__MAIN_TEXT__

Page 1

íÜóÜÚ": 03 †Ø‘": 12 ôÜìØÄÜ †Ø‘ : 32 • ݲôÜåÏËÜÓ 2015

“âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü": _ 15

üÜçêôüÜçÑÜÃÜÜØ ê܃ÜÜ±Ü ÄÜÏÜå ´Üå ÁÜÏÜÚ ÏÜÜÃÜÃÜÜÓÜå ÏÜܱÜôÜ íÜÜØœÜßÃÜå êÜÜÍÜ ê܉ ïÜ‘å “å †åíÜÜØ ôÜÓôÜ †ÃÜå ôÜÓì “å. íÜìß ´Üå ÏÜܱÜôÜ èåÏÜ ‘÷å “å ´ÜåÏÜ ‘ÓÃÜÜÓ “å, †åüêÜå ´ÜåÃÜÜØ ê܃ÜÜ±Ü ‹ÆÜÓ ôÜÜÁÜÜ Óß´Üå íÜÁÜÜÓå ÍÜÓÜåôÜÜå Ó÷ß ïÜ‘å “å. [ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, 9: 290] – ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß


íÜóÜÚ": 03 †Ø‘": 12 ôÜìØÄÜ †Ø‘ : 32 • ݲôÜåÏËÜÓ 2015 “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü": _ 15

´ÜصÜß ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉ ôÜØÆÜܹ‘ ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ ÆÜÓÜÏÜïÜÚ‘ ‘ÝÆÜêÜ ÓÜíÜêÜ ôÜÜèôÜŸ¡ †ÆÜâíÜÚ †ÜïÜÓ

1. ÁÜÏÜÚÃÜß ïÜÞø´Ü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÝêÜÑÜÜå üÜçêôüÜçÑÜ. . . . 347 2. ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜ †ÃÜå †ÃÑÜÁÜÏÜßÚ ´Ü÷åíÜÜÓÜå . . . . . ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó. . . . 350 3. †ØÝ´ÜÏÜ ÝíܹÜÑÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÜÏÜÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ÃÜÜ. ÆÜÜ«‘. . . . 357 4. ÄÜÜØÁÜßÀÝóü : ƒÜÜåÓÜ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß. . . . 360 5. ÄÜÜåì ÝíÜÓའƒÜÜز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¹åíÜåú‘àÏÜÜÓ ÄÜàÆ´Ü. . . . 369 6. ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ : ÝíÜ¾Ü íÜÁÜå †åíÜß †ÜïÜå. . . . . . . . . . . . ‘ÜÝ´ÜÚ‘åÑÜ ÍÜ©. . . . 371 7. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß  : 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ. . . œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ. . . . 375 8. ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377  `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå

†šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ œÜÜ÷‘Üå – íÜܜܑÜå – ÄÜÂÜ÷‘ÜåÃÜå .. . . . . . . . .  . .. . . . 378

ÍÜÜóÜÜïÜàݽ ¹ßÆÜ‘ «Ü‘Ó †ÜíÜ 1

Portrait (1887) of Leo Tolstoy by Ilya Efimovich Repin

†ÜíÜ 4 †ÃÜå 3 ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà, 18 ÃÜíÜåÏËÜÓ 1950 íÜÜ„óÜ‘ êÜíÜÜèÏÜ : _150/- (¹åïÜÏÜÜØ) _1500/- (ÝíܹåïÜÏÜÜØ) ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜ/êÜíÜÜèÏÜ ÏÜÜå‘êÜíÜÜÃÜàØ ôÜÓÃÜÜÏÜàØ íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß« ÆÜÜ“ì ÆÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, †ÏܹÜíÜܹ-380 014 ÉÜåÃÜ": 079-27540635 079-27542634

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ “âü‘ †Ø‘ÃÜÜ íÜåœÜÜ±Ü ÏÜÜüå Ýíܘå´ÜÜÃÜÜÇÁܱÜß ´Ü³ÜÜ êÜíÜÜèÏÜ êÜåíÜÜ ÏÜÜüå †åèÃôÜßÃÜß ïÜÜåÁÜÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ œÜÜêÜà “å. 079-27540635 (218) ÆÜÓ ôÜØÆÜ‘Ú ‘ÓßÃÜå ÝíÜÄÜ´Üå ÏÜÜÝ÷´Üß ÏÜåìíÜß ïÜ‘ÜïÜå.

ôÜà¤Ü íÜܜܑÜåÃÜå. . .

ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÏÜÜØ ŸÑÜÜØ ÆÜ±Ü ôÜÜæèÃÑÜ ôÜܳÜå ê܃ÜÜ±Ü †ÆÜÜÑÜàØ “å, ´ÑÜÜØ ÏÜâìÃÜå íÜÁÜàÏÜÜØ íÜÁÜà íÜÉܹÜÓ Ó÷åíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓÜÑÜÜå “å. ¡å²±Üß èåÏÜÃÜß ´ÜåÏÜ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å, ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ ŸÑÜÜØ èéÓ è±Ü܉ ´ÑÜÜØ ÏÜັÜÃÜÜ ¹ÜåóÜÜå †ÃÜå ¡å²±Üß ôÜàÁÜÜÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å †ÃÜå ÆÜܹüßÆÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. ÆÜÂô´Üà´Ü ÆÜܹüßÆÜ ÑܳÜÜ´Ü³Ü Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å, †å ÝôÜíÜÜÑÜÃÜß ÆÜܹüßÆÜ ¹âÓ ‘Ó܉ “å. ôÜÜæèÃÑÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå †ÃÜå ÃÜíÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ ( ) ‘ÜÌôÜÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ÏÜâì ê܃ÜÜ±Ü ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜß e-mail":"sales@navajivantrust.org “å. [ ] ‘ÜÌôÜÏÜÜØ ÏÜâ‘åêÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß †ÃÜå èéÓ è±Ü܉ ´ÑÜÜØ ÃÜíÜß ‘åüêÜß‘ ÆÜܹüßÆÜ ôÜØÆÜܹ‘ ¿ÜÓÜ website":"www.navajivantrust.org ê܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. èå ÆÜÜÃÜÜØ ÆÜÓ ÏÜâì ê܃ÜܱÜÃÜß ÆÜܹüßÆÜ †ÃÜå ôÜØÆÜܹ‘ÃÜß ÆÜܹüßÆÜ, †åÏÜ ËÜØÃÜå ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ ÏÜâì ÏÜÜüå ÏÜâ. †ÃÜå ôÜØÆÜܹ‘ ÏÜÜüå ôÜØ. ‹êêÜåƒÜ ‘ÓÜÑÜÜå “å. èå ÆÜÜÃÜÜ ÆÜÓ ÏÜÜµÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÏÜັÜÜêÜÑÜÏÜÜØ “ÜÆÜßÃÜå ÏÜâì ÆÜܹüßÆÜ “å ´ÑÜÜØ ‘ïÜÜå ‹êêÜåƒÜ ‘ÓÜÑÜÜå ÃܳÜß. èå ÆÜÜÃÜÜØ ÆÜÓ †å‘³Üß íÜÁÜà ÆÜܹüßÆÜ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ †ÏܹÜíÜܹ ƒÜÜ´Üå³Üß ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÑÜàÛ. ËÜÁÜå è ‘ÜåÃÜÜ ¿ÜÓÜ ´Üå ‹êêÜåƒÜ ÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ËÜÁÜß ÆÜܹüßÆÜÃÜå †Ø´Üå ´ÜåÃÜß ÃÜÜÇÁÜ ÏÜà‘܉ “å. 346


ÁÜÏÜÚÃÜß ïÜÞø´Ü ÝêÜÑÜÜå üÜçêôüÜçÑÜ ÝíÜíÜå‘ÜÃÜع ‘÷å´ÜÜ, `‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÓÜóü×ÃÜÜ ÆÜ´ÜÃÜÃÜàØ ‘Ü ôÜÜœÜÜ ÁÜÏÜÚÃÜÜ †ÍÜÜíÜÏÜÜØ “å.' íÑÜݐ´Ü-ôÜÏÜÜè-ôÜØÆܹÜÑÜ. . . ‘Üå‰ÃÜå ÆÜ±Ü ¡å ôÜÜœÜÜå ÁÜÏÜÚ ïÜàØ “å †å ¡å ôÜÏÜ¡‰ ¡ÑÜ ´ÜÜå ÁÜÏÜÚÃÜß †ÆÜÜÓ ïÜݐ´Ü èÄÜ´ÜÝ÷´ÜÏÜÜØ íÜÆÜÓÜÑÜ. ÁÜ Õ‘Ä²ÏÜ †ÜçÉ ÄÜÜç² ‡” ÝíÜÝÁÜÃÜ ÑÜâ, íÜÜçÓ †çò ÆÜßôÜ, íÜÜçü ‡” üà ËÜß ²ÃÜ, (´ÑÜÜÓå ‘ÓßïÜàØ ïÜàØ?)1 èåíÜß ôÜíÜÚ‘ÜêÜßÃÜ ÏÜ÷ÜÃÜ ‘äݴ܆ÜåÃÜÜ êÜåƒÜ‘ ÝêÜÑÜÜå üÜçêôüÜçÑÜ ŸÑÜÜÓå ÁÜÏÜÚÃÜß †Ü ïÜݐ´ÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘Óå ´ÑÜÜÓå †å íÜÜ´Ü ‘؉‘ †ÜåÓ è ÷ÜåÑÜ. . . .

†ÜÆܱÜÜ 1èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ2

ÏÜܱÜôÜÜå èå ¹à:ƒÜ ÍÜÜåÄÜíÜå “å ´ÜåÃÜàØ ÏÜâì ‘Ü †å “å ‘å ´ÜåÏÜÜØÃÜÜå ÏÜÜåüÜå ÍÜÜÄÜ ÏÜÜÃÜíÜß ÆÜÂíÜäݶÜÃÜå ËÜàݽÆÜâíÜÚ‘ ¹ÜåÓíÜÃÜÜÓß †å‘ÏÜÜµÜ íÜô´Üà — †åüêÜå ‘å, ÁÜÏÜÚ — ÝíÜÃÜÜ ¢íÜå “å. †å ÁÜÏÜÚ ´Üå ÆÜÓØÆÜÓÜÄÜ´Ü ÁÜÏÜÚÏÜ´ÜÃÜÜå ôíÜß‘ÜÓ ÃܳÜß; ´ÜåÏÜ ôÜàƒÜ¹ ÏÜÃÜÜåÓØèÃÜ, †ÜòÜÜôÜÃÜ, ‘å ‹¶ÜåèÃÜÜ †ÜÆÜÃÜÜÓÜ ‘ÏÜÚ‘ÜزÃÜàØ †ÃÜàïÜßêÜÃÜ ÃܳÜß; ÆÜ±Ü ´Üå †åíÜß íÜô´Üà “å èå ÏÜܱÜôÜÃÜÜå ÝíÜòÜÜ´ÏÜÜÃÜß ôÜܳÜå, ‰òÜÓÃÜß ôÜܳÜå, ôÜØËÜØÁÜ ¡å²ß †ÜÆÜå “å; èå ôÜíÜÚ ÏÜÜÃÜíÜß ÆÜÂíÜäݶÜÃÜå ¥ÁíÜÚÄÜÜÏÜß ËÜÃÜÜíÜå “å; †ÃÜå èåÃÜÜ ÝíÜÃÜÜ ÏÜÃÜàóÑÜÜå ÆÜïÜàÃÜß †³ÜíÜÜ †å³ÜßÑÜå ÷êÜ‘ß ‘ÜåÝü†å Ó÷ß ¡ÑÜ “å. †Ü ¹à:ƒÜ, èåÏÜÜسÜß ÏÜܱÜôÜÃÜÜå ÝíÜÃÜÜïÜ †œÜâ‘ ÃÜßÆÜèå “å, ´Üå †ÜÆܱÜÜ èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ÝíÜïÜåóÜ ÆÜÂËÜì éÆÜå ÆÜÂÄÜü ³ÜÑÜàØ “å, ‘åÏÜ ‘å ÏÜܱÜôÜÜå ¢íÜÃÜÃÜå ËÜàݽÆÜâíÜÚ‘ ¹ÜåÓíÜÃÜÜÓß íÜô´Üà ÄÜàÏÜÜíÜß ËÜå«Ü ÷ÜåíÜܳÜß, †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜíÜÚ ïÜÜåÁÜÜå ÃÜå ôÜàÁÜÜÓ±Ü܆Üå ‘ÓíÜÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå ÏÜàƒÑÜ´íÜå ÑÜصܤÜÜÃÜÃÜÜ šÜåµÜÏÜÜØ íÜÜÆÜÓ´ÜÜ ÷ÜåíÜܳÜß, ´ÜåÏܱÜå ‘à¹Ó´ÜÃÜß ïÜÞø´Ü†Üå ÆÜÓ †ÆÜÜÓ ÆÜÂÍÜà´íÜ ÏÜåìíÑÜØà “å ƒÜÓàØ ÆÜ±Ü †åÃÜÜå ËÜàݽÆÜâíÜÚ‘ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘åÏÜ ‘ÓÜÑÜ †å ´ÜåÏÜÃÜå ‘Üå‰ ËÜ´ÜÜíÜ´ÜàØ ÃܳÜß, †åüêÜå ´ÜåÏܱÜå ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ Óß´Üå †åÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜïÜàôÜ÷è íÜäݶ܆ÜåÃÜå ÆÜÜåóÜíÜÜÏÜÜØ ‘ÑÜÜåÚ “å. ‘à¹Ó´ÜÃÜß ïÜÞø´Ü†Üå ÆÜÓ †ÆÜÜÓ ÆÜÂÍÜà´íÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÆÜ±Ü ÁÜÏÜÚ ÝíÜ÷Üå±ÜÜ ÏÜÃÜàóÑÜÜåÃÜß Þô³ÜÝ´Ü èåÏÜÃÜå ¹Üé ‘å

1 ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ, ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ ÝíÜïÜåóÜÜØ‘, †ÜçøüÜå.– ݲôÜå. 2013 2 ÝíÜïÜåóÜ ÆÜ‘ӱÜ": †ÜèÃÜÜå èÏÜÜÃÜÜå, ôíÜÓÜŸÑÜ ÝíÜïÜåóÜÜØ‘, ÏÜÜœÜÚ – †åÝÆÜÂêÜ 2014

ôÉÜåü‘ íÜÜÑÜà ÓÏÜ‘²ÜØ ´ÜÓß‘å †ÆÜÜÑÜÜå “å †åíÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜ èåíÜß “å. †ÜÆܱÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå èå ïÜÞø´Ü ÁÜÓÜíÜå “å ÃÜå ´ÜåÃÜÜå èå Óß´Üå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óå “å ´ÜåÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘Óß ¡å´ÜÜØ †åÏÜ êÜÜÄÜå “å ‘å ÓåêÜíÜå, íÜÓÜìïÜÞø´Ü, íÜßèìß, üåÝêÜÉÜåÃÜ, ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß ÃÜå íÜÜÑÜÓêÜåôÜ ´ÜÜÓíÜ÷åíÜÜÓ íÜÜÆÜÓíÜÜÃÜå, †³ÜíÜÜ ´ÜÜå êÜÜå°àØ †ÃÜå ÆÜÜåêÜܹ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜå ÆܱÜ, ƒÜÓåƒÜÓÜ ôÜàÆÜÜµÜ ÄܱÜÜíÜÜ èåüêÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå ÃÜæÝ´Ü‘ ÝíÜ‘ÜôÜ ³ÜíÜÜ ÆÜÜÏÑÜÜå ÃܳÜß — ‘åÏÜ ‘å ´Üå†Üå †Ü œÜß¡åÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘åíÜì ÆÜÜå´ÜÜÃÜß íÜÜôÜÃÜ܆Üå ´ÜäÆ´Ü ‘ÓíÜÜ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÏÜÃÜÃÜàØ ÓØèÃÜ ‘ÓíÜÜ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ïÜÞø´ÜÃÜÜå ÷×ÜôÜ ‘ÓíÜÜ ÃÜå †å‘ËÜß¡ÃÜÜå ôÜØ÷ÜÓ ‘ÓíÜÜ ôÜÜÓà è ‘Óå “å. ´ÑÜÜÓå ‘ÓíÜàØ ïÜàØ? ÏÜܱÜôÜ¡´Üå ‘ÓåêÜÜ †Ü ËÜÁÜÜ ôÜàÁÜÜÓÜÃÜÜå, ´Üå±Üå ÏÜåìíÜåêÜß †Ü ËÜÁÜß ïÜÞø´ÜÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓíÜÜå? †å ´ÜÜå †ïÜøÑÜ “å! †å ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ ÝôÜݽ†ÜåÃÜÜå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜÜå ÷ÜÝÃÜ‘ÜÓ‘ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜåÆÜ±Ü †å ÝôÜݽ†Üå ´ÜÜå “å è, †ÃÜå ÏÜܱÜôÜÜå³Üß ´Üå ÍÜâêÜß ïÜ‘ÜÑÜ †åÏÜ ÃܳÜß. ´ÑÜÜÓå ïÜàØ ôÜæ‘܆Üå ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÓœÜÜÑÜåêÜÜØ ÓÜóü×ÜåÃÜÜØ ¹ì ËܹêÜíÜÜØ ÃÜå ÃÜíÜÜØ ¹ì ËÜÜØÁÜíÜÜØ? ÃÜÜÃÜÜ ôÜÏÜâ÷Üå ÏÜÜåüÜ ôÜÏÜâ÷ÜåÃÜå “å´ÜÓ´ÜÜ ÃÜå œÜâôÜ´ÜÜ †ü‘å †åíÜß ÃÜíÜß ôÜØô³Ü܆Üå ÑÜÜåèíÜß? ¤ÜÜÃÜÃÜÜå ËÜ÷ÜåìÜå ÆÜÂœÜÜÓ ‘ÓíÜÜå? †Ü ËÜÁÜàØ †èÏÜÜíÜ܉ œÜâøÑÜàØ “å, ÃÜå †Üèå ÆÜ±Ü ÍÜÜÓå ÁÜÄÜïܳÜß †èÏÜÜíÜ܉ ÓûàØ “å. †Ü ËÜÁÜÜ ‘ÞêÆÜ´Ü ôÜàÁÜÜÓ܆Üå ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå èå ÝíÜÃÜÜïÜ †œÜâ‘ ³ÜíÜÜÃÜÜå “å ´ÜåÃÜàØ ÍÜÜÃÜ ÝíÜôÜÜÓå ÆÜÜ²ß ´ÜåÏÜÃÜàØ ÁÑÜÜÃÜ ËÜß¡ ÝíÜóÜÑÜ ÆÜÓ ƒÜÇœÜíÜÜÃÜàØ ÏÜàƒÑÜ ôÜÜÁÜÃÜ ÆÜâÓàØ ÆÜÜ²å “å. ÓÜŸÑÜÜåÃÜß ÷¹Üå ÉåÓíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å, ôÜØô³Ü܆Üå ËܹêÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å,

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 347


ËÜ÷ÜÓÃÜß ôÜâœÜÃÜ܆Üå³Üß ¹ÜåÓíÜ܉ÃÜå œÜÜêÜïÜå ´ÑÜÜØ êÜÄÜß †åÃÜß †å è Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ Ó÷åïÜå. ÏÜܱÜôÜÃÜå ÄÜÏÜå ´Üå ÆÜôÜعÄÜß ‘ÓíÜÜÃÜÜå †íÜ‘ÜïÜ è ÃܳÜß — ´Üå±Üå ‘ÜØ ´ÜÜå ÄÜàêÜÜÏÜÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü †Ý´Ü ‘àÝüêÜ ÃÜå ‹½´Ü †åíÜ܆ÜåÃÜÜ ÄÜàêÜÜÏÜ ËÜÃÜíÜàØ ÓûàØ †³ÜíÜÜ ‰òÜÓÃÜÜ ËÜØ¹Ü ËÜÃÜíÜàØ ÓûàØ, ‘åÏÜ ‘å ÏÜܱÜôÜÃÜå ÏÜÜüå ÝíÜÏÜàÞø´Ü ÆÜÜÏÜíÜÜÃÜÜå †å‘ è Óô´ÜÜå “å — ÃÜå ´Üå †å ‘å ‰òÜÓÃÜß ‡œ“ÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ‡œ“ÜÃÜå ÍÜåìíÜíÜß. ‘åüêÜÜ‘ ÁÜÏÜÚ ÝíÜ÷Üå±ÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ƒÜ๠ÁÜÏÜÚÃÜÜå è †ôíÜß‘ÜÓ ‘Óå “å; ËÜß¡ ‘åüêÜÜ‘ ÁÜÏÜÚÃÜå ÃÜÜÏÜå œÜÜêÜ´ÜÜØ ÃÜå ÁÜÏÜÚÃÜàØ ô³ÜÜÃÜ ”âØüíÜß ËÜå«åêÜÜØ ËÜÜû ÝíÜ‘ä´Ü éÆÜÜåÃÜå è ÁÜÏÜÚ ÏÜÜÃÜß êÜå “å; †ÃÜå ‘åíÜì ÆÜÜå´ÜÜÃÜß íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü íÜÜôÜÃÜ܆Üå³Üß — ÍÜÑܳÜß, ÏÜÜÃÜíÜß ‘ÜÑܹ܆Üå³Üß, ‘å †å‘ËÜß¡ÃÜÜ ôÜØÏÜÜå÷ÃܳÜß — ÆÜÂåÓ܉ÃÜå œÜÜêÜ´ÜÜ ÷ÜåíÜܳÜß ´Üå†Üå ÆÜïÜà ‘å ÄÜàêÜÜÏÜÃÜß ‘ÜåÝüÏÜÜسÜß §œÜå †ÜíÜß ïÜ‘´ÜÜ ÃܳÜß. †ÃÜå ÄÜÏÜå †åüêÜÜ ËÜÜû ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå †Ü ¹ïÜÜÏÜÜسÜß “Üå²íÜß ïÜ‘å †åÏÜ ÃܳÜß, ‘åÏÜ ‘å ‘åíÜì ÁÜÏÜÚ è ÏÜܱÜôÜÃÜå ÏÜàø´Ü ËÜÃÜÜíÜå “å. †ÃÜå †å ÁÜÏÜÚ †ÜÆܱÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ ™Ü±Ü܃ÜÓÜ ÏÜܱÜôÜÜåÏÜÜØ ÃܳÜß.

ÓÜŸÑÜÜåÃÜß ÷¹Üå ÉåÓíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å, ôÜØô³Ü܆Üå ËܹêÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å, ¤ÜÜÃÜÃÜÜå ËÜ÷ÜåìÜå ÉåêÜÜíÜÜå ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ÆÜ±Ü †Ü ÃÜíÜß ÷¹Üå, ÃÜíÜß ôÜØô³Ü܆Üå ÃÜå ¤ÜÜÃÜíÜäݽ “´ÜÜØ ÏÜܱÜôÜÜå †å‘ËÜß¡ÃÜå ÉÜ²ß ƒÜÜíÜÜÃÜå üÜØÆÜß Ó÷åêÜÜØ ÆÜïÜà èåíÜÜ †ÄÜÜ‹ ÷´ÜÜ ´ÜåíÜÜ è ÓûÜ “å, †³ÜíÜÜ èåíÜÜ ÄÜàêÜÜÏÜ ÷ØÏÜåïÜÜØ ÷´ÜÜ ´ÜåíÜÜ ÓûÜ “å; †ÃÜå ŸÑÜÜØ êÜÄÜß ´Üå†Üå ÁÜÏÜÚÍÜÜíÜÃÜܳÜß ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÓÜÄÜ¿åóÜÜå, ´ÜÜÞ¶íÜ‘ íÜܹÜå †ÃÜå ËÜ÷ÜÓÃÜß ôÜâœÜÃÜ܆Üå³Üß ¹ÜåÓíÜ܉ÃÜå œÜÜêÜïÜå ´ÑÜÜØ êÜÄÜß †åÃÜß †å è Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ Ó÷åïÜå

¤ÜÜÃÜÃÜÜå ËÜ÷ÜåìÜå ÉåêÜÜíÜÜå ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ÆÜ±Ü †Ü ÃÜíÜß ÷¹Üå, ÃÜíÜß ôÜØô³Ü܆Üå ÃÜå ¤ÜÜÃÜíÜäݽ “´ÜÜØ ÏÜܱÜôÜÜå †å‘ËÜß¡ÃÜå ÉÜ²ß ƒÜÜíÜÜÃÜå üÜØÆÜß Ó÷åêÜÜØ ÆÜïÜà èåíÜÜ †ÄÜÜ‹ ÷´ÜÜ ´ÜåíÜÜ è ÓûÜ “å, †³ÜíÜÜ èåíÜÜ ÄÜàêÜÜÏÜ ÷ØÏÜåïÜÜØ ÷´ÜÜ ´ÜåíÜÜ ÓûÜ “å; †ÃÜå ŸÑÜÜØ êÜÄÜß ´Üå†Üå ÁÜÏÜÚÍÜÜíÜÃÜܳÜß ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÓÜÄÜ¿åóÜÜå, ´ÜÜÞ¶íÜ‘ íÜܹÜå †ÃÜå(ÏÜå, 1904)

i

†Ü èå ÏÜܱÜôÜÜå — ôÜÓ‘ÜÓÆÜšÜÃÜÜ ´ÜåÏÜ è ôÜÓ‘ÜÓ ÝíÜÓÜåÁÜß ÆÜšÜÃÜÜ"—ÆÜ¡ÃÜÜ ‘êÑÜܱÜÃÜß †ÜÑÜÜåèÃÜÜ ‘Óå “å ´ÜåÏÜÃÜÜÏÜÜØ ÁÜÏÜÚÃÜÜå ÆÜâÓÜå †ÍÜÜíÜ “å. ÁÜÏÜÚ ÝíÜÃÜÜ ÏÜܱÜôÜ ÆÜÜå´Üå ÃÜßÝ´ÜÏÜÑÜ ¢íÜÃÜ ÄÜÜìß ïÜ‘´ÜÜå ÃܳÜß; ËÜß¡†ÜåÃÜå ÏÜÜüå ïÜàØ ôÜÜÓàØ ÃÜå ïÜàØ ÃÜÓôÜàØ, ïÜàØ èéÓß ÃÜå ïÜàØ ÝËÜÃÜèéÓß ´Üå ´ÜÜå †å³ÜßÑÜå †Üå“àØ ôÜÏÜ¢ ïÜ‘å “å. †åüêÜÜ è ‘ÜÓ±ÜôÜÓ †å‘عÓå †ÜÆܱÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå, †ÃÜå ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ÓÝïÜÑÜÜÃÜÜå ËÜàݽïÜÜìß íÜÄÜÚ (èåÃÜÜÏÜÜØ ÁÜÏÜÚÍÜÜíÜÃÜÜÃÜÜå “ÜØüÜå ôÜÓƒÜÜå ÃܳÜß ÃÜå èå †å ÷‘ß‘´Ü ÄÜíÜÚÍÜåÓ ‘÷ß ËÜ´ÜÜíÜå “å), ÆÜÜå´Üå èå êÜÜå‘ÜåÃÜß ôÜåíÜÜ ‘ÓíÜÜ ‡œ“å “å ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ ÝíÜïÜå ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÜÄܱÜ߆Üå ÝíÜïÜå †ÜüêÜÜ ÝíÜ‘ä´Ü ÃÜå ƒÜÜåüÜ ƒÑÜÜêÜÜå ÁÜÓÜíÜå “å, ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå ™Ü±Üß èà¹ß 348 

èà¹ß œÜß¡å †ÆÜÜíÜíÜÜÃÜß ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘Óå “å, ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜå èå †å‘ œÜßèÃÜß ƒÜÓåƒÜÓß èéÓ “å ´ÜåÃÜß íÜÜ´Ü ôÜÓƒÜß ‘Ó´ÜÜ ÃܳÜß. ÁÜÏÜÚ ÝíÜÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ÆÜ´ÑÜå ôÜÜœÜÜå ÆÜÂåÏÜ ÃÜ ÁÜÓÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ; ÃÜå ÆÜÂåÏÜ ÝíÜÃÜÜ ´ÜåÏÜÃÜå ïÜÜÃÜß èéÓ “å — ïÜÜÃÜß íÜÁÜÜÓå ÃÜå ïÜÜÃÜß †Üå“ß èéÓ “å — ´Üå ‘ìß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ. èå†Üå ÁÜÏÜÚÝÃÜó« ÃÜ ÷ÜåÑÜ ÃÜå èåÏÜÃÜÜÏÜÜØ ôÜÜœÜÜå ÆÜÂåÏÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´Üå†Üå è êÜÜå‘ÜåÃÜß Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ÃÜ¢íÜÜ ÃÜå ÃÜÜÃÜÜ ÃÜÜÃÜÜ ôÜàÁÜÜÓÜ ÑÜÜå¢ ïÜ‘å, ÃÜå †å êÜÜå‘ôÜÏÜâ÷ÃÜàØ èå ÏÜàƒÑÜ ¹à:ƒÜ “å, ÃÜå èå ´ÜåÏÜÃÜå Ïܹ¹ ‘ÓíÜÜ ‡œ“ÃÜÜÓ܆Üå†å è ‘åüêÜå‘ †ØïÜå ¥ÍÜàØ ‘ÑÜàÛ “å, ´Üå ÃÜ ôÜÏÜ¢ ïÜ‘å. †åíÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå è êÜÜå‘ÜåÃÜÜØ èå íÜ´ÜÚÏÜÜÃÜ ¹à:ƒÜÜå “å ÃÜå èåÃÜàØ [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜÜØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÜå ÏÜåìíÜíÜÜ ÃܳÜß ¢íÜ´ÜÜ, ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ‰òÜÓÝÃÜÝÏÜÚ´Ü ‘´ÜÚíÑÜ ‰òÜÓÃÜß ÃÜèÓ †ÜÄÜì Ó÷ß ÆÜÜÓ ÆÜܲíÜÜÃÜå ¢íÜå “å. †ÜíÜÜ, †ÃÜå †ÜíÜÜ è, ÏÜܱÜôÜÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ïÜÜØ´Ü ÆÜ±Ü †ÝíÜœÜì ÆÜÂíÜäÝ¶Ü íܲå ÏÜÜÃÜíÜ¡Ý´ÜÃÜå †ÜÄÜì ÁÜÆÜÜíÜå “å. êÜÜå‘ÜåÃÜß Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ †Ü ‘å ´Üå ôÜàÁÜÜÓÜå ÑÜÜå¢ÃÜå ´Üå†Üå ËÜß¡ÃÜß †ÜÄÜì Ýí܃ÑÜÜ´Ü ³ÜíÜÜ ÃܳÜß ÏÜÜÄÜ´ÜÜ (†åíÜÜ ôÜàÁÜÜÓÜ ´ÜÜå †ôÜ؃ÑÜ ÷Üå‰ ïÜ‘å; †ÃÜå ¡å ƒÜå²â´ÜÜåÃÜå èÏÜßÃÜÃÜß ÏÜÜÝêÜ‘ß †ÆÜÜíÜíÜÜÃÜß èå ÏÜàƒÑÜ †ÜíÜïÑÜ‘ íÜô´Üà “å ´Üå ÃÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ´Üå ôÜàÁÜÜÓÜÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü ÃÜ¢íÜß è ÄܱÜÜÑÜ). ´Üå†Üå ´ÜÜå ‰òÜÓß ÝÃÜÑÜÏÜ †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †Ø´ÜÓÜ´ÏÜÜÃÜå †ÃÜàôÜÓßÃÜå œÜÜêÜíÜÜ ÏܳÜå “å. †å ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜß ¹àÝÃÜÑÜÜÏÜÜØ ‰òÜÓß ÝÃÜÑÜÏÜÃÜÜå ôÆÜóü ÍÜØÄÜ ³Ü´ÜÜå ÃÜèÓå ÆÜ²å “å, ÃÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ´ÜåÏÜ è ËÜß¡†ÜåÃÜå “Üå²ÜíÜíÜÜÃÜÜ ‹ÆÜÜÑÜ ´Üå†Üå ƒÜÜåìå “å.

´ÜÜ´‘ÜÝêÜ‘ ÝÃÜíÜÜ ‘ÓíÜàØ †ÜíÜïÑÜ‘ †ÃÜå ïÜøÑÜ “å ´ÜåÃÜÜ ´ÜÓÉ ÃÜèÓ ÃÜ ÃÜ܃ܴÜÜØ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜå ‡êÜÜè ‘ÓíÜÜÃÜå ËܹêÜå, ´ÜåÏÜÃÜÜ ÍÜÜÝíÜ ôÜàƒÜÃÜå ÝíÜïÜå œÜ´ÜàÓ܉³Üß ÑÜÜåèåêÜÜ ´ÜÜÞ¶íÜ‘ íÜܹÜåÃÜÜå ‹ÆܹåïÜ ‘Óß ïÜ‘å. ‘Üå‰ ÏÜܱÜôÜ ÍÜâƒÑÜÜ ÏÜܱÜôÜÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß ƒÜÜåÓÜ‘ ÆܲÜíÜß ê܉ÃÜå ÆÜ“ß ´ÜåÃÜå (™Ü±Üß íÜÜÓ ËÜ÷à ïÜØ‘ÜôÆܹ †åíÜß) ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜíÜÜ ËÜåôÜå ‘å ÍÜÝíÜóÑÜÏÜÜØ ƒÜÜåÓÜ‘ øÑÜÜسÜß ÏÜåìíÜíÜÜå; ÆÜ±Ü ÆÜÜå´Üå ´ÜåÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß èå ƒÜÜåÓÜ‘ ÆܲÜíÜß êÜßÁÜÜå “å ´ÜåÏÜÜسÜß ´ÜåÃÜå ÍÜÜÄÜ †ÜÆÜíÜÜÃÜß èéÓ ÃÜ èà†å; — †åÃÜÜ èåíÜß †ÜíÜÜ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜß Þô³ÜÝ´Ü “å. ôܹÖÍÜÜÄÑÜå èÄÜ´ÜÃÜß ÏÜ÷ÜÃÜ †ÃÜå Ý÷´Ü‘ÜÓ‘ Ý÷êÜœÜÜêÜÜå †ÜÏÜíÜÄÜÚÃÜàØ ÷ßÓ œÜâôÜßÃÜå ÏÜÜ´ÜåêÜÜ ÆÜÓÜåÆÜ¢íÜß êÜÜå‘ÜåÃÜå ÷ܳÜå ÃܳÜß ³Ü´Üß — ÆÜ“ß ÍÜêÜå ´Üå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ôÜÓ‘ÜÓß †ÏÜêܹÜÓ, ˜ÜØÝ´Ü‘ÜÓ ‘å ‹¹ÜÓÏÜ´ÜíÜÜ¹ß ÄÜÏÜå ´Üå ÃÜÜÏÜå †ÜåìƒÜÜíÜ´ÜÜ ÷ÜåÑÜ. †å Ý÷êÜœÜÜêÜÜå ÁÜÏÜÚÝÃÜó« ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå ÷ܳÜå, †åüêÜå ‘å, ÄÜØÍÜßÓ, ÝíÜœÜÜÓïÜßêÜ, ‹¾ÏÜß, ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå ÷ܳÜå ³ÜÜÑÜ “å. †åíÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ôíÜܳÜÚ, †ÝÍÜÏÜÜÃÜ ‘å ÏÜ÷¶íÜÜ‘ÜØšÜÜÃÜå ÆÜÜåóÜíÜÜ ‘å ËÜ÷ÜÓ³Üß ¹åƒÜß

(èâÃÜ, 1905) [ÃÜíÜ¢íÜÃÜå ÆÜàÃÜ: ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓåêÜÜ ÆÜàô´Ü‘ œÜâÆÜ ÃÜ÷Î Ó÷åíÜÜÑÜÏÜÜسÜß] 

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ÝêÜÑÜÜå üÜçêôüÜçÑÜ ÝêÜÝƒÜ´Ü ÆÜàô´Ü‘Üå üÜçêôüÜçÑÜÃÜß 23 íÜÜ´ÜÜÚ†Üå  †ÃÜà. Ýè´Üåú ¹åôÜ܉ üÜçêôüÜçÑÜÃÜß 23 íÜÜ´ÜÜÚ†Üå (ôÜݜܵÜ)   ´ÑÜÜÓå ‘ÓßïÜà ïÜàØ?   †ÃÜà. ÃÜÓ÷ÝÓ ¿ÜӑܹÜôÜ ÆÜÓ߃Ü, ÆÜÜزàØÓØÄÜ ÝíܬêÜ íÜìÜÏÜå œÜâÆÜ ÃÜ÷Î Ó÷åíÜÜÑÜ  †ÃÜà. œÜغïÜØ‘Ó ÆÜÂܱÜïÜØ‘Ó ïÜàøêÜ

_150 _300 _120 _150

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 349


ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜ †ÃÜå †ÃÑÜÁÜÏÜßÚ ´Ü÷åíÜÜÓÜå ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ÏÜØÄÜìÆÜÂÍÜÜ´ÜÏÜÜØ ÄÜÜÁÜߢ ‘÷å “å, `ËÜß¡ ÁÜÏÜÜåÚ ÆÜ´ÑÜå ôÜÏÜÍÜÜíÜ Ó܃ÜíÜÜÃÜÜ ÏÜâìÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÁÜÏÜÚÃÜß †ÆÜâ±ÜÚ´ÜÜÃÜÜå ôíÜß‘ÜÓ †ÜíÜß è ¡ÑÜ “å. †ÃÜå ôÜ´ÑÜÃÜß †ÜÓÜÁÜÃÜÜ, †Õ÷ôÜÜÃÜß ‘ôÜÜåüß †å è ïÜ߃ÜíÜå.' ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜß †Ü ´ÜèÚ ÆÜÓ †ÜÄÜì íÜÁÜ´ÜÜØ è ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ †Ü êÜåƒÜÏÜÜØ ôÜÏÜÃíÜÑÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ ê܃Üå “å, `ôÜÜœÜß ÁÜÜÝÏÜÚ‘´ÜÜÃÜÜå ŸÑÜÜÓå ‹¹ÑÜ ³ÜïÜå ´ÑÜÜÓå ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÜåÚÏÜÜØ ‹¹ÜÓ´ÜÜ †ÜíÜïÜå, ÏÜ´ÜÍÜå¹ÃÜÜ ”™Ü²Ü ¹âÓ ³ÜïÜå †ÃÜå ôÜÏÜÃíÜÑÜÃÜàØ íÜÜÑÜàÏÜزêÜ ¡åÓ ÆÜ‘²ïÜå.' `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÏÜÜØ ôÜÆüåÏËÜÓÃÜÜ †Ø‘³Üß ÁÜÏÜÚÃÜå íÑÜÜÆÜ‘ ôÜعÍÜÚ ¡åíÜÜÃÜÜ èå ÝíÜœÜÜÓÜå ÏÜà‘Ü´ÜÜ †ÜíÑÜÜ “å, ´ÜåÏÜÜØ íÜÁÜà †å‘ ÏܑܱÜå. . .

ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜÃÜÜå ÆÜÂÜÓØÍÜ

ËÜÁÜÜ è ÁÜÏÜÜåÚÏÜÜØ ‹´ôÜíÜÜå ÆÜ±Ü ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå †ÆÜíÜÜôÜ èåíÜÜØ íÜ´ÜÜå ÆÜ±Ü ÷ÜåÑÜ “å. ÏÜܱÜôÜÏÜܵÜÃÜÜ ôíÜÍÜÜíÜÏÜÜØ †Ü ËÜØÃÜå íÜô´Üà†Üå Ó÷åêÜß “å. †ÆÜíÜÜôÜ ‘ÓíÜÜ, ïÜÜÓßÝÓ‘ ‘óü ‹«ÜíÜíÜÜØ, ÏÜÜæÃÜ †å‘ÜØ´ÜÃÜß üåíÜ ÆÜܲíÜß ‡´ÑÜÜݹ ´ÜÆÜÿÜÑÜÜÚ ÆÜ±Ü “å, †ÃÜå ÝÏÜóüÜÃÃÜ ƒÜÜíÜÜ ÏÜÜüå ôÃÜå÷߆Üå †ÃÜå ôÜØ´ÜÆÜàÓàóÜÜåÃÜå ÃÜÜå´ÜÓíÜÜ, ÏÜزÆÜÜå ïܱÜÄÜÜÓíÜÜ, ôÜÓ™ÜôÜÜå ‘Ü°íÜÜØ, ÃÜÜü‘Üå ÍÜèíÜíÜÜØ, ôÜØÄÜß´ÜÃÜß ‹¡±Üß ‘ÓíÜß †ÃÜå ôÜàƒÜôÜÏÜäݽ ÏÜܱÜíÜß †å ÆÜ±Ü ÏÜܱÜôÜÃÜÜ ôíÜÍÜÜíÜÏÜÜØ è “å. ‘Ýí܆å ÍÜêÜå ‘ûàØ ÷ÜåÑÜ ‹´ôÜíÜ-ÝÆÜÂÑÜÜ: ƒÜêÜà ÏÜÃÜàóÑÜÜ:"| ÆÜ±Ü ÏÜÜæÃÜ, ‹ÆÜíÜÜôÜ, ´ÜÆÜ †ÃÜå ‘óü ôÜ÷ÃÜ ‘ÓíÜÜØ †å ÆÜ±Ü ÏÜܱÜôÜÃÜÜ ôíÜÍÜÜíܳÜß ÝíÜÓའÃܳÜß. “´ÜÜØ ËÜÁÜÜ è ÁÜÏÜÜåÚÏÜÜØ ôÆÜóü ‘ûàØ “å ‘å ‹ÆÜíÜÜôÜ íÜÄÜåÓå ôÜÜÁÜÃÜÜ ÃÜÜÃÜÜØ ËÜÜì‘Üå ÏÜÜüå ÃܳÜß. †ÃÜå íÜæó±ÜíÜÜå†å ´ÜÜå ‹ÆÜíÜÜôÜ èåíÜß ‘óü‘Ó íÜô´Üà†Üå ÆÜ±Ü †Ü‘óÜÚ‘ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ‹ÆÜíÜÜôÜÃÜÜå ¡±Üå †³ÜÚ è ÉåÓíÜß ÃÜ܃ÑÜÜå “å. ïÜæíÜ êÜÜå‘Üå ÏÜ÷ÜÝïÜíÜÓܵÜß ‘Óå ´Üå ݹíÜôÜå ‘ïÜàØ ƒÜÜíÜÜÃÜàØ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ‘åüêÜÜ‘ êÜÜå‘Üå ´ÜÜå ÝÃÜèÚìÜ ÝïÜíÜÓܵÜß ‘Óå. †åüêÜå ‘å ´Üå ݹíÜôÜå ÆÜܱÜß ÆÜ±Ü ÃÜ ÝÆÜíÜÜÑÜ. íÜæó±ÜíÜÜå †å‘ܹïÜßÃÜå ݹíÜôÜå ÍÜÜ´Ü-ÓÜåüêÜß ÍÜêÜå ÃÜ ƒÜÜÑÜ ÆÜ±Ü Éì ‡´ÑÜÜݹ íÜô´Üà†Üå ÁÜÓ܉ÃÜå ƒÜÜíÜÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ‘ïÜÜå íÜÜØÁÜÜå ÃܳÜß Ó܃ÑÜÜå. ÏÜÜÓÜ ÃÜÜÃÜÆܱÜÏÜÜØ “Üå‘ÓÜ؆ÜåÃÜß †Ø¹Ó †å‘ ÄÜØ¹ß ‘÷åíÜ´Ü ôÜÜØÍÜìß ÷´Üß 350 

èåÃÜÜå †³ÜÚ †åüêÜÜå è ÷´ÜÜå — `‘ÏÜË܃´Ü ÝïÜíÜÓܵÜß, †å‘ܹïÜß ÆÜÜôÜå³Üß ‘Ü؉‘ ´ÜÜå ËÜÜåÁÜ êÜå.' †ÃÜå “´ÜÜØ ‘åüêÜÜØ‘ ËÜÜì‘Üå ÝÃÜèÚìÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ïÜâÓÜ´ÜÃÜ ôÜÏÜèå “å †ÃÜå ÏÜàÓËËÜ߆ÜåÃÜå ÷ܳÜå ÏÜÜÓ ƒÜ܉ÃÜå ÆÜ±Ü †ÆÜíÜÜôÜ ‘Óå “å! ÷íÜå ‹ÆÜíÜÜôÜ †Üݹ íÜ´ÜÜå ÆÜÜìíÜÜ ÏÜÜüå §²ß ÁÜÏÜÚñÜ½Ü ¡å‰†å “å. ‹´ôÜíÜÜå ÄÜÜå«íÜíÜÜ ÏÜÜüå «ß‘ «ß‘ ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘ÓíÜß ÆÜ²å “å †³ÜíÜÜ ÷¹ ‹ÆÜÓÜØ´ÜÃÜÜå ƒÜœÜÚ. §²ß ÁÜÜÝÏÜÚ‘´ÜÜ ÝíÜÃÜÜ ‹´ôÜíÜ †ÃÜå †ÆÜíÜÜôÜ ËÜØÃÜå ôÜ÷åêÜÜØ ÃܳÜß. †Ü ËÜØÃÜå ÏÜÜüå ™ÜÓÃÜÜ †ÃÜå ôÜÏÜÜèÃÜÜ ÏÜÜåüåÓ܆ÜåÃÜß ñÜ½Ü ÍÜÞø´Ü ¡å‰ÃÜå ÃÜÜÃÜ܆Üå †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜèÃÜÜå ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÜÑÜ “å. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÁÜÏÜÚÃÜÜ ÁÜÏÜÚÝÃÜó« êÜÜå‘Üå ÆÜ´ÑÜå ôÜÏÜÜèÏÜÜØ †Ü¹Ó ÷ÜåÑÜ “å. †åÏÜÃÜå ÏÜÜå°å ÃÜß‘ìåêÜÜØ íÜœÜÃÜÜå ôÜÏÜÜè †Ü¹Ó³Üß ”ßêÜå “å. †ÃÜå ´Üå³Üß ¹Óå‘å¹Óå‘ ÁÜÏÜÚÃÜÜØ íÜ´ÜÜå †ÃÜå ‹´ôÜíÜÜå ´Üå ´Üå ÁÜÏÜÚÏÜÜØ êÜÜå‘ÝÆÜÂÑÜ ÷ÜåÑÜ “å. †åÏÜÃÜÜ ÆÜ´ÑÜå ËÜß¡ ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘Üå †Ü‘ÝóÜÚ´Ü ³Ü´ÜÜ ÃܳÜß. ÏÜÜüå †ÏÜå ‘÷ß†å “ß†å ‘å ¡å ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÜåÚÃÜàØ †å‘ ÝíÜïÜÜì ‘àüàØËÜ ËÜÃÜÜíÜíÜàØ ÷ÜåÑÜ, ´ÜÜå ´Üå ´Üå ôÜÏÜÜèÃÜÜ ÏÜàÓËËÜ߆Üå†å, ôÜØ´ÜÜå†å †ÃÜå ÁÜÏÜÜåÚÆܹåïÜ‘Üå†å †å‘ËÜß¡ ÆÜ´ÑÜå †Ü¹Ó †ÃÜå †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ËÜ´ÜÜíÜíÜß ¡å‰†å. ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÏÜÜØ ‘åíÜì ÆÜÜ« íÜÜØœÜíÜܳÜß †Ü †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ¡ÄÜ´Üß ÃܳÜß. [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


´Üå³Üß ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜ †³ÜíÜÜ ôÜÏÜÃíÜÑÜ †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ ´Ü¶íÜ´Ü: ÏÜÜÃÑÜ ´ÜÜå ËÜÁÜÜÃÜå è ³ÜÜÑÜ “å ÆÜ±Ü †åÃÜå ÏÜÜüå ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ¥ÍÜß ÃܳÜß ³Ü´Üß. †Ü ‘ÜÏÜ ôÜÏÜÜèÃÜÜ ÃÜå´Ü܆ÜåÃÜàØ “å. ´Üå³Üß ÏÜÇ ôÜâœÜíÑÜàØ “å ‘å ¹Óå‘ ÁÜÏÜÚÃÜÜ ÃÜå´Ü܆Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ è íÜ´ÜÜå´ôÜíÜÜå ÆܳÜÏÜ ÷ìíÜÜ †ÃÜå †Ü‘óÜÚ‘ ËÜÃÜÜíÜå †ÃÜå ÆÜ“ß ËÜß¡ ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå †åÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜåíÜÜ ÃÜÜå´ÜÓå. êÜÜå‘Üå †ÜüêÜå ôÜàÁÜß †ÜíÑÜÜ ´ÜÜå †åÃÜå ÷àØ ôÜÜÓÜå ÆÜÂÜÓØÍÜ ÄܱÜàØ. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ßÃÜàØ ËÜßèàØ ÆÜÄÜêÜàØ ´Üå ËÜß¡ ÁÜÏÜÚÃÜÜ ‹´ôÜíÜÜå †ÜÆܱÜß °ËÜå †ÜÆܱÜå ÆÜÜìß†å †ÃÜå ÆÜ“ß ´Üå ´Üå ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå †åÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜåíÜÜ ÃÜÜå´ÜÓ߆å. †Ü ‘ÜÏÜ †™ÜÓàØ ƒÜÓàØ. ‰ôÜ܉ êÜÜå‘ÜåÃÜÜå ‘å ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜ êÜÜå‘ÜåÃÜÜå ´Ü÷åíÜÜÓ ÷àØ ¥èíÜàØ ´ÜÜå ÏÜÜÓå ËÜåíÜ²ß ‘Üì¢ Ó܃ÜíÜÜÃÜß. ÏÜÜÓÜ ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå †å †Ü‘óÜÚ‘ êÜÜÄÜå †ÃÜå èå ÁÜÏÜÚÃÜÜå ‹´ôÜíÜ ¥èíÜíÜÜ ÏÜÜÄÜàØ ´Üå ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå †åÏÜÜØ èÓÜÑÜå ÏÜÜ«àØ êÜÜÄÜíÜàØ ÃÜ ¡å‰†å. ËÜØÃÜå ËÜÜèàÃÜß êÜÜÄܱÜ߆Üå ËÜÓÜËÜÓ ôÜœÜíÜÜÑÜ ´ÜÜå è †ÜÏÜÜØ ÉÜíÜß ïÜ‘íÜÜÃÜÜ. †åÏÜÜØ ËÜØÃÜå ôÜÏÜÜèÃÜÜ ‹¹ÜÓ ÏÜÃÜÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÞó«´Ü êÜÜå‘ÜåÃÜå ËÜÜåêÜÜíÜíÜÜÃÜß ÃÜßÝ´Ü ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. ‘©Ó êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜ ÉÜíÜ´ÜÜå ÃܳÜß †ÃÜå ´Üå³Üß ´Üå†Üå ‘Ü؉ ÃÜå ‘Ü؉ íÜÜØÁÜÜå ‹«ÜíÜíÜÜÃÜÜ è. †å íÜÜØÁÜÜå †ôÜÓ‘ÜÓ‘ ÃÜ ³ÜÜÑÜ †åüêÜàØ ƒÜÜôÜ ¡åíÜÜÃÜàØ. †å ´ÑÜÜÓå è ËÜÃÜå ŸÑÜÜÓå †ÜÆܱÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ´Üå ´Üå ÁÜÏÜÚ ÝíÜïÜå †Ü¹Ó ÷ÜåÑÜ. †ÃÜå ´Üå ´Üå ÁÜÏÜÚÃÜÜ †ÜÄÜåíÜÜÃÜÜå ôÜܳÜå †ÜÆܱÜÜå ÏÜß«Üå ôÜØËÜØÁÜ ÷ÜåÑÜ. (ÁÜÏÜÚÃÜÜ ‹¹ÜÓ †ÜÄÜåíÜÜÃÜÜå ÃÜÜåƒÜÜ ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå ‘©Ó ÆÜÂœÜÜÓ‘Üå ÃÜÜåƒÜÜ ÷ÜåÑÜ “å. ´Üå³Üß †ÜÆܱÜàØ ‘ÜÏÜ †´ÑÜØ´Ü éÝ°ÝÃÜó«, †ÝÍÜÏÜÜÃÜß ÆÜÂœÜÜÓ‘Üå³Üß ïÜé ÃÜ ‘ÓÜÑÜ. †ÃÜå‘ ÁÜÏÜÚôÜÏÜÜ¡å ÃÜÜåƒÜÜ ÃÜÜåƒÜÜ Ó÷å, †å‘ËÜß¡ ÝíÜïÜå †ÝíÜòÜÜôÜ †³ÜíÜÜ Ý´ÜÓô‘ÜÓ Ó܃Üå †åÏÜÜØ è èå êÜÜå‘Üå ÉÜíÜß ïÜ‘å “å †åÏÜÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ üÜìß†å †åüêÜå ËÜôÜ. †åÏÜÃÜÜå ôÜ÷‘ÜÓ ÆÜÂÜÓØÍÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î ÏÜìå. †ÜÄÜì è´ÜÜØ †åÏÜÃÜå ÆÜ±Ü ƒÜÜ´ÜÓß ³ÜíÜÜÃÜß ‘å †ÜÆܱÜàØ ‘ÜÏÜ †Ü¹ÓÍÜÜíܳÜß ÆÜÂåÝÓ´Ü ³ÜÑÜàØ “å. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß è †åÏÜÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ïÜÜØ´Ü ³ÜÜÑÜ.) †ÜÆܱÜÜ êÜÜå‘Üå†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ †å‘ íÜÜøÑÜÏÜÜØ ôÜØÄÜÂ÷ß Ó܃ÑÜÜå “å. ÑÜ¹Ö ÑÜ¹Ö †ÜœÜÓÝ´Ü ñÜåó«": ´Ü´ÜÖ ´Ü´ÜÖ ~íÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜ †³ÜíÜÜ ôÜÏÜÃíÜÑÜ †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ ´Ü¶íÜ´Ü: ÏÜÜÃÑÜ ´ÜÜå ËÜÁÜÜÃÜå è ³ÜÜÑÜ “å ÆÜ±Ü †åÃÜå ÏÜÜüå ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ¥ÍÜß ÃܳÜß ³Ü´Üß. †Ü ‘ÜÏÜ ôÜÏÜÜèÃÜÜ ÃÜå´Ü܆ÜåÃÜàØ “å. ´Üå³Üß ÏÜÇ ôÜâœÜíÑÜàØ “å ‘å ¹Óå‘ ÁÜÏÜÚÃÜÜ ÃÜå´Ü܆Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ è íÜ´ÜÜå´ôÜíÜÜå ÆܳÜÏÜ ÷ìíÜÜ †ÃÜå †Ü‘óÜÚ‘ ËÜÃÜÜíÜå †ÃÜå ÆÜ“ß ËÜß¡ ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå †åÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜåíÜÜ ÃÜÜå´ÜÓå. êÜÜå‘Üå †ÜüêÜå ôÜàÁÜß †ÜíÑÜÜ ´ÜÜå †åÃÜå ÷àØ ôÜÜÓÜå ÆÜÂÜÓØÍÜ ÄܱÜàØ. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ßÃÜàØ ËÜßèàØ ÆÜÄÜêÜàØ ´Üå ËÜß¡ ÁÜÏÜÚÃÜÜ ‹´ôÜíÜÜå †ÜÆܱÜß °ËÜå †ÜÆܱÜå ÆÜÜìß†å †ÃÜå ÆÜ“ß ´Üå ´Üå ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå †åÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜåíÜÜ ÃÜÜå´ÜÓ߆å

‡´ÜÓÜå èÃÜ": ôÜ ÑÜ´ÜÖ ÆÜÂÏÜܱÜØ ‘àÔ´Üå êÜÜå‘": ´Ü¹Ö †ÃÜàíÜ´ÜÚ´Üå"| †å †ÃÜàÍÜíÜÃÜÜå êÜÜÍÜ ê܉ †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜàØ ‘ÜÏÜ ´Üå ´Üå ÁÜÏÜÚÃÜÜ ‹¹ÜÓ ÏÜ´ÜÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÞó«´Ü ÃÜå´Ü܆Üå ôÜܳÜå ¹Üåô´Üß ‘åìíÜß, †åÏÜÃÜå ÓÜ¢ ‘Óß, ÃÜÜÃÜÜ ÆÜÜÑÜÜ ‹ÆÜÓ ïÜé ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å. †åÏÜÜØ ËÜß¡ ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÁÜÏÜÚÏÜÜØ ƒÜÇœÜíÜÜÃÜÜå èÓÜ ôÜÓƒÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ÷ÜåíÜÜå ÃÜ ¡å‰†å. †ÃÜå ´Üå³Üß è ÷àØ ‘÷àØ “àØ ‘å †Ü ‘ÜÏÜ Õ÷¹à ôÜÏÜÜè³Üß è ïÜé ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å. †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ ÁÜÏÜÜÛ´ÜÓÃÜß ÆÜÂíÜäÝ¶Ü “å è ÃÜ÷Î. (†ÜÑÜÚôÜÏÜÜ¢†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝôܽÜØ´Ü ÆÜÂÏÜܱÜå †ÃÑÜÁÜÏÜßÚ†ÜåÃÜå †ÜÑÜÚ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Óß œÜâøÑÜÜ. èå íÜô´Üà †ÜÆܱÜÜ ÷ܲÏÜÜØ ÃܳÜß ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì †ÜÆܱÜå ÏÜÓݱÜÑÜÜ ³ÜíÜÜÃÜÜ è ÃܳÜß.) ôÜÏÜÃíÜÑÜÃÜå ¡å †ÜÆܱÜå ‘àÃÜå÷ÆÜâíÜÚ‘ œÜêÜÜíÜß†å †ÃÜå ÆÜÂÜÓØÍÜÏÜÜØ ÉÜíÑÜÜ ´ÜÜå †å ”ÆÜÜüÜÍÜåÓ ÉåêÜÜíÜÜÃÜÜå “å. †ÃÜå ´ÜåÃÜÜØ ÉìÜå ËÜÁÜÜ è ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜÓƒÜß Óß´Üå ÏÜìíÜÜÃÜÜØ “å. ÏÜàƒÑÜ êÜÜÍÜ †å ³ÜïÜå ‘å ¹Óå‘ ÁÜÏÜÚÏÜÜØ èå ‹œœÜ ‹¹Ü¶Ü ÝíÜœÜÜÓÜå “å, èå ÏÜܱÜôÜ¡´Üå ôÜíÜÚµÜ ôíÜß‘ÜÓíÜÜ èåíÜÜØ “å ´Üå ´Ü¶íÜÜå †ÜÄÜì †ÜíÜïÜå. †ÃÜå ´Üå ´Üå ÁÜÏÜÚÃÜß ‹ŸŸíÜì ËÜÜèàÃÜÜå ÆÜÂœÜÜÓ ³ÜíÜܳÜß ÁÜÏÜÚ ÁÜÏÜÚ íÜœœÜåÃÜàØ †ØüôÜ ¹âÓ ³ÜïÜå. †ÜÆܱÜå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÁÜÏÜÚÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‡œ“´ÜÜ ÃܳÜß. 351


†ÜÆܱÜå ¹Óå‘ ÁÜÏÜÚÃÜÜ, ¹Óå‘ ´Ü÷åíÜÜÓ †ÆÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ è ÃܳÜß. ôÜÜÏÜÜÃÜÜ ÁÜÏÜÚÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜå ‘ÓíÜÜå †å ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜàØ ‡óü ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÑÜå ´Üå †ÜÆܱÜàØ ‘ÜÏÜ ÃܳÜß. ôÜÜÏÜÜ ÁÜÏÜÚÃÜÜ ‹¹ÜÓ êÜÜå‘Üå ôÜܳÜå íÜÜ´ÜÜå ‘Ó߆å. ´Üå ´Üå ÁÜÏÜÚÃÜÜ ÝÓíÜÜèÃÜß èå íÜÜ´Ü †ÜÆܱÜÃÜå ‘«å †åíÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜåÃÜÜå ƒÜÜÃÜÄÜß Óß´Üå ‡ïÜÜÓÜå ‘Óß ¹‰†å †åüêÜå ËÜôÜ

´Üå³Üß ôÜØ‘àÝœÜ´Ü êÜÜå‘Üå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘Óå ´ÜÜåÆÜ±Ü ´Üå ü‘íÜÜÃÜÜå ÃܳÜß. †ÜÆܱÜå ¹Óå‘ ÁÜÏÜÚÃÜÜ, ¹Óå‘ ´Ü÷åíÜÜÓ †ÆÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ è ÃܳÜß. ôÜÜÏÜÜÃÜÜ ÁÜÏÜÚÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜå ‘ÓíÜÜå †å ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜàØ ‡óü ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÑÜå ´Üå †ÜÆܱÜàØ ‘ÜÏÜ ÃܳÜß. ôÜÜÏÜÜ ÁÜÏÜÚÃÜÜ ‹¹ÜÓ êÜÜå‘Üå ôÜܳÜå íÜÜ´ÜÜå ‘Ó߆å. ´Üå ´Üå ÁÜÏÜÚÃÜÜ ÝÓíÜÜèÃÜß èå íÜÜ´Ü †ÜÆܱÜÃÜå ‘«å †åíÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜåÃÜÜå ƒÜÜÃÜÄÜß Óß´Üå ‡ïÜÜÓÜå ‘Óß ¹‰†å †åüêÜå ËÜôÜ. (ÏÜÜÓÜå ÃÜÜÃÜ‘²Üå †ÃÜàÍÜíÜ ‘÷àØ. ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜÜåÃÜß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜÃÜÜ ÏÜصÜÜå ÏÜÇ ÏÜÜå°å ‘ÑÜÜÚ †ÃÜå ÏÜÜÓß ôÜíÜÜÓôÜÜØèÃÜß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜÏÜÜØ ´Üå ÷àØ ËÜÜåêÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå. †ÜÃÜàØ ÆܹïÜÚÃÜ ‘ÓíÜÜ ‘Üå‰ «å‘ܱÜå

ÄÜÑÜÜå ÆÜ±Ü ÃÜ÷Î. ÍÜÜåÄÜ¡åÄÜå †å íÜô´Üà ‘©Ó ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜÃÜÜ ¡åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß. †å±Üå ‘ûàØ, ``ÏÜØµÜ ËÜÜåêÜÜå †åüêÜàØ ËÜôÜ ÃܳÜß. ´ÜÏÜå ´ÜÏÜÜÓÜ ‘ÜÃÜÃÜå †²Üå. †ÏÜÜÓß ÆÜå«å íÜœÜÏÜÜØ íÜœÜÏÜÜØ ¥ÍÜÜ ³Ü܆Üå. ÆÜ“ß ÃÜßœÜå ËÜåôÜÜå. ÏÜܳÜàØ ÃÜßœÜàØ ‘ÓÜå. †å ÆÜÂÏÜܱÜå ‘ÓÜå ´ÜÜå è ´ÜÏÜÃÜå †åÃÜàØ ÆÜà±ÑÜ ÏÜìå.'' ÏÜÇ ÃÜÏÜ´ÜܳÜß †åÃÜå ‘ûàØ ‘å, ``÷àØ èÃÏÜå Õ÷¹à “àØ. ´ÜÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå³Üß ´ÜÏÜÜÓÜ ÁÜÏÜÚÃÜß ¹ßšÜÜ êÜåíÜÜ ÏÜÜÄÜ´ÜÜå ÃܳÜß. ÏÜÇ †å‘ í܃ܴÜå ‘àÓÜÃÜïÜÓßÉ íÜÜØœÑÜàØ “å. †åÃÜß †ôÜÓ ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜ ÆÜÓ ³Ü‰ “å. ´Üå³Üß †Ü ´ÜÏÜÜÓÜå ÏÜØµÜ ÍÜÞø´ÜÍÜÜíܳÜß ËÜÜåêÜàØ “àØ. ´ÜÏÜÜÓÜ ôíÜÄÜÚÏÜÜØ ÏÜÃÜå ô³ÜÜÃÜ ÃÜ ÏÜìå ´ÜÜå ¹à:ƒÜß ÃÜ ³ÜÜŒ. ÷àØ ÏÜÜÃÜàØ “àØ ‘å ù¹ÑܳÜß ÷àØ †å‘ ¡´ÜÃÜÜå ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜ ³ÜÑÜÜå “àØ. ´ÜÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå³Üß †åÃÜÜå êÜÜÍÜ ÏÜÜÄÜíÜÜ †ÜíÑÜÜå ÃܳÜß. ÏÜÃÜå ‘ÜÉÓ ‘÷Üå ´ÜÜå íÜÜØÁÜÜå ÃÜ÷Î ‹«ÜíÜàØ. †åüêÜå ´ÜÏÜÜÓå †ôíÜô³Ü ³ÜíÜÜÃÜàØ ‘ïÜàØ ‘Ü ÃܳÜß. †ÜÄÜì è´ÜÜØ †å ÍÜ܉ôÜÜ÷åËÜå ÏÜÜÓß ôÜܳÜå ¹Üåô´Üß ‘Óß. †ÃÜå ‡ôêÜÜÏÜÏÜÜØ ôÜÜÓß ôÜÜÓß íÜô´Üà†Üå ïÜß “å †å ôÜÏÜ¡íÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ.) ‰ôÜ܉ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü †ÜíÜß ‘©Ó íÑÜÞø´Ü†Üå ÷ïÜå. ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜÜå ÷¢ ÍÜåüÜå ³ÜÑÜÜå ÃܳÜß. †ÜÆܱÜå ¡å †Õ÷ôÜÜÏÜÜØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷Üå‰ïÜàØ ´ÜÜå †ÜÆܱÜàØ †Ü ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÃíÜÑÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ôÜàØ¹Ó Óß´Üå œÜÜêÜíÜÜÃÜàØ è “å. †ÃÜå †åÏÜÜØ ÝíÜ™ÃÜ †ÜíÜå ´ÜÜåÑÜå ïÜàØ? ‹¹ÜÓ´ÜÜ †å ÆÜ±Ü †å‘ ÁÜÏÜÚ è “å. †å ÁÜÏÜÚÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜÏÜÜØ íÜå«íÜàØ ÆÜ²å ´ÜÜå †ÜÆܱÜå ÆÜÂôÜÃÃÜ´ÜܳÜß íÜå«ß†å. †ÜíÜß Óß´Üå íÜå«åêÜàØ †´ÑÜØ´Ü Éì¹ÜÑÜß ³ÜÜÑÜ “å †åíÜÜå ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÚÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ “å.

ôÜÏÜÃíÜÑÜÃÜÜå ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ

ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÁÜÏÜÚÏÜÜØ ÏÜÜÃÜÃÜÜÓ܆ÜåÃÜß ôÜ؃ÑÜÜ íÜÁÜÜÓíÜÜ ÏÜÜüå ¹Óå‘ ¡´ÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ †ƒÜز ‘Ó´ÜÜ Ó÷åÃÜÜÓ܆ÜåÃÜß íÜÜ´Ü èà¹ß “å. ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¹à‘ÜÃÜÃÜß ÄÜÂÜ÷‘ ôÜ؃ÑÜÜ íÜÁÜÜÓíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ¹à‘ÜÃܹÜÓÜå, †å è šÜåµÜÃÜÜ ËÜß¡ ¹à‘ÜÃܹÜÓÜå ôÜܳÜå ôÜ÷åèå ¹Üåô´Üß ÃܳÜß ‘Óß ïÜ‘´ÜÜ, ‘Ü ‘å ÏÜàƒÑÜ íÜÜ´Ü ÆÜÂÝ´ÜôÆÜÁÜÜÚÃÜß è ÷ÜåÑÜ “å. “åíÜüå ´ÜÜå †ÜíÜÜ ¹à‘ÜÃܹÜÓÜå ÆÜ±Ü ôÆÜÁÜÜÚÃÜß ´ÜßíÜ´ÜÜ †Üå“ß ‘Óå “å ‘åÏÜ ‘å íÜåÆÜÜÓ ´ÜÜå ïÜÜØÝ´ÜÃÜÜ íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÏÜÜØ è ƒÜßêÜß ïÜ‘å. 352 

‡ôêÜÜÏÜ †ÃÜå ‰ôÜ܉ ÁÜÏÜÚ íÜœœÜå ÑÜàÓÜåÆÜÏÜÜØ èå ÑÜà½Üå œÜÜêÑÜÜØ †åÃÜå `œÜغ †ÃÜå ˜âôÜ íÜœœÜåÃÜß ÆÜÂÝ´ÜôÆÜÁÜÜÚ'ÃÜàØ ÃÜÜÏÜ †ÆÜÜÑÜàØ “å. †å ÑÜà½ÜåÏÜÜØ êÜÜÍÜ-÷ÜÝÃÜ ÄÜÏÜå ´ÜåÃÜß ³Ü‰ ÷Üå, †åíÜß êܲ܉†Üå ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß ³Ü‰ ÃܳÜß. †Üèå †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ‡ôêÜÜÏÜ †ÃÜå ‰ôÜ܉ ÁÜÏÜÚ íÜœœÜå ÷Üå² œÜÜêÜå “å — ÆÜ“ß ÍÜêÜå ´Üå †ôÜÏÜÜÃÜ ÷ÜåÑÜ; ‘Ü ‘å ‰ôÜ܉ ÁÜÏÜÚÃÜß ÆÜÜݳÜÚíÜ ïÜÞø´Ü ‡ôêÜÜÏÜ ‘Ó´ÜÜØ †ÃÜå‘ ÄܱÜß íÜÁÜÜÓå “å. †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ †Ü ËÜØÃÜå ÁÜÏÜÜåÚ íÜœœÜå, øÑÜÜÓÃÜàØ [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ïÜß´ÜÑÜའœÜÜêÑÜàØ “å †ÃÜå †å ïÜß´ÜÑÜའè Ó÷åíÜÜÃÜàØ. ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÜåÚ ÆÜ´ÑÜå †å‘ÁÜÜÓÜå Ý´ÜÓô‘ÜÓ Ó܃ÜÃÜÜÓÜå ôÜÜÏÑÜíÜܹ, ËÜÁÜÜ è ƒÜزÜåÏÜÜØ, ËÜÁÜÜ è ÁÜÏÜÜåÚ ôÜÜÏÜå — ÆÜšÜÆÜÜ´Ü ÓÝ÷´Ü – ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ïÜß´ÜÑÜའœÜêÜÜíÜß ÓûÜå “å. †å‘ ´ÜÓÉ `ôÜÜÏÑÜíÜܹ' †ÃÜå ËÜߢ ´ÜÓÉ ÝíܤÜÜÃÜÃÜÜ ‹ÆÜÜôÜ‘ÜåÃÜÜå `ËÜàݽíÜܹ' ËÜØÃÜå ÏÜìßÃÜå ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÜåÚÃÜÜ èâÃÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓÜåÃÜå ôÜÏÜÜÆ´Ü ‘Ó´ÜÜ †ÜíÑÜÜ “å. †Ü íÜÁÜ´ÜÜ è´ÜÜ ôÜØ‘üÃÜß †ôÜÓ ‰ôÜ܉ ÁÜÏÜÚ †ÃÜå ‡ôêÜÜÏÜ — ËÜØÃÜåÃÜå ÕœÜÝ´Ü´Ü ‘Óß Ó÷ß “å. ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜß †ÜíÜß ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜß ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜÃÜß íÜÜ´Ü ôÜÜØÍÜìïÜå ‘Üå±Ü? “´ÜÜØ †ÏÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓß “å ‘å ÍÜÝíÜóÑÜ‘Üì †ÜÆܱÜÜå è “å. †Ü¹Ó †ÃÜå ÆÜÂåÏÜ ôÜܳÜå, ÆÜâÓß †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜÆÜâíÜÚ‘ ÷àØ ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÜåÚÃÜå ‘÷ßïÜ ‘å ïÜའÁÜÏÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ ÃÜå ÝíܤÜÜÃÜÃÜÜ ËÜàݽíÜܹ³Üß ²ÓíÜÜÃÜß ‘ïÜß èéÓ ÃܳÜß. ÁÜÏÜÚÃÜå ƒÜÓÜå ÍÜÑÜ ÃÜÜÞô´Ü‘´ÜÜÃÜÜå ÃÜ÷Î, ƒÜÓÜå ÍÜÑÜ ´ÜÜå `ÁÜÏÜÜÚÝÍÜÏÜÜÃÜß, éÝ°íÜÜ¹ß ÁÜÜÝÏÜÚ‘ÜåÃÜß ¢¹, †ÜØÁÜìÜÆܱÜàØ †ÃÜå ôÜØ‘àÝœÜ´Ü ÀÞóüÃÜå êÜßÁÜå “å. †Ü ÁÜÏÜÜÚÝÍÜÏÜÜÃÜß êÜÜå‘Üå †ÜØÁÜìÜ ³Ü‰ÃÜå, ÄÜÜæ±Ü †ÃÜå ´Üàœ“ é° íÜô´Üà†ÜåÃÜå ÏÜ÷¶íÜ †ÜÆÜå “å †ÃÜå ôÜÜœÜß — †Ý´Ü ñÜåó« ÁÜÜÝÏÜÚ‘´ÜÜÃÜå ÄÜÜæ±Ü ÏÜÜÃÜß êÜå “å. †Ü ÁÜÏÜÜåÚÏÜÜØ èå ÆÜÓôÆÜÓ ‰óÜÜÚ, ôÆÜÁÜÜÚ, ÆÜÓÜÑÜÜÆܱÜàØ †ÃÜå Ý´ÜÓô‘ÜÓ “å †å ¡å ÃÜß‘ìß ¡ÑÜ ´ÜÜå èà¹Ü èà¹Ü ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘Üå †å‘ËÜß¡ÃÜß ‘¹Ó ‘ÓíÜÜ êÜÜÄÜïÜå, `´ÜÏÜÜÏÜ ÁÜÜÝÏÜÚ‘´ÜÜÃÜÜ ÝíÜÓÜåÁÜ'ÃÜå †ÜåìƒÜß ê܉, ËÜÁÜÜ ÏÜìßÃÜå †åÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘ÓïÜå. ÁÜÏÜÜÚÝÍÜÏÜÜÃÜÏÜÜØ è †ÁÜÜÝÏÜÚ‘´ÜÜ Ó÷åêÜß “å, èåÃÜå ÏÜÃÜàóÑÜ¡Ý´Ü †Üè ôÜàÁÜß †ÜåìƒÜß ïÜ‘´Üß ÃÜ ÷´Üß. ÆÜ±Ü ÷íÜå ÏÜÜÃÜíÜ¡Ý´Ü †åÃÜå ôÜ÷åêÜ܉³Üß †ÜåìƒÜíÜÜ êÜÜÄÜß “å. ôÜÜœÜß ÁÜÜÝÏÜÚ‘´ÜÜÃÜÜå ŸÑÜÜÓå ÆÜâ±ÜÚ ‹¹ÑÜ ³ÜïÜå ´ÑÜÜÓå ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÜåÚÏÜÜØ ‹¹ÜÓ´ÜÜ †ÜíÜïÜå, ÏÜ´ÜÍÜå¹ÃÜÜ ”™Ü²Ü ¹âÓ ³ÜïÜå †ÃÜå ôÜÏÜÃíÜÑÜÃÜàØ íÜÜÑÜàÏÜزêÜ ¡åÓ ÆÜ‘²ïÜå. †ôÜêÜ èéÓ ÏÜÜµÜ ‹¹ÜÓ´ÜÜÃÜß ÃܳÜß, ÆÜ±Ü ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÜåÚÏÜÜØ ÆÜÜÝÓíÜÜÝÓ‘ ÍÜÜíÜÃÜÜÃÜÜå ‹¹ÑÜ ³ÜÜÑÜ, †åÃÜß “å. †å‘ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

¹àÝÃÜÑÜÜÃÜß †ÜíÜß ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜß ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜÃÜß íÜÜ´Ü ôÜÜØÍÜìïÜå ‘Üå±Ü? “´ÜÜØ †ÏÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓß “å ‘å ÍÜÝíÜóÑÜ‘Üì †ÜÆܱÜÜå è “å. †Ü¹Ó †ÃÜå ÆÜÂåÏÜ ôÜܳÜå, ÆÜâÓß †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜÆÜâíÜÚ‘ ÷àØ ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÜåÚÃÜå ‘÷ßïÜ ‘å ïÜའÁÜÏÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ ÃÜå ÝíܤÜÜÃÜÃÜÜ ËÜàݽíÜܹ³Üß ²ÓíÜÜÃÜß ‘ïÜß èéÓ ÃܳÜß. ÁÜÏÜÚÃÜå ƒÜÓÜå ÍÜÑÜ ÃÜÜÞô´Ü‘´ÜÜÃÜÜå ÃÜ÷Î, ƒÜÓÜå ÍÜÑÜ ´ÜÜå `ÁÜÏÜÜÚÝÍÜÏÜÜÃÜß, éÝ°íÜÜ¹ß ÁÜÜÝÏÜÚ‘ÜåÃÜß ¢¹, †ÜØÁÜìÜÆܱÜàØ †ÃÜå ôÜØ‘àÝœÜ´Ü ÀÞóüÃÜå êÜßÁÜå “å. †Ü ÁÜÏÜÜÚÝÍÜÏÜÜÃÜß êÜÜå‘Üå †ÜØÁÜìÜ ³Ü‰ÃÜå, ÄÜÜæ±Ü †ÃÜå ´Üàœ“ é° íÜô´Üà†ÜåÃÜå ÏÜ÷¶íÜ †ÜÆÜå “å †ÃÜå ôÜÜœÜß — †Ý´Ü ñÜåó« ÁÜÜÝÏÜÚ‘´ÜÜÃÜå ÄÜÜæ±Ü ÏÜÜÃÜß êÜå “å

‘àüàØËÜÏÜÜØ ÏÜÜËÜÜÆÜ, ÍÜ܉ËÜ÷åÃÜ, ¹Ü¹Ü-ÆÜӹܹÜ, ÍܵÜß¡ †ÃÜå ÍÜܱÜå¡å †å‘µÜ Ó÷å´ÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å, ÆÜÓôÆÜÓ ôÜåíÜÜ †ÜÆÜå “å — êÜå “å, ¹Óå‘ÃÜÜ Ý÷´ÜÃÜß ÕœÜ´ÜÜ ¹Óå‘ÃÜå ÷ÜåÑÜ “å, †ÝíÜòÜÜôÜ †ÃÜå ‰óÜÜÚ ÏÜÜüå ô³ÜÜÃÜ è ÃܳÜß Ó÷å´ÜàØ. †ÃÜå †ÜÃÜå ‘Üå‰ ‹¹ÜÓ´ÜÜ ÃܳÜß ‘÷å´ÜÜ. ËÜê‘å ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ è ‘÷åíÜÜÃÜÜ. †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ÏÜÜüå ÆÜÓôÆÜÓ ÆÜÝÓœÜÑÜ ÍÜêÜå †ÜíÜïÑÜ‘ ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü ÏÜÜµÜ ÆÜÝÓœÜÑܳÜß †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ‘åìíÜÜ´Üß ÃܳÜß. †å ´ÜÜå ÆÜÂåÏÜÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ “å. ŸÑÜÜØ ÆÜÂåÏÜ †ÜíÑÜÜå ´ÑÜÜØ †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ, ÆÜÓôÆÜÓ †Ü¹Ó, ÏÜæµÜß, ‘Óà±ÜÜ †ÃÜå ÏÜàݹ´ÜÜÃÜÜå ‹¹ÑÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜåìå ôÜØÍÜíÜå “å. †Ü ÆÜÂåÏÜÏÜÜØ èå ¥±ÜÆÜ ÷ÜåÑÜ †åÃÜå è ¹âÓ ‘ÓíÜÜÃÜß “å. ÆÜÂåÏÜ †ÃÜå †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ÏÜâìå †å‘ è íÜô´Üà “å. ÏÜÇ ÝíÜòÜ-ôÜÏÜÃíÜÑÜÃÜß íÜÜ´ÜÜå «åÓ «åÓ “å²ß, ´ÑÜÜÓ³Üß êÜÜå‘Üå ÆÜÂôÜÃÃÜ ³Ü‰ÃÜå ‘÷å “å": ``´ÜÏÜÜÓß íÜÜ´Ü ÄÜìå ¥´ÜÓå “å. ÷íÜå †ÏÜå ôÜÏÜ¢ ÄÜÑÜÜ “ß†å ‘å †ÜèÃÜàØ íÜÜ´ÜÜíÜ (¹åïÜÃÜàØ †³ÜíÜÜ ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜàØ) ôíÜœ“ ÃܳÜß. †ìÄÜÜÆܱÜàØ, ÆÜÜÓ‘ÜÆܱÜàØ, †ÝíÜòÜÜôÜ íÜÄÜåÓå ÍÜÜíÜÜå êÜÜå‘ÜåÃÜÜ ÏÜÃÜ ‹ÆÜÓ ÃÜ‘ÜÏÜÜ ôÜíÜÜÓ ³ÜÑÜÜ “å. êÜÜÍÜ ‘Üå‰ÃÜå ÃܳÜß. ÷ÜÝÃÜ ËÜÁÜÜÃÜå “å; †ÃÜå ¹åïÜÃÜß ÍÜÜíÜÜ´ÏÜ‘ †å‘´ÜÜ ÷ØÏÜåïÜÜØ ¡åƒÜÏÜÏÜÜØ Ó÷å “å. 353


``†Üè³Üß †ÏÜå ÝÃÜÿÜÑÜ ‘Óß†å “ß†å ‘å ËÜß¡ ÁÜÏÜÜåÚ ÆÜ´ÑÜå ÏÜÃÜÏÜÜØ †ÃÜÜ¹Ó ÃÜ÷Î Ó܃Ü߆å, ÓÜåèËÜÓÜåèÃÜÜ íÜ÷åíÜÜÓÏÜÜØ èå †ìÄÜÜÆܱÜàØ Ó÷å “å ´ÜåÃÜå †ÏÜå “Üå²ß ¹‰ïÜàØ. ÆÜ±Ü †ÜÃÜå ÏÜÜüå †ÜÆÜ ‘ÑÜÜå ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ ôÜâœÜíÜÜå “Üå?'' ÷àØ ‘÷àØ “àØ ‘å ŸÑÜÜÓå ËÜå ÆÜÝÓíÜÜÓÜåÏÜÜØ ¹Üåô´Üß ³ÜÜÑÜ “å (êÜÄÃÜ ¿ÜÓÜ †³ÜíÜÜ ÏÜÜµÜ ôÜ÷‘ÜÓÃÜå êÜßÁÜå) ´ÑÜÜÓå ïÜàØ ´Üå†Üå †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ÏÜÜüå ‘Üå‰ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ ÏÜÜÄÜå “å? †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ †ÜíÜå †åüêÜå †å‘ËÜß¡ ÆÜ´ÑÜå ÏÜÃÜÃÜàØ †Ü‘óÜÚ±Ü ïÜé ³Ü‰ è ¡ÑÜ “å, †ÃÜå íÜÄÜÓ ïÜÜåÁÑÜå, íÜÄÜÓ ‘ûå, ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÜå ïÜé ³Ü‰ è è´ÜÜ ÷ÜåÑÜ “å. ôÜ‘Ü †³ÜíÜÜ †‘Ü †å‘ËÜß¡ÃÜå ÏÜìíÜàØ, †å‘ËÜß¡ÃÜå ™ÜåÓ †ÜíÜíÜàØ-èíÜàØ, ÝÃÜÓÜØ´Üå ËÜåôÜßÃÜå ‘ÜÏÜÃÜß (†ÃÜå ‘ÜÏÜ íÜÄÜÓÃÜß) íÜÜ´ÜÜå ‘ÓíÜß, ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜÜå †å‘ËÜß¡ÃÜå ôÜØÍÜìÜíÜíÜÜ, ôÜÜÓß ôÜÜÓß íÜô´Üà†ÜåÃÜß †ÜÆÜêÜå ‘ÓíÜß, ´Ü÷åíÜÜÓÃÜå ݹíÜôÜå †å‘ËÜß¡ÃÜå ™ÜåÓ ËÜÜåêÜÜíÜíÜÜ †ÃÜå †å‘ËÜß¡ÃÜå ´ÑÜÜØ èíÜàØ, ¹à:ƒÜÏÜÜØ ¹Üå²ßÃÜå Ïܹ¹ ‘ÓíÜß, Ïܹ¹ ‘ÓíÜÜÃÜß ÄÜàØ¡ïÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÑÜå ôÜ÷ÜÃÜàÍÜâÝ´Ü ´ÜÜå ¹ïÜÜÚíÜíÜß è, †å‘ËÜß¡ÃÜÜ Ý÷´ÜÃÜß íÜÜ´Ü ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ‹´ôÜÜ÷ ôÜܳÜå †å ôÜà”ܲíÜß, ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝÏܵÜÜå ôÜܳÜå ¹Üåô´Üß ‘ÓÜíÜíÜß — †Ü ËÜÁÜàØ ïÜé ³Ü‰ è èíÜÜÃÜàØ. †Ü Óß´Üå †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ³Ü´ÜÜØ è ÝíÜòÜÜôÜ íÜÁÜå “å †ÃÜå ÝíÜòÜÜôÜ íÜÁÜíÜܳÜß †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ íÜÁÜå “å. †å‘ËÜß¡ÃÜÜ ™ÜÓÃÜÜ ÝÓíÜÜ¡å ôÜÏÜèíÜÜÃÜß ‡œ“Ü ³ÜÜÑÜ “å. †åíÜÜ ÝÓíÜÜ¡åÃÜß ôÜàعӴÜÜ ´ÜÓÉ ÁÑÜÜÃÜ ƒÜÇœÜÜÑÜ “å. èå íÜÜ´Ü †ÜÆܱÜÃÜå †ÜÓØÍÜÏÜÜØ ôÜÜÓß êÜÜÄÜ´Üß ÃÜ ÷´Üß ´Üå ÷íÜå ôÜ÷ÃÜ ´ÜÜå ³ÜíÜÜ êÜÜÄÜß è “å †ÃÜå ôÜ÷ÃÜ ³ÜÜÑÜ ‘å ÃÜ ³ÜÜÑÜ, ÆÜÓôÆÜÓ ÆÜÂåÏÜÏÜÜØ, †åÃÜå êÜßÁÜå ÝíÜšÜåÆÜ †ÜíÜ´ÜÜå ÃܳÜß. †ÃÜå ÏÜ´ÜÍÜå¹, ÓàÝœÜÍÜå¹ †ÃÜå ‘Ø‰‘ †±ÜÄÜÏÜÜå ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ŸÑÜÜÓå ÆÜÂåÏÜ †Üå“Üå ÃܳÜß ³Ü´ÜÜå, †Ü¹Ó ™Üü´ÜÜå ÃܳÜß, ´ÑÜÜÓå ËÜß¡ ÆÜÓ †åÃÜß íÜÁÜÜÓå †ôÜÓ ³Ü´Üß ÷ÜåÑÜ “å. †å‘ ôÜŸèÃÜ ôÜܳÜå ÏÜÜÓß †ÜåìƒÜÜ±Ü ³Ü‰. ÆÜÝÓœÜÑÜ íÜÁÑÜÜå. ÁÜßÓå ÁÜßÓå †åÏÜÃÜÜ ‘àüàØËÜÃÜÜ êÜÜå‘Üå ôÜܳÜå ÆÜ±Ü ôÃÜå÷ôÜØËÜØÁÜ ËÜØÁÜÜÑÜÜå. ÆÜ“ß³Üß ƒÜËÜÓ ÆÜ²ß ‘å †åÏÜÃÜå 354 

ïÜÓÜËÜ ÆÜßíÜÜÃÜß üåíÜ “å. ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ïÜÓÜËÜ ÆÜ´ÑÜå †´ÑÜØ´Ü ™Üä±ÜÜ ÷ÜåíÜܳÜß, ÆÜ÷åêÜÜØ ÷àØ œÜÝ‘´Ü ³ÜÑÜÜå, ¹à:ƒÜß ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå ÆÜ±Ü ‘ÓàØ ïÜàØ? ôÃÜå÷ôÜØËÜØÁÜ ´ÜÜå²íÜÜå ÆÜ±Ü ÏÜàï‘åêÜ †ÃÜå ïÜÓÜËÜ ÆÜ´ÑÜåÃÜß ÏÜÜÓß ™Üä±ÜÜ ôÜØ´ÜܲíÜß ÆÜ±Ü ÏÜàï‘åêÜ! †Ü ÷ÜêÜ´ÜÏÜÜØ ÏÜÜÓÜå †Ü¹Ó †Üå“Üå ‘ÑÜÜÚ íÜÄÜÓ ÏÜÇ ôÜÜœÜíÜßÃÜå, ÏÜÜÓß íÜÜ´Ü †åÏÜÃÜß †ÜÄÜì ÏÜâ‘ß. †åÏܱÜå ‘ûàØ, ``´ÜÏÜÜÓß êÜÜÄܱÜß ÷àØ ¡±Ü´ÜÜå ÷ÜåíÜܳÜß ´ÜÏÜÜÓß ôÜÜÏÜå ïÜÓÜËÜ ÆÜßÃÜå ´ÜÏÜÃÜå ¹à:ƒÜ ¹åíÜÜÃÜàØ ÏÜÇ üÜëÑÜàØ. ÆÜ“ß³Üß ¡åÑÜàØ †ÜÆÜÃÜß ôÜÜÏÜå ÃÜ ÆÜßíÜÜÏÜÜØ †ÜÆÜÃÜß ÆÜ´ÑÜåÃÜÜå †Ü¹Ó è ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜ±Ü ÏÜÃÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ‘å íÜÜ´Ü ôÜØ´ÜܲíÜÜÏÜÜØ ôÃÜå÷ÃÜÜå ºÜå÷ “å. ´Üå³Üß ÏÜÜÓß †Ü üåíÜÃÜß íÜÜ´Ü, †å‘ ÝÏÜµÜ ¿ÜÓÜ ÏÜÇ †ÜÆÜÃÜå ‘ÜÃÜå ÃÜ܃Üß. ÷íÜå †ÜÆÜ ËÜÁÜàØ ôÜÏÜ¢ ÄÜÑÜÜ “Üå. ÆÜ±Ü †åÃÜÜå ÉÜÑܹÜå ‹«ÜíÜß †ÜÆÜÃÜß †ÜÄÜì ÆÜßíÜÜÃÜß ÁÜäóü´ÜÜ ÷àØ ÃܳÜß ‘ÓíÜÜÃÜÜå.'' ÏÜÇ ‘ûàØ, ``´ÜÏÜÜÓß íÜÜ´Ü ÷àØ ôÜÏÜ¢ ïÜ‘àØ “àØ. ÷àØ †åüêÜàØ è ‘÷ßïÜ ‘å ‘Üå‰ †ØÄÜÂåè ÷Üå´Ü ´ÜÜå †å ÏÜÜÓÜ ¹åƒÜ´ÜÜØ ÆÜß êÜå´Ü; ‘Ü ‘å †åÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ “å è ÃÜ÷Î ‘å ïÜÓÜËÜ ÆÜßíÜÜÏÜÜØ ‘Ü؉ ¹ÜåóÜ “å. ¹Óå‘ÃÜß †ÝÍÜÓàÝœÜ ÃÜÜåƒÜß ÷ÜåÑÜ “å. ¡å ÷àØ ‘ÜØ¹Ü ÃÜ ƒÜÜ´ÜÜå ÷ÜåŒ †ÃÜå ´ÜÏÜå ƒÜÜ´ÜÜ ÷Üå ´ÜÜå ÏÜÜÓÜ ¹åƒÜ´ÜÜØ ´ÜÏÜå ‘ÜعÜå ƒÜ܉ êÜå´Ü. ÆÜ±Ü ïÜÓÜËÜÃÜß íÜÜ´Ü èà¹ß “å. ´ÜÏÜÜÓàØ ù¹ÑÜ ‘÷å “å ‘å ïÜÓÜËÜ ÆÜßíÜÜå ƒÜÜåüàØ “å. ÆÜ±Ü †Ü ‘ÏÜ¡åÓßÃÜå ´ÜÏÜå “Üå²ß ïÜ‘´ÜÜ ÃܳÜß. †ÜÃÜÜå †³ÜÚ †å ³ÜÑÜÜå ‘å ´ÜÏÜÜÓàØ ù¹ÑÜ ÏÜÜÓß ôÜܳÜå “å, ÏÜÜÓÜ è ÏÜ´ÜÃÜàØ “å. ÆÜ±Ü üåíÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ´ÜÏÜå êÜÜœÜÜÓ “Üå. ``´Üå³Üß, ¡å ÏÜÜÓàØ ÆÜä³Ü’ ôÜÜœÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÏÜÜÓÜ ÆÜÂåÏÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óß ´ÜÏÜÜÓß ‘ÏÜ¡åÓß ¹âÓ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ´ÜÏÜå †ÃÜå ÷àØ ÏÜìßÃÜå ‘Ó߆å. ÆÜ±Ü ¡å ´ÜÏÜå ù¹ÑܳÜß ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷Üå ‘å ÆÜßíÜÜÏÜÜØ ‘ïÜàØ è ƒÜÜåüàØ ÃܳÜß, ´ÜÜå ´ÜÏÜå ÏÜÜÓÜ ¹åƒÜ´ÜÜØ ÆÜ±Ü ÆÜß ïÜ‘Üå “Üå. ÷àØ ÏÜÜÃÜß ê܉ïÜ ‘å †ÜÆܱÜß íÜœœÜå †Ü¹ïÜÚ ÍÜå¹ “å. †Ü ÍÜå¹ ôÜ÷ÃÜ ‘ÓíÜÜ “´ÜÜØÑÜ †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜß íÜœœÜå †Ø´ÜÓ ÆÜå¹Ü ÃÜ÷Î ³ÜíÜÜ ¹‰†å.'' ÏÜÜÓÜ ôÃÜå÷ß ÏÜÜÓß íÜÜ´Ü ôÜÏÜ¢ ÄÜÑÜÜ, ÏÜÜÃÜß ÄÜÑÜÜ. †åÏܱÜå ïÜÓÜËÜ ÆÜßíÜÜÃÜàØ “Üå²ß ¹ßÁÜàØ. ÆÜ±Ü ŸÑÜÜÓå ÆÜ±Ü ´Üå†Üå ÆÜß êÜå´ÜÜ ´ÑÜÜÓå †ÜíÜßÃÜå ‘÷å´ÜÜ ‘å `†ÏÜà‘ [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜÂôÜØÄÜå ÆÜßíÜàØ ÆܲÒàØ' †³ÜíÜÜ `ÏÜÜÓܳÜß ÃÜ Ó÷åíÜÜÑÜàØ.' †Ü íÜÜ´ÜÃÜå †ÜÄÜì ÃÜ íÜÁÜÜÓàØ. †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ¡ÏÑÜÜ ÆÜ“ß †å ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ïÜ´ÜÚ íÜÄÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ‘ÑÜåÚ ¡ÑÜ “å. ÆÜÝ´ÜÆÜ´ÃÜß íÜœœÜå, ÍÜ܉ ÍÜ܉ íÜœœÜå †ÃÜå ôÃÜå÷߆Üå íÜœœÜå †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ‘¹ß †Üå“ß ³ÜíÜß è ÃÜ ¡å‰†å.

†Ü´ÏÜßÑÜ´ÜܳÜß íÜÁÜÜÓå ÆÜÝíÜµÜ ‘Üå‰ íÜô´Üà “å è ÃÜ÷Î. †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜÃÜÜå ôíÜß‘ÜÓ ‘ÓíÜÜå, †åÃÜå íÜÁÜÜÓíÜß, †åÃÜå ÏÜÜüå ™Ü±ÜàØ ™Ü±ÜàØ ôÜ÷ÃÜ ‘ÓíÜàØ †ÃÜå ÆÜÓôÆÜÓ †ôÜÓ ÝíÜïÜའ³Ü´Üß ¡ÑÜ †åÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓíÜÜå, †å è “å ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÃíÜÑÜÃÜÜå ôÜÜíÜÚÍÜÜæÏÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ. 15-9-'69

ôÜÏÜÜÃÜ´ÜÜ ¿ÜÓÜ íÑÜÜÆÜ‘ †å‘´ÜÜÃÜß ÏÜèËÜâ´Üß †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ ôÜÜÓÜØ ™ÜÓÜåÏÜÜØ †å‘ ôÜàØ¹Ó ÝÓíÜÜè œÜÜêÜà ÷´ÜÜå, èå †Üèå ÆÜ±Ü †ÃÜå‘ «å‘ܱÜå ¡åíÜÜ ÏÜìå “å. ÃÜÜÃÜÜÏÜÜåüÜ ËÜÁÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜåÏÜÜØ ´Üå ´Üå ݹíÜôÜå †ÜÆܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÃÜ¢‘ÃÜÜØ ‘å ¹âÓÃÜÜØ ôÜÄÜÜØíÜ÷ÜêÜÜ؆ÜåÃÜå ´ÜÜå èÏÜíÜÜ ËÜÜåêÜÜíÜ߆å è “ß†å. ‹ÆÜÓÜØ´Ü, èåÏÜÃÜß ôÜܳÜå §²Üå ôÃÜå÷ôÜØËÜØÁÜ “å †³ÜíÜÜ ÁÜØÁÜÜ‹¾ÜåÄÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå èåÏÜÃÜß ôÜܳÜå êÜåíܲ¹åíܲ “å †åíÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ‘Üå‘ ‘Üå‘ íÜÜÓ †å‘ôÜÜÏÜüÜ †³ÜíÜÜ íÜÜÓÜÉÓ´Üß èÏÜíÜÜ ËÜÜåêÜÜíÜß†å “ß†å. †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü íÜÜÓ´Ü÷åíÜÜÓÃÜå ݹíÜôÜå ™ÜÓÃÜàØ ËÜÁÜàØ ‘ÜÏÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ÃÜÜå‘ÓÜå, ÏÜàƒÑÜ ÍÜÜåèÃÜ ÆÜ“ß †å‘ †êÜÄÜ ÍÜÜåèÃÜÏÜÜØ, ôÜܳÜå ËÜåôÜßÃÜå èÏÜå “å. ‹ÆÜÓÜØ´Ü èå†Üå ™ÜÓÃÜàØ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ÃܳÜß †ÃÜå ™ÜÓÏÜÜØ Ó÷å´ÜÜ ÃܳÜß †åíÜÜ ÁÜÜåËÜß, ËÜâü-¡å²Ü †Üݹ ôÜàÁÜÜÓß †ÜÆÜÃÜÜÓ ÏÜÜåœÜß, ™ÜÓÏÜÜØ †ÜÆܱÜÜ †ÃÜå †ÜÆܱÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜ (†ÃÜå ™ÜÓÃÜß ÝíÜÁÜíÜ܆ÜåÃÜÜ ÆܱÜ) íÜÜì ‘ÜÆÜÃÜÜÓ ÷¡ÏÜ †Üݹ êÜÜå‘ÜåÃÜå, ´Üå ݹíÜôÜå èÏÜíÜÜ ËÜÜåêÜÜíÜíÜÜÃÜå ËܹêÜå, ™ÜÓÏÜÜØ ËÜœÜß ÄÜÑÜåêÜÜå ËÜÁÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †ÃÜå ³ÜÜå²ÜØ ÆÜ‘íÜÜÃÜÜå ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜå †ÜÆÜß ¹‰†å “߆å. ÷íÜå †Ü ÝÓíÜÜ¡åÏÜÜØ †å‘ ÏÜ÷¶íÜÃÜÜå ÉåÓÉÜÓ ‘ÓíÜÜ èåíÜÜå “å. ÝÍÜÃÃÜ ÃÑÜÜ´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ‘å ÁÜØÁÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå (™ÜÓÃÜß †ÜíÜ‘ †ÃÜå Ó÷å±Üß‘Ó±ÜßÃÜÜ ÉÓ‘ÃÜå ‘ÜÓ±Üå) ôÜÜÏÜÜÝè‘ ‹œœÜÃÜßœÜÍÜÜíÜ ¹ÜƒÜêÜ ³ÜÜÑÜ “å. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ‹œœÜ ÃÑÜÜ´ÜÃÜÜ êÜÜå‘Üå ÄÜÓßËÜÜåÃÜå †ÃÜå ÆÜ“Ü´Ü êÜÜå‘ÜåÃÜå ÏÜàƒÑÜ ÍÜÜåèÃÜÏÜÜØ ôÜܳÜå ËÜåôÜÜ²ß ïÜ‘´ÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ. †å ÝÓíÜÜè ÷íÜå †ÜÆܱÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

´ÜÜå²íÜÜå ¡å‰†å. ÁÜØÁÜÜ ‘å †ÜíÜ‘ÃÜå ‘ÜÓ±Üå èå ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ ÍÜå¹ ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ôÜÜÏÜÜÝè‘ ¢íÜÃÜÏÜÜØ †ÜíÜíÜÜ ÃÜ ¹‰†å †ÃÜå ÁÜÜåËÜß, ÷¡ÏÜ ‘å ÏÜÜåœÜßÃÜå ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ ËÜÁÜÜ ôÜܳÜå †å‘ è ÆÜØÞø´ÜÏÜÜØ ËÜåôÜÜ²ß èÏÜܲ߆å. †ÃÜå ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß, ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´Ü ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ Ó܃Üß ÁÜÜåËÜß, ÷¡ÏÜ, œÜÏÜÜÓ èåíÜ܆ÜåÃÜå (èÏÜßÃÜå ™ÜåÓ è´Üß í܃ܴÜå) ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß íÜô´Üà†Üå †ÃÜå ÝÏÜóüÜÃÃÜÜå ÆÜ±Ü ÃÜÜÃÜÜØÏÜÜåüÜØ ÆܲߑÜØÏÜÜØ ËÜÜØÁÜßÃÜå ™ÜåÓ ê܉ èíÜÜ †ÜÆÜß ¹‰†å. (‘Üå‘ í܃ܴÜå ÁÜÜåËÜß èåíÜÜÃÜå ËܹêÜå †åÏÜÃÜß ÆÜ´ÃÜ߆ÜåÃÜå èÏÜíÜÜ ËÜÜåêÜÜíÜ߆å, ôÜܳÜå ôÜܳÜå †åÏÜÃÜÜ ™ÜÓÃÜß ÄÜÓßËÜßÃÜÜå ƒÑÜÜêÜ ‘ÓßÃÜå †åÏÜÃÜå Ïܹ¹ ÆÜ÷ÜÇœÜܲ߆å. †ÃÜå “´ÜÜØ, ôÜÜÏÜÜÃÑÜ íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÃÑÜÜ´ÜÃÜå ‘å ÁÜØÁÜÜÃÜå †êÜÄÜ ‘å ËÜÝ÷ó‘ä´Ü ÃÜ Ó܃Ü߆å.) †ÜíÜß ÃÜíÜß ÃÜßݴܳÜß †å êÜÜå‘ÜåÃÜå †åüêÜàØ ôÜÜÓàØ êÜÜÄÜå “å ‘å †å êÜÜå‘ÜåÃÜß, ÏÜâìå èå ‹¶ÜÏÜ “å ´Üå ÝÃÜó«Ü ÆÜ±Ü †ÃÜå‘ ÄܱÜß íÜÁÜå “å. †å êÜÜÍÜ ÃÜÜÃÜÜåôÜâÃÜÜå ÃܳÜß. ‘Üìå ‘ÓßÃÜå ËÜÁÜß ÃÑÜÜ´ÜÜåÏÜÜØ †ÃÜå ÁÜØÁÜ܆ÜåÏÜÜØ ôÜÏÜÜÃÜ´ÜÜ é° ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ƒÜÜôÜ ÝÃÜó«ÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ Ó÷ß ïÜ‘´ÜÜå ÃܳÜß †ÃÜå †å è ‹¶ÜÏÜ Þô³ÜÝ´Ü “å. †Üèå †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÃÜàØ ôÜÜÏÜÜÝè‘ ôÜØÄÜ«ÃÜ ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÃÑÜÜ´Ü ÆÜâÓ´ÜàØ è ôÜØ‘àÝœÜ´Ü ÷ÜåÑÜ “å. †åÃÜå ‘ÜÓ±Üå èå ÓÜóü×ßÑÜ ÃÜËÜì܉ †ÜÆܱÜß ôÜØô‘äÝ´ÜÏÜÜØ ÆÜåôÜß Ä܉ “å ´Üå ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ÆܱÜå ¹âÓ ³ÜïÜå. †ÃÜå ÆÜ“ß ÓÜè¿ÜÓß ƒÜÜôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓÃÜß êÜÜØœÜ ‘Üå‰ÃÜå †ÜÆÜíÜß ÆܲíÜÜÃÜß ÃܳÜß.

355


ÆÜÂåÏÜíÜßÓ ËÜÂúœÜÜÓß [ݲôÜåÏËÜÓ 25]

ÆÜÂåÏÜÏÜâÝ´ÜÚ

´ÜÜå ´Üå ‰ïÜàÃÜàØ è ù¹ÑÜ ÷´ÜàØ. †ÜüêÜß ‹¶ÜÏÜ´ÜÜ †åÏÜÃÜÜå èÏÜÜÃÜÜå ¢ÓíÜß ÃÜ ïÜøÒÜå †åüêÜå èå ÄÜàÃÜÜôÜÓ ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜå ¹å÷Üشܹز ÏÜëÑÜÜå ´Üå è ÄÜàÃÜÜôÜÓ ÆÜÂÍÜàÆÜàµÜ ‰ïÜàÃÜå ˜âôÜ ‹ÆÜÓ œÜ²íÜàØ ÆܲÒàØ. †ÃÜå‘ †íÜ´ÜÜÓß ÆÜàÓàóÜÜå†å ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝïÜóÑÜÜåÃÜå †ÃÜå ÍÜø´ÜÜåÃÜå ÍÜÞø´ÜÁÜÏÜÚÃÜß ¹ßšÜÜ †ÜÆÜß “å. ‰ïÜà†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ñÜÜíÜ‘ÜåÃÜå †ÃÜå †ÃÜàÑÜÜÑÜ߆ÜåÃÜå †ÜÆÜåêÜÜ ‹ÆܹåïÜÏÜÜسÜß èå ËÜåœÜÜÓ ôÜØ™ÜÓÜÑÜåêÜÜ “å ´ÜåÃÜß †ôÜÓ ôÜÇ‘²Üå íÜóÜÚ ³ÜÑÜÜØ ‘ÓÜå²Üå êÜÜå‘Üå ‹ÆÜÓ ³Ü‰ “å. †åíÜÜ ‘ÜÓà±ÑÜíÜßÓÃÜå ÃÜÜÏÜå †å‘ ÃÜÜåƒÜÜå ÁÜÏÜÚ ô³ÜÆÜÜÑÜ †å †å‘ Óß´Üå ¹à¹æÚíÜ è ‘÷åíÜÜÑÜ. †åÃÜÜ †ÃÜàÑÜÜÑÜ߆Üå†å ÃÜÜåƒÜÜå ÁÜÏÜÚ ô³ÜÜÆÜß ÝƒÜÂô´ÜÃÜÜ ‹ÆܹåïÜÃÜß íÑÜÜÆÜ‘´ÜÜ ÏÜÑÜÜÚݹ´Ü ‘Óß “å †åÏÜ êÜÜÄÑÜÜ íÜÄÜÓ Ó÷å´ÜàØ ÃܳÜß. †å ÄÜÏÜå ´Üå ÷Üå. ËÜÁÜÜ è ÁÜÏÜÚÃÜÜ êÜÜå‘Üå†å †ÜèÃÜÜ ‘÷åíÜÜ´ÜÜ ÝƒÜÂô´Ü߆Üå ´ÜÓÉ ÃÜ ¡å´ÜÜØ ÝƒÜÂô´ÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ, ‹ÆܹåïÜ †ÃÜå ËÜÝêܹÜÃÜ ´ÜÓÉ ¡åíÜàØ ¡å‰†å. †ÃÜå †å ‹ÆܹåïÜ ÆÜÂÏÜܱÜå œÜÜêÜÃÜÜÓ ôÜØ´ÜÜåÃÜÜ ¢íÜÃÜ ´ÜÓÉ ¡åíÜàØ ¡å‰†å. †å è ÀÞóü ËÜß¡ ÁÜÏÜÜåÚ ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü Ó܃ÜíÜß ™Üüå “å.

ÍÜÄÜíܹÖÍÜø´Ü ËÜÂúœÜÜÓß ‰ïÜà†å ‰òÜÓÃÜß †å‘ †¹ÖÍÜà´Ü ÝíÜÍÜâÝ´Ü íÑÜø´Ü ‘Óß “å. ËÜའÍÜÄÜíÜÜÃÜÃÜß ÆÜå«å ‰ïÜàÃÜàØ ¢íÜÃÜ ÆÜ±Ü ‘Óà±ÜÄÜØÍÜßÓ †ÃÜå ‹¹Ü¶Ü‘ÜåÏÜì “å. †å‘ ôÜà´ÜÜÓÃÜÜå †ÍÜ±Ü “Üå‘ÓÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ ôÜÜÁÜàÆÜàÓàóÜÜå †ÃÜå ÁÜÏÜÜÚœÜÜÑÜÜåÚ ÆÜÜôÜå ÆÜÂðÃÜÜå ÆÜâ“ß ÆÜâ“ß ôíÜ´ÜصÜÆܱÜå ÁÜÜÝÏÜÚ‘´ÜÜ ‘åìíÜ´ÜÜå ÄÜÑÜÜå †ÃÜå ‘åíÜì ñÜ½Ü †ÃÜå ‰òÜÓ‘äÆÜܳÜß ‰òÜÓÆÜÓÜÑÜ±Ü ÍÜø´Ü ËÜÃÑÜÜå. ‰òÜÓ ôÜíÜÚïÜÞø´ÜÏÜÜÃÜ “å †åÏÜ ´ÜÜå ËÜÁÜÜ è ‘÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü ‰òÜÓ šÜÏÜÜíÜÜÃÜ “å †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ôÜíÜåÚôÜ÷ “å †å †ÜåìƒÜÃÜÜÓ ôÜ´ÜÖÆÜàÓàóÜÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ‰ïÜàÃÜàØ ô³ÜÜÃÜ †ÃÜåÓàØ “å. ËÜÂúœÜÑÜÚÃÜàØ ÏÜÜ÷Ü´ÏÑÜ †ÜåìƒÜßÃÜå †å ÓôÜÜÑܱÜÃÜå Ýôܽ ‘ÓÃÜÜÓ ´ÜÆÜôíÜ߆Üå ™Ü±ÜÜ ³ÜÑÜÜ “å. ÆÜ±Ü ËÜÂúœÜÑÜÚ èåÏÜÃÜå ôÜ÷è Ýôܽ ÷´ÜàØ †åíÜÜ ôÜ´ÜÖÆÜàÓàóÜÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ‰ïÜà ÝíÜïÜåóÜ ÍÜÜíÜå ´ÜÓß †ÜíÜå “å, ‘åÏÜ ‘å †åÃÜå †å ‰òÜÓß ÆÜÂôÜܹÃÜÜå †÷Ø‘ÜÓ ÃÜ ÷´ÜÜå. †å ‘÷å´ÜÜå ‘å ËÜÂúœÜÑÜÚ ´ÜÜå ‰òÜÓå èåÃÜå †ÜÆÑÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÃÜå è ôÜ÷è Ýôܽ “å. ËÜß¡ êÜÜå‘Üå†å ´ÜÜå êÜÜå°ÜÃÜÜ œÜ±ÜÜ è œÜÜíÜíÜÜ ÓûÜ. ‘Üå‰ ËÜÂúœÜÜÓ߆å ôµÜß¡Ý´ÜÃÜÜ ‹½ÜÓ ÏÜÜüå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ù¹ÑÜ ÝÃÜœÜÜåíÑÜàØ ÷ÜåÑÜ

ÃÜÜ´ÜÜêÜ Ý²ôÜåÏËÜÓ 25 

“å, ÑÜôÑܹåíÜå ÆÜÓÜÍÜÞø´Ü: ÑܳÜÜ ¹åíÜå ´Ü³ÜÜ ÄÜàÓÜæåÃÜß íÜäÝ¶Ü “å, ´ÜåÃÜàØ è †å‘ ôíÜéÆÜ ÝƒÜÂô´Üß ÁÜÏÜÚ “å. †Ü ݹíÜôÜå ‰ïÜàÃÜàØ ÝÄÜÝÓÆÜÂíÜœÜÃÜ íÜØœÜÜÑÜ. †ÜÆܱÜÜ ÆܲÜåïÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ¹ßÃܹà݃ÜÑÜÜØ ‘å ÏÜÜعÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜåíÜÜ ‘Ó߆å. èåÃÜß ÆÜÜôÜå †Üå“àØ ÷ÜåÑÜ †åÃÜå ‘Ø‰‘ †ÜÆÜ߆å. ‰ïÜàÃÜÜ ËÜÝêܹÜÃÜÃÜß íÜÜ´ÜÜÚ ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå íÜÜØœÜß ôÜØÍÜìÜíÜÜÑÜ. ݃ÜÂô´Üß ÝÏܵÜÜåÃÜå ÏÜìíÜÜ ËÜÜåêÜÜíÜ߆å. †åÏÜÃÜå ´ÑÜÜØ è‰†å.

1 ݹíÜôÜ

Õ÷¹¹åíÜßÃÜÜ ¹ÓËÜÜÓÏÜÜØ ¹Óå‘ ÁÜÏÜÚ, ÆÜØ³Ü †ÃÜå ÏÜ´ÜÃÜå ô³ÜÜÃÜ “å. Õ÷¹à ÁÜÏÜÚÃÜå ‘Üå‰ ÁÜÏÜÚÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ÃܳÜß. ÑÜôÏÜÜÃÃÜÜåÝ¿è´Üå êÜÜå‘Üå êÜÜå‘ÜÃÃÜÜåÝ¿è´Üå œÜ ÑÜ: †å íÜäÝ¶Ü Õ÷¹à ÁÜÏÜÚÃÜÜ ÷ܲÏÜÜØ “å. ´ÑÜÜÄÜß, ËÜÂúœÜÜÓß, ÍÜÄÜíܹÖÍÜø´Ü ÝÃÜó«ÜíÜßÓ ‰ïÜà ݃ÜÂô´ÜÃÜß èÑÜØ´Üß ÆÜ±Ü èéÓ ¥èíÜ߆å. †ÜÆܱÜß °ËÜå ¥èíÜ߆å. Õ÷¹à ÁÜÏÜÚÏÜÜØ ôܹÖÄÜàÓàÃÜß ‹ÆÜÜôÜÃÜÜÃÜÜå èå ÏÜÜÄÜÚ

[¢íÜ´ÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜåÏÜÜسÜß] 

356 

[ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†ØÝ´ÜÏÜ ÝíܹÜÑÜ ÓÜÏÜÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ÃÜÜ. ÆÜÜ«‘ ÏÜ÷ÜÆÜàÓàóÜÜåÃÜß †å‘ íÜÜ´Ü ÃÑÜÜÓß ÷ÜåÑÜ “å. ´ÜåÏÜÃÜÜ ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÃÜàØ ÏÜ÷¶íÜ íÜÁÜà ôÜÏÜ¡´ÜàØ ÷ÜåÑÜ “å. †å ÷Üå´Ü ´ÜÜå ïÜàØ ‘÷å´Ü †ÃÜå ïÜàØ ‘Ó´Ü †åíÜß œÜœÜÜÚ†Üå ÏÜزܴÜß Ó÷å “å. ôíÜ´ÜØµÜ ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜ †å ËÜÜËÜ´Üå ôÜÜæ³Üß ôÏÜÓ±ÜßÑÜ ÆÜÜµÜ ÓûàØ “å. ÃÜå÷Óà-ôÜÓ¹ÜÓ ÏÜ´ÜÍÜå¹, Ý´ÜËÜåüÃÜå ÆÜœÜÜíÜß ÆÜܲíÜÜ ôÜعÍÜÚå œÜßÃÜÃÜÜå ÏÜà¼Üå, ‘ÜïÏÜßÓ ôÜÏÜôÑÜÜ, ôÜÓ¹ÜÓ íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜ ÷Üå´Ü ´ÜÜå. . . èåíÜÜ ÏÜà¼Ü ÷ØÏÜåïÜÜØ œÜœÜÜÚ´ÜÜ ÓûÜ “å. †Ü ôÜعÍÜÚå ÑÜÜØÑÜ ÆÜ±Ü íÜ÷å´Üß ³Ü´Üß íÜÜ´ÜÜå ÆÜÓ ÝíÜòÜÜôÜ ‘Óß êÜåíÜÜÃÜå ËܹêÜå ƒÜ๠ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜÃÜÜ †ØÝ´ÜÏÜ Ý¹íÜôÜÜåÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ôÜœœÜ܉ÃÜß íÜÁÜà ÃÜ¢‘ ê܉ ¡ÑÜ †åÏÜÜØ ËÜåÏÜ´Ü ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ´ÜÜå †Ü Ó÷ß ÝíÜÄÜ´Ü ôÜÓ¹ÜÓÃÜÜ †ØÝ´ÜÏÜ Ý¹íÜôÜÜåÃÜß. . ..

ÓÜóü×ÝÆÜ´ÜÜÃÜß íÜôÜÏÜß ÝíܹÜÑÜ ÆÜ“ß ¹åïÜÃÜå ‘åÏÜ ü‘ÜíÜß Ó܃ÜíÜÜå †ÃÜå ÃÜâ´ÜÃÜ ÓÜóü×ÃÜå ÝíÜ‘ÜôÜÃÜå ÆÜسÜå ‘åÏÜ †ÜÄÜì ÁÜÆÜÜíÜíÜàØ †åÃÜß è ՜ܴÜÜ ôÜÓ¹ÜÓÃÜå ÷´Üß. ËÜÜÆÜàÃÜÜ †±ÜÁÜÜÑÜÜÚ ‘Óà±Ü †íÜôÜÜÃÜÃÜÜå †Ü™ÜÜ´Ü ôÜÓ¹ÜÓ ‹ÆÜÓ³Üß ÆÜß ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü †Ø¹ÓƒÜÜÃÜå³Üß ¡±Üå ´Üå†Üå ÍÜÜØÄÜß ÆܲÒÜ. †ÜØ´ÜÓ²ÜØÃÜÜ êÜÜØËÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜÜ ¹¹Ú³Üß ïÜÓßÓ ´ÜÜå èèÚÝÓ´Ü ³ÜÑÜåêÜàØ ÷´ÜàØ è. ËÜÜÆÜàÃÜÜ †Ü™ÜÜ´Üå ù¹ÑÜÓÜåÄÜÃÜÜå ÷àÏÜêÜÜå ³ÜÑÜÜå. †ÜÓÜÏÜ ÏÜÜüå ¹å÷ÓܹâÃÜ-ÏÜôÜâÓß è‰ÃÜå ÓûÜ, ÆÜ±Ü ïÜÓßÓ ”ÆÜÜüÜËÜØÁÜ ™ÜôÜÜ´ÜØà œÜÜêÑÜàØ. “åêêÜÜ Ý¹íÜôÜÜåÏÜÜØ ôÜÓ¹ÜÓ †ÏܹÜíÜܹ †ÜíÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÃÜàØ ÍÜÜÓå ‹ÏÜì‘ÜÍÜåÓ ôíÜÜÄÜ´Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ, ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜÜå ¢íÜ ÷íÜå †Ü ¹àÝÃÜÑÜÜÏÜÜØ ÓûÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ËÜÜÆÜàÃÜÜ ÝÃÜíÜÜôÜô³ÜÜÃÜ `ù¹ÑÜ‘àØè'ÃÜÜØ ÆÜÄÜݳÜÑÜÜØ ‹ÆÜÓ ¥ÍÜÜ Ó÷ßÃÜå ™Ü²ßÍÜÓ †å ôÜâÃÜÜ ÝÃÜíÜÜôÜ ôÜÜÏÜå ÃÜßÓƒÜß ÓûÜ. èâÃÜÜ ôÜܳÜß ÏÜÜÏÜÜôÜÜ÷åËÜ É²‘å ËÜÜèàÏÜÜØ ¥ÍÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÜÏÜå ¡å‰ÃÜå ÍÜÜÓå ÷æÑÜå ËÜÜåêÑÜÜ: ÏÜÜÏÜÜ, ÏÜ÷ܹåíÜ ÄÜÑÜÜå, ËÜÜ ÄÜÑÜÜØ, ËÜÜÆÜà ÄÜÑÜÜ. ÷íÜå †ÜÆܱÜå ÆÜÜ“ì ÓûÜ “ß†å ´ÜåÏܱÜå èíÜÜÃÜß ´ÜæÑÜÜÓß ‘ÓíÜÜÃÜß “å. †ÃÜå èåüêÜÜ Ý¹íÜôÜ †Ü ¹àÝÃÜÑÜÜÏÜÜØ “߆å, ´ÜåüêÜÜå íÜƒÜ´Ü ËÜÜÆÜàÃÜàØ †ÁÜâÓàØ Ó÷åêÜàØ ‘ÜÏÜ ÆÜâÓàØ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÄÜÜìíÜÜÃÜÜå “å. ËÜÜÆÜàÃÜÜ èÃÏÜô³ÜÜÃÜ ÆÜÜåÓËÜعÓÏÜÜØ ïÜå« ÃÜÜÃÜ¢ ‘ÜÝêܹÜôÜå ‘ßÝ´ÜÚÏÜØÝ¹Ó ËÜØÁÜÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ´ÜåÃÜàØ ‹¹Ö™ÜÜüÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ôÜÏÜິÜßÓå ÏÜìåêÜß êÜ܃ÜÜåÃÜß ÏÜå¹ÃÜß ôÜÏÜšÜ ËÜÜåêÜ´ÜÜØ ôÜÓ¹ÜÓå ‘÷åêÜàØ: ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

ËÜÜÆÜà ŸÑÜÜØ èÃÏÑÜÜ, ŸÑÜÜØ ÓûÜ, ŸÑÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ´ÜÆÜ ‘ÑÜàÛ, †å ËÜÁÜÜØ ô³Üìå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ‘ßÝ´ÜÚÏÜØݹÓÜå ÓœÜÜïÜå. ÆÜÓØ´Üà ËÜÜÆÜàÃÜÜØ ‘ßÝ´ÜÚÏÜØݹÓÜå ´ÜÜå ¹Óå‘ ÏÜܱÜôÜÃÜÜ ù¹ÑÜÏÜÜØ ÓœÜÜÑÜåêÜÜØ “å. †ÃÜå ÏÜܱÜôÜ¡´Ü Ó÷åïÜå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †å ‘ßÝ´ÜÚÏÜØݹÓÜå †ÏÜÓ Ó÷åïÜå. †ÜÏÜ ‘÷ßÃÜå ´ÜåÏܱÜå ¡±Üß´ÜÜå ¹Üå÷Üå ‘ûÜå: ÃÜÜÏÜ Ó÷Ø´ÜÜØ «Ü‘ÓÜ, ÃÜܱÜÜØ ÃÜ÷Î Ó÷Ø´Ü, ‘ßÝ´ÜÚ ‘åÓÜØ ‘Üåü²ÜØ, ÆÜܲÒÜØ ÃÜ÷Î ÆܲشÜ. ËÜÜû èÄÜ´Ü ´ÜÓɳÜß ÁÜßÓå ÁÜßÓå ÏÜÃÜ ÆÜÜ“àØ ÉÓß ÓûàØ ÷´ÜàØ. ¹åïÜÃÜÜå ÍÜÜÓ †å‘êÜÜ ÆÜØݲ´Ü¢ ƒÜÇœÜß ÓûÜ ÷´ÜÜ. èÄÜËܵÜßôÜß†å œÜ²åêÜÜ ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ †Ü ËÜå ÁÜàÓØÁÜÓ ÏÜ÷ÜÓ³Ü߆ÜåÃÜÜ ÏÜ´ÜÍÜå¹Üå ´ÜÜå ËÜÜÆÜàÃÜß íÜôÜÏÜß ÝíܹÜÑÜ ôÜܳÜå è êÜàÆ´Ü ËÜÃÑÜÜ. ´ÜÜ. 27ÏÜß †ÜçøüÜåËÜÓ 1950ÃÜÜ ÓÜåè ‡Ã¹ÜåÓ ÏÜà‘ÜÏÜå ÄÜÜØÁÜßèÑÜØ´ÜßÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜå †å‘µÜ ³ÜÑÜåêÜß ÝíÜïÜÜì ÏÜå¹ÃÜß ôÜÏÜšÜ ôÜÓ¹ÜÓå ‹¹ÖÄÜÜÓ ‘Ü°ÒÜ: †ÜÆܱÜÜ ÃÜå´ÜÜ ÆÜØݲ´Ü èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà “å. ËÜÜÆÜà†å ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ íÜÜÓôÜ ´ÜÓß‘å ÃÜßÏÑÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå íÜÜÓôÜ ´ÜÓß‘å ¡÷åÓ ÆÜ±Ü ‘ÑÜÜÚ ÷´ÜÜ. ËÜÜÆÜàÃÜÜ †Ü¹åïÜÃÜå †ÃÜàôÜÓíÜÜÃÜß ËÜÜÆÜàÃÜÜ ôÜ™ÜìÜ ôÜæÝÃÜ‘ÜåÃÜß ÉÓè “å. èå ‘Üå‰ ôÜÜœÜÜ Ý¹êܳÜß †å íÜÜ´ÜÃÜÜå ôíÜß‘ÜÓ ÃÜ ‘Óå ´Üå ‰òÜÓ †ÜÄÜì ÄÜàÃÜåÄÜÜÓ ËÜÃÜïÜå. ÷àØ ‘؉ ËÜåíÜÉÜ ôÜæÝÃÜ‘ ÃܳÜß. ÷àØ èå ô³ÜÜÃÜå “àØ, ´ÜåÃÜÜå ÷àØ êÜåïÜÏÜÜµÜ ÆÜ±Ü ÝíÜœÜÜÓ ‘Ó´ÜÜå ÃܳÜß. ÷àØ ´ÜÜå †ÜüêÜàØ è ¡±ÜàØ “àØ, ËÜÜÆÜà†å ÏÜÃÜå ŸÑÜÜØ ÏÜâøÑÜÜå ´ÑÜÜØ è ÷¢ ÷àØ “àØ. 357


ÝËÜÓêÜÜ ÍÜíÜÃܳÜß ôÏÜïÜÜÃÜÑÜܵÜÜ ÃÜß‘ìß. ÆÜÜØœÜ êÜ܃ÜÃÜß ÝíÜÓÜü ÏÜÜÃÜíÜÏÜå¹ÃÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ íÜ÷ÜêÜÜ ôÜÓ¹ÜÓÃÜå †ØÝ´ÜÏÜ ÝíܹÜÑÜ †ÜÆÜíÜÜ †å‘µÜ ³Ü‰ ÷´Üß. ÍÜèÃÜÏÜزì߆Üå ÓÜÏÜÁÜâÃÜ ÏÜœÜÜíÜ´Üß †ÜÄÜì œÜÜêÜ´Üß ÷´Üß. êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ Ýüì‘ÃÜß ÝíܹÜÑÜ íÜåìÜÃÜàØ ¹åíÜÜåÃÜå ¹àêÜÚÍÜ †åíÜàØ ÀïÑÜ ÏÜàØË܉ ÃÜÄÜÓßÏÜÜØ ´Üå ݹíÜôÜå ¡åíÜÜ ÏÜëÑÜàØ

ݹíÜôÜå ݹíÜôÜå ïÜÓßÓ ‘äïÜ ³Ü´ÜàØ è´ÜàØ ÷´ÜàØ. ôÜÓ¹ÜÓÃÜß ôÜåíÜÜÏÜÜØ Ý¹íÜôÜÓÜ´Ü ´ÜÃÏÜÑÜ ËÜÃÜåêÜÜØ ôÜÓ¹ÜÓÃÜÜØ ôÜàÆÜàµÜß ñÜß ÏÜݱÜËÜ÷åÃÜ ÝÆÜ´ÜÜÃÜÜ ¹à:ƒÜå ¹à:ƒÜß ÷´ÜÜØ. ´ÜåÏÜÃÜß †ÝíÜÓ´Ü íÜÜ´ôÜêÑÜÍÜÓß ôÜåíÜܳÜß ôÜÓ¹ÜÓ “åêêÜÜØ ÆÜÜØœÜ íÜóÜÚ³Üß ƒÜÇœÜß ÓûÜ ÷´ÜÜ. ÏÜݱÜËÜ÷åÃÜ ôÜÓ¹ÜÓÃÜÜØ ÆÜàµÜß ´ÜÜå ÷´ÜÜØ è, ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß ïÜàñÜâóÜܳÜß ÏÜÜ´ÜÜ ôÜÏÜÜÃÜ ËÜÃÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÝÆÜ´ÜÜÃÜß ôÜåíÜÜÏÜÜØ ´Üå†Üå ¢íÜÃÜÃÜß ‘ä´ÜܳÜÚ´ÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÆÜ±Ü †èåÑÜ ôÜÓ¹ÜÓ ÓÜåÄܳÜß ™ÜåÓ܉ ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ¹å÷ “âüÒÜå ´ÜåÃÜÜ ¹ôÜËÜÜÓ Ý¹íÜôÜ †ÄÜÜ‹ †å‘ ݹíÜôÜ ôÜÜØèå ÆܳÜÜÓßÏÜÜØ ôÜâ´ÜÜØ ôÜâ´ÜÜØ ôÜÓ¹ÜÓ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÄܱÜÄܱܴÜÜ ÷´ÜÜ: ¹ÑÜÜÏÜÑÜ, ÏÜØÄÜêÜ ÏÜØÝ¹Ó ƒÜÜåêÜÜå. ²ÜçøüÓå ÷ìíÜß ÏÜ¡‘ ‘Ó´ÜÜØ ÁÜßÏÜå³Üß ‘ûàØ: ``†åÏÜ ÏÜØÝ¹Ó ƒÜÜåêÜÜíÜíÜàØ ôÜ÷åêÜàØ ÃܳÜß. ´ÑÜÜØ †å‘ ÃÜ÷Î, ËÜËËÜå µÜ±Ü µÜ±Ü ´ÜÜìÜØ ¹ÓíÜÜ¡ ‹ÆÜÓ êÜÜÄÜåêÜÜØ “å.'' ``†Óå, ËÜåµÜ±Ü ïÜàØ, ¹ôÜ ´ÜÜìÜØ ÆÜ±Ü ´Üâüß èïÜå †ÃÜå ÏÜØݹÓÃÜÜå ¹ÓíÜÜ¡å ƒÜâêÜß èïÜå.'' †åÏÜ ²ÜçøüÓÃÜå èíÜÜËÜ †ÜÆÜßÃÜå ÉÓß ÆÜÜ“Ü ÍÜèÃÜÃÜß ‘²ß ÓüíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ: ¹ÑÜÜÏÜÑÜ, ÏÜØÄÜêÜ ÏÜØÝ¹Ó ƒÜÜåêÜÜå. 358 

‘åüêÜÜÑÜ Ý¹íÜôܳÜß ôÜÓ¹ÜÓ †å ÏÜØÄÜêÜ ÏÜØݹÓÏÜÜØ ÆÜÂíÜåïÜ ‘ÓíÜÜ †Ü´ÜàÓ ÷´ÜÜ. ƒÜÓß Óß´Üå ´ÜÜå ËÜÜÆÜàÃÜÜ ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÓôÜ è ÓûÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. †åíÜß è Óß´Üå †å‘ íÜÜÓ ÷ôÜ´ÜÜØ ÷ôÜ´ÜÜØ ÆܳÜÜÓß †ÜôÜÆÜÜôÜ íÜÎüì܉ÃÜå ËÜå«åêÜÜØ ôíÜèÃÜÜåÃÜå ‘ûàØ: ôüåïÜÃÜ ‹ÆÜÓ ‘åüêÜÜÑÜ ÏÜàôÜÜÉÓÜå ËÜåœÜÜÓ †ÜÃÜÜ ËÜàÕ‘ÄÜ øêÜÜ‘ÚÃÜå †ÜÆÜßÃÜå íÜÄÜÓ ÏÜ÷åÃÜ´Üå ´ÜÓ´Ü ÝüÝ‘ü ‘ÆÜÜíÜß êÜå “å. †åíÜß è Óß´Üå ÏÜÃÜå êÜÜÄÜå “å ‘å ´ÑÜÜØ ÆÜ±Ü êÜÜØœÜ ê܉ÃÜå ÝüÝ‘ü †ÜÆÜ´ÜÜ êÜÜÄÜå “å. ÏÜÜÓß ÃÜèÓ ôÜÜÏÜå ÏÜÜÓÜ ‘åüêÜÜÑÜ ôÜܳÜß ÝüÝ‘ü ‘ÆÜÜíÜßÃÜå ÓíÜÜÃÜÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ. ÆÜ±Ü ÷àØ ‘Ü؉ êÜÜØœÜ †ÜÆÜíÜÜíÜÜìÜå ÃܳÜß. ¢íÜêÜå±Ü ÓÜåÄÜÃÜß ôÜÜÏÜå ”â”´ÜÜ ôÜÓ¹ÜÓ †Ü Óß´Üå ôÜÜæÃÜå ÷ôÜÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ¢íÜÃÜÏÜÜØ †ÃÜå‘ ÑÜà½Üå ƒÜåêÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÏÜÃÜ ´ÜÜå ÷¢ ¹Üå²´ÜàØ ÷´ÜàØ. ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÆÜܲÜåïÜß Ý´ÜËÜåü ‹ÆÜÓ œÜßÃÜÃÜÜå ÆÜØ¡å ÆܲÒÜå ´ÑÜÜÓ³Üß œÜßÃÜÃÜå «å‘ܱÜå êÜÜíÜíÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÁÜâØÁÜíÜ܉ ÓûÜ ÷´ÜÜ, ÆÜ±Ü ÷íÜå ïÜÓßÓå ôÜÜ³Ü †ÜÆÜíÜÜÃÜß ÃÜÜ ÆÜܲß. †åüêÜå ÏÜÃÜÃÜÜ ÏÜÃÜÜåÓ³Ü ÏÜÃÜÏÜÜØ è ÓûÜ. †ÃÜå †åíÜß êÜÜœÜÜÓ Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ¢íÜíÜàØ ´ÜÜå †å ËÜ÷ܹàÓ ÑÜÜå½ÜÃÜå ‘åÏÜ ÄÜÏÜå? “´ÜÜØ ÏÜÝ÷ÃÜ܆Üå³Üß ÷«ßêÜÜ ÓÜåÄÜ ôÜܳÜå íÜßÓ´ÜÜÆÜâíÜÚ‘ êÜ²ß ÓûÜ ÷´ÜÜ. ÆÜåüÏÜÜØ †ôÜû ÆÜß²Ü ³Ü´Üß ÷´Üß ´ÜÜåÆÜ±Ü ËÜåœÜåÃÜß ‘ìÜíÜÜ ¹å´ÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ. ‘Ü剑 íÜÜÓ †å‘ܹ ïÜ˹ÏÜÜØ ‘÷ß ¹å´ÜÜ: `ÆÜåüÏÜÜØ ‘ÓíÜ´Ü œÜÜêÜå “å' ÆÜ±Ü §‘ÜÓÜå ôÜÓƒÜÜå ‘Ó´ÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ. ÑÜÏܹâ´Ü ÆÜ±Ü ÝíÜœÜÜÓÏÜÜØ ÆܲÒÜå ÷´ÜÜå ‘å †Ü ÄÜèËÜÃÜÜ ÝïÜ‘ÜÓÃÜå ÷íÜå ‘åíÜß Óß´Üå ÆÜ‘²íÜÜå! ݹê÷ßÃÜÜØ ÷íÜÜÆÜܱÜß ôÜÓ¹ÜÓÃÜå †ÃÜà‘âì ÃÜ ÷´ÜÜØ †åüêÜå ²ÜçøüÓÜå†å ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜß ‘å ÏÜàØË܉ ê܉ èíÜܳÜß ‘؉‘ ÓÜ÷´Ü ÏÜìïÜå. ´ÜÜ. 12-12-1950 ÃÜå ÏÜØÄÜìíÜÜÓÃÜÜ ÓÜåè ôÜÓ¹ÜÓÃÜå ÏÜàØË܉ ê܉ èíÜÜÃÜàØ ÃÜ’ß ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ. ݹê÷ß³Üß ÃÜß‘ì´ÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ ÄÜä÷ƒÜÜ´ÜÜÃÜÜ ÏÜàƒÑÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå ôÜܳÜå íÜÜ´ÜœÜß´Ü ‘Óß †ÃÜå ÓÜóü×ÃÜÜ ÓšÜ±ÜÃÜÜØ “åêêÜÜØ ôÜâœÜÃÜÜå †ÜÆÑÜÜØ. ݹê÷ßÃÜÜ ÝíÜÏÜÜÃÜÏܑܳå [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ôÜÓ¹ÜÓÃÜå ÓÜóü×ÆÜÝ´Ü ÓÜèåúÆÜÂôÜܹ, íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜ ÆÜØݲ´Ü èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà, ÓÜ¡¢ íÜÄÜåÓå ÝÏܵÜÜå†å †ñÜàÍÜßÃÜß †Ü؃Üå ÝíܹÜÑÜ †ÜÆÜß. ÏÜàØË܉ÃÜÜ ÝíÜÏÜÜÃÜÏܑܳå ôíÜèÃÜÜå†å ôÜÓ¹ÜÓÃÜàØ ÍÜÜíÜÍÜÑÜàÛ ôíÜÜÄÜ´Ü ‘ÑÜàÛ. ÝÃÜó±ÜÜ´Ü ²ÜçøüÓÜå†å ïÜÓßÓ ´ÜÆÜÜôÑÜàØ. ‹ÆÜœÜÜÓ ïÜé ³ÜÑÜÜ. ËÜßèå ݹíÜôÜå ËÜàÁÜíÜÜÓå ‘Ø‰‘ ôÜÜÓàØ êÜÜÄÑÜàØ. ÆÜ±Ü ÄÜàÓàíÜÜÓå ¹¹Ú íÜÁÑÜàØ, †å‘Ü†å‘ ¥³ÜêÜÜå ÏÜÜÑÜÜåÚ. œÜÜåíÜßôÜ ‘êÜÜ‘ ÍÜÜÓå ËÜåœÜåÃÜßÏÜÜØ ÄÜÑÜÜ. ´ÜÜ. 15ÏÜß Ý²ôÜåÏËÜÓ, 1950 ÃÜå ïÜà˜íÜÜÓå ÆÜÜ“êÜß ÓÜ´Üå ù¹ÑÜÓÜåÄÜÃÜÜå ÍÜÜÓå ÷àÏÜêÜÜå ³ÜÑÜÜå †ÃÜå ´Üå ¢íÜêÜå±Ü ÃÜßíܲÒÜå. ÓÜåÄÜ ôÜÜÏÜåÃÜàØ ÑÜའÆÜâÓàØ ³ÜÑÜàØ. †ÏÜÓ †Ü´ÏÜÜ ¹å÷ÏÜàø´Ü ËÜÃÑÜÜå. ôÜÓ¹ÜÓ Ýíܹå÷ ³ÜÑÜÜÃÜÜ ¹à:ƒÜ¹ ôÜÏÜÜœÜÜÓ íÜßèìßíÜåÄÜå ¹åïÜÍÜÓÏÜÜØ ÉÓß íÜëÑÜÜ. ÓÜ¡¢, ÆÜØݲ´Ü¢, ÓÜèåúËÜÜËÜà íÜÄÜåÓå †ÜÄÜåíÜÜÃÜÜå ݹê÷ß³Üß ¥²ß †ÜíÑÜÜ. ÆÜØݲ´Ü¢ †ÃÜå ÆÜØ´Ü¢ ÃÜÜÃÜÜ ËÜÜì‘ÃÜß ÆÜå«å ÁÜÂàôÜ‘å ÁÜÂàôÜ‘å Ó²ß

ÆܲÒÜ. †å ‘Óà±Ü ÀïÑÜå †ÃÜå‘ÃÜå Ó²ÜíÑÜÜØ. ñÜß ÏÜݱÜËÜ÷åÃÜ, ²ÜûÜÍÜ܉ †ÃÜå ôíÜèÃÜÜåÃÜÜ ïÜÜå‘ÃÜÜå ÆÜÜÓ ÃÜ ÷´ÜÜå. ÝËÜÓêÜÜ ÍÜíÜÃܳÜß ôÏÜïÜÜÃÜÑÜܵÜÜ ÃÜß‘ìß. ÆÜÜØœÜ êÜ܃ÜÃÜß ÝíÜÓÜü ÏÜÜÃÜíÜÏÜå¹ÃÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ íÜ÷ÜêÜÜ ôÜÓ¹ÜÓÃÜå †ØÝ´ÜÏÜ ÝíܹÜÑÜ †ÜÆÜíÜÜ †å‘µÜ ³Ü‰ ÷´Üß. ÍÜèÃÜÏÜزì߆Üå ÓÜÏÜÁÜâÃÜ ÏÜœÜÜíÜ´Üß †ÜÄÜì œÜÜêÜ´Üß ÷´Üß. êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ Ýüì‘ÃÜß ÝíܹÜÑÜ íÜåìÜÃÜàØ ¹åíÜÜåÃÜå ¹àêÜÚÍÜ †åíÜàØ ÀïÑÜ ÏÜàØË܉ ÃÜÄÜÓßÏÜÜØ ´Üå ݹíÜôÜå ¡åíÜÜ ÏÜëÑÜàØ. ôÜÜåÃÜÜÆÜàÓÃÜÜ ôÏÜïÜÜÃÜÏÜÜØ †ÞÄÃܹÜ÷ ¹åíÜÜÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ÉÓß ÆÜÜ“Üå ™ÜåÓÜå ÝíÜóÜܹ “íÜÜÑÜÜå. †ñÜàÍÜßÃÜß †Ü؃Üå Ó²´ÜÜ ÷æÑÜå ñܽÜØèÝê܆Üå †ÆÜÚ±Ü ‘Ó´ÜÜØ ÷¡ÓÜå ÷æÑÜÜØ ôÃÜå÷ ÄܹÖÄܹ ËÜÃÑÜÜØ. ôíÜÜ´ÜصÑÜ-ôÜØÄÜÂÜÏÜÃÜÜ †±ÜÃÜÏÜ ôÜåÃÜÜÆÜÝ´Ü, ÃÜâ´ÜÃÜ ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÏÜ÷ÜÃÜ ÝïÜêÆÜß, ‘ÓÜå²Üå ÷æÑÜÜØÃÜå Ó²ÜíÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôܹÖÄÜàÓàÃÜÜ ôÜÜÞÃÃÜÁÑÜÏÜÜØ èíÜÜ ÝíܹÜÑÜ ³ÜÑÜÜ. 

ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜ ÝíÜóÜÑÜ‘ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ÑÜÜ¹ß ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜ": †å‘ ôÜÏÜ„ÆÜ´Ü ¢íÜÃÜ  ÓÜèÏÜÜå÷ÃÜ ÄÜÜØÁÜß   _ 500.00 ôÜÓ¹ÜÓ íÜêêÜÍÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ"–"1,2  "ÑÜïÜíÜØ´Ü ¹ÜåïÜß _ 400.00 ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜ"–"ÆÜôÜع ‘ÓåêÜÜå ÆܵÜíÑÜíÜ÷ÜÓ–1 _ 200.00 ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜ–ÆÜôÜع ‘ÓåêÜÜå ÆܵÜíÑÜíÜ÷ÜÓ–2 _ 200.00 ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ÝïÜÓ“µÜ ôÜÓ¹ÜÓ  ôÜØ.ÏÜà‘àêÜÍÜ܉ ‘êÜܳÜßÚ  _ 60.00 Õ÷¹ÃÜÜ ôÜÓ¹ÜÓ  ÓÜíÜ¢ÍÜ܉ ÆÜüåêÜ _ 75.00 ôÜÓ¹ÜÓÃÜß †ÃÜàÍÜíÜíÜܱÜß _ 60.00 ôÜÓ¹ÜÓÃÜß èåêܲÜÑÜÓß _ 10.00 Patel A Life  Rahmohan Gandhi  _ 500.00 ôÜÓ¹ÜÓ íÜêêÜÍÜÍÜ܉ÃÜÜØ ÍÜÜóܱÜÜå _ 400.00 ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

359


ƒÜÜåÓÜ‘

[ÄÜÜØÁÜßÀÞóü • ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß] ôÜØ‘êÜÃÜ

÷íÜÜ, ÆÜܱÜß †ÃÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †å ôÜ¢íÜÃÜß ÏÜàƒÑÜ µÜ±Ü èéÝÓÑÜÜ´ÜÜå “å. ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘ ïÜÜìÜÏÜÜØ ÍܱÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´Üß †Ü ÝíÜÄܴܳÜß †ÜÆܱÜå ôÜÜæ íÜÜ‘åÉ “߆å, ÆÜ±Ü †å ïÜའôíÜéÆÜå ÷ÜåíÜÜØ ¡å‰†å †å †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ´ÜÜÃÜå ÝËÜêÜ‘àêÜ ÃÜèӆعÜè ‘Óß†å “ß†å †³ÜíÜÜ `†ÝÃÜíÜÜÑÜÚ ‘ÜÓ±ÜÜåôÜÓ' †åÏÜ ‘ÓíÜÜ ÝôÜíÜÜÑÜ “âü‘Üå ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜå. ÆÜ“ß ‘Üå±Üå, ‘ÑÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †ÃÜå ÑÜÜÓå, ‘åüêÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ êÜåíÜÜå ´ÜåÃÜÜ ÝíÜïÜå ôÜâ”ËÜâ”ÆÜâíÜÚ‘ ÝíÜœÜÜÓíÜÜ-íÜ´ÜÚíÜÜÃÜß ´ÜÜå íÜÜ´Ü ¹âÓ è Ó÷ß ¡ÑÜ ÃÜå. ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜåÃÜß èåÏÜ ÷íÜÜ-ÏÜÜüßÆÜܱÜß-ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå ÆÜ±Ü ¡±Üß´ÜÜ “å. `‡ÝòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ'ÏÜÜØ †ÜÓÜåÄÑÜ ÝíÜïÜå ôÜÜÏÜÜÃÑܤÜÜÃÜÃÜß ´ÜåÏÜÃÜß ñÜå±Üß ´ÜÜÓ߃ÜíÜóÜÚ ÆÜÂÏÜܱÜå `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÏÜÜØ ôÜœÜíÜÜÑÜåêÜß “å. ´ÜåÏÜÜسÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜåÃÜÜå †‘Ú. . .

1. ÉìÜ÷ÜÓ

†ÜÆܱÜå ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ [ÏÜܱÜôÜÜåÃÜÜ] ÏÜÜåüÜÏÜÜØ ÏÜÜåüÜ. . . µÜ±Ü ÝíÜÍÜÜÄÜ ÆÜÜ²ß ïÜ‘ß†å “ß†å": †å‘ ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ †åíÜÜ ÏÜܱÜôÜ “å ‘å, èå†Üå . . .ÏÜÜµÜ íÜÃÜôÆÜÝ´ÜÏÜÜسÜß ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜÑÜåêÜß íÜô´Üà†Üå ‹ÆÜÓ ÝÃÜÍÜÜíÜ ‘Óå “å; †Ü ÍÜÜÄÜ ÏÜÜåüÜÏÜÜØ ÏÜÜåüÜå “å. ´ÜåÏÜÜØ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜå ÏÜÜåüÜå ÍÜÜÄÜ, ÑÜàÓÜåÆÜÃÜÜå ÏÜÜåüÜå ÍÜÜÄÜ †ÃÜå œÜßÃÜ-¡ÆÜÜÃÜÃÜÜå ™Ü±ÜÜå ÍÜÜÄÜ †ÜíÜå “å. †ÜÏÜÜØÃÜÜ ³ÜÜå²Ü ÁÜÏÜÚÃÜå êÜßÁÜå ÏÜÜµÜ íÜÃÜôÆÜÝ´Ü‘ ÆܹܳÜÚ êÜå “å, ÆÜ±Ü ËÜß¡ ™Ü±ÜÜ ÏÜÜØôÜÜݹ ÃÜ ÏÜìíÜܳÜß ´ÜåÃÜÜ ÝíÜÃÜÜ œÜêÜÜíÜå “å; ÆÜ±Ü ¡å ÆÜÂôÜØÄÜ †ÜíÜå ´ÜÜå ÏÜÜØôÜ ôíÜܹ³Üß ƒÜÜÑÜ “å. †ÜíÜÜ ‡üÜÝêÜÑÜÃÜ, †Ü‡ÝÓïÜ, ô‘ÜçüêÜý²ÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå, ÓÝïÜÑÜÜÃÜß ÄÜÓßËÜ íÜô´Üß, œÜßÃÜ †ÃÜå ¡ÆÜÜÃÜÃÜß  —  †ÜÏÜ ËÜÁÜÜ ÄܱÜÜÑÜ “å. èåÏÜ ‘å ‡üÜêÜßÃÜÜå ÏÜàƒÑÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ÏÜå‘åÓÜåÃÜß, †ÜÑÜêÜÛåòÏÜÜØ ËÜüÜüÜ, ô‘ÜçüêÜý²ÏÜÜØ †ÜåüÏÜßêÜ, œÜßÃÜ-¡ÆÜÜÃÜÏÜÜØ œÜÜíÜêÜ ÄܱÜÜÑÜ “å. ËÜß¡å ÝíÜÍÜÜÄÜ †å íÜÃÜôÆÜÝ´ÜÃÜß ôÜܳÜå ‘Ø‰ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜØ ÏÜÜØôÜ-ÏÜœ“ß †å‘ ‘å íÜÁÜÜÓå íÜƒÜ´Ü ÷ØÏÜåïÜÜØ ƒÜÜÑÜ “å. †ÜÏÜÜØ ˆÄêÜزÃÜÜå ÏÜÜåüÜå ÍÜÜÄÜ †ÜíÜå “å. Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÜêÜåíÜØ´Ü ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜ †ÃÜå Õ÷¹à†Üå èåÃÜå ÁÜÏÜÚËÜÜÁÜ ÃܳÜß ´ÜåíÜÜ ´Ü³ÜÜ ´ÜÜêÜåíÜØ´Ü œÜßÃÜÜ-¡ÆÜÜÃÜß íÜÄÜåÓå †ÜíÜß ¡ÑÜ “å. †Ü ÝíÜÍÜÜÄÜ ÆÜ±Ü ÏÜÜåüÜå “å; ¡å‘å ÆÜ÷åêÜÜØÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ËÜ÷à ÃÜÜÃÜÜå “å. µÜß¡ ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ËÜ÷à «Ø²Ü ÏÜàêÜ‘ÏÜÜØ Ó÷åÃÜÜÓß ‘åüêÜß‘ èØÄÜêÜß ÄܱÜÜ´Üß ÆÜ¡ “å †ÃÜå ‘åüêÜÜ‘ 360 

Ýôܹ߆Üå “å ‘å èå†Üå ÏÜÜµÜ ÏÜÜØôÜ ƒÜ܉ÃÜå Õè¹ÄÜß œÜêÜÜíÜå “å. †ÜíÜÜå ÍÜÜÄÜ ËÜ÷à ³ÜÜå²Üå “å †ÃÜå ´Üå ÆÜ±Ü èåÏÜ èåÏÜ ÑÜàÓÜåÆÜÃÜÜ ÏÜàôÜÜÉÓÜåÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜå ¡ÑÜ “å, ´ÜåÏÜ ´ÜåÏÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß ôÜܳÜå íÜÃÜôÆÜÝ´Ü ¹ÜƒÜêÜ ‘Ó´ÜÜå ¡ÑÜ “å. †Ü Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜسÜß †ÜÆܱÜå †åüêÜàØ è †ÃÜàÏÜÜÃÜ ‘Óß ïÜ‘ß†å “ß†å ‘å, ÏÜܱÜôÜ µÜ±Üå Óß´Üå ¢íÜß ïÜ‘å “å; ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ´ÜÜå †å ÝíÜœÜÜÓíÜÜÃÜàØ “å ‘å, ôÜíÜÚ³Üß íÜÁÜÜÓå †ÜÓÜåÄÑÜíÜÁÜÚ‘ ƒÜÜåÓÜ‘ ‘ÑÜÜå? ïÜÓßÓÃÜß ÓœÜÃÜÜ ¡å´ÜÜØ †åÏÜ è±ÜÜÑÜ “å ‘å, ‘à¹Ó´Üå ÏÜܱÜôÜÃÜå íÜÃÜôÆÜÝ´Ü ƒÜÜÃÜÜÓÜå ËÜÃÜÜíÑÜÜå “å. ËÜß¡Ø ÆÜÂܱÜ߆ÜåÃÜß ¡å²å †ÜÆܱÜß ôÜÓƒÜÜÏܱÜß ‘Ó´ÜÜØ †åÏÜ ¡åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å ‘å, †ÜÆܱÜß ÓœÜÃÜÜ ÏÜÜµÜ ÉìÜ÷ÜÓß ¡ÃÜíÜÓÜåÃÜå íÜÁÜÜÓåÏÜÜØ íÜÁÜÜÓå ÏÜì´Üß †ÜíÜå “å. †åüêÜå ‘å íÜÜعÓÜÃÜå. íÜÜعÓÜÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ êÜßêÜÜØ ÃÜå ôÜâ‘ÜØ Éì ÄܱÜÜÑÜ “å. ´ÜåÃÜÜ ¹ÜØ´Ü †ÃÜå ´ÜåÃÜß ÷ÜåèÓß †ÜÆܱÜÃÜå ÏÜì´Üß †ÜíÜå “å. ÉÜ²ß ƒÜÜÃÜÜÓÜØ ¡ÃÜíÜÓ èåíÜÜØ ‘å ÕôÜ÷, íÜÜ™Ü íÜÄÜåÓåÃÜÜ ¹ÜØ´Ü †ÃÜå ÷ÜåèÓßÃÜß ÓœÜÃÜÜ †ÜÆܱÜÜ ‘Ó´ÜÜØ èà¹ß “å. ´Üå†ÜåÃÜå èå ÆÜØ¡ “å ´Üå †ÜÆܱÜÃÜå ÃܳÜß. ÆÜïÜà†Üå èå ÏÜÜØôÜÜ÷ÜÓß ÃܳÜß, èåíÜÜØ ‘å ËÜì¹ íÜÄÜåÓå ´Üå†ÜåÃÜå ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ‘Ø‰‘ ÏÜìß†å “ß†å; ÆÜÓØ´Üà ™ÜÜôÜÃÜÜå ÏÜÜåüÜå è³³ÜÜå ƒÜÜíÜÜÃÜå ´Üå†ÜåÃÜå èå †ÜØ´ÜÓ²ÜØ íÜÄÜåÓå “å ´ÜåíÜÜØ ÃÜå ´ÜåüêÜÜØ †ÜÆܱÜÃÜå ÃܳÜß. †Ü ‹ÆÜÓ³Üß ™Ü±ÜÜ ïÜÜåÁÜ‘Üå †åÏÜ ‘÷å “å ‘å, ÏÜܱÜôÜ ÏÜÜØôÜÜ÷ÜÓß [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃܳÜß; †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ´Üå ÄÜÏÜå ´Üå íÜÃÜôÆÜÝ´Ü ƒÜÜíÜÜÃÜå ÆÜ±Ü ôÜèÜÚÑÜåêÜ ÃܳÜß. ´ÜåÃÜÜå ÏÜâì ƒÜÜåÓÜ‘ ´ÜÜå íÜÃÜôÆÜÝ´ÜÏÜÜØÑÜå ÏÜÜµÜ ÉìÉìÜݹ ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å. ÓôÜÜÑÜÃÜïÜÜôµÜ߆Üå†å ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå ‘ÓßÃÜå ËÜ´ÜÜíÑÜàØ “å ‘å, èå ´Ü¶íÜÜå ÏÜܱÜôÜÃÜå ÝÃÜÍÜÜíÜíÜÜÃÜå èéÓÃÜÜØ “å ´Üå ËÜÁÜÜØ ÉìÜåÏÜÜسÜß ÏÜìß ïÜ‘å “å": èåÏÜ ‘å ‘åìÜØ, ÃÜÜÓØÄÜß, ƒÜèâÓ, †Ø¢Ó, ôÜÉÓèÃÜ, †ÃÜåÃÜÜôÜ, ËܹÜÏÜ, †ƒÜÓÜåü, ÏÜÄÜÉìß, ÃÜÜÝìÑÜåÓ íÜÄÜåÓåÏÜÜØ ´ÜعàÓô´Üß ¡ìíÜÃÜÜÓ †ÃÜå ‘ÜæíÜ´Ü †ÜÆÜÃÜÜÓ ËÜÁÜÜØ ´Ü¶íÜÜå “å. †Ü ïÜÜåÁÜ‘Üå ÏÜÜÃÜå “å ‘å, ÏÜܱÜôÜÃÜå ÓôÜÜå‰ ‘ÓßÃÜå ÆÜ‘ÜíÜíÜÜÃÜß ÆÜ±Ü èéÓ ÃܳÜß. èåÏÜ ËÜß¡Ø ÆÜÂܱÜß ÏÜÜµÜ ôÜâÓèÃÜÜ ´ÜÜÆÜÏÜÜØ è ÆÜÜ‘åêÜß íÜô´Üà ‹ÆÜÓ ´ÜعàÓô´Üß ¡ìíÜå “å, ´ÜåÏÜ è †ÜÆܱÜàØ ³ÜíÜàØ ¡å‰†å. ´Üå†Üå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ÏÜÜÃÜå “å ‘å, ÆÜ‘ÜíÜíÜܳÜß ƒÜÜíÜÜ êÜÜÑÜ‘ íÜÃÜôÆÜݴ܆ÜåÃÜàØ ôܶíÜ ÃÜÜïÜ ÆÜÜÏÜå “å †ÃÜå ´ÜåÃÜß ÆÜÜåóÜ‘ïÜÞø´Ü †Üå“ß ³ÜÜÑÜ “å. ÆÜ‘íÜåêÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘³Üß íÜÃÜôÆÜÝ´ÜÃÜÜå ƒÜÜôÜ ÄÜà±Ü èå †ÜÆܱÜÃÜå ïÜ÷âÓ — œÜå´ÜÃÜ †ÜÆÜíÜÜÃÜÜå “å ´Üå †Üå“Üå ³ÜÜÑÜ “å. †ÜÏÜ ‘÷åÃÜÜÓ †åÏÜ ÆÜ±Ü ¹êÜßêÜ êÜÜíÜå “å ‘å, èå íÜÃÜôÆÜÝ´Ü ÆÜ‘ÜíÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ ÃÜ ƒÜ܉ ïÜ‘ß†å ´Üå †ÜÆܱÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ÷Üå‰ è ÃÜ ïÜ‘å. †åüêÜàØ ´ÜÜå œÜÜå’ôÜ “å ‘å, ¡å ‹ÆÜÓÃÜß ¹êÜßêÜ ËÜÓÜËÜÓ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †ÜÆܱÜÜ ™ÜÓÏÜÜØ, ÓôÜÜå‰ÏÜÜØ †ÃÜå ƒÜÜíÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜÜå íÜƒÜ´Ü ¡ÑÜ “å, ´ÜåÃÜå ËܹêÜå †ÜÆܱÜå ³ÜÜå²Ü í܃ܴÜÏÜÜØ ƒÜÜíÜÜÃÜÜå ‘ÜÓÍÜÜÓ ôÜØ‘åêÜß ïܑ߆å. †ÜÆܱÜÜØ ËÜæÓÜØÃÜÜå ËÜ÷à íÜƒÜ´Ü ËÜœÜå, ™ÜÓÏÜÜØ ÓôÜÜå²ÜØ íÜÄÜåÓåÏÜÜØ ÓÜå‘Ü´ÜÜå ÍÜÜÄÜ ËÜœÜå †ÃÜå ´Üå³Üß †ÜÆܱÜå ™Ü±Üß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ †åüêÜÜ ËÜÁÜÜ ôíÜ´ÜØµÜ ³Ü‰ ïÜ‘ß†å ‘å èå³Üß †ÜÆܱÜå ËÜœÜåêÜÜ í܃ܴÜÃÜÜå †ÃÜå ÆÜæôÜÜÃÜÜå ËÜ÷à ôÜÓôÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óß ïܑ߆å. ÆÜ±Ü ËÜÁÜÜ ÓôÜÜå‰ ‘Ó´ÜÜ ËÜØÁÜ Æܲå, ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôµÜ߆ÜåÃÜå ÓôÜÜå²ÜéÆÜß ‘幃ÜÜÃÜÜÏÜÜسÜß “Üå²å, ôµÜ߆Üå ÆÜÜå´Üå è ´Üå ‘å¹ƒÜÜÃÜÜÏÜÜسÜß “âüíÜÜÃÜå ‡œ“å, †å ËÜÁÜàØ ôíÜÆÃÜ èåíÜàØ êÜÜÄÜå †ÃÜå èå ËÜÃÜíÜÜ ¡åÄÜ ÃܳÜß ´ÜåÃÜß íÜÜ´Ü ïÜß ‘ÓíÜß †åÏÜ ‘Üå‰ ‘÷åïÜå; ÆÜ±Ü ËÜÁÜÜ ´Üå ÆÜÂÏÜܱÜå ‘Óß ïÜ‘å ‘å ÃÜ÷Î ´Üå ÝíÜœÜÜÓ †ÜÆܱÜå ÷ÜêÜ ‘Ó´ÜÜ ÃܳÜß. ïÜàØ ôÜÜÓàØ “å †å è ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

ÝíÜœÜÜÓ ‘Óß†å “ß†å. ôÜØÆÜâ±ÜÚ †ÜÓÜåÄÑÜÃÜå ôÜÏÜ¢†å ´ÜÜå ôÜÜÁÜÜ †ÜÓÜåÄÑÜ ÏÜåìíÜß ïܑ߆å. ôÜíÜÜåÚ¶ÜÏÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ‘ÑÜÜå †å ¡±Üß†å ´ÜÜå ôÜÜÁÜÜ Óß´Üå ïÜàØ ƒÜÜíÜàØ †å †ÜÆܱÜå ¡±Üß ïÜ‘ßïÜàØ. íÜìß ¡å ÉìÜ÷ÜÓ †å ôÜÓôÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ËÜÁÜÜ ´Üå ÁÜÜ ‘Óå ‘å ÃÜ÷Î ´ÜåÃÜß ôÜܳÜå †ÜÆܱÜÃÜå ËÜ÷à ôÜØËÜØÁÜ ÃܳÜß. †ÜÆܱÜå ÆÜÜå´Üå ´Üå ÄÜÂ÷±Ü ‘Óß ïÜ‘ß†å ´ÜÜå ‘ÓíÜÜ èåíÜÜå “å †åÏÜÜØ ÝíÜÓÜåÁÜß ÏÜ´Ü ÃÜ÷Î Æܲå. †Ü ÝíÜóÜÑÜ ‹ÆÜÓ ÑÜàÓÜåÆÜÏÜÜØ ËÜ÷à ÆÜàô´Ü‘Üå ê܃ÜÜÑÜÜØ “å. ÉìÜ÷ÜÓÃÜÜ †ƒÜ´ÜÓÜ ‘ÓÃÜÜÓ ÆÜ±Ü ÑÜàÓÜåÝÆÜÑÜÃÜ ÏÜìß †ÜíÜå “å. ‘åüêÜÜ‘å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ ËÜ÷ÜÓ ÆÜܲÒÜ “å. †Ü ËÜÁÜÜ ÁÜÏÜÚÃÜÜ ÷å´Üà³Üß ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü ÏÜÜµÜ †ÜÓÜåÄÑÜÃÜÜ ÷å´Üà³Üß ÉìÜ÷ÜÓß ³ÜÑÜÜ “å. èàôü ÃÜÜÏÜå †å‘ èÏÜÚÃÜ “å. ´Üå±Üå ÉìÜ÷ÜÓ ‹ÆÜÓ ôÜÓôÜ ÆÜàô´Ü‘ ê܃ÑÜàØ “å †ÃÜå ™Ü±ÜÜ ¹ÜƒÜêÜܹêÜßêܳÜß ËÜ´ÜÜíÜß †ÜÆÑÜàØ “å ‘å, ÉìÜ÷ÜÓ †å ‹¶ÜÏÜ ƒÜÜåÓÜ‘ “å. ´Üå±Üå ™Ü±ÜÜØ ¹Ó¹ß†ÜåÃÜÜØ ¹Ó¹ ÉìÜ÷ÜÓ³Üß †ÃÜå ƒÜàêêÜß ÷íÜܳÜß ÏÜüܲÒÜØ “å. ´Üå †åüêÜå ôÜàÁÜß ‘÷å “å ‘å, èå ¹åïÜÏÜÜØ èå Éì ³Ü´ÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜÜسÜß ÏÜܱÜôÜ ôÜØÆÜâ±ÜÚ ÆÜÜåóÜ±Ü ‘Ü°ß ïÜ‘å “å. †Ü èÄÑÜ܆å ÏÜÜÓÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ƒÜ´ÜÓÜå íܱÜÚíÜàØ †å ƒÜÜåüàØ ÃÜ÷Î ÄܱÜÜÑÜ. “ ÏÜÝ÷ÃÜÜ ³ÜÑÜÜ ÏÜÇ ‘؉ è †ÃÃÜ êÜßÁÜàØ ÃܳÜß †ÃÜå ÏÜÜµÜ ÉìÜ÷ÜÓß è ÓûÜå “àØ; ¹âÁÜ-¹÷Î ÆÜ±Ü ÃܳÜß êÜßÁÜÜØ. ÏÜÜÓÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ‘åìÜØ, ÏÜÄÜÉìß, èå´ÜâÃÜÃÜàØ ´ÜåêÜ (†ÜçÝêÜíÜ †Üç‡êÜ) †ÃÜå êÜÎËÜà ‘å †åíÜàØ ‘؉ ƒÜÜüàØ Éì ´Ü³ÜÜ ƒÜèâÓ, †å “å. ÷àØ ÃܳÜß ‘÷å´ÜÜå ‘å †Ü †ƒÜ´ÜÓÜå ËÜÓÜåËÜÓ ÉìßÍÜâ´Ü ³ÜÑÜÜå “å. †ÜíÜÜ ÏÜ÷ÜÃÜ ÉåÓÉÜÓÃÜß †ôÜÓ ¡±ÜíÜÜ ôÜÜÓà “ ÏÜÜôÜ ËÜôÜ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †åüêÜàØ ´ÜÜå ‘÷ßïÜ ‘å ŸÑÜÜÓå ËÜß¡ ÏÜÜØ¹Ü ÆܲÒÜ “å, ´ÑÜÜÓå ÏÜÜÓß ´ÜÝËÜÑÜ´Ü ôÜÜÓß Ó÷åêÜß “å. ÏÜÜÓÜÏÜÜØ ÆܳÜÏÜ ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ †ÃÜå ïÜÜÓßÝÓ‘ ïÜÞø´Ü ÷´Üß ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÝíÜïÜåóÜ “å. ïÜÜÓßÝÓ‘ ïÜÞø´Ü ÏÜÜüå †åüêÜàØ ‘÷åíÜàØ ¡å‰†å ‘å èåüêÜàØ íÜèÃÜ ÷àØ ÆܳÜÏÜ ‹ÆÜÜ²ß ïÜ‘´ÜÜå ´ÜåüêÜàØ ‘¹ÜœÜ ÃÜ ¥Æܲå; ÆÜ±Ü èåüêÜÜ ‘êÜÜ‘ ÷àØ ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜèâÓß ‘Óß ïÜ‘´ÜÜå ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå 361


íÜƒÜ´Ü ôÜàÁÜß íÜÄÜÓ ³ÜÜøÑÜå ‘Óß ïÜ‘àØ “àØ. ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ ‘ÜÏÜ ´ÜÜå ÷ÜêÜ ËÜ÷à è íÜÁÜÜÓå ‘ÓàØ “àØ, “´ÜÜØ ´ÜåÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß íÜìàØ “àØ. ‘åüêÜÜ‘ ¹Ó¹ß†ÜåÃÜå ôÜÜÓà ÏÜÇ †Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †èÏÜÜíÑÜÜå “å, ´ÜåÃÜÜØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ´ÜÜå †¹ÖÍÜà´Ü è †ÜíÑÜÜØ “å; ´ÜåÃÜàØ íܱÜÚÃÜ ¹Ó¹Üå ÝíÜïÜåÃÜÜ ÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ †ÜÆÜíÜÜÃÜß ÁÜÜÓ±ÜÜ “å. †åüêÜå ËÜß¡ÃÜÜ †ÃÜàÍÜíܳÜß, ÏÜÜÓÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÃÜàÍÜíܳÜß †ÃÜå èå íÜÜØœÑÜàØ ÝíÜœÜÜÑÜàÛ “å, ´Üå³Üß †åüêÜàØ ´ÜÜå êÜÜÄÜå “å ‘å ÉìÜ÷ÜÓ †å ‹¶ÜÏÜ ƒÜÜåÓÜ‘ “å. ÷àØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜå ÃܳÜß ‘å, †Ü ÍÜÜÄÜ íÜÜØœÜßÃÜå ÉìÜ÷ÜÓÃÜÜå †ƒÜ´ÜÓÜå ‘ÓíÜÜ ‘Üå‰ ÏÜØ²ß èïÜå. ÏÜÜÓÜ †Ü ê܃ÜܱÜÃÜß †ôÜÓ ÍÜÜÄÑÜå è íÜÜØœÜÃÜÜÓÃÜß ‹ÆÜÓ ³ÜïÜå. ÆÜ±Ü ÏÜÜÓå ¡å ôÜ´ÑÜ ê܃ÜíÜàØ “å ÃÜå ÁÜÜÓ±ÜÜ †å è “å ´ÜÜå ÆÜ“ß ÏÜÃÜå èå ËÜÓÜåËÜÓ

ÍÜÜôÑÜàØ “å, ´Üå è ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜß ÏÜÜÓß ÉÓè ôÜÏÜèàØ “àØ. ÆÜ±Ü ¡å ‘Üå‰ íÜÜØœÜÃÜÜÓÃÜå ÉìÜ÷ÜÓÃÜÜå †ƒÜ´ÜÓÜå ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ³ÜÜÑÜ, ´ÜÜå ´ÜåÃÜå «å‘²Üå ÃÜ ÏÜÜÓ´ÜÜØ ÁÜßÏÜå œÜÜêÜíÜÜÃÜß ÏÜÜÓß ÍÜêÜÜÏÜ±Ü “å. ËÜÁÜÜØ ÆÜ‘ӱÜÜå ´Üå íÜÜØœÜß Ó÷å ÆÜ“ß ´Üå±Üå ôÜÜÓ ƒÜÇœÜß ôÜÏÜ¢ÃÜå èå ‘ÓíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´Üå ‘ÓíÜàØ. ÷íÜå ÆÜ“ßÃÜÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ËÜß¡ íÜÄÜÚÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ †ÜÆܱÜå ‘ÓßïÜàØ. ´Üå íÜÁÜÜÓå ÏÜÜÃÑÜ ³Ü‰ ÆܲïÜå, †åÏÜ ÏÜÜÓàØ ÏÜÜÃÜíÜàØ “å †ÃÜå †Ü ÝíÜÍÜÜÄÜ ´Üå ÝíÜÍÜÜÄÜ ÆÜ“ß íÜÁÜÜÓå ôÜÏÜ¡ïÜå. èå†Üå †Ü ÆÜ‘ӱÜÜå ÁÑÜÜÃÜÆÜâíÜÚ‘ íÜÜ؜ܴÜÜ ÷ÜåÑÜ ´Üå†ÜåÃÜå ÏÜÜÓß †åüêÜß ÝíÜÃÜØ´Üß “å ‘å, ÆÜ‘ӱÜÜå ÆÜâÓÜØ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß è ´ÜåÏܱÜå “åíÜüÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓ ËÜÜØÁÜíÜÜ.

2. ïÜÜ‘ÍÜÜ¢, †ÃÜÜè †ÃÜå ‘«Üåì ËÜß¡ ¹ÓŸ¡ÃÜÜå †ÃÜå ÉìÜ÷ÜÓ³Üß ¥´ÜÓ´ÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ íÜÃÜôÆÜÝ´Ü “å. †ÜÏÜÜØ ËÜÁÜß ¡´ÜÃÜÜå ÍÜÜ¢ÆÜÜêÜÜå, ¹Ü±ÜÜ, ‘«Üåì †ÃÜå ¹âÁÜ íÜÄÜåÓåÃÜÜå ôÜÏÜÜôÜ ³ÜÜÑÜ “å. èåÏÜ ÉìÜ÷ÜÓÏÜÜØ ÏÜܱÜôÜÃÜå ¡å‰´ÜÜØ ´Ü¶íÜ ÏÜìß Ó÷å “å, ´ÜåÏÜ íÜÃÜôÆÜÝ´ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü “å; “´ÜÜØ ËÜÃÃÜåÃÜß †ôÜÓ †å‘ è ÃܳÜß, †ÜÆܱÜÃÜå èå ´Ü¶íÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜسÜß ÏÜìå “å, ´ÜåÏÜÜØÃÜÜØ ‘åüêÜÜØ‘ ´ÜÜå ÷íÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü “å; “´ÜÜØ ÷íÜÜÏÜÜسÜß ´Üå ÏÜåìíÜß ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß íÜô´Üà ÝíÜÃÜÜ œÜêÜÜíÜß ïÜ‘´ÜÜ ÃܳÜß; íÜìß íÜÃÜôÆÜÝ´Ü ÏÜÜµÜ ÓÜØÁÜíÜܳÜß ´ÜåÃÜàØ †ôÜêÜ ôíÜéÆÜ ƒÜà†å “å †ÃÜå ´ÜåüêÜå ¹ÓŸèå ÃÜÏÜÜêÜß ËÜÃÜå “å. †ÃÜå íÜÃÜôÆÜÝ´Ü ™Ü±Üå ÍÜÜÄÜå ÆÜ‘ÜíÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ †ÜÆܱÜå ƒÜ܉ ïÜ‘´ÜÜ ÃܳÜß. “´ÜÜØ ÏÜܱÜôÜÃÜå ¡å ÓôÜÜå‰ ‘ÓåêÜàØ †ÃÃÜ ƒÜÜíÜàØ “å †ÃÜå ÍÜÜ¢ÆÜÜêÜÜ ÝíÜÃÜÜ ÃÜ è œÜÜêÜå, ´ÜÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ïÜàØ «ß‘ “å †å ÝíÜœÜÜÓíÜÜ èåíÜàØ “å. ËÜÁÜÜØ †ÃÜÜèÏÜÜØ ™ÜŒ ôÜíÜÜåÚÆÜÓß “å. †å‘êÜÜ ™ÜŒ ƒÜ܉ÃÜå ÏÜܱÜôÜ ÃÜÍÜß ïÜ‘ïÜå. ´ÜåÏÜÜØ ÆÜÜåóÜ±Ü ‘ÓÃÜÜÓß ËÜÁÜß íÜô´Üà «ß‘ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ “å. ´ÜåÃÜß †ÃÜå‘ ¡´ÜÃÜß œÜß¡å ËÜÃÜß ïÜ‘å “å †ÃÜå ´Üå ôÜ÷åêÜ܉³Üß ÆÜœÜå “å. ËÜœœÜÜ؆Üå ôÜÜÓà èå ´ÜæÑÜÜÓ ƒÜÜåÓÜ‘Üå ÏÜìå “å ´ÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ‘؉‘ ™ÜŒÃÜÜå ÍÜÜÄÜ ™Ü±Üß íÜåìÜ ÷ÜåÑÜ “å. ™ÜŒÃÜß ÆÜØÞø´ÜÏÜÜØ ËÜÜèÓß, 362 

èàíÜÜÓ †ÃÜå Ïܑ܉ †ÜíÜå “å. †ÃÜå ´Üå ËÜÁÜÜØÃÜß ÓÜåüêÜß ‘å ÓÜåüß ³Ü‰ ïÜ‘å “å; ¡å‘å ™ÜŒÃÜß ËÜÓÜËÜÓß ´Üå †ÃÜÜ¡å ÃܳÜß ‘Óß ïÜ‘´ÜÜØ. ™ÜŒ ‘åíÜÜ ÆÜ‘ÜÓå ƒÜÜíÜÜ †å èÓÜ ôÜÏÜèíÜÜ èåíÜàØ “å. ôÜÉå¹ †ÜüÜå ‘å èåÃÜå †ÜÆܱÜå ÝÏÜêÜ ÈêÜÜåÓÃÜÜ ÃÜÜÏܳÜß †ÜåìƒÜß†å “ß†å ´Üå ´Ü¼ÃÜ ÃÜ‘ÜÏÜÜå “å, ´ÜåÏÜÜØ ‘Ü؉ ôܶíÜ ÃܳÜß. ´ÜåÃÜå ÏÜÜüå ²ÜçøüÓ †åÝêÜÃôÜÃÜ †åÏÜ è±ÜÜíÜå “å ‘å, ´Üå ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß ‹ÆÜÓ ´Üå±Üå †å‘ ‘â´ÜÓÜÃÜå Ó܃ÜåêÜÜå ´Üå ÏÜÓß ÄÜÑÜÜå; ÆÜ±Ü ËÜß¡å †ÜüÜå ÷´ÜÜå ´ÜåÃÜß ÓÜåüß ‹ÆÜÓ ‘â´ÜÓÜå ËÜÓÜåËÜÓ Ó÷ß ïÜøÑÜÜå. ôÜÉå¹ †ÜüÜÏÜÜسÜß ™ÜŒÃÜß ³ÜâêÜß ‘Ü°ß êÜßÁÜåêÜß ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå ôíÜܹ ´Ü³ÜÜ ‘ÜæíÜ´Ü ´ÜÜå ³ÜâêÜßÏÜÜØ Ó÷å “å. ôÜÉå¹ †ÜüÜÃÜß ÓÜåüßÃÜß ™Ü±Üß ƒÜÆÜ´Ü “å ´ÜåÃÜàØ ‘Ü †å è±ÜÜÑÜ “å ‘å, ÏÜܱÜôÜÜå ËÜß¡ ôíÜܹ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜÄÜå ´Üå³Üß ´ÜåÃÜß ôÜܳÜå ôÜÉå¹ ÓÜåüß ôíÜܹ ôÜÜÓà íÜÜÆÜÓå “å. èåÏÜ ‘å œÜß”ÃÜÜ ƒÜÜÃÜÜÓÜ ‘ÜæíÜ´Ü œÜß”ÏÜÜسÜß ÏÜåìíÜå “å, ÆÜ±Ü ÓÜåüßÃÜå †ÜÁÜÜÓå œÜß” ƒÜÜÑÜ “å †ÃÜå ƒÜ܉ ïÜ‘å “å. †ÜíÜÜ †ÜüÜÃÜß ÓÜåüêÜß ÆÜ±Ü ƒÜÓÜËÜ ÷ÜåÑÜ “å; ´Üå œÜíÜ²ß ËÜÃÜå “å †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ ôíÜܹ ‘å ÄÜà±Ü ÃܳÜß Ó÷å´ÜÜ. ôÜÓôÜÏÜÜØ ôÜÓôÜ †ÜüÜå ´ÜÜå †å ‘å èå ËÜÓÜåËÜÓ ôÜÜÉ ‘ÓåêÜÜ ™ÜŒÃÜÜå ™ÜåÓ ¹ëÑÜÜå ÷ÜåÑÜ, ´ÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆܳÜÓÜÃÜß ™ÜØüß³Üß ÷ܳÜå ¹ìÜÑÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå ôÜíÜÜåÚ¶ÜÏÜ ÄܱÜÜÑÜ “å; ÆÜ±Ü èå ÆܳÜÓÜÃÜß ™ÜØüß ÃÜ ÏÜåìíÜß ïÜ‘å ´Üå ³ÜÜå²ß Õ‘ÏÜ´Üå ÷Ü³Ü íÜ²å œÜ’Ó ÉåÓíÜíÜÜÃÜß ™ÜØüß ™ÜÓÏÜÜØ Ó܃ÜßÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÜüÜå ¹ìß ïÜ‘å, †³ÜíÜÜ ´ÜÜå ËÜ¡ÓÏÜÜسÜß ËÜÜåÑÜÓ ÝÏÜêÜ †ÃÜÝôÜÉÖüå² ê܉ ´ÜåÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óß ïÜ‘å. ¹ìåêÜÜ †ÜüÜÃÜå íÜÄÜÓ œÜÜìåêÜÜå íÜÜÆÜÓíÜÜå ¡å‰†å. †Ü †ÜüÜÃÜß ÓÜåüêÜß ôíÜܹå ÏÜß«ß †ÃÜå ‘ôÜíÜÜìß Ó÷å “å ´ÜåÏÜ ôÜÉå¹ †ÜüÜ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå ÏÜà¹´Ü œÜÜêÜå “å, ‘åÏÜ ‘å ´ÜåÏÜÜØ ôܶíÜ ÷ÜåíÜܳÜß ´Üå †ÜüÜå ÏÜǹÜÃÜÜ †ÜüÜ èåüêÜÜå íÜÜÆÜÓß ïÜ‘Ü´ÜÜå ÃܳÜß. ËÜ¡ÓÃÜß ÓÜåüß ´Ü¼ÃÜ ÃÜ‘ÜÏÜß “å †å íÜÜ´Ü ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ Ó܃ÜíÜÜ èåíÜß “å. ´Üå ÓÜåüß ôÜÉå¹ †³ÜíÜÜ ËÜÂÜ‹ÃÜ ÷ÜåÑÜ, ´ÜÜåÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ ÍÜåÄÜ †ÜíÜå “å. íÜìß ƒÜÏÜßÓ ÃÜ܃ÜßÃÜå †ÜüÜÃÜå ôÜÜå²íÜßÃÜå ´Üå ÓÜåüß ËÜÃÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. †Ü ÏÜÜåüÜå ¹ÜåóÜ “å. ôÜÜå²íÜåêÜÜ †ÜüÜÃÜß ÓÜåüß ÃÜà‘ôÜÜÃÜ‘ÜÓ‘ “å †åíÜàØ ™Ü±ÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ߆ÜåÃÜàØ ‘÷åíÜàØ “å. íÜìß ËÜ¡ÓÃÜß ÓÜåüß ´ÜæÑÜÜÓ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜعàêÜ †ÃÜå œÜÓËÜß œÜÜåÆܲíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å, †åíÜÜ ‘ÜӱܳÜß ´Üå ËÜÃÃÜå Õ÷¹àÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜÃÜå ´ÑÜÜŸÑÜ ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. ™ÜåÓ ÆÜ‘íÜåêÜß ÓÜåüêÜß ‘å ÓÜåüß ÏÜâ‘ßÃÜå ËÜ¡ÓÃÜß ÓÜåüß³Üß ÆÜåü ÍÜÓíÜàØ †å ´ÜÜå ÏÜÜµÜ †ÜìôÜÃÜß ÝÃÜïÜÜÃÜß ÄܱÜÜÑÜ. ™ÜŒ ƒÜÜíÜÜÃÜÜå ËÜß¡å ôÜÜÓÜå †ÃÜå ôÜ÷åêÜÜå ‹ÆÜÜÑÜ †å “å ‘å, ™ÜŒÃÜå ¡²Ü ÍÜÓ²íÜÜ ‘å ÍÜÓ²ÜíÜíÜÜ †ÃÜå ´ÜåÃÜß ³ÜâêÜß ËÜÃÜÜíÜßÃÜå ƒÜÜíÜß. †Ü ³ÜâêÜßÃÜå ÆÜܱÜßÏÜÜØ ƒÜâËÜ ËÜÜÉß ´ÜåÏÜÜØ ¹âÁÜ ‘å ™Üß ôÜÜ‘Ó ÃÜ܃ÜßÃÜå ƒÜÜÁÜß ÷ÜåÑÜ, ´ÜÜå ´ÜåÃÜÜå ôíÜܹ ôÜÜÓÜå êÜÜÄÜå “å †ÃÜå ´Üå ËÜß¡ ƒÜÜåÓÜ‘ ‘Ó´ÜÜØ ôÜÓôÜ ƒÜÜåÓÜ‘ “å. œÜÜåƒÜÜÏÜÜØ ôܶíÜ ¡åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜàØ ÃܳÜß. †ÃÜå †å‘êÜÜ œÜÜåƒÜÜ ‹ÆÜÓ ÏÜܱÜôÜ ÃÜÍÜß ïÜ‘å †å ÝíÜïÜå ïÜØ‘Ü “å; ´ÜåÃÜß ôÜܳÜå ¹Üì, ™Üß, ‘å ¹âÁÜ íÜÄÜåÓå ÆܹܳÜÚ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå è ÝÃÜÍÜÜíÜ ³ÜÜÑÜ. ™ÜŒ ÏÜÜµÜ ÆÜܱÜßÏÜÜØ ÓÜØÁÜßÃÜå ´ÜåÃÜܳÜß ôÜÜÓß Óß´Üå ´ÜعàÓô´Ü Ó÷ß ïÜ‘ÜÑÜ “å. ÍÜÜ¢ÆÜÜêÜÜå †ÜÆܱÜå ÏÜàƒÑÜ´íÜå ‘ÓßÃÜå ôíÜܹ ƒÜÜ´ÜÓ ê܉†å “߆å. ´ÜåÃÜÜå ÄÜà±Ü ÓåœÜ‘ “å. ´Üå³Üß ´ÜåÏÜÜØ ‘åüêÜå‘ †ØïÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

êÜÜå÷ß ôÜàÁÜÜÓíÜÜÃÜÜå ÄÜà±Ü “å; “´ÜÜØ ´Üå ƒÜ²ÃÜß ¡´Ü ÷Üå‰ ÆÜœÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ÏÜàï‘åêÜß †ÜÆÜå “å †ÃÜå ÷ÜåèÓßÃÜå íÜÁÜÜÓå Æܲ´ÜàØ ‘ÜÏÜ ôÜÜÇÆÜå “å. ËÜÁÜÜÃÜå †ÃÜàÍÜíÜ ÷ïÜå ‘å, èå†Üå ÍÜÜ¢ÆÜÜêÜÜå íÜÁÜÜÓå ƒÜÜÑÜ “å ´Üå ÃÜÓÏÜ ËÜÜØÁÜÜÃÜÜ ÷ÜåÑÜ “å. ´Üå†ÜåÃÜå †ÜÆܱÜå `ÆÜåÆÜœÜß¹ÜôÜ' ‘÷ß†å “ß†å. ´Üå†ÜåÃÜå †ÆÜœÜÜå íÜÜÓØíÜÜÓ ³ÜÜÑÜ “å †ÃÜå ´Üå †¢±ÜÚÃÜß ¹íÜÜ êÜßÁÜÜ ‘Óå “å. ‘åüêÜÜå‘ ÍÜÜ¢ÆÜÜêÜÜå ´ÜÜå ƒÜ² “å, †åÏÜ †ÜÆܱÜå œÜÜ僃Üß Óß´Üå ¡å‰ ïÜ‘ß†å “ß†å; †åüêÜå ÍÜÜ¢ÆÜÜêÜÜå ƒÜÜíÜÜå, ÆÜ±Ü ™Ü±ÜÜå è ³ÜÜå²Üå ƒÜÜíÜÜå ¡å‰†å †å ÑÜܹ Ó܃ÜíÜÜ èåíÜàØ “å. ‘«Üåì-íÜüܱÜÜ, íÜÜêÜ, ´ÜàíÜåÓ, ÏÜ«, ÏÜÄÜ, ÏÜôÜâÓ — ËÜ÷à ´Üåè ƒÜÜåÓÜ‘ ÄܱÜÜÑÜ “å. ´ÜåÃÜå ÆÜœÜÜíÜ´ÜÜØ ÏÜàï‘åêÜß †ÜíÜå “å; ‘åÏÜ ‘å ´ÜåÃÜå ôÜÜÓà ÷ÜåèÓßÏÜÜØ ÆÜàó‘ì †ÞÄÃÜ ¡å‰†å. ‘«Üåì ƒÜÜÃÜÜÓ ÏÜܱÜôÜÃÜå í܃ܴÜÜåíÜƒÜ´Ü íÜÜ ôÜÓå “å, ´ÜåÃÜÜå †³ÜÚ †å è ³ÜÑÜÜå ‘å, ´ÜåÃÜܳÜß ‘«ÜåìÃÜß ËÜÓ¹ÜôÜ ³Ü‰ ÃܳÜß. ‘«ÜåìÃÜå †ÜÆܱÜå `íÜÜÑܲÜ' ÄܱÜß†å “ß†å †å ÆÜ±Ü †åíÜÜ è ‘ÜӱܳÜß. ‘«ÜåìÏÜÜØ †å ÄÜà±Ü “å ‘å ´Üå êÜÜØËÜß ÏÜà¹´Ü ôÜàÁÜß †ÜÆܱÜÃÜå ÝÃÜÍÜÜíÜå “å. èå ÏÜܱÜôÜÃÜå ËÜ÷à ÏÜèâÓß ‘ÓíÜß Æܲ´Üß ÷ÜåÑÜ ´Üå ÏÜܱÜôÜ ‘«ÜåìÃÜß ËÜÓ¹ÜôÜ «ß‘ ‘Óß ïÜ‘ïÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ‘؉‘ ÉÜÑܹÜå ÆÜ±Ü ÏÜåìíÜß ïÜ‘ïÜå, ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ôÜÜÁÜÜ Óß´Üå †Üå“ß ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘ÓÃÜÜÓÜ “ß†å ´ÜåÃÜܳÜß ‘«Üåì ËÜ÷à ÃÜ ƒÜ܉ ïÜ‘ÜÑÜ. ÏÜèâÓ †ÃÜå ÄÜܹߴÜÝ‘ÑÜå ËÜåôÜÃÜÜÓÜ ËÜÃÃÜå †å‘ è ¡´ÜÃÜÜå ‘å †å‘ è íÜèÃÜÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ÃÜ è ƒÜ܉ ïÜ‘å. ²ÜçøüÓ ÷åÄÜ ‘ÓßÃÜå Æ܃ÑÜÜ´Ü êÜåƒÜ‘ ˆÄêÜزÏÜÜØ “å. ´Üå±Üå ™Ü±ÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå ‘ÓßÃÜå ËÜ´ÜÜíÜß †ÜÆÑÜàØ “å ‘å, ‘«Üåì ËÜ÷à ƒÜÓÜËÜ íÜô´Üà “å. ‘«Üåì³Üß †ÜÆܱÜÜ ïÜÓßÓÏÜÜØ †å‘ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå †çÝôܲ ÝíÜïÜåóÜ ÆÜå¹Ü ³ÜÜÑÜ “å, †ÃÜå ´Üå³Üß †ÜÆܱÜÃÜå ™Ü±ÜÜ ÓÜåÄÜÜå ³ÜÜÑÜ “å ´Ü³ÜÜ ™Ü²ÆÜ±Ü íÜ÷åêÜàØ †ÜíÜå “å. †ÜÏÜ ÷ÜåíÜÜÃÜÜØ ´Üå±Üå ™Ü±ÜÜØ ‘ÜÓ±ÜÜå †ÜÆÑÜÜØ “å ´Üå †÷Î †ÜÆÜíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß. ÏÜÜÓÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ´ÜÜå †åÏÜ è ôÜâœÜíÜå “å ‘å ‘«Üåì ƒÜÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜà‘ôÜÜÃÜ “å; “´ÜÜØ èåÃÜܳÜß ôíÜܹ ÃÜ è “Üå²ÜÑÜ ´Üå±Üå †åíÜß íÜô´Üà ÝíÜœÜÜÓßÃÜå ƒÜÜíÜÜ èåíÜß “å. 363


3. ÝÃÜÏÜ‘, ÏÜôÜÜêÜÜ †ÃÜå ¹âÁÜ ÷íÜå †ÜÆܱÜå íÜÃÜôÆÜÝ´ÜÏÜÜسÜß ‘åüêÜß íÜô´Üà ´ÜèíÜÜ èåíÜß “å ´ÜåÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜå ™Üüå “å. Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ êÜÄÜÍÜÄÜ ¹Óå‘ èÄÑÜ܆å ÏÜÓœÜÜØ †ÃÜå ´ÜåÃÜå êÜÄÜ´ÜÜå ËÜß¡å ÏÜôÜÜêÜÜå, èåíÜÜ ‘å ÁÜܱÜÜ, ¢ÓàØ, ÏÜÓß íÜÄÜåÓå ƒÜÜíÜÜÃÜÜå ËÜ÷à œÜÜêÜ “å. †Ü œÜÜêÜ ËÜß¡ ÍÜÜÄÜÜåÏÜÜØ †åüêÜå ¹ÓŸèå ÃܳÜß. †÷ÎÃÜÜ ôÜ߹߆ÜåÃÜå ÆÜ±Ü ¡å †ÜÆܱÜÜå ÏÜôÜÜêÜÜíÜÜìÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †ÜÆÜß†å ´ÜÜå ´Üå†Üå ´Üå †å‘Ü†å‘ ÃÜ÷Î ƒÜÜÑÜ ‘åÏÜ ‘å ´ÜåÏÜÜØ ´Üå†ÜåÃÜå ËܹôíÜܹ êÜÜÄÜå “å. ™Ü±ÜÜ ÄÜÜåÓ܆Üå ‘å èåÏÜÃÜå ÏÜôÜÜêÜÜÃÜß †Ü¹´Ü ÃܳÜß ´Üå†Üå †ÜÆܱÜÜå ÏÜôÜÜêÜܹÜÓ ƒÜÜåÓÜ‘ ÝËÜêÜ‘àêÜ ÃÜ÷Î ƒÜ܉ ïÜ‘å †ÃÜå ¡å ÆÜÓܱÜå ƒÜÜÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÷ÜåèÓß ËÜÄÜ²å “å †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜÜÇÏÜÜØ ÉÜåêêÜÜ ÆÜ²å “å. †Ü ÏÜÇ ÆÜÜå´Üå ‘åüêÜÜ‘ ÄÜÜåÓ܆ÜåÃÜå ÝíÜïÜå †ÃÜàÍÜíÑÜàØ “å. †Ü ‹ÆÜÓ³Üß †åüêÜàØ ´ÜÜå ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ ‘å, ÏÜôÜÜêÜÜå ¡´Üå ôíÜÜݹóü “å †åíÜàØ ‘؉ ÃܳÜß; ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ™Ü±ÜÜ ‘Üì³Üß †Ü¹´Ü ÆÜÜ²ß “å, ´Üå³Üß ´ÜåÃÜß ÄÜØÁÜ ´Ü³ÜÜ ´ÜåÃÜÜå ôíÜܹ ÆÜôÜع ‘Óß†å “ß†å; ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ¡±ÑÜàØ “å ‘å, ôíÜܹÃÜå è ôÜÜÓà ƒÜÜíÜàØ †å ´ÜÜå †ÜÓÜåÄÑÜÃÜå ÃÜà‘ôÜÜÃÜ ‘ÓÃÜÜÓàØ “å. ´ÑÜÜÓå ÷íÜå ÏÜôÜÜêÜÜå ƒÜÜíÜÜÃÜÜå ÷å´Üà ´ÜÆÜÜôÜ߆å. ôÜÜæ‘Üå‰ ‘ËÜâêÜ ‘ÓïÜå ‘å, ÏÜôÜÜêÜÜå ƒÜÜíÜÜÃÜÜå ÷å´Üà †å “å ‘å ´Üå³Üß íÜÁÜÜÓå ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜíÜÜÑÜ †ÃÜå íÜÁÜÜÓå ÆÜœÜå. ÏÜÓœÜÜØ, ÁÜܱÜÜ, ¢ÓàØ íÜÄÜåÓåÏÜÜØ ÆÜåüÏÜÜØ †ÞÄÃÜ ‹´ÆÜÃÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÄÜà±Ü “å †ÃÜå ´Üå³Üß †ÜÆܱÜÃÜå íÜÁÜÜÓå ÍÜâƒÜ êÜÜÄÜ´Üß è±ÜÜÑÜ “å. ´ÜåÃÜÜå †³ÜÚ †åíÜÜå ‘ÓíÜÜå ‘å, ƒÜÜÁÜåêÜàØ ËÜÁÜàØ ÆÜœÜß ÄÜÑÜàØ †ÃÜå ´ÜåÃÜàØ œÜÜ僃ÜàØ êÜÜå÷ß ËÜÃÑÜàØ ´ÜÜå ´Üå ÍÜâêÜ ÍÜÓåêÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÄܱÜÜïÜå. ™Ü±ÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ËÜ÷à ÏÜôÜÜêÜÜå ƒÜÜÑÜ “å. ´Üå†ÜåÃÜß ÷ÜåèÓß “åíÜüå ÃÜÜèà‘ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å †ÃÜå ‘åüêÜÜ‘ÃÜå ´ÜÜå ôÜØÄÜÂ÷±Üß ÆÜ±Ü ³ÜÜÑÜ “å. †å‘ ÏÜܱÜôÜÃÜå ËÜ÷à ÏÜÓœÜÜØ ƒÜÜíÜÜÃÜß †Ü¹´Ü ÷´Üß ´Üå ´ÜåÃÜܳÜß ÃÜ ÏÜà‘ÜÑÜÜØ †ÃÜå èàíÜÜÃÜßÏÜÜØ “ ÏÜÜôÜ ƒÜÜüêÜÜå ÍÜÜåÄÜíÜß ÏÜ ÆÜÜÏÑÜÜå. †ÜÆܱÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜسÜß ÏÜôÜÜêÜÜ ÏÜÜµÜ ËÜÜ´ÜêÜ ‘ÓíÜÜ †å ËÜ÷à èéÓÃÜàØ “å. èå üß‘Ü ÏÜôÜÜêÜÜÃÜå êÜÜÄÜà ÆÜ²å “å †å è üß‘Ü ÝÃÜÏÜ‘ÃÜå êÜÜÄÜà ÆÜ²å “å. †Ü íÜÜ´Ü ‘Üå‰ÃÜå ÄÜÏÜïÜå ÃÜ÷Î, ™Ü±ÜÜÃÜå 364 

ÍÜÑÜØ‘Ó êÜÜÄÜïÜå. “´ÜÜØ ´Üå †ÃÜàÍÜíÜÝôܽ “å. ÝíÜêÜÜÑÜ´ÜÏÜÜØ †å‘ ÏÜزì ÃÜß‘ëÑÜàØ “å, ´ÜåÃÜÜå ÏÜ´Ü †åíÜÜå “å ‘å, ÝÃÜÏÜ‘ †å ™Ü±ÜÜ ÏÜôÜÜêÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ±Ü ƒÜÓÜËÜ íÜô´Üà “å. †ÜÆܱÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜØ †ÜÆܱÜÃÜå íÜÃÜôÆÜÝ´ÜèÝÃÜ´Ü ÝÃÜÏÜ‘ ÏÜìå “å, ´ÜåÃÜß è èéÓ “å. †ÃÜå ´ÜåüêÜàØ ËÜôÜ “å; ÆÜ±Ü ¹ÝÓÑÜ܉ ÏÜß«àØ †³ÜíÜÜ ƒÜÝÃÜè ÏÜß«àØ †å ´ÜÜå íÜÄÜÓ èéÓÃÜàØ “å †ÃÜå ïÜÓßÓÏÜÜØ èåíÜàØ ¡ÑÜ “å ´ÜåíÜàØ è ÆÜôÜßÃÜÜ íÜÜüå †ÃÜå ËÜߢ Óß´Üå ÃÜß‘ìß ¡ÑÜ “å; †åüêÜå ‘å ´ÜåÃÜÜå ‘Ø‰ ƒÜÜôÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ïÜÓßÓÏÜÜØ ³Ü´ÜÜå è±ÜÜ´ÜÜå ÃܳÜß. †å‘ ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ ´ÜÜå †åüêÜå ôÜàÁÜß è±ÜÜíÑÜàØ “å ‘å, ÝÃÜÏÜ‘ ƒÜÜíÜܳÜß êÜÜå÷ßÏÜÜØ ËÜÄÜܲ ³ÜÜÑÜ “å; ÆÜ±Ü èå±Üå ™Ü±ÜÜØ íÜóÜÚ ôÜàÁÜß ÝÃÜÏÜ‘ ÃÜ êÜßÁÜàØ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå èå±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ïÜÓßÓ ËÜߢ Óß´Üå ôíÜœ“ Ó܃ÑÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÃÜàØ êÜÜå÷ß †åíÜàØ œÜÜ僃ÜàØ ³ÜÜÑÜ “å ‘å, ´ÜåÃÜß ‹ÆÜÓ ôÜÆÜÚ íÜÄÜåÓåÃÜÜ ¹ØïÜÃÜß †ôÜÓ ³Ü´Üß ÃܳÜß; ‘åÏÜ ‘å ´ÜåíÜÜÃÜÜ êÜÜå÷ßÏÜÜØ †åíÜÜ ¹ØïÜÜåÃÜß †ôÜÓÃÜå ¹âÓ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÄÜà±Ü Ó÷åêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å. †Ü íÜÜ´Ü ËÜÓÜåËÜÓ “å ‘å ÃÜ÷Î †å †ÜÆܱÜå ¡±Üß ÃܳÜß ïÜ‘´ÜÜ; ÆÜ±Ü †åüêÜàØ ´ÜÜå †ÃÜàÍÜíÜÆÜâíÜÚ‘ ‘÷ß ïÜ‘àØ “àØ ‘å ƒÜÜØôÜß, ÷ÓôÜ, ¹ÏÜ, Óø´ÜÆÜÂíÜÜ÷ íÜÄÜåÓå ¹Ó¹ÜåÃÜß ‹ÆÜÓ ¡å ÝÃÜÏÜ‘ ÏÜà‘ÜÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÃÜß ´ÜÜ´‘ÜÝêÜ‘ †ôÜÓ ³ÜÜÑÜ “å. †å‘ Õ÷¹ßÃÜå ™Ü±ÜÜ êÜÜØËÜÜ ôÜÏÜÑܳÜß ¹ÏÜ †ÃÜå ƒÜÜØôÜßÃÜàØ ¹Ó¹ ÷´ÜàØ. ÝÃÜÏÜ‘ ÏÜâ‘íÜܳÜß †ÃÜå ´ÜåÃÜß ôÜܳÜå èå ËÜß¡ ‡êÜÜ¡å êÜåíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ †å êÜåíÜܳÜß ´Üå ÏÜüÒàØ. ÝÃÜÏÜ‘ ÃÜ÷Î ƒÜÜíÜܳÜß ‘Üå‰ÃÜå ÆÜ±Ü ÏÜÜ«ß †ôÜÓ ³Ü‰ ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ ÏÜÇ †ÃÜàÍÜíÑÜàØ ÃܳÜß. ÏÜÃÜå ´ÜÜå ÝÃÜÏÜ‘ ´ÜŸÑÜÜÃÜå ËÜå íÜóÜÚ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ³ÜÑÜÜØ “´ÜÜØ ´ÜåÃÜß ÏÜÜ«ß †ôÜÓ ÷àØ ¡å´ÜÜå ÃܳÜß; ÆÜ±Ü ‘åüêÜÜ‘ ÉÜÑÜ¹Ü †ÃÜàÍÜíÜàØ “àØ. ÆÜܱÜß †Üå“àØ ÆÜßíÜàØ ÆÜ²å “å, ïÜÓßÓÏÜÜØ ôÜàô´Üß †Üå“ß Ó÷å “å. ÏÜÜÓå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÝÃÜÏÜ‘ ÏÜâ‘íÜÜÃÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ ÆÜ±Ü ÝíÜÝœÜµÜ ÷´ÜÜå, èåÃÜÜ ¹Ó¹ ôÜÜÓà ÏÜÇ ÝÃÜÏÜ‘ “Üå²ÒàØ ´ÜåÃÜàØ ¹Ó¹ ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß ÷ØÏÜåïÜÜØ ‘å¹ÏÜÜØ ÓûàØ “å. ¡å ´Üå ¹Ó¹ß ´Ü¼ÃÜ ÝÃÜÏÜ‘ “Üå²ß ïÜ‘´Ü ´ÜÜå ¹Ó¹ ÝÃÜÏÜâÚì ³ÜÜ´Ü †åíÜÜå ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜå ÝíÜòÜÜôÜ “å. [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÝÃÜÏÜ‘ “Üå²ÃÜÜÓå ÍÜÜ¢ÆÜÜêÜÜå †ÃÜå ‘«Üåì “Üå²íÜÜØ ÆÜ²å “å †å ÍÜÜÓå Æܲ´ÜàØ êÜÜÄÜå “å, †åÏÜ ÏÜÇ ™Ü±ÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÏÜÜØ ¡åÑÜàØ; ÆÜ±Ü êÜßêÜÜå´ÜÓß †ÃÜå ‘«Üåì “Üå²ÒÜ ÝíÜÃÜÜ ÃÜ è œÜÜêÜå †åíÜàØ “å. ÏÜÃÜå †åÏÜ ÍÜÜôÑÜàØ “å ‘å êÜßêÜÜå´ÜÓß †ÃÜå ‘«Üåì ÝÃÜÏÜ‘ ÝíÜÃÜÜ ÆÜœÜÜíÜíÜÜØ ÏÜàï‘åêÜ ÆÜ²å “å. †ÜÃÜÜå †³ÜÚ †åÏÜ ³Ü´ÜÜå ÃܳÜß ‘å ÝÃÜÏÜ‘ ÆÜÜœÜÃÜ íÜÁÜÜÓÃÜÜÓß íÜô´Üà “å; ÆÜ±Ü èåÏÜ ÏÜÓœÜàØ ƒÜÜÁÜܳÜß ÆÜÜœÜÃÜïÜÞø´Ü íÜÁÜ´Üß ÃܳÜß ÆÜ±Ü ÏÜÜµÜ íÜÁÜß †åÏÜ è±ÜÜÑÜ “å †ÃÜå “åíÜüå ´Üå³Üß ³Ü´ÜàØ ÃÜà‘ôÜÜÃÜ ¡åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å, ´Üå ÝÃÜÏÜ‘ÃÜàØ “å. †åüêÜå ÝÃÜÏÜ‘ “Üå²ÃÜÜÓå êÜßêÜÜå´ÜÓß †ÃÜå ‘«Üåì †íÜïÑÜ “Üå²íÜÜØ ¡å‰†å. †Ü ÆÜÂÑÜÜåÄÜ ôÜÜæ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ‹ÆÜÓ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÃÜß †ôÜÓ †èÏÜÜíÜß ïÜ‘å “å. èåÏÜ †Éß±Ü “Üå²ÃÜÜÓÃÜå ³ÜÜå²Ü ݹíÜôÜ ÏÜàôÜßËÜ´Ü è±ÜÜÑÜ “å †ÃÜå ïÜÓßÓ ÝïÜݳÜêÜ è±ÜÜÑÜ “å, ´ÜåÏÜ ÝÃÜÏÜ‘ ÏÜâ‘ÃÜÜÓÃÜå ÆÜ±Ü è±ÜÜïÜå, ´Üå³Üß ÷ÜÓíÜÜ èåíÜàØ ÃܳÜß. ƒÜØ´Ü Ó܃ÜíÜܳÜß ÝÃÜÏÜ‘ “Üå²ÃÜÜÓÃÜå ÉÜÑܹÜå è ³ÜïÜå. ¹âÁÜÃÜå ÆÜ±Ü ´ÜèíÜÜ ÑÜÜåÄÑÜ íÜô´ÜàÏÜÜØ ÄܱÜíÜÜÃÜß †Ü ê܃ÜÃÜÜÓå Õ÷ÏÜ´Ü ‘Óß “å. ´ÜåÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ †å‘ ´ÜÜå ´ÜåÃÜÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ “å, ÆÜ±Ü ´Üå †ÃÜàÍÜíÜÃÜå ËÜÜèà†å Ó܃ÜíÜÜÃÜß èéÓ “å. ¹âÁÜÃÜÜ ÏÜÝ÷ÏÜÜ ÝíÜïÜå †ÜÆܱÜÃÜå †åíÜÜå ôÜƒÜ´Ü íÜ÷åÏÜ “å ‘å, ´ÜåÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘ÓíÜÜå †å ÉÜå‘ü ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓíÜÜ èåíÜàØ “å. íÜÜØœÜÃÜÜÓ †ÜÏÜÜØ ËÜ´ÜÜíÜåêÜÜ ËÜÁÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ‘ËÜâêÜ Ó܃ÜïÜå †åíÜàØ ê܃ÜÃÜÜÓ ÁÜÜÓ´ÜÜå ÃܳÜß †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓÜå èåÃÜå ÆÜôÜع ÆܲïÜå ´Üå ËÜÁÜÜ ´ÜåÃÜÜå †ÏÜêÜ ‘ÓïÜå †åíÜàØ ÆÜ±Ü ê܃ÜÃÜÜÓ ÁÜÜÓ´ÜÜå ÃܳÜß. ´ÜåÃÜÜå ÷å´Üà ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓ Óèâ ‘ÓíÜÜÃÜÜå “å. ´ÜåÏÜÜسÜß èåÃÜå èå ÑÜÜåÄÑÜ êÜÜÄÜïÜå ´Üå ´Üå ÄÜÂ÷±Ü ‘ÓïÜå, †åüêÜå ¹âÁÜ ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü ê܃ÜíÜàØ †å †ÑÜÜåÄÑÜ ÃܳÜß. ™Ü±ÜÜ ²ÜçøüÓÜå†å è±ÜÜíÑÜàØ “å ‘å, ¹âÁÜ †å ‘ÜìŸíÜÓ ÆÜå¹Ü ‘ÓÃÜÜÓß íÜô´Üà “å. ´Üå ÝíÜïÜå œÜÜåÆÜÜÝÃÜÑÜÜØ ÃÜß‘ëÑÜÜØ “å. ¹âÁÜÏÜÜØ ÷íÜ܉ èØ´Üà ´ÜàÓ´Ü ÆÜ²å “å, ¹âÁÜÏÜÜØ †ÜÓÜåÄÑÜÃÜå ÷ÜÝÃÜ ‘ÓÃÜÜÓÜØ èØ´Üà ´ÜàÓ´Ü ÆÜå¹Ü ³ÜÜÑÜ “å. ¹âÁÜÃÜå ôÜÜœÜíÜíÜÜ †ÜÆܱÜÃÜå ÍÜÜÓå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓíÜÜå ÆÜ²å “å. ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ¹âÁÜ ƒÜÜÃÜÜÓÜ؆ÜåÃÜå êÜÄÜ´ÜÜ ‘ÜÑܹ܆Üå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

“å. ¹âÁÜ ‘åÏÜ ¡ìíÜíÜàØ, ‘åÏÜ Ó܃ÜíÜàØ, íÜÜôܱÜÜå ‘åÏÜ ôÜÜÉ Ó܃ÜíÜÜØ †å ÝíÜïÜå ™Ü±Üß ôÜâœÜÃÜ܆Üå “å. †Ü ÆÜÂÏÜܱÜå èå íÜô´ÜàÃÜàØ è´ÜÃÜ ‘ÓíÜàØ ÆÜ²å †ÃÜå ¡å ÃÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ÃÜà‘ôÜÜÃÜ ³ÜÜÑÜ ´Üå íÜô´Üà ÏÜâ‘íÜß ‘å Ó܃ÜíÜß †å ÝíÜœÜÜÓíÜÜ èåíÜàØ ÄܱÜÜïÜå. íÜìß ÄÜÜÑÜ ‘åíÜß “å, ´Üå ïÜàØ ƒÜÜÑÜ “å, ´ÜåÃÜß ‹ÆÜÓ ôÜÜÓÜ ‘å ÃÜ«ÜÓÜ ¹âÁÜÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ Ó÷å “å. šÜÑܳÜß ÆÜ߲ܴÜß ÄÜÜÑÜÃÜàØ ¹âÁÜ ÆÜßÃÜÜÓÃÜå šÜÑÜ ³ÜíÜÜÃÜÜ ¹ÜƒÜêÜÜ ´ÜËÜßËÜÜå Óèâ ‘Óå “å. ´Ü¼ÃÜ ´ÜعàÓô´Ü ÄÜÜÑÜ ÏÜìíÜß ÏÜàï‘åêÜ “å †ÃÜå ¡å ÄÜÜÑÜ ´ÜعàÓô´Ü ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÃÜàØ ¹âÁÜ ÆÜ±Ü ÓÜåÄÜß ÷ÜåÑÜ “å. ÓÜåÄܳÜß ÆÜ߲ܴÜß ÏÜÜ´ÜÜÃÜàØ ¹âÁÜ ËÜÜì‘ÃÜå †ÜÆÜíÜܳÜß ´Üå ÓÜåÄÜÃÜàØ ÍÜÜåÄÜß ³ÜÜÑÜ “å †å ôÜÜæ ¡±Üå “å. íÜìß ÁÜÜíÜ´ÜÜ ËÜÜì‘ÃÜå ¹Ó¹ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜÓå íÜæ¹Üå ¹íÜÜ ËÜÜì‘ÃÜå ÃÜ÷Î †ÜÆÜ´ÜÜØ ÏÜÜ´ÜÜÃÜå †ÜÆÜå “å ‘å èå³Üß ´ÜåÃÜÜ ¹âÁÜ íÜÜüå ´Üå ¹íÜÜÃÜß †ôÜÓ ËÜÜì‘ ‹ÆÜÓ ³ÜÜÑÜ. †Ü ÆÜÂÏÜܱÜå èå ÷‘ß‘´Ü ôµÜßÃÜÜ ¹âÁÜÃÜå êÜÜÄÜà ÆÜ²å “å ´Üå è ÷‘ß‘´Ü ÄÜÜÑÜÃÜÜ ¹âÁÜÃÜå ÆÜ±Ü êÜÜÄÜà ÆÜ²å “å. †ÜÏÜ ¹âÁÜ ÆÜßÃÜÜÓ †å ¹âÁÜ ¹åÃÜÜÓÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß ôÜܳÜå †ÃÜå ´ÜåÃÜß ´ÜعàÓô´Üß ôÜܳÜå ÄÜÜ°Üå ôÜØËÜØÁÜ ÁÜÓÜíÜå “å. †ÜíÜß ÝíÜüØËܱÜÜ †ÃÜå ¡åƒÜÏÜÜå èå ¹âÁÜ êÜåíÜÜÏÜÜØ “å ´Üå ¹âÁÜ ´ÜèíÜØàØ †å è ÑÜÜåÄÑÜ ÃÜ÷Î ÄܱÜÜÑÜ? ´ÜÜ‘Ü´Ü †ÜÆÜíÜÜÃÜÜå èå ÄÜà±Ü ¹âÁÜÏÜÜØ “å ´Üå ™Ü±Üß íÜô´Üà†ÜåÏÜÜØ “å. èå´ÜâÃÜÃÜàØ ´ÜåêÜ ¹âÁÜÃÜß ÄÜÓè ™Ü±Üå ÍÜÜÄÜå ôÜÜÓå “å. ÏÜß«ß ËܹÜÏÜÃÜå ÄÜÓÏÜ ÆÜܱÜßÏÜÜØ ÆÜêÜÜìß, “ÜêÜ ‹ƒÜå²ß ´ÜåÃÜÜå ÏÜǹÜå ‘Óß ´ÜåÃÜß ôÜܳÜå ÆÜܱÜß ÍÜåìíÜß ´ÜåÃÜå †å‘ÓôÜ ‘ÓíÜܳÜß ¹âÁÜÃÜÜ ËÜÁÜÜ ôÜÜÓÜ ÄÜà±Ü ´ÜåÏÜÜØ †ÜíÜå “å †ÃÜå ¹âÁܳÜß ÃÜßÆÜè´ÜÜØ ¡åƒÜÏÜ ´ÜåÃÜå ÝíÜïÜå ÃܳÜß Ó÷å´ÜÜØ. “åíÜüÏÜÜØ ‘à¹Ó´ÜÃÜÜå ÝÃÜÑÜÏÜ ´ÜÆÜÜôÜ߆å": íÜÜ“Ó²àØ ³ÜÜå²Ü ÏÜÜôÜ ¹âÁÜ ÁÜÜíÜß ÆÜ“ß ÏÜâ‘ß ¹å “å †ÃÜå ¹ÜØ´Ü †ÜíÜå ‘å ´ÜÓ´Ü ¹ÜØ´ÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ³ÜÜÑÜ †åíÜß íÜô´Üà ƒÜÜíÜÜ ÏÜØ²ß ¡ÑÜ “å; ´ÜåÏÜ è ÏÜÃÜàóÑÜ¡Ý´ÜÃÜå ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å. ÏÜÜµÜ ËÜÜì †íÜô³ÜÜÏÜÜØ ¹âÁÜ ÆÜßíÜÜÃÜå †ÜÆܱÜå ôÜÓ¡ÑÜåêÜÜ “߆å. †ÜÆܱÜÃÜå ÆÜ±Ü ¹ÜØ´Ü †ÜíÜå ´ÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå ‘ÜØ ´ÜÜå ôÜÉÓèÃÜ íÜÄÜåÓå êÜßêÜÜ ÏÜåíÜÜ †ÃÜå ËܹÜÏÜ íÜÄÜåÓå 365


ôÜâ‘Ü ÏÜåíÜÜ œÜÜíÜß†å †³ÜíÜÜ ÓÜåüêÜß œÜÜíÜ߆å. ¹âÁÜÃÜß ÄÜàêÜÜÏÜßÏÜÜسÜß “âüÃÜÜÓ ÏÜܱÜôÜ ‘åüêÜÜå ÆÜæôÜÜå †ÃÜå ‘Üì ËÜœÜÜíÜß ïÜ‘å “å, †å ‹ÆÜÓ ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜàØ †Ü ô³Üì ÃܳÜß, ÆÜ±Ü ôÜÜæ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜåìå ´Üå ´ÜÆÜÜôÜß ïÜ‘ïÜå. ¹âÁÜÏÜÜسÜß ‹´ÆÜÃÃÜ ³Ü´Üß íÜô´Üà†ÜåÃÜß ÆÜ±Ü èéÓ ÃܳÜß. “ÜïÜÃÜß ƒÜüÜïÜ êÜÎËÜàÏÜÜسÜß ÏÜìå “å. ´ÜåÏÜÜØÃÜàØ ËÜßèàØ ôܶíÜ ËܹÜÏÜ íÜÄÜåÓåÏÜÜسÜß ÏÜìå “å. ™ÜßÃÜÜ ËܹêÜÜÏÜÜØ ´ÜåêÜ ´ÜÜå ÷¡ÓÜå Õ÷¹ß†Üå ƒÜÜÑÜ “å.1 ÷íÜå µÜß¡ ¹ÓŸ¡ÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ èÓÜ ´ÜÆÜÜôÜ߆å. ´Üå íÜÃÜôÆÜÝ´Ü †ÃÜå ÏÜÜØôÜÝÏÜÝñÜ´Ü “å. †ÜíÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ™Ü±ÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ƒÜÜÑÜ “å †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ¹¹ÜåÚ³Üß ÆÜß²ÜÑÜ “å †ÃÜå ™Ü±ÜÜ ÃÜßÓÜåÄÜß ÆÜ±Ü è±ÜÜÑÜ “å. †ÜÆܱÜå ÏÜÜØôÜ ƒÜÜíÜÜÃÜå ÃܳÜß ôÜÓ¡ÑÜÜ †å ´ÜÜå †ÜÆܱÜÜ ïÜÓßÓÃÜÜ ËÜÁÜÜ †íÜÑÜíÜÜå †ÃÜå †ÜÆܱÜÜå ËÜÜØÁÜÜå ÆÜ´ÑÜšÜ ËÜ´ÜÜíÜß †ÜÆÜå “å. ÏÜÜØôÜÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘³Üß ïÜÓßÓ ‹ÆÜÓ ³Ü´Üß ÏÜÜ«ß †ôÜÓÃÜàØ íܱÜÚÃÜ ²ÜçøüÓ Õ‘Ä”ÉÜå²åÚ †ÃÜå ²ÜçøüÓ ÷åÄÜå †ÜËÜå÷âËÜ †ÜÆÑÜàØ “å. èå †çÝôܲ ‘«Üåì ƒÜÜíÜܳÜß ÆÜå¹Ü ³ÜÜÑÜ “å, ´Üå è †çÝôܲ ÏÜÜØôÜ ƒÜÜíÜܳÜß ³ÜÜÑÜ “å, †åÏÜ ´Üå±Üå ôÜÜÝËÜ´Ü ‘Óß †ÜÆÑÜàØ “å. ÏÜÜØôÜ ƒÜÜíÜܳÜß ¹ÜØ´ÜÃÜå ‰¡ ÆÜ÷ÜÇœÜå “å, ôÜØÝÁÜíÜÜ ³ÜÜÑÜ “å. ´Üå ƒÜÜíÜܳÜß ÏÜܱÜôÜÏÜÜØ ˜ÜåÁÜ íÜÁÜÜÓå ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. †ÃÜå èåÃÜå ˜ÜåÁÜ “å ´Üå ÆÜ±Ü ÓÜåÄÜß “å. †ÜÆܱÜß †ÜÓÜåÄÑÜÃÜß íÑÜ܃ÑÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ˜ÜåÁÜß ÏÜܱÜôÜ ÆÜ±Ü ÃÜßÓÜåÄÜß ÃÜ ÄܱÜÜÑÜ. 1 ¹âÁÜ ÝíÜïÜå ‹ÆÜÓ è±ÜÜíÜåêÜÜ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÏÜÜØ ‘åüêÜÜå‘ ÉÓ‘ ÆܲÒÜå “å, ´Üå †åÏÜÃÜß †Ü¤ÜܳÜß, †åÏܱÜå ÏÜÜå°å †ÜÆÜåêÜß ôÜâœÜÃÜÜ ÏÜàèËÜ †å‘ †ÜñÜÏÜíÜÜôÜ߆å ÃÜßœÜå ¹ïÜÜÚíÑÜÜå “å": ``¹âÁÜÃÜÜØ ¹ÜåóÜÜå †ÃÜå ¡åƒÜÏÜÜå ÝíÜïÜå ÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜå èåíÜÜ ÃÜå ´ÜåíÜÜ è “å, “´ÜÜØ ÏÜÃÜå êÜÜÄÜå “å ‘å, †å ôÜíÜÚ ¹ÜåóÜÜå †ÃÜå ¡åƒÜÏÜÜå íÜå«ßÃÜå ÆÜ±Ü Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå ¹âÁÜ †å †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ ƒÜÜåÓÜ‘ “å. èåÃÜå ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÀÞóü†å ¹âÁÜ ÆÜßíÜÜÏÜÜØ ËÜÜÁÜ êÜÜÄÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ, ´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÜÓÜåÄÑÜÃÜÜ ¡åƒÜÏÜå ÆÜ±Ü ¹âÁÜ ÝíÜÃÜÜ œÜêÜÜíÜå †å èà¹ß íÜô´Üà “å; ÆÜ±Ü ¹âÁÜ ÝíÜÃÜÜ Õ÷¹ß êÜÜå‘ÜåÃÜàØ †ÜÓÜåÄÑÜ ¡ìíÜíÜàØ ÏÜàï‘åêÜ “å †ÃÜå ´Üå³Üß ¹âÁÜÃÜß †íÜå¢ †³ÜíÜÜ ´ÑÜÜÄÜÃÜÜå ÆÜÂðÃÜ ÝíÜœÜÜÓíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ, ôÜíÜåÚÃÜå ôÜÜÓÜ ¹âÁÜÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ôÜô´Üß Óß´Üå ‘åÏÜ ÆÜâÓÜå ÆÜÜ²ß ïÜ‘ÜÑÜ †åè ÆÜÂðÃÜ ÏÜ÷¶íÜÃÜÜå “å.''  (†ÜÓÜåÄÑÜ ÝíÜïÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ¤ÜÜÃÜ"ÏÜÜسÜß)

366 

œÜÜå³ÜÜ ÃÜå “åêêÜÜ ¹ÓŸ¡ÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜÃÜÜÓÜ †åüêÜå ÏÜÜµÜ ÏÜÜØôÜÍÜšÜßÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜß èéÓ Ó÷å´Üß ÃܳÜß. ´Üå†ÜåÃÜß †ÁÜÏÜ ¹ïÜÜ †åíÜß “å ‘å, ´Üå†ÜåÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘Ó´ÜÜØ †ÜÆܱÜå ÏÜÜØôÜ ÃÜ è ƒÜ܉†å. ´Üå†Üå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜ‘ÜÓå ÃÜßÓÜåÄÜß ÃܳÜß. èÓÜ §œÜå œÜ²å “å ‘å ¤ÜÜÃÜ ÏÜåìíÜå “å †åüêÜå ´ÜàÓ´Ü ´Üå†ÜåÃÜàØ ÏÜÃÜ íÜÃÜôÆÜÝ´Ü-†Ü÷ÜÓ ´ÜÓÉ ¹Üå²å “å. †Ü ËÜÁÜÜÃÜÜå ôÜÜÓ †å †ÜíÑÜÜå ‘å ‘åíÜì ÉìÜ÷ÜÓß ³ÜÃÜÜÓ ³ÜÜå²Ü è ÃÜß‘ìïÜå; ÆÜ±Ü ôÜâ‘ÜØ †ÃÜå êÜßêÜÜØ Éì, ™ÜŒ ´Ü³ÜÜ †ÜçÝêÜíÜ †Üç‡êÜÃÜÜå †ƒÜ´ÜÓÜå ‘ÓíÜÜ ÑÜÜåÄÑÜ “å †ÃÜå ´Üå ‹ÆÜÓ ÏÜܱÜôÜ ´ÜعàÓô´Üß ¡ìíÜß ïÜ‘å “å. ÉìÃÜß †Ø¹Ó ‘åìÜØ ÆÜÂÁÜÜÃÜÆܹ ÍÜÜåÄÜíÜÃÜÜÓ “å. ÝôÜíÜÜÑÜ ƒÜèâÓ, †ÜêÜàËÜàƒÜÜÓ, †Ø¢Ó †å ËÜÁÜÜØ ´ÜÜ‘Ü´Ü †ÜÆÜÃÜÜÓÜØ “å. êÜßêÜß ºÜšÜ êÜÜå÷ß ôÜàÁÜÜÓ‘ “å. ÃÜÜÓØÄÜß, ôÜØ´ÜÓÜØ, ôÜÉÓèÃÜ †å ËÜÁÜÜØ ‘åìÜØÃÜß ôÜܳÜå ÏÜåìíÜß ÓÜåüêÜßÃÜß ôÜܳÜå ƒÜ܉ ïÜ‘ÜÑÜ. ÓÜåüêÜßÏÜÜØ †ÜçÝêÜíÜ †Üç‡êÜ ÃÜ܃ÜíÜܳÜß ôíÜܹ ËÜÄܲ´ÜÜå ÃܳÜß. †ÜíÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜØ †²œÜ±Ü †Üå“ß Ó÷å “å, ´Üå³Üß ƒÜœÜÚ †Üå“àØ “å †ÃÜå ÏÜß«Ü ÏÜÓœÜÜÃÜß ‘å ¹âÁÜÃÜß ‘å ôÜÜ‘ÓÃÜß èéÓ Æܲ´Üß ÃܳÜß, “âüß ôÜÜ‘Ó †å ´ÜÜå ´Ü¼ÃÜ ÃÜ‘ÜÏÜß íÜô´Üà “å. ËÜ÷à ÄÜëÑÜàØ ƒÜÜÃÜÜÓÃÜÜ ¹ÜØ´Ü íÜ÷åêÜÜ ÆÜ²ß ¡ÑÜ “å †ÃÜå ´ÜåüêÜÜ ÄÜìÆܱÜÏÜÜسÜß ‘Ü؉ ´Üå†Üå ÉÜÑܹÜå ÏÜåìíÜ´ÜÜ ÃܳÜß. ™ÜŒ, ËܹÜÏÜ, ÏÜÄÜÉìß, †ƒÜÓÜåü, êÜßêÜÜå ÏÜåíÜÜå, †å ËÜÁÜÜØÏÜÜسÜß †ÃÜå‘ íÜô´Üà†Üå ƒÜÜíÜÜ ÑÜÜåÄÑÜ ËÜÃÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ “å. ƒÜÜåÓÜ‘ ‘åüêÜÜå êÜåíÜÜå †ÃÜå øÑÜÜÓå êÜåíÜÜå †å ÷íÜå ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜÜ ôÜØËÜØÁÜÏÜÜØ ÝíÜœÜÜÓíÜÜÃÜàØ ÓûàØ; ´Üå ÷íÜå ÆÜ“ßÃÜÜ ÆÜÂ‘Ó±Ü [‘åüêÜàØ ƒÜÜíÜàØ †ÃÜå ‘åüêÜß íÜƒÜ´Ü ƒÜÜíÜàØ]ÏÜÜØ ÝíÜœÜÜÓßïÜàØ.

[ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


4. ‘åüêÜàØ †ÃÜå ‘åüêÜß íÜƒÜ´Ü ƒÜÜíÜàØ? ‘ÑÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ôÜÓôÜ “å †å †ÜÆܱÜå ÝíÜœÜÜÓß ÄÜÑÜÜ. ‘åüêÜàØ †ÃÜå ‘åüêÜß íÜƒÜ´Ü ƒÜÜíÜàØ †å ÝíÜœÜÜÓíÜÜÃÜß èéÓ “å †ÃÜå ´Üå ÝíÜóÜÑÜ ÏÜÜüå èà¹àØ ÆÜÂ‘Ó±Ü Ó܃ÜíÜàØ ™Üüå “å. ‘؉‘ †ØïÜå `‘åüêÜàØ ƒÜÜíÜàØ' †åÃÜß ôÜܳÜå `‘åüêÜß íÜƒÜ´Ü ƒÜÜíÜàØ' †å ôÜØËÜØÁÜ Ó܃Üå “å. `‘؉‘ †ØïÜå' †åÏÜ ‘÷åíÜÜÃÜÜå ÷å´Üà †å “å ‘å, èå íÜèÃÜ ƒÜÜíÜàØ ¡å‰†å ´Üå íÜèÃÜ ÏÜܱÜôÜ †å‘ è í܃ܴÜÏÜÜØ ƒÜ܉ ïÜ‘´ÜÜå ÃܳÜß ´Üå±Üå ´Üå ƒÜÜíÜàØ ÃÜ ¡å‰†å †åüêÜå ™Ü±Üå ÍÜÜÄÜå ´ÜÜå ‘åüêÜàØ ƒÜÜíÜàØ †ÃÜå ‘åüêÜß í܃ܴÜ, †å ÆÜÓôÆÜÓ ôÜØËÜØÁÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜØ ÃܳÜß. ‘åüêÜàØ ƒÜÜíÜàØ †å ÝíÜïÜå ²ÜçøüÓÜåÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ÏÜ´Ü “å. †å‘ ²ÜçøüÓ ‘÷å “å ‘å, ƒÜâËÜ ƒÜÜíÜàØ †ÃÜå èà¹ß èà¹ß ¡´ÜÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜÜ ÄÜà±Ü ÆÜÂÏÜܱÜå ƒÜÜíÜÜÃÜÜØ íÜèÃÜ †ÜÆÑÜÜØ “å. ËÜß¡å ²ÜçøüÓ ‘÷å “å ‘å, ÏÜèâÓß ‘ÓÃÜÜÓå †ÃÜå ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ ‘ÜÏÜ ‘ÓÃÜÜÓå èà¹Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå †ÃÜå èà¹Ü íÜèÃÜÏÜÜØ ƒÜÜåÓÜ‘ êÜåíÜÜå ¡å‰†å. íÜìß µÜß¡å ‘÷å “å ‘å ÏÜèâÓ †ÃÜå ¡ÏÜ[ôÜÜ÷åËÜ] ËÜÃÃÜåÃÜå ôÜÓƒÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜíÜÜÃÜÜå “å — ÄÜܹßÆÜÝ´ÜÃÜå †Üå“Üå œÜÜêÜå †ÃÜå ÏÜèâÓÃÜå íÜÁÜÜÓå è ¡å‰†å †åíÜÜå ÝÃÜÑÜÏÜ ÃܳÜß. ÃÜËÜìÜ ÃÜå ôÜËÜìÜÃÜå èà¹ÜØ íÜèÃÜ ¡å‰†å †å ´ÜÜå ôÜÜæ‘Üå‰ ¡±Üå “å. ÏÜÓ¹ †ÃÜå ôµÜßÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜØ ´ÜÉÜíÜ´Ü ÷ÜåÑÜ “å. ÏÜÜåüÜ †ÃÜå ËÜÜì‘ÃÜÜ, ™ÜÓ²Ü †ÃÜå èàíÜÜÃÜÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜÜ íÜèÃÜÏÜÜØ ´ÜÉÜíÜ´Ü ÷ÜåÑÜ “å. “åíÜüå †å‘ êÜåƒÜ‘ ´ÜÜå †åíÜàØ ‘÷å “å ‘å, ¡å †ÜÆܱÜå ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜå †åüêÜÜå œÜÜíÜß†å ‘å ÏÜÜå°ÜÏÜÜØ ´ÜåÃÜÜå ´Ü¼ÃÜ ÓôÜ ³Ü‰ è‰ ³ÜâØ‘ÃÜß ÆÜå«å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜåìå ÄÜìå ¥´ÜÓß ¡ÑÜ, ´ÜÜå †ÜÆܱÜå ÏÜÜµÜ ÆÜÜ؜ܳÜß ¹ïÜ éÝÆÜÑÜÜÍÜÜÓ ƒÜÜåÓÜ‘³Üß œÜêÜÜíÜß ïܑ߆å. †Ü ÏÜܱÜôÜå ÆÜÜå´Üå ÷¡ÓÜå †ƒÜ´ÜÓÜ ‘ÑÜÜÚ “å. ´ÜåÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ÷¡ÓÜå ÃÜ‘êÜ ƒÜÆÜß “å †ÃÜå ´Üå ËÜ÷à íÜØœÜÜÑÜ “å. †ÜíÜß Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ‘åüêÜàØ ƒÜÜíÜàØ †å íÜèÃÜ †ÜÆÜßÃÜå è±ÜÜíÜíÜàØ ´Üå ÉÜå‘ü “å; ÆÜ±Ü ™Ü±Üå ÍÜÜÄÜå ËÜÁÜÜ ¹Üø´ÜÓÜå ê܃Üß ÄÜÑÜÜ “å ‘å, ôÜÇ‘²å ÃÜííÜܱÜàØ ü‘Ü ÏÜܱÜôÜ ¡å‰†å ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜÑÜ “å. ²ÜçøüÓÜå †åÏÜ ÃÜ ê܃Üß ÄÜÑÜÜ ÷Üå´Ü, ´ÜÜåÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ´Üå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

íÜÜ´Ü ôÜÏÜ¢ ïÜ‘ß†å †åíÜß ôÜÜÁÜÜ “å. †ÜÏÜ ÷Üå‰ÃÜå †Üå“àØ ƒÜ܉ÃÜå ‘Üå‰ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ´ÜÝËÜÑÜ´Ü ËÜÄÜÜ²å †åíÜß ÁÜÜô´Üß Ó܃Üß, †Üå“ÜÏÜÜØ †Üå“àØ ‘åüêÜàØ ƒÜÜíÜàØ ¡å‰†å, †å ‘÷åíÜÜÃÜß èéÓ Ó÷å´Üß ÃܳÜß. ƒÜÓàØ ¡å´ÜÜØ ´ÜÜå †åÏÜ ‘÷åíÜÜÃÜß èéÓ “å ‘å, ŸÑÜÜÓå †ÜÆܱÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ÝíÜïÜå †ÜÆܱÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘Ó´ÜÜ ³Ü‰†å ´ÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå ËÜÁÜÜ†å ƒÜÜåÓÜ‘ ™ÜüܲíÜÜå ¡å‰†å. ‹ÆÜÓ è±ÜÜíÑÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜå ƒÜâËÜ œÜÜíÜíÜÜÃÜß èéÓ “å. ´ÜåÏÜ ‘ÓíÜܳÜß ™Ü±ÜÜ †Üå“Ü ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜسÜß íÜÁÜÜÓå ÃÜå íÜÁÜÜÓå ôÜÓôÜ ôܶíÜ †ÜÆܱÜå ƒÜÇœÜß ïÜ‘ßïÜàØ †ÃÜå †ÜÆܱÜÃÜå ¹Óå‘ Óß´Üå ÉÜÑܹÜå ³ÜïÜå. †åíÜàØ ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å ‘å, èå ÏÜܱÜôÜ ÑÜÜåÄÑÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ÆÜœÜå †åüêÜÜå è ƒÜÜÑÜ “å ´ÜåÃÜÜå ¹ô´Ü ³ÜÜå²Üå, ËÜÜØÁÜåêÜÜå, ‘ÜìÜïÜ Æܲ´ÜÜå, œÜß‘±ÜÜå, ôÜâ‘Üå †ÃÜå ¹àÄÜÛÁܳÜß ´Ü¼ÃÜ ÓÝ÷´Ü ÷ÜåÑÜ “å. †ÜíÜÜå †ÜƒÜÜå ¹ô´Ü èåÃÜå ÃÜ †ÜíÜå ´Üå±Üå íÜÁÜÜÓå †ÃÜå †ÑÜÜåÄÑÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜÁÜÜå “å †ÃÜå èå ƒÜÜÁÜÜå “å ´Üå ËÜÓÜåËÜÓ œÜÜíÜßÃÜå ÏÜÜÇÏÜÜØÃÜÜ ³ÜâØ‘ÃÜß ôÜܳÜå ÏÜìíÜÜ ¹ßÁÜÜå ÃܳÜß. †Ü Óß´Üå ÏÜܱÜôÜÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¹ô´Ü íÜÄÜåÓåÃÜß ÷Üè´ÜÜå ‹ÆÜÓ³Üß ‘÷ß ïÜ‘å “å ‘å, ´Üå±Üå íÜÁÜÜÓå ‘å †Üå“àØ ƒÜÜÁÜàØ “å. èåÃÜß ¢ÍÜ ôÜíÜÜÓÃÜÜ ËÜÄܲåêÜß “å, èå ËÜåœÜåÃÜß³Üß ôÜâ†å “å, èåÃÜå ÓܵÜå ôíÜÆÃÜÜØ †ÜíÜå “å, ´Üå±Üå íÜÁÜÜÓå ƒÜÜÁÜàØ “å. èåÃÜå ÓÜ´ÜÃÜÜ ÆÜåïÜÜËÜ ‘ÓíÜÜ ¥«íÜàØ ÆÜ²å ´Üå±Üå ÆÜÂíÜÜ÷ß ÆܹܳÜÚ ËÜ÷à ƒÜÜÁÜÜÆÜßÁÜÜ “å. †ÜÏÜ ËÜÜÓß‘ †íÜêÜÜå‘ÃÜ ‘ÓßÃÜå ¹Óå‘ ÏÜܱÜôÜ ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜàØ íÜèÃÜ ‘Ü°ß ïÜ‘å “å. ™Ü±ÜÜ ÏÜܱÜôÜÃÜÜ òÜÜôÜÏÜÜØ ËܹËÜÜå ÷ÜåÑÜ “å; ´ÜåÃÜå ´ÜåÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †íÜïÑÜ ÷èÏÜ ³ÜÑÜÜå ÃܳÜß. ‘åüêÜß‘ íÜÜÓ íÜÁÜÜÓå ƒÜÜÃÜÜÓÃÜå ÄÜâÏܲÜØ ³ÜÜÑÜ “å, ´ÜåÃÜå ƒÜßêÜ Éâüß ÃÜß‘ìå “å. ÃÜÜ‘ÏÜÜØ ÏÜÜêÜ±Ü ³ÜÜÑÜ “å. †Ü ËÜÁÜÜ ‹ÆܺíÜÜåÃÜå †ÜÆܱÜå ÄܑܱÜÓ´ÜÜ ÃܳÜß. ‘åüêÜÜ‘ÃÜå ÷å²‘ß è †ÜíÑÜÜ ‘Óå “å, ‘åüêÜÜ‘ÃÜå íÜÜ ôÜÓå “å. †Ü ËÜÁÜÜÃÜÜå †³ÜÚ ´ÜÜå †åüêÜÜå è ‘å †ÜÆܱÜàØ ÆÜåü †å †ÜÆܱÜàØ ÆÜÜÑ܃ÜÜÃÜàØ ËÜÃÑÜàØ “å †ÃÜå †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜÜ ÆÜÜÑ܃ÜÜÃÜÜÃÜß ÆÜåüß ôÜܳÜå Ó܃ÜßÃÜå ÉÓß†å “ß†å. 367


œÜÜåÏÜÜôÜÜÏÜÜØ ™Ü±ÜÜ Õ÷¹à†Üå †å‘ íÜƒÜ´Ü èÏÜíÜÜÃÜàØ íÜ嫆 Ó܃Üå “å, ´ÜåÏÜÜØ ôÜàƒÜÜ‘ÜÓß ôÜÏÜÜÑÜåêÜß ÷ÜåÑÜ “å. ŸÑÜÜÓå ÷íÜÜÏÜÜØ ™Ü±Üß ÍÜßÃÜÜïÜ ÷ÜåÑÜ, ôÜâÑÜÚ ¹åƒÜÜ´ÜÜå ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå ÷ÜåèÓß †Üå“àØ ‘ÜÏÜ ‘Óå “å, ´Üå³Üß ÏÜܱÜôÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ÆÜ±Ü ´Üå ôÜÏÜÑÜå †Üå“Üå ƒÜÜíÜÜå ¡å‰†å. ÷íÜå ‘åüêÜß íÜƒÜ´Ü ƒÜÜíÜàØ †å ÝíÜœÜÜÓ߆å. Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÜå †ôÜ؃ÑÜ ÏÜܱÜôÜÜå ËÜå üØ‘ è ƒÜÜÑÜ “å. µÜ±Ü üØ‘ ƒÜÜÃÜÜÓÜå ÏÜèâÓíÜÄÜÚ ÃÜß‘ìïÜå. œÜÜÓ üØ‘ ƒÜÜÃÜÜÓÜ ´ÜÜå †ØÄÜÂå¢ íÜÜÑÜÓÜå íÜÜÑÜÜ ÆÜ“ß è ÆÜå¹Ü ³ÜÑÜÜ è±ÜÜÑÜ “å. ÷ÜêÜÏÜÜØ †ÏÜåÝÓ‘Ü ´ÜåÏÜ è ˆÄêÜزÏÜÜØ ôÜÍÜ܆Üå ô³ÜÆÜ܉ “å. ´ÜåÃÜàØ ‘ÜÏÜ ËÜÁÜÜØ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå ËÜå í܃ܴܳÜß íÜÁÜÜÓå ÃÜ ƒÜÜíÜÜÃÜÜå ËÜÜåÁÜ †ÜÆÜíÜÜÃÜàØ “å. †Ü ôÜÍÜÜÃÜß †åíÜß ôÜêÜÜ÷ “å ‘å, †ÜÆܱÜå ôÜíÜÜÓÃÜÜå ÃÜÜô´ÜÜå ÃÜ è ƒÜÜíÜÜå ¡å‰†å. ÓÜ´ÜÃÜÜ §™Ü êÜßÁÜß ÷ÜåÑÜ ´Üå ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß ÄÜÓè ôÜÜÓå “å. †åüêÜå ôÜíÜÜÓÃÜÜ ÆÜ÷ÜåÓÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ƒÜÜíÜÜÃÜå ôÜÜÓà ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜå ôÜÜÓà ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜÜ ÷Üå‰†å “ß†å. ´Üå†Üå †åÏÜ ÏÜÜÃÜå “å ‘å, †å‘ ÆÜ÷ÜåÓ ‘ÜÏÜ ‘ÑÜÜÚ ÆÜ“ß è †ÜÆܱÜå ƒÜÜíÜÜÃÜå ´ÜæÑÜÜÓ ³Ü‰†å “߆å; †åüêÜå †ÜíÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ݹíÜôÜÃÜÜ ËÜå è íÜƒÜ´Ü ƒÜÜÑÜ “å. íÜœÜÏÜÜØ œÜÜ íÜÄÜåÓå ÆÜ±Ü ÆÜß´ÜÜ ÃܳÜß. †Ü ÝíÜóÜÑÜ ‹ÆÜÓ ²Ò≠‘ÓßÃÜå ¡±Üß´ÜÜå ²ÜçøüÓ “å ´Üå±Üå ÆÜàô´Ü‘ ê܃ÑÜàØ “å; ´ÜåÏÜÜØ ´Üå ‹ÆÜíÜÜôÜÃÜÜ, ÃÜÜô´ÜÜå “Üå²íÜÜÃÜÜ, †Üå“àØ ƒÜÜíÜÜ íÜÄÜåÓåÃÜÜ ÉÜÑÜ¹Ü ™Ü±Üß ôÜÓôÜ Óß´Üå ËÜ´ÜÜíÜß ¹å “å. ÏÜÜÓÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ´ÜÜå †Ü« íÜÓôܳÜß †å “å ‘å, ËÜå ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå íÜƒÜ´Ü ƒÜÜíÜÜÃÜß èéÓ ÑÜàíÜÜíÜô³ÜÜ ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜÜå ÃܳÜß è, ÏÜܱÜôÜÃÜÜå ËÜÜØÁÜÜå ŸÑÜÜÓå ËÜØÁÜ܉ Ó÷å “å †ÃÜå ´ÜåÃÜå íÜÁÜíÜÜÃÜàØ ËÜØÁÜ ³ÜÜÑÜ “å, ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜå íÜÁÜÜÓå íÜƒÜ´Ü ‘å íÜÁÜÜÓå ƒÜÜíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß.

¡å †ÜÆܱÜÃÜå †íÜ‘ÜïÜ ÏÜìå †ÃÜå †ÜÆܱÜå †Ü ËÜÜËÜ´Ü ‹ÆÜÓ ƒÜâËÜ ÝíÜœÜÜÓ ‘Ó߆å, ´ÜÜå †ÜÆܱÜÃÜå †ÜÆܱÜß üåíÜÜå ‹ÆÜÓ Ý´ÜÓô‘ÜÓ “âüå, †ÜÆܱÜå ÷ÓÝÄÜè íÜÁÜÜÓå ÃÜ ƒÜ܉†å †ÃÜå èÏܱÜÃÜß ´Ü³ÜÜ èÏܱÜíÜÜÓÜåÃÜß íÜÜ´Ü “Üå²ß ¹‰†å. ÃÜÜ´ÜÏÜÜØ èÏÜíÜÜÃÜàØ ‘å ÃÜÜ´ÜÃÜå èÏÜܲíÜÜÃÜàØ ÃÜßÏÜ ÆÜÜì߆å. †ÜÆܱÜß ÆÜÓÜå±ÜÜÄÜ´Ü ÆÜ±Ü èà¹Ü è ÆÜ‘ÜÓÃÜß ³ÜÜÑÜ †ÃÜå †ÜÆܱÜå ôÜàƒÜß Ó÷ß ÆÜÓÜå±ÜÜÃÜå ôÜàƒÜß ‘Ó߆å. ¡É´ÜÃÜàØ ´ÜÜå ÃÜÜÏÜ è ÍÜâêÜß è‰†å. †ÜÆܱÜå ¹Ü´Ü±Ü ‘ÓíÜÜÃÜå ‘Üå‰ÃÜå ÃÜÜå´ÜÓ´ÜÜ ÃܳÜß, ÆÜܱÜß ÆÜßíÜÜÃÜå ÃÜÜå´ÜÓ´ÜÜ ÃܳÜß; ´ÜåÏÜ èÏÜíÜàØ †å ÆÜ±Ü †å‘ ïÜÓßÓÃÜÜå íÜ÷åíÜÜÓ “å, ´Üå œÜêÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ïÜÜ ôÜÜÓà †ÜƒÜÜå ÏÜàêÜ‘ ²÷Üåìß†å “ß†å? ÆÜÓÜå±ÜÜ †ÜíÑÜÜ †åüêÜå ´ÜåÃÜß †ÃÜå †ÜÆܱÜß ‘ÏÜË܃´Üß. èíÜÜËÜ †å “å ‘å, ËÜ÷à ÏÜ÷ÜíÜÓܳÜß †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜÜØ ÏÜÜÇ ËÜÄÜܲÒÜØ “å, ´Üå³Üß ‘؉ ÃÜå ‘Ø‰ ƒÜÜíÜÜÃÜÜØ ËÜ÷ÜÃÜÜØ ïÜÜåÁÜß†å “ß†å. ÆÜÓÜå±ÜÜÃÜå ƒÜâËÜ èÏÜÜ²ß ´ÜåÃÜå ´ÑÜÜØ ƒÜâËÜ èÏÜíÜÜÃÜß †ÜïÜÜ Ó܃Üß†å “ß†å. íÜìß ´ÜåíÜÜå †íÜôÜÓ ïÜÜåÁÜßÃÜå †ÜÆܱÜå íÜÁÜÜÓå ÆÜ‘íÜÜÃÜÜå èÏÜíÜÜÃÜÜå êÜÜÄÜ ÏÜåìíÜß†å “ß†å. †ÜÆܱÜå †å ÆÜÂÏÜܱÜå ƒÜ܉ ÓûÜ ÆÜ“ß †å‘ ‘êÜÜ‘å ¡å ‘Üå‰ ïÜའïÜÓßÓíÜÜìÜÃÜå †ÜÆܱÜàØ ÏÜÜÇ ôÜâØ™ÜíÜÜÃÜàØ ‘÷ß†å †ÃÜå ´ÜåÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ¡±Üß†å ´ÜÜå †ÜÆܱÜÃÜå ïÜÓÏÜÜíÜàØ Æܲå. †åíÜÜ ÆÜ±Ü ïÜÜåƒÜß  èíÜÜÃÜÜå ÆܲÒÜ “å ‘å èå ôÜÜÓàØ ƒÜÜíÜÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓ ´ÜÓ´Ü ÊâüôÜÜåêü ÆÜß†å †³ÜíÜÜ ƒÜÜÁÜåêÜÜÃÜàØ íÜÏÜÃÜ ‘Óß ÆÜÜ“Ü ËÜß¡Ø ÆÜ‘íÜÜÃÜÜå ƒÜÜíÜÜ ËÜåôÜå. †ÜíÜÜ — íܶÜÜ ‘å †Üå“Ü — †ÜÆܱÜå ËÜÁÜÜ “߆å; ´Üå³Üß †ÜÆܱÜÜ ÏÜ÷ÜÆÜàÓàóÜÜå†å †ÜÆܱÜå ôÜÜÓà ‹ÆÜíÜÜôÜÜå, ÓÜå¡ íÜÄÜåÓå íÜ嫆 «ÓÜíÑÜÜØ “å. ÓÜåÏÜÃÜ ‘å³ÜÝêÜ‘ ݃ÜÂô´ÜßÏÜÜØ ÆÜ±Ü ™Ü±ÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜß “å. ÏÜÜµÜ ïÜÓßÓ ôÜàƒÜÜ‘ÜÓß ôÜÜÓà ÏÜܱÜôÜ ¹Ó Æ܃ÜíÜÜݲÑÜå ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘å †å‘üܱÜàØ ‘Óå ´ÜåÏÜÜØ èÓÜÑÜå ƒÜÜåüàØ ÃܳÜß. ´ÜåÃÜå ™Ü±ÜÜå è ÉÜÑܹÜå ³ÜÜÑÜ.

[ÏÜâì ÄÜàèÓÜ´Üß, ‡ÞòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ, 15\22\29"-"3-1913 †ÃÜå 5-4-1913] 

368 

[ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜåì ÝíÜÓའƒÜÜز ¹åíÜåú‘àÏÜÜÓ ÄÜàÆ´Ü ‘à¹Ó´Üß ‘Ó´ÜÜØ ‘äݵÜÏÜ´ÜÜ ´ÜÓÉ è‰ Ó÷åêÜÜ †´ÑÜÜÓÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ, ñÜÏÜ ‘Ó´ÜÜØ ËÜå«Ü²à íÜÁÜà ³Ü‰ ÄÜÑÜåêÜÜ †ÜÆܱÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ †ÃÜå ÝÃÜÓÜØ´Ü ‘Ó´ÜÜØ ´Ü±ÜÜíÜ(ôü×åôÜ)ÏÜÜØ íÜÁÜà Ó÷å´ÜÜ ïÜ÷åÓߢíÜÃÜÏÜÜØ ïÜàØ ƒÜÜíÜàØ, ïÜàØ ÃÜ ƒÜÜíÜàØÃÜß œÜœÜÜÚ ™Ü±Üß ÄÜØÍÜßÓ´ÜÜ ôÜܳÜå ³Ü´Üß Ó÷å “å. †å‘ è íÜÃÜôÆÜÝ´Ü ïÜåÓ²ßÏÜÜسÜß ËÜÃÜ´ÜÜ ƒÜܾÆܹܳÜÚ ÄÜÜåì †ÃÜå ƒÜÜز, †êÜÄÜ †êÜÄÜ ÄÜà±ÜÜå ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ‘åüêÜß‘ ƒÜܱÜßÆÜß±ÜßÏÜÜØ ËÜØÃÜåÃÜÜå †å‘ËÜß¡ÃÜÜ ÝíÜ‘êÆÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ “å ´ÑÜÜÓå †Ü ËÜØÃÜåÏÜÜØ íÜÁÜÜÓå †ÜÓÜåÄÑÜÆܹ ïÜàØ? ËÜØÃÜåÃÜÜØ èÏÜÜ-‹ÁÜÜÓ ÆÜÜôÜÜÃÜß œÜœÜÜÚ ‘ÓßÃÜå œÜÜå’ôÜ ´ÜÜ ´ÜÓÉ ê܉ ¡ÑÜ “å, ÄÜÜØÁÜßÑÜàÄÜÃÜÜ †Ü÷ÜÓïÜÜôµÜß ¹åíÜåú‘àÏÜÜÓ ÄÜàÆ´Ü. . .

‹ÆÜÓÃÜÜ

¹åƒÜÜíܳÜß ÏÜܱÜôÜÜå ÍÜàêÜÜíÜÜÏÜÜØ ÆÜ²å “å †å ËÜßÃÜÜ ËÜߢ ËÜÜËÜ´ÜÜåÏÜÜØ ôÜÜœÜß ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÑÜå ÄÜÜåìÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ÆÜâÓåÆÜâÓß ôÜÜœÜß «Óß “å. ÄÜÜåìÃÜå †Ü÷ÜÓÃÜÜ šÜåµÜÏÜÜسÜß ÏÜÜÓß ÷üÜíÜíÜÜÏÜÜØ ƒÜÜز ÉÜíÜß “å ´ÜåÃÜàØ ‘Ü †åüêÜàØ è ÃܳÜß ‘å ƒÜÜزÃÜß ËÜÃÜÜíÜüÃÜå †ÜÁÜàÝÃÜ‘ °ËÜÃÜÜØ ‘ÜÓƒÜÜÃÜÜ؆ÜåÃÜÜ ‹¾ÜåÄÜÃÜÜå üå‘Üå “å; ´ÜåÃÜàØ ËÜßèàØ †å‘ ‘Ü †å “å ‘å ƒÜÜíÜÜÃÜß œÜß¡åÏÜÜØ ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ‘ÜìÜÄÜÜåÓÜÃÜÜå ÍÜå¹ ‘Óß†å “ß†å. ÆÜ÷åêÜíÜ÷åêÜß ƒÜÜزÃÜß ËÜÃÜÜíÜü ïÜé ³Ü‰ ´ÑÜÜÓå †ÜÆܱÜÜØ ÄÜÜÏܲÜØÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ ´ÜåÃÜÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ “ß´Ü ÃÜ÷Î ´ÜÜåÑÜå íÜ÷åÏÜ ´ÜÜå ÷´ÜÜå è; †åÏÜÃÜå ÝËÜœÜÜÓÜÃÜå †åüêÜß ÏÜÜÝ÷´Üß ¡å‘å ÃÜ÷Üå´Üß ‘å ÆÜÜ“ì³Üß ÝíܤÜÜÃÜ †åÏÜÃÜÜ íÜ÷åÏÜÃÜå ôÜÜœÜÜå «ÓÜíÜïÜå. ïÜåÓ²ßÃÜÜ ÓôÜÏÜÜسÜß ËÜÃÜåêÜß ƒÜÜزÏÜÜØ ôÜÜå†å ôÜÜå ü‘Ü ôÜà˜Üå” ÷ÜåÑÜ “å, †å ÄÜìÆܱÜíÜÜìàØ ‘ÜËÜÜåÚ÷܇²×åü ´Ü¶íÜ “å †ÃÜå ´Üå ïÜÓßÓÃÜÜ ÆÜÜåóܱÜÃÜàØ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ ÄÜÓÏÜß ü‘ÜíÜß Ó܃ÜÃÜÜÓÜ ËÜì´Ü±ÜÃÜàØ è ‘ÜÏÜ †ÜÆÜå “å. †åÃÜܳÜß ïÜÓßÓÃÜå ÏÜÜµÜ ÄÜÓÏÜß ÏÜìå “å, ËÜßèàØ ‘ïÜàØ ÏÜì´ÜàØ ÃܳÜß. †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜÜØ ôÜØÑÜàø´Ü ÓÜŸÑÜÜåÃÜß †Ü÷ÜÓ †ÃÜå ÆÜÜåóܱÜÃÜß ‘Ü‹ÝÃôÜêÜíÜÜìÜ ²Üç. ÝíÜêÉÓå †Üè³Üß ‘åüêÜÜØÑÜå íÜÓôÜÜå ÆÜ÷åêÜÜØ è±ÜÜíÜåêÜàØ ‘å, ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß œÜß¡åÏÜÜØ †ÏÜå ƒÜÜزÃÜß ÍÜêÜÜÏÜ±Ü ‘Ó´ÜÜ ÃܳÜß ‘åÏÜ ‘å †å ïÜÓßÓÃÜå ‹ó±Ü´ÜÜ ÝôÜíÜÜÑÜ ËÜßèàØ ‘ïÜàØ ÆÜâÓàØ ÆÜܲ´Üß ÃܳÜß †ÃÜå †å³ÜßÑÜå íÜÁÜÜÓå ÃÜà‘ôÜÜÃÜ ‘ÓÃÜÜÓß íÜÜ´Ü †å “å ‘å †Ü÷ÜÓÃÜÜ ËÜß¡ ÆܹܳÜÜåÚÏÜÜسÜß ïÜÓßÓÃÜå ÆÜÜåóÜ‘ èå ËÜß¡Ø ÝíÜüÜÝÏÜÃÜ ´Ü¶íÜÜå ÏÜìå “å ´ÜåÃÜå ƒÜÜز ÄÜÓÏÜß ÆÜå¹Ü ‘Ó´Üß í܃ܴÜå íÜÜÆÜÓß ƒÜÜÑÜ “å.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

ÆÜÓØ´Üà ÄÜÜåì ƒÜÜز³Üß ´Ü¼ÃÜ èà¹Üå ÆܹܳÜÚ “å. ÄÜÜåì †åüêÜå ïÜåÓ²ßÃÜÜ ÓôÜÏÜÜسÜß ™Ü±Üà؃ÜÓàØ ÆÜܱÜß ‹²Ü²ß ¹‰ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´Üß œÜßè. †Ü³Üß ïÜåÓ²ßÃÜÜ ÓôÜÏÜÜØ Ó÷åêÜÜØ ËÜÁÜÜØ ƒÜÝÃÜè ´Ü¶íÜÜå †ÃÜå ïÜÓßÓÃÜå ÆÜÜåóÜ±Ü †ÜÆÜÃÜÜÓÜØ ËÜß¡Ø ºíÑÜÜå ÄÜÜåìÏÜÜØ ôÜœÜíÜ܉ Ó÷å “å. ´Ü¶íÜÜå ƒÜÜز ÄÜÜåì ôÜà˜Üå” 99.7 % 59.71 % ÄêÜà‘Üå” 0 % 28.28 % ƒÜÝÃÜè ºíÑÜÜå 0.02 % 3.36 % ÍÜåè 0.04 % 8.86 % ÆÜüÃÜÜÃÜÜ ²Üç. ‘ÜÝêܹÜôÜ ÝÏÜñÜ ‘÷å “å ‘å, ``ÄÜÜåìÏÜÜØ ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜàØ ³ÜÜå²àØ ‘ÜØ ÃÜ ÷ÜåÑÜ ÆÜ±Ü ƒÜÝÃÜè ºíÑÜÜåÃÜàØ ÆÜÂÏÜÜ±Ü ÷ÜåíÜܳÜß ´Üå ƒÜÜزÃÜå ÏÜà‘ÜËÜêÜå †Ü÷ÜÓÃÜÜå íÜÁÜÜÓå ôÜÜÓÜå ÆܹܳÜÚ “å.'' ïÜÓßÓÆÜÜåóܱÜÃÜÜ ïÜÜôµÜÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ êÜÜå‘Üå †Üèå †Ü÷ÜÓÏÜÜØ ü×åôÜ †åÝêÜÏÜåÃüÖôÜ †åüêÜå ÃÜÜÏÜÃÜß ÆÜ±Ü èåÃÜß †ôÜÓ íÜÓ´ÜÜÑÜ †åíÜÜØ ´Ü¶íÜÜåÃÜß íÜÜ´Ü ÆÜÓ ƒÜâËÜ ÍÜÜÓ ÏÜâ‘íÜÜ êÜÜÄÑÜÜ “å. ¹ÝšÜ±Ü Õ÷¹ÏÜÜØ ‘ÜçÃÜâÓ ÏÜà‘ÜÏÜå †ÜíÜåêÜÜ ÆÜÜåóܱÜÃÜå êÜÄÜ´ÜàØ ôÜØïÜÜåÁÜÃÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ÏÜزìÃÜÜ ÝÃÜÑÜÜÏÜ‘ ´ÜÓɳÜß ÆÜâÓÜ ÆÜܲíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜ ÄÜÜåìÃÜÜ ÆÜä³Ü’Ó±ÜÏÜÜØ µÜ±Ü ƒÜÝÃÜè ºíÑÜÜåÃÜÜØ ÃÜßœÜå ËÜ´ÜÜíÑÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜÜØ ÆÜÂÏÜÜ±Ü è±ÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜØ “å †ÃÜå †å µÜ±Üå ¢íÜØ´Ü ïÜÓßÓÜåÏÜÜØ ÷ÏÜåïÜ œÜÜêÑÜÜ ‘Ó´Üß ÓôÜÜÑܱÜß ÆܹܳÜÜåÚÃÜÜ ôíÜéÆÜÜôÜÓÃÜß ÆÜÂݘÑÜÜÏÜÜØ ÏÜ÷¶íÜÃÜÜå ÉÜìÜå †ÜÆÜå “å; ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÏÜÜØ ‘çÞêïÜÑÜÏÜ †åüêÜå ‘å œÜâÃÜÜÃÜàØ ´Ü¶íÜ ‘Ü剑 ôíÜéÆÜå ÏÜÜåèâ¹ ÷ÜåÑÜ “å †åíÜàØ †ÃÜàÏÜÜÃÜ ´ÜÜÓíÜíÜÜÃÜå ‘ÜÓ±ÜÜå “å. 369


ÄÜÜåìÃÜàØ ÓôÜÜÑܱÜß ÆÜä³Ü’ ‘Ó´ÜÜØ è±ÜÜïÜå ‘å ´ÜåÏÜÜØ Ó÷å´ÜÜ †å‘Ø¹Ó ôÜÜ‘ÓÃÜÜ ´Ü¶íÜÃÜÜå ÆÜÜØœÜÏÜÜå ÍÜÜÄÜ ÄêÜà‘Üå” ÷ÜåÑÜ “å. †å³Üß ƒÜÜز êÜåíÜÜÃÜå ËܹêÜå ÄÜÜåì êÜåíÜÜÏÜÜØ ïÜÓßÓÃÜå ÉÜÑܹÜå †å “å ‘å ôÜà˜Üå” ´Ü¶íÜÃÜå ÆÜœÜÜíÜíÜÜ ïÜÓßÓÃÜÜ †ØÄÜÃÜå èå ÏÜ÷åÃÜ´Ü ÆÜ²å “å ´Üå ÄÜÜåìÏÜÜØ Ó÷åêÜÜ ÄêÜà‘Üå” ´Ü¶íÜÃÜå ÆÜœÜÜíÜíÜÜÃÜå Æܲ´Üß ÃܳÜß. 1933ÃÜß ôÜÜêÜÏÜÜØ ÷íÜ܉ ËÜåüÜåÏÜÜØ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜåÃÜÜ ÷åíÜÜêÜÏÜÜØ è±ÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å ‘å ïÜåÓ²ßÃÜÜ ÓôÜÃÜÜ ÄÜÜåìÃÜß ÓôÜßÏÜÜØ ÝíÜüÜÝÏÜÃÜ ËÜß1 †ÃÜå ËÜß2 ôÜÜÓÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå ´Üå³Üß êÜÜÄÜå “å ‘å ÄÜÜåìÏÜÜØ ÆÜ±Ü †å ËÜÃÃÜå ÝíÜüÜÝÏÜÃÜ ÷ÜåíÜÜØ ¡å‰†å. œÜå‘ÜåôêÜÜåíÜÜÝ‘ÑÜÜ †ÃÜå ¡ÆÜÜÃÜÏÜÜØ ³ÜÑÜåêÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜåÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ÆÜ±Ü †å è ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå “å. †Ü ËÜÁÜß ÆÜàÓÜíÜÜéÆÜ ÷‘ß‘´ÜÜå³Üß ´ÜåÏÜ è †ÜÆܱÜÜØ ÄÜÜÏܲÜØÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜÜ ÆÜå°ß†Üå³Üß †å‘«Ü ³ÜÑÜåêÜÜ †ÃÜàÍÜíܳÜß ÝÃÜ:ïÜØ‘ ÆÜàÓíÜÜÓ ³ÜÜÑÜ “å ‘å ‘ÜÓƒÜÜÃÜÜØÏÜÜØ ËÜÃÜåêÜß ƒÜÜز íÜÜÆÜÓíÜܳÜß ïÜÓßÓÃÜå ™ÜôÜÜÓÜå ÆÜ÷ÜÇœÜå “å, ¹ÜØ´Ü ôÜ²ß ¡ÑÜ “å †ÃÜå ÏÜÁÜàÆÜÂÏÜå÷ ´ÜåÏÜ è ÆÜÜزà ÓÜåÄÜ èåíÜß ËÜßÏÜÜÓß ÆÜå¹Ü ³ÜÜÑÜ “å; ´ÑÜÜÓå †å³Üß ¥êÜüàØ †ÜÆܱÜÜå ÄÜÜåì ÝíÜüÜÝÏÜÃÜ †å1, ËÜß1, ËÜß2 èåíÜÜØ ÆÜ¢íÜ‘ ´Ü¶íÜÜå; ‘çÞêïÜÑÜÏÜ, êÜÜå÷ ÃÜå ÉÜçïÉÓôÜ èåíÜÜØ ƒÜÝÃÜè ´Ü¶íÜÜå, †ÃÜå ‘çÓÜåüßÃÜ, ÄêÜà‘Üå”, ÉàøüÜå” †ÃÜå ÏÜز èåíÜÜØ ïÜÓßÓÃÜå ´ÜعàÓô´Üß ËÜšÜÃÜÜÓÜØ ´Ü¶íÜÜå ÍÜêÜå †Üå“Ü ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ïÜÓßÓÃÜå ÆÜâÓÜØ ÆÜÜ²å “å.

†ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜÜØ ôÜØÑÜàø´Ü ÓÜŸÑÜÜåÃÜß †Ü÷ÜÓ †ÃÜå ÆÜÜåóܱÜÃÜß ‘Ü‹ÝÃôÜêÜíÜÜìÜ ²Üç. ÝíÜêÉÓå †Üè³Üß ‘åüêÜÜØÑÜå íÜÓôÜÜå ÆÜ÷åêÜÜØ è±ÜÜíÜåêÜàØ ‘å, ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß œÜß¡åÏÜÜØ †ÏÜå ƒÜÜزÃÜß ÍÜêÜÜÏÜ±Ü ‘Ó´ÜÜ ÃܳÜß ‘åÏÜ ‘å †å ïÜÓßÓÃÜå ‹ó±Ü´ÜÜ ÝôÜíÜÜÑÜ ËÜßèàØ ‘ïÜàØ ÆÜâÓàØ ÆÜܲ´Üß ÃܳÜß †ÃÜå †å³ÜßÑÜå íÜÁÜÜÓå ÃÜà‘ôÜÜÃÜ ‘ÓÃÜÜÓß íÜÜ´Ü †å “å ‘å †Ü÷ÜÓÃÜÜ ËÜß¡ ÆܹܳÜÜåÚÏÜÜسÜß ïÜÓßÓÃÜå ÆÜÜåóÜ‘ èå ËÜß¡Ø ÝíÜüÜÝÏÜÃÜ ´Ü¶íÜÜå ÏÜìå “å ´ÜåÃÜå ƒÜÜز ÄÜÓÏÜß ÆÜå¹Ü ‘Ó´Üß í܃ܴÜå íÜÜÆÜÓß ƒÜÜÑÜ “å

ƒÜÝÃÜè ºíÑÜÜå ÄÜÜåìÃÜÜ ôÜÜå ÄÜÂÜÏܹ߫ ÝÏÜÝêÜÄÜÂÜÏÜ ‘çÞêïÜÑÜÏÜ 75 ÉÜçôÉÓôÜ 38 êÜÜå÷ 11 ´ÜÜØËÜàØ 51 èå ™ÜåÓÜ ÓØÄÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ƒÜÜÃÜÜÓ܆ÜåÃÜÜ ÏÜÃܳÜß ÄÜÜåì ¥´ÜÓß ¡ÑÜ “å ´Üå ´ÜåÏÜÜØ Ó÷åêÜÜØ ôÜÜÓÜØ ´Ü¶íÜÜåÃÜå †ÜÍÜÜÓß “å. †å ÓØÄÜ ‘Ü剑 ÏÜåêÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÄÜÜåì ÆÜÓ œÜ²ß ¡ÑÜ “å †å ôÜÏÜè ´Ü¼ÃÜ ƒÜÜåüß “å. ïÜÓßÓÃÜå ÃÜßÓÜåÄÜß Ó܃ÜÃÜÜÓÜ †ÃÜå ÆÜÜåóÜ±Ü †ÜÆÜÃÜÜÓÜØ ƒÜÝÃÜè ´Ü¶íÜÜå ´ÜåÏÜ è šÜÜÓÜå íÜÄÜåÓåÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÄÜÜåìÃÜÜå ÓØÄÜ †åíÜÜå ™ÜåÓÜå ³ÜÜÑÜ “å.

[÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà, 17 èàêÜ܉, 1949] 

†ÜÓÜåÄÑÜ ÝíÜóÜÑÜ‘ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå †ÜÓÜåÄÑÜÃÜß œÜÜíÜß  ÄÜÜØÁÜߢ †ÜØƒÜ ôÜÜœÜíÜíÜÜÃÜß ‘ìÜ  ²Üç. ÄÜÜåÕíܹÍÜ܉ ÆÜüåêÜ ‘à¹Ó´Üß ‹ÆÜœÜÜÓ   ²Üç. ïÜÓ±ÜÆÜÂôÜܹ ™ÜÓÄܳ³Üà íÜ湑  ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ ÄÜ. íÜæ¾ 370 

_15 _80 _100

ݹÃÜœÜÑÜÜÚ  ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ ÄÜ. íÜæ¾ ÆÜÂÜ‘äÝ´Ü‘ ¢íÜÃÜïÜæêÜß †ÃÜå ÓÜåÄÜÝÃÜíÜÜÓ±Ü  Ýè´Üåú †ÜÑÜÚ

_100 _75

_300 [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÝíÜ¾Ü íÜÁÜå †åíÜß †ÜïÜå

ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ

‘ÜÝ´ÜÚ‘åÑÜ ÍÜ© ÄÜàÓà‘àì ÆÜÓØÆÜÓܳÜß Ý²ôüÃôÜ êÜÝÃÜÛÄÜ ôÜàÁÜß œÜÜêÜß †ÜíÜ´Üß †ÜÆܱÜß ÝïܚܱÜÆܳÜÜÏÜÜØ, ÄÜàÓà ÆÜÜôÜå³Üß ÏÜì´ÜÜ ¤ÜÜÃÜÃÜå †Ü´ÏÜôÜÜ´ÜÖ ‘ÓíÜܳÜß ê܉ÃÜå ÄÜÜåƒÜ±ÜÆÜ©ßÏÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜåêÜß †ÜÆܱÜß ôÜåÏÜåôüÓ ÝôÜôüÏÜÏÜÜØ ÃÜå †å‘ †å‘êÜíÑÜ-ºÜå±ÜÜœÜÜÑÜÚ³Üß ê܉ÃÜå †ÃÜå‘ †å‘êÜíÑÜÜå-ºÜå±ÜÜœÜÜÑÜÜåÚ ÆÜå¹Ü ‘ÑÜÜÚ “å †åíÜß †ÜÆܱÜß ÝïܚܱÜíÑÜíÜô³ÜÜÏÜÜØ ‘åúÏÜÜØ ÝíÜ¾Ü Ó÷å´Üß †ÜíÜß “å. †Ü ÝíÜ¾Ü ÑÜÜØ, ‘åüêÜß †ÃÜå ‘åíÜß ÆÜ÷ÜÇœÜß “å, ÑÜÜØ ôÜÏÜÜè ÆÜÜå´ÜÜÃÜß èíÜÜËܹÜÓß³Üß ÝíÜÏÜàƒÜ “å ´ÜÜå ÑÜÜØ ôÜÓ‘ÜÓß ´ÜØµÜ †ôÜÓ‘ÜÓ‘ ÃܳÜß ÃÜßíÜ²ß ÓûàØ †ÃÜå †Ü ËÜÁÜÜ íÜœœÜå íÑÜÞø´Ü ´ÜÓß‘å †ÜÆܱÜå ÑÜÜØ “߆å. . . ´ÜåÃÜÜå ôÜÏÜÜèïÜÜôµÜßÑÜ ´ÜåüêÜÜå è ÏÜÜÃÜôÜïÜÜôµÜßÑÜ ÝœÜ´ÜÜÓ Óèâ ‘Óå “å ÄÜÜæÓÜØÄÜ ¡ÃÜß ÝêÜܴ݃Ü, ÷ÜêÜÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜ¾Ü íÜÁÜå †åíÜß †ÜïÜå

ôÜÜÝíÜ¾Ü ÑÜÜ ÝíÜÏÜàø´ÜÑÜå | èå ÏÜàÞø´Ü †ÆÜÜíÜå ´Üå ÝíܾÜ

ôíÜ´ÜصܴÜÜ †ÃÜå ôÜÏÜÜè¢íÜÃÜÃÜß ƒÜàêêÜß †ÜËÜÜå÷íÜÜÃÜÜ

ÝíÜ¾Ü íÜÁÜå †åíÜß †ÜïÜå êÜåƒÜ‘": ÄÜÜæÓÜØÄÜ ¡ÃÜß ÆÜ‘ÜïÜ‘": ÝšÜÝ´Ü ÆÜÞËêÜ‘åïÜÃÜ ÏÜàƒÑÜ Ýíܘå´ÜÜ": ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜåÆÜÓËÜç‘, ôÜ܇”": 5.5' x 8.5' ÆÜÜÃÜÜØ 160, _ 150

ôÜÏÜôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ËÜÜËÜ´ÜÜå ÆÜÓ ``ÏÜ܇˜Üå †ÜåË”íÜåÚïÜÃÜ'' Óèâ ‘Óå “å. †ÃÜå ™Ü±ÜÜ ËÜÁÜÜ ÆÜÂðÃÜÜå ÆÜÓ †ÜÆܱÜÃÜå ÝíÜœÜÜÓíÜÜ ÏÜèËÜâÓ ‘Óå “å. èåÏÜ ‘å ôÜ´Ü´Ü †Ü¹åïÜÜå †ÃÜå Ýï܃ÜÜÏܱÜÜå †ÜÆÜ´ÜÜ †ÜÆܱÜå ôÜÜæ ËÜÜì‘ÜåÃÜå ‘¹ß ôÜÜØÍÜìß†å “ß†å ƒÜÓÜ? †åÃÜß ƒÜÓß ÆÜß²ÜÃÜå íÜÜœÜÜ øÑÜÜØÑÜ ÏÜìå “å? ïÜÜìÜ ÆÜÂíÜåïÜÜå´ôÜíÜ ÆÜ“ß ËÜÜì‘ÃÜå ïÜàØ ¡å‰†å? ËÜÜì‘ ïÜÜìÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜàØ ÆÜ±Ü ÆÜ“ß ïÜàØ? †Ü ËÜÁÜàØ ÝíÜœÜÜÓÜÑÜ “å øÑÜÜÓåÑÜ? íÜÄÜÚƒÜز, ôÜÏÜÑÜÆܑܵ †ÃÜå ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜØ ËÜå ÆÜâ«ÜØÃÜß ËÜ÷ÜÓ ÆÜ±Ü ÝïÜšÜ±Ü “å ´ÜåíÜàØ Ýïܚܑ ÏÜÜÃÜå “å? †ÜÆܱÜå ÝïÜšÜ±Ü ôÜØô³Ü܆Üå ËÜ¡ÓÃÜå ôÜÜÇÆÜß “å ÆÜ±Ü ïÜàØ ÍܱÜÜíÜíÜàØ? øÑÜÜØ ÍܱÜÜíÜíÜàØ? øÑÜÜÓå ÍܱÜÜíÜíÜàØ? ‘åíÜß Óß´Üå ÍܱÜÜíÜíÜàØ? †åíÜÜ ÝïܚܱÜÃÜÜ ÆÜÂðÃÜÜå ËÜ¡ÓÃÜå ôÜÜÇÆÑÜÜ “å ƒÜÓÜ? ÝïܚܱÜÃÜå èéÝÓÑÜÜ´Ü ôÜܳÜå³Üß “Üå²ßÃÜå ƒÜÓß¹ïÜÞø´Ü ôÜܳÜå ¡å²íÜܳÜß ‘ÜåÃÜàØ ÍÜêÜàØ ³ÜïÜå? ÝïܚܱÜÃÜÜ ÆÜÜ«Üå (‘ÜíÑÜÜå, íÜÜ´ÜÜÚ†Üå, ÝÃÜËÜØÁÜÜå) †ÜüêÜÜ ËÜÁÜÜ ÆÜàÓàóÜ‘åÃºß †ÃÜå ÆÜÓØÆÜÓÜíÜÜ¹ß ‘åÏÜ “å? ÝïÜšÜ±Ü ÏÜàÞø´Ü †ÆÜÜíÜ´ÜàØ ÷ÜåÑÜ, †ÜØ´ÜÝÓ‘ ïÜÞø´Ü†ÜåÃÜàØ ƒÜÜåêÜÃÜÜÓàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÝïܚܱÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå †ÜüêÜÜ †ÜÆÜ™ÜÜ´Ü ‘åÏÜ? . . . ‘åüêÜÜ ËÜÁÜÜ ÆÜÂðÃÜÜå “å èå ôÜÏÜÜèÃÜß ÕœÜ´ÜÜ ‘ÓÃÜÜÓ܆Üå†å ÃÜíÜåôÜÓ³Üß ÝíÜœÜÜÓíÜÜ ÆÜ²å ´ÜåÏÜ “å! íÜìß †÷Î ÆÜ±Ü ÆÜšÜÜÆÜšÜß, èâ³ÜËÜØÁÜß, íÜܲÜËÜØÁÜß, ¡Ý´ÜÁÜÏÜÚ³Üß †êÜÄÜ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

371

ôÜÏܳÜÚ‘Üå ÷ØÏÜåïÜÜØ †åíÜß †ÜïÜÜ †ÃÜå ÝíÜòÜÜôÜ ôÜܳÜå ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ Ó÷å “å ‘å ÝíÜ¾Ü íÜÁÜå †ÃÜå ôÜ´Ü´Ü íÜÁÜå. ÄÜÜæÓÜØÄÜ ¡ÃÜß ÝêÜÝƒÜ´Ü †ÃÜå ÝšÜÝ´Ü ÆÜÞËêÜ‘åïÜÃÜ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜ¾Ü íÜÁÜå †åíÜß †ÜïÜå †Ü è ÝíÜòÜÜôÜÏÜÜìÜÃÜÜå †å‘ íÜÁÜà ÏܑܱÜå “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÝïܚܱÜ, ÝïܚܱÜÆܽݴÜ, ôÜÏÜÜè ´Ü³ÜÜ


†Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ƒÜÜÝôÜÑÜ´Ü †å “å ‘å †å ÝïܚܱÜÃÜÜ †Ü¹ïÜÜåÚ †ÃÜå ¤ÜÜÃÜÃÜß ÏÜ÷ÜÃÜ´ÜÏÜ ÝÉêÜôÜâÉß(´Ü¶íÜ՜ܴÜÃÜ)ÃÜß œÜœÜÜÚ ÃܳÜß ‘Ó´ÜàØ ÆÜ±Ü ÝïܚܱÜÃÜÜ ÓÜåèËÜÓÜåèÃÜÜ íÑÜíÜ÷ÜÓà ÆÜÂðÃÜÜåÃÜß íÜÜ´Ü ‘Óå “å. †÷Î ËÜÜì‘ÜåÃÜå ïÜÜì܆å ê܉ è´ÜÜ íÜÜ÷ÃÜíÑÜíÜ÷ÜÓ(œÜÜêÜ´ÜÜØ, ôÜ܇‘êÜ, ÝÓšÜÜ, ô‘âêÜíÜÜÃÜ. . .)ÃÜß ÆÜÂÄÜÝ´ÜÃÜß œÜœÜÜÚ “å ´ÜÜå ËÜÜì‘ÃÜÜ êÜØœÜËÜÜçøôÜ †ÃÜå ÏÜÁÑÜÜ÷ÖÃÜ-ÍÜÜåèÃÜÃÜÜ †Ý´Ü ôÜâšÏÜ †íÜêÜÜå‘ÃÜ ÆÜ±Ü “å. ïÜÜì܆ÜåÏÜÜØ íÜÁÜ´ÜÜ ËÜÜì‘߆ÜåÃÜÜ ¡´ÜßÑÜ ïÜÜåóܱÜÃÜß ÆÜß²Ü ÏÜÜüå ՜ܴÜÜ “å ´ÜÜå “ÜÆÜÜØ †ÃÜå èâè ÆÜàô´Ü‘Üå³Üß †ÜÄÜì `íÜÜØœÜå ÄÜàèÓÜ´Ü'ÃÜß íÜÜ´Ü “å.

³Ü‰ÃÜå ÝíÜœÜÜÓíÜÜÃÜß èéÓ “å. ÄÜÜæÓÜØÄÜ ¡ÃÜß ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ôÜÏÜÜè¢íÜÃÜÃÜÜå ´ÜêÜôÆÜïÜßÚ †ÍÑÜÜôÜ ÁÜÓÜíÜå “å. ´Üå†Üå ÷ØÏÜåïÜÜØ ÝíܾܳÜßÚÃÜàØ ÏÜâêÑÜÜØ‘ÃÜ ÏÜÜµÜ ´ÜåÃÜÜ êÜåÝƒÜ´Ü èíÜÜËÜÜå †ÃÜå ÑÜܹ Ó܃ÜåêÜß ÏÜÜÝ÷´ÜßÃÜÜ †ÜÁÜÜÓå ÃܳÜß ‘Ó´ÜÜ ÆÜ±Ü ÝíܾܳÜßÚ ‘ÑÜÜ ôÜÏÜÜèÏÜÜسÜß †ÜíÜå “å? ‘‰ †ÜíÜ‘ èâ³ÜÏÜÜسÜß †ÜíÜå “å? ´ÜåÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜàØ íÜÜ´ÜÜíÜ ‘ÑÜàØ “å? ´Üå ôÜعÍÜÚå ‘Óå “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ ÆÜ±Ü †Ü ôÜÜÏÜÜÝè‘, ïÜæšÜݱܑ ÆÜÝÓËÜìÜå ÆÜÓ è íÜÁÜÜÓå ÍÜÜÓ ÏÜà‘ÜÑÜÜå “å. †ÃÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ƒÜÜÝôÜÑÜ´Ü †å “å ‘å †å ÝïܚܱÜÃÜÜ †Ü¹ïÜÜåÚ †ÃÜå ¤ÜÜÃÜÃÜß ÏÜ÷ÜÃÜ´ÜÏÜ ÝÉêÜôÜâÉß(´Ü¶íÜ՜ܴÜÃÜ)ÃÜß œÜœÜÜÚ ÃܳÜß ‘Ó´ÜàØ ÆÜ±Ü ÝïܚܱÜÃÜÜ ÓÜåèËÜÓÜåèÃÜÜ íÑÜíÜ÷ÜÓà ÆÜÂðÃÜÜåÃÜß íÜÜ´Ü ‘Óå “å. †÷Î ËÜÜì‘ÜåÃÜå ïÜÜì܆å ê܉ è´ÜÜ íÜÜ÷ÃÜíÑÜíÜ÷ÜÓ(œÜÜêÜ´ÜÜØ, ôÜ܇‘êÜ, ÝÓšÜÜ, ô‘âêÜíÜÜÃÜ. . .)ÃÜß ÆÜÂÄÜÝ´ÜÃÜß œÜœÜÜÚ “å ´ÜÜå ËÜÜì‘ÃÜÜ êÜØœÜËÜÜçøôÜ †ÃÜå ÏÜÁÑÜÜ÷ÖÃÜ-ÍÜÜåèÃÜÃÜÜ †Ý´Ü ôÜâšÏÜ †íÜêÜÜå‘ÃÜ ÆÜ±Ü “å. ïÜÜì܆ÜåÏÜÜØ íÜÁÜ´ÜÜ ËÜÜì‘߆ÜåÃÜÜ ¡´ÜßÑÜ ïÜÜåóܱÜÃÜß ÆÜß²Ü ÏÜÜüå ՜ܴÜÜ “å ´ÜÜå “ÜÆÜÜØ †ÃÜå èâè ÆÜàô´Ü‘Üå³Üß †ÜÄÜì `íÜÜØœÜå ÄÜàèÓÜ´Ü'ÃÜß íÜÜ´Ü “å. ÝïܚܱÜÃÜß ôÜÏÜÄÜ ÆÜÂݘÑÜÜÃÜÜ ÆÜÜÑÜÜÏÜÜØ ÍÜÜóÜÜÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ 372 

†ÃÜå ÄÜݱܴÜÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ ´Ü³ÜÜ ´ÜåÏÜÜسÜß ÝíÜ‘ôÜ´Üß ´Ü‘ÚïÜÞø´Ü †ÄÜ´ÑÜÃÜÜØ “å. ËÜÜì‘ÃÜå íÜÜ؜ܴÜÜØ †Üíܲå, ÄܱܴÜÓß ‘Ó´ÜÜØ †ÜíÜ²å †ÃÜå ´ÜåÃÜÜÏÜÜØ ´Ü‘ÚïÜÞø´Ü ÝíÜ‘ôÜå ÆÜ“ß ‘Üå‰ ÝíÜóÜÑÜ †åíÜÜå Ó÷å´ÜÜå ÃܳÜß ‘å ´Üå ¡´Üå ´ÜæÑÜÜÓ ÃÜ ‘Óß ïÜ‘å ÆÜ±Ü ÄÜݱܴÜÃÜÜ ÝïܚܱÜÏÜÜØ ‘åêÜøÑÜàêÜåüÓ †ÜíÜíÜܳÜß †Ü ÄÜÝ±Ü´Ü ÆÜÓØÆÜÓÜ ´Üâüß “å, èå ÷ÜêÜÏÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜß ´Ü‘ÚïÜÞø´ÜÃÜå †ÃÜå ÆÜ“ß ôÜÏÜÜèÃÜß ´Ü‘ÚïÜÞø´ÜÃÜå ‘àØÝ«´Ü ‘ÓïÜå. †Ü íÜÜ´Ü ÄÜÜæÓÜØÄÜÍÜ܉†å ôÜ÷è Óß´Üå ôÜÏÜ¡íÜß “å. íÜìß ïÜÜìÜÏÜÜØ ÷ÜèÓ ÝíܾܳÜßÚ ‘Ó´ÜÜØ ÄÜåÓ÷ÜèÓ ÝíܾܳÜßÚ ïÜÜ ÏÜÜüå ÄÜåÓ÷ÜèÓ Ó÷å “å ´Üå †ÜÆܱÜß ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÕœÜ´ÜÜÃÜÜå ÝíÜóÜÑÜ ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å ´ÜåÏÜ ´Üå†Üå è±ÜÜíÜå “å. ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ÝïÜšÜ±Ü †ÃÜå ôÜØïÜÜåÁÜÃÜ ÏÜÜüåÃÜÜ êÜåƒÜÜåÃÜàØ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ `†Üݹ´ÑÜ Ý‘Ó±Ü' “åêêÜÜØ †ÝÄÜÑÜÜÓ íÜóÜÚ³Üß ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. ÄÜÜæÓÜØÄÜ ¡ÃÜßÃÜÜ ÝïܚܱÜ-ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÝÃÜôÜËÜ´ÜÃÜÜ êÜåƒÜÜå ´ÜåÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü´ÜÜ Ó÷å “å. †Ü êÜåƒÜÏÜÜìÜÃÜÜ œÜâØüåêÜÜ êÜåƒÜÜåÃÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜ¾Ü íÜÁÜå †åíÜß †ÜïÜå ÏÜâìÏÜÜØ ÝïÜšÜ±Ü ôÜܳÜå ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜÜ ôÜÜæÃÜß ôÜÏÜè±Ü íÜÁÜå, ÝÃÜôÜËÜ´Ü íÜÁÜå ´ÜåíÜß †ÜïÜå ê܃ÜÜÑÜàØ “å. ‘Ü ‘å †ÜÏÜ ´ÜÜå ôÜÜÝ÷´ÑÜôÜèÚÃÜ ÏÜÜüå êÜåƒÜ‘ÏÜÜØ ôÜèÚÃÜÜ´ÏÜ‘´ÜÜ †ÃÜå êÜåƒÜÃÜ‘ÜæïÜêÑÜ ÷ÜåíÜàØ †ÜíÜïÑÜ‘ ÏÜÃÜÜÑÜ “å. ôÜØíÜå¹ÃÜÜ †ÃÜå ‘êÆÜÃÜÜïÜßêÜ´ÜÜÃÜÜ ôÜܳܳÜß êÜåƒÜ‘ ôÜÜÝ÷´ÑÜ ôÜèåÚ “å. ÆÜ±Ü ôÜÜÏÜÜÝè‘-ïÜæšÜݱܑ šÜåµÜå êÜåƒÜÃÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ÏÜÜüå ôÜØíÜå¹ÃÜÜ, ôÜèÚÃÜÜ´ÏÜ‘´ÜÜÃÜß ôÜܳÜå ¡å‰†å ``ÝÃÜôÜËÜ´Ü''. ÄÜÜæÓÜØÄÜÍÜ܉ÃÜÜ êÜåƒÜÜåÏÜÜØ †Ü ÝÃÜôÜËÜ´Ü †ÜËÜܹ ÆÜÂÄÜüå “å. ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜß íÜÜ´ÜÜå ‘ÓÃÜÜÓÜ ™Ü±Üß íÜÜÓ ÍÜâêÜß ¡ÑÜ “å ‘å ôÜØô‘äÝ´Ü †åüêÜå è †ÃÑÜÃÜÜ ‘êÑÜܱÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ. . . ËÜß¡ÃÜå ´ÜÓôÜ êÜÜÄÜïÜå ´ÜÜå ïÜàØ ‘ÓïÜå? †å ÆÜÂðÃÜÏÜÜسÜß ``ÆÜÓËÜ'' èÃÏÜå “å! †ÃÑÜÃÜå ÍÜâƒÜ êÜÜÄÜå ´ÜÜå ïÜàØ ‘ÓïÜå? †å ÆÜÂðÃÜÏÜÜسÜß ô³ÜÆÜÜÑÜ “å — ``†ÃÃÜšÜåµÜÜå''. ËÜ¡ÓíÜÜìß ÍÜÜæÝ´Ü‘-‹ÆÜÍÜÜåÄÜ ‘åÃºß †ÜݳÜÚ‘-ôÜÜÏÜÜÝè‘ íÑÜíÜô³ÜÜÏÜÜØ †ÃÑÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ †Ü ``ÝÃÜôÜËÜ´Ü'' ¹ïÜÜÚíÜå “å †ÃÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ †å ÝÃÜôÜËÜ´Ü ¹ïÜÜÚíÜå “å. êÜåƒÜ‘ÃÜß ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÝÃÜôÜËÜ´Ü †ÜÏÜ ´ÜÜå †Ü [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ÆÜ´ÑÜå‘ ÆÜÜÃÜÜ ÆÜÓ ïÜ˹ô³Ü ³Ü‰ “å. ÆÜ±Ü †åÃÜÜ ³ÜÜå²Ü ÆÜàÓÜíÜÜ †Ü ïÜßóÜÚ‘Üå †ÃÜå êÜåƒÜÜåÏÜÜØ ¡å‰ ïÜ‘ÜÑÜ “å. ïÜßóÜÚ‘Üå èà†Üå. . . ``ËÜÜì‘Üå ËÜÜåêÜå ÃÜå †ÜÆܱÜå ôÜÜØÍÜì߆å!'', ``ïÜÜìÜ ÆÜÂíÜåïÜÜå´ôÜíÜÃÜß ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜ ÆÜ“ßÃÜÜØ ÆÜäó«Üå ‘ÑÜÜØ “å?'', ``ÆÜÂíÜåïÜ ÆÜÓßšÜÜ! †å‘êÜíÑÜÃÜÜ ôÜÏÜÑܳÜß †å‘íÜßôÜÏÜß ôÜ¹ß ôÜàÁÜß'', ``ÆÜÓßšÜÜÏÜÜØ ÏÜâ²ßÓÜå‘Ü±Ü †ÃÜå ÏÜâ²ßÓÜå‘ܱÜÃÜß ÆÜÓßšÜÜ'', ``†ÜÆÜ™ÜÜ´Ü: ‘ÜÓÝ‘¹ßÚÃÜÜ ÆÜÂÜÓØÍÜ ÆÜâíÜåÚ Õè¹ÄÜßÃÜÜå †Ø´Ü ïÜÜ ÏÜÜüå?. . ., ``ÃÜåüíÜ‘Ú ôÜÜåÝïÜÑÜêÜ ÃܳÜß †ÜÆܱÜå ôÜÜÏÜÜÝè‘ “߆å. . .'' †Ü ïÜßóÜÚ‘Üå è íÜܜܑÏÜÜØ ÝíÜœÜÜÓíÜêÜÜå±ÜÜÃÜå èÃÏÜÜíÜå “å. ËÜÜì‘Üå ËÜÜåêÜå †ÃÜå †ÜÆܱÜå ôÜÜØÍÜì߆å êÜåƒÜÏÜÜØ ´Üå†Üå ê܃Üå “å": ÏÜÜÃÜíÜôÜÏÜÜèÏÜÜØ ôܹ߆Üå³Üß Õ÷ôÜÜ †ÃÜå ïÜÜåóܱÜÃÜÜØ èå ‘Üå‰ ôíÜéÆÜÜå “å †å ´ÜÏÜÜÏÜ ËÜÜì‘Üå ‹ÆÜÓ †ÜœÜÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ÍÜâ´Ü‘ÜìÏÜÜØ †ÜÆܱÜÜ ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ËÜÜì‘߆ÜåÃÜå ¹âÁÜ ÆÜß´Üß ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´Üß †ÃÜå †Üèå ÏÜÜ´ÜÜÃÜÜ ÄÜÍÜÚÏÜÜØ ´ÜåÃÜß ÷´ÑÜÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ´Üå ËÜÜì‘Üå ´ÜÓÉÃÜß Õ÷ôÜÜÃÜàØ †Ø´ÑÜÜØÝ´Ü‘ ‹¹Ü÷ “å. íܲßêÜÜå ¿ÜÓÜ ËÜÜì‘߆ÜåÃÜàØ ïÜÜåóÜ±Ü †ÃÜå ´ÜåÃÜàØ íÜÁÜ´ÜØà ÆÜÂÏÜÜ±Ü ÝíÜòÜÏÜÜØ ôÜíÜÚµÜ ¡åíÜÜ ÏÜìå “å. ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ è ËÜÜì‘Üå †Ü †ØÄÜå ôÜÍÜÜÃÜ, ôÜØÄÜÝ«´Ü ÃÜ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ´Üå†Üå †Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜÜ †ÃÑÜÜÑÜÃÜÜå íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ‘å ôÜÜÏÜâÝ÷‘ ÆÜÂÝ´Ü‘ÜÓ ÃÜ ‘Óß ïÜ‘å. . . (ÆÜÜÃÜÜ ÃÜØ. 14) ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ïÜÜìÜ ÆÜÂíÜåïÜÜå´ôÜíÜ ÆÜ“ßÃÜß Þô³ÜÝ´Ü ÆÜÓ ´Üå†Üå ê܃Üå “å": ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘ ïÜÜì܆ÜåÏÜÜØ 100 ü‘Ü ÆÜÂíÜåïÜÃÜÜå êÜšÑÜÜØ‘ Ýôܽ ‘ÓßÃÜå †ÜÆܱÜå ƒÜàïÜ “߆å ÆÜÓØ´Üà †å ïÜÜì܆ÜåÏÜÜØ ÝïܚܑÜåÃÜß ÄÜà±ÜíܶÜÜÃÜÜ †ÃÜå‘ ÆÜÂðÃÜÜå “å. ÃÜÜÃÜÜØ ÍÜâêÜ‘Ü؆ÜåÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ œÜØœÜì´ÜÜÆÜâ±ÜÚ íÜ´ÜÚÃÜ ôÜܳÜå íÜÄÜÚƒÜزÜåÏÜÜØ ÄÜÜÇÁÜß Ó܃ÜíÜÜÃÜß ÆܳÜÜÃÜå ÷èà †ÜÆܱÜå ËܹêÜß ïÜøÑÜÜ ÃܳÜß. . . †÷Î †å ÆÜ±Ü ÃÜÜÇÁÜíÜàØ †ÜíÜïÑÜ‘ “å ‘å

ÆÜÂðÃÜ †å “å ‘å ôÜÓ‘ÜÓ ‹œœÜ ÝïܚܱÜÏÜÜسÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ‹¶ÜÓÜå¶ÜÓ ¹âÓ ‘Óß Ó÷ß “å. ´ÜåÃÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå íÜÁÜ´Üß è´Üß ƒÜÜÃÜÄÜß ôÜØô³Ü܆Üå ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜß ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜß Ý‘ïÜÜåÓ߆Üå †ÃÜå ÑÜàíÜ´Ü߆ÜåÃÜß ÝïܚܱÜÃÜß ´Ü‘ÜåÃÜå ÄÜâØÄÜìÜíÜß ÃÜ܃ÜïÜå. ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÃÜèÓ ôÜÏÜšÜ †Ü ËÜÁÜàØ ËÜÃÜ´ÜàØ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ †ÃÜå ¹åïÜÃÜÜ ÆÜ±Ü ËÜ÷àÏÜ´Üß ÝïܚܱÜÝíܹÜå, ôÜÏÜÜèôÜàÁÜÜÓ‘Üå, ÝïܚܱÜÆÜÂÁÜÜÃÜÜå †ÃÜå ÓÜè‘ßÑÜ ÃÜå´Ü܆Üå †ÜØƒÜ †Ü²Ü ‘ÜÃÜ ‘Óß ÓûÜ “å.

ïÜÜìÜÏÜÜØ ÏÜÜå‘êÑÜÜ ËÜܹ ÍܱÜåêÜÜØ ‘å †ÍÜ±Ü ôÜÜæ ÏÜÜ´ÜÜÝÆÜ´ÜÜ †å ÍÜâêÜß ¡ÑÜ “å ‘å ïÜÜì܆å³Üß ™ÜÓå †ÜíÑÜÜ ËÜܹ †å ËÜÜì‘ÜåÃÜß ôÜܳÜå ôÜØíÜܹ ôÜÜÁÜíÜÜå †å †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ´ÜÜ “å. ÝïܚܑÜåÃÜß †å‘ †ÄÜ´ÑÜÃÜß ÏÜÃÜÜåíÜ´ÜÚ±Üâ‘ÃÜß ÃÜÜÇÁÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ ê܃Üå “å": ÏÜÜÓÜ íÜÄÜÚÏÜÜØ ´ÜÜå øÑÜÜÓåÑÜ †ÝÃÜÑÜÝÏÜ´Ü´ÜÜ œÜêÜÜíÜß è ÃÜÜ êÜŒ †åíÜàØ ÄÜÜæÓíÜ íÑÜø´Ü ‘Ó´ÜÜ ÝïܚܑÜå†ÁÑÜÜÆÜ‘Üå ËÜåôܱÜÜÏÜÜØ èíÜÜÃÜàØ “å †³ÜíÜÜ ôÜÜÏÜÜÝè‘ ‘ÜÏÜ “å †åÏÜ ¹ïÜÜÚíÜß ïÜÜìÜ-‘ÜçêÜåèÏÜÜØ ÏÜÜå²Ü †ÜíÜå ´ÑÜÜÓå ôÜÏÜÑÜÆܑܵÃÜß †æôÜß ‘ß ´ÜæôÜß ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. ÆÜÓØ´Üà ÝíܾܳÜßÚÃÜß †ØÄÜ´Ü ‘å ‘ÜæüàØÝËÜ‘ ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÃÜå ôÜÏÜèíÜÜÃÜàØ ´ÜÜå «ß‘, ´ÜåÃÜå ¡±ÜíÜÜÃÜß ÆÜ±Ü ´Üå†Üå ¹Ó‘ÜÓ ÃܳÜß ‘Ó´ÜÜ!   ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ÝïܚܱÜèÄÜ´ÜÃÜß ‘²íÜß íÜÜô´ÜÝíÜ‘´ÜÜ íܱÜÚíÜ´ÜÜ ´Üå†Üå ê܃Üå “å, ÆÜÂðÃÜ †å “å ‘å ôÜÓ‘ÜÓ ‹œœÜ ÝïܚܱÜÏÜÜسÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ‹¶ÜÓÜå¶ÜÓ ¹âÓ ‘Óß Ó÷ß “å. ´ÜåÃÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå íÜÁÜ´Üß è´Üß ƒÜÜÃÜÄÜß ôÜØô³Ü܆Üå ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜß ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜß Ý‘ïÜÜåÓ߆Üå †ÃÜå ÑÜàíÜ´Ü߆ÜåÃÜß ÝïܚܱÜÃÜß ´Ü‘ÜåÃÜå ÄÜâØÄÜìÜíÜß

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 373


íÜêܱÜÃÜÜå ÃܳÜß ÆÜÓØ´Üà †Ü ÍÜÜóÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå †å‘ †åíÜÜå íÜÄÜÚ ´ÜæÑÜÜÓ ³Ü‰ ÓûÜå “å èå íÑÜÜÆÜ‘ ôÜÏÜÜèÃÜß íÜÜô´ÜÝíÜ‘´Ü܆Üå³Üß ¹âÓ ³Ü‰ ÓûÜå “å. ÓÜŸÑÜÃÜß ÆÜÂÝ´ÜÝó«´Ü ïÜæšÜݱܑ ôÜØô³Ü܆Üå ‘å ÑÜàÝÃÜíÜÝôÜÚüßÏÜÜØ ÍܱܴÜÜ ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÄÜÂÜÏÑÜ ¢íÜÃÜ ôÜܳÜåÃÜÜå ôÜØÆÜ‘Ú ÄÜàÏÜÜíÜß ËÜå«Ü “å. †ÜÏÜ, ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ †ÜíÜ‘ÜÓÏÜÜØ ‘÷åíÜÜÑÜàØ “å ´ÜåÏÜ `êÜ܇ËÜÂåÓß †ÃÜå üåËÜêÜ-ƒÜàÓïÜß³Üß †ÜÄÜì íÜÁÜßÃÜå †ÃÜå‘ ôÜíÜåښܱÜÜå, ôÜØïÜÜåÁÜÃÜÜå, ô³Üì ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÜå †ÃÜå íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü †ÃÜàÍÜíÜÜåÃÜÜ †ÜÁÜÜÓå' ê܃ÜÜÑÜåêÜàØ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÝïܚܑÜå, ÝíܾܳÜßÚ†Üå, íÜÜêÜ߆Üå, ôÜÏÜÜèïÜÜôµÜ߆Üå, ÝïܚܱÜÃÜßÝ´ÜÃÜÜ ™Ü²íÜæÑÜ܆Üå, ôÜÜæ†å ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÍÜâÝÏܑܳÜß §œÜå ‹«íÜÜ ÏÜÜüå íÜÜØœÜíÜàØ èéÓß ËÜÃÜß ¡ÑÜ “å.

ÃÜ܃ÜïÜå. ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÃÜèÓ ôÜÏÜšÜ †Ü ËÜÁÜàØ ËÜÃÜ´ÜàØ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ †ÃÜå ¹åïÜÃÜÜ ÆÜ±Ü ËÜ÷àÏÜ´Üß ÝïܚܱÜÝíܹÜå, ôÜÏÜÜèôÜàÁÜÜÓ‘Üå, ÝïܚܱÜÆÜÂÁÜÜÃÜÜå †ÃÜå ÓÜè‘ßÑÜ ÃÜå´Ü܆Üå †ÜØƒÜ †Ü²Ü ‘ÜÃÜ ‘Óß ÓûÜ “å. êÜåƒÜ‘ †å‘ èÄÑÜ܆å ËÜ÷à ÏÜÜÝÏÜÚ‘ íÜÜ´Ü ê܃Üå “å": ÝïܚܑÜå†å ÷íÜå ÓÜè‘ÜÓ±Ü߆ÜåÃÜÜ ÏÜàƒÜå ÝíÜ‘ÜôÜÃÜÜ ¹ÜíÜ܆Üå ôÜÜØÍÜìßÃÜå ƒÜàïÜ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß †å‘ ÃÜÜÃÜ‘²àØ ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ “å. íÜóÜÚ 2011ÃÜß íÜô´ÜßÄܱܴÜÓßÃÜß ÏÜÜÝ÷´Üß ¡å‰ êÜåíÜß. †ÜÏÜ ‘ÓíÜܳÜß ÝíܾܳÜßÚÃÜå ÍܱÜÜíÜß ïÜ‘ßïÜØà ‘å ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ôÜÜšÜÓ´ÜÜ ‘åüêÜß íÜÁÜß, ôµÜßÆÜàÓàóÜ ¡Ý´Ü ÆÜÂÏÜÜ±Ü ‘åüêÜàØ ™ÜüÒàØ? íÜÄÜåÓå. . . ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ †ØÄÜÂå¢ ÏÜÜÁÑÜÏÜÃÜÜ íÜÁÜ´ÜÜ ¹ËÜÜ±Ü ÏÜÜüå ´Üå†Üå ê܃Üå “å": †÷Î ÆÜÂðÃÜ †ØÄÜÂå¢ ÍÜÜóÜÜÃÜÜ †ÃÜÜ¹Ó ‘å ÃÜ‘ÜÓÜ´ÏÜ‘

êÜåƒÜ‘-ôÜØÆÜ‘Ú": 65, œÜغÆÜ‘ÜïÜ ôÜÜåôÜÜÑÜüß, ÝíÜÍÜÜÄÜ-3, íÜå¹ÏÜØݹÓÃÜß ÆÜÜ“ì, ‘ÜØ‘ÝÓÑÜÜ, †ÏܹÜíÜܹ-22 

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ‘åìíܱÜßÝíÜóÜÑÜ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå ‘åìíܱÜßÃÜÜå ‘ÜåÑܲÜå  ÄÜÜØÁÜߢ  ƒÜÓß ‘åìíܱÜß  ÄÜÜØÁÜߢ  ÆÜÜÑÜÜÃÜß ‘åìíܱÜß  ÄÜÜØÁÜߢ  †Ü´ÏÜÓœÜÃÜÜ †³ÜíÜÜ †ÜñÜÏÜß ‘åìíܱÜß  èà ÄÜ´ÜÓÜÏÜ ¹íÜå  ¢íÜÃÜÃÜàØ ÆÜÓÜå°  ÆÜÂÍÜà¹ÜôÜ ÄÜÜØÁÜß  ËÜàÝÃÜÑÜÜ¹ß ÝïÜšÜ±Ü (Ã܇ ´ÜÜêÜßÏÜ)ÃÜß †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ †ÃÜå  íÜæœÜÜÝÓ‘ ÝíÜ‘ÜôÜÑÜܵÜÜ  œÜغ‘ÜØ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ  ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜß ‘åìíܱÜßÃÜß ÝÉêÜôÜâÉß  ²Üç. ÏÜݱÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ  ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïܚܱܹïÜÚÃÜ (†åÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ)  ôÜØ. ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ  374 

_ 80.00 _ 80.00 _ 50.00 _ 125.00 _ 150.00 _ 35.00 _ 60.00 _ 60.00

[ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß  : 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ †ÜçüÜåËÜÓ-ÃÜíÜåÏËÜÓÏÜÜØ èåÏÜ ÄÜàèÓÜ´Üß ÆܑܵÜÓ´íÜ †ÃÜå ôÜÜÝ÷´ÑÜèÄÜ´Ü ôÜܳÜå ÃÜÜ´ÜÜå ËÜØÁÜÜíÜÜÃÜÜØ ÏÜâì ÓÜåÆÜÜÑÜÜØ ´ÜåÏÜ Ý²ôÜåÏËÜÓ ÏÜÜôÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ÏÜÜüåÃÜàØ †Ø‘àÓ ÉâüÒàØ. ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝʑܳÜß ÍÜÜÓ´Ü ÆÜÓ´Ü ÉÑÜÜÚ ÆÜ“ß ‘ÜÝ«ÑÜÜíÜܲ è´ÜÜØ íÜ°íÜÜ±Ü ôüåïÜÃÜå `ôÜÜÁÜàœÜÝÓ´Ü ÆÜÓÄÜèà ¹Ó¢' ÏÜÜå´ÜßêÜÜêÜå †ÜíÜßÃÜå íÜßÓÏÜÄÜÜÏÜ è‘Ü´ÜÃÜÜ‘àØ ÷üÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå íÜÜ´Ü ‘ÓßÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ËÜßè ÓÜåÆÜß ¹ßÁÜàØ ÷´ÜàØ. ËÜÄÜôÜÓÜÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå `÷íÜå ÷àØ ôÜÓ‘ÜÓ ÆÜÜôÜå íÜßÓÏÜÄÜÜÏÜÃÜàØ è‘Ü´ÜÃÜÜ‘àØ Ó¹ ‘ÓÜíÜíÜÜ ÏÜÜÓܳÜß ËÜÃÜ´ÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓßïÜ' ‘÷ßÃÜå ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉†å †Ü è‘Ü´ÜÃÜÜ‘àØ ÷üÜíÜíÜÜÏÜÜØ Ïܹ¹ ‘ÓíÜÜÃÜàØ íÜœÜÃÜ †ÜÆÑÜàØ. †ÃÜå †ÜÏÜ, `Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜàØ ÝíÜïÜÜì šÜåµÜ' ÷´ÜàØ ´ÜåÏÜÜØ ÆÜ÷åêÜàØ ²ÄÜ ÏÜÜز´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÆÜÂíÜåïÜ ³ÜÑÜÜå.

ݲôÜåÏËÜÓ, 1915

1. †ÏܹÜíÜܹ íÜßÓÏÜÄÜÜÏÜ : êÜÜå‘ÜåÃÜå ÏÜëÑÜÜ. íÜ°íÜܱÜ : êÜÜå‘ÜåÃÜå ÏÜëÑÜÜ. ÓÜè‘Üåü : †ÜíÑÜÜ. 2. ÓÜè‘Üåü. 3. íÜÜØ‘ÜÃÜåÓ1 : ôÜ´‘ÜÓ †ÃÜå ôÜÓ™ÜôÜ ¡÷åÓ ôÜÍÜÜ, ô³Üì ÷܉ô‘âêÜ, ÄÜÜåƒÜêÜå ôÏÜÜÓ‘ ÉÜìÜ ÏÜÜüå ÏÜÜØÄܱÜß ‘Óß èåêÜ ´Ü³ÜÜ ÷ܳÜíܱÜÜü ïÜÜìÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü. ÓÜè‘Üåü †ÜíÑÜÜ. 4. ÄÜÜDzì : †ÜíÑÜÜ. ôüåïÜÃÜå ôÜ´‘ÜÓ. ‹´ÜÜÓÜå ¹ßíÜÜÃÜôÜÜ÷åËÜÃÜå ´ÑÜÜØ. «Ü‘ÜåÓôÜÜ÷åËÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü. ôÜÜØèå ¹ßíÜÜÃÜôÜÜ÷åËÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜÆÜ¹å ¡÷åÓ ôÜÍÜÜ. 5. èå´ÜÆÜàÓ : ËÜÄÜôÜÓÜÃÜÜ íÜÜèôÜàÓíÜÜìÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜÆÜ¹å ‘ÃÑÜÜïÜÜìÜÏÜÜØ ÍÜÜóܱÜ. 6. íÜÓ´Üåè. 7. ÍÜÜíÜÃÜÄÜÓ : ôüåïÜÃÜå ôíÜÜÄÜ´Ü, ôÜÓ™ÜôÜ, ÄÜܲßÃÜÜ ™ÜÜå²Ü “Üå²ß ÃÜÜ؃ÜíÜÜ ¹åíÜÜ ÃÜÜ ÆÜܲß. ‹´ÜÜÓÜå ôÜÓ‘ÜÓß ÃÜÜ‘à ËÜÜÄÜÏÜÜØ. ÝíܾܳÜßÚ†Üå ôÜܳÜå íÜÜ´ÜÜÚêÜÜÆÜ. 8. ÍÜÜíÜÃÜÄÜÓ : ôÜÜØèå †ÜêËÜüÚ ÝíÜøüÓ œÜÜåÄÜÜÃÜÏÜÜØ, ôÜÓ ÆÜÂÍÜÜïÜØ‘Ó ÆÜ©±ÜßÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜÆÜ¹å ¡÷åÓ ôÜÍÜÜ, ÏÜÜÃÜÆܵÜ, ÍÜÜóܱÜ. 9. ÍÜÜíÜÃÜÄÜÓ : ËÜÜçݲÛÄÜÃÜÜ ÏÜåìÜíܲÜÏÜÜØ ÷ÜèÓ. ÏÜÜå° ÓܵÜßïÜÜìÜ ´ÜÓɳÜß ÏÜÜÃÜÆܵÜ. ¡÷åÓ ÏÜÜÃÜÆܵÜ. éÆÜÜÃÜß Ó‘ÜËÜß ´Ü³ÜÜ ÉâêܹÜÃÜßÃÜß ÍÜåü. ÄÜÜØÁÜߢ ‘÷å": `÷àØ †ÜÃÜå ïÜàØ ‘ÓàØ? ÏÜÜÓå †ÆÜÝÓÄÜÂ÷ÃÜÜå ÝÃÜÑÜÏÜ “å. †ÜÃÜå íÜåœÜßÃÜå ¥ÆÜèåêÜÜØ ÃÜܱÜÜØÃÜÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓßïÜ.' 10. ÍÜÜíÜÃÜÄÜÓ : ÏÜ÷ÜÓÜ¡ÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü êÜßÁÜß. ïÜÜÏÜì¹ÜôÜ ‘ÜçêÜåèÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü êÜßÁÜß. †ÏÜÓåêÜß †ÜíÑÜÜ, ¡÷åÓ ÏÜåìÜíܲÜå †ÃÜå ÏÜÜÃÜÆܵÜ. 11. †ÏÜÓåêÜß : èåêÜ, ÝÃÜïÜÜìÜå íÜÄÜåÓåÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü. 12. †ÏÜÓåêÜß. ÷²ÜìÜ ËÜÄÜôÜÓÜ : ÏÜåìÜíܲÜÏÜÜØ ÷ÜèÓ, ô³Üì ÓÝ´ÜêÜÜêÜ ÏÜÜå´ÜßœÜعÃÜàØ ‘ÜÓƒÜÜÃÜàØ. 13. êÜÎËܲß : †ÜíÑÜÜ. ÃÜÜÃÜœÜع¢ ÏÜ÷ÜÓÜèÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü.2 

1 ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜå ÏÜÜÃÜÆÜµÜ 2 ô³ÜÜÃÜ‘íÜÜôÜß êÜÎËÜ²ß ôÜØ™ÜܲÜÃÜÜ ôÜÜÁÜà, èå†Üå ôÜØ´ÜËÜÜêÜ¢ÃÜÜ ÄÜàÓà “å.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 

375


14. êÜÎËܲß : «Ü‘ÜåÓôÜÜ÷åËÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜÆܹå èôÜíÜØ´ÜÕôÜ÷¢ ÷܉ô‘âêÜÏÜÜØ ôÜÍÜÜ. íÜ°íÜܱÜ : †ÜíÑÜÜ; ôÜÓ™ÜôÜ. 15. íÜ°íÜÜ±Ü ïÜ÷åÓ : ¡÷åÓ ôÜ´‘ÜÓ. ÏÑÜàÝÃÜÝôÜÆÜêÜ íÜزÜÏÜÜØ ôÜÍÜÜ íÜ°íÜÜ±Ü ‘åÏÆÜ : ôÜ´‘ÜÓ, ôÜÍÜÜ. ÁÜÂÜØÄÜÁÜÂÜ : ÓÜèôÜÜ÷åËÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜÆܹå ÷܉ô‘âêÜÏÜÜØ ÏÜåìÜíܲÜå. 16. ÁÜÂÜØÄÜÂÁÜÜ1 : ÏÜÜå° ¤ÜÜÝ´Ü ´ÜÓɳÜß ÏÜÜÃÜÆܵÜ. íÜßÓÏÜÄÜÜÏÜ : ¡÷åÓ ôÜÍÜÜ. †ÏܹÜíÜܹ : †ÜíÑÜÜ. 17³Üß 20. †ÏܹÜíÜܹ. 21. ÏÜàØË܉ : ‹´ÜÜÓÜå ÏÜÜÓíÜÜ²ß ÝíܾÜêÜÑÜÏÜÜØ. 22. ÏÜàØË܉2 23. [ÏÜàØË܉]. 24. ÏÜàØË܉ : ôÜÓ ¹ÜåÓÜËÜ¢ èå. ´ÜÜ´ÜÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜÆܹå ÏÜìåêÜß †Üæ¾ÜåÝÄÜ‘ ÆÜÝÓóܹÏÜÜØ, ÝÄÜÓÏÜßü ÆÜ½Ý´Ü ËÜØÁÜ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå Õ÷¹ß ôÜÓ‘ÜÓå, Õ÷¹ß ÆÜÂÁÜÜÃÜÃÜå ÍÜêÜÜÏÜ±Ü ‘Óß †å ÏÜÜüå †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜÃÜ´ÜÜå «ÓÜíÜ Óèâ ‘ÑÜÜåÚ. 25. ÏÜàØË܉ : †ÝƒÜêÜ Õ÷¹ ÍÜÜÝüÑÜÜ ÆÜÝÓóܹÏÜÜØ ÷ÜèÓ, ô³Üì, †åÏÆÜÜÑÜÓ Ý³ÜÑÜåüÓ. ‘ÜýÄÜÂåôÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ôÜ´ÑÜåú ÆÜÂôÜÃÃÜ ÕôÜ÷ÜÃÜå ôüåïÜÃÜå êÜåíÜÜ ÄÜÑÜÜ. 3 26. [ÏÜàØË܉]. 27. ÏÜàØË܉ : ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜß ËÜå«‘ÏÜÜØ ÷ÜèÓ. 28. ÏÜàØË܉ : †ÜèÃÜß ËÜå«‘ÏÜÜØ `Õ÷¹ †ÃÜå ôÜØô³ÜÜÃÜÜå' ‹ÆÜÓ ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ ËÜÜåêÑÜÜ. 29. ÏÜàØË܉ : †ÜèÃÜß ËÜå«‘ÏÜÜØ ÷ÜèÓ. 30. 4ÏÜàØË܉ : ôÜÜØôÜÜÝÓ‘ ÆÜÝÓóܹÏÜÜØ ÷ÜèÓ ÏÜàÞôêÜÏÜ êÜßÄÜÃÜß ËÜå«‘ÏÜÜØ ÷ÜèÓ. 31. ÏÜàØË܉. 

1 2 3 4

‘ÜÝ«ÑÜÜíÜܲÃÜÜå †Ü ÆÜÂíÜÜôÜ ÏÜàƒÑÜ´íÜå ÄÜÜåƒÜêÜå ôÏÜÜÓ‘ ÉÜìÜå ‹™ÜÓÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå ÷´ÜÜå. ²Üç. ôÜàÏÜØ´Ü ÏÜ÷å´ÜÜ †ÃÜå ïÜØ‘ÓêÜÜêÜ ËÜý‘ÓÃÜÜå ÆܳÜÏÜ ÆÜÝÓœÜÑÜ ³ÜÑÜÜå. †Üèå ÏÜàØË܉ÏÜÜØ Ý÷Ã¹à ‘ÜçÃÉÓÃôÜ ÏÜìß. ÄÜÜØÁÜߢ ÷ÜèÓ ÷´ÜÜ ‘å ÃÜ÷Î †å ÏÜÜÝ÷´Üß ÏÜìß ÃܳÜß. †Üèå ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ÝÏÜ´ÜÆÜÜÃÜ ÆÜÝÓóܹ ÏÜìß. ÄÜÜØÁÜߢ ÷ÜèÓ ÷´ÜÜ ‘å ÃÜ÷Î †å ÏÜÜÝ÷´Üß ÏÜìß ÃܳÜß.

376 

[ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ÆܳÜÏÜ †Ø‘³Üß ´Üå ôÜìØÄÜ

†šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ôÜÆüåÏËÜÓ 2015ÃÜÜ †Ø‘ÏÜÜØ ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ ÝêÜÝƒÜ´Ü `ƒÜܹßÑÜܵÜÜ": ÝíÜÆêÜíܳÜß íÜ´ÜÚÏÜÜÃÜ ôÜàÁÜß' †å êÜåƒÜ íÜÜØœÜß †ÜÃÜع ³ÜÑÜÜå. ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ÆÜÂíÜäݶ܆Üå ÏÜÜµÜ ÓÜè‘ßÑÜ ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÏÜÜüå ÃÜ÷Î, êÜÜå‘ÜåÃÜß ¢íÜÃÜÀÞóü †ÃÜå Ó÷å±Üß ËܹêÜÜÑÜ ´Üå ÏÜÜüå ÷´ÜÜØ. ´ÜåÏÜÜØ ƒÜܹß-ÄÜÂÜÏÜÜå¾ÜåÄÜÃÜß ÆÜÂíÜäݶÜÃÜå ƒÜâËÜ †ÄÜ´ÑÜ ÏÜìåêÜß. †åüêÜå ƒÜܹßÃÜÜå ÝíÜ‘ÜôܘÏÜ ôÜÜæ ¡±Üå ´ÜåÃÜàØ ™Ü±ÜàØ ÏÜ÷¶íÜ “å. †åüêÜå †Ü ÝíÜÄÜ´ÜÜå ÝíÜô´ÜÜÓßÃÜå ‘êÜÓÉÜåüÜå, †ÜêÜåƒÜÃÜ ôÜÝ÷´Ü ÆÜàô´Ü‘ éÆÜå ÏÜà‘ÜÑÜ ´ÜÜå ôÜÜÓàØ ³ÜïÜå †åíÜàØ ôÜâœÜÃÜ “å. ´Üå ÆÜ÷åêÜÜØ †ÜçÄÜôü 2015ÃÜÜ †Ø‘ÏÜÜØ `†ÜÏÜ ïÜé ³ÜÑÜàØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' †å ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ, ÆÜÂåôÜ, ÆÜàô´Ü‘-ÆÜ‘ÜïÜÃÜ, ôÜÓ¹ÜÓôÜÜ÷åËÜÃÜÜ ïÜàÍÜ ÷ô´Üå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ÏÜ‘ÜÃÜÃÜÜ ‹¹Ö™ÜÜüÃÜ íÜÄÜåÓåÃÜß ÝíÜÄÜ´ÜÜå [1950]†ÆÜÜÑÜåêÜ “å ´Üå ÆÜ±Ü ÓôÜÆܹ †ÃÜå ‹ÆÜܹåÑÜ “å. †Ü ôÜÜÏÜÄÜÂß ÆÜ±Ü ÆÜàô´Ü‘ éÆÜå ‹ÆÜêÜËÁÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ™Ü±Üß Óß´Üå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß ËÜÃÜå.

Óè´Ü †Ø‘ ôÜàÁÜß íÜÜØœÜíÜÜÃÜàØ ³ÜÑÜàØ “å. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ™Ü±ÜÜ §²Ü±ÜÆÜâíÜÚ‘ ¡±ÜíÜÜ ÏÜëÑÜÜ “å. ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó, ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß, èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà, Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜ íÜÄÜåÓåÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå íÜÜØœÜßÃÜå ™Ü±ÜàØ ¡±ÜíÜÜ ÏÜìå “å. †Ø‘ÏÜÜØ ÝíÜóÜÑÜ íÜæÝíÜÁÑÜ, ôÜàعӴÜÜ-ôÜà™Ü²´ÜÜ ¡åíÜÜ ÏÜì´ÜÜØ ¹Ó ÏÜÝ÷ÃÜå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜß ‡Ã´Üå¡Óß Ó÷å “å. †Ü †Ø‘[ÏÜå – èâÃÜ, 2015]ÏÜÜØ ÓåƒÜÜØ‘ÃÜÜå ôÜܳÜå ËÜÜìÄÜß´ÜÜå íÜÜØœÜßÃÜå ÝíÜïÜåóÜ †ÜÃÜع ÍÜÓÜÑÜÜå.

ÍÜÜíÜÃÜÜ ÆÜØœÜÜêÜ †ÏܹÜíÜܹ"

I

like this issue [Oct. Nov. 2015] very much. There are variety of interesting articles including Elaben's article. Sanjay Dave Ahmedabad

ÄÜØÍÜßÓÕôÜ÷ ÄÜÜåÝ÷êÜ ÍÜÜíÜÃÜÄÜÓ 

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜå èÃÏÜݹÃÜÃÜß ïÜàÍÜåœ“Ü ¡ÃÑÜà†ÜÓß, 2016

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘Üå íÜÄÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜß ÝíÜ‘ÜôÜíÜÜ´ÜÜÚ †ÁÜâÓß “å. ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜó«Ü †ÃÜå ÏÜ÷åÃÜ´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå è ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÃÜíÜ ¹ÜÑÜ‘Ü ‹ÆÜÓÜشܳÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ËÜ¡íÜß ÓûàØ “å. ôÜàñÜß ÍÜÜÓ´ÜßËÜ÷åÃÜ ¹ß. ÍÜ©, Ý÷ôÜÜËÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 03-01-1960 ñÜß †ïÜÜå‘ÍÜ܉ Ó. ¹Ü´ÜݱÜÑÜÜ, ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ

• 27-01-'59

ñÜß ôÜÜåÏÜÃÜÜ³Ü Ó. ¡åóÜß, ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ

• 18-01-'60 ñÜß ïÜØ‘Ó¢ ¹Üå. «Ü‘ÜåÓ, ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ

• 28-01-'65

ñÜß ÓÜèåúÍÜ܉ ÓÜ. ÏÜÜæÑÜÚ, †åôüåü ÝíÜÍÜÜÄÜ

• 25-01-'66 ñÜß ïÜÝïÜ‘ÜØ´ÜÍÜ܉ ÍÜÜ. ÍÜÜíÜôÜÜÓ, †ÜçÉôÜåü ÝíÜÍÜÜÄÜ

• 30-01-'59

ñÜß ‘ÜÃÜ¢ÍÜ܉ ïÜÜ. ÆÜÓÏÜÜÓ, ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ

• 25-01-'60

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ݲôÜåÏËÜÓ 2015] 377


`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ œÜÜ÷‘Üå – íÜܜܑÜå – ÄÜÂÜ÷‘ÜåÃÜå . . . `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜàØ êÜíÜÜèÏÜ ÷íÜå³Üß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÏÜÝ÷ÃÜå ÍÜÓß ïÜ‘ÜÑÜ “å. †Ü ÏÜÜüå, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü/Navajivan TrustÃÜÜ ÃÜÜÏÜå ÏÜÃÜ߆Üç²ÚÓ †³ÜíÜÜ œÜå‘ ÏÜÜå‘êÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ “å.   éËÜé êÜíÜÜèÏÜ ÍÜÓß ïÜ‘ÜÑÜ “å.   ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ËÜý‘ †å‘Ü‹ÃüÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÝÃÜÁÜÜÚÝÓ´Ü Ó‘ÏÜÃÜÜå œÜå‘ †³ÜíÜÜ    Ó‘ÏÜ èÏÜÜ ‘ÓÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ “å. ´ÜåÃÜß ÝíÜÄÜ´Ü †Ü ÆÜÂÏÜܱÜå “å":  

ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü/Navajivan Trust ËÜý‘": ôüåü ËÜý‘ †ÜçÉ ‡ÝòÑÜÜ  ËÜÂÜÃœÜ": †ÜñÜÏÜ ÓÜå² ‘ÓÃü †å‘Ü‹Ãü  †å‘Ü‹Ãü ÃÜØËÜÓ": 10295506832  ËÜÂÜÃœÜ ‘Üå²": 2628 †Ü‰†åɆåôÜ ‘Üå²": SBIN 0002628  †åÏ܆܉ôÜ߆ÜÓ ‘Üå²": 380002006 ôÜÓÃÜÜÏÜàØ": †åôÜ.ËÜß.†Ü‰, †ÜñÜÏÜ ÓÜå² ïÜ܃ÜÜ, ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß« ‘çÏÆÜôÜ,   ÆÜÜåôü ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, †ÏܹÜíÜܹ"–"380 014, ÄÜàèÓÜ´Ü ÓÜŸÑÜ, ÍÜÜÓ´Ü ÝíÜïÜåóÜ ÃÜÜÇÁÜ : ËÜý‘ †å‘Ü‹ÃüÏÜÜØ êÜíÜÜèÏÜÃÜß Ó‘ÏÜ èÏÜÜ ‘ÓÜíÑÜÜ ÆÜ“ß 079 27540635 (†ç‘ôüåÃïÜÃÜ 218 †³ÜíÜÜ 224) ÃÜØËÜÓ ÆÜÓ ÉÜåÃÜ ‘ÓßÃÜå ¡±Ü ‘ÓïÜÜå. †Ü ‹ÆÜÓÜØ´Ü èåÏÜÃÜÜ ÃÜÜÏÜå êÜíÜÜèÏÜ †³ÜíÜÜ ÍÜåüéÆÜå †Ü ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ÏÜåìíÜíÜÜ-ÏÜÜå‘êÜíÜÜ ‡œ“Üå “Üå, ´ÜåÏÜÃÜß ôÜØÆÜâ±ÜÚ ÝíÜÄÜ´Ü Ó‘ÏÜÍÜÑÜÜÚÃÜß ÝôêÜÆÜ ôÜܳÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüÃÜÜ ôÜÓÃÜÜÏÜÜ ÆÜÓ ÏÜÜå‘êÜß †ÜÆÜíÜÜ ÃÜÏÜ ÝíÜÃÜØ´Üß. èå³Üß ‘ÓßÃÜå ïÜøÑÜ †åüêÜàØ íÜ÷åêÜÜ †Ø‘ ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜÓÃÜÜÏÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß ïÜ‘å. êÜíÜÜèÏÜÍÜÑÜÜÚÃÜß ÝíÜÄÜ´Ü èåíÜß íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘ ÆÜÜôÜå ÆÜ÷ÜÇœÜå ‘å ïÜøÑÜ ´ÜåüêÜß ´íÜÓÜ†å †å ÏÜÝ÷ÃÜÜÃÜÜå †Ø‘ ÏÜÜå‘êÜß †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å, ´Üå³Üß †Ø‘ ÏÜÜå²Ü ÏÜìíÜÜ †³ÜíÜÜ ÃÜ ÏÜìíÜÜ ÆÜÜ“ì üÆÜÜê܃ÜÜ´ÜÜÃÜß ÏÜÑÜÜÚ¹Ü ÆÜ±Ü èíÜÜËܹÜÓ ÷Üå‰ ïÜ‘å. ÏÜÜüå èåÏÜÃÜå êÜíÜÜèÏÜÃÜÜÇÁܱÜßÃÜß ƒÜÓ܉ ³ÜÑÜÜÃÜÜ ôÜÜ´Üå‘ Ý¹íÜôÜÏÜÜØ †Ø‘ ÃÜ ÏÜìå ´ÜÜå ôÜÜæÆܳÜÏÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜô´ÜÜÓÃÜß ÆÜÜåôü †ÜçÝÉôÜ ÆÜÓ ôÜØÆÜ‘Ú ‘ÓíÜÜ ÝíÜÃÜØ´Üß.

ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ ÝíÜïÜåóÜÜØ‘ “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü _ 40/-

ôíÜÓÜè ÝíÜïÜåóÜÜØ‘ “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü _ 25/-

Óè´Ü †Ø‘ “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü _ 25/-

¢íÜÃÜÀÞóü ÝíÜïÜåóÜÜØÄÜ “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü _ 25/-

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ “âü‘ †Ø‘ÃÜÜ íÜåœÜÜ±Ü ÏÜÜüå Ýíܘå´ÜÜÃÜÜÇÁܱÜß ´Ü³ÜÜ êÜíÜÜèÏÜ êÜåíÜÜ ÏÜÜüå †åèÃôÜßÃÜß ïÜÜåÁÜÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ œÜÜêÜà “å. 079-27540635 (218) ÆÜÓ ôÜØÆÜ‘Ú ‘ÓßÃÜå ÝíÜÄÜ´Üå ÏÜÜÝ÷´Üß ÏÜåìíÜß ïÜ‘ÜïÜå.

378 

[ݲôÜåÏËÜÓ 2015] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜÃÜß 75ÏÜß — †ÃÜå †ØÝ´ÜÏÜ — èÃÏÜèÑÜØ´Üß ÆÜÂôÜØÄÜå ïÜàÍÜ圓ÜôÜعåïÜ

379


ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ ‘àêÜÆÜÝ´Ü ´ÜÓß‘å ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜÃÜàØ “åêêÜàØ ÆÜÂíÜœÜÃÜ

380

Profile for Navajivan Trust

Navajivanno Akshardeh Dec 2015  

House Magazine of Navajivan Trust, Year 03, Issue 12, December 2015

Navajivanno Akshardeh Dec 2015  

House Magazine of Navajivan Trust, Year 03, Issue 12, December 2015

Advertisement