO KOLO 9 8 8 7 2 3

*2/29, 359232/

*2/29, '58*232/

 

 

 

 

'20$û,1 *267*2/29,

8.8312*2/29$             *2/82%$ 32/895(0

2%$7,0$'$-8*2/ 33 **

**

** 

** 

',

*,

',

*,

'

*  

            

 

 

 

 

            

Iceland 2

.20%,1$&,-('9$7,3$  ,

'DQYUHPH 5%U

1 4 7 8 11 12

;

 Iceland 2

SHW VXE VXE  

.21$ý$1,6+2'

'DQYUHPH 5%U

SHW VXE VXE 

;

8.8312*2/29$

5%U

SHW VXE VXE 

;;

       

 

*2/29,359232/895(0(

5%U

SHW SRQ SRQ 

;

      

 

Iceland 1 'DQYUHPH    

Iceland 1 SHW SRQ SRQ 

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

5%U

SHW SRQ SRQ .20%,1$&,-('9$7,3$

Iceland 1 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-'83/$ 32%('$

5%U

359232/895(0(

)7

.()/$9,. )-2/1,5 5(<.-$9,.

Iceland 1

'83/$â$16$

+7

7+527785 /(,.1,5 0$*1,

Iceland 2 AKRANES THOR THROTTUR LEIKNIR IR REYKJAVIK MAGNI

10 10 10 10 10 10

$.5$1(6 7+25 ,55(<.-$9,.

7 6 4 4 2 2

2 2 1 1 1 0

UKUPNO 1 19 : 2 19 : 5 18 : 5 14 : 7 8 : 8 9 :

5 14 19 15 20 25

 

; 

; 

 

; 

            

 

 

 

 

23 20 13 13 7 6

 ,

6 5 4 4 6 4

5 2 0 2 0 2

 ,

 ,

DOMAûIN 1 0 16 : 1 2 8 : 0 4 3 : 1 1 9 : 1 5 3 : 0 2 5 :

 

3 16 8 7 11 0 6 7 13 1 6 6

 

4 5 6 6 4 6

; 

2 4 4 2 2 0

1 1 1 0 0 0

GOST 1 3 0 11 1 15 4 5 2 5 6 4

: : : : : :

2 7 6 13 8 13 9 6 7 6 19 0

; ; 

 

 ** **  ' *

 '

 *

            

PRETHODNO KOLO

www.balkanbet.rs

15


Sweden 1

.21$ý$1,6+2'

'DQYUHPH 5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG SRQ

    

%5200$32 '$/.85' 0$/02 *27(%25* .$/0$5 1255.23,1* 681'69$// (/)6%25*

6,5,86 75(//(%25*6 267(5681' 25(%52 '-85*$5'(1 +$&.(1 $,. +$00$5%<

'DQYUHPH 5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG SRQ

    

6,5,86 75(//(%25*6 267(5681' 25(%52 '-85*$5'(1 +$&.(1 $,. +$00$5%<

;;;

3

3;

3;;

;;

;;    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

 

; ; 

; 

; 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

    

    

    

    

.20%,1$&,-('9$7,3$

Sweden 1    

%5200$32 '$/.85' 0$/02 *27(%25* .$/0$5 1255.23,1* 681'69$// (/)6%25*

6,5,86 75(//(%25*6 267(5681' 25(%52 '-85*$5'(1 +$&.(1 $,. +$00$5%<

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 '

 *

** ** ' **9 ** ** ' * * ** 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

'20$û,1 *2/29,33

'DQYUHPH 5%U

',

    

%5200$32 '$/.85' 0$/02 *27(%25* .$/0$5 1255.23,1* 681'69$// (/)6%25*

6,5,86 75(//(%25*6 267(5681' 25(%52 '-85*$5'(1 +$&.(1 $,. +$00$5%<

', ',, ',,

    

%5200$32 '$/.85' 0$/02 *27(%25* .$/0$5 1255.23,1* 681'69$// (/)6%25*

6,5,86 75(//(%25*6 267(5681' 25(%52 '-85*$5'(1 +$&.(1 $,. +$00$5%<

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3**

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*2/82%$ 32/895(0  

    

    

2%$7,0$'$-8*2/

'

    

    

    

    

**

1*

    

    

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

    

    

    

    

    

    

, ,,    

,,!    

JRO

JRO

    

    

    

    

    

    

    

    

JROJRO    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 0 0 1

GOST 0 11 0 9 1 10 3 11 1 11 4 9 1 8 4 4 3 8 4 10 3 9 3 7 2 5 6 3 6 5 5 4

    

    

,!        

%5200$32 '$/.85' 0$/02 *27(%25* .$/0$5 1255.23,1* 681'69$// (/)6%25*

6,5,86 75(//(%25*6 267(5681' 25(%52 '-85*$5'(1 +$&.(1 $,. +$00$5%<

PRETHODNO KOLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16

*2678.8312 *2/29$

    

8.8312*2/29$

'DQYUHPH 5%U

    

    

'

Sweden 1 VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG SRQ

*267 *2/29,'3

    

'

*2/29,359232/895(0(

'DQYUHPH 5%U

    

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

            

Sweden 1 VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG SRQ

    

; 

Sweden 1 VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG SRQ

    

.20%,1$&,-('9$7,3$

'DQYUHPH 5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG SRQ

32/895(0(.5$-':

%5200$32 '$/.85' 0$/02 *27(%25* .$/0$5 1255.23,1* 681'69$// (/)6%25*

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

Sweden 1

'83/$â$16$

+7

www.balkanbet.rs

Sweden 1 AIK HAMMARBY NORRKOPING DJURGARDEN OSTERSUNDS KALMAR OREBRO HACKEN SUNDSVALL MALMO ELFSBORG GOTEBORG TRELLEBORGS BROMMAPOJKARNA DALKURD SIRIUS

13 12 12 13 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13

7 8 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 2 1

6 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1 2 1 2 2

UKUPNO 0 23 : 2 26 : 2 22 : 4 20 : 4 20 : 4 16 : 3 17 : 4 19 : 4 20 : 5 19 : 5 15 : 7 13 : 7 11 : 8 8 : 8 15 : 10 11 :

10 16 13 12 16 12 14 11 17 18 17 20 20 24 23 32

27 26 24 21 20 20 19 18 18 18 15 13 11 10 8 5

6 7 6 6 6 5 6 6 7 6 6 6 7 6 5 7

4 5 5 3 3 3 2 4 4 3 1 2 2 3 2 0

DOMAûIN 2 0 12 : 0 2 17 : 0 1 12 : 2 1 9 : 0 3 9 : 2 0 7 : 2 2 9 : 2 0 15 : 2 1 12 : 2 1 9 : 3 2 6 : 0 4 6 : 0 5 6 : 1 2 5 : 1 2 10 : 2 5 7 :

4 10 6 4 8 2 9 3 6 5 7 11 14 7 8 20

14 15 15 11 9 11 8 14 14 11 6 6 6 10 7 2

7 5 6 7 6 7 6 6 5 7 6 6 5 6 7 6

4 2 3 1 2 0 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0

: : : : : : : : : : : : : : : :

6 6 7 8 8 10 5 8 11 13 10 9 6 17 15 12

13 11 9 10 11 9 11 4 4 7 9 7 5 0 1 3


Sweden 3 - North

.21$ý$1,6+2' 32/.5$-

'DQYUHPH 5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG SRQ

   

80($ .$5/6/81'6 9$67(5$6 $66<5,6.$ 7($07*)) 6.(//()7($ $.5232/,6

62//(1781$ 5<11,1*( 6<5,$16.$ )25:$5' /,1.23,1*& 1<.23,1*6 6$1'9,.(16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

80($ .$5/6/81'6 9$67(5$6 $66<5,6.$ 7($07*)) 6.(//()7($ $.5232/,6

Sweden 3 - North CARLSTAD VASTERAS UMEA SYRIANSKA LINKOPING C. AKROPOLIS FORWARD RYNNINGE NYKOPINGS SOLLENTUNA ASSYRISKA SANDVIKENS TEAM TG FF KARLSLUNDS ARAMEISKA SYR. SKELLEFTEA

15 10 15 10 15 7 15 8 15 7 15 6 15 5 15 5 15 4 15 4 15 5 15 3 15 4 15 2 15 3 15 1

62//(1781$ 5<11,1*( 6<5,$16.$ )25:$5' /,1.23,1*& 1<.23,1*6 6$1'9,.(16 4 1 6 3 5 4 5 5 6 5 2 6 3 7 3 7

UKUPNO 1 42 : 4 25 : 2 23 : 4 27 : 3 24 : 5 23 : 5 27 : 5 24 : 5 22 : 6 17 : 8 28 : 6 18 : 8 18 : 6 15 : 9 24 : 7 24 :

19 11 14 22 18 26 24 23 26 20 32 23 27 22 42 32

2%$7,0$'$-8*2/

8.8312*2/29$;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ,

 ,

 

 

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 ** **  ' *

 '

 *

          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

13 4 5 12 3 8 11 13 13 10 18 15 14 10 26 15

GOST 0 25 3 13 2 8 1 17 3 17 4 13 3 10 3 9 3 11 2 9 4 11 2 8 5 9 3 8 3 11 3 11

',

*,

'

*

   

   

   

   

34 31 27 27 26 22 20 20 18 17 17 15 15 13 12 10

7 7 7 7 8 7 7 9 8 8 8 7 7 7 8 8

3 5 5 2 4 3 4 4 3 2 3 1 2 1 1 1

**

** 

** 

.20%,1$&,-('9$7,3$

7,0'$-(

'DQYUHPH 5%U

   

*2/29, '58*232/

33 **

Sweden 3 - North VXE VXE VXE VXE QHG QHG SRQ

*2/29, 359232/

DOMAûIN 3 1 17 : 1 1 12 : 2 0 15 : 2 3 10 : 4 0 7 : 3 1 10 : 1 2 17 : 3 2 15 : 3 2 11 : 2 4 8 : 1 4 17 : 2 4 10 : 2 3 9 : 3 3 7 : 1 6 13 : 3 4 13 :

12 16 17 8 16 12 13 15 12 8 10 5 8 6 4 6

8 8 8 8 7 8 8 6 7 7 7 8 8 8 7 7

7 5 2 6 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 0

1 0 4 1 1 1 4 2 3 3 1 4 1 4 2 4

: : : : : : : : : : : : : : : :

6 7 9 10 15 18 13 10 13 10 14 8 13 12 16 17

   

   

   

PRETHODNO KOLO 22 15 10 19 10 10 7 5 6 9 7 10 7 7 8 4

TRKE PASA BROJEVI POKER APARATI TELETEXT Sweden 3 - South

.21$ý$1,6+2' 32/.5$-

'DQYUHPH 5%U

SHW SHW VXE VXE VXE VXE VXE QHG

    

*5(%%(67$'6 72516 6.29'( $1*(/+2/06 .$5/6.521$ /-81*6.,/( 79$$.(56 .5,67,$167$'

2''(92/' /81'6 $79,'$%(5*6 (6.,/60,11( +8649$51$ 0-$//%< 26.$56+$016 876,.7(16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

*5(%%(67$'6 72516 6.29'( $1*(/+2/06 .$5/6.521$ /-81*6.,/( 79$$.(56 .5,67,$167$'

Sweden 3 - South MJALLBY OSKARSHAMNS TORNS TVAAKERS ESKILSMINNE LUNDS ODDEVOLD UTSIKTENS KRISTIANSTAD LJUNGSKILE KARLSKRONA ANGELHOLMS HUSQVARNA GREBBESTADS SKOVDE ATVIDABERGS

*2/29, '58*232/

15 10 15 9 15 9 15 9 15 8 15 7 15 7 15 6 15 4 15 4 15 3 15 5 15 4 15 4 15 3 15 1

2''(92/' /81'6 $79,'$%(5*6 (6.,/60,11( +8649$51$ 0-$//%< 26.$56+$016 876,.7(16 3 4 4 2 2 3 3 2 5 4 7 1 2 2 5 5

UKUPNO 2 36 : 2 29 : 2 20 : 4 25 : 5 26 : 5 31 : 5 21 : 7 27 : 6 19 : 7 20 : 5 22 : 9 16 : 9 23 : 9 19 : 7 16 : 9 14 :

15 17 12 17 20 26 25 26 24 18 27 29 27 26 26 29

2%$7,0$'$-8*2/

8.8312*2/29$;

33 **

**

** 

** 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ,

 

 

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 ** **  ' *

 '

 *

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4 5 4 5 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0

GOST 2 17 1 14 1 9 3 12 2 10 2 7 4 8 5 10 4 5 4 8 4 12 7 7 5 10 4 8 3 9 7 8

.20%,1$&,-('9$7,3$

7,0'$-(

'DQYUHPH 5%U

    

*2/29, 359232/

    

Sweden 3 - South SHW SHW VXE VXE VXE VXE VXE QHG

24 sata dnevno /str. 549 - 559

',

*,

'

*

 ,

    

    

    

    

    

33 31 31 29 26 24 24 20 17 16 16 16 14 14 14 8

7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7 7

6 4 5 4 5 4 6 5 3 3 1 4 2 3 2 1

DOMAûIN 1 0 19 : 2 1 15 : 1 1 11 : 2 1 13 : 0 3 16 : 1 3 24 : 1 1 13 : 1 2 17 : 3 2 14 : 2 3 12 : 5 1 10 : 1 2 9 : 2 4 13 : 0 5 11 : 1 4 7 : 4 2 6 :

5 8 6 8 11 20 6 9 12 6 11 6 14 12 13 7

19 14 16 14 15 13 19 16 12 11 8 13 8 9 7 7

8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8

2 2 3 0 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 4 1

: : : : : : : : : : : : : : : :

10 9 6 9 9 6 19 17 12 12 16 23 13 14 13 22

    

    

PRETHODNO KOLO 14 17 15 15 11 11 5 4 5 5 8 3 6 5 7 1

www.balkanbet.rs

17


Japan 2 'DQYUHPH

5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ SRQ SRQ

     

.21$ý$1,6+2'

)8.82.$ -()81,7(' .2)8 9(5'< $/%,5(;1 (+,0( 20,<$ 72&+,*, .<272 .80$0272 2.$<$0$

.$0$7$0$5( .$1$=$:$ *,)8 <$0$*8&+, <2.2+$0$)& 72.86+,0$ 2,7$ <$0$*$7$ 0,72 0$&+,'$ <$0$*$

Japan 2 'DQYUHPH

5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ SRQ SRQ

     

)7;;;

3

3;

3;;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

; 

; 

; 

; 

     

     

                

     

     

     

     

     

     

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ SRQ SRQ

     

5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ SRQ SRQ

     

     

     

     

     

     

     

; 

 

; 

; 

 

; 

)8.82.$ -()81,7(' .2)8 9(5'< $/%,5(;1 (+,0( 20,<$ 72&+,*, .<272 .80$0272 2.$<$0$

.$0$7$0$5( .$1$=$:$ *,)8 <$0$*8&+, <2.2+$0$)& 72.86+,0$ 2,7$ <$0$*$7$ 0,72 0$&+,'$ <$0$*$

     

     

     

     

     

     

                

)8.82.$ -()81,7(' .2)8 9(5'< $/%,5(;1 (+,0( 20,<$ 72&+,*, .<272 .80$0272 2.$<$0$

.$0$7$0$5( .$1$=$:$ *,)8 <$0$*8&+, <2.2+$0$)& 72.86+,0$ 2,7$ <$0$*$7$ 0,72 0$&+,'$ <$0$*$

'DQYUHPH

5%U

     

 

5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ SRQ SRQ

     

18

; 

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

                                      

     

     

     

     

     

.$0$7$0$5( .$1$=$:$ *,)8 <$0$*8&+, <2.2+$0$)& 72.86+,0$ 2,7$ <$0$*$7$ 0,72 0$&+,'$ <$0$*$

 

 

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',, ',,

',

                

     

'

 

*267 *2/29,'3

'

'

'

*

*,

     

                

     

                

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0  

     

*2678.8312 *2/29$

     

     

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

     

                

     

**

1*

     

     

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

, ,,      

,,!      

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

     

     

JROJRO     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

,!           

Japan 2 'DQYUHPH '

*2/29,359232/895(0(

)8.82.$ -()81,7(' .2)8 9(5'< $/%,5(;1 (+,0( 20,<$ 72&+,*, .<272 .80$0272 2.$<$0$

 

'20$û,1 *2/29,33

Japan 2 QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ SRQ SRQ

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

Japan 2 'DQYUHPH

;;

                           

.20%,1$&,-('9$7,3$

Japan 2 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-

     

':

.$0$7$0$5( .$1$=$:$ *,)8 <$0$*8&+, <2.2+$0$)& 72.86+,0$ 2,7$ <$0$*$7$ 0,72 0$&+,'$ <$0$*$

359232/895(0(

+7

'83/$ 32%('$

)8.82.$ -()81,7(' .2)8 9(5'< $/%,5(;1 (+,0( 20,<$ 72&+,*, .<272 .80$0272 2.$<$0$

'83/$â$16$

8.8312*2/29$

)8.82.$ -()81,7(' .2)8 9(5'< $/%,5(;1 (+,0( 20,<$ 72&+,*, .<272 .80$0272 2.$<$0$

www.balkanbet.rs

.$0$7$0$5( .$1$=$:$ *,)8 <$0$*8&+, <2.2+$0$)& 72.86+,0$ 2,7$ <$0$*$7$ 0,72 0$&+,'$ <$0$*$


Thailand 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

.21$ý$1,6+2'

&+$,1$7 68.+27+$, %85,5$0 5$7&+$%85, %$1*.2.87' 08$1*7+21* 32/,&(7(52 $,5)25&(&(1 3$77$<$

+7

)7    

    

    

&+,$1*5$, 7+$,1$9< 8%21 &+21%85, 35$&+8$3 1$.+215$7 683+$1%85, 325707, %$1*.2.*/

Thailand 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

;'83/$â$16$ ;

             ;

3

3;

    

    

    

    

&+,$1*5$, 7+$,1$9< 8%21 &+21%85, 35$&+8$3 1$.+215$7 683+$1%85, 325707, %$1*.2.*/JRO

JRO

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

Thailand BURIRAM BANGKOK UTD PORT MTI MUANG THONG PRACHUAP CHIANGRAI CHONBURI CHAINAT NAKHON RAT. RATCHABURI PATTAYA SUPHANBURI POLICE TERO SUKHOTHAI BANGKOK GL. THAI NAVY UBON AIR FORCE CEN.

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

UKUPNO 17 2 3 48 : 14 4 4 44 : 14 2 6 47 : 11 7 4 42 : 12 3 7 42 : 11 4 7 36 : 10 3 9 32 : 9 4 9 33 : 9 4 9 25 : 9 3 10 35 : 9 3 10 31 : 6 10 6 26 : 7 5 10 38 : 7 5 10 33 : 6 5 11 31 : 5 4 13 25 : 3 6 13 22 : 1 2 19 12 :

18 25 30 33 31 25 31 35 28 37 38 22 40 42 31 57 35 44

53 46 44 40 39 37 33 31 31 30 30 28 26 26 23 19 15 5

11 10 11 5 11 8 12 5 11 9 11 6 11 5 11 6 11 5 10 7 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 10 4 12 2 11 0

DOMAûIN 0 1 26 : 3 3 20 : 1 2 27 : 5 2 25 : 1 1 28 : 2 3 15 : 3 3 18 : 1 4 18 : 2 4 12 : 0 3 19 : 3 3 20 : 3 3 16 : 2 4 22 : 4 2 18 : 0 6 22 : 3 3 16 : 4 6 10 : 1 10 8 :

6 15 15 18 10 10 13 15 12 15 17 9 17 15 19 18 17 21

30 18 25 20 28 20 18 19 17 21 18 18 17 19 15 15 10 1

11 11 11 10 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 12 10 11

7 9 6 6 3 5 5 3 4 2 4 1 2 2 1 1 1 1

2 1 1 2 2 2 0 3 2 3 0 7 3 1 5 1 2 1

GOST 2 22 1 24 4 20 2 17 6 14 4 21 6 14 5 15 5 13 7 16 7 11 3 10 6 16 8 15 5 9 10 9 7 12 9 4

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

12 10 15 15 21 15 18 20 16 22 21 13 23 27 12 39 18 23

23 28 19 20 11 17 15 12 14 9 12 10 9 7 8 4 5 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Japan 2 YAMAGA OITA TRINITA YAMAGUCHI MACHIDA FUKUOKA YOKOHAMA FC OMIYA OKAYAMA YAMAGATA VERDY KOFU GIFU KANAZAWA MITO TOKUSHIMA JEF UNITED ALBIREX N. TOCHIGI KUMAMOTO EHIME KAMATAMARE KYOTO

22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21

11 12 11 10 10 9 10 9 9 8 8 8 7 8 8 8 7 6 6 4 4 4

UKUPNO 4 34 : 6 40 : 4 39 : 5 35 : 5 29 : 4 29 : 7 34 : 6 24 : 6 29 : 6 28 : 7 37 : 9 28 : 8 29 : 10 26 : 10 21 : 10 36 : 10 23 : 11 19 : 12 25 : 12 15 : 12 17 : 13 18 :

22 32 33 26 21 26 25 19 25 22 25 25 29 26 21 41 28 31 39 29 37 33

40 40 40 37 36 36 35 34 34 32 31 29 28 28 28 28 26 23 22 18 18 16

11 12 10 11 11 12 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10

DOMAûIN 2 1 22 : 4 2 24 : 2 2 18 : 3 3 15 : 2 2 18 : 6 2 17 : 4 3 15 : 5 2 15 : 2 3 17 : 4 3 15 : 5 4 14 : 3 5 15 : 4 5 11 : 1 5 17 : 1 5 14 : 2 3 23 : 4 6 7 : 2 5 13 : 2 5 14 : 3 6 7 : 2 6 9 : 1 8 5 :

10 16 14 12 11 17 11 10 12 10 14 13 13 8 12 15 15 16 17 14 14 16

26 22 20 18 23 18 16 17 20 19 11 12 10 16 16 20 7 14 14 6 8 4

11 10 12 11 10 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 11

3 6 5 5 3 5 6 5 3 3 6 5 5 3 3 2 6 2 2 3 2 3

5 0 5 4 4 3 1 2 5 4 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 4 3

GOST 3 12 4 16 2 21 2 20 3 11 2 12 4 19 4 9 3 12 3 13 3 23 4 13 3 18 5 9 5 7 7 13 4 16 6 6 7 11 6 8 6 8 5 13

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

12 16 19 14 10 9 14 9 13 12 11 12 16 18 9 26 13 15 22 15 23 17

14 18 20 19 13 18 19 17 14 13 20 17 18 12 12 8 19 9 8 12 10 12

8 6 6 5 7 4 4 4 6 5 2 3 2 5 5 6 1 4 4 1 2 1;;

    

    

;;

;;                       3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

    

    

    

    

    

    

    

,!     

, ,,     

,,!     

PRETHODNO KOLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7 4 7 7 6 9 5 7 7 8 7 5 7 4 4 4 5 5 4 6 6 4

3

32/895(0(.5$-

             

*2/82%$ 32/895(0

*2/29,359232/895(0(

&+$,1$7 68.+27+$, %85,5$0 5$7&+$%85, %$1*.2.87' 08$1*7+21* 32/,&(7(52 $,5)25&(&(1 3$77$<$

359232/895(0(

PRETHODNO KOLO

www.balkanbet.rs

19


Australia - Queensland League 'DQYUHPH 5%U

VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

.21$ý$1,6+2' 

 6816+,1(&2$67 %5,6%$1(&,7< :(67(5135,'(  6:47+81'(5 5('/$1'6  %5,6%$1(67 025(721%$<  48((16/$1'/ &$,516 148((16/$1'87'  0$*3,(6& *2/'&2$67  2/<03,&)& %5,6%$1(<287+ 

PRETHODNO KOLO

Australia - South League 'DQYUHPH 5%U

SHW VXE VXE VXE VXE QHG   

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14;'DQYUHPH 5%U

 %(17/(,*+* 0(/%2851(.1 3$6&2(9$/( *5((1*8//< 2$./(,*+&  '$1'(121*7 +80(&,7< 

60(/%2851( +(,'(/%(5* .,1*6721&,7< 1257+&27(& $921'$/(+ 30(/%2851( %8//((1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'83/$â$16$ ;32/.5$-

*2/29, 359232/

*2/29, '58*232/

8.8312*2/29$

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7 6 8 6 6 6 4 4 4 3 2 2 2 1

GOST 1 19 1 21 1 34 2 27 4 22 2 26 3 21 5 19 6 17 6 16 8 17 8 13 6 12 7 11

18 20 20 19 19 19 19 19 19 20 20 19 19 20

15 14 13 14 11 9 8 8 8 6 5 5 4 1

0 3 5 0 1 2 3 3 2 4 2 1 0 2

UKUPNO 3 53 : 3 47 : 2 53 : 5 77 : 7 49 : 8 41 : 8 46 : 8 31 : 9 32 : 10 32 : 13 45 : 13 31 : 15 25 : 17 17 :

32/.5$-

9 30 21 24 26 40 37 39 43 47 61 54 54 94

*2/29, 359232/

45 45 44 42 34 29 27 27 26 22 17 16 12 5

10 10 9 11 9 10 10 9 8 10 10 8 11 10

8 8 5 8 5 3 4 4 4 3 3 3 2 0

DOMAûIN 0 2 34 : 0 2 26 : 3 1 19 : 0 3 50 : 1 3 27 : 1 6 15 : 1 5 25 : 2 3 12 : 1 3 15 : 3 4 16 : 2 5 28 : 0 5 18 : 0 9 13 : 0 10 6 :

5 14 7 13 16 21 20 14 17 13 35 24 34 42

*2/29, '58*232/

24 24 18 24 16 10 13 14 13 12 11 9 6 0

8 10 11 8 10 9 9 10 11 10 10 11 8 10

0 3 2 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 2

: : : : : : : : : : : : : :

4 16 14 11 10 19 17 25 26 34 26 30 20 52

21 21 26 18 18 19 14 13 13 10 6 7 6 5

8.8312*2/29$

;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6 7 5 3 2 3 4 5 4 2 2 0

GOST 2 24 2 18 3 18 3 13 4 12 4 11 5 12 3 15 5 13 6 12 6 10 7 10

Australia - South CAMPBELLTOWN C. ADELAIDE CITY NE METROSTARS AD.COMETS ADELAIDE U21 ADELAIDE OL. PARA W. ADELAIDE S. ADELAIDE CROYDON K. WEST TORRENS STURT LIONS

.21$ý$1,6+2'

'83/$â$16$

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

14 13 13 10 7 6 7 6 6 5 4 2

2 1 1 4 4 4 0 3 2 3 2 4

UKUPNO 2 41 : 4 47 : 4 43 : 4 30 : 7 32 : 8 22 : 11 24 : 9 24 : 10 25 : 10 25 : 12 17 : 12 17 :

32/.5$-

17 15 21 20 27 22 31 37 48 30 37 42

*2/29, 359232/

44 9 40 9 40 9 34 9 25 10 22 9 21 9 21 9 20 9 18 9 14 9 10 8

8 6 8 7 5 3 3 1 2 3 2 2

DOMAûIN 1 0 17 : 1 2 29 : 0 1 25 : 1 1 17 : 2 3 20 : 2 4 11 : 0 6 12 : 2 6 9 : 2 5 12 : 2 4 13 : 1 6 7 : 1 5 7 :

4 10 13 7 15 12 18 20 22 17 15 15

*2/29, '58*232/

25 9 19 9 24 9 22 9 17 8 11 9 9 9 5 9 8 9 11 9 7 9 7 10

1 0 1 3 2 2 0 1 0 1 1 3

: : : : : : : : : : : :

13 5 8 13 12 10 13 17 26 13 22 27

19 21 16 12 8 11 12 16 12 7 7 3

8.8312*2/29$;;;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Australia - Victorian HEIDELBERG BENTLEIGH G. AVONDALE H. PASCOE VALE P.MELBOURNE GREEN GULLY MELBOURNE KN. OAKLEIGH C. DANDENONG T. S.MELBOURNE HUME CITY KINGSTON CITY BULLEEN NORTHCOTE C.

8 5 5 6 4 5 3 3 3 3 2 2 2 0

GOST 1 16 1 17 3 19 3 16 2 15 2 21 5 13 7 9 6 13 4 22 6 9 6 10 7 11 7 8

PRETHODNO KOLO

www.balkanbet.rs

;

         

$'&20(76 &$03%(//72:1&    &52<'21. $'(/$,'(&,7<    6$'(/$,'(    1(0(75267$56 67857/,216 :(677255(16    $'(/$,'(8    $'(/$,'(2/ :$'(/$,'( 3$5$   

Australia - Victorian League

20

;

Australia - Queensland QUEENSLAND L. MORETON BAY OLYMPIC FC WESTERN PRIDE BRISBANE ST. CAIRNS FC BRISBANE CITY BRISBANE YOUTH GOLD COAST SWQ THUNDER REDLANDS MAGPIES C. N. QUEENSLAND UTD SUNSHINE COAST

.21$ý$1,6+2'

PRETHODNO KOLO

SHW SHW SHW SHW SHW VXE VXE

;

'83/$â$16$

18 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19

15 14 12 10 8 7 7 8 8 5 5 5 4 3

1 3 3 4 4 4 4 0 0 4 4 2 3 6

UKUPNO 2 41 : 2 38 : 4 36 : 5 32 : 7 29 : 8 35 : 8 34 : 11 27 : 11 31 : 9 36 : 10 20 : 12 19 : 12 24 : 10 22 :

14 17 19 23 32 33 40 30 42 32 35 36 34 37

46 45 39 34 28 25 25 24 24 19 19 17 15 15

8 10 10 9 10 9 9 9 10 9 9 10 10 10

7 9 7 4 4 2 4 5 5 2 3 3 2 3

DOMAûIN 0 1 25 : 0 1 21 : 2 1 17 : 3 2 16 : 1 5 14 : 1 6 14 : 2 3 21 : 0 4 18 : 0 5 18 : 2 5 14 : 2 4 11 : 1 6 9 : 3 5 13 : 4 3 14 :

7 7 3 12 18 19 22 13 21 15 16 14 18 14

21 27 23 15 13 7 14 15 15 8 11 10 9 13

10 9 9 10 9 10 10 10 9 9 10 9 9 9

1 3 1 1 3 3 2 0 0 2 2 1 0 2

: : : : : : : : : : : : : :

7 10 16 11 14 14 18 17 21 17 19 22 16 23

25 18 16 19 15 18 11 9 9 11 8 7 6 2


China 2 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

.21$ý$1,6+2'

6+(1=+(1 :8+$1= ;,1-,$1* /,$21,1*

'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

)7;;;

3

3;

3;;

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

      

  

  

            

':

6+$1*+$,6+ 1(,021*2/ +(,/21*-,$1* =+(-,$1*<

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

      

  

  

  

  

; 

 

; 

; 

 

; 

 

6+(1=+(1 :8+$1= ;,1-,$1* /,$21,1*

6+$1*+$,6+ 1(,021*2/ +(,/21*-,$1* =+(-,$1*<

  

  

  

  

  

  

6+(1=+(1 :8+$1= ;,1-,$1* /,$21,1*

6+$1*+$,6+ 1(,021*2/ +(,/21*-,$1* =+(-,$1*<

'DQYUHPH

5%U

  

 

6+$1*+$,6+ 1(,021*2/ +(,/21*-,$1* =+(-,$1*<

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

1 3 5 9 11 14 15 16

VXE VXE QHG QHG

  

5%U

VXE VXE QHG QHG

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

; 

 

 

; 

; 

; 

; 

  

  

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

      

  

  

  

  

  

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

  

  

    

  

  

  

      

  

 

 

*267 *2/29,'3

*2678.8312 *2/29$

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

  

  

*

* 33** '3**

  

      

  

**

1*

  

  

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(JRO

JRO

  

  

  

  

  

  

  

  

JROJRO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 2 2 1 2 1 2 0

GOST 1 8 1 6 2 6 4 6 5 10 5 8 7 11 6 1

  

  

2%$7,0$'$-8*2/

*

  

6+(1=+(1 :8+$1= ;,1-,$1* /,$21,1* 13 13 13 13 13 12 13 13

6+$1*+$,6+ 1(,021*2/ +(,/21*-,$1* =+(-,$1*< 7 6 6 5 5 3 3 0

4 5 3 3 2 2 1 5

UKUPNO 2 20 : 2 22 : 4 21 : 5 18 : 6 18 : 7 12 : 9 16 : 8 4 :

9 14 19 22 19 23 24 20

25 23 21 18 17 11 10 5

6 8 8 6 4 4 4 4

5 4 4 4 3 2 1 0

DOMAûIN 0 1 12 : 3 1 16 : 2 2 15 : 1 1 12 : 0 1 8 : 0 2 4 : 1 2 5 : 2 2 3 :

2 9 13 8 3 3 6 7

15 15 14 13 9 6 4 2

.21$ý$1,6+2'

$/%,5(;1 <281*/,216 *(</$1* +20(87'

7 5 5 7 9 8 9 9

4 2 1 2 2 2 0 3

'83/$â$16$

: : : : : : : :JRO

JRO

  

  

  

  

  

  

  

,!  

, ,,  

,,!  359232/895(0(

32/895(0(.5$-

)7;;;

3

3;

3;;

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JROJRO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 4 2 3 2 1 4 2 1

GOST 0 21 1 14 4 13 3 15 4 7 3 11 4 12 4 7 6 3

7$03,1(6 +28*$1* :$55,256 %$/(67,(5.

      

7 10 5 8 6 7 14 5 16 8 20 5 18 6 13 3

+7

Singapore 'DQYUHPH

 

',

Singapore 5%U8.8312*2/29$

China 2 WUHAN Z SHENZHEN SHANGHAI SH. ZHEJIANG Y. HEILONGJIANG LIAONING NEI MONGOL XINJIANG

'DQYUHPH

  

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

China 2 'DQYUHPH

 

      

*2/29,359232/895(0(

6+(1=+(1 :8+$1= ;,1-,$1* /,$21,1*

 

'20$û,1 *2/29,33

China 2 VXE VXE VXE QHG

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

China 2 'DQYUHPH

;;

          

.20%,1$&,-('9$7,3$

China 2 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-

  

'83/$ 32%('$

6+(1=+(1 :8+$1= ;,1-,$1* /,$21,1*

359232/895(0(

+7

6+$1*+$,6+ 1(,021*2/ +(,/21*-,$1* =+(-,$1*<

China 2

'83/$â$16$

;;

;;          

8.8312*2/29$

$/%,5(;1 <281*/,216 *(</$1* +20(87'

Singapore ALBIREX N. TAMPINES HOME UTD BRUNEI BALESTIER K. WARRIORS GEYLANG YOUNG LIONS HOUGANG

15 15 15 9 17 8 14 7 16 5 16 3 15 4 15 3 15 1

7$03,1(6 +28*$1* :$55,256 %$/(67,(5. 0 2 4 4 2 6 2 4 4

UKUPNO 0 46 : 4 31 : 5 32 : 3 30 : 9 18 : 7 19 : 9 18 : 8 14 : 10 12 :

8 16 27 25 29 23 35 29 28

45 29 28 25 17 15 14 13 7

8 8 9 5 8 8 7 8 8

8 5 6 4 3 2 0 1 0

DOMAûIN 0 0 25 : 0 3 17 : 2 1 19 : 1 0 15 : 0 5 11 : 2 4 8 : 2 5 6 : 3 4 7 : 4 4 9 :

1 11 12 8 14 9 18 15 15

24 15 20 13 9 8 2 6 4

7 7 8 9 8 8 8 7 7

0 2 2 3 2 4 0 1 0

: : : : : : : : :

7 5 15 17 15 14 17 14 13

21 14 8 12 8 7 12 7 3      

PRETHODNO KOLO

www.balkanbet.rs

21


South Korea 1 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE QHG QHG QHG

   

*<(21*1$0 -(211$0 68:21 -(-887' 32+$1* 6(28/

.21$ý$1,6+2'

,1&+(21 6$1*-8 -(21%8. '$(*8 *$1*:21 8/6$1

South Korea 1 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE QHG QHG QHG

   

;;;

3

3;

3;;

;;

;;   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

; 

; 

; 

; 

            

   

   

         

   

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

.20%,1$&,-('9$7,3$

   

   

   

   

   

   

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

South Korea 1 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE QHG QHG QHG

   

*<(21*1$0 -(211$0 68:21 -(-887' 32+$1* 6(28/

5%U

VXE VXE VXE QHG QHG QHG

   

*<(21*1$0 -(211$0 68:21 -(-887' 32+$1* 6(28/

,1&+(21 6$1*-8 -(21%8. '$(*8 *$1*:21 8/6$1

,1&+(21 6$1*-8 -(21%8. '$(*8 *$1*:21 8/6$1

'DQYUHPH

5%U

   

*<(21*1$0 -(211$0 68:21 -(-887' 32+$1* 6(28/

5%U

VXE VXE VXE QHG QHG QHG

   

*<(21*1$0 -(211$0 68:21 -(-887' 32+$1* 6(28/

www.balkanbet.rs

            

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

            

   

   

   

   

   

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

*267 *2/29,'3

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

   

   

*2678.8312 *2/29$

   

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

   

   

   

   

   

1*

   

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(

 

**

   JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

, ,,   

,,!   

JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

   

   

JROJRO   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

,!      

8.8312*2/29$

,1&+(21 6$1*-8 -(21%8. '$(*8 *$1*:21 8/6$1

PRETHODNO KOLO

22

 

',

South Korea 1 'DQYUHPH

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

*2/29,359232/895(0(

,1&+(21 6$1*-8 -(21%8. '$(*8 *$1*:21 8/6$1

 

'20$û,1 *2/29,33

South Korea 1 VXE VXE VXE QHG QHG QHG

 

.20%,1$&,-('9$7,3$

South Korea 1 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-'83/$ 32%('$

,1&+(21 6$1*-8 -(21%8. '$(*8 *$1*:21 8/6$1

359232/895(0(

)7

':

*<(21*1$0 -(211$0 68:21 -(-887' 32+$1* 6(28/

'83/$â$16$

+7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

South Korea 1 JEONBUK SUWON JEJU UTD GYEONGNAM ULSAN SANGJU GANGWON SEOUL POHANG JEONNAM DAEGU INCHEON

16 12 16 8 16 8 16 7 16 6 16 6 16 6 16 4 16 5 16 2 16 2 16 1

2 4 4 5 5 4 4 7 4 7 5 7

UKUPNO 2 32 : 4 24 : 4 22 : 4 22 : 5 17 : 6 19 : 6 26 : 5 17 : 7 17 : 7 15 : 9 11 : 8 24 :

11 17 15 17 17 16 28 17 20 28 28 32

38 28 28 26 23 22 22 19 19 13 11 10

8 8 8 8 9 6 8 7 9 8 8 9

6 3 2 3 4 2 2 3 3 1 1 1

DOMAûIN 1 1 15 : 3 2 11 : 3 3 8 : 3 2 8 : 2 3 10 : 2 2 9 : 3 3 9 : 2 2 9 : 2 4 8 : 2 5 7 : 2 5 7 : 4 4 14 :

8 8 9 7 10 7 12 9 11 17 16 17

19 8 12 8 9 8 12 8 14 7 8 10 9 8 11 9 11 7 5 8 5 8 7 7

6 5 6 4 2 4 4 1 2 1 1 0

1 1 1 2 3 2 1 5 2 5 3 3

GOST 1 17 2 13 1 14 2 14 2 7 4 10 3 17 3 8 3 9 2 8 4 4 4 10

: : : : : : : : : : : :

3 9 6 10 7 9 16 8 9 11 12 15

19 16 19 14 9 14 13 8 8 8 6 3


South Korea 2 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG SRQ SRQ

  

.21$ý$1,6+2'

$6$108* %86$1 68:21&,7< 6(21*1$0 6(28/(

'$(-(21 %8&+(21 *:$1*-8 $1<$1* $16$1*5((1(56

South Korea 2 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG SRQ SRQ

  

;;;

3

3;

3;;

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

       

  

  

                    

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE QHG SRQ SRQ

  

5%U

VXE VXE QHG SRQ SRQ

  

  

  

  

  

  

  

  

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

$6$108* %86$1 68:21&,7< 6(21*1$0 6(28/(

'$(-(21 %8&+(21 *:$1*-8 $1<$1* $16$1*5((1(56

  

  

  

  

  

  

  

  

  

$6$108* %86$1 68:21&,7< 6(21*1$0 6(28/(

'$(-(21 %8&+(21 *:$1*-8 $1<$1* $16$1*5((1(56

'DQYUHPH

5%U

  

'$(-(21 %8&+(21 *:$1*-8 $1<$1* $16$1*5((1(56

5%U

VXE VXE QHG SRQ SRQ

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 

 

 

; 

; 

; 

; 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

          

  

  

  

  

  

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0  

*267 *2/29,'3

  

*2678.8312 *2/29$

  

  

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

  

       

  

**

1*

  

  

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

  

  

  

  

  

  

, ,,   

,,!   

JRO

JRO

  

  

  

  

  

  

  

  

JROJRO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 9 33 9 27 8 26 10 24 9 23 9 22 9 21 9 17 9 17 8

5 4 3 3 2 6 4 2 3 2

5 5 3 5 4 0 3 4 1 2

GOST 2 12 2 19 2 11 3 16 3 8 4 4 5 7 2 14 5 7 6 6

  

  

,!     

8.8312*2/29$

$6$108* %86$1 68:21&,7< 6(21*1$0 6(28/(

South Korea 2 ASAN MUG. SEONGNAM BUSAN BUCHEON GWANGJU ANSAN GREENERS SUWON CITY DAEJEON ANYANG SEOUL E.

 

',

South Korea 2 'DQYUHPH

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

*2/29,359232/895(0(

$6$108* %86$1 68:21&,7< 6(21*1$0 6(28/(

 

'20$û,1 *2/29,33

South Korea 2 VXE VXE QHG SRQ SRQ

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

South Korea 2 'DQYUHPH

;;

            

.20%,1$&,-('9$7,3$

South Korea 2 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

'$(-(21 %8&+(21 *:$1*-8 $1<$1* $16$1*5((1(56

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

$6$108* %86$1 68:21&,7< 6(21*1$0 6(28/(

'83/$â$16$

+7

18 10 18 9 18 6 18 8 18 6 18 6 18 7 17 6 18 4 17 4

'$(-(21 %8&+(21 *:$1*-8 $1<$1* $16$1*5((1(56 4 6 9 2 6 5 1 3 5 5

UKUPNO 4 29 : 3 30 : 3 23 : 8 25 : 6 21 : 7 18 : 10 13 : 8 23 : 9 18 : 8 14 :

14 21 16 25 17 20 25 26 28 22

DOMAûIN 2 2 17 : 4 1 11 : 4 1 12 : 2 5 9 : 4 3 13 : 0 3 14 : 0 5 6 : 1 6 9 : 2 4 11 : 4 2 8 :

9 7 7 12 9 12 10 14 15 9

17 9 16 9 13 10 11 8 10 9 18 9 12 9 7 8 11 9 10 9

2 2 5 0 2 5 1 2 3 1

: : : : : : : : : :

5 14 9 13 8 8 15 12 13 13

17 17 14 15 14 5 10 14 6 7

PRETHODNO KOLO

www.balkanbet.rs

23


Brazil 2 'DQYUHPH

SHW VXE VXE VXE VXE VXE

.21$ý$1,6+2'

5%U

 %5$6,/3(/27$6 %2$ *2,$6 &6$ )257$/(=$ 6$2%(172 

-89(178'( &5% &5,&,80$ 6$03$,2& $7/(7,&2*2 3217(35(7$

Brazil 2 'DQYUHPH

SHW VXE VXE VXE VXE VXE

 %5$6,/3(/27$6 %2$ *2,$6 &6$ )257$/(=$ 6$2%(172 

;;;

3

3;

3;;

;;

;;   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

; 

; 

; 

; 

   

   

   

   

                        

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

.20%,1$&,-('9$7,3$

   

   

   

   

   

   

   

   

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Brazil 2 'DQYUHPH

SHW VXE VXE VXE VXE VXE

SHW VXE VXE VXE VXE VXE

5%U

 %5$6,/3(/27$6 %2$ *2,$6 &6$ )257$/(=$ 6$2%(172 

-89(178'( &5% &5,&,80$ 6$03$,2& $7/(7,&2*2 3217(35(7$

5%U

 %5$6,/3(/27$6 %2$ *2,$6 &6$ )257$/(=$ 6$2%(172 

-89(178'( &5% &5,&,80$ 6$03$,2& $7/(7,&2*2 3217(35(7$

'DQYUHPH

 %5$6,/3(/27$6 %2$ *2,$6 &6$ )257$/(=$ 6$2%(172 

-89(178'( &5% &5,&,80$ 6$03$,2& $7/(7,&2*2 3217(35(7$

SHW VXE VXE VXE VXE VXE

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

            

   

   

   

   

   

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

*267 *2/29,'3

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

   

*2678.8312 *2/29$ *

* 33** '3**

   

         

   

 

1*

   JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

   

,!   

, ,,   

,,!   

JRO

JRO

   

   

   

   

JROJRO   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

**

   

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(   

   

2%$7,0$'$-8*2/

*

   

         

   

8.8312*2/29$

5%U

 %5$6,/3(/27$6 %2$ *2,$6 &6$ )257$/(=$ 6$2%(172 

-89(178'( &5% &5,&,80$ 6$03$,2& $7/(7,&2*2 3217(35(7$

PRETHODNO KOLO

24

 

',

Brazil 2 'DQYUHPH

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

*2/29,359232/895(0(

5%U

 

'20$û,1 *2/29,33

Brazil 2 SHW VXE VXE VXE VXE VXE

 

.20%,1$&,-('9$7,3$

Brazil 2 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

-89(178'( &5% &5,&,80$ 6$03$,2& $7/(7,&2*2 3217(35(7$

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

5%U

'83/$â$16$

+7

www.balkanbet.rs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Brazil 2 FORTALEZA CSA GUARANI VILA NOVA CORITIBA AVAI FIGUEIRENSE ATLETICO GO PONTE PRETA OESTE GOIAS PAYSANDU LONDRINA SAO BENTO JUVENTUDE SAMPAIO C. CRB CRICIUMA BRASIL PELOTAS BOA

14 14 15 14 15 14 15 14 14 15 14 14 14 14 13 13 14 14 14 14

9 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 1

2 4 5 5 5 4 4 4 3 6 3 5 5 8 7 3 3 4 4 4

UKUPNO 3 22 : 3 22 : 4 21 : 3 13 : 4 18 : 4 22 : 5 21 : 4 25 : 5 15 : 4 17 : 6 18 : 5 13 : 5 12 : 3 14 : 3 14 : 6 15 : 7 13 : 7 14 : 7 12 : 9 8 :

10 15 17 9 16 13 18 23 13 18 21 17 16 14 15 17 20 18 17 22

29 25 23 23 23 22 22 22 21 21 18 17 17 17 16 15 15 13 13 7

7 7 8 7 7 7 8 8 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6

6 3 4 2 6 2 3 4 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 0

DOMAûIN 0 1 14 : 2 2 12 : 3 1 11 : 4 1 5 : 1 0 10 : 3 2 11 : 1 4 8 : 2 2 16 : 2 3 7 : 3 1 8 : 2 3 8 : 2 1 6 : 2 3 8 : 3 1 9 : 4 2 7 : 2 2 11 : 2 2 8 : 3 2 8 : 1 3 7 : 2 4 4 :

4 10 6 3 2 9 10 14 8 4 11 3 10 7 9 8 8 7 7 11

18 11 15 10 19 9 10 14 8 12 8 11 8 12 7 11 11 9 10 2

7 7 7 7 8 7 7 6 7 8 7 8 7 7 6 6 7 7 7 8

            3 4 2 4 0 4 3 2 4 2 3 1 2 0 2 1 1 1 0 1

2 2 2 1 4 1 3 2 1 3 1 3 3 5 3 1 1 1 3 2

GOST 2 8 1 10 3 10 2 8 4 8 2 11 1 13 2 9 2 8 3 9 3 10 4 7 2 4 2 5 1 7 4 4 5 5 5 6 4 5 5 4

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

6 5 11 6 14 4 8 9 5 14 10 14 6 7 6 9 12 11 10 11

11 14 8 13 4 13 12 8 13 9 10 6 9 5 9 4 4 4 3 5


Chile - Cup 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

.21$ý$1,6+2' ),1$/$5(9$1â0(ý(9,

%$51(&+($ +8$&+,3$72 &2%5(/2$ 3$/(67,12

9$/',9,$ $,7$/,$12 8&+,/( &2%5(6$/

Chile - Cup 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

;;;

3

3;

3;;

;;

;;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

 

; 

; 

; 

; 

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

.20%,1$&,-('9$7,3$

  

  

  

  

  

  

  

  

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chile - Cup 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

.20%,1$&,-('9$7,3$

%$51(&+($ +8$&+,3$72 &2%5(/2$ 3$/(67,12

9$/',9,$ $,7$/,$12 8&+,/( &2%5(6$/

Chile - Cup 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

%$51(&+($ +8$&+,3$72 &2%5(/2$ 3$/(67,12

9$/',9,$ $,7$/,$12 8&+,/( &2%5(6$/

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3**

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

'DQYUHPH

5%U

  

*2/82%$ 32/895(0

*2/29,359232/895(0(

%$51(&+($ +8$&+,3$72 &2%5(/2$ 3$/(67,12

9$/',9,$ $,7$/,$12 8&+,/( &2%5(6$/

 

5%U

VXE VXE VXE QHG

  

5%U

XWR XWR 

%$51(&+($ +8$&+,3$72 &2%5(/2$ 3$/(67,12

9$/',9,$ $,7$/,$12 8&+,/( &2%5(6$/

&58=(,52 $7/(7,&235 9$6&2 %$+,$

&58=(,52 $7/(7,&235 9$6&2 %$+,$

&58=(,52 $7/(7,&235 9$6&2 %$+,$

&58=(,52 $7/(7,&235 9$6&2 %$+,$

&58=(,52 $7/(7,&235 9$6&2 %$+,$

  

  

  

JROJRO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+7

)7;;;

3

3;

3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

   

 

 

        

'83/$â$16$

359232/895(0(

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

      

32/895(0(.5$;

    

;;

;;     

.20%,1$&,-('9$7,3$

   

 

 

 

 

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

; 

; 

; 

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

   

 

 

 

 

 

'20$û,1 *2/29,33

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0  

*267 *2/29,'3

 

*2678.8312 *2/29$

 

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

 

   

 

**

1*

 

 

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(JRO

JRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JROJRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JRO

JRO

 

 

 

 

 

 

 

,! 

, ,, 

,,! 8.8312*2/29$

5%U

XWR XWR 

JRO

    

Brazil - Cup 'DQYUHPH  

  

*2/29,359232/895(0(

5%U

XWR XWR   

  

Brazil - Cup 'DQYUHPH

JRO

  

,,!  

JRO

  

.20%,1$&,-('9$7,3$

5%U

XWR XWR , ,,    

  

  

,!  ':

Brazil - Cup 'DQYUHPH

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(

  

'83/$ 32%('$

5%U

XWR XWR 

1*

  

JRO

Brazil - Cup 'DQYUHPH

**

  

  

.21$ý$1,6+2' ),1$/$5(9$1â0(ý(9,

5%U

XWR XWR 

  

8.8312*2/29$

Brazil - Cup 'DQYUHPH

  Brazil - Cup 'DQYUHPH

  

2%$7,0$'$-8*2/

  

Chile - Cup 'DQYUHPH

  

*2678.8312 *2/29$

  

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

  

*267 *2/29,'3

  

'20$û,1 *2/29,33

Chile - Cup VXE VXE VXE QHG

32/895(0(.5$-':

9$/',9,$ $,7$/,$12 8&+,/( &2%5(6$/

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

%$51(&+($ +8$&+,3$72 &2%5(/2$ 3$/(67,12

'83/$â$16$

+7

&58=(,52 $7/(7,&235 9$6&2 %$+,$

   

www.balkanbet.rs

25


Ecuador 'DQYUHPH

VXE VXE QHG QHG SRQ XWR

.21$ý$1,6+2'

5%U

 ,1''(/9$//( '(/),1 (0(/(& /'848,72  81,9(56,'$'&$7 7(&1,&28 

0$&$5$ $8&$6 (/1$&,21$/ '(3&8(1&$ %$5&(/21$6& *8$<$48,/

'DQYUHPH

VXE VXE QHG QHG SRQ XWR

5%U

 ,1''(/9$//( '(/),1 (0(/(& /'848,72  81,9(56,'$'&$7 7(&1,&28 

;;;

3

3;

3;;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

         

   

   

                        

359232/895(0( ,/,.5$-

VXE VXE QHG QHG SRQ XWR

VXE VXE QHG QHG SRQ XWR

': 39 3;9; 39

   

   

   

   

   

   

   

; 

 

; 

; 

 

; 

 

5%U

 ,1''(/9$//( '(/),1 (0(/(& /'848,72  81,9(56,'$'&$7 7(&1,&28 

0$&$5$ $8&$6 (/1$&,21$/ '(3&8(1&$ %$5&(/21$6& *8$<$48,/

   

   

   

   

   

   

5%U

 ,1''(/9$//( '(/),1 (0(/(& /'848,72  81,9(56,'$'&$7 7(&1,&28 

0$&$5$ $8&$6 (/1$&,21$/ '(3&8(1&$ %$5&(/21$6& *8$<$48,/

'DQYUHPH

 ,1''(/9$//( '(/),1 (0(/(& /'848,72  81,9(56,'$'&$7 7(&1,&28 

0$&$5$ $8&$6 (/1$&,21$/ '(3&8(1&$ %$5&(/21$6& *8$<$48,/

VXE VXE QHG QHG SRQ XWR; 

 

 

; 

; 

; 

; 

   

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

         

   

   

   

   

   

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0  

*267 *2/29,'3

   

   

*2678.8312 *2/29$

   

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

   

         

   

**

1*

   

   

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

, ,,   

,,!   

JRO

JRO

   

   

   

   

   

   

   

   

JROJRO   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6 5 4 3 3 2 4 4 2 1 1 0

GOST 3 12 1 13 4 16 5 13 7 12 3 9 5 14 4 12 5 9 8 7 6 9 7 6

   

   

,!      

8.8312*2/29$

5%U

 ,1''(/9$//( '(/),1 (0(/(& /'848,72  81,9(56,'$'&$7 7(&1,&28 

0$&$5$ $8&$6 (/1$&,21$/ '(3&8(1&$ %$5&(/21$6& *8$<$48,/

PRETHODNO KOLO

26

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

Ecuador 'DQYUHPH

 

         

*2/29,359232/895(0(

5%U

 

'20$û,1 *2/29,33

Ecuador VXE VXE QHG QHG SRQ XWR

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

Ecuador 'DQYUHPH

;;

               

.20%,1$&,-('9$7,3$

Ecuador 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

0$&$5$ $8&$6 (/1$&,21$/ '(3&8(1&$ %$5&(/21$6& *8$<$48,/

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

Ecuador

'83/$â$16$

+7

www.balkanbet.rs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ecuador LDU QUITO BARCELONA SC UNIVERSIDAD CAT. EMELEC DELFIN AUCAS IND. DEL VALLE MACARA EL NACIONAL DEP.CUENCA GUAYAQUIL TECNICO U.

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

UKUPNO 14 4 3 32 : 12 6 3 38 : 11 5 5 38 : 10 4 7 33 : 10 2 9 34 : 6 10 5 24 : 8 4 9 28 : 7 6 8 25 : 6 5 10 24 : 4 7 10 19 : 3 7 11 15 : 2 6 13 14 :

16 19 25 27 33 17 27 27 34 33 27 39

46 42 38 34 32 28 28 27 23 19 16 12

10 11 10 10 10 11 10 11 11 11 11 10

8 7 7 7 7 4 4 3 4 3 2 2

DOMAûIN 2 0 20 : 2 2 25 : 2 1 22 : 1 2 20 : 1 2 22 : 5 2 15 : 2 4 14 : 4 4 13 : 2 5 15 : 6 2 12 : 4 5 6 : 2 6 8 :

7 10 8 10 13 6 12 13 17 10 12 14

26 23 23 22 22 17 14 13 14 15 10 8

11 10 11 11 11 10 11 10 10 10 10 11

2 4 3 3 1 5 2 2 3 1 3 4

: : : : : : : : : : : :

9 9 17 17 20 11 15 14 17 23 15 25

20 19 15 12 10 11 14 14 9 4 6 4


Mexico - Campeones Cup 'DQYUHPH

5%U

),1$/(-('$10(Ă˝

7,*5(6

SRQ 

6/$*81$

Mexico - Campeones Cup 'DQYUHPH

.21$Ă˝$1,6+2'

7,*5(6

6/$*81$

;;;

3

3;

3 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

7,*5(6

6/$*81$

Mexico - Campeones Cup 'DQYUHPH

5%U

7,*5(6

SRQ 

'DQYUHPH

6/$*81$

6/$*81$

7,*5(6

5%U

QHG 

6/$*81$

1(&$;$

Mexico - Cup 'DQYUHPH

1(&$;$

0217(55(<

1(&$;$

Mexico - Cup 'DQYUHPH

5%U

QHG 

0217(55(<

'DQYUHPH

1(&$;$

1(&$;$

0217(55(<

 

; 

 

 

 

 

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3***2/82%$ 32/895(0  

*2678.8312 *2/29$'20$Ăť,1 '20$Ăť,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33*267 *2/29,'3'20$Ăť,1 *2/29,33

2%$7,0$'$-8*2/

**

1*

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

, ,, 

,,! JRO

JRO

JROJRO+7

)7;;;

3

3;

3;

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

   

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

 ,! 

'83/$â$16$

359232/895(0(

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

 

32/895(0(.5$;

  

;;

;;

  

 

; 

.20%,1$&,-('9$7,3$

 ; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

; 

; 

; 

 

 

'20$Ăť,1 *2/29,33

'20$Ăť,1 '20$Ăť,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

 *, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0  

*267 *2/29,'3*2678.8312 *2/29$2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3****

1*

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(JRO

JROJROJRO

JRO

JRO,! 

, ,, 

,,! 8.8312*2/29$

5%U

QHG ; 

 

Mexico - Cup 'DQYUHPH; 

; 

*2/29,359232/895(0(

5%U

0217(55(<

; 

; 

Mexico - Cup QHG 

; 

.20%,1$&,-('9$7,3$

5%U

QHG 

 

 

Mexico - Cup 'DQYUHPH

 

; 

':

0217(55(<

'83/$ 32%('$

5%U

QHG 

;.21$Ă˝$1,6+2' ),1$/(-('$10(Ă˝

0217(55(<

Mexico - Cup 'DQYUHPH

;

  

8.8312*2/29$

5%U

SRQ 

;;

Mexico - Campeones Cup 'DQYUHPH

;

  *2/29,359232/895(0(

5%U

7,*5(6 

Mexico - Campeones Cup SRQ 

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

5%U

SRQ .20%,1$&,-('9$7,3$

Mexico - Campeones Cup 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

SRQ 

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

5%U

'83/$â$16$

+7

1(&$;$

 

INTER je nastavio da se pojaÄ?ava. Posle Najngolana, Lautara Martinesa, Dimarka, Fraja i Politana u klub je stigao i Kvadvo Asamoa. Ĺ estostruki prvak Italije s Juventusom potpisao je trogodiĹĄnji ugovor. Njegovi prvi utisci po obavljenom treningu u novoj sredini su izuzetni: - Novajlije su se ekspresno uklopile u takmiÄ?arski pogon. NiĹĄta nas ne razdvaja od fudbalera koji su i proĹĄle sezone bili u klubu. Obavio sam razgovor sa struÄ?nim ĹĄtabom i zaposlenima. Uveren sam da Ä&#x2021;emo imati uspeha. Ukazala mi se znaÄ?ajna prilika u karijeri. Nisam imao dilemu. Izbor crno-plavog dresa predstavljao je laku odluku. Inter se kreÄ&#x2021;e u dobrom smeru. Ĺ˝eleo sam da uÄ?estvujem u tome. Utakmice protiv doskoraĹĄnjih saigraÄ?a neÄ&#x2021;e predstavljati problem osvajaÄ?u Ä?etiri pehara u Kupu Italije i tri trofeja nacionalnog Superkupa: - DoĹĄao sam da pomognem trenutnom timu i da radim naporno. Sve drugo ostavljam po strani. Da bi sezona bila uspeĹĄna treba da razmiĹĄljate o svakom protivniku kad za to doÄ&#x2018;e vreme. Fokusiranje na Juventus, bez obzira na rivalitet, ne bi nas dovelo do Ĺželjenih rezultata. www.balkanbet.rs

27


USA

.21$ý$1,6+2'

'DQYUHPH

5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

1(:<25.&,7< 1(:<25.5% 02175($/ 1(:(1*/$1' '$//$6 0,11(627$ 25/$1'2 :$6+,1*721 &2/25$'2 $7/$17$ /26$1*(/(6

&2/80%86 .$16$6&,7< 6$1-26( /$*$/$;< &+,&$*2 6$/7/$.( 7252172 9$1&289(5 +286721 6($77/( 3257/$1'

USA 5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&2/80%86 .$16$6&,7< 6$1-26( /$*$/$;< &+,&$*2 6$/7/$.( 7252172 9$1&289(5 +286721 6($77/( 3257/$1'

)7;;;

3

3;

3;;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

                

     

     

                                            

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

;;

;;                           

.20%,1$&,-('9$7,3$

     

     

     

     

     

     

     

; 

 

; 

; 

 

; 

 

     

     

     

     

     

     

USA

 

 

 

; 

; 

; 

; 

.20%,1$&,-('9$7,3$

'DQYUHPH

5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

1(:<25.&,7< 1(:<25.5% 02175($/ 1(:(1*/$1' '$//$6 0,11(627$ 25/$1'2 :$6+,1*721 &2/25$'2 $7/$17$ /26$1*(/(6

&2/80%86 .$16$6&,7< 6$1-26( /$*$/$;< &+,&$*2 6$/7/$.( 7252172 9$1&289(5 +286721 6($77/( 3257/$1'

USA 'DQYUHPH

5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

1(:<25.&,7< 1(:<25.5% 02175($/ 1(:(1*/$1' '$//$6 0,11(627$ 25/$1'2 :$6+,1*721 &2/25$'2 $7/$17$ /26$1*(/(6

&2/80%86 .$16$6&,7< 6$1-26( /$*$/$;< &+,&$*2 6$/7/$.( 7252172 9$1&289(5 +286721 6($77/( 3257/$1'

'DQYUHPH

5%U

     

1(:<25.&,7< 1(:<25.5% 02175($/ 1(:(1*/$1' '$//$6 0,11(627$ 25/$1'2 :$6+,1*721 &2/25$'2 $7/$17$ /26$1*(/(6

&2/80%86 .$16$6&,7< 6$1-26( /$*$/$;< &+,&$*2 6$/7/$.( 7252172 9$1&289(5 +286721 6($77/( 3257/$1'

 

                

 

     

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

                

     

     

     

     

     

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

     

     

     

     

     

     

     

     

                

     

 

*267 *2/29,'3

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

*2/29,359232/895(0(

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

 

'20$û,1 *2/29,33

USA

     

*2678.8312 *2/29$

     

     

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

     

     

     

     

     

**

1*

     

     

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

, ,,      

,,!      

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

     

     

JROJRO     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

,!           

USA

8.8312*2/29$

'DQYUHPH

5%U

QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

1(:<25.&,7< 1(:<25.5% 02175($/ 1(:(1*/$1' '$//$6 0,11(627$ 25/$1'2 :$6+,1*721 &2/25$'2 $7/$17$ /26$1*(/(6

&2/80%86 .$16$6&,7< 6$1-26( /$*$/$;< &+,&$*2 6$/7/$.( 7252172 9$1&289(5 +286721 6($77/( 3257/$1'

instagram nalog balkan_bet www.facebook.com/BalkanBetsportskaKladionica 28

32/895(0(.5$-

     

':

1(:<25.&,7< 1(:<25.5% 02175($/ 1(:(1*/$1' '$//$6 0,11(627$ 25/$1'2 :$6+,1*721 &2/25$'2 $7/$17$ /26$1*(/(6

359232/895(0(

+7

'83/$ 32%('$

'DQYUHPH

'83/$â$16$

www.balkanbet.rs


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

USA Eastern Conf. ATLANTA NEW YORK CITY NEW YORK RB COLUMBUS NEW ENGLAND PHILADELPHIA MONTREAL CHICAGO ORLANDO TORONTO WASHINGTON

20 12 19 11 17 10 20 8 18 7 19 7 20 8 20 6 18 6 18 4 14 2

4 4 2 6 7 3 0 5 1 4 5

UKUPNO 4 42 : 4 38 : 5 34 : 6 24 : 4 30 : 9 25 : 12 24 : 9 32 : 11 25 : 10 29 : 7 23 :

23 24 17 23 25 30 35 38 41 36 29

40 37 32 30 28 24 24 23 19 16 11

10 10 8 11 11 10 9 11 9 9 2

6 9 6 6 6 5 6 4 4 3 1

DOMAรปIN 2 2 27 : 1 0 25 : 1 1 20 : 3 2 21 : 3 2 18 : 2 3 17 : 0 3 16 : 2 5 19 : 1 4 17 : 2 4 15 : 1 0 3 :

12 4 4 15 11 11 11 20 17 14 2

20 10 28 9 19 9 21 9 21 7 17 9 18 11 14 9 13 9 11 9 4 12

6 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1

2 3 1 3 4 1 0 3 0 2 4

GOST 2 15 4 13 4 14 4 3 2 12 6 8 9 8 4 13 7 8 6 14 7 20

: : : : : : : : : : :

11 20 20 9 13 13 8 9 14 7 19 7 24 6 18 9 24 6 22 5 27 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

USA Western Conf. DALLAS LOS ANGELES KANSAS CITY SALT LAKE PORTLAND VANCOUVER HOUSTON L.A. GALAXY MINNESOTA SEATTLE COLORADO SAN JOSE

18 10 18 10 19 9 19 9 16 8 19 7 17 7 18 7 18 6 17 4 18 4 18 2

5 4 6 2 5 5 4 4 1 4 3 6

UKUPNO 3 28 : 4 41 : 4 35 : 8 27 : 3 26 : 7 29 : 6 36 : 7 31 : 11 23 : 9 15 : 11 22 : 10 29 :

21 28 24 34 22 37 26 28 36 22 32 37

35 34 33 29 29 26 25 25 19 16 15 12

10 8 10 10 7 10 9 10 9 8 10 8

6 5 6 8 5 4 6 5 5 2 3 1

DOMAรปIN 4 0 20 : 3 0 17 : 3 1 22 : 1 1 21 : 2 0 12 : 4 2 19 : 1 2 23 : 1 4 20 : 1 3 13 : 2 4 8 : 2 5 18 : 3 4 15 :

10 6 11 12 5 15 10 16 11 9 17 19

22 8 18 10 21 9 25 9 17 9 16 9 19 8 16 8 16 9 8 9 11 8 6 10

4 5 3 1 3 3 1 2 1 2 1 1

1 1 3 1 3 1 3 3 0 2 1 3

GOST 3 8 4 24 3 13 7 6 3 14 5 10 4 13 3 11 8 10 5 7 6 4 6 14

: : : : : : : : : : : :

11 22 13 22 17 22 16 12 25 13 15 18

13 16 12 4 12 10 6 9 3 8 4 6

PRETHODNO KOLO

www.balkanbet.rs

29


PETAK

SUBOTA ____________________________

____________________________

09:30 Wimbledon - STUDIO 10:00 Wimbledon - Pregled dana 10 11:00 Wimbledon - STUDIO 12:30 Grand Slam Wimbledon LIVE 22:00 Wimbledon - STUDIO 23:00 VESTI 23:30 Wimbledon - Pregled dana 11 ____________________________

10:10 Kvalifikacije za LE: Široki Brijeg - Domžale 12:00 Grand Slam Wimbledon LIVE 21:00 Atletika Dijamantska liga: Rabat LIVE 23:00 Spirit of Yachting 23:30 Grand Slam Wimbledon ____________________________

09:00 Moto GP – Sachsenring LIVE 11:50 Španska liga specijal: Najbolje odbrane 12:35 Track & Field 13:10 Moto GP Sachsenring LIVE 16:05 Grand Slam Wimbledon LIVE 20:00 Spirit of Yachting 20:30 Auto moto - Fast Zone 21:00 NBA klasici: Golden State - Cleveland 23:10 NASCAR: Daytona 400 23:50 Esports Balkan League ________________

14.00 Fudbal - Legends cup: Za 7. Mesto LIVE 15.00 Fudbal - Legends cup: Za 5. Mesto LIVE 16.00 Fudbal - Legends cup: Za 3. Mesto LIVE 17.00 Fudbal - Legends cup: Finale LIVE 18.00 Liga Evrope: Banants - Sarajevo 20.00 WRC: Pregled Polusezone 20.30 Liga Evrope: Rudar - Partizan 22.55 Vesti 23.30 Dokumentarni film - Soy football

NEDELJA

16:00 Fudbal SP: Belgium – England LIVE

____________________________

17:00 Fudbal SP: France – Croatia LIVE ____________________________

____________________________

12:00 Wimbledon - STUDIO 12:30 Wimbledon - Pregled dana 11 13:30 Wimbledon - STUDIO 15:00 Grand Slam Wimbledon Singl (Ž): FINALE LIVE 17:00 Grand Slam Wimbledon Dubl (M): FINALE LIVE 19:00 Grand Slam Wimbledon Dubl (Ž): FINALE LIVE 22:00 Wimbledon - Studio 23:00 VESTI 23:30 Wimbledon - Pregled dana 12 ____________________________

10:00 Odbojka (M) - Liga nacija: FINALE 12:00 Grand Slam Wimbledon 16:45 Moto GP - Sachsenring 20:00 Atletika - Svetski kup LIVE 23:00 Grand Slam Wimbledon ____________________________

09:55 Moto GP – Sachsenring LIVE 11:50 Španska liga specijal: Novi prvoligaši 12:35 Moto GP – Sachsenring LIVE 16:05 SK Mix & SK Moments 16:30 Moto GP - Rookies Cup: Sachsenring LIVE 17:15 IAAF Diamond League: Rabat 19:15 Premier League magazin 20:00 Fudbal: Bournemouth - Sevilla LIVE 22:00 Grand Slam Wimbledon ________________

12.00 15.00 16.00 18.00 20.00 21.00 22.55

Protocol Boxing Dokumentarni film - Diplomat Fudbal: Chester – Liverpool LIVE Liga šampiona: Bayern - Besiktas Boks Kоšarka: Bayern - Alba Vesti

TV SPORT

09:00 Grand Slam Wimbledon 12:30 Wimbledon - STUDIO 13:00 Wimbledon - Pregled dana 12 14:00 Wimbledon - STUDIO 15:00 Grand Slam Wimbledon Singl (M): FINALE LIVE 19:00 Grand Slam Wimbledon Mix dubl: FINALE LIVE 21:00 Wimbledon - Studio 23:00 VESTI 23:30 Wimbledon - Pregled nedelje ____________________________

10:10 Fudbal: Bournemouth - Sevilla 12:00 Grand Slam Wimbledon LIVE 17:20 Moto GP - Rookies Cup 18:10 Danska liga: Vendsyssel - Odense 20:00 Atletika - Svetski kup LIVE 23:00 Car Fashion 23:30 Grand Slam Wimbledon ____________________________

08:40 10:05 10:35 11:00 15:15 15:30 16:15 16:40 20:00 20:30 20:55 23:00

Moto GP – Sachsenring LIVE InCycle SK Moments Moto GP – Sachsenring LIVE SK Mix Moto GP - Rookies Cup: Sachsenring LIVE Car Fashion NASCAR: Kentucky Svet sporta magazin Spirit of Yachting Grand Slam Wimbledon DTM (auto-trke): Zandvoort ________________

09.00 Badminton - Indonesia open LIVE 13.00 Fudbal: Partizan - Radnik 15.00 Dokumentarni film - Diplomat 16.00 Italijanska liga: Fiorentina - Lazio 18.00 Fudbal: Chester – Liverpool 19.45 WRC: Pregled polusezone 20.40 Indycar: Iowa LIVE 22.55 Vesti

PONEDELJAK ____________________________

08:30 Grand Slam Wimbledon 10:45 Danska liga: Vendsyssel – Odense 12:20 Grand Slam Wimbledon 14:00 EP Fudbal (M) U19: Norway – Portugal LIVE 15:45 Moto GP Sachsenring: Moto 3 16:40 Moto GP Sachsenring: Moto 2 17:30 Moto GP Sachsenring: Moto GP 19:00 EP Fudbal (M) U19: Finland - Italy LIVE 20:45 Grand Slam Wimbledon 23:00 VESTI 23:30 Španska liga: Novi Prvoligasi 00:20 Atletika Svetski kup: London - 1. dan ____________________________

08:15 Moto GP Sachsenring: Moto 2 09:30 Moto GP Sachsenring: Moto GP 10:45 Wimbledon (W): FINALE 13:00 Wimbledon (M): FINALE 16:00 Atletika Dijamantska liga: Rabat 18:00 Atletika Svetski kup: London 21:00 Atletika Svetski kup: London 00:00 Fudbal: Bournemouth - Sevilla ________________

11.30 Isle of men TT 2018 12.30 Košarka: Crvena zvezda - Zemun 14.30 Dokumentarni film Of miracles and men 16.00 Italijanska liga: Inter - Napoli 18.00 Fudbal: Shakhtar Donetzk - Vitesse LIVE 20.00 Arena specijal - Kiril Lazarov 21.00 Iaaf world challenge: Sao Paulo 22.55 Vesti

U SVIM SPORTOVIMA HENDIKEP VREDNOST SE DODAJE PRVOM (DOMAĆEM) TIMU Pravila za igre SPECIJAL uvek će biti objavljena ispod igre SPECIJAL, kako za košarku, tako i za fudbal www.balkanbet.rs

31


Glavna 12, Beograd

broj 1199  

On line magazin

broj 1199  

On line magazin

Advertisement