Natur & Kultur Psykologi Höst 2023

Page 1

Psykologi Ledarskap

Socialt arbete Vård Höst 2023

Vi vill hjälpa dig att göra skillnad

I den här broschyren kan du läsa om höstens nyheter inom psykologi, ledarskap, socialt arbete och vård.

Som värderingsdrivet och oberoende förlag arbetar vi för att sprida forskningsbaserad kunskap för att stärka dig i ditt lärande, i ditt arbete och i din personliga utveckling – så att du kan fortsätta att göra skillnad.

Du hittar alla våra böcker och fördjupande kunskap på nok.se

Trevlig läsning önskar redaktionen

Natur & Kultur

är Sveriges första klimatneutrala förlag. Läs mer på nok.se/klimat

Om du är kursansvarig inom universitet eller högskola, beställ utvärderingsexemplar på nok.se/utvarderingsexemplar

Åsa Norrman

Förläggare psykologi Leg. psykolog, leg. psykoterapeut asa.norrman@nok.se

Marie Söderberg

Förläggare psykologi Leg. psykolog marie.soderberg@nok.se

Ingrid Ericson

Förläggare psykologi ingrid.ericson@nok.se

Magnus Öljemark

Förläggare socialt arbete magnus.oljemark@nok.se

Pontus Kipowski Kundansvarig

högskola/universitet/företag pontus.kipowski@nok.se

Annika Schildt

Marknads- och kommunikationsansvarig socialt arbete och vård annika.schildt@nok.se

Mia Breitholtz

Marknads- och kommunikationsansvarig psykologi mia.breitholtz@nok.se

Telefon: 08-453 87 00

Mejl: kundsupport@nok.se

Illustratör: Maja Säfström
Kontakt

Sorg och komplicerad sorg

Sorg är en normal reaktion vid förlust av en närstående. Men för cirka 10 procent följer sorgen inte det förväntade läkningsförloppet –de utvecklar komplicerad sorg. Den vanligaste formen av komplicerad sorg är ihållande sorg.

Denna antologi ger en introduktion till begreppet komplicerad sorg och beskriver skillnaden mot vanlig sorg, de vanligaste formerna av komplicerad sorg hos vuxna och barn samt hur de olika tillstånden kan behandlas psykoterapeutiskt. Den tar även upp insatser vid större katastrofer.

Författarna är Norges främsta kliniker och forskare inom sorg. De berättar om behandling av komplicerad sorg utifrån olika teorier och terapiformer. Fallbeskrivningar illustrerar viktiga kliniska frågor.

Sorg och komplicerad sorg är skriven för vårdpersonal och andra som möter människor i sorg, exempelvis psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer, medlemmar i kristeam, präster, poliser och verksamma inom socialtjänsten och skolan.

Isabel Petrini, leg. psykolog, har fackgranskat och skrivit ett förord till den svenska utgåvan.

Sorg och komplicerad sorg

Översättning: Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn Inbunden, ca 270 s.

ISBN 978-91-27-46289-2

E-bok 978-91-27-46290-8

Oktober 2023

Pål Kristensen, fil.dr, är docent vid Centrum för krispsykologi, Universitetet i Bergen, och har i över 20 år arbetat både som klinisk psykolog och forskare med fokus på sorg och komplicerad sorg.

Kari Dyregrov, fil.dr, är professor vid Høgskulen på Vestlandet och har forskat om sorg och komplicerad sorg i 25 år.

Atle Dyregrov, fil.dr, är professor vid Centrum för krispsykologi, Universitetet i Bergen, och arbetar även på Kliniken för krispsykologi. Han har arbetat i närmare 40 år som forskare och klinisk psykolog med sorg och behandling av komplicerad sorg.

Foto: SE Fotgrafi Foto: Høgskulen på Vestlandet Foto: SE Fotografi

Ut ur ensamheten Strategier och förhållningssätt

Ensamhet som inte är självvald är smärtsam. Ofta leder den till att onda cirklar uppstår som gör att självkänslan sjunker och att tankar om att andra inte vill vara med en blir starka. Vissa börjar känna sig ensamma i en viss livssituation, andra har känt sig ensamma och utanför en stor del av sina liv. Kanske saknar man ett socialt nätverk eller lider av ensamhet trots att man har människor som bryr sig om en. Men det går att ta sig ur ensamheten.

I den här boken får läsaren hjälp av den erfarna psykologen Martina Wolf-Arehult att reflektera över vilken form av ensamhet som skapar problem och vilket behov av närhet och samhörighet man själv har. Läsaren får sedan ta del av konkreta färdigheter som kan hjälpa en ut ur ensamheten, bland annat hur man

• visar omvärlden att man är öppen för kontakt

• skapar en känsla av trygghet

• slutar jämföra och döma sig själv

• hanterar social ångest

• skapar värme och närhet i kontakten med andra

• skapar mening

• hittar en balans i hur mycket man vill anpassa sig till andras behov

• visar vänlighet och omsorg gentemot sig själv. Boken riktar sig direkt till personer som lider av ensamhet och är utmärkt som arbetsbok i psykoterapi där detta är ett tema.

Ut ur ensamheten

Omslag: Ateljé Grotesk

Inbunden, ca 300 s.

ISBN 978-91-27-82561-1

E-bok 978-91-27-82662-5

November 2023

Martina Wolf-Arehult är fil.dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har arbetat med dialektisk beteendeterapi i många år inom forskningsgrupper i Tyskland och som enhetschef vid Akademiska sjukhuset. Nu är hon verksam som sektionschef vid Psykiatri Nordväst i Region Stockholm och forskar om känsloreglering och ensamhet hos patienter inom specialistpsykiatrin.

Appendix fotografi
Foto:

Processbaserad terapi Färdighetsträning för kliniker

Processbaserad terapi ger ett nytt ramverk till psykoterapi. I stället för att utgå från enskilda diagnoser ligger fokus på vilka specifika processer som driver patientens problem.

I den här boken beskrivs för första gången hur kliniker går till väga för att tillämpa det processbaserade angreppssättet, där fallexempel och reflektionsfrågor fördjupar pedagogiken. Klinikern får konkreta verktyg för att kartlägga patienters problematik och genomföra en individanpassad terapi.

Författarna ger svar på centrala frågor som vad man ska fokusera på i behandling med en unik patient, var man ska börja och när det är dags att pröva andra interventioner.

Processbaserad terapi riktar sig till kliniker med kompetens inom kognitiv beteendeterapi och passar även som kurslitteratur på grundläggande psykoterapiutbildning.

Boken är fackgranskad av psykologerna Cecilia Engblom Rosengren och Torun Jansson Kallings.

Processbaserad terapi

Omslag: Lars Paulsrud

Översättning: Erik MacQueen

Inbunden, ca 300 s.

ISBN 978-91-27-46273-1

Oktober 2023

Stefan G. Hofmann är Alexander von Humboldt-professor vid institutionen för klinisk psykologi, Philipps-University Marburg i Tyskland och professor i psykologi vid Boston University.

Steven C. Hayes är professor i psykologi vid University of Nevada, Reno och grundare till Acceptance and Commitment Therapy.

David N. Lorscheid är verksam som psykologisk coach och vetenskapsskribent i Nederländerna.

Foto: New Harbinger Foto: Emily Neilan Foto: Privat Stefan G. Hofmann och Steven C. Hayes är grundarna av processbaserad terapi.

Psykos Förstå, bemöta, behandla

Vad beror psykos på? Hur frågar man om psykotiska upplevelser? Kan man skapa allians med en person som saknar sjukdomsinsikt? Hur lägger man upp en psykologisk behandling?

Boken beskriver psykossymtom, psykosens faser och schizofreni. Den tar även upp hur man skiljer schizofreni från andra tillstånd där psykossymtom kan förekomma som substansbruk, bipolaritet, autism och personlighetssyndrom.

Författarna berättar hur en psykosutredning går till, hur man pratar med patienten om diagnosen och hur sjukdomsinsikten ofta fluktuerar. De tar även upp tidiga insatser, alliansskapande, psykoedukation, sociala insatser och stöd till anhöriga. Läsaren får även en beskrivning av psykologisk behandling utifrån kbt vid psykos och schizofreni; dels anpassningar för att patienten ska kunna tillgodogöra sig behandlingen, dels hur man arbetar med samsjukliga tillstånd och interventioner för hallucinationer, vanföreställningar och negativa symtom.

Björn Mikael Nilsson bidrar med kapitel om medicinsk behandling respektive tvångsvård. Han är med.dr och överläkare i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, med mångårig erfarenhet av arbete med psykossjukdom.

Psykos är skriven för studerande och verksamma inom primärvård, psykiatri, beroendevård samt för personal på boenden och kommunala verksamheter.

Psykos

Omslag: Maria Ulaner

Inbunden, ca 370 s.

ISBN 978-91-27-82947-3

Oktober 2023

Magdalena Lindborg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut (kbt), specialist i klinisk psykologi, handledare och lärare i psykoterapi (kbt) och arbetar med nydebuterad psykos vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med psykossjukdom samt som föreläsare och handledare.

Elina Arn är leg. psykolog och arbetar med nydebuterad psykos vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon arbetar också med handledning och som föreläsare.

Foto: Eva Lindblad

Beroendeboken Förstå, bemöta och samverka

Beroendeboken har ett praktiknära innehåll som ger konkreta redskap för förhållningssätt och bemötande. Läsaren får kunskap om

• hur beroende uppstår och hjärnan påverkas – beroendets biologi och kemi

• hur personlighet, förmågor och omgivning påverkas

• psykiatrisk samsjuklighet

• samverkan mellan olika professioner och integrerade insatser

• förändringsprocessen från skadligt till minskat eller avslutat bruk

• samtalsledarens roll och motiverande samtal

• utrednings- och utvärderingsinstrument

• insatser för stöd och behandling

• hur anhöriga påverkas och hur de kan stöttas.

Förståelsen underlättas av att berättelser från personer med egen erfarenhet av beroende kopplas till uppdaterad forskning inom området. Författarna utgår från ett modernt återhämtningsperspektiv som inkluderar personens hela livssituation, snarare än att behandla beroendet isolerat.

Boken riktar sig till dig som i ditt nuvarande eller blivande yrke möter personer med beroende och deras anhöriga som socionom, boendestödjare, anhörigkonsulent, hälsopedagog, psykolog eller läkare.

Beroendeboken

Omslag: Ateljé Grotesk

Flexoband, ca 300 s.

ISBN 978-91-27-46137-6

November 2023

Carina Bång är beteendevetare, anhörigterapeut och certifierad CRAFT-terapeut, verksam som handledare och utbildare inom CRAFT och motiverande samtal (MI) och med stor erfarenhet att motivera personer med beroendeproblem till förändring och behandling. Hon besvarar regelbundet läsarfrågor om beroende på DN Insidan och är författare till uppskattade böcker för anhöriga.

Lotta Borg Skoglund är docent vid Uppsala universitet, överläkare i psykiatri och grundare till SMART Psykiatri. Tidigare har hon varit verksam vid Maria Ungdom i Stockholm. Hon är en uppskattad föreläsare, anlitas som expert i media och är författare till flera storsäljande böcker om adhd.

Lotta Bratt Becker är socionom med en masterexamen inom socialt arbete. Hon har arbetat som chef och medarbetare inom socialtjänsten, bland annat med projekt för att få samhällsaktörer inom socialvård och omsorg att samarbeta kring individer med komplexa behov.

Ingrid Kristoffersson-Rosin är socionom med utbildning inom KBT och PDT, verksam som case manager vid socialförvaltningen i Stockholms stad. Hon arbetar med att förbättra vård och stöd för personer med social utsatthet och samsjuklighet.

Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta Lågaffektivt bemötande och konflikthantering

Socialt arbete med utsatta handlar ofta om praktiska frågor, att erbjuda en kopp kaffe, mat för dagen, en varm dusch och en säng att sova i. Men ibland står beteendeproblem i vägen, både för den som behöver hjälp och stöd och för den som ska tillhandahålla hjälpen och stödet.

I Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta beskriver Bo Hejlskov Elvén och Patrick Hansén, utifrån vetenskapliga rön, hur personal och volontärer kan möta personer med problemskapande beteenden på ett effektivt och professionellt sätt. De förespråkar lågaffektivt bemötande som metod och verktyg. Det innebär att skapa en konfliktfri miljö, där den behövande och personalen kan mötas och tillsammans finna fungerande lösningar. Det innebär även en strävan att inte neka någon hjälp på grund av de beteenden som den sökt hjälp för.

Boken innehåller 17 kapitel som inleds med korta fallstudier, där läsaren möter Lasse, Kalle och Lollo och andra som har olika typer av beteendeproblem. Den avslutas med ett studiematerial, som bjuder in till fortsatta samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta

Omslag: Maria Svedberg

Mjukband, 192 s.

ISBN 978-91-27-46526-8

Augusti 2023

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och ofta anlitad som handledare, utbildare och föreläsare. Han är författare till flera böcker om lågaffektivt bemötande.

Patrick Hansén är verksamhetschef inom hemlöshet för frivilligorganisationen Räddningsmissionen. Han är även programledare för föräldrarådgivningsprogrammet Fatta Familjen.

Foto: Susan Elvén Foto: Sandra Malmtoft

Människobehandlande organisationer,

Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete

Denna antologi ger en bred överblick över välfärdens kärnverksamheter, vården, skolan och omsorgen, och beskriver vad som utmärker och skiljer dessa verksamheter från privata företag och organisationer när det gäller uppdrag, organisation, ledarskap och förändringsarbete.

I den första utgåvan från 2015 var utgångspunkten de förändringar som globaliseringen, teknikutvecklingen och marknadiseringen i form av New Public Management (NPM) medfört för de människobehandlande organisationerna.

I denna andra utgåva har författarna, förutom att uppdatera och förnya innehållet utifrån aktuell forskning, även tagit hänsyn till andra betydande händelser i omvärlden, som flyktingkrisen i mitten av 2010-talet och coronapandemin. Dessutom har de följt upp det ökande intresset för granskning och kontroll och den växande kritiken mot NPM. Är alternativet en mer tillitsbaserad ledning och styrning inom välfärdssektorn?

Människobehandlande organisationer

Omslag: Petra Waldersten

Hårdband, 456 s.

ISBN 978-91-27-46220-5

Augusti 2023

Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet.

2:a utg.
Foto: Anna von Brömssen

Intervjumetod Från frågeställning till rapportering

Intervjuer lär oss om upplevelser, tankar och känslor. Det är en populär metod för att studera kvalitativa fenomen som värderingar, drömmar och attityder, det vill säga allt det som kan vara svårt att beskriva i siffror.

Intervjuer har ofta ett personligt fokus – målet är att lyfta fram unika berättelser. På så vis passar intervjumetod som hand i handske när vi vill undersöka nya företeelser eller fördjupa befintlig kunskap, till exempel om sjukdom, ensamhet och kärlek. Däremot är intervjumetod inte enkelt – det krävs kunskap, eftertanke och färdigheter.

Intervjumetod ger både teoretisk och praktisk hjälp. Först beskrivs val av arbetsmetod –vilken frågeställning passar för intervju? Sedan förklaras praktiska färdigheter för att skapa en bra struktur och nå fram till sina deltagare. I analys och tolkning får kvalitativa metoder en stor plats, men även kvantitativa perspektiv nämns. Allra sist beskrivs rapportering av data och intervjuarens tolkningsbakgrund. Då nämns också vanliga misstag som även erfarna intervjuare råkar ut för – och hur de kan hanteras.

Bokens målgrupp är studenter och yrkesverksamma inom psykologi, sociologi, socialt arbete och vårdvetenskap, samt näraliggande ämnen som kriminologi, utbildningsvetenskap och organisationsvetenskap.

Intervjumetod

Omslag: Lars Paulsrud

Inbunden, ca 270 s.

ISBN 978-91-27-82946-6

Augusti 2023

Erik Rautalinko är fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lektor vid Uppsala universitet och verksam som handledare. Han blev intresserad av intervjumetod via sitt kliniska arbete och som lärare i socialpsykologi. Vid sidan av psykologiämnet brinner han för idéhistoria, samtalsmetod, mänskliga relationer och frågor om vår existens.

Foto: Eva Lindblad

Varje gång du väljer

Natur & Kultur är du med och bidrar till något större.

Natur & Kultur är inte som andra bokförlag. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande använder vi vårt överskott till att stärka röster i det demokratiska samtalet. Läs mer om hur vi ger ordet till fler tillsammans med Civil Rights Defenders, Svenska PEN, Expo, Läsfrämjarinstitutet, Förenade Förorter, Höj Rösten Politikerskola och många andra på nok.se

Vi ger ordet till fler.

Anknytning i förskolan, 2:a utg. Vikten av trygghet för lek och lärande

Pia har varit på förskolan i någon månad och är en försiktig flicka. Hon tycker om sin pedagog Karin, men känner sig ännu inte helt trygg med henne. Föräldrarna kommer därför till förskolan i god tid varje morgon, så att de har tid att finnas med i bakgrunden en liten stund medan Karin återknyter kontakten med Pia. När Pia känner sig trygg med Karin är hon redo att börja leka med de andra barnen.

Anknytning i förskolan visar att trygga relationer med pedagoger i förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande, särskilt för de yngre barnen. Tryggheten gör att de kan slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Men hur skapas trygga relationer till pedagogerna i förskolan?

Författarna förklarar grunderna i anknytningsteori och visar med många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans vardag, som vid introduktion, hämtning, samling, lek och vila. De beskriver även hur barns temperament påverkar barnens samspel med andra barn och pedagoger i förskolan.

Denna nya utgåva är anpassad till förskolans läroplan (Lpfö 18) och uppdaterad med ny forskning.

Anknytning i förskolan är skriven för blivande och verksamma pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i förskolan, men även för föräldrar och andra intresserade.

Anknytning i förskolan

Omslag: Niklas Lindblad

Inbunden, ca 300 s.

ISBN 978-91-27-46297-7

Augusti 2023

Malin Broberg är leg. psykolog och professor i psykologi. Hon disputerade 2004 på en avhandling om föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Sedan 2023 är Malin rektor för Göteborgs universitet.

Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr i pedagogik. Hon disputerade år 2010 på avhandlingen ”Kompletterande anknytningsperson på förskola”. Birthe är en flitigt anlitad föreläsare.

Anders Broberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han är professor emeritus i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han är bland annat medförfattare till Anknytningsteori (2020).

Foto: Privata

KBT för skolkuratorer Verktyg för förändring

Hur kan vi hjälpa elever som är rädda för att prata inför klassen eller väldigt oroliga inför prov? Hur kan vi få skoltrötta elever att hitta motivation? Hur kan man förstå och hjälpa elever som ofta hamnar i konflikter? Hur kan vi stötta lärare att anpassa för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf)? Skolkuratorn har en både bred och betydelsefull roll.

Denna bok presenterar verktyg från kognitiv beteendeterapi (kbt) som är användbara i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. De kan användas såväl i enskilda elevkontakter som i handledning och stöttning av lärare, annan skolpersonal eller i samarbete med föräldrar.

Kbt för skolkuratorer är upplagd med ett tema för varje kapitel, som goda relationer, stress, oro, npf och motivation. I varje kapitel finns sedan en beskrivning av relevanta kbt-verktyg och förslag på hur du som skolkurator kan använda dem. Du får även ta del av hur skolkuratorer arbetat med verktyget och lära av deras erfarenheter. Dessutom finns intervjuer med experter inom varje område som ger både fördjupning och inspiration.

Författarna har under många år utbildat och handlett skolkuratorer och har därför valt ut de verktyg inom kbt som skolkuratorer har mest nytta av. På bokens hemsida kan du ladda ner extramaterial.

Kbt för skolkuratorer

Omslag: Lotta Kühlhorn

Inbunden, ca 250 s.

ISBN 978-91-27-46241-0

E-bok 978-91-27-46242-7

Augusti 2023

Peter Friberg är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av utbildning och utveckling inom skola och socialt arbete. Han har länge arbetat med problematisk skolfrånvaro och har även varit med och utvecklat ett behandlingsprogram för hemmasittande elever.

Kristina Loftsson är leg. psykolog med lång erfarenhet av kliniskt arbete, utbildning och handledning inom psykiatri, företagshälsovård och elevhälsa. Hon har också en bakgrund som journalist och tv-producent.

Malin Khoso är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med kbt-inriktning och handledare. Hon har arbetat med barn och ungdomar med särskilda behov under hela sin yrkeskarriär, inom skola, psykiatri och socialt arbete.

Foto: Appendix fotografi

Foto: Appendix fotografi

Pappan som var rädd för hej då Hjälp ditt barn att hantera separationsångest

Jasmins pappa vägrar säga hej då på morgonen och kräver att Jasmin ska vara med honom på hans polisjobb hela dagen. Men Jasmin vill vara i skolan och leka med sina kompisar – och egentligen borde ju pappan tänka på hur han ska fånga bovar. Jasmin och hennes vän Anton lägger därför upp en plan där de steg för steg hjälper Jasmins pappa att kunna säga hej då och vara på jobbet, utan Jasmin.

Pappan som var rädd för hej då handlar om den vanligaste rädslan hos yngre barn – separationsångest. Det är en bok du som behandlare kan rekommendera till barn som kämpar med att vara ifrån sina omsorgspersoner – och inte minst till barnets föräldrar och pedagoger, för att exempelvis underlätta övergången mellan hem och skola eller förskola.

Boken är del 3 i serien Rädda vuxna som lekfullt uppmuntrar barn (cirka 3–8 år) att utmana sina rädslor och bygger på vetenskapligt belagda terapimetoder.

För att göra det lättillgängligt och roligt vänds perspektivet så att vuxna får hjälp av barnen.

Pappan som var rädd för hej då

Illustratör: Amanda LeCorney

Omslag: Maria Svedberg

Inbunden, 48 s.

ISBN 978-91-27-46531-2

E-bok 978-91-27-465329

November 2023

Lars Klintwall är leg. psykolog, fil.dr och har en post doc-tjänst vid Karolinska institutet, där han forskar om psykoterapimetoder för barn. Han var en av psykologerna i SVT:s program Våra barns hemliga liv och driver podcasten Barnpsykologerna. Han är även medredaktör för antologin Leka, prata, äta – övningar för barn med särskilda behov

Amanda LeCorney är illustratör och arkitekt. Som arkitekt har hon samarbetat med förskolechefer och pedagoger på skolor och förskolor över hela landet.

Tillsammans har de tidigare skrivit Stjärnan som var rädd för publiken och Veterinären som var rädd för hundar.

Vad alla föräldrar borde göra – och varför det är så svårt

Varför är det så svårt? Du kanske känner dig hyfsat uppdaterad kring föräldraskap och vad som borde göras. Men oavsett hur mycket kunskap du har och alla välmenande tankar, så leder inte insikt automatiskt till handling. Det känner vi till alltför väl – både som barnpsykologer och tvåbarnsmammor. Det är svårt att leva som man lär.

En förklaring är att vi är moderna människor som kämpar med vår urtidshjärna. Under hundratusentals år har vi levt och anpassat oss för ett liv i daglig kamp för vår överlevnad. Vi har lärt oss att lägga märke till det som känns fel (vare sig det är en orm som prasslar eller jackor som ligger slängda på hallgolvet).

Vi har också lätt att stressa upp oss och bli arga, för att kunna slåss eller fly för våra liv. Viktigt förstås, fast inte lika hjälpsamt vid lämningen på förskolan. Men vi kan minska inflytandet från vår urtidshjärna genom en större förståelse för hur den fungerar. I boken tar vi upp flera anledningar från psykologin och hjärnforskningen om varför du tänker en sak och gör en helt annan.

Vad alla föräldrar borde göra är en arbetsbok med fakta, tips, reflektioner och övningar.

Boken är en fristående uppföljare till Vad alla föräldrar borde få veta.

Vad alla föräldrar borde göra

Omslag: Catharina Ekström

Flexoband, ca 160 s.

ISBN 978-91-27-17907-3

E-bok 978-91-27-17908-0

Oktober 2023

Maria Lalouni, leg. psykolog, medicine doktor, arbetar som forskare vid Karolinska institutet och med att främja barn och ungas psykiska hälsa vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm.

Kajsa Lönn Rhodin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut har bl.a. utvecklat föräldrastöd via internet på Karolinska institutet och arbetar numera som samordnare för folkhälsofrågor på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Författarna har utvecklat flera föräldrastödsprogram, bland annat Alla Barn i Centrum (ABC) och driver det populära instagramkontot @vadallaforaldrarbordefaveta

Foto: Henrietta Asplund

Åren går, adhd består Att få sin diagnos som vuxen och åldras med adhd

Det är inte särskilt länge sedan vi trodde att adhd var en rätt sällsynt diagnos hos vissa barn och unga. Idag vet vi att adhd är vanligt och dessutom sällan växer bort. Vi lever också längre idag än någonsin tidigare, ändå är det mycket vi inte har koll på när det kommer till adhd hos vuxna. Vi vet om möjligt ännu mindre om adhd i en åldrande befolkning –samtidigt som diagnosers vara och inte vara diskuteras mer nu än någonsin tidigare. De flesta äldre som får en diagnos idag har levt ett helt liv utan att förstå mönstret av upprepade svårigheter och misslyckanden. Kanske blir ett barns eller barnbarns diagnos en ögonöppnare och för många ger dessa nya kunskaper dem möjlighet att blicka tillbaka och reflektera över saker de känt och varit med om genom åren.

Det är dags att äldre vuxna med adhd får en bok om sitt liv och sin kamp. Efter flera böcker om NPF ur olika vinklar skriver Lotta Borg Skoglund om att få sin diagnos sent i livet och att åldras med adhd. Fokus ligger på de förändringar, både i kroppen och livet, som sker i olika utsträckning för oss alla under de här åren. Och om vikten av att få rätt förklaringsmodell även om det kommer sent i livet.

Åren går, adhd består

Omslag: Niklas Lindblad

Flexoband, ca 200 s.

ISBN 978-91-27-17999-8

E-bok 978-91-27-18000-0

Ljudbok 978-91-27-18015-4

September 2023

Lotta Borg Skoglund är överläkare i psykiatri och docent vid Uppsala universitet. Hon är grundare av SMART Psykiatri och Letterlife. Hennes forskning handlar om adhd, hormoner och hälsomässiga konsekvenser av neuropsykiatriska diagnoser. Lotta har flera uppdrag som expert och debattör i tv och media.

Foto: Eva Lindblad

Lyckofällan

, 2:a utg.

Skapa det liv du vill leva med ACT, mindfulness och engagemang

Vi har lätt att fastna i en psykologisk fälla med en rad motsägelsefulla föreställningar om lyckan – idéer som är allmänt accepterade för att ”alla vet att det är så”. Tråkigt nog kan detta skapa en ond cirkel där vi mår sämre ju mer vi jagar efter lyckan. Och fällan är så väl dold att vi inte ens inser att vi har fastnat i den.

Lyckofällan handlar om hur man kan komma bort från denna ofta misslyckade jakt. En central tanke är att acceptera alla känslor och tankar i stället för att försöka undvika dem.

Boken lär ut hur man kan ta sig ur lyckofällan och ger exempel och övningar som steg för steg leder till ett liv som är värt att leva.

Texten bygger på ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi. ACT ger förhållningssätt som är till hjälp för att bryta dåliga vanor, sluta skjuta upp saker, bli mer motiverad att införa och fortsätta med nya vanor och bygga bättre relationer med omgivningen.

Lyckofällan

Översättning: Ulrika Junker Miranda

Omslag: Niklas Lindblad

Flexoband, ca 350 s.

ISBN 978-91-27-17826-7

E-bok 978-91-27-17827-4

Augusti 2023

Russ Harris är läkare och ACT-terapeut, bosatt i Australien. Han har skrivit ett flertal böcker om Acceptance and Commitment Therapy, och arbetar med att utbilda i och föreläsa om metoden.

Lyckofällan är en klassiker som nu kommer i ny utökad och reviderad utgåva.

Foto: Exisle Publishing

Kroppssmart Vardagsortopedi för folk i rörelse

Artros, hälsporre, tennisarmbåge – varför gör det ont?

Alla människor har en kropp med armar och ben med leder som blir slitna med åren. Vi fortsätter sporta och träna och använda kroppen på samma sätt som vi alltid gjort, men när det smärtar eller knakar, knastrar och klickar i lederna blir vi rädda. ”Är det farligt? Kan jag fortsätta jogga, spela tennis, klippa gräset?”

Att det gör ont någonstans ibland är helt normalt – men vi vet inte vad som har hänt och hur vi nu ska bete oss.

Kroppen förändras av belastning och åldrande men det finns saker vi kan göra för att fortsätta må bra och vara aktiva och rörliga. Enbart genom att förstå sig på smärtan och övervinna sin rädsla för den kommer man långt.

Ortopediska åkommor är inte farliga i sig och ofta är de dessutom självläkande. Man behöver heller inte alltid gå till doktorn; mycket kan man hantera på egen hand genom självundersökning, självdiagnostik och genom att träna styrka och stretch.

Kroppssmart går igenom rörelseorganens funktion och vanliga besvär och ger rekommendationer för behandling, rehabilitering och effektiva övningar att göra hemma – vardagsortopedi för folk som vill fortsätta röra sig!

Kroppssmart

Illustratör & omslag: John Persson

Flexoband, ca 240 s.

ISBN 978-91-27-18053-6

E-bok 978-91-27-18054-3

Augusti 2023

Soheila Zhaeentan utbildade sig till läkare på Karolinska institutet, disputerade med en avhandling om axelkirurgi och är sedan drygt 20 år specialistläkare inom ortopedi. Hon har gedigen klinisk erfarenhet från både stora och mindre sjukhus i Sverige, Norge och Australien där hon gjorde ett ettårigt fellowship inom idrottsmedicin.

Soheila Zhaeentan är bosatt i Stockholm och verksam på Sturebadets läkarmottagning.

Foto: Eva Lindblad

Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag, något vi tänker förbli. Vi fortsätter arbetet med att mäta våra utsläpp, minska vår klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och hela branschen arbeta för en hållbar framtid.

Läs mer på nok.se/klimat

Illustratör: Maja Säfström

Tips på kurs- och professionslitteratur

PSYKOTERAPI & PSYKIATRI

Terapeuten i fokus

Katja Lindert Bergsten, Kristoffer Pettersson

Flexoband, 150 s, 2023

ISBN 978-91-27-82945-9

Terapeutens misstag

Elin Wesslander

Flexoband, 230 s, 2023

ISBN 978-91-27-46072-0

Samtalsterapi

Niklas Törneke, Jonas Ramnerö

Flexoband, 272 s, 2020

ISBN 978-91-27-82827-8

Vi slog följe en stund

Allan Linnér

Inbunden, 176 s, 2019

ISBN 978-91-27-82507-9

12 verktyg i KBT, 2 utg

Steven J. Linton, Ida Flink

Inbunden, 328 s, 2021

ISBN 978-91-27-82454-6

KBT i utveckling, 2 utg

Anna Kåver

Inbunden, 384 s, 2016

ISBN 978-91-27-14744-7

Hantera oro och ovisshet med kbt

Melisa Robichaud, Michel J. Dugas

Öv. Elisabet Fredholm

Inbunden, 270 s, 2018

ISBN 978-91-27-82244-3

XBT - existentiell beteendeterapi

Niklas Möller, Isabel Petrini

Flexoband, 264 s, 2020

ISBN 978-91-27-82514-7

Anknytning i psykoterapi

Camilla von Below

Flexoband, 336 s, 2020

ISBN 978-91-27-82689-2

Öv = översättning

ACT från hjärtat

Robyn D. Walser

Öv. Kristoffer Pettersson

Flexoband, 272 s, 2021

ISBN 978-91-27-82849-0

ACT helt enkelt, 2 utg

Russ Harris

Öv. Kristoffer Pettersson

Flexoband, 520 s, 2020

ISBN 978-91-27-82746-2

Att lära ut mindful self-compassion

C. Germer, K. Neff

Öv. Agneta Lagercrantz

Flexoband, 599 s, 2020

ISBN 978-91-27-82450-8

PSYKOTERAPI & PSYKIATRI

Unified protocol

terapeutmanual, 2 utg

David Barlow m.fl.

Öv. Eva Sundmyr

Inbunden, 215 s, 2020

ISBN 978-91-27-82678-6

RO-DBT terapeutinstruktioner

Thomas R. Lynch

Öv. Linda Roosdorp

Häftad, 392 s, 2020

ISBN 978-91-27-82721-9

Prolonged exposure

terapeutmanual, 2 utg

Edna B. Foa m.fl.

Öv. Kristoffer Pettersson

Inbunden, 229 s, 2021

ISBN 978-91-27-82771-4

Dialektisk beteendeterapi

Anna Kåver, Åsa Nilsonne

Häftad, 296 s, 2021

ISBN 978-91-27-82953-4

Suicidala patienter, 2 utg

John A. Chiles m.fl.

Öv. Erik MacQueen

Flexoband, 368 s, 2020

ISBN 978-91-27-82690-8

Konsten att rädda liv Ullakarin Nyberg

Häftad, 196 s, 2013

ISBN 978-91-27-13496-6

Suicidprevention i praktiken

Ullakarin Nyberg

Häftad, 216 s, 2018

ISBN 978-91-27-14172-8

Må dåligt

Jonas Ramnerö, Thomas Gustavsson, Tobias Lundgren

Inbunden, 304 s, 2017

ISBN 978-91-27-14467-5

Neuroticism

Shannon Sauer-Zavala, David H. Barlow

Öv. Desirée Kellerman

Inbunden, 362 s, 2022

ISBN 978-91-27-46232-8

Öv = översättning

Neurovetenskaplig psykiatri Christoffer Rahm

Flexoband, 502 s, 2018

ISBN 978-91-27-14310-4

Neurofarmakologi

Lotta Arborelius

Inbunden, 308 s, 2016

ISBN 978-91-27-13779-0

Självskadebeteende

Jonas Bjärehed, Johan Bjureberg

Flexoband, 288 s, 2019

ISBN 978-91-27-13780-6

Du hittar fler titlar och kan läsa utdrag på nok.se

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

Veronika Fagerberg, Johanna Kling

Inbunden, 349 s, 2023

ISBN 978-91-27-46053-9

Anknytningsteori, 2 utg

Anders Broberg, Pia Risholm

Mothander, Pehr Granqvist

Inbunden, 567 s, 2020

ISBN 978-91-27-82727-1

Utvecklingspsykologi, 4 utg

Philip Hwang, Björn Nilsson

Flexoband, 420 s, 2019

ISBN 978-91-27-82697-7

Ungdomar och identitet, 2 utg

Ann Frisén, Philip Hwang (red)

Flexoband, 272 s, 2020

ISBN 978-91-27-82773-8

Klinisk barnpsykologi, 2 utg

Anders Broberg m.fl.

Inbunden, 576 s, 2015

ISBN 978-91-27-13588-8

Barn, unga och trauma

Kjerstin Almqvist, Anna Norlén, Björn Tingberg

Flexoband, 408 s, 2019

ISBN 978-91-27-81906-1

SEXUALITET, GENUS & FAMILJELIV

Traumatisering hos barn

Sofia Bidö, Moa Mannheimer, Poa Samuelberg

Flexoband, 390 s, 2018

ISBN 978-91-27-81897-2

Behandling av trauma och traumatisk sorg hos barn och ungdomar, 2 utg

Judith Cohen m.fl.

Öv. Desirée Kellerman

Flexoband, 412 s, 2021

ISBN 978-91-27-82943-5

Trans Edward Summanen, Matilda Wurm (red)

Inbunden, 301 s, 2023

ISBN 978-91-27-46170-3

Öv = översättning

Boken om sex

Johanna Ekdahl

Inbunden, 320 s, 2019

ISBN 978-91-27-82419-5

Könstillhörighet

Eva Magnusson

Flexoband, 304 s, 2019

ISBN 978-91-27-81854-5

Moderna familjer

Susan Golombok

Öv. Ulrika Junker Miranda

Flexoband, 311 s, 2018

ISBN 978-91-27-81918-4

BARN & UNGA

NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Att testa barn och ungdomar, 2 utg

Ann-Charlotte Smedler, Eva Tideman

Inbunden, 320 s, 2021

ISBN 978-91-27-82384-6

KÄNSLOR

Essence

Christopher Gillberg

Häftad, 168 s, 2018

ISBN 978-91-27-82328-0

Motiverande samtal vid

autism och ADHD

Liria Ortiz, Anna Sjölund

Häftad, 208 s, 2015

ISBN 978-91-27-14171-1

Hantera, utvärdera och förändra

Bo Hejlskov Elvén, Anna Sjölund

Häftad, 200 s, 2018

ISBN 978-91-27-82330-3

Känslor som kraft eller hinder

Hanna Sahlin, Elizabeth Malmquist

Inbunden, 271 s, 2018

ISBN 978-91-27-82218-4

ARBETSLIV & LEDARSKAP

Så skapas känslor

Lisa Feldman Barrett

Öv. Sara Lindberg Gombrii

Inbunden, 466 s, 2018

ISBN 978-91-27-82277-1

Känslor och psykoterapi

Stefan G. Hofmann

Öv. Gun Zetterström

Inbunden, 230 s, 2019

ISBN 978-91-27-82251-1

Känslostormar

Predrag Petrovic

Inbunden, 160 s, 2015

ISBN 978-91-27-13736-3

Implementeringsboken

Henna Hasson, Ulrica von Thiele Schwarz

Inbunden, 250 s, 2022

ISBN 978-91-27-46114-7

Personlighet i arbete

Sofia Sjöberg, Anders Sjöberg, Sara Henrysson Eidvall

Inbunden, 198 s, 2021

ISBN 978-91-27-82875-9

Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn, 2 utg

Ingela Thylefors

Flexoband, 335 s, 2022

ISBN 978-91-27-46021-8

Arbetsgruppens psykologi, 5 utg

Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Häftad, 256 s, 2018

ISBN 978-91-27-82217-7

Öv = översättning

VETENSKAPLIG METOD OCH UPPSATSSKRIVANDE

Enkätmetodik

Erik Berntson m.fl.

Inbunden, 310 s, 2016

ISBN 978-91-27-13708-0

VÅRD

Användbar evidens

Henna Hasson, Ulrica von Thiele Schwarz

Flexoband, 330 s, 2017

ISBN 978-91-27-81818-7

Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik

Jimmie Kristensson

Inbunden, 140 s, 2014

ISBN 978-91-27-13120-0

Att göra systematiska litteraturstudier 4 utg

Christina Forsberg, Yvonne Wengström

Häftad, 230 s, 2016

ISBN 978-91-27-14654-9

Tillförlitlig och relevant

kunskap för sjuksköterskor

Ulrica von Thiele Schwarz, Henna Hasson, Lars Wallin

Häftad, 210 s, 2021

ISBN 978-91-27-82768-4

SOCIALT ARBETE

Omvårdnad på akademisk grund Anna Forsberg

Flexoband, 176 s, 2016

ISBN 978-91-27-14146-9

Avancerad omvårdnad på akademisk grund Anna Forsberg

Flexoband, 190 s, 2022

ISBN 978-91-27-46076-8

Säker läkemedelsberäkning Lars André Olsen, Maria Hälleberg Nyman

Öv. Helena Nordlund

Häftad, 228 s, 2015

ISBN 978-91-27-14096-7

Handlingsutrymme, 2 utg

Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets Inbunden, 296 s, 2021

ISBN 978-91-27-82926-8

Öv = översättning

Socialt arbete, 3 utg

Anna Meeuwisse, Hans Swärd m.fl. (red)

Flexoband, 544 s, 2016

ISBN 978-91-27-14149-0

Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård Bo Hejlskov Elvén m.fl.

Häftad, 192 s, 2017

ISBN 978-91-27-81855-2

Människan, brottet, följderna, 8 utg

Thomas Ekbom m.fl. (red)

Flexoband, 299 s, 2016

ISBN 978-91-27-14566-5

Böcker för psykologiintresserade

Anknytning i relationer

Camilla von Below

Flexoband, 229 s, 2022

ISBN 978-91-27-46022-5

Känslostarka relationer

Alan E. Fruzzetti, Öv. Erik MacQueen

Häftad, 208 s, 2022

ISBN 978-91-27-46135-2

Han är så bra på att

ta egentid

Maria Farm

Inbunden, 156 s, 2021

ISBN 978-91-27-82813-1

Växa tillsammans

Susanna Tagesdotter

Hagstrand

Häftad, 261 s, 2023

ISBN 978-91-27-17758-1

Man går sin egen väg

Peter Ueda

Häftad, 280 s, 2023

ISBN 978-91-27-17653-9

Lev med din kropp 2 utg

Ata Ghaderi, Thomas Parling

Inbunden, 301 s, 2023

ISBN 978-91-27-46350-9

Vägen mot det friska

Anna Ehn

Häftad, 196 s, 2022

ISBN 978-91-27-17655-3

Vulvodyni

Ida Flink, Linnéa Engman, Nina Bohm-Starke

Inbunden, 112 s, 2023

ISBN 978-91-27-46120-8

Bättre än perfekt

Alexander Rozental

Flexoband, 200 s, 2021

ISBN 978-91-27-82929-9

Öv = översättning

Distraherad

Sissela Nutley

Häftad, 278 s, 2022

ISBN 978-91-27-17951-6

Återhämtningsguiden

Niclas Almén

Flexoband, 272 s, 2021

ISBN 978-91-27-82790-5

Gå vidare efter utmattning

Giorgio Grossi

Häftad, 224 s, 2022

ISBN 978-91-27-17949-3

Leka, prata, äta

Lars Klintwall, Maria Olofsgård Jegéus (red)

Häftad, 214 s, 2020

ISBN 978-91-27-82512-3

Vänskap, skola, familjeliv Anna Backman (red)

Häftad, 260 s, 2022

ISBN 978-91-27-46074-4

Tonår med autism och asperger

Carolina Lindberg

Häftad, 160 s, 2016

ISBN 978-91-27-14597-9

Autismhandboken

Katarina A. Sörngård

Inbunden, 326 s, 2018

ISBN 978-91-27-81944-3

Knäck kärlekskoden

Sofia Asplund, Lisa Nordenstam Inbunden, 250 s, 2023

ISBN 978-91-27-46060-7

Föräldraguiden vid autism och adhd

Katarina A. Sörngård Inbunden, 248 s, 2022

ISBN 978-91-27-46051-5

Svart bälte i föräldraskap Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson

Flexoband, 334 s, 2021

ISBN 978-91-27-82919-0

ADHD-guiden för föräldrar

Russell A. Barkley

Öv. Christina Stalby

Häftad, 365 s, 2015

ISBN 978-91-27-13961-9

ADHD-hjälpen

Katarina A. Sörngård Inbunden, 272 s, 2014

ISBN 978-91-27-13701-1

Öv = översättning

Haja adhd

Björn Roslund

Häftad, 252 s, 2018

ISBN 978-91-27-81907-8

ADHD – från duktig flicka till utbränd kvinna Lotta Borg Skoglund

Flexoband, 192 s, 2020

ISBN 978-91-27-82725-7

ADHD på jobbet

Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson

Flexoband, 280 s, 2022

ISBN 978-91-27-17393-4

Du hittar fler titlar och kan läsa utdrag på nok.se

Tillåt mig tvivla

Stefan Einhorn, Folke Tersman

Inbunden, 200 s, 2023

ISBN 978-91-27-17559-4

Konsten att fördärva sitt liv

Stefan Einhorn

Pocket, 184 s, 2022

ISBN 978-91-27-82769-1

Konsten att mötas

Stefan Einhorn, Kattis

Ahlström, Ullakarin Nyberg

Inbunden, 223 s, 2021

ISBN 978-91-27-18505-0

Verklighetsglappet

Åsa Kruse

Inbunden, 176 s, 2021

ISBN 978-91-27-82879-7

Ärr för livet

Sofia Åkerman

Inbunden, 326 s, 2020

ISBN 978-91-27-82496-6

Att insjukna i psykos

Johan Cullberg, Maria Skott, Pontus Strålin

Flexoband, 184 s, 2020

ISBN 978-91-27-82510-9

Ekvilibrium

Simon Kyaga, Jonas Mattsson

Inbunden, 225 s, 2022

ISBN 978-91-27-16600-4

Galenskap

Mikael Landén

Inbunden, 192 s, 2021

ISBN 978-91-27-82908-4

Förenligt med liv

Sara Johansson

Inbunden, 240 s, 2023

ISBN 978-91-27-46062-1

Tröstebok

Elsa Janni

Häftad, 120 s, 2023

ISBN 978-91-27-46227-4

Ångest för alla

Sandra Ringarp, Marie Tillman

Häftad, 128 s, 2022

ISBN 978-91-27-46144-4

Olyckliga i paradiset

Christian Rück

Pocket, 160 s, 2022

ISBN 978-91-27-46207-6

Öv =
översättning

Välkommen till Psykologiwebben!

Här har vi samlat kompetensutveckling och inspiration för dig som arbetar inom ett människovårdande yrke. Du hittar manualer, arbetsblad, läs- och lyssningstips, fördjupande intervjuer och kontaktuppgifter till våra föreläsande författare.

psykologiwebben.se

ISBN: 9789127466180

Natur & Kultur

Box 24047

104 50 Stockholm

Besök: Linnégatan 87A

Tel: 08-453 87 00

kundsupport@nok.se

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler. nok.se