Jaarverslag napa

Page 1

Jaarverslag 2016

Juni 2017 | versie 3.0 MB


Inhoud

1.

Voorwoord .................................................................................................................................. 3

2. Het jaar 2016 in vogelvlucht ................................................................................................... 4 3. Speerpunten ............................................................................................................................... 6 3.1 Herstructurering NAPA ..................................................................................................... 6 3.2 Werkzaamheden commissies .......................................................................................... 7 3.3 Communicatie .................................................................................................................... 10 4. Vooruitblik 2017 ......................................................................................................................... 13 5. FinanciĂŤn ..................................................................................................................................... 13

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

Samenstelling bestuur NAPA ................................................................................... 14 Organigram NAPA per 31 december 2016 ............................................................ 15 Groei aantal leden NAPA 2011-eind 2016 ............................................................. 16

2


1. Voorwoord

Geacht lid, beste collega, Met trots presenteer ik u hierbij het jaarverslag van 2016 met daarin, op hoofdlijnen, de activiteiten van de NAPA. Middels dit jaarverslag legt het bestuur financiĂŤle en bestuurlijke verantwoording af, conform de statutaire bepalingen. De NAPA heeft in 2016 mooie stappen gezet naar een sterkere vereniging die de toekomst met vertrouwen tegemoetziet. Het jaar 2016 werd gekenmerkt door de verdere groei, vele activiteiten en de herinrichting van de vereniging. De NAPA is en blijft een vereniging van, voor en door leden. De vele betrokken leden in de werkgroepen, commissies en in de vakgroepen zijn daar goede voorbeelden van. Daarnaast is de NAPA actief op zoek geweest naar samenwerking en verbinding met andere verenigingen om tot betere inbedding van de taakherschikking in de praktijk te komen. Dat heeft in 2016 geresulteerd tot het opstellen van consensusdocumenten met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en we hebben meegewerkt aan animatiefilmpjes over de taakherschikking. Namens het bestuur spreek ik mijn waardering uit over de manier waarop alle betrokken leden met grote inzet en enthousiasme uitvoering hebben gegeven aan de vele activiteiten in 2016. In het voorliggende verslag kunt u uitgebreider lezen op welke wijze het bestuur en haar werkgroepen invulling hebben gegeven aan de speerpunten voor 2016. De inkomsten en uitgaven zijn conform de begroting zoals door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld tijdens de najaarsvergadering van 2016. Het bestuur ziet de toekomst van de NAPA met vertrouwen tegemoet!

Vincent Straten Voorzitter

3


2. Het jaar 2016 in vogelvlucht

Belangrijkste hoogtepunten van het jaar waren:

Groei Het aantal leden van de Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) groeide in 2016 van 832 naar 921 leden. Ook het aantal geregistreerden is in 2017 gegroeid. Aan het einde van 2016 waren er 817 Physician Assistants (PA’s) ingeschreven in het Kwaliteitsregister. In 2016 schreven zich in totaal 92 PA’s in in het Kwaliteitsregister.

Congressen NAPA organiseerde op 3 en 4 november het congres ‘INVEST’ in het World Trade Centre in Rotterdam. Kennisuitwisseling en netwerken stonden deze twee dagen centraal. Het congres werd bezocht door ruim 600 PA’s en andere geïnteresseerden. Er is een verslag van het congres gepubliceerd op de website. Ook in 2016 was een deel van het bestuur en vele PA’s uit Nederland naar het AAPA congres afgereisd. In 2016 werd het congres in San Antonio gehouden en werd er door het bestuur een netwerkborrel voor de Nederlandse PA’s georganiseerd.

Onderzoek Eind 2016 is het onderzoeksrapport VoorBIGhouden2 verschenen. Uit dit onderzoek is o.a. gebleken dat veel PA’s effectief gebruik maken van de mogelijkheden die de wetswijziging heeft geschapen om zelfstandig endoscopieën/cardioversie/defibrillaties te verrichten. Daarnaast laat het onderzoek zien dat aan alle voorwaarden voor borging van kwaliteit en veiligheid is voldaan.

Wet BIG In 2016 heeft er met regelmaat overleg met het ministerie van Volksgezondheid, wetenschap en sport (VWS) plaatsgevonden. Een van de onderwerpen was om acht voorbehouden handelingen in de wet BIG op te nemen. In december is het wetsvoorstel wijziging wet BIG door de minister van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. Net voor het kerstreces heeft de NAPA samen met V&VN VS het rapport ‘VoorBIGhouden2’ aan de minister aangeboden. De NAPA heeft het verzoek neergelegd om de drie voorbehouden handelingen (endoscopieën/cardioversie/defibrillaties) die in eerste instantie niet in de wijziging zijn meegenomen, alsnog op te nemen. De wijziging van de wet BIG gaat waarschijnlijk per 1 januari 2018 in. In de tussentijd blijft het experimenteerartikel voor de PA’s van kracht.

Consensusdocumenten In 2016 zijn een aantal nieuwe consensusdocumenten met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten vastgesteld, zoals met de Nederlandse vereniging van Oogheelkunde en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

Animatiefilmpjes Er zijn in samenwerking met NAPA drie animatiefilmpjes verschenen over de taakherschikking. De onderwerpen zijn: Taakherschikking Algemeen, Taakherschikking & Bekostiging en Taakherschikking & Verantwoordelijkheden.

4


Website & Social media In 2016 is de nieuwe website live gegaan en is NAPA op LinkedIn, twitter en facebook te vinden.

Overige media Er is steeds meer aandacht voor de PA in de media. Zo zijn er PA’s in 2016 in tv-programma’s geweest of in de spotlight vanwege een publicatie. Een greep hieruit: PA Lian Elfering in programma ‘Hij is een zij’ PA Jan Willem Foppen in Zorggids ’Superzusters + topbroeders’ PA Wietse Wieringa schreef mee als gedeeld eerste auteur aan een publicatie over uveïtis bij syphilis in het blad Investigative Ophthalmology & Visual Science PA Anne-Marie van Walraven verdedigde in 2016 succesvol haar proefschrift Focus on the Donor. PA Ramon Roerdink publiceerde in Journal of Infectious Deseases een case report over een bilaterale knieprothese-infectie bij een immuungecompromitteerde patiënt PA Ramon Roerdink publiceerde een retrospectieve cohortstudie in SPORT & GENEESKUNDE

Platforms en deelname besturen De NAPA heeft in 2016 deelgenomen aan het Platform PA-VS, platform BMH, Werkgroep art 36a BMH, Federatie Beroepen in de Zorg, Stichting Code Geneesmiddelenreclame, Klankbordgroep Best-Praticestudie (iBMG, KOH), klankborgroep bekostigingsonderzoek (UMC Nijmegen), klankbordgroep diverse studies IQhealthcare, klankborgroep evaluatie Wet BIG, NZA-consultatieronden en het Landelijk Opleidingsorgaan (LOO).

Nieuwe leden bestuur Wijnand van Unen werd in november als voorzitter opgevolgd door Vincent Straten. Wijnand is benoemd tot erelid van de NAPA vanwege zijn jarenlang verdiensten. Bert Speijer en Judith Reuser- van Vegchel zijn toegetreden als lid van het bestuur. Lian Elfering heeft in 2016 afscheid van het bestuur genomen.

Oprichting ledenraad In 2016 is gestart met de verkiezingen voor de ledenraad. De ledenraad zal de taken van de ALV in 2017 overnemen. In november zijn de leden van de ledenraad tijdens de ALV benoemd.

Directeur aangesteld In november heeft het bestuur Milena Babovic als nieuwe directeur van de NAPA aangesteld. Zij gaat het bestuur ondersteunen bij het verder professionaliseren van het bureau.

5


3. Speerpunten

In 2016 stonden de volgende hoofdthema’s centraal: 1. Herstructurering NAPA 2. Werkzaamheden commissies en werkgroepen 3. Communicatie

Hieronder wordt per speerpunt weergegeven welke activiteiten er zijn verricht.

3.1 Herstructurering NAPA De NAPA is in 2004 als vereniging opgericht en kende een structuur van ALV, het bestuur en het bureau. In de beginjaren heeft het bestuur zich vooral met de operationele zaken beziggehouden en de ALV keurde volgens de statuten de jaarrekening, begroting en de jaarplannen goed. De veranderingen binnen de vereniging zoals besloten in 2015 zijn in 2016 met veel energie opgepakt. Dat is onder begeleiding van dhr. Huizenga verder uitgewerkt. Eind 2016 kent NAPA een ALV, ledenraad, bestuur, directeur en een bureau. Er zijn drie commissies actief, één commissie is in oprichting en er zijn achttien vakgroepen geformaliseerd. Hieronder worden de verschillende organen nader toegelicht.

ALV In 2016 vond er twee keer een algemene ledenvergadering (ALV) plaats, welke toegankelijk was voor alle leden van de NAPA. Het stemrecht was voorbehouden aan de reguliere leden en juniorleden. De notulen en stemmingen zijn te vinden op het besloten deel van de NAPA-website.

Ledenraad In 2016 heeft de NAPA het besluit genomen om over te stappen van een ALV naar een ledenraad. In augustus zijn de leden opgeroepen om zich verkiesbaar te stellen voor de ledenraad. De leden van de ledenraad zijn tijdens het INVEST door de ALV benoemd. Daarmee is de ALV in november 2016 voor het laatst als orgaan bij elkaar geweest.

Bestuur Het bestuur stelt het strategische beleid vast rondom de uitvoering van de organisatiedoelstellingen na goedkeuring door de ledenraad. Het bestuur ziet toe op de risico’s binnen de organisatie en stelt indien nodig op basis daarvan het beleid bij. Eind 2016 bestaat het bestuur uit vijf leden. In bijlage 1 is de samenstelling van het bestuur in 2016 weergegeven.

Vakgroepen NAPA heeft in 2016 verder vormgegeven aan de ondersteuning van de vakgroepen. Bestaande vakgroepen hebben bestuurlijke contacten gelegd met de betrokken medisch wetenschappelijke verenigingen. De startende vakgroepen hebben advies en ondersteuning aangeboden gekregen vanuit de commissie Vakgroepen.

6


Bureau In 2016 heeft de NAPA net als voorgaande jaren de ondersteuning bij diverse bureaudiensten in uitvoerende secretariële en registrerende werkzaamheden uitbesteed aan Cantrijn. Tevens verricht Cantrijn het eerste lid-contact bij vragen via de telefoon of email. Het bestuur en de werkgroepen zijn op diverse onderwerpen naar volle tevredenheid ondersteund door een beleidsmedewerker. De onderwerpen betroffen met name regelgeving en procedurebeschrijving van het kwaliteitsregister, (her)registratie en accreditatie.

Werkgroepen De NAPA-werkgroepen zijn werkzaam binnen een specifiek deelgebied van de vereniging. Zij zijn met name het uitvoerende orgaan die activiteiten ontplooien in het behalen van de gestelde doelen.

Commissies Commissies zijn gespecialiseerde groepen welke zich op een specifiek deelgebied van de werkgroepen richten. De uitvoeringsorganen accreditatie en dossiercontrole vielen in 2016 onder de werkgroep Kwaliteit. Met ingang van 2017 vallen beide uitvoeringsorganen onder het bureau. In 2016 zijn de volgende drie commissies actief: - Commissie kwaliteit, - Commissie beroepsbelangen en - Commissie vakgroepen. De werkgroep PA-INVEST en de werkgroep communicatie worden verderop gespecificeerd omschreven. Hieronder leest u meer over de behaalde doelstellingen en verrichte activiteiten door de commissies en de werkgroepen.

3.2 Werkzaamheden commissies 3.2.1 Commissie kwaliteit De werkgroep Kwaliteit heeft als beleidsterrein het waarborgen van de kwaliteit bij de uitoefening van het beroep Physician Assistant. Een van de belangrijkste taken hierbij is het uitvoering geven aan het Kwaliteitsregister, door beleidsregels en richtlijnen op te stellen. De werkgroep geeft ook invulling aan het verenigingstuchtrecht. Onder de commissie kwaliteit vallen het ‘uitvoeringsorgaan accreditatie’ en het ‘uitvoeringsorgaan dossiercontrole’.

Tuchtraad De NAPA heeft tevens een onafhankelijke Tuchtraad, bestaande uit juristen en beroepsgenoten. De tuchtraad is in 2016 tweemaal bijeen geweest. De tuchtraad heeft in 2016 geen zaken voorgelegd gekregen. De tuchtraad is bijeen geweest voor een sessie tijdens PA-INVEST.

7


Kwaliteitsregister Aan het einde van 2016 waren er 817 PA’s ingeschreven in het Kwaliteitsregister. In 2016 schreven zich 92 PA’s in in het Kwaliteitsregister. •

Registratiesysteem In het jaar 2016 is het automatiseren van het (her)registratie proces van Kwaliteitsregister verder uitgerold en functioneert inmiddels naar tevredenheid.

Uitvoeringsorgaan dossiercontrole De dossiercommissie is verantwoordelijk voor het valideren van alle nascholingsactiviteiten die door de PA’s zijn opgevoerd in het Kwaliteitsregister. Nadat een dossier is aangeboden voor herregistratie wordt door de leden van de commissie beoordeeld of de activiteiten voldoen aan de geldende richtlijnen. In deze periode gelden er verschillende richtlijnen. Er moet nog rekening gehouden worden met de richtlijnen zoals die golden tot november 2013 en met de richtlijnen zoals die golden vanaf november 2013. Bij onduidelijkheden of discussie werd advies gevraagd bij het uitvoeringsorgaan accreditatie en/of de werkgroep Kwaliteit. •

Herregistratie Op 31 december 2016 waren er in totaal 473 PA’s geherregistreerd voor een periode van 5 jaar, dit aantal is inclusief een aantal PA’s waarbij voorgenomen besluit herregistratie is genomen. In totaal hadden 9 PA’s onvoldoende punten behaald en werden uitgeschreven uit het register. Herintreding Er werd een PA geadviseerd die na een individueel leertraject tot herintreding trachtte te komen. De commissie heeft verder een aantal adviezen uitgebracht aan het Bestuur.

Uitvoeringsorgaan accreditatie In 2016 is er één beroepszaak geweest tegen een beslissing van de accreditatiecommissie. Een hiervoor ingestelde beroepscommissie heeft dit beoordeeld en het bestuur hierover geadviseerd. Met de betreffende opleider is afgesproken dat in 2017 een visitatie op locatie plaatsvindt, waarbij de opleiding wordt (her)beoordeeld en waarbij een aantal commissieleden daaraan heeft deelgenomen. Evaluatierapporten van PA’s worden bij de rapportage van de commissie betrokken. •

Beleidsregel aangepast De beleidsregel ‘Richtlijn Accreditatie Physician Assistant’ van 8 november 2013 werd aangepast op het punt van de werkzaamheden ten behoeve van de vakgroepen.

Samenstelling commissie en uitvoeringsorganen De bezetting van de werkgroep en de commissies is in 2016 gewijzigd. In november 2016 is Vincent Straten benoemd tot voorzitter van de NAPA en hierdoor maakt hij geen deel meer uit van de Commissie Kwaliteit. Zijn rol als voorzitter is overgenomen door Joke Ligthart. Ook bij de uitvoeringsorganen accreditatie en dossiercontrole zijn wat veranderingen geweest in de persoonlijke bezetting. Het uitvoeringsorgaan accreditatie bestaat eind 2016 uit: Pauline Duineveld (voorzitter), Marjolein Seelen, Johnny Tromp, Jolanthe Hulshoff en Anne de Kroon.

8


Het uitvoeringsorgaan dossiercontrole bestaat eind 2016 uit: Jolanda Alblas (voorzitter/ coördinator), Ingrid Liqui Lung, Aldi Bijl, Betty Vliexs, Anita Broekhuizen, Marijn van Ingen, Lisette van Maurik en Tjitske Visser. De commissie kwaliteit bestond in 2016 uit: Vincent Straten (voorzitter tot november), Joke Ligthart (voorzitter vanaf november), Freek Braam, Saskia Scott, Martien Hendriks en Wouter Lasut (beleidsmedewerker NAPA), adviseur.

3.2.2 Commissie beroepsbelangen De commissie beroepsbelangen houdt zich bezig met een scala aan belangrijke onderwerpen die ten goede komen aan de ontwikkeling van het beroep van PA.

NAPA FWG profiel De commissie beroepsbelangen heeft op INVEST 2016 het NAPA FWG profiel ter beschikking gesteld aan de leden. Het FWG-profiel kan onder voorwaarden worden opgevraagd door leden. De Commissie biedt ondersteuning bij dit profiel en de vertaling naar een eigen FWG-profiel van leden.

Juridische ondersteuning Ook in 2016 zijn er organisatiewijzigingen en veranderingen van visie bij werkgevers waarbij de functies van NAPA leden onder druk komen te staan. De NAPA probeert ook hierin leden zo goed mogelijk te adviseren. Individuele ondersteuning in de vorm van rechtshulp is nog steeds niet mogelijk via de NAPA. Indien er een collectief van NAPA leden betrokken is dan wordt in gezamenlijkheid met het FBZ gekeken of het FBZ ondersteuning kan bieden.

Medisch Specialistische Bedrijven en dienstverband In 2016 is er minder ondersteuning gevraagd door leden over de toetreding van PA’s tot de Medisch Specialistische Bedrijven (MSB). De NAPA leden krijgen verzoeken om een dienstverband of bijvoorbeeld een detachering aan te gaan met de MSB’s. De NAPA biedt in overleg met het FBZ concrete ondersteuning bij een verzoek van meerdere NAPA leden per instelling.

Physician Assistant GGZ In 2016 zijn de PA’s in de GGZ buiten de DBC-beroepentabel gehouden door beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Dit heeft ernstige gevolgen voor de inzet van de PA’s en hun bestaansrecht in de GGZ. De NAPA heeft in 2016 een bezwaarprocedure bij de Nza gestart waarvan de uitslag eind 2016 nog niet duidelijk is. Tevens zijn er via de politieke lobby Kamervragen aan de Minister van Volksgezondheid hierover gesteld.

FBZ De NAPA is lid van de Federatie van beroepsorganisaties in de Zorg, het FBZ. Het FBZ onderhandelt namens haar leden over grote cao’s in de gezondheidszorg. Ieder NAPA lid is daarmee ook FBZ lid en heeft recht op collectieve ondersteuning bij de uitvoering van de diverse cao’s waarbij het FBZ is betrokken. Namens de NAPA nemen twee afgevaardigden deel aan de ledenraad van het FBZ.

9


Samenstelling commissie De commissie beroepsbelangen bestond in 2016 uit: Ramon Roerdink (voorzitter), Douwe Keegstra, Jeroen Rekveldt (tevens lid FWG-werkgroep), Karin Huitinga (tevens lid FWG-werkgroep) en Yvette Troe (tevens afgevaardigde FBZ namens NAPA).

3.2.3 Commissie vakgroepen De NAPA heeft in 2014 een start gemaakt met het ondersteunen van de vakgroepen. In 2016 hebben we dit verder vormgegeven. Op verzoek van bestaande vakgroepen zijn er bestuurlijke contacten gelegd tussen de Vakgroepen en de betrokken medisch wetenschappelijke verenigingen. Advies en ondersteuning is geboden aan startende vakgroepen. In 2016 zijn een aantal nieuwe consensusdocumenten met de wetenschappelijke verenigingen vastgesteld, zoals met de Nederlandse vereniging van Oogheelkunde en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

Samenstelling commissie De commissie vakgroepen bestond in 2016 uit: Quinten van den Driesschen (voorzitter, namens de vakgroep Huisartsgeneeskunde), Natasja Sonke (secretaris, namens de vakgroep Longziekten), Maud Curvers, (lid namens de vakgroep Orthopedie), Natas Verheijde (lid namens de vakgroep Maag-darm-leverziekten en Ernst Muskens (lid namens de vakgroep Neurologie).

3.3 Communicatie De communicatie werd in 2016 door de leden van de werkgroep communicatie uitgevoerd. Het hoofddoel van de werkgroep is het zo volledig mogelijk informeren van met name de leden dan wel de PA’s (i.o.) in de breedste zin van het woord. Hieronder volgt een overzicht van de communicatiemiddelen die in 2016 zijn ingezet:

Nieuwsbrief Om belangstellende zo goed mogelijk van informatie te voorzien, over alles wat de PA aangaat, werd maandelijks een nieuwsbrief uitgebracht. Enkele extra nieuwsberichten werden zo nodig verzonden.

Website In maart 2016 werd de nieuwe versie van de website gelanceerd. Met behulp van deze herinrichting van de website werd getracht de informatie op de website logischer en overzichtelijker te maken. Tevens werd er een nieuwe tabblad toegevoegd specifiek gericht op de PA i.o.. Content voor op de website werd aangeleverd door de werkgroep.

MPA In het voor- en najaar van 2016 werd het tijdschrift MPA uitgebracht, het vakblad voor en door PA’s.

10


INVEST De werkgroep INVEST organiseerde op 3 en 4 november het congres ‘INVEST’ in het World Trade Centre in Rotterdam. Kennisuitwisseling en netwerken stonden deze twee dagen centraal. Het congres werd bezocht door ruim 600 PA’s en andere geïnteresseerden. Er is een verslag van het congres gepubliceerd op de website.

AAPA Ook in 2016 was een deel van het bestuur en vele PA’s uit Nederland naar het AAPA-congres afgereisd. In 2016 werd het congres in San Antonio gehouden en werd er door het bestuur een netwerkborrel voor de Nederlandse PA’s georganiseerd.

Social media De werkgroep communicatie was actief op social media. Naast facebook en twitter, waar de NAPA al actief op was, is de werkgroep sinds halverwege het jaar ook actief op Linkedin. De werkgroep heeft alle drie de social media kanalen in 2016 onderhouden. De NAPA is te volgen via LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2534422 en via twitter @pr_napa

Enquête leden Tijdens INVEST is door de leden een enquête ingevuld m.b.t. hoe de PA in de toekomst geïnformeerd wil worden. De resultaten zullen worden meegenomen in de communicatiedoelstellingen voor 2017.

Presentaties Hogescholen In 2016 heeft de NAPA aan alle vijf startende cohorten (in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en Groningen) informatie gegeven omtrent de NAPA en de mogelijkheid tot lidmaatschap. Tevens werd op dezelfde vijf hogescholen een presentatie gegeven aan de derdejaars met betrekking tot onder andere het kwaliteitsregister,

11


accreditatiepunten en het lidmaatschap. Daarnaast was een afgevaardigde van de NAPA aanwezig bij de diploma-uitreikingen van alle hogescholen. De presentaties op de hogescholen en de aanwezigheid bij de diploma-uitreiking werd verzorgd door leden van de werkgroep communicatie dan wel gebruik gemaakt van een poollijst van PA-leden welke zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

Animatiefilmpjes taakherschikking De NAPA heeft in 2016 in opdracht van het ministerie van VWS voor het Platform Zorgmasters meegewerkt aan diverse animatiefilmpjes over taakherschikking. Dit platform verzamelt en deelt kennis over taakherschikking. De animatiefilmpjes hebben verschillende onderwerpen: Taakherschikking Algemeen, Taakherschikking & bekostiging en Taakherschikking & Verantwoordelijkheden.

Samenstelling werkgroep communicatie De werkgroep bestond in 2016 uit: Mw. Lian Elfering, MPA, voorzitter (tevens lid Algemeen Bestuur), dhr. Jasper Leijten, MPA, lid, dhr. Timo de Raad, MPA, lid, dhr Jonathan Leegwater PA i.o., lid, mw. Petra van Houten, MPA, lid, mw. Jannette Bossenga, MPA, lid. De werkgroep PA-INVEST bestond in 2016 uit: Elisabeth Sikkema, Caroline Grimbergen, Rianne van de Burg en twee nieuwe leden Rianne Rijsdijk en Lennaert Hoek. Caroline Grimbergen en Rianne van de Burg hebben eind 2016 afscheid genomen.

12


4 Vooruitblik 2017

Voor 2017 staan de volgende beleidsvoornemens centraal: • • • • • • • • • •

5 Financiën

Opname PA in artikel 3 van de wet BIG, waarbij het streven is om de uitkomsten van recente onderzoeken zoveel mogelijk mee te nemen. Koppeling van het kwaliteitsregister van de NAPA met het BIG-register. Verdere professionalisering van het bureau. Oprichting commissie Opleiding & Wetenschap. Verdere formalisering en ondersteuning van de vakgroepen. Opstellen van een strategisch meerjarenplan en daaraan gekoppeld een communicatieplan. Congressen organiseren (o.a. INVEST, congres over taakherschikking, enz.). Contacten met beroepsverenigingen en andere stakeholders initiëren en onderhouden. Aanwezig zijn bij alle relevante congressen en symposia over taakherschikking. Financieel gezond beleid voeren door de liquiditeitsratio’s en solvabiliteitsratio’s strak te monitoren.

De volgende onderdelen zijn als separate bijlage terug te vinden op het besloten deel van de NAPA website: - toelichting op de jaarrekening, - balans, - begroting versus realisatie, - financiële positie en - intentie accountantsverklaring.

13


Bijlage 1

Samenstelling bestuur NAPA

Naam Benoeming/herbenoeming De heer W. van Unen Voorzitter tot nov 2016

augustus 2008 - november 2016

De heer V. Straten Voorzitter miv nov 2016

november 2013 - 2019 (2e termijn)

Mevrouw A. Joldersma Penningmeester tot nov 2016

september 2011 - november 2016

De heer D. Keegstra penningmeester m.i.v. november 2016

Januari 2016 - januari 2019

Mevrouw A. Persoon

november 2013 - november 2019 (2e termijn)

Mevrouw L. Elfering

november 2014 - november 2016

Mevrouw J. Reuser- van Vegchel

november 2016-2019

De heer B. Speijer

november 2016-2019

14


Bijlage 2

Organigram NAPA per 31 december 2016

Ledenraad Tuchtraad Bestuur

Directeur

VG Interne

VG Neuro

CIE beroepsbelangen

Invest

PR/Comm.

Accredatie

Dossierco

Bureau

Controller

VG Acuut

VG Oogheelkunde

VG Chirurgie

CIE kwaliteit

VG ...

CIE vakgroepen

CIE Opleiding en wetenschap

VG ...

VG ...

Kamer SEH

15


Bijlage 3

Groei aantal leden NAPA 2011-eind 2016

Aantal leden van de NAPA per 1 januari Jaar Aantal 2011 435 2012 643 2013 735 2014 768 2015 797 2016 832 2017 921

Aantal leden van de NAPA per 1 januari

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.