__MAIN_TEXT__

Page 1


èÃÏÜ ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß íÑÜÞø´ÜÃÜÜå èÃÏÜ øÑÜÜØ ³ÜÑÜÜå “å ´Üå ÃÜ÷Î ´Üå±Üå ‘ÓåêÜÜØ ‘ÏÜÚÃÜÜ †ÜÁÜÜÓå ´ÜåÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜß ÏÜâêÜíܱÜß ³Ü´Üß ÷ÜåÑÜ “å. ¢íÜÃÜÃÜÜ †Ü ôÜÃÜÜ´ÜÃÜ ôÜ´ÑܳÜß †ÜÆܱÜå †¡±Ü ÃܳÜß. ÆÜ±Ü í܃ܴÜå í܃ܴÜå †Ü ÆÜä³íÜß ÆÜÓ ‘åüêÜÜ‘ †åíÜÜ ÝíÜÓêÜÜ ÝíÜœÜÓß ¡ÑÜ “å ‘å èåÏÜÃÜÜØ ¢íÜÃÜ‘ÏÜÚÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå, ´ÜåÏÜÃÜÜå èÃÏÜ øÑÜÜØ, ‘‰ ´ÜÜÓ߃Üå †³ÜíÜÜ Ý´Üݳ܆å, øÑÜÜ ÏÜÜ´ÜÜÝÆÜ´ÜÜÃÜå ´ÑÜÜØ, ‘åíÜÜ íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÏÜÜØ, ÝÆÜ´ÜÜÃÜÜå íÑÜíÜôÜÜÑÜ ïÜÜå.".". íÜÄÜåÓå èåíÜß ÏÜÜµÜ ÏÜÜÝ÷´ÜßêÜšÜß ÝíÜÄÜ´ÜÜå ÆÜ±Ü ‘ÜÑÜÏÜß éÆÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ †ØÝ‘´Ü ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. ‘åÏÜ ‘å †å ÏÜÜÝ÷´Üß ÏÜ÷ÜÏÜÜÃÜíÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜß ÷ÜåÑÜ “å. 19ÏÜß ôܹßÏÜÜØ èÃÏÜÃÜÜÓ †ÃÜå íÜßôÜÏÜß ôܹßÃÜåÑÜ íÜìÜåüßÃÜå ËÜའ†ÃÜå ÏÜ÷ÜíÜßÓ ÆÜ“ßÃÜÜ ôÜíÜÚ‘ÜêÜßÃÜ ÏÜ÷ÜÏÜÜÃÜíÜÜåÏÜÜØ ô³ÜÜÃÜ ÆÜÜÏÜÃÜÜÓ ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜ ‘ÓÏÜœÜع ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ èÃÏÜ ÝíÜïÜåÃÜàØ ÆÜÂ‘Ó±Ü ´ÜåÏÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ  ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå1ÏÜÜسÜß

ÄÜÜØÁÜß ‘àüàØËÜ ÆܳÜÏÜ1 ´ÜÜå ÄÜÜØÝÁÜÑÜܱÜÜÃÜÜå íÜåÆÜÜÓ ‘ÓÃÜÜÓàØ ÷ÜåÑÜ †åÏÜ è±ÜÜÑÜ “å. ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ ¹Ü¹Ü³Üß ÏÜÜزßÃÜå µÜ±Ü ÆÜå°ß ³ÜÑÜÜØ ´ÜÜå †å ‘ÜÓÍÜÜÓàØ ‘Ó´ÜàØ †ÜíÜåêÜàØ “å. ‹¶ÜÏÜœÜع ÄÜÜØÁÜß †³ÜíÜÜ †Üå´ÜÜ ÄÜÜØÁÜß üå‘ßêÜÜ ÷ïÜå †åÏÜ êÜÜÄÜå “å. ´ÜåÏÜÃÜå ÓÜèƒÜüÆÜüÃÜå êÜßÁÜå ÆÜÜåÓËÜØ¹Ó “Üå²íÜàØ ÆܲåêÜàØ ÃÜå èâÃÜÜÄÜ° ÓÜŸÑÜÏÜÜØ †ÜñÜÑÜ êÜßÁÜåêÜÜå. ´ÜåÏܱÜå ÃÜíÜÜËÜôÜÜ÷åËÜÃÜå ôÜêÜÜÏÜ ²ÜËÜå ÷ܳÜå ‘Óß. ‘Üå‰†å †Ü ¹åƒÜÜ´ÜÜ †ÝíÜÃÜÑÜÃÜàØ ‘Ü ÆÜâ“ÒàØ ´ÜÜå èíÜÜËÜ ÏÜëÑÜÜå": `èÏܱÜÜå ÷Ü³Ü ´ÜÜå ÆÜÜåÓËÜعÓÃÜå ¹åíÜ܉ œÜâøÑÜÜå “å.' †Üå´ÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå †å‘ ÆÜ“ß †å‘ †åÏÜ ËÜå ™ÜÓ ³ÜÑÜåêÜÜØ. ÆÜ÷åêÜܳÜß ´ÜåÏÜÃÜå œÜÜÓ ¹ß‘ÓÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ËÜß¡³Üß ËÜå. †Ü ÍÜ܉†Üå †ÜåÓÏÜÜÑÜÜ ÷´ÜÜ †åíÜÜå ƒÑÜÜêÜ ÏÜÃÜå ËÜœÜÆÜ±Ü ÑÜܹ ‘Ó´ÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜå è ÃܳÜß. †ÜÏÜÜØÃÜÜ ÆÜÜØœÜÏÜÜ ‘ÓÏÜœÜع †³ÜíÜÜ ‘ËÜÜ ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå “åêêÜÜ ´ÜàêÜôÜß¹ÜôÜ ÄÜÜØÁÜß. ËÜØÃÜå ÍÜ܉†å íÜÜÓÜÉÓ´Üß ÆÜÜåÓËÜعÓÏÜÜØ ‘ÜÓÍÜÜÓàØ ‘ÑÜàÛ. ‘ËÜÜ ÄÜÜØÁÜß ´Üå ÏÜÜÓÜ ÝÆÜ´ÜÜñÜß. ÆÜÜåÓËÜعÓÃÜàØ ‘ÜÓÍÜÜÓàØ “Üå²ÒÜ ÆÜ“ß ÆÜÜå´Üå ÓÜèô³ÜÜÝÃÜ‘ ‘ÜåüÚÏÜÜØ ôÜÍÜÜôܹ ÷´ÜÜ. ÆÜ“ß 1  ÝíÜòÜÃÜß ñÜåó«´ÜÏÜ †Ü´ÏÜ‘³Ü܆Üå †ÃÜå †ÜçêÜü܇ÏÜ ËÜçôü ôÜåêÜÓÏÜÜØ ô³ÜÜÃÜ ÆÜÜÏÜåêÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜß ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ¿ÜÓÜ †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜßÏÜÜØ †ÜåÄܱÜÆÜœÜÜôÜ êÜÜƒÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÃÜ‘êÜÜå íÜåœÜ܉ œÜà‘ß “å. ÷ÜêÜÏÜÜØ ÄÜàèÓÜ´Üß, Ý÷ùß, †ØÄÜÂå¢ ôÜÝ÷´Ü ÍÜÜÓ´ÜÃÜß ‘àêÜ 15 ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ÏÜìß Ó÷å “å. †ÜÄÜÜÏÜß ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ‘ÜïÏÜßÓß †ÃÜå ÆÜØ¡ËÜß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ‹ÆÜêÜËÁÜ ³Ü‰ Ó÷åïÜå.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

ÓÜè‘ÜåüÏÜÜØ †ÃÜå ³ÜÜå²Üå ôÜÏÜÑÜ íÜÜØ‘ÜÃÜåÓÏÜÜØ ¹ßíÜÜÃÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÓ±ÜíÜåì܆å ÓÜè‘Üåü ¹ÓËÜÜÓÃÜÜ ÆÜåÃïÜÃÜÓ ÷´ÜÜ. ‘ËÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÆÜ±Ü †å‘ ÆÜ“ß †å‘ œÜÜÓ ™ÜÓ ³ÜÑÜåêÜÜØ. ÆÜ÷åêÜÜ ËÜå³Üß ËÜå ¹ß‘Ó߆Üå ÷´Üß"; “åêêÜÜØ ÆÜâ´ÜìßËÜ܉³Üß †å‘ ¹ß‘Óß †ÃÜå µÜ±Ü ¹ß‘ÓÜ. ´ÜåÏÜÜØÃÜÜå “åêêÜÜå ÷àØ. ÝÆÜ´ÜÜ ‘àüàØËÜÆÜÂåÏÜß, ôÜ´ÑÜÝÆÜÂÑÜ, ïÜâÓÜ, ‹¹ÜÓ ÆÜ±Ü ˜ÜåÁÜß ÷´ÜÜ. ‘؉‘ ÝíÜóÜÑÜÃÜå ÝíÜïÜå †ÜôÜø´Ü ÆÜ±Ü ÷ïÜå. ´ÜåÏÜÃÜÜå “åêêÜÜå ÝíÜíÜÜ÷ œÜÜìßôÜÏÜÜ íÜóÜÚ ÆÜ“ß ³ÜÑÜåêÜÜå. ´Üå†Üå êÜÜ؜ܳÜß ¹âÓ ÍÜÜÄÜ´ÜÜ, ´Üå³Üß ïÜའÃÑÜÜÑÜ †ÜÆÜ´ÜÜ †åíÜß †ÏÜÜÓÜ ‘àüàØËÜÏÜÜØ †ÃÜå ËÜ÷ÜÓ íÜÜÑÜ‘Ü ÷´Üß. ÓÜŸÑÜÃÜÜ ËÜ÷à íÜÉܹÜÓ ÷´ÜÜ. †å‘ íÜåìÜ ‘Üå‰ ÆÜÂÜØ´ÜÃÜÜ ôÜÜ÷åËÜå ÓÜè‘ÜåüÃÜÜ «Ü‘ÜåÓôÜÜ÷åËÜÃÜàØ †ÆÜÏÜÜÃÜ ‘ÓåêÜàØ, ´ÜåÃÜß ôÜÜÏÜå ´Üå†Üå ³ÜÑÜåêÜÜ. ôÜÜ÷åËÜ ÄÜàôôÜå ³ÜÑÜÜ, ‘ËÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÏÜÜÉß ÏÜÜÄÜíÜÜ ÉÓÏÜÜíÑÜàØ. ´ÜåÏܱÜå ÏÜÜÉß ÏÜÜÄÜíÜÜÃÜß ÃÜÜ ÆÜÜ²ß ´Üå³Üß ³ÜÜå²Ü ‘êÜÜ‘ÃÜå ôÜÜÓà ÷Üè´ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü Ó÷åêÜÜ. “´ÜÜØ ´Üå ÃÜ ²ÄÑÜÜ ´Üå³Üß †Ø´Üå ôÜÜ÷åËÜå ´ÜåÏÜÃÜå “Üå²ß ¹åíÜÜÃÜÜå ÷à‘ÏÜ ‘ÑÜÜåÚ. ÝÆÜ´ÜÜñÜß†å ºíÑÜ †å‘«àØ ‘ÓíÜÜÃÜÜå êÜÜåÍÜ ‘¹ß ÃÜ÷Üå´ÜÜå Ó܃ÑÜÜå. ´Üå³Üß †ÏÜ ÍÜ܉†Üå ôÜÜÓà èâè ÝÏÜêÜ‘´Ü ÏÜâ‘ß ÄÜÑÜåêÜÜ. ÝÆÜ´ÜÜÃÜß ‘åìíܱÜß ‘åíÜì †ÃÜàÍÜíÜÃÜß ÷´Üß. èåÃÜå †Üèå †ÜÆܱÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ÆÜÜØœÜ œÜÜåÆܲßÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ ÄܱÜß†å ´ÜåüêÜß ‘åìíܱÜß ´Üå ÆÜÜÏÜåêÜ ÷ïÜå. ‡Ý´Ü÷ÜôÜÍÜâÄÜÜåìÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ ´ÜÜå ÏÜà¼êÜ ÃÜ ÏÜìå. †ÜÏÜ “´ÜÜØ íÑÜíÜ÷ÜÓà ¤ÜÜÃÜ †åíÜÜ §œÜÜ ÆÜ‘ÜÓÃÜàØ ÷´ÜàØ ‘å ”ß±ÜÜÏÜÜØ ”ß±ÜÜ ÆÜÂþÜÜåÃÜÜ 227


‹‘åêÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ‘å ÷¡Ó ÏÜܱÜôÜÜåÃÜß ÆÜÜôÜå ‘ÜÏÜ êÜåíÜÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜàï‘åêÜß ÃÜ †ÜíÜ´Üß. ÁÜÜ„ÏÜ‘ ‘åìíܱÜß ÃÜ÷Î èåíÜß ÷´Üß, ÆÜ±Ü ÏÜØݹÓÜåÏÜÜØ èíÜܳÜß ‘³ÜÜ íÜÄÜåÓå ôÜÜØÍÜìßÃÜå èå ÁÜÏÜÚ¤ÜÜÃÜ †ôÜ؃ÑÜ Õ÷¹à†ÜåÃÜå ôÜ÷åèå ÏÜìß Ó÷å “å ´Üå ´ÜåÏÜÃÜå ÷´ÜàØ. “åíÜüÃÜÜ íÜóÜÚÏÜÜØ †å‘ ÝíÜ¿ÜÃÜ ËÜÂÜú±Ü èå†Üå ‘àüàØËÜÃÜÜ ÝÏÜµÜ ÷´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜß ôÜêÜÜ÷³Üß ´ÜåÏܱÜå ÄÜß´ÜÜÆÜÜ« ïÜé ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå †ÃÜå ÓÜåè ³ÜÜå²Ü™Ü±ÜÜ ðêÜÜå‘Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜâ¡ÃÜÜ ôÜÏÜÑÜå §œÜå ôíÜÓå ÆÜÜ« ‘Óß è´ÜÜ. ÏÜÜ´ÜÜ ôÜÜÁíÜß ôµÜß ÷´Üß †åíÜß ÏÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ “ÜÆÜ Ó÷åêÜß “å. ´Üå ËÜ÷à ÍÜÜÝíÜ‘ ÷´Üß. ÆÜâ¡ÆÜÜ« ÝíÜÃÜÜ ‘¹ß ÃÜ èÏÜå. ÷íÜåêÜ߆å ÷ÏÜåïÜÜØ ¡ÑÜ. ÷àØ ôÜÏÜè±ÜÜå ³ÜÑÜÜå ´ÑÜÜÓ³Üß ´Üå±Üå ‘¹ß œÜÜ´ÜàÏÜÜÚôÜ “Üå²ÒÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ ÏÜÃÜå ôÏÜ ÃܳÜß. ‘«±ÜÏÜÜØ ‘«±Ü íÜ´ÜÜå ´Üå †Ü¹Ó´Üß †ÃÜå ÝÃÜ„íÜ™ÃÜå ÆÜâÓÜØ ‘Ó´Üß. êÜßÁÜåêÜÜØ íÜ嫆 ÏÜÜØ¹ß ÆÜ²å ´ÜÜåÆÜ±Ü ÃÜ è “Üå²å. †åíÜÜå †å‘ ôÜÏÜÑÜ ÏÜÃÜå ÑÜܹ “å ‘å ŸÑÜÜÓå ´Üå±Üå œÜÜغÜÑÜ±Ü íÜ嫆 êÜßÁÜåêÜàØ, ´ÜåÏÜÜØ ÏÜÜØ¹ß ÆܲåêÜß ÆÜ±Ü íÜ´ÜÃÜå ÃÜ “Üå²åêÜàØ. œÜÜ´ÜàÏÜÜÚôÜÏÜÜØ †å‘üܱÜÜØ ‘ÓíÜÜØ †å ´ÜÜå ´ÜåÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ íÜÜ´Ü ÷´Üß. †åüêÜå³Üß ôÜØ´ÜÜåóÜ ÃÜ íÜÜì´ÜÜØ †å‘ œÜÜ´ÜàÏÜÜÚôÜÏÜÜØ ´Üå±Üå ÁÜÜÓ±ÜÜØÆÜÜÓ±ÜÜØ ‘ÓåêÜÜØ. ËÜåµÜ±Ü ôÜÜÏÜüÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ †å †åÃÜå ÏÜÃÜ ÃÜ¢íÜß íÜÜ´Ü ÷´Üß. †å‘ œÜÜ´ÜàÏÜÜÚôÜÏÜÜØ ´ÜåÃÜàØ †åíÜàØ íÜ嫆 ÷´ÜàØ ‘å ôÜâÑÜÚÃÜÜÓÜÑܱÜÃÜÜØ ¹ïÜÚÃÜ ‘ÑÜÜÚ ÆÜ“ß è èÏÜÜÑÜ. †Ü œÜÜåÏÜÜôÜå †ÏÜå “Üå‘ÓÜ íÜܹì ôÜÜÏÜàØ ¡å‰ Ó÷ß†å ‘å øÑÜÜÓå ôÜâÑÜÚ ¹åƒÜÜÑÜ ÃÜå øÑÜÜÓå ÏÜÜ èÏÜå. œÜÜåÏÜÜôÜÜÏÜÜØ ™Ü±Üß íÜåìÜ ¹ïÜÚÃÜ ¹ÜåûêÜÜØ ³ÜÜÑÜ †å ´ÜÜå ôÜ÷à ¡±Üå “å. †åíÜÜ Ý¹íÜôÜÜå ÑÜܹ “å ‘å ŸÑÜÜÓå ôÜâÑÜÚÃÜå †ÏÜå ¡å‰†å, `ËÜÜ, ËÜÜ, ôÜâÓè ¹åƒÜÜÑÜÜå' ‘÷߆å ÃÜå ËÜÜ

‹´ÜÜíÜìß ‹´ÜÜíÜìß †ÜíÜå ´ÑÜÜØ ´ÜÜå ôÜâÓè ÍÜÜÄÜß ¡ÑÜ. `‘؉ ÃÜ÷Î, †Üèå ÃÜôÜßËÜÏÜÜØ ƒÜÜíÜÜÃÜàØ ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ' ‘÷ß ÆÜÜ“ß ¡ÑÜ ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÏÜÜØ ÄÜâسÜ܉ ¡ÑÜ. ÏÜÜ´ÜÜ íÑÜíÜ÷ÜÓ‘àïÜì ÷´Üß. ¹ÓËÜÜÓß ËÜÁÜß íÜÜ´ÜÜå ¡±Üå. Ó±ÜíÜÜôÜÏÜÜØ ´ÜåÃÜß ËÜàݽÃÜß †ÜØ‘±Üß «ß‘ ÏÜà‘Ü´Üß. ÷àØ ËÜÜì‘ ÷Üå‰ ‘Üå‰ ‘Üå‰ íÜåìÜ ÏÜÃÜå ÏÜÜ ¹ÓËÜÜÓÄÜ°ÏÜÜØ ôÜܳÜå ê܉ è´Üß. `ËÜÜÏÜÜôÜÜ÷åËÜ'ÃÜß ôÜܳÜå ³Ü´ÜÜ ôÜØíÜܹÜå ÏÜÃÜå ‘åüêÜÜ‘ ÷¢ ÑÜܹ “å. †Ü ÏÜÜ´ÜÝÆÜ´ÜÜÃÜå ´ÑÜÜØ ÷àØ ôÜØíÜ´Ü 1925ÃÜÜ ÍÜܹÓíÜÜ íܹ 12ÃÜå ݹíÜôÜå, †åüêÜå ôÜÃÜå 1869ÃÜÜ †ÜçøüÜåËÜÓÃÜß 2¢ ´ÜÜÓ߃Üå, ÆÜÜåÓËÜØ¹Ó †³ÜíÜÜ ôÜà¹ÜÏÜÜÆÜàÓßÏÜÜØ èÃÏÜ ÆÜÜÏÑÜÜå. ËÜœÜÆÜ±Ü ÆÜÜåÓËÜعÓÏÜÜØ è ÄÜÑÜàØ. ‘Üå‰ ÝÃÜïÜÜìÏÜÜØ ÏÜÃÜå ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜå †åíÜàØ ÑÜܹ “å. ÏÜàï‘åêÜß³Üß ³ÜÜå²Ü ÆÜÜ²Ü ïÜ߃ÜåêÜÜå. ´Üå ‘Üìå “Üå‘Ó܆ÜåÃÜß ôÜܳÜå ÷àØ ÏÜ÷å´ÜÜ¢ÃÜå ÏÜÜµÜ ÄÜÜì ¹å´ÜÜØ ïÜ߃ÜåêÜÜå †åüêÜàØ ÑÜܹ “å, †ÃÜå ËÜßèàØ ‘Ü؉ è ÑÜܹ ÃܳÜß. ´Üå³Üß ÷àØ †ÃÜàÏÜÜÃÜ ‘ÓàØ “àØ ‘å ÏÜÜÓß ËÜàݽ ÏÜع ÷ïÜå, †ÃÜå ÑÜܹïÜÞø´Ü èå ‘²ß †ÏÜå “Üå‘ÓÜ ÄÜÜ´ÜÜ ´ÜåÏÜÜØÃÜÜ ‘ÜœÜÜ ÆÜÜÆܲÃÜÜ èåíÜß ÷ïÜå. †å êÜßü߆Üå ÏÜÜÓå †ÜÆÜíÜß è ¡å‰†å":

†å‘²å †å‘, ÆÜÜÆܲ ïÜå‘"; ÆÜÜÆܲ ‘œœÜÜå,"—"ÏÜÜÓÜå"— ÆÜ÷åêÜß ƒÜÜêÜß èÄÑÜ܆å ÏÜÜô´ÜÓÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ÷ÜåÑÜ. ´ÜåÃÜå ÷àØ †ÏÜÓ ‘ÓíÜÜ ÃܳÜß ‡œ“´ÜÜå. ËÜߢ ƒÜÜêÜß èÄÑÜÜÏÜÜØ “Üå²ß ¹ßÁÜåêÜß ÄÜÜì ÍÜÓíÜÜÃÜß †ÜíÜïÑÜ‘´ÜÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. o 

†Ü è †ÓôÜÜÏÜÜØ [÷܉ô‘âêÜÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ íÜóÜÚÏÜÜØ] ‘Üå‰ ÃÜÜü‘ ‘ØÆÜÃÜß †ÜíÜåêÜ ´ÜåÃÜàØ ÃÜÜü‘ ¡åíÜÜÃÜß ÏÜÃÜå Ó¡ ÏÜìß. ÷ÝÓÿÜغÃÜàØ †ÜƒÑÜÜÃÜ ÷´ÜàØ. †å ÃÜÜü‘ ¡å´ÜÜå ÷àØ ³ÜÜ‘àØ è ÃÜ÷Î. †å ÉÓß ÉÓß ¡åíÜÜÃÜàØ ÏÜÃÜ ³ÜÜÑÜ. †åÏÜ íÜÜÓØíÜÜÓ èíÜÜ ´ÜÜå ‘Üå±Ü è ¹å? ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÏÜÇ †å ÃÜÜü‘ ôÜÇ‘²Üå íÜƒÜ´Ü ÍÜèíÑÜàØ ÷ïÜå. ÷ÝÓÿÜغÃÜÜØ ôíÜÆÃÜÜØ †ÜíÜå. ` ÷ÝÓÿÜغÃÜÜ èåíÜÜ ôÜ´ÑÜíÜÜ¹ß ËÜÁÜÜ ‘ÜØ ÃÜ ³ÜÜÑÜ? ' †å ÁÜâÃÜ œÜÜêÜß. ÷ÝÓÿÜغÃÜß ‹ÆÜÓ ÆܲåêÜß ´ÜåíÜß ÝíÜÆÜݶ܆Üå ÍÜÜåÄÜíÜíÜß ÃÜå ôÜ´ÑÜÃÜàØ ÆÜÜêÜÃÜ ‘ÓíÜàØ †å è ƒÜÓàØ ôÜ´ÑÜ. èåíÜß ÃÜÜü‘ÏÜÜØ ê܃ÜåêÜß ´ÜåíÜß è ÝíÜÆܹÜå ÷ÝÓÿÜغÃÜå ÆÜ²ß ÷ïÜå †åÏÜ ÏÜÇ ´ÜÜå ÏÜÜÃÜß êÜßÁÜåêÜàØ. ÷ÝÓÿÜغÃÜÜØ ¹à:ƒÜ ¡å‰, ´ÜåÃÜàØ ôÏÜ ‘Óß ÷àØ ƒÜâËÜ ÓÜåÑÜÜå “àØ. †Üèå ÏÜÜÓß ËÜàݽ ôÜÏÜèå “å ‘å ÷ÝÓÿÜغ ‘Üå‰ †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ íÑÜÞø´Ü ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ. “´ÜÜØ ÏÜÜÓå ÏÜÃÜ ÷ÝÓÿÜغ †ÃÜå ñÜíÜ±Ü †Üèå ÆÜ±Ü ¢íÜ´ÜÜ “å. ÷àØ †Üèå †å ÃÜÜü‘Üå íÜÜØœÜàØ ´ÜÜå †Üèå ÆÜ±Ü ÏÜÃÜå †ÜØôÜà †ÜíÜå †åÏÜ ÏÜÜÃÜàØ “àØ.[ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå  ] 228 

[ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


¢íÜÃÜ  : ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ôÜ´ÑÜÆÜÜêÜÃÜ †ÃÜå ôÜÏÜÑÜÆÜÜêÜÃÜ 

†ÝòÜÃÜ‘àÏÜÜÓ

1917ÏÜÜØ ÄÜÜåÁÜÓÜÏÜÜØ ÍÜÓÜÑÜåêÜß ÓÜè‘ßÑÜ ÆÜÝÓóܹÏÜÜØ êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ Ýüì‘ êÜÄÜÍÜÄÜ ÆÜÜå±ÜÜå ‘êÜÜ‘ ÏÜÜå²Ü ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ†å ÍÜÓôÜÍÜÜÏÜÜØ ÝíÜÃÜÜå¹ ‘Ó´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜå ‘ûà,Ø `¡å †ÜÆܱÜå †ÜÏÜ è ‘ÓïÜàØ ´ÜÜå ÏÜÃÜå êÜÜÄÜå “å ‘å ôíÜÓÜèÃÜå †ÜíÜ´ÜÜØ ÆÜ±Ü 45 ÝÏÜÝÃÜü °ßêÜ ³ÜïÜå.' ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝʑܳÜß ÆÜÓ´Ü †ÜíÑÜÜÃÜå ÷èà ËÜå íÜóÜÚ ÏÜÜز ³ÜÑÜÜØ ÷´ÜÜØ ´ÑÜÜÓå ¹åïÜÏÜÜØ êÜÜå‘ÝÆÜÂÑÜ †åíÜÜ êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ †ÜÏÜ ‘÷ß ïÜ‘ÑÜÜ, ´ÜåÃÜàØ ‘Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜ´ÑÜÃÜß ôÜÜÁÜÃÜÜ †åüêÜß è ôÜÏÜÑÜÃÜß ÏÜÜÃÜÃÜÜ ÆÜ±Ü ÷´Üß. †å‘ ”êÜ‘.".".

ÄÜÜØÁÜߢ†å

¢íÜÃÜÃÜå ¢íÜß ¡±ÑÜàØ, ÏÜÓ±ÜÃÜå ÆÜ±Ü ¢íÜß ¡±ÑÜàØ. ´ÜåÏܱÜå Õè¹ÄÜßÃÜß ÆÜ´ÑÜå‘ ÆÜìÃÜÜå èåüêÜÜå ôܹàÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÑÜÜåÚ “å †åüêÜÜå ÍÜÜÄÑÜå è ËÜß¡ ‘Üå‰†å ‘ÑÜÜåÚ ÷ïÜå, íÜ´ÜÚÏÜÜÃÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ‘Ó´ÜàØ ÷ïÜå, ÍÜÝíÜóÑÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ‘Óß ïÜ‘ïÜå! †ÜÆܱÜå ´ÜÜå ôÜÏÜÑÜÃÜÜ ‘ÜØüÜ “âüß ÆܲïÜå †å ËÜß‘å ´ÜåÃÜå ËÜÓÜËÜÓ ÆÜ‘²ß Ó܃ÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Óß†å “ß†å, “´ÜÜØ ÓÜåèåÓÜåè êÜü‘´ÜÜØ Ó÷ß†å “ß†å. ŸÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜߢ†å ´ÜÜå ôÜÏÜÑÜÃÜå ‘ÏÜÓÃÜß ²ÜËÜß ËÜÜèà†å ËÜÓÜËÜÓÃÜÜå êÜü‘ÜíÜß Ó܃ÑÜÜå ÷´ÜÜå! ÄÜÜØÁÜߢ†å ¹. †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ‰.ôÜ. 1904ÏÜÜØ ÝÉÝÃÜøôÜ íÜôÜÜ÷´Ü †ÃÜå 1910ÏÜÜØ üÜçêôüÜçÑÜ ÉÜÏÜÚÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ ‘Óß ÷´Üß. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ¢íÜÃÜïÜÜìÜÏÜÜØ ÷æÑÜØà, ÷Ü³Ü †ÃÜå ÏÜô´Ü‘ ‘åìíÜÜ´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. êÜÄÜÍÜÄÜ ôÜÜå íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØÃÜàØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ôÜÏÜÑÜÆܑܵ ¡åíÜܳÜß †ÜÆܱÜÃÜå †å ƒÑÜÜêÜ †ÜíÜïÜå ‘å, ´Üå†Üå ‘åíÜì ÝïÜšÜ±Ü ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÝÃÜÓØ´ÜÓ ‘åìíܱÜß †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ ñÜ½Ü ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ µÜß¡ ¹ß‘ÓÜ ÓÜÏܹÜôÜ ÄÜÜØÁÜß (èÃÏÜ ": ‰.ôÜ. 1898, ²ÓËÜÃÜ) ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ `ËÜÜÆÜàÃÜß ïÜÜìÜÏÜÜØ' ïÜßóÜÚ‘ ´ÜìåÃÜÜ ÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ ÃÜÜÇÁÜå “å ":  ÝÉÝÃÜøôÜ †ÃÜå üÜçêôüÜçÑÜ ÃÜßœÜå ÆÜÂÏÜܱÜå Ó÷å´Üß ": ôÜíÜÜÓå 05-30 05-30³Üß 07-00 07-00³Üß 08-00 08-00³Üß 09-00 09-00³Üß 11-00

ÉÜÏÜÚÏÜÜØ †ÏÜÜÓß Ý¹ÃÜœÜÑÜÜÚ ¥«íÜàØ ÝÃÜ´ÑÜ‘ÏÜÚ ´Ü³ÜÜ ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ ƒÜå´Üß‘ÜÏÜ ÃÜÜô´ÜÜå ƒÜå´Üß‘ÜÏÜ, ôÜÉ܉, ÓôÜÜå²Ü‘ÜÏÜ, ‘Üíܲ³Üß ÆÜܱÜß

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

11-00³Üß 01-00

01-00³Üß 04-30 04-30³Üß 05-30

05-30³Üß 06-30

06-30³Üß 08-00

08-00³Üß 09-00

09-00³Üß 10-00 10-00³Üß 05-30

ÍÜÓíÜàØ, êÜÜ‘²ÜØ ÉܲíÜÜØ, ÏÜÜåœÜß‘ÜÏÜ, “ÜÆÜ‘ÜÏÜ íÜÄÜåÓå ñÜÏÜ‘ÜÑÜÚ íÜÜÓÜÉÓ´Üß ³Ü´ÜÜØ. ôÃÜÜÃÜ, ÍÜÜåèÃÜ, íÜÜôÜ±Ü ôÜÉ܉ †ÃÜå †ÜÓÜÏÜ ÝïÜšÜ±Ü ƒÜå´Üß †ÃÜå êÜÜ‘²ÜØ ÉܲíÜÜØ íÜÄÜåÓå ÓÏÜ´ÜÄÜÏÜ´Ü [ÉâüËÜÜåêÜ, ݘ‘åü, ÷à´Üà´Üà, †ÜüÜÆÜÜüÜ †ÃÜå “âüß ¹²ß íÜÄÜåÓå ¹åïÜß ÓÏÜ´ÜÜå ÓÏÜ´ÜÜ.] ÍÜÜåèÃÜ, íÜÜôܱÜÃÜß †ÃÜå ÓôÜÜå²ÜÃÜß ôÜÉ܉ ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ †ÃÜå ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ íÜÜœÜÃÜ ôíÜÜÁÑÜÜÑÜ ïÜÑÜÃÜ (ÄÜÜØÁÜß, 1967, ÆÜä.36)

ôÜÏÜÑÜÆܑܵÃÜå †ôÜÓ‘ÜÓ‘ ËÜÃÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå œÜàô´Ü ôÜÏÜÑÜÆÜÜêÜÃÜ ‘ÓíÜàØ Æܲå. †Ü ÏÜÜüå ôÜÏÜÑÜÝïÜô´Ü ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÍÜÜåÄÜå ¡ìíÜíÜß Æܲå. †ÜÆܱÜß ÝïܚܱÜôÜØô³Ü܆ÜåÏÜÜØ ™ÜØüÃÜÜ ü‘ÜåÓܳÜß ôÜÏÜÑÜôÜÍÜÜÃÜ´ÜÜ ¥ÍÜß ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ¡å‘å †ÜÆܱÜå ôÜíÜÜÓå íÜ÷åêÜÜØ ÃÜ ¥«ß†å ´ÜÜå ÆÜ“ß †ÜƒÜÜ Ý¹íÜôÜÃÜàØ ôÜÏÜÑÜÆܑܵ ƒÜÜåÓíÜ܉ èíÜÜÃÜß ôÜØÍÜÜíÜÃÜÜ Ó÷å “å. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ Ý¹íÜôÜ ´ÜÜå ôÜâÑÜÜåÚ¹ÑÜ ÆÜ÷åêÜÜØ ¥ÄÜß è´ÜÜå! †ÜñÜÏÜ¢íÜ߆Üå†å ÝÃÜÑÜÝÏÜ´Ü Óß´Üå, ÝÃÜÑÜ´Ü ôÜÏÜÑÜå ÆܳÜÜÓß “Üå²ß ¹åíÜß Æܲ´Üß ÷´Üß. †Ü ÏÜÜÏÜêÜå ÝíÜÃÜÜåËÜÜÃÜÜ ÍÜ܉ ËÜÜì‘ÜåËÜÜ ÍÜÜíÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ÜñÜÏÜ¢íÜÃÜÃÜå ÑÜܹ ‘Ó´ÜÜØ ê܃Üå “å ": 229
ïÜ‘å “å ´ÜåÃÜÜÏÜÜØ ÆÜÜÓ íÜÄÜÓÃÜß ÁÜßÓè †ÃÜå ƒÜÜÏÜÜåïÜß “å †åÏÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÃÜß ÆÜÂÄÜÝ´Ü ÏÜÜüå †å ƒÜ´ÜÓÃÜÜ‘ “å. (ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, ÄÜÂØ³Ü 25, ÆÜä. 273)

íÜ÷åêÜß ôÜíÜÜÓå ¥«íÜÜ ÏÜÜüå œÜÜÓ íÜÜÄÜå ™ÜØü íÜÜÄÜ´ÜÜå. †å ™ÜØüÃÜÜå †íÜÜè ‘ÜÃÜÃÜå †´ÑÜØ´Ü ‘‘ÚïÜ êÜÜÄÜ´ÜÜå. ÷‘ß‘´Üå †å ™ÜØü è ÃÜ÷Üå´ÜÜå, ÆÜ±Ü ³ÜÜìß ‹ÆÜÓ íÜÜü‘Üå ƒÜƒÜ²ÜíÜßÃÜå †íÜÜè ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜå. ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜß §™Ü †ÜíÜ´Üß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÆÜ±Ü ÆܳÜÜÓß “Üå²ß ¥«ÒÜ ÝíÜÃÜÜ ‘Üå‰ÃÜÜå “âü‘Üå ³Ü´ÜÜå ÃÜ÷Î. (ÍÜÜíÜå, 1965, ÆÜä. 30)

ÁÑÜÜÃÜ ƒÜÇœÜå ´ÜåíÜß ïÜÜÓßÝÓ‘ §œÜ܉ †ÃÜå ÁÜÃÑÜ ³Ü‰ ³Ü‰ èíÜÜÑÜ ´ÜåíÜß †ÜÁÑÜÜÞ´ÏÜ‘ ŽœÜ܉ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ƒÜÜÃÜ †ËܹàêÜ ÄÜÈÉÜÓƒÜÜÃÜå ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÆÜÜêÜÃÜÃÜå ƒÜÜôÜ ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ êÜßÁÜàØ ÷´ÜàØ. ôÜíÜÚÆÜêêÜß ÓÜÁÜÜ‘äó±ÜÃÜÖ ôÜØÆÜÜݹ´Ü ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß ïÜ´ÜÜË¹ß ÄÜÂسÜÏÜÜØ ôÜÓ÷¹ÃÜÜ ÄÜÜØÁÜß ƒÜÜÃÜ †ËܹàêÜ ÄÜÈÉÜÓƒÜÜÃÜ ôÜÏÜÑÜ ÷¹ÃÜÜ ÄÜÜØÁÜß ÝíÜïÜå ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå íÜÜÄÜÜåì´ÜÜØ ‘÷å “å ":

ÄÜÜØÁÜߢ ¹Óå‘ ‘ÜÏÜ ÏÜÜüå íÜƒÜ´Ü †ÃÜå ¹Óå‘ íÜƒÜ´Ü ÏÜÜüå ‘ÜÏÜ ÉÜìíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´Üå†Üå ‘ÜÑÜÚ ôÜܳÜå ôÜÏÜÑÜÃÜÜå ÆÜÜ‘Üå Ý÷ôÜÜËÜ Ó܃ܴÜÜ ÷´ÜÜ. ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÑÜÚ‘Ó †ÃÜå ôÜèÚÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘åìíܱÜß‘ÜÓ èàÄÜ´ÜÓÜÏÜ ¹íÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÆܑܵÃÜàØ †Ü ÏÜàèËÜ †íÜêÜÜå‘ÃÜ ‘Óå “å ":

 ÷àØ íÜÁÜÜÚ ÓûÜå †å ¹ÓÏÑÜÜÃÜ ÏÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÏÜÜØ ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà ÁÑÜÜÃÜÆÜÜµÜ ‘Üå‰ íÜô´Üà êÜÜÄÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ËÜÁÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜÑÜÝÏÜ´Ü´ÜÜ ÷´Üß. ´ÜåÏÜÃÜàØ ÍÜÜåèÃÜ, ÉÓíÜÜ èíÜÜÃÜàØ, Ž™ÜíÜÜÃÜàØ †ÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ ËÜÁÜàØ è ôÜÏÜÑÜôÜÓ ³Ü´ÜàØ. (ÓÜÁÜÜ‘äó±ÜÃÜ, ôÜØ., 1970, ÆÜä. 161)

 ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ßÃÜß Ý¹ÃÜœÜÑÜÜÚ ‘åíÜß ÷ÜåÑÜ ´Üå ¡å‰? †åÏÜÜØ †å‘ ÆÜ±Ü ÆÜì †ÜìôÜÏÜÜØ ÄÜÜìåêÜß ¡åíÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î †ÜíÜå. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜœÜÑÜÜÚÏÜÜØ ËÜߢ ƒÜâËÜß †å “å ‘å ´Üå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÃÜàØ ôÜÏÜÑÜÆܑܵ ËÜÃÜÜíÜå “å †ÃÜå ´Üå ÆÜÂÏÜܱÜå ÝÏÜÝÃÜüåÝÏÜÝÃÜü ‹´ÜÜÓå “å. èå ‘ÜÏÜÃÜå ÏÜÜüå èå ‘êÜÜ‘ ÃÜ’ß ³ÜÑÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå ‘ÜÏÜ ´Üå è ‘êÜÜ‘å ïÜé ‘Óå †ÃÜå ´Üå è ‘êÜÜ‘å ÆÜâÓàØ ‘Óå. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÜƒÜÜå ݹíÜôÜ ´Üå†Üå ™ÜݲÑÜÜìÃÜå ‘ÜØüå ÆÜôÜÜÓ ‘Óå “å. ݹíÜôÜå ïÜàØ ïÜàØ ‘ÜÏÜ øÑÜÜÓå ‘ÑÜàÛ †åÃÜß ÓÜåèÃÜßïÜß ÆÜ±Ü ´Üå†Üå Ó܃Üå “å †ÃÜå ÓܵÜå ôÜâ´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ ´Üå ¡å‰ ¡ÑÜ “å. (¹íÜå, 1969, ÆÜä. 17)

´ÜÜå †ÜÆܱÜå ÷íÜå †å ôÜ´ÑÜ ´ÜÜå ôíÜß‘ÜÓß ïÜ‘ß†å ‘å ôÜÏÜÑÜÃÜÜå ËÜÄÜܲ †å ÆÜ±Ü Õ÷ôÜÜ “å! ôÜÏÜÑÜ-ôÜ¡ÄÜ ÄÜÜØÁÜߢÝíÜóÜÑÜ‘ ‹ÆÜÓÜåø´Ü œÜœÜÜÚÏÜÜسÜß †ÜüêÜÜ ÏÜà¼Ü íÜåìÜôÜÓ ´ÜÜÓíÜß ê܉†å ": (1) ÝïܚܱܢíÜÃÜ †ÃÜå ¢íÜÃÜ-ÝïÜšÜ±Ü ÏÜÜüå ÷æÑÜàØ, ÷Ü³Ü †ÃÜå ÏÜô´Ü‘(µÜ±Ü †åœÜ-÷ÜüÚ, ÷åò, ÷å²)ÃÜß ‘åìíܱÜß ³ÜÜÑÜ ´ÜåíÜàØ ôÜÏÜÑÜÆܑܵ ÄÜÜå«íÜíÜàØ ¡å‰†å. (2) ÝíܾÜ-‹ÆÜÜôÜ‘ÜåÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÆܑܵÏÜÜØ ÆÜâíÜÚôÜâÑÜÜåÚ¹ÑÜ-ÆܳÜÜÓß-´ÑÜÜÄÜ †Ý´Ü †ÄÜ´ÑÜÃÜß ™ÜüÃÜÜ “å"! (3) ôÜÏÜÑÜÆܑܵÏÜÜØ †ÜÑÜÜåèÃÜ ôÜܳÜå †ÏÜêÜß‘Ó±Ü †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ “å ´ÜÜå ÓÜåèÃÜßïÜß-êÜåƒÜÃÜ †ÜíÜïÑÜ‘ “å. (4) ôÜÏÜÑÜÆÜÜêÜÃÜÃÜÜ †ÍÜÜíÜå ³Ü´ÜÜå í܃ܴÜÃÜÜå ËÜÄÜܲ ՜ܴÜÜÃÜÜå ÝíÜóÜÑÜ è ÃÜ÷Î, üß‘ÜÃÜÜå ÏÜà¼Üå ËÜÃÜíÜÜå-ËÜÃÜÜíÜíÜÜå ¡å‰†å. (5) †ÜÆܱÜß Ý¹ÃÜœÜÑÜÜÚÏÜÜØ ÍܱܴÜÓ ôÜÝ÷´Ü ™Ü²´ÜÓ ÃÜå œÜ±Ü´ÜÓ ‘Ó´Üß ´ÜÏÜÜÏÜ Ý˜ÑÜÜ-ÆÜÂݘÑÜÜ ôÜÏÜÑÜôÜÓ ³ÜíÜß ¡å‰†å. (6) †ÜÆܱÜå ÍÜêÜå ÝíܾܳÜßÚ ÷Üå‰†å ‘å íÑÜ܃ÑÜÜ´ÜÜ, ôÜØïÜÜåÁÜ‘ ÷Üå‰†å ‘å Ýïܚܑ; †ÜÆܱÜå ÝïܚܱÜÃÜß šÜ±ÜšÜ±ÜÃÜÜå Ý÷ôÜÜËÜ †ÜÆÜß†å †ÃÜå ê܉†å. [êÜåƒÜ‘-ôÜØÆÜ‘Ú": ashwin _vidyapeeth@yahoo.co.in]

ÄÜÜØÁÜߢ ÃÜíÜÏÜß ¡ÃÑÜà†ÜÓß, 1915ÃÜÜ ÓÜåè ôíܹåïÜ ÆÜÓ´Ü †ÜíÑÜÜ. ´Üå†Üå ôÜÜíÜÚèÝÃÜ‘ ¢íÜÃÜÏÜÜØ èåÏÜ èåÏÜ íÑÜô´Ü ³Ü´ÜÜ ÄÜÑÜÜ ´ÜåÏÜ ´ÜåÏÜ ´ÜåÏÜÃÜå ôÜÏÜÑÜ-†ÍÜÜÃÜ †åíÜÜ †ô´ÜíÑÜô´Ü èÃÜÏÜÜÃÜôÜÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ³Ü´ÜÜå ÄÜÑÜÜå. †Ü³Üß, ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ (06-11-1924)ÏÜÜØ ` ôÜÑÜÏÜÃÜàØ ÍÜÜÃÜ' ÏܳÜÜìÜ ÷å«ì ôÜÜÉ ôÜÜÉ ê܃Üå “å ": .".".†ÜÆܱÜå ÍܱÜåêÜÜ êÜÜå‘Üå ¹Óå‘ ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ƒÜâËÜ è ÏÜÜå²Ü ÆÜ²ß†å “ß†å. †ÜÆܱÜß ôÜÍÜ܆Üå ôÜÏÜÑÜôÜÓ ïÜé ³ÜÜÑÜ †å †ÜíÜïÑÜ‘ ÃܳÜß. ÝÃÜÑÜ´Ü ôÜÏÜÑÜå ‘ÜÑÜÚíÜÜ÷ß ïÜé ÃÜ ‘ÓíÜß †å ËÜ÷à ôÜÜÏÜÜÃÑÜ íÜÜ´Ü ³Ü‰ ÆÜ²ß “å. ™Ü±Üß íÜÜÓ †å‘ ÏÜܱÜôÜÃÜß ÄÜåÓ÷ÜèÓß ôÜÇ‘²Üå, ËÜêÜ‘å ÷¡ÓÜå êÜÜå‘ÜåÃÜå ËÜåôÜÜ²ß Ó܃ÜíÜÜÃÜàØ ÆÜâÓ´ÜàØ ‘Ü ÏÜÜÃÜß êÜåíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. èå ÓÜóü× †Ü Óß´Üå ³ÜÜåÍÜß o

230 

[ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


[ÄÜÜØÁÜßÀÝóü • ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß] 

‘ÏÜÚ

` ÏÜÜÓå ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜå ÃÜíÜàØ ‘ïÜàØ ïÜ߃ÜíÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß. ôÜ´ÑÜ †ÃÜå †Õ÷ôÜÜ †ÃÜÜ¹ß ‘Üì³Üß œÜÜêÑÜÜ †ÜíÜå “å.' †åÏÜ ŸÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜߢ ‘÷å ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ ´ÜÓÉ ÏÜßü ÏÜÜزíÜÜÃÜß Ó÷å ‘å ´Üå†Üå ‘åíÜàØ ¢íÑÜÜ? ïÜÜÓßÝÓ‘ ´Ü‘êÜßÉÜå ôÜ÷å´ÜÜØ ôÜ÷å´ÜÜØ, ‘ÜæüàØÝËÜ‘ ÏÜàï‘åêÜ߆Üå íÜœœÜå ¢íÜ´ÜÜ-¢íÜ´ÜÜ †ÃÜå ¹åïÜËÜÜØÁÜíÜÜåÃÜå ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÑÜÜåÚ ´ÜÓÉ íÜÜì´ÜÜ-íÜÜì´ÜÜ †ØÄÜÂå¡å ôÜÜÏÜå †Õ÷ôÜ‘ ÆܱÜå ‘åíÜß Óß´Üå êÜ²ß ïÜøÑÜÜ? ´ÜÜå ´ÜåÃÜÜå èíÜÜËÜ ‘¹ÜœÜ ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà (17-12-1939)ÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ‘ÓåêÜß †Ü †ÝÍÜíÑÜÞø´ÜÏÜÜسÜß ÏÜìß Ó÷å, ` ÏÜÇ ÄÜß´ÜÜ¢ÃÜå ÏÜÜÓÜå †ÜÁÑÜÜÞ´ÏÜ‘ ‘ÜåóÜ ‘ûÜå “å, ‘Ü ôÜØ‘ü íÜåìÜ ´Üå±Üå ÏÜÃÜå ‘¹ß “å÷ ¹ßÁÜÜå ÃܳÜß.' †ÃÜå ´ÜåÃÜàØ ÝíÜíÜ ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÄÜß´ÜÜ ÆÜÓÃÜÜØ ‘ÏÜÚ ÆÜÓÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÏÜÜسÜß ÏÜìß Ó÷å." †Ü †Ø‘ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÀÝóü ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ‘ÏÜÚ ÝíÜïÜåÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ÆÜÓ.".".

ÄÜß´ÜÜÃÜÜå

µÜß¡å †ÁÑÜÜÑÜ œÜÜíÜßéÆÜ “å. †åÏÜÜØ ‘ÏÜÚ, ¤ÜÜÃÜ †ÃÜå ÍÜÞø´ÜÃÜß ÝµÜíÜå±Üß “å. ¢íÜÃÜÏÜÜØ †Ü µÜ±ÜåÑÜÃÜÜå ôÜàÏÜåì ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å. ÆÜ±Ü ËÜÁÜÜØÃÜÜå ÆÜÜÑÜÜå ‘ÏÜÚ “å. èå ôíÜÑÜØôÜåíÜ‘ “å ´Üå±Üå ´ÜÜå ‘ÏÜÚÑÜÜåÄÜÃÜß è ôÜÜÁÜÃÜÜ ‘ÓíÜß Ó÷ß, †ÃÜå †å ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ‘ÏÜÚÑÜÜåÄÜÃÜÜ ÆÜ‘ӱÜÃÜÜ ÆÜÜ« ÝôÜíÜÜÑÜ ËÜß¡å ‘ÑÜÜå ÆÜÜ« íÜÁÜÜÓå ÑÜÜåÄÑÜ ÷ÜåÑÜ? †ÃÜå‘, †åÏÜÜسÜß Õ÷ôÜÜ ïÜÜåÁÜíÜÜ, †å íÜÜØœÜå “å. ÆÜ±Ü ÄÜß´ÜÜÃÜå ËÜÓÜåËÜÓ ôÜÏÜ¡å †å ƒÜÜ´ÜÓ ´ÜÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå ôÜÜÁÜÃÜôÜØÆÜÝ¶Ü ÆÜ±Ü ¡å‰†å. †Õ÷ôÜÜ, ôÜ´ÑÜ, ËÜÂúœÜÑÜÚ, †ÆÜÝÓÄÜÂ÷ †ÃÜå †ô´ÜåÑÜÃÜÜØ ôÜÜÁÜÃÜÜå ê܉ÃÜå è ´ÜÏÜå ÄÜß´ÜÜÃÜÜå †³ÜÚ ‹‘åêÜß ïÜ‘ïÜÜå. †ÃÜå †å Óß´Üå ‹‘åêÜ´ÜÜØ ´ÜÏÜÃÜå †åÏÜÜسÜß Õ÷ôÜÜ ÃÜ è²å"; †Õ÷ôÜÜ è è²ïÜå. ÑÜÜåÄÑÜ ïÜÏܹÏÜ ôÜÜÁÜÃܳÜß †åÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘ÓïÜÜå ´ÜÜå ´ÜÏÜÃÜå †åÏÜÜسÜß, ´ÜÏÜÃÜå ƒÑÜÜêÜ ÆÜ±Ü ÃÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜß ïÜÜØÝ´Ü ÏÜìïÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, 6-11-1927 ñÜß‘äó±ÜÏÜÜØ †ÜìôÜ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ´Üå†Üå ´ÜÜå †Ü«å ÆÜ÷ÜåÓ ¡ÄÜ´Ü, †´ÜØݺ´Ü ‘ÜÑÜÚ ‘ÓÃÜÜÓÜ ÷´ÜÜ. †ÜÆܱÜå †Üèå †ÜìôÜà †ÃÜå ÆÜÂÏÜÜ¹ß ËÜÃÑÜÜ “߆å. ¡å †ÜÆܱÜå ´ÜØºÜ ÃÜ ´Ü¢†å ´ÜÜå ñÜß‘äó±ÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ êÜåíÜàØ ÝÃÜÓ³ÜÚ‘ “å. ÍÜÄÜíܹÖÄÜß´ÜÜÏÜÜØ ñÜß‘äó±Üå ÍÜÞø´ÜÃÜÜå ÏÜÜÄÜÚ ËÜ´ÜÜíÑÜÜå “å, ´ÜåÏÜÜØ ‘ûàØ “å ‘å ÏÜÜÓå ÝÃÜÝÏܶÜå ‘ÏÜÚ ‘Ó. êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜå ôÆÜóü ‘ÑÜàÛ “å ‘å ÍÜø´Ü †ÃÜå ¤ÜÜÃÜß ËÜÃÜíÜÜ ÏÜÜÄÜß†å ´ÜÜå ‘ÏÜÚ è †å‘ ÏÜÜÄÜÚ “å. ÆÜÓØ´Üà ÍÜÄÜíÜÜÃÜå ËÜ´ÜÜíÑÜàØ “å ‘å †å ‘ÏÜÚ ôíÜܳÜÚÃÜå íÜïÜ ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü ÆÜÜÓÏÜÜݳÜÚ‘ ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å. ôíÜܳÜÚÃÜå ÏÜÜüå ³Ü´ÜàØ ‘ÏÜÚ ÏÜÜµÜ ËÜØÁÜÃÜéÆÜ “å. ÑܤÜܳÜåÚ ³Ü´ÜàØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

‘ÏÜÚ ËÜØÁÜÃÜÏÜàø´Ü ‘ÓÃÜÜÓàØ “å. †åíÜàØ ‘ÑÜàØ ‘ÏÜÚ ÷Üå‰ ïÜ‘å ‘å èå ÷àØ ‘ÓàØ, ´ÜÏÜå ‘ÓÜå, ËÜÜì‘ ‘Óå, ËÜÜìÜ ‘Óå, Õ÷¹à ‘Óå, ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜ ‘Óå, †ÃÜå “´ÜÜØ èå ÆÜÜÓÏÜÜݳÜÚ‘ ÷ÜåÑÜ? ÏÜÇ ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÑÜÜåÚ “å ‘å ‘ÝìÑÜàÄÜÏÜÜØ †ÜíÜÜå ÑÜ¤Ü ÓÇÝüÑÜܳÜß è ³Ü‰ ïÜ‘å “å. †Ü ÑÜàÄÜÏÜÜØ †å è †å‘ †ÜÆܱÜàØ ôÜà¹ïÜÚÃܜܘ ³Ü‰ ïÜ‘å “å, ‘Ü †å ¿ÜÓÜ †ÜÆܱÜå ‘´ÜÚíÑÜïÜßêÜ ³Ü‰ ïܑ߆å, ÍÜÄÜíÜÜÃÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ê܉ ïÜ‘ß†å †ÃÜå ÆÜÓÏÜܳÜÚ ‘Óß ïܑ߆å.".". †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ †å‘ íÜœÜÃÜ “å ‘å, ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‹½ÜÓÃÜÜå À° ôÜØ‘êÆÜ ÷ÜåÑÜ, ´ÜÜå œÜÜ÷å ´ÜåüêÜß †ÁÜÜåÄÜݴ܆å ÆÜ÷ÜÇœÜåêÜÜå ÏÜܱÜôÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ‹½ÜÓ ‘Óß ïÜ‘å “å. †ÜÆܱÜÃÜå †åíÜÜå ‘ÜåêÜ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜå “å ‘å, ÆÜÜÆÜ߆å ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜÜØ ÆÜÜÆÜ ‘ÜØ ÃÜ ‘ÑÜÜÛ ÷ÜåÑÜ, ´Üå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜÜ ÆÜÜÆÜÃÜÜ §²Ü±ÜÏÜÜØ ‘ÜØ ÃÜ ƒÜâØ´Üß ÄÜÑÜÜå ÷ÜåÑÜ, †Ø´ÜÃÜß ™Ü²ß†å ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜÜÆÜÃÜÜå †å‘ÓÜÓ ‘Óß ´Üå ¡å ÆÜÿÜܶÜÜÆÜ ‘Óå, ´ÜÜå ‰òÜÓ ´ÜåÃÜå èéÓ ÏÜÜÉ ‘Óå. ÷àØ ÏÜ ÆÜ“ßÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜå †ÃÜå †ÃÜå‘ èÃÏÜÜåÃÜÜ ÉåÓÜÏÜÜØ †ƒÜز œÜÜêÜà Ó÷å´ÜÜ ‘ÏÜÚÃÜå ÏÜÜÃÜÃÜÜÓÜå “àØ. †ÜÆܱÜå †÷Î èå íÜÜíÜ߆å, ´Üå ËÜßèå êܱÜíÜÜÃÜàØ Ó÷å “å"; †Ü ÝÃÜÑÜÏÜÏÜÜسÜß ‘Üå‰ÃÜÜå ‹ÄÜÜÓÜå ÃܳÜß. ÆÜÓØ´Üà, ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †Ø´Ü™Ü²ß†Üå†å ÏÜܱÜôÜ ÆÜÿÜܶÜÜÆÜ ‘Óå, ´ÜÜå ´Üå ÆÜô´ÜÜíÜÜÃÜÜ ´ÜÜÆÜÏÜÜØ ´ÜåÃÜÜØ ÆÜÜÆÜ ËÜìßÃÜå ƒÜÜƒÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà, 20-10-1946

.".".‘ÏÜÚÏÜÜµÜ ËÜØÁÜÃÜéÆÜ “å †å ÝÃÜÝíÜÚíÜܹ “å. ËÜߢ ´ÜÓɳÜß ¹å÷ß ‡œ“Ü †ÝÃÜœ“܆å ÆÜ±Ü ‘ÏÜÚ ‘ÑÜÜÚ ‘Óå “å. ïÜÜÓßÝÓ‘ ‘å ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ œÜåóüÜÏÜÜµÜ ‘ÏÜÚ “å. ´ÑÜÜÓå ‘ÏÜÚ 231


‘ÏÜÚ ‘Ó´ÜÜå “´ÜÜØ ´ÜåÃÜÜØ Éì “Üå²å ´Üå œÜ²å. ÉêÜ´ÑÜÜÄÜ †åüêÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÃÜå ÝíÜïÜå ËÜå¹Ó‘ÜÓß †åíÜÜå †³ÜÚ ÃܳÜß. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ, ôÜÜÁÜÃÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ´ÜåÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ †ÜíÜïÑÜ‘ “å. †å ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß èå ÏÜÃÜàóÑÜ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÃÜß ‡œ“Ü ‘ÑÜÜÚ ÝíÜÃÜÜ ôÜÜÁÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÃÏÜÑÜ Ó÷å “å ´Üå ÉêÜ´ÑÜÜÄÜß “å.

‘Ó´ÜÜ “´ÜÜØ ÏÜÃÜàóÑÜ ËÜØÁÜÃÜÏÜàø´Ü ‘åÏÜ Ó÷å? †Ü ‘ÜåÑܲÜÃÜÜå ‹‘åêÜ ÄÜß´ÜÜ¢†å èåíÜß Óß´Üå ‘ÑÜÜåÚ “å ´ÜåíÜÜå ËÜß¡ †å‘ ÆÜ±Ü ÁÜÏÜÚÄÜÂóÜå ‘ÑÜÜåÚ ÏÜÜÓß ¡±ÜÏÜÜØ ÃܳÜß. ÄÜß´ÜÜ ‘÷å “å ": `ÉêÜÜôÜÞø´Ü “Üå²Üå ÃÜå ‘ÏÜÚ ‘ÓÜå,' ` ÝÃÜÓÜïÜß ³Ü܆Üå ÃÜå ‘ÏÜÚ ‘ÓÜå,' ` ÝÃÜó‘ÜÏÜ ³Ü‰ÃÜå ‘ÏÜÚ ‘ÓÜå,' †å ÄÜß´ÜÜ¢ÃÜÜå ÃÜ ÍÜàêÜÜÑÜ †åíÜÜå ÁíÜÝÃÜ “å. ‘ÏÜÚ “Üå²å ´Üå Æܲå. ‘ÏÜÚ ‘Ó´ÜÜå “´ÜÜØ ´ÜåÃÜÜØ Éì “Üå²å ´Üå œÜ²å. ÉêÜ´ÑÜÜÄÜ †åüêÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÃÜå ÝíÜïÜå ËÜå¹Ó‘ÜÓß †åíÜÜå †³ÜÚ ÃܳÜß. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ, ôÜÜÁÜÃÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ´ÜåÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ †ÜíÜïÑÜ‘ “å. †å ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß èå ÏÜÃÜàóÑÜ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÃÜß ‡œ“Ü ‘ÑÜÜÚ ÝíÜÃÜÜ ôÜÜÁÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÃÏÜÑÜ Ó÷å “å ´Üå ÉêÜ´ÑÜÜÄÜß “å. ÆÜ±Ü †÷Î ÉêÜ´ÑÜÜÄÜ †åüêÜå ´ÑÜÜÄÜßÃÜå Éì ÏÜì´ÜàØ ÃܳÜß †åíÜÜåÑÜå †³ÜÚ ‘Üå‰ ÃÜ ‘Óå. ÄÜß´ÜÜ¢ÏÜÜØ †åíÜÜ †³ÜÚÃÜå ‘ÒÜØÑÜå ô³ÜÜÃÜ ÃܳÜß. ÉêÜ´ÑÜÜÄÜ †åüêÜå ÉìÃÜå ÝíÜïÜå †ÜôÜÞø´ÜÃÜÜå †ÍÜÜíÜ. ƒÜÓàØ ¡å´ÜÜØ ÉêÜ´ÑÜÜÄÜßÃÜå ÷¡ÓÄܱÜàØ Éì ÏÜìå “å. ÄÜß´ÜÜÃÜÜ ÉêÜ´ÑÜÜÄÜÏÜÜØ ´ÜÜå †ƒÜâü ñܽÜÃÜß ÆÜÓßšÜÜ “å. èå ÏÜÃÜàóÑÜ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÃÜàØ ÁÑÜÜÃÜ ÁÜÑÜÜÚ ‘Óå “å ´Üå ™Ü±Üß íÜÜÓ ‘ÏÜÚ-‘´ÜÚíÑÜ-ÍÜÂóü ³ÜÜÑÜ “å. ´ÜåÃÜå †ÁÜßÓ܉ †ÜíÜå “å, ´Üå³Üß ´Üå ˜ÜåÁÜÃÜå íÜïÜ ³ÜÜÑÜ “å, ÃÜå ÆÜ“ß ´Üå ÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜØ²å “å, †å‘ ‘ÏÜÚÏÜÜسÜß ËÜß¡ÏÜÜØ ÃÜå ËÜß¡ÏÜÜسÜß µÜß¡ÏÜÜØ 232 

ÆܲÒå ¡ÑÜ “å. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÃÜàØ ÕœÜ´ÜíÜÃÜ ‘ÓÃÜÜÓÃÜß Þô³ÜÝ´Ü ÝíÜóÜÑÜÜÃÁÜÃÜÜ èåíÜß ³Ü‰ ¡ÑÜ “å, ÃÜå “åíÜüå ´Üå ÝíÜóÜÑÜÃÜß èåÏÜ ôÜÜÓÜôÜÜÓÃÜÜå, ÃÜßݴ܆ÃÜßÝ´ÜÃÜÜå ÝíÜíÜå‘ “Üå²ß ¹å “å, ÃÜå Éì ÏÜåìíÜíÜÜ ôÜÜÓà ÄÜÏÜå ´Üå ôÜÜÁÜÃÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óå “å, ÃÜå ´ÜåÃÜå ÁÜÏÜÚ ÏÜÜÃÜå “å. ÉêÜÜôÜÞø´ÜÃÜÜØ †ÜíÜÜØ ‘²íÜÜØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÜåÏÜÜسÜß ÄÜß´ÜÜ‘ÜÓå †ÃÜÜôÜÞø´ÜÃÜÜå †åüêÜå ‘ÏÜÚÉêÜ´ÑÜÜÄÜÃÜÜå ÝôܽÜÃ´Ü ™ÜüÜíÑÜÜå ÃÜå èÄÜ´ÜÃÜß ÆÜÜôÜå †Ý´ÜïÜÑÜ †Ü‘óÜÚ‘ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÏÜâ‘ÒÜå. ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ †åíÜß ÷ÜåÑÜ “å ‘å ÁÜÏÜÚ †ÃÜå †³ÜÚ ÝíÜÓÜåÁÜß íÜô´Üà “å. `íÑÜÜÆÜÜÓ ‡´ÑÜÜݹ êÜÜæÝ‘‘ íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ ÁÜÏÜÚ ôÜœÜíÜÜÑÜ ÃÜ÷Î, ÁÜÏÜÚÃÜå ô³ÜÜÃÜ ÷ÜåÑÜ ÃÜ÷Î, ÁÜÏÜÚÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘åíÜì ÏÜÜåšÜÃÜå †³ÜåÚ ‘ÓÜÑÜ. ÁÜÏÜÚÃÜå ô³ÜÜÃÜå ÁÜÏÜÚ ïÜÜåÍÜå, †³ÜÚÃÜå ô³ÜÜÃÜå †³ÜÚ.' ÏÜÜÓß ÏÜÝ´Ü ÆÜÂÏÜܱÜå ÄÜß´ÜÜ‘ÜÓå †Ü íÜ÷åÏÜÃÜå ¹âÓ ‘ÑÜÜåÚ “å. ´Üå±Üå ÏÜÜåšÜ †ÃÜå íÑÜíÜ÷ÜÓ íÜœœÜå †ÜíÜÜå ÍÜå¹ Ó܃ÑÜÜå ÃܳÜß. ÆÜ±Ü íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ ÁÜÏÜÚÃÜå ‹´ÜÜÑÜÜåÚ “å. èå ÁÜÏÜÚ íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ ÃÜ êÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ ´Üå ÁÜÏÜÚ ÃܳÜß †åíÜß ôÜâœÜÃÜÜ ÄÜß´ÜÜÏÜÜØ “å †åÏÜ ÏÜÃÜå êÜÜÄÑÜàØ “å. †åüêÜå ÄÜß´ÜÜÃÜÜ †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜ ÆÜÂÏÜܱÜå èå ‘ÏÜÚ †ÜôÜÞø´Ü ÝíÜÃÜÜ ³Ü‰ è ÃÜ ïÜ‘å †åíÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´Üå ËÜÁÜÜØ ´ÑÜÜŸÑÜ “å. †ÜíÜÜå ôÜàíܱÜÚÝÃÜÑÜÏÜ ÏÜÃÜàóÑÜÃÜå †ÃÜå‘ ÁÜÏÜÚôÜØ‘üÜåÏÜÜسÜß ËÜœÜÜíÜå “å. †Ü †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ƒÜâÃÜ, èâ«, íÑÜÝÍÜœÜÜÓ ‡´ÑÜÜݹ ‘ÏÜÜåÚ ôÜ÷åèå ´ÑÜÜŸÑÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. ÏÜÃÜàóÑÜ¢íÜÃÜ ôÜÓì ³ÜÜÑÜ “å ÃÜå ôÜÓì´ÜÜÏÜÜسÜß ïÜÜØÝ´Ü ‹¹ÖÍÜíÜå “å. †Ü ÝíÜœÜÜÓñÜå±ÜßÃÜå †ÃÜàôÜÓ´ÜÜØ ÏÜÃÜå †åÏÜ êÜÜÄÑÜàØ “å ‘å ÄÜß´ÜÜ¢ÃÜÜ ÝïܚܱÜÃÜå †ÏÜêÜÏÜÜØ ÏÜâ‘ÃÜÜÓÃÜå ôÜ÷åèå ôÜ´ÑÜ †ÃÜå †Õ÷ôÜÜÃÜàØ ÆÜÜêÜÃÜ ‘ÓíÜàØ ÆÜ²å “å. ÉêÜÜôÜÞø´Ü ÝíÜÃÜÜ ÏÜÃÜàóÑÜÃÜå ÃܳÜß †ôÜ´ÑÜ ËÜÜåêÜíÜÜÃÜß êÜÜêÜœÜ ³Ü´Üß, ÃܳÜß Õ÷ôÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜß. ÄÜÏÜå ´Üå Õ÷ôÜÜÃÜàØ ‘å †ôÜ´ÑÜÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ †ÜÆܱÜå ê܉†å ´ÜÜå †åÏÜ è±ÜÜïÜå ‘å ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÃÜß ‡œ“Ü Ó÷åêÜß è “å. ÄÜß´ÜÜ‘ÜìÃÜß ÆÜâíÜåÚ ÆÜ±Ü †Õ÷ôÜÜ ÆÜÓÏÜÁÜÏÜÚ éÆÜå ÏÜÃÜÜ´Üß ÷´Üß. ÄÜß´ÜÜÃÜå ´ÜÜå †ÃÜÜôÜÞø´ÜÃÜÜå ÝôܽÜÃ´Ü ËÜ´ÜÜíÜíÜÜå ÷´ÜÜå. ËÜß¡ †ÁÑÜÜÑÜÏÜÜØ è †Ü íÜÜ´Ü ôÆÜóü ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜ±Ü ¡å ÄÜß´ÜÜÃÜå †Õ÷ôÜÜ ÏÜÜÃÑÜ ÷´Üß †³ÜíÜÜ †ÃÜÜôÜÞø´ÜÏÜÜØ †Õ÷ôÜÜ ôÜ÷åèå †ÜíÜß è ¡ÑÜ “å ´ÜÜå ÄÜß´ÜÜ‘ÜÓå ÍÜÜæÝ´Ü‘ ÑÜà½ÃÜå ‹¹Ü÷ éÆÜå ÆÜ±Ü ‘åÏÜ êÜßÁÜàØ? ÄÜß´ÜÜÑÜà½ÏÜÜØ †Õ÷ôÜÜ ÁÜÏÜÚ ÏÜÃÜÜ´ÜÜ “´ÜÜØ ÍÜÜæÝ´Ü‘ ÑÜའôÜíÜÚôÜÜÏÜÜÃÑÜ íÜô´Üà ÷Üå‰ ÄÜß´ÜÜ‘ÜÓÃÜå †åíÜÜ ÑÜà½ÃÜàØ ‹¹Ü÷ êÜå´ÜÜØ ôÜØ‘ÜåœÜ ÃÜ ³ÜÑÜÜå, ÃÜ ³ÜÜÑÜ. ÆÜ±Ü ÉêÜ´ÑÜÜÄÜÃÜÜ ÏÜ÷¶íÜÃÜàØ ÏÜÜÆÜ ‘Ü°´ÜÜ ÄÜß´ÜÜ‘ÜÓÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ïÜÜ ÝíÜœÜÜÓ ÷´ÜÜ, ´Üå±Üå †Õ÷ôÜÜÃÜß ÏÜÑÜÜÚ¹Ü ‘ÒÜØ ËÜÜØÁÜß ÷´Üß, ´Üå †ÜÆܱÜå ÝíÜœÜÜÓíÜÜÆܱÜàØ ÃܳÜß Ó÷å´ÜàØ. ‘ÝíÜ ÏÜ÷¶íÜÃÜÜ ÝôܽÜØ´ÜÜå èÄÜ´ÜÃÜß †ÜÄÜì ÏÜâ‘å “å"; ´Üå³Üß ´Üå ÷ØÏÜåïÜÜØ ÆÜÜå´Üå †ÜÆÜåêÜÜ ÝôܽÜØ´ÜÜåÃÜàØ ÏÜ÷¶íÜ ôÜØÆÜâ±ÜÚ´ÜÜ†å †ÜåìƒÜå “å, †³ÜíÜÜ †ÜåìƒÑÜÜ ÆÜ“ß ËÜÁÜàØ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÏÜâ‘ß ïÜ‘å “å, †åÏÜ ÃܳÜß ÷Üå´ÜàØ. †åÏÜÜØ ‘ÜíÑÜÃÜÜå †ÃÜå ‘ÝíÜÃÜÜå ÏÜÝ÷ÏÜÜ “å. ‘ÝíÜÃÜÜ †³ÜÚÃÜÜå †Ø´Ü è ÃܳÜß. èåÏÜ ÏÜÃÜàóÑÜÃÜÜå ´ÜåÏÜ è ÏÜ÷ÜíÜÜ‘ÒÜåÃÜÜ †³ÜÚÃÜÜå ÝíÜ‘ÜôÜ ³ÜÑÜÜ è ‘Óå “å. ÍÜÜóÜ܆ÜåÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ ´ÜÆÜÜôÜß†å ´ÜÜå †ÜÆܱÜå ¡å‰†å “ß†å ‘å ™Ü±ÜÜ ÏÜ÷ÜÃÜ ïÜ˹ÜåÃÜÜ †³ÜÚ ÝÃÜ´ÑÜ ÃÜíÜÜ ³ÜÑÜÜ ‘Óå “å. ´ÜåÏÜ ÄÜß´ÜÜÃÜÜ †³ÜÚÃÜå ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü “å. ÄÜß´ÜÜ‘ÜÓå ÆÜÜå´Üå ÏÜ÷ÜÃÜ é° ïÜ˹ÜåÃÜÜ †³ÜÚ ÝíÜô´ÜÜÑÜÜÚ “å. ÄÜß´ÜÜ ‹ÆÜÓüÆÜ‘å ´ÜÆÜÜôÜ´ÜÜØ ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå †å ¡å‰ ïÜ‘ß†å “ß†å.

ÄÜß´ÜÜÑÜàÄÜ ÆÜâíÜåÚ ‘¹ÜœÜ ÑܤÜÏÜÜØ ÆÜïÜàÕ÷ôÜÜ ÏÜÜÃÑÜ ÄܱÜÜ´Üß ÷ÜåÑÜ. ÄÜß´ÜÜÃÜÜ ÑܤÜÏÜÜØ ´ÜåÃÜß ÄÜØÁÜ ôÜÓƒÜßÑÜå ÃܳÜß. ´ÜåÏÜÜØ ´ÜÜå èÆÜÑÜ¤Ü †å ÑܤÜÃÜÜå ÓÜ¡ “å. µÜß¡å †ÁÑÜÜÑÜ ôÜâœÜíÜå “å ‘å ÑÜ¤Ü †åüêÜå ÏÜàƒÑÜÆܱÜå ÆÜÓÜåÆÜ‘ÜÓܳÜåÚ ïÜÓßÓÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ, µÜß¡å †ÃÜå œÜÜå³ÜÜå †ÁÑÜÜÑÜ ÏÜåìíÜßÃÜå ËÜߢ íÑÜ܃ÑÜ܆Üå ÆÜ±Ü ™ÜüÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ. ÆÜ±Ü ÆÜïÜàÕ÷ôÜÜ ÃÜ÷Î ™ÜüÜíÜÜÑÜ, ´ÜåÏÜ è ÄÜß´ÜÜÃÜÜ ôÜØÃÑÜÜôÜÃÜÜ †³ÜÚÃÜå ÝíÜïÜå “å. ‘ÏÜÚÏÜܵÜÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ÄÜß´ÜÜÃÜÜ ôÜØÃÑÜÜôÜÃÜå ÍÜÜíÜ´ÜÜå è ÃܳÜß. ÄÜß´ÜÜÃÜÜå ôÜØÃÑÜÜôÜß †Ý´Ü‘ÏÜßÚ “å “´ÜÜØ †Ý´Ü†‘ÏÜßÚ “å"; †ÜÏÜ ÄÜß´ÜÜ‘ÜÓå ÏÜ÷ÜÃÜ ïÜ˹ÜåÃÜÜ íÑÜÜÆÜ‘ †³ÜÚ ‘ÓßÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÍÜÜóÜÜÃÜÜå ÆÜ±Ü íÑÜÜÆÜ‘ †³ÜÚ ‘ÓíÜÜÃÜàØ †ÜÆܱÜÃÜå ïÜ߃ÜíÑÜàØ “å. ÍÜÜæÝ´Ü‘ ÑÜའôÜØÆÜâ±ÜÚ ‘ÏÜÚÉêÜ´ÑÜÜÄܳÜß ³Ü‰ ïÜ‘å †åíÜàØ ÄÜß´ÜÜ‘ÜÓÃÜß ÍÜÜóÜÜÃÜÜ †šÜÓÏÜÜسÜß ÍÜêÜå ÃÜß‘ì´ÜàØ ÷ÜåÑÜ. ÆÜ±Ü ÄÜß´ÜÜÃÜÜ ÝïܚܱÜÃÜå ÆÜâ±ÜÚ´ÜÜ†å †ÏÜêÜÏÜÜØ ÏÜâ‘íÜÜÃÜÜå êÜÄÜÍÜÄÜ œÜÜìßôÜ íÜóÜÚ ÆÜÑÜÚÃ´Ü ôÜ´Ü´Ü ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ÏÜÃÜå ´ÜÜå ÃÜÏÜÂÆܱÜå †åÏÜ êÜÜÄÑÜàØ “å ‘å ôÜ´ÑÜ †ÃÜå †Õ÷ôÜÜÃÜÜ ôÜØÆÜâ±ÜÚ ÆÜÜêÜÃÜ ÝíÜÃÜÜ ôÜØÆÜâ±ÜÚ ‘ÏÜÚÉêÜ´ÑÜÜÄÜ ÏÜÃÜàóÑÜÃÜå ÝíÜïÜå †ôÜØÍÜÝíÜ´Ü “å. ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ, 6-8-1931 [Õ÷¹à ÁÜÏÜÚÃÜàØ ÷ܹÚ  , ôÜØ. ÝíÜòÜÜôÜ ËÜÜ. ƒÜåÓ, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ] o

ôÜ´ÑÜ : ü‘ÃÜÜÓàØ †å‘ ôÜ´ÑÜ “å. ËÜÜ‘ß ËÜÁÜàØ ‘ÜìÃÜÜ èàíÜÜìÏÜÜØ ´Ü±Ü܉ èíÜÜÃÜàØ “å. ´Üå³Üß ôÜÜæ‘Üå‰ ÏÜÃÜå “Üå²ß ¡ÑÜ, ´ÜÜåÑÜå ÏÜÜÓåôÜ´ÑÜÃÜå è ÆÜÜå‘ÜÓß ÆÜÜå‘ÜÓßÃÜå ¡÷åÓ ‘ÓíÜàØ ÓûàØ. †Üèå ÏÜÜÓÜå †íÜÜè †ÉÜü èØÄÜêÜÏÜÜØ †å‘êÜÜå ÷ïÜå, ´ÜÜåÑÜå ´Üå ¡å ôÜ´ÑÜÃÜÜå †íÜÜè ÷ïÜå, ´ÜÜå ËÜÜ‘ß ËÜÁÜÜ †íÜÜ¡å œÜâÆÜ ³Ü‰ èïÜå, ´ÑÜÜÓå ÑÜå ´Üå ôÜØÍÜìÜÑÜÜ ‘ÓïÜå. (÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà, 25-8-1946) ôÜÏÜÑÜ :  ôÜÏÜÑÜ †å ÁÜÃÜ “å. †å íÜÜ´Ü ÆÜ±Ü ôÜÜíÜ ôÜÜœÜß “å. †åüêÜå èå†Üå íÜƒÜ´Ü ËÜœÜÜíÜå “å ´Üå†Üå ÁÜÃÜ ËÜœÜÜíÜå “å †ÃÜå ËÜœÜÜíÜåêÜàØ ÁÜÃÜ †å ÏÜåìíÑÜÜ ËÜÓÜåËÜÓ “å. †åüêÜå èå†ÜåÃÜå í܃ܴÜÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü ÃܳÜß, ´Üå†Üå †Ü èÄÜ´ÜÃÜàØ ‘åüêÜàØ ÁÜÃÜ ƒÜÜå‰ ÃÜ܃ܴÜÜ ÷ïÜå †åÃÜÜå Ý÷ôÜÜËÜ ‘Üå±Ü ‘Óß ïÜ‘å? (ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß ²ÜÑÜÓß-2) ‘ÏÜÚ : ôÜ´Ü´Ü ‘ÜÑÜÚ íÜœœÜå ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ ÆÜâÓåÆÜâÓàØ †ÜÃÜعÏÜÑÜ Ó÷å “å. †ÜíÜ´Üß‘ÜêÜ ‘åíÜß ¥ÄÜïÜå ´ÜåÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÃÜ ÷ÜåíÜܳÜß, ÆÜ؃ÜßÃÜß èåíÜà ÏÜàÞø´Ü ÷àØ †ÃÜàÍÜíÜàØ “àØ. (ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷-28, 240) [ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå, ôÜØ. ÆÜß. ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲ, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ]

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

233


ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ²Üç. ÓôÜåïÜ èÏÜßÃܹÜÓ Trial of Gandhiji³Üß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ÃÜíÜ ÆÜÂíÜåïÜÃÜß ïÜé ³ÜÑÜåêÜß ÑÜܵÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå †ÃÜå 100 Tributes to GandhijiÃÜÜØ ôÜÜåÆÜÜÃÜ ôÜÓ ‘Ó´ÜÜØ ‘Ó´ÜÜØ †ÃÜå‘ †ÆÜÂÜÆÑÜ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜØ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü ‘ÓßÃÜå †ØÄÜÂå¢  ÷ÝÓèÃÜÃÜÜ †Ø‘ÜåÃÜÜØ ÆÜàÃÜ":ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜß “å, ´ÑÜÜÓå 1933ÏÜÜØ ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå ïÜé ‘ÓÃÜÜÓ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜÜå ƒÑÜÜêÜ ‘åíÜß Óß´Üå èÃÏÑÜÜå, ÝíÜ‘ôÑÜÜå †ÃÜå ÝíÜô´ÜÑÜÜåÚ ´ÜåÃÜÜå ´ÜêÜôÆÜïÜßÚ †ÍÑÜÜôÜ œÜÜå’ôÜÆܱÜå íÜÜœÜÃÜÃÜÜå ÝíÜóÜÑÜ ËÜÃÜß Ó÷å. ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜÜ †å ôÜØ™ÜóÜÚÏÜÑÜ ÆÜ‘ӱÜÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜå “å ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ ÆÜâíÜÚ †ÁÑÜÜÆÜ‘ †ÃÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ-êÜåƒÜ‘ ÓôÜåïÜ èÏÜßÃܹÜÓ.".".

ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜ

‘ÓÏÜœÜع ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ‘âì †å‘ ´ÜÓÉ ÓÜèÁÜÓܱÜÜÃÜÜØ ‘ÜÑÜÜåÚ ôÜܳÜå ôÜØêÜÄÃÜ Ó÷åêÜàØ, ´ÜÜå ËÜߢ ËÜÜèà íÜæó±ÜíÜ ÆÜÓØÆÜÓÜÃÜÜ íÜêêÜÍÜÜœÜÜÑÜÚÃÜÜ ÆÜàóüßÏÜÜÄÜßÚÑÜ ôÜØô‘ÜÓÜå³Üß ÝíÜÍÜâÝóÜ´Ü ÷´ÜàØ. ÓÜè™ÜÓܱÜÜÃÜàØ ÆÜÑÜÜÚíÜ ŽœÜÃÜßœÜÃÜÜ ÍÜå¹ÍÜÜíÜÜå³Üß ÍÜÓÆÜâÓ ÷´ÜàØ, ´ÜÜå ÆÜàóüßÏÜÜÄÜßÚÑÜ íÜÜ´ÜÜíÜ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜ ƒÑÜÜêÜÜå³Üß ÏÜèËÜâ´Ü ÷´ÜàØ, ÆÜÓØ´Üà †åÏÜÃÜÜ ¢íÜÃܙܲ´ÜÓ †ÃÜå ‘ÜÓÝ‘¹ßÚ ¹ÓÏÑÜÜÃÜ èå ‘åüêÜß‘ ™ÜüÃÜ܆Üå ™Üüß †å±Üå †åÏÜÃÜÜ †Ø´ÜÓÜ´ÏÜÜÃÜå †åíÜÜå °Ø°ÜåëÑÜÜå ‘å ´Üå ÆÜ“ßÃÜàØ †ÜÑ܃ÜàØ †åÏܱÜå ŽœÜÃÜßœÜÃÜÜ ÍÜå¹ÍÜÜíÜÜå †ÃÜå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå ÝÃÜÏÜâÚì ‘ÓíÜÜ ôÜÜÓà ôÜÏÜÝÆÜÚ´Ü ‘ÑÜàÛ. ËÜßè íÜíÜÜÑÜÜØ ËÜÜìÆܱÜÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜÜØ ËÜßè ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ËÜÜìÆܱÜÏÜÜØ è íÜíÜÜÑÜÜØ. †å‘ “å, ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ™ÜåÓ ÏÜåêÜàØ ôÜÜÉ ‘ÓíÜÜ †ÜíÜÃÜÜÓ ‹‘ÜÍÜ܉ÃÜÜ ôÜعÍÜåÚ ÏÜÜ´ÜÜ ÆÜâ´ÜìßËÜ܉ ôÜܳÜå ³ÜÑÜåêÜÜå ôÜØ™ÜóÜÚ. ËÜߢ “å, ËÜÂÜú±Ü ÆÜÜôÜå ` ÝíÜó±ÜàÆÜ؜ܑô´ÜÜåµÜ' ïÜ߃ܴÜÜØ ïÜ߃ܴÜÜØ `èêÜå ÝíÜó±Üà, ô³ÜêÜå ÝíÜó±Üà'ÃÜÜ ÏÜصܳÜß ÍÜÄÜíÜÜÃÜ ôÜíÜÚµÜ †ÃÜå ¹Óå‘ íÑÜÞø´ÜÏÜÜØ ÷ÜåíÜÜÃÜÜå À° ³ÜÑÜåêÜÜå ÝíÜœÜÜÓ. µÜߢ “å, ÍÜâ´ÜÆÜÂå´Ü³Üß ËÜœÜíÜÜ ™ÜÓÃÜß †ÜÑÜÜ ÓØÍÜÜËÜ܉ ÆÜÜôÜå³Üß ÏÜìåêÜÜå `ÓÜÏÜÃÜÜÏÜ'ÃÜÜå ÏÜصÜ. †ÃÜå ÆÜ“ß ˆÄêÜز †ÃÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ †ÃÜàÍÜíÜåêÜß ÓØÄÜÍÜå¹ÃÜß ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´Ü. ‹¹ÖÍÜâ´Ü ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÜå †Ü ôíÜÜÃÜàÍÜíÜÜåÏÜÜسÜß ÄÜÜØÁÜߢÏÜÜØ ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜÃÜÜ èå ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜàØ ™Ü²´ÜÓ ³ÜÑÜàØ †åÃÜàØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ

234 

íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ ¡åíÜÜ ÏÜìå “å. ¹Ü.´Ü. ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ÝÉÝÃÜøôÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ †ÏÜêÜß ËÜÃÜåêÜÜå ÆÜÜÑ܃ÜÜÃÜÜ ôÜÉ܉ÃÜÜå ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ. †ÜÄÜì è´ÜÜØ ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ô³ÜÜÆÜåêÜÜ †ÜñÜÏÜÜåÏÜÜØ †ÃÜå ÝïÜšÜ±Ü ôÜØô³Ü܆ÜåÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜÜå ôÜܳÜå †å‘éÆÜ ³ÜíÜÜ ÝíÜïÜå †ÏÜêÜÏÜÜØ ÏÜà‘ÜÑÜåêÜÜ ÆÜÜÑ܃ÜÜÃÜÜ ôÜÉ܉, íܱÜÜü‘ÜÑÜÚ, ôíÜœ“´ÜÜ ôÜÉ܉ èåíÜÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÜå. †ôÆÜäïÑÜÜåÃÜå ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÆÜÂíÜÜ÷ÜåÏÜÜØ ôÜÏÜÜÃÜ ÁÜÜåÓ±Üå ôÜØÝÏÜÝêÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ô³ÜÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜß ôÜØô³Ü܆Üå èåíÜß ‘å ÷ÝÓèÃÜ ôÜåíÜ‘ ôÜØ™Ü, ôÜÉ܉ ÝíܾÜêÜÑÜÜå, ÷ÝÓèÃÜ ÑÜܵÜ܆Üå †ÃÜå œÜÓƒÜÜå-”ܲàÃÜÜØ ôÜÜÁÜÃÜÜå ´Ü³ÜÜ †Ü ôÜíÜåÚ ‘ÜÑÜÜåÚÃÜÜ ÆÜÂœÜÜÓ-ÆÜÂôÜÜÓ †ÃÜå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜ ÏÜÜüå ïÜé ‘ÓåêÜÜØ  ÷ÝÓèÃÜ  ÆܵÜÜå. †ÜÆܱÜß ÆÜÓØÆÜÓÜÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ÆÜâíÜÚ ôÜÏÜÑܳÜß ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ôÜÏÜÜèÏÜÜØ ™ÜÓ ‘Óß ËÜå«ß ÷´Üß ´ÜÜå ËÜߢ ËÜÜèà †åÃÜÜ ÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜôÜÜå ÆÜ±Ü ÆÜâíÜÚ‘Üì³Üß œÜÜêÜ´ÜÜ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÍÜÄÜíÜÜÃÜ ËÜའ†ÃÜå ÏÜ÷ÜíÜßÓ, ÓÜÏÜÜÃÜع, ‘ËÜßÓ, ÄÜàÓà ÃÜÜÃÜ‘, ôÜ÷¡ÃÜع ôíÜÜÏÜß, ÃÜÓÕôÜ÷ ÏÜ÷å´ÜÜ, ÓÜÏÜ‘äó±Ü ÆÜÓÏÜ÷ØôÜ, ôíÜÜÏÜß ÝíÜíÜå‘ÜÃÜع †ÃÜå ¹ÑÜÜÃÜع ôÜÓôíÜ´Üß.".". ¹ÑÜÜÃÜØ¹å ´ÜÜå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå †íÜæݹ‘ ÄܱÜß ÷´Üß †ÃÜå †ÜÑÜÚôÜÏÜÜèÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ÷¡ÓÜå †ôÆÜäïÑÜÜåÃÜå ¹ÜƒÜêÜ ‘ÓßÃÜå ôÜíܱÜÜåÚÃÜß ôÜܳÜå ôÜÏÜÜÃÜ ¹ÓŸ¡å ËÜšÜåêÜÜå. ÆÜ±Ü †ÜƒÜÜÑÜ ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ è²ÏÜâì ÃÜ܃Üß ÄÜÑÜåêÜß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå †ÝƒÜêÜ ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ÁÜÜåÓ±Üå ÃÜÜËÜâ¹ ‘ÓíÜÜÃÜÜØ ‘ÜÑÜÜåÚÏÜÜØ †ÄÜô´ÑÜ ÏÜàÝÃÜ èåíÜàØ ÍÜÄÜßӳܑÜÑÜÚ ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜàÃÜèÚÃÏÜ ÆÜ±Ü †Ý´ÜïÜ⺠´ÜÓß‘å ËÜÜìÆܱÜÏÜÜØ íÜíÜÜÑÜåêÜÜØ ËÜßèå †ÜÄÜì è´ÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜ‘ÜÑÜÚÃÜß †Ü‘äÝ´Ü ôÜàôÆÜóü ‘Óß ¹ßÁÜß †ÃÜå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜËÜâ¹ß †ØÄÜåÃÜÜ †åÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå À° ‘ÑÜÜÚ. †Ü³Üß †åÏÜÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜ †å ÷´ÜÜå ‘å,  ÏÜÜÓå ÆÜàÃÜèÚÃÏÜ ÃܳÜß ¡å‰´ÜÜå. ÆÜ±Ü ÏÜÜÓå ¡å ÆÜàÃÜèÚÃÏÜ êÜåíÜÜå ÆÜ²å ´ÜÜå ÷àØ †ôÆÜäïÑÜ ´ÜÓß‘å èÃÏÜßïÜ èå³Üß ´ÜåÏÜÃÜÜØ ¹à:ƒÜÜå, ÑÜÜ´ÜÃÜ܆Üå, †ÆÜÏÜÜÃÜÜå ÷àØ †ÃÜàÍÜíÜß ïÜ‘àØ †ÃÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ÷àØ ÏÜÜÓß ¡´ÜÃÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå †ÜíÜß ¹à:ƒÜ¹ÜÑÜ‘ ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÏÜÜسÜß ÏÜàø´Ü ‘ÓÜíÜß ïÜ‘àØ. ´Üå³Üß ÷àØ ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ ‘ÓàØ “àØ ‘å ¡å ÏÜÜÓå ÉÓß èÃÏÜíÜàØ ÆÜ²å ´ÜÜå ÷àØ ´ÜåÏÜ èéÓ ‘ÓßïÜ ÆÜ±Ü ´Üå ËÜÂÜú±Ü, šÜݵÜÑÜ, íÜæïÑÜ ‘å ïÜຠ´ÜÓß‘å ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü †Ý´ÜïÜຠ´ÜÓß‘å èÃÏÜ ê܉ïÜ. (ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ, 4-5-1921)

†ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ—¢íÜÃÜÃÜàØ íÜÓå±ÑÜ‘ÜÑÜÚ ÄÜÜØÁÜߢ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜàØ íÜÓå±ÑÜ‘ÜÑÜÚ [íÜÓå±ÑÜ : ÆÜÂÁÜÜÃÜ, ñÜåó«] ÄܱܴÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ‘ÜÑÜÚÃÜå ïÜའÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ÄܱܴÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ‘ÜÓ±Üå è †åÏܱÜå ÃÜÓÕôÜ÷ ÏÜ÷å´ÜÜÃÜÜ Ýí܃ÑÜÜ´Ü ÍÜèÃÜ `íÜæó±ÜíÜèÃÜ ´ÜÜå ´ÜåÃÜå Óå ‘÷߆å èå ÆÜß² ÆÜÓ܉ ¡±Üå Óå '.".". ÃÜå ¢íÜÃÜ ¢íÜíÜÜÃÜß ÝÉêÜôÜâÉß ´ÜÓß‘å †ÆÜÃÜÜíÜß êÜßÁÜàØ. †å³Üß ÝíÜïÜåóÜ ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜÏÜÄÜ ¢íÜÃÜ‘ÜÑÜÚÃÜÜ ôÜÓíÜæÑÜÜ ôÜÏÜÜÃÜ †å‘ܹïÜíÜ´ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü †åÏܱÜå ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜÃÜå †ÜÏÜåè ‘Óß ÷´Üß. †å‘ܹïÜíÜ´ÜÏÜÜØÃÜÜØ ôÜÜ´Ü íÜ´ÜÜå"— "†Õ÷ôÜÜ, ôÜ´ÑÜ, †ô´ÜåÑÜ, ËÜÂúœÜÑÜÚ, †ôÜØÄÜÂ÷, †ôíÜܹ †ÃÜå †ÍÜÑÜ—ÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ †ÜÆܱÜß ôÜÜØô‘äÝ´Ü‘ ÆÜÓØÆÜÓÜÏÜÜØ ô³ÜÜÃÜ ÆÜÜÏÜåêÜÜå è “å ÆÜ±Ü ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ, ïÜÓßÓñÜÏÜ, ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜ †ÃÜå ôíܹåïÜß, †å œÜÜÓ íÜ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÏÜÜæÝêÜ‘ ÆܹÜÃÜ “å. †ÃÜå †Ü œÜÜÓåÑÜ íÜ´ÜÜå ôÜßÁÜß Óß´Üå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ-ÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜå †ÜíÜÓß êÜå “å. †Ø‘àÓ ÉâüÒÜØ ‹ÆÜŸÑÜÜØ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ Ý÷ùà†Üå ÏÜÜüå ¥ÍÜß ‘ÓåêÜß †êÜÄÜ íÜôÜÜ÷´Ü ¡å‰. †åÏÜÃÜå ƒÜâØœÑÜàØ. †Ü³Üß †åÏܱÜå ‘åüêÜÜ‘ †ØÄÜÂåè †ÃÜå ÑÜàÓÜåÆÜßÑÜ ÝÏܵÜÜå ôÜÏÜšÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ÆÜÂÄÜü ‘ÑÜÜåÚ, ËÜ÷à ÏÜÜÝÏÜÚ‘ Óß´Üå ÆÜåêÜÜ ÝÏܵÜÜå†å ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÁÑÜÜÃÜ ¹ÜåÑÜàÛ ‘å ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ Ý÷ùà†Üå †ôÆÜäïÑÜÜå ôÜܳÜå ‘‰ Óß´Üå íÜ´ÜåÚ “å! ÄÜÜØÁÜߢ †Ü ü‘ÜåÓ³Üß ÷œÜÏÜœÜß ÄÜÑÜÜ, †ÃÜå ôíÜÄÜ´Ü ËÜÜåêÑÜÜ, `†ÜÆܱÜå èåíÜàØ íÜÜíÜß†å “ß†å ´ÜåíÜàØ êܱÜß†å “ß†å. †ÜÆܱÜå ÆÜÜÆÜå ÆÜä³íÜßÍÜÓÏÜÜØ †ÜÆܱÜå †ôÆÜäïÑÜ ËÜÃÜß†å “ß†å.' ÉêÜ´Ü: ‘Üå‰ÃÜåÑÜ ¹ÜåÝóÜ´Ü ÄܱÜíÜÜÃÜå ËܹêÜå Ý÷ùàôÜÏÜÜèÏÜÜسÜß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜ ÆÜÜÆÜÃÜå ÃÜÜËÜâ¹ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å À° ÝÃÜÿÜÑÜ ‘ÑÜÜåÚ †ÃÜå èå ÍÜâÝÏÜÏÜÜØ †åÏÜÃÜå êÜÆܑܲ êÜÜÄÜß ´Üå ÍÜâÝÏÜÏÜÜسÜß è †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜ ôÜÜÓà †ÜعÜåêÜÃÜ ‹ÆÜܲíÜÜÃÜß †åÏÜÃÜå ôÉàÓ±ÜÜ ³Ü‰. †åÃÜÜå †ÜÓØÍÜ †åÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ™ÜÓå³Üß ‘ÑÜÜåÚ": êÜÜåÓåÃôÜ ÃÜÜÏÜÃÜÜ †ôÆÜäïÑÜ ‘÷åíÜÜ´ÜÜ ÍÜ܉ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ™ÜÓÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜܳÜå Ó÷åíÜÜ ôÜÜÓà ËÜÜåêÜÜíÜßÃÜå. ‘ô´ÜâÓËÜÜ†å ŸÑÜÜÓå †ÜÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘ÑÜÜåÚ ´ÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜߢ ´ÜåÏÜÃÜå ™ÜÓ ËÜ÷ÜÓ ‘Ü°ß ÏÜâ‘íÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜåêÜÜ.1 †Ü ™ÜüÃÜÜ ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ ÝíÜïÜåÃÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ´ÜßíÜ êÜÄÜÃÜ ôÜâœÜíÜå “å. ²ÜåêÜ †ÃÜå ”Ü²à êÜßÁÜÜØ ËÜß¡ ´ÜËÜ’å †åÏܱÜå ÝÉÝÃÜøôÜ †ÜñÜÏÜ ô³ÜÜÆÑÜÜ ÆÜ“ß ôÜÜÏÜà¹ÜÝÑÜ‘ ¢íÜÃÜÃÜÜå †ÜÓØÍÜ ‘ÑÜÜåÚ ´ÑÜÜÓå †ôÆÜäïÑÜÜå ôÜܳÜå †å‘éÆÜ ³ÜíÜÜ †ÃÜå ôÜÏÜÍÜÜíÜ ‘åìíÜíÜÜ ¡èé ôÜÉ܉ÃÜàØ ‘ÜÏÜ †ÜÓØÍÑÜàØ. †åÏÜÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ":  ÝÉÝÃÜøôÜÏÜÜØ ÷´ÜÜå ´ÑÜÜÓ³Üß ‘åíÜì ÃÜÜÏܳÜß è ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÷‘ß‘´ÜÏÜÜØ ÷àØ ÍÜØÄÜß ËÜÃÑÜÜå “àØ. †Ø´ÜÓÃÜÜ †íÜÜè³Üß ÆÜÂåÓ܉ÃÜå ôÜÜæ³Üß ÃÜßœÜÜÏÜÜØ ÃÜßœÜÜ ôÜܳÜå †å‘´ÜÜ ôÜÜÁÜíÜÜÃÜå ÏÜÜüå ´ÑÜÜØ ÏÜÇ ÏÜÜÓÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ²ÜåêÜ †ÃÜå ”Ü²à êÜßÁÜÜØ ÷´ÜÜØ.

´Üå í܃ܴÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜ ÏÜ÷åÏÜÜÃÜÜåÃÜÜØ ÷êÜ‘ÜÏÜÜØ ÷êÜ‘ÜØ ÄܱÜÜ´ÜÜØ ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ ƒÜÜôÜ †ÜÄÜÂ÷ Ó܃ܴÜÜ ÷´ÜÜ. †åÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ¡å‰†å": `èå ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ “å ´Üå ÆÜÜÓ ÆÜܲíÜÜÃÜàØ “å. ´ÜåÏÜÜØ ŽœÜÜÃÜßœÜÜ 1.  ¡å‘å †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÏÜÜØ †Ü ™ÜüÃÜÜ ËܹêÜ ÆÜÂÜÑÜÝÿÜ´Ü †ÃÜàÍÜíÜ´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ†å ê܃ÑÜàØ “å, ` ÏÜÇ ÏÜÜÇ ´ÜÜå êÜÜêÜ Ó܃ÑÜàØ, ÆÜ±Ü ïÜÓÏÜÜÑÜÜå ƒÜÓÜå. ¹ÓíÜÜ¡å ËÜØÁÜ ‘ÑÜÜåÚ. ¡å ÆÜ´ÃÜß ÏÜÃÜå “Üå²ß ïÜ‘å ´ÜåÏÜ ÃÜ÷Üå´Üß ´ÜÜå ÷àØ ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜå “Üå²ßÃÜå øÑÜÜØ èÃÜÜÓÜå ÷´ÜÜå? †ÏÜÜÓß íÜœœÜå ‘ÝèÑÜÜ ´ÜÜå ÆÜàó‘ì ³ÜÑÜÜ “å, ÆÜ±Ü ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ÷ØÏÜåïÜÜØ ‘àïÜì è †ÜíÑÜàØ “å. ÆÜ´ÃÜ߆å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †¹ÖÍÜà´Ü ôÜ÷ÃÜïÜÞø´Ü³Üß ¢´Ü ÏÜåìíÜß “å.' [ÆÜ‘ӱÜ : †å‘ ÆÜà±ÑÜôÏÜ †ÃÜå ÆÜÂÜÑÜÝÿܶÜ]

235


èåíÜÜ ÍÜå¹ ÃܳÜß. ¡å ‘Üå‰ ‘ÜÏÜ ÷àØ ÃÜÜ ‘Óß ïÜ‘àØ †åíÜàØ ÏÜåêÜàØ ÄܱÜÜÑÜ, ´ÜÜå ‘Üå‰ ÄÜÓßËÜ ÍÜØÄÜßÃÜå ÏÜÜüå ÆÜ±Ü ´Üå ÏÜåêÜàØ è ÄܱÜÜíÜàØ ¡å‰†å. ´ÜåÃÜß ÆÜÜôÜå ÆÜ±Ü ´Üå ‘ÜÏÜ ÃÜÜ ‘ÓÜíÜÜÑÜ, ‘åÏÜ ‘å †å ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ èåíÜÜå ÏÜܱÜôÜ “å. ôíÜÓÜè †³ÜÚ÷ßÃÜ “å. ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ÆÜ“ß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜå ôíÜÓÜè ôÜܳÜå ôÜÜØ‘ì´ÜÜ ´ÜåÏܱÜå ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ": ¡å †ÜÆܱÜå ¹åïÜÃÜÜ ÆÜÜØœÜÏÜÜ ÍÜÜÄÜÃÜß íÜô´ÜßÃÜå ‘ÜÑÜÏÜß ÁÜÜåÓ±Üå †ÁÜßÃÜ Ó܃Üß†å ´Ü³ÜÜ ÓÜóü×ßÑÜ ôÜØô‘ÜÓÃÜÜ ‘àì³Üß ¡å ¡±Üß ¡å‰ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå íÜØÝœÜ´Ü Ó܃Üß†å ´ÜÜå ôíÜÓÜè †³ÜÚ÷ßÃÜ “å. (ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ, 25-5-21)

†ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå íÜÓåêÜÜå “àØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆܵÜÜåÏÜÜØ †Ü ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå íÑÜø´Ü ‘ÓÃÜÜÓ ÄÜÜØÁÜߢ ‘åíÜì ÝíÜœÜÜÓ‘ ÃÜ ÷´ÜÜ. ´Üå ‘êÆÜÃÜÜïÜßêÜ ´ÜÜå ÷´ÜÜ è ÃÜ÷Î. ´Üå†Üå ‘÷å “å, ` ÷àØ ‘êÆÜÃÜÜÝíÜ÷ÜÓß ÃܳÜß. ÷àØ íÑÜíÜ÷ÜÓà †Ü¹ïÜÚíÜÜ¹ß “àØ. ÏÜÜÓàØ ÝÏÜïÜÃÜ ÏÜÜÃÜíÜ¡´ÜÃÜàØ ËÜØÁÜà´íÜÃÜàØ “å.' †Ü³Üß ´ÜÜå †åÏܱÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ †åÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå ôÜ´Ü´Ü †ÜœÜÓ±ÜÏÜÜØ ÏÜâøÑÜÜ ÷´ÜÜ. †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜàØ †åÏÜÃÜàØ ÝÏÜïÜÃÜ †åÏÜÃÜÜ Óø´ÜÏÜÜØôÜÏÜÜØ íÑÜÜÆÜåêÜàØ ÷´ÜàØ": †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå ÝÃÜÏÜâÚì ‘ÓíÜÜÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå ÷àØ íÜÓåêÜÜå “àØ, ÏÜÜÓß ÆÜ´ÃÜßÃÜå íÜÑÜÜåÚ ´ÜåÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ôÜÏÜÑÜ ÆÜâíÜåÚ, †ÏÜÜÓÜ ôÜ÷¢íÜÃÜÏÜÜØ †åíÜÜ ËÜå ÆÜÂôÜØÄÜÜå †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ ŸÑÜÜÓå ÏÜÜÓå ÆÜôÜعÄÜß ‘ÓíÜÜÃÜß ÷´Üß ‘å ÏÜÜÓå †ôÆÜäïÑÜÜå ÏÜÜüå ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜàØ ‘å ÆÜ´ÃÜß ôÜܳÜå Ó÷åíÜàØ. †ÃÜå ´ÜÜå ÏÜÇ ÆܳÜÏÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå ÆÜôÜع ‘ÑÜàÛ.".". ÆÜÓôÜà ÏÜÜÓß ôÜÏÜèà ÆÜ´ÃÜßÃÜÜå †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜÃÜíÜÜå ÆÜ²å ‘å ‘üÜå‘üßÃÜàØ ÝÃÜíÜÜ ³ÜÑÜàØ. ÏÜÜÓÜ ‘àüàØËÜ èåíÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ™Ü±ÜÜ †ôÆÜäïÑÜÜå ÷´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØÑÜ †å‘ ÷ôÜÏÜàƒÜß ÷ÝÓèÃÜ “Üå‘Óß ÏÜÜÓß ¹ß‘Óß ´ÜÓß‘å Ó÷å´Üß ÷´Üß. (ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ, 5-11-31).

†Ü ‘ÜÑÜÚÏÜÜØ ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜÜå ÝÃÜíÑÜÜÚè ôÜ÷ÑÜÜåÄÜ ÁÑÜÜÃÜÜ÷Ú “å. †ÜñÜÏÜÏÜÜØ íÜ±Ü‘Ó ‘àüàØËÜ": ÆÜÂÑÜÜåÄÜ †ÃÜå ‘ôÜÜåüß ˆÄêÜز †ÃÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ÍÜå¹ÍÜÜíÜÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ ÆÜ“ß ÄÜÜØÁÜߢ†å ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ †ÜíÜßÃÜå ôÜÜæÆܳÜÏÜ 236 

†ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ÷Ü³Ü ÁÜÑÜàÛ. †ÜåÄܱÜßôÜÜå ôÜÜåìÏÜÜØ †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ ÆÜÂåÏÜÜÍÜ܉ ÷ÜåêÜÏÜÜØ ôÜíÜÚ¤ÜÜÝ´Ü ÆÜÝÓóܹÏÜÜØ †åÏܱÜå Ý÷ùà ôÜÏÜÜèÃÜå œÜå´ÜíܱÜß †ÜÆÜ´ÜÜØ ‘÷åêÜàØ ‘å, `ŽœÜÃÜßœÜÃÜÜ ÍÜå¹ÍÜÜíÜ †ÃÜå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ÃÜÜËÜâ¹ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î †ÜíÜå ´ÜÜå Ý÷ùà ôÜÏÜÜè †ÃÜå Ý÷ùà ÁÜÏÜÚÃÜÜå ÃÜÜïÜ †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ “å.' †ÃÜå †åÏܱÜå ¡÷åÓ ‘ÓåêÜàØ ‘å, `†å †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜ ÝíÜÃÜÜïÜ ÏÜÜüå †Ü ïÜßïÜ ôÜÏÜÆÜÚ±Ü “å.' †Ü ôÜØ‘êÆÜÃÜå ÆÜâ±ÜÚ ‘ÓíÜÜ ‘ä´ÜÝÃÜÿÜÑÜß ÄÜÜØÁÜߢ†å †ÜñÜÏÜíÜÜôÜß ÏÜÜüåÃÜÜ †å‘ܹïÜíÜ´ÜÏÜÜØ ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜÃÜå ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÜß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜÜå †ÍÜâ´ÜÆÜâíÜÚ †ƒÜ´ÜÓÜå ‘ÑÜÜåÚ †åüêÜØà è ÃÜ÷Î, †ÜñÜÏÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ ÆÜ“ß ñÜß ¹â¹ÜÍÜ܉ íܑܱÓÃÜÜ ‘àüàØËÜÃÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ Ó÷åíÜÜ ÏÜÜüå ËÜÜåêÜÜíÑÜàØ. ´ÜåÃÜܳÜß †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ƒÜìÍÜìÜü ÏÜœÜß ÄÜÑÜÜå. ‘ô´ÜâÓËÜÜ, ÏÜÄÜÃÜêÜÜêÜ ÄÜÜØÁÜß, ÓÝìÑÜÜ´ÜËÜ÷åÃÜ íÜÄÜåÓåÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜ ôÜØô‘ÜÓÜåÃÜß Ó÷åêÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ ôÜìíÜìß. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÏÜÜüå ´ÜÜå †Ü ÆÜà±ÑÜ‘ÜÑÜÚ ÷´ÜàØ, ÁÜÏÜÚ‘ÜÑÜÚ ÷´ÜàØ. †ÜñÜÏÜÏÜÜØ Ó÷åíÜÜÃÜß †å †å‘ †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ ïÜÓ´Ü ÷´Üß. ïÜÓ´Ü ÃÜÜ ÆÜÜìå ´Üå†Üå †ÜñÜÏÜ “Üå²å †åíÜß †åÏÜÃÜß ôÆÜóü †Ü¤ÜÜ ÷´Üß. `ÁÜÏÜÚÆÜÜêÜÃÜ ôÜÜÓà ôÜàƒÜ¹à:ƒÜÏÜÜØ ÏÜ÷Ü‘óü íÜå«ßÃÜå ôÜÜ³Ü †ÜÆÜÃÜÜÓÃÜÜå ÝíÜÑÜÜåÄÜ ôÜ÷ÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå.' ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ †²ÄÜ ÷´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ÏÜÜåüÜØ ËÜ÷åÃÜ ÓÝìÑÜÜ´ÜËÜ÷åÃÜå ´ÜÜå †Ü ‘ÜÓ±Üå †ÜñÜÏÜ “Üå²ÒÜå è. ‘ô´ÜâÓËÜÜ “åíÜüå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÓûÜØ. ÆÜ±Ü [ÍܵÜß¡] ÏÜÄÜÃÜêÜÜêÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÏܺÜôÜ íܱÜÜü‘ÜÏÜ ïÜ߃ÜíÜÜ ÏÜÜå‘êÜß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜå ÏÜåêÜ ôÜØÆÜâ±ÜÚ ‘Ü°ßÃÜå †ÜíÑÜÜ ´ÑÜÜÓå è †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÆÜàÃÜ":ÆÜÂíÜåïÜ †ÜÆÑÜÜå1. †ÜñÜÏÜÃÜÜå ƒÜìÍÜìÜü ïÜÜØ´Ü ³ÜÑÜÜå ÆÜ±Ü ËÜ÷ÜÓÃÜÜ ôÜÏÜÜèÏÜÜØ ´Üå œÜÜêÜà ÓûÜå. †ÜñÜÏÜÃÜå ÏÜì´Üß †ÜݳÜÚ‘ ôÜ÷ÜÑÜ ËÜØÁÜ ³Ü‰, ‘üÜå‘üß †ÜíÜß, ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ †²ÄÜ ÓûÜ. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå †ôÆÜäïÑÜÜå “âü³Üß †ÜñÜÏÜÏÜÜØ Ó÷åíÜÜ †ÜíÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. †ÜݳÜÚ‘ Ïܹ¹ ÆÜ±Ü ÏÜìíÜÜ ÏÜÜزß. 1.  ÆÜ“ß ´ÜÜå ´Üå†Üå †åíÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÑÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜå ¹å÷ÜØ´Ü ³Ü´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ûàØ, `†ÜñÜÏÜÃÜÜå ÆÜÂÜ±Ü ÏÜÄÜÃÜêÜÜêÜ ÷´ÜÜå, ÷àØ ÃܳÜß. †åÃÜÜ ´Üåèå ÷àØ ÆÜ‘ÜïÑÜÜå.' [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†ÜØ´ÜÓ¤ÜÜ´ÜßÑÜ êÜÄÃÜ †ÃÜå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜàØ ¹ïÜÚÃÜ ™Ü±ÜàØ ôÆÜóü ÷´ÜàØ †ÃÜå †å ôÜØô‘äݴܹïÜÚÃÜÃÜß ËÜàÝÃÜÑÜܹ ‹ÆÜÓ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ‘ÜÑÜÜåÚÃÜß ‡ÏÜÜÓ´Ü ÓœÜ܉ ÷´Üß ÆÜ±Ü †åÃÜàØ †³ÜÚ™ÜüÃÜ †åÏܱÜå èå Óß´Üå ‘ÑÜàÛ ´Üå †åÏÜÃÜß ÝÃÜ´ÜÜÃ´Ü ÆÜÜÓ¹ïÜÚ‘ íÑÜíÜ÷ÜÓà ôÜÏÜèïÜÞø´ÜÃÜß ÄÜíÜÜ÷ß ÆÜâÓå “å : †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ †å ¤ÜÜÝ´ÜÆܳÜÜÃÜàØ Éì ÃܳÜß ÆÜ±Ü Ý÷ùà´íÜÏÜÜØ ÆÜÂíÜåïÜåêÜÜ ŽœÜÃÜßœÜÃÜÜ ÍÜå¹ÏÜÜسÜß èÃÏÜåêÜàØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ “å. †Ü³Üß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ‹ÆÜÓ †Ü˜ÏÜ±Ü †åüêÜå ÍÜÂÜÏÜ‘ Óß´Üå ÆÜÓØÆÜÝÓ´Ü Ó÷åêÜÜ ŽœÜÃÜßœÜÃÜÜ ÍÜå¹ÍÜÜíÜ ‹ÆÜÓÃÜàØ †Ü˜ÏܱÜ. èå ™Ü²ß†å †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ èïÜå ¤ÜÜÝ´ÜÆܳÜÜ †ÜÆÜÜå†ÜÆÜ ÝíÜïÜའ³ÜïÜå. †³ÜÜÚ´ÜÖ ÏÜÜÓÜ ôíÜÆÃÜ ÏÜàèËÜ ôÜÜœÜÜ †³ÜÚÏÜÜØ íܱÜÚÁÜÏÜÚ è±ÜÜïÜå. œÜÜÓå íܱÜÚ †å‘ËÜß¡ÃÜÜ ÆÜàÓô‘´ÜÜÚ ÷ïÜå. ÆÜÓôÆÜÓÃÜÜ ôÜ÷‘ÜÓÏÜÜØ Ó÷åïÜå. ‘Üå‰ ŽœÜÜå ‘å ÃÜßœÜÜå ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ. Ý÷ùà´íÜÃÜÜ ôÜÏÜÄÜ íÑÜÞø´Ü´íÜ ÏÜÜüå œÜÜÓåÑÜÃÜàØ †å‘ôÜÓƒÜàØ ÏÜ÷¶íÜ “å, †å‘ôÜÓƒÜß èéÝÓÑÜÜ´Ü “å. (÷ÝÓèÃÜ, 11-2-'33)

íܱÜÚÆܳÜÜ ÝíÜïÜåÃÜàØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ¹ïÜÚÃÜ ÆÜ±Ü ËÜ÷à ôÆÜóü ÷´ÜàØ. ´Üå†Üå ôÆÜóü éÆÜå ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘å,  ÆÜÓØÆÜÓÜÄÜ´Ü íÑÜíÜôÜÜÑÜ íܱÜÚ ‹ÆÜÓ †ÜÁÜÜÝÓ´Ü “å, èÃÏÜ ‹ÆÜÓ ÃÜ÷Î, íܱÜÚ œÜÜÓ “å èå œÜÜÓ ôÜÃÜÜ´ÜÃÜ íÑÜíÜôÜÜÑÜÜåÃÜÜ ÆÜ´Üß‘ éÆÜå “å": ¤ÜÜÃÜ †ÜÆÜíÜàØ, †ôÜ÷ÜÑÜÃÜàØ ÓšÜ±Ü ‘ÓíÜàØ, ƒÜå´Üß †ÃÜå íÜåÆÜÜÓ ‘ÓíÜÜØ †ÃÜå ïÜÓßÓñÜÏÜ ¿ÜÓÜ ôÜåíÜÜ ‘ÓíÜß. †Ü œÜÜÓåÑÜ íÑÜíÜôÜÜÑÜ ôÜÏÜÄÜ ÏÜÜÃÜíÜ¡´Ü ÏÜÜüå ôÜíÜÚôÜÜÏÜÜÃÑÜ “å.".". ÝíÜÝíÜÁÜ íܱÜÚÃÜÜ êÜÜå‘Üå †ÜØ´ÜÓêÜÄÃÜÜå ‘å †ÜØ´ÜÓÍÜÜåèÃÜ ‘Óß ïÜ‘å “å. Éø´Ü ïÜâ½´ÜÜ †ÃÜå †ÜÓÜåÄÑÜÃÜß ÀÝóü†å †ÜíÜß ÏÜÑÜÜÚ¹Ü èéÓß “å. ÆÜ±Ü ¡å ‘Üå‰ ËÜÂÜú±Ü ïÜ⺠‘ÃÑÜÜÃÜå ÆÜÓ±Üå ‘å ïÜ⺠‘Üå‰ ËÜÂÜú±Ü ‘ÃÑÜÜÃÜå ÆÜÓ±Üå ´ÜÜå ´ÜåÏÜÜØ ‘Üå‰ ÆÜÜÆÜ ÃܳÜß ‘å íܱÜÚÃÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÃÜÜå ‘Üå‰ ÍÜØÄÜ ÃܳÜß. (ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ 4-6-'31)   ËÜÂÜú±Ü-šÜݵÜÑÜ-íÜæïÑÜ-ïÜຠ†å ÏÜÜµÜ êÜåËÜêÜ “å.".". ÷àØ ´ÜÜå ‡œ“àØ ‘å ËÜÁÜÜ Ý÷ùà†Üå†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¡´ÜÃÜå ôíÜ圓܆å ïÜຠ´ÜÓß‘å †ÜåìƒÜÜíÜíÜÜ ¡å‰†å. ôÜÜœÜÜ †³ÜÚÏÜÜØ íܱÜÜÚñÜÏÜÁÜÏÜÚÃÜå ÆÜàÃÜ¢ÚÝíÜ´Ü ‘ÓíÜÜ †ÃÜå ËÜÂÜú±ÜíÜܹÃÜàØ ÆÜÜå´Ü ÆܹÝïÜÚ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜå †Ü †å‘ ôÜÜœÜÜå ÏÜÜÄÜÚ “å. (÷ÝÓèÃÜ, 25-3-'33)

ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †Ü ÝíÜœÜÜÓÜå³Üß ôÆÜóü ³ÜÜÑÜ “å ‘å †ÜÆܱÜß ôÜÜØô‘äÝ´Ü‘ ÆÜÓØÆÜÓÜÏÜÜØ íܱÜÚíÑÜíÜô³ÜÜÃÜÜØ œÜÜÓ †ØÄÜÜå ôÜÏÜÜèÃÜß ôÜàœÜÜÓà íÑÜíÜô³ÜÜ ÏÜÜüå ‘ÜÑÜÚ †ÜÁÜÜÝÓ´Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

ÝíÜÍÜÜèÃÜ “å, èÃÏÜÄÜ´Ü ÃÜ÷Î. ôÜÏÜÜèÃÜå ôÜØÄÜÝ«´Ü †ÃÜå ôÜàÄÜÂÝ³Ü´Ü Ó܃ÜíÜÜÃÜÜ †ÜïÜÑܳÜß ‘ÜÑÜÚÆܹåïÜÃÜàØ ÝíÜÍÜÜèÃÜ íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ ÝíÜœÜÜÓ±ÜÜÃÜàØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ “å. ÏÜÜÃÜíÜôÜÏÜÜèÃÜÜ íÑÜíÜÞô³Ü´Ü ôÜØœÜÜêÜÃÜ ÏÜÜüå ¹Óå‘ íÑÜÞø´Ü Þ¹íÜôÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ œÜÜÓåÑÜ íܱÜÚÃÜÜØ ‘ÜÑÜÜåÚ †Üå“ÜíܶÜå †ØïÜå ‘Óå è “å. ˜ÜÝôÜÃÜÜØ íÜÜ÷ÃÜ": œÜÓƒÜÜå †ÃÜå ”Ü²à †ôÆÜäïÑÜÜå ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÁÜØÁÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå è ôÜÏÜÜèÏÜÜØ Ý´ÜÓô‘ä´Ü “å †åíÜØà ôÜÏÜŸÑÜÜ ÆÜ“ß ÄÜÜØÁÜߢ †ôÆÜäïÑÜÜå ôÜܳÜå †å‘éÆÜ ³ÜíÜÜ †ÃÜå †åÏÜÃÜÜ ÁÜØÁÜÜ ÆÜ´ÑÜåÃÜß †ÜÏÜôÜÏÜÜèÏÜÜØ ÆÜÂíÜ´ÜÚ´Üß ôÜâÄÜ ¹âÓ ‘ÓíÜÜ †ÜñÜÏÜÜåÏÜÜØ, ÝïܚܱÜôÜØô³Ü܆ÜåÏÜÜØ †ÃÜå ËÜàÝÃÜÑÜÜ¹ß ÝíܾÜêÜÑÜÜåÏÜÜØ ÆÜÜÑ܃ÜÜÃÜÜ ôÜÉ܉, íܱÜÜü‘ÜÏÜ-‘ÜشܑܱÜÏÜ, ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ôíÜœ“´ÜÜ ôÜÉ܉ †ÃÜå ÏÜÜåœÜß‘ÜÏÜÃÜß ÆÜÂíÜäݶ܆Üå ïÜé ‘Óß. ¹Óå‘ †ÜñÜÏÜíÜÜôÜß ÏÜÜüå, ¹Óå‘ †ÁÑÜÜÆÜ‘ ÏÜÜüå †ÃÜå ¹Óå‘ ÝíܾܳÜßÚ ÏÜÜüå †Ü ÆÜÂíÜäݶ܆Üå ÄÜÜØÁÜߢ†å ÉÓÝèÑÜÜ´Ü ËÜÃÜÜíÜß"; †êÜËÜ¶Ü ôÜÜÏÜà¹ÜÝÑÜ‘ ¢íÜÃÜÃÜÜôÜÏÜâ÷¢íÜÃÜÃÜÜ †å‘ ÍÜÜÄÜ éÆÜå. †ÜñÜÏÜíÜÜôÜ߆ÜåÃÜå ŸÑÜÜÓå †åÏܱÜå ÄÜÜÏܲÜÏÜÜØ ÉåêÜ܉ è‰ ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ÷Ü‘êÜ ‘Óß ´ÑÜÜÓå œÜÓƒÜÜå †ÃÜå ”Ü²àÃÜÜØ ôÜÜÁÜÃÜÜå ôÜܳÜå ê܉ èíÜÜÃÜß Ý÷ÏÜÜÑÜ´Ü ‘ÓåêÜß. †åüêÜà è ÃÜ÷Î, ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÆÜïÜÚ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß †Ü ËÜØÃÜå ôÜÜÁÜÃÜÜå †ÜݳÜÚ‘ †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÝè‘ ˜ÜÝôÜÃÜÜØ ôÜšÜÏÜ ôÜÜÁÜÃÜÜå ËÜÃÜß ÄÜÑÜÜØ. ôíÜÓÜŸÑÜ †ÃÜå ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ ôíÜÜ´ÜصÑÜ œÜìíÜì ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ƒÜÜ´ÜÓß ³Ü‰ Ä܉ ÷´Üß ‘å ¹åïÜÃÜß †å‘ ‘ÜåÏÜ †ôÆÜäïÑÜ Ó÷å †ÃÜå ´ÜåÃÜå èå †ÃÑÜÜÑÜ ôÜ÷ÃÜ ‘ÓíÜÜå ÆÜ²å ´Üå ¡å ¹âÓ ÃÜÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ÍÜÜÓ´ÜÃÜåÑÜ ÆÜÓ¹åïÜ߆ÜåÃÜÜ †ÃÑÜÜÑܳÜß ÏÜàø´Ü †ÃÜå ôíÜ´ÜØµÜ ³ÜíÜÜÃÜÜå †ÝÁÜ‘ÜÓ Ó÷å ÃÜ÷Î. †åüêÜå ‘å †ÜÆܱÜå ¡å ÓÜè‘ßÑÜ ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÏÜÜüå ÄÜØÍÜßÓ ÷Üå‰†å †ÃÜå ôíÜÜÁÜßÃÜ´ÜÜÃÜÜå ôÜíÜÜêÜ †ÄÜ´ÑÜÃÜÜå ôÜÏÜè´ÜÜ ÷Üå‰†å ´ÜÜå †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ¹âÓ ³ÜíÜß è ¡å‰†å. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †Ü ÝíÜïÜåÃÜÜ ‹¹ÖÄÜÜÓÜå ¡å‰†å":  Ý÷ùà†Üå ÆÜ±Ü ¡å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‹¹Ü¶Ü ‹ŸŸíÜì ÁÜÏÜÚÃÜå

237


†ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜÃÜÜ ‘êÜØ‘ÏÜÜسÜß “Üå²ÜíÜß ÃÜ êÜå´ÜÜØ †ÜÏÜ ÃÜå †ÜÏÜ ‘êÜØÝ‘´Ü Ó܃ÜïÜå ´ÜÜå †ÜÆܱÜå ‘¹ß ÆÜ±Ü ôíÜ´ÜصܴÜÜÃÜå êÜÜÑÜ‘ ÄܱÜ܉ïÜàØ ÃÜ÷Î.

†ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ôíÜÓÜè †ÜعÜåêÜÃÜ ôÜܳÜå ôÜÜØ‘ì´ÜÜØ è±ÜÜíÜåêÜàØ":  ÏÜÜÓå ÏÜÃÜ ôíÜÓÜè †åüêÜå ¹åïÜÃÜÜ †êÆÜÏÜÜØ †êÆÜ ËÜØÁÜàÃÜå ÏÜÜüå ôíÜ´ÜصܴÜÜ. †ÜÆܱÜå ŸÑÜÜÓå ÆÜÓ´ÜصܴÜÜÃÜàØ ¹à:ƒÜ ÍÜÜåÄÜíÜß†å “ß†å ´ÑÜÜÓå ¡å †Ø´ÑÜèÃÜß Þô³ÜÝ´ÜÃÜÜ ôÜàÁÜÓå ´ÜÜå ôíÜÓÜèÃÜÜ ÃÜïÜÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÃܳÜß è ôÜàÁÜÓíÜÜÃÜß.

ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜÏÜÑÜ ÆÜ÷åêÜÜØ èÄÜ´ÜÏÜÜØ øÑÜÜØÑÜ øÑÜÜÓåÑÜ ÝíܹåïÜß ÁÜâØôÜÓßÏÜÜسÜß ÏÜàÞø´Ü ÷ÜØôÜêÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜ †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ÓÜè‘ßÑÜ †ÜعÜåêÜÃÜÜåÏÜÜØ ÓÜè‘Ü ÝôÜíÜÜÑÜÃÜß †ÃÑÜ ‘Üå‰ ôÜÜÏÜÜÝè‘-ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ôÜÏÜôÑÜÜ ÷Ü³Ü ÁÜÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÃܳÜß. ‘Üå‰†å †åíÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ôÜàÁÁÜÜØ ‘ÑÜÜåÚ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ è±ÜÜ´ÜàØ ÃܳÜß ‘å ÓÜóü×ßÑÜ ôíÜÜ´ÜصÑÜ †ÃÜå ÆÜ¡‘ßÑÜ œÜÜÝÓµÑÜ íÜœœÜå ‘Üå‰ œÜÜå’ôÜ ôÜØËÜØÁÜ “å. †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÓÜè‘ßÑÜ †ÜعÜåêÜÃÜÜåÃÜå †Ü´ÏÜïÜàݽÃÜÜØ †ÜعÜåêÜÃÜÜå ´ÜÓß‘å ‘¹ßÑÜ ÄܱÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ ÃÜ ÷´ÜÜØ. ´ÑÜÜÓå †Ü ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ôíÜÓÜè ôÜܳÜå ¹åïÜÃÜß †ÜØ´ÜÝÓ‘ ôÜÏÜôÑÜ܆ÜåÃÜå ôÜÜØ‘ìíÜÜÃÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÆÜÂÑÜÜåÄÜ †ÝÍÜÃÜíÜ ´ÜÜå ÷´ÜÜå è, ˜ÜÝôܑÜÓß ÆÜ±Ü ÷´ÜÜå. `†Ü ´ÜÜå ²ÜÑÜÓïÜÜ÷ß “å' †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ ÁÜÜÓß†å ´ÜåüêÜàØ ôÜ÷åêÜàØ ÃܳÜß †åíÜàØ ÄÜÜØÁÜߢ ôÜÏÜŸÑÜÜ ÷´ÜÜ. †åÃÜÜØ ÏÜâì ™Ü±ÜÜØ Ž²ÜØ ÷´ÜÜØ †ÃÜå ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÏÜܱÜôÜÜå ÁÜÏÜÚÄÜÂسÜÜåÃÜå †ÜÁÜÜÓå ´ÜåÃÜàØ ôÜÏܳÜÚÃÜ ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü³Üß †åÏܱÜå ¹åïÜíÑÜÜÆÜß †“â´ÜÜå½ÜÓ ÏÜÜüåÃÜß ÑÜܵÜÜ ‘Óß, †å‘ íÜÜÓ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ËÜå í܃ܴÜ. †Ü ÑÜܵÜÜ ¹ÓÏÑÜÜÃÜÃÜÜØ ÍÜÜóܱÜÜåÏÜÜØ †åÏÜÃÜÜå ÏÜàƒÑÜ ôÜâÓ ÷´ÜÜå": ÷ÝÓèÃÜÜå ÏÜÜüå ÏÜØݹÓÜå ƒÜàêêÜÜØ ÏÜâ‘íÜÜÃÜß Ý÷ÏÜÜÑÜ´Ü. ´Üå†Üå ‘÷å´ÜÜ": ‘Üå‰ÃÜå ÆÜåüå œÜêÜÜíÜíÜÜ, ÃÜÜåƒÜÜ Ó܃ÜíÜÜ, ÄÜÜÏÜ ËÜ÷ÜÓ ‘Ü°íÜÜ, ‘âíÜå³Üß ÆÜܱÜß ÃÜ ÍÜÓíÜÜ ¹åíÜàØ, †åÃÜå †å«àØ ÍÜÜåèÃÜ ¹åíÜàØ, ´Üå ÏÜÓå “å ‘å ¢íÜå “å ´ÜåÃÜß ¹Ó‘ÜÓ ÃÜÜ Ó܃ÜíÜß †å ËÜÁÜàØ ÁÜÏÜÚ ÷ÜåÑÜ è ÃÜ÷Î. †Ü Ý÷ùà ÁÜÏÜÚ ÃܳÜß. †Ü ´ÜÜå ²ÜÑÜÓïÜÜ÷ß “å.

238 

´ÜÆÜ †ÃÜå ËÜÝêܹÜÃÜ †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ ÄÜÜØÁÜߢ ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ ÝíÜïÜå †åüêÜÜ ôÆÜóü ÷´ÜÜ ‘å ‘åíÜì ôÜÏÜ¡íÜü³Üß †Ü ôÜÏÜôÑÜÜ ¹âÓ ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåÏÜ ÃܳÜß ´Üå ¡±Ü´ÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ÏÜÜüå ËÜÝêܹÜÃÜ †ÃÜå ôÜÜæèÃÑÜÆÜâ±ÜÚ ´ÜÆÜÃÜß †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ †ÜíÜïÑÜ‘´ÜÜ ÷´Üß. †ÜíÜß ´Ü‘ ïÜÜåÁÜíÜÜ èíÜàØ ÆÜ²å ´ÜåÏÜ ÃÜ ÷´ÜàØ. †ØÄÜÂåè ôÜÓ‘ÜÓå ôÜÜÏÜå³Üß †ÜíÜß ´Ü‘ ÆÜâÓß ÆÜܲß"; ËÜߢ ÄÜÜåìÏÜå¢ ÆÜÝÓóܹÃÜÜ ´ÜÜ‘²å, ÷ÝÓèÃÜÜå ÏÜÜüå †êÜÄÜ ÏÜ´ÜÜÝÁÜ‘ÜÓ †ÜÆÜíÜÜÃÜàØ ÆÜÄÜêÜàØ ÍÜÓßÃÜå. ÄÜÜØÁÜߢ †Ü ËÜÜËÜ´Ü ‘åíÜß Óß´Üå ôÜ÷ÃÜ ‘Óß ïÜ‘å?":  ÷àØ †Ø´ÑÜ¡åÃÜÜ ÝíÜïÜÜì ôÜÏÜà¹ÜÑÜÃÜÜå ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜ ÷ÜåíÜÜÃÜÜå ¹ÜíÜÜå ‘ÓàØ “àØ. †ÏÜÜÓÜ Æܑܵ ‹ÆÜÓ †ÃÜå †ÏÜÜÓÜ íÜôÜ´ÜßÆܑܵÏÜÜØ †Ø´ÑÜ¡åÃÜÜå èà¹Üå íÜÄÜÚ ÄܱÜÜÑÜ †åÏÜ †ÏÜå ‡œ“´ÜÜ ÃܳÜß.".". †êÜÄÜ ÏܴܹÜÓ ÏÜزì ÓœÜíÜÜÃÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ¡å ³ÜïÜå ´ÜÜå ÏÜÜÓå ÏÜ ÆÜÑÜÛ´Ü ‹ÆÜÜíÜôÜ ‘ÓíÜÜå ÆܲïÜå.

ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †ÜíÜß ôÆÜóü œÜå´ÜíܱÜß “´ÜÜØ †ØÄÜÂåè ôÜÓ‘ÜÓå ÁÜÓÜÓ ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÑÜÜåÚ è ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÑÜÓíÜ²Ü èåêÜÏÜÜØ †ÜÏÜÓ±ÜÜØ´Ü ‹ÆÜíÜÜôÜ ‹ÆÜÓ ¥´ÜÑÜÜÚ. ‹ÆÜíÜÜôÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ íÜßèíÜåÄÜå ÝíÜòÜÏÜÜØ ÆÜÂôÜÓß ÄÜÑÜÜ. ÓÜ¡¢, ÏÜÜêÜÝíÜÑÜÜ¢, ÓÜèååúËÜÜËÜà, íÜêêÜÍÜÍÜ܉ ôÜ÷ß´ÜÃÜÜØ †ÄܱÜß ÃÜå´Ü܆Üå†å ²Üç. †ÜØËÜå²‘Ó ôÜܳÜå íÜÜüÜ™ÜÜüÜå ‘Óß, ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜ éÆÜå `ÆÜàÃÜÜ ‘ÓÜÓ' ‘ÑÜÜÚ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ “âüÒÜØ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ‹ÆÜíÜÜôܳÜß ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ÆÜ¡ÏÜÜØ ÍÜÜÓå ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ †ÜíÑÜàØ. †Ü³Üß ÆÜ¡èÃÜÜå ‹ÆÜÓ †¹ÖÍÜà´Ü †ôÜÓ ³Ü‰ †ÃÜå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜ †ØÄÜå ÝíÜœÜÜÓ´ÜÜ ³ÜÑÜÜ. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ¹åïÜÏÜÜØ ™Ü±ÜÜØ ÏÜØݹÓÜå ÷ÝÓèÃÜÜå ÏÜÜüå ƒÜâêÑÜÜØ. ÆÜâ¡Ó߆Üå †åÏÜÃÜå ÏÜØݹÓÜåÏÜÜØ †ÜíÜ‘ÜÓíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ÄÜÜÏÜÜå †ÃÜå ïÜ÷åÓÜåÏÜÜØ ‘âíÜå³Üß ÆÜܱÜß ÍÜÓ´ÜÜØ ³ÜÑÜÜØ. Ý÷ùàôÜÏÜÜèå ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ‹´³ÜÜÃÜÃÜß êÜÜÄܱÜß †ÃÜàÍÜíÜß. êÜ≠ÝÉïÜÓ ‘÷å “å ´ÜåÏÜ, ‹ÆÜíÜÜôÜ ÝíÜÃÜÜ ÄÜÜØÁÜß-†ÜØËÜ岑ÓÃÜÜ ‘ÓÜÓÃÜÜå ÓÜóü× ‹ÆÜÓ †ÜíÜÜå ÆÜÂÍÜÜíÜ ÆܲÒÜå ÃÜ ÷Üå´Ü. †Ü ÏÜÜüå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ è ïÜ˹Üå ¡å‰†å":  ÏÜÃÜå ÏÜÓíÜÜÃÜß èÓÜÑÜå ‡œ“Ü ÃܳÜß. ÏÜÜÓå ´ÜÜå ÷ÝÓèÃÜôÜåíÜÜÃÜå ÏÜÜüå èåüêÜàØ ÝèíÜÜÑÜ ´ÜåüêÜàØ ¢íÜíÜàØ “å. ¡å‘å †å ôÜåíÜÜ ‘Üèå ÏÜÓíÜàØ ÆÜ²å ´ÜÜå ÏÜÓíÜÜÃÜß ÆÜâÓß ´ÜæÑÜÜÓß “å. ÆÜ±Ü ÏÜÜÓå ´ÜÜå †Ü [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÝíÜÁÜÜÑÜ‘ íÜ´ܖôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ-ÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜå ô³ÜÜÃÜå `ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ' ïÜ˹ÃÜÜ íÜÁÜÜÓå ÆÜšÜÆÜÜ´Üß ÷´ÜÜ. ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ †åÏÜÃÜß ÀÝóü†å ÝíÜÁÜÜÑÜ‘ íÜ嫆 “å. ´Üå ÏÜܱÜôÜ †ÃÜå ÏÜܱÜôÜÃÜÜ ôÜØÆÜ‘ÚÃÜå †ÃÜå ôÆÜïÜÚÃÜå ÆÜÂÜå´ôÜÜ÷ÃÜ †ÜÆÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ôÜâ”åêÜàØ †Ü ÏÜÜæÝêÜ‘ íÜ嫆 ÷´ÜàØ. †“â´ÜÜå ÆÜ´ÑÜå ¹ÜƒÜíÜ܉ Ó÷åêÜÜå †ÃÑÜÜÑÜ ´Üå†ÜåÃÜå †åüêÜÜå †ôÜû ³Ü‰ ÆܲåêÜÜå ‘å †å‘ ´ÜËÜ’å ÄÜÜØÁÜߢ Ý÷ùà ÁÜÏÜÚ “Üå²íÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜåêÜÜ, ÆÜ±Ü ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغÃÜß ôÜêÜÜ÷³Üß ´Üå†Üå ´ÜåÏÜ ÃÜÜ ‘Óß ïÜøÑÜÜ. †ÃÜå Ý÷ùà ÁÜÏÜÚÏÜÜسÜß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ÃÜÜËÜâ¹ ‘ÓíÜÜ ‘ÏÜÓ ‘ôÜß. ´Üå ÏÜÜüå ´ÜåÏܱÜå †å‘ܹïÜ íÜ´ÜÏÜÜØ ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜÃÜÜå ôÜ÷å´Üà‘ ôÜÏÜÜíÜåïÜ ‘ÑÜÜåÚ. ôíÜ´ÜØµÜ ÍÜÜÓ´ÜÃÜå ÏÜìåêÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †Ü †±ÜÏÜÜåêÜ ÍÜåü ÷´Üß.

‹ÆÜíÜÜôܳÜß (1933ÃÜÜ †å‘íÜßôÜ Ý¹íÜôÜÃÜÜ ‹ÆÜíÜÜôܳÜß) ÏÜÜÓå ÏÜÜüå †ÃÜå ôÜܳÜ߆ÜåÃÜå ÏÜÜüå †ÝÁÜ‘ ïÜàݽÃÜß ´ÜÃÏÜÑÜ´ÜÜÃÜß †Ü´ÏÜôÜÏÜÆÜÚ±ÜÃÜß ÝÍÜšÜÜ ‰òÜÓ ÆÜÜôÜå ÏÜÜÄÜíÜß “å. êÜÜå‘Üå †åÃÜå ÓÜè‘ßÑÜ ôÜÜåÄÜüÜØËÜÜ¢ ‘÷å “å. ÁÜÏÜÚÑÜའÃܳÜß ‘÷å´ÜÜ. ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÑÜÜÚ ÝíÜÃÜÜ ÷àØ ËÜߢ ‘‰ Óß´Üå êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜÏÜ¡íÜß ïÜ‘àØ ‘å †åÃÜå ÓÜè‘ßÑÜ ËÜÜèà ôÜܳÜå ôÜØËÜØÁÜ ÃܳÜß. †å ïÜའÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü “å.

¹åïÜíÑÜÜÆÜß ÷ÝÓèÃÜÑÜܵÜÜ ¹åïÜíÑÜÜÆÜß ÆÜÂœÜÜÓܳÜåÚ ÄÜÜØÁÜߢ†å ËÜå íÜƒÜ´Ü ÷ÝÓèÃÜÑÜܵÜÜ ‘Óß ÷´Üß. ËÜØÃÜå íÜƒÜ´Ü †ÜƒÜàØÑÜ íÜóÜÚ †åÏܱÜå ÷ÝÓèÃÜ ôÜåíÜÜÃÜå †ÆÜÚ±Ü ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ŸÑÜÜØ ‘Üå‰ ÃÜå´ÜÜ ÄÜÑÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ ´ÜåíÜÜØ Ž²Ü±ÜÃÜÜØ ô³ÜÜÃÜÜå†å ÄÜÜØÁÜߢ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå ôÜíܱÜÜåÚÃÜå ÆÜâíÜÚÄÜÂ÷ “Üå²íÜÜÃÜß ´Ü³ÜÜ ÷ÝÓèÃÜÜåÃÜå ¹ÜéÏÜÜØôÜ “Üå²íÜÜÃÜß ù¹ÑܳÜß †ÆÜßêÜ ‘Óß. ÷ÝÓèÃÜÉز ÏÜÜüå ÃÜܱÜÜØ †å‘«ÜØ ‘ÑÜÜÛ. †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå ÃÜÜÏÜïÜåóÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÑÜÜåèÃÜÜËܽ ÆÜàÓàóÜܳÜÚ ÄÜÜØÁÜߢ†å ÷Ü³Ü ÁÜÑÜÜåÚ. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå 1937ÏÜÜØ ‘ÜýÄÜÂåôÜß ÆÜÂÁÜÜÃÜÏÜزìÜåå†å ÷ÝÓèÃÜÜåÃÜÜ Ý÷´ÜÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ ‘ÜÑÜ¹Ü ‘ÑÜÜÚ. ôíÜ´ÜØµÜ ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ËÜØÁÜÜÓ±ÜÃÜÜ ÏÜâìÍÜâ´Ü †ÝÁÜ‘ÜÓÜåÃÜß ‘êÜÏÜ 17 †ÃíÜÑÜå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå ÝïÜšÜÜÆÜÜµÜ ÄÜàÃÜÜå ÄܱÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå. †Ü³Üß Ä܉‘ÜêÜÃÜÜ †“â´ÜÜå †Üèå ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ËÜÁÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜÜ èåüêÜÜ è †ÝÁÜ‘ÜÓÜå ÍÜÜåÄÜíÜå “å. ÓÜè‘ßÑÜ, ôÜÜÏÜÜÝè‘, †ÜݳÜÚ‘, ïÜæšÜݱܑ íÜÄÜåÓå šÜåµÜÜåÏÜÜØ ‘åüêÜß‘ ƒÜÜôÜ ôÜÄÜíܲÜå †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. ôÜÜÏÜÜÝè‘ šÜåµÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ¢íÜØ´Ü †ôÜÓÜåÏÜÜسÜß ôÜÜæ³Üß ÁÑÜÜÃÜ‘óÜÚ †ôÜÓ “å ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜÃÜß. †Ü³Üß ´ÜÜå ÆÜܹÓß ôÜÓ ÷åÃôÜ ÷ÜåÏôÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †Ü ‘ÜÑÜÚÃÜå `èÄÜ´ÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ³Ü‰ ÄÜÑÜåêÜÜ ÏÜÜÃÜíÜÏÜàÞø´ÜÃÜÜ ÏÜ÷ÜÃÜÏÜÜØ ÏÜ÷ÜÃÜ ‘ÜÑÜÚ ´ÜÓß‘å †Ü ‘ÜÏÜ ÝœÜÓôÏÜÓ±ÜßÑÜ ³Ü‰ èïÜå' †å Óß´Üå íܱÜÚíÑÜàØ “å.

‹ÆÜôÜØ÷ÜÓ ËÜÜìÆܱܳÜß ÄÜÜØÁÜߢ†å ôÜåíÜåêÜß ôÆÜïÜÚÍÜÜíÜÃÜÜÃÜß †åÏÜÃÜß ‘ÜÏÜÃÜÜ †ÃÜå ´Üå ÝíÜïÜåÃÜß †åÏÜÃÜß ‹ÄÜ ´ÜÆÜÿÜÑÜÜÚ íÑÜÜÆÜ‘ Óß´Üå ´ÜÜå ôÜÉì ³Ü‰ †åÏÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ, “´ÜÜØ ´Üå ÝÃÜÏÜâÚì ³Ü‰ †åÏÜ ÃÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. ‘åíÜì ‘ÜÑܹܳÜß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ¹âÓ ³Ü‰ ïÜ‘ïÜå ÃÜ÷Î. †Ü ÏÜÜüå èéÓß “å ÓÜè‘ßÑÜ ‡œ“ÜïÜÞø´Ü, èéÓß “å íÑÜÜÆÜ‘ ÆÜÜÑÜÜ ÆÜÓÃÜàØ ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ. †Ü ´ÑÜÜÓå ïÜøÑÜ ËÜÃÜå ŸÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå ÏÜÜÝêÜ‘ßÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜÃÜå ËܹêÜå ü×ôüßÃÜß ÍÜÜíÜÃÜܳÜß íÜ´ÜßÚ†å, ôÜܳÜå ôÜܳÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß èåÏÜ `ïÜßïÜ ôÜÏÜÆÜÚ±Ü'ÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜÃÜå †ÜÄÜì íÜÁÜÜÓÃÜÜÓ ‘Üå‰ ÃÜå´ÜÜ ¡å‰†å †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ‡Þœ“´Ü À° ôÜØ‘êÆÜ ïÜÞø´Ü ¡å‰†å.[ôÜØÝšÜÆ´Ü] 

êÜåƒÜ‘-ôÜØÆÜ‘Ú":10-ËÜß, íÜÜôÜà †çÆÜÜüÚÏÜåÃü, ÆÜÝêÜÑܲÃÜÄÜÓ, ÃÜÜÓ±ÜÆÜàÓÜ, †ÏܹÜíÜܹ-380 013

o

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

239


ôÜÜÏÜÜÝè‘ œÜå´ÜÃÜÜ èÄÜÜíÜßÃÜå ÓÜè‘ßÑÜ ôíÜÜ´ÜصÑÜ †ÆÜÜíÜÃÜÜÓ ôÜÜÆ´ÜÜÝ÷‘  : ÷ÝÓèÃÜ ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ ‰.ôÜ. 1933ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå ïÜé ‘ÑÜÜÛ ´ÑÜÜÓå ÆܑܵÜÓ´íÜÃÜÜå ÆÜâÓÜ 29 íÜóÜÚÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ê܉ œÜâøÑÜÜ ÷´ÜÜ. íÜìß †å‘ ÆÜ±Ü ïÜ˹ ÝíÜœÜÜÑÜÜÚ íÜÄÜÓ ÃÜ ê܃ÜíÜÜå, ´ÜåíÜÜå ¡´Ü ÆÜÓ †Ø‘àïÜ ÷Üå‰ ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ éÆÜå è ´ÜåÏÜÃÜß ‘êÜÏÜÏÜÜسÜß ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå †ÃÜå †ÃÜàÍÜíÜÜå †ÜÁÜÜÝÓ´Ü ÆÜøíÜ ê܃ÜܱÜÜå ÏÜìíÜÜ ÏÜÜزÒÜØ ÷´ÜÜØ. ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ‡ÞòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ †ÃÜå ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ †ÜíÜßÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ †ÃÜå ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ ÆܵÜÜå ¿ÜÓÜ ´ÜåÏܱÜå ÓÜè‘ßÑÜ ÏÜà¼å ™Ü±Üß íÜƒÜ´Ü ôÜÉì´ÜÜ ÷ÜØôÜêÜ ‘ÑÜÜÚ ÆÜ“ßÑÜå ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜåÏÜÜØ ´Üå†Üå ÓÜè¿ÜÓß ËÜÜËÜ´ÜÜåÃÜå ÃÜ÷Î ôÆÜïÜåÚ ´ÜåíÜÜå ÏÜÃÜôÜâËÜÜå ‘åìíÜß êÜßÁÜÜå ÷´ÜÜå. èåÃÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ´Ü´‘ÜêÜßÃÜ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜß ¡ÄÜäÝ´Ü ÏÜÜüå èéÓß †åíÜÜ †ÃÜå‘ ÝíÜóÜÑÜÜåÃÜß œÜœÜÜÚ †Ü ÆܵÜÜåÏÜÜØ ³Ü‰ ïÜ‘ß. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÓÜ÷ËÜÓß ÷å«ì ¹åïÜÏÜÜØ ôÜÜÏÜÜÝè‘ œÜå´ÜÃÜÜÃÜß †å‘ †åíÜß êÜ÷åÓ ¥«ß èå±Üå ÃÜ ÏÜÜµÜ ¹åïÜÃÜå †Ü”Ü¹ß †ÆÜÜíÜß ÆÜ±Ü ôµÜ߆Üå, †ÜݹíÜÜôÜ߆Üå, ¹ÝêÜ´ÜÜå èåíÜÜ ôÜÏÜÜèÃÜÜ ÆÜ“Ü´Ü Ó÷ß ÄÜÑÜåêÜÜ íÜÄÜÚÃÜå ÆÜ±Ü ÏÜàƒÑÜ ÆÜÂíÜÜ÷ÏÜÜØ ê܉ †ÜíÜíÜÜÃÜàØ ÏÜ÷Ü‘ÜÑÜÚ ÆÜÜÓ ÆÜܲÒàØ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜßÁÜß ÃÜèÓ ´Üìå 11 íÜóÜÚ †ÃÜå †å ÆÜ“ß †Ü« íÜóÜÚ  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå œÜÜêÑÜÜØ, ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜßÏÜÜØ ‘¹ÜœÜ ´Üå±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÑÜàÄÜ‘ÜÑÜÚ ÆÜÜÓ ÆÜÜ²ß êÜßÁÜàØ ÷´ÜàØ. ÷ÝÓèÃÜ †ØÄÜÂå¢ÃÜÜ ÆÜàÃÜ:ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÝÃÜÝÏܶÜå ´ÜåÃÜÜ †ÜÓØÍÜ, œÜ°ÜíÜ-‹´ÜÜÓ ÃÜå “åêêÜÜ †Ø‘ ôÜàÁÜßÃÜß ÓôÜÆܹ ÝíÜÄÜ´ÜÜå †åɆåøÑÜà éÆÜå

÷ÝÓèÃÜ  ÆܵÜÜå øÑÜÜÓå ïÜé ³ÜÑÜÜØ ÷´ÜÜØ "? 11 ÉåËÜÂà†ÜÓß, 1933ÃÜÜ ÓÜåè †ØÄÜÂå¢ ÆÜµÜ  ÷ÝÓèÃÜ  ÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå †Ø‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜÜå. Ý÷ùßÏÜÜØ  ÷ÝÓèÃÜôÜåíÜ‘ 23 ÉåËÜÂà†ÜÓßÃÜÜ ÓÜåè †ÃÜå ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß ÄÜàèÓÜ´Üß ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà 12 ÏÜÜœÜÚÃÜÜ ÓÜåè ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜàØ. ÷ÝÓèÃÜ"ÆܵÜÜå ïÜÜ ÏÜÜüå ïÜé ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØØ ÷´ÜÜØ "?  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜåÃÜÜå ‹¼åïÜ ÏÜàƒÑÜ´íÜå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜ †ÃÜå ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÑÜÜåÚ ³Ü‘ß ¡ÄÜäÝ´Ü †Ü±Üß ôÜÜæÃÜå ôíÜÓÜè ´ÜÓÉ ¹ÜåÓß èíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. †Ü ÏÜÜüå  ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà ÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ †Ø‘ÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÷å´Üà ôÆÜóü ‘Ó´ÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å íÜܜܑÜå ¡åÄÜ ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ,  ÏÜÜÓÜå ÷å´Üà ´ÜÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå³Üß †Ø‘ÃÜÜå †å‘ †ÜÃÜÜå ‘å íÜóÜÚÃÜÜ œÜÜÓ éÝÆÜÑÜÜ ê܉ ËÜåœÜÜÓ ‘å íÜÁÜÜÓå ÏÜܱÜôÜÃÜß †Ü¢ÝíÜ‘Ü ÏÜåìíÜß êÜåíÜÜÃÜÜå ÃܳÜß. ´ÜÏÜÜÓàØ êÜíÜÜèÏÜ ´ÜÏÜÜÓß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ‡œ“ÜÃÜß †å‘ ÝÃÜïÜÜÃÜß ÷ïÜå, †³ÜíÜÜ ´ÜÏÜå ôÜÃÜÜ´ÜÃÜß ÷Üå ´ÜÜå ôÜàÁÜÜÓ‘ ïÜàØ ‘÷å “å ´Üå ¡±ÜíÜÜÃÜß ´ÜÏÜÜÓß ‡œ“ÜÃÜß ÝÃÜïÜÜÃÜßéÆÜ ÷ïÜå.".". ÏÜÜÓå ôÜÜÓà ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà †å‘ ÝíÜïÜåóÜ ÆÜÂÜÑÜÝÿÜ¶Ü “å. ÷àØ ÏÜÜÓÜå †Ü´ÏÜÜ †Ü Ý÷êÜœÜÜêÜ (†ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ-ÝÃÜíÜÜÓ±Ü) ÆÜÜ“ì 240 

Óå²ß ÓûÜå “àØ.".". Õ÷¹à ÁÜÏÜÚÃÜß ïÜàݽÃÜÜ ÑܤÜÏÜÜØ ÷ÜåÏÜíÜÜÃÜå ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà ÆÜÂÝ´Ü ôÜÆ´ÜÜ÷ ¹Óå‘ ÄÜàèÓÜ´ÜßÃÜå ÃÜÜå´ÜÓïÜå.

÷ÝÓèÃÜ"ÆܵÜÜå ôÜÆ´ÜÜ÷ÏÜÜØ ‘ÑÜÜ íÜÜÓå †ÃÜå øÑÜÜسÜß ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü´ÜÜØ ÷´ÜÜØ "? ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà ïÜé ³ÜÑÜàØ ´ÑÜÜÓ³Üß †ÜÑÜÚÍÜâóÜ±Ü ÏÜັÜÜêÜÑÜ-ÆÜâÃÜܳÜß ¹Ó ÓÝíÜíÜÜÓå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü´ÜàØ ÷´ÜàØ, ÆÜÓØ´Üà ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå ÷íÜå ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå ÏÜâì ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ ê܃ÜÜíÜÜÃÜß ¡÷åÓÜ´Ü ‰.ôÜ. 1940ÏÜÜØ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜåÃÜÜ èàêÜ܉ ÏÜÜôܳÜß  ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà †ØÄÜÂå¢ÃÜß ôÜܳÜÜåôÜÜ³Ü ïÜÝÃÜíÜÜÓå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜíÜàØ ïÜé ³ÜÑÜàØ. 1942ÃÜÜ ÆÜÂÜÓØÍܳÜß ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÏÜັÜÜêÜÑÜ‘ÜêÜàÆÜàÓ (†ÏܹÜíÜܹ)³Üß ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜíÜàØ ïÜé ³ÜÑÜàØ. Ý÷Ã¹ß  ÷ÝÓèÃÜôÜåíÜ‘ †ÃÜå †ÃÑÜ ÍÜÜóÜÜÃÜÜØ  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå ÍÜÜóÜÜØ´ÜÝÓ´Ü ôÜÜÏÜÄÜÂß ÏÜìíÜÜÃÜß †ÃÜå “ÜÆÜ‘ÜÏÜÃÜß †ÃÜà‘âì´ÜÜ ÏÜàèËÜ ‘åüêÜÜ‘ íÜóÜÜåÚ ïÜÝÃÜíÜÜÓå ´ÜÜå ‘åüêÜÜ‘ íÜóÜÜåÚ ÓÝíÜíÜÜÓå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÄÜàèÓÜ´Üß, Ý÷Ã¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ ‹ÆÜÓÜØ´ÜÃÜß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÷ÝÓèÃÜ"ÆܵÜÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü´ÜÜØ ÷´ÜÜØ "? ÷Ü, †Ü µÜ±Ü ÍÜÜóÜÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå ´ÜÝÏÜì, ´ÜåêÜàÄÜà, ‹Ý²ÑÜÜ, ÏÜÓÜ«ß, ‘ÃÃܲ, ËÜØÄÜÜìß, †ÜôÜÜÏÜß, [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÏÜêÜÑÜÜêÜÏÜ, ÕôÜÁÜß †ÃÜå ‹¹âÚ †åÏÜ ‘àêÜ 13 ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. †å‘ôÜܳÜå 13 ÍÜÜóÜÜÃÜÜØ ÷ÝÓèÃÜ"ÆܵÜÜåÃÜÜ ´ÜصÜß ´ÜÓß‘å ÄÜÜØÁÜߢ ÷´ÜÜ "! ‘åíÜß Óß´Üå ÆÜ÷ÜÇœÜß íÜì´ÜÜ "?  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå ïÜé ‘ÓÜÑÜÜØ ´ÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜߢ èåêÜÏÜÜØ ÷´ÜÜ, ´Üå³Üß ´ÑÜÜÓå ´ÜÜå ôܶÜÜíÜÜÓ Óß´Üå è ‘Üå‰ †ƒÜËÜÜÓÃÜÜ ´ÜصÜß ÃÜ ËÜÃÜß ïÜ‘å †åüêÜå ÆÜµÜ ÏÜÜüå †êÜÄܳÜß ´ÜصÜßÃÜß ÝÃÜÏܱÜâ‘ ‘ÓíÜÜÃÜß Ó÷å è ÆÜÓØ´Üà ´Üå†Üå †å í܃ܴÜå èåêÜÏÜÜØ ÃÜ ÷Üå´Ü ´ÜÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß íÑÜô´Ü´ÜÜ ¡å´ÜÜØ †ÜÄÜì è´ÜÜØ ‘Ü剑ÃÜå ‘Ü剑ÃÜå ÆܵÜÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß †ÃÑÜ íÑÜÞø´Ü†å ôÜØÍÜÜìíÜÜÃÜß Ó÷å´Ü è. ÏÜÜüå †ÄÜÜ‹³Üß †å ÝÃܱÜÚÑÜ êÜå´ÜÜ èå ´Üå ÍÜÜóÜÜÃÜÜ ÆÜµÜ ÏÜÜüå ´ÜصÜß ´ÜÓß‘åÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß †ÃÜå ôܶÜÜíÜÜÓ èíÜÜËܹÜÓß ÏÜÜüå ´ÜåÏܱÜå †å ÍÜÜóÜÜÃÜß ÝÃÜó±ÜÜ´Ü íÑÜÞø´Ü†ÜåÃÜå ÓÜå‘åêÜß. èåÏÜ ‘å, ïÜé†Ü´ÜÃÜÜØ íÜóÜÜåÚÏÜÜØ †ØÄÜÂå¢  ÷ÝÓèÃÜ ÏÜÜüå †ÜÓ. íÜß. ïÜÜôµÜß ´ÜÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ÏÜÜüå œÜغïÜØ‘Ó ÆÜÂܱÜïÜØ‘Ó ïÜàøêÜ †ÃÜå í܃ܴÜÜåíÜƒÜ´Ü ´ÜåÏÜÜØ ÉåÓÉÜÓ ÆÜ±Ü ³ÜÑÜÜå. †ØÄÜÂå¢  ÷ÝÓèÃÜ ïÜé ³ÜÑÜàØ †å ´ÜÜÓ៚ 11 ÉåËÜÂà†ÜÓß 1933³Üß 5 †åÝÆÜÂêÜ 1935ÃÜÜ †Ø‘ ôÜàÁÜß †ÜÓ. íÜß. ïÜÜôµÜß1†å ´ÜصÜß ´ÜÓß‘åÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß ôÜØÍÜÜìß. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉†å ´ÜåÃÜàØ ´ÜصÜßÆܹ ôÜØÍÜÜëÑÜàØ èå 16 †ÜçÄÜôü 1942ÃÜÜ †Ø‘, †åüêÜå ‘å ¢íÜÃÜ ÆÜÑÜÛ´Ü ´Üå†Üå ´ÜصÜß ÓûÜ. †å ÆÜ“ß †ÜçÄÜôü 23, 1942ÃÜÜå †å‘ †Ø‘ Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜêÜÜÃÜÜ ´ÜصÜßÆܱÜÜ ÷å«ì ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜÜå †ÃÜå ÆÜ“ß ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ØÄÜ´Ü ÏÜصÜß ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ ÷ÝÓèÃÜÃÜÜ ´ÜصÜß ´ÜÓß‘å ÝÃÜÏÜÜÑÜÜ. 22 ÉåËÜÂà†ÜÓß 1948 ôÜàÁÜß ´Üå†Üå ´ÜصÜß ÓûÜ. †å ÆÜ“ß  ÷ÝÓèÃÜÃÜß èíÜÜËܹÜÓß 1.  ÏÜâì ÏܺÜôÜ(œÜåÃÃ܉)ÃÜÜ ÓÜÏÜœÜú íÜß. ïÜÜôµÜß «’ÓËÜÜÆÜÜ ôÜܳÜå ÆÜ÷åêÜå³Üß ÆÜÝÓœÜÑÜÏÜÜØ ÷´ÜÜ †ÃÜå ÍÜÜÓ´Ü ôÜåíÜ‘ ôÜØ™ÜÏÜÜØ ¡å²ÜíÜÜ ÏÜÜüå †Ó¢ ‘Óß ÷´Üß. ` ôÜØÆÜܹÃÜÃÜÜ ‘ÜÏÜ ÏÜÜüå ïÜÜôµÜß ôÜÜæ³Üß ÑÜÜåÄÑÜ “å.' †åíÜÜå ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜì´ÜÜ ´ÜåÏܱÜå «’ÓËÜÜÆÜÜÃÜå ïÜÜôµÜßÃÜå “Üå²íÜÜ ÏÜÜüå ÆÜµÜ ê܃ÑÜÜå ÷´ÜÜå. ´ÜåÃÜÜå ÷‘ÜÓÏÜÜØ ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ ÏÜëÑÜÜå †ÃÜå †ÜÓ. íÜß. ïÜÜôµÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜÝÓíÜÜÓÃÜå ÏܺÜôÜÏÜÜØ Ó܃Üß ÆÜâÃÜÜ †ÜíÜßÃÜå íÜôÑÜÜ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜêÜÜÃÜÜ ÝïÜÓå †ÜíÜß. ÃÜܹàÓô´Ü ´ÜÝËÜÑÜ´Ü “´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå †å Ë܃ÜâËÜß ôÜØÍÜÜìß. ´Üå†Üå ÆÜ±Ü ¢íÜÃÜÃÜÜ †Ø´Ü ôÜàÁÜß  ÷ÝÓèÃÜÃÜÜ ´ÜصÜßÆܹå ÓûÜ. 20 ôÜÆüåÏËÜÓ 1952³Üß ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ÆÜÂ. ¹åôÜ܉†å  ÷ÝÓèÃÜÃÜß èíÜÜËܹÜÓß ôÜØÍÜÜìß ´Üå “å‘  ÷ÝÓèÃÜÃÜÜå “åêêÜÜå †Ø‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜÜå (25 ÉåËÜÂà†ÜÓß 1956) ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ´Üå†Üå  ÷ÝÓèÃÜÃÜÜ ´ÜصÜß ÓûÜ. ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜàÏÜÜØ ÆÜÂÜÓØÝÍÜ‘ èíÜÜËܹÜÓß œÜغïÜØ‘Ó ÆÜÂܱÜïÜØ‘Ó ïÜàøêÜ2†å ôÜØÍÜÜìß ÷´Üß. ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜàÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ôÜÜæ³Üß êÜÜØËÜÜå ôÜÏÜÑÜ ´ÜصÜßÆܹå Ó÷åíÜÜÃÜàØ ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜå è ³ÜÑÜàØ. ÆÜÂÜÓØÍܳÜß ê܉ÃÜå 9 †ÜçÄÜôü, 1940 2  ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †å‘ ôÜÝœÜíÜ, ËÜÜì‘ÜåÃÜå ôÜØô‘ÜÓ ™Ü²´ÜÓ †ÃÜå ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜß †ÜåìƒÜ ‘ÓÜíÜ´ÜàØ ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ôÜß´ÜÜ÷ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ¿ÜÓÜ ÷ÜêÜÏÜÜØ è ÆÜàÃÜÏÜàÚݺ´Ü ‘ÓÜÑÜàØ “å.

241


ôÜàÁÜß †åüêÜå ‘å êÜÄÜÍÜÄÜ ôÜÜ²Ü ôÜÜ´Ü íÜóÜÚ ôÜàÁÜß ´Üå†Üå ´ÜصÜß ÓûÜ. ËÜߢ ËÜÜèà †åÝÆÜÂêÜ 1935³Üß ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉ †ØÄÜÂå¢  ÷ÝÓèÃÜ ôÜØÍÜÜì´ÜÜ ÷´ÜÜ †åüêÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜàÃÜß èíÜÜËܹÜÓß ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜå è ôÜØÍÜÜìíÜÜÃÜß ³Ü‰, èå †Ü¢íÜÃÜ ôÜØÍÜÜìß. ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉ÃÜÜ †íÜôÜÜÃÜ ÆÜ“ß Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜêÜ܆å  ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà ôÜØÍÜÜëÑÜàØ. ´ÜÝËÜÑÜ´ÜÃÜÜ œÜ°ÜíÜ-‹´ÜÜÓ íÜœœÜå ÆÜ±Ü ´Üå†Üå ÄÜàèÓÜ´Üß, Ý÷Ã¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ †åÏÜ µÜ±ÜåÑÜ ÍÜÜóÜÜÃÜÜØ ÆܵÜÜå ôÜØÍÜÜì´ÜÜ ÷´ÜÜ †åüêÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß ÃÜ íÜì´ÜÜØ ôÜܳÜßÃÜß èéÓ è±Ü܉. ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ÆÜÂ. ¹åôÜ܉ ôÜ÷´ÜصÜßÆܹå ÝÃÜÏÜÜÑÜÜ. ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉ÃÜß èåÏÜ Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÆÜ±Ü ¢íÜÃÜÃÜÜ †Ø´Ü ôÜàÁÜß  ÷ÝÓèÃÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ÓûÜ. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉†å  ÷ÝÓèÃÜÃÜß ôÜØÆÜâ±ÜÚ èíÜÜËܹÜÓß ôÜØÍÜÜìß ´Üå 1956ÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜ ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà ÃÜÜ “åêêÜÜ †Ø‘ ôÜàÁÜß. “åêêÜÜ †Ø‘ ôÜàÁÜß †åüêÜå.".".  ÷ÝÓèÃÜ"ÆܵÜÜå ïÜÜ ÏÜÜüå ËÜØÁÜ ‘ÓíÜÜØ ÆܲÒÜØ "? †Ü„³Ü‘ ƒÜÜåü †ÃÜå ôíÜÓÜè ÏÜëÑÜÜ ÆÜ“ß êÜÜå‘ÜåÃÜÜå  ÷ÝÓèÃÜ ÆܵÜÜå ÏÜÜüåÃÜÜå †ÜåôÜÓ´ÜÜå è´ÜÜå ÓôÜ, †Ü ÆܵÜÜå ËÜØÁÜ ‘ÓíÜÜ ÆܲÒÜÃÜÜØ ÏÜàƒÑÜ ‘ÜÓ±ÜÜåÏÜÜØ ÓûÜØ. †å‘ ôÜÏÜÑÜå ÄÜàèÓÜ´Üß, Ý÷Ã¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ ÏÜìßÃÜå 75,000 èåüêÜß ÃÜ‘êÜÜå ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÷ÝÓèÃÜ ÆܵÜÜåÃÜß ÄÜÂÜ÷‘ ôÜ؃ÑÜÜ 1956 †ÜíÜ´ÜÜ ôÜàÁÜßÏÜÜØ 9000 èåüêÜß ³Ü‰ Ä܉ ÷´Üß †ÃÜå ôíÜÓÜè ÃÜ¢‘ †ÜíÜ´ÜÜØ, 1946³Üß ÄÜÂÜ÷‘ ôÜ؃ÑÜÜÏÜÜØ ‹¶ÜÓÜå¶ÜÓ ™ÜüܲÜå ³Ü‰ ÓûÜå ÷´ÜÜå. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †íÜôÜÜÃÜ ÆÜ“ß  ÷ÝÓèÃÜ ÃÜÜ œÜÜÓ †Ø‘Üå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜÜ †ÃÜå ÆÜ“ß ÆÜÜØœÜ †Ø‘ÜåÃÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÏÜÜå‘âÉ ÓûàØ. 22 ÉåËÜÂà†ÜÓß 1948ÃÜÜ  ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà  ÏÜÜØ ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ê܃ÑÜàØ ‘å,  ÷ÝÓèÃÜ ´ÜåÃÜÜ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ †³ÜÚÏÜÜØ “ÜÆÜàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ê܃ÜíÜÜ ƒÜÜ´ÜÓ ê܃ÜíÜàØ †å íÜô´ÜàÃÜå ËÜÜÆÜà í܃ÜÜå²´ÜÜ ÷´ÜÜ. ‘åíÜì ´ÜÜÞ¶íÜ‘ †ÃÜå ÝíÜ¿´ÜÜÍÜÑÜÜÛ ê܃ÜÜ±Ü ‘¹ß ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß ‘êÜÏÜÏÜÜسÜß üÆÜøÑÜÜØ ÃܳÜß.".". êÜåƒÜÃÜ ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜüå ‘ÜÑÜÚÃÜÜ ÆÜâÓ‘ ´ÜÓß‘å ÷´ÜàØ. †åÃÜß ÆÜÜ“ì †Õ÷ôÜÜÃÜÜ †ÜœÜ 242 

¿ÜÓÜ ôÜ´ÑÜÃÜß ƒÜÜåèÃÜÜ ÏÜÜüåÃÜÜå ¢íÜÃÜÍÜÓÃÜÜå ÆÜÂÑÜÜôÜ Ó÷åêÜÜå ÷´ÜÜå.

†ÜÏÜ,  ÷ÝÓèÃÜ ÷íÜå ´ÜåÃÜÜ ÏÜâì ôíÜéÆÜå œÜêÜÜíÜß ÃÜÝ÷ ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåíÜàØ êÜÜÄÜ´ÜÜ ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ ´ÜصÜß ´ÜÓß‘å ÏÜàø´Ü ³ÜÑÜÜ. †å ÆÜ“ß ÃÜܹàÓô´Ü ´ÜÝËÜÑÜ´Ü íÜœœÜå ÆÜ±Ü Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜêÜÜ ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜÃÜß ¹ÓÏÑÜÜÃÜÄÜßÓß³Üß  ÷ÝÓèÃÜÃÜÜ ´ÜصÜß ´ÜÓß‘å ¡å²ÜÑÜÜ. †ÃÑÜ ÍÜÜóÜÜÃÜÜ ÆܵÜÜå ‹¶ÜÓÜå¶ÜÓ ËÜØÁÜ ³ÜÑÜÜ ÆÜ±Ü ÄÜàèÓÜ´Üß, Ý÷Ã¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ ÆܵÜÜå œÜÜêÜà ÷´ÜÜ, ¡å‘å ´ÜåÃÜß ÄÜÂÜ÷‘ ôÜ؃ÑÜÜ ™Üüß Ó÷ß ÷´Üß. “ íÜóÜÚ ôÜàÁÜß ƒÜÜåü ôÜûÜ ÆÜ“ß 14 ÉåËÜÂà†ÜÓß 1952ÃÜÜ †Ø‘ÏÜÜØ ÏÜຑ-ÆÜ‘ÜïÜ‘ ¢íܱܢ ¹åôÜ܉†å ê܃ÜíÜàØ ÆܲÒàØ,  ƒÜÜåü ƒÜ܉ÃÜå ÆܵÜÜå œÜêÜÜíÜíÜÜØ †å ÃÜßÝ´Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜÜÃÑÜ ÃÜ÷Üå´Üß †ÃÜå ¡÷åÓƒÜËÜÓ êÜåíÜß †å ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüÃÜß ÃÜßݴܳÜß ÝíÜÓའ“å. ´Üå³Üß  ÏÜÜœÜÚ 1952³Üß  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü ´ÜÓɳÜß œÜêÜÜíÜíÜÜÃÜàØ ËÜØÁÜ ³ÜïÜå.

ÆÜÓØ´Üà ôÜíÜÚ ôÜåíÜÜ ôÜØ™Ü-íÜÁÜÜÚ†å †ØÄÜÂå¢  ÷ÝÓèÃÜÃÜß èíÜÜËܹÜÓß ôíÜß‘ÜÓ´ÜÜØ ƒÜÜåü ËÜØÃÜå ÆÜšÜå íÜ÷ÇœÜ܉ èíÜÜÃÜß ïÜøÑÜ´ÜÜ è±ÜÜ´ÜÜ  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå œÜÜêÜà ÓûÜØ.  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå †Ü Óß´Üå œÜÜêÜå †å ‘Ó´ÜÜØ êÜÜå‘ÜåÃÜß èéÝÓÑÜÜ´Ü ÆÜÓ è ÃÜÍÜíÜÜØ ¡å‰†å, †å ÝíÜœÜÜÓ ôÜܳÜå Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜå 9 ÉåËÜÂà†ÜÓß 1952ÃÜÜ †Ø‘ÏÜÜØ ÃÜÜÇÁÑÜàØ ‘å, †Ü “ÜÆÜÜØ œÜÜêÜà Ó÷åíÜÜØ ¡å‰†å †åÏÜ èåÏÜÃÜå êÜÜÄÜ´ÜàØ ÷ÜåÑÜ ´Üå ôÜÜæÃÜå ÉåËÜÂà†ÜÓß ÏÜÝ÷ÃÜÜÃÜÜ ËÜÜ‘ß †«íÜÜݲÑÜÜ؆ÜåÏÜÜØ ™Ü±Üß ÏÜÜåüß ôÜ؃ÑÜÜÏÜÜØ ÏÜè‘âÓ “ÜÆÜÜØÃÜÜØ êÜíÜÜèÏÜ ÍÜÓß ¹‰, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ «ÓÜíÜ ÝíÜïÜå ÉÓß³Üß ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜå ÆÜâÓ´Üß ÍÜâÝÏÜ‘Ü ÏÜìå ´Üå Óß´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜÜå ÃÜ’Ó †ÃÜå ƒÜÜ´ÜÓß¹ÜÑÜ‘ ÆÜàÓÜíÜÜå †ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜÓß ÝíÜÃÜØ´Üß “å.

†åÏÜ ‘Ó´ÜÜØ ËÜß¡ ôÜÜ²Ü µÜ±Ü íÜóÜÚ ÃÜß‘ìß ïÜøÑÜÜØ, ÆÜÓØ´Üà Þô³ÜÝ´Ü ÉÓß³Üß ÕœÜ´ÜÜèÃÜ‘ ËÜÃÜ´ÜÜØ ¢íܱܢ ¹åôÜ܉†å ÄÜàèÓÜ´Ü߆ÜåÏÜÜØ ÝíÜòÜÜôÜ ÏÜâ‘´ÜÜØ ê܃ÑÜàØ ‘å, ÄÜàèÓÜ´Üß ÆÜµÜ œÜêÜÜíÜíÜÜÃÜß èå ƒÜÜôÜ èíÜÜËܹÜÓß “å, ´ÜåÃÜå †¹Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÄÜàèÓÜ´Üß ÆÜ¡ Ïܹ¹ ‘ÓïÜå, †ÃÜå ´ÜåÃÜå ËÜØÁÜ ‘ÓíÜàØ ÆÜ²å †åíÜß êÜÜœÜÜÓß ¥ÍÜß ÃÜ÷Î ³ÜíÜÜ ¹å.

ÆÜ±Ü †ÉôÜÜåôÜ, ‘å †åíÜàØ ËÜÃÜíÜÜ ÃÜ ÆÜÜÏÑÜàØ. ÆܵÜÜåÃÜß †Ü„³Ü‘ Þô³ÜÝ´ÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓßÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüå [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


“åíÜüå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜÍÜÜÏÜÜØ «ÓÜíÑÜàØ ‘å, ´ÜÜ. 1-3-'56³Üß µÜ±Üå  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå ËÜØÁÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå. ËÜÜ‘ßÃÜß ÍÜÜóÜÜÃÜÜØ ÆܵÜÜå ÄÜÂÜ÷‘ôÜ؃ÑÜÜ ƒÜâËÜ ÏÜÜåüÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ™Üü´ÜÜØ †ÄÜÜ‹³Üß è ËÜØÁÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. †ÜÏÜ, †å‘ ôÜÏÜÑÜå Ý÷Ã¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ¹åïÜÃÜß ‘àêÜ 11 ÆÜÂܹåÝïÜ‘ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü´ÜÜØ ÷´ÜÜØ ´ÜåíÜÜØ  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜåÃÜß ÄÜàèÓÜ´Üß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ èåíÜß ÏÜâì †ÜíÜäÝ¶Ü ÆÜ±Ü ËÜØÁÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß.  ÷ÝÓèÃÜ"ÆܵÜÜå ‘ÜÑÜÏÜß ÁÜÜåÓ±Üå ËÜØÁÜ ‘ÓíÜÜ ÆܲÒÜØ †å ÆÜ÷åêÜÜØ øÑÜÜÓåÑÜ †åÃÜÜ ‘Üå‰ †Ø‘Üå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÃÜ ³ÜÑÜÜØ ÷ÜåÑÜ ‘å ÃÜ ‘ÑÜÜÛ ÷ÜåÑÜ ‘å †ØÄÜÂåè ôÜÓ‘ÜÓå ÆÜÂÝ´ÜËÜØÁÜ ÏÜâøÑÜÜå ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ ËÜÃÑÜàØ ÷´ÜàØ ƒÜÓàØ "?  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜåÏÜÜØ ÓÜè‘ÜÓ±ÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓÃÜå ‘Üì¢ÆÜâíÜÚ‘ ËÜÜ‘Ü´Ü Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †åüêÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ‘å  ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜÃÜß èåÏÜ ´ÜåÃÜÜ ÆÜÓ ÆÜÂÝ´ÜËÜØÁÜ ‘å èÆ´ÜßÃÜÜå ‘Üå‰ ôÜíÜÜêÜ ¥«´ÜÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜå, ÆÜÓØ´Üà  ÷ÝÓèÃÜÃÜÜå ‘Üå‰ †Ø‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÃÜ ³ÜÑÜÜå ÷ÜåÑÜ †åíÜß ™ÜüÃÜÜ ôÜÜæÆܳÜÏÜ 1940ÏÜÜØ ËÜÃÜß. ´Üå †ÓôÜÜÏÜÜØ íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ í܃ܴÜå ÝíÜÃÜÜåËÜÜ ÍÜÜíÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ‘Óå ´ÜåÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ Ý¹ê÷ßÃÜÜ œÜßÉ ÆÜÂåôÜ †å²íÜ܇”ÓÃÜå †ÄÜÜ‹³Üß ËÜ´ÜÜíÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÃÜ ‘ÓíÜÜ ´ÜåíÜÜå ôÜÓ‘ÜÓ ´ÜÓɳÜß †Ü¹åïÜ ³ÜÑÜÜå. ´ÑÜÜÓå †å †Ü¹åïÜÃÜå ÏÜÜÃÜíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÆܵÜÜå è ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÃÜ ‘ÓíÜÜ ´ÜåíÜÜ ÝÃܱÜÚÑÜ ôÜܳÜå †ÜçøüÜåËÜÓ ÏÜÜôÜÃÜÜå “åêêÜÜå †ÃÜå ÃÜíÜåÏËÜÓ ÏÜÜôÜÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå †Ø‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÃÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ. †ÃÜå ÃÜíÜåÏËÜÓÃÜÜ ËÜß¡ †Ø‘ ÆÜ“ß üâØ‘Ü ÄÜÜìÜ ÏÜÜüå ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ËÜØÁÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ. 18 ¡ÃÑÜà†ÜÓß³Üß 1942³Üß ÉÓß  ÷ÝÓèÃÜ ïÜé ³ÜÑÜàØ. 1942ÏÜÜØ `ÍÜÜÓ´Ü “Üå²Üå †ÜعÜåêÜÃÜ' í܃ܴÜå ÉÓß †ÜíÜß ™ÜüÃÜÜ ËÜÃÜß. ´ÑÜÜÓå ¹åïÜÃÜÜ ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜ ÃÜå´Ü܆Üå èåêÜÏÜÜØ ÄÜÑÜÜ, †å í܃ܴÜå 23 †ÜçÄÜôü, 1942ÃÜÜ †Ø‘ ÆÜ“ß “å‘ ôÜÜ²Ü µÜ±Ü íÜóÜåÚ ÉåËÜÂà†ÜÓß, 1946ÏÜÜØ ÉÓß  ÷ÝÓèÃÜ ïÜé ³ÜÑÜàØ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜµÜ ¡÷åÓƒÜËÜÓ íÜÄÜÓ, ÏÜÜµÜ †ÃÜå ÏÜÜµÜ êÜÜå‘ÜåÃÜß èéÝÓÑÜÜ´Ü ÆÜÓ è ÃÜ÷Î ÃÜÉÜå ÃÜ÷Î ÃÜà‘ôÜÜÃÜÃÜÜ ÁÜÜåÓ±Üå œÜÜêÜå ´ÜÜå ´ÜåÃÜß êÜÜå‘ÝÆÜÂÑÜ´ÜÜÃÜÜ ‘åüêÜÜØ‘ œÜÜå’ôÜ ‘ÜÓ±ÜÜå ÷ÜåÑÜ è, †åÏÜ  ÷ÝÓèÃÜ"ÆܵÜÜåÏÜÜØ ïÜàØ ÷´ÜàØ "? ´ÜåÃÜÜ êÜÜå‘ÝÆÜÂÑÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÜå ‘å ‘ÜçêÜÏÜ ‘ÑÜÜ ÷´ÜÜ "? ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÆܵÜÜå †å  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜåÃÜß êÜÜå‘ÝÆÜÂÑÜ´ÜÜÃÜàØ ôÜÜæ³Üß ÏÜ÷¶íÜÃÜàØ ‘ÜÓ±Ü. ´ÜصÜßêÜåƒÜ ôÜÝ÷´ÜÃÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜ êÜåƒÜÜå ‘Üå‰ ÃÜå ‘Üå‰ íÜܜܑå ÆÜâ“åêÜÜ ÆÜÂðÃÜÜåÃÜÜ èíÜÜËÜ éÆÜå è Ó÷å´ÜÜ. †åå èíÜÜËÜÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜÏÜÜØÑÜ ÆÜÜ“Ü ÆÜÂðÃÜÜå ÆÜà“Ü´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÃÜß œÜœÜÜÚ †ÜÄÜì œÜÜêÜ´Üß. ÆÜÂðÃÜÜåÃÜàØ ÝíÜóÜÑÜ íÜæÝíÜÁÑÜ ™Ü±ÜàØ. íÜܜܑÜåÃÜÜ †ØÄÜ´Ü ÆÜÂðÃÜÜå³Üß ê܉ÃÜå ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÃÜÜ †ÃÜå ÓôÜÜå²ÜÃÜÜ ÝíÜóÜÑܳÜß ê܉ÃÜå 18 ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÑÜÜåÚÃÜå êÜÄÜ´ÜÜ ÄÜØÍÜßÓ ÆÜÂðÃÜÜåÑÜ ÆÜà“Ü´ÜÜ. ÃÜÜ‘-‘ÜÃÜ íÜÎÁÜÜíÜíÜÜ ‘å ÃÜ÷Î èåíÜÜ ÆÜÓØÆÜÓܳÜß ê܉ÃÜå ÝíÜ‘ÜôÜÃÜå ÆÜÜüå œÜ²åêÜß ÓåêÜíÜåÏÜÜØ èÜåíÜÜ ÏÜì´Üß êÜÜØœÜÓàïÜíÜ´ÜÃÜÜ ÆÜÂþÜÜåÃÜß ÆÜ±Ü œÜœÜÜÚ ³Ü´Üß. ÑÜàíÜÜÃÜÜå †ÝÁÜ‘ ÏÜܵÜÜÏÜÜØ ÆÜÂþÜÜå ÆÜà“´ÜÜ. ` ݳÜÑÜåüÓÏÜÜØ ÝÉêÏÜ ¡åíÜÜ ÄÜÑÜÜ ÷Ü剆å ÃÜå ‘Üå‰ ôÜßü ÆÜœÜÜíÜß ÆÜÜ²å ´ÜÜå ïÜàØ ‘ÓíÜàØ "? ', ` ÏÜÃÜå ÑÜÜåèÃÜ܆Üå ËÜÃÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ËÜ÷à ÓôÜ ÆÜ²å “å, ÏÜÜüå ËÜå‘ÜÓß ÷üÜíÜíÜÜÃÜß ÑÜÜåèÃÜÜ ™Ü²ß ‘Ü°ß “å, ´Üå ÆÜÓ †ÜÆÜÃÜÜå †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜ ÏÜÜå‘êÜÜå.' èåíÜÜ ÷ìíÜÜ ÆÜÂðÃÜÜå ÆÜ±Ü ÆÜà“Ü´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÓ †ÜíÜ´ÜÜ ÆܵÜÜåÃÜß ôÜ؃ÑÜÜ †åüêÜß ÏÜÜåüß Ó÷å´Üß ‘å ´Üå ËÜÁÜÜÃÜå  ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜåÏÜÜØ ôÜÏÜÜíÜß ÃÜ ïÜ‘Ü´ÜÜ. øÑÜÜÓå‘ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ †ØÄÜ´Ü ÏÜصÜ߆Üå†å"–"`†ÝÃÜíÜÜÑÜÚ ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ÆܵÜÜå ÃÜ ê܃ÜíÜÜ', ´ÜåíÜß ÝíÜÃÜØ´Üß ‘ÓíÜß Æܲ´Üß. †Ü ËÜÁÜÜ ÆÜÂðÃÜÜåÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß íÜìíÜÜ ÆÜÂðÃÜÜå¶ÜÓß †ÃÜå/†³ÜíÜÜ ÆÜÂðÃÜÆÜåüß ÝíÜÍÜÜÄÜ œÜÜêÜ´ÜÜå. ÄÜÜØÁÜߢ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉, Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜêÜÜ †ÃÜå ÆÜ“ßÃÜÜØ íÜóÜÜåÚÏÜÜØ ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ ´ÜåÃÜÜ èíÜÜËÜÜå †ÜÆÜ´ÜÜ. o ôÜàÁÜÜÓÜå: ÄÜ´Ü †Ø‘, †ÜçÄÜôü 2013ÃÜÜ ÏÜàƒÜÆÜäó« ÆÜÓ ²Üç. ôÜíÜÚÆÜêêÜß ÓÜÁÜÜ‘äó±ÜÃÜ ÝíÜïÜå ôÜÓ´ÜœÜ⑳Üß `1952ÏÜÜØ ´Üå†Üå ÓÜóü×ÆÜÝ´Ü ËÜÃÑÜÜ...' ´ÜåÏÜ ê܃ÜÜÑÜàØ “å, èå `1962ÏÜÜØ ´Üå†Üå ÓÜóü×ÆÜÝ´Ü ËÜÃÑÜÜ...' ´ÜåÏÜ ¡±ÜíÜàØ. ôÜØ. 243


[ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ • ‘å¹ÜÓÃÜÜ³Ü ÄÜÂسÜÏÜÜìÜ] 

ôÜÜÁÜÃÜÜÆܳÜÃÜÜ ÑÜܵÜß ‘å¹ÜÓÃÜÜ³Ü ÓÏÜåïÜ ËÜß. ïÜÜ÷

ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜÜåÃÜß ôÜÓƒÜÜÏܱÜ߆å ÍÜêÜå †Üå“Ü ¡±Üß´ÜÜ ÆÜ±Ü ÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ †ÏÜêÜÃÜß ÀÝóü†å ™Ü±ÜÜ ´Üå¢êÜÜ ‘å¹ÜÓÃÜܳÜÃÜàØ ÕœÜ´ÜÃÜ, ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜêÜÜÃÜåÑÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜå êÜÜíÜíÜÜ ÆÜÂåÓ´ÜàØ ÷´ÜàØ. ÁÜÏÜÚ ÆÜ´ÑÜå Ž²ß ñܽÜ, “´ÜÜØ ´Ü‘ÚÃÜÜ ÆÜÜÑÜÜ ÆÜÓ ÓœÜÜÑÜåêÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå †ÜœÜÜÓÏÜÜØ Ó÷åêÜß ôÜÜÏÑÜ´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¤ÜÜÃÜÃÜå ¹ßÆÜÜíÜ´Üß ÷´Üß. œÜÜÓ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå ôÜØÆÜàü ÁÜÓÜíÜ´Üß ‘å¹ÜÓÃÜÜ³Ü ÄÜÂسÜÏÜÜìÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ¿ÜÓÜ ÆÜàÃÜÏÜàÚݺ´Ü ‘Ó܉ “å ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜÓ´Ü è èå ÃÜÜÏÜ ôÜâ”ÒàØ ´Üå ÓÏÜåïÜ ËÜß. ïÜÜ÷. †ÝÍÜÀÝóü †ÃÜå ËÜàݽÆÜ‘ÜïÜ èåíÜÜØ ‹œœÜ ÝïÜšÜ±Ü †ÃÜå ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜÜØ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘Üå ôÜܳÜå ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜÜ ÓÏÜåïÜÍÜ܉, ÄÜÜØÁÜß-ÝíÜÃÜÜåËÜÜ-‘å¹ÜÓÃÜܳÜ-Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ôÜ´Ü´Ü †ÍÑÜÜôÜà “å, ´ÜåÃÜܳÜß ôÜÜÓÜå ôÜàÑÜÜåÄÜ †Ü ÄÜÂسÜÏÜÜìÜÃÜÜ ÆÜÝÓœÜÑÜ ÏÜÜüå ‘ÑÜÜå ÷Üå‰ ïÜ‘å?

ÏÜ÷ÜÓÜóü×ÃÜÜ

†å‘ ÏÜÜåüÜ ÝíÜœÜÜÓ‘ †ÃÜå ÓÜóü×ÍÜø´Ü ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ‘Üì ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÆÜÂÝôÜݽ³Üß ¹âÓ ÓûÜ ÷Üå‰ ¹åïÜÃÜÜ †ÃÑÜ ÍÜÜÄÜÜåÏÜÜØ ”Ü”Ü ¡±Üß´ÜÜ ³ÜÑÜåêÜÜ ÃÜ÷Î. †åÏÜÃÜÜ ÆÜÝÓݜܴÜÜåÏÜÜØ ÃÜܳܢ èåíÜÜ †Ü¹ÓôÜâœÜ‘ ÃÜÜÏܳÜß ¡±Üß´ÜÜ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢÃÜß ÏÜ÷¶ÜÜ ËÜå ÷‘ß‘´ÜÜå ÆÜÓ³Üß ôÜÏÜ¢ ïÜ‘ÜïÜå. ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ôÜÜœÜÜ †³ÜÚÏÜÜØ ÕœÜ´Ü‘ Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜ†å ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ` ÆÜÓÏÜ Ý÷´Ü՜ܑܴ †ÃÜå ÏÜÜÄÜÚ¹ïÜÚ‘ ÄÜàÓà¹åíÜ' ÏÜÜÃÑÜÜ ÷´ÜÜ. ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ ŸÑÜÜÓå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ôÜܳÜå ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜߢ íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü, ôÜÜÏÜÜÝè‘, ÏÜÜÃÜÝôÜ‘, ÁÜÜÝÏÜÚ‘ †³ÜíÜÜ †ÜÁÑÜÜÞ´ÏÜ‘ ôíÜéÆÜÃÜÜ ÆÜÂþÜÜåÃÜß œÜœÜÜÚ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ ôÜܳÜå ‘Ó´ÜÜ. 1942ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ èåêÜÏÜÜسÜß ËÜ÷ÜÓ †ÜíÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏܱÜå ‘åüêÜÜ‘ ݹíÜôÜÜå ÏÜÜæÃÜ ÆÜÜìåêÜàØ. †å ÏÜÜæÃÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ´Üå†Üå èå ËÜå ‘êÜÜ‘ ËÜÜåêÜíÜÜÃÜß “âü Ó܃ܴÜÜ ´ÜåÏÜÜسÜß †å‘ ‘êÜÜ‘ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ ôÜܳÜå œÜœÜÜÚÏÜÜØ ÄÜÜì´ÜÜ. ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜÃÜÜ ÄÜàÓà ´ÜÓß‘å ¡±Üß´ÜÜ ³ÜÑÜåêÜÜ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ ÏÜ÷ÜÓÜóü×ÏÜÜØ †åÏÜÃÜß ÓÜóü×ÍÜÞø´Ü †ÃÜå ôÜÜÁÜÃÜÜ ÏÜÜüå ¡±Üß´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜÜå èÃÏÜ 1883ÃÜÜ Ý²ôÜåÏËÜÓÃÜß 25ÏÜß ´ÜÜÓ߃Üå (‰ïÜàèÑÜØ´ÜßÃÜÜ Ý¹íÜôÜå) ³ÜÑÜåêÜÜå. ÝíܾܳÜßÚ‘Üì³Üß è ´ÜåÏÜÃÜå ¹åïÜÃÜß ÆÜÓ´ÜصܴÜÜ ƒÜâ؜ܴÜß ÷´Üß †ÃÜå ¹åïÜÃÜå †ØÄÜÂå¡åÃÜß ÄÜàêÜÜÏÜß³Üß “Üå²ÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå ‘Ø‰‘ ‘Óß “âüíÜàØ ¡å‰†å †åÏÜ ´ÜåÏÜÃÜå ÝíܾܳÜßÚ †íÜô³ÜÜÏÜÜØ è êÜÜÄÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ. ÝíܾÜÍÑÜÜôÜÏÜÜØ

244 

´ÜåèôíÜß ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü ôܶÜÓ íÜóÜÚÃÜß ŒÏÜÓå è †åÏÜÃÜå †åÏÜ êÜÜÄÑÜàØ ‘å ¹åïÜÃÜå ôíÜ´ÜØµÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ÀÝóü†å †Ü ÝïÜšÜ±Ü ÃÜ‘ÜÏÜàØ “å. †Ü ÝïÜšÜ±Ü ´ÜÜå ¹åïÜ ÆÜÓ †ØÄÜÂå¡åÃÜÜ ïÜÜôÜÃÜÃÜå ü‘ÜíÜß Ó܃ÜÃÜÜÓàØ “å. ´Üå³Üß ´ÜåÏܱÜå ÝïܚܱÜÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ‘ÑÜÜåÚ. ÄÜÜØÁÜߢ†å ¹åïÜÃÜß †Ü”Ü¹ß ÏÜÜüå ÝïܚܱÜôÜØô³Ü܆ÜåÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ÷Ü‘êÜ 1920ÏÜÜØ ‘ÓåêÜß. †å ÆÜâíÜåÚ ËÜå ¹ôÜ‘Ü †ÄÜÜ‹ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ†å †ØÄÜÂå¢ ÝïÜšÜ±Ü “Üå²ß ¹ßÁÜåêÜàØ. †Ü ÷‘ß‘´ÜÃÜàØ ÏÜ÷¶íÜ ËÜߢ Óß´Üå ÆÜ±Ü “å. èå ÝíÜœÜÜÓ ôÜ´ÑÜ †ÃÜå ôíÜß‘ÜÓíÜÜ ÑÜÜåÄÑÜ êÜÜÄÜå ´ÜåÃÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ èåÏÜ ´Ü´‘Üì †ÏÜêÜ ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ ´ÜåÏÜ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ ÆÜ±Ü ÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå †ÜœÜ íÜœœÜå †Ø´ÜÓ Ó܃ܴÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. †å í܃ܴÜå †åÏÜÃÜÜå ƒÑÜÜêÜ †åíÜÜå ÷´ÜÜå ‘å †ØÄÜÂå¡åÃÜå †Ü ¹åïÜÏÜÜسÜß ÷ÜØ‘ß ‘Ü°íÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÜÏÜå ôÜïÜôµÜ ôÜØ™ÜóÜÚ ‘ÓíÜÜå ÆܲïÜå. †å ÷å´Üà³Üß ÆÜÂåÓ܉ÃÜå ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´Üå íÑÜÜÑÜÜÏÜôÜÜÁÜÃÜÜ ‘Óß †ÃÜå èà¹Ü èà¹ÜØ ÄÜÜÏÜÜå, ÃÜÄÜÓÜåÏÜÜØ è‰ÃÜå ÑÜàíÜÜÃÜÜåÃÜå íÑÜÜÑÜÜÏÜÏÜÜØ ÆÜÂíÜä¶Ü ‘ÑÜÜÚ, èå³Üß ´ÜåÏÜÜسÜß †å‘ ôÜæÝÃÜ‘¹ì ´ÜæÑÜÜÓ ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ. †Ü ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ´ÜåÏܱÜå ÑÜàíÜÜÃÜÜåÏÜÜØ ÓÜóü×ÍÜÞø´Ü ÆÜÂåÓßÃÜå †Ü”Ü¹ß ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÂåÓíÜÜÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß œÜÜêÜà Ó܃Üß ÷´Üß. ÆÜÓØ´Üà ôÜÏÜÑÜ è´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå †ØÄÜÂå¡å ôÜÜÏÜåÃÜÜ Õ÷ôÜ‘ ôÜØ™ÜóÜÚÃÜß ÝÃÜÓ³ÜÚ‘´ÜÜ ôÜÏÜ¡‰ Ä܉. ´ÜåÏܱÜå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ôÜØôÏÜÓ±ÜÜåÏÜÜØ ÃÜÜÇÁÑÜàØ “å": . . .íÑÜÜÑÜÜÏÜ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ¿ÜÓÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ ¹åïÜôÜåíÜÜÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ èÄÜܲ´ÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ÏÜÜÓÜ ‘ÜÏÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ôÜÜÓÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ôÜܳÜ߆ÜåÃÜÜå ôÜ÷‘ÜÓ ÆÜ±Ü ÏÜìíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå ÷´ÜÜå. ´ÜÜåÆÜ±Ü ËÜåœÜÜÓ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆ÜåÃÜÜ ƒÜâÃÜ ‘ÓíÜܳÜß ¹åïÜ ôíÜ´ÜØµÜ ³ÜïÜå, †åíÜàØ ÏÜÇ ‘¹ß è ÏÜÜÃÑÜàØ ÃÜ÷Üå´ÜØà. . . ôÜØÄÜ«ÃÜ ‘Óß ÓÜŸÑÜ ËܹêÜíÜàØ †åÏÜ êÜÜÄÑÜÜ ‘Óå ÆÜ±Ü †ØÄÜÂå¡åÃÜß ´ÜàêÜÃÜÜÏÜÜØ †ÏÜÜÓß ´ÜÜ‘Ü´Ü ƒÜâËÜ è †Üå“ß †å ÆÜ±Ü ËÜÓÜåËÜÓ ôÜÏÜ¡ÑÜ. ïÜôµÜ ¿ÜÓÜ `ÓÜŸÑÜ ¥³ÜêÜÜíÜß ÃÜ܃ÜíÜàØ †åÏÜ ³ÜÜÑÜ, ÆÜ±Ü ïܵÜàÃÜß ôÜÓƒÜÜÏܱÜßÏÜÜØ †ÏÜÜÓß ïÜÞø´Ü ™Ü±Üß ¥±Üß †åíÜàØ êÜÜÄÜå. (‘å¹ÜÓÃÜܳÜ, ÆÜä. 81)

íÜìß ôÜïÜôµÜ ˜ÜÝôÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ƒÜâËÜ è ÄÜàÆ´ÜÆܱÜå ‘ÓíÜàØ Æܲå, ´ÜåÏÜÜØ ôÜÜÏÜåêÜ ³ÜÃÜÜÓ܆Üå ƒÜâËÜ è ÝíÜòÜÜôÜà †ÃÜå ËÜÜåêÜíÜÜÏÜÜØ ´Ü‘å¹ÜÓß Ó܃ÜÃÜÜÓÜ ÷ÜåíÜÜ ¡å‰†å. ïÜôµÜôÜÓØ¡ÏÜ ÏÜåìíÜíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏÜ è êܲ´ÜÏÜÜØ ôÜÜÏÜåêÜ ³ÜÃÜÜÓ܆ÜåÃÜå ÝÃÜÍÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå ÆÜæôÜÜÃÜß èéÓ Æܲå. †å ÃÜܱÜÜØ øÑÜÜسÜß ÏÜåìíÜíÜÜØ ´Üå †å‘ ÆÜÂþÜ ÷´ÜÜå. †åíÜÜ ¡åƒÜÏÜß ‘ÜÏÜÏÜÜØ ôíÜ圓܆å Ïܹ¹ ‘ÓÃÜÜÓ ÝíÜÓêÜÜ è ÷ÜåÑÜ. †Ü ËÜÁÜÜ †ÃÜàÍÜíÜÜå †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓÜå ÆÜ“ß ¹åïÜÃÜß †Ü”Ü¹ß ÏÜÜüå ´ÜåÏܱÜå ÃÜíÜÜ ÏÜÜÄÜÚÃÜß ïÜÜåÁÜ †Ü¹Óß. †å ÃÜíÜÜå ÏÜÜÄÜÚ ‰òÜÓÃÜÜå †Ü¹åïÜ ÏÜåìíÜíÜÜÃÜÜå †ÃÜå ´ÜåÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß ïÜÞø´Ü ÏÜåìíÜíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. ôÜØôÏÜÓ±ÜÜåÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ÃÜÜÇÁÑÜàØ “å": ÆÜÓÏÜåòÜÓÃÜß ‘äÆÜÜ ÝôÜíÜÜÑÜ ÷íÜå ‘Üå‰ ‹ÆÜÜÑÜ ÃܳÜß, †ÜïÜÜ ÃܳÜß †åÏÜ êÜÜÄÜíÜÜ ÏÜÜزÒàØ. ` ¹ÜôÜËÜÜåÁÜ', `¤ÜÜÃÜåòÜÓß' †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ èåíÜÜ ËÜß¡ ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÄÜÂسÜÜå íÜÜØœÜíÜÜÃÜÜå ˜ÏÜ ´ÜÜå ÆÜ÷åêÜå³Üß è œÜÜêÜà ÷´ÜÜå. ´Üå ËÜÁÜÜÏÜÜسÜß ôÜØÄÜÂ÷ÜÑÜåêÜÜ ôÜØô‘ÜÓÜå†å ÏÜܳÜàØ §œÜøÑÜàØ. †å‘ÜôÜíÜÜôÜ íÜå«ß ‘؉‘ ôÜÜÁÜÃÜÜ ‘Óß ‰òÜÓÃÜÜå †Ü¹åïÜ ÆÜÂÜÆ´Ü ‘ÓíÜÜå, ‘؉‘ ¹æíÜß ïÜÞø´Ü ÏÜåìíÜíÜß †ÃÜå ´Üå íܲå ÍÜÝíÜóÑÜÃÜÜå Óô´ÜÜå ôÆÜóü ³ÜïÜå, ÏÜìïÜå †å ÝíÜœÜÜÓå †ÃÜå ÝÃÜÿÜÑÜå ÏÜÇ †ÜÓÜÁÜÃÜÜÃÜÜå ÏÜÜÄÜÚ êÜßÁÜÜå. (‘å¹ÜÓÃÜܳÜ, ÆÜä. 94)

†Ü †ÜÓÜÁÜÃÜÜ ´ÜåÏܱÜå ÏÜ÷ÜÓÜóü×ÏÜÜØ ´ÜåÏÜ è Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÏÜÜØ è‰ÃÜå †å‘ÜôÜíÜÜôÜ ôÜåíÜßÃÜå ‘Óß. ¹ôÜ ËÜÜÓ íÜóÜÚ ´ÜåÏܱÜå †åÏÜÜØ ÝíÜ´ÜÜíÑÜÜØ. †åÏÜÜØ èå †ÃÜàÍÜíÜÜå ³ÜÑÜÜ ´ÜåÃÜå ÝíÜíÜå‘ËÜàݽ³Üß ´ÜÆÜÜôÑÜÜ. †åÏÜÜسÜß ´ÜåÏܱÜå èå ÝÃÜó‘óÜÚ ‘Ü°ÒÜå ´Üå ´ÜåÏܱÜå ÃÜßœÜå ÆÜÂÏÜܱÜå íܱÜÚíÑÜÜå “å": ‰òÜÓ ôÜÜšÜÜ´Ü ¹ïÜÚÃÜ †ÜÆÜßÃÜå †ÜÆܱÜÃÜå ¤ÜÜÃÜ, ËÜì †ÃÜå ôÜÜÏܳÑÜÚ †ÜÆÜå “å †å ñܽܳÜß ÷àØ ÆܳÜÏÜ ´ÜåÃÜÜØ ¹ïÜÚÃÜ ÆÜÜ“ì ÆܲÒÜå. ñܽÜ, ôÜ´Ü´Ü ÕœÜ´ÜÃÜ, ÁÑÜÜÃÜ, †ÃÜàôÜØÁÜÜÃÜ, †å‘ÜÄÜ´ÜÜ †ÃÜå ËÜß¡Ø ôÜÜÁÜÃÜÜåÃÜå êÜßÁÜå ¹ïÜÚÃÜÃÜÜ èåíÜÜ †ÃÜå‘ †ÃÜàÍÜíÜÜå

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

ÏÜÃÜå ³ÜÑÜÜ. ÆÜ±Ü ´Üå †ÜÆܱÜß è ‘êÆÜÃÜܳÜß ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü ‘ÓåêÜÜ ³ÜÜå²Ü íÜƒÜ´Ü ÆÜâÓ´ÜÜ †ÁÜÚ¡ÄÜ嫆 †íÜô³ÜÜÃÜÜ †ÜÍÜÜôÜÜå ÏÜÜµÜ “å, †åíÜàØ ´Üå †ÃÜàÍÜíÜÜåÃÜå ÝíÜíÜå‘ÀÝóü³Üß ËÜÁÜß ËÜÜèà†å³Üß ´ÜÆÜÜôÜ´ÜÜØ ÏÜÃÜå è±ÜÜÑÜàØ. ´Üå ËÜÁÜÜ †ÃÜàÍÜíÜÜåÃÜå ÓØÄÜ, éÆÜ ÏÜÇ è †ÜÆÜåêÜÜØ ÷ÜåíÜܳÜß †å ËÜÁÜÜÃÜÜå ‘´ÜÜÚ ÷àØ è “àØ †å ÏÜÜÓÜ ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ. . . ‰òÜÓ, †Ü´ÏÜÜ, ËÜÂú †å ´Ü¶íÜÜå èà¹ÜØ èà¹ÜØ ÃܳÜß, ÆÜÓØ´Üà †å‘ è ÏÜ÷ÜÃÜ íÑÜÜÆÜ‘ ´Ü¶íÜÃÜå †ÜÆܱÜå †ÜÆÜåêÜÜ èà¹Ü èà¹Ü ôÜØ‘å´Ü “å. †å ´Ü¶íÜ ¹åƒÜÜÑÜ ´ÜåíÜàØ ÃܳÜß, ÍÜÜôÜå ´ÜåíÜàØ ÃܳÜß. . . †ÜÆܱÜå ÆÜÜå´Üå ´Üå è ïÜÞø´Ü “߆å. ´Üå³Üß †ÜÆܱÜàØ è †ÜÆܱÜÃÜå ¹ïÜÚÃÜ ³ÜÜÑÜ †å ôÜØÍÜÝíÜ´Ü ÃܳÜß"; †å ÆÜ±Ü ÏÜÃÜå ôÜÏÜ¡ÑÜàØ. (ÝíÜíÜå‘ †ÃÜå ôÜÜÁÜÃÜÜ, ÆÜä. 36)

1916ÏÜÜØ ÷ÝÓ¿ÜÓÏÜÜØ ÍÜÓÜÑÜåêÜÜ ‘àØÍÜÏÜåìÜÏÜÜØ ´Üå†Üå †åíÜÜ ‘Üå‰ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜÃÜß ïÜÜåÁÜÏÜÜØ ÄÜÑÜåêÜÜ èåÏÜÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß ¹åïÜÃÜÜå ‹½ÜÓ ‘ÓíÜÜ ‘Üå‰ ÏÜÜÄÜÚ¹ïÜÚÃÜ ÏÜìß ¡ÑÜ. ÆÜ±Ü ‘àØÍÜÏÜåìÜÏÜÜسÜß ™ÜåÓ ÆÜÜ“Ü ÉÑÜÜÚ ´Üå í܃ܴÜÃÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜÃÜÜåÍÜÜíÜÜå ÃÜÜÇÁÜíÜÜ èåíÜÜ “å. ´Üå ÆÜ÷åêÜÜØ †å‘ ÷‘ß‘´Ü ÃÜÜÇÁÜíÜß ¡å‰†å. ‘àØÍÜÏÜåìÜÏÜÜØ ´Üå†Üå èå ´ÜØËÜàÏÜÜØ ÓûÜ ÷´ÜÜ ´ÜåÃÜß ËÜÜèàÏÜÜØ `‘ÏÜÚíÜßÓ ÄÜÜØÁÜß ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜå †ÜÝʑܳÜß †ÜíÜåêÜÜ ôÜܳÜ߆ÜåÃÜß ôÜܳÜå Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ.' . . .ÏÜÜÓß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ôÜܳÜå ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ÃÜ ³Ü‰ ‘å ´ÜåÏÜÃÜàØ ¹ïÜÚÃÜ ÃÜ ³ÜÑÜàØ ÃÜå ÆÜÜ“Üå †ÜíÑÜÜå †åíÜàØ ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÃÜå êÜÜÄÑÜàØ. †ÏÜå èåÃÜß ÆÜÜôÜå ¹ÓÓÜåè Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ ´Üå ³ÜÜå²Ü ݹíÜôÜÜåÏÜÜØ è ¹åïÜÃÜÜå ‹½ÜÓ ‘ÓíÜÜíÜÜìÜ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ³ÜïÜå, ³ÜÜå²ÜØ íÜóÜÜåÚÏÜÜØ èÄÜ´ÜÏÜÜØ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ´ÜÓß‘å Æ܃ÑÜÜ´Ü ³ÜïÜå, †åíÜß ´Üå í܃ܴÜå ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ‘êÆÜÃÜÜ ôÜàÁÁÜÜØ †ÜíÜß ÃÜ÷Î. ´Üå³Üß ÏÜÃÜå †Üèå ƒÜâËÜ †ÜÿÜÑÜÚ ³ÜÜÑÜ “å. èå ÏÜâì ‹¼åïܳÜß ÷àØ ‘àØÍÜÏÜåìÜÏÜÜØ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå ´Üå ÏÜÜÓÜå ‹¼åïÜ ôÜÉì ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜ±Ü ´Üå í܃ܴÜå ´Üå ËÜÜËÜ´Ü ÏÜÜÓÜ ÁÑÜÜÃÜ ËÜ÷ÜÓ Ó÷ß Ä܉. (‘å¹ÜÓÃÜܳÜ, ÆÜä. 126)

ÆÜÓØ´Üà †å‘ÜôÜíÜÜôÜ ôÜåíÜßÃÜå ´ÜåÏܱÜå ‘ÓåêÜß ôÜÜÁÜÃÜÜ ÝÃÜóÉì ÃÜßíÜ²ß ÃÜ÷Üå´Üß. ËÜà½ÃÜå èåÏÜ ôÜÜÁÜÃÜÜÃÜÜ †Ø´Üå ¤ÜÜÃÜ êÜÜÁÑÜàØ ÷´ÜàØ ´ÜåÏÜ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢÃÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÜÁÜÃÜÜÏÜÜسÜß ÏÜÜÃÜíÜÁÜÏÜÚÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ êÜÜÁÑÜàØ. †å ôÜÜÁÜÃÜÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÝíÜíÜå‘ËÜàݽ ‘åìíÜ܉ ÷´Üß, èåÃÜß Ïܹ¹³Üß ´ÜåÏܱÜå èÄÜ´Ü †ÃÜå ¢íÜÃÜÃÜàØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß Óß´Üå ¹ïÜÚÃÜ ‘ÑÜàÛ †ÃÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜÃÜíÜ´ÜÜ ÆÜÓ †ÜÁÜÜÝÓ´Ü ÏÜÜÃÜíÜÁÜÏÜÚ 245


ôÜÜØÆܲÒÜå. †Ü ôÜÜÁÜÃÜÜÏÜÜسÜß †å‘ ÃÜíÜÜ ‘å¹ÜÓÃÜܳÜÃÜÜå èÃÏÜ ³ÜÑÜÜå, èåÏܱÜå ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÄÜÂسÜÜå †ÃÜå ‘³Ü܆ÜåÏÜÜسÜß ôÜÜØÆܲåêÜÜ ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜ ôÜØô‘ÜÓÜå ´ÑÜ¢ ¹‰ÃÜå ÏÜÜÃÜíÜÁÜÏÜÚÃÜß Ý÷ÏÜÜÑÜ´Ü ‘Óß. ´ÜåÏܱÜå ÃÜÜÇÁÑÜàØ “å":  ÏÜÜÓß ÆÜâíÜÚ‘êÆÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ÆÜÓÏÜåòÜÓÃÜÜØ ¹ïÜÚÃÜ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜå †Ü¹åïÜ †å ÏÜÜÓÜå ÷å´Üà ÆÜ÷åêÜÜØÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜå ¡å‘å ÍÜÂÜÏÜ‘ «ÑÜÜåÚ, ´ÜÜåÆÜ±Ü ´Üå ÝÃÜÝÏܶÜå èå èå ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå ÏÜÜÓå ‘ÓíÜÜ ÆܲÒÜ ´Üå ´Üå ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå †ÃÜå ÆÜÝÓñÜÏÜÏÜÜسÜß ÏÜÜÃÜíÜ-ÆÜ‘äÝ´Ü, ÏÜÜÃÜíÜ-ÏÜÃÜ íÜÄÜåÓåÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ ³ÜÑÜàØ. íÑÜÞø´Ü, ‘àüàØËÜ, ÄÜÜÏÜ, ¹åïÜ, ÓÜóü× †ÃÜå ÏÜÜÃÜíÜ¡´ÜÏÜÜسÜß ‘Üå‰ÃÜÜÑÜå ‘êÑÜܱÜÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ÃÜ ‘Óß ïÜ‘ÃÜÜÓÜ ÏÜÜÃÜíÜÁÜÏÜÚÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ´Üå ¤ÜÜÃÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÏÜÃÜå ³ÜÑÜÜå. ´Üå ¤ÜÜÃÜ íܲå íÑÜÞø´ÜÃÜàØ ‘êÑÜÜ±Ü ‘ÓíÜÜÃÜàØ èåÏÜÜØ ôÜÜÏܳÑÜÚ “å †åíÜÜå ÏÜÜÃÜíÜÁÜÏÜÚ ïÜÜåÁÜíÜÜÃÜÜå †ÃÜå ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì èíÜÜÃÜÜå ÏÜÜÓÜÏÜÜØ ÝíÜòÜÜôÜ èÃÏÑÜÜå. (‘å¹ÜÓÃÜܳÜ, ÆÜä. 112)

‘å¹ÜÓÃÜܳܢÃÜå ôÜÜØÆܲåêÜÜ ÏÜÜÃÜíÜÁÜÏÜÚÃÜÜØ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜÜôÜÜØÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ †ÜÆܱÜå êÜåƒÜÃÜÜ ËÜß¡ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÏÜåìíÜßïÜàØ. ´Üå ÆÜâíÜåÚ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ ÆÜÂôÜØÄÜÜåÃÜß ÃÜÜÇÁÜ ê܉†å. ‘å¹ÜÓÃÜܳܢÃÜÜ ‹ÆܹåïÜ †ÃÜå †ÜœÜÓ±ÜÏÜÜØ ´ÜÉÜíÜ´Ü ÃÜ÷Üå´ÜÜå ´Üå ´ÜåÏÜÃÜÜ †Ü ¢íÜÃÜÆÜÂôÜØÄÜÜåÏÜÜØ ¡å‰ ïÜ‘ÜÑÜ “å. ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ†å êÜÄÃÜ ‘ÑÜÜÛ ÃÜ÷Üå´ÜÜØ. †åÃÜß ÆÜÜ“ìÃÜàØ ‘Ü ¡±ÜíÜÜ èåíÜàØ “å. †åÏÜÃÜß ÏÜÜ´ÜÜÃÜàØ †å‘ ÆÜàµÜÃÜå èÃÏÜ †ÜÆÜ´ÜÜØ †íÜôÜÜÃÜ ³ÜÑÜåêÜàØ. ‘àüàØËÜÃÜß †å‘ ÏÜÝ÷êÜÜ ÝíÜÁÜíÜÜ ³ÜíÜÜÃÜàØ ¹à:ƒÜ ÍÜÜåÄÜíÜß Ó÷ß ÷´Üß. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ êÜÄÃÜÃÜå êÜßÁÜå ‘Üå‰ ôµÜßÃÜàØ ÆÜÂôÜâÝ´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÏÜä´ÑÜà ³ÜÜÑÜ †³ÜíÜÜ ´Üå ÝíÜÁÜíÜÜ ³ÜÜÑÜ †å íÜÜ´Ü †åÏÜÃÜå ÃÜÜÃÜß ŒÏÜÓå †ôÜû êÜÜÄÜåêÜß. ÏÜÜåüÜ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ´Üå†Üå †ØÄÜÂå¡å ôÜÜÏÜå ôÜïÜôµÜ ˜ÜØÝ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÆÜÂíÜä¶Ü ³ÜÑÜåêÜÜ. †å ÆÜÂíÜäݶÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÄÜÏÜå ´ÑÜÜÓå ÏÜä´ÑÜàÃÜå ÍÜåüíÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ Ó÷åíÜÜÃÜàØ ÷´ÜàØ. ´Üå³Üß ÆÜÓ±ÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÆÜ±Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜå. †ÜÏÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ‘Üå‰ÃÜå ¹à:ƒÜ ÃÜ ÆÜ÷ÜÇœÜå †å ÏÜÜüå ´Üå†Üå ôÜÍÜÜÃÜ Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ. †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜ ÝíܾܳÜßÚ‘ÜìÃÜÜå “å. †å‘ Ýïܚܑå ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ÄÜä÷‘ÜÑÜÚ †ÜÆÜåêÜàØ. †ÃÑÜ ÝíܾܳÜßÚ†Üå †å ‘ÑÜÜ íÜÜÓå ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜàØ “å ´Üå ÝíÜïÜå †íÜ°íÜÏÜÜØ ÷´ÜÜ 246 

†å‘ÜôÜíÜÜôÜ ôÜåíÜßÃÜå ´ÜåÏܱÜå ‘ÓåêÜß ôÜÜÁÜÃÜÜ ÝÃÜóÉì ÃÜßíÜ²ß ÃÜ÷Üå´Üß. ËÜà½ÃÜå èåÏÜ ôÜÜÁÜÃÜÜÃÜÜ †Ø´Üå ¤ÜÜÃÜ êÜÜÁÑÜàØ ÷´ÜàØ ´ÜåÏÜ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢÃÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÜÁÜÃÜÜÏÜÜسÜß ÏÜÜÃÜíÜÁÜÏÜÚÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ êÜÜÁÑÜàØ. †å ôÜÜÁÜÃÜÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÝíÜíÜå‘ËÜàݽ ‘åìíÜ܉ ÷´Üß, èåÃÜß Ïܹ¹³Üß ´ÜåÏܱÜå èÄÜ´Ü †ÃÜå ¢íÜÃÜÃÜàØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß Óß´Üå ¹ïÜÚÃÜ ‘ÑÜàÛ †ÃÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜÃÜíÜ´ÜÜ ÆÜÓ †ÜÁÜÜÝÓ´Ü ÏÜÜÃÜíÜÁÜÏÜÚ ôÜÜØÆܲÒÜå.

ÆÜ±Ü ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ †å ÝíÜïÜå ôÆÜóü ÷´ÜÜ. ´Üå†Üå ÄÜä÷‘ÜÑÜÚ ‘ÓßÃÜå ÄÜÑÜåêÜÜ. ÝÃÜÑÜ´Ü íÜÜÓå Ýïܚܑå ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÆÜÜôÜå êÜåôÜÃÜ ÏÜÜÄÑÜàØ. ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ ÝôÜíÜÜÑÜÃÜÜ ËÜÁÜÜ ÝíܾܳÜßÚ†Üå êÜåôÜÃÜ ‘ÑÜÜÚ íÜÄÜÓ ÄÜÑÜÜ ÷ÜåíÜܳÜß ´Üå ÃÜ ËÜ´ÜÜíÜß ïÜøÑÜÜ. ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ êÜåôÜÃÜ ‘ÓßÃÜå ÄÜÑÜÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ êÜåôÜÃÜ ÃÜ ËÜ´ÜÜíÑÜàØ †ÃÜå ÝïÜšÜÜ éÆÜå ÷Ü³Ü ÆÜÓ ôÜÜåüßÃÜÜå ÏÜÜÓ ƒÜ܉ êÜßÁÜÜå. ÆÜÜ“ì³Üß †Ü íÜÜ´Ü ÝïܚܑÃÜÜ ¡±ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏܱÜå ‘å¹ÜÓÃÜܳܢÃÜå ´ÜåÃÜàØ ‘Ü ÆÜâ“ÒØà. èíÜÜËÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå è±ÜÜíÑÜàØ ‘å ÏÜÇ êÜåôÜÃÜ ËÜ´ÜÜíÑÜàØ ÷Üå´Ü ´ÜÜå ´ÜÏÜå ËÜÁÜÜ ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ËÜå¹Ó‘ÜÓß ÏÜÜüå íÜÁÜÜÓå ÝïÜšÜÜ ‘Ó´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜå íÜÁÜà ÝïÜšÜÜÏÜÜسÜß ËÜœÜÜíÜß êÜåíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜÇ ôÜ¡ ôÜ÷ß êÜåíÜÜÃÜàØ ÆÜôÜع ‘ÑÜàÛ. ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ ÆÜÓ †åÏÜÃÜß ¤ÜÜÝ´Ü íÜ´Üß ôÜÝ÷ÑÜÜÓÜ ÏÜØݹÓÃÜàØ ´ÜÜìàØ ´ÜÜå²íÜÜ †ØÄÜå ËÜÂÜú±ÜÜå†å ÉÜåè¹ÜÓß ‘åôÜ ‘ÓåêÜÜå. ËÜÂÜú±ÜÜå†å †åÏÜÃÜß ÏÜà¹´Ü ÆÜâÓß ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ÆÜ±Ü †ÃÑÜ ¤ÜÜÝ´ÜÃÜå ´ÜåÃÜÜå ‘ËÜ¡å ÃÜ÷Î ôÜÜÇÆÜåêÜÜå ´Üå³Üß ´ÜÜìàØ ´ÜÜå²ßÃÜå ‘ËÜ¡å ÏÜåìíÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂþÜ ¥ÍÜÜå ³ÜÑÜåêÜÜå. ÉÝÓÑÜܹ ÆÜšÜÃÜÜ íÜ‘ßêÜå ƒÜÜåüÜ ôÜÜšÜ߆Üå ¥ÍÜÜ ‘ÓßÃÜå ‘ÜåüÚÏÜÜØ ‘åôÜ œÜêÜÜíÜåêÜÜå. ôÜ´ÑÜÃÜÜ †å‘ †ÜÄÜÂ÷ß ´ÜÓß‘å ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ†å ÆÜÜå´Üå ´ÜÜìàØ ´ÜÜå²ÒàØ ÷´ÜàØ †å íÜÜ´Ü ôíÜß‘ÜÓß êÜßÁÜß. ÆÜ±Ü ¥ÍÜÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜ ôÜÜšÜ߆Üå ´ÜåÏܱÜå èå ÃÜ÷Üå´ÜàØ [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


¡åÑÜàØ ´Üå ¡åÑÜàØ ÷´ÜàØ †åíÜàØ ôÜÜíÜ ƒÜÜåüàØ ËÜÜåêÑÜÜ ´Üå †ØÄÜå ´ÜåÏܱÜå ¹à:ƒÜ íÑÜø´Ü ‘ÑÜàÛ. ÆÜ±Ü †Ü ‘åôÜÃÜÜ ôÜعÍÜÚÏÜÜØ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢÃÜÜå ôÜÏÜÍÜÜíÜ èå Óß´Üå ¥ÆÜôÜß †ÜíÑÜÜå ´Üå ÃÜÜÇÁÜÆÜÜµÜ “å. ËÜÃÑÜàØ †åíÜàØ ‘å ÉÝÓÑÜܹ ÆÜšÜÃÜÜ íÜ‘ßêÜÃÜå ‘ÜåüÚÏÜÜØ ‘åôÜ œÜÜêÑÜÜå ´Üå ôÜÜØèå è ÄÜÓ¹ÃÜÏÜÜØ êܜܑ †ÜíÜß. ÏÜصÜÆÜÂÑÜÜåÄܳÜß ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ êܜܑ ¹âÓ ‘Óß ïÜ‘´ÜÜ ÷´ÜÜ †å íÜÜ´Ü ËÜÁÜÜ ¡±Ü´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜ±Ü íÜ‘ßêÜ ÆÜÜå´Üå ´ÜåÏÜÃÜå ËÜÜåêÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ôÜØ‘ÜåœÜ †ÃÜàÍÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ¹íÜ܆Üå ‘Óß ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜܳÜß êܜܑ ¹âÓ ÃÜ ³Ü‰. “åíÜüå ´ÜåÏܱÜå ‘å¹ÜÓÃÜܳܢÃÜå ËÜÜåêÜÜíÑÜÜ, ´Üå†Üå íÜ‘ßêÜÃÜÜ ™ÜåÓ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå ÏÜصÜÆÜÂÑÜÜåÄÜ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß êܜܑ ¹âÓ ‘Óß. †ÜÏÜ èå ÏÜÜÃÜíÜßÑÜ ôܹÖÄÜà±ÜÜå ‘åìíÜíÜÜ ÆÜÓ ´ÜåÏܱÜå ¢íÜÃÜÍÜÓ ÍÜÜÓ ÏÜâøÑÜÜå ÷´ÜÜå ´Üå ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ †ÜœÜÑÜÜÚ ÷´ÜÜ. ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ†å †åÏܱÜå ‘ÓåêÜß ôÜÜÁÜÃÜÜÏÜÜسÜß èå ݜܶÜïÜàݽ ‘åìíÜß ÷´Üß ´Üå ¡±ÜíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÃÜÜå †å‘ †ÃÜàÍÜíÜ ³ÜÜå²Ü ÝíÜô´ÜÜÓ³Üß ÃÜÜÇÁÜíÜÜ èåíÜÜå “å": ôÜÜÁÜà´ÜÜ ÆÜÓÃÜß ñܽÜÃÜå êÜßÁÜå œÜÏÜ´‘ÜÓÃÜÜ ÍÜÂÏÜÜå ôÜÏÜÜèÏÜÜØ ‘åíÜß Óß´Üå ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü ³ÜÜÑÜ “å †ÃÜå ÆÜÂôÜÓå “å ´ÜåÃÜÜå ÏÜÃÜå ¡´Ü†ÃÜàÍÜíÜ “å. ÷àØ †å‘ÜØ´ÜÏÜÜØ Ó÷åíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå ´ÑÜÜÓ³Üß ÏÜÜÓÜ ÝíÜïÜå ‘åíÜì ÍÜÜåìÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ è ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÝíÜ¿ÜÃÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØÑÜ ñÜ½Ü ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜíÜÜ êÜÜÄÜß. . . ´ÜåÃÜå êÜßÁÜå ‘åüêÜÜ‘ÃÜå ôíÜÆÃÜÏÜÜØ ÏÜÜÓàØ ¹ïÜÚÃÜ ³ÜíÜÜ êÜÜÄÑÜàØ, ‘Üå‰ÃÜå ÏÜÜÓÜ ´ÜÓɳÜß ôíÜÆÃÜÏÜÜØ ‹ÆܹåïÜ ÏÜìíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå, ‘Üå‰ÃÜÜ ôÜØ‘üÃÜàØ ÝÃÜíÜÜ ³ÜÑÜàØ, ‘Üå‰ÃÜÜå ÓÜåÄÜ ÏÜüß ÄÜÑÜÜå. ‘Üå‰ ÏÜÓ´ÜÜØ ÏÜÓ´ÜÜØ ÏÜÜÓß ‘äÆÜܳÜß ËÜœÜß ÄÜÑÜÜå. ‘Ü剑 ÏÜÜÓß ËÜÜÁÜÜ†ÜƒÜ²ß Ó܃ÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÜÃÜ´ÜÜÃÜå ÷àØ ÆÜâÓß ‘ÓíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå. . . ÆÜ±Ü èå ÏÜÜÓß Ý¹íÑÜ ïÜÞø´ÜÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ †ÃÜå ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ êÜÜå‘ÜåÃÜå ³Ü´ÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå èå ËÜÜËÜ´ÜÜåÃÜàØ ‘´ÜÚä´íÜ ´Üå†Üå ÏÜÜÓÜ ÆÜÓ †ÜÓÜåÆÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ´ÜåÏÜÜØÃÜÜ ‘ïÜÜÃÜÜåÑÜ ÏÜÜÓß

ôÜܳÜå ôÜØËÜØÁÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜå †å ÷àØ ¡±Ü´ÜÜå ÷´ÜÜå. ´Üå³Üß êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ †Ü ¡´ÜÃÜß ƒÜÜåüß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ †ÃÜå ñÜ½Ü ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü ³ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜàØ †ÃÜå èÃÜ´ÜÜÃÜàØ †‘êÑÜÜ±Ü “å †åíÜß ÏÜÜÓß À° ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ ÷ÜåíÜܳÜß ÏÜÇ œÜÏÜ´‘ÜÓÃÜÜ ‘´ÜÚä´íÜÃÜÜå ‡ÃÜ‘ÜÓ ‘ÑÜÜåÚ. . . ¹Óå‘ í܃ܴÜå ÏÜÜÓÜ ôÆÜóü ‘÷åíÜܳÜß †ÃÜå ôÜܹ܉³Üß êÜÜå‘ôÜÏÜè±Ü «å‘ܱÜå †ÜíÜß †ÃÜå ÏÜÜÓå ÝíÜïÜåÃÜß †ØÁÜñÜ½Ü ¥²ß Ä܉. (ÝíÜíÜå‘ †ÃÜå ôÜÜÁÜÃÜÜ, ÆÜä. 46)

êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ ÆÜÂôÜÓåêÜß †ØÁÜñܽÜÃÜÜå êÜÜÍÜ ê܉ÃÜå ´Üå†Üå ÍÜø´ÜÜåÃÜÜå †å‘ ÏÜÜåüÜå ôÜÏÜà¹ÜÑÜ ¥ÍÜÜå ‘ÓßÃÜå ÍÜÄÜíÜÜÃÜ ³Ü‰ ïÜøÑÜÜ ÷Üå´Ü †³ÜíÜÜ ´Üå†Üå †ôÜ؃ÑÜ ÝïÜóÑÜÜåÃÜÜ ÄÜàÓàÆܹå ÝËÜÓÜ¢ ïÜøÑÜÜ ÷Üå´Ü. ÆÜ±Ü ´Üå†Üå †åÏܱÜå ôÜÜÁÜåêÜß ÝœÜ¶ÜïÜàݽ³Üß †ÃÜå ´ÜåÏܱÜå ‘åìíÜåêÜÜ ÝíÜíÜ味Üß †ÜíÜÜØ ÆÜÂÝôÜݽÃÜÜØ ô³ÜÜÃÜÜå³Üß ¹âÓ è ÓûÜ. ´ÜåÏܱÜå ÄÜàÓàÆܹ ÄÜÂ÷±Ü ‘ÑÜÜÚ ÝíÜÃÜÜ íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü Óß´Üå ôÜÜÁÜ‘Üå †ÃÜå Ýè¤ÜÜôÜà†ÜåÃÜå ÏÜÜÄÜÚ¹ïÜÚÃÜ †ÜÆÜíÜÜÃÜàØ ÆÜôÜع ‘ÑÜàÛ. †Ü ÷å´Üà ÏÜÜüå ´ÜåÏܱÜå ÆÜÂíÜœÜÃÜÜå ‘ÑÜÜÛ, êÜåƒÜÜå ê܃ÑÜÜ, Ýè¤ÜÜôÜà†ÜåÃÜÜ ÆܵÜÜåÃÜÜ ‹¶ÜÓÜå †ÜÆÑÜÜ. †å ËÜÁÜÜÃÜÜ ôÜØÆÜܹÃÜÏÜÜسÜß †ÜÆܱÜÃÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜàô´Ü‘  ÝíÜœÜÜÓ¹ïÜÚÃÜ ÏÜëÑÜàØ. Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜ †ÃÜå ÓÏܱÜß‘êÜÜêÜ ÏÜÜå¹ßÃÜÜ †ÜÄÜÂ÷³Üß ´ÜåÏܱÜå  ÝíÜíÜå‘ †ÃÜå ôÜÜÁÜÃÜÜ ê܃ÑÜàØ. ÝÏܵÜÜåÃÜÜ è †ÜÄÜÂ÷³Üß ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜØ ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå ê܃ÑÜÜØ. (‘å¹ÜÓÃÜܳÜ": ¢íÜÃÜÃÜÜØ ‘åüêÜÜØ‘ ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå) ÃÜßêÜ‘Ø« ÏÜïÜéíÜÜìÜ†å ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ‘ÓåêÜß ÆÜÂþÜÜå¶ÜÓß ôÜàôÜØíÜܹ ÆÜàÝô´Ü‘Ü éÆÜå ÆÜÂÄÜü ³Ü‰ “å. †Ü ËÜÁÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ ê܉ÃÜå †ÜÆܱÜå êÜåƒÜÃÜÜ ËÜß¡ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ‘å¹ÜÓÃÜܳܢÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ ÆÜÜÑÜÜÃÜÜ ÄܱÜß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ÏÜåìíÜßïÜàØ. 

êÜåƒÜ‘-ôÜØÆÜ‘Ú": ËÜß/7, ÆÜâ±ÜåÚòÜÓ ÈÖêÜåü, ÄÜàêÜËÜ܉ üå‘ÓÜ, †ÏܹÜíÜܹ-380 015

‘å¹ÜÓÃÜÜ³Ü èÃÏÜïÜ´ÜÜË¹ß ÄÜÂسÜÏÜÜìÜ(ÆÜàÃÜÏÜàÚݺ´Ü)ÃÜÜØ œÜÜÓ ÆÜàô´Ü‘Üå": 1. ÝíÜíÜå‘ †ÃÜå ôÜÜÁÜÃÜÜ 2. ‘å¹ÜÓÃÜܳÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ œÜÝÓ´Ü 3. ÝíÜœÜÜÓ¹ïÜÚÃÜ 4. ôÜàôÜØíÜܹ èåÃÜß ‘àêÜ Õ‘ÏÜ´Ü (†ÃÜà˜ÏÜå 80+20+35+5) _"140/- ³ÜÜÑÜ “å. †Ü ñÜå±ÜßÃÜÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÏÜÜüå ñÜß ‘ÓôÜÃÜÍÜ܉ ‘åïÜÓÜ ÍÜÜ塱Üß ´Ü³ÜÜ ôÜàñÜß ÏÜØèàêÜÜËÜ÷åÃÜ ‘êÑÜܱÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ ´ÜÓɳÜß †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜß †ÜݳÜÚ‘ ôÜ÷ÜÑÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå íÜܜܑÜåÃÜå ÓÜ÷´Ü ¹Óå ÏÜÜµÜ _"100/-ÏÜÜØ ‹ÆÜêÜËÁÜ ³ÜïÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

247


ÄÜÜØÁÜß ÷åÝÓüåè ÆÜÜçüÚêÜ : ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ݲÝèüêÜ ¹å÷ èÑÜåïÜ †ÁÑÜÜÓà ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÜå´Üå ‘ÏÑÜàÝÃÜ‘åïÜÃÜÏÜÜØ èåüêÜÜ ÆÜÜíÜÓÁÜÜ ÷´ÜÜ, †åüêÜàØ è ‘ÏÑÜàÝÃÜ‘åïÜÃÜ ÝíÜôÉÜåüÃÜÜ †Ü èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢíÜÃÜ, ÝíÜœÜÜÓÜå †ÃÜå †åÏÜÃÜàØ — †åÏÜÃÜÜ ÝíÜïÜåÃÜàØ ôÜÜÝ÷´ÑÜ ™Ü±Üå †ØïÜå ` ݲôÜ‘ÃÜåøüå²' ÍÜÜôÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ. ËÜÜÆÜà ÆÜÜå´Üå êÜÜå‘Üå ÏÜÜüå èåüêÜÜ ôÜàêÜÍÜ ÷´ÜÜ, †åüêÜàØ è †åÏÜÃÜàØ ¢íÜÃÜôÜÜÝ÷´ÑÜ êÜÜå‘Üå ôÜàÁÜß ôÜàêÜÍÜ ‘ÓÜíÜíÜÜÃÜÜ ‹ÏÜ¹Ü ÷å´Üà³Üß 2 ôÜÆüåÏËÜÓ, 2013ÃÜÜ ÓÜåè íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜ ²Üç. ÏÜÃÜÏÜÜå÷ÃÜ ÕôÜ™Üå `Gandhi Heritage Portal'ÃÜàØ ‹¹Ö™ÜÜüÃÜ ‘ÑÜàÛ. ¹åïÜíÜÜôÜ߆Üå ÏÜÜüå †ÜÃÜع †ÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü߆Üå ÏÜÜüå †åÏÜÜØ ÄÜÜæÓíÜÃÜÜ ‹ÏÜåÓÜ ôÜܳÜåÃÜß íÜÜ´Ü †å ‘å ´ÜåÃÜàØ ôÜ™ÜìàØ ‘ÜÑÜÚ ŸÑÜÜØ íÜôÜßÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å œÜØÆÜÜӱܳÜß ê܉ÃÜå ¹ÜØ²ß ôÜàÁÜßÃÜÜ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÜåÏÜÜØ ¹åïÜíÜÜôÜ߆ÜåÃÜå ¡å²ÒÜ ÷´ÜÜ, †åíÜÜ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ³ÜÑÜàØ “å.

‡ÃüÓÃÜåü ÆÜÓ ` ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß' ÃÜÜÏÜå ÄÜâÄÜêÜ ôÜœÜÚ ‘Ó´ÜÜØ êÜÄÜÍÜÄÜ 1.79 ‘ÓÜå² ÝÓ”êüÖôÜ ÏÜìå “å, ÆÜÓØ´Üà †åÏÜÜØ www.mkgandhi.org ‘å www.gandhiserve. org èåíÜß íÜåËÜôÜ܇üÖôÜÃÜå ËÜܹ ‘Ó´ÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå †åÏÜÃÜÜ ÏÜâì ôíÜéÆÜå ÆÜÜÏÜß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜÜØ ‡-«å‘ܱÜÜØ †´ÑÜØ´Ü èâè “å. ´ÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜß ÷åÝÓüåè ÆÜÜçüÚêÜÃÜÜ ÃÜå¡ ÷å«ì èå ‘ÜÏÜ ³ÜÑÜàØ “å †ÃÜå èå ôÜÓì´ÜܳÜß êÜÜå‘Üå ÏÜÜüå ƒÜàêêÜàØ ÏÜà‘ÜÑÜàØ “å, ´Üå ƒÜÓåƒÜÓ ‘ÜÝËÜêÜå¹Ü¹ “å. ÄÜÜØÁÜߢ ¿ÜÓÜ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÝíÜïÜå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜØ †ÝÁÜ‘ä´Ü ê܃ÜܱÜÜåÃÜå †å‘ è íÜåËÜôÜ܇ü ÆÜÓ †ÜôÜÜÃÜß³Üß íÜÜØœÜß ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåíÜÜ ‹ÏÜ¹Ü ÷å´Üà³Üß †Ü íÜåËÜôÜ܇üÃÜàØ ÝÃÜÏÜÚÜ±Ü ³ÜÑÜàØ “å. www.gandhiheritageportal.org †ÜåÆÜÃÜ ‘Ó´ÜÜØ è ƒÜܹßÃÜÜ ËÜå‘ÄÜÂ܋òÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ÷ÜåÏÜÆÜåè ÆÜÓ Ý²ôÆêÜå ³Ü´ÜÜ ¡åíÜÜ ÏÜìå “å. †Ü íÜåËÜôÜ܇üÃÜå ÏÜâì ÄÜåêÜÓß, ÄÜÜØÁÜß ÷åÝÓüåè ôÜ܇üÖôÜ, ˜ÜåÃÜÜåêÜÜç¢, Ó܇ÕüÄôÜ, èÃÜÚêôÜ, Ýü×ËÑÜâüÖôÜ, ÉòÜÏÜåÃüêÜ íÜøôÜÚ ´Ü³ÜÜ †ÁÜÓ ËÜàøôÜ †åíÜÜ ÏÜàƒÑÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÜåÏÜÜØ íÜ÷ÇœÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. ´ÜåÏÜÜØ ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà ÁÑÜÜÃÜ ƒÜÇœÜå ´ÜåíÜÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÜå “å Ó܇ÕüÄôÜ, èÃÜÚêôÜ ´Ü³ÜÜ ÉòÜÏÜåÃüêÜ íÜøôÜÚ †ÃÜå †ÁÜÓ ËÜàøôÜ. Ó܇ÕüÄôÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÃÜå ËÜå ÆÜåüÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ íÜ÷ÇœÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ “å": `‘êÜåøüå² íÜøôÜÚ †ÜçÉ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß' †ÃÜå `‘ß üåøôüÖôÜ †ÜçÉ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß'. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜå ôÜÜæ³Üß †ÜÁÜÜÓÍÜâ´Ü ¹ô´ÜÜíÜåè †åüêÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷. †Ü ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ †šÜÓ¹å÷ 248 

ÄÜàèÓÜ´ÜßÃÜÜ †´ÑÜÜÓå ‹ÆÜêÜËÁÜ 82 ÄÜÂسÜÜå ‹ÆÜÓÜØ´Ü †ØÄÜÂå¢ `ÁÜ ‘êÜåøüå² íÜ‘ôÜÚ †ÜçÉ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß'ÃÜÜ 100 ÄÜÂسÜÜå ´Ü³ÜÜ Ý÷Ã¹ß ` ôÜØÆÜâ±ÜÚ ÄÜÜØÁÜß íÜÜ›ÖÏÜÑÜ'ÃÜÜ 97 ÍÜÜÄÜ †å‘ è ÝøêÜ‘ ôÜܳÜå íÜÜØœÜíÜÜ ÏÜÜüå ÷ÜèÓ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. íÜìß, ÏÜ¡ÃÜß íÜÜ´Ü †å “å ‘å ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÍÜÜÄÜ íÜÜ؜ܴÜß í܃ܴÜå ´Üå è ÆÜÜÃÜÜÃÜÜ ÄÜàèÓÜ´Üß, Ý÷Ã¹ß ‘å †ØÄÜÂå¢ íÜ”ÚÃÜÏÜÜØ ÝôíÜœÜ †ÜåíÜÓ ³Ü‰ ïÜ‘ÜÑÜ “å. †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î, ü܇ÏÜêÜ܇ÃÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ÆÜ±Ü †Ü ´ÜÏÜÜÏÜ ÍÜÜÄÜÃÜå ÝÓ†ÓåÃè ‘ÓßÃÜå íÜÜØœÜß ïÜ‘ÜÑÜ “å. ŸÑÜÜÓå `‘ß üåøôüÖôÜ †ÜçÉ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß' ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ê܃ÜåêÜÜØ ôÜÜ´Ü ÆÜàô´Ü‘Üå ´Ü³ÜÜ ÍÜÄÜíܹÖÄÜß´ÜÜÃÜÜ †ÃÜàíÜܹÃÜå ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å. †÷Î †Ü ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ Ý÷Ã¹ß ´Ü³ÜÜ †ØÄÜÂå¢ †ÃÜàíÜܹÜå ÆÜ±Ü íÜÜØœÜß ïÜ‘ÜÑÜ “å. `èÃÜÚêôÜ' ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ¿ÜÓÜ †ÃÜå †ÃÑÜ êÜÜå‘Üå ¿ÜÓÜ ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ÆÜÂœÜÜÓ-ÆÜÂôÜÜÓ ÏÜÜüå ïÜé ‘ÓÜÑÜåêÜÜØ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÜåÃÜß ô‘åò ÃÜ‘êÜÜåÃÜå íÜóÜÚíÜÜÓ ÄÜÜå«íÜßÃÜå ÝÆÜÓôÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. ´ÜåÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å œÜêÜÜíÜåêÜÜØ †ƒÜËÜÜÓÜå ‡ÝòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ(¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘Ü) ÑÜØÄÜ ‡ÝòÑÜÜ, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ,  ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà,  ÷ÝÓèÃÜ ´Ü³ÜÜ ÷ÝÓèÃÜôÜåíÜ‘(ÍÜÜÓ´Ü)ÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ ³ÜÜÑÜ “å. ŸÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜßèÃÜÜå ¿ÜÓÜ ïÜé ‘ÓÜÑÜåêÜÜØ  ÏÜÁÜÆÜâ²Üå, ÆÑÜÜÓÜËÜÜÆÜâ, ÍÜâÝÏÜÆÜàµÜ, ‘ô´ÜâÓËÜÜ ¹ïÜÚÃÜ, ÄÜÜØÁÜß ÏÜÜÄÜÚ, (Ý÷Ã¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢) ´Ü³ÜÜ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß èåíÜÜØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜåÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


³ÜÜÑÜ “å. †Ü †ÍÜâ´ÜÆÜâíÜÚ ¹ô´ÜÜíÜå¡åÃÜå ´ÜÜÓ߃Ü-ÏÜÜôÜôÜÜêÜíÜÜÓß ÆÜÂÏÜܱÜå ´ÜåÃÜÜ ÏÜâì ôíÜéÆÜå íÜÜØœÜíÜÜÃÜß †÷Î ´Ü‘ ÏÜìå “å. ÆÜàô´Ü‘Üå ‹ÆÜêÜËÁÜ ‘ÓÜíÜ´ÜÜ †ÃÑÜ ËÜå ÝíÜÍÜÜÄÜÜåÏÜÜØ ÉòÜÏÜåÃüêÜ íÜøôÜÚ †ÃÜå †ÁÜÓ ËÜàøôÜÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ ³ÜÜÑÜ “å. †Ü ËÜØÃÜå ÝíÜÍÜÜÄÜÜåÏÜÜØ ËÜÜÆÜàÃÜÜØ †Ø´ÜåíÜÜôÜ߆Üå ´Ü³ÜÜ †ÃÑÜ ÝíÜœÜÜÓ‘Üå†å ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÓ ê܃ÜåêÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåôÜØœÜÑÜÜåÃÜå ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ “å. ÆÜÜçüÚêÜÃÜÜØ †ÃÑÜ †Ü‘óÜÚ‘ µÜ±Ü ÝíÜÍÜÜÄÜÜåÏÜÜØ †å‘ “å ÄÜåêÜÓß, èåÏÜÜØ †ÜåݲÑÜÜå, íÜßݲÑÜÜå, ´ÜôÜíÜßÓÜå, ‘ÜüÚâÃôÜ, üÆÜÜêÜ ÝüÝ‘üÜå íÜÄÜåÓåÃÜå ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ “å. †ÜåݲÑÜÜå ôÜåøïÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜÂíÜœÜÃÜÜåÃÜå Ýô˜Æü ôÜܳÜå ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ “å. ¡å‘å †Ü ËÜÁÜÜØÃÜß ÆÜôÜعÄÜß ‘ÑÜÜ ÏÜÜÆܹزÃÜå †ÜÁÜÜÓå ‘Ó܉ “å †åÃÜß ‘Üå‰ œÜÜåƒÜíÜü †÷Î ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

‘Ó܉ ÃܳÜß. íÜßݲÑÜÜå ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÝÉêÏôÜ Ý²ÝíÜ”ÃÜ ¿ÜÓÜ ËÜÃÜÜíÜÜÑÜåêÜß ²ÜåøÑÜàÏÜåÃüÓß ÝÉêÏÜÜå ÏÜà‘܉ “å, ÆÜÓØ´Üà ´Üå ÝÉêÏÜ ÝíÜïÜåÃÜß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÏÜÜÝ÷´Üß (èåÏÜ ‘å, ´ÜåÃÜÜ ÝÃÜÏÜÚܱÜÃÜàØ íÜóÜÚ, ÝôÜÃÜÜåÝÆôÜôÜ, ÆÜôÜعÄÜß ÆÜÜ“ìÃÜàØ ‘Ü íÜÄÜåÓå) ‘å ‡íÜÃÜ ÝÉêÏÜÃÜß †Ø¹Ó †ØÄÜÂå¢ ôÜËÜü܇üêôÜ ÆÜ±Ü †ÆÜÜÑÜÜØ ÃܳÜß. ŸÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜå ÝíÜòÜÍÜÓÏÜÜØ †ÃÜå íÜÁÜàÃÜå íÜÁÜà êÜÜå‘Üå ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜܲíÜÜÃÜÜå ‹¼åïÜ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå †å †´ÑÜØ´Ü †ÜíÜïÑÜ‘ ËÜÃÜß Ó÷å “å. `‹¼åïÜ' ÆÜÓ³Üß ÑÜܹ †ÜíÜå ‘å †Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜß ¹Óå‘ íÜåËÜôÜ܉ü-ÆÜÜçüÚêÜÃÜàØ êÜÜØËÜÜ-üâØ‘Ü ÄÜÜìÜÃÜàØ ‘Üå‰ ÝíÜ”ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå è ÓœÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå. †Ü ÆÜÜçüÚêÜÃÜÜ ÷ÜåÏÜÆÜåè ÆÜÓ Site Tour ÃÜÜÏÜå †å‘ ÆÜÜå±ÜÜ ÆÜÜØœÜ ÝÏÜÝÃÜü ¹ô´ÜÜíÜå¢ ÝÉêÏÜ ÏÜâ‘܉ “å. èåÏÜÜØ, †ÜñÜÏÜÃÜÜ ïÜÜØ´Ü †ÃÜå ôÜàØ¹Ó íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÃÜå †ÜíÜÓß ê܉ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ 249


ÄÜÜåÆÜÜêÜ‘äó±Ü ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ íܲÆÜ±Ü ÷å«ìÃÜß `ÄÜÜØÁÜß ÷åÝÓüåè ‘ÝÏÜüß'ÃÜÜ ôÜâœÜÃܳÜß ‘åú ôÜÓ‘ÜÓÃÜÜ ôÜÜØô‘äÝ´Ü‘ ÏÜصÜÜêÜÑÜ ¿ÜÓÜ `ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ ôÜàÓšÜÜ †ÃÜå ôÏÜÜÓ‘ ü×ôü'ÃÜå †Ü ‘ÜÏÜÄÜßÓß ôÜÜÇÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß. èåÏÜÜØ ‡ÃÉÜåÝôÜôÜ †ÃÜå üå‘ÃÜÜå˜åü ôÜÜÏÜ ÝÆܵÜÜå²ÜÃÜß ÆÜ±Ü Ïܹ¹ ÏÜìß Ó÷ß †ÃÜå †ÜñÜÏÜÃÜÜ ²ÜÑÜÓåøüÓ ÝµÜ¹ßÆÜ ôÜàù¹ÃÜß ÓÜ÷ËÜÓß ÷å«ì †ÜñÜÏÜ ôÜܳÜå ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜß †ÍÑÜÜôÜà üßÏÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ‘åüêÜÜ‘ ´Ü‘ÖÝÃÜ‘ß ÝÃÜó±ÜÜ´ÜÜåÃÜå ôÜÜØ‘ìßÃÜå 44 íÑÜÞø´Ü†ÜåÃÜß üßÏÜ ¿ÜÓÜ `ÄÜÜØÁÜß ÷åÝÓüåè ÆÜÜçüÚêÜ'ÃÜàØ ôÜÏÜÄÜ ‘ÜÑÜÚ ÆÜÜÓ ÆÜܲíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ.

¹åíÜÜÑÜàØ “å. ` Ýü×ËÑÜâüÖôÜ' ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÝíÜÝíÜÁÜ ÷ô´Ü߆Üå†å ËÜÜÆÜàÃÜå †ÜÆÜåêÜß ñܽÜØèÝê܆Üå ÏÜà‘܉ “å. †´ÑÜÜÓå êÜÜå‘Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‘ÏÆÑÜàüÓ ‘Ó´ÜÜØ üåËÜêÜåü †ÃÜå ôÏÜÜüÚÉÜåÃÜÏÜÜØ íÜÁÜÜÓå ‡ÃüÓÃÜåü ôÜÝÉÛÄÜ ‘Óå “å. ÆÜÓØ´Üà íÜåËÜôÜ܇üÏÜÜØ †Ü ôÜ܇ü ÆÜÓ³Üß ÆÜàô´Ü‘Üå †ÜôÜÜÃÜß³Üß íÜÜØœÜß ïÜ‘Ü´ÜÜØ ÃܳÜß. †å ôÜÏÜôÑÜÜÃÜÜå ‹‘åêÜ êÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå †å‘ ÝíÜ‘êÆÜ ôíÜéÆÜå †ÜƒÜàØ ÆÜàô´Ü‘ †å‘ ÝøêÜ‘ ôÜܳÜå ‡-ËÜà‘ ÉÜåÏÜÚåüÏÜÜØ ²Ü‹ÃÜêÜÜå² ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåíÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ †ÜÆÜíÜÜå ¡å‰†å. ËÜß¡ †Ý´Ü èéÓß ÝíÜ‘êÆÜ ´ÜÓß‘å †Ü `ÄÜÜØÁÜß ÷åÝÓüåè ÆÜÜçüÚêÜÃÜàØ †åÝÆêÜ‘åïÜÃÜ (†åÆÜ) ÆÜ±Ü êÜÜçÃœÜ ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å, èå³Üß ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ íÜÁÜà ôÜàêÜÍÜ ËÜÃÜå. ôܶÜÜíÜÜÓ ÆÜÂåôÜ ÝÓêÜß” ‘÷å “å ‘å ÷ÜêÜ †Ü ôÜ܇ü ÆÜÓ ÆÜÜØœÜ êÜÜƒÜ ÆÜÜÃÜÜØÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß †ÆÜêÜÜå² ‘Ó܉ “å, èå †ÜÄÜÜÏÜß ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÆÜØ¹Ó êÜÜƒÜ ÆÜÜÃÜÜØ ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜïÜå. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜÓÜü íÑÜÝø´Ü´íÜÃÜå †å‘ è ô³Üìå ‹ÆÜêÜËÁÜ ‘ÓÜíÜíÜÜÃÜÜå †ÜüêÜÜå ÏÜÜåüÜå ÆÜÂÑÜÜôÜ †ÄÜÜ‹ øÑÜÜÓåÑÜ ³ÜÑÜÜå ÃܳÜß. ´ÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜߢ ÝíÜïÜåÃÜß †÷Î ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ËÜßèå øÑÜÜØÑÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜÜå ÏÜ÷¶íÜÜ‘ÜØšÜß †ÝÍÜÄÜÏÜ Ó܃ÜßÃÜå †Ü ÍÜÄÜßÓ³Ü ‘ÜÑÜÚ †ÜÄÜì ÁÜÆÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜïÜå †åíÜß †ÜïÜÜ †ÃÜå ÝíÜòÜÜôÜ Ó÷å è.

†ÜçݲÑÜÜå-ÝíܲßÑÜÜå ´Ü³ÜÜ ÝµÜ¹ßÆÜ ôÜàù¹ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÆÜÂÜåèåøü ²ÜÑÜÓåøüÓ ËÜß. †åôÜ. ÍÜÜÝüÑÜÜ, ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ ôÜܳÜå ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜÜ †ÏÜä´Ü ÏÜÜå¹ß, ‘ÜÝ´ÜÚ‘åÑÜ ôÜÜÓÜÍÜ܉, ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ †ÃÜå ôÜà¹ïÜÚÃÜ †ÜÑÜØÄÜÜÓÃÜÜ ïÜÜåüÚ ‡ÃüÓíÑÜâ ôÜܳÜå ÆÜÜçüÚêÜÃÜß ‹ÆÜÑÜÜåÝÄÜ´ÜÜ †ÃÜå ‹¼åïÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó܉ “å. †å‘ ÃÜÜíÜßÃÑÜÃÜß Óß´Üå üâØ‘ÏÜÜØ †ÃÜå ôÜœÜÜåü Óß´Üå †Ü ¹ô´ÜÜíÜå¢ ÝÉêÏÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘÷ß ¡ÑÜ “å. ÆÜ±Ü èå ÆÜÜçüÚêÜ ÆÜÓ ÏÜà‘ÜÑÜåêÜÜ ÆÜÜØœÜ êÜÜƒÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÆÜÜÃÜÜØ†å ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ‘Üå‰ÃÜå ‘Üå‰ ôÜÏÜÑÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÃÜÜÃÜÜØ-ÏÜÜåüÜ ‹¼åïÜÜå ÆÜÜÓ ÆÜܲÒÜ ÷ÜåÑÜ †åÃÜÜå êÜåÝƒÜ´Ü ‹¼åïÜ/vision ÆÜÜçüÚêÜ ÆÜÓ øÑÜÜØÑÜ ¡åíÜÜ ÃÜ ÏÜìå †å †ÜÿÜÑÜÚ èÃÏÜÜíÜå “å. ƒÜåÓ, ÝÉêÏôÜ Ý²ÝíÜ”ÃÜÃÜß ´Ü³ÜÜ †ÃÑÜ õÜÜå´ÜÜå ¿ÜÓÜ ËÜÃÜåêÜß ™Ü±Üß ¹ô´ÜÜíÜå¢ ÝÉêÏÜÜå ´Ü³ÜÜ †Ü‘Ú܇íÜêÜ ÉâüåèÃÜß †÷Î èéÓ êÜÜÄÜß Ó÷ß “å. ÆÜÜåôüôÜÚ ´Ü³ÜÜ üÆÜÜêÜ ÝüÝ‘üÜåÃÜÜå ôÜØÄÜÂ÷ ÏÜÃÜÃÜßÑÜ “å, ÆÜÓØ´Üà üÆÜÜêÜ ÝüÝ‘üÜåÃÜå ÆÜâÓ´Üß ”âÏÜ ‡ÃÜ ‘ÓßÃÜå ¡å‰ ïÜ‘Ü´Üß ÃܳÜß, èå³Üß ´ÜåÃÜàØ †íÜêÜÜå‘ÃÜ ÏÜÑÜÚÜݹ´Ü ËÜÃÜß ¡ÑÜ “å. `ÄÜÜØÁÜß ÷åÝÓüåè ôÜ܇üÖôÜ' ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜ ôÜܳÜå ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜÜØ ÝíÜÝíÜÁÜ ô³ÜìÜåÃÜå ÄÜâÄÜêÜ †³ÜÚ ôÜܳÜå ôÜÜØ‘ìíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ “å. `˜ÜåÃÜÜåêÜÜç¢ ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜå íÜóÜÚíÜÜÓ ´Ü³ÜÜ ÏÜ÷¶íÜÃÜß ™ÜüÃÜ܆ÜåÏÜÜØ íÜ÷ÇœÜßÃÜå ´ÜåÃÜå ôÜØêÜÄÃÜ ÆÜàô´Ü‘Üå ôÜܳÜå ¡å²ßêÜåƒÜ‘-ôÜØÆÜ‘Ú": jayeshadhyaru@gmail.com

o

250 

[ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ñÜß ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå ŸÑÜÜÓå ´ÜåÃÜß êÜÜå‘ÝÆÜÂÑÜ´ÜÜÃÜß œÜÓÏÜôÜßÏÜ܆å ÷´ÜÜ, †å ÄÜÜìÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÓ †å‘ ÑÜàíÜÜÃÜÃÜÜå ÆÜµÜ †ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå. `‘åìíܱÜßÏÜÜØ ‘ÜÏÜïÜÜôµÜÃÜÜ ÝïܚܱÜÃÜß èéÓ ƒÜÓß"? ´Üå ‘Üå±Ü ïÜ߃ÜíÜß ïÜ‘å"? ‘Üå±Ü †åÃÜÜå †ÝÁÜ‘ÜÓß"? ôÜÜæ ‘Üå‰ÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÍÜâÄÜÜåìÄÜݱܴÜÃÜß èåÏÜ ïÜ߃ÜíÜÜÑÜ"? ´ÜåÃÜå †ØÄÜå ïÜàØ ïÜ߃ÜíÜÜÑÜ"? ´ÜåÃÜß ÏÜÑÜÜÚ¹Ü Ó÷ß “å ´Üå ‘Üå±Ü †ÜØ‘å"?.".".' †å‘ è ÆÜÂþÜÏÜÜØ †ÃÜå‘ ÆÜÂþÜÜå ÆÜâ“ÃÜÜÓ †å ÑÜàíÜÜÃÜ †åüêÜå ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ÆÜÂ. ¹åôÜ܉. ÄÜÜØÁÜߢ†å 22 ÃÜíÜåÏËÜÓ, 1936ÃÜÜ ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜàÏÜÜØ ´ÜåÃÜÜå ÝíÜô´ÜÜÓÆÜâíÜÚ‘ ‹¶ÜÓ †ÜÆÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜ±Ü †å‘íÜßôÜÏÜß ôܹßÃÜÜ ¹ÜÑÜ‘Ü ÆÜ“ßÑÜå ŸÑÜÜØ ` ôÜåøôÜ †åŸÑÜà‘åïÜÃÜ' †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ÆÜÂÏÜÜ±Ü ÝíÜïÜå ôÜÏÜÜè †ÃÜå ôÜÓ‘ÜÓ ôÆÜóü ‘å †å‘ÏÜ´Ü ÃܳÜß ´ÑÜÜÓå ÆÜÜå±Üß ôÜ¹ß ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜåÃÜÜ ÝíÜïÜå ÆÜÂþÜ ÆÜà“ß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå ôÆÜóü ‘ÓíÜÜÃÜß Ý¹ïÜÜÏÜÜØ †ÜÄÜì íÜÁÜíÜÜ ‡œ“à‘ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß Æ܃ÜÓ ËÜàݽÆÜÂÝ´ÜÍÜܳÜß †ÜÄÜì è´ÜÜØ ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ ÏÜ÷ÜÏÜÜµÜ (‘àêÜôÜÝœÜíÜÓÝèôü×ÜÓ) †ÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü ÑÜàÝÃÜíÜÝôÜÚüßÃÜÜ ‘àêÜÆÜÝ´Ü ËÜÃÑÜÜ. ÄÜ´Ü 11ÏÜß ôÜÆüåÏËÜÓå ´ÜåÏÜÃÜß èÃÏÜÝ´ÜݳÜÃÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ ÏÜì´ÜÜ ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘ÓÃÜß ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝíÜïÜåÃÜß “ÜÆÜ ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ÃÜÜ †ÝÍÜíÜܹÃÜ ÄÜÂØ³Ü ‘åìíܱÜß‘ÜÓÃÜàØ ÆÜÜå´Ü †ÃÜå ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜÏÜÜسÜß ôÜÜÍÜÜÓ.".".

`` ÏÜÜÓå

†ÜñÜÏÜÏÜÜØ ¹ÜƒÜêÜ ³ÜíÜàØ “å, †ÜñÜÏÜÃÜÜ ÝíܾÜÏÜØݹÓÏÜÜØ ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜØà “å. ÏÜÜÓÜÏÜÜØ †åÃÜå ÏÜÜüåÃÜß ÑÜÜåÄÑÜ´ÜÜÃÜß ¥±ÜÆÜ ÷ïÜå ´ÜÜå è±ÜÜíÜïÜÜå. ´Üå ¹âÓ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓßïÜ.'' †Ü ÍÜÜíÜíÜÜìÜå ‘ÜÄÜì †å‘ ÑÜàíÜÜÃÜå ÏÜÜÓÜ ÷ܳÜÏÜÜØ †ÜÆÑÜÜå. ÆÜ´ÑÜšÜ ïÜ˹Üå ÑÜܹ ÃܳÜß, ÆÜ±Ü †ÜíÜÜå ÍÜÜíÜ íÑÜø´Ü ‘Ó´ÜÜå ‘ÜÄÜì ¡å‰ÃÜå ÷àØ †å íÑÜÞø´Ü ÆÜ´ÑÜå †Ü‘óÜÜÚÑÜÜå †ÃÜå ÏÜÇ ñÜß ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ÃÜå †ÜñÜÏÜÃÜß ïÜÜìÜÏÜÜØ Ýïܚܑ ´ÜÓß‘å ¹ÜƒÜêÜ ³ÜíÜÜÃÜàØ †ÜÏÜØµÜ±Ü ´ÜÓ´Ü è †ÜÆÑÜàØ. ³ÜÜå²Ü è ݹíÜôÜÏÜÜØ ÏÜÇ ¡åÑÜàØ ‘å ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÏÜÜØ ôÜÜœÜÜ ÝïܚܑÃÜÜ ËÜÁÜÜ ÄÜà±ÜÜå “å. ôÜÜæ³Üß ÏÜàƒÑÜ íÜô´Üà ÝíܾÜÃÜß Ž²ß †ÝÍÜÓàÝœÜ, †ÃÜå ´ÜåÃÜß ôÜܳÜå ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÆÜ´ÑÜå ÆÜÂåÏÜ"; ÝíÜÃÜÜå¹ †ÃÜå ÓÝôÜ‘´ÜÜ †ÃÜå ‘ÜÏÜ íÑÜíÜÞô³Ü´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ÷³ÜÜåüß ËÜÁÜàØ “å. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß †ÏÜå †ÃÜå‘ ÝíÜóÜÑÜÜåÃÜß œÜœÜÜÚ ‘Ó´ÜÜ. †åÏÜÜØ ‘Üå‘ ‘Üå‘ íÜÜÓ †åÏÜÃÜàØ ÀÝóüÕËܹà ÷àØ ”ü ôÜÏÜ¢ ïÜ‘´ÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. †å ïÜàØ ‘÷åíÜÜ ÏÜÜÄÜå “å †å ¡±ÜíÜàØ ÆÜ±Ü èÓÜ ÏÜàï‘åêÜ ³Ü´ÜàØ. ÏÜÇ †åÏÜÃÜå ÝÃ܃ÜÜêÜôÜÆܱÜå †å ÆÜÂÏÜܱÜå ‘ûàØ. ´ÜåÏÜÃÜå †åÃÜàØ èÓÜÑÜå ÏÜÜ«àØ ÃÜ êÜÜÄÑÜàØ. ÏÜÃÜå êÜÜÄÜå “å ‘å †åÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß œÜœÜÜÚÃÜß ïÜæêÜßÏÜÜØ ÉåÓÉÜÓ ÆÜ±Ü ‘ÑÜÜåÚ †ÃÜå †ÏÜÜÓàØ ôÜÓôÜ œÜÜêÑÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ôÜÆüåÏËÜÓ 2013] 

ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜå ËÜÁÜÜ è ÝíÜóÜÑÜÜåÏÜÜØ ôÜÓƒÜÜå Ž²Üå ÓôÜ †åüêÜå ôÜØô³ÜÜ ÏÜÜüå †ÜíÜÜ Ýïܚܑ ™Ü±ÜÜ ‘ßÏÜ´Üß “å †åüêÜàØ ´ÜÜå ÏÜÇ ´ÜÓ´Ü ¡å‰ êÜßÁÜàØ"; †ÃÜå ÆÜ“ß ÄÜÏÜå ´ÜåíÜÜå ËÜÜå¡å †åÏÜÃÜÜ ÆÜÓ ÃÜ܃ܴÜÜØ ÏÜÃÜå ôÜØ‘ÜåœÜ Ó÷å´ÜÜå ÃÜ÷Î. ÁÜßÏÜå ÁÜßÏÜå †åÏÜÃÜß ËÜߢ †å‘ ËÜÜèà ÃÜèÓå œÜ²ß. †å †åÏÜÃÜÜå íÜæÓÜÄÑÜ †ÃÜå †åÏÜÃÜß ¢íÜÃÜôÜÜÁÜÃÜÜ. ÁÜÏÜÚ †ÃÜå †ÁÑÜÜ´ÏÜÃÜÜ ÄÜÂسÜÜå ‘åíÜì ¤ÜÜÃÜ ƒÜÜ´ÜÓ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ ™Ü²íÜÜ ÏÜÜüå ´Üå†Üå íÜÜÆÜÓå “å †åÏÜ ÏÜÇ ¡åÑÜàØ. ÆÜÜ“ì³Üß ƒÜËÜÓ ÆÜ²ß ‘å †åÏÜÃÜÜ ‘Üå‰ ÄÜàÓà ÆÜ±Ü “å. ÆÜ“ß †ÏÜå ÝíܾÜÆÜß«ÏÜÜØ ÄÜÑÜÜ. †å ݹíÜôÜÜåÏÜÜØ †ÁÑÜÜÆÜ‘Üå ôÜܳÜåÃÜÜå ÏÜÜÓÜå ôÜØËÜØÁÜ ‘؉‘ †Üå“Üå ³ÜÑÜÜå. ‘åÏÜ ‘å ÏÜÜÓÜå †ÜƒÜÜå íÜƒÜ´Ü ÷àØ ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå è †ÜÆÜ´ÜÜå. †ÁÑÜÜÆÜ‘ÜåÏÜÜØ ñÜß ÄÜÜåÆÜÜì¹ÜôÜ ÆÜüåêÜ ÷´ÜÜ. ÷àØ ÁÜÜÓàØ “àØ ÄÜÜåÆÜÜì¹ÜôÜ ÆÜüåêÜ ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ ÝíܾܳÜßÚ ÆÜ±Ü ÷´ÜÜ. †ÃÜå ´Ü¶íܤÜÜÃÜÃÜÜ Ž²Ü †ÍÑÜÜôÜß ÆÜ±Ü ÷´ÜÜ. ñÜß ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ †ÃÜå ÄÜÜåÆÜÜì¹ÜôÜ íÜœœÜå ÄÜÜ° ôÃÜå÷ †åüêÜå ÄÜÜåÆÜÜì¹ÜôÜÃÜå ‘Üå‰ ‘ÜåÏÜ ôÜÜÇÆÜíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÷àØ ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ÏÜÜÓÉ´Üå è ôÜÜÇÆÜ´ÜÜå. ÏÜÜÓå ÏÜÜüå ôÜÏÜ¡íÜíÜÜÃÜß ‘²Ü‘âü †Üå“ß †ÃÜå ‘ÜÏÜ ôÜÓôÜ ³Ü‰ è´ÜàØ. ÆÜ“ß ´ÜÜå ôíÜÓÜèÃÜß êܲ´Ü ¡ÏÜß. ËÜÁÜÜÃÜå è èåêÜ 251


èíÜàØ ÷´ÜàØ. †å í܃ܴÜå ÏÜÜÓÜå †ÝÁÜ‘ÜÓ íÜÜÆÜÓßÃÜå ÏÜÇ ÃÜ’ß ‘ÑÜàÛ ‘å ËÜå è±Ü èåêÜÏÜÜØ ÃÜ ¡ÑÜ. †åÏÜÜØ ñÜß ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ÷´ÜÜ. ÏÜÇ ‘ûàØ, `êܲ܉ œÜêÜÜíÜíÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ¹ÜéÄÜÜåìÜÃÜàØ ‘ÜÓƒÜÜÃÜàØ ¡åÓÏÜÜØ œÜÜêÜíÜàØ è ¡å‰†å. †ÜÆܱÜß êܲ´ÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå, ÆÜ¡ÃÜß ÓÜè¿ÜÓß ‘åìíܱÜß, ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜ ´ÜصÜÃÜß ôÜÏÜè—†Ü ËÜÁÜÜÃÜàØ ôÜÜÝ÷´ÑÜ, †å è †ÜÆܱÜÜå ¹ÜéÄÜÜåìÜå “å. †åÃÜàØ ‘ÜÓƒÜÜÃÜàØ ÁÜÏÜÁÜÜå‘ÜÓ œÜêÜÜíÜÃÜÜÓ ¡å‰†å è.' †å ‘ÜÏÜ ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜå ôÜÜÇÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜà.Ø ÄÜÜØÁÜßôÜÜÝ÷´ÑÜÏÜÜسÜß †å‘ †å‘ ÝíÜóÜÑÜÃÜÜ êÜåƒÜÜå †å‘µÜ ‘Óß †åÃÜß œÜÜåÆܲ߆Üå ËÜ÷ÜÓ ÆÜܲíÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉†å ‹¶ÜÏÜ Óß´Üå ‘ÑÜàÛ. ôíÜÓÜèÃÜß êܲ´ÜÃÜå †ØÄÜåÃÜÜå †å †åÏÜÃÜÜå ‘ßÏÜ´Üß ÉÜìÜå ÷´ÜÜå. ÝíܾÜÆÜß«ÃÜß ôÜíÜÜåÚœœÜ ÆÜÓßšÜÜ ÏÜÜüå †åÏܱÜå †å‘ ÝÃÜËÜØÁÜ ê܃ÑÜÜå. †å íÜÜØœÜß ÏÜÜÓß ƒÜÜ´ÜÓß ³Ü‰ ‘å ÆÜØݲ´ÜÃÜß ‹ÆÜÜÝÁÜ ÏÜÜüå ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ËÜÁÜß Óß´Üå ÑÜÜåÄÑÜ “å. ÄÜàèÓÜ´Üå ÆÜ±Ü ¡åÑÜàØ ‘å ÄÜÜØÁÜß ÆÜÓØÆÜÓÜÏÜÜØ †å‘ ôÜíÜÚ¹åïÜß ‘ÜÑÜÚ‘´ÜÜÚ †ÜÆܱÜÃÜå ÏÜëÑÜÜå “å. ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÏÜÜØ †Ü´ÏÜÝíÜòÜÜôÜÃÜß ¥±ÜÆÜ ÃܳÜß. ´Üå è ÆÜÂÏÜܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜÑÜÜÚ¹ÜÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ´Üå†Üå ÷ÏÜåïÜÜØ ¡ÄÜé‘ Ó÷å “å. ŸÑÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÝÁÜ‘ÜÓ ÃܳÜß †³ÜíÜÜ ŸÑÜÜØ ´ÜصÜÝÃÜó«ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå œÜœÜÜÚ ‘ÓíÜß †ÑÜÜåÄÑÜ “å, ´ÑÜÜØ ´Üå†Üå ÏÜÃÜÏÜÜØ ‘ïÜß ‘²íÜÜïÜ †Ü±ÑÜÜ íÜÄÜÓ, ÆÜÝÓÞô³Ü´Ü ôíÜß‘ÜÓå “å †ÃÜå †ÜÄÜì œÜÜêÜå “å. †Ü è ôíÜÍÜÜíÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå, ¡å ‘Üå‰ÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÄÜåÓôÜÏÜè ³ÜÜÑÜ ‘å ‘Üå‰ÃÜå ÏÜÜ«àØ êÜÜÄÜå, ´ÜÜå †åÃÜß ÆÜÓíÜÜ ´Üå†Üå ‘Ó´ÜÜ ÃܳÜß. †ÜæݜܴÑÜÃÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ƒÑÜÜêÜ ‹ÆÜÓ ÆÜâÓÜå ÝíÜòÜÜôÜ ÷ÜåíÜܳÜß ´Üå†Üå ÝÃÜÍÜÚÑÜÆܱÜå ÆÜÄÜêÜàØ ÍÜÓå “å †ÃÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ÝíÜïÜå ËÜåÝÉ‘Ó Ó÷å “å. ÏÜÃÜå ÑÜܹ “å, †å‘ í܃ܴÜå ÆÜâ. ËÜÜÆÜࢠ¡å²å ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ †ÃÜå ÷àØ ‘؉‘ œÜœÜÜÚ ‘ÓíÜÜ ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ôÜÜæÏÑÜÆܱÜå †ÏÜÃÜå «ÆÜ‘Üå †ÜÆÜ´ÜÜØ ËÜÜÆÜࢆå ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜå ‘ûàØ ‘å, †ÜíÜß íÜô´Üà ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜÃÜÜ ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î †ÜíÜå. ´ÜÏÜÜÓå íÜÁÜÜÓå ¡ÄÜé‘ Ó÷åíÜàØ ¡å‰´ÜàØ ÷´ÜàØ. †å «ÆÜ‘ÜÏÜÜØ ËÜÜÆÜࢆå ÏÜÃÜå †å‘ Óß´Üå ËÜœÜÜíÜß êÜßÁÜÜå ÃÜå ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜß ÑÜÜåÄÑÜ´ÜÜ ôíÜß‘ÜÓß. 252 

ÏÜÇ ŸÑÜÜÓå ÝíܾÜÆÜß«ÃÜàØ ‘ÜÏÜ “Üå²ÒàØ †ÃÜå ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉†å ´Üå ‹ÆÜܲÒàØ, ´ÑÜÜÓå †ÏÜå ËÜÃÃÜå è±ÜÜ ¡±Ü´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘å ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜß ‘ÜÑÜÚïÜÞø´Ü †ÃÜå èíÜÜËܹÜÓß ‹«ÜíÜíÜÜÃÜß ÑÜÜåÄÑÜ´ÜÜ ÆÜâÓ´ÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ “å. ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉†å †å ÆÜ±Ü ¡åÑÜàØ ‘å ‘ÜÑÜÚ ‘ÓíÜÜÃÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜ½Ý´Ü †ÃÜå ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜß ÆÜ½Ý´Ü †å‘ôÜÓƒÜß ÃܳÜß. †ÃÜå èÏÜÜÃÜÜå ËܹêÜÜ´ÜÜå ¡ÑÜ “å. †åüêÜå ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜå ÍÜÜÓ ÆÜÜå´Üå íÜ÷ÃÜ ‘ÓíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ †å ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜå ôÜÜÇÆÜíÜÜÏÜÜØ è ÝíܾÜÆÜß«ÃÜàØ ñÜåÑÜ “å. ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉ÃÜß ‘ÜÑÜÚïÜÞø´Ü †ÆÜÓØÆÜÜÓ. †åÏÜÃÜå ‘ÜÏÜÃÜÜå ´ÜÜåüÜå øÑÜÜسÜß è ÷ÜåÑÜ. ÝíܾÜÆÜß« “Üå²ÒÜ ÆÜ“ß ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉ÃÜå ôÜåíÜÜ‘ÜÑÜÚÃÜÜå °ÄÜêÜÜå èÓÜÑÜå †Üå“Üå ÃÜ ³ÜÑÜÜå. ¥êÜüÜå íÜÁÑÜÜå è. †ÃÜå ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ÆÜ±Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜå ÍÜÜÓ ÏÜܳÜå †ÜíÜ´ÜÜØ ôÜÜåìå ‘ì܆å ÆÜ‘ÜïÑÜÜ. ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ¹ÜåÓíÜÜÏÜÜØ, ôÜÜÏÜÜÝè‘ †ÃÜå ‘åìíܱÜßÝíÜóÜÑÜ‘ šÜåµÜÏÜÜØ ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜàØ Ý¹ïÜܹïÜÚÃÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ, ÄÜàèÓÜ´Üß ÍÜÜóÜÜÃÜå ‘ßÏÜ´Üß ôÜÜÝ÷´ÑÜ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ, †ÃÜå ÓÜè¿ÜÓß ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÃÜàØ ÆÜä³Ü’ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜß ¹Óå‘ ¡´ÜÃÜß ïÜÞø´Ü ƒÜßêÜß. ñÜß Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜÍÜ܉ ÆÜ“ß ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ “ÜÆÜÜØ œÜêÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÍÜÜÓ ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜå ÏÜܳÜå †ÜíÑÜÜå ´Üå ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå ÆÜâÓß ËÜÜ÷ÜåïÜß³Üß ‹ÆÜܲÒÜå. ŸÑÜÜØ ÏÜ´ÜÍÜå¹ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜ ÍÜÜÓÆÜâíÜÚ‘ Óèâ ‘ÓíÜÜå †ÃÜå “´ÜÜØ íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ôÜØËÜØÁÜ ÝíÜïÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ‘²íÜÜïÜ †ÜíÜíÜÜ ÃÜ ¹åíÜß, †å ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ÃÜß ÝíÜïÜåóÜ ôÜÜÁÜÃÜÜ “å. . . . ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÃÜÜØ ÏÜâêÑÜÜå ™Ü±ÜÜØ ÝïÜݳÜêÜ ³ÜÑÜÜØ “å. †åíÜå í܃ܴÜå êÜÜå‘Üå íÜœœÜå Ó÷ßÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃܳÜß †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜÂÍÜÜíܳÜß ÃÜæÝ´Ü‘ ÏÜâêÑÜÜå ü‘ÜíÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Ó´ÜÜ ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ÝíÜïÜå ¹Óå‘ÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ †Ü¹Ó ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜíÜÜå ¡å‰†å. †åÏÜÃÜÜ ôÜܳÜ߆Üå†å †ÃÜå ÝíܾܳÜßÚ†Üå†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ‘ä´Ü¤Ü´ÜÜ íÑÜø´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÜÃÜع ÆÜÂÄÜü ‘ÓíÜÜÃÜß †Ü ´Ü‘ ÏÜåìíÜß “å, †å ËÜÁÜß Óß´Üå ‹ÝœÜ´Ü è “å. [ôÜØÝšÜÆ´Ü] o

[ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß ôÜíÜÜôÜÜåÏÜß èÑÜØ´Üß ÝÃÜÝÏܶÜå. . .†ÜüêÜàØ ‘ÓíÜàØ “å ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ": ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ

†ÜœÜÜÑÜÚ ¢íÜ´ÜÓÜÏÜ ÍÜÄÜíÜÜÃܹÜôÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß. Æ܃ÜÓ ËÜàݽÏܶÜÜ, ‘ÝíÜù¹ÑÜÃÜß ôÜØíÜå¹ÃÜïÜßêÜ´ÜÜ. ‰òÜÓ ÆÜÓ †´Üâü ñܽÜ, †Ü´ÏÜÝÃÜÓߚܱÜÃÜàØ ÄÜèËÜÃÜàØ ôÜÜ´Ü´ÑÜ. ÆÜàô´Ü‘ †åÏÜÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂåÏÜ “´ÜÜØ ÆÜÂôÜØÄÜ ÆܲÒå ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ”à‘ÜíÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î ÝíÜêÜØËÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå Ó÷åêÜÜ ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÍÜÜóÑÜ‘ÜÓ ´ÜÓß‘å ƒÑÜÜÝ´Ü ÆÜÜÏÜåêÜÜ. ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÆÜâíÜåÚ †ÃÜå ÆÜ“ßÃÜÜ ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÆÜóü †ÝÍÜíÑÜÞø´Ü³Üß †ÏÜßü “ÜÆÜ “Üå²ß ÄÜÑÜåêÜÜ. ÄÜÜØÁÜß í܃ܴÜÃÜß †ÃÜå ÄÜÜØÁÜß ÆÜ“ßÃÜß ÆÜå°ßÃÜå ¡å²´Üß ‘²ßéÆÜ †åíÜàØ íÑÜÞø´Ü´íÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜß ôÜíÜÜ ôÜÜåÏÜß èÑÜØ´Üß ÝÃÜÝÏܶÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ íÑÜÞø´Ü´íÜÃÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ †ÜÑÜÜÏÜÜåÃÜå ôÜØÍÜÜÓß †ÜÆÜå “å ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜåÃÜß †ÃÜå‘ ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÜå³Üß †ÜÃÜØݹ´Ü ÆܑܵÜÓ ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷.

ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷, ´ÜôÜíÜßÓ : ‹íÜßÚïÜ ‘Üå«ÜÓß

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [†ÜçÄÜôü 2013] 

ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ èÃÜ¢íÜÃÜÏÜÜØØ †ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß ÝíÜÝíÜÁÜ ÍÜâÝÏÜ‘ÜÃÜß ÆÜ䜓ܳÜß ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷ ôÜܳÜåÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÃÜÜå ïÜé ³ÜÑÜåêÜÜå ¹ÜåÓ †ÜÄÜì íÜÁÜ´ÜÜØ 1963ÏÜÜØ èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà ôÜÜÏÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜå ÆÜÑÜÜÚÑÜ ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ éÆÜå ¥ÍÜÓíÜÜ ôÜàÁÜß ê܉ ÄÜÑÜÜå. †å‘ ôÜÏÜÑÜå ÏÜà”ÈÉÓÃÜÄÜÓÃÜß ‘ÜçêÜåèÃÜÜ †ÁÑÜÜÆÜ‘ Ó÷ß œÜâ‘åêÜÜ †Ü †Ü¢íÜÃÜ †ÁÑÜÜÆÜ‘ ÆÜÓ íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜÆܹÃÜÜ ‹ÏÜå¹íÜÜÓ ´ÜÓß‘å ÆÜ±Ü ‘ÜýÄÜÂåôÜÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜ‘ÃÜß ÃÜèÓ «Óß, ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ è ÏÜ÷¶íÜÜ‘ÜØšÜß íÜêÜ±Ü ÃÜ÷Î ÷ÜåíÜÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå †ÜƒÜÓå ´ÜÜå †å‘ ÝïܚܑÃÜß ÆÜå«å Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓß ïÜ‘å ´ÜåíÜÜ ÏÜÁÑÜÏÜ íÜÄÜÚ ÆÜÓ ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ÍÜÜóÑÜ‘ÜÓ ´ÜÓß‘å ÆÜÂÍÜÜíÜ ÆÜܳÜÓ´ÜÜ ÓûÜ. ôíÜÜ´ÜصÑÜ œÜìíÜìÃÜÜå íÜÜÓôÜÜå ê܉ÃÜå †ÜíÜ´Üß ´ÜåÏÜÃÜß ôÜݘÑÜ´ÜÜ ‘üÜå‘üß í܃ܴÜå †ÜåÓ ƒÜßêÜß †ÃÜå ƒÜâêÜß. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜôíÜéÆÜ †ÜíÜåêÜß èÃÜ´ÜÜ ôÜÓ‘ÜÓ èÃÏܹܴÜÜ èÑÜÆÜ‘ÜïÜÃÜß ôÜܳÜÜåôÜÜ³Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ÆÜ±Ü ÓûÜ. †å ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØÑÜ èéÓ ÆܲÒå ÓÜŸÑÜÃÜå †ØÄÜå ËÜÄ܉ÃÜß èåÏÜ íÜìÄÜåêÜÜ Ó÷åíÜÜÃÜß ´ÜåÏÜÃÜß ÍÜâÝÏÜ‘Ü ´ÜÜå ÑܳÜÜíÜ´ÜÖ è Ó÷ß. ÷íÜå †ÜÄÜì.".".

‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜß ôÜíÜÜ ôÜÜåÏÜß èÃÏÜèÑÜØ´Üß ÝÃÜÝÏܶÜå ‘ÑÜÜØ ‘ÜÑÜÜåÚ ÷Ü³Ü ÁÜÓíÜÜØ †ÜÆÜ œÜÜ÷Üå “Üå"? †åÏÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ôÜàêÜÍÜ “å, ÆÜ±Ü ËÜ÷à üâØ‘àØ ÃÜ÷Î ÃÜå ËÜ÷à êÜÜØËÜØà ÃÜ÷Î †åíÜàØ †å‘ ¢íÜÃÜœÜÝ ê܃ÜÜÑÜ †åíÜß ‡œ“Ü “å. ËÜßèàØ ÏÜÇ ôÜâœÜÃÜ ‘ÑÜàÛ “å ‘å ÝíܾÜÆÜß« ÆÜ÷åêÜ ‘Óå †ÃÜå ÓÜóü×ßÑÜ ô´ÜÓÃÜÜå ôÜåÝÏÜÃÜÜÓ †ÜÆܱÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜ †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓ ÆÜÓ ÑÜÜ墆å èåÏÜÜØ ÆÜåÆÜÓÜå Óèâ ³ÜÜÑÜ ´ÜåÏÜÜسÜß †åÏÜÃÜÜØ ¢íÜÃÜÃÜÜØ ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜÜôÜÜØ ÄÜÂسÜô³Ü ³Ü‰ ïÜ‘å. µÜßèàØ †åÏÜÃÜÜØ ÆܵÜÜå, êÜåƒÜÜå, ÍÜÜóܱÜÜå, ¹ô´ÜÜíÜå¡åÏÜÜسÜß ÄÜÂسÜô³Ü ÃÜ ³ÜÑÜÜ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ‘åüêÜÜ‘ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ êÜåƒÜ ´ÜÓß‘å ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÆÜ±Ü ÃÜ ³ÜÑÜÜ ÷ÜåÑÜ †å ËÜÁÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ÃÜå÷Óà ÏÑÜàÝ”ÑÜÏÜÏÜÜØ “å. ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ÆÜåÆÜôÜÚ ´ÜÓß‘å †åÃÜàØ ôíÜ´ÜØµÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ³ÜÜÑÜ. 253


ËÜ÷à ÏÜÜåüàØ ‘ÜÏÜ “å—ƒÜÜôôÜÜå ôÜÏÜÑÜ ÏÜÜÄÜß êÜå.".". ÷Ü, ôÜÏÜÑÜ †ÃÜå ïÜÞø´Ü—ËÜØÃÜå ÏÜÜÄÜß êÜå †åÏÜ “å. †ÃÜå †å ÝíܾÜÆÜß« ¿ÜÓÜ ³Ü‰ ïÜ‘å †åÏÜ “å. †Ü µÜ±Ü ‘ÜÏÜÜå ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÏÜÜÓå èå ‘ÓíÜàØ “å ´Üå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜØ †êÜÄÜ †êÜÄÜ ÆÜÜôÜÜØ ÆÜÓ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ í܃ܴÜÜåíÜƒÜ´Ü èå ËÜÜåêÑÜÜ “å—ê܃ÑÜàØ “å †åÃÜå üçøôÜüËÜà‘ÃÜß èåÏÜ †åݲü ‘ÓíÜàØ “å. ÏÜÃÜå †åÏÜ êÜÜÄÜå ‘å †ÜÆܱÜß ÑÜàÝÃÜíÜ„ôÜü߆ÜåÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ œÜÜêÜå “å, ´ÜÜå ´ÜåÏÜÜØ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜàØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ÆÜ±Ü ÝÃÜÑÜÝÏÜ´ÜÆܱÜå ÍܱÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜß †å‘ †Üç³ÜåÝÃü‘ ËÜà‘ ËÜÃÜÜíÜíÜß. ÏÜÜÓå †åÃÜàØ ÑܳÜÜôÜØÍÜíÜ †Ü‘Ó ÆÜÂÜô´ÜÜÝíÜ‘ ê܃ÜíÜàØ, †ÃÜå ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì ÝüÆÆÜ±Ü †ÃÜå ÃÜÜåüÖôÜ. ÆÜ÷åêÜÜØ ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÜÑÜ †ÃÜå ÆÜ“ß †å †ØÄÜÂå¢ †ÃÜå Ý÷ùßÏÜÜØ ³ÜÜÑÜ. ´ÜÏÜÜÓÜå ôÜØ‘êÆÜ ÆÜâÓÜå ³ÜïÜå è †ÃÜå †åÏÜÜØ †ÏÜå ‘åüêÜÜ‘ ÝÏܵÜÜå, èå ÆÜ±Ü Ïܹ¹ÃÜß èéÓ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜÜØ ¡å²Ü‰ïÜàØ. èéÓ. ÆÜ±Ü ÷èà †å‘ íÜÜ´Ü ‹ÏÜåÓàØ—ÏÜÃÜå êÜÜÄÜå “å ‘å †Ü ‘ÜÏÜ ÏÜÜÓÜ ¹ÜíÜÜÃÜß Óß´Üå ËÜ÷à ÏÜÜåüàØ ‘÷åíÜÜÑÜ ÆÜ±Ü ‘ÓíÜÜ èåíÜàØ ‘ÜÏÜ “å. ¹åïÜÃÜÜ ôíÜÜ´ÜصÑÜ †ÜعÜåêÜÃÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ 1930³Üß ' 42ÏÜÜØ èå ËÜÁÜß ™ÜüÃÜ܆Üå†å †Ü‘ÜÓ êÜßÁÜÜå, ´ÜåÏÜÜØ ÓÜóü×ßÑÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜ, ÓÜèÃÜæÝ´Ü‘ ÝíÜœÜÜÓ±ÜÜ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÑÜàÄÜ—†Ü ËÜÁÜÜÏÜÜØ íÜæœÜÜÝÓ‘ íÜêܱÜÜå-íÜ÷å±ÜÜå-íÜìÜØ‘ÜåÃÜß ÀÝóü†å †å‘ íÑÜÜÆÜ‘ œÜœÜÜÚ ôÜìØÄÜôÜâµÜ “å. ÏÜ÷ÜÓÜóü×ÃÜß èåêÜÏÜÜØ †ÜœÜÜÑÜÚ ¡íܲå‘Óå †å ‘ÜÏÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ †ÃÜå èåÃÜå †ÜÆܱÜå †å í܃ܴÜÃÜÜ ÏÜÜåüÜ ÆÜÂܱÜíÜÜÃÜ ÝíÜœÜÜÓÜå—ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ôÜÏÜÜèíÜܹ— ‘÷ß†å †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÏÜÜØ ÆÜ±Ü ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜàØ ´Ü³ÑÜ †ÃÜå ôÜÏÜÜèíÜܹÏÜÜØ Ó÷åêÜÜå †Ü„³Ü‘ ÏÜà¼Üå—†å ôÜàÄÜÂݳܴÜ, ôÜàÕœÜÝ´Ü´ÜÆܱÜå ÏÜâ‘´ÜÜ, èåÃÜÜ ôÜÏÜÄÜ ÉêÜ‘ÃÜß ‘؉‘ ”êÜ‘ ´ÜÏÜå `†ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÍÜÜÓ´Ü'ÏÜÜØ ÆÜ±Ü ¡å‰ ïÜ‘Üå. †Ü ËÜ÷à ÏÜÜåüàØ ‘ÜÏÜ “å ÆÜ±Ü ¡íܲå‘Ó èåíÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå†å, †šÜÓôÜ": †ÜœÜÜÑÜÜåÚ†å, èåêÜÜåÏÜÜØ ‘ÑÜàÛ. ÆÜ“ß ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ ÆÜÓ íÑÜÜÆÜ‘ ôÜعÍÜÚÏÜÜØ †ÃÜå íÜæÝòÜ‘ †ÃÜàôÜØÁÜÜÃÜÏÜÜØ ê܃ÜÜÑÜàØ †ÃÜå ôíÜÓÜè ÆÜ“ßÃÜÜ ÄÜÜìÜÏÜÜØ 254 

¹Ü¹Ü ÁÜÏÜÜÚÝÁÜ‘ÜÓß ™Ü±ÜÜ ÏÜà¼Ü ê܉ÃÜå ÝíÜïÜåóÜ ÍÜÜóÑÜ ‘Ó´ÜÜ. ÏÜÃÜå ÑÜܹ “å ‘å '55ÃÜÜ †ÓôÜÜÏÜÜØ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÝïÜÝËÜÓ ³ÜÑÜåêÜÜå, †åÏÜÜØ ‹ÏÜÜïÜØ‘Ó [¡åïÜß], ` ¹ïÜÚ‘' [ÏÜÃÜàÍÜ܉ ÆÜØœÜÜåìß], ÆÜØݲ´Ü ôÜàƒÜêÜÜêÜ¢ †ÃÜå íÜèàÍÜ܉ ïÜÜ÷ èåíÜÜ ñÜÜå´Ü܆Üå ÷ÜåÑÜ, ÷ÜèÓ Ó÷åêÜ܆ÜåÃÜß ÉâüÃÜÜåüÏÜÜØ ÷àØ ÆÜ±Ü ÷ÜåŒ he also ran"! †å‘ íÜƒÜ´Ü ÆÜØݲ´Ü ôÜàƒÜêÜÜêÜ¢†å ÏÜÃÜå ‘÷åêÜàØ ‘å, ÏÜÇ ËÜÃÜÜÓôÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜåÏÜÜØ †ÜœÜÜÑÜÚ ÃÜÓåú¹åíÜ¢ÃÜå ÆÜâ“ÒàØ ÷´ÜàØ ‘å ÏÜÜÓå ÏÜÜ‘ôÜÚíÜܹ ôÜÏÜèíÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå øÑÜÜسÜß íÜÜØœÜíÜÜÃÜß ïÜé†Ü´Ü ‘ÓíÜß"? ´ÜÜå †åÏܱÜå ÏÜÃÜå ËÜàƒÜÜÓßÃÜ1ÃÜàØ ABC of communism ôÜâœÜíÜåêÜàØ. †åüêÜå †Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ¹Ü¹Ü ÁÜÏÜÜÚÝÁÜ‘ÜÓßÃÜÜ ñÜÜå´Ü܆ÜåÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ¹Ü¹Ü ÁÜÏÜÜÚÝÁÜ‘ÜÓß ‘Üå±Ü"? ‘å èåÃÜå ‘ÜýÄÜÂåôÜ íÜ÷ßíÜüÃÜÜ ƒÜÓÜ ÓÜ¡ íÜêêÜÍÜÍÜ܉†å ‘÷åêÜàØ ‘å, ´ÜàØ ÏÜÁÑÜ ÆܹåïÜÃÜÜå ÏÜàƒÑÜÏÜصÜß ËÜÃÜ. ´ÜÜå ´ÜåÏܱÜå èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå ÷´ÜÜå ‘å, ÷àØ ´ÜÜå ËÜÂÜú±Ü ÏÜܱÜôÜ “àØ, †ÜÏÜÜØ ÃÜ ÆܲàØ. †å ÁÜÏÜÜÚÝÁÜ‘ÜÓß †åüêÜÜ ´Üßš±Ü ÏÜåÁÜÜíÜß ‘å ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓ¹ïÜÚÃÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ËÜü×ÜÚò ÓôÜåêÜ ôÜܳÜå ôÜÓƒÜÜíÜß ïܑ߆å. ÷ÜåË”ËÜÜåÏÜ2 èåÃÜå `êÜÜýÄÜ ÃÜ܇ÃüßÃ³Ü ôÜåÃœÜÓß' †ÃÜå `ïÜÜçüÚ üÖíÜåÃü߆å³Ü ôÜåÃœÜÓß' ‘÷å “å †åÏÜÜØ íÜæÝòÜ‘ ÆÜÂíÜÜ÷Üå †ÃÜå ÆÜÝÓËÜìÜå íÜœÜÜìå ÄÜÜØÁÜß™ÜüÃÜÜ øÑÜÜØ ¥ÍÜß “å †åÃÜß œÜœÜÜÚ ôÜܹ ¹å “å.".". ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜÜ ÄÜàèÓÜ´Üß †ÃÜàíÜܹÃÜß ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜÏÜÜØ ÏÜÇ ôÜØÍÜÜëÑÜØà “å ‘å, †êêÜÜ÷ÜËÜܹÃÜÜ ¹ßíÜÜÃ܃ÜÜÃÜ܆ÜåÏÜÜØ ÏÜ÷ÜÏÜصÜß ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß ´ÜÜÓßÉ ŸÑÜÜçèÚ ËÜÃÜÜÚ², ïÜÜå èåíÜß ÷´Üß"! ÷íÜå †å †Ü ¡íܲå‘Ó †ÃÜå ÁÜÏÜÜÚÝÁÜ‘ÜÓß ôÜàÁÜßÃÜß èÃÜÓåïÜÃÜ “å, ‘äÆÜÜêÜÜÃÜ߆å ÆÜ±Ü ¢íÜÃÜÍÜÓ †å è ‘ÑÜàÛ. †åÏܱÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ ÆÜ‘²ÒÜå, ôÜÏÜŸÑÜÜå, ôÜÜØ‘ëÑÜÜå †ÃÜå ôÜÏÜ¡íÑÜÜå. (`íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ ôÜÏÜÜèíÜܹ߆Üå' †åÏÜÃÜàØ 1.  ÝÃÜ‘ÜåêÜ܉ ËÜàƒÜÜÝÓÃÜ (1888–1938), ÓÝïÜÑÜÃÜ ôÜÜÏÑÜíÜÜ¹ß ÃÜå´ÜÜ, ÓÝïÜÑÜÃÜ ˜ÜØÝ´ÜÏÜÜØ ÏÜ÷¶íÜÃÜß ÍÜâÝÏÜ‘Ü †¹Ü ‘ÓÃÜÜÓ †ƒÜËÜÜÓ  ÆÜÂíܹÜ ÃÜÜ †å‘ í܃ܴÜÃÜÜ ÏÜàƒÑÜ ôÜØÆÜܹ‘. 2.  †åÝÓ‘ ÷ÜåË”ËÜÜçÏÜ (1917–2012), ÝËÜÂÝüïÜ ÏÜÜÞøôÜÚôü ‡Ý´Ü÷ÜôÜ‘ÜÓ. [†ÜçÄÜôü 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ƒÜÜôÜ êÜšÑÜ ÷´ÜÜ) †Üèå †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ èå †ÃÜå‘ ÆÜÂíÜÜ÷Üå “å †åÃÜÜØ íÜÜô´ÜÝíÜ‘ íÜ÷å±ÜÜååÃÜå êÜšÜÏÜÜØ Ó܃ÜßÃÜå, ôÜÏÜÄÜÂÆܱÜå ¡å‰ÃÜå ´ÜåÃÜß ôÜù¹ÑÜ †ÃÜå ôíÜÜÁÑÜÜÑÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜß ôÜÏÜßšÜÜ ‘Üå‰ ôÜìØÄÜôÜâµÜÆܱÜå ‘Ó´ÜàØ ÃܳÜß. †åüêÜå ÏÜÃÜå †åíÜß ÷ÜÇïÜ ƒÜÓß ‘å †Ü ÄÜÜØÁÜßíÜÜØœÜÃÜÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÃÜß ôÜܳÜå ÏÜÜÓÜ ôíÜÓÜè ™Ü²´ÜÓÃÜÜ èå ÝíÜœÜÜÓÆÜÂíÜÜ÷Üå “å, ôíÜÓÜè ÆÜ÷åêÜÜØÃÜÜ, ôíÜÓÜèÝÃÜÏÜÜÚ±ÜÃÜÜ †ÃÜå †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜßÃÜÜ †åíÜÜ ÆÜÂíÜÜ÷ †ÃÜå ÆÜÝÓËÜìÜå ê܉ †åÃÜå ôÜÏÜèíÜÜ †ÃÜå ôÜÏÜ¡íÜíÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜà. †åÃÜå ÷àØ `‘äÆÜÜêÜÜÃÜß †ÁÑÜÑÜÃÜ

‘åú' ´ÜÓß‘åÃÜß ÏÜÜÓß ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß-‘ÜÏÜÄÜßÓß ÄܱÜàØ “àØ. ÆÜ±Ü †Ü ÏÜÜÓÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ƒÜÑÜÜêÜ “å ÆÜ±Ü ‘ÜÏÜ “å ´ÜÜå ‘ÓíÜÜ èåíÜàØ, ÍÜêÜå ÃÜå ÆÜ“ß `fools rush in' èåíÜÜå ÝÃÜÓß÷ ‹´ôÜÜ÷ ‘åÏÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ.".". †ÃÜå it is a tall order"! †å ‘ËÜâêÜ ‘ÓàØ “àØ. (ôÜØÆÜâ±ÜÚ) [ÝíÜïÜåóÜ †ÜÍÜÜÓ †ÝòÜÃÜ‘àÏÜÜÓ, †ÁÑÜÜÆÜ‘, ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«] ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷ ` ÆÜ‘ÜïÜ', ÃÜíÜÓØÄÜÆÜàÓÜ ÆÜÜåôü †ÜçÝÉôÜ ÆÜÜ“ì ÃÜíÜÓØÄÜÆÜàÓÜ, †ÏܹÜíÜܹ-380009

‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ÝêÜÝƒÜ´Ü ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå †ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ÄÜâèÚÓ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ  ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ÓÜè‘Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜ  ÄÜÜØÁÜߢ": ¢íÜÃÜ †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ  ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÝíÜÏÜïÜÚ ñÜíÜ±Ü ü×ôü ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜÃÜß ‘åìíܱÜß ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß« †ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜÜ êÜåƒÜÜå ÄÜâèÚÓ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ËÜܹïÜÜ÷ß ÃÜå ËÜå÷ÜêÜß P.S. Publication Õ÷¹ß ÓÜóü×ßÑÜ ÏÜ÷ÜôÜÍÜÜ Vohra & Co. íÜÄÜÚ-ôÜØ™ÜóÜÚ ôÜíÜÚ ôÜåíÜÜ ôÜØ™Ü

ÄÜÜØÁÜß": ~‘ ÓÜèÃÜæÝ´Ü‘ †ÁÑÜÑÜÃÜ ôÜíÜÚ ôÜåíÜÜ ôÜØ™Ü Gandhian Thought Punjab University Congress & War Crisis All India Congress Commitee Gandhi": His Life and Thought Government of India Latest Fad": Basic Education Hindustan Talimi Sangh Some Stray Thoughts Navajivan

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÷íÜå ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß« †ÃÜå ÓÜÏÜ‘äó±Ü ÝÏÜïÜÃÜ "‹ÆÜÓÜØ´Ü ** ** ** ** ** **

ÑÜ¤Ü ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÄÜâèÚÓ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ †ÜÓ. †ÜÓ. ïÜå« ÃÜíÜÍÜÜÓ´Ü ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÏÜØÝ¹Ó †ÃÜ²Ü ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÓØÄÜ¿ÜÓ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ

** ** ** ** ** **

ÏÜßݲÑÜÜ ÆÜßÆÜêÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ôÜØ¢íÜÃÜß ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ôÜÜÝ÷´ÑÜ ôÜØÄÜÏÜ †Ü¹ïÜÚ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ Ý²íÜ܇ÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÆÜÂÝíÜ±Ü ÆÜàô´Ü‘ ÍÜزÜÓÃÜÜØ

ÆÜôÜعÄÜßÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ±Ü ‹ÆÜêÜËÁÜ “å.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [†ÜçÄÜôü 2013] 

255


ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ ™Ü±ÜÜ ôÜÏÜÑܳÜß ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå ‘ìÜ ÝíÜïÜå ¡±ÜíÜÜ ‹´ôÜà‘ ÷´ÜÜå. ´ÑÜÜØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜå èâÃÜ-2013ÃÜÜå †Ø‘ íÜÜ؜ܴÜÜ ÏÜÃÜÃÜå ÆÜÝÓ´ÜäÞÆ´Ü ÏÜìß. ‹´‘äóü ÏÜÜÝ÷´Üß †ÃÜå †íÜÃÜíÜß ÝíÜÄÜ´ÜÜå ôÜܳÜåÃÜÜ ÉÜåüܳÜß ÏÜÃÜ ƒÜàïÜß³Üß ´ÜÓËÜ´ÜÓ ³ÜÑÜàØ. †ÜíÜ ÆÜäó« ÆÜÓ ÷ܳÜß¹ÜشܳÜß ËÜÃÜÜíÜåêÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ËÜôü ÝïÜêÆܳÜß ƒÜâËÜ ÆÜÂÍÜÜÝíÜ´Ü ³ÜíÜÜÑÜØà. ÏÜÜÓÜ ‘çÏÜåÓÜÏÜÜØ ÆÜÂôÜÃÃÜ´ÜÜÆÜâíÜÚ‘ ‘å¹ ‘ÑÜàÛ—ÁÜÃÑÜ´ÜÜ †ÃÜàÍÜíÜàØ “àØ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜ †Ø‘Üå íÜÜ؜ܴÜÜØ ù¹ÑÜÃÜå ôÜßÁÜß †ôÜÓ ‘Óß ¡ÑÜ ´ÜåíÜàØ ôÜàÄÜÂÝ³Ü´Ü ´ÜåÃÜàØ ÏÜåìíÜ±Ü “å. ´ÜôÜíÜßÓÜå ´ÜÜå ¡±Üå ´ÜÓÜíÜß ¹å “å. †Ø‘ÃÜÜ ÆÜâØ«Ü (†ÜíÜ 3) ÆÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜÜØ ¹ïÜÚÃÜ ‘ÓÜíÜÜå “Üå ´Üå ÆÜÜÑÜÜÃÜÜ Æܳ³ÜÓÜåÃÜå ÆÜâèíÜÜÃÜÜå-‹ÆÜôÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ‹ÆܘÏÜ íÜعÃÜßÑÜ “å. †ÜÆÜÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ ”ì÷ì´ÜàØ Ó÷å ´ÜåíÜß ‰òÜÓÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ. 

ÍÜâÆÜåú ïÜå«, `ÃÜßêÜÏÜ', ¡ÏÜÃÜÄÜÓ

ÄÜÜåÕíܹ ¹Ó¢ ` ¹åíÜÜØïÜà', †ÏܹÜíÜܹ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜ †å‘ ÆÜ“ß †å‘ †Ø‘ ôÜàíÜÜœÑÜ †ÃÜå ÆÜÂåÓ±ÜÜ´ÏÜ‘ ËÜÃÜ´ÜÜ ÓûÜ “å. ÄÜÜØÁÜߢ ÝíÜïÜåÃÜÜ êÜåƒÜÜå, ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜß ™ÜüÃÜ܆Üå, ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜÜÝ÷´ÑÜ, ‘ìÜ, ¢íÜÃÜ ÝíÜïÜåÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ôÜÏÜàÝœÜ´Ü Óß´Üå Óèâ ³ÜÜÑÜ “å. †´Üß´ÜÃÜÜØ íÜóÜÜåÚ ÆÜ´ÑÜšÜ ³ÜÜÑÜ “å.  

ÏÜÁÜàôÜâ¹ÃÜ ÆÜÜÓåƒÜ, †ÏܹÜíÜܹ 

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜå œÜÜå³ÜÜå †Ø‘ ÏÜëÑÜÜå, †¹ÖÍÜà´Ü"!"! ÷ÜØÉß ÄÜÑÜåêÜ ÏÜàƒÑÜÁÜÜÓÜÃÜÜØ ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜÜÏÜÝÑÜ‘Üå †ÃÜå ‘‘ìÜü ‘Óß ‘ÓßÃÜå ³ÜÜ‘ß ÄÜÑÜåêÜÜ †ÜçÉ ËÜßü ÝíÜœÜÜÓÆܵÜÜå íÜœœÜå †Ü ÃÜíÜÜåÃÜ’ÜåÓ †ÃÜå ´ÜÓÜå´ÜÜ¡ †ÝÍÜÄÜÏÜ “å. †å‘ÃÜß †å‘ ôÜâݜ܆Üå †å ÝÉêêÜÏÜÜåÃÜÜ ÆÜÂÜåÏÜÜåÃÜß èåÏÜ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ †ØïÜ Éü‘ÜÓ´ÜÜ Ó÷å´ÜÜ ÄÜàèÓÜ´Üß ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ‹¾ÜåÄÜÃÜÜ ÷Ü‹ôÜ èÃÜÚêÜÜå³Üß ‹ËÜ܉ ÄÜÑÜåêÜÜ †ÏÜ èåíÜÜ ÏÜàÏÜàšÜÜå ÏÜÜüå †Ü ÃÜíÜ´ÜÓ †èíÜÜìàØ “å. íÜ“åÓÜ èåíÜß üßÏÜÃÜå «ÄÜêÜÜËÜØÁÜ †ÝÍÜÃÜعÃÜ †ÃÜå êÜÜØËÜß ¹Üå² ÏÜÜüå ïÜàÍÜ圓Ü. íÜÜݱÜÑÜÜå †´ÑÜÜÓå ÷ÑÜÜ´Ü ÷Üå´Ü ´ÜÜå †ÜíÜÜ ÏÜÜÇ™ÜÜÏÜâêÜÜ ¹ô´ÜÜíÜåèÃÜàØ †åÏÜÃÜåÏÜ ÝíÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ÃÜ è ¹å´Ü ÏÜÜüå íÜåìÜôÜÓ êÜíÜÜèÏÜ ïÜé ‘ÓÜå, †ÄÜÜ‹ÃÜÜ µÜ±Ü †Ø‘ ÝÏÜôÜ ‘ÑÜÜÚÃÜÜ íÜôÜíÜôÜÜ ôÜܳÜå.".". 

†ÝÏÜ´Ü ¡åïÜß, ÃÜíÜß Ý¹ê÷ß 

256 

ÆÜÂÝ´Ü ñÜß, íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘ ñÜß, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü, †ÏܹÜíÜܹ ÝíÜóÜÑÜ": ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ †Ø‘ ‹ÆÜÓ ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ †ÜÆÜíÜÜ ËÜÜËÜ´Üå. ôÜÝíÜÃÜÑÜ ôÜܳÜå è±ÜÜíÜíÜÜÃÜàØ ‘å ÷àØ ôÜÜ؃ÜêÜÜ ÷åÏÜØ´Ü‘àÏÜÜÓ ïÑÜÜÏÜôÜàØ¹Ó ‘÷åíÜÜ ÏÜÜÄÜàØ “àØ ‘å †Üè ôÜàÁÜß ÏÜÇ øÑÜÜÓåÑÜ ÆÜ±Ü †ÜüêÜß †Ü´ÜàÓ´ÜܳÜß ‘Üå‰ íÜÜØœÜÃÜÝíÜïÜåóÜ ÝíÜïÜå ÓÜ÷ ¡å‰ ÃܳÜß èåüêÜß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜ ÏÜÜÝôÜ‘ †Ø‘ ÝíÜïÜå ¡å‹ “àØ. èåíÜÜå †Ü †Ø‘ ÏÜÜÓÜ ÷ܳÜÏÜÜØ †ÜíÜå ‘å ´ÜÓ´Ü è ËÜÁÜÜ è ‘ÜÏÜ ËÜÜèà ÆÜÓ ÏÜâ‘ß ¹‰ÃÜå †Ø‘ÃÜàØ ÆÜâÓàØ íÜÜØœÜÃÜ ‘ÑÜÜÚ ËÜܹ è ¥ÍÜÜå ³ÜÜŒ “àØ. ÏÜÃÜå ÝíÜòÜÜôÜ “å ‘å †Ü †Ø‘ ¿ÜÓÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü èå ÍÜÄÜßÓ³Ü ‘ÜÑÜÚ ‘Óß ÓûàØ “å, ´ÜåÃÜÜ ¿ÜÓÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ (ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ÑÜàíÜÜÃÜÜåÏÜÜØ) ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ íÜ÷å´ÜÜå è ÃÜ÷Î ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÃÜàØ †ÜœÜ ÆÜ±Ü ïÜé ³Ü‰ èïÜå. †Ø´ÜÏÜÜØ ÷àØ †Ü è ‘÷åíÜÜ ÏÜÜÄÜàØ “àØ ‘å †Ü †Ø‘ ¿ÜÓÜ ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ ôÜعÍÜåÚ †å‘ ÝíÜœÜÜÓ˜ÜØÝ´ÜÃÜß ïÜé†Ü´Ü è ôÜÏÜèíÜß ™Üüå. 

÷åÏÜØ´Ü‘àÏÜÜÓ, Õ÷ÏÜ´ÜÃÜÄÜÓ 

[ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß  : 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ †ÜƒÜÓå ÄÜÜØÁÜߢ†å ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ÏÜÜزÒÜå. Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ êÜÄÃÜÃÜå ÄÜåÓ‘ÜÑܹåôÜÓ «åÓíÜ´ÜÜ œÜà‘Ü¹Ü †ÃÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ †ÃÑÜ ÆÜÂÜØ´ÜÜåÏÜÜØ Õ÷¹ß†Üå íÜåÆÜÜÓ ÃÜ ‘Óß ïÜ‘å †å ‘ÜÑܹÜÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓ ÏÜÜüå ‘ÓåêÜÜå ÆܵÜíÑÜíÜ÷ÜÓ †ÃÜå íÜÜüÜ™ÜÜüÜå ÝÃÜóÉì ÝÃÜíܲÒÜ ÆÜ“ßÃÜàØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ †Ü †ØÝ´ÜÏÜ ÆÜÄÜêÜàØ ÷´ÜàØ. Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ êÜÄÃÜÃÜå ÄÜåÓ‘ÜÑܹåôÜÓ «åÓíÜ´ÜÜ œÜà‘ܹÜÃÜÜ ÝíÜÓÜåÁÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷߆ÜåÃÜß ÆÜ÷åêÜß üà‘²ß†å ²ÓËÜÃܳÜß ‘âœÜ †ÜÓØÍÜß. èåÏÜÜØ ‘ô´ÜâÓËÜÜ ÆÜ±Ü ¡å²ÜÑÜÜ. ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ÆÜ´ÑÜšÜ †ÃÜå ôܘßÑÜ †åíÜàØ, †Ü ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜàØ ÆܳÜÏÜ ¡å²Ü±Ü ÷´ÜàØ. 16ÏÜß ôÜÆüåÏËÜÓå ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ †å Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ Ó÷åêÜÜ ÆÜàµÜ ÷ÝÓêÜÜêÜÃÜå ÆÜ±Ü ÆÜ´ÃÜß ôÜܳÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘Ü †ÜíÜßÃÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ¡å²ÜíÜÜ ê܃Üß ÏÜÜå‘êÑÜàØ. †å‘ ÆÜ“ß †å‘ †åÏÜ †ÃÜå‘ êÜÜå‘Üå ¡å²Ü´ÜÜ ÄÜÑÜÜ. ÁÜÓÆÜ‘² íÜ÷ÜåÓ´ÜÜ ÄÜÑÜÜ. ÆÜÂíÜÜôÜß ÝÃÜÑÜØµÜ±Ü ÁÜÜÓÜÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜ ÏÜÜüåÃÜß êܲ´ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉†å Õ÷¹ß†ÜåÃÜå ÆÜÓíÜÜÃÜÜ ÝíÜÃÜÜ íÜåÆÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜå †ÃÜå ÆÜÓíÜÜÃÜÜå ÏÜÜÄÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ´Üå ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ‡Ã‘ÜÓ ‘ÓßÃÜå ÝÄÜÓÉ´ÜÜÓß íÜ÷ÜåÓß êÜåíÜÜ ÷Ü‘êÜ ‘Óß. ‘ô´ÜâÓËÜÜ †ÃÜå †ÃÑÜ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷߆ÜåÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ³Ü‰ íÜåÆÜÜÓß ÆÜÓíÜÜÃÜÜ ÏÜà¼å ÆÜàµÜ ÏÜݱÜêÜÜêÜ †ÃÜå ôÜܳÜ߆ÜåÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ÆÜ±Ü ³Ü‰. †Ü †ÜƒÜÜå ÏÜÝ÷ÃÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ ¡±Üå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÑÜ ³Ü‰ è ¢íÑÜÜ.

ôÜÆüåÏËÜÓ 1913 1–3 4 5 6-81 10-242 9 25.

¡å÷Ü. ¡å÷Ü.³Üß ÃÜß‘êÑÜÜ. Óô´ÜÜÏÜÜØ ²ËÜÚÃÜ ²ËÜÚÃÜ ²ËÜÚÃÜ ÉâüËÜÜçêÜÃÜß ÏÜçœÜ ÓÏÜíÜÜ †ÜíÜåêÜÜ ƒÜåêÜܲ߆Üå ÝÉ.†Ü.ÏÜÜØ ÏÜìíÜÜ †ÜíÑÜÜ ²ËÜÚÃܳÜß ÃÜß‘êÑÜÜ, ÓåêÜíÜåÃÜÜ µÜß¡ íÜÄÜÚÏÜÜØ"; ƒÜÜÃÜàØ ÑÜàÓÜåÝÆÜÑÜÃÜÜå ÏÜÜüå ÝÓ”íÜÚ ÃÜ÷Üå´ÜàØ “´ÜÜØ ƒÜÜêÜß

1 ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ´ÜÜ. 6¬ß†å ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ôÜÓ ÝÉÓÜåèïÜÜ÷ ÏÜ÷å´ÜÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜÆܹå, ¹.†Ü.ÏÜÜØÃÜÜ Õ÷¹ß†ÜåÃÜß êܲ´Ü ´ÜÓÉ ôÜ÷ÜÃÜàÍÜâÝ´Ü ¹ïÜÜÚíÜíÜÜ ôÜÍÜÜ ³Ü‰. 2 ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ (1) ´ÜÜ. 11ÏÜ߆å, ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜß †ÜƒÜÓß êܲ´Ü ïÜé ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜ êÜåíÜÜÑÜÜå. (2) ´ÜÜ. 15ÏÜß†å ‘ô´ÜâÓËÜÜ, µÜ±Ü ôµÜ߆Üå †ÃÜå ËÜÜÓ ÆÜàÓàóÜÜå ÏÜìß ‘àêÜ 16ÃÜß †å‘ üà‘²ß, ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ‘ÓíÜÜ ²ËÜÚÃܳÜß ÃÜß‘ìß"; ´ÜÜ. 16ÏÜß†å †åÏÜÃÜå ËÜÜç‘õÜôü ÓÜå‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ"; ´ÜÜ. 22ÏÜß†å †åÏÜÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß †ÃÜå ´ÜÜ. 23ÏÜß†å µÜ±Ü µÜ±Ü ÏÜÜôÜÃÜß ô܃´Ü ‘å¹ÃÜß ôÜ¡ ‘Óß ÝÆÜÏÜå. èåêÜÏÜÜØ ê܉ èíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ. †Ü ËÜÁÜÜå íÜƒÜ´Ü ‘çêÜÃÜËÜå‘å †åÏÜÃÜß ¹åƒÜÍÜÜì Ó܃Üß. (3) ´ÜÜ. 23ÏÜ߆å ÆÜÜåêÜ‘, ÝíÜêÜÜÑܴܳÜß ‘åÆÜüÜ‹ÃÜ †ÜíÑÜÜ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [†ÜçÄÜôü 2013] 

26 27 28 29

303

‘ÓíÜÜ ÓåêÜíÜå †ÝÁÜ‘ÜÓ߆å ÉÓÏÜÜíÑÜàØ ÆÜ±Ü ´ÜÜËÜå ÃÜ ³ÜÑÜÜ"; ÆÜ‘²Ü´ÜÜØ ÆÜ‘²Ü´ÜÜØ Ó÷ß ÄÜÑÜÜ. Óô´ÜÜÏÜÜØ ¡å÷Ü. ÷Üçô‘åÃÜ íÜÄÜåÓå ÄÜÜåÓÜ ôÜ÷ÜÃÜàÍÜâÝ´ÜíÜÜìÜ ôÜܳÜå œÜœÜÜÚ. ÓåêÜíÜå ôܶÜÜíÜÜì܆ÜåÃÜå, ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÆܲåêÜß ÷ܲÏÜÜÓß †ØÄÜå ÆÜµÜ ê܃ÑÜÜå. ¡å÷Ü. ôµÜ߆ÜåÃÜß ËÜå ôÜÍÜ܆ÜåÏÜÜØ èåêÜÏÜÜØ íÜå«íÜÜ Æܲ´ÜÜØ ‘óüÜåÃÜÜå ƒÑÜÜêÜ †ÜÆÑÜÜå. ¡÷åÓôÜÍÜÜ, ô³Üì ÷ÏÜßݹÑÜÜ ÷ÜçêÜ"; èåêÜ èÃÜÜÓÜÃÜå ÏÜàËÜÜÓ‘ËÜÜ¹ß †ÜÆÜß. ËÜߢ ôÜÍÜÜ. ¡å÷Ü. `ü×ÜÃôÜíÜÜêÜ êÜß²Ó'ÃÜÜ ƒÜËÜÓÆܵÜßÃÜå ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü †ÜÆÜß"; †åÏÜÜØ, `ËÜÁÜÜ, ÄÜÜØÁÜß³Üß ³ÜÜ‘ß ÄÜÑÜÜ “å' †å ÝíÜÁÜÜÃÜÃÜÜå ÓݹÑÜÜå †ÜÆÑÜÜå. ¡å÷Ü., Ä܉ ‘ÜêÜå †ÜÆÜåêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÃÜÜ, †ÜèÃÜÜ “ÜÆÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜ ÷åíÜÜêÜÏÜÜØÃÜß šÜݴ܆Üå ´ÜÓÉ ÁÑÜÜÃÜ ¹ÜåÓ´ÜÜå ÆÜµÜ ê܃ÑÜÜå.

3  ÝíÜÃÜÜ ÆÜÓíÜÜÃÜå ÉåÓß ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜݱÜêÜÜêÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå ôÜÜ´Ü Ý¹íÜôÜÃÜß ôÜ¡ ³Ü‰.

257


ݹíÜÜìß ‘åÏÜ ‹èíÜíÜß? †åÏÜÜØ ‘؉ ïÜ‘ ÃܳÜß ‘å êÜ܃ÜÜå éÝÆÜÑÜÜ ÉüÜ‘²Ü ‹ÆÜÓ êÜÜå‘Üå ƒÜœÜåÚ “å ´ÜåÃÜÜå ‘ïÜÜå †³ÜÚ ÃܳÜß. †ÜÏÜÜØÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ÆÜæôÜÜ ËÜ÷ÜÓ ¡ÑÜ “å †å ÆÜ±Ü ƒÜÓàØ “å. ËÜ÷ÜÓ ÃÜ è´ÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÑÜå ¹ÜéÄÜÜåìÜÏÜÜØ ÆÜæôÜÜ ÃÜ܃ÜíÜÜÃÜÜå †³ÜÚ ÃܳÜß. †å³Üß ËÜÜì‘ÜåÃÜå ÝÃܹÜåÚóÜ †ÜÃÜع ÏÜìå “å †åíÜß ¹êÜßêÜ ™Ü±Üß íÜÜÓ ôÜÜØÍÜìß “å, ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ ‘ïÜàØ íÜèâ¹ ÃܳÜß. ËÜÜì‘ÜåÃÜå ´ÜÜå èå †ÜÃÜعÃÜß üåíÜ ÆÜÜ²ß†å ´Üå ÆÜÜ²ß ïÜ‘ÜÑÜ. †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ ÷ËÜôÜ߆ÜåÃÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜå †ÜÃÜع ÉüÜ‘²Ü ÃܳÜß, ÆÜ±Ü ôµÜ߆ÜåÃÜÜå †ÃÜå ÆÜàÓàóÜÜåÃÜÜå ÃÜÜåƒÜÜå ÃÜÜœÜ “å. †å ÃÜÜœÜÏÜÜØ ´Üå†Üå †åíÜÜ ÆÜÓÜåíÜ܉ ¡ÑÜ “å ‘å ´ÜåÏÜÃÜå ´Üå í܃ܴÜå ËÜßèàØ ôÜâ”´ÜàØ è ÃܳÜß. †Ü ÃÜÜœÜÃÜß íÜœœÜå ÃÜå ÑÜàÓÜåÆÜÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ ËÜßÍÜ´ôÜ ÃÜÜœÜÃÜß íÜœœÜå ‘å †ÜÆܱÜÜ ÃÜÜÑÜ‘ÜÃÜÜ ÃÜÜœÜÃÜß íÜœœÜå ‘ïÜàØÑÜ ôÜÜÏÑÜ ÃܳÜß. ÏÜÜÓÜ ê܃ÜíÜÜÃÜÜå †ÜïÜÑÜ ´ÜÜå †åüêÜÜå è “å ‘å ËÜœœÜÜØÃÜå èåÏÜ ‹“åÓß†å ´ÜåÏÜ ‹“åÓÜÑÜ. ´ÜåÏÜÃÜå ôÜÜÓà †ÃÜå‘ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜ ÝÃܹÜåÚóÜ †ÜÃÜعÜå ïÜÜåÁÜÜÑÜ. ¹à‘ÜÃÜÃÜß ÏÜ߫܉ ™Ü±Üß ´ÜÜå †Üè‘ÜêÜ ÏÜà¼êÜ ƒÜÜíÜÜÃÜå êÜÜÑÜ‘ ÷Üå´Üß ÃܳÜß. ôÜÜÓß Óß´Üå ËÜÃÜÜíÜåêÜß ÏÜ߫܉†ÜåÏÜÜسÜß ÆÜ±Ü ™Ü±Üß †ÆÜœÜÜå ‘ÓÃÜÜÓß ÷ÜåÑÜ “å. †åüêÜå ËÜÜì‘ÜåÃÜå ôÜÜÞ¶íÜ‘ †ÜÃÜع †ÜÆÜíÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå ôÜâ‘Üå ÃÜå êÜßêÜÜå ÏÜåíÜÜå †ÜÆÜß †³ÜíÜÜ ™ÜåÓ ËÜÃÜÜíÜåêÜß ‘؉ íÜô´Üà ËÜØÁÜÜíÜß ÉÓíÜÜ ÃÜå ÓÏÜ´ÜÄÜÏÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜå‘êÜíÜÜØ ¡å‰†å. †åíÜß ™Ü±Üß êÜÜØËÜß ‘å üâØ‘ß ÏÜàôÜÜÉÓß ÄÜÜå«íÜß ïÜ‘ÜÑÜ ‘å èåÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜÏÜ´ÜÃÜß ôÜܳÜå ¤ÜÜÃÜ ÏÜìå.".".   ´ÑÜÜÓå †ÜÏÜ èå ÆÜæôÜÜå ËÜœÜå ´ÜåÃÜàØ ïÜàØ ‘ÓíÜàØ †å ÆÜÂþÜ ÷èà ÝíÜœÜÜÓíÜÜÃÜÜå Ó÷å “å. ‘äÆܱÜÃÜß èåÏÜ †å ÆÜæôÜÜå ¹Üüß ÃÜ ¹åíÜÜÑÜ. ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜÜå ËÜÁÜÜå ÃÜ÷Î ´ÜÜå †ÏÜà‘ ÍÜÜÄÜ êÜÜå‘‘êÑÜܱÜÃÜå †³ÜåÚ íÜÜÆÜÓíÜÜå ¡å‰†å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, 28-10-1928

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜÜ œÜÜ÷‘Üå-íÜܜܑÜå-ÄÜÂÜ÷‘ÜåÃÜå

ïÜàÍÜ Ý¹ÆÜÜíÜêÜß 258 

[ôÜÆüåÏËÜÓ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


Profile for Navajivan Trust

Navajivan No Akshardeh-07-2013  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 07, September, 2013

Navajivan No Akshardeh-07-2013  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 07, September, 2013

Advertisement