__MAIN_TEXT__

Page 1


¢íÜܲ´ÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå ôÜØÆÜܹ‘ ´Ü÷åíÜÜÓÜåÃÜÜå †Ü ÏÜÜôÜ “å. ÓÏÜèÜÃÜ, ÆÜ´Üå´Üß †ÃÜå ÓšÜÜËÜØÁÜÃÜÃÜÜ ÏÜåìÜÆÜßÆܱÜÜÃÜÜå ÏÜÜ÷ÜåêÜ “å. †ÃÜå‘ íÑÜô´Ü´ÜÜ íÜœœÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜß ¥èíܱÜß ÏÜÜüå ù¹ÑÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜÜå `ËÜعÜåËÜô´Ü' ³ÜíÜÜÃÜÜå “å, †å ôÜÜå ü‘ÜÃÜß íÜÜ´Ü “å. ‘åÏÜ ‘å, ËÜßËÜÜØ°Üì œÜÜêÜ´ÜÜ †ÜÆܱÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ´Ü÷åíÜÜÓÜå, ÃÜíÜÜ ‹ÏÜØÄÜ-‹´ôÜÜ÷-¡åÏÜ-èâôôÜÜå... †ÃÜå íÜÁÜàÃÜå íÜÁÜà ¢íÜíÜÜÃÜß ‡œ“Ü èÄÜíÜ´ÜÜ ¡ÑÜ “å. ÆÜ±Ü †å ¡ÑÜ ´Üå ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÷ÜåíÜÜ ÆÜÜ“ìÃÜÜå ‹¼åïÜ ¡å ôÜÏÜ¡‰ ¡ÑÜ ´ÜÜå ‡.ôÜ. ÆÜâíÜåÚ³Üß ‹èíÜÜ´ÜÜ †Ü ´Ü÷åíÜÜÓÜå †å‘íÜßôÜÏÜß ôܹßÏÜÜØ ³Ü´Üß †ÃÜå‘ ¡´ÜÃÜß `†³Ü²ÜÏܱÜÜå' íÜœœÜåÑÜ ¢íÜÃÜÃÜå ôÜÓì, ôÜÓôÜ †ÃÜå †ÜÃÜعôÜÍÜÓ ËÜÃÜÜíÜß ¡ÑÜ †åÏÜ “å. ˜ÜØÝ´ÜÏÜÜôÜÃÜÜ †ÜÄÜÏÜÃÜå ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ †Ü±Üß ïÜ‘å ´ÜåíÜÜØ—ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ—ÆÜàô´Ü‘ÜåÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜ‘ †ØïÜÜå.

ÓÏÜ¡ÃÜ ÓÜå¡ †åüêÜå ‹ÆÜíÜÜôÜ. ÓÏÜ¡ÃÜ ÏÜÝ÷ÃÜÜÏÜÜØ ÏÜ÷ØÏܹ ôÜÜ÷åËÜÃÜå ݹíÑÜíÜܱÜßÃÜÜå ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. †åüêÜå †Ü ÏÜÜôÜ ÆÜÝíÜµÜ ÄܱÜÜÑÜ “å. ¡å‘å ´Üå ÆÜâíÜåÚ ÆÜ±Ü ÓÏÜ¡ÃÜ ÏÜÜôÜÃÜàØ ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÏÜ÷¶íÜ ÷´ÜàØ. †Ü ÓÏÜ¡ÃÜ ÏÜÝ÷ÃÜÜÏÜÜØ ÆÜÜìíÜÜÃÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ ÓÜå¡ ‘÷åíÜÜÑÜ “å. ÓÜå¡ÏÜÜØ Ý¹íÜôÜå ƒÜÜíÜÜÆÜßíÜÜÃÜß ôÜƒÜ´Ü ÏÜÃÜ܉ “å †ÃÜå †ïÜའíÜܱÜßÃÜß ÆÜ±Ü ÏÜÃÜ܉ “å. I

ÏÜ÷ØÏܹ ÆÜÑÜÄÜØËÜÓå †ÓËÜô´ÜÜÃÜÃÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ ÁÜÏÜÜåÚÏÜÜØ ÆÜÂíÜåïÜåêÜÜ ¹àÓÜœÜÜÓ ¡å‰ÃÜå ïÜའÁÜÏÜÚÃÜå ô³ÜÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÍÜÄÜßÓ³Ü ÆÜàÓàóÜܳÜÚ ‘ÑÜÜåÚ. †Ü ÏÜ÷ØÏܹ ôÜÜ÷åËÜå ô³ÜÜÆÜåêÜÜå ÁÜÏÜÚ ´Üå ‡ôêÜÜÏÜ ÁÜÏÜÚ ‘å ÏÜàÞôêÜÏÜ ÁÜÏÜÚ ‘÷åíÜÜÑÜ “å. †å‘ è±Üå ÏÜ÷ØÏܹôÜÜ÷åËÜÃÜå ‡ôêÜÜÏÜ †åüêÜå ïÜàØ †åÏÜ ÆÜâ“ÒàØ ´ÜåÃÜÜ èíÜÜËÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ: ``íÜܱÜß ÆÜÝíÜµÜ Ó܃ÜíÜß †ÃÜå †Ý´Üݳ܆ÜåÃÜÜå ôÜ´‘ÜÓ ‘ÓíÜÜå.'' I

``ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÆÜܲÜåïÜß è ÆÜÜôÜå ÍÜâƒÑÜÜå ÆܲÒÜå ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå èå ÏÜܱÜôÜ ÆÜÜå´Üå ÆÜåü ÍÜÓßÃÜå ƒÜÜÑÜ “å ´Üå ÏÜÜåÝÏÜÃÜ (‰òÜÓÏÜÜØ ÏÜÜÃÜÃÜÜÓÜå) ÃܳÜß.'' I

``ÏÜèâÓÃÜÜå ÆÜôÜßÃÜÜå ôÜà‘ÜÑÜ ´Üå ÆÜâíÜåÚ †åÃÜß ÏÜè¹âÓß œÜâ‘íÜß ¹Üå.'' †åÏÜ ÏÜ÷ØÏܹ ôÜÜ÷åËÜå ‘ûàØ “å. I

``´Üå†Üå ‹¶ÜÏÜ ÏÜÜåÝÏÜÃÜ “å èå†Üå ÓÜåèËÜÓÜåèÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‹¶ÜÏÜ ôÜÍÑÜ´ÜÜ ¹ÜƒÜíÜå “å'' I

``ÏÜÜ ËÜÜÆÜ ‘å ÃÜ¢‘ÃÜÜ ôÜÄÜÜ èå ‘Ü؉ ÏÜâ‘ß ¡ÑÜ ´ÜåÏÜÜØÃÜÜå †å‘ ËÜÜÄÜ ÆÜàÓàóÜ †ÃÜå †å‘ ÍÜÜÄÜ ôµÜßÃÜå ÏÜìïÜå, ÍÜêÜåÃÜå ÝÏÜêÜ‘´Ü ³ÜÜå²ß ÷Üå ‘å ™Ü±Üß, ôÜÜæÃÜÜ Ý÷ôôÜÜ «ÓÜíÜåêÜÜ “å.''  [ôÜØ´ÜíÜܱÜß ÄÜÂسÜÜíÜÝêÜ-9, ÷èÓ´Ü ÏÜ÷ØÏܹ ÆÜÑÜÄÜØËÜÓ, ôÜØ. ²Üç. †ÓàÝ±Ü‘Ü ÏÜÃÜÜåè ¹é]

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

153


ÆÜ´Üå´Üß ÆÜÜÓôÜ߆Üå ôµÜß ‘å ÆÜàÓàóÜ, ÏÜÜåüÜ ‘å ÃÜÜÃÜÜ ŸÑÜÜÓå ÆÜÝíÜµÜ †ÞÄÃÜÏÜØݹÓÏÜÜØ ¡ÑÜ “å ´ÑÜÜÓå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜܳÜå ôÜàƒÜ² (œÜعÃÜ)ÃÜÜå †å‘ üà‘²Üå ê܉ ¡ÑÜ “å. ´ÑÜÜØÃÜÜ ÉÓè ÆÜÓÃÜÜ ÁÜÏÜÚÄÜàÓà ´Üå ÆÜÜÓôÜß íÜ´Üß, ´Üå ôÜàƒÜ² ÆÜåêÜÜ ÆÜÝíÜµÜ †ÞÄÃÜÃÜå †ÆÜÚ±Ü ‘Óå “å. ËܹêÜÜÏÜÜØ ´Üå ÁÜÏÜÚÄÜàÓà ÆÜåêÜÜ ÆÜÜÓôÜßÃÜå ´Üå †ÞÄÃÜÃÜß Ó܃Ü-ÍÜôÏÜ †å‘ íÜÜôܱÜÏÜÜØ ÁÜÓå “å, èåÏÜÜسÜß †å‘ ÃÜÜÃÜß œÜÆÜüß ê܉ ´ÜåÃÜàØ ‘ÆÜÜìå Ý´ÜêÜ‘ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÷ÜåÑÜ “å. †ÜÏÜ †Ü ÓÜƒÜ ‘ÆÜÜìå êÜÄÜܲíÜÜÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ ÍÜÜíÜܳÜÚ “å. èåÏÜ ‘å : 1. †Ü ÓÜƒÜ ¹Óå‘ ÆÜÜÓôÜß ÏÜÜåüÜ-ÃÜÜÃÜÜ, ÄÜÓßËÜ-´ÜíÜØÄÜÓ, ôµÜß ‘å ÆÜàÓàóÜ ¹Óå‘ÃÜå †å‘ è ÆÜܵÜÏÜÜسÜß †å‘ è ¡´ÜÃÜß ÓÜƒÜ ‘ÆÜÜìå êÜÄÜܲíÜÜÃÜß ÷ÜåÑÜ “å. †ÜÏÜ ôÜÓƒÜÜÆܱÜÜ-Equality-ÃÜÜå ÝôܽÜØ´Ü èìíÜÜÑÜ “å. †Ü ôÜÓƒÜÜÆܱÜÜÃÜÜå ÝôܽÜØ´Ü ÆÜÜÓôÜ߆ÜåÃÜÜ ÆÜÜåïÜÜ‘-uniform-ôܹÓÜå †ÃÜå ‘ô´Üß1ÏÜÜØ ÆÜ±Ü ¡åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ¹Óå‘ ÆÜÜÓôÜß ôµÜß ‘å ÆÜàÓàóÜ, ÏÜÜåüÜ ‘å ÃÜÜÃÜÜ ¹Óå‘ÃÜå ÏÜÜüå †å‘ è ÓØÄÜ (ôÜÉå¹)ÃÜÜå †ÃÜå †å‘ è ¡´Ü(ôÜà´ÜÓÜ‹)ÃÜÜå ôܹÓÜå ÉÓÝèÑÜÜ´Ü ÁÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÷ÜåÑÜ “å. ËÜßèàØ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ¡´ÜÃÜàØ ÓåïÜÏÜß íÜÄÜåÓå ‘ÆܲàØ ‘å ôÜÉå¹ ÝôÜíÜÜÑÜ ËÜß¡å ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÓØÄÜ ÃÜ œÜÜêÜå. ¹Óå‘ÃÜå ÏÜÜüå †å‘ôÜÓƒÜàØ, †å‘ è ¡´ÜÃÜàØ ÁÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ. ‘ô´Üß èå ¹Óå‘ ÆÜÜÓôÜß†å ‘ÏÜÓ ÆÜÓ ÁÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ÆÜ±Ü ¹Óå‘ÃÜå ÏÜÜüå †å‘ôÜÓƒÜß-™ÜåüÜØÃÜÜ ¥ÃÜÃÜß ËÜÃÜÜíÜåêÜß ÷ÜåÑÜ “å. †å‘ èÓ³ÜÜåô´Üß ÆÜÜÓôÜß ËÜÜì‘-“Üå‘ÓÜå ‘å “Üå‘Óß èå ÃÜíÜ¡å´ÜÃÜß Ý˜ÑÜÜÏÜÜسÜß ÉÓÝèÑÜÜ´Ü ÆÜôÜÜÓ ³ÜÜÑÜ “å ´Üå ¹Óå‘ÃÜå †Ü ôܹÓÜå †ÃÜå ‘ô´Üß ÉÓÝèÑÜÜ´Ü ÁÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜØ “å. †ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ôÜÓƒÜÜÆܱÜÜÃÜÜå ÝôܽÜØ´Ü èìíÜÜÑÜÜå “å. . . ÆÜÜÓôÜ߆ÜåÏÜÜØ èå `ÄÜÜ÷ÏËÜÜÓ' (feast during seasonal changes)ÃÜß ÆܳÜÜ “å ´Üå íÜÓôÜÃÜÜ “ `ÄÜÜ÷ÏËÜÜÓ'ÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ¹Óå‘ ÆÜÜÓôÜß ÄÜÓßËÜ ‘å ´ÜíÜØÄÜÓ †å‘ èÄÑÜÜ†å †å‘«Ü ³ÜÜÑÜ “å. ´ÑÜÜØ èïÜÃÜ (ÑܤÜ) èåíÜß ÆÜÝíÜµÜ Ý˜ÑÜÜ ³ÜÑÜÜ ËÜܹ ËÜÁÜÜ †å‘µÜ ³Ü‰ †å‘ èÄÑÜ܆å ÆÜØÄÜ´ÜÏÜÜØ ¡èÏÜ ÆÜÓ ËÜåôÜß ÓÜØÁÜåêÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜÑÜ “å. †Ü ƒÜÜåÓÜ‘ ÓÜØÁÜíÜÜ ÏÜÜüå ¹Óå‘ ÄÜÓßËÜå ´ÜåÏÜ è ´ÜíÜØÄÜÓå ÑܳÜÜïÜÞø´Ü œÜßèíÜô´Üà†ÜåÃÜÜå ÉÜìÜå †ÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÷ÜåÑÜ “å. ‘Üå‰ ´ÜÓ‘ÜÓß êÜÜíÜå, ‘Üå‰ †ÃÜÜè ‘å ÏÜôÜÜêÜÜ ‘å ™Üß-´ÜåêÜ ‘å êÜÜ‘²ÜØ êÜÜíÜå. †ÜÏÜ †å‘µÜ ³ÜÑÜåêÜß íÜô´Üà ÓÜØÁÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ÃÜå ´Üå ÓÜØÁÜåêÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ¹Óå‘ è±Ü †å ÆÜØÄÜ´Üå ƒÜÜÑÜ. †å ÆÜØÄÜ´ÜÏÜÜØ ÄÜÓßËÜ-´ÜíÜØÄÜÓ ÆÜÜôÜå ËÜåôÜßÃÜå èÏÜå. †å ÆÜØÄÜ´ÜÃÜß íÜœÜÏÜÜØ ¹åïÜÃÜÜå ÓÜ¡-ïÜ÷åÃÜïÜÜ÷ ÆÜ±Ü ËÜåôÜßÃÜå ´Üå è ƒÜÜåÓÜ‘ èÏÜå. †ÜÏÜ ÄÜÓßËÜ-´ÜíÜØÄÜÓÃÜÜ ÍÜå¹ ÍÜàêÜÜ´ÜÜ è‰ÃÜå †å‘ôÜÓƒÜÜÆܱÜÜÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ ÉåêÜÜÑÜ. . . 2. ‘ÆÜÜì ÆÜÓ ÓÜƒÜ êÜÄÜܲíÜÜÃÜß ËÜߢ ÏÜ´ÜêÜËÜ †å “å ‘å, ``èåÏÜ ÆÜåêÜÜå ôÜàƒÜ²ÃÜÜå üà‘²Üå ËÜìß è‰ÃÜå ³ÜÜå²Üå íÜƒÜ´Ü ÆÜ‘ÜïÜ †ÜÆÜß ÄÜÑÜÜå ´ÜåÏÜ †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ËÜß¡†ÜåÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆÜ‘ÜïÜ ÆÜܳÜÓíÜÜ ÏÜÜüå ‘ÓíÜÜÃÜÜå “å. ËÜß¡†Üå ÏÜÜüå ôÜåíÜÜÍÜÜíÜß-Lead Kindly light-ËÜÃÜíÜÜÃÜÜå “å. 3. ‘ÆÜÜì ÆÜÓ ÓÜƒÜ êÜÄÜܲíÜÜÃÜÜå µÜß¡å †³ÜÚ †å “å ‘å ´Üå ÃÜÏÜ´ÜÜ ïÜ߃ÜíÜå “å ‘å †ÜÆܱÜå ÏÜÜüßÏÜÜسÜß ÃÜß‘ëÑÜÜ †ÃÜå †ÜƒÜÓå ÏÜÜüß(Ó܃Ü)ÏÜÜØ è ÏÜìß èíÜÜÃÜÜ “߆å. ݃ÜÂô´Ü߆ÜåÏÜÜØ ÝÓíÜÜè “å ‘å ŸÑÜÜÓå ‘Üå‰ ÝƒÜÂô´Üß ÄÜàèÓß ¡ÑÜ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜß êÜÜïÜÃÜå ‘ÜçÝÉÃÜ (êÜÜ‘²ÜÃÜß ïÜËÜÆÜåüß)ÏÜÜØ ÏÜâ‘ßÃÜå ´Üå ‘ÜçÝÉÃÜÃÜå èÏÜßÃÜÏÜÜØ ÃÜßœÜå ‹´ÜÜÓ´ÜÜØ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ‹ÆÜÓ ³ÜÜå²ß ÏÜÜüß ÃÜ܃ܴÜÜØ †åÏÜ ËÜÜåêÜÜÑÜ “å ‘å, ``Dust thou art to Dust returnest'' (†³ÜÜÚ´ÜÖ ´ÜàØ ÏÜÜüßÏÜÜسÜß ÃÜß‘ìåêÜÜå †ÃÜå ÏÜÜüßÏÜÜØ ÏÜìß èíÜÜÃÜÜå). †ÜÏÜ ¢íÜÃÜ šÜ±ÜÍÜØÄÜàÓ “å †ÃÜå ÏÜÜÃÜíÜß†å ƒÜÜ‘ÃÜàØ ÆÜâ´ÜìàØ “å †åíÜàØ ôÜâœÜÃÜ ÃÜÏÜ´ÜÜÃÜàØ `Humility'ÃÜàØ ‘ÓÜÑÜ “å. 1  ÆÜÜÓôÜßÃÜß èÃÜÜå‰ ‘å ´Üå ¹åíÜÜÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓ

154 

[èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


4. œÜÜå³ÜÜå ÍÜÜíÜܳÜÚ ´Üå †ÞÄÃÜ †åÃÜÜ ôÜØÆÜ‘ÚÏÜÜØ †ÜíÜ´Üß íÜô´ÜàÃÜå èåÏÜ ËÜÜìß ÃÜ܃Üå “å ´ÜåÏÜ †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜÜÏÜÜØ Ó÷åêÜÜ ¹àÄÜàÚ±ÜÜå-‘ÜÏÜ-˜ÜåÁÜ-ÏÜÜå÷-ÏÜ´ôÜÓ íÜÄÜåÓåÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå, ¹âÓ ‘ÓíÜÜÃÜÜå “å. †å ÆÜ±Ü ÓÜƒÜ ‘ÆÜÜìå êÜÄÜܲíÜÜ ÆÜÜ“ìÃÜÜå ÍÜÜíÜܳÜÚ “å. ôÜÜÁÜà-ôÜÃÑÜÜôÜ߆Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ïÜÓßÓ ÆÜÓ ÍÜÍÜâ´Ü êÜÄÜÜ²å “å ´ÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ¢íÜÃÜÃÜß šÜ±ÜÍÜØÄÜàÓ´ÜÜ †ÃÜå ´Üå ‘ÜÓ±Üå ÃÜÏÜ´ÜÜ Ó܃ÜíÜÜÃÜàØ ôÜâœÜÃÜ “å. †ÞÄÃÜ ÏÜÜüåÃÜß èà¹ß èà¹ß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ (èà¹àØ ÍܱܴÜÓ) `†Ü´ÜïÜÃÑÜÜÑÜÚïÜ' (ô´ÜàÝ´Ü) ´ÜÓß‘å †íÜô´ÜÜ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ “å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ô´ÜàÝ´Ü ‘ÓÃÜÜÓÃÜå ´Üå †ÞÄÃÜ †ÜÝïÜóÜ †ÜÆÜå “å ‘å, ``´ÜàØ èåüêÜÜå ôÜÏÜÑÜ (ݹíÜôÜ ÃÜå ÓÜ´Ü) ¢íÜå ´ÜåüêÜÜå ËÜÁÜÜå ôÜÏÜÑÜ ƒÜàïÜÜêÜ ÷ÜêÜ´ÜÏÜÜØ Ó÷åèå.'' †ÜÏÜ †ÞÄÃÜ †å ƒÜà¹ÜÃÜàØ ÷ÜèÓ ôíÜéÆÜ ÏÜÜÃÜíÜß ôÜÏÜšÜ ÷ÜåíÜÜÃÜàØ ÏÜÃÜÜÑÜ “å.  

[ÆÜàô´Ü‘: ôÜØ´ÜíÜܱÜß ÄÜÂسÜÜíÜêÜß-12, †ïÜÜå èÓ³Üàóü×, ôÜØ. †åíÜÓ¹ †å.²ß. ¹ÜËÜà]

ñÜÜíܱÜÆÜâݱÜÚÏÜÜ †Ü ݹíÜôÜ ÓšÜÜËÜØÁÜÃÜÃÜÜå “å. ÍÜ܉ËÜßè èåÏÜ ïÜའÝÃÜó‘ÜÏÜ ÆÜÂåÏÜÃÜÜå ݹíÜôÜ “å, ´ÜåíÜÜå †Ü Ý¹íÜôÜ ÃܳÜß. †Ü ´ÜÜå ÝÃÜó‘ÜÏÜ Óß´Üå ÓšÑÜӚܑ ôÜØËÜØÁÜ ËÜÜØÁÜíÜÜÃÜÜå ݹíÜôÜ “å. èå†Üå `¡´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÓšÜ±Ü ‘Óß ïÜ‘´ÜÜ ÃܳÜß (†³ÜíÜÜ ‘ÓíÜÜ œÜÜ÷´ÜÜ ÃܳÜß) †åíÜÜ êÜÜå‘Üå, ´ÜåÏÜÃÜÜå èåÃÜÜ ÆÜÓ ÆÜâÓåÆÜâÓÜå ÝíÜòÜÜôÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜÜ ÏÜܱÜôÜ ÆÜÜôÜå³Üß, ÓšÜÜÃÜß †ÆÜåšÜÜ Ó܃Üå “å †ÃÜå ´ÜåÃÜàØ è ¾Üå´Ü‘ ´Üå ÓÜƒÜ²ß “å. ËÜ÷åÃÜÜå, ËÜÂÜú±ÜÜå (!), ÄÜÜÑÜÜå †å µÜ±Üå íÜÄÜÚ ÓšÜÜÃÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓß ÄܱÜÜÑÜ “å. Ó܃ܲßÃÜå ݹíÜôÜå †ÜÆܱÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ÓÜƒÜ²ß ËÜÜØÁÜå ‘å ÃÜ ËÜÜØÁÜå, ÆÜ±Ü ÓšÑÜ íÜÄÜÚÃÜÜ Ý÷´ÜÃÜàØ ÕœÜ´ÜÃÜ †Ü ݹíÜôÜå ‘ÓíÜàØ è ¡å‰†å. ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÏÜ¡ÏÜÜØ †ÜíÜßÃÜå ÆÜïÜàÆÜ؃Ü߆ÜåÃÜå †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÃÜÜÃÜÜ؆ÜåÃÜå ™Ü±Üß íÜÜÓ ‘ÃÜ²å “å. Ó܃ܲßÃÜå ݹíÜôÜå †å Þô³ÜÝ´Ü ôÜàÁÜÜÓíÜÜÃÜÜå ´Üå†Üå ÝíÜœÜÜÓ ‘Óå ´ÜÜå ôÜÜÓàØ. ÏÜÜµÜ †å ÝíÜœÜÜÓ ´Üå ݹíÜôÜ ÆÜâÓ´ÜÜå è ÃÜ ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å. ôÜÏÜÜèÃÜß ƒÜÜåüß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜÃÜå êÜßÁÜå, è²´ÜÜÃÜå êÜßÁÜå †³ÜíÜÜ Ý´ÜÓô‘ÜÓÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÷ÝÓèÃÜ íÜÄÜÚÃÜß ‘ÃܲÄÜ´Ü †Üå“ß ÃܳÜß ³Ü´Üß. Ó܃ܲßÃÜå ݹíÜôÜå ÷ÝÓèÃÜÜå ‹èÝìÑÜÜ´Ü ‘ÜåÏÜÃÜÜ ÷ܳÜÃÜå ÓÜƒÜ²ß ËÜÜØÁÜ´ÜÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ôÜù¹ÑÜ Õ÷¹à†Üå ÆÜÓ †åÃÜß ÍÜÜÓå †ôÜÓ ³ÜïÜå. ôÜÏÜÜèÏÜÜØ †Ü ÝÓíÜÜè ¹ÜƒÜêÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ïÜÜì܆Üå Ïܹ¹ ‘Óß ïÜ‘å. †ÃÜå †Ü ÆÜÂåÏÜ´ÜØ´Üà ´ÜÜå ÷ܳÜå ‘ÜØ´ÜåêÜÜ ôÜâ´ÜÓÃÜÜå è ÷Üå‰ ïÜ‘å “å. ËÜ¡Óà ôÜâ´ÜÓ ÆÜÂåÏÜÃÜàØ íÜ÷ÃÜ ïÜß Óß´Üå ‘Óß ïÜ‘å? ñÜÜíܱÜß ÆÜâݱÜÚÏÜÜ Ý¿è êÜÜå‘ÜåÃÜÜå ‹´ôÜèÚÃÜ †ÃÜå ‹ÆÜÜ‘ÏÜÚÃÜÜå ݹíÜôÜ ³Ü‰ ÆܲÒÜå “å. ‘àزì ÄÜÑÜÜØ ÃÜå ‘Ü±ÜÜØ ÓûÜØ †åÃÜÜ èåíÜß †Ü Þô³ÜÝ´Ü “å. ÝíܾÜÁÑÜÃÜÃÜß ¹ßšÜÜÃÜÜå †Ü Ý¹íÜôÜ. ÆÜ±Ü †Üèå ´ÜÜå Éø´Ü èÃÜÜå‰ ËܹêÜíÜÜÏÜÜØ †ÃÜå ôÜܳÜíÜÜå †ÃÜå ÆÜØœÜÄÜíÑÜ ÍÜšÜ±Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †åÃÜß ÆÜÝÓôÜÏÜÜÞÆ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. èÃÜÜå‰ ÆÜ÷åÓÃÜÜÓ íÜå¹ÃÜàØ †ÁÑÜÑÜÃÜ ‘Ó´ÜÜ ÃܳÜß, †ÃÜå èÃÜÜå‰ ÆÜ÷åÓíÜÜÃÜÜå ÃÜíÜÜå ÝÓíÜÜè ¹ÜƒÜêÜ ‘ÓÃÜÜÓ ÆÜ±Ü †ÁÑÜÑÜÃÜ ÝíÜïÜå †Üô³ÜÜ Ó܃ܴÜÜ ÃܳÜß. èÃÜÜå‰ÃÜå ‘ÜÓ±Üå †³ÜíÜÜ ÄÜÓßËÜÜåÃÜß ÓšÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå †Ü Ý¹íÜôÜå ƒÜâËÜ ôÜâ´ÜÓ ‘Ø´ÜÜÑÜ ´ÜÜå ñÜÜíܱÜß ÆÜâݱÜÚÏÜÜÏÜÜØ ‘؉ ¢íÜ †ÜíÜå...  

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

[ÆÜàô´Ü‘ †ÃÜå ïÜßóÜÚ‘ ÆÜÂåÓ±ÜÜ: ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ÝêÜÝƒÜ´Ü `¢íÜ´ÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå']

155


ôíÜÓÜèÃÜÜå †³ÜÚ ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß ÍÜêÜå ôíÜÓÜè ÏÜëÑÜå ÃÜ÷Î, ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÏÜëÑÜå ´ÜÜå ÍÜÜÓ´ÜÃÜå †Ü 15 †ÜçÄÜôüå 66 íÜóÜÚ ÆÜâÓÜØ ³ÜïÜå. ÆÜ±Ü 1947 ÆÜ÷åêÜÜØÃÜß †ÃÜå †´ÑÜÜÓÃÜß ÆÜ¡‘ßÑÜ Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ èéÝÓÑÜÜ´ÜÃÜå íÜìÜåüßÃÜå íÜÁÜß ÆܲåêÜÜ êÜÜåÍÜÃÜå ËÜܹ ‘Ó´ÜÜØ ”Ü”àØ èà¹ÜÆܱÜàØ ¡åíÜÜ ÏÜì´ÜàØ ÃܳÜß. ïÜÜôÜ‘ ÆÜšÜå ÃÜå ïÜÜÝôÜ´Ü ÆÜšÜå, Þô³ÜÝ´Ü ôÜàÁÜÓíÜÜÃÜå ËܹêÜå †ÜåÓ ‘³Üìß Ó÷ß ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ íÜÁÜÜÓå ÍÜÜôÜå “å. ÷Ü, “âüÜ“íÜÜÑÜÜØ ‘å üâØ‘Ü ÄÜÜìÜÃÜÜ ÝíÜÓÜåÁÜíÜØüÜåì ‘å †ÜعÜåêÜÃÜÃÜå ÆÜÄÜêÜå ‘Ø‰‘ †ÜòÜÜôÜÃÜ èéÓ ÏÜìå “å, ÆÜ±Ü †åÃÜܳÜß ‘؉ ¹ì¹Ó Éßü´ÜàØ ÃܳÜß.".". ´ÑÜÜÓå, ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ‘÷å´ÜÜØ †ÜÆܱÜÜ ÆÜšÜå ‘ïÜàØ‘ ÃÜ’Ó ‘ÓíÜÜ èåíÜàØ ïÜàØ? ÆÜÂô´Üà´Ü ÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ `ôíÜÓÜèÃÜÜå †³ÜÚ' Ýôܽ ‘ÑÜÜÚ ÆÜ“ß ÄÜÜØÁÜߢ `ÏÜÜÓß ‘êÆÜÃÜÜÃÜàØ ôíÜÓÜè ´ÑÜÜÓå è †ÜíÜïÜå.".".' ‘÷ßÃÜå ÆÜ¡ôܶÜÜ‘ ÓÜŸÑÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÃÜÜÄÜÝÓ‘ èå ‘Ø‰ ÆÜ±Ü ‘Óß ïÜ‘å ´Üå ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÆÜÃÜÜå œÜ°ÜíÜß ¡ÑÜ “å.

ôíÜÓÜè †å ÆÜÝíÜµÜ ïÜ˹ “å, íÜ幑Üì èåüêÜÜå ÆÜÂÜœÜßÃÜ “å †ÃÜå †åÃÜÜå †³ÜÚ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÝÃÜÑÜÏÜÃÜ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †Ø‘àïÜ †åíÜÜå “å. `‡ÞòÆÜåòÃôÜ'ÃÜÜå †³ÜÚ èåÏÜ ‘åüêÜß‘ íÜÜÓ ôÜØÆÜâ±ÜÚ ÝÃÜÓØ‘àïÜ´ÜÜ ³ÜÜÑÜ “å †åíÜàØ `ôíÜÓÜè'ÃÜàØ ÃܳÜß. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÃÜÜÏÜÜå ÏܴܹÜÓ ´ÜÓß‘å ÃÜÜÇÁÜÜíÜß †ÜíÜíÜÜÃÜß ´Üô¹ß êÜåÃÜÜÓ ´Ü³ÜÜ †ØÄÜÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘Óß ÓÜŸÑÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜåíÜÜ †ÜÆÜÃÜÜÓ ¹Óå‘ è±Ü, ÏÜÓ¹ †³ÜíÜÜ †ÜåÓ´Ü, †ôÜêÜ íÜ´ÜÃÜß †³ÜíÜÜ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ¹åïÜ ‘Óß †÷Î íÜôÜåêÜÜ, ÏÜÜåüß ŒÏÜÓÃÜÜ íÜÁÜÜÓåÏÜÜØ íÜÁÜÜÓå êÜÜå‘ÜåÃÜÜ ÏÜ´ÜÜå íܲå ÏÜåìíÜåêÜß Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜß ôÜØÏÜݴܳÜß ³Ü´ÜàØ ïÜÜôÜÃÜ †åüêÜå ôíÜÓÜè.".".íÜìß ‘åüêÜÜ‘ êÜÜå‘Üå †ÝÁÜ‘ÜÓÃÜß êÜÄÜÜÏÜ ÏÜåìíÜß êÜå ´Üå³Üß ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ËÜÁÜÜ êÜÜå‘Üå†å †ÝÁÜ‘ÜÓÃÜÜ ¹àÓàÆÜÑÜÜåÄÜÃÜß ôÜÜÏÜå ³ÜíÜÜÃÜß ïÜÞø´Ü ôÜÏÜÜÃÜÆܱÜå ÏÜåìíÑÜܳÜß è ƒÜÓàØ ôíÜÓÜè ÏÜìíÜÜÃÜàØ “å.".". ËÜß¡ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ‘÷àØ ´ÜÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ íÜÄÜÚÃÜå ÓÜŸÑÜÜÝÁÜ‘ÜÓ߆ÜåÃÜå ÏÜÑÜÜÚ¹ÜÏÜÜØ Ó܃ÜíÜÜÃÜß ´Ü³ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ‹ÆÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †Ø‘àïÜ Ó܃ÜíÜÜÃÜß ïÜÞø´ÜÃÜàØ ÆÜâÓåÆÜâÓàØ ÍÜÜÃÜ ‘ÓÜíÜíÜܳÜß ôíÜÓÜè ÏÜìß ïÜ‘å ´ÜåÏÜ “å. ôíÜÓÜèÏÜܵÜÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ ôÜíÜÜÛïÜå †ÜÆܱÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß è †ÜØ´ÜÝÓ‘ ïÜÞø´Ü ÆÜÓ “å, ÍÜÜÓåÏÜÜØ ÍÜÜÓå ôÜØ‘üÜå ôÜÜÏÜå êÜ²ß ÆÜÜÓ ¥´ÜÓíÜÜÃÜß †ÜÆܱÜß ´ÜÜ‘Ü´Ü ÆÜÓ “å. ƒÜÓàØ ¡å´ÜÜØ èå ôíÜÓÜèÃÜå ÏÜåìíÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜå ü‘ÜíÜíÜÜÏÜÜØ †åíÜÜ ôÜ´Ü´Ü ÆÜàÓàóÜܳÜÚÃÜß èéÓ ÃܳÜß ´ÜåÃÜå ôíÜÓÜè è ÃÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. 156 

´Üå³Üß ÏÜÇ íÜܱÜß³Üß ´ÜåÏÜ è ‘ÏÜÚ³Üß ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÑÜÜåÚ “å ‘å ÓÜè‘ßÑÜ ôíÜÓÜè—†åüêÜå ‘å ôµÜßÆÜàÓàóÜÜåÃÜß ÏÜÜåüß ôÜ؃ÑÜÜÃÜàØ ôíÜÓÜè †å íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ôíÜÓÜè ‘Ó´ÜÜØ èÓÜÑÜå èà¹ß íÜô´Üà ÃܳÜß, †ÃÜå ´Üå³Üß íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ôíÜÓÜèÃÜå ÏÜÜüå èå ôÜÜÁÜÃÜÜåÃÜß èéÓ “å ´Üå è ôÜÜÁÜÃÜÜå³Üß †Ü ÓÜè‘ßÑÜ ôíÜÓÜè ÆÜ±Ü ÏÜåìíÜíÜÜÃÜàØ “å. ôíÜÓÜè †åüêÜå ôÜÓ‘ÜÓÃÜÜ †Ø‘àïÜÏÜÜسÜß ÏÜàø´Ü ³ÜíÜÜÃÜÜå ôÜ´Ü´Ü ÆÜÂÑÜÜôÜ; ÆÜ“ß ÍÜêÜå ´Üå ôÜÓ‘ÜÓ ÆÜÓ¹åïÜß ÷ÜåÑÜ ‘å ¹åïÜÃÜß. ¡å êÜÜå‘Üå ¢íÜÃÜÃÜß ¹Óå‘ ÝíÜÄÜ´ÜÃÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÃÜ ÏÜÜüå ôíÜÓÜè ôÜÓ‘ÜÓ ´ÜÓÉ ¡åïÜå ´ÜÜå ´Üå ôíÜÓÜèÏÜÜØ ”Ü”Üå ôÜÜÓ ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ. ÏÜÜÓàØ ôíÜÓÜè †ÜÆܱÜß ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜÜå †Ü´ÏÜÜ †ÏÜÓ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ Ó÷åêÜàØ “å. ÷àØ †ÃÜå‘ ÃÜíÜß íÜô´Üà†Üå ê܃ÜíÜÜ ÏÜÜÄÜàØ “àØ ÆÜ±Ü ´Üå Õ÷¹ß ÁÜÓ´Üß ‹ÆÜÓ è ê܃ÜÜíÜß ¡å‰ïÜå. ÆÜÝÿÜÏÜÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß êÜßÁÜåêÜß íÜô´Üà ™Üü´ÜÜ íÑÜÜè ôÜܳÜå ÷àØ ÆÜÜ“ß íÜÜìß ïÜ‘ßïÜ ´ÑÜÜÓå ÆÜÝÿÜÏÜÃÜß ÆÜÜôÜå ‘Óè êÜå´ÜÜØ ÷àØ ÃÜ÷Î †œÜ‘ÜŒ. ôíÜÓÜè ´ÑÜÜØ è ¡ìíÜß ïÜ‘ÜÑÜ ‘å ŸÑÜÜØ ™Ü±ÜÜØ ÏÜܱÜôÜÜå ôÜÜœÜÜØ ÃÜå ôíܹåïÜÜÝÍÜÏÜÜÃÜß †åüêÜå ÆÜ¡ÃÜÜ Ý÷´ÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ Ý÷´Ü ôÜÏÜèÃÜÜÓÜØ ÷ÜåÑÜ ÃÜå ³ÜÜå²ÜØ è êÜÜêÜœÜà, ôíÜܳÜßÚ ÃÜå †ÆÜÂÜÏÜÜݱܑ ÷ÜåÑÜ. ôíÜÓÜèÃÜÜå †å‘ †³ÜÚ ´ÜÜå †å “å è ‘å `™Ü±ÜÜÃÜàØ ÓÜŸÑÜ'. †å ™Ü±ÜÜ ¡å †ÃÜßÝ´ÜÏÜÜÃÜ [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†³ÜíÜÜ ôíÜܳÜßÚ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÓÜŸÑÜÏÜÜØ †ØÁÜÜÁÜâØÁÜß è ÷ÜåÑÜ †å œÜÜ僃ÜàØ “å. ÏÜÜÓÜ.".".†ÜÆܱÜÜ ôíÜÆÃÜÃÜÜ ôíÜÓÜèÏÜÜØ ¡Ý´Ü ‘å ÁÜÏÜÚÃÜÜ ÍÜå¹ÍÜÜíÜÃÜå ô³ÜÜÃÜ ÃܳÜß. ´ÜåÏÜ è ´Üå ÍܱÜåêÜÜÃÜÜå ‘å ÁÜÝÃÜ‘ÃÜÜå ‡¡ÓÜå ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ. ôíÜÓÜè ËÜÁÜÜÃÜå ÏÜÜüå ÷ïÜå. ËÜÁÜÜÏÜÜØ ƒÜå²â´ÜÜåÃÜÜå †ÃÜå ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå êÜâêÜÜêÜØÄܲÜ, †ÜØÁÜìÜ †ÃÜå ÍÜâƒÜå ÏÜÓ´ÜÜ ‘ÓÜå²Üå ÏÜ÷åÃÜ´Üà êÜÜå‘ÜåÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. ‘÷åíÜÜÑÜ “å ‘å Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ ŸÑÜÜÓå ôíÜÓÜè †ÜíÜïÜå ´ÑÜÜÓå èå ‘ÜåÏÜÃÜß ôÜ؃ÑÜÜ ÏÜÜåüß ÷ïÜå ´Üå ‘ÜåÏÜÃÜàØ ÓÜè ³ÜïÜå. †ÜÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÏÜÜåüß ÍÜâêÜ ËÜߢ ‘‰ ÷Üå‰ ïÜ‘å? ¡å †Ü íÜÜ´Ü ôÜÜœÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †Üèå ÏÜÜÓÜÏÜÜØ †åüêÜß ïÜÞø´Ü “å ‘å ÷àØ †å‘êÜÜå †å ÓÜŸÑÜ ôÜÜÏÜå êܲàØ. †å ÓÜŸÑÜÃÜå ÷àØ ´ÜÜå ôíÜÓÜè ÃÜ è ‘÷àØ. ÏÜÜÓàØ Õ÷¹ ôíÜÓÜè †åüêÜå ôÜÜæÃÜàØ ÓÜŸÑÜ “å, ÃÑÜÜÑÜÃÜàØ ÓÜŸÑÜ “å. ¡å ôíÜÓÜè †ÜÆܱÜß ôÜÍÑÜ´ÜÜÃÜå ôíÜœ“ †ÃÜå ô³ÜÜÑÜß ‘ÓíÜÜÃÜå ÏÜÜüå ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÃÜ‘ÜÏÜàØ “å. †ÜÆܱÜß ôÜÍÑÜ´ÜÜÃÜÜå †³ÜÚ †å ‘å ÃÜßÝ´ÜÃÜå íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜܵÜÏÜÜØ–ÁÜÏÜÚ, ÓÜŸÑÜ, ôÜÏÜÜè, ´ÜÏÜÜÏÜ íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ—ôÜíÜÜåÚÆÜÓß ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå. ÆÜâ±ÜÚ ôíÜÓÜè.".".`ÆÜâ±ÜÚ' †åüêÜÜ ÏÜÜüå ‘å ¡Ý´Ü, ÁÜÏÜÚ ‘å ¹ÓŸ¡ÃÜÜ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜÜ ÍÜå¹ÍÜÜíÜ íÜÄÜÓ †å èåüêÜàØ ÓÜ¡ ÏÜÜüå ´ÜåüêÜàØ è ƒÜå²â´Ü ÏÜÜüå, èåüêÜàØ ÁÜÝÃÜ‘ èÏÜßÃܹÜÓ ÏÜÜüå ´ÜåüêÜàØ è ÍÜâÝÏÜ÷ßÃÜ ƒÜå²â´Ü ÏÜÜüå, èåüêÜàØ Õ÷¹à ÏÜÜüå ´ÜåüêÜàØ è ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜ ÏÜÜüå, èåüêÜàØ ÆÜÜÓôÜß †ÃÜå èæÃÜ ÏÜÜüå, ´ÜåüêÜàØ è ÑÜ÷â¹ß †ÃÜå ïÜ៚ ÏÜÜüå “å. ôíÜÓÜè ïÜ˹ÃÜÜå †³ÜÚ ÆÜÜå´Üå ´Ü³ÜÜ †åÃÜå Ýôܽ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüåÃÜÜØ ôÜÜÁÜÃÜÜå †åüêÜå ôÜ´ÑÜ †ÃÜå †Õ÷ôÜÜ–èåÃÜÜ ÆÜÜêÜÃÜ ÏÜÜüå †ÜÆܱÜå ÆÜÂݴܤÜÜËܽ “߆喴Üå ôíÜÓÜè ‘Üå‰ÃÜå ÏÜÜüå †Üå“àØ ´ÜÜå ‘Üå‰ÃÜå ÏÜÜüå íÜÁÜÜÓå, †ÏÜà‘ÃÜå ÏÜÜüå êÜÜÍܹÜÑÜß †ÃÜå ËÜß¡ÃÜå ÏÜÜüå ÃÜà‘ôÜÜÃÜ‘ÜÓ‘ ÷ÜåíÜÜÃÜß ËÜÁÜß ïÜøÑÜ´Ü܆ÜåÃÜå †ôÜØÍÜÝíÜ´Ü ËÜÃÜÜíÜß ¹å “å.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

ÏÜÜÓÜ ôíÜÆÃÜÃÜàØ ôíÜÓÜè †å ÄÜÓßËÜÃÜàØ ôíÜÓÜè “å. ÓÜ¡ †ÃÜå ÁÜÝÃÜ‘ íÜÄÜÚ ¢íÜÃÜÃÜß èå èéÝÓÑÜÜ´ÜÜåÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óå “å ´Üå ´ÜÏÜÃÜå ÆÜ±Ü ôÜàêÜÍÜ ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. ÆÜ±Ü †åÃÜÜå †³ÜÚ †åíÜÜå ÃܳÜß ‘å ´Üå†ÜåÃÜß ÏÜÜÉ‘ ´ÜÏÜÜÓå ÆÜ±Ü ÏÜ÷åêÜÜå ÷ÜåíÜÜ ¡å‰†å. ôÜàƒÜÃÜå ÏÜÜüå ´ÜåÃÜß èéÓ ÃܳÜß. ´ÜÏÜå ‘å ÷àØ †åÏÜÜØ ÍÜâêÜÜ Æܲ߆å. ÆÜ±Ü ´ÜÏÜÃÜå ÁÜÝÃÜ‘ ÍÜÜåÄÜíÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ †åíÜß ¢íÜÃÜÃÜß ËÜÁÜß ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ôÜÄÜíܲÜå ÏÜìíÜß ¡å‰†å. †å ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ôÜ÷åè ÆÜ±Ü ïÜØ‘Ü ÃܳÜß ‘å ŸÑÜÜØ ôÜàÁÜß ôíÜÓÜèÏÜÜØ †Ü ôÜÄÜíܲÜåÃÜß ƒÜÜ´ÜÓß †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ ÃܳÜß †ÜíÜ´Üß ´ÑÜÜ ôÜàÁÜß †å ÆÜâ±ÜÚ ôíÜÓÜè ÃܳÜß. ÏÜÜÓß ‘êÆÜÃÜÜÃÜàØ ÆÜâ±ÜÚ ôíÜÓÜè †å‘êÜíÜÜÑÜàØ ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÃܳÜß ÆÜ±Ü ÃÜßÓÜåÄÜß †ÃÜå ÆÜÂÝ´ÜÝó«´Ü ôíÜÜ´ÜصÑÜ “å. ÏÜÜÓÜå ÓÜóü×íÜܹ ‹ÄÜ “å “´ÜÜØ †å‘êÜÆÜåüÜå ÃܳÜß, †ÃÜå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜ¡ ‘å íÑÜÞø´ÜÃÜå ÷ÜÝÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ´ÜåÃÜÜå ‹¼åïÜ ÃܳÜß. ‘ÜÑܹÜÃÜÜØ ôÜâµÜÜå èåüêÜÜØ ‘ÜÑܹÜÃÜÜØ ÃܳÜß ´ÜåüêÜÜØ ôܹܜÜÜÓÃÜÜØ ôÜâµÜÜå “å. `´ÜÜÓÜ ÆܲÜåïÜßÃÜß ÝÏÜêÜ‘´ÜÃÜå ÷ÜÝÃÜ ÃÜ ÆÜ÷ÜÇœÜå †åíÜß Óß´Üå ´ÜÜÓß ÝÏÜêÜ‘´Ü ÍÜÜåÄÜíÜ,' †å ôÜâµÜÃÜÜ ôÜÃÜÜ´ÜÃÜ ôÜ´ÑÜ ÆÜÓ ÏÜÜÓÜå ÝíÜòÜÜôÜ “å. †å ËÜÁÜÜÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ †ÜÆܱÜå ÆÜâ±ÜÚ ôíÜÓÜèÃÜÜå ïÜÜå †³ÜÚ ‘Óß†å “ß†å †ÃÜå ´ÜåÃÜß ÏÜÜÓÉ´Ü ïÜàØ Ýôܽ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜÄÜß†å “ß†å ´ÜåÃÜÜ ÆÜÓ “å. †ÜÆܱÜå ¡å ÆÜâ±ÜÚ ôíÜÓÜèÃÜÜå †³ÜÚ †ÜÏÜèÃÜ´ÜÜÃÜß ¡ÄÜäÝ´Ü †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜÜœÜÜ Ý÷´ÜÃÜß ôÜÏÜè †ÃÜå ´Üå Ý÷´ÜÃÜå ÏÜÜüå †ÜƒÜß ¹àÝÃÜÑÜÜ ôÜÜÏÜå ¥ÍÜÜ Ó÷åíÜÜÃÜß ïÜÞø´Ü †åíÜÜå ‘Ó´ÜÜ ÷Üå‰†å ´Ü³ÜÜ ÆÜâ±ÜÚ ôíÜÓÜè ¿ÜÓÜ ôÜØÆÜ, †Ø¹ÓÃÜÜ ‘å ËÜ÷ÜÓÃÜÜ †Ü˜ÏܱܳÜß ÏÜàÞø´Ü, †ÃÜå †ÜÏÜèÃÜ´ÜÜÃÜß †ÜݳÜÚ‘ ÷ÜêÜ´ÜÏÜÜØ ‹¶ÜÓÜå¶ÜÓ ôÜàÁÜÜÓ œÜÜ÷´ÜÜ ÷Ü剆å, ´ÜÜå †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜàØ ÁÑÜåÑÜ ÓÜè‘ßÑÜ ôܶÜÜ íÜÄÜÓ †ÃÜå œÜÜêÜà ôܶÜÜ ÆÜÓ ôÜßÁÜÜå ÆÜÂÍÜÜíÜ ÆÜܲßÃÜå ÷ÜØôÜêÜ ‘Óß ïܑ߆å. ôíÜÓÜŸÑÜ, ÆÜâ±ÜÚ ôíÜÓÜŸÑÜ ‘å †Ü”Ü¹ß †åüêÜå †ÜÆܱÜÜ ‹ÆÜÓ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜÓ¹åïÜß ôÜê´ÜÃÜ´Ü ÓÜŸÑÜ ÃÜ ‘Óå. †å †Ü”Ü¹ß œÜÜÓå ËÜÜèàÃÜß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å": (1) †åÏÜÜØ †³ÜÚÝôÜ½ß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. (2) ËÜߢ 157


ÓÜŸÑÜÆÜ‘ӱÜß †Ü”ܹß. (3) ôíÜÓÜŸÑÜÃÜÜå µÜß¡å ÍÜÜÄÜ ÃÜæÝ´Ü‘ ‘å ôÜÜÏÜÜÝè‘ ôíÜÜ´ÜصÑÜÃÜÜå “å.".". (4) œÜÜå³ÜÜå ƒÜâ±ÜÜå ÁÜÏÜÚÃÜÜå “å. ´ÜåÏÜÜØ Õ÷¹à ÁÜÏÜÚ, ‡ôêÜÜÏÜ, ݃ÜÂô´Üß ÁÜÏÜÚ íÜÄÜåÓåÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ ³ÜÜÑÜ “å, “´ÜÜØ ´Üå ËÜÁÜܳÜß ñÜåó« “å.".". †ÜÆܱÜàØ ôíÜÓÜèÑÜ œÜ´Üàó‘Üå±Ü ÷ÜåÑÜ.".". œÜÜÓå ƒÜâ±ÜÜÃÜå †ÜÆܱÜå ËÜÓÜåËÜÓ ôÜØÍÜÜìíÜÜÃÜÜ “å. †åÃÜå ‘Üå‰ ‘ÜÃÜôÜ êÜÄÜÜíÜßÃÜå ™ÜôÜß ÃÜ܃Üß ÃÜ÷Î ïÜ‘å. †å ´ÜÜå ôÜÜæ 90 †ØïÜÃÜÜ ‘ÜüƒÜâ±Ü܆Üå “å. †å œÜÜÓ ‘ÜüƒÜâ±ÜÜÃÜàØ ËÜÃÜåêÜàØ èå ÓÜŸÑÜ ´ÜåÃÜå ôíÜÓÜŸÑÜ ‘÷Üå; ÷àØ †åÃÜå ÓÜÏÜÓÜè ‘÷àØ. ÏÜÜÓß ‘êÆÜÃÜÜÃÜàØ ôíÜÓÜŸÑÜ ´ÑÜÜÓå è †ÜíÜïÜå ŸÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå ôÜ÷à À°ÆܱÜå ÏÜÜÃÜßïÜàØ ‘å †å‘ÏÜÜµÜ ôÜ´ÑÜ †Õ÷ôÜÜ ³Ü‘ß è ôíÜÓÜè ÏÜåìíÜÜÑÜ, œÜêÜÜíÜÜÑÜ †ÃÜå ÃÜÍÜÜíÜÜÑÜ. ƒÜÓÜ †ÜÏÜíÜÄÜÚÃÜàØ ÆÜ¡´ÜØµÜ ƒÜÜåüÜØ †ÃÜå Õ÷ôÜ‘ ôÜÜÁÜÃÜÜå³Üß ‘¹ß ÃÜ ÏÜìå. ‘Ü ´ÜåÏÜÜØ ¹ËÜÜíÜßÃÜå †ÄÜÓ ´ÜÜå ÏÜÜÓß ÃÜ܃ÜßÃÜå ËÜÁÜÜ ÝíÜÓÜåÁÜ߆ÜåÃÜÜ ÃÜÜïÜÃÜå ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ´ÜÓß‘å ôíÜß‘ÜÓíÜÜå Æܲå. †åÏÜÜسÜß íÑÜÞø´ÜÃÜß ÏÜàÞø´Ü ÃÜ è Éìå. íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ÏÜàÞø´Ü ÝÃÜÍÜåÚì †Õ÷ôÜÜÏÜÜسÜß è ÆÜÝÓ±ÜÏÜå. †Õ÷ôÜ‘ ôíÜÓÜèÏÜÜØ êÜÜå‘Üå†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÷‘ ¡±ÜíÜÜÆܱÜàØ ÃܳÜß ÷Üå´ÜàØ ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÁÜÏÜÚ ¡±ÜíÜÜ ÆÜÜìíÜÜÆܱÜàØ †íÜïÑÜ ÷ÜåÑÜ “å. ‘Üå‰ ÉÓè †åíÜß ÃܳÜß ‘å èåÃÜå “å²å ‘؉‘ ÷‘ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. †ÃÜå ƒÜÓÜ ÷‘ ‘å †ÝÁÜ‘ÜÓ †å ‘å èå ‘åíÜì ÆÜÜìåêÜÜ ÁÜÏÜÚÏÜÜسÜß ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. èå ôÜåíÜÜÁÜÏÜÚ ÆÜÜìå “å ´ÜåÃÜå è ïÜ÷åÓßÃÜÜ ƒÜÓÜ ÷‘ ÏÜìå “å, ÃÜå ´Üå è ´ÜåÃÜå ¢ÓíÜß ïÜ‘å “å. èâ«àØ ËÜÜåêÜíÜÜÃÜÜå, ÏÜÜÓÆÜßü ‘ÓíÜÜÃÜÜå †ÝÁÜ‘ÜÓ ´ÜÜå ôÜ÷àÃÜå “å, ÆÜ±Ü ´Üå †ÝÁÜ‘ÜÓÃÜÜå †ÏÜêÜ ‘Ó´ÜÜØ †ÏÜêÜ ‘ÓÃÜÜÓÃÜå ´ÜåÏÜ è ôÜÏÜÜèÃÜå ÃÜà‘ôÜÜÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. ÆÜ±Ü èå èâ«àØ ÃÜ ËÜÜåêÜíÜÜÃÜÜå †åüêÜå ôÜ´ÑÜÃÜÜå ÃÜå ÏÜÜÓÆÜßü ÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå †åüêÜå †Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ÆÜÜìå “å

´ÜåÃÜå èå ÆÜÂÝ´Üó«Ü ÏÜìå “å ´Üå ´ÜåÃÜå ™Ü±ÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ †ÆÜÜíÜå “å. †ÃÜå ´ÜåíÜÜ ÏÜܱÜôÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓÃÜå ÆÜ±Ü ôÜåíÜÜ ôÜÜÓà íÜÜÆÜÓå “å, ôíÜܳÜÚ ôÜÜÓà ‘¹ß ÃÜ÷Î. ÆÜ¡ÃÜàØ ôíÜÓÜè †åüêÜå ÆÜ´ÑÜå‘ íÑÜÞø´ÜÃÜÜ ôíÜÓÜèÏÜÜسÜß ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜÑÜåêÜàØ ÆÜ¡ôܶÜÜ‘ ÓÜŸÑÜ. †ÜíÜàØ ÓÜŸÑÜ †å ‘åíÜì ÆÜ´ÑÜå‘ íÑÜÞø´ÜÃÜÜ ïÜ÷åÓß ´ÜÓß‘åÃÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÁÜÏÜÚÃÜÜ ÆÜÜêÜÃÜÏÜÜسÜß è ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. †Ü ôíÜÓÜèÏÜÜØ ‘Üå‰ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓÃÜÜå ƒÑÜÜêÜ ôÜÓƒÜÜåÑÜ ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜå. †ÝÁÜ‘ÜÓ †ÜíÜïÑÜ‘ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå †åÃÜß ÏÜåìå ¹Üå²ß †ÜíÜå “å. †Õ÷ôÜ‘ ôíÜÓÜèÏÜÜØ ‘Üå‰ ‘Üå‰ÃÜÜ ¹àïÏÜÃÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ËÜÁÜÜ ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÉÜìÜå ÍÜÓå. ‘Üå‰ ÝÃÜÓšÜÓ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ‹¶ÜÓÜå¶ÜÓ ´ÜåÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ íÜÁÜ´ÜàØ ¡ÑÜ. †ÜíÜß ÆÜ¡ÏÜÜØ ÓÜåÄÜ †Üå“ÜÏÜÜØ †Üå“Ü ÷ÜåÑÜ. ‘ØÄÜÜêÜ ‘Üå‰ ÷ÜåÑÜ ÃÜ÷Î. ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘ÓÃÜÜÓÃÜå ÏÜ÷åÃÜ´Ü ÏÜì´Üß ÷ÜåÑÜ. ´ÜåÏÜÜØ èàÄÜÜÓ, ÏܾÆÜÜÃÜ, íÑÜÝÍÜœÜÜÓ ÃÜ ÷ÜåÑÜ, íÜÄÜÚÝíÜÄÜÂ÷ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ÁÜÝÃÜ‘ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÁÜÃÜ ÝíÜíÜå‘ôÜÓ íÜÜÆÜÓå, ÍÜÜåÄÜÝíÜêÜÜôÜ íÜÁÜÜÓíÜÜÏÜÜØ ‘å †Ý´ÜïÜÑÜ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î. ÏÜâ«ßÍÜÓ ÁÜÝÃÜ‘ ÏÜßÃÜÜ‘ÜÓßÃÜÜ ÏÜ÷åêÜÏÜÜØ Ó÷å †ÃÜå ÷¡ÓÜå ‘å êÜ܃ÜÜå êÜÜå‘ ÷íÜ܆èíÜÜìàØ ÃÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜÜØ †ØÁÜÜÝÓÑÜÜØÏÜÜØ Ó÷å †åÏÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ‘Üå‰ÃÜÜ íÜÜèËÜß ÷‘ ‹ÆÜÓ †Õ÷ôÜ‘ ôíÜÓÜèÏÜÜØ ‘Üå‰ ´ÜÓÜÆÜ ÃÜ ÏÜÜÓß ïÜ‘å. †å³Üß ¥êÜüàØ ‘Üå‰ ÄÜåÓíÜÜèËÜß ÷‘ ÆÜ±Ü ÃÜ ÍÜÜåÄÜíÜß ïÜ‘å. ŸÑÜÜØ ´ÜØµÜ íÑÜíÜÞô³Ü´Ü “å ´ÑÜÜØ ÄÜåÓíÜÜèËÜß ÷‘ ‘Ü剳Üß ÍÜÜåÄÜíÜß ïÜ‘Ü´ÜÜ è ÃܳÜß. ÄÜåÓíÜÜèËÜß ÷‘ ÍÜÜåÄÜíÜÃÜÜÓÃÜß ôÜÜÏÜå Õ÷ôÜÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜÆܱÜàØ ÃܳÜß Ó÷å´ÜàØ. [ÆÜàô´Ü‘ : ÏÜÜÓÜ ôíÜÆÃÜÃÜàØ ÍÜÜÓ´Ü, êÜå. ÄÜÜØÁÜߢ, ôÜØøêÜÃÜ : †ÜÓ. ‘å. ÆÜÂÍÜà, ÆÜ‘ÜïÜ‘: ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, ÆÜ÷åêÜß †ÜíÜäݶÜÃÜÜ ¹ôÜÏÜÜ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±ÜÏÜÜسÜß]

ÄÜÜÁÜߢÃÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷-ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜ-ôíÜÓÜè ôÜØËÜØÝÁÜ´Ü ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ÑÜÜ¹ß †Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂÑÜÜåÄÜ  _25.00 †ÜÆܱÜå ôÜÜæ †åå‘ ÝÆÜ´ÜÜÃÜÜØ ôÜØ´ÜÜÃÜ  _30.00 ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå †³ÜíÜÜ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ (‘ÜœÜàØ ÆÜâØ«àØ)  _50.00 158 

ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå †³ÜíÜÜ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ (ݲêÜøôÜ)  _100.00 †å‘ ôÜ´ÑÜíÜßÓÃÜß ‘³ÜÜ †³ÜíÜÜ ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜÜå ËÜœÜÜíÜ  _5.00 ÄÜÂÜÏÜôíÜÓÜè  _50.00 [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜØÝšÜÆ´Ü †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ  ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ¢íÜÃÜ †åÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ  œÜÜÝ †ÃÜå ÓÜóü×ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü   ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜå ‰Ý´Ü÷ÜôÜ  ¹ÜéËÜØÁÜß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÍÜÜåÄÜå  ÏÜÜÓÜ ôíÜÆÃÜÃÜàØ ÍÜÜÓ´Ü  ÏÜØÄÜìÆÜÂÍÜÜ´Ü  

_25.00 _10.00 _10.00 _40.00 _5.00 _60.00 _10.00

ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ  êÜÜå‘ïÜÜ÷ß—ôÜÜœÜß †ÃÜå ÍÜÂÜÏÜ‘  ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜ   ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜ ¹ïÜÚÃÜ  Õ÷¹ ôíÜÓÜè  Õ÷¹ ôíÜÓÜè–÷ô´ÜÜšÜÓ–(÷ܑܳÜÄÜì)  Õ÷¹ ôíÜÓÜè–÷ô´ÜÜšÜÓ–(ÏÜåÆÜêÜß³ÜÜå) 

_5.00 _15.00 _10.00 _40.00 _15.00 _500.00 _300.00

ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉ÃÜå ôÏÜÓ±ÜÜØèÝêÜ Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜ

ÆÜ÷åêÜß †ÜçÄÜôü êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ Ýüì‘ÃÜß ÑÜܹ †ÜÆÜå “å ´ÜåÏÜ ÆÜعÓÏÜß †ÜçÄÜôü ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉ÃÜß †ÜÆÜå “å. ËÜØÃÜå †Ü´ÏÜôÜÏÜÆÜÚ±ÜÃÜÜØ ‹¶ÜÏÜ ¹óüÜôÜÜå ÷´ÜÜØ. êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜÃÜàØ ÏÜä´ÑÜà †ÃÜå †ôÜ÷‘ÜÓÃÜÜå èÃÏÜ ËÜØÃÜå †å‘ í܃ܴÜå ³ÜÑÜÜØ. êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ ÆÜ¡†ÜåÃÜÜ èå èÃÏÜÝôܽ ÷‘ ôÜÜÓà èÃÜ´ÜÜÃÜå ¡ÄÜ嫆 ‘ÓíÜÜ †å‘ ÆÜå°ß³Üß íÜÁÜà ôÜÏÜÑÜ ôÜàÁÜß ôÜ´Ü´Ü ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ †å ÷‘ ÆÜÂÜÆ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ôÜݘÑÜ ôÜÜÏÜà¹ÜÝÑÜ‘ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÃÜß ïÜé†Ü´Ü ´Üå ݹíÜôܳÜß ³Ü‰. ÁÜßÓå ÁÜßÓå ´ÜåÃÜÜå ÝíÜ‘ÜôÜ ³Ü´ÜÜå ÄÜÑÜÜå †ÃÜå “åíÜüå 1942ÃÜÜ Õ÷¹ “Üå²ÜåÃÜÜ †ØÝ´ÜÏÜ ´ÜËÜ’ÜÏÜÜØ ´Üå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ÆÜÝÓ±ÜÏÑÜÜå. †å †ÜعÜåêÜÃÜå ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜàØ ÆÜ÷åêÜàØ ÏÜ÷ÜËÜÝêܹÜÃÜ êÜßÁÜàØ. ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ 1917ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ¡å²ÜÑÜÜ. †ÏÜÜÓÜÏÜÜØÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ †å ôÜÜêÜÏÜÜØ ¡å²ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü ÷àØ ¡±ÜàØ “àØ ‘å †åÏÜÜسÜß ‘Üå‰ ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜÜ èåíÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ †ÃÜå ÆÜÂåÓ±ÜܳÜß ¡å²ÜÑÜàØ ÃÜ ÷´ÜàØ. †ÏÜå ËÜÁÜÜ†å ¹åïÜÃÜß ôÜåíÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ÆÜ÷åêÜå³Üß ‘؉ ÃÜå ‘Ø‰ ‘êÆÜÃÜ܆Üå ‘Óß Ó܃Üß ÷´Üß. †å ”Ü؃Üß ÷ÜåÑÜ ‘å ôÆÜóü ÆÜ±Ü †å ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå ‘Ø‰‘ ÃÜå ‘Ø‰‘ ôÆÜóü †Ü‘ÜÓ ÷´ÜÜå. †å‘ íÜƒÜ´Ü ÏÜÇ ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜå ƒÜÜôÜ ÆÜâ“ÒàØ ‘å ``‘‰ œÜßèå ´ÜÏÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ¡å²Ü‰ èíÜÜ ÆÜÂåÑÜÜÚ? ÷ÜåÏÜéêÜ, ÓÜóü×ßÑÜ ‘åìíܱÜß, ôíܹåïÜß, ôÜ÷‘ÜÓß ÆÜÂíÜäݶÜ, ÁÜÏÜÚ, ÆܑܵÜÝÓ´íÜå?'' ´ÜåÏܱÜå ÝÃÜ:ôÜØ‘ÜåœÜÆܱÜå èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå ‘å ``†å œÜßè ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÜå´Üå è.'' ´Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜØÆÜ‘ÚÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå êÜÜÄÑÜàØ ‘å ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ èåÃÜå ÏÜÜüå ôÜèÜÚÑÜàØ “àå †å ÄÜàÓà ÄÜÜØÁÜߢ è “å. ËÜÜÆÜàÃÜÜ œÜÓ±ÜÜåÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ ÝíÜÓÏÜå †å ÝôÜíÜÜÑÜ ´ÜåÏÜÃÜå ËÜߢ ‘Üå‰ ÏÜ÷¶íÜÜ‘ÜØšÜÜ ÃÜ ÷´Üß. †åÏÜÃÜÜå †Ü´ÏÜÜ †åíÜÜ ‘Üå‰ ÆÜàÓóÜÃÜå ÏÜÜüå ”ØƒÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå ‘å èåÏÜÃÜå ÆÜÜå´Üå ôÜØÆÜâ±ÜÚÆܱÜå †ÃÜå ÝÃÜ:ôÜØ‘ÜåœÜÆܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¡´ÜÃÜàØ—èåÏÜ ¹å÷ †Ü´ÏÜÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ôÜÏÜÆÜÚ±Ü ‘Óå “å †åÏÜ—ôÜÏÜÆÜÚ±Ü ‘Óß ïÜ‘å. †åÏÜÃÜå ËÜÜÆÜàÏÜÜØ †åíÜÜ ÆÜàÓàóÜ ÏÜëÑÜÜ †ÃÜå ÆÜÜå´Üå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜåíÜÜÏÜÜØ ËÜåôÜß ÄÜÑÜÜ. ...‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÃÜÜÃÜàØ ‘å †ÄÜ´ÑÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ èå ‘Üå‰ ËÜÜÆÜà†å †åÏÜÃÜå ôÜÜåÆÑÜàØ ´Üå ËÜÁÜàØ †å‘ è ÝÃÜó«Ü³Üß ‘ÑÜàÛ. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜØ ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜå ‘¹ß †åíÜàØ ÃÜ êÜÜÄÑÜàØ ‘å ËÜÜÆÜà ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß †ÜíÜÜ ‘ÜÏÜÃÜß ‘åÏÜ †ÆÜåšÜÜ Ó܃Üå? ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜÜå´Üå ´ÜåÏÜÃÜå ÝíÜóÜå 18-8-'46ÃÜÜ ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜàÏÜÜØ ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ ‘å ``ÏÜÃÜå ‘Üå‰ ÆÜâ“å ‘å, ÏÜ÷ܹåíÜÃÜÜ œÜÜÝÓµÑÜÃÜàØ ôÜÜæ³Üß ‹ÏÜ¹Ü êÜšÜ±Ü ‘ÑÜàØ, ´ÜÜå ÷àØ ‘÷àØ ‘å, ÆÜÂôÜØÄÜ ÆܲÑÜå ïÜâÃÑÜíÜ´ÜÖ ³Ü‰ èíÜÜÃÜß ´ÜåÃÜß ïÜÞø´Ü.'' [14 †ÜçÄÜôü, 1949ÃÜÜ `÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà'ÏÜÜØ Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜÃÜÜ ´ÜصÜßô³ÜÜÃÜå³Üß ê܃ÜÜÑÜåêÜÜ `ôÜÏÜÆÜÚ±Ü'ÃÜÜ ôÜØ‘ÝêÜ´Ü †ØïÜÜå.]

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

159


[ÄÜÜØÁÜßÀÝóü • ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß] 

ÆÜÜÑÜÜÃÜß ‘åìíܱÜß ôÜØ‘êÜÃÜ

¹Ó ÃÜíÜàØ íÜóÜÚ ÏÜÜ´ÜÜÝÆÜ´ÜÜ-íÜÜêÜß ÏÜÜüå †å‘ ÏÜß«ß ÏÜâØ”íÜ±Ü ê܉ÃÜå †ÜíÜå “å. ËÜÜì‘ÃÜå ‘‰ †³ÜíÜÜ ‘åíÜß ïÜÜìÜÏÜÜØ ÏÜà‘íÜàØ.".".! ÝïÜšÜ±Ü ÆÜÓ íÜÁÜà ÍÜÜÓ †ÜÆÜå †åíÜß ïÜÜìÜÏÜÜØ ÏÜâ‘íÜàØ ‘å ‡´ÜÓ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ¿ÜÓÜ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜå ÝíÜ‘ÜôÜ ³ÜÜÑÜ †åíÜß ïÜÜìÜÏÜÜØ ÏÜâ‘íÜàØ? ÄÜÂÜÃüå² ïÜÜìÜÏÜÜØ ÏÜâ‘íÜàØ ‘å ƒÜÜÃÜÄÜß ïÜÜìÜÏÜÜØ ÏÜâ‘íÜàØ? ²å ô‘âêÜÏÜÜØ ÏÜâ‘íÜàØ ‘å ôÜíÜÜÓå †³ÜíÜÜ ËÜÆÜÜåÓå ÆÜÜØœÜ ‘êÜÜ‘ ÝïÜšÜ±Ü †ÜÆÜ´Üß ïÜÜìÜÏÜÜØ ÏÜâ‘íÜàØ? íÜìß ¢íÜÃÜÃÜß ËÜÜ‘ßÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÜåÏÜÜØÑÜ `†ÜÏÜ ‘ÓíÜàØ ‘å ´ÜåÏÜ ‘ÓíÜàØ'ÃÜß ™ÜüÏÜÜìÏÜÜØ è ÄÜâسÜÜÑÜÜ Ó÷åíÜÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå øÑÜÜÓå‘ ËÜÜì‘åìíܱÜßÃÜß ôÜÜœÜß ôÜÏÜè±Ü ÆÜÜÏÜíÜÜÃÜàØ Ó÷ß ¡ÑÜ “å. ‰.ôÜ. 1897ÏÜÜØ ÝïܚܱÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå †ÜÓØÍÜßÃÜå 40 íÜóÜÚÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜÃÜÜ ´ÜÜÓ´ÜÏÑÜ éÆÜå “å‘ 1937ÏÜÜØ ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ôÜÏÜÜèíÑÜíÜô³ÜÜÃÜå †ÃÜàéÆÜ ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ ÃÜíÜßÃÜ †åíÜÜå `Ã܉ ´ÜÜêÜßÏÜ' ÝïÜšÜ±Ü ÝíÜœÜÜÓ †ÜÆÜÃÜÜÓ ÄÜÜØÁÜߢ, èåüêÜÜ ‹¶ÜÏÜ ÓÜèÃÜßÝ´Ü¤Ü †åüêÜÜ è ñÜåó« ‘åìíܱÜß‘ÜÓ ÆÜ±Ü ÷´ÜÜ. ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜÂôÜØÄÜå †ÃÜå í܃ܴÜÜåíÜƒÜ´Ü íÑÜø´Ü ³ÜÑÜåêÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜÜÑÜÜÃÜß ‘åìíܱÜßÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜ‘ †ØïÜÜå.".".

‘åìíܱÜß †åüêÜå ïÜàØ? ‘åìíܱÜß †åüêÜå ‘’Üå ïÜ߃ÜßÃÜå ËÜåôÜß Ó÷åíÜàØ †åÏÜ ÃÜ÷Î. ôÜÏÜèíÜàØ. †ÜíÜß ‘åìíܱÜß ÆÜÜØœÜÆÜœÜßôÜ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå ÏÜìå ´Üå ÆÜ±Ü ‘åìíܱÜß †åüêÜå †ÜÆܱÜÜ ÷‘Üå ïÜàØ “å ´Üå ¡±ÜíÜàØ. ËÜôÜ ÃܳÜß. ´Üå ‘åìíܱÜß ‘ÓÜå²Üå ÏÜܱÜôÜÜåÏÜÜØ ÉåêÜÜíÜíÜÜÃÜß ÷‘ÜåÃÜß ôÜܳÜå †ÜÆܱÜß èíÜÜËܹÜÓß ´Ü³ÜÜ ÉÓè ïÜß “å ´Üå “å. (ÄÜÜØ.†. 5 : 171-72)

‘åìíܱÜßÃÜÜå †³ÜÚ Æ܃ÑÜÜ´Ü íÜ´ÜÚÏÜÜÃÜÆÜµÜ ÆÜåêÜ ÏÜåêÜ ÄÜå”åüå ƒÜÓß ‘åìíܱÜßÃÜàØ ‘’Üå ïÜ߃ÜíÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß, ÆÜ±Ü ÏÜܱÜôÜ܉ ïÜ߃ÜíÜíÜÜÃÜàØ “å. íܱÜÚÃÜ †ÜÆÑÜàØ “å ´Üå †ÜÆܱÜå ËÜÁÜ܆å ôÜÏÜèíÜÜ èåíÜàØ “å: †åÝÓôüÜåüêÜ2 ‘÷ß ÄÜÑÜÜå “å ‘å ÏÜÜåüÜ ÏÜÜåüÜ œÜÜåÆÜ²Ü ÆÜ°ß `ƒÜÓß ‘åìíܱÜß †åüêÜå ÆÜàÓܱÜß ‘å ÷ÜêÜÃÜß œÜÜåÆܲ߆ÜåÃÜàØ èíÜܳÜß ôܹÖÄÜà±Ü ÃܳÜß †ÜíÜ´ÜÜå ÆÜ±Ü ôÜ´‘ÏÜÚ ‘ÓíÜܳÜß ¤ÜÜÃÜ ÏÜåìíÜíÜàØ †å è ÃܳÜß. ƒÜÓß ‘åìíܱÜß íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÏÜÜØ, ôܹÖÄÜà±Ü †ÜíÜå “å.' †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜß Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ, ôÜÜåËÜ´ÜÏÜÜØ ‘å èåÏÜÜسÜß †ÜÆܱÜå èå ¹åïÜÏÜÜØ ‘åìíܱÜßÃÜÜå †ÜíÜÜå ôÜÓôÜ †³ÜÚ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ¡±Ü冡±Üå üåíÜÜå ÄÜÂ÷±Ü ‘Óß†å “ß†å ´ÜåÏÜÜØ †ÃÜå †ÜíÜå “å ´Üå ¹åïÜ ‘åÏÜ †ÜËÜܹ ³ÜÜÑÜ “å ´Üå †ÜÆܱÜå ÏÜàƒÑÜÆܱÜå ‘ÜÏÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß “å. ¤ÜÜÃÜÃÜÜå ÍÜزÜÓ ´Üå ÆÜ“ß ÆÜìíÜÜÓÏÜÜØ ôÜÏÜ¢ ïܑ߆å. †ÜíÜß ‘åìíܱÜß ŸÑÜÜÓå ôÜÓôÜ ÆÜàô´Ü‘ÜåÏÜÜسÜß ‘å ËÜߢ èÄÑÜ܆å³Üß ÏÜåìíÜíÜÜå †å Õ÷¹ÃÜÜØ ËÜÜì‘Üå êÜåïÜå ´ÑÜÜÓå Õ÷¹ÃÜÜå ÝôÜ´ÜÜÓÜå œÜÏÜ‘ïÜå. (ÄÜÜØ.†. 6 : 515) «ß‘ è “å. ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ÏÜܱÜôÜ܉ ïÜ߃ÜíÜß †å íÜÁÜÜÓå èéÓÃÜàØ “å. ´Üå³Üß ÏÜ÷å´ÜÜ¢†ÜåÃÜàØ ÏÜàƒÑÜ ‘ÜÏÜ †ÜÆܱÜÃÜå 1

1  êÜزÃÜÏÜÜØ 1865ÏÜÜØ ïÜé ³ÜÑÜåêÜàØ ôÜÜØÁÑÜ ¹æÝÃÜ‘. By gentleman for gentle man ‹¼åïÜ ôÜܳÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü´ÜÜ †Ü ¹æÝÃÜ‘ÏÜÜØ ™Ü±ÜÜ ¡±Üß´ÜÜ êÜåƒÜ‘ÜåÃÜÜ êÜåƒÜÜå †ÜíÜ´ÜÜ. ŸÑÜÜåèÚ ËÜÃÜÜÚ² ïÜÜåÃÜß ÆܑܵÜÓ ´ÜÓß‘åÃÜß ÆÜ÷åêÜß ÃÜÜå‘Óß †Ü ¹æÝÃÜ‘ÏÜÜØ ïÜé ³Ü‰ ÷´Üß. †Üçô‘Ó íÜÜ‡ê² ÆÜ±Ü †Ü †ƒÜËÜÜÓ ÏÜÜüå ê܃ܴÜÜ.—ôÜØ.

160 

2  †åÝÓôüÜåüêÜ (384-322 ‰.ôÜ. ÆÜâ.) ÄÜÂßôÜÃÜÜå ÆÜÂÝôܽ ¹ÜïÜÚÝÃÜ‘, ÆêÜåüÜåÃÜÜå ÝïÜóÑÜ.—ÏÜâ. [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ƒÜÓß ‘åìíܱÜß ‘åìíܱÜßÃÜÜå ôÜÜÁÜÜ †³ÜÚ †šÜÓ¤ÜÜÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. ‘åìíܱÜß êÜßÁÜß “å, ‘å èåÃÜàØ ÏÜÃÜ ‘à¹Ó´ÜÃÜÜ ‘ÜÑܹ܆Üå³Üß êÜÜå‘ÜåÃÜå ê܃ܴÜÜØ, íÜÜ؜ܴÜÜØ, Ý÷ôÜÜËÜ ÄܱܴÜÜØ ïÜ߃ÜíÜíÜàØ ÍÜÓåêÜàØ “å ÃÜå ‡ÞúÑÜÜå ´ÜåÃÜå íÜïÜ “å, èåÃÜß †Ø´ÜíÜäÚÝ¶Ü ÝíÜïÜའ†å ÏÜâì †³ÜíÜÜ ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘ ‘åìíܱÜß ‘÷åíÜÜÑÜ “å. †å‘ “å, †ÃÜå èå ÏÜܱÜôÜ ÃÜßœÜ †ÜœÜÓ±ÜÃÜå ÝÁÜ’ÜÓå “å, ´Ü³ÜÜ ƒÜå²â´Ü ÆÜÜå´Üå ÆÜÂÜÏÜÜݱܑÆܱÜå ƒÜå´Üß ‘Óß ÓÜåüß ‘ÏÜÜÑÜ “å. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜÓƒÜÜ ËÜß¡†ÜåÃÜå ÄܱÜå “å. †ÜíÜÜå ÏÜܱÜôÜ ƒÜÓÜå ´ÜåÃÜå ôÜÜÁÜÜ Óß´Üå ¹àÃÑÜíÜß ¤ÜÜÃÜ “å : ´Üå±Üå ÏÜÜËÜÜÆÜ ‘åìíÜÜÑÜåêÜÜå ÄܱÜÜÑÜ, ‘åÏÜ ‘å ´Üå ‘à¹Ó´ÜÃÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ÆÜ´ÑÜå ‘åÏÜ íÜ´ÜÚíÜàØ, ´Üå±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôµÜß ÆÜ´ÑÜå ‘åÏÜ íÜ´ÜÚíÜàØ, œÜÜêÜå “å.' ¡å †Ü ƒÜÓß ‘åìíܱÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÏÜÜÓå ôÜÜåÄÜÃÜÆÜâíÜÚ‘ “Üå‘ÓÜØ ´ÜÓÉ ‘åÏÜ œÜÜêÜíÜàØ, èå ÄÜÜÏÜÏÜÜØ ´Üå íÜôÜå “å ´ÑÜÜØ ´Üå±Üå ‘åÏÜ Óß´ÜÍÜÜ´Ü Ó܃ÜíÜß, †Ü ËÜÁÜÜØÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ ÆÜâÓ´ÜàØ ‘÷åíÜàØ ¡å‰†å ‘å, ‹ÆÜÓ ÷àØ èå ïÜÜôµÜÜå ÄܱÜÜíÜß ÄÜÑÜÜå ´ÜåÃÜÜå “å. ´Üå ÃÜßÝ´ÜÃÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜå ôÜÏÜèå “å ÃÜå ÆÜÜìå “å. ´ÜåÃÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÏÜÜÓÜ ïÜÓßÓÃÜå ‘å ÏÜÜÓß ‡ÞúÑÜÜåÃÜå íÜïÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜ÷ß ‘Ó´ÜÜ ÃܳÜß †Üíܲ´ÜàØ. †Ü ÏÜܱÜôÜÃÜå ´ÜÏÜå ÏÜÜÓå ÃܳÜß ‘ÓíÜÜå ÆܲÒÜå. †åüêÜå ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘ ‘åìíܱÜß êÜÜå, †šÜÓ¤ÜÜÃÜ †ÜÆÜß ïÜàØ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜÄÜÜå “Üå? ´ÜåÃÜÜ ôÜàƒÜÏÜÜØ §œÜß ‘åìíܱÜß êÜÜå, ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÏÜàƒÑÜ íÜÜ´ÜÏÜÜØ ÃܳÜß †ÜíÜ´ÜÜå: ´Üå³Üß †ÜÆܱÜå ÏÜܱÜôÜ ÃܳÜß ËÜÃÜ´ÜÜ. ïÜàØ íÜÁÜÜÓÜå ‘ÓïÜÜå? †Ü ‹ÆÜÓ³Üß †åÏÜ ÏÜÜÃÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß ‘å, ÷àØ †šÜÓ¤ÜÜÃÜÃÜå ÷íÜå §œÜß ‘åìíܱÜß ê܉†å. ÷àØ ÍÜâÄÜÜåìÝíÜ¾Ü ïÜ߃ÑÜÜå. ËÜßèÄÜÝ±Ü´Ü ÏÜÃÜå †ÜíܲÒàØ. ÏÜÇ ÍÜâÝÏÜÝ´ÜÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ ¹Óå‘ Þô³ÜÝ´Ü ÏÜÜüå í܃ÜÜå²ß ‘Ü°àØ “àØ. ÷àØ †åüêÜàØ è ËÜ´ÜÜíÜíÜÜ êÜßÁÜàØ. ÍÜâô´ÜÓÝíܾÜÃÜå ÍÜâØôÜß ËÜÜìß. ´Üå³Üß ïÜàØ? ´Üå³Üß ÏÜÇ ÏÜÜÄÜàØ “àØ, ‘å ´Üå †šÜÓ¤ÜÜÃÜÃÜß †ÜÆܱÜå ÏÜâÝ´ÜÚÆÜâ¡ ÃܳÜß ÏÜÜÓàØ ïÜàØ ‹¡ëÑÜàØ? ÃÜå ÏÜÜÓß †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜÜØÃÜàØ ïÜàØ ‹¡ëÑÜàØ? ‘ÓíÜÜÃÜß. ´Üå ‘Ø‰ †ÜÆܱÜß ‘ÜÏÜÁÜåÃÜà ÃܳÜß. ´ÜåÃÜß èÄÑÜ܆å ÏÜÇ ´Üå ¤ÜÜÃÜ ïÜÜ ÷å´Üà³Üß êÜßÁÜàØ? ´ÜåÏÜÜØ ÏÜÃÜå ïÜÜå ÉÜÑܹÜå ´Üå ïÜÜåÍÜß ïÜ‘å “å. †ÃÜå ´Üå èÄÑÜÜ ´ÜÜå †å “å ‘å, ŸÑÜÜÓå ³ÜÑÜÜå? †ØÄÜÂå¡åÃÜÜ †å‘ ÝíÜ¿ÜÃÜå (÷øôêÜ߆å) †Ü ÆÜÂÏÜܱÜå ÏÜÇ ÃÜå ´ÜÏÜå †ÜÆܱÜß ‡ÞúÑÜÜåÃÜå íÜïÜ ‘Óß ÷ÜåÑÜ, ŸÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå ÃÜßÝ´ÜÃÜÜå ÏÜèËÜâ´Ü ÆÜÜÑÜÜå ÃÜ܃Ü߆å, ´ÑÜÜÓå ‘åìíܱÜß ÝíÜïÜå ‘ûàØ “å : `´Üå ÏÜܱÜôÜÃÜå ƒÜÓß ‘åìíܱÜß ÏÜìß “å ‘å èå ÏÜܱÜôÜÃÜàØ †ÜÆܱÜÃÜå †šÜÓ¤ÜÜÃÜ êÜåíÜÜÃÜß ‡œ“Ü ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ´Üå ê܉ ïÜÓßÓ †åíÜàØ ‘åìíÜÜÑÜàØ “å ‘å ´Üå ´ÜåÃÜÜ †Ø‘àïÜÏÜÜØ Ó÷ß ïÜ‘å, ´ÜåÃÜÜå ôܹàÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óß ïÜ‘ß†å ƒÜÓÜ. ´Üå †ÜÍÜâóܱÜéÆÜå ´Üå ïÜÓßÓ œÜåÃܳÜß †ÃÜå ôÜÓì´ÜܳÜß ´ÜåÃÜå ôÜÜÇÆÜåêÜàØ ‘ÜÏÜ «ß‘ êÜÜÄÜíÜÜ ôÜØÍÜíÜ “å. (ÄÜÜØ.†. 10": 56-7) ‘Óå. ´Üå ÏÜܱÜôÜÃÜå ƒÜÓß ‘åìíܱÜß ÏÜìß “å ‘å èåÃÜß ËÜàݽ ïÜའ“å, ïÜÜÃ´Ü “å †ÃÜå ÃÑÜÜÑܹïÜßÚ “å. ´Üå ÏÜܱÜôÜå ƒÜÓß ‘åìíܱÜß ‘ÜåÃÜå ‘÷߆å? èå †ØÄÜÂå¢ ïÜ˹ÃÜÜå †³ÜÚ `‘åìíܱÜß' ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ èå “âÆÜß Ó÷åêÜÜ ÄÜà±ÜÜå ÷ÜåÑÜ †åÃÜå †ÜÆܱÜå †ÜíÑÜÜå “å ´ÜåÃÜÜå ÏÜâì †³ÜÚ `ËÜ÷ÜÓ ƒÜÇœÜß êÜÜíÜíÜàØ' “å. ÆÜÂÄÜü ‘Ó߆å. ´Üå³Üß `‘åìíܱÜß'ÃÜÜå †³ÜÚ `݃ÜêÜíܱÜß' ÆÜ±Ü †åüêÜå ‘å †ÜÆܱÜÜÏÜÜØ èå ïÜÞ‘´Ü†Üå “âÆÜß ÆܲåêÜß ÷ÜåÑÜ ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ. †Ü †³ÜÚ ÝíÜœÜÜÓ´ÜÜØ †šÜÓ¤ÜÜÃÜ †å ‘åìíܱÜßÏÜÜØ ´ÜåÃÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜÆÜâíÜÚ‘ ËÜ÷ÜÓ êÜÜíÜíÜß †å è ÍÜÜíÜ ‘åìíܱÜß ïÜ˹ÃÜÜå “å. †ÏÜà‘ íÜô´Üà †ÜÆܱÜå ‘åìíÜß†å †åÃÜÜå †³ÜÚ ÃÜ ÄܱÜÜÑÜ. ÆÜ“ß ÍÜêÜå †å ¤ÜÜÃÜ †ÜÆܱÜÃÜå †åÏÜ.†å. ´ÜåÃÜß ¡´Ü †³ÜíÜÜ ´ÜÜå ´ÜåÃÜÜå ÄÜà±Ü ËܹêÜß†å †åÏÜ ÃܳÜß, ËÜÃÜÜíÜå ‘å ‘Üå‰ ôÜØô‘ä´Ü ÆÜÜ«ïÜÜìÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ïÜÜôµÜß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

161


´ÜÓß‘å ïÜÜåÍÜß†å †åüêÜàØ ôÜØô‘ä´ÜÃÜàØ †ÜÆܱÜÃÜå ¤ÜÜÃÜ ÏÜëÑÜàØ ÷ÜåÑÜ. §œÜÜÏÜÜØ §œÜàØ †šÜÓ¤ÜÜÃÜ ÆÜ±Ü ‘åìíܱÜß †³ÜíÜÜ ÝƒÜêÜíܱÜßÏÜÜØ ÍÜêÜå †å‘ ôÜÓôÜ ôÜÜÁÜÃÜ ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü †å ÆÜÜå´Üå ‘åìíܱÜß ´ÜÜå ÃܳÜß è. ‘åìíܱÜß ‘؉‘ ÃÜÜåƒÜß íÜô´Üà “å. ÏÜÃÜàóÑÜ ïÜÓßÓ, ÏÜÃÜ †ÃÜå †Ü´ÏÜÜ †å µÜ±Ü íÜô´ÜàÃÜàØ ËÜÃÜåêÜàØ ÆÜÂܱÜß “å. †åÏÜÜØ †Ü´ÏÜÜ †å ÏÜÃÜàóÑÜÏÜÜØ ô³ÜÜÑÜß ÍÜÜÄÜ “å, †åÃÜå †³ÜåÚ ïÜÓßÓÃÜÜå †ÃÜå ÏÜÃÜÃÜÜå íÑÜÜÆÜÜÓ ïÜÜåÍÜå. ´Üå³Üß èå íÜ²å †Ü´ÏÜÜÃÜß ïÜÞ‘´Ü†Üå ÆÜÂÄÜü ³ÜÜÑÜ †åíÜß íÜô´ÜàÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ‘åìíܱÜß ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. †³ÜíÜÜ ‘åìíܱÜßÃÜÜå ËÜß¡å ÆÜ±Ü †³ÜÚ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. †åüêÜå ‘å ïÜÓßÓ, ÏÜÃÜ †ÃÜå †Ü´ÏÜÜ †å µÜ±ÜåÃÜÜå èå íܲå ôÜØÆÜâ±ÜÚ´ÜÜ†å †³ÜíÜÜ íÜÁÜÜÓåÏÜÜØ íÜÁÜÜÓå ÝíÜ‘ÜôÜ ³ÜÜÑÜ †å ‘åìíܱÜß ÄܱÜÜÑÜ. †Üè‘ÜêÜ †ÆÜÜ´ÜÜ ¤ÜÜÃܳÜß ÏÜÃÜÃÜÜå ‘Ø‰‘ ÝíÜ‘ÜôÜ ÍÜêÜå ³Ü´ÜÜå ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü ïÜÓßÓÃÜÜå †ÃÜå †Ü´ÏÜÜÃÜÜå ÃܳÜß ³Ü´ÜÜå †åÏÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. ÏÜÃÜÃÜÜ ÝíÜ‘ÜôÜÃÜå ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü ÷àØ ïÜØ‘Ü ËÜ´ÜÜíÜàØ “àØ, ‘åÏÜ ‘å ÏÜÃÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå

™Ü±ÜÜå ƒÜ¡ÃÜÜå ÍÜÓß†å “ß†å. ´Üå³Üß †åÃÜÜå ‘Ø‰ ÝíÜ‘ÜôÜ ³ÜÑÜÜå ÃÜ÷Î ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. ÏÜÃÜÃÜå ´Üå³Üß †ÜÆܱÜå ‘åìíÑÜàØ ÃÜ÷Î ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. ‘åìíÜÜÑÜåêÜàØ ÏÜÃÜ ÏÜÃÜàóÑÜÃÜå ¡å‰´ÜàØ ‘ÜÏÜ †ÜÆÜå “å. †ÜèÃÜàØ †šÜÓ¤ÜÜÃÜ ÆÜÜÏÜåêÜàØ ÏÜÃÜ †ÜÆܱÜÃÜå ŸÑÜÜØ´ÑÜÜØ ê܉ ¡ÑÜ “å. †å ´ÜÜå èØÄÜêÜß ™ÜÜå²Ü èåíÜàØ ³ÜÑÜàØ. èØÄÜêÜß ™ÜÜå²ÜÃÜå †ÜÆܱÜå ‘ÜËÜâÏÜÜØ êÜÜíÜß†å ´ÑÜÜÓå è †åÃÜå ‘åìíÜÜÑÜåêÜÜå ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. ÷íÜå ïÜÓßÓ ´ÜÆÜÜôÜ߆å. ÷ØÏÜåïÜÜØ †å‘ ‘êÜÜ‘ üåÝÃÜôÜ, ÉâüËÜÜçêÜ ‘å ݘ‘åü ÓÏÑÜÜ †åüêÜå ïÜÓßÓ ‘åìíÜÜÑÜåêÜàØ ÄܱÜß ïܑ߆å? ïÜÓßÓ †å³Üß ÏÜèËÜâ´Ü ³ÜÜÑÜ ƒÜÓàØ.".". ‘åìíÜÜÑÜåêÜàØ ïÜÓßÓ ÃÜßÓÜåÄÜß ÷ÜåÑÜ, ÏÜèËÜâ´Ü ÷ÜåÑÜ, ‘ôÜÜÑÜåêÜàØ ÷ÜåÑÜ. ÷ܳÜÆÜÄÜ ‡´ÑÜÜݹ ÁÜÜÑÜàÛ ‘ÜÏÜ †ÜÆÜß ïÜ‘å. †Ü´ÏÜÜÃÜàØ ´ÜÜå ÆÜâ“íÜàØ è ïÜàØ? †åÃÜÜå ÝíÜ‘ÜôÜ ´ÜÜå †Ü´ÏܤÜÜÃÜß †³ÜíÜÜ †Ü´ÏÜܳÜßÚ è ‘Óß ïÜ‘å.".". †ÃÜå †å ‘åìíܱÜß ÝíÜÃÜÜÃÜß ‘åìíܱÜß †å ´ÜÜå ÆÜÜÑÜÜ ÝíÜÃÜÜÃÜÜ œÜ±Ü´ÜÓ èåíÜß “å. (ÄÜÜØ.†. 30": 57-58)

‘åìíܱÜßÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå ÄÜà±Ü": ÃÜÏÜ´ÜÜ ÷àØ ÝíܾܳÜßÚ†Üå †ÃÜå ÝíܾÜݳÜÚÃÜ߆ÜåÃÜå ‘÷àØ “àØ ‘å ÃܳÜß. †å³Üß ôÜÜÓß ÃÜÜå‘Óß ÏÜìå, ôÜÜÓÜå ÝíÜíÜÜ÷ôÜØËÜØÁÜ ÏÜìå ÆÜ÷åêÜß íÜô´Üà ïÜ߃ÜíÜÜÃÜß ´Üå ÃÜÏÜ´ÜÜ “å. èåÃÜÜÏÜÜØ ÃÜÏÜ´ÜÜ †å ôÜØÍÜÝíÜ´Ü “å ÆÜ±Ü ÝíܾÜÃÜÜå ôܹàÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜå ÷ÜåÑÜ, ÃÜ †ÜíÜå ´Üå ÝíܾÜÃÜÜå ÆÜâÓÜå ôܹàÆÜÑÜÜåÄÜ ÃÜ ‘Óß ïÜ‘å. ÍÜêÜå ÝíܾÜÁÜÃÜ ôÜåíÜÜ ÏÜÜüå ƒÜœÜÚíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÃÜÏÜ´ÜÜÃÜàØ ÆÜÂÏÜÜ±Ü ÆÜ“ß †å±Üå ²ËÜêÜ ÉôüÚ øêÜÜôÜ ‘å ÆÜ÷åêÜÜå ÃÜØËÜÓ êÜßÁÜÜå ÷ÜåÑÜ Ý¹ÃÜÆÜÂÝ´ÜݹÃÜ íÜÁÜíÜàØ ¡å‰†å. (ÄÜÜØ.†. 58": 161) ´ÜÜåÑÜå ïÜàØ? ÆÜÓßšÜÜ ÆÜÜôÜ ‘ÓíÜܳÜß ÆÜÜÓ ¥´ÜÓß èíÜÜ´ÜàØ ËÜÜì‘åìíܱÜß ‘åìíܱÜß †åüêÜå ÏÜÃÜ ôÜàÁÁÜÜØ ËÜÜì‘ÃÜß ËÜÁÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ¹ÜØ´Ü, ¢ÍÜ, ‘ÜÃÜ, †Ü؃Ü, ÏÜܳÜàØ, ÃÜƒÜ ‡´ÑÜÜݹ ‡ÞúÑÜÜåÃÜÜå ôܹàÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Ó´ÜÜØ ËÜÜì‘ ¡±Üå ´Üå. †åüêÜå ‘å ôÜÜÉ Ó܃ÜíÜÜÃÜß †ÜíÜïÑÜ‘´ÜÜ ôÜÏÜèå “å †ÃÜå Ó܃Üå “å ËÜÜì‘ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÷ܳÜ, ÆÜÄÜ ‡´ÑÜÜݹ ‘ÏÜåÚÞúÑÜÜåÃÜÜå †ÃÜå ´Üå±Üå ‘åìíܱÜßÃÜÜå †ÜÓØÍÜ ‘ÑÜÜåÚ “å †åÏÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. ÃÜÜ‘, ‘ÜÃÜ ‡´ÑÜÜݹ ¤ÜÜÃÜåÞúÑÜÜåÃÜÜå ƒÜÓÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óß èå ËÜÜì‘ ƒÜÜ´ÜÜØÆÜß´ÜÜØ †²ÆÜêÜÜØ ‘Ó´ÜàØ ÃܳÜß, †å‘ÜØ´ÜÏÜÜØ ¡±Üå. ÷Ü³Ü íÜ´Üß œÜÜåÓíÜàØ ÃÜ÷Î ¡å‰†å, ÏÜ܃Ü߆Üå ÃÜ÷Î ‘å ôÜÏÜÜèÏÜÜØ ƒÜÜíÜÜÆÜßíÜÜÃÜß Ý˜ÑÜ܆Üå Óß´ÜôÜÓ ‘Óå “å, ÏÜÜÓíÜß ¡å‰†å, ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÍÜåÓàÃÜå ‘å ÃÜÜÃÜÜØ ÍÜ܉ËÜ÷åÃÜÃÜå Óß´ÜôÜÓ ËÜåôÜß ïÜ‘å “å, †ÃÜå ïÜà½-†ïÜའƒÜÜåÓÜ‘ÃÜÜå ÃÜ ÏÜÜÓíÜÜØ ¡å‰†å. †åíÜàØ ¤ÜÜÃÜ èå ËÜÜì‘ ÆÜÜÏÜå “å ´ÜåÃÜß ÍÜå¹ ¡±Üß ïÜà½ÃÜß ÆÜôÜعÄÜß ‘Óå “å, †‘ÓÜØÝ´ÜÑÜÜÆܱÜå ‘åìíܱÜßÃÜÜå †ÜÓØÍÜ ³Ü‰ œÜâ‘ÒÜå. èå ËÜÜìÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ïÜÓßÓ, ƒÜÜ´ÜàØ ÃܳÜß, èå èà†å ´Üå ÏÜÜÄÜ´ÜàØ ÃܳÜß, ÃÜ ÏÜìå ´ÜÜåÑÜå ïÜÜØ´Ü 162 

[èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


Ó÷å “å, †å ËÜÜì‘å ‘åìíܱÜßÏÜÜØ ôÜÜÓß ÆÜÂÄÜÝ´Ü ‘Óß “å. èå ËÜÜì‘ÃÜÜ ‹œœÜÜÓ ïÜའ“å. èå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜ Ó÷åêÜÜ ÆܹåïÜÃÜÜØ ‡Ý´Ü÷ÜôÜ-ÍÜâÄÜÜåì ´Üå ïÜ˹ÜåÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ¡±ÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ †ÜÆܱÜÃÜå ËÜ´ÜÜíÜß ïÜ‘å “å, èåÃÜå ¹åïÜ ïÜàØ “å †åÃÜàØ ÍÜÜÃÜ ³ÜÑÜàØ “å †å±Üå ÆÜ±Ü ‘åìíܱÜßÃÜå ÏÜÜÄÜåÚ «ß‘

ÏÜèêÜ ‘Óß “å. èå ËÜÜì‘ ôÜÜíÜ èâ«ÃÜÜå, ôÜÜÓÜôÜÜÓÃÜÜå ÍÜå¹ ¡±Üß ïÜ‘å “å †ÃÜå ôÜÜÓàØ †ÃÜå ôÜÜœÜàØ ÆÜôÜع ‘Óå “å, ÃÜ«ÜÓÜÃÜÜå †ÃÜå èâ«ÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ‘Óå “å †å ËÜÜì‘å ‘åìíܱÜßÏÜÜØ ËÜ÷à ÆÜÂÄÜÝ´Ü ‘Óß “å. (ÄÜÜØ.†. 41": 5-6)

ÝïÜšÜ±Ü †ÃÜå ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜ ‘êœÜÓÃÜÜå †³ÜÚ “å–ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜ. †å²Òà‘åïÜÃÜÃÜÜå †³ÜÚ ÆÜÂœÜÝêÜ´Ü ‘åìíܱÜß †ÃÜå ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜ íÜœœÜå †Ü ¹åïÜÏÜÜØ “å–ôÜÜÝ÷´ÑܤÜÜÃÜ. ôÜÜÝ÷´ÑܤÜÜÃÜ ôÜÜÁÜÃÜ “å. ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜ ´ÜÜå ‘ïÜÜå ÏÜåì ÃܳÜß. †å ‘åìíܱÜß “´ÜÜØ ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜ ôÜÜÁÑÜ íÜô´Üà “å. ôÜÜÝ÷´ÑܤÜÜÃÜ ÝíÜÃÜÜ ÆÜ±Ü ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜ ‘åìíÜÜÑÜåêÜ܆ÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÷èà Ó÷ß “å †å ´ÜÜå ËÜ´ÜÜíÜå “å †ÜíÜå “å. èåÏÜ †å‘ ËÜœœÜàØ ïÜའôÜØô‘ÜÓß ™ÜÓå ¥“Óå ‘å †ÜÆܱÜß ôÜØô‘ÜÝÓ´Ü܆å ËÜ÷à §²ÜØ ÏÜâì ™ÜÜêÑÜÜØ “å. (ÄÜÜØ.†. 45": 62) ´ÜÜå †åÃÜÜÏÜÜØ ôÜØô‘ÜÓ †åÃÜß ÏÜåìå ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜíÜÜÃÜÜ. ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜ ÆÜÜÑÜÜÃÜß íÜô´Üà “å †šÜÓ¤ÜÜÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ôÜØô‘ÜÓÃÜß ‘åìíܱÜßÃÜå ÷àØ ™Ü±ÜàØ ¡å‰†å, èå³Üß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÏÜܱÜôÜ ´ÜÏÜÃÜå ¡å´ÜÜØíÜÇ´Ü ¡±Üß íÜÁÜÜÓå ÏÜ÷¶íÜ †ÜÆÜàØ “àØ. ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜ †å ´ÜÜå ÆÜÜÑÜÜÃÜß ïÜ‘å ‘å, ´ÜÏÜå †Ü ôÜØô³ÜÜÏÜÜØ ‘åìíÜÜÑÜåêÜß “Üå. ´ÜÏÜÜÓÜ íÜô´Üà “å. †å ÏÜ÷¶íÜÃÜß íÜô´Üà ËÜÜì܆Üå†å †÷γÜß ËÜÜåêÜíÜÜÏÜÜØ, ÏÜàêÜÜ‘Ü´Üå †ÜíÜÃÜÜÓ܆ÜåÃÜß ôÜܳÜåÃÜÜ ´ÜÏÜÜÓÜ ÏÜåìíÜíÜß ¡å‰†å. ´ÜÏÜå ‘åÏÜ ËÜåôÜÜå “Üå, ‘åÏÜ íÜÜ´Ü ‘ÓÜå “Üå, íÜ´ÜÜÚíÜÏÜÜØ, †ÜÆÜôÜÏÜÜØ †å‘ËÜß¡ ôÜܳÜåÃÜÜ ´ÜåÏÜ è ´ÜÏÜÜÓÜ ‘åíÜß Óß´Üå ‘ÆܲÜØ ÆÜ÷åÓÜå “Üå ‡´ÑÜÜݹ ´ÜÏÜÜÓÜ íÜ´ÜÚÃÜÃÜß ÝïܚܑÜå ÃÜå íܲßêÜÜå ôÜܳÜåÃÜÜ ´ÜÏÜÜÓÜ íÜ´ÜÚÃÜÏÜÜØ †Ø´ÜÓÃÜß ÃÜÜÃÜÜÏÜÜØ ÃÜÜÃÜß ÝíÜÄÜ´ÜÏÜÜØ ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜ ´ÜÓß †ÜíÜíÜß ôÜØô‘ÜÝÓ´ÜÜÃÜß †ôÜÓ íÜÓ´Ü܉ †ÜíÜíÜß ¡å‰†å. (÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà, 15-5-1946)

ÝïܚܱÜ, œÜÜÝÓµÑÜ †ÃÜå ÁÜÏÜÚ ÝïܚܱÜ, œÜÜÝÓµÑÜ †ÃÜå ÁÜÏÜÚ †å‘ËÜß¡ÃÜÜ ÆÜÑÜÜÚÑÜ ¢íÜÃÜÃÜå †ÜíÜÓß êÜå ´ÜåÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ÝïܚܱÜ. ‘åíÜì ÄÜÜåƒÜ±ÜÆÜ©ß ÄܱÜíÜÜ ¡å‰†å. èåÏÜÜØ œÜÜÝÓµÑÜÃÜàØ ™Ü²´ÜÓ ÃÜ ³Ü´ÜàØ ÷ÜåÑÜ ‘å ÆÜàô´ÜÝ‘ÑÜàØ ¤ÜÜÃÜ ôÜÜœÜàØ ÝïÜšÜ±Ü ÃܳÜß. œÜÜÝÓµÑÜÃÜÜ †å ôÜÜœÜàØ ÝïÜšÜ±Ü ÷Üå‰ ÃÜ ïÜ‘å, ÃÜå èå ÁÜÏÜÚ œÜÜÝÓµÑÜÃÜàØ ÆÜß«ËÜì ÝíÜÃÜÜÃÜÜ ÆÜØݲ´ÜÜå ÆÜå¹Ü ‘ÓÃÜÜÓß †Üè‘ÜêÜÃÜß ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü ÃܳÜß ‘Óß ïÜ‘´ÜÜå ´Üå ôÜÜœÜÜå ÁÜÏÜÚ ÃܳÜß. ôÜÏÜÄÜ ÝïܚܱÜÆܳÜ܆ÜåÏÜÜØ ÏÜÃÜå ÝíÜòÜÜôÜ ÃܳÜß. (ÄÜÜØ.†. 37": 300)

ôÜÜœÜß ‘åìíܱÜß †Ø¹ÓÃÜàØ ÷ßÓ ÆÜÂÄÜüÜíÜíÜÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß “å ôÜÜœÜß ‘åìíܱÜß ´ÜÜå ËÜÜì‘Üå ÃÜå ËÜÜì܆ÜåÃÜß †Ø¹Ó Ó÷åêÜàØ ËÜÜå¡éÆÜ ³Ü‰ ÆÜ²å “å, ´ÜåÏÜÃÜß ôíÜ´ÜØµÜ ÝíÜœÜÜÓïÜÞø´ÜÃÜå ÷ßÓ ÆÜÂÄÜüÜíÜíÜÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß “å. †Ü íÜô´Üà ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜÜ ÷±Üå “å, ÃÜå ÝíܾܳÜßÚÃÜå ‘åíÜì ÑÜصÜéÆÜ ËÜÃÜÜíÜß ¹å “å. ÏÜÄÜèÏÜÜØ ÃÜ‘ÜÏÜß ÷‘ß‘´ÜÜåÃÜÜå ƒÜߜܲÜå ÍÜÓíÜܳÜß ‘¹ß (ÄÜÜØ.†. 56": 309) ôÜÜÁÜß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ. †åíÜß ÷‘ß‘´ÜÜå ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÆÜÓ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

163


‘åìíܱÜß: ôÜíÜÜÛÄÜß ÝíÜ‘ÜôÜÃÜàØ ôÜÜÁÜÃÜ ‘åìíܱÜß †åüêÜå ËÜÜì‘ ‘å ÏÜÃÜàóÑÜÃÜÜØ ïÜÓßÓ, ÏÜÃÜ †ÃÜå †ØÝ´ÜÏÜ ÁÑÜåÑÜ ÃܳÜß, ´ÜåÏÜ ´ÜåÃÜÜå †ÜÓØÍÜ ÆÜ±Ü ÃܳÜß. †å †Ü´ÏÜÜÏÜÜØ èå ‹¶ÜÏÜ †ØïÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜåÃÜÜå ôÜíÜÜÛÄÜß ÝíÜ‘ÜôÜ ´ÜÜå ôµÜß †ÃÜå ÆÜàÓàóÜÃÜå ‘åìíܱÜß †ÜÆÜíÜÜÃÜàØ †ÃÜå‘ÏÜÜØÃÜàØ ôÜÜÁÜßÃÜå ´ÜåÃÜå ËÜ÷ÜÓ †Ü±ÜíÜÜ. †šÜÓ¤ÜÜÃÜ ‘åìíܱÜßÃÜàØ †å‘ ôÜÜÁÜÃÜ “å. †šÜÓ¤ÜÜÃÜ ôíÜ´ÜصÜÆܱÜå ‘åìíܱÜß ÃܳÜß. (ÄÜÜØ.†. 65": 464)

ÏÜÜعÜØÃÜß ôÜåíÜÜ : ‹¶ÜÏÜ †ÍÑÜÜôÜ ÆÜÓÜåÆÜ‘ÜÓ ‘ÓíÜÜå, ËÜß¡ÃÜß ôÜåíÜÜ ‘ÓíÜß ÃÜå ´ÜåÏÜ ôÜíÜÚ³Üß ‹¶ÜÏÜ †ÍÑÜÜôÜ “å. èå ÏÜܱÜôÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÉÓè ‘ÓíÜÜÏÜÜØ èÓÜÑÜå ÏÜÜåü܉ ÃÜ ÏÜÜÃÜß êÜåíÜß †å ƒÜÓß ‘åìíܱÜß ËÜ¡íÜå “å ´Üå ôܹÜÑÜ †ÍÑÜÜôÜ ‘Óå “å.".". ôÜÜÓß Ó÷å±Üß “å.".". ´ÜÏÜå ÝÏÜ. íÜåôü1 íÜÄÜåÓåÃÜß œÜÜ‘Óß ‘ÓÜå “Üå †å ´ÜÏÜÜÓÜå Ó÷å´ÜÜØ ïÜ߃ÜíÜàØ †å †ÍÑÜÜôÜ “å. ËÜÜ‘ß ËÜÁÜàØ ÝÏܳÑÜÜÍÜÜôÜ “å. 1  ÝÉÝÃÜøôÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †Ø´ÜåíÜÜôÜß †ÃÜå ÝÏÜµÜ †åíÜÜ ÝÏÜ. †å. †åœÜ. íÜåôüå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜßÁÜåêÜÜå. ´Üå†Üå ‡ÝòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜÃÜÜ ôÜ÷´ÜصÜß ÆÜ±Ü ÷´ÜÜ.

ÏÜݱÜêÜÜêÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå ê܃ÜåêÜ ÆܵÜÏÜÜسÜß": ôÜÆüåÏËÜÓ 17, †ÜçøüÜåËÜÓ 12, 1909 (ÄÜÜØ.†. 9: 475-533)

.".".´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †ÜÆܱÜå ‘åìíܱÜßÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü ôÜÏÜèíÜÜÃÜÜ ÃܳÜß ÏÜàƒÑÜ †²œÜ±Ü ‘åìíܱÜßÃÜÜå ƒÜÓÜå †³ÜÚ ôÜÏÜèíÜÜÃÜß ÝíÜœÜÜÓ ËÜ÷à ÃܳÜß ‘Ó´ÜÜ. “Üå‘Óß ‘Ü؉ ‘ÏÜ܉ ÃܳÜß ƒÜÜÏÜß †å “å. †Ü èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ èåÏÜ èÏÜßÃÜÃÜÜ ‘å ïÜçÓÃÜÜ ‘ÓÃÜÜÓß, †åüêÜå ´ÜåÃÜå ‘åìíܱÜßÃÜß èéÓ ïÜß? †ÜíÜÜå ÍÜÜíÜ ´ÜÆÜÜôÜß†å “ß†å, ´ÜåÏÜ ‘åìíܱÜßÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü ‘Ó߆å ÝíÜœÜÜÓ ŸÑÜÜØ ôÜàÁÜß ÷ïÜå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †ÜÆܱÜå ‘åìíܱÜßÃÜß “߆å: “Üå‘ÓÜå íÜÁÜÜÓå ‘ÏÜܱÜß ‘Óß ïÜ‘å †åíÜß ‘åìíܱÜß Õ‘ÏÜ´Ü ôÜÏÜèíÜÜÃÜÜ ÃܳÜß. (ƒÜÓß ‘åìíܱÜß": 40) †ÜÆÜíÜÜÃÜå ÏÜÜÄÜß†å “ß†å, “Üå‘ÓÜå ôÜÜÓÜå ‘åÏÜ ³ÜÜÑÜ †å [`ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïܚܱܹïÜÚÃÜ' ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß]

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ‘åìíܱÜß ÝíÜóÜÑÜ‘ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ÑÜÜ¹ß ‘åìíܱÜßÃÜÜå ‘ÜåÑܲÜå ÄÜÜØÁÜߢ  _80.00 ƒÜÓß ‘åìíܱÜß ÄÜÜØÁÜߢ  _60.00 ÆÜÜÑÜÜÃÜß ‘åìíܱÜß ÄÜÜØÁÜߢ  _50.00 †Ü´ÏÜÓœÜÃÜÜ †³ÜíÜ܆ÜñÜÏÜß ‘åìíܱÜß èàÄÜ´ÜÓÜÏÜ ¹íÜå  _125.00 ¢íÜÃÜÃÜàØ ÆÜÓÜå° ÆÜÂÍÜà¹ÜôÜ ÄÜÜØÁÜß  _150.00 ËÜàÝÃÜÑÜÜ¹ß ÝïÜšÜ±Ü (Ã܇´ÜÜêÜßÏÜ)ÃÜß †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ †ÃÜå  _35.00 íÜæœÜÜÝÓ‘ ÝíÜ‘ÜôÜÑÜܵÜÜ œÜغ‘ÜØ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ  ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜß ‘åìíܱÜßÃÜß ÝÉêÜôÜâÉß ²Üç. ÏÜݱÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ  _60.00 ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïܚܱܹïÜÚÃÜ (†åÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ) ôÜØ. ÏÜ.¡å. ÆÜüåêÜ  _60.00 164 

[èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


[ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ"•"ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜ] 

ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †ÃÜÜåƒÜÜå ‹¹ÖÄÜÜÓ‘ÜåïÜ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜØ †³ÜÚ™ÜüÃÜÜå

``ÏÜÜÓå †å‘ è †ÃÜàÑÜÜÑÜß “å †ÃÜå ´Üå ÷àØ. †å †å‘ÃÜå ôÜÜœÜíÜíÜÜå ÏÜàï‘åêÜ ÆÜ²å “å ´ÜÜå ÆÜ“ß ËÜß¡ÃÜß íÜÜ´Ü ïÜß? èå ÁÜÏÜÚÃÜå ƒÜÜ´ÜÓ, ¹åïÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓ ÏÜÓíÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ ÃÜ ÷ÜåÑÜ, èå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ´Üàœ“ ôÜÏÜ¢ÃÜå ÃÜÏÜÂÆܱÜå ÃÜ íÜ´ÜåÚ ´Üå ÏÜÜÓÜå †ÃÜàÑÜÜÑÜß ÃܳÜß''. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ †Ü ‹¹ÖÄÜÜÓÜå ‘¹ÜœÜ ´ÜÏÜÜÏÜ ÄÜÜØÁÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÉÇ¹ß íÜìÜå ´ÜÜåÆÜ±Ü øÑÜÜØÑÜ íÜÜØœÜíÜÜ ÃÜ ÏÜìå †ÃÜå †ÜÏÜ “´ÜÜØ †Ü ‹¹ÖÄÜÜÓÜå †ÝÁÜ‘ä´Ü “å. †å‘ †åíÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß ÏÜìåêÜÜ “å ‘å èåÃÜß ËÜߢ †ÜíÜäÝ¶Ü ³Ü‰ è ÃܳÜß †ÃÜå ÆÜ÷åêÜß †ÜíÜäݶÜÃÜÜØ ÆÜÜÃÜÜØ ÆÜßìÜØ ÆÜ²ß ÄÜÑÜÜØ “å.

†ÁÜßÚ ôÜ¹ß †ÄÜÜ‹ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ËÜ÷ÜÓ ÆܲÒàØ “å †ÃÜå ÄÜÜØÁÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜÜ †å‘ ™ÜÓå² œÜÜ÷‘å †åÃÜàØ ôÜØÆÜܹÃÜ ‘ÑÜàÛ “å. †åÃÜÜ ôÜØÆÜܹ‘å †å‘ œÜÜå’ôÜ ˜ÏÜÏÜÜØ †åÃÜàØ ôÜØ‘êÜÃÜôÜØÆÜܹÃÜ ‘ÑÜàÛ “å. †, †Ü, ‡³Üß ïÜé ‘ÓßÃÜå ‘, ƒÜ, ÄÜ... †åÏÜ ÆÜâÓß ËÜÜÓ܃ܲßÃÜÜ ˜ÏÜÏÜÜØ ÆÜ´ÑÜå‘ ïÜ˹ ê܉ÃÜå †å ïÜ˹ÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜ ÄÜÜØÁÜߢ†å ‹œœÜÜÓåêÜÜØ íÜÜøÑÜÜå †åÏÜÜØ ôÜØ™ÜÑÜÜÛ “å. †åÃÜÜ ôÜØÆÜܹ‘ÃÜÜ ‘÷åíÜÜ ÏÜàèËÜ `†åÏÜÃÜÜØ ÍÜÜóÜÜØ´ÜÓ ‘å †ÃÑÜ êÜåƒÜÜå ‘å ÆÜàô´Ü‘Üå ‘Ó´ÜÜØ †åÏÜÃÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ «ÜêÜíÜåêÜÜ ù¹ÑÜÜå¹ÖÄÜÜÓÜåÃÜå `†åÏÜÜØ ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å.' êÜåƒÜÃÜß ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ ‹½ä´Ü ‘ÓåêÜÜå É‘ÓÜå `†ÃÜàÑÜÜÑÜß' ïÜ˹ ‹ÆÜÓÃÜÜ †åÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜÜå “å. †å ‹¹ÖÄÜÜÓ‘ÜåïÜÏÜÜØ `†ÆÜïÜ˹'ÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ ³ÜÜÑÜ “å. `†ÆÜïÜ˹' ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ ïÜàØ è±ÜÜíÜå “å? `†ÆÜïÜ˹ †åüêÜå ïÜ˹ÃÜÜå †íÜìÜå †³ÜíÜÜ ƒÜÜåüÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ. †åüêÜå ‘å œÜÜåÓÃÜå ÷àØ ¡å œÜÜåÓ ‘÷àØ †ÄÜÓ êÜÉØÄÜÜÃÜå êÜÉØÄÜÜå ‘÷àØ ´ÜÜå ÷àØ †åÃÜå †ÆÜïÜ˹ ‘å ÄÜÜì ËÜÜåêÜàØ “àØ †åÏÜ ÃÜ ‘÷åíÜÜÑÜ. ÏÜܱÜôÜ èå ÝíÜïÜåóÜ±Ü (†ÆÜïÜ˹) íÜÜÆÜÓå ´Üå ôÜÜÝËÜ´Ü ‘Óß †ÜÆÜíÜÜÃÜß ´ÜåÃÜß ´ÜæÑÜÜÓß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å.'

ÄÜÜØÁÜߢ †åÏÜ ‘÷åíÜÜ ÏÜÜÄÜå “å ¡å ´ÜÏÜå ‘Üå‰ÃÜå ËܹÏÜÜïÜ ‘÷Üå ´ÜÜå ´ÜåÃÜß ËܹÏÜÜïÜß ôÜÜÝËÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ´ÜÏÜÜÓß ´ÜæÑÜÜÓß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. †Ü ÆÜ“ß `†ËÜìÜ' ïÜ˹ ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß íÑÜ܃ÑÜÜ †ÜÆÜå “å, ‘÷å “å": ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

†ËÜìÜ ÝíÜïÜåóÜ±Ü †Ü´ÏÜÜÃÜå ÝíÜïÜå ´ÜÜå êÜÜÄÜà ÃÜ è Æܲå. †å‘ ËÜÜÝêÜ‘Ü, èåÃÜÜå †Ü´ÏÜÜ ‹ŸŸíÜêÜ “å ´Üå ôÜÜ²Ü “ Éâü êÜÜØËÜÜ †ØÄÜÂåèÃÜß ôÜÏÜšÜ ¥ÍÜß, ´ÜåÃÜå ÏÜÜ´Ü ‘Óß ïÜ‘å “å. . . èå ôµÜß ¡Ý´Ü†å ÷ÃÜàÏÜÜÃÜ †Üݹ íÜßÓÜåÃÜå ÆÜå¹Ü ‘ÑÜÜÚ “å ´Üå ôµÜßÃÜå †ËÜìÜ ‘÷åíÜÜÏÜÜØ †¤ÜÜÃÜ ÓûàØ “å.

†Ü `ÄÜÜØÁÜߤÜÜÃÜ ‘ÜåïÜ' ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ôÜØÆÜܹ‘ ËÜß¡ ‘Üå‰ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü œÜعàêÜÜêÜ ËÜ÷åœÜÓêÜÜêÜ ÆÜüåêÜ “å ‘å èåÏܱÜå ÍÜÄÜíܹÖÄÜÜåÏÜزìÃÜÜ †¹ÖÍÜà´Ü †åíÜÜ ÃÜíÜ ÄÜÂسÜÜåÃÜàØ ôÜØÆÜܹÃÜ ‘ÓßÃÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ÍÜÜóÜÜÃÜß †ÆÜâíÜÚ ôÜåíÜÜ ‘Óß “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜå †å ÍÜÄÜíܹÖÄÜÜåÏÜزì ÃÜÜÏÜÃÜÜ ¤ÜÜÃÜ‘ÜåóÜ ôÜܳÜå ¹åƒÜß´ÜÜå ôÜØËÜØÁÜ ÃÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ †åÏܱÜå †Ü `ÄÜÜØÁÜß ¤ÜÜÃÜ‘ÜåïÜ'ÃÜå ÍÜÄÜíܹÖÄÜÜåÏÜزìÃÜß ÆÜܹÆÜâÝ´ÜÚ ´ÜÓß‘å êÜåƒÜÜíÑÜÜå “å. †ÃÜå †åÃÜàØ ËÜßèàØ ÃÜÜÏÜ `ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜåÃÜß ÏÜÜÄÜÚ¹ÝïÜÚ‘Ü' †ÜÆÑÜàØ “å. ÍÜÄÜíܹÖÄÜÜåÏÜزìÃÜÜ ÃÜíÜ ÄÜÂسÜÜå ôÜܳÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜå ôÜØËÜØÁÜ ¡å²íÜÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÄÜÜØÁÜßÍÜÞø´Ü è ÆÜÂÄÜü ³ÜÜÑÜ “å. (†ÜæݜܴÑÜ ÃÜ÷Î). ƒÜåÓ †Ü ÆÜ“ß ÄÜÜØÁÜߢ `‰òÜÓÃÜÜ ÷ÜèÓÜ÷èàÓ ¹ïÜÚÃÜ' ÝíÜïÜå è±ÜÜíÜå “å ‘å": ÏÜÃÜå ‰òÜÓÃÜÜØ ÷ÜèÓÜ÷èâÓ ¹ïÜÚÃÜ ³ÜÑÜÜ ÃܳÜß. †åÏÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÏÜÜÓå ´ÜÏÜÜÓß †ÜÄÜì ËÜÜåêÜíÜÜÃÜß ‘ïÜß èéÓ è ÃÜ Ó÷å. ÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜå è †åüêÜÜ ÆÜÂËÜì ËÜÃÑÜÜ ÷ÜåÑÜ ÃÜå íÜܱÜß †ÃÜå ‘ÜÑÜÚ ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ËÜßÃÜèéÓß ËÜÃÜß ¡ÑÜ. ÆÜÓØ´Üà ‰òÜÓÃÜß ÷ô´Üß ÝíÜïÜå ÏÜÃÜå †üêÜ ñÜ½Ü “å ƒÜÓß.

íÜÜÓØíÜÜÓ †Ü¹ÓÜ´ÜÜ †ÜèÃÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜÜå ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå `‹ÆÜíÜÜôÜ' ïÜ˹ÃÜÜ ƒÜÜÃÜÜÏÜÜØ “å. 165


`‘Üå‰ ÏÜÃÜå ÷à‘ÏÜ ‘Óå ´ÑÜÜÓå ´ÜåüêÜÜ ƒÜÜ´ÜÓ ÏÜÜÓܳÜß ‹ÆÜíÜÜôÜ ÆÜÓ ÃÜ ¥´ÜÓÜÑÜ. ÄÜàôôÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß è‰ÃÜå †åíÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜ ÃÜ è ÷ÜåÑÜ. ÄÜàôôÜÜå †å üâØ‘Ü ÄÜÜìÜÃÜàØ ÆÜÜÄÜêÜÆܱÜàØ “å.'

†Ü ÆÜ“ß ‘, ƒÜ †ÃÜå ÄÜ †šÜÓÜå³Üß ïÜé ³Ü´ÜÜ ïÜ˹Üå ‹ÆÜÓ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ôÜØÆÜܹ‘å †ÜÆÑÜÜ “å. †åÏÜÜØ `ÄÜ'ÃÜÜ ˜ÏÜÏÜÜØ `ÄÜÜì' ‹ÆÜÓÃÜÜ †åÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓ ¡å‰†å; `ÄÜÜì ƒÜÜíÜß (ƒÜ܉ èíÜß) †åüêÜå ÄÜÜì †ÜÆÜÃÜÜÓÃÜß ‡œ“ÜÃÜå íÜïÜ ÃÜ ³ÜíÜàØ †å “å. ÄÜÜì ƒÜÜíÜß †åüêÜå ÄÜÜì ¹åÃÜÜÓ ‘÷å ´ÜåÏÜ ‘ÓíÜàØ †å †³ÜÚ ÃܳÜß. ÄÜÜì ËÜÜËÜ´ÜÃÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ËÜ÷à ÏÜÜæÝêÜ‘ è±ÜÜÑÜ “å. ÄÜÜì ƒÜÜíÜß †åüêÜå ÄÜÜìÃÜå ÆÜœÜÜíÜß èíÜß †åíÜÜå †³ÜÚ ´ÜåÏÜÜØ “àÆÜÜÑÜåêÜÜå “å'

ÄÜÜåÆÜÜêÜ‘äó±Ü ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜß †å‘ ôÜÓôÜ íÜÜ´Ü ÄÜÜØÁÜߢ ‹œœÜÜÓå “å": `ôíÜ. ÄÜÜåƒÜêÜå¢ †å‘ ÃÜÜÃÜ‘²Üå ‘ÜÄÜì ê܃ÜíÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÆÜ±Ü ´ÜåÃÜå ÝíÜïÜå ÆÜÜØœÜ-¹ôÜ ÝÏÜÝÃÜü ÝíÜœÜÜÓ ‘Óß êÜå. ÍÜÜóÜÜ ÄÜÜå«íÜß êÜå. ÆÜ“ß ´Üå ‘ÜÄÜì ê܃Üß ‘Ü°å. ÃÜÜ ÉÜíÜå ´ÜÜå ´ÜåÃÜå Ó¹ ‘Óß ËÜß¡å ê܃Üå. ÆÜ“ß ÝÏܵÜÜåÃÜå ËÜ´ÜÜíÜå. ´Üå†ÜåÃÜß üß‘Ü ÝíÜÃÜÑÜÆÜâíÜÚ‘ ôÜÜØÍÜìå. †ÃÜå ÆÜ“ß è ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ‘ÜÄÜì ÆÜâÓÜå ê܃ÜÜÑÜÜå ôÜÏÜèå. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ †å †ÜíÑÜàØ ‘å †åÏÜÃÜÜ èåíÜÜå ‘ÜËÜâ ÆÜÓ¹åïÜß ÍÜÜóÜÜ ‹ÆÜÓ ³ÜÜå²Ü è ÏÜåìíÜß ïÜøÑÜÜ “å. ´ÜåÏÜÃÜß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ïÜÜæÑÜÚôÜ´ÑÜ ‡´ÑÜÜݹ ÍÜÑÜÜÛ ÷´ÜÜØ. “´ÜÜØ øÑÜÜØÑÜå ²ØƒÜ ¡åíÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î †ÜíÜå. ™Ü²´ÜÓ ïÜ˹ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ †Ü´ÏÜÝÃÜíÜå¹ÃÜ “å": `ÏÜÜÓàØ ™Ü²´ÜÓ èà¹ß ¡´ÜÃÜàØ “å. ÏÜÜÓß ÏÜÜØ ÄÜÜÏܲÜÃÜß †ÍÜ±Ü ËÜ܉ ÷´Üß. ´Üå±Üå ÏÜÃÜå ïÜ߃ÜíÜåêÜàØ ‘å `ÑܳÜÜ ÕÆÜ²å ´Ü³ÜÜ ËÜÂúÜزå'. ´Üå±Üå íÜÁÜÜÓÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ôÜÏÜ¡íÜåêÜàØ ‘å ´ÜÜÓå ÷ØÏÜåïÜÜØ ôÜÜœÜàØ ÷ÜåÑÜ ´Üå è ‘ÓíÜÜÃÜß ÝÉ‘Ó Ó܃ÜíÜß. ÏÜÜÓß †ÜôÜÆÜÜôÜ èå ÷ÜåÑÜ ´Üå ÏÜÜÓàØ ÝíÜòÜ. †åüêÜå ÏÜÜÓß †ÜèàËÜÜèàÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜß ÏÜÜÓÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜܲÜåïÜßÃÜß ôÜåíÜÜ ÷àØ ‘ÑÜÜÚ ‘ÓàØ ´ÜÜå ÝíÜòÜÏÜÜØ ËÜÁÜàØ ôÜÏÜàØ ¥´ÜÓß èïÜå.'

†Ü ÆÜ“ß `œÜ'ÏÜÜØ `œÜÓ±ÜôÆÜïÜÚ †ÃÜå èÑÜ™ÜÜåóÜÜå' ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ‹‘ìÜü «ÜêÜíÜå “å. 166 

`÷àØ ƒÜÜ´ÜÓß †ÜÆÜàØ “àØ ‘å œÜÓ±ÜôÆÜïÜÚ †ÃÜå èÑÜ™ÜÜåóÜÜå³Üß ÷àØ ËÜ÷à †‘ìÜÑÜåêÜÜå “àØ. ´Üå œÜÓ±ÜôÆÜïÜÚéÆÜß ÆÜÂ÷ÜÓ³Üß ÏÜÃÜå ËÜœÜÜíÜíÜÜ ÷ØÏÜåïÜÜØ ÍÜÜÓå ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ™Ü±ÜÜ ôíÜÑÜØôÜåíÜ‘Üå ÓÜå‘ÜÑÜåêÜÜ Ó÷å “å. ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜسÜß ÷àØ ôÜÜíÜ ËÜœÜß ïÜøÑÜÜå ÃܳÜß. ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÜÏÜå †ÆÜíÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå †ÄÜÓ êÜÜå‘ÜåÃÜß ôÜÜÏÜå †ËÜÜåêÜÜÃÜàØ íÜ嫆 ê܉ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ‘ÓíÜÜÃÜß ÏÜÜÓÜÏÜÜØ Õ÷ÏÜ´Ü ÃܳÜß. èÑÜ™ÜÜåóܳÜß ÷àØ †åüêÜÜå †‘ìÜŒ “àØ ‘å ÏÜÜÓÜ ‘ÜÃÜÏÜÜØ ™Ü±Üß íÜåìÜ ƒÜÓå è éÃÜÜØ ÆÜâÏܲÜØ ÷àØ ÏÜâ‘àØ “àØ.'

`ݜܑܵìÜ' ÝíÜïÜå †ÜÏÜ ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå êÜØËÜܱܳÜß ê܃ÜÜÑÜåêÜÜ “å ÆÜ±Ü †å‘ íÜÜøÑÜ †´ÑÜÜÓÃÜÜ ôÜعÍÜÚÏÜÜØ ¡åíÜàØ èéÓß “å. `ݜܑܵìÜ'ÃÜå ÏÜÇ ‘¹ß í܃ÜÜå²ß ÃܳÜß. ÆÜ±Ü ÝœÜµÜ‘ìÜÃÜÜ ÃÜÜÏÜå ÆÜÂœÜÝêÜ´Ü ÁÜÜËÜÜÃÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ †íÜÄܱÑÜÜØ “å.

`“ÜÆÜÜØ' (íÜ´ÜÚÏÜÜÃÜ ÆܵÜÜå) ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ è±ÜÜíÜå “å": `“ÜÆÜÜØÃÜàØ ‘ÜÏÜ êÜÜå‘ÜåÃÜß êÜÜÄܱÜß ¡±ÜíÜß †ÃÜå ´ÜåÃÜå ÆÜÂÄÜü ‘ÓíÜß †å †å‘ “å. ËÜßèàØ ‘ÜÏÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ †ÏÜà‘ êÜÜÄܱÜß èéÓÃÜß ÷ÜåÑÜ ´Üå ÆÜå¹Ü ‘ÓíÜß (‘åìíÜíÜß) †å “å. ÃÜå µÜßèàØ ‘ÜÏÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ †åËÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜß ÏÜàôÜßËÜ´ÜÜå ÆÜ²å ´ÜÜåÆÜ±Ü ËÜåÁܲ‘ ³Ü‰ÃÜå ËÜ´ÜÜíÜíÜß.' íÜìß “ÜÆÜÜØ ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ ËÜߢ íÜÜÓ è±ÜÜíÜå “å : ‘ÏÜÃÜôÜßËÜå †Üèå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜܱÜôÜÃÜå ÏÜÜüå ÁÜÏÜÚÄÜÂسÜÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ±Ü “ÜÆÜÜØ íÜÁÜÜÓå ÏÜ÷¶íÜÃÜÜØ ³Ü‰ ÆܲÒÜØ “å. ÷àØ ´ÜÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå ƒÜàïÜß³Üß ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜàØ ‘å “ÜÆÜÜØ íÜÜœÜíÜÜÃÜàØ “Üå²ß ¹å.

“ÜÆÜÜ؆ÜåÃÜå †Üèå ÓÜóü×ÃÜàØ œÜÜå³ÜàØ †ØÄÜ êÜåƒÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. “ÜÆÜÜ؆Üå ËÜåïÜ‘ †å‘ ôÜÏܳÜÚ ïÜÞø´Ü “å. ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜÜå ¹àÓàÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜå †å ÄÜàÃÜÜå “å. ÷àØ ¡´Üå ÆܑܵÜÓ “àØ. ´Ü³ÜÜ ÏÜÜÓÜ ÆܑܵÜÓ ËÜØÁÜà†ÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÉÓè †ÜåìƒÜßÃÜå œÜÜêÜíÜÜÃÜß, ‘åíÜì ôÜÜœÜß ÏÜÜÝ÷´Üß †ÜÆÜßÃÜå ôÜ´ÑÜ ÆÜÂÄÜü ‘ÓíÜÜÃÜå †ÃÜå ´ÜåÃÜàØ ôÜÏܳÜÚÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå †å‘ÏÜÜµÜ ƒÑÜÜêÜ Ó܃ÜßÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ “ÜÆÜÜØ œÜêÜÜíÜíÜÜÃÜß †ÆÜßêÜ ‘ÓàØ “àØ. `èØ´ÜÓÏÜØ´ÜÓ' ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ ïÜàØ ÏÜÜÃÜå “å? `ÏÜÜÓß ÏÜÜ†å ¹íÜ܆Üå ‘ÓÜíÜåêÜß †åüêÜàØ ÑÜܹ “å. èØ´ÜÓÏÜØ´ÜÓ ÆÜ±Ü ´Üå ÏÜÜÃÜ´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÷àØ ÃܳÜß ÏÜÜÃÜ´ÜÜå. ÏÜÜÓÜ ‘åüêÜÜ‘ ¤ÜÜÃÜß ÝÏܵÜÜå ÆÜ±Ü èØ´ÜÓÏÜØ´ÜÓÃÜå ÏÜÜÃÜå “å ÆÜ±Ü [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÏÜÜÓß †Üô³ÜÜ ÃܳÜß ËÜåôÜ´Üß. ´Üå³Üß ÷àØ ÃÜß²Ó ³Ü‰ÃÜå ‘÷àØ “àØ ‘å ÏÜÜÓÜ ÓÜÏÜÃÜÜÏÜÃÜå èØ´ÜÓÏÜØ´ÜÓ ôÜܳÜå ôÜØËÜØÁÜ ÃܳÜß.'

¡÷åÓƒÜËÜÓÜå ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ †³ÜÚïÜÜôµÜ µÜåíܲÜØ ôÜÏÜß‘Ó±Ü èåíÜàØ “å. ´Üå†Üå è±ÜÜíÜå “å": †ÜÆܱÜå ÍÜâêܳÜß ÏÜÜÃÜß†å “ß†å ‘å ¡÷åÓƒÜËÜÓÜåÃÜå †ÜÁÜÜÓå (‘ÜÓ±Üå) †ÜÆܱÜÃÜå †Üå“å ÆÜæôÜå íÜ´ÜÚÏÜÜÃÜÆܵÜÜå ÏÜìß ïÜ‘å “å. ÆÜ±Ü èå íÜô´Üà ÝíÜïÜå ¡÷åÓƒÜËÜÓÜå †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å ´Üå íÜô´ÜàÃÜÜ ƒÜÓß¹ÃÜÜÓÜ ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå è ÷Üå‰†å “ß†å. †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ †ÜÆܱÜÃÜå ¡÷åÓƒÜËÜÓÜåÃÜàØ ƒÜœÜÚ ÆÜ±Ü íÜÜìß ¹åíÜàØ ÆÜ²å “å. †Ü ÆܳÜÜ ‘åíÜì ÆÜÝÿÜÏÜÏÜÜسÜß †ÜíÜåêÜß “å. ÄÜÏÜå ´ÜåíÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜå ÆÜ±Ü ¡÷åÓƒÜËÜÓÃÜÜå ÝÓíÜÜè ÃÜÜËÜâ¹ ³ÜíÜÜå ¡å‰†å. †³ÜíÜÜ ´ÜåÏÜÜØ ™Ü±ÜÜå ôÜàÁÜÜÓÜå ³ÜíÜÜå ¡å‰†å. ¹Óå‘ íÜ´ÜÚÏÜÜÃÜÆܵÜÃÜß ÉÓè “å ‘å ´Üå†Üå†å ¡÷åÓƒÜËÜÓ ‹ÆÜÓ †Ø‘àïÜ Ó܃ÜíÜÜå.

“ÜÆÜÜ؆Üå ÝíÜïÜåÃÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †å‘ ÝíÜïÜåóÜ üß‘Ü `ÃÜ'ÃÜÜ †šÜÓÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ “å. ´ÜåÏܱÜå †åÏÜÜØ ÝÃÜïÜÜ ÝíÜïÜå ê܃ÑÜàØ “å (ôÜÜæÓÜóü×ÏÜÜØ ÃÜïÜÜ ÏÜÜüå `ÝÃÜïÜÜå' ïÜ˹ ËÜÜåêÜÜÑÜ “å.): †Üè‘ÜêÜÃÜÜ †ƒÜËÜÜÓÜåÏÜÜØ ÏÜôÜÜêÜܹÜÓ ê܃ÜܱÜÜåÃÜÜå íÜÁÜÜÓÜå ¡åíÜÜ ÏÜìå “å. íÜìß íÜÜØœÜíÜÜÃÜÜå íÜÜÑÜÓÜå íÜÁÑÜÜå “å. ´Üå³Üß †ÜíÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå íÜÜØœÜíÜÜÃÜß üåíÜ ÆÜ²ß “å. †Ü ËÜÁÜÜØ ÃÜïÜÜ(ÃÜïÜÜ-‘åÉ)ÃÜÜ ÝœÜ÷ÖÃÜÜå “å. ÑÜàÓÜåÆÜÏÜÜØ ‘åüêÜÜ‘ÃÜå †åíÜß üåíÜ “å ‘å ™Ü²ß †å‘ ÆÜ±Ü œÜÜåÆÜ²ß ÏÜâ‘ß è ïÜ‘´ÜÜ ÃܳÜß. †ÜƒÜÜå ¹÷ܲÜå ¤ÜÜÃÜíÜÜ´ÜÜÚ ´ÜÜå ÃÜ è íÜÜØœÜß ïÜ‘ÜÑÜ. ´Üå³Üß `ÝïÜêÜÎÄÜ ïÜÜå‘Ó'ÃÜÜå ‹ÆܺíÜ íÜÁÑÜÜå “å. ÝïÜêÜÎÄÜ ïÜÜå‘Ó †åüêÜå †Ü« †ÜÃÜÜÃÜß †ÜÆܱÜÃÜå ÷êÜÜíÜÃÜÜÓß ÃÜíÜêÜ‘³ÜÜ. ÏÜÑÜÜÚݹ´Ü íÜÜ´ÜÜå ‘ÓßÃÜå †ÜÆܱÜÃÜå ÷êÜÜíÜÜÑÜ ÃÜ÷Î ´Üå³Üß ‘ÜÃÜÃÜÜ ‘ß²Ü ƒÜÓß ÆÜ²å †åíÜß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÃÜ ËÜÃÜÜíÜÜ ¡åÄÜ íÜÜ´ÜÜå ê܃ÜßÃÜå ‘åíÜì ÆÜæôÜÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓ è ê܃ÜÃÜÜÓ܆Üå †ÃÜå “ÜÆÜÃÜÜÓ܆Üå ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå êÜêÜœÜÜíÜå “å †ÃÜå êÜ܃ÜÜå ôµÜßÆÜàÓàóÜÜåÃÜå †ÜíÜÜ ÝïÜêÜÎÄÜ ïÜÜå‘Ó íÜÜœÜíÜÜÃÜÜå íÑÜÜÝÁÜ ³Ü‰ ÆܲÒÜå “å. `ôÜØÃÑÜÜôÜ' ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ †±ÜÄÜÏÜÜå è ËÜ´ÜÜíÜå “å. è±ÜÜíÜå “å": ôÜØÃÑÜÜôÜ †å ÆÜÓÜíÜêÜØËÜÃÜÃÜß ÆÜÓÜ‘Üó«Ü “å.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝíÜÁÜÜÃÜ ÍÜÜÓå ˜ÜØÝ´Ü‘ÜÓß “å. è±ÜÜíÜå “å ‘å, `÷àØ ¡å ÝïܚܑÜåÃÜå ôÜÏÜ¡íÜß ïÜ‘àØ ´ÜÜå ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘ ÝïܚܱÜÃÜå ôÜÜÓà ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ËÜØÁÜ ‘ÓàØ †³ÜíÜÜ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜµÜ ÝïܚܑÃÜå ôÜÜÓà è Ó܃ÜàØ. †ÜíÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ÓœÜÃÜÜ èà¹ß è ÷ÜåÑÜ.' íÜìß è±ÜÜíÜå “å.' `ÉÓß ÉÓßÃÜå ËܹêÜÜÑÜÜØ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜüåÃÜß ™ÜåêÜ“Ü †å ‘åìíܱÜßÃÜß ÀÝóü†å ôÜàÝœÜ÷ÖÃÜ “å †åÏÜ ÃÜ ‘÷åíÜÜÑÜ. (ÏÜܵÜ) ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜå ‘åìíܱÜßÃÜÜ íÜÜ÷ÃÜéÆÜ ÄܱÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ÝïÜšÜ±Ü ¢íÜ´Üß íÜܱÜßÃÜß ÍÜÜÄÑÜå è ‘ïÜß Õ‘ÏÜ´Ü Ó÷å. èå (Ýïܚܑ) ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß ïÜ߃ÜíÜå “å ´Üå ´ÜåÃÜÜ ÝïÜóÑÜÜåÃÜå ôíÜØ´ÜµÜ †ÃÜå ÏÜÜæÝêÜ‘ ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜß ïÜÞø´Ü †ÜÆÜ´ÜÜå ÃܳÜß. †å ÆÜÜå´Üå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå ÄÜàêÜÜÏÜ ËÜÃÜß ¡ÑÜ “å... ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå èåüêÜÜØ †Üå“ÜØ ´ÜåüêÜÜå Ýïܚܑ †ÃÜå ÝíܾܳÜßÚÃÜå êÜÜÍÜ “å... “Üå‘ÓÜ“Üå‘Ó߆ÜåÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå §œÜ‘ß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ †åíܲÜå ËÜÜå¡å ‹ÆÜܲßÃÜå è´ÜÜØ ¡å‰ÃÜå ¹ÑÜÜ †ÜíÜå “å.' `ÏÜ'ÃÜÜ ƒÜÜÃÜÜÏÜÜØ ÏÜÜÓß ¹ïÜÜ ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ è±ÜÜíÜå “å: †Üèå ÏÜÜÓß ¹ßÃÜ-êÜÜœÜÜÓ ¹ïÜÜ “å. †Üèå ÏÜÜÓØà ‘Üå±Ü ôÜÜØÍÜìå “å? †å‘ èÏÜÜÃÜÜå †åíÜÜå ÷´ÜÜå ‘å ŸÑÜÜÓå ÷àØ ‘ïÜàØ ‘÷àØ ´Üå êÜÜå‘Üå ‘ÜÃÜå ÁÜÓ´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜå †ÏÜêÜ ‘Ó´ÜÜØ. ËÜÁÜÜØ è ÏÜÜÓàØ ‘÷åêÜàØ ‘Ó´ÜÜØ †åíÜÜå ¹ÜíÜÜå ´ÜÜå ÏÜÜÓܳÜß ‘åÏÜ ³ÜÜÑÜ? ÆÜ±Ü ™Ü±ÜÜ êÜÜå‘Üå ÏÜÜÓß íÜÜ´Ü ÏÜÜÃÜ´ÜÜ †åüêÜàØ ôÜÜœÜàØ. ´Üå í܃ܴÜå ÷àØ †Õ÷ôÜ‘ ôÜåÃÜÜÃÜÜå ôÜåÃÜÜÆÜÝ´Ü ÷´ÜÜå. †Üèå ´ÜÜå ÷àØ èØÄÜêÜÏÜÜØ †å‘êÜÜå ÓÜå´ÜÜå ÷ÜåŒ ´ÜåíÜß ÏÜÜÓß ¹ïÜÜ “å. ÆÜÓØ´Üà ÁÜÏÜÚÓÜ¡†å ‘ûàØ ÷´ÜàØ ‘å †å‘êÜÜ ÷Üå ´ÜÜåÑÜå ´ÜÏÜÃÜå èå ôÜÜœÜàØ êÜÜÄÜå ´Üå ‘Ó¡å. †Üèå ÷àØ †å Óô´Üå œÜÜêÜàØ “àØ.'

`ôµÜßÃÜÜ ÝÃܹÜåÚóÜ ôÜØÄÜ' ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ ïÜàØ è±ÜÜíÜå “å? ôµÜßÃÜÜ ÝÃܹÜåÚóÜ ôÜØÄÜÃÜå ‘ÜèìÃÜß ‘Üåü²ßÃÜß ‹ÆÜÏÜÜ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ ÷àØ ´ÜÜå †¤ÜÜÃÜ è ¡åŒ “àØ. †åÏÜÜØ ôµÜß †ÃÜå ÆÜàÓàóÜ ËÜÃÃÜå ¡Ý´ÜÃÜàØ †ÆÜÏÜÜÃÜ “å. èàíÜÜÃÜ ¹ß‘ÓÜå ÏÜÜ´ÜÜÃÜß ÆܲƒÜå ÃÜ ËÜåôÜå, ÍÜ܉ ËÜ÷åÃÜÃÜß ÆܲƒÜå ÃÜ ËÜåôÜå? ´ÜåÃÜß ôÜܳÜå ü×åÃÜÏÜÜØ †å‘ ËÜÜØ‘²Ü ÆÜÓ ÃÜ ËÜåôÜå? †ÜíÜÜØ ôÜØÄܳÜß ÆÜ±Ü èåÃÜàØ ÏÜÃÜ ÝíÜ÷ÖíÜì ³Ü´ÜàØ ÷ïÜå ´ÜåÃÜß ‘åíÜß ¹ÑÜÜÏܱÜß Þô³ÜÝ´Ü ÄܱÜÜÑÜ? 167


ôܹÖÄÜ´Ü œÜعàêÜÜêÜ ËÜ÷åœÜÓêÜÜêÜ ÆÜüåêÜå ôÜØÆÜÜݹ´Ü ‘ÓåêÜÜ †ÃÜå ÄÜÜDzêÜ ÓÜŸÑÜå ôÜØíÜ´Ü 2014ÏÜÜØ ÆÜÂÄÜü ‘ÓåêÜÜ †Ü †ÃÜÜåƒÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ÆÜÂÜÞÆ´Ü ´ÜåÏÜÃÜÜ ‡Ã‘ÏÜüåøôÜ ‘ÃôÜêüÃü †ÃÜå †ç²ÖíÜÜå‘åü ÆÜàµÜ ñÜß ‘å. ôÜß. ÆÜüåêÜ (†ÏܹÜíÜܹ) ÆÜÜôÜå³Üß ³Ü‰. †å ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ †ÜÆÜåêÜÜ ËÜå œÜÜÇ‘ÜíÜÃÜÜÓÜØ ÝíÜÁÜÜÃÜÜå “åêêÜå ´ÜÜå “åêêÜå ÆÜ±Ü ¡åíÜÜ èåíÜÜØ “å. ´ÜåÃÜàØ ïÜßóÜÚ‘ “å `ÏÜÜÓÜ ÝôÜ’ÜÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü'. ´Üå†Üå ê܃Üå “å: `†Üèå ¹åïÜÏÜÜØ èå †ÃÜå‘ íÜô´Üà œÜÜêÜß Ó÷ß “å ´ÜåÏÜÜØ ÏÜÜÓÜå Ý÷ôôÜÜå èÓÜÑÜ ÃܳÜß. ‘ÜýÄÜÂåôÜå ÷‘âÏÜ´Ü êÜßÁÜß ´ÑÜÜÓ³Üß

†Õ÷ôÜÜÃÜå Ý´ÜêÜÜØèÝêÜ †ÜÆÜß “å †å “âÆÜß íÜÜ´Ü ÃܳÜß.'

†ÃÜå ËÜßèàØ †å‘ ÝíÜÁÜÜÃÜ `ËÜÜíÜêÜàØ' ïÜ˹ ‹ÆÜÓ! `ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ÆÜæôÜÜ ƒÜÓœÜßÃÜå ƒÜ²àØ ‘ÓíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ÏÜÃÜå ÄÜÏÜå †åíÜß ÃܳÜß. ŸÑÜÜÓå êÜÜå‘ÜåÃÜå ƒÜÜíÜÜÃÜÜØ ôÜÜôÜÜØ “å. . . ´ÑÜÜØ ïÜ÷åÓÜåÃÜÜØ ïܱÜÄÜÜÓ ïÜÜ? †åüêÜå ÏÜÜÓàØ (ƒÜÓàØ) ËÜÜíÜêÜàØ ´ÜÜå ÏÜÃÜå ÏÜÃÜÄÜÏÜ´ÜÜØ ‘ÜÏÜÜå ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ.'        

ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜ ²ß/8, ÓÜè¹ßÆÜ ÆÜÜ‘Ú ÏÜßÓÜØ üÜçÝ‘” œÜÜÓ Óô´ÜÜ ÏÜݱÜÃÜÄÜÓ, †ÏܹÜíÜܹ-28

ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ‹¹ÖÄÜÜÓÜå-ê܃ÜܱÜÜåÃÜàØ ÏÜÓ¢ ÆÜÂÏÜܱÜå †³ÜÚ-†ÃܳÜÚ™ÜüÃÜ ‘Ó´ÜÜØ “ÜÆÜÜØ–ÆܑܵÜÓÜå³Üß ÄÜÜØÁÜߢ íÑÜÝ³Ü´Ü ÷´ÜÜ †å ÄÜÜìÜÏÜÜØ œÜعàêÜÜêÜ ËÜ÷åœÜÓÍÜ܉ ÆÜüåêÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜ ê܃ÜíÜÜ ÏÜÜüå ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ÆÜ嫆 ÏÜÜå‘êÜß. ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜ ÏÜÜüå ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å †ïÜÞø´Ü ¹ïÜÜÚíÜß ÆÜ±Ü ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜéÆÜå ê܃Üß ÏÜÜå‘êÑÜàØ, `´ÜÏÜÜÓÜ ôÜÜ÷ôܳÜß ÷àØ ÏÜàÄÁÜ ³ÜÑÜÜå “àØ †å³Üß ÏÜÜ´ÜäÍÜÜóÜÜÃÜß ÏÜÜåüß ôÜåíÜÜ ³ÜïÜå †åÏÜ ÏÜÜÃÜàØ “àØ' †ÃÜå ÆܵÜÃÜÜ †Ø´Üå—ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜïÜßíÜÜÚ¹. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß Ý¹ïÜÜÏÜÜØ †ÜÄÜì íÜÁÜß ÓûàØ “å.

êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ Ýüì‘ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ †ÜÆܱÜå èåÏÜ ïÜÜìÜÃÜÜ ËÜß¡ ÝíÜóÜÑÜÜåÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘Óß†å “ß†å, ´ÜåíÜß è Óß´Üå 16³Üß 25 íÜóÜÚÃÜß ŒÏÜÓ ¹ÓÏÑÜÜÃÜ ïÜÓßÓ ‘ôÜíÜÜÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘Óß†å ´ÜÜå ÆÜÜ“ì³Üß íÑÜÜÑÜÜÏÜÃÜß üåíÜ “âüß ¡ÑÜ, ´ÜÜåÑÜå †å ŒÏÜÓå ‘ÏÜÜÑÜåêÜß ïÜÞø´Ü ÆÜœÜÜôÜ íÜÓôÜÃÜß ŒÏÜÓ ³Ü´ÜÜØ ôÜàÁÜß ‘ÜÏÜÏÜÜØ †ÜíÜå. ïÜÓ´Ü †å‘ è †ÃÜå ´Üå †å ‘å ƒÜÜíÜÜÆÜßíÜÜÏÜÜØ †ÃÜå †ÜœÜÓ±ÜÏÜÜØ †´ÑÜÜœÜÜÓ ‘å †Ý´ÜÓå‘ ÃÜ ³ÜíÜÜå ¡å‰†å.  êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ Ýüì‘ ôÜÓ ÝÉÓÜåèïÜÜ÷ ´ÜÜå ÏÜÃÜå Ý÷ÏÜÜêÜÑÜ èåíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ, êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ ôÜÏÜຠèåíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ÄÜÜåƒÜêÜå ÄÜØÄÜÜ èåíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ´ÜåÏÜÜØ ÷àØ ÃÜÜ÷ß ïÜ‘àØ. Ý÷ÏÜÜêÜÑÜ œÜ²ÜÑÜ ÃÜÝ÷, ôÜÏÜàºÏÜÜØ ²âËÜíÜÜÃÜÜå ÍÜÑÜ Ó÷å. ÄÜØÄÜÜÃÜß ´ÜÜå ÄÜÜå¹ÏÜÜØ ÓÏÜÜÑÜ. ´ÜåÏÜÜØ ÷Ü岑ÜØ ê܉ÃÜå ´ÜÓÜÑÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ŸÑÜàÓ߆å ÏÜÃÜå ¹ÜåÝóÜ´Ü «ÓÜíÑÜÜå “å ´ÜÜå ƒÜàïÜß³Üß «ÓÜíÜÜå, ÆÜ±Ü ÷àØ ÄÜàÃÜåÄÜÜÓ ÃܳÜß. êÜÜæÝ‘‘ ¹ÝóüÃÜàØ ÝÃÜÑÜØµÜ±Ü ‘ÓÃÜÜÓß †å‘ ïÜÞø´Ü †Ü ÃÑÜÜÑÜÜôÜÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ±Ü §œÜß “å. ÏÜÜÓå †Ü ÝïÜšÜÜ ôÜ÷ÃÜ ‘ÓíÜß è Ó÷ß. ‘¹ÜœÜ ÝïÜšÜÜ ÆÜÜÏÜßÃÜå è ÷àØ ÏÜÜÓÜ ‘ÜÑÜÚÏÜÜ íÜäݽ ‘Óß ïÜ‘àØ, †åíÜß ‰òÜÓÃÜß ‡œ“Ü ÷ïÜå. ÏÜÃÜàóÑÜÃÜàØ ÍÜÜíÜß ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü ‘ÓÃÜÜÓ †Ü³Üß ÆÜ±Ü ¥ØœÜß ïÜÞø´Ü “å †ÃÜå ‰òÜÓÃÜß †åíÜß è ‡œÜ“Ü è±ÜÜÑÜ “å ‘å ÏÜÜÓàØ èå ÁÒåÑÜ “å, ´Üå ÏÜÜÓÜ †Ü”ܹ Ó÷åíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ‘ÜÓÜíÜÜôÜ ôÜ÷ÃÜ ‘ÓÃÜܳÜß íÜÁÜà ôÜÓì´ÜܳÜß ÆÜÜÓ ÆܲïÜå.  êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ Ýüì‘ ÷àØ †å‘ è ïÜ˹ ‹ÏÜåÓíÜÜ ‰œ“àØ “àØ. ÏÜÃÜå ôÜ¡ ÉÓÏÜÜíÜ´ÜÜ ôíÜ. êÜÜå‘ÏÜÜÃÑÜ Ý´ÜêÜ‘ÃÜÜ ÏÜà‘¼ÏÜÜÃÜß ÑÜܹ ¹åíܲÜíÜßÃÜå †ÜÆÜå [èè ôÜÜ÷åËÜå] ÏÜÃÜå ÏÜÜåüàØ ÏÜÜÃÜ †ÜÆÑÜàØ “å. ÷àØ †åüêÜàØ è ‘÷åíÜÜ ÏÜÜÄÜàØ “àØ ‘å †å ÏÜ÷ÜÃÜ ÆÜàÓàóÜÃÜÜØ ÃÜÜÏÜ ôÜܳÜå ÏÜÜÓàØ ÃÜÜÏÜ ¡å²ÜÑÜ, †åÃÜå ÷àØ ÏÜÜÓàØ ÏÜÜåüÜÏÜÜØ ÏÜÜåüàØ ÍÜÜÄÑÜ †ÃÜå ÏÜÜåüÜÏÜÜØ ÏÜÜåüß ‰Ÿè´Ü ôÜÏÜèàØ “àØ.  (ÓÜèºÜå÷ÃÜÜ ÏÜà‘¼ÏÜÜ í܃ܴÜå †¹ÜêÜ´ÜÏÜÜØ) ÄÜÜØÁÜߢ  

168 

[ôÜÜæèÃÑÜ": ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜÜå, êÜå. ¹ïÜÓ³ÜêÜÜêÜ ïÜÜ÷, ÆÜ‘ÜïÜ‘": ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«] [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜÜ ôÜåíÜܳÜßÚ †ÃÜå †Ü¢íÜÃÜ ÄÜÂسÜÆÜÜêÜÃÜß ÝíܹÜÑÜ ‘ÝÆÜêÜ ÓÜíÜêÜ "`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ÏÜÜœÜÚ-†åÝÆÜÂêÜ, 2013ÃÜÜ †Ø‘ÏÜÜØ ŸÑÜÜÓå ÆÜß. ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÝíÜïÜå ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´Üå è ê܃ÜåêÜÜå ÆÜàô´Ü‘-ÆÜÝÓœÜÑÜ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÃÜß ´ÜÝËÜÑÜ´Ü ÃÜܹàÓô´Ü ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ‘å ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲ ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜÝÓíÜÜÓ-ôÜÄÜÜØôÜØËÜØÁÜß-ÝÏܵÜÜå ‘Üå‰ ÆÜšÜå †±ÜôÜÜÓ ôÜàÁÁÜÜØ ÃÜ÷Üå´ÜÜå ‘å èâÃÜÃÜÜ †Ø‘ÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜïÜå ÏÜà. ñÜß èÑÜØ´Ü ÏÜå™ÜܱÜß †ÃÜå ñÜß ÓÏÜåïÜ ôÜØ™ÜíÜßÃÜÜ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜ íÜÜØœÜíÜÜ ´Üå ÷ÑÜÜ´Ü ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ. `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ ôÜØËÜØÁÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ôÜܳÜåÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå ÆܵÜíÑÜíÜ÷ÜÓ íÜÜ؜ܴÜÜ è±ÜÜÑÜ ‘å †Ü ÆÜàô´Ü‘ ¡±Üå ´ÜåÏÜÃÜàØ “åêêÜàØ ÄÜÂسÜÜêÜÑÜß‘ÜÑÜÚ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ ´ÜåÏܱÜå ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘Óß ÷´Üß. †ÃÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ “ÆÜ܉ÃÜå èÒÜÓå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ´ÑÜÜÓå †ÃÜ÷¹ †ÜÃÜعÆÜâíÜÚ‘ ´ÜåÏܱÜå ‘ÓåêÜß †ÝÍÜíÑÜÞø´Ü ÆÜÓ³Üß êÜÜÄÜå ‘å ¡±Üå †Ü ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜ÷åêÜàØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ÷ÜåÑÜ! `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘-ÆÜ‘ÜïÜÃÜÃÜß ÆÜÂݘÑÜÜ ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜß èåÏÜ è œÜ°ÜíÜ-‹´ÜÜÓíÜÜìß Ó÷ß...

ÄÜàèÓÜ´Üß

ôÜÜÝ÷´ÑÜÏÜÜØ ôÜâÝœÜ †ÃÜå ‘ÜåïÜ ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜÜ šÜåµÜÏÜÜØ †ííÜêÜ ÃÜØËÜÓå ÆÜ÷ÜÇœÜåêÜÜ ñÜß ÆÜàÓàóÜÜå¶ÜÏÜ ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲ ´ÜÜ. 28 èâÃÜå ñÜßÏÜÜسÜß ôíÜÄÜÚô³Ü ÆÜß. ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲ ËÜÃÑÜÜ. ÄÜÂسÜÆÜÜêÜ ´ÜÓß‘åÃÜß ‘ÜÓÝ‘¹ßÚ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ‘ÜçêÜåè †ÃÜå ¡÷åÓ ÄÜÂسÜÜêÜÑÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ôÜåíÜÜ †ÜÆÜß ÷´Üß. ôÜܳÜå ôÜܳÜå ÆÜÜå´Üå ÆÜÂÜÆ´Ü ‘ÓåêÜÜ ÝíÜÝïÜóü ¤ÜÜÃÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óß ôÜâÝœÜ †ÃÜå ‘ÜåïÜ ôÜÜÝ÷´ÑÜ èå ƒÜâËÜ è ÏÜ÷åÃÜ´Ü †ÃÜå ôÜØïÜÜåÁÜÃÜ ÏÜÜÄÜå “å ´Üå šÜåµÜå ‘ÜÏÜÄÜßÓß œÜÜêÜà Ó܃Üß. ÝÃÜíÜäÝ¶Ü ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÂíÜäݶÜÏÜÜØ íÜÁÜÜÓÜå ³ÜÑÜÜå †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ôÜØÆÜâ±ÜÚ ôÜÏÜÑÜ ´ÜåÏܱÜå íÜÜœÜÃÜ-ôÜØïÜÜåÁÜÃÜ †ÃÜå êÜåƒÜÃÜ ÏÜÜüå ÉÜìíÑÜÜå, èåÃÜÜ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ôíÜéÆÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜå ‘ÜåïÜ †ÃÜå ôÜâÝœÜ ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜÜ ÝíÜÝïÜóü ÄÜÂسÜÜåÃÜÜå íÜÜÓôÜÜå ÆÜÂÜÆ´Ü ³ÜÑÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ÃÜÜå ÆÜ´ÑÜšÜ ÆÜÝÓœÜÑÜ 2008ÃÜÜ íÜóÜÚÏÜÜØ ³ÜÑÜÜå. ´ÜåÏÜÃÜÜ †å‘ ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜ‘ †ØïÜÜå êÜåíÜÜÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜÜÄÜ´ÜÜ ÆܵÜÃÜÜå ‹¶ÜÓ ÷‘ÜÓÏÜÜØ ÏÜì´ÜÜØ êÜÜÄܱÜßíÜïÜ ËÜÃÜß ´Üå†Üå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ ¹Üå²ß †ÜíÑÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜß ñÜß Ýè´ÜåúÍÜ܉ ôÜܳÜå ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ‘ÓÜíÜß. †Ü ÆܳÜÏÜ ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÏÜÜØ è ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †Ü´ÏÜßÑÜ ôÜØËÜØÁÜ ËÜØÁÜÜÑÜÜå. íÜÜ´ÜœÜß´ÜÏÜÜØ ´Üå†Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ÜœÜÜÓÝíÜœÜÜÓ ‘ÜåïÜÃÜÜ ôÜØÆÜܹÃÜ ÏÜÜüå ‘ÜÏÜ ‘Óß ÓûÜÃÜàØ ¡±ÑÜàØ. ´ÜåÏܱÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ¿ÜÓÜ ´ÜåÃÜÜ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

ÆÜ‘ÜïÜÃÜÃÜß ¹ÓƒÜÜô´Ü ÏÜâ‘ß. Ýè´ÜåúÍÜ܉†å `†Ü ‘ÜÏÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ‘ÓíÜÜ èåíÜàØ' ´ÜåÃÜàØ è ‘ÜÏÜ “å, ´ÜåÏÜ è±ÜÜíÜß ‘ÜåïÜÃÜÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜÃÜÜå ÆÜÂô´ÜÜíÜ ÆÜÂåÏÜÆÜâíÜÚ‘ ôíÜß‘ÜÑÜÜåÚ. ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜ´ÑÜåÃÜß ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ÃÜß †ÜôÜÞø´ÜÃÜß ÍÜâÝÏÜ‘Ü ™Ü±Üß ÓÜåœÜ‘ “å. 1956ÏÜÜØ †êêÜÜ÷ÜËÜܹÃÜß ‡ÝíÜØÄÜ Ý˜ÿÜÑÜÃÜ ‘ÜçêÜåèÏÜÜØ ÓÜèÃÜßÝ´ÜïÜÜôµÜÏÜÜØ †åÏÜ.†å.ÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´Üå íÜÓôÜå `ÄÜÜØÁÜß ÏÜåÏÜÜåÝÓÑÜêÜ êÜ܇ËÜÂåÓß'ÃÜàØ ÝíÜïÜÜì ÍÜíÜÃÜ ČÍÜàØ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜå ÝíÜÝïÜóü ÉÜìÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ ÄÜÂسÜÆÜÜêÜ ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ ËÜÃÑÜÜ ÷´ÜÜ. ôÜØ¡åÄÜÜåíÜïÜÜ´ÜÖ †ÍÑÜÜôÜ †ÁÜâÓÜå “Üå²íÜÜå ÆܲÒÜå ÷´ÜÜå. ôÜØ™ÜóÜÚÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÑÜà.ÆÜß. †åÝÄÜ‘êœÜÓêÜ ÑÜàÝÃÜíÜÝôÜÚüßÃÜß êÜ܇ËÜÂåÓßÏÜÜØ ÆÜüÜíÜÜìÜ ´ÜÓß‘åÑÜ ‘ÜÏÜÄÜßÓß ËÜ¡íÜß ÷´Üß. ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲÃÜàØ “åêêÜàØ, ÏÜ÷¶íÜÃÜàØ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ¢íÜÃÜÃÜÜ ôíÜÆÃÜ ôÜÏÜàØ ÆÜàô´Ü‘ `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå'ÏÜÜØ `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ÍÜÜÄÜ 1³Üß 81, `ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß ²ÜÑÜÓß' ÍÜÜÄÜ 1³Üß 23 †ÃÜå †ÃÑÜ ÄÜÂسÜÜåÃÜÜØ ÏÜìß êÜÄÜÍÜÄÜ 53,000 ÆÜäó«ÏÜÜسÜß ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÜÓÍÜâ´Ü †ÝÍÜíÑÜÞø´ÜÃÜÜ †ØïÜÜå ÆÜôÜع ‘Óß ôÜØ‘ÝêÜ´Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ “å. èàêÜ܉ 2009ÏÜÜØ 700 ÆÜäó«ÃÜß ÷ô´ÜÆÜ嫆 ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß ÆÜâ±ÜÚ ³Ü‰. µÜ±Ü É܉êÜÏÜÜØ ÷ô´ÜÆÜ嫆 ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ÏÜìß. †´ÑÜØ´Ü ôÜàØ¹Ó ÷ô´ÜÜšÜÓ... ¡±Üå 169


“ÆÜÜÑÜåêÜÜ è ïÜ˹Üå! †ÜƒÜß ÷ô´ÜÆÜ´ÜÏÜÜØ ôÜ÷åèåÑÜ œÜå‘ÜœÜå‘ †åüêÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ´ÜÓɳÜß ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ÃÜå Ý÷ØÏÜ´Ü ÃÜ÷Î ÃÜ÷Î. †šÜÓÜåÃÜÜ ÏÜÓÜå² †å‘ôÜÓƒÜÜ. ïÜ˹Üå †ÃÜå íÜÜ‘ÒÜå ÷ÜÓßÃÜå ÉÓß ‘ÜÏÜ ‹ÆÜÜ²ß êÜåíÜÜ ôÜÏÜ¡íÜÜÑÜàØ. †ôíÜô³Ü ´ÜÝËÜÑÜ´Ü ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉†å ÆÜàô´Ü‘ÃÜß íÜœœÜåÃÜß èÄÜÜ †å‘ôÜÓƒÜß. ô‘åÃÜ ‘ÓßÃÜå ôÜßÁÜß ÷ô´ÜÆÜ嫆 ÷ô´ÜÆÜ嫆 ÃÜíÜåôÜÓ³Üß ê܃ÜíÜÜÃÜàØ ïÜé ‘Óß ¹ßÁÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå “ÜÆÜß ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåíÜß ôíÜœ“, ôÜà™Ü² †ÃÜå ôÜàØ¹Ó ÓœÜÃÜÜ. êÜåƒÜ‘ ÆÜàô´Ü‘ ´ÜæÑÜÜÓ ‘Óå ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜàØ ÝíÜœÜÜÓËÜßè ´ÜåÃÜß ¡±Ü ‘Óß. ÃÜíÜ¢íÜÃÜå †Ü †ÏÜâêÑÜ ÆÜàô´Ü‘ ƒÜâËÜ è ÓÜåÆÜÜÑÜ ´ÑÜÜسÜß ïÜé ‘ÓßÃÜå ÆÜàô´Ü‘ ôíÜéÆÜå ´Üå ÆÜÂÄÜü ³ÜÜÑÜ ôÜÜÓß Óß´Üå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ƒÜÜ´ÜÓß †ÜÆÜß. êÜÄÜÍÜÄÜ ´Üå ÆÜÂݘÑÜÜÃÜå ËÜÜì‘ÃÜÜ ÆÜÂôÜâÝ´Ü‘Üì ôÜܳÜå ôÜÓƒÜÜíÜíÜÜ ÝíÜïÜå ËÜÜÓ ÏÜÝ÷ÃÜÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉†å ÃÜíÜåôÜÓ³Üß ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓåêÜß ôÜÜØÍÜëÑÜàØ ÷´ÜàØ. †Ü ËÜÜËÜ´ÜÃÜàØ ÆÜ´ÑÜšÜß‘Ó±Ü `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÷ô´ÜÆÜ´ÜÜå ÏÜÜå‘êÜß †ÜÆÜß. ÆÜ÷åêÜÜØ èåíÜß è ôíÜœ“.".". ÉÓß ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÆÜÂݘÑÜÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ü܇ÆÜôÜåÕüÄÜ, ÆÜÂâÉÓßÕ²ÄÜ †ÃÜå ÏÜàº±Ü ôÜàÁÜßÃÜß ôÜÉÓ ÆÜâÓß ³ÜÑÜàØ. †³ÜÜÄÜ ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘ÓßÃÜå 50,000 ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜà ‘ÓßÃÜå ÆÜàô´Ü‘ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜàØ. É܇ÃÜêÜ ÆÜÂâÉ íÜØœÜÜÑÜÜ ÆÜ“ß ÆÜäó«ÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜسÜß ÆÜôÜع ‘ÓåêÜÜ èà¹Ü èà¹Ü ÝíÜóÜÑÜÃÜå ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ ¡´Üå ´ÜÆÜÜôÜß è´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜØÆÜâ±ÜÚ ôÜØ´ÜÜåóÜ êÜÄÜ´ÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ ïÜßóÜÚ‘ ÷å«ì íÜÄÜßÚ‘ä´Ü ‘Óß ôÜܳÜå ÆÜÂݘÑÜÜ ÆÜâ±ÜÚ ³Ü‰. ÏÜÜíÜ´ÜÓÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ËÜÜì‘ÃÜÜ èÃÏÜ ôÜÏÜÑÜå ³Ü´ÜÜå †ÜÃÜع ÄÜÂسÜÜêÜÑÜïÜÜôµÜÃÜÜ ÝôܽÜØ´ÜÜå ÆÜÂÏÜܱÜå ÄÜÜå«íÜß èéÓß ôÜعÍÜÚ †ÃÜå õÜÜå´ÜÜåÃÜß ÏÜÜÝ÷´Üß ôÜܳÜå ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓåêÜß ÷ô´ÜÆÜ嫆 ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ÃÜ‘êÜ †ÜíÜß ´ÑÜÜÓå ³ÜÑÜÜå. ü܇ÆÜôÜåÕüÄÜ ³Ü‰ ÆÜÂâÉÓßÕ²ÄÜ ôÜàÁÜßÃÜß ôÜÉÓ ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜß íܲÜå¹ÓÜ ƒÜÜ´Üå ÝÏÜµÜ ËÜßÓåÃÜ ‘Üå«ÜÓßÃÜå ´ÑÜÜØ †Ü‡ôܘßÏÜ ´ÑÜÜÓå ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ‘å ¹ïÜÜÚíÜåêÜÜ õÜÜå´ÜÜåÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå †ÃÜå ÏÜØÄÜÜíÜßÃÜå ÆÜÜüßÚ ‘Óß. “åêêÜå ÉÜåÃÜ ÆÜÓ íÜÜ´Ü ³Ü‰ ´ÑÜÜÓå ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ êÜßÁÜåêÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ ‘ÒÜØ‘ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ´ÜÜå ‘ÒÜØ‘ è±ÜÜíÑÜàØ ‘å ´Üå†Üå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÏÜÜüå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜسÜß íÜÜ‘ÒÜåÏÜÜØ ôÜØÆÜܹ‘å ´ÜåÏÜÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ êÜÜÄÜå ´Üå Óß´Üå ôÜàÁÜÜÓÜ ‘ÑÜÜÚ ËÜß¡ ôÜØÆÜܹÃÜÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓßÃÜß ïÜé†Ü´Ü ‘Óß ÓûÜ “å. “å, ÉåÓÉÜÓ ‘ÑÜÜÚ “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜåÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ †ÃÜà‘âì´Ü܆å ÃÜíÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ôÜܳÜå ê܃ÜܱÜÜå ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ “ÆÜÜÑÜ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÜØ ôÜ÷åèÆÜ±Ü ÉåÓÉÜÓ ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜÜ ôÜ÷àÃÜå ÏÜìíÜÜÃÜß ‡œ“Ü ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå íÑÜø´Ü ‘Óß “ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜØ ÃܳÜß. †Ü ËÜÜËÜ´Üå ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ ‘Óß. ÆÜÓØ´Üà ‰òÜÓå ¡±Üå `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå'ÃÜß ôÜܳÜå íÜÜ´Ü ‘Óß ´ÑÜÜÓå ´Üå†Üå ÆܳÜÏÜ ´ÜÜå †Ü™ÜÜ´ÜÏÜÜØ ôÜÓß ‘ÜÏÜÄÜßÓß ÆÜâ±ÜÚ ‘ÓíÜÜ ôÜàÁÜßÃÜß è †ÜÑÜàóÑÜÓåƒÜÜ êÜØËÜÜíÜß ÆܲÒÜ. †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ôíÜÆÃÜ ôÜÏÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ÃÜå ´ÜÜ. 28 èâÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ Ý¹íÑÜ ³Ü‰ ïÜ‘å ´Üå ËܹêÜ †´ÑÜØ´Ü ¹à:ƒÜß ³ÜÑÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ÷ô´ÜÆÜ´ÜÃÜß ÆÜ‘ÜïÜÏÜÜØ ôÜÏÜÜíÜß êÜßÁÜÜ. ‘ÝÆÜêÜ ÓÜíÜêÜ, ü×ôüß É܉êôÜ ÆÜÓ´Ü ÏÜÜå‘êÜíÜÜ è±ÜÜíÑÜàØ....ÆÜ±Ü Ýè´ÜåúÍÜ܉     ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü× ô ü, ÆÜÜå . ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, †ÏܹÜíÜܹ-14 ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜÏÜÆÜÚ±Ü †ÃÜå ÏÜ÷åÃܴܳÜß ôÜÜÓß Óß´Üå íÜÜ‘åÉ ÷´ÜÜ. ´ÜÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÃÜå ÷àØ ïÜÜØÝ´Ü ‘åíÜß Óß´Üå †ÜÆÜß ïÜ‘àØ? ïÜÜØÝ´Ü ´ÜÜå †Ø¹Ó³Üß è †ÜíÜß ïÜ‘å †ÃÜå ´Üå ÆÜ±Ü ÏÜÃÜÃÜå ÆÜÂÍÜàÏÜÜØ ÆÜÓÜåíÜß†å †ÃÜå †åÃÜÜÏÜÜØ †ÜØÁÜìß ñÜ½Ü Ó܃Üß ÝíÜòÜÜôÜ ÏÜâ‘ß†å ´ÑÜÜÓå. èåÃÜå †åÏÜ †ÃÜàÍÜíÜ ³Ü´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ‘å ‰òÜÓ ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå †ÃÜå ÏÜÜÓÜ ù¹ÑÜÏÜÜØ ÷ÜèÓÜ÷èâÓ “å †åÃÜå †å‘êÜíÜÜÑÜØà ‘¹ß êÜÜÄÜíÜàØ è ÃÜ ¡å‰†å. ÏÜÇ èå ‘Ø‰ ïÜÜØÝ´Ü ÍÜÜåÄÜíÜß “å ´Üå ÓÜåè íÜÁÜ´ÜÜ è´ÜÜ †åíÜÜ ÝíÜòÜÜôÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå “å ‘å ¹Óå‘ íÜô´ÜàÏÜÜØ ‰òÜÓÃÜÜå ÷Ü³Ü ÷ÜåÑÜ “å. †ÜíÜÜå ÝíÜòÜÜôÜ íÜÁÜå ´ÑÜÜÓå †ÜÆÜݶ܆Üå †ÜÆÜݶ܆Üå Ó÷å´Üß ÃܳÜß. †å ´ÜÜå †ÜÆܱÜß †Üô³ÜÜ †ÃÜå ÏÜ’ÏÜ´ÜÜÃÜß ÆÜÓßšÜÜ ‘Ó´Üß ÷ÜåÑÜ “å. ‰òÜÓÃÜå ÏÜÜÓß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ “å ‘å ‹ÆÜÓ³Üß †ÜÆÜÝ¶Ü èåíÜÜ ¹åƒÜÜ´ÜÜ ôÜØ™ÜóÜÚÃÜß íÜœœÜå ´ÜÏÜÃÜå ÆÜ±Ü ïÜÜØÝ´Ü ÏÜìå.   †šÜÓ¹å÷–30 (1973)543-44   (1926 èâÃÜ 11, †ÜñÜÏÜ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß, †ÏÜßÑÜ œÜ˜íÜ´ÜßÚÃÜå ÆܵÜ) [ÆÜß. ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲ ôÜØÆÜÜ¹ß´Ü `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ `ÏÜä´ÑÜà, ïÜÜå‘ †ÃÜå ôÜÜØ´íÜÃÜÜ' ïÜßóÜÚ‘ ÷å«ìÃÜÜØ †íÜ´ÜÓ±ÜÜåÏÜÜسÜß]

170 

[èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÍÜÜåèÃÜ : ‘åüêÜÜ‘ ôÜÜÁÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜå ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ ÄÜ. íÜæ¾ ïÜàØ ƒÜ܉†å “ß†å ´ÜåÃÜÜ ÆÜÓ è ÃÜÝ÷, ‘åíÜß Óß´Üå, ‘åüêÜàØ †ÃÜå øÑÜÜÓå ƒÜ܇†å “ß†å ´ÜåÃÜÜ ÆÜÓ ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜÜ ïÜÓßÓ-ÏÜÃÜÃÜß ôíÜô³Ü´ÜÜÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ ÷ÜåÑÜ “å—¹Ó †«íÜÜݲÑÜå “ÜÆÜÜØÏÜÜØ †ÜíÜ´Üß †ÜÓÜåÄÑÜ ÝíÜóÜÑÜ‘ ÆÜâÝ´ÜÚ †ÃÜå íܲßêÜÜå ÆÜÜôÜå³Üß ÏÜìåêÜß ïÜ߃ÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå †ÜüêÜàØ ´ÜÜå †ÜÆܱÜå ¡±Ü´ÜÜ è ÷Üå‡†å “ß†å. íÜìß, øø²ßÃÜå ÍÜâƒÜ êÜÜÄÜå ´ÑÜÜÓå è ƒÜÜíÜàØ ‘å ¹âÁÜ †ÃÜå ²àØÄÜìß ôÜܳÜå ÃÜ ƒÜÜíÜÜØ ‘å íÜÜôÜß ƒÜÜåÓÜ‘ ÃÜ ƒÜÜíÜÜå... èåíÜÜØ †ÜÓÜåÄÑÜ íÜœÜÃÜÜå †ÜÆܱÜå ‘Üå‰ ÆÜâ“å ‘å ÃÜ ÆÜâ“å ´ÜÜå ÆÜ±Ü ôÜà±ÜÜíÜß ïÜ‘ß†å †åüêÜàØ ¤ÜÜÃÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÷Üå‰†å “ß†å... ÆÜ±Ü ÍÜÜåèÃÜ ÝíÜóÜÑÜ‘ ¤ÜÜÃÜÃÜÜå †Ü ™Ü²Üå “êÜ‘ÜÑÜ ÃÜ÷Î †å ÏÜÜüå †ÁÜâÓÜå ÃÜ Ó܃ܴÜÜ ÆÜâÓåÆÜâÓÜå ÍÜÓíÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÃÜÜ ÏÜÜüå `ÍÜÜåèÃÜ : ‘åüêÜÜ‘ ôÜÜÁÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜå' éÆÜå `ݹÃÜœÜÑÜÜÚ' ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß †Ü ÆÜÂ‘Ó±Ü “å. ÃÜÜå‘Óß-ÁÜØÁÜÜÃÜÜ üåÃïÜÃÜÏÜÜØ èå-´Üå ƒÜ܉ êÜåíÜÜÃÜß èéÓßÑÜÜ´Ü ‘å ÓåôüÜåÓÜØ-÷ÜåüêÜÏÜÜØ èÏÜíÜÜÃÜß ÏÜèËÜâÓßÃÜÜ †Ü ‘ÜìÏÜÜØ ‘åüêÜàØ ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ †å ÆÜÂþÜ ´ÜÜå Ó÷å è “å, ÆÜ±Ü èåÏÜ `‘ÓåêÜàØ ÉÜåÄÜü è´ÜàØ ÃܳÜß' ´ÜåÏÜ `íÜÜØœÜåêÜàØ íÑܳÜÚ è´ÜàØ ÃܳÜß'. ÍÜÜåèÃÜ ÆÜ÷åêÜÜØ, ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ‘å ÆÜ“ß øÑÜÜÓåÑÜ ÆÜ±Ü ÃÜèÓ ÉåÓíÜíÜÜÃÜß ³ÜÜÑÜ, †Ü ÝÃÜÑÜÏÜÜå ´Ü´ôÜÏÜÑÜÜÃÜàéÆÜ †ôÜÜÁÜÜ ¤ÜÜÃÜ †ÜÆÜß ¡ÑÜ “å. †ÜœÜÜÓÏÜÜØ êÜÜíÜíÜÜ ôÜØ‘êÆÜÜÞÄÃÜ ´Üåè ‘Ó´ÜÜ ¡ÑÜ “å...

1. èÏÜíÜÜ ËÜåôÜ´ÜÜØ †ÄÜÜ‹ ÷ܳÜÆÜÄÜ ËÜÓÜËÜÓ ÁÜÜåíÜÜ è ¡å‰†å. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü œÜßè ƒÜÜ´ÜÜØ †ÄÜÜ‹ ÷ܳÜÆÜÄÜ ËÜÓÜËÜÓ ÁÜÜåíÜÜÃÜß üåíÜ ÏÜÜËÜÜÆÜÜå†å ÃÜÜÃÜÆܱܳÜß è ËÜÜì‘ÜåÃÜå ÆÜܲíÜß ¡å‰†å; ÏÜÃÜà ÍÜÄÜíÜÜÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ ‘ûàØ “å: `èå ÷ܳÜÆÜÄÜ ÁÜÜå‰ÃÜå èÏÜíÜÜ ËÜåôÜå “å ´Üå ¹ß™ÜÜÚÑÜà ³ÜÜÑÜ “å.' †ÜºÚÆÜܹô´Üà ÍÜਡÃÜÜå ¹ß™ÜÚÏÜÜÑÜàÓíÜÜÆÃÜàÑÜÜ´ÜÖ"|| (ÏÜÃÜà) 2. èÏÜ´Üß í܃ܴÜå ÁÜÜåÑÜåêÜÜØ íÜôµÜ ÆÜ÷åÓíÜÜØ ¡å‰†å, ÷ܳÜ-ÆÜÄÜ-ÏÜÜÇ ËÜÓÜËÜÓ ÁÜÜå‰ ‘Ü°íÜÜØ ¡å‰†å †ÃÜå ôÜàØ¹Ó ÓÏÑÜ ô³ÜÜÃÜÏÜÜØ ÝÆÜÂÑÜ ÝÏÜµÜ †³ÜíÜÜ †Ü´ÏÜßÑÜèÃÜ ôÜܳÜå èÏÜíÜÜ ËÜåôÜíÜàØ ¡å‰†å. `šÜåÏÜ‘à´Üâ÷êÜ' ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÄÜÂسÜÏÜÜØ èÏÜÃÜÜÓÏÜܱÜôÜ(ÍÜÜåø´ÜÜ)ÃÜàØ ôÜàØ¹Ó íܱÜÚÃÜ íÜÜØœÜíÜÜ ÑÜÜåÄÑÜ “å": ôÃÜÜ´Ü: ôÜà™ÜÜæ´Ü ÏÜä¹à ôÜàÃ¹Ó ïÜàøêÜíÜÜôÜÜô´Ü´‘ÜêÜ ™ÜÜæ´ÜœÜÓ±Ü: ÝÆÜÂÑÜÆÜàµÜÝÏܵÜæ:"| õÜÄíÜß ÆÜÂôÜÃÃÜù¹ÑÜÜå ÓôÜÆÜÜ‘íÜå¾ÜÏÜÖ ÍÜÜåø´ÜÜ ÆÜÂÝíÜïÑÜ Ý÷´ÜôÜÜ´ÏÑÜ ôÜÏÜÜÃÜíÜå¾æ:"|| 3. ÷ØÏÜåïÜÜØ ÄÜÓÏÜÜÄÜÓÏÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜíÜÜå ¡å‰†å. ÄÜÓÏÜÜÄÜÓÏÜ †åüêÜå ¹”ÜÑÜ †åíÜÜå ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ƒÜÜåÓÜ‘ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÜÑÜ ‘å ´ÜÓ´Ü è †å †³ÜÚÏÜÜØ. «Ø²Üå ƒÜÜåÓÜ‘ ÍÜÜíÜ´ÜÜå ÃܳÜß. œÜÓ‘ ‘÷å “å ‹ó±Ü ƒÜÜåÓÜ‘ èÏÜíÜܳÜß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

èÏÜíÜÜÏÜÜØ ôíÜܹ †ÜíÜå “å, è«ÓÜÞÄÃÜ ÆܹßÆ´Ü ³ÜÜÑÜ “å, †ÃÜå ƒÜÜÁÜåêÜàØ èêÜ¹ß ÆÜœÜß ¡ÑÜ “å, íÜÜÑÜàÃÜàØ ôÜÜÓß Óß´Üå †ÃÜàêÜÜåÏÜÃÜ ³ÜÜÑÜ “å, ‘É ôÜà‘܉ ¡ÑÜ “å. 4. ƒÜÜåÓÜ‘ ÞôÃÜÄÁÜ ƒÜÜíÜÜå ¡å‰†å. êÜâƒÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜíÜÜå †Ý÷´Ü‘Ó “å. ÞôÃÜÄÁÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜØ ÝÏÜóüÜÃÃÜÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ ³ÜÜÑÜ. ÷ØÏÜåïÜÜØ ³ÜÜå²Üå ÏÜÁÜàÓ ÆܹܳÜÚ ƒÜÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ôÜÜÓàØ. ÝÏÜóü ÆܹܳÜÚ³Üß ¹å÷ÃÜß †ÝÍÜíÜäݽ ³ÜÜÑÜ “å, ƒÜÜåÓÜ‘ ôíÜÜݹóü êÜÜÄÜå “å. ÞôÃÜÄÁÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ‹ÆÜÓ è ËÜêÜ, íܱÜÚ, ËÜàݽ, ïÜÓßÓÜåÆÜœÜÑÜ †ÃÜå ôÜÜ÷ôÜ ÝÃÜÍÜÚÓ “å. 5. ÏÜܵÜÜôÜÓ ƒÜÜíÜàØ ¡å‰†å. ÏÜܵÜÜ †åüêÜå ÑÜÜåÄÑÜ ÆÜÂÏÜܱÜ. ËÜ÷à «ÜØôÜß «ÜØôÜßÃÜå ƒÜÜÃÜÜÓ èêÜ¹ß ÏÜÓå “å. èå ÏÜÜÉ‘ôÜÓ ƒÜÜÑÜ “å ´ÜåÃÜàØ †ÜÑÜàóÑÜ êÜØËÜÜÑÜ “å, ÏÜêÜÏÜâµÜÃÜÜå ôÜàƒÜå³Üß ÝÃÜ‘ÜêÜ ³ÜÜÑÜ “å, íÜÜ´Ü, ÝÆÜ¶Ü ‘å ‘ÉÃÜÜ ‹ÆܺíÜ ³Ü´ÜÜ ÃܳÜß. ÷ØÏÜåïÜÜØ ËÜå íÜƒÜ´Ü è ƒÜÜíÜàØ ¡å‰†å. 6. ƒÜÜåÓÜ‘ ËÜÓÜËÜÓ ÆÜœÜß ÄÜÑÜÜ ËÜܹ ƒÜÜíÜàØ ¡å‰†å. ÆܳÜÏÜ êÜßÁÜåêÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ŸÑÜÜØ ôÜàÁÜß ËÜÓÜËÜÓ ÆÜœÜß ÃÜ ¡ÑÜ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ÉÓß³Üß èÏÜíÜàØ ÃÜ ¡å‰†å. ƒÜÜåÓÜ‘ ËÜÓÜËÜÓ ÆÜœÜß èíÜÜÃÜÜØ ÝœÜ÷ÖÃÜÜå: ïÜÓßÓ ÷êÜ‘àØ êÜÜÄÜå, ÏÜÜÇÃÜÜå ôíÜܹ ôÜÓôÜ ÷ÜåÑÜ, ƒÜÜÓÜ-ƒÜÜüÜ ‘å ËÜß¡ †Ü岑ÜÓ ÃÜ †ÜíÜå, ”ܲÜ, ÆÜåïÜÜËÜÃÜÜå ËÜÓÜËÜÓ ƒÜàêÜÜôÜÜå Ó÷å, è«ÓÜÞÄÃÜ 171


†ÜÆܱÜÃÜå èå ƒÜÜåÓÜ‘ ÏÜÜÉ‘ †ÜíÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå è ƒÜÜíÜÜå. ËÜß¡å ƒÜÜåÓÜ‘ œÜÜ÷å ´ÜåüêÜÜå ÄÜà±ÜôÜØÆÜÃÃÜ ÷ÜåÑÜ ÆÜ±Ü ´Üå †ÜÆܱÜß ÆÜ‘äÝ´ÜÃÜå ÏÜÜÉ‘ ÃÜ †ÜíÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÃÜ ƒÜÜíÜÜå ¡å‰†å. ‘åüêÜÜ‘ÃÜå ¹âÁÜ ÏÜÜÉ‘ ÃܳÜß †ÜíÜ´ÜàØ ´ÜÜå ‘åüêÜÜ‘ÃÜå ¹÷Î ÏÜÜÉ‘ ÃܳÜß †ÜíÜ´ÜàØ. ÝÍÜÃÃÜ ÝÍÜÃÃÜ íÜô´Üà ÏÜÜÉ‘ †ÜíÜå “å.

ÆܹßÆ´Ü êÜÜÄÜå. ¡å ÆÜåüÏÜÜØ ÄܲÄܲÜü ³Ü´ÜÜå ÷ÜåÑÜ, ¹àÄÜÛÁÜß †ÁÜÜå íÜÜÑÜà ³Ü´ÜÜå ÷ÜåÑÜ, †Ü岑ÜÓ †ÜíÜ´ÜÜ ÷ÜåÑÜ, ïÜÓßÓ ÍÜÜÓåƒÜÏÜ êÜÜÄÜ´ÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÃÜ ƒÜÜíÜàØ. 7. èÏÜíÜÜÃÜàØ ô³ÜÜÃÜ ôíÜœ“´ÜÜÃÜÜå †Ü¹ïÜÚ ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å. “Üå‘ÓÜØ Ó²´ÜÜØ ÷ÜåÑÜ, ÏÜÜ ™ÜÜüÜØ ÆÜܲ´Üß ÷ÜåÑÜ, ËÜâÏÜËÜÓÜ²Ü ÷ÜåÑÜ, ÄÜع‘ß ÷ÜåÑÜ—†Ü †ÃÜå †ÜíÜÜØ è ËÜß¡Ø ‘ÜÓ±ÜÜå èåÃÜܳÜß ÏÜÃÜÃÜå †Ü™ÜÜ´Ü ÆÜ÷ÜÇœÜå †åíÜÜ ô³ÜÜÃÜå èÏÜíÜÜ ËÜåôÜíÜàØ ÃÜ÷Î. èÏÜíÜÜÃÜß èÄÑÜÜ ïÜÜØ´Ü, ôíÜœ“ †ÃÜå ôÜàÄÜØÁÜß íÜÜ´ÜÜíÜӱܳÜß ÍÜÓÆÜâÓ ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. ôÜàØ¹Ó ÆÜÜüêÜÜ ÝËÜ“ÜíÑÜÜ ÷ÜåÑÜ, ôÜàÄÜØÁÜß †ÄÜÓËܶÜ߆Üå œÜå´ÜíÜß ÷ÜåÑÜ, ÏÜÜåüÜ ôíÜœ“ ³ÜÜì ‘å ÆÜÜ´ÜìÜå ÆÜßÓôÜÜÑÜåêÜß ÷ÜåÑÜ, ŸÑÜÜØ ÏÜ܃ÜÜåÃÜÜå ÄܱÜÄܱÜÜü, ÏÜœ“ÓÜåÃÜÜå µÜÜôÜ, ÏÜܳÜàØ ÉÜü´Üß ¹àÄÜÛÁÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜÜ ÏÜÃÜÜåÓÏÑÜ ô³ÜÜÃÜå èÏÜíÜÜ ËÜåôÜíÜàØ ¡å‰†å. èÏÜíÜÜ †ÜíÜå ´ÑÜÜÓå ËÜÜì‘ÜåÃÜå ÏÜÜÓíÜÜØ, ƒÜßèíÜíÜÜØ †å ˜âÓ´ÜÜÃÜß ÆÜÝÓôÜßÏÜÜ “å. ƒÜâËÜ †ÜÃÜØ¹ß íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÏÜÜØ †ÃÃܹåíÜ´ÜÜÃÜå ÆÜÁÜÓÜíÜÜå. 8. ƒÜâËÜ œÜÜíÜßÃÜå ƒÜÜíÜàØ ¡å‰†å. œÜÜíÜßÃÜå ƒÜÜíÜÜÃÜÜ ÉÜÑÜ¹Ü †ÃÜå‘ “å. œÜÜíÜßÃÜå èÏÜíÜܳÜß êÜÜêÜÜõÜÜíÜ ôÜܳÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ÝÏÜñÜ ³ÜÜÑÜ “å. êÜÜêÜÜõÜÜíÜÏÜÜØ Ó÷åêÜàØ `üÜÑÜêÜßÃÜ' ÃÜÜÏÜÃÜàØ ÉåÃÜ‘ ºíÑÜ (enzyme) ôüÜœÜÚÏÜÑÜ ÆܹܳÜÜåÚÃÜå 172 

ïÜ‘ÚÓÜÏÜÜØ éÆÜÜØ´ÜÝÓ´Ü ‘Óß ¹å “å †åüêÜå è«ÓÃÜå ôüÜœÜÚ ÆܹܳÜÜåÚ ÆÜœÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î èåíÜß ÏÜ÷åÃÜ´Ü ÆÜ²å “å. íÜìß èåÏÜ ƒÜÜåÓÜ‘ œÜíÜÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ ÏÜß«ÜïÜÃÜß †ÜåÓ è ÏÜ¡ †ÜíÜ´Üß ÷ÜåÑÜ †ÃÜå †å ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ´ÜåÃÜß †ôÜÓ³Üß è«ÓÏÜÜØ è«ÓÓôÜ õÜíÜíÜÜ êÜÜÄÜå “å. †¢±ÜÚÃÜÜå ÓÜÏÜËÜÜ±Ü ‡êÜÜè œÜÜíÜßÃÜå ƒÜÜíÜàØ †å “å. œÜÜíÜßÃÜå ƒÜÜíÜܳÜß ¹ÜØ´Ü ôÜàÀ° Ó÷å “å. œÜÜíÜßÃÜå ƒÜÜíÜܳÜß ƒÜíÜÜÑÜ †Üå“àØ †ÃÜå †Üå“àØ ƒÜÜÃÜÜÓ ÏÜܱÜôÜÜå íÜÁÜÜÓå ƒÜÜÃÜÜÓ ‘Ó´ÜÜØ ÃÜßÓÜåÄÜß ÷ÜåÑÜ “å †å ÃÜ ÍÜâêÜíÜàØ ¡å‰†å. 9. èåÏÜ ËÜ÷à ‹´ÜÜíÜìå ÃÜ÷Î ´ÜåÏÜ ËÜ÷à ÁÜßÏÜå ÆÜ±Ü ÃÜ ƒÜÜíÜàØ ¡å‰†å. ‘åüêÜÜ‘ èÏÜ´Üß í܃ܴÜå ‘êÜÜ‘ ¹Üå° ‘êÜÜ‘ êÜÄÜÜ²å “å. †Ü ÆÜ±Ü «ß‘ ÃܳÜß. ËÜ÷à ÝíÜêÜØËÜ ‘ÓíÜܳÜß ƒÜÜíÜÜÃÜàØ «Ø²Øà ÆÜ²ß ¡ÑÜ “å, íÜÁÜà ƒÜíÜÜÑÜ “å, ¡å‰†å ´ÜåíÜß ´ÜäÞÆ´Ü ³Ü´Üß ÃܳÜß. 10. ´ÜÃÏÜÑÜ´ÜܳÜß èÏÜíÜàØ ¡å‰†å. ƒÜÜ´Üß í܃ܴÜå ÷Ü÷Ü ÷ß÷ß ‘å ËÜߢ †Ü²ß†íÜìß íÜÜ´ÜÜå ÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ïÜÜØݴܳÜß, †å‘ÜÄÜ´ÜܳÜß èÏÜíÜàØ ¡å‰†å. ÏÜÃÜ ËÜß¡ ÝíÜœÜÜÓÜåÏÜÜØ ÍÜü‘´ÜàØ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ƒÜÜíÜÜ ËÜåôÜíÜàØ ÑÜÜåÄÑÜ ÃܳÜß. 11. †ÜÆܱÜÃÜå èå ƒÜÜåÓÜ‘ ÏÜÜÉ‘ †ÜíÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå è ƒÜÜíÜÜå. ËÜß¡å ƒÜÜåÓÜ‘ œÜÜ÷å ´ÜåüêÜÜå ÄÜà±ÜôÜØÆÜÃÃÜ ÷ÜåÑÜ ÆÜ±Ü ´Üå †ÜÆܱÜß ÆÜ‘äÝ´ÜÃÜå ÏÜÜÉ‘ ÃÜ †ÜíÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÃÜ ƒÜÜíÜÜå ¡å‰†å. ‘åüêÜÜ‘ÃÜå ¹âÁÜ ÏÜÜÉ‘ ÃܳÜß †ÜíÜ´ÜàØ ´ÜÜå ‘åüêÜÜ‘ÃÜå ¹÷Î ÏÜÜÉ‘ ÃܳÜß †ÜíÜ´ÜàØ. ‘åüêÜÜ‘ÃÜå †ÜÏÜêÜßÃÜß ƒÜüÜïÜ ÏÜÜÉ‘ ÃܳÜß †ÜíÜ´Üß; ‘åüêÜÜ‘ÃÜå ÍÜÜ´Ü ÏÜÜÉ‘ ÃܳÜß †ÜíÜ´ÜÜå; ‘åüêÜÜ‘ÃÜå ËÜÜèÓß è ÏÜÜÉ‘ †ÜíÜå “å; †ÜÏÜ ÝÍÜÃÃÜ ÝÍÜÃÃÜ ÆÜ‘äÝ´ÜíÜÜìÜ ÏÜÃÜàóÑÜÜåÃÜå ÝÍÜÃÃÜ ÝÍÜÃÃÜ íÜô´Üà ÏÜÜÉ‘ †ÜíÜå “å. 12. ƒÜÜíÜÜÃÜÜå œÜÜå’ôÜ íÜƒÜ´Ü Ó܃ÜÜå. è«ÓÜÞÄÃÜ ‹ÆÜÓ è †ÜÑÜàóÑÜ, íܱÜÚ, ËÜêÜ, ôíÜÜô³ÑÜ, ‹´ôÜÜ÷, ‹ÆÜœÜÑÜ, †Üåè †ÃÜå ´Üåè ÝÃÜÍÜÚÓ “å †å ÑÜܹ Ó܃ÜíÜàØ ¡å‰†å. è«ÓÜÞÄÃÜÃÜå ÆÜÂÜœÜßÃÜÜå†å †ÞÄÃÜ÷ÜåµÜ1 èåÏÜ ÆÜÝíÜµÜ ÏÜÜÃÜß “å. †ÞÄÃÜ÷ÜåµÜÏÜÜØ èåÏÜ †ÆÜÝíÜµÜ íÜô´Üà 1 ôÜÜÑÜØ ÆÜÂÜ´ÜÏÜÚÃÜàóÑÜܱÜÜØ †ïÜÃÜØ ñÜàÝ´ÜœÜÜåݹ´ÜÏÜÖ"| ÃÜÜôÜÓÜ ÍÜÜåèÃÜØ ‘àÑÜÜÚ¹ÞÄÃÜ÷ÜåµÜ ôÜÏÜÜå ÝíÜÝÁÜ:"|| [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃÜ Ã܃ÜÜÑÜ †ÃÜå ôÜÜÑÜØÆÜÂÜ´Ü: ËÜå è íÜƒÜ´Ü ´ÜåÏÜÜØ ÷ÜåÏÜÜÑÜ ´ÜåíÜàØ è è«ÓÜÞÄÃÜÃÜàØ ôÜÏÜèíÜàØ ¡å‰†å. œÜÓ‘ ËÜå è íÜƒÜ´Ü ÝÃÜÑÜÏÜôÜÓ èÏÜíÜÜÃÜàØ ôÜâœÜíÜå “å, íÜœÜÏÜÜØ ‘¹ß ÃÜ÷Î. ‘ÜêÜÍÜÜåèÃÜÏÜÖ †ÜÓÜåÄÑÜ‘ÓܱÜÜÏÜÖ"| (œÜÓ‘) †³ÜÜÚ´ÜÖ í܃ܴÜôÜÓ ÍÜÜåèÃÜ †ÜÓÜåÄÑÜÃÜß †ÝÍÜíÜäݽ ‘ÓÃÜÜÓàØ “å. ïÜ´ÜØ ÝíÜ÷ÜÑÜ ÍÜÜåø´ÜíÑÜÏÜÖ"| ÷¡Ó ‘ÜÏÜ Æܲ´ÜÜØ ÏÜåêÜßÃÜå íÜåìÜôÜÓ èÏÜíÜÜÃÜß üåíÜ Ó܃ÜíÜß †åÃÜÜ èåíÜàØ †ÜÓÜåÄÑÜÆܹ ËÜßèàØ †å‘åÑÜ ÃܳÜß. í܃ܴÜ-ËÜåíÜƒÜ´Ü ƒÜÜÃÜÜÓÃÜàØ ËÜì ™Üüå “å. (†ôÜÏܳÜÚ ´ÜÃÜà:), ÝíÜÝíÜÁÜ ¡´ÜÃÜÜ ÓÜåÄÜÜå ³ÜÜÑÜ “å, íÜÜÑÜà³Üß è«ÓÜÞÄÃÜ ÏÜع ³ÜÜÑÜ “å, ƒÜÜÁÜåêÜàØ ËÜÓÜËÜÓ ÆܜܴÜàØ ÃܳÜß, ÉÓß³Üß ƒÜÜíÜÜÃÜß ôÆÜä÷Ü è ÃܳÜß ³Ü´Üß. 13. ÝíÜÓའÓôÜíÜßÑÜÚíÜÜìÜ ÆܹܳÜÜåÚ ôÜܳÜå ÃÜ èÏÜíÜÜ. †ÜÁÜàÝÃÜ‘ †Ü÷ÜÓïÜÜôµÜíÜå¶Ü܆ÜåÃÜàØ ÁÑÜÜÃÜ ÷¢ ôÜàÁÜß †Ü ´ÜÓÉ ƒÜÇœÜÜÑÜàØ ÃܳÜß. ÆÜÓØ´Üà ÆÜÂÜœÜßÃÜÜå†å †Ü ÝíÜóÜÑÜ ‹ÆÜÓ ƒÜâËÜ è ÆÜ‘ÜïÜ ÆÜܲÒÜå “å. ‘‰ ‘‰ íÜô´Üà†Üå ôÜܳÜå ÃÜ ƒÜÜíÜß †åÃÜß ÏÜÜåüß ÑÜÜ¹ß œÜÓ‘å (ôÜâ. ô³ÜÜ. †. 26) †ÜÆÜåêÜß “å. ¹ÜƒÜêÜÜ ´ÜÓß‘å ÏÜÁÜ †ÃÜå ™Üß ôÜÓƒÜÜ íÜèÃÜÏÜÜØ ÃÜ ƒÜÜíÜÜØ ¡å‰†å; ÏÜÜ“êÜß †ÃÜå ¹âÁÜ ôÜܳÜå ÃÜ ƒÜÜíÜÜØ ¡å‰†å; ÏÜâìÜ, êÜôܱÜ, ´ÜàêÜôÜß íÜÄÜåÓå ƒÜ܉ ÓûÜ ËÜܹ ¹âÁÜ ÃÜ ÆÜßíÜàØ ¡å‰†å; ¹âÁÜ †ÃÜå ²àØÄÜìß ôÜܳÜå ÃÜ ƒÜÜíÜÜØ ¡å‰†å; üÜØ‘ÜÃÜàØ ïÜÜ‘ ÏÜÁÜ †ÃÜå ¹âÁÜ ôÜܳÜå ÃÜ ƒÜÜíÜàØ ¡å‰†å; †ÏêÜ (ƒÜÜüÜ) ÆܹܳÜÜåÚ ¹âÁÜ ôÜܳÜå ÃÜ ƒÜÜíÜÜ ¡å‰†å; ‘«Üåì ¹âÁÜ ôÜܳÜå ÝíÜÓའ“å; ÏÜÜØôÜ, œÜÓËÜß ¹âÁÜ ôÜܳÜå ÝíÜÓའ“å; ÆÜßêÜà²ßÃÜàØ ïÜÜ‘ †ÃÜå ÏÜÁÜ ôÜܳÜå ƒÜÜíÜܳÜß ÏÜӱܹÜÑÜ‘ “å. †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ êÜåÆÜÂôÜß[Óø´ÜÝÆܶÜ] ÃÜÜ †ôÜ؃ÑÜ ¹Ó¹ß†Üå “å †åÃÜÜ ÏÜâìÏÜÜØ †Ü ÝíÜÓའ†ÃÃÜÍÜšÜ±Ü ÷ÜåÑÜ †å ôÜØÍÜÝíÜ´Ü “å. œÜÓ‘ ‘÷å “å ‘å": Ý‘êÜÜôÜ‘àó«ÄÜÂ÷±ÜßÄܹÜÃÜÜØ ïÜÜåóÜÜõÜÝÆܶܟíÜÓÆÜßÃÜôÜÜÃÜÜÏÜÖ"| ôÜôÜÜÃܹÜåóÜôÑÜ ´Ü³ÜæíÜ ÏÜä´ÑÜÜå: ÝíÜÓà½ÏÜÃÃÜØ ÆÜÂíܹÝÃ´Ü ÷å´ÜàÏÜÖ"|| (œÜÓ‘ ôÜâ. 26, 146)

‘Üå°, ôÜØÄÜÂ÷±Üß, ïÜÜåóÜ Óø´ÜÝÆܶÜ, ŸíÜÓ, ÆÜßÃÜôÜ (ôÜìåƒÜÏÜ), ôÜØ´ÜÜÃܹÜåóÜ, ÃÜÆÜàØôÜ‘´íÜ, †ØÁÜÜÆÜÜå, Ó´ÜíÜÜ, ‹¹Ó, ÝíÜôÉÜåü‘, ‹ÃÏÜܹ, ÍÜÄÜعÓ, ÆÜÜزà íÜÄÜåÓå ÓÜåÄÜÜå– †Óå ÏÜä´ÑÜà ÆܱܗÝíÜÓའ†ÃÃÜÆÜÜÃÜÃÜå †ÜÍÜÜÓß “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

14. “†å “ ÓôÜÜåÃÜàØ ôÜåíÜÃÜ Ý÷´ÜÜíÜ÷ “å. ÏÜÁÜàÓ, †ÏêÜ, ‘üà(´Ü߃ÜÜå), Ý´Üø´Ü (‘²íÜÜå), êÜíÜ±Ü †ÃÜå ‘óÜÜÑÜ—†Ü “ ÓôÜÜå. †Ü “ÑÜå ÓôÜÜå ÏÜÜÉ‘ôÜÓ ƒÜÜíÜܳÜß ïÜÓßÓ ôÜÜÓàØ Ó÷å “å. †å‘êÜÜ ¹âÁÜ ‹ÆÜÓ Ó÷åÃÜÜÓ ÃÜßÓÜåÄÜß †ÃÜå ËÜìíÜÜÃÜ ÃÜ Ó÷ß ïÜ‘å. `ÏÜÓœÜÜØ †ÃÜå †ÜÏÜêÜß ´ÜÜå ƒÜÜíÜÜØ è ÃÜ ¡å‰†å' †åÏÜ ‘÷åÃÜÜÓÜ íÜåݹÑÜÜ “å. œÜÓ‘ ôÆÜóü ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ‘÷å “å": ôÜíÜÚÓôÜÜÍÑÜÜôÜÜå ËÜêÜ‘ÓܱÜÜØ ~‘ÓôÜÜÍÑÜÜôÜÜå ¹ÜæËÜÚêÑÜ‘ÓܱÜÜÏÜÖ"| †³ÜÜÚ´ÜÖ ôÜíÜÚ ÓôÜÜåÃÜÜ ôÜåíÜÃܳÜß ËÜìÏÜÜØ íÜäݽ ³ÜÜÑÜ “å ŸÑÜÜÓå †ÏÜà‘ †å‘ ÓôÜÃÜàØ ôÜåíÜÃÜ ‘ÓíÜܳÜß ¹àËÜÚì´ÜÜ †ÜíÜå “å.

ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ÏÜܱÜôÜÜå†å †Ü ÑÜܹ Ó܃ÜíÜÜ èåíÜàØ “å. 15. èÏÜ´Üß í܃ܴÜå ÆÜܱÜß ÆÜßíÜÜÏÜÜØ èÓÜ ÆÜ±Ü ÃÜà‘ôÜÜÃÜ ÃܳÜß.1 †Ü ÝíÜíÜܹÜôÆܹ ÆÜÂþÜÃÜå ¡å‰†å ´Üå ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜà ÏÜ÷¶íÜ †ÆÜÜÑÜåêÜàØ “å. ŸÑÜÜÓå ÆÜܱÜßÃÜß ´ÜÓôÜ êÜÜÄÜå ´ÑÜÜÓå ÆÜܱÜß ÆÜßíÜàØ. íÜÜÄÍÜü ‘÷å “å ‘å": ôÜÏÜô³ÜâêÜ ‘äóÜÜ ÍÜàø´ÜÏÜÁÑÜÜÃ´Ü ÆܳÜÏÜÜÏËÜàÆÜÜ:"| (†óüÜØÄÜù¹ÑÜ, ôÜâ. ô³ÜÜ. †. 5-15)

†³ÜÜÚ´ÜÖ ÍÜÜåèÃÜÃÜß ÏÜÁÑÜÏÜÜØ ÆÜܱÜß ÆÜßíÜܳÜß ïÜÓßÓ ËÜ÷à ¡²àØ ÃÜ÷Î ‘å ËÜ÷à ÆÜÜ´ÜìàØ ÃÜ÷Î ´ÜåíÜàØ ôÜÏÜÜÃÜ Ó÷å “å. ÍÜÜåèÃÜÃÜÜ †Ø´ÜÏÜÜØ ÆÜܱÜß ÆÜßíÜܳÜß ïÜÓßÓ ôÜà‘ÜÑÜ “å. 1 ``Do not be afraid of drinking water at meal times—that old boog-a-boo has frightened off so many. The only thing to be avoided is that of `washing down' the food. This `washing down' habits is bad... but the water that you drink at meal times is quickly absorbed in the circulation and the work of digestion is not retarded thereby unless the water be icy cold in which case the stomach becomes chilled.'' (`The Hindu Yogi System of Practical Water Cure', by Yogi Ramcharaka, pp. 25, 26.)

173


ƒÜ܉ÃÜå èå †ÜÓÜÏܳÜß ôÜâ´ÜÜå ÃܳÜß ´ÜåÃÜå ´ÜØºÜ êÜÜÄÜà ÆÜ²å “å. ƒÜ܉ÃÜå èå §ÁÜß ¡ÑÜ “å ´ÜåÃÜàØ ïÜÓßÓ ÆÜàóü (¡²àØ) ³ÜÜÑÜ “å, èå †ÜØüÜ ÏÜÜÓå “å ´Üå †ÜÑÜàóÑÜ ÆÜÂÜÆ´Ü ‘Óå “å †ÃÜå ƒÜ܉ÃÜå èå ¹Üå²å “å ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì ÏÜä´ÑÜà ÆÜ±Ü ¹Üå²å “å. ƒÜ܉ÃÜå ´ÜàÓ´Ü ïÜÜìÜ†å ¹Üå²ÃÜÜÓÜ †ÜÆܱÜÜ ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÏÜÜüå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜ èåíÜÜå ÃܳÜß ïÜàØ?

†Ü è íÜÜ´Ü `†óüÜØÄÜ ôÜØÄÜÂ÷' ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÄÜÂسÜÏÜÜØ ‘÷åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. 16. ÍÜÜåèÃÜ ÆÜ÷åêÜÜØ †Ü¹àÃÜß ‘œÜàØËÜÓ †ÃÜå ÕôÜÁÜíÜ êÜâ±Ü ƒÜÜíÜàØ Ý÷´ÜÜíÜ÷ “å.1 †Ü³Üß è«ÓÜÞÄÃÜ ÆܹßÆ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. Ýè÷ÖíÜÜ †ÃÜå ‘Ø« ïÜའ³ÜÜÑÜ “å ´Ü³ÜÜ ÍÜÜåèÃÜÏÜÜØ ÓàÝœÜ íÜÁÜå “å. 17. †Ü÷ÜÓÏÜÜØ èà¹Ü èà¹Ü ƒÜܾ ÆܹܳÜÜåÚ ÷ÜåíÜÜ ¡å‰†å. ‘Üåóܹ, ôÃÜå÷, ‘ÜËÜÜåÚݹ´Ü †ÃÜå ƒÜÝÃÜè šÜÜÓÜå ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜØ ÑÜÜåÄÑÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ †ÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜ ÷ÜåíÜÜ ¡å‰†å ´Üå †ÜÆܱÜå ÆܳÜÏÜ ¡å‰ ÄÜÑÜÜ “߆å. †Ü ËÜÁÜÜ †å‘ è ¡´ÜÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜسÜß ÏÜìß ïÜ‘´ÜÜ ÃܳÜß; †ÃÜå ¹âÁÜ èåíÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜسÜß, ÁÜÜÓÜå ‘å, ËÜÁÜÜØ ºíÑÜÜå ÏÜìß Ó÷å ´ÜÜåÆÜ±Ü †å‘êÜÜ ¹âÁÜ ‹ÆÜÓ †³ÜíÜÜ †ÏÜà‘ †å‘ è ¡´ÜÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ‹ÆÜÓ Ó÷åíÜàØ Ý÷´ÜÜíÜ÷ ÃܳÜß. †å‘êÜÜ ¹âÁÜ ‹ÆÜÓ Ó÷åíÜܳÜß ôíÜÜô³ÑÜôÜØÓšÜ±Ü ÃܳÜß ôÜÁÜÜ´ÜàØ. ÏÜÜüå ËÜÃÜß ïÜ‘å ´ÜåüêÜÜ èà¹Ü èà¹Ü ÆܹܳÜÜåÚÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜØ ôÜÏÜÜíÜåïÜ ³ÜíÜÜå ¡å‰†å. ÷ØÏÜåïÜ †å‘ ÃÜå †å‘ ¡´ÜÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ êÜßÁÜÜ ‘ÓíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÝÍÜÃÃÜ ÝÍÜÃÃÜ ¡´ÜÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ êÜåíÜÜÑÜ ´Üå ôíÜÜô³ÑÜ ÏÜÜüå Ý÷´ÜÜíÜ÷ “å. †ÜÃÜÜå †³ÜÚ ‘Üå‰ †åíÜÜå ÃÜ ‘Óå ‘å 1 ÍÜÜåèÃÜÜÄÜÂå ôÜ¹Ü ÆܳÑÜØ êÜíܱÜܺڑÍܚܱÜÏÜÖ"|  †ÞÄÃÜ ôÜùßÆÜÃÜØ ÓàœÑÜØ ÝèÐÜ‘±«ÝíÜïÜÜåÁÜÃÜÏÜÖ"||

174 

÷ØÏÜåïÜÜØ ƒÜÜíÜÜÏÜÜØ ËÜ÷à íÜÜÃÜ߆Üå ¡å‰†å. †å‘ è ¡´ÜÃÜÜØ èÏܱÜÜåÏÜÜسÜß †å‘ è ÆÜ‘ÜÓÃÜÜØ ºíÑÜÜå(enzyme)ÃÜå íÜÁÜà ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜàØ ÆÜ²å “å. 18. ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜØ ôíÜœ“ ¹âÁÜ, ™Üß, ÏÜ܃ܱÜ, ¹÷Î, “ÜïÜ †ÃÜå ´ÜÜ¡Ø ïÜÜ‘ÍÜÜ¢ÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ ¡å Õ÷¹à†Üå ‘Óå ´ÜÜå Õ÷¹à†ÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †Ü÷ÜÓ ËܹêÜíÜÜÃÜàØ ‘؉ è ÆÜÂÑÜÜåèÃÜ ÃܳÜß.

èÏÑÜÜ ËÜܹ 1. èÏÑÜÜ ËÜܹ ËÜÓÜËÜÓ ÏÜÜÇ ôÜÜÉ ‘ÓíÜàØ. ”ß±Üß œÜÜعßÃÜß ‘å íÜÜØôÜÃÜß ôÜìß íÜ²å ¹ÜØ´ÜÏÜÜØ ÍÜÓÜÑÜåêÜàØ †ÃÃÜ ƒÜÜå´ÜÓß ‘Ü°ß ƒÜâËÜ ‘ÜåÄÜìÜ íܲå ÏÜÜÇ ôÜÜÉ ‘Óß ÃÜ܃ÜíÜàØ. 2. èÏÑÜÜ ËÜܹ ´ÜÜØËÜâêÜÍÜšÜ±Ü ‘ÓíÜàØ. 3. èÏÑÜÜ ËÜܹ ÓÜ¡ÃÜß ÏÜÜÉ‘, ïÜÜØ´Ü ÝœÜ¶Üå ËÜåôÜß ‘êÜÜ‘å‘ †ÜÓÜÏÜ êÜåíÜÜå.2 èÏÜßÃÜå ´ÜÓ´Ü ‘ÜÏÜå íÜìÄÜíÜܳÜß †ÃÃÜ ÆÜœÜíÜÜÏÜÜØ íÜÜØÁÜÜå †ÜíÜå “å. `íÜÜÏÜ‘àÝšÜ'—²ÜËÜå ÆܲƒÜå ôÜ≠Ó÷åíÜàØ. Ž™Üß ÃÜ èíÜàØ ÆÜ±Ü ïÜÜØݴܳÜß ôÜ≠Ó÷åíÜàØ. 4. ƒÜ܉ÃÜå ´ÜÓ´Ü è Ž™Üß èíÜܳÜß ‘É ‘ÜåÆÜÜÑÜÏÜÜÃÜ ³Ü‰ è«ÓÜÞÄÃÜÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘Óå “å. 5. ËÜÆÜÜåÓå èÏÑÜÜ ËÜܹ †ÜÓÜÏÜ êÜåíÜÜå. ÓÜ´ÜÃÜÜ ÍÜÜåèÃÜ ËÜܹ ³ÜÜå²Üå‘ †ÜÓÜÏÜ êÜßÁÜÜ ËÜܹ ÏÜ܉êÜå‘ œÜÜêÜß †ÜíÜíÜàØ–ËÜ÷à è ÁÜßÏÜå ÁÜßÏÜå.

ÝÍÜÃÃÜ ÝÍÜÃÃÜ ¡´ÜÃÜÜØ ÆÜܵÜÜåÃÜÜ ÄÜà±Ü ¹ÜåóÜù´ÜÖ ÀÝóü¹Ø ÆܳÑÜØ ÷æÏÜØ ÍÜÜåèÃÜÍÜÜèÃÜÏÜÖ"| ÓÜæÆÑÜØ ÍÜíÜÝ´Ü œÜšÜàóÑÜØ ÝÆܶÜù´‘ÉíÜÜ´Ü‘ä´Ü"|| ‘ÜØôÑÜØ ËÜàݽÆÜÂ¹Ø ÓàœÑÜØ Óø´ÜÝÆܶÜÆÜÂôÜܹÃÜÏÜÖ"| 2 ÍÜâø´íÜÜåÆÜÝíÜïÜ´Ü: ´ÜÃºÜ ïÜÑÜÜÃÜôÑÜ ´Üà ÆÜàóü´ÜÜ"| †ÜÑÜà: œÜؘÏÜÏÜܱÜôÑÜ ÏÜä´ÑÜà: ™ÜÜíÜÝ´Ü ™ÜÜíÜ´Ü:"|| ƒÜ܉ÃÜå èå †ÜÓÜÏܳÜß ôÜâ´ÜÜå ÃܳÜß ´ÜåÃÜå ´ÜØºÜ êÜÜÄÜà ÆÜ²å “å. ƒÜ܉ÃÜå èå ŽÁÜß ¡ÑÜ “å ´ÜåÃÜàØ ïÜÓßÓ ÆÜàóü (¡²àØ) ³ÜÜÑÜ “å, èå †ÜØüÜ ÏÜÜÓå “å ´Üå †ÜÑÜàóÑÜ ÆÜÂÜÆ´Ü ‘Óå “å †ÃÜå ƒÜ܉ÃÜå èå ¹Üå²å “å ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì ÏÜä´ÑÜà ÆÜ±Ü ¹Üå²å “å. ƒÜ܉ÃÜå ´ÜàÓ´Ü ïÜÜìÜ†å ¹Üå²ÃÜÜÓÜ †ÜÆܱÜÜ ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÏÜÜüå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜ èåíÜÜå ÃܳÜß ïÜàØ? [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜæ¶ÜêÜØ íÜÜ´Ü‘äºàšÜÏÜàó±ÜØ ‘äÝÏÜ‘ÉÆܱÜà´ÜÖ"|| †ÜÑÜôÜå ‘ÜœÜÆÜܵÜå œÜ ÍÜÜåèÃÜØ ÝôÜݽ‘ÜÓ‘ÏÜÖ"| ïÜÜå³ÜÆÜܱ²à÷ÓØ ËÜêÑÜØ ‘ÜÏÜêÜÜÆÜ÷ÏÜà¶ÜÏÜÏÜÖ"|| ïÜæêÜåÑÜå ÏÜäÃÏÜÑÜå ÆÜܵÜå ÍÜÜåèÃÜØ ñÜßÝÃÜíÜÜÓ±ÜÏÜÖ"| ¹Üé¹ÖÍÜíÜå ÝíÜïÜåóÜå±Ü ÓàÝœÜ¹Ø ðêÜåóÏÜ‘ÜÝÓ œÜ"|| ÆÜܵÜØ ÆܵÜÏÜÑÜØ ÓàœÑÜØ ¹ßÆÜÃÜØ ÝíÜóÜÆÜÜÆÜÃÜà´ÜÖ"|| (ÍÜÜíÜÆÜ‘ÜïÜ)

ôÜÜåÃÜÜÃÜÜØ íÜÜôÜ±Ü µÜ±ÜåÑÜ ¹ÜåóÜÃÜå ÷ÓÃÜÜÓ, †Ü؃ÜÃÜå ÏÜÜüå Ý÷´Ü‘Ó, ¹Óå‘ ¸´ÜàÏÜÜØ ÆܳÑÜ “å. ✦✦ œÜÜعßÃÜÜØ íÜÜôÜ±Ü œÜšÜàóÑÜ (œÜšÜà†ÜåÃÜå ÏÜÜüå †Ý´Ü Ý÷´Ü‘Ó), ÝÆܶÜÃÜå ÷ÓÃÜÜÓ †ÃÜå ‘ÉíÜÜ´ÜÃÜå ÷ÓÃÜÜÓ “å. ✦✦ ‘ÜØôÜÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå1 ËÜàݽíÜÁÜÚ‘ “å, ÓàÝœÜ ‹´ÆÜÃÃÜ ‘ÓÃÜÜÓ “å †ÃÜå Óø´ÜÝÆܶÜÃÜß ïÜÜØÝ´Ü ‘ÓÃÜÜÓ “å. ✦✦ ÝÆܶÜìÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå íÜÜÑÜà ‘ÓÃÜÜÓ, ÓàšÜ (ÞôÃÜÄÁܳÜß ¥êÜüÜ ÄÜà±ÜíÜÜìÜØ †³ÜÜÚ´ÜÖ íÜÜÑÜà ‘ÓÃÜÜÓ †ÃÜå ‘ËÜÝèÑÜÜ´Ü ‘ÓÃÜÜÓ.), ‹ó±Ü †ÃÜå ‘äÝÏÜ †ÃÜå ‘ÉÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘ÓÃÜÜÓ “å. ✦✦ êÜÜå°ÜÃÜÜØ †ÃÜå ‘ÜœÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜåÏÜÜØ ÍÜÜåèÃÜ ‘ÓíÜܳÜß ôÜÜå¡å †ÃÜå ÆÜÜزàÓÜåÄÜ ¹âÓ ³ÜÜÑÜ “å, ËÜêÜÆܹ “å †ÃÜå ‹¶ÜÏÜ ‘ÜÏÜêÜÜÆÜ÷ (‘ÏÜìÜå ÷ÓÃÜÜÓ) “å ´ÜåÏÜ ´Üå³Üß ÝôÜݽ ÆÜÂÜÆ´Ü ³ÜÜÑÜ “å.2 ✦✦

1 ËÜØÄÜÜì߆Üå ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå ‘ÜØôÜÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå è íÜÜÆÜÓå “å. ³ÜÜìß, íÜÜü‘Ü, êÜÜåüÜ, ÆÑÜÜêÜÜ íÜÄÜåÓå ‘ÜØôÜÜÃÜÜØ è ´Üå†Üå íÜÜÆÜÓå “å. ÝÆܶÜì ‘Ó´ÜÜØ ‘ÜØôÜÜÃÜÜØ è íÜÜôܱÜÜå íÜÜÆÜÓíÜÜØ ôÜÜÓÜØ “å. ÝÆܶÜìÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜåÃÜå ‘êÜ܉ œÜ²ÜíÜíÜß ÆÜ²å “å, ‘êÜ܉ ôÜÜÉ †ÜíÜ´Üß ÃܳÜß, †Ø¹Ó ôÜßôÜÜÃÜÜå ÍÜåÄÜ ÷ÜåÑÜ “å †åüêÜå †ÜÆܱÜÜ ïÜÓßÓÏÜÜØ ÁÜßÏÜå ÁÜßÏÜå ôÜßôÜÜÃÜÜå ÍÜÜÄÜ ¡ÑÜ “å. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ôÜßôÜÜÃÜÜ ”åÓÃÜÜØ ÝœÜ÷ÖÃÜÜå è±ÜÜÑÜ “å †ÃÜå ËÜß¡Ø ¹ÜÓà±Ü ¹Ó¹Üå ³ÜÜÑÜ “å. ‡ÞòÑÜÃÜ ÏÜåݲ‘êÜ ÄÜç”åüÏÜÜØ †ÏܹÜíÜܹÃÜß ÝôÜÝíÜêÜ ÷ÜçÝôÆÜüêÜÃÜÜ ÏÜåèÓ ‘çò߆å Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ ôÜßôÜÜÃÜÜ ”åÓ³Üß ‘åíÜÜ ¹ÜÓà±Ü ÓÜåÄÜÜå ³ÜÜÑÜ “å ´ÜåÃÜÜå ôÜÓôÜ ƒÑÜÜêÜ †ÜÆÜåêÜÜå “å. 2 ÝôÜݽÃÜß ÆÜÂÜÞÆ´Ü †å ïÜ˹ÃÜÜå †³ÜÚ ôÆÜóü ÃܳÜß. ‘ÜœÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå ƒÜâËÜ è ôÜÜÉ Ó܃Üß ïÜ‘ÜÑÜ “å. ÏÜÃÜÃÜå †Ü÷ÖêÜܹ †ÜÆÜÃÜÜÓ “å †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ ÁÜâì ‘å ÓÜƒÜ œÜÜÇüß Ó÷åíÜÜÃÜÜå ôÜØÍÜíÜ ÃܳÜß. †ÜÆܱÜå ÝÆܶÜìÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå íÜÜÆÜÓß†å “ß†å, ÓÜƒÜ ‘å ÏÜÜüß³Üß ôÜÜÉ ‘Óß†å “ß†å. ÆÜÓØ´Üà ´Üå è íÜÜôܱÜÜå ŸÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå èÏÜíÜÜ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

ÆܳÜÓÜÃÜÜØ †ÃÜå ÏÜÜüßÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜåÏÜÜØ èÏÜíÜܳÜß êÜšÏÜßÃÜÜå ÃÜÜïÜ ³ÜÜÑÜ “å. ✦✦ êÜÜ‘²ÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜåÏÜÜØ èÏÜíÜܳÜß ÓàÝœÜ ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜÜÑÜ “å ÆÜ±Ü ´Üå ‘É ‘ÓÃÜÜÓÜØ ÷ÜåÑÜ “å. ✦✦ ÆܵÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå—ÆÜ´ÜÓÜìÜØ ÓàÝœÜ ‹´ÆÜÃÃÜ ‘ÓÃÜÜÓ “å, è«ÓÜÞÄÃÜÃÜå ÆܹßÆ´Ü ‘ÓÃÜÜÓ “å †ÃÜå ÝíÜóÜ †ÃÜå ÆÜÜÆÜÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘ÓÃÜÜÓ “å.3 †Ü ‹ÆÜÓÜØ´Ü †Ü èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ †çêÑÜàÝÏÜÝÃÜÑÜÏÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå íÜÆÜÓÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜØ “å. ÄÜàèÓÜ´Ü, ÏÜ÷ÜÓÜóü× ´ÜÓÉ †çêÑÜàÝÏÜÝÃÜÑÜÏÜÃÜÜå ”Ü”Üå ÆÜÂœÜÜÓ ÃܳÜß ÆÜÓØ´Üà ËÜÂú¹åïÜ, †ÜôÜÜÏÜ †ÃÜå ÏܺÜôÜ ´ÜÓÉ †Ü íÜÜôܱÜÜåÃÜÜå ”Ü”Üå ÆÜÂœÜÜÓ “å. †çêÑÜàÝÏÜÝÃÜÑÜÏÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå—¡å ËÜÓÜËÜÓ ÁÜÜå‰ÃÜå ôÜÜÉ Ó܃ܴÜÜØ †ÜíÜ²å ´ÜÜå—‘Üå‰ ÆÜ±Ü Óß´Üå ÃÜà‘ôÜÜÃÜ‘ÜÓ‘ ÃܳÜß. †å ÄÜÓßËÜÃÜß œÜÜØ¹ß “å †åÏÜ ‘÷åíÜÜÏÜÜØ †Ý´ÜïÜÑÜÜåÞø´Ü “å ÆÜ±Ü †ôÜ´ÑÜ ÃܳÜß. †åÏÜÜØ ÓÜØÁÜíÜܳÜß ÆÜ±Ü ¹ÜåóÜ ÃܳÜß. †çêÑÜàÝÏÜÝÃÜÑÜÏÜÃÜå ôÜÜÉ ‘Ó´ÜÜØ †ÜíÜ²å ´ÜÜå œÜÜØ¹ß èåíÜÜØ ïÜàÍÜ Ó÷ß ïÜ‘å “å †ÃÜå †ÜíÜÜØ ôÜÜÉ íÜÜôܱÜÜåÏÜÜØ èÏÜíÜܳÜß ÃÜà‘ôÜÜÃÜ ÃܳÜß ³Ü´ÜàØ. ÆÜÓØ´Üà †ÜݳÜÚ‘ ÀÝóü†å †çêÑÜàÝÏÜÝÃÜÑÜÏÜ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜ ÏÜÜüå ôÜÜÓàØ ÃܳÜß †åÏÜ ÏÜÜÓàØ ÏÜÜÃÜíÜàØ “å. ✦✦

ÍÜÜåèÃÜÃÜÜå ˜ÏÜ ÆÜâíÜÛ ÏÜÁÜàÓÏÜþÜßÑÜÜÃÏÜÁÑÜå²ÏêÜêÜíܱÜÜæ ÓôÜÜæ"| ÆÜÿÜÜ´“åóÜÜÃÜÖ ÓôÜÜÃÜÖ íÜæ¾Üå ÍÜÜåèÃÜåóíÜíÜœÜÜÓÑÜå´ÜÖ"|| †Ü¹ß ÉêÜÜÝÃÜ ÍÜà¨èß´Ü ¹ÜݲÏÜܹßÝÃÜ ËÜàݽÏÜÜÃÜÖ"| ´Ü´Ü: ÆÜåÑÜÜØ ´Ü´ÜÜå ÍÜÜåŸÑÜÜÃÜÖ ÍÜšÑÜÜØÝÿܵÜÜØô´Ü´Ü: ÆÜÓÏÜÖ"|| ËÜåôÜß†å “ß†å ´ÑÜÜÓå ôíÜœ“ íÜôµÜ íܲå êÜâ“íÜܳÜß ´ÜåÏÜÜØ ‘åüêÜß ÁÜâì ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ôÜÏÜ¡ÑÜ “å, †åüêÜå ‘ÜœÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå †³ÜíÜÜ ÝœÜÃÜ܉ ÏÜÜüßÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå ôíÜœ“´ÜÜÃÜß ÀÝóü†å ôÜÜÓÜØ “å †åÏÜ ÏÜÜÃÜíÜÜÏÜÜØ ´ÜÜå ‘Üå‰ÃÜå íÜÜØÁÜÜå ÃÜ è ÷ÜåÑÜ. êÜÜåƒÜزÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå ÷ÜêÜ(‡ÃÜçÏÜêÜÃÜÜØ íÜÜôܱÜÜå íÜÆÜÓÜÑÜ “å.) íÜÆÜÓÜ´ÜÜØ ÃܳÜß †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ èÏÜíÜܳÜß ƒÜÜôÜ ÄÜà±Ü ÆÜ±Ü ÃܳÜß †åÏÜ ÏÜÜÓàØ ÏÜÜÃÜíÜàØ “å. 3 †ÜݳÜÚ‘ †ÃÜå †ÜÓÜåÄÑÜ—ËÜÃÃÜå ÀÝóü†å ÆÜ´ÜÓÜìÜØ íÜÜÆÜÓíÜÜØ «ß‘ “å. ´Üå³Üß ôµÜ߆ÜåÃÜå íÜÜôÜ±Ü íÜΓìíÜÜÃÜß ‘²Ü‘âüÏÜÜسÜß ‘؉‘ †ØïÜå ÏÜàÞø´Ü ÏÜìå “å, í܃ܴÜÃÜÜå ËÜœÜÜíÜ ³ÜÜÑÜ “å †ÃÜå ÝíÜóÜÃÜÜå ¹ÜåóÜ ‘؉‘ †ØïÜå üìå “å.

175


ËÜÜì‘Üå †ÃÜå ÏÜÜåüåÓÜ؆ÜåÃÜå Éø´Ü íÜÁÜà Æܲ´ÜÜØ ¹âÁÜ, ÏÜêÜ܉, œÜß” †ÃÜå ´ÜÏÜÜÏÜ ¡´ÜÃÜÜØ ¡±Üß´ÜÜØ ÝíÜüÜÝÏÜÃÜÜå †ÜÆÜíÜܳÜß è ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜ¡ ‘å ÓÜóü× ‘¹ß ÏÜ÷ÜÃÜ ³ÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß; ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÷ܲÏÜÜØôÜ íÜÁÜÜÓå †åíÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †ÜÆÜíÜܳÜß ‘å ïÜÓßÓÃÜàØ íÜèÃÜ íÜÁÜÜÓå †åíÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †ÜÆÜíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¤ÜÜÃÜ´ÜØ´Üà†Üå †ÃÜå ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ ‹´ôÜÜ÷ íÜÁÜà ËÜìíÜÜÃÜ ËÜÃÜå, íÜÁÜà œÜÆÜì ËÜÃÜå †åíÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ïÜÜåÁÜíÜÜå ÆܲïÜå.

ÁÜÃÜØ ÆÜâíÜÛ ôÜÏÜþÜßÑÜÜ´ÜÖ ‘åݜܹÜ÷à: ÝíÜÆÜÑÜÚÑÜÏÜÖ"| †Ü¹ÜíÜôÜå œÜ ÏÜÁÑÜå œÜ ÍÜÜåèÃÜôÑÜ ´Üà ïÜôÑÜ´Üå"|| ÝÃÜÓ´ÑÜÑÜØ ¹ÜåóÜ÷ÓØ ÉêÜåóíÜÜÏÜêÜ‘Ø ÃÜä±ÜÜÏÜÖ || (ôÜàñÜà´Ü) ôÜÜæ ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÁÜàÓ ÓôÜÑÜàø´Ü ÍÜÜåŸÑÜ ÆܹܳÜÜåÚ ƒÜÜíÜÜ ¡å‰†å, ÏÜÁÑÜÏÜÜØ ƒÜÜüÜ †ÃÜå ƒÜÜÓÜ ÓôÜíÜÜìàØ ÍÜÜåèÃÜ ƒÜÜíÜàØ ¡å‰†å †ÃÜå †Ø´Üå ËÜÜ‘ßÃÜÜ ÓôÜÜåíÜÜìàØ ÍÜÜåèÃÜ ƒÜÜíÜàØ èÜ剆å. ¹ÜݲÏÜÜݹ ÉìÜå ôÜÜæ ÆÜ÷åêÜÜØ ËÜàݽÏÜÜÃÜ ÏÜÃÜàóÑÜÜå†å ƒÜÜíÜÜØ ¡å‰†å, †Ü ÆÜ“ß ÆÜåÑÜ ÆܹܳÜÜåÚ (ÆÜß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜÜ ÆܹܳÜÜåÚ), ÆÜ“ß ÍÜÜåŸÑÜ ÆܹܳÜÜåÚ †ÃÜå “åíÜüå ËÜÜ‘ßÃÜÜ ÆܹܳÜÜåÚ ƒÜÜíÜÜ ¡å‰†å. ‘åüêÜÜ‘ ‘÷å “å ‘å ôÜÜæ ÆÜ÷åêÜÜØ ™ÜßíÜÜìÜ ‘Ý«ÃÜ ÆܹܳÜÜåÚ (êÜܲà èåíÜÜ) ƒÜÜíÜÜ ¡å‰†å ŸÑÜÜÓå ‘åüêÜÜ‘ÃÜÜ ÏÜ´Ü ÆÜÂÏÜܱÜå ÆܳÜÏÜ ÆÜÂíÜÜ÷ß ÆܹܳÜÜåÚ êÜåíÜÜ ¡å‰†å.1 ÍÜÜåèÃÜÃÜß ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ, ÏÜÁÑÜÏÜÜØ †ÃÜå †Ø´ÜÏÜÜØ µÜ±ÜåÑÜ ¹ÜåóÜ(íÜÜ´Ü, ÝÆܶÜ, ‘É)ÃÜå ÷ÓÃÜÜÓ †åíÜÜØ †ÜÏÜìÜØÃÜÜØ êÜßêÜÜØ Éì ƒÜÜíÜÜØ ¡å‰†å. †ÜÏÜìÜØ ËÜÁÜÜ ¹ÜåóÜÜåÃÜå ÷ÓÃÜÜÓ “å †ÃÜå ¢íÜÃÜÝíÜÝÃÜÏÜÑÜݘÑÜÜ ôÜÜÁÜß ¹ß™ÜÜÚÑÜàóÜ ËÜšÜÃÜÜÓ “å. ÍÜÜåèÃÜÃÜÜ †Ø´Üå “ÜïÜ ÆÜßíÜß ¡å‰†å. (ÍÜÜíÜÝÏÜñÜ ‘÷å “å": ‘àÑÜÜÚ´ÜÖ šÜßÓÜôÜÏÜÜ÷ÜÓØ ÃÜ ¹ÁÑÜôÜØ ‘¹ÜœÜÃÜ"|) 1 ÁÜä´ÜÆÜâíÜÚ ôÜÏÜþÜßÑÜÜ´ÜÖ ‘Ý«ÃÜØ ÆÜÂÜ‘Ö ´Ü´ÜÜå ÏÜä¹à"|  †Ã´Üå ÆÜàÃܺÚíÜÜïÜß ´Üà ËÜêÜܺÜåÄÜå±Ü ÏÜਜÜÝ´Ü"||

176 

(ÍÜÜíÜÝÏÜñÜ)

ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ êÜÜå‘Üå†å ‘ÜÝ«ÑÜÜíÜܲÃÜÜ ÍÜ܉†ÜåÃÜß èåÏÜ ÍÜÜåèÃÜÜôÜå “ÜïÜ ÑÜÜ ¹âÁÜ êÜåíÜÜÃÜß üåíÜ ÆÜܲíÜß èéÓß “å. ¹ÝšÜ±Ü߆Üå ¹÷Î ƒÜâËÜ ƒÜÜÑÜ “å. ‘ÜÝ«ÑÜÜíÜܲÏÜÜØ ¹âÁÜ †ÃÜå “ÜïÜÃÜÜå «ß‘ «ß‘ ÆÜÂœÜÜÓ “å. ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ êÜÜå‘Üå†å ‘ÜÝ«ÑÜÜíÜܲÃÜÜ ÍÜ܉†Üå ÆÜÜôÜå³Üß ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜÜ ÝíÜóÜÑÜÏÜÜØ ™Ü±ÜàØ ïÜ߃ÜíÜÜÃÜàØ “å.2

ÍÜÜåèÃÜÃÜÜå ÷ßÃÜÑÜÜåÄÜ,3 †Ý´ÜÑÜÜåÄÜ †ÃÜå ÝÏܳÑÜÜÑÜÜåÄÜ †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ †Ü µÜ±ÜåÑÜ ¡´ÜÃÜÜ ÑÜÜåÄÜ ¡åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. †ôÜû ÄÜÓßËÜßÏÜÜØ ôÜÆܲÜÑÜåêÜÜ êÜÜå‘Üå ÝËÜœÜÜÓÜ ÆÜåü ÍÜÓßÃÜå ƒÜÜíÜÜÃÜàØ ôÜÏÜè´ÜÜ ÃܳÜß. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ´Üå†Üå ÏÜÓíÜÜÃÜå íÜÜØ‘å è ¢íÜ´ÜÜ ÷ÜåÑÜ “å. †Ü÷ÜÓÃÜÜå †Ü ÷ßÃÜÑÜÜåÄÜ †ÜÆܱÜÜ ÓÜóü×ÃÜÜå ÆÜÂÜ±Ü ÆÜß ÓûÜå “å. ¡å‰†å ´Üå ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜà ƒÜÜÃÜÜÓ ïÜåÝ«ÑÜ܆Üå †ÃÜå ñÜßÏÜØ´ÜÜå ¡å‰†å ´Üå ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜà «ÜØôÜå “å †åÏÜ ÷àØ ÏÜÜÃÜàØ “àØ. ôÜíÜÜÓÏÜÜØ œÜÜ ôÜܳÜå ÃÜÜô´ÜÜå, †ÝÄÜÑÜÜÓ íÜÜÄÑÜå ÝíÜÝíÜÁÜ 2 µÜ±Ü ÍÜÜÄÜ ¹÷ßÏÜÜØ, †å‘ ÍÜÜÄÜ ÆÜܱÜß ÏÜåìíÜß ´ÜåÃÜå íÜêÜÜåíÜß ÃÜ܃ÜíÜàØ. †ÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ´Ü˜ †³ÜíÜÜ ´ÜÜ‘. †ÁÜàÛ ¹÷Î †ÃÜå †ÁÜàÛ ÆÜܱÜß †åÃÜàØ ÃÜÜÏÜ `‹¹ÝòÜ´Ü' (‹¹‘åÃÜ ÝòÜÑÜ´Üå íÜÁÜÚ´Üå ‡Ý´Ü ‹¹ÝòÜ´ÜÖ) †ÃÜå †´ÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå èåÃÜå “ÜïÜ ‘÷ß†å “ß†å ´Üå (“Ý“‘Ü) ´ÜÜå ôÜÜÓ÷ßÃÜ (†å‘ ïÜåÓ ¹÷Î †ÃÜå ¹ïÜ ïÜåÓ ÆÜܱÜßÃÜàØ ÝÏÜñܱÜ) †ÃÜå ÆÜÂœÜàÓ ÆÜܱÜßíÜÜìß “å. †Ü “ÜïÜÏÜÜØ ËÜ÷à ¹ÏÜ ÃܳÜß. ÆÜÓØ´Üà ¹åïÜÃÜÜ ¹à¹æÚíܳÜß †ÜíÜß ÆÜܱÜß èåíÜß “ÜïÜ ÆÜ±Ü ÝËÜœÜÜÓÜ ÄÜÓßËÜÜåÃÜå ÆÜßíÜÜ ÃܳÜß ÏÜì´Üß. †ÜíÜß “ÜïÜ êÜåíÜÜ ÏÜÜüå ÁÜݱÜÑÜÜÏÜÜÃÜå ´ÑÜÜØ †å‘ ‘êÜÜ‘ ÏÜèâÓß ‘Óå “å! ÝïÜíÜ! ÝïÜíÜ! ÷ØÏÜåïÜÜØ ´Ü˜ÃÜàØ ôÜåíÜÃÜ ‘ÓíÜàØ Ý÷´ÜÜíÜ÷ “å †ÃÜå ´Ü˜ †åüêÜå `´Ü˜Ø ÆÜܹèêÜØ'—èåÏÜÜØ œÜÜå³ÜÜ ÍÜÜÄÜÃÜàØ ÆÜܱÜß †ÜíÜå †å. 3  ÷ßÃÜÏÜܵÜÏÜôÜôÜÜåóÜØ ‘ÓÜåÝ´Ü œÜ ËÜêÜšÜÑÜÏÜÖ"|  †ÜêÜôÑÜÄÜÜæÓíÜÜüÜåÆÜ ôÜܹÜØÿÜ ‘àÓà´Üå"žÝÁÜ‘ÏÜÖ"|| (ôÜàñÜà´Ü) ¡å‰†å ´ÜåüêÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ƒÜÜåÓÜ‘ ÃܳÜß ÏÜì´ÜÜå †åüêÜå ËÜêÜÃÜÜå šÜÑÜ ³ÜÜÑÜ “å. †ÜìôÜ, ïÜÓßÓÏÜÜØ ôÉâÝ´ÜÚÃÜÜå †ÍÜÜíÜ, ÆÜåüÏÜÜØ ÄÜà²ÄÜà²Üü, è«ÓÜÞÄÃÜÃÜß ÏÜع´ÜÜ–†Ü ËÜÁÜÜ ÆÜåü ÍÜÓßÃÜå †ÃÃÜ ÃÜ ÏÜìíÜÜÃÜÜØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ “å. †ÜÆܱÜÜ ¹âËÜìÜ, œÜÜåÁÜÓÜ †ÃÜå ‘Üåìß êÜÜå‘ÜåÃÜå ¡å‰†å ´Üå ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ †ÃÃÜ ƒÜÜíÜÜ ÃܳÜß ÏÜì´ÜàØ †ÃÜå †å³Üß è †ÜÆܱÜß ƒÜå´ÜßÏÜÜØ, ÏÜèâÓßÏÜÜØ †Üèå ‘ôÜ è±ÜÜ´ÜÜå ÃܳÜß. ÆÜåü ÍÜÓßÃÜå ƒÜÜíÜÜ ´ÜÜå ÃܳÜß ÏÜì´ÜàØ †ÃÜå ÏÜèâÓß ´ÜÜå ¹ïÜ– †ÝÄÜÑÜÜÓ ‘êÜÜ‘ ‘ÓíÜÜÃÜß. ÆÜ“ß `ƒÜÜåü܉' ÃÜ ‘Óå ´ÜÜå ïÜàØ ‘Óå? †ÜìôÜ, è²´ÜÜ †ÃÜå ÆÜÂÏÜܹ †å ÷ßÃÜ †Ü÷ÜÓÃÜß ÝÃÜóÆÜÝ¶Ü “å. [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


íÜÜÃÜ߆ÜåíÜÜìÜØ ÍÜÜåèÃÜ, íÜìß ÆÜÜ“Üå ËÜÆÜÜåÓå ÃÜÜô´ÜÜå †ÃÜå œÜÜ †ÃÜå ÓܵÜå ÆÜâÓß íÜÄÜåÓå—†ÜÏÜ èÓÜ ÆÜ±Ü ÏÜèâÓß ÝíÜÃÜÜ íÜÁÜà ƒÜÜÃÜÜÓ íÜÄÜÚ ÆÜ±Ü “å. ÏÜÃÜà ÍÜÄÜíÜÜÃÜ ‘÷å “å": †ÃÜÜÓÜåÄÑÜÏÜÖ †ÃÜÜÑÜàóÑÜØ †ôíÜÄÑÜÛ œÜÜÝ´Ü ÍÜÜåèÃÜÏÜÖ"| †ÆÜà±ÑÜØ êÜÜå‘ÝíÜÝ¿óüØ ´ÜôÏÜܴܶÆÜÝÓíÜèÚÑÜå´ÜÖ"|| †³ÜÜÚ´ÜÖ †Ý´ÜÍÜÜåèÃÜ †ÜÓÜåÄÑÜÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘ÓÃÜÜÓ, †ÜÑÜàóÑÜÃÜÜå ÷×ÜôÜ ‘ÓÃÜÜÓ, †ôíÜÄÑÜÚ, ÆÜà±ÑÜÃÜÜå šÜÑÜ ‘ÓÃÜÜÓ †ÃÜå êÜÜå‘ÝíÜÝ¿óü “å ÏÜÜüå ´ÜåÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å.

†ÜíÜß ¡´ÜÃÜÜ †Ü÷ÜÓ-íÜæóÜÏÑÜÏÜÜسÜß è †¢±ÜÚ ‹¹ÖÍÜíÜå “å †ÃÜå ¹Óå‘ ÓÜåÄÜÃÜàØ ÏÜâì †¢±ÜÚ è “å †åíÜÜå †ÜÆܱÜÜ ÆÜâíÜÚ¡åÃÜÜå ÏÜ´Ü “å. ÆÜÂÜÑÜå±ÜÜ÷ÜÓíÜæóÜÏÑÜܹ¢±ÜÛ ¡ÑÜ´Üå ÃÜä±ÜÜÏÜÖ"| ´ÜÃÏÜâêÜÜå ÓÜåÄÜôÜØ™ÜÜ´Ü: ´ÜÝ¿ÃÜÜïÜÜÝ¿ÃÜïÑÜÝ´Ü"|| (ÑÜÜåÄÜÓ´ÃÜÜ‘Ó)

ÍÜÜåèÃÜ ‹ÆÜÓ èåüêÜàØ ÁÑÜÜÃÜ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå †åüêÜàØ †Üå“àØ “å. ÓÜóü×ÃÜß ‹ÃÃÜÝ´ÜÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ †Ü÷ÜÓÃÜÜ ÆÜÂþÜÃÜå ´ÜåÃÜÜ ôÜÏÜàÝœÜ´Ü ôíÜéÆÜÏÜÜØ ôÜÏÜèíÜÜ ‹ÆÜÓ “å.

‹ÆÜôÜØ÷ÜÓ ÍÜÜåèÃÜ圓ÜÝíÜ™ÜÜ´ÜÜ´ôÑÜܹØÄÜÏܹÜڞÓàÝœÜÍÜÂÏÜ:"| ´ÜÃºÜ êÜÜåœÜÃܹÜæËÜÚêÑÜØ ÁÜÜ´Üà¹Ü÷Üå ËÜêÜšÜÑÜ:"|| (ÍÜÜíÜÆÜ‘ÜïÜ)

ÍÜÜåèÃÜÃÜß ‡œ“Ü ÷ÜåÑÜ ÆÜ±Ü ÍÜÜåèÃÜ ÃܳÜß ÏÜì´ÜàØ †åíÜß Þô³ÜÝ´Ü †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ †Üèå ÆÜÂíÜ´ÜåÚ “å. ÍÜÜåèÃÜÃÜß ‡œ“ÜÃÜÜ ÝíÜ™ÜܴܳÜß †ØÄÜÏÜ¹Ú (ïÜÓßÓÏÜÜØ ‘ì´ÜÓ), †ÓàÝœÜ, ÍÜÂÏÜ(œÜ’Ó), ´ÜغÜ, †Ü؃ÜÜåÃÜß ÃÜËÜì܉ (Ó´ÜÜØÁÜìÜÆܱÜàØ, ïÜÜçüÚ-ôÜ܇ü, ÏÜÜåÝ´ÜÑÜÜå, ”ÜØƒÜ ‡´ÑÜÜݹ), ÁÜÜ´Üà†ÜåÃÜÜå ¹Ü÷ †ÃÜå ËÜìÃÜÜå šÜÑÜ ³ÜÜÑÜ “å.

ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜåÓÜ‘ÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ËÜÁÜÜÃÜå †å‘ è êÜÜ‘²ß³Üß ÷ÜØ‘íÜÜÃÜàØ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. èå±Üå ËÜ÷ܹàÓßÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜå, ôÜÜ÷ôÜÜå ‘ÓíÜÜÃÜÜØ “å, èå†ÜåÃÜå ËÜß¡ ‹ÆÜÓ †ÏÜêÜ œÜêÜÜíÜíÜÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

“å, ÏÜÜåüß ÄÜØ¡íÜÓ ÉçøüÓ߆ÜåÃÜàØ ôÜØœÜÜêÜÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ “å, ´ÜåÃÜÜÏÜÜØ ‰òÜÓÍÜÜíÜ ÷ÜåíÜÜå è ¡å‰†å †³ÜÜÚ´ÜÖ šÜܑܵÏÜÚ ÷ÜåíÜàØ è ¡å‰†å ´ÜåíÜ܆Üå †³ÜíÜÜ èåÏÜÃÜå ÃÜíÜàØ ôÜèÚÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ “å ´ÜåíÜ܆ÜåÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ÏÜèâÓß ‘ÓÃÜÜÓ ÏÜèâÓÜå³Üß èà¹Ü è ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å. èåÃÜå ÄÜàÉÜÏÜÜØ ‘å ÏÜØݹÓÏÜÜØ ÍÜÓ܉ÃÜå ´ÜÆÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ “å, ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ‡ÝúÑÜÜåÃÜå ÝíÜÆܳÜÄÜÜÏÜß ËÜÃÜ´Üß ÓÜå‘íÜÜÃÜß “å, ¢íÜÃÜ ôÜØÑÜÏܳÜß ÍÜÓíÜÜÃÜàØ “å ´ÜåíÜ܆Üå ÏÜÜüå ÆÜ±Ü èà¹Ü è ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ÝíÜœÜÜÓíÜÜå ÆܲïÜå. †ÜçÝÉôÜÜå †ÃÜå ÉçøüÓ߆ÜåÏÜÜØ ÍÜÓ܉ Ó÷ßÃÜå èåÏÜÃÜå ÓÜ´ÜݹÃÜ ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÷ÜåÑÜ “å ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜüå ´ÜåÏÜ è ÃÜíÜÜØ ïÜ÷åÓÜåÃÜÜ íÜÜôÜ߆ÜåÃÜå ËÜàݽ, ïÜÜæÑÜÚ †ÃÜå ¹ÜšÑÜ (œÜÜêÜÜ‘ß) †ÜÆÜÃÜÜÓ ÓÜôÜÜÑÜݱܑ ƒÜܾ ÆܹܳÜÜåÚ ïÜÜåÁÜíÜÜ è ÆܲïÜå. ËÜÜì‘Üå †ÃÜå ÏÜÜåüåÓÜ؆ÜåÃÜå Éø´Ü íÜÁÜà Æܲ´ÜÜØ ¹âÁÜ, ÏÜêÜ܉, œÜß” †ÃÜå ´ÜÏÜÜÏÜ ¡´ÜÃÜÜØ ¡±Üß´ÜÜØ ÝíÜüÜÝÏÜÃÜÜå †ÜÆÜíÜܳÜß è ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜ¡ ‘å ÓÜóü× ‘¹ß ÏÜ÷ÜÃÜ ³ÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß; ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÷ܲÏÜÜØôÜ íÜÁÜÜÓå †åíÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †ÜÆÜíÜܳÜß ‘å ïÜÓßÓÃÜàØ íÜèÃÜ íÜÁÜÜÓå †åíÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †ÜÆÜíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¤ÜÜÃÜ´ÜØ´Üà†Üå †ÃÜå ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ ‹´ôÜÜ÷ íÜÁÜà ËÜìíÜÜÃÜ ËÜÃÜå, íÜÁÜà œÜÆÜì ËÜÃÜå †åíÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ïÜÜåÁÜíÜÜå ÆܲïÜå. †ÜÆܱÜå †å‘ †åíÜÜ Ý¹íÜôÜÃÜß ÓÜ÷ ¡å‰†å “ß†å ŸÑÜÜÓå ‘Üå‰ íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ “Üå‘ÓÜÏÜÜسÜß ÏÜ÷ÜÃÜ ÆÜ¡ÃÜàØ ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü ‘ÓïÜå. èåÏÜ ÏÜÁÜÆÜâ²ÜÏÜÜØ †å‘ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜÁÜÏÜ܃ÜÏÜÜسÜß †å‘ ¡´ÜÃÜÜ ÆÜÜå´Üå è ïÜÜåÁÜåêÜÜ ÝíÜÝïÜóü ƒÜÜåÓÜ‘³Üß ÏÜÁÜÏÜ܃ÜÃÜß ÓܱÜßÃÜàØ ôÜèÚÃÜ ‘ÓÜÑÜ “å ´ÜåíÜß è Óß´Üå ‘Üå‰ ÝíܤÜÜÃÜß †Ü ¡´ÜÃÜÜå ÃÜíÜÜå è ƒÜÜåÓÜ‘ ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü ‘Óß ÃÜíÜß ÆÜÂܱÜíÜÜÃÜ ôÜäÝóüÃÜàØ ôÜèÚÃÜ ‘Óß ïÜ‘å ´Üå ݹíÜôÜÃÜß †ÜÆܱÜå †Ü´ÜàÓ´ÜܳÜß ÓÜ÷ ¡å‰ïÜàØ. ÝíÜíÜå‘ÜÃÜع ÏÜÜÄÜå “å ´ÜåíÜÜ êÜÜåƒÜØ²ß ôÃÜÜÑÜà†Üå †ÃÜå ÆÜÜåêÜÜ¹ß ÏÜÄÜ¡åíÜÜìÜ ËÜÂúœÜÜÓ߆Üå ôÜŸÑÜÜÚ ÝôÜíÜÜÑÜ ÏÜÜÃÜíÜôÜÏÜÜèÃÜå ‘¹ß ‘Üå‰ ÏÜ÷ÜÃÜ, ‹œœÜ, ÍÜíÑÜ ËÜÃÜÜíÜß ïÜ‘íÜÜÃÜàØ ÃܳÜß. †Ü÷ÜÓÃÜÜå ÍÜÜÄÜ †ÜíÜÜ ôÜèÚÃÜÏÜÜØ ÷ÜåíÜÜÃÜÜå è ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ™Ü±ÜàØ ™Ü±ÜàØ ôÜèÚíÜÜÃÜàØ Ó÷å “å.

177


`‘üÜå‘üß í܃ܴÜå ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜå †Ü´ÏÜÜ èÑÜÆÜ‘ÜïÜ †ÃÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÏÜÜØ ÆÜÂÄÜü ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå' ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü : ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ

†ÜœÜÜÑÜÚ ¢íÜ´ÜÓÜÏÜ ÍÜÄÜíÜÜÃܹÜôÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß. Æ܃ÜÓ ËÜàݽÏܶÜÜ, ‘ÝíÜù¹ÑÜÃÜß ôÜØíÜå¹ÃÜïÜßêÜ´ÜÜ. ‰òÜÓ ÆÜÓ †´Üâü ñܽÜ, †Ü´ÏÜÝÃÜÓߚܱÜÃÜàØ ÄÜèËÜÃÜàØ ôÜÜ´Ü´ÑÜ. ÆÜàô´Ü‘ †åÏÜÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂåÏÜ “´ÜÜØ ÆÜÂôÜØÄÜ ÆܲÒå ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ”à‘ÜíÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î ÝíÜêÜØËÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå Ó÷åêÜÜ ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÍÜÜóÑÜ‘ÜÓ ´ÜÓß‘å ƒÑÜÜÝ´Ü ÆÜÜÏÜåêÜÜ. ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÆÜâíÜåÚ †ÃÜå ÆÜ“ßÃÜÜ ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÆÜóü †ÝÍÜíÑÜÞø´Ü³Üß †ÏÜßü “ÜÆÜ “Üå²ß ÄÜÑÜåêÜÜ. ÄÜÜØÁÜß í܃ܴÜÃÜß †ÃÜå ÄÜÜØÁÜß ÆÜ“ßÃÜß ÆÜå°ßÃÜå ¡å²´Üß ‘²ßéÆÜ †åíÜàØ íÑÜÞø´Ü´íÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜß ôÜíÜÜ ôÜÜåÏÜß èÑÜØ´Üß ÝÃÜÝÏܶÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ íÑÜÞø´Ü´íÜÃÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ †ÜÑÜÜÏÜÜåÃÜå ôÜØÍÜÜÓß †ÜÆÜå “å ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜåÃÜß †ÃÜå‘ ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÜå³Üß †ÜÃÜØݹ´Ü ÆܑܵÜÓ ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷.

ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷, ´ÜôÜíÜßÓ" : ¹ßÆÜ‘ œÜà²ÜôÜÏÜÜ

178 

ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ èÃÜ¢íÜÃÜÏÜÜØØ †ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß ÝíÜÝíÜÁÜ ÍÜâÝÏÜ‘ÜÃÜß ÆÜ䜓ܳÜß ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷ ôÜܳÜåÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÃÜÜå ïÜé ³ÜÑÜåêÜÜå ¹ÜåÓ †ÜÄÜì íÜÁÜ´ÜÜØ 1963ÏÜÜØ èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà ôÜÜÏÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜå ÆÜÑÜÜÚÑÜ ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ éÆÜå ¥ÍÜÓíÜÜ ôÜàÁÜß ê܉ ÄÜÑÜÜå. ¡å‘å ¹åïÜÃÜå ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÏÜëÑÜÜ ÆÜ“ß íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜÆܹÃÜÜ ‹ÏÜå¹íÜÜÓ ´ÜÓß‘å ÆÜ±Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜÜ ÃÜÜÏÜ ÆÜÓ ‘ÜýÄÜÂåôÜÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜ‘ÃÜß ÃÜèÓ «Óß ÷´Üß ƒÜÓß, ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ è ÏÜ÷¶íÜÜ‘ÜØšÜß íÜêÜ±Ü ÃÜ÷Î ÷ÜåíÜÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå †ÜƒÜÓå ´ÜÜå †å‘ ÝïܚܑÃÜß ÆÜå«å Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓß ïÜ‘å ´ÜåíÜÜ ÏÜÁÑÜÏÜ íÜÄÜÚ ÆÜÓ ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ÍÜÜóÑÜ‘ÜÓ ´ÜÓß‘å ÆÜÂÍÜÜíÜ ÆÜܳÜÓ´ÜÜ ÓùÜÜ. èéÓ ÆܲÒå ÓÜŸÑÜÃÜå †ØÄÜå ËÜÄ܉ÃÜß èåÏÜ íÜìÄÜåêÜÜ ÓùÜÜ. ÷íÜå †ÜÄÜì...

ÍÜÜóÜÜíÜÜÓ ÓÜŸÑÜ †ØÄÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜÜå ÏÜ´Ü “å ‘å ´ÜåÏÜÜØ èå ´Üå ÓÜŸÑÜÃÜÜ ‘êÑÜÜ±Ü ‘Ó´ÜÜØ ÓÜè‘ÜÓ±Ü߆Üå †ÃÜå ÝïÜݚܴÜÜåÃÜß ôܶÜÜ ÏÜåìíÜíÜÜÃÜß ÏÜ÷ܶíÜÜ‘ÜØšÜÜ íÜÁÜÜÓå ÷´Üß. ÏÜ÷ÜÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ÏÜà¼å ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ †Ü ÆÜÂÏÜܱÜå è ÷´Üß ‘å ËÜßèàØ ‘؉‘?1 ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ Ý¿ÍÜÜóÜß ÏÜàØË܉ ÓÜŸÑÜÃÜÜ ôÜÏܳÜÚ‘ ÷´ÜÜ. ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÏÜëÑÜÜ ÆÜ“ß ÍÜÜóÜÜíÜÜÓ ÓÜŸÑÜÃÜß ÓœÜÃÜÜÏÜÜØ ÏÜàØË܉ ÏÜà¼å †å‘¹ÏÜ è ËÜÁÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÉÑÜÜåÚ ÃÜå ËÜÁÜÜ ôÜØÑÜàø´Ü Óß´Üå Ý¿ÍÜÜóÜß ÏÜàØË܉ ÓÜŸÑÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ê܉ †ÜíÑÜÜ †åÏÜÜØ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÑÜ ÷´ÜÜ, ÆÜ±Ü †å‘ íÑÜÜÆÜ‘ †ÝÍÜÄÜÏÜÃÜß Óß´Üå ´ÜåÏÜÜØ ôÜÜÏÜåêÜ ÷´ÜÜ. †å ÏÜÜüå ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ †ÄÜÓ †ÃÑÜ ÓÜè‘ÜÓ±ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå èå ¡å²Ü±Ü-ƒÜÇœÜÜ±Ü ³Ü´ÜÜØ ÷ïÜå †åÏÜÜØ 1  ``ÍÜÜóÜÜíÜÜÓ ÓÜŸÑÜÃÜß ÆÜÜ“ì ÓÜè‘ÜÓ±Ü߆Üå †ÃÜå ÝïÜݚܴÜÜåÃÜß ÏÜ÷ܶíÜÜ‘ÜØšÜÜ “àÆÜÜÑÜåêÜß ÷´Üß. †å‘ †êÜÄÜ ÓÜŸÑÜ †åüêÜå ÁÜÜÓÜôÜÍÜ܆Üå, ÆÜÂÁÜÜÃÜÆܹÜå, †ÃÜå †ÃÜå‘ ÃÜíÜß íÜ÷ßíÜüß ÃÜÜå‘Ó߆Üå: †å‘ ÃÜíÜß ÓÜèÁÜÜÃÜß ÆÜ±Ü ƒÜÓß, èå ÃÜíÜß Ý¹ê÷ßÃÜÜ ÃÜÏÜâÃÜÜ ÆÜÓ ÓœÜÜÑÜåêÜß ÷ÜåÑÜ. ‹ÆÜÓÜØ´Ü, ÃÜíÜÜ ÓÜŸÑÜ ÏÜÜüå ‘åúÏÜÜسÜß ÃÜܱÜÜØ †êÜÄÜ ÉÜìíÜÜÑÜ ´Üå èà¹ÜØ.'' [†ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ, ÆÜ‘ӱÜ: ÓÜŸÑÜÜåÃÜß ÆÜàÃÜ™ÜÚüÃÜÜ] [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†å ÃÜ÷Üå´ÜÜ. †åÏܱÜå Ý¿ÍÜÜóÜß ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå êÜß² êÜßÁÜß ÷ÜåÑÜ †åíÜàØÑÜ ÃÜ÷Üå´ÜàØ †ÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü ÓÜŸÑÜ ÓœÜÜÑÜàØ ´ÑÜÜÓå †åÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘ÑÜÜåÚ †åíÜàØ ÆÜ±Ü ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ...†åüêÜå ÏÜÜæÃÜ Ó÷åêÜÜ †åÏÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ? ÃÜÜ, ÏÜÜæÃÜ ÃÜ÷Î. ÆÜ±Ü èå ÆÜÂôÜØÄÜå èå ‘÷åíÜÜ èåíÜàØ êÜÜÄÜå †å ‘÷åêÜàØ. ÏÜ÷ÜÓÜóü×-ÄÜàèÓÜ´Ü ÏÜìßÃÜå ÏÜàØË܉ÃÜå Ý¿ÍÜÜóÜß ÓÜŸÑÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÄÜä÷ÏÜÜØ èå «ÓÜíÜ †ÜíÑÜÜå †åÃÜß ¡å²å ÷´ÜÜ. ...´ÜÜå ÏÜ÷ÜÄÜàèÓÜ´Ü ÏÜÜüå ‡Ã¹àêÜÜêÜ ÑÜÜݤܑ †ÃÜå †åÏÜÃÜÜ ôÜÜæ ôÜܳÜß¹ÜÓÜå ÏÜÜüå †åÏÜÃÜÜå ÏÜ´Ü †åíÜÜå ÷´ÜÜå ‘å ôÜÜæ ôܶÜÜ ÏÜÜüå †êÜÄÜ ÓÜŸÑÜÃÜß ÏÜÜÄܱÜß ‘Óå “å? ÃÜÜ, †åíÜàØÑÜ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ÏÜ÷ÜÓÜóü×-ÄÜàèÓÜ´Ü ÏÜà¼Üå ËÜÜ‘ßÃÜÜØ ÍÜÜóÜÜíÜÜÓ ÓÜŸÑÜ ‘Ó´ÜÜØ ‘؉‘ †êÜÄÜ “å †åíÜß †åÏÜÃÜå ƒÜËÜÓ ƒÜÓß. ´Üå †å Óß´Üå ‘å ôíÜÓÜèÃÜß êܲ´Ü³Üß ÄÜàèÓÜ´Ü߆ÜåÃÜàØ ÏÜàØË܉ÃÜß ôÜܳÜå †çôÜÜåÝôÜÑÜåïÜÃÜ, ÄÜàèÓÜ´Ü߆Üå †ÃÜå ÏÜÓܫ߆Üå†å ÍÜåÄÜÜ ³Ü‰ÃÜå ÏÜàØË܉ ËÜÃÜÜíÑÜàØ. íÜìß ÏÜàØË܉ †ÜƒÜÜ ¹åïÜÃÜÜ ‘çÝÆÜüêÜ èåíÜàØ ÓùÜàØ. èåÏÜ ôíÜÓÜè ÆÜ÷åêÜÜØ ‘êÜ‘¶ÜÜ †ÃÜå ÆÜÜ“êÜÜØ íÜóÜÜåÚÏÜÜØ Ý¹êêÜß ÓùÜàØ †åÏÜ ÏÜàØË܉ ÆÜ±Ü ‘åúÕËܹà èåíÜàØ ÓùÜàØ †ÃÜå ÏÜàÃÜïÜß èåíÜÜ ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜß †ÞôÏÜ´ÜÜÃÜÜ ”زÜÁÜÜÓß èå ‘÷åíÜÜÑÜ, †åÏÜÃÜàØ ´ÜÜå †ÜƒÜàØ ¡÷åÓ ¢íÜÃÜ è ÏÜàØË܉ÏÜÜØ íÜß´ÑÜàØ. †åüêÜå †å ÏÜàØË܉ÃÜå ÏÜ÷ÜÓÜóü×ÏÜÜØ è´ÜàØ ‘êÆÜß ïÜ‘å ÃÜ÷Î. †ÃÜå ÍÜÜóÜÜíÜÜÓ ÓÜŸÑÜÃÜß ÓœÜÃÜÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÏÜàØË܉ ÏÜ÷ÜÓÜóü×ÏÜÜØ ¡ÑÜ! †å ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ Ý¿ÍÜÜóÜßÃÜß ÉÜçÏÑÜàÚêÜÜÃÜàØ êÜÜçÝè‘ ÷´ÜàØ. ÏÜàØË܉, ÏÜ÷ÜÓÜóü× †ÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü ËÜØÃÜåÃÜß ôÜܳÜå Ó÷å †åíÜÜå †å‘ íÑÜÜÆÜ‘ †ÝÍÜÄÜÏÜ ÷´ÜÜå. ôÜÏÜÜèíÜÜ¹ß ÃÜå´ÜÜ †ïÜÜå‘ ÏÜ÷å´ÜÜ ôÜÝ÷´Ü ™Ü±ÜÜÃÜàØ †ÜƒÜàØ ¡÷åÓ ¢íÜÃÜ ÏÜàØË܉ÏÜÜØ è ÝíÜ‘ôÑÜàØ. †å ËÜÁÜÜÃÜå ÏÜàØË܉ ¡å²å †å‘ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå êÜÄÜÜíÜ ÷´ÜÜå †åüêÜå ÏÜàØË܉ ‘Üå‰ †å‘ ïÜ÷åÓ ´ÜÓß‘å ÏÜÜµÜ ÄܱÜ܉ ¡ÑÜ ´Üå †åÏÜÃÜå ÃÜ ÄÜÏÜå. †ÃÜå †Ü ËÜÁÜÜ è ÆÜšÜÜåÏÜÜØ É܇ÃÜÜÃôÜ ‘ÓÃÜÜÓÜå íÜÄÜÚ ÷ïÜå †å ÆÜ±Ü ÏÜàØË܉ÃÜÜå ÷ïÜå. †åÃÜå ÆÜ±Ü ‘¹ÜœÜ ÍÜÜóÜÜíÜÜÓ ÓÜŸÑÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ ôíÜß‘ÜÓíÜÜ “´ÜÜØ ÏÜ÷ÜÓÜóü× †ÃÜå ÄÜèÓÜ´Ü †åíÜÜ ÍÜÜÄÜêÜÜ ôÜܳÜå ÏÜàØË܉ ËÜåÏÜÜسÜß †å‘ÏÜÜØ è´ÜàØ ÃÜ ÄÜÏÜ´ÜàØ ÷ÜåÑÜ, †å ÆÜ±Ü †Ü ¡å²Ü±Ü ÏÜÜüåÃÜÜØ ‘ÜÓ±ÜÜå ÷Üå‰ ïÜ‘å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

†Ü ËÜÁÜÜÏÜÜØ, ÏÜÜåÓÜÓ¢ÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ †å‘ íÜæ‘ÞêÆÜ‘ ËÜÜËÜ´Ü ÆÜ±Ü ÷´Üß. ôÜܳÜå Ó÷åíÜÜÏÜÜØ êÜÜÍÜ “å †åíÜàØ ÏÜÜåÓÜÓ¢ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘åÏÜ ‘å †åÏÜÃÜß †å í܃ܴÜÃÜß ôÜÏÜè±Ü ÆÜÂÏÜܱÜå ¡å ÄÜàèÓÜ´Ü ÏÜ÷ÜÓÜóü׳Üß †êÜÄÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜå †Ü„³Ü‘ Óß´Üå íÜå«íÜàØ ÆÜ²å †åíÜß Þô³ÜÝ´Ü ÷´Üß. †åüêÜå µÜ±Ü ÓÜŸÑÜÃÜÜ «ÓÜíÜÏÜÜØ ôÜܳÜå Ó÷åíÜÜ “´ÜÜØ ÃÜíÜÜ ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ †å‘ ÝïÜô´ÜËܽ ‘ÜýÄÜÂåôÜß ´ÜÓß‘å ÆÜ±Ü †åÏܱÜå Ý¿ÍÜÜóÜß ÓÜŸÑÜÃÜß èíÜÜËܹÜÓß ê܉ÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü߆ÜåÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ôÜ÷ÃÜ ‘ÓåêÜÜå. †å í܃ܴÜå ‘¹ÜœÜ †ÏܹÜíÜܹ †åüêÜàØ ÝíÜ‘ôÑÜàØ ÃÜ÷Î ÷ÜåíÜÜÃÜàØ ‘ÜÓ±Ü... ÷Ü, †å ‘ÜÓ±Üå †Ü„³Ü‘ Óß´Üå ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜå íÜå«íÜàØ ÆÜ²å †ÃÜå †å³ÜßÑÜå íÜÁÜÜÓå èå ËÜ÷à †ÄÜ´ÑÜÃÜÜå ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ ´Üå Geo Political ôÜعÍÜÚ. ÏÜ÷ÜÓÜóü× †ÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü ÏÜìßÃÜå †å‘ ÏÜÜåüàØ ÏÜàØË܉ ÓÜŸÑÜ ËÜÃÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ. ´ÜåÏÜÜØ êÜÜå‘ôÜÍÜÜÃÜÜ ôÜÍÑÜÜåÃÜß ôÜ؃ÑÜÜ 70 †ÜôÜÆÜÜôÜ ËÜÃÜ´Üß ÷´Üß †åüêÜå ¡å ÏÜ÷ÜÓÜóü×-ÄÜàèÓÜ´Ü ÏÜàØË܉ ´ÜÓß‘å ÍÜåÄÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå 80 ËÜå«‘Üå ôÜܳÜå ÑÜàÆÜß ÷ØÏÜåïÜÜØ ÝÃܱÜÜÚÑÜ‘ ËÜÃÜå †åíÜß Þô³ÜÝ´Ü ÃÜ †ÜíÜå, †Ü †å‘ ôÜÏÜè ÆÜ±Ü †åÏÜÜØ ÷´Üß. †Ü ËÜÁÜß œÜœÜÜÚ ‘Üå‰ ƒÜâêÜßÃÜå ÃܳÜß ‘Ó´ÜàØ ÆÜ±Ü †å ÄÜÜìÜÃÜå ¡å´ÜÜØ ÏÜÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜÆܱÜå èå êÜÜÄÜå “å ´Üå †Ü ÆÜ±Ü ÷Üå‰ ïÜ‘å. 1977ÏÜÜØ †å‘ ÑÜܹÄÜÜÓ ÍÜÜóܱÜÏÜÜØ1 ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜÝ÷´Ü ôÜÜæ ÓÜè‘ÜÓ±Ü߆ÜåÃÜå ôíÜܳÜßÚ ÄܱÜÜíÜåêÜÜ. ¡÷åÓÏÜÜØ †Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜß ÝÃ܃ÜÜêÜôÜ´ÜÜ ‘Üå‰ †ÃÑÜ 1  ‘äÆÜÜêÜÜÃÜ߆å 1977ÃÜÜ ÏÜÜœÜÚÏÜÜØ èÃÜ´ÜÜ ÆÜšÜÃÜß ÝíÜèÑÜôÜÍÜÜÃÜå ôÜØËÜÜåÁÜ´ÜÜØ ‘ÜÑÜÚ‘ÓÜåÃÜå ôÜÜÞ¶íÜ‘ ÓÜåóÜÍÜåÓ ƒÜƒÜ²ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ.: †ÏÜÜÓÜ ÆÜÄÜ ÆÜ‘²´ÜÜ ïÜÜÃÜå †ÜíÜÜå “Üå? †ÏÜå ´ÜÜå ÆÜÜåÝêÜÝüÝïÜÑÜÃÜÜå “ß†å, ²åÏÜ ÆÜÜåÝêÜÝüÝïÜÑÜÃÜÜå. †ÏÜå ‘Üå‰ íÜåÓß ôÆÜåÝïÜÑÜêÜ ÏÜܱÜôÜÜå ÃܳÜß. ÏÜÜÓå ´ÜÏÜÃÜå ôÜÜÉ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ œÜå´ÜíÜß ¹åíÜÜ ¡å‰†å ‘å †ÜíÜàØ ‘ÓïÜÜå ´ÜÜå ÏÜÜز ÄÜÑÜåêÜß ÄÜàêÜÜÏÜß ÆÜÜ“ß †ÜíÜïÜå. µÜßôÜ µÜßôÜ íÜÓôÜ êÜÄÜß †ÏÜÜÓÜå èÑÜèÑÜ‘ÜÓ ‘ÓßÃÜå ´ÜÏÜå ïÜàØ ÏÜåìíÑÜàØ? ‘üÜå‘üß ‘å ËÜßèàØ ‘؉? ‘Üå‰ Ý¹íÜôÜ ÆÜÜåÝêÜÝüÝïÜÑÜÃÜÜåÃÜÜ ÆÜÄÜ ÆÜ‘²ïÜÜå ÃÜÜ. ²ÓïÜÜå ÃÜÜ. ÄÜÍÜÓÜïÜÜå ÃÜÜ. ôÜÏÜ¢ÃÜå œÜÜêÜ¡å ‘å †ÏÜå ôÜØÃÑÜÜôÜß ÃܳÜß †ÃÜå †ÏÜÜÓå ÆÜ±Ü ôíÜܳÜÚÃÜÜØ ôÜÄÜÜØÃÜÜå ´ÜÜåüÜå ÃܳÜß. †ÏÜÜÓß êÜÄÜÜÏÜ ´ÜÏÜå ÏÜÜÝêÜ‘Üå ËÜÓÜËÜÓ ´ÜÏÜÜÓÜ ÷ܳÜÏÜÜØ Ó܃Üß ïÜ‘Üå ´ÜÜå è êÜÜå‘ïÜÜ÷ß †ÃÜå †Ü”Ü¹ßÃÜß ‘؉ ÏÜ´ÜêÜËÜ “å. [†ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ, ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜ]

179


ÓÜèÆÜàÓàóÜÏÜÜØ ´ÜÏÜå ¡å‰ “å †³ÜíÜÜ ´ÜÏÜå †åÃÜå ‘åíÜß Óß´Üå ÏÜâêÜíÜÜå “Üå? èÑÜÆÜ‘ÜïÜ †ÃÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß, ËÜå è †åíÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå “å †ÃÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜ ‘Ó´ÜÜØÑÜ íÜÁÜÜÓå ôÆÜóüÆܱÜå ËÜÜåêÜÃÜÜÓ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß “å. èÑÜÆÜ‘ÜïÜ ´ÜÜå †åüêÜÜ ¸èà ù¹ÑÜÃÜÜ “å ‘å ´ÜåÏÜÃÜå †ÜíÜÜ †Ü‘ÓÜ ïÜ˹Üå ËÜÜåêÜíÜÜ ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘ÓíÜß Æܲå! †åüêÜå ÆÜÂôÜØÄÜ ÆÜ²å ‘÷ß ¹å, ÆÜ±Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜå ´ÜÜå †å ËÜÜåêÑÜÜ íÜÄÜÓ œÜåÃÜ è ÃÜ Æܲå. ÆÜ±Ü †å ËÜØÃÜå†å ÍÜåÄÜÜ ÏÜìßÃÜå èå ‘ÜÏÜ ‘ÑÜàÛ †å ËÜ÷à †¹ÖÍÜà´Ü ÷´ÜàØ. èÃÜ´ÜÜ ôÜÓ‘ÜÓ ÓœÜ܉ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÜØ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÃÜå íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÏÜ÷¶íÜÃÜÜå ÉÜìÜå †åÏÜÃÜÜå è ÷´ÜÜå. ÆÜ±Ü †å‘ Óß´Üå ¡å‰†å ´ÜÜå ÏÜÜåÓÜÓ¢ ôÜÓ¹ÜÓíÜÜìß ÆÜØÄÜ´ÜÏÜÜØ †ÜíÜå †ÃÜå ôÜÓ¹ÜÓ-‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜå ÆÜÜ“êÜÜØ íÜóÜÜåÚÏÜÜØ ÏÜ´ÜÍÜå¹ ÓûÜ ´Üå “´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜôÜعÄÜß ‘ÑÜÜØ ‘ÜÓ±ÜÜåôÜÓ Ó÷ß? ÷Ü, ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß †ÃÜå ôÜÓ¹ÜÓÃÜÜ ÏÜ´ÜÍÜå¹Üå ´ÜÜå ƒÜÓÜ è †ÃÜå ÏÜÜåÓÜÓ¢ ôíÜ´ÜØµÜ Óß´Üå ÆÜ±Ü Never happy about Jayprakash & Kripalani. ÆÜ±Ü ÝÃܱÜÚÑÜÃÜß ÆÜì ÷´Üß ´ÑÜÜÓå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß †ÃÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ ÏÜÜüåÃÜÜå ÏÜ´ÜÍÜå¹ íÜœœÜå ÃÜ êÜÜíÑÜÜ ÃÜå íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜÆܹÃÜÜ ´ÜÏÜÜÏÜ ¹ÜíÜå¹ÜÓÜåÏÜÜØ ‘Üå±Ü †ÝÁÜ‘ÜÓß èÃÜ “å ´Üå ¡åÑÜàØ. ÆÜÜåÝêÜÝü‘êÜ ôÜßÝÃÜÑÜÜåÝÓüßÃÜß Óß´Üå ¡å‰†å ´ÜÜå èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜÃÜß ‘ÜÓÝ‘¹ßÚ ÏÜÜåÓÜÓ¢ ‘Ó´ÜÜØ êÜÜØËÜß ‘÷åíÜÜÑÜ †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜ ´ÜÓß‘å †åÏÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ †ÜíÜß ÆÜ±Ü ïÜøÑÜàØ ÷Üå´Ü ÆÜ±Ü èå íÜô´Üà èÑÜÆÜ‘ÜïÜ †ÃÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜÜ ÝÃܱÜÚÑÜÏÜÜØ ÏÜàƒÑÜ Ó÷ß ´Üå ÆÜÜôÜàØ †å ‘å ‡ÏÜÓèÃôÜß ÆÜ“ßÃÜß †Ü íÜÓ±Üß “å. †åüêÜå ‘üÜå‘üßÏÜÜØ ‘Üå±Ü ôÜܳÜå ÷´ÜàØ ÃÜå ‘Üå±Ü ôÜÜÏÜå ÷´ÜàØ... ´ÜÜå èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜ “å‘ ‘üÜå‘üß ¡÷åÓ ³Ü‰ ´ÑÜÜسÜß ´Üå ‘üÜå‘üß ÷ìíÜß ³Ü‰ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ‡ÞùÓÜ¢ ¡å²å è ÷´ÜÜ. †ÃÜå †å ËÜ÷ÜÓ ÃÜß‘ëÑÜÜ †åÃÜÜå èËÜÓ¹ô´Ü ÃÜÜüÒÜ´ÏÜ‘ ‡ÏÆÜåøü †å ‘å `÷íÜå ‡ÞùÓÜ ôÜÓ‘ÜÓ Ä܉' †åíÜàØ œÜâØü±Üß ÆÜ÷åêÜÜØ è ¡±Üå ‘å ÏÜÃÜÜåíÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ Óß´Üå ÃÜ’ß ³Ü‰ ÄÜÑÜàØ, †åíÜÜå 180 

†åÏÜÃÜÜå ôÜÓ‘ÜÓÏÜÜØ ÉÜìÜå ÷´ÜÜå. †åüêÜå èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜÃÜå †åíÜàØ ÷´ÜàØ ‘å ‘å‘ ƒÜÜíÜßÑÜ ÷´Üß ÃÜå ôÜÜœÜíÜíÜß ÆÜ±Ü ÷´Üß. ÆÜ±Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß †ÃÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜå ¡åÑÜàØ ‘å ‘üÜå‘üßÃÜÜ ÏÜà¼Ü ÆÜÓ †ÃÜå ‡ÞùÓÜ¢ÃÜß †ÜçüÜå˜ôÜßÃÜÜ ÏÜà¼Ü ÆÜÓ ôÜìØÄÜ ‘Üå‰ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜܳÜå ÓùÜàØ ÷ÜåÑÜ ÃÜå êܲÒàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÏÜÜåÓÜÓ¢ “å. ËÜßèàØ ‘å èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜ ÝíÜïÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ †å‘ ÝÓ”íÜåÚïÜÃÜ ïÜé ³Ü‰ ÄÜÑÜåêÜàØ. ´Üå†Üå ŸÑÜÜÓå ‘ÜýÄÜÂåôÜÆÜÂÏÜàƒÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ‡Ã‘ÏÜüçøôÜ ÍÜÓíÜÜÃÜàØ ÍÜâêÜß ÄÜÑÜåêÜÜÃÜß ÑÜܹßÏÜÜØ †åÏÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ÷´ÜàØ. ÆÜ±Ü èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜ èåíÜÜ œÜܱÜÜšÜ ÏÜܱÜôÜ ‘؉ ÍÜâêÜß ÃÜ ÄÜÑÜÜ ÷ÜåÑÜ, †åÏÜÃÜå †åÏÜ ‘å †ÜÆܱÜå ÃÜ ÍÜÓß†å ´ÜÜåÑÜ ïÜàØ íÜÜØÁÜÜå “å! †åüêÜå ´ÑÜÜÓ³Üß ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜ ÝíÜïÜå ݘÝü‘êÜ ËÜÃÑÜÜ. †ÏÜÜÓß ÆÜÜ“êÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÜåÏÜÜØ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ ÏÜÃÜå ‘÷å ‘å èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜÃÜå íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜ ˜ÏÜÏÜÜØ †ÄÜ´ÜÜ ÃÜ †ÆÜÜÑÜ, †ÄÜ´ÜÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÃÜå †ÆÜÜÑÜ †å ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÷àØ ÃÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜ ôÜܳÜå ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜÃÜå ÉÝÓÑÜܹ ÏÜÜÓß ôÜÜÏÜå è ÷´Üß! èåÆÜß †åüêÜÜ ¸èà-ù¹ÑÜß ‘å èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜ ÆÜÂÜÏÜÜݱܑ ÃܳÜß †åíÜàØ ‘÷å´ÜÜØ ‘÷å´ÜÜØ ´ÜÜå ´Üå ÆÜÜå´Üå ÄÜìÄÜìÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ. ÆÜ±Ü 1977ÃÜß œÜØâü±ÜßÃÜÜØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ÆÜ“ß êÜÜå‘ôÜÍÜÜÃÜÜ ôÜÍÑÜÜå ÏÜëÑÜÜ †ÃÜå ŸÑÜÜÓå ÝÃܱÜÚÑÜ ¡÷åÓ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ³ÜÑÜÜå ´ÑÜÜÓå †Ü ËÜØÃÜå è±Ü܆å ËÜ÷à ôÜÓôÜ Óß´Üå íÜÜ´Ü ÏÜâ‘åêÜß. ËÜåÏÜÜسÜß ‘Üå±Üå ïÜ˹Üå íÜÜÆÜÑÜÜÚ †å ÏÜÃÜå †´ÑÜÜÓå ÑÜܹ ÃܳÜß ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå ‘ùÜàØ ‘å, èÄÜ¢íÜÃÜÓÜÏÜ ÆÜ±Ü †ÜÄÜì Æܲ´ÜÜ ÏÜܱÜôÜ “å ÆÜ±Ü íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜÃÜÜ Æܹ ÆÜÓ ´ÜÜå ‘Üå‰ †å‘ è±Ü è ÷Üå‰ ïÜ‘å ÃÜå! †åüêÜå ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ ÝíÜïÜå ÝíÜœÜÜÑÜàÛ. ÏÜÜåÓÜÓ¢ ÏÜÜüå ÆÜ±Ü ËÜ÷à ôÜØØà¹Ó ÆÜì ÷´Üß †å. èÑÜÆÜ‘ÜïÜ¢ ŸÑÜÜÓå ÓÜèïÜÞø´Ü †ÃÜå êÜÜå‘ïÜÞø´ÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå †åÏÜÃÜÜ œÜÜêÜà ‹¹ÖËÜÜåÁÜÃÜÏÜÜØ ¥ÍÜÜ ³Ü‰ÃÜå †åÏܱÜå ‘ùÜàØ ÷´ÜàØ ‘å †ÏÜå êÜÜå‘ïÜÞø´ÜÃÜå ÏÜܳÜå œÜ²ÜíÜßïÜàØ. ...†ÃÜå †åÏÜÃÜÜ ïÜÜôÜÃÜ‘Üì ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ †åíÜàØ ïÜÜôÜÃÜ ÆÜ±Ü ÓûàØ è ÃÜå èå †ÜÆܱÜÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜß ÃÜ¢‘ êÜÜÄÜå, ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ÏÜÜÇ™ÜíÜÜÓßÃÜÜ ÏÜà¼å... [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


÷Ü, †ÃÜå †å ÝôÜíÜÜÑÜ ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå †ÏÜà‘ íÜô´Üà†Üå ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ †åÏÜÜØ èÃÜ´ÜÜïÜÜôÜÃÜÃÜÜå ÏÜÜåüÜå ÉÜìÜå “å, †åÏÜÜØ ‘Üå‰ ïÜØ‘ÜÃÜå ô³ÜÜÃÜ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘å èÑÜÆÜ‘ÜïÜ †ÃÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜÜ ôÜܳÜå ÷ÜåíÜÜÃÜß. †å‘ Óß´Üå ¡å‰†å ´ÜÜå èÃÜ´ÜÜ ôÜÓ‘ÜÓÃÜÜ èÃÏܹܴÜÜ ÷´ÜÜ †Ü ËÜå. ‘üÜå‘üß í܃ܴÜå ÆÜ±Ü ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜå †Ü´ÏÜÜ ´ÜÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜ †ÃÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÏÜÜØ è ÆÜÂÄÜü ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ‘Ü剆å ÏÜÜåÓÜÓ¢ÃÜå ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ †Ø´ÜÓÜ´ÏÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ ‘ùÜÜ, èÑÜÆÜ‘ÜïÜÃÜå ‘ùÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß ôÜìØÄÜ ‘ÜÓÝ‘¹ßÚ ÷´Üß. ÆÜ±Ü ´ÜÏÜå

èà†Üå ‘å ´ÜåÏÜ “´ÜÜØÑÜ ôÜÓ‘ÜÓ ÓœÜÜÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜåÃÜÜ ÆÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ‘Üå‰ ÍÜÜæÝ´Ü‘ êÜÜÄÜÜå ‡œ“ÒÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜå. ôÆÜóüÆܱÜå ´ÜåÏܱÜå ‘÷åêÜàØ ‘å †ÏÜå ôÜÓ‘ÜÓÃÜÜå ÍÜÜÄÜ ÃܳÜß †ÃÜå ôÜÓ‘ÜÓÃÜÜØ ‘ÜÏÜ ‘ÓÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå †ÏÜÃÜå ÏÜìíÜàØ ÃÜÝ÷. ÷íÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ†å ´ÜÜå †Ü ‘÷åíÜÜÃÜß èéÓ è ÃܳÜß ‘åÏÜ ‘å ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ ËÜß¡ ÷ÜåÑÜ †åíÜÜ ÆÜÜåÝêÜÝüÝïÜÑÜÃÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. (˜ÏÜïÜ:)      

ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷ `ÆÜ‘ÜïÜ', ÃÜíÜÓØÄÜÆÜàÓÜ ÆÜÜåôü †ÜçÝÉôÜ ÆÜÜ“ì ÃÜíÜÓØÄÜÆÜàÓÜ, †ÏܹÜíÜܹ–09

ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ ÝÃÜó«ÜÆÜâíÜÚ‘ †ÜÓØÍÜÜÑÜåêÜÜ †Ü ÃÜíÑÜ ôÜÜ÷ôÜÃÜå †Ø´ÜÓÃÜÜ †ÝÍÜÃÜعÃÜ. ô³ÜæÑÜÚ ÁÜÜ ‘ÓßÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå ÃÜíÜÜå †šÜÓ¹å÷ †ÜíÜÃÜÜÓß ÆÜå°ß ÏÜÜüå ÆÜ‘ÜïÜÃÜß ÆÜÄÜ¹Ø²ß ËÜÃÜß Ó÷Üå, †åíÜß ïÜàÍÜ圓Ü. †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ ÏÜà‘¼ÏÜÜå–ÏÜݱÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ [¡ÃÑÜà.-ÉåËÜÂà. 2013] †Ýô´Ü´íÜÃÜå ÷êÜËÜêÜÜíÜß ÄÜÑÜÜå. ¢íÜÃÜ ‘åüêÜàØ ÆÜÜÓ¹ïÜÚ‘ ËÜÃÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ ´Üå.".".ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜÓ‘ÜÓ ôÜÜÏÜåÃÜß íÜ´ÜÚ±Üâ‘ ÆÜÓ³Üß ÆÜÜÏÜß ïÜ‘ÜÑÜ “å. †å‘ßËÜå«‘å ËÜåôÜß íÜÜØœÜß ÃÜ܃ÜíÜÜÃÜàØ †Ü ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ÃܳÜß, †åÃÜÜ êÜåƒÜÜå ÏÜÏÜìÜíÜ´ÜÜ ÏÜÏÜìÜíÜ´ÜÜ íÜÜØœÜß ÝíÜœÜÜÓ-íÜܱÜßíÜ´ÜÚÃÜÃÜå ôÜØíÜÜÓß †Ø¹Ó³Üß-ÍÜß´ÜÓ³Üß ÆÜÂåÓ±ÜÜ †ÜÆÜå †åíÜÜ “å. ÑÜÜåôÜåÉ ÏÜå‘íÜÜÃÜ, †ÏܹÜíÜܹ i

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ †ÄÜÜ‹ÃÜÜ µÜ±ÜåÑÜ †Ø‘Üå ÏÜëÑÜÜ. ÍÜàè³Üß ÍÜ܉ñÜß ÓÏÜåïÜ ôÜØ™ÜíÜ߆å `ïÜÜòÜ´Ü ÄÜÜØÁÜß' ÏÜÜÝôÜ‘ †å‘ܹ íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ ïÜé ‘ÑÜàÛ “å. `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜå ‹¼åïÜ ³ÜÜå²Üå ÝÍÜÃÃÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜÜØ ËÜå ‹¶ÜÏÜ ÏÜÜÝôÜ‘Üå ÏÜëÑÜÜØ “å, ´Üå³Üß †ÜÃÜع ³ÜÜÑÜ “å. ¹åíÜåú‘àÏÜÜÓ ¹åôÜ܉, ƒÜÜ¹ß ÄÜÂÜÏÜÜå¾ÜåÄÜ †ÜÑÜÜåÄÜ, ÏÜàØË܉ i

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ù¹ÑÜôÆÜïÜßÚ “å. †ÜèÃÜß †å èéÝÓÑÜÜ´Ü “å.  ôÜàÓåïÜ ôÜÜåÃÜß, ôÜ÷ÑÜÜåÄÜ ‘àó«ÑÜ¤Ü ü×ôü ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ †åÃÜÜ ÆܳÜÏÜ †Ø‘³Üß è ÓôÜ ÆÜ²å †åíÜàØ. ÄÜÜØÁÜߢíÜÃÜ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ³Üß ÆÜÂÍÜÜÝíÜ´Ü ´ÜÏÜÜÏÜÃÜå ôÆÜïÜßÚ ¡ÑÜ †åíÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜå †ÃÜå ÆÜÂíÜäݶÜÃÜß ¡±Ü‘ÜÓß †ÜÆÜíÜÜÃÜÜå ‹ÆܘÏÜ ´ÜÜå ‹¶ÜÏÜ– †åÏÜÜØ µÜß¡ †Ø‘[ÏÜå, 2013]ÏÜÜØ ÏÜàƒÜÆÜäó« ÆÜÓ ïÜÜåÍÜ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå œÜ÷åÓÜå †ÃÜå †åÏÜÃÜß †Ü؃ÜÜå ÆÜÓÏÜ ïÜÜ´ÜܹÜÑÜ‘. ‘êÜÜ‘ÜÓÃÜÜ ¸±Üß “ß†å †ÜÆܱÜå—ݜܵÜÜêÜåƒÜÃÜ ¿ÜÓÜ ÆÜåêÜß §²ß ‘Óà±ÜÜÃÜå †ÜÆܱÜÜ ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜܲíÜÜ ÏÜÜüå. Ý÷ÏÜÜØïÜß ïÜåêÜ´Ü, †ËÜÂÜÏÜÜ, íÜêÜôÜܲ i

Hello Navajivan Trust, You are giving your cent percent efforts to spred Gandhi Vichar to the youth of India and yes, I am also one of them. . . I am a student of MBA, but I can feel the change that I've seen after reading only one book of Mahatma Gandhi, that is SATYANA PRAYOGO and yes, it proved as a life saviour for me and through this magazine I could get reviews and brief intro of Bapu's different books and accordingly I will make my choice that which one I should read. . . Sent from iPad Abhishek Panchal, Vadodara i

181


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß : 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜØ Õ÷¹ÏÜÜØ ³ÜÑÜåêÜÜØ êÜÄÃÜÃÜå ÄÜåÓ‘ÜÑܹåôÜÓ «åÓíÜ´ÜÜ œÜà‘Ü¹Ü †ÃÜå ‡ÝÏÜÄÜÂåïÜÃÜ ÝËÜêÜÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜ ÏÜÜüå †ØÄÜÂåè ôÜÓ‘ÜÓÃÜÜ ÄÜä÷ƒÜÜ´ÜܳÜß ê܉ÃÜå ÄÜÜåƒÜêÜå ôÜàÁÜßÃÜÜ ôÜܳÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÆܵÜíÑÜíÜ÷ÜÓ œÜÜêÑÜÜå ÆÜ±Ü †ØÄÜÂåè ôÜÓ‘ÜÓ ÝíÜÓའƒÜ๠ÄÜÜåÓÜ ÏÜèâÓÜåÃÜß ÷²´ÜÜêÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå èÃÜÓêÜ ôÏÜüÖôÜÃÜÜ ‘÷åíÜܳÜß ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉†å ôÜ÷ÜÃÜàÍÜâÝ´Ü ËÜ´ÜÜíÜßÃÜå êܲ´ÜÏÜÜØ ÁÜßÓè ÁÜÓß. ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜÏÜÜØ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ù¹ÑÜÃÜå «åôÜ ÆÜ÷ÜÇœÜܲÃÜÜÓß †å‘ ™ÜüÃÜÜ ËÜÃÜß Ä܉. ‹ÆÜíÜÜôÜ †Ü¹ÑÜÜÚ. †Ø´ÜåíÜÜôÜßÃÜß ÍÜâêÜ ÏÜÜüå ¡´ÜÏÜÜØ Ĕ±ÜÆÜ ¡å‰ÃÜå ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå †Ü ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ ÷´ÜÜå.

èàêÜ܉ 1913 1 4–111 30–31 2 3 12

13 14

¡å÷Ü. ” ” ¡å÷Ü., ÄÜä÷ ƒÜÜ´ÜÜÃÜÜ ÏÜصÜß ‰. ~ÏÜ. ÄÜÜç¢Ú” ôÜܳÜå œÜœÜÜÚ. ~ÏÜÃÜå ÆÜµÜ ê܃ÑÜÜå. Õ÷¹ß ËÜ¡ÓÃÜàØ ‹¹Ö™ÜÜüÃÜ ‘ÑÜàÛ. ¡å÷Ü., Õ÷¹ß ËÜ¡ÓÏÜÜØ ÉÑÜÜÚ. ¡å÷Ü., ÝÉ.†Ü.ÏÜÜØ Ó÷å´ÜÜ ~‘ ÆÜàÓàóÜ ´ÜÓɳÜß, †ÜñÜÏÜÃÜß ~‘ ôµÜß ôÜܳÜåÃÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †Ü²Ü ôÜØËÜØÁÜÃÜß ‘ËÜâêÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜå ÆÜµÜ ÏÜìÒÜå. ´ÜÜ. 28-6-13ÃÜÜ ÓÜåè ÏÜìåêÜÜå ôÜØ´ÜÜåóÜ šÜ±Ü¢íÜß ÃÜßíܲÒÜå. ôÜÜØèÃÜàØ ÍÜÜåèÃÜ ´ÜŸÑÜàØ. ³Üß ÃÜß‘ìÒÜ. Óô´ÜÜÏÜÜØ, †å‘üܱÜàØ œÜÜêÜà. ²ËÜÚÃÜ, ÝÉ.†Ü.ÏÜÜØ ôÜÜØèå †ÜíÑÜÜ; †å‘üܱÜàØ œÜÜêÜà; ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ ôÜÏÜÑÜå ÆÜåêÜÜ ËÜåÃÜÜ †Ü²Ü ôÜØËÜØÁÜÃÜß

1  ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ— (1) ´ÜÜ. 4³Üß, ôÜÜåÃÜÜÃÜß ƒÜܱÜÜåÏÜÜØ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ÄÜÜåÓÜ ÏÜèâÓÜå~ ÷²´ÜÜì ÆÜÜ²ß †ÃÜå ¡å÷Ü. ôüåïÜÃÜ ËÜÜëìÒàØ. ËÜßèå ݹíÜôÜå ÄÜØÍÜßÓ ƒÜâÃÜÜÏÜÓ‘ß œÜÜêÜß (2) ´ÜÜ. 10ÏÜß~ ÆÜÜåêÜ‘, êÜزÃÜÏÜÜØ ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜå ÏÜìíÜÜ, ¹.†Ü.³Üß ÃÜß‘ìÒÜ.

182 

íÜÜ´Ü ÃÜÜÏÜÜå ôÜܳÜå ¡÷åÓ ‘Óß; †ÃÜå †åÏÜ ÆÜ±Ü ¡÷åÓ ‘ÑÜàÛ ‘å ÆÜÜå´Üå œÜÜÓ ÏÜÜôÜ †å‘üܱÜàØ ‘ÓïÜå †ÃÜå ïÜéÏÜÜØ ôÜÜ´Ü Ý¹íÜôÜÃÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÓïÜå. 15 ²ËÜÚÃÜ, ÝÉ.†Ü.ÏÜÜØ ‹ÆÜíÜÜôÜ ïÜé;2 ÆÜåêÜß ôµÜßÃÜÜ íÜÜì ÆÜÜå´Üå ‘ÜÆÜß ÃÜ܃ÑÜÜ.3 16–21 ²ËÜÚÃÜ, ÝÉ.†Ü.ÏÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ œÜÜêÜà. 22 ²ËÜÚÃÜ, ÝÉ.†Ü.ÏÜÜØ ËÜÆÜÜåÓå ËÜÜÓ íÜÜÄÑÜå ‹ÆÜíÜÜôÜ “âüÒÜ; †å‘üܱÜàØ œÜÜêÜà Ó÷ÒàØ. 23,29 ²ËÜÚÃÜ 24–28 [²ËÜÚÃÜ]

2 (1) †Ü ‹ÆÜíÜÜôÜÏÜÜØ ÆÜåêÜÜ ÆÜàÔóÜ †ÃÜå ‘çêÜÃÜËÜå‘ ¡å²ÜÑÜÜ. ËÜß¡†Üå, èåÏÜÃÜß ‡œ“Ü ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜ÷åêÜÜ †ÃÜå “åêêÜÜ Ý¹íÜôÜå ¡å²ÜíÜÜ “âü †ÜÆÜß. (2) ¹.†Ü.ÏÜÜØ †ÜíÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜÃÜÜå †Ü ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ ÷´ÜÜå. 3  †ÜÏÜÜØ ~ ôµÜßÃÜß ôÜØÏÜÝ´Ü ÷´Üß. [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü... ÃÜíÑÜ ¹ïÜÚÃÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜàØ ÃÜíÜôÜØô‘ ‘÷å´ÜÜ, ÍÜâ´Ü‘ÜìÏÜÜØ ‘¹ÜœÜ øÑÜÜÓåÑÜ ÃÜ÷Î †åüêÜß ÏÜÜåüß ôÜ؃ÑÜÜÏÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜØ ÆÜàÃÜÏÜÚັÜÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ ÷Ü³Ü ÁÜÓÜÑÜàØ “å. †å‘ ôÜÏÜÑÜå ¹àêÜÚÍÜ ËÜÃÜß ÄÜÑÜåêÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÷íÜå ÃÜíÜÜ ü܇ÆÜôÜåÕüÄÜ ôÜܳÜå ÆÜàÃÜÏÜÚàݺ´Ü ³Ü‰ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÏÜØÝ¹Ó †ÃÜå ´ÜåÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ Ýíܘå´ÜÜÃÜÜ ‘ËÜÜüÏÜÜØ ¹ßÆÜß ÓûÜØ “å. `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' íÜÜüå ÆÜàÃÜÏÜàÚݺ´Ü ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜØ ôÜØÝšÜÆ´Ü ÆÜÝÓœÜÑÜÃÜÜå ‹ÆܘÏÜ ÆÜ±Ü †Ü¹ÑÜÜåÚ “å. †Ü †Ø‘ÏÜÜØ... ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå

ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ  • êÜå. ÷ÝÓÍÜÜ‹ ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ, †ÃÜà. ËÜÜêÜàÍÜ܉ ÆÜÜÓåƒÜ Õ÷¹ß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜØÆÜܹÃÜ‘ÜÑÜÚÏÜÜØ ¡å²ÜÑÜåêÜÜ ÷ÝÓÍÜÜ‹ ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜÃÜå †ÜñÜÏÜíÜÜôÜß ÷ÜåíÜÜÃÜÜ ÃÜÜ´Üå ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå êÜÄÜÍÜÄÜ µÜ±Ü ¹ÜÑÜ‘Ü ôÜàÁÜß ôÜ÷íÜÜôÜ †ÃÜå ôÜØÆÜ‘ÚÏÜÜØ Ó÷åíÜÜÃÜàØ ÆÜ±Ü ³ÜÑÜàØ. †åÃÜÜØ ÆÜÝÓÆÜÜ‘éÆÜå ´ÜåÏܱÜå †ÜêÜåƒÜåêÜÜØ ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå †åüêÜå `ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ.' ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘šÜåµÜå ÝíÜïÜåóÜéÆÜå ôÜݘÑÜ †åíÜÜ ÷ÝÓÍÜÜ‹ ÆÜ“ß³Üß ÓÜèô³ÜÜÃÜ ÓÜŸÑÜÃÜÜ ‘åìíܱÜßÆÜÂÁÜÜÃÜ ÆÜ±Ü ËÜÃÑÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ÆÜ÷åêÜß †ÜíÜäÝ¶Ü ´Üå †ÓôÜÜÏÜÜØ è ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü‰ ÷´Üß. †ÜÏÜ, †ÜñÜÏÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÓÜåèËÜÓÜåèÃÜß ™ÜüÃÜ܆Üå-ÆÜÂôÜØÄÜÜåËÜÃÜÜíÜÜåÏÜÜØ íÜ´ÜÜÚ´Üß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜâšÏÜ ÀÝóü, ÝíÜÃÜÜå¹íÜäݶÜ, †ÜñÜÏÜ ôÜØœÜÜêÜÃÜ èåíÜÜØ †ÃÜå‘ ÆÜÜôÜÜØÃÜß †ÝÍÜíÑÜÞø´ÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß †ÃÜàÍÜíÜ ÀÝóü ÆÜ±Ü ÍÜìß “å. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå †Ü ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå íÜܜܑÜåÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜß ôÜÏÜè±Ü íÜÁÜÜÓíÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÆÜÓÜåšÜéÆÜå ôÜ÷ÜÑÜéÆÜ ËÜÃÜß Ó÷å “å.  

[ÉÜåÓ ‘êÜÓ ü܇üêÜ, ôÜ܇” 4.5x7, ÆÜåÆÜÓ ËÜç‘ ËÜ܇ÞòØÄÜ, ÆÜÜÃÜÜØ 104+8, _ 60] i

ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜÂþÜÜåÃÜÜ ÆÜØݲ´Ü ÃÜ÷åÓà†å †ÜÆÜåêÜÜ ‹¶ÜÓÜå

ÆÜØݲ´Ü¢-ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÝíÜïÜå  • ôÜØ. ÓÜÏÜÃÜÜÓÜÑÜ±Ü œÜÜåÁÜÓß, †ÃÜà. ‘ÓßÏÜÍÜ܉ íÜÜåÓÜ

ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå ÃÜ÷åÓàÃÜå êÜÄÜÍÜÄÜ ôÜÏÜÜÃÜÆܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÃÜå´ÜÜ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÓÜÏÜÃÜÜÓÜÑÜ±Ü œÜÜåÁÜÓ߆å 19 íÜƒÜ´Ü êÜßÁÜåêÜß ÆÜØݲ´Ü ÃÜ÷åÓàÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÜåÃÜÜå ÑܳÜÜ´Ü³Ü ¹ô´ÜÜíÜåè †åüêÜå ÆÜÂô´Üà´Ü ÆÜàô´Ü‘. êÜåƒÜ‘ÃÜÜ `ËÜå ËÜÜåêÜ'ÏÜÜØ ´Üå†Üå ê܃Üå “å": `™Ü±Üß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ÏÜÜÓå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ÏÜ´ÜÍÜå¹ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ, ´ÜåÏÜÃÜß ÃÜÜÓÜ¢ íÜ÷ÜåÓßÃÜå ÆܱÜ, ´ÜåÏÜÃÜå ƒÜÓß íÜÜ´Ü ‘÷åíÜÜÃÜß Õ÷ÏÜ´Ü ‘Óß “å' ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜÃÜÜ ËÜÜìÆܱÜ, ïÜÜåƒÜ, ÓÏÜ´ÜÄÜÏÜ´Ü, ËÜÜì‘Üå ÆÜ´ÑÜåÃÜÜ ÆÜÂåÏÜ ÝíÜóÜÑÜ‘ ÷ìíÜÜ ÆÜÂþÜÜåÃÜÜ èíÜÜËÜÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß ÏÜìß Ó÷å “å, ´ÜÜå ôÜܳÜÜåôÜÜ³Ü ´ÜåÏÜÃÜÜ ¡÷åÓ¢íÜÃÜ, ´ÜåÏÜÜØ œÜ²ÜíÜ-‹´ÜÜÓ, íÜܹÝíÜíÜܹ †ÃÜå ËÜ÷àœÜÝœÜÚ´Ü ôÜÏÜÜèíÜܹ ‹ÆÜÓ ÆÜ±Ü ÝÃ܃ÜÜêÜôÜÆܱÜå †ÆÜÜÑÜåêÜÜ ‹¶ÜÓÜå íÜÜØœÜíÜÜ ÏÜìå “å. ÃÜ÷åÓàÃÜÜ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜ ‘åüêÜÜ‘ ÃÜå´Ü܆ÜåÃÜÜ ‹êêÜåƒÜÜå ÆÜ±Ü †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ ™ÜüÃÜܘÏÜÃÜå ÃÜ÷åÓàÃÜß ÀÝóü†å ¡åíÜÜ-ôÜÏÜèíÜÜÏÜÜØ Ïܹ¹éÆÜ ³ÜÜÑÜ †åÏÜ “å.  

[ÉÜåÓ ‘êÜÓ ü܇üêÜ, ôÜ܇” 5.5x8.5, ÆÜåÆÜÓ ËÜç‘ ËÜ܇ÞòØÄÜ, ÆÜÜÃÜÜØ 200+8, _ 120] i

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èàêÜ܉ 2013] 

183


ËÜÜì‘ÜåÃÜå ôÜØô‘Üәܲ´ÜÓ †ÃÜå ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜß †ÜåìƒÜ ‘ÓÜíÜ´ÜØà ÆÜàô´Ü‘

ôÜß´ÜÜ÷Ó±Ü  • êÜå. œÜúïÜØ‘Ó ÆÜÂܱÜïÜØ‘Ó ïÜàøêÜ 

`÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà'ÃÜÜ †ÜÓØÍÜ‘Üì³Üß êÜÄÜÍÜÄÜ ôÜÜ´Üå‘ íÜóÜÚ ôÜàÁÜß ´ÜåÃÜÜ ´ÜصÜßÆܹÃÜß ÃÜÜÏÜÃÜÜ-ÆÜÂÜÆ´Ü œÜúïÜØ‘Ó ÆÜÂܱÜïÜØ‘Ó ïÜàøê܆å êÜåƒÜ‘-ôÜØÆÜܹ‘ ´ÜÓß‘å ÆÜøíÜ ÆÜå°ß ÏÜÜüå †ÃÜå‘ ÆÜàô´Ü‘Üå †ÜÆÑÜÜØ ÆÜ±Ü èå-´Üå ÆÜå°ß ÆÜÝÓÆÜøíÜ ³ÜÜÑÜ †å ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜß †ÜåìƒÜ †ÃÜå ôÜØô‘ÜÓ ™Ü²´ÜÓ ‘Ó´ÜàØ ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜàô´Ü‘ †åüêÜå `ôÜß´ÜÜ÷Ó±Ü'. ÏÜâìéÆÜå ÓÜÏÜÜÑܱÜÃÜß ‘³ÜÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ´Üå ÓÜÏÜèÃÏÜÃÜß ÃÜÝ÷ ÆÜ±Ü ÓÜÏÜèÃÏÜÃÜß †ÝÃÜíÜÜÚÑÜ´ÜÜ ÆÜå¹Ü ‘Ó´Üß ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÃÜß ÏÜÜز±Üß³Üß ïÜé ‘ÓÜÑÜàØ “å, ´Üå ´ÜåÃÜß ÝíÜïÜåóÜ´ÜÜ “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÏÜÜüå ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉†å ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜÏÜÜØ ÃÜÜÇÁÑÜàØ “å, `ÏÜ÷Ü‘ÜíÑÜÜåÃÜÜ †Ó±ÑÜÏÜÜØ †ÄÜ´ôÑÜ ¸ÝóÜÃÜÜ ´ÜÆÜÜåíÜÃÜ èåíÜÜØ ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜÜØ èå ÏÜØݹÓÜå °Ø‘Ü‰ ÄÜÑÜåêÜÜØ “å, ´ÜåÃÜå ´ÜåÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜÜ ÆÜÝÓôÜÓÜå íÜÜìß”â²ß †ÃÜå ôÜÜÉ ‘ÓßÃÜå ËÜÜì‘ÜåÃÜß †ÜÄÜì ÃÜèÓÏÜÜØ ƒÜâØœÜß ¡ÑÜ †åíÜß Óß´Üå Óèâ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ “å.' 47 ÆÜ‘ӱÜÜå ôÜÏÜÜíÜ´ÜàØ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ËÜÜì‘Üå †ÃÜå ÏÜÜåüåÓÜØ, ËÜØÃÜå ÏÜÜüå ‹¶ÜÏÜ íÜÜœÜÃÜ ËÜÃÜß Ó÷å †åíÜàØ “å.  [ÉÜåÓ ‘êÜÓ ü܇üêÜ, ôÜ܇” 4.5x7, ÆÜåÆÜÓ ËÜç‘ ËÜ܇ÞòØÄÜ, ÆÜÜÃÜÜØ 160+8, _ 80] `Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÃÜå ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå".".".†ÃÜàôÜØÁÜÜÃÜ

ôÜíÜÜÓå ´Ü²‘Üå ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ÏÜÜå²Ü ÏÜÜå²Ü †ÏÜå ÏÜعÜÝ‘ÃÜß ‹ÆÜÓ ôÃÜÜÃÜ ÏÜÜüå ÄÜÑÜÜ. ÃܹßÃÜÜ ÆÜÂíÜÜ÷ÏÜÜØ †åüêÜÜ ËÜÁÜÜ ÆܳÜÓÜ ÷´ÜÜ ‘å ÃÜÜ÷íÜÜÃÜß ôÜÄÜíܲÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓÜÑÜ è ÃÜ÷Î. †ÃÜå ´ÑÜÜØ ÃÜÜ÷ÃÜÜÓ êÜÜå‘Üå ÆÜ±Ü ™Ü±ÜÜ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. †åüêÜå †å‘ÜØ´ÜÃÜß èå ÏÜ¡ ÷ÜåÑÜ “å †å ÆÜ±Ü ´ÑÜÜØ ÃÜ ÏÜìß. †å‘ÜØ´ÜÃÜß ‡œ“Ü èåüêÜß ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ “å ´ÜåüêÜß è ÝíÜÝœÜµÜ “å. †å‘ÜØ´Ü ÏÜÜüå †ÜÆܱÜå ÝÃÜèÚÃÜ ô³ÜÜÃÜ ïÜÜåÁÜß†å “ß†å. ÏÜÃÜÏÜÜØ ‘÷ß†å “ß†å, ‘åíÜàØ ÝÃÜèÚÃÜ ô³ÜÜÃÜ! ´Üå í܃ܴÜå †ÜÆܱÜÃÜå ƒÑÜÜêÜ ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜå ‘å †ÜÆܱÜß ÷ô´ÜßÃÜå êÜßÁÜå è †å ô³ÜÜÃÜÃÜß ÝÃÜèÚÃÜ´ÜÜ ´Üâüß ÄÜÑÜåêÜß “å. †ÏÜà‘ «å‘ܱÜå ÷àØ †å‘êÜÜå è ÷ÜåŒ †ÃÜå ËÜß¡ ‘Üå‰ ÃÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜß ‡œ“Ü ‘ÓíÜß †å ïÜàØ ÑÜÜåÄÑÜ “å? ÁÜÏÑÜÚ “å? †ÃÜå “´ÜÜØ ÁÜÏÜÜÚ´ÏÜ܆Üå è ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ÝÃÜèÚÃÜ ô³ÜÜÃÜÜå ïÜÜåÁÜå “å. ÃÜÜ, †å‘êÜÜ ÁÜÏÜÜÚ´ÏÜ܆Üå è ÃÜ÷Î. †å‘ ôÜÜÁÜà†å ‘ûàØ ÷´ÜàØ: ÓÜåÄÜß, ÍÜÜåÄÜß †ÃÜå ÑÜÜåÄÜß µÜ±Üå ïÜÜØ´Ü ÝÃÜèÚÃÜ ô³ÜÜÃÜ ïÜÜåÁÜå “å. “´ÜÜØ µÜ±ÜåÃÜß ”؃ÜÃÜÜÏÜÜØ ÉåÓ ‘åüêÜÜå? Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÏÜÜØ †ÜüêÜå ¹âÓ ôÜàÁÜß †ÜíÜß†å †ÃÜå èå šÜ±Üå †å‘ÜØ´ÜÃÜß øÑÜÜØ‘ ‡œ“Ü ÷ÜåÑÜ ´Üå è í܃ܴÜå †ÜôÜÆÜÜôÜ èÃÜôÜØÏÜ¹Ú ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå ‘åüêÜàØ ÏÜÜ«àØ êÜÜÄÜå! ÷íÜå ´ÜÜå Éø´Ü ËܹÓßÃÜÜÓÜÑܱÜÃÜß †å‘ ÑÜܵÜÜ Ó÷ß. †÷γÜß ËܹÓßÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ËÜ÷à ¹âÓ ÃܳÜß. ‘å¹ÜÓ ËܹÓß íÜœœÜå ‘åíÜì †å‘ è ÏÜÜåüÜå ÆÜ÷ܲ ÆܲåêÜÜå “å. ÆÜ÷ܲ †ÜåìØÄÜíÜÜÃÜß ôÜÄÜíܲ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÆÜÜØœÜ ÏÜ܉êÜ èåüêÜàØ ÆÜ±Ü †Ø´ÜÓ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †å ŽœÜÜå ÆÜ÷ܲ †ÜåìØÄÜíÜÜå è ÏÜàï‘åêÜ “å. †å †ƒÜز ËÜÓɳÜß °Ø‘ÜÑÜåêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå êÜÜå‘ÜåÃÜå †ÜíÜåêÜå Óô´Üå ÆÜÜ“Ü è‰, ÏÜÜåüàØ œÜ’Ó ê܉, †ÃÜå‘ ²àØÄÜÓÜ üÜìß, ÃÜíÜ Ý¹ÃÜÃÜß ÏÜàôÜÜÉÓßÃÜå †Ø´Üå ËܹÓßÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ÆÜ÷ÜÇœÜíÜàØ ÆÜ²å “å. †å ‹ÆÜÓ³Üß ÑÜܵÜ߆ÜåÏÜÜØ ‘÷åíÜ´Ü ÆÜ²ß “å, `ÃÜíÜ Ý¹ÃÜ œÜêÜå °Ü‰ ‘ÜåôÜ.'.".". †Ü †°ß ‘ÜåôÜÃÜß íÜÜ´Ü ôÜÜØÍÜëÑÜÜ ÆÜ“ß ÏÜÃÜÏÜÜØ ³ÜÜÑÜ “å, †ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÏÜܱÜôÜÃÜå †÷Î ÃÜíÜ Ý¹íÜôÜÃÜàØ œÜ’Ó üÜìíÜÜÃÜå ÏÜÜüå ƒÜزÜìÜ ™ÜÜüÃÜÜ èåíÜÜØ ôÜàÓØÄÜ ËÜÜåÄܹÜ؆Üå ÆÜܲíÜÜÃÜàØ è ôÜâ”å. ‡üÜêÜß ‘å ÞôíÜüÖ”êÜçÚòÏÜÜØ †ÜíÜÜØ ËÜÜåÄܹÜ؆Üå ÆÜܲåêÜÜØ “å †åÏÜ ‘÷åíÜÜÑÜ “å. ËÜÜåÄܹÜØÃÜÜå Óô´ÜÜå ‘ÑÜÜåÚ †åüêÜå íÜßèìßÃÜÜ ¹ßíÜÜ †ÜíÜíÜÜ è ¡å‰†å. íÜßèìß ÆÜÜ“ì ÷ÜåüêÜ ÆÜ±Ü †ÜíÜå †ÃÜå †åÃÜß ôÜܳÜå ÁÜÏÜÚÃÜå ÝíÜÓÜåÁÜß †åíÜß †ôÜ؃ÑÜ íÜÜ´ÜÜå †ÜíÜå. ‘ÜïÏÜßÓÃÜàØ ´ÜÜå †åÏÜ è ³ÜíÜÜ ËÜå«àØ “å. †å‘ Ý÷ÏÜÜêÜÑÜ ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå †ÜÁÜàÝÃÜ‘´ÜÜÃÜÜ ÷àÏÜêÜÜÏÜÜسÜß ËÜœÜÜíÜß ÃÜ÷Î ïܑ߆å?  

184 

(ÆÜàô´Ü‘ : `Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÃÜÜå ÆÜÂíÜÜôÜ', ÆÜ‘ӱÜ : ‘å¹ÜÓÃÜܳÜ) [èàêÜ܉ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


Profile for Navajivan Trust

Akshardeh 07 (2013)  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 05, July, 2013

Akshardeh 07 (2013)  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 05, July, 2013

Advertisement