Katalog Národní cena za studentský design / Catalogue International Award for Student Design 2019

Page 1

20 19 D ES IG N S T U D EN TS K Ý ZA N Á RO D N �C EN A

Nový (z)bož� 19! / New G(o)ods 19!


DESIGN ZPŮSOBUJE ZÁVISLOST!
OBSAH / CONTENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ÚVOD ČESKY ÚVOD ANGLICKY POROTY OCENĚNÉ PRÁCE: *GRAND *JUNIOR EXCELENTNÍ STUDENTSKÝ DESIGN DOBRÝ STUDENTSKÝ DESIGN ZVLÁŠTNÍ CENY NOMINACE NA VÝSTAVY ZBÝVAJÍCÍ NOMINACE OSTATNÍ PŘIHLÁŠENÉ PRÁCE ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY SEZNAM AUTORŮ TIRÁŽ PARTNEŘI


V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast produktového a industriálního designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu.

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015. Do letošního ročníku se přihlásilo 192 autorů se 183 pracemi, z 13 univerzit a 12 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: národní vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit, národní středoškolská

6

DESIGN ZPŮSOBUJE ZÁVISLOST!

Rok 2019 patří pracím v široké škále produktového designu (nábytek pro interiéry a exteriéry, interiérové doplňky, sklo, porcelán, keramika, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí, sanitární předměty, hračky, sportovní potřeby, obaly s důrazem na konstrukci, hudební nástroje, didaktické potřeby, hobby aj.), industriálního designu (design spojený s konstrukčními pracemi, nářadí, zdravotnická technika, transportní design, strojírenství, technologie, zemědělská technika, stavitelství aj.), užitého umění, uměleckého řemesla a artdesignu (textilní a oděvní design, obuv, oděvní doplňky, módní doplňky, šperk, různé autorské předměty aj.), architektury, řešení soukromých i veřejných interiérů, scénografie, úprava krajiny).

Vítězka Národní ceny za studentský design 2019 *JUNIOR Nikola Kolářová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu Materiology, volný vstup do knihovny materiálů Matério, výrobky firem Tescoma s. r. o., IKEA ČR, s. r. o. a roční předplatné časopisů Architect+ a Brand & Stories. Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Cenu Design Exit udělil děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč) Aleně Liškové z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ocenil (po 10 000 Kč) Leonu Královou ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Lucii Horákovou z Fakulty architektury ČVUT v Praze a Tomáše Starého z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Cenu ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (5 000 Kč) získal František Dvořák z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Cenu ředitelky Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) získává Terezie Lexová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Cenu generálního ředitele Národního technického muzea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) získal Jaroslav Prchal z fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Cenu Unie profesionálních designérů ČR Tom Šindelář z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Cenu

Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč) studentka AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké školy a Základní umělecké školy Anna Marie Kohutová a Cenu brněnského studia Design ATAK Jan Maxmilián Blšták z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dvoutýdenní placená stáž ve studiu a knihu Kobobook). Letos udělil tři odborné ceny také Design Cabinet CZ - Kateřině Rydlové a Magdaléně Fousové z Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT a Filipovi Kramplovi z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Firmy IKEA ČR, s. r. o. a Tescoma s. r. o. darují své produkty vítězům národní ceny a také těm, kdo získali ocenění Excelentní studentský design 2019 a ocenění Dobrý studentský design 2019. Žurnalisté udělili Magdaléně Fousové z Fakulty architektury ČVUT v Praze cenu novinářů. Veřejnost hlasovala prostřednictvím Institutu IH21. Nejvyšší počet hlasů mezi pracemi z vysokých škol a univerzit získala Paula Benčaťová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a mezi středními a vyššími odbornými školami Nikola Kolářová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Soutěž a výstavy mohly proběhnout díky finanční podpoře firem Grund, a. s., Domu bytové kultury Praha a. s., nadace Jablotron, statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje (www.turisturaj.cz) a materiálové podpoře Design Cabinetu CZ, Českých center, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015, Institutu H21, Fakultě architektury ČVUT, studiu Design ATAK, firmám IKEA ČR, s. r. o., Tescoma s. r. o. a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořil student Vojtěch Liebl z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. PhDr. Lenka Žižková Design Cabinet CZ září 2019

NÁRODN� CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2019

Národní cena za studentský design slaví devětadvacáté výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design.

Vítěz Národní ceny za studentský design 2019 *GRAND Jaroslav Prchal z Fakulty designu a umění Ladislav Sutnara ZČU v Plzni získává cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, výrobky firem Tescoma s. r. o., IKEA ČR, s. r. o., knihu Materiology, volný vstup do knihovny materiálů Matério a roční předplatné časopisů Architect+ a Brand & Stories.

DESIGN ZPŮSOBUJE ZÁVISLOST!

NOVÝ (Z)BOŽí 19!

porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 59 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, produktových a industriálních designérů, expertů a kurátorů designu. Národní poroty nominovaly pro rozhodování mezinárodní poroty 107 prací. Mezinárodní porota pak v několikakolovém hodnocení udělila Národní cenu za studentský design 2019 *GRAND, Národní cenu za studentský design 2019 *JUNIOR, sedm ocenění Excelentní studentský design 2019 a patnáct cen Dobrý studentský design 2019.


sisting of high school teachers, national jury consisted of museum curators, independent experts, and the best professional designers of the Czech Republic. Student works were assessed by total 59 professional jurors – university lecturers, designers, experts and design curators.

The Czech National Awards for Student Design is celebrating the 29th anniversary! The Czech National Awards for Student Design was announced by the Czech Design Cabinet first in the year 2008. It continues, however, with competitions organized by the Design Centre of the Czech Republic from 1991 to 2007. Young designers from all kinds of schools competed for Student Design prize consisting of three awards: Czech National Award for Student Design, Excellent Student Design, and Outstanding Student Design. The competition became international in the year 2012. Next change was made in 2014 when it was divided into two sections – one covers the area of visual communication, the latter covers the area of product design. Both competitions are organized individually in the “style of biennial”.

DESIGN CAUSES ADDICTION!

This year competition is in the field of product and industrial design. Any works that can be included in the domain of product and industrial design – product design (for example, interior and outdoor furniture, interior accessories, glass, pottery, lamps, tableware, cookware, sanitary ware, toys, sports equipment, wrappers with putting emphasis on their construction, musical instruments, teaching aids, hobby etc), industrial design (i.e. design related to construction of tools, medical technology, transport design, mechanical engineering, agricultural technology, civil engineering, building construction etc), applied arts, arts and crafts or art design (textile and clothing design, footwear, accessories, jewel, and various author’s designs), architecture, design of private and public interiors, stage design, and landscape design. This year’s competition was announced by Design Cabinet CZ together with foundation SUTNAR – RADOSLAV AND ELAINE SUTNAR FOUNDATION, DEPO2015 and participating universities and colleges. As far as the competition is concerned, the students from 13 universities and 12 professional and secondary schools submitted total 192 authors and 183 works. The three independent juries assessed their works: university jury consisting of university lecturers, high school jury con-

DESIGN CAUSES ADDICTION!

NEW G(O)ODS 19!

ECH NATIONAL AWARD FOR STUDENT DESIG

7

The juries have selected total 107 works for award after several evaluation rounds. One work was awarded the National Award for Student Design 2019 *GRAND, one secondary school design was awarded the National Award for Student Design 2019 *JUNIOR, seven works were awarded the Excellent Student Design 2019, and fifteen works were awarded the Outstanding Student Design 2019.

Winner of the National Award for Student Design 2019 *GRAND Jaroslav Prchal from Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň was awarded by the Czech Centres director (1 week stay in one of the European cities where the Czech Centres have residences), stay in the Art Camp of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University West Bohemia in Pilsen, products of companies Tescoma, s. r. o., and IKEA Czech Republic, s. r. o., free admission to the library material Matério, the book Materiology and one year subscription of the magazines Architect+ and Brand & Stories.

collections) was awarded Terezie Lexová from Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Prize of the Director General of the National Technical Museum in Prague (purchase of selected work to the museum collections) was awarded to Jaroslav Prchal from Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, Prize of the Union of Professional Designers CR was awarded Tom Šindelář from Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Prize of the Society of Friends of the Museum of Decorative Arts (5000,– Kč) was awarded Anna Marie Kohutová from AVE ART Ostrava, Private Secondary School of Art and Elementary Art School, and Prize of Brno studio ATAK Design (two-week internship in the studio and the book Kobobook) was awarded Jan Maxmilián Blšták from Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín. This year Design Cabinet CZ awarded three prizes as well: Kateřina Rydlová and Magdaléna Fousová from Institute of Industrial Design, Faculty of Architecture of Technical University in Prague and Filip Krampl from Faculty of Art and Design J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem. IKEA ČR and Tescoma companies will reward also seven authors who received the Excellent Student Design 2019, and also those fifteen authors who received the Outstanding Student Design 2019 with their products.

Winner of the National Award for Student Design 2019 *JUNIOR was awarded stay in the Art Camp of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University West Bohemia in Pilsen, free admission to the library material Matério, the book Materiology, products of companies Tescoma, s. r. o., and IKEA Czech Republic, s. r. o. and one year subscription of the magazines Architect+ and Brand & Stories.

The Journalists Prize was awarded by the journalists to Magdalena Fousová from Faculty of Architecture of Technical University in Prague. General public voted via IH21 Institution. The highest number of votes received Pavla Benčaťová from Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (universities) and Nikola Kolářová from Secondary Glass School of Applied Arts, Železný Brod (secondary schools).

Special prizes were awarded by the deans of the educational institutions and by professional associations, museums, and professional magazines. Exit Design Prize was awarded by the Dean of the Art and Design Faculty of the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem (30 000,– Kč) to Alena Lišková from Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art.

The competition and the exhibition has been accomplished thanks to financial support of Dům bytové kultury Praha, a.s. and Jablotron Alarms Foundation, a. s., City of Plzeň, District of Plzeň (www. turisturaj.cz) and thanks to the material support of Czech Centres, ATAK Design, IKEA ČR, s. r. o., Tescoma, s. r. o., Design Cabinet CZ, foundation SUTNAR – RADOSLAV AND ELAINE SUTNAR FOUNDATION, DEPO2015 and Architecture & Building Foundation and participating universities and colleges.

Dean of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art awarded (10000,– Kč each) Leona Králová from Secondary Glass School of Applied Arts, Kamenický Šenov, Lucie Horáková from Faculty of Architecture of Technical University in Prague, and Tomáš Starý from Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, Prize of the Director of Institute of Machine Design, Brno University of Technology, Faculty Mechanical Engineering (5000,– Kč) was awarded František Dvořák from Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín, Prize of Director of the Museum of Decorative Arts in Prague (purchase of the work to the museum

Student Vojtěch Liebl from Ladislav Sutnar Design and Art Faculty University West Bohemia in Pilsen created the graphic visual concept of the competition and the catalogue. The Design Cabinet CZ is an association supported first of all by volunteers – design students. Lenka Žižková, PhDr.Design Cabinet CZ September 2019


MEZINÁRODNÍ POROTA / INTERNATIONAL JURY Ing. arch. MgA. Květa Čulejová, Ars Fabrika, galerie CoCo, Design Cabinet CZ MgA. Radek Hegmon, firmy mmCité, Egoé ad. Mgr. Milan Hlaveš, Ph. D., Uměleckoprůmyslové museum v Praze Mgr. Jiří Hulák, Národní technické muzeum v Praze M. A. Pavel Masopust, ArtD., studio Dr. Pavel, Slovensko Doc. akad. mal. Eliška Nová, emeritní vysokoškolská pedagožka Doc. akad. soch. Pavel Jarkovský, emeritní vysokoškolský pedagog MgA. David Pacák, firma Polstrin Design MgA. Jiří Přibyl, Studio Koncern PhDr. Pavla Rossini, kurátorka, publicistka, poradkyně, Dánsko Tajemnice poroty: PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ Zástupce tajemnice poroty: MgA. Lucie Kaslová, Design Cabinet CZ, Techmania Science Center BcA. Andrea Vaňourková, kurátorka, Fakulta umění a designu UJEP, skrutátorka

NÁRODNÍ VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGICKÁ POROTA 2019 / NATIONAL UNIVERSITY JURY

8

NÁRODNÍ STŘEDOŠKOLSKÁ PEDAGOGICKÁ POROTA / NATIONAL HIGH SCHOOL JURY Jaroslava Brabcová – Pecharová (nehodnotila) MgA. Pavlína Doležalová Akad. mal. Ivica Dudášová MgA. Michael Franče Ing. arch. Olga Gálisová Akad. mal. Stanislava Grebeníčková Akad. mal. Milan Handl MgA. Martina Klimošová Mgr. A. Karolína Kopřivová MgA. Zuzana Kynčlová Mgr. et BcA. Lenka Lišková Kateřina Mikešová (nehodnotila) MgA. Ivan Pecháček MgA. Ladislav Průcha Mgr. art. Martin Růžička MgA. Tomáš Rýdl Ing. František Řáha (nehodnotil) MgA. Jana Toušová MgA. Eva Vontorová

POROTY SOUTĚŽE

Doc. akad. soch. René Baďura MgA. Jiří Bartoš Doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. Doc. Eva Eisler (nehodnotila) Prof. akad. arch. Jan Fišer Doc. akad. mal. Emilie Frýdecká (nehodnotila) MgA. Patrik Illo Doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD. Doc. M. A. Ivan Dlabač MgA. Jan Jaroš Ing. David John Prof. akad. soch. Marián Karel (nehodnotil) Mgr. art. Jan Korabečný (nehodnotil) Doc. akad. mal. Helena Krbcová Doc. akad. mal. Svatoslav Krotký Doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD MgA. Jan C. Löbl, Ph. D. Prof. M. A. Jan Němeček M. A. Henrieta Nezpěváková, Ph. D. Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD. (nehodnotila) MgA. Petr Novaque (nehodnotil) MgA. Milan Pekař Prof. akad. soch. Rony Plesl MgA. Štěpán Rous, Ph. D. (nehodnotil) Akad. soch. Josef Sládek, ArtD. Ing. Petr Siebert MgA. Filip Streit Doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (nehodnotil) Doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph. D. MgA. Tereza Svobodová Ing. Milan Šimek, Ph. D. MgA. Jitka Škopová (nehodnotila) Doc. Ing. Jiří Tauber, Ph. D. MgA. Martin Tvarůžek (nehodnotil) Doc. MgA. Gabriel Vach

MgA. Maxim Velčovský (nehodnotil) Mgr. art. Zuzana Veselá Doc. MgA. Zdeněk Veverka MgA. Roman Vrtiška Prof. akad. soch. Karol Weisslechner (nehodnotil)


O C EN ĚN É

P RÁ C E


DOMÁCÍ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM BEEP / HOME SECURITY SYSTEM BEEP 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. ZDENĚK VEVERKA

*GRAND

10

HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY / INTERNATIONAL JURY ASSESSMENT První užitkový technický předmět s nejvyšším oceněním za studentský design od roku 2006. Technika zde přitom není jen „nutným zlem“, ale naopak předmětem i východiskem rešerší, počítačových simulací i studia vzorků existujících výrobků. Přesto autor, byť téma zpracovával z podnětu konkrétního výrobce, neuvázl v zajetí technických požadavků a norem. Těžil i z myšlenkového bohatství přípravné fáze a z intuice spontánního skicování. Ve výsledném, doslova dokonalém modelu zužitkoval moderní technologie i vlastní řemeslnou preciznost a trpělivost. Designérské řešení harmonických proporcí, jasného a navzdory drobnému měřítku velkorysého pojetí celkového tvaru vyniká také citlivostí k detailu i výběru materiálů. Jak si autor vytyčil, potenciální zákazník by se opravdu nemusel stydět za „obyčejný“ zabezpečovací systém. Ale i dnešní návrhářská praxe by se měla přestat stydět za principy racionálního a zároveň výtvarně akcentovaného „dobrého designu“, formulované a rozvíjené před desítkami let. Naopak, v době vyspělé techniky a technologií na ně může tvůrčím způsobem navazovat. Jen na to po „lekci postmoderny“ a v současné záplavě „vizuálů“, „konceptů“ a „příběhů“ poněkud zapomínáme.

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2019 ERNATIONAL AWARD FOR STUDENT DESIGN 2019

JAROSLAV PRCHAL


11

/ This is the first technical utility object with the top assessment for student design since 2006. Technology, in this case, is not only the “necessary evil” but on the contrary starting point and destination of researches, computer simulations, and study of samples of existing products. Even though (the topic was processed on impulse of the particular producer) the author didn’t get stuck in the jungle of technology rules and standards. He capitalized the wide extend of the preparatory phase and intuitively made sketches. The result, literally faultless model is presentation of the modern technologies, craft precision, and patience. Designer’s solution has harmonic proportions and in spite of tiny measuring scale it presents magnanimous concept of the whole design and sensitivity to detail and choice of materials. Author’s aim: the prospective customer shouldn’t be ashamed of “usual” security system. Moreover, nowadays designer’s practice should stop being ashamed of principals of rational and simultaneously fine arts accented “good design” that was formulated tens of years ago. On the contrary we can follow them in a creative way nowadays in time of advanced technology. Our problem is that we rather forgot these principles under influence of “post modern lecture”, and under the flood of “visuals”, “conceptual attitudes”, and other “stories”. Mgr. Jiří Hulák Člen mezinárodní poroty / Member of the International Jury VÍTĚZ ZÍSKÁVÁ / WINNER’S REWARD Symbol a diplom pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2019 Právo užívat značku Národní cena za studentský design 2019 *GRAND ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Pobyt, letenku a týdenní ubytování v některém z Českých center v zahraničí Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o. Kniha Materiology a vstup do knihovny materiálů Matério od firmy Happy Materials, s. r. o. CENA NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA PRAHA / NATIONAL TECHNICAL MUSEUM IN PRAGUE AWARD Autor v souladu se svým záměrem povýšil drobný, neokázalý, ryze technický a účelový předmět na ucelený soubor dokonale zpracovaných, přitom navýsost estetických prvků. Dosud rutinně konstruovaný a jednoduše tvarově pojednaný typ výrobku invenčně propracoval do všech detailů, ve všech fázích projektu i ve všech souvislostech. Design, technika, technologie i řemeslná práce – to vše se zde propojuje v jediný harmonický celek. A konečně jde o „skvěle načasovanou“ diplomovou práci. Ta totiž představuje stupeň, kdy adept designérské profese definitivně uzavírá přípravnou část své tvorby a vstupuje do komplikovaného prostředí tržní výrobní praxe. / The author, according to his intention raised minor, low-key, strictly technical and utilitarian product to the compact set perfectly designed but also utterly esthetical elements. The product that has been so far constructed in a routine way uncomplicatedly shaped was inventively worked out in all details in all stages of project and in whole context. The design, technology, and handicraft – all are connected in the united harmonic set. And last but not least this diploma thesis has an “excellent timing”. The thesis is the first stage when an aspirant to the design profession is closing the preparatory part of his creation and is entering the complicated world of market and production life. Mgr. Karel Ksandr Generální ředitel Národního technického muzea v Praze / Director General of the National Technical Museum in Prague AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Možnost odkoupení díla do sbírek Národního technického muzea za přiměřenou finanční odměnu


NIKOLA KOLÁŘOVÁ BATOH, KTERÝ POMÁHÁ B-HELP / BACKPACK THAT HELPS B-HELP 2019 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ZUZANA KYNČLOVÁ

HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY / INTERNATIONAL JURY ASSESSMENT Plně funkční lehký batoh s vhodně zvolenými materiály má přidanou hodnotu v desénech, které byly vytvořeny s použitím obrázků hendikepovaných osob ze speciálních terapeutických dílen. Produkt má navíc i humanitární podtext – část výtěžku z prodeje jde na konto zařízení, které je do projektu zapojeno. / Completely functional light backpack made of suitably selected materials that are enriched with patterns that were created with using pictures painted by handicapped persons working in special therapeutic workshops. This product has also humanitarian purpose: part of the proceeds from the sale is passed to the account of the organization participating in the project. Doc. akad. mal. Eliška Nová Členka mezinárodní poroty / Member of the International Jury VÍTĚZKA ZÍSKÁVÁ / WINNER’S REWARD Symbol a diplom pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2019 Právo užívat značku Národní cena za studentský design 2019 *JUNIOR ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Kniha Materiology a vstup do knihovny materiálů Matério od firmy Happy Materials, s. r. o. Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o. CENA VEŘEJNOSTI / PUBLIC PRIZE Veřejného hlasování se zúčastnilo 1 300 hlasujících. Nikola Kolářová získala mezi středními a vyššími odbornými školami 12 % hlasů. Hlasování organizoval Institut IH21. VÍTĚZKA ZÍSKÁVÁ / WINNER’S REWARD Bábovku

12


NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2019 NATIONAL AWARD FOR STUDENT DESIGN 2019

*JUNIOR

13


EX C EL EN T N ÍS T U D EN TS K Ý D ES IG N


15 HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY / INTERNATIONAL JURY ASSESSMENT Projekt Sokui vytváří ojedinělou kolekci, která se opírá o kvalitní řemeslné zpracování a cit pro detail. Právě zde nacházíme smysl práce, kdy za pomoci tradiční japonské technologie lepení dává výrobkům čistotu a pohled na život udržitelných zdrojů. Design tak působí harmonicky a klidně. / The project Sokui creates a unique collection that is based on first-rate craft processing with sense of detail. Just in this case we find the meaning of work when using the traditional Japanese technology of gluing gives the products purity with consideration of sustainable sources. So design looks harmonious and tranquilly. MgA. David Pacák Člen mezinárodní poroty / Member of the International Jury AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2019 Právo užívat značku Excelentní studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o. CENA DESIGN CABINETU CZ / DESIGN CABINET CZ AWARD „Je potřeba navrhovat další židle?“ ptá se Filip Krampla, kterého jako řadu jeho vrstevníků zajímá udržitelná produkce včetně nábytku. Pro navrženou kolekci dvou druhů židlí a stolů Sokui proto nachází a uplatňuje v ní japonskou tradiční rýžovou a ekologickou techniku lepení dřeva. Na pohled prostý a tvarově střízlivý nábytek společně s doplňky jsou ohleduplné ke zdraví uživatelů, řemeslně citlivé a šetrné k přírodě. Patří k typům nábytku, který je v historii designu vnímán jako nadčasový. / Filip Krampla is asking this question:”Is it necessary to design next chairs?” He and his same-age persons is/are interested in sustainable production, furniture included. He finds and applies in the design of two kinds of chairs and tables the Japanese traditional rice and ecological technology of pasting of wood. The furniture at the first sight simple and shapely moderate designed with accessories are thoughtful of health of users and gentle to nature.This type of furniture can be taken as timeless in the history of design. Lenka Žižková Design Cabinet CZ AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Diplom Odbornou literaturu Mediální podporu pro produkt

FILIP KRAMPLA SOKUI NÁBYTEK / SOKUI FURNITURE JE POTŘEBA NAVRHOVAT DALŠÍ ŽIDLE? / DO YOU NEED MORE CHAIRS? 2018 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN ČAPEK


ŠÁRKA IŠTVÁNOVÁ KERAMICKÁ STAVEBNICE BAU / CERAMIC KIT BAU 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. GABRIEL VACH

HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY / INTERNATIONAL JURY ASSESSMENT Série užitkových a dekorativních nádob příznačně nazvaná „Bau“ v sobě nese vedle architektonické stavebnosti neotřelou estetickou kvalitu, technologickou nápaditost, hravost a v neposlední řadě také různé možnosti dalšího rozvinutí jak v barevnosti, tak v tvarové pestrosti. / The set of utility and decorative vessels aptly named “Bau” presents not only architectural construction, extraordinary aesthetic quality, technological inventiveness, playfulness and last but not least various possibilities of next development both in diversity of colours and in shape variability. Mgr. Milan Hlaveš, Ph. D. Čen mezinárodní poroty / Jury’s Assessment AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2019 Právo užívat značku Excelentní studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

16


17 HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY / INTERNATIONAL JURY ASSESSMENT Návrh venkovní dětské lavičky je hravý, je v něm cítit nadsázka a charakter. Neupoutává zbytečnou pozornost a není ani zbytečně „přetvarovaný“. Lavička vypadá dobře samostatně i v sestavě. Produkt je navržen s ohledem na dostupnost a technologii materiálu, a díky tomu ho lze s malými úpravami snadno uvést do výroby. Zvolené řešení zohledňuje principy venkovního veřejného prostoru. / The design of outdoor children’s benches presents a fresh and relaxed style. We can feel an exaggeration and character in the design. It does not want to be in the spotlight and it is not too „over-shaped“. The bench is suitable for both an individual object and a part of a set. The product is designed with respect to technology and material availability, that’s why it is possible to released it to production only with small adjustments. This solution takes account of principals of the outdoor public space. MgA. Radek Hegmon Místopředseda mezinárodní poroty / Deputy Chairmen of the International Jury AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2019 Právo užívat značku Excelentní studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

VALERIA SHVEIKINA SET TŘÍ VENKOVNÍCH DĚTSKÝCH LAVIČEK / SET OF THREE OUTDOOR CHILDREN’S BENCHES FOR COMMON SEAT 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN ČAPEK


MAGDALÉNA FOUSOVÁ ZDRAVÁ TOALETA FOREST / HEALTHY TOILET FOREST 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MARTIN TVARŮŽEK

ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o. CENA DESIGN CABINETU CZ / DESIGN CABINET CZ AWARD Magdalena Fousová řeší elegantním způsobem závěsný klozet pro jeden z mnoha problémů provázející základní lidské hygienické potřeby. Reaguje na nově položené otázky týkající se vy­měšování, kdy je potřeba z funkčního a zdravotního důvodu změnit úhel mezi stehenními kostmi, pánví a páteří. Problém řeší řada zahraničních i domácích firem pomocí přístavné stoličky, což je provozně, hygienicky a designérsky nepřijatelné. Magdalena Fousová nachází východisko ve výsuvném stupátku v tvarosloví a materiálu odpovídajících současným minimalistickým trendům sanitární keramiky. Na vývoji produktu nadále pracuje. / Magdalena Fousová provides solution of hanging lavatory that is one of many items that attend the essential sanitary calls of nature. The design responds to newly asked questions about excretion when it is necessary due to functional and health reasons to change the angle between femoral bones, pelvis and back bone. This problem have been solved by many abroad and home companies using the additional stool but this solution is not acceptable due to hygienic and design reasons. Magdalena Fousová found solution as telescopic step in design and material corresponding with contemporary minimalistic trends put on sanitary ceramics. The work on development of the product is keeping on. PhDr. Lenka Žižková Design Cabinet CZ AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Diplom Odbornou literaturu Mediální podporu pro produkt

HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY / INTERNATIONAL JURY ASSESSMENT Závěsný klozet FoRest řeší pomocí výsuvného stupátka problémy s vyměšováním. Umožňuje ergonomické sezení na toaletě se změnou úhlu mezi stehenními kostmi, pánví a páteří. Deaktivuje svěrač, a tak dochází k uvolnění puborektální smyčky. Na světovém trhu sanity se obdobné řešení nenachází. Minimalistický tvar klozetu odpovídá současným trendům designu WC. Technické řešení splachování odpovídá nejnáročnějším hygienickým požadavkům. / The hang-toilet FoRest helps to solve problems with excretion by using retractable footboard. It enables ergonomic sitting on toilet with adjustable angle between the femoral bones, pelvis, and backbone. Anal sphincter is deactivated and thus the musculus puborectalis is relaxed. There is no product of this type in the world market with sanitary goods. Minimalistic shape of toilet corresponds to the contemporary trends in WC-design. Technical solution of the flushing system meets the strictest health demands. Doc. akad. soch. Pavel Jarkovský Člen mezinárodní poroty / Member of the International Jury AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2019 Právo užívat značku Excelentní studentský design 2019

18


19

HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY / INTERNATIONAL JURY ASSESSMENT Autorce se v prvním plánu podařilo rychle se zorientovat v dané problematice. Skloubila aktuální trendy, především využití nových hydrodynamických prvků v konstrukci tzv. křídlatých lodí (hydrofoilů) a moderní design exkluzivních plavidel pro volný čas do uceleného tvaru harmonických proporcí. Tento první krok zvládla se ctí. Následuje však řada dalších problémů, které bude pro dosažení profesionálního výsledku nutné vyřešit. Ty souvisejí například se specifickými požadavky na řízení plavidel, ale i ergonomie jejich interiérů ve vazbě na pohyb posádky při plavbě na moři. / The female author first of all managed to get oriented in the issues. She put together the contemporary trends; in the first place use new hydrodynamic elements in construction so called winged boats (hydrofoils) and a modern design of exclusive crafts for leisure to the coherent unit with harmonic proportions. She managed this first step successfully. Nevertheless, there is a set of problems that must be solved to achieve the professional result. These problems are related to specific demands on cruise control and the interior ergonomics in relation to motion of crew members during sail. MgA. Jiří Přibyl Člen mezinárodní poroty / Member of the International Jury AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2019 Právo užívat značku Excelentní studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

ELENA PAVLENKO MOTOROVÝ ČLUN MANTA / SHIP MANTA 2017/2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. ZDENĚK VEVERKA


LUCIE KOPŘIVOVÁ FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY / INTERNATIONAL JURY ASSESSMENT Soubor Nechleba je svou prostotou jemně nevtíravý, po technologické stránce detailně propracovaný a promyšlený co do účelnosti a praktičnosti. Provozní výhodu při používání v domácnosti poskytuje dvojí určení – pro přípravu potraviny i její uskladnění. Spojení dvou odlišných materiálů, tedy porcelánu a dřeva, působí v tomto případě přirozeně a příjemně. / The Nechleba set is gently unobtrusive in its simplicity of design; technologically it is elaborated and thought-out in details and thus presents a top product in usefulness and functionality. An operational advantage in domestic use is provided by a dual destination – for preparing food and for its storage. Uniting two different materials, i.e. porcelain and wood looks naturally and pleasantly in this case.

VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. GABRIEL VACH

Mgr. Milan Hlaveš, Ph. D. Člen mezinárodní poroty / Member of the International Jury

SET NA VÝROBU DOMÁCÍCH ALTERNATIVNÍCH CHLEBŮ NECHLEBA / SET FOR MAKING HOMEMADE ALTERNATIVE BREADS NECHLEBA 2019

AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2019 Právo užívat značku Excelentní studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

20


21 HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY / INTERNATIONAL JURY ASSESSMENT Originální řešení porcelánové resofonické kytary spočívá ve využití akustických vlastností porcelánu s respektem k tradičním resofonickým nástrojům. Plné využití akustických zvukových kvalit porcelánu je dosaženo optimální sílou střepu a přesnou modelací tvaru parabolického rezonátoru. Tvar i užitá technologie respektují zákonitosti zvuku i uživatelského komfortu. / Original design of porcelain resophonic guitar is based on using the acoustical properties of porcelain with regard to the traditional resophonic instruments. The full use of the sonic qualities of porcelain is accomplished by the optimal thickness of porcelain shard and precise shaping of the parabolic resonator. The design and the technology used comply with physical laws of sound and user comfort. Doc. akad. soch. Pavel Jarkovský Člen mezinárodní poroty / Member of the International Jury AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Excelentní studentský design 2019 Právo užívat značku Excelentní studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

TOMÁŠ HAVEL PORCELÁNOVÁ RESOFONICKÁ KYTARA FLORENCE / PORCELAIN RESOPHONIC GUITAR FLORENCE 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER


D O B RÝ S T U D EN TS K Ý

D ES IG N


23

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o. CENA STUDIA ATAK DESIGN / ATAK DESIGN STUDIO AWARD Ptačí budky představují inovativní přístup ke krmení konkrétních druhů ptactva. Práce prokazuje službu svému účelu a splňuje mnoho podstatných atributů dlouhodobé udržitelnosti. Realizované prototypy prozrazují, že přípravný a realizační proces designu byl precizní a pečlivě promyšlen společně s realizační firmou. / Nesting boxes present an innovative approach to feeding of the various bird species. The design serves to its purpose and meets many substantial attributes of long-term sustainability. The prototypes presented show that the preparatory and implementing process of the design was accurate, carefully thought out and cooperated with the manufacturing firm. Ing. Milan Vrbik Vedoucí manažer a designér studia Design ATAK s. r. o. / Head manager and designer of ATAK Design Studio AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Dvoutýdenní placenou stáž ve studiu Design ATAK Knihu Kobobook Diplom

JIŘÍ MAXMILIÁN BLŠTÁK CELOROČNÍ SET PRO KRMENÍ PTÁKŮ / PERENNIAL BIRD FEEDING SET KRMÍTKO NA LOJOVÉ KOULE, SYPKOU SMĚS ZRNIN A PÍTKO / FEEDER FOR SUET BALLS, GRAIN MIXTURE AND WATERER 2018 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD


TEREZIE LEXOVÁ INTERIÉROVÉ LEHÁTKO DRUHÁ KŮŽE / INTERIOR DAYBED SECOND SKIN 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. MGR. A. MICHAL FRONĚK, PROF. M. A. JAN NĚMEČEK

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o. CENA ŘEDITELKY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE / PRIZE OF DIRECTOR OF THE MUSEUM OF DECORATIVE ARTS IN PRAGUE Interiérové lehátko vrací zpět myšlenku denního odpočinku, day-dreaming, která se ukazuje být pro člověka 21. století velmi aktuální a prospěšná. Propagovali ji již funkcionalističtí interiéroví architekti a zpracování interiérového lehátka Druhá kůže ještě více zdůrazňuje tvarovou oproštěnost, materiálovou askezi a symbolický přesah day-dreaming procesu, uvolňujícího každodenní napětí. / The interior daybed brings back the idea of the day-rest, day-dreaming that shows to be very beneficial for people of the 21st century. It was already promoted by the functionalist interior architects and design of the interior daybed Second Skin even more highlights shape purity, simplicity of material selection, and symbolic overlap of the day-dreaming process relaxing the everyday tension. PhDr. Helena Koenigsmarková Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze /Director of the Museum of Decorative Arts in Prague AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Možnost odkoupení díla do sbírek Uměleckoprůmyslového musea za přiměřenou finanční odměnu

24


25

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o. CENA ŘEDITELE ÚSTAVU KONSTRUOVÁNÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ / PRIZE OF DIRECTOR OF INSTITUTE OF MACHINE DESIGN, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY MECHANICAL ENGINEERING O progresivní technickou podstatu navrženého elektrického motocyklu se opírá i originální tvarové řešení s výraznou dynamikou ostře lomených ploch, které je podtrženo působivým kontrastním a zároveň kultivovaným barevným členěním. Soutěžní práce je nadstandardní i svým rozsahem a zpracováním, kdy autor vytvořil maketu motocyklu v měřítku 1: 1, včetně povrchové úpravy. / The design of the electric motorcycle is progressive and technologically advanced. From this basis is derived original shape solution with noticeable dynamics of sharply broken surfaces which is underlined by an impressive contrast and cultivated colours. The design is above-standard both in extend and processing, when author created model in the scale 1:1, surface working included. Prof. ing. Martin Hartl, Ph. D. Ředitel Ústavu konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Director of Institute of Machine Design, Brno University of Technology Faculty Mechanical Engineering AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Finanční odměnu 5 000 Kč

FRANTIŠEK DVOŘÁK ELEKTRICKÝ MOTOCYKL KUBERG TAURO / ELECTRIC MOTORCYCLE KUBERG TAURO 2018 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.


ADAM FRK MINI KOLEKCE SANDÁLŮ CAULDRON / CAPSULE COLLECTION OF SANDALS CAULDRON 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. HELENA KRBCOVÁ

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

26


27

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

ADAM FRK MINI KOLEKCE ODĚVŮ A DOPLŇKŮ PALLADIUM DIVISION / CAPSULE COLLECTION OF CLOTHING AND ACCESSORIES PALLADIUM DIVISION 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. HELENA KRBCOVÁ


DANIEL HÁJEK DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK BUDOUCNOSTI 2045 ŠKODA ME / FUTURE TRANSPORT VEHICLE 2045 ŠKODA ME 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. PETR SIEBERT

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

28


29

AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

KATEŘINA SERVUSOVÁ ZOBRAZENÍ EMOCE V ODĚVU EXTÁZE / EXPRESSING EMOTION THROUGH CLOTHING ECSTASY 2019 FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ART. ZUZANA VESELÁ


JIŘÍ MAXMILIÁN BLŠTÁK INTERIÉROVÁ KONVIČKA MAX / INTERIOR WATERING CAN MAX 2018 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

30


31

SABINA STRŽÍNKOVÁ AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

ŽIDLE TAMMI / TAMMI CHAIR 2019 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.


KRYŠTOF DAVID UNIVERZÁLNÍ LAMPA NA SLANOU VODU UL / UNIVERSAL SALT WATER LAMP UL 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. SOCH. MARIAN KAREL

32

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.


33

PETER ANDERLE

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

DIZAJN 3D TLAČIARNE PRE TECHNOLÓGIU CONTOUR CRAFTING / DESIGN OF THE 3D PRINTER FOR TECHNOLOGY CONTOUR CRAFTING ZAVEDENIE ADITÍVNEJ VÝROBY DO STAVEBNÉHO PRIEMYSLU / IMPLEMENTATION OF ADDITIVE MANUFACTURING IN CONSTRUCTION INDUSTRY 2019 FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. SOCH. LADISLAV KŘENEK, ARTD.


MARIANA KOPECKÁ SAMOSTATNÉ UMYVADLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOLEM / SELFSTANDING WASHBASIN AND ACCESSORIES AROUND 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER

AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

34


35

TOMÁŠ CHLUDIL AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

AUTONOMNÍ TRAMVAJ PRO PRAHU 2030 URBI / AUTONOMOUS TRAM PRAGUE 2030 URBI 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. M. A. IVAN DLABAČ


ANTONÍN KOŠEK VÁZY S HISTORIÍ LAPIDEUS / VASES WITH HISTORY LAPIDEUS 2019 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ZUZANA KYNČLOVÁ

AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

36


37

LUCIA ČMILANSKÁ AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Symbol a diplom pro Dobrý studentský design 2019 Právo užívat značku Dobrý studentský design 2019 ODMĚNY FIREM / COMPANY GRANTED PRIZES Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s. r. o.

HRAČKA PRO DĚTI HRAIKAI / TOY FOR CHILDREN HRAIKAI 2019 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.


ZV LÁ Š T N Í

C EN Y


39

Čas od času je osvěžující jen pozorovat náhodu, těšit se z toho, co se stane, když se nechá materiál pracovat. Radost není podmíněna precizností. Trochu křivé a zakřiknuté, snad i nejmenší možné nádobky – kalíšky na saké – budou s léty používání teprve zrát. Možná si jich dlouho nikdo ani nevšimne, a to bude jejich největší předností. A pak náhle vystoupí ze stínu s nánosy patiny a hle – budou dokonalé. / From time to time, it is enlivening only to watch a chance, to enjoy what happens when material is let work itself. Delight is not conditional on precision. Maybe the smallest possible vessels (a bit curved and shy) – the cups for sake –will be maturing during the time. Perhaps, nobody will notice them for a long time and this fact may be their main merit. And suddenly, they step out of shade covered with layers of time and what a surprise – they will be perfect. Doc. Mgr. A. Pavel Mrkus Děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Dean of Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Diplom Finanční odměnu ve výši 30 000 Kč.

ALENA LIŠKOVÁ UNEXPECTED MINT DREAM 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. GABRIEL VACH

CENA EXIT DESIGN DĚKANA FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM / EXIT DESIGN AWARD OF DEAN OF ART AND DESIGN FACULTY OF J. E. PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM


CENA DĚKANA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI / PRIZE OF DEAN OF THE LADISLAV SUTNAR FACULTY OF DESIGN AND ART UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PLZEŇ

LEONA KRÁLOVÁ SADA NA POLÉVKU MIYEOK-GUK / THE SOUP SET MIYEOK-GUK 2019 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ, KAMENICKÝ ŠENOV VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. A. KAROLÍNA KOPŘIVOVÁ

40

Cenu děkana uděluji práci za jednoduché a praktické řešení jídelního setu, který zdůrazňuje funkčnost a využívá decentní dekorace. Lze si snadno představit jeho reálné uplatnění v restauračním provozu. / The prize of Dean is awarded for uncomplicated and practical solution of the dining set that accents functionality and presents discreet decoration. It is easy to imagine its using in restaurant operation. Doc. ak. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Diplom Finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.


41

Cenu děkana uděluji práci za čistotu designerského řešení. Jedinečné plynulé natáčení světla do všech směrů docílené použitím neodymových magnetů umožňuje neobvyklou hravost nastavení. / The prize of Dean is awarded for purity of the designed solution. Unique smooth orienting light to all directions was achieved by using neodymium magnets and enables unusually varied choices of setting light. Doc. ak. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Diplom Finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

LUCIE HORÁKOVÁ IINTERIÉROVÉ OSVĚTLENÍ TUBO / INTERIOR LIGHTING TUBO 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. FILIP STREIT

CENA DĚKANA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI / PRIZE OF DEAN OF THE LADISLAV SUTNAR FACULTY OF DESIGN AND ART UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PLZEŇ


CENA DĚKANA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI / PRIZE OF DEAN OF THE LADISLAV SUTNAR FACULTY OF DESIGN AND ART UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PLZEŇ

TOMÁŠ STARÝ BUDKA PRO NETOPÝRY / BAT HOUSE DESIGN INOVATIVNÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ KOMBINOVANÉHO ÚKRYTU PRO NETOPÝRY / AN INNOVATIVE DESIGN SOLUTION FOR THE COMBINED SHELTER FOR BATS 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ART. JAN KORABEČNÝ

42

Cenu děkana uděluji práci za skvělou spolupráci designera s odborníky z praxe, za zaměření na řešení problému týkajícího se ekologie a etického soužití člověka s ne příliš populárním živočichem. Výsledkem je ideální řešení budky pro netopýry na netradičním trojúhelníkovém půdorysu s bohatou variabilitou vnitřní kompozice. / The prize of Dean is awarded for the excellent cooperation between designer and experts from practise, for the concentration on solution to problem that is related to ethical coexistence of man and not too popular animate being. The result is the optimal design of shelter for bats based on unconventional triangle ground plan with rich variability of the interior composition. Doc. ak. mal. Josef Mištera Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Diplom Finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.


43

Autorce se podařilo vytvořit pro nejmenší děti líbivou, praktickou a naučnou hračku z tradičních materiálů, která může najít výrobce a prosadit se na trhu. Výhodou je i možná obměna tématiky hračky. / The female author managed to create appealing, practical, and educative toy for little children based on the traditional materials that can find a producer and can penetrate the market. The advantage is the possible variation of the toy subject.

ANNA MARIE KOHUTOVÁ DIVADLO K UNIVERZÁLNÍMU HRANÍ FARMADLO / THEATRE FOR UNIVERSAL PLAYING FARMADLO 2019

JUDr. Milan Čapek Předseda Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea / Chairman of Society of Friends of the Museum of Decorative Arts

AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S. R. O.

AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ART. MARTIN RŮŽIČKA

CENA SPOLEČNOSTI PŘÁTEL UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE / SOCIETY OF FRIENDS OF THE MUSEUM OF DECORATIVE ARTS AWARD


CENA UNIE PROFESIONÁLNÍCH DESIGNÉRŮ ČR / UNION OF PROFESSIONAL DESIGNERS CR AWARD

TOM ŠINDELÁŘ DESIGN 3D TISKÁRNY / DESIGN OF 3D PRINTER INOVACE TISKOVÉ HLAVY / INNOVATION OF PRINTER HEAD 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. M. A. IVAN DLABAČ

Unie profesionálních designerů České republiky uděluje cenu v soutěži Národní cena za studentský design 2019. Ocenění je za příkladný profesionální přístup při řešení inovací na základě vlastních zkušeností designéra. Nedostatky tiskové hlavy 3D tiskárny Průša nahradila nová řešení a přidané hodnoty v podobě uživatelského komfortu i estetické úrovně výrobku. Současně navrhované zdokonalení přístroje nemění ekonomii jeho výroby. / The Union of Professional Designers of Czech Republic awards the prize in the competition for Czech National Award for Student Design 2019. The prize reflects exemplary professional approach to the solution of innovations based on author’s personal experiences. Imperfections of the printer head 3D printer Průša were superseded with new solutions and value added in user comfort and esthetical level of the product. Moreover, the designed improvement of the printer does not have influence to the economy of its production. Doc. M. A. Ivan Dlabač Prezident Unie profesionálních designérů ČR/ President of the Union of Professional Designers CR AUTOR ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Diplom Unie profesionálních designérů ČR

44


45 Kateřina Rydlová odvážně otevřela jedno z tabuizovaných témat spojených s ženským tělem a jeho fungováním – bolestivou menstruací. Ženy si od nepaměti pomáhají bylinnými kůrami a nahříváním pánevní oblasti, což na menstruační křeče působí příznivě. Od poválečného období 20. století se rozvinulo užívání silných nesteroidních analgetik a v posledních desetiletích i hormonální léčba. Zdravotně nezávadné nahřívání podbřišku není samozřejmě vždy společensky možné. Kateřina Rydlová proto navrhla body z chytré textilie, která tuto oblast zahřívá po připojení ke zdroji (baterii). Na řešení spolupracovala s mužskými kolegy z Fakulty elektrotechnické ČVUT, s nimiž získala i grant TAČR – GAMA. Tematicky propojila svět mužského a ženského vidění a řešení citlivého problému i svět textilního a oděvního designu s technikou. Po dořešení některých technických detailů by mohla její práce pomoci i u dalších zdravotních problémů mužů i žen. Na vývoji produktu nadále pracuje. / Kateřina Rydlová courageously opened a taboo topic that is related to the woman body – menstrual cramps. Women from time immemorial have been helping themselves by herbal cures and by heating the pelvic area that have a positive effect to menstrual cramps. Using of the strong nonsteroidal analgesics that has been using since the post war period in the 20th century was extended with hormonal treatment in recent decades. Healthy warming of the lower abdomen is not always socially possible. That’s why Kateřina Rydlová suggested body heating system of smart textiles that warms this area after connecting to the source (battery). She cooperated on this solution with her man co-workers from the Faculty of Electrical Engineering of Czech Technical University and she got a grant TAČR – GAMA with them. She thematically linked both the world of male and female visions of a sensitive problem and world of textile and clothing design with technology. After completing some technical details her work could also help with other health problems for both men and women. She is still working on product development. PhDr. Lenka Žižková Design Cabinet CZ AUTORKA ZÍSKÁVÁ / AUTHOR’S REWARD Diplom Odbornou literaturu Mediální podporu produktu

KATEŘINA RYDLOVÁ HŘEJIVÉ TEXTILNÍ BODY MOODY / BODY HEATING SYSTEM MOODY 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. SOCH. MARIAN KAREL CENA DESIGN CABINETU CZ / DESIGN CABINER CZ AWARD


CENA VEŘEJNOSTI / PUBLIC PRIZE

PAULA BENČAŤOVÁ AUTORSKÉ VÁZY GEM-IN-I / AUTHOR’S VASES GEM-IN-I 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MAXIM VELČOVSKÝ, MGA. MILAN PEKAŘ

46

Veřejného hlasování se zúčastnilo 1 300 hlasujících. Paula Benčaťová získala mezi vysokými školami a univerzitami 14 % hlasů. Hlasování organizoval Institut IH21. VÍTĚZKA ZÍSKÁVÁ / WINNER’S REWARD Bábovku


V Y B RA N É N O M IN A C E

N A  V Ý S TA V Y


DANIEL BÁČA SKLENICE NA SEKT EROZE / CHAMPAGNE GLASSES EROSION 2019 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA NOVÝ BOR VEDOUCÍ PEDAGOG: AKAD. MAL. STANISLAVA GREBENÍČKOVÁ

ERIK BARTOŠ MĚSTSKÝ BATOH Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU ERIKULUM / URBAN BACKPACK MADE FROM WASTE MATERIAL ERIKULUM 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. M. A. JAN NĚMEČEK

MICHAL GÁBRIŽ DESIGN SILNIČNÍHO TAHAČE NA ELEKTRICKÝ POHON / DESIGN OF ELECTRIC ROAD TRUCK 2019 FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. SOCH. LADISLAV KŘENEK, ARTD.

MAREK HRABEC ŽIDLE HAYAS / CHAIR HAYAS 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JAROSLAV SVOBODA, PH. D.

48


49 ŠÁRKA IŠTVÁNOVÁ KÁVOVÝ SERVIS I HAD A DREAM / COFFEE SET I HAD A DREAM 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. GABRIEL VACH

JEVGENIJ KAPUSTA SDÍLENÁ MOBILITA BMW ILOOP / SHARING MOBILITY BMW ILOOP 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. PETR SIEBERT

EVA KARAIVANOVA KOLEKCE NÁPOJOVÉHO SKLA VYZDVIHUJÍCÍ ROZMANITOST PIVNÍCH STYLŮ / A BEVERAGE GLASS COLLECTION THAT REINFORCES THE DIVERSITY OF BEER STYLES 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. SOCH. MARIAN KAREL

FILIP KRAMPLA MĚSTSKÉ PÍTKO / URBAN DRINKING FOUNTAIN 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN ČAPEK


ALENA KONEČNÁ, ONDŘEJ PUCHTA, KLÁRA NĚMEČKOVÁ APLIKACE BŘIDLICOVÉHO GEOPOLYMERU NE-RO / APPLICATION OF SLATE GEOPOLYMER NE-RO 2018 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

MARTIN KREJČÍ SPOLEČENSKÝ STOLEK NNN / COFFEE TABLE NNN 2019 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA VOLYNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. FRANTIŠEK ŘÁHA

PAVOL LUPTÁK OSOBNÁ KVADROKOPTÉRA AIRON / PASSENGER QUADCOPTER AIRON 2019 FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. SOCH. LADISLAV KŘENEK, ARTD.

ŠÁRKA MASOJÍDKOVÁ GYNEKOLOGICKÉ KŘESLO PRO STŘEDNÍ SEGMENT TRHU TULIPA / GYNAECOLOGICAL CHAIR FOR MIDDLE-MARKET SEGMENT TULIPA 2018/2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MARTIN TVARŮŽEK

50


51 LUKÁŠ MELICHAR KONCEPT NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU X / DELIVERY DESIGN CONCEPTX 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. PETR SIEBERT

ANEŽKA MÜLLEROVÁ SET NA VODU GLACIER / WATER SET GLACIER 2018 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA NOVÝ BOR VEDOUCÍ PEDAGOG: AKAD. MAL. MILAN HANDL

EMMA NAAROVÁ DĚTSKÉ ODRÁŽEDLO KOLOBĚH / BALANCE BIKE KOLOBĚH 2018 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. TOMÁŠ RÝDL

VASILY NOVOSAD COFFEE GRINDER – COFFE TIME / COFFEE GRINDER – COFFEE TIME 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. M. A. IVAN DLABAČ


ADÉLA PŘIBÁŇOVÁ INTELIGENTNÍ LÉKOVKA PILLBUTLER / SMART PILL DISPENSER PILLBUTLER 2017 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. ZDENĚK VEVERKA

STANISLAVA ŠIROČKOVÁ MECHANICKÉ HODINKY PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU GOTIC / MECHANICAL WATCH FOR THE CUSTOM PRODUCTION GOTIC 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. FILIP STREIT

MAREK VÁVRA HYDROMASÁŽNÍ VANA PRO HORNÍ KONČETINY AQUAMED / HYDROMASSAGE BATHTUB FOR UPPER LIMBS AQUAMED 2019 FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: AKAD. SOCH. JOSEF SLÁDEK

KATEŘINA ZAPLETALOVÁ NÁVRH A REALIZACE DĚTSKÉ VYSOKÉ ŽIDLE / DESIGN AND REALIZATION OF CHILDREN HIGH CHAIR 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER

52
N O M IN A C E


ADÉLA BABINSKÁ KOLEKCE ODĚVŮ BILOKACE / CLOTHING COLLECTION BILOCATION NA DVOU MÍSTECH ZÁROVEŇ / TO BE AT TWO PLACES AT ONCE 2019 NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY, GB VEDOUCÍ PEDAGOG: GILLY STAPLES MA ED FHEA

EVA BAJKOVÁ ROVINNÁ BRUSKA SYGMA / SURFACE GRINDER SYGMA 2019 FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. SOCH. LADISLAV KŘENEK, ARTD.

MARTINA BENEŠOVÁ UDRŽITELNÁ MÓDA MYM 2020 / SUSTAINABLE FASHION MYM 2020 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN C. LÖBL, PH. D.

NATÁLIE BOTHWELL DĚTSKÝ HRACÍ NÁBYTEK KNOCK-KNOCK / KID’S PLAY FURNITURE KNOCK-KNOCK 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ROMAN VRTIŠKA, MGA. VLADIMÍR ŽÁK, MGA. PETR HÁK

54


55 DENISA BÖSEROVÁ DĚTSKÁ HOUPAČKA BOB / CHILDREN’S SWING BOB 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ŠTĚPÁN ROUS, PH. D.

MARTINA BRANDTLOVÁ KOLEKCE PLETENÝCH ODĚVŮ VOLNÝ ČAS V ČESKOSLOVENSKU ZA KOMUNISMU / COLLECTION OF KNITTED GARMENTS LEISURE IN CZECHOSLOVAKIA DURING COMMUNISM 2018 FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. SVATOSLAV KROTKÝ

KAROLÍNA ČECHOVÁ KOLEKCE TŘÍ MODELŮ FRAGMENTY / COLLECTION CONSISTING OF THREE GARMENTS FRAGMENTS 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. HELENA KRBCOVÁ

LUCIE ČERNOCHOVÁ HOUPACÍ KŘESLO MECO / ROCKING CHAIR MECO 2018 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JAROSLAV SVOBODA, PH. D.


KAMILA ČIČKOVÁ, VOJTĚCH VYROUBAL PLATFORMA PRO DIABETIKY DIA / OUR DIABETES PLATFORM DIA 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. M. A. IVAN DLABAČ

PAVEL DOBROVOLNÝ KOŽENÉ DOPLŇKY GN-Z11 / LEATHER ACCESSORIES GN-Z11 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. HELENA KRBCOVÁ

KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ AUTORSKÝ PORCELÁN MIRROR / AUTHORIAL PORCELAIN MIRROR 2019 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ, JIHLAVA VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. PAVLÍNA DOLEŽALOVÁ

TOMÁŠ ĎURIŠ STOLNÍ LAMPA REY / TABLE LAMP REY 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. MILAN ŠIMEK, PH. D.

56


57 ŠTĚPÁN FLEKNA STŮL, KTERÝ TĚ PROVÁZÍ DOBLAR / THE TABLE THAT ACCOMPANIES YOU DOBLAR 2019 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ZUZANA KYNČLOVÁ

LUCIA GAMANOVÁ ŠPERK AKO NIEČO X / JEWELLERY AS SOMETHING X 2019 VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE, SR VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGR. ART. MARCEL BENČÍK, ARTD., PROF. AKAD. SOCH. KAROL WEISSLECHNER

REBEKA HANKOVÁ ČESKÁ OLYMPIJSKÁ KOLEKCE TOKIO 2020 / THE CZECH OLYMPIC COLLECTION TOKYO 2020 2019 FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ART. ZUZANA VESELÁ

ONDŘEJ HOJGR MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ / URBAN FURNITURE 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. PETR NOVAGUE


MARTIN HOLAS VĚŠÁK NARROW / COAT RACK NARROW 2018 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JAROSLAV SVOBODA, PH. D.

KRISTINA HONČARIVOVÁ AUTORSKÁ KOLEKCE 10 SLOV / AUTOR’S COLLECTION 10 WORDS 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN C. LÖBL, PH. D.

KATARÍNA HUDAČINOVÁ, FRANTIŠEK JUNGVIRT KOLEKCE VÁZ MERANO POP RALLYE LIGHTS / VASE SET MERANO POP RALLYE LIGHTS 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. SOCH. RONY PLESL

ANDREA CHALOUPECKÁ NOSITELNÁ ELEKTRONIKA HUDBA V ODĚVNÍ KOLEKCI / WEARABLE ELECTRONICS THE MUSIC IN THE CLOTHING COLLECTION 2019 FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. SVATOSLAV KROTKÝ

58


59 LUCIE KIMLOVÁ ŽIDLE CHAIRY. LADY / CHAIR CHAIRY. LADY 2018 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JAROSLAV SVOBODA, PH. D.

BARBORA KLOKNEROVÁ UPCYKLACE PORCELÁNU I HAD A DREAM / UPCYCLING PORCELAIN I HAD A DREAM 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. GABRIEL VACH

ANDREJ KMEŤ ŽIDLE Z DUBOVÉHO DŘEVA STAIR / SOLID OAK WOOD CHAIR STAIR 2018 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

JAN KRISE INTIMNÍ OSVĚTLENÍ SVÍCEN ALTERA PARS / INTIMATE LIGHTING ALTERA PARS CANDLESTICK 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. SOCH. MARIAN KAREL


JAN KRISE ŘEMESLNICKÝ NŮŽ - DUÁLNÍ ŘEZÁK / CRAFT KNIFE - DUAL TOOL 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. SOCH. MARIAN KAREL

SIMONA KRYTINÁŘOVÁ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM VRSTVENÍ / HANGING SYSTEM LAYERING 2019 AKADEMIE - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MICHAEL FRANČE

BARBORA LEXOVÁ KOLEKCE PRSTENŮ UNITY / COLLECTION OF RINGS UNITY 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. EVA EISLER

ELIŠKA LUHANOVÁ ČIDLO KVALITY VZDUCHU CONTROLOR / AIR QUALITY SENSOR CONTROLOR 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MARTIN TVARŮŽEK

60


61 ROMAN MAREŠ SÁŇKY SLEDGEBOARD / SLEDGEBOARD 2018 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. TOMÁŠ RÝDL

NIKOLA MIKULECKÁ HOUBAŘSKÝ NŮŽ - ZPĚT KE ZDROJI / MUSHROOM KNIFE - BACK TO THE SOURCE 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. A. JAN JAROŠ

NIKOLA MORAVCOVÁ FOTOTERAPIE SIMULÁTOR SLUNCE / PHOTOTHERAPY SUN SIMULATOR 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. FILIP STREIT

BARBORA NEDVĚDOVÁ KOSMETICKÝ STOLEK XOXO / DRESSING TABLE XOXO 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. FILIP STREIT


NGOC THI ANH LEOVÁ SEXUÁLNÍ POMŮCKA UUU PRO OSOBY S PORUCHOU MÍCHY / SEX STOOL UUU FOR PERSONS WITH SPINAL CORD DISORDER 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. A. JAN JAROŠ

EVA OPLTOVÁ PARAVÁN OBYKO / DIVIDER OBYKO 2019 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU, PLZEŇ VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JANA TOUŠOVÁ

KLÁRA PEŠKOVÁ OSOBNÍ ŠPERK PARAMETRIC DESIGN / PERSONAL JEWEL PARAMETRIC DESIGN 2019 FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. ARCH. MGA. SAMAN SAFFARIAN

PETRA PLECHÁČOVÁ ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK S OSVĚTLENÍM STRAIGHT / BOLLARD WITH LIGHT STRAIGHT 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN ČAPEK

62


63 DANIEL POKORNÝ, PROKOP STRNKA PUMPIČKA INSPIROVANÁ VĚTVEMI STROMŮ S MAGNETICKÝM UPÍNÁNÍM - BRANCH / THIS TREE BRANCH INSPIRED BIKE PUMP MAGNETICALLY SNAPPED ONTO YOUR BIKE - BRANCH 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. M. A. IVAN DLABAČ

SIMONA PROKOPOVÁ SEZENÍ V KNIHOVNĚ NÁMĚSTÍ/ SITTING IN THE LIBRARY SQUARE(S) 2019 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. IVAN PECHÁČEK

KLÁRA PŘIBILOVÁ STOJAN NA ŠATY NĚMÝ SLUHA / CLOTHES RACK SILENT SERVANT 2019 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. IVAN PECHÁČEK

TERÉZIA RAPČANOVÁ MODULÁRNA SEDACIA ZOSTAVA SOFA_ IT / MODULAR SOFA SYSTEM SOFA_ IT 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. MGR. A. MICHAL FRONĚK, PROF. M. A. JAN NĚMEČEK


ANNA RAUFEROVÁ KOLEKCE MĚSTSKÝCH TABURETŮ NILBOG / URBAN TABOURET SET NILBOG 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN ČAPEK

EVA ŘEHOŘKOVÁ PORCELÁNOVÝ SET KALÍŠKŮ, MISEK A VÁZ SPOJENÍ / PORCELAIN SET OF GOBLETS, SMALL BOWLS, AND VASES CONNECTION 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. GABRIEL VACH

MARKÉTA SERBOUSKOVÁ VÝSTAVNÍ SYSTÉM PRO FA ČVUT / EXHIBITION SYSTEM FOR FA ČVUT 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER

ANNA SCHÄFEROVÁ SKLENICE NA VÍNO DOUBLE / WINE GLASSES DOUBLE 2019 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA NOVÝ BOR VEDOUCÍ PEDAGOG: AKAD. MAL. STANISLAVA GREBENÍČKOVÁ

64


65 KRISTÝNA SCHLENKEROVÁ SVÍTIDLO MOLEKULA / LIGHT MOLECULE 2018 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA NOVÝ BOR VEDOUCÍ PEDAGOG: AKAD. MAL. MILAN HANDL

MARIÁN ŠČIPA SVĚTELNÝ OBJEKT FLO / LIGHTING OBJECT FLO 2019 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

MAREK ŠESTÁK OBJEKT DO VEŘEJNÉHO PROSTORU PERISKOP / PUBLIC SPACE OBJECT PERISCOPE 2017 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ROMAN VRTIŠKA, MGA. VLADIMÍR ŽÁK

BARBORA ŠMÍDOVÁ PLETENÉ ODĚVY ÚTĚK Z RUCHU VELKOMĚSTA LAZY DAY /KNITTED CLOTHING ESCAPE FROM CITY HUSTLE AND BUSTLE LAZY DAY 2018/2019 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ODĚVNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ODĚVNÍ, PRAHA VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. EVA VONTOROVÁ


ZUZANA ŠPILÁKOVÁ KOLEKCIA ŠPERKOV ERROR / JEWELLERY COLLECTION ERROR 2017 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. EVA EISLER

MARTIN ŠTOSEK DVEŘNÍ KLIKA S MADLEM VE TVARU U / DOOR HANDLE IN U SHAPE 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. FILIP STREIT

PETRA TALKNEROVÁ HOUPAČKA Z OHÝBANÉ PŘEKLIŽKY PLY.ON / SWING MADE FROM BENT PLYWOOD PLY. ON 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ŠTĚPÁN ROUS, PH. D.

VERONIKA VALUŠKOVÁ ZACHRAŇ VČELY, ZACHRAŇ PLANETU / SAVE THE BEES, SAVE THE PLANET 2018 DESIGNSKOLEN KOLDING, DÁNSKO VEDOUCÍ PEDAGOG: PATRICK BOMHOLT

66


67 MATEJ VRAŽEL KRESLO URČENÉ PRE INTERAKCIU MEDZI ČLOVEKOM A ZVIERAŤOM HOWCOUCH / COUCH DESIGNED FOR INTERACTION BETWEEN HUMAN AND ANIMAL HOWCOUCH 2019 DREVÁRSKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY ZVOLEN, SR VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. SOCH. RENÉ BAĎURA

LAURA-ANDREA ŽIŽKOVÁ ODĚVNÍ KOLEKCE VĚTROVKY / CLOTHING COLLECTION WIND JACKETS 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN C. LÖBL, PH. D.


O S TA T N ÍP ŘI H LÁ Š EN É P RÁ C E


69 SOFIA ARTEMEVA DĚTSKÁ HRAČKA, MOBILNÍ MĚSTO TÜN / KID’S TOY, MOBILE TOWN TÜN 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ŠTĚPÁN ROUS, PH. D.

CECILIE BALÁKOVÁ KOLEKCE BATOHŮ ZA 5 DVANÁCT / BACKPACK ASSORTMENT FIVE TO TWELVE 2017/2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. HELENA KRBCOVÁ

VERONIKA BALOGOVÁ BETONOVÉ UMYVADLO CHOOSE / CONCRETE WASHBASIN CHOOSE 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ŠTĚPÁN ROUS, PH. D.

LENKA BAŇOVIČOVÁ, ALŽBĚTA BEDNÁŘOVÁ NÁBYTKOVÁ SOUPRAVA BRNO 19 / FURNITURE SET BRNO 19 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JAROSLAV SVOBODA, PH. D.


BARBORA BEZDĚKOVÁ NÁSTĚNNÉ ANALOGOVÉ HODINY PROMINENCE / WALL ANALOG CLOCK PROMINENCE 2017 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. M. A. IVAN DLABAČ

VERONIKA BOKŮVKOVÁ JÍDELNÍ STŮL CONCROOD / DINING TABLE CONCROOD 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. MILAN ŠIMEK, PH. D.

JANA BREJCHOVÁ VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ V ODĚVU ODĚV ZÍTŘKA / USAGE OF MODERN TECHNOLOGY IN FASHION CLOTHING OF TOMORROW 2019 FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. SVATOSLAV KROTKÝ

ZUZANA ČERMÁKOVÁ MÍSA NA OVOCE RUDOHOŘÍ / FRUIT BOWL HIGHLAND 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. GABRIEL VACH

70


71 TOMÁŠ ČERNÝ PORCELÁNOVÉ VÁZY MŮJ MALÝ SVĚT / PORCELAIN VASES MY LITTLE WORLD 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. GABRIEL VACH

KRYŠTOF DAVID VERTIKÁLNÍ PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ I-X / VERTICAL INDUSTRIAL DEHUMIDIFIER I-X 2017 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MARTIN TVARŮŽEK

KRYŠTOF DAVID MODELÁŘSKÉ NŮŽKY TUKAN / MODELLER SHEARS TOUCAN 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MARTIN TVARŮŽEK

FILIP DOČKAL CHYTRÝ MODULÁRNÍ NÁBYTEK REXTA UNO / SMART FURNITURE REXTA UNO 2018 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ¨ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. MILAN ŠIMEK, PH. D.


CYRIL DUNDĚRA ZRCADLO REFLECTION / MIRROR REFLECTION 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. PETR HÁK

TATIANA ĎURKOVOVÁ ODĚVNÍ KOLEKCE PLS.TOUCH / COLLECTION OF GARMENT PLS.TOUCH 2018 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN C. LÖBL, PH. D.

MARKÉTA SERBOUSKOVÁ VÝSTAVNÍ SYSTÉM PRO FA ČVUT / EXHIBITION SYSTEM FOR FA ČVUT 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER

TEREZA DYEDEKOVÁ ODPOČÍVADLO - DO PARKU ČI U ŘEKY, PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI / GREEN BENCH - TO THE PARK OR BY THE RIVER, FOR THE ADULTS AND THE CHILDREN 2019 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU, PLZEŇ VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ET BCA. LENKA LIŠKOVÁ

72


73 EMMA FAČKOVCOVÁ KOLEKCE KABELEK ANATOMIE IDEÁLNÍ KABELKY / HANDBAG COLLECTION ANATOMY OF THE IDEAL BAG 2019 FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ART. ZUZANA VESELÁ

BARBORA FIŠEROVÁ ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO PETAL / PENDANT LIGHT PETAL 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. MILAN ŠIMEK, PH. D.

MAGADALÉNA FOUSOVÁ PORCELÁNOVÝ SET PRO BRÝLE A ČOČKY AVE ABE / PORCELAIN SET FOR GLASSES AND CONTACT LENSES AVE ABE 2017 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER

MAGDALÉNA FOUSOVÁ LITINOVÝ RADIÁTOR ELVA / CAST IRON RADIATOR ELVA 2016 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MARTIN TVARŮŽEK


SASKIE FRÁŇOVÁ JÍDELNÍ STŮL VARIABIL / DINING TABLE VARIABIL 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. MILAN ŠIMEK, PH. D.

DOMINIKA FRÖMMELOVÁ TOALETNÍ STOLEK BELLEZA / DRESSING TABLE BELLEZA 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JIŘÍ TAUBER, PH. D.

ADÉLA FÜRSTOVÁ MALÁ ODĚVNÍ KOLEKCE MODROTISK V SOUČASNÉM ODĚVU / CLOTHING COLLECTION BLUEPRINT IN CONTEMPORARY CLOTHING 2019 FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ART. ZUZANA VESELÁ

KRISTÝNA HODANOVÁ SET ODKLÁDACÍCH STOLKŮ 70S TABLES / SET OF SIDE TABLES 70S TABLES 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN JAROŠ

74


75 KRISTÝNA HODANOVÁ SEDACÍ NÁBYTEK INSPIROVANÝ PŘÍSLOVÍM VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ / SEATING FURNITURE INSPIRED BY FOLKLORE BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER PROVERB 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN JAROŠ

HANA HOUŠŤOVÁ KOSMETICKÝ STOLEK TWIGGY / COSMETIC TABLE TWIGGY 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JAROSLAV SVOBODA, PH. D.

TEREZA HOVORKOVÁ NOMÁDSKÝ POMOCNÍK STUDENT POINT / NOMADIC HELPER STUDENT POINT 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. MILAN ŠIMEK, PH. D.

ANNA HRUBÁ KOŽENÉ RAMÍNKO / LEATHER HANGER 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER


KRISTÝNA JACHUROVÁ VARIABILNÍ BYTOVÝ SET RECTANGLE / VARIABLE HOUSING SET RECTANGLE 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. MILAN ŠIMEK, PH. D.

KRISTÝNA JANÍKOVÁ ZASTÁVKA AUTOBUSU - Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU / BUS STOP – DIFFERENT POINT OF VIEW 2018 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. MILAN ŠIMEK, PH. D.

BARBORA JAROŠOVÁ KOMBINOVÁNÍ 100 LET STARÉHO SKLA SE SKLEM SOUČASNÝM RENOVATIO / COMBINING 100 YEARS OLD GLASS TO GLASS OF TODAY RENOVATIO 2019 FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. ARCH. MGA. SAMAN SAFFARIAN

KATEŘINA JAVŮRKOVÁ OSLAVY Z PAPÍRU PANOPLY / PAPER CELEBRATIONS PANOPLY 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. PAVEL BENEŠ

76


77 FRANTIŠEK JUNGVIRT, KATARÍNA HUDAČINOVÁ KOLEKCE VÁZ MERANO POP RALLYE LIGHTS / VASE SET MERANO POP RALLYE LIGHTS 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. SOCH. RONY PLESL

PAVEL KOPŘIVA JR. SKLENĚNÉ SVÍTIDLO LINE / GLASS LAMP LINE 2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER

FILOMENA KROTKÁ LEGENDA AUREA - FRESKY PIERA DELLA FRANCESCA / LEGEND OF AUREA FRESCOES OF PIERO DELLA FRANCESCA 2019 FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. EMILIE FRÝDECKÁ

MICHAL KUČÍREK BALANČNÍ STOLIČKA MUNO / BALANCE STOOL MUNO 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JAROSLAV SVOBODA, PH. D.


BARBORA LEXOVÁ SET SERVÍROVACÍCH A KRÁJECÍCH PRKÉNEK FOLDIT / SET OF SERVING AND CUTTING BOARDS FOLDIT 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. EVA EISLER

TEREZIE LEXOVÁ, ŠTĚPÁN SMETANA INTERIÉROVÁ ZRCADLA MIRROR STAGE / INTERIOR MIRRORS MIRROR STAGE 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. MGR. A. MICHAL FRONĚK, PROF. M. A. JAN NĚMEČEK

LUCIE LINDOVÁ DÁMSKÁ ODĚVNÍ KOLEKCE CHODSKÉ KVÍTÍ / FASHION COLLECTION FOR WOMEN BOHEMIAN FLOWERS 2019 FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. MAL. EMILIE FRÝDECKÁ

AGÁTA MACOSZKOVÁ DŘEVĚNÁ HRAČKA PRO DĚTI ČTYŘI KAMARÁDI / WOODEN TOY FOR KIDS FOUR FRIENDS 2018 AVE ART OSTRAVA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, S. R. O. VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ART. MARTIN RŮŽIČKA

78


79 DANIELA MARTINEKOVÁ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ S VENKOVNÍM SEZENÍM / GARDEN KITCHEN 2019 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU, PLZEŇ VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ET BCA. LENKA LIŠKOVÁ

PETR MATOUŠŮ OBAL NA KÁVOVÉ FILTRY COFFEE FILTERS / PACKAGE FOR COFFEE FILTERS 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ADÉLA BÉBAROVÁ, M. A. HENRIETA NEZPĚVÁKOVÁ, PH. D.

SÁRA MATYSOVÁ KOLEKCE PLAVEK Z HYDROGELU A VINCENTKY A PLOVACÍ VESTY HYDROCOLLECTION / VINCENT MINERAL WATER HYDRO GEL SWIMSUIT COLLECTION AND LIFE JACKETS HYDROCOLLECTION 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JITKA ŠKOPOVÁ

VOJTĚCH MITURA SOLITÉRNÍ ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO VYROBENÉ Z KŘIŠŤÁLU / PENDANT SOLITAIRE LUMINAIRE MADE OF CRYSTAL GLASS 2018 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.


ALISA MOKRUSHINA NABÍJECÍ STOJAN NA ELEKTROKOLA REVIO / CHARGING RACK REVIO 2019 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

KLÁRA NĚMEČKOVÁ, SABINA STRŽÍNKOVÁ, ONDŘEJ PUCHTA LÁZEŇSKÉ POHÁRKY CUCEJ / SPA CUPS CUCEJ 2017 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

KLÁRA NĚMEČKOVÁ, ONDŘEJ PUCHTA, ALENA KONEČNÁ APLIKACE BŘIDLICOVÉHO GEOPOLYMERU NE-RO / APPLICATION OF SLATE GEOPOLYMER NE-RO 2018 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

MAGDALÉNA NEŠNĚROVÁ SKLENICE NA ČERVENÉ VÍNO LA BOLLA / RED WINE GLASSES LA BOLLA 2019 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA NOVÝ BOR VEDOUCÍ PEDAGOG: AKAD. MAL. STANISLAVA GREBENÍČKOVÁ

80


81 MARKÉTA NOVÁKOVÁ DÁMSKÝ MOBILNÍ PISOÁR CHURRO / MOBILE WOMEN’S URINAL CHURRO 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. SOCH. MARIAN KAREL

MARTINA ONDROVÁ, KATEŘINA SYCHROVÁ JEDNOMÍSTNÉ ELEKTRICKÉ VOZIDLO DO MĚSTA / ELECTRIC CITY SINGLE SEATER 2019 FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. SOCH. LADISLAV KŘENEK, ARTD.

KATEŘINA PANOŠKOVÁ SADA TŘÍ HRAČEK PRO DĚTI Z JASANOVÉHO DŘEVA, SE KTERÝMI SI VYHRAJÍ I DOSPĚLÍ / A SET OF THREE TOYS MADE FROM ASH WOOD 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN JAROŠ

GABRIELA PECHAROVÁ MĚSTSKÉ JÍZNÍ KOLO S DOPOMOCÍ / URBAN BICYCLE WITH SUPPORT 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MARTIN TVARŮŽEK


KRISTÝNA POLÁKOVÁ KOLEKCE TEXTILNÍCH MAŇÁSKŮ S PORCELÁNOVÝM OBLIČEJEM VE DVOU VARIANTÁCH / COLLECTION OF TEXTILE HAND PUPPETS WITH PORCELAIN FACE IN TWO VARIANTS 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AK. ARCH. JAN FIŠER, M. A. HENRIETA NEZPĚVÁKOVÁ, PH. D.

KATARÍNA POZOROVÁ SVIETIDLO BETON / LIGHTING BETON 2019 VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE, SR VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. PATRIK ILLO

ONDŘEJ PUCHTA, SABINA STRŽÍNKOVÁ, KLÁRA NĚMEČKOVÁ LÁZEŇSKÉ POHÁRKY CUCEJ / SPA CUPS CUCEJ 2017 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

ONDŘEJ PUCHTA, ALENA KONEČNÁ, KLÁRA NĚMEČKOVÁ APLIKACE BŘIDLICOVÉHO GEOPOLYMERU NE-RO / APPLICATION OF SLATE GEOPOLYMER NE-RO 2018 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

82


83 BARBARA RAKOVSKÁ ZÁSUVKA A DOTYKOVÝ NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ / WALL SOCKET AND TOUCH LIGHT SWITCH 2018 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: M. A. HENRIETA NEZPĚVÁKOVÁ, PH. D.

DOMINIKA REJDOVÁ OTOČNÝ VĚŠÁK MÓDNÍCH DOPLŇKŮ / ROTATING HANGER FOR FASHION ACCESSORIES 2018/2019 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER

ĽUBICA RONDOŠOVÁ KÁVOVÝ SET HARIO V60 / COFFEE SET HARIO V60 2018 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. GABRIEL VACH

TEREZA ROVENSKÁ KŘESLO SESLSON / ARMCHAIR SESLSON 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JIŘÍ TAUBER, PH. D.


VARELILA SIDELNIKOVA UMYVADLO KÁČA / SINK PEG TOP 2019 FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. ŠTĚPÁN ROUS, PH. D.

DOMINIKA SIRNÁ HOVOROVÉ KŘESLO GEOMI / CONVERSATION CHAIR GEOMI 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JAROSLAV SVOBODA, PH. D.

ALŽBĚTA SLATINOVÁ KŘESLO INSPIROVANÉ VAGÍNOU - TABOO / ARMCHAIR INSPIRED BY VAGINA - TABOO 2018 DREVÁRSKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY ZVOLEN, SR VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGR. ART. MARIÁN IHRING, ARTD.

ŠTĚPÁN SMETANA, TEREZIE LEXOVÁ INTERIÉROVÁ ZRCADLA MIRROR STAGE / INTERIOR MIRRORS MIRROR STAGE 2018 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. MGR. A. MICHAL FRONĚK, PROF. M. A. JAN NĚMEČEK

84


85 ŽOFIE SOLDÁNOVÁ KABÁT S VÝŠIVKOU NUDE_ASIA / COAT WITH EMBROIDERY NUDE_ASIA 2019 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL, PRAHA VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. EVA BRIKI

JIŘÍ SOUSEDÍK NĚMÝ SLUHA TAMASHI / VALET STAND TAMASHI 2019 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VEDOUCÍ PEDAGOG: KATEŘINA MIKEŠOVÁ

TEREZA STAŇKOVÁ SPOLEČENSKÝ STOLEK NIKOS / COFFEE TABLE NIKOS 2019 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA VOLYNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. FRANTIŠEK ŘÁHA

PROKOP STRNKA, DANIEL POKORNÝ PUMPIČKA INSPIROVANÁ VĚTVEMI STROMŮ S MAGNETICKÝM UPÍNÁNÍM - BRANCH / THIS TREE BRANCH INSPIRED BIKE PUMP MAGNETICALLY SNAPS ONTO YOUR BIKE BRANCH 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. M. A. IVAN DLABAČ


LUCIE STROUSKOVÁ PELÍŠEK PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY / HOUSE FOR PETS 2019 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU, PLZEŇ VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JANA TOUŠOVÁ

SABINA STRŽÍNKOVÁ, ONDŘEJ PUCHTA, KLÁRA NĚMEČKOVÁ LÁZEŇSKÉ POHÁRKY CUCEJ / SPA CUPS CUCEJ 2017 FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. MGA. MARTIN SURMAN, ARTD.

MICHAELA SVOBODOVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / LAW OFFICE 2019 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU, PLZEŇ VEDOUCÍ PEDAGOG: MGR. ET BCA. LENKA LIŠKOVÁ

KATEŘINA SYCHROVÁ, MARTINA ONDROVÁ JEDNOMÍSTNÉ ELEKTRICKÉ VOZIDLO DO MĚSTA / ELECTRIC CITY SINGLE SEATER 2019 FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. AKAD. SOCH. LADISLAV KŘENEK, ARTD.

86


87 EVA ŠIMUNOVÁ O’CLOCK - KEĎ SA HODINOVÉ RUČIČKY STANÚ HODINAMI / O’CLOCK - WHEN THE CLOCK HANDS BECOME THE CLOCK 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MG A. JAN JAROŠ

NIKOLA ŠKODOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE WIFI / SHOWER HEAD WIFI 2019 AKADEMIE - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. MARTINA KLIMOŠOVÁ

PAVLA ŠPÁSOVÁ INTERIÉROVÉ DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÍ YO / INTERIOR DECORATIVE LIGHTING YO 2018 FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER

MAREK TOMČIAK JEDNODUCHÉ. FUNKČNÍ. ELEGANTNÍ. V CLOCK / SIMPLE. FUNCTIONAL. ELEGANT. V CLOCK 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. JAN JAROŠ


ANNA TOTINKOVÁ ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO VÍCEÚHELNÍK / CHANDELIER POLYGON 2019 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ, KAMENICKÝ ŠENOV VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. LADISLAV PRŮCHA

JAKUB VAŠIČKA VEČERNÍ ŠATY PRINCESTYLE / EVENING GOWN PRINCESTYLE 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JIŘÍ TAUBER PH. D.

ANETA VERNEROVÁ SVÍTIDLO POLYMORF / WORK LAMP POLYMORF 2018 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JAROSLAV SVOBODA, PH. D.

JOHANKA VESELÁ SVOBODA SUBKULTURY / FREEDOM SUBCULTURES 2019 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ODĚVNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ODĚVNÍ, PRAHA VEDOUCÍ PEDAGOG: JAROSLAVA BRABCOVÁ-PECHAROVÁ

88


89 HANA VOPRAVILOVÁ SOUBOR SVÍTIDEL BEZRETUŠE / LIGHTING SET BEZRETUŠE 2019 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ, KAMENICKÝ ŠENOV VEDOUCÍ PEDAGOG: MGA. LADISLAV PRŮCHA

ELIŠKA VOŘECHOVSKÁ SPOLEČENSKÝ STOLEK NOACH / COFFEE TABLE NOACH 2018 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA VOLYNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. ARCH. OLGA GÁLISOVÁ

HANA VRÁBELOVÁ SPOLEČENSKÝ STOLEK DŘEVO S PŘÍBĚHEM - SIMPLY / COFFEE TABLE WOOD WITH STORY - SIMPLY 2019 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. ING. JIŘÍ TAUBER, PH. D.

VOJTĚCH VYROUBAL, KAMILA ČIČKOVÁ PLATFORMA PRO DIABETIKY DIA / OUR DIABETES PLATFORM DIA 2019 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: DOC. M. A. IVAN DLABAČ


MICHAEL WEISER DESIGN SMYKOVÉHO NAKLADAČE S NOSNOSTÍ DO 1T / DESIGN OF SKID STEER LOADER WITH LOAD CAPACITY UP TO 1T 2019 FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: ING. DAVID JOHN

DARINA ZELENITCA TAVNÁ PISTOLE GLUMENT / HOT MELT GLUE GUN GLUMENT 2017 FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VEDOUCÍ PEDAGOG: AKAD. SOCH. JOSEF SLÁDEK, ARTD.

MICHAL ZMEK LAVIČKA PRO STUDENTY ČVUT / BENCH FOR CZECH TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS 2019 FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VEDOUCÍ PEDAGOG: PROF. AKAD. ARCH. JAN FIŠER

90


ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY / PARTICIPATING SCHOOLS

91 VYSOKÉ ŠKOLY A UNIVERZITY / UNIVERSITIES AND COLLEGES

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY / HIGH SCHOOLS

Designskolen Kolding, Dánsko / Designskolen Kolding, Dánsko

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová, Světlá nad Sázavou / Academy - Higher Vocational School, Grammar School and Secondary School of Applied Arts, Světlá nad Sázavou

Drevárska fakulta Technickej univerzity Zvolen, SR / Faculty of Wood Science and Technology Technical University in Zvolen, SR Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze / Faculty of Architecture of Technical University in Prague Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeská univerzita v Plzni / Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně / Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Fakulta umění a architektury Technická univerzita v Liberci / Faculty of Arts and Architecture Technical University of Liberec Fakulta umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and Design Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci / Faculty of Textile Engineering Technical University of Liberec Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně / Faculty of Forest and Wood Technology Mendel University in Brno Nottingham Trent University, GB Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SR / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, SR

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s. r. o. / AVE ART Ostrava, Private Secondary School of Art and Elementary Art School, s. r. o. Vyšší odborná škola grafická, Jihlava / Higher Professional Graphic School, Jihlava Střední odborná škola Luhačovice / Secondary Vocational School, Luhačovice Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně / Higher Vocational School and Secondary Industrial School, Volyně Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň / Secondary School of Commerce, Applied Arts and Design, Plzeň Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Arts, Uherské Hradistě Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov / Secondary Glass School of Applied Arts, Kamenický Šenov Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod / Secondary Glass School of Applied Arts, Železný Brod Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha / College of Fashion Design and Secondary School of Fashion, Praha Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor / Higher Professional Glass School and Secondary School, Nový Bor Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha / Higher Vocational School of Textile Crafts and Secondary Art School of Textile Crafts, Praha


A Peter Anderle Sofia Artemeva

B

C, Č Karolína Čechová Zuzana Černáková Lucie Černochová Tomáš Černý Kamila Čičková Lucia Čmilanská

D Kryštof David Pavel Dobrovolný Filip Dočkal Cyril Dunděra Tomáš Ďuriš Tatiana Ďurkovová František Dvořák Kristýna Dvořáková Tereza Dyedeková

F Emma Fačkovcová Barbora Fišerová Štěpán Flekna Magdaléna Fousová Saskie Fráňová Adam Frk Dominika Frömmelová Adéla Fürstová

G Michal Gábriž Lucia Gamanová

H Daniel Hájek Rebeka Hanková

92

CH

Andrea Chaloupecká Tomáš Chludil

I Šárka Ištvánová

J Kristýna Jachurová Kristýna Janíková Barbora Jarošová Kateřina Javůrková František Jungvirt

K Jevgenij Kapusta Eva Karaivanova Lucie Kimlová Barbora Kloknerová Andrej Kmeť Anna Marie Kohoutová Nikola Kolářová Alena Konečná Mariana Kopecká Pavel Kopřiva Jr. Lucie Kopřivová Antonín Košek Leona Králová Filip Krampla Martin Krejčí Jan Krise Filomena Krotká Simona Krytinářová Michal Kučírek

L Ngoc Thi Anh Leová Barbora Lexová Terezie Lexová Lucie Lindová Alena Lišková Eliška Luhanová Pavol Lupták

M Agáta Macoszková Roman Mareš Daniela Martineková Šárka Masojídková

Petr Matoušů Sára Matysová Lukáš Melichar Nikola Mikulecká Vojtěch Mitura Alisa Mokrushina Nikola Moravcová Anežka Müllerová

N Emma Naarová Barbora Nedvědová Klára Němečková Magdaléna Nešněrová Markéta Nováková Vasily Novosad

Michaela Svobodová Kateřina Sychrová Marián Ščipa Marek Šesták Eva Šimunová Tom Šindelář Stanislava Širočková Nikola Škodová Barbora Šmídová Pavla Špásová Zuzana Špiláková Martin Štosek

T Petra Talknerová Marek Tomčiak Anna Totinková

O

V, W

Martina Ondrová Eva Opltová

Veronika Valušková Jakub Vašička Marek Vávra Aneta Vernerová Johanka Veselá Hana Vopravilová Eliška Vořechová Hana Vrábelová Matej Vražej Vojtěch Vyroubal Michael Weiser

P

Elena Pavlenko Gabriela Pecharová Klára Pešková Petra Plecháčová Daniel Pokorný Kristýna Poláková Katarína Pozorová Jaroslav Prchal Simona Prokopová Adéla Přibáňová Klára Přibilová Ondřej Puchta

R, Ř Barbara Rakovská Terézia Rapčanová Anna Rauferová Dominika Rejdová Ľubica Rondošová Tereza Rovenská Kateřina Rydlová Eva Řehořková

S, Š Markéta Serbousková Kateřina Servusová Valeria Shveikina Anna Schäferová Kristýna Schlenkerová Varelila Sidelnikova Dominika Sirná Alžběta Slatinová Štěpán Smetana Žofie Soldánová Jiří Sousedík Tereza Staňková Tomáš Starý Prokop Strnka Lucie Strousková Sabina Stržínková

Z, Ž Kateřina Zapletalová Darina Zelenitca Michal Zmek Laura-Andrea Žižková

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

Adela Babinská Daniel Báča Eva Bajková Cecilie Baláková Veronika Balogová Lenka Baňovičová Erik Bartoš Alžběta Bednářová Paula Benčaťová Martina Benešová Barbora Bezděková Jiří Maxmilián Blšták Veronika Bokůvková Denisa Böserová Natálie Bothwell Martina Brandtlová Jana Brejchová

Tomáš Havel Kristýna Hodanová Ondřej Hojgr Martin Holas Kristina Hončarivová Lucie Horáková Hana Houšťová Tereza Hovorková Marek Hrabec Anna Hrubá Katarína Hudačinová


TIRÁŽ / COLOPHON Vyhlašovatelé soutěže/ Award Promoters www.designcabinet.cz / www.depo2015.cz / www.studentskydesign.cz Koncepce projektu / Project Concept

Lenka Žižková

Produkce projektu / Production Team

Květa Čulejová, Lucie Kaslová, Soňa Kratochvílová, Josef Maria Majrych, Henrieta Nezpěváková, Kateřina Minářová, Viera Postníková, Andrea Vaňourková, Lenka Žižková

Grafický návrh / Graphic Design

Vojtěch Liebl

Kurátoři výstav / Exhibitions Curators

Lenka Žižková, Andrea Vaňourková

Překlady / Translation

Jan Řebíček, Viera Postníková

Architekt výstav / Exhibition Architect

Květa Čulejová

Autor loga soutěže / Award Logographer

Milan Sodoma

Symbol soutěže / Award Design

Petr Vogel

Katalog vytiskl / Printing House

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU v Plzni


HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS

Projekt uskutečněn za finanční podpory statutárního města Plzně. Projekt uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje. www.turisturaj.cz

PRODUKTOVÍ PARTNEŘI / PRODUCT PARTNERS

DALŠÍ CENY A FINANČNÍ ODMĚNY UDĚLUJÍ / OTHER PARTNERS

PARTNEŘI / PARTNERS

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS


PONECHEJ SI HO NEBO RECYKLUJ S PÉČÍ

KEEP IT OR RECYCLE WITH CARE


3 08 99 26 180 97 8 IS B N

Vydala Západočeská univerzita v Plzni


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.