__MAIN_TEXT__

Page 1


Hey, ËÜÜÆÜà. . . UÃÜÜå. . . wat's up ‰ÃÜ Nav¢íÜÃÜ? ÝÆÜÂÑÜ ËÜÜÆÜà, ÷Ü, êÜåƒÜÃÜàØ ÏܳÜÜìàØ ÆÜÜØœÜ ôÜÜ´Ü íÜÜÓ íÜÜØœÜíÜàØ ÆÜ²å ´ÜåíÜàØ è “å. ÃÜå ÆÜ“ß ÆÜ±Ü ‘Üå‰ÃÜå ÆÜâ“íÜàØ ÆÜ²å ´ÜåíÜàØ “å. ‘ËÜâêÜ-ÏÜØèâÓ œÜÜêÜÜå ÃÜå.".". ÆܱÜ, ËÜÜÆÜà.".". 60ÃÜÜ ¹ôܑܳÜß ê܉ÃÜå «å« ôܹßÃÜÜ †Ø´Üå èÃÏÜåêÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜå ÃÜå †´ÑÜÜÓÃÜß ÑÜàíÜÜÆÜå°ßÃÜå †Ü ÏܳÜÜìàØ †å‘ è íÜÜÓ íÜÜ؜ܴÜÜ ôÜÏÜ¡‰ ¡ÑÜ “å!! ´ÜÏÜÃÜå †Ü ¡±ÜßÃÜå †ÜÿÜÑÜÚ ³ÜïÜå, †åÃÜàØ †ÏÜÃÜå èÓÜÑÜ †ÜÿÜÑÜÚ ÃܳÜß. †Ü ÆÜå°ß ´ÜÏÜÃÜå ‘œÜ‘œÜ܉ÃÜå ôÜÏÜèíÜÜ ÏÜÜØÄÜå “å, ´ÜÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‹´ÜÜÓíÜÜ ÏÜÜØÄÜå “å. ݹíÜôÜå ÃÜå ݹíÜôÜå ´ÜÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜå è ÆÜÂô´Üà´Ü “å †åíÜß ÏÜèËÜâ´Ü êÜÜÄܱÜß †Ü ÆÜå°ßÏÜÜØ ™ÜÓ ‘Óß Ä܉ “å. ÃÜå èåÃÜÜå †ÏÜÃÜå ôÜ÷àÃÜå †ÜÃÜع “å. ÆܱÜ, †åÏÜÃÜÜ ôÜàÁÜß †Ü ÝíÜœÜÜÓÜå ÆÜ÷ÜÇœÜܲíÜÜÃÜß Óß´Ü ‘¹ÜœÜ ³ÜÜå²ß èà¹ß ‘ÓíÜß ÆܲïÜå. †åÏÜÃÜå †åÏÜÃÜß Óß´Üå ´ÜÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå ôÜÏÜèíÜÜ “å. ÃÜå †å ÆÜ½Ý´Ü ‘¹ÜœÜ íÜÁÜÜÓå ôÜÓì ÆÜ±Ü “å ËÜÜÆÜà.".". èåÏÜ ‘å ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÜåüÜ œÜ’ÓíÜÜìÜå œÜÓƒÜÜå ÷´ÜÜå, †å ÆÜ“ß ÆÜåüß œÜÓƒÜÜå †ÜíÑÜÜå, ÆÜ“ß †ØËÜÓ œÜÓƒÜÜå. †Ü ËÜÁÜÜ œÜÓƒÜÜ ‹ÆÜÓ †ÜÆÜå ‘ÜØ´ÑÜàØ †ÃÜå †å ÆÜ“ß ËÜå-ÆÜÜØœÜ ÃÜå †Ü« µÜÜ‘íÜÜìÜ ‡êÜåÝøüב³Üß œÜÜêÜ´ÜÜ œÜÓƒÜÜ ´ÜÏÜÜÓÜ ÆÜ“ßÃÜß ÆÜå°ß†å †ÆÜÃÜÜíÜåêÜÜ.".". ‹´ÆÜܹÃÜ ´ÜÜå ƒÜܹßÃÜàØ è ³Ü´ÜàØ ÃÜå ”²ÆܳÜß. 1940ÏÜÜØ ôÜåíÜÜÄÜÂÜÏÜÏÜÜØ Óø´ÜÝÆܶÜÃÜÜ ¢íÜܱÜà†ÜåÃÜå ¡åíÜÜ ÏÜÜüå ôÜâšÏܹïÜÚ‘ÑÜصÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÆÜ±Ü ´ÜÏÜå øÑÜÜØ ÃÜ÷Üå´ÜÜå ‘ÑÜÜåÚ! †å ´ÜÏÜÜÓß ÃÜíÜÜ èÏÜÜÃÜÜ ôÜܳÜå ´ÜÜêÜ ÏÜåìíÜ´Üß †ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÀÝóü ÷´Üß.".". †å è íÜóÜÚ ´ÜÏÜå ‘ÓåêÜÜ “åêêÜÜ íÜßêÜÏÜÜØ ´ÜÏÜå ´ÜÏÜÜÓÜØ ´ÜÏÜÜÏÜ ê܃ÜܱÜÜåÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå, ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜå †ÝÁÜ‘ÜÓ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜå ôÜÜÇÆÑÜÜå.".". ÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜå ´Üå ´ÜÏÜÜÏÜ ê܃ÜܱÜÜå ôÜÜœÜíÑÜÜØ, ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÆÜ±Ü ‘ÑÜÜÛ ÃÜå ¹àÝÃÜÑÜÜÍÜÓÏÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå ¿ÜÓÜ †ÜÆÜÃÜÜ ïÜÜØÝ´Ü–†Õ÷ôÜÜ–ÍÜ܉œÜÜÓÜå èåíÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ÉåêÜÜíÑÜÜ. ôÜÜíÜ ÃÜ¢íÜß Õ‘ÏÜ´Üå ´ÜÏÜÜÓß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜå ™ÜåÓ ™ÜåÓ ÆÜ÷ÜÇœÜܲß. ÍÜÜÓ´ÜÃÜß è 15 ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ´ÜåÃÜÜ †ÃÜàíÜܹ ³ÜÑÜÜ. ÃÜå ÆÜØ¡ËÜß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü íÜÜè´Üå ÄÜÜè´Üå †ÜíÜß Ó÷ß “å †ÜÆÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ. ÃÜå ŸÑÜÜØ ÷ØÏÜåïÜÜØ µÜÜôÜíÜܹÃÜÜå ÏÜÜ÷ÜåêÜ ÓûÜå †åíÜÜ ‘ÜïÏÜßÓÏÜÜØ ÆÜ±Ü ²ÜåÄÜÓß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ üâØ‘ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ è ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓßïÜàØ. Õ÷ôÜÜÃÜÜ †Ü ÆܹåïÜÏÜÜØ †Õ÷ôÜÜÃÜÜå ôÜعåïÜÜå ê܉ÃÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÃÜÜÓ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ïÜÜØÝ´ÜÃÜÜå †å‘ ÏÜèËÜâ´Ü ÏÜÜ÷ÜåêÜ ¥ÍÜÜå ‘ÓïÜå, †åíÜß †ÏÜÃÜå ôÜ÷àÃÜå †ÜïÜÜ “å. `†Ü´ÏÜ‘³ÜÜ' ôÜô´ÜÜ ¹Óå †ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜüå ÷íÜå ‘ÜÄÜìÏÜÜØ ‘å “ÆÜ܉ÏÜÜØ øÑÜÜØÑÜ ËÜÜØÁÜ“Üå² ÃÜ ‘ÓíÜß †åíÜàØ ÃÜ’ß ‘ÑÜàÛ “å. ôÜô´ÜàØ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü íÜÜèËÜß ÃÜå ôÜÜÓàØ †ÜÆÜíÜàØ †å ¹ÜåÓß ÷íÜå ÆÜ‘²ß “å. ³ÜÜå²ß Õ‘ÏÜ´Ü íÜÁÜÜÓßÃÜå íÜܜܑÃÜß †Ü؃ÜÜåÃÜå †Üå“Üå ôü×åôÜ ÆÜ²å †å íÜÁÜÜÓå èéÓß êÜÜÄÜå “å. ÃÜå †åÏÜÜØ †ÜÆÜÃÜß ôÜØÏÜÝ´Ü ÏÜÜÃÜß êÜßÁÜß “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

119


ËÜÜÆÜà, ¹àÝÃÜÑÜÜ ÷íÜå ‡êÜåøü×ÜåÝÃÜ‘ ÑÜàÄÜÏÜÜØ ÆÜÂíÜåïÜß œÜâ‘ß “å. †ÜÆÜÃÜÜØ èâÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå èå ÷ÝÓèÃÜ, ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ èåíÜÜØ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ôíÜéÆÜå ÷´ÜÜØ ´Üå †Üèå ÆÜ±Ü íÜÜØœÜíÜܳÜß Õè¹ÄÜß ´ÜÓß èíÜÜÑÜ †åíÜÜ ôÜœÜÜåü ÝíÜœÜÜÓÜåíÜÜìÜØ “å... ÆÜÂô´Üà´Ü “å. †ÜíÜÜØ ÏÜàƒÜÆܵÜÜåÃÜå êÜÜ‘²ÜÃÜÜ ™ÜÜå²Ü†ÜåÏÜÜØ ¥Á܉ÃÜß ü×ßüÏÜåÃü ‘ÓÜíÜßÃÜå êÜÜå‘Üå ÏÜâ‘ß Ó܃Üå †åÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ †å‘ ÃÜÜÃÜ‘²Ü ÏÜïÜßÃÜ—`‘ÏÆÑÜàüÓ'ÏÜÜØ †å íÜÜØœÜß ïÜ‘å †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÃÜÜÃÜÜ ÏÜÜåüÜ ü܇ÆÜ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÃÜå ÄÜÏÜ´ÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå èà¹ß èÄÑÜÜ†å ‘ÏÆÑÜàüÓ ÏÜïÜßÃÜÏÜÜØ è ôÜÜœÜíÜß ïÜ‘å †åíÜß ‘؉‘ ôÜàÝíÜÁÜ܆Üå ‹ÆÜêÜËÁÜ ‘ÓÜíÜßÃÜå ÑÜàíÜÜÆÜå°ßÃÜå †Ü ËÜÁÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå è²ËÜåôÜêÜÜ‘ †ÜÆÜíÜÜ “å. íÜìß, íÜßêÜÏÜÜØ ÁÜÜÓß ÁÜÜÓßÃÜå ¡åÑÜàØ ´ÜÜå †åÏÜÜØ ´ÜÏÜå øÑÜÜØÑÜ ‹êêÜåƒÜ ‘ÑÜÜåÚ ÃܳÜß ‘å †Ü ê܃ÜܱÜÜå ôÜô´ÜÜ ¹Óå “ÜÆÜíÜÜ ‘å ÉåêÜÜíÜíÜÜ.".". ÆܱÜ, ´ÜÏÜÜÓß ™Ü±Üß íÜô´Üà†Üå ê܃Ü܉ è ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †ÏÜå ¡±Üå `Between the lines' ôÜÏÜ¢ ËÜå«åêÜÜ. ‘¹ÜœÜ †å ôÜÏÜÑÜå ôÜÜœÜàØ ÃÜå ÆÜÂô´Üà´Ü ÷ïÜå. ÆܱÜ, †Üèå ‘¹ÜœÜ †å ÆÜÂô´Üà´Ü êÜÜÄÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÷ÏܱÜÜØ è †ÏÜå Õ÷ÏÜ´Ü ‘ÓßÃÜå †ÜÆÜÃÜÜ ÏÜä´ÑÜà ËÜܹ †ÜÆÜÃÜÜ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜÜå†å †ÜÆÜåêÜß ñܽÜØèÝêÜÃÜàØ †å‘ ÆÜàô´Ü‘ 100 Tributes ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÑÜàÛ. èåÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü Ó܃Üß _ 4,500 (éÝÆÜÑÜÜ œÜÜÓ ÷¡Ó ÆÜÜØœÜôÜÜå ÆÜâÓÜ). ´ÜÏÜÜÓß ôÜÜå †¹Ü†Üå †å‘ è ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ †å‘ ‘êÜÜ‘ÜÓÃÜÜ ÆÜåÝÃôÜêÜ ô‘çœÜ íܲå!! ÃÜå ÃÜßœÜå ÷ô´ÜêÜßÝƒÜ´Ü ñܽÜØèÝê܆Üå èå Ó²ÜíÜß ¡ÑÜ “å.".". ¡±Üå, ´ÜÏÜÜÓß ÷ÜèÓß ôÜ´Ü´Ü †ÃÜàÍÜíÜÜÑÜ “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ôÜíÜÜôÜÜå (125) ÃÜ‘êÜ ´ÜÜå œÜÜÓ Ý¹íÜôÜÏÜÜØ è ÷ÜÇïÜå ÷ÜÇïÜå ƒÜÓ߹܉ Ä܉!! ïÜàØ †Ü ÏÜÜÇ™ÜàØ ‘÷åíÜÜÑÜ ËÜÜÆÜà? êÜåü ÏÜß ÃÜÜå.".". ÃÜÜ, †åíÜÜå ‘Üå‰ †ÜïÜÑÜ èÓÜÑÜ ÃܳÜß ‘å ÷íÜå³Üß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ËÜÁÜÜØ è ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜå ÏÜÜÇ™ÜÜØ è ³ÜïÜå, ÆÜ±Ü ôÜܹÜØ, ôÜà™Ü² †ÃÜå íÜÜèËÜß Õ‘ÏÜ´ÜÃÜÜØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜåÃÜß ôÜܳÜå ôÜܳÜå †ÜíÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ±Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜ íÜܜܑÜåÃÜß ôÜÜÏÜå ÏÜâ‘ïÜå... ݜܑܵ³ÜÜ, ÏÑÜàÝ”ÑÜÏÜ, ÃÜå ÷Ü.".". `ÄÜÜØÁÜß ‘ÜÉå'.".". Hey ËÜÜÆÜà.".". ´ÜÏÜÜÓÜ è ÝœÜµÜ ¹ÜåÓåêÜÜ ÏÜÜåüÜ ÏÜÄÜÏÜÜØ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜÜ †ÜØÄܱÜÜÏÜÜØ ËÜåôÜßÃÜå ‘ÝíÜ, ôÜÜÝ÷´ÑÜ‘ÜÓÜå, ‘êÜÜ‘ÜÓÜå, ÆܑܵÜÓÜåÃÜÜØ ÄÜÂâÆÜ œÜÜ-‘ÜçÉßÃÜß œÜâôÜ‘ß êÜå´ÜÜØ êÜå´ÜÜØ ôÜÜØèÃÜå ÏÜܱÜå ÃÜå ÄÜÜØÁÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÝíÜœÜÜÓ ÃÜå èà¹ÜØ èà¹ÜØ ôÜÜØÆÜ嫆 ôÜÏÜôÑÜ܆Üå ÃÜå ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜ ÝíÜïÜå œÜœÜÜÚ-ÝíÜœÜÜÓ±ÜÜ ‘Óå †Ü íÜÜ´Ü è ‘åüêÜß †¹ÖÍÜà´Ü êÜÜÄÜå “å ÃÜ÷Î! ÓÜ´ÜÃÜÜ †Ü« ‘å ÃÜíÜ íÜÜÄÑÜÜ ôÜàÁÜß `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜÜØ ´ÜÏÜÜÏÜ ÆÜàô´Ü‘Üå ËÜ÷ÜÓ `ÄÜÜØÁÜß ‘ÜÉå'ÃÜß ËÜà‘ ïÜÜçÆÜÏÜÜØ ÏÜìß Ó÷åïÜå.".". Isn't it interesting, ËÜÜÆÜà! ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †Ü ÃÜíÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÄÜÏÑÜÜå! I know.".". `ÑÜà †ÜÓ †ÜçêÜíÜå” ÆÜÂçÞøü‘êÜ'.".".†ÜïÜßíÜÜÚ¹ÃÜß ÓÜ÷ ÃÜ÷Î ¡å‰†å. ÷ØÏÜåïÜÜ †ÜÆÜÃÜÜ œÜÜÓ ÷Ü³Ü ÓûÜ è “å †ÏÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ.".". êÜÄÜÍÜÄÜ ËÜå íÜóÜÚÏÜÜØ †Ü ËÜÁÜàØ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÜÑÜ ÆÜ“ß †å‘ íÜÜÓ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' ÆÜÁÜÜÓïÜÜå ÃÜå! ÓÜ÷ ¡å‰ïÜàØ.".".

ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉ ÏÜçÃÜåÕèÄÜ ü×ôüß, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ

120 

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÏÜÜµÜ ô³Üâì ÃÜÝ÷, ôÜâšÏÜÆܱÜåÑÜ íÜèÃܹÜÓ ÆÜàô´Ü‘ 100 TributesÃÜàØ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ

  ‘Üå‰ Ã܃ÜÝïÜƒÜ ‘ìÜ‘ÜÓÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜèÚÃÜ ÏÜÜüå ôÜØÆÜâ±ÜÚ ôÜØ´ÜÜåóÜ ÑÜÜÓå ÏÜìå.".". ôÜèÚÃÜ ÆÜâ±ÜÚ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜÓå? ÃÜÜ. ‘Üå‰ ÆÜÂïÜØôÜÜ ‘Óå ´ÑÜÜÓå? ÃÜÜ. ôÜèÚÃÜ ËܹêÜ ÆÜàÓô‘ÜÓ ‘å íÜì´ÜÓ ÏÜìå ´ÑÜÜÓå? ÃÜÜ. ‘¹ÜœÜ, ‘ìÜ‘ÜÓ †ÃÜå ÍÜÜíÜ‘ÃÜß ÍÜÜíÜÞô³ÜÝ´Ü †å‘ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜÓå.".". ÆÜÜå´Üå èå éÆÜå ‘ìÜÃÜå ËÜ÷ÜÓ †Ü±Üß ÷ÜåÑÜ, ÑܳÜÜ´Ü³Ü ´Üå è †³ÜíÜÜ ´ÜåÃÜß ƒÜâËÜ ÃÜ¢‘ÃÜÜ ôíÜéÆÜå †ÃÑÜÜå ÆÜ±Ü †ÃÜàÍÜíÜå ´ÑÜÜÓå!

´ÜÜ.

15 èâÃÜ, 2013ÃÜÜ ÓÜåè ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÏÜØݹÓÏÜÜØ †ÜíÜß è †å‘ ôÜàØ¹Ó ™ÜüÃÜÜ ôÜ¡Ú‰ Ä܉. ÄÜÑÜÜ †Ø‘ (ÏÜå, 2013)ÏÜÜØ èåÏÜÃÜÜå ÝíÜÄÜ´Üå ‹êêÜåƒÜ ³ÜÑÜÜå ´ÜåíÜÜ ÆÜÜåü×åÚü †Ü„üôü ñÜß ÓÏÜåïÜ «Ü‘Óå ¹ÜåÓåêÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ 100 ÆÜÜåü×åÚü †ÃÜå ´ÜåüêÜÜ è ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜåÃÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ïÜ˹ÜØèÝêÜÃÜå ôÜÏÜÜíÜ´ÜÜ ‘ìÜ´ÏÜ‘ ÆÜàô´Ü‘ 100 TributsÃÜàØ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ íÜ´Üß †Ü ÏÜÜüå ÑܳÜܳÜÚÆܱÜå è ôÜÜÝ÷´ÑÜ‘ÜÓ ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜ ¿ÜÓÜ ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜÜÑÜÜå, ‘åÏÜ ‘å ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜ †Ø´ÜÏÜàÚƒÜß ¢íÜÃÜÏÜÜØ †Ü‘ÜÓ ê܉ Ó÷åêÜÜ †Ü ÏÜ÷Ü‘ÜÑÜÚÃÜÜå ËÜÜû èÄÜ´ÜÃÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜÃÜÜÓ ôÜÜæÆܳÜÏÜ íÑÜސ´Ü è ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå 11 ݹíÜôÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ †Ø´ÜåíÜÜôÜß ËÜÃÜß, ´ÜåÏÜÃÜß ¹Óå‘ ÍÜÜíÜÍÜØÝÄÜÏÜÜÃÜå

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

†Ü´ÏÜôÜÜ´ÜÖ ‘ÓßÃÜå †ÃÜå‘ ÝïÜêÆÜÜåÏÜÜØ ´ÜåÃÜå †Ü‘ÜÓÃÜÜÓ ÝïÜêÆÜ‘ÜÓ ‘ÜÞôÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜÃÜÜ ÷ô´Üå ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ‘ÓÜÑÜàØ. ôÜÜÝ÷´ÑÜ †ÃÜå ‘ìܳÜß ôÜ¡ÚÑÜåêÜàØ †Ü ÍÜÜíÜÜíÜÓ±Ü, ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜå ÃÜ ÏÜÜµÜ ‘ÜÑÜÚÏÜÜØ ÆÜ±Ü Ã܉ ´ÜÜêÜßÏÜ ÝïܚܱÜÝíÜœÜÜÓ íÜÜüå ´ÜåÃÜå ¢íÜÃÜÏÜÜØÑÜ ‹´ÜÜÓÃÜÜÓ ñÜß œÜغ‘ÜÃ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜÃÜÜ †ÁÑÜšÜÆܹå³Üß íÜÁÜà ÏÜ÷ÜåÓß ¥«ÒàØ. ôÜØœÜÜêÜ‘ ´ÜÓß‘å ÑÜÜåÄÑÜÆܱÜå è ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ôÜܳÜå ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜÃÜÜÓ ÆܑܵÜÓ-êÜåƒÜ‘ ‹íÜßÚïÜ ‘Üå«ÜÓß ÷´ÜÜ. †ÃÜå‘ ÄÜÜØÁÜßèÃÜÜå †ÃÜå ‘ìÜÆÜÂåÏÜ߆ÜåÃÜß ‹ÆÜÞô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ôÜàñÜß ¹„ïÜÃÜß ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜÃÜÜ ‘Ø«å ÄÜíÜÜÑÜåêÜß ÆÜÂܳÜÚÃÜܳÜß ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜÜå ÆÜÂÜÓØÍÜ ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ †ÁÑÜšÜ ñÜß ÁÜßÓàÍÜ܉ ÏÜ÷å´ÜÜ†å †ÜïÜßíÜÚœÜÃÜ †ÜÆÑÜÜØ. èåÏÜÜØ Ýè´ÜåúÍÜ܉ ¹åôÜ܉ÃÜå ôÜØÍÜÜÓßÃÜå “åêêÜÜ ¹ôܑ܆ÜåÏÜÜØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ÃÜÜÇÁÜÆÜÜµÜ 121


ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜ Æ Ü÷åêÜß íÜÜÓ ŸÑÜÜÓå ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ¡åÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ´Üå†Üå ÏÜÃÜå Ãܲ´ÜÜ ÷´ÜÜ, ‘åÏÜ ‘å †å †å‘ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÏÜÜØ ÉÜåüÜ ÆÜܲ´ÜÜ ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü †å ÉÜåüÜ ¡åÑÜÜ ´ÑÜÜÓå êÜÜÄÑÜàØ ‘å ÃÜÜ, †å Ãܲ´ÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. †å èåÃÜÜ ÉÜåüÜ ÆÜܲ´ÜÜ ÷´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜ‘ü †ÏÜÃÜå êÜÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †å †åíÜÜ ÉÜåüÜ ÆÜÜ²å ‘å ôÜÜÏÜÜÃÑÜ œÜ÷åÓÜå ÁÜÓÜíÜÃÜÜÓ íÑÜސ´Ü ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜÂåÏÜÏÜÜØ ÆÜ²ß ¡ÑÜ. YY †Ü †åíÜÜå ‘êÜÜ‘ÜÓ “å èåÃÜå êÜÜå‘Üå†å ËÜ÷à ¡±ÑÜÜå ÃܳÜß. †åÏÜÜØ †åÃÜß †å ÍÜâêÜ “å ‘å ´Üå êÜÜå ÆÜÂÜåÉ܇êÜ “å. ÷‘ß‘´Üå ´ÜÜå †å ÆÜ» †çíÜÜå²Ú ÏÜåìíÜß ïÜ‘å †åíÜàØ ÏÜÜåüàØ †åÏÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ “å. YY †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ µÜ±Ü ËÜÜËÜ´ÜÜå “å": 1. ‘ìÜ, 2. ÏÜçôÜåè †ÃÜå 3. ²ÜåÑÜàÏÜåÃüåïÜÃÜ. 100 è±ÜÜØÃÜÜØ ù¹ÑÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ïÜàØ “ËÜß ÆÜ²ß “å ´Üå †ÜÏÜÜØ íÑܐ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. ÓÏÜåïÜ «Ü‘Óå †Ü ÏÜÜüå ™Ü±Üß ´ÜÆÜÿÜÑÜÜÚ ‘Óß “å. YY 1992ÃÜß ôÜÜêÜÏÜÜØ ÏÜÇ ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ †åÏÜÃÜÜ ÝíÜïÜå ê܃ÑÜàØ ´ÑÜÜÓå †åÏܱÜå 76 ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜåÃÜß ïÜ˹ÜØèÝêÜ êÜßÁÜåêÜß ÷´Üß. 1999 ôÜàÁÜßÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå 100 ïÜ˹ÜØèÝê܆Üå ÆÜâÓß ‘Óß. ´ÑÜÜÓ³Üß ê܉ÃÜå †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜß †ÃÜå‘ ÆÜ‘ÜïÜ‘ÜåÃÜå ÏÜëÑÜÜ ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜß †ÆÜåšÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜß ÆÜÂÜ岐ïÜÃÜÃÜß ‘šÜÜ èìíÜÜÑÜ ´ÜåíÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÑÜÜÑÜ ïܐÑÜ ËÜÃÑÜàØ ÃÜ÷Î, ´Üå †ÆÜåšÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜå ôÜØ´ÜÜåóÜß. YY

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ †ÁÑÜšÜñÜß ÁÜßÓàÍÜ܉ ÏÜ÷å´ÜÜ †ÃÜå ÉÜåüÜå †ÜÝüÚôü èÄÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜÃÜÜ ÆÜàµÜ ‹ÆÜåÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ

‘ÜÑÜÜåÚ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåíÜÜØ ÆÜÝÓœÜÑÜ ÆÜàÞô´Ü‘ܳÜß ê܉ÃÜå ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜÂܹåÝïÜ‘ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ‘ÜÑÜÚÃÜÜå ‹êêÜåƒÜ ‘ÑÜÜåÚ. ÃÜíÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÃÜíÜß †ÜåìƒÜ ô³ÜÜÝÆÜ´Ü ‘ÓÃÜÜÓÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå ‹êêÜåƒÜ ‘ÓßÃÜå ÏÜçÃÜåÕèÄÜ ü×ôüß ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉ÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå ÆÜ±Ü ÝËÜÓ¹ÜíÑÜàØ. ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜÜ œÜÜÓ ÏÜàƒÑÜ ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜå—ñÜß ÓÏÜåïÜ «Ü‘Ó, ñÜß ‘ÜÞôÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ, ñÜß œÜغ‘ÜÃ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ †ÃÜå ñÜß ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜÃÜß ôÜÓåÓÜïÜ ŒÏÜÓ 84 íÜóÜÚ ÷´Üß. †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ ôÜÜæ³Üß †Üå“ß ŒÏÜÓÃÜÜ ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ (75) ´Ü³ÜÜ œÜغ‘ÜôÜÍÜ܉ (90), ËÜØÃÜå†å ¥ÍÜÜ ³Ü‰ÃÜå íÜø´ÜíÑÜ †ÜÆÑÜàØ ÷´ÜàØ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå ôÜÜØÍÜìíÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ šÜåµÜÃÜÜ ÏÜÜØÁÜÜ´Ü܆ÜåÃÜß ôÜܳÜå ñÜÜå´ÜÜèÃÜÜåÏÜÜØ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ÆÜÂܱÜêÜÜêÜ ÆÜüåêÜ (103) ÆÜ±Ü ‹ÆÜÞô³Ü´Ü ÷´ÜÜ. †Ü œÜÜÓåÑÜ ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜå†å †ÜÆÜåêÜÜ íÜø´ÜíÑÜÜåÃÜÜ †ØïÜÜå.".".

ÓÏÜåïÜ «Ü‘Ó YY

Ý íÜíÜå‘ †ÃÜå †ÆÜâíÜÚ†å ôÜܳÜå ÏÜìß †åíÜß Óß´Üå ÆÜàô´Ü‘ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÑÜàÛ “å ‘å ËÜåÏÜÜسÜß ‘Üå‰ÃÜÜå †Üå“Üå ‘å íÜÁÜà, †åÏÜ †Üå“Üå íܶÜÜå †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜÃÜß ïÜ‘ÜÑÜ †åÏÜ ÃܳÜß. ËÜØÃÜå èå Óß´Üå ‘ÜÏÜ ‘Óå “å ´ÜåÃÜå íÑܐ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜÜÓß Ý²šÜÃÜÓßÏÜÜØ ïÜ˹Üå ÃܳÜß.

122 

‘ÜÞôÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ ÆÜÜåü×åÚü ´ÜÜå ôÜàØ¹Ó “å è ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ ƒÜâËÜß † †å “å ‘å ñÜåó«ß†Üå ÆÜÜôÜå ê܃ÜÜ±Ü ê܃ÜÜíÑÜàØ ´ÜåÃÜܳÜß ´ÜåÃÜàØ ÏÜâêÑÜ íÜÁÜß ÄÜÑÜàØ “å. YY †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÑÜàÛ ´Üå ÝíÜíÜå‘ÍÜ܉ÃÜàØ ôÜÜ÷ôÜ “å. ´Üå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜß ÃÜíÜß ÍÜÜ´Ü ÆÜÜ²å “å. ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ ÏÜâêÑÜ ´ÜÜå ™Ü±ÜàØ “å ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ ÍÜܳÜàØÑÜ ™Ü±ÜàØ “å. ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ íÜèÃÜ èåüêÜàØ “å ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÃÜàØ ôÜâšÏÜ íÜèÃÜ ™Ü±ÜàØ “å. YY †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ËܹêÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå †ÝÍÜÃÜعÃÜÃÜß íÜóÜÜÚ. YY

œÜغ‘ÜÃ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ åíÜàØ ÏÜÇ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ‹™ÜܲÒàØ, ÏÜÜÓÜ ÏÜÜå°å³Üß ËÜÜåêÜ܉ ÄÜÑÜàØ è íÜÜ÷.".". ƒÜÏÏÜÜ.".". †ÜÉÓßÃÜ.".". †¹ÖÍÜà´Ü. YY †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓßÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜàØ èå ÏÜØ²Ü±Ü ïÜé ³ÜÑÜàØ “å ´Üå ÃÜíÜÏÜØ²Ü±Ü œÜÜêÜà Ó÷Üå. YY

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘ÑÜàÛ †åüêÜå †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜß ´ÜåÃÜß èå †ÜåìƒÜ Ó÷ß “å, ´ÜåíÜÜØ ôÜô´ÜÜØ ´ÜåÏÜ è ôÜà™Ü² ÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜàØ ËÜØÁÜ ‘Óß ¹åïÜå †åíÜàØ ÝËÜêÜ‘àêÜ ÃÜ÷Î ËÜÃÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÓÜ÷´Ü¹Óå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜàØ œÜÜêÜà è Ó܃ÜïÜå. †Ü ÏÜÜüåÃÜß èå ôÜàÄÜÏÜ´ÜÜ “å ´ÜåÃÜÜ ÆÜÜÑÜÜÏÜÜØ ñÜß Ýè´Üåú ¹åôÜ܉ “å, ´ÜåÏÜ è±ÜÜíÜßÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÏÜÜüåÃÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜÆÜÂåÏÜ߆Üå †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßèÃÜÜåÃÜß èå ՜ܴÜÜ ÷´Üß, ´ÜåÏÜÜسÜß ÏÜà´Ü ³ÜíÜÜ ´ÜåÏÜÃÜå †ÃÜàÓÜåÁÜ ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. ÃÜíÜÜ ôÜÏÜÑÜ ôÜܳÜå ´ÜÜêÜ ÏÜåìíÜ´ÜÜØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ èâÃÜß ÆÜÓØÆÜÓÜ ¡ìíÜß Ó܃ÜßÃÜå ÆÜ±Ü ÃÜíÜß †ÜåìƒÜ ô³ÜÜÝÆÜ´Ü ‘Óß ÓûàØ “å †ÃÜå †å ÏÜÜüå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ ôÜÜæ ôÜܳÜå ÏÜìß ´ÜÃÜ´ÜÜå² ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘Óß ÓùÜÜ “å, ´ÜåÃÜÜå †ÜÃÜع íÑܐ´Ü ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜÜ †Ø´Üå, ÆÜàô´Ü‘ é. 4500ÃÜå ËܹêÜå é. 3000ÏÜÜØ ÏÜìïÜå ´ÜåíÜß ¡÷åÓÜ´Ü ‘Ó܉ ÷´Üß †ÃÜå ³ÜÜå²ß‘ šÜ±ÜÜåÏÜÜØ è ÆÜœÜßôÜå‘ ÃÜ‘êÜÜå ÃÜÜÇÁÜ܉ Ä܉ ÷´Üß. †Ü †Ø‘ ÆÜÂåôÜÏÜÜØ è‰ ÓûÜå “å ´ÑÜÜÓå, ôÜÜ´Ü Ý¹íÜôÜÃÜÜ ÄÜÜìÜÏÜÜØ è íÜåœÜܱ܆ÜØ‘ ËÜôÜÜåÃÜå íÜüÜíÜß ÄÜÑÜÜå “å.  •

´ÜôÜíÜßÓÜå : ÝÏÜ´ÜàêÜ ‘èÝÓÑÜÜ, Ý÷ÏÜÜØïÜà ÆÜØœÜÜêÜ

†Ü ôÜܳÜå œÜغ‘ÜôÜÍÜ܉†å ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜܳÜß ÆÜÂÍÜÜÝíÜ´Ü ‘åüêÜÜ‘ íÑÜސ´Ü´íÜÜåÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå ‘÷ßÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÆÜÂô´Üà´Ü´ÜÜÃÜÜå ôÜíÜÜêÜ è ïÜÜ ÏÜÜüå ÃÜ ¥ÍÜÜå ³ÜíÜÜå ¡å‰†å, ´ÜåÃÜß †ÃÜàÍÜíÜèÃÑÜ íÜÜ´ÜÜå ‘Óß ÷´Üß. ‘ÝíÜ ËÜÜêÜÏÜà‘àع ¹íÜå †ÃÜå ‘ÝíÜ .ÃÜß ‘ÝíÜ´ÜÜ íÜÜØœÜß ôÜØÍÜìÜíÜßÃÜå ´ÜåÏܱÜå †ÁÑÜšÜßÑÜ ÆÜÂíÜœÜÃÜ ÝíÜÓÏÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ü×ôüß ‘ÝÆÜêÜÍÜ܉†å ôÜÜÏÜÜÃÑÜÆܱÜå †ÜæÆÜœÜÜÝÓ‘ ‘÷åíÜÜÑÜ †åíÜß †ÜÍÜÜÓÝíÜÝÁÜÃÜÜå ¹ÜåÓ ÷ܳÜÏÜÜØ êÜßÁÜÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß ôÜ÷è †ÃÜå ôÜÜæÏÑÜ †ÝÍÜíÑÜސ´ÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå †ÜÍÜÜÓÝíÜÝÁÜ †ÜæÆÜœÜÜÝÓ‘ ÃÜ ËÜÃÜß Ó÷å´ÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ôÜܳÜå ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜÜ †ÃÜå ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜÏÜÜØ ¡å²ÜÑÜåêÜÜ, ôÜÜæ‘Üå‰ ÏÜÜüå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ôÜܳÜåÃÜÜå ÃÜÜ´ÜÜå íÜÁÜà ÏÜèËÜâ´Ü, íÜÁÜà ôÜàÀ° ‘ÓÃÜÜÓ ËÜÃÜß Ó÷ß. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜ †ÜÆÜíÜÜ ËܹêÜ ñÜß ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜå †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜµÜ ÃÜ ÏÜÜÃÜ´ÜÜØ, ´ÜåÏܱÜå †ÜÏÜ ‘ÓßÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ÆÜ±Ü ÄÜÜæÓíÜ ËÜšÑÜàØ “å ´ÜåíÜÜå ôÜâÓ íÑܐ´Ü ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. ñÜß ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå êÜÜå‘Üå ôÜÏÜšÜ ÏÜâ‘ß †ÜÆÜß ´ÜåÃÜå †ÜÄÜíÜß †ÜåìƒÜ †ÆÜÜíÜÃÜÜÓ ôÜÜÝ÷´ÑÜ‘ÜÓ ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜ †ÃÜå ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ôÜܳÜå ÍÜåüÜå ‘ÓÜíÜÃÜÜÓ ñÜß ‹íÜßÚïÜ ‘Üå«ÜÓßÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå ÆÜ±Ü ÝËÜÓ¹ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. †å‘ íÜƒÜ´Ü †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓïÜå ´ÜåíÜàØ ÓÏÜåïÜÍÜ܉ ôÜܳÜå ÃÜ’ß ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÃÜß †ÆÜåšÜÜÃÜàôÜÜÓ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ êÜÄÜÃÜÆÜâíÜÚ‘ ¡å²Ü‰ ÄÜÑÜåêÜÜ Ý²”܇ÃÜÓ ñÜß †ÆÜâíÜÚ †ÜïÜÓ, ÏÜຑ ñÜß ‘êÆÜåïÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ, ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘ †ÃÜå ü×ôüß ñÜß ïÜÓ¹ ¡ÃÜß, ñÜß ôÜàÃÜßêÜ ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ †ÃÜå ñÜß ÓÜèåïÜÍÜ܉ ôÜÝ÷´Ü ôÜÜæ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜÜ ôÜ÷‘ÜÓÃÜå ÝËÜÓ¹ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå. †Ü ÆÜÂôÜØÄÜå ´ÜåÏܱÜå †ÃÑÜ †å‘ ÏÜ÷¶íÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘÷åíÜÜÃÜß ÆÜ±Ü ´Ü‘ ”²ÆÜß êÜßÁÜß ÷´Üß. ïÜàØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÷íÜå †ÜíÜÜØ ÏÜÜÇ™ÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå è ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓïÜå? †åíÜß ¡å ‘Üå‰ÃÜß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ôÜàÁÜÜÓíÜÜÃÜß. ‘ÝÆÜêÜÍÜ܉†å è±ÜÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ ‘å, ÃÜíÜ¢íÜÃÜå †Ü ÏÜÜÇ™ÜààØ ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' ÆÜÂåôÜÃÜÜ ÆÜÂíÜåïÜ¿ÜÓå ÆÜÜåüåÚ×üÖôÜÃÜÜØ ÆܹïÜÚÃÜÃÜß ”êÜ‘

123


‘ìÜ ÝíÜïÜå ÄÜÜÜØÁÜߢ ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ `†åÃÜÜ ÆÜÄÜÃÜß †ÜÄÜì †å‘ íÜÎ“ß ÆܲÒÜå “å. †åÃÜÜå ‘ÝíÜ ËÜßÍÜ´ôÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜå †åüêÜå †å±Üå ôµÜßÃÜå ‘ÆܲÜسÜß ‘؉‘ °ÜØ‘ß “å. †å ‘Üìß ôÜØÄÜÏÜåÏÜÓÏÜÓÃÜß ÏÜâÝ´ÜÚ “å. †å ¡å´ÜÜØ †åÏÜ ³ÜÜÑÜ “å ‘å ‘Üå‰ ÓØÍÜÜ ÆÜ²ß “å ´Üå †‘ì܉ Ó÷åêÜß “å. †å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ØÄÜ ‹ÆÜÓÃÜÜØ ‘ÆܲÜØÃÜå ´ÜÜå²ß Ó÷ß “å.".". ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ôÜÜšÜÜ´ÜÖ ‘ÜÏܹåíÜ´ÜÜ †÷Î íÜÎ“ß ³Ü‰ÃÜå ËÜå«Ü “å. ÆÜåêÜß ËÜÜìÜÃÜå †ØÄÜÜÓ íÑÜÜÆÜß ÄÜÑÜÜå “å.' ôÜØÄÜåÏÜÓÏÜÓÃÜß ÏÜâÝ´ÜÚÃÜàØ †Ü ‘ìÜ´ÏÜ‘ íܱÜÚÃÜ ‘Üå‰ ÝíÜíÜåœÜ‘å ÃÜÝ÷ ÆÜ±Ü èåÃÜå êÜÝêÜ´Ü‘ìÜ ‘Ó´ÜÜØ ¢íÜÃÜ‘ìÜ ôÜܳÜå íÜÁÜÜÓå ôÜØËÜØÁÜ “å, ôÜÜ̹ÑÜÚ ‘Ó´ÜÜØ ôÜ´ÑÜ ôÜܳÜå íÜÁÜÜÓå ôÜØËÜØÁÜ “å †ÃÜå ËÜÜû ¹åƒÜÜíÜ ‘Ó´ÜÜØ †Ø´ÜÓÃÜÜ ÝíÜ‘ÜôÜ ôÜܳÜå íÜÁÜÜÓå ôÜØËÜØÁÜ “å, †åíÜÜ ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß†å ‘ÑÜàÛ “å. †Ü ‘ìÜ´ÏÜ‘ ‘å ÝíÜíÜåœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ íܱÜÚÃÜ ´ÜÜå ÏÜÜµÜ †å‘ ÃÜÏÜâÃÜÜå “å. ‘ìÜ ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÂôÜØÄÜÜåÆÜÜ´Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå íÑÜø´Ü ‘Ó´ÜÜ ÓûÜ, †å ÃÜÏÜ´ÜÜ ôÜܳÜå ‘å, `‘ìÜ ÏÜÜÓÜå ÝíÜóÜÑÜ ÃÜ ÷Üå‰ ÷àØ †åÃÜÜ ÆÜÓ ËÜÜåêÜØà ´ÜÜå ÏÜÜÓß ÏÜÑÜÜÚ¹Ü †ÜåìØÄÜà.' ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ ôÜØÆÜÜݹ´Ü ÆÜàô´Ü‘ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïܚܱܹïÜÚÃÜÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜ‘ †ØïÜÜå.".".

‘ìÜ ÝíÜïÜå ¢. ÓÜÏÜœÜغÃÜ1 ôÜܳÜå œÜœÜÜÚ

ËÜÜÆÜà, †ÜÆÜÃÜå †Ý´ÜïÜÑÜ

‘ìÜÃÜÜå †³ÜÚ

œÜÜ÷ÃÜÜÓÜ †ÃÜå ËÜàݽÏÜÜÃÜÜå ÆÜ±Ü †åÏÜ ÏÜÜÃÜå “å ‘å †ÜÆÜå ÓÜóü×ßÑÜ ÝïܚܱÜÏÜÜØ ‘ìÜÃÜå ¡±Ü冡±Üå ÆÜ±Ü ô³ÜÜÃÜ ÃܳÜß †ÜÆÑÜàØ †å íÜÜ´Ü ôÜÜœÜß? †Ü ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ÏÜÜÓå ÝíÜïÜå ÉåêÜÜÑÜåêÜß ÄÜåÓôÜÏÜè ôÜÜÏÜÜÃÑÜ “å. †Ø´ÜÓ †ÃÜå ËÜÜû †å ËÜå ÍÜå¹ ÷àØ ÆÜܲàØ “àØ. †ÃÜå ËÜåÏÜÜسÜß ‘ÑÜÜ ‹ÆÜÓ ´ÜÏÜå íÜÁÜÜÓå ÍÜÜÓ ÏÜâ‘Üå ´Üå è ÆÜÂþÜ “å. ÏÜÃÜå ´ÜÜå ËÜÜû³Üß †Ø´ÜÓÃÜÜå ÝíÜ‘ÜôÜ ÃÜ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ËÜÜûÃÜß ‘ïÜß Õ‘ÏÜ´Ü ÃܳÜß. ‘ìÜ ÏÜÜµÜ †Ø´ÜÓÃÜÜ ÝíÜ‘ÜôÜÃÜÜå †ÜÝíÜÍÜÜÚíÜ. ÏÜܱÜôÜÃÜÜ †Ü´ÏÜÜÃÜÜå èåüêÜÜå †ÜÝíÜÍÜÜÚíÜ ËÜÜû éÆÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåüêÜß ´ÜåÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü. ´ÑÜÜÓå ´ÜÜå, ËÜÜÆÜà, ‹¶ÜÏÜ ‘ìÜ‘ÜÓÜå ÆÜ±Ü †åÏÜ è ‘÷å “å ‘å ‘ìÜ †åüêÜå †ÜÞ´ÏÜ‘ ÏÜسÜÃÜÃÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ïÜ˹, ÓØÄÜ, éÆÜ, ‡´ÑÜÜݹ ÃÜßÆÜè´Üß íÜô´Üà. ÷Ü; †å íÑÜ܃ÑÜÜ ƒÜÓß. ÆÜ±Ü ™Ü±ÜÜ ‘÷åíÜÜ´ÜÜ ‘ìÜ‘ÜÓÜåÏÜÜØ ´ÜÜå †å †Ü´ÏÜÏÜسÜÃÜÃÜÜå †ØïÜå ÷Üå´ÜÜå ÃܳÜß. ´ÜåÃÜß ‘äÝ´ÜÃÜå ïÜß Óß´Üå ‘ìÜ ‘÷ßïÜàØ? †ÜÆÜÃÜÜ ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ¹ÜƒÜêÜÜå “å ƒÜÓÜå? 1

1  ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÃÜÜ ÝíܾܳÜßÚ, ôÜß. †åÉ. †çòã”ÃÜÜ ÝÆÜÂÑÜ ÝïÜóÑÜ. –ÏÜâ.

124 

÷Ü, †Üçô‘Ó íÜ܇ê². †å ŸÑÜÜÓå ˆÄêÜý²ÏÜÜØ èÄÜ´ÜÃÜß ËܵÜßïÜß†å œÜ²åêÜÜå ÷´ÜÜå ´ÑÜÜÓå ÷àØ ´ÑÜÜØ è ÷´ÜÜå. †ÁÜßÓ܉³Üß ÓÜÏÜœÜغÃÜå ÆÜâ“ÒàØ: ÆÜ±Ü †Üçô‘Ó íÜ܇ê²ÃÜß ´ÜÜå †ÜèÃÜÜ ÏÜ÷Ü ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÏÜÜØ ÄܱÜÃÜÜ ³ÜÜÑÜ “å. †å è ÏÜÜÓß ÏÜàï‘åêÜß “å, ´ÑÜÜØ è ÷àØ ‘ìÜÃÜÜ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ƒÑÜÜêܳÜß èà¹Üå ÆܲàØ “àØ. íÜ܇ê²å ËÜ÷ÜÓÃÜÜ éÆÜ †ÃÜå †Ü‘äÝ´ÜÏÜÜØ è ‘ìÜ ¡å‰, †ÃÜå †ÃÜßÝ´ÜÃÜå ÓÝìÑÜÜÏܱÜß ‘Óß ¹åƒÜܲß. †ÃÜßÝ´Ü ÆÜ±Ü ÓÝìÑÜÜÏܱÜß ¹åƒÜÜÑÜ ´ÜÜå ´Üå ‘ìÜ! ``‘ìÜÏÜÜØ ÃÜßÝ´Ü ïÜß? ÃÜßÝ´ÜÃÜå †³ÜåÚ ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü ‘ìÜÃÜå †³ÜåÚ ‘ìÜ.'' †å ÏÜÜÓß ôÜÏÜèÃÜß ËÜ÷ÜÓ “å. èå ‘ìÜ †Ü´ÏÜÜÃÜå †Ü´ÏܹïÜÚÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ÃÜ ïÜ߃ÜíÜå ´Üå ‘ìÜ è ÃÜ÷Î. †ÃÜå ÏÜÃÜå ´ÜÜå †Ü´ÏܹïÜÚÃÜ ÏÜÜüå ‘÷åíÜÜ´Üß ‘ìÜÃÜß íÜô´Üà†Üå ÝíÜÃÜÜ œÜÜêÜß ïÜ‘å “å †ÃÜå ´Üå³Üß è ÏÜÜÓß †ÜôÜÆÜÜôÜ ´ÜÏÜå ËÜ÷à ‘ìÜÃÜß †Ü‘äÝ´Ü ÃÜ èà†Üå ´ÜÜåÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‘ìÜ ÍÜÓåêÜß “å †åíÜÜå ÏÜÜÓÜå ¹ÜíÜÜå “å. ÏÜÜÓÜ †ÜåÓ²ÜÃÜå ÁÜÜåìßÉ‘ ¹ßíÜÜêÜÜå ÷ÜåÑÜ, †ÃÜå ÏÜܳÜÜ ‹ÆÜÓ “ÜÆÜÓàØÑÜå ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ‘ìÜÃÜÜå ÷àØ ÍÜÜÓå ‹ÆÜÍÜÜåÄÜ [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‘Óß ïÜ‘àØ †åÏÜ “àØ. ‹ÆÜÓ †Ü‘ÜïÜÏÜÜØ ÃܚܵÜÜå †ÃÜå ÄÜÂ÷ÜåÃÜß †êÜÜæÝ‘‘ êÜßêÜÜ èå ¡åíÜÜÃÜß ÏÜìå “å ´Üå ÏÜÃÜå ‘ÑÜÜå ݜܴÜÜÓÜå ‘å ‘ÝíÜ †ÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå? “´ÜÜØ ´Üå³Üß ``‘ìÜ''

ÃÜÜÏܳÜß ôÜÏÜ¡´Üß ËÜÁÜß íÜô´ÜàÃÜÜå ÷àØ ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓÃÜÜÓÜå “àØ †åÏÜ ÃÜ ôÜÏÜèïÜÜå. ÏÜÜµÜ †Ü´ÏܹïÜÚÃÜÏÜÜØ èåÃÜß ôÜ÷ÜÑÜ ÏÜìå ´ÜåíÜß è ‘ìÜÃÜÜå ÏÜÜÓå †³ÜÚ “å.

ôÜÜ̹ÑÜÚ †ÃÜå ôÜ´ÑÜ ÆÜ±Ü ËÜÜÆÜà, ‘ìÜ‘ÜÓÜå ´ÜÜå ôÜÜ̹ÑÜÚ ÏÜÜÓÉ´Üå è ôÜ´ÑÜ èà†å “å. ïÜàØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ÏÜÜÓÉ´Üå ôÜ´ÑÜ ¡å‰ ïÜ‘ÜÑÜ? ÷àØ †åÃÜå ¥êÜüÜíÜß ¹Œ-÷àØ ôÜ´ÑÜÏÜÜØ †³ÜíÜÜ ôÜ´ÑÜ íܲå ôÜÜ̹ÑÜÚ ¡åŒ “àØ. ÏÜÃÜå ´ÜÜå ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÝËÜØËÜíÜÜìß ËÜÁÜß íÜô´Üà†Üå ôÜàØ¹Ó êÜÜÄÜå-ôÜÜœÜàØ ÝœÜµÜ, ôÜÜœÜàØ ‘ÜíÑÜ, ôÜÜœÜàØ ÄÜß´Ü. êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ Óß´Üå ôÜ´ÑÜÏÜÜØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ÃܳÜß ¹åƒÜÜ´ÜàØ, ´ÜåÏÜÃÜå ´Üå ÍÜÑÜØ‘Ó êÜÜÄÜå “å. ÆÜÜÏÜÓÜå ôÜ´ÑÜÃÜå ÍÜßóÜ±Ü ¡å‰ ÍÜÜÄÜå “å, ‘Ü ôÜ´ÑÜÃÜàØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ´ÜåÏÜÃÜå ôÜâ”´ÜàØ ÃܳÜß. ôÜ´ÑÜÏÜÜØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ¡å´ÜÜå ³ÜÑÜÜå †åüêÜå ÏÜܱÜôÜ ‘ìÜ ¡å´ÜÜå ³ÜÑÜÜå, ‘ìÜÓÝôÜ‘ ³ÜÑÜÜå †åÏÜ ôÜÏÜèíÜàØ. ÆÜ±Ü ôÜ´ÑÜ †å è ôÜÜ̹ÑÜÚ †ÃÜå ôÜÜ̹ÑÜÚ †å è ôÜ´ÑÜ ÃÜ÷Î? ÃÜÜ. ôÜÜ̹ÑÜÚ †åüêÜå ïÜàØ? †å ÏÜÜÓå ¡±ÜíÜàØ ¡å‰†å. ôÜÜÏÜÜÃÑÜ êÜÜå‘Üå èåÃÜå ôÜàØ¹Ó ‘÷å “å ´ÜåÃÜå ´ÜÏÜå ôÜ´ÑÜ ‘÷å´ÜÜ ÷Üå ´ÜÜå ôÜ´ÑÜ †ÃÜå ôÜàعӴÜÜ íÜœœÜå ÄÜܲåÄÜܲÜØÃÜàØ †Ø´ÜÓ “å. ‘÷ÜåÃÜß ´ÜÏÜÃÜå ÍÜÜÓå ƒÜâËÜôÜâÓ´Ü ôµÜß ôÜàØ¹Ó êÜÜÄÜå? ÷Ü. ÆÜ“ß ´ÜåÃÜàØ œÜÜÝ ÓåÝ°ÑÜÜì ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÆܱÜ? ÓÜÏÜœÜغÃÜ èÓÜ ÏÜâØ”ÜÑÜÜå. èÓÜ †ü‘ßÃÜå ‘÷å,

ÃÜÜ ËÜÜÆÜà, ÓåÝ°ÑÜÜì œÜÜÝÓµÑÜÃÜß ôµÜß ôÜàØ¹Ó ÷ÜåÑÜ è ÃÜ÷Î. èå ôÜÜœÜÜå ‘ìÜ‘ÜÓ “å ´Üå èåíÜàØ †Ø´ÜÓ ÷ïÜå ´ÜåíÜàØ ËÜ÷ÜÓ ËÜ´ÜÜíÜß ïÜ‘ïÜå. ´ÑÜÜÓå ´ÜÜå ÆÜÜ“ß ôÜÜœÜÜ ‘ìÜ‘ÜÓÃÜß íÜÜ´Ü †ÜíÜßÃÜå? ôÜÜœÜÜå ‘ìÜ‘ÜÓ ‘ÜåÃÜå ‘÷åíÜÜå? †å ´ÜÜå íÜÜ´Ü “å. èå †Ø´ÜÓ èà†å, ËÜÜû ÃÜ èà†å ´Üå ôÜÜœÜÜå ‘ìÜ‘ÜÓ. ôÜÜœÜß Óß´Üå ôÜ´ÑܳÜß ÝÍÜÃÃÜ ôÜÜ̹ÑÜÚ èåíÜß íÜô´Üà è ÃܳÜß. ôÜÜç˜åÝüôÜ ´ÜåÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜå ‘¹éÆÜÜÏÜÜØ ‘¹éÆÜÜå ÏÜܱÜôÜ ÄܱÜÜ´ÜÜå, “´ÜÜØ ´ÜåÃÜÜ èåíÜÜå ôÜÜœÜÜå ‘Üå±Ü ÷´ÜÜå? †åüêÜå ôÜ´ÑÜÃÜå ËÜÜû éÆÜÃÜß ôÜܳÜå ‘ïÜÜå ôÜØËÜØÁÜ ÃܳÜß. ¥êÜüÜå ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜå ÷àØ ôÜàØ¹Ó ‘÷àØ. ´ÜåÃÜß ôÜ´ÑÜïÜßêÜ´ÜÜ, ôÜ´ÑÜÃÜß ´ÜåÃÜß ÝèعÄÜßÍÜÓÃÜß ƒÜÜåè ´ÜåÃÜå ôÜÜ̹ÑÜÚ ôÜÏÜÆÜåÚ “å. †ÃÜå ÉßݲÑÜÜôÜ èåíÜÜå ݜܴÜÜÓÜå èåÃÜå ËÜÜû éÆÜÜåÏÜÜØ ƒÜâËÜ ôÜÜ̹ÑÜÚ è±ÜÜ´ÜàØ ´Üå±Üå ÆÜ±Ü ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜàØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ‘ËÜâêÜ ‘ÑÜàÛ “å. ôÜ´ÑÜÃÜàØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ´ÜåÃÜß ‘êÜÜ ¡å‰ ïÜ‘åêÜß. ÆÜ±Ü èåÏÜÃÜÜØ œÜÝ ôÜ¹Ü ôÜàØ¹Ó ÃÜ ÷´ÜÜØ ´ÜåíÜ܆Üå†å ÆÜ±Ü ôÜàعÓÏÜÜØ ôÜàØ¹Ó ‘äݴ܆Üå ‹´ÆÜÃÃÜ ‘Óß “å. ÄÜÜØÁÜߢ ‘÷å, ÷Ü; ´ÜåÏÜÜØ ïÜàØ? †åÃÜÜå †³ÜÚ †åüêÜÜå è ‘å ™Ü±Üß íÜÜÓ ôÜ´ÑÜ †ÃÜå †ôÜ´ÑÜ ÍÜåÄÜÜØ ÏÜìß †ÜíÜå “å, ôÜÜÓÜÃÜß ôÜܳÜå ôÜܳÜå ÃÜÓôÜàØ íÜôÜåêÜàØ ¡åíÜÜÃÜàØ ÏÜìå “å.

ôÜâÑÜÜÚô´ÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜ ÓÜÏÜœÜغÃÜ íÜÁÜÜÓå ÏÜâØ”ÜÑÜÜå. ¡å ôÜÜœÜß è íÜô´Üà ôÜàØ¹Ó ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´ÜÜå èå íÜô´ÜàÏÜÜØ ‘ïÜß ôÜ´ÑÜ´ÜÜ-‘ïÜÜå ÃÜßÝ´ÜÃÜÜå ÓØÄÜ-êÜÜÄÜ´ÜÜå ÃܳÜß ´ÜåíÜß íÜô´Üà ïÜß Óß´Üå ôÜàØ¹Ó ‘÷åíÜÜÑÜ? †‘ì܉ÃÜå ´Üå±Üå ‘ûàØ: ôÜâÑÜÜÚô´ÜÜå †ÃÜå œÜغÜå¹ÑÜÃÜÜ ôÜÜ̹ÑÜÚ ÆÜÜ“ì †ÜÆܱÜå ™ÜåêÜÜ ³Ü‰†å “ß†å †åÏÜÜØ ‘Ü؉ ôÜ´ÑÜ ƒÜÓàØ? ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

ËÜÜÆÜà ‘÷å, ËÜåïÜ‘; ´ÜåÏÜÜØ ôÜ´ÑÜ ÍÜÓåêÜàØ “å, ‘Ü ´ÜåÃÜå êÜßÁÜå ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì Ó÷åêÜÜ ôÜÓèÃÜ÷ÜÓÃÜàØ ÏÜÃÜå ՜ܴÜÃÜ ³ÜÜÑÜ “å, †ÃÜå ¹ïÜÚÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. ôÜâÑÜÜÚô´ÜÃÜÜ é²Ü ÓØÄÜÜå †ÃÜå œÜغÜå¹ÑÜÃÜÜå ïÜÜØ´Ü ÆÜ‘ÜïÜ ¡å‰ÃÜå ÏÜÃÜå ŸÑÜÜÓå †ÜÃÜع ³ÜÜÑÜ “å ´ÑÜÜÓå ÝíÜòÜÝíÜÁÜÜ´ÜÜÃÜß ÆÜâ¡ÏÜÜØ ÏÜÜÓàØ ÷æÑÜàØ ¥ÍÜÓÜÑÜ “å. †å ÝíÜÁÜÜ´ÜÜÃÜß ÆÜ´ÑÜå‘ ‘äÝ´ÜÏÜÜØ †åÃÜàØ è ¹ïÜÚÃÜ †ÃÜå †åÃÜß †ÆÜÜÓ ‘Óà±ÜÜÃÜàØ ÷àØ ¹ïÜÚÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓàØ “àØ. 125


ÆÜ±Ü †å ``é²Ü ôÜØÁÑÜÜÓØÄÜÜå'' †ÃÜå œÜغÜå¹ÑÜÜå ÆÜ±Ü ¡å ÏÜÃÜå éÆܳÜß ÏÜÜåÝ÷´Ü ‘Óß èÄÜÞÃÃÜÑÜØ´ÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÃÜ ‘ÓíÜÜ ¹å, ´ÜÜå ´Üå †Ø´ÜÓÜÑÜéÆÜ è ³Ü‰ Æܲå. Ý÷ÏÜÜêÜÑÜ ‹ÆÜÓ †ÃÜå‘ è±Ü œÜ²ß †ÜíÜå “å, †ÃÜå‘ ´ÜåÃÜß §œÜ܉ ÏÜÜÆÜíÜÜ ¡ÑÜ “å, ´ÜåÃÜå Ý÷ÏÜÜêÜÑÜ †å‘ ‘åíÜì ÏÜÜåÝ÷ÃÜßéÆÜ “å, ´ÜåíÜß è ÏÜÜåÝ÷ÃÜß †å ôÜâÑÜÜÚô´Ü †ÃÜå œÜغÜå¹ÑÜ ³Ü‰ Æܲå. ïÜÓßÓ ¡å ÏÜÜåšÜÃÜß †Ü²å †ÜíÜå ´ÜÜå ´Üå ÍÜÂÜÏÜ‘ íÜô´Üà “å, ´ÜåÏÜ è †Ü´ÏÜÜÃÜß ÄÜÝ´ÜÃÜå ÓÜå‘ÃÜÜÓ íÜô´ÜàÏÜÜµÜ ÍÜÂÜÏÜ‘ “å. ÓÜÏÜœÜغÃÜÃÜå ïÜÜØÝ´Ü íÜìß.

†Ü íÜô´Üà †ÜÆÜ íÜÜÓØíÜÜÓ èíÜÜÃÜÜåÃÜå ƒÜâËÜ ôÜÏÜ¡íÜ´ÜÜ ÷Üå ´ÜÜå ‘åíÜàØ ôÜÜÓàØ ³ÜÜÑÜ? èàíÜÜÃÜÜåÃÜÜ ƒÑÜÜêÜ ËÜ÷à èà¹Ü ÷ÜåÑÜ “å. †å ÃÜ ËÜÃÜå. ÏÜÜÓÜ †Ü ÝíÜœÜÜÓÜå ´ÜÜå ÆÜÜ‘Ü ËÜØÁÜÜÑÜåêÜÜ “å, ÆÜ±Ü ‘ìÜ ÏÜÜÓÜå ÝíÜóÜÑÜ ÃÜ ÷Üå‰ ÷àØ †åÃÜÜ ‹ÆÜÓ ËÜÜåêÜàØ ´ÜÜå ÏÜÜÓß ÏÜÑÜÜÚ¹Ü †ÜåìØÄÜàØ. †Üç‘üÜåËÜÓ 21,22-1924 (ÄÜÜØ. †. 25": 240-2) i

ݜܑܵìÜ–ÝïÜêÆÜ‘ìÜ ``÷Ü, ‘Üå‰ ÝœÜµÜ ¡å‰ÃÜå ÏÜÃÜÏÜÜØ ËÜßÍÜ´ôÜ ÝíÜœÜÜÓÜå è †ÜíÜå ´ÜåÃÜå ÷àØ ‘êÜÜ ÃÜ÷Î ‘÷àØ. ÏÜܱÜôÜÃÜå ÃÜßÝ´ÜÏÜÜØ †å‘ ÆÜÄÜêÜàØ †ÜÄÜì íÜÁÜÜÓå, †åÃÜÜ †Ü¹ïÜÚ §œÜÜ ‘Óå, †å ‘ìÜ; †åÃÜß ÃÜßÝ´ÜÃÜå ‹´ÜÜÓå ´Üå ‘ìÜ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ËÜßÍÜ´ôÜ´ÜÜ.'' [ÏÜ. ²Ü. 1, ÆÜä. 287] ÆÜÂ^ ݜܑܵìÜ †åüêÜå ݜܑܵÜÓÃÜÜ ù¹ÑÜÏÜÜØ ¥«´Üß ¥ÝÏÜÚ†ÜåÃÜàØ ‘ÜíÑÜ, ÓåƒÜÜ †ÃÜå ÓØÄÜ ¿ÜÓÜ íÑÜ‘´Ü ‘ÓíÜàØ ´Üå. †å ÃÜíÜß íÑÜ܃ÑÜÜ ¡å ôíÜß‘ÜÓß†å ´ÜÜå †å ¡´ÜÃÜß ÝœÜµÜ‘ìÜÃÜå †ÜÆÜ ÓÜóü×ßÑÜ ‘åìíܱÜßÏÜÜØ ôÜÜíÜÚݵܑ †ÃÜå †ÜíÜïÑÜ‘ ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÜÜå ƒÜÓÜ? ‹^ ݜܑܵìÜÃÜå ÏÜÇ ‘¹ß í܃ÜÜå²ß ÃܳÜß. ÆÜ±Ü ÝœÜµÜ‘ìÜÃÜå ÃÜÜÏÜå ÆÜÂœÜÝêÜ´Ü ÁÜÜËÜÜØÃÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ †íÜÄܱÑÜÜØ “å. ÆÜÂþÜÏÜÜØÃÜß ôÜ؃ÑÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜß ÝœÜµÜ‘ìÜ ôÜÜíÜÚݵܑ ³Ü‰ ïÜ‘å †å ÝíÜïÜå ÏÜÃÜå ïÜØ‘Ü “å. ôÜØÄÜß´Ü †ÃÜå ݜܑܵìÜÃÜÜå †Ü ÏÜÜåüÜå ÍÜå¹ “å-ݜܑܵìÜ ‘Üå‰ ÝíÜïÜåóÜ íÑÜÞ‘´Ü è ÆÜÜÏÜß ïÜ‘å; ŸÑÜÜÓå ôÜØÄÜß´Ü ôÜÜíÜÚݵܑ ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å †ÃÜå ÷Üå‰ ïÜ‘å. ݜܑܵìÜÃÜÜ †ØÄÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß ôÜßÁÜß êÜßü߆Üå íÜÄÜåÓå ‘Ü°íÜÜÃÜß, ô³ÜÜíÜÓ èØÄÜÏÜ íÜô´Üà†ÜåÃÜÜ ÃÜÏÜâÃÜÜ †ÜêÜåƒÜíÜÜÃÜß ‘ìÜ ËÜÁÜÜÃÜå ïÜ߃ÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ. ´ÜåÃÜß †ÜíÜïÑÜ‘´ÜÜ “å †ÃÜå ´ÜåÃÜÜå ÷àØ ¹Óå‘ ËÜÜì‘ÃÜå †šÜÓ‘ìÜ ïÜ߃ÜíÑÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ ïÜ߃ÜíÜíÜÜÃÜÜå êÜÜåÍÜ Ó܃ÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, 1-7-1928 (ÄÜÜØ. †. 37": 2)

126 

``ݜܵÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ”Ü”Üå ÓôÜ Æܲ´ÜÜå ÃܳÜß. †åüêÜå ÷àØ ‘Üå‰ÃÜå ‘÷å´ÜÜå ÃܳÜß ‘å ÏÜÜÓÜ †ÜåÓ²ÜÃÜß ¹ßíÜÜêÜå ÝœÜµÜ üÜØÄÜÜå.".".ÆÜ±Ü íÜÜ´Ü †åÏÜ “å ‘å ÷àØ ´ÜÜå ¹ßíÜÜêÜ ÆÜ±Ü ‡œ“´ÜÜå ÃܳÜß. ¹ßíÜÜêÜËÜÜØÁÑÜÜ íÜܲÜÏÜÜسÜß èå ôÜ¹Ü “àü‘ÜÓÜå ÏÜÜÄÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå ïÜàØ ‘ÓíÜÜ ¹ßíÜÜêÜÃÜå ïܱÜÄÜÜÓíÜÜ ËÜåôÜå?'' –´Üß³ÜÚ^1 ÆÜä. 72 ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ݜܵÜÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ÃܳÜß. ``ÏÜÜµÜ ÏÜÜÓß ÆÜÂåÓ±ÜÜÃÜå ÏÜÜüå ÏÜÜÓå ݜܵÜÃÜß ‘ïÜß èéÓ ÃܳÜß. ËÜôÜ ÆÜ´Üß ÄÜÑÜàØ. ‘à¹Ó´Ü è ÏÜÜÓå ÏÜÜüå ÆÜâÓ´Üß “å.'' –´Üß³ÜÚ^ ÆÜä. 57

´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †ÜÆܱÜå ¡±Üß†å “ß†å ‘å ‹¶ÜÏÜ ÝœÜµÜÜå †åÏÜÃÜå ÏÜàÄÁÜ ‘Ó´ÜÜØ. ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÆÜÝÓóܹÃÜÜ ËÜÜÓÏÜÜ ôÜØÏÜåêÜÃÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ´ÜÓß‘å ݜܵÜÜåÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜØ †åÏܱÜå ‘ûàØ ÷´ÜàØ: ``†÷Î ´ÜÜå ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜì ݜܵÜÜåÏÜÜØ ïÜ˹ÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ ÆÜâÓ´ÜÜ ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü ôÜÜœÜß ‘ìÜ ´ÜÜå ´Üå†Üå ÏÜâØÄÜÜ Ó÷å “´ÜÜØ ÷àØ ôÜÏÜ¢ ïÜ‘àØ †åíÜß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. ÷àØ ôÜÜšÜÓ ÷ÜåŒ, ÓÞô‘ÃÜ ÏÜÇ íÜÜØœÑÜÜå ÷ÜåÑÜ ÆÜ“ß †åÏÜÃÜß ‘ìÜ ÷àØ ôÜÏÜ¢ ïÜ‘àØ †³ÜíÜÜ †å ôÜÏÜ¡íÜå ´ÑÜÜÓå ôÜÏÜèàØ †åÏÜÜØ ÍÜÜÓå ‘ìÜ ÃÜ÷Î. ÏÜÜÓå ´ÜÜå ÄÜÜÏÜ«ß †Ü؃Üå ¡åíÜàØ ÓûàØ. “´ÜÜØ ÏÜÜÓß “Ü´Üß †åÏÜÃÜÜØ ÝœÜµÜÜå ¡å‰ ¥“ìß. ÆÜ±Ü ÉÓß ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ 1 ´Üß³ÜÚôÜÝêÜêÜ, êÜå. ݹêÜßÆÜ‘àÏÜÜÓ ÓÜçÑÜ. [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‘å ÝœÜµÜ ÏÜÜÓß ôÜܳÜå ËÜÜåêÜå, ÏÜÜÓß †ÜÄÜì ÃÜÜœÜå †åíÜÜØ ¡å‰†å.".".‘êÜÜÃÜå Ýè÷ÖíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß ÷Üå´Üß.'' ``ÓÜåÏÜÏÜÜØ ÆÜÜåÆÜÃÜÜ ôÜØÄÜÂ÷ÏÜÜØ ÏÜÇ †å‘ ÏÜâÝ´ÜÚ ¡åÑÜåêÜß ´Üå ¡å´ÜÜØ è ÷àØ ÏÜâÝ“Ú´Ü ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå.1 †å ÏÜâÝ´ÜÚ “å Christ on the CrossÃÜß. †å ÏÜâÝ´ÜÚ ¡å‰ÃÜå ÏÜܱÜôÜ ¹ßíÜÜÃÜÜå ËÜÃÜß ¡ÑÜ. †å ôÜÏÜ¡íÜíÜÜ ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜì ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜ ¥ÍÜÜ. ÆÜ±Ü †å ¡å‰ÃÜå è ÷àØ ô´ÜËÁÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå. †Ü ´ÜÜå ÆÜÓ¹åïÜÃÜß íÜÜ´Ü. ÆÜ±Ü ³ÜÜå²ÜØ íÜóÜÜåÚ ‹ÆÜÓ ÏÜ÷ßôÜâÓÏÜÜØ ËÜåêÜâÓÏÜÜØ (÷ìåËÜß²ÏÜÜØ) ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ´ÑÜÜØÃÜÜ ÆÜÂÜœÜßÃÜ ÏÜØݹÓÏÜÜØ ÃÜÄÃÜÜíÜô³ÜÜÏÜÜØ ¥ÍÜåêÜß †å‘ ôµÜßÃÜß ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ ¡å‰ ÷´Üß. †å ÏÜÃÜå ‘Ü剆å ËÜ´ÜÜíÜß ÃÜ÷Üå´Üß, ÆÜ±Ü ÏÜÜÓàØ ÁÑÜÜÃÜ †å‘¹ÏÜ ´ÑÜÜØ ÄÜÑÜàØ. †ÃÜå ÷àØ †Ü‘óÜÜÚÑÜÜå. ÷àØ ÃÜÄÃÜÜíÜô³ÜÜÏÜÜØ ¥ÍÜåêÜß ôµÜßÃÜàØ †÷Î íܱÜÚÃÜ ÃܳÜß ‘ÓíÜÜ ‡œ“´ÜÜå, ÆÜ±Ü †å ÏÜâÝ´ÜÚÃÜÜå èå ÍÜÜíÜ ÷àØ ôÜÏÜŸÑÜÜå ´Üå è±ÜÜíÜàØ “àØ. †åÃÜÜ ÆÜÄÜÃÜß †ÜÄÜì †å‘ íÜÎ“ß ÆܲÒÜå “å. †åÃÜÜå ‘ÝíÜ ËÜßÍÜ´ôÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜå, †åüêÜå †å±Üå ôµÜßÃÜå ‘ÆܲÜسÜß ‘؉‘ °ÜØ‘ß “å. †å ‘Üìß ôÜØÄÜåÏÜÓÏÜÓÃÜß ÏÜâÝ´ÜÚ “å. †å ¡å´ÜÜØ †åÏÜ ³ÜÜÑÜ “å ‘å ‘Üå‰ ÓØÍÜÜ ÆÜ²ß “å ´Üå †‘ì܉ Ó÷åêÜß “å. ÷àØ †åÃÜàØ ÄÜÜÏÜ«ß íܱÜÚÃÜ è ‘ÓàØ “àØ. ÷àØ ´ÜÜå ¡å‰ è ÓûÜå. †å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ØÄÜ ‹ÆÜÓÃÜÜØ ‘ÆܲÜØÃÜå ´ÜÜå²ß Ó÷ß “å. ‘ìÜÃÜå Ýè÷ÖíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß ÷Üå´Üß. ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ôÜÜšÜÜ´ÜÖ ‘ÜÏܹåíÜ´ÜÜ †÷Î íÜÎ“ß ³Ü‰ÃÜå ËÜå«Ü “å.

ÆÜåêÜß ËÜÜìÜÃÜå †ØÄÜÜÓ íÑÜÜÆÜß ÄÜÑÜÜå “å. ‘ÝíÜ†å ‘ÜÏÜÃÜå ÝíÜèÑÜ ÏÜåìíÜíÜÜ ¹ßÁÜÜå ÃܳÜß. †å ôµÜßÃÜÜ †ØÄÜå†ØÄÜ ‹ÆÜÓ †åÃÜß íÜå¹ÃÜÜ œÜß´ÜÓÜÑÜåêÜß “å.''

1 ‰ôÜàÃÜß †å ÏÜâÝ´ÜÚ†å ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÓ ‘åíÜß †¹ÖÍÜà´Ü †ôÜÓ ‘Óß ÷´Üß †åÃÜàØ ´ÑÜÜØ ‹ÆÜÞô³Ü´Ü ÏÜßÓÜØËÜ÷åÃÜ (ÏÜç²åêÜßÃÜ ôêÜå²)†å íܱÜÚÃÜ †Ü ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ‘ÑÜàÛ “å: ``íÜåÝü‘ÃÜÏÜÜØ ËÜÜÆÜàÃÜß ÃÜèÓ ‰ôÜàÃÜÜ ˜âôÜÜÓÜå÷±ÜÃÜÜ †å‘ ÆÜâ±ÜÚ ‘¹ÃÜÜ †ÃÜå †Ý´Ü ÆÜÂÍÜÜíÜïÜÜìß ÝïÜêÆÜ ÆÜÓ Æܲß. †å ´ÜÓ´Ü è †åÃÜß ÃÜ¢‘ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå §²Ü ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÓ‘ÜíÜ ËÜÃÜßÃÜå ¥ÍÜÜ ÓûÜ. èà¹ß èà¹ß ËÜÜèà†å³Üß ÝÃÜ÷ÜìíÜÜ ´Üå ôÜ÷è †ÜÏÜ´ÜåÏÜ ƒÜôÑÜÜ. “åíÜüå ‘ÓßÃÜå ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì ÄÜÑÜÜ. ŸÑÜÜØ èíÜÜ ÏÜÜüå ËÜ÷à è ³ÜÜå²ß èÄÜÜ ÷´Üß †ÃÜå ´ÜåÃÜå ÁÑÜÜÃÜÆÜâíÜÚ‘ ÝÃÜ÷ÜìíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ÝíܹÜÑÜ êÜßÁÜß ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ´Üå ´Ü¼ÃÜ ÏÜÜæÃÜ ÓûÜ †ÃÜå ËÜÜåêÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ÆÜ±Ü ¡±Üå ÁÑÜÜÃÜÜíÜô³ÜÜ œÜÜêÜà ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ–``ôÜÜœÜå è †å †¹ÖÍÜà´Ü ˜âôÜÜÓÜå÷±Ü ÷´ÜàØ!''–†ÃÜå ÆÜÜ“àØ ÏÜÜæÃÜ! †Ü ÀïÑÜå ÏÜÜÓÜ ÆÜÓ †åíÜß ´ÜÜå §²ß †ôÜÓ ‘Óß ‘å íÜåÝü‘ÃÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÃÜàØ †å ÝôÜíÜÜÑÜ ËÜßèàØ †å‘åÑÜ ôÏÜ ÏÜÃÜå ÃܳÜß.'' [ôÜØÝšÜÆ´Ü]

`ôÜÜœÜß ‘êÜÜÏÜܵÜÃÜå †Ü´ÏÜÜÃÜå †Ø´ÜÓÜ´ÏÜÜÃÜÜ ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓÏÜÜØ Ïܹ¹éÆÜ ³ÜíÜàØ è ¡å‰†å.".". ‘êÜÜ‘äݴ܆Üå èåüêÜå †ØïÜå †Ü´ÏÜÜÃÜå †Ü´ÏÜôÜÜšÜÜ´‘ÜÓÏÜÜØ Ïܹ¹éÆÜ ³ÜÜÑÜ “å, ´ÜåüêÜå †ØïÜå è ´ÜåÏÜÃÜàØ ‘ïÜàØ ÏÜâêÑÜ “å.'

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà, 22-11-1936 (ÄÜÜØ. †. 63": 402-3) i

÷ìåËÜß²ÃÜß †Ü ÏÜâÝ´ÜÚÃÜå ÝíÜïÜå †ÃÑÜµÜ †åÏܱÜå ‘ûàØ “å: ``ÆÜåêÜÜ ÷ìåËÜß²ÃÜÜ ¹åíÜìÏÜÜØ ‘ÜÏÜÃÜß ÏÜâÝ´ÜÚ ‘Üå´ÜÓÃÜÜÓå ‘ÏÜÜêÜ ‘ÓåêÜß “å. †Ü ÏÜܱÜôÜÃÜß ÆÜÜôÜå ôÜÜÁÜÃÜ ´ÜÜå ïÜàØ ÷ïÜå? Æܳ³ÜÓ †ÃÜå ÃÜÜÃÜÜØ üÜØ‘±ÜÜØ. ÆÜ±Ü èÄÜ´ÜÃÜÜ ÝïÜêÆÜÏÜÜØ ô³ÜÜÃÜ êÜå †åíÜàØ †å ‘Üå´ÜÓ‘ÜÏÜ “å. ÓÞô‘ÃÜ èåíÜÜ†å †å ¡åÑÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †åÃÜß ‹ÆÜÓ ÄÜÜزÜå ³Ü‰ ¡ÑÜ. †å ‘Üå´ÜÓ‘ÜÏÜÏÜÜØ ËÜ܉ œÜå´ÜßÃÜå ôÜÜ²ß ƒÜ؃ÜåÓß ÃÜ܃Üå “å †ÃÜå ‘ÜÏÜ íÜΓßÃÜÜ †Ü‘ÜÓå †åÃÜÜ ÆÜÄÜ †ÜÄÜì ÆܲÒÜå Ó÷å “å. †å ËÜÁÜàØ ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ ô³ÜÜÃÜå “å.'' (ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß ²ÜÑÜÓß 3": 161) i

`èå ‘êÜÜ ÏÜܱÜôÜ¡´ÜÃÜàØ ÏÜØÄÜêÜ ÃÜ ‘Óß ïÜ‘å, èå ‘êÜÜ ÏÜܱÜôÜÃÜå ÃÜßœÜå³Üß §œÜå †Ü±ÜßÃÜå †åÃÜÜ †Ü´ÏÜÜ ôÜܳÜå †å‘´ÜÜÃÜ ÃÜ ‘ÓÜíÜß ïÜ‘å, ´Üå ‘êÜÜ ÃܳÜß. ‘êÜÜ ÏÜÃÜÃÜå ïÜའ‘Óå, ù¹ÑÜÃÜå ÆÜÝíÜµÜ ‘Óå †ÃÜå †Ü´ÏÜÜÃÜå ‹ŸèíÜì ËÜÃÜÜíÜå.' –ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜÏÜÜÄÜÏÜÜØ, ÆÜä. 143

–†ÜçêÜ ÏÜåÃÜ †ÜÓ ËÜÂÁÜôÜÚ, ÆÜä. 231. [ÆÜàô´Ü‘": ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïܚܱܹïÜÚÃÜ, êÜå. ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ ÆÜ‘ÜïÜ‘": ÃÜíÜ¢íÜÃÜ 1999ÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÆܳÜÏÜ †ÜíÜäݶÜÃÜàØ œÜÜå³ÜàØ ÆÜàÃÜÏÜັÜ": íÜóÜÚ 2011, ÓÜ÷´Ü ¹Óå Õ‘ÏÜ´Ü _ 60/-]   ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ   21, ÄÜß´ÜÜØèêÜß ôÜÜåôÜÜÑÜüß, ‘ÜÏÜåòÜÓ ÷܉ô‘âêÜ ÆÜÜ“ì   ¡åÁÜÆÜàÓ œÜÜÓ Óô´ÜÜ ÆÜÜôÜå, †ÏܹÜíÜܹ-380 015.

127


ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ôÜØôÏÜ ‘³ÜÜ †³ÜíÜÜ `†ôÜ÷‘ÜÓ'ÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå

ËÜßÓåÃÜ–‹íÜßÚïÜ–‘å´ÜÃÜ 1936ÏÜÜØ †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ ÍÜÓÜÑÜåêÜÜ ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÆܹïÜÚÃÜÏÜÜØ ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜÜ ÝœÜµÜÜå ¡å‰ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘÷åêÜàØ, `ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜì èåíÜÜ †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ ËÜå«Ü ËÜå«Ü ÆÜÎ“ß ÏÜÜÑÜÜÚ ‘Óå “å, ÆÜ±Ü ÄÜÜÏܲÜØÏÜÜØ è‰ ïÜàØ ‘Óå “å? ¡å ‘å †Üèå ´ÜåÃÜàØ ÆܹïÜÚÃÜ ¡å‰ÃÜå ÏÜÜÓß “Ü´Üß ¥“ìß, ‘Ü ‘å ÆÜ÷åêÜÜØ †÷Î †ÜíÜÜØ ÝœÜµÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜØ.".". ôÜÜœÜß ‘ìÜ ´ÜÜå ´Üå†Üå ÏÜâØÄÜÜ Ó÷å †ÃÜå ÷àØ ôÜÏÜ¢ ïÜ‘àØ †åíÜß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å.' ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †Ü ‹¹ÖÄÜÜÓÜå ÆÜ“ß ‘êÜÜ ÝíÜïÜåÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå †å‘Ø¹Ó ÏÜ´Ü ôÜÏÜ¡´ÜÜ íÜÜÓ ÃÜ êÜÜÄÜå, ÆÜ±Ü †å è ÄÜÜØÁÜߢ ŸÑÜÜÓå ‘ìÜÃÜß Ý³ÜÑÜÓß Óèâ ‘Ó´ÜÜ †åÏÜ ‘÷å ‘å, `‘ìÜ ÏÜÜµÜ †Ø´ÜÓÃÜÜ ÝíÜ‘ÜôÜÃÜÜå †ÜÝíÜÍÜÜÚíÜ. ÏÜܱÜôÜÃÜÜ †Ü´ÏÜÜÃÜÜå èåüêÜÜå †ÜÝíÜÍÜÜÚíÜ ËÜÜûéÆÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåüêÜß ´ÜåÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü.' ´ÑÜÜÓå ³ÜÜÑÜ ‘å †Ü èÓÜ †üÆÜüàØ “å! ‘ìÜ ÝíÜïÜåÃÜß †åÏÜÃÜß Ý³ÜÑÜÓß ‘Ó´ÜÜØ ÆÜÂåÞøü‘êÜ ‹ÆÜÓ †åüêÜå ‘å ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜß èåÏÜ ËÜß¡Ø ÆÜ±Ü †ÃÜå‘ ‘ìÜ‘ÜÓÜå ôÜܳÜåÃÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ Ã܃ÜÝïÜƒÜ †Õ÷ôÜ‘ †åÑ܋ÃüôÜÚ ÆÜÓ †ÜíÜß è‰†å ´Üå ôÜÜÓàØ.".".

`ÆÜÜØœÜ éÆÜæÑÜÜ ËÜÜÓ÷ ¹Üå †ÜÃÜÜ'

†ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ

‡Ã‘ÏÜüçøôÜ œÜÜÓ Óô´ÜÜ ÆÜÜôÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß èå ËÜåÃÜÏÜâÃÜ ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ “å ´ÜåÃÜÜ ÝïÜêÆÜß †åüêÜå ‘ÜØÝ´ÜêÜÜêÜ ËÜß. ÆÜüåêÜ. ÃÜíÜ íÜƒÜ´Ü †Üåô‘ÜÓ ÏÜÜüå ÃÜÜåÝÏÜÃÜåüå² †ÃÜå ËÜå íÜƒÜ´Ü †Üåô‘ÜÓ †çíÜÜç²Ú ÏÜåìíÜÃÜÜÓ ÝËÜÂÝüïÜ ÝÉêÏÜ ²ÜÑÜÓåøüÓ †ÃÜå ÆÜÂÜå²ÒàôÜÓ ²åÝíܲ êÜßÃÜå– †Ü ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ ¡å‰ÃÜå ‘ûàØ ÷´ÜàØ, ""``†ÜüêÜÜ †ÜËÜå÷âËÜ ÄÜÜØÁÜß ÝíÜòÜÃÜß ËÜߢ ‘Üå‰ ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜÏÜÜØ Ý”êÜÜÑÜÜ ÃܳÜß. ÝïÜêÆÜ‘ÜÓå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ íÑÜÝø´Ü´íÜÃÜå ‹ÆÜôÜÜíÜÃÜÜÓ ËÜÁÜÜ è ÄÜà±ÜÜåÃÜàØ

´ÜôÜíÜßÓ : ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ

ÝïÜêÆÜ‘ÜÓ ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ :     `ݲôüËÜÚ †åüêÜå. . .'

128 

¹ïÜÚÃÜ †Ü ÝïÜêÆÜÏÜÜØ ‘ÓÜíÑÜàØ “å."'' ÷âËÜ÷â ÄÜÜØÁÜß, †åíÜß †å ÆÜÂÝ´ÜÏÜܳÜß ÏÜÜµÜ ²åÝíܲ êÜßÃÜ ÃÜ÷Î, ÑÜà.†åôÜ.†å. †ÃÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜß ôÜÓ‘ÜÓ ÆÜ±Ü ÆÜÂÍÜÜÝíÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜß “å. ÑÜà.†åôÜ.†å.ÏÜÜØ ÃÑÜâÑÜÜç‘ÚÃÜÜ ÏÜåÃÜ÷©ÃÜ ÝíÜô´ÜÜÓ †ÃÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜÜ ÄÜàÑÜÜÃÜÜÏÜÜØ ŸÑÜÜçèÚ üÜ‹ÃÜÏÜÜØ ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉†å ËÜÃÜÜíÜåêÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †ÜíÜß è ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ ïÜÜåÍÜß Ó÷ß “å. 88 íÜóÜÚÃÜß ´ÜåÏÜÃÜß ŒÏÜÓ †ÃÜå ôÜÜ«å‘ íÜóÜÚÃÜß ‘ÜÓÝ‘¹ßÚÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå †ÃÜå‘ ÏÜ÷ÜÆÜàÓàóÜÜåÃÜÜØ ÝïÜêÆÜÜå ËÜÃÜÜíÑÜÜØ “å, ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜ´ÑÜåÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå †ÃÜàÓÜÄÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓ-íÜܱÜßíÜ´ÜÚÃÜ ËÜÁÜÜØÏÜÜØ ”ìøÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ ÃÜ Ó÷å. †å †ÜÆܱÜàØ ôܹÖÍÜÜÄÑÜ “å ‘å ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ÷¢ÑÜ †ÜÆܱÜß íÜœœÜå ôܹå÷å “å. ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß œÜÜÃÜ‘ œÜ²ß ‘å †å ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜ ôÜßÁÜÜ ôÜåíÜÜÄÜÂÜÏÜ †ÜñÜÂÏÜ, íÜÁÜÜÚ (ÏÜ÷ÜÓÜóü×), †ÜÄÜÜå´ÜÓß ‘Üå‰ è ¡±Ü‘ÜÓß †ÜÆÑÜÜ íÜÄÜÓ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ØÄÜ´Ü ôÜÝœÜíÜÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß ôÜØÍÜÜì´ÜÜØ ôÜàïÜßêÜÜ ÃÜÜÑÜÓÃÜå ÏÜëÑÜÜ. ÆÜÜå´ÜÜÃÜß [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‡œ“Ü è±ÜÜíÜß. ´ÜÓ´Ü ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜìß ÆÜ±Ü Ä܉. ÆÜ±Ü ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜ´ÜÜØ †ÄÜÜ‹ ÍÜÓÆÜâÓ ô‘çœÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜ Æܲå. †Ü ô‘çœÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ËÜå œÜÜÓ ÃÜ÷Î, ÆÜâÓÜ †ÝÄÜÑÜÜÓ Ý¹íÜôÜ ´ÑÜÜØ ÓûÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ¹âÓ³Üß ÃÜßӃܴÜÜ ÓûÜ †ÃÜå ïÜøÑÜ †åüêÜÜ ô‘çœÜ ¹ÜåÓ´ÜÜ ÓûÜ. †Ü †ÜƒÜß ™ÜüÃÜÜ ÑÜܹ ‘Ó´ÜÜØ ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ‘÷å “å": ÄÜÜØÁÜߢ ‘àÝüÓÏÜÜØ Ó÷å. ÆÜ´ÜêÜß ÄÜܹßÏÜÜØ ËÜåôÜå. ÆÜÜ“ì ´ÜÝ‘ÑÜÜå †ÃÜå †ÜÄÜì °ÜÝìÑÜàØ Ó܃Üå. ËÜÜèàÏÜÜØ ¹ßíÜÜêÜ †ÃÜå †å‘ ËÜÜÓß Æܲ´Üß. †åüêÜå ËÜÜÓßÃÜß ËÜ÷ÜÓ ¥ÍÜÜå Ó÷ßÃÜå ÷àØ ô‘çœÜ ‘Ó´ÜÜå Ó÷å´ÜÜå. ËÜå µÜ±Ü Ý¹íÜôÜ ÆÜ“ß ËÜÃÑÜàØ †åíÜàØ ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü߆ÜåÃÜß ôÜ؃ÑÜÜ íÜÁÜß Ä܉. íÜÜ´ÜíÜÜ´ÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ™Ü²ß‘ÏÜÜØ ²ÜËÜå ÉÓå, ™Ü²ß‘ÏÜÜØ èÏܱÜå ÉÓå. †åÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÏÜÃÜå ƒÜÜôôÜß †ÄÜíܲ Æܲå. †Ü ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ ÏÜÃÜå ‘àÝüÓÃÜß †Ø¹Ó ËÜåôÜíÜÜÃÜàØ ÏÜìå ´ÜÜå ôÜÜÓàØ. ËÜß¡ ‘Üå‰ÃÜå †Ü ÝíÜïÜå ‘÷åíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ƒÜ๠ËÜÜÆÜàÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß è ê܉ êÜŒ †åÏÜ ÝíÜœÜÜÓßÃÜå ÷àØ †Ø¹Ó ÄÜÑÜÜå. ÄÜÜØÁÜߢ ËÜå«åêÜÜ ÷´ÜÜ. ÷àØ ¥ÍÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÇ ‘ûàØ, ``ËÜÜÆÜà, ÷àØ ËÜ÷ÜÓ³Üß ´ÜÏÜÜÓÜ ô‘çœÜ ËÜÃÜÜíÑÜÜ ‘ÓàØ “àØ. ÆÜ±Ü ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü߆Üå ËÜ÷à †ÜíÜå “å ÃÜå †åüêÜå ÷àØ Ý²ôüËÜÚ ³Ü‰ ¡Œ “àØ.".".'' †ÜÄÜìÃÜàØ íÜÜøÑÜ ÷àØ ÆÜâÓàØ ‘ÓàØ †å ÆÜ÷åêÜÜØ è †ÜüêÜàØ ôÜÜØÍÜì´ÜÜÃÜß ôÜܳÜå †åÏܱÜå ÏÜܳÜàØ §œÜàØ ‘ÑÜÛà †ÃÜå ËÜÜåêÜß ¥«ÒÜ, ``ݲôüËÜÚ †åüêÜå ïÜàØ? ÄÜÜÑÜ, ™ÜÜå²àØ, ÄÜÁÜå²àØ, ÍÜÇôÜ.".".? †ØÄÜÂå¢ êÜÜå‘Üå †åÏÜÃÜß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ íÜœœÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ïÜ˹Üå ËÜÜåêÜå “å? †ÜÆܱÜÃÜå †ÜÆܱÜß ÍÜÜóÜÜÃÜàØ ôíÜÏÜÜÃÜ ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å. ¡†Üå ´ÜÏÜÃÜå ÷àØ ËÜå †ÜÃÜÜ ¹Ø² ‘ÓàØ “àØ. †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÏÜÇ †Ü ÝÃÜÑÜÏÜ ¹ÜƒÜêÜ ‘ÑÜÜÚå “å ÃÜå ´ÜÏÜå ÆÜ÷åêÜÜ ”²ÆÜÜÑÜÜ “Üå.'' †åÏÜ ‘÷ß ´ÜåÏܱÜå ÏÜÃÜå ËÜå †ÜÃÜÜ ¹Ø² ‘ÑÜÜåÚ. †å í܃ܴÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ èå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜâì ÏÜÜ´ÜäÍÜÜóÜÜ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘å ÓÜóü×ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ íÜœœÜå †ØÄÜÂå¢ ïÜ˹Üå ËÜÜåêÜå ´ÜåÃÜå ËÜÜÆÜà ËÜå †ÜÃÜÜ ¹Ø² ‘Ó´ÜÜ. †å ݹíÜôÜÜåÏÜÜØ ËÜÜÆÜà†å ËÜß¡å ÆÜ±Ü †å‘ ÝÃÜÑÜÏÜ ‘ÑÜÜÚå ÷´ÜÜå. ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÜôÜå ËÜ÷à ËÜÁÜÜ êÜÜå‘Üå †ÜçüÜåÄÜÂÜÉ êÜåíÜÜ ÏÜÜüå †ÜíÜ´ÜÜ. †åÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜå ôÜÏÜÑÜ ËÜ÷à è´ÜÜå. †åüêÜå †å‘ †ÜçüÜåÄÜÂÜÉ †ÜÆÜíÜÜÃÜß ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜØœÜ éÝÆÜÑÜÜ Éß êÜåíÜÜÃÜàØ ïÜé ‘ÑÜàÛ. †Ü Óß´Üå †å‘«àØ ³ÜÑÜåêÜàØ ÍÜزÜåì ´Üå†Üå ÷ÝÓèÃÜ ÉزÏÜÜØ èÏÜÜ ‘ÓÜíÜ´ÜÜ. ³ÜÜå²Ü ݹíÜôÜ ÆÜ“ß ÏÜÜÓÜ ô‘çœÜ ÆÜâÓÜ ³ÜÑÜÜ. ÷íÜå ÏÜÜÓå ÆÜÜ“Ü †ÜíÜíÜÜÃÜàØ ÷´ÜàØ. †åÏÜÜØÃÜÜ †å‘ ÝœÜµÜ ÆÜÓ ËÜÜÆÜàÃÜß ôÜ÷ß êÜåíÜÜ ÷àØ ÄÜÑÜÜå. †å‘ ݜܵÜÏÜÜØ ôÜ÷ß ‘ÓÜíÜíÜÜÃÜÜ ÆÜÜØœÜ éÝÆÜÑÜÜ ´ÜÜå ÏÜÇ †ÜÆÑÜÜ è, ôÜܳÜå ÆÜåêÜÜ ¹Ø²ÃÜÜ ËÜå †ÜÃÜÜÑÜ ÍÜÑÜÜÚ.

ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ËÜߢ ïÜß ïÜß íÜÜ´Ü ³Ü‰ ÷´Üß †å ÆÜâ“´ÜÜØ ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ‘÷å “å, ``ËÜôÜ, †Ü †å‘ è ôÜØíÜܹ †ÏÜÜÓß íÜœœÜå ³ÜÑÜÜå 11 ݹíÜôÜÏÜÜØ'' ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜåÃÜÜ (ƒÜÓåƒÜÓ ´ÜÜå †åÏÜÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜÜ) †å †ÝÄÜÑÜÜÓ Ý¹íÜôÜÃÜå ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ¢íÜÃÜÃÜÜ †å‘ ÏÜ÷ÜÏÜâêÜÜ †íÜôÜÓ †ÃÜå ÏÜ÷ÜÃÜ ™ÜüÃÜÜ ´ÜÓß‘å ÏÜâêÜíÜå “å. †ÜüêÜÜ Ý¹íÜôÜ ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ÓûÜ ´ÜåÏÜÜØ ‘ìÜ‘ÜÓÜå ÆÜ´ÑÜåÃÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÀÝóü †ØÄÜå ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ‘÷å “å": ``†åÏÜÃÜå ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ÏÜÜüå ËÜ÷à ÆÜÂåÏÜ ÷´ÜÜå. ÷ÝÓÆÜàÓÜ ‘ÜýÄÜÂåôÜ ôÜØÏÜåêÜÃÜ(1938)ÃÜÜ ´ÜÜå ÆÜÜåôüôÜÚ ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå” ¡å²å ËÜÃÜÜíܲÜíÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. . .ÆÜ±Ü ‘ìÜÃÜß †åÏÜÃÜå ÏÜÃÜ ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘´ÜÜ ÃÜ÷Üå´Üß. †åÏÜÃÜå ÏÜÃÜ ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘´ÜÜ ÏÜÜÃÜíÜÃÜß ÷´Üß.'' ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜܳÜå ÓûÜ ÆÜ“ß, ´ÜåÏÜÃÜÜ †ÃÜå‘ ô‘çœÜ ËÜÃÜÜíÑÜÜ ÆÜ“ß ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉†å ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓåêÜÜ †Ü ÆÜ÷åêÜÜ ÝïÜêÆÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ Õ÷¹ÃÜß ÆÜ¡ÃÜå ôíÜÓÜè †ÆÜÜíÜíÜÜÃÜÜ ÄÜ÷ÃÜ ÝœÜØ´ÜÃÜÏÜÜØ è ÷ÜåÑÜ †åíÜÜå ÍÜÜíÜ ¥ÆÜôÜß †ÜíÜå “å.

129


´ÜÏÜÜÓÜå êÜÜÄÜ ïÜÜåÁÜß êÜå¡å. ÄÜÜØÁÜߢ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉ êÜåíܲÜíÜíÜÜÃÜß ´ÜÜå ÝíÜÓའ÷´ÜÜ, ´Üå³Üß ôíÜÜÏÜ߆å ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ †ÃÜå ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉ÃÜß Ïܹ¹ ê܉ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ôÜÏÜ¡íÑÜÜ ‘å ´Üå†Üå ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÃÜß ÝíÜÓའ÷ïÜå, ÆÜ±Ü ÷ܳÜå ݜܑܵÜÏÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜåÃÜÜå íÜÜØÁÜÜå êÜåíÜÜå ÃÜ ¡å‰†å. ôíÜÜÏÜß ÏÜÃÜå ™ÜÜå²ÜÄÜܲßÏÜÜØ œÜ²ÜíÜß ÆÜ÷åêÜß è íÜÜÓ †ÜñÜÏÜå ê܉ ÄÜÑÜÜ. `íÜßôÜÏÜß ôܹß'ÃÜàØ ‘ÜÏÜ ´ÜÜå ÏÜÜÓÜå ôÜ÷è †ÜÃÜع ÷´ÜÜå, ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ô‘çœÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå †íÜôÜÓ †å ´ÜÜå ¢íÜÃÜÃÜÜå êÜ÷ÜíÜÜå ÷´ÜÜå. †ÏÜå †ÜñÜÏÜå ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ´ÑÜÜØ †ÜåôÜÓßÏÜÜØ ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉ ÏÜëÑÜÜ. ôíÜÜÏÜß†å ‘ûàØ ‘å ÓÝíÜÍÜ܉ÃÜå ô‘çœÜ ÏÜÜüå ƒÜÇœÜß êÜÜíÑÜÜå “àØ. ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ ‘å ¡†Üå, †Ø¹Ó ËÜÜÆÜà ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜå ‘Ì‘ ê܃ÜÜíÜß ÓûÜ “å. ôíÜÜÏÜ߆å ÏÜÃÜå †Ø¹Ó ê܉ è‰ ËÜÜÆÜàÃÜå ‘ûàØ ‘å ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜå ô‘çœÜ ÏÜÜüå êÜÜíÑÜÜå “àØ. ÏÜÇ ƒÜâËÜ ÍÜÜíܳÜß íÜعÃÜ ‘ÑÜàÛ ´ÑÜÜØ ´Üå ËÜÜåêÑÜÜ: ``†ÜíÜÜå ÓÝíÜïÜØ‘ÓÍÜ܉, ´ÜÏÜÜÓÜ ÝíÜïÜå ÏÜÇ ™Ü±ÜàØ ôÜÜØÍÜëÑÜàØ “å. ÆÜ±Ü èà†Üå, ÷àØ ´ÜÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ƒÜÜôÜ ËÜå«‘ ÃÜ÷Î †ÜÆÜß ïÜ‘àØ. ÏÜÜÓàØ ‘ÜÏÜ œÜÜêÜà Ó÷åïÜå. ´ÜÏÜå ´ÜÏÜÜÓÜå êÜÜÄÜ ïÜÜåÁÜß êÜå¡å. ÏÜÃÜå ÏÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÁÜÂà¡Óß “âüß ‘å †ÜíÜÜ ÏÜ÷ÜÆÜàÓàóÜÃÜÜå †ÜËÜå÷âËÜ ƒÜÑÜÜêÜ ÆÜ‘²íÜÜ †ÜíÜß Ýô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ‘åÏÜ ÷Ü³Ü œÜÜêÜïÜå. “´ÜÜØ Õ÷ÏÜ´Ü ‘Óß †å‘ ƒÜâ±Üå ËÜåôÜß ÄÜÑÜÜå, †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ´Üå ôÜÏÜÑÜÃÜß †ÜƒÜß ËÜå«‘ÃÜàØ ÝœÜµÜ ÆÜåÝÃôÜêܳÜß ‘ÑÜàÛ. ´Üå†Üå †å‘ ÆÜÄÜ íÜÜìßÃÜå ƒÜÜüêÜÜ ÆÜÓ ËÜå«Ü ÷´ÜÜ. ´Üå ÆÜÓ ê܃ÜíÜÜÃÜÜ ‘ÜÄÜìÜåÃÜß ÆÜÜüß ÷´Üß, ÃÜå ËÜß¡å ÆÜÄÜ ÃÜßœÜå œÜ܃ܲßÏÜÜØ ÍÜÓÜíÜß Ó܃ÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÝœÜµÜ ÆÜâÓàØ ³ÜÑÜàØ ´ÑÜÜÓå ÷àØ ¥«ÒÜå ‘å ´ÜÓ´Ü ´Üå†Üå ËÜÜåêÑÜÜ: `ËÜôÜ, ´ÜÏÜÜÓàØ ‘ÜÏÜ ³Ü‰ ÓûàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ¡†Üå'. ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉†å ´ÜßÓ“ß ÃÜèÓå ÝœÜµÜ ¡å‰ ÏÜêÜ‘ß êÜßÁÜàØ. ËÜ÷ÜÓ ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉ ‘÷å, ``´ÜÏÜÃÜå ´Ü‘ ÏÜìß †åüêÜß êÜ÷Ü±Ü ÏÜÜÃÜÜå.'' ôÜ÷ß ËÜ÷ß ÏÜìíÜÜÃÜß †ÜïÜÜ ´ÜÜå ïÜÜÃÜß ÷ÜåÑÜ? ÆÜ±Ü †å ÝœÜµÜ `íÜßôÜÏÜß ôܹß'ÏÜÜØ ‘ÝíÜÃÜÜ ‘ÜíÑÜ ôÜܳÜå ÆÜÜÃÜàØ ÍÜÓßÃÜå “ÆÜÜÑÜàØ.

èåÏÜÃÜÜØ ÝœÜµÜÜå ÝíÜÃÜÜ `‘àÏÜÜÓ' ÏÜÜÝôÜ‘ÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ ÆÜ±Ü ÃÜÜ ³Ü‰ ïÜ‘å †åíÜÜ ‘ìÜÄÜàÓà ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜÜØ ÃÜÜÏÜ †ÃÜå ‘ÜÏܳÜß ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ‘êÜÜÆÜÂåÏÜ߆Üå †¡±ÑÜÜ ÃÜÜ ÷ÜåÑÜ. ´ÜåÏÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ `ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ‘êÜÜÃÜÜ ÆÜÄÜÓ±Ü'ÏÜÜØ íܱÜÚíÑÜÜ ÏÜàèËÜ ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜåÃÜß ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü †åÏÜÃÜÜ ÏÜÜüå ´ÜÜå ¢íÜÃÜÃÜÜå êÜ÷ÜíÜÜå ÷´Üß, ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ ÏÜÜüå? ƒÜ๠ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ è †Ü íÜÜ´Ü íÜÜØœÜ߆å:

´ÜôÜíÜßÓ : ÓÏÜåïÜ «Ü‘Ó

ôÜÜæèÃÑÜ": `íÜßôÜÏÜß ôܹß'ÃÜß Ý²ÝèüêÜ †ÜíÜäݶÜ

†å íÜóÜÚÃÜÜ †ÜçøüÜåËÜÓÃÜß ËÜߢ ´ÜÜÓ߃Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß 50ÏÜß íÜóÜÚÄÜÜØ« †ÜíÜ´Üß ÷´Üß. ´Üå ÝÃÜÝÏܶÜå ‘ÝíÜ Ã÷ÜÃÜÜêÜÜêÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ôÜàÆÜÂÝôܽ ‘ÜíÑÜ `ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜå ´ÜÆÜôíÜß' ê܃ÑÜàØ. ôíÜÜÏÜß †ÜÃÜعÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ´Üå †ÜíÜ´ÜÜØ è ´ÜåÏܱÜå ´Üå ÷Ü¢ ÏÜ÷ÏÏܹÃÜå `íÜßôÜÏÜß ôܹß'ÏÜÜØ “ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜå‘êÑÜàØ. ÷Ü¢†å ´ÜÓ´Ü ´ÜåÃÜÜå ôíÜß‘ÜÓ ‘ÑÜÜÚå †ÃÜå ´ÜÜÓ ‘ÑÜÜÚå ‘å ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ´ÜÜ¡å ÉÜåüÜå ÏÜÜå‘êÜÜå, ÑÜÜ ô‘çœÜ ÏÜÜüå ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜß ôÜ÷ÜÑÜ êÜÜå.

130 

ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜÜÏÜå ËÜåôÜßÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå ô‘çœÜ ¹ÜåÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå, ´ÜÜå ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜ墆å ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ôÜØËÜØÝÁÜ´Ü †å‘ ™ÜüÃÜÜÃÜàØ ÝœÜµÜéÆÜå †ÜêÜåƒÜÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


¹ÜزߑâœÜÃÜÜ †Ø´Üå ÄÜÜØÁÜß ¹ÜØ²ß ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ôíÜÜ´ÜصÑÜôÜåÃÜÜÃÜß ´ÜÓß‘å, ݜܑܵÜÓ ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå”ÃÜÜ ÝïÜóÑÜ ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ †åôÜ. ÏÜôÜÜå¢ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ÝËÜÂÝüïÜ ïÜÜôÜÃÜÃÜÜ üß‘Ü‘ÜÓ ´ÜÓß‘å ¡±Üß´ÜÜ ÓåÝèÃÜÜê² ÓåÃÜÜåê²ÖôÜ ÆÜ±Ü †å è ËÜÆÜÜåÓå †ÜñÜÏÜ ÆÜÓ †ÜíÑÜÜ. ËÜß¡ ݹíÜôÜå ´Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜìíÜÜ ¹ÜØ²ß èíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ÃÜå ôÜܳÜå †ÜíÜíÜÜ ‘ûàØ. †ÜñÜÏܳÜß ÏÜßÓÜØËÜ÷åÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÓÃÜÜ ÆܵÜÜåÃÜàØ ËÜزêÜ †ÜÆÑÜàØ. †å ê܉ÃÜå ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ¹ÜØ²ß †ÃÜå ¹ÝÓÑÜÜÃÜß íÜœœÜå †ÜíÜåêÜß ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷߆ÜåÃÜß “ÜíܱÜßÏÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜëÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ†å ´ÜåÏÜÃÜå ¹ÜزßÏÜÜØ Ó÷åíÜÜ †ÃÜå ÓÜåÕè¹ß ÄÜÝ´ÜÝíÜÝÁ܆ÜåÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜåíÜÜ †ØÄÜå ÆÜâ“ÒàØ. ÝíÜÃÜÜÑÜ‘å ÃÜÜ ÆÜÜ²ß †åüêÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ûàØ, `†å ôÜÜÓàØ “å.' ÄÜÜØÁÜߢ ‡œ“´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘å ôÜÜæ ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ «å‘ܱÜå Ó÷ßÃÜå è ‘ÜÏÜ ‘Óå. †å ÓܵÜå ´ÜåÏܱÜå †ÃÜå ÓåÃÜÜåê²ÖôÜå ÝíܹÜÑÜ êÜßÁÜß. ÆÜ“ß ¡±ÜíÜÜ ÏÜëÑÜàØ ‘å ÓܵÜå ËÜå íÜÜÄÑÜå ôÜÓ‘ÜÓå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ‘Óß ÷´Üß. †Ü ™ÜüÃÜÜ ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜÜ ÏÜÃÜÃÜß ô‘åœÜËÜà‘ÏÜÜØ †ÜËÜå÷âËÜ †Ø‘܉ Ä܉, èåÃÜÜ ÆÜÓ³Üß ƒÜÓåƒÜÓàØ ÝœÜµÜ ´ÜÜå ™Ü±ÜÜ íÜÓôÜ ÆÜ“ß ´Üå ¹ÜåÓíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. †å íÜÜ´Ü ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ : ¹ÝÓÑÜÜÝ‘ÃÜÜÓå †ÜØËÜÜíÜÜݲÑÜÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ß “ÜíܱÜßÏÜÜØ ÄÜÜìåêÜÜ ïÜÜØÝ´ÜÝÆÜÂÑÜ ¢íÜÃÜÃÜß ÑÜܹ ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÜ¢ ÷´Üß. . . ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘²ÃÜàØ ÝœÜµÜ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

Courtesy": Gandhiji-His Life and Work

ÁÜÓÆÜ‘² ÆÜ“ßÃÜàØ ÞôÏÜ´Ü

ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘²ÃÜàØ ÝœÜµÜ": ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢

ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß ÏÜÜÓß ”؃ÜÃÜÜ ™Ü±ÜÜØ íÜóÜÚ ÆÜ“ß ÏÜÜ‹Ãü †ÜËÜàÃÜÜ †å‘ÜØ´ÜÏÜÜØ ôÜÜ‘ÜÓ ³Ü‰. †å ÝœÜµÜ ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ÆܹïÜÚÃÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢†å ÓÜè‘àÏÜÜÓß †ÏÜä´Ü‘ÜæÓ, ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉ †ÃÜå ËÜß¡ êÜÜå‘Üå ôÜܳÜå ÆܹïÜÚÃÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü êÜßÁÜß ÷´Üß. ÝœÜµÜ ´ÜÓÉ ¡å‰ÃÜå ÓÜè‘àÏÜÜÓ߆å ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÆÜâ“ÒàØ ‘å ÝœÜµÜ ‘åíÜì ‘ìÜ‘ÜÓÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ ÷´ÜàØ ‘å ƒÜÓåƒÜÓ †åíÜàØ ËÜÃÑÜàØ ÷´ÜàØ? ´ÑÜÜÓå ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢†å ïÜÜØݴܳÜß, œÜ÷åÓÜ ÆÜÓ ÞôÏÜ´Ü ôÜܳÜå ‘ûàØ , `ÑÜôÜ, ÑÜôÜ, †åø”åøüêÜß, †åø”åøüêÜß. . . ÁÜå ‘åÏÜ êÜ܉‘ ÁÜåü. (÷Ü, ËÜôÜ, ËÜÓÜËÜÓ, ÝËÜêÜ‘àêÜ †ÜíÜß è Óß´Üå, †å êÜÜå‘Üå †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ.)

ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜàØ ÝœÜµÜ ¡å‰ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ÓÜ¢ÆÜÜå ËÜ´ÜÜíÑÜÜå, ÆÜ±Ü †å ¹ÜåÓíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏܱÜå ÄÜÜØÁÜߢ ôÜÏÜšÜ ËÜåôÜíÜàØ ÆܲÒàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ËÜߢ Óß´Üå ‘÷ß†å ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå `ôÜÜÏÜÃÜÜå' ‘ÓíÜÜÃÜÜå íÜƒÜ´Ü †ÜíÑÜÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜå. ‘Üå‰ ÝœÜµÜ ÑÜÜ ´ÜôÜíÜßÓ ÏÜÜüå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå `ôÜÜÏÜÃÜÜå' ‘ÓíÜÜÃÜÜå †ÜíÜå ´ÑÜÜÓå ïÜß Óß´Üå `ôÜŸè' ³ÜíÜàØ ÆÜ²å †åÃÜÜå †Ø¹Üè ÏÜÝ÷êÜÜ ÆܑܵÜÓ-ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ÏÜÜÄÜÜÚÓåü ËÜÜå‘Úí÷܇üÃÜÜ †Ü †ÃÜàÍÜíÜ ÆÜÓ³Üß †ÜíÜïÜå.

131


ÑÜའÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓÃÜß ïÜÓ±ÜÜÄÜÝ´Ü 1946ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ݹê÷ßÃÜÜ †å ôÜÏÜÑÜå `ÍÜØÄÜß ‘ÜçêÜÜåÃÜß' ´ÜÓß‘å †ÜåìƒÜÜ´ÜÜ ¹ÝêÜ´Ü ÏÜ÷ÜåêêÜÜÏÜÜØ Ó÷åíÜÜ ÄÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓÃÜß íÜÜ´Ü “å. ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ËÜß¡ ôÜܳÜß¹ÜÓÜåÃÜÜ Ó÷åíÜÜ ÏÜÜüå èâÃÜß ”âØÆܲ߆Üå ´ÜÜå²ßÃÜå ÃÜíÜß, ôÜÜ¹ß “´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå §œÜß †ÃÜå ôÜÄÜíܲ¹ÜÑÜ‘ ‘àÝüÓ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß. †åíÜß ‘àÝüÓÏÜÜØ Ó÷å´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ´ÜôÜíÜßÓÜå êÜåíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜÝœÜíÜ ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß êÜåíÜÜÃÜß Ó÷å´Üß. ôÜÜæÆܳÜÏÜ ÏÜÝ÷êÜÜ ÑÜà½-ÆܑܵÜÓ (íÜÜçÓ ‘ÜçÓôÜÆÜÜåòÃü) †ÃÜå êÜÜ‡É ÏÜçÄÜåÝ”ÃÜÃÜÜØ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ´ÜÓß‘åÃÜß ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÏÜåìíÜåêÜÜ ÏÜÜÄÜÜÚÓåü ËÜÜå‘Ú-í÷܇ü ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜÃÜå ÏÜëÑÜÜØ, ´ÑÜÜÓå ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜâ“ÒàØ, `‘ÜØ´Ü´ÜÜØ †ÜíÜ²å “å?' ÏÜÜÄÜÜÚÓåüå ÃÜÜ ÆÜܲß, †åüêÜå ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ‘ÜشܱÜÃÜÜ ÏÜ÷¶íÜ †ÃÜå ÏÜ÷Ü´ÏÑÜ ÆÜÓ êÜ™Üà ÆÜÂíÜœÜÃÜ †ÜÆÜß ¹ßÁÜàØ. êÜÜØËÜß œÜœÜÜÚ †ÃÜå ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ ÆÜÜôÜå³Üß ÏÜ÷ÜÆÜÓܱÜå ‘ÜشܱÜÃÜÜ øêÜÜôÜ êÜßÁÜÜ ÆÜ“ß ÏÜÜÄÜÜÚÓåüÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ‘àÝüÓÏÜÜØ èíÜÜÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜìß.

ÏÜÜÄÜÜÚÓåü ËÜÜå‘Ú–í÷܉ü": `‘ÜØ´Ü´ÜÜØ †ÜíÜ²å “å?'

132 

†å ݹíÜôÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÏÜÜæÃÜíÜÜÓ ÷´ÜÜå. ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ‘ûàØ ‘å ÄÜÜØÁÜߢ ´ÜÏÜÜÓß ´ÜÓÉ ÝËÜêÜ‘àêÜ ÁÑÜÜÃÜ ÃÜ÷Î †ÜÆÜå–†åüêÜå ‘å ÆÜÜå” ÃÜ÷Î †ÜÆÜå. (ÏÜÜæÃÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜÜ í܃ܴÜå ÄÜÜØÁÜߢ Óô´ÜÜÏÜÜØ ‘å ËÜßèå øÑÜÜØÑÜ ÏÜÜÄÜÜÚÓåüÃÜå ¡å‰ÃÜå ‘÷å´ÜÜ, `ÁÜåÓ'” ÁÜ üÜåœÜÚÓÓ †ÄÜå‡ÃÜ.') ÏÜÜÄÜÜÚÓåüÃÜå †åÃÜÜå íÜÜØÁÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå, ÆÜ±Ü ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ËÜß¡å ÁܑܲÜå ‘ÑÜÜÚå, `´ÜÏÜÃÜå ƒÑÜÜêÜ è ÷ïÜå ‘å ´ÜÏÜÜÓܳÜß ÈêÜçïÜ ÃÜ÷Î íÜÆÜÓÜÑÜ.' †å ÏÜÜüåÃÜàØ ‘Ü †ÜÆÜ´ÜÜ ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ‘ûàØ ‘å ÈêÜçïܳÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÀÝóüÃÜå ƒÜêÜåêÜ ÆÜ÷ÜÇœÜå “å. ÆÜ±Ü ‘àÝüÓÏÜÜØ †åüêÜÜå †Üå“Üå ÆÜ‘ÜïÜ †ÜíÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå ‘å ÈêÜçïÜ íÜÜÆÜÑÜÜÚ íÜÄÜÓ “âü‘Üå è ÃÜ ÷´ÜÜå. ³ÜÜå²Ü íÜƒÜ´Ü ÆÜ÷åêÜÜØ ÆÜÂܳÜÚÃÜÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ÏÜÜ´Ü܆ÜåÃÜå ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜß ÷´Üß ‘å ËÜÜì‘ÜåÃÜå ôÜâÓè ôÜÜÏÜå ¡åíÜÜ ‘÷åíÜàØ, èå³Üß ´ÜåÏÜÃÜß ÀÝóü ôÜàÁÜÓå. †Ü †ÃÜå †ÜíÜß ¹êÜßêÜÜå ‘ÓßÃÜå ÏÜ÷ÜÆÜÓܱÜå ÏÜÜÄÜÜÚÓåüå µÜ±Ü ÈêÜçïÜ ËÜêËÜ íÜÜÆÜÓíÜÜÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜåìíÜß. ‘àÝüÓÏÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ÆÜ“ß ÏÜÜÄÜÜÚÓåüå ïÜàØ ¡åÑÜàØ? †åÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ": ÆÜÝÓÝô³ÜÝ´Ü ÁÜÜÓ±ÜÜ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå ƒÜÓÜËÜ ÷´Üß. ôÜâÑÜÚÆÜ‘ÜïÜ †ÜíÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå ƒÜÓÜå, ÆÜ±Ü †å (ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉßÃÜß ÀÝóü†å) ôÜÜæ³Üß ÃÜ‘ÜÏÜß èÄÑÜ܆å³Üß †ÜíÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÏÜܳÜÜÃÜß ‹ÆÜÓÃÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ †å‘ ƒÜàêêÜß ËÜÜÓß ÷´Üß. ´ÜåÏÜÜسÜß †ÜíÜ´ÜÜå ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜå ïÜåÓ²Üå ôÜßÁÜÜå ÏÜÜÓÜ ‘çÏÜåÓÜÃÜÜ êÜçÃôÜ ÆÜÓ Æܲ´ÜÜå ÷´ÜÜå. ´ÜåÏÜÃÜàØ ËܹÜÏÜß (ÃÜü-ËÜÂÜ‹ÃÜ) ïÜÓßÓ ÆÜÂôÜÓåêÜÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜß ÁÜâØÁÜìß œÜÏÜ‘ÏÜÜØ †å‘Ü‘ÜÓ ³Ü‰ è´ÜàØ ÷´ÜàØ. ïÜåÕ²ÄÜ ‘å ËÜߢ ‘Üå‰ ‘ÓÜÏܴܳÜß ´ÜåÃÜÜå ‡êÜÜè ïÜøÑÜ ÃÜ ÷´ÜÜå. †å ôÜ÷åè ”â‘ßÃÜå “ÜÆÜÜØÃÜÜØ ‘ÕüÄÜ íÜÜØœÜß ÓûÜ ÷´ÜÜ, †åüêÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ œÜ÷åÓÜÃÜß ÓåƒÜ܆Üå (ÉßœÜôÜÚ) Æܲ“ÜÑÜÜÏÜÜØ †ÀïÑÜ ³Ü‰ è´Üß ÷´Üß. ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ‘ûàØ ÷´ÜàØ ´ÜåÏÜ, †åÏܱÜå ÏÜÜÓÜ ÍܱÜß ÝËÜêÜ‘àêÜ êÜšÜ ÃÜ †ÜÆÑÜàØ. †å ËܹêÜ ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜÜå (ÏÜÃÜÜåÏÜÃÜ) †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜÃÑÜÜå. ôÜÜÏÜÜÃÑÜ Óß´Üå ôÜÓôÜ ‘ÜÏÜ †ÜÆÜ´ÜÜØ ÏÜÜÓÜØ ïÜüôÜÚ †ÃÜå ÝôÜØÜåÃÜ܇”ôÜÚ †œÜÜÃÜ‘ †å è í܃ܴÜå íÜØ‘ÜÑÜÜØ. ‘Üå‰ ÏÜÜåüÜ ‘å †™ÜÓÜ ÏÜܱÜôÜÃÜÜ ÉÜåüÜ ÆÜܲ´Üß í܃ܴÜå [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


÷ØÏÜåïÜÜØ †ÜíÜàØ ³ÜÜÑÜ “å. ‡ÝèÆ´ÜÃÜÜ Õ‘ÄÜ ÉÜÓà‘, íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜ œÜÝœÜÚêÜ, ‡Ý³ÜÑÜÜåÝÆ܆ÜÃÜÜ ÓÜ¡ †ÃÜå ÆÜÜåÆÜÃÜÜ ÉÜåüÜ ÆÜܲ´Üß í܃ܴÜå ÆÜ±Ü †ÜíÜàØ è ³ÜÑÜàØ ÷´ÜàØ. «Ø²ß †ÜËÜÜå÷íÜÜÏÜÜسÜß ÄÜÓÏÜ †ÜËÜÜå÷íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜíÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÆÜ±Ü ôÜÜÁÜÃÜÜåÃÜß šÜÏÜ´ÜÜ ÆÜÓ †ôÜÓ Æܲ´Üß ÷´Üß. ÈêÜçïÜ ËÜêËÜ êÜÄÜܲ´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÇ ôÜÜÁÜÃÜÃÜå `“âüàØ' ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ³ÜÜå²ß ÝøêÜ‘ ‘Óß ´ÑÜÜÓå ïÜüÓÃÜÜ íÜÜØÁÜÜ ÆܲíÜÜ ïÜé ³ÜÑÜÜ. †å ƒÜâêÑÜÜ ÆÜ“ß ËÜØÁÜ ³ÜíÜÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ êÜå´ÜàØ ÃÜ ÷´ÜàØ. †åÃÜàØ «å‘ܱÜàØ ÆܲÒàØ ´ÑÜÜÓå ËêÜå²-†åÓåôüÓ †ÃÜå ÝÉêÏÜ †å²ÆüôÜÚÃÜå íÜÜØ‘àØ ÆܲÒàØ. ü×܇ÆÜÜå² ƒÜÜåêÑÜàØ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜÜ ËÜå ÆÜÜÑÜÜ üâØ‘Ü è ÓûÜ ÃÜå µÜß¡å ´ÜåÃÜß ÏÜ÷¶ÜÏÜ êÜØËÜ܉†å ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜå. †åüêÜß íÜÜÓÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ÕüÄÜ íÜÜØœÜíÜÜÃÜàØ ÆÜâÓàØ ‘ÓßÃÜå œÜÓƒÜÜå ‘ÜØ´ÜíÜÜÃÜàØ ïÜé ‘ÑÜàÛ. †å ôÜܳÜå è ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ÆÜ÷åêÜÜå ÈêÜçïÜ ËÜêËÜ íÜÜÆÜÓíÜÜÃÜàØ ¡åƒÜÏÜ ƒÜå²ß ÃÜ܃ÜíÜàØ ¡å‰†å. ÆÜ±Ü ïÜüÓ ÝøêÜ‘ †ÃÜå ÈêÜçïÜÃÜÜ ”ËÜ‘ÜÓÜ íÜœœÜå ôÜÏÜÑÜÃÜÜå ´ÜÉÜíÜ´Ü ¡å‰ÃÜå ôÆÜóü Óß´Üå è ƒÜËÜÓ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

ÆÜ²ß Ä܉ ‘å ËÜÃÃÜå íÜœœÜå ´ÜÜêÜÏÜåì (ÝôÜØÜåÃÜ܇”åïÜÃÜ) ÄÜÜå«íÜÜÑÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. ËÜß¡å ïÜÜçü †ÜËÜܹ êÜÜÄÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ÷àØ ÓÜ¢ ÓÜ¢ ³Ü‰ Ä܉, ÆÜ±Ü ´ÑÜÜØ è ƒÑÜÜêÜ †ÜíÑÜÜå ‘å ÷àØ ôêÜ܇² ƒÜÇœÜíÜÜÃÜàØ ÍÜâêÜß Ä܉ ÷´Üß. µÜߢ ÝøêÜ‘ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÇ §²Üå òÜÜôÜ êÜßÁÜÜå. ËÜÁÜàØ ËÜÓÜËÜÓ ´ÜÆÜÜôÜß êÜßÁÜàØ, ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ËÜÜÓߑ܉³Üß ÝÃÜÓßšÜ±Ü ‘ÑÜàÛ, †å ôÜâ´ÜÓÃÜÜ ËÜÜÓß‘ ´ÜܱÜÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ™ÜŒíܱÜÜÚ ÷Ü³Ü íÜ²å ‘ôÜËÜÆÜâíÜÚ‘, ‘ìÜ´ÏÜ‘ Óß´Üå ÆÜ‘²ßÃÜå ‹ÆÜÓ ê܉ è´ÜÜ ÷´ÜÜ, †å í܃ܴÜå ÏÜÇ ÝøêÜ‘ ‘Óß. †Ü í܃ܴÜå ÆÜ±Ü ËÜÓÜËÜÓ ÝøêÜ‘ ³Ü‰ ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ êÜÜÄÑÜàØ. ÏÜÇ ÏÜÜÓÜå ôÜÓØ¡ÏÜ ‹ÆÜܲÒÜå †ÃÜå ¹Üå²ß ‘àÝüÓÃÜß ËÜ÷ÜÓ. †å í܃ܴÜå ÏÜÃÜå êÜÜÄÑÜàØ ‘å ÷èà ÷àØ ÆÜâÓåÆÜâÓß ÑÜصÜÜå ÆÜÓ †ÜÁÜÜÝÓ´Ü ³Ü‰ Ä܉ ÃܳÜß. †êÜËܶÜ, †å íÜÜ´Ü ÆÜÓÃÜÜå ÏÜÜÓÜå ÆÜâÓåÆÜâÓÜå ÍÜÓÜåôÜÜå ´ÜÜå †ÜƒÜÓß ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ¡åÑÜÜ ÆÜ“ß è ÆÜÜ“Üå ËÜå«Üå.

†å ÉÜåüÜå †åüêÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜÜæ³Üß ÆÜÂÝôܽ ´ÜôÜíÜßÓÜåÏÜÜØÃÜß †å‘.

133


ÑÜå êܲ‘ß.".".

÷ÜåÏÜÜÑÜ íÑÜÜÓÜíÜÜêÜÜ

²ÜËÜå ôÜàïÜßêÜÜ ÃÜÜÑÜÓ, èÏܱÜå ËÜܹïÜÜ÷ƒÜÜÃÜ

134 

÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜå †ÜÏÜ ÆÜ±Ü ‘çÏÜåÓÜ `ÏÑÜÜÃÜ' ‘Óß ¹ßÁÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ¡å‰´Üß ´ÜôÜíÜßÓÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜìß Ä܉ ÷´Üß. †åüêÜå ´Üå ÃÜß‘ìß ÄÜÑÜÜØ. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß `³Ü²Ú èâÃÜ ÆêÜÜÃÜ' ´ÜÓß‘å †ÜåìƒÜÜ´Üß ¹åïÜÃÜÜ ÝíÜÍÜÜèÃÜ ÏÜÜüåÃÜÜå ÏÜ´Ü êÜåíÜÜ ÑÜÜå¡ÑÜåêÜß ÏÜßÕüÄÜÃÜÜ †ÜÄÜêÜå ݹíÜôÜå †ÜçêÜ ‡ÞòÑÜÜ ‘ÜýÄÜÂåôÜ ‘ÝÏÜüß†å †Ü ËÜÜËÜ´Üå œÜœÜÜÚ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜßÕüÄÜ ËÜÜåêÜÜíÜåêÜß. †Ü †åíÜß ÏÜßÕüÄÜ ÷´Üß, èåÃÜàØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ œÜœÜÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ è ÃÜ’ß ÷´ÜàØ. †Ü ÏÜßÕüÄÜÏÜÜØ ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ËÜß¡ †å‘ è ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ÆÜß. †åÃÜ. ïÜÏÜÜÚ ÷ÜèÓ ÷´ÜÜ. ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ´Ü´‘ÜêÜßÃÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ †ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß †Ü ÏÜßÕüÄÜÏÜÜØ ÷ÜèÓ Ó÷åêÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ËÜÜËÜ´Üå ÃÜÜÓÜèÄÜß íÑÜø´Ü ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÓÜÏÜÏÜÃÜÜå÷Ó êÜÜå÷ßÑÜÜ, èÑÜÆÜ‘ÜïÜ ÃÜÜÓÜÑܱܳÜß ê܉ÃÜå ÏÜÜæêÜÜÃÜÜ †Ü”ܹ, ƒÜÜÃÜ †Ë¹àêÜ ÄÜÉÜÓƒÜÜÃÜ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜ±Ü ÏÜßÕüÄÜÏÜÜØ ‹ÆÜÝô³Ü´Ü ÷´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ƒÜÜÃÜ †Ë¹àêÜ ÄÜÉÜÓƒÜÜÃÜ ²Üç. ôÜàïÜßêÜÜ ÃÜÜÑÜÓÃÜß ôÜܳÜå ÏÜßÕüÄÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÓûÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ´ÜôÜíÜßÓ êÜßÁÜß ÷´Üß. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜÜÏÜå è‰ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÃÜ²å †å Óß´Üå ´ÜôÜíÜßÓ êÜå´ÜÜØ ´Üå †‘ì܉ ¡ÑÜ †åÏÜ ™Ü±Üß íÜÜÓ ËÜÃÜ´ÜàØ. ÆÜ±Ü œÜâÆÜœÜÜÆÜ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜß èÄÜÜ†å ‹ÍÜÜ Ó÷ßÃÜå ¡å‰´Üß ´ÜôÜíÜßÓ ê܉ êÜå´ÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓÃÜå ƒÜÜôÜ íÜÜØÁÜÜå †ÜíÜ´ÜÜå ÃÜ÷Î. Courtesy": Camera Cronicals of Homai Vyarawala

ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÆܳÜÏÜ ÏÜÝ÷êÜÜ ÃÑÜà” ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ÷ÜåÏÜÜÑÜ íÑÜÜÓÜíÜÜêÜÜÃÜå, ÆÜÜå´Üå ݹê÷ßÏÜÜØ è Ó÷å´ÜÜ ÷ÜåíÜÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ´ÜôÜíÜßÓ êÜåíÜÜÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå ËÜÃÜ´ÜÜ Ó÷å´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ƒÜÓàØ `†åÑ܋ÃüÓ' ³ÜÑÜàØ Ý¹ê÷ßÃÜß ÍÜØÄÜß ‘ÜçêÜÜåÃÜßÏÜÜØ. †÷Î ÑÜÜå¡ÑÜåêÜß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ‹ÆÜÝô³Ü´Ü Ó÷åíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜß ´ÜôÜíÜßÓÜå êÜåíÜÜ ÏÜÜüå ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜ ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜØ. ÝïÜÑÜÜìÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜå. ôÜÜØèå †ØÁÜÜÓàØ íÜ÷åêÜàØ ³Ü‰ è´ÜàØ ÷ÜåíÜܳÜß ‘à¹Ó´Üß ÆÜ‘ÜïÜÏÜÜØ ´ÜôÜíÜßÓÜå êÜåíÜß ïÜøÑÜ ÃÜ÷Üå´Üß. ÈêÜçïÜÄÜÃÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÉÓÝèÑÜÜ´Ü ‘ÓíÜÜå ÆÜ²å †åÏÜ ÷´ÜÜå. †å ôÜÏÜÑÜÃÜß ÈêÜçïÜÄÜÃÜ †åüêÜå ÏÜßÃÜß ÆÜÜíÜÓ÷Ü‹ôÜ è ¡å‰ êÜÜå. ´ÜåÃÜÜ ”ËÜ‘ÜÓܳÜß †Ü؃ÜÜå Óß´ÜôÜÓÃÜß †Ø¡‰ ¡ÑÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÂܳÜÚÃÜÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ÆÜÂíÜåïÑÜÜ ÃÜå †å ôÜܳÜå è ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜå ‹ÆÜÓÜ‹ÆÜÓß ËÜå ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉ ê܉ êÜßÁÜÜ. ÈêÜçïÜÄÜÃÜÃÜÜ †ÜØ¢ ¹å´ÜÜ ‹ÆÜÓÜ‹ÆÜÓß ËÜå ”ËÜ‘ÜÓÜ ³ÜÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ †‘ì܉ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå ËÜÜåêÑÜÜ, `ÑÜå êܲ‘ß ÏÜà”å †ØÁÜÜ ÃÜ÷Î ËÜÃÜÜÑÜåÄÜß, ´ÜËÜ ´Ü‘ ÃÜ÷Î ¡ÑÜåÄÜß.' ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÄÜàôôÜÜå ¡å‰ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß `ü呱ÜêÜÜ‘²ß'†ÜåÏÜÜØÃÜß †å‘ ¹Üå²ßÃÜå ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜ ÆÜÜôÜå †ÜíÜß †ÃÜå ôÜÏÜ¡íÜüÃÜÜ ôÜâÓå ‘ûàØ, `´ÜÏÜå ÷ÏܱÜÜØ ÉÜåüÜå ÃÜ êÜå´ÜÜØ. ÃÜ÷Î ´ÜÜå †å ÄÜàôôÜå ³Ü‰ èïÜå ´ÜÜå ‘çÏÜåÓÜ ÆÜ±Ü ´ÜÜå²ß ÃÜÜ؃ÜïÜå.'

ÈêÜåïÜÃÜÜå ”ËÜ‘ÜÓÜå ³ÜÑÜÜå †ÃÜå.".". [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‘êÜÜÆÜÂåÏÜß ÄÜÜØÁÜß

ÏÜÇ ôÜÜØÍÜëÑÜàØ ÷´ÜàØ ‘å ‘êÜÜÃÜÜ ÏÜÜÏÜêÜå †å(ÄÜÜØÁÜߢ) ËÜ÷à †ÜÄÜÂ÷ß ÃÜ ÷´ÜÜ, ÆÜ±Ü †å “ÜÆÜ ôÜØÆÜâ±ÜÚÆܱÜå ƒÜÜåüß Æܲß. ê܃ÜÃÜÜæ ÆܹïÜÚÃÜÏÜÜØ ÏÜà‘ÜÑÜåêÜàØ †å‘å†å‘ ÝœÜµÜ ´ÜåÏܱÜå ‘ìÜ´ÏÜ‘ ÀÝóü³Üß ¡åÑÜàØ ´ÜÆÜÜôÑÜàØ. †å í܃ܴÜå ËÜÃÜåêÜÜ ÃÜÜÃÜ‘²Ü ÆÜÂôÜØÄܳÜß ôÜÜ̹ÑÜÚ †ÃÜå ÆÜÂÏÜܱÜÍÜÜÃÜÃÜß ´ÜåÏÜÃÜß íÜäݶÜÃÜÜå ÏÜÃÜå ÆÜâÓåÆÜâÓÜå ƒÑÜÜêÜ †ÜíÜß ÄÜÑÜÜå. ÆܹïÜÚÃ܃ÜزÏÜÜØ ôÜܹÄÜßÆÜâ±ÜÚ ôÜÜÏÜÄÜÂß³Üß ôÜàïÜÜåÍÜÃÜ ‘ÓåêÜàØ ÷´ÜàØ.".". †ÏÜÜÓàØ ‘ÜÏÜ ¡å‰ÃÜå ´ÜåÏܱÜå ÓÜ¢ÆÜÜå íÑÜø´Ü ‘ÑÜÜÚå. ƒÜزÃÜß ôÜ¡íÜüÏÜÜØ ”ß±Üß ”ß±Üß ÝíÜÄÜ´ÜÜåÃÜàØ ÁÑÜÜÃÜ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ, ÆÜ±Ü ‘Üå‰ÃÜß ÄÜÉêܴܳÜß †å‘ üåËÜêÜ ÃÜßœÜå ËÜÜêÜ¹ß Ó÷ß Ä܉ ÷´Üß. †å †ÏÜÜÓÜ ÁÑÜÜÃÜ ËÜ÷ÜÓ ÄÜÑÜàØ ÷´ÜàØ, ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ ƒÜزÏÜÜØ ¹ÜƒÜêÜ ³ÜÑÜÜ †å ôÜܳÜå è ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ, `ÆÜåêÜß ËÜÜêÜ¹ß †ÜƒÜß èÄÑÜÜÃÜß ôÜàعӴÜÜÏÜÜØ ÍÜØÄÜ ÆÜܲ´Üß ÃܳÜß?' †å ÓÜåè ÆܹïÜÚÃÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ôÜÜÓÜå †åíÜÜå ôÜÏÜÑÜ ÝíÜ´ÜÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

.".".ÆÜ±Ü ËÜÁÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå” èåíÜÜ ÃÜôÜßËܹÜÓ ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜ. ôÜÏÜÑÜ ÝíÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ´ÜÜå ËÜÜèà ÆÜÓ Ó÷ß, ‘ÜÏÜÏÜÜØ íÑÜô´Ü ÄÜÜØÁÜߢ ‘åüêÜÜ‘ ‘êÜÜ‘ÜÓ ôÜܳÜå ÃÜèÓ ÆÜ±Ü ÃÜ ÝÏÜêÜÜíÜå ´ÜÜå? †åíÜÜ †å‘ ÝïÜêÆÜ‘ÜÓ †åüêÜå ¡å ²åÝíܲôÜÃÜ.

ÆܹïÜÚÃÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Üå †ÜíÜåêÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜܳÜå ÃÜعêÜÜêÜ

Courtesy": Gandhiji-His Life and Work

Ýí܃ÑÜÜ´Ü ËÜØÄÜÜìß ÝœÜµÜ‘ÜÓ ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå”ÃÜå 1936ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ‘÷å±Ü †ÜíÑÜàØ. ê܃ÜÃÜÜæ ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ôÜØÏÜåêÜÃÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ݜܵÜÜåÃÜàØ ÆܹïÜÚÃÜ ÄÜÜå«íÜíÜÜÃÜàØ ÷´ÜàØ. ÝïÜóÑÜ ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜÜØ ÝœÜµÜÜå ¡å‰ ÄÜÜØÁÜߢ†å “ íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ ÓÜ¢ÆÜÜå íÑÜø´Ü ‘Óß ¹ßÁÜÜå ÷´ÜÜå. †åüêÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÍÜÜÓå `‘ìÜÆÜÂåÏÜß' †åíÜàØ ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå” ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ÷ïÜå, †åÏÜ †ÜÆܱÜå ÁÜÜÓß ê܉†å ´ÜÜå ƒÜÜåüÜ «Ó߆å. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ‘êÜÜ †ÃÜå ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ÆÜ´ÑÜåÃÜÜå †ÝÍÜÄÜÏÜ ‘êÜÜèÄÜ´ÜÏÜÜØ ¡±Üß´ÜÜå ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å. ÄÜÜØÁÜߢ ÏÜÜüå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝïÜóÑÜ ÝôÜíÜÜÑÜÃÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ÆÜÜôÜå³Üß ¡±ÜåêÜàØ-ôÜÜØÍÜìåêÜàØ ‘¹ÜœÜ ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå” ÆÜÓ íÜÁÜÜÓå ™ÜåÓß †ôÜÓ “Üå²ß ÄÜÑÜàØ ÷ïÜå, ÆÜ±Ü †÷Î ´ÜåÏÜÃÜå ³ÜÑÜåêÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ¡å‰†å:

135


ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÏÜܳÜàØ ÄÜËܲÒàØ

†ÏÜå ¹ÜƒÜêÜ ³ÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ËêÜçÑåüÏÜÜØ íÜÎüìÜÑÜåêÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ ÍÜÜÇÑÜ ÆÜÓ ÍÜδÜÃÜå †°åêÜßÃÜå ËÜå«Ü ÷´ÜÜ. ôÜÜÏÜå œÜÓƒÜÜå ÆܲÒÜå ÷´ÜÜå. †å ¡å‰ÃÜå ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÆÜ÷åêÜß “ÜÆÜ Æܲß": `†Ü ÏÜܱÜôÜ ‘åüêÜÜå ÝÃÜÓÜØ´ÜÏÜÜØ “å.' ´ÜåÏÜÃÜÜ œÜ÷åÓÜÏÜÜØ ‘ÜÃÜ †êÜÄÜ ´ÜÓß †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå †ÜÄÜìÃÜÜå ¹ÜØ´Ü ÆܲåêÜÜå ÷´ÜÜå. †å ÷ôÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ¹ÜØ´ÜÃÜß èÄÑÜÜ†å ƒÜÜêÜß èÄÑÜÜ ¹åƒÜÜ´Üß ÷´Üß. †Ü “ËÜß

ÝïÜêÆÜ‘ÜÓ ¡å ²åÝíܲôÜÃÜ

šÜ±ÜÍÜÓ è ü‘ß. †œÜÜÃÜ‘ ÄÜÜØÁÜß ÏÜÃÜå ôÜàØ¹Ó è±ÜÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ÝïÜêÆÜ ÏÜÜüå ÷àØ ÄÜÜØÁÜßÃÜß ³ÜÜå²ß ´ÜôÜíÜßÓÜå ê܉ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå †å ¡å‰ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ûàØ, `÷àØ ¡åŒ “àØ ‘å ´ÜÏÜå ÏÜÜüßÏÜÜسÜß ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜå ôÜèÜåÚ “Üå'. ÏÜÇ ÆÜ±Ü íÜì´Üß ÓÏÜâè ‘Óß, `÷Ü, †ÃÜå øÑÜÜÓå‘ †åÃÜܳÜß ¥êÜüàØ ÆܱÜ'. ÄÜÜØÁÜß ÷ôÑÜÜ †ÃÜå ËÜß¡ ݹíÜôÜå ÏÜÃÜå ÝôÜÕüÄÜ †ÜÆÜíÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜÜ. ÏÜÜÓß †ôÜêÜ ÑÜÜåèÃÜÜ Éø´Ü ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜܳÜÜÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß ÷´Üß, ÆÜ±Ü ÏÜÇ ôÜÉå¹ íÜôµÜÜåÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå œÜÓƒÜÜå œÜêÜÜíÜ´ÜÜ ¡åÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜâÓÜ ‘¹ÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜàØ ¡å‰†å. †å ÝÃÜ´ÜÜØ´Ü ÆÜÝíÜµÜ ÆÜàÓàóÜ êÜÜÄÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †å ôÜÜØèå ÷ÜåüåêÜ ÆÜÓ è‰ÃÜå ÏÜÇ ÆÜâÓÜ ‘¹ÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ¥ÍÜàØ ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜàØ †ÜÏÜÚåœÜÓ ËÜÃÜÜíÑÜàØ. ËÜß¡ ݹíÜôÜå ôÜíÜÜÓå ÷àØ ‘ÜÏÜå ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜå. ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÏÜÜÓß ÷ÜèÓß³Üß †ôíÜô³Ü è±ÜÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ŸÑÜÜÓå ÆÜ±Ü †ÏÜÜÓß †Ü؃ÜÜå ÏÜìå ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÃÜß †Ü؃ÜÏÜÜØ íÑܳÜÜ ¹åƒÜÜ´Üß ÷´Üß. ÆÜ±Ü †åÏܱÜå íÜœÜÃÜ †ÜÆÑÜàØ ÷ÜåíÜܳÜß ´Üå ‘Ø‰ ËÜÜåêÑÜÜ ÃÜ÷Î. êÜÜå‘ÜåÃÜß †íÜÓèíÜÓ œÜÜêÜà Ó÷ß †ÃÜå ÷àØ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜå ÓûÜå. ÄÜÜØÁÜß †åíÜß Óß´Üå íÜ´ÜÚ´ÜÜ ÷´ÜÜ, ¡±Üå éÏÜÏÜÜØ

Courtesy": Profiles of Gandhi

²åÝíܲôÜÃÜÃÜÜ ÆÜÝÓœÜÑÜÏÜÜØ †å‘ ôÜÏÜÑÜå †åíÜàØ ‘÷åíÜÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ ‘å ´ÜåÏܱÜå èåÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ÃÜ ËÜÃÜÜíÑÜàØ ÷ÜåÑÜ, ´Üå ÏÜÜåüÜå ÏÜܱÜôÜ ÃÜ ‘÷åíÜÜÑÜ. †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜÜ ²åÝíܲôÜÃÜÃÜß ‘ÜÓÝ‘¹ßÚÃÜÜå ÏÜÜåüÜå Ý÷ôôÜÜå ÊÜÃôÜÏÜÜØ íÜß´ÑÜÜå, ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜÜ ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜåÃÜå ÝïÜêÆÜÏÜÜØ °ÜìíÜÜ ÏÜÜüå ´Üå ËÜ÷ÜÓ ÉÓ´ÜÜ Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ÄÜÜåìÏÜå¢ ÆÜÝÓóܹ (1931) ÏÜÜüå ÝËÜÂüÃÜ ÄÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓå `†åôÜÜåÝô܆åüå² ÆÜÂåôÜ'ÏÜÜØ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝÏÜµÜ ÝèÏÜ ÝÏÜêôÜå ²åÝíܲôÜÃÜ íÜ´Üß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜåìíÜß. ²åÝíܲôÜÃÜ êÜزÃÜ †ÜíÑÜÜ †ÃÜå ÝÏÜêôÜ ôÜܳÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ‹´ÜÜÓå ÃÜ܇üÖôÜÝËÜÂè ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ßÃÜß íÜÜ´Ü ²åÝíܲôÜÃÜÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ:

ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ `ÝíÜóÜÑÜ'ÃÜå ÃÑÜÜÑÜ †ÜÆÜ´ÜÜ ²åÝíܲôÜÃÜ

136 

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†Óå, éÏÜÏÜÜØ ´ÜÜå ïÜàØ, †ÏÜô´ÜàØ ÆÜ±Ü ÏÜÜÓàØ †Ýô´Ü´íÜ è ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ´ÜåÏܱÜå ÏÜÜÓß †íÜÄܱÜÃÜÜ œÜÜêÜà Ó܃Üß. ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ËÜØÃÜå ÆÜšÜÜåÃÜß ôÜÜÏÜåêÜÄÜßÓß èéÓß “å, ÆÜ±Ü †Ü Ý‘ôôÜÜÏÜÜØ ËÜÁÜàØ ÏÜÜÓå è ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÷´ÜàØ, ‘Ü ‘å ÏÜÜÓÜ ôÜËÜèåøü ´ÜÓɳÜß ÏÜÃÜå ‘Üå‰ è ôÜ÷‘ÜÓ ÏÜì´ÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå.".". ôÜÜØè ôÜàÁÜßÏÜÜØ ÷àØ †ÜƒÜàØ ÝÉÄÜÓ ¥ÍÜàØ ‘Óß ïÜøÑÜÜå.".". †åÃÜå ÏÜÇ éÏÜÃÜÜ ƒÜâ±Üå ÄÜÜå«íÑÜàØ. †å ËÜ÷à ÃÜÜèà‘ ÷´ÜàØ. ÏÜÜüß ÷èà êÜßêÜß ÷´Üß †ÃÜå †ÜÏÜÚåœÜÓ ÆÜ±Ü ÏÜèËÜâ´Ü ÃÜ ÷´ÜàØ. ÏÜÇ ´ÜåÃÜå ‹´ÜÜíÜìå †ÃÜå ‹¶ÜåèÃÜÜÆÜâ±ÜÚ ÏÜÃÜÜå¹ïÜÜÏÜÜØ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ÏÜÇ †åÃÜå ÷ìíÜå³Üß †åíÜß Óß´Üå °ÜØøÑÜàØ, èå³Üß ÷íÜÜ †Ø¹Ó è‰ ïÜ‘å †ÃÜå ´Üå ôÜà‘ÜÑÜ ´ÜÜå ËÜß¡ ݹíÜôÜå ´ÜåÃÜß †íÜô³ÜÜ ôÜÜÓß ËÜÃÜå. ´ÜåÃÜß ÆÜÓ ÏÜÇ `ÆêÜß”, ²à ÃÜÜåü üœÜ †ÜçÓ ÏÜâíÜ'ÃÜß ÝÃÜïÜÜÃÜß ÏÜâ‘ß †ÃÜå ÍÜÜÓ´ÜßÑÜÜåÃÜå (ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜܳÜß¹ÜÓÜåÃÜå) ÝíÜÃÜØ´Üß ‘Óß ‘å ÏÜ÷åÓËÜÜÃÜß ‘ÓßÃÜå ´ÜåÃÜå †²´ÜÜ ÃÜ÷Î.".". ËÜß¡ ݹíÜôÜå ôÜíÜÜÓå ÷àØ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ËÜÜÓ±ÜÜÏÜÜØ è ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÆÜàµÜ ¹åíܹÜôÜ ÏÜëÑÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ, `´ÜÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå †å‘ ƒÜÓÜËÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ “å.' †å ôÜÜØÍÜìßÃÜå ÏÜÜÓàØ ÷æÑÜàØ †å‘ ÁÜËÜ‘ÜÓ œÜâ‘ß ÄÜÑÜàØ. ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ¹åíܹÜôÜ ‘÷åïÜå ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝÆÜ´Ü܆å (ÝôÜÕüÄÜ †ÜÆÜíÜÜ †ØÄÜåÃÜÜå) ÝíÜœÜÜÓ ËܹêÜß ÃÜ܃ÑÜÜå “å. ÷àØ ¹Ü¹Ó œÜ²ßÃÜå ¹åíܹÜôÜÃÜß ôÜܳÜå ÄÜÑÜÜå. ¡åÑÜàØ ´ÜÜå ÏÜÜÓàØ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓåêÜàØ ÏÜÜìƒÜàØ éÏÜÃÜß íÜœœÜÜåíÜœœÜ ÷´ÜàØ †ÃÜå ´ÜåÃÜß ‹ÆÜÓ³Üß

ÏÜܳÜàØ ÄÜËܲßÃÜå ÍÜÜÇÑÜ´ÜìßÑÜå ÆܲÒàØ ÷´ÜàØ. ÷àØ ÝÃÜÓÜïÜ ³Ü‡ÃÜå ¥ÍÜÜå ÷´ÜÜå. †åíÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜß †ÜíÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜß ´ÑÜÜØ ¥ÍÜÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ÏÜÃÜå ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ƒÑÜÜêÜ †ÜíÑÜÜå ‘å †å ‘åüêÜÜ üœÜâ‘²Ü †ÃÜå ¹àËÜìÜ ÷´ÜÜ. `ÑÜà ôÜß. ´ÜÏÜÜÓå †Ü ÃÜ ‘ÓíÜàØ ¡å‡†å.' †åÏܱÜå ‘ûàØ. ÏÜÇ èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå, `ÑÜà †ÜÓ øíÜ܇ü Ó܇ü, ôÜÓ. ÷àØ ÷íÜå Éø´Ü ËÜôü ‘ÓßïÜ'.".". ÉÓß ‘ÜÏÜ ïÜé ³ÜÑÜàØ.".". ÄÜÜØÁÜ߆å ÏÜÃÜå ‘ûàØ, `´ÜÏÜå éÏÜÏÜÜØ ËÜ÷à èÄÑÜÜ ÓÜå‘Üå “Üå. ÷àØ ‘åíÜì íÜÜÏÜÃÜ¢ “àØ ÃÜå ´ÜÏÜå ÏÜÃÜå ÍÜÎôÜß ÃÜ܃ÜïÜÜå. ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ, ÏÜÜÓàØ ´ÜÏÜÜÓå èå ‘ÓíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´Üå ‘ÓÜå.' (²à íÜß³Ü ÏÜß †å” ÑÜà êÜ܇‘). ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå œÜ÷åÓÜå †å‘¹ÏÜ œÜØœÜì ÷´ÜÜå, ¹Óå‘ ÓåƒÜ܆Üå ÁÜÂâè´Üß ÷´Üß †ÃÜå íÜÜ´Ü ‘Ó´Üß í܃ܴÜå ôÜ´Ü´Ü ´ÜåÏÜÃÜÜå œÜ÷åÓÜå ËܹêÜÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÇ ‘ÜÏÜ ‘ÑÜàÛ ´ÑÜÜØ êÜÄÜß ´ÜåÏܱÜå ÏÜÜÓß ÆÜÓ `ÆÜåÝôÜíÜ ÓåÝ”ôüÃôÜ'ÃÜÜå ÆÜÂÑÜÜåÄÜ ‘ÑÜÜÚå.".".ÏÜÜÓß ôÜÜÏÜå †å‘ íÜÜÓ ÆÜ±Ü ¡åÑÜàØ ÃÜ÷Î. ÆÜ±Ü ÷àØ ‘ÜÏÜ íÜœœÜå òÜÜôÜ ƒÜÜíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ËÜåôÜ´ÜÜå ´ÑÜÜÓå ´Üå †å‘¹ÏÜ ôÜÓôÜ Óß´Üå íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ. ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü߆ÜåÃÜÜå ÆÜÂíÜÜ÷ ôÜ´Ü´Ü œÜÜêÜà ÷´ÜÜå.".". ‘åüêÜÜ‘ ´ÜåÏÜÃÜå ÝíÜÝœÜµÜ ôÜíÜÜêÜ ÆÜ±Ü ÆÜâ“´ÜÜ. †å‘å `ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ'ÃÜÜå †³ÜÚ ÆÜâ“ÒÜå, ´ÑÜÜÓå †åÏܱÜå ‘ûàØ ÷´ÜàØ, `ÃÜÄܱÑÜ ÏÜܱÜôÜ'.".". i

‘ÜÏÜ ÆÜâÓàØ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ²åÝíܲôÜÃÜå †å‘ ÆܵÜÏÜÜØ ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ, ""÷àØ ™Ü±ÜÜÃÜå ÏÜëÑÜÜå “àØ †ÃÜå ™Ü±ÜÜÃÜå (ÝïÜêÆÜÏÜÜØ) °ÜëÑÜÜ “å, ÆÜ±Ü †ÜíÜÜ ÏÜܱÜôÜÃÜå ÷àØ ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ÏÜëÑÜÜå. He merely allowed himself to be `done.' And in the end it is I who was `done.' [ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¡´ÜÃÜå (ÝïÜêÆÜÏÜÜØ) °ÜìíÜÜÃÜß ´ÜåÏܱÜå ÏÜÃÜå Éø´Ü ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß è †ÜÆÜß ÷´Üß (ËÜß¡å ‘Üå‡ ôÜ÷‘ÜÓ ÃÜ÷Î), “´ÜÜØ †Ø´Üå ´ÜÜå ÷àØ è °ÜÝìÑÜÜå ³Ü‡ ÄÜÑÜÜå.] †Ü ´ÜôÜíÜßÓ †åôÜÜåÝô܆åüå² ÆÜÂåôÜÃÜÜ †å‘ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓå, (²åÝíܲôÜÃÜÃÜÜ ê܃ÑÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜå) ‘çÏÜåÓÜ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ±Ü ÏÜÜåüÜå êÜçÃôÜ íÜÜÆÜÓßÃÜå ÏÜ‘ÜÃÜÃÜß ËÜÜÓßÏÜÜسÜß êÜßÁÜß ÷´Üß. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘Ü ‘å éÏÜÏÜÜØ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ‘å ÈêÜçïÜêÜ܇ü ÏÜÜüå ÄÜÜØÁÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÃÜ †ÜÆÜ´ÜÜ. ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÃÜÜ ÏÜÜÏÜêÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ËÜÓÜËÜÓÃÜÜ †ÜåìƒÜß ÄÜÑÜåêÜÜ ²åÝíܲôÜÃÜå è±ÜÜíÑÜàØ “å, `ÏÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓß “å ‘å †Ü ÉÜåüÜå ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜå ƒÜËÜÓ ÃÜ ÷´Üß, (ÃÜÝ÷ ´ÜÜå?) ƒÜåÓ, ²åÝíܲôÜÃÜå ´ÜÜå ÏÜÜµÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †ôÜ÷‘ÜÓ è íÜå«íÜÜÃÜÜå †ÜíÑÜÜå, ÆÜ±Ü ‘Üå‰†å ´ÜåÏÜÃÜß †Ü‘Óß †‘ìÜÏܱÜÃÜÜåÑÜ ÍÜÜåÄÜ ËÜÃÜíÜàØ ÆܲÒàØ ÷ÜåÑÜ, †åíÜàØ ‘êÆÜß ïÜ‘ÜÑÜ? ÷Ü, êÜÜ«ß ‘å ËÜعà‘ÃÜå ôÜÜÏÜß “Ü´Üß†å ”ßêÜ´ÜÜÑÜ ÃÜ ²ÄÜ´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ ‘åÏÜåÓÜÃÜÜ ÈêÜçïܳÜß øÑÜÜÓå‘ ÄÜàôôÜå ³Ü‰ è´ÜÜ ´ÜÜå øÑÜÜÓå‘ ÍÜÜÓå †‘ì܉ è´ÜÜ. 137


†ÜÏÜ êÜåíÜ܉ †å †ÏÜÓ ´ÜôÜíÜßÓ †ÜíÜàØ è ËÜÃÑÜàØ ÷´ÜàØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †ÃÜå‘ ÑÜܹÄÜÜÓ ´ÜôÜíÜßÓÜå ”²ÆÜÃÜÜÓ ôíÜÜ´ÜصÑÜôÜåÃÜÜÃÜß ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ èÄÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ ôÜܳÜå. ´ÜåÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ †å ËÜÑÜÜÃÜ íÜÜØœÜ߆å:

138 

1947ÃÜÜ ÏÜÜœÜÚ ÏÜÝ÷ÃÜÜÃÜàØ “åêêÜàØ †«íÜÜݲÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÄÜÜØÁÜߢ ´ÑÜÜÓå ÝËÜ÷ÜÓÃÜÜ è÷ÖÜÃÜÜËÜܹÏÜÜØ ´ÜÜåÉÜÃÜÜåÃÜÜå ÝïÜ‘ÜÓ ËÜÃÜåêÜÜ êÜÜå‘Üå íÜœœÜå ÉÓ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜÜå ‹´ÜÜÓÜå ²Üç. ôÜæÑܹ ÏÜ÷åÏÜâ¹ÃÜÜ ËÜØÄÜêÜå ÷´ÜÜå. ÄÜÜØÁÜߢ ‘ÑÜÜ ôÜÏÜÑÜå øÑÜÜØ ÉÓå “å, ´ÜåÃÜàØ ÷àØ ËÜÓÜËÜÓ ÁÑÜÜÃÜ Ó܃ܴÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜìô‘å ÉÓíÜÜ èíÜÜÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå éü ÆÜ±Ü ÏÜÇ ¡å‡ êÜßÁÜÜå ÷´ÜÜå. †Ü ËÜÁÜàØ ¡±Üß ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß †å‘ ôÜíÜÜÓå ÷àØ ËÜÓÜËÜÓ ôÜŸè ³Ü‡ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÏÜÜçÝÃÜÛÄÜ íÜÜç‘ÃÜÜ

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÏÜÜÄÜÚ ÆÜÓ ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜå †ÃÜå ÏÜÜÓß ÆÜÜåÝ”ïÜÃÜ ê܇ÃÜå ÄÜÜå«íÜ܇ ÄÜÑÜÜå. ‘ÑÜÜ †ýÄÜêܳÜß ÀïÑÜ êÜåíÜàØ †ÃÜå ÊåÏÜÏÜÜØ ïÜàØ †ÜíÜïÜå, †å ´ÜÜå ÏÜÇ ÝíÜœÜÜÓß Ó܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÏÜÃÜÏÜÜØ ³ÜÜå²Ü ÉɲÜü ôÜܳÜå ÷àØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÓÜ÷ ¡å´ÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ÍÜÄÜíÜÜÃÜÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ ‘Ó´ÜÜå ÷´ÜÜå ‘å ÏÜÃÜå ôÜÜÓÜå ÉÜåüÜå ÏÜìå ´ÜåÏÜ ‘Ó¡å. íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÏÜÜØ ÆÜÓÜåÝ°ÑÜÜÃÜÜå ÁÜàÏÏÜôÜÝÏÜÝñÜ´Ü ÆÜ‘ÜïÜ “íÜÜÑÜåêÜÜå ÷´ÜÜå. ÃÜ’ß ôÜÏÜÑÜå ÏÜÃÜàËÜ÷åÃ܆ÜÍÜÜËÜ÷åÃÜÃÜÜ ƒÜÍÜå ÷Ü³Ü ÏÜâ‘ßÃÜå ÏÜ’ÏÜ ²ÄÜêÜÜØ ÍÜÓ´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ ÀÝóüÏÜÜÃÜ ³ÜÑÜÜ. ôÜܳÜå ÆÜ÷ܲ èåíÜÜ Æܲ“ع ÆÜ«Ü±Ü ËÜܹïÜÜ÷ƒÜÜÃÜ ÷´ÜÜ. œÜÜêÜ´ÜÜØ œÜÜêÜ´ÜÜØ èåíÜÜ †å êÜÜå‘Üå ÏÜÜÓß ‘êÆÜåêÜß ÊåÏÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ‘å ´ÜÓ´Ü ÏÜÇ œÜÜØÆÜ

¹ÜËÜß. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß †Ü ô³Üìå †ÃÜå ôÜÏÜÑÜå èà¹Ü èà¹Ü ݹíÜôÜÜå†å ÏÜÇ ÆÜÜØœÜ-“ ÝøêÜ‘ ‘Óß. ôܹÖÃÜôÜßËÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ËÜå-µÜ±Ü ´ÜôÜíÜßÓÜå ƒÜÓåƒÜÓ ÏÜÜôüÓÆÜßôÜ ³Ü‰.

èÄÜÃܹܹÜÃÜß †Ü ñÜå±ÜßÃÜß ´ÜôÜíÜßÓ †åüêÜå èåÃÜÜ ÝíÜÃÜÜ ‘Üå‡ ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜßôÜØÄÜÂ÷ÜêÜÑÜ †ÁÜâÓàØ ÄܱÜÜÑÜ †åíÜß `üÜåíܲÚÖ” ÁÜ êÜ܇ü' (ÆÜ‘ÜïÜÍܱÜß). ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ïÜÜØÝ´ÜÑÜܵÜÜÃÜß œÜàÃÜØ¹ß †Ü« ´ÜôÜíÜßÓÜåÃÜÜå †å‘ ôÜØÆÜàü ÆÜÂÝôܽ ³ÜÑÜÜå ´ÜåÃÜÜ ÆÜÂÜÓØÍÜÏÜÜØ ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Óå ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ, `ݜܑܵÜÓ èÄÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ ‘Üå ÍÜÜÓ´ÜíÜóÜÚ ‘ß †ÜåÓ ôÜå ÁÜÃÑÜíÜܹ ÝÏÜêÜÃÜÜ œÜÜÝ÷ÑÜå'. i

ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ÆÜâ´ÜìÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜ´Üå¢íÜ ËÜÃÜíÜÜØ êÜÜÄÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ‘¹ÜœÜ ¡÷åÓ ô³ÜÜÃÜÜå†å ÏÜâ‘ÜíÜÜÃÜÜØ ïÜé ÃÜ ³ÜÑÜÜØ ÷ÜåÑÜ †åÏÜ ËÜÃÜå. 1947ÃÜß ôÜÜêÜ. †å ôÜÏÜÑÜå ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ¹ôÜ êÜ܃ÜÃÜÜ ƒÜœÜÚå ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜâ´ÜìàØ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓÜíÜßÃÜå ÏÜâ‘íÜÜÃÜß Ý÷êÜœÜÜêÜ ³Ü‰ Ó÷ß ÷´Üß. ÄÜÜØÁÜߢ †Ü ËÜÜËÜ´Üå ïÜàØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ?

†ÜüêÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÏÜÜسÜß ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ ÆÜÓ³Üß êÜÜÄÜå ‘å ïÜàØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ËÜÁÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÃÜå ¡±Üå †å †ØÄÜÂå¡å ÷ÜåÑÜ †åÏÜ ôÜÏÜ¢ÃÜå `†ôÜ÷‘ÜÓ' è ‘ÑÜÚå Ó܃ÑÜÜå? †åÃÜÜå †å‘ ïÜ˹ÃÜÜå èíÜÜËÜ ´íÜÝÓ´Ü `ÃÜÜ' è ÷ÜåÑÜ †ÃÜå §²Ü±ÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜÜå èíÜÜËÜ †Ü ÷ÜåÑÜ, èåÏÜÜØ ‘êÜÜ‘ÜÓÜå †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ËÜØÃÜåÃÜÜ ÀÝóü‘Üå±ÜÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ ÷ÜåÑÜ.

ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ‘Üå‰ ¡÷åÓ èÄÑÜÜÏÜÜØ ¹ôÜ êÜÜƒÜ éÝÆÜÑÜÜÃÜÜ ƒÜœÜÚå ÏÜà‘íÜÜÃÜß íÜÜ´Ü œÜÜêÜß Ó÷ß “å. ´Üå ËÜÜËÜ´Ü ÏÜÜÓß ‹ÆÜÓ «ß‘ ´Ü߃ÜÜ ‘ÜÄÜì †ÜíÑÜÜ “å. ‘åüêÜÜ‘ ÝíÜÃÜÑÜíÜÜìÜ “å; ‘åüêÜÜ‘ †åíÜÜ ÓÜåóÜíÜÜìÜ “å ‘å ‘åÏÜ ¡±Üå ÷àØ è ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ËÜÃÜÜíÜÓÜíÜß ƒÜ²àØ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÃÜÜ ÷ÜåŒ! ‘ÜÄÜÃÜÜå íÜÜ™Ü ´ÜÜå ³ÜÑÜÜ è ‘ÓíÜÜÃÜÜå. ÏÜâìÏÜÜØ ‘åüêÜàØ ´Ü³ÑÜ “å †å ÝíÜœÜÜÓíÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ïÜܱÜÜÃÜàØ “å.".". ÏÜÜÓå ‘÷åíÜàØ ¡å‰†å ‘å ÏÜÃÜå ´ÜÜå ÏÜÜÓÜå ÉÜåüÜå êÜåíÜÜÑÜ †å ÆÜ±Ü ÆÜôÜع ÃܳÜß. ÉÜåüÜå ‘Üå‰ ƒÜÇœÜå “å ´ÜÜå ´Üå ÄÜÏÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü ‘Üå‰ ‘Üå‰ ƒÜÇœÜß êÜå “å. ËÜÜíÜêÜÜØ ÆÜ±Ü ËÜÃÑÜÜØ “å. “´ÜÜØ ÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓ ‹ÆÜÓ ÆÜÂÏÜܱÜå ÷Üå‰ ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ÆÜæôÜÜ ƒÜœÜßÚÃÜå ƒÜ²àØ ‘ÓíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ÏÜÃÜå ÄÜÏÜå ´ÜåíÜß ÃܳÜß. †ÃÜå †Ü ‘Üìå èÑÜÜÓå êÜÜå‘ÜåÃÜå ƒÜÜíÜÜÃÜÜØ ôÜÜØôÜÜØ “å, ÆÜ÷åÓíÜÜÃÜÜØ ‘ÆܲÜØ ÃÜÜ ÏÜìå. †ÜÆܱÜÜØ ™ÜÓÏÜÜØ, ÄÜêÜ߆ÜåÏÜÜØ ÄÜع‘ß ÷ÜåÑÜ, œÜÜêÜÜåÏÜÜØ ÏÜܱÜôÜ èåÏÜ ´ÜåÏÜ ƒÜ²‘ÜÑÜ, ´ÑÜÜØ ïÜ÷åÓÜåÃÜÜØ ïܱÜÄÜÜÓ ïÜÜ? †åüêÜå ÏÜÜÓàØ ƒÜÓàØ ËÜÜíÜêÜàØ ÏÜÃÜå ÄÜÏÜ´ÜÜØ ‘ÜÏÜÜå ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ. ¹ïÜ êÜÜƒÜ éÝÆÜÑÜÜ ‹ÆÜÓÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜåÏÜÜØ ƒÜœÜÚíÜܳÜß êÜÜå‘ÜåÃÜß ôÜåíÜÜ ³ÜÜÑÜ ÃÜå ƒÜœÜÜÚÑÜåêÜÜ ÆÜæôÜÜ ¥ÄÜß ÃÜß‘ìå. ´Üå³Üß ÏÜÃÜå †ÜïÜÜ “å ‘å ÏÜè‘âÓ ÆÜæôÜÜ †å³Üß íÜÁÜÜÓå êÜÜå‘ôÜåíÜÜÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜåÏÜÜØ íÜÆÜÓÜÑÜ. †åüêÜÜ éÝÆÜÑÜÜ ÃÜíÜàØ †ÃÜÜè ÆÜå¹Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ íÜÆÜÓÜÑÜ ´ÜÜå ‘åüêÜÜ ÍÜâƒÑÜÜÃÜàØ ÆÜåü ÍÜÓÜÑÜ? i

ËÜßÓåÃÜ ‘Üå«ÜÓß", †å/403, ôÜÜæÓÍÜ ÆÜÜ‘Ú, ôÜÏÜ´ÜÜ ÈêÜåü ÆÜÜ“ì, ôÜàÍÜÜÃÜÆÜàÓÜ, íܲÜå¹ÓÜ-380023 ‹íÜßÚïÜ ‘Üå«ÜÓß, êÜà÷ÜÓíÜܲ, ÏÜ÷åÏܹÜíÜܹ-383130  ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ, C/o, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ. [ôÜÜæèÃÑÜ/ËÜÜÑÜêÜ܇ÃÜ ÝôÜíÜÜÑÜÃÜß ´ÜôÜíÜßÓÜå ÃÜåü ÆÜÓ³Üß êÜåíÜ܉ “å.]

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

139


[ÄÜÜØÁÜßÀÝóü • ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß]  

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå

èâÃÜ-èàêÜ܉ ÏÜÝ÷ÃÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ íÜÓôÜܹ ÆÜ“ß ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà èÜå ‘Üå‰ œÜßèÃÜß ÓÜ÷ ¡åíÜÜ´Üß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå “å ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå. œÜÜêÜà íÜóÜÚÃÜå †ÆÜíÜܹ ÄܱÜß†å ´ÜÜå íÜÓôÜܹÃÜß èåÏÜ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ±Ü ¹Ó íÜóÜåÚ ÏÜÜå²ÜØ è †ÜíÜ´ÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å. ¡å‘å †÷Î íÜÜ´Ü ÃÜ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå íÜ÷åêÜÜØ-ÏÜÜå²ÜØ †ÜíÜíÜÜÃÜß “å ‘å ÃÜ ´ÜÜå †å³Üß íÜÁÜà èéÓß †åíÜß œÜœÜÜÚ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ‘åíÜÜØ ÷ÜåíÜÜØ ¡å‰†å †åÃÜß “å. ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÝíÜïÜå †÷Î ÄÜÜØÁÜßÀÝóü “å, èå íÜóÜÜåÚ³Üß œÜÜêÑÜÜ †ÜíÜ´ÜÜ íÜ÷å±ÜÏÜÜØ ‘؉‘ †êÜÄÜ ÝíÜœÜÜÓíÜÜ-†ÜœÜÓíÜÜ ÆÜÂåÓå “å.".".

Ýïܚܑ": ‹¶ÜÏÜ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜÜØ ôÜÓôÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ †ÃÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ ÝíÜïÜåóÜ ÷ïÜå, ´ÜåÏÜ ôÜÜœÜÜ ÝïܚܑÃÜàØ ¡±ÜíÜàØ. ÷ÜåÑÜ ´Üå “´ÜÜØ ƒÜÓÜ ÝïܚܑÃÜß èéÓ ´ÜÜå ÏÜÃÜå êÜÜÄÑÜÜ ôÜÜœÜÜå Ýïܚܑ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜóÜÑÜÏÜÜØ ÝíܾܳÜßÚÃÜå ÆÜÂíÜåïÜ è ‘Óå “å. ôÜÜœÜÜå Ýïܚܑ ôÜÜÓ †ÜÆÜßÃÜå ‘å †™ÜÓÜØ ‘ÓÜíÜå “å, ´ÜåÏÜÜØ ÓôÜ ÆÜå¹Ü ‘ÓÜíÜå “å, †ÃÜå ´Üå ÝíÜóÜÑÜ íÜÜ‘ÒÜåÃÜÜå †³ÜÚ ôÆÜóü ‘ÓßÃÜå ‘¹ß ôÜØ´ÜÜåóÜ ÃÜ÷Î ÏÜÜÃÜå. †å ôíÜ´ÜØµÜ ôÜÏÜèíÜÜÃÜå ôÜÜÓà ´ÜåÃÜå êÜÜÑÜ‘ ËÜÃÜÜíÜå “å. ÏÜÜÓß ´ÜÜå í܃ܴÜÜåíÜƒÜ´Ü ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ËÜ÷ÜÓ è‰ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÀÞóü†å ´ÜÜå †™ÜÓÜØ íÜÜ‘ÒÜå ôÆÜóü ‘ÓÃÜÜÓ †ÃÜå ôÜÜÓ ïÜ߃ÜíÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜóÜÑÜ ÝíܾܳÜßÚÃÜß ôÜÜÏÜå †å‘ ÝœÜµÜ‘ÜÓÃÜß †ÜÆÜÃÜÜÓÃÜå Ýïܚܑ ÄܱÜíÜÜÃÜß ÆܳÜÜ †Ü¹ïÜÚ ËÜÃÜß è ÃÜ èåÏÜ ¢íÜØ´ÜéÆÜÏÜÜØ ƒÜ²Üå ‘Óß ïÜ‘ïÜå. ôÜÜÓÜÏÜÜØ ôÜÜÓàØ ïÜ‘å. †ÜÆܱÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ´ÜÜå ÆÜÓÜåÆÜ‘ÜÓ ÀÞóü Ó܃Üß ´ÜæÑÜÜÓ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ôÜÜÓÜÏÜÜØ ôÜÜÓÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÃÜß ôÜܳÜå ôÜÓƒÜÜíÜß ³ÜÜÑÜ †åíÜÜ ÝïܚܑÜåÃÜå ‹´ÆÜÃÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å. ïÜ‘ÜÑÜ; ÆÜ±Ü ¥´ÜÓ´Üß ÆÜØÞø´ÜÃÜàØ “´ÜÜØ ÝœÜµÜ‘ÜÓå †ÜêÜåƒÜåêÜàØ †ÜíÜÜ ÝïܚܑÜå †Üè ÆÜ±Ü “âüÜ“íÜÜÑÜÜ ÃܳÜß ¡åíÜÜÏÜÜØ ôÜÜœÜàØ ÝœÜµÜ èåÏÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÷ØÏÜåïÜÜØ œÜ²ß èïÜå †ÜíÜ´ÜÜ †åíÜàØ ÃܳÜß.  

(ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, 36": 379-80)

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß íÜÁÜÜÓå èéÓ ÝïܚܑÜåÃÜå “å †Üèå ÝÃÜïÜÜìÜåÏÜÜØ, ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ËÜÜì‘ÜåÃÜå ÏÜÜüå, †åÏÜÜسÜß ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå èå ÏÜìíÜàØ ¡å‰†å ´Üå ÏÜì´ÜàØ ÃܳÜß. èå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå íÜÆÜÓÜÑÜ “å ´ÜåÏÜÜسÜß ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜØ †Ü ¹åïÜÏÜÜØ èåíÜÜå ÆÜÂÜØ´Ü †ÃÜå èåíÜß ËÜÜì‘ÜåÃÜß ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÷ÜÝÃÜ‘ÜÓ‘ ÃÜ÷Î ´ÜÜå ÃÜ‘ÜÏÜÜØ “å è. †åÏÜÜØÃÜÜØ ™Ü±ÜÜØ Þô³ÜÝ´Ü ´ÜåíÜàØ ´ÜåÏÜÃÜàØ ÝïÜšÜ±Ü ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å. ¹ÜƒÜêÜÜ ´ÜÓß‘å, “üܹÜÓ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ê܃ÜåêÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å †åÃÜß ÃÜÜ ÆÜÜ²ß ïÜ‘ÜÑÜ ÷ÝÓèÃÜ ËÜÜì‘ÜåÃÜå ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ ´ÜÜå ËÜß¡Ø ËÜÜì‘Üå ‘Ó´ÜÜØ †åÏÜ ÃܳÜß. èå †ØÄÜÂå¢ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÝÃÜïÜÜìÜåÏÜÜØ œÜÜêÜå ‘Ø‰‘ èà¹àØ ÝïÜšÜ±Ü ÏÜìíÜàØ è ¡å‰†å. ´Üå³Üß ÷àØ †åíÜÜ ÝÃܱÜÚÑÜ ÆÜÓ †ÜíÑÜÜå “àØ ‘å “å ´ÜåÃÜß íÜÜ´Ü ‘Óß†å ´ÜÜå èå êÜÜå‘Üå †ÃÜå èå íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÃÜå ÏÜÜüå ´Üå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜüå †å ‹¶ÜÏÜ ÆÜ±Ü ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß èéÓ ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå “å ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÷ÜåÑÜ. †å ÆÜàô´Ü‘Üå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜØ “Üå‘ÓÜ “Üå‘Ó߆Üå ÏÜÜüå íÜÁÜÜÓå ÝïܚܑÜåÃÜå “å. †ÃÜå ¹Óå‘ Ýïܚܑ ¡å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‘å Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ íÜÜ´ÜÜíÜ ÏÜÜüå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜØ ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜØ, ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ƒÜÓÜ Ý¹êܳÜß ÍܱÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜÄÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜØ ËÜÜì‘Üå ÏÜÜüå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ÆÜàô´Ü‘Üå ´Üå±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜÜôÜå ÆܲåêÜß ôÜÜÏÜÄÜÂßÏÜÜسÜß ÓÜåèÓÜåèÃÜÜ ÆÜ±Ü ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå †ÁÜ‘œÜÓÜØ †ÃÜà‘ ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå ÆÜÜ« ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓíÜÜ ÆܲïÜå. †å ÆÜÜ« ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜÜ íÜÄÜÚÃÜÜØ 140 

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


“Üå‘ÓÜ “Üå‘Ó߆ÜåÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå §œÜ‘ß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ †åíܲÜå ËÜÜå¡å ‹ÆÜܲßÃÜå è´ÜÜØ ¡å‰ÃÜå ¹ÑÜÜ †ÜíÜå “å. †Ü †ÜƒÜß ÆÜ½Ý´Ü ÆÜâÓåÆÜâÓß ´ÜÆÜÜôÜíÜß ™Üüå “å. íÜåÆÜÜÓíÜäÝ¶Ü ôÜÏÜâìÄÜß ÃÜÜËÜâ¹ ‘ÓíÜß ™Üüå “å ÃÜå †Ü ÆÜÂðÃÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘åíÜì ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜß ÀÞóü†å è ³ÜíÜÜå ™Üüå “å. †åÏÜ ‘Ó´ÜÜØ †åÏÜ è±ÜÜíÜÜÃÜÜå ôÜØÍÜíÜ “å ‘å 75 ü‘Ü ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ‘œÜÓÜÆÜåüßÏÜÜØ ÃÜ܃ÜíÜÜØ ÆܲïÜå. ÏÜÜÓàØ œÜÜêÜå ´ÜÜå ÷àØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÝïܚܑÜåÃÜå Ïܹ¹ ‘ÓíÜÜÃÜå Ó܃ÜàØ.

ËÜÜì‘ÜåÃÜß ƒÜÜÝôÜÑÜ´ÜÜå ÃÜå ´ÜåÃÜß ƒÜÜôÜ èéÝÓÑÜÜ´ÜÜåÃÜß ôÜܳÜå ËÜØÁÜ ËÜåôÜå †åíÜÜ è ÓœÜíÜÜ ÆܲïÜå. ôÜÜœÜß ‘åìíܱÜß ´ÜÜå ËÜÜì‘Üå ÃÜå ËÜÜì܆ÜåÃÜß †Ø¹Ó Ó÷åêÜàØ ÷ßÓ ÆÜÂÄÜüÜíÜíÜÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß “å. †Ü íÜô´Üà

ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜÜ ÏÜÄÜèÏÜÜØ ÃÜ‘ÜÏÜß ÷‘ß‘´ÜÜåÃÜÜå ƒÜߜܲÜå ÍÜÓíÜܳÜß ‘¹ß ôÜÜÁÜß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ. †åíÜß ÷‘ß‘´ÜÜå ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÆÜÓ ËÜÜå¡éÆÜ ³Ü‰ ÆÜ²å “å, ´ÜåÏÜÃÜß ôíÜ´ÜØµÜ ÝíÜœÜÜÓïÜÞø´ÜÃÜå ÷±Üå “å, ÃÜå ÝíܾܳÜßÚÃÜå ‘åíÜì ÑÜصÜéÆÜ ËÜÃÜÜíÜß ¹å “å. †ÜÆܱÜå ÆÜÜå´Üå †Ü ÆܽݴÜÃÜÜ ÍÜÜåÄÜ ³Ü‰ ÆܲåêÜÜ ÃÜ ÷Üå´Ü ´ÜÜå †Üèå êÜÜå‘ÝïÜšÜ±Ü †ÜÆÜíÜÜÃÜß èå †ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÆÜ½Ý´Ü ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ œÜÜêÜå “å ´ÜåÃÜܳÜß ³Ü‰ Ó÷åêÜÜ ÃÜà‘ôÜÜÃÜÃÜàØ ÍÜÜÃÜ †ÜÆܱÜÃÜå ‘ÒÜÓÃÜàØ ³ÜÑÜàØ ÷Üå´Ü. ™Ü±Üß ôÜØô³Ü܆Üå†å ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÓœÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÑÜÜåÚ “å †åÏÜÜØ ïÜØ‘Ü ÃܳÜß. †åÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå †Üå“ßíܶÜß ôÜÉì´ÜÜ ÆÜ±Ü ÏÜìß “å. ÆÜ±Ü ÷àØ ÏÜÜÃÜàØ “àØ ‘å †å ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ¹åïÜÃÜß ôÜÜœÜß èéÝÓÑÜÜ´ÜÜåÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß ïÜ‘å †åíÜÜØ ÃܳÜß.  

(ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, 56": 309)

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜÃÜß ™ÜåêÜ“Ü ÉÓßÉÓßÃÜå ËܹêÜÜÑÜÜØ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜüåÃÜß ÆÜÜå´Üå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ êÜåƒÜ‘ ÷ÜåÑÜ “å. †åÏÜÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ™ÜåêÜ“Ü †å ‘åìíܱÜßÃÜß ÀÞóü†å ôÜàÝœÜ÷ÖÃÜ “å †åÏÜ íÜåœÜíÜÜÏÜÜØ †åÏÜÃÜÜå ôíÜܳÜÚ ÷ÜåÑÜ †å ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ “å. íÜìß ÃÜ ‘÷åíÜÜÑÜ. ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜå ‘åìíܱÜßÃÜÜ íÜÜ÷ÃÜéÆÜ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜôÜع ‘ÓÃÜÜÓ ôÜÝÏÜÝ´Ü ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ÆܱÜå ÄܱÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ÝïܚܑÃÜß ¢íÜ´Üß íÜܱÜßÃÜß ÍÜÜÄÑÜå †åíÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜß ËÜÃÜåêÜß ÷ÜåÑÜ “å. †ÃÜå †ÜÏÜ †å è ‘ïÜß Õ‘ÏÜ´Ü Ó÷å. èå Ýïܚܑ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÏÜÜسÜß œÜزÜìœÜ˜ ÆÜâÓàØ ³ÜÜÑÜ “å. †ÃÜå ¹Ó íÜÓôÜå ÃÜíÜÜØ ÃÜíÜÜØ ïÜ߃ÜíÜå “å ´Üå ´ÜåÃÜÜ ÝïÜóÑÜÜåÃÜå ôíÜ´ÜØµÜ ÃÜå ÏÜÜæÝêÜ‘ ÝíÜœÜÜÓ ÆÜàô´Ü‘Üå ƒÜÓß¹íÜÜÃÜå ÆÜæôÜÜ ‘Ü°íÜÜÃÜàØ ÏÜÜËÜÜÆÜÜåÃÜå ËÜ÷à ‘ÓíÜÜÃÜß ïÜÞø´Ü †ÜÆÜ´ÜÜå ÃܳÜß. ÆÜÜå´Üå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå ‘«±Ü ³Ü‰ ÆÜ²å “å. “Üå‘ÓÜ “Üå‘Ó߆ÜåÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå ÄÜàêÜÜÏÜ ËÜÃÜß ¡ÑÜ “å ÃÜå ´ÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ôíÜ´ÜØµÜ ÷ßÓ §œÜ‘ß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ †åíܲÜå ËÜÜå¡å ‹ÆÜܲßÃÜå è´ÜÜØ ¡å‰ÃÜå ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ è ÏÜì´ÜÜå ÃܳÜß. ´Üå³Üß †åÏÜ è±ÜÜÑÜ ¹ÑÜÜ †ÜíÜå “å. †Ü †ÜƒÜß ÆÜ½Ý´Ü ÆÜâÓåÆÜâÓß ´ÜÆÜÜôÜíÜß ™Üüå “å ‘å ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå èåüêÜÜØ †Üå“ÜØ ´ÜåüêÜÜå Ýïܚܑ “å. íÜåÆÜÜÓíÜäÝ¶Ü ôÜÏÜâìÄÜß ÃÜÜËÜâ¹ ‘ÓíÜß ™Üüå “å ÃÜå †Ü †ÃÜå ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå êÜÜÍÜ “å. ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå íÜåÆÜÜÓÃÜß ÆÜÂðÃÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘åíÜì ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜß ÀÞóü†å è ³ÜíÜÜå ™Üüå œÜßè ËÜÃÜß ÄÜÑÜÜØ êÜÜÄÜå “å. èå êÜåƒÜ‘Üå ÃÜå ÆÜ‘ÜïÜ‘Üå “å. †åÏÜ ‘Ó´ÜÜØ †åÏÜ è±ÜÜíÜÜÃÜÜå ôÜØÍÜíÜ “å ‘å 75 ü‘Ü êÜåƒÜÃÜ ÃÜå ÆÜ‘ÜïÜÃÜÃÜå ‘ÏÜܱÜß ‘ÓíÜÜÃÜàØ ôÜÜÁÜÃÜ ËÜÃÜÜíÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ‘œÜÓÜÆÜåüßÏÜÜØ ÃÜ܃ÜíÜÜØ ÆܲïÜå. ÏÜÜÓàØ œÜÜêÜå “å ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÉÓßÉÓßÃÜå ËܹêÜÜ´ÜÜØ Ó÷å †åÏÜÜØ ´ÜÜå ÷àØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ôíÜܳÜÚ ÷ÜåÑÜ “å. ™Ü±Üß èÄÜ܆å ÝïܚܑÜå ÃÜå ÆÜÓߚܑÜå ÝïܚܑÜåÃÜå Ïܹ¹ ‘ÓíÜÜÃÜå Ó܃ÜàØ. èå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÝíÜÃÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

141


ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå œÜÜêÜå †åíÜàØ ÃÜ è ÷ÜåÑÜ ´Üå ´ÜåÏÜÃÜß †Ø¹Ó íÜÓôÜÜå ôÜàÁÜß ÉÓíÜÜØ ¡å‰†å. èå³Üß ÏÜÁÑÜÏÜ íÜÄÜÚÃÜÜØ ‘àüàØËÜÜå †åÃÜàØ ƒÜÓœÜ ôÜ÷åêÜ܉³Üß ‹«ÜíÜß ïÜ‘å. †Ü ݹïÜÜÏÜÜØ ÆܳÜÏÜ ÆÜÄÜݳÜÑÜàØ ‘¹ÜœÜ †å ÷ÜåÑÜ ‘å ôÜÓ‘ÜÓ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ ÏÜàº±Ü †ÃÜå ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÆÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜÜÝêÜ‘ß Ó܃Üå ‘å ÆÜÜå´Üå ´ÜåÃÜß íÑÜíÜô³ÜÜ ‘Óå. †Ü íÜô´Üà³Üß ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ †ÃÜÜíÜïÑÜ‘ íÜÁÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ †ÜÆÜÜå†ÜÆÜ †Ø‘àïÜ ÏÜà‘ÜïÜå.  

(ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, 70": 158)

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÃÜ ¡å‰†å ÷àØ ´ÜÜå †å‘ ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ¡ †ÜÄÜì ÏÜâ‘àØ ´ÜåÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ ÷¡Ó íÜÜÓ ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓàØ. ÏÜÇ †å‘ ÃÜ¢íÜàØ ÆÜàô´Ü‘– ËÜÜêÜÆÜÜå³Üß ê܃ÑÜàØ “å. †åÃÜå íÜÜØœÜíÜÜ ËÜåôÜàØ ´ÜÜå ÆÜÜØœÜ ÝÏÜÝÃÜüÏÜÜØ ÆÜâÓß ‘ÓàØ. èÓÜ “üܳÜß íÜÜØœÜàØ ´ÜÜå ¹ôÜ ÝÏÜÝÃÜüÏÜÜØ ÆÜâÓß ‘ÓàØ. †åÃÜÜ ‹ÆÜÓ üߑ܆Üå †ÜíÜß “å ´Üå ÏÜÇ íÜÜØœÜß ÃܳÜß. ÷àØ ¡±ÜàØ “àØ ‘å ™Ü±Üß üß‘Ü ÏÜÃÜå ƒÜàïÜ ‘Óå †åíÜß ÃܳÜß è. ÏÜÜÓß ô´ÜàÝ´ÜÝÃÜعÜÃÜÜå ÆÜÜÓ ÃܳÜß, †åüêÜå ËÜØÃÜåÃÜß ÏÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ ‘ïÜß †ôÜÓ ÃܳÜß ³Ü´Üß. “´ÜÜØ †å ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ÆÜÜ“ì èå ÝíÜœÜÜÓ “å ´Üå ÍÜÜÓå “å. †å ÝíÜœÜÜÓ †å ‘å Ýïܚܑ ÏÜÜå°å³Üß è ‘åìíܱÜß †ÜÆÜå, ÆÜàô´Ü‘Üå †ÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ¿ÜÓÜ ÃÜ †ÜÆÜß ïÜ‘ÜÑÜ. èå èå ¹åïÜÏÜÜØ ‘åìíܱÜßÃÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå °ÄÜêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ¹åïÜÃÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜØ ÏÜÄÜèÏÜÜØ ïÜàØ ÍÜÓÜÑÜ “å ‘Üå±Ü ¡±Üå–ÍÜâ´Ü è ÍÜÓÜÑÜ “å, ËÜÜì‘ÜåÃÜß ÝíÜœÜÜÓïÜÞø´Ü ïÜâÃÑÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. †ôÜ؃ÑÜ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ ‹ÆÜÓ³Üß †ÃÜå †ÃÜå‘ ÝïܚܑÜå ôÜܳÜå íÜÜ´ÜœÜß´Ü ‹ÆÜÓ³Üß ÏÜÜÓÜå †Ü ÝÃÜÿÜÑÜ ËÜØÁÜÜÑÜÜå “å. ¹ÝšÜ±Ü 142 

èå èå ¹åïÜÏÜÜØ ‘åìíܱÜßÃÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå °ÄÜêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ¹åïÜÃÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜØ ÏÜÄÜèÏÜÜØ ïÜàØ ÍÜÓÜÑÜ “å ‘Üå±Ü ¡±Üå–ÍÜâ´Ü è ÍÜÓÜÑÜ “å, ËÜÜì‘ÜåÃÜß ÝíÜœÜÜÓïÜÞø´Ü ïÜâÃÑÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. †ôÜ؃ÑÜ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ ‹ÆÜÓ³Üß †ÃÜå †ÃÜå‘ ÝïܚܑÜå ôÜܳÜå íÜÜ´ÜœÜß´Ü ‹ÆÜÓ³Üß ÏÜÜÓÜå †Ü ÝÃÜÿÜÑÜ ËÜØÁÜÜÑÜÜå “å.

†ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ÷àØ †Ü؃ÜÜå ‹™ÜÜ²ß Ó܃ÜßÃÜå ÉÓ´ÜÜå ÷´ÜÜå, ´ÑÜÜØ ¹ÜíÜÜÃÜì ôÜìÄÜåêÜÜå ´ÜåÏÜÜØ ÷àØ ™ÜâÏÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå ´Üå íÜåìÜ ÆÜ±Ü ÏÜÇ †Ü †ÃÜàÍÜíÜ êÜßÁÜÜå “å. ïÜÜì܆ÜåÃÜå ôÜÓƒÜÜíÜÜå–†å‘ ‘å èåÏÜÜØ ÝïܚܑÜåÃÜß ÆÜÜ“ì ÆÜàó‘ì ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÷ÜåÑÜ, †ÃÜå ËÜߢ ‘å èåÏÜÜØ †å‘å ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÃÜÜ ÝïܚܑÃÜå ‘ÜÏÜ êÜåíÜÜÃÜàØ ÷ÜåÑÜ. ËÜØÃÜå ÝïܚܑÏÜÜØ ”íÜåÓÜ´Ü ´ÜÜå “å è. èåÃÜß ÆÜÜôÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ÃܳÜß ´Üå ËÜÜì‘ÜåÃÜå èåüêÜàØ †ÜÆÜß ïÜ‘ïÜå ´ÜåüêÜàØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘íÜÜìÜå ÃÜ è †ÜÆÜß ïÜ‘å. ÷àØ ËÜÜì‘Üå ÆÜÜôÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜâ‘íÜÜ ‡œ“´ÜÜå ÃܳÜß. ÝïܚܑÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ´Üå íÜÜØœÜíÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÍÜêÜå íÜÜØœÜå. ÝïܚܑÜåÃÜå ôÜÜÓà †ÜÆܱÜå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜàØ ê܃Ü߆å. ËÜÜì‘ÜåÃÜå ôÜÜÓà ê܃ÜïÜÜå ´ÜÜå ÝïܚܑÜåÃÜå ÑÜÜØݵܑ ËÜÃÜÜíÜïÜÜå, †å³Üß ÝïܚܑÜåÏÜÜØ ïÜÜåÁÜ‘ïÜÞ‘´Ü ÃÜå ôíÜ´ÜصܴÜÜ ÏÜÜÓß ÃÜÜ؃ÜíÜÜÃÜÜ “Üå. ÆÜ±Ü ÷àØ ÝïܚܑÜåÃÜß ÄÜÝ´ÜÃÜå ÓÜå‘íÜÜ ÃܳÜß ‡œ“´ÜÜå. ÷àØ ´ÜÜå ÏÜÜµÜ †åüêÜàØ è ‡œ“àØ ‘å ÏÜÜÓß †Ü ÀÞóü ÆÜ±Ü ´ÜÏÜå ¡±Üß êÜÜå. ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ ê܃ÜÃÜÜÓÜ †ÃÜàÍÜíÜß “å. ÆÜ¡ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß èéÓ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ èéÓ ´Üå êÜå. ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ ‘÷åíÜÜ ÆÜÜ“ì èå ÀÞóü Ó÷åêÜß “å ´Üå ´ÜÏÜå ¡±Üß êÜÜå.  

(ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, 24": 453-54) [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


[ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ • ²Ø‘åïÜ †Üå”Ü]  

ÄÜÜØÁÜß—¢íÜÃÜÏÜÜØ ‹´ÜÜÓíÜÜÃÜÜå ÆÜÜ«

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ÆÜÂíÜåïÜÜØ‘ÏÜÜØ †ÜÆܱÜå `ËÜÜÆÜà ÝíÜïÜå ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜÃÜàØ ôÜÜæÆܳÜÏÜ †ØÄÜÂå¢ ÆÜàô´Ü‘ ÄÜÜØÁÜß": ÁÜ †ÜçêüÓÃÜåÝüíÜ üà íÜÜÑÜÜåêÜÃôÜ'ÃÜÜ êÜÜå‘ÜÆÜÚ±Ü ôÜÏÜÜÓÜå÷ÃÜÜå †÷åíÜÜêÜ íÜÜØœÑÜÜå. ƒÜÓåƒÜÓ ´ÜÜå †å †Ø‘ÏÜÜØ ‘å †å ÆÜ“ßÃÜÜ †Ø‘ÏÜÜØ †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ÆÜ±Ü íÜܜܑÜå ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜíÜÜå ¡å‰´ÜÜå ÷´ÜÜå, ÆÜ±Ü ‘åüêÜÜ‘ ‘ÜÓ±ÜÜåôÜÓ †å ïÜøÑÜ ÃÜ ËÜÃÑÜàØ. †åüêÜå ÆÜ“ß íÜܜܑÜåÃÜå †åÃÜàØ ôÜíÜÜÑÜàØ †ÜÆÜíÜÜÃÜß ‘íÜÜÑÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ †ÜÆܱÜÃÜå ƒÜâËÜ íÜÜ؜ܴÜÜ †ÃÜå †Üå“àØ ê܃ܴÜÜ †åíÜÜ †ÃÜàíÜܹ‘-êÜåƒÜ‘ ²Ø‘åïÜ †Üå”Ü ôÜÜØÆܲÒÜ “å. ´ÜåÏÜÃÜß ‘êÜÏÜå ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ †ÃÜå ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ ÆÜ‘ӱÜÃÜÜå ÏÜàø´Ü †ÃÜàíÜܹ.".".

ÉÜÁÜÓ

íÜÜêÜåôÜ ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ÃÜ ÷´ÜÜ ÆÜÓØ´Üà ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ †ÜÄÜØ´Üà‘ ÷´ÜÜ. ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜàØ †ÜÄÜÏÜÃÜ ÄÜàèÓÜ´Ü ÓÜŸÑÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜÃÜÜ íÜóÜÚÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜàØ “å. ´Üå†Üå †÷Î †ÜíÜßÃÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ïÜ߃ÑÜÜ †ÃÜå ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘ÓÃÜß ÏÜÜÉ‘ `ôÜíÜ܉ ÄÜàèÓÜ´Üß'ÃÜàØ ËÜßÓ๠ÆÜÜÏÑÜÜ. ñÜß1|ÏÜÜØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜå ƒÜËÜÓ “å ‘å ôÜ÷åè ÃÜÏÜ´ÜàØ, ôÜ÷åè íÜÁÜÜÓå, †åÃÜàØ ÏÜâêÑÜ †¹‘àØ ÷ÜåÑÜ “å. ÄÜàèÓÜ´Üß †ÞôÏÜ´ÜÜÃÜàØ †Ü †å‘ íÑÜÜíÜ´ÜÚ‘ êÜšÜ±Ü “å. ôÜ؃ÑÜÜËÜØÁÜ ÆÜàô´Ü‘Üå ê܃ÑÜÜØ, Ó±ÜÝè´ÜÓÜÏÜ ôÜàíܱÜÚœÜغ‘ ôÜÝ÷´ÜÃÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜàÓô‘ÜÓÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÂÜÆ´Ü ³ÜÑÜÜ †ÃÜå ´Üå³Üß íÜÁÜà ÄÜàèÓÜ´Üß ÆÜ¡ÃÜÜØ ÏÜÜÃÜ-ôÜÃÏÜÜÃÜ †ÃÜå ÆÜÂåÏÜÃÜÜ ´Üå†Üå †ÝÁÜ‘ÜÓß ËÜÃÑÜÜ. †å †ÜÏÜ èà†Üå ´ÜÜå ËÜÃÃÜå ÆÜšÜå ËÜ÷à ÏÜÜåüß íÜÜ´Ü “å. ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜå ôÜÏÜèíÜÜ ´ÜåÏܱÜå èæÃÜ ÏÜàÝÃ܆ÜåÃÜß ÏÜÜÉ‘ ÝíÜ÷ÜÓÑÜܵÜÜ è ïÜé ‘Óß. ÆÜÜåìÜåÏÜÜØ †ÃÜå ôÜÜåôÜÜÑÜü߆ÜåÏÜÜØ †Ý´ÜÝ³Ü ËÜÃÜßÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜ, ´ÑÜÜØ ÓûÜ †ÃÜå ËÜÁÜÜå ÆÜÝÓíÜåïÜ †Ü´ÏÜôÜÜ´ÜÖ ‘ÑÜÜåÚ. ´ÜåÏÜÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ †åÃÜÜ ÁÜËÜ‘ÜÓÜ ôÜØÍÜìÜÑÜ “å. ´ÜåÏÜÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ ÝƒÜÂô´Üß †ÃÜàÃÜÑÜ íÜ´ÜÜÚÑÜ “å. †Üèå ÆÜ±Ü †å ê܃ÜܱÜÜå ´ÜÓÜå´ÜÜ¡Ø êÜÜÄÜå “å. 1990³Üß ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜ ÏÜܹÓå íÜ´ÜÃÜ ôÆÜåÃÜ ÆÜÜ“Ü ÄÜÑÜÜ. ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ ÏÜÜ´ÜäôÜåíÜÜ ÏÜÜüå †ÃÜå ÆÜ“ß ÓÜå‘܉ ÄÜÑÜÜ. ÷íÜå ´Üå†Üå †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ êÜåƒÜÃÜ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ‘Óå “å †åüêÜå ‘å †ÜØ´ÜÓÓÜÞóü×ÑÜ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ê܃Üå “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ¢íÜÃÜ ÆÜÓ †ÜÁÜÜÝÓ´Ü “å. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜ †Ý´Ü ÏÜ÷¶íÜÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜåÃÜå ´ÜåÏܱÜå †÷Î †ÜíÜÓß êÜßÁÜÜ “å. ÃÜÜÃÜÜØ ÃÜÜÃÜÜØ 17 ÆÜ‘ӱÜÜåÏÜÜØ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

´ÜåÃÜå ÝíÜÍÜÜÝè´Ü ‘ÑÜÜÛ “å †ÃÜå ´Üå ¿ÜÓÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ¢íÜÃÜ ôÜعåïÜ ÃÜíÜß ÆÜå°ßÏÜÜØ †ØÄÜÂå¢ ÏÜÜÓÉ´Ü ÆÜ÷ÜÇœÜܲíÜÜÃÜÜå ´ÜåÏܱÜå ‹ÆܘÏÜ †Ü¹ÑÜÜåÚ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜàØ ôÜÏÜ¡ÑÜ “å. 150³Üß †Üå“ÜØ ÆÜÜÃÜÜØÃÜàØ †Ü ÃÜÜÃÜ‘²àØ ÆÜàô´Ü‘ ÄÜÜØÁÜßÃÜß ¢íÜÃÜÑÜܵÜÜÃÜå ôÜÓì ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ “´ÜÜØ †ôÜÓ‘ÜÓ‘ Óß´Üå Óèâ ‘Óß †ÜÆÜå “å. ™Ü±ÜßËÜÁÜß íÜƒÜ´Ü ´ÜåÏܱÜå ‘Ü‘Ü ‘ÜêÜåêÜ‘ÓÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ ê܉ÃÜå ™ÜüÃÜ܆Üå íܱÜÚíÜß “å. †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ †ÃÜå †ÃÑÜ ôÜعÍÜÜåÚ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ïÜØ‘ÓêÜÜêÜ ËÜý‘ÓÃÜÜØ ôÏÜÓ±ÜÜåÏÜÜسÜß ÆÜ±Ü ™ÜüÃÜ܆Üå ÏÜâ‘ß “å. ÏÜàƒÜÆÜäó« ÆÜÓ ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ÏÜÎœÜåêÜß †Ü؃ÜÜåíÜÜìØà ôÜàØ¹Ó ÓåƒÜÜÝœÜµÜ “å ´ÜÜå ÆÜÜ“ìÃÜÜ ÍÜÜÄÜå ÉÜÁÜÓÃÜÜå ‘ÓœÜêÜßíÜÜìÜå œÜ÷åÓÜå †ÃÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜå ´ÜåÃÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ‘ÑÜàÛ “å ´Üå ÑܳÜÜÑÜÜåÄÑÜ “å. ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ïÜßóÜÚ‘ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÃÜå Õ÷ôÜÜÃÜÜ ÝíÜ‘êÆÜ éÆÜå Óèâ ‘ÑÜÜÚ “å. `ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ †å è ÏÜÜÓß íÜܱÜß' †åíÜÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ôÜعåïÜ †ÜÆܱÜå ËÜÁÜÜØ ¡±Üß†å “ß†å †åüêÜå Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ †Õ÷ôÜÜ †åíÜàØ ÃÜ÷Î Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ ÄÜÜØÁÜß †åÏÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å. †÷Î ÄÜÜØÁÜß †åüêÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †åüêÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ¢íÜÃÜ †åíÜàØ ôÜÏÜß‘Ó±Ü íÜܜܑÃÜå ËÜÓÜËÜÓ ôÜÏÜ¡‰ Ó÷å “å. ôÜÜæ³Üß †ÄÜ´ÑÜÃÜàØ ÆÜÂ‘Ó±Ü ÏÜÜÓÜ ÏÜ´Üå ÆÜ÷åêÜàØ è ÆÜÂ‘Ó±Ü “å †åÏÜÜØ †ÏܹÜíÜܹÃÜÜ ‘Üå‰ ™ÜÓÏÜÜØ ‘Üå‰ ÆÜÝÓÝœÜ´Ü ÝÏܵÜÃÜå ´ÑÜÜØ ÉÜÁÜÓ ËÜå«Ü “å. œÜÜ-ÆÜܱÜß †ÃÜå íÜÜ´ÜÜå œÜÜêÜß ÓûÜØ “å. ´ÑÜÜØ ËÜå ÃÜÜÃÜÜ ÝíÜ¿ÜÃÜÜå †åüêÜå ‘å ÍܱܴÜÜ “Üå‘Ó܆Üå †å‘ ƒÜâ±ÜÜÏÜÜØ ËÜåôÜßÃÜå ÓÜåèÃÜàØ êÜåôÜÃÜ ÆÜâÓàØ ‘Óß ÓûÜ “å. ÄÜÜØÁÜß ´ÜåÏÜÃÜÜ 143


`ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ †å è ÏÜÜÓß íÜܱÜß' †åíÜÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ôÜعåïÜ †ÜÆܱÜå ËÜÁÜÜØ ¡±Üß†å “ß†å †åüêÜå Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ †Õ÷ôÜÜ †åíÜàØ ÃÜ÷Î Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ ÄÜÜØÁÜß †åÏÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å. †÷Î ÄÜÜØÁÜß †åüêÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †åüêÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ¢íÜÃÜ †åíÜàØ ôÜÏÜß‘Ó±Ü íÜܜܑÃÜå ËÜÓÜËÜÓ ôÜÏÜ¡‰ Ó÷å “å.

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÃÜÜå †å‘ ÆÜÜ« ËÜÃÜß œÜâøÑÜÜ “å. †Ü ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜå ƒÜËÜÓ ÃܳÜß ‘å ÷èà ÷ÏܱÜÜØ, ³ÜÜå²Ü ôÜÏÜÑÜ ÆÜ÷åêÜÜØ, ÄÜÜØÁÜß †å‘ ¢ÝíÜ´Ü íÑÜÞø´Ü ÷´ÜÜ, ÄÜàèÓÜ´Üß ÷´ÜÜ. ¹åïÜ ÏÜÜüå êܲÒÜ ÷´ÜÜ. ¹åïÜÏÜÜØ è ‘Üå‰ÃÜÜ ÷ܳÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÷´ÑÜÜ ³Ü‰ ÷´Üß. ÉÜÁÜÓÃÜå êÜÜÄÜå “å ‘å ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß ËÜ÷ÜÓ ‘Ü°íÜÜÃÜß èéÓ “å. ´ÜåÏÜÃÜå, ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå, †Õ÷ôÜÜ †ÃÜå ïÜÜØÝ´ÜÃÜß íÜÜ´ÜÜåÃÜå, ‘ÜÃÜå ÁÜÓíÜÜÃÜß †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ‹¹Ü÷Ó±ÜÏÜÜسÜß ïÜ៚ ÏÜåìíÜíÜÜÃÜß †ÜíÜïÑÜ‘´ÜÜ “å. üâØ‘ÏÜÜØ, ‘Üå‰ Ýôܽ÷ô´Ü ÃÜíÜêÜ‘³ÜÜ‘ÜÓ èå Óß´Üå ‘³ÜÜÃÜß ÏÜÜز±Üß ‘ÓíÜÜ ™ÜüÃÜÜÃÜàØ †ÜÑÜÜåèÃÜ ‘Óå ´ÜåíÜÜ ‘ÜæïÜêÑܳÜß ÉÜÁÜÓå †Ü ÃÜÜÃÜ‘²ß ™ÜüÃÜÜÃÜå ôÜÜæÆܳÜÏÜ Óèâ ‘ÓßÃÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜß íÜÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ÏÜÜز±Üß ÏÜÜüåÃÜÜå ‹ÆܘÏÜ ÓœÑÜÜå “å. ÏÜ”ÜÃÜß íÜÜ´Ü ´ÜÜå †å “å ‘å ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ “åêêÜàØ ÆÜÂ‘Ó±Ü ÆÜ±Ü †ÏܹÜíÜܹÃÜÜ ÏÜÜ÷ÜåêÜÃÜàØ †ÃÜå ô³ÜìôÜعÍÜÜåÚ ôÜܳÜåÃÜàØ “å. ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß Ãܹß, ÷ÝÓèÃÜ †ÜñÜÏÜ, ¹ÜزߑâœÜÃÜß ïÜé†Ü´Ü, ÆÜÂܳÜÚÃÜÜôÜÍÜÜ, èåíÜß íÜÜ´ÜÜåÃÜå íܱÜß ê܉ÃÜå ´ÜåÏܱÜå “åêêÜàØ ¹ïÜÚÃÜ Óèâ ‘ÑÜàÛ “å. †êÜËÜ¶Ü ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜÏÜÜØÃÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÝÃÜíÜÜôÜÃÜå ´Üå†Üå ‘¹ÜœÜ ôÏÜäݴܹÜåóܳÜß `ù¹ÑÜ‘àØè'ÃÜÜ ËܹêÜå `ù¹ÑÜ‘àÝüÓ'ÃÜÜ ÃÜÜÏÜå †ÜåìƒÜÜíÜå “å. †'íÜܹÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜ ÏÜ÷åÏÜÜÃÜÜåÃÜå †'íÜܹ ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÉÜÁÜÓ êÜÜ'íÜÜå êÜå´ÜÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜß ´ÜåÃÜß ê܃ÜÜíÜü “å. ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜÜæÓíÜ “å ‘å †Ü †'íÜܹÏÜÜØ, †Ü ÄÜÜØÁÜßÃÜß ÍÜâÝÏÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ¹ÜÑܑ܆Üå ÝíÜ´ÜÜíÑÜÜ “å †ÃÜå

144 

`ôÜÜËÜÓÏÜ´ÜßÃÜàØ ÆÜܱÜß ÆÜßÁÜàØ “å.' ÑÜܹ †ÜíÜå “å †ÜݹêÜ ÏÜÃÜôÜâÓßÃÜß ÄÜ”êÜÃÜÜå ïÜåÓ": íÜ´ÜÃÜÃÜß ÁÜâì³Üß ÏÜܳÜàØ ÍÜÓß êÜŒ `†ÜݹêÜ',    ÉÓß †Ü ÁÜâì ‹ÏÜÂÍÜÓ ÏÜìå ÃÜ ÏÜìå †ÜݹêÜ ÍÜêÜå ‘ÝíÜ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜØíÜå¹ÃÜÜ ÄÜ”êÜÏÜÜØ ôÜœÜÜåü éÆÜå, ´ÜåÏܱÜå íÑÜø´Ü ‘Óß ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü †÷Î ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜ ÆÜ±Ü ÄܾÏÜÜØ †åíÜß è ôÜØíÜå¹ÃÜÜ ÆÜÂÄÜü ‘Óß Ó÷å “å. †ÜÆܱÜå ËÜÁÜÜØ ¡±Üß†å “ß†å ‘å ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÍÜÜÄÜêÜܳÜß íÑÜÝ³Ü´Ü ÄÜÜØÁÜß ÃÜÜå†ÜƒÜêÜßÏÜÜØ ïÜÜØÝ´ÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ ‘Üèå ÍÜü‘´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †Ø´Ü ÃÜ¢‘ “å †åíÜÜå †Ø¹Üè ‘¹ÜœÜ †ÜíÜß ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ‘Üå‰ ôÜØËÜØÁÜß ‘ÜÏÜ ÆÜ´ÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü †ÜíÜíÜÜÃÜàØ ÝÃÜÏÜØµÜ±Ü ÆÜÜ«íÜå “å †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ÆÜ´ÑÜà¶ÜÓ “å": `÷íÜå ÷àØ ÃÜ÷Î †ÜíÜß ïÜ‘àØ. ‘¹ÜœÜ ‘¹ß ÃÜ÷Î †ÜíÜß ïÜ‘Øà. †Ü ïÜÓßÓ ‘؉ êÜÜØËÜàØ œÜÜêÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †å ´ÜÜå «ß‘ “å. †å èïÜå ´ÑÜÜÓå ïÜÓßÓ †å‘êÜàØ èïÜå. ÏÜÜÓÜ ÏÜä´ÑÜà ÆÜ“ß ÷àØ ´ÜÏÜÜÓÜ ËÜÁÜÜØÃÜß íÜÁÜà ÃÜ¢‘ ÷Üå‰ïÜ. ïÜÓßÓ èïÜå ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ †Ü¹ïÜÜåÚ Ó÷åïÜå.' ÉÜÁÜÓ ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ †Ø´Üå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ †ÜíÜÜ ïÜ˹Üå üÜØ‘ßÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ´ÜÓɳÜß “åêêÜàØ íÜÜøÑÜ ‹ÏÜåÓå “å": `†ÜÆܱÜÜå ôÜÏÜÑÜ ”؃Üå “å ‘å ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ïÜ˹Üå ÉÓß ôÜÜœÜÜ Æܲå.' †åÃÜÜå †³ÜÚ †å ³ÜÑÜÜå ‘å ÏÜÜÃÜíÜ¡´Ü ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÏÜÜÄÜåÚ œÜÜêÜå, ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ †Ü¹ïÜÜåÚ ÆÜÂÏÜܱÜå ¢íÜå, Õ÷ôÜÜÃÜÜ ÝíÜ‘êÆÜ ´ÜÓß‘å ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÃÜå ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‹´ÜÜÓå. ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ ‘ÓíÜÜ ÁÜÜÓåêÜàØ ËÜÁÜàØ †Ü íÜ´ÜàÚì éÆÜå †÷Î ÆÜâÓàØ ³ÜÜÑÜ “å. ÆÜåêÜÜ ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜÜå ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå †ÃÜå †ÜÆܱÜÜ ËÜÁÜÜØ ÏÜÜüå ¢íÜÃÜÃÜÜå ÆÜÜ« †÷Î ÆÜÝÓ±ÜÝ´Ü ÆÜÜÏÜå “å. ÄÜÜØÁÜß ‘åüêÜÜ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÷´ÜÜ, ‘åíÜÜ ïÜÓÏÜÜì ÷´ÜÜ, ‘åíÜÜ ÃÜËÜìÜ ÷´ÜÜ, ‘åíÜÜ ÍܱÜíÜÜÏÜÜØ ÆÜÜ“ì Ó÷ß èÃÜÜÓÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå “´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ‘åíÜÜå èËÜÓèô´Ü ÝíÜ‘ÜôÜ ôÜÜÁÑÜÜå †ÃÜå ‘åíÜß Óß´Üå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ËÜÃÑÜÜ †ÃÜå ÍÜÜÓ´Ü ÆÜÜ“Ü ÉÓßÃÜå ÃÜå´Ü܆ÜåÃÜÜ ÆÜ±Ü ÃÜå´ÜÜ ËÜÃÑÜÜ †Ü ËÜÁÜÜå è ‡Ý´Ü÷ÜôÜ ÉÜÁÜÓå ƒÜâËÜ êÜÜ™ÜíܳÜß, ôÜÓì´ÜܳÜß †ÃÜå †ÝÁÜ‘ä´Ü ÝíÜÄÜ´ÜÜå ôÜܳÜå †÷Î Óèâ ‘ÑÜÜåÚ “å. ÏÜÜÓå µÜß¡ ÆÜÂ‘Ó±Ü ´ÜÓÉ ƒÜÜôÜ ÁÑÜÜÃÜ ¹ÜåÓíÜàØ “å. èåÏÜÜØ ÆÜÜåÓËÜعÓÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÍÜ܉ÃÜß ‘Üå‰ ÏÜàï‘åêÜß ÏÜÜüå ´Üå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÜåìƒÜß´ÜÜ †åíÜÜ †ØÄÜÂåè †ÝÁÜ‘ÜÓßÃÜå ÏÜìå “å. ‘ÜæüØàÝËÜ‘ ÆÜÂåÏÜÃÜå íÜïÜ ³Ü‰ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÜåìƒÜܱÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜ ÏÜèËÜâÓ ËÜÃÜå “å †ÃÜå ôíÜÏÜÜÃÜÍÜØÄÜÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ê܉ÃÜå ÆÜÜ“Ü ÉÓå “å. [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


¢íÜÃÜÃÜß ïÜ៚ ÏÜåìíÜå “å ‘å ÉÓß †ÜíÜàØ ÃÜ ‘ÓíÜàØ. ²ÓËÜÃܳÜß ÝÆÜÂüÜåÝÓÑÜÜ è´Üß ÄÜܲßÏÜÜØ ÉôüÚøêÜÜôÜÏÜÜØ ËÜå«åêÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå †òÜå´Ü ÷ÜåíÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÆÜßüÓ ÏÜÜÝÓ´ôÜËÜÄÜÚ ôüåïÜÃÜå ÝïÜÑÜÜìÜÃÜß «Ø²ßÏÜÜØ ÓÜ´ÜÃÜÜ ÃÜíÜ ÆÜ“ß ôÜÜÏÜÜÃÜ ôÜܳÜå ËÜ÷ÜÓ ÉÇ‘ß ¹åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ÄÜÜØÁÜß ´ÜÜËÜå ³ÜíÜÜÃÜå ËܹêÜå êܲíÜÜÃÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ‘Óå “å. ÄÜÜØÁÜßÃÜß †Õ÷ôÜÜ, ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷, ÃÜÜÄÜÝÓ‘ †ôÜ÷‘ÜÓ ÄÜÜæÓíÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜß êܲ܉ †ÃÜå ÍÜÜÓ´ÜÃÜß †Ü”ܹßÃÜàØ ËÜßè †÷Î ÆܲåêÜàØ “å. ‹ø´Ü ™ÜüÃÜÜÃÜÜ íܱÜÚÃÜ ÆÜ“ß êÜåƒÜ‘ íÜóÜÜåÚÆÜâíÜåÚ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ Õ÷¹ßÍÜ܉†ÜåÃÜÜ †ÜÏÜصܱܳÜß ËÜå ÏÜÜôÜ íÜÜ´ÜÜÚêÜÜÆÜÜå †ÜÆÜíÜÜ ÄÜÑÜåêÜÜ †ÃÜå ÆÜÜå´Üå òÜå´Ü ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ òÜå´ÜÜåÃÜÜ ôÜêÜâÃÜÏÜÜØ ‘å òÜå´ÜÜå ÏÜÜüåÃÜß ËÜôÜÏÜÜØ ËÜåôÜ´ÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ; ‘ÜÓ±Ü, ´ÜåÏÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå ôÜØ‘ÜåœÜ ³Ü´ÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜôÜËÜ´Ü †Ü²å †ÜíÜ´Üß ÷´Üß †åíÜß íÜÜ´Ü ê܃Üß “å. íÜÜ´ÜÜÚêÜÜÆÜÜåÃÜàØ ‘ÜÏÜ ÆÜâÓàØ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß œÜÜ÷ßÃÜå ´Üå†Üå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜ ËÜßèô³Üìå èíÜÜÃÜÜå †ÜÄÜÂ÷ Ó܃Üå “å. ÷èà ôüåïÜÃÜ †åíÜàØ è “å †ÃÜå †åüêÜàØ ËÜÁÜàØ †åíÜàØ “å ‘å òÜå´ÜÜå ÏÜÜüåÃÜÜ †ÜÓÝšÜ´Ü ÆܳÜÏÜ íÜÄÜÚ ÏÜÜüåÃÜÜ ƒÜÜêÜß ËÜÜØ‘²Ü ÆÜÓ ËÜß¡ ‘Üå‰ ËÜåôÜÃÜÜÓ ÃÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÓåêÜíÜåÃÜÜå òÜå´Ü †ÝÁÜ‘ÜÓß †Ü ËÜÜØ‘²å ËÜå«åêÜÜ µÜ±Ü †òÜå´ÜÜåÃÜå ‹«Ü²ß ÏÜâ‘å “å. êÜåƒÜ‘ †Ü †ÑÜÜåÄÑÜ ™ÜüÃÜÜÃÜÜ µÜÜÝ÷´Ü ôÜÜšÜß ÆÜÜå´Üå ËÜÃÜß ÓûÜ †åíÜàØ ÃÜÜÇÁÜå “å. ´ÜåÏÜÃÜå †åíÜàØ ÆÜ±Ü êÜÜÄÜå “å ‘å †Ü ÍÜâ´Ü‘Üì ÝíÜïÜåÃÜß †åÏÜÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ ÏÜÜµÜ ÷ÜåÑÜ ÆÜÓØ´Üà `´Üå ÀïÑÜ ôÜÜœÜâ‘êÜàØ ÷´ÜàØ.' ÄÜÜØÁÜß ÆÜÓ íÜß´ÜåêÜß íÜÜ´ÜÃÜå íÜóÜÜåÚ íÜß´ÑÜÜØ ÷´ÜÜØ ÆÜ±Ü ÷èà ôÜÏÜÑÜ ³ÜØÍÜß ÄÜÑÜÜå ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ íÜÜ´ÜÜíÜ ÷´ÜàØ. êÜåƒÜ‘ÃÜàØ †Ü ÆÜÂ‘Ó±Ü ÆÜâÓàØ ‘Ó´ÜÜØ “åêêÜØà íÜÜøÑÜ “å": `ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ôÜعåïÜ †Üèå ÆÜ±Ü †åüêÜÜå è ôÜÜœÜÜå ÷´ÜÜå.' †Ü ôÜÏÜߚܑÃÜå ÉÜÁÜÓÃÜàØ ÏÜÜæÃÜ ÑÜÜåÄÑÜ êÜÜÄÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ËÜ÷ÜÓ è‰ÃÜå †ÜíÜß üß‘Ü ‘ÓíÜß ÏÜÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ êÜÜÄÜå “å ‘Ü ‘å †Ü íÜÜ´Ü ÄÜÜØÁÜßÃÜß “å †ÃÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÄÜÜØÁÜß ÝíÜïÜåÃÜàØ “å. ‘÷åíÜÜÑÜàØ ´ÜÜå †åíÜàØ “å ‘å †ÃÑÜÜÑÜ ôÜ÷ÃÜ ‘ÓÃÜÜÓ †ÃÑÜÜÑÜ †ÜœÜÓÃÜÜÓ èåüêÜÜå è èíÜÜËܹÜÓ “å. †ÜÆܱÜå ÏÜ÷ÜÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÍÜßóÏÜÃÜß üß‘Ü ‘Óß†å “ß†å ´Üå †åüêÜÜ ÏÜÜüå ‘å ´ÜåÏÜÃÜß ÷ÜèÓßÏÜÜØ ÃÜ ÍÜèíÜÜíÜÜ èåíÜàØ ÀïÑÜ ÍÜèíÜÜÑÜàØ †ÃÜå ´Üå†Üå ÏÜÜæÃÜ ÓûÜ. †÷Î ÆÜåêÜÜ †òÜå´ÜÜå †ÜÿÜÑÜÚ †ÃÜå †Ü™ÜÜ´Ü †ÃÜàÍÜíÜå “å. †ÃÜå †ÜíÜß ™ÜüÃÜÜÃÜÜ ôÜÜšÜß ËÜÃÜß Ó÷åêÜÜ êÜåƒÜ‘ ÏÜÜæÃÜ “å. íÜÁÜÜÓÜÏÜÜØ ´Üå†Üå òÜå´Ü “å. ´ÜåÏÜÃÜß ôÜ÷ÜÃÜàÍÜâÝ´Ü †ÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘Üå‰ Ýôܽ÷ô´Ü ÃÜíÜêÜ‘³ÜÜ‘ÜÓ èå Óß´Üå ‘³ÜÜÃÜß ÏÜÜز±Üß ‘ÓíÜÜ ™ÜüÃÜÜÃÜàØ †ÜÑÜÜåèÃÜ ‘Óå ´ÜåíÜÜ ‘ÜæïÜêÑܳÜß ÉÜÁÜÓå `ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå'ÃÜß ™ÜüÃÜÜÃÜå ôÜÜæÆܳÜÏÜ Óèâ ‘ÓßÃÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜß íÜÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ÏÜÜز±Üß ÏÜÜüåÃÜÜå ‹ÆܘÏÜ ÓœÑÜÜå “å.

ÝÃÜôÜËÜ´Ü ÆÜåêÜÜ òÜå´Ü †ÝÁÜ‘ÜÓß ôÜܳÜå ÃܳÜß †å èÄÜ¡÷åÓ “å. òÜå´Ü ÷ÜåíÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ´ÜåÏÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ Óèâ ‘ÓíÜÜÃÜß ´Ü‘ ´ÜåÏÜÃÜå ÷´Üß †ÃÜå òÜå´Ü †ÝÁÜ‘ÜÓß ´Üå ôÜÜØÍÜìíÜÜ œÜÜå’ôÜ ÏÜèËÜâ´Ü ËÜÃÜ´Ü ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏܱÜå ‘ïÜàØ è ÃÜ ËÜÜåêÜíÜÜÃÜÜå †ÃÜå †ÜÿÜÑÜÚ ´Ü³ÜÜ †Ü™ÜܴܳÜß Ý¹ÄÏÜâ° ³ÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ ÆÜôÜع ‘ÑÜÜåÚ. ¡å‘å †ÜÄÜêÜÜ íÜÜøÑÜÃÜàØ Ý˜ÑÜÜÆܹ ƒÜÜåüàØ ÄܱÜÜÑÜ ‘Ü ‘å šÜ±ÜÜÁÜÚÏÜÜØ ™ÜüåêÜß †Ü ™ÜüÃÜÜÏÜÜØ ôÜÍÜÜÃÜ´ÜÜÆÜâíÜÚ‘, ÝíÜœÜÜÓÆÜâíÜÚ‘ ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÓíÜÜÃÜå ‘¹ÜœÜ ‘Üå‰ †íÜ‘ÜïÜ è ÃÜ ÓûÜå ÷ÜåÑÜ. ÊÇœÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ¹ÄÜÜåêÜå ‰òÜÓÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ ‘ÓåêÜß ‘å, `÷å ‰òÜÓ! ´ÜàØ ÏÜÜÓÜÏÜÜØ ñÜ½Ü Ó܃Ü!' †Ü è íÜÜ´Ü ôÜÜÏÜå “å²å³Üß ‘ÝíÜ ôÜàعÓÏÜÖå íÑÜø´Ü ‘Óß “å ‘å `ÏÜÜÃÜíÜß ÏÜÜÃÜíÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ™Ü±ÜàØ.' ÏÜÜÃÜß êÜÜå ‘å ÄÜÜØÁÜß èÃÏÑÜÜ è ÃܳÜß–ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜàØ †Ýô´Ü´íÜ è ÃܳÜß ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †å‘ ÏÜܱÜôÜ ´ÜÓß‘å ËÜß¡ ÏÜܱÜôÜ ÆÜ´ÑÜå ³Ü‰ Ó÷åêÜÜ †ÃÑÜÜÑÜ üܱÜå ÏÜâØÄÜÜÏÜØ´ÜÓ ³Ü‰ èíÜàØ †å ÏÜܱÜôÜÃÜàØ êÜšÜ±Ü ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å †åíÜÜå ÆÜÂþÜ ³ÜÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ Ó÷å´ÜÜå ÃܳÜß. †ÜÆܱÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÏÜÜØ ñÜ½Ü ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÷Üå‰†å ´ÜÜå ‘Ø‰‘ †ØïÜå ´ÜåÃÜÜ †ÜœÜÓ±ÜÃÜß èíÜÜËܹÜÓß †ÜÆܱÜå ÝÃÜÍÜÜíÜíÜß ÆܲïÜå †åíÜàØ ÷àØ ôÜÏÜŸÑÜÜå “àØ. †ÜÆܱÜÜ ËÜÁÜÜØÃÜß †Ü¹ïÜÚ †ÃÜå ‹¹Ü¶Ü ôÜÏÜÜè ÝíÜïÜåÃÜß ‘êÆÜÃÜ܆Üå †ÃÜå †ÆÜåšÜ܆Üå ´ÑÜÜÓå è êÜÜÝèÏÜ ÄܱÜÜïÜå ŸÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå †å‘ ôÜåÝÃüÝÏÜüÓ èåüêÜÜ ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜß ÃÜ¢‘ èíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Ó´ÜÜ ÷Üå‰ïÜàØ.

145


‹¶ÜÏÜ´ÜÜÃÜÜå, `‹´‘äóü´ÜÜÃÜÜå ôÜØÆܹÜÑÜ' †åíÜÜ †å‘ ÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÃÜß œÜßíÜüÃÜß ÆÜ±Ü íÜÜ´Ü ³Ü‰ “å. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÓÜè‘ßÑÜ ÄÜàÓà ÄÜÜåÆÜÜêÜ ‘äó±Ü ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ †ÃÜàíÜܹ éÆÜå Óèâ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÃÜàíÜܹ³Üß †ôÜØ´Üàóü ÄÜÜØÁÜß ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜåêÜÜØ ÆÜÜÃÜÜØ ËÜìÜíÜß ÃÜÜ؃Üå “å. †ÜíÜÜ ÝÃܱÜÚÑÜ ÆÜÓ †ÜíÜ´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ †ÃÜàíÜܹÃÜß ÄÜà±ÜíܶÜÜ ÝíÜïÜå ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉, ÃÜÓ÷ÝÓ ÆÜÓ៚ †ÃÜå ‘ÜêÜåêÜ‘Ó, †åÏÜ µÜ±ÜÃÜÜ ÏÜØ´ÜíÑÜ ÏÜåìíÑÜÜ ÆÜ“ß ÝÃܱÜÚÑÜ ³ÜÜÑÜ “å. `ôÜÏÜ¡íÜüÃÜß ‘ìÜ' ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÃÜß Óß´Ü ´ÜÜå “å è ÆÜ±Ü ‘ܑ܆å ÄÜÜØÁÜßÃÜå ‹ÆÜíÜÜôÜ ÆÜÓ ÃÜ èíÜÜ ‘åíÜß Óß´Üå ôÜÏÜ¡íÑÜÜ ´ÜåÃÜÜå ËÜ÷à ÃÜ÷Î ¡±Üß´ÜÜå Ý‘ôôÜÜå ÆÜ±Ü “å. `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' ïÜ˹ ËÜÃÃÜå ´ÜÓɳÜß ôÜÓƒÜÜå íÜØœÜÜÑÜ ´ÜåíÜß íÜÜ´Ü

ÆÜ±Ü êÜåƒÜ‘å ÑÜܹ ‘ÓßÃÜå ê܃Üß “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ †åüêÜå ‹¶ÜÏÜÃÜÜå ÆÜÑÜÜÚÑÜ †åÏÜ ÄÜÜØÁÜß ôÜÏÜè´ÜÜ ÷´ÜÜ. (¡å ‘å †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ “åêêÜÜ ü܇üêÜ ÆÜÓ †ÜèÃÜß ÆÜå°ß èå ƒÜÜåüÜ ‹œœÜÜÓ ‘Óå “å ´ÜåíÜÜå price ôÆÜåÕêÜÄÜ, prize ÏÜÜüå “ÆÜ܉ ÄÜÑÜÜå “å, ´Üå ÆÜ±Ü ‹êêÜåƒÜ ‘ÑÜÜÚ ÝíÜÃÜÜ Ó÷ß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåíÜß íÜÜ´Ü “å.) ôÜàØ¹Ó ÆÜÂôÜØÄÜÜå †ÃÜå ‹êêÜåƒÜÜå, ôÜعÍÜÜåÚ ¿ÜÓÜ ÆÜàô´Ü‘ÃÜå êÜåƒÜ‘å ÓôÜÜì †ÃÜå íÜÜœÜÃÜšÜÏÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ôÜعåïÜíÜÜ÷‘ ÆÜ±Ü ËÜÃÜÜíÑÜàØ “å †ÃÜå ÑÜàíÜÜÆÜå°ß ÏÜÜüå ´Üå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß è ÃÜßíܲïÜå †åÏÜÜØ ïÜØ‘Ü ÃܳÜß.

Gandhi–The alternative to violence by Carlos G. Valles, Navajivan Publishing House, Ahmedabad–380 014, August 2012, Rs. 100/-

ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå ÏÜâ. êÜå. ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜ

íÜÜØœÜíÜÜÃÜß ÏÜ”Ü †ÜíÜå ´Üå ÏÜÜüå †å‘ ÃÜÜÃÜ‘²Ü üàœÜ‘ܳÜß ïÜé ‘Ó߆å. †å‘ íÜƒÜ´Ü †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ ÷àØ ÏÜÜÓÜ ÝÏܵÜÃÜÜ ‘àüàØËÜÃÜå ÏÜìíÜÜ ÄÜÑÜåêÜÜå. ´ÑÜÜØ †Ü ÃÜÜÃÜ‘²ß ËÜÜåêÜ‘ß ™ÜüÃÜÜ †ÏÜÜÓÜ ËÜÁÜÜØÃÜß ÷ÜèÓßÏÜÜØ ËÜÃÜß. ‘àüàØËÜÃÜàØ ËÜÜì‘ †åÃÜÜ ¹Üåô´ÜÜÓ ôÜܳÜå ÝÃÜïÜÜìå³Üß †ÜíÜåêÜàØ. †ÏÜÜÓÜ ËÜÁÜÜØÃÜß ôÜÜÏÜå, ÉïÜÚ ÆÜÓ, ÷Ó÷ØÏÜåïÜÃÜß ÏÜÜÉ‘ ÓÏÜíÜÜ è´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ, †å ËÜØÃÜå è±ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜàØ êÜåôÜÃÜ ÆÜâÓàØ ‘ÓíÜÜ ËÜå«Ü. †ÏÜå ÏÜÜåüåÓÜØ œÜÜ ÆÜß´ÜÜØ ÆÜß´ÜÜØ íÜÜ´ÜÜå ‘Ó´ÜÜØ ÷´ÜÜØ †ÃÜå †Ü ËÜå ÃÜÜÃÜÜ ÝíÜ¿ÜÃÜÜå †ÏÜÜÓß ÷ÜèÓß³Üß †ÍÜÜÃÜÆܱÜå ´ÜåÏÜÃÜß œÜÜåÆܲ߆Üå ƒÜÜåêÜß, ÆÜÜÃÜÜØ ÉåÓíÜ´ÜÜØ è‰, œÜÜå’ôÜ èíÜÜËÜÜå ïÜÜåÁÜß, ´ÜåÏÜÃÜàØ êÜåôÜÃÜ ‘Óß ÓûÜ ÷´ÜÜ. ÄÜݱܴÜ, ÝíܤÜÜÃÜ, íÑÜÜ‘Ó±Ü, ‡Ý´Ü÷ÜôÜ †Ü ËÜÁÜàØ è ´ÜåÏÜÃÜÜ †ÍÑÜÜôܘÏÜÏÜÜØ ÷´ÜàØ. ´Üå†Üå ÏÜÜåüå³Üß ôÜíÜÜêÜÜå íÜÜ؜ܴÜÜ è´ÜÜ †ÃÜå ÍÜåÄÜÜ ÏÜìßÃÜå èíÜÜËÜÜå ´ÜæÑÜÜÓ ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ôÜØïÜÜåÁÜÃÜÃÜß íÜœœÜå †å‘å ËÜß¡ÃÜå ÆÜâ“ÖÑÜàØ": `ÄÜÜØÁÜß ‘Üå±Ü ÷´ÜÜ?' ÏÜÜÓÜ ‘ÜÃÜ ôÜÓíÜÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ. ÍܱÜíÜÜÏÜÜØ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß ÝíÜïÜåÃÜÜå ÆÜÜ« ÷´ÜÜå †ÃÜå †Ü ËÜØÃÜå†å †åÏÜÃÜß œÜÜåÆܲßÏÜÜØ ´Üå ïÜÜåÁÜíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. ÄÜݱܴÜÃÜÜ ôÜíÜÜêÜÜåÃÜß ôÜܳÜå, íÑÜÜ‘Ó±ÜÃÜÜØ ôÜâµÜÜåÃÜß ôÜܳÜå, ÓÜ¡, ÑÜà½Üå †ÃÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜß ´ÜíÜÜÓ߃ÜÜå 146 

ôÜܳÜå, ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜÜ †Ü œÜÝ ÝíÜïÜå ´ÜåÏܱÜå ïÜÜåÁÜßÃÜå ´ÜåÃÜÜ ÝíÜïÜå ÝÃÜËÜØÁÜ ê܃ÜíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. ´Üå³Üß †Ü ËÜå “Üå‘ÓÜÏÜÜسÜß †å‘å †Ü ´ÜËÜ’å ËÜß¡ÃÜå ÆÜâ“ÖÑÜàØ": ÄÜÜØÁÜß ‘Üå±Ü ÷´ÜÜ? ËÜß¡ “Üå‘Ó܆å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÃÜÜåüÏÜÜسÜß ÏÜܳÜàØ §œÜàØ ‘ÑÜÜÚ íÜÄÜÓ, ôÜÜÏÜå ÆܲåêÜß œÜÜåÆÜ²ß ´ÜÓÉ †ÜØÄÜìß œÜÎÁÜß, èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå": ÆÜÜ« ÃÜØËÜÓ œÜÜÓ. ËÜØÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÄÜä÷‘ÜÑÜÚ ÆÜ´ÜÜíÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ÏÜÜÓàØ ÁÑÜÜÃÜ ÏÜÜåüåÓÜ؆ÜåÃÜß íÜÜ´ÜœÜß´ÜÏÜÜسÜß œÜÝêÜ´Ü ³Ü‰ ÄÜÑÜàØ. ÄÜÜØÁÜß?! ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå. †Ü ËÜØÃÜå ËÜÜì‘ÜåÃÜå †ÜüêÜß è ƒÜËÜÓ ÷´Üß. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÏÜä´ÑÜà ÆÜ“ßÃÜÜØ ™Ü±ÜÜØ íÜóÜÜåÚ ÆÜ“ß ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ, ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ, †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ †Ü Þô³ÜÝ´Ü ÷´Üß. íÜìß, ËÜØÃÜå è±ÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜß ÏÜÜ´ÜäÍÜÜóÜÜ ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ ËÜÜåêÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÏÜÜËÜÜÆÜÜå ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜ ÷´ÜÜØ, ´ÜåÏÜÃÜå éËÜé ¡åÑÜåêÜÜ, ´ÜåÏÜÃÜå ôÜÜØÍÜìåêÜÜ, ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝíÜïÜå ôÜÜØÍÜìåêÜàØ. “ÜÆÜÜ؆ÜåÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ íÜÜØœÜåêÜÜ, ´ÜåÏÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÃÜß íÜÜ´ÜÜå ÓÜåèåÓÜåè ôÜÜØÍÜìåêÜß, †Ü ÝíÜÍÜâÝ´ÜÃÜå ´ÜåÏܱÜå †ÜåìƒÜåêÜß, ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÂåÏÜ ‘ÓåêÜÜå, ´ÜåÏÜÃÜß ÷ÜèÓß³Üß ÓÜåÏÜÜØœÜ †ÃÜàÍÜíÜåêÜÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜä´ÑÜà³Üß ÁÜÂ⢠¥«åêÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜüå ´Üå ¢íÜ´Üß ¡ÄÜ´Üß íÑÜÞø´Ü ÷´ÜÜ, èå ÆÜÜå´Üå œÜÜêÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †å è ÁÜÓ´Üß [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜÓ œÜÜêÜåêÜÜ, †å è ÷íÜÜÏÜÜØ òÜÜôÜ êÜßÁÜåêÜÜå †ÃÜå †å è ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ËÜÜåêÜåêÜÜ, íܲßêÜÜåÃÜÜ ÄÜÜØÁÜß ´ÜÜå †Ü ÷´ÜÜ. ÆÜÓØ´Üà ËÜÜì‘Üå ÏÜÜüå ÄÜÜØÁÜß ‘؉ †ÜíÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. †å ´ÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜàØ †å‘ ÆÜÜµÜ ÷´ÜÜ, ÍÜâ´Ü‘ÜìÃÜß †å‘ ÑÜܹ ÷´ÜÜ, œÜÜåÆܲßÃÜÜå †å‘ ÆÜÜ« ÷´ÜÜ. ÍܱÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜóÜÑÜ, ÆÜÓßšÜÜÃÜÜå ôÜíÜÜêÜ †ÃÜå †å‘ êÜåôÜÃÜ ÷´ÜÜ. ‘¹ÜœÜ †Ü è œÜÜåÆܲßÏÜÜØ †ïÜÜå‘ ÝíÜïÜå, ÝôÜ‘Ø¹Ó ÝíÜïÜå, ÃÜåÆÜÜåÝêÜÑÜÃÜ ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü ÆÜÜ« ÷´ÜÜ. †åÏÜÜØ †å‘ ÄÜÜØÁÜß ÷´ÜÜ. ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå. †Ü ËÜå œÜËÜÓÜ‘ ‘ÜÏÜÄÜÓÜ “Üå‘Ó܆Üå ÏÜÜüå †åÏÜÃÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ, ÆܹåïÜÏÜÜØ †ÃÜå †åÏÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜß ÷íÜå ¢ÝíÜ´Ü íÑÜÞø´Ü ÃÜ ÷´ÜÜ. ´Üå ´ÜÜå œÜÜåÆܲßÃÜÜå †å‘ ÆÜÜ« ËÜÃÜß ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ËÜØÃÜåÃÜå ÆÜåêÜß ƒÜÜåüÃÜß ƒÜËÜÓ è ÃÜ÷Üå´Üß. ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ œÜÜå’ôÜ ÏÜ÷¶íÜ †ÜÆܱÜÜ ÏÜÜüå ´Üå³Üß “å ‘å ´Üå †ÜÆܱÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. †ÜÆܱÜÜ ÑÜàÄÜÃÜÜ ËÜÜåèéÆÜ ËÜÃÜåêÜÜ ôÜíÜÜêÜÜå èåíÜÜ ‘å ÝíÜòÜÃÜß ÄÜÓßËÜß, ÄÜÓßËÜ †ÃÜå ÁÜÃÜíÜÜÃÜ íÜœœÜåÃÜàØ †Ø´ÜÓ, †Ü´ÜØ‘íÜܹ, íÜØïÜßÑÜ ÑÜà½Üå, ¹ÏÜÃÜ, ÍÜÂóüÜœÜÜÓ, ÆÜâíÜÚ †ÃÜå ÆÜÝÿÜÏÜ, ‹¶ÜÓ †ÃÜå ¹ÝšÜ±Ü, ÁÜÜÝÏÜÚ‘ †ôÜÝ÷ó±Üà´ÜÜ, Õ÷ôÜÜ íÜÄÜåÓå ôÜÜÏÜå †Ü ÆÜ÷åêÜÜå ÏÜ÷ÜÃÜ †ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÓÜèÃÜå´ÜÜ êܲåêÜÜå. †ÜÆܱÜå èå ÏÜ÷ÜÃÜ †Ü¹ïÜÜåÚ ÏÜÜüå †Üèå êÜ²ß†å “ß†å ´Üå ÏÜÜüå ´Üå êܲåêÜÜå": †Ü”Ü¹ß †ÃÜå ôÜÏÜÜÃÜ´ÜÜ, ÍÜ܉œÜÜÓÜå †ÃÜå ÄÜÜæÓíÜ, íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ‘êÑÜÜ±Ü †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÝíÜ‘ÜôÜ. †Ü ËÜÁÜÜسÜß ‹ÆÜÓ ´ÜåÏܱÜå †ÜÆܱÜÃÜå ¢íÜÃÜÃÜÜå †Ü¹ïÜÚ ËÜ´ÜÜíÑÜÜå †ÃÜå ïÜ߃ÜíÑÜÜå. †ÜèÃÜß ËÜ÷à ÏÜÜåüß èéÝÓÑÜÜ´Ü “å ‘å ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜÜ ƒÜÓÜØ ÑÜà½Üå êÜï‘Ó ÝíÜÃÜÜ è êܲÜÑÜ “å, ôÜÜæ³Üß ÏÜÜåüàØ ËÜì †Ü´ÏÜÜÃÜàØ ËÜì ÷ÜåÑÜ “å. †Ü”Ü¹ß ÏÜÜüå Õ÷ôÜÜ †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ ÃܳÜß. ‘ÜÑÜÏÜß ïÜÜØÝ´Ü ÏÜÜüåÃÜÜå ôÜÜœÜÜå ÏÜÜÄÜÚ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜå ÏÜÜÄÜÚ “å †å íÜÜ´Ü ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜå †ÜÆÜåêÜß ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÜåüß ÍÜåü “å †ÃÜå ´Üå †ÜèÃÜß šÜ±Üå †ÜÆܱÜÃÜå ÝíÜòÜïÜÜØÝ´Ü ÏÜÜüå ƒÜâËÜ èéÓß “å. ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ †å‘ ÏÜÜåüÜ ÓÜè ôÜÜÏÜå †Ü”Ü¹ßÃÜàØ ÑÜའêܲÒÜ ÝíÜÃÜÜ ÄÜÜØÁÜß†å †å‘ ÏÜ÷ÜÃÜ ¹åïÜÃÜß ôíÜ´ÜصܴÜÜ ÷ÜØôÜêÜ ‘Óß. †Üè ݹÃÜ ôÜàÁÜß †åÝïÜÑÜÜ †ÃÜå †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜß íÜôÜÜ÷´ÜÜå†å ÑÜàÓÜåÆÜÃÜÜ ¹åïÜÜå ÆÜÜôÜå³Üß †Ü”Ü¹ß ´ÜÜå ÏÜåìíÜß “å. ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÏÜÃÜå ´Üå ÑÜའÝíÜÃÜÜ ÃܳÜß ÏÜìß. ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÃÜå÷Óà, ÆÜüåêÜ †ÃÜå ôÜàÍÜÜóÜœÜغ ËÜÜå” èåíÜÜ ³ÜÜå²Ü ÓÜè‘ßÑÜ †ÃÜå êÜï‘Óß ÃÜå´Ü܆Üå ÷´ÜÜ èå†Üå ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘å Õ÷ôÜ‘ ËÜìíÜÜå èéÓß ËÜÃÜïÜå †ÃÜå ÝËÜÂüÃÜ ÆÜÜôÜå³Üß ÍÜÜÓ´ÜÃÜå ÏÜàø´Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘ÓíÜÜ ÑÜའêܲíÜàØ ÆܲïÜå. ÆÜÓØ´Üà ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ œÜÜêÑÜÜå †ÃÜå ´Üå†Üå ¢´ÑÜÜ ïÜÜØÝ´ÜÏÜÑÜ ÏÜÜÄÜåÚ ´ÜåÏܱÜå †Ü”Ü¹ß ÷ÜØôÜêÜ ‘Óß. †Ü ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜß †ÍÜâ´ÜÆÜâíÜÚ ™ÜüÃÜÜ “å. ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜ“ß †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ‹¹Ü÷Ó±ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå, †åÝïÜÑÜÜ †ÃÜå †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ¹åïÜÜå ÑÜའÝíÜÃÜÜ ÁÜßÓå ÁÜßÓå †Ü”Ü¹ ³ÜÑÜÜ †ÃÜå †Ü è ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ÏÜÜÃÜíÜ¡´ÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜå ôÜÜæ³Üß ÏÜ÷¶íÜÃÜàØ ÆܹÜÃÜ “å. ÑÜའÝíÜÃÜÜ †Ü”ܹß. †Ü´ÜØ‘íÜܹÃÜÜ †ÜèÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÑÜà½ÃÜàØ ÃÜíÜàØ ôíÜéÆÜ ¥™Ü²ÒàØ “å èå †ÜÆܱÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜ ÆÜÓ ‘êÜØ‘ “å. ôÜÓ÷¹Üå ÝíÜÃÜÜ, êÜï‘ÓÃÜß ÆÜêÜüÃÜÜå ÝíÜÃÜÜ, ôÜÜÏÜôÜÜÏÜß ôÜåÃÜ܆Üå ÝíÜÃÜÜ, ÑÜའ“å †ÃÜå †Ü ÑÜà½ÏÜÜØ ïÜôµÜÜå “å, ÍÜÜåÄÜ ËÜÃÜÃÜÜÓÜ “å, ÝíÜÃÜÜïÜ “å, Óø´ÜÆÜÜ´Ü ÆÜ±Ü “å. ÑÜà½ÍÜâÝÏÜ ÝíÜÃÜÜ, ´ÜÜÓ߃ÜÜå ÝíÜÃÜÜ, ‹ÏÜ¹Ü ÁÑÜåÑÜ ÝíÜÃÜÜ, ¹åïÜÜÝÍÜÏÜÜÃÜÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ ÝíÜÃÜÜ, ËÜ÷ܹàÓß ÝíÜÃÜÜ †ÃÜå ÄÜÜæÓíÜ ÝíÜÃÜÜ ÓÜåèÃÜàØ ÑÜའ“å. Õ÷ôÜÜÃÜàØ ïÜÜôÜÃÜ “å èåÃÜÜ †÷åíÜÜêÜÜå ÓÜåè “ÜÆÜÜØ ÆÜÂÄÜü ‘Óå “å, “åêêÜÜÏÜÜØ “åêêÜÜ †Ü´ÜØ‘íÜÜ¹ß ÷àÏÜêÜÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓÜå †ÜÆܱÜÜÏÜÜØ ÓÜåèåÓÜåè êÜÜœÜÜÓß ÆÜÂÄÜü ‘Óå “å. †Ü †Ü´ÜØ‘íÜܹÃÜå ‘åÏÜ †ü‘ÜíÜíÜÜå? ÏÜÜÃÜíÜ¡´ÜÃÜå ÍÜÜÃÜÏÜÜØ êÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå †Õ÷ôÜ‘ íÑÜâ÷ÓœÜÃÜÜ ÝíÜ‘ôÜÜíÜíÜÜÃÜß ´ÜÜ´Üß èéÝÓÑÜÜ´Ü “å. †Õ÷ôÜÜÃÜß Óß´Ü ïÜ߃ÜíÜÜÃÜß †ÃÜå ÝôܽÜØ´ÜÃÜå íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ êÜÜíÜíÜÜÃÜß. ÆÜ´ÑÜå‘ ïÜÜØÝ´ÜÏÜÑÜ ÝíÜÓÜåÁÜÏÜÜØ, ÆÜ´ÑÜå‘ ïÜÜØÝ´Ü‘âœÜÏÜÜØ, ÆÜ´ÑÜå‘ ïÜÜØÝ´ÜôÜØÁÜßÏÜÜØ †ÃÜå ïÜÜØÝ´ÜÃÜÜ ÏÜåÃÜßÉåôüÜåÏÜÜØ, †å‘ËÜß¡ÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘Ó´ÜÜ ÆÜšÜÜåÃÜß ÝÏܵÜÜœÜÜÓßÃÜß ÆÜ´ÑÜå‘ ËÜå«‘ÏÜÜØ, ÆÜ´ÑÜå‘ òÜå´Ü ÁíÜèÏÜÜØ †ÃÜå ÆÜ´ÑÜå‘ ÏÜÜÃÜíÜßÑÜ ÷ô´ÜÁÜâÃÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ¢íÜ´ÜàØ “å. †ÜÆܱÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ, ´ÜåÏÜÃÜÜå ‹ÆܹåïÜ ¡±Ü߆å, ´ÜåÏÜÃÜÜ üàœÜ‘Ü ÏÜܱÜ߆å, ´ÜåÏÜÃÜÜ ïÜ˹Üå ‘ÜÃÜå ÁÜÓß†å †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ‹¹Ü÷Ó±ÜÏÜÜسÜß ïÜ៚ ê܉†å ´Üå èéÓß “å. œÜÜêÜÜå, ïÜé†Ü´Ü œÜÜå³ÜÜ ÆÜÜ«³Üß ‘Ó߆å. ²Ø‘åïÜ †Üå”Ü 6, ôíÜÜÄÜ´Ü ÝôÜüß, ÏÜà. ÆÜÜå. †²ÜêÜè, Ýè. ÄÜÜØÁÜßÃÜÄÜÓ–382 421 (M.) 97250 28274

147


ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ †å‘ ÃÜíÜß è ÍÜÜ´Ü ¥ÍÜß ‘ÓïÜå †åíÜß ñÜ½Ü ÆܳÜÏÜ †Ø‘ ÆÜÓ³Üß ÆÜ²å “å. †Ü †Ø‘ÏÜÜØ ´ÜصÜß-ôÜØÆÜܹ‘ÃÜß ÓàÝœÜ‘Ó ÀÝóü †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÆÜÂåÏÜ †ÃÜàÍÜíÜÜÑÜ “å. ÆÜÓÜÏÜïÜÚÃÜ †ÃÜå ôÜÜèôÜŸ¡ †ØÄÜåÃÜÜØ ÃÜÜÏÜÜå ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜÜØ ñܽåÑÜ ÃÜÜÏÜÜå “å. ÍÜÜóÜÜïÜàݽ‘ÜÓ ¹ßÆÜ‘ÍÜ܉ÃÜÜ ÃÜÜÏÜÃÜÜå ÝÃܹåÚïÜ ÏÜÜ´ÜäÍÜÜóÜÜ †ØÄÜåÃÜß †ÜÆÜ ôÜÜæÃÜß ÆÜÂÝ´ÜËܽ´ÜÜ ôÜâœÜíÜå “å. †ÜíÜÜ ôÜàØ¹Ó †ÃÜå ôÜàÓàÝœÜÆÜâ±ÜÚ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ÏÜÜüå ÏÜÜÓß ïÜàÍÜ圓܆Üå ôíÜß‘ÜÓïÜÜå. ÓÝ´ÜêÜÜêÜ ËÜÜåÝÓôÜÜÄÜÓ, †ÏܹÜíÜܹ 

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'.".". †å‘íÜßôÜÏÜß ôܹßÏÜÜØ ïÜé ³ÜÑÜåêÜàØ †Ü ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜß ÝœÜÓ‘ÜêÜßÃÜ´ÜÜ ÆÜÂô³ÜÜÝÆÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜ÷¶íÜÃÜàØ ÏÜÜÁÑÜÏÜ ËÜÃÜß Ó÷åïÜå †åÏÜ êÜÜÄÜå “å. ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜÜ íÜܜܑÜå ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜíÜÜÃÜß †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå †Ü‘óÜÚíÜÜÃÜß šÜÏÜ´ÜÜ †Ü ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÏÜÜØ Ó÷åêÜß “å. ÄÜÜØÁÜßíÜܹÃÜß éÝ°œÜàô´Ü´ÜÜÃÜå ËܹêÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ƒÜàêêÜÜÆܱÜÜÃÜå ‘åúÏÜÜØ Ó܃ÜíÜÜ ËܹêÜ ôÜÏÜÄÜ üßÏÜÃÜå †ÝÍÜÃÜعÃÜ. †ÜÃÜÜå íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà ÆÜÂôÜÜÓ ³ÜíÜÜå ¡å‰†å. ËÜßÓåÃÜ ‘Üå«ÜÓß, íܲÜå¹ÓÜ 

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' éÆÜ‘²àØ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ËÜÃÑÜàØ “å. †ÜíÜàØ ÃÜÏÜâÃÜå¹ÜÓ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ †ÜÆÜíÜÜ ËܹêÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ÁÜÃÑÜíÜܹ. ÉÓß Óè⠳ܴÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ÆÜ±Ü íÜÜØœÜíÜß †ÃÜå íÜÜÄÜÜåìíÜß ÄÜÏÜå “å. ÏÜÜÝôÜ‘ ÁÜÜåÓ±Üå ´Üå ÆÜÂÄÜüïÜå ´Üå íÜÜØœÜß íÜÁÜà ÓÜ¢ÆÜÜå.

ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜÃÜÜå ‹¶ÜÏÜ ÃÜÏÜâÃÜÜå íÜÜØœÜßÃÜå †ÜÃÜع ³ÜÑÜÜå. ¡å‘å ÏÜà. ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ÃÜß ‘êÜÏÜ ôÜÜæÃÜå ôÜ÷è ÃÜ ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü †Ü ÆÜݵܑÜÃÜÜå èå ÷å´Üà “å ´ÜåÃÜÜ ÏÜÜüå †ôÜ÷è ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜÜØ ÆÜ±Ü ÄÜÜæÓíÜÆÜâ±ÜÚ êÜåƒÜÃÜ-ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜÃÜß †ÆÜåšÜÜ Ó÷åïÜå. ‹¹Ü÷Ó±ÜÏÜÜØ ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜå ÷åíÜÜêÜ ÃÜÜÏÜÜíÜêÜß³Üß †êÜØ‘ä´Ü ‘ÓíÜÜÃÜå ËܹêÜå ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÓ ‘åÞú´Ü ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå íÜܜܑÃÜÜØ ôÜÏÜÑÜ-ïÜÞø´ÜÃÜÜå ÑÜÜåÄÑÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ³ÜÑÜÜå ÄܱÜÜÑÜ. ïÜàÍÜ圓܆Üå ôÜܳÜå. íÜÜôÜà¹åíÜ íÜÜåÓÜ, íܲÜå¹ÓÜ 

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜå ÏÜÜœÜÚ-†åÝÆÜÂêÜ 2013ÃÜÜå †Ø‘ ÏÜëÑÜÜå. `êÜÄÃÜÃÜÜ íÜÓ™ÜÜå²Ü' †ÃÜå `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ ôÜÝ÷´ÜÃÜÜ ËÜÁÜÜ êÜåƒÜÜå ÄÜÏÑÜÜ. ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ²ÜåÝ‘ÑÜàØ ‘ÓÜíÜíÜÜÃÜÜ íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà ÆÜÂÑÜÜôÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ‘ÓïÜå †ÃÜå ÆÜÂÍÜà ´ÜåÏÜÜØ ôÜÉì´ÜÜ †ÆÜÜíÜïÜå †åíÜß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ. ÏÜÜå÷ÃÜÍÜ܉ †åêÜ. ¡¹íÜ, ÏÜà. ÆÜÜå. ÏÜÜå²ÜôÜÓ, ´ÜÜ. ôÜܱÜع, Ýè. †ÏܹÜíÜܹ 

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜå ÆܳÜÏÜ †Ø‘ ÏÜëÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ÏÜÃÜå ƒÜâËÜ †ÜÃÜع ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. †åíÜÜå †ÜÃÜع ËÜß¡å †Ø‘ ÏÜì´ÜÜØ ÆÜ±Ü ³ÜÑÜÜå. ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ôÜܳÜå ¡å²ÜÑÜåêÜÜ ôÜÜæ ôÜܳÜßÝÏܵÜÜåÃÜå †ÝÍÜÃÜعÃÜ. †Ø‘ÃÜÜ ÆÜâØ«Ü µÜ±Ü ÆÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜÜØ ¹ïÜÚÃÜ ³ÜÜÑÜ ´Üå ‹ÆܘÏÜ ÆÜ±Ü ™Ü±ÜÜå ô´Üà´ÑÜ êÜÜÄÜå “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †Ü ÃÜâ´ÜÃÜ íÜìÜØ‘ é²ÜØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÜå êÜÜíÜß ïÜ‘ïÜå †åíÜß ñÜ½Ü ËÜØÁÜÜÑÜ “å. œÜغ‘ÜÃ´Ü ïÜå«, †ÏܹÜíÜܹ

ÍÜÓ´Ü `‘àÏÜÜÓ' ÆÜÂÜ. «Ü‘Ó, †Ø¡Ó(‘œ“) 

ÁÜÏÜÚ ôÜÜœÜíÜßÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÝíÜ‘ÜôÜ ‘Óß ÓûàØ “å, ´Üå ÏÜÜüå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ËÜӑعܡå'ÃÜå ôÜêÜÜÏÜ! †ÝÍÜÃÜعÃÜ."".". ôÜà™Ü²´ÜÜ †ÃÜå Óèâ†Ü´ÜÏÜÜØ ÆÜÓØÆÜÓÜÄÜ´Ü ÆÜÂÍÜÜíÜ èìíÜÜÑÜÜå ¹åƒÜÜÑÜ “å. `ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ÆÜÜØœÜ ôÜÜšÜÓÜå'

ËÜØÃÜå †Ø‘Üå ÏÜëÑÜÜ. ËÜØÃÜåÏÜÜØ ôÜØÆÜܹÃÜ, †Ø¹ÓÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ´Ü³ÜÜ ôÜÜèôÜŸ¡ ôÜàÓàݜܑÓ, †¹ÖÍÜà´Ü, †Ü‘óÜÚ‘ †ÃÜå ÓÏܱÜßÑÜ “å. ÄÜÜØÁÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜß ÄÜÝ´ÜÝíÜÝÁÜ †ÃÜå ÆÜÂÄÜÝ´Ü ¹ïÜÜÚíÜ´ÜàØ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ÄÜÜØÁÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜÜ

148 

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜßèÃÜÜå †ÃÜå ôÜØô³Ü܆Üå ÝíÜïÜå ê܃ÜܱÜÜå ÏÜì´ÜÜØ Ó÷åïÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜÜôÜåÃÜß †°ì‘ ôÜÜÏÜÄÜÂßÏÜÜسÜß †Üå“ÜØ ¡±Üß´ÜÜØ ‘å üâØ‘ÜØ ê܃ÜܱÜÜå †Ü ÏÜÜÁÑÜÏÜ ¿ÜÓÜ ÉÓß Óè⠳܉ ïÜ‘ïÜå. íÜìß ôÜØô³ÜÜ †ÜüêÜß †ÄÜ´ÑÜÃÜß ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå ôÜØô³ÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÓôÜ Ó÷å è.

†ÁÑÜÑÜÃÜ, †ÁÑÜÜÆÜÃÜ, ôÜØïÜÜåÁÜÃÜ †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓÝíÜÏÜÚïÜ ÏÜÜüåÃÜàØ †ôÜÓ‘ÜÓ‘ †ÃÜå ÆÜÂËÜì ÏÜàƒÜÆÜµÜ ÆÜ±Ü ËÜÃÜå ´ÜåíÜß ÆÜÂÍÜàÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ. ÆÜÂÜ. ËÜß. †åÏÜ. ÆÜüåêÜ, ´ÜصÜß, †ÜݳÜÚ‘ ÝíÜ‘ÜôÜ, †ÏܹÜíÜܹ 

†ÜÝïÜóÜ ÏÜ÷å´ÜÜ, ÃÜíÜß Ý¹ê÷ß

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÏÜÜØ ´ÜصÜß ôÜâ”, ôÜØÆÜܹ‘ßÑÜ ÝÃÜÆÜà±Ü´ÜÜ, ÏÜâêÑÜÝÃÜó« ÆÜÓÜÏÜïÜÚÃÜÏÜÜØ ôÜàØ¹Ó ôÜÜèôÜŸ¡“ÜÆÜ‘ÜÏÜ †Ü‘óÜÚ±ÜÏÜÜØ íÜÁÜÜÓÜå ‘Óå “å. ËÜß¡ †Ø‘ÏÜÜØ `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå', ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß ÍÜíÑÜ ÍÜâÝÏÜ‘Ü †ÃÜå êÜÄÃÜÃÜÜ íÜÓ™ÜÜå²Ü êÜåƒÜÜå ôÜÜÞ¶íÜ‘ ÓûÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ™ÜÓÆÜ‘²‘ ÆÜ“ßÃÜàØ ÞôÏÜ´Ü ù¹ÑÜÄÜÏÜ ÓûÜ. ¹ÜزߑâœÜÃÜß ÉêÜñÜàÝ´Ü ÝíÜœÜÜÓÜ´ÏÜ‘. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüÃÜå ïÜàÍÜåœ“Ü †ÃÜå ÷Üݹڑ †ÝÍÜÃÜعÃÜ.

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜå †Ø‘–01 ÏÜëÑÜÜå íÜÜØœÑÜÜå, ÄÜÏÑÜÜå. ôÜà™Ü² “ÜÆÜ‘ÜÏÜ, ÍÜÜíÜíÜÜ÷ß ê܃ÜܱÜÜå, ÝíÜ-ÄÜ´Ü ‘ÜìÃÜß †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ ™ÜüÃÜÜ–´ÜÜÓ߃ÜÜå ôÜܳÜåÃÜÜØ ôÜØÑÜÜåÝè´Ü ËÜÃÜÜíÜÜåÃÜàØ ÝÃÜéÆÜ±Ü ƒÜÓåƒÜÓ ôÜàØ¹Ó †ÃÜå ÏÜÃÜÃÜßÑÜ “å. ‰òÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ ÁÜËÜ‘´ÜàØ-ÁÜÏÜÁÜÏÜ´ÜàØ Ó܃Üå †å è ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ. ôÜâœÜÃÜ": `†ÜñÜÏÜ-ÍÜèÃÜÜíÜÝêÜ'ÏÜÜسÜß ¹Óå‘ †Ø‘ÏÜÜØ ÆÜâ. ËÜÜÆÜàÃÜå ÝÆÜÂÑÜ †å‘ܹ ÍÜèÃÜ ÃÜ ÏÜâ‘ß ïÜ‘ÜÑÜ?

ÝÉÝêÜÆÜ øêÜÜ‘Ú, ÄÜÜØÁÜßÃÜÄÜÓ 

—ôÜàÓåú ÏÜ. ‘ÜÆÜݲÑÜÜ, †ÏܹÜíÜܹ

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ËÜß¡ †Ø‘ÃÜß ÆÜß.²ß.†åÉ. ÏÜìß. ‘Ü‘Ü ‘ÜêÜåêÜ‘Ó, ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ †ÃÜå ‘äó±ÜêÜÜêÜ ñÜßÁÜÓܱÜßÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå ÄÜÏÑÜÜØ. ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ ÏÜÜÓÉ´Üå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜß íÜÜ´Ü ³Ü‰. ÍÜÝíÜóÑÜÏÜÜØ †ÃÑÜ

†ÜÍÜÜÓ ôÜàÓåúÍÜ܉ †ÜÆÜÃÜàØ ôÜâœÜÃÜ †ÜíÜ‘ÜÑÜÚ “å. ÆÜÂôÜØÄÜÜåÆÜÜ´Ü †ÃÜå èéÓß ÝíÜÄÜ´ÜÜå ôÜܳÜå `†ÜñÜÏÜÍÜèÃÜÜíÜÝêÜ'ÏÜÜسÜß ÍÜèÃÜ ÏÜâ‘ß ïÜ‘ÜÑÜ, œÜÜå’ôÜ ÏÜâ‘ßïÜàØ. —ôÜØ.

`ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜïÜå .".".†ÜíÜàØ ôÜàØ¹Ó †ÃÜå ËÜä÷´ÜÖ ôÜØœÜÑÜÃÜ, †ÜüêÜß è÷åÏܴܳÜß ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓåêÜàØ; ‘¹ÜœÜ ÆܳÜÏÜ è “å. ÄÜÜØÁÜß- ÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ôÜØÄÜÂ÷Üå ÆÜÂÄÜü ³ÜÑÜåêÜÜ “å ÆÜ±Ü †ÜüêÜàØ ”ß±ÜíÜüÍÜÑÜàÛ, ÃÜ‘ïÜß¹ÜÓ ‘ÜÏÜ ÆܳÜÏÜ íÜƒÜ´Ü è ÷ܳÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å.".". ÏÜÃÜ ´ÜÜå ³ÜÜÑÜ, †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜå Õ÷¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ †ÃÜàíÜܹ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜåÆÜ±Ü ‘åíÜàØ ôÜÜÓàØ! Õ÷¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ †Ü è ÆÜ‘ÜÓå †ÜµÜÆÜµÜ ‘ÜÏÜ ´ÜÜå ³ÜÑÜàØ è ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü íܱÜÜÚÃÜà˜ÏÜå ÝíÜœÜÜÓÆÜÂôÜÜ¹ß ÍÜÜÄÑÜå è ÝíÜ´ÜÝÓ´Ü ³Ü‰ ÷ïÜå. ÓÏÜåïÜ ôÜØ™ÜíÜß ôÜØÆÜܹ‘, ïÜÜòÜ´Ü ÄÜÜØÁÜß, †šÜÓ ÍÜÜÓ´Üß, íÜÜݱÜÑÜÜíÜܲ, ÍÜàè(‘œ“) 

.".". ´ÜÏÜå †´ÑÜØ´Ü ñÜÏÜ ÃÜå †å‘êÜݚܴÜÜ ÏÜÜÄÜß êÜå ´ÜåíÜÜå †Ü ÝíÜœÜÜÓ‘ÜåïÜ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÑÜÜåÚ †å ´ÜÏÜÜÓÜ ÝÃÜíÜäݶܑÜìÃÜå †ÃÜå ´ÜÏÜÜÓÜ ‘ÜÑÜÚ‘ÜæïÜêÜÃÜå ÄÜÜæÓíÜ †ÆÜÜíÜå †åíÜß ÝôÜݽ “å. .".".ÏÜܱÜôÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜÝÓÆÜøíÜ †íÜô³ÜÜÃÜÜå ‘åíÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å ´ÜåÃÜàØ †Ü ‹ÏÜ¹Ü ‹¹Ü÷ “å. èÑÜØ´Ü ÏÜå™ÜܱÜß 1888, †Ü´ÜÜÍÜ܉ †åíÜÃÑÜâ, ÍÜÜíÜÃÜÄÜÓ-364 001

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

149


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß : 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ 1913ÃÜÜå èâÃÜ ÏÜÝ÷ÃÜÜå ÝËÜÂÝüïÜ ôÜÓ‘ÜÓÃÜÜ Õ÷¹ß†Üå ÆÜÓÃÜÜ ¹ÏÜÃÜ ôÜÜÏÜå íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ¡åìÜíÜÜ ÏÜÜüå ÝÃÜÝÏÜ¶Ü ËÜÃÜß ÓûÜå. Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ Õ÷¹ÏÜÜØ ³ÜÑÜåêÜÜØ êÜÄÃÜÃÜå ÄÜåÓ‘ÜÑܹåôÜÓ «åÓíÜ´ÜÜ œÜà‘Ü¹Ü ôÜÜÏÜå ôµÜ߆Üå ÆÜ±Ü ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ¡å²ÜïÜå ´ÜåíÜÜå «ÓÜíÜ ÏÜåÃÜÜ †Ø´Üå ÆÜôÜÜÓ ³Ü´ÜÜØ ÝËÜÂÝüïÜ ôÜÓ‘ÜÓ ÕœÜ´ÜÜÏÜÜØ ÆܲåêÜß è±ÜÜ´Üß ÷´Üß, ÆÜ±Ü üôÜÃÜß ÏÜôÜ ³ÜíÜÜÃÜÜ ÏÜâ²ÏÜÜØ ÃÜ ÷´Üß. ËÜߢ ËÜÜèà †åÝÆÜÂêÜ, 1913ÏÜÜØ èâÃÜÜ ‡ÝÏÜÄÜÂåïÜÃÜ ÝËÜêÜÏÜÜØ `ôÜàÁÜÜÓÜå' ‘Ó´ÜàØ ÃÜíÜàØ ÝËÜêÜ ËÜ÷ÜÓ ÆܲÒàØ ÷´ÜàØ. ´ÜåÃÜß ôÜÜÏÜå `‡ÞòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ' ¿ÜÓÜ ¡ÄÜäÝ´Ü êÜÜíÜíÜÜ †ÃÜå Õ÷¹ß†ÜåÃÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ¡å²íÜÜÃÜÜ ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå œÜÜêÜà è ÷´ÜÜ. †Ü ÝËÜêÜÃÜß ¡åÄÜíÜ܉ ÆÜÂÏÜܱÜå Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ‡œ“å ´Üå ÆÜÂÜØ´ÜÏÜÜØ †ÜíÜíÜÜ-èíÜÜ †ÃÜå ‘ÏÜÜíÜíÜÜÃÜÜ ÷‘Üå “ßÃÜíÜ܉ è´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜ ‘ÓíÜÜ ™Ü±Üß †Ü‘Óß ‘ôÜÜåüßÏÜÜسÜß ÆÜôÜÜÓ ³ÜíÜØà Æܲ´ÜàØ †ÃÜå †å ÆÜ“ßÑÜå ÆÜÜ“Üå íÑÜÞø´Ü ¹ß« µÜ±Ü ÆÜ܋òÃÜÜå ‘Ó ´ÜÜå ÍÜÓíÜÜå è Æܲå! †Ü ÝËÜêÜ ôÜÜÏÜå †Ü‘ÓÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ¡ÄÜ嫆 ³Ü‰ Ó÷åêÜÜå ¡å´ÜÜØ ôµÜ߆ÜåÃÜå ‘ÓÏÜÜسÜß ÏÜàÞø´Ü †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉ÃÜå †ÁÜâÓß ÏÜàÞø´Ü ÏÜØèâÓ ÃÜ÷Üå´Üß. ÆÜàÓàóÜÜåÃÜåÑÜ †Ü íÜåÓÜÏÜÜسÜß ÏÜàÞø´ÜÃÜÜå †ÜÄÜÂ÷ ´ÜåÏܱÜå œÜÜêÜà Ó܃ÑÜÜå. `‡ÞòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ' ¿ÜÓÜ †å ÏÜÜüå íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ¡å²íÜÜ ê܃ÜܱÜÜå ê܃ÑÜÜØ †ÃÜå †Ü ÝËÜêÜÃÜÜå †ÏÜêÜ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘ÓíÜÜ ÷Ü‘êÜ ‘Óß. ´ÜåÃÜß †ôÜÓ éÆÜå ²ÓËÜÃÜ ôÜØô³ÜÜÃÜÏÜÜØ èÃÏÜåêÜÜ Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ ôÜØ™Üå ‘Üå‰ÃÜå ‘Ó ÃÜ÷Î ÍÜÓíÜÜÃÜß ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜ´ÜÜå «ÓÜíÜ ÆÜôÜÜÓ ³ÜÑÜÜå. ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ËÜß¡ ÍÜ܉ ‘ÓôÜÃܹÜôÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ÓÜè‘ÜåüÏÜÜØ †íÜôÜÜÃÜ ³ÜÑÜàØ. †Ü ËÜÜèà ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜØ ÏÜØ²Ü±Ü ³Ü‰ ÓûÜØ ÷´ÜÜØ, ÆÜ±Ü †å ÆÜ÷åêÜÜØ ¡å ôÜÓ‘ÜÓ ‡œ“å ´ÜÜå ÆÜÜå´Üå íÜÜüÜ™ÜÜüÜå ÏÜÜüå ÆÜ±Ü ´ÜæÑÜÜÓ “å ´Üå ÏÜ´ÜêÜËÜÃÜÜå ÆÜµÜ ´ÜåÏܱÜå ÄÜä÷ƒÜÜ´ÜÜÃÜå ê܃Üß ÏÜÜå‘êÑÜÜå ÷´ÜÜå. íÜìß †Ü †å è ™ÜüÃÜÜÃÜÜå ôÜÜšÜß ÏÜÜôÜ ÆÜ±Ü ÷´ÜÜå ‘å èåÏÜÜØ ÝËÜêÜÃÜß †ÜØüß™ÜâØüß ÄÜÜåÆÜÜêÜ‘äó±Ü ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜå ôÜÏÜ¡íÜ´ÜÜ ÆܵÜÃÜß ôÜܳÜå ´ÜåÏܱÜå ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜå ‹¼åïÜßÃÜå †åÏÜ ÆÜ±Ü ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ ‘å, ÷àØ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜ †ÜíÜßÃÜå †ÜÆÜÃÜå ÏÜìíÜÜ, †ÜÆÜÃÜå œÜÓ±Üå ËÜåôÜíÜÜ, †ÜÆÜÃÜÜ ÷Ü³Ü ÃÜßœÜå ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜ †ÃÜå †ÜÆÜÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß ¤ÜÜÃÜ ÄÜÂ÷±Ü ‘ÓíÜÜ ‹´ôÜà‘ “àØ.

èâÃÜ 1913 1–21 221 23 24 25 26 27

²ËÜÚÃÜ [Óô´ÜÜÏÜÜØ] [ÝÆÜÂüÜåÝÓÑÜÜ] [Óô´ÜÜÏÜÜØ] [²ËÜÚÃÜ] ²ËÜÚÃÜ, ÏÜÜåüÜ ÍÜ܉ ‘ÓôÜÃܹÜôÜÃÜÜ †íÜôÜÜÃÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ †ÜíÑÜÜ. ²ËÜÚÃÜ, ÝÉ. †Ü.ÃÜß ïÜÜìÜÏÜÜØ ÍܱܴÜÜØ ËÜÜì‘Üå †ØÄÜå, †ÃÜå ~‘ ÝïÜݚܑÜÃÜß ôÜÜÏÜåÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ †ÜšÜåÆÜÜå ÝíÜïÜå, §²ß ´ÜÆÜÜôÜ ‘Óß. ~ÏÜÜسÜß ÆÜâÓß ÏÜÜÝ÷´Üß ÃÜ ÏÜì´ÜÜØ ƒÜâËÜ †‘ì܉ ¥«ÒÜØ, †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ è ÏÜÜå°Ü ‹ÆÜÓ ÆÜÜØœÜ ´ÜÏÜÜœÜÜ œÜÜå²ß ¹ßÁÜÜ, ´Ü³ÜÜ †å ݹíÜôÜå ôÜÜØèå èÏÑÜÜ ÃÜÝ÷; ÆÜܱÜß ÆÜ±Ü ´ÜŸÑÜàØ.

1.  ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÏÜÜåüÜ ÍÜ܉ ‘ÓôÜÃܹÜôÜÃÜàØ †íÜôÜÜÃÜ ÓÜè‘ÜåüÏÜÜØ ³ÜÑÜàØ.

150 

28

29 30

²ËÜÚÃÜ, ÝÉ.†Ü.³Üß ÃÜß‘êÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ôüåïÜÃÜå ËÜÁÜÜ íÜìÜíÜíÜÜ ÄÜÑÜÜ; ´ÑÜÜØ ‘åüêÜß‘ ÷‘ß‘´Ü ¡±Üß êÜßÁÜß; ~ÃÜܳÜß ôÜØ´ÜÜåóÜ ¹ïÜÜÚíÑÜÜå. —¹åïÜÜØ´ÜÓÜÝÁÜíÜÜôÜÃÜÜ ‘ÜÑܹÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß ƒÜÜÏÜ߆Üå ´ÜÓÉ ÁÑÜÜÃÜ ¹ÜåÓ´ÜÜå ÆÜµÜ ôÜÓ‘ÜÓÃÜå ê܃ÑÜÜå. —³Üß ÃÜß‘êÑÜÜ; —†Üèå ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÑÜÜåÚ. Óô´ÜÜÏÜÜØ ¡å÷Ü., ôÜíÜÜÓå †ÜíÑÜÜ; ôÜÜØèå èÏÑÜÜ.

ÃÜÜÇÁÜ": `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ¹Ó íÜóÜÚÃÜÜ †Ø‘ÜåÃÜå †å‘ ôÜìØÄÜ ÆÜàô´Ü‘ ´ÜÓß‘å ÄܱÜíÜÜÃÜàØ ÝÃÜÁÜÜÚÓ´ÜÜ ÆÜÜÃÜÜØÃÜß ‘àêÜ ÄܱܴÜÓßÏÜÜØ †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜß ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜØ µÜ±Ü †Ø‘ÜåÃÜÜØ ÆÜÜÃÜÜØ ÆÜ±Ü †ÜíÜ ôÜ÷ß´Ü ôÜÏÜÜíÜß êÜßÁÜÜØ “å. †ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ †Ü †Ø‘ ÆÜÜÃÜÜ ÃÜØ. 117³Üß ïÜé ³ÜÜÑÜ “å. [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜå èÃÏÜݹÃÜÃÜß ïÜàÍÜåœ“Ü 21 èâÃÜ–20 èàêÜ܉ 2013 ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘Üå íÜÄÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜß ÝíÜ‘ÜôÜíÜÜ´ÜÜÚ †ÁÜâÓß “å. ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜó«Ü †ÃÜå ÏÜ÷åÃÜ´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå è ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÃÜíÜ ¹ÜÑÜ‘Ü ‹ÆÜÓÜشܳÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ËÜ¡íÜß ÓûàØ “å.

ñÜß ™ÜÃÜïÑÜÜÏÜÍÜ܉ ‘ÜØ. ¹íÜå

ñÜß ÏÜÜå÷ÃÜÍÜ܉ íÜÜ. ¹åôÜ܉

†ÜçÉôÜåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 25-06-'60 ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 02-07-'53

ôÜàñÜß ÍÜÜíÜÃÜÜËÜ÷åÃÜ Ó. ÆÜØœÜÜêÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 02-07-'66

ñÜß ÓÏÜåïÜÍÜ܉ ÷ß. ”ÜêÜÜ

†çôüåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • 07-07-'67

ñÜß ÝïÜíÜÜÍÜ܉ ïÜÜ. ÆÜÓÏÜÜÓ

ÆêÜçü ÏÜåÕ‘ÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 17-07-'57


Profile for Navajivan Trust

Akshardeh 06 (2013)  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 04, June, 2013

Akshardeh 06 (2013)  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 04, June, 2013

Advertisement