Koraci 2014 br 4-6

Page 134

кораци 4-6 / 2014

Ивана Медић КОМПОЗИТОРСКО СТВАРАЛАШТВО ВЛАДАНА РАДОВАНОВИЋА: ОД НЕСУЂЕНЕ АВАНГАРДЕ ДО ЗАКАСНЕЛОГ ПРИЗНАЊА1 Публикације о српским композиторима – монографије, зборници радова, критичка издања, каталози – сразмерно ретко се објављују, а малобројни су аутори који су доживели да њиховом стваралаштву буде посвећена макар једна књига. Отуда, када се за мање од годину дана појаве две нове публикације у потпуности или делимично посвећене једном композитору, и то композитору о чијем стваралаштву већ постоји, за наше услове, обимна библиографија2 – такав издавачки куриозитет завређује посебну пажњу. Међутим, у питању је уметник чији је опус до те мере опсежан, разноврстан и занимљив да читава једна библиотека не би била у стању да обухвати и сагледа све његове аспекте. Реч је, наравно, о Владану Радовановићу (1932–), јединственом ствараоцу не само у нашој средини, већ и у много ширим оквирима. Ра-

Овај чланак представља резултат рада на пројекту Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови, финансираног од стране Министарства просвете и науке Републике Србије (број пројекта: 177004 (2011-2014)). 2 Исцрпна библиографија написа објављених до 2005. године о различитим сегментима Радовановићевог стваралаштва, укључујући и његове властите књиге и текстове, објављена је у опсежном каталогу Владан Радовановић – Синтезијска уметност; Једномедијско и вишемедијско стваралаштво Владана Радовановића (1947–2005), Крагујевац, Народни музеј, 2005, 181-199. У међувремену, Радовановић је објавио још једну књигу: Владан Радовановић, Музика и електроакустичка музика, Сремски Карловци–Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2010. 1

134


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.