GOLF.NL #2 2019

Page 6

G O L F . N L

T E K S T

G E R A R D

W O E N S D A G

L O U T E R

|

B E E L D

M A A R T E N

1 7

A P R I L

2 0 1 9

E E K E L A A R

“ DE VERBINDENDE ROL HOORT BIJ HET VAK” JE ZIET ZE RELATIEF WEINIG OP DE GOLFBAAN, VROUWELIJKE TEACHING PRO’S. VREEMD, WANT HET IS EEN MOOI VAK. “BOVENDIEN ZOU HET FIJN ZIJN ALS GOLFERS OP MEER CLUBS KUNNEN KIEZEN TUSSEN EEN VROUWELIJKE EN MANLIJKE PRO.” HOE BEWEGEN SHAUNI KOEL, MONIQUE PAULUS EN MARIËTTE DE GROOT ZICH IN DEZE MANNENWERELD?

S

6

hauni Koel golft al

In Nederland werken circa zes-

mensen aan mij moeten wennen.

sinds haar zevende en

honderd PGA-professionals, daar-

Golfers met wie ik eerst clubwedstrij-

als amateur speelde ze

van zijn er maar een stuk of vijftig

den speelde, moet ik nu vertellen hoe

van handicap -3. Sinds

vrouw. Werken de drie vrouwen als

ze hun swing kunnen verbeteren.”

een klein half jaar

pro’s in een echt mannenwereldje?

geeft ze les op Burggolf

De Groot: “Ik heb nog meegemaakt

Benaderen jullie vrouwen bij het

Purmerend. Toch was Koel helemaal

dat een vrouwelijke collega bij de

lesgeven anders dan mannen?

niet van plan om als PGA-professional

uitreiking van haar PGA-diploma een

De Groot: “Ja. Niet alle vrouwen zijn

golfers te leren chippen of hulp te

stropdas kreeg. Dat gebeurt nu geluk-

hetzelfde natuurlijk, maar gemiddeld

bieden bij een hardnekkige slice. Koel

kig niet meer, maar als je weet dat van

genomen zijn vrouwen onzekerder

had ervoor gekozen kapster te worden.

alle golfers in Nederland (circa 380.000)

dus daar hou ik rekening mee.”

En als haar contract gewoon was

ongeveer een derde vrouw is, dan is

Paulus: “Vrouwen hebben sneller het

verlengd, zou ze nu zo goed als zeker

vijftig vrouwelijke PGA-pro’s op een

gevoel dat ze niet goed genoeg zijn.

lokken knippen in plaats van golfers de

totaal van zeshonderd wel heel weinig.”

Mannen meppen gewoon tegen die

perfecte grip aanmeten. “Ik golf al van

Paulus: “Ik denk dat het voor een club

bal en ze vinden al snel dat ze het heel

jongs af aan op Burggolf Purmerend.

heel goed is als er ook een vrouwelijke

aardig kunnen. Voor je het weet gaan

Toen ze daar hoorden dat ik niet door

pro werkt. Veel vrouwen krijgen liever

ze hun vrouw ook nog tips geven.”

kon als kapster, boden ze mij aan de

les van een vrouw en er zijn mannen

De Groot: “Als ik een echtpaar voor

opleiding tot PGA-professional te

die het heel leuk vinden om bij een

het eerst op les krijg, zet ik de vrouw

gaan volgen. Naast de vier mannelijke

vrouw te lessen, maar er zijn er ook

op een plek vanwaar ze haar man niet

pro’s wilden ze er graag een vrouw bij.

die dat absoluut niet zien zitten. Is

ziet slaan. Als zij staat te hannesen

Die kans heb ik natuurlijk met beide

ook prima, de klant is koning. Het

en haar man hengst die bal door zijn

handen aangegrepen want ik vind golf

mooiste is als je het allebei kunt

fysieke kracht al een eind weg, kan een

geweldig mooi.” Mariëtte de Groot, al

aanbieden. Ik vind de combinatie hier

vrouw daar heel onzeker van worden.”

meer dan 25 jaar werkzaam als PGA-pro

met Roel (Verdonschot, PGA-pro die

Koel: “Bij ons komen veel groepen

op Golfbaan Kralingen en Monique

ook op Bernardus werkt) ideaal.”

vrouwen op les. Ik merk dat vrou-

Paulus, 22 jaar pro en sinds twee jaar

Koel: “Ik werk nog maar kort maar tot

wen rustiger zijn dan mannen.”

werkzaam op Bernardus Golf in Crom-

nu toe heb ik meer mannen op les dan

De Groot: “Vrouwen hebben

voirt, horen het met goedkeuring aan.

vrouwen. Ik merk wel dat sommige

doorgaans eerder last van faalangst.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.