Page 1


Hey, ËÜÜÆÜà. . . UÃÜÜå. . . wat's up ‰ÃÜ Nav¢íÜÃÜ? ÝÆÜÂÑÜ ËÜÜÆÜà, ÷Ü, êÜåƒÜÃÜàØ ÏܳÜÜìàØ ÆÜÜØœÜ ôÜÜ´Ü íÜÜÓ íÜÜØœÜíÜàØ ÆÜ²å ´ÜåíÜàØ è “å. ÃÜå ÆÜ“ß ÆÜ±Ü ‘Üå‰ÃÜå ÆÜâ“íÜàØ ÆÜ²å ´ÜåíÜàØ “å. ‘ËÜâêÜ-ÏÜØèâÓ œÜÜêÜÜå ÃÜå.".". ÆܱÜ, ËÜÜÆÜà.".". 60ÃÜÜ ¹ôܑܳÜß ê܉ÃÜå «å« ôܹßÃÜÜ †Ø´Üå èÃÏÜåêÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜå ÃÜå †´ÑÜÜÓÃÜß ÑÜàíÜÜÆÜå°ßÃÜå †Ü ÏܳÜÜìàØ †å‘ è íÜÜÓ íÜÜ؜ܴÜÜ ôÜÏÜ¡‰ ¡ÑÜ “å!! ´ÜÏÜÃÜå †Ü ¡±ÜßÃÜå †ÜÿÜÑÜÚ ³ÜïÜå, †åÃÜàØ †ÏÜÃÜå èÓÜÑÜ †ÜÿÜÑÜÚ ÃܳÜß. †Ü ÆÜå°ß ´ÜÏÜÃÜå ‘œÜ‘œÜ܉ÃÜå ôÜÏÜèíÜÜ ÏÜÜØÄÜå “å, ´ÜÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‹´ÜÜÓíÜÜ ÏÜÜØÄÜå “å. ݹíÜôÜå ÃÜå ݹíÜôÜå ´ÜÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜå è ÆÜÂô´Üà´Ü “å †åíÜß ÏÜèËÜâ´Ü êÜÜÄܱÜß †Ü ÆÜå°ßÏÜÜØ ™ÜÓ ‘Óß Ä܉ “å. ÃÜå èåÃÜÜå †ÏÜÃÜå ôÜ÷àÃÜå †ÜÃÜع “å. ÆܱÜ, †åÏÜÃÜÜ ôÜàÁÜß †Ü ÝíÜœÜÜÓÜå ÆÜ÷ÜÇœÜܲíÜÜÃÜß Óß´Ü ‘¹ÜœÜ ³ÜÜå²ß èà¹ß ‘ÓíÜß ÆܲïÜå. †åÏÜÃÜå †åÏÜÃÜß Óß´Üå ´ÜÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå ôÜÏÜèíÜÜ “å. ÃÜå †å ÆÜ½Ý´Ü ‘¹ÜœÜ íÜÁÜÜÓå ôÜÓì ÆÜ±Ü “å ËÜÜÆÜà.".". èåÏÜ ‘å ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÜåüÜ œÜ’ÓíÜÜìÜå œÜÓƒÜÜå ÷´ÜÜå, †å ÆÜ“ß ÆÜåüß œÜÓƒÜÜå †ÜíÑÜÜå, ÆÜ“ß †ØËÜÓ œÜÓƒÜÜå. †Ü ËÜÁÜÜ œÜÓƒÜÜ ‹ÆÜÓ †ÜÆÜå ‘ÜØ´ÑÜàØ †ÃÜå †å ÆÜ“ß ËÜå-ÆÜÜØœÜ ÃÜå †Ü« µÜÜ‘íÜÜìÜ ‡êÜåÝøüב³Üß œÜÜêÜ´ÜÜ œÜÓƒÜÜ ´ÜÏÜÜÓÜ ÆÜ“ßÃÜß ÆÜå°ß†å †ÆÜÃÜÜíÜåêÜÜ.".". ‹´ÆÜܹÃÜ ´ÜÜå ƒÜܹßÃÜàØ è ³Ü´ÜàØ ÃÜå ”²ÆܳÜß. 1940ÏÜÜØ ôÜåíÜÜÄÜÂÜÏÜÏÜÜØ Óø´ÜÝÆܶÜÃÜÜ ¢íÜܱÜà†ÜåÃÜå ¡åíÜÜ ÏÜÜüå ôÜâšÏܹïÜÚ‘ÑÜصÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÆÜ±Ü ´ÜÏÜå øÑÜÜØ ÃÜ÷Üå´ÜÜå ‘ÑÜÜåÚ! †å ´ÜÏÜÜÓß ÃÜíÜÜ èÏÜÜÃÜÜ ôÜܳÜå ´ÜÜêÜ ÏÜåìíÜ´Üß †ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÀÝóü ÷´Üß.".". †å è íÜóÜÚ ´ÜÏÜå ‘ÓåêÜÜ “åêêÜÜ íÜßêÜÏÜÜØ ´ÜÏÜå ´ÜÏÜÜÓÜØ ´ÜÏÜÜÏÜ ê܃ÜܱÜÜåÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå, ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜå †ÝÁÜ‘ÜÓ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜå ôÜÜÇÆÑÜÜå.".". ÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜå ´Üå ´ÜÏÜÜÏÜ ê܃ÜܱÜÜå ôÜÜœÜíÑÜÜØ, ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÆÜ±Ü ‘ÑÜÜÛ ÃÜå ¹àÝÃÜÑÜÜÍÜÓÏÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå ¿ÜÓÜ †ÜÆÜÃÜÜ ïÜÜØÝ´Ü–†Õ÷ôÜÜ–ÍÜ܉œÜÜÓÜå èåíÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ÉåêÜÜíÑÜÜ. ôÜÜíÜ ÃÜ¢íÜß Õ‘ÏÜ´Üå ´ÜÏÜÜÓß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜå ™ÜåÓ ™ÜåÓ ÆÜ÷ÜÇœÜܲß. ÍÜÜÓ´ÜÃÜß è 15 ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ´ÜåÃÜÜ †ÃÜàíÜܹ ³ÜÑÜÜ. ÃÜå ÆÜØ¡ËÜß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü íÜÜè´Üå ÄÜÜè´Üå †ÜíÜß Ó÷ß “å †ÜÆÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ. ÃÜå ŸÑÜÜØ ÷ØÏÜåïÜÜØ µÜÜôÜíÜܹÃÜÜå ÏÜÜ÷ÜåêÜ ÓûÜå †åíÜÜ ‘ÜïÏÜßÓÏÜÜØ ÆÜ±Ü ²ÜåÄÜÓß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ üâØ‘ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ è ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓßïÜàØ. Õ÷ôÜÜÃÜÜ †Ü ÆܹåïÜÏÜÜØ †Õ÷ôÜÜÃÜÜå ôÜعåïÜÜå ê܉ÃÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÃÜÜÓ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ïÜÜØÝ´ÜÃÜÜå †å‘ ÏÜèËÜâ´Ü ÏÜÜ÷ÜåêÜ ¥ÍÜÜå ‘ÓïÜå, †åíÜß †ÏÜÃÜå ôÜ÷àÃÜå †ÜïÜÜ “å. `†Ü´ÏÜ‘³ÜÜ' ôÜô´ÜÜ ¹Óå †ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜüå ÷íÜå ‘ÜÄÜìÏÜÜØ ‘å “ÆÜ܉ÏÜÜØ øÑÜÜØÑÜ ËÜÜØÁÜ“Üå² ÃÜ ‘ÓíÜß †åíÜàØ ÃÜ’ß ‘ÑÜàÛ “å. ôÜô´ÜàØ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü íÜÜèËÜß ÃÜå ôÜÜÓàØ †ÜÆÜíÜàØ †å ¹ÜåÓß ÷íÜå ÆÜ‘²ß “å. ³ÜÜå²ß Õ‘ÏÜ´Ü íÜÁÜÜÓßÃÜå íÜܜܑÃÜß †Ü؃ÜÜåÃÜå †Üå“Üå ôü×åôÜ ÆÜ²å †å íÜÁÜÜÓå èéÓß êÜÜÄÜå “å. ÃÜå †åÏÜÜØ †ÜÆÜÃÜß ôÜØÏÜÝ´Ü ÏÜÜÃÜß êÜßÁÜß “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

119


ËÜÜÆÜà, ¹àÝÃÜÑÜÜ ÷íÜå ‡êÜåøü×ÜåÝÃÜ‘ ÑÜàÄÜÏÜÜØ ÆÜÂíÜåïÜß œÜâ‘ß “å. †ÜÆÜÃÜÜØ èâÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå èå ÷ÝÓèÃÜ, ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ èåíÜÜØ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ôíÜéÆÜå ÷´ÜÜØ ´Üå †Üèå ÆÜ±Ü íÜÜØœÜíÜܳÜß Õè¹ÄÜß ´ÜÓß èíÜÜÑÜ †åíÜÜ ôÜœÜÜåü ÝíÜœÜÜÓÜåíÜÜìÜØ “å... ÆÜÂô´Üà´Ü “å. †ÜíÜÜØ ÏÜàƒÜÆܵÜÜåÃÜå êÜÜ‘²ÜÃÜÜ ™ÜÜå²Ü†ÜåÏÜÜØ ¥Á܉ÃÜß ü×ßüÏÜåÃü ‘ÓÜíÜßÃÜå êÜÜå‘Üå ÏÜâ‘ß Ó܃Üå †åÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ †å‘ ÃÜÜÃÜ‘²Ü ÏÜïÜßÃÜ—`‘ÏÆÑÜàüÓ'ÏÜÜØ †å íÜÜØœÜß ïÜ‘å †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÃÜÜÃÜÜ ÏÜÜåüÜ ü܇ÆÜ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÃÜå ÄÜÏÜ´ÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå èà¹ß èÄÑÜÜ†å ‘ÏÆÑÜàüÓ ÏÜïÜßÃÜÏÜÜØ è ôÜÜœÜíÜß ïÜ‘å †åíÜß ‘؉‘ ôÜàÝíÜÁÜ܆Üå ‹ÆÜêÜËÁÜ ‘ÓÜíÜßÃÜå ÑÜàíÜÜÆÜå°ßÃÜå †Ü ËÜÁÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå è²ËÜåôÜêÜÜ‘ †ÜÆÜíÜÜ “å. íÜìß, íÜßêÜÏÜÜØ ÁÜÜÓß ÁÜÜÓßÃÜå ¡åÑÜàØ ´ÜÜå †åÏÜÜØ ´ÜÏÜå øÑÜÜØÑÜ ‹êêÜåƒÜ ‘ÑÜÜåÚ ÃܳÜß ‘å †Ü ê܃ÜܱÜÜå ôÜô´ÜÜ ¹Óå “ÜÆÜíÜÜ ‘å ÉåêÜÜíÜíÜÜ.".". ÆܱÜ, ´ÜÏÜÜÓß ™Ü±Üß íÜô´Üà†Üå ê܃Ü܉ è ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †ÏÜå ¡±Üå `Between the lines' ôÜÏÜ¢ ËÜå«åêÜÜ. ‘¹ÜœÜ †å ôÜÏÜÑÜå ôÜÜœÜàØ ÃÜå ÆÜÂô´Üà´Ü ÷ïÜå. ÆܱÜ, †Üèå ‘¹ÜœÜ †å ÆÜÂô´Üà´Ü êÜÜÄÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÷ÏܱÜÜØ è †ÏÜå Õ÷ÏÜ´Ü ‘ÓßÃÜå †ÜÆÜÃÜÜ ÏÜä´ÑÜà ËÜܹ †ÜÆÜÃÜÜ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜÜå†å †ÜÆÜåêÜß ñܽÜØèÝêÜÃÜàØ †å‘ ÆÜàô´Ü‘ 100 Tributes ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÑÜàÛ. èåÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü Ó܃Üß _ 4,500 (éÝÆÜÑÜÜ œÜÜÓ ÷¡Ó ÆÜÜØœÜôÜÜå ÆÜâÓÜ). ´ÜÏÜÜÓß ôÜÜå †¹Ü†Üå †å‘ è ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ †å‘ ‘êÜÜ‘ÜÓÃÜÜ ÆÜåÝÃôÜêÜ ô‘çœÜ íܲå!! ÃÜå ÃÜßœÜå ÷ô´ÜêÜßÝƒÜ´Ü ñܽÜØèÝê܆Üå èå Ó²ÜíÜß ¡ÑÜ “å.".". ¡±Üå, ´ÜÏÜÜÓß ÷ÜèÓß ôÜ´Ü´Ü †ÃÜàÍÜíÜÜÑÜ “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ôÜíÜÜôÜÜå (125) ÃÜ‘êÜ ´ÜÜå œÜÜÓ Ý¹íÜôÜÏÜÜØ è ÷ÜÇïÜå ÷ÜÇïÜå ƒÜÓ߹܉ Ä܉!! ïÜàØ †Ü ÏÜÜÇ™ÜàØ ‘÷åíÜÜÑÜ ËÜÜÆÜà? êÜåü ÏÜß ÃÜÜå.".". ÃÜÜ, †åíÜÜå ‘Üå‰ †ÜïÜÑÜ èÓÜÑÜ ÃܳÜß ‘å ÷íÜå³Üß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ËÜÁÜÜØ è ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜå ÏÜÜÇ™ÜÜØ è ³ÜïÜå, ÆÜ±Ü ôÜܹÜØ, ôÜà™Ü² †ÃÜå íÜÜèËÜß Õ‘ÏÜ´ÜÃÜÜØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜåÃÜß ôÜܳÜå ôÜܳÜå †ÜíÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ±Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜ íÜܜܑÜåÃÜß ôÜÜÏÜå ÏÜâ‘ïÜå... ݜܑܵ³ÜÜ, ÏÑÜàÝ”ÑÜÏÜ, ÃÜå ÷Ü.".". `ÄÜÜØÁÜß ‘ÜÉå'.".". Hey ËÜÜÆÜà.".". ´ÜÏÜÜÓÜ è ÝœÜµÜ ¹ÜåÓåêÜÜ ÏÜÜåüÜ ÏÜÄÜÏÜÜØ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜÜ †ÜØÄܱÜÜÏÜÜØ ËÜåôÜßÃÜå ‘ÝíÜ, ôÜÜÝ÷´ÑÜ‘ÜÓÜå, ‘êÜÜ‘ÜÓÜå, ÆܑܵÜÓÜåÃÜÜØ ÄÜÂâÆÜ œÜÜ-‘ÜçÉßÃÜß œÜâôÜ‘ß êÜå´ÜÜØ êÜå´ÜÜØ ôÜÜØèÃÜå ÏÜܱÜå ÃÜå ÄÜÜØÁÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÝíÜœÜÜÓ ÃÜå èà¹ÜØ èà¹ÜØ ôÜÜØÆÜ嫆 ôÜÏÜôÑÜ܆Üå ÃÜå ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜ ÝíÜïÜå œÜœÜÜÚ-ÝíÜœÜÜÓ±ÜÜ ‘Óå †Ü íÜÜ´Ü è ‘åüêÜß †¹ÖÍÜà´Ü êÜÜÄÜå “å ÃÜ÷Î! ÓÜ´ÜÃÜÜ †Ü« ‘å ÃÜíÜ íÜÜÄÑÜÜ ôÜàÁÜß `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜÜØ ´ÜÏÜÜÏÜ ÆÜàô´Ü‘Üå ËÜ÷ÜÓ `ÄÜÜØÁÜß ‘ÜÉå'ÃÜß ËÜà‘ ïÜÜçÆÜÏÜÜØ ÏÜìß Ó÷åïÜå.".". Isn't it interesting, ËÜÜÆÜà! ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †Ü ÃÜíÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÄÜÏÑÜÜå! I know.".". `ÑÜà †ÜÓ †ÜçêÜíÜå” ÆÜÂçÞøü‘êÜ'.".".†ÜïÜßíÜÜÚ¹ÃÜß ÓÜ÷ ÃÜ÷Î ¡å‰†å. ÷ØÏÜåïÜÜ †ÜÆÜÃÜÜ œÜÜÓ ÷Ü³Ü ÓûÜ è “å †ÏÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ.".". êÜÄÜÍÜÄÜ ËÜå íÜóÜÚÏÜÜØ †Ü ËÜÁÜàØ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÜÑÜ ÆÜ“ß †å‘ íÜÜÓ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' ÆÜÁÜÜÓïÜÜå ÃÜå! ÓÜ÷ ¡å‰ïÜàØ.".".

ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉ ÏÜçÃÜåÕèÄÜ ü×ôüß, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ

120 

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÏÜÜµÜ ô³Üâì ÃÜÝ÷, ôÜâšÏÜÆܱÜåÑÜ íÜèÃܹÜÓ ÆÜàô´Ü‘ 100 TributesÃÜàØ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ

  ‘Üå‰ Ã܃ÜÝïÜƒÜ ‘ìÜ‘ÜÓÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜèÚÃÜ ÏÜÜüå ôÜØÆÜâ±ÜÚ ôÜØ´ÜÜåóÜ ÑÜÜÓå ÏÜìå.".". ôÜèÚÃÜ ÆÜâ±ÜÚ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜÓå? ÃÜÜ. ‘Üå‰ ÆÜÂïÜØôÜÜ ‘Óå ´ÑÜÜÓå? ÃÜÜ. ôÜèÚÃÜ ËܹêÜ ÆÜàÓô‘ÜÓ ‘å íÜì´ÜÓ ÏÜìå ´ÑÜÜÓå? ÃÜÜ. ‘¹ÜœÜ, ‘ìÜ‘ÜÓ †ÃÜå ÍÜÜíÜ‘ÃÜß ÍÜÜíÜÞô³ÜÝ´Ü †å‘ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜÓå.".". ÆÜÜå´Üå èå éÆÜå ‘ìÜÃÜå ËÜ÷ÜÓ †Ü±Üß ÷ÜåÑÜ, ÑܳÜÜ´Ü³Ü ´Üå è †³ÜíÜÜ ´ÜåÃÜß ƒÜâËÜ ÃÜ¢‘ÃÜÜ ôíÜéÆÜå †ÃÑÜÜå ÆÜ±Ü †ÃÜàÍÜíÜå ´ÑÜÜÓå!

´ÜÜ.

15 èâÃÜ, 2013ÃÜÜ ÓÜåè ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÏÜØݹÓÏÜÜØ †ÜíÜß è †å‘ ôÜàØ¹Ó ™ÜüÃÜÜ ôÜ¡Ú‰ Ä܉. ÄÜÑÜÜ †Ø‘ (ÏÜå, 2013)ÏÜÜØ èåÏÜÃÜÜå ÝíÜÄÜ´Üå ‹êêÜåƒÜ ³ÜÑÜÜå ´ÜåíÜÜ ÆÜÜåü×åÚü †Ü„üôü ñÜß ÓÏÜåïÜ «Ü‘Óå ¹ÜåÓåêÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ 100 ÆÜÜåü×åÚü †ÃÜå ´ÜåüêÜÜ è ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜåÃÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ïÜ˹ÜØèÝêÜÃÜå ôÜÏÜÜíÜ´ÜÜ ‘ìÜ´ÏÜ‘ ÆÜàô´Ü‘ 100 TributsÃÜàØ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ íÜ´Üß †Ü ÏÜÜüå ÑܳÜܳÜÚÆܱÜå è ôÜÜÝ÷´ÑÜ‘ÜÓ ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜ ¿ÜÓÜ ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜÜÑÜÜå, ‘åÏÜ ‘å ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜ †Ø´ÜÏÜàÚƒÜß ¢íÜÃÜÏÜÜØ †Ü‘ÜÓ ê܉ Ó÷åêÜÜ †Ü ÏÜ÷Ü‘ÜÑÜÚÃÜÜå ËÜÜû èÄÜ´ÜÃÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜÃÜÜÓ ôÜÜæÆܳÜÏÜ íÑÜސ´Ü è ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå 11 ݹíÜôÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ †Ø´ÜåíÜÜôÜß ËÜÃÜß, ´ÜåÏÜÃÜß ¹Óå‘ ÍÜÜíÜÍÜØÝÄÜÏÜÜÃÜå

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

†Ü´ÏÜôÜÜ´ÜÖ ‘ÓßÃÜå †ÃÜå‘ ÝïÜêÆÜÜåÏÜÜØ ´ÜåÃÜå †Ü‘ÜÓÃÜÜÓ ÝïÜêÆÜ‘ÜÓ ‘ÜÞôÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜÃÜÜ ÷ô´Üå ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ‘ÓÜÑÜàØ. ôÜÜÝ÷´ÑÜ †ÃÜå ‘ìܳÜß ôÜ¡ÚÑÜåêÜàØ †Ü ÍÜÜíÜÜíÜÓ±Ü, ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜå ÃÜ ÏÜÜµÜ ‘ÜÑÜÚÏÜÜØ ÆÜ±Ü Ã܉ ´ÜÜêÜßÏÜ ÝïܚܱÜÝíÜœÜÜÓ íÜÜüå ´ÜåÃÜå ¢íÜÃÜÏÜÜØÑÜ ‹´ÜÜÓÃÜÜÓ ñÜß œÜغ‘ÜÃ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜÃÜÜ †ÁÑÜšÜÆܹå³Üß íÜÁÜà ÏÜ÷ÜåÓß ¥«ÒàØ. ôÜØœÜÜêÜ‘ ´ÜÓß‘å ÑÜÜåÄÑÜÆܱÜå è ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ôÜܳÜå ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜÃÜÜÓ ÆܑܵÜÓ-êÜåƒÜ‘ ‹íÜßÚïÜ ‘Üå«ÜÓß ÷´ÜÜ. †ÃÜå‘ ÄÜÜØÁÜßèÃÜÜå †ÃÜå ‘ìÜÆÜÂåÏÜ߆ÜåÃÜß ‹ÆÜÞô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ôÜàñÜß ¹„ïÜÃÜß ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜÃÜÜ ‘Ø«å ÄÜíÜÜÑÜåêÜß ÆÜÂܳÜÚÃÜܳÜß ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜÜå ÆÜÂÜÓØÍÜ ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ †ÁÑÜšÜ ñÜß ÁÜßÓàÍÜ܉ ÏÜ÷å´ÜÜ†å †ÜïÜßíÜÚœÜÃÜ †ÜÆÑÜÜØ. èåÏÜÜØ Ýè´ÜåúÍÜ܉ ¹åôÜ܉ÃÜå ôÜØÍÜÜÓßÃÜå “åêêÜÜ ¹ôܑ܆ÜåÏÜÜØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ÃÜÜÇÁÜÆÜÜµÜ 121


ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜ Æ Ü÷åêÜß íÜÜÓ ŸÑÜÜÓå ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ¡åÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ´Üå†Üå ÏÜÃÜå Ãܲ´ÜÜ ÷´ÜÜ, ‘åÏÜ ‘å †å †å‘ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÏÜÜØ ÉÜåüÜ ÆÜܲ´ÜÜ ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü †å ÉÜåüÜ ¡åÑÜÜ ´ÑÜÜÓå êÜÜÄÑÜàØ ‘å ÃÜÜ, †å Ãܲ´ÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. †å èåÃÜÜ ÉÜåüÜ ÆÜܲ´ÜÜ ÷´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜ‘ü †ÏÜÃÜå êÜÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †å †åíÜÜ ÉÜåüÜ ÆÜÜ²å ‘å ôÜÜÏÜÜÃÑÜ œÜ÷åÓÜå ÁÜÓÜíÜÃÜÜÓ íÑÜސ´Ü ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜÂåÏÜÏÜÜØ ÆÜ²ß ¡ÑÜ. YY †Ü †åíÜÜå ‘êÜÜ‘ÜÓ “å èåÃÜå êÜÜå‘Üå†å ËÜ÷à ¡±ÑÜÜå ÃܳÜß. †åÏÜÜØ †åÃÜß †å ÍÜâêÜ “å ‘å ´Üå êÜÜå ÆÜÂÜåÉ܇êÜ “å. ÷‘ß‘´Üå ´ÜÜå †å ÆÜ» †çíÜÜå²Ú ÏÜåìíÜß ïÜ‘å †åíÜàØ ÏÜÜåüàØ †åÏÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ “å. YY †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ µÜ±Ü ËÜÜËÜ´ÜÜå “å": 1. ‘ìÜ, 2. ÏÜçôÜåè †ÃÜå 3. ²ÜåÑÜàÏÜåÃüåïÜÃÜ. 100 è±ÜÜØÃÜÜØ ù¹ÑÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ïÜàØ “ËÜß ÆÜ²ß “å ´Üå †ÜÏÜÜØ íÑܐ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. ÓÏÜåïÜ «Ü‘Óå †Ü ÏÜÜüå ™Ü±Üß ´ÜÆÜÿÜÑÜÜÚ ‘Óß “å. YY 1992ÃÜß ôÜÜêÜÏÜÜØ ÏÜÇ ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ †åÏÜÃÜÜ ÝíÜïÜå ê܃ÑÜàØ ´ÑÜÜÓå †åÏܱÜå 76 ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜåÃÜß ïÜ˹ÜØèÝêÜ êÜßÁÜåêÜß ÷´Üß. 1999 ôÜàÁÜßÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå 100 ïÜ˹ÜØèÝê܆Üå ÆÜâÓß ‘Óß. ´ÑÜÜÓ³Üß ê܉ÃÜå †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜß †ÃÜå‘ ÆÜ‘ÜïÜ‘ÜåÃÜå ÏÜëÑÜÜ ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜß †ÆÜåšÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜß ÆÜÂÜ岐ïÜÃÜÃÜß ‘šÜÜ èìíÜÜÑÜ ´ÜåíÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÑÜÜÑÜ ïܐÑÜ ËÜÃÑÜàØ ÃÜ÷Î, ´Üå †ÆÜåšÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜå ôÜØ´ÜÜåóÜß. YY

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ †ÁÑÜšÜñÜß ÁÜßÓàÍÜ܉ ÏÜ÷å´ÜÜ †ÃÜå ÉÜåüÜå †ÜÝüÚôü èÄÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜÃÜÜ ÆÜàµÜ ‹ÆÜåÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ

‘ÜÑÜÜåÚ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåíÜÜØ ÆÜÝÓœÜÑÜ ÆÜàÞô´Ü‘ܳÜß ê܉ÃÜå ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜÂܹåÝïÜ‘ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ‘ÜÑÜÚÃÜÜå ‹êêÜåƒÜ ‘ÑÜÜåÚ. ÃÜíÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÃÜíÜß †ÜåìƒÜ ô³ÜÜÝÆÜ´Ü ‘ÓÃÜÜÓÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå ‹êêÜåƒÜ ‘ÓßÃÜå ÏÜçÃÜåÕèÄÜ ü×ôüß ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉ÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå ÆÜ±Ü ÝËÜÓ¹ÜíÑÜàØ. ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜÜ œÜÜÓ ÏÜàƒÑÜ ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜå—ñÜß ÓÏÜåïÜ «Ü‘Ó, ñÜß ‘ÜÞôÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ, ñÜß œÜغ‘ÜÃ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ †ÃÜå ñÜß ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜÃÜß ôÜÓåÓÜïÜ ŒÏÜÓ 84 íÜóÜÚ ÷´Üß. †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ ôÜÜæ³Üß †Üå“ß ŒÏÜÓÃÜÜ ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ (75) ´Ü³ÜÜ œÜغ‘ÜôÜÍÜ܉ (90), ËÜØÃÜå†å ¥ÍÜÜ ³Ü‰ÃÜå íÜø´ÜíÑÜ †ÜÆÑÜàØ ÷´ÜàØ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå ôÜÜØÍÜìíÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ šÜåµÜÃÜÜ ÏÜÜØÁÜÜ´Ü܆ÜåÃÜß ôÜܳÜå ñÜÜå´ÜÜèÃÜÜåÏÜÜØ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ÆÜÂܱÜêÜÜêÜ ÆÜüåêÜ (103) ÆÜ±Ü ‹ÆÜÞô³Ü´Ü ÷´ÜÜ. †Ü œÜÜÓåÑÜ ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜå†å †ÜÆÜåêÜÜ íÜø´ÜíÑÜÜåÃÜÜ †ØïÜÜå.".".

ÓÏÜåïÜ «Ü‘Ó YY

Ý íÜíÜå‘ †ÃÜå †ÆÜâíÜÚ†å ôÜܳÜå ÏÜìß †åíÜß Óß´Üå ÆÜàô´Ü‘ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÑÜàÛ “å ‘å ËÜåÏÜÜسÜß ‘Üå‰ÃÜÜå †Üå“Üå ‘å íÜÁÜà, †åÏÜ †Üå“Üå íܶÜÜå †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜÃÜß ïÜ‘ÜÑÜ †åÏÜ ÃܳÜß. ËÜØÃÜå èå Óß´Üå ‘ÜÏÜ ‘Óå “å ´ÜåÃÜå íÑܐ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜÜÓß Ý²šÜÃÜÓßÏÜÜØ ïÜ˹Üå ÃܳÜß.

122 

‘ÜÞôÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ ÆÜÜåü×åÚü ´ÜÜå ôÜàØ¹Ó “å è ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ ƒÜâËÜß † †å “å ‘å ñÜåó«ß†Üå ÆÜÜôÜå ê܃ÜÜ±Ü ê܃ÜÜíÑÜàØ ´ÜåÃÜܳÜß ´ÜåÃÜàØ ÏÜâêÑÜ íÜÁÜß ÄÜÑÜàØ “å. YY †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÑÜàÛ ´Üå ÝíÜíÜå‘ÍÜ܉ÃÜàØ ôÜÜ÷ôÜ “å. ´Üå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜß ÃÜíÜß ÍÜÜ´Ü ÆÜÜ²å “å. ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ ÏÜâêÑÜ ´ÜÜå ™Ü±ÜàØ “å ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ ÍÜܳÜàØÑÜ ™Ü±ÜàØ “å. ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ íÜèÃÜ èåüêÜàØ “å ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÃÜàØ ôÜâšÏÜ íÜèÃÜ ™Ü±ÜàØ “å. YY †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ËܹêÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå †ÝÍÜÃÜعÃÜÃÜß íÜóÜÜÚ. YY

œÜغ‘ÜÃ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ åíÜàØ ÏÜÇ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ‹™ÜܲÒàØ, ÏÜÜÓÜ ÏÜÜå°å³Üß ËÜÜåêÜ܉ ÄÜÑÜàØ è íÜÜ÷.".". ƒÜÏÏÜÜ.".". †ÜÉÓßÃÜ.".". †¹ÖÍÜà´Ü. YY †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓßÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜàØ èå ÏÜØ²Ü±Ü ïÜé ³ÜÑÜàØ “å ´Üå ÃÜíÜÏÜØ²Ü±Ü œÜÜêÜà Ó÷Üå. YY

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘ÑÜàÛ †åüêÜå †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜß ´ÜåÃÜß èå †ÜåìƒÜ Ó÷ß “å, ´ÜåíÜÜØ ôÜô´ÜÜØ ´ÜåÏÜ è ôÜà™Ü² ÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜàØ ËÜØÁÜ ‘Óß ¹åïÜå †åíÜàØ ÝËÜêÜ‘àêÜ ÃÜ÷Î ËÜÃÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÓÜ÷´Ü¹Óå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜàØ œÜÜêÜà è Ó܃ÜïÜå. †Ü ÏÜÜüåÃÜß èå ôÜàÄÜÏÜ´ÜÜ “å ´ÜåÃÜÜ ÆÜÜÑÜÜÏÜÜØ ñÜß Ýè´Üåú ¹åôÜ܉ “å, ´ÜåÏÜ è±ÜÜíÜßÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÏÜÜüåÃÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜÆÜÂåÏÜ߆Üå †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßèÃÜÜåÃÜß èå ՜ܴÜÜ ÷´Üß, ´ÜåÏÜÜسÜß ÏÜà´Ü ³ÜíÜÜ ´ÜåÏÜÃÜå †ÃÜàÓÜåÁÜ ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. ÃÜíÜÜ ôÜÏÜÑÜ ôÜܳÜå ´ÜÜêÜ ÏÜåìíÜ´ÜÜØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ èâÃÜß ÆÜÓØÆÜÓÜ ¡ìíÜß Ó܃ÜßÃÜå ÆÜ±Ü ÃÜíÜß †ÜåìƒÜ ô³ÜÜÝÆÜ´Ü ‘Óß ÓûàØ “å †ÃÜå †å ÏÜÜüå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ ôÜÜæ ôÜܳÜå ÏÜìß ´ÜÃÜ´ÜÜå² ÏÜ÷åÃÜ´Ü ‘Óß ÓùÜÜ “å, ´ÜåÃÜÜå †ÜÃÜع íÑܐ´Ü ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜÜ †Ø´Üå, ÆÜàô´Ü‘ é. 4500ÃÜå ËܹêÜå é. 3000ÏÜÜØ ÏÜìïÜå ´ÜåíÜß ¡÷åÓÜ´Ü ‘Ó܉ ÷´Üß †ÃÜå ³ÜÜå²ß‘ šÜ±ÜÜåÏÜÜØ è ÆÜœÜßôÜå‘ ÃÜ‘êÜÜå ÃÜÜÇÁÜ܉ Ä܉ ÷´Üß. †Ü †Ø‘ ÆÜÂåôÜÏÜÜØ è‰ ÓûÜå “å ´ÑÜÜÓå, ôÜÜ´Ü Ý¹íÜôÜÃÜÜ ÄÜÜìÜÏÜÜØ è íÜåœÜܱ܆ÜØ‘ ËÜôÜÜåÃÜå íÜüÜíÜß ÄÜÑÜÜå “å.  •

´ÜôÜíÜßÓÜå : ÝÏÜ´ÜàêÜ ‘èÝÓÑÜÜ, Ý÷ÏÜÜØïÜà ÆÜØœÜÜêÜ

†Ü ôÜܳÜå œÜغ‘ÜôÜÍÜ܉†å ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜܳÜß ÆÜÂÍÜÜÝíÜ´Ü ‘åüêÜÜ‘ íÑÜސ´Ü´íÜÜåÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå ‘÷ßÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÆÜÂô´Üà´Ü´ÜÜÃÜÜå ôÜíÜÜêÜ è ïÜÜ ÏÜÜüå ÃÜ ¥ÍÜÜå ³ÜíÜÜå ¡å‰†å, ´ÜåÃÜß †ÃÜàÍÜíÜèÃÑÜ íÜÜ´ÜÜå ‘Óß ÷´Üß. ‘ÝíÜ ËÜÜêÜÏÜà‘àع ¹íÜå †ÃÜå ‘ÝíÜ .ÃÜß ‘ÝíÜ´ÜÜ íÜÜØœÜß ôÜØÍÜìÜíÜßÃÜå ´ÜåÏܱÜå †ÁÑÜšÜßÑÜ ÆÜÂíÜœÜÃÜ ÝíÜÓÏÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ü×ôüß ‘ÝÆÜêÜÍÜ܉†å ôÜÜÏÜÜÃÑÜÆܱÜå †ÜæÆÜœÜÜÝÓ‘ ‘÷åíÜÜÑÜ †åíÜß †ÜÍÜÜÓÝíÜÝÁÜÃÜÜå ¹ÜåÓ ÷ܳÜÏÜÜØ êÜßÁÜÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß ôÜ÷è †ÃÜå ôÜÜæÏÑÜ †ÝÍÜíÑÜސ´ÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå †ÜÍÜÜÓÝíÜÝÁÜ †ÜæÆÜœÜÜÝÓ‘ ÃÜ ËÜÃÜß Ó÷å´ÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ôÜܳÜå ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜÜ †ÃÜå ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜÏÜÜØ ¡å²ÜÑÜåêÜÜ, ôÜÜæ‘Üå‰ ÏÜÜüå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ôÜܳÜåÃÜÜå ÃÜÜ´ÜÜå íÜÁÜà ÏÜèËÜâ´Ü, íÜÁÜà ôÜàÀ° ‘ÓÃÜÜÓ ËÜÃÜß Ó÷ß. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜ †ÜÆÜíÜÜ ËܹêÜ ñÜß ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜå †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜµÜ ÃÜ ÏÜÜÃÜ´ÜÜØ, ´ÜåÏܱÜå †ÜÏÜ ‘ÓßÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ÆÜ±Ü ÄÜÜæÓíÜ ËÜšÑÜàØ “å ´ÜåíÜÜå ôÜâÓ íÑܐ´Ü ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. ñÜß ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå êÜÜå‘Üå ôÜÏÜšÜ ÏÜâ‘ß †ÜÆÜß ´ÜåÃÜå †ÜÄÜíÜß †ÜåìƒÜ †ÆÜÜíÜÃÜÜÓ ôÜÜÝ÷´ÑÜ‘ÜÓ ÓèÃÜß‘àÏÜÜÓ ÆÜزÒÜ †ÃÜå ÓÏÜåïÜ «Ü‘ÓÃÜÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ôÜܳÜå ÍÜåüÜå ‘ÓÜíÜÃÜÜÓ ñÜß ‹íÜßÚïÜ ‘Üå«ÜÓßÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÃÜå ÆÜ±Ü ÝËÜÓ¹ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. †å‘ íÜƒÜ´Ü †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓïÜå ´ÜåíÜàØ ÓÏÜåïÜÍÜ܉ ôÜܳÜå ÃÜ’ß ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÃÜß †ÆÜåšÜÜÃÜàôÜÜÓ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ êÜÄÜÃÜÆÜâíÜÚ‘ ¡å²Ü‰ ÄÜÑÜåêÜÜ Ý²”܇ÃÜÓ ñÜß †ÆÜâíÜÚ †ÜïÜÓ, ÏÜຑ ñÜß ‘êÆÜåïÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ, ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘ †ÃÜå ü×ôüß ñÜß ïÜÓ¹ ¡ÃÜß, ñÜß ôÜàÃÜßêÜ ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ †ÃÜå ñÜß ÓÜèåïÜÍÜ܉ ôÜÝ÷´Ü ôÜÜæ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜÜ ôÜ÷‘ÜÓÃÜå ÝËÜÓ¹ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå. †Ü ÆÜÂôÜØÄÜå ´ÜåÏܱÜå †ÃÑÜ †å‘ ÏÜ÷¶íÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘÷åíÜÜÃÜß ÆÜ±Ü ´Ü‘ ”²ÆÜß êÜßÁÜß ÷´Üß. ïÜàØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÷íÜå †ÜíÜÜØ ÏÜÜÇ™ÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå è ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓïÜå? †åíÜß ¡å ‘Üå‰ÃÜß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ôÜàÁÜÜÓíÜÜÃÜß. ‘ÝÆÜêÜÍÜ܉†å è±ÜÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ ‘å, ÃÜíÜ¢íÜÃÜå †Ü ÏÜÜÇ™ÜààØ ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' ÆÜÂåôÜÃÜÜ ÆÜÂíÜåïÜ¿ÜÓå ÆÜÜåüåÚ×üÖôÜÃÜÜØ ÆܹïÜÚÃÜÃÜß ”êÜ‘

123


‘ìÜ ÝíÜïÜå ÄÜÜÜØÁÜߢ ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ `†åÃÜÜ ÆÜÄÜÃÜß †ÜÄÜì †å‘ íÜÎ“ß ÆܲÒÜå “å. †åÃÜÜå ‘ÝíÜ ËÜßÍÜ´ôÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜå †åüêÜå †å±Üå ôµÜßÃÜå ‘ÆܲÜسÜß ‘؉‘ °ÜØ‘ß “å. †å ‘Üìß ôÜØÄÜÏÜåÏÜÓÏÜÓÃÜß ÏÜâÝ´ÜÚ “å. †å ¡å´ÜÜØ †åÏÜ ³ÜÜÑÜ “å ‘å ‘Üå‰ ÓØÍÜÜ ÆÜ²ß “å ´Üå †‘ì܉ Ó÷åêÜß “å. †å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ØÄÜ ‹ÆÜÓÃÜÜØ ‘ÆܲÜØÃÜå ´ÜÜå²ß Ó÷ß “å.".". ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ôÜÜšÜÜ´ÜÖ ‘ÜÏܹåíÜ´ÜÜ †÷Î íÜÎ“ß ³Ü‰ÃÜå ËÜå«Ü “å. ÆÜåêÜß ËÜÜìÜÃÜå †ØÄÜÜÓ íÑÜÜÆÜß ÄÜÑÜÜå “å.' ôÜØÄÜåÏÜÓÏÜÓÃÜß ÏÜâÝ´ÜÚÃÜàØ †Ü ‘ìÜ´ÏÜ‘ íܱÜÚÃÜ ‘Üå‰ ÝíÜíÜåœÜ‘å ÃÜÝ÷ ÆÜ±Ü èåÃÜå êÜÝêÜ´Ü‘ìÜ ‘Ó´ÜÜØ ¢íÜÃÜ‘ìÜ ôÜܳÜå íÜÁÜÜÓå ôÜØËÜØÁÜ “å, ôÜÜ̹ÑÜÚ ‘Ó´ÜÜØ ôÜ´ÑÜ ôÜܳÜå íÜÁÜÜÓå ôÜØËÜØÁÜ “å †ÃÜå ËÜÜû ¹åƒÜÜíÜ ‘Ó´ÜÜØ †Ø´ÜÓÃÜÜ ÝíÜ‘ÜôÜ ôÜܳÜå íÜÁÜÜÓå ôÜØËÜØÁÜ “å, †åíÜÜ ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß†å ‘ÑÜàÛ “å. †Ü ‘ìÜ´ÏÜ‘ ‘å ÝíÜíÜåœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ íܱÜÚÃÜ ´ÜÜå ÏÜÜµÜ †å‘ ÃÜÏÜâÃÜÜå “å. ‘ìÜ ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÂôÜØÄÜÜåÆÜÜ´Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå íÑÜø´Ü ‘Ó´ÜÜ ÓûÜ, †å ÃÜÏÜ´ÜÜ ôÜܳÜå ‘å, `‘ìÜ ÏÜÜÓÜå ÝíÜóÜÑÜ ÃÜ ÷Üå‰ ÷àØ †åÃÜÜ ÆÜÓ ËÜÜåêÜØà ´ÜÜå ÏÜÜÓß ÏÜÑÜÜÚ¹Ü †ÜåìØÄÜà.' ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ ôÜØÆÜÜݹ´Ü ÆÜàô´Ü‘ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïܚܱܹïÜÚÃÜÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜ‘ †ØïÜÜå.".".

‘ìÜ ÝíÜïÜå ¢. ÓÜÏÜœÜغÃÜ1 ôÜܳÜå œÜœÜÜÚ

ËÜÜÆÜà, †ÜÆÜÃÜå †Ý´ÜïÜÑÜ

‘ìÜÃÜÜå †³ÜÚ

œÜÜ÷ÃÜÜÓÜ †ÃÜå ËÜàݽÏÜÜÃÜÜå ÆÜ±Ü †åÏÜ ÏÜÜÃÜå “å ‘å †ÜÆÜå ÓÜóü×ßÑÜ ÝïܚܱÜÏÜÜØ ‘ìÜÃÜå ¡±Ü冡±Üå ÆÜ±Ü ô³ÜÜÃÜ ÃܳÜß †ÜÆÑÜàØ †å íÜÜ´Ü ôÜÜœÜß? †Ü ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ÏÜÜÓå ÝíÜïÜå ÉåêÜÜÑÜåêÜß ÄÜåÓôÜÏÜè ôÜÜÏÜÜÃÑÜ “å. †Ø´ÜÓ †ÃÜå ËÜÜû †å ËÜå ÍÜå¹ ÷àØ ÆÜܲàØ “àØ. †ÃÜå ËÜåÏÜÜسÜß ‘ÑÜÜ ‹ÆÜÓ ´ÜÏÜå íÜÁÜÜÓå ÍÜÜÓ ÏÜâ‘Üå ´Üå è ÆÜÂþÜ “å. ÏÜÃÜå ´ÜÜå ËÜÜû³Üß †Ø´ÜÓÃÜÜå ÝíÜ‘ÜôÜ ÃÜ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ËÜÜûÃÜß ‘ïÜß Õ‘ÏÜ´Ü ÃܳÜß. ‘ìÜ ÏÜÜµÜ †Ø´ÜÓÃÜÜ ÝíÜ‘ÜôÜÃÜÜå †ÜÝíÜÍÜÜÚíÜ. ÏÜܱÜôÜÃÜÜ †Ü´ÏÜÜÃÜÜå èåüêÜÜå †ÜÝíÜÍÜÜÚíÜ ËÜÜû éÆÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåüêÜß ´ÜåÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü. ´ÑÜÜÓå ´ÜÜå, ËÜÜÆÜà, ‹¶ÜÏÜ ‘ìÜ‘ÜÓÜå ÆÜ±Ü †åÏÜ è ‘÷å “å ‘å ‘ìÜ †åüêÜå †ÜÞ´ÏÜ‘ ÏÜسÜÃÜÃÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ïÜ˹, ÓØÄÜ, éÆÜ, ‡´ÑÜÜݹ ÃÜßÆÜè´Üß íÜô´Üà. ÷Ü; †å íÑÜ܃ÑÜÜ ƒÜÓß. ÆÜ±Ü ™Ü±ÜÜ ‘÷åíÜÜ´ÜÜ ‘ìÜ‘ÜÓÜåÏÜÜØ ´ÜÜå †å †Ü´ÏÜÏÜسÜÃÜÃÜÜå †ØïÜå ÷Üå´ÜÜå ÃܳÜß. ´ÜåÃÜß ‘äÝ´ÜÃÜå ïÜß Óß´Üå ‘ìÜ ‘÷ßïÜàØ? †ÜÆÜÃÜÜ ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ¹ÜƒÜêÜÜå “å ƒÜÓÜå? 1

1  ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÃÜÜ ÝíܾܳÜßÚ, ôÜß. †åÉ. †çòã”ÃÜÜ ÝÆÜÂÑÜ ÝïÜóÑÜ. –ÏÜâ.

124 

÷Ü, †Üçô‘Ó íÜ܇ê². †å ŸÑÜÜÓå ˆÄêÜý²ÏÜÜØ èÄÜ´ÜÃÜß ËܵÜßïÜß†å œÜ²åêÜÜå ÷´ÜÜå ´ÑÜÜÓå ÷àØ ´ÑÜÜØ è ÷´ÜÜå. †ÁÜßÓ܉³Üß ÓÜÏÜœÜغÃÜå ÆÜâ“ÒàØ: ÆÜ±Ü †Üçô‘Ó íÜ܇ê²ÃÜß ´ÜÜå †ÜèÃÜÜ ÏÜ÷Ü ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÏÜÜØ ÄܱÜÃÜÜ ³ÜÜÑÜ “å. †å è ÏÜÜÓß ÏÜàï‘åêÜß “å, ´ÑÜÜØ è ÷àØ ‘ìÜÃÜÜ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ƒÑÜÜêܳÜß èà¹Üå ÆܲàØ “àØ. íÜ܇ê²å ËÜ÷ÜÓÃÜÜ éÆÜ †ÃÜå †Ü‘äÝ´ÜÏÜÜØ è ‘ìÜ ¡å‰, †ÃÜå †ÃÜßÝ´ÜÃÜå ÓÝìÑÜÜÏܱÜß ‘Óß ¹åƒÜܲß. †ÃÜßÝ´Ü ÆÜ±Ü ÓÝìÑÜÜÏܱÜß ¹åƒÜÜÑÜ ´ÜÜå ´Üå ‘ìÜ! ``‘ìÜÏÜÜØ ÃÜßÝ´Ü ïÜß? ÃÜßÝ´ÜÃÜå †³ÜåÚ ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü ‘ìÜÃÜå †³ÜåÚ ‘ìÜ.'' †å ÏÜÜÓß ôÜÏÜèÃÜß ËÜ÷ÜÓ “å. èå ‘ìÜ †Ü´ÏÜÜÃÜå †Ü´ÏܹïÜÚÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ÃÜ ïÜ߃ÜíÜå ´Üå ‘ìÜ è ÃÜ÷Î. †ÃÜå ÏÜÃÜå ´ÜÜå †Ü´ÏܹïÜÚÃÜ ÏÜÜüå ‘÷åíÜÜ´Üß ‘ìÜÃÜß íÜô´Üà†Üå ÝíÜÃÜÜ œÜÜêÜß ïÜ‘å “å †ÃÜå ´Üå³Üß è ÏÜÜÓß †ÜôÜÆÜÜôÜ ´ÜÏÜå ËÜ÷à ‘ìÜÃÜß †Ü‘äÝ´Ü ÃÜ èà†Üå ´ÜÜåÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‘ìÜ ÍÜÓåêÜß “å †åíÜÜå ÏÜÜÓÜå ¹ÜíÜÜå “å. ÏÜÜÓÜ †ÜåÓ²ÜÃÜå ÁÜÜåìßÉ‘ ¹ßíÜÜêÜÜå ÷ÜåÑÜ, †ÃÜå ÏÜܳÜÜ ‹ÆÜÓ “ÜÆÜÓàØÑÜå ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ‘ìÜÃÜÜå ÷àØ ÍÜÜÓå ‹ÆÜÍÜÜåÄÜ [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‘Óß ïÜ‘àØ †åÏÜ “àØ. ‹ÆÜÓ †Ü‘ÜïÜÏÜÜØ ÃܚܵÜÜå †ÃÜå ÄÜÂ÷ÜåÃÜß †êÜÜæÝ‘‘ êÜßêÜÜ èå ¡åíÜÜÃÜß ÏÜìå “å ´Üå ÏÜÃÜå ‘ÑÜÜå ݜܴÜÜÓÜå ‘å ‘ÝíÜ †ÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå? “´ÜÜØ ´Üå³Üß ``‘ìÜ''

ÃÜÜÏܳÜß ôÜÏÜ¡´Üß ËÜÁÜß íÜô´ÜàÃÜÜå ÷àØ ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓÃÜÜÓÜå “àØ †åÏÜ ÃÜ ôÜÏÜèïÜÜå. ÏÜÜµÜ †Ü´ÏܹïÜÚÃÜÏÜÜØ èåÃÜß ôÜ÷ÜÑÜ ÏÜìå ´ÜåíÜß è ‘ìÜÃÜÜå ÏÜÜÓå †³ÜÚ “å.

ôÜÜ̹ÑÜÚ †ÃÜå ôÜ´ÑÜ ÆÜ±Ü ËÜÜÆÜà, ‘ìÜ‘ÜÓÜå ´ÜÜå ôÜÜ̹ÑÜÚ ÏÜÜÓÉ´Üå è ôÜ´ÑÜ èà†å “å. ïÜàØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ÏÜÜÓÉ´Üå ôÜ´ÑÜ ¡å‰ ïÜ‘ÜÑÜ? ÷àØ †åÃÜå ¥êÜüÜíÜß ¹Œ-÷àØ ôÜ´ÑÜÏÜÜØ †³ÜíÜÜ ôÜ´ÑÜ íܲå ôÜÜ̹ÑÜÚ ¡åŒ “àØ. ÏÜÃÜå ´ÜÜå ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÝËÜØËÜíÜÜìß ËÜÁÜß íÜô´Üà†Üå ôÜàØ¹Ó êÜÜÄÜå-ôÜÜœÜàØ ÝœÜµÜ, ôÜÜœÜàØ ‘ÜíÑÜ, ôÜÜœÜàØ ÄÜß´Ü. êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ Óß´Üå ôÜ´ÑÜÏÜÜØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ÃܳÜß ¹åƒÜÜ´ÜàØ, ´ÜåÏÜÃÜå ´Üå ÍÜÑÜØ‘Ó êÜÜÄÜå “å. ÆÜÜÏÜÓÜå ôÜ´ÑÜÃÜå ÍÜßóÜ±Ü ¡å‰ ÍÜÜÄÜå “å, ‘Ü ôÜ´ÑÜÃÜàØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ´ÜåÏÜÃÜå ôÜâ”´ÜàØ ÃܳÜß. ôÜ´ÑÜÏÜÜØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ¡å´ÜÜå ³ÜÑÜÜå †åüêÜå ÏÜܱÜôÜ ‘ìÜ ¡å´ÜÜå ³ÜÑÜÜå, ‘ìÜÓÝôÜ‘ ³ÜÑÜÜå †åÏÜ ôÜÏÜèíÜàØ. ÆÜ±Ü ôÜ´ÑÜ †å è ôÜÜ̹ÑÜÚ †ÃÜå ôÜÜ̹ÑÜÚ †å è ôÜ´ÑÜ ÃÜ÷Î? ÃÜÜ. ôÜÜ̹ÑÜÚ †åüêÜå ïÜàØ? †å ÏÜÜÓå ¡±ÜíÜàØ ¡å‰†å. ôÜÜÏÜÜÃÑÜ êÜÜå‘Üå èåÃÜå ôÜàØ¹Ó ‘÷å “å ´ÜåÃÜå ´ÜÏÜå ôÜ´ÑÜ ‘÷å´ÜÜ ÷Üå ´ÜÜå ôÜ´ÑÜ †ÃÜå ôÜàعӴÜÜ íÜœœÜå ÄÜܲåÄÜܲÜØÃÜàØ †Ø´ÜÓ “å. ‘÷ÜåÃÜß ´ÜÏÜÃÜå ÍÜÜÓå ƒÜâËÜôÜâÓ´Ü ôµÜß ôÜàØ¹Ó êÜÜÄÜå? ÷Ü. ÆÜ“ß ´ÜåÃÜàØ œÜÜÝ ÓåÝ°ÑÜÜì ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÆܱÜ? ÓÜÏÜœÜغÃÜ èÓÜ ÏÜâØ”ÜÑÜÜå. èÓÜ †ü‘ßÃÜå ‘÷å,

ÃÜÜ ËÜÜÆÜà, ÓåÝ°ÑÜÜì œÜÜÝÓµÑÜÃÜß ôµÜß ôÜàØ¹Ó ÷ÜåÑÜ è ÃÜ÷Î. èå ôÜÜœÜÜå ‘ìÜ‘ÜÓ “å ´Üå èåíÜàØ †Ø´ÜÓ ÷ïÜå ´ÜåíÜàØ ËÜ÷ÜÓ ËÜ´ÜÜíÜß ïÜ‘ïÜå. ´ÑÜÜÓå ´ÜÜå ÆÜÜ“ß ôÜÜœÜÜ ‘ìÜ‘ÜÓÃÜß íÜÜ´Ü †ÜíÜßÃÜå? ôÜÜœÜÜå ‘ìÜ‘ÜÓ ‘ÜåÃÜå ‘÷åíÜÜå? †å ´ÜÜå íÜÜ´Ü “å. èå †Ø´ÜÓ èà†å, ËÜÜû ÃÜ èà†å ´Üå ôÜÜœÜÜå ‘ìÜ‘ÜÓ. ôÜÜœÜß Óß´Üå ôÜ´ÑܳÜß ÝÍÜÃÃÜ ôÜÜ̹ÑÜÚ èåíÜß íÜô´Üà è ÃܳÜß. ôÜÜç˜åÝüôÜ ´ÜåÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜå ‘¹éÆÜÜÏÜÜØ ‘¹éÆÜÜå ÏÜܱÜôÜ ÄܱÜÜ´ÜÜå, “´ÜÜØ ´ÜåÃÜÜ èåíÜÜå ôÜÜœÜÜå ‘Üå±Ü ÷´ÜÜå? †åüêÜå ôÜ´ÑÜÃÜå ËÜÜû éÆÜÃÜß ôÜܳÜå ‘ïÜÜå ôÜØËÜØÁÜ ÃܳÜß. ¥êÜüÜå ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜå ÷àØ ôÜàØ¹Ó ‘÷àØ. ´ÜåÃÜß ôÜ´ÑÜïÜßêÜ´ÜÜ, ôÜ´ÑÜÃÜß ´ÜåÃÜß ÝèعÄÜßÍÜÓÃÜß ƒÜÜåè ´ÜåÃÜå ôÜÜ̹ÑÜÚ ôÜÏÜÆÜåÚ “å. †ÃÜå ÉßݲÑÜÜôÜ èåíÜÜå ݜܴÜÜÓÜå èåÃÜå ËÜÜû éÆÜÜåÏÜÜØ ƒÜâËÜ ôÜÜ̹ÑÜÚ è±ÜÜ´ÜàØ ´Üå±Üå ÆÜ±Ü ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜàØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ‘ËÜâêÜ ‘ÑÜàÛ “å. ôÜ´ÑÜÃÜàØ ôÜÜ̹ÑÜÚ ´ÜåÃÜß ‘êÜÜ ¡å‰ ïÜ‘åêÜß. ÆÜ±Ü èåÏÜÃÜÜØ œÜÝ ôÜ¹Ü ôÜàØ¹Ó ÃÜ ÷´ÜÜØ ´ÜåíÜ܆Üå†å ÆÜ±Ü ôÜàعÓÏÜÜØ ôÜàØ¹Ó ‘äݴ܆Üå ‹´ÆÜÃÃÜ ‘Óß “å. ÄÜÜØÁÜߢ ‘÷å, ÷Ü; ´ÜåÏÜÜØ ïÜàØ? †åÃÜÜå †³ÜÚ †åüêÜÜå è ‘å ™Ü±Üß íÜÜÓ ôÜ´ÑÜ †ÃÜå †ôÜ´ÑÜ ÍÜåÄÜÜØ ÏÜìß †ÜíÜå “å, ôÜÜÓÜÃÜß ôÜܳÜå ôÜܳÜå ÃÜÓôÜàØ íÜôÜåêÜàØ ¡åíÜÜÃÜàØ ÏÜìå “å.

ôÜâÑÜÜÚô´ÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜ ÓÜÏÜœÜغÃÜ íÜÁÜÜÓå ÏÜâØ”ÜÑÜÜå. ¡å ôÜÜœÜß è íÜô´Üà ôÜàØ¹Ó ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´ÜÜå èå íÜô´ÜàÏÜÜØ ‘ïÜß ôÜ´ÑÜ´ÜÜ-‘ïÜÜå ÃÜßÝ´ÜÃÜÜå ÓØÄÜ-êÜÜÄÜ´ÜÜå ÃܳÜß ´ÜåíÜß íÜô´Üà ïÜß Óß´Üå ôÜàØ¹Ó ‘÷åíÜÜÑÜ? †‘ì܉ÃÜå ´Üå±Üå ‘ûàØ: ôÜâÑÜÜÚô´ÜÜå †ÃÜå œÜغÜå¹ÑÜÃÜÜ ôÜÜ̹ÑÜÚ ÆÜÜ“ì †ÜÆܱÜå ™ÜåêÜÜ ³Ü‰†å “ß†å †åÏÜÜØ ‘Ü؉ ôÜ´ÑÜ ƒÜÓàØ? ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

ËÜÜÆÜà ‘÷å, ËÜåïÜ‘; ´ÜåÏÜÜØ ôÜ´ÑÜ ÍÜÓåêÜàØ “å, ‘Ü ´ÜåÃÜå êÜßÁÜå ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì Ó÷åêÜÜ ôÜÓèÃÜ÷ÜÓÃÜàØ ÏÜÃÜå ՜ܴÜÃÜ ³ÜÜÑÜ “å, †ÃÜå ¹ïÜÚÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. ôÜâÑÜÜÚô´ÜÃÜÜ é²Ü ÓØÄÜÜå †ÃÜå œÜغÜå¹ÑÜÃÜÜå ïÜÜØ´Ü ÆÜ‘ÜïÜ ¡å‰ÃÜå ÏÜÃÜå ŸÑÜÜÓå †ÜÃÜع ³ÜÜÑÜ “å ´ÑÜÜÓå ÝíÜòÜÝíÜÁÜÜ´ÜÜÃÜß ÆÜâ¡ÏÜÜØ ÏÜÜÓàØ ÷æÑÜàØ ¥ÍÜÓÜÑÜ “å. †å ÝíÜÁÜÜ´ÜÜÃÜß ÆÜ´ÑÜå‘ ‘äÝ´ÜÏÜÜØ †åÃÜàØ è ¹ïÜÚÃÜ †ÃÜå †åÃÜß †ÆÜÜÓ ‘Óà±ÜÜÃÜàØ ÷àØ ¹ïÜÚÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓàØ “àØ. 125


ÆÜ±Ü †å ``é²Ü ôÜØÁÑÜÜÓØÄÜÜå'' †ÃÜå œÜغÜå¹ÑÜÜå ÆÜ±Ü ¡å ÏÜÃÜå éÆܳÜß ÏÜÜåÝ÷´Ü ‘Óß èÄÜÞÃÃÜÑÜØ´ÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÃÜ ‘ÓíÜÜ ¹å, ´ÜÜå ´Üå †Ø´ÜÓÜÑÜéÆÜ è ³Ü‰ Æܲå. Ý÷ÏÜÜêÜÑÜ ‹ÆÜÓ †ÃÜå‘ è±Ü œÜ²ß †ÜíÜå “å, †ÃÜå‘ ´ÜåÃÜß §œÜ܉ ÏÜÜÆÜíÜÜ ¡ÑÜ “å, ´ÜåÃÜå Ý÷ÏÜÜêÜÑÜ †å‘ ‘åíÜì ÏÜÜåÝ÷ÃÜßéÆÜ “å, ´ÜåíÜß è ÏÜÜåÝ÷ÃÜß †å ôÜâÑÜÜÚô´Ü †ÃÜå œÜغÜå¹ÑÜ ³Ü‰ Æܲå. ïÜÓßÓ ¡å ÏÜÜåšÜÃÜß †Ü²å †ÜíÜå ´ÜÜå ´Üå ÍÜÂÜÏÜ‘ íÜô´Üà “å, ´ÜåÏÜ è †Ü´ÏÜÜÃÜß ÄÜÝ´ÜÃÜå ÓÜå‘ÃÜÜÓ íÜô´ÜàÏÜÜµÜ ÍÜÂÜÏÜ‘ “å. ÓÜÏÜœÜغÃÜÃÜå ïÜÜØÝ´Ü íÜìß.

†Ü íÜô´Üà †ÜÆÜ íÜÜÓØíÜÜÓ èíÜÜÃÜÜåÃÜå ƒÜâËÜ ôÜÏÜ¡íÜ´ÜÜ ÷Üå ´ÜÜå ‘åíÜàØ ôÜÜÓàØ ³ÜÜÑÜ? èàíÜÜÃÜÜåÃÜÜ ƒÑÜÜêÜ ËÜ÷à èà¹Ü ÷ÜåÑÜ “å. †å ÃÜ ËÜÃÜå. ÏÜÜÓÜ †Ü ÝíÜœÜÜÓÜå ´ÜÜå ÆÜÜ‘Ü ËÜØÁÜÜÑÜåêÜÜ “å, ÆÜ±Ü ‘ìÜ ÏÜÜÓÜå ÝíÜóÜÑÜ ÃÜ ÷Üå‰ ÷àØ †åÃÜÜ ‹ÆÜÓ ËÜÜåêÜàØ ´ÜÜå ÏÜÜÓß ÏÜÑÜÜÚ¹Ü †ÜåìØÄÜàØ. †Üç‘üÜåËÜÓ 21,22-1924 (ÄÜÜØ. †. 25": 240-2) i

ݜܑܵìÜ–ÝïÜêÆÜ‘ìÜ ``÷Ü, ‘Üå‰ ÝœÜµÜ ¡å‰ÃÜå ÏÜÃÜÏÜÜØ ËÜßÍÜ´ôÜ ÝíÜœÜÜÓÜå è †ÜíÜå ´ÜåÃÜå ÷àØ ‘êÜÜ ÃÜ÷Î ‘÷àØ. ÏÜܱÜôÜÃÜå ÃÜßÝ´ÜÏÜÜØ †å‘ ÆÜÄÜêÜàØ †ÜÄÜì íÜÁÜÜÓå, †åÃÜÜ †Ü¹ïÜÚ §œÜÜ ‘Óå, †å ‘ìÜ; †åÃÜß ÃÜßÝ´ÜÃÜå ‹´ÜÜÓå ´Üå ‘ìÜ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ËÜßÍÜ´ôÜ´ÜÜ.'' [ÏÜ. ²Ü. 1, ÆÜä. 287] ÆÜÂ^ ݜܑܵìÜ †åüêÜå ݜܑܵÜÓÃÜÜ ù¹ÑÜÏÜÜØ ¥«´Üß ¥ÝÏÜÚ†ÜåÃÜàØ ‘ÜíÑÜ, ÓåƒÜÜ †ÃÜå ÓØÄÜ ¿ÜÓÜ íÑÜ‘´Ü ‘ÓíÜàØ ´Üå. †å ÃÜíÜß íÑÜ܃ÑÜÜ ¡å ôíÜß‘ÜÓß†å ´ÜÜå †å ¡´ÜÃÜß ÝœÜµÜ‘ìÜÃÜå †ÜÆÜ ÓÜóü×ßÑÜ ‘åìíܱÜßÏÜÜØ ôÜÜíÜÚݵܑ †ÃÜå †ÜíÜïÑÜ‘ ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÜÜå ƒÜÓÜ? ‹^ ݜܑܵìÜÃÜå ÏÜÇ ‘¹ß í܃ÜÜå²ß ÃܳÜß. ÆÜ±Ü ÝœÜµÜ‘ìÜÃÜå ÃÜÜÏÜå ÆÜÂœÜÝêÜ´Ü ÁÜÜËÜÜØÃÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ †íÜÄܱÑÜÜØ “å. ÆÜÂþÜÏÜÜØÃÜß ôÜ؃ÑÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜß ÝœÜµÜ‘ìÜ ôÜÜíÜÚݵܑ ³Ü‰ ïÜ‘å †å ÝíÜïÜå ÏÜÃÜå ïÜØ‘Ü “å. ôÜØÄÜß´Ü †ÃÜå ݜܑܵìÜÃÜÜå †Ü ÏÜÜåüÜå ÍÜå¹ “å-ݜܑܵìÜ ‘Üå‰ ÝíÜïÜåóÜ íÑÜÞ‘´Ü è ÆÜÜÏÜß ïÜ‘å; ŸÑÜÜÓå ôÜØÄÜß´Ü ôÜÜíÜÚݵܑ ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å †ÃÜå ÷Üå‰ ïÜ‘å. ݜܑܵìÜÃÜÜ †ØÄÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß ôÜßÁÜß êÜßü߆Üå íÜÄÜåÓå ‘Ü°íÜÜÃÜß, ô³ÜÜíÜÓ èØÄÜÏÜ íÜô´Üà†ÜåÃÜÜ ÃÜÏÜâÃÜÜ †ÜêÜåƒÜíÜÜÃÜß ‘ìÜ ËÜÁÜÜÃÜå ïÜ߃ÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ. ´ÜåÃÜß †ÜíÜïÑÜ‘´ÜÜ “å †ÃÜå ´ÜåÃÜÜå ÷àØ ¹Óå‘ ËÜÜì‘ÃÜå †šÜÓ‘ìÜ ïÜ߃ÜíÑÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ ïÜ߃ÜíÜíÜÜÃÜÜå êÜÜåÍÜ Ó܃ÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, 1-7-1928 (ÄÜÜØ. †. 37": 2)

126 

``ݜܵÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ”Ü”Üå ÓôÜ Æܲ´ÜÜå ÃܳÜß. †åüêÜå ÷àØ ‘Üå‰ÃÜå ‘÷å´ÜÜå ÃܳÜß ‘å ÏÜÜÓÜ †ÜåÓ²ÜÃÜß ¹ßíÜÜêÜå ÝœÜµÜ üÜØÄÜÜå.".".ÆÜ±Ü íÜÜ´Ü †åÏÜ “å ‘å ÷àØ ´ÜÜå ¹ßíÜÜêÜ ÆÜ±Ü ‡œ“´ÜÜå ÃܳÜß. ¹ßíÜÜêÜËÜÜØÁÑÜÜ íÜܲÜÏÜÜسÜß èå ôÜ¹Ü “àü‘ÜÓÜå ÏÜÜÄÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå ïÜàØ ‘ÓíÜÜ ¹ßíÜÜêÜÃÜå ïܱÜÄÜÜÓíÜÜ ËÜåôÜå?'' –´Üß³ÜÚ^1 ÆÜä. 72 ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ݜܵÜÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ÃܳÜß. ``ÏÜÜµÜ ÏÜÜÓß ÆÜÂåÓ±ÜÜÃÜå ÏÜÜüå ÏÜÜÓå ݜܵÜÃÜß ‘ïÜß èéÓ ÃܳÜß. ËÜôÜ ÆÜ´Üß ÄÜÑÜàØ. ‘à¹Ó´Ü è ÏÜÜÓå ÏÜÜüå ÆÜâÓ´Üß “å.'' –´Üß³ÜÚ^ ÆÜä. 57

´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †ÜÆܱÜå ¡±Üß†å “ß†å ‘å ‹¶ÜÏÜ ÝœÜµÜÜå †åÏÜÃÜå ÏÜàÄÁÜ ‘Ó´ÜÜØ. ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÆÜÝÓóܹÃÜÜ ËÜÜÓÏÜÜ ôÜØÏÜåêÜÃÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ´ÜÓß‘å ݜܵÜÜåÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜØ †åÏܱÜå ‘ûàØ ÷´ÜàØ: ``†÷Î ´ÜÜå ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜì ݜܵÜÜåÏÜÜØ ïÜ˹ÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ ÆÜâÓ´ÜÜ ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü ôÜÜœÜß ‘ìÜ ´ÜÜå ´Üå†Üå ÏÜâØÄÜÜ Ó÷å “´ÜÜØ ÷àØ ôÜÏÜ¢ ïÜ‘àØ †åíÜß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. ÷àØ ôÜÜšÜÓ ÷ÜåŒ, ÓÞô‘ÃÜ ÏÜÇ íÜÜØœÑÜÜå ÷ÜåÑÜ ÆÜ“ß †åÏÜÃÜß ‘ìÜ ÷àØ ôÜÏÜ¢ ïÜ‘àØ †³ÜíÜÜ †å ôÜÏÜ¡íÜå ´ÑÜÜÓå ôÜÏÜèàØ †åÏÜÜØ ÍÜÜÓå ‘ìÜ ÃÜ÷Î. ÏÜÜÓå ´ÜÜå ÄÜÜÏÜ«ß †Ü؃Üå ¡åíÜàØ ÓûàØ. “´ÜÜØ ÏÜÜÓß “Ü´Üß †åÏÜÃÜÜØ ÝœÜµÜÜå ¡å‰ ¥“ìß. ÆÜ±Ü ÉÓß ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ 1 ´Üß³ÜÚôÜÝêÜêÜ, êÜå. ݹêÜßÆÜ‘àÏÜÜÓ ÓÜçÑÜ. [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‘å ÝœÜµÜ ÏÜÜÓß ôÜܳÜå ËÜÜåêÜå, ÏÜÜÓß †ÜÄÜì ÃÜÜœÜå †åíÜÜØ ¡å‰†å.".".‘êÜÜÃÜå Ýè÷ÖíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß ÷Üå´Üß.'' ``ÓÜåÏÜÏÜÜØ ÆÜÜåÆÜÃÜÜ ôÜØÄÜÂ÷ÏÜÜØ ÏÜÇ †å‘ ÏÜâÝ´ÜÚ ¡åÑÜåêÜß ´Üå ¡å´ÜÜØ è ÷àØ ÏÜâÝ“Ú´Ü ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå.1 †å ÏÜâÝ´ÜÚ “å Christ on the CrossÃÜß. †å ÏÜâÝ´ÜÚ ¡å‰ÃÜå ÏÜܱÜôÜ ¹ßíÜÜÃÜÜå ËÜÃÜß ¡ÑÜ. †å ôÜÏÜ¡íÜíÜÜ ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜì ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜ ¥ÍÜÜ. ÆÜ±Ü †å ¡å‰ÃÜå è ÷àØ ô´ÜËÁÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå. †Ü ´ÜÜå ÆÜÓ¹åïÜÃÜß íÜÜ´Ü. ÆÜ±Ü ³ÜÜå²ÜØ íÜóÜÜåÚ ‹ÆÜÓ ÏÜ÷ßôÜâÓÏÜÜØ ËÜåêÜâÓÏÜÜØ (÷ìåËÜß²ÏÜÜØ) ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ´ÑÜÜØÃÜÜ ÆÜÂÜœÜßÃÜ ÏÜØݹÓÏÜÜØ ÃÜÄÃÜÜíÜô³ÜÜÏÜÜØ ¥ÍÜåêÜß †å‘ ôµÜßÃÜß ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ ¡å‰ ÷´Üß. †å ÏÜÃÜå ‘Ü剆å ËÜ´ÜÜíÜß ÃÜ÷Üå´Üß, ÆÜ±Ü ÏÜÜÓàØ ÁÑÜÜÃÜ †å‘¹ÏÜ ´ÑÜÜØ ÄÜÑÜàØ. †ÃÜå ÷àØ †Ü‘óÜÜÚÑÜÜå. ÷àØ ÃÜÄÃÜÜíÜô³ÜÜÏÜÜØ ¥ÍÜåêÜß ôµÜßÃÜàØ †÷Î íܱÜÚÃÜ ÃܳÜß ‘ÓíÜÜ ‡œ“´ÜÜå, ÆÜ±Ü †å ÏÜâÝ´ÜÚÃÜÜå èå ÍÜÜíÜ ÷àØ ôÜÏÜŸÑÜÜå ´Üå è±ÜÜíÜàØ “àØ. †åÃÜÜ ÆÜÄÜÃÜß †ÜÄÜì †å‘ íÜÎ“ß ÆܲÒÜå “å. †åÃÜÜå ‘ÝíÜ ËÜßÍÜ´ôÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜå, †åüêÜå †å±Üå ôµÜßÃÜå ‘ÆܲÜسÜß ‘؉‘ °ÜØ‘ß “å. †å ‘Üìß ôÜØÄÜåÏÜÓÏÜÓÃÜß ÏÜâÝ´ÜÚ “å. †å ¡å´ÜÜØ †åÏÜ ³ÜÜÑÜ “å ‘å ‘Üå‰ ÓØÍÜÜ ÆÜ²ß “å ´Üå †‘ì܉ Ó÷åêÜß “å. ÷àØ †åÃÜàØ ÄÜÜÏÜ«ß íܱÜÚÃÜ è ‘ÓàØ “àØ. ÷àØ ´ÜÜå ¡å‰ è ÓûÜå. †å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ØÄÜ ‹ÆÜÓÃÜÜØ ‘ÆܲÜØÃÜå ´ÜÜå²ß Ó÷ß “å. ‘ìÜÃÜå Ýè÷ÖíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß ÷Üå´Üß. ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ôÜÜšÜÜ´ÜÖ ‘ÜÏܹåíÜ´ÜÜ †÷Î íÜÎ“ß ³Ü‰ÃÜå ËÜå«Ü “å.

ÆÜåêÜß ËÜÜìÜÃÜå †ØÄÜÜÓ íÑÜÜÆÜß ÄÜÑÜÜå “å. ‘ÝíÜ†å ‘ÜÏÜÃÜå ÝíÜèÑÜ ÏÜåìíÜíÜÜ ¹ßÁÜÜå ÃܳÜß. †å ôµÜßÃÜÜ †ØÄÜå†ØÄÜ ‹ÆÜÓ †åÃÜß íÜå¹ÃÜÜ œÜß´ÜÓÜÑÜåêÜß “å.''

1 ‰ôÜàÃÜß †å ÏÜâÝ´ÜÚ†å ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÓ ‘åíÜß †¹ÖÍÜà´Ü †ôÜÓ ‘Óß ÷´Üß †åÃÜàØ ´ÑÜÜØ ‹ÆÜÞô³Ü´Ü ÏÜßÓÜØËÜ÷åÃÜ (ÏÜç²åêÜßÃÜ ôêÜå²)†å íܱÜÚÃÜ †Ü ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ‘ÑÜàÛ “å: ``íÜåÝü‘ÃÜÏÜÜØ ËÜÜÆÜàÃÜß ÃÜèÓ ‰ôÜàÃÜÜ ˜âôÜÜÓÜå÷±ÜÃÜÜ †å‘ ÆÜâ±ÜÚ ‘¹ÃÜÜ †ÃÜå †Ý´Ü ÆÜÂÍÜÜíÜïÜÜìß ÝïÜêÆÜ ÆÜÓ Æܲß. †å ´ÜÓ´Ü è †åÃÜß ÃÜ¢‘ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå §²Ü ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÓ‘ÜíÜ ËÜÃÜßÃÜå ¥ÍÜÜ ÓûÜ. èà¹ß èà¹ß ËÜÜèà†å³Üß ÝÃÜ÷ÜìíÜÜ ´Üå ôÜ÷è †ÜÏÜ´ÜåÏÜ ƒÜôÑÜÜ. “åíÜüå ‘ÓßÃÜå ´ÜåÃÜß ÆÜÜ“ì ÄÜÑÜÜ. ŸÑÜÜØ èíÜÜ ÏÜÜüå ËÜ÷à è ³ÜÜå²ß èÄÜÜ ÷´Üß †ÃÜå ´ÜåÃÜå ÁÑÜÜÃÜÆÜâíÜÚ‘ ÝÃÜ÷ÜìíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ÝíܹÜÑÜ êÜßÁÜß ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ´Üå ´Ü¼ÃÜ ÏÜÜæÃÜ ÓûÜ †ÃÜå ËÜÜåêÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ÆÜ±Ü ¡±Üå ÁÑÜÜÃÜÜíÜô³ÜÜ œÜÜêÜà ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ–``ôÜÜœÜå è †å †¹ÖÍÜà´Ü ˜âôÜÜÓÜå÷±Ü ÷´ÜàØ!''–†ÃÜå ÆÜÜ“àØ ÏÜÜæÃÜ! †Ü ÀïÑÜå ÏÜÜÓÜ ÆÜÓ †åíÜß ´ÜÜå §²ß †ôÜÓ ‘Óß ‘å íÜåÝü‘ÃÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÃÜàØ †å ÝôÜíÜÜÑÜ ËÜßèàØ †å‘åÑÜ ôÏÜ ÏÜÃÜå ÃܳÜß.'' [ôÜØÝšÜÆ´Ü]

`ôÜÜœÜß ‘êÜÜÏÜܵÜÃÜå †Ü´ÏÜÜÃÜå †Ø´ÜÓÜ´ÏÜÜÃÜÜ ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓÏÜÜØ Ïܹ¹éÆÜ ³ÜíÜàØ è ¡å‰†å.".". ‘êÜÜ‘äݴ܆Üå èåüêÜå †ØïÜå †Ü´ÏÜÜÃÜå †Ü´ÏÜôÜÜšÜÜ´‘ÜÓÏÜÜØ Ïܹ¹éÆÜ ³ÜÜÑÜ “å, ´ÜåüêÜå †ØïÜå è ´ÜåÏÜÃÜàØ ‘ïÜàØ ÏÜâêÑÜ “å.'

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà, 22-11-1936 (ÄÜÜØ. †. 63": 402-3) i

÷ìåËÜß²ÃÜß †Ü ÏÜâÝ´ÜÚÃÜå ÝíÜïÜå †ÃÑÜµÜ †åÏܱÜå ‘ûàØ “å: ``ÆÜåêÜÜ ÷ìåËÜß²ÃÜÜ ¹åíÜìÏÜÜØ ‘ÜÏÜÃÜß ÏÜâÝ´ÜÚ ‘Üå´ÜÓÃÜÜÓå ‘ÏÜÜêÜ ‘ÓåêÜß “å. †Ü ÏÜܱÜôÜÃÜß ÆÜÜôÜå ôÜÜÁÜÃÜ ´ÜÜå ïÜàØ ÷ïÜå? Æܳ³ÜÓ †ÃÜå ÃÜÜÃÜÜØ üÜØ‘±ÜÜØ. ÆÜ±Ü èÄÜ´ÜÃÜÜ ÝïÜêÆÜÏÜÜØ ô³ÜÜÃÜ êÜå †åíÜàØ †å ‘Üå´ÜÓ‘ÜÏÜ “å. ÓÞô‘ÃÜ èåíÜÜ†å †å ¡åÑÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †åÃÜß ‹ÆÜÓ ÄÜÜزÜå ³Ü‰ ¡ÑÜ. †å ‘Üå´ÜÓ‘ÜÏÜÏÜÜØ ËÜ܉ œÜå´ÜßÃÜå ôÜÜ²ß ƒÜ؃ÜåÓß ÃÜ܃Üå “å †ÃÜå ‘ÜÏÜ íÜΓßÃÜÜ †Ü‘ÜÓå †åÃÜÜ ÆÜÄÜ †ÜÄÜì ÆܲÒÜå Ó÷å “å. †å ËÜÁÜàØ ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ ô³ÜÜÃÜå “å.'' (ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß ²ÜÑÜÓß 3": 161) i

`èå ‘êÜÜ ÏÜܱÜôÜ¡´ÜÃÜàØ ÏÜØÄÜêÜ ÃÜ ‘Óß ïÜ‘å, èå ‘êÜÜ ÏÜܱÜôÜÃÜå ÃÜßœÜå³Üß §œÜå †Ü±ÜßÃÜå †åÃÜÜ †Ü´ÏÜÜ ôÜܳÜå †å‘´ÜÜÃÜ ÃÜ ‘ÓÜíÜß ïÜ‘å, ´Üå ‘êÜÜ ÃܳÜß. ‘êÜÜ ÏÜÃÜÃÜå ïÜའ‘Óå, ù¹ÑÜÃÜå ÆÜÝíÜµÜ ‘Óå †ÃÜå †Ü´ÏÜÜÃÜå ‹ŸèíÜì ËÜÃÜÜíÜå.' –ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜÏÜÜÄÜÏÜÜØ, ÆÜä. 143

–†ÜçêÜ ÏÜåÃÜ †ÜÓ ËÜÂÁÜôÜÚ, ÆÜä. 231. [ÆÜàô´Ü‘": ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïܚܱܹïÜÚÃÜ, êÜå. ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ ÆÜ‘ÜïÜ‘": ÃÜíÜ¢íÜÃÜ 1999ÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÆܳÜÏÜ †ÜíÜäݶÜÃÜàØ œÜÜå³ÜàØ ÆÜàÃÜÏÜັÜ": íÜóÜÚ 2011, ÓÜ÷´Ü ¹Óå Õ‘ÏÜ´Ü _ 60/-]   ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ   21, ÄÜß´ÜÜØèêÜß ôÜÜåôÜÜÑÜüß, ‘ÜÏÜåòÜÓ ÷܉ô‘âêÜ ÆÜÜ“ì   ¡åÁÜÆÜàÓ œÜÜÓ Óô´ÜÜ ÆÜÜôÜå, †ÏܹÜíÜܹ-380 015.

127


ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ôÜØôÏÜ ‘³ÜÜ †³ÜíÜÜ `†ôÜ÷‘ÜÓ'ÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå

ËÜßÓåÃÜ–‹íÜßÚïÜ–‘å´ÜÃÜ 1936ÏÜÜØ †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ ÍÜÓÜÑÜåêÜÜ ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÆܹïÜÚÃÜÏÜÜØ ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜÜ ÝœÜµÜÜå ¡å‰ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘÷åêÜàØ, `ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜì èåíÜÜ †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ ËÜå«Ü ËÜå«Ü ÆÜÎ“ß ÏÜÜÑÜÜÚ ‘Óå “å, ÆÜ±Ü ÄÜÜÏܲÜØÏÜÜØ è‰ ïÜàØ ‘Óå “å? ¡å ‘å †Üèå ´ÜåÃÜàØ ÆܹïÜÚÃÜ ¡å‰ÃÜå ÏÜÜÓß “Ü´Üß ¥“ìß, ‘Ü ‘å ÆÜ÷åêÜÜØ †÷Î †ÜíÜÜØ ÝœÜµÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜØ.".". ôÜÜœÜß ‘ìÜ ´ÜÜå ´Üå†Üå ÏÜâØÄÜÜ Ó÷å †ÃÜå ÷àØ ôÜÏÜ¢ ïÜ‘àØ †åíÜß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å.' ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †Ü ‹¹ÖÄÜÜÓÜå ÆÜ“ß ‘êÜÜ ÝíÜïÜåÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå †å‘Ø¹Ó ÏÜ´Ü ôÜÏÜ¡´ÜÜ íÜÜÓ ÃÜ êÜÜÄÜå, ÆÜ±Ü †å è ÄÜÜØÁÜߢ ŸÑÜÜÓå ‘ìÜÃÜß Ý³ÜÑÜÓß Óèâ ‘Ó´ÜÜ †åÏÜ ‘÷å ‘å, `‘ìÜ ÏÜÜµÜ †Ø´ÜÓÃÜÜ ÝíÜ‘ÜôÜÃÜÜå †ÜÝíÜÍÜÜÚíÜ. ÏÜܱÜôÜÃÜÜ †Ü´ÏÜÜÃÜÜå èåüêÜÜå †ÜÝíÜÍÜÜÚíÜ ËÜÜûéÆÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåüêÜß ´ÜåÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü.' ´ÑÜÜÓå ³ÜÜÑÜ ‘å †Ü èÓÜ †üÆÜüàØ “å! ‘ìÜ ÝíÜïÜåÃÜß †åÏÜÃÜß Ý³ÜÑÜÓß ‘Ó´ÜÜØ ÆÜÂåÞøü‘êÜ ‹ÆÜÓ †åüêÜå ‘å ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜß èåÏÜ ËÜß¡Ø ÆÜ±Ü †ÃÜå‘ ‘ìÜ‘ÜÓÜå ôÜܳÜåÃÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ Ã܃ÜÝïÜƒÜ †Õ÷ôÜ‘ †åÑ܋ÃüôÜÚ ÆÜÓ †ÜíÜß è‰†å ´Üå ôÜÜÓàØ.".".

`ÆÜÜØœÜ éÆÜæÑÜÜ ËÜÜÓ÷ ¹Üå †ÜÃÜÜ'

†ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ

‡Ã‘ÏÜüçøôÜ œÜÜÓ Óô´ÜÜ ÆÜÜôÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß èå ËÜåÃÜÏÜâÃÜ ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ “å ´ÜåÃÜÜ ÝïÜêÆÜß †åüêÜå ‘ÜØÝ´ÜêÜÜêÜ ËÜß. ÆÜüåêÜ. ÃÜíÜ íÜƒÜ´Ü †Üåô‘ÜÓ ÏÜÜüå ÃÜÜåÝÏÜÃÜåüå² †ÃÜå ËÜå íÜƒÜ´Ü †Üåô‘ÜÓ †çíÜÜç²Ú ÏÜåìíÜÃÜÜÓ ÝËÜÂÝüïÜ ÝÉêÏÜ ²ÜÑÜÓåøüÓ †ÃÜå ÆÜÂÜå²ÒàôÜÓ ²åÝíܲ êÜßÃÜå– †Ü ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ ¡å‰ÃÜå ‘ûàØ ÷´ÜàØ, ""``†ÜüêÜÜ †ÜËÜå÷âËÜ ÄÜÜØÁÜß ÝíÜòÜÃÜß ËÜߢ ‘Üå‰ ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜÏÜÜØ Ý”êÜÜÑÜÜ ÃܳÜß. ÝïÜêÆÜ‘ÜÓå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ íÑÜÝø´Ü´íÜÃÜå ‹ÆÜôÜÜíÜÃÜÜÓ ËÜÁÜÜ è ÄÜà±ÜÜåÃÜàØ

´ÜôÜíÜßÓ : ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ

ÝïÜêÆÜ‘ÜÓ ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ :     `ݲôüËÜÚ †åüêÜå. . .'

128 

¹ïÜÚÃÜ †Ü ÝïÜêÆÜÏÜÜØ ‘ÓÜíÑÜàØ “å."'' ÷âËÜ÷â ÄÜÜØÁÜß, †åíÜß †å ÆÜÂÝ´ÜÏÜܳÜß ÏÜÜµÜ ²åÝíܲ êÜßÃÜ ÃÜ÷Î, ÑÜà.†åôÜ.†å. †ÃÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜß ôÜÓ‘ÜÓ ÆÜ±Ü ÆÜÂÍÜÜÝíÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜß “å. ÑÜà.†åôÜ.†å.ÏÜÜØ ÃÑÜâÑÜÜç‘ÚÃÜÜ ÏÜåÃÜ÷©ÃÜ ÝíÜô´ÜÜÓ †ÃÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜÜ ÄÜàÑÜÜÃÜÜÏÜÜØ ŸÑÜÜçèÚ üÜ‹ÃÜÏÜÜØ ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉†å ËÜÃÜÜíÜåêÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †ÜíÜß è ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ ïÜÜåÍÜß Ó÷ß “å. 88 íÜóÜÚÃÜß ´ÜåÏÜÃÜß ŒÏÜÓ †ÃÜå ôÜÜ«å‘ íÜóÜÚÃÜß ‘ÜÓÝ‘¹ßÚÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå †ÃÜå‘ ÏÜ÷ÜÆÜàÓàóÜÜåÃÜÜØ ÝïÜêÆÜÜå ËÜÃÜÜíÑÜÜØ “å, ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜ´ÑÜåÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå †ÃÜàÓÜÄÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓ-íÜܱÜßíÜ´ÜÚÃÜ ËÜÁÜÜØÏÜÜØ ”ìøÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ ÃÜ Ó÷å. †å †ÜÆܱÜàØ ôܹÖÍÜÜÄÑÜ “å ‘å ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ÷¢ÑÜ †ÜÆܱÜß íÜœœÜå ôܹå÷å “å. ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß œÜÜÃÜ‘ œÜ²ß ‘å †å ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜ ôÜßÁÜÜ ôÜåíÜÜÄÜÂÜÏÜ †ÜñÜÂÏÜ, íÜÁÜÜÚ (ÏÜ÷ÜÓÜóü×), †ÜÄÜÜå´ÜÓß ‘Üå‰ è ¡±Ü‘ÜÓß †ÜÆÑÜÜ íÜÄÜÓ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ØÄÜ´Ü ôÜÝœÜíÜÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß ôÜØÍÜÜì´ÜÜØ ôÜàïÜßêÜÜ ÃÜÜÑÜÓÃÜå ÏÜëÑÜÜ. ÆÜÜå´ÜÜÃÜß [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‡œ“Ü è±ÜÜíÜß. ´ÜÓ´Ü ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜìß ÆÜ±Ü Ä܉. ÆÜ±Ü ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜ´ÜÜØ †ÄÜÜ‹ ÍÜÓÆÜâÓ ô‘çœÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜ Æܲå. †Ü ô‘çœÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ËÜå œÜÜÓ ÃÜ÷Î, ÆÜâÓÜ †ÝÄÜÑÜÜÓ Ý¹íÜôÜ ´ÑÜÜØ ÓûÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ¹âÓ³Üß ÃÜßӃܴÜÜ ÓûÜ †ÃÜå ïÜøÑÜ †åüêÜÜ ô‘çœÜ ¹ÜåÓ´ÜÜ ÓûÜ. †Ü †ÜƒÜß ™ÜüÃÜÜ ÑÜܹ ‘Ó´ÜÜØ ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ‘÷å “å": ÄÜÜØÁÜߢ ‘àÝüÓÏÜÜØ Ó÷å. ÆÜ´ÜêÜß ÄÜܹßÏÜÜØ ËÜåôÜå. ÆÜÜ“ì ´ÜÝ‘ÑÜÜå †ÃÜå †ÜÄÜì °ÜÝìÑÜàØ Ó܃Üå. ËÜÜèàÏÜÜØ ¹ßíÜÜêÜ †ÃÜå †å‘ ËÜÜÓß Æܲ´Üß. †åüêÜå ËÜÜÓßÃÜß ËÜ÷ÜÓ ¥ÍÜÜå Ó÷ßÃÜå ÷àØ ô‘çœÜ ‘Ó´ÜÜå Ó÷å´ÜÜå. ËÜå µÜ±Ü Ý¹íÜôÜ ÆÜ“ß ËÜÃÑÜàØ †åíÜàØ ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü߆ÜåÃÜß ôÜ؃ÑÜÜ íÜÁÜß Ä܉. íÜÜ´ÜíÜÜ´ÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ™Ü²ß‘ÏÜÜØ ²ÜËÜå ÉÓå, ™Ü²ß‘ÏÜÜØ èÏܱÜå ÉÓå. †åÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÏÜÃÜå ƒÜÜôôÜß †ÄÜíܲ Æܲå. †Ü ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ ÏÜÃÜå ‘àÝüÓÃÜß †Ø¹Ó ËÜåôÜíÜÜÃÜàØ ÏÜìå ´ÜÜå ôÜÜÓàØ. ËÜß¡ ‘Üå‰ÃÜå †Ü ÝíÜïÜå ‘÷åíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ƒÜ๠ËÜÜÆÜàÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß è ê܉ êÜŒ †åÏÜ ÝíÜœÜÜÓßÃÜå ÷àØ †Ø¹Ó ÄÜÑÜÜå. ÄÜÜØÁÜߢ ËÜå«åêÜÜ ÷´ÜÜ. ÷àØ ¥ÍÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÇ ‘ûàØ, ``ËÜÜÆÜà, ÷àØ ËÜ÷ÜÓ³Üß ´ÜÏÜÜÓÜ ô‘çœÜ ËÜÃÜÜíÑÜÜ ‘ÓàØ “àØ. ÆÜ±Ü ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü߆Üå ËÜ÷à †ÜíÜå “å ÃÜå †åüêÜå ÷àØ Ý²ôüËÜÚ ³Ü‰ ¡Œ “àØ.".".'' †ÜÄÜìÃÜàØ íÜÜøÑÜ ÷àØ ÆÜâÓàØ ‘ÓàØ †å ÆÜ÷åêÜÜØ è †ÜüêÜàØ ôÜÜØÍÜì´ÜÜÃÜß ôÜܳÜå †åÏܱÜå ÏÜܳÜàØ §œÜàØ ‘ÑÜÛà †ÃÜå ËÜÜåêÜß ¥«ÒÜ, ``ݲôüËÜÚ †åüêÜå ïÜàØ? ÄÜÜÑÜ, ™ÜÜå²àØ, ÄÜÁÜå²àØ, ÍÜÇôÜ.".".? †ØÄÜÂå¢ êÜÜå‘Üå †åÏÜÃÜß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ íÜœœÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ïÜ˹Üå ËÜÜåêÜå “å? †ÜÆܱÜÃÜå †ÜÆܱÜß ÍÜÜóÜÜÃÜàØ ôíÜÏÜÜÃÜ ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å. ¡†Üå ´ÜÏÜÃÜå ÷àØ ËÜå †ÜÃÜÜ ¹Ø² ‘ÓàØ “àØ. †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÏÜÇ †Ü ÝÃÜÑÜÏÜ ¹ÜƒÜêÜ ‘ÑÜÜÚå “å ÃÜå ´ÜÏÜå ÆÜ÷åêÜÜ ”²ÆÜÜÑÜÜ “Üå.'' †åÏÜ ‘÷ß ´ÜåÏܱÜå ÏÜÃÜå ËÜå †ÜÃÜÜ ¹Ø² ‘ÑÜÜåÚ. †å í܃ܴÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ èå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜâì ÏÜÜ´ÜäÍÜÜóÜÜ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘å ÓÜóü×ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ íÜœœÜå †ØÄÜÂå¢ ïÜ˹Üå ËÜÜåêÜå ´ÜåÃÜå ËÜÜÆÜà ËÜå †ÜÃÜÜ ¹Ø² ‘Ó´ÜÜ. †å ݹíÜôÜÜåÏÜÜØ ËÜÜÆÜà†å ËÜß¡å ÆÜ±Ü †å‘ ÝÃÜÑÜÏÜ ‘ÑÜÜÚå ÷´ÜÜå. ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÜôÜå ËÜ÷à ËÜÁÜÜ êÜÜå‘Üå †ÜçüÜåÄÜÂÜÉ êÜåíÜÜ ÏÜÜüå †ÜíÜ´ÜÜ. †åÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜå ôÜÏÜÑÜ ËÜ÷à è´ÜÜå. †åüêÜå †å‘ †ÜçüÜåÄÜÂÜÉ †ÜÆÜíÜÜÃÜß ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜØœÜ éÝÆÜÑÜÜ Éß êÜåíÜÜÃÜàØ ïÜé ‘ÑÜàÛ. †Ü Óß´Üå †å‘«àØ ³ÜÑÜåêÜàØ ÍÜزÜåì ´Üå†Üå ÷ÝÓèÃÜ ÉزÏÜÜØ èÏÜÜ ‘ÓÜíÜ´ÜÜ. ³ÜÜå²Ü ݹíÜôÜ ÆÜ“ß ÏÜÜÓÜ ô‘çœÜ ÆÜâÓÜ ³ÜÑÜÜ. ÷íÜå ÏÜÜÓå ÆÜÜ“Ü †ÜíÜíÜÜÃÜàØ ÷´ÜàØ. †åÏÜÜØÃÜÜ †å‘ ÝœÜµÜ ÆÜÓ ËÜÜÆÜàÃÜß ôÜ÷ß êÜåíÜÜ ÷àØ ÄÜÑÜÜå. †å‘ ݜܵÜÏÜÜØ ôÜ÷ß ‘ÓÜíÜíÜÜÃÜÜ ÆÜÜØœÜ éÝÆÜÑÜÜ ´ÜÜå ÏÜÇ †ÜÆÑÜÜ è, ôÜܳÜå ÆÜåêÜÜ ¹Ø²ÃÜÜ ËÜå †ÜÃÜÜÑÜ ÍÜÑÜÜÚ.

ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ËÜߢ ïÜß ïÜß íÜÜ´Ü ³Ü‰ ÷´Üß †å ÆÜâ“´ÜÜØ ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ‘÷å “å, ``ËÜôÜ, †Ü †å‘ è ôÜØíÜܹ †ÏÜÜÓß íÜœœÜå ³ÜÑÜÜå 11 ݹíÜôÜÏÜÜØ'' ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜåÃÜÜ (ƒÜÓåƒÜÓ ´ÜÜå †åÏÜÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜÜ) †å †ÝÄÜÑÜÜÓ Ý¹íÜôÜÃÜå ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ¢íÜÃÜÃÜÜ †å‘ ÏÜ÷ÜÏÜâêÜÜ †íÜôÜÓ †ÃÜå ÏÜ÷ÜÃÜ ™ÜüÃÜÜ ´ÜÓß‘å ÏÜâêÜíÜå “å. †ÜüêÜÜ Ý¹íÜôÜ ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ÓûÜ ´ÜåÏÜÜØ ‘ìÜ‘ÜÓÜå ÆÜ´ÑÜåÃÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÀÝóü †ØÄÜå ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉ ‘÷å “å": ``†åÏÜÃÜå ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ÏÜÜüå ËÜ÷à ÆÜÂåÏÜ ÷´ÜÜå. ÷ÝÓÆÜàÓÜ ‘ÜýÄÜÂåôÜ ôÜØÏÜåêÜÃÜ(1938)ÃÜÜ ´ÜÜå ÆÜÜåôüôÜÚ ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå” ¡å²å ËÜÃÜÜíܲÜíÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. . .ÆÜ±Ü ‘ìÜÃÜß †åÏÜÃÜå ÏÜÃÜ ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘´ÜÜ ÃÜ÷Üå´Üß. †åÏÜÃÜå ÏÜÃÜ ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘´ÜÜ ÏÜÜÃÜíÜÃÜß ÷´Üß.'' ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜܳÜå ÓûÜ ÆÜ“ß, ´ÜåÏÜÃÜÜ †ÃÜå‘ ô‘çœÜ ËÜÃÜÜíÑÜÜ ÆÜ“ß ‘ÜØÝ´ÜÍÜ܉†å ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓåêÜÜ †Ü ÆÜ÷åêÜÜ ÝïÜêÆÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ Õ÷¹ÃÜß ÆÜ¡ÃÜå ôíÜÓÜè †ÆÜÜíÜíÜÜÃÜÜ ÄÜ÷ÃÜ ÝœÜØ´ÜÃÜÏÜÜØ è ÷ÜåÑÜ †åíÜÜå ÍÜÜíÜ ¥ÆÜôÜß †ÜíÜå “å.

129


´ÜÏÜÜÓÜå êÜÜÄÜ ïÜÜåÁÜß êÜå¡å. ÄÜÜØÁÜߢ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉ êÜåíܲÜíÜíÜÜÃÜß ´ÜÜå ÝíÜÓའ÷´ÜÜ, ´Üå³Üß ôíÜÜÏÜ߆å ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ †ÃÜå ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉ÃÜß Ïܹ¹ ê܉ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ôÜÏÜ¡íÑÜÜ ‘å ´Üå†Üå ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÃÜß ÝíÜÓའ÷ïÜå, ÆÜ±Ü ÷ܳÜå ݜܑܵÜÏÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜåÃÜÜå íÜÜØÁÜÜå êÜåíÜÜå ÃÜ ¡å‰†å. ôíÜÜÏÜß ÏÜÃÜå ™ÜÜå²ÜÄÜܲßÏÜÜØ œÜ²ÜíÜß ÆÜ÷åêÜß è íÜÜÓ †ÜñÜÏÜå ê܉ ÄÜÑÜÜ. `íÜßôÜÏÜß ôܹß'ÃÜàØ ‘ÜÏÜ ´ÜÜå ÏÜÜÓÜå ôÜ÷è †ÜÃÜع ÷´ÜÜå, ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ô‘çœÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå †íÜôÜÓ †å ´ÜÜå ¢íÜÃÜÃÜÜå êÜ÷ÜíÜÜå ÷´ÜÜå. †ÏÜå †ÜñÜÏÜå ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ´ÑÜÜØ †ÜåôÜÓßÏÜÜØ ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉ ÏÜëÑÜÜ. ôíÜÜÏÜß†å ‘ûàØ ‘å ÓÝíÜÍÜ܉ÃÜå ô‘çœÜ ÏÜÜüå ƒÜÇœÜß êÜÜíÑÜÜå “àØ. ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ ‘å ¡†Üå, †Ø¹Ó ËÜÜÆÜà ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜå ‘Ì‘ ê܃ÜÜíÜß ÓûÜ “å. ôíÜÜÏÜ߆å ÏÜÃÜå †Ø¹Ó ê܉ è‰ ËÜÜÆÜàÃÜå ‘ûàØ ‘å ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜå ô‘çœÜ ÏÜÜüå êÜÜíÑÜÜå “àØ. ÏÜÇ ƒÜâËÜ ÍÜÜíܳÜß íÜعÃÜ ‘ÑÜàÛ ´ÑÜÜØ ´Üå ËÜÜåêÑÜÜ: ``†ÜíÜÜå ÓÝíÜïÜØ‘ÓÍÜ܉, ´ÜÏÜÜÓÜ ÝíÜïÜå ÏÜÇ ™Ü±ÜàØ ôÜÜØÍÜëÑÜàØ “å. ÆÜ±Ü èà†Üå, ÷àØ ´ÜÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ƒÜÜôÜ ËÜå«‘ ÃÜ÷Î †ÜÆÜß ïÜ‘àØ. ÏÜÜÓàØ ‘ÜÏÜ œÜÜêÜà Ó÷åïÜå. ´ÜÏÜå ´ÜÏÜÜÓÜå êÜÜÄÜ ïÜÜåÁÜß êÜå¡å. ÏÜÃÜå ÏÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÁÜÂà¡Óß “âüß ‘å †ÜíÜÜ ÏÜ÷ÜÆÜàÓàóÜÃÜÜå †ÜËÜå÷âËÜ ƒÜÑÜÜêÜ ÆÜ‘²íÜÜ †ÜíÜß Ýô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ‘åÏÜ ÷Ü³Ü œÜÜêÜïÜå. “´ÜÜØ Õ÷ÏÜ´Ü ‘Óß †å‘ ƒÜâ±Üå ËÜåôÜß ÄÜÑÜÜå, †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ´Üå ôÜÏÜÑÜÃÜß †ÜƒÜß ËÜå«‘ÃÜàØ ÝœÜµÜ ÆÜåÝÃôÜêܳÜß ‘ÑÜàÛ. ´Üå†Üå †å‘ ÆÜÄÜ íÜÜìßÃÜå ƒÜÜüêÜÜ ÆÜÓ ËÜå«Ü ÷´ÜÜ. ´Üå ÆÜÓ ê܃ÜíÜÜÃÜÜ ‘ÜÄÜìÜåÃÜß ÆÜÜüß ÷´Üß, ÃÜå ËÜß¡å ÆÜÄÜ ÃÜßœÜå œÜ܃ܲßÏÜÜØ ÍÜÓÜíÜß Ó܃ÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÝœÜµÜ ÆÜâÓàØ ³ÜÑÜàØ ´ÑÜÜÓå ÷àØ ¥«ÒÜå ‘å ´ÜÓ´Ü ´Üå†Üå ËÜÜåêÑÜÜ: `ËÜôÜ, ´ÜÏÜÜÓàØ ‘ÜÏÜ ³Ü‰ ÓûàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ¡†Üå'. ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉†å ´ÜßÓ“ß ÃÜèÓå ÝœÜµÜ ¡å‰ ÏÜêÜ‘ß êÜßÁÜàØ. ËÜ÷ÜÓ ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉ ‘÷å, ``´ÜÏÜÃÜå ´Ü‘ ÏÜìß †åüêÜß êÜ÷Ü±Ü ÏÜÜÃÜÜå.'' ôÜ÷ß ËÜ÷ß ÏÜìíÜÜÃÜß †ÜïÜÜ ´ÜÜå ïÜÜÃÜß ÷ÜåÑÜ? ÆÜ±Ü †å ÝœÜµÜ `íÜßôÜÏÜß ôܹß'ÏÜÜØ ‘ÝíÜÃÜÜ ‘ÜíÑÜ ôÜܳÜå ÆÜÜÃÜàØ ÍÜÓßÃÜå “ÆÜÜÑÜàØ.

èåÏÜÃÜÜØ ÝœÜµÜÜå ÝíÜÃÜÜ `‘àÏÜÜÓ' ÏÜÜÝôÜ‘ÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ ÆÜ±Ü ÃÜÜ ³Ü‰ ïÜ‘å †åíÜÜ ‘ìÜÄÜàÓà ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜÜØ ÃÜÜÏÜ †ÃÜå ‘ÜÏܳÜß ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ‘êÜÜÆÜÂåÏÜ߆Üå †¡±ÑÜÜ ÃÜÜ ÷ÜåÑÜ. ´ÜåÏÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ `ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ‘êÜÜÃÜÜ ÆÜÄÜÓ±Ü'ÏÜÜØ íܱÜÚíÑÜÜ ÏÜàèËÜ ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜåÃÜß ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü †åÏÜÃÜÜ ÏÜÜüå ´ÜÜå ¢íÜÃÜÃÜÜå êÜ÷ÜíÜÜå ÷´Üß, ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ ÏÜÜüå? ƒÜ๠ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ è †Ü íÜÜ´Ü íÜÜØœÜ߆å:

´ÜôÜíÜßÓ : ÓÏÜåïÜ «Ü‘Ó

ôÜÜæèÃÑÜ": `íÜßôÜÏÜß ôܹß'ÃÜß Ý²ÝèüêÜ †ÜíÜäݶÜ

†å íÜóÜÚÃÜÜ †ÜçøüÜåËÜÓÃÜß ËÜߢ ´ÜÜÓ߃Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß 50ÏÜß íÜóÜÚÄÜÜØ« †ÜíÜ´Üß ÷´Üß. ´Üå ÝÃÜÝÏܶÜå ‘ÝíÜ Ã÷ÜÃÜÜêÜÜêÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ôÜàÆÜÂÝôܽ ‘ÜíÑÜ `ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜå ´ÜÆÜôíÜß' ê܃ÑÜàØ. ôíÜÜÏÜß †ÜÃÜعÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ´Üå †ÜíÜ´ÜÜØ è ´ÜåÏܱÜå ´Üå ÷Ü¢ ÏÜ÷ÏÏܹÃÜå `íÜßôÜÏÜß ôܹß'ÏÜÜØ “ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜå‘êÑÜàØ. ÷Ü¢†å ´ÜÓ´Ü ´ÜåÃÜÜå ôíÜß‘ÜÓ ‘ÑÜÜÚå †ÃÜå ´ÜÜÓ ‘ÑÜÜÚå ‘å ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ´ÜÜ¡å ÉÜåüÜå ÏÜÜå‘êÜÜå, ÑÜÜ ô‘çœÜ ÏÜÜüå ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìÃÜß ôÜ÷ÜÑÜ êÜÜå.

130 

ÓÝíÜïÜØ‘Ó ÓÜíÜìå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜÜÏÜå ËÜåôÜßÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå ô‘çœÜ ¹ÜåÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå, ´ÜÜå ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜ墆å ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ôÜØËÜØÝÁÜ´Ü †å‘ ™ÜüÃÜÜÃÜàØ ÝœÜµÜéÆÜå †ÜêÜåƒÜÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


¹ÜزߑâœÜÃÜÜ †Ø´Üå ÄÜÜØÁÜß ¹ÜØ²ß ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ôíÜÜ´ÜصÑÜôÜåÃÜÜÃÜß ´ÜÓß‘å, ݜܑܵÜÓ ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå”ÃÜÜ ÝïÜóÑÜ ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ †åôÜ. ÏÜôÜÜå¢ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ÝËÜÂÝüïÜ ïÜÜôÜÃÜÃÜÜ üß‘Ü‘ÜÓ ´ÜÓß‘å ¡±Üß´ÜÜ ÓåÝèÃÜÜê² ÓåÃÜÜåê²ÖôÜ ÆÜ±Ü †å è ËÜÆÜÜåÓå †ÜñÜÏÜ ÆÜÓ †ÜíÑÜÜ. ËÜß¡ ݹíÜôÜå ´Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜìíÜÜ ¹ÜØ²ß èíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ÃÜå ôÜܳÜå †ÜíÜíÜÜ ‘ûàØ. †ÜñÜÏܳÜß ÏÜßÓÜØËÜ÷åÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÓÃÜÜ ÆܵÜÜåÃÜàØ ËÜزêÜ †ÜÆÑÜàØ. †å ê܉ÃÜå ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ¹ÜØ²ß †ÃÜå ¹ÝÓÑÜÜÃÜß íÜœœÜå †ÜíÜåêÜß ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷߆ÜåÃÜß “ÜíܱÜßÏÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜëÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ†å ´ÜåÏÜÃÜå ¹ÜزßÏÜÜØ Ó÷åíÜÜ †ÃÜå ÓÜåÕè¹ß ÄÜÝ´ÜÝíÜÝÁ܆ÜåÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜåíÜÜ †ØÄÜå ÆÜâ“ÒàØ. ÝíÜÃÜÜÑÜ‘å ÃÜÜ ÆÜÜ²ß †åüêÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ûàØ, `†å ôÜÜÓàØ “å.' ÄÜÜØÁÜߢ ‡œ“´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘å ôÜÜæ ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ «å‘ܱÜå Ó÷ßÃÜå è ‘ÜÏÜ ‘Óå. †å ÓܵÜå ´ÜåÏܱÜå †ÃÜå ÓåÃÜÜåê²ÖôÜå ÝíܹÜÑÜ êÜßÁÜß. ÆÜ“ß ¡±ÜíÜÜ ÏÜëÑÜàØ ‘å ÓܵÜå ËÜå íÜÜÄÑÜå ôÜÓ‘ÜÓå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ‘Óß ÷´Üß. †Ü ™ÜüÃÜÜ ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜÜ ÏÜÃÜÃÜß ô‘åœÜËÜà‘ÏÜÜØ †ÜËÜå÷âËÜ †Ø‘܉ Ä܉, èåÃÜÜ ÆÜÓ³Üß ƒÜÓåƒÜÓàØ ÝœÜµÜ ´ÜÜå ™Ü±ÜÜ íÜÓôÜ ÆÜ“ß ´Üå ¹ÜåÓíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. †å íÜÜ´Ü ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ : ¹ÝÓÑÜÜÝ‘ÃÜÜÓå †ÜØËÜÜíÜÜݲÑÜÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ß “ÜíܱÜßÏÜÜØ ÄÜÜìåêÜÜ ïÜÜØÝ´ÜÝÆÜÂÑÜ ¢íÜÃÜÃÜß ÑÜܹ ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÜ¢ ÷´Üß. . . ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘²ÃÜàØ ÝœÜµÜ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

Courtesy": Gandhiji-His Life and Work

ÁÜÓÆÜ‘² ÆÜ“ßÃÜàØ ÞôÏÜ´Ü

ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘²ÃÜàØ ÝœÜµÜ": ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢

ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß ÏÜÜÓß ”؃ÜÃÜÜ ™Ü±ÜÜØ íÜóÜÚ ÆÜ“ß ÏÜÜ‹Ãü †ÜËÜàÃÜÜ †å‘ÜØ´ÜÏÜÜØ ôÜÜ‘ÜÓ ³Ü‰. †å ÝœÜµÜ ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ÆܹïÜÚÃÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢†å ÓÜè‘àÏÜÜÓß †ÏÜä´Ü‘ÜæÓ, ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉ †ÃÜå ËÜß¡ êÜÜå‘Üå ôÜܳÜå ÆܹïÜÚÃÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü êÜßÁÜß ÷´Üß. ÝœÜµÜ ´ÜÓÉ ¡å‰ÃÜå ÓÜè‘àÏÜÜÓ߆å ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÆÜâ“ÒàØ ‘å ÝœÜµÜ ‘åíÜì ‘ìÜ‘ÜÓÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ ÷´ÜàØ ‘å ƒÜÓåƒÜÓ †åíÜàØ ËÜÃÑÜàØ ÷´ÜàØ? ´ÑÜÜÓå ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢†å ïÜÜØݴܳÜß, œÜ÷åÓÜ ÆÜÓ ÞôÏÜ´Ü ôÜܳÜå ‘ûàØ , `ÑÜôÜ, ÑÜôÜ, †åø”åøüêÜß, †åø”åøüêÜß. . . ÁÜå ‘åÏÜ êÜ܉‘ ÁÜåü. (÷Ü, ËÜôÜ, ËÜÓÜËÜÓ, ÝËÜêÜ‘àêÜ †ÜíÜß è Óß´Üå, †å êÜÜå‘Üå †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ.)

ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜàØ ÝœÜµÜ ¡å‰ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ÓÜ¢ÆÜÜå ËÜ´ÜÜíÑÜÜå, ÆÜ±Ü †å ¹ÜåÓíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏܱÜå ÄÜÜØÁÜߢ ôÜÏÜšÜ ËÜåôÜíÜàØ ÆܲÒàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ËÜߢ Óß´Üå ‘÷ß†å ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå `ôÜÜÏÜÃÜÜå' ‘ÓíÜÜÃÜÜå íÜƒÜ´Ü †ÜíÑÜÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜå. ‘Üå‰ ÝœÜµÜ ÑÜÜ ´ÜôÜíÜßÓ ÏÜÜüå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå `ôÜÜÏÜÃÜÜå' ‘ÓíÜÜÃÜÜå †ÜíÜå ´ÑÜÜÓå ïÜß Óß´Üå `ôÜŸè' ³ÜíÜàØ ÆÜ²å †åÃÜÜå †Ø¹Üè ÏÜÝ÷êÜÜ ÆܑܵÜÓ-ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ÏÜÜÄÜÜÚÓåü ËÜÜå‘Úí÷܇üÃÜÜ †Ü †ÃÜàÍÜíÜ ÆÜÓ³Üß †ÜíÜïÜå.

131


ÑÜའÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓÃÜß ïÜÓ±ÜÜÄÜÝ´Ü 1946ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ݹê÷ßÃÜÜ †å ôÜÏÜÑÜå `ÍÜØÄÜß ‘ÜçêÜÜåÃÜß' ´ÜÓß‘å †ÜåìƒÜÜ´ÜÜ ¹ÝêÜ´Ü ÏÜ÷ÜåêêÜÜÏÜÜØ Ó÷åíÜÜ ÄÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓÃÜß íÜÜ´Ü “å. ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ËÜß¡ ôÜܳÜß¹ÜÓÜåÃÜÜ Ó÷åíÜÜ ÏÜÜüå èâÃÜß ”âØÆܲ߆Üå ´ÜÜå²ßÃÜå ÃÜíÜß, ôÜÜ¹ß “´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå §œÜß †ÃÜå ôÜÄÜíܲ¹ÜÑÜ‘ ‘àÝüÓ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß. †åíÜß ‘àÝüÓÏÜÜØ Ó÷å´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ´ÜôÜíÜßÓÜå êÜåíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜÝœÜíÜ ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß êÜåíÜÜÃÜß Ó÷å´Üß. ôÜÜæÆܳÜÏÜ ÏÜÝ÷êÜÜ ÑÜà½-ÆܑܵÜÓ (íÜÜçÓ ‘ÜçÓôÜÆÜÜåòÃü) †ÃÜå êÜÜ‡É ÏÜçÄÜåÝ”ÃÜÃÜÜØ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ´ÜÓß‘åÃÜß ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÏÜåìíÜåêÜÜ ÏÜÜÄÜÜÚÓåü ËÜÜå‘Ú-í÷܇ü ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜÃÜå ÏÜëÑÜÜØ, ´ÑÜÜÓå ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜâ“ÒàØ, `‘ÜØ´Ü´ÜÜØ †ÜíÜ²å “å?' ÏÜÜÄÜÜÚÓåüå ÃÜÜ ÆÜܲß, †åüêÜå ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ‘ÜشܱÜÃÜÜ ÏÜ÷¶íÜ †ÃÜå ÏÜ÷Ü´ÏÑÜ ÆÜÓ êÜ™Üà ÆÜÂíÜœÜÃÜ †ÜÆÜß ¹ßÁÜàØ. êÜÜØËÜß œÜœÜÜÚ †ÃÜå ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ ÆÜÜôÜå³Üß ÏÜ÷ÜÆÜÓܱÜå ‘ÜشܱÜÃÜÜ øêÜÜôÜ êÜßÁÜÜ ÆÜ“ß ÏÜÜÄÜÜÚÓåüÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ‘àÝüÓÏÜÜØ èíÜÜÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜìß.

ÏÜÜÄÜÜÚÓåü ËÜÜå‘Ú–í÷܉ü": `‘ÜØ´Ü´ÜÜØ †ÜíÜ²å “å?'

132 

†å ݹíÜôÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÏÜÜæÃÜíÜÜÓ ÷´ÜÜå. ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ‘ûàØ ‘å ÄÜÜØÁÜߢ ´ÜÏÜÜÓß ´ÜÓÉ ÝËÜêÜ‘àêÜ ÁÑÜÜÃÜ ÃÜ÷Î †ÜÆÜå–†åüêÜå ‘å ÆÜÜå” ÃÜ÷Î †ÜÆÜå. (ÏÜÜæÃÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜÜ í܃ܴÜå ÄÜÜØÁÜߢ Óô´ÜÜÏÜÜØ ‘å ËÜßèå øÑÜÜØÑÜ ÏÜÜÄÜÜÚÓåüÃÜå ¡å‰ÃÜå ‘÷å´ÜÜ, `ÁÜåÓ'” ÁÜ üÜåœÜÚÓÓ †ÄÜå‡ÃÜ.') ÏÜÜÄÜÜÚÓåüÃÜå †åÃÜÜå íÜÜØÁÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå, ÆÜ±Ü ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ËÜß¡å ÁܑܲÜå ‘ÑÜÜÚå, `´ÜÏÜÃÜå ƒÑÜÜêÜ è ÷ïÜå ‘å ´ÜÏÜÜÓܳÜß ÈêÜçïÜ ÃÜ÷Î íÜÆÜÓÜÑÜ.' †å ÏÜÜüåÃÜàØ ‘Ü †ÜÆÜ´ÜÜ ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ‘ûàØ ‘å ÈêÜçïܳÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÀÝóüÃÜå ƒÜêÜåêÜ ÆÜ÷ÜÇœÜå “å. ÆÜ±Ü ‘àÝüÓÏÜÜØ †åüêÜÜå †Üå“Üå ÆÜ‘ÜïÜ †ÜíÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå ‘å ÈêÜçïÜ íÜÜÆÜÑÜÜÚ íÜÄÜÓ “âü‘Üå è ÃÜ ÷´ÜÜå. ³ÜÜå²Ü íÜƒÜ´Ü ÆÜ÷åêÜÜØ ÆÜÂܳÜÚÃÜÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ÏÜÜ´Ü܆ÜåÃÜå ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜß ÷´Üß ‘å ËÜÜì‘ÜåÃÜå ôÜâÓè ôÜÜÏÜå ¡åíÜÜ ‘÷åíÜàØ, èå³Üß ´ÜåÏÜÃÜß ÀÝóü ôÜàÁÜÓå. †Ü †ÃÜå †ÜíÜß ¹êÜßêÜÜå ‘ÓßÃÜå ÏÜ÷ÜÆÜÓܱÜå ÏÜÜÄÜÜÚÓåüå µÜ±Ü ÈêÜçïÜ ËÜêËÜ íÜÜÆÜÓíÜÜÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜåìíÜß. ‘àÝüÓÏÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ÆÜ“ß ÏÜÜÄÜÜÚÓåüå ïÜàØ ¡åÑÜàØ? †åÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ": ÆÜÝÓÝô³ÜÝ´Ü ÁÜÜÓ±ÜÜ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå ƒÜÓÜËÜ ÷´Üß. ôÜâÑÜÚÆÜ‘ÜïÜ †ÜíÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå ƒÜÓÜå, ÆÜ±Ü †å (ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉßÃÜß ÀÝóü†å) ôÜÜæ³Üß ÃÜ‘ÜÏÜß èÄÑÜ܆å³Üß †ÜíÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÏÜܳÜÜÃÜß ‹ÆÜÓÃÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ †å‘ ƒÜàêêÜß ËÜÜÓß ÷´Üß. ´ÜåÏÜÜسÜß †ÜíÜ´ÜÜå ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜå ïÜåÓ²Üå ôÜßÁÜÜå ÏÜÜÓÜ ‘çÏÜåÓÜÃÜÜ êÜçÃôÜ ÆÜÓ Æܲ´ÜÜå ÷´ÜÜå. ´ÜåÏÜÃÜàØ ËܹÜÏÜß (ÃÜü-ËÜÂÜ‹ÃÜ) ïÜÓßÓ ÆÜÂôÜÓåêÜÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜß ÁÜâØÁÜìß œÜÏÜ‘ÏÜÜØ †å‘Ü‘ÜÓ ³Ü‰ è´ÜàØ ÷´ÜàØ. ïÜåÕ²ÄÜ ‘å ËÜߢ ‘Üå‰ ‘ÓÜÏܴܳÜß ´ÜåÃÜÜå ‡êÜÜè ïÜøÑÜ ÃÜ ÷´ÜÜå. †å ôÜ÷åè ”â‘ßÃÜå “ÜÆÜÜØÃÜÜØ ‘ÕüÄÜ íÜÜØœÜß ÓûÜ ÷´ÜÜ, †åüêÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ œÜ÷åÓÜÃÜß ÓåƒÜ܆Üå (ÉßœÜôÜÚ) Æܲ“ÜÑÜÜÏÜÜØ †ÀïÑÜ ³Ü‰ è´Üß ÷´Üß. ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜå ‘ûàØ ÷´ÜàØ ´ÜåÏÜ, †åÏܱÜå ÏÜÜÓÜ ÍܱÜß ÝËÜêÜ‘àêÜ êÜšÜ ÃÜ †ÜÆÑÜàØ. †å ËܹêÜ ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜÜå (ÏÜÃÜÜåÏÜÃÜ) †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜÃÑÜÜå. ôÜÜÏÜÜÃÑÜ Óß´Üå ôÜÓôÜ ‘ÜÏÜ †ÜÆÜ´ÜÜØ ÏÜÜÓÜØ ïÜüôÜÚ †ÃÜå ÝôÜØÜåÃÜ܇”ôÜÚ †œÜÜÃÜ‘ †å è í܃ܴÜå íÜØ‘ÜÑÜÜØ. ‘Üå‰ ÏÜÜåüÜ ‘å †™ÜÓÜ ÏÜܱÜôÜÃÜÜ ÉÜåüÜ ÆÜܲ´Üß í܃ܴÜå [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


÷ØÏÜåïÜÜØ †ÜíÜàØ ³ÜÜÑÜ “å. ‡ÝèÆ´ÜÃÜÜ Õ‘ÄÜ ÉÜÓà‘, íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜ œÜÝœÜÚêÜ, ‡Ý³ÜÑÜÜåÝÆ܆ÜÃÜÜ ÓÜ¡ †ÃÜå ÆÜÜåÆÜÃÜÜ ÉÜåüÜ ÆÜܲ´Üß í܃ܴÜå ÆÜ±Ü †ÜíÜàØ è ³ÜÑÜàØ ÷´ÜàØ. «Ø²ß †ÜËÜÜå÷íÜÜÏÜÜسÜß ÄÜÓÏÜ †ÜËÜÜå÷íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜíÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÆÜ±Ü ôÜÜÁÜÃÜÜåÃÜß šÜÏÜ´ÜÜ ÆÜÓ †ôÜÓ Æܲ´Üß ÷´Üß. ÈêÜçïÜ ËÜêËÜ êÜÄÜܲ´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÇ ôÜÜÁÜÃÜÃÜå `“âüàØ' ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ³ÜÜå²ß ÝøêÜ‘ ‘Óß ´ÑÜÜÓå ïÜüÓÃÜÜ íÜÜØÁÜÜ ÆܲíÜÜ ïÜé ³ÜÑÜÜ. †å ƒÜâêÑÜÜ ÆÜ“ß ËÜØÁÜ ³ÜíÜÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ êÜå´ÜàØ ÃÜ ÷´ÜàØ. †åÃÜàØ «å‘ܱÜàØ ÆܲÒàØ ´ÑÜÜÓå ËêÜå²-†åÓåôüÓ †ÃÜå ÝÉêÏÜ †å²ÆüôÜÚÃÜå íÜÜØ‘àØ ÆܲÒàØ. ü×܇ÆÜÜå² ƒÜÜåêÑÜàØ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜÜ ËÜå ÆÜÜÑÜÜ üâØ‘Ü è ÓûÜ ÃÜå µÜß¡å ´ÜåÃÜß ÏÜ÷¶ÜÏÜ êÜØËÜ܉†å ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜå. †åüêÜß íÜÜÓÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ÕüÄÜ íÜÜØœÜíÜÜÃÜàØ ÆÜâÓàØ ‘ÓßÃÜå œÜÓƒÜÜå ‘ÜØ´ÜíÜÜÃÜàØ ïÜé ‘ÑÜàÛ. †å ôÜܳÜå è ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ÆÜ÷åêÜÜå ÈêÜçïÜ ËÜêËÜ íÜÜÆÜÓíÜÜÃÜàØ ¡åƒÜÏÜ ƒÜå²ß ÃÜ܃ÜíÜàØ ¡å‰†å. ÆÜ±Ü ïÜüÓ ÝøêÜ‘ †ÃÜå ÈêÜçïÜÃÜÜ ”ËÜ‘ÜÓÜ íÜœœÜå ôÜÏÜÑÜÃÜÜå ´ÜÉÜíÜ´Ü ¡å‰ÃÜå ôÆÜóü Óß´Üå è ƒÜËÜÓ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

ÆÜ²ß Ä܉ ‘å ËÜÃÃÜå íÜœœÜå ´ÜÜêÜÏÜåì (ÝôÜØÜåÃÜ܇”åïÜÃÜ) ÄÜÜå«íÜÜÑÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. ËÜß¡å ïÜÜçü †ÜËÜܹ êÜÜÄÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ÷àØ ÓÜ¢ ÓÜ¢ ³Ü‰ Ä܉, ÆÜ±Ü ´ÑÜÜØ è ƒÑÜÜêÜ †ÜíÑÜÜå ‘å ÷àØ ôêÜ܇² ƒÜÇœÜíÜÜÃÜàØ ÍÜâêÜß Ä܉ ÷´Üß. µÜߢ ÝøêÜ‘ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÇ §²Üå òÜÜôÜ êÜßÁÜÜå. ËÜÁÜàØ ËÜÓÜËÜÓ ´ÜÆÜÜôÜß êÜßÁÜàØ, ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ËÜÜÓߑ܉³Üß ÝÃÜÓßšÜ±Ü ‘ÑÜàÛ, †å ôÜâ´ÜÓÃÜÜ ËÜÜÓß‘ ´ÜܱÜÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ™ÜŒíܱÜÜÚ ÷Ü³Ü íÜ²å ‘ôÜËÜÆÜâíÜÚ‘, ‘ìÜ´ÏÜ‘ Óß´Üå ÆÜ‘²ßÃÜå ‹ÆÜÓ ê܉ è´ÜÜ ÷´ÜÜ, †å í܃ܴÜå ÏÜÇ ÝøêÜ‘ ‘Óß. †Ü í܃ܴÜå ÆÜ±Ü ËÜÓÜËÜÓ ÝøêÜ‘ ³Ü‰ ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ êÜÜÄÑÜàØ. ÏÜÇ ÏÜÜÓÜå ôÜÓØ¡ÏÜ ‹ÆÜܲÒÜå †ÃÜå ¹Üå²ß ‘àÝüÓÃÜß ËÜ÷ÜÓ. †å í܃ܴÜå ÏÜÃÜå êÜÜÄÑÜàØ ‘å ÷èà ÷àØ ÆÜâÓåÆÜâÓß ÑÜصÜÜå ÆÜÓ †ÜÁÜÜÝÓ´Ü ³Ü‰ Ä܉ ÃܳÜß. †êÜËܶÜ, †å íÜÜ´Ü ÆÜÓÃÜÜå ÏÜÜÓÜå ÆÜâÓåÆÜâÓÜå ÍÜÓÜåôÜÜå ´ÜÜå †ÜƒÜÓß ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ¡åÑÜÜ ÆÜ“ß è ÆÜÜ“Üå ËÜå«Üå.

†å ÉÜåüÜå †åüêÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜÜæ³Üß ÆÜÂÝôܽ ´ÜôÜíÜßÓÜåÏÜÜØÃÜß †å‘.

133


ÑÜå êܲ‘ß.".".

÷ÜåÏÜÜÑÜ íÑÜÜÓÜíÜÜêÜÜ

²ÜËÜå ôÜàïÜßêÜÜ ÃÜÜÑÜÓ, èÏܱÜå ËÜܹïÜÜ÷ƒÜÜÃÜ

134 

÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜå †ÜÏÜ ÆÜ±Ü ‘çÏÜåÓÜ `ÏÑÜÜÃÜ' ‘Óß ¹ßÁÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ¡å‰´Üß ´ÜôÜíÜßÓÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜìß Ä܉ ÷´Üß. †åüêÜå ´Üå ÃÜß‘ìß ÄÜÑÜÜØ. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß `³Ü²Ú èâÃÜ ÆêÜÜÃÜ' ´ÜÓß‘å †ÜåìƒÜÜ´Üß ¹åïÜÃÜÜ ÝíÜÍÜÜèÃÜ ÏÜÜüåÃÜÜå ÏÜ´Ü êÜåíÜÜ ÑÜÜå¡ÑÜåêÜß ÏÜßÕüÄÜÃÜÜ †ÜÄÜêÜå ݹíÜôÜå †ÜçêÜ ‡ÞòÑÜÜ ‘ÜýÄÜÂåôÜ ‘ÝÏÜüß†å †Ü ËÜÜËÜ´Üå œÜœÜÜÚ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜßÕüÄÜ ËÜÜåêÜÜíÜåêÜß. †Ü †åíÜß ÏÜßÕüÄÜ ÷´Üß, èåÃÜàØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ œÜœÜÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ è ÃÜ’ß ÷´ÜàØ. †Ü ÏÜßÕüÄÜÏÜÜØ ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ËÜß¡ †å‘ è ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ÆÜß. †åÃÜ. ïÜÏÜÜÚ ÷ÜèÓ ÷´ÜÜ. ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ´Ü´‘ÜêÜßÃÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ †ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß †Ü ÏÜßÕüÄÜÏÜÜØ ÷ÜèÓ Ó÷åêÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ËÜÜËÜ´Üå ÃÜÜÓÜèÄÜß íÑÜø´Ü ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÓÜÏÜÏÜÃÜÜå÷Ó êÜÜå÷ßÑÜÜ, èÑÜÆÜ‘ÜïÜ ÃÜÜÓÜÑܱܳÜß ê܉ÃÜå ÏÜÜæêÜÜÃÜÜ †Ü”ܹ, ƒÜÜÃÜ †Ë¹àêÜ ÄÜÉÜÓƒÜÜÃÜ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜ±Ü ÏÜßÕüÄÜÏÜÜØ ‹ÆÜÝô³Ü´Ü ÷´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ƒÜÜÃÜ †Ë¹àêÜ ÄÜÉÜÓƒÜÜÃÜ ²Üç. ôÜàïÜßêÜÜ ÃÜÜÑÜÓÃÜß ôÜܳÜå ÏÜßÕüÄÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÓûÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ´ÜôÜíÜßÓ êÜßÁÜß ÷´Üß. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜÜÏÜå è‰ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÃÜ²å †å Óß´Üå ´ÜôÜíÜßÓ êÜå´ÜÜØ ´Üå †‘ì܉ ¡ÑÜ †åÏÜ ™Ü±Üß íÜÜÓ ËÜÃÜ´ÜàØ. ÆÜ±Ü œÜâÆÜœÜÜÆÜ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜß èÄÜÜ†å ‹ÍÜÜ Ó÷ßÃÜå ¡å‰´Üß ´ÜôÜíÜßÓ ê܉ êÜå´ÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓÃÜå ƒÜÜôÜ íÜÜØÁÜÜå †ÜíÜ´ÜÜå ÃÜ÷Î. Courtesy": Camera Cronicals of Homai Vyarawala

ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÆܳÜÏÜ ÏÜÝ÷êÜÜ ÃÑÜà” ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ÷ÜåÏÜÜÑÜ íÑÜÜÓÜíÜÜêÜÜÃÜå, ÆÜÜå´Üå ݹê÷ßÏÜÜØ è Ó÷å´ÜÜ ÷ÜåíÜÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ´ÜôÜíÜßÓ êÜåíÜÜÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå ËÜÃÜ´ÜÜ Ó÷å´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ƒÜÓàØ `†åÑ܋ÃüÓ' ³ÜÑÜàØ Ý¹ê÷ßÃÜß ÍÜØÄÜß ‘ÜçêÜÜåÃÜßÏÜÜØ. †÷Î ÑÜÜå¡ÑÜåêÜß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ‹ÆÜÝô³Ü´Ü Ó÷åíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜß ´ÜôÜíÜßÓÜå êÜåíÜÜ ÏÜÜüå ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜ ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜØ. ÝïÜÑÜÜìÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜå. ôÜÜØèå †ØÁÜÜÓàØ íÜ÷åêÜàØ ³Ü‰ è´ÜàØ ÷ÜåíÜܳÜß ‘à¹Ó´Üß ÆÜ‘ÜïÜÏÜÜØ ´ÜôÜíÜßÓÜå êÜåíÜß ïÜøÑÜ ÃÜ÷Üå´Üß. ÈêÜçïÜÄÜÃÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÉÓÝèÑÜÜ´Ü ‘ÓíÜÜå ÆÜ²å †åÏÜ ÷´ÜÜå. †å ôÜÏÜÑÜÃÜß ÈêÜçïÜÄÜÃÜ †åüêÜå ÏÜßÃÜß ÆÜÜíÜÓ÷Ü‹ôÜ è ¡å‰ êÜÜå. ´ÜåÃÜÜ ”ËÜ‘ÜÓܳÜß †Ü؃ÜÜå Óß´ÜôÜÓÃÜß †Ø¡‰ ¡ÑÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÂܳÜÚÃÜÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ÆÜÂíÜåïÑÜÜ ÃÜå †å ôÜܳÜå è ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜå ‹ÆÜÓÜ‹ÆÜÓß ËÜå ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉ ê܉ êÜßÁÜÜ. ÈêÜçïÜÄÜÃÜÃÜÜ †ÜØ¢ ¹å´ÜÜ ‹ÆÜÓÜ‹ÆÜÓß ËÜå ”ËÜ‘ÜÓÜ ³ÜÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ †‘ì܉ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå ËÜÜåêÑÜÜ, `ÑÜå êܲ‘ß ÏÜà”å †ØÁÜÜ ÃÜ÷Î ËÜÃÜÜÑÜåÄÜß, ´ÜËÜ ´Ü‘ ÃÜ÷Î ¡ÑÜåÄÜß.' ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÄÜàôôÜÜå ¡å‰ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß `ü呱ÜêÜÜ‘²ß'†ÜåÏÜÜØÃÜß †å‘ ¹Üå²ßÃÜå ÷ÜåÏÜÜÑÜËÜ÷åÃÜ ÆÜÜôÜå †ÜíÜß †ÃÜå ôÜÏÜ¡íÜüÃÜÜ ôÜâÓå ‘ûàØ, `´ÜÏÜå ÷ÏܱÜÜØ ÉÜåüÜå ÃÜ êÜå´ÜÜØ. ÃÜ÷Î ´ÜÜå †å ÄÜàôôÜå ³Ü‰ èïÜå ´ÜÜå ‘çÏÜåÓÜ ÆÜ±Ü ´ÜÜå²ß ÃÜÜ؃ÜïÜå.'

ÈêÜåïÜÃÜÜå ”ËÜ‘ÜÓÜå ³ÜÑÜÜå †ÃÜå.".". [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‘êÜÜÆÜÂåÏÜß ÄÜÜØÁÜß

ÏÜÇ ôÜÜØÍÜëÑÜàØ ÷´ÜàØ ‘å ‘êÜÜÃÜÜ ÏÜÜÏÜêÜå †å(ÄÜÜØÁÜߢ) ËÜ÷à †ÜÄÜÂ÷ß ÃÜ ÷´ÜÜ, ÆÜ±Ü †å “ÜÆÜ ôÜØÆÜâ±ÜÚÆܱÜå ƒÜÜåüß Æܲß. ê܃ÜÃÜÜæ ÆܹïÜÚÃÜÏÜÜØ ÏÜà‘ÜÑÜåêÜàØ †å‘å†å‘ ÝœÜµÜ ´ÜåÏܱÜå ‘ìÜ´ÏÜ‘ ÀÝóü³Üß ¡åÑÜàØ ´ÜÆÜÜôÑÜàØ. †å í܃ܴÜå ËÜÃÜåêÜÜ ÃÜÜÃÜ‘²Ü ÆÜÂôÜØÄܳÜß ôÜÜ̹ÑÜÚ †ÃÜå ÆÜÂÏÜܱÜÍÜÜÃÜÃÜß ´ÜåÏÜÃÜß íÜäݶÜÃÜÜå ÏÜÃÜå ÆÜâÓåÆÜâÓÜå ƒÑÜÜêÜ †ÜíÜß ÄÜÑÜÜå. ÆܹïÜÚÃ܃ÜزÏÜÜØ ôÜܹÄÜßÆÜâ±ÜÚ ôÜÜÏÜÄÜÂß³Üß ôÜàïÜÜåÍÜÃÜ ‘ÓåêÜàØ ÷´ÜàØ.".". †ÏÜÜÓàØ ‘ÜÏÜ ¡å‰ÃÜå ´ÜåÏܱÜå ÓÜ¢ÆÜÜå íÑÜø´Ü ‘ÑÜÜÚå. ƒÜزÃÜß ôÜ¡íÜüÏÜÜØ ”ß±Üß ”ß±Üß ÝíÜÄÜ´ÜÜåÃÜàØ ÁÑÜÜÃÜ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ, ÆÜ±Ü ‘Üå‰ÃÜß ÄÜÉêܴܳÜß †å‘ üåËÜêÜ ÃÜßœÜå ËÜÜêÜ¹ß Ó÷ß Ä܉ ÷´Üß. †å †ÏÜÜÓÜ ÁÑÜÜÃÜ ËÜ÷ÜÓ ÄÜÑÜàØ ÷´ÜàØ, ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ ƒÜزÏÜÜØ ¹ÜƒÜêÜ ³ÜÑÜÜ †å ôÜܳÜå è ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ, `ÆÜåêÜß ËÜÜêÜ¹ß †ÜƒÜß èÄÑÜÜÃÜß ôÜàعӴÜÜÏÜÜØ ÍÜØÄÜ ÆÜܲ´Üß ÃܳÜß?' †å ÓÜåè ÆܹïÜÚÃÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ôÜÜÓÜå †åíÜÜå ôÜÏÜÑÜ ÝíÜ´ÜÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

.".".ÆÜ±Ü ËÜÁÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå” èåíÜÜ ÃÜôÜßËܹÜÓ ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜ. ôÜÏÜÑÜ ÝíÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ´ÜÜå ËÜÜèà ÆÜÓ Ó÷ß, ‘ÜÏÜÏÜÜØ íÑÜô´Ü ÄÜÜØÁÜߢ ‘åüêÜÜ‘ ‘êÜÜ‘ÜÓ ôÜܳÜå ÃÜèÓ ÆÜ±Ü ÃÜ ÝÏÜêÜÜíÜå ´ÜÜå? †åíÜÜ †å‘ ÝïÜêÆÜ‘ÜÓ †åüêÜå ¡å ²åÝíܲôÜÃÜ.

ÆܹïÜÚÃÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Üå †ÜíÜåêÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜܳÜå ÃÜعêÜÜêÜ

Courtesy": Gandhiji-His Life and Work

Ýí܃ÑÜÜ´Ü ËÜØÄÜÜìß ÝœÜµÜ‘ÜÓ ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå”ÃÜå 1936ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ‘÷å±Ü †ÜíÑÜàØ. ê܃ÜÃÜÜæ ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ôÜØÏÜåêÜÃÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ݜܵÜÜåÃÜàØ ÆܹïÜÚÃÜ ÄÜÜå«íÜíÜÜÃÜàØ ÷´ÜàØ. ÝïÜóÑÜ ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜÜØ ÝœÜµÜÜå ¡å‰ ÄÜÜØÁÜߢ†å “ íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ ÓÜ¢ÆÜÜå íÑÜø´Ü ‘Óß ¹ßÁÜÜå ÷´ÜÜå. †åüêÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÍÜÜÓå `‘ìÜÆÜÂåÏÜß' †åíÜàØ ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå” ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ÷ïÜå, †åÏÜ †ÜÆܱÜå ÁÜÜÓß ê܉†å ´ÜÜå ƒÜÜåüÜ «Ó߆å. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ‘êÜÜ †ÃÜå ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ÆÜ´ÑÜåÃÜÜå †ÝÍÜÄÜÏÜ ‘êÜÜèÄÜ´ÜÏÜÜØ ¡±Üß´ÜÜå ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å. ÄÜÜØÁÜߢ ÏÜÜüå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝïÜóÑÜ ÝôÜíÜÜÑÜÃÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ÆÜÜôÜå³Üß ¡±ÜåêÜàØ-ôÜÜØÍÜìåêÜàØ ‘¹ÜœÜ ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå” ÆÜÓ íÜÁÜÜÓå ™ÜåÓß †ôÜÓ “Üå²ß ÄÜÑÜàØ ÷ïÜå, ÆÜ±Ü †÷Î ´ÜåÏÜÃÜå ³ÜÑÜåêÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ¡å‰†å:

135


ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÏÜܳÜàØ ÄÜËܲÒàØ

†ÏÜå ¹ÜƒÜêÜ ³ÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ËêÜçÑåüÏÜÜØ íÜÎüìÜÑÜåêÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ ÍÜÜÇÑÜ ÆÜÓ ÍÜδÜÃÜå †°åêÜßÃÜå ËÜå«Ü ÷´ÜÜ. ôÜÜÏÜå œÜÓƒÜÜå ÆܲÒÜå ÷´ÜÜå. †å ¡å‰ÃÜå ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÆÜ÷åêÜß “ÜÆÜ Æܲß": `†Ü ÏÜܱÜôÜ ‘åüêÜÜå ÝÃÜÓÜØ´ÜÏÜÜØ “å.' ´ÜåÏÜÃÜÜ œÜ÷åÓÜÏÜÜØ ‘ÜÃÜ †êÜÄÜ ´ÜÓß †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå †ÜÄÜìÃÜÜå ¹ÜØ´Ü ÆܲåêÜÜå ÷´ÜÜå. †å ÷ôÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ¹ÜØ´ÜÃÜß èÄÑÜÜ†å ƒÜÜêÜß èÄÑÜÜ ¹åƒÜÜ´Üß ÷´Üß. †Ü “ËÜß

ÝïÜêÆÜ‘ÜÓ ¡å ²åÝíܲôÜÃÜ

šÜ±ÜÍÜÓ è ü‘ß. †œÜÜÃÜ‘ ÄÜÜØÁÜß ÏÜÃÜå ôÜàØ¹Ó è±ÜÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ÝïÜêÆÜ ÏÜÜüå ÷àØ ÄÜÜØÁÜßÃÜß ³ÜÜå²ß ´ÜôÜíÜßÓÜå ê܉ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå †å ¡å‰ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ûàØ, `÷àØ ¡åŒ “àØ ‘å ´ÜÏÜå ÏÜÜüßÏÜÜسÜß ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜå ôÜèÜåÚ “Üå'. ÏÜÇ ÆÜ±Ü íÜì´Üß ÓÏÜâè ‘Óß, `÷Ü, †ÃÜå øÑÜÜÓå‘ †åÃÜܳÜß ¥êÜüàØ ÆܱÜ'. ÄÜÜØÁÜß ÷ôÑÜÜ †ÃÜå ËÜß¡ ݹíÜôÜå ÏÜÃÜå ÝôÜÕüÄÜ †ÜÆÜíÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜÜ. ÏÜÜÓß †ôÜêÜ ÑÜÜåèÃÜÜ Éø´Ü ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜܳÜÜÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß ÷´Üß, ÆÜ±Ü ÏÜÇ ôÜÉå¹ íÜôµÜÜåÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå œÜÓƒÜÜå œÜêÜÜíÜ´ÜÜ ¡åÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜâÓÜ ‘¹ÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜàØ ¡å‰†å. †å ÝÃÜ´ÜÜØ´Ü ÆÜÝíÜµÜ ÆÜàÓàóÜ êÜÜÄÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †å ôÜÜØèå ÷ÜåüåêÜ ÆÜÓ è‰ÃÜå ÏÜÇ ÆÜâÓÜ ‘¹ÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ¥ÍÜàØ ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜàØ †ÜÏÜÚåœÜÓ ËÜÃÜÜíÑÜàØ. ËÜß¡ ݹíÜôÜå ôÜíÜÜÓå ÷àØ ‘ÜÏÜå ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜå. ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÏÜÜÓß ÷ÜèÓß³Üß †ôíÜô³Ü è±ÜÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ŸÑÜÜÓå ÆÜ±Ü †ÏÜÜÓß †Ü؃ÜÜå ÏÜìå ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÃÜß †Ü؃ÜÏÜÜØ íÑܳÜÜ ¹åƒÜÜ´Üß ÷´Üß. ÆÜ±Ü †åÏܱÜå íÜœÜÃÜ †ÜÆÑÜàØ ÷ÜåíÜܳÜß ´Üå ‘Ø‰ ËÜÜåêÑÜÜ ÃÜ÷Î. êÜÜå‘ÜåÃÜß †íÜÓèíÜÓ œÜÜêÜà Ó÷ß †ÃÜå ÷àØ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜå ÓûÜå. ÄÜÜØÁÜß †åíÜß Óß´Üå íÜ´ÜÚ´ÜÜ ÷´ÜÜ, ¡±Üå éÏÜÏÜÜØ

Courtesy": Profiles of Gandhi

²åÝíܲôÜÃÜÃÜÜ ÆÜÝÓœÜÑÜÏÜÜØ †å‘ ôÜÏÜÑÜå †åíÜàØ ‘÷åíÜÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ ‘å ´ÜåÏܱÜå èåÃÜàØ ÝïÜêÆÜ ÃÜ ËÜÃÜÜíÑÜàØ ÷ÜåÑÜ, ´Üå ÏÜÜåüÜå ÏÜܱÜôÜ ÃÜ ‘÷åíÜÜÑÜ. †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜÜ ²åÝíܲôÜÃÜÃÜß ‘ÜÓÝ‘¹ßÚÃÜÜå ÏÜÜåüÜå Ý÷ôôÜÜå ÊÜÃôÜÏÜÜØ íÜß´ÑÜÜå, ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜÜ ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜåÃÜå ÝïÜêÆÜÏÜÜØ °ÜìíÜÜ ÏÜÜüå ´Üå ËÜ÷ÜÓ ÉÓ´ÜÜ Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ ÄÜÜåìÏÜå¢ ÆÜÝÓóܹ (1931) ÏÜÜüå ÝËÜÂüÃÜ ÄÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓå `†åôÜÜåÝô܆åüå² ÆÜÂåôÜ'ÏÜÜØ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝÏÜµÜ ÝèÏÜ ÝÏÜêôÜå ²åÝíܲôÜÃÜ íÜ´Üß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜåìíÜß. ²åÝíܲôÜÃÜ êÜزÃÜ †ÜíÑÜÜ †ÃÜå ÝÏÜêôÜ ôÜܳÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ‹´ÜÜÓå ÃÜ܇üÖôÜÝËÜÂè ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ßÃÜß íÜÜ´Ü ²åÝíܲôÜÃÜÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ:

ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ `ÝíÜóÜÑÜ'ÃÜå ÃÑÜÜÑÜ †ÜÆÜ´ÜÜ ²åÝíܲôÜÃÜ

136 

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†Óå, éÏÜÏÜÜØ ´ÜÜå ïÜàØ, †ÏÜô´ÜàØ ÆÜ±Ü ÏÜÜÓàØ †Ýô´Ü´íÜ è ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ´ÜåÏܱÜå ÏÜÜÓß †íÜÄܱÜÃÜÜ œÜÜêÜà Ó܃Üß. ÝïÜêÆÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ËÜØÃÜå ÆÜšÜÜåÃÜß ôÜÜÏÜåêÜÄÜßÓß èéÓß “å, ÆÜ±Ü †Ü Ý‘ôôÜÜÏÜÜØ ËÜÁÜàØ ÏÜÜÓå è ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÷´ÜàØ, ‘Ü ‘å ÏÜÜÓÜ ôÜËÜèåøü ´ÜÓɳÜß ÏÜÃÜå ‘Üå‰ è ôÜ÷‘ÜÓ ÏÜì´ÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå.".". ôÜÜØè ôÜàÁÜßÏÜÜØ ÷àØ †ÜƒÜàØ ÝÉÄÜÓ ¥ÍÜàØ ‘Óß ïÜøÑÜÜå.".". †åÃÜå ÏÜÇ éÏÜÃÜÜ ƒÜâ±Üå ÄÜÜå«íÑÜàØ. †å ËÜ÷à ÃÜÜèà‘ ÷´ÜàØ. ÏÜÜüß ÷èà êÜßêÜß ÷´Üß †ÃÜå †ÜÏÜÚåœÜÓ ÆÜ±Ü ÏÜèËÜâ´Ü ÃÜ ÷´ÜàØ. ÏÜÇ ´ÜåÃÜå ‹´ÜÜíÜìå †ÃÜå ‹¶ÜåèÃÜÜÆÜâ±ÜÚ ÏÜÃÜÜå¹ïÜÜÏÜÜØ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ÏÜÇ †åÃÜå ÷ìíÜå³Üß †åíÜß Óß´Üå °ÜØøÑÜàØ, èå³Üß ÷íÜÜ †Ø¹Ó è‰ ïÜ‘å †ÃÜå ´Üå ôÜà‘ÜÑÜ ´ÜÜå ËÜß¡ ݹíÜôÜå ´ÜåÃÜß †íÜô³ÜÜ ôÜÜÓß ËÜÃÜå. ´ÜåÃÜß ÆÜÓ ÏÜÇ `ÆêÜß”, ²à ÃÜÜåü üœÜ †ÜçÓ ÏÜâíÜ'ÃÜß ÝÃÜïÜÜÃÜß ÏÜâ‘ß †ÃÜå ÍÜÜÓ´ÜßÑÜÜåÃÜå (ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜܳÜß¹ÜÓÜåÃÜå) ÝíÜÃÜØ´Üß ‘Óß ‘å ÏÜ÷åÓËÜÜÃÜß ‘ÓßÃÜå ´ÜåÃÜå †²´ÜÜ ÃÜ÷Î.".". ËÜß¡ ݹíÜôÜå ôÜíÜÜÓå ÷àØ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ËÜÜÓ±ÜÜÏÜÜØ è ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÆÜàµÜ ¹åíܹÜôÜ ÏÜëÑÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ, `´ÜÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå †å‘ ƒÜÓÜËÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ “å.' †å ôÜÜØÍÜìßÃÜå ÏÜÜÓàØ ÷æÑÜàØ †å‘ ÁÜËÜ‘ÜÓ œÜâ‘ß ÄÜÑÜàØ. ÏÜÃÜå ³ÜÑÜàØ ‘å ¹åíܹÜôÜ ‘÷åïÜå ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝÆÜ´Ü܆å (ÝôÜÕüÄÜ †ÜÆÜíÜÜ †ØÄÜåÃÜÜå) ÝíÜœÜÜÓ ËܹêÜß ÃÜ܃ÑÜÜå “å. ÷àØ ¹Ü¹Ó œÜ²ßÃÜå ¹åíܹÜôÜÃÜß ôÜܳÜå ÄÜÑÜÜå. ¡åÑÜàØ ´ÜÜå ÏÜÜÓàØ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓåêÜàØ ÏÜÜìƒÜàØ éÏÜÃÜß íÜœœÜÜåíÜœœÜ ÷´ÜàØ †ÃÜå ´ÜåÃÜß ‹ÆÜÓ³Üß

ÏÜܳÜàØ ÄÜËܲßÃÜå ÍÜÜÇÑÜ´ÜìßÑÜå ÆܲÒàØ ÷´ÜàØ. ÷àØ ÝÃÜÓÜïÜ ³Ü‡ÃÜå ¥ÍÜÜå ÷´ÜÜå. †åíÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜß †ÜíÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜß ´ÑÜÜØ ¥ÍÜÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ÏÜÃÜå ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ƒÑÜÜêÜ †ÜíÑÜÜå ‘å †å ‘åüêÜÜ üœÜâ‘²Ü †ÃÜå ¹àËÜìÜ ÷´ÜÜ. `ÑÜà ôÜß. ´ÜÏÜÜÓå †Ü ÃÜ ‘ÓíÜàØ ¡å‡†å.' †åÏܱÜå ‘ûàØ. ÏÜÇ èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå, `ÑÜà †ÜÓ øíÜ܇ü Ó܇ü, ôÜÓ. ÷àØ ÷íÜå Éø´Ü ËÜôü ‘ÓßïÜ'.".". ÉÓß ‘ÜÏÜ ïÜé ³ÜÑÜàØ.".". ÄÜÜØÁÜ߆å ÏÜÃÜå ‘ûàØ, `´ÜÏÜå éÏÜÏÜÜØ ËÜ÷à èÄÑÜÜ ÓÜå‘Üå “Üå. ÷àØ ‘åíÜì íÜÜÏÜÃÜ¢ “àØ ÃÜå ´ÜÏÜå ÏÜÃÜå ÍÜÎôÜß ÃÜ܃ÜïÜÜå. ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ, ÏÜÜÓàØ ´ÜÏÜÜÓå èå ‘ÓíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´Üå ‘ÓÜå.' (²à íÜß³Ü ÏÜß †å” ÑÜà êÜ܇‘). ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå œÜ÷åÓÜå †å‘¹ÏÜ œÜØœÜì ÷´ÜÜå, ¹Óå‘ ÓåƒÜ܆Üå ÁÜÂâè´Üß ÷´Üß †ÃÜå íÜÜ´Ü ‘Ó´Üß í܃ܴÜå ôÜ´Ü´Ü ´ÜåÏÜÃÜÜå œÜ÷åÓÜå ËܹêÜÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÇ ‘ÜÏÜ ‘ÑÜàÛ ´ÑÜÜØ êÜÄÜß ´ÜåÏܱÜå ÏÜÜÓß ÆÜÓ `ÆÜåÝôÜíÜ ÓåÝ”ôüÃôÜ'ÃÜÜå ÆÜÂÑÜÜåÄÜ ‘ÑÜÜÚå.".".ÏÜÜÓß ôÜÜÏÜå †å‘ íÜÜÓ ÆÜ±Ü ¡åÑÜàØ ÃÜ÷Î. ÆÜ±Ü ÷àØ ‘ÜÏÜ íÜœœÜå òÜÜôÜ ƒÜÜíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ËÜåôÜ´ÜÜå ´ÑÜÜÓå ´Üå †å‘¹ÏÜ ôÜÓôÜ Óß´Üå íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ. ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü߆ÜåÃÜÜå ÆÜÂíÜÜ÷ ôÜ´Ü´Ü œÜÜêÜà ÷´ÜÜå.".". ‘åüêÜÜ‘ ´ÜåÏÜÃÜå ÝíÜÝœÜµÜ ôÜíÜÜêÜ ÆÜ±Ü ÆÜâ“´ÜÜ. †å‘å `ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ'ÃÜÜå †³ÜÚ ÆÜâ“ÒÜå, ´ÑÜÜÓå †åÏܱÜå ‘ûàØ ÷´ÜàØ, `ÃÜÄܱÑÜ ÏÜܱÜôÜ'.".". i

‘ÜÏÜ ÆÜâÓàØ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ²åÝíܲôÜÃÜå †å‘ ÆܵÜÏÜÜØ ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ, ""÷àØ ™Ü±ÜÜÃÜå ÏÜëÑÜÜå “àØ †ÃÜå ™Ü±ÜÜÃÜå (ÝïÜêÆÜÏÜÜØ) °ÜëÑÜÜ “å, ÆÜ±Ü †ÜíÜÜ ÏÜܱÜôÜÃÜå ÷àØ ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ÏÜëÑÜÜå. He merely allowed himself to be `done.' And in the end it is I who was `done.' [ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¡´ÜÃÜå (ÝïÜêÆÜÏÜÜØ) °ÜìíÜÜÃÜß ´ÜåÏܱÜå ÏÜÃÜå Éø´Ü ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß è †ÜÆÜß ÷´Üß (ËÜß¡å ‘Üå‡ ôÜ÷‘ÜÓ ÃÜ÷Î), “´ÜÜØ †Ø´Üå ´ÜÜå ÷àØ è °ÜÝìÑÜÜå ³Ü‡ ÄÜÑÜÜå.] †Ü ´ÜôÜíÜßÓ †åôÜÜåÝô܆åüå² ÆÜÂåôÜÃÜÜ †å‘ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓå, (²åÝíܲôÜÃÜÃÜÜ ê܃ÑÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜå) ‘çÏÜåÓÜ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ±Ü ÏÜÜåüÜå êÜçÃôÜ íÜÜÆÜÓßÃÜå ÏÜ‘ÜÃÜÃÜß ËÜÜÓßÏÜÜسÜß êÜßÁÜß ÷´Üß. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘Ü ‘å éÏÜÏÜÜØ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ‘å ÈêÜçïÜêÜ܇ü ÏÜÜüå ÄÜÜØÁÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÃÜ †ÜÆÜ´ÜÜ. ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÃÜÜ ÏÜÜÏÜêÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ËÜÓÜËÜÓÃÜÜ †ÜåìƒÜß ÄÜÑÜåêÜÜ ²åÝíܲôÜÃÜå è±ÜÜíÑÜàØ “å, `ÏÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓß “å ‘å †Ü ÉÜåüÜå ÝíÜïÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜå ƒÜËÜÓ ÃÜ ÷´Üß, (ÃÜÝ÷ ´ÜÜå?) ƒÜåÓ, ²åÝíܲôÜÃÜå ´ÜÜå ÏÜÜµÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †ôÜ÷‘ÜÓ è íÜå«íÜÜÃÜÜå †ÜíÑÜÜå, ÆÜ±Ü ‘Üå‰†å ´ÜåÏÜÃÜß †Ü‘Óß †‘ìÜÏܱÜÃÜÜåÑÜ ÍÜÜåÄÜ ËÜÃÜíÜàØ ÆܲÒàØ ÷ÜåÑÜ, †åíÜàØ ‘êÆÜß ïÜ‘ÜÑÜ? ÷Ü, êÜÜ«ß ‘å ËÜعà‘ÃÜå ôÜÜÏÜß “Ü´Üß†å ”ßêÜ´ÜÜÑÜ ÃÜ ²ÄÜ´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ ‘åÏÜåÓÜÃÜÜ ÈêÜçïܳÜß øÑÜÜÓå‘ ÄÜàôôÜå ³Ü‰ è´ÜÜ ´ÜÜå øÑÜÜÓå‘ ÍÜÜÓå †‘ì܉ è´ÜÜ. 137


†ÜÏÜ êÜåíÜ܉ †å †ÏÜÓ ´ÜôÜíÜßÓ †ÜíÜàØ è ËÜÃÑÜàØ ÷´ÜàØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †ÃÜå‘ ÑÜܹÄÜÜÓ ´ÜôÜíÜßÓÜå ”²ÆÜÃÜÜÓ ôíÜÜ´ÜصÑÜôÜåÃÜÜÃÜß ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ èÄÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ ôÜܳÜå. ´ÜåÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ †å ËÜÑÜÜÃÜ íÜÜØœÜ߆å:

138 

1947ÃÜÜ ÏÜÜœÜÚ ÏÜÝ÷ÃÜÜÃÜàØ “åêêÜàØ †«íÜÜݲÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÄÜÜØÁÜߢ ´ÑÜÜÓå ÝËÜ÷ÜÓÃÜÜ è÷ÖÜÃÜÜËÜܹÏÜÜØ ´ÜÜåÉÜÃÜÜåÃÜÜå ÝïÜ‘ÜÓ ËÜÃÜåêÜÜ êÜÜå‘Üå íÜœœÜå ÉÓ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜÜå ‹´ÜÜÓÜå ²Üç. ôÜæÑܹ ÏÜ÷åÏÜâ¹ÃÜÜ ËÜØÄÜêÜå ÷´ÜÜå. ÄÜÜØÁÜߢ ‘ÑÜÜ ôÜÏÜÑÜå øÑÜÜØ ÉÓå “å, ´ÜåÃÜàØ ÷àØ ËÜÓÜËÜÓ ÁÑÜÜÃÜ Ó܃ܴÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜìô‘å ÉÓíÜÜ èíÜÜÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå éü ÆÜ±Ü ÏÜÇ ¡å‡ êÜßÁÜÜå ÷´ÜÜå. †Ü ËÜÁÜàØ ¡±Üß ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ß †å‘ ôÜíÜÜÓå ÷àØ ËÜÓÜËÜÓ ôÜŸè ³Ü‡ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÏÜÜçÝÃÜÛÄÜ íÜÜç‘ÃÜÜ

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÏÜÜÄÜÚ ÆÜÓ ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜå †ÃÜå ÏÜÜÓß ÆÜÜåÝ”ïÜÃÜ ê܇ÃÜå ÄÜÜå«íÜ܇ ÄÜÑÜÜå. ‘ÑÜÜ †ýÄÜêܳÜß ÀïÑÜ êÜåíÜàØ †ÃÜå ÊåÏÜÏÜÜØ ïÜàØ †ÜíÜïÜå, †å ´ÜÜå ÏÜÇ ÝíÜœÜÜÓß Ó܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÏÜÃÜÏÜÜØ ³ÜÜå²Ü ÉɲÜü ôÜܳÜå ÷àØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÓÜ÷ ¡å´ÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ÍÜÄÜíÜÜÃÜÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ ‘Ó´ÜÜå ÷´ÜÜå ‘å ÏÜÃÜå ôÜÜÓÜå ÉÜåüÜå ÏÜìå ´ÜåÏÜ ‘Ó¡å. íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÏÜÜØ ÆÜÓÜåÝ°ÑÜÜÃÜÜå ÁÜàÏÏÜôÜÝÏÜÝñÜ´Ü ÆÜ‘ÜïÜ “íÜÜÑÜåêÜÜå ÷´ÜÜå. ÃÜ’ß ôÜÏÜÑÜå ÏÜÃÜàËÜ÷åÃ܆ÜÍÜÜËÜ÷åÃÜÃÜÜ ƒÜÍÜå ÷Ü³Ü ÏÜâ‘ßÃÜå ÏÜ’ÏÜ ²ÄÜêÜÜØ ÍÜÓ´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ ÀÝóüÏÜÜÃÜ ³ÜÑÜÜ. ôÜܳÜå ÆÜ÷ܲ èåíÜÜ Æܲ“ع ÆÜ«Ü±Ü ËÜܹïÜÜ÷ƒÜÜÃÜ ÷´ÜÜ. œÜÜêÜ´ÜÜØ œÜÜêÜ´ÜÜØ èåíÜÜ †å êÜÜå‘Üå ÏÜÜÓß ‘êÆÜåêÜß ÊåÏÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ‘å ´ÜÓ´Ü ÏÜÇ œÜÜØÆÜ

¹ÜËÜß. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß †Ü ô³Üìå †ÃÜå ôÜÏÜÑÜå èà¹Ü èà¹Ü ݹíÜôÜÜå†å ÏÜÇ ÆÜÜØœÜ-“ ÝøêÜ‘ ‘Óß. ôܹÖÃÜôÜßËÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ËÜå-µÜ±Ü ´ÜôÜíÜßÓÜå ƒÜÓåƒÜÓ ÏÜÜôüÓÆÜßôÜ ³Ü‰.

èÄÜÃܹܹÜÃÜß †Ü ñÜå±ÜßÃÜß ´ÜôÜíÜßÓ †åüêÜå èåÃÜÜ ÝíÜÃÜÜ ‘Üå‡ ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜßôÜØÄÜÂ÷ÜêÜÑÜ †ÁÜâÓàØ ÄܱÜÜÑÜ †åíÜß `üÜåíܲÚÖ” ÁÜ êÜ܇ü' (ÆÜ‘ÜïÜÍܱÜß). ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ïÜÜØÝ´ÜÑÜܵÜÜÃÜß œÜàÃÜØ¹ß †Ü« ´ÜôÜíÜßÓÜåÃÜÜå †å‘ ôÜØÆÜàü ÆÜÂÝôܽ ³ÜÑÜÜå ´ÜåÃÜÜ ÆÜÂÜÓØÍÜÏÜÜØ ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Óå ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ, `ݜܑܵÜÓ èÄÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ ‘Üå ÍÜÜÓ´ÜíÜóÜÚ ‘ß †ÜåÓ ôÜå ÁÜÃÑÜíÜܹ ÝÏÜêÜÃÜÜ œÜÜÝ÷ÑÜå'. i

ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ÆÜâ´ÜìÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜ´Üå¢íÜ ËÜÃÜíÜÜØ êÜÜÄÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ‘¹ÜœÜ ¡÷åÓ ô³ÜÜÃÜÜå†å ÏÜâ‘ÜíÜÜÃÜÜØ ïÜé ÃÜ ³ÜÑÜÜØ ÷ÜåÑÜ †åÏÜ ËÜÃÜå. 1947ÃÜß ôÜÜêÜ. †å ôÜÏÜÑÜå ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ¹ôÜ êÜ܃ÜÃÜÜ ƒÜœÜÚå ´ÜåÏÜÃÜàØ ÆÜâ´ÜìàØ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓÜíÜßÃÜå ÏÜâ‘íÜÜÃÜß Ý÷êÜœÜÜêÜ ³Ü‰ Ó÷ß ÷´Üß. ÄÜÜØÁÜߢ †Ü ËÜÜËÜ´Üå ïÜàØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ?

†ÜüêÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÏÜÜسÜß ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ ÆÜÓ³Üß êÜÜÄÜå ‘å ïÜàØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ËÜÁÜÜ ‘êÜÜ‘ÜÓÜåÃÜå ¡±Üå †å †ØÄÜÂå¡å ÷ÜåÑÜ †åÏÜ ôÜÏÜ¢ÃÜå `†ôÜ÷‘ÜÓ' è ‘ÑÜÚå Ó܃ÑÜÜå? †åÃÜÜå †å‘ ïÜ˹ÃÜÜå èíÜÜËÜ ´íÜÝÓ´Ü `ÃÜÜ' è ÷ÜåÑÜ †ÃÜå §²Ü±ÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜÜå èíÜÜËÜ †Ü ÷ÜåÑÜ, èåÏÜÜØ ‘êÜÜ‘ÜÓÜå †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ËÜØÃÜåÃÜÜ ÀÝóü‘Üå±ÜÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ ÷ÜåÑÜ.

ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ‘Üå‰ ¡÷åÓ èÄÑÜÜÏÜÜØ ¹ôÜ êÜÜƒÜ éÝÆÜÑÜÜÃÜÜ ƒÜœÜÚå ÏÜà‘íÜÜÃÜß íÜÜ´Ü œÜÜêÜß Ó÷ß “å. ´Üå ËÜÜËÜ´Ü ÏÜÜÓß ‹ÆÜÓ «ß‘ ´Ü߃ÜÜ ‘ÜÄÜì †ÜíÑÜÜ “å. ‘åüêÜÜ‘ ÝíÜÃÜÑÜíÜÜìÜ “å; ‘åüêÜÜ‘ †åíÜÜ ÓÜåóÜíÜÜìÜ “å ‘å ‘åÏÜ ¡±Üå ÷àØ è ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ËÜÃÜÜíÜÓÜíÜß ƒÜ²àØ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÃÜÜ ÷ÜåŒ! ‘ÜÄÜÃÜÜå íÜÜ™Ü ´ÜÜå ³ÜÑÜÜ è ‘ÓíÜÜÃÜÜå. ÏÜâìÏÜÜØ ‘åüêÜàØ ´Ü³ÑÜ “å †å ÝíÜœÜÜÓíÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ïÜܱÜÜÃÜàØ “å.".". ÏÜÜÓå ‘÷åíÜàØ ¡å‰†å ‘å ÏÜÃÜå ´ÜÜå ÏÜÜÓÜå ÉÜåüÜå êÜåíÜÜÑÜ †å ÆÜ±Ü ÆÜôÜع ÃܳÜß. ÉÜåüÜå ‘Üå‰ ƒÜÇœÜå “å ´ÜÜå ´Üå ÄÜÏÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü ‘Üå‰ ‘Üå‰ ƒÜÇœÜß êÜå “å. ËÜÜíÜêÜÜØ ÆÜ±Ü ËÜÃÑÜÜØ “å. “´ÜÜØ ÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓ ‹ÆÜÓ ÆÜÂÏÜܱÜå ÷Üå‰ ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ÆÜæôÜÜ ƒÜœÜßÚÃÜå ƒÜ²àØ ‘ÓíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ÏÜÃÜå ÄÜÏÜå ´ÜåíÜß ÃܳÜß. †ÃÜå †Ü ‘Üìå èÑÜÜÓå êÜÜå‘ÜåÃÜå ƒÜÜíÜÜÃÜÜØ ôÜÜØôÜÜØ “å, ÆÜ÷åÓíÜÜÃÜÜØ ‘ÆܲÜØ ÃÜÜ ÏÜìå. †ÜÆܱÜÜØ ™ÜÓÏÜÜØ, ÄÜêÜ߆ÜåÏÜÜØ ÄÜع‘ß ÷ÜåÑÜ, œÜÜêÜÜåÏÜÜØ ÏÜܱÜôÜ èåÏÜ ´ÜåÏÜ ƒÜ²‘ÜÑÜ, ´ÑÜÜØ ïÜ÷åÓÜåÃÜÜØ ïܱÜÄÜÜÓ ïÜÜ? †åüêÜå ÏÜÜÓàØ ƒÜÓàØ ËÜÜíÜêÜàØ ÏÜÃÜå ÄÜÏÜ´ÜÜØ ‘ÜÏÜÜå ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ. ¹ïÜ êÜÜƒÜ éÝÆÜÑÜÜ ‹ÆÜÓÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜåÏÜÜØ ƒÜœÜÚíÜܳÜß êÜÜå‘ÜåÃÜß ôÜåíÜÜ ³ÜÜÑÜ ÃÜå ƒÜœÜÜÚÑÜåêÜÜ ÆÜæôÜÜ ¥ÄÜß ÃÜß‘ìå. ´Üå³Üß ÏÜÃÜå †ÜïÜÜ “å ‘å ÏÜè‘âÓ ÆÜæôÜÜ †å³Üß íÜÁÜÜÓå êÜÜå‘ôÜåíÜÜÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜåÏÜÜØ íÜÆÜÓÜÑÜ. †åüêÜÜ éÝÆÜÑÜÜ ÃÜíÜàØ †ÃÜÜè ÆÜå¹Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ íÜÆÜÓÜÑÜ ´ÜÜå ‘åüêÜÜ ÍÜâƒÑÜÜÃÜàØ ÆÜåü ÍÜÓÜÑÜ? i

ËÜßÓåÃÜ ‘Üå«ÜÓß", †å/403, ôÜÜæÓÍÜ ÆÜÜ‘Ú, ôÜÏÜ´ÜÜ ÈêÜåü ÆÜÜ“ì, ôÜàÍÜÜÃÜÆÜàÓÜ, íܲÜå¹ÓÜ-380023 ‹íÜßÚïÜ ‘Üå«ÜÓß, êÜà÷ÜÓíÜܲ, ÏÜ÷åÏܹÜíÜܹ-383130  ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ, C/o, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ. [ôÜÜæèÃÑÜ/ËÜÜÑÜêÜ܇ÃÜ ÝôÜíÜÜÑÜÃÜß ´ÜôÜíÜßÓÜå ÃÜåü ÆÜÓ³Üß êÜåíÜ܉ “å.]

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

139


[ÄÜÜØÁÜßÀÝóü • ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß]  

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå

èâÃÜ-èàêÜ܉ ÏÜÝ÷ÃÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ íÜÓôÜܹ ÆÜ“ß ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà èÜå ‘Üå‰ œÜßèÃÜß ÓÜ÷ ¡åíÜÜ´Üß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå “å ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå. œÜÜêÜà íÜóÜÚÃÜå †ÆÜíÜܹ ÄܱÜß†å ´ÜÜå íÜÓôÜܹÃÜß èåÏÜ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ±Ü ¹Ó íÜóÜåÚ ÏÜÜå²ÜØ è †ÜíÜ´ÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å. ¡å‘å †÷Î íÜÜ´Ü ÃÜ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå íÜ÷åêÜÜØ-ÏÜÜå²ÜØ †ÜíÜíÜÜÃÜß “å ‘å ÃÜ ´ÜÜå †å³Üß íÜÁÜà èéÓß †åíÜß œÜœÜÜÚ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ‘åíÜÜØ ÷ÜåíÜÜØ ¡å‰†å †åÃÜß “å. ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÝíÜïÜå †÷Î ÄÜÜØÁÜßÀÝóü “å, èå íÜóÜÜåÚ³Üß œÜÜêÑÜÜ †ÜíÜ´ÜÜ íÜ÷å±ÜÏÜÜØ ‘؉‘ †êÜÄÜ ÝíÜœÜÜÓíÜÜ-†ÜœÜÓíÜÜ ÆÜÂåÓå “å.".".

Ýïܚܑ": ‹¶ÜÏÜ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜÜØ ôÜÓôÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ †ÃÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ ÝíÜïÜåóÜ ÷ïÜå, ´ÜåÏÜ ôÜÜœÜÜ ÝïܚܑÃÜàØ ¡±ÜíÜàØ. ÷ÜåÑÜ ´Üå “´ÜÜØ ƒÜÓÜ ÝïܚܑÃÜß èéÓ ´ÜÜå ÏÜÃÜå êÜÜÄÑÜÜ ôÜÜœÜÜå Ýïܚܑ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜóÜÑÜÏÜÜØ ÝíܾܳÜßÚÃÜå ÆÜÂíÜåïÜ è ‘Óå “å. ôÜÜœÜÜå Ýïܚܑ ôÜÜÓ †ÜÆÜßÃÜå ‘å †™ÜÓÜØ ‘ÓÜíÜå “å, ´ÜåÏÜÜØ ÓôÜ ÆÜå¹Ü ‘ÓÜíÜå “å, †ÃÜå ´Üå ÝíÜóÜÑÜ íÜÜ‘ÒÜåÃÜÜå †³ÜÚ ôÆÜóü ‘ÓßÃÜå ‘¹ß ôÜØ´ÜÜåóÜ ÃÜ÷Î ÏÜÜÃÜå. †å ôíÜ´ÜØµÜ ôÜÏÜèíÜÜÃÜå ôÜÜÓà ´ÜåÃÜå êÜÜÑÜ‘ ËÜÃÜÜíÜå “å. ÏÜÜÓß ´ÜÜå í܃ܴÜÜåíÜƒÜ´Ü ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ËÜ÷ÜÓ è‰ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÀÞóü†å ´ÜÜå †™ÜÓÜØ íÜÜ‘ÒÜå ôÆÜóü ‘ÓÃÜÜÓ †ÃÜå ôÜÜÓ ïÜ߃ÜíÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜóÜÑÜ ÝíܾܳÜßÚÃÜß ôÜÜÏÜå †å‘ ÝœÜµÜ‘ÜÓÃÜß †ÜÆÜÃÜÜÓÃÜå Ýïܚܑ ÄܱÜíÜÜÃÜß ÆܳÜÜ †Ü¹ïÜÚ ËÜÃÜß è ÃÜ èåÏÜ ¢íÜØ´ÜéÆÜÏÜÜØ ƒÜ²Üå ‘Óß ïÜ‘ïÜå. ôÜÜÓÜÏÜÜØ ôÜÜÓàØ ïÜ‘å. †ÜÆܱÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ´ÜÜå ÆÜÓÜåÆÜ‘ÜÓ ÀÞóü Ó܃Üß ´ÜæÑÜÜÓ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ôÜÜÓÜÏÜÜØ ôÜÜÓÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÃÜß ôÜܳÜå ôÜÓƒÜÜíÜß ³ÜÜÑÜ †åíÜÜ ÝïܚܑÜåÃÜå ‹´ÆÜÃÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å. ïÜ‘ÜÑÜ; ÆÜ±Ü ¥´ÜÓ´Üß ÆÜØÞø´ÜÃÜàØ “´ÜÜØ ÝœÜµÜ‘ÜÓå †ÜêÜåƒÜåêÜàØ †ÜíÜÜ ÝïܚܑÜå †Üè ÆÜ±Ü “âüÜ“íÜÜÑÜÜ ÃܳÜß ¡åíÜÜÏÜÜØ ôÜÜœÜàØ ÝœÜµÜ èåÏÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÷ØÏÜåïÜÜØ œÜ²ß èïÜå †ÜíÜ´ÜÜ †åíÜàØ ÃܳÜß.  

(ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, 36": 379-80)

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß íÜÁÜÜÓå èéÓ ÝïܚܑÜåÃÜå “å †Üèå ÝÃÜïÜÜìÜåÏÜÜØ, ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ËÜÜì‘ÜåÃÜå ÏÜÜüå, †åÏÜÜسÜß ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå èå ÏÜìíÜàØ ¡å‰†å ´Üå ÏÜì´ÜàØ ÃܳÜß. èå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå íÜÆÜÓÜÑÜ “å ´ÜåÏÜÜسÜß ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜØ †Ü ¹åïÜÏÜÜØ èåíÜÜå ÆÜÂÜØ´Ü †ÃÜå èåíÜß ËÜÜì‘ÜåÃÜß ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÷ÜÝÃÜ‘ÜÓ‘ ÃÜ÷Î ´ÜÜå ÃÜ‘ÜÏÜÜØ “å è. †åÏÜÜØÃÜÜØ ™Ü±ÜÜØ Þô³ÜÝ´Ü ´ÜåíÜàØ ´ÜåÏÜÃÜàØ ÝïÜšÜ±Ü ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å. ¹ÜƒÜêÜÜ ´ÜÓß‘å, “üܹÜÓ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ê܃ÜåêÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å †åÃÜß ÃÜÜ ÆÜÜ²ß ïÜ‘ÜÑÜ ÷ÝÓèÃÜ ËÜÜì‘ÜåÃÜå ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ ´ÜÜå ËÜß¡Ø ËÜÜì‘Üå ‘Ó´ÜÜØ †åÏÜ ÃܳÜß. èå †ØÄÜÂå¢ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÝÃÜïÜÜìÜåÏÜÜØ œÜÜêÜå ‘Ø‰‘ èà¹àØ ÝïÜšÜ±Ü ÏÜìíÜàØ è ¡å‰†å. ´Üå³Üß ÷àØ †åíÜÜ ÝÃܱÜÚÑÜ ÆÜÓ †ÜíÑÜÜå “àØ ‘å “å ´ÜåÃÜß íÜÜ´Ü ‘Óß†å ´ÜÜå èå êÜÜå‘Üå †ÃÜå èå íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÃÜå ÏÜÜüå ´Üå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜüå †å ‹¶ÜÏÜ ÆÜ±Ü ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß èéÓ ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå “å ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÷ÜåÑÜ. †å ÆÜàô´Ü‘Üå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜØ “Üå‘ÓÜ “Üå‘Ó߆Üå ÏÜÜüå íÜÁÜÜÓå ÝïܚܑÜåÃÜå “å. †ÃÜå ¹Óå‘ Ýïܚܑ ¡å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‘å Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ íÜÜ´ÜÜíÜ ÏÜÜüå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜØ ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜØ, ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ƒÜÓÜ Ý¹êܳÜß ÍܱÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜÄÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜØ ËÜÜì‘Üå ÏÜÜüå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ÆÜàô´Ü‘Üå ´Üå±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜÜôÜå ÆܲåêÜß ôÜÜÏÜÄÜÂßÏÜÜسÜß ÓÜåèÓÜåèÃÜÜ ÆÜ±Ü ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå †ÁÜ‘œÜÓÜØ †ÃÜà‘ ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå ÆÜÜ« ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓíÜÜ ÆܲïÜå. †å ÆÜÜ« ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜÜ íÜÄÜÚÃÜÜØ 140 

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


“Üå‘ÓÜ “Üå‘Ó߆ÜåÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå §œÜ‘ß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ †åíܲÜå ËÜÜå¡å ‹ÆÜܲßÃÜå è´ÜÜØ ¡å‰ÃÜå ¹ÑÜÜ †ÜíÜå “å. †Ü †ÜƒÜß ÆÜ½Ý´Ü ÆÜâÓåÆÜâÓß ´ÜÆÜÜôÜíÜß ™Üüå “å. íÜåÆÜÜÓíÜäÝ¶Ü ôÜÏÜâìÄÜß ÃÜÜËÜâ¹ ‘ÓíÜß ™Üüå “å ÃÜå †Ü ÆÜÂðÃÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘åíÜì ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜß ÀÞóü†å è ³ÜíÜÜå ™Üüå “å. †åÏÜ ‘Ó´ÜÜØ †åÏÜ è±ÜÜíÜÜÃÜÜå ôÜØÍÜíÜ “å ‘å 75 ü‘Ü ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ‘œÜÓÜÆÜåüßÏÜÜØ ÃÜ܃ÜíÜÜØ ÆܲïÜå. ÏÜÜÓàØ œÜÜêÜå ´ÜÜå ÷àØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÝïܚܑÜåÃÜå Ïܹ¹ ‘ÓíÜÜÃÜå Ó܃ÜàØ.

ËÜÜì‘ÜåÃÜß ƒÜÜÝôÜÑÜ´ÜÜå ÃÜå ´ÜåÃÜß ƒÜÜôÜ èéÝÓÑÜÜ´ÜÜåÃÜß ôÜܳÜå ËÜØÁÜ ËÜåôÜå †åíÜÜ è ÓœÜíÜÜ ÆܲïÜå. ôÜÜœÜß ‘åìíܱÜß ´ÜÜå ËÜÜì‘Üå ÃÜå ËÜÜì܆ÜåÃÜß †Ø¹Ó Ó÷åêÜàØ ÷ßÓ ÆÜÂÄÜüÜíÜíÜÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß “å. †Ü íÜô´Üà

ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜÜ ÏÜÄÜèÏÜÜØ ÃÜ‘ÜÏÜß ÷‘ß‘´ÜÜåÃÜÜå ƒÜߜܲÜå ÍÜÓíÜܳÜß ‘¹ß ôÜÜÁÜß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ. †åíÜß ÷‘ß‘´ÜÜå ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÆÜÓ ËÜÜå¡éÆÜ ³Ü‰ ÆÜ²å “å, ´ÜåÏÜÃÜß ôíÜ´ÜØµÜ ÝíÜœÜÜÓïÜÞø´ÜÃÜå ÷±Üå “å, ÃÜå ÝíܾܳÜßÚÃÜå ‘åíÜì ÑÜصÜéÆÜ ËÜÃÜÜíÜß ¹å “å. †ÜÆܱÜå ÆÜÜå´Üå †Ü ÆܽݴÜÃÜÜ ÍÜÜåÄÜ ³Ü‰ ÆܲåêÜÜ ÃÜ ÷Üå´Ü ´ÜÜå †Üèå êÜÜå‘ÝïÜšÜ±Ü †ÜÆÜíÜÜÃÜß èå †ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÆÜ½Ý´Ü ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ œÜÜêÜå “å ´ÜåÃÜܳÜß ³Ü‰ Ó÷åêÜÜ ÃÜà‘ôÜÜÃÜÃÜàØ ÍÜÜÃÜ †ÜÆܱÜÃÜå ‘ÒÜÓÃÜàØ ³ÜÑÜàØ ÷Üå´Ü. ™Ü±Üß ôÜØô³Ü܆Üå†å ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÓœÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÑÜÜåÚ “å †åÏÜÜØ ïÜØ‘Ü ÃܳÜß. †åÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå †Üå“ßíܶÜß ôÜÉì´ÜÜ ÆÜ±Ü ÏÜìß “å. ÆÜ±Ü ÷àØ ÏÜÜÃÜàØ “àØ ‘å †å ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ¹åïÜÃÜß ôÜÜœÜß èéÝÓÑÜÜ´ÜÜåÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß ïÜ‘å †åíÜÜØ ÃܳÜß.  

(ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, 56": 309)

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜÃÜß ™ÜåêÜ“Ü ÉÓßÉÓßÃÜå ËܹêÜÜÑÜÜØ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜüåÃÜß ÆÜÜå´Üå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ êÜåƒÜ‘ ÷ÜåÑÜ “å. †åÏÜÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ™ÜåêÜ“Ü †å ‘åìíܱÜßÃÜß ÀÞóü†å ôÜàÝœÜ÷ÖÃÜ “å †åÏÜ íÜåœÜíÜÜÏÜÜØ †åÏÜÃÜÜå ôíÜܳÜÚ ÷ÜåÑÜ †å ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ “å. íÜìß ÃÜ ‘÷åíÜÜÑÜ. ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜå ‘åìíܱÜßÃÜÜ íÜÜ÷ÃÜéÆÜ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜôÜع ‘ÓÃÜÜÓ ôÜÝÏÜÝ´Ü ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ÆܱÜå ÄܱÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ÝïܚܑÃÜß ¢íÜ´Üß íÜܱÜßÃÜß ÍÜÜÄÑÜå †åíÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜß ËÜÃÜåêÜß ÷ÜåÑÜ “å. †ÃÜå †ÜÏÜ †å è ‘ïÜß Õ‘ÏÜ´Ü Ó÷å. èå Ýïܚܑ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÏÜÜسÜß œÜزÜìœÜ˜ ÆÜâÓàØ ³ÜÜÑÜ “å. †ÃÜå ¹Ó íÜÓôÜå ÃÜíÜÜØ ÃÜíÜÜØ ïÜ߃ÜíÜå “å ´Üå ´ÜåÃÜÜ ÝïÜóÑÜÜåÃÜå ôíÜ´ÜØµÜ ÃÜå ÏÜÜæÝêÜ‘ ÝíÜœÜÜÓ ÆÜàô´Ü‘Üå ƒÜÓß¹íÜÜÃÜå ÆÜæôÜÜ ‘Ü°íÜÜÃÜàØ ÏÜÜËÜÜÆÜÜåÃÜå ËÜ÷à ‘ÓíÜÜÃÜß ïÜÞø´Ü †ÜÆÜ´ÜÜå ÃܳÜß. ÆÜÜå´Üå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå ‘«±Ü ³Ü‰ ÆÜ²å “å. “Üå‘ÓÜ “Üå‘Ó߆ÜåÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå ÄÜàêÜÜÏÜ ËÜÃÜß ¡ÑÜ “å ÃÜå ´ÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ôíÜ´ÜØµÜ ÷ßÓ §œÜ‘ß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ †åíܲÜå ËÜÜå¡å ‹ÆÜܲßÃÜå è´ÜÜØ ¡å‰ÃÜå ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ è ÏÜì´ÜÜå ÃܳÜß. ´Üå³Üß †åÏÜ è±ÜÜÑÜ ¹ÑÜÜ †ÜíÜå “å. †Ü †ÜƒÜß ÆÜ½Ý´Ü ÆÜâÓåÆÜâÓß ´ÜÆÜÜôÜíÜß ™Üüå “å ‘å ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå èåüêÜÜØ †Üå“ÜØ ´ÜåüêÜÜå Ýïܚܑ “å. íÜåÆÜÜÓíÜäÝ¶Ü ôÜÏÜâìÄÜß ÃÜÜËÜâ¹ ‘ÓíÜß ™Üüå “å ÃÜå †Ü †ÃÜå ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå êÜÜÍÜ “å. ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå íÜåÆÜÜÓÃÜß ÆÜÂðÃÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘åíÜì ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜß ÀÞóü†å è ³ÜíÜÜå ™Üüå œÜßè ËÜÃÜß ÄÜÑÜÜØ êÜÜÄÜå “å. èå êÜåƒÜ‘Üå ÃÜå ÆÜ‘ÜïÜ‘Üå “å. †åÏÜ ‘Ó´ÜÜØ †åÏÜ è±ÜÜíÜÜÃÜÜå ôÜØÍÜíÜ “å ‘å 75 ü‘Ü êÜåƒÜÃÜ ÃÜå ÆÜ‘ÜïÜÃÜÃÜå ‘ÏÜܱÜß ‘ÓíÜÜÃÜàØ ôÜÜÁÜÃÜ ËÜÃÜÜíÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ‘œÜÓÜÆÜåüßÏÜÜØ ÃÜ܃ÜíÜÜØ ÆܲïÜå. ÏÜÜÓàØ œÜÜêÜå “å ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÉÓßÉÓßÃÜå ËܹêÜÜ´ÜÜØ Ó÷å †åÏÜÜØ ´ÜÜå ÷àØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ôíÜܳÜÚ ÷ÜåÑÜ “å. ™Ü±Üß èÄÜ܆å ÝïܚܑÜå ÃÜå ÆÜÓߚܑÜå ÝïܚܑÜåÃÜå Ïܹ¹ ‘ÓíÜÜÃÜå Ó܃ÜàØ. èå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÝíÜÃÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

141


ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå œÜÜêÜå †åíÜàØ ÃÜ è ÷ÜåÑÜ ´Üå ´ÜåÏÜÃÜß †Ø¹Ó íÜÓôÜÜå ôÜàÁÜß ÉÓíÜÜØ ¡å‰†å. èå³Üß ÏÜÁÑÜÏÜ íÜÄÜÚÃÜÜØ ‘àüàØËÜÜå †åÃÜàØ ƒÜÓœÜ ôÜ÷åêÜ܉³Üß ‹«ÜíÜß ïÜ‘å. †Ü ݹïÜÜÏÜÜØ ÆܳÜÏÜ ÆÜÄÜݳÜÑÜàØ ‘¹ÜœÜ †å ÷ÜåÑÜ ‘å ôÜÓ‘ÜÓ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ ÏÜàº±Ü †ÃÜå ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÆÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜÜÝêÜ‘ß Ó܃Üå ‘å ÆÜÜå´Üå ´ÜåÃÜß íÑÜíÜô³ÜÜ ‘Óå. †Ü íÜô´Üà³Üß ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ †ÃÜÜíÜïÑÜ‘ íÜÁÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ †ÜÆÜÜå†ÜÆÜ †Ø‘àïÜ ÏÜà‘ÜïÜå.  

(ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, 70": 158)

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÃÜ ¡å‰†å ÷àØ ´ÜÜå †å‘ ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ¡ †ÜÄÜì ÏÜâ‘àØ ´ÜåÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ ÷¡Ó íÜÜÓ ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓàØ. ÏÜÇ †å‘ ÃÜ¢íÜàØ ÆÜàô´Ü‘– ËÜÜêÜÆÜÜå³Üß ê܃ÑÜàØ “å. †åÃÜå íÜÜØœÜíÜÜ ËÜåôÜàØ ´ÜÜå ÆÜÜØœÜ ÝÏÜÝÃÜüÏÜÜØ ÆÜâÓß ‘ÓàØ. èÓÜ “üܳÜß íÜÜØœÜàØ ´ÜÜå ¹ôÜ ÝÏÜÝÃÜüÏÜÜØ ÆÜâÓß ‘ÓàØ. †åÃÜÜ ‹ÆÜÓ üߑ܆Üå †ÜíÜß “å ´Üå ÏÜÇ íÜÜØœÜß ÃܳÜß. ÷àØ ¡±ÜàØ “àØ ‘å ™Ü±Üß üß‘Ü ÏÜÃÜå ƒÜàïÜ ‘Óå †åíÜß ÃܳÜß è. ÏÜÜÓß ô´ÜàÝ´ÜÝÃÜعÜÃÜÜå ÆÜÜÓ ÃܳÜß, †åüêÜå ËÜØÃÜåÃÜß ÏÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ ‘ïÜß †ôÜÓ ÃܳÜß ³Ü´Üß. “´ÜÜØ †å ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ÆÜÜ“ì èå ÝíÜœÜÜÓ “å ´Üå ÍÜÜÓå “å. †å ÝíÜœÜÜÓ †å ‘å Ýïܚܑ ÏÜÜå°å³Üß è ‘åìíܱÜß †ÜÆÜå, ÆÜàô´Ü‘Üå †ÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ¿ÜÓÜ ÃÜ †ÜÆÜß ïÜ‘ÜÑÜ. èå èå ¹åïÜÏÜÜØ ‘åìíܱÜßÃÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå °ÄÜêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ¹åïÜÃÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜØ ÏÜÄÜèÏÜÜØ ïÜàØ ÍÜÓÜÑÜ “å ‘Üå±Ü ¡±Üå–ÍÜâ´Ü è ÍÜÓÜÑÜ “å, ËÜÜì‘ÜåÃÜß ÝíÜœÜÜÓïÜÞø´Ü ïÜâÃÑÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. †ôÜ؃ÑÜ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ ‹ÆÜÓ³Üß †ÃÜå †ÃÜå‘ ÝïܚܑÜå ôÜܳÜå íÜÜ´ÜœÜß´Ü ‹ÆÜÓ³Üß ÏÜÜÓÜå †Ü ÝÃÜÿÜÑÜ ËÜØÁÜÜÑÜÜå “å. ¹ÝšÜ±Ü 142 

èå èå ¹åïÜÏÜÜØ ‘åìíܱÜßÃÜÜØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå °ÄÜêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ¹åïÜÃÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜØ ÏÜÄÜèÏÜÜØ ïÜàØ ÍÜÓÜÑÜ “å ‘Üå±Ü ¡±Üå–ÍÜâ´Ü è ÍÜÓÜÑÜ “å, ËÜÜì‘ÜåÃÜß ÝíÜœÜÜÓïÜÞø´Ü ïÜâÃÑÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. †ôÜ؃ÑÜ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ ‹ÆÜÓ³Üß †ÃÜå †ÃÜå‘ ÝïܚܑÜå ôÜܳÜå íÜÜ´ÜœÜß´Ü ‹ÆÜÓ³Üß ÏÜÜÓÜå †Ü ÝÃÜÿÜÑÜ ËÜØÁÜÜÑÜÜå “å.

†ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ÷àØ †Ü؃ÜÜå ‹™ÜÜ²ß Ó܃ÜßÃÜå ÉÓ´ÜÜå ÷´ÜÜå, ´ÑÜÜØ ¹ÜíÜÜÃÜì ôÜìÄÜåêÜÜå ´ÜåÏÜÜØ ÷àØ ™ÜâÏÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå ´Üå íÜåìÜ ÆÜ±Ü ÏÜÇ †Ü †ÃÜàÍÜíÜ êÜßÁÜÜå “å. ïÜÜì܆ÜåÃÜå ôÜÓƒÜÜíÜÜå–†å‘ ‘å èåÏÜÜØ ÝïܚܑÜåÃÜß ÆÜÜ“ì ÆÜàó‘ì ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÷ÜåÑÜ, †ÃÜå ËÜߢ ‘å èåÏÜÜØ †å‘å ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÃÜÜ ÝïܚܑÃÜå ‘ÜÏÜ êÜåíÜÜÃÜàØ ÷ÜåÑÜ. ËÜØÃÜå ÝïܚܑÏÜÜØ ”íÜåÓÜ´Ü ´ÜÜå “å è. èåÃÜß ÆÜÜôÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ ÃܳÜß ´Üå ËÜÜì‘ÜåÃÜå èåüêÜàØ †ÜÆÜß ïÜ‘ïÜå ´ÜåüêÜàØ ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘íÜÜìÜå ÃÜ è †ÜÆÜß ïÜ‘å. ÷àØ ËÜÜì‘Üå ÆÜÜôÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜâ‘íÜÜ ‡œ“´ÜÜå ÃܳÜß. ÝïܚܑÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ´Üå íÜÜØœÜíÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÍÜêÜå íÜÜØœÜå. ÝïܚܑÜåÃÜå ôÜÜÓà †ÜÆܱÜå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜàØ ê܃Ü߆å. ËÜÜì‘ÜåÃÜå ôÜÜÓà ê܃ÜïÜÜå ´ÜÜå ÝïܚܑÜåÃÜå ÑÜÜØݵܑ ËÜÃÜÜíÜïÜÜå, †å³Üß ÝïܚܑÜåÏÜÜØ ïÜÜåÁÜ‘ïÜÞ‘´Ü ÃÜå ôíÜ´ÜصܴÜÜ ÏÜÜÓß ÃÜÜ؃ÜíÜÜÃÜÜ “Üå. ÆÜ±Ü ÷àØ ÝïܚܑÜåÃÜß ÄÜÝ´ÜÃÜå ÓÜå‘íÜÜ ÃܳÜß ‡œ“´ÜÜå. ÷àØ ´ÜÜå ÏÜÜµÜ †åüêÜàØ è ‡œ“àØ ‘å ÏÜÜÓß †Ü ÀÞóü ÆÜ±Ü ´ÜÏÜå ¡±Üß êÜÜå. ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ ê܃ÜÃÜÜÓÜ †ÃÜàÍÜíÜß “å. ÆÜ¡ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß èéÓ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ èéÓ ´Üå êÜå. ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ ‘÷åíÜÜ ÆÜÜ“ì èå ÀÞóü Ó÷åêÜß “å ´Üå ´ÜÏÜå ¡±Üß êÜÜå.  

(ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, 24": 453-54) [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


[ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ • ²Ø‘åïÜ †Üå”Ü]  

ÄÜÜØÁÜß—¢íÜÃÜÏÜÜØ ‹´ÜÜÓíÜÜÃÜÜå ÆÜÜ«

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ÆÜÂíÜåïÜÜØ‘ÏÜÜØ †ÜÆܱÜå `ËÜÜÆÜà ÝíÜïÜå ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜÃÜàØ ôÜÜæÆܳÜÏÜ †ØÄÜÂå¢ ÆÜàô´Ü‘ ÄÜÜØÁÜß": ÁÜ †ÜçêüÓÃÜåÝüíÜ üà íÜÜÑÜÜåêÜÃôÜ'ÃÜÜ êÜÜå‘ÜÆÜÚ±Ü ôÜÏÜÜÓÜå÷ÃÜÜå †÷åíÜÜêÜ íÜÜØœÑÜÜå. ƒÜÓåƒÜÓ ´ÜÜå †å †Ø‘ÏÜÜØ ‘å †å ÆÜ“ßÃÜÜ †Ø‘ÏÜÜØ †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ÆÜ±Ü íÜܜܑÜå ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜíÜÜå ¡å‰´ÜÜå ÷´ÜÜå, ÆÜ±Ü ‘åüêÜÜ‘ ‘ÜÓ±ÜÜåôÜÓ †å ïÜøÑÜ ÃÜ ËÜÃÑÜàØ. †åüêÜå ÆÜ“ß íÜܜܑÜåÃÜå †åÃÜàØ ôÜíÜÜÑÜàØ †ÜÆÜíÜÜÃÜß ‘íÜÜÑÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ †ÜÆܱÜÃÜå ƒÜâËÜ íÜÜ؜ܴÜÜ †ÃÜå †Üå“àØ ê܃ܴÜÜ †åíÜÜ †ÃÜàíÜܹ‘-êÜåƒÜ‘ ²Ø‘åïÜ †Üå”Ü ôÜÜØÆܲÒÜ “å. ´ÜåÏÜÃÜß ‘êÜÏÜå ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ †ÃÜå ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ ÆÜ‘ӱÜÃÜÜå ÏÜàø´Ü †ÃÜàíÜܹ.".".

ÉÜÁÜÓ

íÜÜêÜåôÜ ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ÃÜ ÷´ÜÜ ÆÜÓØ´Üà ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ †ÜÄÜØ´Üà‘ ÷´ÜÜ. ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜàØ †ÜÄÜÏÜÃÜ ÄÜàèÓÜ´Ü ÓÜŸÑÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜÃÜÜ íÜóÜÚÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜàØ “å. ´Üå†Üå †÷Î †ÜíÜßÃÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ïÜ߃ÑÜÜ †ÃÜå ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘ÓÃÜß ÏÜÜÉ‘ `ôÜíÜ܉ ÄÜàèÓÜ´Üß'ÃÜàØ ËÜßÓ๠ÆÜÜÏÑÜÜ. ñÜß1|ÏÜÜØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜå ƒÜËÜÓ “å ‘å ôÜ÷åè ÃÜÏÜ´ÜàØ, ôÜ÷åè íÜÁÜÜÓå, †åÃÜàØ ÏÜâêÑÜ †¹‘àØ ÷ÜåÑÜ “å. ÄÜàèÓÜ´Üß †ÞôÏÜ´ÜÜÃÜàØ †Ü †å‘ íÑÜÜíÜ´ÜÚ‘ êÜšÜ±Ü “å. ôÜ؃ÑÜÜËÜØÁÜ ÆÜàô´Ü‘Üå ê܃ÑÜÜØ, Ó±ÜÝè´ÜÓÜÏÜ ôÜàíܱÜÚœÜغ‘ ôÜÝ÷´ÜÃÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜàÓô‘ÜÓÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÂÜÆ´Ü ³ÜÑÜÜ †ÃÜå ´Üå³Üß íÜÁÜà ÄÜàèÓÜ´Üß ÆÜ¡ÃÜÜØ ÏÜÜÃÜ-ôÜÃÏÜÜÃÜ †ÃÜå ÆÜÂåÏÜÃÜÜ ´Üå†Üå †ÝÁÜ‘ÜÓß ËÜÃÑÜÜ. †å †ÜÏÜ èà†Üå ´ÜÜå ËÜÃÃÜå ÆÜšÜå ËÜ÷à ÏÜÜåüß íÜÜ´Ü “å. ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜå ôÜÏÜèíÜÜ ´ÜåÏܱÜå èæÃÜ ÏÜàÝÃ܆ÜåÃÜß ÏÜÜÉ‘ ÝíÜ÷ÜÓÑÜܵÜÜ è ïÜé ‘Óß. ÆÜÜåìÜåÏÜÜØ †ÃÜå ôÜÜåôÜÜÑÜü߆ÜåÏÜÜØ †Ý´ÜÝ³Ü ËÜÃÜßÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜ, ´ÑÜÜØ ÓûÜ †ÃÜå ËÜÁÜÜå ÆÜÝÓíÜåïÜ †Ü´ÏÜôÜÜ´ÜÖ ‘ÑÜÜåÚ. ´ÜåÏÜÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ †åÃÜÜ ÁÜËÜ‘ÜÓÜ ôÜØÍÜìÜÑÜ “å. ´ÜåÏÜÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ ÝƒÜÂô´Üß †ÃÜàÃÜÑÜ íÜ´ÜÜÚÑÜ “å. †Üèå ÆÜ±Ü †å ê܃ÜܱÜÜå ´ÜÓÜå´ÜÜ¡Ø êÜÜÄÜå “å. 1990³Üß ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜ ÏÜܹÓå íÜ´ÜÃÜ ôÆÜåÃÜ ÆÜÜ“Ü ÄÜÑÜÜ. ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ ÏÜÜ´ÜäôÜåíÜÜ ÏÜÜüå †ÃÜå ÆÜ“ß ÓÜå‘܉ ÄÜÑÜÜ. ÷íÜå ´Üå†Üå †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ êÜåƒÜÃÜ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ‘Óå “å †åüêÜå ‘å †ÜØ´ÜÓÓÜÞóü×ÑÜ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ê܃Üå “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ¢íÜÃÜ ÆÜÓ †ÜÁÜÜÝÓ´Ü “å. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜ †Ý´Ü ÏÜ÷¶íÜÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜåÃÜå ´ÜåÏܱÜå †÷Î †ÜíÜÓß êÜßÁÜÜ “å. ÃÜÜÃÜÜØ ÃÜÜÃÜÜØ 17 ÆÜ‘ӱÜÜåÏÜÜØ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

´ÜåÃÜå ÝíÜÍÜÜÝè´Ü ‘ÑÜÜÛ “å †ÃÜå ´Üå ¿ÜÓÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ¢íÜÃÜ ôÜعåïÜ ÃÜíÜß ÆÜå°ßÏÜÜØ †ØÄÜÂå¢ ÏÜÜÓÉ´Ü ÆÜ÷ÜÇœÜܲíÜÜÃÜÜå ´ÜåÏܱÜå ‹ÆܘÏÜ †Ü¹ÑÜÜåÚ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜàØ ôÜÏÜ¡ÑÜ “å. 150³Üß †Üå“ÜØ ÆÜÜÃÜÜØÃÜàØ †Ü ÃÜÜÃÜ‘²àØ ÆÜàô´Ü‘ ÄÜÜØÁÜßÃÜß ¢íÜÃÜÑÜܵÜÜÃÜå ôÜÓì ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ “´ÜÜØ †ôÜÓ‘ÜÓ‘ Óß´Üå Óèâ ‘Óß †ÜÆÜå “å. ™Ü±ÜßËÜÁÜß íÜƒÜ´Ü ´ÜåÏܱÜå ‘Ü‘Ü ‘ÜêÜåêÜ‘ÓÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ ê܉ÃÜå ™ÜüÃÜ܆Üå íܱÜÚíÜß “å. †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ †ÃÜå †ÃÑÜ ôÜعÍÜÜåÚ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ïÜØ‘ÓêÜÜêÜ ËÜý‘ÓÃÜÜØ ôÏÜÓ±ÜÜåÏÜÜسÜß ÆÜ±Ü ™ÜüÃÜ܆Üå ÏÜâ‘ß “å. ÏÜàƒÜÆÜäó« ÆÜÓ ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ÏÜÎœÜåêÜß †Ü؃ÜÜåíÜÜìØà ôÜàØ¹Ó ÓåƒÜÜÝœÜµÜ “å ´ÜÜå ÆÜÜ“ìÃÜÜ ÍÜÜÄÜå ÉÜÁÜÓÃÜÜå ‘ÓœÜêÜßíÜÜìÜå œÜ÷åÓÜå †ÃÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜå ´ÜåÃÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ‘ÑÜàÛ “å ´Üå ÑܳÜÜÑÜÜåÄÑÜ “å. ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ïÜßóÜÚ‘ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÃÜå Õ÷ôÜÜÃÜÜ ÝíÜ‘êÆÜ éÆÜå Óèâ ‘ÑÜÜÚ “å. `ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ †å è ÏÜÜÓß íÜܱÜß' †åíÜÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ôÜعåïÜ †ÜÆܱÜå ËÜÁÜÜØ ¡±Üß†å “ß†å †åüêÜå Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ †Õ÷ôÜÜ †åíÜàØ ÃÜ÷Î Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ ÄÜÜØÁÜß †åÏÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å. †÷Î ÄÜÜØÁÜß †åüêÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †åüêÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ¢íÜÃÜ †åíÜàØ ôÜÏÜß‘Ó±Ü íÜܜܑÃÜå ËÜÓÜËÜÓ ôÜÏÜ¡‰ Ó÷å “å. ôÜÜæ³Üß †ÄÜ´ÑÜÃÜàØ ÆÜÂ‘Ó±Ü ÏÜÜÓÜ ÏÜ´Üå ÆÜ÷åêÜàØ è ÆÜÂ‘Ó±Ü “å †åÏÜÜØ †ÏܹÜíÜܹÃÜÜ ‘Üå‰ ™ÜÓÏÜÜØ ‘Üå‰ ÆÜÝÓÝœÜ´Ü ÝÏܵÜÃÜå ´ÑÜÜØ ÉÜÁÜÓ ËÜå«Ü “å. œÜÜ-ÆÜܱÜß †ÃÜå íÜÜ´ÜÜå œÜÜêÜß ÓûÜØ “å. ´ÑÜÜØ ËÜå ÃÜÜÃÜÜ ÝíÜ¿ÜÃÜÜå †åüêÜå ‘å ÍܱܴÜÜ “Üå‘Ó܆Üå †å‘ ƒÜâ±ÜÜÏÜÜØ ËÜåôÜßÃÜå ÓÜåèÃÜàØ êÜåôÜÃÜ ÆÜâÓàØ ‘Óß ÓûÜ “å. ÄÜÜØÁÜß ´ÜåÏÜÃÜÜ 143


`ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ †å è ÏÜÜÓß íÜܱÜß' †åíÜÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ôÜعåïÜ †ÜÆܱÜå ËÜÁÜÜØ ¡±Üß†å “ß†å †åüêÜå Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ †Õ÷ôÜÜ †åíÜàØ ÃÜ÷Î Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ ÄÜÜØÁÜß †åÏÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å. †÷Î ÄÜÜØÁÜß †åüêÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †åüêÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ¢íÜÃÜ †åíÜàØ ôÜÏÜß‘Ó±Ü íÜܜܑÃÜå ËÜÓÜËÜÓ ôÜÏÜ¡‰ Ó÷å “å.

ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÃÜÜå †å‘ ÆÜÜ« ËÜÃÜß œÜâøÑÜÜ “å. †Ü ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜå ƒÜËÜÓ ÃܳÜß ‘å ÷èà ÷ÏܱÜÜØ, ³ÜÜå²Ü ôÜÏÜÑÜ ÆÜ÷åêÜÜØ, ÄÜÜØÁÜß †å‘ ¢ÝíÜ´Ü íÑÜÞø´Ü ÷´ÜÜ, ÄÜàèÓÜ´Üß ÷´ÜÜ. ¹åïÜ ÏÜÜüå êܲÒÜ ÷´ÜÜ. ¹åïÜÏÜÜØ è ‘Üå‰ÃÜÜ ÷ܳÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÷´ÑÜÜ ³Ü‰ ÷´Üß. ÉÜÁÜÓÃÜå êÜÜÄÜå “å ‘å ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÆÜÜ«ÒÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß ËÜ÷ÜÓ ‘Ü°íÜÜÃÜß èéÓ “å. ´ÜåÏÜÃÜå, ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå, †Õ÷ôÜÜ †ÃÜå ïÜÜØÝ´ÜÃÜß íÜÜ´ÜÜåÃÜå, ‘ÜÃÜå ÁÜÓíÜÜÃÜß †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ‹¹Ü÷Ó±ÜÏÜÜسÜß ïÜ៚ ÏÜåìíÜíÜÜÃÜß †ÜíÜïÑÜ‘´ÜÜ “å. üâØ‘ÏÜÜØ, ‘Üå‰ Ýôܽ÷ô´Ü ÃÜíÜêÜ‘³ÜÜ‘ÜÓ èå Óß´Üå ‘³ÜÜÃÜß ÏÜÜز±Üß ‘ÓíÜÜ ™ÜüÃÜÜÃÜàØ †ÜÑÜÜåèÃÜ ‘Óå ´ÜåíÜÜ ‘ÜæïÜêÑܳÜß ÉÜÁÜÓå †Ü ÃÜÜÃÜ‘²ß ™ÜüÃÜÜÃÜå ôÜÜæÆܳÜÏÜ Óèâ ‘ÓßÃÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜß íÜÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ÏÜÜز±Üß ÏÜÜüåÃÜÜå ‹ÆܘÏÜ ÓœÑÜÜå “å. ÏÜ”ÜÃÜß íÜÜ´Ü ´ÜÜå †å “å ‘å ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ “åêêÜàØ ÆÜÂ‘Ó±Ü ÆÜ±Ü †ÏܹÜíÜܹÃÜÜ ÏÜÜ÷ÜåêÜÃÜàØ †ÃÜå ô³ÜìôÜعÍÜÜåÚ ôÜܳÜåÃÜàØ “å. ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß Ãܹß, ÷ÝÓèÃÜ †ÜñÜÏÜ, ¹ÜزߑâœÜÃÜß ïÜé†Ü´Ü, ÆÜÂܳÜÚÃÜÜôÜÍÜÜ, èåíÜß íÜÜ´ÜÜåÃÜå íܱÜß ê܉ÃÜå ´ÜåÏܱÜå “åêêÜàØ ¹ïÜÚÃÜ Óèâ ‘ÑÜàÛ “å. †êÜËÜ¶Ü ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜÏÜÜØÃÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÝÃÜíÜÜôÜÃÜå ´Üå†Üå ‘¹ÜœÜ ôÏÜäݴܹÜåóܳÜß `ù¹ÑÜ‘àØè'ÃÜÜ ËܹêÜå `ù¹ÑÜ‘àÝüÓ'ÃÜÜ ÃÜÜÏÜå †ÜåìƒÜÜíÜå “å. †'íÜܹÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜ ÏÜ÷åÏÜÜÃÜÜåÃÜå †'íÜܹ ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÉÜÁÜÓ êÜÜ'íÜÜå êÜå´ÜÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜß ´ÜåÃÜß ê܃ÜÜíÜü “å. ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜÜæÓíÜ “å ‘å †Ü †'íÜܹÏÜÜØ, †Ü ÄÜÜØÁÜßÃÜß ÍÜâÝÏÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ¹ÜÑܑ܆Üå ÝíÜ´ÜÜíÑÜÜ “å †ÃÜå

144 

`ôÜÜËÜÓÏÜ´ÜßÃÜàØ ÆÜܱÜß ÆÜßÁÜàØ “å.' ÑÜܹ †ÜíÜå “å †ÜݹêÜ ÏÜÃÜôÜâÓßÃÜß ÄÜ”êÜÃÜÜå ïÜåÓ": íÜ´ÜÃÜÃÜß ÁÜâì³Üß ÏÜܳÜàØ ÍÜÓß êÜŒ `†ÜݹêÜ',    ÉÓß †Ü ÁÜâì ‹ÏÜÂÍÜÓ ÏÜìå ÃÜ ÏÜìå †ÜݹêÜ ÍÜêÜå ‘ÝíÜ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜØíÜå¹ÃÜÜ ÄÜ”êÜÏÜÜØ ôÜœÜÜåü éÆÜå, ´ÜåÏܱÜå íÑÜø´Ü ‘Óß ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü †÷Î ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜ ÆÜ±Ü ÄܾÏÜÜØ †åíÜß è ôÜØíÜå¹ÃÜÜ ÆÜÂÄÜü ‘Óß Ó÷å “å. †ÜÆܱÜå ËÜÁÜÜØ ¡±Üß†å “ß†å ‘å ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÍÜÜÄÜêÜܳÜß íÑÜÝ³Ü´Ü ÄÜÜØÁÜß ÃÜÜå†ÜƒÜêÜßÏÜÜØ ïÜÜØÝ´ÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ ‘Üèå ÍÜü‘´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †Ø´Ü ÃÜ¢‘ “å †åíÜÜå †Ø¹Üè ‘¹ÜœÜ †ÜíÜß ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ‘Üå‰ ôÜØËÜØÁÜß ‘ÜÏÜ ÆÜ´ÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü †ÜíÜíÜÜÃÜàØ ÝÃÜÏÜØµÜ±Ü ÆÜÜ«íÜå “å †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ÆÜ´ÑÜà¶ÜÓ “å": `÷íÜå ÷àØ ÃÜ÷Î †ÜíÜß ïÜ‘àØ. ‘¹ÜœÜ ‘¹ß ÃÜ÷Î †ÜíÜß ïÜ‘Øà. †Ü ïÜÓßÓ ‘؉ êÜÜØËÜàØ œÜÜêÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †å ´ÜÜå «ß‘ “å. †å èïÜå ´ÑÜÜÓå ïÜÓßÓ †å‘êÜàØ èïÜå. ÏÜÜÓÜ ÏÜä´ÑÜà ÆÜ“ß ÷àØ ´ÜÏÜÜÓÜ ËÜÁÜÜØÃÜß íÜÁÜà ÃÜ¢‘ ÷Üå‰ïÜ. ïÜÓßÓ èïÜå ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ †Ü¹ïÜÜåÚ Ó÷åïÜå.' ÉÜÁÜÓ ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ †Ø´Üå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ †ÜíÜÜ ïÜ˹Üå üÜØ‘ßÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ´ÜÓɳÜß “åêêÜàØ íÜÜøÑÜ ‹ÏÜåÓå “å": `†ÜÆܱÜÜå ôÜÏÜÑÜ ”؃Üå “å ‘å ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ïÜ˹Üå ÉÓß ôÜÜœÜÜ Æܲå.' †åÃÜÜå †³ÜÚ †å ³ÜÑÜÜå ‘å ÏÜÜÃÜíÜ¡´Ü ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÏÜÜÄÜåÚ œÜÜêÜå, ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ †Ü¹ïÜÜåÚ ÆÜÂÏÜܱÜå ¢íÜå, Õ÷ôÜÜÃÜÜ ÝíÜ‘êÆÜ ´ÜÓß‘å ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÃÜå ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‹´ÜÜÓå. ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ ‘ÓíÜÜ ÁÜÜÓåêÜàØ ËÜÁÜàØ †Ü íÜ´ÜàÚì éÆÜå †÷Î ÆÜâÓàØ ³ÜÜÑÜ “å. ÆÜåêÜÜ ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜÜå ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå †ÃÜå †ÜÆܱÜÜ ËÜÁÜÜØ ÏÜÜüå ¢íÜÃÜÃÜÜå ÆÜÜ« †÷Î ÆÜÝÓ±ÜÝ´Ü ÆÜÜÏÜå “å. ÄÜÜØÁÜß ‘åüêÜÜ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÷´ÜÜ, ‘åíÜÜ ïÜÓÏÜÜì ÷´ÜÜ, ‘åíÜÜ ÃÜËÜìÜ ÷´ÜÜ, ‘åíÜÜ ÍܱÜíÜÜÏÜÜØ ÆÜÜ“ì Ó÷ß èÃÜÜÓÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå “´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ‘åíÜÜå èËÜÓèô´Ü ÝíÜ‘ÜôÜ ôÜÜÁÑÜÜå †ÃÜå ‘åíÜß Óß´Üå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ËÜÃÑÜÜ †ÃÜå ÍÜÜÓ´Ü ÆÜÜ“Ü ÉÓßÃÜå ÃÜå´Ü܆ÜåÃÜÜ ÆÜ±Ü ÃÜå´ÜÜ ËÜÃÑÜÜ †Ü ËÜÁÜÜå è ‡Ý´Ü÷ÜôÜ ÉÜÁÜÓå ƒÜâËÜ êÜÜ™ÜíܳÜß, ôÜÓì´ÜܳÜß †ÃÜå †ÝÁÜ‘ä´Ü ÝíÜÄÜ´ÜÜå ôÜܳÜå †÷Î Óèâ ‘ÑÜÜåÚ “å. ÏÜÜÓå µÜß¡ ÆÜÂ‘Ó±Ü ´ÜÓÉ ƒÜÜôÜ ÁÑÜÜÃÜ ¹ÜåÓíÜàØ “å. èåÏÜÜØ ÆÜÜåÓËÜعÓÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÍÜ܉ÃÜß ‘Üå‰ ÏÜàï‘åêÜß ÏÜÜüå ´Üå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÜåìƒÜß´ÜÜ †åíÜÜ †ØÄÜÂåè †ÝÁÜ‘ÜÓßÃÜå ÏÜìå “å. ‘ÜæüØàÝËÜ‘ ÆÜÂåÏÜÃÜå íÜïÜ ³Ü‰ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÜåìƒÜܱÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜ ÏÜèËÜâÓ ËÜÃÜå “å †ÃÜå ôíÜÏÜÜÃÜÍÜØÄÜÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ê܉ÃÜå ÆÜÜ“Ü ÉÓå “å. [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


¢íÜÃÜÃÜß ïÜ៚ ÏÜåìíÜå “å ‘å ÉÓß †ÜíÜàØ ÃÜ ‘ÓíÜàØ. ²ÓËÜÃܳÜß ÝÆÜÂüÜåÝÓÑÜÜ è´Üß ÄÜܲßÏÜÜØ ÉôüÚøêÜÜôÜÏÜÜØ ËÜå«åêÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå †òÜå´Ü ÷ÜåíÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÆÜßüÓ ÏÜÜÝÓ´ôÜËÜÄÜÚ ôüåïÜÃÜå ÝïÜÑÜÜìÜÃÜß «Ø²ßÏÜÜØ ÓÜ´ÜÃÜÜ ÃÜíÜ ÆÜ“ß ôÜÜÏÜÜÃÜ ôÜܳÜå ËÜ÷ÜÓ ÉÇ‘ß ¹åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ÄÜÜØÁÜß ´ÜÜËÜå ³ÜíÜÜÃÜå ËܹêÜå êܲíÜÜÃÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ‘Óå “å. ÄÜÜØÁÜßÃÜß †Õ÷ôÜÜ, ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷, ÃÜÜÄÜÝÓ‘ †ôÜ÷‘ÜÓ ÄÜÜæÓíÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜß êܲ܉ †ÃÜå ÍÜÜÓ´ÜÃÜß †Ü”ܹßÃÜàØ ËÜßè †÷Î ÆܲåêÜàØ “å. ‹ø´Ü ™ÜüÃÜÜÃÜÜ íܱÜÚÃÜ ÆÜ“ß êÜåƒÜ‘ íÜóÜÜåÚÆÜâíÜåÚ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ Õ÷¹ßÍÜ܉†ÜåÃÜÜ †ÜÏÜصܱܳÜß ËÜå ÏÜÜôÜ íÜÜ´ÜÜÚêÜÜÆÜÜå †ÜÆÜíÜÜ ÄÜÑÜåêÜÜ †ÃÜå ÆÜÜå´Üå òÜå´Ü ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ òÜå´ÜÜåÃÜÜ ôÜêÜâÃÜÏÜÜØ ‘å òÜå´ÜÜå ÏÜÜüåÃÜß ËÜôÜÏÜÜØ ËÜåôÜ´ÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ; ‘ÜÓ±Ü, ´ÜåÏÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå ôÜØ‘ÜåœÜ ³Ü´ÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜôÜËÜ´Ü †Ü²å †ÜíÜ´Üß ÷´Üß †åíÜß íÜÜ´Ü ê܃Üß “å. íÜÜ´ÜÜÚêÜÜÆÜÜåÃÜàØ ‘ÜÏÜ ÆÜâÓàØ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß œÜÜ÷ßÃÜå ´Üå†Üå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜ ËÜßèô³Üìå èíÜÜÃÜÜå †ÜÄÜÂ÷ Ó܃Üå “å. ÷èà ôüåïÜÃÜ †åíÜàØ è “å †ÃÜå †åüêÜàØ ËÜÁÜàØ †åíÜàØ “å ‘å òÜå´ÜÜå ÏÜÜüåÃÜÜ †ÜÓÝšÜ´Ü ÆܳÜÏÜ íÜÄÜÚ ÏÜÜüåÃÜÜ ƒÜÜêÜß ËÜÜØ‘²Ü ÆÜÓ ËÜß¡ ‘Üå‰ ËÜåôÜÃÜÜÓ ÃÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÓåêÜíÜåÃÜÜå òÜå´Ü †ÝÁÜ‘ÜÓß †Ü ËÜÜØ‘²å ËÜå«åêÜÜ µÜ±Ü †òÜå´ÜÜåÃÜå ‹«Ü²ß ÏÜâ‘å “å. êÜåƒÜ‘ †Ü †ÑÜÜåÄÑÜ ™ÜüÃÜÜÃÜÜ µÜÜÝ÷´Ü ôÜÜšÜß ÆÜÜå´Üå ËÜÃÜß ÓûÜ †åíÜàØ ÃÜÜÇÁÜå “å. ´ÜåÏÜÃÜå †åíÜàØ ÆÜ±Ü êÜÜÄÜå “å ‘å †Ü ÍÜâ´Ü‘Üì ÝíÜïÜåÃÜß †åÏÜÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ ÏÜÜµÜ ÷ÜåÑÜ ÆÜÓØ´Üà `´Üå ÀïÑÜ ôÜÜœÜâ‘êÜàØ ÷´ÜàØ.' ÄÜÜØÁÜß ÆÜÓ íÜß´ÜåêÜß íÜÜ´ÜÃÜå íÜóÜÜåÚ íÜß´ÑÜÜØ ÷´ÜÜØ ÆÜ±Ü ÷èà ôÜÏÜÑÜ ³ÜØÍÜß ÄÜÑÜÜå ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ íÜÜ´ÜÜíÜ ÷´ÜàØ. êÜåƒÜ‘ÃÜàØ †Ü ÆÜÂ‘Ó±Ü ÆÜâÓàØ ‘Ó´ÜÜØ “åêêÜØà íÜÜøÑÜ “å": `ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ôÜعåïÜ †Üèå ÆÜ±Ü †åüêÜÜå è ôÜÜœÜÜå ÷´ÜÜå.' †Ü ôÜÏÜߚܑÃÜå ÉÜÁÜÓÃÜàØ ÏÜÜæÃÜ ÑÜÜåÄÑÜ êÜÜÄÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÆÜàô´Ü‘ÃÜß ËÜ÷ÜÓ è‰ÃÜå †ÜíÜß üß‘Ü ‘ÓíÜß ÏÜÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ êÜÜÄÜå “å ‘Ü ‘å †Ü íÜÜ´Ü ÄÜÜØÁÜßÃÜß “å †ÃÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÄÜÜØÁÜß ÝíÜïÜåÃÜàØ “å. ‘÷åíÜÜÑÜàØ ´ÜÜå †åíÜàØ “å ‘å †ÃÑÜÜÑÜ ôÜ÷ÃÜ ‘ÓÃÜÜÓ †ÃÑÜÜÑÜ †ÜœÜÓÃÜÜÓ èåüêÜÜå è èíÜÜËܹÜÓ “å. †ÜÆܱÜå ÏÜ÷ÜÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÍÜßóÏÜÃÜß üß‘Ü ‘Óß†å “ß†å ´Üå †åüêÜÜ ÏÜÜüå ‘å ´ÜåÏÜÃÜß ÷ÜèÓßÏÜÜØ ÃÜ ÍÜèíÜÜíÜÜ èåíÜàØ ÀïÑÜ ÍÜèíÜÜÑÜàØ †ÃÜå ´Üå†Üå ÏÜÜæÃÜ ÓûÜ. †÷Î ÆÜåêÜÜ †òÜå´ÜÜå †ÜÿÜÑÜÚ †ÃÜå †Ü™ÜÜ´Ü †ÃÜàÍÜíÜå “å. †ÃÜå †ÜíÜß ™ÜüÃÜÜÃÜÜ ôÜÜšÜß ËÜÃÜß Ó÷åêÜÜ êÜåƒÜ‘ ÏÜÜæÃÜ “å. íÜÁÜÜÓÜÏÜÜØ ´Üå†Üå òÜå´Ü “å. ´ÜåÏÜÃÜß ôÜ÷ÜÃÜàÍÜâÝ´Ü †ÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘Üå‰ Ýôܽ÷ô´Ü ÃÜíÜêÜ‘³ÜÜ‘ÜÓ èå Óß´Üå ‘³ÜÜÃÜß ÏÜÜز±Üß ‘ÓíÜÜ ™ÜüÃÜÜÃÜàØ †ÜÑÜÜåèÃÜ ‘Óå ´ÜåíÜÜ ‘ÜæïÜêÑܳÜß ÉÜÁÜÓå `ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå'ÃÜß ™ÜüÃÜÜÃÜå ôÜÜæÆܳÜÏÜ Óèâ ‘ÓßÃÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜß íÜÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ÏÜÜز±Üß ÏÜÜüåÃÜÜå ‹ÆܘÏÜ ÓœÑÜÜå “å.

ÝÃÜôÜËÜ´Ü ÆÜåêÜÜ òÜå´Ü †ÝÁÜ‘ÜÓß ôÜܳÜå ÃܳÜß †å èÄÜ¡÷åÓ “å. òÜå´Ü ÷ÜåíÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ´ÜåÏÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ Óèâ ‘ÓíÜÜÃÜß ´Ü‘ ´ÜåÏÜÃÜå ÷´Üß †ÃÜå òÜå´Ü †ÝÁÜ‘ÜÓß ´Üå ôÜÜØÍÜìíÜÜ œÜÜå’ôÜ ÏÜèËÜâ´Ü ËÜÃÜ´Ü ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏܱÜå ‘ïÜàØ è ÃÜ ËÜÜåêÜíÜÜÃÜÜå †ÃÜå †ÜÿÜÑÜÚ ´Ü³ÜÜ †Ü™ÜܴܳÜß Ý¹ÄÏÜâ° ³ÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ ÆÜôÜع ‘ÑÜÜåÚ. ¡å‘å †ÜÄÜêÜÜ íÜÜøÑÜÃÜàØ Ý˜ÑÜÜÆܹ ƒÜÜåüàØ ÄܱÜÜÑÜ ‘Ü ‘å šÜ±ÜÜÁÜÚÏÜÜØ ™ÜüåêÜß †Ü ™ÜüÃÜÜÏÜÜØ ôÜÍÜÜÃÜ´ÜÜÆÜâíÜÚ‘, ÝíÜœÜÜÓÆÜâíÜÚ‘ ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÓíÜÜÃÜå ‘¹ÜœÜ ‘Üå‰ †íÜ‘ÜïÜ è ÃÜ ÓûÜå ÷ÜåÑÜ. ÊÇœÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ¹ÄÜÜåêÜå ‰òÜÓÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ ‘ÓåêÜß ‘å, `÷å ‰òÜÓ! ´ÜàØ ÏÜÜÓÜÏÜÜØ ñÜ½Ü Ó܃Ü!' †Ü è íÜÜ´Ü ôÜÜÏÜå “å²å³Üß ‘ÝíÜ ôÜàعÓÏÜÖå íÑÜø´Ü ‘Óß “å ‘å `ÏÜÜÃÜíÜß ÏÜÜÃÜíÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ™Ü±ÜàØ.' ÏÜÜÃÜß êÜÜå ‘å ÄÜÜØÁÜß èÃÏÑÜÜ è ÃܳÜß–ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜàØ †Ýô´Ü´íÜ è ÃܳÜß ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †å‘ ÏÜܱÜôÜ ´ÜÓß‘å ËÜß¡ ÏÜܱÜôÜ ÆÜ´ÑÜå ³Ü‰ Ó÷åêÜÜ †ÃÑÜÜÑÜ üܱÜå ÏÜâØÄÜÜÏÜØ´ÜÓ ³Ü‰ èíÜàØ †å ÏÜܱÜôÜÃÜàØ êÜšÜ±Ü ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å †åíÜÜå ÆÜÂþÜ ³ÜÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ Ó÷å´ÜÜå ÃܳÜß. †ÜÆܱÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÏÜÜØ ñÜ½Ü ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÷Üå‰†å ´ÜÜå ‘Ø‰‘ †ØïÜå ´ÜåÃÜÜ †ÜœÜÓ±ÜÃÜß èíÜÜËܹÜÓß †ÜÆܱÜå ÝÃÜÍÜÜíÜíÜß ÆܲïÜå †åíÜàØ ÷àØ ôÜÏÜŸÑÜÜå “àØ. †ÜÆܱÜÜ ËÜÁÜÜØÃÜß †Ü¹ïÜÚ †ÃÜå ‹¹Ü¶Ü ôÜÏÜÜè ÝíÜïÜåÃÜß ‘êÆÜÃÜ܆Üå †ÃÜå †ÆÜåšÜ܆Üå ´ÑÜÜÓå è êÜÜÝèÏÜ ÄܱÜÜïÜå ŸÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå †å‘ ôÜåÝÃüÝÏÜüÓ èåüêÜÜ ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜß ÃÜ¢‘ èíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Ó´ÜÜ ÷Üå‰ïÜàØ.

145


‹¶ÜÏÜ´ÜÜÃÜÜå, `‹´‘äóü´ÜÜÃÜÜå ôÜØÆܹÜÑÜ' †åíÜÜ †å‘ ÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÃÜß œÜßíÜüÃÜß ÆÜ±Ü íÜÜ´Ü ³Ü‰ “å. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÓÜè‘ßÑÜ ÄÜàÓà ÄÜÜåÆÜÜêÜ ‘äó±Ü ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ÄÜàèÓÜ´Üß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ †ÃÜàíÜܹ éÆÜå Óèâ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÃÜàíÜܹ³Üß †ôÜØ´Üàóü ÄÜÜØÁÜß ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜåêÜÜØ ÆÜÜÃÜÜØ ËÜìÜíÜß ÃÜÜ؃Üå “å. †ÜíÜÜ ÝÃܱÜÚÑÜ ÆÜÓ †ÜíÜ´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ †ÃÜàíÜܹÃÜß ÄÜà±ÜíܶÜÜ ÝíÜïÜå ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉, ÃÜÓ÷ÝÓ ÆÜÓ៚ †ÃÜå ‘ÜêÜåêÜ‘Ó, †åÏÜ µÜ±ÜÃÜÜ ÏÜØ´ÜíÑÜ ÏÜåìíÑÜÜ ÆÜ“ß ÝÃܱÜÚÑÜ ³ÜÜÑÜ “å. `ôÜÏÜ¡íÜüÃÜß ‘ìÜ' ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÃÜß Óß´Ü ´ÜÜå “å è ÆÜ±Ü ‘ܑ܆å ÄÜÜØÁÜßÃÜå ‹ÆÜíÜÜôÜ ÆÜÓ ÃÜ èíÜÜ ‘åíÜß Óß´Üå ôÜÏÜ¡íÑÜÜ ´ÜåÃÜÜå ËÜ÷à ÃÜ÷Î ¡±Üß´ÜÜå Ý‘ôôÜÜå ÆÜ±Ü “å. `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' ïÜ˹ ËÜÃÃÜå ´ÜÓɳÜß ôÜÓƒÜÜå íÜØœÜÜÑÜ ´ÜåíÜß íÜÜ´Ü

ÆÜ±Ü êÜåƒÜ‘å ÑÜܹ ‘ÓßÃÜå ê܃Üß “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ †åüêÜå ‹¶ÜÏÜÃÜÜå ÆÜÑÜÜÚÑÜ †åÏÜ ÄÜÜØÁÜß ôÜÏÜè´ÜÜ ÷´ÜÜ. (¡å ‘å †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ “åêêÜÜ ü܇üêÜ ÆÜÓ †ÜèÃÜß ÆÜå°ß èå ƒÜÜåüÜ ‹œœÜÜÓ ‘Óå “å ´ÜåíÜÜå price ôÆÜåÕêÜÄÜ, prize ÏÜÜüå “ÆÜ܉ ÄÜÑÜÜå “å, ´Üå ÆÜ±Ü ‹êêÜåƒÜ ‘ÑÜÜÚ ÝíÜÃÜÜ Ó÷ß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåíÜß íÜÜ´Ü “å.) ôÜàØ¹Ó ÆÜÂôÜØÄÜÜå †ÃÜå ‹êêÜåƒÜÜå, ôÜعÍÜÜåÚ ¿ÜÓÜ ÆÜàô´Ü‘ÃÜå êÜåƒÜ‘å ÓôÜÜì †ÃÜå íÜÜœÜÃÜšÜÏÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ôÜعåïÜíÜÜ÷‘ ÆÜ±Ü ËÜÃÜÜíÑÜàØ “å †ÃÜå ÑÜàíÜÜÆÜå°ß ÏÜÜüå ´Üå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß è ÃÜßíܲïÜå †åÏÜÜØ ïÜØ‘Ü ÃܳÜß.

Gandhi–The alternative to violence by Carlos G. Valles, Navajivan Publishing House, Ahmedabad–380 014, August 2012, Rs. 100/-

ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå ÏÜâ. êÜå. ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜ

íÜÜØœÜíÜÜÃÜß ÏÜ”Ü †ÜíÜå ´Üå ÏÜÜüå †å‘ ÃÜÜÃÜ‘²Ü üàœÜ‘ܳÜß ïÜé ‘Ó߆å. †å‘ íÜƒÜ´Ü †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ ÷àØ ÏÜÜÓÜ ÝÏܵÜÃÜÜ ‘àüàØËÜÃÜå ÏÜìíÜÜ ÄÜÑÜåêÜÜå. ´ÑÜÜØ †Ü ÃÜÜÃÜ‘²ß ËÜÜåêÜ‘ß ™ÜüÃÜÜ †ÏÜÜÓÜ ËÜÁÜÜØÃÜß ÷ÜèÓßÏÜÜØ ËÜÃÜß. ‘àüàØËÜÃÜàØ ËÜÜì‘ †åÃÜÜ ¹Üåô´ÜÜÓ ôÜܳÜå ÝÃÜïÜÜìå³Üß †ÜíÜåêÜàØ. †ÏÜÜÓÜ ËÜÁÜÜØÃÜß ôÜÜÏÜå, ÉïÜÚ ÆÜÓ, ÷Ó÷ØÏÜåïÜÃÜß ÏÜÜÉ‘ ÓÏÜíÜÜ è´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ, †å ËÜØÃÜå è±ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜàØ êÜåôÜÃÜ ÆÜâÓàØ ‘ÓíÜÜ ËÜå«Ü. †ÏÜå ÏÜÜåüåÓÜØ œÜÜ ÆÜß´ÜÜØ ÆÜß´ÜÜØ íÜÜ´ÜÜå ‘Ó´ÜÜØ ÷´ÜÜØ †ÃÜå †Ü ËÜå ÃÜÜÃÜÜ ÝíÜ¿ÜÃÜÜå †ÏÜÜÓß ÷ÜèÓß³Üß †ÍÜÜÃÜÆܱÜå ´ÜåÏÜÃÜß œÜÜåÆܲ߆Üå ƒÜÜåêÜß, ÆÜÜÃÜÜØ ÉåÓíÜ´ÜÜØ è‰, œÜÜå’ôÜ èíÜÜËÜÜå ïÜÜåÁÜß, ´ÜåÏÜÃÜàØ êÜåôÜÃÜ ‘Óß ÓûÜ ÷´ÜÜ. ÄÜݱܴÜ, ÝíܤÜÜÃÜ, íÑÜÜ‘Ó±Ü, ‡Ý´Ü÷ÜôÜ †Ü ËÜÁÜàØ è ´ÜåÏÜÃÜÜ †ÍÑÜÜôܘÏÜÏÜÜØ ÷´ÜàØ. ´Üå†Üå ÏÜÜåüå³Üß ôÜíÜÜêÜÜå íÜÜ؜ܴÜÜ è´ÜÜ †ÃÜå ÍÜåÄÜÜ ÏÜìßÃÜå èíÜÜËÜÜå ´ÜæÑÜÜÓ ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ôÜØïÜÜåÁÜÃÜÃÜß íÜœœÜå †å‘å ËÜß¡ÃÜå ÆÜâ“ÖÑÜàØ": `ÄÜÜØÁÜß ‘Üå±Ü ÷´ÜÜ?' ÏÜÜÓÜ ‘ÜÃÜ ôÜÓíÜÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ. ÍܱÜíÜÜÏÜÜØ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß ÝíÜïÜåÃÜÜå ÆÜÜ« ÷´ÜÜå †ÃÜå †Ü ËÜØÃÜå†å †åÏÜÃÜß œÜÜåÆܲßÏÜÜØ ´Üå ïÜÜåÁÜíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. ÄÜݱܴÜÃÜÜ ôÜíÜÜêÜÜåÃÜß ôÜܳÜå, íÑÜÜ‘Ó±ÜÃÜÜØ ôÜâµÜÜåÃÜß ôÜܳÜå, ÓÜ¡, ÑÜà½Üå †ÃÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜß ´ÜíÜÜÓ߃ÜÜå 146 

ôÜܳÜå, ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜÜ †Ü œÜÝ ÝíÜïÜå ´ÜåÏܱÜå ïÜÜåÁÜßÃÜå ´ÜåÃÜÜ ÝíÜïÜå ÝÃÜËÜØÁÜ ê܃ÜíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. ´Üå³Üß †Ü ËÜå “Üå‘ÓÜÏÜÜسÜß †å‘å †Ü ´ÜËÜ’å ËÜß¡ÃÜå ÆÜâ“ÖÑÜàØ": ÄÜÜØÁÜß ‘Üå±Ü ÷´ÜÜ? ËÜß¡ “Üå‘Ó܆å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÃÜÜåüÏÜÜسÜß ÏÜܳÜàØ §œÜàØ ‘ÑÜÜÚ íÜÄÜÓ, ôÜÜÏÜå ÆܲåêÜß œÜÜåÆÜ²ß ´ÜÓÉ †ÜØÄÜìß œÜÎÁÜß, èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå": ÆÜÜ« ÃÜØËÜÓ œÜÜÓ. ËÜØÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÄÜä÷‘ÜÑÜÚ ÆÜ´ÜÜíÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ÏÜÜÓàØ ÁÑÜÜÃÜ ÏÜÜåüåÓÜ؆ÜåÃÜß íÜÜ´ÜœÜß´ÜÏÜÜسÜß œÜÝêÜ´Ü ³Ü‰ ÄÜÑÜàØ. ÄÜÜØÁÜß?! ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå. †Ü ËÜØÃÜå ËÜÜì‘ÜåÃÜå †ÜüêÜß è ƒÜËÜÓ ÷´Üß. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÏÜä´ÑÜà ÆÜ“ßÃÜÜØ ™Ü±ÜÜØ íÜóÜÜåÚ ÆÜ“ß ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ, ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ, †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ †Ü Þô³ÜÝ´Ü ÷´Üß. íÜìß, ËÜØÃÜå è±ÜÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜß ÏÜÜ´ÜäÍÜÜóÜÜ ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ ËÜÜåêÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÏÜÜËÜÜÆÜÜå ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜ ÷´ÜÜØ, ´ÜåÏÜÃÜå éËÜé ¡åÑÜåêÜÜ, ´ÜåÏÜÃÜå ôÜÜØÍÜìåêÜÜ, ´ÜåÏÜÃÜÜ ÝíÜïÜå ôÜÜØÍÜìåêÜàØ. “ÜÆÜÜ؆ÜåÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ íÜÜØœÜåêÜÜ, ´ÜåÏÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÃÜß íÜÜ´ÜÜå ÓÜåèåÓÜåè ôÜÜØÍÜìåêÜß, †Ü ÝíÜÍÜâÝ´ÜÃÜå ´ÜåÏܱÜå †ÜåìƒÜåêÜß, ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÂåÏÜ ‘ÓåêÜÜå, ´ÜåÏÜÃÜß ÷ÜèÓß³Üß ÓÜåÏÜÜØœÜ †ÃÜàÍÜíÜåêÜÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜä´ÑÜà³Üß ÁÜÂ⢠¥«åêÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜüå ´Üå ¢íÜ´Üß ¡ÄÜ´Üß íÑÜÞø´Ü ÷´ÜÜ, èå ÆÜÜå´Üå œÜÜêÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †å è ÁÜÓ´Üß [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜÓ œÜÜêÜåêÜÜ, †å è ÷íÜÜÏÜÜØ òÜÜôÜ êÜßÁÜåêÜÜå †ÃÜå †å è ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ËÜÜåêÜåêÜÜ, íܲßêÜÜåÃÜÜ ÄÜÜØÁÜß ´ÜÜå †Ü ÷´ÜÜ. ÆÜÓØ´Üà ËÜÜì‘Üå ÏÜÜüå ÄÜÜØÁÜß ‘؉ †ÜíÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. †å ´ÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜàØ †å‘ ÆÜÜµÜ ÷´ÜÜ, ÍÜâ´Ü‘ÜìÃÜß †å‘ ÑÜܹ ÷´ÜÜ, œÜÜåÆܲßÃÜÜå †å‘ ÆÜÜ« ÷´ÜÜ. ÍܱÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜóÜÑÜ, ÆÜÓßšÜÜÃÜÜå ôÜíÜÜêÜ †ÃÜå †å‘ êÜåôÜÃÜ ÷´ÜÜ. ‘¹ÜœÜ †Ü è œÜÜåÆܲßÏÜÜØ †ïÜÜå‘ ÝíÜïÜå, ÝôÜ‘Ø¹Ó ÝíÜïÜå, ÃÜåÆÜÜåÝêÜÑÜÃÜ ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü ÆÜÜ« ÷´ÜÜ. †åÏÜÜØ †å‘ ÄÜÜØÁÜß ÷´ÜÜ. ÆÜÜ« œÜÜå³ÜÜå. †Ü ËÜå œÜËÜÓÜ‘ ‘ÜÏÜÄÜÓÜ “Üå‘Ó܆Üå ÏÜÜüå †åÏÜÃÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ, ÆܹåïÜÏÜÜØ †ÃÜå †åÏÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜß ÷íÜå ¢ÝíÜ´Ü íÑÜÞø´Ü ÃÜ ÷´ÜÜ. ´Üå ´ÜÜå œÜÜåÆܲßÃÜÜå †å‘ ÆÜÜ« ËÜÃÜß ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ËÜØÃÜåÃÜå ÆÜåêÜß ƒÜÜåüÃÜß ƒÜËÜÓ è ÃÜ÷Üå´Üß. ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ œÜÜå’ôÜ ÏÜ÷¶íÜ †ÜÆܱÜÜ ÏÜÜüå ´Üå³Üß “å ‘å ´Üå †ÜÆܱÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. †ÜÆܱÜÜ ÑÜàÄÜÃÜÜ ËÜÜåèéÆÜ ËÜÃÜåêÜÜ ôÜíÜÜêÜÜå èåíÜÜ ‘å ÝíÜòÜÃÜß ÄÜÓßËÜß, ÄÜÓßËÜ †ÃÜå ÁÜÃÜíÜÜÃÜ íÜœœÜåÃÜàØ †Ø´ÜÓ, †Ü´ÜØ‘íÜܹ, íÜØïÜßÑÜ ÑÜà½Üå, ¹ÏÜÃÜ, ÍÜÂóüÜœÜÜÓ, ÆÜâíÜÚ †ÃÜå ÆÜÝÿÜÏÜ, ‹¶ÜÓ †ÃÜå ¹ÝšÜ±Ü, ÁÜÜÝÏÜÚ‘ †ôÜÝ÷ó±Üà´ÜÜ, Õ÷ôÜÜ íÜÄÜåÓå ôÜÜÏÜå †Ü ÆÜ÷åêÜÜå ÏÜ÷ÜÃÜ †ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÓÜèÃÜå´ÜÜ êܲåêÜÜå. †ÜÆܱÜå èå ÏÜ÷ÜÃÜ †Ü¹ïÜÜåÚ ÏÜÜüå †Üèå êÜ²ß†å “ß†å ´Üå ÏÜÜüå ´Üå êܲåêÜÜå": †Ü”Ü¹ß †ÃÜå ôÜÏÜÜÃÜ´ÜÜ, ÍÜ܉œÜÜÓÜå †ÃÜå ÄÜÜæÓíÜ, íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ‘êÑÜÜ±Ü †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÝíÜ‘ÜôÜ. †Ü ËÜÁÜÜسÜß ‹ÆÜÓ ´ÜåÏܱÜå †ÜÆܱÜÃÜå ¢íÜÃÜÃÜÜå †Ü¹ïÜÚ ËÜ´ÜÜíÑÜÜå †ÃÜå ïÜ߃ÜíÑÜÜå. †ÜèÃÜß ËÜ÷à ÏÜÜåüß èéÝÓÑÜÜ´Ü “å ‘å ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜÜ ƒÜÓÜØ ÑÜà½Üå êÜï‘Ó ÝíÜÃÜÜ è êܲÜÑÜ “å, ôÜÜæ³Üß ÏÜÜåüàØ ËÜì †Ü´ÏÜÜÃÜàØ ËÜì ÷ÜåÑÜ “å. †Ü”Ü¹ß ÏÜÜüå Õ÷ôÜÜ †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ ÃܳÜß. ‘ÜÑÜÏÜß ïÜÜØÝ´Ü ÏÜÜüåÃÜÜå ôÜÜœÜÜå ÏÜÜÄÜÚ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜå ÏÜÜÄÜÚ “å †å íÜÜ´Ü ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜå †ÜÆÜåêÜß ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÜåüß ÍÜåü “å †ÃÜå ´Üå †ÜèÃÜß šÜ±Üå †ÜÆܱÜÃÜå ÝíÜòÜïÜÜØÝ´Ü ÏÜÜüå ƒÜâËÜ èéÓß “å. ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ †å‘ ÏÜÜåüÜ ÓÜè ôÜÜÏÜå †Ü”Ü¹ßÃÜàØ ÑÜའêܲÒÜ ÝíÜÃÜÜ ÄÜÜØÁÜß†å †å‘ ÏÜ÷ÜÃÜ ¹åïÜÃÜß ôíÜ´ÜصܴÜÜ ÷ÜØôÜêÜ ‘Óß. †Üè ݹÃÜ ôÜàÁÜß †åÝïÜÑÜÜ †ÃÜå †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜß íÜôÜÜ÷´ÜÜå†å ÑÜàÓÜåÆÜÃÜÜ ¹åïÜÜå ÆÜÜôÜå³Üß †Ü”Ü¹ß ´ÜÜå ÏÜåìíÜß “å. ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÏÜÃÜå ´Üå ÑÜའÝíÜÃÜÜ ÃܳÜß ÏÜìß. ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÃÜå÷Óà, ÆÜüåêÜ †ÃÜå ôÜàÍÜÜóÜœÜغ ËÜÜå” èåíÜÜ ³ÜÜå²Ü ÓÜè‘ßÑÜ †ÃÜå êÜï‘Óß ÃÜå´Ü܆Üå ÷´ÜÜ èå†Üå ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘å Õ÷ôÜ‘ ËÜìíÜÜå èéÓß ËÜÃÜïÜå †ÃÜå ÝËÜÂüÃÜ ÆÜÜôÜå³Üß ÍÜÜÓ´ÜÃÜå ÏÜàø´Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

‘ÓíÜÜ ÑÜའêܲíÜàØ ÆܲïÜå. ÆÜÓØ´Üà ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ œÜÜêÑÜÜå †ÃÜå ´Üå†Üå ¢´ÑÜÜ ïÜÜØÝ´ÜÏÜÑÜ ÏÜÜÄÜåÚ ´ÜåÏܱÜå †Ü”Ü¹ß ÷ÜØôÜêÜ ‘Óß. †Ü ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜß †ÍÜâ´ÜÆÜâíÜÚ ™ÜüÃÜÜ “å. ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜ“ß †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ‹¹Ü÷Ó±ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå, †åÝïÜÑÜÜ †ÃÜå †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ¹åïÜÜå ÑÜའÝíÜÃÜÜ ÁÜßÓå ÁÜßÓå †Ü”Ü¹ ³ÜÑÜÜ †ÃÜå †Ü è ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ÏÜÜÃÜíÜ¡´ÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜå ôÜÜæ³Üß ÏÜ÷¶íÜÃÜàØ ÆܹÜÃÜ “å. ÑÜའÝíÜÃÜÜ †Ü”ܹß. †Ü´ÜØ‘íÜܹÃÜÜ †ÜèÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÑÜà½ÃÜàØ ÃÜíÜàØ ôíÜéÆÜ ¥™Ü²ÒàØ “å èå †ÜÆܱÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜ ÆÜÓ ‘êÜØ‘ “å. ôÜÓ÷¹Üå ÝíÜÃÜÜ, êÜï‘ÓÃÜß ÆÜêÜüÃÜÜå ÝíÜÃÜÜ, ôÜÜÏÜôÜÜÏÜß ôÜåÃÜ܆Üå ÝíÜÃÜÜ, ÑÜའ“å †ÃÜå †Ü ÑÜà½ÏÜÜØ ïÜôµÜÜå “å, ÍÜÜåÄÜ ËÜÃÜÃÜÜÓÜ “å, ÝíÜÃÜÜïÜ “å, Óø´ÜÆÜÜ´Ü ÆÜ±Ü “å. ÑÜà½ÍÜâÝÏÜ ÝíÜÃÜÜ, ´ÜÜÓ߃ÜÜå ÝíÜÃÜÜ, ‹ÏÜ¹Ü ÁÑÜåÑÜ ÝíÜÃÜÜ, ¹åïÜÜÝÍÜÏÜÜÃÜÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ ÝíÜÃÜÜ, ËÜ÷ܹàÓß ÝíÜÃÜÜ †ÃÜå ÄÜÜæÓíÜ ÝíÜÃÜÜ ÓÜåèÃÜàØ ÑÜའ“å. Õ÷ôÜÜÃÜàØ ïÜÜôÜÃÜ “å èåÃÜÜ †÷åíÜÜêÜÜå ÓÜåè “ÜÆÜÜØ ÆÜÂÄÜü ‘Óå “å, “åêêÜÜÏÜÜØ “åêêÜÜ †Ü´ÜØ‘íÜÜ¹ß ÷àÏÜêÜÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓÜå †ÜÆܱÜÜÏÜÜØ ÓÜåèåÓÜåè êÜÜœÜÜÓß ÆÜÂÄÜü ‘Óå “å. †Ü †Ü´ÜØ‘íÜܹÃÜå ‘åÏÜ †ü‘ÜíÜíÜÜå? ÏÜÜÃÜíÜ¡´ÜÃÜå ÍÜÜÃÜÏÜÜØ êÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå †Õ÷ôÜ‘ íÑÜâ÷ÓœÜÃÜÜ ÝíÜ‘ôÜÜíÜíÜÜÃÜß ´ÜÜ´Üß èéÝÓÑÜÜ´Ü “å. †Õ÷ôÜÜÃÜß Óß´Ü ïÜ߃ÜíÜÜÃÜß †ÃÜå ÝôܽÜØ´ÜÃÜå íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ êÜÜíÜíÜÜÃÜß. ÆÜ´ÑÜå‘ ïÜÜØÝ´ÜÏÜÑÜ ÝíÜÓÜåÁÜÏÜÜØ, ÆÜ´ÑÜå‘ ïÜÜØÝ´Ü‘âœÜÏÜÜØ, ÆÜ´ÑÜå‘ ïÜÜØÝ´ÜôÜØÁÜßÏÜÜØ †ÃÜå ïÜÜØÝ´ÜÃÜÜ ÏÜåÃÜßÉåôüÜåÏÜÜØ, †å‘ËÜß¡ÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘Ó´ÜÜ ÆÜšÜÜåÃÜß ÝÏܵÜÜœÜÜÓßÃÜß ÆÜ´ÑÜå‘ ËÜå«‘ÏÜÜØ, ÆÜ´ÑÜå‘ òÜå´Ü ÁíÜèÏÜÜØ †ÃÜå ÆÜ´ÑÜå‘ ÏÜÜÃÜíÜßÑÜ ÷ô´ÜÁÜâÃÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ¢íÜ´ÜàØ “å. †ÜÆܱÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ, ´ÜåÏÜÃÜÜå ‹ÆܹåïÜ ¡±Ü߆å, ´ÜåÏÜÃÜÜ üàœÜ‘Ü ÏÜܱÜ߆å, ´ÜåÏÜÃÜÜ ïÜ˹Üå ‘ÜÃÜå ÁÜÓß†å †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ‹¹Ü÷Ó±ÜÏÜÜسÜß ïÜ៚ ê܉†å ´Üå èéÓß “å. œÜÜêÜÜå, ïÜé†Ü´Ü œÜÜå³ÜÜ ÆÜÜ«³Üß ‘Ó߆å. ²Ø‘åïÜ †Üå”Ü 6, ôíÜÜÄÜ´Ü ÝôÜüß, ÏÜà. ÆÜÜå. †²ÜêÜè, Ýè. ÄÜÜØÁÜßÃÜÄÜÓ–382 421 (M.) 97250 28274

147


ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ †å‘ ÃÜíÜß è ÍÜÜ´Ü ¥ÍÜß ‘ÓïÜå †åíÜß ñÜ½Ü ÆܳÜÏÜ †Ø‘ ÆÜÓ³Üß ÆÜ²å “å. †Ü †Ø‘ÏÜÜØ ´ÜصÜß-ôÜØÆÜܹ‘ÃÜß ÓàÝœÜ‘Ó ÀÝóü †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÆÜÂåÏÜ †ÃÜàÍÜíÜÜÑÜ “å. ÆÜÓÜÏÜïÜÚÃÜ †ÃÜå ôÜÜèôÜŸ¡ †ØÄÜåÃÜÜØ ÃÜÜÏÜÜå ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜÜØ ñܽåÑÜ ÃÜÜÏÜÜå “å. ÍÜÜóÜÜïÜàݽ‘ÜÓ ¹ßÆÜ‘ÍÜ܉ÃÜÜ ÃÜÜÏÜÃÜÜå ÝÃܹåÚïÜ ÏÜÜ´ÜäÍÜÜóÜÜ †ØÄÜåÃÜß †ÜÆÜ ôÜÜæÃÜß ÆÜÂÝ´ÜËܽ´ÜÜ ôÜâœÜíÜå “å. †ÜíÜÜ ôÜàØ¹Ó †ÃÜå ôÜàÓàÝœÜÆÜâ±ÜÚ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ÏÜÜüå ÏÜÜÓß ïÜàÍÜ圓܆Üå ôíÜß‘ÜÓïÜÜå. ÓÝ´ÜêÜÜêÜ ËÜÜåÝÓôÜÜÄÜÓ, †ÏܹÜíÜܹ 

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'.".". †å‘íÜßôÜÏÜß ôܹßÏÜÜØ ïÜé ³ÜÑÜåêÜàØ †Ü ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜß ÝœÜÓ‘ÜêÜßÃÜ´ÜÜ ÆÜÂô³ÜÜÝÆÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜ÷¶íÜÃÜàØ ÏÜÜÁÑÜÏÜ ËÜÃÜß Ó÷åïÜå †åÏÜ êÜÜÄÜå “å. ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜÜ íÜܜܑÜå ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜíÜÜÃÜß †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå †Ü‘óÜÚíÜÜÃÜß šÜÏÜ´ÜÜ †Ü ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÏÜÜØ Ó÷åêÜß “å. ÄÜÜØÁÜßíÜܹÃÜß éÝ°œÜàô´Ü´ÜÜÃÜå ËܹêÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ƒÜàêêÜÜÆܱÜÜÃÜå ‘åúÏÜÜØ Ó܃ÜíÜÜ ËܹêÜ ôÜÏÜÄÜ üßÏÜÃÜå †ÝÍÜÃÜعÃÜ. †ÜÃÜÜå íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà ÆÜÂôÜÜÓ ³ÜíÜÜå ¡å‰†å. ËÜßÓåÃÜ ‘Üå«ÜÓß, íܲÜå¹ÓÜ 

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' éÆÜ‘²àØ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ËÜÃÑÜàØ “å. †ÜíÜàØ ÃÜÏÜâÃÜå¹ÜÓ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ †ÜÆÜíÜÜ ËܹêÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ÁÜÃÑÜíÜܹ. ÉÓß Óè⠳ܴÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ÆÜ±Ü íÜÜØœÜíÜß †ÃÜå íÜÜÄÜÜåìíÜß ÄÜÏÜå “å. ÏÜÜÝôÜ‘ ÁÜÜåÓ±Üå ´Üå ÆÜÂÄÜüïÜå ´Üå íÜÜØœÜß íÜÁÜà ÓÜ¢ÆÜÜå.

ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜÃÜÜå ‹¶ÜÏÜ ÃÜÏÜâÃÜÜå íÜÜØœÜßÃÜå †ÜÃÜع ³ÜÑÜÜå. ¡å‘å ÏÜà. ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ÃÜß ‘êÜÏÜ ôÜÜæÃÜå ôÜ÷è ÃÜ ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü †Ü ÆÜݵܑÜÃÜÜå èå ÷å´Üà “å ´ÜåÃÜÜ ÏÜÜüå †ôÜ÷è ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜÜØ ÆÜ±Ü ÄÜÜæÓíÜÆÜâ±ÜÚ êÜåƒÜÃÜ-ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜÃÜß †ÆÜåšÜÜ Ó÷åïÜå. ‹¹Ü÷Ó±ÜÏÜÜØ ÉÜÁÜÓ íÜÜêÜåôÜÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜå ÷åíÜÜêÜ ÃÜÜÏÜÜíÜêÜß³Üß †êÜØ‘ä´Ü ‘ÓíÜÜÃÜå ËܹêÜå ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÓ ‘åÞú´Ü ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå íÜܜܑÃÜÜØ ôÜÏÜÑÜ-ïÜÞø´ÜÃÜÜå ÑÜÜåÄÑÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ³ÜÑÜÜå ÄܱÜÜÑÜ. ïÜàÍÜ圓܆Üå ôÜܳÜå. íÜÜôÜà¹åíÜ íÜÜåÓÜ, íܲÜå¹ÓÜ 

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜå ÏÜÜœÜÚ-†åÝÆÜÂêÜ 2013ÃÜÜå †Ø‘ ÏÜëÑÜÜå. `êÜÄÃÜÃÜÜ íÜÓ™ÜÜå²Ü' †ÃÜå `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ ôÜÝ÷´ÜÃÜÜ ËÜÁÜÜ êÜåƒÜÜå ÄÜÏÑÜÜ. ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ²ÜåÝ‘ÑÜàØ ‘ÓÜíÜíÜÜÃÜÜ íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà ÆÜÂÑÜÜôÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ‘ÓïÜå †ÃÜå ÆÜÂÍÜà ´ÜåÏÜÜØ ôÜÉì´ÜÜ †ÆÜÜíÜïÜå †åíÜß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ. ÏÜÜå÷ÃÜÍÜ܉ †åêÜ. ¡¹íÜ, ÏÜà. ÆÜÜå. ÏÜÜå²ÜôÜÓ, ´ÜÜ. ôÜܱÜع, Ýè. †ÏܹÜíÜܹ 

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜå ÆܳÜÏÜ †Ø‘ ÏÜëÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ÏÜÃÜå ƒÜâËÜ †ÜÃÜع ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. †åíÜÜå †ÜÃÜع ËÜß¡å †Ø‘ ÏÜì´ÜÜØ ÆÜ±Ü ³ÜÑÜÜå. ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ôÜܳÜå ¡å²ÜÑÜåêÜÜ ôÜÜæ ôÜܳÜßÝÏܵÜÜåÃÜå †ÝÍÜÃÜعÃÜ. †Ø‘ÃÜÜ ÆÜâØ«Ü µÜ±Ü ÆÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜÜØ ¹ïÜÚÃÜ ³ÜÜÑÜ ´Üå ‹ÆܘÏÜ ÆÜ±Ü ™Ü±ÜÜå ô´Üà´ÑÜ êÜÜÄÜå “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †Ü ÃÜâ´ÜÃÜ íÜìÜØ‘ é²ÜØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÜå êÜÜíÜß ïÜ‘ïÜå †åíÜß ñÜ½Ü ËÜØÁÜÜÑÜ “å. œÜغ‘ÜÃ´Ü ïÜå«, †ÏܹÜíÜܹ

ÍÜÓ´Ü `‘àÏÜÜÓ' ÆÜÂÜ. «Ü‘Ó, †Ø¡Ó(‘œ“) 

ÁÜÏÜÚ ôÜÜœÜíÜßÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÝíÜ‘ÜôÜ ‘Óß ÓûàØ “å, ´Üå ÏÜÜüå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ËÜӑعܡå'ÃÜå ôÜêÜÜÏÜ! †ÝÍÜÃÜعÃÜ."".". ôÜà™Ü²´ÜÜ †ÃÜå Óèâ†Ü´ÜÏÜÜØ ÆÜÓØÆÜÓÜÄÜ´Ü ÆÜÂÍÜÜíÜ èìíÜÜÑÜÜå ¹åƒÜÜÑÜ “å. `ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ÆÜÜØœÜ ôÜÜšÜÓÜå'

ËÜØÃÜå †Ø‘Üå ÏÜëÑÜÜ. ËÜØÃÜåÏÜÜØ ôÜØÆÜܹÃÜ, †Ø¹ÓÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ´Ü³ÜÜ ôÜÜèôÜŸ¡ ôÜàÓàݜܑÓ, †¹ÖÍÜà´Ü, †Ü‘óÜÚ‘ †ÃÜå ÓÏܱÜßÑÜ “å. ÄÜÜØÁÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜß ÄÜÝ´ÜÝíÜÝÁÜ †ÃÜå ÆÜÂÄÜÝ´Ü ¹ïÜÜÚíÜ´ÜàØ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ÄÜÜØÁÜß ôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜÜ

148 

[èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜßèÃÜÜå †ÃÜå ôÜØô³Ü܆Üå ÝíÜïÜå ê܃ÜܱÜÜå ÏÜì´ÜÜØ Ó÷åïÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜÜôÜåÃÜß †°ì‘ ôÜÜÏÜÄÜÂßÏÜÜسÜß †Üå“ÜØ ¡±Üß´ÜÜØ ‘å üâØ‘ÜØ ê܃ÜܱÜÜå †Ü ÏÜÜÁÑÜÏÜ ¿ÜÓÜ ÉÓß Óè⠳܉ ïÜ‘ïÜå. íÜìß ôÜØô³ÜÜ †ÜüêÜß †ÄÜ´ÑÜÃÜß ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå ôÜØô³ÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÓôÜ Ó÷å è.

†ÁÑÜÑÜÃÜ, †ÁÑÜÜÆÜÃÜ, ôÜØïÜÜåÁÜÃÜ †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓÝíÜÏÜÚïÜ ÏÜÜüåÃÜàØ †ôÜÓ‘ÜÓ‘ †ÃÜå ÆÜÂËÜì ÏÜàƒÜÆÜµÜ ÆÜ±Ü ËÜÃÜå ´ÜåíÜß ÆÜÂÍÜàÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ. ÆÜÂÜ. ËÜß. †åÏÜ. ÆÜüåêÜ, ´ÜصÜß, †ÜݳÜÚ‘ ÝíÜ‘ÜôÜ, †ÏܹÜíÜܹ 

†ÜÝïÜóÜ ÏÜ÷å´ÜÜ, ÃÜíÜß Ý¹ê÷ß

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÏÜÜØ ´ÜصÜß ôÜâ”, ôÜØÆÜܹ‘ßÑÜ ÝÃÜÆÜà±Ü´ÜÜ, ÏÜâêÑÜÝÃÜó« ÆÜÓÜÏÜïÜÚÃÜÏÜÜØ ôÜàØ¹Ó ôÜÜèôÜŸ¡“ÜÆÜ‘ÜÏÜ †Ü‘óÜÚ±ÜÏÜÜØ íÜÁÜÜÓÜå ‘Óå “å. ËÜß¡ †Ø‘ÏÜÜØ `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå', ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß ÍÜíÑÜ ÍÜâÝÏÜ‘Ü †ÃÜå êÜÄÃÜÃÜÜ íÜÓ™ÜÜå²Ü êÜåƒÜÜå ôÜÜÞ¶íÜ‘ ÓûÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ™ÜÓÆÜ‘²‘ ÆÜ“ßÃÜàØ ÞôÏÜ´Ü ù¹ÑÜÄÜÏÜ ÓûÜ. ¹ÜزߑâœÜÃÜß ÉêÜñÜàÝ´Ü ÝíÜœÜÜÓÜ´ÏÜ‘. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüÃÜå ïÜàÍÜåœ“Ü †ÃÜå ÷Üݹڑ †ÝÍÜÃÜعÃÜ.

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜå †Ø‘–01 ÏÜëÑÜÜå íÜÜØœÑÜÜå, ÄÜÏÑÜÜå. ôÜà™Ü² “ÜÆÜ‘ÜÏÜ, ÍÜÜíÜíÜÜ÷ß ê܃ÜܱÜÜå, ÝíÜ-ÄÜ´Ü ‘ÜìÃÜß †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ ™ÜüÃÜÜ–´ÜÜÓ߃ÜÜå ôÜܳÜåÃÜÜØ ôÜØÑÜÜåÝè´Ü ËÜÃÜÜíÜÜåÃÜàØ ÝÃÜéÆÜ±Ü ƒÜÓåƒÜÓ ôÜàØ¹Ó †ÃÜå ÏÜÃÜÃÜßÑÜ “å. ‰òÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ ÁÜËÜ‘´ÜàØ-ÁÜÏÜÁÜÏÜ´ÜàØ Ó܃Üå †å è ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ. ôÜâœÜÃÜ": `†ÜñÜÏÜ-ÍÜèÃÜÜíÜÝêÜ'ÏÜÜسÜß ¹Óå‘ †Ø‘ÏÜÜØ ÆÜâ. ËÜÜÆÜàÃÜå ÝÆÜÂÑÜ †å‘ܹ ÍÜèÃÜ ÃÜ ÏÜâ‘ß ïÜ‘ÜÑÜ?

ÝÉÝêÜÆÜ øêÜÜ‘Ú, ÄÜÜØÁÜßÃÜÄÜÓ 

—ôÜàÓåú ÏÜ. ‘ÜÆÜݲÑÜÜ, †ÏܹÜíÜܹ

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ËÜß¡ †Ø‘ÃÜß ÆÜß.²ß.†åÉ. ÏÜìß. ‘Ü‘Ü ‘ÜêÜåêÜ‘Ó, ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ †ÃÜå ‘äó±ÜêÜÜêÜ ñÜßÁÜÓܱÜßÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå ÄÜÏÑÜÜØ. ÆÜ‘ÜïÜÍÜ܉ ÏÜÜÓÉ´Üå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜß íÜÜ´Ü ³Ü‰. ÍÜÝíÜóÑÜÏÜÜØ †ÃÑÜ

†ÜÍÜÜÓ ôÜàÓåúÍÜ܉ †ÜÆÜÃÜàØ ôÜâœÜÃÜ †ÜíÜ‘ÜÑÜÚ “å. ÆÜÂôÜØÄÜÜåÆÜÜ´Ü †ÃÜå èéÓß ÝíÜÄÜ´ÜÜå ôÜܳÜå `†ÜñÜÏÜÍÜèÃÜÜíÜÝêÜ'ÏÜÜسÜß ÍÜèÃÜ ÏÜâ‘ß ïÜ‘ÜÑÜ, œÜÜå’ôÜ ÏÜâ‘ßïÜàØ. —ôÜØ.

`ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜïÜå .".".†ÜíÜàØ ôÜàØ¹Ó †ÃÜå ËÜä÷´ÜÖ ôÜØœÜÑÜÃÜ, †ÜüêÜß è÷åÏܴܳÜß ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓåêÜàØ; ‘¹ÜœÜ ÆܳÜÏÜ è “å. ÄÜÜØÁÜß- ÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ôÜØÄÜÂ÷Üå ÆÜÂÄÜü ³ÜÑÜåêÜÜ “å ÆÜ±Ü †ÜüêÜàØ ”ß±ÜíÜüÍÜÑÜàÛ, ÃÜ‘ïÜß¹ÜÓ ‘ÜÏÜ ÆܳÜÏÜ íÜƒÜ´Ü è ÷ܳÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å.".". ÏÜÃÜ ´ÜÜå ³ÜÜÑÜ, †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜå Õ÷¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ †ÃÜàíÜܹ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜåÆÜ±Ü ‘åíÜàØ ôÜÜÓàØ! Õ÷¹ß †ÃÜå †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ †Ü è ÆÜ‘ÜÓå †ÜµÜÆÜµÜ ‘ÜÏÜ ´ÜÜå ³ÜÑÜàØ è ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü íܱÜÜÚÃÜà˜ÏÜå ÝíÜœÜÜÓÆÜÂôÜÜ¹ß ÍÜÜÄÑÜå è ÝíÜ´ÜÝÓ´Ü ³Ü‰ ÷ïÜå. ÓÏÜåïÜ ôÜØ™ÜíÜß ôÜØÆÜܹ‘, ïÜÜòÜ´Ü ÄÜÜØÁÜß, †šÜÓ ÍÜÜÓ´Üß, íÜÜݱÜÑÜÜíÜܲ, ÍÜàè(‘œ“) 

.".". ´ÜÏÜå †´ÑÜØ´Ü ñÜÏÜ ÃÜå †å‘êÜݚܴÜÜ ÏÜÜÄÜß êÜå ´ÜåíÜÜå †Ü ÝíÜœÜÜÓ‘ÜåïÜ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÑÜÜåÚ †å ´ÜÏÜÜÓÜ ÝÃÜíÜäݶܑÜìÃÜå †ÃÜå ´ÜÏÜÜÓÜ ‘ÜÑÜÚ‘ÜæïÜêÜÃÜå ÄÜÜæÓíÜ †ÆÜÜíÜå †åíÜß ÝôÜݽ “å. .".".ÏÜܱÜôÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜÝÓÆÜøíÜ †íÜô³ÜÜÃÜÜå ‘åíÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å ´ÜåÃÜàØ †Ü ‹ÏÜ¹Ü ‹¹Ü÷ “å. èÑÜØ´Ü ÏÜå™ÜܱÜß 1888, †Ü´ÜÜÍÜ܉ †åíÜÃÑÜâ, ÍÜÜíÜÃÜÄÜÓ-364 001

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ 2013] 

149


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß : 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ 1913ÃÜÜå èâÃÜ ÏÜÝ÷ÃÜÜå ÝËÜÂÝüïÜ ôÜÓ‘ÜÓÃÜÜ Õ÷¹ß†Üå ÆÜÓÃÜÜ ¹ÏÜÃÜ ôÜÜÏÜå íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ¡åìÜíÜÜ ÏÜÜüå ÝÃÜÝÏÜ¶Ü ËÜÃÜß ÓûÜå. Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ Õ÷¹ÏÜÜØ ³ÜÑÜåêÜÜØ êÜÄÃÜÃÜå ÄÜåÓ‘ÜÑܹåôÜÓ «åÓíÜ´ÜÜ œÜà‘Ü¹Ü ôÜÜÏÜå ôµÜ߆Üå ÆÜ±Ü ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ¡å²ÜïÜå ´ÜåíÜÜå «ÓÜíÜ ÏÜåÃÜÜ †Ø´Üå ÆÜôÜÜÓ ³Ü´ÜÜØ ÝËÜÂÝüïÜ ôÜÓ‘ÜÓ ÕœÜ´ÜÜÏÜÜØ ÆܲåêÜß è±ÜÜ´Üß ÷´Üß, ÆÜ±Ü üôÜÃÜß ÏÜôÜ ³ÜíÜÜÃÜÜ ÏÜâ²ÏÜÜØ ÃÜ ÷´Üß. ËÜߢ ËÜÜèà †åÝÆÜÂêÜ, 1913ÏÜÜØ èâÃÜÜ ‡ÝÏÜÄÜÂåïÜÃÜ ÝËÜêÜÏÜÜØ `ôÜàÁÜÜÓÜå' ‘Ó´ÜàØ ÃÜíÜàØ ÝËÜêÜ ËÜ÷ÜÓ ÆܲÒàØ ÷´ÜàØ. ´ÜåÃÜß ôÜÜÏÜå `‡ÞòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ' ¿ÜÓÜ ¡ÄÜäÝ´Ü êÜÜíÜíÜÜ †ÃÜå Õ÷¹ß†ÜåÃÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ¡å²íÜÜÃÜÜ ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå œÜÜêÜà è ÷´ÜÜ. †Ü ÝËÜêÜÃÜß ¡åÄÜíÜ܉ ÆÜÂÏÜܱÜå Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ‡œ“å ´Üå ÆÜÂÜØ´ÜÏÜÜØ †ÜíÜíÜÜ-èíÜÜ †ÃÜå ‘ÏÜÜíÜíÜÜÃÜÜ ÷‘Üå “ßÃÜíÜ܉ è´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜ ‘ÓíÜÜ ™Ü±Üß †Ü‘Óß ‘ôÜÜåüßÏÜÜسÜß ÆÜôÜÜÓ ³ÜíÜØà Æܲ´ÜàØ †ÃÜå †å ÆÜ“ßÑÜå ÆÜÜ“Üå íÑÜÞø´Ü ¹ß« µÜ±Ü ÆÜ܋òÃÜÜå ‘Ó ´ÜÜå ÍÜÓíÜÜå è Æܲå! †Ü ÝËÜêÜ ôÜÜÏÜå †Ü‘ÓÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ¡ÄÜ嫆 ³Ü‰ Ó÷åêÜÜå ¡å´ÜÜØ ôµÜ߆ÜåÃÜå ‘ÓÏÜÜسÜß ÏÜàÞø´Ü †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉ÃÜå †ÁÜâÓß ÏÜàÞø´Ü ÏÜØèâÓ ÃÜ÷Üå´Üß. ÆÜàÓàóÜÜåÃÜåÑÜ †Ü íÜåÓÜÏÜÜسÜß ÏÜàÞø´ÜÃÜÜå †ÜÄÜÂ÷ ´ÜåÏܱÜå œÜÜêÜà Ó܃ÑÜÜå. `‡ÞòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ' ¿ÜÓÜ †å ÏÜÜüå íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÏÜÜØ ¡å²íÜÜ ê܃ÜܱÜÜå ê܃ÑÜÜØ †ÃÜå †Ü ÝËÜêÜÃÜÜå †ÏÜêÜ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘ÓíÜÜ ÷Ü‘êÜ ‘Óß. ´ÜåÃÜß †ôÜÓ éÆÜå ²ÓËÜÃÜ ôÜØô³ÜÜÃÜÏÜÜØ èÃÏÜåêÜÜ Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ ôÜØ™Üå ‘Üå‰ÃÜå ‘Ó ÃÜ÷Î ÍÜÓíÜÜÃÜß ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜ´ÜÜå «ÓÜíÜ ÆÜôÜÜÓ ³ÜÑÜÜå. ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ËÜß¡ ÍÜ܉ ‘ÓôÜÃܹÜôÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ÓÜè‘ÜåüÏÜÜØ †íÜôÜÜÃÜ ³ÜÑÜàØ. †Ü ËÜÜèà ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜØ ÏÜØ²Ü±Ü ³Ü‰ ÓûÜØ ÷´ÜÜØ, ÆÜ±Ü †å ÆÜ÷åêÜÜØ ¡å ôÜÓ‘ÜÓ ‡œ“å ´ÜÜå ÆÜÜå´Üå íÜÜüÜ™ÜÜüÜå ÏÜÜüå ÆÜ±Ü ´ÜæÑÜÜÓ “å ´Üå ÏÜ´ÜêÜËÜÃÜÜå ÆÜµÜ ´ÜåÏܱÜå ÄÜä÷ƒÜÜ´ÜÜÃÜå ê܃Üß ÏÜÜå‘êÑÜÜå ÷´ÜÜå. íÜìß †Ü †å è ™ÜüÃÜÜÃÜÜå ôÜÜšÜß ÏÜÜôÜ ÆÜ±Ü ÷´ÜÜå ‘å èåÏÜÜØ ÝËÜêÜÃÜß †ÜØüß™ÜâØüß ÄÜÜåÆÜÜêÜ‘äó±Ü ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜå ôÜÏÜ¡íÜ´ÜÜ ÆܵÜÃÜß ôÜܳÜå ´ÜåÏܱÜå ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜå ‹¼åïÜßÃÜå †åÏÜ ÆÜ±Ü ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ ‘å, ÷àØ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜ †ÜíÜßÃÜå †ÜÆÜÃÜå ÏÜìíÜÜ, †ÜÆÜÃÜå œÜÓ±Üå ËÜåôÜíÜÜ, †ÜÆÜÃÜÜ ÷Ü³Ü ÃÜßœÜå ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜ †ÃÜå †ÜÆÜÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß ¤ÜÜÃÜ ÄÜÂ÷±Ü ‘ÓíÜÜ ‹´ôÜà‘ “àØ.

èâÃÜ 1913 1–21 221 23 24 25 26 27

²ËÜÚÃÜ [Óô´ÜÜÏÜÜØ] [ÝÆÜÂüÜåÝÓÑÜÜ] [Óô´ÜÜÏÜÜØ] [²ËÜÚÃÜ] ²ËÜÚÃÜ, ÏÜÜåüÜ ÍÜ܉ ‘ÓôÜÃܹÜôÜÃÜÜ †íÜôÜÜÃÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ †ÜíÑÜÜ. ²ËÜÚÃÜ, ÝÉ. †Ü.ÃÜß ïÜÜìÜÏÜÜØ ÍܱܴÜÜØ ËÜÜì‘Üå †ØÄÜå, †ÃÜå ~‘ ÝïÜݚܑÜÃÜß ôÜÜÏÜåÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ †ÜšÜåÆÜÜå ÝíÜïÜå, §²ß ´ÜÆÜÜôÜ ‘Óß. ~ÏÜÜسÜß ÆÜâÓß ÏÜÜÝ÷´Üß ÃÜ ÏÜì´ÜÜØ ƒÜâËÜ †‘ì܉ ¥«ÒÜØ, †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ è ÏÜÜå°Ü ‹ÆÜÓ ÆÜÜØœÜ ´ÜÏÜÜœÜÜ œÜÜå²ß ¹ßÁÜÜ, ´Ü³ÜÜ †å ݹíÜôÜå ôÜÜØèå èÏÑÜÜ ÃÜÝ÷; ÆÜܱÜß ÆÜ±Ü ´ÜŸÑÜàØ.

1.  ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÏÜÜåüÜ ÍÜ܉ ‘ÓôÜÃܹÜôÜÃÜàØ †íÜôÜÜÃÜ ÓÜè‘ÜåüÏÜÜØ ³ÜÑÜàØ.

150 

28

29 30

²ËÜÚÃÜ, ÝÉ.†Ü.³Üß ÃÜß‘êÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ôüåïÜÃÜå ËÜÁÜÜ íÜìÜíÜíÜÜ ÄÜÑÜÜ; ´ÑÜÜØ ‘åüêÜß‘ ÷‘ß‘´Ü ¡±Üß êÜßÁÜß; ~ÃÜܳÜß ôÜØ´ÜÜåóÜ ¹ïÜÜÚíÑÜÜå. —¹åïÜÜØ´ÜÓÜÝÁÜíÜÜôÜÃÜÜ ‘ÜÑܹÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß ƒÜÜÏÜ߆Üå ´ÜÓÉ ÁÑÜÜÃÜ ¹ÜåÓ´ÜÜå ÆÜµÜ ôÜÓ‘ÜÓÃÜå ê܃ÑÜÜå. —³Üß ÃÜß‘êÑÜÜ; —†Üèå ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÑÜÜåÚ. Óô´ÜÜÏÜÜØ ¡å÷Ü., ôÜíÜÜÓå †ÜíÑÜÜ; ôÜÜØèå èÏÑÜÜ.

ÃÜÜÇÁÜ": `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ¹Ó íÜóÜÚÃÜÜ †Ø‘ÜåÃÜå †å‘ ôÜìØÄÜ ÆÜàô´Ü‘ ´ÜÓß‘å ÄܱÜíÜÜÃÜàØ ÝÃÜÁÜÜÚÓ´ÜÜ ÆÜÜÃÜÜØÃÜß ‘àêÜ ÄܱܴÜÓßÏÜÜØ †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜß ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜØ µÜ±Ü †Ø‘ÜåÃÜÜØ ÆÜÜÃÜÜØ ÆÜ±Ü †ÜíÜ ôÜ÷ß´Ü ôÜÏÜÜíÜß êÜßÁÜÜØ “å. †ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ †Ü †Ø‘ ÆÜÜÃÜÜ ÃÜØ. 117³Üß ïÜé ³ÜÜÑÜ “å. [èâÃÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜå èÃÏÜݹÃÜÃÜß ïÜàÍÜåœ“Ü 21 èâÃÜ–20 èàêÜ܉ 2013 ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘Üå íÜÄÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜß ÝíÜ‘ÜôÜíÜÜ´ÜÜÚ †ÁÜâÓß “å. ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜó«Ü †ÃÜå ÏÜ÷åÃÜ´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå è ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÃÜíÜ ¹ÜÑÜ‘Ü ‹ÆÜÓÜشܳÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ËÜ¡íÜß ÓûàØ “å.

ñÜß ™ÜÃÜïÑÜÜÏÜÍÜ܉ ‘ÜØ. ¹íÜå

ñÜß ÏÜÜå÷ÃÜÍÜ܉ íÜÜ. ¹åôÜ܉

†ÜçÉôÜåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 25-06-'60 ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 02-07-'53

ôÜàñÜß ÍÜÜíÜÃÜÜËÜ÷åÃÜ Ó. ÆÜØœÜÜêÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 02-07-'66

ñÜß ÓÏÜåïÜÍÜ܉ ÷ß. ”ÜêÜÜ

†çôüåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • 07-07-'67

ñÜß ÝïÜíÜÜÍÜ܉ ïÜÜ. ÆÜÓÏÜÜÓ

ÆêÜçü ÏÜåÕ‘ÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 17-07-'57


Akshardeh 06 (2013)  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 04, June, 2013

Akshardeh 06 (2013)  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 04, June, 2013

Advertisement