Testpilot slutrapport webb

Page 1

I JAKTEN PÅ WATTEN En spännande resa för en energieffektivare framtid

5/5 ”Författaren visar med denna bok vägen från ord till handling. Ett viktigt ämne för dig som äger, förvaltar, arbetar eller bor i fastigheter och i slutänden en avgörande fråga för oss alla.” Joule Wattson, Energy Times


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.