Page 1


Manualul De Seductie

Juan.ro

Cupri ns In t r o duce r e: . . . . . . . . . . ............................................4 C a p i t o lu l 1: In c e p u t u l ..........................................8 C a p i t o lu l 2: Î n d e a j u n s de b! rbat ..........................16 C a p i to l u l 3: M a e s t r u l .........................................39 C a p i t o lu l 4: To t u l d e spre tine ..............................48 C a p i t o lu l 5: M e n t o r î ntr-ale progresului .................95 C a p i t o lu l 6: C u m s! determini orice fat ! s ! fac ! o r i c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................103 C a p i t o lu l 7: C u m s! faci cuno "ti orice fata, o r i u n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................189 C a p i t o u l 8: Î n t re b ! r i care cuceresc......................206 C a p i to l u l 9: C u m s! - # i revii în urma desp! r # irii de orice fa t ! ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................228 C a p i t o lu l 1 0: To t u l d espre ea ............................ 238 C a p i t o lu l 1 1: L i m b a j ul trupului .......................... 277 C a p i t o lu l 1 2: Ta b l o u l complet ........................... 303 C a p i t o lu l 1 3: D e c a l o gul damelor ........................ 310 C u v â n t de fi n a l . . . . . . ........................................ 321

2


Manualul De Seductie

Juan.ro

De dic a c ea st! c a rt e tutur o r b! r b a! i l o r c a r e nu au c rez u t c! vo r putea c u c er i o fa t! . . . p창n! a c u m.

3


Manualul De Seductie

Juan.ro

In troduc ere Fe l i c i t ! r i ! V! a f l a$ i î n fa$ a ghidului perfect de cucerire a fe t e l or, d u p! c u m re i e se din ti tlu. Afirma$ ia, de%i poate p! re a e x a g e ra t ! , s u n t con %tient, este totu %i adev ! rat ! . A c e a s t ! c a r t e v! va dezv! lui tactici secrete de a în$ e l e g e %i i n f l u e n$ a fetele oricând, mai exact v! va oferi

cheia

de

acces

în

lumea

acestei

creaturi

fa s c i n a n t e , fr u m o a s e care este fata %i v! va înv!$ a cum s ! - i i n f l u e n$ a$ i m o d u l de gândire %i ac $ iune . D a c ! %i vo i , c! %i mine, credea$ i c! nu ave$ i nici o %a n s! s ! o c u c e r i $ i p e fata superb! pe care o dori$ i din t o t s u f l e t u l , m a i g â n d i$ i-v! ! Când ve$ i st! pâni %i pune în a p l i c a re t e h n i c i l e %i tacticile psihologice din aceast! c a r t e , ve $ i p u t e a c u ceri fete pe care nici nu visa$ i v re o d a t ! c ! l e ve $ i c u ceri. Ve$ i f i u n u l d i n tre cei mai c! ut a$ i burlaci, iar p r i e t en i i v! vo r a d m i ra capaci tatea de a atrage fetele %i d e a l e d e t e r m i n a s! fac ! lucruri într-un fel în care al$ i b! r ba$ i n u vo r f i î n s t are.

4


Manualul De Seductie

Juan.ro

D e fa p t ve$ i î n$ e l ege uimi tor de bine universul unei fe t e . M a i m u l t , v! ve $ i în$ elege uimi tor de bine propria persoan!;

ve$i

deveni

b!rbatul

cu

toate

calit!$ile

n e c e s a re p e n t r u a c u ceri o fat! , b! rbatul care exista deja

în!untrul

dumneavoastr!

a%teptând

metodele,

t a c t i c i l e %i s e c re t e l e pentru a- %i dezl! n$ ui talentele în arta cuceririi. C e i c u p ro b l e m e în sfera seduc$ iei nu vor mai t re b u i s! s u fe re re s pingeri dup! respingeri. Aceast! c a r t e a fo s t c o n c e p u t! s ! ajute orice b! rbat; fie c! v! c o n s i d e ra $ i u n C a s a n ova sau tocmai opusul, ave$ i aici m e t o d e c o n c re t e c a re v! vor ad! uga noi cuceriri la CVul sentimental. A c e a s t ! c a r t e e s t e un ghid pas cu pas, în detaliu, e x a c t d e s p re c u m s! cucere " ti orice fat!, oricând %i, î n t i m p, î nv!$ a t u r i l e din aceast! carte vor deveni o a dou! n a t u r ! %i ve$ i d eveni în cele din urm! co m pe t e nt î n m o d i nvo l u n t a r. Ve $ i fi capabil s! folosi$ i metodele %i tacticile

psihologice

d u m n e avo a s t r ! ,

cu

din orice

a c e a s t! fa t! ,

carte

oriunde,

în

a va n t a j u l

oricând,

cu

u%u r in$ ! . În c e e a c e m! prive %te, pe lâng! transformarea p ro p r i e i v i e$ i s e n t i m e ntale %i succesul spectaculos la

5


Manualul De Seductie

fete,

am

preg!tit

Juan.ro

mul$i

prieteni,

rude,

colegi

%i

c u n osc u$ i s ! fa c ! l a fe l, atât b ! rba$ i, cât %i femei. Pe n t r u a c a p t u ra esen$ a acestei c! r $ i inovatoare, a a c e s t u i c a d o u u n i c p e care î l fac b! rbatului singur, vom s p u n e c! p r i v i m c u c erirea femeilor ca pe o art! , o %tiin $! , d a c ! v re $ i . În a i n t e d e a a b o rda metodele acestei c! r $ i, vreau s ! s p u n c! e u a p r e ci ez, respect " i ador femeile %i în m a re p a r t e a c e a s t! c arte a fost inspirat! din %i a fost c on cep ut ! p e n t r u a î nv!$ a %i în$ elege mai mul te despre c a p t i va n t a d a r d e r u t a nta femeie. Inten$ ia "Manualului D e S e d u c t i e " n u e s t e aceea de a degrada femeile sau de a s u g e ra c! e l e p o t f i manipulate, ci aceea de a oferi un re z u m a t u t i l a l l e g i l or psihologice care influen$ e az ! f i e c a re fa t! %i p e p a rc ursul acestei c! r $ i sunte$ i înv!$ a$ i s ! a d u c e$ i l a s u p ra fa$ ! nevoile %i dorin$ ele ascunse ale fe m e i l o r. A c e a s t ! c a r t e a fost conceput ! deci pentru a v! a j u t a s! o b $ i ne$ i a c e a prim! întâlnire, acel prim s! rut %i p o a t e %i m a i m u l t d e la fata visurilor dumneavoastr! . Po a t e a c e a s t ! c a r t e e ste foarte folosi toare în m! sura în c a re v! d! %a n s a s! cunoa%t e $ i o fat! pe care în mod

6


Manualul De Seductie

Juan.ro

n o r m a l n u a$ i f i a b o rdat-o; dup! cum %t i$ i, uneori e n e vo i e d e fo a r t e p u $ i n pentru a începe o rela $ ie . „Manualul

De

Seductie”

este

dedicat

tuturor

b! r ba# i l o r %i t i n e r i l o r care se chinuie într-unul din cele m a i i m p o r t a n t e d o m e nii din via$ ! , tuturor tipilor care p o a t e n u a ra t! fo a r t e bine, au fost judeca$ i aspru %i nu a u c u c e r i t fa t a v i s u r i l o r...pân! acum. D e c i a b i a a%t e p t s ! pornim împreun! în aceast! aventur!

incitant!

care

v!

va

duce

î n t r- o

lume

a

p o s i b il i t !$ i l o r m u l t p e s te a %t e pt ! rile voastre. D e c i m a m e %i t a$ i, încuia$ i-v! fiicele, c ! ci un al t s t u d e n t î n a r t a s e d u c# iei este pe punctul de a absolvi M a g n a c u m L a u d e ! C â te cuno%t in$ e, încredere %i putere ve $ i ave a !

7


Manualul De Seductie

Juan.ro

Ca p i t o l u l 1 : Începutul Înainte de a intra propriu zis în datele problemei, v! voi spune

o

poveste

despre

un

b! iat, un tân! r care î%i dorea foarte

mult

afec$iune

din

dragoste partea

%i

sexului

opus, mai mul t afec$ iune decât d ra g o s t e . î%i

Acest

începea

b!iat

tocmai

c!l!t o r i a

în

n e c u n o s c u t a %i fo a r t e derutanta lume a fetelor. Avea 15 a n i , n u ave a s t u d i i , f! cea numai probleme %i se cam a b! t u s e d e l a c a l e a c ea buna - ca s! folosim o expresie blâ n d! , d e c i v! p u t e $ i imagina c! mai avea mul t pân! s ! î n$ e l e a g! fe t e l e %i avea %i mai mul t pân! s ! fac ! c u n o%t i n$ ! c u v re u n a . Acest

tân!r

f!cea

adeseori

tot

ce-i

st!tea

în

pu$ in$ ! c a s ! fa c ! c uno%t in$ ! cu vreo fat ! %i spunea „ B u n! !” s a u „ S a l u t , fr umoaso!” aproape tuturor fetelor p e c a re p u n e a o c h i i , d ar gestul lui prietenos era de cele m a i m u l t e o r i î n t â m p i nat cu râsete, câte un „da, vezi s! n u !” sa u „ h a i , d i s p a r i !”, %i asta într-o zi bun ! !

8


Manualul De Seductie

Juan.ro

A c e s t t â n! r d e r u tat st! tea de mul te ori noaptea pâ n! t â r z i u p l â n g â n d %i întrebându-se ce îi lipsea, de ce z i c e a u „ e l e ” d e s p re el c! ar fi prea „urât ” sau prea „ p ro s t ” c a s ! vo r b e a sc ! cu el. Pe scurt, se sim$ ea p i e rd u t - c h i a r e ra , dar cumva, pe undeva el %tia c! t o a t e a s t e a s e vo r s c h imba. &i -a a m i n t i t c u v i ntele tat! lui s! u %i ele i-au dat s p e ra n $ ! : „ B! i e t e , t rebuie s! fii b! rbat ca s! po$ i p l â n g e !” S! f i d e ve n i t oare deja b! rbat, se întreba b! i a t u l ? A%a c! a p e rseverat încercând s ! cucereasc ! v re o fa t ! , d a r p r i m e a refuzuri peste refuzuri, ori a%a c re d e a e l . S i t u a $ i a a d e ve n i t insuportabil! într-o prim! var ! , c â n d m a i e ra u c â t e va zile pân! la balul de sfâr"i t de an %i b! i a t u l e ra d i s p e rat dup! o partener ! cu care s! m e a rg ! l a b a l . C â n d a auzi t c! Oana, cea mai frumoas! fa t ! d i n ve c i n i n u ave a înc! un partener, %i-a zis c! asta e s t e m a re a l u i %a ns! , asta i-ar risipi tot ghinionul de pâ n! a c u m . A %a c ! a pl ! nui t s-o invi te la bal. D i m i n e a$ ! s -a t re zi t emo $ ionat, alerg! prin cas! %i%i î m b ra$ i% ! m a m a , l ucru care nu-i st! tea în fire, apoi s -a s p! l a t p e d i n$ i , s -a piept! nat, %i-a pus ochelarii, a

9


Manualul De Seductie

Juan.ro

z â m b i t c â t p u t e a e l d e frumos %i a ie%i t glon$ pe u% ! pâ n! l a "c o a l! , s - o i nvi te pe fat ! . S o s i s e c l i p a c e a mare; ajunsese cu 20 de minute mai

devreme.

Erau

acolo

to$i

prietenii

lui

(cei

2

p r i e t en i , m a i e x a c t ) %i toat! lumea de la %coala lui parc!,

a%a

c!utând-o

de din

mult! ochi

pe

lume

era,

frumoasa

î%i

spuse

Oana

de-a

b!iatul lungul

h o l u l u i a g l o m e ra t . O z! ri brusc, r! pi tor de frumoas! , î n d re p t â n d u - s e s p re g rupul ei mare de prieteni de lang! s c ! r i , l o c u l u n d e s t ! t e au de obicei. „ A c u m e m o m e n t ul” î%i zise b! iatul, „asta e marea m e a %a ns! ”. &t i a c! fata v! fi acolo, se interesase %i, de %i ave a m a i m u l t tupeu decât minte %i mai mul te c o %u r i d e c â t re a l i s m , î%i trase umerii în spate, ridic! b! r b i a %i , c u d re p t u l înainte, o porni c! tre acel înger. Cei

doi

prieteni

ai

lui

îl

încurajau,

iar

majori tatea

r â d e a u %i s e u i t a u c u groaz! la el întrebându-se ce n a i b a ave a d e g â n d , d ar el o pornise în mica lui misiune d e e ro u . B! i a t u l ! s t a %tia exact ce vroia, habar nu avea c u m v ! o b $ i n e c e d o rea, dar în mod clar avea de gând s ! - %i î n c e rc e n o ro c u l . A j u n s e l â n g! e a , în spatele ei %i prietenele ei în cepur! s ! c h i c o t e a sc ! cu r! utate %i s! %u%o t e asc !

10


Manualul De Seductie

Juan.ro

s p re O a n a , a n u n$ â n d -o de prezen$ a curajosului tân! r din spatele ei. E l a%t e p t ! o re a c $ ie din partea ei %i în cele din u r m! , î n l i p s a u n e i reac$ ii, lu! taurul de coarne %i o b!tu

pe

um!r

pe

frumoasa

Oana

cu

bucle

negre.

A c e a s t a s e î n t o a r s e î n$ e pat ! %i îi spuse condescendent! b! i a t u l u i : „ C e v re i ? ” B! i a t u l î%i p i e rd u curajul pentru o clip! %i se întoarse

spre

prietenii

care

îi

zâmbeau

î n c u ra j a t o r

f ! c â n d u - i c u m â n a . S -a întors spre frumoasa brunet! , %i -a d re s g l a s u l %i , bâlbâindu-se, i-a zis: „Aaa, %tii O a n a , n u v re a u s! par prea îndr! zne $ , dar %tii, m ! gâ n de a m . . . . A d i c! , e u nu am cu cine s! merg la bal %i a m a u z i t c ! n i c i t u n -ai %i... m! gândeam c! a% putea s ! m e rg c u t i n e .” Fa t a t! c u c â t e va clipe. B! iatul începuse deja s! t ra n s p i re , fa t a î n c e p u s! râd! %i b! iatul zâmbi, pentru c ! ! s t a e ra u n r! s p u n s mai bun decât cele cu care era obi%n u i t . D a r fa t a r â d ea din ce în ce mai tare %i, o dat! c u e a, r â d e a u %i p r i e tenele ei %i cam toat! lumea din j u r, o r i c e l p u$ i n a%a i se p ! rea lui.

11


Manualul De Seductie

Juan.ro

R â s u l s e o p r i %i b! iatul întreb! „Deci, s! în$ eleg c ! r!spunsul

e

n e g a t i v ? ”,

iar

fata

se

milostivi

s!- i

r ! s pu n d! : „ E n e g a t i v, e nu %i nu %i nu !”, la care b! i a t u l u i î i p i c! c a p u l în piept %i i se pleo%t ir ! umerii m a i d e v re m e $ a n$ o%i .

D a r O a n a n u t e r minase înc! %i începu o tirad! de g e n u l : „ N i c i m o a r t! n -a % ie%i s! m ! vad! lumea cu tine! E %t i s l! b! n o g , e%t i u r ât %i ar!$ i ca un tocilar!”. B! iatul a r ! t a c a u n b oxe r c a re luase o b ! taie crâncen ! . N u s e s i m$ i s e a t ât de umili t niciodat! pân! acum, s im$ e a c! a j u n s e s e u l timul om. Nu s-a dus la %co al! o s ! pt ! m â n! , p l â n g e a nop$ ile pân! târziu, îi era r! u tot t i m p u l %i n i c i l a b a l nu s-a dus. B! iatul n-a în$ eles c ! e p i s o d u l ! s t a e ra o l ec$ ie, dar în$ elege asta acum %i, da c ! n -a $ i g h i c i t d e j a , b ! iatul eram eu. C a m a s t a e s t e v i a$ a mea sentimental! , e%ecuri %i re fu z u r i u n e l e d u p! al tele: am avut parte de palme, vo r b e d u re %i m i s -a s pus „nu” în peste o mie de feluri. A%a c! a c u m s u n t î n postura de a v! înv!$ a ceva de c a re s u n t e x t re m d e sigur, anume cum s! cucere %ti o fa t ! , o r i c â n d . D a c! v ! întreba$ i cum se poate a%a ceva %i v! s p u n e$ i c! s u n! prea frumos ca s ! fie adev! rat, v ! p ro p u n s! n e o c u p! m întâi de partea în care ar! t ! m

12


Manualul De Seductie

Juan.ro

c u m s e p o a t e , a p o i ve$ i în$ elege c! totul este cât se p o a t e d e re a l . În c e e a c e m! prive %te, se poate %i s-a putut p e n t r u c ! d e m u l t prea mul t timp f! ceam lucrurile g re %i t %i , d e%i e ra m d e râsul tuturor, mie nu mi se mai p! re a a m u z a n t d e l o c . Salvarea mea %i lucrul care face c ! a c e a s t ! c a r t e s! fie credibil! este faptul c! am î nv ! $ a t

din

propriile

gre%eli.

Simplu,

dar

a d e v! ra t .

Re$ in e$ i c a p e m! s ur ! ce ve$ i parcurge cartea de fa$ ! %i î i ve$ i s t u d i a %i p u n e în aplicare principiile, ve$ i înv!$ a u n p r i n c i p i u s i m p l u , a cela conform c! ruia o gre %e al! din c a re î nve$ i c e va n u e s te gre%e al! , dar dac! faci aceea%i g re %ea l! d e d o u! o r i , atunci asta se cheam! prostie. &i s ! n u fa c e$ i g re%e a l a pe care am f! cut-o eu, crezand c ! p ro s t i a e s t e o v i r t u t e ! Cum

am

schimbat

situa$ia

de

la

a

nu

avea

n iciod a t! o p r i e t e n ! , pân! la a putea cuceri orice fat! oricând?

Cu

ajutorul

a

dou!

metode,

prima

fiind

des cri s ! p e s c u r t î n capi tolul 3, a doua fiind chiar l u n g u l p ro c e s p e p a rcursul c! ruia am f ! cut gre %e al! du p! g re %e a l! - a p ro a pe toate gre%elile posibile - %i ma m î n t â l n i t c u t o a t e t i purile de fete %i de si tua$ ii %i am î nv! $ a t d i n e l e . Id e e a este c! , dac ! faci gre%eli dar e%ti o p e r s o a n ! i n t e l i g e n t ! , realizezi c! astfel înve$ i; la fel

13


Manualul De Seductie

Juan.ro

%i e u : a%a a m î n c e p u t s! m! „de %tept ”, încet dar sigur a m î n c e p u t s! m ! s chimb, s! judec mai pu$ in %i s! o b s e r v m a i m u l t , s! ascul t mai mul t %i s! vorbesc mai pu$ in . A m î n c e p u t s! m! adaptez la reac $ iile pe care le p r i m e a m , m i -a m s c h i m bat comportamentul %i rezul tatele au

fo s t

d i fe r i t e ,

am

d e ve n i t

fo a r t e

re c e p t i v

%i

am

î n c e p u t s! î n$ e l e g c ! sunt lucruri pe care le faci %i l u c r u ri p e c a re n u l e po$ i face când vine vorba de fete, a m î n$ e l e s c! e x i s t ! n i%te re$ ete sigure pentru succes %i a l t e l e p e n t r u e %e c . A s t fe l , n u v! c e r s ! renun$ a$ i la propria gândire %i s ! a d o p t a$ i m o d u l m e u de a gândi, pentru c! sunt mul te l u c u r i p e c a re e u n u le %tiu, dar dac! %tiu ceva foarte b i n e , a c e l l u c r u e s t e s! cuceresc femei. Ce v! cer îns! e s t e s! f i$ i d e s c h i%i , s! cânt ! ri$ i cu aten$ ie ceea ce v! s p u n e a c e a s t! c a r t e %i s! fi$ i în general deschi%i la s u g e s t i i . C u a l t e c u v i nte cartea de fa$ ! nu poate decât s ! v! î m b u n! t ! $ e a s c ! si tua $ ia în materie de rela$ ii sau s ! v ! s p o re a s c ! n i ve l u l de cuno%t in$ e în acest domeniu. N u t re b u i e d e c â t s! înv!$ a$ i ce este în aceste p a g i n i , s! a d a p t a$ i tehnicile %i metodele la propria vo a s t r ! p e r s o n a l i t a t e %i la propriul stil %i nu ve$ i mai fi

14


Manualul De Seductie

Juan.ro

s i n g u r m u l t! v re m e . A ceasta nu este o carte care s! v ! s c h i m b e , c i m a i d e g ra ba o carte care s! scoat ! la iveal! c e e a c e ave$ i m a i b u n în voi. Sunte$ i minuna$ i a%a cum s u n t e $ i , a l t fe l n -a$ i f i rezistat pân! acum, a%a c! voi î n c e rc a n u m a i s! v! %lefuiesc pu$ in pentru a avea toate %a n s el e s ! re u %i$ i . Ideea este c! p o # i s! cucere" ti o r i c e f a t! d o r e" ti, a%a c! ia cartea în ambele mâini %i , c u m i n t e a d e s c h i s! %i cu entuziasm, s! ie%im la a g! $ a t ! P u n c t e c h e i e d e re $ i nut:

C a s! a j u n g i d e p arte porne %ti de jos

To$ i c â %t i g! t o r i i p ierd în prealabil

To$ i c e i c a re s u n t în fa $ ! au fost cândva în spate

Î n fr â n g e r i l e d e m oment ascund victorii mari

Î nva$ ! d i n g re %e l i le tale

15


Manualul De Seductie

Juan.ro

Capitolul 2: Îndeajuns d e b!r b a t În c re d e re " i c u raj Când eram adolescent nu prea m! puteam lauda cu nimic, în compara$ie

cu

palmaresul

de

cuceri tor pe care î l am acum, îns! aveam Încredere %i Curaj %i asta

reiese

probabil

%i

din

paginile prezentei c ! r $ i. Ave a m u n C u ra j care sfida limi tele ra$ iunii %i pân! %i

în

fa$ a

obstacolelor

ave a m

Î n c re d e re ,

nu

de

la

î n c e p u t , d a r a c re s c u t din Curajul cu care m! ridicam de f i e c a re d a t! d u p! c e eram doborât. &tiam c! dac ! p e r s e v e ra m

în

situa$iile

cele

mai

dificile,

cea

mai

fr u m oa s ! c re a t u r ! d i n lume - femeia, m! v ! lasa s! i n t r u î n l u m e a e i ; %t i am c ! , într-o zi o s! am parte de fe t e %i a%a a %i fo s t . Întâlnirile

cu

fete

peste

a%tept!rile

mele

de

fr u m oa s e a u î n c e p u t i ni$ ial într-un tempo lent, apoi, pe m! s u r ! c e d e s c o p e re a m legile Atrac$ iei, aveam din ce în

16


Manualul De Seductie

ce

mai

multe

Juan.ro

întâlniri.

Întotdeauna

trebuie

s!

ai

î n c re d e re %i c u ra j . Î mi amintesc de o întâlnire în care a m i n t ra t î n vo r b! c u o fat ! numai pentru c! am avut c u ra j , %i fa t a n u e ra obi%nui t ! , ci era o tip! absolut s en z a $ i o na l! !

E ra o z i s u p e r b! %i eram la mare la plaj! cu p r i e t en i i . N e d i s t ra m de minune în ap! jucând tot felul d e j o c u r i , a p o i n e -a m hotarât s! st ! m s ! ne bronz! m %i „s ! a d m i r! m p e i s a j u l ”, ca s ! spun a %a. Cum

st!team

întin%i

pe

prosoapele

noastre

de

pla j! , a p a re o d a n e z! superb! . Ap! ruse din senin %i m e rg e a s i g u r! d e s i n e %i con%t ie nt ! de frumuse $ ea %i î n ze s t r ! r i l e e i . S e m i%ca de parc! toat ! suflarea de pe pla j! e ra c u o c h i i p e ea, ceea ce era adev! rat, %i se ve d e a c ! f ! c u s e a s t a de mul te ori. N o i e ra m c a h i p n otiza$ i, de parc! eram în trans! %i n e u i t a m m u$ i d e u i mire la frumoasa care ne vr! jise. A m z i s c! n e -a p u s D u mnezeu mâna în cap când tipa s-a a%e z a t l â n g! n o i , d a r surpriza cea mare a veni t când t i p a , %t i i n d u - s e p r i v i t! , " i-a scos sutienul. Dup! cum v ! i m a g i n a$ i , n e -a u c a m ie%i t ochii din orbi te %i sangele a

început

s!

se

îndrepte

c orpu l ui .

17

spre

anumite

p!r$i

ale


Manualul De Seductie

Juan.ro

P r i e t e n i i m e i a u început s! vorbeasc ! despre cum a r f i s! a i a%a o p r i e t en! , spunând c! numai în vise ar p u t e a f i a%a c e va p o sibil, a%a c ! eu le-am propus s! m e a rg ! u n u l d i n t re e i %i s! o salute. Au râs to$ i %i mia u z i s c! s u n t n e b u n , i-am întrebat de ce %i ei mi-au zis c ! u n a c a e a n u s -ar ui ta niciodat! la unii c! noi. ( Vo r b e %t e î n n u m e l e t! u, colegu’!, mi-am zis eu în gâ n d) . A p o i p r i e t e n u l m e u Mihai a propus s! m! duc eu %i s ! o s a l u t . A m a cc e p t at provocarea pentru c! , la cei 18 p e c a re î i ave a m a t u n ci, avusesem parte de refuzuri %i n u ve d e a m u n a l t re fu z ca pe o tragedie. M -a m r i d i c a t %i m-am îndreptat c! tre frumoasa danez!

pe

j u m!t a t e

g o a l!;

mergeam

calm,

cu

î n c re d e re , c o n c e n t ra t %i aveam un plan, acela de a o s a l u t a . N u e ra c i n e %t i e ce plan, dar am încercat oricum. Am ajuns

la

e a , am îngenuncheat %i

am spus

„ B u n! !”. S -a r i d i c a t %i maaaama ce priveli%te! I-am spus î n t r- o m a n i e ra d e s c h i s! , prietenoas! „B un ! ! Iart! - m ! c! t e d e ra n j e z , d a r c re d c! e %ti frumoas! %i, dac! e %ti %i d ra g u$ ! p e c â t e%t i d e frumoas! , cred c ! a% vrea s! te c u n o s c m a i b i n e .” ( m! miram %i eu de unde o scosesem,

18


Manualul De Seductie

Juan.ro

p e n t r u c ! s u n a a l n a i b ii de bine!) - în momentele acelea î n c e rc a m s! m! u i t î n ochii ei %i nu mai jos. A r! spuns c u u n z â m b e t l a rg %i mi-a spus „Ce dr! gu$ , sigur c! da!” A m c e r u t p e r m i s i u n e a înainte s! m! a%ez %i am stat de vo r b a c u e a v re o 2 0 de minute %i înainte s! plec îmi p ove s t i s e t o a t! p ove stea vie $ ii ei (a%a %tiu c ! era da n ez! ) , î m i d! d u s e num! rul de telefon %i ne d! dusem d e j a î n t â l n i re . La î n t o a rc e re , p rietenii au zis c! sunt cel mai fe ro c e m a s c u l î n v i a$ ! ( %i v! spun eu sigur c! nu sunt), p u r %i s i m p l u n u l e ve nea s! cread ! c ! am avut curajul s ! m! d u c %i s! - i s p u n „B un! !” (vom vorbi mai pe larg d e s p re s a l u t u r i î n t r- u n capi tol ul terior). D u p a a c e s t e p i s o d m-am întrebat ce se întâmplase, e ra m m a i fr u m o s d e c ât prietenii mei? - nu, de fapt ei e ra u m a i a r! t o %i d e c â t mine. Eram mai amuzant %i mai fa s c i n a n t ? - d i n n o u , nu prea, sau poate foarte pu$ in, %i a t u n c i m! î n t re b a m c e m! deosebise de ceilal$ i, cum de m! p re fe ra s e p e m i n e ? R! s p u n s u l e s t e C urajul. Pur %i simplu mi-am l! sat e g o - u l l a o p a r t e %i m i -am încercat norocul, %tiind c! nu a m d e c â t d e c â%t i g a t din acea experien$ ! - %i chiar am c â %t i g a t , d a r f i i n d u n gentleman, nu v! voi spune mai

19


Manualul De Seductie

Juan.ro

m u l t e d e t a l i i . S! s p u nem doar c! dup! aceea m-am s im$ i t p u $ i n d a n e z %i e u :) V! p o t s p u n e c u m aceasta cali tate, acest atribut n u m i t c u ra j m i -a fa c ili tat întâlniri nu numai cu fete i n a cc e s i b i l e p â n! a t u nci, dar chiar %i cu tinere femei! Fe m e i t i n e re , fr u m o a s e îmi observau curajul %i eforturile %i î mi d a d e a u p o s i b i li tatea s! le fac curte, tocmai p e n t r u c ! ve d e a u c ! a m curaj. &i m -a m î n t re b a t de ce nu f! ceau %i prietenii mei la fe l , c e - i î m p i e d i c a ? D e ce nu f! ceau %i ei ce f! ceam eu, c ! d o a r n u e ra g re u ? r! spunsul este unul singur: de Fric!.

Frica

este

î n! u n t r u l

nostru

al

t u t u ro r

%i

ne

împied i c! s ! p ro g re s ! m %i s! cucerim fata pe care o d o r i m c u a d e v ! ra t . D e c e ? D e c e n e temem? Din experien$ a mea %i du p! c u m va d e u l u c r urile, ne temem de mul te lucruri, d a r î n t o p u l l u n g i i l i s t e se afl! dou! lucruri de care ne e s t e c e l m a i fr i c! , î n special când vine vorba de fete. A c e s t e d o u! l u c r u r i sunt teama de respingere %i t e a m a c! n u e" t i d e ajuns de b!rbat. Într-un capi tol u l t e r i o r vo m a b o rd a metode de dep!% ire a acestora %i vo m vo r b i d e s p re c u m s! folosim teama în avantajul n o s t r u . Pe n t r u m o m e nt s ! recunoa %tem c ! teama este

20


Manualul De Seductie

Juan.ro

d e fa p t o u n e a l t! , u n radar - dac! dori$ i - pentru ceea c e t re b u i e f! c u t , c a re se regleaz! pe frecven$ a a ceea c e t re b u i e s! fa c e m . Teama î$ i face o list! cu lucruri pe care

trebuie

s!

le

faci,

a%a

c!

î n v !$!

s!-i

fii

re c u n o s c ! t o r %i u r m e a z ! -i judecata.

' i n s ! s u b l i n i e z i mportan$ a deosebi t ! a În c re d e rii %i

a Curajului.

departe

pe

Dac!

drumul

ai

s p re

incredere fa t a

%i

v is ur i lo r

c u ra j t a le ,

ajungi dar

ce

în s ea m n! a s t a m a i e xact? Ei bine, este vorba despre c a p a c i t a t e a d e a -$ i î n cerca norocul; s ! nu-$ i fie fric! s! c e r i c e va c e î$ i d o re%ti, s! nu iei respingerile la modul p e r s o n a l %i c a p a c i t a t ea de a ie%i din zona proprie de c o n fo r t %i s i g u ra n$ ! p entru a cuceri o fat ! . D e e xe m p l u , d a c! lucrez în vânz! ri %i fac tot ce t re b u ie p e n t r u a v i n de un produs, mai pu$ in s ! cer a c e s t l u c r u , c a re s u n t %ansele mele de reu%i t ! ? Dragul m e u fra t e m i -a d e m o n strat acest lucru în felul urm! tor: „ F ra $ i o a re , î m i d a i t e rog capsatorul de pe birou %i, da c ! t o t e %t i a c o l o, d! -mi %i sticla cu ap! , stiloul, p o r t o fe l u l %i d u p! a s ta vino, te rog, %i stai în stânga m e a .” E u a m e xe c u t a t . A p o i î m i s p u s e c! a intrat în posesia tuturor acelor l u c r u ri , c a p s a t o r, s t i c la cu ap! , stilou, portofel numai

21


Manualul De Seductie

Juan.ro

p e n t r u c ! l e c e r u s e fratelui care acum st! tea în stânga s a . M o ra l a p ove s t i r i i este c! , dac! vrei o fat! trebuie s ! - $ i î n c e rc i n o ro c u l c u ea %i, cel pu$ in s! -i ceri acest lu cru . G â n d i t i -v ! : d a c ! eu a% vrea s ! vând o ma %in! cu 1 0 0 0 0 d e e u ro, c e %a nse a% avea oare s ! vin! cineva %i s ! - m i o fe re 1 2 0 0 0 p e ma%in! ? Zero %anse! Aceea%i re g u l! s e a p l i c ! %i î n cazul fetelor: crede$ i c! o s! v! d e a c a p r i n fa r m e c n u m! rul de telefon, c! o s ! apar ! ca d i n î nt â m p l a re l a î n t â l nire sau c! o s ! v ! dea mai mul t d e c â t a $ i c e r u t ? B i n e î n$ eles c! nu! Dac! -i vre$ i num! rul d e t e l e fo n s a u o î n t âlnire, cel pu$ in trebuie s ! i-o c e re $ i. D e c i l e c$ i a n u m! rul unu este c! , în via$ ! $ i se d! n u m a i d a c! c e r i , d a r ai nevoie de Curaj s! ceri ceea ce d o re %t i . Vo m a b o rd a metodele %i tacticile de folosi t p e n t r u s u cc e s g a ra n t at într-un capi tol ul terior, iar în c a p i t o l u l u r m! t o r vo r b im despre cum s ! - $ i faci un curaj d e n e zd r u n c i n a t , a %a c ! nu dispera $ i! Re v i n l a m e s a j u l meu ini$ ial despre curaj: dac! nu a i c u ra j , d a c! n u a i î n dr! zneala, n-o s! umbli dup! fete %i n - o s! l e c e r i c e e a ce vrei. Prin urmare, r! mâi numai c u e u l t! u fra g i l %i f! r ! fat ! . Aminti$ i-v! c ! evolu$ ia %i

22


Manualul De Seductie

Juan.ro

p ro g re s u l s e î n t â m p l! în necunoscut, deci momentele de n e s i g u ra n$ ! %i d e d i ficul tate sunt de fapt pline de posibilit!$i

%i

v!

ajut!

s!

progresa$i,

v!

ajut!

s!

c re %te $ i î n m a i m u l t e direc$ ii, trebuie s! ave $ i curaj p e n t r u a d e s c o p e r i a s t a singuri. C â n d ve$ i î n$ e l e g e cu adev ! rat esen $ a curajului %i o ve $ i a p l i c a î n v i a$ a de zi cu zi, n-o s! v ! vina s! c re d e $ i c â t! î n c re d e re în sine o s! c ! p! t a $ i %i câte l u c r u ri b u n e v i s e vo r întâmpla, inclusiv întâlniri cu fete fr u m oa s e . P r i n u r m a re ie%i$ i din zona proprie de confort %i s i g u ra n$ ! , a s u m a$ i -v! un risc calculat %i încerca$ i-v! n o ro c u l ! A s t a e s t e fo a r t e important, întrucât din momentul î n c a re a d o p t a $ i a c e a st! tehnic! drept una de baz! a m o d u l u i d e a b o rd a re , în mod sigur ve$ i ajunge la orice fa t ! d o r i$ i , c â n d d o r i$ i. Crede$ i- m! pe cuvânt. Meri t! %i n u ve$ i re g re t a . E a d ev! rat când se spune c! dac ! nu ri%t i , n u c â %t i g i . P u n c t e c h e i e d e re $ i nut: • Î n a i n t e d e t o a t e , Î n credere %i Curaj • Fe t e l e %i fe m e i l e s u nt atrase de Încredere %i Curaj • Î n v i a $ ! $ i s e d ! n u mai dac! ceri

23


Manualul De Seductie

Juan.ro

• D a c ! o v re i , f ! u n p as în fata %i du-te dup ! ea • N u l u a re s p i n g e r i l e l a modul personal • Î nva $ ! s ! î $ i fo l o s e%ti frica, nu s ! lup$ i împotriva ei

T ea m a e s te u n o b s tac o l

Îm i a m i n t e s c c e mi s-a întâmplat prima dat! când a m f! c u t d ra g o s t e , c ât eram de emo$ ionat pentru c! fa t a e ra p u$ i n m a i î n vârst! decât mine. Eram în baie, c u c â t e va m i n u t e î n a i nte de actul propriu zis %i îmi era î n g ro z i t o r d e fr i c! . N u %tiu de ce, poate pentru c! m! g â n d e a m c! n - o s ! m! descurc, poate pentru c! m! g â n d e a m c! t i p a o s! m! resping! , oricum îmi amintesc fo a r t e c l a r c ! e ra m s p eriat de moarte. A r f i fo s t n o r m a l s! sar în sus de bucurie %i s! m! re p e d î n c a m e r ! , u n d e m! a%tepta ea. Dar nu, mi se î n t â m p l a t o c m a i o p u s u l, eram foarte timorat, nesigur %i, î n re t ro s p e c t i v ! , p o a te a fost mai bine. În fine, am în gh i$ i t î n s e c , a m t ras aer adânc în piept, am strâns p u m n i i %i m -a m d u s ! Cred c! , în parte, a%a am înv!$ at s ! p r i ve s c t e a m a î n mod pozi tiv, precum %i urm! torul a dev ! r.

24


Manualul De Seductie

Juan.ro

D a c ! $ i - e t e a m! de un lucru, nu faci decât s!-l a d u c i a s u p r a t a; d a c ! $ i-e team! de respingere sau da c ! $ i - e t e a m! c ! n u e %ti îndeajuns de b! rbat, atunci c h i a r a s t a s e va î n t âmpla. Teama este cea care ne p a ra l i ze a z ! p e t o$ i , d ac! o l ! s ! m s! pun! st ! pânire pe n o i %i n e î m p i e d i c! s ! realiz ! m orice ne dorim, dar în special

s!

ajungem

la

fa t a

pe

c a re

o

dorim

%i

o

m e r i t ! m . E s t e u n d u%man comun, dup! cum ar spune m a j o r i t a t e a o a m e n i l o r. În t re b a re a m e a c! tre voi este urm! toarea: o s! l! s a $ i t e a m a s! p u n! st ! pânire pe voi, sau o s! o c o n t ro l a $ i vo i p e e a ? Dac! nu v! ve $ i st! pâni teama, da c ! n u ve$ i î n$ e l e g e c! e în avantajul vostru s! v! fo l o s i$ i fr i c a , n u s! l u pta$ i împotriva ei, v! ve $ i distruge v ia$ a %i v! ve $ i s p u l b e ra visele %i pute$ i s! v ! lua$ i adio d e l a fe t e . Pe n t r u a î n$ e l e g e teama, dup! mine trebuie s! a n a liz! m c e l e d o u! m ari temeri esen$ iale, anume teama d e re s p i n g e re %i t e a m a c! nu e%ti de ajuns de b! rbat . A c e s t e a d o u! p a r s ! f ie cele mai comune. Ul terior vom vo r b i d e s p re c u m s! le dep!% im, dar pân! atunci s! ve d e m c u m p u t e m p r i v i teama într-o perspectiv! di feri t ! %i c u m a c e a s t a p o a t e fi un inconvenient care pân! la u r m! s e d ove d e %t e a f i un lucru bun.

25


Manualul De Seductie

Juan.ro

Te a m a n u -$ i e s t e du%man, î$ i este de fapt aliat %i, da c ! î n$ e l e g i a c e s t l ucru, via$ a ta se poate schimba p e n t r u t o t d e a u n a , l a fel cum s-a schimbat %i via$ a mea. To a t e l u c r u r i l e d e c a re m-am temut în via$ ! au fost de fa p t l u c r u r i i m p o r t a n t e pe care trebuia s! le înfrunt sau s ! l e fa c . &i t e a m a î ntotdeauna m-a r! s pl! ti t cu ceva, f i e m -a î nv! $ a t c e va , fie m-a determinat s! fac un pas p e c a re t re b u i a s! - l fac, fie m-a adus mai aproape de re z u l t a t u l d o r i t . L a î nceput nu mi-am dat seama, dar t e a m a l u c ra p e nt r u m i ne, nu împotriva mea %i a trebui t s ! î n$ e l e g a s t a p e n t r u a vedea beneficiile sentimentului de team!. A m î n$ e l e s c ! o r ice lucru de care m! temeam îmi m! rg i n e a s e r i o s v i a$ a pentru c! î l vedeam ca pe un l u c r u n e g a t i v %i î l l! s a m s! m ! controleze, gândindu-m! c ! e ra u n s e m n a l d e avertisment ori un sentiment care m! o p re a d e l a a fa c e vreo gre%e al! . Am descoperi t c! l u c r u ri l e s t! t e a u t o c m ai invers când am luat hot! rârea d e a f a c e t o c m a i l u crul de care m! temeam. De ce nu?

L!sând

teama

s!

m!

impiedice

tot

timpul

nu

re zo l va m n i m i c , a%a c! m-am gândi t s! încerc %i al tfel, i a r d a c! n u m e rg e a , puteam reveni la varianta ini$ ial! d e a b o rd a re a l u c r u r i l or.

26


Manualul De Seductie

Juan.ro

To a t e a u î n c e p u t s! îmi mearg! din plin ca prin m i n u n e %i a s t a n u m a i pentru c! am ales s! privesc l u c r u ri l e d i fe r i t %i s! m! folosesc de team! , nu s! lupt î m p o t r i va e i . A c u m p r ivesc lucrurile de care m! tem ca p e n i%t e p u n c t e d i n l i s ta cu lucruri pe care trebuie s! le fa c ; o r i c e l u c r u d e c are-mi e fric! , trebuie s! -l fac, î n t r u c â t e s t e s p re b i nele meu. Am în$ eles repede c! , folosind

teama

în

avantajul

meu,

voi

î nv!$a ,

voi

p ro g re s a %i m! v! d u ce cu un pas mai aproape de ceea c e - m i d o re a m î n v i a $ ! .

A m d e s c o p e r i t c ! teama ac$ io ne az! ca un radar, d e t e c t â n d l u c r u r i l e p e care trebuie s! le facem; în s p e c i a l c â n d v i n e vo r b a de fete, teama î$ i spune când se i ve %t e o p o r t u n i t a t e a , dar este viclean! %i te întreab! c a m c e p re $ e %t i d i s p us s! pl! t e %ti. Vei avea curajul s! fa c i c e t re b u i e , s a u o s! te retragi ca un melc în c o c h i li a l u i c u m â n a g oal! ? Teama va crea obstacole sau o p o r t u n i t !$ i î n c a l e a t a; depinde de tine s ! hot ! r !% t i. N e e s t e t e a m! d e femei dintr-un singur motiv: eul n o s t r u ; s i m $ i m c! s untem respin %i %i sim$ im c! nu s u n t e m î n d e a j u n s d e b! rba$ i pentru c! ne identi fic! m c u t r u p u r i l e %i p e r s o n ali t!$ ile noastre %i ne tr! im vie$ ile c a n i%t e o s t a t e c i a i eului. Eul este fragil, are nevoie m e re u d e î n c u ra j! r i %i poate fi d! râmat printr-o simpl!

27


Manualul De Seductie

Juan.ro

re m a rc ! . P â n! %i u n str! in ne poate spune c! „nu s u n t e m b u n i d e n i m i c ” %i teama c! acesta s-ar putea s! a i b a d re p t a t e p o r n e%t e din sentimentul de nesiguran$ ! al eului. E x p e r i m e n t â n d f i e %i numai o singur! dat ! ceea ce în$ e l e g e m n o i c! e re spingere, ne poate face s! ne fie t ea m ! , s! n e î n d o i m de noi în%ine. Cu toate astea, nu t u , c i e u l t! u p o a t e fi judecat; tu nu po$ i fi judecat, n u m a i e u l t! u p o a t e . Nu- $ i tr! i via$ a ca sclav al eului, p e n t r u c ! e u l e s t e fa l sa ta personali tate; el este slab, d a r t u n u e %t i .

Pe n t r u a p re g! t i terenul de st! pânire a fricii %i p e n t r u a fo l o s i t e a ma în avantajul t! u, trebuie s! în$ eleg i %i s ! u r m e z i c ele de mai jos. P u n c t e c h e i e d e re $ i nut: • C o n%t i e n t i ze a z ! %i s pune-$ i zilnic c! nu e%ti acela%i cu eul t!u • Te a m a e s t e u n ra d a r care detecteaz! oportuni t !$ ile %i c e e a c e t re b u i e s ! fa ci • S t ! p â ne%t e - $ i t e a m a , sau te va st ! pâni ea pe tine

28


Manualul De Seductie

Juan.ro

F et el o r le pl a c ti pi i care ac$ io n e az!

S u n t d e s t u i t i p i care dau din gur! bine, unii chiar fo a r t e b i n e , p ro b l e m a fiind faptele, care r! mân mul t în u r m a vo r b e l o r, d ove dind c! ei sunt într-o stare de in er$ i e f i z i c! , c u a l t e c uvinte numai vorbe %i prea pu$ ine fa p t e . L a o c l a s i f i c a re mai larg! , exist! dou! tipuri de o a m e n i : u n i i c a re p u n accentul pe cuno%t in$ e %i al$ ii c a re p u n a cc e n t u l p e ac$ iune, pe fapte. Tu din care c a t e g o r i e fa c i p a r t e ? Trebuie s! recunosc c ! eu când e ra m a d o l e s c e n t h a b a r n-aveam ce f! ceam, dar de cele m a i m u l t e o r i t re c e a m la fapte, ascul tand de sfatul t a t ! l u i m e u : „ n u t re b uie s! reu %e %ti, trebuie numai s! treci

la

f a p t e ! ”.

Întotdeauna

îmi

spunea

cât

de

i m p o r t a n t e s t e s! t re c i la fapte, cum vorbele f! r ! fapte n u fa c d o i b a n i , î n t rucât chiar dac! ai avea toate c u n o%t i n$ e l e d i n l u m e , ele nu $ i-ar fi de nici un folos f ! r ! a c $ i une . Ve$ i s p u n e c! p o$ i $ ine o prelegere sau po$ i scrie o c a r t e d e s p re a s t a , d a r nu e a%a; pentru toate astea e n e vo i e d e a c$ i u n e %i informa$ iile "i cuno%t in$ ele nu î$ i fo l o s e s c l a n i m i c a l t c eva decât s! te fac! o companie pl! cu t ! p e n t r u c o nve r sa $ ii la cafea.

29


Manualul De Seductie

Juan.ro

C â n d v i n e vo r b a s! o cucere %ti pe fata pe care o d o re %t i c u a d e v! ra t , pe cea cu zâmbet simpatic %i mici g e s t u r i c a re t e i n n e b unesc parc! , ce %anse crezi c! ai da c ! i n t e n$ i i l e t a l e s unt foarte bune dar nu întreprinzi n i c i o a c$ i u n e ? Tre b u ie s! ac $ ionezi! (i când treci la fa p t e , o ve i fa c e d i n t r-o postur! care degaj! încredere %i c u ra j . Fe t e l o r n u l e p as! de inten$ iile tale, pe ele le intereseaz!

faptele

ac$ioneaz!,

a%a

%i

stau

îi

r!spl!tesc

lucrurile.

Dac!

pe

tipii

nu-$i

care

pl!te%ti

fa c t u ra l a e l e c t r i c i t a t e , dar ai avut inten$ ia s-o faci, va ave a o a re c o m p a n i a furnizoare de electrici tate mil! de t i n e %i va î n$ e l e g e o a re faptul c! tu e%ti un om cinsti t, c a re a av u t i n t e n$ i a s! pl! t e asc ! facturile? B ineîn$ eles c ! n u ! E i , c a t o t re s t ul lumii %i toate fetele pe care ai s ! l e î n t â l n e%t i , s u n t interesa$ i de ceea ce faci, de ac$iunile tale. D e c e n u t re c e m la fapte? Din nou, teama este în c a p u l l i s t e i d e m o t i ve, urmat! de amânare din cauza l i p s e i d e î n c re d e re %i de o concentrare pe întregul p ro c e s %i n u p e re z u l t at. U n i i n u t re c l a fapte pentru c! simt c! nu au c ompe t e n $ a n e c e s a r ! pentru asta %i nici nu au încredere

30


Manualul De Seductie

Juan.ro

s ! t re a c ! l a a c$ i u n e , dar oare competen$ a %i încrederea n u s u n t u n u l %i a c e l a%i lucru? Da %i nu; cu cât e%ti mai competent

într-un

domeniu,

cu

atât

ai

mai

mult!

î n c re d e re , e s t e a d e v! rat, dar dac! a%t e p $ i s! fie totul p e r fe c t , s ! a t i n g i n i velul optim de competen$ ! , nu vei t re c e n i c i o d a t ! l a fa p t e, la ac $ iune . A c$ i o ne a z! d i n p ostura în care e%ti %i cu ce ai în m o m en t u l re s p e c t i v %i pe parcurs î$ i vei însu%i tehnici %i deprinderi

superioare.

Tr e c i

la

fapte

pentru

a-$i

îmbu n! t !$ i î n c re d e re a de sine. S -a s p u s c! „ d r u mul spre iad e pavat cu inten$ ii b u n e ” %i c! „ o m i e de vorbe doi bani nu fac”, prin u r m a re . . . l a a t a c ! Tre ci la fapte %i ac$ io ne az! dac! vrei o î n t â l n i re c u fe m e i a viselor tale %i ai s! vezi c ! se în tâ mp l! c e va c a p r i n minune când ac$ ionezi cu curaj, n u %t i u n i c i e u c e , p e ntru c! mai am mul te de înv!$ at, d a r c e %t i u e s t e c! de fiecare dat! fetele %i via$ a în g e n e ra l r!spl!te s c pe c e i c are ac$ io n e az!. P u n c t e c h e i e d e re $ i nut • C u n o%t i n$ e l e f ! r ! a c $ iune sunt inutile • Pe fe t e n u l e i n t e re s eaza numai inten $ iile • N u t re b u i e s ! re u %e %ti, trebuie numai s ! treci la fapte

31


Manualul De Seductie

Juan.ro

Fe te l e %i v i a$ a î n general r! spl! tesc pe cei care a c $ io ne a z!

T u l e în v e$ i pe fe te cu m s! te trate z e

C a p i t o l u l a c e s t a este foarte important în strategia d e a n s a m b l u , p e n t r u c! de fiecare dat! când abordezi o fa t ! , s e p o a t e î n t â m p l a s! ai parte de reac$ ii mai pu$ in c i v i l i z a t e . D i n p! c a t e oamenii în general te trateaz! urât s a u re c e î n c e l m a i bun caz pentru a ob$ ine ceea ce d o re s c , s i t u a $ i e î n c are $ ie nu-$ i r! mâne decât s ! - $ i ridici

standardele

%i

s!

nu

tolerezi

niciodat!

un

c o m p o r t a m e n t n e c i v i l i zat. D a c ! n u l e l a%i pe fete s! te trateze urât, ele te vo r re s p e c t a %i î n f i n al vor face poate coad! la u%a ta. D a r d a c ! n u l e î nve$ i pe fete cum s! te trateze frumos, da c ! n u -$ i r i d i c i s t a ndardele, fetele te vor c! lca în p i c i o are . M e s a j u l c l a r %i f! r ! compromisuri din acest capi tol este

urm!torul:

nu

t o l e ra

niciodat!

comportamentul

n e c i v il i z a t d i n p a r t e a vreunei fete. Asta poate fi greu de a cc e p t a t s a u d e p u s în practic! , din cauza adev! rului

32


Manualul De Seductie

Juan.ro

fo a r t e s i m p l u c o n fo r m c! ruia b! ie$ ii sunt fraieri %i pot fo a r t e u %o r s ! f i e p u r %i simplu vr! j i$ i de vreo fat ! . A s t a s e î n t â m p l! din dou! motive: în primul rând b! ie$ ii a r fa c e a p ro a p e orice ca s! ob$ in! %tii-tu-ce %i în a l d o i l e a r â n d b! i e$ i i t olereaz ! comportamentul urât din p a r t e a fe t e l o r p e n t r u c! au anumi te se nt im e nt e pentru e l e . A m â n d o u! s u n t g re %eli de evi tat, primul pentru c! t i p a n - o s! t e i a î n serios dac! %tie c! o vrei numai p e n t r u %t i i - t u - c e ( c u excep $ ia si tua$ iei în care a# i c! zut d e a c o rd a s u p ra a c e stui aspect), iar al doilea, mai i m p o r t a n t , p e n t r u c! felul sentimentelor tale %i felul în c a re la%i o fa t! s ! s e poarte cu tine sunt dou! lucruri diferite.

Nu

încerca

s!

g!se%ti

explica$ii

pentru

c o m p o t a m e n t u l e i s p u nându-$ i c! î$ i place prea mul t de e a a s t fe l î n c â t s! o l a%i s! te calce în picioare. Felul în c a r e l a" i o f a t! s! se poarte cu tine reflect! felul î n c a r e te po r$ i cu tine în s u$ i. B! i e$ i , e u a m t r! i t %i am v! zut toate aceste scuze %i s c e n a r i i d e m u l t e ori, astfel încât v! pot spune p e n t r u a v! s c u t i d e neplaceri %i în cazul în care nu %tia$ i d e j a : n u fa c e $ i a%a ceva, nu tolera$ i a%a ceva, nu merit!!

33


Manualul De Seductie

Juan.ro

A d e v! r u l e s t e c! tu le înve$ i pe fete cum s! se p o a r t e c u t i n e . O r i c a re ar fi si tua$ ia în rela$ ia ta de c u p l u , t u %i n u m a i t u ai porni t-o a%a, deci tu e%ti s i n g u r u l r! s p unz! t o r. Dac! o fat! de care-$ i place te t ra t e a z ! c a p e u n g u noi, tu o la%i s! fac ! asta. Dac ! î n t â r z i e l a î n t â l n i r i s a u dac! te trateaz ! cu r ! ce al ! , din n o u , t u o l a%i s! s e poarte a%a. Nu vreau s! spun c! t re b u ie s! t e p o r$ i c a %i când ai fi st! pânul ei, dar tu cu s i g u ra n$ ! e %t i s t! p â n pe felul în care o la%i s! se poarte c u t i ne ; u n e o r i p r i n a c$ iunile tale sau prin lipsa oric! rei a c $ i u n i , î i t ra n s m i$ i c! poate s! fac ! asta %i tu tot o vei a%t e p t a , p o a t e s! t e t rateze a%a %i n-o s! se i se spun! n imic. D e c i c u m a n u m e e%ti singurul r! s punz! tor %i cum s ! î nve$ i fe t e l e c u m s! se poarte cu tine? Mul$ i dintre vo i ve$ i o b i e c t a s p u n â nd „da, dar cum r! mâne cu ea? Eu n u s un t s t! p â n u l e i s! -i spun cum s! se poarte.” Întra dev ! r, n u s u n t e$ i s t! pân pe reac$ iile nim! nui în afar! d e a l e vo a s t re , d a r sunte$ i st! pân pe felul în care i n t e r p re t a $ i re a c$ i i l e fetei %i modul în care reac$ io na$ i la acestea.

Reac$iile

tale

determin!

felul

în

care

te

t ra t e a z ! fa t a . Pe s c u rt, tu înve$ i oamenii cum s! se p o a r t e c u t i n e , d e c i dac! vrei s! te respecte fata, re s p e c t ! - t e p e t i n e î n s u $ i întâi.

34


Manualul De Seductie

Juan.ro

P r i n u r m a re c u m le înve$ i mai exact pe fete cum s! se

poarte

c u t i n e ? Înainte

s! vorbim

despre

asta,

t re b u ie s! l! m u r i m faptul c! majori tatea fetelor care s u n t fe m i n i n e n u a g reeaz! , nu respect ! %i nici nu au t i m p p e n t r u u n t i p m oale, un tip care se poart! ca un c ! $ e l u s î n l e s! , u n t i p care spune „da, iubi to, cum zici t u ”, c â n d d e fa p t î%i spune sie%i „Da iubi to, sunt de-a d re p t u l fra i e r %i n u am nici un fel de demni tate sau re s p e c t d e s i n e .” C e e a ce ar trebui s! fac ! un astfel de t i p e st e s! s e g â n d e a sc! la sine în primul %i în primul r â n d %i s! s p u n! c e va de genul „iubi to, în$ eleg c ! asta e s t e p! re re a t a , a s t a este p ! rerea mea” %i ironia aici e s t e c ! d a c ! fa c i a s t a , dac! î$ i place de tine însu$ i %i te t ra t e zi c u re s p e c t , a%a te va trata %i ea! Tu impui s t a n d a rd e l e . S u n t m u l t e l u c r u ri care le plac %i care nu le plac fe t e l or, d a r î n m o d s i gur nu le plac b! ie$ ii moi, care se la s! c o n d u%i . E xc e p$ i e fac fetele care sunt predominant m a s c u l i n e %i fe t e l e t i c! loase c! rora le place s! le gâdili a m o r u l d e s i n e p e s ocoteala ta %i-$ i dau cu piciorul î n a i n t e s! o b$ i i c e d o reai de la ele. Vi se pare amuzant? Î n t r-ad e v ! r, n u e a m u zant deloc pentru cine nu vrea s! a j u n g a d e r â s . Tu l e î nve$ i pe fete cum s! se poarte cu t i n e , a %a c ! r i d i c ! - $ i s tandardele.

35


Manualul De Seductie

Juan.ro

P r i n c i p i u l e s t e c! oamenii fac ce li se permi te %i da c ! l i s e t re c e c u ve derea, oamenii vor întinde coarda, a s t a e s t e va l a b i l p e n t ru noi to$ i. Chiar %i eu, care m! m â n d re s c c u p u n c t u a li tatea mea, am aflat în di feri te î m p re j u r! r i c! s u n t s i tua$ ii în care întârzierea se trece c u ved e re a %i a l t e s i tua$ ii în care întârzierile nu sunt t o l e ra t e , a s t a n u m a i pentru c! oamenii cu care m-am î n t â l n i t m -a u î nv! $ a t cum s ! -i tratez %i ce mi se trece c u ve d e re a . M a i s u n t înc! r ! spunz! tor? Absolut, dar e s t e î n n a t u ra u m a n a s! intinzi coarda %i s! testezi l i m i t e l e , s! ve z i c â t $ i se permi te %i unde s! te opre%ti, s ! o b $ i i c e e a c e d o re %ti cu minimum de efort. D a c ! v-a $ i p u n e mâna în ap! cald! , cam cât timp v-a r l u a s! v ! d a$ i s e ama c! nu e r! u deloc, c ! pute $ i suporta

temperatura

apei

%i

v!

place

senza$ia

de

c ! ldu r! ? C i n c i , ze c e minute, depinde de fiecare, dar da c ! v-a $ i b a g a m â n a în apa clocoti t! cât timp v-ar lua s ! v ! d a$ i s e a m a c! nu v! e bine? O frac $ iune de s ecu n d ! ! A s t a p e n t r u c ! o amenii fac ce le merge %i ce li se t re c e c u ve d e re a . A%a c! , atunci când e vorba, nu t re c e $ i c u ve d e re a d ac! ceva nu este bine %i pute$ i d i s c u t a p ro b l e m a

d e schis.

Asta

nu înseamn! s ! v!

lega$ i d e e l e d i n o r i ce, mai degrab! alege$ i cu grij!

36


Manualul De Seductie

subiectele

asupra

Juan.ro

c!rora

vre$i

s!

aduce$i

vorba,

s u b i e c t e c a re s u n t i mportante pentru voi %i pentru e vo l u$ i a re l a $ i e i . D e e xe m p l u , d a c! sim$ i nevoia s! discu$ i despre s e x , d i c u t ! , d a c! n u e%ti mul$ umi t pentru c ! v ! vede $ i p re a ra r, s p u n e - i , n u fi pasiv, pentru c! astfel ea v! în$ e l e g e c! a s t a e ok %i se va comporta la fel în c o n t i n u a re . P r i n u r m a re s fa t ul meu este s! începi rela$ ia cu d re p t u l d i s c u t â n d d e s pre limi te de la început, ce e în re g u l! c e n u e î n re g ul! %i faci asta mai mul t prin ceea c e fa c i , n u p r i n c e e a ce spui. Aminte%t e - $ i s! - $ i sus$ ii vo r b e l e c u fa p t e , a l t fel va crede despre tine c! nu e%ti c o n s t a n t , c! n u e%t i s i gur pe tine %i comportamentul lor n u s e va s c h i m b a . P u n c t e c h e i e d e re $ i nut: • E %t i r ! s p unz! t o r d e felul în care întemeiezi o rela $ ie • O a m e n i i fa c n u m a i l ucruri care li se trec cu vederea • D a c ! t u n u t e p re $ ui e%ti, nimeni n-o va face • A c $ i u n i l e , re a c$ i i l e tale le înva$ ! pe fete cum s! se poarte cu tine • D a c ! î i p e r m i$ i , t e va c ! lca în picioare

37


Manualul De Seductie

Juan.ro

• Tra s e a z ! l i m i t e l e l a î nceputul rela $ ie i • C a s ! f i i l u a t î n s e r i os, fii constant • Im pu n e s t a n d a rd e l e prin propriul comportament

38


Manualul De Seductie

Juan.ro

C apito l u l 3 : M a e s t r u l

To t ul a început când aveam 22 ani. A c e s t a a fost unul dintre momentele c h e i e din via$ a mea, un moment care m i -a v i a$ ! ,

sc himbat un

înt re aga

moment

de

t raie c t or ie care

se

în

leag!

u n e l e dintre cele mai ferici te amintiri d i n v i a$ a mea %i cele mai importante l e c $ i i , în special în ceea ce prive%te e t e r n ul mister al femeilor. A m c u n o s c u t u n b! rbat în$ elept care avea mul t p e s t e a n i i m e i . Ave a 52 de ani mai exact, î l chema Vali %i a fo s t o p e r s o a n! c entral ! în via$ a mea timp de mul$ i a n i p â n! l a m o a r t e a l ui. L-am cunoscut pe Vali într-un m o m en t d i f i c i l a l v i e$ i i mele, la scurt timp de la moartea t a t ! l u i m e u v i t re g . E ra o perioad! foarte grea pentru m i n e , p l i n! d e t r i s t e $ e %i dezordine; problemele mele se a g rava s e r ! c â n d c e a pe care la vremea respectiv! o c o n s i d e ra m d ra g o s t e a vie$ ii mele, fata viselor mele mi-a s p u s c! n u p u t e m f i î mpreun! %i c! „putem fi prieteni c e l m u l t ”. D u p! c u m v ! pute$ i imagina, asta a fost prea m u l t p e n t r u u n t â n! r ca mine, prea pu$ in preg! ti t s !

39


Manualul De Seductie

Juan.ro

fa c ! fa$ a u n o r a s e m enea si tua$ ii %i lucrurile p! reau fo a r t e s u m b re c â n d s o arta mi l-a scos în cale pe Vali. E ra î n t r- o s e a r! î ntunecoas! %i înnorat! când m-am d u s l a c i n e m a s! va d un film %i s! -mi înec amarul în n i%t e c o l a %i p o p c o r n . Mi-aduc aminte c! am r! mas în s c a u n m u l t d u p! c e f i lmul se terminase, st! team acolo f ! r ! s ! c l i p e s c s i n g u r în ul timul rând pe scaunele din s t â n g a . D u p ! v re o 2 0 de minute a ap! rut seful s! lii, un om

bine

St!team

f!cut, %i

nu

s!

m!

puteam

întrebe s!-i

„care

e

p r o b l e m a ”.

r!spund

la

întrebare,

î n c e rc â n d s ! n u i z b u c nesc în plâns. L a î n c e p u t m i s -a adunat o singur! lacrim! în ochi, a p o i a m î n c e p u t s! p l âng f! r ! s ! m! pot controla, f! r ! s ! p ot s c o a t e v re u n cuvânt în fa$ a omului total str! in d e c a re î m i e ra r u%i n e. Omul se ui ta în t! cere la mine d e l a î n! l$ i m e a c e l o r aproape 1.90 metri ai lui apoi, f ! r ! s ! s c o a t ! u n c u v ânt, s-a aplecat %i m-a îmbr!$ i%at c u c e l e 1 2 5 k g a l e s a l e. Mi-a spus c! î l cheam! Vali, s-a a%e z a t l â n g! m i n e s p u nându-mi c! este seful s! lii %i ma î n t re b a t d e c e s u n t a%a de suparat. I-am spus acestui om

toate

necazurile

mele

d i n t r- o

p e r i o a d!

în

care

n im! n u i n u p! re a s ! - i pese prea tare de mine. A m vo r b i t t i m p d e o or! , apoi mi-a dat num! rul lui d e t e l e fo n %i m i -a s pus c! trebuie s! se intoarc! la

40


Manualul De Seductie

Juan.ro

mu n c! %i s! re p a re a c operi%ul din toaleta femeilor, care î n c e p u s e s! c u rg a d e la ploaia grea de afar! . Am luat num!rul

de

telefon

%i

am

plecat

mul$umindu-i

%i

s im$ in d u- m! a p ro p i a t de acest uria % blând. Î n d i m i n e a$ a u r m! toare dup! ce m-am trezi t %i mia m a m i m t i t d e Va l i , care îmi f! cuse impresia unui g e n t l e m a n p e r fe c t , l -am sunat s! -i mul$ umesc. A fost d i n n o u fo a r t e a m a b i l , am stabili t s! ne întâlnim peste c â tva t i m p %i a m d e veni t buni prieteni. Unora li s-a p! r u t c i u d a t c! a m u n prieten mai în vârst! decât tat ! l m e u , d a r m i e n u m i -a pasat. Am petrecut mul t timp vo r b i n d d e s p re p ro b l e mele din via$ a mea, astfel încât el %t i a t o a t ! p ove s t e a v i e $ ii mele, iar eu pe a lui. Va l i

avea

diploma

în

psihologie,

dar

d u p!

ce

l u c ra se c a p s i h o l o g a p roape toat! via$ a, a renun$ at %i sa h o t a r â t s! - %i u r m eze visul de a fi proprietar de c i n e ma t o g ra f,

pentru

c!

era

o

fire

artistic!

%i

era

p a s i o n a t d e f i l m e î n c ! din copilarie. A m p e t re c u t m u l t timp împreun! %i mereu subiectul „ fe m ei ” e ra p r i n t re p r imele de pe list! . Vorbeam ore în %ir

despre

toate

experien$ele

prin

care

trecusem,

lec $ i i l e p e c a re l e î nv!$ asem, momente dramatice %i m o m en t e d e n e u i t a t d i n aventurile noastre cu fete.

41


Manualul De Seductie

Juan.ro

M o m e n t u l c r u c i a l a fost într-o zi când Vali mi-a s p u s c! î%i p e t re c u s e toat! via$ a aproape încercând s! în$eleag!

femeile,

s!

descifreze

indiciile

pe

care

a c e s t e a l e l a s! î n u r ma lor pentru a fi cuceri te. Am î n t re ba t d e c e e ra l u c rul asta a%a de important pentru e l , p e n t r u c! m i e m i se p! rea un pic cam ciudat. Mi-a s p u s c! n i c i e l n -a fo st bine v! zut de fete,cu excep$ ia m a m ei s a l e , %i a fo s t deseori judecat aspru, ceea ce a f ! c u t s ! n u p re a a i b a respect de sine %i pu$ ini prieteni. N u m a i a%a n -a r f i t re bui t s! fie, în special în perioada d e m a t u r i z a re e m o$ i o nal! , dar asta era cruda reali tate p e c â n d e ra e l a d o l e s c ent. To c m a i a c e a s t! p erioad! trist ! din adolescen$ a de m u l t a p u s! l -a f! c u t p e Vali s! fie a%a de hot! rât %i l-a a j u t a t c u o vo i n$ ! d e fier în inten$ ia lui de a înv!$ a tot c e s e p o a t e %i d e a - i î nv!$ a la rândul lui pe al$ ii, poate c h i a r l a s c a r! m a i l arg! , astfel încât cât mai mul$ i b! r ba$ i s! f i e s c u t i$ i d e experien$ a prin care a trecut el. Va l i s p u n e a d e m u l t e ori: „Dac! faptul c! am petrecut t oa t ! v i a$ a f! c â n d c ercet ! ri despre cum s! cucere %ti fe m e i va a j u t a f i e %i numai un singur b! iat s! - %i dea î n t â l n i re c u o fa t! %i s! nu sufere, atunci pot spune c! t o t u l a m e r i t a t .” &i a s ta a f! cut Vali, a petrecut ani la r â n d c u n a s u l î n c! r $ i , f! când experimente %i înv!$ ând

42


Manualul De Seductie

Juan.ro

d i n p ro p r i a e x p e r i e n$ ! %i din experien$ a celor din jur, sa î n s c r i s p â n! %i l a facul tate s! studieze psihologia, t o t u l î n t r- u n e fo r t i m e ns de a cuceri o fat! , orice fat! %i d e a - i î nv !$ a %i p e a l $ i i cum s ! o fac ! . Va l i a î nv!$ a t a t ât de mul te lucruri, încît era ca o bibliot e c ! a m b u l a n t! , avea atât de mul te de oferi t %i pl! n u i s e s! - %i e x p u n! cuno%t in$ ele unui public larg întro z i , d a r d i n p! c a t e n -a mai avut ocazia, cel pu$ in pân! a c u m . Va l i m i -a s p u s c! eu sunt cel c! ruia trebuie s! -i împ! rt ! % e a s c ! t o a t e vastele sale cuno%t in$ ele, cel care î i va c o n t i n u a m u n c a atunci când el nu va mai putea. C re d ea î n t r-a d e v! r c ! ne întâlnisem pentru un scop i m p o r t a n t , s p u n e a c! era clar ca bun! ziua c! el trebuia s!

m!

î nve$ e

dezv!luie

pe

m ine,

secretele

s! -mi

ghidului

fe t e l or - M a n u a l u l D e S eductie -

fie

mentor

perfect

de

%i

s! -mi

cucerire

a

cum s! cucere %ti orice

fa t ! , o r i c â n d. &i a s t fe l a m î n c e put, st! team la telefon ore întregi, e u î nv! $ a m c e î m i preda el; st! team prin cafenele, b a r u r i %i c l u b u r i s a u c hiar în locuri publice ui tându-ne la fete

%i

gândindu-ne

la

moduri

în

care

am

putea

c u n oa%t e p e a l t e m e mbre ale sexului opus, totul în n u mel e %t i i n $ e i ( ve z i s ! nu!)

43


Manualul De Seductie

Juan.ro

Va l i a î n c e p u t s! m! înve$ e pas cu pas metodele de c u c e r i re a fe t e l o r %i e u credeam c! e pu$ in s! ri t de pe f i x l a î n c e p u t , d a r m i-am spus: ce naiba... ce am de p i e rd u t ? ! Va l i m -a a sigurat c! n-am nimic de pierdut, numai

de

câ%tigat,

a%a

c!

am

promis

s!-i

accept

î nv! $! t u r i l e , s ! l e c â n t ! resc, s! le analizez, s! le pun în a p l i c a re %i s ! va d c a re dintre ele func $ io ne az! . Î m i a d u c a m i n t e într-o sear! , când am porni t spre u n c l u b %i n e -a m r! t ! ci t pe drum am ajuns acolo foarte t â r z i u . D u p! c u m v! pute $ i imagina, nu ar! tam foarte b i n e c â n d a m a j u n s , deci p! rea c! începutul nostru de w e e ke n d e s t e c o m p ro mis. Intrând în barul clubului mi-a s!rit

în

ochi

o

b l o n d!

fr um o a s!

c a re

st!tea

cu

o

priete n ! m a i î n v â r s t! la bar. De%i eram timid, i-am s p u s re p e d e l u i Va l i de blonda de la bar %i el mi-a r ! s p u n s p e u n t o n h otarât %i convingator: „O s! pui m â n a p e e a î n a i n t e d e terminarea petrecerii, î $ i promi t!” A s t a m i -a d a t c e va speran$ ! , dar tot mi-am zis c! e n e b u n %i , d e%i m! r t u r i sesc c ! -mi pl! cea ideea habar nu ave a m c e vo i a s! z i c ! ori cum avea de gând s-o aga$ e p e t i p! . M i -a d u c a m i n t e c! l-am întrebat: „Aaa, %i cum o s ! re u %e %t i , Va l i ? ”, i a r el mi-a r! spuns: „Lec $ ia num! rul u n u : n i m e n i n - o s! fa c ! asta pentru tine vreodat! , tu o s ! re u %e %t i s i n g u r !” A m înghi$ i t în sec %i m-am gândi t

44


Manualul De Seductie

Juan.ro

s ! p l e c , d a r c e va m! t r ! gea înapoi. Apoi Vali mi-a spus: „de %i l a f i n a l t u va trebui s! ape %i pe tr! gaci, nu a l t c i n e va , t o t t re b u i e s! te înve$ e cineva. Eu te înv!$ , i a r t u fa c i m a n e v re l e . Mi-a vorbi t apoi despre Pescui t , (despre

care

trupului,

la

vorbim

pe

subcapitolul

larg

în

Ta c t i c i l e

capitolul

Limbajul

tenta$iei),

mi

l-a

e x p l i c a t ra p i d , m i -a s pus cum s! -l pun în aplicare, iar e u a m fo s t d e a c o rd s! încerc. Înc ! nu m! înv!$ ase la c e s e m n a l e t re b u i e s! m! a %tept de la fete, a%a c! m-a a s i g u ra t e l c! î m i va spune ce semnale îmi trimi te blonda

%i

cum

s!-i

r!spund

la

rândul

meu.

To a t e

n o$ i u n i l e a s t e a n o i î mi p! reau foarte complicate, dar m i -a m z i s c ! m e r i t a s ! încerc ceva nou. D e c i a m a p l i c a t t ehnica de Pescui t, care sigur c! sa d ove d i t a f i u n s ucces, judecând dup! semnalele b l o n d e i . A p o i m i -a s p us care trebuie s! fie urm! toarea mi%c a re , c u m s - o a b o rdez, ce s! -i spun exact. A mers f ! r ! p ro b l e m e . Î n c e l e din urm! i-am luat num! rul de t e l e fon , a m f i x a t o î n t âlnire, iar bonusul a fost un s! rut! N u - m i ve n e a s ! c re d c e se întâmplase. M a i av u s e s e m e u succes la fete, dar numai pe baza c u ra j u l u i , d a r g e n u l asta de ac$ iune era la un nivel c o m p le t d i fe r i t , e ra vorba de m! iestrie aici, pentru c! e ra o a r t! î n s i n e c u tehnici %i tactici alese cu grij! în

45


Manualul De Seductie

Juan.ro

fu n c$ i e d e s i t u a$ i e %i de mediul în care eram. Vali a re z u m a t , s p u n â n d c! „trebuie s ! %tii ce rezul tat vrei s ! ob$ii,

s!

oferi

impulsul

corect,

s!

te

adaptezi

la

s e m n a l e l e p e c a re l e p rime %t i %i s ! ac $ ionezi.” I-a m s p u s c! e u credeam c ! ai nevoie de curaj %i t re b u ie s! - $ i d e p! % e %t i frica pentru a le cuceri fete, iar Va l i a fo s t d e a c o rd c! asta este baza de la care por n e %t i , d a r a a d! u g at c! „pentru a înv!$ a cum s! te c a $! r i î n t r- u n c o p a c , trebuie ca acesta s! aib! mul te c re n g i , î n t r u c â t c u c â t are copacul mai mul te crengi, cu a t â t m a i m u l t e p o s i bili t!$ i ai s! ajungi în vârf.” în m i n t e a m e a Va l i c! p! tase o aur! de zeu, de M ae s t ru î n t r-a l e c u n o a%t e r i i fe telor %i îmi amintesc c! unul din sfaturile

lui

importante

era

„înv!$!

pe

parcurs

%i

î n t o d e a u n a p l e a c! d e l a rezul tatul scontat.” D u p! e p i s o d u l ! s ta am început s! -i spun „Maestre”, d a r Va l i e ra fo a r t e modest %i nu $ inea neaparat la a p e l a t i v u l ! s t a . M i e mi se p! rea îns! amuzant %i vesel s ! î i s p u n a"a . E l a început s! -mi spuna Juan %i, în t i m p, p r i e t e n i i %i c h i a r %i colegii au început s! -mi zic! „J u a n ” %i a%a m i -a r ! mas numele. A s t a a fo s t p ove s tea unui om cu adev! rat luminat, d e o r ig i n e m o d e s t! , u n om cu poft! de via$ ! %i dragoste

46


Manualul De Seductie

Juan.ro

p e n t r u fe m e i . U n o m care m-a influen$ at enorm %i mi-a s c h i m b a t v i a$ a Î n b i n e pentru totdeauna, un om care m i -a t ra n s m i s m i e %t a feta, un om care mi-a dat pân! %i n u mel e %i d a t o r i t ! c ! r uia sunt ceea ce sunt ast ! zi. D a r b! r b a t u l a d e v! rat, adev! ratul Maestru acum %i p e n t r u t o t d e a u n a e s t e Vali. Pentru mine el a fost %i este legen d a r ul Va l i M a e s t r ul .

47


Manualul De Seductie

Juan.ro

Ca p i t o l u l 4 : To t u l d e s p r e t i n e În d e aj u n s d e b!rbat p e n tru a p u n e mân a p e o ric e fat! Aceasta carte v! este de dicat ! vou! , cei care face$ i tot ce v! sta în pu$ inta pentru a cuceri femei. Cartea este îm p! r # i t ! în dou! par# i: Totul despre tine %i Totul despre ea, m a i m u l t d e d o u! treimi din carte fiind despre tine, n u d e s p re e a . O a m e n i i c re d c e l mai adesea c! , pentru a ob$ ine rezultate,

trebuie

s!-%i

concentreze

toat!

energia

a s u p ra re z u l t a t e l o r. G resi t. Cine ob$ ine acele rezul tate? Da c ! u n # ! ra n v re a s! ob $ in! ni%te oua superioare, extraordinare

c h i a r,

%i-ar

concentra

atentia

asupra

o u a l o r, s a u a s u p ra g a i nii? La fe l %i î n c a z u l t! u; hai s! ne concentram asupra t a , c e l c a re p ro d u c e rezul tatele care duc la cucerirea femeii

-

daca

tu

functionezi

48

mai

bine,

atunci %i


Manualul De Seductie

Juan.ro

re z u l t a t e l e t a l e vo r f i mai bune. Deci, pentru a cuceri o fata,

exista

dou!

componente:

tu

%i

ea.

Ne

vom

c o n c e n t ra a s u p ra t a a cum %i asupra ei mai târziu. Prin u r m a re c e î n s e a m n! s ! face $ i tot ce v! sta în pu$ inta %i c u m t re b u i e s! a c t i o nati pentru a cuceri orice fata, or icâ n d . Î n a i n t e s! vo r b i m despre cum trebuie s! actionati, s ! n e a s i g u ra m c! ave $ i cuno%t in$ ele de baz! bine f i x a t e ; a m s t a b i l i t c! este absoluta nevoie de Încredere %i C u ra j p e n t r u a v! spori capi talul de ac$ iune. Înainte d e o r i c e , s! a n a l i z a m cum s! - $ i faci curaj %i o încredere d e n e zd r u n c i n a t .

F a -$ i c u r a j " i o în cr ed e re d e n e z d ru n c in at

To t c e a$ i î nv!$ at din proprie experien$ ! sau d i n p a g i n i l e a c e s t e i c! r $ i depinde de priceperea cu care p u n e t i î n a p l i c a re t e h nicile %i tacticile recomandate cu c u ra j %i î n c re d e re . Acestea trebuie s! fie în ordine p e n t r u a c re a e fe c t u l de procesiune care ne intereseaza. C a %i l a d o m i n o, p r i ma piesa trebuie corect amplasata p e n t r u a s e c re a e fe c t ul scontat, iar dac! nu cade prima pies! , n u s e î n t â m p l a nimic nici cu celelal te, oricat de b u n e %i d e b i n e p re g! ti te ar fi acestea. Prin urmare,

49


Manualul De Seductie

Juan.ro

î n a i n t e d e a v! d a tehnicile %i tacticile mortale, s! stabilim

cum

s!-$i

faci

Curaj

%i

o

Încredere

de

n e zd r u n c i n a t p e n t r u a te asigura c! progresezi %i pentru a - $ i o fe r i o b a z a s o l i d a atunci când vrei s! ac $ ionezi %i s ! fa c i u n p a s c ! t re fa ta pe care o dore %t i.

A f i r m a t i i : A c e a s ta este o metoda eficienta pe care o p u t e $ i fo l o s i p e n t r u a v! face curaj. De%i nu %tiam la v re m e a a c e e a d e m e t o da afirmatiei, când eram copil îmi s p u n e a m a d e s e o r i m i e insumi „Pot s! fac asta”, „sunt puternic”

%i

n e n u m ! ra t e

„imi ori

place

afirmatia

de

m i n e ”.

care

s!

Re p e t a n d u -$ i contina

de

calitatea

d o r i t a , c u ra j u l î n c a z ul nostru, ajungi s! crezi c! este adev!rat,

aceasta

prin

repetitie

%i

spunând-o

cu

c o nv i n g e re , c u s e n t i m ent %i în mod constant. Ar trebui s ! m a i s c r i u o c a r t e p entru a explica acest procedeu în s in e %i fe l u l î n c a re fu nc$ io ne az! , dar a %a stau lucrurile. D a c a - $ i s p u i î n re petate randuri lucruri negative de g e n u l „ N - o s! i e s n iciodat! cu fata asta”, „Sunt un p ro s t ” s a u „ N u s u n t e u destul de bun”, atunci asta ve$ i a j u n g e s! c re d e $ i , p rin urmare opusul este absolut va l a b i l .

Tr e b u i e

s!-$i

concentrezi

toat!

energia

pe

l i m b a j u l p o z i t i v î n l e g atur! cu ceea ce dore%ti %i ceea c e v re i s! a j u n g i s p u n ând lucruri de genul „Îmi place de mine”-asta

este

o

afirmatie

50

deosebit

de

puternica,


Manualul De Seductie

Juan.ro

d e o a re c e c u c â t î$ i p l ace mai mul t de propria persoana, c u a t â t î$ i v! c re s t e încredere a în sine %i curajul. Ta c t i c a a c e a s t a n - o s! v! dezamageasca, deci lucrati a s u p ra e i ! Tre b u i e s! în$ elegeti faptul c! v ! vorbesc dou!

instante:

propria

voce

%i

dialogul

i n t e r i o r.

C o n t ro l a$ i c e s p u n e fiecare dintre acestea %i face$ i c o re c t u r i l e d e r i g o a re dac! vocea interioara incearca s! v ! re d u c a l a t a c e re . Vo m m a i vo r b i d espre asta în subcapi tolul "Cum s! gâ n de%t i " , d a r e s t e s u ficient s! în$ elegeti c! , dac ! vre $ i s ! ave $ i fe m e i t re b u i e s! lucrati la A firm at ii ; încerca $ i s i n g u r i a c e a s t a t e h n i ca %i v! ve $ i da seama c! este a dev ! ra t a . F i z i c u l : Pe n t r u unii este uimi tor cum Fizicul ne p o a t e i n f l u e n t a o r i c â n d %i poate avea un puternic efect a s u p ra fe l u l u i î n c a re ne sim$ im. Atunci când ai nevoie de

curaj,

po$i

adopta

sentimentul

acesta

dac!

î$i

fo l o s e%t i t r u p u l . Î m i t a ati tudinea, postura %i mi%c ! rile u n e i p e r s o a n e c u ra j o ase. Cred c! %t i$ i deja: barbia î n a i n t e , r i d i c a u m e r i i , stai drept %i mergi cu siguran$ a care

lasa

impresia

c!

ave$i

o

tinta,

v!

îndreptati

u n d e va . D i n n o u , vo m discuta amanunti t despre asta în s u b c a p i t o l u l "C u m s! mergi", dar pân! atunci exersati a c e a s t a p o s t u ra p e n t r u spectacolul de mai târziu.

51


Manualul De Seductie

Juan.ro

C o n ce n t r a r e a : Datori ta faptului c! aceasta este o n o t i u n e fo a r t e i m p o r t anta, o vom dezbate pe larg în s u b c a p i t o l u l "C u m s! gândesti" , dar o vom descrie pe s c u rt %i a i c i . Energiile

vitale

%i

concentrarea

sunt

strâns

c o re l a t e , p r i n u r m a re dac! vrei s! capeti curaj, trebuie s ! t e c o n c e n t re z i a s u pra acestuia. Ai starea interioara n ec es a r ! , a i c u ra j %i î ncredere s! porne %ti s! cucere %ti fata,

dar

asta

se

va

întâmpla

numai

d a c!

e%ti

c o n c e n t ra t , d a c ! e %t i atent. A d e v! r u l e s t e c! atunci când ai nevoie de curaj, c u ra j u l e s t e î n t i n e , d ar depinde tot de tine, mai exact d e g ra d u l t! u d e c o ncentrare pentru a-l gasi %i a te c o n e c t a l a a c e a s t a s u rsa. Trebuie s! te concentrezi pe exact

ceea

ce

dore%ti

în

momentul

r e s p e c t i v.

De

e xe m p l u , d a c! v re i s! faci cunostinta cu fata din celalat c a p a t a l i n c a p e r i i , s a u dac! deja ai vorbi t cu ea %i vrei s ! - i c e r i n u m! r u l d e t elefon dar $ i-e teama, trebuie s! t e c o n c e n t re z i p e c u raj %i încredere %i s! te întrebi ce a r fa c e a c e s t e d o u ! c ali tati în momentul respectiv. Dac! e %t i i m p ra s t i a t %i z a p a ci t în interior, asta se va vedea în e x t e r io r, a%a c! t re b u ie s! acordati intreaga aten$ ie %i c o n c e n t ra re c u ra j u l u i %i increderii în acele momente.

52


Manualul De Seductie

Aten#ia

Juan.ro

este

esen$ial!

în

momentele

în

care

d ra c u"o r u l i n t e r i o r t e apuc! de gât %i te strânge, î$ i s p o re "t e b ! t ! i l e i n i m i i. Acest dracu"or este propria ta fr i c ! %i c h e i a p e n t r u a o invinge în prima faza este prin c o n c e n t ra re ; a c e a s t a trebuie s! fie extrem de clar! , p re c i s ! , p o z i t i v ! , d e nezdruncinat %i direc# io nat! în t o t a l i t a t e p e c e e a c e d ore "ti, nu pe ceea ce nu dore "t i. E s t e n e vo i e d e m u l t! practica, dar po$ i înv!$ a cu efort, vo i n#! %i p e r s e ve re n # ! . A c e a s t ! t e h n i c! este incredibil de puternic! , iar oda t ! c e o s t! p â ne"ti pe aceasta la perfec# ie, s-ar p u t e a s ! n u m a i f i e n e voie s ! ci te "ti restul c ! r $ ii.

În f r â n ge te a m a

D e s e n s i b i l i z a r e a treptat!: în t o $ i acesti ani de p i e d i c i %i a%a n u m i t e respingeri din partea fetelor, am d e s c o p e r i t c! p ro c e s ul numi t desensibilizare treptat ! fu n c t i o n a î n c a z u l m e u foarte bine %i se insinua adânc î n s u f l e t u l m e u . &t i u c ! suna pretentios, dar nu este c h i a r a%a , p e n t r u c! în termeni simpli desensibilizarea

53


Manualul De Seductie

Juan.ro

t re p t a t ! e s t e p ro c e s u l prin care faci ceva în repetate r â n d u r i ( î n c a z u l n o s t r u ceva de care î# i este team! , de e xe m p l u s ! a b o rd e z i o fata) pân! când nu mai e%ti s e n s i b i l l a re s p e c t i v u l stimul. In c a z u l m e u , d e exemplu, am f! cut lucrul de care î m i e ra c e l m a i t e a m a %i m-am dus s! intru în vorba cu c â t m a i m u l t e fe t e , de cât mai mul te ori. Am f! cut l u c r u l ! s t a a t â t d e d e s, încât dup! o vreme nu mi-a mai fo s t t e a m a , c i a d e ve ni t o a dou! natura pentru mine. O a m e n i i vo r p e rc e p e a sta ca pe curaj, când de fapt este vo r b a d e d e s e n s i b i l i z a re la ceva de care î$ i este teama. C u t o a t e a s t e a t e va a juta s ! - $ i faci curaj %i încredere .

Înfrânge

teama

de

respingere:

Nu

lua

re s p i n g e re a c a p e c e va personal %i, mai mul t, nu o privi c a p e o re s p i n g e re . In p r i m u l r â n d oamenii nu te %tiu îndeajuns de b i n e p e n t r u a t e re s p inge pe tine personal, a%a c! , de f i e c a re d a t! c â n d t e sim $ i respins, pune-$ i urm! toarele întrebari:

"Chiar

m!

cunoa%te?"

%i

"Oare

îmi

vrea

b i n e l e ? " D e c e l e m a i mul te ori r! spunsul la aceste î n t re ba r i e s t e n u %i n u! Deci ceea ce fac %i spun ace"ti o a m e n i î i c a ra c t e r i ze a za pe ei, nu pe tine.

54


Manualul De Seductie

Juan.ro

„ Re s p i n g e re ” n u e un cuvânt care s! -mi plac! , p e n t r u c ! a p r i v i c eva ca pe o respingere nu are c o n o t a t i i p o z i t i ve ; p r i vi ti-o mai degraba ca pe o lec$ ie, o p i e d i c a t e m p o ra ra , î nv!$ a$ i s! o privi ti în mod di feri t, d re p t j u d e c a t a g re s i t a din partea celor care v! resping, c e va c a re v! î nv!$ a %i v! ajuta s ! avansati un pas spre c e e a c e v ! d o r i $ i d i n t ot sufletul. Î n f r â n g e t e a m a c! nu e" ti de ajuns de bun: A s t a e s t e o m a re p ro blema pentru mine, întrucât m-am s im$ i t a s t fe l

mult

t i mp,

chiar dac! aveam

curaj %i

î n c re d e re s! fa c p r i m ul pas, m! simteam sigur pe mine %i n u m! d e t e s t a m c ! persoana, aveam mereu senza$ ia c ! n u s u n t î n d e a j u n s de bun, îndeajuns de b! rbat, în s p e c i a l c â n d ve n e a vo rba de cuceri t vreo fat ! . &t i u c ! s u n t o mul time de oameni care se simt a s t fe l ,

i n fe r i o r i ,

%i

îi

compatimesc,

pentru

c!

este

a b s o l u t g re s i t , e o p rostie s! crezi c ! nu e%ti de ajuns d e b un . D e a s e m e n e a , cei care cred asta sufera foarte t a re %i a s t a î i fa c e s! se mul tumeasca în via$ a cu lucruri p e c a re n u %i l e d o re s c cu adev! rat, în special când vine vo r b a d e fe t e , p r i e t e n i %i orice rela $ ie în general. Pe n t r u a î n fr â n g e acest sentiment, trebuie din nou s ! t e d i s o c i e z i d e e u l t! u, s! - $ i dai seama c! tu e %ti mai

55


Manualul De Seductie

Juan.ro

m u l t d e c â t e u l t! u %i c! numai acesta din urm! se poate s im$ i i n fe r i o r %i p o a t e fi judecat de cineva. Trebuie s! - $ i în t! re "t i î n c re d e re a î n sine cunoscându-$ i punctele forte %i f i i n d c o n%t i e n t c ! ai atât de mul te de oferi t %i ceea c e fa c %i s p u n c e i l a l$ i nu î$ i pot influenta starea de s p i r i t ; a s t a n u m a i t u o po $ i face. D e c i re c a p i t u l e a z! pa "ii de mai sus despre cum s! $i

fa c i

c u ra j

%i

o

încredere

de

nezdruncinat

%i

ia

h ot ! r â re a c o n%t i e nt ! de a nu mai ceda vreodat! puterea a l t o ra. Re c â%t i g! - $ i p uterea %i hot! r !" te tu singur cum t e s i m$ i , n u l! s a vo r b ele %i faptele al tora s! - $ i schimbe s t a re a d e s p i r i t .

F! d i n t e a m a u n prieten: Practica cele de mai s u s %i c o n c e n t re a z a - t e s! dobandesti noi obiceiuri %i vei ve d e a

cum

s t ra t e g i a

ta

de

abordare

a

femeilor

se

s c h i m b a d ra m a t i c î n momentul în care teama se va t ra n s fo r m a î n a j u t o r, în prieten. Imagineaza-$ i toate p o s i b il i t !$ i l e p e c a re l e vei recunoa%te %i asupra c! rora ve i a c t i o n a , fe t e l e p e care le vei cunoa%te, fete care ar f i fo s t î n a i n t e d o a r o d orinta neindeplini t ! . A d e v! r u l e s t e c! de mul te ori fata la care te ui ti cu j i n d s t! %i s e î n t re a b! : „Ce mai a%t e p $ i? Sunt aici %i

56


Manualul De Seductie

Juan.ro

a s t e p t s! fa c e m c u n o stinta!” %i singurul lucru care te împiedica

s!

fa c i

acest

pas

minunat,

c a re -$ i

poate

s c h i m b a v i a$ a , e s t e t eama. Îmi place s! compar teama c u u n u r s , p e n t r u c! este un aliat puternic, care nu p o a t e f i i m b l a n z i t , p o ate fi cel mul t ghidat, unul parte i n t e g ra n t a d i n m a m a natura, celalal t parte integranta d i n n a t u ra u m a n a . Înva t a c e l e d e mai sus %i vei face cuno"t in# ! cu fa t a p e c a re c â n d va o credeai mul t peste puterile tale. Ve i f i d e n e o p r i t %i ve i fi avansat considerabil pe drumul l a c a p a t u l c ! r u i a ve i p utea cuceri orice fata, oricând. P u n c t e c h e i e d e re $ i nut: • D e s e n s i b i l i z a re a t reptata; f ! lucrul de care-$ i este fr i c a , p e n t r u a - l î n fr â nge •

Respingerea

nu

este

niciodat!

ceva

personal;

i n l o c u i e s t e t e r m e n u l „respingere” cu piedica temporara • Tu n u e%t i a c e l a%i l ucru cu eul t! u, care este slab %i fr i c o s , n u t u • Te a m a e s t e p r i e t e n ul t! u, ascul t-o %i lupta alaturi de e a , n u î m p o t r i va e i

57


Manualul De Seductie

Juan.ro

At ra c$ i e " i f a r m e c pers o n al

A c e s t a e s t e u n fe l de enigma, un secret al meseriei e va z i v p e c a re a p ro a pe to$ i încearc! s ! -l imi te, dar pu$ i n i î l p o s e d! c u adev ! rat. Eu am fost la ambele e x t re m e , d e l a a f i fe rmecator ca o pereche de "osete, pâ n! l a a m i s e s p u n e în mod repetat c! posed aceast ! c a l i t a t e . S i n g u ra d i fe rent! intre cele dou! extreme a fo s t u n a d e t i m p %i a contat ce am f! cut în acest timp. Id e e a e s t e c! e x i s t a sperant! : dac! am reu %i t eu, po$ i %i t u . D e c i d i n e x p e r i e n$ ! mea de la cele dou! extreme, %t i u s i g u r c! o r i c i n e p oate schimba si tua$ ia în favoarea s a %i p o a t e c e l p u$ i n s! devina un tip mai placut %i mai c a r is m a t i c . D e c e e s t e a c e s t aspect important? Dac! ai farmec t e p o$ i a l e g e c u m u l te întâlniri, po$ i stârni adev! rate p a s i u n i %i p o$ i ave a parte %i de randevu-uri nocturne. D a r a i n e vo i e d e fa r m ec? Ei bine, asta depinde de tine; u n i i c o n s i d e ra fa r m e c ul o trasatur! de dori t, al tora nu p re a l e p a s a , d a r d a c! vrei s! intri în st! pânirea unui instrument

pretios

în

r e l a$i i l e

58

cu

majoritatea


Manualul De Seductie

Juan.ro

re p re ze n t a n t e l o r s e x u lui frumos, atunci fii atent, c! ci a s t a a s t a t e va a j u t a foarte mul t. M e n t o r u l %i p r i e t enul meu Vali era de departe cel mai

fe r m e c a t o r

om

pe

c are

l-am

înt âlni t

v re o dat! .

V ra j e a b a t ra n e re c i c a ghea# a, fermeca fete care puteau s ! - i f i e n e p o a t e %i m-a vr! ji t pân! %i pe mine! M! î n t re ba m %i î l î n t re b a m mereu cum reuseste. D i n fe r i c i re î n t r- o zi m-a luat deoparte s! -mi arate c u m s e fa c e %i m i -a s pus: „Ei, tinere, acum o s! - $ i arat c u m p o a t e u n t â n! r i nteligent %i fermec! tor ca tine s! v ra j e a s c ! o r i c e fa t! dore "te el.” Dup! cum v ! pute$ i i n c h i p u i , re m a rc a m i -a captat aten# ia: „Arata-mi! Fac o r i c e e n e vo i e , n u m a i arata-mi!”, am r! spuns. Apoi Vali m -a î n t re b a t : „ C u m t e -a f! cut s ! te sim$ i ce ti-am spus acum?

Ti-am

parut

fermecator?”

I-am

r!spuns

c!

a s c u l t a n d u - l c h i a r m! gândeam la acela%i lucru, anume c â t d e p l a c u t s u n a t ot ce-mi spunea. „Foarte bine, a s p u s e l , a s t a a fo s t l e c$ ia num! rul unu!” Am zâmbi t. M! p! c ! li s e %i d e d a t a a s t a! E ra t o t t i m p u l pe faza, foarte de%tept %i avea d re p t a t e , t o c m a i î m i predase prima lec$ ie. Eu nu prea în# e l e s e s e m %i l -a m î n trebat ce vroia s! zic ! . Mi-a spus c ! o s! - m i z i c a c e t re buie s! fac pentru a deveni un tip

59


Manualul De Seductie

Juan.ro

fe r m ec a t o r %i c u m s! pun în aplicare ce m! v ! înv!$ a. A m ra m a s s u r p r i n s c! o asemenea trasatura de invidiat, p e c a re t o$ i %i - o d o re au, precum farmecul personal, se p o a t e î nv!$ a c a u n p roces stiinti fic. R! spunsul lui Vali a fo s t s c u r t : „ S e p o a t e . Daca-$ i zice Vali c! se poate, bin eîn$ e l e s c! s e p o a t e.” Am c! zut de acord c! voi avea î n c re d e re î n e l , vo i c â nt! ri %i m! voi gândi la tot ce-mi va s p u n e , vo i p u n e î n aplicare %i, dac! func$ io ne az! în c a z u l m e u , vo i î nv! $ a %i eu la randul meu pe al$ ii. A%a a m f! c u t , i ar acum e timpul s! -mi onorez p ro m i s i u n e a . C e e a c e urmeaz! a fost testat de Vali pe m u l t e fe m e i fr u m o a s e, transmis apoi mie %i acum e ra n d u l m e u s! v ! p re z int... R e t e t a d e A t r a c$ i e " i farmec personal a lui Vali M a es tr ul Imagineaz!-$i

c!

e%ti

atr!g!tor

%i

fermec!tor;

v i z u a l i ze a z a - t e î n t r- o ipostaza de tip plin de farmec, vr!jind

o

imagina$ie

fat! în

vizualizându-te

frumoas!. fiecare în

zi

F! când

aceast!

exerci#iul e%t i

ipostaz!

calm, de

tip

!sta

de

s i n g u r, plin

de

fa r m e c , î n c re z ! t o r, c a pabil. F! asta câte zece minute în f i e c a re z i t i m p d e o l una %i î$ i vei forma un nou obicei.

60


Manualul De Seductie

Cite"te

Juan.ro

subcapitolul

"Cum

s!

gânde"ti"

pentru

a

în$ e l e g e c u m fu n c $ i o neaz! aceast ! tehnic ! . M o m e n t e d i n t r ecut: gânde"te-te la momente din t re c u t , m a i m u l t s a u mai pu$ in importante, când ai dat d ova d! d e fa r m e c %i folose"te-le pentru a-$ i forma o i m a g i n e c l a ra %i a t e vedea în ipostaze placute de fa r m e c p e r s o n a l . A s t a î$ i va da încredere c! po$ i da d ova da d e fa r m e c p e r sonal, precum ai mai f! cut-o, iar da c ! î$ i p i e r z i î n c re derea în farmecul t! u personal, c i t e "t e d i n n o i a c e s t e paragrafe. I m a g i n e cl a r!: formeaza-$ i o imagine clar! a persoanei

pline

de

farmec

care

vrei

s!

devii.

V i z u a l i ze a z ! e x a c t z â mbetul, cuvintele %i gesturile pe c a re v re i s! l e fo l o s e%ti pentru a-$ i dezvalui cali t!# ile l a t e n te d e At ra c $ i e %i Farmec. M o de le: s t a i p e l âng! cineva care are reputa# ie de persoan!

plin!

de

farmec,

prive%te-l

cu

aten#ie,

s t u dia z! - l %i o b s e r v! toate micile detalii care degaj! farmec,

fixeaz!#i-le

în

minte

%i

pune-i

%i

diverse

î n t re ba r i p e n t r u a ve dea cum reac$ io ne az! în diverse situa$ii.

61


Manualul De Seductie

Juan.ro

O b s e r va # i

atitudinea

lor

p o z i t i v!

fa # !

de

orice

fe m e i e %i fe l u l î n c a re trateaz! toate femeile în mod e g a l . Po$ i î n c e p e %i t u s! faci la fel, pentru c! astfel vei e xe r s a %i ve i ave a u n standard format pentru atunci c â n d ve i ave a n e vo i e , în plus femeilor le place s! le t ra t e zi c a p e e g a l u l t! u, cel pu$ in pân! când rela$ ia nu e vo l u e a z ! î n c e va m a i serios. F ! a p e l l a c o m p l i m e n t e:

aceasta

e

cea

mai

s igu r! m o d a l i t a t e d e a fi perceput drept o persoana fe r m ec a t o a re , d a r p e ntru a avea succes trebuie s! pui î n p ra c t i c ! s fa t u r i l e d e aici, a%a c! nu încerca metoda s i n g u r, p e n t r u c! n u vei avea succes. Metoda

f u n c$i o n e a z!

datorita

faptului

c!

m a j o r i t a t e a o a m e n i l o r sunt subjugati de eul lor, sunt la m i l a a c e l u i j u d e c a t o r interior care-i judec! aspru %i d a t o r i t a c! r u i a v i a$ a %i cali tatea vie $ ii lor în general d e p i n d e d e fe l u l î n c a re sunt tratati. Cum pu$ ini sunt cei c ! ro ra l e p a s! d e n o i , înseamn! c ! respectul de sine al f i e c a r u i a d i n t re n o i f l uctueaz! în func# ie de tratamentul celorlalti. (i e u a m fo s t s c l avul eului meu mul$ i ani la rând, de

aceea

%tiu

cât

de

u%or

62

este

s!

fii

considerat


Manualul De Seductie

fe r m e c a t o r

Juan.ro

atunci

când

flatezi

eul

c u i va .

Tr i s t

dar

a dev ! ra t : f l a t e a z ! - l e eul %i te vor crede fermecator. Pe n t r u a f l a t a e u l cuiva, trebuie s! complimentezi a t â t c a l i t a t i l e s u p e r f i c i ale, cât %i cele intelectuale dori te d e c! t re p e r s o a n a re s pectiv! . Dac ! femeia %i-a format u n a n u m e i d e a l d e s pre sine %i tu te vei adresa ei c o n fo r m a c e s t u i i d e a l sau dac! vei comenta asem! n! ri î n t re e a %i i d o l i i e i , te vei afla pe drumul cel bun %i m e rc u r u l d i n t e r m o m etrul farmecului t! u personal va a j u n g e l i m i t a s u p e r i o a ra în scurt timp. F i z icul: p o s t u ra %i felul în care te mi"ti sunt e l e m en t e c h e i e p e n t r u atrac# ia %i farmecul personal, deci

trebuie

s!

ai

ceea

ce

se

cheam!

energie

p re d o m i n a n t m a s c u l i n! (vezi %i "Energie masculin! "). Tr e b u i e

s!

stai

drept

pentru

a

spori

impresia

de

î n a l t i m e , î n t r- o p o s t u ra increzatoare, dar f! r ! s! pari a ro g a n t - e x i s t! o l i m i t ! de distinc# ie între a fi arogant %i a f i î n c re z a t o r î n s i ne - pe scurt trebuie s! degajezi s i g u ra n$ ! %i î n c re d e re în sine. Gesturile %i manierismele t a l e su n t i m p o r t a n t e pentru c! adaug! la imaginea g e n e ra l! d e At ra c $ i e %i farmec personal. Cunoa"te "i

renun$!:

dup!

ce

ai

trecut

de

s t a d i i l e î n c a re v i z u a l izai imaginea proprie, defineai ce

63


Manualul De Seductie

Juan.ro

a n u m e t re b u i e s! fa c i pentru a proiecta acea imagine, du p! c e a i î nv!$ a t d e la o persoana fermec! toare, mai f ! s i n g u r u l l u c r u c a re trebuie f! cut. Relaxeaz! -te. Ai î nv! $ a t , a c u m re l a xe a z a-te. C â n d e%t i î n p u nctul primei vizualiz! ri, atunci e m o m en t u l s! t e re l a xezi. Precum atle# ii profesioni"ti, c a re n u s e g â n d e s c l a fiecare mi%care care face parte din

sprint,

deajuns,

pentru

înaintea

c!

au

exersat

competi#iei

la

antrenamente

concentreaz!-te

pe

o

a t i t u di n e p o z i t i va %i l a s! restul s ! curga de la sine. Pe n t r u o s t ra t e g i e g eneral! f ! r ! gre " %i mai mul te %ans e

de

a -$i

spori

farmecul

%i

at rac#ia,

vezi

s u b c a p i t o l e l e d e s p re c um s! vorbe "ti %i ce întreb! ri s! pu i. P u n c t e c h e i e d e re $ i nut • V i z u a l i ze a z! - t e î n p ostura de persoan! fermecatoare, contempl!

imaginea

%i

urmare"te-o

cum

devine

re a l i t a t e • A d u -$ i a m i n t e d e m omente în care ai dat dovada de fa r me c %i c a r i s m ! %i medi teaz ! asupra acestora • Fo r m e a z! - $ i o i m a g i ne clara a persoanei fermecatoare c a re v re i s ! d e v i i

64


Manualul De Seductie

Juan.ro

• F l a t e a z ! e u l , c ! c i e s te fragil %i u%or de influen # at • Fo l o s e"t e - $ i f i z i c u l pentru a pune în aplicare farmecul t!u personal • F i i s i g u r d e re z u l t a t %i relaxeaza-te

C u m s! a c$ io n e z i

P r i n u r m a re c e i mplic! felul de a ac# iona atunci c â n d v i n e vo r b a d e a crea o strategie general! de c u c e r i t o r i c e fa t a , o r i c ând? R! spunsul: Factorii esen$ iali î n a c$ i u n e a d e c u c e r i re sunt precum organele vi tale ale c o r p u l u i : i n i m! , c re i e r, pl! m âni. A c e a s t a i m p l i c a 4 p! r $ i distincte: cum ac$ io ne zi, c u m vo r b e "t i, c u m a r !$ i %i cum mergi . Am pus aceste p! r $ i î n o rd i n e a i m p o r tantei - creierul opera$ iunii: cum g â n d e s ti, f i i n d p r i m ul, întrucât de aici începe totul. Vo m în c e p e d e c i d e l a acesta de fiecare dat! %i # in s! s u b l i n i e z c! f i e c a re factor este vi tal %i nici unul nu t re b u ie i g n o ra t .

65


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u m s! gâ n de sti

V i a$ a e s t e a d e s e a descris! ca o lupt! în care ai m u l t e b! t ! l i i d e p u r tat %i, de%i eu personal nu m! c o n d u c d u p! a c e a s t ! metafor ! , sunt de acord c! sunt a n u m i t e b! t ! l i i î n v i a$! care trebuie purtate, iar prima %i c e a m a i i m p o r t a n t! batalie %i victorie este cea cu tine în s u$ i. B! t ! l i i l e s e p o a r t! în mintea fiecaruia întâi, deci a c o l o c â %t i g i s a u p i e r zi, pentru ca rezul tatul s! prinda c o n t u r î n l u m e a m a t e rial! . La acest adev! r se rezum! t o t u l î n c e e a c e p r i ve%te acest factor vi tal, care este de depa r t e %i c e l m a i p u t ernic dintre to $ i. D a c a - $ i s t! p â ne"ti mintea %i o po$ i controla în ve d e re a a t i n g e r i i u n u i scop, atunci e%ti cu adev! rat pe d r u m u l c e l b u n , n u n umai în ceea ce prive%te rela $ iile c u s e x u l o p u s , c i %i o buna stare general! mental ! %i f iz ic ! %i o r i c e a l t c e va î$ i dore%ti. Pentru a analiza acest f a c t o r,

trebuie

s!

intram

în

lumea

profund!

%i

c o m p li c a t a a p s i ho l o g ie i, unde g! sim valori absolute %i dispute eterne.

66


Manualul De Seductie

Juan.ro

Pe s c u r t , p r i n p uterea gândului %i tot ce implic! a c e a s t a , p o $ i d e ve n i , avea %i face orice î$ i dore%ti. A f i r m a t i a e s t e g ra n d i o asa, adev! rat, dar absolut %i f! r ! echivoc

adev!rat!.

Gândeste-te

pu$in

la

urm!torul

a s p e c t : d a c! o m u l , p rin puterea gândului, a reu%i t s ! du c! a l# i o a m e n i p e l un! , s! fac ! miliarde de dolari, s! d e s c o p e re l e a c u r i p e n tru boli, s! fie sursa de inspira# ie p e n t r u a l t i o a m e n i %i s! - %i lase amprenta asupra lumii p e n t r u t o t d e a u n a , c e te face s! crezi, fie %i pentru o c l i p a c! n u ve i p u t e a s-o cucere%ti pe fata pe care o mer i # i %i o d o re %t i d i n tot sufletul? D a c ! î n$ e l e g i c u adev! rat acest adev ! r pe care f i l o zo f i i %i c e l e m a i l u minate min# i ale timpurilor noastre n i l e -a u t ra n s m i s d e -a lungul secolelor în di feri te forme, %i t u ve i ave a p a r t e de incredibila boga# ie pe care o mer i # i. Dac!

pui

în

a p l i c a re

aceasta

s u p re m! ,

i n f i n i t!

p u t e re d e a -$ i c o n t ro l a mintea %i gândurile, atunci po$ i c u c e r i o r i c e fa t a ! A s t a pare ridicol în compara$ ie cu ce a u reu %i t m a r i l e m i n# i, dar mi se pare incredibil de fa s c i n a n t fa p t u l c! n e putem conecta la aceasta energie dac!-i

în$elegi

n a t u ra

%i

e xe r s e z i

c o n c e n t ra re a %i vo i n t a .

67

puterea

alegerii,


Manualul De Seductie

Juan.ro

Ia t a t re i t e h n i c i p rin care î$ i po$ i controla mintea %i c u c e r i o r i c e fe m e i e , o r icând : A le ge r e a: a c e a s ta tehnic! este atât de simpl! %i pu tern i c ! , î n c â t u n e o ri este ignorat! . S e bazeaz! pe s i m p l u l a d e v! r c o n fo rm c ! ruia nu po$ i s! nu alegi; t re b u ie s! fa c i a l e g e r i în fiecare zi, a%a stau lucrurile. P â n! %i a a l e g e s! n u alegi este o alegere în sine. Deci s fa t u l m e u c! t re vo i este s! alegi s! te controlezi pe tine

î n s u$ i ,

mintea,

energia

%i

aten# ia

ta

s!

%i

le

î n d re p# i m a i d e g ra b! c ! tre rezul tatul dori t decât spre c e e a c e n u d o re %t i .

A i s t a t v re o d a t! s ! analizezi %i s! te gândesti unde te

duc

alegerile

tale?

Dac!

te

gândesti,

o

s!

te

u imeas c! p ro fu n z i m e a aceastei legi psihologice. Trebuie s!

te

concentrezi

alegerile

tale

%i

asupra

direc$iei

trebuie

s!

în

înve$i

care s!

te

duc

studiezi

c on s ec i n # e l e a c e s t o r a legeri.

P u t e re a a l e g e r i i te poate duce oriunde, la orice fa t ! d o re %t i ; e u i m i t o r dac! te gânde"ti cum lucrurile s u n t c o n e c t a t e î n t re ele, cum un lucru te duce la al t lucru

prin

Analizeaz!

intermediul

alegerilor

pe

%i

legaturile

dintre

observ!

care

le

lucruri

impor t a n# a d e c i z i i l o r t ale %i ia hot! râri în# e le pt e .

68

faci. %i


Manualul De Seductie

Juan.ro

Co n ce ntr a r e a e ste o lege care pentru mine a fost cheia

multor

succese,

ajutându-m!

s!

trec

peste

d i f i c u l t a # i %i s! va d în ansamblu când p! rea c! sunt p i e rd u t

în

cea#!.

Pe n t r u

a

v!

fa c e

o

idee

d e s p re

impor t a n# a %i p ro fu n zimea acestei tehnici, a acestei d e p r i n d e r i d e m a e s t r u, trebuie s! recunosc c ! nu %tiu c u e x a c t i t a t e n i c i e u cum func$ io ne az! , dar dac! a % v re a s ! e x p l i c c u m func $ io ne az! din ceea ce stiu, ar t re b u i s! m a i s c r i u o carte numai despre asta. Sunt fo a r t e m u l t e d e s p u s în legatur! cu Concentrarea , dar s u n t %i m a i m u l t e d e d escoperi t. C â n d a m î nv! $ a t despre ea, mie mi s-a prezentat C o n c e n t ra re a d re p t e nergia etern! , care este mereu u n d e va î n t i n e %i l a care po$ i apela oricând pentru a î n t o a rc e s i t u a$ i a î n favoarea ta simplu. Trebuie numai s ! t e c o n c e n t re z i a d ânc, intens asupra a ceea ce-$ i d o re %t i , c e e a c e a i n evoie %i ceea ce trebuie s! faci p e n t r u a o b$ i n e c e e a ce $ i se cuvine. Concentrarea este a b i l i t a t e a d e a t e c o ncentra asupra unui lucru în mod c l a r %i c o n s t a n t %i puterea de a bloca gândurile %i i n f l u e n t e l e n e g a t i ve . S e p o t s c r i e vo l u me întregi despre ceea ce nu %tiu î n l e g a t u r! c u a c e s t s ubiect, dar ceea ce %tiu sigur este c ! d a c ! a cc e p # i a c e s t concept drept principiu calauzi tor,

69


Manualul De Seductie

Juan.ro

$ i s e va î n t â m p l a c e va magic. Nu a% putea s! descriu c e , d a r a c e s t c e va î# i va schimba via$ a %i va fi al! turi de t i n e , d e c i c o n c e n t re a z ! -t e %i calatorie pl ! cut ! . V o in# a e s t e u n subiect care m! uime"te ori de c â t e o r i vo r b e s c d e s p re el. Este uimi tor ce poate realiza c i n e va c u a j u t o r u l vo i n# ei, chiar cineva aflat în condi# ii e x t re m d e d i f i c i l e . Am v! zut oameni care au f! cut lucruri

care

pareau

imposibile

numai

prin

puterea

vo i n# e i , p e r s e ve r â n d c u îngerul voin# ei al! turi, %tiind c! n u s e p o a t e s! n u re u "e asc ! , %tiind c ! vor gasi cumva o c a le. L a fe l s e va î n t â mpl! %i în cazul t! u: în momentul î n c a re î$ i ve i s i m$ i voin# a arzând prin fiecare celul! a c o r p u l u i , ve i î n$ e l e g e c! tot este posibil, c! a cuceri o r i c e fa t a o r i c â n d e f l oare la ureche. Vo i n# a z a c e î n n o i to$ i, e nevoie de do rin# ! pentru a o d e s c! t u "a , %i a t u nci ve$ i ob$ ine de la via$ ! ceea ce dor i$ i %i c e re $ i . E d e a juns s ! vrei . A c u m vo i f i d u r cu tine, pentru binele t! u, credem! . A i d o u! a l e g e r i : ori î# i controlezi %i î$ i ghidezi m i n t e a c! t re c e e a c e vrei, dându-$ i %anse mari de succes,

ori

te

pui

singur

în

70

b ox a

acuzatilor

%i

te


Manualul De Seductie

Juan.ro

c o n c e n t re z i a s u p ra a ceea ce nu-$ i dore%ti. Tu alegi. Nu exis t ! c a l e d e m i j l o c . Ce alegi? D e c i c u m p o$ i s! aplici asta la ti tlul %i subiectul a c e s t e i c! r $ i ? Î n p r i m ul rând trebuie s! te gânde"ti la p e r s o a n a c a re d o re%t i %i trebuie s! ajungi pentru a c u c e r i o r i c e fa e m e i e . Trebuie s! te vizualizezi în postura b! r b a t u l u i î n c re z! t o r î n for# ele proprii, care poate face fa #! c u v â n t u l u i „ n u ” c u ajutorul Concentrarii . Tre b u i e s! t e v i z ualizezi în postura b! rbatului care p o a t e a b o rd a o r i c e fat! dore "te %i se poate relaxa, a d a p t a %i p o a t e fa c e un pas c! tre ceea ce-"i dore"te în m o d î n c re z ! t o r %i re l a xat cu ajutorul vointei. Trebuie s! t e g â n d e s t i l a t o a t e lucrurile pe care le dore%ti %i la t o a t e l u c r u r i l e p e c a re le ai %i apoi s! î$ i dezvol ti g â n d u r i l e c! t re a c e s t scop %i s! te îndrepti spre el cu a j u t or ul A l e g e r i i. Tre b u i e s! t e c o nsideri o persoan! încrezatoare, in depe nd e nt! , c a re s e perfec# io ne az! mereu, un individ care

h o t ! r !" t e

reac$ioneaz!,

singur

c i n e va

care

cum

se

simte

controleaza

i nve r s .

71

%i

cum

situa$iile,

nu


Manualul De Seductie

Juan.ro

Tre b u i e s! t e g â nde"ti foarte atent la cele de mai s u s , d e o a re c e s u cc e s ul t! u în rela$ iile cu sexul opus d e p i n d e d e a s t a . S u n t sigur c! cineva sceptic ci te "te a c ea s t ! c a r t e c h i a r a cum poate, dar v! asigur c! to $ i din

vârful

c o n t ro l e a z !

piramidei, gândurile

to$i

%i

nu

oamenii a s t fe l

puternici

o b$ i n

î%i

re z u l t a t e l e

dorite. În p r i n c i p i u , d e vii lucrul la care te gânde"ti %i d i n t re t o a t e s a rc i n i l e pe care le vei îndeplini în via$ a ta, capacitatea

de

a-$i

controla

mintea

este

cea

mai

impor t a nt! %i e s t e a b solut vi tal! dac ! vrei s! cucere %ti fe m e i . C u t o a t e a c e s t e a , nu este un lucru u%or %i î$ i poate l u a o v i a$ a î n t re a g! s ! st ! pâne"ti aceast! tehnic! , dar re c u n o s c â n d - o c a p e un factor important %i muncind a s u p ra e i d e p e a c u m, po$ i c! p! ta un avantaj real în fa # a „ c â i n i l o r c a re u m bl! dup! ciolan” %i în fa# a al tora î n g e n e ra l . D e c i p r i n e fo r t c onstant %i perfec # ionare continu! , ( t e h n i c a d e s c r i s! î n t r- un capi tol ul terior) po$ i înv!$ a s! $i

c o n t ro l e z i

gândurile

prin

A l e g e re ,

C o n c e n t ra re

%i

Vo i n#! . Î$ i p o$ i t ra n s forma via$ a, po$ i cuceri fete %i po$ i a j u n g e m a e s t r u î n A r t a S educ # ie i.

72


Manualul De Seductie

Juan.ro

P u n c t e c h e i e d e re $ i nut

Prima

%i

cea

mai

important!

victorie

este

cea

î m p o t r i va t a • A l e g e re a : a l e g e s ! - $ i controlezi mintea • C o n c e n t re a z ! - t e : a c east ! tehnic ! te va ajuta s! vezi c e e a c e n u p o $ i ve d e a singur • Vo i n# a : a c e a s t ! t e hnic! va g! si mereu o cale de re zo l va re

C u m s! v o r b e% ti

C â n d v i n e vo r b a s! comunici cu o fat! atunci când î i fa c i c u r t e , l i m b a j u l trupului câ%tiga locul întâi fiind c e l m a i i m p o r t a n t fa c t or, dar esen$ ial este %i ce v! iese p e g u ra %i m a i a l e s cum v! iese; mesajul de pe plan f i z i c t re b u i e s! c o m plimenteze mesajul verbal. Acest s u b c a p i t o l v ! a r ! t a c u m. D i n c e rc e t a r i l e %i nenum! ratele experimente cu s e x u l o p u s , a m î n$ e l e s puterea a ce e a ce spui %i cum s p u i m a i a l e s . Î n o r i c e caz, tot ceea ce spui trebuie s! a i b a l e g a t u ra c u p e r s onali tatea celei cu care vorbesti,

73


Manualul De Seductie

Juan.ro

c u s i t u a $ i a î n c a re t e afli, dar s! vorbim mai întâi d e s p re c e t re b u i e s ! s pui %i apoi despre cum spui. In s i t u a $ i a î n c a re e%ti la un eveniment public, de e xe m p l u , e s t e i n c re d ibil cât de mul t poate face un „ B u n a ”.

Dup!

ce

înve$i

cum

s!

descifrezi

semnele

v i z u a l e ( t ra t a t e î n s ubcapi tolul S emnale din capi tolul L i m b aj u l t r u p u l u i ) c a re denota interes din partea fetei d o r i t e , p r i m e s t i ve rd e , cu al te cuvinte, nu trebuie decât s ! s p u i „ B u n! !”. M u l$ i b! rba$ i îns! nu au curajul s! s pu n! a c e s t c u v â n t , pentru c! se tem de cel mai i n fr i c o s a t o r c u v â n t d i n dou! li tere de pe lume, anume „ N u ”, s a u o va r i a n t a a acestuia. D a c ! n u re u %e %t i s! spargi gheata %i s! saluti, nu a j u n g i n i c a i e r i , d e c â t acasa- cu o expresie de caine a b a n d o n a t %i c u a c e a întrebare chinui toare în cap, „Ce a r f i fo s t d a c a . . . ? ”, p rin urmare invinge-$ i teama %i f! cel

mai

simplu

prim

pas

%i

spune

„ B u n!!”

sau

„ S a l u t !”. C h i a r e s i m p l u s! ini tiezi contactul verbal dac! la%i a c a s a c o m p l e xe l e când pleci la vanatoare de fete. D i n n o u , e u a m descoperi t urm! toarea metoda a fi fo a r t e e f i c i e n t a : s a l u t fata care m! intereseaza, apoi m! re l a xe z %i a s t e p t s! se întâmple magia. Ce vreau s! s p u n m a i e x a c t ? A m d escoperi t c ! e foarte simplu s! o

74


Manualul De Seductie

Juan.ro

a b o rd e z p e fa t a , s! - i s pun „salut!”, apoi s! m! opresc %i s ! o b s e r v c u a t e n $ i e r! spunsul ei. Acest scurt moment e s t e i n c re d i b i l d e î n c! rcat de semni fica# ii %i trebuie n u m a i s! f i i a t e n t %i s! %tii ce s! urm! re "ti. Gânde"t e t e l a p ro p r i i l e t a l e e x p erien# e %i î$ i vei da seama c! este a dev ! ra t . P ro b l e m a e s t e c! ne concentram mai mul t asupra n o a s t ra %i m a i p u$ i n pe fat! în sine %i pe semnalele pe c a re l e p r i m i m d e l a e a. Dac! te concentrezi asupra ta, ve i s p u n e p re a m u l t , vei rata mul t prea mul te aluzii %i ve i p! re a e xc e s i v d e entuziast %i interesat mai mul t de p ro p r i a p e r s o a n! d e c ât de fat ! %i nu asta vrei. Dup! c u m s p u n e a t a t! l m e u , niciodat! s ! nu ratezi "ansa de a t! c e a d i n g u r! , a %a c! salut-o, pune-i întreb! ri %i fii a t en t. C e s! u r m! re "t i: dup! ce ai salutat fata pur %i s i m p l u o p re "t e - t e , re l axeaz ! -te %i urm! re "te-i reac$ iile. E fo a r t e s i m p l u ; s a l u t ul cu care î$ i va r! spunde î$ i va spune

ce

%anse

ai

s-o

cuno%ti

mai

bine.

Ce

s!

u r m a re s t i ? Tre i s e m n a l e de interes din partea ei: - o re a c $ i e e n t u z i ast ! , înso# i t ! de un zâmbet - d e p re fe ra t s! se ui te în ochii t! i, ceea ce poate in dica %i re s p e c t u l e i de sine - a re o p o z i t i e d e gajat ! %i st ! cu corpul spre tine

75


Manualul De Seductie

Juan.ro

A c e s t e t re i s e m n ale indic! faptul c! este probabil s in gu r! %i d e s c h i s! s u gestiilor, spunând parc! „Ei, ia s! t e ve d e m !”. Î n p r i m u l %i în primul rând vrei s! vezi entuziasm,

pentru

a-$i

da

seama

dac!

fata

este

i n t e re s a t a e s t e d o a r p rietenoas! sau este interesat ! de t i n e l a u n a l t n i ve l , d ar ai grija, pentru c! unor fete la p l a c e s! t e n e c a j e a s c! . O s! le po$ i deosebi pe fetele t ic ! l o a s e p e n t r u a e v i ta s! le gâdili amorul de sine în s u b c a p i t o l u l " T i p u r i d e personali tate" %i vei înv!$ a cum s ! l e r ! s p unz i .

D a c ! n u ve z i n i ci unul dintre cele trei semnale, în s ea m n! c ! fa t a n u e interesata, dar adaptându-$ i l i m b a j u l t r u p u l u i l a s i t ua$ ia respectiv! , ar trebui s! po$ i e v i t a a c e a s t ! p o s t u r! în primul rand. Chiar %i a%a, nu d i s p e ra , p e n t r u c! o r i ce experien$ ! e buna dac! înve $ i c e va d i n e a . D e c i , d e fiecare dat! când primesti un „nu” ve r b a l s a u d e a l t fe l , fii recunosc! tor, pentru c! asta în s ea m n! c ! e %t i c u u n pas mai aproape de un r! spuns a f irma t i v! Prin

urmare

ai

f!cut

primul

pas

%i

ai

ini#iat

c o n t a c t u l ve r b a l s a l u t and-o %i astfel # i-ai spori t %ansele d e re u%i t a . P â n! a c u m ar trebui s! în$ elegi importan# a a c e s t u i s u b c a p i t o l %i a salutului; ar trebui s! %tii deja d e s t u l d e b i n e c e s! s pui în prima faz! %i ce semnale s!

76


Manualul De Seductie

urm!re"ti

pentru

Juan.ro

a

vedea

dac!

abordarea

ta

este

ef icient ! %i p e n t r u a p utea r ! spunde reac $ iilor ei. N u e c i n e %t i e c e filozofie, adic! s ! spui „B un! !” s a u „ S a l u t !”, n u - i a s a ? Gresi t! Foarte mul$ i tipi nici nu fa c a c e s t p r i m p a s , p e ntru c! - de"i simplu %i eficient e s t e a d e s e a t re c u t c u vederea. A c u m s! vo r b i m despre Cum trebuie s! vorbe% ti. C e s p u i e s t e i m p o r t a nt dar nici pe departe la fel de i m p o r t a n t c! fe l u l î n c are o spui. (tim asta cu to$ ii, dar s ! re c a p i t u l ! m %i s! c lari ficam unele lucruri pentru a v! d a vo u! , v i i t o r i C a s a n ova, un avantaj asupra al tora. Din exper i e n $ a m e a a% spune c! sunt trei factori care in f lu en# e a z ! C um s p u i lucrurile %i cât de eficiente sunt c e l e sp u s e d e t i n e : -S t a re a î n c a re t e afli - Po s t u ra f i z i c a -In f l e x i u n i l e vo c i i S t a re a î n c a re t e afli este vi tal! în ceea ce prive%te fe l u l î n c a re s p u i c e a i de spus. De exemplu, dac! te-ai a f l a î n t r- o s t a re d e î n doial! %i confuzie, cum crezi c! ar p e rc e p e o fa t ! c e e a c e spui? ' i-ar afecta asta %ansele c u c e va ? R! s p u n s u r i l e sunt „nu prea bine” %i „extrem de m u l t ” ! V re i c! fa t a s! reac $ ioneze cu empatie, nu cu

77


Manualul De Seductie

Juan.ro

mil! , i a r î n d o i a l a %i c onfuzia î$ i garanteaz! mila. Tu ai n e vo i e d e e m p a t i e d a c! vrei s! formezi o legatur! între t i n e %i fa t! %i s! o cucere %ti pe aceasta în cele din u r m! . Tre b u i e s! t e a f l i într-o stare de încredere , sigur p e c e v re i î n s i n e a t a %i asta se va vedea cu siguran$ ! . Da c ! t u e%t i s i g u r p e tine, mai sigur decât este ea pe tine,

o

vei

cuceri

în

final

pentru

c!

siguran$a

in f lu en# e a z ! n e s i g u ra n$ a. Nota:

s!

nu

confunzi

niciodat!

arogan#a

cu

î n c re d e re a î n s i n e . E x ista o distinc# ie subtil! între cele dou! %i , c u m t o t u l se reduce la modul în care e%ti p e rc e p u t , n u v re i s! pari arogant. Nu vei avea nici o "a n s! , d e c i a d a p t e a z ! -te la reac $ iile ei. Po s t u ra f i z i c! e s te un al t factor important care t re b u ie s t! p â n i t %i e xersat. Trebuie s! fii con%tient de p o s t u ra %i p o z i t i a c o r p ului, întrucât starea de spiri t este strâns

legata

de

postura

fizica.

Controleaza

%i

a d a p t e a z a p o s t u ra f i z ica pentru a p! rea sigur pe tine, i a r a s t a v! c re a o b a z a solida pentru ceea ce spui %i va ave a u n i m p a c t m a i p u ternic asupra fetelor.

78


Manualul De Seductie

Juan.ro

D e e xe m p l u , n i m eni nu te va lua în serios dac! vo r b e "t i c u c a p u l î n jos, umerii l! s a $ i %i s! pând cu d e g e t u l m a re d e l a p i cior covorul. Al ta este impresia pe c a re v re i s - o c re e z i . S tai cu capul drept, umerii drepti %i t ra "i î n s p a t e , i a r p i e p tul scos în afar! de parc! ai avea o b u c a t a d e s fo a r! l egat! în jurul pieptului care te t ra g e s p re t ava n . C â n d vorbe"ti, stai cu fa# a spre tip! , s i g u r p e t i n e d a r a t e nt s! n-o intimidezi (aici din nou a d a p t e a z a - t e l a l i m b a jul trupului ei). Fii cu totul sigur p e t i n e %i re l a x a t î n interior %i ar! t ! asta atât cât t re b u ie . I n f l e x i u n i l e v o cii. Pe mine m-a înv!$ at un tip c a re se d e s c u rc a i n c redibil de bine cu fetele într-un m o m en t î n c a re e u e ram foarte departe de idealul de farmec

personal.

Mi-a

spus

c!-$i

po$i

modifica

i n f l e x i u n i l e vo c i i d u p! bunul plac pentru a accentua a n u m i t e c u v i n t e c a re dau întregii fraze sensul dori t în ve d e re a o b$ i n e r i i u n u i anume rezul tat. A exempli ficat c e l e s p u s e î n c e p a n d o conversatie cu o fat! dragu$ ! c a re st! t e a l â n g! n o i la bar. În prealabil îmi spusese c! v re a s ! a cc e n t u e ze c uvântul „întâlnire”, deci l-a folosi t de

multe

ori

în

conversa#ia

cu

fata,

punand

clar

a cc e n t u l p e a c e s t c u v ânt, nu ca s! sune prea evident s a u r i d i c o l , c i î n t r- u n mod subtil, schimbându-"i tonul

79


Manualul De Seductie

Juan.ro

vo c i i . A f! c u t a c e l a%i lucru cu termenii „deschis la s u ges t i i ” %i „ î n c u r â n d ”. S i c a p r i n m i n u ne, dup! cum a spus c! se va î n t â m p l a , e l a g h i d a t-o c! tre ceea ce dorea plantând întâi

semin#ele,

udându-le

%i

tipa

imediat

a

fost

re c e p t i va l a s u g e s t i i %i %i-au dat întâlnire foarte curând du p! a c e e a . U i m i t o r ! Aproape am c! zut de pe scaun, n e%t i i n d l a v re m e a re s pectiv! de existen# a anumi tor legi ps ih ol o g i c e ( d e z b a t u t e pe larg în capi tolul Tactici de in f lu en$ a re ) c a re l -a u ajutat. Dar nu am nici o îndoial! c a u n i m p a c t m a j o r l-a avut %i îndelung exersata lui a b i l i t a t e d e a -"i fo l o si vocea în propriul avantaj prin fe l u l î n c a re s p u n e a ceea ce spunea. Absolut nici o în doia l! . E xe r s â n d p u$ in la schimbarea tonului propriei vo c i , p u t e $ i ave a u n impact devastator asupra tipelor s i n g u re l e . P r i n e fo r t i n t e l i g ent, exerci # iu, încerc! ri %i e%ecuri, oda t ! c e fa c i t o$ i a c esti factori s! lucreze împreun ! p e n t r u t i n e , ve i ave a re# eta ve"nic! pentru convingere %i t e ve i a f l a p e d r u m ul cel bun inspre galeria burlacilor c e l e b r i . To$ i p r i e t e n i i te vor admira, pentru c! vei fi în s t a re s ! c u c e re %t i o r i c e fata, oricând .

80


Manualul De Seductie

Juan.ro

P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • C e s p u i %i fe l u l î n c a re spui conteaz ! enorm. • Sa lu t! fa t a - t re b u i e s ! spargi ghea # a cumva • U r m a re "t e s e m n a l e de interes din partea ei ca s! %tii c e s ! s p u i d u p! a c e e a • Intr!

în

starea

de

spirit

necesar!,

corecteaz!-#i

p o s t u ra %i fo l o s e"t e - $ i inflexiunile vocii pentru a da fo r#! d i s c u r s u l u i t! u

C u m s! m e r gi C a %i î n c a z u l c e l orlal ti factori, %i acesta este unul es en $ i a l c â n d v i n e vo r ba de cuceri t fete, deci %i felul în c a re m e rg i n e c e s i t a mul t! grij! , fiind mereu în vizorul fe t e l or. D e%i d i s c u t! m în am! nunt limbajul trupului întru n c a p i t o l s e p a ra t , nu stric! s ! amintim aici câteva a s p e c t e c h e i e . C a fa pt general uman ne intereseaza! a dev ! r u l c o n fo r m c! r u ia gândurile noastre se mani fest! f i z i c , d e a c e e a g â n d u rile oricarui om pot fi observate, a n a l i za t e î n t a c e re . U n e l e m o d e l e d e comportament fizic %i mesajele a c e s t o ra s u n t e x t re m de evidente, în timp ce al tele sunt m u l t m a i s u b t i l e , d e e xemplu comportamentul b! rba$ ilor

81


Manualul De Seductie

Juan.ro

e s t e m a i e v i d e n t d e c â t al femeilor %i acestea las! indicii a s c u n s e , d a r d a c! %t i i ce s! urm! re "ti, nici femeile nu s u n t c u m u l t m a i g re u de desci frat. D e a c e e a e s t e i m portant s! merge # i cum trebuie p e n t r u c ! s u n t e $ i u n mesaj ambulant. Fe l u l î n c a re m e rg %i postura oamenilor poate varia d e l a i n d i v i d l a i n d i vid %i depinde de o mul time de fa c t o r i p re c u m : p e r s o nali tatea, cul tura, mediul %i chiar i m p u l s u r i l e , s t i m u l i i l a care r! spunde individul. Deci e s t e i m p o r t a n t s ! fa ce $ i tot ce pute$ i pentru a avea p o s t u ra p o t r i v i t ! î n ve derea atingerii scopului propus. Intr-un

studiu

realizat

pe

1000

de

femei,

p a r t i c i p a n t e l e i n t re 1 8 %i 28 de ani au fost întrebate c a re t re b u i e s! f i e p ostura unui b! rbat. Rezul tatul a fo s t c ova r s i t o r, 8 7 % dintre femei declarând c! le plac b! r ba$ i i c a re s t a u d rept, într-o manier! care degaj! s i g u ra n$ ! %i c a re m e rg hot! rât. Deci opusul, cum era de a%t e p t a t , e s t e c a l i t a t e a cea mai indezirabila: 92% dintre fe m e i a u s p u s c l a r c! nu le plac b! rba$ ii care merg c oc o "a# i %i n e s i g u r i p e ei, f ! r ! vreo destina # ie . D e c i re s p e c t â n d %i punând în practic! cele de mai s u s , s c h i m b â n d fe l u l în care merge# i %i postura pute$ i

82


Manualul De Seductie

Juan.ro

îmbu n! t a # i fe l u l î n c are v! privesc femeile. Face$ i un e fo r t s u s t i n u t î n a c e s t domeniu zilnic timp de o lun! %i ve $ i c re a u n n o u o b i c ei care în timp va deveni o a doua natur!.

Tr e b u i e

practic

s!

exersati

mersul

dintr-o

pos tu r ! re l a x a t ! %i s i gur! pe sine care va crea impresia d e î n! l# i m e , d e a s e m enea imprima# i mersului vostru un s c o p, l! s a $ i i m p re s i a c! v! îndreptati undeva %i %t i$ i u n de. Fe t e l o r fe m i n i n e nu le plac tipii care nu par siguri p e e i , p e n i m i c d i n c e-i înconjoar! %i deci nici pe fata d e l â n g! e i ; c re d e $ i - m a, a%a gândesc fetele. Nu fi$ i unul d i n t re t i p i i c a re m e rg de parc ! nu se gr ! besc nic ! ie ri. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • Po s t u ra %i fe l u l în care mergi spune foarte mul t d e s pre t i n e • A i g r i j a c a m e r s ul t! u s ! se coordoneze cu restul m e s a j u l u i p e c a re v re i s ! -l transmi $ i • Fe m e i l e

sunt

atente

la

detalii

%i

observ!

t impul • E xe r s e a z a m e r s u l sigur, degajat, cu direc$ ie

83

tot


Manualul De Seductie

Juan.ro

Cu m s! a r! # i Acesta

este

ultimul

dintre

factorii

esen$iali

în

p ro c e s u l d e c u c e r i re a fetelor, cu siguran$ a nu cel din u r m! , d e%i e u î l c o n sider cel mai pu$ in important, în c i u d a va l o r i l o r p ro m ovate de societatea de ast ! zi. M o t i v u l p e n t r u care acest factor nu e cel mai i m p o r t a n t p e n t r u m i n e este pentru c! nu arat c ! B rad P i tt , d a r n i c i c a M r. B ean. Am reu%i t s! înving obstacole legate

de

aspectul

„neatrag!tor ”

meu

f!când

fizic,

câteva

caracterizat

schimb!ri

drept

simple

%i

î n t o rc â n d s i t u a $ i a î n favoarea mea. Rezul tatul a fost un exterior

ingrijit

%i

apoi

un

succes

nebun

la

fete

fr u m oa s e . A c e s t a n u s e v rea un ul timatum dac! nu e %ti fr u m u s e $ e a î n t r u c h i p a t! ; nu-$ i f! griji, pentru c! î$ i vei d a t o a t! s i l i n t a %i î n cele din urma îi vei dep!% i pe a d ve r s a r i i m a i a r! t o %i decât tine. Este vi tal îns! s ! î$ i d a i t o a t! s i l i n t a d a c! - la fel c! mine %i mul$ i al$ ii- nu e %t i t e r i b i l d e î n ze s t ra t la capi tolul frumuse $ e . Tre b u i e s! l a%i i m presia de s! n! tate %i încredere în tine,

precum

%i

un

înalt

respect

pentru

propria

per s oan ! . C e u r m e a z! meri t ! întreaga ta aten# ie, a%a

84


Manualul De Seductie

Juan.ro

c ! i a t! c a re s u n t c o ndi# iile esen$ iale pentru a ar! ta î n g r i j i t , p e n t r u a p re zenta lumii o imagine s! n! t o as ! , î n c re z a t o a re %i p e n t r u a te men# ine pe pozi# ii în acest domen i u. F ! s p o r t - c o n d i# ie absolut obligatorie, pentru c! a re o i m p o r t a n# ! c ovâr "i toare asupra felului în care a r ! # i , a e n e rg i e i p e c are o degajezi, a posturii tale %i c h i a r %i a s u p ra p i e l i i . Eram unul dintre cei care credea c ! s p o r t u l %i s a l a d e for# ! sunt pentru fanatici, nu pentru mine. M -a m i n s e l a t a m arnic. Dac! vrei s! ai mai mul t! e n e rg i e , s ! f i i m a i î n forma, s! - $ i creasca nivelul de re z i s t e n # ! %i î n c re d e re în tine, atunci sportul este cea m a i bu n a s o l u# i e , i a r ca s! nu par! totul monoton po$ i g a s i c e va c e $ i s e p otrive%te %i ceva care s! - $ i faca p l a c e re , p e n t r u a n u o percepe ca pe o sarcin! sau obliga# i e . &i m a j o r i t a t ea fetelor apreciaz! un tip care se în gr ij e"t e d e a s p e c t u l lui %i consider! c ! s! n! tatea, fo r m a f i z i c! %i l o n g evi tatea sunt importante. Nu-mi pa s! c i n e e%t i , p e n t r u c! dac ! nu ai sanatate nu ai n i m i c %i n -a i %a n s e n ici la vreo bunicu# ! , dar ! mi te la fe t e ti n e re %i fr u m o a s e. Deci fii activ, simte-te bine %i da -$ i t o a t! s i l i n # a . &i nu ui ta c! la sal! vin mul te fete fr u m oa s e , d a r vo m vo r bi despre asta mai târziu.

85


Manualul De Seductie

Juan.ro

Re g i m a l i m e n t a r - daca ai avea un Ferrari, ai b! ga g u n o a i e î n re ze vo r ? L a ce bun s! fii numai în aparen# ! s ! n! t o s , d a c! î n i n t e r ior lucrurile nu stau deloc a%a %i î n p l u s r i%t i s! s t r i c i un vehicul foarte pre# ios care te p o a t e d u c e u n d e d o re %t i!

La fe l %i c o r p u l t! u: dac! în permanen# ! î l hr! ne"ti c u p ro s t i i %i î l p r i ve z i de hrana de care are nevoie %i pe c a re o m e r i t a , ve i s u feri, vei functiona mul t mai prost %i l a u n p re$ m u l t m a i mare. Ia-$ i gândul de la a cuceri o r i c e fa t! , p e n t r u c ! n u vei avea energia necesar! s ! tii p a s u l n i c i c u u n a s i n g ur! %i s-o mul # um e"t i. D e c i c e a l e g i ? M ancarea de la fast food sau fetele fr u m oa s e ? V re i fe t e frumoase oricând? Sau vrei s! fii î n c e t , f ! r ! fo r m a f i z i c a %i neatr! g! tor? Alegerea este a t a . D e c i c u m p! r ! n i%te c! r $ i despre nutri# ie %i regim a l i m e n t a r, n i m i c p re t e n# ios, numai despre principiile de ba z! , p e n t r u c ! , î n c e l e din urm ! , meri # i!

Î n g r i j i re %i i g i e n a personal! - ai grij! de p! rul din c a p, c e l d e p e fa# ! %i cel de pe corp, dantura %i igiena per s on a l! î n g e n e ra l . Fetelor le plac b! rba$ ii cura# i care m i ro s fr u m o s , d e c i î n c epe cu asta, apoi gândeste-te s! $ i t a i p a r u l l u n g %i n eîngriji t, pentru c! foarte pu$ ine fe m e i a g re e a z ! p a r u l l ung la b! rba$ i.

86


Manualul De Seductie

Juan.ro

A l t a s p e c t a s u p ra c! ruia aproape toate femeile sunt d e a c o rd e s t e p a r u l d e fata: deloc sau foarte pu$ in. Eu p e r s o n a l a m m a i p u r tat barba neras! de vreo câteva z i l e , d a r c u fo a r t e p u$ in succes la fete. Majori tatea fe t e l or p a r s! n u f i e atrase de barb! , deci nu m-a% ave n t u ra s ! p o r t b a r b a mai mare de 2 zile. In c e e a c e p r i ve%te p! rul de pe corp, de obicei nu e o p ro b l e m a , d e c â t dac! ai sange medi teranean (ca m i n e ) %i î n c o n s e c i n# ! p! r în locuri nedori te (pe spate, d e e xe m p l u ) . At u n c i a r trebui s! iei masuri pentru a nu în dep! r t a fe t e l e d e l a prima vedere. (i u l t i m u l d a r n u cel din urma aspect sunt din# ii. Fe t e l o r l e p l a c d i n# i i cura# i, îngriji# i, deci las-o mai m o a l e c u c a fe a u a s u # ig! rile, mergi la dentist în mod re g u l a t %i , d a c ! a i p robleme cu dantura, repar! -le la d e n t i s t . A m v! z u t b ! r ba$ i care au investi t bani în asta %i e fo r t u r i l e l e -a u fo s t r ! s pl! ti te. Î m b r! c ! m i n t e a

t rebuie

s!

impresioneze,

dar

nu

e x a g era - î n c e a rc! s ! - $ i creezi propriul stil, propriile d i fe re n # e %i p re fe r i n# e , dar ai grij! s ! nu ie%i din codul ve s t i m e n t a r a l m e d i u l ui în care te afli, pentru c! nu vrei s! pari deplasat.

87


Manualul De Seductie

Juan.ro

A s i g u ra - t e c! t e sim $ i comod în hainele pe care le p o r t i , a t â t f i z i c c â t %i psihic. Mie nu-mi place s! m! s i m t i n c o m o d , p e n t r u c! asta se vede %i poate consti tui o p i e d i c a s e r i o a s a . A r trebui s! ai o gerderoba decent! , c u h a i n e va r i a t e , c a re s! se potriveasc ! mai mul tor o c a z i i , î n t r u c â t n u %t i i ce idei au fetele %i e bine s! fii p re g ! t i t p e n t r u o r i c e . Fe t e l e fa c m a r i e forturi când vine vorba de felul în c a re a ra t! , s e î m b ra c! pentru a face impresie buna, d e c i f! %i t u u n e fo r t pentru a ar! ta ca-$ i pas! pentru c ! fe te l e o b s e r va a s t a .

P u n c t e c h e i e d e re $ inut • F ! s p o r t %i î$ i ve i ar ! ta mul t mai bine • ) i n e re g i m , p e n tru c! e %ti ceea ce m! nânci, deci nu fi haplea • Îng r i j e"t e - t e : a i grij! de igiena personal! , p! r %i un zâmbet sclipitor • Îm b r! c ! m i n t e a : vezi care sunt noile tendin# e %i a da p t e a z ! - l e l a s t i l u l t! u personal %i la mediul în care te afli • C o m b i n a t o$ i a c esti factori pentru a ar! ta bine %i ve i ave a u n ava n t a j net asupra adversarilor care nu %ia u f ! c u t t e m a %i n i c i n-o s! - %i dea sema când le sufli

88


Manualul De Seductie

Juan.ro

fa t a d e s u b n a s . O, da, în general te bucuri mai mul t c â n d s u f l i a l t u i a fa t a de sub nas, când el se întreab! c e a i t u %i e l n -a re %i tu %tii c! r ! spunsul este MCF, a dic! d i p l o m a d e M a s ter în Cucerirea Fetelor.

1 0 S fa tu r i s u pl im e ntare Pe n t r u c! a i re u%i t s ! parcurgi cea mai importanta p a r t e d i n c a r t e , c e a referi toare la tine, î$ i dau câteva sfaturi

ca

bonus.

Tu

e%t i

foarte

important

%i,

p a rc u rg â n d c a r t e a ve i observa ca ea se concentreaza! a s u p ra t a m a i m u l t a s upra ta decât asupra fetei, pentru c ! t u e %t i c e l c a re c ucereste fata. Aceste sfaturi sunt s i m p l e , d a r d a c! g re sesti punerea lor în aplicare s-ar p u t e a c! t o t u l s! s e s farseasca înainte de a începe %i s! t e î n t re b i c e n a i b a s -a întâmplat! A%a c! i a t a c â t e va sfaturi care s! - $ i faca munca m a i u s o a ra %i s ! t e d u ca mai aproape de fata visurilor. M a m a t a - e n o r m al s! te por$ i frumos cu mama ta, de %i c â t e o d a t! n u e c azul. Chiar %i a%a, felul în care te por $ i c u m a m a t a p o a te influen# a o rela$ ie. Dac! ajungi l a s t a d i u l î n c a re fa t a care te intereseaz! vrea s! o c u n o a s c a p e m a m a t a , atunci fii atent, pentru c! fetele

89


Manualul De Seductie

Juan.ro

t e u r m a r e s c i n d e a p roape s! vad! cum te por$ i cu m a m a t a %i p o$ i ra t a "ansa cu fata respectiv! f ! r ! s ! $ i d a i s e a m a m a c a r. A%a c! i a t a c e p o$ i s! faci: spune-i de mama ta, ve z i c u m re a c$ i o ne a z! %i, dac! e interesat ! , spune-i în c o n t i n u a re c â t t i i l a mama ta %i cât o respec # i, f! când a l u z i e l a fa p t u l c! re l a $ ia dintre tine %i mama ta e buna. Da c ! c h i a r a i o re l a$ i e buna cu mama ta, spune-i lucrul a s t a . A p ro a p e t o a t e fetele sunt apropiate de mamele l o r, d e c i p! r â n d i n t e resat de mama ei %i în rela$ ii bune c u m a m a t a î$ i va f i de ajutor pe mai departe. Cam v iclea n! s t ra t a g e m a , "tiu, dar cartea asta este despre c u m s ! c u c e re %t i o r i c e fata, oricând, nu despre cum s! f i i c i n s t i t d i n p u n c t de vedere emo# ional. Asta face s u b i e c t u l u r m! t o a re i mele c ! r $ i :) D a n s u l - a% s p u n e c! aproximativ 90% dintre fete a dor! s! d a n s e ze , l e place senza$ ia pe care o au atunci c â n d d a n s e a z! , d a t o r i t! unei legi fiziologice pe care o vo m e x a m i n a î n a c e a s ta carte. B!ie$i,

l ! s a # i -v !

orgoliul

acas!

%i

încerca#i

s!

a du n a# i c â t m a i m u l t e puncte la acest capi tol. Am v! zut t i p i c a re n u e ra u c i n e %tie ce, dar aveau ni%te scheme p e r i n g u l d e d a n s c are le innebuneau pe fete. Dac!

90


Manualul De Seductie

Juan.ro

p u t e t i , l u a$ i l e c# i i d e dans %i ad! uga# i la repertoriul p e r s o n a l c â t m a i m u l$ i pasi de dans. Fetelor le place o r i c e d i n s fe ra d a n s urilor latine, cum ar fi Salsa or S a m b a . Ave$ i î n c re d e re în mine în privin# a asta %i o s! da n s a# i d e b u c u r i e m a i târziu. Gatitul

-

dac!

%ti$i

s!

fa c e $ i

c â t e va

fe l u r i

de

m â n c a re , f! r ! d i s c u # i e ve$ i impresiona fetele. Nu v! s p u n s! fa c e $ i c u r s u r i de g! ti t, de%i n-ar strica, v! spun n u m a i c! e u n -a m d at gres la fete dup! ce am luat c â t e va l e c # i i d e g! t i t %i am exersat. Pute$ i s! v ! ruga # i u n p r i e t e n s a u m a m a s! v! arate câteva lucruri, pentru c ! fe t e l o r l e p l a c b! r ba$ ii care nu-si prind urechile în bu ca t a r i e ! U n d e l u c re a z a fa t a - dac ! î$ i place de ea, afl! unde l u c re a z a %i , c h i a r d a c! ai f! cut cunostin# ! cu ea sau nu, e s t e o m e t o d a b u n! d e a te face remarcat %i de face o i m p re s i e b u n! d e p e o pozi# ie neutra. Odata am mers pâ n! l a a m! d u c e l a cosmetica %i a m! l ! sa epilat pe p i e p t , n u m a i p e n t r u c! vroiam s! o scot în ora% pe fata c a re l u c ra a c o l o, î$ i d ai seama? Au! Î$ i po$ i inchipui c! n u ave a m s! p l e c d e acolo cu mâna goal! %i v! pot spune c! a meritat.

91


Manualul De Seductie

Juan.ro

A%a c! a f l a u n d e lucreaza %i po$ i s! -i trimi ti %i n i%t e f l o r i a n o n i m c u un biletel al carui text s! # i-l a min te"t i m a i t â r z i u . Apoi, odat! ce a$ i ie%i t la prima î n t â l n i re p o$ i s - o î n t rebi de flori "i s! -i reci# i textul b i l e t u l u i c a e a s! %t i e c ! e de la tine. Mie-mi place m a n e v ra a s t a , b a n u i e sc c! %i tie, iar ei o s! -i placa s i g u r. Te %t i u d e u n d e va - replica asta e genial! pentru a s p a rg e g h e a# a , d e c i po$ i s! -i spui pur %i simplu „Îmi p a r i c u n o s c u t! !” s a u „Nu te %tiu de undeva?”. Ea v! î n c e p e s ! s e g â n d e a sc! de unde te %tie %i o s! fie fo a r t e n e d u m e r i t a , p e ntru c! nu-i pari deloc cunoscut. At u n c i t u p o$ i s! - i z â mbe"ti %i s! -i spui ceva de genul „ D a , t e -a m v ! z u t p e aici, vii des pe aici, nu?” "i ai î n c e p u t d e j a c o nve r s a t ia cu ea. N u t e s t r! d u i p re a tare - în cartea de fa# ! analiz! m m u l t e t e h n i c i %i t a c t i c i , toate folosi toare dac! sunt puse î n c o n t e x t u l p o t r i v i t , de aceea nu trebuie s! par! c ! te s t ra d u i e "t i p re a t a re . Chiar dac! tu depui efort în p a r t i c u l a r, n u t re b u i e s! se vad! c ! te dai peste cap în pu blic . C u m î$ i p o$ i d a s eama dac! ai exagerat? Întreab! t e s i ng u r d a c! fu n c$ i one az! %i bazeaz! - $ i r! spunsul pe

92


Manualul De Seductie

Juan.ro

re a c $ ia fe t e i , a d i c! dac! o vezi c! se trage înapoi, în s ea m n! c ! t re b u i e s! faci un pas în spate %i s! te re l a xe z i . Ai

ceva

de

f!cut

maine/

în

weekend

etc?

-

î n t re ba re a a s t a m a g i c! v ! scoate un r! spuns de la ea %i î$ i ve i d a s e a m a c â t de tare o interesezi. De exemplu da c ! o î n t re b i „ C e faci în weekend-ul asta?” %i ea r!spunde

„Am

ni%te

treburi

de

f!cut,

dar

nimic

i m p o r t a n t ”, î n s e a m n! c ! fata încearc! s ! par ! ocupat ! , d a r l a s! l o c %i p e n t r u tine în programul ei. Dac! n-ai i n t e re s a - o d e l o c , $ i -a r r! spunde indi ferent de ce face c! e s t e „ fo a r t e o c u p a t a " în weekend-ul asta! "Am atât de m u l t e d e f! c u t !”. O r i c are ar fi si tua$ ia, vei %ti cum stai %i c e s! fa c i î n c o n tinuare. Adu-$ i aminte c! , dac! c i n e va v re a s! t e va d ! , î%i va face timp pentru tine %i v ! ve $ i ve d e a , d e c i n u crede tot felul de scuze. Chiar da c ! a% f i p re"e d i n t e l e # ! rii %i a% vrea s! m! vad cu o fa t ! , m i -a% fa c e t i m p f! r ! s! inventez scuze, %i la fel ar fa c e %i e a . N - o fo r # a - n i c i u nei fete nu-i lace s! fie presata! s a u fo r# a t ! %i d a c! for# ezi pe cineva vei întâmpina r e z i s t e n#!

din

partea

persoanei

respective.

Asta

în s ea m n! c ! fa t a va d eveni crispat! , se va bloca mental %i n u va a s c u l t a c e - i spui, %i asta numai pentru c!

93


Manualul De Seductie

Juan.ro

fo r# e zi n o t a . Po$ i s! - i oferi %i un milion de euro, ea n-o s ! t e a s c u l t e p e n t r u c ! tu o fortezi. A d u-$ i a m i n t e - este foarte simplu %i, cu toate a s t e a m a j o r i t a t e a b! i e$ ilor ui ta date importante pe care fe t e l e l e re$ i n . D e c i f! un efort %i adu-$ i aminte date i m p o r t a n t e s a u l u c r u r i pe care trebuie s! le faci dac! nu v re i s ! t e p u i r ! u c u fetele. At e n # i e l a d e t a l i i - nu ui ta c! femeile sunt foarte a t e n t e l a d e t a l i i , s p re deosebire de b! rba$ i, deci dac! v re i s ! t e p u i b i n e c u fetele, ai grija la detalii.

94


Manualul De Seductie

Juan.ro

C ap i t o l u l 5 M en t o r î n t r - a l e p rog r e s u l u i

Vali a fost unul dintre cei mai importan#i

oameni

întâlnit

l-am

%i

moment

decisiv

pe

care

cunoscut în

v i a$a

i-am

într-un mea.

P r i etenia noastr ! a durat mul$ i ani, pân!

la

moartea

p r e m a t u r!

a

lui

Va l i. Mi-a deveni t mai mul t decât p r i e t en , a fo s t m a i m ul t decât cineva care m! f ! cea s ! ra d %i m! î nv! $ a d e s pre fete, era ca un tat! pentru min e %i u n fo a r t e b u n profesor. Va l i m -a f! c u t s! în$ eleg cât de important este s! a i u n m e n t o r, c i n e va care s! te ghideze, care s! te î nve$ e , u n a n t re n o r, d ac! vreti, cineva care a trecut prin s i t u a $ i i p r i n c a re t u nu ai trecut înc! , cineva care î$ i p o a t e î m b o g! # i e x p e r ien$ a de via$ ! , cineva c ! ruia îi pa s! c u a d e v! ra t- a s t a a fost Vali pentru mine %i asta e s t e d e f i n i # i a m e n t o r u lui.

95


Manualul De Seductie

Juan.ro

Va l i î m i s p u n e a de mul te ori c! , „oricât de bun ai f i , t o t a i n e vo i e d e u n antrenor, cineva care s! te ajute s ! fa c i p ro g re s e ”, e x plicându-mi c! Vali Norman, Mike Ty s o n %i t o$ i o a m e n i i de afaceri de succes, din orice d o m e n i u , a u av u t u n antrenor, un mentor sau ceva de g e n u l ! s t a . To$ i a u avut pe cineva care s! fac ! lumin! a c o l o u n d e e ra n e vo i e , cineva care în$ elegea ceea ce ei, c a î nv! $ a c e i n u î n$ e l e geau, cineva care s! -i ajute s! - %i a t in g! # e l u l , o r i c a re a r fi acesta, cineva care s! te fac! s ! f i i m a i b u n %i s! t e fac! s ! progresezi pân! la nivelul u r m! to r.

D e c i o r i c e î# i d o re%ti s! reu %e %ti în via$ ! , vei avea n e vo i e d e u n m e n t o r. Dac! nu ai idee înc! cine ar putea f i , va t re b u i s! - l c a u# i . Ideea este s! alegi pe cineva a b s o l u t re m a rc a b i l î n domeniul în care vrei s! excelezi p e r s o n a l , f i e c ! e vorba de tenis, sau orice al tceva, c a u t ! p e c i n e va c a re este mul t mai bun decât tine, î nva$! t o t c e p o$ i d e la acea persoan! , împrieteni# i-v! %i a p o i t re c i l a n i ve l u l urm! tor. A c e%t i o a m e n i , ace%ti dasc! li, sunt peste tot în j u r u l t! u , d a r a i g r i j! %i men# ine -$ i standarde înal te, a l e g e c u g r i j! %i n u -$ i fie team! s ! schimbi mentorii da c ! s i m $ i c! u n u l d i n ei nu este tocmai ce vroiai tu

96


Manualul De Seductie

Juan.ro

p e n t r u t i n e . A d e v! r u l este c! sunt dou! posibili t !$ i: fie p ro g re s e z i , f i e t e p l afonezi într-un anumi t domeniu. Id e a l e s t e s! î nve$ i d e la cei pe care-i admiri %i s! nu m a i a m â n i u r m! t o a re a mi %care. P u n c t e c h e i e d e re $ i nut: - M e n t o r u l e s t e c i neva care %tie ce vrei s! %tii %i te p o a t e î nv !$ a - P ro g re s e a z a l u a ndu- $ i un asemenea antrenor - C a u t a %i g a s e s t e un mentor, înv!$ a tot ce po$ i î n a i n t e s! t re c i l a n i ve lul urm ! t o r

P e r f e c$ i o n a r e con tin u! Va l i m i -a i n s u f l a t acest valoros principiu dup! care a c u m m! g h i d e z , î n s pecial în ceea ce prive%te fetele, p e n t r u c ! m a i a i î n t otdeauna ceva de înv!$ at %i de îmbu n! t !$ i t î n t r- u n a s emenea domeniu. Pe r fe c # i o n a re a c ontinu! # ine de angajamentul pe c a re î l i e i fa# ! d e t i n e însu$ i pentru a fi întotdeauna mai b u n , i a r p e n t r u a face asta e nevoie s! - $ i formezi a n u m i t e o b i c e i u r i . M i s-a spus Maestrul pentru c! eram o b s e da t s! î nv! $ t o t timpul câte ceva nou, doream s!

97


Manualul De Seductie

Juan.ro

f i u m a i b u n î n t o a t e domeniile posibile, astfel încât m! a d â n c e a m î n s t u d i u , î nv!$ am tot ce se putea despre un a n u m i t l u c r u %i a p o i t receam la urm! toarea no# iune de a p ro fu n d a t . A%a a m c! p! tat cuno %t in$ e %i deprinderi c a re e ra u m u l t p e s t e vârsta mea %i pentru c! aveam un m e n t o r %i e ra m a n g a jat în procesul de înv!$ are, am î n c e p u t s! m! d e z vo l t rapid. Am înv!$ at în cei 5 ani p e t re c u # i c u Va l i m a i mul t decât am înv!$ at în toat! v ia$ a m e a . Im a g i n e a z! - $ i cum ar fi dac! ai face toat! v ia$ a c e a m f! c u t e u, dac! te-ai dedica în totali tate s t u d i u l u i fe m e i l o r, d a c! te-ai str ! dui s! în$ elegi sexul feminin

cât

%i

pe

tine

însu$i,

s!

comunici

%i

s!

i n t e rac # i o n e z i d i n c e î n ce mai bine cu cei din jurul t! u. D a c ! î# i fa c i o o b sesie din ceea ce te pasioneaz! %i da c ! t e d e d i c i a c e s t u i proces de Perfec# ionare Continu! , t e ve i t ra n s fo r m a î n t r- un mod ului tor, vei deveni ce nici n u v i sa i c! p o $ i a j u n g e. Î n$ e l e g e

%i

î n s u%e %t e - $ i

acest

concept

%i

f l o a re l a u re c h e s ! c u cere %ti orice fat ! , oricând.

98

va

fi


Manualul De Seductie

Juan.ro

P u n c t e c h e i e d e re $ i nut: • Tre b u i e s! t e g h i d e zi dup! principiul de perfec# ionare con t i nu! • A d â n c e %t e - t e î n c e e a ce î $ i dore %ti s ! st ! pâne%t i • D e s c o p e r ! c a re e s t e obsesia ta %i dedic! -te studiului a ces t e i a • F ! d i n a s t a u n o b i c e i, parte din tine

C u m s! f ii cu u n p as în ain te

S t â n d t o $ i a c e i a n i pe lâng! Vali, un lucru mi-a fost c l a r : t re b u i e s! f i i cu un pas înaintea al tora. Asta în s ea m n! s ! a i ava n tajul asupra celor care urm! resc a c ela %i l u c r u c a %i t i ne. Trebuie s! te întrebi cu ce te deos eb e %t i î n t r- o c o m peti# ie, iar r! spunsul ar trebui s! f i e “ a n g a j a m e n t u l c o ntinuu pentru a te perfec# iona în t o a t e d o m n e n i i l e ”, d a r mai ales în ceea ce te prive%te p e t i n e c a p e r s o a n! %i capaci tatea ta de a cuceri orice fa t ! d o re %t i . A s t a i m p lic! înv!$ are, dup! cum mi-a spus m e n t o r u l m e u . A m d eveni t de-a dreptul obsedat de a î nv! $ a c â t e c e va n o u î n fiecare zi, de a ajunge cumva la

99


Manualul De Seductie

Juan.ro

u r m! to r u l n i ve l . Av â n d asemenea ati tudine %i obiceiuri fo r m at e , c re z i c ! t e m ai poate opri ceva? S ! f i i c u u n p a s î nainte nu presupune un pas mare, c i u n m i c p a s î n a i n t e a celorlal ti. G â nd e %t e - t e l a t o$ i cei care au câ%tigat vreodat ! c e va ; c â t a u c â%t i g a t %i mai ales, a fost oare câ%tigul l o r p ro p o r# i o n a l c u d i feren# a care i-a f! cut înving! tori? S ! l u! m e xe m p l u l u n u i atlet la proba de 100m: dac! ar p a r t i c i p a l a O l i m p i a d a %i ar câ%tiga locul întâi cu o diferen#!

de

0,05

secunde

fa#!

de

atletul

care

a

c â %t i g a t a rg i n t u l , t o t ar intra în c! r $ ile de istorie %i ar c â %t i g a m i l i o a n e d e d olari din premii %i al te beneficii. Ia r me d a l i a t u l c u a rg i nt ar primi substan# ial mai pu$ in p e n t r u e fo r t u r i l e s a l e %i pentru c! a fost cu 0,05 s e c u n d e m a i î n c e t . Este aici di feren# a de 5 sutimi de s ecu n d ! p ro p o r # i o na l! cu câ %tigurile fiec ! ruia? A trebui t m e d a l i a t u l c u a u r s! câ%tige la o di feren# ! de o mil! p e n t r u a p r i m i t o a t e a cele premii? A trebui t el s! fie de ze c e o r i s a u m! c a r d e dou! ori mai bun? Nu, a trebui t n u m a i s! f i e p u$ i n m a i bun decât cel de pe locul doi %i decât

ceilal$i

pentru

a

se

ben ef i c i i .

100

bucura

de

toate

acele


Manualul De Seductie

Juan.ro

La fe l î n c a z u l reprezentan# ilor de vânz! ri; dac! u n u l d i n t re e i o b$ i n e tranzac# ia în defavoarea al tuia, a c e s t a a r p r i m i t o t c omisionul, chiar dac! a fost mai b u n c u n u m a i u n p rocent. Ideea este c! nu trebuie d e c â t s ! f i i p u$ i n m a i bun în domeniile importante %i c u l e g i t o$ i l a u r i i ! L a fel %i în cazul t! u %i al concuren# ei p e n t r u v re o fa t ! : n u trebuie s! fii cu mul t mai bun d e c â t a l$ i i , t re b u i e s! fii numai cu un pas înainte, dar c u c â t e m a i m a re p asul, cu atât mai bine, pentru a ave a o m a r j! d e e ro a re cât mai mare %i a fi siguri de c â %tig . Im a g i n e a z! - $ i c u m ar fi s! intri într-o camera plin! d e b! i e$ i %i fe t e c u con%t iin # a c ! e %ti preg! ti t pentru o r i c e s i t u a$ i e p e n t r u c! # i-ai f! cut temele înainte %i ai a c e l se n t i m e n t m i n u n at care apare când %tii c! e %ti cu u n p a s î n a i n t e a c e l o r l al# i. Dup! cum spunea tat ! l meu, „b ! i e t e , d a c! n - o i e i tu cu un pas înainte, # i-o ia al tul c u s i g u ra n $ ! !” - %i a s t a era de ajuns s! m! impulsioneze î n h o t! r â re a m e a d e a cuceri orice fat ! oricând. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • N u t re b u i e s! fii cu mul t mai bun, numai pu$ in mai

bun

decât

ceilal$i

pentru

a

câ%tiga

toate

p re m i i l e • D a c ! n - o i e i t u cu pas înainte, o va lua al tcineva

101


Manualul De Seductie

Juan.ro

• F i i c u u n p a s î nainte perfec# ionându-te în toate d o m e n i i l e i m p o r t a nte

102


Manualul De Seductie

Juan.ro

Ca p i t o l u l 6 Cum

s!

determini

orice fat! s! fac! orice T ac tic i d e in flu e n$ are Acest

capitol

se

vrea

lec$ie

în

s!

î nv ! $ a $ i

c a re

o

câteva trucuri folosi toare în rela$iile

cu

fetele,

nu

se

vrea în nici un caz a fi o m e t o d ! d e m a n i pulare a fetelor împotriva voin# ei l o r. D u p! c u m s ugereaz! prima parte a acestei c ! r $ i , t o t u l î n c e p e cu tine, nu cu ea. Pân! acum am a n a l i z a t a t r i b u t e l e de

care

are

nevoie

b! rbatul

p e n t r u a c u c e r i fetele; trebuie s! aiba Încrederea %i

Curajul

necesar

pentru

a

se

aventura

în

n e c u n o s c u t a %i misterioasa lume a femeii, trebuie s ! c o n s i d e re t e a ma ca pe un prieten, nu ca pe un d u%m a n , t re b u i e s! %tie Cum s! ac # ioneze %i tot ce im p l i c! a c e a s t a , prin concentrare, înv!$ are, efort %i u n re z u l t a t b i n e stabili t în minte. Acest b! rbat î%i c a ut ! u n M e n t o r într-ale progresului de la care

103


Manualul De Seductie

Juan.ro

p o a t e î nv! $ a %i este hot! rât s ! se perfec # ioneze c o nt i nuu p e n t r u a fi cu un pas înaintea celorlal# i. B ! r b a t u l d e care vorbim %tie ce vrea %i e gata s ! fa c ! o r i c e e s t e nevoie pentru a-%i atinge scopul f ! r ! a î n c! l c a d repturile al tora, dar are nevoie de m a i m u l t , p re c u m pictorul care de%i este genial, nu p o a t e m u n c i f! r ! vopsele %i pensule, sau mecanicul f ! r ! s c u l e l e n e c e sare. Acum c ! am construi t baza s o l i d! d e c a re ave# i nevoie, e timpul s! v! dau t o a t e t e hni c i l e %i tacticile tenta $ ie i pentru a cuceri o r i c e fa t ! , o r i c â n d.

C u m s! f a ci o ric e fat! s! te p lac!

D e a i c i p o r n e%te totul, întrucât dac! o tip! nu t e p l a c e , c e %a n s e mai ai? Singura optiune care-$ i r ! m â n e e s t e s! t e m ul# umesti cu al tcineva care poate n u e c h i a r î n n e b u n i t! de tine, îns! dup! o perioad! lu n g! d e s i n g u r! t a t e simte nevoia s! ias ! cu cineva. Î n c ! u n e xe m p l u d e re la$ ie care nu are nici o %ans! . A%a d a r, s ! fa c i o tip! s ! te plac ! este esen $ ial dac!

vrei

s!

ajungi

î n t r- u n

104

stadiu

mai

înaintat

al


Manualul De Seductie

Juan.ro

re l a # i e i . A s t a s e b a ze a z! pe sentimentul care î l are când e s t e în p re a j m a t a . D ac! o faci s! -i plac! de tine %i s! s t e a î n c o m p a n i a t a , d eja ai pus bazele pentru mul t mai m u l t . Ia t ! c u m : L e ge a a so ci e r ii A c e a s t a e s t e o l ege dominant! a naturii umane %i e s t e e s e n $ i a l! d a c! vrei s! faci o fat! s! te plac! . O a m e n i i n u -%i d a u s e a ma dar, aceast! lege func$ io ne az! m e re u

î n t r- u n

p ro c e s

subcon%tient

%i

a c$ i o n e a z !

în

m a j o r i t a t e a t a c t i c i l o r descrise aici, dac! nu chiar în t o a t e . Id e e a e s t e s! apelezi la limbajul corpului prin i n t e r m e d i u l u n o r s t i m uli %i activi t !$ i pl! cute %i s! te b u c u r i a p o i d e b e n e f i ciile acestuia. Dac! tipa face ceva c e - i pl a c e %i e s t e î n t r- o dispozi# ie bun! , ar fi ideal s! fii %i t u p re ze n t . Id e e a e ste c! vrei ca ea s! te asocieze cu m o m en t e l e î n c a re s e simte bine, prin orice mijloace n e c e s a re .

U r m ! t o a re l e

tactici

vor

analiza

în

detaliu

m e t o d e l e p r i n c a re t e po $ i înconjura de o aur ! pozi tiv ! . În s c u r t t i m p, fa t a va fi dependent! de prezen# a ta %i n u va p u t e a s u p o r t a s! pleci pentru perioade lungi de t i m p. C re d e$ i - m! p e c uvânt, pentru c! am experimentat d e m u l t e o r i a c e a s t! for# ! , iar acum c ! %t i$ i de ce devin

105


Manualul De Seductie

Juan.ro

o a m e n i i d e p e n d e n# i d e prezen# a al tor oameni, folosi$ i a c ea s t ! a r m ! î n# e l e p t . F !- o s! r â d!! F ! - o p e t i p a c a re î# i place s! râd! %i s-ar putea s! n u m a i f i e n e vo i e d e mul te al te eforturi. Când faci o fa t ! s ! r â d ! , e x i s t! mai mul te legi psihologice care fu n c$ i o ne a z! î n favo a rea ta, legea asocierii %i felul în c a re o fa c i s ! s e s i m t ! , care este o al t ! lege în sine. G â n d e%t e - t e p e n t ru o clip ! câ # i oameni î$ i plac $ ie p e r s o n a l n u m a i p e n t r u c! te fac s! râzi? Tuturor ne plac c o m i c i i c e l e b r i %i d e%i sunt ni%te str! ini sim$ im c! -i c u n oa%t e m p e r s o n a l n umai pentru c! sunt capabili s! ne fa c ! s ! r â d e m . A c e a s t a e s t e o a l t! lege puternic! , deci distreaz! t e %i s! n u t e m i r i d a c! unele fete o s! fie înnebuni te du p! t i n e . Î$ i s p u n mai târziu cum s! faci fetele s! râ d! , d e o c a m d a t! e d e ajuns s! în$ elegi cât de mul t se p o t a p ro p i a d o i o a m e ni numai pentru c! se simt bine unul

lâng!

altul,

deci

fii

c r e a t i v,

experimenteaz!,

î n c e a rc ! m a i m u l t e p oante %i vezi care func$ io ne az! %i c a re n u .

106


Manualul De Seductie

Juan.ro

F !- i co m pl im e nte! U n a d e v! r s i m p l u %i eficient este c! , dac! -i faci c o m p li m e n t e , t i p a re s pectiv! o s ! te placa %i mai mul t. Te h n i c a e s t e fo a r t e e f icient! din dou! motive: în primul rând

oamenii

au

nevoie

s!

fie

a c c e p t a#i

%i

c o m p li m e n t e l e t ra n s m i t un astfel de mesaj flatând eul p e r s o n a l . Î n a l d o i l e a rând, fetele te plac în m! sura în c a re s e s i m t b i n e a l! t uri de tine, deci dac! se simt bine î n p ro p r i a l o r p i e l e c â nd sunt al! turi de tine, atunci vor v re a s ! p e t re a c ! m a i mul t timp lâng! tine %i invers, vor v re a s ! fu g! d e l â n g! tine dac ! nu se simt bine.

P r i n u r m a re p o$ i s-o faci s! se simt! bine în p ro p r i a p i e l e %i a s t fe l s! te plac! mai mul t dac! -i faci complimente.

Ai

g r i j!

cum

îi

adresezi

aceste

c o m p li m e n t e , n u e x a g era întrucât po# i s! pari nesincer %i s e va î n t o a rc e î m p otriva ta. Ci te%te despre ce fel de c o m p li m e n t e s ! - i fa c i în capi tolele urm ! toare.

I do lu l f e te i O m e t o d ! b u n! de a o face pe ea s! te plac ! mai m u l t e s t e a c e e a d e a descoperi care este idolul ei %i m o t i ve l e p e n t r u c a re admir! acea persoan! , întrucât

107


Manualul De Seductie

Juan.ro

m a j o r i t a t e a fe t e l o r a dmir! pe cineva, fie un prieten, m e m b r u d e fa m i l i e s a u celebri tate. D up! c e a i î n t re b at-o %i ai aflat pe cine admir! %i d i n c e m o t i ve , p o$ i avea un efect puternic asupra ei, m a g i c c h i a r. D a c! a i aflat de pild! c ! îi place de C a t h e r i n e Ze t a -J o n e s pentru c! are clas! , e stilat! %i îi p a r d e o s e b i t d e s e x i p! rul ei negru m! t ! sos %i pielea ei p e r fe c t ! , a i d e j a o l i st! de complimente. Din nou, fii s i n c e r %i fo l o s e%t e c o mplimentele atunci când e cazul. D e c e l e m a i m u l t e ori poate suna nesincer dac! o c o m p li m e n t e z i i m e d i a t dup! ce # i-a spus ea, de%i po$ i fa c e i m e d i a t o re m a rc! subtil! de genul „da, chiar îi s e m e n i , p ro b a b i l d i n cauza p! rului negru %i a tenului m! s l i n i u ”, c a re d e c e l e mai mul te ori nu stric ! . V â r sta T i n e re # e a e s t e e l ixirul care face orice fat! s ! se s imt ! b i n e î n p ro p r i a piele %i, implici t %i pe tine. Fetele s e c o n s u m! m u l t c â nd vine vorba de vârsta lor, iar t i n e re # e a e s t e u n l u c ru de importan# ! major ! pentru m a j o r i t a t e a re p re ze n t antelor sexului frumos %i cu cât e s t e m a i s e n s i b i l! î n l eg! t ur ! cu vârsta ei, cu atât mai b i n e . A m î n t â l n i t fe t e de toate vârstele, dar rareori am î n t â l n i t v re u n a c a re s! nu fie sensibil! la complimente

108


Manualul De Seductie

Juan.ro

l e g a t e d e v â r s t! , c ! reia s! nu-i plac! s ! aud! ce ten fr u m os a re %i c â t d e tân! r ! arat ! - trucuri vechi dar e f i c i e n t e . F ! a s t a %i t i -ai f ! cut un prieten pe via $ ! . P r ie te n u l a pr o piat Fe t e i î i va p l a c e a mai mul t de tine dac! vei lega o p r i e t en i e c u c i n e va c are-i este apropiat. Motivul este p e n t r u c ! m a j o r i t a t e a oamenilor iau foarte u%or drept bu n! j u d e c a t a a l t u i a , în special dac! acea persoan! le e s t e a p ro p i a t! . Ra# i o namentul ar fi urm! torul: “dac! p r i e t en i i m e i î l p l a c , atunci b! iatul trebuie s! aib! c a l i t ! # i d e o s e b i t e %i , în plus, prietenii îmi vor binele”. A s t a e d e m u l t e o r i departe de a fi adev! rat %i e o g re %ea l! s ! l u! m d rept bun! judecata al tuia, dar se în tâ mp l! fre c ve n t %i poate fi folosi t! în avantajul t! u. Da c ! re u %e %t i s! l e g i o rela$ ie puternic! între tine %i c i n e va i m p o r t a n t %i d rag din via$ a fetei, mama ei de e xe m p l u , a t u n c i p ro b a bil o s! aiba o p! rere foarte bun ! d e s p re t i n e %i s u n t %anse foarte mari s! ajungi s! o c u n o%t i m a i b i n e . S pi r itu l a u to ir o nic A c e a s t a e s t e o m etod! foarte bun! ca ea s! vad! c ! n u e %t i va n i t o s s a u arogant. E foarte important s! nu

109


Manualul De Seductie

Juan.ro

p a r i a ro g a n t , p e n t r u c! asta poate însemna c! rela $ ia vo a s t r ! i a s f â r%i t î n a inte de a începe, deci pentru a e v i t a a s t a , a r f i b i n e dac! ai putea s! râzi un pic pe s e a m a t a %i s ! p a r i a s tfel mai pl ! cut, mai abordabil. E u fo l o s e s c m e t o da asta mereu %i râd de ceva ce a m s p u s s a u a m f! c u t. De exemplu, dac! m! împiedic, n u e z i t s! r â d d e m i ne %i spun c! sunt un împiedicat, s a u d a c! c i n e va s p u n e c! am nasul mare le mul# umesc p e n t r u c o m p l i m e n t s p unând c! m! mândresc cu nasul m e u m a s i v %i a r r â d e iar, sau dac! a % avea chelie a% s p u n e c! o l u s t r u i e s c în fiecare diminea# ! . Aceasta este o

tehnic!

perfect!,

pentru

c!

t ra n s m i t e

un

mesaj

re a l i s t , c! %i t u e%t i o m %i nu e%ti perfect %i te face s! pari

mai

a b o rd a b i l .

Mul$ i

comici

celebri,

exper# i

în

c o m p o r t a m e n t u l u m a n %i chiar celebri t!# i o folosesc cu s u cc e s p e n t r u a s e i d enti fica %i a crea o leg! t ur ! între ei %i p u b l i c . D e %t e a p t ! treab ! ,nu? C o n s tr u ie" te o r ela$ ie S e vo r b e%t e d e mul t timp despre aceast! tehnic ! , î n p a r t e %i p e n t r u c! este foarte eficient! apoi pentru c!,

atunci

când

construie%ti

o

rela$ie,

stabile%ti

o

c o n e x i u n e %i o a m e n i i te plac mai mul t dac! se pot ra p o r t a l a t i n e . E s t e important s! stabile %ti o rela$ ie

110


Manualul De Seductie

Juan.ro

fo l o s i n d m e t o d e %i t a ctici omologate, pentru a-$ i spori %a n s el e d e a g ! s i p u n cte în comun cu fetele din jur. P r i m a m e t o d! d e a construi o rela$ ie cu o fat! este s ! - i i m i# i p o s t u ra %i mi%c ! rile, %i po# i începe prin a-i i m i t a g e s t u r i l e %i l i m bajul trupului având grij! s ! nu ba t ! l a o c h i . D e e xe mplu, dac! ea se apleac! peste ma s ! %i a p o i s t! d re apt ! pe scaun, f! %i tu acela%i l u c r u , i a r d a c! e a î%i pune bratele pe mas! , f! %i tu la fe l . A c e a s t! t e h n i c ! p sihologic! se poate folosi %i de la c el ! l al t c a p ! t a l î n c ! p erii. A d o u a m e t o d! e ste aceea de a-i imi ta expresiile %i fe l u l î n c a re vo r b e%t e , deci dac! vorbe %te repede f! %i t u l a fe l , i a r d a c! fo l ose%te o anume expresie sau un a n u m e c u v â n t î n m o d repetat, f! %i tu la fel. Po$ i de a s e m e n e a s ! - i o b s e r v i mimica fe # e i %i s ! o imi# i. E n e vo i e s! e xe r s ezi mul t, dar vei avea noroc de un i n s t i n c t s u b c o n%t i e n t care func$ io ne az! f! r ! ca ea s! %t i e . P r i n c i p i u l e s t e c! ne raport! m la oameni care sunt a s em ! n! t o r i c u n o i , o rela$ ie presupune încredere %i ave m n e vo i e d e î n c redere pentru a avansa. Pune în a p l i c a re a c e a s t ! t e h n i c ! %i ea te va pl ! cea mai mul t.

111


Manualul De Seductie

Juan.ro

S im pa tie r e ci pr oc! E d e b u n s i m# s! - $ i plac! de cineva c! ruia îi place d e t i n e , l u c r u d ove d i t de nenum! rate ori în tot atâtea s t u d i i . O p u s u l e s t e va l abil, în sensul c! tindem s! nu ne pla c! o a m e n i i c! ro ra nu le place de noi. Deci pentru î n c e p u t a r t re b u i s! - $ i plac! sincer de ea, s! fii dr! gu$ , c a l d %i a fe c t u o s , s! - i faci complimente sincere. Prin u r m a re , d a c ! - $ i p l a c e de ea sau o respec# i dintr-un a n u m e m o t i v, s p u n e - i - o. Este esen$ ial s! construie %ti o re l a $ i e c u o fa t! p e n t ru ca aceasta s! te plac! : cine se a s ea m ! n! s e a d u n! %i ne plac oamenii care seam! n! cu n o i , d e c i i m i t! - i g e s t urile, limbajul trupului, simpatiile %i a n t i p a t i i l e %i ve$ i c onstrui un raport, o rela$ ie, iar ei c u s i gu ra n$ ! î i va p l! c ea de tine mai mul t. Î n c e l e d i n u r m! , se %tie c! fetelor le plac oamenii c a re a u î n g e n e ra l o ati tudine %i abordare pozi tiv! ; n im! n u i n u - i p l a c e s! stea lâng ! cineva care bomb! ne tot

timpul,

e

nemul$umit

de

ceilal$i,

de

propria

per s oan ! %i d e v i a$ ! în general. Deci dac! vrei s! te pla c! fe t e l e , î n c e p e p rin a te place singur, abordeaz! o a t i t u di n e p o z i t i v! a s u pra vie$ ii %i o ati tudine mental! pozitiv!.

112


Manualul De Seductie

Juan.ro

P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • A s o c i a z! - t e c u stimuli pozi tivi pentru a pune în a p l i c a re l e g e a a s o c i e r i i în favoarea ta • F ! - o s ! r â d ! %i ve $ i avea o conexiune pe via $ ! • Po#i

s!

ajungi

la

tipa

care

î#i

place

prin

i n t e r m e d i u l re l a$ i e i c u un prieten apropiat al acesteia • F ! - i c o m p l i m e nte în care s! o compari cu o per s oan ! p e c a re o admir! sau în care s! -i spui c! a ra t ! m a i t â n ! r ! d e c â t este (nu cuvânt cu cuvânt).

C u m s! f a ci o r ice fat! s! fie in te re s at! d e tin e D a c ! o fa t ! n u e s te interesat! de tine %i nici m! car n u t e o b s e r v! , c e %a nse mai ai în ceea ce o prive%te? N i c i o %a ns! , d e c i f i$ i aten# i, b! ie$ i, pentru a vedea cum s ! î n t o a rc e # i s i t u a $ i a î n favoarea voastr ! . P u te r e a ce l e i de -a tre ia p e rs o an e E s t e u i m i t o r c â t de puternic! poate fi implicarea u n u i t e r# c â n d v i n e vorba de cucerirea fetelor, iar eu p e r s o n a l a m fo l o s i t aceast! tehnic ! de mul te ori cu

113


Manualul De Seductie

succes.

Juan.ro

Adev!rul

este

c!

oamenilor

le

place

s!

b â r fe a s c ! î n g e n e ra l , iar fetelor în special, deci dac! fa c i c u n o%t i n# ! c u u n prieten, rud! sau coleg al fetei c a re te i n t e re s e a z! , a i de partea ta puterea unei a treia p e r s o a n e %i n u t re b u i e decât s! te relaxezi %i s! la%i l u c r u ri l e s ! c u rg ! d e l a sine. Ia t ! c u m s ! p ro cedezi: g ! s e %te aceast ! a treia per s oan ! , d e p re fe ra t o prieten! apropiat! %i arat! -te c u r i o s î n l e g! t ur ! c u tipa pe care ai pus ochii, întreab! despre

ea

%i

laud!-i

personalitatea,

tr!s!turile

de

c a ra c t e r, d a r n u fr u muse$ ea (orice fraier poate face a s t a ) , d e c l a r! - i c! o respec # i pentru un anume motiv %i s u g e re a z ! - i c! a i v re a s! o cuno%ti mai bine. Odat! ce a i f! c u t a s t a n u va m a i dura mul t pân! s ! afle %i fata în c a u z ! c! a i î n t re b a t de ea, deci ai plantat s! m ân# a pe c a re a c u m t re b u i e s - o mai uzi din când în când %i s-o p r i ve %t i c u m c re %t e . O s ! - $ i p l a c! t e h nica asta, mie cel pu$ in îmi place fo a r t e m u l t , %i fu n c$ io ne az! pentru c! oamenilor le place

s!

bârfeasc!,

le

plac

picanteriile,

iar

dac!

i n fo r m a# i a v i n e d e l a un ter# atunci are mai mul t! c re d i b i l i t a t e . Î n p l u s , fetelor le place s! %tie c ! un b! iat s e g â n d e%t e %i vo r b e%te admirativ despre ele. Încearc! t e h n i c a a s t a %i p ro m i t c ! n-o s ! - $ i par! r ! u.

114


Manualul De Seductie

Juan.ro

D e z in te r e s Întotdeauna incertitudine

%i

e

bine

îndoial!

s!

existe

pentru

a

un

element

aprinde

de

flac!ra

p a s i u n i i , i a r p e n t r u u nele fete e nevoie de dezinteres, d e i g n o ra n# ! t o t a l ! p e ntru a le stârni interesul. A c e a s t ! t e h n i c! e ste puternic! %i eficient! mai ales î n c a z u l fe t e l o r s u p e r be dar egoiste. Le po$ i deosebi de l a u n k i l o m e t r u - c re d c ! sunt prea frumoase pentru m u r i t o r i i d e r â n d , p ro babil chiar sunt frumoase %i %tiu a s t a c u s i g u ra n$ ! , b! i e$ ilor li se scurg ochii dup! ele. P ro b l e m a e s t e c! a c e ast ! abordare nu este eficient! în cazul

unor

asemenea

fe t e ,

c a re

se

simt

flatate

în

va n i t a t e a l o r d e a t e n # i a ta. Id e e a e s t e s! n u pari interesat, ba chiar s! ignori g e n u l ! s t a d e t i p e , a sta î$ i va spori %ansele. Tehnica fu n c$ i o ne a z! p e n t r u c ! individul egoist î%i dore%te tot ceea

ce

nu

poate

ave a

re a c $ io ne a z!

d i fe r i t

la

%i

nu-i

farmecele

place sale,

când

c i n e va

ignorându-le.

Fa p t u l c! t u o i g n o r i te face deosebi t %i devii astfel o p rovo c a re p e n t r u e a . Metoda nu d! gre %: ignor-o, ea o s ! t e a b o rd e ze , f i i rece ini$ ial %i f! o mi%care la momentul

potrivit.

Atunci

va

i n t e re s a t ! d e t i n e .

115

fi

mai

mult

ca

sigur


Manualul De Seductie

Juan.ro

P e r s o n a lita te a f ete i O a m e n i i a u o n e voie înn! scut ! de a se comporta în c o n fo r m i t a t e c u i d e a l ul de sine, nu se simt bine atunci c â n d s p u n s a u fa c c e va care nu se potrive%te cu propria l o r i de n t i t a t e . Pa r t e a interesant ! este c! majori tatea o a m e n i l o r s u n t î n c o nflict pe plan interior (disonan# ! c o g n i t i v ! ) %i d e s e o r i s unt nesiguri pe ei atunci când au va l o r i

personale

de

c a re

s unt

s ig ur i

%i

va lo r i

c a re

c o n t ra s t e a z ! î n t re e l e. Oamenii trebuie totu%i s! se c o m p o r t e î n c o n c o rd a n# ! cu idealul de sine %i cu ceea c e c re d c e i l a l $ i d e s p re ei. Aici

intervine

tehnica

aceasta

care

poate

fi

i n c re d i b i l d e p u t e r n i c! %i de eficient! când vine vorba d e c uc e r i t fe t e . Po$ i s! influen# ezi prin sugestii atente %i p e n t r u a fo l o s i t e h nica aceasta cu succes trebuie s! s u g e re z i c! p e r s o n a l i tatea ei este în concordan# ! cu c e e a c e d o re%t i t u ( c a ea s! fie interesat! la rândul ei d e t i n e ) %i d a c! e a a l ege s! ignore ceea ce ai sugerat tu,

atunci

personalitatea

ei

ar

fi

în

conflict

cu

c ompo r t a m e nt ul . Ia t ! u n e xe m p l u : dac! vrei s! faci o fat ! s ! - $ i dea a t en $ ie s a u c h i a r s! i as! cu tine, atunci când sim$ i c! e a e z i t ! , p o$ i s! fa c i o remarc ! de genul: „ce-mi place l a t i n e , O a n a , e s t e c! e %ti genul de fat! c ! reia îi place

116


Manualul De Seductie

Juan.ro

s ! s e d i s t re ze %i e s t e deschis! sugestiilor ” sau „ ce m! i m p re s i o n e a z! p e m i n e la tine, Oana, este c! tu e %ti g e n u l d e p e r s o a n! l i psi t ! de prejudec!# i, receptiv! la n o u ”. Î n c e a rc! a s t a c a s! te convingi c! este eficient! , c ! p o $ i s! o i n f l u e n# e zi dac! faci sugestii referi toare la personalitatea ei. S i n c ro n i z a re a e s t e important! , deci când %i cum s p u i c e va d e g e n u l ! sta este foarte important, pentru c ! n u v re i s! b a t ! l a ochi, dar dac! ob$ ii r! spunsul de c a re a i n e vo i e , fo l o s e%te-l pentru a p! rea credibil %i a ave a e fe c t . No t!: t re b u i e s! exersezi aceast ! tehnic! deci n-o fo l o s i î n a fa ra c o n t e x t ului discutat mai sus spunând din s e n i n : „ c e - m i p l a c e l a tine....”, pentru c! o s ! - $ i tai c ra c a d e s u b p i c i o a re , mai ales dac! abia v-a$ i întâlni t. A%a c! fo l o s e %t e - o c orect, dup! ce ai aflat informa$ ii l e g a t e d e a s t a , d a r f! r ! s ! fii prea insistent %i va fi una d i n t re c e l e m a i e f i c i e n te tactici de care dispui. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • S i m p a t i a re c i p roc! - oamenilor le place de cei c a re - i s i m p a t i ze a z ! l a rândul lor

117


Manualul De Seductie

Juan.ro

• N u s u b e s t i m a puterea unei a treia persoane %i fo l o s e%t e - o î n ava n t a j ul t ! u • A ra t! - t e d e z i n t eresat de genul de tip! frumoasa d a r e g o i s t ! %i o ve i a t rage ca un magnet • In f l u e n# e a z ! - i p ersonali tatea

Cum

s!

faci

orice

f a t!

s!

te

g!s e a s c!

a t r!g !to r C i n e n u v re a s! par! mai atr! g! tor în fa # a sexului o p u s ? î n t re b a $ i p e o r i cine %i cine v! zice c! nu, minte c u n e r u %i n a re ! C u t o$ ii vrem s! p! rem mai atr! g! tori s e x u l u i o p u s p e n t r u c! face parte din natura uman! , c a re t i n d e s! f i e m a i vani toas! %i superficial! în zilele n o a s t re . Fo l o s i$ i u r m! toarele tactici psihologice pentru a v ! î m b u n! t !$ i p u t e rea de seduc # ie . S ta r e a de e x c itare N i c i n u - m i m a i a duc aminte câte fete am cunoscut l a s a l! , l a p a rc u l d e d istrac# ii sau chiar dup! un film de g ro a z ! . Pe a t u n c i m i s e p! rea uimi tor c! fetele sunt mai a t ra s e d e m i n e %i m a i receptive în si tua$ ii de acestea %i m! î n t re b a m d e c e . E xplica$ ia este urm! toarea: corpul reac$ioneaz!

eliberând

adenalin!

118

în

momente

de


Manualul De Seductie

Juan.ro

e xc i t are f i z i o l o g i c! s au emo# io nal! , deci când facem e fo r t , n e e s t e t e a m! , sau suntem emo $ ionati, reac$ ia c o r p u l u i e s t e u n a n a t u ral ! , fiziologic! de exci tare. D e c i e s t e e s e n$ i a l s! fii prezent lâng! fete în acele m o m en t e ( ve z i l e g e a asocierii), iar un b! iat de%tept ar organiza

asemenea

e ve n i m e n t e

în

doi

pentru

a

se

b u c u ra d e l e g i l e n a t urale care guverneaza corpul în s t a re d e e xc i t a re e m o # io nal! sau fizic ! . R e spe c tu l de sine Te h n i c a momentele

în

fu n c$i o n e a z! c a re

în

re s p e c t u l

felul

de

sine

u r m!t o r : al

fe t e i

în

este

s c ! z u t , a c e a s t a t e g! se %te mai atragator decât te-ar g! s i î n m o d n o r m a l . *sta este motivul pentru care vezi c u p l u r i c a re n u s e p o t rivesc fizic - unul dintre cei doi se a f l! î n t r- o p e r i o a d! g rea din punct de vedere emo# ional, i a r c e l! l a l t a p ro f i t a t de asta fiind pur %i simplu prezent în

momentele

acelea

în

care

p!rea

mai

atr!g!tor

c e l u i l a l t . Av â n d î n ve dere c! unul din parteneri profi t! d e s l! b i c i u n e a c e l u i l a l t, se poate spune c! mul te rela$ ii î n c e p a s t fe l c u s t â n g u l %i nu dureaz! prea mul t, pentru c ! a t u n c i c â n d s t a re a emo# io nal! %i respectul de sine al fe t e i re v i n e l a n i ve l u l i ni$ ial, rela$ ia se sfâr%e %te de cele mai multe ori.

119


Manualul De Seductie

Juan.ro

V! vo i s p u n e p ovestea unui asociat al meu care a d ove di t e f i c i e n # a a c e s tei tehnici printr-o abordare dur! p e c a re e u p e r s o n a l n -o recomand, dar care dovede%te c l a r c! t e h n i c a fu n c$ i one az! . Tipul ! sta umbla dup! o fa t ! d e m u l t t i m p f! r ! nici un succes, întrucât aceasta f l i r t a c u u n a l t t i p de ceva timp. Eu i-am spus de t e h n i c a d e m a i s u s %i el a folosi t-o într-un fel total i m o ra l . A vo r b i t c u o p rieten! de-a lui s! se duc! %i s! -l a b o rd e ze î n t r- o s e a r! pe tipul cu care flirta ea, pentru a o fa c e s! s e s i m t ! i n ferioar! în momentul în care îi va ve d e a î m p re u n! . L u c r u care l-a %i reu%i t , iar a dou! zi s -a d u s e l l a e a %i , %tiindu-i vani tatea %i respectul de s i n e r! n i t e , a i nv i t a t- o în ora% %i de data asta tipa a a cc e p t a t . Pove s t e a e s te una trist! dar care dovede%te va l i d i t a t e a u n e i t e o r i i . Pentru

a

folosi

tehnica

asta

p!s t r â n d u -$i

i n t e g r i t a t e a m o ra l ! f ii atent %i observ-o pe tip! %i a b o rd e a z- o a t u n c i c â nd termin! o rela $ ie. Astfel e%ti împ! c a t c ! a i j u c a t c i nsti t %i ai f! cut %i prima mi%care î n c e e a c e o p r i ve %t e pe ea.

120


Manualul De Seductie

Juan.ro

U i t!- te î n o chii ei &tiai

c!

po$i

fa c e

o

fa t!

s!

te

g! s e a s c !

mai

a t r ! g! t o r, b a c h i a r s! se îndr! go st e asc ! de tine numai u i t â n d u - t e î n o c h i i e i ? Da, este adev! rat, dup! cum au d ove di t- o m u l t e s t u d i i despre Atrac$ ie %i chiar despre D ra g o s t e , î n s ! e u a m condus propriul meu experiment. A m r u g a t 1 0 0 d e femei de di feri te vârste %i etnii, femei

singure,

participe

la

m!ritate,

un

divor#ate

experiment

%i

împreun!

v!duve cu

s!

mine

%i

a s is t e n # i i m e i . N u l e -am spus despre ce era vorba, lea m r u g a t d o a r s! s tea 2 minute cu fiecare dintre a s is t e n # i i m e i %i c u m i ne %i s! se ui te în ochii b! rbatului d i n fa# a l o r. Re z u l t a t e l e au fost concludente. Dup! completeze

cele un

2

minute,

fe m e i l e

au

fo s t

puse

chestionar

anonim

în

care

au

s! fost

î n t re ba t e d a c! l i s -a parut c! persoana din fa# a lor era m a i at r! g! t o a re l a s f âr%i tul celor dou! minute decât li s -a p! r u t i n i$ i a l . 8 7 % dintre femei au r! spuns cu ”Da”, i a r 5 0% a u r! s p u n s c! au sim$ i t mai mul t decât Atrac$ ie %i l e -a r f i p l! c u t s! - i cunoasc! mai bine pe b! rba$ ii din fa # a l o r. Fa n t a s t i c ! A cum pute$ i folosi %i voi aceast! t eh n ic ! d e At ra c$ i e c u în# elepciune pentru a ob$ ine mai

121


Manualul De Seductie

Juan.ro

m u l t d e c â t a $ i v i s a t vreodat! . Pe bun! dreptate se s p u n e c ! o c h i i s u n t fe reastra sufletului. C o m pa r a$ ie " i a le g e re Te h n i c a a c e a s t a e ste pentru cei mai pu$ in ar! t o %i , ca

mine.

Eu

personal

am

folosit-o

%i

am

ob$inut

re z u l t a t e u i m i t o a re . Ideea este c ! trebuie s ! pari mai a t r ! g! t o r î n s o # i n d u - t e cu cineva mai pu$ in ar! tos decât t i n e p r i n i n t e r m e d i u l legii compara# iei. Dac! e %ti de pild! c u o fa t! c a re - $ i place %i î l aduci cu tine pe p r i e t en u l t! u c e l m a i bun care seam! n! cu B rad Pi tt sau G e o rge C l o o n e y, # i -a i face un mare deserviciu. D e c i î n a i n t e s! r! mâi singur cu ea, asigur! -te c ! e %t i v! z u t î n p u b l i c a l! turi de asisten# i de-ai t! i pe care n u - i vo m n u m i n e a t r! g! tori, ci doar nu la fel de ar! t o %i c a t i n e , p e n t r u c a t u s! ar!$ i mai bine în compara$ ie cu ei. De

asemenea,

subcapitolul

mai

p o$i

folosi

Tehnicile tenta$iei

tehnica

c o n fo r m

c!reia

din te

a f i%e z i c u o fe m e i e frumoas! pentru a trezi interesul tipei

de

c a r e -$ i

place.

D a c!

te

vede

cu

o

fe m e i e

fr u m oa s ! s e va g â n d i c! e ceva de capul t! u %i poate e %t i c h i a r o p a r t i d! b un! . A%as ar pune$ i-v! fantezia la

122


Manualul De Seductie

Juan.ro

l u c r u , n u m a i ave$ i g r i j! s! nu face $ i gre%eli pentru c ! n - o r s ! v ! p l a c ! u r m ! rile . P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • O rg a n i ze a z! o i e%ire %i fii prezent în si tua$ ii care p rovo a c ! o s t a re de exci tare fizic ! sau emo # io nal! • A c $ i o ne a z! a t u n ci când ea se afl! într-o perioada g re a d i n p u n c t d e vedere emo # io nal • U i t ! - t e î n o c h i i ei %i po$ i stârni atrac$ ie fizic! %i s e n t i m e n t e m a i p rofunde de atât • A f i%e a z ! - t e c u prieteni mai pu$ in ar! t o %i %i cu fe m e i fr u m o a s e pentru a deveni mai atr! g! tor în ochii ei

123


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u m s! a pr in z i pa siun e a în in im a fe te lo r Te h n i c a a s t a e s t e una decisiv! , în sensul c! dac! î$ i i e s e , t e -a i a l e s c u fata pe care # i-o dore %t i, iar dac! n u , r! m â i s i n g u r. D a c! nu înve$ i tehnica asta, vei avea ra r p a r t e d e p a s i u n e î n rela $ iile tale. A c e s t a e s t e d e m ul te ori motivul pentru care mul te re l a $ i i m o r, l u c r u d ovedi t în timp de nenum! rate ori în studii

%i

observat

de

mine

la

nivel

personal

sau

p ro fe s i o n a l . A m fo s t î n ambele si tua$ ii, aceea de a-mi p i e rd e

pasiunea

pentru

p a r t e n e r!

%i

aceea

în

c a re

p a r t e n e ra î%i p i e rd e a pasiunea pentru mine. Am avut o c a z i a s! v ! d d e n e n u m! rate ori cum pasiunea distruge o re l a $ i e %i m -a m î n t rebat de ce. Explica$ ia este c! noi o a m e n i i n u p re# u i m l u crurile sigure din via$ a noastr! %i avem

nevoie

de

o

doz!

de

nesiguran$!.

Dac!

nu

a p re c i e m s i g u ra n# a , î n mod sigur nici nu putem sim$ i p a s i u n e fa# ! d e a c e s tea. Rela$ ia este sorti t! e%ecului atunci

când

acest

lucru

se

întâmpl!

cu

unul

din

p a r t e n e r i , e x i s t â n d p u # ine solu# ii salvatoare. Î ndo i a la D a c ! v re i s! a p r i nzi sau s! reaprinzi pasiunea întro re l a $ i e t re b u i e s! i ntroduci un element de îndoial! ,

124


Manualul De Seductie

Juan.ro

p e n t r u c ! , d u p! c u m am spus mai sus, siguran$ a ucide p a s i u n e a . A s t a e n a t u ra uman ! . Pe n t r u a c o n t ra c ara efectul aminti t mai sus trebuie s ! v ! a m i n t i$ i c! o mul se conduce dup! principiul t en ta $ i e i fr u c t u l u i o p r i t. Omul î%i dore%te ceea ce nu p o a t e ave a . A m i n t e%t e- $ i dou! reguli atunci când sim$ i c ! p a s i u n e a e s t e p e cale s! moar ! : introdu elementul d e î n d o i a l! %i p o a r t! - te cu cea la care # ii ca %i când nu ai #ine la ea. A c u m î n$ e l e g i p o ate de ce fetele pe care le dore%ti n u t e vo r %i c e l e p e care tu nu le vrei te doresc cu d i s p e ra re . P u n c t e c h e i e d e re $ inut • F ! r ! p a s i u n e t o t u l s-ar sfâr%i, dac! n-ar fi solu# iile s a l va to a re • Ave m n e vo i e a t â t d e siguran$ ! , cât %i de nesiguran$ ! ; e n e vo i e d e u n e c h i l i b ru când vine vorba de pasiune • N u p re# u i m l u c r u r i l e de care suntem siguri datori t! u n u i d e ze c h i l i b r u î n t re siguran $ ! %i nesiguran$ ! • In t ro d u u n e l e m e n t de îndoial! pentru a mai învioara lu cru r i l e %i p e n t r u a o # ine interesat !

125


Manualul De Seductie

Juan.ro

• C â n d re l a$ i a e s t e u n a veche, plin! de dragoste aceste p r i n c i p i i n u s e a p l i c ! î n aceea %i m! s ur !

C u m s! e x ci $ i o r ic e fat!, oricând C u s i g u ra n$ ! f i e c are b! rbat dore %te s! fie maestru l a c a p i t o l u l ! s t a %i î n$ eleg perfect de ce, dar ca s! a j u n g i î n v â r f t re b u i e s! porne%ti de la baz! . Deci s t u dia# i t a c t i c i l e %i t e hnicile cuprinse în aceast! carte p e n t r u a c o n s t r u i o re la$ ie solid! bazat ! pe comunicare %i î n c o r p o ra# i c e l e d e mai jos %i în strategia general! . N u v ! g r! b i# i , n u d e g eaba se spune „cu r! bdarea treci m a re a .” C e u r m e a z! a fo st tratat mai în detaliu în urma c e re r i l o r, d e c i b u c u ra# i -v! %i mul$ um i# i-mi mai târziu. P u n cte de r e pe r Pe n t r u a î n$ e l e g e ce e nevoie pentru a exci ta o t ip! , t re b u i e s ! - i î n$ e l egem punctele de reper. U n u l d i n t re c l i e n# ii mei se afl! de ceva timp într-o re l a $ i e c u o fa t ! , %i de%i aveau via$ ! sexual! activ ! , î n t â m p i n a u p ro b l e m e l a acest capi tol. El vroia s! %tie de

126


Manualul De Seductie

Juan.ro

c e p r i e t e n a l u i î i s p u sese c! nu se simte exci tat! în timpul

actului

sexual,

pur

%i

simplu

nu

în$elegea

m o t i v u l . L-a m r u g a t p e el s! -mi spun! cum decurgeau lucrurile

exact

%i

am

av u t

a p r oxo m a t i v

urm!toarea

c o nver s a # i e :

E l : A m vo r b i t a s t! noapte %i mi-a spus sincer c! nu s e m a i s i m t e s e x i %i e xci tat ! în pat . Eu i-am spus apoi c ! a% v re a fo a r t e m u l t ca ea s! se simt! bine %i am î n c e p u t s! fa c n i%t e l u cruri de atunci pentru a o face s! s e s i m t! s e x i , d a r f! r ! nici un rezul tat. Pur %i simplu n u - n# e l e g . E u : C e a n u m e a i f ! cut ca s-o faci s ! se simt ! sexi? E l : I-a m f! c u t d e atunci mai mul te complimente, ia m c u m p! ra t o l e n j e r i e sexi, am încercat pozi# ii di feri te î n d o r m i t o r, i -a m s c r i s chiar %i sms-uri romantice când n u e ra m î m p re u n! p e n tru a o face s ! se simt ! sexi.

Eu:

Pa r e

de

ajuns,

dar

dac!

nici

unul

dintre

l u c r u ri l e a s t e a n u s e p otrivesc cu ideea ei de a fi sexi? E l : C u m a%a ? C e vrei s ! spui?

127


Manualul De Seductie

Juan.ro

E u : O a m e n i i a u i dei %i experien# e di feri te %i trec a c e s t e e x p e r i e n# e p r i n diverse fil tre pentru a în$ elege %i înregistra

anumite

sentimente

%i

reac$ii,

de

la

a m u z a m e n t p â n! l a s impatie %i chiar senza$ ia de a fi s e x i . U n e l e p u n c t e d e reper sunt universale, al tele sunt in div id ua l e . E l : M d a , s u n! d e s tul de logic... E u : Î n$ e l e g c ! t u ai f! cut eforturi mari %i c! ai avut c e l e m a i b u n e i n t e n$ i i , dar s-ar putea ca ideea ei despre c u m e s ! t e s i m $ i s e x i s ! fie total di feri t ! de a ta. E l a t! c u t , a d a t afirmativ din cap %i a c! zut pe gâ n dur i . E u : Po a t e i d e e a ei de a se sim$ i sexi este dat! de fe l u l î n c a re t e u i# i la ea, felul în care o atingi sau fa p t u l c ! o s u n i d e s c a s ! vezi ce mai face. E l : A d e v! ra t , p o a te s! fie orice %i eu s! nu-mi dau s ea ma . E u : Î n t r-a d e v! r, afl! exact ce o face s ! se simt! s exi %i n u ve i d a g re % de acum înainte. C u s fa t u r i l e m e l e în minte s-a dus %i a vorbi t cu p r i e t en a l u i , a u re zo l vat problema destul de repede. I-a

128


Manualul De Seductie

Juan.ro

p u s î n t re b a r i p e n t r u a-%i da seama de ce anume are n e vo i e p e n t r u a s e s i m$ i sexi, ea i-a spus %i astfel au re zo l va t o p ro b l e m ! i mportant ! din via# a lor de cuplu. Te -a i î n t re b a t v re odat! de ce sim$ i c! faci eforturi m a r i p e n t r u a fa c e o fat! s ! se simt! iubi t! , pentru a-i o fe r i t o t s p r i j i n u l n e cesar %i parc! tot nu reu%e %ti? R! s p u n s u l e s t e u n u l s i ngur: punctele de reper. Problema e s t e c! , d a c ! n u a f l i ce standarde sau ce idei are fata î n l e ga t u r! c u n e vo i a pe care încerci s! o împline%ti, e c a %i c â n d a i t ra g e l a # int! legat la ochi. Dac! ai noroc p o a t e c h i a r n i m e re s t i o dat! la o sut! de arunc! ri. Pe n t r u a a j u n g e u n # i nt a% bun, trebuie s! %tii care este # in t a %i s - o p o $ i n i m e r i de fiecare dat ! . C u m s! d e s c o p eri care sunt punctele ei de rep er P r i m u l s fa t e s t e s! nu anun# i c! vrei s! vorbe %ti d e s p re a s t a , c u a l t e c uvinte s! nu-i spui c! vrei s ! afli c a re s u n t i d e i l e %i standardele ei în legatur! cu o a n u m e p ro b l e m! , p e ntru c! o s! cread ! c ! e %ti un c iu da t .

129


Manualul De Seductie

Juan.ro

C e u r m e a z! e s t e numai pentru tine, nu trebuie s! %t i e %i e a . Pe n t r u a a fla care sunt punctele ei de reper u r meaz ! p a s i i d e m a i j os: 1. F ! - $ i î n m i n t e o list! cu lucrurile pe care ai vrea s ! l e %t i i d e s p re ea. 2. F i i s u b t i l c â n d î ncepi o conversa# ie %i apoi începe s ! o g h i d e z i c ! tre ceea ce vrei s ! afli. 3. P u n â n d u - i î n t re b! ri, stabile%te tema de interes a d i s c u# i e i ( t re b u ie s ! fac ! parte din lista ta). 4. P u n e - i î n t re b! ri pentru afla exact ce-i place, a s c u l t ! c u a t e n $ ie %i re $ ine . 5. Re c a p i t u l e a z ! î n gând %i noteaz! dac ! e nevoie. ( a s t a d i n u r m a o faci ul terior!!) 6. S t ud i a z! p ro b l e ma %i asigur! -te c ! ai in# e le s 7. P u n e î n a p l i c a re, adapteaz! -te la reac$ iile pe c a re l e p r i m e %t i pân! când st ! pâne%ti metoda. V! re c o m a n d a c e st ! tehnic! din toat ! inima. Este i n c re d i b i l d e p u t ernic! %i prin intermediul ei po$ i a f l a e x a c t c e a n ume o inci t! pe persoana la care # i i . &i m a i e c e va! Practic ai acces la panoul de c o m a nd! a l e i %i %tii exact ce semnale s! urm! re %ti %i c e b u t o a n e s! ape %i, în ce ordine %i de câte ori p e n t r u a o b$ i n e rezul tatul dori t. Redau mai jos un

130


Manualul De Seductie

Juan.ro

e xe m p l u c a re d ovede%te c! aceast ! tehnic ! este e f i c i e nt ! %i s e p o ate aplica în nenum ! rate cazuri. C u m s! f o l o se " ti punctele de reper pentru ca o r i ce fa t! s! te g!s e as c! atr!g !to r C o m b i n! t a c tica asta cu legile Atrac$ iei despre c a re

am

vo r b i t

deja

%i

ve i

d e# i n e

o

fo r # !

de

n e o p r i t . Po$ i s! afli exact ce i se pare irezistibil unei

fe t e ,

d u p!

cum

mi

s-a

întâmplat

mie

nu

demult. E ra m c u o fa t ! pe are tocmai o cunoscusem %i s t ! t e a m î n t r- o c a fenea la vorbe, când a intrat un t i p fo a r t e h o t! r â t în ! untru care p! rea s! caute din p r i v i r i p e c i n e va . Pa r t e n e ra m e a s e ui ta numai dup! el, vizibil atras! de

tipul

bine

f!cut.

Mul$i

b!rba$i

s-ar

sim$i

a m e ni nt a# i d e a c est compotament, da eu nu m-am p i e rd u t c u f i re a (nu ui ta# i c! femeilor le place s! v ! t e s t e ze ) , i -a m urm! ri t cu aten$ ie %i pe ea %i pe e l %i m -a m î n t rebat cum pot folosi si tua$ ia în ava n t a j u l m e u . T ipul bine f! cut a plecat, eu am r ! m a s fo a r t e c a l m %i dup! câtva timp (nu imediat,

131


Manualul De Seductie

Juan.ro

c a s! n u c re a d! c ! m-am sim$ i t amenin# at de tipul d e m a i î n a i n t e ) a m întrebat-o dac ! -l cunoa%t e . M i -a s p u s c! nu, doar c! ar ! ta foarte bine %i a s t a i -a a t ra s a t e n# ia, nimic al tceva. I-am spus c! m i s e p a re n a t u ra l! reac # ia ei %i am întrebat-o ce a a t ra s - o l a e l . M i -a r! spuns c! felul în care a intrat î n î n c! p e re , c u b ! rbia sus %i cu pieptul în fa# ! %i m e r s u l h o t! r â t . Am întrebat-o dac! mai era ceva c a re i -a p l! c u t l a el %i mi-a spus c! a atras-o felul î n c a re a p r i v i t- o cu coada ochiului peste um! r. Am î n t re b a t- o d e c e i -a pl! cut asta %i mi-a spus c! era genul

de

privire

care

deborda

convingere %i

ho t ! r â re , c a re d e gaja energie masculin! , genul de a t i t u d i n e c a re l e î nnebune %te pe fete. A m z â m b i t î n sinea mea, apoi am schimbat s u b i e c t u l %i a m î nceput s! vorbim despre al tceva, d a r d e j a î m i f! c usem noti# ele în minte. Nu %tiu d a c ! p u t e $ i s! î n$ ele ge # i ce se întâmplase, dar eu îi e ra m re c u n o s c ! t or tipului bine f! cut, care ar fi stricat

planurile

multor

b!rba$i

de

la

prima

î n t â l n i re . E u e ra m mul$ umi t pentru c ! desci frasem c o d u l d e t r! s ! t u r i care o atrag pe ea la un b! rbat, l u c r u c a re n u s e întâmpl! atât de repede, de la p r i m a î n t â l n i re . &tiu c ! vre $ i s! auzi# i %i restul

132


Manualul De Seductie

Juan.ro

p ove %t i i , d a r u n gentleman nu vorbe%te niciodat! d e s p re d e t a l i i d e genul asta. V! pot spune numai c! a meritat! P u n c t e c h e i e de re $ inut : • E x i s t ! l e g i u n i ve r s a le care determin! natura uman! , dar

acesta

este

un

standard

r e l a t i v,

pentru

c!

î n t o t d e a u n a t re b u i e s ! te adaptezi la individ • A f l! - i p u n c t e l e d e referin# ! dac! vrei s ! o inci# i o r i c â n d ; a c e s t e p u n c t e de referin# ! pot fi dintre cele m a i d i ve r s e • O d at! c e a$ i d e s c o peri t punctele de referin# ! , pute$ i n imeri # i n t a o r i c â n d F !- $ i u n pl a n de c u c e rire a fe te lo r D a c ! n u -$ i fa c i un plan, fii sigur c! vei e%ua, pentru

c!

î#i

trebuie

o

planificare

dac!

vrei

s!

c u c e re %t i v re o fa t! . Nu spun c! trebuie s! dai fuga s! c u m p e r i u l t i m u l s o f tware de plani ficare %i s! faci o s t ra t e g i e a m! nun# i t ! cu h! r # i cu tot - asta ar fi r i d i c o l . Î# i s u g e re z totu%i s! te ghidezi dup! cele de m a i j o s p e n t r u a avea %anse de succes.

133


Manualul De Seductie

Juan.ro

R e z ulta t cl a r stabilit S t a b i l e %t e - $ i u n rezul tat clar în minte. Vrei o aven t u r ! d e o n o apte, sau vrei ceva mai stabil, p e n t r u c a re a i n e vo ie de timp. Trebuie s! %tii ce vei ob$ i n e d e l a o t i p! , pentru a vedea dac! se potrive%te c u c e v re i t u d e l a e a. A%a c! trebuie s! ai un # el clar %i s! t e a d a p t e z i î n func# ie de împrejur! ri. Dac! nu %t i i u n d e m e rg i , ve i ajunge în al t! parte. Stabile%t e - $ i #elul;

dac!

acesta

pare

realizabil

%i

îl

vrei

cu

a de v ! ra t , n u e z i t a . F u n c $ io n e a z!? C u o r i c e fa t ! ai fi %i în orice stadiu v-a$ i afla, re$ine

aceast!

întrebare

%i

raporteaz!-te

la

ea

î n t o t d e a u n a , av â n d în minte rezul tatul pe care î l d o re %t i . Î n t re a b ! - t e pur %i simplu dac! abordarea re s p e c t i v ! fu n c$ i o ne az! în cazul t ! u. Tre b u i e s! %t i i dac! merge sau nu %i po$ i judeca î n fu n c t i e d e re z u l tatul clar stabili t, sau po$ i privi p ro b l e m a d i n t r- o p erspectiv! scurt ! sau pe termen lung.

Câteodat!

po$i

fi

dezam!git

dac!

judeci

l u c r u r i l e d i n t r- o p e r spectiv! pe termen scurt, pentru c ! ve i ave a s e n z a$ ia c! nu progresezi deloc. Când

134


Manualul De Seductie

Juan.ro

j u d e c i l u c r u r i l e d i n tr-o perspectiva pe termen scurt, vrei

rezultate

imediate,

iar

când

nu

le

o b$ i i

te

d e sc u ra j e z i %i n u e%ti mul$ umi t, dar o abordare mai bu n! ve d e l u c r u r i l e pe termen lung pentru a realiza c e va c a re m e r i t! . Deci dac! te hot! r !% ti c! fata respectiv!

merit!

efortul,

adapteaz!

modul

de

a b o rd a re %i î n a r m e a z! -te cu mul t ! rabdare. F i i c l a r î n l e g! t ur ! cu ceea ce vrei %i nu te a%t e p t a bune

la

re z u l t a t e

necesit!

imediate,

timp

%i

pentru

întreab!-te

c!

lucrurile

mereu

dac!

fu n c$ i o ne a z! î n c a z ul t ! u.

P e r s e v e r e n# a De

multe

ori

când

umblam

dup!

fete

m!

c o nfr u n t a m c u p i e d ici %i mi s-a spus „nu” în toate fe l u r i l e i m a g i n a b i l e , dar am fost perseverent. Dac! v re i c e va c u a d e v! rat ai nevoie de curaj, credin# ! %i p e r s e ve re n # ! . D a c ! e %t i d i s p us s! a %t e p $ i %i s! perseverezi, s ! c e r i c e va d e m a i m ul te ori, ai mai mul te %anse s! afli n u m! r u l d e t e l e fo n al tipei, s-o sco# i în ora% %i poate %i m a i m u l t . Id e e a e ste c! po$ i realiza mul t mai mul te în

v i a$ !

cu

a j u t o r ul

ins is t e n# e i,

135

al

pe r s e ve re n# e i,


Manualul De Seductie

Juan.ro

du p! c u m a m v ! z u t ca se poate în repetate rânduri; t re b u i e s! b a# i l a u% ! de mai mul te ori dac! cei din! u n t r u d o r m . S ! n u -$ i f i e t eam! niciodat! în fa# a piedicilor, c h i a r p rovo a c! - t e p e tine însu$ i s! le dep! %e %ti. Cele m a i p a l p i t a n t e p ove%ti din repertoriul t! u sexual vor f i c e l e î n c a re a i î ntâmpinat rezisten# ! ini$ ial. D! m d o va d !

de

cea

mai

mare

s l! b i c i u n e

atunci

când

re n u n$ ! m î n l o c s ! mai încerc ! m o dat ! . P u n c t e c h e i e d e re $ inut :

• Re z u l t a t u l t re buie s! fie clar stabili t, el este cel d e l a c a re t re b u i e s ! pornim. • F u n c $ i o ne a z! ? Adapteaz ! -te din mers. • Pe r s e ve re n # a

este

cuvântul

cheie;

cei

care

re n u n$ ! n u c â%t i g a niciodat! , iar cei care câ%t ig! nu re n u n$ ! . • M a i î n c e a rc ! o dat ! . • U r m e a z ! p a%i i ace%tia %i va fi floare la ureche s ! c u c e re %t i o r i c e fat ! oricând.

136


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u m s! f a ci o ric e fat! s! te s u n e în ap o i C u r io z ita te Pe n t r u a -$ i d a întâlnire cu o fat! trebuie s! vo r b e %t i î n p r i m u l rând cu ea %i fetele nu te sun! î n a p o i p e n t r u c! d e cele mai mul te ori ui t! , deci fo l o s e%t e u r m! t o a rea tactic ! pentru ca fata s! te s u n e %i s ! v i n! l a î n tâlnire. „ C ur i o%i i m o r repede”, spune proverbul, de%i în c a z u l n o s t r u „ c u r i o%ii te sun! imediat ” ar fi mai p o t r i v i t . P re m i z a d e la care pornim este iar firea ome ne a s c ! %i fa p t u l c! oamenii sunt foarte curio%i, s u n t a t ra%i d e n e c u noscut %i vor s! afle ceea ce nu %t i u . Fo l o s e%t e a c e ast ! lege în favoarea ta pentru a fa c e o r i c e fa t ! s! t e sune înapoi de fiecare dat ! . R e c u n o " tin# a Iat!

un

alt

lucru

care

ne

flateaz!

în

mod

con %t i e n t ; o a m e n i l o r le place s! li se mul# um e asc ! . S t ! î n f i re a o m e n e a sc! s ! î$ i plac! de cineva %i s! fii pl! c u t d e c e i l a l$ i , i ar recuno%t in# a exprim! faptul c! î$ i p l a c e %i a p re c i e z i ceea a f! cut pentru tine cineva. D e a c e e a p e r s o a n a c! reia îi e%ti recunosc! tor te va

137


Manualul De Seductie

Juan.ro

pl! c e a %i va d o r i s! te r! s pl! t e asc ! într-un fel sau altul. C a s - o fa c i s! te sune înapoi încearc! s ! -i la%i u n m e s a j p e t e l e fon care s! con# in! aceste dou! t e h n i c i %i t e va s u na imediat. Încearc! urm ! toarele mes a j e : - O a n a , a b i a a%tept weekend-ul ! sta! O s! - $ i pla c! l a n e b u n i e ! Î$ i spun când m! suni înapoi. M u l t u m e s c î n c ! o d ata! - O a n a , t o c m a i am aflat c! nu s-a terminat! Abia a%t e p t s ! - $ i s p u n ve stea bun ! când m ! suni! - O a n a , a% d o r i s! - $ i mul# umesc, a%a c! sun! - m ! c a s - o p o t fa c e p e r s onal. - O a n a , î$ i m u l tumesc frumos! Ce-ai f! cut este u n g e s t fo a r t e ra r. Î$ i spun când m! suni. - O a n a , î$ i r! m ân dator. Î$ i spun mai mul te când m! s u n i . Sfat:

Când

sun!

%i

întreab!

pentru

ce

vrei

s!-i

mu l# u m e%t i s p u n e „ A m vrut s! - $ i mul tumesc pentru c!

138


Manualul De Seductie

Juan.ro

m i -a i r! s p u n s l a t e l e fon.” Replica asta func# io ne az! de f i e c a re d a t ! . P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • A p e l e a z ! l a c u r i o z i t a tea normal ! a fetelor. • O a m e n i l o r l e p l a c e s ! li se mul # um e asc ! pentru orice. • C o m b i n! a c e s t e d o u! legi %i pune-le în aplicare pentru c a fe te l e s ! t e s u n e î n apoi de fiecare dat ! .

C u m s! f a ci o ric e fat! s! s e r!z g ân d e as c! U n e o r i fa t a c h i ar vrea s! te cunoasc! mai bine %i s ! v! m a i ve d e# i , dar te refuz! din varii motive: fie c i n e va a f! c u t- o s ! sufere în trecut, fie nu poate s! a cc e p t e l u c r u r i l e c u u%urin# ! . Ave $ i aici câteva tehnici p e n t r u a o fa c e s! - %i dep! %e as c ! ezi t ! rile ini$ iale %i s ! - %i d o re a s c ! s! t e cunoasc ! . C a pa c ita te de in flu e n# are Principiul

durere/pl!cere

st!

la

baza

acestei

t e h n i c i %i i d e e a e s t e c! zilnic încerc ! m s! sc ! p! m de d u re re %i s! n e p rovoc! m pl! cere, m! sura în care s u p o r t ! m d u re re a f i ind în strâns! leg! t ur ! cu pragul

139


Manualul De Seductie

Juan.ro

f i z i c d e re z i s t e n# ! l a durere. Suntem dispu%i s! facem o r i c e p e n t r u a s c! pa de dureri insuportabile %i s! s im$ i m p l! c e re , d e aceea vom folosi acest principiu p e p l a n p s i h o l o g i c . Este foarte util în cazul fetelor în c! p! # â n a t e c a re n u se r ! zgândesc u %or. Func $ i o ne a z! î n felul urm! tor: o convingi c ! da c ! n u s e r ! zg â n d e%te va suferi o durere incredibil! . Tre b u i e s! f i e î n d eajuns de motivat! pentru a se r ! zg â n d i , p e n t r u a te crede. Evident c! nu vrei s! o r ! n e%t i î n v re u n fe l , dar trebuie s-o convingi c! dac ! n u s e m i%c ! î n d i re c $ ia sugerat! de tine va fi extrem d e d u re ro s p e n t r u e a din punct de vedere psihologic. Ave m u r m ! t o r u l scenariu: dup! ce ai descoperi t c u a j u t o r u l î n t re b! r i lor (vezi capi tolul 8 întreb! ri care c u c e re s c ) c e - i p l a c e %i ce nu, ai aflat s! spunem, c ! -i p l a c e s! s e p l i m b e %i s! bea ceai %i nu poate s! suporte

s!

r!mân!

acas!

unde

se

plictise%te

cu

fr ! # i o r u l e i o b ra z n i c . A i p u t e a s! - i s pui ceva de genul „ dac! ai veni c u m i n e s â m b ! t ! d up! -amiaz! în Parcul Na# ional, nea m p u t e a p l i m b a %i apoi ai putea s! -mi spui despre c e p l a n u r i a i s! p t ! mâna vii toare cât st! m la o cea%c ! d e c e a i ” %i a p o i p rezint! -i al ternativa: ”sau dac! nu

140


Manualul De Seductie

Juan.ro

re u %e %t i s! i e%i %i s! ne sim$ im bine în parc, po$ i s! s t a i a c a s ! s ! a i g r i j! de fratele t ! u.” A s t a fu n c$ i o ne az! 100%. Dac! ob$ ii informa$ iile c o re c t e %i o s p u i l a momentul potrivi t, sigur se va r ! zg â n d i . C e a r f i da c!...? In f l u e n# a a c e s t or cuvinte este una deosebi t! %i po$ i i n f l u e n# a c u s u cces fetele, în special s! le faci s! f i e re c e p t i ve l a s u g estii %i s! le faci s! vad! lucrurile diferit.

Func$ioneaz!

despre

posibilitate

p o s i b i l i t ! $ i l o r,

în

pentru %i

c!

este

oamenii

special

dac!

o

întrebare

sunt

d e s c h i%i

sunt

plauzibile

%i

anticipabile. P u n e c u v i n t e l e astea la început %i urmeaz! -le a p o i c u c e e a c e d o re%ti, de pild! : „ce-ar fi dac! te ve i s i m$ i b i n e l a î n t âlnirea cu mine %i vei putea s-o iei d e l a c a p! t , c u m î$ i dore%ti, ai fi m! car deschis ! la p o si b i l i t a t e a a s t a ? ” sau „ce-ar fi dac! ne era sorti t s! n e î n t â l n i m %i n u p o$ i afla sigur decât dac! ne vedem l a o c a fe a ? ”. Î n c e a rc! aceste cuvinte cu orice fat! %i u rm! re %t e - i re a c$ i a normal! când le roste %ti. Replica a c e a s t a e s t e o m o s tr! de limbaj care este f! cut s !

141


Manualul De Seductie

Juan.ro

in f lu e n# e ze re c e p t o rul, iar ce s ! spui exact afli în c a pi t o l u l î n t re b ! r i c are influen # e az ! . Î n v i ito r O m o d a l i t a t e de a influen# a oamenii este s! -i d u c i c u i m a g i n a$ i a în vii tor, pentru a vedea lucrurile d i n t r- o p e r s p e c t i v ! inedi t! . Totul se explic! dac! ne u i t ! m l a m o d u l î n c are este construi t creierul dintr-o p a r t e s t â n g a %i o p arte dreapt! . Evident to$ i oamenii pose d ! a m b e l e p! r # i, dar le folosesc în mod di feri t. Pa r t e a s t â n g! e s t e partea care guverneaz ! memoria, iar

partea

dreapt!

este

cea

care

guve r ne az!

c re a t i v i t a t e a ; o a m e nii pot avea oricare dintre cele dou! p! r $ i d o m i n a nt! , dar tu vrei s! te adresezi p! r # i i d re p t e , re s p o nsabil ! cu emo # iile . C o m b i na# i a s t a cu teama înn! scut ! a oamenilor d e a n u fa c e g re%e l i %i ave$ i genul de replic! perfect ! p e n t r u a i n f l u e n# a : „Ti-a % putea spune c ! , dac! nu v re i s! i e%i c u m i n e faci o mare gre%e al! , dar n-o s! $ i s p u n a s t a , o s! l as timpul s! treac ! %i pe tine s! d e sc o p e r i l u c r u l a cesta singur! ”. Sau „îmi pari o perso a n ! c re a t i v ! , cu imagina$ ie. Ce-ar fi dac! peste dou!,

patru

sau

%ase

s!pt!mâni

noi

doi

am

fi

î m p re u n! , e x t re m d e apropia# i %i pentru a transforma

142


Manualul De Seductie

Juan.ro

a s t a î n re a l i t a t e n u trebuie decât s! accep # i ast! zi s! ie%i m î m p re u n! .” O s ! - $ i p l a c! s ! te folose%ti de tehnica asta p e n t r u c ! n u t re b u i e decât s! pictezi, s! construie %ti o i m a g i n e %i e a s e va înclina c! tre acea imagine. C re i e r u l u m a n e s t e astfel construi t, încât gândim în i m a g i n i , d e c i d u - o în vii tor pentru a vedea diverse p o si b i l i t !$ i %i l a s! i ner # ia s ! fac ! restul. I ne r# ia Legea

iner$iei

spune

c!

orice

lucru

pus

în

mi%c a re va p r i n d e v i tez! %i va continua s! se mi%te în acea

direc$ie,

iar

lucrurile

imobile

tind

s!

stea

n em i%c a t e . P r i n c i p i ul este valabil atât în universul lucrurilor

tangibile,

cât

%i

în

cel

al

lucrurilor

i n t a n g i b i l e . D e c i s c opul aici este s-o faci pe Ea s! se mi%t e î n d i re c $ i a t a %i nu în cea opus ! . Pe n t r u a t e s t a aceast! teorie v! dau urm! torul e xe m p l u : a m r u g a t când eram mul t mai tân! r o fat! s ! f i e p r i e t e n a m e a , ea a refuzat, eu am rugat-o s! s e m a i g â n d e a s c! . Probabil nu s-a gândi t, dar îmi a d u c a m i n t e c u m p este o s! pt ! m ân! am invi tat-o s ! m e rg e m î m p re u n! pe jos acas! , ea a acceptat, apoi

143


Manualul De Seductie

Juan.ro

a m r u g a t- o s ! m! a jute la teme %i ea a fost de acord, a p o i a m i nv i t a t- o l a o cafea %i a%a mai departe. În c e l e d i n u r m! a d eveni t prietena mea %i am ie%i t î m p re u n! o p e r i o a d ! . C e e a c e n u %t i a m eu atunci este c! legea iner$ iei l u c ra î n favo a re a m ea, în sensul c! n-a trebui t decât s ! î m p i n g m i n g e a î n direc$ ia potrivi t ! , s! -i mai dau u n i m p u l s d i n c â n d în când %i restul a urmat de la s i n e . D a c! d a i c u i va s! guste o vi%in! dintr-o tart ! cu v i%in e a i m a i m u l t e %anse ca persoana respectiv! s ! a cc e p t e p r ! j i t u ra u l terior. L e g e a a c e a s t a a fost testat! %i dovedi t! de-a l u n g u l t i m p u l u i d e l a fizic! la psihologie %i nu a dat g re % n i c i o d a t! , d e c i folosi# i-o cu succes %i în cazul fe t e l o r. N u t re b u i e decât s! o face $ i s! fie de acord c u o s a rc i n ! m a i mic! %i astfel ve$ i prinde vi teza p e n t r u a fa c e c e e a ce dori $ i de fapt. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • C â%t i g! t e re n prin capaci tatea de influen# are c a re fu n c $ i o ne a z! p rin principiul durere/ pl! cere. • Ce

ar

fi

dac!...?

d e sc h i d e m u l t e u %i .

144

este

foarte

puternic

%i


Manualul De Seductie

Juan.ro

• Fo r # a g rav i t! # ii este constant! ; sparge iner# ia %i p u n e m i n g e a î n mi%care în direc $ ia în care vrei. • F ! o c ! l! t o r i e imaginar! în vii tor pentru a o fa c e p e t i p a d e c a re îti place s! ias! din tiparele ei d e g â n d i re .

P r im a î n tâ ln ir e garan tat! Pe n t r u a c u c e r i o r ice fat! oricând este nevoie ca Ea s ! a pa r ! l a î n t â l n i re m! car pentru ca tu s! - $ i pui în a c $ i u n e fa r m e c u l %i c u no%t in$ e le . ) i s -a î n t â m p l a t v reodat! ca Ea s! nu vina la prima î n t â l n i re ? A p ro m i s c! vine, dar n-a mai ajuns. Dup! cum

spuneam

mai

d e v re m e ,

oamenii

t re b u i e

s!

se

c o m p o r t e c o n fo r m i d e alului lor despre propria persoan! s a u m o d u l u i î n c a re î i percep al$ ii. Aceasta este tactica ps ih ol o g i c! p e c a re o vom folosi aici pentru a garanta c ! E a a p a re l a î n t â l n i re. M a j o r i t a t e a a r s p une lucruri de genul „&tiam c! n-o s ! t e # i i d e c u v â n t ” s au „ei, haide, las! , cum adic! n-ai p u t u t s! v i i ? ”, c o m p o rtamentul ei, nu felul ei de a fi. A b o rda re a a s t a e s t e gre%i t ! pentru c ! d ! na%tere la o gr ! ma d! d e s c u ze , d i n partea fetei.

145


Manualul De Seductie

Juan.ro

O a b o rd a re m u l t mai eficient! ar fi dac! ai spune c e va d e g e n u l „ a s t a - m i place mie la tine - e%ti genul de fa t ! c a re s p u n e c e g â nde%te %i face ceea ce spune” sau „ î n t o t d e a u n a a m a d mirat la tine faptul c! te # ii de c u v â nt ; s p u i c! fa c i ceva %i chiar faci lucrul ! la”. S p u n â n d a s t a s u g e re z i c! ea are cali t!# ile cuiva care se # i n e d e c u v â n t %i o f l a tezi indirect, lucru care n-are cum s ! n u - i p l a c! . P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • Pe n t r u a f i s i g u r c! apare la prima întâlnire, adu î n d i s c u# i e p e r s o n a l i t a tea ei. • F ! re fe r i re l a p ersonali tatea ei spunând ceva de g e n u l „ c e - m i p l a c e m i e la tine e c ! ...”. • E v i t ! s ! c o m e ntezi ceea ce face, pentru c! nu a j u n g i n i c! i e r i î n fe l u l ! s t a. C u m s! im pr e s ion e z i o ric e fat!

D a c ! v re i s! d o bânde%ti MCF, adic! diploma de M a s t er î n C u c e r i re a Fetelor, primul lucru e s! faci o i m p re s i e b u n! %i a s t fel s! preg ! t e %ti terenul pentru ce va u r m a . D u p! c u m stii, prima impresie este foarte impor t a nt! %i c o n t e a z! pentru c ! de mul te ori nu $ i se d! o a d o u a %a ns! s ! repari o prim! impresie gre %i t ! .

146


Manualul De Seductie

Juan.ro

E xis t ! î n s! d o u! t a c t i ci cu ajutorul c! rora po$ i face o prim! i m p re s i e b u n! , prima este s! zâmbe%ti, iar a d o u a st ! î n c o n c e p t u l de priming. Z â m be" te Z â m b e t u l fa c i l i t e az ! urm! toarele: te face s! pari m a i a t r! g! t o r, d e g a j! veselie, încredere în sine, energie p o z i t i v ! %i a ra t! c ! î$ i place de Ea. Femeile sunt atrase d e b! r b a$ i c a re a u î n credere %i respect de sine, le plac b! r ba$ i i ve s e l i , e n t u z i a%ti care degaj! energie pozi tiv! . N im! n u i n u - i p l a c e s! stea pe lâng! un tip moroc ! nos %i , n u î n u l t i m u l r â n d , fetele au nevoie s! %tie c ! sunt a cc e p t a t e %i c! l e p l aci. Ca s! împline%ti toate aceste c on di# i i , z â m b e %t e ! C o n ce ptu l de P r imin g A d o u a t a c t i c! folose %te conceptul de priming, î n t â l n i t î n p s i h o l o g i e , care apare atunci când cineva se în tâ ln e%t e re c e n t c u u n set de stimuli %i apoi folose%te aceia%i

stimuli

prin

care

filtreaz!

orice

experien$!

u l t e r i o a r ! . D e a c e e a spun oamenii c! „s-au trezi t cu fa#a

la

cear%af ”

c o n s i d e ra t

r!u

%i

sau

orice bun,

eveniment în

func#ie

ulterior de

acest

este prim

m o m en t . P r i m u l c o n t act, prima experien$ ! sau orice

147


Manualul De Seductie

Juan.ro

s t i m u l , r! u s a u b u n , vor fi fil trul prin care se judec! o r i c e e x p e r i e n $ ! u l t e r i oar ! . A s t a e s t e i m p ortant referi tor

la scopul final,

a c e l a d e a o c u c e r i pe Ea, întrucât în felul în care te p e rc e p e d e l a p r i m a întâlnire, te va percepe %i dup! a c e e a . D a c! t i p a c a re te intereseaz! are o experien$ ! pl! c ut ! , c i n e va î i spune o vorb! bun! sau face un g e st fr u m o s p e n t r u ea s! spunem, %i apoi te cunoa%te p e t i n e , a r p r i v i întâlnirea cu tine într-o lumin! favo ra b i l ! , o p u s u l f iind valabil. Nu te-ar privi într-o lu m i n! favo ra b i l ! d ac ! ar trece printr-o experien$ ! n eg a t i v! c u p u$ i n î nainte de a te cunoa%te. De aceea e s t e a t â t d e g re u s! repari prima impresie %i pare c! o r i c e fa c i e g re%i t dup! ce ai f! cut o prim! impresie p ro a s t ! .

Prima

i m p re s i e

d e s p re

tine

este

re p e r u l

p e n t r u o r i c e e x p e r i en$ ! ul terioar ! legat! de persoana ta . Pe n t r u a fo l o s i asta în avantajul t! u, încearc! s ! fa c i c u n o%t i n# ! c u ea imediat dup! ce ea a trecut p r i n t r- o e x p e r i e n $ ! pl! cut ! . Ai putea chiar s! aranjezi o a s e m e n e a e x p e r i e n $ ! pentru ea, s! -i suni de pild! %e fu l %i s - o l a u z i , i ar acesta s-o felici te, drept pentru c a re E a va p e rc e p e toat! ziua drept una bun! , cu ex pe r i e n # e p o z i t i ve . Apoi apari %i tu ca prin minune %i

148


Manualul De Seductie

Juan.ro

fa c i o p r i m! i m p re sie excelent! , în concordan# ! cu z i u a p e c a re a av u t- o. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • Z â m b e %t e ! O s! -i plac! , pentru c! se reflect! p o z i t i v a s u p ra t a %i asupra ei. • F!

c!

prima

impresie

despre

tine

s!

fie

p re c e d a t ! d e o e x p erien $ ! pl! cut ! pentru ea.

C u m s! f a ci o ric e fat! s! râd! D u p a c u m a m s pus mai devreme dac! reu %e %ti s! fa c i o r i c e fa t! s ! r â d ! , ai în dotare o arma incredibil d e p u t e r n i c! %i d e i nfluent! . F ! -o s ! râd ! %i vei fi pe l i s t a c u o a m e n i p e care vrea s! -i vad! , va zâmbi g â n d i n d u - s e l a t i n e când e singur! %i cu cât se gâ nd e%t e m a i m u l t la tine asociindu-te cu lucruri b u n e , c u a t â t m a i b i ne. Vo b i m

în

continuare

de

tacticile

%i

tehnicile

p s i h o l o g i c e p e c a re s! le folose%ti ca s! faci orice fa t ! s! r â d ! . D a c ! faci pe cineva s! râd ! , ai mai m u l t e %a n s e c a p e r soana respectiv! s ! te plac! , în s p ec i a l d a c! e vo r b a de o fat! . Dac! po$ i s-o faci s!

149


Manualul De Seductie

Juan.ro

r â d! t e va p l! c e a mai mul t cu siguran$ ! %i asta e v i t a l d a c ! v re i s - o c uno %ti mai bine. Comicii

de

profesie

%i

oamenii

cu

sim#

al

u m o r u l u i î n g e n e ra l folosesc mul te din urm! toarele t e h n i c i p e n t r u a t e face s! râzi, primii fiind con%t ie n# i d e a c e s t e t e h n i c i , u l timii ne%tiind neap! rat care este m o t i v u l p s i h o l o g i c pentru care ei îi fac pe al$ ii s! r â d! . Oamenii

au

repere

di feri te

%i

râd

de

lucruri

d i fe r i t e , d e c i t re b u i e s! afli ce li se pare amuzant, iar d e m u l t e o r i t re b u i e s! combini tacticile de mai jos p e n t r u a fa c e fe t e le s! râd! . Iat! mai jos câteva m e t o d e e xc e l e n t e de a face fetele s! râd ! , deci î n c e a rc ! - l e s! ve z i care func# io ne az! mai bine %i, în p r i m u l r â n d re l a xe a z! -te %i nu for# a nota încercând d i n r! s p u t e r i s ! f i i amuzant. E le m e ntu l s u r priz! Po a t e f i fo l o s i t cu succes atunci când spui ceva n e c o nve n # i o n a l , c e va care s! ia interlocutorul prin s u r p r i n d e re s a u c e va care nu i–ar fi trecut prin cap acestuia.

Te h n i c a

asta

garanteaz!

150

râsete,

deci


Manualul De Seductie

Juan.ro

gâ nd e%t e - t e , a p o i î ncearc ! %i tu %i vei vedea c! este ef ic i e nt ! . A s o ci e r i A s o c i e re a n e o b i%nui t ! a dou! lucruri care nu au n i m i c î n c o m u n î n a far! de faptul c! sun! asem ! n! tor s a u r i m e a z! , p o a t e fi amuzant! pentru unii oameni. A m d e s c o p e r i t c ! metoda func$ io ne az! în special în c a z u l c â t o r va p r i e t e ni apropia# i de-ai mei, cum a fost î n c a z u l u n e i p r i e t ene bune cu care trebuia s! m! întâlnesc

s!

mânc!m

cl!tite.

Ea

a

c o n t ra m a n d a t

p e n t r u c ! s e i v i s e al tceva %i de atunci eu îi zic „ cl ! t i t a

s u c i t ! ”,

iar

ea

se

pr! p! de %te

de

râs

de

f i e c a re d a t! c â n d îi zic a%a. Sau folose%te orice a l! t u ra re n e o b i%n u i t ! de genul „Marcu care trage cu a rc u ’ ” s a u „ A n t o n care toarn! beton”. &tiu c ! e c i u d a t , %i c! p a re prostesc, dar într-un fel sau al tul fe t e l e s u n t fo a r t e a muzate, deci func$ io ne az! %i asta e important. C o m i c i n e di t O a m e n i i r â d c â nd le spui ceva la care ei nici nu s -a r f i g â n d i t , c e va cu totul inedi t, iar tehnica asta fu n c$ i o ne a z! fo a r t e bine cu elementul surpriz! %i de

151


Manualul De Seductie

Juan.ro

m u l t e o r i s t â r n e%t e hohote de râs. Cu cât este replica m a i o r i g i n a l! %i d e o sebi t ! , cu atât mai bine. To nu l M o d u l î n c a re comunica# i cu ajutorul vocii %i al t o n a l i t !# i i p o a t e f i amuzant în sine. Gânde%te-te câ # i c o m i c i p ro fe s i o n i%t i te fac s! râzi în hohote vorbind despre

lucruri

precum

starea

vremii

sau

despre

p a n t o f i i l o r, d o a r p e ntru c! folosesc un anume ton. Fo l o s i n d d i fe r i te sunete %i tonali t !# i ale vocii po$ i fa c e fe t e l e s! râd ! , iar majori tatea b! ie$ ilor au e x pe r i m e n t a t d e j a c u acest gen de umor, deci %tiu c ! se poate. R e plica fi n a l! A c e a s t a e s t e o tehnic! preferat ! de mul$ i comici p ro fe s i o n i%t i . A c e%t ia sunt foarte buni observatori a c e e a c e s e s p u n e s a u se întâmpl! în jur %i î$ i spun de pild! o p o a n t ! c u u n final deosebi t de amuzant, apoi, c â nd t e a%t e p $ i m ai pu$ in, te surprind cu aceea%i replic!

final!.

Este

o

tehnic!

fo a r t e

eficient!

%i

in t e l i g e nt ! , p e c a re meri t! s-o încerca # i, pentru c! ve $ i s m u l g e c â t e va hohote de râs.

152


Manualul De Seductie

Juan.ro

S in cr o niz a r e a Poate

cel

sincronizarea,

mai

important

este

totul

în

domeniu cazul

în

u m o r,

unui

comic

p ro fe s i o n i s t c a re v rea s! fac ! publicul s! râd! . Dac! n-o

nimere%te,

poate

rata

o

poant!

extrem

de

a muz a nt! l a c a re n u râde nimeni, doar pentru c! nu s e s i n c ro n i ze a z! a t unci când o spune. Este o tehnic! p u r s u b i e c t i v! , d a r cei mai amuzan# i oameni pe care-i c u n o s c p a r s! a i b! un al %aselea sim# în privin# a a s ta . P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • O b$ i n e u n ava ntaj cu elementul surpriz ! . • F ! a s o c i e r i i n edi te într-un mod cât mai original. • C u c â t e %t i m ai original, cu atât mai bine. • Fo l o s e%t e - $ i i nflexiunile vocii: uneori un singur s u n e t p o a t e s m u l g e hohote de râs. • Re p ove s t e % t e

c e va

f in a l! . • S i n c ro n i ze a z ! -t e .

153

%i

p u n c t e a z!

cu

re p l i c a


Manualul De Seductie

Juan.ro

C o m plim e nte garan tate p e n tru o ric e fat! F i i s i g u r c! o b servi %i îi faci complimente dac! ve z i c! a f! c u t u n e fort: dac! %i-a aranjat p! rul, dac! %i -a c u m p! ra t o ro c hie nou! , dac! %i-a f! cut unghiile, da c ! a ra t ! ve s e l ! s au mai frumoas! ca de obicei, f! -i un compliment. Ia t ! r e u%i t e

un

algoritm

în

complimente.

5 S!

pa%i

pentru

cele

presupunem

mai

c!

îi

com p l i m e nt ! m ro c h i a. 1. F ! - i c o m p l i m ente simple. Ai putea începe prin a s p u n e „ Î m i p l a c e rochia asta” %i pune accentul pe „ p l a c e ” u i t â n d u - t e cu admira# ie la ea. Nu spune ni c i o d a t! ze c e c u vinte când cinci sunt de ajuns. Nu e x a g e ra . 2 . Z â m b e%t e . Asta arat! c ! nu min# i, pentru c ! a i o a t i t u d i n e p o z i t i v ! %i e %ti entuziast. 3 . F i i s i n c e r. Dac! nu crezi ceea ce spui, n-o s pune . 4. M a i p u n e - i întreb! ri despre rochie. Afl! mai m u l t e d e s p re e a , d e exemplu de unde %i-a luat-o. Vei p! re a m a i s i n c e r, m ai credibil dac! e %ti interesat. 5. F ! î n c h e i e re a men# ionând %i ce # i-a spus ea de s p re ro c h i e %i t ermin! cu un compliment de genul

154


Manualul De Seductie

Juan.ro

„ d up! c u m s p u n e am, e o rochie superb! %i parc! a fo s t

f! c ut !

p e n t ru

tine!”.

O

s!

te

iubeasc!

la

ne b u n i e p e n t r u a s ta. C u m s! pl a ci f am ilie i " i p rie te n ilo r e i C u c â t t e p l a c mai mul t oamenii importan# i din v ia$ a e i , c u a t â t t e va pl! cea %i ea mai mul t %i cu atât m a i i m p o r t a n t ve i d eveni în via$ a ei. În cazul acesta, p u t e re a e s t e %i d e p artea ei, nu numai a ta, pentru c! %i e a î i p o a t e i n f l uen# a pe prietenii %i pe cei din fa m i l i a e i , vo r b i n d u - le despe tine. O b i e c t i v u l t! u este ca ea s! vorbeasc ! despre t i n e p r i e t e n i l o r %i r udelor %i nu trebuie s! fii un geniu c a s! - $ i d a i s e a m a c! oricum le va spune de tine, dar i d e a l a r f i s! t e vo r beasc! de bine, deci ar fi bine s! f i i u n s u b i e c t i m p o rtant despre care se vorbe%te cu e n t u z i a s m . C u c â t prietenii %i rudele ei aud lucruri b u n e d e s p re t i n e , c u atât mai bine %i iat! ce trebuie s ! s p u i %i s ! fa c i :

1. F i i o p re ze n # ! p l! cut ! , amuzant! . Du-o s! vad! %i s ! fa c ! l u c r u r i care îi plac, f! -o s ! râd ! %i fii m e re u b i n e d i s p u s %i vesel.

155


Manualul De Seductie

2.

Juan.ro

Î n t re a b - o pentru

d e s p re

ea,

lucruri

luc ruri la

c are

care

sunt

#ine.

import ant e

Odat!

ce

ai

d e s c o p e r i t c a re s unt aceste lucruri, concentreaz! t e a s u p ra l o r %i î ntreab-o despre ele. Astfel ea o s! t e p l a c! %i m a i m ul t %i o s! le vorbeasc! prietenilor e i d e s p re t i n e . Î ntreab-o de ce îi place un anume l u c r u , d e c â n d %i de ce este atât de important pentru ea. 3. Î n t re a b - o d e r u d ele %i prietenii ei. Înva$ ! cât de m u l t e d e s p re p r i e tenii %i rudele ei: cum îi cheam! , c e f i r i s u n t , c e i n terese %i pasiuni au %i ce îi place e i l a f i e c a re . C u cât %tii mai mul te detalii, cu atât m a i b i n e . A s t a î n seamn! c ! vei fi mereu pomeni t în d i s c u# i i l e d i n t re e a %i prietenii ei %i, cu cât aude de t i n e m a i d e s , c u atât mai bine. Po$ i s-o întrebi de p i l d! d e c â n d e s t e Oana cea mai bun! prieten ! a ei o r i c e m a i fa c e m ama ei.

C u m s! fa c i o ric e fat! s! te p re$ u ias c! Dac!

Ea

te

prive%te

a d m i ra t i v,

exist!

mai

m u l t e %a n s e s! fac ! mai mul te lucruri cu tine, p e n t r u c ! t e va stima %i se va gândi c! e %ti un b! r b a t o c u p a t , s olici tat. Dar dac! e %ti un fraier

156


Manualul De Seductie

Juan.ro

c a re e s t e g a t a t o t timpul s! alerge la cheremul ei, a t u n c i %a n s e l e t a l e de a cuceri fie %i o singur! fat ! s u n t e g a l e c u ze ro. R e pe ti# ia Este

foarte

important

ca

la

început,

când

re l a $ i a e s t e b a z a t! pe prietenie, s! fii disponibil în m o d fre c ve n t %i constant pentru c! astfel pui în a p l i c a re

legea

direc$ia

în

pre#uiasc!.

i n e r$ i e i

care De

%i

vrei,

lucrurile

respetiv

asemenea,

cu

cât

se ca

m i% c ! Ea

s!

d e ve n i m

în te mai

o b i%nui# i c u c e va de la început prin repeti# ie, cu a t â t m a i m u l t s untem dispu%i s! accept ! m acel l u c r u c a p e u n d a t care face parte din via$ a noastr! ( d e a c e e a p e t s h op-urile îi las! pe cei interesa $ i s! c u m p e re u n c !$ e l, s! -l ia întâi acas! de prob! în w e e ke n d - o d a t! ce accept! m ceva sau pe cineva c a p a r t e d i n v i a$ a noastr! pe baza repeti# iei, ne vi n e g re u l a g â n dul c! ne vom desp! r # i de acel c e va s a u c i n e va ) . Deci fii prezent cât mai des pe lâ ng! e a l a î n c e p ut %i astfel valoarea ta în ochii ei va c re %t e .

157


Manualul De Seductie

Juan.ro

A b s e n# a Î n v i a $ ! a p re ciem lucrurile rare, cu care nu ne î n t â l n i m p re a d e s, afirma# ie care poate p! rea în c o n t ra d i c t o r i u c u cea de mai sus conform c! reia re p e t i # i a c re%t e valoarea unui lucru. Observa# i îns! c ! m a i s u s n i s e spune s! procedam a %a numai la î n c e p u t %i c u re ferire la stabilirea unei rela$ ii de p r i e t e n i e c u E a , nu o rela$ ie amoroas! . Cu toate a c e s t e a , t re b u i e s ! te împrietene%ti cu Ea înainte s ! s e î n t â m p l e %i al tceva între voi. Avem

tendin#a

s!

subestim!m

lucrurile

%i

p e r s o a n e l e c a re sunt tot timpul lâng! noi, deci p e n t r u a o fa c e s! te pre# uiasc! mai mul t, încearc! s ! v ! ve d e # i m a i rar, dar asta dup! ce s-a ata%at de tine. A s t a n u î n s e amn! c ! odat! ce s-a ata%at de t i n e %i v re a s! fi$ i mai mul t decât prieteni, tu d i s p a r i c a H a r r i s on Ford în “Evadatul”, înseamn! n u m a i c! t e a d a ptezi pu$ in %i devii mai scump la ve d e re , a d i c! n u mai e%ti la cheremul ei tot timpul. F ! - o s ! î n# e l e a g! c ! ai mul te de f! cut, c ! ai o v i a$ ! o c u p a t ! %i e%ti o persoan! solici tat ! , astfel î n c â t , a t u n c i c â n d v! vede # i, ea s! în# e le ag! c !

158


Manualul De Seductie

Juan.ro

t i m p u l t! u e p re# ios %i s! aprecieze cu adev! rat timpul

petrecut

împreun!.

Te h n i c a

este

foarte

e f i c i e nt ! , l u c r u d emonstrat în nenum ! rate studii. P u n c t e c h e i e de re $ inut : • Re p e t i # i a d! n a%t e re la familiari tate, care la rândul ei d! n a %t e re l a a cc e p t a re în faz ! ini$ ial! . • A p re c i e m l u c r u r i l e rare. • Î n s t a d i u l d e î n c e p ut al idilei, fii scump la vedere, nu m e re u d i s p o n i b i l . • S p u n e - i c! t i m p u l t! u e pre # ios %i va aprecia faptul c! v re i s ! p e t re c i m a i m u l t timp cu ea. C u m s! f a ci s! nu te u ite fe te le n ic io d at! D a c ! re u %e %t i s! faci fie %i numai o fat! s ! nu te u i t e %i s! a i b! a m i n t i ri frumoase despre tine, n-o s! - $ i v in! s! c re z i c â t d e repede se va r! spândi vestea, p e n t r u c ! fe t e l o r l e place s! vorbeasc ! , deci ea va s p u n e a l t o r fe t e d e s pre tine %i acestea vor veni ele s i n g u re l a t i n e . Pe n t r u a re u%i a sta ai nevoie de urm! toarele trei t e h n i c i , d e%i e d e a juns s! st ! pâne%ti una singur!

159


Manualul De Seductie

Juan.ro

p e n t r u c a e a s! n u t e ui te, iar dac! e %ti st! pân pe dou! s a u p e t o a t e t re i , t e va # ine minte pân! la moarte. 1.

C e l e " a se a c$ iu n i P r i m a t e h n i c! p resupune %ase ac$ iuni, trei pozi tive

%i t re i n e g a t i ve . C e l e pozi tive sunt: ai grij! de ea, f! -i c o m p li m e n t e , f i i a t e n t %i poli ticos. O femeie n-o s! ui te n iciod a t! u n b! r b a t c are e atent, poli ticos %i are grij! d e e a , p e n t r u c! fe m eilor le place ca b! rba$ ii s! aib! grij! d e e l e %i s! # in! la ele. Iar dac! -i faci un compliment

s i n c e r,

o

s!-%i

s i g u r a n$!,

pentru

c!

aminteasc!

toate

femeile

de î%i

tine

cu

amintesc

c o m p li m e n t e l e p e c a re le-au primi t de-a lungul vie$ ii. &tiu

femei

tinere

%i

femei

mai

în

vârst!

care

î%i

a m i n t e s c e x a c t a b s o l u t toate complimentele pe care lea u p r im i t . A c $ i u n i l e n e g a t i ve, de evi tat, sunt: s! te plângi, s! c o n d a m n i %i s! c r i t i c i . În absen# a acestora, Ea î%i va a m i n t i d e t i n e c u p l! cere %i invers, deci nu te plânge, n - o c o n d a m n a %i n - o cri tica niciodat! . Canalizeaz! - $ i energiile

înspre

a

avea

g r i j!

de

ea,

c ompl i m e nt e %i a f i a t ent %i poli ticos cu ea.

160

a-i

face


Manualul De Seductie

Juan.ro

1 . P r i m a d a t! C u t o $ i i n e a m i n t i m primul s! rut, prima zi de %co al! , p r i m a i u b i re . Fe t e l e î%i vor aminti prima dat! când au f ! c u t u n a n u m e l u cru, dac! acel lucru a fost unul important.

Am!nuntul

cheie

aici

este

i m p o r t a n# a ,

p e n t r u c ! n u n e a m intim de prima pereche de pantofi p e c a re n e -a m p u s -o în picioare sau de prima dat! c â nd a m b! u t C o l a . Ideea este s! te asociezi cu o a m i n t i re d e s p re p r i ma dat! din via$ a Ei, acea amintire s ! f i e d e s p re c e va semni ficativ %i îi va fi greu s! te u i t e . A i p u t e a s! c ! l! tore %ti împreun! cu ea undeva u n d e n -a m a i fo s t , sau poate e%ti primul ei iubi t, sau fa c i c a o z i s! f i e u nic! pentru c ! o petrece $ i într-un m o d i n e d i t , s a u o rg anizezi ceva deosebi t de ziua ei. P r i m a d a t! p e n t r u ceva unic %i plin de semni fica# ii p e n t r u e a o va fa c e s! - %i aminteasc! de tine toat! v ia$ a %i p ro b a b i l s! retr ! iasc ! episodul respectiv %i s ! - l p ove s t e a s c ! d e o sut! de ori %i, de fiecare dat! c â nd î l p ove s t e %t e , vei fi %i tu prezent. 2 . O e x p e r i e n $ ! marcant ! Da c ! e%t i o p a r t e i mportant! dintr-o experien $ ! care i -a m a rc a t v i a$ a , n u te va ui ta în vecii vecilor. Dac!

161


Manualul De Seductie

Juan.ro

împ! r t ! %i t i î m p re u n! o experien $ ! care-o schimb ! pe e a s a u o p a r t e d i n via$ a ei pentru totdeauna, va avea m e re u o a m i n t i re v i e legat! de acel moment %i de o s in g ur! p e r s o a n a , t u. Deci fii atent cu experien# ele a c e s t e a m a rc a n t e , pentru c! las! amintiri de ne%ters %i d e p i n d e d e t i n e ca acestea s! fie pl! cute sau n ep l! c u t e . A c e s t e e xperien # e nu pot fi plani ficate de c e l e m a i m u l t e o r i , nici nu sunt delimi tate foarte clar î n a l b %i n e g r u , o a menii le în$ eleg în mod di feri t %i u n e o r i e x p e r i e n# e l e sunt cele care ne aleg pe noi, nu i nve r s , d e c i p r i m i# i - le oricum ar fi %i accepta# i faptul c ! a c e a e x p e r i e n $ ! te-a legat de o anumi t ! fat ! . P u n c t e c h e i e d e re $ i nut : • Exc e l e a z ! l a a c$ i unile pozi tive %i evi t! -le pe cele n e g a t i ve . • Pl! nui e%t e %i a p oi împ! rt ! %i ti o prim! experien $ ! u n ic! p e n t r u e a . • F ! p a r t e d i n t r- o experien $ ! marcant ! pentru ea %i ve i fa c e p a r t e m e re u din via $ a ei. C u m s! o b# ii a dev!ru l d e la o ric e fat! Pe n t r u a c u c e r i o rice fat! , oricând, trebuie s! po$ i s ! o b$ i i a d e v! r u l d e l a ea de fiecare dat! dac ! vrei s!

162


Manualul De Seductie

Juan.ro

fa c i p ro g re s e . E o î n t reag! lupt! s ! - $ i dai seama dac! n u t e m i n t e , s! - $ i d ai seama ce vrea s! - $ i spun! cu a dev ! ra t %i a c e s t e a s u nt genul de întreb! ri pe care %i le pune orice b!rbat. D a c ! v re i s! a f l i adev! rul %i nu ceea ce vor ele s! c re z i , t re b u i e s! î nve$ i s! cau# i indicii nu numai în ceea c e ve z i %i a u z i , c i %i în ceea ce nu se vede cu ochiul l i b e r s a u n u s e a u d e cu urechea. Trebuie s! %tii s! depistezi

minciunile

prin

omisiune

sau

minciunile

s fr u n t a t e . E x i s t ! d o u! metode de a afla adev! rul, prima f i i n d c e a î n c a re o î n t rebi pe Ea în fa# ! %i o acuzi c! te m i n t e , a d o u a f i i n d cea în care te referi indirect la a dev ! r. U l t i m a e s t e c e a eficient! , iar prima este deseori re s p i n s ! d e E a , g! s i ndu-%i în mod previzibil scuze %i n egâ n d u-%i a c u z a # i i l e . Ta c t i c i l e d e m a i jos sunt foarte bune pentru c! , dac!

te

în%eli

%i

Ea

nu

minte,

va

p!rea

c!

te-a

d e z i n fo r m a t c i n e va , n u c! ai fi tu gelos sau paranoic, d e c i o b$ i i %i a d e v! r u l %i scapi %i nev! t ! mat. Deci iat! m a i j o s d o u! t a c t i c i p sihologice care nu dau gre% când v i n e vo r b a s! d e m a%te tipele mincinoase %i câteva s fa t u r i î n l e g! t ur ! c u indiciile care semnalizeaz! o a s t fe l d e d o m n i s o a r ! .

163


Manualul De Seductie

Juan.ro

A lu z ii Pe n t r u a a p l i c a t ehnica aceasta cu succes, trebuie s ! c o n s t r u i e %t i u n s c enariu corespunz! tor. Vom da un e xe m p l u : t u b ! nui e%t i c! Ea nu s-a dus la film sâmb! t ! s e a ra , c i %i -a d a t o î n tâlnire târzie cu fostul ei prieten. Da c ! v re i s! a f l i a d ev! rul, n-o acuza ci f! aluzii la a dev ! r %i s p u n e - i d e e xemplu c! un prieten de-al t! u # ia m! r t u r i s i t re c e n t c! b! nuie%te c ! prietena lui î l în%al! c u fo st u l e i p r i e t e n . Dup! ce spui asta, f! o pauz! %i u r m! re %t e - i re a c$ i a %i po$ i s-o întrebi %i pe ea ce crede d e s p re a s t a %i ve i a f l a în curând dac! minte sau nu. O p e r s o a n! c a re nu se %tie vinovat! este relaxat ! %i i n t e re s a t! d e d i s c u# ie, ba chiar admir! c ! i-ai cerut p! re re a î n t r- o p ro b l e m ! %i î$ i spune mai mul t ca sigur c e c re d e %i c u m a r p roceda. Cineva care se %tie vinovat în s! s e c o m p o r t! d i feri t, se simte incomod %i ia o a t i t u di n e d e fe n s i v! , c el mai probabil schimb! subiectul s a u n -a re n i c i o p! re re despre aceast! problem! . Îi mai po# i p u n e î n c o n t i n u a re câteva întreb! ri %i, dac! este pa s iv! %i fa c e i n t e n # i o nat pe timida, vei %ti c ! minte.

164


Manualul De Seductie

Juan.ro

B !i a tu l v i cl e a n A c e a s t ! t e h n i c! se folose%te în mod special când v re i s! d e m a%t i u n fals alibi introducând o versiune fa l s! . D a c! b ! nui e%t i c! a fost într-un anume loc la o a n u m e o r! %i n u a fost acolo unde pretinde ea c! a fo s t , fo l o s e%t e t e h n i c a asta pentru a ob$ ine adev! rul de l a e a d e f i e c a re d a t ! . Pe n t r u a f i c u a d ev! rat viclean trebuie s! introduci o ve r si u n e i nve n t a t ! %i s! vezi cum reac $ io ne az! ea. S! lu! m

e xe m p l u l

de

mai

sus %i

s!

spunem

c!

tu

o

b! n u ie%t i p e p r i e t e n a ta c! s-a întâlni t cu fostul ei p r i e t en î n t r- u n a l t l o c decât cel spus de ea, respectiv c! s -a d u s c u o p r i e t e n! la filmul X care a început la 8:30 în

c i n e m a t o g ra fu l

inventat

%i

s!

Y.

Ai

spui

c!

putea

s!

introduci

ai

auzit

la

un

radio

fapt

c!

la

c i n e ma t o g ra fu l Y a avut loc o pan! de curent %i n-au re u %i t s - o re p a re , a s tfel încât au trebui t s! anuleze t o a t e f i l m e l e p ro g ra m ate în seara respectiv ! . D u p! c e s p u i a s t a sigur pe tine, f! o pauz! pentru a-i

cânt!ri

re a c $ i a

%i

u r m! re % t e

u r m! t o a re l e

indicii

p e n t r u a d e s c o p e r i d a c! prietena ta te minte sau nu. În c a z u l î n c a re m i n t e , va face cu siguran# ! un lucru: va e z i t a n e%t i i n d c u m s ! r ! spund! pentru c! n-a fost

165


Manualul De Seductie

Juan.ro

a c o l o. C e l m a i p ro b a bil va avea o privire %o cat ! %i va e z i t a p e n t r u a c â%t i g a timp s! inventeze un r! spuns. E s t e p o s i b i l c a E a s! fie de acord cu versiunea ta i nve n t a t ! , s a u s! - %i s chimbe povestea, oricum ai prinso cu mâ#a-n sac.

În c a z u l î n c a re s pune adev! rul î$ i va spune repede %i c u s i g u ra n$ ! d e s i n e c! te în%eli, va trece în ofensiv! %i p ro b a b i l î$ i va s p u ne am! nunte din film %i din seara re s p e c t i v ! . P u n c t e c h e i e d e re $ inut :

• F ! a l u z i i l a a d e v ! r. • In t ro d u o ve r s i u n e i nventat ! de tine. • Observ!

cu

aten$ie

%i

cânt!re%te-i

r!spunsul

%i

re a c $ ii l e . •

Î n c a z u l î n c a re t e minte va ezi ta întotdeauna pentru

a c â %t i g a t i m p s ! i nve nteze un r ! s puns. • S e p o a t e c a E a s! fie atât de naiv! încât s ! fie de a c o rd c u ve r s i u n e a t a, moment în care ai prins-o cu mâ# a - n s a c .

166


Manualul De Seductie

Cum

Juan.ro

s!

faci

fetele

s!-#i

m!r t u r i s e a s c!

orice D a c ! re u %e %t i s! faci vreo tip ! care te intereseaz ! s ! - $ i m! r t ur i s e s c ! o r i ce %i s! - $ i fac! %i confiden# e, asta va f i o b u n! b a z! p e care s ! po$ i construi o rela$ ie mai t â r z i u . A c e s t e c o n f i d e n # e sunt un mare compliment adus # i e , p e n t r u c! fe t e l e nu se confeseaz! oricui. E nevoie d e p r i e t e n i e %i î n c re dere %i faptul c! # i s-a confesat în s ea m n! c ! î n t re t i n e %i ea s-a format deja o leg ! t ur ! . U r m e a z ! a c e s t e tehnici psihologice dac! vrei ca o r i c e fa t ! s ! $ i s e c o n feseze.

F !- i tu co nf e s iu ni Pentru

a

preg!ti

scena,

trebuie

s!-i

faci

tu

c o n fe s i u n i m a i î n t â i , ceva de importan# ! egal! cu ceea c e a i v re a s! - $ i s p u n! ea. Deci dac! ai un secret i n o fe n s i v, fo l o s e%t e - l în avantajul t! u. D! ruie%te %i vei primi:

odat!

ce

i

te

confesezi,

in s tin c t i v! d e a $ i s e c onfesa.

167

va

avea

tendin#a


Manualul De Seductie

Juan.ro

Nu te gr!b i s! j ud e c i O a m e n i i e z i t! î n a se confesa al tora pentru c! le e t ea m ! c ! s u n t i n fe r i o r i %i vor fi judeca# i de ceilal$ i deci s p u n e - i d e l a î n c e p u t c! tu în nici un caz n-o judeci pe ea

%i

pe

nimeni

aspru.

Spune-i

c!

noi

to$i

avem

m o m en t e î n c a re n e sim$ im inferiori, deci nu este s i n g u ra . C o in ci de n # e Întreab-o

despre

lucrurile

pe

care

le

crede

i m p o r t a n t e %i d e s p re credin# ele ei %i dac! se întâmpl! s ! c o i n c i d! c u a l e t a le, asta va însemna un lucru în c o m u n c a re o s! v ! l e ge %i mai tare %i în curând o s! $ i s e c o n fe s e ze %i e a # i e . Ideea dup! care se ghideaz! ea e s t e c! d i n m o m e n t ce %i tu crezi în acelea%i lucruri, a t u n c i t re b u i e s! f i i o persoan! bun! %i de încredere. O a m e n i i t â n j e s c s! î i accep# i dac! ai o personali tate a s em ! n! t o a re c u a l o r %i te plac pentru c ! i-ai acceptat. A pe l e a z! la s e n tim e n te C â n d fa c i o fa t! s ! se descarce în prezen# a ta %i s! î n c e a p!

s!

p l â n g!,

ea

va

avea

o

m o t i v a#i e

s u bcon%t i e nt ! d e a c! uta consolare %i sprijin la tine,

168


Manualul De Seductie

Juan.ro

p e n t r u c ! t u a i a r! t at c ! - $ i pas! %i ai fost prezent p e n t r u e a . Pe n t r u a o ajuta s! se descarce, f ! -o s ! se gâ n de a s c! l a s e n t i m e n tele ei. Pe n t r u a s t a t re b uie s! o faci s! se concentreze a s u p ra c u v â n t u l u i „ a sim# i” punând accentul pe acesta: „ O a n a , h a i d e s p u n e - mi ce sim$ i în leg! t ur ! cu X.” Pe n t r u c a r! s p u n s u l e i s! fie unul sincer %i emo# ional, fo l o s e%t e - $ i p o s t u ra f i zic! %i vocea, dup! cum am mai d i s c u t a t î n c a p i t o l e l e anterioare. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • F ! - i t u c o n fe s iuni mai întâi pentru a preg! ti s c en a %i f ! t u p r i m u l c e ai vrea s ! fac ! ea ul terior. • Aliniaz!-te

la

credin#ele

%i

valorile

ei

dac!

a c e s t e a c o i n c i d c u a l e tale. • S p u n e - i c l a r c! tu nu numai c! n-o vei judeca a s p r u , b a c h i a r n - o ve i judeca deloc. • A p e l e a z! concentreze

la

asupra

sentimente a c e s t o ra ;

f!c â n d - o

folose%te

t ermen %i f i i s i n c e r ( s entimente, sim $ ).

169

chiar

s!

se

acest


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u m s! c u c e r e " ti o fat! care se afl! deja întro rel a# ie H a i s! c l a r i f i c ! m ceva de la bun început. Tactica a s t a s e va fo l o s i n u m ai atunci când ave$ i informa$ ii în leg! t ur ! c u i m i n e n t a destr! mare a rela$ iei, când pare c ! s e va s f â r%i î n m od inevi tabil. Tu te hot! r !% ti s! i n t e r v i i %i s! a j u# i l a terminarea rela$ iei numai pentru c ! e x i s t ! d e j a c e va î n stare incipient! între tine %i fata re s p e c t i v ! . P ro b a b i l a c e s t e t ehnici ar fi cel mai bine folosi te c â n d t i p a c h i a r t e v rea pe tine. Nu sprijin astfel de t a c t i c i , d a r c a r t e a a s ta se cheam! “ Cum s! cucere %ti o r i c e fa t! , o r i c â n d ”, nu “Cum s! po$ i dormi noaptea f ! r ! re m u %c ! r i ”. N ot ! : v! ro g n u î n c erca$ i aceste metode cu un tip t e m p e ra m e n t a l %i o p r i# i-v! dac! sim$ i# i c! se ajunge la v iolen# ! f i z i c ! . P r iv i r e a # i n t! O b i e c t i v u l a i c i e ste s! demonstrezi cât de prost e s t e e l , s ! - l fa c i s! s e fac! de râs, iar tu s! pari b! iatul b u n . B! r b a$ i i p o t f i u neori foarte nesiguri %i protectori

170


Manualul De Seductie

cu

Juan.ro

partenerele

l o r,

deci

exploateaz!

acest

fapt

p re ze n t â n d u - t e l a u n eveniment unde este mul t! lume %i u n d e e s t e %i E a c u prietenul ei. Stai la distan# ! %i u i t ! - t e i n s i s t e n t , m! s oar-o din cap pân! -n picioare %i a s igu r! - t e c! t e ve d e %i el. Nu-$ i face griji dac! te vede p r i e t en u l e i u i t â n d u - t e la ea, pentru c! tu vrei ca el s! s e fa c! d e r â s , i a r t u s! pari calm %i st! pân pe si tua $ ie tot timpul. P ro b a b i l n - o s! i a nici o m! sur ! drastic ! în privin# a t a , c u p r i e t e n a l u i %i cu atâ# ia oameni de fa# ! , dar te a s i g u r c! s e va s i m$ i stânjeni t %i va începe s! fac ! pe p ro s t u l g e l o s d e fa# ! cu ea %i mai mul t ca sigur în ma%in! î n d r u m s p re cas! . Asta-l face s! par ! nesigur %i g e l o s , t i m p î n c a re tu ai fost calm, relaxat, controlat, %t i i n d t o t t i m p u l c e v rei. Mai mul t, ai plantat s! m ân# a î n d o i e l i i î n m i n t e a e i %i ai ini# iat principiul legii iner$ iei î n favo a re a t a . S u ge stii A c e a s t ! t e h n i c ! func$ io ne az! cel mai bine când s u n t e $ i n u m a i t u %i Ea, %i trebuie s! -i sugerezi c! re l a $ i a e i n u e u n a potrivi t! pentru ea, adic! s ! -i p l a n t e z i s! m â n# a î n d oielii în minte. Ai putea s! -i spui de

pild!

c!

„e

prea

tân!r!

171

pentru

a-%i

lua

un


Manualul De Seductie

Juan.ro

a n g a j a m e n t d e d u ra t! ” sau c ! „pare genul de fat! de la c a re t e a%t e p $ i s! a i b! standarde mai înal te”, sau c! nu „ %t i i c e -a g! s i t o t i p ! nemaipomeni t! ca ea la unul ca e l ”. D u r d a r e f i c i e n t , pentru c! oamenii sunt foarte i n s t a b i l i %i d a c! fo l o s e%ti tehnica sugestiei %i aduci în e c u a t i e p e r s o n a l i t a t e a ei %i rela$ ia lor sc! r # âie, e de m u l t e o r i p i c ! t u ra c a re umple paharul. Romeo Pe n t r u a fa c e p e Romeo trebuie s! -i dai b! iatului s fa t u r i î n l e g! t ur ! c u problemele de cuplu pe care apoi s ! l e fo l o s e%t i î m p o t r i va lui. Metoda este genial! pentru c ! t u ve i f i c e l c a re va culege roadele, dar trebuie s! fa c i î n t â i c e rc e t! r i a s upra tipei, iar dac! o cuno %ti, cu a t â t m a i b i n e . A p o i a i un dialog numai cu el în care îi d a i s fa t u r i î n l e g! t ur ! cu ce i-ar place ei, de la ce flori s ! - i i a p â n! l a c e re s taurant s! o duc! , fii sigur c! - $ i a min te%t i c e - i p l a c e fetei %i apoi f! -l s! pun! ideea ta î n a p l i c a re . P ro b a b i l t e g â n d esti c! n-are sens %i c! , dându-i l u i a se m e n e a s fa t u r i , ea o s! -l iubeasc! %i mai mul t. In i$ i a l d a , a p o i n u , pentru c! dats vii toare când te în tâ ln e%t i c u e l , î l î ntrebi cum a fost %i ob$ ii toate d e t a l i i l e s e r i i p e t re c u te în doi. Apoi îi spui ei fiecare

172


Manualul De Seductie

Juan.ro

d e t a l i u c â n d t e î n t â l ne%ti data vii toare numai cu ea, l! s â n d i m p re s i a c! a fost ideea ta %i c! te-ai gândi t la t o a t e d e t a l i i l e c u i n t en# ia de a o face ferici t! %i te b u c u r i c ! i -a p l ! c ut . M e t o d a e s t e g e n i al! pentru c ! tu e %ti cel romantic, n u p r i e t e n u l c a re n u f! cea decât s! pun! în aplicare p l a n u l t! u . D a c! a i impresia c! el are de gând s! d i s p u t e p a t e r n i t a t e a i deii, afl! când pl! nuie%te seara în d o i %i d i m i n e a# a l a prima or! spune-i ei, înainte s! a p u c e e l s! - $ i s p u n! toate detaliile serii precedente. C u m s! n u f i e i d e e a t a când %tii detaliile romantice? De u n d e p u t e a i s! l e a f l i ? Asta numesc eu mod de operare la # in t! . B ravo, Ro m e o ! P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • D ! - i s fa t u r i l ui Romeo despre cum s! -i fac! s u r p r i ze ro m a n t i c e t i p ei. • S p u n e - i c! t u te-ai gândi t la tot, din grij! %i a t en $ ie p e n t r u e a . • S p u n e - i fe t e i toate detaliie nop# ii lor în doi î n a i n t e c a e l s! a p u c e s! - $ i zic! %i ea va %ti c! a fost ideea ta.

173


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u m s! stim ule zi fiz ic o ric e fat! A i c i vo r b i m d e s p re cum s! manevrezi panoul de c oma n d! a l fe t e i , c u m s! faci s! declan%ezi o gam! l a rg! d e s e n z a# i i , d e exemplu s! o faci s! se simt! fe r i c i t ! s a u s e x i . E s t e extrem de eficient când vrei s! fa c i t ip a s! s e s i m t! a tr ! g! toare, dori t ! , chiar exci tat! . P r i n a s o c i e re , t u ve i c! p! ta o semni fica# ie special! pentru ea. Pe n t r u a î nv!$ a cum s! o stimulezi din punct de ve d e re f i z i c , t re b u i e s! în$ elegi c! oamenii sunt di feri# i %i re a c$ i o ne a z! l a s t i muli di feri# i în mod di feri t. Starea fizic!

este

rezultatul

concentr!rii,

a

st!rii

noastre

f i z i o l o g i c e %i e m o# i o n ale, ea este legat! de unul sau de t o a t e c e l e t re i s e m n ale sonor, tactil sau vizual, iar f i e c a re fa t! e s t e re c eptiv ! în mod deosebi t la unul d i n t re e l e . Pe n t r u a v i z u a l i z a întregul proces, s! ne închipuim c ! „ a p ! s ! m u n b u t o n ” %i îi declan%! m fetei o anumi t! s en z a # i e , i a r f i e c a re s enza# ie are butonul corespunz! tor p e c a re t re b u i e s! %t i i s! -l ape%i. Pentru a stimula fizic fe t e l e fo l o s i m d o u! a b ord! ri, prima este aceea prin care d e s c o p e r i m s t i m u l u l f izic asociat cu o anume amintire

174


Manualul De Seductie

Juan.ro

s a u s t a re e m o# i o na l! care declan%e az ! starea dori t ! . A doua

presupune

ata%area

unui

stimul,

asocierea

a c e s t u i a c u o a n u m i t ! stare. Pe n t r u a d e s c o p eri care sunt stimulii fiziologici t re b u ie s! a i î n m i n t e o anumi t! stare pentru care vrei s ! d e s c o p e r i s t i m u l u l declan%ator %i localizându-l pe a c e s t a s ! p o$ i c re e a aceast! senza # ie când dore%ti. S ! lu! m d e

e xe m p l u s e nza$ ia de

a t r ! g ! t o a r e ”.

Pentru

a

„m! simt extrem de

descoperi

stimulii

care

decla n%e a z ! a c e a s t ! stare trebuie s! folose%ti anumi te î n t re b ! r i c a re s e s u cc ed într-o anumi t! ordine %i care se a plic ! p e n t r u s t i m u l i i audi tivi, vizuali %i tactili. Iat! o rd i n e a p e n t r u s t i m u l i i tactili: 1 . Î n c e p e p r i n a o ruga s! - %i aminteasc! ul tima d a t ! c â n d s -a s i m $ i t extrem de atr ! g! toare. 2 . G e s t u r i l e %i t onul vocii tale trebuie s! fie în c o n c o rd a n # ! c u r ! spunsul pe care vrei s ! -l ob$ ii. 3 . A s i g u r! - t e c! tipa tr ! ie%te momentul respectiv, c ! n u e s t e d o a r s pectatoare. 4. Î n t re a b - o c e senza # ie a sim$ i t prin intermediul a t i n g e r i l o r,

cum

ajuns

s!

se

simt!

extrem

de

a t r ! g! t o a re . In s i st ! asupra unei descrieri exacte a fe l u l u i î n c a re a fost atins! , a locurilor unde a fost

175


Manualul De Seductie

Juan.ro

a t i ns! - a t i n g e re u %o ar ! sau ferm! , gr! bi t ! sau d i m p o t r i v! , l e n t ! . 5 . F i i c l a r %i p a rafrazeaz! ceea ce- $ i spune pentru ca ea s! confirme. 6. Re p e t ! p a%i i 4 %i 5 pentru a descoperi care sunt s t i m u l i i a u d i t i v i %i cei vizuali. C e -$ i s p u n e este foarte important pentru tine, p e n t r u c ! a s t fe l afli care sunt atingerile care o e xc i t ! . D e e xe m p lu, dac! - $ i spune c! starea a fost d e c l a n%a t ! d e o mângâiere blânda pe p! r, sau de fe l u l î n c a re o m â ngâi %i îi # ii obrajii în palme când o

s!ru#i,

fiziologici

atunci care

%tii o

exact

fac

s!

se

care

sunt

simt!

stimulii

extrem

de

a t r ! g! t o a re . E n evoie s! exersezi aceste tehnici, d a r m e r i t ! %i e a î%i va aminti mereu de tine drept c e l c a re re u%e a tot timpul s-o fac! s ! se simt! a t r ! g! t o a re . A c e l a%i p ro c e s s e folose%te %i pentru a afla stimulii vizuali

sau

auditivi,

cu

di fe re n#a

c!

la

pasul

4

în loc ui e%t i s t i m u l i i t a ctili cu cei audi tivi sau vizuali, dup!

caz.

Acum

%tii

cum

s-o

faci

s!

se

simt!

a t r ! g! t o a re %i , p r i n a sociere cu senza# iile pe care i le d a i , t e va p e rc e p e d re pt b ! iatul cu mâini de aur.

176


Manualul De Seductie

Juan.ro

Asocierea diferit!

de

unui

stimul

descoperirea

este

unui

o

metod!

stimul

deja

complet existent,

p e n t r u c ! a i c i t re b u i e s! ata%ezi un stimul nou de starea

pe

care

dore%ti

s-o

induci.

S!

înv!$am

de

e xe m p l u c u m s! o e xc i # i oricând, la comand! , de%i este o t e h n i c ! p e c a re a r t rebui s-o practici cu o fat! cu care a i d e j a re l a$ i i s e x u a l e sau cu o fat! foarte deschis! la min te. Po t i s! fo l o s e%t i tehnica asta chiar în timp ce faci s e x %i v re i s! o b $ i i rezul tate maxime. În exemplu sunt v iz a# i s t i m u l i i t a c t i l i , dar pute$ i folosi acela%i procedeu p e n t r u a fa c e a s o c i e rea cu stimuli audi tivi sau vizuali. Ia t ! c u m : 1 . Î n c e p e p r i n a o ruga s! - %i aminteasc! ul tima da t ! c â n d s -a s i m $ i t extrem de sexi %i de exci tat! , sau u l t i m a d a t! c â n d a f! cut sex, poate chiar o combina# ie î n t re c e l e d o u ! . 2 . G e s t u r i l e %i t onul vocii tale trebuie s! fie în c o n c o rd a n # ! c u r ! s p u nsul pe care vrei s! -l ob$ ii. Aici e vo r b a d e a a d a p t a t onul vocii, ceea ce spui, postura f iz ic ! %i fe l u l î n c a re respiri. 3 . A s i g u r! - t e c! Ea retr! ie%te momentul %i nu a s is t ! d o a r l a p ove s t i re.

177


Manualul De Seductie

Juan.ro

4. F! - o s ! i n s i s t e asupra povestirii pân! când sim$ i c!

ajunge

cu

povestirea

la

apogeul

momentului

re s p e c t i v %i a s i g u r! - t e c! tr ! ie%te experien$ a cât mai i n t e n s p o s i b i l , d e fa p t cu cât e mai intens, cu atât mai ef icient ! e s t e a s o c i e re a. 5 . A l e g e u n s t i m ul unic, ceva simplu %i u%or, de re p e t a t e x a c t . 6. F ! a s o c i e re a : atinge-o folosind stimulul unic %i re p e t ! a c $ i u n e a p e n tru a fixa stimulul. C â t e va

e xe m p l e

de

stimuli

tactili

pe

c a re

s! - i

fo l o s i$ i p e n t r u a - i a s o cia cu momentul de exci tare fizic! ma x im! : s! r ut ! - i u re chea stâng! într-un anume fel, mu%c ! - i î n j o a c! s a u l inge-i u%or lobul urechii, sau # ine o d e m â n! s t r â n s %i freac ! -i dosul mâinii cu degetul m a re . Po$ i s! i nve n t e zi tu al# i stimuli, ai grij! îns! s ! -i e xe c u # i e x a c t l a fe l %i de fiecare dat! când atinge o rg a s m u l , i a r p e n t r u a fi sigur c! stimulul s-a fixat, re p e t ! - l d e c â t e va o r i , de%i uneori e de ajuns o singur! da t ! p e n t r u c a s t i m u l ul s! se fixeze, dac! starea este î n d e a j u n s d e i n t e n s! . Adu-$ i aminte c! trebuie s! faci a s o c i e re a s t i m u l - s enza# ie/stare pentru a putea s! re c re e z i a c e a s e n z a # i e când dore %t i. Încearc!

pentru

a

vedea

dac!

a

func#ionat:

fo l o s e%t e o r i c â n d s t i m ulul pe care l-ai ales %i vezi dac!

178


Manualul De Seductie

Juan.ro

î i i n d u c e s t a re a re s p e ctiv! , iar dac! nu, poate trebuie s ! î n c e rc i d i n n o u %i s! repe # i constant pân! ai reu%i t s ! a s o c i e z i s t i m u l u l s t! rii respective. Pentru rezul tate m a i b u n e , p o$ i î n c e rc a s! asociezi în acela%i timp un s t i m u l ve r b a l %i u n u l tactil, spune-i ceva %i atinge-o î n t r- u n a n u m e fe l î n a cela%i timp. N u î n c e rc a s! fo lose%ti tehnica asta decât atunci c â n d a i a j u n s s! o c u no%ti pe tip! bine %i ave$ i deja o re l a $ i e b a z a t! p e î n credere %i prietenie. Este foarte fo l o s i t o a re c â n d ave $ i deja o rela $ ie sexual ! . P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • S t i m u l u l e s t e s e m n a l ul de declan%are pe cale audi tiv! , vizual!

sau

tactil!

care,

asociat

unei

anume

st!ri

decla n%e a z ! o re a c $ i e fizic ! . • A f l! c a re s u n t s t i m u lii care func$ io ne az! în cazul tipei o r i a s o c i a z ! a l$ i i n o i . • Pe n t r u

a

afla

care

sunt

stimulii,

pune

î n t r e b! r i

re fe r i t o a re l a s t a re a p e care vrei s-o induci. • Pe n t r u a s o c i e re , fo l ose%te un stimul unic în momentul î n c a re E a a t i n g e a p ogeul st! rii pe care vrei s! i-o in du c i %i re p e t ! p e n t r u a fixa. • D i s t re a z ! - t e !

179


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u m s! a i o v i a#! sexual! minunat! cu orice f at! F ! r ! d o a r %i p o a t e acesta este un aspect important da c ! v re i s! c u c e re %t i orice fat! oricând, dar dac! ai c u c e r i t- o d e j a %i ave$ i probleme la capi tolul ! sta, rela$ ia s e p o a t e s f â r%i ra p i d. V! întreba$ i poate cum este p o s i b il , s ! a i o v i a$ ! sexual! minunat! cu orice fat! . Ei b i n e , s e p o a t e %i i a t! cum: C u t o # i i %t i m c! î nf!# i%area poate fi în%e l! toare %i c ! l u c r u r i l e n u s u n t d e mul te ori a%a cum par a fi. Mie p e r s o n a l m i s -a î n t â m plat ca unele dintre cele mai bune p a r t i d e d e s e x s! f i e cu fete care nu promi teau nimic la p r i m a ve d e re %i i nve r s, fetele care ar! tau sexi nu erau d e l o c a%a î n re a l i t a t e. De cele mai mul te ori fetele fr u m oa s e s u n t p l i c t i s i toare %i n-au deloc încredere în e l e c â n d v i n e vo r b a d e sex, iar ! sta e un mare minus în a%t e r n u t , d u p ! c u m vo m vedea.

M a i m u l t , e s t e a b solut necesar s! po$ i vorbi despre via$a

voastr!

sexuala

%i

s!-i

po$i

aduce

critici

c o n s t r u c t i ve c â n d e n evoie, lucru foarte di ficil de cele m a i m u l t e o r i , d e c i vo m vorbi %i despre cum s! o cri tici f!r!

s!

se

supere

%i

s!-$i

îmbun!t!#e%ti

%i

via$a

s exu a l! . A m a n a l i z a t deja cum s! faci orice fat! s ! te

180


Manualul De Seductie

Juan.ro

pla c! , s! f i e a t ra s! d e tine, cum s! aprinzi pasiunea în E a %i c h i a r c u m s! o exci # i fizic. Adaug! la asta ce u r meaz ! %i a i fo r m u l a garantat! pentru o via$ ! sexual ! d e i nv i d i a t . Î ncr e de r e în s in e D up! c u m a m s pus mai devreme, unele fete pe c a re n u d a i d o i b a n i s e dovedesc bune la pat, iar al tele c a re a ra t! s u p e r b t e l as! rece, iar asta se întâmpl! din mai

multe

motive:

reperele

personale,

depistarea

s t i m u l i l o r f i z i c i %i p s i h ologici, dar principalul factor este încrederea

în

sine.

Încrederea

în

sine

este

sexi;

î n c e a rc ! s ! # i - o î n c h i pui pe cea mai frumoas! fat ! din l u m e c u c a p u l î n p! m â nt %i o privire de câine b! tut %i în m o d s i g u r n - o s ! $ i s e mai par ! atât de sexi. D e c i d a c! v re i s! fie bun! la pat, ajut-o s! capete î n c re d e re î n s i n e . S p u ne-i c! este incredibil de sexi, c! t e e xc i t ! %i s p u n e - i asta oricând, chiar atunci când j u c a t i c! r $ i d e e xe m plu, sau v! ui ta # i la televizor. S p u n e - i c â t d e t a re î$ i place ceea ce-$ i face %i pref! -te da c ! e n e vo i e . C u c â t e mai sigur! pe ea în dormi tor, cu a t â t m a i b i n e , i a r î n acest caz priceperea # ine de î n c re d e re , d e c i c o m p l imenteaz-o în leg! t ur ! cu ceea ce fa c e î n p a t .

181


Manualul De Seductie

Juan.ro

N o t ! : n u e x a g e ra ! F! -i complimente numai când nu a re î nc re d e re î n e a , p entru c! se poate transforma în cu t o t u l a l t! p e r s o a n ! î n dormi tor %i nu vrei asta... sau v re i ? C r itici co ns tr u ctive Este

foarte

important

s!

p o$i

s!

aduci

o

“ o b s e r va # i e ” t i p e i î n l eg! t ur ! cu ceea ce se întâmpl! în d o r m i t o r, d a r n u v re i s! sune a cri tic! , mai degrab! a dis c u# i e p r i e t e n e a s c! între doi parteneri, deci iat! ce t re b u ie s ! fa c i p e n t r u asta: - F i i s i g u r c! m o m e ntul pe care vrei s! -l cri tici s-a t e r m i n a t . N - o c r i t i c a n iciodat ! în timp ce sunte $ i în pat! - L a s! s! t re a c ! c e va timp de la momentul respectiv, ca s ! n u p a r ! m a i g rav d ecât este. - Î n t re a b - o d a c! e x i s t ! domenii unde ai putea face mai m u l t e e fo r t u r i , c h i a r î n dormi tor. - S p u n e - i c! p u r t a # i discu# ia asta pentru c ! - $ i pas! de ea %i d e re l a $ i a vo a s t r ! . - Î n t o t d e a u n a f! - i î n compliment înainte s! o cri tici, d e c i s p u n e - i l a c e s e pricepe foarte bine înainte s! a j u n g i l a c a p i t o l u l d e î mbun! t !$ iri.

182


Manualul De Seductie

Juan.ro

- N - o c r i t i c a n i c i o d a t! pe ea, ci doar actul în sine. S p u n e - i d e e xe m p l u c! ea este foarte bun! , dar „se în tâ mp l! u n e o r i s ! . . . .” - Î m p! r # i# i re s p o n s a b i l i tatea a ceea ce se întâmpl! , deci f ! s ! p a ra c ! e u n e fort de echip! în care încerca$ i s! re zo l va # i c e e a c e „ s c â r # âie”. - Tre b u i e s! a i o s o l u# ie. Nu începe discu# ia dac! nu ai o s o l u # i e , o a l t e r n a t i v! sau un mod mai eficient de a fa c e l u c r u r i l e . - S p u n e - i c! n u e m a re lucru %i c! nu sunte$ i singuri, c! e u n l u c r u p e c a re m u l te cupluri încearc ! s ! -l rezolve. P u n c t e c h e i e d e re $ i nut: • O re l a$ i e s e x u a l! b u n! # ine de încrederea în sine %i de s a t i s fa c e re a n e vo i l o r c elor doi parteneri implica # i. • Pe n t r u a v ! î m b u n! t !$ i via$ a sexual! , ajut-o s! capete î n c re d e re î n s i n e . • Tre b u i e s! p o$ i s! - i spui exact ce-$ i place cu ajutorul c r i t i c i i c o n s t r u c t i ve . • C â n d a d u c i v re o c r i t ic! , asigur! -te c! a trecut destul t i m p d e l a m o m e n t u l respectiv %i îndep! rt e az ! -te de l o c u l c u p r i c i n a , f i i a t ent %i f! -i complimente, niciodat! n - o c r i t i c a p e e a p ersonal %i vino cu o solu# ie de s u cc e s .

183


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u m s! f a ci o r ice fat! s! te ie rte Re c u n o s c c ! a% fi vrut s! am informa$ iile care u rm e a z ! c â n d e ra m mai tân! r, pentru c! am f ! cut o g ro a z ! d e g re%e l i c are puteau fi cu u%urin# ! iertate u rm! r i n d p ro c e d u ra de mai jos. De câte ori vi s-a î n t â m p l a t s! g re %i t i, s! nu pute$ i repara gre%eli pe c a re l e -a$ i f! c u t %i s! vorbi# i la pere# i când încerca$ i s ! v! c e re $ i s c u ze ? Ei bine, acele zile au luat sfâr%i t, p e n t r u c ! s u n t e $ i pe cale s! înv!$ a$ i metode cu a j u t o r u l c ! ro ra s ! v ! ierte orice fat ! oricând.

1 . R e spo ns a b ilitate " i s c u z e D a c ! - $ i a s u m i v i n a %i-$ i ceri scuze, vei avea %anse s!

îndrep#i

lucrurile.

Este

foarte

important

s! - $ i

a s um i î n t re a g a re s ponsabili tate pentru ceea ce faci. P re a m u l$ i b! r b a$ i fac gre%eala de a inventa scuze %i a d a v i n a p e a l$ i i . Dac! faci asta, atunci numai p e r s o a n a p e c a re d ai vina %i scuza pe care o invoci pot

repara

niciodat!.

situa$ia Fii

%i

asta

r!spunz!tor

%i

nu vei

se

va

întâmpla

putea

îndrepta

g re %e a l a . D a c ! re c u no %ti, atunci ea %tie c ! nu profi # i d e e a %i c! a i f! c ut numai o gre%e al! care nu se re f le c t ! î n n i c i u n fel asupra ei.

184


Manualul De Seductie

Juan.ro

D up! c e # i -a i a s umat întreaga vin! , trebuie s! - $ i c e r i s c u ze . U i t! m cu to$ ii cât este de important p e n t r u o fa t ! s ! aud! cuvintele „Îmi pare r! u!”, c u v i n t e p e c a re l e -am spus to$ i la un moment dat f ! r ! s u cc e s . E s t e i m portant s! te ierte, a%a c! cere- $ i s c u ze î n m o d s i n c e r pentru c! nu te va ierta dac! nu e %t i s i n c e r. D e c i d a c! e %ti sincer spune-i-o, iar dac! nu, mai bine taci. 2 . C o n s e ci n # e " i re m u" c !ri Tre b u i e s! - i s p u i c! ai remu%c ! ri, c! - $ i pare r! u %i accep#i

toate

consecin#ele

pentru

comportamentul

t ! u . D a c! n u - i a r!$ i c! - $ i pare r! u cu adev! rat, c! ai re m u %c ! r i %i c! e %ti în stare s! faci orice pentru a î n d re p t a g re %e a l a , a tunci n-o s ! te ierte. A r! t â n d c! a i re mu%c ! ri o face pe ea st! pân! pe s i t u a $ i e %i p u n e m i n gea în terenul ei, având în vedere c â t a i f! c u t- o s ! s u fere. Ea vrea s! vad! c ! %i pe tine t e -a a fe c t a t î n a c e l a%i fel pentru c! trebuie redresat ! ba la n# a , i a r re m u %c ! rile tale asta fac.

185


Manualul De Seductie

Juan.ro

3 . A b a t e r e a d e l a normal " i e xp lic a$ ia M a re p a r t e d i n p i edica în calea iert! rii o consti tuie c o nv i n g e re a e i c! s e poate întâmpla oricând dac! ai f ! c u t-o o d a t ! . E c â t se poate de logic %i explicabil ra # i o n a m e n t u l

ei,

iar

pentru

a

aduce

argumente

în

favo a re a t a t re b u i e s! -i explici c! a fost o abatere de la n o r m a l , o a b e ra# i e c a re se întâmpl! o dat ! în via$ ! %i n u s e va m a i î n t â m p l a niciodat! . Asta te va ajuta s-o lin i%te %t i %i s - o a j u t i s ! - %i recapete încrederea în tine. M a i r! m â n e d e r! spuns la întrebarea „de ce ai f ! c u t-o ? ”, u n d e n u p o$ i s! spui c! „nu %tiu ce-a fost în c a p u l m e u ”, s a u „ n u %tiu ce s-a întâmplat ”, pentru c! a s t a n u t e va a j u t a s! -i potole%ti teama de a mai trece p r i n a%a c e va . Tre b u ie s! ai o explica$ ie plauzibil! . Pe n t r u a r! s p u n d e c o rect la aceast ! întrebare trebuie s! fa c i l e g! t u ra c u d e m o nul interior care zace în noi to$ i : Te a m a . A m a n a l i z a t c um trebuie s! privi# i frica %i am s p u s c! t re b u i e s! v! fie aliat, dar al$ ii n-o v! d astfel %i da c ! ve i s p u n e c! fr i c a este unul dintre motivele pentru c a re a i f! c u t c e e a c e ai f! cut, te va în$ elege. Asta p e n t r u c ! o r i c i n e p o a t e în$ elege c! atunci când ne este fr i c ! a c# i o n! m i ra# i o n al sau suntem ca %i paraliza# i din c a u z a fr i c i i .

186


Manualul De Seductie

Juan.ro

A%a c! fo l o s e%t e motivul ! sta spunând ceva de g e n u l „ m i -a fo s t t e a m! c ! te voi pierde dac! afli a dev ! r u l ” s a u „ m i -a fost team! c ! aflarea adev! rului te va r! n i ”. Av â n d c u ra j u l s! m! rt urise %ti c! # i-a fost fric! o a j u # i s! - %i re c a p e t e pozi# ia în cuplu %i demni tatea. A du -$ i a m i n t e c! t re buie s! redresezi balan# a %i s! -i re p a r i e g o - u l , i a r re c unoscând c! - $ i este fric! faci ca e g o - u l t! u s! s c a d ! , prin urmare ac$ iunile tale par lipsite de egoism. 4 . M a i m u l t d u r ere decât pl!c e re A i g r i j! s ! - i s p u i cât ai suferi t %i tu din cauza a c e e a c e a i f! c u t , deoarece nu vroiai s-o faci s! s u fe re , a p o i s p u n e - i c! n-ai avut nimic de câ%tigat din

ce-ai

f!cut,

n-ai

ie%it

nev!t!mat

din

toat!

a fa c e re a , b a d i m p o t riv ! , ai pierdut destul. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • F i i re s p o n s a b i l %i re cunoa %te ce-ai f ! cut apoi cere- $ i s c u ze s i n c e r. • A ra t ! - i c l a r c ! a i re mu %c ! ri %i e %ti gata s ! accep # i c on s ec i n # e l e fa p t e l o r t ale. • S p u n e - i c l a r c ! a fo st o abatere de la normal %i c ! nu s e va m a i î n t â m p l a .

187


Manualul De Seductie

Juan.ro

• G ! s e %t e j u s t i f i c a re a comportamentului t! u în team! , care

ne

este

cunoscut!

tuturor

%i

ea

c ompo r t a m e nt ul t ! u i ra# io nal %i anormal. • S i t u a $ i a a s t a n u # i -a f ! cut deloc pl ! cere.

188

va

în$elege


Manualul De Seductie

Juan.ro

Cap ito lu l 7 Cu m s! c u n o " ti o ric e fat!, oriu n d e

Capi tolul de fa$ ! este unul fo a r t e

interesant

;

un

principiu

bizar dar puternic, demonstreaz! faptul c! este posibil s! cuno%ti o fat ! în orice loc, %i subliniez “în orice loc”. De regul! , b! rba$ ii se gândesc

c!

pot

întâlni

o

fat!

numai în anumi te împrejur! ri, cum ar fi atunci când se duc la un bar s au într-un club, sâmb! t ! seara, de exemplu. Lucrurile nu stau îns! a s t fe l i a r i m p u n e re a a cestor limi te nu face decât s! î$ i s c a d ! c o n s i d e ra b i l o r i ce %ans! . În reali tate, fetele aleg un

a se m e n e a

cluburile

din

posibilitatea b ! r b a $ i l o r.

s p a$ i u

aglomerat

motive

de

acestui

gen

To t u % i ,

ceea

precum

securitate de ce

barurile

întrucât

abordare reiese

din

din

sau

p r e v! d partea

studiul

%i

exper i e n $ a p e r s o n a l! , anun$ ! dimpotriv! c ! , f! r ! nici o în doia l! , c e a m a i i n d i cat! modali tate de a cunoa%te o fa t ! e s t e î n t r- u n s p a$ iu neutru, acolo unde nu simte

189


Manualul De Seductie

Juan.ro

n e vo i a d e p ro t e c$ i e %i nu se a%t e apt ! la o nici o mi%c a re . A c e s t a e s t e cel mai bun loc %i moment pentru a t re c e l a a c $ i u n e ! Ia t ! a s t fe l p re m i za acestui capi tol : ideea c! , la p ro p r i u vo r b i n d , e s t e într-adev! r posibil s! cuno%ti o fa t ! o r i u n d e t e -a i a f l a %i nef! când ceva premedi tat în a c e s t s e n s . D e c e s! - $ i limi tezi posibili t!$ ile ? Po$ i s! ra t e z i c e va e x t ra o rd i n ar. Dac! tipa care serve%te hot – d o g e s t e a c e l c i n e va care te a%t e apt ! ? Dac ! e fata t ! cu t ! d e l a l i b r! r i e , ner! bd! toare s! se dezl! n$ uie ? Du p! c u m a f i r m a %i Russel l Conwel l, e%ti înconjurat de a r i î n t re g i d e d i a m a n te; %ansele sunt chiar lâng! tine d a r m a i î n t â i t re b u i e s! le descoperi în! untrul t! u. Ceea c e t re b u i e s! fa c i e s t e s! - $ i sco$ i ochelarii de cal, s! re n u n$ i a m a i g â n d i precum înainte %i s! vezi dac! fu n c$ i o ne a z! p r i n c i p i ul ! sta pentru tine, %i apoi e%ti l i b e r s! re v i i l a ve c h e a formul! ori de câte ori ai chef s! ob$ i i l u c r u r i n e d o r i t e , nici o problem ! . N u u i t a c ! d e l a via$ ! prime %ti ceea ce vrei, nimic mai

mult.

adreseze

Se

întâmpl!

urm!toarea

frecvent

întrebare

ca :

b!rba$ii

“Unde

a%

s!-mi putea

c u n oa%t e o fa t ! d r ! g u#! ? S! m! duc la un bar sau întru n c l u b ? ”. E s t e o î n t rebare di ficil! %i întotdeauna

le

r ! s p u n d c! o r i u n d e e ste posibil acest lucru, sunt fete

190


Manualul De Seductie

Juan.ro

p e s t e t o t , d a c ! v re i s! le cuno%ti. Dac ! vezi o fat ! î n t r- u n a n u m i t l o c , d e ce sa nu te duci s! o cuno%ti? Am t r ! i t su f i c i e n t d e m u l t e experien$ e %i am auzi t la fel de m u l t e p ove%t i d e s p re locuri dintre cele mai diverse în c a re b! i e$ i i a u f! c u t cuno %t in$ ! cu fete cu care s-ar fi putut împrieteni. U n u l d i n c l i e n$ i i m ei a trecut de curând prin aceast! p ro b l e m! , a s i s t a t d e mine %i de unde nu reu%ea s! cunoasc!

nici

o

fat!

înainte,

acum

a

ajuns

s!-l

c u n oas c ! t o a t e fe t e l e , oriunde, în mal l, pe strad! %i c h i a r l a s a l a d e g i m n a stic! . Toate aceste lucruri au avut l o c c a u r m a re a fa p t u lui c! a decis s! joace pe un al t t e re n , u n u l c u m a i m ul$ i juc! tori, c ! ci cu cât sunt mai mu l$ i , c u a t â t c re%t e %i num! rul de jocuri la care po$ i p a r t i c i p a . A d u -$ i a m i n te, caut! %i vei g! si, cere %i $ i se va d a , b a t e l a u% ! %i $ i se va deschide. A%adar, fii re c e p t i v l a s u g e s t i i l e primi te, cu pulsul în alert! când v i n e vo r b a d e fe m e i cu sânge latin %i fii tot timpul p re g ! t i t s ! c u n o %t i o r i ce fat ! , în orice loc.

191


Manualul De Seductie

Juan.ro

P la n if ic!r i s tr a te g ic e M a i î n t â i d e t o a t e , este absolut

necesar s! creezi o

s t ra t e g i e , o s e r i e d e etape propuse prin care s! ajungi s ! c un o%t i o fa t! î n diverse si tua$ ii %i locuri. Acesta f i i n d p l a n u l , p a%i i c a re trebuie urma$ i sunt: pozi# ionarea t a , fo r $ a d e i m p a c t %i contactul. F ! r ! î n d o i a l! , c e a mai func$ io nal! %i simpl! metod ! d e a b o rd a re e s t e a c e ea de a te duce direct la ea s! o s a lu$ i , d a r c u m a c e s t a este un tratat %t ii $ i fic, nu ne p e r m i t e m s ! l! s ! m n i mic la voia întâmpl! rii, de aceea s u ger ! m u n m a x i m e fort de aten$ ie acelora dintre voi c a re v re $ i s ! v ! î n s u%i$ i adev ! ratele taine ale meseriei. A c u m c! %t i i c e v rei, s! cuno %ti o fat! în orice loc d a t , t re b u i e s! a i %i u n plan, dup! cum am mai afirmat, pentru c!

d a c! n u re u%e %ti s! -l concepi, pl! nuie%ti de

fa p t u n e %e c . P ro b a b i l u n i i d i n tre voi v! d în asta numai ni%te manevre

viclene

%i

nu

foarte

inteligente,

dar

eu

c o n s i d e r c! î n s e a m n! a face ceva mai mul t, a ajunge s! î nve$ i %i s! p ra c t i c i u n lucru c! ruia nu-i d! deai nici o %ans!.

Îndr!zne%te

s!

p!%e%t i

192

în

afara

zonei

de


Manualul De Seductie

Juan.ro

s e c u r i t a t e i a r e u g a ra ntez c! n-o s ! ai nici un regret, ceea

ce

te-a%teapt!

în

spatele

u%ii

e

dincolo

de

ima gin a$ i a t a . Î n m a j o r i t a t e a c a z urilor, exist ! acest proces cu trei etape:

pozi$ionarea

ta,

for$a

de

impact

asupra

s u biec t ul ui %i c o n t a c t u l. D a c! a cc e p $ i p rovo carea ca un temerar, vei purta mai apoi

însemnele

rareori

se

încrederii

întâmpl!

ca

%i

un

ale b!iat

c u ra j u l u i , s!

se

întrucât

avânte

în

n e c u n o s c u t , m â n a t d e dorin$ a de a cuno%te o fat! . E c e va c e n u m a i u n b! r bat ar îndr! zni. B! nuiesc c! %i tu e %t i un a s e m e n e a b! r bat, mai avantajat înc! decât al $ ii; ava n t a j u l e s t e c! ve i f i printre pu$ inii dispu%i s! încerce %i s! i n i$ i a l i ze ze a c$ iuni neînchipui te %i nevisate de c ! t re a l $ i i . Pa %i i u r m! t o r i

fa c parte din ri tualul

momentului în

c a re î n t â l n e%t i o fa t! într-un loc oarecare, eu doar s i m p l i f i c p ro c e s u l p e n tru ca tu s! %tii mai bine cum s! a l e g i o m o d a l i t a t e m a i eficient ! . P oz i $ io n a r e a ta

193


Manualul De Seductie

Juan.ro

O b i e c t i v u l p ro p u s e ste ca tu s! ai toate %ansele unei î n t â l n i r i re u%i t e c u o fat! , în condi$ ii normale. Este dea j u n s s! fa c i a c e s t l u cru %i succesul î$ i este garantat. O da t! f ! c u t a c e s t p a s, restul pare o banali tate, ca %i c u m a i n e g o c i a o v â n zare, totul decurge mai u%or dup! c e a i fa c u t p r i m u l p a s . C u m s e fa c e primul pas? O abordare direct! , n e p re m e d i t a t ! a p ro blemei poate fi uneori o solu$ ie bu n! , c u t o a t e c ! re s trânge semni ficativ informa$ ia pe c a re o d e$ i i c u p r i v i re la gradul ei de interes. Ce alegi, s ! t e ave n t u re z i î n n e cunoscut sau s! te bazezi pe ni%te d a t e s i g u re ? L i mb a j u l c o r p u l u i a r fi o al t! modali tate de a-i atrage at e n$ia

î n s!

nu

%i

cea

mai

re c o m a n d a t!

dac!

in ten$ i o n e z i s! c u n o%t i o fat! în locuri publice cum ar fi un

s u p e r m a r ke t

sau

un

re s t a u ra n t ,

d i m p o t r i v!

$ i -a i

re s t r ân g e m u l t %a n s e l e afi%ând un comportament atât d e s u g e s t i v l a c a re oricum fetele în general nu sunt re c e p t i ve . E s t e d e p re fe ra t s! cau$ i o abordare normal! , c iv iliz a t ! c a re s ! n u par! premedi tat ! %i care s! te p re z i n t e c a p e u n b! i at de treab ! ( acest lucru ar trebui s a f i e d e a j u n s p e n t r u a cunoa%te o fat ! %i pentru a

194


Manualul De Seductie

Juan.ro

a d u n a i n d i c i i u t i l e p entru mai târziu) %i odat! ce ai f ! c u t a c e s t p r i m p a s , trebuie s! te preg! t e %ti pentru a t e s t a p u t e re a d e s e d u c $ ie . Ia t ! re z u m a t u l p a%ilor de urmat pentru stabilirea poz i$ i e i t a l e : 1 . O b s e r v ! c u a t e n $ i e unde se afl ! ea. St ! p e l o c s a u e s t e î n mi %care? 2. Cu cine este. E s t e î n c o m p a n i a c u i va? 3 . G h i c e %t e - i i n t e n $ i i l e . A re d e g â n d s ! s t e a p e loc sau s ! plece? 4. P rox i m i t a t e . D e c e a n u m e e s t e î n c onjurat! , ce po$ i face pentru a te a p ro p i a d e e a ? 5 . F ! m i%c a re a . A p ro pi e - t e , a l e g e -$ i un loc %i începe s! strângi date n e c e s a re u r m ! t o r u l u i pas.

195


Manualul De Seductie

Juan.ro

F o r$ a de i m pa ct A c u m c! a i f! c u t primul pas %i $ i-ai ales un loc de a c $ i u n e , e s t e t i m p u l s! aplici tehnicile de seduc$ ie p e n t r u a - $ i a t i n g e $ e lul propus. Acest pas presupune fo l o s i re a o r i c! ro r m i j l oace posibile în avantajul t! u, ca %i c u m a i v re a s! d e schizi o ferestr! cu ajutorul unei p â rg h i i . A c e e a%i s i t u a$ ie este valabil! %i în cazul de f a$!,

cu

deosebirea

c!

pârghia

o

constituie

aici

c u l e g e re a d e i n fo r m a$ ii meni te sa te aduc! cât mai a p ro a p e d e e a . C u c â t aduni mai mul te date, cu atât te a p ro p i i m a i m u l t d e o finalizare ferici t! a $ elului t! u. A j u n s î n a c e s t p u n c t , se cere s! acorzi maxim! aten $ ie l a t o a t e d e t a l i i l e î n c o njur! toare care te-ar putea ajuta s ! s p a rg i g h e a$ a %i s! te preg! t e as c ! pentru momentul f i n a l în c a re ve i i n t ra î n leg! t ur ! cu ea. D u p ! c e a i c u l e s o canti tate suficient! de informa$ ii c u p r i v i re l a m o m e n tul, locul %i persoana în cauz! , u l t i m u l p a s d i n a c e a st! etap ! const ! în stabilirea %i a p l i c a re a p l a n u l u i d e atac. 1 . C u l e g e r e a d e i n forma$ ii C e p o$ i fo l o s i î n avantajul t! u? St! la coad! la Mc D o n a l d s ? O ve z i d u c â n d saco %e de cump ! r ! t uri?

196


Manualul De Seductie

Juan.ro

2. Program C o n c e p e u n p l a n p e n tru a pune în aplicare tot ce ai a f la t . Co n ta ctul O d a t! c e t e -a i p o z i$ ionat bine %i de$ ii suficiente date re fe r i t o a re l a t i m p, l oc %i persoana respectiv! , este t i m p u l s! t re c i l a a c$ i une %i s! te prezin$ i. Când intri în leg! t ur ! c u e a , e s t e indicat s! fii cât mai relaxat %i î n t re ba re a t a s! f i e u na subtil! , cel pu$ in aceasta este c o n c l u z i a l a c a re a m ajuns eu datori t! stilului indirect c a re m! c a ra c t e r i ze a z ! . De exemplu, dac! m-a % afla la u n r â n d î n t r- u n m a g a z in, a% întreba ceva de genul: ”Nui a%a c! e a i u re a s! s t ai la rând?” Este mai indicat s! îi a d re s e z i e i î n t re b a re a decât s! o formulezi retoric. D e s e o r i s e î n t â m p l! c a fata chiar s! î$ i r! s pund! dac ! s e a f l! î n a p ro p i e re %i când se întoarce s! - %i vad! i n t e r l o c u t o r u l , a t u n c i este momentul s ! îi zâmbe %t i. D u p! c e î $ i r! spunde la întrebare cu aceea%i dispozi$ie

%i

î$i

zâmbe%te,

trebuie

s!

continui

cu

î n t re b ! r i c a re s! d u c! mai departe discu$ ia. Acesta este u n m o d s i g u r d e a î n c hega o conversa $ ie .

197


Manualul De Seductie

Juan.ro

Î n t r- u n f i n a l %i la momentul potrivi t, te prezin$ i î n t r- o m a n i e r ! p l i n! d e curtoazie. E t a p a f i n a l ! a p ro c e sului cuprinde urm ! torii pa %i: 1 . Î n t re b a re a Adresezi,

cu

polite$e,

o

întrebare

direct!

sau

i n d i re c t ! . A c e a s t ! m o dali tate de a face cuno%t in$ ! cu o fa t ! s e n u m! r ! p r i n t re cele mai eficiente, dup! cum e s t e e x p l i c a t %i î n c a p i tolul Puterea întreb ! rilor. 2 . C o n e x i u n e a î n t re b ! rilo r G ! s e %t i u n s u b i e ct care s! genereze noi întreb! ri %i s ! f l u i d i ze ze c o nve r sa $ ia.

3 . P re ze n t a re a O d a t! c e a$ i s c himbat destule replici %i î$ i dai s e a m a c! a i %a n s a d e a o cunoa%te mai bine, nu r! mâne d e c â t s a i t e p re z i n $ i . S c e na r iu l C e e a c e u r m e a z ! e ste

un scenariu dintr-un caz real

c a re s e v re a a f i u n exemplu clar al unei formule care p o a t e f i a d a p t a t ! %i a plicat ! indi ferent de loc.

198


Manualul De Seductie

Modelul

Juan.ro

men$ionat

anterior

este

de

fapt

o

d e m o n s t ra $ i e a fa p t u l ui c! este cu adev ! rat posibil s! c u n o%t i o r i u n d e o fa t! , aplicând aceea%i schem! dar a d a p t â n d - o î n fu n c$ i e de persoana în cauz! %i si tua$ ia da t ! .

Ve i re m a rc a c! nu trebuie neap! rat s! ajungi s! vo r b e %t i c u fa t a p e n t r u afla nenum! rate lucruri despre e a , c i n u m a i s! f i i destins, s! î$ i la%i mintea s! se re l a xe ze %i s! o b s e r v i cu aten$ ie ceea ce se petrece în j u r u l t! u. E xe m p l u l î n d i s c u$ i e a fost testat, perfectat printr-o p ra c t i c ! s u s $ i nut! %i dovedi t drept unul func$ ional, nu d o a r o d a t ! c i d e f i ecare dat! , asemeni unei %t iin $ e e x a c t e . Tre b u i e s! f i i deosebi t de atent la tipa care te i n t e re s e a z ! %i l a î m p rejur! rile date f! r ! s ! - $ i tr! dezi in ten$ i i l e , s t a b i l e %t e locul în care s! te pozi$ ionezi, s t r â n g e i n d i c i i u t i l e %i gânde%te-te la ce s! spui, %i o da t ! c e a i s t a b i l i t c o ntactul, formuleaz! întreb ! ri care î$i

permit

s!

continui

conversa$ia

folosindu-te

de

i n fo r m a$ i i l e a d u n a t e de tine %i cele aflate chiar de la ea . Vo i re d a o d e s c r i e re fidel! a celor întâmplate pentru a - $ i o fe r i o i m a g i n e c ât mai exact! a întregului proces

199


Manualul De Seductie

Juan.ro

%i î n a c e l a%i t i m p p e n tru a te ajuta s! - $ i dai seama cât d e i n c i t a n t %i d i s t ra c t i v este s! cuno%ti o fat! , lucru pe c a re î n a i n t e î l c o n s i d e rai pu $ in probabil. E xe m p l u d e î n t â l nire într-un supermarket: S c e n a r i u – î n t â l n e%ti o fat ! într-un supermarket din c a r t i e r, u n a p e c a re n u ai mai v! zut-o înainte a%a cum $ i -a r f i p l! c u t s! f i e , %i care te cucere%te cu totul! &ia t u n c i î$ i d a i s e a m a c! trebuie s-o cuno%ti mai bine sau s ! s f â r %e %t i m ! c a r î n c ercând. O rg a n i z a re – î ncepi s! plani fici cum po$ i face c u n o%t i n$ ! c u e a , p a re a fi singur! , are un trup atletic c e e a c e s u g e re a z! c ! ar putea avea ca hobby vreun sport,

continui

s!

o

analizezi

%tiind

c!

%ansele

î$ i

s p o re s c c u c â t o b s e r v i mai mul te asemenea detalii. Tu r! m â i î n c o n t i nuare relaxat, î$ i vezi mai departe d e c um p! r ! t u r i d a r t otodat! î$ i supraveghezi $ inta cu d i s c re $ i e . Î i o b s e r v i c! r u c i o rul de cump! r ! turi aproape plin, c e e a c e î$ i s e m n a l i ze az! c ! ar putea face târguieli %i p e n t r u a l$ i i . O ve z i c um salut! mai mul te persoane din s u p e r m a r ke t , a c e s t l u cru însemnând c! ar putea locui în

200


Manualul De Seductie

Juan.ro

zo n ! s a u c ! p e a i c i î%i face frecvent cump! r ! turile. Pe d e g e t e n u p o a r t! n i c i un inel, iar bronzul de pe umeri, o c h e l a r i i d e s o a re %i sandalele prinse în curelu%e arat! o z i p e t re c u t ! p e p l a j! . V ! z â n d u - i c! r u$ u l aproape plin de alimente, î$ i dai seama

c!

în

c u r â n d se

va

îndrepta

c! tre

casa

de

m a rc a t . A i d e a l e s a t u nci între a intra în vorb! cu ea cât î%i m a i fa c e c u m p! r ! t urile sau a a%tepta pân! se a%e az ! l a r â nd . Pa re a f i g r! b i t ! ceea ce î$ i sugereaz! c ! nu ar ave a r! b d a re s! s t e a de vorb! în timp ce se ui t! dup! c u mp! r ! t u r i . M a g a z i n ul este aglomerat %i drept urmare, i e i d e c i z i a d e a - i vo r bi în timp ce sta$ i la rând, lucru c a re p ro m i t e s ! s e p re lungeasc ! destul. In t r i î n a c$ i u n e – dup! ce ai hot! rât locul ac$ iunii, o b s e r v i c! s e o r i e n t e az! c! tre o cas ! de marcat. Totul e s t e b i n e c ro n o m e t ra t iar tu o urmezi pentru a te a%eza î n s p a t e l e e i , l a r â n d . Cu ea în fa$ ! , nu-$ i r! mâne decât s ! s t a b i l e %t i o l e g! t ur ! între voi. Iat! cum decurge c o nver s a $ i a . Tu - a %t e p $ i c â t e va momente dup! care roste %ti: „E t a re a i u re a s! s t a i l a rând când ai putea sta de fapt la p l a j ! ”,

%i

te

o p re%t i

a%t e p t â n d

î n t o rc â n d u - s e s p re t i n e cu un zâmbet.

201

s!-$i

r!spund!,


Manualul De Seductie

Juan.ro

E a - Î n t o rc e c a p u l spre mine, îi zâmbesc %i ea la fel m i e , re p l i c â n d : „ M i e - mi spui, am stat la plaj! toat ! ziua %i n u s e c o m p a r ! c u s tatul la rând”. Tu - „ A d e v! ra t , %i eu vin de la plaja XYZ dar m-am o p r i t s ! fa c c u m p ! r ! t uri pentru toat ! lumea”. E a - „ E u a m fo s t l a plaja AB C unde este de asemenea fo a r t e fa i n , d a r %i e u am avut ni%te cump! r ! turi de f ! c u t ”. Tu - Z â m b e%t i %i a f irmi cu joviali tate: „Nu-i a%a c! - $ i place

mai

mult

s!

stai

la

plaj!,

decât

s!

faci

c u mp! r ! t u r i p e n t r u a l $ ii? ”.

E a - „ O h , d a , e s t e atât de relaxant %i e simplu apoi s ! - $ i fa c i c u m p ! r ! t u r i l e în drum spre cas ! ”. Tu - „ Î n$ e l e g , d a r p e ntru câ$ i oameni faci cump! r ! turi, n -a u fo s t %i e i l a p l a j! ?” (punând aceast! întrebare, e%ti p e c a l e s! a f l i d a c! are un prieten serios, cu care a p e t re c u t z i u a l a p l a j! sau pentru care face cump! r ! turi, u n a d i n a c e s t e d o u ! p osibili t !$ i).

202


Manualul De Seductie

Juan.ro

E a - Fa c c u m p! r ! turi pentru toat! familia mea, p! r in$ i i î m i s u n t p l e c a$ i, dar se întorc mâine ceea ce m! oblig! , î n t r- u n fe l , s! am cele necesare pân ! atunci”. Tu - „ U n d e a u p l ecat, nu ai fra$ i sau surori care s! s e o c u p e d e a c e s t e c u mp ! r ! turi?”. E a - „ N e fa c e m vacan$ a la plaja XYZ %i eu am grij! d e fra t e l e m e u m a i mic, deci mie îmi revine aceast! s a rc i n ! , c â t s u n t e m s i nguri acas ! ”. ( N ot ! - a c e s t r ! s p u ns îmi d! de în$ eles c ! nu are un p r i e t en %i c! e s t e m ai mul t decât sociabil! furnizând i n fo r m a$ i i i s u p l i m e n t a re nesolici tate, %i în acela%i timp c ! a c u m e s t e m o m e ntul s! m ! prezint oficial, al tfel a m â n â n d , a% s u g e ra d i n contr ! , dezinteresul meu). Tu - r! s p u n z i , g l u mind „ai r! mas cu fratele mai mic î n g r i j! a c a s ! , n u c re d c ! e %ti prea bucuroas! ”. &i încep s ! z â m b e s c %i s ! r â d . E a - Z â m b e %t e , l a rândul ei, aprobând zisele mele. ( N ot ! - d a c! a r f i avut un prieten sau pe cineva cu c a re s! s e va d! m a i d es, ar fi reac$ ionat atunci când am

203


Manualul De Seductie

Juan.ro

a f i r m a t c! e s t e s i n g u r! acas ! , replicând c! nu este nici p e d e p a r t e î n a c e s t ! s i tua $ ie ). Tu - t e o p re%t i din râs %i te prezin$ i „ Oricum, n u m e l e m e u e s t e X ”. E a - z â m b e%t e d i n nou %i spune „Y, m! bucur s! -mi fa c u n p r i e t e n î n t r- u n supermarket ”. Tu - „ &i e u s u n t î ncântat s ! te cunosc. ” Not!:

A%

continua

apoi

c o nve r s a$ i a

în

fu n c$ i e

de

t i m p u l r! m a s , %i a% s chimba ni%te date de contact sau a% c o n d u c e - o p â n! l a ma%in! , ajutând-o s! - %i încarce c u mp! r ! t u r i l e d a c! n e -am în$ elege atât de bine, de%i nu e s t e n e c e s a r s ! fa c i a%a ceva. Este de ajuns s! stabili $ i da c ! v ! s u n a$ i u n u l p e cel! lat sau s ! fixa $ i o întâlnire. P u n c t e c h e i e d e re $ i nut : • Po $ i s! c u n o%t i o fat! oriunde te-ai afla, acolo unde o î n t â l n e%t i , p o$ i s ! %i vorbe %ti cu ea. • P r i ve %t e b i n e î n j u r, domnul Conwel l ar fi trebui t s! a d a u g e %i c! e %t i î n c o njurat de hectare întregi de femei t i n e re .

204


Manualul De Seductie

Juan.ro

• S c h i m b! - $ i v i z i u n e a care î$ i restrânge %ansele de a c u n oa%t e o fa t ! . • P l a n i f i c! , d e c i d e u nde ac$ ionezi, adun! informa$ ii %i t re c i l a fa p t e . F i i b i n e preg ! ti t pentru orice si tua $ ie . • A l e g e - $ i l o c u l p o t r ivi t, urm! re %te ce se întâmpl! în j u r u l e i %i c u l e g e d a t e . • O b s e r v ! t o a t e i n d i ciile despre acea persoan! , locul %i m o m e n t u l a c $ i uni i . • In t r ! î n d i s c u$ i e cu ea %i avanseaz! lucrurile spre c e va m a i m u l t .

205


Manualul De Seductie

Juan.ro

Cap ito lu l 8 În tre b!ri c are c u c e re s c În aceast ! sec $ iune vorbim despre necesare

tacticile în

%i

tehnicile

vederea

în$elegerii

puterii întreb! rilor de a influen$ a puternic p! rerea fetelor c ! tre un de zno d! mânt ferici t pentru tine. Un lac c! ruia dac! îi tulburi apele, creeaz! un efect în serie care se întinde în jur, la fel se întâmpl!

%i

cu

o

fat!,

a

c!rei

p! re re î i va i n f l u e n$ a pe prietenii ei %i pe cei din fa m i l i e . C a p i t o l u l î$ i p re z i n t! un %ablon de întreb! ri care pot s ! t e c o n d u c! m a i t ârziu spre momentul în care te p re ze n $ i u n e i fe t e p e n tru prima dat! într-un loc %i timp o a re c a re . Î n p r i m u l r â n d , s fa turile con$ inute te vor ajuta s! - $ i d e z vo l $ i s p i r i t u l c re a t i v cu ajutorul unor sugestii pe care s!

le

adaugi

ideilor

deja

206

existente,

prin

urmare


Manualul De Seductie

Juan.ro

u t i l i ze a z ! a c e s t e n o i i nforma$ ii conform stilului propriu %i m o d i f i c ! - l e o r i c â n d consideri a fi necesar. N u t re b u i e s ! î nve $ i teoriile pe de rost, cu toate c! n i c i g re%i t n u a r f i , î n timp acestea vor deveni practic o a d o u a l i m b! p e n t r u t i ne. U n e l e d i n t re s u biecte au fost deja enun$ ate în paginile

p re c e d e n t e

acestui

capitol

î n s!

în

cele

ce

u r meaz ! re c o m a n d ! m câteva mijloace prin care s! - $ i va l o r i f i c i m a i e f i c i e n t abili t !$ ile . T ipur i de î n tr e b!ri E x i s t ! o p a l e t! larg! de întreb! ri dar pentru a s i m p l i f i c a t o t u l , n e vo m rezuma la doar patru tipuri care s ! t e ava n t a j e ze a t u nci când le adresezi unei fete. G e n u l a c e s t a d e întreb! ri vor fi folosi te pe tot p a rc u r s u l c a p i t o l u l u i d e fa $ ! . Î n t re b! r i l e c u r! s punsuri lungi sunt folosi te pentru a g e ne ra %i a s t fe l a d una cât mai mul te informa$ ii prin fo r m u l a re a u n e i î n t re b! ri care s! con $ in! cuvinte cheie p re c u m c i n e , d e c e , unde, când %i cum, meni te s! a t ra g ! r ! s p u n s u r i a m p le din partea ei.

207


Manualul De Seductie

Juan.ro

Î n t r e b! r i l e

cu

r! s p u n s u r i

scurte

sunt

destinate

u n o r r! s p u n s u r i c e s e vor scurte cu da sau nu, ori ceva s i m i l ar. T i p u l a c e s t a d e întreb! ri începe cu e%ti, ai vrea, a i p u t e a , a r t re b u i , a cestea fiind doar câteva exemple, în s! d e o s e b i t d e u t i l e atunci când vrei s! punctezi o a n u m i t! i d e e s a u s ! p ui cap! t unei conversa $ ii. Î n t re b ! r i l e s u g e stive vizeaz! un scop precis pe termen

îndelungat

neplanificate

care

spre

deosebire

$intesc

un

de

r!spuns

întreb!rile concis.

De

e xe m p l u , a i p u t e a î n t reba „Cum te mai sim$ i?” ori „Cum a i p e t re c u t w e e ke n d - ul?” în speran$ a c! generalizând, ve i a f l a m a i m u l t d e c ât dac! ai adresa ni%te întreb ! ri c o n c i se , l a o b i e c t . Î n t re b! r i l e d e l e g! t ur ! apar drept consecin $ ! a u n e i a l t e î n t re b! r i l a care ai primi t un r! spuns ce î$ i p e r m i t e s! re v i i c u n o i întreb! ri detaliate. De exemplu, „ L a c e o r! a i a j u n s a sear! acas ! , Oana?”, întrebare la c a re

$i

se

r! s p u n d e

„La

o ra

u n u ”,

iar

tu

continui

î n t re bâ n d „ D e c e t e -ai întors la ora unu?” %i-a%a mai depa r t e .

208


Manualul De Seductie

Juan.ro

P u n c t e c h e i e d e re $ i nut : • Î n t re b! r i l e

cu

r! s p u n s u r i

lungi

pentru

mai

multe

i n fo r m a$ i i . • Î n t re b ! r i l e c u r ! s p u nsuri scurte pentru confirm ! ri. • Î n t re b ! r i s u g e s t i ve c u un scop bine defini t. • Î n t re b ! r i l e d e l e g! t ur ! pentru continuarea discu$ iei pe b a z a r ! s p u n s u r i l o r p r i mi te. U nde " i cum pu i în tre b!rile ? Î n c o n t i n u a re , î$ i enumer! m modali ta $ ile prin care te

po$i

prezenta

cu

succes

unei

fete

în

diverse

m o d a l i t ! $ i . U n e l e d i n t re acestea, de%i printre cele mai e f i c i e n t e , s u n t c o n s i d erate atât de simple încât deseori mu l$ i l e t re c c u ve d e re a. U t i l i z â n d d i ve r s e tactici %i abord! ri, este esen$ ial s ! fa c i fa$ ! o r i c ! re i provoc! ri. La fel ca în orice lupt! d i n c a re v re i s! i e%i înving! tor, sunt lucruri mereu va l a b i l e %i a l t e l e n e p rev! zute care pot s! - $ i garanteze t r i u m fu l .

209


Manualul De Seductie

Juan.ro

S ! t re c e m l a d e t a liile cuprinse în planul ofensiv. Sce na 1: u n s p a $ iu public. D e n u m i re a d e mai sus se refer! la orice local p u b l i c p re c u m u n b a r sau un club frecventat mai ales s â mb! t ! s e a ra . Ce a m a i b u n! pr e z e n tare A m a p l i c a t a c e a s t ! metod ! de nenum! rate ori, f! r ! a f i re s p i n s v re o d a t! . Totul se rezum! la acea replic! de a u r. Fo l o s e%t e - o p e n t ru a avea succes atunci când te gâ n de%t i l a c e %i c u m s! spui. În cazul în care nu ai ra t a t i n d i c i i l e o fe r i t e de limbajul corpului sau ai ales pe cineva

dezinteresat

promisiunea

mea

de

este

eforturile c!

ea

va

tale,

atunci

r!mâne

pl!cut

i m p re s i o n a t! ( m a i m u l te indicii referi toare la Limbajul Tr u p u l ui î n s e c$ i u n e a cu acela%i nume). Totul este atât d e s i m p l u %i t o t u%i i n credibil de eficient; s! nu crede$ i c ! va lo re a z ! m a i p u$ i n din cauza simpli t !$ ii. Odat!

ce

cuno%ti

toate

indiciile

care

s!-$i

s e r ve a s c ! s c o p u l u i , e%ti deja un marcator, drept pentru c a re v re i s! i n t r i î n a c$ iune de îndat! ce prime%ti und! ve rd e a c o l o u n d e a i receptat semnale încurajatoare %i u n d e a i t o a t e %a n s e l e s ! înregistrezi un succes.

210


Manualul De Seductie

Juan.ro

D u p! t o a t e a c e s t ea, iat ! cum decurge restul. Tu : z â m b e %t i %i s p u i „Salut!” apoi pauz! . E a : A%t e a p t ! re p l i c a ei %i dac! se arat! entuziasmat ! , a da pt e a z ! - $ i r ! s p uns ul. Tu : Z â m b e%t i d i n n o u %i o întrebi „ Cum te nume %t i?” E a : Z â m b e%t e %i s p u ne „Oana”. Tu : Re p l i c a d e a u r - „Oana, tocmai îmi spuneam c! da c ! e %t i l a fe l d e p r i etenoas! pe cât e%ti de frumoas! , m i -a r fa c e m a re p l! c e re s ! te cunosc mai bine” apoi iei o

pauz!,

zâmbe%ti

iar!%i,

te

destinzi

%i

îi

a%tep$i

r ! s p u n s u l , f! r ! a p i e rde îns ! contactul vizual cu ea. &i m e rg i m a i d e p arte. Asta e tot, nimic mai simplu, oda t ! c e i n t r i î n l e g! t ur ! cu ea, a%t e p $ i un semn de e n t u z i a s m d i n p a r t e a ei, dup! care te gânde%ti bine la c e %i c u m s! - i vo r b e%ti în continuare, pur %i simplu nu a i c u m s ! d a i g re %. P u n e - $ i l a p u n c t strategia, %i-apoi roste%te acea re p l i c ! c a re e s t e o a d ev ! rat ! explozie de %arm . P r i n u r m a re , f i i atent la semnalele din jur, adu-$ i a m i n t e c ! fe t e l e a u r ! spunsul iar tu – întrebarea.

211


Manualul De Seductie

Juan.ro

Sce na 2: c u p r i e tenele. M a i î n t â i d e t o a t e, observ! cu aten $ ie de cine este în s o$ i t ! t i p a %i d a c! recuno %ti deja pe cineva. De cine p a re a f i m a i a p ro p i at! ? Încearc ! s ! - $ i dai seama ce a n u m e o i n t e re s e a z ! p e ea %i pe prietenii ei. E t i c h e t a d e f i r m! de pe hainele ei î$ i aminte%te c! %i s o ra t a a re a c e e a%i preferin$ ! , indiciu de care te-ai p u t e a fo l o s i p e n t r u u n început de conversa$ ie %i pentru a v ! g ! s i a l t e l u c r u r i î n comun. A p o i , n u u i t a s! adresezi %i prietenelor ei un salut d e g en u l „ B u n! , p e mine m! cheam ! Andrei, voi cum v!

numi$i?

M!

d o m n i % o a r e l o r,

bucur

s!

pe-aici,

v!

în

cunosc,

s e a ra

ce

asta?”

v!

aduce,

Simplu

dar

c o n c i s, n u e z i t a î n fa$ a acestei formule simple a c! rei fo r$! re i e s e t o c m a i d i n aceast! continuare a r! spunsului in i$ i a l „ E s t e o p l! c e re s! v ! cunosc, ce v! aduce pe – a i c i , d o m n i%o a re l o r ? ”, o metod! prin care fetele te vor g!si

galant

psihologice

%i

c u r t e n i t o r,

î n v!$a t e

în

folosindu-te

capitolul

de

trucurile

despre

simpatia

re c i p ro c ! %i l e g e a a s o cierii. Întotdeauna aceast! replic ! a

dat

rezultate

pozitive

în

cazul

d o a m n e l o r c ! ro ra l e -a fost adresat ! .

212

domni%oarelor

%i


Manualul De Seductie

Juan.ro

N u u i t a c! e s t e e xtrem de important s ! dai dovad! de

bune

maniere,

considera$ie

%i

respect

fa$!

de

p r i e t en e l e fe t e i c a re te intereseaz! . Nu neglija acest a s pect . Sce na 3: î n t r- u n cadru public. P r i n a c e a s t ! d e n umire, m! refer la o ie%ire în ora% c u fa m i l i a s a u p r i e t e nii, sau pur %i simplu neînso$ i t, î n t r- u n l o c n e u t r u , aglomerat cum ar fi o sal! de gimn a s t i c! , u n re s t a u rant sau un centru comercial. C a s! f i e c l a r, s! lu! m drept exemplu si tua $ ia în c a re î n t â l n e%t i o fa t! în timp ce stai la coad! într-un s u p e r m a r ke t . C u m î m i place mie s! -i spun „ pauz! de c a fe a î n d o i l a c o a d! ”. Odat!

ce

ai

stabilit

unde

te

vei

p o z i$i o n a

( a min t e%t e - $ i s t a t e g i a prezentat ! în capi tolul „Cum s! c u n o%t i o fa t! i n d i fe rent de loc”), ai la dispozi$ ie un p ro g ra m î n d o i p a%i d e a urma o fat! . Pur %i simplu, pe fondul

unei

dispozi$ii

joviale

%i

într-o

formulare

re t o r i c ! , fa c i u r m ! t o a rea afirma $ ie : 1 . „ N u - i a %a c ! e t otal aiurea s ! stai la rând?” Fa c i a p o i o p a u z! , zâmbe%ti %i a%t e p $ i un r! spuns ve r b a l s a u g e s t i c d i n p artea ei.

213


Manualul De Seductie

Juan.ro

2 . „V i i d e s a i c i , t o t t i mpul e a %a aglomerat?” N o u ! fe t e d i n ze c e ar considera remarca ta ca fiind a mu z a nt! c e e a c e a r te-ar transforma dintr-un simplu s t r ! i n î n t r- u n t ova r !% de companie la rând. D i n c o l o d e a c e a s t! întrebare se ascunde un num! r d e m a g i e c! c i n i m! n ui nu-i face pl! cere s! - %i a%tepte r â n d u l l a c a s a d e m a rcat, a%adar verbalizarea unei idei u n i ve r s a l d e t e s t a t ! d e majori tatea este un bun început d e c o nve r s a$ i e , %i e u m-am folosi t deseori de aceast! re p l i c ! p e n t r u a d e s c h ide o discu$ ie ca mai târziu s! m ! t re ze s c î n m i j l o c u l u n ei aventuri neb! nui te la care am a j u n s d i n t r- u n p u n c t nesemni ficativ. Dar meri t! oare o s t e n e a l a ? C u s i g u ra n$! , r ! spunsul este „ Da”. A c e e a %i t e h n i c! poate fi aplicat! cu succes %i în s c e n a s p a$ i u l u i p u b l i c , cu mici di feren$ e totu%i impuse de

circumstan$e

care

cer

o

alt!

formulare

%i

idei

c re a t i ve . N i c i a i c i n u am suferi t vreodat! un e%ec când a m a l e s a c e s t g e n d e replic ! .

214


Manualul De Seductie

Juan.ro

P u n c t e c h e i e d e re $ i nut : •

L o c a $ i i l e p u b l i c e c a re g! zduiesc reuniuni sociale sunt

s u g e s t i ve p e n t r u a c e s t tip de întâlniri, de aceea e bine s ! fo l o s e%t i c e a m a i bun! prezentare, dup ! exemplul men$ i o n a t î n r â n d u r i l e de mai sus. • Este

posibil

ca

fa t a

s!

se

a f le

în t r- u n

g r u p,

în

c on s ec i n $ ! fo l o s e%t e - $ i farmecul %i asupra celor din g r u p. •

A d a p t e a z ! - t e î n fu nc$ ie de si tua$ ie, încearc ! metoda

d e t i p “%ue t ! l a o c a fea” dac! stai la un rând împreun! cu Ea. Î ntr e b!r i ca r e i nflu e n$ e az! Pa re i n c re d i b i l c â nd consta$ i câte resurse g! sim în l i m b a j p e n t r u a a f l a c e dorim despre o fat! %i cel mai eficace

procedeu

este

prin

intermediul

î n t r e b ! r i l o r.

A c e s t l u c r u d e z v ! l u i e interesul t! u pentru a afla mai m u l t e d e s p re e a %i p re ocup! rile ei, ba mai mul t chiar, te descrie

ca

un

om

care

î%i

pune

întreb!ri,

in telig e nt %i c a p a b i l s ! poarte o conversa $ ie .

215

un

om


Manualul De Seductie

Juan.ro

Î n t re b ! r i l e t e d u c mai departe, te ajut! s ! conduci discu$ia

voastr!

100%.

Ideea

este

construit!

pe

p re m i z a c ! fe t e l e d e $ in întotdeauna r! spunsul; nu ai n e vo i e d e c â t d e n i%t e întreb ! ri bune. Nu exist! metod ! m a i d e s u cc e s d e c â t aceea de a %ti s! pui întreb! ri i n t e l i g e n t e , d e b u n s im$ , care s! - $ i ofere mai mul te r ! s p u n s u r i d e s p re e a . Pe n t r u a t e a s i g u ra c! tu de$ ii controlul permanent, a j u n g e s! î n c e p i c u o întrebare ca mai târziu s! decurg! t o t u l d e l a s i n e , %i c u cât progresezi, cu atât devii mai s i g u r p e s i t u a$ i e , c! ci pe m! s ur ! ce afli mai mul te d e s p re fa t! , p e a t â t î$ i spore%ti %ansele de a fi apoi cu ea . Cu m s! o c u n o " ti c u ad e v!rat C e u r m e a z ! e s t e mai mul t o al t! viziune asupra p ro b l e m e i d e c â t o a r t! în sine, mai exact nu cred c! exis t ! î n t re b! r i s p e c i a le care s! te ajute concret cum s! c u n o%t i c u a d e v! ra t o persoan! , dar sigur exist! un p ro c e s c u c â t e va i d e i bune de urmat. O a m e n i l o r, d a r m ai ales fetelor, le place în general s ! vo r b e a s c ! d e s p re ei în%i%i %i vie$ ile lor, este o s l! b i c i u n e a f i r i i u m a ne. Din acest motiv, nici nu este

216


Manualul De Seductie

Juan.ro

p re a d i f i c i l s! s t r â n g i informa$ ii suficiente într-un timp relativ

scurt,

dar

succesul

este

dat

mai

mult

de

p r i c e p e re a d e a a s c u l t a %i de a conduce o conversa $ ie . C â n d v i n e vo r b a s! cuno%ti o fat! , ai la dispozi$ ie n en u m! ra t e o p$ i u n i ca rezul tat al întreb! rilor %i al c on s ta t ! r i l o r d e s p re c e %i cum vorbe%te ea, ce transmi te l i m b a j u l c o r p u l u i , p o stura ei, gestica, stilul de via$ ! , p r i e t en i i , e t c . Î n c o n t inuare, vei afla cum pot conduce întreb!rile

spre

aceast!

va r i e t a t e

de

op$iuni.

Vo m

î n c e rc a s ! a f l ! m c e s e ascunde dincolo de frumuse$ ea fe t e i , s! a f l a m c e o î ncânt! %i ce-i displace, %i tot ce t re b u ie s ! %t i m d e s p re o fat ! , în general.

E ta pe le pr o c e s u lu i 1 . p u n e î n t re b ! r i c a re conduc spre r ! spunsuri ample. 2. f ! c o n e x i u n i l e n e c e sare. 3.

formuleaz!

alte

întreb!ri

pe

baza

informa$iilor

primite. 4. a d re s e a z ! o î n t re b a re cu r ! spuns confirmativ. P ra c t i c , a i n e vo i e s! parcurgi toate aceste etape pentru

a

ob$ine

cât

mai

multe

date

despre

ea.

C on tinu! c u î n t re b! r i în care subiectul este ea %i vei c â %t i g a a s t fe l t e re n . E a sigur va vorbi destul, tu trebuie d o a r s ! a s c u l$ i a t e n t %i s! dirijezi discu$ ia în direc$ ia c a re te i n t e re s e a z ! , î n trebând practic orice vrei.

217


Manualul De Seductie

Juan.ro

P u n c t e c h e i e d e re $ i nut : • D a c! p u i î n t e b! r i , a cest lucru dovede%te c! e %ti atent %i i n t e re s a t . • C o n t ro l e a z ! t o t a l d i scu $ ia voastr ! punând întreb! ri. • Fe t e l e a u d e j a r! spunsul, tu trebuie doar s! pui î n t re b ! r i l e p o t r i v i t e . • O a m e n i i a d o r! s! vorbeasc ! despre ei în%i%i, prin u r m a re ve i p r i m i s u f i c i ente informa $ ii. •

Î n t re b ! r i c u r! s p u n suri lungi, conexiuni, parafraz! ri,

r ! s p u n s u r i c u r! s p u n s uri scurte. Respect ! indica$ iile %i c on f ir m ! . C u m s! o b$ i i n u m!ru l d e te le fo n al o ric!re i fe te C u m p o$ i o b$ i n e num! rul de telefon al fetei odat! a j u n s î n a c e s t p u n c t- c heie? Ce cuvinte pot s! - $ i fie mai d e a j u t o r ? D e t a l i i a p a rent nesemni ficative pot fi de un re a l fo l o s . D e e xe m p l u, verbul „ a permi te” este mul t m a i i n d i c a t d e c â t „ a putea”, acesta din urm! sunând fo r# a t ,

pe

când

p r i mul

cuvânt

sugereaz!

farmec

%i

p o l i t e $ e d i n p a r t e a t a , amabili tate din partea ei, ceea ce va d u c e %i l a u n s c h imb de numere de telefon. Iat! c â t e va e xe m p l e d e î n t reb! ri cu care nu po$ i da gre% în î n c e rc a re a d e a - i o b $ i ne num! rul de telefon.

218


Manualul De Seductie

Juan.ro

1. „ Î m i p e r m i $ i s ! - $ i dau num! rul meu de telefon?” Î n t re b a re a î i d! d e în$ eles c! $ i-ar face pl! cere s! ai n u m! r u l e i d e t e l e fo n %i totodat! îi clari fic! lucrurile p e n t r u c ! av â n d d e j a num! rul t! u, este foarte posibil s ! $ i - l o fe re %i p e a l e i .

2. „ A m p u t e a s c h i m ba numere de telefon?” U n s c h i m b e s t e î n t otdeauna ceva reciproc valabil, de g e n u l d i n t e p e n t r u d i n te; cuvântul „ a schimba” este cât s e p o a t e d e s u g e s t i v. D a r a c e s t e a s u n t nimicuri, sfaturi pentru amatori, ia t! c e va m a i b u n . M ai bine de atât nici c! se poate, p e r s o n a l a m fo l o s i t aceast! metod ! cu fete care la î n c e p u t n u p! re a u a f i interesate dar odat! ce ai primi t n u m! r u l d e t e l e fo n dori t, ai f! cut deja un prim pas i m p o r t a n t . P r i n u r m a re meri t! toate eforturile. Iat! d e s p re c e e s t e vo r b a . Î n t re b a re a c u c a re dai lovi tura: 3. „ Î m i p e r m i$ i s! f iu atât de necuviinciios încât s! - $ i c e r n u m ! r u l d e t e l e fo n?”

219


Manualul De Seductie

Juan.ro

A c e s t e c u v i n t e “ îmi permi$ i”, “necuviincios” %i “a c e re ” p a r s ! a i b! u n e fect hipnotizant. „ A fi permis” am d i s c u t a t m a i s u s c e înseamn! , cât despre cuvântul „ n e c u v i i n c i o s ”, a m p u t ea spune c! acesta face di feren $ a pentru

c!

te

a ra t !

deosebit

de

p o l i t ic o s ,

ba

c h ia r

fe r m ec ! t o r, p e n t r u c! atrage aten$ ia asupra atributelor „ n e p o l i t i c o s ” %i „ d e p l asat ”. E fe c t u l d e i m p a c t se datoreaz! faptului c! este un t e r t i p s u b t i l , p e n t r u c ! nu întrebi în mod direct, ceea ce s u g e re a z ! n u m a i c! $ i -ar face pl! cere s! ai num! rul de t e l e fon . O i d e e g e n i a l! , ar spune mul # i. A c e a s t ! î n t re b a re de-a dreptul nimici toare este cea m a i re c o m a n d a t! %i în acela%i timp, f! r ! urm! de în doia l! , m o d a l i t a t e a cea mai încânt! toare de a cere n u m! r u l d e t e l e fo n a l unei fete. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • N u s e vo r î n t â m p l a prea mul te dac! n-ai num! rul ei e t e l e fon . • A i g r i j! l a d e t a l i i , p entru c ! ele pot fi hot ! râtoare. • Fo l o s e%t e p r i m e l e dou! întreb ! ri în cazul unei fete c a re e c l a r m a i i n t e re s at ! .

220


Manualul De Seductie

Juan.ro

• P ! s t re a z ! î n t re b a re a cu care dai lovi tura pentru o fat! c a re î $ i p l a c e c u a d e v ! rat, când vrei s-o impresionezi.

Cu m s!- $ i a s iguri o p rim! în tâln ire A c u m e s t e t i m p u l s! stabilim cum procedezi pentru a p u n e î n t re b a re a c a re s! te aduc! aproape de prima î n t â l n i re . C e p u t e m s p une pentru a ne asigura succesul? Fo r m u l! r i d e g e n u l „ vrei s! ie%im împreun! ?” sau „hai s ! l u! m c i n a î m p re u n! ” ar trebui s! func$ ioneze. Dar nu %i d a c! v re i s! d e v i i u n maestru al întâlnirilor, pentru c! î n a c e s t c a z a i n e vo i e de ceva mai conving! tor, pentru c a re s ! d e p u i m a i m u l t efort.

C u m a l t fe l s! re u %e %ti s! mergi mai departe dac! n u i e i l u c r u r i l e p e r ând, a%a cum trebuie? Toate la t i m p u l l o r, m a i î n t â i ob$ ii num! rul de telefon %i apoi î n t â l n i re a . Ia t! c â t e va î n t reb! ri care te vor duce sigur la a c e s t re z u l t a t , ve i o bserva cât de mul t conteaz! un e xe rc i $ i u d e p re g ! t i re %i o mic ! schimbare a frazei.

221


Manualul De Seductie

Juan.ro

1 . „ M i -a r p l! c e a mul t dac! ne-am putea întâlni c u r â n d l a o c a fe a , c â nd po$ i tu, s! zicem pe vineri sau s â mb! t ! ? ”. D e c l a r â n d c â t d e mul t $ i-ar pl! cea s! o revezi, d e c l a r i d e fa p t c! t e s im$ i bine în compania ei, sugestia re fe r i t o a re l a c a fe a transmi te o imagine vizual! , iar men$iunea

„când

po$i

tu”

arat!

c!

e%ti

atent

%i

re s p e c t u o s , c e e a c e conduce, f! r ! ca ea s! - %i dea seama,

la

o

întâlnire

sigur!.

În

cele

din

urm!,

d e l i m i t â n d u - i o p$ i u n i l e, o aju$ i s! se hot! rasc ! iar o a l t e r n a t i v ! s t re c u ra t ! în întrebare este o cale sigur! de a p r i m i c o n f i r m a re a a%t e pt at ! . Odat ! ce accept ! , cere d e t a l i i s u p l i m e n t a re , c um ar fi când te anun$ ! . Dac! î# i s p u n e c! v i n e r i e s t e o zi bun! pentru a %a ceva, tu s p u n e „ î n re g u l! , î m i convine, dar pe diminea$ ! sau s ea r ! ? ” %i a%a m a i d e parte pân! când stabili $ i totul cu exactitate. 2 . „ Î m i a c o r z i p l! cerea de a te scoate în ora% în w e e ke n d ? ” Inv i t a$ i a î i d! d e în$ eles cât de mul t o simpatizezi i a r a so c i e re a c u v â n t u l ui „ pl! cere” cu companiei ei este a u r c u ra t , c h i a r d a c ! nu ar fi deloc interesat! , tot s-ar s im$ i f l a t a t! m! c a r î n tr-un mic procent de 1% %i s-ar

222


Manualul De Seductie

Juan.ro

a p r i n d e a s e m e n i u n u i pom de Cr! ciun. Mentionând o ie%i re î n o ra%, s u g e re z i c! se va întâmpla ceva deosebi t i a r p re c i z a re a „ î n a cest weekend” anun$ ! momentul în tâ ln i r i i . Î n t re b a re a - c h e i e ; îmi place aceast! întrebare. Nu m! l a s! n i c i o d a t! l a g reu. Eficaci tatea întreb! rii este de n e c o nt e s t a t a t u n c i c â nd se confrunt! cu un r! spuns de la

o

parte

feminin!

(acest

aspect

este

tratat

în

s ec $ i u n e a „To t u l d e s p re ea”), care r! spuns va fi unul favo ra b i l p e n t r u c! face apel la vani tatea ei care se c e re c o m p l i m e n t a t! %i pentru c! farmecul te va pune î n t r- o p o s t u r ! ava n t a j oas ! . F i i a t e n t l a c e u rmeaz! , f! r ! s ! judeci; eu sunt p ro fu n d a t a%a t d e a c est procedeu care const! în dou! p! r $ i. 3 . 1 . E u - „ M i -a r p l! cea foarte mul t s! te scot în ora% î n a c e s t w e e ke n d , a i fi atât de amabil! încât s! m! în s o$ e %t i ? ” O d a t! c e î$ i r! s p unde afirmativ, oricât de nesigur a r f i „ d a ” - u l ro s t i t , c o n tinu ! astfel: 3 . 2 . „ î m i p e r m i $ i s ! fac acest lucru?”

223


Manualul De Seductie

Juan.ro

A c e s t e î n t re b! r i valoroase au în$ elesuri ascunse, ia numai

în

c o n s i d e ra r e

faptul

c!

subliniind

cuvântul

„ fo a r t e m u l t ” e x p r i m! în reali tate c ! o placi foarte mul t, in ten$ i a a n u n$ a t ! p r i n „s! ies cu tine” îi spune c! nu trebuie

decât

s!

apar!

la

întâlnire,

iar

tinerelor

domn i%o a re l e p l a c e a%a ceva. Prin alegerea acestor c u v i n t e „ a i f i a t â t d e amabil! încât s! m ! înso$ e %ti” re c u rg i l a s e n t i m e n t a l ismul, femini tatea %i orgoliul ei %i s u g e re z i s u b t i l c! e s t e amabil! dac! r ! spunde cu „da”, c e e a c e n u p o a t e f i decât m! guli tor, ce mai, eu cel pu$ i n a%a a% c o n s i d e ra dac! cineva ar face o asemenea a f irma$ i e d e s p re m i n e ! A d o u a p a r t e , „ îmi permi$ i s! fac acest lucru?”, este

c o p l e%i t o a r e

prin

amabilitate,

farmec

%i

c o n s i d e ra $ i e , a l t e o b s erva $ ii fiind de prisos. P u n c t e c h e i e d e re $ inut :

• O b$ in e î n t â l n i re a f! r ! de care nu poate avansa rela $ ia. • P r i m e l e d o u! va r i a n te sunt recomandate atunci când e %t i s i g u r p e p o z i $ i a t a %i vrei s ! fii curteni tor. • Î n t re b a re a - c h e i e ; f ! totul pentru a ob$ ine întâlnirea, fo l o s e%t e - t e d e p u t e rea sugestiv! a întreb! rii %i nu p i e rd e c o n t ro l u l .

224


Manualul De Seductie

Juan.ro

Cu m s! de s co pe ri ad e v!ru l D e s e o r i s e î n t â m pl! s! ne bloc! m %i nu ne d! m s e a m a c e n e î m p i e d i c! s ! ob $ inem num! rul de telefon sau

prima

î n t â l n i re .

În

paginile

a n t e r i o a re

am

mai

a p e l a t l a c o m p o n e n t a psihologic! în încercarea de a des lu%i m i s t e r u l î n c a re se înv! luie femeile. &i aici ne vo m fo l o s i d e u n a n ume tip de întreb! ri care s! ne a s i s t e î n i n t e r p re t a re a în $ elesurilor ascunse. E s t e a b s o l u t n e c esar s! receptezi corect mesajul fe t e i , p e n t r u c! n u d e pu$ ine ori se întâmpl! s ! spun! u n l u c r u d a r s! g â n d e asc ! cu totul al tceva, iar noi chiar d e a c e s t a s p e c t n e vo m ocupa. D e re g u l! , c â n d vorbim cu cineva, trat! m anumi te s u b i e c t e d e c o nve r s a$ i e %i nu probleme, c! ci ce rost are s a î n c e rc i s! v i n d e c i piciorul dac! mâna este adev! rata p ro b l e m! ? Tre b u i e s ! n e d! m seama care este, de fapt, i m p e d i m e n t u l m a j o r ; pentru a merge mai departe, avem n e vo i e d e a d e v! r. Vo m vorbi despre cum po$ i recepta n en u m! ra t e i n d i c i i v i z uale date de limbajul trupului %i

225


Manualul De Seductie

cum

p o$i

Juan.ro

completa

î n$e l e g e r e a

mesajului

cu

r ! s p u n s u r i l e ve r b a l e . A d a u g! a c e s t e m otode la celelal te informa$ ii nou în s u%i t e c u p r i v i re l a limbajul trupului %i vei func$ iona c a u n a d e v ! ra t d e t e c t or de minciuni. Ia t ! c a re s u n t p a%ii de urmat pentru a descoperi a dev ! r ul . 1 . C a u t! C a u t! s ! a f l i c a re este obstacolul %i pune întreb! ri clare,

concrete

care

s!-$i

furnizeze

o

cantitate

s u f icie nt ! d e i n fo r m a$ ii, întreb! ri cu cine, ce, unde, c u m %i d e c e . 2. Identific! N e s t! î n f i re s! c ! ut ! m scuze %i s! generaliz ! m p ro b l e m e l e , l u c r u l a care trebuie s! te a%t e p $ i pentru î n c e p u t , n u t ra t a c h e stiunea într-un mod simplist, mai c u r â n d f i i e m p a t i c %i pune o întrebare crucial! care s! s u n e î n g e n u l „ d a c! nu ar fi fost ”, inserând subiectul p r i n c i p a l , %i -a p o i c o n t i nuând cu „ te-ar mai fi împiedicat c e va ” – %i a i c i s p e c i f ici exact ce a%t e p $ i de la ea sau n u me%t i l u c r u l p e c a re vrei s! î l eviden$ iezi; metoda a c e a s t a f i e va a d u c e %i al te subiecte în discu$ ie, fie va

226


Manualul De Seductie

Juan.ro

re ve l a p ro b l e m a %i a r fi recomandat s! insi%ti pe ul tima va r i a n t! p â n! o b $ i i re zul tatul dori t. 3 . A" te a pt! co nf ir mare a P r i m e %t e c o n f i r m area necesar ! , dintr-un r! spuns ve r b a l s a u v i z u a l , t re buie s! g! se %ti o cale. Ar fi bine s ! a j u n g e$ i l a u n n u mi tor comun pentru a avea o mai bu n! c o m u n i c a re . O d at! ce v-a $ i în$ eles, pune$ i-v! de a c o rd %i m e rg e $ i m a i d eparte. D e r e$ i n u t! 1 . D e m u l t e o r i o a m e nii una spun %i al ta gândesc. 2 . S p e c i f i c ! , n u g e n e raliza. 3 . A f l!

a d e v!r u l ,

c a u t!,

d e t a l i a z!,

p r i m e%t e

c o n f i rm a re a %i g! s e %t e o solu $ ie . 4. C o n c o rd a n$ a e s t e parte integrant! a onesti t!$ ii. A s igu r! - t e c ! l i m b a j u l corpului ei este în acord cu ceea ce spune.

227


Manualul De Seductie

Juan.ro

C ap ito lu l 9 C um s!- $ i re vii în u rm a des p !r# irii d e o ric e fat! E di ficil s! începi o nou! rela$ ie î n condi$ iile în care nu $ i-ai ui tat înc!

fosta

p r i e t e n!.

De

fapt,

majori tatea spun c! pentru a ui ta o fat ! trebuie s! cuno%ti al ta; lucru c ât se poate de eronat. S! fii capabil s! dai ui t! rii o rela$ie

care

s-a

încheiat

este

i mportant %i chiar vi tal dac! vrei s ! mergi mai departe, atât pentru s ! n! tatea ta cât %i pentru orice s u cc e s a l t! u î n v i a$ ! , prin urmare ideea de a trece de l a o fa t! l a a l t a e s t e o solu$ ie bun! pentru orgoliul t! u d a r n u t e a j u t ! s ! u i$ i %i s ! - $ i vindeci r ! nile . D a c! a m l! s a t s pre final sec$ iunea „Totul despre t i n e ” î n a i n t e d e a t rece la urm! toarea parte „ Totul d e s p re e a ”, a c e s t l u c ru se datoreaz! faptului c! nimic d i n c e a i î nv!$ a t p â n! acum nu-$ i va fi de folos atât t i m p c â t n u p o $ i c o n t rola acest aspect al vie $ ii tale.

228


Manualul De Seductie

Juan.ro

În c h i p u i e%t e - $ i u r m! torul scenariu: te afli în apele a d â n c i a l e u n u i o c e an, iar eu sunt într-o barc! în a p ro p i e re a t a n u s u f i c ient de mul t ca s! te %i salvez, în s c h i m b v i n c u s u g e s t i i pentru ca tu s! po $ i supravie$ ui, d e a c e e a î$ i a r u n c o vest! de salvare. Imediat ce ai pus p e t i n e a c e a ve s t! , t u e%ti cel care ia decizia s! - $ i $ ii re s p i ra $ i a %i s! - $ i a p l eci capul sub ap! . Ce bine poate s ! - $ i fa c! c i n e va a t â t a vreme cât tu nu dore%ti acest a j u t or ? &i t o t u%i , c e v re au s! spun în continuare este c! d e l a a c e s t g h i d ve i primi toate indica$ iile necesare p e n t r u „ a t e s a l va ” c el pu$ in din dilema rela$ iilor; %i a t u n c i v i n c u î n t re b a rea: la ce bun dac! tu î$ i mai $ ii %i a c u m re s p i ra $ i a ? D a c! tot nu vrei s ! ie%i la suprafa$ ! ? Tra d u s î n c a z u l d e fa$! : dac! nu po$ i s! te hot! r !% ti s i n g u r s! o u i $ i p e t i p ! ? S u b l i n i e z c e l e a f i r mate în ideea c! vei în$ elege c! d i s p e ra re a e s t e o s u rs ! teribil ! de suferin$ ! dac! te c o m p la c i î n s i t u a$ i a aceasta, practic î$ i poate devasta v ia$ a d u p! c u m m i -a fost dat s! aud %i s! tr ! iesc, la r â n d u l m e u . &t i i %i t u la fel de bine ce impact puternic p o a t e ave a s f â r %i t u l unei rela$ ii asupra vie$ ii tale, mai a l e s d a c ! ave a i s e n t i m ente puternice pentru acea tip ! .

229


Manualul De Seductie

Juan.ro

N i c i e u , l a fe l c a mul$ i al$ ii, nu am fost feri t de a%a c e va . Î m i a m i n t e s c , î n mod deosebi t, de o fat! pe nume Ve ro n i c a . Ve r o n i c a

era

frumoas!,

nespus

de

dulce

%i

i u b i t o a re , o p e r s o a n! %i o prezen$ ! încânt! toare. Pe c â n d e ra m î m p re u n! , credeam amândoi c! a %a vom %i r ! m â n e . D e%i t i n e r i , %tiam c ! între noi exist! iubire, %i n e î n c h i p u i a m m e re u c! nimic nu ne putea desp! r $ i, c! vo m fi s o$ %i s o$ i e %i ne gândeam cum vor ar! ta copiii n o%t r i, c e n u m e vo r purta. Am f! cut toate lucurile pe c a re l e fa c n i%t e o a m e ni îndr! go s t i$ i, mai ales când sunt t in er i %i l i s e p a re c ! t oat ! lumea este a lor. N e ve d e a m z i d e zi %i ne auzeam la telefon de cel pu$ i n c i n c i o r i î n d e cursul unei zile, aveam o rela$ ie c h i a r s e r i o a s! . N o i î ns! nu ne d! deam seama, doar t r ! i a m m o m e n t u l %i n u %tiam decât c ! ne suntem dragi unul altuia. A ve n i t t o t u%i %i ziua c! nd povestea a luat sfâr%i t, cople%indu-ne

pe

amândoi

în

moment

se

pare

mi-am

dat,

c!

e g a l!

m!sur!.

dezam!git

La

un

familia

p ro fu n d , %i a m d e ve n i t iri tat %i s! tul din aceast! cauz ! de %i o i u b e a m l a fe l de mul t în continuare, dar nu mia m d a t s e a m a c! d e fapt tr! iam un sentiment de

230


Manualul De Seductie

Juan.ro

n e s i g u ra n$ ! %i ave a m nevoie de mai mul t! varietate. D a t o r i t ! fa p t u l u i c! ea insista destul de des asupra p ro b l e m e l o r d i n t re n o i , m-a f! cut ca în curând s! devin d e z i n t e re s a t d e re l a $ i a pe care deja o neglijam. O d a t! c e fa c i a c e st pas, e%ti ca %i pierdut, î$ i spun s i g u r. At u n c i a m l u a t o decizie care s-a dovedi t gre%i t ! , %i a s t a p e n t r u c! î n c! mai credeam c! ne iubim %i c! ea va r! m â n e m e re u a l! t uri de mine. M-am gândi t c! dac! c e va , i n d i fe re n t c e , nu func$ io ne az! între noi, putem g! s i o s o l u $ i e î m p re u n! , ca într-o echip ! . D a r va i , c â t d e m u l t m-am putut în%ela. În reali tate, s i e a , %i fa m i l i a e i c o n siderau c! i-am dezam! gi t %i i-am f!c u t

s!

sufere

enorm

prin

faptele

mele,

ei

c o n c l u z i o n â n d c! n u eram suficient de bun pentru fiica l o r i a r e a - c! î i p r i c i nuisem prea mul t! suferin$ ! ca s! m! b u c u r d e î n c re d e rea ei. Î$ i po$ i închipui cât de s u r p r i n s a m fo s t a u z i nd c! ea nu mai era interesat! s ! t re c e m d e a c e s t i m p as, ba mai mul t m-am întristat re m a rc â n d c ! e ra d e p artea familiei, %i nu de a noastr ! . A c e s t e a f i i n d s p u se, au urmat %ase luni în care nea m t o t s u n a t , n e -a m întâlni t sau dimpotriv! , ne-am i g n o ra t u n u l p e c e l! lat, ea sl! bise peste m! sur ! %i p l â n s e s e c a m t o t a t â t , timp în care %i eu m! sim$ eam

231


Manualul De Seductie

Juan.ro

d e zo r i e n t a t , p l â n s e i n u mai pu$ in decât ea %i în acel m o m en t n i m i c n u m a i conta pentru mine. O duceam r! u c u s ! n! t a t e a , p s i h o l ogic la fel, aveam probleme la s e r v i c i u , s t a re a m e a afectase %i rela$ iile cu ceilal $ i. To t u l p! re a d e s c u ra j a nt. Cum am zis %i mai devreme, da c ! g ! i n a n u - i b u n! , la fel va fi %i oul. P r i v i n d a c u m o b i e ctiv problemele de-atunci, îmi dau s e a m a c! l u c r u r i l e n i ci nu se puteau termina în vreun a l t m o d . E ra m t o t a l nepreg! t i$ i %i mul t prea imaturi p e n t r u a %t i c u m s! fa cem fa $ ! greut !$ ilor, %i nici m! car n u ave a m i d e e c u m s ! ne $ inem sub control emo $ iile .

A c e s t a e s t e p u n c tul crucial, %i ideea pe care vreau s ! o s u b l i n i e z ; n u t rebuie s! suferi. Acum îmi dau s e a m a c! a c e a e x p e r i en $ ! %i fiecare dintre acele a%azise

pove%ti

„ n e fe r i c i t e ”

e ra u

dimpotriv!,

c o n t ra r i u l

p e n t r u c ! a m î nv!$ a t o lec $ ie de pe urma lor. M-am m a t u ri z a t d i n m u l t e puncte de vedere cu toate c! nu c on %t i e n t i z a m p e l o c c uno %t in$ ele acumulate. Pe n t r u a re u%i s! treci cu bine de asemenea p rovo c ! r i î n d ra g o s t e, po$ i urma exemplul meu; s! p r i ve %t i re t ro s p e c t i v %i s! te întrebi „ Cu ce m-am ales e u ? ” %i „ A% m a i f i ast! zi unde am ajuns dac! se î n t â m p l a a c e l c e va ? ”. Ui t! -te la mine, acum dau sfaturi

232


Manualul De Seductie

Juan.ro

a l t o ra b a z â n d u - m! p e experien$ ele mele, poate un sfat c a re s c u t e %t e p e c i n eva de suferin$ ! m ! car pentru o c lip ! .

C i n e %t i e

d a c! nu cumva

ajut

pe

cineva

s!

doa r m! l i n i%t i t , s ! n u se duc ! la culcare plângând. N i c i vo r b! s ! d uci lips! de înv!$ ! minte utile în m o m en t e d e c u m p! n! . Adev! rul este o binecuvântare %i o l e c $ i e f ! r ! s f â r %i t p entru noi to$ i. Este o demonstra$ ie i v i t ! î n v i a$ a t a a t u nci când se cerea s! înve$ i un a n u m i t l u c r u . Te a s i gur îns! c! este în regul ! s ! ai p a r t e %i d e s u fe r i n$ ! %i c! aceasta are un loc p! strat în p ove s t e a v i e $ i i t a l e , t ot ce trebuie s! faci este s! vezi d i n c o l o d e a p a re n$ e . Î nva$ ! s ! f i i re c u nosc ! tor c! ai suferi t din dragoste p e n t r u a î nv! $ a m a i mul t, ca s! te vindeci, s! te m a t u ri ze z i %i s ! p ro g resezi în via $ ! . Î n c o n t i n u a re , a i c âteva indica$ ii care s! te ajute s! u i$ i o fa t! %i s! t e preg! t e %ti pentru cea care îi va u r ma . 1 . M a n i f e s t! r e c un o " tin$! Fii

m u l$u m i t

pentru

î n v !$! m i n t e l e

primite,

gâ n de%t e - t e c! t o t u l s -a întâmplat dintr-un motiv, ca tu s ! p o $ i c ! p! t a o v i z i u ne complet ! asupra lucrurilor.

233


Manualul De Seductie

Juan.ro

2 . Fi n a l i z e a z! r e la$ ia Acesta

este

un

lucru

pe

care

nu

l-am

f! cut

î m p re u n! c u Ve ro n i c a . Trebuie s! a %ezi toate piesele în o rd i n e %i s! n u l e l a%i s! cad ! la întâmplare. Discuta$ i d e l a s u f l e t l a s u f l e t %i încheia$ i rela $ ia de comun acord.

3 . S ! r!m â n! în tre vo i A s i g u r! - t e c! n u mai este nimeni implicat în luarea d e c i z i e i f i n a l e î n a fa r! de voi doi. Discuta$ i unul cu c el ! l al t %i î n c e rc a$ i s! v ! da$ i seama c! problemele de c u p l u s e re zo l v ! d e a c olo de unde pornesc.

4 . &i n e s o co te a l a Re ze r v ! - $ i u n moment numai al t! u %i trece pe o list!

toate

%ansele

%i

lec$iile

de

via$!

primite

în

c on s ec i n $ ! . G â n d e%t e - te care sunt lucrurile pentru care a d u c i m u l$ u m i re . Ve i constata c! ai mai mul te de care s ! t e b u c u r i d e c â t s ! plângi.

5 . A l t e z o n e d e i nteres O fe r i n d c o n s i l i ere %i îndrumându-i pe al$ ii, am re m a rc a t c ! o b u n! parte din suferin$ a oamenilor era c a u z a t ! d e fa p t u l c! partenerul pierdut însemna practic

234


Manualul De Seductie

Juan.ro

„ v i a$ a ” l o r %i o d a t! p lecat, li se p! rea c! au r ! mas cu „ n i m i c ”, a t â t d e n e fe rici t! %i neîmplini t! le era în rest, totul

devenind

brusc

extrem

de

evident

s!

ai

odat!

cu

gen

de

t e r m i n a re a re l a $ i e i . Drept

urmare,

e

bine

%i

alt

p re o c u p ! r i , %i p e n t r u cazul în care, dac! o rela $ ie nu m e rg e , s! t e p o$ i c o ncentra %i pe al te laturi ale vie$ ii t a le. 6 . N u r e t r!i tr e cu tu l N u t e î n t o a rce în trecut, pentru c! dac ! faci a s t a , a c e e a va d e ve n i noua ta reali tate. Ui t! de tipare %i p u n e -$ i î n t re b a re a ce câ%tigi de pe urma suferin$ ei %i d e c e t e g â n d e%t i m e reu la trecut. Oare î$ i face pl! cere s ! t e c h i n u i e%t i s i n g ur? Îmi fac un bine reanalizând t o t u l l a n e s f â r %i t ? 7 . P r i v e" te s pr e viito r P r i ve %t e d re p t î nainte; închipuie%t e - $ i un posibil s c e n a r i u . C a u t! %i d e s coper! c ! e %ti într-un loc miri fic, a l! t u r i d e o p e r s o a n! minunat! cu care nu ai fi fost a c u m u n a n d a c! n u t receai prin acea dezam! gire %i nu î nv! $ a i t o t c e %t i i a c u m.

235


Manualul De Seductie

Juan.ro

8 . R e s p e c t!- $ i v a lo are a F i i c o n%t i e n t d e faptul c! respectul de sine nu are n i c i o l e g! t ur ! c u re la $ iile tale interumane. Oricât de impor t a nt! a r f i o re l a$ ie, nu ui ta c! nimeni în afar! de t i n e , n i c i o fa t! s a u prieten, nu %tie cu certi tudine ce s im$ i , d o a r t u %t i i c e e în inima ta. 9. Autopsia Î n a i n t e s! t e avân$ i într-o nou! rela $ ie, pune-i c a p ! t c e l e i a n t e r i o a re . Afl! unde s-a gre%i t pentru a nu m a i re p e t a a c e e a %i g re %e al! . 1 0 . R e s p o n s a b i l i tatea F i i re s p o n s a b i l , pentru c! tu î$ i organizezi via$ a. N u t e î nv i n ov!$ i , i a r d ac! tot ai o via$ ! , fii tu cel care îi c o n t ro l e a z ! re z u l t a t e l e, de ce s! la%i pe al tcineva în l o c u l t! u ? Tu h o t! r !% ti totul, %i dac! ceva nu este pe p l a c u l t! u , s c h i m b! c um vrei acel lucru. Iar dac! totul r ! m â n e n e s c h i m b a t , a tunci a %a s ! fie.

11. Controlul A m i n t e %t e - $ i c! tu e%ti propriul st! pân. Nu po$ i c o n t ro l a p e n i m e n i a l tcineva sau al tceva în afar! de

236


Manualul De Seductie

Juan.ro

t i n e . A c e s t a e s t e u n lucru extraordinar pentru c! te d u c e a c o l o u n d e v re i . Vrei s-o cuno%ti pe fata aceea n ou! %i i n t e re s a n t ! ? Î ndr! zne %t e . E u n u %t i u e x act prin ce a$ i trecut %i nici nu p re t i nd a %a c e va v re o clip! pentru c ! nu doresc s! b a n a l i ze z s e n t i m e n t e l e %i experien$ ele voastre. Oricum a r f i , %t i u s i g u r î n s c himb c! nu trebuie s! fie mereu a s t fe l , p e n t r u c ! m e r i $ i mai mul t. A d u -$ i a m i n t e %i accept! c ! orice a însemnat o exper i e n $ ! d u re ro a s ! în via$ a ta, orice fat! $ i-a frânt i n i m a , s! n u f i fo s t a cel episod întrist! tor, nu mai erai omul de ast!zi. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • N u e s t e s f â r %i t u l , ci doar începutul. • U i t- o c a s ! p o # i c u noa%te o al t ! fat ! . • P r i ve %t e l u c r u r i l e î n ansamblu. • C o n c e n t re a z ! - t e p e lucrurile pozi tive din via $ a ta. • Î nva $ ! d i n g re %e l i . • S u fe r i n $ a e s t e d e fapt o binecuvântare. • Re v i n o - # i %i re c â %t ig! - $ i controlul. • A i d e ve n i t u n o m mai bun din acest motiv.

237


Manualul De Seductie

Juan.ro

C a pito lu l 10 To tul d e s p re e a C u m s! o în $ e le g i p e Ea D! -mi voie s! te avertizez c! a c e s t capi tol va fi pe alocuri unul sentimental,

profund

%i

important

p e n t ru tine, dar dac! vrei s! în$ elegi lumea

unei

fe m e i ,

asta

trebuie

s!

c i t e %ti. Dup! cum afirma %i guru-ul Va l i ,

f i e c are

nu

trebuie

dat! ,

s!-$i

uneori

plac!

trebuie

de

pur %i

s i m p lu s-o faci”. D! - $ i seama c! pasul a c e s ta te va aduce mai aproape de obiectivul

t!u.

Reaminte%te-$i

c!

t re b uie sa fii în$ e le g! tor pentru a fi în$ e l e s l a r â n d u l t ! u. E fo r t u l d e a î n$ elege femeile este probabil un mister

ce

d!inuie

din

timpuri

uitate,

s-au

scris

n en u m! ra t e s t u d i i p e tema ” Ce vor femeile?” Cum putem

veni

în

întâmpinarea

nevoilor

lor

%i

s!

le

în$ e l e g e m m a i b i n e ? Nu exist! r ! spunsuri clare, dar sunt

câteva

adev!ruri

comune

238

genului

feminin

în


Manualul De Seductie

Juan.ro

g e n e ra l %i a l t e l e , t o t a l subiective. Dar indi ferent ce %tim s a u n e î n c h i p u i m c! a m %ti, cu siguran$ ! nu %tim nimic s i g u r, i a r fe m e i a o s! r ! m ân! întotdeauna la fel de en igm a t i c! c a u n j o c d e puzzle. C h i a r d a c! ave m de-a face cu o zon! destul de n ec u n o s c ut ! , t o t u%i , b azându-m! pe experien$ a, studiile m e l e %i l u c r u r i l e î nv! $ ate de la b! rba$ i %i femei cu o exper i e n # ! î n d o m e n i u %i cu o preocupare constant! p e n t r u a c e s t s u b i e c t , afirm c! sunt aspecte pe care le p u t e m a b o rd a c u î n c redere. Acestea sunt nevoile ei u ma n e, e n e rg i a e i %i t i purile de personali tate .

Î n a i n t e d e a a n a l i za toate aceste adev! ruri despre fe m e i , $ i n s! p re c i zez c ! pentru mine %i mul$ i al$ i b! r ba$ i , fe m e i a e s t e un mister necesar %i o %ans! c on s ta nt ! d e a î nv! $ a %i progresa, de aceea cap! t eu m a i m u l t! e x p e r i e n $ ! cu fiecare tip! dr! gu$ ! pe care o în tâ ln e s c . Im a g i n e z! - $ i c u m ar fi dac! tot ce ar face o fat! ar f i t o t a l p re v i z i b i l ? A r f i, cu siguran$ ! , plictisi tor %i poate î$ i s u r â d e i d e e a d e a avea parte de acela%i lucru în f i e c a re z i , d a r p e d e al t! parte, dat! fiind nevoia n oa s t r ! p e n t r u va r i e t ate %i incerti tudine, sunt sigur c! t ot u %i î n t r- u n f i n a l $ i -ai dori s! fie totul ca înainte. N e s i g u ra n$ a %i d i ve r s i tatea sunt nevoi pe care le avem

239


Manualul De Seductie

Juan.ro

c u t o $ i i , c h i a r %i fe m eile a c! ror fire imprevizibil! se c o n fr u n t ! c u a %a c e va fie c ! ne d ! m seama sau nu. A c u m p ro p u n s p re studiu trei aspecte care ne vor a j u t a s! ave m o m a i bun! în$ elegere în procesul de c u n oa%t e re a fe m e i l o r. N e v o i le e i E x i s t ! c i n c i n e vo i de baz! pe care trebuie s! le cunoa%tem

pentru

a

î n$ e l e g e

fe m e i l e .

Acestea

sunt

u n i ve r s a l va l a b i l e a t ât pentru b! rba$ ii cât %i pentru femeile

din

toate

lumea,

indiferent

din

ce

cultur!

p rov i n . O d a t! c e d e$ i nem informa$ iile acestea, %tim c! o p u s u l s a u a b s e n$ a l or sunt cele mai mari temeri ale n o a s t re . N e vo i l e s u n t a c e l ea%i; di fer! în func$ ie de individ %i o rd i n e a i m p o r t a n$ e i. Depinde de tine s! afli topul i e ra r hi c a l a c e s t o ra , pentru fiecare fat! în parte. Iat ! cum stau lucrurile.

240


Manualul De Seductie

Juan.ro

A cc e ptul C u t o$ i i n e d o r i m s! fim accepta $ i într-un anumi t m e d i u , o a m e n i i c o n s i d er! în general c! al tele sunt acele n e vo i c a re p r i m e a z! , cum ar fi ideea de a fi simpatizat, d e a ave a p r i e t e n i s a u a te bucura de aten$ ie, dar toate a c e s t e a s u n t d e j a s i nonime acceptului. Prin urmare, este

de

cuvenit!

recomandat acestui

ca

aspect,

b! r b a $ i i întrucât

s!

acorde

este

aten$ia

posibil

s!-i

în$ eleag! i m p o r t a n$ a datori t ! naturii lor mai insensibile. N e vo i a d e a f i a cc e p t at este un lucru de care trebuie s! n e a d u c e m a m i n t e p e r manent atunci când interac$ io n! m c u s e x u l o p u s , e s t e o nevoie inerent! a tuturor %i demn! d e t o a t! c o n s i dera$ ia dac! vrei ca mai târziu s! -i c â %t i g i a fe c$ i u n e a . A c east ! nevoie este una central! %i a d e s e a s e s p u n e c! ar fi cea mai însemnat! nevoie a n oa s t r ! ; n u î n t â m p l! t or, una din temerile noastre este c e a re fe r i t o a re l a re s p ingere. B! i e$ i , u n m i c i n diciu, cât de des au nevoie femeile de

a t e n$ i e

%i

a c c e p t a re ?

To t

timpul,

dar

chiar

tot

t i m p u l ! D a c! u i$ i , e a sigur î$ i va reaminti la un moment da t .

241


Manualul De Seductie

Juan.ro

D r a go s te S e s p u n e c! a c esta este sensul vie$ ii, c! f ! r ! i u b i re %i re l a$ i i d e a fec$ iune, nimic nu mai are farmec. I n d i fe r e n t

prin

ce

e x p e r i e n$ !

treci,

unde

mai

este

s e n t i m e n t u l d e î m p l i n ire dac! nu ai cu cine s! împar$ i clipa

de

fericire?

Se

mai

spune

%i

c!

dragostea

î n t re ge %t e e x i s t e n $ a u man! . În lipsa acestui sentiment, v ia$ a a r f i s e a r b ! d! , f ! r ! de culoare sau gust. Femeile

sunt

orientate

de

obicei

în

a c e a s t!

d i re c $ i e ; s u n t î n c! u tarea dragostei de cum se nasc. E s t e în s! o c ! u t a re c are dureaz! o via$ ! întreag ! %i la c a re p o a t e a v i s a t d i n ainte de a se na %t e . M a j o r i t a t e a d i n t re noi, ne mul$ umim doar s! mai c u n o%t e m p e c i n e va , la urma urmei pân! s ! ajungi la i u b i re , t re b u i e s! t re c i mai întâi prin aceast! etap ! . S-a s c r i s d i n t o t d e a u n a fo a rte mul t pe acest! tem ! iar dac! cite%ti,

studiezi

problema

mai

a m! n u n $ i t ,

ba

chiar

c o m p u i %i re c i$ i p o e me de iubire, vei dobândi o mai m a re î n$ e l e g e re %i o manier! romantic! care le va c u c e r i p e fe m e i .

242


Manualul De Seductie

P!rerea

Juan.ro

mea

%i

a

m u l t o ra ,

de

altfel,

este

c!

a c e a s t a e s t e p r i o r i t a t ea num! rul unu pentru mai to$ i o a m e n i i , m a i a l e s p e n t ru femei. I m po r ta n$ a A c e a s t a e s t e o p reocupare constant! a femeilor; s! s e s i m t! i m p o r t a n t e . Trebuie s! subliniez deosebi ta impor t a n$ ! a a c e s t e i i dei. Nu ui ta$ i; dac! o fat ! care v! i n t e re s e a z ! a j u n g e l a concluzia c! al tceva %i nu ea este m a i i m p o r t a n t , p! ze a ! În cel mai bun caz, ve$ i înnopta p e c a n a p e a . D e o b i c e i , dac! fata are respect de sine, î$ i d! p a p u c i i ! E g re u s! mai repari o asemenea gre%e al! %i t re b u ie s! fa c i e fo r t u ri mari ca s! ie %i basma curat! , p o a t e s! a p e l e z i l a ajutorul lui Dumnezeu sau a lui M i rc e a Ra d u . Ce r titu di n e a Fe t e l e vo r s! f i e sigure, în acest caz %i în general, vo r s! f i e s i g u re î n p rimul rând de tine! În caz contrar s a u d a c! s e s i m t d e r u tate, atunci %i ati tudinea lor va fi l a fe l d e c o n fu z! . ' i ne$ i cont de faptul c! %i aceast! nevoie

are

un

rol

deosebit

%i

pare

a

fi,

dup!

c on s ta t ! r i l e m e l e , u na esen$ ial! pentru mul te femei p e n t r u c ! , c u m a m m ai precizat anterior, energia unei

243


Manualul De Seductie

Juan.ro

fe m e i e s t e c e va fra g i l %i incert, %i are nevoie s! fie alimentat!

cu

dovezi

palpabile,

îns!

dac!

amândoi

s u n t e $ i n e s i g u r i , d e c e ar mai avea ea nevoie de tine? N u s -a r m a i î n t â m p l a nimic; v-a$ i elimina reciproc din j o c . N u ave m n e vo i e de cineva care este identic cu noi î n t r- o re l a$ i e ; p o t s! existe asem! n! ri, dar deosebirile fa c o re l a$ i e s! fu n c$ ioneze, lucru valabil %i aici unde n e s i g u ra n$ a c a u t ! s ! f ie înlocui t ! de certi tudine. D e c i s! n u u i t a$ i c! fetele au nevoie de certi tudine s i , d ac! n - o g! s e s c l a tine, o vor c! uta în al t! parte. Pe n t r u a - i s p o r i î n c re derea în tine, r! mâi transparent %i c on s ta nt . V a r ie ta te E s t e a d e v! ra t c! diversi tatea este sarea %i piperul vie$ii

pentru

c!

ne

st!

în

fire

s!

fim

permanent

n emu l$ um i$ i , s! t i n d e m %i s! cerem mereu mai mul t, t re b u ie s! e vo l u! m c onstant %i s! tr ! im o experien$ ! n ou! %i i n t e re s a n t ! . Im a g i n e a z! - $ i c u m ar fi dac! nu am avea aceast ! n e vo i e , n u a m m a i p rogresa niciodat! , ne-am deplasa n u m a i p e j o s , n e -a m lumina cu o f! clie pe%terile, nu c a s ele !

244


Manualul De Seductie

Juan.ro

V i a$ a %i -a r p i e rd e mul t din farmec dac! am repeta a c eea %i r u t i n! z i d u p! zi, acesta fiind %i unul din m o t i ve l e p e n t r u c a re oamenii se simt plictisi$ i, pentru c ! d e fa p t e i s u n t a no%ti neavând parte de suficient! va r i e t a t e . D a c! o fa t! este plictisi t ! , înseamn! c ! nu a re p a r t e d e s u f i c i e n t! varietate %i tu o plictise%ti. Nu s p u n e n i m e n i c! a r t rebui s! fii animatorul ei, dar, te ro g , a d a u g! u n s t ro p de diversi tate pentru a-i men$ ine v i u i nt e re s u l , p e n t r u a putea continua rela$ ia %i pentru a n u m a i ave a p ro b l e me la capi tolul ! sta !

D e n e n u m! ra t e o ri, am urm! ri t cum se destram ! o re l a $ i e t o c m a i c! n i c i unul dintre ei nu con%tientiza a c ea s t ! s i m p l! n e vo i e uman! . Ia aminte la ce spun a c u m , n u e s t e n e vo i e de interven$ ia amândurora pentru a i e%i d i n a c e s t i m pas. Dac! în$ elegi acest adev! r, gr ! be %t e - t e %i p o$ i s c himba radical si tua $ ia.

Tre b u i e s! s u b l i niez c! nevoile enun$ ate mai sus p o t f i t ra n s p u s e î n rezul tate pozi tive, negative sau n e u t re ; a c e s t l u c r u d epinde de experien$ a de via$ ! a fe t e i , d e c re d i n$ e l e %i punctele ei de referin$ ! . Pentru a p r i c e p e p a ra d ox u l , voi da exemplul unui masochist. M a s o c h i s t s e n u m e%t e acel om care se supune, din proprie

v o i n$!,

unor

experien$e

dureroase

%i

de

n e î n d u ra t p e n t r u c e i mai mul$ i dintre noi, numai din

245


Manualul De Seductie

Juan.ro

dor in$ a d e a -%i s a t i s face o nevoie, pentru c! da, este p o s i b il c a u n i i o a m e n i i s! - $ i îndeplineasc! nevoile %i s! %i c u n o a s c! p l! c e r i l e prin suferin $ ! . Chiar de curând, a m l u c ra t c u o d o a mn! care avea obiceiul de a-%i p rovo c a s i n g u r ! d u re r i crunte doar pentru a-%i împlini nevoile,

în

acest

caz

de

iubire

%i

acceptare.

Din

n e fe r i c i re , î%i p e t re c use copil! ria al! turi de o mam! alcoolic!

care-%i

rev!rsa

mânia

a s u p ra

copilei

prin

a p l i c a re a u n o r n e m i l o ase corec$ ii fizice, ca mai târziu m a m a s! - %i re v i n! î n fire %i v! zând r! ul pe care i-l f!cuse,

s!

o

îmbr!$i%eze

cu

d ra g o s t e

%i

afec$iune

p e n t r u a - %i î n d re p t a gre%eala. Acest lucru a f! cut-o s ! c re a d ! t o a t ! v i a$ a e i c! odat ! cu durerea, vine %i dragostea

%i

acceptarea.

Dup!

cum

vezi,

nevoile

f iec ! r u i a v i n p e c! i d i feri te, câteodat! departe de a fi s ! n! t o a s e , a s t a e s t e ideea pe care am vrut s! v-o împ! rt ! % e s c fo l o s i n d u -m! de acest exemplu dur. Î n c o n s e c i n$ ! , s t udiaz! , cânt! re %te bine lucrurile %i î n c e a rc! s ! - $ i d a i seama în ce ordine sunt a%ezate n e vo i l e e i ; e u n u l e -a m discutat într-o anumi t! ordine, t u d e c i z i c u m s! l e i e rarhizezi în func$ ie de preferin$ ele fe t e i c u c a re e%t i d e ja sau pe care abia începi s! o c u n o%t i . A c u m c! a i o idee clar! cu privire la nevoile ei f ! r ! c a e a s! %t i e c eva, ai un mare avantaj fa$ ! de c eila l $ i p o s i b i l i a d ve r sari care î%i închipuie un singur

246


Manualul De Seductie

Juan.ro

l u c r u , c! fe t e i n u - i t rebuie decât o t! v ! le al! bun! prin p a t , p re s u p u n e re n u d oar gre %i t ! , ci foarte gre %i t ! ! P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • M are p a r t e d i n %a r mul unei femei st ! în misterul ei. •

E a a re n e vo i e s! f ie acceptat! , nu câteodat! , ci tot

t impu l . • D ra g o s t e a ; a c e a s t a ar putea fi cea mai profund! d i n t re n e vo i l e n o a s t re . • A re n e vo i e s! %t i e c! reprezint ! ceva important p e n t r u t i n e , d a c! p re $ uie%ti ceva mai mul t decât pe ea. A m i n , fra t e ! • D a c ! n u e s t e s i g ur! de tine într-un mod pozi tiv, a t u n c i c l a r va f i a l t fe l , dar într-o manier ! negativ ! . • Adaug!

pu$in!

savoare

rela$iei;

i n t e re s u l %i a s i g u r! - i n evoia de varietate.

247

men$ine-i

viu


Manualul De Seductie

Juan.ro

U n e chilib r u a pro ap e c o mp le t în tre e n e rg iile a d oi o a m e ni A c e a s t a e s t e o p o sibil ! variant ! reu %i t ! , dar acest e c h i l i b r u d e p i n d e d e c um interac $ io ne az! energiile c a re ti n d s ! s e a p ro p i e tot mai mul t una de cealal t ! ; în c a z c o n t ra r, r i s c ! s ! d evin! incompatibile %i s ! nu fu n c$ i o n e ze î m p re u n! . De exemplu, fiecare parte implic a t! a re o e n e rg i e similar ! celeilal te dar pe m ! s ur ! c e re l a $ i a ava n s e a z ! , energiile lor se atrag iar p a r t e n e r i i s e s i m t l a fel de atra %i de fiecare energie în p a r t e . C e u r m e a z ! e s t e de-asemenea un exemplu d e s p re c u m s e a r m o n i zeaz ! energiile. S ! în$ e l e ge m e n erg ia p e n tru a p u te a în$ e le g e f et el e E n e rg i i l e s u n t s u p use schimb ! rii din motive variate, in f lu en$ a t e d e o e x p e r ien $ ! trist ! sau mediul în care te a f l i . D e m u l t e o r i , c â n d energia feminin! este mai slab! d e c â t c e a m a s c u l i n ! , exist ! %anse ca aceasta s ! fi c re s c u t î n t r- u n m e d i u predominant masculin sau s ! fi fo s t l a u n m o m e n t d a t victima unui incident brutal. D a r %i e n e rg i a d o minant! a unei persoane se poate m o d i f i c a i n d i fe re n t c â t de stabil ! %i dezvol tat ! ar fi,

248


Manualul De Seductie

Juan.ro

m o m en t î n c a re a c e a persoan ! trece prin dureri crunte d i n c a u z a a c e s t e i e x p e rien $ e dureroase. Aici avem de-a fa c e c u p r i n c i p i u l b a z a t pe pl ! cerea ca rezul tat al d u re r i i , c e va t i p i c f i r i i umane, dar pentru ca energia domina nt! s ! s e m o d i f ice, %i nivelul durerii trebuie s ! f i e u n u l fo a r t e r i d i c a t , pentru c ! energia poate s ! r ! mâ n! a c e e a %i c â n d durerea este mai pu $ in intens! . D e -a s e m e n e a , o energie de tip masculin se re g ! s e %t e %i l a o fa t ! care a fost educat ! într-un a s e m e n e a m e d i u , c re s cut ! al! turi de mai mul$ i fra $ i sau c re s c u t ! n u m a i d e u n tat ! cu o fire mai pu $ in b! r b ! t o a s ! c a re a i n f l uen $ at-o mul t %i pe ea. De %i nu e s t e to t t i m p u l a d e v ! rat, r ! mâne totu %i cert faptul c ! m e d i u l î n c a re t e d e z vol$ i în copil! rie î%i pune amprenta a s u p ra n a t u r i i e n e rg i e i predominante. În c a z u l u n e i fe t e cu un comportament exagerat de fe m i n i n , a t u n c i e s t e c l ar c ! ea va c ! uta un b! rbat cu o e n e rg i e m a s c u l i n ! b i n e pronun$ at ! , %i nu va avea n e vo i e d e u n t i p c u m ani fest ! ri la fel de feminine ca %i a l e e i ; p e n t r u o a %a p r in$ e s ! , trebuie s ! fii cavaler.

A d e v! ra t u l m e s a j pe care vreau s ! î l în $ elegi cu p r i v i re l a î n t â l n i r i l e c u fete, este c ! pentru a fi cu fata p o t r i v i t ! , a i n e vo i e d e energia potrivi t ! %i toate

249


Manualul De Seductie

Juan.ro

c e l e l a l t e c a re p o r n e s c de aici. Voi încheia capi tolul cu o s c u rt ! i s t o r i s i re c a re s ! te ajute mai mul t. E s t e vo r b a d e s p re o experien $ ! deosebi t ! tr ! i t ! în c o m p a n i a u n e i t i n e re doamne pe nume Alexa. Aceast ! fa t ! e m a n a o i n c re d i b i l! for$ ! masculin! , juca basebal l, p ra c t i c a w re s t l i n g %i s e îmbr ! ca mereu ca un b ! iat %i se c o m p o r t a d u r, m a s c u l i n, astfel c! nimeni nu îndr! zne a s ! o s u p e re c u c e va ! Î ns ! aceast ! fat ! era o adev ! rat ! fr u m u s e $ e , d i n c o l o d e alura ei masculin! ascunzându-se o fa t ! fo a r t e fr u m o a s ! dar cu o triste $ e care îmi sugera c ! s u fe r i s e m u l t , c e e a ce aveam s ! aflu chiar mai t â r z iu . &t i a m s i g u r c ! o plac mul t %i c ! vreau s ! fiu î m p re u n! c u e a , c u t o ate c ! era ciudat ca mie s ! - m i pla c! o a s e m e n e a f i re b ! ie$ o as ! dar probabil simpatia m e a s e d a t o ra fa p t u l u i c ! vedeam ceva în ochii ei, mai m u l t d e c â t o s i m p l ! fa t ! frumoas ! . În c o n t i n u a re , î m i f! cusem planul cum s ! o c u c e re s c . &t i a m c ! t re buie s ! aplic al te tactici în acest c a z , d e %i p o a t e i n c o m ode pentru mine. &i asta am f! cut, a m a b o rd a t o a t i t u d i n e plin ! de energie feminin ! , vo r b e a m fo a r t e a t e n t %i amabil, ba chiar m! ar ! t am p a s i v c â t e o d a t ! , c e e a ce nu-mi era deloc pe plac dar

250


Manualul De Seductie

Juan.ro

e ra m c o n %t i e n t c ! d a c ! f ! ceam acest prim pas esen $ ial, p u t e a m a j u n g e î n c u r â nd s! descop ! r femeia care se a s c u n d e a î n s p a t e l e u nei m!% ti de b ! rbat dur. To t u l a m e r s c a p e roate iar ea nu s-a ar ! tat deloc s t â n j e n i t ! , c o m p o r t â n du-se firesc, eu îmi f ! cusem bine t e m a , î i o b s e r va s e m reac $ iile în fa $ a avansurilor f ! cut e d e a l $ i b! r b a$ i %i î n f i nal am luat hot! rârea de a face %i e u o m i %c a re p o t r i v i t ! . A l e x a s e n u m ! ra printre cele mai frumoase femei p e c a re l e î n t â l n i s e m , %i de fiecare dat ! când m ! g â n d e s c l a e a î m i a m i ntesc c! un om este mul t mai mul t d e c â t c e e a c e p a re a f i. În c o n c l u z i e , e n e rgia masculin ! are nevoie de cea a fe m e i i %i v i c e ve r s a , pentru ca emo $ iile unei fete s ! se e c h i l i b re ze , a c e l a %i l u cru trebuie s ! se întâmple %i în c a z u l b! i a t u l u i , c u o u%o ar ! aplecare asupra unui singur t i p d e e n e rg i e . C re d c u a d e v ! ra t c ! este ceva natural pentru b! r b a t s ! a i b! o s i n g u r ! energie predominant ! pe cât e s t e d e f i re a s c ! o p $ i une a %i în cazul femeii, în general. S fa t u l m e u e s t e s ! v ! juca $ i rolul cât mai masculin, cum es te %i n a t u ra l , d a r f i re %te, este alegerea voastr ! .

251


Manualul De Seductie

Juan.ro

O r i c u m a r f i , d a c ! v ! bucura $ i de energii compatibile, s i g u r va fu n c$ i o n a re l a$ ia, m! car la acest nivel. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • Fe m i n i n u l a t ra g e p artea masculin ! %i invers. • A m b e l e e n e rg i i s e completeaz ! . • N u p o t e x i s t a s e p a rat. S u n t d o u! t i p u r i di feri te de echilibru într-o rela $ ie ; re $ i n e d e s p re e n e rg i a predominant ! sau mici indicii cu p r i v i re l a f i e c a re d i n voi; indi ferent, se va produce un ech ilib r u. Ti pur i de pe r s o nalitate D e j a l a a c e s t s t a d iu, lucrurile arat ! încurajator p e n t r u t i n e , î n î n c e rc a rea de a cunoa %te o fat ! , cu s i g u ra n$ ! ve i f i d e a c o rd c ! toate cuno %t in$ e le a c u m u l a t e p â n! a c u m au contribui t la succesul t ! u. În c o n t i n u a re , vo m d e s c r ie tipurile de personali tate cu c a re te ve i c o n fr u n t a %i vei înv !$ a astfel cum s ! le faci fa $! . E x i s t ! m u l t e t i p u r i de personali tate, cu tot atât de m u l t e t r ! s ! t u r i s p e c i f i ce, tot atâtea modali t !$ i prin care

252


Manualul De Seductie

Juan.ro

o a m e n i i , d a r m a i c u r â nd fetele, intr! în contact cu sexul opu s %i c u l u m e a , î n g eneral. Ve i c u n o a%t e o a m eni cu diverse tipuri de p e r s o n a l i t ! $ i d a r p e c a re le-ai mai întâlni t înainte, ceea c e t e va a j u t a s ! t e ra portezi mai lesne la cineva c u n o s c u t , p e c a re î l î n dr ! ge %ti sau nu, oricum, vei în$ e l e g e m a i re p e d e a t i tudinea fetelor în general, en igm! a t â t d e a d e m e ni toare. Tu d e c i z i c a re t i p de personali tate te intereseaz ! m a i m u l t , %i d u p! c e s tabile %ti acest lucru, veri fici care c o re s p u n d e p l a n u l u i t! u strategic %i crede-m ! , c â teod a t ! , c e l m a i b i n e este s ! nu te implici dac ! în tâ ln e%t i o fa t ! c u u n a dintre personali t !$ ile de mai j o s , o r i c â t d e fr u m o a s ! ar fi. Pur %i simplu nu se merit!! F o to m o de l u l E s t e a c e a fa t ! c a re tr ! ie%te în reali tatea ei, una î n c h i p u i t! , î n c a re n u au loc %i ceilal $ i. A c e s t t i p d e p e r s onali tate indic ! întotdeauna o fat ! c on %ti e nt ! d e f i z i c u l e i, mereu nemul $ umi t ! de ceva, ma c h i a t! %i a ra n j a t! l a orice or ! din zi sau noapte. Este

253


Manualul De Seductie

Juan.ro

fo a r t e d i s t ra c t i v s ! u r m ! re %ti un asemenea personaj de l a d i s t a n$ ! , b a c h i a r a i putea afirma, cu sinceri tate, c ! a s e m e n e a o a m e n i t r ! i esc conform principiului c! prostia e s t e o v i r t u t e . C u t o $ i i am întâlni t acest tip de oameni. Fe t e l e a c e s t e a a u u n mers studiat %i plin de importan$ ! d e p a rc ! t o a t ! l u m e a l e-ar privi %i ele s-ar conforma o fe r i n d u n s p e c t a c o l d e zile mari. A c e s t e a s u n t fe t e le care nu ies din cas ! f ! r ! un m a c h i a j c o m p l e t %i c a re nu permi t nim ! nui s! le vad ! pâ n! n u s u n t „ g a t a ” %i arat ! „ perfect ”. A d e v! r u l e s t e c ! aceste fete sunt de fapt total n e s i g u re p e s i n e %i n u au suficient respect pentru p ro p r i a p e r s o a n ! . N i velul respectului de sine depinde de fe l u l în c a re s u n t j u d e cate de c ! tre al $ ii. Ce via $ ! trist ! %i i zo l a t! ! S fa t : i g n o r! a c e s t gen de fete, transmi te-le c ! e %t i d e z i n t e re s a t . D e %i c h i cote %ti în sinea ta %i %tii c ! de fa p t el e t r ! i e s c î n t r- o mare deziluzie, încearc ! tocmai d i n a c e s t m o t i v s ! a r !$ i pu$ in! empatie. V icti m a P re fe ra t a m e a ! A ceste fete dau mereu vina pe al $ ii p e n t r u c i rc u m s t a n $ e l e neferici te în care se afl ! . De

254


Manualul De Seductie

Juan.ro

f i e c a re d a t ! , vo r s t r i g a c ! ceva nu este în regul ! %i c ! a u fo s t n e î n d re p t ! $ i t e cumva, nu doar o dat ! ci de n en u m! ra t e o r i , f i i n d mai interesate s ! fie identi ficate d re p t v i c t i m e m a i m u l t decât orice al tceva. Le auzi l a m e n t â n d u - s e î n p e r manen$ ! . Sun! dur dar adev ! rat. Pe t re c m u l t t i m p î m p reun ! cu cineva îndeajuns de prost î n c â t s ! l e a s c u l t e p ove %tile de victime. A d e v! r u l e s t e c ! aceste fete apeleaz ! la a %a ceva p e n t r u a ave a s e n t i m e ntul c ! fac un lucru deosebi t, nu c on teaz ! c â t d e fa l s e ste atât timp cât alung ! p l i c t i s e a l a d i n v i a$ a l o r; trist dar adev ! rat. În plus, se s u s t ra g re s p o n s a b i l i t !$ ilor vie $ ii %i ar suferi un %o c e n o r m s ! c o n s t a t e c ! sunt responsabile de rezul tatele d i n v i a$ a l o r. C o n s i d e r! c ! a- %i asuma responsabili tatea a r f i u n a c t i re s p o n s a b il, oricât ar suna de ridicol. S fa t : s t a i c â t m a i departe, nu- $ i face singur r ! u, p e n t r u c ! l e -a i d a d e î n$ eles c ! ai putea s! le supor$ i %i s e vo r a g !$ a a p o i d e t ine.

Cu s u r gi o a ica A c e s t t i p d e fe t e caut ! mereu s ! afle unde este v i n a s a u g re %e a l a î n n umele adev! rului pentru care î %i î n c h i p u i e c! vo r b e s c . Depun mari eforturi pentru a

255


Manualul De Seductie

Juan.ro

ve d e a b i n e l e d i n j u r d e parc! to $ i oamenii sunt r! i %i nu fa c n i m i c b u n , o r i c â t s -ar str ! dui. E s t e d e s t u l d e “ i n comod” s ! te afli în preajma lor, d e o a re c e n u l e p l a c p e rsoanele optimiste, de %i î%i d o re s c î n a d â n c u l s u f l etului s ! vad ! lucrurile într-o lu min! p o z i t i v ! . E s t e practic imposibil s ! te apropii de e l e , i a u t o t u l l a m o d u l personal, ca %i cum nu ar avea o p! re re p re a b u n ! n i c i despre ele însele. A d e v! r u l e s t e c ! aceste fete judec ! lumea cu a s p r i m e p e n t r u c ! l a fel se judec ! %i pe sine, iar cei c a re a c u z ! c u d u r i t a t e , vor fi trata $ i cu aceea %i mon ed! . U n s fa t : i n d i fe re n t ce ob $ ii de la aceste fete, nu u i t a c ! s e a u t o î nv i n ov !$ esc la fel de mul t. Prin urmare, t ra t e a z ! - l e c u a fe c $ i u n e atunci când te acuz ! pentru c ! n u m a i d ra g o s t e a a r p u tea s ! înc ! lzeasc ! aceste inimi re c i . O fe r ! t u u n e xe m plu. G e nu l s u pus C u t o $ i i a m c u n o s cut genul de fat ! care d ! înapoi a t u c i c â n d t re b u i e s ! fac ! fa $ ! unui moment tensionat

256


Manualul De Seductie

Juan.ro

s a u u n e i p rovo c! r i , c a re cedeaz ! imediat, este pasiv ! %i p re a o b e d i e n t ! , s p re d ezavantajul ei. A c e s t e fe t e vo r p arcurge un drum anevoios pân ! s ! - %i a t i n g! o b i e c t i ve l e; sunt genul care se mul $ um e sc c u f i r i m i t u r i , n i m i c u r i l e pe care via $ a i le scoate în cale. C e i l a l$ i p ro f i t ! d e pe urma lor pentru c ! ele permi t s ! s e î n t â m p l e a %a c e va, sunt ca ni %te pre %uri, se las ! c ! l c a t e î n p i c i o a re d e bun! voie. A d e v! r u l e s t e c ! aceste fete au primi t atâtea l ov i t u r i v i a $ ! î n c â t a u înv !$ at c ! trebuie s ! tac ! , s ! nu s e o p u n ! n i m! n u i s a u s! deranjeze pe cineva, ceea ce e s t e tr i s t d a r t o t u %i , p rin voin$ ! , pot schimba radical s i t u a $ i a . N u m a i e l e p o t hot ! rî acest lucru. S fa t : re c u n o a %t e meri tele acestor oameni, fii p r i e t en u l l o r %i f ! t o t ce po $ i pentru a le ascul ta %i în$ e l e g e p ove s t e a d e v ia $ ! pe care al $ ii nu vor s ! o a u d! . E s u f i c i e n t s ! fa ci asta pentru a le ajuta de fapt en or m . R e gi n a lu m i i A c e s t e fe t e î %i î n chipuie c! sunt de neam regal, se c on s id e r ! m a i p re s u s decât ceilal # i – ni%t e ” $ ! rani”,

257


Manualul De Seductie

Juan.ro

o a m e n i d e r â n d %i t ra t eaz ! cu dispre $ pe cei care nu s u n t d e ra n g u l l o r. A c e s t e fe t e t e -a r înnebuni cu viziunea lor c on tor s i o na t ! a s p ra l u mii dac ! ai fi nevoi t s ! le auzi vo r b i n d d e s p re v i a $ a l or în care fiecare mic detaliu sau e ve n i m e n t a re o i m p o r tan $ ! major ! chiar %i pentru c eila l $ i . N u m i n d u - l e a ro g a nte, le faci de fapt un c o m p li m e n t , p e n t r u c ! ele se consider ! centrul u n i ve r s u l u i i a r t o$ i c e i lal $ i doar gravi teaz ! în jurul lor. A d e v! r u l e s t e c ! aceste fete nu au destul respect d e s i n e %i î n c re d e re î n propria persoan! , lucru incredibil d a r c o n f i r m a t d e n e vo i a de a- %i aduce singure elogii. O a m e n i i c a re s e l a u d ! cât sunt de grozavi, fie c ! i-a b! g a t c i n e va î n s e a m ! sau nu, nu fac decât s ! arate c ! n u a u a c e a c a l i t a t e . O are oamenii cu adev ! rat grozavi s e a p u c ! s ! s p u n! l u mii întregi cât sunt ei de grozavi? E xc e p $ i e fa c p e r s o n a l i t !$ ile din mass media care dac ! s e l a u d! , o fa c î n s c o p uri precise, de marketing. Nu e s t e n i m i c s i n c e r l a g e nul acesta de fat ! . S fa t : r ! m â i t u î n s u$ i, eu nu a% proceda niciodat ! a s e m e n i l o r, c o n s i d e r â ndu-m! mai bun decât al $ ii, %i a%

258


Manualul De Seductie

Juan.ro

d ove di m e re u a c e e a %i demni tate, amabili tate %i respect c a re s t u l o a m e n i l o r. S untem unici în felul nostru; arat! c ! e %t i t u î n s u $ i , n u u n actor. Convinge-i c! nu pot fi s t a r u r i d e c â t î n v i a $ a l or.

F e m e ia de pe n den t! d e c o n tro l

A c e s t e fe t e î %i c o mplic ! nu numai via$ a lor, ci %i pe a c e l o r c a re l e p e r m i t s ! fac ! acest lucru. Vor încerca s ! c o n t ro l e ze t o t u l , s e vor folosi de tine %i ceilal $ i din j u r p e n t r u a o b $ i n e c e vor, mai exact, controlul. Nu p e rc e p re a l i t a t e a n o r mal pentru c ! nu accept! c! nu pot c o n t ro l a t o t u l ; v i a $ a e ste uneori cople %i toare pentru a c e %t i o a m e n i c â n d i n t ervine un factor mare de stres c u m a r f i vo l u m u l i m p resionat de lucruri pe care nu le p o t c o n t ro l a . S u n t p ! r tini tori în rela $ iile lor %i vor s ! domine întotdeauna. A d e v! r u l : a c e s t e fete vor s ! controleze totul p e n t r u c ! n u a u d e s t u l ! siguran$ ! , paradoxal dar nu m a i p u$ i n va l a b i l . E l e consider! c ! este singura cale p r i n c a re s ! s e a s i g u re c ! nu sunt probleme, probabil sa î n t â m p l a t s ! l e f i e d e mul te ori în %elate a %t e pt ! rile . A cea s t ! n e vo i e o a c o per ! %i pe aceea de a se sim $ i impor t a nt! î n v i a$ a p a rtenerului.

259


Manualul De Seductie

Juan.ro

S fa t : c l a r i f i c ! - i p e to $ i de cum vrei s ! fii tratat %i n u p e r m i t e c a n i m e n i s ! controleze nici cel mai n e s e m n i f i c a t i v a s p e c t al vie $ ii tale; ofer ! -le un deget %i$ i vo r l u a t o a t ! m â n a . R e gi n a dr a m e lo r To t c e s e î n t â m p l! în via$ a unei asemenea fete e s t e c a u n s p e c t a c o l c are se joac ! într-un num! r n es f â r %i t d e a c t e s a u cel pu $ in, a%a vor s ! te fac ! s ! c re z i , î $ i vo r s p u n e c e dram ! captivant ! au tr ! i t m â n c â n d s i n g u re , l a p rânz, un hotdog. S e r i o s vo r b i n d a c um, aceste fete ampli fic ! haosul %i t r ! i r i l e l o r, fa c l u c r u rile mai di ficile decât trebuie %i fo r$ ea z ! n o t a p e n t r u a - %i face via $ a mai interesant ! %i s c r i u o p ove s t e d i n m a i nimic. E x a g e re a z ! d e m ul te ori, f ! când afirma $ ii de genul „ Î n t ot d e a u n a fa c i a s t a” când de fapt nu ai mai ui tat n iciod a t! s ! r i d i c i c o responden $ a, sau exclamând „ Ui te c e a i f ! c u t ! S -a v ! r s a t tot pe jos” de %i ai v! rsat numai pe masa din buc!t!rie.

260


Manualul De Seductie

Juan.ro

A d e v! r u l : m o t i v u l pentru care fetele insist ! cu a c es t ! a t i t u d i n e e s t e pentru c ! le serve %te scopului, p r i m e s c a t e n $ i e %i av â nd o poveste de relatat, oamenii l e a s c u l t ! %i a s t fe l s u n t acceptate. S fa t : n u t e g r ! b i s ! le dai crezare, via $ a lor nu e s t e c h i a r u n f i l m , s c e nariul este scris numai pentru ca t u s a u a l $ i i s ! - i a c o r z i aten $ ie, prin urmare nu le oferi r ! s p l a t a p e c a re o a %t eapt ! %i atunci î%i vor schimba a t i t u di n e a fa $ ! d e t i n e . Ce r e b r a la A c e s t e fe t e s e c o nsider ! ni%te genii %i se asigur ! c ! î n$ e l e g i b i n e a c e s t lucru, c ! sunt un fel de „ %t ie t o t ” , %i s i m t n e vo i a s ! aib! ele dreptate de fiecare da t ! . P r i ve s c l u m e a d i ntr-o perspectiv ! inteligent ! dar u n e o r i i n u t i l , p e n t r u c ! vor s ! par ! inteligente dar a c $ i u n i l e l o r n u v i n î n sprijinul acestei idei. Via$ a lor e s t e d e o b i c e i u n a a n o st ! , iar oamenii rareori vor fi c u c eri $ i d e a c e s t t i p d e personali tate pentru c ! depun e fo r t u r i p re a e v i d e n t e de a analiza totul, ceea ce nu le a j u t! p re a m u l t p e p l a n social. A d e v! r u l e s t e c ! aceste fete au nevoie cu d i s p e ra re s ! s e i n t e g reze %i s ! se simt ! apreciate, dar

261


Manualul De Seductie

Juan.ro

s t i l u l l o r i n s i s t e n t î i î n dep! rt e az ! pe ceilal$ i. Vor s! aib! m e re u d re p t a t e p e n t r u c ! al$ ii, pur %i simplu, nu %t iu d e s p re c e vo r b e s c %i d e aceea tu, %i nu ele trebuie s ! re c u n o %t i c ! t e î n %e l i . S fa t : o r i c e a i a u z i , tu spune „ da, drag ! , tu ai m e re u d re p t a t e ” i a r a s ta le va determina s ! se întrebe „ v re a u o a re a %a m u l t s ! mi se dea dreptate, s ! zic c ! n e g r u l e s t e î n re a l i t a t e alb doar de dragul de a fi a p ro b a t ! ? ” %i - i va s c h i mba %i ati tudinea fa $ ! de tine. ” D a , " i to tu" i ” Î n c a z u l a c e s t e i p ersonali t !$ i, avem de-a face cu c e va d e -a d re p t u l i r i t a nt. Renun $ ! o clip ! la ideea de a f i p o z i t i v %i d e a g ! s i un r ! spuns, ace %ti oameni sunt c h i a r i m p o s i b i l i ! Vo r î n cerca s ! se eschiveze oric ! rei re s p o n s a b i l i t !$ i , a d! u gând mereu un” da, îns! ” urmat d e u n %i r î n t re g d e m o tive %i scuze care s ! explice de c e n u s t a u c h i a r a %a l ucrurile. S ! întâlne%ti un a s e m e n e a g e n d e fa t ! este ca %i cum te-ai duce la d e n t i s t p e n t r u o e x t ra c $ ie foarte lent ! , f ! r ! anestezie, n u m a i c u c l e%t e l e ! A c e sta este motivul pentru care de o b i c e i o a m e n i i î i e v i t ! pe cei cu o asemenea personalitate.

262


Manualul De Seductie

Juan.ro

A d e v! r u l e s t e c ! ace %ti oameni transmi t al tora s e n t i m e n t u l d e fr u s t ra re %i î l tr ! iesc la rândul lor. Este o m o d a l i t a t e p r i n c a re s ! ias ! din dezordinea care le domin! v i a$ a . S fa t : A r t re b u i s ! le spui ceva de genul ”Mul t ! ba f t ! , e %t i u n o m m a i bun decât sunt eu!” M a sca A s e m e n e a fe t e m ani fest ! un comportament s u p e r f i c i a l î n s o c i e t a t e . Pun în scen ! un spectacol mul t d i fe r i t d e c e e a c e re p rezint ! în via$ a de zi cu zi, o re a l i t a t e p ! s t ra t ! n u m ai pentru ele. În mod ironic, t o c m a i e fo r t u r i l e p e c are le depun pentru a fi v ! zute ca f i i n d n o r m a l e , p re a e v idente, tr ! de az ! faptul c ! ceva nu e s t e î n re g u l ! . S t r ! d a nia unora de a da totul în vileag e s t e fre c ve n t î n t â m p i n at ! cu ostili tate %i îi îndep! rt e az ! %i m a i m u l t p e c e i d i n jur, sporind neîncrederea j u s t i f ic a t ! a o a m e n i l o r în acest gen de fete. A d e v! r u l e s t e c ! aceste fete se simt singure chiar %i î n m i j l o c u l u n u i g r u p de prieteni, t! inuiesc ceva %i se a m! g e s c c ! n u - i n i c i o problem! atât timp cât ascund t o t u l c u p r i c e p e re . O a menii nu ajung s ! cunoasc ! omul d e d u p! m a s c ! , i a r a c esta din urm ! nu va reu %i

263


Manualul De Seductie

Juan.ro

n iciod a t! s ! - %i fo r m e ze rela $ ii bazate pe sinceri tate p e n t r u c ! n u s e a ra t ! pe sine, ci doar actorul din ei. S fa t : f ! t o t p o s i b i lul s ! vezi ce se afl ! dincolo de m a s c a p u r t a t ! î n s o c i e tate, tot ce po $ i %i mai mul t, %i des cop e r ! a c e a p e r s o an ! atât cât te intereseaz ! . Eu u n u l a m re m a rc a t c ! o dat ! ce o faci s ! $ i se deschid ! , i n d i fe re n t c â t e s t e d e di ficil, ai deja cu acel cineva o leg! t ur ! s p e c i a l ! , p e via $ ! . M i s s pe r fe c$ i u n e A c e s t t i p d e p e r s onali tate are la baz ! teama de e %e c . A c e s t e fe t e vo r ca totul, dar absolut totul s ! arate p e r fe c t î n l u m e a l o r, n imic nu este vreodat ! îndeajuns d e b u n , %i s e l a s! c o n duse de iluzia c! %i ele %i tot ce li s e î n t â m p l! t re b u i e s ! fie perfect, dilema este c ! nu exis t ! p e r fe c $ i u n e , c u vânt care ar trebui s ! fie exclus d i n d e s c r i e re a f i r i i u m ane. A c e s t e fe t e n u s e a %t e apt ! ca tu s ! fii perfect, ci ele %i f i e c a re l a t u r ! a vie $ ii lor. Nu este nici o problem! da c ! e %t i re d u s l a t ! c ere, deseori dovedesc aceast ! bu n! vo i n$ ! î n s p r i j i n u l al tora.

264


Manualul De Seductie

Juan.ro

A d e v! r u l s t ! î n n evoia lor de a înlocui cuvântul „ p e r fe c $ i u n e ” p r i n „ e xcelen $ ! ” pentru c ! oamenii au n e vo i e d e o m a r j ! d e eroare iar prin utilizarea c u v â nt u l u i „ p e r fe c t ”, nu fac decât s ! nu se înal$ e la n i ve l u l a%t e p t ! r i l o r.

S fa t : d u p! c e a i l egat o prietenie cu aceste fete %i da c ! î $ i a c o rd ! %a n s a pentru care te sim $ i preg ! ti t, d ! l e d e î n $ e l e s c ! n u t re buie s ! se simt ! tot timpul atât d e p re s a t e %i p o t a b o rda un standard realist. D u b l ! pe r s o n a litate

A c e s t e fe t e î %i p o t schimba personali tatea pe n ea%t e p t a t e ; c â n d s u n t calme %i ra $ ionale, când r ! b u fn e s c î n a d e v ! ra t e accese de furie. Sunt total n e p re v i z i b i l e %i d i n a c est motiv, este di ficil s ! le acorzi î n c re d e re %i l e v i n e fo arte greu s ! aib! rela$ ii bazate pe a fe c $ iune %i î n c re d e re .

A d e v! r u l : t o t c e î %i doresc este s ! fie iubi te, dar e s t e g re u s ! l e î n $ e l e g i comportamentul. O teorie î l explic ! p r i n n e vo i a d e varietate %i nesiguran$ ! , precum %i d e a fe c $ i une .

265


Manualul De Seductie

Juan.ro

O r i c u m , l! s â n d l a o parte, au puterea de a face a l t e a l e g e r i %i d e a - %i forma al te obiceiuri care s ! le p re î n tâ m p i n e d i ve r s e nevoi. S fa t : a i g r i j! c e i nforma $ ii personale le faci c u n o s c u t e , p e n t r u c ! mai târziu ar putea folosi ce %t iu î m p o t r i va t a .

M a r ti r a A c e s t e fe t e s e fo l osesc de sentimentul de vin ! p e n t r u a l e fo l o s i î n avantajul lor. Prin acest mijloc, re u %e s c s ! - i m a n i p u l e ze %i s ! -i controleze pe ceilal $ i. G e n u l a c e s t a d e fa t ! s e va transpune într-un martir p e n t r u a - i c o p l e%i p e al$ ii cu sentimentul de vin! pentru fe l u l l o r d e a f i %i d e a se purta cu ea. Pare condamnat ! p e ve c i e , s e n t i n $ ! c a re se extinde %i asupra naivilor c a re s e p r i n d î n j o c u l ei de autocomp ! timire %i m a n i p u l a re . A d e v! r u l e s t e c ! aceste fete se pre $ uiesc atât de pu$ i n p e e l e %i c a l i t ! $ i le lor, încât simt c! nu vor ob $ ine c e e a c e vo r %i n i c i n u vor fi b! gate în seam! decât dac ! a peleaz ! l a a c e s t e t e h nici. Adev ! rul este c ! ele nu re l i ze a z ! c â t s u n t d e î nzestrate %i de frumoase %i c ! nu

266


Manualul De Seductie

Juan.ro

t re b u ie s ! a p e l e ze l a acest joc dureros %i egoist pentru a s e fa c e re m a rc a t e %i a- %i împlini nevoile. S fa t : n - o l ! s a s ! te fac ! s ! te sim $ i vinovat. Tâ r ! % t e a c e s t m i c m o n strule # de la întuneric la lumin! %i s p u n e - i c ! n u v re i s ! faci parte din jocul ei, apoi s p u n e - i c ! d a c ! n u s e schimb ! , tu o p ! r ! se %ti. Demasco p e fa t a a s t a , d a c ! î n tr-adev ! r î # i pas! de ea. R e cl a m a nta Fa t a a c e a s t a s e p lânge pân ! -n pânzele albe despre c â t d e n e d re a p t ! e s t e lumea. Nimic nu este vreodat ! b i n e p e n t r u fe t e l e a s t ea: ori e prea soare, ori e prea î n n o u ra t , s a u e%t i m e reu prea r ! u sau prea bun cu ele. Tre b u i e s ! s e p l â n g ! t ot timpul, probabil s-ar plânge %i da c ! a r c â %t i g a l a l o tt o, orice e mai bine decât s! - %i d e a j o s m a s c a a c e e a i eftin ! pe care o numesc p e r s o n a l i t a t e . A c e s t e fete nu au abili tatea de a forma re l a $ i i , p e n t r u c ! s i m t c ! sunt nedrept !$ i te cumva. A d e v! r u l e s t e c ! fetele astea chiar primesc reac $ ii d e f i ec a re d a t ! p e n t r u comportamentul lor %i atunci lor l e p l a c e s ! f i e a %a . N u m ! întreba $ i de ce, eu nu stau lâ n g! c i n e va c a e l e .

267


Manualul De Seductie

Juan.ro

S fa t : s a l ve a z ! - t e ! P r in$ e sa A c e a s t a e s t e t i p u l de fat ! extrem de feminin ! , care a re m e re u n e vo i e d e î ncuraj ! ri, afec $ iune %i r ! sf !$ . Are n e vo i e d e o ave re p e n tru propria îngrijire %i tu vei pl ! t i p e n t r u a s t a . Fa t a a s t a e numai s ! rut uri %i îmbr!$ i% ! ri, a p re c i a z ! t i m p u l %i e fortul pe care-l investe %ti in ea, d a r n u m a i d a c! o t ra t ezi ca pe o prin $ e s ! . Dac ! faci o g re %e a l a , va s u fe r i p e nru totdeauna, sau pân! - %i g! s e %t e u r m ! t o r u l p r i n$ .

A d e v! r u l e s t e c ! vor s ! fie deosebi te %i iubi te, f i i n d c re s c u t e c u i d e e a c ! vor fi salvate de un cavaler c u a r m u r ! s t r ! l u c i t o a re, care poate nu va veni de fapt n iciod a t! . S fa t : p o a r t ! - t e c u ele ca un înger, nu te certa prea t a re %i i u b e%t e - l e p u r %i simplu, dac! vrei s ! le faci j oc u l %i s ! t e c o m p a r i cu prin $ ul perfect pe care-l a%t ea p t ! .

268


Manualul De Seductie

Juan.ro

M i to m a na Î n t re a g a e i v i a $ ! este o minciun ! %i spun toate m i n c i u n i l e i m a g i n a b i l e . Vor inventa minciuni despre cea u f ! c u t l a m u n c ! , c e fel de via $ ! au avut, pot inventa c h ia r %i b o l i ! Fa t a a s t a î $ i spune impasibil! c ! negrul e a l b. P ro b l e m a e s t e c ! au spus minciuni de atâta timp, î n c â t n u m a i %t i u c u m arat! adev! rul %i va fi foarte greu p e n t r u e l e s ! s e l a s e de acest obicei, pentru c ! acesta a fo s t m o d u l l o r d e v i a $! %i de raportare la lume. A re n u n$ a l a e l a r î n s e m na s ! înceap ! totul de la zero. A d e v! r u l e s t e c ! fata asta minte pentru a- %i face v ia$ a s ! p a r ! m a i i n t e resant ! iar ea îns !% i o persoan ! m a i i m p o r t a n t a p e n t r u a ascunde cât de derutat ! este. Re s p ec t u l e i d e s i n e d epinde de aprecierile al tora. S fa t : fu g i c â t t e $ in picioarele, pentru c ! n-o sco $ i l a c a p! t c u o a s e m e n e a fat ! . Trebuie s ! - %i recunoasc ! p ro b l e m a %i s ! fa c ! e forturi serioase de a se corecta, de %i p ro b a b i l o s ! m i n t! %i despre asta. Vorbind la m o d u l c e l m a i s e r i o s , mi se pare cea mai “periculoas ! ” d i n t re t o a t e t i p o l o g i i l e de care am aminti t anterior, î n t r u c â t n u a re s i m # u l reali t !# ii %i nici %anse de s c h i m b a re a fe l u l u i i n fect de a fi.

269


Manualul De Seductie

Juan.ro

N u m a i dr a go s te Ge nul ! s t a d e fa t ! interpreteaz ! toate lucrurile d re p t c e va p o z i t i v %i p lin de dragoste, cred c ! sunt b i n e c u v â n t a t e c u i u b i re în via$ a lor %i au permanent s e n t i m e n t u l re c u n o %t i n$ ei. Sunt o companie minunat! , de %i m u l$ i l e a c u z ! p e nedrept c ! tr ! iesc cu capul în n o r i . E u c re d c ! ave m nevoie de mai mul $ i oameni de gen u l ! s t a p e l u m e . A d e v! r u l e s t e c ! probabil n-au avut parte de a fe c $ i u n e î n v i a$ a l o r %i nu au reu %i t s ! formeze rela $ ii c u p re a m u l $ i o a m e n i , astfel se aga $ ! de orice fel de d ova d! d e a fe c $ i u n e p e care le-o arat ! oricine %i orice. S fa t : i u b i$ i - l e , p e ntru c ! asta a %t e apt ! , s ! iu bea sc! %i s ! f i e i u b i te. T ic !lo a s a T i p a a s t a e s t e p u r %i simplu “bi tch” cu toat ! l u m e a , c h i a r c re d e c ! are voie s ! trateze oamenii ca pe n i%t e n i m i c u r i %i t a c h i neaz ! b ! rba$ ii care %tie c ! n-au n i c i o %a ns! %i î i fa c e pe al $ ii s ! se sim ! prost numai p e n t r u a s e s i m $ i e a b i ne. De obicei umbl! în grup cu

270


Manualul De Seductie

Juan.ro

a l t e fe t e c a e a , s p r i j i n indu-se una pe al ta %i c ! lcând p e s t e b ! i e$ i . A d e v! r u l e s t e c ! fata asta a fost r ! ni t ! cândva în t re c u t p e n t r u c ! a fo s t feminin! %i s-a dest ! inui t cuiva c a re a d e z a m ! g i t- o, a r ! ni t-o. A fost f ! cut ! s! sufere %i a c u m î i fa c e e a p e a l $ i i s ! sufere, cu toate c ! asta nu o fa c e s ! s e s i m t ! c u m ul t mai bine în inima ei. D e v i n e u n c e rc v i cios %i pân! nu- %i d! seama c ! p u r t â n d u - s e a %a i m i t ! comportamentul care a r ! ni t-o în t re c u t , n u a re n i c i o %ans! de schimbare. S fa t : n u l u a l a m odul personal nimic din ceea ce fa c e s a u n u fa c e , p e n t ru c ! tu nu ai gre %i t cu nimic, a %a c ! n u m u%c a $ i m o m e a l a.

Ne v o ia de r o m a ntis m C e e s t e ro m a n t i s mul? &i cum te ajut ! s ! cucere %t i o fa t ! ? R! s p u n s u l e s t e acela %i la ambele întreb ! ri. Este o c h e st i u n e s u b i e c t i v ! %i relativ ! , în func$ ie de tip ! . U n e l e fe t e a u n e vo i e d e a %a ceva în canti t !$ i mari tot t i m p u l i a r a l t e l e m a i p u $ in, acestea încercând s ! p re t i nd! c ! n u e s t e i m portant pentru ele, dar nu te

271


Manualul De Seductie

Juan.ro

gr ! b i s ! l e c re z i . E u c red c ! orice fat ! are acest ! dor in$ ! , m a i m u l t s a u mai pu $ in. Ro m a n t i s m u l p o a t e fi exprimat prin mul te lucruri, d a r s ! î n c e rc ! m s ! d i s cut ! m problema cu referire la s u b i e c t u l a c e s t e i c ! r $ i . Cu al te cuvinte, s ! -l în$ e le ge m %i s ! n u d e ve n i m p re a sentimentali. Nu spunem c ! nu e s t e i m p o r t a n t , c h i a r este, în special dac ! rela $ ia a e vo l u a t l a u n n i ve l s e xual. S e spune c ! dac ! nu e %t i ro m a n t i c , n u e %t i b u n nici în dormi tor. Ro m a n t i s m u l e s t e cu al te cuvinte considera $ ia fa $ ! d e o t i p ! , c e e a c e v re a s ! însemne c ! de mul te ori in ten$ i a c o n t e a z ! , n u ac $ iunea în sine. Fetele sunt i m p re s i o n a t e d e i n t e n $ ii, pentru ele înseamn ! c ! te-ai g â n d i t l a e l e , d e c i a i d emonstrat c ! - $ i pas! . Vezi tu, fe m e i l e vo r n e a p ! ra t s ! %tie c ! - $ i pas! , asta e toat ! a g i t a $ i a î n l e g! t ur ! c u romantismul. Id e e a e s t e î n s ! c ! totul este subiectiv %i depinde î n t o t a l i t a t e d e fa t a re spectiv ! . Unele fete cred c ! a p r i m i u n i n e l c u d i a m a nt în dar este romantic, iar al tele c re d c ! ! s t a e s t e u n g est exagerat. Unele fete cred c ! e s t e i n c re d i b i l d e ro m antic atunci când primesc o s c r i s o a re d e d ra g o s t e , iar al tele ar râde de asemenea î n c e rc ! r i .

272


Manualul De Seductie

Juan.ro

V! vo i d a u r m ! t o rul exemplu: m! vedeam cu mul t t i m p î n u r m! c u o fa t ! care nu p ! rea ”genul romantic”. Î n c e rc a s e m m u l t e l u c r uri încercând s ! -i par romantic: îi c u mp! ra m f l o r i , o s c o t eam la picnicuri sau la restaurant f ! r ! n i c i u n s u cc e s , s a u a %a credeam eu la vârsta a c e e a n e c o a p t ! . O r i c e încercam , primea un r ! spuns l i p s i t d e e n t u z i a s m d i n partea ei. A m vo r b i t o d a t ! despre asta %i mi-a zis c ! ”n-are n e vo i e d e t o a t e l u c r u r ile astea, care oricum i se par obi%n u i t e %i p re v i z i b i l e ”. Mi-am zis atunci c ! n-are n e vo i e d e ro m a n t i s m %i m-am în%elat amarnic. Tre c u s e c e va t i m p de la acest episod %i m! aflam a c a s ! l a e a î n t r- o n o a pte, când mi-a dat de în$ eles c ! n -ave a c h e f d e h â r j o n i t prin pat. O or ! mai târziu eram a p ro a p e a d o r m i t c â n d o aud c ! se plezne %te peste fr u n t e %i - m i z i c e : ” L a naiba! Am ui tat s ! întind rufele d i n m a%i n a d e s p ! l a t %i pân! mâine diminea# ! vor fi bo# i t e %i c u u n m i ro s aiurea! Afar ! e un frig incredibil.. n -a m n i c i u n c h e f s ! m ! schimb de pijamale”. La care e u î i s p u n ” Tu s t a i î n pat, s ! nu r ! ce %ti, c ! m ! duc eu s ! l e î n t i n d !” %i s a r re pede din pat f ! r ! s ! m ! plâng, s c o t r u fe l e %i l e î n t i n d pe sârm ! afar ! , timp în care în gh e# c u t o t u l .

273


Manualul De Seductie

Juan.ro

M -a m d u s c o n g e l at înapoi în cas! %i-mi amintesc c ! m i s -a p! r u t c ! a d o r m ise deja. Ajung în pat pe jum! tate a$ i p i t %i t i p a s a re i m e diat pe mine. M ! ar ! t profund i m p re s i o n a t %i e a î m i spune c ! ! sta a fost cel mai ro m a n t i c l u c r u p e c a re l-a f ! cut un b ! rbat pentru ea v re o d a t ! . D re p t p e n t r u care n-am prea dormi t pân ! dimin e a$ ! . Îm i a d u c a m i n t e c ! am adormi t %i m-am trezi t de dimin e a$ ! l a fe l d e m i rat de ceea ce se întâmplase. Deci a m î n t re b a t- o d e c e i s-a p ! rut atât de romantic faptul c ! a m î n t i n s n i%t e r u fe %i mi-a r ! spuns: ”P ! i tocmai a s t a e s t e , fa p t u l c ! a i întins rufele în locul meu %i n im! n u i n u - i p l a c e s! fac ! asta, mai ales unei fete, în m i e z ul n o p# i i i a r n a , d a r tu ai f ! cut-o în locul meu!”. ” C u m v i n e a s t a ? ” %i e a mi-a zis urm ! toarele: ” ceea ce a i f ! c u t t u e s t e p l i n d e considera $ ie fa $ ! de mine. Dac ! n u v re i s ! m ! l a%i p e mine s ! întind la -10 grade rufele %i p re fe r i s ! l e î n t i n z i tu, asta-mi demonstreaz ! c ! e %t i a t en t %i g r i j u l i u c u m i ne.” A m î nv! $ a t d i n e x perien $ a aceasta c ! un gest ro m a n t i c p o a t e î n s e m na lucruri total di feri te, în func$ ie d e f i ec a re fa t ! , d e %i e xist ! câteva elemente comune c a re d e p i n d d e e l e m e n tele la care se raporteaz ! ele p e n t r u a ve d e a l u c r u r i romantice in comportamentul

274


Manualul De Seductie

Juan.ro

t ! u . A c e s t e e l e m e n t e sunt: considera $ ie, grij! , a fe c t u o z i t a t e , d ! r u i re %i efort. Treaba ta e s ! descoperi %i s ! sa t i s fa c i re p e re l e de romantism ale fetei. Aceasta e s t e s c h i $ a p e c a re t re buie s ! construie %t i. D e c i m o ra l a p ove %tii este c ! fiecare fat ! are un re s o r t c a re d e c l a n %e a z ! romantismul. Treaba ta este s ! g! s e %t i a c e l b u t o n %i s ! -l ape %i pentru a fi r ! s pl! ti t. Sfat prietenos Ia t ! u n s fa t , u n u l important pe care $ i l-am dat %i m a i î n a i n t e , d e c i f i i fo arte atent. Femeile te testeaz ! ! Da c ! o fa t ! t e p l a c e s au dac ! începe $ i s ! v ! c u n oa%t e # i , t e va p u n e la încercare. De ce face lucrul ! s t a ? Pe n t r u c ! s t ! î n natura femeilor, cu cât sunt mai fe m i n i n e , c u a t â t m a i nesigure devin %i vor dovezi c o n s t a n t e d e s p r i j i n p e care le vor ob $ ine testându-te. Re$ i n e c ! o r i d e c âte ori fac ceva ciudat %i n e p re v ! z u t , s a u s p u n ceva neobi %nui t, s-ar putea s ! te t e s t e ze . M i -a r f i p l ! c ut %i mie s ! fiu avertizat înainte d e a f i c o m i s g re %e l i e norme în rela $ iile cu fete. Re a c $ i o n a m l a c o m p o r tamentul ei, nu la motivul pentru c a re s e c o m p o r t a a s t fel. Totul nu era decât un test de m u l t e o r i , u n t e s t l a c are eu picam în mod jalnic. Nu fi

275


Manualul De Seductie

Juan.ro

c a m i n e , a i g r i j! s ! p o $ i identi fica momentul %i s ! treci cu brio testul. D a c! î i d a i d e î n$ eles c ! ai fost deja avertizat, nu n u m a i c! n u va re c u n o a %te vreodat ! dar se va preg ! t i m a i b i n e , va d e ve n i m ai viclean! %i chiar te va p ! c ! li! Deci # i n e p e n t r u t i n e a cest truc.

P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • E n e vo i e d e c o n s i d e ra $ ie pentru a fi romantic. • A f l ! c a re l e s u n t a %t e pt ! rile . • Fii deschis la nou. • A i g r i j! , f i i a fe c t u o s , cu respect, iubi tor %i depune m u l t e e fo r t u r i . • Fe t e l e t e t e s t e a z ! , f ii atent %i prev ! z ! tor! Pune- $ i î n t re ba re a ” C e s e î n t â mpl ! aici?”.

276


Manualul De Seductie

Juan.ro

Cap ito lu l 11 L im baju l tru p u lu i

E se n $ ial pentru a cuceri orice fat ! oricând este uneori s! %tii când s ! la%i fata în pace, pentru c ! nu vrei s! faci avansuri unei fete c ! reia îi plac fetele, unei fete care este sup! rat ! , furioas! sau frustrat! . Totul # ine de felul în care triezi semnalele, pentru c ! trebuie s! %tii ce semnale s! cau#i

%i

ce

semnale

prime%ti

pentru a face pasul urm! tor. Pe m i n e n u m -a u d e s c u rajat niciodat! fetele care nu m! b a g a u î n s e a m! , d e fapt cu cât erau mai greu de c u c e r i t , c u a t â t î m i p! reau mai interesante, pentru c! ave a m %i c e î nv!$ a . Dar tu trebuie s! - $ i concentrezi eforturile

pe

înv!$area

pentru

%ti

când

a

s!

limbajului faci

c â teod a t ! c â n d s - o l a %i bal t ! .

277

trupului

urm!toarea

la

fete,

mi%care

%i


Manualul De Seductie

Juan.ro

Li m b a j u l t r u p u l u i este unul de sine st! t ! tor, poate c e l m a i p u t e r n i c %i m ai influent limbaj din câte exist! , p e n t r u c ! p o$ i c i t i g â ndurile fetelor dup! gesturile pe c a re le fa c . A d e v! r u l este c! trupul spune foarte mul te, î$ i d! m u l t e i n d i c i i %i depinde tine s! înve $ i limbajul, s! t e p e r fe c # i o ne z i %i s ! î n$ elegi toate acele indicii. Î n t i m p c e u n e l e semnale din limbajul trupului, mai ales

atunci

când

fa c i

curte

fe t e i ,

sunt

studiate

%i

d e l i b e ra t e , a l t e l e s u n t total incon%tiente. Unele indicii s u n t c l a re c a l u m i n a zilei, al tele sunt mul t mai subtile d a r l a fe l , d a c! n u c h iar mai sugestive. Principiul dup! c a re fu n c$ i o ne a z! t o a te aceste reguli este cel potrivi t c ! r u i a t o a t e g â n d u r i l e noastre se mani fest! în plan f i z i c , g â n d u r i l e n o a s t re sunt întotdeauna reflectate în g e s t u r i l e %i m i%c ! r i l e corpului. Corpul nostru este ca un t e r m i n a l c a re n u p o ate face decât ceea ce-i spune c re i e r u l . U n e l e fe t e s u n t mai expresive decât al tele, iar unele

chiar

sunt

condi#ionate

în

a

nu-%i

exprima

g â n d u r i l e î n p l a n f i z i c , deci acestea sunt cel mai pu$ in expresive

%i

sunt

mai

greu

de

citit,

î n s!

regulile

l i m b a j u l u i t r u p u l u i s e aplic! %i în cazul lor. Aceasta este o re g u l ! f i x! a l i m b a jului trupului %i nu conteaz! cine

278


Manualul De Seductie

Juan.ro

e %t i %i d e u n d e e%t i , corpul t! u î$ i exprim! %i reflect! gâ n dur i l e . Singura mesajelor

piedic! e%ti

tu

în

calea

însu$i!

primirii

Ne-am

%i

descifr!rii

obi%nuit

s!

ne

c on cent r ! m m a i m u l t asupra a ceea ce spune cineva, ca %i c â n d c e e a c e s p u n e cineva este mai important decât c e e a c e fa c e . D e p a r t e de adev ! r! Id e e a e s t e c! a dev! rul poate fi observat %i în t!cere.

Este

adev!rat

c!

interpretarea

depinde

î n t o t d e a u n a d e p e rc e p# ia individului %i reperele sale în leg!tur!

cu

semnifica#ia

unor

lucruri,

dar

unele

e l e m en t e î n l i m b a j u l trupului sunt fie albe, fie negre, i a r a l t e l e fa c p a r t e dintr-o zon! gri %i fac subiectul p ro p r i i l o r t a l e i n t e r p ret! ri. R! mâne s! hot ! r !% ti tu, %i a p o i n i c i n -a r f i fo a r t e interesant dac! i-am putea ci ti p e t o$ i o a m e n i i c a p e ni%te c! r $ i deschise. Oamenii sunt p re a d i fe r i# i %i c o m p l i ca# i pentru asta, dar ! sta este un ava n t a j , p e n t r u c! p o$ i înv!$ a mul te observând trupurile o a m e n i l o r, pune#i

p o$ i

urechile

prinde în

multe

planul

indicii

secundar

p e rc e p e # i c u a j u t o r u l celorlal te sim # uri.

279

va l o r o a s e %i

d a c!

î nv!$a$i

s!


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u m p u t e$ i f o l osi limbajul trupului pentru a c u c er i o r ice fa t!, o r icând C u c â t î n$ e l e g i %i desci frezi mai bine mesajele pe c a re l e p r i m e%t i d e l a fete, cu atât mai bine. Cea mai fre c ve n t ! g re %e a l! p e care o fac b! ie$ ii atunci când c i t e s c l i m b a j u l t r u p u l u i vreunei fete este s! interpreteze u n s i n g u r g e s t s e p a ra t, f! r ! s ! ia în calcul al te gesturi %i a l te s i t u a$ i i . Tre b uie s! te asiguri c! gestul este interpretat

în

context,

în

c o n c o r d a n#!

cu

restul

mes a j ul ui . Tre b u i e s! %t i$ i c! fetele sunt din fire mai receptive c â n d v i n e vo r b a d e l i mbajul trupului decât b! ie$ ii, ele p o t d e m u l t e o r i s! e mi t ! un mesaj în mod deliberat, cu e x a c t i t a t e . &t i u e x a c t ce vor %i î%i cunosc mai bine t r u p u l d e c â t b! i e$ i i , d eci totul este un complot pentru a a t ra g e a t e n# i a b! r b a t ului, iar dac! vrea aten$ ie s-ar p u t e a s ! a i b! n e vo i e de mai mul t de atât.

C u c â t %t i i m a i m ul te despre indicii, cu atât le vei d e s c i fra m a i e x a c t %i vei %ti mai bine ce s! faci la u r m! to a re a m i%c a re . Vei ajunge la stadiul în care vei c i t i i n d i c i i l e d i n p r i m a %i le vei desci fra f! r ! probleme. R!spunsurile

sunt

la

fete,

280

$ie

î$i

trebuie

numai


Manualul De Seductie

deprinderile

Juan.ro

%i

tacticile

potrivite,

p re c u m

cele

c a re

u r meaz ! . T o tu l e în o chii ei D i n e x p e r i e n$ ! %i în urma studiului în modul de fu n c# i o n a re a o c h i l o r, a% zice c ! ei spun cele mai d e t a l i a t e p ove%t i . E i trebuie s! fie în centrul aten# iei pentru

c!

sunt

numi#i

pe

bun!

dreptate

f e r e a s t ra

s u f l e t u l u i . O a m e n i i d eseori spun un lucru %i gândesc a l t u l , d e c i d a c! v re $ i s! afla# i adev! rul, înv!$ a$ i cum s! citi#i ochii. S u n t d o u! p ! r $ i de analizat în leg! t ur ! cu ochii, %i a n u m e p u p i l e l e %i t i p u l de privire; pentru prima trebuie s ! f i i a p ro a p e d e fa t! , iar a doua se poate observa %i de l a d e p! r t a re . B a z a a d ev! ratei comunic! ri se face când d o i o a m e n i s e î n t â l n e s c fa # ! în fa # ! . • P up i l e l e P u p i l e l e s u n t e x t rem de expresive pentru c! ele func$ioneaz!

independent

de

restul

corpului,

fiind

c o n t ro l a t e d e l u m i n a l a care sunt expuse %i de starea ta emo # io na l! . Pe n t r u a ci ti cu exacti tate ce spun pupilele, l u m i n a d i n c a m e r! t rebuie s! fie stabil! , deci vei %ti

281


Manualul De Seductie

Juan.ro

s i g u r c! s t a re a e m o# i o nal! a fetei îi modi fic! pupilele %i nu

lumina.

Ia t!

cum

s!

i n t e r p re t a $ i

indiciile:

când

p u p i l e l e s e d i l a t! , s t area persoanei se schimb! de la n e g a t i v l a p o z i t i v %i invers. Dac! tipei îi face pl! cere s t i m u l u l l a c a re e s t e supus! sau se gânde%te la lucruri pl! c u t e , p u p i l e l e e i s e pot dilata de pân! la patru ori fa #! d e m! r i m e a l o r normal! , deci dac! vorbe %ti cu o fa t ! %i ve z i c! s e î n t â mpl! lucrul ! sta, e de bine pentru t i n e . D a r d a c! a p a re un stimul care nu-i place sau se gâ n de%t e l a c e va n e p l! cut, pupilele ei se vor contracta %i s e vo r fa c e m i c i , a p roape de nedistins. C e s ! u r m ! re %t i î n cazul pupilelor: - P u p i l e l e s e d i l at! de pân! la patru ori fa# ! de m! r i m e a l o r n o r m a l! când starea emo# io nal! a fetei este una pozitiv!. - P u p i l e l e s e c o n t ract! când tipa este dominat! de g â n d u r i n e g a t i ve . • T i p u r i l e d e p r i v ire O c h i i a u o m u l t i t udine de expresii, de semnale care p o t f i e x t re m d e re l e vante %i mul te mi%c ! ri ata%ate la d i fe r i t e g â n d u r i %i s e ntimente. Mi%c ! rile ochilor trebuie judecate

în

context

%i

luând

282

în

calcul

unicitatea


Manualul De Seductie

Juan.ro

i n d i v i d u l u i , d e%i s u n t câteva direc$ ii comune care î$ i pot d a r ! s p u n s u l c o re c t d e mul te ori la ghici torile ochilor. P r i v i re a fe t e i i n t e resate T i p u l a c e s t a d e privire sugereaz! c! fata vrea s! f i$ i m a i m u l t d e c â t p rieteni. De aproape se va ui ta la o c h i i t! i , p â n! l a n i ve l ul b! rbiei %i al pieptului, iar de la dep! r t a re p r i v i re a p o r ne%te de la ochi %i alunec! în jos s p re b ra # e , p i e p t %i , u neori, mai jos de centur ! . M a i m u l t , d a c! p etrece cam dou ! treimi din timpul î n c a re s t a# i î m p re u n! ui tându-se în ochii t! i %i în felul d e s c r i s m a i s u s , î n s e a mn! c ! este extrem de interesat! %i c h i a r o a t ra g i . Ve i %ti c! vrea al tceva dac! se ui t! la t i n e c u p r i v i re a c a re spune „s! fim doar amici” sau î%i fe re %te o c h i i . P r i v i re a c a re s p u ne “s ! fim doar amici” P r i v i re a a s t a s p u ne c! n-ai nimeri t c! r $ i bune, dar c â n t ! re %t e - o a t e n t %i judec-o în contextul întregului m e s a j p e c a re - l p r i m e sti de la ea. Privirea de tipul ! sta n u va c o b o r â m a i j o s de buze, Ea se va ui ta în special în o c h i i t! i %i d o u! t re i m i din timp nu se va ui ta la fa# a ta. Asta

î n s e a m n!

o

a b ordare

prietenoas !

283

%i

sociabil! ,


Manualul De Seductie

Juan.ro

p o a t e s e m n a l i z a %i d e cep# ie din partea ei, dar nu este a t ra s !

de

tine

%i

nu

o

interesezi

nici

sub

aspect

ro m a n t i c . Lacrimile D a c ! t o t vo r b i m despre ochi, ar fi bine s! l! murim %i p ro b l e m a l a c r i m i l o r %i a semni fica# iei lor. În mod g e n e ra l s e m n i f i c! t r i ste # e %i fetele plâng într-adev! r c â n d s u n t t r i s t e , d a r s! nu cazi în capcana de a crede c ! ! s t a e s t e s i n g u r u l motiv pentru care plâng, pentru c! a i f i u n m a re fra i e r. N u j u d e c a# i a s p r u îns! %i încerca$ i s! vede # i pentru c e m o t i v p l â n g e . P l â n s ul poate fi folosi t de Ea din mul te m o t i ve . Po a t e f i o a r m! , s! te fac! s ! te sim$ i vinovat, s ! t e m a n i p u l e ze , s! capete aten# ie, pentru a forma o leg! t ur ! î n t re t i n e %i ea, sau poate folosi lacrimile pentru

a

cere

sau

chiar

a

exprima

dragoste

%i

a t a %a m e nt . A m î n t â l n i t t o a t e aceste tipuri de lacrimi %i, dup! c u m %t i$ i , t u l e î nve$ i pe fete cum s! te trateze, iar ele o r i c u m fa c c e e a c e t rebuie pentru a c! p! ta un r! spuns, d e e xe m p l u a m î n t â l n i t o fat! care plângea pentru c! e ra o m e t o d! c a re fu nc# iona de fiecare dat! , adic! de

284


Manualul De Seductie

Juan.ro

f i e c a re d a t! c â n d p l a ngea, cineva o lua în bra# e %i o c o n s o l a . A m î n t â l n i t o fat! care “d! dea ap! la %oareci” p e n t r u c ! n u m a i a%a %tia ea s! rela # ioneze cu ceilal $ i, b a c h i a r c u s i n e î n s! %i. &tiu fete care plâng pentru c! e s t e u n h o b by a l l o r %i plâng din orice motiv pentru c! %t i u c! î n t r- u n fe l s a u al tul, ob$ in câte ceva de fiecare da t ! . A%a c! , d u p! c um am vorbi t mai înainte, tu le î nve$ i p e fe t e c u m s! te trateze, deci nu tolera lacrimile da c ! s i m$ i c! s u n t u n fel de a te manipula. Nu spune n i m e n i s! n u f i i b l â n d, s! n-o în$ elegi %i s! nu-$ i fie mil! d e e a , d a r t re b u ie s! în$ elegi c! fetele pot folosi l a c r i m i l e d i n m u l t m a i mul te motive decât din triste# e %i s u n t c o nv i n s c! ve $ i f i de acord dac! v ! gândi# i pu$ in la p ro p r i a e x p e r i e n $ ! . S e m na le A c u m c! l u c r u r i l e încep s! se încing! , vei înv!$ a ce s e m n a l e t re b u i e s! u r m! re %ti din partea fetei, pentru a %t i d a c! o i n t re s e z i s au nu. Înv!$ a$ i aceste semnale %i n - o s ! v ! v i n! s ! c re d e $ i câte o s ! pute # i identi fica. A c e s t e s e m n a l e depind de mediul în care e%ti, cu m i c i d i fe re n# e c a re s e datoreaz! decorului %i aspectului

285


Manualul De Seductie

social

al

Juan.ro

acestuia.

E

fa s c i n a n t

s!

u r m ! re % t i

ce

se

în tâ mp l! a t u n c i c â n d b! ie$ ii fac curte fetelor %i atunci e m o m en t u l s! o b s e r v i î n func# ie de semnalele pe care le prime%t i d e l a E a d a c! o interesezi sau nu, sau poate d o a r s e j o a c! c u t i n e . Ai grij! , pentru c! majori tatea fe t e l or %t i u e x a c t c e fac %i trebuie s! fii în special atent î n c a z u l fe t e i c a re s e las! condus! de ego-ul ei %i care s e v re a d o r i t! %i a t â t, chiar dac! n-o interesezi. Iat ! în s! c â t e va s e m n a l e generale de interes din partea ei c a re s e a p l i c! l a m a j ori tatea fetelor. Folosi# i-le numai c a t i pa r %i a%t e p t a # i mai mul te de acest gen, nu numai unul

s i n g u r,

izolat.

Tr e b u i e

s!

v!

ui ta#i

d u p!

u r m! to a re l e g e s t u r i : - î%i a t i n g e p! r ul A m v! z u t c u t o $ ii tipul ! sta de comportament %i b! ie$ il o r l e p l a c e c â nd o fat! începe s! se joace cu p!r ul,

s!- l

n e t e ze a s c!,

s!- l

dea

d u p!

ureche,

î n s e m n â n d c! s e a ra n j eaz ! pentru c ! se %tie privi t ! . - î%i n e t e ze %t e h a inele O fa t ! v re a s! a rate bine pentru c! vrea s ! atrag ! un

b!rbat,

deci

dac!

î%i

neteze%te

hainele

%i

a ra n j e a z ! c a s ! f i e s i g ur ! c ! ar ! ta bine, ia aminte!

286

se


Manualul De Seductie

Juan.ro

- u n a s a u a m b e l e mâini în %o lduri Po a t e c ! - %i # i n e mâinile în %olduri pentru a-%i a cc e n t u a zo n a s e x u a l! , dar cel mai probabil pentru c! %i -a b! g a t d e g e t u l m a re în buzunarul pantalonilor sau în t o a r t a p o s e t e i p e n t r u a- $ i ademeni privirea.

- p i c i o a re l e %i c o r pul sunt îndreptate c ! tre tine A c e s t g e s t e s t e extrem de sugestiv. Dac! limbajul c o r p u l u i e i e s t e u n u l deschis, o postur! „fabricat ! ” %i u%o r a r t i f i c i a l ! î n d re ptat ! spre tine, înseamn! c ! se gâ n de%t e c u m s ! - $ i par! mai atr! g! toare %i c! este des ch i s ! î n g â n d i re %i la sugestii, dup! cum sugereaz ! %i p o s t u ra e i d e s c h i s ! . - t e p r i ve %t e l u n g %i se ui t ! direct în ochii t ! i E s t e p re fe ra t u l meu dintre toate indiciile c! po$ i t re c e l a a c$ i u n e . D u p! cum spuneam, totul e în ochii ei, d e c i d a c! t e p r i ve%t e în ochi într-un anum fel, e de b i n e . A i p r i m i t c e l m a i clar verde. Ac $ io ne az! ! - î%i s c u t u r ! p ! r ul O fe m e i e p o a t e a lege s! - $ i capteze aten # ia dându"i p! r u l p e s t e u m! r printr-o mi%care scurt ! a capului, un semnal calculat.

287


Manualul De Seductie

Juan.ro

- î%i e x p u n e î n c h eieturile În c h e i e t u ra m â i n ii este de fapt o puternic! zon ! e ro g e n ! p e n t r u fe m e i , deci o femeie interesat! de tine î%i va d e z ve l i t re p t a t încheieturile, în special dac! e fu m! t o a re .

- î%i d e p! r t e a z ! p icioarele S p e r c! n u t re b u ie s! v! spun mai mul te aici, dar dac!

observi

picioarele

de

c!

%i-a

când

ai

dep!rtat venit,

fie

s-ar

%i

numai

putea

s!

pu$in devin!

i n t e re s a n t p e n t r u t i n e . - î%i ro t e "t e "o l d urile Fe m e i l o r c! ro ra l e place s! - %i afi"eze sexuali tatea p e n t r u a - $ i c a p t a a t e n# ia dau din "olduri de obicei %i le place

s!-%i

roteasc!

"oldurile

când

merg,

când

da n s e a z ! . E u n s e m n c! femeia este senzual! %i face a s t a p e n t r u a c a p t a a t en # ia b! iat ului. - t e p r i ve %t e p e furi " Fe t e l e s e p re fa c uneori c! sunt timide %i se ui t! la t i n e p e fu r i" d a r a"t e apt ! s ! le vezi pentru a întoarce c a p u l . D a c! m a i a i v i a$! în tine, la genul ! sta de privire s a ri %i a c $ i o ne z i .

288


Manualul De Seductie

Juan.ro

- a re g u ra î n t re d e schis ! , buzele umede D a c ! s i m$ i c! o femeie folose"te înadins asemenea s e m n a l e , a t u n c i a i p rimi t verde clar. Chiar dac! fata a ra t ! n a t u ra l î n i p o s t a za asta, deci nu se preface pentru a - $ i a t ra g e a t e n# i a , l a nivel subcon%tient poate p! rea ca o i nv i t a # i e s e x u a l ! . - l u c i u d e b u ze Ru j u l %i l u c i u l de buze s-au folosi t întotdeauna p e n t r u a a cc e n t u a zona buzelor, asta pentru a imi ta reac$ia

n a t u ra l !

a

femeii,

c!reia

atunci

când

este

e xc i t at ! i s e u m f l! %i i se înro"esc buzele, sânii %i o rg a n e l e g e n i t a l e , c a re primesc un aport de sânge. Ru j u l s e fo l o s e"t e d e secole pentru a imi ta organul s e x u a l î n ro"i t a l fe m e ii exci tate, deci dac! - "i # uguiaz! b u ze l e , î n s e a m n! c ! v rea companie. - s e j o a c ! c u u n obiect cilindric D a c ! s e j o a c! c u o sticl! , cu o # igar! sau cu orice a ra t !

a s e m ! n ! t o r,

re fe r i t o r

la

ceea

asta ce

este

gânde"te

o

sugestie de

fapt.

i nvo l u n t a r! Probabil

se

gâ n de"t e s ! fa c ! o p r! ji tur ! , sau s-o duc! pe bunica ei l a c i m i t i r î n w e e ke n d , de%i este foarte posibil s! se gâ n de a s c! d e fa p t l a sex....mda...promi te s! devin! i n t e re s a n t .

289


Manualul De Seductie

Juan.ro

- s e u i t ! l a t i n e p este um ! r D a c ! î%i r i d i c! u m! rul %i se ui t! la tine în mod d e l i b e ra t p e s t e u m! r, e ca %i cum te-ar saluta cu o re p l i c ! d e g e n u l „ S a lut, uria"ule!” %i, dac! fata te i n t e re s e a z ! , a r f i o p rostie s ! ratezi ocazia.

- p i c i o r p e s t e p i c i or S u n t p o s i b i l e t re i pozi# ii aici, prima în care st! cu u n p i c i o r s u b fu n d %i c u cel! lal t îndoi t %i îndreptat spre t i n e , s e m n a l i ze a z ! i n t eres din partea ei. A doua pozi# ie e s t e c â n d s t! p i c i o r peste picior, %i î%i leag! n! sau b!#âie

piciorul

din

a e r,

fre c â n d u -" i

gamba

cu

laba

c e l u i l a l t p i c i o r, m e n i t! s ! te pun! pe jar iar!" i. A treia poz i# i e e s t e c â n d s t! picior peste picior cu coapsele s t r â n s e u n a p e s t e a l t a pentru a "i le etala %i a le face m a i p ro e m i n e n t e , c e e a ce este iar o form! de invi ta# ie pentru tine. Ba r i e r e B a r i e re l e

o fe r!

o

perspectiv!

i n t e re s a n t !

de

a

în$ e l e g e fe t e l e , p e n t r u c ! bariera este ceva ce ele pun î n t re e l e %i c e i l a l$ i , t u în cazul de fa# ! . De cele mai m u l t e o r i fa t a p u n e o barier! între tine %i ea pentru c! s e s i m t e a m e n i n# a t ! sau pentru c! vrea s! blocheze a n u m i t e s i t u a $ i i n e d o r i te.

290


Manualul De Seductie

Juan.ro

Po a t e f i u n o b i e c t, precum paharul sau masa, sau p o a t e f i o b a r i e r! fo r mat! din bra# ele "i/sau picioarele e i . E fo a r t e i m p o r t a n t pentru planul de ansamblu s! %tii c e e s t e %i c e î n s e a m n! o barier! , pentru ce o folosim, d e o a re c e a%a ve i fa c e di feren# a între o fat! care nu v re a s ! f i e a b o rd a t ! %i una care te invi t ! s ! ac $ io ne zi. D a c ! ve z i u n u l d intre urm! toarele indicii la o fat! î n a i n t e s! fa c i c u n o"t in# ! cu ea, po$ i s! te întorci din dru m %i s ! re c o n f i g u re zi strategia. - b ra# e l e î n c r u c i "at e Dac!

ve z i

c!

o

fa t !

c a re - $ i

place

a re

b ra# e l e

în cru c i%a t e î n s e a m n! c ! se ascunde din calea unei s i t u a $ i i c a re n u - i c o nvine, asta fiind pozi# ia universal! c a re t ra n s m i t e o a t i tudine negativ! . Dac! o fat ! a ridicat

o

asemenea

barier!,

judec-o

în

func#ie

de

c o n t e x t , d e e xe m p l u d ac! st ! în cel ! lal t col# al înc! perii %i n u %t i e c! t e u i# i la ea, înseamn! c ! sentimentele n e g a t i ve n u t e p r i ve s c pe tine, ci prezen# a ei acolo, sau o a n u m i t ! p e r s o a n ! din anturajul ei. Dac! îns! ia a c ea s t ! p o z i# i e c â n d ajungi lâng! ea sau când vorbe%ti c u e a , c re d c ! t re b u i e s ! te retragi.

291


Manualul De Seductie

Juan.ro

- î"i # i n e m â i n i l e î mpreunate Dac!-"i

#ine

mâinile

împreunate

fie

stând

în

p i c i o are , f i e a"e z a t ! , e semn c! nu are încredere în sine s a u e s t e î n t r- u n m e d i u nou sau cu un anturaj str ! in. - b a r i e ra p a r # i a l! D a c ! a re u n b ra# peste trup, cu care î%i # ine î n c h e i e t u ra s a u c o t u l celuilal t bra# , de%i bariera este m a i s u b t i l! , e s t e t o t o form! de a se proteja %i exprim! f i e o a t i t u d i n e n e g a t iv! fie o stare de disconfort. O va r i a# i e a r f i a t u n c i c ând î%i # ine po"eta sau paharul în fa #! c u a m â n d o u! m â i nile. Mai mul t, atunci când o fat! s e j o a c! c u c e a s u l d e la cealal t! mân! d ! semne de emo # i e %i p e s i m i s m , vis-a-vis de locul în care se afl! s a u p e r s o a n e l e c u c a re este. Odat! bariera pus! , tipa s e s i m t e d i n n o u î n siguran$ ! din punct de vedere emo # i o n a l . Fe m e i l e p o t disimula mai u%or, pentru c! î%i p o t # i n e p o"e t a s a u un pahar cu amândou! mâinile p e n t r u a - "i a s c u n d e s entimentele. - b a r i e r ! c u p i c i o arele C a %i b a r i e ra c u bra# ele, semni fic ! o ati tudine d e fe n s i v! , n e g a t i v! , d e%i aceast! pozi# ie poate face pe m u l t e fe m e i s! p a r ! d efensive, când de fapt ele au fost e d u c a t e s! s t e a p i c i o r peste picior. Trebuie s! analiza# i i n d i c i i l e c u a t e n$ i e pentru a nu interpreta gre%i t %i

292


Manualul De Seductie

Juan.ro

î n c e rc a $ i s! ave $ i î n vedere imaginea de ansamblu, c!utând

c o n s e c v e n #!

%i

c o e r e n #!

în

elementele

t a blou l ui . - p i c i o r p e s t e p i c i or Aceast!

pozi#ie

este

una

frecvent

întâlnit!

în

c iv iliz a # i i l e b r i t a n i c e , australiene, europene %i din Noua Ze e l a n d ! .

Este

un

gest

de

sprijin

c a re

nu

t re b u i e

j u d e c a t s e p a ra t , c i î n contextul si tua$ iei în care apare. Dac!

aceast!

încruci"ate,

pozitie

atunci

este

combinat!

atitudinea

este

cu

una

bra#ele

negativ!,

re ze r va t ! %i n -a r f i m omentul s! te prezin# i, ci ar fi mai b i n e s! a%t e p $ i p â n! c ând pozi # ia trupului ei devine mai re l a x a t ! , î n s e m n â n d astfel c! %i ea este deschis! s ! fa c ! c u n o"t i n# ! c u t i ne. Dac! fata st! în picioare cu b ra # e l e

%i

p i c i o a re l e

î n c r u c i" a t e ,

din

nou

degaj!

o

a t i t u di n e n e g a t i v! , d ar dup! cum am spus mai sus, p o a t e î n s e m n a %i c! nu-i cunoa%te pe cei din jurul ei s a u n u e s t e o b i%n u i t ! cu mediul %i caut! s ! se simt! în s i g u ra n$ ! . - a t i n g e re a D a c ! fa t a s p a rg e barierele dintre voi doi cu o a t i n g e re f i z i c! , e u n p as foarte important. În func# ie de p e r s o n a l i t a t e a e i , s e va mani festa di feri t dar probabil c! t e p l a c e d i n m o m e n t c e a ales s! te ating! . Dac ! a ales

293


Manualul De Seductie

Juan.ro

s ! t e a t i n g! , d e%i n u trebuia, înseamn! c ! s-a gândi t la a s t a %i g e s t u l e s t e un rezul tat premedi tat, ca toate g e s t u r i l e f i z i c e , a t i n g erile în mod special. În general, fe t e l or n u l e p l a c e s! ating! sau s! fie atinse de b! rba$ i c u c a re n u s u n t i m p l i cate într-o rela$ ie, deci faptul c! fa t a t e -a a t i n s î n m o d con%tient sau involuntar, este un s e m n b u n . A d u -$ i a m i nte c! în spatele fiec! rui gest se a f l! u n g â n d , o i n t e n# i e. D e m u l t e o r i fe t ele î$ i dau de în$ eles c! te plac l ov i n d u - t e , d e c i d a c! te love "te în joac! spunându-$ i „Te r m i n ! ! ”,

atunci

e

un

semn

s i g u r.

Se

nume%te

“ t a c h i n a re ” %i e s t e o modali tate foarte des întâlni t! de a t e a p ro p i a d e c i n e va care î # i place. G e s t u r i d e re # i nut : - o a t i n g e re u n d eva pe bra# atunci când sta# i în p i c i o a re ; - o a t i n g e re u n d eva pe picior atunci când sta # i jos; - d a c ! - $ i p r i n d e mâna, vrea o rela $ ie cu tine; - d a c ! o fa t! t e love"te în glum! , ai grij! c ! te p l a c e %i c e l m a i probabil te dore "t e ;

294


Manualul De Seductie

Juan.ro

P u n c t e c h e i e d e re $ inut : •

O r i c e g â n d a re o e xprimare %i o mani festare fizic ! .

To tu l e î n o c h i i e i ; pupilele se dilat! când predomin!

emo # i i l e p o z i t i ve %i s e contract! când predomin ! cele n e g a t i ve . •

Fe l u l î n c a re t e p r ive%te î$ i d! de în# eles: deasupra

b! r b i e i v re a s! f i $ i a m ici, iar mai jos de b! rbie %i în al te zo n e a l e c o r p u l u i , î n s e amn! c ! o interesezi din punct de ve d e re f i z i c . • Î n$ e l e g e c! l a c r i m i le pot însemna mai mul t decât t r is te # e ; p o t f i o a r m ! folosi t ! pentru a manipula. • A n a l i ze a z! i n d i c i i l e pe care $ i le d! ea pentru a trece l a a c $ i une . • B a r i e ra î n t re t i n e %i ea nu e deloc un semn bun; s p a rg e b a r i e re l e p e n t r u a-i deschide mintea. • D a c ! t e a t i n g e , t e p lace.

295


Manualul De Seductie

Juan.ro

Ta c tici le te n ta$ ie i A c e a s t ! s e c # i u n e te înva$ ! cum s! iei ini# iativa %i î$i

spune

ce

tehnici

s!

folose%ti

pentru

a

stârni

i n t e re s u l . P r i n c i p i u l e s te simplu: arat! -te interesat de o fa t ! p e n t r u a ve d e a dac ! o interesezi. De cele mai m u l t e o r i b! r b a$ i i s t a u %i nu se ui t! dup! vreun indiciu %i a c$ i o ne a z! d u p! aceea sau a "t e apt ! ca fetele s! „ s a l i ve ze ” d u p ! e i p e ntru a-"i da seama dac! acestea s u n t i n t e re s a t e . Tr i m i t e câteva semnale, câteva indicii %i a p o i t re c i l a a c $ i u n e . Nu sta, c ! - $ i st ! norocul! Te h n i c a d e ” p e s c ui t ” D up! c u m a m spus, aceast! tehnic ! mi-a fost a r ! ta t ! d e c! t re Va l i Maestrul %i este deprinderea de ba z! a c e l o r c a re a u diploma de Master în Cucerirea Fe t e l o r. Fo l o s e"t e a c east ! puternic ! tehnic ! în mod în# e l e p t , p r i e t e n e . E s t e t e h n i c a p r i n cipal! pentru observare %i pentru captarea

aten#iei,

iar

odat!

ce

st!pâne"ti

aceast!

t eh n ic ! ve i %t i c a re fete sunt interesate %i care nu. E con o m i s i# i m u l t t i m p %i efort %i pute$ i s! o pune# i în a p l i c a re d i n c a p! t u l cel! lal t al înc! perii, f! r ! s ! fie

296


Manualul De Seductie

Juan.ro

n e vo i e s! s p u n e $ i u n cuvânt. Nu ve $ i mai fi respins n iciod a t! . Func $ i o ne a z! d u p! urm! torul principiu: încerci s! c a p t e z i a t e n# i a fo l o s i n d anumi te gesturi %i apoi a%t e p $ i u n r! s p u n s , o re a c $ i e din partea fetei asupra c! reia # i-ai î n d re p t a t a t e n # i a . A m instrui t prieteni în aceast! art ! %i a m a s i s t a t l a s c e n e i n credibile, când ace"tia intrau întro î n c! p e re p l i n! d e fete, %i de fiecare dat! plecau la b ra# c u c â t e - o fa t ! , apoi se întorceau peste o or! %i re p e t a u s c h e m a ! Ia t ! metoda exact! de executare a acestei tehnici: - Fo l o s e "t e - $ i o c h ii U i t ! - t e i n t e n# i o n at în ochii fetei de la distan# ! %i u r m! re "t e - i p r i v i re a . Fii atent s! folose%ti o privire in tim! , s t r â n g â n d u%or pleoapele pentru a o privi pe s u b g e n e , a p o i m! s o ar-o din cap pân! -n picioare, dar f ! r ! s ! î n t re c i m ! s u ra .

- S t a i c u fa # a l a e a C u c o r p u l î n d re p tat spre ea, înclinat u%or în al t! d i re c $ i e . - B e a c e va

297


Manualul De Seductie

Juan.ro

) i n e u n p a h a r î n mân! %i în momentul în care î l r i d i c i l a g u r! u r m! re "t e-o pân ! o vezi c! se ui t! la tine, a p o i u i t! - t e i n t e n s î n ochii ei pentru câteva secunde %i apoi

uit!-te

în

a l t!

parte

(" t i u

c!

p a re

un

c l i" e u

s i ro p o s , d a r m e r i t! ) . Relaxeaz! -te, nu exagera pentru c ! s u b t i l i t a t e a e fo a r t e important ! .

- Z â m b e "t e - i s u p erior P ro b a b i l c! p â n! acum Ea # i-a r ! spuns cu acelea"i g e s t u r i , d e c i e t i m p u l s! m! re "ti vi teza, dar ai grij! s-o fa c i t re p t a t , d e c i d a t a vii toare când v! ui ta # i unul în o c h i i c e l u i l a l t , a d re s e a z ! -i un zâmbet u %or superior. -Z â m b e "t e - i Dac!-$i

r!spunde

la

rândul

ei

cu

un

zâmbet

s u p e r i o r, p o$ i a c u m s! -i zâmbe"ti degajat, pentru c! în s t a diul ! s t a d e j a t e va imi ta. A s t a e s t e t e h n i c a de ”pescui t ”, una dintre cele mai s i m p l e %i m a i p u t e r nice tactici de cuceri t fetele în c l u b u r i , b a r u r i s a u î n via$ a de zi cu zi. Folose"te-o p e n t r u a ve d e a c â t e s te de eficient! %i o s! vrei s! -mi mu l# u m e"t i , d a r n u e nevoie. Mul# um e"te-i lui Vali sau, m a i b i n e , n u m u l# u m i nim! nui, pleac! împreun! cu tipa c a re î # i p l a c e l a b ra # %i consider c ! ne-ai mul$ umi t.

298


Manualul De Seductie

Juan.ro

Î m p r i e t e ne "t e - t e cu prietenii ei A m a n a l i z a t î n t r-un capi tol anterior cum s! te p re z i n # i p r i e t e n i l o r e i , dar înainte s! treci la ac$ iune %i du p! c e a i a p l i c a t c u succes tehnica ”pescui tului” %i ai p r i m i t ve rd e î n fo r m a unor indicii de interes din partea e i , f i i a t e n t l a u r m! t o arele aspecte. Fii poli ticos %i atent fa #! d e p r i e t e n i i e i p entru ca ei s! te plac! . Vezi dac! a re fe t e î n c e rc u l d e prieteni, pentru c! trebuie s! fii de %t e p t a i c i %i s ! t e p or $ i frumos %i cu ele. A m v! z u t m u l$ i tipi care, dup! ce s-au apropiat a t â t d e m u l t d e t i p a visurilor lor, %i-au ratat %ansele p e n t r u c ! l e -a u i g n o ra t pe prietenele ei. Deci pentru a$ i s p or i %a n s e l e %i a c! p! ta posesia mingii, e bine s! fii v ! z u t d re p t u n t i p p oli ticos %i atent. Fetele apreciaz! c â n d î$ i p l a c e d e p r i etenii ei %i îi respec# i, pentru c! asta

î n s e a m n!

c!,

apreciindu-i

prietenii,

îi

respec# i

j u deca t a %i m o d u l d e a-"i alege prieteni. Pe n t r u c a t a c t i c a aceasta s! func# ioneze %i în cazul t ! u , a s i g u r! - t e c! a i bi fat urm! toarele elemente de pe lis t ! : - o b s e r v ! c u c i n e este;

299


Manualul De Seductie

Juan.ro

- a p ro p i e - t e , p re zint! -te, zâmbe"te %i salut! -i pe t o $ i p r i e t e n i i e i în mod egal; - î n c e p e o d i s c u# ie sociabil! , amical! cu grupul ei de prieteni; - a p o i c o n c e n t re az! -te asupra unei discu# ii cu una d i n t re p r i e t e n e l e ei mai întâi; - d up! c e i -a i a cordat destul! aten $ ie %i ai fost d e s t u l d e p o l i t icos cu respectiva prieten! , pune în

aplicare

principiul

puterii

celei

d e -a

treia

p e r s o a ne ; - fa c i a s t a î n t re bând-o pe prietena fetei care te i n t e re s e a z ! ; - extrage

informa$ii

despre

fat!,

de

exemplu

h o b by- u r i , c e - o intereseaz ! , ce-i place %i ce nu; - te

concentrezi

apoi

asupra

fetei

care

te

i n t e re s e a z ! ; - n u e n e vo i e s! folose%ti acum cea mai bun! fo r m u l! d e i n troducere, dar asta depinde de t i ne ; - fo l o s e s t e i n fo r ma$ iile pe care le-ai aflat despre e a p e n t r u a d a drumul conversa # ie i; - p o# i s! fo l o s e%ti ce-ai aflat despre ea f! r ! ca ea s ! %t i e . P u i î n aplicare legea asocierii %i invoci l u c r u r i l e c a re -$ i plac %i $ ie %i ei, subliniind faptul c ! v ! l e a g! l u c rurile care v! plac %i asociindu-te cu acestea;

300


Manualul De Seductie

Juan.ro

- s a u p o$ i s! - i s pui c! ai întrebat-o pe prietena ei d e s p re e a p e n tru c! „ # i s-a p! rut interesant ! ”, l u c r u c a re o s - o flateze; - a i g r i j! a i c i : e u î$ i recomand s! folose%ti câteva i n fo r m a$ i i î n avantajul t! u f! r ! ca ea s! %tie %i dezv!luie prietena

restul ei

spunându-i

(ele

o

s!

c!

ai

vorbeasca

vorbit mai

cu

târziu

o r i c u m , a%a c ! fii de %t e pt ). Tr i m i t e - i c e va d e b ! ut D a c ! - $ i p l a c e d e vreo fat! anume %i nu reu%e %ti s! ob$ i i u n s e m n a l c l a r de la ea, î$ i recomand aceast ! metod ! c a re s e fo l o s e"te cu succes în localuri publice %i mai

ales

dac!

”pescuitului”

%i

nu nici

ai

un n-ai

rezultat apucat

clar s!

în

urma

vorbe"ti

cu

p r i e t en e l e e i . D e c i d ac! vrei s! %tii sigur care sunt d a t e l e p ro b l e m e i î n a i n te de a face urm! toarea mi%care, t r i m i t e p r i n c h e l n e r o b! ut ur ! numai pentru ea dac! e s t e s i n g u r! , s a u p e n tru toate prietenele ei dac! este cu un grup de prieteni. Ia t ! u n p o s i b i l s c enariu: - t r i m i t e c â t e b a uturi trebuie; - î n fu n c# i e d e inspira# ia de moment, po$ i ruga c h e l n e r u l s! - i transmi t! un mesaj, sau pur %i

301


Manualul De Seductie

Juan.ro

s i m p l u s! - i s p u n! c ! b ! uturile sunt de la domnul d i n c e l! l a l t c o l # al înc! pe rii; - d up! c e a u p r imi t b! uturile, este posibil s! - $ i fa c ! s e m n s ! t e apropii de masa lor sau s! vin! ea la masa ta; - d a c ! n u s e î ntâmpl! asta, f ! tu urm ! toarea m i%c a re ; În s c u r t t i m p ve i fi expert, iar tehnicile acestea de c a p t a t i n t e re s u l s u n t extrem de eficiente %i te vei %i d i s t ra p u n â n d u - l e î n aplicare. Vei %ti care fat! este i n t e re s a t ! d e t i n e %i care nu %i în curand î$ i vei g! si o pa rt en e r ! .

P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • D u - t e l a ” p e s c u i t ” c a s! vezi care fete sunt interesate. Ia n i%t e m o m e l i p s i h ologice %i a"t e apt ! ca una dintre fe t e s ! m u"t e . • F i i a t e n t c u p r i e t e nii ei pentru a câ%tiga sprijin "i i n fo r m a$ i i d e s p re t i p! , care te va pl! cea %i mai mul t p e n t r u fe l u l î n c a re t e por $ i cu prietenii ei. • M a i t r i m i t e o u l t i m ! b ! ut ur ! drept confirmare final ! .

302


Manualul De Seductie

Juan.ro

Cap ito lu l 12 Tablo u l c o mp le t

Ei bine, b! ie$ i! Am tratat destul de

multe

în

majoritatea foarte

aceast! dintre

carte

voi

ner!bd!tori,

%i

sunte$i

al$ii

sunt

poate pu$ in coplesi# i, pentru c! volumul de informa$ ii este mare, mul te no# iuni sunt noi %i nu %t i$ i ce s! face $ i cu ele. De asemenea, poate

c!

nu

le

a v e$i

bine

organizate în minte în momentul de fa # ! .

A m vo r b i t d e s p re atât de mul te lucruri, de la ce-$ i trebuie

ca

b!rbat,

pân!

la

tehnicile

%i

tacticile

p s i h o lo g i c e , d e l a l i m bajul corpului, pân! la metode de în$ e l e g e re a fe m e i i . Acum avem tehnicile, sfaturile "i s t a re a m e n t a l ! n e c e s a r ! %i tot ce trebuie s! facem este s ! u rm! m u n p l a n p as cu pas, ceva care se re$ ine re p e d e %i p o a t e f i e xe rsat în vederea ob$ inerii diplomei d e M a s t e r î n C u c e r i re a Oric ! rei Fete (MCOF).

303


Manualul De Seductie

Juan.ro

A c u m %t i$ i d e l a c e vine prescurtarea, asta dac! a $ i c i t i t %i s t u d i a t a c e s t volum, iar cei care s-au gândi t c! t re c d i re c t l a c a p i t o l e le cu formule magice s-au în"elat a m a r n i c %i n u s e vo r sim$ i preg! t i# i s! se aventureze în l u m e . M a i m u l t , d e g e aba se vor absolven# i ai acestui c o l e g iu c a re v! o fe r ! un ghid al cuno%t in$ elor despre fe m e i . D a r n u - i n i m i c , p entru c! %tiu c ! sunt unii care vor c â %t i g a l a m a x i m d i n aceast! carte, ei fiind cei care j u dec! t o t c e e a c e fa c în func# ie de rezul tate. Deci dac! e %t i ob i%n u i t s! s a r i d irect la acest capi tol final crezând c ! s u cc e s u l d i n o r i c e domeniu se ob$ ine luând-o pe s c u rt ! t u r i , ve i f i t e r i b i l de dezam ! gi t. Î n c e e a c e p r i ve%te tabloul final, vom folosi o fo r m u l! c a re a fo s t e l aborat! în urma experien# ei de o v ia$! d e î n c e rc! r i %i e%ecuri, cercetare %i studiu despre v ia$ a m a r i l o r b! r b a$ i , a psihologilor %i a oamenilor obi%n ui# i . E i a u c o n t r i bui t la acest sistem de succes, la a c e s t D e c a l o g a l D a melor cum îi zicea Vali, la acest re z u m a t u n i c a l c! r $ i i în zece legi structurate în ordinea î n c a re t re b u i e u r m a t e, de sus în jos, de la prima pân! l a u l t i m a . To a t e a c e s te legi fac parte din ceea ce a$ i î nv! $ a t î n a c e a s t ! c a rte, ele reprezint! schi# a rafinat! %i

în

am!nunt

a

elementelor

cotidiene

es en $ i a l e d a c! v re i s ! cucere %ti orice fat ! .

304

care

sunt


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u m s ! l e fo l o s e%ti; urmeaz ! legile %i instruc# iunile î n o rd i n e , s c r i e c e l e zece legi pe o bucat! de hârtie pe c a re s - o p o r# i î n t r- u n buzunar secundar al portofelului, f ! r ! s ! - i p u i t i t l u %i scrie totul într-un limbaj codat, a b re v i a t , p e c a re n u mai tu s! -l po$ i desci fra. S crie fo r m u l a d e d e s c i fra re a codului de legi, iar dup! ce le-ai î nv! $ a t p e d e ro s t , a r unc! formula %i p! streaz ! numai l e g i l e c o d a t e a l e D e calogului pe care s! le consul# i p e n t r u i n s p i ra# i e %i l! muriri suplimentare. Acum e%ti g a t a s! p! " e "t i î n c e a mai bogat! , misterioas ! %i plin! d e s a t i s fa c # i i l u m e , a c eea a femeilor. Î n a i n t e s! d e z v ! luim formula Decalogului, s! ne î n d re p t! m a t e n# i a a s upra celor trei domenii esen$ iale p e n t r u s t ! p â n i re a a c e stei c! r $ i %i punerea ei în aplicare cu

succes

pentru

competent.

a

putea

deveni

cu

Acestea

sunt:

„Dedicarea

a d e v!ra t To t a l ! ”,

„C omp e t e n $ a C o n%t i e nt ! %i Involuntar! ” %i „Cunoa%te %i Re n u n$ ! ”, t o a t e f i i n d vi tale în executarea %i eficien# a noilor tehnici. D e di ca r e a To ta l! Pe n t r u

a

d e ve n i

competent

t re b u i e

s!

e xe r s a # i

p e n t r u a v! ra f i n a deprinderile, trebuie s! repeta $ i

305


Manualul De Seductie

Juan.ro

d e p r i n d e re a re s p e c t i v! ca un atlet sau poli tician pentru a d e ve n i c o m p e t e n t . Nu

repeti#ia

e

mama

î nv!$a t u r i i ,

ci

repeti#ia

p e r fe c t ! . C u a l t e c u v i nte, f! tot ce po$ i ca repeti# ia s! a t in g! s t a n d a rd e re m arcabile, nu te mul# umi cu iluzia c ! e %t i p e r fe c t %i ve i înv!# a toate acele deprinderi pe p a rc u r s . C o n c e p t u l c h e i e aici este dedicarea total! , a%a a j u n g i s! s t ! p â ne%t i c eva la perfec# ie, te dedici total, la fe l c um t re b u i e s! fa c i cu aceast ! carte. Studiaz-o zi %i n o a p t e t i m p d e o l u na %i î$ i va r! mâne permanent prezent!

în

c r e i e r,

va

face

parte

din

tine,

iar

d e p r i n d e r i l e %i m e t o d a vor fi %i ele tot acolo pentru când

ai

n e vo i e

de

ele.

Numai

a% a

po$i

d e ve n i

cu

a dev ! ra t c o m p e t e n t î n mod incon %t ie nt . O d a t! c e a i î nv! $ at s ! mergi pe biciclet! , nu mai u i# i t o a t! v i a$ a , d a r î nainte s! treci la stadiul urm! tor, t re b u ie s! - l s t! p â ne%ti pe cel anterior înainte s! po $ i s p u n e c! e%t i c u a d ev! rat competent. Atunci nu va t re b u i d e c â t s! c i t e %ti ocazional aceast! carte %i s! re t u %e z i d e p r i n d e r i l e p entru a r ! mâne la acela %i nivel.

306


Manualul De Seductie

Juan.ro

C o m pe te n# a C o n " tie n t! " i In vo lu n tar! O d a t! c e ve i f i d e veni t competent în deprinderile %i î nv! $! t u r i l e a c e s t e i c! r $ i, %i vei %ti când se va întâmpla a s t a p e n t r u c! t e ve i întreba singur dac! toate acestea fu n c$ i o ne a z! î n c a z u l t! u, mai ai un singur stadiu de t ermin a t . A c e s t s t a d i u s e n ume"te Competen$ a Con%t ie nt ! %i C o m p e t e n$a

Invo l u n t a r!.

În

cazul

C o m p e t e n$e i

C on%t i e n t e , t re b u i e s! ne concentr! m asupra tuturor d e t a l i i l o r %i m e c a n i s m elor pentru a deveni competent în o r i c e m o m e n t d a t . D e exemplu cel mai nou membru al u n e i e c h i p e d e l a v â nz! ri va trebui s! fac ! un efort c on %t i e n t p e n t r u a s e adapta mediului %i a utiliza toate d e p r i n d e r i l e d e v â n z! ri pe care le are (competen$ a con%tient!),

iar

dac!

%i-ar

sl!bi

concentrarea

în

p ro c e s u l d e î nv!$ a re , ar e%ua în a fi competent în mod i nvo l u n t a r. Competen$a

involuntar!

este

abilitatea

de

a

e fe c t u a o s a rc i n! s peci fic ! f ! r ! a fi nevoie s! ne g â n d i m l a m e c a n i s m ele exacte, ca mersul de pild! . A du l$ ii n u t re b u i e s! s e gândeasc! în timpul mersului la f i e c a re m i%c a re î n p a rte, pe când un copil care înva$ ! s ! m e a rg ! a re n e vo i e s! - %i calculeze mi%c ! rile înainte.

307


Manualul De Seductie

Juan.ro

Tre b u i e s! t i n z i s p re n ivelul de competen$ ! al adul tului, c â n d n u t e m a i g â n d e"ti la ac$ iunea în sine, ci o faci p u r %i s i m p l u . P r i n n atura noastr! uman! , trebuie s! a t i n g e m u n a n u m e n i vel de repeti$ ie înainte de a trece l a u r m! t o r u l n i ve l , c u al te cuvinte întâi înve$ i s! mergi %i d u p! a c e e a î nve$ i s! alergi. La fel %i în cazul acestei c ! r $ i : c o n c e n t re a z ! - t e în mod con%tient asupra a tot c e e a c e î n s e a m n! d eprinderi %i detalii înainte s! fii c a p a b i l s! e fe c t u e z i o rice deprindere în mod involuntar %i a t un c i c â n d v re i .

C u n o a " te " i R e nun$! S i n c ro n i z a re a e perfect ! pentru a vorbi despre a c e s t d o m e n i u . C u v â n tul cheie aici este „relaxeaz! -te”. Îmi

închipui

c!

unii

dintre

voi

sunte$i

t i m o ra $ i

în

lega tur! c u a c e s t e d e prineri nou dobândi te, iar adev! rul e s t e c ! u n e l e d i n t re tehnicile înv!$ ate pot fi aplicate imediat, drumul

i a r a l t e l e t rebuie cel

bun,

trebuie

repetate numai

s!

deci

sunte$ i

repeta$i

pe

noile

c u n o%t i n$ e %i s ! v ! a d apta $ i noile deprinderi pe parcurs. C â n d v i n e vo r b a de partea de ac$ iune propriu zis! , t re b u ie s! t e re l a xe z i , s! scapi de tensiune, de procesul

308


Manualul De Seductie

Juan.ro

î n s i n e %i c h i a r %i d e rezul tat. Cunoa%te %i Renun$ ! , d e c i c u n o a%t e - $ i re z u l tatul scontat %i renun$ ! la el. O da t! c e fa c i a s t a , t o ate încep s! curg ! %i s! se a%eze î n m a t c a l o r. A m vo r b i t î n c a r te despre concentrare %i aceasta e s t e i m p o r t a n t! î n m omente de înv!$ are, preg ! tire %i re p e t i $ i e m e n t a l! , d a r când e%ti în momentul de ac$ iune p ro p r i u z i s ! t re b u i e s! te relaxezi %i s! renun$ i la c o n c e n t ra re , c re d e - m ! . Totul va curge de la sine; chiar da c ! e %t i c e l m a i b u n %i ai toate deprinderile, iar când v i n e vo r b a d e m o m e n tul important nu te relaxezi, o s! e %u e z i , c re d e - m ! . C h e ia pentru orice ac$ iune de succes e s t e s ! c u n o %t i %i s ! renun $ i la concentrare. P u n c t e c h e i e d e re $ inut : • D e d i c ! - t e t o t a l a c t i v i t !$ ii în care vrei s ! excelezi. • D e d i c a re a t o t a l ! %i c ompeten$ a con%t ie nt ! vor duce la c ompe t e n $ a i nvo l u n t a r! . • C u n o a%t e %i re n u n$ ! . Trebuie s! ai rezul tatul clar în min te %i s ! - i d a i d r u m ul.

309


Manualul De Seductie

Juan.ro

Cap ito lu l 13 De c alo g u l d am e lo r Me to d a p e rfe c t!

Decalogul Damelor: 1. Încredere %i curaj 2. Teama este aliatul t! u 3. Fetelor le plac tipii care ac # io ne az! 4. Ac $ io ne az! ca atare 5 . M e n t o r î n t r-ale progresului 6 . Te h n i c i d e i n fluen$ are perfecte 7. Fe t e s u n t p e toate drumurile 8. Ritualul 9. Re z u l t a t u l c l ar 1 0 . Î n t re b a re a spinoas ! - Flexibili tate

1. To t u l s e b a ze a z! pe asta. Capaci tatea ta de face un p a s , d e a a c$ i o n a se bazeaz! pe încredere %i curaj, d e c i a c e s t a e s t e pasul pe care trebuie s! -l faci î n a i n t e d e a t re c e mai departe.

310


Manualul De Seductie

Juan.ro

2. Te a m a l u c re a z! p entru tine, nu împotriva ta, ea î$ i fa c e o l i s t! c u l u crurile pe care trebuie s! le faci, ea

î$i

arat!

dumul

%i

f!r!

ea

te-ai

r!t!ci.

Fo l o s e%t e - o î n avantajul t ! u. Este aliatul t ! u. 3. A c $ i u n e a e s t e a bsolut necesar! %i f! r ! ea n-ai n i m i c , d e c i a c$ i o ne az! în legatur! cu ceea ce vrei %i n u î n v i i t o r, c i chiar acum %i din pozi$ ia în care te afli. 4. D a c !

gânde%ti,

vo r b e % t i ,

mergi

%i

ar!$i

ca

un

b! r b a t , n u ve i avea nici o problem ! cu fetele. 5. G ! s e %t e p e c i n e va s! te înve $ e toate trucurile, î nva$ ! d i n e x p e r ien$ a lui %i progreseaz! pân! la n i ve l u l u r m! t o r p rin perfec $ ionare continu! . 6. Î nva$ ! t o a t e t e h nicile %i tacticile psihologice; fii g a t a p e n t r u o r i c e ai putea întâlni. 7. Î n j u r u l t! u s e a f l! tot ceea ce ai nevoie. Po$ i face c uno%t i n$ ! c u fe t e oriunde. 8. P r e g ! t e % t e - t e

pentru

momentul

în

sine:

v i z u a l i ze a z ! c l a r rezul tatul, relaxeaz! -te %i d! -i d r um ul .

311


Manualul De Seductie

Juan.ro

9. Tre b u i e s! a i fo a r te clar în minte rezul tatul %i s! te idenifici cu el. 10. Î n t r e a b ! - t e aproape

sau

dac! mai

ceea

ce

departe

fa c i de

te

$elul

aduce t!u,

mai dac!

fu n c$ i o ne a z! d e c i. Fii flexibil %i adapteaz! -te în fu n c$ i e d e re a c$ i ile pe care le prime%ti. F ! asta p â n! c â n d s i m$ i c! metoda func$ io ne az! pentru ti ne .

Co dul Fo l o s e%t e

acest

cod

pentru

a

cifra

legile

D e c a l o g u l u i d e m a i s u s pe hârtia pe care po# i s-o pui în p o r t o fe l , p e n t r u c a s e cretele acestui cod s! nu fie aflate de

cine-#i

g!se"te

cartona"ul.

Folose"te

abrevieri

p e n t r u p r i m a l i t e r ! a cuvântului, sau orice al t! asociere c a re s ! f i e u "o r d e re # inut penru tine. R itu a lu l A i c i a n a l i z! m p ro cesul exact de preg! tire a min# ii p e n t r u a c # i u n e . P ro c e sul numi t „Ri tual” are dou! p! r # i, f i e c a re c u p a"i i e i u n i ci de ac# iune. Precum un atlet de p e r fo r m a n# ! , t re b u i e s! înve # i deprinderi (tehnici de in f lu en# a re ) , s ! a i u n antrenor (mentorul), trebuie s! - # i

312


Manualul De Seductie

faci

temele

Juan.ro

(perfec#ionare

continu!)

"i

trebuie

s!

p a r t i c i p i l a c o n c u r s u r i (cucerirea fetei). M a i e s t e î n s! u n secret, un element pe care to# i c e i c a re s u n t p r i n t re cei mai buni în domeniile lor de a c t i v i t a t e î l fo l o s e s c . Este cunoscut sub numele de repeti#ie

mental!

"i

se

efectueaz!

cu

pu#in

timp

î n a i n t e a u n u i e ve n i m ent pentru a te preg! ti pentru ac#iunea în sine.

E x i s t! o s e r i e d e pa"i pe care i-am analizat mai jos,

pentru

fenomenului

a-#i "i

oferi

o

mai

pentru

a

te

b u n!

preg!ti

în#elegere pentru

a

acest

mome nt . P r i m u l r i t u a l î l vei folosi exact înainte de a face p r i m u l p a s c! t re c u c e rirea unei fete pentru a te pune î n t r- o s t a re o p t i m! d e încredere "i siguran# ! . Nu ui ta c ! , o r i c â t d e b u n a i f i, trebuie s! te înc! lze "ti precum u n a t l e t î n a i n t e d e e venimentul propriu zis pentru a-# i fo l o s i d e p r i n d e r i l e l a c apaci tate maxim ! . U r m e a z ! p a"i i d e mai jos cu exacti tate pentru a intra

în

dispozi#ia

necesar!

cuceririi

o r i c â n d . N u - # i i a m a i mul t de 5-10 minute.

313

oric!rei

fete,


Manualul De Seductie

Juan.ro

R itu a lu l1 - Re s p i ra # i a Re l a xe a z ! - t e ,

respir!

adânc,

inspir!

pe

nas

"i

expir ! p e g u r! . Re s p i r! încet si folose"t e - # i diafragma ( zo n a d e m a i j o s d e buric), asigur! -te c! aceasta este în tin s! "i n u fo l o s i u merii "i pieptul pentru a respira a d â n c . ) i n e a e r i n p i e pt timp de 5 secunde, expir! încet "i re p e t ! . A s t a t e va relaxa "i vei fi gata s ! vizualizezi. - V i z u a l i ze a z ! V i z u a l i ze a z! - t e p e tine cu fata care te intereseaz! , p r i ve "t e - t e p e t i n e a c# ionând exact a"a cum dore"ti, v i z u a l i ze a z ! f i e c a re d etaliu în minte: tipa care î# i place, momentele

ac#iunii

care

se

d e r u l e a z!

perfect.

V i z u a l i ze a z ! t o t u l c l a r. Trebuie s! vezi totul cu ochii min# i i d a c! v re i s! vezi "i în reali tate momentul cu pric in a. - Po s t u ra f i z i c ! Corpul

t!u

trebuie

s!

fie

al

unui

c â " t i g ! t o r,

î n c re z ! t o r "i s i g u r p e sine. Stai drept, cu pieptul în fa# ! "i c u u m e r i i d re p# i . Te sim# i echilibrat "i puternic "i e"ti g a t a s ! a c # i o n e z i d i n t r-o stare de încredere în tine. -A f i r m a# i i

314


Manualul De Seductie

Juan.ro

Spune-#i

lucruri

care-#i

vor

spori

starea

s i g u ra n# ! f ! c â n d a f i r ma# ii pozi tive din care

de

reiese ce

per s oan ! c o m p e t e n t ! e"ti. Spune lucruri de genul : „Îmi p l a c e d e m i n e î n s u m i , îmi place de mine însumi!” pentru a - # i s p o r i s t a re a d e î n credere în tine. -A s o c i a z! u n s t i m ul L a a p o g e u l a c e s t ei st! ri asociaz! un stimul. Dac! î n c a p i t o l e l e p re c e d e n te era aplicat unei al te persoane, a c u m e r â n d u l t! u . F! asta pentru a atinge starea a c e a s t a d e a p o g e u a l încrederii când dore"ti. Po# i de pild!

s!-#i

încle"tezi

pumnii,

s!

faci

o

mi"care

v i g u ro a s! d e k a ra t e , orice te caracterizeaz! , dar f! ca gestul

s!

fie

unic,

fixeaz!-l

prin

repeti#ii

"i

cu

i n t e n s i t a t e , d a r î n n i c i un caz nu-l face in public! - C u n o a"t e "i re n un# ! În f i n a l , t re b u i e s! mai respiri o dat! adânc "i oda t ! c u e x p i ra# i a , re nun# ! : sparge tiparul, renun# ! la re z u l t a t u l c l a r, d u - t e c omplet relaxat "i las! lucrurile s! s e î n t â m p l e c a d i n m i n une, de la sine. A l d o i l e a r i t u a l s e adreseaz! subcon"tientului t! u, p e c a re î l p ro g ra m e a z! s! atrag ! orice fat! dore "te. A c e s t p ro c e s î # i va p rograma li teralmente mintea încât s ! a j u n g i s! a t ra g i femeile precum magnetul atrage

315


Manualul De Seductie

Juan.ro

f i e r u l . Tre b u i e s! re p e # i acest ri tual de dou! ori pe zi, o dat!

s e a ra

înainte

de

a

merge

la

culcare

"i

apoi

dimin e a# a c â n d t e t re ze "t i. R i tu a lu l 2 - F i xe a z ! - # i î n minte tipul de fat! pe care # i-l d o re "t i ; f! - i u n p o r t ret în detaliu "i f! -l clar, f! -l s! prin d! v i a# ! . F i i e x t re m de precis în leg! t ur ! cu tipul de fa t ! p e c a re v re i e xact s! -l atragi "i câte fete ca a c e a s t a v re i m a i e x a c t s ! cucere "t i. -

Hot!r!"te

precis

ce-i

vei

da

acestei

fete

fr u m oa s e î n s c h i m b u l afec# iunii pe care # i-o va purta, t i m p u l u i p e t re c u t c u t i ne "i companiei ei încânt! toare. - S t a b i l e"t e c â t de des te vei întâlni cu acest tip d e fa t ! : î n f i e c a re s ! p t ! m ân! , în fiecare lun ! etc. - F! u n p l a n p entru a-# i împlini dorin# ele legate d e a c e a s t! fa t ! fr u m oas ! "i treci deja la primul pas ( ve z i D e c a l o g u l D a m e l or). -

Studiaz!

deprinderile

"i

tacticile

necesare

p e n t r u a f i s i g u r d e s ucces în îndeplinirea planului (vezi Te h n i c i d e i n f l u e n# a re "i Cum s! ac # io ne zi). - S c r i e î n d e t a l iu pa"ii de mai sus "i ci te"te-i de dou! o r i p e z i c o n fo r m detaliilor de mai sus.

316


Manualul De Seductie

Juan.ro

Ma e str u l Pe n t r u a p u t e a spune c! st ! pâne"ti la perfec# ie ceva,

trebuie

s!

te

dedici

acelui

lucru,

s!

devii

c o m p e t e n t î n m o d i nvoluntar, "i când vine vorba de a t re c e l a a c# i u n e , s! p o# i renun# a. Dar un Maestru este m u l t m a i m u l t d e c â t a tât, el este un leader, cineva care a c # ion e a z! p e n t r u c ! este puternic, este cineva care d e v i n e c u a t â t m a i p u t ernic cu cât cei din jurul lui încep s ! s e î n d o i a s c! d e e l. Maestrul "tie c! încrederea "i s i g u ra n# a s u n t c o n s t r u i te în interior, fiind o parte din el c a re a re a b s o l u t! î n c redere "i convingere în el "i în c e e a c e î "i d o re "t e . M a e s t r u l "t i e c! va avea ceea ce î"i dore"te, "tie c ! s i g u r u l l u c r u c a re st! între el si # elul lui este efortul "i o p e r i o a d! d e t i m p. Când un Maestru dore"te o tip! , e l va fa c e t o t c e e s t e nevoie s! o cucereasc! f ! r ! a în c! l c a d re p t u r i l e c e l o rlal# i. Dac ! o vrea cu adev! rat, va o m o r â b a l a u r u l , va t rece peste mun# i înal# i "i râuri î nvo l b u ra t e "i va g ! s i o cale de a ajunge la Ea.

M a e s t r u l "t i e c ! fiecare zi care trece î l aduce mai a p ro a p e d e # e l u l s a u de tipa viselor lui. El "tie c ! p i e d i c i l e s u n t t e m p o ra re "i este preg! ti t s ! le fac! fa# ! când vin.

317


Manualul De Seductie

Maestrul

Juan.ro

nu

ia

niciodata

lucrurile

la

modul

p e r s o n a l , e l "t i e c ! toate p! rerile despre el sunt o d e s c r i e re a c e l o r c a re le emi t, dar el nu are decât l u c r u ri b u n e d e s p u s d espre ace "ti oameni. M a e s t r u l s e c o n c entreaz ! asupra rezul tatului, nu a p ro c e s u l u i î n s i n e , p entru c! "tie c! astfel va avea s u cc e s . (t i e c! d a c ! se concentreaz! asupra procesului î n s i n e va ave a d e suferi t din cauza amân! rilor, iar a m â n a re a e s t e s i n o n i m ! cu dezintegrarea. M a e s t r u l "t i e c ! trebuie s! fie constant pentru a c ! p! t a r! s p l a t a b o g a t! care i se cuvine. El "tie c! t re b u ie s! f i e c o n s t a n t în eforturi "i gânduri, pentru c! a l t fe l va f i c a "i i n e x i s tent. M a e s t r u l "t i e c! s ! n! tatea este priori tatea sa n u m! r u l u n u . S! n! t a t ea înseamn! bun! starea sa fizic! "i m e n t a l! "i e l "t i e c! f ! r ! aceasta nu-"i va vedea n iciod a t! v i s e l e d e ve n i te reali tate. F! r ! s ! n! tate nu se va m a t e r i a l i z a n i m i c "i el "tie c! s! n! tatea e mai impor t a nt! d e c â t t o a t e. M a e s t r u l "t i e c! toate hot ! rârile sale care î l p r i ve s c p e e l "i p e a l# ii sunt bune, el "tie c! î"i vrea

318


Manualul De Seductie

Juan.ro

s ie "i b i n e l e , i a r n e vo i le lui sunt pe acela"i plan cu ale a l t o ra. Maestrul

nu

ia

niciodat!

drept

bun!

judecata

a l t o ra, c u t o a t e a s t e a este flexibil în gândire "i este d e s c h i s s u g e s t i i l o r "i î nv!# ! rii în orice domeniu. M a e s t r u l s e d e d i c! perfec # io n! rii continue "i, la o r i c e n i ve l a r f i , "t i e c! ai dou! variante: ori progresezi, o r i m o r i . O r i c o n t r i b u i la ceva, ori contaminezi pe al# ii. D e a c e e a a s e p e r fe c# i ona "i a înv!# a de la al# ii sunt de ma x im! i m p o r t a n# ! p e ntru el. M a e s t r u l "t i e c! femeia este cea mai frumoas! , cea m a i m a g n i f i c! f i i n # ! d e pe fa# a p! mântului, cu inima, cu m i n t e a "i c u t r u p u l . El o trateaz! întotdeauna ca pe o doa mn! , i n d i fe re n t d e cum arat! aceasta sau de ce s t a t u t a re . M a e s t r u l n u c re d e în suferin# ! , el "tie c! numai e g o - u l p o a t e s u fe r i , s au cel care crezi tu c! e "ti. (tie c! t u - c e l c a re e "t i c u a dev ! rat - nu po # i suferi. M a e s t r u l t u t u ro r Mae"trilor a fost Vali Maestrul. A c e a s t a e s t e o d e s c r i ere fidel! a dragului meu prieten, e xe m p l u l m e u î n v i a# ! , cel care mi-a fost mentor. Sper

319


Manualul De Seductie

Juan.ro

c ! a# i av u t s e n z a# i a c! deja Î l cunoa"t e # i pe m! s ur ! ce c i t e a # i c a r t e a d e fa# ! "i poate c! a fost tot timpul a l! t u r i d e vo i , d u p ! c um "tiu c ! este al ! turi de mine. L a a s t a s e re z u m! totul "i abia când ajunge# i la s t a d i u l a c e s t a ve# i f i cu adev! rat cineva. Atunci ve# i fi M a es t r u.

320


Manualul De Seductie

Juan.ro

C u vâ n t d e f i n a l

B ! ie# i, felici t! ri c! a # i ajuns pân! aici,

acum

asupra

ave#i

c e l o r l a l#i

un

avantaj

b!r b a#i

din

lumea aceasta. Cartea aceasta a a"teptat mul t timp s ! fie scris! pentru

c!

mintea

mea

nu

e ra

suficient de matur! "i îmi purtam la

ve d e re

cicatricile

emo#ionale

pe care # i le las! suferin# a din dragoste. Pe de al t! parte, am tr ! i t cele mai frumoase clipe din via# a mea al! turi de o femeie "i pâ n! î n

ziua de

azi

femeile,

fiecare

din ele,

sunt

a p ro p i a t e s u f l e t u l u i meu pentru c! v! d frumuse # ea "i m i s t e r u l d i n f i e c a re . A cum c! a # i c! p! tat abili tatea de a c u c e r i o r i c e fa t! o r i c â nd, sper c! "i voi ave # i mai mul t re s p e c t p e n t r u fe m e i . Mesajul meu este acela pe care m i l -a r f i d a t Va l i , a nume c! st ! pânind aceste tehnici ave # i o m a re re s p o n s abili tate. În fond, dac! # i se d! m u l t , s e a "t e a p t ! m u l t e de la tine. S c r i e re a a c e s t e i c! r # i a fost o experien# ! unic! p e n t r u m i n e , a fo s t minunat s! muncesc la un proiect

321


Manualul De Seductie

de

Juan.ro

asemenea

n a t u r! ,

un

s ubie c t

apropiat

s uf le t ului

m e u . S u n t re c u n o s c! t or pentru c ! am putut s! retr ! iesc c e l e m a i m! re # e m o m ente "i lec# ii din via# a mea "i v! s u n t re c u n o s c ! t o r vo u ! c! m-a# i inspirat "i mi-a# i dat p o s i b il i t a t e a d e a - m i împ! rt !" i povestea. Am retr! i t "i a m î n# e l e s c â t d e e m o# ionant poate fi momentul în care ob# i i u n n u m! r d e t e l e fon, prima întâlnire, primul s! rut, p r i m a d a t! c u o t i p ! . Exist! oare ceva mai frumos, mai i n c i t a n t d e c â t a s t a ? Nu pentru mine "i poate c! nici p e n t r u vo i . Simt

c!

scriind

aceast !

carte

am

ajuns

s!

te

c u n o s c p e t i n e , c i t i t o r ule. Nu m! întreba cum, dar simt c ! a m a j u n s s! t e cunosc cumva. Sper c! "i tu ai a c eea "i s e n z a# i e d e s p re mine "i, de"i oamenii spun c! s u n t o e n i g m! , c re d c ! m! cuno"ti deja la fel de bine c a o r i c a re a l t u l . D o m n i l o r, aventurile,

abia

momentele

a"tept

s!

minunate

v!

aud

al!turi

pove"tile, de

misterul

m i s t e re l o r, fe m e i a . A"a c ! , v! rog s! le împ! rt !" i# i cu min e. M i -a r p l! c e a fo a rte mul t s! înv!# de la voi, din experien#ele

voastre.

Deci

contacta#i-m!,

322

pentru

a


Manualul De Seductie

Juan.ro

p u t e a "i e u s! re t r ! i e sc momentele voastre de extaz "i pl! c e re o n - l i n e l a a d re sa. Abia a "tept s ! -mi scrie # i! Re# i ne# i c! t o a t e cuno"t in# ele teoretice sunt de fa p t d o a r i n fo r m a# i i d ac! exist ! numai pe hârtie sau în mintea

v o a s t r!.

A d e v!ra t a

c u n o a"t e r e

s t!

în

c o m p o r t a m e n t , î n a c # i une. Informa# ia este la rândul ei u til ! c â n d e s t e p u s! în aplicare în vederea unui scop c l a r, ia r c â n d p u n e# i aceste informa# ii în aplicare "i se ve r i f i c ! a f i a d e v ! ra t e , atunci acestea devin cunoa "tere. M a i r! m â n d e c i n umai trei lucruri de f ! cut :

1. A d â nc e"t e - t e î n aceast ! carte, # ine-o la îndemân! "i c o n s u l t- o d e s . 2. At a c ! ! ! ! Tre c i l a ac# iune pentru a o cuceri pe fata v i s u r i l o r t a l e , n u cândva, ci chiar acum. 3. C u e fo r t , r ! b d a re "i în timp, vei deveni Maestru. Acum

trebuie

numai

s!

fii

con"tient

de

toat!

fr u m u s e # e a "i p o s i bili t!# ile care-# i stau la picioare. A c u m e v re m e a s! ac # ionezi, pentru c! via# a e scurt! "i o s! - # i p a r! r ! u c! mori "i n-ai încercat. Treci la a c # i u n e ! M i e u n u l m i-ar pl! cea s ! se "tie c! am muri t î n c e rc â n d s ! c a # ! r o nou! culme, acceptând o nou!

323


Manualul De Seductie

Juan.ro

p rovo c a re "i v re a u s! se "tie c ! am muri t acoperi t de glor i e . A"a

c!

î n c e rc a # i ,

b!ie#i,

d e d i c a # i -v !

deopotriv!

s t u d i u l u i "i a c# i u n i i "i apoi încerca# i. Cea mai mare gre"eal!

este

încearc!

o

s!

dat!.

renun#i,

deci

ridic!-te

Concentreaz!-te

asupra

"i

mai

pa"ilor

z iln i c i "i t i p a c a re t e-a a "teptat pân ! acum va veni. (i i a t- o ! F r u m o a s! ca un înger! O vezi? Eu o v! d "i e s t e a t â t d e fr u m o as! ! Este tot ce # i-ai dori t "i mai m u l t d e c â t a t â t . N u este perfect ! îns! , tânje "te dup! m a i m u l t a"t e p t â n du-te. A "t e apt ! s ! devii b! rbatul d e c a re e s t e n e vo i e , b ! rbatul de care are ea nevoie. C e a l e g i ? S! a "t ep # i "i s! te întrebi „ce-ar fi fost da c ! . . .” ? S a u ve i fa ce un pas c! tre ea pentru a afla? Ve i

fi

oare

destul

de

b!rbat

ca

s!

p!"e"t i

în

n e c u n o s c u t , "t i i n d c! acolo te a"t e apt ! cele mai fa n t a s t i c e o c a z i i ? S p e r d i n t o a t a i n i ma c! ne vom întâlni odat! "i tu ai

s!-mi

a"tept!rile

spui "i-mi

p ove"t i ve i

aventuri

pomeni

de

c a re -#i acel

re a l i t a t e , c a r t e a “ M anualul de seductie”.

324

vis

întrec d e ve n i t


Manualul De Seductie

Juan.ro

V! m u l# u m e s c c ! a # i fost al! turi de mine de-a l u n g u l a c e s t e i ave n t uri plin ! de peripe # ii. C u D ra g o s t e , C u raj si Ac # iune , J ua n

325

Manual de seductie  

no comment