Page 1

NAME: PLAYER: CHRONICLE: PHYSICAL Strength_________________ OOOOO Dexterity________________ OOOOO Stamina_________________ OOOOO

TALENTS Alertness_________________ OOOOO Athletics________________ OOOOO Brawl___________________ OOOOO Dodge___________________ OOOOO Empathy_________________ OOOOO Expression_______________ OOOOO Intimidation______________ OOOOO Leadership________________ OOOOO Streetwise________________ OOOOO Subterfuge________________ OOOOO

NATURE: DEMEANOR: CONCEPT:

ATTRIBUTES

GENERATION: SIRE: HAVEN:

SOCIAL

MENTAL

Charisma_________________ OOOOO Manipulation_____________ OOOOO Appearance_______________ OOOOO

Perception_______________ OOOOO Intelligence_______________ OOOOO Wits___________________ OOOOO

ABILITIES SKILLS

KNOWLEDGES

Animal Ken______________ OOOOO Crafts___________________ OOOOO Drive___________________ OOOOO Etiquette_________________ OOOOO Firearms_________________ OOOOO Melee____________________ OOOOO Performance_______________ OOOOO Security__________________ OOOOO Stealth___________________ OOOOO Survival__________________ OOOOO

Academics________________ OOOOO Computer________________ OOOOO Finance__________________ OOOOO Investigation______________ OOOOO Law_____________________ OOOOO Linguistics________________ OOOOO Medicine_________________ OOOOO Occult___________________ OOOOO Politics___________________ OOOOO Science__________________ OOOOO

ADVANTAGES DISCIPLINES

VIRTUES

________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO

________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO

Conscience/Conviction OOOOO

MERITS/FLAWS

HUMANITY/PATH

HEALTH

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ ____________________________________________________ __________________________ __________________________

__________________________ O O O O O O O O O O

BACKGROUNDS

WILLPOWER O O O O O O O O O O

BLOOD POOL

Self-Control/Instinct______ OOOOO

Courage____________ OOOOO

Bruised Hurt Injured Wounded Mauled Crippled Incapacitated

-1 -1 -2 -2 -5

WEAKNESS One Step Toward Clan Blood Bond


OTHER TRAITS _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO

_________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO

RITUALS

NAME

LEVEL

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

BOUND TO

_________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO _________________________________ OOOOO

EXPERIENCE TOTAL:________________________________ TOTAL SPENT:_________________________

Spent on:

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

DERANGEMENTS ________________________________________________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

BLOOD BONDS/ VINCULI RATING

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

BOUND TO

RATING

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

COMBAT WEAPON

DAMAGE

RANGE

RATE

CLIP

CONCEAL

ARMOR


ALLIES

EXPANDED BACKGROUND

MENTOR

____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________C ___ONTACTS ____________________________________________________________________________________R ___ESOURCES ______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________F ___AME _________________________________________________________________________________RETAINERS ________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________H ____ERD __________________________________________________________________________________S ___TATUS ___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________I_NFLUENCE __________________________________________________________________________________________O ___THER __________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________OSSESSIONS _____________________________________________________________________________________________ G EAR (CARRIED) EQUIPMENT (OWNED) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________F ___EEDING ______________G ___ROUNDS _____________________________________________________________________________V ___EHICLES ____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________AVENS _______________________________________________________________________________________ _____________L ___OCATION _________________________________________________________________________________D ___ESCRIPTION ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

P

H


HISTORY PRELUDE

____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________PPEARANCE ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGE___________________________________________________________________________________ APPARENT AGE______________________________________________________________________ DATE OF BIRTH________________________________________________________________________ RIP________________________________________________________________________________ HAIR____________________________________________________________________________________ EYES___________________________________________________________________________________ RACE____________________________________________________________________________________ NATIONALITY__________________________________________________________________________ HEIGHT___________________________________________________________________________________ WEIGHT___________________________________________________________________________________ SEX___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ISUALS ________________________________________________________________________________________ __________________________C ____OTERIE _____________C ___HART _________________________________________________________________C ___HARACTER ___________________S ___KETCH ________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

A

V

WOD - Vampire - The Masquerade - Character Sheet - Tremere (Revised)  
WOD - Vampire - The Masquerade - Character Sheet - Tremere (Revised)  
Advertisement