Page 1

neerpeltenaar

februari 2018

4 Pelt zet in op sterke en nabije dienstverlening

6 #sportersbelevenmeer in Neerpelt

10 UiT-kalender in een nieuw kleedje

Š Marc Faes


NEERPELTER PRAAT Wil je met de gemeente in contact komen via Facebook?

De burgemeestersblik Onze gemeente bouwen we in de eerste plaats met en dankzij mensen. Daarnaast vinden we het belangrijk een aantrekkelijk en veelzijdig aanbod aan openbare gebouwen en infrastructuur aan te bieden: buitenschoolse opvang, ontmoetingscentra, jeugd- en sportinfrastructuur, kantoren en diensten, bibliotheek, tentoonstellings- en studieruimte... De investeringen van de afgelopen jaren gaven sterke impulsen aan het voorzieningen­niveau en het gemeenschapsleven en dus ook aan de woon- en leefkwaliteit in onze gemeente en regio. Op dat elan gaan we verder. Eerstdaags is Sportpark De Roosen een prachtige petanque- en handboogzaal rijker. En de oude jongensschool, gebouwd in 1928, vormden we 90 jaar later in al zijn erfgoedwaarde om tot een eigentijds juweeltje voor de fanfare en veel meer. Ondertussen liggen de plannen klaar voor een toekomstgerichte gedaantewisseling van de kerk op het Herent en bouwen we samen met Syntra aan een markante Peltse landmark voor vorming, opleiding en diensten. We zijn er zeker van dat ook deze locaties een rijke voedingsbodem zullen zijn voor creativiteit en betrokkenheid.

Eén adres: www.facebook.com/gemeenteneerpelt

Volg Neerpelt via de Neerpelt-app.

Je kan deze gratis downloaden via de Apple Store of via Google Play.

Twitter: twitter.com/3910neerpelt

Wist je dat…? … de fusiegemeente Pelt al een Facebook-pagina heeft?

www.facebook.com/gemeentepelt

COLOFON Layout & druk: Drukservice Impressa - Foto’s: gemeente Neerpelt tenzij anders vermeld. Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij de communicatiedienst via communicatie@neerpelt.be of 011 80 97 40. Deze Neerpeltenaar wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier. Gemeente Neerpelt, Kerkplein 1, 3910 Neerpelt. Tel . +32 11 80 97 40 of info@neerpelt.be Je kan de Neerpeltenaar ook raadplegen via neerpelt.be/neerpeltenaar

Uw burgemeester

Vraag van de burger Wie kan mij helpen met vragen over de opvoeding van mijn kind? raf.drieskens@neerpelt.be www.facebook.com/raf.drieskens twitter.com/rafdrieskens Bevoegd voor algemeen beleid, lokale economie (inclusief diensten, handel, horeca, middenstand, bedrijvigheid, tewerkstelling, sociale economie), wonen, informatie en communicatie, veiligheid, burgerlijke stand, personeel, kieszaken, erediensten, rechtszaken Afspraak mogelijk: 0 11 80 97 40

Op de website www.huisvanhetkindpelt.be vind je heel wat informatie over opvoeding, kinderopvang, vrije tijd, gezondheid en onderwijs. Het is een prima wegwijzer naar de dienstverlening die verschillende partners in Neerpelt en Overpelt bieden. Vind je geen antwoord op je vraag? Dan kan je op de website je vraag stellen.

Schepenen: bevoegdheden en zitdagen

Leen Gielen

ruimtelijke ordening, sport, gezin, budget donderdag 18-19u of na afspraak

Liesbeth Fransen natuur, verkeer en mobiliteit, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, toerisme maandag 09-12u of na afspraak

Marc Geerts

informatisering, ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen, financiën dinsdag 10-11u of na afspraak

Tonny Kauffmann

landbouw, integraal waterbeheer, openbaar groen, nutsvoorzieningen en patrimonium woensdag 11-12u of na afspraak

Niels Valkenborgh

cultuur, jeugd, evenementen, markten en kermissen donderdag 17-18u of na afspraak

Juul Vrolix

OCMW-voorzitter sociale zaken, buurtontwikkeling (incl. straathoekwerk en buurtfeesten), kunstonderwijs na afspraak


Januari in geuren en kleuren

Feest der goedgemutsten Gezellen van Taxandria (foto: Marc Faes), Mega

Openingsuren gemeentediensten Gemeentehuis • Kerkplein 1 • tel. 011 80 97 40 Maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag: 9 – 12 uur Donderdag: 9 – 12 en 17 – 20 uur OCMW • Kerkstraat 10 • tel. 011 64 56 80 Maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag: 9 – 11.30 uur Dinsdag – donderdag: 18 – 19.30 uur Bibliotheek/toeristische dienst Norbertinessenlaan 9 • tel. 011 64 57 56 Maandag en vrijdag : 9 – 12 en 14 – 18 uur Dinsdag-woensdag-donderdag: 9 – 12 en 14 – 20 uur Zaterdag: 9 – 12 uur Uitleenpost Sint-Huibrechts-Lille • Smeelstraat 1 Woensdag: 13-15 uur – Zondag: 10-12 uur Politiekantoor • Energiestraat 3 • tel. 011 44 08 20 Recyclagepark Heuvelerweg 26 • tel. 011 39 89 39 Kmo-Zone Heikesveld

Meer info nodig over onze gemeentediensten of andere diensten die wij aanbieden? Surf naar www.neerpelt.be/diensten

Schlager Fest, Karibu Karamu (foto: Marc Faes), verkiezing Prins Roy I en Nar Niels bij CV De Rare Vogels, inspiratieavond Pelt over het thema Smart City (foto: Albert Loos), verkiezing Prins Tim I bij de Liller Meulewiekers, tentoonstelling X8 Slib, Sint-Theunisfeesten, diamanten bruiloft Jaak en Lisette Boonen – Gielen, Gerard Coenen wint fotowedstrijd De Groote Heide, afsluiting Neerpelt Bezwijkt voor het Herent, leraren van de Kunstacademie Noord Limburg op het podium (foto: Jean Vandijck) Wil jij hier volgende maand ook jouw foto’s zien, stuur ze dan naar communicatie@neerpelt.be.

Dagorde gemeenteraad 29 januari 2018 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aanvullend politiereglement betreffende de invoering van een zoneaanduiding van 30 km/u en 50 km/u op de gemeentewegen en afbakening van bebouwde kommen - wijziging van 70 km/u naar 50 km/u in De Roosen Blauwe zone in Neerpelt-Centrum: maximale parkeerduur Koning Boudewijnplein naar 2 uur Goedkeuring grondruil met cvba Landwaarts – desaffectatie uit het openbaar domein van een deel van de Kampstraat Atlas van de buurtwegen – gedeeltelijke afschaffing buurtweg 44, tussen Sint-Martensstraat en kanaaldijk Opheffing recht van opstal dienstengebouw Sooi Willemsplein Beslissing tot afwijkingen van de Vlaamse activiteitenlijst van VDAB in kader van wijk-werken Engagementsverklaring bij de aanvraag van de eerstelijnszone Noord-Limburg


Nieuws uit Neerpelt

Pelt zet in op sterke en nabije dienstverlening Een sterke en nabije dienstverlening voor de inwoners is één van de pijlers van de fusiegemeente die op 1 januari 2019 uit de startblokken zal schieten. De fusiestuurgroep legde inmiddels enkele algemene dienstverleningsprincipes vast en zal deze de komende maanden verder uitwerken en bijschaven waar nodig.

Maximaal digitaal

Specialisatie per locatie

We zullen maximaal inzetten op een digitale

De dienstverlening waarvoor een bezoek

dienstverlening. Hiermee willen we jullie de

aan het gemeentehuis noodzakelijk is,

kans geven om zoveel mogelijk zaken

wordt binnen Pelt verdeeld over de Oude

online aan te vragen en af te handelen,

Markt en het Kerkplein.

waar en wanneer jullie dat wensen. De website wordt een centrale plaats voor

Op de Oude Markt kan je vanaf 1 januari

informatie, meldingen, vragen, aanvragen

2019 terecht voor alles wat burgerzaken

voor subsidies, attesten en bewijzen.

(inschrijvingen inwoners, rijbewijzen, identiteitsdocumenten, geboorten en

Basisdienstverlening in beide gemeentehuizen

overlijdens, huwelijken,…) welzijn

De diensten die we online aanbieden, blijf je

De locatie op het Kerkplein zal dienst doen

ook in het gemeentehuis vinden. De twee

(preventie, Huis van het Kind) en sociale zaken (OCMW) aanbelangt.

voor alles wat met omgeving en ruimtelijke

bestaande gemeentehuizen, op het Kerkplein

ordening te maken heeft. Ook de

(Neerpelt) en Oude Markt (Overpelt), zullen

ondersteunende diensten (financiën,

deze basisdienstverlening bieden. Je zal er

personeel, ICT, secretariaat,

terecht kunnen voor algemene informatie,

communicatie) en het beleid zullen vanuit

meldingen, attesten en bewijzen, doorverwij-

deze locatie werken.

zingen, afspraken, huisvuilzakken en huisnummers, opladen van je budgetmeter,

De burgemeester en schepenen kunnen in

het eerste contact met de sociale dienst…

beide gemeentehuizen vergaderen en 

Matig je snelheid op De Roosen

mensen ontvangen. Op beide locaties wordt ook een raadzaal voorzien waar de gemeenteraad kan vergaderen en die ook dienst zal doen voor andere grotere vergaderingen. De nieuw verkozen  gemeenteraad en schepencollege zullen uiteindelijk vastleggen waar en hoe ze zullen vergaderen. 

Inzetten op expertise en maximale benutting huidige locaties Door de gespecialiseerde dienstverlening functioneel te groeperen per locatie, kunnen de loketwerking en de achterliggende administratie samen blijven. Hiermee kan de fusiegemeente inzetten op een verhoging van de deskundigheid en is er geen dubbele uitrusting nodig.  Het gemeentehuis op de Oude Markt is na de recente verbouwingen goed voorzien op het vlak van privacy en veiligheid. Het is dan ook een logische keuze om alle dienstverlening die met sociale en burgerzaken te maken heeft, op die locatie onder te brengen. Bovendien ligt de Oude Markt vlak bij het Mariaziekenhuis, waardoor de geboorteaangiftes snel en vlot kunnen verlopen.  Na de verhuis van Welzijnsregio NoordLimburg naar de nieuwbouw in de Hoekstraat, is er in het gemeentehuis op het Kerkplein extra ruimte ter beschikking. De geplande verbouwing en renovatie zal gebeuren in functie van de dienstverlening. 

UiTbalie in de Jeugdlaan

Op De Roosen geldt een snelheidslimiet van 50 km/u. De

In de Jeugdlaan komt de UiTbalie van de

Roosen en de Zandstraat vormen een sluiproute voor het

gemeente Pelt. Inwoners en verenigingen

verkeer dat zich tussen Overpelt, Sint-Huibrechts-Lille en

zullen er terecht kunnen met al hun vragen

Hamont-Achel beweegt. Fietsers en bewoners vroegen om

over vrijetijdsbesteding.

de snelheid aan te passen. Deze snelheidsbeperking zal er ook komen in de Zandstraat (van de kruising met Henne-

Alle andere bestaande vestigingen

meeuwis tot aan De Roosen), waarvan de plannen in een

(kinderopvang, dienstencentra,

afrondende fase zitten. De bedoeling is om de herinrichting in

bibliotheken, technische werven) blijven

het najaar af te ronden.

behouden. Ze worden geïntegreerd in de globale Peltse dienstverlening.


Nieuws uit Neerpelt

Twee uur parkeren op Koning Boudewijnplein In de blauwe zone op het Koning Boudewijnplein mag je nog maximaal twee uur parkeren. Op deze manier zullen er vaker parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Je vindt een overzicht van alle parkeermogelijkheden in het centrum op www.neerpelt.be/parkeren. Een geheugensteuntje is dat je op de pleinen twee uur en in de straten één uur mag parkeren in de blauwe zone. Vergeet je parkeerschijf niet te leggen!

Neerpelt en Overpelt willen statiegeld op petflessen en drankblikjes Neerpelt en Overpelt sluiten zich aan bij de Statiegeldalliantie. Hiermee willen we de strijd aangaan tegen zwerfvuil en voor een proper openbaar domein.

Maak de foto’s voor je communie- of lentefeest bij de brandweer Wil je graag originele foto’s voor je communie- of lentefeest? Dat kan! Trek op woensdag 21 maart je mooiste kleren aan en kom tussen 13 en 16 uur naar de brandweerkazerne (Heuvelweg 24). Om in te schrijven stuur je een mailtje naar info@hvznl.be. Wacht niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt. Vergeet niet om een fotograaf te regelen en oefen alvast je glimlach voor de spiegel.

In de Statiegeldalliantie verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden en burgerinitiatieven in België en Nederland, die de strijd tegen zwerfvuil willen aangaan. De alliantie roept de verschillende regeringen op om werk te maken van statiegeld op petflessen en drankblikjes. 40% van het zwerfvuil bestaat namelijk uit deze verpakkingsmaterialen. Afvalintercommunale Limburg.net, waarvan Neerpelt deel uitmaakt, lanceerde eerder de campagne ‘Yes we can’ (www.yeswecan.be).

S&R Dommelslag wordt Lago Dommelslag Groot nieuws in zwembadland, want de zes S&R-zwemparadijzen veranderen van naam, zo ook S&R Dommelslag. Voortaan mag het zwemparadijs van fusiegemeente Pelt zich een Lago-zwemparadijs noemen. ‘Lago’ roept vakantiegevoelens op, waarbij avontuur en waterbeleving in een warme omgeving centraal staan. Nu alle Lago-zwemparadijzen over een gelijkaardig uitgebreid zwemaanbod beschikken, belichten deze nieuwe naam en logo sterker de visie waar het bedrijf voor staat.


Uitgelicht

#sportersbelevenmeer in Handballers, tennissers, voetballers en dansers, maar ook kajakkers, hockeyers en baseballers. In onze gemeente geven heel diverse sporters elke dag het beste van zichzelf. Deze prestaties gaan niet ongemerkt voorbij op Limburgse, Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Ook internationaal zetten sporters met Neerpeltse roots knappe resultaten neer.

Breed aanbod en moderne infrastructuur In onze gemeente vinden vele sporters hun gading. Kruisboogschieten, hockey, modelvliegen, kajak en kano zijn slechts enkele voorbeelden van minder voor de

Het gemeentebestuur ondersteunt deze niche- en ook de meer gangbare sporten waar mogelijk. Zo kunnen de handboog- en petanqueclub weldra hun intrek nemen in een gloednieuwe en hypermoderne sporthal. De hockey en jeugdvoetbalclubs krijgen nieuwe kunstgrasvelden. Sportclubs voor mindervaliden genieten financiÍle ondersteuning en BMX’ers kunnen zich weldra uitleven op hun eigen parcours op Sportpark De Roosen. Bovendien blijven we investeren in de ontwikkeling van onze sites en sporthallen.

Voor-loper in Vlaanderen We investeren ook in recreatief sporten. Zo zullen we eind dit jaar als eerste Vlaamse gemeente in elke deelkern een bewegwijzerde loopomloop hebben. We organiseren sportkampen voor kinderen en bieden een Total Fitness-programma aan, waar afgelopen jaar om en bij de 540 sporters aan deelnamen. Ook het gemeentepersoneel heeft

hand liggende sporten die je in Neerpelt in

sportieve ambities. Met minstens 80% van

clubverband kan beoefenen.

onze mensen gaan we een persoonlijk sport- en voedingstraject afleggen.

Nieuwe handboog- en petanquehal

Kampioenenhuldiging

Sportkamp tijdens de schoolvakantie

Sportkicks


Neerpelt Tijdens de kampioenenhulde in januari werden 496 sporters binnen 23 disciplines in de bloemetjes gezet. Vier sporters ontvingen een speciale trofee voor hun prestaties of inzet voor de sport. Zij vertellen waarom zij zo verknocht zijn aan hun Neerpeltse sportclub of welke rol het Neerpeltse sportaanbod voor hun heeft gespeeld.

Max Vlassak

Sportfiguur in de kijker - Kogelstoten “Negen jaar geleden stapte ik over van voetbal naar atletiek. Ik volgde een training bij de Neerpeltse atletiekclub en ben er gebleven. We hebben een hele grote jeugdgroep, wat zorgt voor een fijne sfeer. Wedstrijdatleten worden bovendien extra gemotiveerd via een beloningssysteem. Omdat ik nu veel tijd spendeer aan schoolwerk, kan ik minder trainen. In de vakanties probeer ik drie à vier keer per week te trainen op de club en drie keer te fitnessen. Een vervelende elleboogblessure

Zizou Bergs

Beloftevolle jongere - Tennis “Ik was vier toen ik mijn eerste balletjes sloeg op een tenniscourt. Mijn ouders en broer namen me mee naar de Neerpeltse

Joke Plas

Beloftevolle jongere - Kajak

tennisclub, die op een boogscheut van mijn

“Ik ben al bijna 10 jaar lid van de Neerpeltse

ouderlijk huis ligt. Op mijn zesde ben ik,

Watersportclub. Ik volgde mijn oudere

tijdens een detectiestage op de club,

broer en zussen en voelde me er meteen

ontdekt door Tennis Vlaanderen. Sinds

goed. Jong en oud traint samen op en rond

vorig jaar ben ik prof en train ik in het

het kanaal. Zo geven ervaren leden hun

topsportcentrum in Wilrijk. Ik reis ongeveer

kennis en passie door aan de jeugd. De club

30 weken per jaar om over de hele wereld

moedigt je ook aan om meerdere discipli-

tornooien te spelen. Als junior bereikte ik de

nes te beoefenen. Zo kan je zelf ontdekken

12de plaats op de wereldranking. Bij de

wat je het liefst doet en waar je kwaliteiten

profs ben ik opnieuw onderaan de ladder

liggen. Competitieatleten worden boven-

moeten beginnen, maar ik ben al gestegen

dien begeleid door trainers met ervaring op

van plaats 2220 naar plaats 702 op de

Europees, internationaal en Olympisch

ATP-ranking. Mijn doel is om dit jaar de top

niveau. Zelf train ik ongeveer 10 uur per

500 te halen. Ik droom ervan om ooit bij de

week op de club. Ik vaar de komende

100 beste spelers ter wereld te horen, een

maanden wedstrijden in binnen- en

gevestigde waarde te zijn op Grand Slams

buitenland en wil me plaatsen voor het WK

en mijn land te verdedigen in de Daviscup.”

marathon in september.”

Ludo Luyckx

maakt het echter moeilijk om mijn ambities waar te maken.”

Sportverdienste - Wielertoerisme “Ondertussen is het al 34 jaar geleden dat we met onze wielertoeristenclub Blijf Jong zijn gestart op het Herent. We zijn momenteel met een 30-tal fietsvrienden die er elke zondagvoormiddag opuit trekken. Het is een hechte groep, maar we staan steeds © Zima Fotografie www.zima.be

Schrijf je in voor Sportkicks Sportkick is hét sportevenement voor kinderen vanaf 6 jaar (geboortejaar 2011 en vroeger). Ze maken er kennis met meer dan 40 sporten, zoals lasergun, wipe-out, speedrun, snookerball, mountainbike, BMX en adventure parcours. Inschrijven kan via www.neerpelt.be/sportkicks Wanneer? 5 april, 10 – 15 uur Waar?

Sportpark De Soeverein Lommel

Prijs?

€ 10 (inclusief busvervoer)

open voor nieuwe leden. We organiseren jaarlijks een mountainbiketocht, die ongeveer 1000 deelnemers trekt en ondernemen meerdaagse uitstappen. De tochten naar Lourdes en de Mont Ventoux zijn onvergetelijk. Verder ben ik al sinds het prille begin lid van de Neerpeltse wielercommissie. Deze brengt tegenwoordig maar liefst negen wielerclubs samen.”


Nieuws uit Neerpelt

Volkstuin zoekt tuiniers Heb je groene vingers, maar geen

tuin? Of hou je van tuinieren, maar kan je wel wat tips gebruiken?

Dan is het ecologisch volkstuin-

complex misschien iets voor jou.

Het complex omvat 27 tuintjes, waar

Als je interesse hebt in een van de vijf vrije

ook mogelijk. Je kan daarvoor contact

tuiniers uitsluitend met organische

tuintjes, kan je het complex bezoeken telkens

opnemen met Hendrik Valkis.

bemesting aan de slag gaan. Het is een

er een tuinier aanwezig is. De volkstuinen zijn

mooie werkomgeving en de tuiniers staan

gelegen in de Nachtegaalstraat, tussen

hendrik.valkis@telenet.be

elkaar met raad en daad bij.

huisnummer 31 en 33. Een geleid bezoek is

0493 50 19 49

Taalvrienden gezocht!

Maarten Cox zingt, lacht en bewondert Maarten Cox brengt in zijn nieuwe theaterprogramma de mooiste luisterliedjes en leuke meezingers uit de jaren 70. Het zijn allemaal liedjes die Nederland en

Praten over dagdagelijkse dingen is de ideale manier voor anderstaligen om hun

Vlaanderen kleurden en vandaag nog

Nederlands te oefenen. Heb jij zin om regelmatig op dinsdagnamiddag te komen

steeds populair zijn bij een breed publiek.

babbelen of samen op uitstap te gaan met anderstaligen? Je hebt geen opleiding of ervaring nodig. Enthousiasme en een open geest volstaan. Voor meer informatie kan je terecht op www.giveaday.be/neerpelt of bel je naar 011 64 56 80

Digitaal archief van oude akten Via de website akten.neerpelt.be kan je zo’n 8300 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van meer dan 100 jaar geleden bekijken, bewaren en afprinten. Je hoeft dus niet meer naar het gemeentehuis te komen om de akten uit de periode van 1797 tot 1917 op te vragen. Deze website kan je helpen om een stamboom te maken. Je hoeft de handgeschreven teksten niet te ontcijferen en kan via een handige zoekfunctie op zoek gaan naar jouw voorouders.

29 maart, 14 tot 16 uur - Dommelhof Tickets: â‚Ź 5 Reservatie via Dienstencentrum BinnenHOF - 011 64 07 58


Neerpelt bezwijkt voor het centrum

Barbecuekampioenschap Neerpelt op de rooster

n

r ee

pel

t bezwijkt

vo

or

Op zondag 26 augustus

BEIAARDCANTUS

barst de strijd naar de titel van barbecuekoning van

neerpelt - 19 mei 2018

Neerpelt los. Het wordt een race tegen de klok om drie originele en smaakvolle barbecue­gerechten te bereiden. Een professionele

Er zijn 300 extra plaatsen

jury en een volksjury zullen

beschikbaar!

de gerechten proeven en beoordelen. De winnaar mag zich minstens een jaar lang

Hou jij van barbecueën en heb jij zin om samen met drie vrienden, familieleden of buren de uitdaging aan te gaan?

de beste barbecueër van

Schrijf je dan snel in. Er kunnen 20 teams deelnemen.

Neerpelt noemen en wint

Inschrijven kan via

een bedrag van 300 euro.

www.facebook.com/NeerpeltOpDeRooster.

Ticketverkoop start op 7 maart om 20 uur via www.beiaardcantusneerpelt.be.

nieuws van de provincie limburg www.limburg.be

Welk Limburg wil jij?

www.facebook.com/limburgbe

twitter.com/limburgbe

Jong Redt Oud: Mobiliseer de jongeren in jouw gemeente om hun erfgoed mee te onderhouden

Ben je leerkracht, leider in een jeugdbeweging

Provincie Limburg in gesprek met alle

Met “Jong Redt Oud” wil het Provinciaal

Laat je dan inspireren op www.jongredtoud.be

Limburgers over de toekomstige invulling

Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE)

van onze provincie.

jongeren warm maken voor het erfgoed uit

Is een ”Betonstop” in Limburg nodig of is er nog meer dan genoeg ruimte? Onder het motto ”Welk Limburg wil jij?” gaat de

of gemeentemedewerker cultuur, erfgoed of jeugd en wil je een groep jongeren mobiliseren om de handen uit de mouwen te steken?

en meld je project aan.

hun buurt: het kapelletje om de hoek, het Een online platform vormt het komende

kerkhof bij de school of de oude molen in

jaar dé centrale plek voor het debat over

de wei. Jongeren ontdekken zo de verhalen

het Limburg van de toekomst. Denk mee

achter het erfgoed en worden mee

op www.welklimburgwiljij.be en laat jouw

verantwoordelijk voor het onderhoud en de

idee, visie of suggestie over de toekomst

ontsluiting ervan.

van onze provincie achter. De ervaringen uit de vijf pilootprojecten en Surf naar www.welklimburgwiljij.be

de bijhorende expertise uit de erfgoedsector werden samen met heel wat praktische tips gebundeld in een inspiratiegids en op een website. Met “Jong Redt Oud” geven we niet alleen het goede voorbeeld, de provincie biedt ook financiële ondersteuning aan initiatiefnemers. Een initiatief van de provincie Limburg Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

limburg.be


Uit in Neerpelt Zondag 14 jan.t.e.m. zondag 25 feb.

Tentoonstelling X8 SLIb

SLIb is een artistieke samenwerking van acht kunstenaars. Hun tentoonstelling X8 biedt verrassende beelden ontstaan uit de kruisbestuiving van eeuwenoude ambachten en hedendaagse technieken, van oude en nieuwe idealen en van de ideeën van acht verschillende individuen. Doorlopend tijdens de openingsuren Bib Neerpelt - Dommelhof Gratis - Info via vrijetijd@neerpelt.be

Zaterdag 17 februari

CoderDojo PELT Hou jij van computers, games en programmeren? Kom dan op 17 februari naar CoderDojo. Jongens en meisjes tussen 7 en 18 jaar leren er de kneepjes van het programmeren.

Woensdag 21 februari

Inspiratieavond: De centrumsamenleving We leven in een tijdperk met ongelooflijk veel evoluties en veranderingen: mondige burgers, technologische ontwikkelingen, nieuwe organisatievormen… Het maakt dat heel wat organisaties en overheden voor de uitdaging staan om zichzelf 'heruit te vinden'. In deze lezing geeft Krist Pauwels een beeld op deze evoluties en biedt hij ons kapstokken om hiermee om te gaan. Na de inspirerende lezing kan jij jouw inzichten en ideeën meegeven en van gedachten wisselen bij een drankje. 20 tot 22 uur - Dommelhof Gratis – inschrijven is niet nodig www.gemeentepelt.be - 011 80 97 40

Donderdag 22 februari

JazzCase: Eve Beuvens & Mikael Godée Quartet Mikael Godée is een Zweedse jazzmuzikant, bekend van bands als Änglaspel en Corpo. Eve Beuvens speelde samen met verschillende muzikanten en werd een vast lid bij Tribute, het Schinkentanz New Quintet, de Brussels Little Big Band en de Sidewinders. Via Myspace ontdekten de muzikanten elkaar. Het duo werd aangevuld met de charismatische muzikanten Johan

9 tot 12 uur - Bib Neerpelt Gratis Inschrijven via www.coderdojobelgium.be Info via bibliotheek@neerpelt.be - 011 64 57 56

Zondag 18 februari

De 4 Jaargetijden De gerenommeerde Noord-Limburgse houtblazers Karel Schoofs (hobo), Roeland Hendrikx (klarinet) en Filip Neyens (fagot) brengen een muzikaal winterfeestje om naar uit te kijken! Zoals gebruikelijk ben je achteraf welkom voor een drankje. 10.30 tot 12 uur - Hubertustheater Volw. € 12 / -18 jaar € 8 / tot 12 jaar gratis / abo € 35 www.facebook.com/4jaargetijden

Dinsdag 20 februari

Digi-assistent De digi-assistent helpt jou met al je vragen over smartphone, tablet, laptop of pc. Je wordt begeleid bij het versturen van een e-mail, gebruiken van sociale media, apps etc. Elke dinsdag van 9.30 tot 12 uur (uitgezonderd schoolvakanties) - Bib Neerpelt Gratis – inschrijven is niet nodig Breng je toestel mee Info via bibliotheek@neerpelt.be - 011 64 57 56

Birgenius (drums) en Magnus Bergström (bas). Verwacht je aan een avond vol frisse, hedendaagse jazz met sterke composities. 20.30 tot 22.30 uur - Dommelhof Tickets aan de kassa: € 15; online tickets: € 12,50 www.jazzcase.be

Vrijdag 23 en zaterdag 24 februari

Concert Just Music i.s.m. showkoor Rise Up Strijd, hoop en vreugde vormen de rode draad doorheen de nieuwe show vol emotie en verrassingen. Samen met de meiden van showkoor Rise Up, die dit jaar hun 10-jarig bestaan vierden, bezorgt Just Music jou een prachtige avond met een mix van popmuziek, musicalnummers en Nederlandstalige pareltjes, met bijpassende choreografie en kostuums. 20 uur - CC Palethe Overpelt Tickets: 011/64.92.56 of 011/66.19.16 www.justmusic.be

Woensdag 28 februari

Inspiratieavond: Vrije tijd in de toekomst Digitalisering, een veranderd tijdspatroon, minder vrijwilligers die ‘de kar trekken’, een steeds groter wordend aanbod: verenigingen in de vrijetijdssector krijgen het alsmaar moeilijker om het hoofd

boven water te houden. Hoe bieden we hier een antwoord op? Toon Berckmoes van IDEA Consult schetst een aantal uitdagingen voor de vrijetijdssector in de toekomst. 20 tot 22 uur - CC Palethe Overpelt Gratis – inschrijven is niet nodig www.gemeentepelt.be - 011 80 97 40

Vrijdag 2 t.e.m. zondag 4 maart

Beyond Voices Beyond Voices is een melange van wervelende, ernstige, komische, dramatische, krachtige en artistieke bewegingen die door de sfeer van de muziek en diens stem het publiek onderdompelen in een eigenzinnige beweging binnen de dans. Vrijdag 02/03: 20.15 uur Zaterdag 03/03: 20.15 uur Zondag 04/05: 15 uur Dommelhof Tickets: € 12; tot 12 jaar € 6 www.imagotijl.be/tickets - 011 80 50 02

Zaterdag 3 maart

Ponticello & koor Samenspelen is een essentieel onderdeel van de muziekopleiding aan de Kunstacademie Noord-Limburg. De strijkers en leerlingen zang ontmoeten elkaar in dit concert en nodigen je uit om de vreugde van samen musiceren met hen te beleven. 20 uur - Sint-Niklaaskerk Neerpelt Gratis www.kanl.be

Zondag 4 maart

Teutenbosloopcriterium Kom je meelopen op een afwisselend terrein in de bossen en het park rond sportcentrum Dommelhof en recreatiedomein Scoutsrally? Je kan kiezen voor afstanden van 1, 3, 6, 9 en 12 km. 10 tot 12 uur - Dommelhof Prijs: € 2 Inschrijven via sport@neerpelt.be 011/80 97 59


Dinsdag 6 maart

Zaterdag 10 maart

Dinsdag 13 maart

Hedendaagse literatuurkring: ‘De ondergrondse spoorweg’

Zwartedoos dubbelconcert: Pelican Bay – Little Mammoths

Zebracinema: Façades

Tijdens de laatste ‘Neerpeltse’ leeskring bespreken

Pelican Bay is een achtkoppige Maaslandse

die intrekt bij haar dementerende vader nadat

we ‘De ondergrondse spoorweg’ van Colson

soul-funk-popband. Verwacht je aan dansbare

haar moeder hem liet stikken. Op het eerste

Whitehead. Deze Pulitzer-winnaar werd door Barack

funky-soul-pop met een uptempo groove en een

gezicht een mooi gebaar van een bezorgde

Obama omschreven als “fantastisch, aangrijpend”.

iets diepere bounce. The Little Mammoths , een

dochter, maar wanneer ze begint te reflecteren

Het boek gaat over de 18-jarige slavin Cora, die haar

Londense rock-’n-rollband, brengt een

over haar eigen leven en huwelijk dreigt het

hele leven op een katoenplantage werkte en

live-concert waar de Engelse fun hoogtij zal

masker van de behulpzame Alex te scheuren.

probeert te ontsnappen met de oudere Caesar.

vieren.

20.15 uur - Dommelhof

20.30 uur - Dommelhof

Tickets: € 6; studenten en +55 jaar: € 5

Tickets: € 14 - € 16; abonnement 5 concerten: € 50

www.dommelhof.be

www.zwartedoosneerpelt.be

Dit intrigerende drama volgt de veertigjarige Alex

Donderdag 15 maart

Vrouwendag Theater Antract brengt de voorstelling ‘Hij, op z’n witte paard’. Layla Önlen laat ons daarin zien hoe plattelandsvrouw Iraz omgaat met het stadsleven en waarom ze kiest om ongeletterd en onwetend te blijven. Na de voorstelling en een hapje en drankje is er de mogelijkheid tot uitwisseling over wat het betekent om vrouw en/ of ongeletterd te zijn. 9.15 tot 11.30 uur - Bib Neerpelt Gratis - Inschrijven via bibliotheek@neerpelt.be of 011 64 57 56

Verder op de agenda...

19.30 tot 22 uur - Bib Neerpelt Prijs: € 5 Inschrijven via bibliotheek@neerpelt.be of 011 64 57 56

Zaterdag 10 maart

Vertelling ‘Zonder Zinny’ met knutselactiviteit Hoe denk jij dat de wereld achter een tabletscherm eruitziet? De Neerpeltse schrijfster Mille Vermeulen bedacht voor haar boek ‘Zonder Zinny’ een virtuele wereld, waarin Zinny samen met zijn mensenvriend Brice op ontdekking gaat. Ze neemt je mee in haar verhaal en helpt jou je eigen tablet knutselen.

12/02

Bewegingsschool Krokus, sportcentrum Dommelhof, 9 uur (+13/02 en 14/02)

12/02

Kindercarnaval, zaal Dommelgalm, 13.30 uur

13/02

Dorpsrestaurant Sint-Huibrechts-Lille, O.C. Sint-Hubertus, 12 uur

13/02

Zebracinema: Una Mujer Fantastica, Dommelhof, 20.15 uur

15/02

Smulmoment: pannenkoek, dienstencentrum BinnenHOF, 12.15 uur

15/02

Kleutersportkamp Krokus, sportcentrum Dommelhof, 9 uur (+16/02)

17/02

Wekelijkse markt, Marktplein en Kloosterstraat, van 9 tot 13 uur (+ 24/02, 3/03 en 10/03)

17/02

Wekelijks voorleeshalfuurtje, Bib Neerpelt, van 10.30 tot 11 uur (+ 24/02, 3/03 en 10/03)

17/02

Algemene vergadering met wandeling Natuurpunt Neerpelt, Bezoekerscentrum Hageven , 14 uur

18/02

Cursus biologisch moestuinieren, Buurthuis Damsheide, 10 uur

19/02

Verkeerscursus, dienstencentrum BinnenHOF,13.30 uur

20/02 Dorpsrestaurant Boseind, O.C. De Kentings, 12 uur 20/02 Zebracinema: The Beguiled, Dommelhof, 20.15 uur 21/02

Dorpsrestaurant Herent, O.C. De Vranken, 12 uur

22/02 Cursus: Je uitstraling op peil met kleur en stijl, BinnenHOF, 9 uur (+ 8, 15, 22 en 29/05) Volzet! 22/02 Lezing: Het Strafrecht uitgelicht door advocaat René Van Brummen, O.C. de Peel, 14.30 uur 23/02 Toonmoment Juventud, Dommelhof, 20 uur 25/02

Tweedehandsbeurs voor baby-en kinderspullen, O.C. De Kentings en O.C. Sint -Hubertus 13.30 uur

27/02

Zebracinema: Insyriated, Dommehof, 20.15 uur

28/02 Dorpsrestaurant Centrum, Dienstencentrum BinnenHOF, 12.30 uur 01/03

Smulmoment: croque monsieur, Dienstencentrum BinnenHOF, 12.15 uur

04/03 Maandelijkse rommelmarkt, O.C. de Peel, van 9 tot 15 uur 06/03 Zebracinema: Suburbicon, Dommelhof, 20.15 uur 07/03 Dorpsrestaurant Grote Heide, O.C. Pax, 12 uur 07/03 Iedereen kan vereenzamen. Help een ander - Bescherm jezelf, BinnenHOF, van 9.30 tot 12.30 uur 07/03 Infosessie wasbare luiers, Bioshop Klimop, 19.30 uur Voor kinderen van 7 tot 11 jaar 10 tot 12 uur - Bib Neerpelt Gratis - Inschrijven voor 2 maart via mail naar annya.rogiers@neerpelt.be

08/03 Luistercursus klassieke muziek, dienstencentrum BinnenHOF, 14 uur 09/03 Naamkaartjes en uitnodigingen maken in Word, dienstencentrum BinnenHOF, 9 uur (+16, 23 en 30/03) 11/03

Yogawandeling: Detox, Bezoekerscentrum Hageven, 10 uur

13/03

Dorpsrestaurant Sint-Huibrechts-Lille, O.C. Sint-Hubertus, 12 uur

14/03

Praatcafé: 'Niet oud, maar wijs!' - Positief denken, BinnenHOF, van 14 tot 16 uur


@gemeenteneerpelt Onze gemeente is nu ook actief op Instagram. We posten regelmatig foto’s van de leukste plekjes en gebeurtenissen in Neerpelt. Heb jij een mooie foto? Post deze dan met de hashtag #neerpelt en wie weet regrammen we je foto wel op onze account.

Februari 2018  
Februari 2018  
Advertisement