Landbouwbijlage 3 december 2020 FD

Page 23

Alweer drie jaar de boer op om agrarische ondernemers te adviseren en te ondersteunen.

Het zijn dynamische tijden, waarbij veel op de agrarische sector afkomt. Dick Bijlsma en Jan van der Linde vertalen

tijden, maar de effecten van COVID-19 zijn onge-

deze dynamiek naar het boerenbedrijf

kend en zien we in bijna

en wat dit betekent voor de agrarisch

alle sectoren terugkomen. Sterk dalende prijzen

ondernemer en zijn of haar toekomst.

hebben direct invloed op

Wat komen jullie in de

de geldstroom van het bedrijf. Dick: “Met behulp

praktijk zoal tegen? De uitdagende marktomstandigheden

van een liquiditeitsprognose kan hier tijdig op gestuurd worden.

op gang. Als men zorgen heeft, belem-

agrarische sector, waar veel vermo-

en de maatschappelijke- en politieke

En kan de ondernemer de financier ver-

mert dit het reflecteren over de richting

gen aanwezig is, versoberd worden.

ontwikkelingen vraagt veel van de ondernemer, zowel zakelijk als privé. An-

zoeken om bijvoorbeeld het werkkapitaal tijdelijk uit te breiden.”

van de sector en het bedrijf.” Jan: “Door bewust te zijn van je mogelijkheden, kun

Jan: “Als ondernemer kun je niet vroeg genoeg beginnen om hierop

dere ontwikkeling is dat financiers in de

je juist in deze tijd stappen ondernemen

in te spelen en alvast een route uit te

risicomijdende modus zitten. Daarnaast merken wij dat de banken duidelijk een

Wat is jullie rol bij de uitdagingen waar de ondernemer mee te maken

om het bedrijf te versterken, als het ware anticyclisch te ondernemen. Denk aan een

stippelen.”

stap terug nemen, er wordt meer van de

heeft?

concrete investeringsplanning, ook fiscaal

Wat is jullie motto?

ondernemers zelf verwacht. Fiscaal zien wij ook ontwikkelingen, zoals de ver-

Het begint bij het inzichtelijk maken van de huidige bedrijfssituatie. Van hieruit

geoptimaliseerd.”

Wij leveren maatwerk, wat ontstaat aan de keukentafel bij de onder-

wachte versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

gaat het om een stuk overzicht creëren; is het bedrijf in balans? Is er bewustwording welke stappen gezet kunnen worden? Dick: “Je merkt vaak dat door het creëren van overzicht, een stuk rust wordt gegenereerd. Hierdoor komt de juiste discussie

De belastingdienst is momenteel ook steeds in het nieuws, wat zien jullie? Fiscaal zien we een tendens rondom vermogen en afbouw van ondernemersfaciliteiten. Zoals de verwachting dat de faciliteiten voor bedrijfsovernames in de

nemer. Door vanuit een andere bril naar bedrijfssituaties te kijken, kunnen wij ervoor zorgen dat de ondernemer met het juiste gevoel kan ondernemen.

Welk effect hebben de uitdagende marktomstandigheden? Schommelingen in de markt zijn van alle

Brecht Osinga koos voor de studie Agrarisch Ondernemerschap Dier- en Veehouderij

,,Ik leer enorm veel over de financiële en ondernemerskant van een bedrijf’’ Na het behalen van haar mbo-diploma had Brecht Osinga uit Oudega-SWF het gevoel dat ze nog niet uitgeleerd was. Ze wilde zich meer verdiepen in de

als onderwijsinstelling heel goed aangeschreven. Het mooie van de

haar ouders en bekijkt wat ze er op het bedrijf mee kunnen. Brecht vindt het

Ve

We

Eigen praktijkfaciliteiten

ten in de échte praktijk uit te kunnen voeren. Zo gebruiken de studenten de cijfers van onder meer de drie verschillende melkveebedrijven. Theorie en praktijk worden zo mooi aan elkaar


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.