Page 1

TETPAAKA

1 +7 S -\- A

100- 46

npOCBETA


UE/\ Vl TE ~ IIIC/\A OT 0 .nO 20. Cb5111 PAH E III 111 3 B A)f{.nA HE , / n peeoBo p / 1

1. Ou6ememe nbp6omo. wecmom o U eguHagecemomo 6aJ\oH足 4e. KOl\ko 6al\OH4ema ouBem uxme?

3anuweme c 4UCJ\O 6POR Ha ouBemeH ume 6al\OH4ema; Ha He足

ouBemeHume 6aJ\oH4ema u Ha BCU4k u 6aJ\oH 4ema.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2. nonbJ\Heme:

3. Hanuweme nponycHamume 4UCJ\a: I

o

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

,

I

I

I

I

I

I

13

10

I

20

2 1. nOnbl\Heme ma6l\uu ama. a)

.Qec. 1

.

Eg .

6)

.nec .

Eg .

'iUCI\O

5

4 8

1 1

'"tUCI\O

2

I

18

6

17 1


2. Ha4epmaume omce4ka,gbl\2a 5 CM u.Bmopa omce4ka - C 2 CM no-gbl\2a om HeR.

3

1. nOnbl\Heme:

-0

+0

4

3. nOnbl\Heme: Cb6upaeMO

4 5

Cb6upaeMo

3

4 1.

3 6

C60p

6 8

8

YMaJ\~eMO

8

YMaJ\umeJ\

5

Pa3J\uka

7

7 4

6 3

5

15-2

12+ 3

10+ 2+3=LD+D=LD 10 + 5- 2 = IL-....L--li +0 =<--1-'-----' 20 -5

13+7

10+3+7=1 2.

Cawo UMaJ\

8 J\B. 2

1+0

L I -- ' - - - - - '

10 + 10- 5 =1<-----,----I+D I<-----'----

noxap"luJ\ om

3 J\B.

m~x

KOJ\ko J\eBa ca MY ocmaHaJ\u?

_ J\B.


3. H a4epmaume omce4ka A5, gbA2a 7 CM, U omce4ka CIJ C 2 CM no-kbca om A5.

5 1.

2.

12 16

8

9

12

9 8

8 14

3. Ou,Bememe mpUb2bAHuu,ume C ka¢FlBo, a npaBob2bAHUU,U­ me CbC 3eAeHO.

3


6 1 ~ + 4- +6= o::J

~ - 6 - + 7=o::J ~ - 8 - + D =7

~ +5- + 7= o::J

- 9

+8 - -5= 0 2.

EMUJ\UA 3Hae Ta H A 3 Hae

11

neCHU .

9

+ 0 =12

C

kOJ\k o neCHU nO-MaJ\ko 3Hae TaHA? _

neCH U.

neCHU.

3. nonbAHeme kBagpamume maka, ye ga cmaHam Ma2Uyecku. 2

6

3

5

11

6

8

9

7 1. nonbAHeme ma6AUu.ama . a)

"'UCI\O

.lle6em ,aaagecem nomgecem CegeM足 CegeM gecem Hagecem Hagecem

C uuctJpu

6)

1

.lleuuMempu

5

20

CaHmuMempu

90

2. n ornlAHeme nponycHamume 4UCAa. I

10 20 4

I

I

60

7

I

90 100


3. ! >,=,~ 40 0 70 80 20

?

1000 10

0

0

50 90

D 20 J\B.

40 CM D 50 CM 50 J\B. 30 k2 D 90k2 90 cm. 0

40 cm.

8 1. n Onbl\Heme: a)

1 gee. 3 gee. 7 gee. 9 gee.

+ 1 gec.=D gec.= r n eg. + 1 gec.=C gec.= r n eg. + 1 gec.=D gec.= r n eg. - 4 gec.=L]gec.= CD eg.

6 ) 5 gM-[ O CM 20 CM =D gM 80 CM=D gM [ O CM=5 gM 2. nOnbl\Heme ma6I\u u,ama:

Jlecemuu.u

4

EgUHUU.U

40

6

2

70 90

10 10 100

80

3. 6 9 M + 3 9 M = _ / 9 9 M - 3 gM = __ / 14 9 M - 8 9 M = _ 4gM + 2gM = _ 10gM-5gM= _ 9gM + 6gM = _

4 . Onumaume ce ga onpegel\ume "Ha oko " kOl\ko e Qbl\2a CjJ. n poBepeme c l\uHuukama.

c ~I- - - - - --- - - - - - - - - - - - - f f Jl 5


9

1. npecMemHeme:

60+20= LD 80+10= LD 50+30= LD

90-30= LD 70-50=LD 40+30= LD

18+2=IT1 17-8=0 9+6= IT1

3. Ou.Bememe C opaH>keBo mpUb2b/\Huu.ume, B koumo ca Ha~ nucaHU 3aga4u com2oBop 30, a CbC 3e/\eHO mpUb2b/\Hu 'u.ume, B koumo ca HanucaHU 3aga4u c om2oBop 70. ,lloBbpweme pu足 cYHkama.

70 -40

6


10 1.

~ =D

§]

E€ oD

~D = ~

D =~

2.

a) PoceH UMal\ .llal\u My OlU,e

50 c m . 6) CmeQJaH UMal\

80 cm.

KOl\ko CmaHal\U cmoIllUHkume Ha PoceH?

20 cm.

-

noxap~ul\ om mRX

cm.

KOl\ko cmomuHku ca My OCmaHal\u?

30 cm. <

-

em.

11. 1.

30 +a = 50 a =OJ a+20 = 60 a =OJ

-90-a = 80 a=OJ

70+a=80 a =OJ

a - 40=60 a =j I I I

60-a=30 a=OJ

2.

1+301 + ~1+401 + 1 101 + 1+501 + D

~1 201 + D

1+401 D

OJ

CD

OJ

-

7


3. HanpaBeme u3MepBaHuFI U HaMepeme o6uko"kama Ha Bce颅 ku om mpUb2b"Huu,ume.

~ 11111111111111111111111

12 1. Hanuweme nponYCHamume 4uc/\a.

2. Hanuweme. B m a6/\uu,ume 4uc/\ama:

a) 28, 40, 46;

6) 62, 66, 26;

Eg .

,lJ.ec .

A ec.

Eg.

B) 90, 89, 9.

Aec .

Eg.

np04ememe HanucaHume 4uc/\a.

3. CBbp>keme c omce4ku m04kume no pega Ha HOMepama UM, kamo 3an04Heme om 30. KakBo nO"Y4uxme? 34 40 41

33' ~5' :39 '.42 32' 36 38 43

~ 35 ~'3:1 . 路44

. 52

8

.

50

.

.

46

45

. 48.

49


13 4. Hanuweme nponYCHamume 4UCl\a: 2 gec. + 9 gec. = _ gec. 7 gec.+O eg.= _ ego 5.50+8=70

4 gec.+3 gec.= _ ego

7 gec. + 7 ego = _ ego

a+30=80 a = [I]

a= [TI

60-a=30 a=

[I]

6.

70-40

80-40

50+30

..-

/0' f

(100-50

I

\

90+10

30+20

100-60

I

I

I

/ I

I

30

40

50

60

I

I

I

I

70

80

90

100

14 1. nOnbl\Heme.

24

20 50 87 57 15

36 30

8

60

4

84 12

2.26 cM-6 CM=[ I J CM 58 gM-50 gM= gM 72 CM- [ I J cM=2 CM

0

80

o 40 gM+9 gM=[ I J gM cM+50 cM=57 CM 100 cM-60 CM=[ I J CM

o

9


3. Ha4epmaume omce4ka AB, gbt\2a 10 CM , U omce4ka C,l/ 足 C 1 eM no-gbt\2a om AB.

10 50

20

-足

70

0 -

50 15 1. ! >,=,<

I?

40 M0 60 M 80CM 0 18 CM

63 CM 0

36 CM

8 gM

7 M0

70 gM

3 gM

D 80 CM

D

3M

2.

12 gM - 7 gM=DgM

56 M-50 M=O M

9 M+70 M= CD 60 cM+40 CM9

M

! I

20 M- 18 M=O M jCM 30 cM+20 cM+40 CM=1

I

leM

3. KOt\ko Mempa mpR66a ga U3MUHe kamepu4kama, 3a ga 63e足 Me 2b6kama U ga R omH8ce 8 xpat\ynama?

-足

8M 10

20M


16 1.

23 = 20 + 3

23 + 6 = 7

29 = 20 + 9

29 - 6 = 7

20+3 = _

9- 5=

_+ 6= _

20+~

23 + 6 =_

29 - 6 =_

~

2.

= [TI = [TI = [TI = [TI

25 34

.56 72

= [TI = [TI = [TI = [TI

38 49

67 95

3. Kamepu~ka

2b6u

cb6pal\a Cb6pal\a u 2b6u

~e p6eHywku

KOl\ko 2b6u

Bcu~ko

CbpHeJ\U

e cb6paJ\a?

7.

_2b6u .

32 .

17 1. nOnbl\Heme. Cb6upaeMO 26 23 Cb6upaeMo C60p

3

45

YMBJ\ReMO

6 25 39 48

YMaJ\umeJ\ Pa3J\uka

58 65 38 4 3 36 22 73

11


75-30

18 1.4 +30

/~

/

(70-30) +5=40+ _ = _

40+30+5=70+ _ =_

/

84-60

20+53

/~

\

(80-60)+4=_+_=_

20+ 0+3= _ +_= _

47 -20=?

2. 53+30=? 53 eg.=5 gec.+ _

+

ego

30 ego = _ gec. _ gec.+ _ego

47 eg.= _gec.+ 7 ego 20 ego = _ gec. _ gec. +

~ egl .

4. Ha4epmaume omce4ka AB, gbA2a 6 CM, omce4ka C,a, no足 gbA2a om HeR c 5 CM, U omce4ka OE, no-kbca om C,a CbC 7 CM.

12


19 1.

6+20=

2. nOnbl\Heme ma6l\uuama:

3. Kamo U3rlOl\3Bame Mogel\a, HanpaBeme B Mpe>kama M03au足 ka.

4.

B eguH mon nJ\8m UM8J\O

Om Heao ompRS8J\U

47 M.

10 M.

KOJ\ko Memp8 ocm8H8J\u?

nJ\8m

_M.

20 1. (25+30)+40=55+ _ = _ (32+40) + 7= 40+ (30+ 28) =

56+ (20+ 10) =

13


2.

I

> ,=,<

?

D 40 + ( 10 + 17) D (50 + 10) + 8

D 55 15+40 D 55

(40 + 10) + 17 50 + ( 10 + 8)

40 + 15

3. Ha4epmaume omce4ka B mpUb2bl\HUka maka, 4e ga ce no足 I\Y4am 3 mpUb2bl\HUka.

6)

a)

21 1. nOnbl\Heme:

+3

a)

22

6)

+ 20

25

+ 30

45

36 48

44

72 35 56

66

26

64

58 69 16

41

2.

- 40

_ _ _ _ __ _ __ (26 + 3) - 5 = _ __ _ _ _ __ _ _ (45 + 30) + 20 = ~

85 - (40 + 20) =- ~~~_~_ _ _ _ (85 - 40) + 20 = ~~ _ _ _ _ __ __ 68 + (100 - 70) =

~_ __

/11111111 14

!

III

_ _ _ __

!

1- 1 1 1 1 1

!

II


3. nOnbl\Heme:

221. nOnbl\Heme

ma6I\u~ama .

Cb6upaeMO

56

3

36

6

70

0

62

Cb6upaeMo

2

32

0

7

6

58

30

Cb6upaeMo

40

50

60

7

3

30

4

C60p

2. (30 + 40) +( 4 + 9) = _ _ __ __ _ _ _ _ __ (8 + 5) + (18 +7)+ 50 = _ _ _ _ _ __ _ __ 78 - (30 + 20 )= - --

-

-

_ __ _ _ _ _ _

3. V13Mepeme cmpaHume U HaMepeme o6ukol\kama Ha BeRka om cPu2ypume.

II111111111111111111111

23 1. 25

+

23

37

46

22

43

+ .

+

57 20

89

73

34

23 15


2. (24+32)+23= =56+23=

+

24

+

32

56

=79

56 23 79

(46 - 24) + 35 =

98 - (35 + 21) =

24 1. cDu2ypume, Ha koumo ca HanucaHU U3pa3U, paBHu Ha 46, ca lJacmu om XBbplJuJ\omo. Ou.Bememe 2U.

2.

a)

B noxog

Y ~acm-

y~acm-

6aJ\u U

6 aJ\u

35 MOMU足 33 MOM足 ~ema.

16

~ema.

Om 6cu~ku y~acm- KOJ\ko om y~acmHUU.U 6mopokJ\ac足 Huu.ume He ca 6mopokJ\acHUu. u 7 HUU.U 6uJ\u

24.

-

y~acmHuu.u.


6) 足 B a6mo6yc C8 ka4UAU

Ha nbp6ama cnupka CA83AU

Ka4UAU C8 gpyau

C kOMO nbmHuka npogblUkuA aBmo6YCbm1

147nbmHUUU. 23nbmHUl.(U. 15nbmHUl.(u.

II I I I I I I I I ! I

II

I

IIIIII

25 1. (62 + 34) - 23 =

---- I

98 - (56+23) = -

-

- -- -

100 - (78 - 28) = ----~ -

i ,

I

,

37

o

+ 20

- 20

-0

+0 +5

I

I

()/ 2. M a1'cM~T1fK a )" 2, " la c - jI'lc611a 'I-eTpaJlKR

I

17


3. nOnbl\Heme ma6l\uu,ume:

4. B a2a3UH UMal\O ~ MaI\O U kuct>足 O m SculIk u KOl\ko kUcPl\u kUQ:>l\u npo足 OCm8HaI\U? I\U ~ MapMa足 Sue cku kUcPl\u gal\u l\a 9

36.

45.

23.

-

kucPl\u.

26 1. upaeMO

56

Cb6 upaeMo

12

C60p 18

42

9

57

40 70

87

90

47

15 100

57

89


2. a + 5 = 27

a=27-5 a= _ _

16 +a= 19 a= 19- _ a= _ _

a+32=44 a= _ _ _ a= _ _

3. Ou.Bememe c ~epBeHo cPu2ypume, B koumo UMa HanucaHU U3pa3U c om2oBop 35, a c >kbl\mO cPu2ypume, B koumo UMa HanucaHU U3pa3U c om2oBop 59. Ou.Bememe pucYHkam.a.

eo ~

-

39

/

19


27 1. x + 34 = 44

43 + a = 88 a= __ a = _ __

X = _ __ X = __

I

I

i

I

I

I

I

I

-I i

97 = 8 + 36 B= _ _ B =_~

I

I

I

I I

I

2. KOl\ko me>ku gUHRma U kOl\ko mop6u4kama?

20


x + 2 = 10 X = __ X = __

3.

28 1.

+0

-0

-65

2.

34

56

43

36

25

+ 23

+ 21

+ 20

+ 2

+ 33

12

20

34

41

11

.- " 足"

21


3. a + 32 = 56-

a= _ _ a= __

B+24=76

x+41 =78

B=~_

X= _ _

B= _ _

X= _ _

I

-0

-0 -0

29

- [ill

~ - O 2. (35 + 7)-20 =

56 - (27+4)=

-----

---~ -

- -

---

-

(49 +7)- 52 = ----

I 22

- ~

37 +(48-42)=


30 1. nOnbl\Heme. 8

8+ 8

2. Kamo pew ume HanucaHume 3aga4U. w,e HaMepume gbl\>kU足 Hume Ha cmp aHume Ha gB a mpUb2bl\HUka. U3MepeHU B caH足 mUMempu . HaMepeme u o6ukol\kama Ha Bceku mpUb2bl\HUk.

a) 27 + 5

6) 37 +8=1

1

1

I

4 + 29 =9L..-""",----,

49- 13=1

36 + 4

28+9=1 1 1

1

I I I

I I 3. (64 + 7) - 21

=

90 - (52 + 8) =

-

-

-

- --

-

- - --

-

I

I I 23


~r.~-----------

--.

-

31 1. '

+5

+3

.~

18 26

27 30

38 40 32

2.

32

5

23 20

--t足

I

~~

-足

(56

31 86

-

69 43

I

I

17

+ ('8)

-'

J

3.

B 2apa>k

~3J\e3J\U

UMaJ\O

om mRX

47 kOJ\u .

5 kOJ\u.

npucmu2HaJ\u

CmaHaJ\U

_

8 kOJ\u .

kOJ\u . /

\\\\\\

24

\111\\1\\1

\\

.\ \

I


I

I I

I

I

I

I 32

I

1. (45 + 7) - 30 =

5 + (39 + 8) =

.1

2. nOnbl\Heme:

E 71 5S IS4 139 143 160

27

1

1

93

1

3. V1 MeHyBaume omce4ku me U HaMepeme gbNkuHama Ha Ha足 4yneHama I\UHUR.

~

L--.--Z ____ J

1

I

I

25


1. 24

43

62

8

5

6

2.

25

38

47

9

9

8

+

t4s\..

6

- 5 -7

D

-9

3.

B aBmo6yc

KalfUJ\U

C6

C k Ol\ko nbmH UUU npogbl\)k ul\ aB m o6yca1

CJ\631\U

UMal\O

-

t足

--足

35 nbmHUUU 9nbmHuuu 7nbm Huuu

_

nbmHUUU.

34

1. nOnbl\Heme ma6I\uu,ama:

a G

a- G 26

40

70

65

97

88

50

33

6

8

7

85

6

7

9


2. X+ 7 = 42

23=a + 6 a= _ _ a= _

X = __ X=

5 +B = 63 B= _ _

B=_

3. Ou.Bememe c k acpFlBo cpu2ypume. B koumo ca HanucaHU c6opoBe UJ\U p a3J\uk u. paBHu Ha 44. a ocmaHaJ\ume cPU2YPU ou.Bememe B >kbJ\mo.

+

22

35

20

8

29

31

+ 13

7

95 31 28 + 8

33

+11 +

37 7

42 2

+

32 36

27


35 1.

I+ 4~

50 5

I

I

I

45

I

I

I

i I

I

50

53

6

2.

28

[W =[IJ +7 - I 9 1=[IJ "i -9 1- [ill =[IJ - 8 -

60 - 3 =

I

I

]

I

,

I

I

55

I

I

60 55 9

'---.. . . . - [U = --.......:...1

~ -~ Gi1 =[IJ - EJ = ~


36 1.

25-, 0

""if = 0] _9

3 9

= -.TI

{II -

43 - ~-~

=0

3 5

-

3~

2. <!>uaypume, Ha koumo ca HanucaHU U3pa3U, paBHu Ha 43,

ca \.facmu om kblU,U\.fka 3a nmuuu. OuBememe au .

150 0

\

1

/\

37+8=

36

7

+7

51-8=

0

1

1

\ I

71

52~= 49 - 6=

47 ~ 4=

/

I

I

3.

+

li1

29


37 1.

56 + 7 =

-5=

+9= )

1 +5=

-9=

-30=

J 2. (52 - 8) + 7 = -- - --

-

90- (73+ 7) =

(6+47)-8=

- -

-

-

---

-

-

--

3. HaMep eme o6ukol\kam a Ha BeRka om cPu2ypume:

c

A

Jl

E

c

M

,

;

I

: 30

, t

i

:

I

I


38 1. Vl 3Mepeme cmpaHume Ha Bceku mpub2bt\HUk. KakbB e mpu足 b2bt\Hukbm ABC? A mpub2bt\Hukbm /lOM? A mpub2bt\Hukb m

CMB? 8)

6)

a)

M

c

B

A

B

a)AB = _CM BC =_ CM CA=_ CM

o

.n

c

M

6 )/lO =_ CM

OM =_ M/l= _

mpub2bt\Hukbm ABC e

CM CM

mpub2bt\Hukbm flMO e

8)CB =_ CM MB =_ CM BC = _CM mpub2bt\Hukbm CMB e

2.

nonbt\Heme:

+9

+5

-6

31


39 1. V13Mepeme cmpaHume u HaMepeme o6ukoAkume Ha mpu­ b2bI\Huu,ume. a) B

E

.n

c

A

M

6),lJE = _CM EM =_ CM M,lJ =_ CM

a) AB =_ CM BC =_ CM CA =_ CM I

, I I

i ~

I

2. nOnbl\Heme ma6I\uu,ume: 6)

a)

a 8

37 49

8

a + 6

51

40 37 42 49

a

52J 36 40 56

B a- B

4

132

--"

I

i

I

I

I ! I J 32

I

J I I I I

-

I

·1

!

374"4-

I

I

I .

I


40 1.

37

+

5

V

-

+8 足-

l!

~

,. +5

-

8

6 f-"

~

2. Ou,Bememe paBHo6egpeHume mpUb2b1\HUU,U C 4epBeHo, pa3HocmpaHHume mpUb2b1\HUU,U cPU2YPU CbC CUHbO.

C >kbl\mO, a OCmaHal\Ume

3.

91

40

58

63

+ 7

84

100

7

60

+ 2

3. MaTeMaTHKa )a 2. Knac - },,!c6Ha TCTpaUKa Nl I

8

5

33


41

46

27

1.

+

38

+ 34

+ 27

9

+ 56

19

26

+

43

34

+ 37

2. CBbp>keme kakmo e noka3aHo:

45

50

I

- I

55

60

50

4

3. (40 + 20) + (7 + 9) = ----~-- -

(5 + 7) + (80 - 40) = - -

- - -- 足

-------

11111111111111111111111

34


42 1. nOnbi\Heme ma6i\uu.ama: 8

26

43

55

38

64

47

8

18

38

37

25

19

29

8+ 6

2.8 + 28 = 59 8= _ _ _

7 +x =66 X= _

8 =_

B+ 9 =80 B= _ _ B= _

_

X=

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3. Hukol\au UMa

Xpucmo UM8

KOl\ko 3Ha'tku UMa Xpucmo1

253Ha'tku. c 18 3Ha't足 ku noBe'te.

43 1.

87

+ 13

_ 3Ha'tku.

58

+

29

_ 3Ha'tku.

65

+ 42

KOl\ko 3H8'tku UMam gB8M8m8 3aegHo1

48

+ 17

35

9

+ 7

27

35


2. llonbJ\Heme nponycHamume u.ucppu:

+

_6

56

38

6_ +

+

+

+

65

45

_7

25

27

_5

~3

83

41

92

100

3. lI13Mepeme cmpaHume Ha npaBob2bJ\Huka u 3anuweme gbJ\.颅 >kuHume LIM.

B

A

~--------------~

D CM

AM= D cM

MC=

D CM

CB =-'D CM

c

M

44 1.

AB =

nonbJ\Heme ma6J\uu.ama:

50

Cb6upaeMO

27

53

48

7

50

38

Cb6upaeMo

16

29

4

29

28

25

20

Cb6upaeMo

35

8

36

54

17

37

30

-

Coop

2. lI13Mepeme cmpaHume Ha npaBob2bJ\Huka. HaMepeme o6u路 kOJ\kama MY.

36

Ao= D cM

EM= D cM

AE=D CM

OM=D CM


A.-----------------. . E

01...------------1 M

3. HaMepeme gbMkuHama Ha

Ha~yneHama

I\UHUFI AC£lEM.

E

A

M

AC =

_ _ _ _ _ _ _ _ eM

C~=

eM

~E=

eM

EM=

eM

ACllEM=

eM.

37


45 1.

o

-0

>~

<ยง] >ยง]

<~

2. nonbJ\Heme k8agpamume maka, 4e ga ca Ma2u4ecku: a)

6)

18

27

23 28

17

24 30

33 36

24

46 1. npecMemHeme pa3J\ukume u Hanpa8eme npo8epka: 54

75

62

26

48

57

2. 36 +a= 53 a= _ _ a= _

38

B+ 24=62 B= _ _ B= _

x +42 = 9 1 X = ___ X =_


47 1. nonb/\Heme ma6/\u u, ama:

a a a-a

100

65

72

62

90

65

37

29

45

38

27

9

2.

~6aUAO

UMa BaAspu UMa

52 kaAsH­ gap'4sma .

c 23 kaASH­ c 14 kaAsH­ gap'4sma gap'4sma nO-MaAko . no6e'4s om BaAspu

48 1. (53 - 28) + 37 =

2· 1> ,=,< 0 14 82 - 370 4 5 63 - 49

RBop UMa KOAko kaAsHg. UMa R60p _ kaASH­ gap'4ema.

42 + (65 - 47) =

?

100 - 7( ] 35 100 - {]54 39


3. $u2ypume, Ha koumo ca HanucaHU U3pa3U, paBHu Ha 38, ca 4acmu Ha el\xama. OuBememe 2U.

100-52=

1 ]

1 72-34= '

,

49 1. Hanuweme nponycHamUme UUcPPl1.

74

47

57

100

80

74

_5

_9

38

7_

49

_5

29

28

_9

25

3_

9

-足 40

- -


x+36 = 100

58+B=90

a= __

X= _ _

B= -路 颅

a= _

X=

B=_

2. 43+a=72

3 . V13Mepeme cmpaHume Ha npaBob2b/\HULl,Ume U HaMepeme o6ukoAk ume UM. A~_____________~C

A

B

o

M

E

41


3.

<!)u2ypume, Ha koumo ca HanucaHU U3pa3U, paBHu Ha ca yacmu Ha el\xama. Ou,Bememe 2U.

100-52= 72-34=

38,

I I I 1

49

1. Hanuweme nponycHamume U,UcPPII.

40

74

47

57

100

80

74

_5

9

38

7_

49

_5

29

28

_9

25

3_

9


x+36= 100

58+8=90

a= __

X= _ _

8=足

a=_

X=

8=_

2. 43 +a=72

3 . Vl 3Mepeme cmp aHume Ha npaBob2bt\HuLl,Ume U HaMepeme o6ukoMume UM.

Ar-________________~C

A

B

o

A

M

E

41


50 1.

+

68

(73 - 56) + 38 =

2. 100 - (63 + 18) = - - - -- - -

- -

-

---

28 + (90 - 36) = - - - -- -

9 + ( 100 - 75) = ------

3.

B Cbcme3aHue Y~acm6al\u u KOl\ko geu a y~acm6al\u MOM~ema 6cu~ko y~acm6al\u

37

MOMu~e ma.

C

24

_ geua .

noBe~e.

51 1. nOnbl\Heme ma6I\uu.ume:

a)

a 32 45 63 78

92 26 2. 65 + a = 90 aa= 足 42

I

--

a+8

6)

B 43 22 56 60 100 76

B+ 34= 72-= B= B=_

B-7

56=x+ 27 X= x - __


52 1. nonbAHeme paMkume:

80 - ( 45 + 18) =

2. {48 + 33)-29=

- -- - - -

3. 6a6ama Ha AHU e Ha

Maukama Ha AHU e AH U e nO-Mal\ka Ha kOl\ko 20gUHU om Mauka cu c nO-Ml\aga om e AHU1 6a6a U c

522.

53 1. nonbAHeme kaAeHgapa 3a Meceu, gekeMBpu. Kamo npe6poume cb60mHume u HegeAHume gHU npeCMemHe足 me: nOYU BHU gHU:

o

192.

252.

cb60mu + D HegeAu = D gHU

Meceu, gekeMBpu 199_

2.

n

8 c 4

n

Yye6HU gHU:

c

31- D

H

= D gHU

_2.

43


2. 12路 =D Mec. 4 2.= 12 Mec.+ D Mec.+ D Mec.+D Mec. =D Mec. 48 Mec. - 12 Mec. =0

Mec =D 2.

+0

=0 Mec.

3 2. =0 Mec +0 Mec. Mec. 1 2. - 4 Mec. =0 Mec. - 4 Mec. = 0 3 2. - 8 Mec. Mec. - 8 Mec. =0

Mec. Mec.

=0

54

1. HapucyBaume cmpel\kume Ha ~acoBHuka maka. ka3Bam HanucaHomo nog He20 BpeMe:

7

~

10

~

20 MUH

12

~

30 MUH

2. 12~+12~+12~ =D ~ 45 MUH + 35 MUH

MUH

15 MUH+45 MUH=O MUH

~

8 ~ --5 ~ =O 4

6 ~ 20 MUH+3 ~ =D MUH

2 ~ 30 MUH+ 15 MUH =D MUH

4 ~ 45 MUH+ 15 MUH=D

MUH =D ~

7 ~ 55 MUH-3 ~ =O MUH

8 ~ 35 MUH - 20 MUH =D ~DMUH

9 ~ 50 MUH-3 ~ 35 MUH =O ~D M UH

44

~e

ga no颅

34 55 MUH


The old math notebook  
The old math notebook  
Advertisement