Page 1

Ă…rsredovisning 2006


Styrelsen och verkställande direktören för Nederman Holding AB (publ) 556576-4205, avger härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret 2006

Förvaltningsberättelse 2006 Verksamhet

Nederman är ett världsledande företag med produkter och system för utsug av damm, rök, bilavgaser samt utrustning för industriell rengöring. Dessa baseras på vakuumtekniker som omspänner hela skalan från högvakuum till medel- och lågvakuum. Nederman har även ett omfattande program av slang- och kabelupprullare för vatten, luft, olja och andra media. Nedermans system bidrar på flera sätt till att skapa rena, effektiva och säkra arbetsplatser över hela världen. Företagets åtagande till kund kan omfatta allt från förstudier och projektering till installation, driftsättning och service. Tillverkningen är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Enheter för produktion och sammansättning finns i Sverige, Norge och Kanada. Nedermans produkter och system marknadsförs via egna dotterbolag i 20 länder samt agenter och distributörer i mer än 50 länder. Koncernen har cirka 540 anställda.

Koncernstruktur

Nederman Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med direkt eller indirekt helägda dotterbolag som framgår av noten 30. Produktförsörjning och logistik sker genom AB Ph. Nederman & Co, Helsingborg; Nederman Logistics North America Ltd., Mississauga, Kanada samt i Nederman Norclean A/S i Sandefjord, Norge. Produktutvecklingen drivs vid AB Ph Nederman & Co i Helsingborg. Verksamheten i de övriga rörelsedrivande dotterbolagen består av försäljning, installation och service.

Förvärv under året

Den 1 september 2006 förvärvade Nederman verksamheten från sin tidigare distributör i Australien. Förvärvet gjordes genom Nederman Pty Ltd. Förvärvet bestod huvudsakligen i övertagande av lager, personal och rörelse. Ytterligare information om förvärvet framgår av noten 4.

Omsättning och resultat

Nederman utvecklades väl under 2006 och marknaden för bolagets produkter var god. Nettoomsättningen ökade till 878 MSEK jämfört med 808 MSEK under 2005, vilket motsvarar en tillväxt på 8,7 procent. Justerat för valutaeffekter uppgick omsättningsökningen till 8,3 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 85 MSEK jämfört med 63 MSEK under 2005, vilket motsvarar en ökning av rörelsemarginalen till 9,7 procent jämfört med 7,8 procent under 2005. De huvudsakliga orsakerna till lönsamhetstillväxten var de ökade volymerna, en mer konkurrenskraftig produktmix och en mer dynamisk prisoch rabattstruktur i de indirekta försäljningskanalerna. Affärsområde Extraction & Filter Systems ökade nettoomsättningen under 2006 till 743 MSEK jämfört med 684 MSEK under 2005, motsvarande en tillväxt om 8,5 procent. Justerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 8,2 procent. Förvärv hade en försumbar inverkan på omsättningsökningen. Rörelseresultatet ökade till 88 MSEK jämfört med 71 MSEK 2005, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,8 procent 2006 jämfört med 10,3 procent 2005. Omsättningsökningen och marginalökningen förklaras huvudsakligen av bakgrunden till koncernens omsättnings- och marginalutveckling ovan. Affärsområde Hose & Cable Reels ökade nettoomsättningen under 2006 till 135 MSEK jämfört med 123 MSEK under 2005, motsvarande en ökning med 9,8 procent. Justerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 9,5 procent. Omsättningsökningen påverkades inte av några förvärv. Den goda tillväxten förklaras delvis av att bolaget under 2005, på vissa marknader, lanserade ett nytt produktkoncept mot fordonsservicekunder som utvecklades väl under 2006. Rörelseresultatet ökade till 17 MSEK jämfört med 12 MSEK under 2005, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 12,3 procent 2006 jämfört med 9,8 procent 2005. Den goda marginal­ utvecklingen förklaras till stor del av ökande volymer och till följd av rationaliseringar och koncentration av produktportföljen.


Försäljningen inom samtliga geografiska marknader utvecklades väl förutom Nordamerika där omsättningen i SEK var oförändrad. Omsättningen i region Övriga Världen växte med nästan 35 procent delvis i takt med att den organiska etableringen i Indien, Kina och andra marknader befästes, delvis till följd av ett förvärv av den australiska distributörens Nedermanverksamhet. Konjunkturen i Västeuropa var god under året och nettoomsättningarna i Norden, Storbritannien och Övriga Europa växte med 9,2 procent, 4,4 procent respektive 10,5 procent. Utöver en god konjunktur bidrog satsningarna på nya kundsegment till tillväxten i dessa regioner. Östeuropeiska länder i region Övriga Europa hade en fortsatt stark marknadstillväxt. För ytterligare information angående affärsområden och geografiska marknader hänvisas till noten 3.

Finansiering och likviditet

Koncernens soliditet vid årets utgång var 48,7 (42,6) procent. Koncernens likvida medel uppgick den 31 december till 50,2 (55,0) MSEK samt outnyttjade krediter om 42,9 (32,6) MSEK. I juli konverterades 20 300 konvertibla skuldebrev till ett värde av 5,9 MSEK till eget kapital.

Finanspolicy

Nedermankoncernen exponeras för ett flertal risker som i huvudsak uppkommer med anledning av köp och försäljning av produkter i utländsk valuta. Valutakurser och räntenivåer påverkar koncernens resultat och kassaflöden. Nedermankoncernen exponeras även av refinansierings- och likviditetsrisk samt kredit- och motpartsrisk. Nedermans finanspolicy fastställes av styrelsen och innehåller riktlinjer för handhavande av finansiella risker inom Koncernen. Syftet med finanspolicyn är att sätta upp riktlinjer för hantering av finansiell riskexponering av olika slag. Den centrala finansfunktionen i koncernen ansvarar för att identifiera och på ett effektivt sätt begränsa koncernens finansiella risker.

Miljö

Dotterbolaget AB Ph. Nederman & Co har tillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillståndet avser en tillverkningsyta av högst 7 000 kvm. Tillståndet gäller tills vidare. Enligt miljöbalkens nuvarande lydelse är den aktuella verksamheten anmälningspliktig avseende verksamhetsytan.

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar i immateriella tillgångar uppgick under året till 8,8 (11,2) MSEK. Avskrivningar på immateriella tillgångar har under året gjorts med 5,7 (5,3) MSEK. Koncernens investeringar i materiella tillgångar uppgick under året till 10,8 (13,9) MSEK. Avskrivningar på materiella tillgångar har under året gjorts med 13,1 (13,7) MSEK.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen var under året 528 (511). Personalens fördelning samt utbetalda löner och ersättningar framgår av noten 7.

Styrelsens arbete

Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens övergripande uppgift är att besluta om bolagets affärsinriktning, bolagets resurser och kapitalstruktur samt bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. I styrelsens allmänna åtaganden ligger även att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att godkänna bolagets affärsplan. I det allmänna åtagandet ligger att det är styrelsen som beslutar i övergripande frågor som till exempel bolagets strategi, förvärv, större investeringar, avyttringar, avgivande av årsredovisning och delårsrapporter samt tillsättning av verkställande direktören m.m. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som årligen fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen anger hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen skall sammanträda samt i vilken utsträckning suppleant skall delta i styrelsens arbete och kallas till sammanträden. Vidare reglerar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutförhet, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören m.m. Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan. Utöver dessa möten kan ytterligare möten arrangeras vid händelser av osedvanlig vikt. Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören regleras i styrelsens arbetsordning och i en instruktion för verkställande direktören. Verkställande direktören är ansvarig för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter liksom den dagliga verksamheten i bolaget. Detta innebär att verkställande direktören äger fatta beslut i de frågor vilka kan anses falla inom ramen för den löpande förvaltningen av bolaget. Den verkställande direktören får dessutom vidta åtgärd utan styrelsens bemyndigande som, med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet, är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse och styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Instruktionen till verkställande direktören reglerar även dennes ansvar för rapportering till styrelsen. Under de senaste verksamhetsåren har styrelsen haft att ta ställning till många frågor av strategisk betydelse. Särskild vikt har under 2006 och hittills under 2007 lagts på Koncernens fortsatta expansion, bland annat företagsförvärv, koncernens finansiella ramar och mål samt arbete med förberedelser för notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsen. Styrelsen hade under 2006 åtta protokollförda möten och har hittills under 2007 haft tre protokollförda möten. Nedermans styrelse består av 6 ordinarie ledamöter valda av årsstämman 2006. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen men deltar liksom finansdirektören som regel vid styrelsemötena som föredragande. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.


Kommittéer

Frågor angående lönesättning och förmåner för verkställande direktören och ledningen hanteras och avgörs av en lönesättningskommitté. Denna kommitté består av Anders Scharp och Caspar Callerström. Ordförande i kommittén är Anders Scharp. Bolagets revisorer informerar hela styrelsen om resultatet av sitt arbete varför styrelsen inte funnit någon anledning att tillsätta en revisionskommitté. Principerna för ersättning till bolagets revisorer beslutas av årsstämman. Bolaget har ej heller tillsatt någon formell nomineringskommitté. Styrelseordföranden samlar årligen i god tid före bolagsstämman de större aktieägarna för att förankra förslag till årsstämmans val av ny styrelse.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Under perioden efter räkenskapsårets utgång har bolaget genomgått en process av förberedelse inför en eventuell notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsen. Detta är anledningen till att bolaget ändrat redovisningsprinciper till IFRS för 2006. Även 2005 och 2004 års siffror är anpassade till IFRS i denna årsredovisning. I februari 2007 förvärvades det belgiska installations- och serviceföretaget LEDA B.V.B.A. Leda hade under 2006 en omsättning på c:a 16 MSEK och kommer att utgöra en plattform för ytterligare expansion inom projektförsäljning och eftermarknad på den belgiska marknaden. Utöver förvärvet av Leda har inga väsentliga förändringar skett i bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden. Dock har Nederman under det första kvartalet 2007 mött en god efterfrågan på de flesta marknader vilket resulterat i en god omsättningsökning jämfört med första kvartalet 2006.

Framtidsutsikter

Marknadsförutsättningarna för företagets produkter förväntas vara fortsatt positiva under det kommande året.


Räkenskaper

Resultaträkning för koncernen 1 januari – 31 december TSEK

Not

2006

2005

2004

2, 3

877 794 –446 529

807 539 –416 888

747 043 –397 206

431 265

390 651

349 837

6

7 886 –275 757 –58 967 –14 356 –4 695

2 385 –241 141 –63 477 –14 288 –11 031

4 768 –219 979 –61 745 –19 699 –1 618

3, 7, 8, 9, 22, 27

85 376

63 099

51 564

794 –10 561

1 720 –13 685

3 341 –19 695

–9 767

–11 965

–16 354

75 609

51 134

35 210

Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

5

Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto

10

Resultat före skatt Skatt

12

Årets resultat

–20 656

–2 237

–5 997

54 953

48 897

29 213

54 953

48 897

28 727 486

54 953

48 897

29 213

4,73 4,67

4,25 4,18

2,50 2,46

Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse

Resultat per aktie före utspädning (SEK) efter utspädning (SEK)

www.nederman.com

19


Räkenskaper

Balansräkning för koncernen Per den 31 december TSEK

Not

2006

2005

2004

4, 28 13 14 15 12

370 895 37 451 772 12 210

368 504 41 775 2 111 13 413

361 922 41 737 2 482 6 629

421 328

425 803

412 770

89 776 3 011 187 815 7 098 13 972 50 235

87 087 2 991 175 368 8 583 8 494 55 038

78 359 1 257 160 143 10 534 15 508 30 165

Summa omsättningstillgångar

351 907

337 561

295 966

Summa tillgångar

773 235

763 364

708 736

Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

1 172 345 931 443 29 041

1 151 340 065 9 942 –25 912

1 151 340 110 –1 499 –74 809

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

376 587

325 246

264 953

376 587

325 246

264 953

146 264

195 996

28 389 13 258

27 291 12 974

170 438 144 26 522 12 289

187 911

236 261

209 393

39 475 84 160 8 922 27 807 46 194 2 179

39 412 83 092 5 030 20 787 51 678 1 858

74 006 89 227 4 382 15 380 46 982 4 413

Summa kortfristiga skulder

208 737

201 857

234 390

Summa skulder

396 648

438 118

443 783

Summa eget kapital och skulder

773 235

763 364

708 736

Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Skattefordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel

Eget kapital

16 12 17 15 32

18

Minoritetsintresse Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Avsättningar till pensioner Uppskjutna skatteskulder

4, 28 20, 26 24 22 12

Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar

20, 26 12 24 25 23

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 28.

www.nederman.com


Räkenskaper

Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK

Not

Ingående eget kapital 2004-01-01

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade vinstmedel inkl årets Reserver resultat

Summa

Minoritetsintresse

Totalt eget kapital

1 066

339 713

–104 463

236 316

1 172

237 488

1 066

339 713

1 172

238 415 –1 499

Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital 2004-01-01 Årets förändring av omräkningsreserv

18

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare

0 –1 499

Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare 85 1 151

397 340 110

1 151

340 110

18

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare

486

29 213

28 727

27 228

486

27 714

–1 658 –1 499

–74 809

482 264 953

–1 658 482 264 953

–1 499 11 441

–74 809

1 151

–45 340 065

1 151

340 065

18

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare

21

5 866

1 172

345 931

264 953 11 441

48 897

48 897

48 897

48 897

60 338

60 338

9 942

–25 912

–45 325 246

9 942 –9 499

–25 912

325 246 –9 499

0

0

–45 325 246

325 246 –9 499

–9 499

–9 499

54 953

54 953

54 953

–9 499

54 953

45 454

45 454

443

29 041

376 587

Årets resultat

Utgående eget kapital 2006-12-31

0

11 441

–9 499

Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare

264 953 11 441

0

11 441

11 441

Nyemission Utgående eget kapital 2005-12-31

–1 499

28 727

Årets resultat

Konvertering av lån

–1 499

11 441

Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare

927

28 727

–1 499

Förvärv av minoritet Nyemission Utgående eget kapital 2004-12-31

Ingående eget kapital 2006-01-01 Årets förändring av omräkningsreserv

927 237 243 –1 499

–1 499

Årets resultat

Ingående eget kapital 2005-01-01 Årets förändring av omräkningsreserv

927 –103 536

5 887

5 887 0

376 587

www.nederman.com


Räkenskaper

Kassaflödesanalys för koncernen 1 januari – 31 december TSEK

Not

2006

2005

2004

85 376 14 458 763 –10 071 9 –15 201

63 099 15 035 1 720 –11 746 –299 –9 376

51 564 15 040 3 580 –19 943 –345 –7 889

75 334

58 433

42 007

–3 345 –24 961 14 047

–2 046 4 444 –3 111

3 981 –21 512 7 082

61 075

57 720

31 558

–8 220 389 –5 470 –1 960 –4 708

–10 107 180 –7 211 –2 046 –2 137

–10 809 303 –4 427 –2 619 –2 339 –1 754

32 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållna räntor Betalda räntor Övrigt betalt finansnetto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (–)/Minskning (+) av varulager Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investeringar i balanserade utvecklingsutgifter Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar Förvärv av rörelse, netto likviditetspåverkan Förvärv av minoritetsintresse Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 4

–51 577 –19 392

1 212 –21 372

–20 433

Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Upptagna lån Amortering av lån

8 616 –53 571

–13 780

500 –18 2 829 –36 365

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–44 955

–13 825

–33 054

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Valutakursdifferens i likvida medel

–3 272 55 038 –1 531

22 523 30 165 2 350

–21 929 52 033 61

Likvida medel vid årets slut

50 235

55 038

30 165

www.nederman.com

–45


Räkenskaper

Resultaträkning för moderbolaget 1 januari – 31 december TSEK

Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

Not

2006

2005

2004

5 6

–20 344 8 225 –116

–20 063 8 756

–17 321 7 327 –4

7, 8, 22

–12 235

–11 307

–9 998

18 947 9 010 –7 460

12 547 806 –8 930

8 360 1 959 –11 478

8 262

–6 884

–11 157

Resultat från finansiella poster: Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

10

Bokslutsdispositioner

11

Resultat före skatt Skatt Årets resultat

12

2 181

96

–524

10 443

–6 788

–11 681

4 721

5 298

5 488

15 164

–1 490

–6 193

www.nederman.com


Räkenskaper

Balansräkning för moderbolaget TSEK

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar

Not

1 753 343

2 014 472

1 311 566

30

523 039 525 135

522 981 525 467

522 981 524 858

19 653 65 331 2 029 22 078

24 139 554

29 218 791

1 504 26 197

1 454 31 463

22 078 547 213

26 197 551 664

4 31 467 556 325

1 172

1 151

292 524

292 524

5 866 33 897 15 164 348 623

21 541 –1 490 313 726

14 111 –6 193 301 638

31

1 016

3 197

3 293

26 21, 26

140 000

190 000

140 000

190 000

6 613 10 000 65 000 81 613

30 000 1 381 20 999 447 4 747 57 574 547 213

6 613 30 000 1 507 533 1 168 4 920 44 741 551 664

65 000 4 289 95 228 1 840 3 424 169 781 556 325

12 15 17

18

Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Konvertibelt lån Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Konvertibelt lån Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

2004

13 14

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond

Per den 31 december 2006 2005

26 21, 26

24 25

1 151 292 569

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget TSEK

Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

www.nederman.com

Not

28 28

Per den 31 december 2006 2005

229 692 45 609

229 692 44 535

2004

229 692 187 550


Räkenskaper

Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital Bundet eget kapital

TSEK Ingående eget kapital 2004-01-01

Aktiekapital

Reservfond

1 066

Fritt eget kapital

Överkursfond1)

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Totalt eget kapital

330 641

–38 469

293 238

Erhållna koncernbidrag

19 600

19 600

Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital

–5 489

–5 489

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare

14 111

14 111

Årets resultat

–6 193

–6 193

7 918

7 918

Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare Nyemission

85

397

Överföring enligt bolagsstämmans beslut

482

–38 469

38 469 7 918

301 638

Utgående eget kapital 2004-12-31

1 151

292 569

Ingående eget kapital 2005-01-01

1 151

292 569

7 918

301 638

Erhållna koncernbidrag

18 923

18 923

Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital

–5 298

–5 298

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare

13 625

13 625

Årets resultat

–1 490

–1 490

Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare

12 135

12 135

–2

–47

20 051

313 726

Nyemission

–45

Omföring av överkursfond till reservfond

292 524

–292 524 0

Utgående eget kapital 2005-12-31

1 151

292 524

Ingående eget kapital 2006-01-01

1 151

292 524

20 051

313 726

Erhållna koncernbidrag

19 230

19 230

Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital

–5 384

–5 384

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare

13 846

13 846

Årets resultat

15 164

15 164

Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare

29 010

29 010

49 061

348 623

Konvertering av lån Utgående eget kapital 2006-12-31

21 1 172

5 866 292 524

5 866

5 887

1) Fritt från och med 1 januari 2006.

www.nederman.com


Räkenskaper

Kassaflödesanalys för moderbolaget 1 januari – 31 december TSEK

Not

2006

2005

2004

–12 235 771 18 947 3 –7 355 –174

–11 307 589 12 547 806 –14 623 237

–9 998 55 8 360 1 959 –7 488 –458

–43

–11 751

–7 570

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder

12 373 38 835

11 257 8 547

25 399 18 814

Kassaflöde från den löpande verksamheten

51 165

8 053

36 643

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag

–124 –257 –58

–130 –1 068

–571 –1 361 –226

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–439

–1 198

–2 158

Nyemission Emissionskostnader Amortering av lån

–50 726

–45 –6 814

500 –18 –35 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–50 726

–6 859

–34 518

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början

0 0

–4 4

–33 37

Likvida medel vid årets slut

0

0

4

32 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållna utdelningar Erhållna räntor Betalda räntor Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med lag och normgivning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Denna års- och koncernredovisning innehåller de första fullständiga finansiella rapporterna upprättade i enlighet med IFRS. I samband med övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till en redovisning enligt IFRS har koncernen tillämpat IFRS 1 som är den standard som beskriver hur övergången till IFRS ska redovisas. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30:05 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen och tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. I not 36 finns en sammanställning med förklaringar hur övergången till IFRS har påverkat koncernens finansiella resultat och ställning samt redovisade kassaflöden. Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. Uppskattningar och bedömningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 34. Ändrade redovisningsprinciper De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan, och vid upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning enligt IFRS per den 1 januari 2004 som förklarar övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till redovisningsprinciper enligt IFRS. Koncernens redovisningsprinciper har tilllämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av moderbolag och dotterföretag. Övergången till redovisning enligt IFRS har för koncernen redovisats enligt IFRS 1 och beskrivs i not 36. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Koncernen har inte valt att förtidstillämpa några nya standards eller tolkningsuttalanden vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder ikraft först fr.o.m. räkenskapsåret 2007 av vilka endast IFRS 7 ”Finansiella instrument: Upplysningar” och sammanhängande ändringar i IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” väntas påverka koncernens finansiella rapporter. De nya reglerna ställer krav på utökade upplysningar om kapital samt om finansiella instrument och finansiella risker. Segmentsrapportering Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller varor eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Koncernens primära segment utgörs av rörelsegrenar. Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen. Klassificering m m Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Nederman Holding AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finan-

www.nederman.com


Räkenskaper

siella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, skall potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitterade eget kapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde, valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeförändring avseende tillgången eller skulden. Utländska verksamheters finansiella rapporter Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens www.nederman.com

rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna som vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv. Nettoinvestering i en utlandsverksamhet Omräkningsdifferenser som uppstår i samband med omräkning av en utländsk nettoinvestering redovisas direkt i omräkningsreserven i eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna i koncernens resultaträkning. Ackumulerade omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter har bolaget valt att ange till noll vid tidpunkten för övergång till IFRS. Omräkningsreserven innehåller således omräkningsdifferenser ackumulerade fr o m 1 januari 2004. Intäkter Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. Intäkter från installationer redovisas i resultaträkningen baserad på färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en bedömning av utfört arbete på basis av gjorda undersökningar. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer sker ingen intäktsföring. Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader Operationella leasingavtal Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas som en del av den totala leasingkostnaden i resultaträkningen linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Finansiella leasingavtal Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar, räntekostnader på lån, utdelningsintäkter, valutakursdifferenser samt derivatinstrument som används inom den finansiella verksamheten.


Räkenskaper

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter respektive räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungligen redovisade värdet av fordran respektive skuld och de uppskattade framtida in– och utbetalningarna under avtalstiden. Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redovisad i resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångars anskaffningsvärden. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och derivattillgångar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivatskulder. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instruments klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Derivat som är fristående, liksom inbäddade derivat, klassificeras som innehav för handel utom då de används för säkringsredovisning Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Utöver en individuell prövning för nedskrivning görs också en gruppvis värdering av sådana fordringar som inte befunnits ha något individuellt nedskrivningsbehov. Fordringar med likartade kreditriskegenskaper grupperas och värderas kollektivt. Investeringar som hålles till förfall Investeringar som hålles till förfall är finansiella tillgångar omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen har inga tillgångar i denna kategori. Finansiella tillgångar som kan säljas I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som dotterföretag, redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital, dock ej sådana som beror på nedskrivningar, ej heller ränta på skuldinstrument och utdelningsintäkter samt valutakursdifferenser på monetära poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i eget kapital, i resultaträkningen. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper, finansiella skulder som innehas för handel och andra finansiella skulder som företaget valt att placera i denna kategori, se beskrivning ovan under Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Koncernen använder endast undergruppen för handel till www.nederman.com


Räkenskaper

vilken hör koncernens derivat med negativt verkligt värde. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Andra finansiella skulder Finansiella skulder som inte innehas för handel, t ex leverantörsskulder och lån, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Derivat och säkringsredovisning Derivatinstrument utgörs av terminskontrakt som utnyttjas för att täcka risker för valutakursförändringar samt ränteswapar. Används derivatet för säkringsredovisning till den del denna är effektiv redovisas värdeförändringar på derivaten på samma rad i resultaträkningen som den säkrade posten. Även om säkringsredovisning inte tillämpas, redovisas värdeökningar respektive värdeminskningar på derivatet som intäkter respektive kostnader inom rörelseresultatet eller inom finansnettot baserat på syftet med användningen av derivatinstrumentet och huruvida användningen relateras till en rörelsepost eller en finansiell post. Vid säkringsredovisning redovisas ineffektiv del på samma sätt som värdeförändringar på derivat som inte används för säkringsredovisning.

ringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel med fordringsrätterna. Om den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör kategorin Lånefordringar och kundfordringar. Kundfordringar Kundfordringar klassificeras i kategorin lånefordringar och kundfordringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt och gruppvis. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Skulder Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att de initialt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan kortfristiga har en löptid kortare än 1 år.

Säkringsredovisning tillämpas inte för närvarande. Fordringar och skulder i utländsk valuta För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. För att uppnå resultatmatchning behövs ingen säkringsredovisning då den säkrade posten omräknas med balansdagens valutakurs och säkringsinstrumentet värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen avseende valutakursdifferenser. Koncernen uppnår därigenom i allt väsentligt samma resultatmatchning som vid säkringsredovisning. Värdeförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan värdeförändringar avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot. Transaktionsexponering – kassaflödessäkringar Valutaexponering avseende framtida prognostiserade flöden säkras antingen genom valutatermin eller valutaoption. Valutaterminen eller valutaoptionen som skyddar det prognostiserade flödet redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen då säkringsredovisning inte tillämpas. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. Till likvida medel hör även kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Långfristiga fordringar och övriga fordringar Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är ford-

www.nederman.com

Utgivna konvertibla skuldebrev Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att motparten utnyttjar sin option att konvertera fordringsrätten till aktier, redovisas som ett sammansatt finansiellt instrument uppdelat på en skulddel och en eget kapitaldel. Skuldens verkliga värde beräknas genom att de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till konvertering. Värdet på eget kapital-instrumentet beräknas som skillnaden mellan emissionslikviden då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och det verkliga värdet av den finansiella skulden vid emissionstidpunkten. Transaktionskostnader i samband med emission av ett sammansatt finansiellt instrument skall fördelas på skulddelen och eget kapitaldelen proportionellt mot hur emissionslikviden fördelas. Räntekostnaden redovisas i resultaträkningen och beräknas med effektivräntemetoden. Leverantörsskulder Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Immateriella tillgångar Goodwill Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före den 1 januari 2004 har koncernen vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS retroaktivt utan det per denna dag redovisade värdet utgör fort-


Räkenskaper

sättningsvis koncernens anskaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning, se not 13. Någon indikation på nedskrivningsbehov förelåg inte per denna tidpunkt. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och skrivs inte längre av utan testas årligen för nedskrivningsbehov. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden understiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. Utveckling Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Övriga immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nedlagda kostnader för internt genererad goodwill och internt genererade varumärken redovisas i resultaträkningen när kostnaden uppkommer. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivning Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Goodwill och immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. De beräknade nyttjandeperioderna är: – Balanserade utvecklingsutgifter – Dataprogram

5 år 3–4 år

Materiella anläggningstillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet för egenproducerade anläggningstillgångar. Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar inkluderar utgifter för material, utgifter för ersättningar till anställda, om tillämpligt andra tillverkningsomkostnader som anses vara direkt hänförbara till anläggningstillgången. Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. Leasade tillgångar Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing. Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. www.nederman.com


Räkenskaper

Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. Beräknade nyttjandeperioder: – byggnader, rörelsefastigheter – inventarier, verktyg och installationer

25 år 3–10 år

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas genom tilllämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. För tillverkade varor och pågående arbete, inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet. I koncernredovisningen sker avdrag för internvinster som uppkommer vid leveranser mellan koncernbolag. Nedskrivningar De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Nedan beskrivs den prövning av nedskrivningsbehov som sker av materiella och immateriella anläggningstillgångar och andelar i dotterföretag. Sålunda undantas varulager, och uppskjutna skattefordringar. För undantagna tillgångar prövas det redovisade värdet enligt respektive redovisningsstandard. Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotterföretag Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde. För goodwill, andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger www.nederman.com

återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. Nedskrivingsprövning för finansiella tillgångar Alla finansiella tillgångar förutom de som tillhör kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen prövas för nedskrivning. Vid varje rapporttillfälle sker bedömning av om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov. En finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov endast om objektiva belägg visar att en eller flera händelser inträffat som har en inverkan på de framtida kassaflödena för den finansiella tillgången om dessa kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klassificerat som en finansiell tillgång som kan säljas omföres tidigare redovisad ackumulerad förlust i eget kapital till resultaträkningen. Utöver en individuell prövning för nedskrivning av fordringar görs också en gruppvis värdering av sådana fordringar som inte befunnits ha något individuellt nedskrivningsbehov. Fordringar med likartade kreditriskegenskaper grupperas och värderas kollektivt. Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorierna lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Återföring av nedskrivningar En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. Återföringar av nedskrivningar av eget kapitalinstrument som är klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas, vilka tidigare redovisats i resultaträkningen, redovisas direkt med eget kapital.


Räkenskaper

Utdelningar Utdelningar redovisas som skuld efter det att bolagsstämman godkänt utdelningen. Resultat per aktie Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella aktier, vilka under rapporterade perioder härrör från konvertibler och optioner som köpts av ledande befattningshavare. Vid motsvarande beräkning justeras resultatet genom att räntekostnaden på konvertiblerna (efter skatt) återläggs. Utspädning från optioner uppstår endast när lösenkursen är lägre än periodens genomsnittliga börskurs och är större ju större skillnaden är mellan lösenkursen och börskursen. Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för förväntade bonusutbetalningar när koncernen har en förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att motsvarande tjänster erhållits eller andra avtalsmässiga villkor uppfyllts. Avgiftsbestämda pensionsplaner Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. Förmånsbestämda pensionsplaner Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder. Förpliktelserna värderas därvid till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar, med beaktande av beräknade framtida löneökningar. Vid diskontering till nuvärde används en diskonteringsränta som motsvarar räntan på förstklassiga företags- eller statsobligationer med en återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena. För fonderade planer minskar verkliga värdet på förvaltningstillgångarna det framräknade åtagandet. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie med användande av den så kallade Projected Unit Credit Method. När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den ökade ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i resultaträk-

ningen linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas en kostnad i resultaträkningen direkt. Alla aktuariella vinster och förluster per den 1 januari 2004, datumet för övergång till IFRS, har redovisats. För aktuariella vinster och förluster som uppkommer vid beräkningen av koncernens förpliktelser för olika planer efter den 1 januari 2004 tilllämpas den så kallade korridorregeln. Korridorregeln innebär att den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 10 % av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster. När beräkningen leder till en tillgång för koncernen begränsas det redovisade värdet på tillgången till nettot av oredovisade aktuariella förluster och oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller minskade framtida inbetalningar till planen. När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs i juridisk person och koncern redovisas en avsättning eller fordran avseende särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran nuvärdesberäknas ej. Ersättningar vid uppsägning En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. Aktierelaterade ersättningar Optionsprogram möjliggör för de anställda att förvärva aktier i företaget. Det verkliga värdet på tilldelade optioner redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital. I de fall den anställde betalar ett marknadsmässigt pris för optionerna, redovisas ingen kostnad för aktierelaterad ersättning. Det verkliga värdet beräknas vid tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden. Det verkliga värdet på de tilldelade optionerna beräknas med en optionsvärderingsmodell (Black & Scholes) och hänsyn tas till de villkor och förutsättningar som gällde vid tilldelningstidpunkten. Den kostnad som redovisas motsvarar verkliga värdet av en uppskattning av det antal optioner som förväntas bli intjänade. Denna kostnad justeras i efterföljande perioder för att återspegla det verkliga antalet intjänade optioner. Justering sker dock inte när förverkande endast beror på att aktiekursen inte når nivån för att optionerna ska bli intjänade. Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som ersättning för köpta tjänster kostnadsförs fördelat www.nederman.com


Räkenskaper

på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Avsättningen för sociala avgifter baseras på optionernas verkliga värde vid rapporttillfället. Verkligt värde beräknas med samma värderingsmodell som användes när optionerna ställdes ut. Koncernens optionsprogram riktade till anställda har tilldelats mot ett marknadsmässigt vederlag från den anställde och programmen redovisas därför inte som en aktierelaterad ersättning. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Garantier En avsättning för produktgarantier redovisas när de underliggande produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med. Omstrukturering En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan, och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte; för temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat, vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

www.nederman.com

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld i utdelande bolag. Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser) En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Moderbolagets redovisningsprinciper Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 Redovisning för juridisk person. RR 32:05 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS. Ändrade redovisningsprinciper I moderbolaget har förändrade redovisningsprinciper påverkat redovisningen endast i form av utökade notupplysningar. Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. Dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde. Moderbolagets långfristiga fordringar på utländska dotterbolag, vilka ses som en del av moderbolagets nettoinvestering i dotterbolaget, valutaomräknas till balansdagens valutakurs. Valutakursdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av sådana monetära poster redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv.


Räkenskaper

Intäkter Utförande av tjänsteuppdrag Moderbolagets intäkter utgörs av koncerninterna management fees. I resultaträkningen redovisas dessa intäkter som övriga rörelseintäkter för att tydliggöra att moderbolaget inte har någon produktförsäljning som övriga externt verksamhetsdrivande koncernbolag. Anteciperade utdelningar Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderbolaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderbolaget publicerat sina finansiella rapporter. Finansiella instrument och säkringsredovisning Moderbolaget tillämpar ej värderingsreglerna i IAS 39. Vad som i övrigt skrivits om finansiella instrument gäller dock även i moderbolaget. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdes princip. På grund av ändrade regler i Redovisningsrådets rekommendation RR 32 samt sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument och säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person, utan dessa regler tillämpas endast i koncernredovisningen. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för räntebärande instrument justeras för den periodiserade skillnaden mellan vad som ursprungligen betalades, efter avdrag för transaktionskostnader, och det belopp som betalas erhålls på förfallodagen (överkurs respektive underkurs). Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar på skulder värderas till nettot av upplupen fordran på rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden redovisas som räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en fast marknadsräntan när säkringsförhållandet inleddes. Eventuell betald premie för swapavtalet periodiseras som ränta över avtalets löptid. Moderbolagets finansiella garantiavtal består av borgensförbindelser till förmån för dotterföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuld-

instrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget RR 32.06 p 70 som innebär en lättnad jämfört med reglerna i IAS 39 när det gäller redovisning av finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet. Materiella anläggningstillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar. Leasade tillgångar I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Skatter I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel. Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 2 Intäkternas fördelning Intäkter per väsentligt intäktsslag 1 januari – 31 december TSEK

2006

2005

2004

877 794

807 539

747 043

877 794

807 539

747 043

Koncernen Nettoomsättning: Varuförsäljning

Not 3 Segmentsrapportering Segmentsrapportering upprättas för koncernens rörelsegrenar och geografiska områden. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt utifrån uppföljning av avkastningen på koncernens varor och tjänster varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen om ”armlängds avstånd” dvs mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av att transaktionerna genomförs. Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för en bättre personlig arbetsmiljö inom olika typer av tillverkande industri. Rörelsegrenar Bolaget är en ledande leverantör av produkter och system för infångning och filtrering av bl.a. damm, gas, rök, avgaser och andra partiklar. Produktområdena som sysslar med dessa områden har organiserats i en gemensam rörelsegren som kalllas Extraction and Filter Systems (EFS), eftersom de har teknologigemenskap i produktutveckling och produktmarknadsföring. Nederman utvecklar, tillverkar och säljer också effektiva och ergonomiska slang- och kabelupprullare. Denna verksamhet utgör en egen rörelsegren som kallas Hose and Cable Reels (HCR).

www.nederman.com

Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt så att man kan följa rörelsegrenarnas försäljning, bruttoresultat och särkostnader. Operativa samkostnader allokeras till respektive rörelsegren på en lämplig fördelningsgrund. Det operativa kapitalet särredovisas där det är avskiljbart medan övrigt operativt kapital allokeras med en lämplig fördelning. Internförsäljning mellan rörelsegrenarna förekommer inte. I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av finansiella intäkter och kostnader, skattekostnader och allmänna administrationskostnader. Tillgångar och skulder som inte har fördelats ut på segment är skattefordringar och skatteskulder (aktuella och uppskjutna), finansiella placeringar och finansiella skulder, inkl pensionsskulder. I segmentens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår samtliga investeringar frånsett investeringar i korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. Geografiska områden Koncernens segment är indelade i följande fem geografiska områden: Norden, Storbritannien, Övriga Europa, Nordamerika och Övriga Världen. Geografiska områden utgör koncernens sekundära segment. Den information som presenteras avseende segmentets intäkter avser de geografiska områdena grupperade efter var kunderna är lokaliserade. Informationen avseende segmentens tillgångar och periodens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar är baserade på geografiska områden grupperade efter var tillgångarna är lokaliserade.


Räkenskaper

Forts Not 3 Rörelsegrenar Koncernen EFS

HCR

Ofördelat

Totalt

2006

2006

2006

2006

Extern omsättning Intern omsättning

742 598

135 196

877 794

Nettoomsättning

742 598

135 196

877 794

87 728

16 588

TSEK

Rörelseresultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat

87 728

16 588

–18 940 –18 940

Finansnetto Årets skattekostnad Årets resultat

–9 767 –20 656 54 953

Operativa tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar

598 628

104 409

598 628

104 409

Operativa skulder Övriga skulder Summa skulder

130 082

23 683

130 082 15 097 15 428

Investeringar Avskrivningar

104 316 –18 940 85 376

3 576 66 622 70 198

706 613 66 622 773 235

23 683

5 747 237 136 242 833

159 512 237 136 396 648

2 748 2 809

381 771

18 226 19 008

EFS

HCR

Ofördelat

Totalt

2005

2005

2005

2005

Extern omsättning Intern omsättning

684 414

123 125

807 539

Nettoomsättning

684 414

123 125

807 539

70 699

12 116

TSEK

Rörelseresultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat

70 699

12 116

–19 716 –19 716

Finansnetto Årets skattekostnad Årets resultat

–11 965 –2 237 48 897

Operativa tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar

587 367

99 536

587 367

99 536

Operativa skulder Övriga skulder Summa skulder

126 001

22 667

126 001 18 636 15 589

Investeringar Avskrivningar

82 815 –19 716 63 099

2 846 73 615 76 461

689 749 73 615 763 364

22 667

6 608 282 842 289 450

155 276 282 842 438 118

3 353 2 805

1 198 589

23 187 18 983

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 3 EFS

HCR

Ofördelat

Totalt

2004

2004

2004

2004

Extern omsättning Intern omsättning

624 550

122 493

747 043

Nettoomsättning

624 550

122 493

747 043

57 403

10 716

TSEK

Rörelseresultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat

57 403

68 119 –16 555 51 564

–16 555 –16 555

10 716

Finansnetto Årets skattekostnad Årets resultat

–16 354 –5 997 29 213

Operativa tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar

565 489

100 440

565 489

100 440

Operativa skulder Övriga skulder Summa skulder

121 180

23 767

121 180 17 611 14 973

Investeringar Avskrivningar

3 331 39 476 42 807

669 260 39 476 708 736

23 767

9 272 289 564 298 836

154 219 289 564 443 783

3 454 2 937

1 932 55

22 997 17 965

Geografiska områden Koncernen

TSEK

Extern omsättning Operativa tillgångar Investeringar

Extern omsättning Operativa tillgångar Investeringar

Extern omsättning Operativa tillgångar Investeringar

www.nederman.com

Norden

UK

Övriga Europa

Nordamerika

Övriga världen

Ofördelat/ Eliminerat

Totalt

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

202 587 225 430 13 317

105 975 31 840 495

371 520 105 073 3 385

145 271 54 248 445

52 441 5 913 584

284 109

877 794 706 613 18 226

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

185 565 248 392 18 792

101 550 32 927 709

336 179 97 046 2 722

145 307 67 084 909

38 938 244 300

807 539 689 749 23 132

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

171 529 252 503 18 036

103 182 29 770 250

302 874 80 847 2 160

129 819 52 938 2 551

39 639 253 202

747 043 669 260 22 997


Räkenskaper

Not 4 Förvärv av rörelse Förvärv 2006 Den 1 september 2006 gjordes ett inkråmsförvärv i Australien för 851 TAUD som betalades kontant. Uppgift om nettoresultat efter förvärvet är svårbedömd då verksamheten har integrerats i koncernens verksamhet. Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:

TSEK

Redovisat värde före förvärvet

Verkligt värde, justering

Verkligt värde redovisat i koncernen

Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar

8 3 100 216

8 3 100 216

Netto identifierbara tillgångar och skulder Goodwill Erlagd köpeskilling, kontant

3 324

3 324 1 384 4 708

Netto kassautflöde

4 708

I goodwillvärdet ingår värdet av att vara etablerad på marknaden med en väl fungerande marknadsorganisation. Förvärv 2005 Den 1 juni 2005 gjordes ett inkråmsförvärv i Irland av det engelska bolaget för 217 TEUR som betalades kontant. Uppgift om nettoresultat efter förvärvet är svårbedömd då verksamheten har integrerats i koncernens verksamhet. Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:

TSEK

Redovisat värde före förvärvet

Verkligt värde, justering

Verkligt värde redovisat i koncernen

Materiella anläggningstillgångar Varulager

55 123

55 123

Netto identifierbara tillgångar och skulder Goodwill Erlagd köpeskilling, kontant

178

178 1 959 2 137

Netto kassautflöde

2 137

I goodwillvärdet ingår värdet av att vara etablerad på marknaden med en väl fungerande marknadsorganisation. Förvärv 2004 Under 2004 förvärvades minoritetsandel i det polska dotterbolaget för 1 754 TSEK. Minoritetsandelens värde var 1 658 TSEK vilket resulterade i goodwill på 96 TSEK. Köpeskillingsjustering på tidigare förvärv av Norclean samt av förvärv i England har medfört en goodwillökning uppgående till 2 339 TSEK.

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 5 Övriga rörelseintäkter 1 januari – 31 december TSEK

2006

2005

2004

70 1 806

75

238

Koncernen Statliga bidrag Skadestånd Tullrestitution Förändring av verkligt värde på valutataderivat Återvunna kundförluster Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Övrigt

491 830

4 582 982 304 1 124

1 328

1 794 1 415

7 886

2 385

4 768

7 557 668

8 756

7 327

8 225

8 756

7 327

Moderbolaget Management charges, utdebiterat till dotterbolag Övrigt

Not 6 Övriga rörelsekostnader 1 januari – 31 december TSEK Koncernen

2006

2005

–3 440 –1 255

–4 667 –124 –5 803 –437

–4 695

–11 031

2004

Koncernen Förändring av verkligt värde på valutaderivat Kundförluster Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Övrigt

–1 243 –375 –1 618

Moderbolaget Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Övrigt

–116 –4 –116

–4

Not 7 Anställda och personalkostnader Kostnader för ersättningar till anställda 1 januari – 31 december TSEK

2006

2005

2004

207 436 2 149 10 568 44 462

185 699 1 820 9 644 43 716

173 789 1 725 7 287 41 331

264 615

240 879

224 132

Koncernen Löner och ersättningar mm Pensionskostnader, förmånsbaserade planer (se vidare not 22) Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer Sociala avgifter

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 7 Medelantalet anställda 2006

varav män

2005

varav män

2004

varav män

10 10

60%

10 10

60%

11 11

55%

Sverige Danmark Norge Belgien Nederländerna Tyskland Frankrike Storbritannien Österrike Tjeckien Polen Spanien Portugal USA Kanada Ungern Australien

192 16 49 14 6 44 15 58 3 19 17 14 3 25 32 5 6

84% 75% 88% 79% 67% 77% 73% 79% 67% 89% 71% 71% 67% 80% 78% 100% 83%

193 10 49 14 6 50 14 58 3 14 14 16 3 25 32 0 0

84% 50% 88% 79% 67% 70% 79% 78% 67% 86% 79% 75% 67% 76% 84% 0% 0%

192 12 41 12 5 44 15 54 3 12 12 17 3 22 27 0 0

83% 58% 85% 75% 80% 77% 80% 70% 67% 83% 83% 71% 67% 68% 85% 0% 0%

Totalt i dotterföretag

518

Koncernen totalt

528

Moderbolaget Sverige Totalt moderbolaget Dotterföretag

501 81%

471

511

80%

482

79%

Könsfördelning i företagsledningen 06-12-31

05-12-31

04-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Andel kvinnor

0% 0%

0% 0%

0% 0%

10% 13%

10% 10%

3% 11%

Moderbolaget

Moderbolaget Styrelsen Övriga ledande befattningshavare Koncernen totalt Styrelsen Övriga ledande befattningshavare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader TSEK

2006

2005

2004

8 962 4 312 (765)

8 744 4 739 (1 119) 1)

7 702 4 473 (1 032) 1)

Moderbolaget Löner och ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnad)

1)

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 626 (648, 727) gruppen styrelse och VD. Några utestående pensionsförpliktelser till gruppens styrelse och VD föreligger ej.

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 7 Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda 2006 Styrelse Övriga och VD anställda

TSEK

2005 Styrelse och VD

2004 Styrelse och VD

Övriga anställda

Övriga anställda

Moderbolaget totalt Sverige (varav tantiem o.d.)

3 290 (736)

Koncernen totalt

21 137 (2 016)

(varav tantiem o.d.)

5 672 (270)

3 387 (722)

5 357 (281)

2 766 (198)

19 453 (1 909)

4 936 (69)

16 473 (988)

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 6 657 TSEK (4 848 resp 3 798) andra ledande befattningshavare än styrelse och VD. Avgångsvederlag Vid uppsägning från VD:s sida gäller en uppsägningstid om 6 månader. Avtal om avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga styrelseledamöter förutom för VD. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida äger VD rätt till motsvarande 18–24 månadslöner. De sista sex månaderna med förbehåll om ny anställning. Med verkställande direktörer i dotterbolag förekommer liknande avtal om 1–2 årslöner. Sjukfrånvaro i moderbolaget Bolaget har inte mer än 10 anställda, varför ingen information om sjukfrånvaro lämnas.

Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer TSEK

2006

2005

Not 9 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag 2004

Koncernen Revisionsuppdrag Andra uppdrag

1 905 877

1 827 875

1 720 409

616 621

324 424

446 209

Moderbolaget KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

www.nederman.com

Koncernen TSEK Materialkostnader

Materialkostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader

2006

2005 –331 934

2004 –317 647

–363 778 –264 615 –148 208 –19 008 –4 695

–331 934 –240 879 –143 998 –18 983 –11 031

–317 647 –224 132 –138 885 –17 965 –1 618

–800 304

–746 825

–700 247

I samband med en tvist rörande ett projektavtal utnyttjade en kund den bankgaranti de hade som stöd för Nedermans fullgörandegarantier. Beloppet belastade försäljningskostnader 2004 i sin helhet med 6 060 TSEK, i avvaktan på rättsligt avgörande. En mindre del av beloppet återvanns i processen under 2005.


Räkenskaper

Not 10 Finansnetto Koncernen Koncernen TSEK

2006

2005

2004

Ränteintäkter på banktillgodohavanden Övriga ränteintäkter Netto valutakursförändringar

748 37 9

1 720

3 341

Finansiella intäkter

794

1 720

3 341

–9 046 –104 –1 411

–11 702 –142 –1 542 –299

–17 598 –185 –1 806 –106

–10 561

–13 685

–19 695

–9 767

–11 965

–16 354

445

899

Resultat från andelar i koncernföretag 2006 2005

2004

Räntekostnader, kreditinstitut Räntekostnader, konvertibelt skuldebrev Räntekostnader, övriga Netto valutakursförändringar Finansiella kostnader Finansnetto Varav värdeförändringar uppskattade med hjälp av värderingsteknik Moderbolaget

TSEK

Utdelning

TSEK

Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Övriga finansiella intäkter, koncernföretag

18 947

12 547

8 360

18 947

12 547

8 360

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2006 2005

2004

187 619

68 1 891

806

1 959

Räntekostnader och liknande resultatposter 2006 2005

2004

–7 196 –264

–1 053 –7 641 –236

–3 184 –8 054 –240

–7 460

–8 930

–11 478

2006

2005

2004

201 –789 2 769

96

–524

2 181

96

–524

3 9 007 9 010

TSEK

Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, Övriga Övrigt

Not 11 Bokslutsdispositioner Moderbolaget TSEK

Skillnad mellan redovisad avskrivning och avskrivning enligt plan: Inventarier, verktyg och installationer Periodiseringsfond, årets avsättning Periodiseringsfond, årets återföring

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 12 Skatter Redovisat i resultaträkningen Koncernen TSEK

2006

2005

2004

–19 398 –295

–11 572 3 705

-8 292 1 146

–19 693

–7 867

-7 146

220

–136 724

2 137 122

–3 255 2 072

–1 688 6 730

–1 110

Aktuell skattekostnad (–)/skatteintäkt (+) Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år

Uppskjuten skattekostnad (–) /skatteintäkt (+) Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag Uppskjuten skatt vid omvärdering av redovisade värdet av uppskjutna skattefordringar Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

–963

5 630

1 149

–20 656

–2 237

–5 997

2006

2005

2004

Moderbolaget TSEK

Aktuell skattekostnad (–) /skatteintäkt (+) Periodens skattekostnad /skatteintäkt

4 721

5 298

5 488

Totalt redovisad skattekostnad i moderbolaget

4 721

5 298

5 488

Avstämning av effektiv skatt Koncernen TSEK

2006 (%)

Resultat före skatt

2006

2005 (%)

75 609

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag Skatt hänförlig till tidigare år Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler Omvärdering av uppskjuten skatt Schablonränta på periodiseringsfond Övrigt

28,0% 2,3% 1,0% –0,8%

–21 171 –1 775 –775 600

0,1% –1,3% 0,4% 0,0% –2,7% 0,2% 0,1%

–74 1 011 –295 –8 2 072 –142 –99

Redovisad effektiv skatt

27,3%

2006 (%)

2005

2004 (%)

51 134

2004

35 210

28,0% 3,2% 1,1% –2,1%

–14 318 –1 635 –539 1 084

28,0% 0,5% 3,7% –0,2%

–9 859 –161 –1 306 56

–5,7% –7,2%

2 927 3 705

–4,5% –10,7%

1 601 3 753

–13,2% 0,3% 0,1%

6 730 –147 –44

0,2%

–81

–20 656

4,4%

–2 237

17,0%

–5 997

2006

2005 (%)

2005

2004 (%)

2004

Moderbolaget TSEK

Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Schablonränta på periodiseringsfond Redovisad effektiv skatt

www.nederman.com

10 443

–6 788

–11 681

28,0%

–2 924

28,0%

1 901

28,0%

3 271

1,6% –74,9%

–164 7 827

–1,4% 51,8%

–94 3 513

–1,1% 20,0%

–124 2 341

47,0%

5 488

0,2%

–18

–0,3%

–22

–45,2%

4 721

78,0%

5 298


Räkenskaper

Forts Not 12 Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital Koncernen TSEK

Valutakursdifferens i uppskjuten skatt

2006

2005

2004

–524

469

–652

–524 469 –652 Aktuella skattefordringar uppgår till 3 011 TSEK (2 991 resp 12 571) och representerar det återvinningsbara beloppet av aktuell skatt på årets resultat. Moderbolaget TSEK

2006

Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag

2005

2004

–5 384

–5 298

–5 489

–5 384

–5 298

–5 489

Aktuella skattefordringar uppgår till 65 TSEK (554 resp 791) och representerar det återvinningsbara beloppet av aktuell skatt på årets resultat.

Redovisat i balansräkningen Uppskjutna skattefordringar och skulder Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: Koncernen Uppskjuten skatt 2006

Skattefordringar/-skulder, netto

Uppskjuten skatt 2004

Skuld

Netto

Fordran 126

Skuld 5 391

Netto –5 265

1 615

5 380 1 076 95 29 193 6 066

126

5 391 679 86 29 751 5 785

Materiella anläggningstillgångar

Materiella tillgångar Immateriella tillgångar Lager Kundfordringar Pensionsavsättningar Periodiseringsfonder Underskottsavdrag Övrigt

Uppskjuten skatt 2005

Fordran

6 062 396

419

–3 765 –1 076 3 515 377 –72 –6 066 6 062 –23

12 210

13 258

–1 048

3 610 406 121

7 509 789

253

–5 265 –679 4 154 575 –606 –5 785 7 509 536

13 413

12 974

439

4 240 604 145

Fordran

Skuld

Netto

5 174 304 38

1 743 285

632

–5 174 –304 3 849 714 –973 –5 168 1 743 –347

6 629

12 289

–5 660

3 887 714

973 5 168

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i resultat- och balansräkningarna: Koncernen TSEK

Skattemässiga underskott

2006

2005

2004

31 451

42 241

69 146

Uppskjutna skattefodringar som inte redovisats avser del av underskottsavdrag i Tyskland som det inte är sannolikt att koncernen kommer att kunna utnyttja för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 12 Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag Koncernen

TSEK

Materiella tillgångar Immateriella tillgångar Lager Kundfordringar Pensionsavsättningar Periodiseringsfonder Underskottsavdrag Övrigt

Balans per 1 jan 2004

–5 131

Redovisat över resultaträkningen

Redovisat mot eget kapital

Balans per 31 dec 2004

497 694 –1 273 –3 834 2 999 –109 –6 157

–43 –304 3 388 55 284 –1 334 –988 91 1 149

–268 –329 –652

–5 174 –304 3 849 714 –973 –5 168 1 743 –347 –5 660

Balans per 1 jan 2005

Redovisat över resultaträkningen

Redovisat mot eget kapital

Balans per 31 dec 2005

–5 174 –304 3 849 714 –973 –5 168 1 743 –347 –5 660

–97 –375 155 –244 424 –617 5 766 618 5 630

6

265 469

–5 265 –679 4 154 575 –606 –5 785 7 509 536 439

Balans per 1 jan 2006

Redovisat över resultaträkningen

Redovisat mot eget kapital

Balans per 31 dec 2006

–5 265 –679 4 154 575 –606 –5 785 7 509 536 439

1 503 –397 –579 –69 522 –281 –1 183 –479 –963

–3

–3 765 –1 076 3 515 377 –72 –6 066 6 062 –23 –1 048

–36 –35 16

Koncernen

TSEK

Materiella tillgångar Immateriella tillgångar Lager Kundfordringar Pensionsavsättningar Periodiseringsfonder Underskottsavdrag Övrigt

150 105 –57

Koncernen

TSEK

Materiella tillgångar Immateriella tillgångar Lager Kundfordringar Pensionsavsättningar Periodiseringsfonder Underskottsavdrag Övrigt

www.nederman.com

–60 –129 12 –264 –80 –524


Räkenskaper

Not 13 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Internt utvecklade immateriella tillgångar

TSEK

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2004-01-01 Rörelseförvärv Internt utvecklade tillgångar Övriga investeringar Årets valutakursdifferenser

Förvärvade immateriella tillgångar

Utvecklingsutgifter

Övriga teknik-/ kontraktsbaserade tillgångar

13 014

19 836

Goodwill

Totalt

342 275 2 435

2 619 –787

–86

375 125 2 435 4 427 2 619 –873

4 427

Utgående balans 2004-12-31

17 441

21 668

344 624

383 733

Ackumulerade av- och nedskrivningar Ingående balans 2004-01-01 Årets avskrivningar Årets valutakursdifferenser

–1 749 –2 365

–15 794 –2 704 801

0

–17 543 –5 069 801

Utgående balans 2004-12-31

–4 114

–17 697

0

–21 811

Redovisade värden Per 2004-01-01

11 265

4 042

342 275

357 582

Per 2004-12-31

13 327

3 971

344 624

361 922

17 441

21 668

344 624 1 959

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2005-01-01 Rörelseförvärv Internt utvecklade tillgångar Övriga investeringar Årets valutakursdifferenser

361

383 733 1 959 7 211 2 046 1 109

Utgående balans 2005-12-31

24 652

24 462

346 944

396 058

Ackumulerade av- och nedskrivningar Ingående balans 2005-01-01 Årets avskrivningar Årets valutakursdifferenser

–4 114 –3 488

–17 697 –1 810 –445

0

–21 811 –5 298 –445

Utgående balans 2005-12-31

–7 602

–19 952

0

–27 554

Redovisade värden Per 2005-01-01 Per 2005-12-31

13 327 17 050

3 971 4 510

344 624 346 944

361 922 368 504

24 652

24 462

346 944 1 329

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2006-01-01 Rörelseförvärv Internt utvecklade tillgångar Övriga investeringar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets valutakursdifferenser

7 211 2 046 748

1 960 –9 –1 891 –353

–263

396 058 1 329 5 470 1 960 –9 –1 891 –616

30 122

24 169

348 010

402 301

–7 602

0

–11 652

–19 952 9 1 735 –1 826 280 –19 754

0

–27 554 9 1 735 –5 876 280 –31 406

Redovisade värden Per 2006-01-01

17 050

4 510

346 944

368 504

Per 2006-12-31

18 470

4 415

348 010

370 895

Utgående balans 2006-12-31 Ackumulerade av- och nedskrivningar Ingående balans 2006-01-01 Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Årets valutakursdifferenser Utgående balans 2006-12-31

5 470

–4 050

I övriga teknik- och kontraktsbaserade tillgångar ingår datorprogram. Alla immateriella tillgångar, utom goodwill, skrivs av. För information om avskrivningar, se redovisningsprinciperna i not 1. www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 13 Moderbolaget Förvärvade immateriella tillgångar

TSEK

Övriga teknik-/ kontraktsbaserade tillgångar

Totalt

0 1 361 1 361

0 1 361 1 361

0 –50 –50

0 –50 –50

0 1 311

0 1 311

1 361 1 068 2 429

1 361 1 068 2 429

–50 –365 –415

–50 –365 –415

1 311 2 014

1 311 2 014

2 429 257 2 686

2 429 257 2 686

–415 –518 –933

–415 –518 –933

2 014 1 753

2 014 1 753

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2004-01-01 Övriga investeringar Utgående balans 2004-12-31 Ackumulerade av- och nedskrivningar Ingående balans 2004-01-01 Årets avskrivningar Utgående balans 2004-12-31 Redovisade värden Per 2004-01-01 Per 2004-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2005-01-01 Övriga investeringar Utgående balans 2005-12-31 Ackumulerade av- och nedskrivningar Ingående balans 2005-01-01 Årets avskrivningar Utgående balans 2005-12-31 Redovisade värden Per 2005-01-01 Per 2005-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2006-01-01 Övriga investeringar Utgående balans 2006-12-31 Ackumulerade av- och nedskrivningar Ingående balans 2006-01-01 Årets avskrivningar Utgående balans 2006-12-31 Redovisade värden Per 2006-01-01 Per 2006-12-31

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 13 Av- och nedskrivningar Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen Koncernen TSEK

Kostnad sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader

Moderbolaget

2006

2005

2004

–1 842 –1 065 –1 549 –1 420

–1 595 –1 242 –1 231 –1 230

–1 899 –625 –1 080 –1 465

–5 876

–5 298

–5 069

2006

2005

2004

–518

–365

–50

–518

–365

–50

Koncernens goodwillvärden består av strategiska affärsvärden som uppkommit vid företags- och inkråmsförvärv. Goodwillen är relaterad till primärsegmenten Extraction and Filter Systems och Hose and Cable Reels med fördelningen 298 MSEK resp 50 MSEK. Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna har baserats på deras nyttjandevärden. Vid beräkningen av nyttjandevärdena har en diskonteringsfaktor om 8,5 procent efter skatt använts för båda enheterna. De uppskattningar som legat till grund för beräkning av nyttjandevärdena har baserats på företagsledningens gjorda kassaflödesprognoser för en tidsperiod på fem år. Kassaflödet för de därefter följande åren har extrapolerats med en antagen årlig tillväxt på 2 procent för båda primärsegmenten. Tillväxten för Nedermankoncernen är densamma för de båda kassagenererande enheterna och bygger på den historiska tillväxten, den uppskattade marknadstillväxten och den förväntade prisutvecklingen. Företagsledningen bedömer att inga rimligt möjliga förändringar i viktiga antaganden vid nedskrivningsbedömningen av dess kassagenererande enheter skulle medföra att återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet.

Not 14 Materiella anläggningstillgångar Koncernen

TSEK

Inventarier, verktyg och installationer

Totalt

198 569 15 951 –3 458 –685 210 377

232 745 15 951 –3 458 –685 244 553

–26 666

–168 005 –11 868 3 013 710 –176 150

–193 643 –12 896 3 013 710 –202 816

8 538 7 510

30 564 34 227

39 102 41 737

Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2004-01-01 Årets investeringar Avyttringar och utrangeringar Årets valutakursdifferenser Utgående balans 2004-12-31

34 176

34 176

Ackumulerade av- och nedskrivningar Ingående balans 2004-01-01 Årets avskrivningar Avyttringar och utrangeringar Årets valutakursdifferenser Utgående balans 2004-12-31

–25 638 –1 028

Redovisade värden Per 2004-01-01 Per 2004-12-31

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 14

TSEK

Byggnader och mark

Inventarier, verktyg och installationer

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2005-01-01 Rörelseförvärv Årets investeringar Avyttringar och utrangeringar Årets valutakursdifferenser

34 176

210 377 55 13 875 –1 849 3 232

244 553 55 13 875 –1 849 3 232

Utgående balans 2005-12-31

34 176

225 690

259 866

–26 666 –938

–27 604

–176 150 –12 747 687 –2 277 –190 487

–202 816 –13 685 687 –2 277 –218 091

7 510 6 572

34 227 35 203

41 737 41 775

34 176

225 690 8 10 646 –3 605 1 891 –2 361 232 269

259 866 8 10 796 –3 605 1 891 –2 361 266 595

–28 511

–190 487 –12 225 1 939 –1 735 1 875 –200 633

–218 091 –13 132 1 939 –1 735 1 875 –229 144

6 572 5 815

35 203 31 636

41 775 37 451

Ackumulerade av- och nedskrivningar Ingående balans 2005-01-01 Årets avskrivningar Avyttringar och utrangeringar Årets valutakursdifferenser Utgående balans 2005-12-31 Redovisade värden Per 2005-01-01 Per 2005-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2006-01-01 Rörelseförvärv Årets investeringar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets valutakursdifferenser Utgående balans 2006-12-31

150

34 326

Ackumulerade av- och nedskrivningar Ingående balans 2006-01-01 Årets avskrivningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets valutakursdifferenser Utgående balans 2006-12-31

–27 604 –907

Redovisade värden Per 2006-01-01 Per 2006-12-31

Inteckningar i företagets mark och byggnad uppgående till 25 000 TSEK har lämnats som säkerhet för banklån, se även not 20 och not 28.

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 14 Finansiell leasing Koncernen Redovisat värde för tillgångar under finansiella leasingavtal Byggnader och mark

TSEK

Inventarier, verktyg och installationer

Totalt

6 600 8 181 7 629

6 600 8 181 7 629

Redovisat värde per 2004-12-31 Redovisat värde per 2005-12-31 Redovisat värde per 2006-12-31 Gruppen leasar bilar och datautrustning under flertalet olika finansiella leasingavtal. De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Se även not 20 och not 28. Taxeringsvärden Koncernen TSEK

Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark

(i Sverige) (i Sverige)

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

17 063 3 320

17 063 3 320

17 063 3 320

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 14 Moderbolaget Inventarier, verktyg och installationer

TSEK

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2004-01-01

0

0

Årets investeringar Utgående balans 2004-12-31

571 571

571 571

0 –5 –5

0 –5 –5

0 566

0 566

571 130 701

571 130 701

–5 –224 –229

–5 –224 –229

566 472

566 472

701 124 825

701 124 825

–229 –253 –482

–229 –253 –482

Ackumulerade avskrivningar Ingående balans 2004-01-01 Årets avskrivningar Utgående balans 2004-12-31 Redovisade värden Per 2004-01-01 Per 2004-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2005-01-01 Årets investeringar Utgående balans 2005-12-31 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans 2005-01-01 Årets avskrivningar Utgående balans 2005-12-31 Redovisade värden Per 2005-01-01 Per 2005-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2006-01-01 Årets investeringar Utgående balans 2006-12-31 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans 2006-01-01 Årets avskrivningar Utgående balans 2006-12-31 Redovisade värden Per 2006-01-01

472

472

Per 2006-12-31

343

343

Av- och nedskrivningar Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen Koncernen TSEK

Kostnad sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader

www.nederman.com

Moderbolaget

2006

2005

2004

–2 324 –4 814 –4 134 –1 860

–2 671 –5 780 –3 196 –2 038

–3 472 –4 312 –2 662 –2 450

–13 132

–13 685

–12 896

2006

2005

2004

–253

–224

–5

–253

–224

–5


Räkenskaper

Not 15 Långfristiga fordringar och övriga fordringar Koncernen TSEK

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

264 245 263

1 029 253 829

1 425 279 778

772

2 111

2 482

2 294 1 806 2 563 7 309

5 361

7 378

3 133

2 648 5 482

13 972

8 494

15 508

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

28 862 60 914

22 121 64 966

21 638 56 721

89 776

87 087

78 359

16 057

14 874

14 128

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

1 448 647 554 22 880 3 547

3 448 872 152

3 222 1 316 973

1 144 2 967

5 023

7 098

8 583

10 534

647 105 880 397

1 144 360

481

2 029

1 504

1 454

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar Förvaltningstillgångar pensioner netto Särskild löneskatt på pensioner Övrigt

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar Momsfordringar Fordran avseende fastställt skadestånd Verkligt värde valutaderivat Övriga fordringar

Moderbolaget TSEK

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar Momsfordringar Övriga fordringar

117 214 331

Not 16 Varulager Koncernen TSEK

Komponenter Färdiga varor och handelsvaror

Nedskrivning av varulagervärde har redovisats med

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter TSEK

Koncernen Hyra/leasing Data/licenskostnader Försäkringar Räntor Bankkostnader Övrigt

Moderbolaget Data/licenskostnader Försäkringar Bankkostnader Övrigt

973

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 18 Eget kapital Koncernen Specifikation av eget kapitalposten reserver TSEK

2006

2005

2004

Ingående omräkningsreserv Årets omräkningsdifferenser

9 942 –9 499

–1 499 11 441

0 –1 499

Utgående omräkningsreserv

443

9 942

–1 499

2006

2005

2004

Emitterade per 1 januari Kontantemission Konvertering av lån

1 151 234

1 151 234

1 065 771 85 463

Emitterade per 31 december – betalda

1 171 534

1 151 234

1 151 234

2006

2005

2004

815 058 213 885 142 591

800 848 210 231 140 155

800 848 210 231 140 155

1 171 534

1 151 234

1 151 234

Omräkningsreserv

Aktiekapital och antal aktier Anges i antal aktier

20 300

Det registrerade aktiekapitalet fördelar sig enligt följande: Anges i antal aktier

A-aktier* B-aktier** C-aktier**

Rösträtt vid bolagsstämma

1 röst per aktie 1 röst per aktie 10 röster per aktie

* Preferensaktier ** Stamaktier

Aktiernas kvotvärde har på bolagstämma den 10 april 2007 ändrats från 1 kr till 0,1 kr. Innehavare av preferensaktier har haft företräde till viss utdelning samt företräde vid likvidation av Bolaget. Övrigt tillskjutet kapital Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkurser som betalats i samband med emissioner. Reserver Omräkningsreserv Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor. Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättningar till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost. Utdelning Efter balansdagen har styrelsen föreslagit att ingen utdelning lämnas. Utdelningsförslaget blir föremål för fastställelse på årstämman den 27 april 2007. Ingen utdelning har lämnats för 2004 och 2005. www.nederman.com

Moderbolaget Bundna fonder Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. Reservfond Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. I reservfonden ingår även belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden. Fritt eget kapital Överkursfond När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden fr.o.m. 1 januari 2006 ingår i det fria kapitalet. Balanserade vinstmedel Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och överkursfond summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.


Räkenskaper

Not 19 Resultat per aktie Resultat per aktie SEK

Resultat per aktie Resultat per aktie efter utspädning

2006

2005

2004

4,73 4,67

4,25 4,18

2,50 2,46

Vinst per aktie har beräknats enligt förutsättningen att alla aktier har samma rätt till utdelning. Hänsyn har också tagits till aktiesplit om 10:1, innebärande att en aktie ersätts av 10 nya aktier, enligt beslut på extra bolagsstämma den 10 april 2007. Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan. Resultat per aktie före utspädning Beräkningen av resultat per aktie för 2006 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 54 953 TSEK (48 897 resp 28 727 TSEK) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under 2006 uppgående till 11 613 010 (11 512 340 resp 11 502 580). De två komponenterna har beräknats på följande sätt: Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, före utspädning TSEK

2006

2005

2004

54 953

48 897

28 727

2006

2005

2004

Totalt antal aktier 1 januari Effekt av nyemission 2003 registrerad 2004 Effekt av nyemission i juli 2004 Effekt av konvertering av skuldebrev i juli 2006

11 512 340

11 512 340

10 657 710 837 870 7 000

Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning

11 613 010

11 512 340

11 502 580

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning I aktier

100 670

Resultat per aktie efter utspädning Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2006 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets ägare uppgående till 55 027 TSEK (48 999 resp 28 860 TSEK) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under 2006 uppgående till 11 786 420 (11 715 340 resp 11 711 010). De två komponenterna har beräknats på följande sätt: Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, efter utspädning TSEK

2006

2005

2004

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Effekt av ränta på konvertibelt skuldebrev (efter skatt)

54 953 74

48 897 102

28 727 133

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, efter utspädning

55 027

48 999

28 860

2006

2005

2004

Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning Effekt av konvertibelt skuldebrev Effekt av optioner

11 613 010 102 330 71 080

11 512 340 203 000

11 502 580 208 430

Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning

11 786 420

11 715 340

11 711 010

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning I antal aktier

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 20  Räntebärande skulder Noten innehåller information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer information om företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 26. Koncernen TSEK

2006

2005

2004

140 000

190 000

Långfristiga skulder Banklån Konvertibla skuldebrev Finansiella leasingskulder

6 264

5 996

159 000 6 613 4 825

146 264

195 996

170 438

7 876 30 000

7 223 65 000

1 599

404 30 000 6 613 2 395

39 475

39 412

74 006

Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristig del av banklån Kortfristig del av konvertibla skuldebrev Kortfristig del av finansiella leasingskulder

1 783

Villkor och återbetalningstider Villkor och återbetalningstider se tabell nedan. Som säkerhet för banklånen har lämnats fastighetsinteckningar, företagsinteckningar och aktier i dotterbolag (se även not 28).

TSEK

Banklån Banklån Checkräkningskredit Checkräkningskredit Finansiella leasingskulder Totala räntebärande skulder

Valuta

Nom. ränta

Förfall

SEK SEK SEK USD

Stibor + 0,75 Stibor + 0,75 3,89% 6,78%

1)

10-11-15 07-12-31 07-12-31

2006 Nominellt värde

150 000 20 000 5 047 413

Redovisat värde

150 000 20 000 5 047 2 829 7 863 185 739

1)  Amorteringsplan enligt avtal 30 MSEK per år 2007 och 2008, 40 MSEK 2009 och 50 MSEK 2010.

TSEK

Banklån Banklån Banklån Checkräkningskredit Checkräkningskredit Konvertibla skuldebrev Finansiella leasingskuler Totala räntebärande skulder

www.nederman.com

Valuta

SEK SEK SEK SEK USD SEK

2005 Nominellt värde

200 000 20 000

51 6 613

Redovisat värde

2004 Nominellt värde

Redovisat värde

200 000 20 000

404 6 613 8 391 235 408

224 000 468 1 025 6 613

224 000 468 6 755 6 613 6 608 244 444


Forts Not 20 Finansiella leasingskulder Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan: Koncernen

TSEK

Inom ett år Mellan ett och fem år

Minimi leaseavgifter 2006

Ränta 2006

Kapitalbelopp 2006

1 756 6 368

157 104

1 599 6 264

8 124

261

7 863

2005

2005

2 627 6 111

232 115

2 395 5 996

8 738

347

8 391

2004

2004

2 064 4 993

281 168

1 783 4 825

7 057

449

6 608

2005

2004

140 000

190 000

10 000

140 000

190 000

10 000

30 000 30 000

30 000 30 000

65 000 65 000

0

0

0

2005

Inom ett år Mellan ett och fem år

2004

Inom ett år Mellan ett och fem år

Not 21 Skulder till kreditinstitut Moderbolaget TSEK

Långfristiga skulder Banklån

2006

Kortfristiga skulder Kortfristig del av banklån

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Banklån

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 22 Pensioner, aktierelaterade ersättningar, ledande befattningshavares förmåner Förmånsbestämda pensionsplaner Koncernen TSEK

2006

2005

2004

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser

32 903 7 423

32 132 6 737

28 971 5 085

Totalt nuvärde av förpliktelser Verkligt värde på förvaltningstillgångar

40 326 –7 075

38 869 –6 804

34 056 –6 218

Nuvärdet av nettoförpliktelser

33 251

32 065

27 838

Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (–)

–5 126

–5 803

–2 741

Netto redovisat avseende förmånsbestämda planer (se nedan)

28 125

26 262

25 097

Nettoförpliktelse ersättningar till anställda

28 125

26 262

25 097

Nettobeloppet redovisas i följande poster i balansräkningen: Långfristiga fordringar Avsättningar till pensioner

–264 28 389

–1 029 27 291

–1 425 26 522

Nettobelopp i balansräkningen

28 125

26 262

25 097

Översikt förmånsbestämda planer Koncernen har förmånsbestämda planer i Sverige och Norge. Huvuddelen är en PRI-skuld där inga ytterligare förmåner intjänas.

Förvaltningstillgångarna fördelar sig enligt följande Koncernen TSEK

Egetkapitalinstrument Skuldinstrument Fastigheter Kortfristiga placeringar

2006

27% 58% 10% 5% 100%

Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer Koncernen TSEK

2006

2005

2004

Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 1 januari Utbetalda ersättningar Regleringar Kostnad för tjänstgöring innevarande period samt räntekostnad (se nedan) Aktuariell vinst eller förlust Valutakursdifferenser

38 869 –354

34 056 –293 –289

29 735 –228

2 334 –46 –477

2 142 2 879 374

2 053 2 473 23

Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 31 december

40 326

38 869

34 056

www.nederman.com


Räkenskaper

Förvaltningstillgångarnas förändringar Koncernen TSEK

2006

2005

2004

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 1 januari Avgifter från arbetsgivaren Utbetalda ersättningar Förväntad avkastning Skillnad mellan förväntad och verklig avkastning (aktuariell vinst eller förlust) Valutakursdifferenser

6 804

6 218

–36 308

–35 322

5 855 320 –53 329

457 –458

–150 449

–268 35

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 31 december

7 075

6 804

6 218

2006

2005

2004

Kostnader avseende tjänstgöring innevarande period Räntekostnad på förpliktelsen Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Redovisade aktuariella vinster (–) och förluster (+)

797 1 537 –308 123

633 1 509 –322

597 1 456 –329

Summa nettokostnad i resultaträkningen

2 149

1 820

1 724

2006

2005

2004

22 485 105

249 62

135 34

Kostnad redovisad i resultaträkningen Koncernen TSEK

Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen: Koncernen TSEK

Kostnad för sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Finansiella kostnader

Verklig avkastning på förvaltningstillgångar

1 537

1 509

1 456

2 149

1 820

1 625

765

172

61

2005

2004

4,0% 5,1%*) 3,0%*) 2,0%

4,5% 5,5%*) 3,0%*) 2,0%

2005

2004

38 869 –6 803 32 066

34 056 –6 218 27 838

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen (uttryckta som vägda genomsnitt) Koncernen TSEK

Diskonteringsränta per den 31 december Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar per den 31 december Framtida löneökning Framtida ökning av pensioner

2006

4,0% 5,3%*) 4,8%*) 2,0%

*) Avser Norge

Historisk information Koncernen TSEK

Nuvärde av förmånsbestämd förpliktelse Verkligt värde på förvaltningstillgångar Underskott i planen

2006

40 326 –7 075 33 251

www.nederman.com


Forts Not 22 Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2006 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 3 483 TSEK (2 890 resp 2 655). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2006 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 143,1 procent (128,5 resp 128 procent). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Avgiftsbestämda planer I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner för arbetare som helt bekostas av företagen. I utlandet finns avgiftsbestämda planer vilka till del bekostas av dotterföretagen och delvis täcks genom avgifter som de anställda betalar. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan. Kostnader för avgiftsbestämda planer TSEK

Koncernen Moderbolaget

2006

2005

2004

10 568

9 644

7 287

765

1 119

1 032

Ledande befattningshavares förmåner Principer för ersättning till styrelsen Till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen erhåller inte styrelsearvode. Årsstämman 2006 beslutade att arvoden till styrelsen för arbetet under 2006 skulle utgå med 150 TSEK till styrelsens ordförande samt 75 TSEK till vardera Hans Stråberg, Jan Erik Larson, Gunnar Gremlin och Peter Möller. Inget arvode för styrelsearbete utgår till de personer som representerar EQT i styrelsen. Principer för ersättning till VD och koncernchefen Ersättning Till VD och koncernchefen utgår ersättning i form av grundlön, pension och rörlig ersättning. Under 2006 var grundlönen 2 100 TSEK. Den rörliga ersättningen kan uppgå till högst 50 procent av grundlönen. Eventuella bonusutbetalningar fastställs på grundval av Nedermangruppens resultat och kapitalbindning.

www.nederman.com

Under 2006 var ersättningen till VD och koncernchefen 2 836 TSEK, varav 736 TSEK utgjorde bonus för räkenskapsåret 2006. Uppsägningstider och avgångsvederlag Vid uppsägning från VD:s sida gäller en uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till motsvarande 18-24 månadslöner. De sista sex månaderna är med förbehåll om ny anställning. Pensionsersättningar VD och koncernchefen har rätt att gå i pension vid 65 års ålder. Pensionsplanen är premiebestämd och årspremien motsvarar 30 procent av den årliga grundlönen. Bolagets åtagande är begränsat till betalning av årspremien. Under 2006 var premiekostnaderna 626 TSEK avseende VD och koncernchefen. Principer för ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen Ersättning De medlemmar i koncernledningen som är anställda i andra bolag än moderbolaget erhåller sin ersättning från respektive bolag. Ersättningen beslutas av koncernchefen med bistånd av styrelsens ordförande och utgörs av grundlön, pension, rörlig ersättning och övriga förmåner. För övriga medlemmar i koncernledningen kan den rörliga ersättningen uppgå till högst 30 procent av grundlönen. Eventuella bonusutbetalningar och storleken på dessa beslutas av koncernchefen i samråd med styrelsens ordförande på grundval av Nedermangruppens resultat och kapitalbindning. Under 2006 var ersättningen till övriga medlemmar av koncernledningen 6 293 TSEK, varav 1 157 TSEK utgjorde bonus för räkenskapsåret 2006. Uppsägningstider och avgångsvederlag Övriga medlemmar i koncernledningen har tolv månaders uppsägningstid vid en uppsägning från bolagens sida, och sex månaders uppsägningstid vid egen uppsägning. Under uppsägningstiden har övriga medlemmar i koncernledningen rätt till full lön och övriga anställningsförmåner. Ingen av de övriga medlemmarna i koncernledningen är berättigad till avgångsvederlag. Pensionsersättningar Övriga medlemmar av koncernledningen har rätt att gå i pension vid 65 års ålder. Pensionsbetalningarna följer den avtalsenliga kollektivplanen ITP med undantag för en medlem där pensionsinbetalning sker med 10 basbelopp per år. Bolagens åtaganden är begränsade till årspremierna. Pensionsgrundande lön utgörs av fasta årslönen plus genomsnittlig bonus under de senaste tre åren.


Räkenskaper

Forts Not 22 Ersättningar och övriga förmåner under året TSEK

Styrelsens ordförande Anders Scharp Styrelseledamot Hans Stråberg Styrelseledamot Jan Erik Larson Styrelseledamot Gunnar Gremlin Styrelseledamot Peter Möller Verkställande direktör Sven Kristensson Andra ledande befattningshavare (6 personer) Summa

Grundlön styrelsearvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Summa

150 75 75 75 75 2100

736

159

626

150 75 75 75 75 3 621

5 136 7 686

1 157 1 893

734 893

1 585 2 211

8 612 12 683

Not 23 Avsättningar Koncernen TSEK

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

Avgångsvederlag, permitteringslön Garantiåtaganden

713 1 466

198 1 660

2 685 1 728

Totalt

2 179

1 858

4 413

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

198

2 685

5 976

Avsättningar som är kortfristiga skulder

Koncernen TSEK

Avgångsvederlag, permitteringslön Redovisat värde vid periodens ingång Avsättningar som gjorts under perioden Belopp som tagits i anspråk under perioden

713

195

–194

–658

Outnyttjade belopp som har återförts under perioden Årets valutakursdifferenser Redovisat värde vid periodens utgång

–3 273

–2 112 –4

88

–18

713

198

2 685

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

1 660 1 466 –1 660

1 728 1 660 –1 728

1 921 1 728 –1 921

1 466

1 660

1 728

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

1 858 2 179 –1 854

7 897 1 728 –5 194

–4

4 413 1 855 –2 386 –2 112 88

2 179

1 858

4 413

Garantiåtaganden TSEK

Redovisat värde vid periodens ingång Avsättningar som gjorts under perioden Belopp som tagits i anspråk under perioden Redovisat värde vid periodens utgång Koncerns totala avsättningar TSEK

Redovisat värde vid periodens ingång Avsättningar som gjorts under perioden Belopp som tagits i anspråk under perioden Outnyttjade belopp som har återförts under perioden Årets valutakursdifferenser Redovisat värde vid periodens utgång

–18

Garantier Avsättningen för produktgarantier bygger på beräkningar gjorda på grundval av historiska data.

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 24 Övriga skulder Koncernen TSEK

2006-12-31

2005-12-31

0

0

144

4 582 9 844

1 901 5 156 2 019

1 950 6 661

7 083 6 298

5 869 5 842

445 2 054 4 270

27 807

20 787

15 380

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

447

443 57 668

516 654 670

447 1 168 Räntederivat med verkligt värde på 445 TSEK per 2004-12-31 har inte redovisats i moderbolagets balansräkning.

1 840

Övriga långfristiga skulder Övriga skulder

2004-12-31

144

Övriga kortfristiga skulder Personalrelaterade skulder Momsskulder Verkligt värde valutaderivat Verkligt värde räntederivat Förskott från kunder Övriga skulder

Moderbolaget TSEK

Personalrelaterade skulder Momsskulder Övriga skulder

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen TSEK

Personalrelaterade kostnader Räntekostnader Revisionskostnader Försäljningskostnader Frakt- och tullkostnader Övrigt

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

33 235 828 1 635 2 017 1 541 6 938

33 961 2 139 979 3 337 371 10 891

32 137 1 482 130 1 722 312 11 199

46 194

51 678

46 982

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

3 347 828 175 397 4 747

3 222 987 575 136 4 920

2 958 281 130 55 3 424

Moderbolaget TSEK

Personalrelaterade kostnader Räntekostnader Revisionskostnader Övrigt

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 26 Finansiella risker och finanspolicies Finanspolicy Nedermankoncernen exponeras för ett flertal risker som i huvudsak uppkommer med anledning av att Koncernen köper och säljer produkter i utländsk valuta. Valutakurser och räntenivåer påverkar Koncernens resultat och kassaflöden. Nedermankoncernen exponeras även av refinansierings- och likviditetsrisk samt kredit- och motpartsrisk. Det är styrelsen som fastställer policies för riskhanteringen. Nedermankoncernen har en centraliserad finansfunktion som är ansvarig för att identifiera och på ett effektivt sätt begränsa Koncernens finansiella risker. Finansfunktionen rapporterar via Verkställande direktör till styrelsen.

Ränterisker Nedermankoncernen är genom sin nettoskuldsättning exponerad för ränterisk. Koncernens räntebärande tillgångar och skulder löper med rörlig ränta eller med en maximal bindningstid på tre månader, enligt finansieringsavtal med koncernens långivare. Effektiv ränta och förfallostruktur Räntebärande finansiella skulder. Nedanstående tabell redovisar den effektiva räntan på balansdagen och de finansiella skuldernas förfallostruktur/ränteomförhandling.

Koncernen TSEK

2006 1)

Banklån Banklån1) Banklån (revolver) Checkräkningskredit Checkräkningskredit Finansiella leasingskulder

Räntesats

Räntebindningstid

3,815% 3,815% 3,815% 3,89% 6,78%

07-02-15 07-02-15 07-02-15 Rörlig Rörlig

Valuta

Nominellt belopp i originalvaluta

SEK SEK SEK SEK USD SEK

100 000 50 000 20 000 5 047 413

Totalt

100 000 50 000 20 000 5 047 2 829 7 863

Inom 1 år

30 000 5 047 2 829 1 599

Mellan 1 och 5 år och 5 år längre

100 000 20 000 20 000

6 264

1) Amorteringsplan enligt avtal 30 MSEK per år 2007 och 2008, 40 MSEK 2009 och 50 MSEK 2010.

2005

Banklån2) Banklån2) Banklån (revolver) Banklån (revolver) Checkräkningskredit Konvertibla skuldebrev Finansiella leasingskulder

3,375% 3,232% 3,375% 3,232% 5,69% 1,71%

2006-05 2006-02 2006-05 2006-02 Rörlig 2006-07

SEK SEK SEK SEK USD SEK SEK

100 000 80 000 30 000 10 000 51 6 613

100 000 80 000 30 000 10 000 404 6 613 8 391

30 000

50 000 50 000

50 000 30 000 10 000

404 6 613 2 395

5 996

2) Amorteringsplan enligt avtal 30 MSEK per år 2006, 2007 och 2008, 40 MSEK 2009 och 50 MSEK 2010.

2004

Banklån Banklån Banklån Banklån Banklån Checkräkningskredit Checkräkningskredit Konvertibla skuldebrev Finansiella leasingskulder

4,42% 4,45% 4,46% 4,45% 4,70% 2,18% 3,24% 2,572%

2005-03 2005-02 2005-01 2005-02 2005-02 Rörlig Rörlig 2005-07

I Koncernens avtal om banklån finns net debt covenants där nyckeltalet nettoskuld/EBTDA skulle uppgå till högst 2,3. Räntan på lånen förändras löpande, men normalt sett var tredje månad.

SEK SEK SEK SEK SEK SEK USD SEK SEK

65 000 10 000 49 000 25 000 75 000 468 1 025 6 613

65 000 10 000 49 000 25 000 75 000 468 6 755 6 613 6 608

65 000 10 000 49 000 25 000 75 000 468 6 755 1 783

6 613 4 825

Enligt Koncernens finanspolicy fastställer styrelsen från gång till annan huruvida ränteswapar skall användas för att skydda sig mot effekterna av ränteförändringar. Sådana räntesäkringar har existerat fram till mitten av december 2005. För närvarande finns inga räntesäkringar enligt styrelsebeslut. Detta beslut kommer att omprövas i samband med en eventuell omfinansiering, vid finansiering av ett eventuellt förvärv, eller liknande. www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 26 Koncernens finansiella skulder uppgick vid årsskiftet till 185,7 MSEK. Förvärvslånen, som vid årsskiftet var 150 MSEK amorteras enligt avtal med 30 MSEK per år 2007 och 2008, 40 MSEK 2009 och 50 MSEK 2010. ”Revolverande lån” på 30 MSEK och 10 MSEK har frivilligt amorterats med 20 MSEK vid årsskiftet, men finns tillgängligt att utnyttja med ett par dagars varsel. Koncernen hade 50,2 MSEK i likvida medel samt 22,9 MSEK i outnyttjade checkkrediter. Därmed disponerade koncernen totalt 73,1 MSEK den 31 december 2006. Kreditrisker Kreditrisker i kundfordringar Risken att Koncernens kunder inte betalar sina kundfordringar utgör en kundkreditrisk. För att begränsa denna använder Nedermankoncernen kreditpolicies som begränsar utestående belopp och kredittid för olika kunder. För nya kunder och på nya marknader gäller normalt sett remburs eller förskottsbetalning. För etablerade kundförhållanden sätts kreditgränser som noga övervakas för att begränsa riskerna. Koncernens största enskilda kund svarade för 2,8% av omsättningen. De fem största kunderna svarade för 7,9 % av omsättningen. Riskspridningen får således anses som mycket god. Avsättning för kreditförluster görs efter individuella bedömningar och därutöver med generella bedömningar i förhållande till åldersanalys. Per den 31 december 2006 uppgår avsättningarna för kreditförluster till 6,2 MSEK (6,1 MSEK) motsvarande 3,2% av bruttot av totala kundfordringar. Andra motparter Kreditexponering uppstår vid placering av likvida medel och i handel med derivatinstrument. Risken för att motparten inte fullgör sin förpliktelse begränsas genom valet av kreditvärdig

motpart. Enligt Koncernens finanspolicy skall likvida medel endast placeras i välrenommerade banker (”first class banks”). Valutarisker Nedermankoncernen är genom sin internationella verksamhet exponerad för valutarisk genom att valutakursförändringar påverkar Koncernens resultat- och balansräkning. Koncernens valutaexponering omfattar både transaktionsexponering och omräkningsexponering I koncernens resultaträkning ingår valutakursdifferenser med –3 136 TSEK, (–5 803, 1 794) i rörelseresultatet och med 9 TSEK (–299, –106) i finansnettot. Transaktionsexponering Transaktionsexponering uppkommer genom att Koncernen gör inköp i en valuta och säljer i en annan valuta. För att begränsa transaktionsexponeringen i Nedermankoncernen är huvudregeln att försörjningsbolagen säljer till försäljningsbolagen i försäljningsbolagens lokala valutor. Transaktionsexponeringen blir på det sättet ytterst liten i försäljningsbolagen. Det absolut största försörjningsbolaget ligger i Sverige och drygt 50% av inköpen där görs i SEK. Övriga inköp görs huvudsakligen i EUR och viss mindre utsträckning i USD. Faktureringen i Koncernen var 2006 46% i EUR, 13% i GBP, 10% i USD, 9% i SEK, 9% i NOK samt 13% i övriga valutor. Enligt koncernens finanspolicy kurssäkras c:a 70% av de förväntade valutaflödena i utländska valutor åtta månader framåt. Kurssäkringar sker genom terminskontrakt. Utestående terminskontrakt värderas till verkligt värde och detta värde uppgick 2006-12-31 till 2 563 TSEK. Säkringsredovisning tillämpas inte, varför förändringen av verkligt värde i sin helhet påverkat årets resultat.

Följande terminskontrakt hade tecknats per balansdagen: 2006-12-31 Belopp att sälja

Belopp att erhålla

Redovisat värde

Marknadsvärde

TSEK

TSEK

EUR GBP NOK USD

8 600 2 000 12 600 2 400

SEK SEK SEK SEK

78 538 26 718 14 158 16 804

912 –15 361 443

912 –15 361 443

CAD CZK PLN

2 400 1 956 1 252

SEK SEK SEK

15 022 632 2 936

862

862

2 563

2 563

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 26 Omräkningsexponering Nettotillgångarna i koncernen fördelar sig på följande valutor: Koncernen MSEK

2006

2005

2004

Valuta

Belopp

%

Belopp

%

Belopp

%

SEK EUR GBP USD CAD NOK PLN Övriga

235,5 44,1 27,9 21,8 18,6 11,0 11,0 6,7

63% 11% 7% 6% 5% 3% 3% 2%

192,6 43,4 23,9 20,0 14,9 16,1 8,9 5,4

59% 13% 7% 6% 5% 5% 3% 2%

174,8 23,5 21,3 8,3 12,0 16,8 5,4 2,9

66% 9% 8% 3% 5% 6% 2% 1%

376,6

100%

325,2

100%

265,0

100%

Koncernen har som policy att inte säkra omräkningsexponeringar i utländsk valuta. Verkligt värde Verkligt värde överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde i balansräkningen. I övrigt hänvisas till Redovisningsprinciper – finansiella instrument ovan avseende principer för värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. Risk management och försäkringar Målsättningen med risk management är att minimera den totala kostnaden för Koncernens skaderisker. Detta sker dels genom att kontinuerligt utveckla det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet i verksamheterna, dels genom koncerngemensamma försäkringslösningar.

Not 27 Operationell leasing Leasingavtal där företaget är leasetagare Framtida betalningar för icke uppsägningsbara leasingavtal uppgår till: Koncernen TSEK

Inom ett år Mellan ett år och fem Längre än fem år

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

24 934 41 346 4 119

18 999 31 742 2 237

23 125 31 940 5 607

70 399

52 978

60 672

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

281 148

175 103

155 89

429

278

244

Moderbolaget TSEK

Inom ett år Mellan ett år och fem

Av koncernens operationella leasingavtal avser merparten hyresavtal för fastigheter och lokaler där verksamheten bedrivs. Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal uppgår till: Koncernen TSEK

Totala leasingkostnader

2006

2005

2004

24 727

26 977

22 373

2006

2005

2004

224

194

169

Moderbolaget TSEK

Totala leasingkostnader

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 28 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar Koncernen TSEK

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

304 496 25 000 35 000

267 685 25 000 35 000

271 810 25 000 35 000

7 629

8 181

6 600

372 125

335 866

338 410

575 575

555 555

537 537

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Aktier i dotterbolag

229 692

229 692

229 692

Summa ställda säkerheter

229 692

229 692

229 692

Garantiåtaganden, FPG/PRI Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag

575 45 034

555 43 980

553 186 997

Summa eventualförpliktelser

45 609

44 535

187 550

Ställda säkerheter I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Nettotillgångar i dotterbolag Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Tillgångar med äganderättsförbehåll Summa ställda säkerheter Eventualförpliktelser Garantiåtaganden, FPG/PRI Summa eventualförpliktelser Moderbolaget TSEK

Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

Not 29 Närstående Närståenderelationer Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 30. Sammanställning över närståendetransaktioner Moderbolaget TSEK

Närståenderelation

Dotterföretag Dotterföretag Dotterföretag

År

Övriga rörelseintäkter

Erhållen utdelning

Finansiella intäkter och kostnader

Fordran på närstående per 31 december

Skuld till närstående per 31 december

2006 2005 2004

7 557 8 756 7 327

18 947 12 547 8 360

9 007 –866 –3 116

19 653 24 139 29 218

20 999 533 160 228

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner mellan sig och koncernbolag som är eller var ovanliga till sin karaktär med avseende på villkoren, som inträffat under nuvarande eller tidigare verksamhetsår. Inte heller har något koncernbolag lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse för någon av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare. Beträffande styrelsens, VDs och övriga ledande befattningshavares löner och andra ersättningar, kostnader och förpliktelser som avser pensioner och liknande förmåner samt avtal angående avgångsvederlag, se not 22.

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 30 Koncernföretag Innehav i dotterföretag 2006

2005

2004

Ägarandel i %

Ägarandel i %

Ägarandel i %

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% – 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% – – 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% – 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% – – 100,0% – – 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

Vid årets början Inköp

522 981 58

522 981

522 755 226

Redovisat värde den 31 december

523 039

522 981

522 981

Dotterföretagets säte, land

AB Ph. Nederman & Co Nederman S.A.S. Tedak AB Nederman Nordic AB AB Letrostatic Air Care System AB Nederman Polska Sp zo.o. Nederman Ibérica Nederman & Co S.R.L. Nederman Log. Nth. Am. Ltd Nederman Pty Ltd Nederman Danmark Aps Nederman Magyarorszag Kft Centair Luftfiltrering AB Nederman A/S Nederman Norclean A/S Nederman Norclean Nederland B.V. Nederman Norclean GmbH Nederman N.V. Nederman Holding GmbH Nederman GmbH Nederman GmbH (Austria) Nederman Ltd Ph Nederman & Co Ges.m.b.H. Nederman CR s.r.o. Nederman Inc. Nederman Canada Ltd

Helsingborg, Sverige Paris, Frankrike Eskilstuna, Sverige Eskilstuna, Sverige Skara, Sverige Helsingborg, Sverige Katowice, Polen Madrid, Spanien Bukarest, Rumänien Mississauga, Kanada Hallam, Australien Fredrikssund, Danmark Budapest, Ungern Lidköping, Sverige Oslo, Norge Sandefjord, Norge Vlaardingen, Nederländerna Kamp-Lintfort, Tyskland Bryssel, Belgien Frankfurt a M, Tyskland Nürtingen, Tyskland Wien, Österrike Preston, Storbritannien Wien, Österrike Prag, Tjeckien Detroit, USA Mississauga, Kanada

Moderbolaget TSEK

Ackumulerade anskaffningsvärden

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 30 Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag

Dotterföretag / Organisationsnummer / Säte

AB Ph. Nederman & Co, 556089-2951, Helsingborg Nederman Magyarorszag Kft, 01-09-874950, Budapest Centair Luftfiltrering AB, 556426-7358, Lidköping Nederman A/S, 858741882, Oslo Nederman Norclean A/S, 933202054, Sandefjord Nederman Norclean Nederland B.V., 24218849, Vlaardingen Nederman Norclean GmbH, DE 120336521, Kamp-Lintfort Nederman N.V. 428727 Bryssel Nederman Holding GmbH, HRB 48292, Frankfurt am Main Nederman GmbH HRB 43352 Nürtingen Nederman CR s.r.o., 25634364, Prag Nederman Ltd, 1393492, Preston Nederman Inc. 465-416 Detroit Nederman Canada Ltd, 856 876, Mississauga

Antal andelar Andel i %

2006-12-31 Redovisat värde

2005-12-31 Redovisat värde

2004-12-31 Redovisat värde

229 692

229 692

550 000

100

229 692

0

100

105

2 000 2 200 200

100 100 100

6 608 31 553 33 047

6 655 31 553 33 047

6 655 31 553 33 047

50

100

0

0

0

0 4 000

100 100

0 30 376

0 30 376

0 30 376

0 0 1 10 000 1 680 1

100 100 100 100 100 100

0 73 891 0 49 349 25 908 42 510

0 73 891 0 49 349 25 908 42 510

0 73 891 0 49 349 25 908 42 510

523 039

522 981

522 981

Not 31 Obeskattade reserver Moderbolaget TSEK

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

Maskiner och inventarier Ingående balans 1 januari Årets avskrivningar utöver plan

428 –201

524 –96

524

Utgående balans 31 december

227

428

524

2 769

2 769

789 1 016

2 769 3 197

2 769 3 293

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

Periodiseringsfonder Avsatt vid taxering 2001 Avsatt vid taxering 2007 Utgående balans 31 december Summa obeskattade reserver

789

Not 32 Kassaflödesanalys Likvida medel – koncernen TSEK

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och banktillgodohavanden

50 235

55 038

30 165

Summa enligt balansräkningen

50 235

55 038

30 165

Summa enligt kassaflödesanalysen

50 235

55 038

30 165

www.nederman.com


Räkenskaper

Forts Not 32 Likvida medel – moderbolaget TSEK

2006-12-31

2005-12-31

Summa enligt balansräkningen

0

0

4

Summa enligt kassaflödesanalysen

0

0

4

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och banktillgodohavanden

2004-12-31

4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Koncernen TSEK

Avskrivningar Orealiserade kursdifferenser Förändringar i värdet av finansiella instrument Avsättningar Övriga poster

2006

2005

2004

19 008 –768 –4 582 –81 881

18 983 –6 084 4 667 –3 823 1 292

17 965 375 –830 –3 825 1 355

14 458

15 035

15 040

2006

2005

2004

Moderbolaget TSEK

Avskrivningar

771

589

55

771

589

55

2006

2005

2004

2 576 1 081 5 887

3 768

5 142

2006

2005

2004

2006

2005

2004

42 861 20 000

32 586

19 678

Transaktioner som inte medför betalningar Koncernen TSEK

Förvärv av tillgång genom finansiell lease Försäljning av tillgång som var finansiell lease Konvertering av skuld till eget kapital

Moderbolaget TSEK

Konvertering av skuld till eget kapital

5 887

Ej utnyttjade krediter TSEK

Ej utnyttjade krediter uppgår till Koncernen Moderbolaget

www.nederman.com


Räkenskaper

Not 33 Händelser efter balansdagen Efter balansdagen har Koncernen förvärvat det belgiska installations- och serviceföretaget LEDA B.V.B.A. Förvärvet är gjort för att fortsätta att bygga projektförsäljning med egna installations- och serviceresurser. Det förvärvade bolaget har huvudsakligen varit sysselsatt inom segmentet bilverkstäder och bensinstationer, men kommer att bilda plattform för all installations- och serviceverksamhet för samtliga segment som Nederman är verksamt inom i Belgien.

Not 34 Viktiga uppskattningar och bedömningar Vissa antaganden om framtiden och vissa uppskattningar och bedömningar per balansdagen har särskild betydelse för värdering av tillgångarna och skulderna i balansräkningen. Nedan diskuteras de områden där risken för väsentliga värdeförändringar, under det efterföljande året, är betydande på grund av att antagandena eller uppskattningarna kan behöva ändras. Nedskrivningsprövning av goodwill Värdet på redovisad goodwill prövas minst en gång per år med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov. Prövningen kräver en bedömning av nyttjandevärdet på den kassagenererande enhet, eller grupp av kassagenererande enheter, till vilken goodwillvärdet är hänförligt. Detta kräver att flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. En redogörelse av dessa återfinns i not 13. Som förstås av beskrivningen i not 13 skulle ändringar under 2007 av förutsättningarna för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en effekt på värdet på goodwill. Företagsledningen bedömer dock att inga rimliga förändringar i viktiga antaganden vid nedskrivningsbedömning av de kassagenererande enheterna skulle medföra att återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet.

Not 35 Uppgifter om moderbolaget Nederman Holding AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Helsingborg. Adressen till huvudkontoret är Sydhamnsgatan 2, 252 28 Helsingborg. Koncernredovisningen för år 2006 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd Koncernen.

Not 36 Förklaringar avseende övergång till IFRS Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS, vilket framgår av not 1. De redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2006 och för jämförelseåren 2005 och 2004 samt för koncernens öppningsbalans den 1 januari 2004, förutom avseende IFRS 4 och IFRS 5 som enligt undantag i IFRS 1 tilllämpas enbart på 2005. Vid upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning har belopp som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper justerats enligt IFRS. Förklawww.nederman.com

ringar till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden framgår av följande tabeller och förklaringar till dessa. Ackumulerade omräkningsdifferenser som uppstått vid omräkning av utländska verksamheter innehåller omräkningsdifferenser ackumulerade fr o m 1 januari 2004 och redovisas som en separat komponent i eget kapital (Omräkningsreserv). IFRS 3 I koncernredovisningen har IFRS 3 tillämpats på alla rörelseförvärv som gjorts från och med den 1 januari 2004, datum för övergång till IFRS. Från och med den 1 januari 2004 görs inga avskrivningar på goodwill. Goodwill testas i stället årligen, eller vid indikation på värdenedgång, för eventuellt nedskrivningsbehov. Återförda goodwillavskrivningar för år 2004 och 2005 uppgår till 25,3 MSEK resp 25,0 MSEK (redovisade bland kostnad för sålda varor 50% och försäljningskostnader 50%). Avskrivning på goodwill från inkråmsförvärv är i vissa bolag skattemässigt avdragsgill varför en uppskjuten skatteskuld redovisas på dessa återlagda avskrivningar. IAS 17 Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisades leasingavtal som operationella. Övergången till IFRS har medfört att en del av avtalen klassificeras som finansiella leasingavtal och således redovisas som tillgångar samt räntebärande skulder i koncernens balansräkning. I resultaträkningen ersätts leasingkostnaden av avskrivningar och räntekostnader. IAS 19 I samband med övergången till IFRS har aktuariella beräkningar enligt IAS 19 utförts på väsentliga pensionsplaner. Dessa beräkningar har medfört en minskning av den tidigare redovisade pensionsskulden med 934 TSEK och en minskning av tidigare redovisade tillgångar med 148 TSEK. IAS 39 Enligt IFRS har samtliga derivatinstrument redovisats till verkligt värde i balansräkningen. Då säkringsredovisning inte tillämpas har förändringarna i verkligt värde redovisats över resultaträkning. Effekter på resultaträkning, balansräkning och eget kapital I nedanstående sammanställningar visas ovanstående effekter på resultaträkning, balansräkning och eget kapital som om IFRS hade tillämpats under 2004 och 2005. Utöver ovanstående effekter vid övergång till redovisning enligt IFRS har även en omklassificering gjorts av tidigare redovisade administrationskostnader och försäljningskostnader. Omklassificeringen innebär att försäljningskostnaderna har ökat med 18 886 TSEK för 2005 och med 11 523 TSEK för 2004 samt att administrationskostnaderna har minskat med samma belopp.


Räkenskaper

Balansräkning för koncernen 1 januari 2004 TSEK

Enligt tidigare principer

Effekt av IFRS 3

Effekt av IAS 17

Effekt av IAS 19

Effekt av IAS 39

Enligt IFRS

Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar

357 582 36 965 1 981 4 315

Summa anläggningstillgångar

400 843

Varulager Skattefordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar

83 533 2 382 143 036 8 785 13 510 52 033 303 279

Summa tillgångar

704 122

1 777 105

357 582 39 102 3 758 4 420

1 882

404 862

–1 925

2 137

2 137

–1 925

1 818

83 533 2 382 143 036 6 860 15 328 52 033 303 172

–43

1 818

708 034

1 818

2 137

Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital

1 066 339 713

1 066 339 713

–104 463

19

566

342

–103 536

236 316

19

566

342

237 243

1 172 237 488

19

566

342

1 172 238 415

132 132

232 619 25 430 10 577 268 626

Skulder Långfristiga räntebärande skulder Avsättningar till pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder

230 914 26 364 10 108 267 386

1 705

39 524 73 360 6 296 25 877 46 294 7 897

401

Summa kortfristiga skulder Summa skulder

199 248 466 634

401 2 118

–609

1 344 1 476

200 993 469 619

Summa eget kapital och skulder

704 122

2 137

–43

1 818

708 034

Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar

12 1 717

–934 325 –609

1 344

39 925 73 360 6 296 27 221 46 294 7 897

www.nederman.com


Räkenskaper

Resultaträkning för koncernen 1 januari – 31 december 2004 Enligt tidigare principer

Effekt av IFRS 3

Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat

747 043 –409 875 337 168

12 669 12 669

Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

4 942 –232 754 –62 222 –19 699 –1 618 25 817

TSEK

Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat

Effekt av IAS 17

Effekt av IAS 19

Effekt av IAS 39

747 043 –397 206 349 837 –174

12 669

25 338

3 341 –20 173 –16 832

Enligt IFRS

106 156

321

262

321

–174

4 768 –219 979 –61 745 –19 699 –1 618 51 564

–306 –306

–115 –115

899 899

3 341 –19 695 –16 354

8 985

25 338

–44

206

725

35 210

–5 441 3 544

–304 25 034

9 –35

–58 148

–203 522

–5 997 29 213

3 058 486 3 544

25 034

–35

148

522

25 034

–35

148

522

28 727 486 29 213

0,27 0,27

2,18 2,14

0,00 0,00

0,01 0,01

0,05 0,04

2,50 2,46

Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse

Resultat per aktie före utspädning (kr) efter utspädning (kr)

www.nederman.com


Räkenskaper

Balansräkning för koncernen 31 december 2004 Enligt tidigare principer

Effekt av IFRS 3

Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar

336 583 35 852 778 6 504 379 717

25 339

Varulager Skattefordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar

78 359 1 257 161 147 12 412 12 860 30 165 296 200

Summa tillgångar

675 917

TSEK

Effekt av IAS 17

Effekt av IAS 19

Effekt av IAS 39

Enligt IFRS

Tillgångar 361 922 41 737 2 482 6 629 412 770

5 885

25 339

2 5 887

1 704 123 1 827

–15

–1 863

1 644

78 359 1 257 160 143 10 534 15 508 30 165 295 966

5 872

–36

1 644

708 736

–1 004 –15

–1 863 2 648

25 339

Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

1 151 340 110 –1 499

1 151 340 110 –1 499

1

1

–2

–101 405

25 034

–16

714

864

–74 809

238 357

25 035

–15

712

864

264 953

238 357

25 035

–15

712

864

264 953

335 335

170 438 144 26 522 12 289 209 393

Minoritetsintresse Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Avsättningar till pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder

165 613 144 27 670 11 238 204 665

Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa kortfristiga skulder

72 223 89 227 4 382 14 935 47 715 4 413 232 895

Summa skulder Summa eget kapital och skulder

437 560 675 917

4 825

304 304

12 4 837

–1 148 400 –748

1 783

445

74 006 89 227 4 382 15 380 46 982 4 413 234 390

780 1 644

443 783 708 736

445 –733 1 050 304 25 339

5 887 5 872

–748 –36

www.nederman.com


Räkenskaper

Resultaträkning för koncernen 1 januari – 31 december 2005 Enligt tidigare principer

Effekt av IFRS 3

Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat

807 539 –429 375 378 164

12 487 12 487

Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

2 385 –253 785 –63 874 –14 288 –8 465 40 137

TSEK

Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto

12 487

24 974

1 720 –13 418 –11 698

Effekt av IAS 17

Effekt av IAS 19

Effekt av IAS 39

Enligt IFRS

807 539 –416 888 390 651

157 230

167

387

167

–2 566 –2 566

2 385 –241 141 –63 477 –14 288 –11 031 63 099

–352 –352

–360 –360

445 445

1 720 –13 685 –11 965

Resultat före skatt

28 439

24 974

35

–193

–2 121

51 134

Skatt Årets resultat

–2 498 25 941

–375 24 599

–12 23

55 –138

593 –1 528

–2 237 48 897

25 941

24 599

23

–138

–1 528

48 897

25 941

24 599

23

–138

–1 528

48 897

2,25 2,22

2,14 2,10

0,00 0,00

–0,01 –0,01

–0,13 –0,13

4,25 4,18

Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse

Resultat per aktie före utspädning (kr) efter utspädning (kr)

www.nederman.com


Räkenskaper

Balansräkning för koncernen 31 december 2005 Enligt tidigare principer

Effekt av IFRS 3

Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar

318 163 34 332 829 13 228 366 552

50 341

Varulager Skattefordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

87 087 2 991 174 271 10 142 8 494 55 038 338 023 704 575

TSEK

Effekt av IAS 17

Effekt av IAS 19

Effekt av IAS 39

Enligt IFRS

Tillgångar 368 504 41 775 2 111 13 413 425 803

7 443

50 341

34 7 477

1 282 151 1 433

1 097

50 341

–8

–1 551

–8 7 469

–1 551 –118

1 097 1 097

87 087 2 991 175 368 8 583 8 494 55 038 337 561 763 364

Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital

1 151 340 065 9 925

1 151 340 065 9 942

29

17

–29

–75 464

49 633

7

576

–664

–25 912

275 677

49 662

24

547

–664

325 246

275 677

49 662

24

547

–664

325 246

–258 –258

195 996 27 291 12 974 236 261

Skulder Långfristiga räntebärande skulder Avsättningar till pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder

190 292 28 319 12 144 230 755

Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

37 017 83 092 5 030 18 768 52 378 1 858 198 143 428 898 704 575

5 704 679 679

46 5 750

–1 028 363 –665

2 395

2 019 –700

679 50 341

1 695 7 445 7 469

–665 –118

2 019 1 761 1 097

39 412 83 092 5 030 20 787 51 678 1 858 201 857 438 118 763 364

www.nederman.com


Nederman Holding

Förslag till vinstdisposition Fritt eget kapital i moderbolaget är: Överkursfond 5 866 700 Balanserade vinstmedel 33 896 833 Årets resultat 15 163 789 Summa 54 927 322 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital balanseras enligt följande: Överkursfond 5 866 700 Balanserade vinstmedel 49 060 622 Summa 54 927 322 Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av årsredovisningen. Helsingborg den 23 april 2007

Anders Scharp Ordförande

Hans Stråberg

Peter Möller

Gunnar Gremlin

Caspar Callerström

Jan Eric Larson

Sven Kristensson

Verkställande direktör

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 3 april räkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 27 april 2007.

Min revisionsberättelse har avgivits den 27 april 2007

Alf Svensson

Auktoriserad revisor


Hungary Nederman Magyarország Kft. Csányi László u. 34 1043 Budapest Tel: +36 1 272 0277 Fax: +36 1 272 0278 Email: info.hungary@nederman.se

Portugal Nederman Ibérica SA – Portugal Alameda dos Oceanos Lt 3.15.02 Loja A 1990-197 Losboa Tel: +351 21 892 34 40 Fax: +351 21 892 34 49 info@nederman.es

Austria Nederman Austria GmbH Otto-Probst-Strasse 36/I/1.OG 1100 Wien Tel: +43 1 889 67 34 Fax: +43 1 889 6734 92 Email: office@nederman.at

India AB Ph. Nederman & Co 002, Scion Park View Apartments 1st Cross, Doctor’s Layout Kasturinagar, Bangalore – 560 043 Karnataka Tel: +91 80 41612181 Fax: +91 80 41612181 Email: info.india@nederman.se

Romania Nederman & Co SRL 31-33 Constantin Sandu Aldea St., Ap 2 Bucharest 1 Tel: +40 724 127 345 Fax: +40 722 181 450 Email: info.romania@nederman.se

Belgium Nederman n.v./s.a. Bergensesteenweg 181 Chaussée de Mons Sint-Pieters-Leeuw 1600 Leeuw-Saint-Pierre Tel: +32 2 334 2250 Fax: +32-2 334 2251 Email: sales@nederman.be Canada Nederman Canada Ltd 6675 Millcreek Drive Mississauga Ontario L5N 5M4 Tel: +1 905 542 9296 Toll Free:1 866 332 2611 Fax: +1 9ˇ 542 2206 Email: info@nedermancanada.com China AB Ph. Nederman & Co Shanghai Office Rm 2301, No. 1 Bldg, Hengyuan Lane 201 Zhaojiabang Rd. Shanghai 200020 Tel: +86 138 1669 4143 Email: info.china@nederman.se Czech Republic Nederman CR, s.r.o. Ve Žlíbku 1800 193 00 Praha 9 – Horní Pocernice Tel: +420 281 012 331-7 Fax: +420 281 012 330 Email: nederman@nederman.cz Denmark Nederman Danmark Aps Holmensvej 24 A 3600 Frederikssund Tel: +45 70 200 302 Fax: +45 47 311 630 Email: info@nederman.dk France Nederman SAS ZAC de la Barogne 7, rue des Longues Raies 77230 Moussy le Neuf Tel: +33 1 60 03 82 82 Fax: +33 1 60 03 82 83 Email: marketing@nederman.fr Germany Nederman GmbH Kelterstrasse 65 72669 Unterensingen Tel: +49 7022 9600-0 Fax: +49 7022 9600-29 Email: nederman.gmbh@nederman.de

AB Ph. Nederman & Co D-6 A, Moti Nagar New Delhi 110 015 Tel: +91 11 25112177 Fax: +91 11 25112177 Email: info.india@nederman.se Ireland Nederman Ltd Co Wicklow Tel: +353 01 287 6073 Fax: +353 01 287 6819 Email: info@nederman.ie Netherlands Nederman Norclean B.V. PO Box 201 3130 AE Vlaardingen Tel: +31 10 4357644 Fax: +31 (0)10 434 53 78 Email: info@nederman-norclean.ni Northern Ireland Nederman Ltd Co Armagh Tel: +44 (0) 2837 551529 Fax: +44 (0) 2837 551608 Email: info@nederman.co.uk Norway Nederman A/S Postboks 26, Haugenstua Haavard Martinsens vei 19 0915 Oslo 9 Tel: +47 22 790 210 Fax: +47 22 790 215 Email: nederman@nederman.no Nederman Norclean AS Postboks 20333 3202 Sandefjord Tel: +47 33 42 05 50 Fax: +47 33 42 05 51 E-mail: info@norclean.no Poland Nederman Polska Sp. z o.o. ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6 40-384 Katowice Tel: +48 32 201 97 92 Fax: +48 32 201 83 24 Email: info@nederman.pl

Russia/Россия Денисовский переулок, 26 105005 Москва Email: info@nederman.ru Slovak Republic c/o Nederman CR, s.r.o. Ve Žlíbku 1800 193 00 Praha 9 – Horní Pocernice Tel: +420 281 012 331-7 Fax: +420 281 012 330 Email: nederman@nederman.cz Spain Nederman Ibérica S.A. Avada. Camino de lo Cortao, 34 Nave 5 28709 San Sebastian de los Reyes (Madrid) Tel: +34 91 659 24 30 Fax: +34 91 651 33 94 Email: nederman@nederman.es Sweden AB Ph. Nederman & Co Sydhamnsgatan 2 252 28 Helsingborg Tel: +46 42 18 87 00 Fax +46 42 20 89 53 Email: info@nederman.se UK Nederman Ltd 91 Walton Summit Industrial Estate Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AF Tel: +44 (0) 1772 334721 Fax: +44 (0) 1772 315273 Email: info@nederman.co.uk USA Nederman, Inc. 39115 Warren Road Westland, MI 48185 Tel: +1 734 729 3344 Fax: +1 734 729 3358 Toll Free: (800) 575-0609 Email: info@nedermanusa.com Other countries AB Ph. Nederman & Co Nederman International Sydhamnsgatan 2 SE-252 28 Helsingborg, Sweden Tel: +46 42 18 87 00 Fax +46 42 20 89 53 Email: international@nederman.se

Nederman Norclean GmbH Südstr. 25 47475 Kamp-Lintfort Nordrhein-Westfalen Tel: +49 2842 96420 E-mail: norclean_gmbh@t-online.de

Nederman Holding AB (publ.) Sydhamnsgatan 2 SE-252 28, Helsingborg, Sweden Tel: +46 42 18 87 00, Fax: +46 42 14 79 71 www.nederman.com

Intellecta Finanstryck 0723299

Australia Nederman Pty. Ltd. 13, 17-23 Keppel Drive Hallam, Victoria 3803 Tel: +61 3 97023233 Fax: +61 3 97023655 Email: info.australia@nederman.com.au

Årsredovisning 2006  

Nedermans Årsredovisning 2006